Sunteți pe pagina 1din 6

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE I TIINELE EDUCAIEI

Departamentul pentru Pregtirea Persnalului Di!a"ti"


ORAR-
activiti de pregtire psiho-pedagogic i de specialitate
Modul Psihopedagogic NIVEL I (APRILIE I!NIE "#$% & -
'!R(!RI 'OMA(A)E
Disciplina
#anagementul "lasei
!e ele$i
%Tate spe"iali&rile'
Vi*eri #+,#-,"#$% $--$. curs - - ore
Lect, u*iv,dr,
Petre 'ristia*
Tel ()*+,(-((.
"rispeter)+/0a12"m
Pun"t !e 3nt4lnire
5!ul #amaia6 7*+
Cminul nr276 Eta8
I6 Ca9inet #et!i"
(/01t #2,#-,"#$% .-$# curs - " ore
$#-$2 se0i*ar -2 ore
3u0i*ic
#4,#-,"#$%
.-$# curs -" ore
$#-$" se0i*ar -" ore
TOTAL - . ore curs5 . ore se0i*ar

Examenul va fi stabilit de comun acord cadru didactic- cursani (se va susine nu mai trziu de 27.04.2013
Disciplina
Psi1lgia e!u"a:iei
%Tate spe"iali&rile'
(/01t "#,#-,"#$% 6-$+ curs - 2 ore Lect,u*iv,dr,
E*ache Rodica
Tel2 ()*-7;,*+)
Aula #AGNA6
5!ul #amaia6 7*+ $+-$6 se0i*ar - - ore
3u0i*ic "$,#-,"#$% 6-$+ curs - 2 ore
$+-$. se0i*ar - % ore
Miercuri "-,#-,"#$% 6-$- curs -+ ore
$--$. se0i*ar -- ore
Vi*eri "2,#-,"#$% .-$- se0i*ar - 2 ore
TOTAL - $4 ore curs5 $4 ore se0i*ar
Examen 0!. 0". 2013- ora 14# Aula #AGNA6 5!ul #amaia6 7*+
Disciplina
Pe!aggie I <
(Fundamentele
pedagogiei + Teoria i
Metodologia
curriculumului)
Pe!aggie II
(Teoria i Metodologia
instruirii + Teoria i
Metodologia evalurii)
%Tate spe"iali&rile'
Vi*eri $",#-,"#$% $"-"# curs - . ore
'o*7,u*iv,dr,
8ru*9 Virgil
Aula #AGNA6
5!ul #amaia6 7*+
(/01t $%,#-,"#$% $#-$. curs - . ore
3u0i*ic
$-,#-,"#$%
$#-"# curs - $#ore
3u0i*ic
".,#-,"#$%
$#-$.curs - . ore
Lu*i $+,#-,"#$% $#-$2 se0i*ar - 2 ore Lect,u*iv,dr,
Moraru Mo*ica
Tel2 ()*-7=+.=+
a*drada0ira:;ahoo,co0
Pun"t !e 3nt4lnire
5!ul #amaia6 7*+
Cminul nr276
#ansar!
Sala #.
Vi*eri $6,#-,"#$% $"-"# se0i*ar - .ore
(/01t "4,#-,"#$% $#-$. se0i*ar - . ore
Lu*i "6,#-,"#$% $#-$2 se0i*ar - 2 ore
Lu*i $%,#+,"#$% $#-$2 se0i*ar - 2 ore
TOTAL - %- ore curs5 %- ore se0i*ar
Examenul va fi stabilit de comun acord cadre didactice- cursani (se va susine nu mai trziu de 10.0".2013
Disciplina
Instruire Asistat !e
Cal"ulatr %I2A2C2'
%Tate spe"iali&rile'
Mari #", #-, "#$% .-$2 curs - . ore Lect, u*iv,dr,
'prioar 3a*iela
Tel2 ()*)(.),=7
ccaprioara:;ahoo,7r
8acultatea de <tii*e
Eco*o0ice
Piaa 'hiliei
La1orator I*7or0atic
Mari #6,#-, "#$% .-$2 aplicaii - . ore
TOTAL> - . ore curs i . ore aplicaii
Examenul va fi stabilit de comun acord cadru didactic- cursani (se va susine nu mai trziu de 30.04.2013
(peciali9area =oi #-,#-,"#$% $4-"# - % ore curs Lect, u*iv,dr, >ul, Ma0aia *r,
ROMANIA
#INISTE?UL EDUCAIEI NAIONALE
UNI@E?SITATEA AO@IDIUSA DIN CONSTANA
>-dul Ma0aia $"-? 6##+"4 'o*sta*a
)el,@8aAB -#-"-$- 2#2-24? +$$+$"? 2$.%4"? #4"%$+$"""
E-0ailB rectorat":u*iv-ovidius,ro
Ce1pageB DDD,u*iv-ovidius,ro
Lim9a Bi Literatura
Engle&
Discipline
3idactica (pecialitii
Lu*gu Iulia*a
Tel2 ().=(-=,*,
iulia*alu*gu:;ahoo,co0
$"-? 'orp Rectorat?
Fa"2 !e Inginerie6 eta8
76 Sala P *.
(I*trarea pri*
ga*gul di* spatele
cldirii&
=oi $$,#-,"#$% $4-"# - % ore curs
Mari $2,#-,"#$% $4-"# - % ore curs
=oi $.,#-,"#$% $2-"# - - ore curs
=oi "+,#-,"#$% $2-"# -- ore curs
TOTAL> - $4 ore curs
3idactica (pecialitii E
Practic pedagogicF
=oi $.,#-,"#$% $"-$2 - - ore se0i*ar Asist, u*iv,dr,
>udui Ra0o*a
Tel2 ()*-**++=+
rha0o*es:;ahoo,co0
>ul, Ma0aia *r,
$"-?
'0i* *r, $? etaG $?
'a1i*et Metodic
Vi*eri $6,#-,"#$% $"-$- -" ore se0i*ar
Lu*i "",#-,"#$% $"-$6- 4 ore se0i*ar
Mari "%,#-, "#$% $"-$2- - ore se0i*ar
Ttal> - $4 ore se0i*ar
Examenele vo r fi stabilite de comun acord cadre didactice- cursani (se va susine nu mai trziu de 2".0".2013
(peciali9area
Lim9a Bi Literatura
Spanil
Discipline
3idactica (pecialitii E
Practic pedagogicF
=oi "+,#-,"#$% $"-$2 -- ore curs Asist, u*iv,dr,
>udui Ra0o*a
Tel2 ()*-**++=+
rha0o*es:;ahoo,co0
>ul, Ma0aia *r,
$"-?
'0i* *r, $? etaG $?
'a1i*et Metodic
Vi*eri "2,#-,"#$% $"-$- -" ore se0i*ar
Mari %#,#-,"#$% $"-"# -. ore curs
=oi $2,#+,"#$% $"-$2 -- ore se0i*ar
Vi*eri $4,#+,"#$% $"-$- -" ore curs
Lu*i "#,#+,"#$% $"-$% -$ ore curs
$%-"# -4 ore se0i*ar
Mari "$,#+,"#$% $"-$+ -" ore curs
$+-$6 -- ore se0i*ar
Ttal> - $4 ore curs5 $4 ore se0i*ar
Examenele vor fi stabilite de comun acord cadru didactic- cursani (se va susine nu mai trziu de 2".0".2013
Specializarea
E!2 Ci&i" Bi sprt
Discipline
3idactica (pecialitii E
Practic pedagogicF
gata
Miercuri #%,#-,"#$% $"-"# -. ore curs Lect, u*iv,drd,
Novitschi 'o*sta*ti*
Tel2 ()*7(;+7-7
Fa"ultatea !e
E!u"a:ie Fi&i" Bi
Sprt
5ADA NAUTICE
Vi*eri #+,#-, "#$% 6-$- - + ore curs
(/01t #2,#-,"#$% $2-"#-- ore se0i*ar
Miercuri $4,#-,,"#$% $2-"#-- ore curs
=oi $.,#-,"#$% .-$" -- ore se0i*ar
$--"# 2 ore se0i*ar
Lu*i "",#-,"#$% 6-$" - % ore se0i*ar
TOTAL - $4 ore curs5 $4 ore se0i*ar
Examenele vor fi stabilite de comun acord cadru didactic- cursani (se va susine nu mai trziu de 2".0".2013
(peciali9area
GegraCie
Discipline
3idactica (pecialitii E
Practic pedagogicF
=oi #-,#-,"#$% $4-"# curs - % ore Lect, u*iv, dr,
Nicoar Vasile
)el,#4--"$."%6
vasile*icoara:;ahoo,co0
>ul, Ma0aia *r,
$"-? '0i* *r,$?
Ma*sard? (ala M+
=oi $$,#-,"#$% $4-"# curs - % se0i*ar
lu*i #.,#-,"#$% $2-"# curs - - ore
?estul rarului $a Ci sta9ilit !e "mun a"r! "a!ru
!i!a"ti"F"ursan:i
Ttal> - $4 ore curs5 $4 ore se0i*ar
Examenele vor fi stabilite de comun acord cadru didactic- cursani (se va susine nu mai trziu de 2".0".2013
Specializarea
Lim9a Bi Literatura
?m4n
Disciplina
3idactica (pecialitii E
Practic pedagogicF
=oi "+,#-,"#$% $"-$2 curs - - ore
Lect,u*iv,dr,
Popa 'laudia-(i0o*a
claudiapopa:;ahoo,co0
'a0pus? 'orp
A?
Str2 Aleea
Uni$ersit:ii6
(ala (-.
Vi*eri "2,#-,"#$% $"-$- se0i*ar - " ore
Mari %#,#-,"#$% $"-"# curs - . ore
=oi $2,#+,"#$% $"-$2 se0i*ar - - ore
Vi*eri $4,#+,"#$% $"-$- curs -" ore
Lu*i "#,#+,"#$% $"-$% curs - $ or
$%-"# se0i*ar -4 ore
Mari "$,#+,"#$% $"-$- curs -" ore
$--$. se0i*ar -- ore
TOTAL - $4 ore curs 5 $4 ore se0i*ar
Examenele vor fi stabilite de comun acord cadru didactic- cursani (se va susine nu mai trziu de 2".0".2013
Miercuri $"-"# curs -. ore
Specializarea
Telgie
Discipline
3idactica (pecialitii E
Practic pedagogicF
#%,#-,"#$%
Lect, u*iv,dr,
Popa 'laudia-(i0o*a
claudiapopa:;ahoo,co0
'a0pus? 'orp
A? Str2 Aleea
Uni$ersit:ii6
(ala (-.
Vi*eri #+,#-,"#$% 6-$- curs -+ ore
(/01t
#2,#-,"#$%
$2-"# se0i*ar - - ore
Miercuri
$4,#-,"#$%
$2-"# curs - - ore
=oi $.,#-,"#$% .-$" se0i*ar - - ore
$--"# se0i*ar - 2 ore
Lu*i "",#-,"#$% 6-$" se0i*ar -% ore
TOTAL - $4 ore curs5 $4 ore se0i*ar
Examenele vor fi stabilite de comun acord cadru didactic- cursani (se va susine nu mai trziu de 2".0".2013
Specializri
Psi1lgie < Pe!aggie <
Cmuni"are Bi ?ela:ii
pu9li"e
Disciplina
3idactica (pecialitii E
Practic pedagogicF
Lu*i $+,#-,"#$% $#-$2 se0i*ar - 2 ore Lect,u*iv,dr,
Moraru Mo*ica
Tel2 ()*-7=+.=+
a*drada0ira:;ahoo,co0
Pun"t !e 3nt4lnire
5!ul #amaia6 7*+
Cminul nr276
#ansar!
Sala #.
(/01t
"4,#-,"#$%
$#-$. se0i*ar - . ore
?estul rarului $a Ci sta9ilit !e "mun a"r! "a!ru
!i!a"ti"F"ursan:i
Ttal> - $4 ore curs5 $4 ore se0i*ar
Examenele vor fi stabilite de comun acord cadru didactic- cursani (se va susine nu mai trziu de 2".0".2013
Specializarea
Lim9a Bi Literatura
Fran"e&
Discipline
3idactica (pecialitii E
Practic pedagogicF
(/01t
#2,#-,"#$%
$2-$. curs -" ore Lect, u*iv,drd,
I7ti0e Ali*a
ali*ai7ti0e:;ahoo,co0
>ld, Ma0aia *r,
$"-? '0i* $?
Ma*sard? (ala M2
$.-"# se0i*ar -" ore
Lu*i #.,#-,"#$% $2-$. curs -" ore
$.-"# se0i*ar -" ore
=oi $$,#-,, "#$% $4-"# curs -% ore
Miercuri
$4,#-,"#$%
$2-$. curs -" ore
$.-"# se0i*ar -" ore
=oi $.,#-,"#$% .-$- curs - 2 ore
$--"# se0i*ar - 2 ore
Lu*i "",#-,"#$% 6-$" se0i*ar - % ore
=oi "+,#-,"#$% $"-$- curs -" ore
$--$2 se0i*ar -" ore
Ttal> - $4 ore curs5 $4 ore se0i*ar
EGamene> @ineri *;2(+2*(7-6 ra 7-6((6 Pun"t !e 3nt4lnire6 5!ul #amaia6 7*+6 Cminul nr276 Ca9inet #et!i"
(peciali9area
Agri"ultur
Discipline
3idactica (pecialitii E
Practic pedagogic
Lu*i #.,#-,"#$% .-$" curs -- ore Lect, u*iv,dr,
)ra*da7irescu Iulia* -
Ioa*
>ul, Ma0aia *r,
$"-? '0i* *r,$?
etaG $? 'a1i*et
Metodic
$"-$2 se0i*ar -" ore
Miercuri $#,#-,"#$% .-$" curs - - ore
$"-$2 se0i*ar -" ore
$2-"# curs - - ore
Mari $2,#-,"#$% .-$" se0i*ar - - ore
Miercuri $4,#-,"#$% .-$+ curs -+ ore
Lu*i "",#-,"#$% .-$- se0i*ar -2 ore
Mari "%,#-,"#$% .-$$ se0i*ar -% ore
Ttal> - $4 ore curs5 $4 ore se0i*ar
Examenele vor fi stabilite de comun acord cadru didactic- cursani (se va susine nu mai trziu de 2".0".2013
(peciali9area
Istrie6 Drept
(/01t #2,#-,"#$% $2-"# curs - - ore Lect, u*iv,dr,
Plopea*u E0a*uel
Aleea Uni$ersit:ii
*r,$
=oi $$,#-,"#$% $4-"# se0i*ar - % ore
Discipline
3idactica (pecialitii E
Practic pedagogicF
)el, #4"%+%2"4-
e00iplop,:;ahoo,co0
'a0pus u*iversitar?
'orp A? (ala $$-
Miercuri $4,#-,"#$% $2-"# curs - - ore
Lu*i "",#-,"#$% 6-$" curs -% ore
=oi "+,#-,"#$% $"-$2 se0i*ar - - ore
Vi*eri "2,#-,"#$% $"-$- curs - " ore
Mari %#,#-,"#$% $"-"# se0i*ar - .
ore
=oi $2,#+,"#$% $"-$2 curs - - ore
Vi*eri $4,#+,"#$% $"-$- se0i*ar -" ore
Ttal> - $4 ore curs5 $4 ore se0i*ar
Examenele vor fi stabilite de comun acord cadru didactic- cursani (se vor susine nu mai trziu de 2".0".2013
(peciali9ri
Finan:e6 Finan:e Bi 5n"i6
E2C2T2S26 C2I2G26
#arHeting6 ACa"eri
Interna:inale
Discipline
3idactica (pecialitii E
Practic pedagogicF
Miercuri #%,#-,"#$% $#-$- curs - - ore Pro7, u*iv,dr,
Aiva9 Ha0er
)el, #4"%%4"#4"
Ia0erJaiva9:;ahoo,co0
8acultatea de <tii*e
Eco*o0ice
Piaa 'hiliei
Sala PCI6 eta8 II
InCrmati"
=oi #-,#-,"#$% $#-$- se0i*ar - - ore
Miercuri $#,#-,"#$% $#-$- curs - - ore
=oi $$,#-,"#$% $#-$- se0i*ar - - ore
?estul rarului $a Ci sta9ilit !e "mun a"r!
"a!ru !i!a"ti" uni$ersitar F"an!i!a:i
Ttal> - $4 ore curs5 $4 ore se0i*ar
Examenele vor fi stabilite de comun acord cadru didactic- cursani (se vor susine nu mai trziu de 2".0".2013
(peciali9area
A"trie
Discipline
3idactica (pecialitii E
Practic pedagogicF
Orarul $a Ci sta9ilit !e "mun a"r! "a!ru
!i!a"ti" uni$ersitar I"an!i!at 3n"ep4n! "u
(72(+2*(7-
Lect, u*iv,dr,
E*ache 3a*iela 8lorica
)el, #4"-%$64%4
da*ae*ach:g0ail,co0
Pun"t !e 3nt4lnire>
>-dul Ma0aia *r,
$"-? '0i* *r,"?
etaG I? sala *r,$
Ttal> - $4 ore curs5 $4 ore se0i*ar
Examenele vor fi stabilite de comun acord cadru didactic- cursani (se vor susine nu mai trziu de 2".0".2013
Specializarea
Fi&i"
Discipline
3idactica (pecialitii E
Practic pedagogicF
(/01t #2,#-,"#$% $2-"# curs - - ore <,L, 3r,
>elc Marius
)el, #4""%2#.+4
>dul Ma0aia? $"-
Sala P= %3n "l!irea
?e"trat'
=oi $$,#-,"#$% $4-"# se0i*ar - % ore
Miercuri $4,#-,"#$% $2-"# curs - - ore
Lu*i "",#-,"#$% 6-$" curs -% ore
=oi "+,#-,"#$% $"-$2 se0i*ar - - ore
Vi*eri "2,#-,"#$% $"-$- curs - " ore
Mari %#,#-,"#$% $"-"# se0i*ar - .
ore
=oi $2,#+,"#$% $"-$2 curs - - ore
Vi*eri $4,#+,"#$% $"-$- se0i*ar -" ore
Ttal> - $4 ore curs5 $4 ore se0i*ar
Examenele vor fi stabilite de comun acord cadru didactic- cursani (se vor susine nu mai trziu de 2".0".2013
Specializarea
tiin:e Te1ni"e
Discipline
3idactica (pecialitii E
Practic pedagogicF
=oi #-,#-,"#$% $"-$2 curs -- ore Pro7, u*iv, dr,
Ma*ea Adria*a
)el, #4-+#+-6%6
a0a*ea2$:;ahoo,co0
>dul Ma0aia? $"-
Sala CNP 7 ('orp
alu0i*iu a*eAat
cldirii Rectorat- la
parter (0ai*ue&
Vi*eri #+,#-,"#$% $#-$- se0i*ar -- ore
?estul rarului $a Ci sta9ilit !e "mun a"r!
"a!ru !i!a"ti" uni$ersitar I"an!i!a:i
Ttal> - $4 ore curs5 $4 ore se0i*ar
EGamene> *. mai *(7-6 ra 7+6((6 5!ul #amaia6 7*+6 Sala CNP7
Ji 772(+2*(7- =F7* "urs F + re CnC2 uni$2!r2 Da1ares"u
Eugen
8acultatea de
Mate0atic i
S4m9t *(2(+2*(7- =F7* seminar F +re
Specializarea
InCrmati"a
Discipline
3idactica (pecialitii E
Practic pedagogicF
Tel2 ()***-=(;(K
())()=.)+7
I*7or0atic
>dul Ma0aia? $"-
Sala P*(
Dumini" *72(+2*(7- =F7* "urs F+ re
Luni **2(+2*(7- 7*F7; seminar F+ re
Ji *.2(+2*(7- =F7- "urs F . re
@ineri *;2(+2*(7- =F7* "urs F + re
S4m9t *)2(+2*(7- =F7) seminar F, re
Ttal> - $4 ore curs5 $4 ore se0i*ar
Examenele vor fi stabilite de comun acord cadru didactic- cursani (se vor susine nu mai trziu de 2".0".2013
Specializarea
C1imie
Discipline
3idactica (pecialitii E
Practic pedagogicF
@ineri 7*2(+2*(7- 7(F7+ "urs F + re 'o*7,u*iv,dr,
Popescu Viorica
>ld, Ma0aia *r, $"-
'ldirea Rectorat
(ala E"?
3E'ANA)
?estul rarului $a Ci sta9ilit !e "mun a"r!
"a!ru !i!a"ti" uni$ersitar I"an!i!a:i
Ttal> - $4 ore curs5 $4 ore se0i*ar
Examenele vor fi stabilite de comun acord cadru didactic- cursani (se vor susine nu mai trziu de 2".0".2013
Specializarea
#u&i"LCant
Discipline
3idactica (pecialitii E
Practic pedagogicF
=oi #-,#-,"#$% $"-$2 curs --
ore
Pro7, u*iv, dr,
Mari*escu 8lore*a
)el, #4--"+##2
>ld, Ma0aia *r, $"-
'a0i* '"
Vi*eri #+,#-,"#$% $#-$- se0i*ar --
ore
?estul rarului $a Ci sta9ilit !e "mun a"r!
"a!ru !i!a"ti" uni$ersitar I"an!i!a:i
Ttal> - $4 ore curs5 $4 ore se0i*ar
Examenele vor fi stabilite de comun acord cadru didactic- cursani (se vor susine nu mai trziu de 2".0".2013