Sunteți pe pagina 1din 24

ORDINUL MINISTRULUI SANATATII 261 / 2007

Cu modificarile ulterioare ordi!ul "#0$


Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinsectia si sterilizarea in unitatile
sanitare.
Avand n vedere prevederile art. 168 alin. (1) din Leea nr. !"#$%%6 privind re&orma n domeniul
sanatatii,
n temeiul 'otararii (uvernului nr. 86$#$%%6 privind oranizarea si &unctionarea )inisterului
*anatatii +ublice,
vazand ,e&eratul de aprobare al -nspectiei *anitare de *tat nr. ..N. 1.$61#$%%/, ministrul
sanatatii publice emite urmatorul ordin0
Art. 1. 1 *e aproba Normele tehnice privind curatarea, dezin&ectia si sterilizarea n unitatile
sanitare publice si private, prevazute n ane2a care &ace parte interanta din prezentul ordin.
Art. $. 1 Ane2ele nr. 1 3Lista substantelor chimice active permise n produsele dezin&ectante n
4omunitatea .uropeana3 si nr. $ 3Lista standardelor din ,omania aplicabile n unitatile sanitare,
n domeniul curatarii, dezin&ectiei si sterilizarii3 la normele tehnice se actualizeaza periodic, prin
ordin al ministrului sanatatii publice, n acord cu relementarile europene n domeniu.
Art. 5. 1 La data intrarii n vioare a prezentelor norme tehnice se abroa Ordinul ministrului
sanatatii si &amiliei nr. 18"#$%%5 pentru aprobarea Normelor tehnice privind asiurarea
curateniei, dezin&ectiei, e&ectuarea sterilizarii si pastrarea sterilitatii obiectelor si materialelor
sanitare n unitatile sanitare de stat si private, publicat n )onitorul O&icial al ,omaniei, +artea -,
nr. 1!6 si 1!6 bis din $6 martie $%%5, cu modi&icarile si completarile ulterioare.
Art. 6. 1 7irectiile de specialitate din cadrul )inisterului *anatatii +ublice, unitatile sanitare
publice si private, autoritatile de sanatate publica 8udetene, respectiv a municipiului 9ucuresti, si
-nspectia *anitara de *tat vor duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. ". 1 +rezentul ordin va &i publicat n )onitorul O&icial al ,omaniei, +artea -.
)inistrul sanatatii publice,
(heorhe .uen Nicolaescu
NORM% T%&NIC% 'ri(i!d cur)*area+ de,i!fec*ia -i .terili,area /! u!it)*ile
.a!itare
CA0ITOLUL I1 Defi!i*ii
Art2 1
:n sensul prezentului ordin, termenii de mai 8os au urm;toarele semni&ica<ii0
1 autoriza<ie 1 actul administrativ prin care produsul biocid este autorizat pentru plasarea pe pia<;, pe teritoriul
,om=niei, de c;tre autoritatea competent;, n urma unei cereri &ormulate de solicitant, con&orm 'ot;r=rii (uvernului
nr. 346/2004 privind plasarea pe pia<; a produselor biocide, cu modi&ic;rile >i complet;rile ulterioare?
1 nreistrare 1 actul administrativ prin care autoritatea competent;, n urma unei cereri &ormulate de un solicitant,
permite plasarea pe pia<;, pe teritoriul ,om=niei, a unui produs biocid cu risc sc;zut, dup; veri&icarea dosarului ce
trebuie s; &ie con&orm cu cerin<ele cuprinse n 'ot;r=rea (uvernului nr. 346/2004 privind plasarea pe pia<; a
produselor biocide, cu modi&ic;rile >i complet;rile ulterioare?
1 cur;<are 1 etapa preliminar; obliatorie, permanent; >i sistematic; n cadrul oric;rei activit;<i sau proceduri de
ndep;rtare a murd;riei (materie oranic; >i anoranic;) de pe supra&e<e (inclusiv teumente) sau obiecte, prin
opera<iuni mecanice sau manuale, utiliz=ndu1se aen<i &izici >i#sau chimici, care se e&ectueaz; n unit;<ile sanitare de
orice tip, ast&el nc=t activitatea medical; s; se des&;>oare n condi<ii optime de securitate?
1 dezin&ec<ie 1 procedura de distruere a microoranismelor patoene sau nepatoene de pe orice supra&e<e (inclusiv
teumente), utiliz=ndu1se aen<i &izici >i#sau chimici?
1 produse biocide 1 substan<ele active >i preparatele con<in=nd una sau mai multe substan<e active, condi<ionate ntr1o
&orm; n care sunt &urnizate utilizatorului, av=nd scopul s; distru;, s; mpiedice, s; &ac; ino&ensiv; >i s; previn;
ac<iunea sau s; e2ercite un alt e&ect de control asupra oric;rui oranism d;un;tor, prin mi8loace chimice sau
bioloice?
1 substan<; activ; 1 o substan<; sau un microoranism, inclusiv un virus sau o ciuperc; (&un), ce are o ac<iune
eneral; sau speci&ic; asupra ori mpotriva oranismelor d;un;toare?
1 produs deterent1dezin&ectant 1 produsul care include n compozi<ia sa substan<e care cur;<; >i substan<e care
dezin&ecteaz;. +rodusul are ac<iune dubl;0 cur;<; >i dezin&ecteaz;?
1 dezin&ec<ie de nivel nalt 1 procedura de dezin&ec<ie prin care se realizeaz; distruerea bacteriilor, &unilor,
virusurilor >i a unui num;r de spori bacterieni p=n; la 1%
16
?
1 dezin&ec<ie de nivel intermediar (mediu) 1 procedura de dezin&ec<ie prin care se realizeaz; distruerea bacteriilor n
&orm; veetativ;, inclusiv )@cobacterium tuberculosis n &orm; nesporulat;, a &unilor >i a virusurilor, &;r; ac<iune
asupra sporilor bacterieni?
1 dezin&ec<ie de nivel sc;zut 1 procedura de dezin&ec<ie prin care se realizeaz; distruerea ma8orit;<ii bacteriilor n
&orm; veetativ;, a unor &uni >i a unor virusuri, &;r; ac<iune asupra micobacteriilor, sporilor de orice tip, viru>ilor
&;r; nveli> >i a muceaiurilor?
1 antiseptic 1 produsul care previne sau mpiedic; multiplicarea ori inhib; activitatea microoranismelor? aceast;
activitate se realizeaz; &ie prin inhibarea dezvolt;rii, &ie prin distruerea lor, pentru prevenirea sau limitarea in&ec<iei
la nivelul <esuturilor?
1 bio&ilm 1 caracteristica unui aent microbioloic de a adera >i a se &i2a de o supra&a<; imersat; prin secre<ia unor
polimeri, nreun=nd ast&el accesul substan<elor active antimicrobiene?
1 materioviilen<; 1 oblia<ia de a declara incidentele sau riscurile de producere a unor incidente leate de utilizarea
dispozitivelor medicale?
1 sterilizare 1 opera<iunea prin care sunt eliminate sau omor=te microoranismele, inclusiv cele a&late n stare
veetativ;, de pe obiectele inerte contaminate, rezultatul acestei opera<iuni &iind starea de sterilitate. +robabilitatea
teoretic; a e2isten<ei microoranismelor trebuie s; &ie mai mic; sau eal; cu 1%
16
?
1 sterilizare chimic; 1 un nivel superior de dezin&ec<ie care se aplic; cu stricte<e dispozitivelor medicale reutilizabile,
destinate manevrelor invazive, >i care nu suport; autoclavarea, realiz=nd distruerea tuturor microoranismelor n
&orm; veetativ; >i a unui num;r mare de spori.
CA0ITOLUL II1 Cur)*area
Art2 2
1$4ur;<enia reprezint; rezultatul aplic;rii corecte a unui proram de cur;<are.
2$*upra&e<ele >i obiectele pe care se eviden<iaz; macro1 sau microscopic materii oranice ori anoranice se de&inesc ca supra&e<e >i obiecte
murdare.
Art2 5
4ur;<area se realizeaz; cu deteren<i, produse de ntre<inere >i produse de cur;<at.
Art2 #
:n utilizarea produselor &olosite n activitatea de cur;<are se respect; urm;toarele reuli &undamentale0
a$respectarea tuturor recomand;rilor produc;torului?
6$respectarea normelor enerale de protec<ie a muncii, con&orm prevederilor n vioare?
c$este interzis amestecul produselor?
d$este interzis; p;strarea produselor de cur;<are n ambala8e alimentare?
e$produsele se distribuie la locul de utilizare, respectiv la nivelul sec<iilor sau compartimentelor, n ambala8ul oriinal sau n recipiente special
destinate, etichetate cu identi&icarea produsului.
Art2 4
$
1$Arm;rirea >i controlul proramului de cur;<are revin personalului unit;<ii sanitare, care, con&orm leisla<iei n vioare, este responsabil cu
supraveherea >i controlul in&ec<iilor nosocomiale din unitate.
2$+roramul de cur;<are >i dezin&ec<ie este parte interant; a planului propriu unit;<ii sanitare de supravehere >i control ale in&ec<iilor
nosocomiale.
Art2 6
7epozitarea produselor >i a ustensilelor &olosite la e&ectuarea cur;<;rii se &ace respect=ndu1se urm;toarele0
a$n unitatea sanitar;, la nivel central, trebuie s; e2iste spa<ii special destinate depozit;rii produselor >i ustensilelor a&late n stoc, &olosite n
procesul de e&ectuare a cur;<;rii?
6$spa<iile trebuie s; asiure men<inerea calit;<ii ini<iale a produselor p=n; la utilizare?
c$spa<iile de depozitare trebuie s; ndeplineasc; urm;toarele condi<ii0
1 pavimentul >i pere<ii trebuie s; &ie impermeabili >i u>or de cur;<at?
1 zona de depozitare trebuie s; permit; aran8area n ordine a materialelor de cur;<are >i accesul u>or la acestea?
1 trebuie s; e2iste aerisire natural;?
1 trebuie s; e2iste iluminat corespunz;tor?
1 radul de umiditate s; &ie optim p;str;rii calit;<ii produselor?
d$n &iecare sec<ie sau compartiment trebuie s; e2iste nc;peri special destinate depozit;rii produselor >i ustensilelor utilizate pentru e&ectuarea
cur;<;rii, a&late n rula8, >i pentru pre;tirea activit;<ii propriu1zise?
e$nc;perile de depozitare de pe sec<ii, respectiv compartimente, trebuie s; ndeplineasc; urm;toarele condi<ii0
1 pavimentul >i pere<ii trebuie s; &ie impermeabili >i u>or de cur;<at?
1 trebuie s; e2iste aerisire natural;?
1 trebuie s; e2iste iluminat corespunz;tor?
1 locul de oranizare a activit;<ii, sursa de ap; >i supra&a<a zonei de depozitare trebuie s; permit; aran8area n ordine a materialelor de ntre<inere?
1 trebuie s; e2iste chiuvet; cu ap; potabil; rece >i cald;, dotat; pentru iiena personalului care e&ectueaz; cur;<area, con&orm prevederilor
leisla<iei n vioare?
1 trebuie s; e2iste chiuvet; sau bazin cu ap; potabil;, pentru dezin&ec<ia >i sp;larea ustensilelor &olosite la e&ectuarea cur;<;rii? dezin&ec<ia,
sp;larea >i uscarea materialului moale &olosit la cur;<are se pot &ace utiliz=ndu1se ma>ini de sp;lat cu usc;tor sau ma>ini de sp;lat >i usc;toare?
1 trebuie s; e2iste suport usc;tor pentru m;nu>ile de mena8, mopurile, periile >i alte ustensile?
1 trebuie s; e2iste pubel; >i saci colectori de unic; &olosin<; pentru de>euri, con&orm leisla<iei n vioare.
Art2 7
1$:ntre<inerea ustensilelor &olosite pentru e&ectuarea cur;<;rii se &ace zilnic, dup; &iecare opera<iune de cur;<are >i la s&=r>itul zilei de lucru?
ustensilele utilizate se spal;, se cur;<;, se dezin&ecteaz; >i se usuc;. 4ur;<area >i dezin&ec<ia ustensilelor comple2e se e&ectueaz; n &unc<ie de
recomand;rile produc;torului.
2$+ersonalul care e2ecut; opera<iunile de cur;<are >i dezin&ec<ie a materialului de cur;<are trebuie s; poarte m;nu>i de mena8 sau m;nu>i de late2
nesterile.
CA0ITOLUL III1 De,i!fec*ia
Art2 "
1$7ezin&ec<ia este procedura care se aplic; numai dup; cur;<are. *e &ace e2cep<ie de la aceast; reul; atunci c=nd pe suportul respectiv sunt
prezente materii oranice.
2$:n orice activitate de dezin&ec<ie se aplic; m;surile de protec<ie a muncii, con&orm prevederilor leisla<iei n vioare, pentru a preveni
accidentele >i into2ica<iile.
Art2 3
.valuarea dezin&ec<iei se &ace prin tehnici speci&ice descrise n Barmacopeea ,om=n;.
S%C7IUN%A A1 De,i!fec*ia 'ri! mi8loace fi,ice
Art2 10
1$7ezin&ec<ia prin c;ldur; uscat; sau &lambarea este utilizat; e2clusiv n laboratorul de microbioloie.
2$.ste interzis; &lambarea instrumentului medico1chirurical.
Art2 11
7ezin&ec<ia prin c;ldur; umed; se utilizeaz; numai n cazul sp;l;rii automatizate a len8eriei >i a veselei, cu condi<ia atinerii unei temperaturi de
peste !%C4.
Art2 12
1$7ezin&ec<ia cu raze ultraviolete este indicat; n dezin&ec<ia supra&e<elor netede >i a aerului n bo2e de laborator, s;li de opera<ii, alte spa<ii
nchise, pentru completarea m;surilor de cur;<are >i dezin&ec<ie chimic;.
2$Aparatele de dezin&ec<ie cu raze ultraviolete, autorizate con&orm prevederilor leale n vioare, sunt nso<ite de documenta<ia tehnic;, ce
cuprinde toate datele privind caracteristicile >i modul de utilizare ale aparatelor, pentru a asiura o ac<iune e&icace >i lipsit; de nocivitate.
5
S%C7IUN%A 91 De,i!fec*ia 'ri! mi8loace c:imice
Art2 15
7ezin&ec<ia prin mi8loace chimice se realizeaz; prin utilizarea produselor biocide.
Art2 1#
1$+rodusele biocide utilizate n unit;<ile sanitare se ncadreaz; n rupa principal; -, tip de produs 1 >i $, con&orm ane2ei nr. $ la 'ot;r=rea
(uvernului nr. 346/2004 privind plasarea pe pia<; a produselor biocide, cu modi&ic;rile >i complet;rile ulterioare.
2$9iocidele ncadrate, con&orm prevederilor leale n vioare, n tipul - de produs sunt utilizate pentru0
a$dezin&ec<ia iienic; a m=inilor prin sp;lare?
6$dezin&ec<ia iienic; a m=inilor prin &recare?
c$dezin&ec<ia pielii intacte.
5$9iocidele ncadrate, con&orm prevederilor leale n vioare, n tipul $ de produs sunt utilizate pentru0
a$dezin&ec<ia supra&e<elor?
6$dezin&ec<ia dispozitivelor medicale prin imersie, manual, n b;i cu ultrasunete, sau la ma>ini automate?
c$dezin&ec<ia len8eriei (material moale).
Art2 14
.tichetarea acestor produse trebuie s; respecte prevederile leisla<iei n vioare.
Art2 16
7ezin&ec<ia prin mi8loace chimice reprezint; metoda principal; de prevenire a in&ec<iilor n unit;<ile sanitare. 7ezin&ectantul chimic, n &unc<ie de
compozi<ie >i concentra<ie, poate s; inhibe cre>terea microoranismelor (bacteriostatic, &unistatic, virustatic) sau s; aib; o ac<iune letal; asupra
microoranismelor (bactericid, &unicid, virucid, sporicid).
Art2 17
1$7ezin&ectan<ii utiliza<i n domeniul medical se autorizeaz;#nreistreaz; con&orm prevederilor leisla<iei n vioare.
2$:n domeniul medical nu se utilizeaz; biocide la concentra<ii active n domeniul casnic.
Art2 1"
7up; natura substan<elor chimice care intr; n compozi<ia unui dezin&ectant, ace>tia se mpart, n &unc<ie de modul de ac<iune, n dezin&ectan<i
care ac<ioneaz; prin to2icitate celular; >i dezin&ectan<i care ac<ioneaz; prin o2idare celular;.
Art2 13
7ezin&ectan<ii care ac<ioneaz; prin to2icitate celular; con<in substan<e active care blocheaz; sinteza proteic; la nivel citoplasmatic, precum >i
proteinele responsabile de replicarea A7N1ului sau A,N1ului microoranismelor respective.
Art2 20
7ezin&ectan<ii care ac<ioneaz; prin o2idare celular; con<in substan<e active care o2ideaz; con<inutul citoplasmatic inhib=nd sinteza proteic;,
dezmembr=nd >i acizii nucleici purt;tori ai in&orma<iilor enetice.
Art2 21
:n &unc<ie de tipul microoranismelor distruse, de timpul de contact necesar >i de concentra<ia utilizat;, nivelurile de dezin&ec<ie sunt0
a$sterilizare chimic;?
6$dezin&ec<ie de nivel nalt?
c$dezin&ec<ie de nivel intermediar?
d$dezin&ec<ie de nivel sc;zut.
Art2 22
*terilizarea chimic; realizeaz; distruerea tuturor microoranismelor n &orm; veetativ; >i a unui num;r mare de spori bacterieni, n cazul
instrumentarului medical termosensibil.
Art2 25
.ste obliatorie respectarea concentra<iilor >i a timpului de contact speci&icate n autoriza<ia#nreistrarea produsului.
Art2 2#
.tapele steriliz;rii chimice sunt0
a$dezin&ec<ie, cel pu<in de nivel mediu, urmat; de cur;<are?
6
6$sterilizare chimic; prin imersie?
c$cl;tire cu ap; steril;.
Art2 24
*terilizarea chimic; se realizeaz; cu produse biocide autorizate#nreistrate, con&orm prevederilor leale n vioare.
1 *terilizarea chimica se realizeaz cu soluii chimice#substane
chimice destinate special acestui scop i autorizate#nreistrate con&orm prevederilor leale.3
Art2 26
1$:n vederea unei corecte practici medicale >i a elimin;rii oric;rui risc n domeniul sanitar, solu<ia chimic; de sterilizare nu se va &olosi mai mult
de 68 de ore de la preparare, n cuve cu capac, sau ma2imum $6 de ore, n cazul utiliz;rii n instala<ii cu ultrasunete. :n ambele situa<ii, num;rul
ma2im de proceduri (cicluri de sterilizare) este de 5%.
2$:n cazul solu<iilor care au termen de valabilitate mai mare de 68 de ore >i nu s1a e&ectuat num;rul de proceduri permis, este obliatorie testarea
concentra<iei solu<iei cu benzi indicatoare speciale la nceputul &iec;rei noi proceduri, p=n; la epuizarea celor permise sau p=n; la termenul
ma2im de valabilitate speci&icat n &i>a tehnic; a produsului.
Art2 27
+entru dezin&ec<ia de nivel nalt, intermediar >i sc;zut este obliatorie respectarea concentra<iilor >i a timpului de contact speci&ice &iec;rui nivel
de dezin&ec<ie, care sunt precizate n autoriza<ia#nreistrarea produsului.
Art2 2"
.tapele dezin&ec<iei sunt0
a$dezin&ec<ia de nivel sc;zut, urmat; de cur;<are, sau cur;<area, n &unc<ie de suportul ce urmeaz; s; &ie tratat?
6$dezin&ec<ia de nivel dorit, n &unc<ie de suportul ce urmeaz; s; &ie tratat?
c$cl;tirea.
Art2 23
7ezin&ec<ia se realizeaz; cu produse >i substan<e chimice autorizate#nreistrate, con&orm prevederilor leale n vioare.
Art2 50
Dermenul antiseptic se utilizeaz; pentru produsele destinate dezin&ec<iei teumentului >i#sau a m=inilor.
Art2 51
4riteriile de utilizare >i p;strare corect; a produselor antiseptice sunt urm;toarele0
12un produs antiseptic se utilizeaz; numai n scopul pentru care a &ost autorizat#nreistrat?
22se respect; ntocmai indica<iile de utilizare de pe eticheta produsului?
52se respect; ntocmai concentra<ia >i timpul de contact precizate n autoriza<ia#nreistrarea produsului?
#2pe &lacon se noteaz; data deschiderii >i data limit; p=n; la care produsul poate &i utilizat?
42la &iecare utilizare, &laconul trebuie deschis >i nchis corect?
62&laconul se manipuleaz; cu aten<ie? este interzis; atinerea urii &laconului, pentru a nu se contamina?
72este interzis; transvazarea n alt &lacon?
"2este interzis; recondi<ionarea &laconului?
32este interzis; completarea unui &lacon pe 8um;tate olit n alt &lacon?
102este interzis; amestecarea, precum >i utilizarea succesiv; a dou; produse antiseptice di&erite?
112se recomand; aleerea produselor antiseptice care se utilizeaz; ca atare >i nu necesit; dilu<ie?
122sunt de pre&erat produsele condi<ionate n &lacoane cu cantitate mic;?
152dup; aplicare, antisepticul nu se ndep;rteaz; prin cl;tire, deoarece se pierde e&ectul remanent? e2cep<ie &ac cele utilizate n neonatoloie,
pediatrie >i pentru iriarea cavit;<ilor, la care cl;tirea este necesar; dup; &iecare aplicare?
1#2se acord; o aten<ie deosebit; compozi<iei produsului pentru utilizarea antisepticului la nou1n;scu<i?
142se p;streaz; numai n &lacoanele oriinale, pentru a se evita contaminarea lor >i pentru a nu se pierde in&orma<iile de pe eticheta &laconului?
162&lacoanele trebuie p;strate la ad;post de lumin; >i departe de surse de c;ldur;.
Art2 52
-iena m=inilor >i dezin&ec<ia pielii se &ac dup; cum urmeaz;0
12*p;larea m=inilor se &ace utiliz=ndu1se ap; >i s;pun? sp;larea iienic; a m=inilor nu este un substitut pentru dezin&ec<ia iienic; a m=inilor.
227ezin&ec<ia iienic; a m=inilor se &ace prin sp;lare sau &recare, utiliz=ndu1se un produs antiseptic. An dispenser trebuie utilizat pentru aplicarea
produsului? dispenserele trebuie s; &ie ntre<inute n bun; stare de iien; >i &unc<ionare.
52+rocedeul de sp;lare a m=inilor se e&ectueaz; con&orm in&orma<iilor &urnizate de produc;tor pe eticheta produsului? produsul trebuie s;
&ie recomandat pentru uz sanitar >i trebuie s; &ie testat con&orm standardului .N 16!!, care trebuie s; con<in; indica<ii despre0
a$necesitatea umect;rii prealabile a m=inilor?
6$volumul de produs utilizat?
c$timpul de sp;lare?
d$&recven<a aplic;rii produsului?
e$instruc<iunile speciale pentru utilizarea apei.
"
#2+rocedeul de &recare a m=inilor se e&ectueaz; con&orm in&orma<iilor &urnizate de produc;tor pe eticheta produsului? produsul trebuie s;
&ie recomandat pentru uz sanitar >i trebuie s; &ie testat con&orm standardului .N 1"%%, care trebuie s; con<in; indica<ii despre0
a$volumul de produs utilizat?
6$timpul de &recare?
c$&recven<a aplic;rii produsului.
427ezin&ec<ia chirurical; a m=inilor prin sp;lare sau prin &recare este procedura care se realizeaz; numai dup; dezin&ec<ia iienic; a m=inilor,
utiliz=ndu1se un produs antiseptic.
62Antisepticul se aplic; dup; cum urmeaz;0
a$pentru supra&e<ele cutanate s;race n lande sebacee0
1.nainte de e&ectuarea in8ec<iilor >i punc<iilor venoase, cu un timp de ac<iune de 1" secunde?
$.nainte de e&ectuarea punc<iilor articula<iei, cavit;<ilor corpului >i oranelor cavitare, precum >i a micilor interven<ii chiruricale, cu un timp de
ac<iune de minimum un minut?
6$pentru supra&e<ele cutanate boate n lande sebacee0
1.naintea tuturor interven<iilor chiruricale se aplic; de mai multe ori pe zona care urmeaz; a &i incizat;, men<in=ndu1se umiditatea acesteia, cu
un timp de ac<iune de minimum 1% minute.
Antisepticul poate &i aplicat &olosindu1se pulverizarea sau procedura de >terere? dac; se &olose>te procedura de dezin&ec<ie prin >terere,
materialele trebuie s; ndeplineasc; cerin<ele pentru proceduri antiseptice pentru a putea &i &olosite.
Art2 55
+rocedurile recomandate, n &unc<ie de nivelul de risc, se e&ectueaz; con&orm tabelului0
Nivelul de risc +roceduri -ndica<ii
)inim 1 sp;larea m=inilor sau
1 dezin&ec<ia iienic; a m=inilor prin &recare
1 c=nd m=inile sunt vizibil murdare
1 la nceputul >i la s&=r>itul proramului de lucru
1 nainte >i dup; scoaterea m;nu>ilor (sterile sau nesterile)
1 nainte >i dup; activit;<ile de cur;<are
1 nainte >i dup; contactul cu pacien<ii
1 dup; utilizarea rupului sanitar (E4)
-ntermediar 1 dezin&ec<ia iienic; a m=inilor prin &recare
sau
1 dezin&ec<ia iienic; a m=inilor prin sp;lare
1 dup; contactul cu un pacient izolat septic
1 nainte de realizarea unei proceduri invazive
1 dup; orice contact accidental cu s=nele sau cu alte lichide bioloice
1 dup; contactul cu un pacient in&ectat >i#sau cu mediul n care st;
1 dup; toate manevrele poten<ial contaminante
1 nainte de contactul cu un pacient izolat pro&ilactic
1 naintea realiz;rii unei punc<ii lombare, abdominale, articulare sau
similare
1 naintea manipul;rii dispozitivelor intravasculare, tuburilor de dren
pleurale sau similare
1 n cazul manevrelor contaminante e&ectuate succesiv la acela>i pacient
1 nainte >i dup; nri8irea pl;ilor
:nalt 1 dezin&ec<ia chirurical; a m=inilor prin
&recare sau
1 dezin&ec<ia chirurical; a m=inilor prin
sp;lare
1 nainte de toate interven<iile chiruricale, obstetricale
1 naintea tuturor manevrelor care necesit; o asepsie de tip chirurical0
montarea cateterelor centrale, punc<ii amniotice, rahidiene >i alte situa<ii
similare
Art2 5#
+entru realizarea unei dezin&ec<ii e&iciente se iau n considerare urm;torii &actori care in&luen<eaz; dezin&ec<ia0
a$spectrul de activitate >i puterea ermicid; (tipul de microoranism, rezisten<a microoranismelor)?
6$natura microoranismelor pe suportul tratat?
c$prezen<a de material oranic pe echipamentul#suportul care urmeaz; s; &ie tratat?
d$natura suportului care urmeaz; s; &ie tratat?
e$concentra<ia substan<ei dezin&ectante?
f$timpul de contact >i temperatura?
;$susceptibilitatea dezin&ectan<ilor chimici de a &i inactiva<i de di&erite substan<e, a>a cum este prev;zut n autoriza<ia#nreistrarea produsului?
:$tipul de activitate antimicrobian; (bacterii, virusuri, &uni) din care rezult; e&icacitatea produsului?
i$e&ectul p'1ului?
8$stabilitatea produsului ca atare sau a solu<iilor de lucru.
Art2 54
4riteriile de aleere corect; a dezin&ectantelor sunt urm;toarele0
a$spectrul de activitate adaptat obiectivelor &i2ate?
6
6$timpul de ac<iune?
c$n &unc<ie de sec<ie, acestea trebuie s; aib; e&icien<; >i n prezen<a substan<elor inter&eren<e0 s=ne, puroi, vom;, diaree, ap; dur;, materii
oranice?
d$s; aib; remanent; c=t mai mare pe supra&e<e?
e$s; &ie compatibile cu materialele pe care se vor utiliza?
f$radul de periculozitate (&oarte to2ic, to2ic, nociv, coroziv, iritant, o2idant, &oarte in&lamabil >i in&lamabil) pentru personal >i pacien<i?
;$s; &ie u>or de utilizat?
:$s; &ie stabile n timp?
i$s; &ie bioderadabile n acord cu cerin<ele de mediu.
Art2 56
4riteriile de utilizare >i p;strare corect; a produselor dezin&ectante0
a$un produs dezin&ectant se utilizeaz; numai n scopul indicat prin autoriza<ie#nreistrare?
6$se respect; ntocmai indica<iile de utilizare de pe eticheta produsului?
c$se respect; ntocmai concentra<ia >i timpul de contact indicate n autoriza<ie#nreistrare?
d$se <ine cont de incompatibilit;<ile produsului?
e$niciodat; nu se amestec; produse di&erite?
f$n eneral, produsele dezin&ectante nu se utilizeaz; ca atare, necesit; dilu<ii? este de pre&erat ca solu<ia respectiv; s; se &ac; n cantitatea strict
necesar; >i s; se utilizeze imediat, dar nu mai mult de 68 de ore de la preparare? dac; nu este de8a &;cut;, solu<ia de lucru ar trebui s; &ie proasp;t
preparat;?
;$solu<iile se prepar; utiliz=ndu1se un sistem de dozare radat?
:$se noteaz; pe &lacon data prepar;rii solu<iilor respective?
i$se respect; durata de utilizare a solu<iilor? n &unc<ie de produs, aceasta poate varia de la c=teva ore la c=teva s;pt;m=ni?
8$n cazul n care eticheta produsului s1a pierdut, produsul respectiv nu se mai &olose>te?
<$ntotdeauna manipularea se &ace purt=ndu1se echipament de protec<ie?
l$se p;streaz; numai n &lacoanele oriinale, pentru a se evita contaminarea lor >i pentru a nu se pierde in&orma<iile de pe eticheta produsului?
m$&lacoanele trebuie p;strate la ad;post de lumin; >i departe de surse de c;ldur;.
S%C7IUN%A C1 Re;uli ;e!erale de 'ractic) a de,i!fec*iei -i a de,i!fecta!telor
Art2 57
1$7ezin&ec<ia pro&ilactic; completeaz; cur;<area, dar nu o supline>te >i nu poate nlocui sterilizarea.
2$.&icien<a dezin&ec<iei pro&ilactice este condi<ionat; de o riuroas; cur;<are prealabil;.
5$+entru dezin&ec<ia n &ocar se utilizeaz; dezin&ectante cu ac<iune asupra aentului patoen incriminat sau presupus? dezin&ec<ia se practic;
nainte de instituirea m;surilor de cur;<are.
#$7ezin&ectantele trebuie &olosite la concentra<iile >i timpii de ac<iune speci&ica<i n autoriza<ie#nreistrare.
4$*e recomand; utilizarea de cuve cu capac >i r;tar, pentru dezin&ec<ia instrumentarului.
6$La prepararea >i utilizarea solu<iilor dezin&ectante sunt necesare0
a$cunoa>terea e2act; a concentra<iei de lucru n &unc<ie de suportul supus dezin&ec<iei?
6$&olosirea de recipiente curate?
c$utilizarea solu<iilor de lucru n cadrul perioadei de stabilitate >i e&icacitate, con&orm unei corecte practici medicale, pentru a se evita
contaminarea >i deradarea sau inactivarea lor?
d$controlul chimic >i bacterioloic, prin sonda8 al produselor >i solu<iilor dezin&ectante n curs de utilizare.
7$Atilizarea dezin&ectantelor se &ace respect=ndu1se normele de protec<ie a muncii, care s; previn; accidentele >i into2ica<iile.
"$+ersonalul care utilizeaz; n mod curent dezin&ectantele trebuie instruit cu privire la noile proceduri sau la noile produse dezin&ectante.
3$:n &iecare nc;pere n care se e&ectueaz; opera<iuni de cur;<are >i dezin&ec<ie trebuie s; e2iste n mod obliatoriu un ra&ic zilnic orar, n care
personalul responsabil va nreistra tipul opera<iunii, ora de e&ectuare >i semn;tura? aceste persoane trebuie s; cunoasc; n orice moment
denumirea dezin&ectantului utilizat, data prepar;rii solu<iei de lucru >i timpul de ac<iune, precum >i concentra<ia de lucru.
Art2 5"
+rocesarea suporturilor supra&e<elor, instrumentarului >i echipamentelor medicale nainte sau dup; utilizare trebuie s; &ie corect;, pentru a preveni
in&ec<iile nosocomiale.
Art2 53
Aleerea metodei de dezin&ec<ie >i#sau sterilizare pentru supra&e<e, instrumentar >i echipamente trebuie s; <in; cont de cateoria din care acestea
&ac parte >i de modul n care sunt &olosite n asisten<a acordat; pacien<ilor. +entru dispozitivele medicale invazive este necesar; e&icacitatea
mpotriva m@cobacteriei atipice (e&icacitate m@cobactericid;), procesul trebuind s; &ie e&icace mpotriva ). terrae >i ). avium.
Art2 #0
*upra&e<ele, instrumentarul >i echipamentele sunt clasi&icate dup; cum urmeaz;0
a$critice 1 cele care vin n contact cu sau penetreaz; <esuturile corpului uman, inclusiv sistemul vascular, n mod normal sterile. :n aceast;
cateorie intr;0 instrumentarul chirurical, inclusiv instrumentarul stomatoloic, materialul utilizat pentru suturi, trusele pentru asisten<; la
na>tere, echipamentul personalului din s;lile de opera<ii, c=mpuri operatorii, me>ele >i tampoanele, tuburile de dren, implanturile, acele >i
serinile, cateterele cardiace >i urinare, dispozitivele pentru hemodializ;, toate dispozitivele intravasculare, endoscoapele invazive &le2ibile sau
riide, echipamentul pentru biopsie asociat endoscoapelor, acele pentru acupunctura, acele utilizate n neuroloie?
/
6$semicritice 1 care vin n contact cu mucoasele intacte, cu e2cep<ia mucoasei periodontale, sau cu pielea av=nd solu<ii de continuitate. :n
aceast; cateorie intr;0 supra&a<a interioar; a incubatoarelor pentru copii >i dispozitivele ata>ate acestora (masca o2ien, umidi&icator),
endoscoapele &le2ibile >i riide neinvazive, &olosite e2clusiv ca dispozitive pentru imaistic;, larinoscoapele, tuburile endotraheale,
echipamentul de anestezie >i respira<ie asistat;, dia&ramele, termometrele de sticl;, termometrele electronice, ventuzele, v=r&urile de la serinile
auriculare, specul nazal, specul vainal, abaiselan1urile, instrumentele utilizate pentru montarea dispozitivelor anticoncep<ionale, accesoriile
pompi<elor de lapte.
*upra&e<ele inerte din sec<ii >i laboratoare, stropite cu s=ne, &ecale sau cu alte secre<ii >i#sau e2cre<ii poten<ial patoene, >i c;zile de hidroterapie
utilizate pentru pacien<ii a c;ror piele prezint; solu<ii de continuitate sunt considerate semicritice?
c$noncritice 1 care nu vin &recvent n contact cu pacientul sau care vin n contact numai cu pielea intact; a acestuia. :n aceast; cateorie
intr;0 stetoscoape, plo>ti, urinare, man>eta de la tensiometru, specul auricular, supra&e<ele hemodializoarelor care vin n contact cu dializatul,
cadrele pentru invalizi, supra&e<ele dispozitivelor medicale care sunt atinse >i de personalul medical n timpul procedurii, orice alte tipuri de
suporturi.
*upra&e<ele inerte, cum sunt pavimentele, pere<ii, mobilierul de spital, obiectele sanitare >.a., se ncadreaz; n cateoria noncritice.
Art2 #1
)etodele de aplicare a dezin&ectantelor chimice n &unc<ie de suportul care urmeaz; s; &ie tratat sunt0
*uportul de tratat )etoda de aplicare Observa<ii
1 $ 5
*upra&e<e
Bolosirea dezin&ectantelor pentru supra&e<e, cu respectarea concentra<iilor de utilizare >i a timpului de contact, con&orm recomand;rilor
+avimente (mozaic, ciment, linoleum, lemn
etc.)
Fterere 4ur;<are riuroas;, apoi dezin&ec<ie (ce poate &i de nivel sc;zut,
mediu sau nalt ca n cazul prezen<ei produselor bioloice)
+ere<i (&aian<;, tapet lavabil, uleia<i etc.), u>i,
&erestre (toc;rie)
1 Fterere
1 +ulverizareG)
*e insist; asupra cur;<;rii p;r<ilor superioare ale pervazurilor >i a
altor supra&e<e orizontale, precum >i ale col<urilor, urmat; de
dezin&ec<ie (ce poate &i de nivel sc;zut, mediu sau nalt ca, de
e2emplu, n cazul prezentei produselor bioloice)
)obilier, inclusiv paturi >i noptiere (din lemn,
metal, plastic)
1 Fterere
1 +ulverizareG)
4ur;<are riuroas; >i dezin&ec<ie de nivel sc;zut sau mediu a
supra&e<elor orizontale (partea superioar; a dulapurilor, a
ra&turilor etc.)
)ese de opera<ie, mese instrumentar,
supra&e<e pentru pre;tirea tratamentului,
supra&e<e pentru depozitarea temporar; a
produselor patoloice recoltate, l;mpi
scialitice, mese de n&;>at, mese de lucru n
laborator (pot intra >i n cateoria semicritice)
1 Fterere
1 +ulverizareG)
1 4ur;<are riuroas; >i dezin&ec<ia supra&e<elor orizontale
1 7ezin&ec<ie de nivel nalt, cur;<are, dezin&ec<ie de nivel nalt ca,
de e2emplu, n cazul produselor bioloice provenite de la pacien<i
)u>amale din cauciuc sau plastic, colac din
cauciuc etc.
1 Fterere
1 -mersie
7ezin&ec<ie de nivel mediu, apoi cur;<are
4;rucioare, t;ri Fterere 1 4ur;<are, dezin&ec<ie de nivel mediu sau nalt
1 :n &unc<ie de prezen<a produselor bioloice de la pacien<i, nt=i
se realizeaz; dezin&ec<ia de nivel nalt, apoi se cur;<;
Obiecte sanitare, recipiente de colectare, materiale de cur;<are
Bolosirea dezin&ectantelor pentru supra&e<e, cu respectarea concentra<iilor de utilizare >i a timpului de contact, con&orm recomand;rilor
9;i, b;i<e pentru copii, chiuvete, bazine de
sp;lare
Fterere 4ur;<are, dezin&ec<ie de nivel mediu sau nalt
+lo>ti, oli<e, urinare 1 -mersie
1 )a>ini automate
1 7up; olire se &olose>te 1 vol. solu<ie dezin&ectant nivel mediu
pentru 1 vol. recipient, cur;<are, apoi dezin&ec<ie de nivel nalt
1 *e p;streaz; uscate n locuri special destinate
(rupuri sanitare (E4, bazine, scaune E4,
pisoare), r;tare din lemn sau plastic pentru
b;i >i du>uri
Fterere 4ur;<are, dezin&ec<ie de nivel mediu
*i&oane de pardoseal;, si&oane de scurere *e toarn; un produs dezin&ectant de
nivel sc;zut

(;le<i pentru cur;<are, ustensile pentru
cur;<are (perii, mop, teu, lavete, c=rpe etc.)
*p;lare 1 4ur;<are
1 :n cazul n care se &olosesc la materii oranice, nt=i dezin&ec<ie
de nivel mediu sau sc;zut, apoi cur;<are
,ecipiente pentru colectarea de>eurilor
mena8ere, pubele
*p;lare 4ur;<are, dezin&ec<ie de nivel sc;zut
Len8erie >i echipament de protec<ie
Bolosirea dezin&ectantelor pentru len8erie, cu respectarea concentra<iilor de utilizare >i a timpului de contact, con&orm recomand;rilor
8
Len8erie contaminat; (murd;rit; cu
e2cremente, produse patoloice >i len8erie
care provine de la bolnavi contaio>i)
:nmuiere n 6 litri de solu<ie la 1 H
de len8erie
*e pot &olosi ma>ini de sp;lat automate cu proram de dezin&ec<ie
inclus? necesit; predezin&ec<ie ini<ial; >i dezin&ec<ie &inal;.
Alte cateorii *p;lare la ma>ini automate cu ciclu termic de dezin&ec<ie sau
&ierbere
.chipament de protec<ie >i de lucru din
material te2til
:nmuiere *e dezin&ecteaz; numai cel contaminat.
For<uri impermeabile din cauciuc >i plastic Fterere 4ur;<are urmat; de dezin&ec<ie de nivel mediu sau nalt
Ione de preparare >i distribuire alimente
Bolosirea dezin&ectantelor recomandate pentru uz n buc;t;rii, o&icii alimentare, dezin&ec<ia veselei, recipientelor, tac=murilor, ustensilelor, cu
respectarea concentra<iilor de utilizare >i a timpului de contact, con&orm recomand;rilor
Jesel;, tac=muri, alte ustensile de consum,
echipamente
-mersie sau >terere 4ur;<are, dezin&ec<ie, cl;tire +entru dezin&ec<ie se utilizeaz; un
produs biocid care se ncadreaz; n tipul de produs 6.
*upra&e<e (pavimente, pere<i, mese) 1 Fterere
1 +ulverizareG)
4ur;<are, dezin&ec<ie, cl;tire +entru dezin&ec<ie se utilizeaz; un
produs biocid care se ncadreaz; n tipul de produs $.
-nstrumentar, echipamente
Bolosirea dezin&ectantelor pentru instrumentar, cu respectarea concentra<iilor de utilizare >i a timpului de contact, con&orm recomand;rilor.
Nu se utilizeaz; deteren<ii casnici, anionici pentru cur;<area instrumentarului, echipamentelor.
La cur;<are se utilizeaz; numai deteren<i special destina<i, inclusiv deteren<i enzimatici urma<i de dezin&ectan<i de nivel nalt.
7ac; se utilizeaz; dezin&ectan<i de nivel nalt cu e&ect de cur;<are nu se mai &olosesc deteren<ii enzimatici, cur;<area >i dezin&ec<ia av=nd loc simultan
>i complet.
+rocesarea suporturilor (instrumentar,
echipamente) critice
-mersie 1 7ezin&ec<ie cel pu<in de nivel mediu >i cur;<are, urmat; de
sterilizare prin c;ldur;
1 7ezin&ec<ie cel pu<in de nivel mediu, cur;<are, urmat; de
sterilizare chimic; (pentru instrumentarul care nu suport;
sterilizarea prin c;ldur;)
+rocesarea suporturilor (supra&e<e,
instrumentar, echipamente) semicritice
1 -mersie
1 Fterere pentru supra&e<e
7ezin&ec<ie de nivel mediu, cur;<are sau dezin&ec<ie de nivel
mediu, urmat; de sterilizare chimic; (pentru instrumentarul care
nu suport; sterilizarea prin c;ldur;)
Dermometre (orale, rectale) 1 -mersie
1 Fterere
1 7ezin&ec<ie de nivel mediu, cur;<are
1 *olu<ii dezin&ectante preparate zilnic
1 A nu se amesteca n timpul proces;rii termometrele orale cu cele
rectale
-ncubatoare, izolete, m;>ti de o2ien Fterere 1 4ur;<are urmat; de dezin&ec<ie de nivel nalt
4azarmament
Bolosirea dezin&ectantelor special destinate, de nivel mediu, iar pentru obiectele care provin de la bolnavii contaio>i (9K), n spa<ii special amena8ate,
a dezin&ectantelor de nivel nalt, n absen<a pacien<ilor
*altele, huse pentru saltele, perne, paturi,
halate din molton, mbr;c;minte
+ulverizareG) :n spa<ii etan>eizate >i n &unc<ie de0
1 temperatur;
1 umiditate relativ;
1 timpul de e2punere
Japorizare 4amer; special;
Japorizare :n saloane >i alte spa<ii de cazare >i n &unc<ie de0
1 temperatur;
1 umiditate relativ;
1 timpul de e2punere
7oar n cazuri speciale (eliminatori de 9K)
*pa<ii nchise
Bolosirea dezin&ectantelor special destinate dezin&ec<iei aerului, de nivel nalt, lipsite de to2icitate? se interzice utilizarea aldehidelor de orice natur;.
*;li de opera<ie, s;li de na>tere, saloane,
cabinete
+ulverizareG) :n spa<ii etan>e >i n &unc<ie de0
1 temperatur;
1 umiditate relativ;
1 timpul de e2punere
Japorizare#Aerosolizare Aparatura electronic; >i de respira<ie este prote8at; sau scoas; din
spa<iul n care se &ace dezin&ec<ia.
7iverse
Bolosirea dezin&ectantelor pentru supra&e<e, cu respectarea concentra<iilor de utilizare >i a timpului de contact, con&orm recomand;rilor produc;torului
Luc;rii din plastic, cauciuc sau lemn
Luc;rii din material te2til
1 *p;lare
1 Fterere
1 +ulverizareG)
4ur;<are >i dezin&ec<ie de nivel nalt sau mediu
Aten<ie cl;tire
Dele&oane Fterere 4ur;<are >i dezin&ec<ie de nivel sc;zut, mediu
Ambulan<e, mi8loace auto 1 +ulverizareG) 4ur;<are >i dezin&ec<ie de nivel mediu sau nalt
!
1 Fterere
G) :n cazul n care dezin&ectantul se aplic; prin pulverizare se va utiliza cantitatea speci&icat; n autoriza<ie#nreistrare pentru a &i utilizat; pentru un
m
$
sau un m
5
la timpii recomanda<i.
Art2 #2
7ezin&ec<ia curent; >i#sau terminal;, e&ectuat; numai cu dezin&ectan<i de nivel nalt, este obliatorie n0
a$sec<iile de spitalizare a cazurilor de boli transmisibile?
6$situa<ia evolu<iei unor &ocare de in&ec<ii nosocomiale?
c$situa<iile de risc epidemioloie (eviden<ierea cu a8utorul laboratorului a circula<iei microoranismelor patonee)?
d$sec<iile cu risc nalt0 sec<ii unde sunt asista<i pacien<i imunodeprima<i, ar>i, neonatoloie, prematuri, sec<ii unde se practic; re&e#transplant (de
m;duv;, cardiace, renale etc.), sec<ii de oncoloie >i onco1hematoloie?
e$blocul operator, blocul de na>teri?
f$sec<iile de reanimare, terapie intensiv;?
;$serviciile de uren<;, ambulan<;, locul unde se triaz; len8eria?
:$orice alt; situa<ie de risc epidemioloie identi&icat;.
CA0ITOLUL I=1 Sterili,area
Art2 #5
*terilizarea &ace parte din cateoria procedurilor speciale, ale c;rei rezultate nu pot &i veri&icate interal prin
controlul &inal al produsului, trebuind s; &ie supus; valid;rii, supraveherii bunei &unc<ion;ri, precum >i asiur;rii
unei p;str;ri corespunz;toare a materialelor sterilizate.
Art2 ##
*unt obliatorii controlul permanent al opera<iunilor, respectarea permanent; a procedurilor stabilite, precum >i
asiurarea con&ormit;<ii produselor la e2ien<ele speci&icate n standardul .N -*O !%%1#$%%% men<ionat n ane2a nr.
$.
Art2 #4
Ob<inerea st;rii de sterilitate, precum >i men<inerea ei p=n; la momentul utiliz;rii reprezint; o oblia<ie permanent; a
unit;<ilor sanitare.
Art2 #6
Anit;<ile sanitare trebuie s; aranteze acela>i nivel de securitate a pacien<ilor, at=t n cazul utiliz;rii de dispozitive
medicale achizi<ionate de pe pia<;, c=t >i al utiliz;rii celor sterilizate n unitatea sanitar;.
Art2 #7
.ste interzis; reprocesarea n vederea reutiliz;rii a dispozitivelor >i materialelor de unic; &olosin<;.
Art2 #"
Doate dispozitivele medicale >i materialele care urmeaz; a &i sterilizate trebuie dezin&ectate, cur;<ate >i dezin&ectate,
nainte de a &i supuse unui proces de sterilizare standardizat.
Art2 #3
Oranizarea activit;<ilor propriu1zise de sterilizare, precum >i a activit;<ilor cone2e, respectiv cur;<area, dezin&ec<ia
>i mpachetarea, stocarea >i livrarea, va <ine cont de necesitatea respect;rii circuitelor, a evit;rii olurilor de control
pe parcursul realiz;rii lor >i a utiliz;rii altor spa<ii dec=t cele anume desemnate.
Art2 40
*erviciul de sterilizare din unit;<ile sanitare de orice tip trebuie s; &ie amena8at ntr1un spa<iu special destinat, n
vederea des&;>ur;rii activit;<ilor din etapele men<ionate.
Art2 41
Oranizarea activit;<ii serviciilor de sterilizare cuprinde0
a$circuitul de colectare, recipientele >i mi8loacele de transport pentru dispozitivele murdare, nesterile?
6$asiurarea ariei de cur;<are n vederea diminu;rii nc;rc;turii microbiene >i elimin;rii nc;rc;turii oranice >i a
bio&ilmului de pe dispozitivele medicale?
1%
c$veri&icarea st;rii de &unc<ionare a aparaturii?
d$spa<iul curat pentru inventarierea >i mpachetarea dispozitivelor medicale?
e$sterilizarea propriu1zis; >i sistemul de control al procesului?
f$procedurile de control >i marcare a produselor &inite?
;$tratarea necon&ormit;<ilor?
:$nreistrarea >i arhivarea datelor privind parcursul procesului, n vederea asiur;rii trasabilit;<ii (-*O 86%$), care
este un element de sistem de calitate >i este parte component; a materioviilen<ei?
i$circuitul de stocare, distribu<ie, transport la utilizatori?
8$instruirea personalului?
<$echipamentul de protec<ie al personalului.
Art2 42
4ircuitele se stabilesc ast&el nc=t s; asiure securitatea personalului, a mediului >i interitatea dispozitivelor
medicale.
Art2 45
*e e&ectueaz; controlul mediului, con&orm metodoloiei prev;zute de Barmacopeea ,om=n;, n vederea0
a$evalu;rii problemelor e2istente?
6$remedierii de&ec<iunilor?
c$supraveherii >i corect;rii condi<iilor de des&;>urare a procesului de sterilizare >i a activit;<ilor cone2e.
Art2 4#
:n vederea controlului mediului se monitorizeaz; >i se controleaz;0
a$calitatea aerului, apei >i a &luidelor utilizate?
6$starea de iien; a supra&e<elor?
c$modul de &unc<ionare a echipamentelor de sterilizare?
d$modul de &unc<ionare a echipamentelor de control, m;sur; >i testare?
e$<inuta >i &ormarea pro&esional; ale personalului.
Art2 44
:n unit;<ile de asisten<; medical;, sterilizarea se realizeaz; prin metode &izice, abur sub presiune sau abur la
temperatur; >i presiune ridicate#sc;zute, c;ldur; uscat;, precum >i prin metode combinate &izico1chimice.
Art2 46
1$7ispozitivele medicale care nu suport; sterilizare la temperatur; se sterilizeaz; chimic numai cu produse
autorizate#nreistrate. :n vederea unei bune practici medicale >i elimin;rii oric;rui risc n domeniul sanitar, orice
utilizator este obliat s; <in; eviden<a tuturor procedurilor de sterilizare chimic; n ,eistrul de sterilizare chimic;.
*e vor completa obliatoriu0
a$produsul utilizat >i concentra<ia de lucru?
6$data >i ora prepar;rii solu<iei de lucru?
c$ora nceperii &iec;rei proceduri (ciclu) de sterilizare?
d$lista dispozitivelor medicale sterilizate la &iecare procedur;?
e$ora termin;rii &iec;rei proceduri (ciclu) de sterilizare?
f$numele >i semn;tura persoanei care a e&ectuat procedura.
2$Acest reistru va &i pus la dispozi<ia oranelor de control sanitar >i poate constitui, dup; caz, prob; medico1leal;.
> 1$ 7ispozitivele medicale termosensibile se .terili,ea,a c:imic cu
soluii#substane chimice destinate special acestui scop i care respecta 7irectiva
!5#6$#4.. i leislaia re&eritoare la dispozitivele medicale.
2 $ Atilizatorii sunt obliai sa pstreze o evidenta a procedurilor de
sterilizare chimica ntr1un reistru special, denumit ,eistrul de sterilizare
chimica, n care se vor completa n mod obliatoriu urmtoarele date0
a) produsul utilizat i concentratia de lucru?
b) data i ora preparrii soluiei de lucru?
c) ora nceperii &iecrei proceduri (ciclu) de sterilizare?
d) lista dispozitivelor medicale sterilizate la &iecare procedura?
11
e) ora ncheierii &iecrei proceduri (ciclu) de sterilizare?
&) numele i semnatura persoanei responsabile de e&ectuarea sterilizarii.
5$ ,eistrul prevzut la alin. ($) va &i pus la dispoziia inspectorilor
sanitari de stat, precum i )inisterului *ii +ublice i altor ministere i
instituii cu reea sanitar proprie i poate constitui, dup caz, proba medicoleal n condiiile leii.3
Art2 47
*terilizarea cu vapori de ap; satura<i sub presiune trebuie s; &ie metoda de elec<ie, dac; dispozitivul medical suport;
aceast; procedur;.
Art2 4"
*terilizarea se realizeaz; numai cu aparate de sterilizare autorizate >i avizate con&orm prevederilor leale n vioare.
Art2 43
+resiunea, temperatura >i timpul de sterilizare reprezint; valori de siuran<; pentru e&icacitatea steriliz;rii n &unc<ie
de aparat.
Art2 60
Drebuie respectate instruc<iunile de utilizare din cartea tehnic; a aparatului cu privire la temperatura, presiunea >i
timpul de sterilizare recomandate de produc;tor, n &unc<ie de tipurile de materiale de sterilizat ambalate.
Art2 61
+ersonalul medical responsabil cu respectarea calit;<ii procedurilor de sterilizare va &i instruit >i cali&icat pentru
&iecare tip de aparat de sterilizat >i va &ace dovada de certi&icare a acestui lucru.
Art2 62
-nstruc<iunile de utilizare pentru &iecare sterilizator se vor a&i>a la loc vizibil.
Art2 65
La veri&icarea calit;<ii steriliz;rii la sterilizatorul cu abur sub presiune, care are sistem de nreistrare automat; a
ciclului de sterilizare diaram;, se e&ectueaz; analiza acesteia0
a$prin compararea cu diarama1tip &urnizat; de produc;tor?
6$prin analiza diaramei, urm;rind presiunea >i temperatura atinse, nreistrate pentru &iecare &az; a ciclului, n
&unc<ie de proramul ales.
Art2 6#
La veri&icarea calit;<ii steriliz;rii la sterilizatorul cu abur sub presiune care nu are sistem de nreistrare automat; a
ciclului de sterilizare, pe tot parcursul ciclului complet de sterilizare se urm;re>te pe panoul de comand; >i se
noteaz; temperatura >i presiunea atinse pentru &iecare &az; a ciclului. :n aceast; situa<ie este obliatorie utilizarea
indicatorilor bioloici (bacterioloici).
Art2 64
*e veri&ic; vizual interitatea pachetelor ambalate n h=rtie special; sau puni h=rtie plastic, dup; care se nchide
imediat colierul casoletelor.
Art2 66
*e veri&ic; obliatoriu indicatorii &izico1chimici de e&icient; ai steriliz;rii0
a$virarea culorii benzilor adezive cu indicator &izico1chimic de lipit pe cutii, casolete, pachetele ambalate n h=rtie
special; sau imprimate pe puna h=rtie plastic?
6$virarea culorii la indicatorii 3interatori3 plasa<i n interiorul &iec;rui pachet sau ntr1un pache<el1test n &iecare co>,
veri&ic=ndu1se temperatura, timpul >i satura<ia vaporilor.
Art2 67
+entru materialele ambalate n puni h=rtie plastic, veri&icarea se poate &ace prin transparen<a plasticului. +entru
materialele ambalate n cutii metalice, veri&icarea se &ace prin veri&icarea pache<elului1test ata>at la &iecare co>.
1$
Art2 6"
)aterialul se consider; nesterilizat >i nu se utilizeaz; c=nd virarea culorii indicatorilor nu s1a realizat.
Art2 63
.ste obliatoriu controlul umidit;<ii te2tilelor.
Art2 70
1$+entru sterilizarea te2tilelor la autoclav;, se utilizeaz; o casolet;1test care se plaseaz; ntre celelalte casolete n
mi8locul nc;rc;turii. 4asoleta1test se pre;te>te n &unc<ie de dimensiunea acesteia, realiz=ndu1se o nc;rc;tur; cu
te2tile, >i se plaseaz; teste de ti&on mp;turit, cu o reutate de circa $% , n casolet;, n pozi<iile0 sub capac, la mi8loc
>i la &und, pe a2ul casoletei. Destele se c=nt;resc la balan<a electronic;, nainte de a &i puse n casolete >i dup;
scoaterea de la sterilizare din autoclav;. 7i&eren<a de reutate e2primat; n procent reprezint; cre>terea umidit;<ii
te2tilelor n cele 5 puncte investiate.
2$+entru aparatele la care uscarea se realizeaz; n condi<ii bune, testele, indi&erent de pozi<ia lor n casolet;, indic;
valori sub "M (pentru autoclavele rom=ne>ti) sau 1M (pentru noile tipuri de autoclave). :n caz c; aceast; norm; de
umiditate este dep;>it;, este obliatorie veri&icarea &unc<ion;rii autoclavei.
Art2 71
Biltrul de la supapa de admisie a aerului atmos&eric se schimb; con&orm recomand;rilor produc;torului aparatului.
*unt de pre&erat &iltrele de unic; utilizare. .&icien<a &iltrului trebuie s; &ie de !!,!!8M pentru particule de ordinul de
m;rime %,5 micro (%,%%%5 mm).
Art2 72
.ste interzis; &unc<ionarea autoclavelor &;r; &iltru sau cu &iltru carbonizat.
Art2 75
4utiile, casoletele, co>urile, navetele cu pachetele sterilizate se eticheteaz; not=ndu1se data, ora, sterilizatorul cu
abur sub presiune la care s1a e&ectuat sterilizarea, persoana care a e&ectuat sterilizarea.
Art2 7#
:n reistrul de eviden<; a steriliz;rii se noteaz;0 data >i num;rul autoclavei, atunci c=nd sunt mai multe, con<inutul
pachetelor din >ar8; >i num;rul lor, num;rul >ar8ei, temperatura >i presiunea la care s1a e&ectuat sterilizarea, ora de
ncepere >i de ncheiere a ciclului (durata), rezultatele indicatorilor &izico1chimici, semn;tura persoanei responsabile
cu sterilizarea >i care elibereaz; materialul steril? se ata>eaz; diarama ciclului de sterilizare (acolo unde se
e&ectueaz; nreistrarea automat;), rezultatul testelor bioloice, observa<ii, data la care s1au e&ectuat ntre<inerea >i
veri&icarea aparatului.
Art2 74
Jeri&icarea calit;<ii penetr;rii aburului se realizeaz; zilnic, nainte de e&ectuarea primei steriliz;ri, cu a8utorul testului
9oNie O 7icH pentru veri&icarea calit;<ii penetr;rii aburului.
Art2 76
1$*e utilizeaz; un pachet1test compus din prosoape de bumbac de 5%#5% cm, care se pun unul peste altul realiz=nd o
n;l<ime de $/," cm? n mi8locul acestora se plaseaz; h=rtia1test 9oNie O 7icH de aceea>i dimensiune cu prosopul
(care are imprimat un model eometric). *e ambaleaz; etan> ntr1un c=mp operator, se nchide cu band; adeziv; cu
indicator chimic de virare a culorii. +achetul1test ast&el con&ec<ionat se plaseaz; sinur n mi8locul incintei
autoclavei.
2$*e realizeaz; un ciclu de sterilizare complet (cu pre1>i postvacuumare) la temperatura de 156C4, timp de 5,"
minute.
? 2$ Se reali,ea, u! ciclu de .terili,are com'let+ cu 're(acuumare i
'o.t(acuumare+ cu me!i!erea tem'eraturii de 15#@ C tim' de cel 'ui! 5+4 mi!ute2?
5$La s&=r>itul ciclului complet de sterilizare se e2trae din pachet testul >i se interpreteaz; rezultatul. 7ac; ciclul a
&ost e&icient (absen<a aerului rezidual sau a punilor de aer), schimbarea culorii modelului eometric imprimat este
uni&orm;. 7ac; penetrarea aburului nu a &ost uni&orm;, au e2istat puni de aer, culoarea benzilor este neuni&orm;
15
(apar pete mai clare). :n aceast; situa<ie, sterilizarea nu a &ost e&icient;, sterilizatorul nu trebuie utilizat >i se apeleaz;
la tehnician pentru veri&icare.
Art2 77
Destul 9oNie O 7icH trebuie utilizat0
a$zilnic, dac; la autoclav; se sterilizeaz; te2tile?
6$cel pu<in o dat; pe s;pt;m=n;, la autoclavele care sterilizeaz; instrumentar?
c$dup; &iecare repara<ie a autoclavei.
Art2 7"
:n vederea controlului e&icacit;<ii steriliz;rii sunt admi>i urm;torii indicatori bioloici0
12-ndicatori bioloici cu 9acillus stearothermoph@llus imprena<i pe supor<i de bumbac sub &orm; de peticele
sau &ire de a<; n concentra<ii de 1%
16
AB4.
Ace>tia se pun n interiorul unei cutii1test. 4utia1test se introduce n autoclav; odat; cu materialul de sterilizat >i se
realizeaz; ciclul complet de sterilizare. La s&=r>itul ciclului, indicatorul bioloic este trimis la laborator, unde este
e2tras, ns;m=n<at >i incubat? citirea se &ace la / zile.
22-ndicatori bioloici cu 9acillus stearothermoph@llus imprena<i pe suport >i condi<ionat mpreun; cu mediul
de cultur; n&iolat.
La s&=r>itul ciclului se spare &iola prin presiune asupra tubului e2terior >i se incubeaz;. 4itirea se &ace la $6 sau 68
de ore.
*e recomand; citirea cu aten<ie a prospectului >i respectarea recomand;rilor produc;torului.
524ontrolul bacterioloic al steriliz;rii la autoclav; cu suspensie de spori de 9acillus stearothermoph@llus n
solu<ie nutritiv;, cu indicator de p'
)od de utilizare0
a$&iolele1test se introduc n autoclav; la di&erite niveluri printre dispozitivele medicale >i materialele supuse
steriliz;rii la 1$%C4. *e e&ectueaz; sterilizarea la parametrii indica<i de c;tre produc;tor (de e2emplu, 1$%C4, timp de
5% de minute)?
6$dup; sterilizare, &iolele sunt a>ezate ntr1un incubator de "6C4?
c$citirea rezultatelor0
1 men<inerea aspectului (culoare, transparen<;) nemodi&icat arat; o sterilizare corect;?
1 vira8ul la alben al indicatorului de p' >i o u>oar; opalescen<; a con<inutului indic; o sterilizare sub parametrii de
e&icien<; optim; (au r;mas spori viabili, s1au cultivat >i au modi&icat aspectul produsului).
Acest test nu este indicat pentru controlul steriliz;rii la autoclav; la temperaturi mai mari de 1$%C4.
)odi&icarea culorii violet a produsului la nuan<e de violet ro>cat p=n; la alben, chiar la scoaterea &iolelor din
autoclav;, indic; dep;>irea temperaturii de 1$%C4. Aceast; modi&icare de culoare se datoreaz; derad;rii chimice a
substratului din cauza temperaturii ridicate. Asemenea &iole nu mai este necesar s; &ie incubate, deoarece sporii din
&iol; au &ost distru>i.
Art2 73
1$7urata men<inerii sterilit;<ii materialelor ambalate n cutii metalice per&orate sau n casolete cu colier este de $6
de ore de la sterilizare, cu condi<ia men<inerii cutiilor >i casoletelor nchise.
2$7urata men<inerii sterilit;<ii materialelor ambalate n puni h=rtie plastic sudate este de dou; luni de la sterilizare,
cu condi<ia men<inerii interit;<ii ambala8ului.
5$7urata men<inerii sterilit;<ii materialelor ambalate n h=rtie special; (ambala8 n dou; straturi de h=rtie, &;r;
solu<ii de continuitate) este de o lun; de la sterilizare.
Art2 "0
.valuarea e&icacit;<ii steriliz;rii se &ace0
12+entru &iecare ciclu0
a$pe tot parcursul ciclului complet de sterilizare se urm;re>te pe panoul de comand; >i se noteaz; temperatura >i
presiunea atinse pentru &iecare &az; a ciclului sau se analizeaz; diarama?
16
6$se cite>te virarea culorii indicatorului pentru temperatur; de pe banda adeziv;? se cite>te virarea culorii
indicatorului 3interator3 pentru sterilizatorul cu abur sub presiune, care controleaz; timpul, temperatura >i satura<ia
vaporilor?
22Iilnic0
a$se controleaz; calitatea penetr;rii aburului cu a8utorul testului 9oNie O 7icH?
6$controlul cu indicator bioloic (9acillus stearothermoph@llus) pentru autoclavele din sta<iile centrale de sterilizare
sau pentru autoclavele care nu sunt echipate cu dispozitiv automat de nreistrare (diarama).
Art2 "1
:ntre<inerea (mentenan<a) autoclavelor se e&ectueaz; de un tehnician autorizat pentru veri&icarea &unc<ion;rii
acestora, cu periodicitatea recomandat; de produc;torul aparatului, dar cel pu<in o dat; pe trimestru.
Art2 "2
Orice de&ec<iune ap;rut; la autoclav; necesit; interven<ia tehnicianului autorizat.
Art2 "5
7up; interven<ia pe aparat se e&ectueaz;0
a$veri&icarea parametrilor aparatului, urm;rind nreistr;rile de temperatur; >i presiune (pe panoul &rontal sau
diaram;)?
6$testul 9oNie O 7icH pentru veri&icarea calit;<ii penetr;rii aburului?
c$controlul umidit;<ii te2tilelor.
Art2 "#
Amplasarea, dotarea, e2ploatarea, ntre<inerea, veri&icarea >i repararea aparatelor, utila8elor >i instala<iilor de
sterilizare se &ac con&orm prevederilor leale n vioare.
Art2 "4
*e utilizeaz; numai aparate autorizate de )inisterul *;n;t;<ii +ublice.
Art2 "6
*e vor elabora >i a&i>a instruc<iuni tehnice speci&ice privind e2ploatarea aparatelor, precum >i m;surile ce trebuie
luate n caz de avarii, ntreruperi sau derel;ri la &iecare loc de munc;.
Art2 "7
Asistenta medical; responsabil; cu sterilizarea va &i instruit; >i acreditat; s; lucreze cu vase sub presiune.
Art2 ""
*terilizarea apei pentru sp;larea chirurical; se e&ectueaz; n autoclav; pentru sterilizarea apei, potrivit
instruc<iunilor de utilizare din cartea tehnic; a acesteia, la o presiune de sterilizare de 1," bari >i un timp de
sterilizare de 5% de minute, precum >i n di&erite aparate, &iltre sau alte dispozitive autorizate con&orm leii.
Art2 "3
,e<eaua de alimentare >i distribuire a apei sterile de la autoclave la sp;l;toare trebuie s; ndeplineasc; urm;toarele
condi<ii0
a$distan<a ma2im; de la autoclav; la punctul de distribu<ie nu va dep;>i $% m?
6$sunt admise numai conducte &;r; mu&e?
c$eliminarea oric;rei posibilit;<i de contaminare a apei sterile prin stanarea n sistemul de distribu<ie (cu
interzicerea coturilor n 3A3 sub nivelul conductei)?
d$apa steril; pentru sp;larea chirurical; se prepar; n ziua utiliz;rii ei.
Art2 30
1$*terilizarea la sterilizatoare cu o2id de etilena se utilizeaz; doar c=nd nu e2ist; alt mi8loc de sterilizare adecvat
pentru obiecte >i echipamente termosensibile? aceast; tehnic; de sterilizare este delicat; >i erorile de procedur; pot
1"
duce &ie la accidente prin sterilizare ine&icient;, &ie la accidente to2ice la personal sau pacien<ii la care se utilizeaz;
materialul sterilizat cu o2id de etilena.
2$*terilizarea cu o2id de etilena se e&ectueaz; numai n sta<ia central; de sterilizare, special echipat; >i deservit; de
personal cali&icat, instruit >i acreditat s; lucreze cu sterilizatoare cu o2id de etilena.
5$.ste interzis; utilizarea steriliz;rii cu o2id de etilena pentru sterilizarea materialului medico1chirurical n
uren<;.
#$.ste interzis; sterilizarea cu o2id de etilena a materialului medico1chirurical a c;rui compozi<ie nu este
cunoscut;.
4$.ste interzis; resterilizarea cu o2id de etilena a echipamentului medical constituit din p;r<i de policlorur; de vinil
sterilizat ini<ial cu radia<ii ionizante sau raze amma.
6$.ste interzis a se &uma n nc;perile unde se utilizeaz; o2idul de etilena? aceste nc;peri trebuie ventilate n
permanen<; direct cu aer proasp;t (din e2terior).
Art2 31
4iclul complet de sterilizare cuprinde urm;toarele &aze0
a$vacuumare ini<ial;?
6$prenc;lzire?
c$ndep;rtarea aerului cu umidi&icarea obiectelor?
d$sterilizare (e2punere la az)?
e$vacuumare &inal;?
f$pur8are de aer >i ventilare?
;$aerare (desorb<ie).
Art2 32
+arametrii proramelor automate de sterilizare sunt0
a$temperatura de 5/C4, presiune subatmos&eric;, timp de sterilizare 18% de minute? durata procesului 618 ore?
6$temperatura de ""C4, presiune subatmos&eric;, timp de sterilizare 6% de minute? durata procesului $1" ore.
Art2 35
*e admit >i al<i parametrii ai proramelor automate de sterilizare speci&ica<i n cartea tehnic; a aparatului.
Art2 3#
.ste obliatorie citirea cu aten<ie a instruc<iunilor de utilizare >i a c;r<ii tehnice a aparatului pentru a &olosi
temperatura (presiunea) >i timpul de sterilizare recomandate de produc;tor pentru materialele de sterilizat
mpachetate.
Art2 34
Jeri&icarea e&icien<ei steriliz;rii se &ace respect=nd urm;toarele0
a$citirea >i interpretarea diaramelor nreistrate ale ciclului complet de sterilizare0 temperatura, presiunea,
presiunea neativ; (vidul) >i durata?
6$veri&icarea indicatorilor &izico1chimici, martori ai trecerii prin procesul de sterilizare, special &abrica<i pentru
sterilizarea cu o2id de etilena?
c$utilizarea pentru &iecare ciclu a testelor bioloice (bacterioloice) cu spori de 9acillus subtillis.
Art2 36
:n reistrul de eviden<; a steriliz;rii se noteaz;0 num;rul >ar8ei >i con<inutul pachetelor, data >i ora de debut >i s&=r>it
ale ciclului, temperatura la care s1a e&ectuat sterilizarea, rezultatele indicatorilor &izico1chimici >i bioloici, numele >i
semn;tura persoanei responsabile cu sterilizarea, observa<ii, data la care s1a e&ectuat ntre<inerea >i veri&icarea
aparatului. 7ata &inal; a desorb<iei va &i notat; pe &iecare ambala8.
Art2 37
)aterialele sterilizate cu o2id de etilena se utilizeaz; doar dup; ce con<inutul n az a sc;zut sub $ ppm ($ m#H),
valoare &i2at; prin consens.
Art2 3"
16
+entru a respecta prevederea din art. !% se utilizeaz; un spa<iu ventilat, cu o temperatur; de cel pu<in $%C4, care nu
este utilizat n alte scopuri >i n care este interzis; sta<ionarea personalului.
Art2 33
+erioada necesar; desorb<iei este n &unc<ie de compozi<ia materialelor sterilizate.
Art2 100
+entru sterilizatoarele cu o2id de etilena care nu au inclus; n ciclul complet de sterilizare desorb<ia la s&=r>itul
proramului, timpul de desorb<ie necesar pentru echipamente dup; e2traerea din aparat este0
a$de 16 s;pt;m=ni, pentru materiale &abricate din poliamide?
6$de 6 s;pt;m=ni, pentru materiale &abricate din polietilen;, te&lon, late2, silicon, acetat de etilenvinil, poliuretan,
polipropilen, +J4 plasti&iat.
Art2 101
1$*terilizarea la sterilizatoare cu abur >i &ormaldehid; la temperaturi 8oase >i presiune subatmos&eric; este utilizat;
n sta<ia central; de sterilizare a unit;<ilor sanitare pentru sterilizarea obiectelor, echipamentelor sensibile la c;ldur;,
care pot &i deteriorate la temperaturile realizate n sterilizatoare cu abur conven<ional? aentul de sterilizare este
&ormaldehid;, utilizat; n procesul care are loc la presiune subatmos&eric;.
2$*terilizarea cu abur >i &ormaldehid; la temperaturi 8oase >i presiune subatmos&eric; se e&ectueaz; numai n sta<ia
central; de sterilizare, special echipat; >i deservit; de personal cali&icat, instruit >i acreditat s; lucreze cu ast&el de
aparate.
5$.ste interzis; utilizarea steriliz;rii cu abur >i &ormaldehid; la temperaturi 8oase >i presiune subatmos&eric; pentru
sterilizarea materialului medico1chirurical n uren<;.
#$Bormaldehid; az ntr1un anumit amestec cu aerul este e2ploziv;.
Art2 102
4iclul complet de sterilizare cuprinde urm;toarele &aze0
a$testul de vacuumare?
6$ndep;rtarea aerului cu umidi&icarea obiectelor?
c$sterilizarea (e2punere la &ormaldehid;)?
d$pur8area aburului >i a aerului?
e$aerarea.
Art2 105
+arametrii proramelor automate de sterilizare sunt0
a$temperatura de /5C4, presiune subatmos&eric;, timp de sterilizare 1% minute? durata procesului 51" ore?
6$temperatura de 8%C4, presiune subatmos&eric;, timp de sterilizare 1% minute?
c$temperatura de 6"C4, presiune subatmos&eric;, timp de sterilizare 5% de minute.
Art2 10#
*e admit >i al<i parametrii ai proramelor automate de sterilizare recomanda<i de produc;torul aparatului.
Art2 104
.ste obliatorie citirea cu aten<ie a instruc<iunilor de utilizare >i a c;r<ii tehnice a aparatului pentru a &olosi
temperatura (presiunea) >i timpul de sterilizare recomandate de produc;tor pentru materialele de sterilizat
mpachetate.
Art2 106
Bormaldehid; este stocat; n stare lichid; n doze de sticl; dimensionate pentru un sinur ciclu de sterilizare.
Art2 107
*unt obliatorii achizi<ionarea >i utilizarea de &ormaldehid; mbuteliat; direct de c;tre produc;tor.
Art2 10"
Jeri&icarea e&icien<ei steriliz;rii se &ace respect=nd urm;toarele0
1/
a$vor &i citite >i interpretate diaramele nreistrate ale ciclului complet de sterilizare0 se citesc temperatura,
presiunea, presiunea neativ; (vidul) >i durata?
6$indicatorii &izico1chimici, martori ai trecerii prin procesul de sterilizare, special &abrica<i pentru sterilizarea cu
&ormaldehid;?
c$pentru &iecare ciclu se &olosesc teste bioloice (bacterioloice) cu spori de 9acillus stearothermoph@llus.
Art2 103
:n reistrul de eviden<; a steriliz;rii se noteaz;0 num;rul >ar8ei >i con<inutul pachetelor, data >i ora de debut >i s&=r>it
ale ciclului, temperatura la care s1a e&ectuat sterilizarea, rezultatele indicatorilor &izico1chimici >i bioloici, numele >i
semn;tura persoanei responsabile cu sterilizarea, observa<ii, data la care s1au e&ectuat ntre<inerea >i veri&icarea
aparatului.
Art2 110
*e noteaz; pe &iecare ambala8 data steriliz;rii.
Art2 111
*terilizarea cu &ormaldehid; se realizeaz; n spa<ii ventilate, destinate numai pentru aceast; activitate.
Art2 112
.ste obliatoriu controlul periodic al concentra<iei n aer a &ormaldehidei prin serviciul tehnic al spitalului.
"Art2 1152 - (1) Sterilizarea cu aer cald-caldura uscata este recomandat pentru
materialele rezistente la temperaturi ridicate: unele uleiuri, vaseline, geluri,
pudre, materiale cerate, instrumente din oel neinoxidabil (cromat), seringi din
sticla, ace, articole din sticla, precum i alte materiale rezistente la temperaturi
ridicate, dup caz.
(2 ) Ciclul complet de sterilizare la sterilizatorul cu aer cald cuprinde
urmtoarele aze:
a) aza de !nclzire a aparatului, care reprezint intervalul de timp dintre
momentul pornirii aparatului i cel al !nceperii creterii temperaturii, durata iind
!n uncie de aparat"
b) aza de latenta (omogenizare), care reprezint intervalul de timp !n care are
loc propagarea i creterea temperaturii pentru atingerea temperaturii de sterilizare
!n cutiile metalice#pac$etele din couri, durata iind !n uncie de aparat, de
natura i de cantitatea materialului de sterilizat"
c) aza de sterilizare, durata iind !n uncie de temperatura:
- 180 C, o ora; sau
- 160 C, doua ore;
d) aza de rcire, durata iind !n uncie de aparat, de natura i de cantitatea
materialului de sterilizat.
%n ciclu complet de sterilizare dureaz &-' ore.
(() )impul de sterilizare se msoar din momentul atingerii temperaturii de
sterilizare !n interiorul !ncrcturii.
(&) *urata meninerii sterilitatii materialelor ambalate !n cutii metalice este
de 2& de ore de la sterilizare, cu condiia meninerii cutiilor metalice !nc$ise.
*urata meninerii sterilitatii materialelor ambalate !n pungi de $+rtie sau din
plastic, sudate, este de doua luni de la sterilizare, cu condiia meninerii
integritii lor i a manipulrii acestora numai prin intermediul cosului i a
depozitarii lor !n spaii special destinate.
(') ,eriicarea corectitudinii i eicacitatii sterilizarii se realizeaz prin:
- indicatori izico-c$imici prin virarea culorii"
- indicatori izico-c$imici "integratori" prin virarea culorii.
-n situaia !n care vira.ul culorii nu s-a realizat, materialul se considera
nesterilizat i nu se utilizeaz"
- indicatori biologici (/acillus subtillis).
(0) *ispozitivele medicale i materialele sterilizate se etic$eteaza notandu-se
data, ora, sterilizatorul cu aer cald la care s-a eectuat sterilizarea i persoana
care a eectuat sterilizarea.
(1 ) -n 2egistrul de evidenta a sterilizarii se noteaza: data i numrul
18
sterilizatorului cu aer cald (atunci c+nd sunt mai multe), coninutul din sar.a i
numrul lor, numrul sar.ei, temperatura la care s-a eectuat sterilizarea, ora de
!ncepere i de !nc$eiere a ciclului (durata), rezultatele indicatorilor izicoc$imici,
semnatura persoanei responsabile cu sterilizarea i care elibereaz
materialul steril, precum i rezultatul testelor biologice, observaii, data la care
s-au eectuat !ntreinerea i veriicarea aparatului.
(3) -ntre inerea (mentenanta) sterilizatoarelor cu aer cald se eectueaz de
tre un te$nician autorizat pentru veriicarea unctionarii acestora, cu
periodicitatea recomandat de produc torul aparatului, dar cel pu in o data pe
trimestru."
"4rt. 11&. - (1) Sterilizarea cu plasma este o metoda prin care se sterilizeaza
la temperaturi .oase dispozitive medicale metalice i nemetalice. Se pot steriliza
prin aceasta metoda instrumente i accesorii abricate din: aluminiu, alama, oel
inoxidabil, delrin, sticla, nailon, policarbonati, polistiren, clorura de polivinil,
acetat de viniletilena, silicon, 5raton, neopren, poliuretani, polietilena,
polipropilena, politetraluoroetilena, precum i alte materiale ce necesita
sterilizarea !n conormitate cu instruciunile productorilor.
(2) Sterilizatoarele cu plasma trebuie sa !ndeplineasc cerinele eseniale
prevzute de 6otr+rea 7uvernului nr. 811#299' privind stabilirea condiiilor de
introducere pe piata i de punere !n unciune a dispozitivelor medicale i sa ie
purttoare de marca. de conormitate C:.
(() ;regtirea instrumentelor pentru sterilizare se ace similar cu practicile
curente: curatarea i uscarea instrumentelor, reasamblarea, inasurarea !n material
poros.
(&) Sterilizatoarele cu plasa se vor utiliza !n conormitate cu instruciunile
productorului, cu respectarea msurilor de siguranta menionate de acesta.
(') ,eriicarea corectitudinii i eicacitatii sterilizarii se realizeaz prin
indicatori c$imici i indicatori biologici.
(0) -ntreinerea (mentenanta) sterilizatoarelor cu plasma se eectueaz de ctre
un te$nician autorizat pentru veriicarea unctionarii acestora, cu periodicitatea
recomandat de productor."
AN%AA Nr2 11 LISTA .u6.ta!*elor c:imice acti(e 'ermi.e /! 'rodu.ele
de,i!fecta!te /! Comu!itatea %uro'ea!)
7.NA)-,.A *A9*DANP.-
Num;r 4.
(4omunitatea .uropean;)
Num;r 4A*
(4hemical Abstract *ubstances)
Nonanoic acid $%51!511$ 11$1%"1%
$,61dimeth@l11,51dio2an161@l acetate $1$1"/!1! 8$81%%1$
Detradonium bromide $161$!11! 111!1!/1/
.alpha.,.alpha.Q,.alpha.31trimeth@l11,5,"1triazine11,5,"($',6',6')1triethanol $661/661% $"$"61"%16
51+heno2@benz@l1$1(61etho2@phen@l)1$1meth@lprop@lether#.to&enpro2 6%/1!8%1$ 8%8661%/11
"14hloro1$1(61chlorpheno2@)phenol 61818!%18 558%15%11
9isR11c@clohe2@l11,$1di(h@dro2@l1.Happa.O)diazeniumato($1)Scopper 51$6%%18!18
Bormic acid $%%1"/!11 6611816
4itric acid $%11%6!11 //1!$1!
4hloro2@lenol $%11/!518 881%61%
Dhiram $%"1$861$ 15/1$618
Iiram $%"1$8815 15/15%16
)etam1sodium $%"1$!51% 15/16$18
1!
*ilver chloride $5$1%5515 //851!%16
+otassium meth@ldithiocarbamate $%"1$!$1" 15/1611/
7isodium c@anodithiocarbamate $%"156618 1581!51$
$,617ichlorobenz@l alcohol $1/1$1%1" 1///18$18
1,51didec@l1$1meth@l11'1imidazolium chloride $/61!681% /%86$16"16
9is(51aminoprop@l)1oct@lamine 655156%1/ 866$515/1$
Bormaldeh@de $%%1%%118 "%1%%1%
9enzoic acid $%%16181$ 6"18"1%
+ropan1$1ol $%%16611/ 6/1651%
+ropan111ol $%%1/661! /11$518
L1(T)1lactic acid $%111!61$ /!15516
'e2a1$,61dienoic acid#*orbic acid $%51/681/ 11%16611
*odium benzoate $%81"5618 "5$15$11
*ulphur dio2ide $5111!"1$ /6661%!1"
4alcium dihe2a1$,61dienoate $5115$116 /6!$1""1!
+ol@vin@lp@rrolidone iodine +olimer $"6""16118
*odium h@droensulphite $511"681% /6511!%1"
7isodium disulphite $5116/51% /6811"/16
*odium sulphite $5118$116 //"/1851/
*ilver nitrate $5118"51! //6118818
+otassium sulphite $5515$111 1%11/15811
7ipotassium disulphite $6%1/!"15 16/511""18
+otassium (., .)1he2a1$,61dienoate $6615/611 $66561611"
11R$1(All@lo2@)1$1($,617ichlorophen@l)eth@lS11'1imidazole#-mazalil $"$161"1% 5"""61661%
,eaction products o&0 lutamic acid and N1(41$1161alH@l)prop@lenediamine 6%51!"%18 166!%/1/$16
+otassium salts o& &att@ acids (41"1$1) Amestec
(U)111(.beta.1All@lo2@1$,61dichlorophen@leth@l)imidazole#Dechnical rade imazalil +rodus pentru protec<ia
plantelor
/5/!%1$81%
Driclosan $$$118$1$ 558%1561"
$,$17ibromo1$1c@anoacetamide $551"5!1/ 1%$$$1%11$
+eracetic acid $%1118618 /!1$11%
9romine chloride $5/16%116 158651611/
.thanol $%%1"/816 6611/1"
Linin $5$168$1$ !%%"1"51$
N17idec@l1N1dipol@etho2@ammonium borate#7idec@lpol@o2eth@la mmonium
borate
+olimer $16/1%15616
9ronopol $%%11651% "$1"11/
9iphen@l1$1ol $%11!!51" !%1651/
*odium $1biphen@late $%"1%""16 15$1$/16
Dhiabendazole $%"1/$"18 1681/!18
1,$19enzisothiazol15($')1one $$%11$%1! $6561551"
Detrah@dro11,5,6,61tetraHis(h@dro2@meth@l)imidazoR6,"1dSimidazole1$,"(1',5')1
dione
$$616%81% "5!"1"%16
7odec@luanidine monoh@drochloride $5/1%5%1% 15"!%1!/11
7imeth@loctadec@lR51(trimetho2@ sil@l)prop@lSammonium chloride $681"!"18 $/6681"$16
)elaleuca alterni&olia, e2t.#Australian tea tree oil $8"15//11 8"%8"1681!
$,6,8,1%1tetra(tert1but@l)161h@dro2@11$'1dibenzoRd,S R 1,5,$S dio2apho sphocin 61
o2ide, sodium salt
$86156616 8"$%!1!11$
Vuaternar@ ammonium iodides Amestec 5%8%/61"%1$
Aluminium sodium silicate1silver zinc comple2#*ilverzinc1zeolite +rodus pentru protec<ia 15%5$81$%1%
$%
plantelor
*ilver zeolite A
(lutaral $%518"61" 11115%18
'@droen pero2ide $511/6"1% //$$18611
1 1RR$1($,617ichlorophen@l)161prop@l11,51dio2olan1$1@lSmeth@lS1l'1l,$,61
triazole#+ropiconazole
$6$11%616 6%$%/1!%11
4hlorocresol $%%165116 "!1"%1/
(l@o2al $%516/61! 1%/1$$1$
m14resol $%51"//1! 1%815!16
+hthalaldeh@de $1116%$1$ 6651/!18
'@dro2@l1$1p@ridone $1$1"%61% 8$$18!1!
4opper $5111"!16 /66%1"%18
4opper sulphate $51186/16 //"81!81/
*odium p1chloro1m1cresolate $5!18$"18 1"/551$$1!
)i2ture o& "1chloro1$1meth@l1$'1isothiazol151one (.-N.4* $6/1"%%1/) and $1
meth@l1$'1isothiazol151one (.-N.4* $$%1$5!16)
Amestec ""!6"1861!
)onoh@drochloride o& pol@mer o& N, NQQQ11,61he2anedi@lbisRNQ1c@anouanidineS
(.-N.4* $6%1%5$16) and he2ameth@lenediamine (.-N.4* $6%16/!1
6)#+ol@he2ameth@lene biuanide (monomer0 1,"1bis(trimeth@len)1
uan@luanidinium monoh@drochloride)
+olimer $/%851$/18
Olio1($1($1etho2@)etho2@eth@l uanidinium chloride) +olimer 5/6"/$1!11"
+ol@1(he2ameth@lendiamine uanidinium chloride) +olimer "/%$81!615
+ol@he2ameth@lene biuanide +olimer !16%51"%18
+ero2@octanoic acid 55/561"/1"
1,519is(h@dro2@meth@l)urea $%"16661% 16%1!"16
$19utanone, pero2ide $1"16611$ 15581$516
Dar acids, pol@alH@lphenol &raction $8618!516 86!8!1%"1!
,eaction product o& dimeth@l adipate, dimeth@l lutarate, dimeth@l succiante Nith
h@droen pero2ide#+erestane
65$1/!%11
*ilver1zinc1aluminium1boronphosphate lass#(lass o2ide, silver1and zinc1
containin
Num;r nealocat nc; 5!86//16/1!
+ol@mer o& N1)eth@lmethanamine (.-N.4* $%616!/16 Nith
(chlorometh@l)o2irane (.-N.4* $%5165!18)#+ol@meric Wuaternar@ ammonium
chloride
+olimer $"!881!/1%
7ichlorophen $%$1"6/11 !/1$516
*odium $,6,61trichlorophenolate $$51$661$ 5/861%51%
m1+heno2@benz@l 51($,$1dichlorovin@l)1$,$1dimeth@lc@clopropanecarbo
2@late#+ermethrin
$"81%6/1! "$66"1"511
Amines, n141%1161alH@ltrimeth@lenedi1, reaction products Nith chloroacetic acid Amestec 15!/5616"1!
7idec@ldimeth@lammonium chloride $5%1"$"1$ /1/51"11"
*odium h@pochlorite $51166815 /6811"$1!
4alcium h@pochlorite $511!%81/ ///81"615
4hlorine $511!"!1" //8$1"%1"
Vuaternar@ ammonium compounds, benz@l141$1181alH@ldimeth@l, chlorides $6!1!1!16 685!11%11"
Vuaternar@ ammonium compounds, benz@l141$1161alH@ldimeth@l, chlorides $/%15$"1$ 686$618"11
Vuaternar@ ammonium compounds, di14811%1alH@ldimeth@l, chlorides $/%15511" 686$61!"15
Vuaternar@ ammonium compounds, benz@l141$1161alH@ldimeth@l, chlorides $8/1%8!11 8"6%!1$$1!
Vuaternar@ ammonium compounds, 41$1161alH@l R(eth@lphen@ l)meth@lS di meth@l,
chlorides
$8/1%!%1/ 8"6%!1$51%
61(+hthalimido)pero2@he2anoic acid 61%18"%18 1$8$/"1511%
9acillus sphaericus )icro1oranism 16566/1/$1/
9acillus thuriniensis subsp. -sraelensis *erot@pe '16 )icro1oranism
$1
Vuaternar@ ammonium compounds (benz@lalH@ldimeth@l (alH@l &rom 4814$$
saturated and unsaturated, and talloN alH@l, coco alH@l and so@a alH@l) chlorides,
bromides, or h@dro2ides)#9K4
Amestec de substan<e din lista
.-N.4*G

Vuaternar@ ammonium compounds (dialH@ldimeth@l(alH@l &rom 461418 saturated
and unsaturated, and talloN alH@l, coco alH@l and so@a alH@l) chlorides, bromides,
or meth@lsulphates)#77A4
Amestec de substan<e din lista
.-N.4*G

+ol@(o2@11,$1ethanedi@l),.alpha.1R$1(didec@lmeth@lammonio)eth @lS1.omea.1
h@dro2@1, propanoate (salt)
+olimer !666/15511
*alic@lic acid $%%1/1$15 6!1/$1/
(l@collic acid $%1118%1" /!11611
Vuaternar@ ammonium compounds, R$1RR$1R($1carbo2@eth@l)($1
h@dro2@eth@l)aminoSeth@lSaminoS1$1o2oeth@lScoco alH@ldimeth@l, h@dro2ides,
inner salts
5%!1$%618 1%%%8"16611
'@droen chloride#'@drochloric acid $511"!"1/ /66/1%11%
*odium h@droen $,$Q1meth@lenebisR61chlorophenolateS $5516"/11 1%18/1"$1/
DetraHis(h@dro2@meth@l)pho sphonium sulphate ($01) $"!1/%!1% """6615%18
Vuaternar@ ammonium compounds, benz@l141$1181alH@ldimeth@l, salts Nith 1,$1
benzisothiazol15($')1one 1,11dio2ide (101)
$/51"6"1/ 68!8!1%11"
1,517ibromo1","1dimeth@lh@dantoin $%11%5%1! //1681"
1,517ichloro1","1dimeth@lh@dantoin $%61$"81/ 1181"$1"
7isodium tetraborate, anh@drous $1"1"6%16 155%16516
*odium bromide $511"!!1! /66/11"16
9oric acid $55115!1$ 1%%6515"15
7isodium octaborate tetrah@drate $561"611% 1$$8%1%516
9romochloro1","1dimeth@limidazolidine1$,61dione $"111/11" 5$/1811816
1,517ichloro1"1eth@l1"1meth@limidazolidine1$,61dione 6%11"/%1/ 8!61"18/1$
Nabam $%"1"6/1% 16$1"!16
*odium h@droencarbonate $%"165518 1661""18
6,"17ichloro15'11,$1dithiol151one $161/"61" 11!$1"$1"
)ecetronium eth@l sulphate $$111%61" 5%%611%18
(.th@lenedio2@)dimethanol $$$1/$%16 5"861""18
$,$Q,$31('e2ah@dro11,5,"1triazine11,5,"1tri@l)triethanol $$"1$%81% 6/1!1%616
1,519is(h@dro2@meth@l)1","1dimeth@limidazolidine1$,61dione $$!1$$$18 666%1"81%
5,5Q1)eth@lenebisR"1meth@lo2azolidineS#O2azolidin $661$5"18 66$%61661$
)anesium1monopero2@phthalat1he2ah@drate $/!1%151% 8666"1661/
Dribut@ltetradec@lphosphoni um chloride $/!18%81$ 81/611$818
Area, N,NQ1bis(h@dro2@meth@l)1, reaction products Nith $1($1buto2@etho2@)ethanol,
eth@lene l@col and &ormaldeh@de
$!$15681/ !%6%61"61!
*ilver sodium h@droen zirconium phosphate Num;r nealocat nc;
N1(51aminoprop@l)1N1dodec@lpropane11,51diamine $1!116"18 $5/$18$1!
*odium chlorite $51185616 //"811!1$
*odium chlorate $51188/16 ///"1%!1!
4hlorine dio2ide $55116$18 1%%6!1%616
71luconic acid, compound Nith N, N31bis(61chlorophen@l)15,1$1diimino1
$,6,11,151tetraazatetradecanediamidin e($01)
$6$15"61% 186/$1"11%
9enzo2onium chloride $651%%811 1!5/!1!%1!
Amines, 41%1161alH@ldimeth@l, N1o2ides $/6168/1$ /%"!$18%1$
Dos@lchloramide sodium $%618"61/ 1$/16"11
+@ridine1$1thiol 11o2ide, sodium salt $$51$!61" 58111/51$
-odine $51166$16 /""51"61$
Ammonium bromide $5"118518 1$1$61!/1!
$1meth@l1$'1isothiazol151one $$%1$5!16 $68$1$%16
$$
+entapotassium bis(pero2@monosulphate) bis(sulphate) $/61//81/ /%6!516$18
N,NQ1(decane11,1%1di@ldi1l(6')1p@rid@l161@lidene)bis(oct@lammonium) dichloride $/6186118 /%//"1/"16
Driclocarban $%$1!$611 1%11$%1$
*ilver $51115115 /66%1$$16
Active chlorine0 mi2ture o& h@pochlorous acid and sodium h@pochlorite produced
in situ
Amestec
*@mclosene $%11/8$18 8/1!%11
9enz@l benzoate $%616%$1! 1$%1"116
9enzethonium chloride $%616/!1! 1$11"61%
$1+heno2@ethanol $%61"8!1/ 1$$1!!16
4et@lp@ridinium chloride $%61"!51! 1$51%51"
Nitrometh@lid@netrimethanol $%61/6!1" 1$611116
+otassium dimeth@ldithiocarbamate $%618/"11 1$81%51%
*odium dimeth@ldithiocarbamate $%618/61/ 1$81%611
)onolinuron $1/11$!1" 1/661811$
Droclosene sodium $$%1/6/1/ $8!51/81!
*odium dichloroisoc@anurate dih@drate $$%1/6/1/ "1"8%1861%
Derbuth@lazine $$/165/1! "!1"16115
(benz@lo2@)methanol $581"8818 16"6816%18
)i2ture o& cis1 and trans1p1menthane15,8 diol#4itriodiol $""1!"51/ 6$8$$18616
)i2ture o& 11pheno2@propan1$1ol (.-N.4* $1$1$$$1/) and $1pheno2@propanol
(.-N.4* $$61%$/16)
Amestec
Active 4hlorine0 manu&actured b@ the reaction o& h@pochlorous acid and sodium
h@pochlorite produced in situ
Amestec
(uazatine triacetate +rodus pentru protec<ia
plantelor
11"%6611!16
'omopol@mer o& $1tert1but@laminoeth@l methacr@late (.-N.4* $$51$$816) +olimer $6/161$%11
N, N,NQ,NQ 1 Detrameth@leth@lenediamine1bis($1chloroeth@l) ether copol@mer +olimer 51%/"1$618
.th@lene o2ide $%%186!1! /"1$118
4lorophene $%6158"18 1$%15$11
9enzothiazole1$1thiol $%"1/5618 16!15%16
(benzothiazol1$1@lthio)meth@l thioc@anate $66166"1% $1"6611/1%
G) .-N.4* X -nventarul .uropean al *ubstan<elor 4omerciale .2istente.
AN%AA Nr2 21 LISTA .ta!dardelor di! RomB!ia a'lica6ile /! u!it)*ile .a!itare+
/! dome!iul cur)*)rii+ de,i!fec*iei -i .terili,)rii
*, .N 1%6%0$%%% Antiseptice >i dezin&ectante chimice. Activitatea bactericid; de baz;. )etoda de testare >i prescrip<ii (&aza 1)
*, .N 1$/"0$%%% Antiseptice >i dezin&ectante chimice. Activitatea &unicid; de baz;. )etoda de testare >i prescrip<ii (&aza 1)
*, .N 1$/60$%%% Antiseptice >i dezin&ectante chimice. Destul cantitativ al suspensiei pentru evaluarea activit;<ii bactericide a
antisepticelor >i dezin&ectantelor chimice, utilizate n domeniul aroalimentar, n industrie, n domeniul casnic >i
n colectivit;<i. )etoda de testare >i prescrip<ii (&aza $#etapa 1)
*, .N 16"%0$%%% Antiseptice >i dezin&ectante chimice. Destul cantitativ al suspensiei pentru evaluarea activit;<ii &unicide a
antisepticelor >i dezin&ectantelor chimice, utilizate n domeniul aroalimentar, n industrie, n domeniul casnic >i
n colectivit;<i. )etoda de testare >i prescrip<ii (&aza $#etapa 1)
*, .N 16!!0$%%% Antiseptice >i dezin&ectante chimice. 7ezin&ec<ia iienic; a m=inilor prin sp;lare. )etoda de testare >i
prescrip<ii, (&aza $#etapa $)
*, .N 1"%%0$%%% Antiseptice >i dezin&ectante chimice. 7ezin&ec<ia iienic; a m=inilor prin &recare. )etoda de testare >i prescrip<ii
(&aza $#etapa $)
*, .N 156$60$%%6 Antiseptice >i dezin&ectante chimice. Destul cantitativ al suspensiei pentru evaluarea activit;<ii &unicide a
dezin&ectantelor pentru instrumentar, utilizate n domeniul medical. )etoda de testare >i prescrip<ii (&aza $#etapa
1)
*, .N 15/$/0$%%6 Antiseptice >i dezin&ectante chimice. Destul cantitativ al suspensiei pentru evaluarea activit;<ii bactericide a
$5
dezin&ectantelor pentru instrumentar, utilizate n domeniul medical. )etoda de testare >i prescrip<ii (&aza $#etapa
1)
*, .N 165680$%%" Antiseptice >i dezin&ectante chimice. Destul cantitativ al suspensiei pentru evaluarea activit;<ii micobactericide a
dezin&ectantelor chimice de uz medical, inclusiv a dezin&ectantelor pentru instrumentar. )etode de testare >i
cerin<e (&aza $#etapa 1)
*, .N 11/61101!!! *terilizarea dispozitivelor medicale. .stimarea popula<iei de microoranisme pe produs. +artea 10 4erin<e
*, .N 11/61$01!!! *terilizarea dispozitivelor medicale. .stimarea popula<iei de microoranisme pe produs. +artea $0 (hid
*, .N 11/61501!!! *terilizarea dispozitivelor medicale. .stimarea popula<iei de microoranisme pe produs. +artea 50 (hid pentru
metodele de validare a tehnicilor microbioloice
*, .N 15%6%0$%%6 *terilizatoare mici cu abur
*, .N 158$60$%%" *terilizarea dispozitivelor medicale. Dratarea aseptic; a dispozitivelor medicale lichide. 4erin<e
*, .N 1618%0$%%6 *terilizatoare pentru scopuri medicale. *terilizatoare cu abur >i &ormaldehid; la temperatur; 8oas;. 4erin<e >i
ncerc;ri
*, .N 16$$0$%%5 *terilizatoare de uz medical. *terilizatoare cu o2id de etilena. 4erin<e >i metode de veri&icare
*, .N $8"0$%%5 *terilizare. *terilizare cu abur. *terilizatoare mari
*, .N ""%01!!/ *terilizarea dispozitivelor medicale. Jalidare >i control de rutin; pentru sterilizarea cu o2id de etilena
*, .N ""$0$%%1 *terilizarea dispozitivelor medicale. Jalidare >i control de rutin; pentru sterilizare prin iradiere
*, .N ""$0$%%1#A10$%%5 *terilizarea dispozitivelor medicale. Jalidare >i control de rutin; pentru sterilizare prin iradiere
*, .N ""$0$%%1#A$0$%%5 *terilizarea dispozitivelor medicale. Jalidare >i control de rutin; pentru sterilizarea prin iradiere
*, .N ""60$%%5 *terilizarea dispozitivelor medicale. Jalidare >i control de rutin; pentru sterilizarea cu c;ldur; umed;
*, .N ""6110$%%5 *terilizarea dispozitivelor medicale. 4erin<e pentru dispozitivele medicale etichetate 3steril3. +artea 10 4erin<e
pentru dispozitivele medicale sterilizate n &aza &inal;
*, .N ""61$0$%%6 *terilizarea dispozitivelor medicale. 4erin<e pentru dispozitivele medicale etichetate *D.,-L. +artea $0 4erin<e
pentru dispozitivele medicale procesate aseptic
*, .N 86/150$%%5 *isteme nebioloice pentru utilizare n sterilizatoare. +artea 50 *peci&ica<ie pentru indicatorii de 4lasa 9 utiliza<i
n testul 9oNie >i 7icH
*, .N 868110$%%5 )ateriale >i sisteme de ambalare pentru dispozitivele medicale care urmeaz; a &i sterilizate
*, .N !8%0$%%5 *imboluri ra&ice utilizate pentru etichetarea dispozitivelor medicale
*, .N -*O 1%!!5110$%%6 .valuarea bioloic; a dispozitivelor medicale. +artea 10 .valuare >i testare
*, .N -*O 1116%110$%%6 *terilizarea produselor de nri8ire a s;n;t;<ii. -ndicatori chimici. +artea 10 4erin<e enerale
*, .N -*O 1568"0$%%6 7ispozitive medicale. *isteme de manaement al calit;<ii. 4erin<e pentru scopuri de relementare
*, .N -*O 1616%0$%%5 *terilizarea dispozitivelor medicale de unic; utilizare cu con<inut de materiale de oriine animal;. Jalidare >i
control de rutin; al steriliz;rii prin aen<i de sterilizare chimici lichizi
*, .N -*O 16!5/0$%%5 *terilizarea produselor medicale pentru nri8irea s;n;t;<ii. 4erin<e enerale pentru caracterizarea aentului de
sterilizare, des&;>urarea, validarea >i controlul de rutin; al proceselor de sterilizare pentru dispozitivele medicale
.N -*O !%%10$%%% *isteme de manaement al calit;<ii
0u6licat /! Mo!itorul Oficial cu !um)rul 12" di! data de 21 fe6ruarie 2007
$6