Sunteți pe pagina 1din 297

CODUL DE PROCEDUR FISCAL

CU NORMELE METODOLOGICE DE
APLICARE

Ultima actualizare: Ordoa!a Gu"erului r# $%
di $& au'u(t $)*+

Ace(t te,t a -o(t realizat cu mi.loace
i-ormatice#
El u re/rezit0 o re/u1licare#


Titlul I Dispoziii generale
Titlul II Dispoziii generale privind raportul de drept
material fiscal
Titlul III Dispoziii procedurale generale
Titlul IV nregistrarea fiscal i evidena contabil i
fiscal
Titlul V Declaraia fiscal
Titlul VI Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuiilor i a
altor sume datorate bugetului general consolidat
Titlul VI! "rocedura amiabil pentru evitarea #
eliminarea dublei impuneri
Titlul VII Inspecia fiscal
Titlul VII! $ooperarea administrativ %n domeniul fiscal
Titlul VIII $olectarea creanelor fiscale
Titlul I& Soluionarea contestaiilor formulate %mpotriva
actelor administrative fiscale
Titlul & Sanciuni
Titlul &I Dispoziii tranzitorii i finaleTIT'(' I Dispoziii generale
$)"* ! Domeniul de aplicare a $odului de procedur fiscal
Art. 1 Sfera de aplicare a Codului de procedur fiscal
Art. 2 Raportul Codului de procedur fiscal cu alte acte
normative
Art. 3 Modificarea i completarea Codului de procedur fiscal
Art. 4 *** Abroat
$)"* + "rincipii generale de conduit %n administrarea
impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume datorate
bugetului general consolidat
Art. ! Aplicarea unitar a leisla"iei
Art. # $%ercitarea dreptului de apreciere
Art. & Rolul activ
Art. ' (imba oficial )n administra"ia fiscal
Art. * +reptul de a fi ascultat
Art. 1, -blia"ia de cooperare
Art. 11 Secretul fiscal
Art. 12 .una/credin"
$)"* , )plicarea prevederilor legislaiei fiscale
Art. 13 0nterpretarea leii
Art. 14 Criteriile economice
Art. 1! $ludarea leisla"iei fiscale
$)"* - .aportul /uridic fiscal
Art. 1# Con"inutul raportului de drept procedural fiscal
Art. 1& Subiectele raportului 1uridic fiscal
Art. 1' 2mputernici"ii
Art. 1* 3umirea curatorului fiscal
Art. 2, -blia"iile repre4entan"ilor leali
TIT'(' II Dispoziii generale privind raportul de drept material
fiscal
$)"* ! Dispoziii generale
Art. 21 Crean"ele fiscale
Art. 22 -blia"iile fiscale
Art. 23 3aterea crean"elor i oblia"iilor fiscale
Art. 24 Stinerea crean"elor fiscale
Art. 2! Creditorii i debitorii
Art. 2# 5ltitorul
Art. 2& Rspunderea solidar
Art. 2' +ispo4i"ii speciale privind stabilirea rspunderii
Art. 2* +repturile i oblia"iile succesorilor
Art. 3, +ispo4i"ii privind cesiunea crean"elor fiscale ale
contribuabililor
$)"* + Domiciliul fiscal
Art. 31 +omiciliul fiscal
TIT'(' III Dispoziii procedurale generale
$)"* ! $ompetena organului fiscal
Art. 32 Competen"a eneral
Art. 33 Competen"a teritorial
Art. 34 Competen"a )n ca4ul sediilor secundare
Art. 3! Competen"a teritorial a compartimentelor de
specialitate ale autorit"ilor administra"iei publice locale
Art. 3!61 Competen"a privind impo4itul i contribu"iile aferente
veniturilor din activit"i aricole
Art. 3# Competen"a special
Art. 3& Conflictul de competen"
Art. 3' Acord asupra competen"ei
Art. 3'61 Sc7imbarea competen"ei
Art. 3* Conflictul de interese
Art. 4, Ab"inerea i recu4area
$)"* + )ctele emise de organele fiscale
Art. 41 3o"iunea de act administrativ fiscal
Art. 42 Solu"ia fiscal individual anticipat i acordul de pre" )n
avans
Art. 43 Con"inutul i motivarea actului administrativ fiscal
Art. 44 Comunicarea actului administrativ fiscal
Art. 4! -po4abilitatea actului administrativ fiscal
Art. 4# 3ulitatea actului administrativ fiscal
Art. 4& +esfiin"area sau modificarea actelor administrative
fiscale
Art. 4' 2ndreptarea erorilor materiale din actele administrative
fiscale
Art. 4'61 5revederi aplicabile actelor de e%ecutare i altor acte
emise de oranele fiscale
$)"* , )dministrarea i aprecierea probelor
Art. 4* Mi1loace de prob
Art. !, +reptul oranului fiscal de a solicita pre4en"a
contribuabilului la sediul su
Art. !1 Comunicarea informa"iilor )ntre oranele fiscale
Art. !2 -blia"ia de a furni4a informa"ii
Art. !3 8urni4area periodic de informa"ii
Art. !4 -blia"ia bncilor de a furni4a informa"ii
Art. !! $%perti4a
Art. !# 5re4entarea de )nscrisuri
Art. !& Cercetarea la fa"a locului
Art. !' +reptul rudelor de a refu4a furni4area de informa"ii9
efectuarea de e%perti4e i pre4entarea unor )nscrisuri
Art. !* +reptul altor persoane de a refu4a furni4area de
informa"ii
Art. #, -blia"ia autorit"ilor i institu"iilor publice de a furni4a
informa"ii i de a pre4enta acte
Art. #1 Colaborarea dintre autorit"ile publice9 institu"iile publice
sau de interes public
Art. #2 Condi"ii i limite ale colaborrii
Art. #3 Colaborarea interstatal dintre autorit"ile publice
Art. #4 8or"a probant a documentelor 1ustificative i eviden"elor
contabile
Art. #! Sarcina probei )n dovedirea situa"iei de fapt fiscale
Art. ## +ovedirea titularului dreptului de proprietate )n scopul
impunerii
Art. #& Stabilirea prin estimare a ba4ei de impunere
Art. #&61 :erificarea documentar
$)"* - Termene
Art. #' Calcularea termenelor
Art. #* 5relunirea termenelor
Art. &, ;ermenul de solu"ionare a cererilor contribuabililor
Art. &1 Ca4ul de for" ma1or i ca4ul fortuit
TIT'(' IV nregistrarea fiscal i evidena contabil i fiscal
Art. &2 -blia"ia de )nreistrare fiscal
Art. &3 -blia"ia )nscrierii codului de identificare fiscal pe
documente
Art. &4 +eclararea filialelor i sediilor secundare
Art. &! 8orma i con"inutul declara"iei de )nreistrare fiscal
Art. &# Certificatul de )nreistrare fiscal
Art. && Modificri ulterioare )nreistrrii fiscale
Art. &&61 Modificri ulterioare )nreistrrii fiscale )n ca4ul
comercian ilor
Art. &' Reistrul contribuabililor
Art. &'61 Reistrul contribuabililor inactivi<reactiva i
Art. &* -blia"ia de a conduce eviden"a fiscal
Art. ', Reuli pentru conducerea eviden"ei contabile i fiscale
TIT'(' V Declaraia fiscal
Art. '1 -blia"ia de a depune declara"ii fiscale
Art. '2 8orma i con"inutul declara"iei fiscale
Art. '3 +epunerea declara"iilor fiscale
Art. '4 Corectarea declara"iilor fiscale
TIT'(' VI Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor
sume datorate bugetului general consolidat
$)"* ! Dispoziii generale
Art. '! Stabilirea impo4itelor9 ta%elor9 contribu"iilor i a altor
sume datorate buetului eneral consolidat
Art. '# +eci4ia de impunere
Art. '& 8orma i con"inutul deci4iei de impunere
Art. '' Acte administrative fiscale asimilate deci4iilor de
impunere
Art. '* +eci4iile referitoare la ba4ele de impunere
Art. *, Stabilirea oblia"iilor fiscale sub re4erva verificrii
ulterioare
$)"* + "rescripia dreptului de a stabili obligaii fiscale
Art. *1 -biectul9 termenul i momentul de la care )ncepe s
cur termenul de prescrip"ie a dreptului de stabilire a oblia"iilor
fiscale
Art. *2 2ntreruperea i suspendarea termenului de prescrip"ie a
dreptului de stabilire a oblia"iei fiscale
Art. *3 $fectul )mplinirii termenului de prescrip"ie a dreptului de
a stabili oblia"ii fiscale
TIT'(' VI! "rocedura amiabil pentru evitarea # eliminarea
dublei impuneri
Art. *361 5rocedura amiabil )n ca4ul conven"iilor de
evitare<eliminare a dublei impuneri
Art. *362 5rocedura pentru eliminarea dublei impuneri )ntre
persoane rom=ne afiliate
TIT'(' VII Inspecia fiscal
$)"* ! Sfera inspeciei fiscale
Art. *4 -biectul i func"iile inspec"iei fiscale
Art. *! 5ersoanele supuse inspec"iei fiscale
Art. *# 8ormele i )ntinderea inspec"iei fiscale
Art. *& 5roceduri i metode de control fiscal
Art. *' 5erioada supus inspec"iei fiscale
$)"* + .ealizarea inspeciei fiscale
Art. ** Competen"a
Art. 1,, Selectarea contribuabililor pentru inspec"ie fiscal
Art. 1,1 Avi4ul de inspec"ie fiscal
Art. 1,2 Comunicarea avi4ului de inspec"ie fiscal
Art. 1,3 (ocul i timpul desfurrii inspec"iei fiscale
Art. 1,4 +urata efecturii inspec"iei fiscale
Art. 1,! Reuli privind inspec"ia fiscal
Art. 1,!61 Reuli privind reverificarea
Art. 1,# -blia"ia de colaborare a contribuabilului
Art. 1,& +reptul contribuabilului de a fi informat
Art. 1,' Sesi4area oranelor de urmrire penal
Art. 1,* Raportul privind re4ultatul inspec"iei fiscale
$ap* , Dispoziii speciale privind verificarea persoanelor
fizice supuse impozitului pe venit
Art. 1,*61 Reuli privind verificarea persoanelor fi4ice
Art. 1,*62 (ocul desfurrii verificrii
Art. 1,*63 Avi4ul de verificare
Art. 1,*64 Raportul de verificare i deci4ia de impunere
TIT'(' VII! $ooperarea administrativ %n domeniul fiscal
$)"* I Dispoziii generale
Art. 1,*6! Scopul
Art. 1,*6# Sfera de aplicare
Art. 1,*6& +efini"ii
Art. 1,*6' Autoritatea competent din Rom=nia
$)"* II Sc0imbul de informaii
Art. 1,*6* 5rocedura aplicabil sc7imbului de informa"ii la
cerere
Art. 1,*61, Anc7ete administrative
Art. 1,*611 ;ermene pentru sc7imbul de informa"ii la cerere
Art. 1,*612 Sfera de aplicare i condi"iile sc7imbului automat
obliatoriu de informa"ii
Art. 1,*613 Sfera de aplicare i condi"iile sc7imbului spontan de
informa"ii
Art. 1,*614 ;ermene pentru sc7imbul spontan de informa"ii
$)"* III )lte forme de cooperare administrativ
Art. 1,*61! Sfera de aplicare i condi"ii
Art. 1,*61# Controale simultane
Art. 1,*61& Cereri de notificare
Art. 1,*61' Condi"ii
Art. 1,*61* Sfera de aplicare i condi"ii
$)"* IV $ondiii aplicabile cooperrii administrative
Art. 1,*62, ;ransmiterea de informa"ii i documente
Art. 1,*621 (imite
Art. 1,*622 -blia"ii
Art. 1,*623 (rirea cooperrii e%tinse oferite unei "ri ter"e
Art. 1,*624 8ormulare/tip i formate electronice
Art. 1,*62! Msuri practice
Art. 1,*62# -blia"ii speciale
$)"* V .elaiile cu $omisia 1uropean
Art. 1,*62& $valuare
$)"* VI .elaiile cu rile tere
Art. 1,*62' Sc7imbul de informa"ii cu "rile ter"e
$)"* VII Dispoziii generale i finale
Art. 1,*62* 5rotec"ia datelor
TIT'(' VIII $olectarea creanelor fiscale
$)"* ! Dispoziii generale
Art. 11, Colectarea crean"elor fiscale
Art. 11,61 $viden"a crean"elor fiscale
Art. 111 ;ermenele de plat
Art. 11161 5revederi speciale privind scaden"a i declararea
crean"elor fiscale
Art. 112 Certificatul de atestare fiscal
Art. 113 Certificatul de atestare fiscal emis de autorit"ile
administra"iei publice locale
$)"* + Stingerea creanelor fiscale prin plat, compensare i
restituire
Art. 114 +ispo4i"ii privind efectuarea pl"ii
Art. 11! -rdinea stinerii datoriilor
Art. 11# Compensarea
Art. 11& Restituiri de sume
Art. 11' -blia"ia bncilor supuse reimului de suprave7ere
special sau de administrare special
$)"* , Dob2nzi, penaliti de int2rziere sau ma/orri de
%nt2rziere
Art. 11* +ispo4i"ii enerale privind dob=n4i i penalit"i de
)nt=r4iere
Art. 12, +ob=n4i
Art. 12,61 5enalit"i de )nt=r4iere
Art. 121 +oban4i i penalit"i de )nt=r4iere )n ca4ul pl"ilor
efectuate prin decontare bancar
Art. 122 +ob=n4i i penalit"i de )nt=r4iere )n ca4ul compensrii
Art. 12261 +ob=n4i i penalit"i de )nt=r4iere )n ca4ul
desc7iderii procedurii insolven"ei
Art. 12262 +ob=n4i i penalit"i de )nt=r4iere )n ca4ul
contribuabililor pentru care s/a pronun"at o 7otr=re de di4olvare
Art. 123 +ob=n4i )n ca4ul )nlesnirilor la plat
Art. 124 +ob=n4i )n ca4ul sumelor de restituit sau de rambursat
de la buet
Art 12461 Ma1orri de )nt=r4iere )n ca4ul crean"elor datorate
buetelor locale
$)"* - nlesniri la plat
Art. 12! 2nlesniri la plata oblia"iilor fiscale
$)"* 3 $onstituirea de garanii
Art. 12# Constituirea de aran"ii
Art. 12& ;ipuri de aran"ii
Art. 12' :alorificarea aran"iilor
$)"* 4 5suri asigurtorii
Art. 12* 5oprirea i sec7estrul asiurtoriu
Art. 13, Ridicarea msurilor asiurtorii
$)"* 6 "rescripia dreptului de a cere executarea silit i a
dreptului de a cere compensarea sau restituirea
Art. 131 2nceperea termenului de prescrip"ie
Art. 132 Suspendarea termenului de prescrip"ie
Art. 133 2ntreruperea termenului de prescrip"ie
Art. 134 $fecte ale )mplinirii termenului de prescrip"ie
Art. 13! 5rescrip"ia dreptului de a cere compensarea sau
restituirea
$)"* 7 Stingerea creanelor fiscale prin executare silit
Art. 13# -ranele de e%ecutare silit
Art. 13#61 Reuli speciale privind e%ecutarea silit a crean elor
datorate buetelor locale ale unit ilor administrativ/teritoriale sau9
dup ca49 subdivi4iunilor administrativ/teritoriale ale municipiilor
Art. 13& $%ecutarea silit )n ca4ul debitorilor solidari
Art. 13' $%ecutorii fiscali
Art. 13* $%ecutarea silit )mpotriva veniturilor buetului eneral
consolidat
Art. 14, $%ecutarea silit )mpotriva unei asocieri fr
personalitate 1uridic
Art. 141 ;itlul e%ecutoriu i condi"iile pentru )nceperea e%ecutrii
silite
Art. 142 Reuli privind e%ecutarea silit
Art. 143 -blia"ia de informare
Art. 144 5reci4area naturii debitului
Art. 14! Soma"ia
Art. 14# +repturi i oblia"ii ale ter"ului
Art. 14& $valuarea bunurilor supuse e%ecutrii silite
Art. 14' Suspendarea9 )ntreruperea sau )ncetarea e%ecutrii
silite
Art. 14'61 Suspendarea e%ecutrii silite )n ca4ul depunerii unei
scrisori de aran ie bancar
Art. 14* $%ecutarea silit a sumelor ce se cuvin debitorilor
Art. 1!, $%ecutarea silit a ter"ului poprit
Art. 1!1 $%ecutarea silit a bunurilor mobile
Art. 1!2 5rocesul/verbal de sec7estru
Art. 1!3 Custodele
Art. 1!361 2nlocuirea bunurilor sec7estrate
Art. 1!4 $%ecutarea silit a bunurilor imobile
Art. 1!! 0nstituirea administratorului/sec7estru
Art. 1!# Suspendarea e%ecutrii silite a bunurilor imobile
Art. 1!& $%ecutarea silit a fructelor neculese i a recoltelor
prinse de rdcini
Art. 1!' $%ecutarea silit a unui ansamblu de bunuri
Art. 1!* :alorificarea bunurilor sec7estrate
Art. 1#, :alorificarea bunurilor potrivit )n"eleerii pr"ilor
Art. 1#1 :alorificarea bunurilor prin v=n4are direct
Art. 1#2 :=n4area bunurilor la licita"ie
Art. 1#3 Comisia de licita"ie
Art. 1#4 Ad1udecarea
Art. 1#! 5lata )n rate
Art. 1## 5rocesul/verbal de ad1udecare
Art. 1#& Reluarea procedurii de valorificare
$)"* 8 $0eltuieli
Art. 1#' C7eltuieli de e%ecutare silit
$)"* !9 1liberarea i distribuirea sumelor realizate prin
executare silit
Art. 1#* Sumele reali4ate din e%ecutare silit
Art. 1&, -rdinea de distribuire
Art. 1&1 Reuli privind eliberarea i distribuirea
$)"* !! $ontestaia la executare silit
Art. 1&2 Contesta"ia la e%ecutare silit
Art. 1&3 ;ermen de contestare
Art. 1&4 >udecarea contesta"iei
$)"* !+ Stingerea creanelor fiscale prin alte modaliti
Art. 1&! +area )n plat
Art. 1&!61 *** Abroat
Art. 1&# 0nsolvabilitatea
Art. 1&& +esc7iderea procedurii insolven"ei
Art. 1&' Anularea crean"elor fiscale
$)"* &II! )sisten a reciproc %n materie de recuperare a
crean elo rlegate de taxe, impozite, drepturi i alte msuri
Art. 1&'61 Scopul
Art. 1&'62 Sfera de aplicare
Art. 1&'63 +efini ii
AR;. 1&'64 Autoritatea competent din Rom=nia
Art. 1&'6! 8urni4area de informa"ii
Art. 1&'6# Sc7imbul de informa"ii fr cerere prealabil
Art. 1&'6& 5re4en"a )n birourile administrative i participarea la
anc7etele administrative
Art. 1&'6' Cererea de notificare a anumitor documente
referitoare la crean"e
Art. 1&'6* Mi1loace de notificare
Art. 1&'61, Cererea de recuperare
Art. 1&'611 Condi"ii aplicabile cererilor de recuperare
Art. 1&'612 ;itlul e%ecutoriu i alte documente )nso"itoare
Art. 1&'613 Recuperarea crean"ei
Art. 1&'614 (itiii
Art. 1&'61! Modificarea sau retraerea cererii de asisten"
pentru recuperare
Art. 1&'61# Cererea de msuri asiurtorii
Art. 1&'61& 3ormele aplicabile cererilor de msuri asiurtorii
Art. 1&'61' (imite ale oblia"iilor autorit"ii solicitate
Art. 1&'61* Aspecte privind prescrip"ia
Art. 1&'62, Costuri
Art. 1&'621 8ormulare/tip i mi1loace de comunicare
Art. 1&'622 (imba utili4at
Art. 1&'623 +ivularea informa"iilor i a documentelor
Art. 1&'624 Aplicarea altor acorduri privind asisten"a
Art. 1&'62! 3orme de aplicare
Art. 1&'62# Raportare
TIT'(' I& Soluionarea contestaiilor formulate %mpotriva actelor
administrative fiscale
$)"* ! Dreptul la contestaie
Art. 2,! 5osibilitatea de contestare
Art. 2,# 8orma i con"inutul contesta"iei
Art. 2,& ;ermenul de depunere a contesta"iei
Art. 2,' Retraerea contesta"iei
$)"* + $ompetena de soluionare a contestaiilor* Decizia de
soluionare
Art. 2,* -ranul competent
Art. 21, +eci4ia sau dispo4i"ia de solu"ionare
Art. 211 8orma i con"inutul deci4iei de solu"ionare a
contesta"iei
$)"* , Dispoziii procedurale
Art. 212 0ntroducerea altor persoane )n procedura de
solu"ionare
Art. 213 Solu"ionarea contesta"iei
Art. 214 Suspendarea procedurii de solu"ionare a contesta"iei
pe cale administrativ
Art. 21! Suspendarea e%ecutrii actului administrativ fiscal
$)"* - Soluii asupra contestaiei
Art. 21# Solu"ii asupra contesta"iei
Art. 21& Respinerea contesta"iei pentru ne)ndeplinirea
condi"iilor procedurale
Art. 21' Comunicarea deci4iei i calea de atac
TIT'(' & Sanciuni
Art. 21* Contraven"ii
Art. 21*61 Contraven"ii )n ca4ul declara"iilor recapitulative
Art. 21*62 Contraven"ii i sanc"iuni la reimul ?Reistrului
operatorilor intracomunitari@
Art. 22, *** Abroat
Art. 221 Constatarea contraven"iilor i aplicarea sanc"iunilor
Art. 222 Actuali4area sumei amen4ilor
Art. 223 +ispo4i"ii aplicabile
TIT'(' &I Dispoziii tranzitorii i finale
Art. 224 +ispo4i"ii privind reimul vamal
Art. 22! +ispo4i"ii privind stoparea a1utorului de stat
Art. 22# +ispo4i"ii privind recuperarea a1utorului de stat ileal
sau inter4is
Art. 22& +ispo4i"ii privind func"ionarii publici din cadrul
oranelor fiscale
Art. 22' Acte normative de aplicare
Art. 22* Scutirea oranelor fiscale de plata ta%elor
Art. 23, 2nscrierea crean"elor la Ar7iva $lectronic de Aaran"ii
Reale Mobiliare
Art. 231 +ispo4i"ii privind termenele
Art. 232 Confiscri
Art. 233 Constatarea faptelor ce pot constitui infrac"iuni
Art. 23361 Colaborarea cu oranele de urmrire penal
Art. 234 +ispo4i"ii procedurale privind )nreistrarea )n ca4ul
unor activit"i cu produse acci4abile
Art. 23! +ispo4i"ii tran4itorii privind )nreistrarea fiscal
Art. 23# +ispo4i"ii tran4itorii privind solu"ionarea cererilor de
rambursare a ta%ei pe valoarea aduat
Art. 23& +ispo4i"ii tran4itorii privind inspec"ia fiscal
Art. 23' +ispo4i"ii tran4itorii privind solu"ionarea contesta"iilor
Art. 23* +ispo4i"ii tran4itorii privind e%ecutarea silit
Art. 24, 0ntrarea )n vioare
Art. 241 Conflictul temporal al actelor normative
Art. 242 Abrori


TITLUL I
Di(/ozi!ii 'eerale

CAP# * Domeiul de a/licare a Codului de
/rocedur0 2(cal0

Art# * S-era de a/licare a Codului de /rocedur0
2(cal0
3*4 Prezentu cod regementeaz drepture
obgae pror dn raporture |urdce scae prvnd
admnstrarea mpozteor taxeor datorate bugetuu
de stat bugeteor ocae, prevzute de Codu sca.
3$4 Prezentu cod se apc pentru admnstrarea
drepturor vamae, precum pentru admnstrarea
creaneor provennd dn contrbu, amenz ate
sume ce consttue ventur ae bugetuu genera
consodat, potrvt eg, n msura n care prn ege nu
se prevede atfe.
3+4 Prn admnstrarea mpozteor, taxeor,
contrbuor a ator sume datorate bugetuu
genera consodat se neege ansambu actvtor
desfurate de organee scae n egtur cu:
a4 nregstrarea sca;
14 decararea, stabrea, vercarea coectarea
mpozteor, taxeor, contrbuor a ator sume
datorate bugetuu genera consodat;
c4 souonarea contestaor mpotrva acteor
admnstratve scae.
Art# $ Ra/ortul Codului de /rocedur0 2(cal0 cu
alte acte ormati"e
3*4 Admnstrarea mpozteor, taxeor,
contrbuor a ator sume datorate bugetuu
genera consodat, prevzute a art. 1, se ndepnete
potrvt dspozor Coduu de procedur sca,
ae Coduu sca, precum ae ator regementr
date n apcarea acestora.
3$4 Prezentu cod consttue procedura de drept
comun pentru admnstrarea mpozteor, taxeor,
contrbuor a ator sume datorate bugetuu
genera consodat.
3+4 Unde prezentu cod nu dspune se apc
prevedere Coduu de procedur cv.
354 Prezentu cod nu se apc pentru
admnstrarea creanteor datorate bugetuu genera
consodat rezutate dn raportur |urdce contractuae,
cu excepta redeventeor mnere s a redeventeor
petroere.
Art# + Modi2carea 6i com/letarea Codului de
/rocedur0 2(cal0
3*4 Prezentu cod se modc se competeaz
numa prn ege, promovat, de regu, cu 6 un
nante de data ntrr n vgoare a acestea.
3$4 Orce modcare sau competare a prezentu
cod ntr n vgoare cu ncepere dn prma z a anuu
urmtor ceu n care a fost adoptat prn ege.
Art# 5 777 A1ro'at


CAP# $ Prici/ii 'eerale de coduit0 8
admii(trarea im/ozitelor9 ta,elor9 cotri1u!iilor 6i a
altor (ume datorate 1u'etului 'eeral co(olidat
Art# : A/licarea uitar0 a le'i(la!iei
3*4 Organu sca este obgat s apce untar
prevedere egsae scae pe tertoru Romne,
urmrnd stabrea corect a mpozteor, taxeor,
contrbuor a ator sume datorate bugetuu
genera consodat.
3orme metodoloice
3$4 Comsa sca centra consttut potrvt art.
6 dn Codu sca are responsabt de eaborare a
deczor cu prvre a apcarea untar a prezentuu
cod, a egsae subsecvente acestua, precum a
egsae care ntr n sfera de apcare a Agene
Naonae de Admnstrare Fsca.
Art# ; E,ercitarea dre/tului de a/reciere
Organu sca este ndreptt s apreceze, n
mtee atrbuor competeneor ce revn,
reevana stror de fapt scae s adopte soua
adms de ege, ntemeat pe constatr compete
asupra tuturor mpre|urror edcatoare n cauz.
3orme metodoloice
Art# & Rolul acti"
3*4 Organu sca ntneaz contrbuabu
asupra drepturor obgaor ce revn n
desfurarea procedur potrvt eg scae.
3$4 Organu sca este ndreptt s examneze,
dn ocu, starea de fapt, s obn s utzeze toate
nformae documentee necesare pentru
determnarea corect a stuae scae a
contrbuabuu. n anaza efectuat organu sca va
dentca va avea n vedere toate crcumstanee
edcatoare ae ecru caz.
3+4 Organu sca are obgaa s examneze n
mod obectv starea de fapt, precum s ndrume
contrbuab pentru depunerea decaraor a ator
documente, pentru corectarea decaraor sau a
documenteor, or de cte or este cazu.
354 Organu sca decde asupra feuu
voumuu examnror, n funce de crcumstanee
ecru caz n parte de mtee prevzute de ege.
3:4 Organu sca ndrum contrbuabu n
apcarea prevederor egsae scae. ndrumarea se
face e ca urmare a soctr contrbuabor, e dn
natva organuu sca.
3orme metodoloice
Art# % Lim1a o2cial0 8 admii(tra!ia 2(cal0
3*4 Lmba oca n admnstraa sca este
mba romn.
3$4 Dac a organee scae se depun pet,
documente |ustcatve, certcate sau ate nscrsur
ntr-o mb strn, organee scae vor socta ca
acestea s e nsote de traducer n mba romn
certcate de traductor autorza.
3+4 Dspoze egae cu prvre a foosrea mb
mnortor naonae se apc n mod corespunztor.
3orme metodoloice
Art# < Dre/tul de a 2 a(cultat
3*4 nantea ur decze organu sca este
obgat s asgure contrbuabuu posbtatea de a-
exprma punctu de vedere cu prvre a faptee
mpre|urre reevante n uarea decze.
3$4 Organu sca nu este obgat s apce
prevedere an. (1) cnd:
a4 ntrzerea n uarea decze determn un
perco pentru constatarea stuae scae reae prvnd
executarea obgaor contrbuabuu sau pentru
uarea ator msur prevzute de ege;
14 stuaa de fapt prezentat urmeaz s se
modce nesemncatv cu prvre a cuantumu
creaneor scae;
c4 se accept nformae prezentate de
contrbuab, pe care acesta e-a dat ntr-o decarae
sau ntr-o cerere;
d4 urmeaz s se a msur de executare st.
Art# *) O1li'a!ia de coo/erare
3*4 Contrbuabu este obgat s coopereze cu
organee scae n vederea determnr str de fapt
scae, prn prezentarea fapteor cunoscute de ctre
acesta, n ntregme, conform reat, prn
ndcarea m|oaceor dovedtoare care sunt
cunoscute.
3$4 Contrbuabu este obgat s ntreprnd
msure n vederea procurr m|oaceor dovedtoare
necesare, prn utzarea tuturor posbtor |urdce
efectve ce stau a dspoze.
Art# ** Secretul 2(cal
3*4 Funconar pubc dn cadru organuu sca,
ncusv persoanee care nu ma den aceast catate,
sunt obga, n conde eg, s pstreze secretu
asupra nformaor pe care e den ca urmare a
exerctr atrbuor de servcu.
3$4 Informae refertoare a mpozte, taxe,
contrbu ate sume datorate bugetuu genera
consodat pot transmse numa:
a4 autortor pubce, n scopu ndepnr
obgaor prevzute de ege;
14 autortor scae ae ator r, n cond de
recproctate n baza unor conven;
c4 autortor |udcare competente, potrvt eg;
d4 n ate cazur prevzute de ege.
3+4 Autortatea care prmete nforma scae
este obgat s pstreze secretu asupra nformaor
prmte.
3+=*4 Este perms transmterea nformator de
natura ceor prevzute a an. (1), ncusv pentru
peroada n care a avut catatea de contrbuab:
a4 contrbuabuu nsus;
14 succesoror acestua.
3+=$4 n scopu apcr prevederor an. (2) t.
a), autortte pubce pot nchea protocoae prvnd
schmbu de nformat.
354 Este perms transmterea de nforma cu
caracter sca n ate stua dect cee prevzute a
an. (2), n conde n care se asgur c dn acestea
nu reese denttatea vreune persoane zce sau
|urdce.
35=*4 *** Abrogat.
3:4 Nerespectarea obgae de pstrare a
secretuu sca atrage rspunderea potrvt eg.
3orme metodoloice
Art# *$ >ua?credi!0
Reae dntre contrbuab organee scae
trebue s e fundamentate pe bun-credn, n
scopu reazr cerneor eg.


CAP# + A/licarea /re"ederilor le'i(la!iei 2(cale

Art# *+ Iter/retarea le'ii
Interpretarea regementror scae trebue s
respecte vona egutoruu aa cum este exprmat n
ege.
Art# *5 Criteriile ecoomice
3*4 Venture, ate benec vaor patrmonae
sunt supuse eg scae ndferent dac sunt obnute
dn actvt ce ndepnesc sau nu cernee ator
dspoz egae.
3$4 Stuate de fapt reevante dn punct de vedere
sca se aprecaz de organu sca dup contnutu or
economc.
Art# *: Eludarea le'i(la!iei 2(cale
3*4 n cazu n care, eudndu-se scopu eg
scae, obgaa sca nu a fost stabt or nu a fost
raportat a baza de mpunere rea, obgaa datorat
, respectv, creana sca coreatv sunt cee ega
determnate.
3$4 Pentru stuae prevzute a an. (1) sunt
apcabe prevedere art. 23.

CAP# 5 Ra/ortul .uridic 2(cal

Art# *; Co!iutul ra/ortului de dre/t /rocedural
2(cal
Raportu de drept procedura sca cuprnde
drepture obgae ce revn pror, potrvt eg,
pentru ndepnrea modator prevzute pentru
stabrea, exerctarea stngerea drepturor
obgaor pror dn raportu de drept matera sca.
Art# *& Su1iectele ra/ortului .uridic 2(cal
3*4 Subecte ae raportuu |urdc sca sunt
statu, untte admnstratv-tertorae sau, dup caz,
subdvzune admnstratv-tertorae ae muncpor,
dente potrvt Leg admnstrate pubce ocae nr.
215/2001, repubcat, cu modcre s competre
uteroare, contrbuabu, precum s ate persoane care
dobndesc dreptur s obgat n cadru acestu raport.
3$4 Contrbuabu este orce persoan zc or
|urdc sau orce at enttate fr personatate
|urdc ce datoreaz mpozte, taxe, contrbu ate
sume bugetuu genera consodat, n conde eg.
3+4 Statu este reprezentat de Mnsteru Econome
Fnaneor prn Agena Naona de Admnstrare
Fsca unte sae subordonate cu personatate
|urdc.
354 Untte admnstratv-tertorae sau, dup
caz, subdvzune admnstratv-tertorae ae
muncpor sunt reprezentate de autortte
admnstrate pubce ocae, precum s de
compartmentee de specatate ae acestora, n mta
atrbutor deegate de ctre autortte respectve.
3:4 Agena Naona de Admnstrare Fsca
unte subordonate acestea, precum
compartmentee de specatate ae autortor
admnstrae pubce ocae sunt denumte n
prezentu cod organe scae.
Art# *% @m/uterici!ii
3*4 n reae cu organu sca contrbuabu
poate reprezentat prntr-un mputernct. Connutu
mtee reprezentr sunt cee cuprnse n
mputerncre sau stabte de ege, dup caz.
Desemnarea unu mputernct nu mpedc pe
contrbuab s ndepneasc persona obgae
scae, char dac nu a procedat a revocarea
mputerncr potrvt an. (2).
3$4 mputernctu este obgat s depun a organu
sca actu de mputerncre, n orgna sau n cope
egazat. Revocarea mputerncr opereaz fa de
organu sca de a data depuner actuu de revocare.
3+4 n cazu reprezentr contrbuabor n reae
cu organee scae prn avocat, forma connutu
mputerncr sunt cee prevzute de dspoze egae
prvnd organzarea exerctarea profese de avocat.
354 Contrbuabu fr domcu sca n Romna,
care are obgaa de a depune decara a organee
scae, trebue s desemneze un mputernct, cu
domcu sca n Romna, care s ndepneasc, n
numee dn averea contrbuabuu, obgae
acestua dn urm fa de organu sca.
3:4 Prevedere prezentuu artco sunt apcabe
reprezentanor sca desemna potrvt Coduu
sca, dac egea nu prevede atfe.
3orme metodoloice
Art# *< Numirea curatorului 2(cal
3*4 Dac nu exst un mputernct potrvt art. 1',
organu sca, n conde eg, va socta nstane
|udectoret competente numrea unu curator sca
pentru contrbuabu absent, a cru domcu sca
este necunoscut or care, dn cauza bo, une
nrmt, btrne sau unu handcap de orce fe, nu
poate s exercte s ndepneasc persona
drepture obgae ce revn potrvt eg.
3$4 Pentru actvtatea sa curatoru sca va
remunerat potrvt hotrr |udectoret, toate
chetuee egate de aceast reprezentare nd
suportate de ce reprezentat.
Art# $) O1li'a!iile re/rezeta!ilor le'ali
3*4 Reprezentan ega a persoaneor zce
|urdce, precum a asoceror fr personatate
|urdc sunt obga s ndepneasc obgae scae
ae persoaneor reprezentate, n numee dn averea
acestora.
3$4 n cazu n care, dn orce motv, obgae
scae ae asoceror fr personatate |urdc nu
sunt achtate potrvt an. (1), asoca rspund sodar
pentru ndepnrea acestora.

TITLUL II
Di(/ozi!ii 'eerale /ri"id ra/ortul de
dre/t material 2(cal

CAP# * Di(/ozi!ii 'eerale

NOTA: Reproducem prevedere art. 7 an. (2) (3) dn
Ordonana de urgen a Guvernuu nr. 92/2009, cu
modcre uteroare.
"(2) Prn excepe de a dspoze Ordonane
Guvernuu nr. 92/2003, repubcat, cu modcre
competre uteroare, pe peroada de vaabtate a
amnr a pat contrbuab datoreaz dobnz. Nveu
dobnz este de 0,04% pentru ecare z a peroade de
amnare a pat, ncepnd cu data emter decze
pn a:
a) data a care se mpnete termenu de amnare;
sau, dup caz
b) data a care nceteaz vaabtatea nesnr
conform art. 5.
(3) n stuaa n care a mpnrea termenuu stabt
pentru pata obgaor scae amnate contrbuabu nu
acht aceste obga, va datora ma|orr de ntrzere
conform prevederor Ordonane Guvernuu nr. 92/2003,
repubcat, cu modcre competre uteroare, pe
ntreaga peroad de amnare."
Art# $* Crea!ele 2(cale
3*4 Creanee scae repreznt dreptur
patrmonae care, potrvt eg, rezut dn raporture
de drept matera sca.
3$4 Dn raporture de drept prevzute a an. (1)
rezut att connutu, ct cuantumu creaneor
scae, reprezentnd dreptur determnate constnd n:
a4 dreptu a perceperea mpozteor, taxeor,
contrbuor a ator sume care consttue ventur ae
bugetuu genera consodat, dreptu a rambursarea
taxe pe vaoarea adugat, dreptu a restturea
mpozteor, taxeor, contrbuor a ator sume care
consttue ventur ae bugetuu genera consodat,
potrvt an. (4), denumte creane scae prncpae;
14 dreptu a perceperea dobnzor, penator
de ntrzere sau ma|orror de ntrzere, dup caz, n
conde eg, denumte creane fscale accesorii.
3+4 n cazure prevzute de ege, organu sca
este ndreptt s socte stngerea obgae scae
de ctre ce ndatorat s execute acea obgae n ocu
debtoruu.
354 n msura n care pata sumeor reprezentnd
mpozte, taxe, contrbu ate ventur ae bugetuu
genera consodat se constat c a fost fr teme
ega, ce care a fcut astfe pata are dreptu a
restturea sume respectve.
Art# $$ O1li'a!iile 2(cale
Prn obga scae, n sensu prezentuu cod, se
neege:
a4 obgaa de a decara bunure venture
mpozabe sau, dup caz, mpoztee, taxee,
contrbue ate sume datorate bugetuu genera
consodat;
14 obgaa de a cacua de a nregstra n
evdenee contabe scae mpoztee, taxee,
contrbue ate sume datorate bugetuu genera
consodat;
c4 obgaa de a pt a termenee egae
mpoztee, taxee, contrbue ate sume datorate
bugetuu genera consodat;
d4 obgaa de a pt dobnz, penat de
ntrzere sau ma|orr de ntrzere, dup caz,
aferente mpozteor, taxeor, contrbuor ator
sume datorate bugetuu genera consodat,
denumte obligaii de plat accesorii;
e4 obgaa de a cacua, de a rene de a
nregstra n evdenee contabe de pat, a
termenee egae, mpoztee contrbue care se
reazeaz prn stopa| a surs;
-4 orce ate obga care revn contrbuabor,
persoane zce sau |urdce, n apcarea egor scae.
Art# $+ Na6terea crea!elor 6i o1li'a!iilor 2(cale
3*4 Dac egea nu prevede atfe, dreptu de
crean sca obgaa sca coreatv se nasc n
momentu n care, potrvt eg, se consttue baza de
mpunere care e genereaz.
3$4 Potrvt an. (1) se nate dreptu organuu
sca de a stab a determna obgaa sca
datorat.
Art# $5 Sti'erea crea!elor 2(cale
Creanee scae se stng prn ncasare,
compensare, executare st, scutre, anuare,
prescrpe prn ate modat prevzute de ege.
Art# $: Creditorii 6i de1itorii
3*4 n raporture de drept matera sca, credtor
sunt persoanee ttuare ae unor dreptur de crean
sca prevzute a art. 21, ar debtor sunt acee
persoane care, potrvt eg, au obgaa coreatv de
pat a acestor dreptur.
3$4 n cazu n care obgaa de pat nu a fost
ndepnt de debtor, debtor devn, n conde eg,
urmtor:
a4 motentoru care a acceptat succesunea
contrbuabuu debtor;
14 ce care prea, n tot sau n parte, drepture
obgae debtoruu supus dvzr, fuzun or
reorganzr |udcare, dup caz;
c4 persoana crea s-a stabt rspunderea n
conformtate cu prevedere egae refertoare a
fament;
d4 persoana care asum obgaa de pat a
debtoruu, prntr-un anga|ament de pat sau prntr-
un at act ncheat n form autentc, cu asgurarea
une garan reae a nveu obgae de pat;
e4 persoana |urdc, pentru obgae scae
datorate de sede secundare ae acestea;
-4 ate persoane, n conde eg.
Art# $; Pl0titorul
3*4 Pttor a obgae scae este debtoru sau
persoana care n numee debtoruu, conform eg, are
obgaa de a pt sau de a rene de a pt, dup
caz, mpozte, taxe, contrbu, amenz ate sume
datorate bugetuu genera consodat.
3$4 Pentru contrbuab care au sed secundare,
pttor de obgat scae este contrbuabu, cu
excepta mpoztuu pe ventu dn saar, pentru care
pttor de mpozt este sedu secundar obgat,
potrvt eg, s se nregstreze sca ca pttor de
saar s de ventur asmate saaror.
3+4 Contrbuab prevzut a an. (2) au obgata
de a decara, n numee sedor secundare nregstrate
sca,mpoztu pe ventu dn saar datorat, potrvt
eg, de acestea.
354 n cazu contrbuabor nerezden care
desfoar actvt pe tertoru Romne prn ma
mute sed permanente, obgaa prevzut a an. (3)
se ndepnete prn sedu permanent desemnat
potrvt ttuu II dn Codu sca.
Art# $& R0(/uderea (olidar0
3*4 Rspund sodar cu debtoru urmtoaree
persoane:
a4 asoca dn asocere fr personatate |urdc,
ncusv membr ntreprnderor famae, pentru obgae
scae datorate de acestea, n conde prevzute a art.
20, atur de reprezentan ega care, cu rea-credn, au
determnat nedecararea /sau neachtarea obgaor
scae a scaden;
14 ter popr, n stuae prevzute a art. 149 an.
(9), (10), (12) (15), n mta sumeor sustrase
ndsponbzr.
c4 reprezentantu ega a contrbuabuu care, cu rea-
credn, decar bnc potrvt art. 149 an. (12) t. a) c
nu dene ate dsponbt bnet.
3$4 Pentru obgae de pat restante ae debtoruu
decarat nsovab, n conde prezentuu cod, rspund
sodar cu acesta urmtoaree persoane:
a4 persoanee zce sau |urdce care, anteror date
decarr nsovabt, cu rea-credn, au dobndt n
orce mod actve de a debtor care -au provocat astfe
nsovabtatea;
14 admnstrator, asoca, aconar orce ate
persoane care au provocat nsovabtatea persoane
|urdce debtoare prn nstrnarea sau ascunderea, cu rea-
credn, sub orce form, a actveor debtoruu;
c4 admnstrator care, n peroada exerctr
mandatuu, cu rea-credn, nu -au ndepnt obgaa
ega de a cere nstane competente deschderea
procedur nsovene, pentru obgae scae aferente
peroade respectve rmase neachtate a data decarr
str de nsovabtate;
d4 admnstrator sau orce ate persoane care, cu rea-
credn, au determnat nedecararea /sau neachtarea a
scaden a obgaor scae;
e4 admnstrator sau orce ate persoane care, cu rea-
credn, au determnat restturea sau rambursarea unor
sume de ban de a bugetu genera consodat fr ca
acestea s e cuvente debtoruu.
3+4 Persoana |urdc rspunde sodar cu debtoru
decarat nsovab n conde prezentuu cod sau decarat
nsovent dac, drect or ndrect, controeaz, este
controat sau se a sub contro comun cu debtoru
dac este ndepnt ce pun una dntre urmtoaree
cond:
a4 dobndete, cu orce ttu, dreptu de propretate
asupra unor actve corporae de a debtor, ar vaoarea
contab a acestor actve repreznt ce pun |umtate dn
vaoarea contab a tuturor actveor corporae ae
dobndtoruu;
14 are sau a avut raportur comercae contractuae cu
cen /sau cu furnzor, a dect ce de utt, care
au avut sau au raportur contractuae cu debtoru n
propore de ce pun |umtate dn totau vaorc a
tranzacor;
c4 are sau a avut raportur de munc sau cve de
prestr de servc cu ce pun |umtate dntre anga|a
sau prestator de servc a debtoruu.
354 n neesu an. (3), termen exprese de ma
|os au urmtoaree semnca:
a4 control - ma|ortatea drepturor de vot, e n
adunarea genera a asocaor une socet comercae
or a une asoca sau funda, e n consu de
admnstrae a une socet comercae or consu
drector a une asoca sau funda;
14 control indirect - actvtatea prn care o persoan
exerct controu prn una sau ma mute persoane.
Art# $% Di(/ozi!ii (/eciale /ri"id (ta1ilirea
r0(/uderii
3*4 Rspunderea persoaneor prevzute a art.
2& se va stab potrvt dspozor prezentuu artco.
3$4 n scopu prevzut a an. (1) organu sca va
ntocm o decze n care vor artate motvee de fapt
de drept pentru care este anga|at rspunderea
persoane n cauz. Decza se va supune spre
aprobare conducer organuu sca.
3+4 Decza aprobat potrvt an. (2) consttue
ttu de crean prvnd obgaa a pat a persoane
rspunztoare potrvt art. 2& va cuprnde, pe ng
eementee prevzute a art. 43 an. (2), urmtoaree:
a4 codu de dentcare sca a persoane
rspunztoare, obgat a pata obgae debtoruu
prncpa, precum orce ate date de dentcare;
14 numee prenumee sau denumrea debtoruu
prncpa; codu de dentcare sca; domcu sau
sedu acestua, precum orce ate date de
dentcare;
c4 cuantumu natura sumeor datorate;
d4 termenu n care persoana rspunztoare
trebue s pteasc obgaa debtoruu prncpa;
e4 temeu ega motvee n fapt ae anga|r
rspunder.
354 Rspunderea va stabt att pentru
obgaa sca prncpa, ct pentru accesore
acestea.
3:4 Ttu de creant prevzut a an. (3) se
comunc persoane obgate a pat. Dspozte art.
111 an. (2) sunt apcabe n mod corespunztor .
3;4 Ttu de crean comuncat potrvt an. (5)
poate atacat n conde eg.
Art# $< Dre/turile 6i o1li'a!iile (ucce(orilor
3*4 Drepture obgae dn raportu |urdc sca
trec asupra succesoror debtoruu n conde
dreptuu comun.
3$4 Dspoze an. (1) nu sunt apcabe n cazu
obgae de pat a sumeor ce repreznt amenz
apcate, potrvt eg, debtoruu persoan zc.
Art# +) Di(/ozi!ii /ri"id ce(iuea crea!elor
2(cale ale cotri1ua1ililor
3*4 Creanee prncpae sau accesor prvnd
dreptur de rambursare sau de restture ae
contrbuabor, precum sumee afectate garantr
executr une obga scae pot cesonate numa
dup stabrea or potrvt eg.
3$4 Cesunea produce efecte fa de organu sca
competent numa de a data a care aceasta -a fost
notcat.
3+4 Desnarea cesun sau constatarea nut
acestea uteror stnger obgae scae nu este
opozab organuu sca.
3orme metodoloice


CAP# $ Domiciliul 2(cal

Art# +* Domiciliul 2(cal
3*4 n cazu creaneor scae admnstrate de
Mnsteru Econome Fnaneor prn Agena
Naona de Admnstrare Fsca, prn domcu sca
se neege:
a4 pentru persoanee zce, adresa unde au
domcu, potrvt eg, sau adresa unde ocuesc
efectv, n cazu n care aceasta este dfert de
domcu;
14 pentru persoanee zce care desfoar
actvt economce n mod ndependent sau exerct
profes bere, sedu actvt sau ocu unde se
desfoar efectv actvtatea prncpa;
c4 pentru persoanee |urdce, sedu soca sau
ocu unde se exerct gestunea admnstratv
conducerea efectv a afaceror, n cazu n care
acestea nu se reazeaz a sedu soca decarat;
d4 pentru asocere ate entt fr
personatate |urdc, sedu acestora sau ocu unde
se desfoar efectv actvtatea prncpa.
3$4 Prn adresa unde ocuesc efectv, n sensu
an. (1) t. a), se neege adresa ocune pe care o
persoan o foosete n mod contnuu peste 183 de ze
ntr-un an caendarstc, ntrerupere de scurt durat
nend uate n consderare. Dac ederea are un scop
excusv de vzt, concedu, tratament sau ate scopur
partcuare asemntoare nu depete peroada
unu an, nu se consder adresa unde ocuesc efectv.
3+4 n stuaa n care domcu sca nu se poate
stab potrvt an. (1) t. c) d), domcu sca este
ocu n care se a ma|ortatea actveor.
3+=*4 Domcu sca dent potrvt an. (1) or
(3) se nregstreaz a organu sca n toate cazure n
care acesta este dfert de domcu sau de sedu
soca prn depunerea une cerer de modcare a
domcuu sca, nsot de acte dovedtoare ae
nformaor cuprnse n aceasta.
3+=$4 Cererea se depune a organu sca n a
cru raz tertora urmeaz a se stab domcu
sca. Cererea se souoneaz de organu sca, n
termen de 15 ze ucrtoare de a data depuner
acestea, prn emterea decze de modcare a
domcuu sca care se comunc contrbuabuu
potrvt art. 44.
3+=+4 Organu sca emte dn ocu decza de
modcare a domcuu sca or de cte or constat
c domcu sca este dfert de domcu sau sedu
soca ar contrbuabu nu a depus cerere de
modcare a domcuu sca.
3+=54 Data schmbr domcuu sca este data
comuncr decze de modcare a domcuu sca.
354 n cazu ceorate creane scae ae bugetuu
genera consodat, prn domcu sca se neege
domcu regementat potrvt dreptuu comun sau
sedu soca nregstrat potrvt eg.
3orme metodoloice

TITLUL III
Di(/ozi!ii /rocedurale 'eerale

CAP# * Com/ete!a or'aului 2(cal

Art# +$ Com/ete!a 'eeral0
3*4 Organee scae au competen genera
prvnd admnstrarea creaneor scae, exerctarea
controuu emterea normeor de apcare a
prevederor egae n matere sca.
3$4 n cazu mpoztuu pe vent s a contrbutor
socae, prn hotrre a Guvernuu se poate stab at
competent speca de admnstrare.
3+4 Impoztee, taxee ate sume care se
datoreaz, potrvt eg, n vam sunt admnstrate de
ctre organee vamae.
3orme metodoloice
354 Asstena ndrumarea contrbuabor prvnd
apcarea untar a prevederor egsae prvnd
mpoztee, taxee, contrbue socae ate ventur
bugetare admnstrate de Agena Naona de
Admnstrare Fsca se reazeaz de ctre aceasta
de unte sae subordonate, conform procedur
stabte prn ordn a preednteu Agene Naonae
de Admnstrare Fsca.
Art# ++ Com/ete!a teritorial0
3*4 Pentru admnstrarea mpozteor, taxeor,
contrbuor a ator sume datorate bugetuu genera
consodat, competena revne aceu organ sca,
|udeean, oca sau a muncpuu Bucuret, stabt prn
ordn a preednteu Agene Naonae de Admnstrare
Fsca, n a cru raz tertora se a domcu sca a
contrbuabuu sau a pttoruu de vent, n cazu
mpozteor contrbuor reazate prn stopa| a surs, n
conde eg.
3$4 n cazu contrbuabor nerezden care
desfoar actvt pe tertoru Romne prn unu
sau ma mute sed permanente, competena revne
organuu sca pe a cru raz tertora se a stuat
sedu permanent desemnat potrvt ttuu II dn Codu
sca. n cazu nregstrr scae decaraa de
nregstrare sca se depune a organu sca n raza
crua se a sedu permanent ce urmeaz a
desemnat.
3+4 Pentru admnstrarea de ctre organee scae dn
subordnea Agene Naonae de Admnstrare Fsca a
creaneor scae datorate de mar contrbuab, ncusv
de sede secundare ae acestora, competena poate
stabt n sarcna ator organe scae dect cee
prevzute a an. (1), prn ordn a preednteu Agene
Naonae de Admnstrare Fsca.
Art# +5 Com/ete!a 8 cazul (ediilor (ecudare
3*4 n cazu sedor secundare nregstrate sca,
potrvt eg, competenta tertora pentru
admnstrarea mpoztuu pe ventu dn saar datorat
de acestea revne organuu sca competent pentru
admnstrarea obgator datorate de contrbuabu
care e-a nntat.
3$4 Competenta pentru nregstrarea sca a
sedor secundare ca pttoare de saar s ventur
asmate saaror, potrvt eg, revne organuu sca
n a cru raz tertora se a stuate acestea.
3orme metodoloice
Art# +: Com/ete!a teritorial0 a com/artimetelor
de (/ecialitate ale autorit0!ilor admii(tra!iei /u1lice
locale
Compartmentee de specatate ae autorttor
admnstrate pubce ocae sunt competente pentru
admnstrarea mpozteor, taxeor s ator sume datorate
bugeteor ocae ae unttor admnstratv-tertorae sau,
dup caz, ae subdvzunor admnstratv-tertorae ae
muncpor.

Art# +:=* Com/ete!a /ri"id im/ozitul 6i
cotri1u!iile a-erete "eiturilor di acti"it0!i a'ricole
3*4 Prn excepe de a prevedere art. 33 35,
mpoztu contrbue aferente venturor dn actvt
agrcoe, datorate de persoanee zce, potrvt eg, se pot
achta n numerar a compartmentee de specatate ae
unt admnstratv-tertorae corespunztoare ocat n
care au domcu sca contrbuab unde nu exst o
untate tertora a Agene Naonae de Admnstrare
Fsca, dac ntre untatea admnstratv-tertora
Agena Naona de Admnstrare Fsca s-a ncheat un
protoco n acest scop. Data p este data prevzut a art.
114 an. (3) t. a) ncusv pentru sumee achtate eronat de
ctre contrbuab pe ate tpur de obga sau stnse eronat
de ctre organee scae n reazarea procedur prevzute a
an. (4).
3$4 Sumee ncasate potrvt an. (1) se depun de ctre
organee scae dn cadru untor admnstratv-tertorae
n cont dstnct de dsponb, n termen de ce mut 5 ze
ucrtoare de a ncasare, mpreun cu stuaa prvnd
sumee ncasate care va cuprnde ce pun urmtoaree
nforma: numru data documentuu prn care s-a
efectuat ncasarea n numerar, CUI/CNP contrbuab,
denumre contrbuab, tpu obgae achtate, suma
achtat.
3+4 Sumee depuse n contu prevzut a an. (2) se
vreaz de unte Trezorere Statuu n conture
corespunztoare de ventur ae bugetuu de stat ae
bugeteor asgurror socae, n termen de dou ze
ucrtoare de a depunere, potrvt procedur prevzute a
an. (4).
354 Procedura de ncasare de vrare a bugetu de stat
bugetee asgurror socae a sumeor ncasate potrvt
an. (1), precum modu de coaborare de reazare a
schmbuu de nforma dntre organee scae dn cadru
Agene Naonae de Admnstrare Fsca organee scae
dn cadru untor admnstratv-tertorae se aprob prn
ordn comun a mnstruu naneor pubce a mnstruu
dezvotr regonae admnstrae pubce.
Art# +; Com/ete!a (/ecial0
3*4 n stuaa n care contrbuabu nu are
domcu sca, competena tertora revne organuu
sca n raza crua se face constatarea actuu sau
faptuu supus dspozor egae scae.
3$4 Dspoze an. (1) se apc pentru uarea
de urgen a msuror egae ce se mpun n cazure
de dspare a eementeor de dentcare a baze de
mpunere reae, precum n caz de executare st.
3+4 Pentru admnstrarea de ctre organee scae
dn subordnea Agene Naonae de Admnstrare
Fsca a creaneor datorate de contrbuab
nerezden, care nu au pe tertoru Romne un sedu
permanent, competena revne organuu sca stabt
prn ordn a mnstruu econome naneor, a
propunerea preednteu Agene Naonae de
Admnstrare Fsca.
3orme metodoloice
Art# +& CoAictul de com/ete!0
3*4 Exst conct de competen cnd dou sau
ma mute organe scae se decar deopotrv
competente sau necompetente. n acest caz organu
sca care s-a nvestt prmu sau care s-a decarat
utmu necompetent va contnua procedura n deruare
va socta organuu erarhc superor comun s
hotrasc asupra conctuu.
3$4 n stuaa n care organee scae ntre care
apare conctu de competen nu sunt subordonate
unu organ erarhc comun, conctu de competen
vt se souoneaz de ctre Comsa sca centra
dn cadru Mnsteruu Econome Fnaneor.
3+4 n cazu bugeteor ocae, Comsa sca
centra se competeaz cu cte un reprezentant a
Asocae Comuneor dn Romna, Asocae Oraeor
dn Romna, Asocae Muncpor dn Romna,
Unun Naonae a Consor |udeene dn Romna,
precum a Mnsteruu Interneor Reforme
Admnstratve.
3orme metodoloice
354 Organu competent s soutoneze conctu de
competent va hotr de ndat asupra conctuu, ar
souta adoptat va comuncat organeor scae
aate n conct, pentru a dus a ndepnre, cu
nformarea, dup caz, a persoaneor nteresate.
Art# +% Acord a(u/ra com/ete!ei
Cu acordu organuu sca care, conform
prevederor prezentuu cod, dene competena
tertora, precum a contrbuabuu n cauz, un at
organ sca poate preua actvtatea de admnstrare a
acestua.
Art# +%=* ScBim1area com/ete!ei
3*4 n cazu n care se schmb domcu sca,
potrvt eg,competenta tertora trece a nou organ
sca de a data schmbr domcuu sca.
3$4 Prevedere an. (1) se apc n mod
corespunztor s contrbuabor mar s m|oc, dent
potrvt eg, n cazu ncare se modc aceast
catate.
3+4 n stuata n care se a n curs de deruare o
procedur sca, cu excepta procedur de executare
st, organu sca care a nceput procedura este
competent s o nazeze.
Art# +< CoAictul de itere(e
Funconaru pubc dn cadru organuu sca
mpcat ntr-o procedur de admnstrare se a n
conct de nterese, dac:
a4 n cadru procedur respectve acesta este
contrbuab, este so/soe a/a contrbuabuu, este
rud pn a gradu a treea ncusv a
contrbuabuu, este reprezentant sau mputernct a
contrbuabuu;
14 n cadru procedur respectve poate dobnd
un avanta| or poate suporta un dezavanta| drect;
c4 exst un conct ntre e, sou/soa, rudee sae
pn a gradu a treea ncusv una dntre pr sau
sou/soa, rudee pr pn a gradu a treea
ncusv;
d4 n ate cazur prevzute de ege.
Art# 5) A1!ierea 6i recuzarea
3*4 Funconaru pubc care te c se a n una
dntre stuae prevzute a art. 3* este obgat s
ntneze conductoru organuu sca s se abn
de a ndepnrea procedur.
3$4 n cazu n care conctu de nterese se refer
a conductoru organuu sca, acesta este obgat s
ntneze organu erarhc superor.
3+4 Abnerea se propune de funconaru pubc
se decde de ndat de conductoru organuu sca
sau de organu erarhc superor.
354 Contrbuabu mpcat n procedura n deruare
poate socta recuzarea funconaruu pubc aat n
conct de nterese.
3:4 Recuzarea funconaruu pubc se decde de
ndat de ctre conductoru organuu sca sau de
organu sca erarhc superor. Decza prn care se
respnge cererea de recuzare poate atacat a
nstana |udectoreasc competent. Cererea de
recuzare nu suspend procedura de admnstrare n
deruare.

CAP# $ Actele emi(e de or'aele 2(cale

Art# 5* No!iuea de act admii(trati" 2(cal
n neesu prezentuu cod, actu admnstratv
sca este actu ems de organu sca competent n
apcarea egsae prvnd stabrea, modcarea sau
stngerea drepturor obgaor scae.
Art# 5$ Solu!ia 2(cal0 idi"idual0 atici/at0 6i
acordul de /re! 8 a"a(
3*4 Souta sca ndvdua antcpat este actu
admnstratv ems de Agenta Natona de
Admnstrare Fsca n vederea soutonr une cerer
a contrbuabuu refertoare a regementarea unor
stuat scae de fapt vtoare. Stuata sca de fapt
vtoare se aprecaz n functe de data depuner
cerer.
3$4 Acordu de pre n avans este actu
admnstratv ems de Agena Naona de
Admnstrare Fsca n vederea souonr une cerer
a contrbuabuu, refertoare a stabrea condor
modator n care urmeaz s e determnate, pe
parcursu une peroade xe, preure de transfer, n
cazu tranzacor efectuate ntre persoane aate,
astfe cum sunt dente n Codu sca. Tranzace
vtoare care fac obectu acorduu de pre n avans se
aprecaz n funce de data depuner cerer.
3+4 Soua sca ndvdua antcpat sau
acordu de pre n avans se comunc numa
contrbuabuu crua sunt destnate.
354 Soua sca ndvdua antcpat acordu
de pre n avans sunt opozabe obgator fa de
organee scae, numa dac termen conde
acestora au fost respectate de contrbuab.
3:4 Prn cerere contrbuabu propune connutu
soue scae ndvduae antcpate sau a acorduu
de pre n avans, dup caz.
3:=*4 n scopu souonr cerer, organu sca
competent:
a4 se poate depasa a domcu sca a
contrbuabuu sau n at oc stabt de comun acord
cu acesta pentru anazarea documentae n vederea
fundamentr proectuu de soue sca ndvdua
antcpat or acord de pre n avans, potrvt procedur
aprobate prn ordn a preednteu Agene Naonae
de Admnstrare Fsca;
14 poate socta contrbuabuu carcr cu
prvre a cerere /sau documentee depuse.
3:=$4 Organu sca competent preznt
contrbuabuu proectu soue scae ndvduae
antcpate sau acorduu de pre n avans, dup caz,
acordndu- acestua posbtatea de a- exprma
punctu de vedere potrvt art. 9 an. (1), cu excepa
cazuu n care contrbuabu renun a acest drept
notc acest fapt organuu sca competent.
3:=+4 Contrbuabu poate prezenta carcre
prevzute a an. (51) t. b) sau poate exprma
punctu de vedere prevzut a an. (52) n termen de
60 de ze ucrtoare de a data soctr carcror
necesare or de a data comuncr proectuu soue
scae ndvduae antcpate sau acorduu de pre n
avans.
3;4 n souonarea cerer contrbuabuu se emte
soua sca ndvdua antcpat sau acordu de
pre n avans. n stuaa n care contrbuabu nu este
de acord cu soua sca ndvdua antcpat sau cu
acordu de pre n avans ems, va transmte, n termen
de 15 ze de a comuncare, o notcare a organu
sca emtent. Soua sca ndvdua antcpat sau
acordu de pre n avans pentru care contrbuabu a
transms o notcare organuu sca emtent nu
produce ncun efect |urdc.
3&4 Contrbuabu, ttuar a unu acord de pre n
avans, are obgaa de a depune anua a organu
emtent a acorduu un raport prvnd modu de
reazare a termenor condor acorduu n anu de
raportare. Raportu se depune pn a termenu
prevzut de ege pentru depunerea stuaor
nancare anuae.
3%4 Soua sca ndvdua antcpat acordu
de pre n avans nu ma sunt vaabe dac prevedere
egae de drept matera sca n baza crora a fost
uat decza se modc.
3<4 Pentru emterea une sou scae ndvduae
antcpate, precum pentru emterea sau modcarea
unu acord de pre n avans, emtentu ncaseaz tarfe
care se stabesc prn hotrre a Guvernuu.
3*)4 Contrbuabu soctant are dreptu a
restturea tarfuu achtat n cazu n care organu
sca competent respnge emterea/modcarea
soue scae ndvduae antcpate sau a acorduu de
pre n avans.
3**4 Termenu pentru emterea unu acord de pret
n avans este de 12 un n cazu unu acord unatera,
respectv de 18 un n cazu unu acord batera sau
mutatera, dup caz. Termenu pentru emterea
soute scae ndvduae antcpate este de pn a 3
un. Dspoze art. &, sunt apcabe n mod
corespunztor.
3*$4 Procedura refertoare a emterea soue
scae ndvduae antcpate a acorduu de pre n
avans va aprobat prn hotrre a Guvernuu.
Art# 5+ Co!iutul 6i moti"area actului
admii(trati" 2(cal
3*4 Actu admnstratv sca se emte numa n
form scrs.
3$4 Actu admnstratv sca cuprnde urmtoaree
eemente:
a4 denumrea organuu sca emtent;
14 data a care a fost ems data de a care
produce efectee;
c4 datee de dentcare a contrbuabuu sau a
persoane mputerncte de contrbuab, dup caz;
d4 obectu actuu admnstratv sca;
e4 motvee de fapt;
-4 temeu de drept;
'4 numee semntura persoaneor mputerncte
ae organuu sca, potrvt eg;
B4 tampa organuu sca emtent;
i4 posbtatea de a contestat, termenu de
depunere a contestae organu sca a care se
depune contestaa;
.4 menun prvnd auderea contrbuabuu.
3+4 Actu admnstratv sca ems n conde an.
(2) prn ntermedu unu centru de mprmare masv
este vaab n cazu n care nu poart semntura
persoaneor mputerncte ae organuu sca, potrvt
eg, tampa organuu emtent, dac ndepnete
cernee egae apcabe n matere.
354 Prn ordn a mnstruu naneor pubce se
stabesc categore de acte admnstratve scae care
se emt n conde an. (3), de ctre organee scae
dn cadru Agene Naonae de Admnstrare Fsca.
3:4 Prn ordn comun a mnstruu admnstrae
nterneor a mnstruu naneor pubce se
stabesc categore de acte admnstratve scae,
care pot emse n conde an. (3) de ctre
organee scae ae autortor admnstrae pubce
ocae, ar conse ocae stabesc, prn hotrre, dac
organee scae dn cadru autort admnstrae
pubce ocae respectve, pot emte acte
admnstratve scae n conde an. (3).
3orme metodoloice
Art# 55 Comuicarea actului admii(trati" 2(cal
3*4 Actu admnstratv sca trebue comuncat
contrbuabuu crua este destnat. n stuaa
contrbuabor fr domcu sca n Romna, care -
au desemnat mputernct potrvt art. 1' an. (4),
precum n stuaa numr unu curator sca, n
conde art. 1*, actu admnstratv sca se comunc
mputernctuu sau curatoruu, dup caz.
3$4 Actu admnstratv sca se comunc prn
remterea acestua contrbuabuu/mputernctuu,
dac se asgur prmrea sub semntur a actuu
admnstratv sca sau prn pot, cu scrsoare
recomandat cu conrmare de prmre.
3$=*4 Actu admnstratv sca poate comuncat
prn ate m|oace cum sunt fax, e-ma sau ate
m|oace eectronce de transmtere a dstan, dac
se asgur transmterea textuu actuu admnstratv
sca conrmarea prmr acestua dac
contrbuabu a soctat expres acest ucru.
3$=$4 n cazu n care comuncarea potrvt an.
(2) sau (21), dup caz, nu a fost posb, aceasta se
reazeaz prn pubctate.
3+4 Comuncarea prn pubctate se face prn
aarea, concomtent, a sedu organuu sca
emtent pe pagna de nternet a Agene Naonae
de Admnstrare Fsca, a unu anun n care se
menoneaz c a fost ems actu admnstratv sca
pe numee contrbuabuu. n cazu acteor
admnstratve emse de organee scae prevzute
a art. 3!, aarea se face, concomtent, a sedu
acestora pe pagna de nternet a autort
admnstrae pubce ocae respectve. n psa pagn
de nternet propr, pubctatea se face pe pagna de
nternet a consuu |udeean. n toate cazure, actu
admnstratv sca se consder comuncat n termen
de 15 ze de a data ar anunuu.
354 Dspoze Coduu de procedur cv prvnd
comuncarea acteor de procedur sunt apcabe n
mod corespunztor.
3orme metodoloice
Art# 5: O/oza1ilitatea actului admii(trati" 2(cal
3*4 Actu admnstratv sca produce efecte dn
momentu n care este comuncat contrbuabuu sau
a o dat uteroar menonat n actu admnstratv
comuncat, potrvt eg.
3$4 Actu admnstratv sca ce nu a fost
comuncat potrvt art. 44 nu este opozab
contrbuabuu s nu produce nc un efect |urdc.
Art# 5; Nulitatea actului admii(trati" 2(cal
Lpsa unua dntre eementee actuu admnstratv
sca, refertoare a numee, prenumee catatea
persoane mputerncte a organuu sca, numee
prenumee or denumrea contrbuabuu, a obectuu
actuu admnstratv sau a semntur persoane
mputerncte a organuu sca, cu excepa prevzut
a art. 43an. (3), atrage nutatea acestua. Nutatea se
poate constata a cerere sau dn ocu.
3orme metodoloice
Art# 5& De(2i!area (au modi2carea actelor
admii(trati"e 2(cale
3*4 Actu admnstratv sca poate modcat,
anuat sau desntat n condte prezentuu cod.
3$4 Anuarea or desntarea tota sau parta, cu
ttu revocab, potrvt eg, a acteor admnstratve
scae prn care s-au stabt creante scae prncpae
atrage anuarea, desntarea or modcarea att a
acteor admnstratve scae prn care s-au stabt
creante scae accesor aferente creanteor scae
prncpae ndvduazate n actee admnstratve scae
anuate or desntate, ct s a acteor admnstratve
scae subsecvente emse n baza acteor admnstratve
scae anuate sau desntate, char dac actee
admnstratve scae prn care s-au stabt creante
scae accesor sau actee admnstratve scae
subsecvente au rmas dentve n sstemu cor
admnstratve de atac sau |udcare. n acest caz,
organu sca emtent, dn ocu sau a cererea
contrbuabuu, va emte un nou act admnstratv sca,
prn care va desnta sau modca n mod corespunztor
actee admnstratve scae prn care s-au stabt
creante scae accesor sau actee admnstratve scae
subsecvente.
3+4 Se anueaz or se desnteaz, tota sau
parta, char dac mpotrva acestora s-au exerctat sau
nu c de atac, actee admnstratve scae prn care s-
au stabt, n mod eronat, creante scae accesor
aferente creanteor scae prncpae prn orce
modatate.
3orme metodoloice

Art# 5% @dre/tarea erorilor materiale di actele
admii(trati"e 2(cale
3*4 Organu sca poate ndrepta erore materae dn
cuprnsu actuu admnstratv sca, dn ocu sau a
cererea contrbuabuu.
3$4 Prevedere an. (1) nu se apc acteor
admnstratve scae pentru care s-au exerctat ce de
atac prevzute de ege, ar souta este dentv.
3+4 Prn eror materae, n sensu prezentuu artco, se
nteege orce grese de redactare, omsun sau mentun
greste dn actee admnstratve scae, cu excepta
aceora care atrag nutatea actuu admnstratv sca,
potrvt eg, sau care prvesc fondu actuu admnstratv
sca.
354 n cazu n care dup comuncarea actuu
admnstratv sca organu sca constat, dn ocu, c
exst eror materae n cuprnsu su, acesta comunc
contrbuabuu un act de ndreptare a eror materae.
3:4 n stuata n care ndreptarea eror materae este
soctat de contrbuab, organu sca procedeaz astfe:
a4 dac cererea de ndreptare a eror materae este
ntemeat, emte s comunc contrbuabuu actu de
ndreptare a eror materae;
14 dac cererea de ndreptare a eror materae nu
este ntemeat, respnge cererea prntr-o decze ce se
comunc contrbuabuu.
3;4 Actu de ndreptare a eror materae s decza de
respngere a cerer de ndreptare a eror materae
urmeaz regmu |urdc a actuu nta s pot contestate
n condte eg n care putea contestat actu nta.

Art# 5%=* Pre"ederi a/lica1ile actelor de
e,ecutare Ci altor acte emi(e de or'aele 2(cale
Dspoze art. 43 an. (3), art. 44, 45 48 se apc
n mod corespunztor acteor de executare ator acte
emse de organee scae, cu excepta cazuu n care prn
ege se prevede atfe.CAP# + Admii(trarea 6i a/recierea /ro1elor

SECDIUNEA *
Di(/ozi!ii 'eerale

Art# 5< Mi.loace de /ro10
3*4 Pentru determnarea str de fapt scae,
organu sca, n conde eg, admnstreaz m|oace
de prob, putnd proceda a:
a4 soctarea nformaor, de orce fe, dn partea
contrbuabor a ator persoane;
14 soctarea de expertze;
c4 foosrea nscrsuror;
d4 efectuarea de cercetr a faa ocuu.
3$4 Probee admnstrate vor coroborate
aprecate nndu-se seama de fora or dovedtoare
recunoscut de ege.
Art# :) Dre/tul or'aului 2(cal de a (olicita
/reze!a cotri1ua1ilului la (ediul (0u
3*4 Organu sca poate socta prezena
contrbuabuu a sedu su pentru a da nforma
murr necesare stabr stuae sae scae reae.
Odat cu aceast soctare, cnd este cazu, organu
sca va ndca documentee pe care contrbuabu
este obgat s e preznte.
3$4 Soctarea se face n scrs s cuprnde n mod
obgatoru:
a4 data, ora s ocu a care contrbuabu este
obgat s se preznte;
14 baza ega a soctr;
c4 scopu soctr;
d4 documentee pe care contrbuabu este obgat
s e preznte.
3orme metodoloice
Art# :* Comuicarea i-orma!iilor 8tre or'aele
2(cale
Dac ntr-o procedur sca se constat fapte
care preznt mportan pentru ate raportur |urdce
scae, organee scae vor comunca recproc
nformae denute.

SECDIUNEA a $?a
I-orma!ii 6i e,/ertize

Art# :$ O1li'a!ia de a -uriza i-orma!ii
3*4 Contrbuabu sau at persoan mputernct de
acesta are obgaa de a furnza organuu sca
nformae necesare pentru determnarea str de fapt
scae. n acea scop, organu sca are dreptu s socte
nforma ator persoane cu care contrbuabu are sau a
avut raportur economce sau |urdce. Informae
furnzate de ate persoane se au n consderare numa n
msura n care sunt conrmate de ate m|oace de
prob.
3$4 Cererea de furnzare a nformaor se
formueaz n scrs va specca natura nformaor
soctate pentru determnarea str de fapt scae
documentee care susn nformae furnzate.
3+4 Decaraa persoaneor obgate potrvt an.
(1) s furnzeze nforma va , dup caz, prezentat
sau consemnat n scrs.
354 n stuaa n care persoana obgat s
furnzeze nformaa n scrs este, dn motve
ndependente de vona sa, n mposbtate de a scre,
organu sca ntocmete un proces-verba.
Art# :+ Furizarea /eriodic0 de i-orma!ii
3*4 Contrbuab sunt obga s furnzeze perodc
organeor scae nforma refertoare a actvtatea
desfurat.
3$4 Furnzarea nformaor prevzute a an. (1) se
face prn competarea une decara pe propre
rspundere.
3+4 Natura nformaor, perodctatea, precum
modeu decaraor se aprob prn ordn a
preednteu Agene Naonae de Admnstrare
Fsca.


Art# :5 O1li'a!ia 10cilor de a -uriza i-orma!ii
3*4 Bnce sunt obgate s comunce organeor
scae sta ttuaror persoane zce, |urdce sau orce
ate entt fr personatate |urdc ce deschd or
nchd contur, forma |urdc pe care aceta o au
domcu sau sedu acestora. Comuncarea se va face
bunar, cu referre a conture deschse sau nchse n
peroada anteroar acestea va adresat
Mnsteruu Econome Fnaneor.
3$4 Mnsteru Econome Fnaneor mpreun cu
Banca Naona a Romne vor eabora procedur
prvnd transmterea nformaor prevzute a an. (1).
3+4 Mnsteru Econome Fnaneor, a cererea
|ustcat a autortor pubce centrae ocae, va
transmte nformae denute n baza an. (1), n
scopu ndepnr de ctre aceste autort a
atrbuor prevzute de ege.
354 Insttue de credt au obgaa ca, a
soctarea organeor scae ae Agene Naonae de
Admnstrare Fsca, s comunce toate rua|ee /sau
sodure conturor deschse a acestea, datee de
dentcare ae persoaneor care den dreptu de
semntur, precum dac debtoru are sau nu
nchrate casete de vaor. Soctarea se face pentru
ecare ttuar n parte. Prn excepe de a prevedere
art. 11 an. (2), nformae astfe obnute vor
utzate doar n scopu ndepnr atrbuor specce
ae Agene Naonae de Admnstrare Fsca.
Art# :: E,/ertiza
3*4 Or de cte or consder necesar, organu
sca are dreptu s apeeze a servce unu expert
pentru ntocmrea une expertze. Organu sca este
obgat s comunce contrbuabuu numee
expertuu.
3$4 Contrbuabu poate s numeasc un expert pe
chetuaa propre.
3+4 Exper au obgaa s pstreze secretu sca
asupra dateor nformaor pe care e dobndesc.
354 Expertza se ntocmete n scrs.
3:4 Onorare stabte pentru expertzee
prevzute de prezentu artco vor ptte de a
bugetee organeor scae care au apeat a servce
expertuu, dup caz.
3;4 Dac organu sca nu este murt prn
expertza efectuat, poate dspune ntregrea
expertze sau o nou expertz.
3orme metodoloice

SECDIUNEA a +?a
Eeri2carea 8(cri(urilor 6i cercetarea la -a!a
locului

Art# :; Prezetarea de 8(cri(uri
3*4 n vederea stabr str de fapt scae,
contrbuabu are obgaa s pun a dspoze organuu
sca regstre, evdene, documente de afacer orce ate
nscrsur. n acea scop, organu sca are dreptu s
socte nscrsur ator persoane cu care contrbuabu
are sau a avut raportur economce sau |urdce.
3$4 Organu sca poate socta punerea a
dspoze a nscrsuror a sedu su or a domcu
sca a persoane obgate s e preznte.
3+4 Organu sca are dreptu s ren, n scopu
prote|r mpotrva nstrnr sau dstruger,
documente, acte, nscrsur, regstre documente
nancar-contabe sau orce eement matera care
face dovada stabr, nregstrr achtr
obgaor scae de ctre contrbuab, pe o peroad
de maxmum 30 de ze. n cazur exceponae, cu
aprobarea conductoruu organuu sca, peroada de
renere poate preungt cu maxmum 90 de ze.
354 Dovada retner documenteor prevzute a
an. (3) o consttue actu ntocmt de organu sca, n
care sunt speccate toate eementee necesare
ndvduazr probe sau dovez respectve, precum s
mentunea c aceasta a fost retnut, potrvt
dspoztor egae, de ctre organu sca. Actu se
ntocmeste n dou exempare s se semneaz de
organu sca s de contrbuab, un exempar
comuncndu--se contrbuabuu.
3:4 n cazu n care pentru stabrea str de fapt
scae contrbuabu pune a dspozta organuu sca
nscrsur sau ate documente, n orgna, acestea se
napoaz contrbuabuu, pstrndu-se n cope,
conform cu orgnau, numa nscrsur reevante dn
punct de vedere sca. Conformtatea cu orgnau a
copor se efectueaz de ctre contrbuab prn
nscrerea mentun conform cu orgnau s prn
semntura acestua.
3orme metodoloice
Art# :& Cercetarea la -a!a locului
3*4 n conde eg, organu sca poate efectua o
cercetare a faa ocuu, ntocmnd n acest sens
proces-verba.
3$4 Contrbuab au obgaa s permt
funconaror mputernc de organu sca pentru a
efectua o cercetare a faa ocuu, precum experor
foos pentru aceast acune ntrarea acestora pe
terenur, n ncper n orce ate ncnte, n msura n
care acest ucru este necesar pentru a face constatr
n nteres sca.
3+4 Dentor terenuror or ncnteor respectve
vor ntna n tmp ut despre cercetare, cu
excepa cazuror prevzute a art. *& an. (1) t. b).
Persoanee zce vor nformate asupra dreptuu de a
refuza ntrarea n domcu sau reedn.
354 n caz de refuz, ntrarea n domcu sau n
reedna persoane zce se face cu autorzarea
nstane |udectoret competente, dspoze prvnd
ordonana preedna dn Codu de procedur
cv nd apcabe.
3:4 La cererea organuu sca, organee de poe,
|andarmere or a agen a fore pubce sunt obga
s acorde spr|nu pentru apcarea prevederor
prezentuu artco.
3orme metodoloice

SECDIUNEA a 5?a
Dre/tul de a re-uza -urizarea de do"ezi

Art# :% Dre/tul rudelor de a re-uza -urizarea de
i-orma!ii9 e-ectuarea de e,/ertize 6i /rezetarea
uor 8(cri(uri
3*4 Sou/soa rudee contrbuabuu pn a
gradu a treea ncusv pot refuza furnzarea de
nforma, efectuarea de expertze, precum
prezentarea unor nscrsur.
3$4 Persoanee prevzute a an. (1) vor
ntnate asupra acestu drept.
Art# :< Dre/tul altor /er(oae de a re-uza
-urizarea de i-orma!ii
3*4 Pot refuza s furnzeze nforma cu prvre a
datee de care au uat cunotn n exerctarea
actvt or preo, avoca, notar pubc,
consutan sca, executor |udectoret, audtor,
exper contab, medc pshoterapeu, cu
excepa nformaor cu prvre a ndepnrea
obgaor scae stabte de ege n sarcna or.
3$4 Sunt asmate persoaneor prevzute a an.
(1) assten, precum persoanee care partcp a
actvtatea profesona a acestora.
3+4 Persoanee prevzute a an. (1), cu excepa
preoor, pot furnza nforma, cu acordu persoane
despre care au fost soctate nformae.
354 n regm derogatoru de a prevedere an. (1)
-(3), n vederea carcr s stabr reae a stuate
scae a contrbuabor, organee scae au
competenta de a socta nformat s documente cu
reevant sca or pentru dentcarea
contrbuabor sau a matere mpozabe or taxabe,
dup caz, ar notar pubc, avocat, executor
|udectorest, organee de pote, organee vamae,
servce pubce comuntare regm permse de
conducere s nmatrcuarea vehcueor, servce
pubce comuntare pentru eberarea pasapoarteor
smpe, servce pubce comuntare de evdent a
persoaneor, precum s orce at enttate care detne
nformat or documente cu prvre a bunur
mpozabe sau taxabe, dup caz, or a persoane care
au catatea de contrbuab au obgata furnzr
acestora fr pat.

SECDIUNEA a :?a
Cola1orarea ditre autorit0!ile /u1lice

Art# ;) O1li'a!ia autorit0!ilor 6i i(titu!iilor
/u1lice de a -uriza i-orma!ii 6i de a /rezeta acte
3*4 Autorte pubce, nsttue pubce de
nteres pubc, centrae ocae, precum servce
deconcentrate ae autortor pubce centrae vor
furnza nforma acte organeor scae, a cererea
acestora.
3$4 n reazarea scopuu prezentuu cod, organee
scae pot accesa on-ne baza de date a nsttuor
prevzute a an. (1), pentru nformae stabte pe
baz de protoco.
Art# ;* Cola1orarea ditre autorit0!ile /u1lice9
i(titu!iile /u1lice (au de itere( /u1lic
3*4 Autorte pubce, nsttue pubce sau de
nteres pubc sunt obgate s coaboreze n reazarea
scopuu prezentuu cod.
3$4 Nu consttue actvtate de coaborare acune
ntreprnse de autorte prevzute a an. (1), n
conformtate cu atrbue ce e revn potrvt eg.
3+4 Organu sca care soct coaborarea
rspunde pentru egatatea soctr, ar autortatea
soctat rspunde pentru datee furnzate.
Art# ;$ Codi!ii 6i limite ale cola1or0rii
3*4 Coaborarea dntre autorte pubce,
nsttue pubce sau de nteres pubc se reazeaz n
mta atrbuor ce e revn potrvt eg.
3$4 Dac autortatea pubc, nsttua pubc sau
de nteres pubc soctat refuz coaborarea,
autortatea pubc superoar ambeor organe va
decde. Dac o asemenea autortate nu exst, decza
va uat de autortatea superoar cee soctate.
Art# ;+ Cola1orarea iter(tatal0 ditre autorit0!ile
/u1lice
3*4 n baza convenor nternaonae, organee
scae vor coabora cu autorte scae smare dn
ate state.
3$4 n psa une conven, organee scae pot
acorda sau pot socta coaborarea ate autort
scae dn at stat pe baz de recproctate.

SECDIUNEA a ;?a
Sarcia /ro1ei

Art# ;5 For!a /ro1at0 a documetelor
.u(ti2cati"e 6i e"ide!elor cota1ile
Documentee |ustcatve evdenee contabe
ae contrbuabuu consttue probe a stabrea baze
de mpunere. n cazu n care exst ate acte
dovedtoare, acestea vor uate n consderare a
stabrea baze de mpunere.
Art# ;: Sarcia /ro1ei 8 do"edirea (itua!iei de
-a/t 2(cale
3*4 Contrbuabu are sarcna de a doved actee
faptee care au stat a baza decaraor sae a
orcror cerer adresate organuu sca.
3$4 Organu sca are sarcna de a motva decza
de mpunere pe baz de probe sau constatr propr.
3+4 n vederea stabr scopuu sau connutuu
economc a unor tranzac potrvt art. 11 an. (1) dn
Codu sca, a soctarea organuu sca competent,
contrbuab sunt obga s preznte, n termenee
stabte de acesta, dosaru tranzace n stuaa n
care tranzaca este ncheat cu persoane stuate n
state cu care nu exst un nstrument |urdc n baza
crua s se reazeze schmbu de nforma.
354 Connutu dosaruu tranzace se aprob prn
ordn a preednteu Agene Naonae de
Admnstrare Fsca.
Art# ;; Do"edirea titularului dre/tului de
/ro/rietate 8 (co/ul im/uerii
3*4 n cazu n care constat c anumte bunur,
ventur sau ate vaor care, potrvt eg, consttue
baza mpozab sunt denute de persoane care n
mod contnuu benecaz de ctgure sau de orce
fooase obnute aduse de acestea c persoanee
respectve decar n scrs c nu sunt propretar
bunuror, venturor sau vaoror n cauz, fr s
arate ns care sunt ttuar dreptuu de propretate,
organu sca va proceda a stabrea provzore a
obgae scae corespunztoare n sarcna aceor
persoane.
3$4 n conde eg, obgaa sca prvnd baza
mpozab prevzut a an. (1) va putea stabt n
sarcna ttuaror dreptuu de propretate. Tot astfe
aceta datoreaz despgubr persoaneor care au
fcut pata pentru stngerea obgae stabte potrvt
an. (1).
Art# ;& Sta1ilirea /ri e(timare a 1azei de
im/uere
3*4 Organu sca stabeste baza de mpunere s
obgata sca de pat aferent, prn estmarea
rezonab a baze de mpunere, foosnd orce prob s
m|oc de prob prevzute de ege, or de cte or
acesta nu poate determna stuata sca corect.
3$4 Stabrea prn estmare a baze de mpunere se
efectueaz n stuat cum ar :
a4 n stuata prevzut a art. '3 an. (4);
14 n stuate n care organee de nspecte sca
constat c evdentee contabe sau scae or
decarate scae sau documentee s nformate
prezentate n cursu nspecte scae sunt ncorecte,
ncompete, precum s n stuata n care acestea nu
exst sau nu sunt puse a dspozta organeor de
nspecte sca.
3+4 n stuate n care, potrvt eg, organee
scae sunt ndrepttte s stabeasc prn estmare
bazee de mpunere, acestea dentc acee eemente
care sunt cee ma apropate stuate de fapt scae.
354 n scopu stabr prn estmare a baze de
mpunere, organee scae pot foos metode de
stabre prn estmare a bazeor de mpunere, aprobate
prn ordn a presednteu Agente Natonae de
Admnstrare Fsca.
35=*4 n stuaa n care contrbuab prevzu a
art. 29621 an. (1) t. a) - e) dn Codu sca nu
depun decaraa prvnd ventu asgurat a sstemu
pubc de pens, organu sca stabete prn estmare
baza unar de cacu a contrbue de asgurr socae
a nveu mnm prevzut a art. 29622 an. (1) dn
Codu sca. Dspoze art. '3 an. (4) sunt apcabe
n mod corespunztor.
3:4 Cuantumu obgator scae rezutate dn
apcarea prevederor prezentuu artco sunt stabte
sub rezerva vercr uteroare, cu excepta ceor
stabte n cadru une nspect scae.
3orme metodoloice

Art# ;&=* Eeri2carea documetar0
3*4 Pentru stabrea corect a stuate scae a
contrbuabor, organu sca poate proceda a o
vercare documentar.
3$4 Vercarea documentar const n efectuarea
une anaze de coerent a stuate scae a
contrbuabuu, pe baza documenteor exstente a
dosaru sca a contrbuabuu, precum s pe baza
orcror nformat s documente transmse de tert sau
detnute de organu sca, care au reevant pentru
determnarea stuate scae.
3+4 n stuata n care, ca urmare a vercr
documentare,organu sca constat dferente fat de
obgate scae decarate de contrbuab,
procedeaz a notcarea acestora. Odat cu
notcarea, organu sca soct s documentee pe
care contrbuabu trebue s e preznte n vederea
carcr stuate scae.
354 n cazu n care documentee soctate potrvt
an. (3) nu au fost prezentate de contrbuab n
termen de 30 de ze de a comuncarea notcr sau
documentee prezentate nu sunt sucente pentru
carcarea stuate scae, organu sca procedeaz
a stabrea dferenteor de obgat scae datorate
prn emterea une decz sau dspune msure
necesare respectr prevederor egae, dup caz.
3:4 Decza prevzut a an. (4) este o decze sub
rezerva vercr uteroare s poate contestat de
ctre contrbuab n condte prezentuu cod.
3;4 Procedura de apcare a prezentuu artco va
aprobat prn ordn a presednteu Agente Natonae
de AdmnstrareFsca.

CAP# 5 Termee

Art# ;% Calcularea termeelor
Termenee de orce fe prvnd exerctarea
drepturor ndepnrea obgaor prevzute de
Codu de procedur sca, precum de ate dspoz
egae apcabe n matere, dac egea sca nu
dspune atfe, se cacueaz potrvt
dspozor Coduu de procedur cv.
Art# ;< Prelu'irea termeelor
Termenee pentru depunerea decaraor scae
termenee stabte n baza eg de un organ sca pot
preungte n stua temenc |ustcate, potrvt
competene stabte prn ordn a mnstruu econome
naneor.
3orme metodoloice

Art# &) Termeul de (olu!ioare a cererilor
cotri1ua1ililor
3*4 Cerere depuse de ctre contrbuab potrvt
prezentuu cod se souoneaz de ctre organu sca
n termen de 45 de ze de a nregstrare.
3$4 n stuae n care, pentru souonarea cerer,
sunt necesare nforma supmentare reevante pentru
uarea decze, acest termen se preungete cu
peroada cuprns ntre data soctr data prmr
nformaor soctate.
3orme metodoloice
Art# &* Cazul de -or!0 ma.or0 6i cazul -ortuit
3*4 Termenee prevzute de ege pentru
ndepnrea obgaor scae, dup caz, nu ncep s
curg sau se suspend n stuaa n care ndepnrea
acestor obga a fost mpedcat de vrea unu caz
de for ma|or sau a unu caz fortut.
3$4 Obgae scae se consder a ndepnte
n termen, fr perceperea de dobnz, penat de
ntrzere sau ma|orr de ntrzere, dup caz, or
apcarea de sancun prevzute de ege, dac acestea
se execut n termen de 60 de ze de a ncetarea
evenmenteor prevzute a an. (1).TITLUL IE
@re'i(trarea 2(cal0 6i e"ide!a cota1il0
6i 2(cal0

Art# &$ O1li'a!ia de 8re'i(trare 2(cal0
3*4 Orce persoan sau enttate care este subect
ntr-un raport |urdc sca se nregstreaz sca
prmnd un cod de dentcare sca. Codu de
dentcare sca este:
a4 pentru persoanee |urdce, precum s pentru
asocer s ate enttt fr personatate |urdc, cu
excepta ceor prevzute a t. b), codu de nregstrare
sca atrbut de organu sca;
14 pentru comercant, persoane zce s |urdce,
precum s pentru ate enttt care se nregstreaz
potrvt eg specae a regstru comertuu, codu unc
de nregstrare atrbut potrvt eg specae;
c4 pentru persoanee zce care desfsoar
actvtt economce n mod ndependent sau exerct
profes bere, cu excepta ceor prevzute a t. b),
codu de nregstrare sca atrbut de organu sca;
d4 pentru persoanee zce, atee dect cee
prevzute a t. c), codu numerc persona atrbut
potrvt eg specae;
e4 pentru persoanee zce care nu detn cod
numerc persona, numru de dentcare sca
atrbut de organu sca.
3$4 n scopu admnstrr mpoztuu pe vent, n
cazu persoaneor zce care sunt contrbuab potrvt
ttuu III prvnd mpoztu pe vent dn Codu sca,
codu de dentcare sca este codu numerc
persona.
3+4 n cazu persoaneor sau a entttor
prevzute a an.(1) t. a), c) s e), atrburea coduu
de dentcare sca se face excusv de ctre organu
sca dn cadru Agente Natonae de Admnstrare
Fsca, pe baza decarate de nregstrare sca
depuse de aceste persoane sau enttt.
354 Prn excepe de a dspoze art. 1' an. (1),
pentru contrbuab prevzu a an. (1) t. e),
precum pentru contrbuab nerezden persoane
|urdce, care reazeaz numa ventur supuse reguor
de mpunere a surs, ar mpoztu renut este na,
atrburea coduu de dentcare sca se poate face
de organu sca a soctarea pttoruu de vent.
3:4 Au obgata depuner decarate de
nregstrare sca s persoanee prevzute a an. (1)
t. d) s e) care au catatea de anga|ator.
3;4 Persoanee zce care detn cod numerc
persona s sunt supuse mpoztuu pe vent se
nregstreaz sca a data depuner prme decarat
scae.
3&4 Decarata de nregstrare sca se depune n
termen de 30 de ze de a:
a4 data nntr potrvt eg, n cazu persoaneor
|urdce, asoceror s a ator enttt fr personatate
|urdc;
14 data eberr actuu ega de functonare, data
nceper actvtt, data obtner prmuu vent sau
dobndr catt de anga|ator, dup caz, n cazu
persoaneor zce.
3orme metodoloice
3&=*4 n cazu contrbuabor nerezden care
desfoar actvt pe tertoru Romne prn unu
sau ma mute sed permanente, odat cu depunerea
decarae de nregstrare sca acesta are obgaa
s ndce sedu permanent desemnat potrvt ttuu II
dn Codu sca.
3%4 n scopu admnstrr creanteor scae,
organee scae dn cadru Agente Natonae de
Admnstrare Fsca pot s nregstreze, dn ocu sau
a cererea ate autortt care admnstreaz creante
scae, un subect de drept sca care nu s-a ndepnt
obgata de nregstrare sca, potrvt eg.
3<4 n cazure prevzute a an. (4) s (8),
atrburea coduu de dentcare sca se face pe
baza cerer depuse de soctant, cu excepta cazuu n
care nregstrarea sca se efectueaz dn ocu.
Art# &+ O1li'a!ia 8(crierii codului de ideti2care
2(cal0 /e documete
Pttor de mpozte, taxe, contrbu ate sume
datorate bugetuu genera consodat au obgaa de a
menona pe factur, scrsor, oferte, comenz sau pe
orce ate documente emse codu de dentcare
sca propru.
Art# &5 Declararea 2lialelor 6i (ediilor (ecudare
3*4 Contrbuab au obgaa de a decara
organuu sca competent dn subordnea Agene
Naonae de Admnstrare Fsca, n termen de 30 de
ze, nnarea de sed secundare.
3$4 Contrbuab cu domcu sca n Romna au
obgaa de a decara n termen de 30 de ze
nnarea de ae sed secundare n strntate.
3+4 n sensu prezentuu artco, prn sedu
secundar se nteege un oc prn care se desfsoar
ntegra sau parta actvtatea contrbuabuu, cum ar
: brou, magazn, ateer, depozt s atee asemenea.
354 Prn sedu secundar se nteege s un santer de
construct, un proect de constructe, ansambu sau
monta| or actvtt de supervzare egate de acestea,
numa dac santeru, proectu sau actvtte dureaz
ma mut de 6 un.
35=*4 Sede permanente dente potrvt Coduu
sca sunt sed secundare.
3:4 Contrbuab care nregstreaz sede
secundare ca pttoare de saar s de ventur
asmate saaror potrvt Leg nr. 273/2006 prvnd
nantee pubce ocae, cu modcre s competre
uteroare, nu au obgata decarr acestor sed
potrvt prezentuu artco.
3orme metodoloice
Art# &: Forma 6i co!iutul declara!iei de
8re'i(trare 2(cal0
3*4 Decaraa de nregstrare sca se ntocmete
prn competarea unu formuar pus a dspoze gratut
de organu sca dn subordnea Agene Naonae de
Admnstrare Fsca va nsot de acte
dovedtoare ae nformaor cuprnse n aceasta.
3$4 Decaraa de nregstrare sca va cuprnde:
datee de dentcare a contrbuabuu, categore de
obga de pat datorate potrvt Coduu sca, datee
prvnd sede secundare, datee de dentcare a
mputernctuu, datee prvnd stuaa |urdc a
contrbuabuu, precum ate nforma necesare
admnstrr mpozteor, taxeor, contrbuor ator
sume datorate bugetuu genera consodat.
3orme metodoloice
Art# &; Certi2catul de 8re'i(trare 2(cal0
3*4 Pe baza decarae de nregstrare sca,
depus potrvt art. &2 an. (3) sau, dup caz, a cerer
depuse potrvt art. &2 an. (9), organu sca
ebereaz certcatu de nregstrare sca, n termen
de 10 ze de a data depuner decarate sau a cerer.
n certcatu de nregstrare sca se nscre
obgatoru codu de dentcare sca.
3$4 Eberarea certcateor de nregstrare sca
nu este supus taxeor de tmbru.
3+4 Contrbuab care reazeaz ventur dn
actvtatea de comer sau prestr de servc ctre
popuae sunt obga s aeze certcatu de
nregstrare sca n ocure unde se desfoar
actvtatea.
354 n cazu perder, furtuu sau dstruger
certcatuu de nregstrare sca, organu sca va
ebera un dupcat a acestua, n baza cerer
contrbuabor a dovez de pubcare a perder,
furtuu sau dstruger n Montoru Oca a Romne,
Partea a III-a.
3orme metodoloice
Art# && Modi2c0ri ulterioare 8re'i(tr0rii 2(cale
3*4 Modcre uteroare ae dateor dn decaraa
de nregstrare sca trebue aduse a cunotn
organuu sca competent dn subordnea Agene
Naonae de Admnstrare Fsca, n termen de 30 de
ze de a data producer acestora, prn competarea
depunerea decarae de menun.
3$4 La ncetarea condor care au generat
nregstrarea sca, contrbuab au obgaa de a
preda organeor scae, n vederea anur, certcatu
de nregstrare sca, odat cu depunerea decarae
de menun.
3+4 n cazu modcror ntervente n datee
decarate nta s nscrse n certcatu de nregstrare
sca, contrbuab depun, odat cu decarata de
mentun, s certcatu de nregstrare sca, n
vederea anur acestua s eberr unu nou
certcat.
354 Decarata de mentun este nsott de
documente care atest modcre ntervente.
3orme metodoloice

Art# &&=* Modi2c0ri ulterioare 8re'i(tr0rii
2(cale 8 cazul comerciaFilor
3*4 Modcre ntervente n datee decarate
nta de comercant sau de ate enttt care se
nregstreaz potrvt eg specae a regstru
comertuu se fac potrvt dspoztor egae prvnd
nregstrarea comercantor.
3$4 Modcre ntervente n datee decarate
nta n vectoru sca se decar a organu sca.

Art# &% Re'i(trul cotri1ua1ililor
3*4 Organu sca competent dn subordnea
Agene Naonae de Admnstrare Fsca organzeaz
evdena pttoror de mpozte, taxe, contrbu
ate sume datorate a bugetu de stat, bugetu
asgurror socae de stat, bugetu Fonduu naona
unc de asgurr socae de sntate, bugetu
asgurror pentru oma|, n cadru regstruu
contrbuabor, care conne:
a4 datee de dentcare a contrbuabuu;
14 categore de obga scae de decarare,
potrvt eg, denumte vector sca; categore de
obga scae care se nscru n vectoru sca se
stabesc prn ordn a mnstruu econome
naneor;
c4 ate nforma necesare admnstrr obgaor
scae.
3$4 Datee prevzute a an. (1) se competeaz pe
baza nformaor comuncate de contrbuab, de
ocu regstruu comeruu, de servcu de evden a
popuae, de a ate autort nsttu, precum
dn constatre propr ae organuu sca.
3+4 Datee dn regstru contrbuabor pot
modcate dn ocu or de cte or se constat c
acestea nu corespund str de fapt reae vor
comuncate contrbuabor.
354 *** Abrogat.
3:4 *** Abrogat.
3;4 *** Abrogat.

Art# &%=* Re'i(trul cotri1ua1ililor
iacti"iGreacti"aFi
3*4 Contrbuab persoane |urdce sau orce enttt
fr personatate |urdc se decar nactv s acestora e
sunt apcabe prevedere art. 11 an. (11) s (12) dn
Codu sca dac se a n una dntre urmtoaree stuat:
a4 nu s ndepnesc, pe parcursu unu semestru
caendarstc, nco obgate decaratv prevzut de ege;
14 se sustrag de a efectuarea nspecte scae prn
decararea unor date de dentcare a domcuu sca care
nu permt organuu sca dentcarea acestua;
c4 organee scae au constatat c nu functoneaz a
domcu sca decarat, potrvt procedur stabte prn
ordn a presednteu Agente Natonae de Admnstrare
Fsca.
3$4 Decararea contrbuabor nactv, precum s
reactvarea acestora se fac de ctre organu sca, prn
decze, ems conform competenteor s procedur stabte
prn ordn a presednteu Agente Natonae de Admnstrare
Fsca, care se comunc contrbuabuu.
3+4 Contrbuab decarat nactv se reactveaz dac
ndepnesc, cumuatv, urmtoaree condt:
a4 s ndepnesc toate obgate decaratve prevzute
de ege;
14 s ndepnesc toate obgate de pat;
c4 organee scae au constatat c functoneaz a
domcu sca decarat.
354 Condta prevzut a an. (3) t. a) se consder
ndepnt s n cazu n care obgate scae au fost
stabte, prn decze, de ctre organee scae.
3:4 Prn excepte de a prevedere an. (3),
contrbuab pentru care s-a deschs procedura nsovente
n form smpcat, contrbuab care au ntrat n fament
sau contrbuab pentru care s-a pronuntat or a fost
adoptat o hotrre de dzovare se reactveaz de organu
sca, a cererea acestora, dup ndepnrea obgator
decaratve.
3;4 Or de cte or se constat c un contrbuab a fost
decarat nactv dn eroare, organu sca emtent anueaz
decza de decarare a contrbuabuu ca nactv, cu efect
pentru vtor s pentru trecut.
3&4 Agenta Natona de Admnstrare Fsca
organzeaz evdenta contrbuabor decarat
nactv/reactvat n cadru Regstruu contrbuabor
nactv/reactvat, care contne:
a4 datee de dentcare a contrbuabuu;
14 data decarr ca nactv a contrbuabuu;
c4 data reactvr;
d4 denumrea organuu sca care a ems decza de
decarare n nactvtate/reactvare;
e4 ate mentun.
3%4 Regstru contrbuabor nactv/reactvat este
pubc s se aseaz pe ste-u Agente Natonae de
AdmnstrareFsca.
3<4 nscrerea n regstru prevzut a an. (8) se face de
ctre organu sca emtent, dup comuncarea decze de
decarare n nactvtate/reactvare, n termen de ce mut 5
ze de a data comuncr.
3*)4 Decza de decarare n nactvtate/reactvare
produce efecte fat de tert de a data nscrer n regstru
prevzut a an. (8).
Art# &< O1li'a!ia de a coduce e"ide!a 2(cal0
3*4 n vederea stabr str de fapt scae a
obgaor scae de pat datorate, contrbuab sunt
obga s conduc evdene scae, potrvt acteor
normatve n vgoare.
3$4 n vederea stabr preuror de transfer,
contrbuab care desfoar tranzac cu persoane
aate au obgaa ca, a soctarea organuu sca
competent, s ntocmeasc s preznte, n
termenee stabte de acesta, dosaru preuror de
transfer. Connutu dosaruu preuror de transfer,
precum conde n care se soct acesta, se
aprob prn ordn a preednteu Agene Naonae de
Admnstrare Fsca.
3+4 Sunt evdente scae regstree, stuate,
precum s orce ate nscrsur care, potrvt egsate
scae, trebue ntocmte n mod obgatoru n scopu
stabr str de fapt scae s a creanteor s
obgator scae, cum ar : |urnau pentru vnzr,
|urnau pentru cumprr, regstru de evdent sca
s atee asemenea.
3orme metodoloice
Art# %) Re'uli /etru coducerea e"ide!ei
cota1ile 6i 2(cale
3*4 Evdenee contabe scae vor pstrate,
dup caz, a domcu sca a contrbuabuu, a
sede secundare ae acestua, ncusv pe suport
eectronc, sau pot ncrednate spre pstrare une
socet autorzate, potrvt eg, s presteze servc
de arhvare.
3$4 Prn excepe de a prevedere an. (1),
evdenee contabe scae ae exercuu nancar
n curs se pstreaz, dup caz, a domcu sca a
contrbuabor, a sede secundare ae acestora sau,
n peroada 1 - 25 a un urmtoare, a sedu
persoane zce or |urdce autorzate pentru
preucrarea or n vederea ntocmr decaraor
scae.
3+4 Dspoze egae prvnd pstrarea, arhvarea
mba foost pentru evdenee contabe sunt
apcabe pentru evdenee scae.
354 n cazu n care evdenee contabe scae
sunt nute cu a|utoru sstemeor eectronce de
gestune, pe ng datee arhvate n format eectronc
contrbuabu este obgat s pstreze s preznte
apcae nformatce cu a|utoru crora e-a generat.
3:4 Contrbuab sunt obga s evdeneze
venture reazate chetuee efectuate dn
actvte desfurate, prn ntocmrea regstreor sau
a orcror ate documente prevzute de ege.
3;4 Contrbuab sunt obga s utzeze pentru
actvtatea desfurat documente prmare de
evden contab stabte prn ege, achzonate
numa de a unte stabte prn normee egae n
vgoare, s competeze ntegra rubrce
formuareor, corespunztor operaunor nregstrate.
3&4 Organu sca poate ua n consderare orce
evdene reevante pentru mpunere nute de
contrbuab.


TITLUL E
Declara!ia 2(cal0

Art# %* O1li'a!ia de a de/ue declara!ii 2(cale
3*4 Decaraa sca se depune de ctre
persoanee obgate potrvt Coduu sca, a termenee
stabte de acesta.
3*=*4 Decarate scae sunt documente care se
refer a:
a4 mpoztee, taxee s contrbute datorate, n
cazu n care, potrvt eg, obgata cacur
mpozteor s taxeor revne pttoruu;
14 mpoztee coectate prn stopa| a surs, n
cazu n care pttoru are obgata de a cacua, de a
retne s de a vrsa mpozte s taxe;
c4 bunure s venture mpozabe, precum s ate
eemente ae baze de mpoztare, dac egea prevede
decararea acestora;
d4 orce nformat n egtur cu mpoztee,
taxee, contrbute, bunure s venture mpozabe,
dac egea prevede decararea acestora.
3$4 n cazu n care Codu sca nu prevede,
Mnsteru Econome Fnaneor va stab termenu
de depunere a decarae scae.
3+4 Obgaa de a depune decaraa sca se
menne n cazure n care:
a4 a fost efectuat pata obgae scae;
14 obgaa sca respectv este scutt a pat,
conform regementror egae;
c4 *** Abrogat;
d4 pentru obgaa sca nu rezut, n peroada
de raportare, sume de pat, dar exst obgaa
decaratv, conform eg.
354 n caz de nactvtate temporar sau n cazu
obgaor de decarare a unor ventur care, potrvt eg,
sunt scutte a pata mpoztuu pe vent, organu sca
competent poate aproba, a cererea contrbuabuu, ate
termene sau cond de depunere a decaraor scae, n
funce de neceste admnstrr obgaor scae.
Asupra termeneor condor va decde organu sca
potrvt competeneor aprobate prn ordn a preednteu
Agene Naonae de Admnstrare Fsca.
3orme metodoloice
Art# %$ Forma 6i co!iutul declara!iei 2(cale
3*4 Decaraa sca se ntocmete prn
competarea unu formuar pus a dspoze gratut de
organu sca.
3$4 n decaraa sca contrbuabu trebue s
cacueze cuantumu obgae scae, dac acest ucru
este prevzut de ege.
3+4 Contrbuabu are obgaa de a competa
decarae scae nscrnd corect, compet cu bun-
credn nformae prevzute de formuar,
corespunztoare stuae sae scae. Decaraa
sca se semneaz de ctre contrbuab sau de ctre
mputernct.
354 Obgaa de semnare a decarae scae se
consder a ndepnt n urmtoaree stua:
a4 n cazu transmter decaraor scae prn
sstemu eectronc de p. Data depuner decarae
se consder a data debtr contuu pttoruu n
baza acestea;
14 n cazu transmter decaraor scae prn
ssteme eectronce de transmtere a dstan n
conde art. '3 an. (1).
3:4 Decaraa sca trebue nsot de
documentaa cerut de prevedere egae.
3;4 Pentru anumte categor de obga scae,
stabte prn ordn a mnstruu econome
naneor, organu sca poate transmte
contrbuabor formuaree de decarare a mpozteor,
taxeor, contrbuor a ator sume datorate
bugetuu genera consodat, nstrucune de
competare a acestora, ate nforma ute, precum
pcure preadresate. n acest caz, contravaoarea
corespondene se suport de ctre organu sca.
3orme metodoloice
Art# %+ De/uerea declara!iilor 2(cale
3*4 Decaraa sca se depune a regstratura
organuu sca competent sau se comunc prn pot
cu conrmare de prmre. Decaraa sca poate
transms prn m|oace eectronce sau prn ssteme de
transmtere a dstan. n cazu mpozteor, taxeor
a contrbuor admnstrate de Agena Naona de
Admnstrare Fsca, procedura prvnd transmterea
decaraor prn m|oace eectronce sau prn ssteme
de transmtere a dstan se stabete prn ordn a
preednteu Agene Naonae de Admnstrare
Fsca.
3$4 Decarae scae pot redactate de organu
sca sub form de proces-verba, dac dn motve
ndependente de vona contrbuabuu acesta este n
mposbtatea de a scre.
3+4 Data depuner decarae scae este data
nregstrr acestea a organu sca sau data depuner a
pot, dup caz. n stuaa n care decaraa sca se
depune prn m|oace eectronce de transmtere a
dstan, data depuner decarae este data nregstrr
acestea pe pagna de nternet a organuu sca, astfe
cum rezut dn mesa|u eectronc de conrmare transms
ca urmare a prmr decarae.
3+=*4 Data depuner decarae prn m|oace
eectronce de transmtere a dstan pe portau e-
Romana este data nregstrr acestea pe porta, astfe
cum rezut dn mesa|u eectronc transms de sstemu de
tranzactonare a nformaor, cu condta vadr
contnutuu decarae. n cazu n care decaraa nu este
vadat, data depuner decarae este data vadr
astfe cum rezut dn mesa|u eectronc.
3+=$4 Prevedere an. (31) se apc
corespunztor s decarator prvnd obgate de pat a
contrbutor socae, mpoztuu pe vent s evdenta
nomna a persoaneor asgurate, depuse a organu sca
competent sau a oce acredtate de Mnsteru Fnanteor
Pubce, n format hrte, semnat s stampat, conform
eg.
3+=+4 Prn excepe de a prevedere an. (31), n
stuaa n care decaraa sca a fost depus pn a
termenu ega, ar dn mesa|u eectronc transms de
sstemu de tranzaconare a nformaor rezut c
aceasta nu a fost vadat ca urmare a detectr unor eror
n competarea decarae, data depuner decarae este
data dn mesa|u transms na n cazu n care
contrbuabu depune o decarae vad pn n utma z
a un n care se mpnete termenu ega de depunere.
354 Nedepunerea decarae scae d dreptu
organuu sca s procedeze a stabrea dn ocu a
mpozteor, taxeor, contrbuor a ator sume
datorate bugetuu genera consodat. Stabrea dn
ocu a obgaor scae nu se poate face nante de
mpnrea unu termen de 15 ze de a ntnarea
contrbuabuu prvnd deprea termenuu ega de
depunere a decarae scae. n cazu contrbuabor
care au obgaa decarr bunuror sau venturor
mpozabe, stabrea dn ocu a obgae scae se
face prn estmarea baze de mpunere, potrvt art. #&.
Pentru mpoztee, taxee contrbue admnstrate
de Agena Naona de Admnstrare Fsca,
ntnarea pentru nedepunerea decaraor
stabrea dn ocu a obgaor scae nu se face n
cazu contrbuabor nactv, att tmp ct se gsesc
n aceast stuae.
35=*4 Contrbuabu poate depune decarata
sca pentru obgate scae ce au format obectu
decze de mpunere prn care au fost stabte dn
ocu obgate scae, n termen de 60 de ze de a
data comuncr decze. Decza de mpunere se
desnteaz de organu sca a data depuner
decaratescae.
3:4 Decarae scae anuae ae contrbuabor
persoane |urdce vor certcate de ctre un consutant
sca, n conde eg, cu excepa ceor pentru care este
obgatore audtarea. (Conform art. II din Legea Nr. 162
din 4 octombrie 2012, aplicarea preederilor art. !" alin.
#$% se s&spend p'n la 1 ian&arie 2014.)
Art# %5 Corectarea declara!iilor 2(cale
3*4 Decarate scae pot corectate de ctre
contrbuab, dn propre ntatv, pe peroada
termenuu de prescrpte a dreptuu de a stab
obgat scae.
3$4 Decarate scae pot corectate or de cte
or contrbuabu constat eror n decarata nta,
prn depunerea une decarat rectcatve.
3+4 n cazu taxe pe vaoarea adugat,
corectarea eroror dn deconture de tax se
reazeaz potrvt prevederor Coduu sca. Erore
materae dn decontu de tax pe vaoarea adugat
se corecteaz potrvt procedur aprobate prn ordn a
presednteu Agente Natonae de Admnstrare
Fsca.
354 Decarate scae nu pot depuse s nu pot
corectate dup anuarea rezerve vercr uteroare,
cu excepta stuator n care corecta se datoreaz
ndepnr sau nendepnr une condt prevzute de
ege care mpune corectarea baze de mpunere s/sau
a mpoztuu aferent.
3:4 Prn eror, n sensu prezentuu artco, se
nteege eror cu prvre a cuantumu mpozteor,
taxeor s contrbutor, bunure s venture
mpozabe, precum s ate eemente ae baze de
mpunere.
3;4 n stuata n care n tmpu nspecte scae
contrbuabu depune sau corecteaz decarate
scae aferente peroadeor s mpozteor, taxeor,
contrbutor s ator ventur ce fac obectu nspecte
scae, acestea nu vor uate n consderare de
organu sca.
3orme metodoloice


TITLUL EI
Sta1ilirea im/ozitelor9 ta,elor9
cotri1u!iilor 6i a altor (ume datorate
1u'etului 'eeral co(olidat

CAP# * Di(/ozi!ii 'eerale

Art# %: Sta1ilirea im/ozitelor9 ta,elor9
cotri1u!iilor 6i a altor (ume datorate 1u'etului
'eeral co(olidat
3*4 Impoztee, taxee, contrbue ate sume
datorate bugetuu genera consodat se stabesc
astfe:
a4 prn decarae sca, n conde art. '2 an.
(2) art. '# an. (4);
14 prn decze ems de organu sca, n ceeate
cazur.
3$4 Dspoze an. (1) sunt apcabe n cazure
n care mpoztee, taxee, contrbue ate sume
datorate bugetuu genera consodat sunt scutte a
pat conform regementror egae, precum n
cazu une rambursr de tax pe vaoarea adugat.
3+4 *** Abrogat
Art# %; Decizia de im/uere
3*4 Decza de mpunere se emte de organu sca
competent. Organu sca emte decze de mpunere
or de cte or acesta modc baza de mpunere, ca
urmare a unor constatr preaabe ae organuu sca
sau n baza une nspect scae.
3$4 Pentru creanee admnstrate de Mnsteru
Econome Fnaneor prn Agena Naona de
Admnstrare Fsca, prn ordn a mnstruu
econome naneor se pot stab ate
competene pentru emterea deczor de mpunere ca
urmare a nspece scae.
3+4 Decza de mpunere se emte, dac este
necesar, n cazu n care nu s-a ems decze
refertoare a baza de mpunere potrvt art. '*.
354 Decaraa sca ntocmt potrvt art. '2 an.
(2) este asmat cu o decze de mpunere, sub
rezerva une vercr uteroare, produce efectee
|urdce ae ntnr de pat de a data depuner
acestea.
(5) n stuaa n care egea nu prevede obgaa de
cacuare a mpoztuu, decaraa sca este asmat
une decz refertoare a baza de mpunere.
3;4 Decza de mpunere decza refertoare a
obgae de pat accesor consttue ntnr de
pat, de a data comuncr acestora, n conde n
care se stabesc sume de pat.
3&4 Pn a 1 ue 2005, sumee reprezentnd
mpozte, taxe, contrbu ate sume datorate
bugetuu genera consodat, nscrse n decze de
mpunere, n actee admnstratve scae asmate
acestora, precum n decarae scae, vor
rotun|te a 1.000 e prn reducere cnd suma ce
urmeaz a rotun|t este sub 500 e prn ma|orare
cnd aceasta este peste 500 e*).
------------
*) Sumee sunt exprmate n moned veche.
Art# %& Forma 6i co!iutul deciziei de im/uere
Decza de mpunere trebue s ndepneasc
conde prevzute a art. 43. Decza de mpunere
trebue s cuprnd, pe ng eementee prevzute
a art. 43 an. (2), categora de mpozt, tax,
contrbue sau at sum datorat bugetuu genera
consodat, baza de mpunere, precum cuantumu
acestora, pentru ecare peroad mpozab.
Art# %% Acte admii(trati"e 2(cale a(imilate
deciziilor de im/uere
Sunt asmate deczor de mpunere
urmtoaree acte admnstratve scae:
a4 decze prvnd rambursr de tax pe vaoarea
adugat decze prvnd resttur de mpozte,
taxe, contrbu ate ventur ae bugetuu genera
consodat;
14 decze refertoare a bazee de mpunere;
c4 decze refertoare a obgae de pat
accesor;
d4 *** Abrogat.
e4 decze prvnd nemodcarea baze de
mpunere.
Art# %< Deciziile re-eritoare la 1azele de im/uere
3*4 Bazee de mpunere se stabesc separat, prn
decze refertoare a bazee de mpunere, n
urmtoaree stua:
a4 cnd ventu mpozab este reazat de ma
mute persoane. Decza va cuprnde repartzarea
ventuu mpozab pe ecare persoan care a
partcpat a reazarea ventuu;
14 cnd sursa ventuu mpozab se a pe raza
atu organ sca dect ce competent tertora. n
acest caz competena de a stab baza de mpunere o
dene organu sca pe raza crua se a sursa
ventuu.
3orme metodoloice
3$4 Dac ventu mpozab este reazat de ma
mute persoane, atunc acestea pot s- numeasc un
mputernct comun n reaa cu organu sca.
Art# <) Sta1ilirea o1li'a!iilor 2(cale (u1 rezer"a
"eri2c0rii ulterioare
3*4 Cuantumu obgaor scae se stabete sub
rezerva vercr uteroare.
3$4 Decza de mpunere sub rezerva vercr
uteroare poate desnat sau modcat, dn
natva organuu sca sau a soctarea
contrbuabuu, pe baza constatror organuu sca
competent.
3+4 Rezerva vercr uteroare se anueaz
numa a mpnrea termenuu de prescrpe sau ca
urmare a nspece scae efectuate n cadru
termenuu de prescrpe.
354 n stuata n care contrbuabu corecteaz
decarate scae n condte art. '4 an. (4), se
redeschde rezerva vercr uteroare.

CAP# $ Pre(cri/!ia dre/tului de a (ta1ili o1li'a!ii
2(cale

Art# <* O1iectul9 termeul 6i mometul de la care
8ce/e (0 cur'0 termeul de /re(cri/!ie a dre/tului
de (ta1ilire a o1li'a!iilor 2(cale
3*4 Dreptu organuu sca de a stab obga
scae se prescre n termen de 5 an, cu excepa
cazuu n care egea dspune atfe.
3$4 Termenu de prescrpe a dreptuu prevzut a
an. (1) ncepe s curg de a data de 1 anuare a
anuu urmtor ceu n care s-a nscut creana sca
potrvtart. 23, dac egea nu dspune atfe.
3+4 Dreptu de a stab obga scae se prescre
n termen de 10 an n cazu n care acestea rezut dn
svrrea une fapte prevzute de egea pena.
354 Termenu prevzut a an. (3) curge de a data
svrr fapte ce consttue nfracune sanconat ca
atare prntr-o hotrre |udectoreasc dentv.
Art# <$ @treru/erea 6i (u(/edarea termeului de
/re(cri/!ie a dre/tului de (ta1ilire a o1li'a!iei 2(cale
3*4 Termenee de prescrpte prevzute a art. *1 se
ntrerup:
a4 n cazure s n condte stabte de ege pentru
ntreruperea termenuu de prescrpte a dreptuu a
actune;
14 a data depuner de ctre contrbuab a
decarate scae dup exprarea termenuu ega de
depunere a acestea;
c4 a data a care contrbuabu corecteaz
decarata sca sau efectueaz un at act vountar de
recunoastere a mpoztuu datorat.
3$4 Termenee de prescrpte prevzute a art. *1 se
suspend:
a4 n cazure s n condte stabte de ege pentru
suspendarea termenuu de prescrpte a dreptuu a
actune;
14 pe peroada cuprns ntre data nceper
nspecte scae s data emter decze de mpunere
ca urmare a efectur nspecte scae;
c4 pe tmpu ct contrbuabu se sustrage de a
efectuarea nspecte scae;
d4 pe peroada cuprns ntre data decarr unu
contrbuab nactv s data reactvr acestua.
3+4 Dspozte dreptuu comun prvtoare a
prescrpta extnctv sunt apcabe n mod
corespunztor.
3orme metodoloice
Art# <+ E-ectul 8m/liirii termeului de /re(cri/!ie
a dre/tului de a (ta1ili o1li'a!ii 2(cale
Dac organu sca constat mpnrea termenuu
de prescrpe a dreptuu de stabre a obgae
scae, va proceda a ncetarea procedur de emtere a
ttuu de crean sca.

TITLUL EI=*
Procedura amia1il0 /etru e"itarea G
elimiarea du1lei im/ueri

Art# <+=* Procedura amia1il0 8 cazul co"e!iilor
de e"itareGelimiare a du1lei im/ueri
3*4 n baza prevederor convene sau acorduu
de evtare a dube mpuner, contrbuabu rezdent n
Romna care consder c mpoztarea n ceat stat
contractant nu este conform cu prevedere
convene or acorduu respectv, poate socta
Agene Naonae de Admnstrare Fsca nerea
procedur amabe.
3$4 Agena Naona de Admnstrare Fsca
reazeaz procedura amab n cazu n care
autortatea competent a statuu cu care Romna are
ncheat o convene sau acord de evtare a dube
mpuner soct acest ucru.
3+4 Prevedere an. (1) (2) se competeaz cu
prevedere Convene de emnare a dube mpuner
n cazu a|ustr proturor ntreprnderor
mutnaonae (90/436/EEC), a Coduu de condut
revzut pentru mpementarea efectv a convene de
emnare a dube mpuner n cazu a|ustr
proturor ntreprnderor mutnaonae (2009/C
322/01) precum a convenor or acorduror de
evtare a dube mpuner ncheate de Romna cu ate
state.

Art# <+=$ Procedura /etru elimiarea du1lei
im/ueri 8tre /er(oae romHe a2liate
3*4 n sensu prezentuu artco prn dub
mpunere se neege stuaa n care acea
vent/prot mpozab se mpozteaz a dou sau ma
mute persoane romne aate ntre care s-au ncheat
tranzac.
3$4 n cazu tranzacor ntre persoane romne
aate, a|ustarea ventuu sau chetue unea dntre
persoanee aate, efectuat de ctre organu sca
competent pentru admnstrarea creaneor datorate
de respectva persoan, este opozab organuu
sca pentru admnstrarea creaneor ceeate
persoane aate.
3+4 A|ustarea se decde de organu sca
competent prn emterea une decz de a|ustare care
st a baza emter decze de mpunere sau a decze
de nemodcare a baze de mpunere. Decza de
a|ustare se comunc contrbuabuu a care s-a
efectuat a|ustarea, persoane romne aate a care se
refer tranzaca a|ustat, precum organuu sca
competent pentru admnstrarea creaneor datorate
de persoana romn aat.
354 A|ustarea este opozab organuu sca
competent pentru admnstrarea creaneor datorate
de persoana romn aat numa dac decza de
a|ustare este dentv n sstemu cor
admnstratve |udcare de atac.
3:4 n vederea emnr dube mpuner ca
urmare a a|ustr ventuu sau chetue, ceaat
persoan aat poate corecta, corespunztor decze
de a|ustare, decaraa sca aferent peroade
scae n care s-a desfurat respectva tranzace.
Aceast stuae repreznt conde care mpune
corectarea baze de mpoztare potrvt prevederor art.
'4 an. (4).


TITLUL EII I(/ec!ia 2(cal0

CAP# * S-era i(/ec!iei 2(cale

Art# <5 O1iectul 6i -uc!iile i(/ec!iei 2(cale
3*4 Inspeca sca are ca obect vercarea egat
conformt decaraor scae, corecttudn
exactt ndepnr obgaor de ctre contrbuab,
respectr prevederor egsae scae contabe,
vercarea sau stabrea, dup caz, a bazeor de mpunere,
stabrea dfereneor obgaor de pat a accesoror
aferente acestora.
3$4 Inspeca sca are urmtoaree atrbu:
a4 constatarea nvestgarea sca a tuturor
acteor fapteor rezutnd dn actvtatea
contrbuabuu supus nspece sau ator persoane
prvnd egatatea conformtatea decaraor scae,
corecttudnea exacttatea ndepnr obgaor
scae, n vederea descoperr de eemente no
reevante pentru apcarea eg scae;
14 anaza evauarea nformaor scae, n
vederea confruntr decaraor scae cu nformae
propr sau dn ate surse;
c4 sanconarea potrvt eg a fapteor constatate
dspunerea de msur pentru prevenrea
combaterea abateror de a prevedere egsae
scae.
3+4 Pentru ducerea a ndepnre a atrbuor
prevzute a an. (2) organu de nspece sca va
proceda a:
a4 examnarea documenteor aate n dosaru
sca a contrbuabuu;
14 vercarea concordane dntre datee dn
decarae scae cu cee dn evdena contab a
contrbuabuu;
c4 dscutarea constatror soctarea de
expca scrse de a reprezentan ega a
contrbuabor sau mputernc acestora, dup caz;
d4 soctarea de nforma de a ter;
e4 stabrea corect a baze de mpunere, a
dfereneor datorate n pus sau n mnus, dup caz,
fa de creana sca decarat /sau stabt, dup
caz, a momentu nceper nspece scae;
-4 stabrea de dferene de obga scae de
pat, precum a obgaor scae accesor aferente
acestora;
'4 vercarea ocuror unde se reazeaz actvt
generatoare de ventur mpozabe;
B4 dspunerea msuror asgurtor n conde
eg;
i4 efectuarea de nvestga scae potrvt an. (2)
t. a);
.4 apcarea de sancun potrvt prevederor
egae;
I4 apcarea de sg asupra bunuror, ntocmnd
n acest sens proces-verba.
354 *** Abrogat.
3:4 Nu ntr n atrbute nspecte scae efectuarea
de constatr tehnco-stntce sau orce ate vercr
soctate de organee de urmrre pena n vederea
murr unor fapte or mpre|urr ae cauzeor aate n
ucru a aceste nsttut.
3orme metodoloice
Art# <: Per(oaele (u/u(e i(/ec!iei 2(cale
Inspeca sca se exerct asupra tuturor
persoaneor, ndferent de forma or de organzare,
care au obga de stabre, renere pat a
mpozteor, taxeor, contrbuor a ator sume
datorate bugetuu genera consodat, prevzute de
ege.
3orme metodoloice
Art# <; Formele 6i 8tiderea i(/ec!iei 2(cale
3*4 Formee de nspece sca sunt:
a4 nspeca sca genera, care repreznt
actvtatea de vercare a tuturor obgaor scae ae
unu contrbuab, pentru o peroad de tmp
determnat;
14 nspeca sca para, care repreznt
actvtatea de vercare a unea sau ma mutor
obga scae, pentru o peroad de tmp
determnat.
3$4 Inspeca sca se poate extnde asupra
tuturor raporturor reevante pentru mpoztare, dac
acestea preznt nteres pentru apcarea eg scae.
3orme metodoloice
Art# <& Proceduri 6i metode de cotrol 2(cal
3*4 n reazarea atrbuor, nspeca sca poate
apca urmtoaree procedur de contro:
a4 controu nopnat, care const n actvtatea de
vercare faptc documentar, n prncpa, ca
urmare a une seszr cu prvre a exstena unor
fapte de nccare a egsae scae, fr anunarea
n preaab a contrbuabuu;
14 controu ncrucat, care const n vercarea
documenteor operaunor mpozabe ae
contrbuabuu, n coreae cu cee denute de ate
persoane; controu ncrucat poate nopnat.
3$4 La nazarea controuu nopnat sau
ncrucat se nchee proces-verba.
3+4 n reazarea atrbuor, nspeca sca poate
apca urmtoaree metode de contro:
a4 controu prn sonda|, care const n actvtatea
de vercare seectv a documenteor operaunor
semncatve, n care sunt reectate modu de cacu,
de evdenere de pat a obgaor scae datorate
bugetuu genera consodat;
14 controu eectronc, care const n actvtatea
de vercare a contabt a surseor acestea,
preucrate n medu eectronc, utznd metode de
anaz, evauare testare asstate de nstrumente
nformatce specazate.
3orme metodoloice
354 *** Abrogat.

Art# <% Perioada (u/u(0 i(/ec!iei 2(cale
3*4 Inspeca sca se efectueaz n cadru
termenuu de prescrpe a dreptuu de a stab
obga scae.
3$4 La contrbuab mar, peroada supus
nspece scae ncepe de a sfrtu peroade
controate anteror, n conde an. (1).
3+4 La ceeate categor de contrbuab nspeca
sca se efectueaz asupra creaneor nscute n
utm 3 an sca pentru care exst obgaa
depuner decaraor scae. Inspeca sca se
poate extnde pe peroada de prescrpe a dreptuu de
a stab obga scae, dac este dentcat ce
pun una dntre urmtoaree stua:
a4 exst ndc prvnd dmnuarea mpozteor,
taxeor, contrbuor a ator sume datorate
bugetuu genera consodat;
14 nu au fost depuse decara scae n nteroru
termenuu de prescrpe;
c4 nu au fost ndepnte obgae de pat a
mpozteor, taxeor, contrbuor ator sume
datorate bugetuu genera consodat.

CAP# $ Realizarea i(/ec!iei 2(cale

Art# << Com/ete!a
3*4 Inspeca sca se exerct excusv, nem|oct
nengrdt prn Agena Naona de Admnstrare
Fsca sau, dup caz, de compartmentee de
specatate ae autortor admnstrae pubce
ocae, conform dspozor prezentuu ttu, or de ate
autort care sunt competente, potrvt eg, s
admnstreze mpozte, taxe, contrbu sau ate sume
datorate bugetuu genera consodat.
3$4 Competena de exerctare a nspece scae
pentru Agena Naona de Admnstrare Fsca
unte sae subordonate se stabete prn ordn a
preednteu Agene Naonae de Admnstrare Fsca.
Organee de nspece sca dn aparatu centra a
Agene Naonae de Admnstrare Fsca au competen
n efectuarea nspece scae pe ntregu tertoru a r.
3+4 Competena prvnd efectuarea nspece scae se
poate deega atu organ sca. n cadru Agene Naonae
de Admnstrare Fsca conde n care se poate efectua
deegarea atu organ sca se stabesc prn ordn a
preednteu Agene Naonae de Admnstrare Fsca.
3orme metodoloice
Art# *)) Selectarea cotri1ua1ililor /etru
i(/ec!ie 2(cal0
3*4 Seectarea contrbuabor ce urmeaz a
supu nspece scae este efectuat de ctre
organu sca competent.
3$4 Contrbuabu nu poate face obec cu prvre
a procedura de seectare foost.
Art# *)* A"izul de i(/ec!ie 2(cal0
3*4 nantea desfsurr nspecte scae, organu
sca are obgata s nstnteze contrbuabu n
egtur cu actunea care urmeaz s se desfsoare,
prn transmterea unu avz de nspecte sca.
3$4 Dup prmrea avzuu de nspecte sca,
contrbuabu poate socta, o sngur dat, pentru
motve |ustcate, amnarea date de ncepere a
nspecte scae. Amnarea se aprob sau se respnge
de ctre organu sca prn decze. n cazu n care
organu sca a adms cererea de amnare a nspecte
scae, comunc contrbuabuu data a care a fost
reprogramat nspecta sca.
3+4 Avzu de nspecte sca cuprnde:
a4 temeu |urdc a nspecte scae;
14 data de ncepere a nspecte scae;
c4 obgate scae s peroadee ce urmeaz a
supuse nspecte scae;
d4 posbtatea de a socta amnarea date de
ncepere a nspecte scae.
3orme metodoloice
Art# *)$ Comuicarea a"izului de i(/ec!ie 2(cal0
3*4 Avzu de nspecte sca se comunc
contrbuabuu, n scrs, nante de nceperea
nspecte scae, astfe:
a4 cu 30 de ze pentru mar contrbuab;
14 cu 15 ze pentru ceat contrbuab.
3$4 n stuata n care data de ncepere a nspecte
scae nscrs n avz este uteroar mpnr
termenuu prevzut a an. (1), nspecta sca nu
poate ncepe nante de data nscrs n avz.
3+4 Avzu de nspecte sca se comunc a
nceperea nspecte scae n urmtoaree stuat:
a4 n cazu efectur une nspect scae a un
contrbuab aat n procedura de nsovent;
14 n cazu n care, ca urmare a unu contro
nopnat sau ncrucsat, se mpune nceperea medat
a nspecte scae;
c4 pentru extnderea nspecte scae a peroade,
mpozte, taxe s contrbut, atee dect cee cuprnse
n avzu de nspecte sca.
354 Emterea avzuu de nspecte sca nu este
necesar:
a4 n cazu controuu nopnat s a controuu
ncrucsat;
14 n cazu unor actun ndepnte ca urmare a
soctr unor autortt, potrvt eg;
c4 n cazu refacer nspecte scae ca urmare a
une decz de soutonare a contestate;
d4 pentru soutonarea unor cerer ae
contrbuabuu.
3:4 Contrbuabu poate renunta a benecu
peroade de comuncare a avzuu de nspecte sca
prevzut a an. (1).
3;4 Data nceper nspecte scae este data
mentonat n regstru unc de contro. n cazu
contrbuabor care nu detn sau nu preznt organeor
de nspecte sca regstru unc de contro, aceast
dat se nscre ntr-un proces-verba de constatare.
3&4 Dac nspecta sca nu ncepe a 15 ze de a
data prevzut n avz, contrbuabu va nstntat, n
scrs, asupra no date de ncepere a nspecte scae.
3orme metodoloice
Art# *)+ Locul 6i tim/ul de(-06ur0rii i(/ec!iei
2(cale
3*4 Inspeca sca se desfoar, de regu, n
spae de ucru ae contrbuabuu. Contrbuabu
trebue s pun a dspoze un spau adecvat,
precum ogstca necesar desfurr nspece
scae.
3$4 Dac nu exst un spau de ucru adecvat
pentru deruarea nspece scae, atunc actvtatea
de nspece se va putea desfura a sedu organuu
sca sau n orce at oc stabt de comun acord cu
contrbuabu.
3+4 Indferent de ocu unde se desfoar
nspeca sca, organu sca are dreptu s
nspecteze ocure n care se desfoar actvtatea, n
prezena contrbuabuu sau a une persoane
desemnate de acesta.
354 Inspeca sca se desfoar, de regu, n
tmpu programuu de ucru a contrbuabuu.
Inspeca sca se poate desfura n afara
programuu de ucru a contrbuabuu, cu acordu
scrs a acestua cu aprobarea conductoruu
organuu sca.
3orme metodoloice
Art# *)5 Durata e-ectu0rii i(/ec!iei 2(cale
3*4 Durata efectur nspece scae este
stabt de organee de nspece sca sau, dup caz,
de compartmentee de specatate ae autortor
admnstrae pubce ocae, n funce de obectvee
nspece, nu poate ma mare de 3 un.
3$4 n cazu maror contrbuab sau a ceor care
au sed secundare, durata nspece nu poate ma
mare de 6 un.
3+4 Peroadee n care deruarea nspece scae
este suspendat nu sunt ncuse n cacuu durate
acestea, conform prevederor an. (1) (2).
354 Conductoru nspece scae competent
poate decde suspendarea une nspec scae or de
cte or sunt motve |ustcate pentru aceasta.
3:4 Conde modate de suspendare a une
nspec scae se vor stab prn ordn a preednteu
Agene Naonae de Admnstrare Fsca, respectv
prn ordn comun a mnstruu econome naneor
a mnstruu nterneor reforme admnstratve, n
cazu nspecor scae efectuate de organee scae
prevzute a art. 3!, care se pubc n Montoru Oca
a Romne, Partea I.
Art# *): Re'uli /ri"id i(/ec!ia 2(cal0
3*4 Inspeca sca va avea n vedere examnarea
tuturor stror de fapt raporture |urdce care sunt
reevante pentru mpunere.
3$4 Inspeca sca va efectuat n aa fe nct
s afecteze ct ma pun actvtatea curent a
contrbuabor s utzeze ecent tmpu destnat
nspece scae.
3+4 Inspecta sca se efectueaz o sngur dat
pentru ecare mpozt, tax, contrbute s ate sume
datorate bugetuu genera consodat s pentru ecare
peroad supus mpoztr.
354 *** Abrogat.
3:4 Inspeca sca se exerct pe baza prncpor
ndependene, unct, autonome, erarhzr,
tertorat descentrazr.
3;4 Actvtatea de nspece sca se organzeaz
se desfoar n baza unor programe anuae,
trmestrae unare aprobate n conde stabte
prn ordn a preednteu Agene Naonae de
Admnstrare Fsca, respectv prn acte ae
autortor admnstrae pubce ocae, dup caz.
3&4 La nceperea nspece scae, nspectoru
este obgat s preznte contrbuabuu egtmaa de
nspece ordnu de servcu semnat de conductoru
organuu de contro. nceperea nspece scae
trebue consemnat n regstru unc de contro.
3%4 La nazarea nspece scae, contrbuabu
este obgat s dea o decarae scrs, pe propra
rspundere, dn care s rezute c au fost puse a
dspoze toate documentee nformae soctate
pentru nspeca sca. n decarae se va menona
faptu c au fost resttute toate documentee soctate
puse a dspoze de contrbuab.
3<4 Contrbuabu are obgaa s ndepneasc
msure prevzute n actu ntocmt cu ocaza
nspece scae, n termenee conde stabte de
organee de nspece sca.
3orme metodoloice

Art# *):=* Re'uli /ri"id re"eri2carea
3*4 Prn excepte de a prevedere art. 105 an. (3),
conductoru nspecte scae poate decde revercarea
une anumte peroade.
3$4 Prn revercare se nteege nspecta sca
efectuat ca urmare a aparte unor date supmentare
necunoscute nspectoror sca a data efectur
vercror, care nuenteaz rezutatee acestora.
3+4 Prn date supmentare se nteege nformat,
documente sau ate nscrsur obtnute ca urmare a unor
controae ncrucsate, nopnate or comuncate organuu
sca de ctre organee de urmrre pena sau de ate
autortt pubce or obtnute n orce mod de organee de
nspecte, de natur s modce rezutatee nspecte scae
anteroare.
354 La nceperea actun de revercare, organu de
nspecte sca este obgat s comunce contrbuabuu
decza de revercare, care poate contestat n condte
prezentuu cod. Dspozte refertoare a contnutu s
comuncarea avzuu de nspecte sunt apcabe n mod
corespunztor s decze de revercare.
Art# *); O1li'a!ia de cola1orare a cotri1ua1ilului
3*4 Contrbuabu are obgaa s coaboreze a
constatarea stror de fapt scae. Acesta este obgat
s dea nforma, s preznte a ocu de desfurare a
nspece scae toate documentee, precum orce
ate date necesare carcr stuaor de fapt
reevante dn punct de vedere sca.
3$4 La nceperea nspece scae, contrbuabu
va nformat c poate num persoane care s dea
nforma. Dac nformae contrbuabuu sau cee
ae persoane numte de acesta sunt nsucente,
atunc nspectoru sca se poate adresa ator
persoane pentru obnerea de nforma.
3+4 Pe toat durata exerctr nspece scae
contrbuab supu acestea au dreptu de a beneca
de assten de specatate sau |urdc.
Art# *)& Dre/tul cotri1ua1ilului de a 2 i-ormat
3*4 Contrbuabu va nformat pe parcursu
desfurr nspece scae asupra constatror
rezutate dn nspeca sca.
3$4 Organu sca preznt contrbuabuu
proectu de raport de nspecte sca, care contne
constatre s consecntee or scae, acordndu-
acestua posbtatea de a-s exprma punctu de
vedere potrvt art. * an. (1), cu excepta cazuu n
care bazee de mpoztare nu au sufert nco
modcare n urma nspecte scae sau a cazuu n
care contrbuabu renunt a acest drept s notc
acest fapt organeor de nspecte sca.
3+4 Data, ora ocu prezentr concuzor vor
comuncate contrbuabuu n tmp ut.
354 Contrbuabu are dreptu s s preznte, n
scrs, punctu de vedere cu prvre a constatre
nspecte scae, n termen de 3 ze ucrtoare de a
data ncheer nspecte scae.
3:4 Data ncheer nspecte scae este data
programat pentru dscuta na cu contrbuabu sau
data notcr de ctre contrbuab c renunt a
acest drept.
Art# *)% Se(izarea or'aelor de urm0rire /eal0
3*4 Organee scae vor sesza organee de
urmrre pena n egtur cu constatre efectuate
cu ocaza nspece scae care ar putea ntrun
eemente consttutve ae une nfracun, n conde
prevzute de egea pena.
3$4 n stuae prevzute a an. (1) organee de
nspece au obgaa de a ntocm proces-verba
semnat de organu de nspece de ctre
contrbuabu supus nspece, cu sau fr expca
or obecun dn partea contrbuabuu. n cazu n
care ce supus controuu refuz s semneze procesu-
verba, organu de nspece sca va consemna
despre aceasta n procesu-verba. n toate cazure
procesu-verba va comuncat contrbuabuu.
Art# *)< Ra/ortul /ri"id rezultatul i(/ec!iei
2(cale
3*4 Rezutatu nspecte scae se consemneaz,
n scrs, ntr-un raport de nspecte sca, n care se
preznt constatre nspecte scae dn punct de
vedere faptc s ega.
3$4 Raportu de nspecte sca se ntocmeste a
nazarea nspecte scae s cuprnde toate
constatre n egtur cu peroadee s obgate
scae vercate. n cazu n care contrbuabu s-a
exerctat dreptu prevzut a art. 1,& an. (4), raportu
de nspecte sca cuprnde s opna organuu de
nspecte sca, motvat n drept s n fapt, cu prvre
a acest punct de vedere.
3+4 Raportu de nspecte sca st a baza
emter:
a4 decze de mpunere, pentru dferente de
obgat scae aferente peroadeor vercate;
14 decze de nemodcare a baze de mpunere,
dac nu se constat dferente de obgat scae.
354 Decze prevzute a an. (3) se comunc n
termen de 30 de ze ucrtoare de a data ncheer
nspecte scae.
3orme metodoloice


Ca/# + Di(/ozi!ii (/eciale /ri"id "eri2carea
/er(oaelor 2zice (u/u(e im/ozitului /e "eit

Art# *)<=* Re'uli /ri"id "eri2carea /er(oaelor
2zice
3*4 Organu sca are dreptu de a efectua o vercare
sca preaab documentar a ansambuu stuae
scae personae a persoaneor zce cu prvre a
mpoztu pe vent regementat de Ttu III dn Codu
sca, n conde prezentuu cod, care se apc n mod
corespunztor.
3*=*4 Competenta de exerctare a vercr stuate
scae personae pentru Agenta Natona de
Admnstrare Fsca s untte sae subordonate se
stabeste prn ordn a presednteu Agente Natonae
de Admnstrare Fsca. Aparatu centra a Agente
Natonae de Admnstrare Fsca are competent n
efectuarea vercr persoaneor zce, potrvt
prezentuu capto, pe ntregu tertoru a tr.
3$4 Prn stuae sca persona se neege
totatatea drepturor a obgaor de natur
patrmona, a uxuror de trezorere a ator
eemente de natur s determne starea de fapt sca
rea a contrbuabuu pe peroada vercat.
3+4 Vercarea prevzut a an. (1) const n
compararea ntre, pe de o parte, venture decarate de
contrbuab sau de pttor de vent , pe de at
parte, stuaa sca persona a contrbuabuu.
354 Dac organu sca constat o dferen
semncatv ntre, pe de o parte, venture decarate de
contrbuab sau de pttor de vent , pe de at
parte, stuaa sca persona, acesta contnu
vercarea prevzut a an. (1) prn comuncarea
avzuu de vercare stabete baza mpozab
a|ustat prn utzarea metodeor ndrecte prevzute a
an. (6). Dferena este semncatv dac ntre
venture estmate cacuate n baza stuae scae
personae venture decarate de contrbuab sau de
pttor de vent este o dferen ma mare de 10%, dar
nu ma pun de 50.000 e.
3:4 n stuaa n care organu sca constat
dferene semncatve conform an. (4), acesta soct
contrbuabuu prezentarea, n termen de ce mut 60 de
ze de a comuncarea avzuu de vercare, sub
sancunea decder, de documente |ustcatve sau ate
carcr reevante pentru stuaa sa sca. Termenu
se poate preung cu 30 de ze, o sngur dat, a
soctarea |ustcat a contrbuabuu, cu acordu
organuu sca.
3:=*4 Persoana supus vercr are obgaa de a
depune o decarae de patrmonu ventur a
soctarea organuu sca. n stuaa n care soctarea
are oc odat cu comuncarea avzuu de vercare,
decaraa se depune n termenu prevzut a an. (5); n
stuaa n care soctarea are oc pe peroada vercr,
decaraa se depune n termen de 15 ze de a data
comuncr soctr.
3:=$4 Eementee de patrmonu de ventur ce
trebue decarate de persoana supus vercr, precum
modeu decarae se stabesc prn ordn a
mnstruu naneor pubce.
3;4 Metodee ndrecte pentru stabrea baze
mpozabe a|ustate sunt urmtoaree:
a4 metoda s&rsei (i c)elt&irii fond&l&i. Metoda const
n compararea chetueor efectuate cu venture
decarate n peroada supus vercr ;
14 metoda *&+&rilor de tre,orerie. Metoda const n
anaza conturor bancare a uxuror de numerar
pentru a stab mcre de dsponbt bnet
asocerea acestora cu sursee de vent utzarea or;
c4 metoda patrimoni&l&i. Metoda const n
determnarea ventuu mpozab pe baza creter vaor
patrmonuu net a unu contrbuab pe parcursu unu
an sca. Creterea sau descreterea vaor
patrmonuu net se determn prn compararea vaor
patrmonuu net a nceputu peroade cu cea de a
sfrtu peroade.
3&4 Procedura de apcare a metodeor ndrecte
prevzute a an. (6) se aprob prn hotrre a
Guvernuu.
3%4 Obgaa de pstrare a secretuu sca prevzut
a art. 11 se apc funconaror pubc mpca n
procedura de vercare a stuae scae personae.

Art# *)<=$ Locul de(-06ur0rii "eri2c0rii
3*4 Vercarea se desfoar a sedu organuu sca
sau, a cererea persoane supuse vercr, a domcu
su sau a domcu/sedu persoane care acord
assten potrvt art. 1,# an. (3).
3$4 Durata efectur vercr este stabt de
organu sca nu poate ma mare de 6 un, respectv
de 12 un n cazu n care sunt necesare nforma dn
strntate.
Art# *)<=+ A"izul de "eri2care
Avzu de vercare prevzut a art. 1,*61 an. (4) va
cuprnde:
a4 temeu |urdc a vercr;
14 data de ncepere a vercr;
c4 peroada ce urmeaz a supus vercr;
d4 posbtatea de a socta amnarea date de
ncepere a vercr. Amnarea se poate socta o
sngur dat, pentru motve |ustcate;
e4 soctarea de nforma nscrsur reevante
pentru vercare.


Art# *)<=5 Ra/ortul de "eri2care 6i decizia de
im/uere
Rezutatu vercr va consemnat ntr-un
raport scrs n care se vor prezenta constatre
dn punct de vedere faptc ega. Raportu va
sta a baza emter decze de mpunere sau,
dup caz, a une decz de ncetare a procedur
de vercare, n cazu n care nu se a|usteaz
baza mpozab


TITLUL EII=*
Coo/erarea admii(trati"0 8 domeiul
2(cal
(se apc dn 1 anuare 2012)
CAP# I Di(/ozi!ii 'eerale

Art# *)<=: Sco/ul
3*4 Prezentu ttu regementeaz normee
procedure potrvt crora Romna coopereaz cu
ceeate state membre n vederea reazr unu
schmb de nforma care este n mod prevzb
reevant pentru admnstrarea apcarea egor
nterne ae stateor membre n prvna taxeor
mpozteor prevzute a art. 1,*6#.
3$4 Prezentu ttu conne dspoz prvnd
schmbu de nforma prevzut a an. (1) prn
m|oace eectronce, precum norme procedur
potrvt crora Romna coopereaz cu Comsa
European pe teme de coordonare evauare.
3+4 Prezentu ttu nu afecteaz apcarea n
Romna a normeor prvnd asstena recproc n
matere pena nu aduce atngere ndepnr
ncune obga a Romne n temeu ator
nstrumente |urdce, ncusv acordur baterae sau
mutaterae, n ceea ce prvete cooperarea
admnstratv extns.

Art# *)<=; S-era de a/licare
3*4 Prezentu ttu se apc tuturor tpuror de taxe
mpozte percepute de ctre stat, unte
admnstratv-tertorae or subdvzune
admnstratv-tertorae ae muncpor, or n numee
acestora.
3$4 Fr a aduce atngere an. (1), prezentu ttu
nu se apc:
a4 taxe pe vaoarea adugat, taxeor vamae
acczeor, care fac obectu une ate egsa a Unun
Europene prvnd cooperarea admnstratv dntre
statee membre;
14 contrbuor obgator a sstemu de
securtate soca ptbe statuu sau nsttuor de
securtate soca de drept pubc.
3+4 Taxee mpoztee, astfe cum sunt prevzute
a an. (1), nu se nterpreteaz n ncun caz ca
ncuznd:
a4 taxee, cum ar cee pentru certcate ate
documente emse de autorte pubce;
14 contrbue de natur contractua, cum ar
sumee stabte pentru utte pubce.
354 Prezentu ttu se apc taxeor mpozteor
prevzute a an. (1), percepute n cadru tertoror
unde tratatee Unun Europene sunt apcabe n
temeu art. 52 dn Tratatu prvnd Ununea European.

Art# *)<=& De2i!ii
n sensu prezentuu ttu, termen exprese de
ma |os au urmtoarea semncae:
a4 a&toritate competent a &n&i stat membr& -
autortatea care a fost desemnat ca atare de ctre
statu membru respectv. n cazu n care aconeaz n
temeu prezentuu ttu, un brou centra de egtur,
un departament de egtur sau un funconar
autorzat este consderat, de asemenea, autortate
competent prn deegare, potrvt art. 1,*6';
14 biro& central de legt&r - un brou care a fost
desemnat ca nd responsabu prncpa pentru
contactee cu ate state membre n domenu
cooperr admnstratve;
c4 departament de legt&r - orce brou, atu
dect brou centra de egtur, care a fost astfe
desemnat n vederea schmbuu drect de nforma n
temeu prezentuu ttu;
d4 f&ncionar a&tori,at - orce funconar care este
autorzat s fac schmb drect de nforma n temeu
prezentuu ttu;
e4 a&toritate solicitant - brou centra de
egtur, un departament de egtur sau orce
funconar autorzat a unu stat membru care
nanteaz o cerere de assten n numee autort
competente;
-4 a&toritate solicitat - brou centra de egtur,
un departament de egtur sau orce funconar
autorzat a unu stat membru care prmete o cerere
de assten n numee autort competente;
'4 anc)et administrati - toate controaee,
vercre ate acun ntreprnse de statee
membre n exerctarea atrbuor or, n scopu
asgurr apcr corecte a egsae scae;
B4 sc)imb de informaii la cerere - transmterea de
nforma efectuat pe baza une cerer adresate de
statu membru soctant statuu membru soctat ntr-
un caz specc;
i4 sc)imb a&tomat - comuncarea sstematc a
nformaor predente ctre at stat membru, fr
cerere preaab, a ntervae reguate prestabte. n
contextuart. 1,*612, nformae dsponbe se refer a
nforma dn dosaree scae ae stateor membre care
comunc nformae respectve, care pot accesate
potrvt proceduror de coectare procesare a
nformaor dn ace stat membru;
.4 sc)imb spontan - comuncarea nesstematc, n
orce moment fr o cerere preaab, a unor
nforma ctre un at stat membru;
I4 persoan - orce persoan zc or |urdc,
orce asocere de persoane crea este recunoscut,
prn ege, capactatea de a nchea acte |urdce, dar
care nu are statut de persoan |urdc, or orce at
enttate, ndferent de natura sau forma acestea, e c
are sau nu personatate |urdc, care dene or
gestoneaz actve care, atur de ventu generat de
acestea, sunt supuse unor taxe sau mpozte care fac
obectu prezentuu ttu;
l4 mi-loace electronice - utzarea unu echpament
eectronc pentru procesarea, ncusv compresa
dgta, stocarea dateor, prn utzarea
transmse prn r, a transmse rado, a tehnoogor
optce sau a ator m|oace eectromagnetce;
m4 reea CCN - patforma comun bazat pe
reeaua comun de comunca (CCN) dezvotat de
Ununea European pentru a asgura toate transmse
prn m|oace eectronce ntre autorte competente
dn domenu vama sca.

Art# *)<=% Autoritatea com/etet0 di RomHia
3*4 Autortatea competent dn Romna pentru
apcarea prevederor prezentuu ttu, precum
pentru contactee cu Comsa European, este Agena
Naona de Admnstrare Fsca.
3$4 Prn ordn a mnstruu naneor pubce, a
propunerea preednteu Agene Naonae de
Admnstrare Fsca, se desemneaz brou centra de
egtur. Autortatea competent dn Romna este
responsab de nformarea Comse Europene a
ceorate state membre cu prvre a desemnarea
brouu centra de egtur.
3+4 Prn ordnu prevzut a an. (2), brou centra
de egtur poate desemnat responsab de
contactee cu Comsa European. Autortatea
competent dn Romna este responsab de
nformarea Comse Europene cu prvre a acest ucru.
354 Autortatea competent dn Romna poate
desemna departamente de egtur cu competene
repartzate potrvt egsae sau potc sae
naonae. Brou centra de egtur are
responsabtatea de a actuaza sta departamenteor
de egtur de a o pune a dspoza brouror
centrae de egtur dn ceeate state membre
nteresate, precum a Comse Europene.
3:4 Autortatea competent dn Romna poate
desemna funconar autorza. Brou centra de
egtur are responsabtatea de a actuaza sta
acestor funconar autorza de a o pune a
dspoza brouror centrae de egtur dn ceeate
state membre nteresate, precum a Comse
Europene.
3;4 Funconar mpca n cooperarea
admnstratv n temeu prezentuu ttu sunt
consdera, n orce stuae, ca nd funconar
autorza n acest sens, potrvt condor prevzute
de autorte competente.
3&4 n cazu n care un departament de egtur or
un funconar autorzat, desemnat potrvt an. (4) sau
(5), trmte or prmete o cerere sau un rspuns a o
cerere de cooperare, acesta nformeaz brou centra
de egtur dn Romna, potrvt proceduror
prevzute de acesta dn urm.
3%4 n cazu n care un departament de egtur or
un funconar autorzat, desemnat potrvt an. (4) sau
(5), prmete o cerere de cooperare care necest o
acune n afara competene care -a fost repartzat
potrvt egsae or potc naonae dn Romna, e
transmte fr ntrzere aceast cerere brouu centra
de egtur dn Romna nformeaz autortatea
soctant. n acest caz, peroada prevzut a art.
1,*611 ncepe n zua urmtoare transmter cerer de
cooperare ctre brou centra de egtur.

CAP# II ScBim1ul de i-orma!ii

SECDIUNEA * ScBim1ul de i-orma!ii la
cerere

Art# *)<=< Procedura a/lica1il0 (cBim1ului de
i-orma!ii la cerere
La cererea autort soctante dn at stat
membru, autortatea soctat dn Romna comunc
acestea orce nforma prevzute a art. 1,*6! an. (1)
pe care e dene sau pe care e obne n urma
ancheteor admnstratve.


Art# *)<=*) AcBete admii(trati"e
3*4 Autortatea soctat dn Romna asgur
efectuarea orcror anchete admnstratve necesare
pentru a obne nformae prevzute a art. 1,*6*.
3$4 Cererea prevzut a art. 1,*6* poate conne
soctarea motvat a une anchete admnstratve
specce. n cazu n care autortatea soctat dn
Romna decde c nu este necesar nco anchet
admnstratv, aceasta comunc de ndat autort
soctante dn at stat membru motvee aceste decz.
3+4 Pentru a obne nformae soctate sau a
efectua ancheta admnstratv cerut, autortatea
soctat dn Romna urmeaz aceea procedur ca
atunc cnd aconeaz dn propra natv or a
cererea une ate autort dn Romna.
354 n cazu n care autortatea soctant dn at
stat membru soct n mod expres, autortatea
soctat dn Romna transmte documente orgnae,
cu conda ca acest ucru s nu contravn dspozor
n vgoare dn Romna.

Art# *)<=** Termee /etru (cBim1ul de
i-orma!ii la cerere
3*4 Autortatea soctat dn Romna furnzeaz
nformae prevzute a art. 1,*6* n ce ma scurt tmp
posb dar nu ma mut de 6 un de a data prmr
cerer. n cazu n care autortatea soctat dn
Romna dene de|a nformae cerute, transmterea
acestora se face n termen de dou un de a data
prmr cerer.
3$4 Pentru anumte cazur specae, autortatea
soctant dn at stat membru cea soctat dn
Romna pot conven asupra unor termene dferte de
cee prevzute a an. (1).
3+4 Autortatea soctat dn Romna conrm
autort soctante dn at stat membru, dac este
posb prn m|oace eectronce, prmrea une cerer
fr ntrzere dar nu ma mut de 7 ze ucrtoare de
a prmre.
354 n termen de o un de a prmrea cerer,
autortatea soctat dn Romna notc autort
soctante dn at stat membru orce neregu ae
cerer, precum nevoa unor eventuae nforma
supmentare. ntr-un astfe de caz, termenee
prevzute a an. (1) se cacueaz dn zua urmtoare
cee n care autortatea soctat dn Romna
prmete nformae supmentare necesare.
3:4 n cazu n care autortatea soctat dn
Romna nu este n msur s rspund n termenu
stabt, aceasta notc autort soctante dn at
stat membru fr ntrzere dar nu ma mut de 3 un
de a prmrea cerer, motvee nerespectr
termenuu data a care consder c va n msur
s ofere un rspuns.
3;4 n cazu n care autortatea soctat dn
Romna nu se a n posesa nformaor soctate
nu este n msur s rspund sau refuz s rspund
une cerer de nforma dn motvee prevzute a art.
1,*621 aceasta notc autort soctante dn at
stat membru motvee sae fr ntrzere dar nu ma
mut de o un de a data prmr cerer.

SECDIUNEA a $?a ScBim1ul automat
o1li'atoriu de i-orma!ii

Art# *)<=*$ S-era de a/licare 6i codi!iile
(cBim1ului automat o1li'atoriu de i-orma!ii
3*4 Autortatea competent dn Romna comunc
autort competente a orcru at stat membru, prn
schmb automat, nformae refertoare a peroadee
de mpoztare care ncep dup data de 1 anuare 2014
care sunt dsponbe cu prvre a rezden dn ace
stat membru a urmtoaree categor specce de
ventur de capta, astfe cum sunt acestea neese
n temeu egsae naonae dn Romna:
a4 ventur dn munc;
14 remunera ptte admnstratoror ator
persoane asmate acestora;
c4 produse de asgurr de va neacoperte de
ate nstrumente |urdce ae Unun Europene, n cazu
schmbuu de nforma sau a ator msur smare;
d4 pens;
e4 propretatea asupra bunuror mobe ventur
dn bunur mobe.
3$4 nante de data de 1 anuare 2014, autortatea
competent dn Romna nformeaz Comsa
European cu prvre a categore specce de ventur
de capta prevzute a an. (1) despre care au
nforma dsponbe, precum orce modcr
uteroare care au fost aduse.
3+4 Autortatea competent dn Romna poate
ndca autort competente a orcru at stat
membru faptu c nu dorete s prmeasc nforma
refertoare a categore de ventur de capta
prevzute a an. (1) or c nu dorete s prmeasc
nforma cu prvre a ventu sau a captau care nu
depete un anumt pafon, ar Romna nformeaz
Comsa European n acest sens. n cazu n care
Romna nu nformeaz Comsa European despre
orcare dntre categore cu prvre a care dene
nforma dsponbe poate consderat drept stat
care nu dorete s prmeasc nforma potrvt an.
(1).
354 nante de data de 1 ue 2016, autortatea
competent dn Romna pune a dspoza Comse
Europene, n ecare an, statstc cu prvre a voumu
schmburor automate , n msura posbuu,
nforma cu prvre a costure benece
admnstratve de at natur reevante egate de
schmbure care au avut oc orce potenae
modcr att pentru admnstrae scae, ct
pentru ter.
3:4 Comuncarea nformaor are oc ce pun o
dat pe an, n termen de 6 un de a sfrtu anuu
sca dn Romna pe parcursu crua au devent
dsponbe nformae.
3;4 n cazu n care Romna convne cu ate state
membre s fac automat schmb de nforma
refertoare a categor supmentare de ventur de
capta n cadru unor acordur baterae sau
mutaterae pe care e nchee, Romna comunc
acordure respectve Comse Europene care e pune
a dspoza tuturor ceorate state membre.

SECDIUNEA a +?a ScBim1ul (/ota de
i-orma!ii

Art# *)<=*+ S-era de a/licare 6i codi!iile
(cBim1ului (/ota de i-orma!ii
(se apc dn 1 anuare 2015)
3*4 Autortatea competent dn Romna comunc
autort competente dn orce at stat membru
nteresat nformae prevzute a art. 1,*6! an. (1), n
orcare dntre urmtoaree stua:
a4 autortatea competent dn Romna are dovez
pe baza crora presupune c pot exsta perder scae
ntr-un at stat membru;
14 o persoan mpozab obne o reducere or o
scutre de mpozt n Romna care ar putea determna
o mrre a mpoztuu sau o obgae de pat a
mpoztuu ntr-un at stat membru;
c4 afacere ntre o persoan mpozab dn
Romna o persoan mpozab dn at stat membru
sunt reazate prntr-una sau ma mute r, astfe nct
s rezute o scdere a mpoztuu n Romna or n
ceat stat membru sau n amndou;
d4 autortatea competent dn Romna are dovez
pe baza crora presupune c poate avea oc o
dmnuare a mpoztuu n urma unor transferur
artcae ae proturor n cadru unor grupur de
ntreprnder;
e4 nformae transmse unu stat membru de
ctre autortatea competent a atu stat membru au
perms obnerea unor nforma care pot mportante
n evauarea mpoztuu datorat n ce de a doea stat
membru.
3$4 Autortatea competent dn Romna poate s
comunce, prn schmb spontan, autortor
competente dn ceeate state membre orce nforma
de care are cunotn care pot ute acestora.

Art# *)<=*5 Termee /etru (cBim1ul (/ota de
i-orma!ii
3*4 Autortatea competent dn Romna crea
se pun a dspoze nformae prevzute a art.
1,*613 an. (1) transmte nformae respectve
autort competente a orcru at stat membru
nteresat, ct de curnd posb, dar nu ma trzu de o
un de a data a care nformae au fost puse a
dspoze.
3$4 Autortatea competent dn Romna crea
se comunc nformae n temeu art.
1,*613 conrm, dac este posb prn m|oace
eectronce, prmrea acestor nforma autort
competente care e-a furnzat, fr ntrzere, dar nu
ma mut de 7 ze ucrtoare de a prmre.

CAP# III Alte -orme de coo/erare admii(trati"0

SECDIUNEA * Preze!a 8 1irourile
admii(trati"e 6i /artici/area la acBetele
admii(trati"e

Art# *)<=*: S-era de a/licare 6i codi!ii
3*4 Prn acord ntre autortatea soctant dn at
stat membru autortatea soctat dn Romna
potrvt condor stabte de aceasta dn urm,
funconar mputernc de autortatea soctant dn
at stat membru pot, n vederea schmbuu de
nforma prevzut a art. 1,*6! an. (1), s e prezen
n broure n care desfoar actvtatea autorte
admnstratve ae Romne /sau s e prezen a
anchetee admnstratve efectuate pe tertoru
Romne. n cazu n care nformae soctate sunt
ncuse n documente a care funconar autort
soctate dn Romna au acces, funconar autort
soctante dn at stat membru prmesc cop ae
acestor documente.
3$4 n msura n care acest ucru este perms
potrvt egsae dn Romna , acordu prevzut a
an. (1) poate prevedea c, atunc cnd funconar
autort soctante dn at stat membru sunt prezen
n tmpu ancheteor admnstratve, e pot nterveva
dverse persoane pot examna dverse regstre.
Refuzu une persoane care face obectu une anchete
de a respecta msure de contro uate de funconar
autort soctante dn at stat membru este tratat de
ctre autortatea soctat dn Romna drept un refuz
mpotrva propror s funconar.
3+4 Funconar mputernc de statu membru
soctant prezen n Romna potrvt an. (1) trebue
s e n msur s preznte n orce moment o
mputerncre scrs n care e sunt ndcate denttatea
catatea oca.

SECDIUNEA a $?a Coo/erarea admii(trati"0
/ri e-ectuarea de cotroale (imultae

Art# *)<=*; Cotroale (imultae
3*4 n cazu n care Romna convne, cu unu sau
ma mute state membre, s efectueze controae
smutane, ecare pe tertoru propru, ae unea or
ma mutor persoane care preznt un nteres comun
sau compementar, pentru a face schmb cu
nformae astfe obnute, sunt apcabe prevedere
an. (2)-(4).
3$4 Autortatea competent dn Romna dentc
n mod ndependent persoanee pentru care
ntenoneaz s propun un contro smutan. Ea
notc autortor competente dn ceeate state
membre mpcate orce cazur pentru care propune
efectuarea unu contro smutan ndc motvee
aceste aeger, precum peroada n care trebue
efectuate aceste controae.
3+4 Autortatea competent dn Romna decde
dac dorete s partcpe a controaee smutane
conrm autort competente care a propus
controu smutan acordu su sau comunc refuzu
su motvat.
354 Autortatea competent dn Romna
desemneaz un reprezentant nsrcnat cu
supravegherea coordonarea operaun de contro.


SECDIUNEA a +?a Noti2c0ri admii(trati"e

Art# *)<=*& Cereri de oti2care
3*4 La cererea autort competente a unu stat
membru, autortatea competent dn Romna
comunc destnataruu, potrvt art. 44, toate actee
decze emse de autorte admnstratve ae
statuu membru soctant care se refer a apcarea
pe tertoru su a egsae prvnd taxee mpoztee
regementate de prezentu ttu.
3$4 Cerere de notcare preczeaz obectu
actuu sau a decze care trebue notcat() ndc
numee adresa destnataruu, precum orce ate
nforma care pot facta dentcarea acestua.
3+4 Autortatea soctat dn Romna nformeaz
de ndat autortatea soctant dn at stat membru
cu prvre a rspunsu su a cererea respectv
comunc, n speca, data a care actu sau decza a
fost notcat() destnataruu.
354 Autortatea soctant dn Romna formueaz
o cerere de notcare n temeu prezentuu artco
numa n cazu n care nu este n msur s efectueze
notcarea potrvt normeor care regementeaz
notcarea nstrumenteor n cauz n Romna sau n
cazu n care o astfe de notcare ar cauza dcut
dsproporonate. Autortatea competent dn Romna
poate transmte orce document, prn scrsoare
recomandat sau prn ssteme eectronce de
transmtere a dstan, n mod drect une persoane
aate pe tertoru unu at stat membru.

SECDIUNEA a 5?a Rezultatul utiliz0rii
i-orma!iilor

Art# *)<=*% Codi!ii
3*4 n cazu n care autortatea competent dn
Romna furnzeaz nforma n temeu art.
1,*6* sau art. 1,*613, aceasta poate socta autort
competente care prmete nformae s transmt
rezutatu utzr nformaor prmte. n cazu n care
se soct un asemenea rspuns, autortatea
competent dn Romna care a prmt nformae
transmte autort competente care a furnzat
nformae rezutatu utzr nformaor, fr a
aduce atngere normeor prvnd secretu sca
proteca dateor, apcabe n Romna, n ce ma
scurt tmp posb dar nu ma mut de 3 un de a
momentu n care se cunoate rezutatu utzr
nformaor soctate.
3$4 Autortatea competent dn Romna transmte
anua ceorate state membre rezutatu utzr
nformaor ce fac obectu schmbuu automat de
nforma, potrvt msuror practce convente
batera.


SECDIUNEA a :?a ScBim1ul de e,/erie!0 6i
de 1ue /ractici

Art# *)<=*< S-era de a/licare 6i codi!ii
3*4 mpreun cu Comsa European ceeate
state membre, autortatea competent dn Romna
examneaz evaueaz cooperarea admnstratv
prevzut de prezentu ttu fac schmb de
experen n scopu mbuntr aceste cooperr ,
dac este cazu, a eaborr unor norme n domene
respectve.
3$4 Atur de Comsa European ceeate state
membre, autortatea competent dn Romna poate
eabora orentr cu prvre a orce aspect consderat
necesar pentru schmbu de bune practc schmbu
de experen.

CAP# IE Codi!ii a/lica1ile coo/er0rii
admii(trati"e

Art# *)<=$) Tra(miterea de i-orma!ii 6i
documete
3*4 Informae comuncate Romne de ctre
statee membre sub orce form potrvt prezentuu
ttu ntr sub ncdena secretuu profesona se
bucur de proteca confert nformaor de acest tp
n temeu egsae dn Romna. Astfe de nforma
pot utzate pentru admnstrarea apcarea
egsae dn Romna refertoare a taxee
mpoztee prevzute a art. 1,*6#. Aceste nforma pot
utzate, de asemenea, pentru evauarea apcarea
ator taxe mpozte prevzute aart. 1&'62 sau pentru
evauarea apcarea contrbuor obgator a
sstemu de securtate soca. De asemenea, acestea
pot fooste n egtur cu procedure |udcare
admnstratve care pot mpca sancun, nate ca
urmare a nccr egsae scae, fr a aduce
atngere normeor dspozor generae care
regementeaz drepture fptutoruu, suspectuu sau
ncupatuu or contravenentuu, precum ae
martoror n cadru acestor procedur.
3$4 Informae documentee prmte de
Romna potrvt prezentuu ttu pot utzate n ate
scopur dect cee prevzute a an. (1), cu
permsunea autort competente a statuu membru
care comunc nforma potrvt prezentuu ttu
numa n msura n care acest ucru este perms n
temeu egsae dn Romna. O astfe de permsune
se acord de Romna dac nformae pot utzate
n scopur asemntoare n Romna.
3+4 Dac autortatea competent dn Romna
consder c nformae prmte de a autortatea
competent a unu at stat membru pot ute, n
scopure prevzute a an. (1), autort competente
a unu a treea stat membru, e poate transmte
acestea dn urm, cu conda ca aceast transmtere
s respecte normee procedure prevzute de
prezentu ttu. Autortatea competent dn Romna
nformeaz autortatea competent a statuu membru
dn care provn nformae cu prvre a ntena sa de
a transmte nformae respectve unu stat membru
ter. n stuaa n care Romna este stat membru dn
care provn nformae aceasta se poate opune
transmter nformaor respectve n termen de 10
ze ucrtoare de a data prmr comuncr dn
partea statuu membru care dorete s transmt
nformae.
354 Permsunea de a utza potrvt an. (2)
nformae transmse n temeu an. (3) poate
acordat numa de ctre autortatea competent dn
Romna.
3:4 Informae, rapoartee, decarae orce ate
documente, precum cope certcate sau extrasee
dn aceste documente, obnute de autortatea
soctat dn at stat membru comuncate autort
soctante dn Romna n temeu prezentuu ttu, pot
nvocate ca dovez de ctre organsmee competente
dn Romna, n acea mod ca nformae, rapoartee,
decarae orce ate documente smare furnzate
de o autortate dn Romna.

Art# *)<=$* Limite
3*4 Autortatea soctat dn Romna furnzeaz
autort soctante dntr-un at stat membru
nformae prevzute a art. 1,*6*, cu conda ca
autortatea soctant s epuzat sursee uzuae de
nforma pe care e-ar putut utza n aceast
stuae pentru a obne nformae soctate, fr a
rsca s pun n perco atngerea scopuu urmrt.
Autortatea soctant dn Romna soct nformae
prevzute a art. 1,*6* autort soctate dn at stat
membru numa n stuaa n care au fost epuzate
sursee uzuae de nforma pe care e-ar putut
utza n aceast stuae pentru a obne nformae
soctate, fr a rsca s pun n perco atngerea
scopuu urmrt.
3$4 Prezentu ttu nu mpune Romne obgaa de
a efectua anchete sau de a comunca nforma, n
cazu n care efectuarea acestor anchete sau obnerea
nformaor respectve pentru propre scopur ar
contrar egsae dn Romna.
3+4 Autortatea competent dn Romna poate
refuza s furnzeze nforma, n cazu n care statu
membru soctant nu este n msur, dn motve
|urdce, s furnzeze nforma smare.
354 Furnzarea de nforma poate refuzat n
cazu n care ar conduce a dvugarea unu secret
comerca, ndustra or profesona sau a unu
procedeu comerca or a unor nforma a cror
dvugare ar contrar ordn pubce.
3:4 Autortatea soctat dn Romna comunc
autort soctante dn at stat membru motvee
refuzuu de a rspunde a cererea de nforma.

Art# *)<=$$ O1li'a!ii
3*4 n cazu n care un stat membru soct
nforma n temeu prezentuu ttu, Romna recurge
a mecansmu su de coectare de nforma pentru a
obne nformae soctate, char dac acestea nu
sunt necesare pentru propre scopur scae. Aceast
obgae nu aduce atngere art. 1,*621 an. (2)-(4), ae
cror dspoz nu pot n ncun caz nterpretate n
sensu autorzr Romne s refuze furnzarea
nformaor pentru smpu motv c acestea nu
preznt un nteres naona.
3$4 Prevedere art. 1,*621 an. (2) (4) nu pot n
ncun caz nterpretate ca permnd autort
soctate dn Romna s refuze furnzarea de
nforma pentru smpu motv c aceste nforma
sunt denute de o banc, de o at nsttue
nancar, de o persoan desemnat or care
aconeaz n catate de agent sau de admnstrator,
sau c nformae respectve se refer a partcpae
a captau une persoane.
3+4 Fr a aduce atngere an. (2), Romna poate
refuza transmterea nformaor soctate n cazu n
care aceste nforma se refer a peroade de
mpoztare dnante de data de 1 anuare 2011, ar
transmterea unor astfe de nforma ar putut
refuzat n temeu art. 12435 an. (1) dn Codu
sca dac ar fost soctate nante de data de 11
marte 2011.

Art# *)<=$+ L0r'irea coo/er0rii e,ti(e o-erite
uei !0ri ter!e
n cazu n care Romna ofer une r tere o
cooperare ma extns dect cea prevzut de
prezentu ttu, Romna nu poate refuza o astfe de
cooperare extns cu ncunu dntre ceeate state
membre care doresc s neze o astfe de cooperare
extns recproc cu Romna.

Art# *)<=$5 Formulare?ti/ 6i -ormate electroice
3*4 Cerere de nforma de anchete
admnstratve formuate potrvt art. 1,*6*
rspunsure aferente, conrmre de prmre, cerere
de nforma generae supmentare decarae de
ncapactate sau de refuz formuate n temeu art.
1,*611 se trmt, n msura posbuu, pe baza unu
formuar-tp adoptat de Comsa European potrvt
procedur prevzute a art. 26 an. (2) dn Drectva
2011/16/UE a Consuu dn 15 februare 2011 prvnd
cooperarea admnstratv n domenu sca de
abrogare a Drectve 77/99/CEE . Formuaree-tp pot
nsote de rapoarte, decara sau orce ate
documente, precum de cop certcate or de
extrase dn acestea.
3$4 Formuaru-tp prevzut a an. (1) ncude ce
pun urmtoaree nforma care trebue furnzate de
ctre autortatea soctant:
a4 denttatea persoane care face obectu
examnr sau a anchete;
14 scopu sca urmrt.
3+4 n msura n care se cunosc n acord cu
evoue nternaonae, autortatea soctant dn
Romna poate furnza numee adresa orcre
persoane despre care se crede c dene nformae
soctate, precum orce eement care poate facta
coectarea de nforma de ctre autortatea soctat
dn at stat membru.
354 Informae spontane conrmarea acestora,
prevzute a art. 1,*613 , respectv, art. 1,*614,
cerere de notcr admnstratve prevzute a art.
1,*61& rezutatu utzr nformaor prevzut
a art. 1,*61' se transmt prn ntermedu formuaruu-
tp adoptat de Comsa European potrvt procedur
prevzute a art. 26 an. (2) dn Drectva 2011/16/UE.
3:4 Schmbu automat obgatoru de nforma
prevzut a art. 1,*612 se efectueaz utznd un
format eectronc standardzat conceput pentru
factarea unu astfe de schmb automat bazat pe
formatu eectronc exstent n temeu art. 1248 dn
Codu sca, care trebue utzat pentru toate tpure
de schmbur automate de nforma, adoptat de
Comsa European potrvt procedur prevzute a art.
26 an. (2) dn Drectva 2011/16/UE .

Art# *)<=$: M0(uri /ractice
3*4 Informae comuncate n temeu prezentuu
ttu se furnzeaz, n msura posbuu, prn m|oace
eectronce, utznd reeaua CCN.
3$4 n stuaa n care Comsa European
efectueaz orce adaptare a reee CCN, Romna este
responsab s efectueze orce adaptare a sstemeor
sae necesar pentru a permte schmbu de nforma
de acest tp prn ntermedu reee CCN. Romna
renun a orce cerere de rambursare a chetueor
ocazonate de apcarea prezentuu ttu, exceptnd,
dup caz, chetuee cu onorare ptte experor.
3+4 Cerere de cooperare, ncusv cerere de
notcare, documentee anexate pot redactate n
orce mb aeas de comun acord de autortatea
soctat autortatea soctant. Cerere respectve
sunt nsote de o traducere n mba oca sau n una
dntre mbe ocae ae statuu membru a autort
soctate numa n stua specae, cnd autortatea
soctat motveaz cererea de traducere.

Art# *)<=$; O1li'a!ii (/eciale
Autortatea competent dn Romna dspune toate
msure necesare pentru:
a4 a asgura o coordonare ntern ecace a
msuror de organzare prevzute a art. 1,*6';
14 a stab o cooperare drect cu autorte
ceorate state membre, prevzute a art. 1,*6';
c4 a asgura buna funconare a sstemuu de
cooperare admnstratv prevzut de prezentu ttu.

CAP# E Rela!iile cu Comi(ia Euro/ea0

Art# *)<=$& E"aluare
3*4 Autortatea competent dn Romna mpreun
cu statee membre Comsa European examneaz
evaueaz funconarea sstemuu de cooperare
admnstratv prevzut de Drectva 2011/16/UE
transpus prn prezentu ttu.
3$4 Autortatea competent dn Romna transmte
Comse Europene orce nforma pertnente necesare
pentru evauarea ecact cooperr admnstratve
prevzute de prezentu ttu n ceea ce prvete
combaterea fraude a evazun scae.
3+4 Autortatea competent dn Romna transmte
Comse Europene o evauare anua a ecact
schmbuu automat obgatoru de nforma prevzut
a art. 1,*612, precum rezutatee practce obnute.
Formuaru conde de transmtere a evaur
anuae se adopt de ctre Comsa European potrvt
procedur prevzute a art. 26 an. (2) dn Drectva
2011/16/UE.
354 Informae comuncate Comse Europene de
autortatea competent dn Romna n temeu an.
(2) (3), precum orce raport sau document
eaborat de Comsa European pe baza acestor
nforma pot transmse ator state membre. Astfe
de nforma transmse Romne ntr sub ncdena
secretuu profesona benecaz de proteca
acordat nformaor asemntoare conform
egsae dn Romna. Rapoartee documentee
ntocmte de Comsa European pot utzate de
Romna doar n scopur anatce, fr a se pubca sau
a se pune a dspoza une ate persoane or a unu at
organsm fr acordu expres a Comse Europene.

CAP# EI Rela!iile cu !0rile ter!e

Art# *)<=$% ScBim1ul de i-orma!ii cu !0rile ter!e
3*4 n cazu n care autortatea competent dn
Romna prmete de a o ar ter nforma care
sunt n mod prevzb reevante pentru admnstrarea
apcarea egor dn Romna n prvna taxeor
mpozteor prevzute a art. 1,*6#, autortatea
competent dn Romna poate, n msura n care
acest ucru este perms n temeu unu acord cu ara
ter respectv, s comunce aceste nforma
autortor competente ae stateor membre pentru
care ar putea ute orcre autort soctante dn
at stat membru.
3$4 Autortatea competent dn Romna poate
transmte une r tere, potrvt normeor nterne
prvnd comuncarea dateor cu caracter persona ctre
re tere, nforma obnute n temeu prezentuu
ttu, dac toate conde de ma |os sunt ndepnte:
a4 autortatea competent a statuu membru dn
care provn nformae -a dat acordu cu prvre a
comuncarea acestora;
14 ara ter n cauz s-a anga|at s coopereze
pentru strngerea dovezor care s ateste caracteru
nereguamentar sau ega a tranzacor care sunt
susceptbe s contravn egsae scae or s
consttue o nccare a acestea.

CAP# EII Di(/ozi!ii 'eerale 6i 2ale

Art# *)<=$< Protec!ia datelor
Toate schmbure de nforma efectuate n
temeu prezentuu ttu se reazeaz cu respectarea
Leg nr. 677/2001 pentru proteca persoaneor cu
prvre a preucrarea dateor cu caracter persona
bera crcuae a acestor date, cu modcre
competre uteroare.
TITLUL EIII
Colectarea crea!elor 2(cale

CAP# * Di(/ozi!ii 'eerale

Art# **) Colectarea crea!elor 2(cale
3*4 n sensu prezentuu ttu, coectarea const n
exerctarea acunor care au ca scop stngerea
creaneor scae.
3$4 Coectarea creaneor scae se face n temeu
unu ttu de crean sau a unu ttu executoru, dup
caz.
3+4 Ttu de creant este actu prn care se
stabeste s se ndvduazeaz creanta sca,
ntocmt de organee competente sau de persoanee
ndrepttte, potrvt eg. Asemenea ttur pot :
a4 decza de mpunere;
14 decarata sca;
c4 decza refertoare a obgat de pat accesor;
d4 decarata vama;
e4 decza prn care se stabesc s se
ndvduazeaz datora vama, mpoztee, taxee s
ate sume care se datoreaz n vam, potrvt eg,
ncusv accesore;
-4 procesu-verba de constatare s sanctonare a
contravente, ntocmt de organu prevzut de ege,
pentru obgate prvnd pata amenzor
contraventonae;
'4 decza de atragere a rspunder sodare ems
potrvt art. 2';
B4 ordonanta procuroruu, ncheerea sau
dspoztvu hotrr nstante |udectorest or un
extras certcat ntocmt n baza acestor acte, n cazu
creanteor scae stabte, potrvt eg, de procuror
sau de nstanta |udectoreasc.
3orme metodoloice

Art# **)=* E"ide!a crea!elor 2(cale
3*4 n scopu exerctr actvt de coectare a
creaneor scae, organee scae dn subordnea
Agene Naonae de Admnstrare Fsca
organzeaz, pentru ecare contrbuab, evdena
creaneor scae modu de stngere a acestora.
3$4 Contrbuab au acces a nformae dn
evdena creaneor scae potrvt procedur aprobate
prn ordn a preednteu Agene Naonae de
Admnstrare Fsca.

Art# *** Termeele de /lat0
3*4 Creanee scae sunt scadente a exprarea
termeneor prevzute de Codu sca sau de ate eg
care e regementeaz.
3$4 Pentru dferenee de obga scae prncpae
pentru obgae scae accesor, stabte potrvt
eg, termenu de pat se stabete n funce de data
comuncr acestora, astfe:
a4 dac data comuncr este cuprns n
ntervau 1 - 15 dn un, termenu de pat este pn
a data de 5 a un urmtoare;
14 dac data comuncr este cuprns n
ntervau 16 - 31 dn un, termenu de pat este pn
a data de 20 a un urmtoare.
3+4 Pentru obgae scae eaonate sau
amnate a pat, precum pentru accesore
acestora termenu de pat se stabete prn
documentu prn care se acord nesnrea respectv.
354 Pentru creanee scae, admnstrate de
Mnsteru Econome Fnaneor, care nu au
prevzute termene de pat, acestea vor stabte
prn ordn a mnstruu econome naneor.
35=*4 Pentru creanee scae stabte pe baza
decaraor scae crora se apc prevedere art.
114 an. (21) care au termenu de pat dfert de
data de 25, acesta se nocuete cu data de 25 a un
prevzute de actu normatv care e regementeaz.
3:4 Pentru creanee scae ae bugeteor ocae
care nu au prevzute termene de pat, acestea se
stabesc prn ordn comun a mnstruu nterneor
reforme admnstratve a mnstruu econome
naneor.
3;4 Contrbue socae admnstrate de Mnsteru
Econome Fnaneor, dup cacuarea renerea
acestora conform regementror egae n matere, se
vreaz pn a data de 25 a un urmtoare cee
pentru care se efectueaz pata drepturor saarae.
3&4 777 Abrogat.
3%4 777 Abrogat.
3<4 777 Abrogat.


Not : Conform cu Ordonana Guvernului nr. 30/2011 :
"ART. XI
1! "en#ru o$li%aiile fi&cale re&#an#e la 31 au%u&# 2011' (enali#)ile de
*n#+r,iere &e anulea,) &au &e reduc' a&#fel:
a! (enali#)ile de *n#+r,iere &e anulea,) dac) o$li%aiile (rinci(ale -i
do$+n,ile aferen#e ace&#ora &e &#in% (rin (la#) volun#ar) &au com(en&are
(+n) la 31 decem$rie 2011.
$! (enali#)ile de *n#+r,iere &e reduc cu /00 dac) o$li%aiile (rinci(ale -i
do$+n,ile aferen#e ace&#ora &e &#in% (rin (la#) volun#ar) &au com(en&are
(+n) la 30 iunie 2012.
2! "en#ru do$+n,ile da#ora#e (+n) la da#a &#in%erii -i &#a$ili#e (rin
deci,ii comunica#e du() acea&#) da#)' condiia &e con&ider) *nde(lini#)
dac) do$+n,ile &e &#in% (+n) la #ermenul de (la#) (rev),u# la ar#. 111 alin.
2! din Ordonana Guvernului nr. 12/2003 (rivind Codul de (rocedur)
fi&cal)' re(u$lica#)' cu modific)rile -i com(le#)rile ul#erioare.
3! 2n ca,ul (rev),u# la alin. 1!' &e de&fiinea,)' #o#al &au (arial' c3iar
dac) *m(o#riva ace&#ora &4au e5erci#a# ori nu c)i de a#ac' ac#ele
admini&#ra#ive fi&cale &au #i#lurile e5ecu#orii (rin care &4au &#a$ili# creane
fi&cale acce&orii aferen#e creanelor fi&cale (rinci(ale' &#in&e (o#rivi# alin.
1!.
6! "revederile alin. 1! 4 3! &e a(lic) *n mod core&(un,)#or -i (en#ru o
co#) de /00 din ma7or)rile de *n#+r,iere' re(re,en#+nd com(onen#a de
(enali#a#e a ace&#ora' aferen#e o$li%aiilor fi&cale &#in&e (rin (la#) &au
com(en&are."

Art# ***=* Pre"ederi (/eciale /ri"id (cade!a 6i
declararea crea!elor 2(cale
Creanee scae pentru care, potrvt Coduu sca sau
ator eg care e regementeaz, scadena termenu de
decarare se mpnesc a 25 decembre sunt scadente se
decar pn a data de 21 decembre. n stuaa n care
data de 21 decembre este z neucrtoare, creanee
scae sunt scadente se decar pn n utma z
ucrtoare anteroar date de 21 decembre.

Art# **$ Certi2catul de ate(tare 2(cal0
3*4 Certcatu de atestare sca se emte de organu
sca competent a soctarea contrbuabor. Certcatu
se emte dn ocu sau a soctarea ator autort
pubce, n cazure n conde prevzute de
regementre egae n vgoare. Prevedere art. 11 se apc
n mod corespunztor.
3$4 Certcatu de atestare sca se ebereaz pe
baza dateor cuprnse n evdena pe pttor a organuu
sca competent cuprnde creanee scae exgbe,
exstente n sod n utma z a un anteroare depuner
cerer, denumt un de refern, neachtate pn a
data eberr acestua.
3+4 n stuaa n care se emt certcate de atestare
sca n prmee 5 ze ucrtoare ae un, acestea vor
cuprnde creanee scae exgbe, exstente n sod a
sfrtu un anteroare un de refern neachtate
pn a data eberr acestora.
354 Certcatu de atestare sca se emte n termen
de 5 ze ucrtoare de a data depuner cerer poate
utzat de persoana nteresat pe o peroad de pn a 30
de ze de a data eberr. n cazu persoaneor zce,
peroada n care poate utzat este de pn a 90 de ze
de a data eberr. Pe peroada de utzare, certcatu
poate prezentat de contrbuab, n orgna sau n cope
egazat, orcru soctant.
35=*4 Organu sca emtent poate nscre n
certcatu de atestare sca sumee certe, chde
exgbe pe care contrbuabu soctant e are de ncasat
de a autort contractante dente potrvt Ordonane de
urgen a Guvernuu nr. 34/2006 prvnd atrburea
contracteor de achze pubc, a contracteor de
concesune de ucrr pubce a contracteor de
concesune de servc, aprobat cu modcr competr
prn Legea nr. 337/2006. nscrerea se face n baza unu
document eberat de autortatea contractant prn care se
certc c sumee sunt certe, chde exgbe.
3:4 n certcatu de atestare sca vor cuprnse
orce ate menun cu prvre a stuaa sca a
contrbuabuu, prevzute prn ordn a mnstruu
naneor pubce.
3;4 Orce persoan care dene pr socae a o
socetate comerca poate socta eberarea unu
certcat de atestare sca a socet.

Art# **+ Certi2catul de ate(tare 2(cal0 emi( de
autorit0!ile admii(tra!iei /u1lice locale
3*4 Certcatu de atestare sca se emte de
organu sca competent a autort admnstrae
pubce ocae, a soctarea contrbuabuu sau a
notaruu, respectv a mputernctuu acestua,
conform deegr date de ctre contrbuab.
3$4 Certcatu de atestare sca se ebereaz pe
baza dateor cuprnse n evdena pe pttor a
organuu sca competent cuprnde creanee scae
exgbe, exstente n sod n prma z a un urmtoare
depuner cerer.
3+4 Certcatu de atestare sca se emte n
termen de ce mut dou ze ucrtoare de a data
soctr poate utzat de contrbuab pe toat
peroada un n care se emte. Pe peroada de
utzare, certcatu poate prezentat de contrbuab,
n orgna sau n cope egazat, orcru soctant.
354 Pentru nstrnarea dreptuu de propretate
asupra cdror, terenuror a m|oaceor de
transport, contrbuab trebue s preznte certcate
de atestare sca prn care s se ateste achtarea
tuturor obgaor scae de pat datorate autort
admnstrae pubce ocae n a cre raz se a
nregstrat sca bunu ce se nstrneaz, potrvt an.
(2), ncusv sumee reprezentnd amenz exstente n
evdena organuu sca. Pentru bunu care se
nstrneaz, mpoztu datorat este ce recacuat
pentru a reecta peroada dn an n care mpoztu se
apc persoane care nstrneaz, potrvt Coduu
sca.
3:4 Actee prn care se nstrneaz cdr,
terenur, respectv m|oace de transport, cu nccarea
prevederor an. (4), sunt nue de drept.
3;4 Prevedere an. (4) (5) nu sunt apcabe n
cazu procedur de executare st, procedur
nsovene proceduror de chdare.


CAP# $ Sti'erea crea!elor 2(cale /ri /lat09
com/e(are 6i re(tituire

Art# **5 Di(/ozi!ii /ri"id e-ectuarea /l0!ii
3*4 Pe ctre organee scae se efectueaz prn
ntermedu bncor, trezoreror a ator nsttu
autorzate s derueze operaun de pat.
3$4 *** Abrogat.
3$=*4 Debtor vor efectua pata mpozteor, taxeor,
contrbuor a ator sume datorate bugetuu genera
consodat, prevzute prn ordn a preednteu Agene
Naonae de Admnstrare Fsca, ntr-un cont unc, prn
utzarea unu ordn de pat pentru Trezorera Statuu
pentru obgae datorate bugetuu de stat a unu ordn
de pat pentru Trezorera Statuu pentru ceeate obga
de pat.
3$=$4 Dstrburea sumeor dn contu unc se face de
organu sca competent, dstnct pe ecare buget sau
fond, dup caz, proporona cu obgae datorate.
3$=+4 n cazu n care suma ptt nu acoper
obgate scae datorate unu buget sau fond, dstrburea
n cadru ecru buget sau fond se face n urmtoarea
ordne:
a4 pentru toate mpoztee s contrbute cu retnere a
surs;
14 pentru toate ceeate obgat scae prncpae;
c4 pentru obgate scae accesor aferente
obgatorprevzute a t. a) s b).
3$=54 Metodooga de dstrbure a sumeor ptte n
contu unc de stngere a obgaor scae se aprob
prn ordn a preednteu Agene Naonae de
Admnstrare Fsca.
3$=:4 Pata obgaor scae, atee dect cee
prevzute a an. (21), se efectueaz de ctre debtor,
dstnct pe ecare mpozt, contrbue ate sume
datorate bugetuu genera consodat.
3$=;4 n stuaa n care pata se efectueaz de
ctre o at persoan dect debtoru, dspozte art.
1.472 1.474 dn Legea nr.
287/2009 prvnd Codu cv, repubcat, cu
modcre uteroare, se apc n mod corespunztor
(art. 21-26 se apc ncepnd cu data de 1
anuare 2008. La aceea dat se abrog prevedere
art. 114 an. (2) dn Ordonana Guvernuu nr. 92/2003
prvnd Codu de procedur sca, repubcat.
Pentru contrbuab care ptesc ntegra a
termenee prevzute de ege obgae scae care nu
au ate obga scae restante, prevedere se apc
pentru pata obgaor scae ncepnd cu cee aferente
un septembre 2007.)
3$=&4 Prn excepte de a prevedere an. (22), n
cazu n care debtor benecaz de nesnr a pat
potrvt regementror egae n vgoare or se a sub
ncdenta Leg nr. 85/2006 prvnd procedura nsovente,
cu modcre s competre uteroare, dstrburea
sumeor achtate n contu unc se efectueaz de ctre
organu sca competent, potrvt ordn prevzute la art.
11! an. (1) sau (3), dup caz, ndferent de tpu de
creant.
3+4 n cazu stnger prn pat a obgaor scae,
momentu p este:
a4 n cazu por n numerar, data nscrs n
documentu de pat eberat de organee sau
persoanee abtate de organu sca;
14 n cazu por efectuate prn mandat pota,
data pote, nscrs pe mandatu pota;
c4 n cazu por efectuate prn decontare
bancar, data a care bnce debteaz contu
pttoruu pe baza nstrumenteor de decontare
specce, astfe cum aceast nformae este transms
prn mesa|u eectronc de pat de ctre nsttua
bancar natoare, potrvt regementror specce n
vgoare, cu excepa stuae prevzute a art. 121, data
putnd dovedt prn extrasu de cont a
contrbuabuu;
c=*4 n cazu por efectuate prn ntermedu
carduror bancare, data a care a fost efectuat
tranzaca, astfe cum este conrmat prn procedura
de autorzare a acestea; procedura categore de
mpozte, taxe, contrbu ate ventur ae bugetuu
genera consodat care pot ptte prn ntermedu
carduror bancare se aprob prn ordn a preednteu
Agene Naonae de Admnstrare Fsca;
d4 pentru obgae scae care se stng prn
anuare de tmbre scae mobe, data nregstrr a
organu competent a documentuu sau a actuu
pentru care s-au depus anuat tmbree datorate
potrvt eg.
354 Pentru creanee scae admnstrate de
Agena Naona de Admnstrare Fsca unte
subordonate, organu sca, a cererea debtoruu, va
efectua ndreptarea eroror dn documentee de pat
ntocmte de acesta va consdera vaab pata de a
momentu efectur acestea, n suma dn contu
debtoruu nscrse n documentu de pat, cu conda
debtr contuu acestua a credtr unu cont
bugetar.
3:4 Prevedere an. (4) se apc n mod
corespunztor de ctre ceeate autort pubce
care, potrvt eg, admnstreaz creane scae.
3;4 Cererea poate depus n termen de 5 an,
sub sanctunea decder. Termenu ncepe s curg de
a data de 1 anuare a anuu urmtor ceu n care s-a
efectuat pata.
3&4 Procedura de ndreptare a eroror va
aprobat prn ordn a mnstruu econome
naneor.
3orme metodoloice
3%4 J 3*;4 *** Abrogate.
Art# **: Ordiea (ti'erii datoriilor
3*4 Dac un contrbuab datoreaz ma mute tpur de
mpozte, taxe, contrbu ate sume reprezentnd
creane scae prevzute a art. 21 an. (2) t. a), ar suma
ptt nu este sucent pentru a stnge toate datore,
atunc se stng datore coreatve aceu tp de crean
sca prncpa pe care o stabete contrbuabu sau
care este dstrbut, potrvt prevederor art. 114, de ctre
organu sca competent, dup caz, stngerea efectundu-
se, de drept, n urmtoarea ordne:
a4 sumee datorate n contu rate dn una curent dn
gracu de pat a obgae scae pentru care s-a aprobat
o eaonare a pat, precum dobnda sau ma|orarea de
ntrzere, dup caz, datorat n una curent dn grac sau
suma amnat a pat, mpreun cu dobnda sau
ma|orarea de ntrzere, dup caz, datorat pe peroada
amnr, n cazu n care termenu stabt pentru pata
sumeor respectve se mpnete n una curent, precum
obgae scae curente de a cror pat depnde
mennerea vaabt nesnr acordate;
14 toate obgate scae prncpae, n ordnea
vechm, s apo obgate scae accesor, n ordnea
vechm. n cazu stnger creanteor scae prn dare n
pat, se apc prevedere art. 1&! an. (41)
c4 sumee datorate n contu urmtoareor rate dn
gracu de pat a obgae scae pentru care s-a aprobat
eaonarea, pn a concurena cu suma eaonat a pat
sau pn a concurena cu suma achtat, dup caz,
precum suma amnat a pat mpreun cu dobnda
sau ma|orarea de ntrzere datorat pe peroada amnr,
dup caz;
d4 obgae cu scadene vtoare, a soctarea
contrbuabuu.
3$4 Vechmea obgaor scae de pat se stabete
astfe:
a4 n funce de scaden, pentru obgae scae
prncpae;
14 n funce de data comuncr, pentru dferenee de
obga scae prncpae stabte de organee
competente, precum pentru obgae scae accesor;
c4 n funce de data depuner a organu sca a
decaraor scae rectcatve, pentru dferenee de
obga scae prncpae stabte de contrbuab.
3+4 Pentru debtor care se a sub ncdena Leg nr.
85/2006 prvnd procedura nsovene, cu modcre
competre uteroare, ordnea de stngere este
urmtoarea:
a4 obga scae cu termene de pat dup data
deschder procedur nsovene, n ordnea vechm, cu
excepa ceor prevzute n panu de reorganzare
conrmat;
14 sume datorate n contu rateor dn programee de
p ae obgaor scae, cuprnse n panu de
reorganzare |udcar conrmat, precum obgae
accesor datorate pe peroada reorganzr, dac n pan
s-au prevzut cacuarea pata acestora;
c4 obga scae datorate neachtate cu termene
de pat anteroare date a care s-a deschs procedura
nsovene, n ordnea vechm, pn a stngerea ntegra
a acestora, n stuaa contrbuabor aa n stare de
fament;
d4 ate obga scae n afara ceor prevzute a t. a)
- c).
3+=*4 Prn excepe de a prevedere an. (1), n cazu
contrbuabor care benecaz de a|utor de stat sub
form de subven de a bugetu de stat pentru
competarea venturor propr, potrvt eg, se stng cu
prortate obgae scae aferente peroade scae a
care se refer subvena, ndferent dac pata este
efectuat dn subvene sau dn venture propr.
3+=$4 Prn excepte de a prevedere an. (1), n cazu
obgaor scae de pat stabte de organee de
nspecte sca, precum a amenzor de orce fe, se
stnge cu prortate obgaa sca sau amenda pe care o
aege contrbuabu. (Se apc ncepnd cu data de 1
noembre 2012).
354 Organu sca competent va comunca debtoruu
modu n care a fost efectuat stngerea datoror
prevzut a an. (1), cu ce pun 5 ze nante de
urmtoru termen de pat a obgaor scae.
3:4 *** Abrogat
3orme metodoloice
Art# **; Com/e(area
3*4 Prn compensare se stng creanee statuu sau
untor admnstratv-tertorae or subdvzunor
acestora reprezentnd mpozte, taxe, contrbu
ate sume datorate bugetuu genera consodat cu
creanee debtoruu reprezentnd sume de
rambursat, de resttut sau de pat de a buget, pn
a concurena cee ma mc sume, cnd ambee pr
dobndesc recproc att catatea de credtor, ct pe
cea de debtor, cu conda ca respectvee creane s
e admnstrate de aceea autortate pubc.
3$4 Creanee scae ae debtoruu se
compenseaz cu obga datorate aceua buget,
urmnd ca dn dferena rmas s e compensate
obgae datorate ator bugete, n mod proportona,
cu respectarea condor prevzute a an.(1).
3+4 Creanee scae rezutate dn raportur |urdce
vamae se compenseaz cu creanee scae ae
debtoruu reprezentnd sume de resttut de aceea
natur. Eventuaee dferente rmase se compenseaz
cu ate obga scae ae debtoruu, n ordnea
prevzut a an. (2).
354 Dac egea nu prevede atfe, compensarea
opereaz de drept a data a care creanee exst
deodat, nd deopotrv certe, chde exgbe.
3:4 n sensu prezentuu artco, creanee sunt
exgbe:
a4 a data scadente, potrvt art. 111;
14 a termenu prevzut de ege pentru depunerea
decontuu cu sum negatv de TVA cu opune de
rambursare, n mta sume aprobate a rambursare
prn decza ems de organu sca potrvt eg;
c4 a data depuner cerer de restture, n mta
sume aprobate pentru restture prn decza ems de
organu sca potrvt eg, pentru cerere de restture
a accze sau taxe pe vaoarea adugat, dup caz,
depuse potrvt Coduu sca;
d4 a data comuncr decze, pentru obgae
scae prncpae, precum pentru obgae scae
accesor stabte de organee competente prn decze;
e4 a data depuner a organu sca a decaraor
scae rectcatve, pentru dferenee de obga
scae prncpae stabte de contrbuab;
-4 a data comuncr actuu de ndvduazare a
sume, pentru obgate de pat de a buget;
'4 a data prmr, n conde eg, de ctre
organu sca a tturor executor emse de ate
nsttu, n vederea executr ste;
B4 a data depuner cerer de restture, n mta
sume aprobate pentru restture prn decza ems de
organu sca potrvt eg, pentru sumee de resttut
conform art. 11&.
3:=*4 Creantee scae rezutate dn cesunea
notcat potrvt prevederor art. 3, se stng prn
compensare cu obgate cesonaruu a data
notcr cesun.
3;4 Compensarea se constat de ctre organu
sca competent, a cererea debtoruu sau dn ocu.
Dspoze art.11! prvnd ordnea stnger datoror
sunt apcabe n mod corespunztor.
3&4 Organu sca competent comunc debtoruu
decza cu prvre a efectuarea compensr, n termen
de 7 ze de a data efectur operatun.
3orme metodoloice
Art# **& Re(tituiri de (ume
3*4 Se resttue, a cerere, debtoruu urmtoaree
sume:
a4 cee ptte fr exstena unu ttu de crean;
14 cee ptte n pus fa de obgaa sca;
c4 cee ptte ca urmare a une eror de cacu;
d4 cee ptte ca urmare a apcr eronate a
prevederor egae;
e4 cee de rambursat de a bugetu de stat;
-4 cee stabte prn hotrr ae organeor |udcare
sau ae ator organe competente potrvt eg;
'4 cee rmase dup efectuarea dstrbur
prevzute a art. 1&,;
B4 cee rezutate dn vaorcarea bunuror
sechestrate sau dn renere prn poprre, dup caz, n
temeu hotrr |udectoret prn care se dspune
desnarea executr ste.
3$4 Prn excepe de a prevedere an. (1), sumee
de resttut reprezentnd dferene de mpozte
rezutate dn reguarzarea anua a mpoztuu pe
vent datorat de persoanee zce se resttue dn ocu
de organee scae competente, n termen de ce mut
60 de ze de a data comuncr decze de mpunere.
3$=*4 Prn excepe de a prevedere an. (1),
sumee ncasate prn poprre, n pus fa de creanee
scae pentru care s-a nnat poprrea, se resttue
dn ocu de organu sca n termen de ce mut 5 ze
ucrtoare de a data ncasr.
3+4 Dferenee de mpozt pe vent de resttut ma
mc de 5 e (RON) vor rmne n evdena sca spre
a compensate cu dator vtoare, urmnd a se
resttu atunc cnd suma cumuat a acestora
depete mta menonat.
354 Prn excepe de a an. (3), dferenee ma
mc de 5 e (RON) se vor putea resttu n numerar
numa a soctarea contrbuabuu.
3:4 n cazu resttur sumeor n vaut conscate,
aceasta se reazeaz conform eg, n e a cursu de
refern a pee vautare pentru euro, comuncat de
Banca Naona a Romne, de a data rmner
dentve revocabe a hotrr |udectoret prn
care se dspune restturea.
3;4 Dac debtoru nregstreaz obga scae
restante, sumee prevzute a an. (1), (2) (21), se
vor resttu numa dup efectuarea compensr potrvt
prezentuu cod.
3&4 n cazu n care suma de rambursat sau de
resttut este ma mc dect obgae scae restante
ae debtoruu, se va efectua compensarea pn a
concurena sume de rambursat sau de resttut.
3%4 n cazu n care suma de rambursat sau de
resttut este ma mare dect suma reprezentnd
obga scae restante ae debtoruu, se va efectua
compensarea pn a concurena obgaor scae
restante, dferena rezutat resttundu-se debtoruu.
3<4 Procedura de restture de rambursare a
sumeor de a buget, ncusv modatatea de acordare
a dobnzor prevzute a art. 124, se aprob prn ordn
a mnstruu econome naneor.
Art# **% O1li'a!ia 10cilor (u/u(e re'imului de
(u/ra"e'Bere (/ecial0 (au de admii(trare (/ecial0
Bnce supuse regmuu de supraveghere speca
sau de admnstrare speca care efectueaz pe
dspuse n mta ncasror vor deconta znc, cu
prortate, sumee reprezentnd obga scae
cuprnse n ordnee de pat emse de debtor /sau
creane scae nscrse n adresa de nnare a poprr
transms de organee scae.

CAP# + Do1Hzi9 /ealit0!i de itHrziere (au
ma.or0ri de 8tHrziere
Art# **< Di(/ozi!ii 'eerale /ri"id do1Hzi 6i
/ealit0!i de 8tHrziere
3*4 Pentru neachtarea a termenu de scaden de
ctre debtor a obgaor de pat, se datoreaz dup
acest termen dobnz penat de ntrzere.
3$4 Nu se datoreaz dobnz penat de
ntrzere pentru sumee datorate cu ttu de amenz
de orce fe, obga scae accesor stabte potrvt
eg, chetue de executare st, chetue |udcare,
sumee conscate, precum sumee reprezentnd
echvaentu n e a bunuror sumeor conscate
care nu sunt gste a ocu fapte.
3+4 Dobnze penate de ntrzere se fac
vent a bugetu crua aparne creana prncpa.
354 Dobnze penate de ntrzere se
stabesc prn decz ntocmte n conde aprobate
prn ordn a preednteu Agene Naonae de
Admnstrare Fsca, cu excepa stuae prevzute
a art. 142 an. (6).
Art# *$) Do1Hzi
3*4 Dobnze repreznt echvaentu pre|udcuu
creat ttuaruu creane scae ca urmare a neachtr
de ctre debtor a obgaor de pat a scaden se
cacueaz pentru ecare z de ntrzere, ncepnd cu
zua medat urmtoare termenuu de scaden
pn a data stnger sume datorate ncusv.
3$4 Pentru dferenee supmentare de creane
scae rezutate dn corectarea decaraor sau
modcarea une decz de mpunere, dobnze se
datoreaz ncepnd cu zua medat urmtoare
scadene creane scae pentru care s-a stabt
dferena pn a data stnger acestea ncusv.
3+4 n stuaa n care dferenee rezutate dn
corectarea decaraor sau modcarea une decz de
mpunere sunt negatve n raport cu sumee stabte
na, se datoreaz dobnz pentru suma datorat
dup corectare or modcare, ncepnd cu zua
medat urmtoare scadene pn a data stnger
acestea ncusv.
354 Prn excepe de a prevedere an. (1), se
datoreaz dobnz dup cum urmeaz:
a4 pentru mpoztee, taxee contrbue stnse
prn executare st, pn a data ntocmr procesuu-
verba de dstrbure ncusv. n cazu p preuu n
rate, dobnze se cacueaz pn a data ntocmr
procesuu-verba de dstrbure a avansuu. Pentru
suma rmas de pat, dobnze sunt datorate de
ctre cumprtor;
14 pentru mpoztee, taxee, contrbue ate
sume datorate bugetuu genera consodat de ctre
debtoru decarat nsovab care nu are ventur
bunur urmrbe, pn a data trecer n evdena
separat, potrvt prevederor art. 1&#.
3:4 Modu de cacu a dobnzor aferente sumeor
reprezentnd eventuae dferene ntre mpoztu pe
prot ptt a data de 25 anuare a anuu urmtor
ceu de mpunere mpoztu pe prot datorat
conform decarae de mpunere ntocmte pe baza
stuae nancare anuae va regementat prn norme
metodoogce aprobate prn ordn a preednteu
Agene Naonae de Admnstrare Fsca.
3;4 Pentru obgae scae neachtate a termenu
de pat, reprezentnd mpoztu pe vent, se
datoreaz dobnz dup cum urmeaz:
a4 pentru anu sca de mpunere, dobnze
pentru pe antcpate stabte de organu sca prn
decz de p antcpate se cacueaz pn a data
p debtuu sau, dup caz, pn a data de 31
decembre;
14 dobnze pentru sumee neachtate n anu de
mpunere potrvt t. a), se cacueaz ncepnd cu
data de 1 anuare a anuu urmtor pn a data
stnger acestora ncusv;
c4 n cazu n care mpoztu pe vent stabt prn
decza de mpunere anua este ma mc dect ce
stabt prn decze de p antcpate, dobnze se
recacueaz, ncepnd cu data de 1 anuare a anuu
urmtor ceu de mpunere, a sodu neachtat n
raport cu mpoztu anua stabt prn decza de
mpunere anua, urmnd a se face reguarzarea
dobnzor n mod corespunztor.
3&4 Nveu dobnz este de 0,04% pentru ecare
z de ntrzere poate modcat prn ege
bugetare anuae.
3orme metodoloice
Art# *$)=* Pealit0!i de 8tHrziere
3*4 Penate de ntrzere repreznt sancunea
pentru nendepnrea obgaor de pat a scaden
se cacueaz pentru ecare z de ntrzere,
ncepnd cu zua medat urmtoare termenuu de
scaden pn a data stnger sume datorate
ncusv. Dspoze art. 120 an. (2)-(6) sunt apcabe
n mod corespunztor.
3$4 Nveu penat de ntrzere este de 0,02%
pentru ecare z de ntrzere.
3+4 Penatatea de ntrzere nu ntur obgaa
de pat a dobnzor.
(Acest artco ntr n vgoare dn 1 ue 2013)
Art# *$* Do1azi 6i /ealit0!i de 8tHrziere 8 cazul
/l0!ilor e-ectuate /ri decotare 1acar0
3*4 Nedecontarea de ctre unte bancare a
sumeor cuvente bugetuu genera consodat n
termen de 3 ze ucrtoare de a data debtr contuu
pttoruu nu exonereaz pe pttor de obgaa de
pat a sumeor respectve atrage pentru acesta
dobnz penat de ntrzere a nveu ceor
prevzute a art. 12, 1201, dup termenu de 3 ze.
3$4 Pentru recuperarea sumeor datorate bugetuu
nedecontate de unte bancare, precum a
dobnzor penator de ntrzere prevzute a
an. (1), pttoru se poate ndrepta mpotrva unt
bancare respectve.
Art# *$$ Do1Hzi 6i /ealit0!i de 8tHrziere 8 cazul
com/e(0rii
n cazu creaneor scae stnse prn compensare,
dobnze penate de ntrzere sau ma|orre de
ntrzere, dup caz, se cacueaz pn a data prevzut
aart. 116 an. (4).
3orme metodoloice
Art# *$$=* Do1Hzi 6i /ealit0!i de 8tHrziere 8
cazul de(cBiderii /rocedurii i(ol"e!ei
n cazu contrbuabor crora s-a deschs
procedura nsovente, pentru creantee scae nscute
anteror sau uteror date deschder procedur
nsovente se datoreaz dobnz s penatt de
ntrzere potrvt eg care regementeaz aceast
procedur.
Art# *$$=$ Do1Hzi 6i /ealit0!i de 8tHrziere 8
cazul cotri1ua1ililor /etru care (?a /rou!at o
Bot0rHre de dizol"are
3*4 Pentru creanee scae nscute anteror sau
uteror date nregstrr hotrr de dzovare a
contrbuabuu a regstru comeruu, ncepnd cu
aceast dat nu se ma datoreaz nu se cacueaz
dobnz penat de ntrzere.
3$4 n cazu n care prn hotrre |udectoreasc
revocab a fost desnat actu care a stat a baza
nregstrr dzovr, se cacueaz dobnz
penat de ntrzere ntre data nregstrr a
regstru comeruu a acteor de dzovare data
rmner revocabe a hotrr de desnare.
Art# *$+ Do1Hzi 8 cazul 8le(irilor la /lat0
Pe peroada pentru care au fost acordate nesnr
a pata obgaor scae restante se datoreaz
dobnz pentru obgae scae ce fac obectu
nesnr a pat, cu excepa ceor prevzute a art.
11* an. (2).
3orme metodoloice
Art# *$5 Do1Hzi 8 cazul (umelor de re(tituit (au
de ram1ur(at de la 1u'et
3*4 Pentru sumee de resttut sau de rambursat de a
buget contrbuab au dreptu a dobnd dn zua
urmtoare exprr termenuu prevzut a art. 11& an. (2)
(21) sau a art. &,, dup caz, pn a data stnger prn
orcare dntre modate prevzute de ege. Acordarea
dobnzor se face a cererea contrbuabor.
3$4 Nveu dobnz este ce prevzut a art.
12, an. (7) se suport dn acea buget dn care se
resttue or se ramburseaz, dup caz, sumee
soctate de pttor.
3orme metodoloice
Art# *$5=* Ma.or0ri de 8tHrziere 8 cazul
crea!elor datorate 1u'etelor locale
3*4 Prn excepe de a prevedere art. 11* an. (1)
art. 12,61, pentru neachtarea a termenu de
scaden de ctre debtor a obgaor de pat
datorate bugeteor ocae, se datoreaz dup acest
termen ma|orr de ntrzere.
3$4 Nveu ma|orr de ntrzere este de 2% dn
cuantumu obgaor scae prncpae neachtate n
termen, cacuat pentru ecare un sau fracune de
un, ncepnd cu zua medat urmtoare termenuu
de scaden pn a data stnger sume datorate
ncusv.
3+4 Prevedere art. 11* -124 sunt apcabe n
mod corespunztor.
354 Pentru sumee de resttut de a bugetu oca
se datoreaz dobnd. Nveu modu de cacu a
dobnz sunt cee prevzute a an. (2)


CAP# 5 @le(iri la /lat0

Art# *$: @le(iri la /lata o1li'a!iilor 2(cale
3*4 La cererea temenc |ustcat a
contrbuabor, organu sca competent poate acorda
pentru obgae scae restante, att nantea
nceper executr ste, ct n tmpu efectur
acestea, nesnr a pat, n conde eg.
3$4 La cererea temenc |ustcat a debtoror,
persoane zce sau |urdce, credtor bugetar oca,
prn autorte admnstrae pubce ocae care
admnstreaz aceste bugete, pot acorda, pentru
obgae bugetare restante pe care e admnstreaz,
urmtoaree nesnr a pat:
a4 eaonr a pata mpozteor, taxeor, chror,
redeveneor, contrbuor a ator obga a bugetu
oca;
14 amnr a pata mpozteor, taxeor, chror,
contrbuor a ator obga a bugetu oca;
c4 eaonr a pata ma|orror de ntrzere de
orce fe, cu excepa ma|orror de ntrzere datorate
pe peroada de eaonare;
d4 amnr /sau scutr or amnr /sau
reducer de ma|orr de ntrzere, cu excepa
ma|orror de ntrzere datorate pe peroada de
amnare;
e4 scutr sau reducer de mpozte taxe ocae, n
conde eg.
3+4 Procedura de acordare a nesnror a pat
pentru creanee bugetare ocae se stabete prn
acte normatve specae.
354 Pentru acordarea nesnror a pat credtor
bugetar oca vor cere debtoror constturea de
garan.
3:4 Pentru obgae a bugetu oca, datorate
neachtate dup data de 1 ue 2003 de ctre
persoanee zce, garana este:
a4 o sum ega cu dou rate med dn eaonare,
reprezentnd obga bugetare ocae eaonate
ma|orr de ntrzere cacuate, n cazu eaonror a
pat;
14 o sum rezutat dn raportu dntre
contravaoarea debteor amnate ma|orre de
ntrzere cacuate numru de un aprobate pentru
amnare a pat, n cazu amnror a pat.
3;4 Pentru obgae a bugetu oca, datorate
neachtate dup data de 1 ue 2003 de ctre
persoanee |urdce, garana este de 100% dn totau
creane bugetare ocae pentru care s-a acordat
nesnrea.

CAP# : Co(tituirea de 'ara!ii

Art# *$; Co(tituirea de 'ara!ii
Organu sca soct constturea une garan
pentru:
a4 suspendarea executr ste n conde art.
14' an. (7);
14 rdcarea msuror asgurtor;
c4 asumarea obgae de pat de ctre at
persoan prn anga|ament de pat, n conde art.
2! an. (2) t. d);
d4 n ate cazur prevzute de ege.
Art# *$& Ti/uri de 'ara!ii
Garane pentru uarea msuror prevzute a art.
12# se pot consttu, n conde eg, prn:
a4 consemnarea de m|oace bnet a o untate a
Trezorere Statuu;
14 scrsoare de garane bancar;
c4 potec asupra unor bunur mobe dn ar;
d4 ga| asupra unor bunur mobe;
e4 de|usune.
3orme metodoloice
Art# *$% Ealori2carea 'ara!iilor
3*4 Organu sca competent se ndestueaz dn
garante depuse dac nu s-a reazat scopu pentru
care acestea au fost consttute.
3$4 n cazu garantor prevzute a art. 12& t. a) s
b),organu sca va dspune nsttute de credt or
untt de trezorere a statuu, dup caz, vrarea
sume de ban n conture de ventur bugetare
corespunztoare.
3+4 Vaorcarea garantor prevzute a art. 12& t.
c)-e) se reazeaz prn modatte s procedure
prevzute de dspozte art. 1!* an. (2)-(7) s ae art.
1#,-171, care se apc n mod corespunztor.
3orme metodoloiceCAP# ; M0(uri a(i'ur0torii

Art# *$< Po/rirea 6i (ecBe(trul a(i'ur0toriu
3*4 Msure asgurtor prevzute n prezentu
capto se dspun se duc a ndepnre, prn
procedura admnstratv, de organee scae
competente.
3$4 Se dspun msur asgurtor sub forma
poprr asgurtor sechestruu asgurtoru asupra
bunuror mobe /sau mobe propretate a
debtoruu, precum asupra venturor acestua, cnd
exst percou ca acesta s se sustrag, s
ascund or s rspeasc patrmonu, perctnd
sau ngreunnd n mod consderab coectarea.
3+4 Aceste msur pot uate nante de
emterea ttuu de crean, ncusv n cazu efectur
de controae sau a antrenr rspunder sodare.
Msure asgurtor dspuse att de organee scae
competente, ct de nstanee |udectoret or de
ate organe competente, dac nu au fost desnate n
conde eg, rmn vaabe pe toat peroada
executr ste, fr ndepnrea ator format.
Odat cu ndvduazarea creane a|ungerea
acestea a scaden, n cazu nep, msure
asgurtor se transform n msur executor.
354 Msure asgurtor se dspun prn decze
ems de organu sca competent. n decze organu
sca va precza debtoruu c prn constturea une
garan a nveu creane stabte sau estmate, dup
caz, msure asgurtor vor rdcate.
3:4 Decza de nstture a msuror asgurtor
trebue motvat semnat de ctre conductoru
organuu sca competent.
3;4 Msure asgurtor dspuse potrvt an. (2),
precum cee dspuse de nstanee |udectoret sau
de ate organe competente se duc a ndepnre n
conformtate cu dspoze refertoare a executarea
st, care se apc n mod corespunztor.
3&4 Bunure persabe /sau degradabe
sechestrate asgurtoru pot vaorcate:
a4 de ctre debtor cu acordu organuu de
executare, sumee obnute consemnndu-se a
dspoza organuu de executare;
14 prn vnzare n regm de urgen n
conde art. 1!* an. (4).
3%4 n cazu nnr sechestruu asgurtoru
asupra bunuror mobe, un exempar a procesuu-
verba ntocmt de organu de executare se comunc
pentru nscrere Brouu de carte funcar.
3<4 nscrerea face opozab sechestru tuturor
aceora care, dup nscrere, vor dobnd vreun drept
asupra mobuu respectv. Actee de dspoze ce ar
nterven uteror nscrer prevzute a an. (7) sunt
ovte de nutate absout.
3*)4 Dac vaoarea bunuror propr ae debtoruu
nu acoper ntegra creana sca a bugetuu genera
consodat, msure asgurtor pot nnate
asupra bunuror denute de ctre debtor n
propretate comun cu tere persoane, pentru cota-
parte denut de acesta.
3**4 mpotrva acteor prn care se dspun se duc
a ndepnre msure asgurtor ce nteresat poate
face contestae n conformtate cu prevedere art. 1&2.
3orme metodoloice

Art# *+) Ridicarea m0(urilor a(i'ur0torii
Msure asgurtor nsttute potrvt art. 12* se
rdc, prn decze motvat, de ctre credtor sca,
cnd au ncetat motvee pentru care au fost dspuse
sau a constturea garane prevzute a art. 12&, dup
caz.
3orme metodoloice


CAP# & Pre(cri/!ia dre/tului de a cere e,ecutarea
(ilit0 6i a dre/tului de a cere com/e(area (au
re(tituirea

Art# *+* @ce/erea termeului de /re(cri/!ie
3*4 Dreptu de a cere executarea st a creaneor
scae se prescre n termen de 5 an de a data de 1
anuare a anuu urmtor ceu n care a uat natere
acest drept.
3$4 Termenu de prescrpe prevzut a an. (1) se
apc creaneor provennd dn amenz
contravenonae.
Art# *+$ Su(/edarea termeului de /re(cri/!ie
Termenu de prescrpe prevzut a art. 131 se
suspend:
a4 n cazure n conde stabte de ege pentru
suspendarea termenuu de prescrpe a dreptuu a
acune;
14 n cazure n conde n care suspendarea
executr este prevzut de ege or a fost dspus de
nstana |udectoreasc sau de at organ competent,
potrvt eg;
c4 pe peroada vaabt nesnr acordate
potrvt eg;
d4 ct tmp debtoru sustrage venture
bunure de a executarea st;
e4 n ate cazur prevzute de ege.
Art# *++ @treru/erea termeului de /re(cri/!ie
Termenu de prescrpe prevzut a art. 131 se
ntrerupe:
a4 n cazure n conde stabte de ege pentru
ntreruperea termenuu de prescrpe a dreptuu a
acune;
14 pe data ndepnr de ctre debtor, nante de
nceperea executr ste sau n cursu acestea, a unu
act vountar de pat a obgae prevzute n ttu
executoru or a recunoater n orce at mod a
datore;
c4 pe data ndepnr, n cursu executr ste, a
unu act de executare st;
d4 n ate cazur prevzute de ege.
Art# *+5 E-ecte ale 8m/liirii termeului de
/re(cri/!ie
3*4 Dac organu de executare constat mpnrea
termenuu de prescrpe a dreptuu de a cere
executarea st a creaneor scae, acesta va
proceda a ncetarea msuror de reazare a
scderea acestora dn evdena anatc pe pttor.
3$4 Sumee achtate de debtor n contu unor
creane scae, dup mpnrea termenuu de
prescrpe, nu se resttue.
3orme metodoloice
Art# *+: Pre(cri/!ia dre/tului de a cere
com/e(area (au re(tituirea
Dreptu contrbuabor de a cere compensarea sau
restturea creaneor scae se prescre n termen de 5
an de a data de 1 anuare a anuu urmtor ceu n
care a uat natere dreptu a compensare sau
restture.

CAP# % Sti'erea crea!elor 2(cale /ri
e,ecutare (ilit0

SECDIUNEA *
Di(/ozi!ii 'eerale

Art# *+; Or'aele de e,ecutare (ilit0
3*4 n cazu n care debtoru nu pteste de
bunvoe obgae scae datorate, organee scae
competente, pentru stngerea acestora, procedeaz a
acun de executare st, potrvt prezentuu cod, cu
excepa cazuu n care exst o cerere de
restture/rambursare n curs de souonare, ar
cuantumu sume soctate este ega cu sau ma mare
dect creanta sca datorat de debtor#
3$4 Organee scae care admnstreaz creane
scae sunt abtate s duc a ndepnre msure
asgurtor s efectueze procedura de executare
st.
3+4 Creanee bugetare care se ncaseaz, se
admnstreaz, se contabzeaz se utzeaz de
nsttue pubce, provente dn ventur propr cee
rezutate dn raportur |urdce contractuae, precum
creanee care se ncaseaz, se admnstreaz, se
contabzeaz se utzeaz de Banca de Export-
Import a Romne EXIMBANK - S.A., provente dn
fondure aocate de a bugetu de stat, se execut prn
organe propr, acestea nd abtate s duc a
ndepnre msure asgurtor s efectueze
procedura de executare st, potrvt prevederor
prezentuu cod.
354 Organee prevzute a an. (2) (3) sunt
denumte n contnuare organe de executare st.
35=*4 Organee de executare prevzute a an. (4)
sunt competente s pentru executarea st a
creanteor prevzute a art. 141 an. (12).
3:4 Pentru efectuarea procedur de executare st
este competent organu de executare n a cru raz
tertora se gsesc bunure urmrbe, coordonarea
ntreg executr revennd organuu de executare n a
cru raz tertora are domcu sca debtoru
sau organu de executare competent, desemnat
potrvt art. 33, dup caz. n cazu n care executarea
st se face prn poprre, apcarea msur de
executare st se face de ctre organu de executare
coordonator.
3:=*4 Coordonarea executr ste n cazu n care
s-a dspus atragerea rspunder sodare cu debtoru
aat n stare de nsovabtate, n condte art. 2&, or
n cazu prevzut a art.2! an. (2) t. e) revne
organuu de executare n a cru raz tertora s are
domcu sca debtoru sau organuu de executare
competent desemnat potrvt art. 33 an. (3), dup caz.
3:=$4 Coordonarea executr ste n cazu n care
s-a dspus atragerea rspunder membror organeor
de conducere, potrvt dspoztor cap. IV dn Legea nr.
85/2006, cu modcre s competre uteroare,
revne organuu de executare n acru raz tertora
s are/s-a avut domcu sca debtoru nsovent sau
organuu de executare competent desemnat
potrvt art. 33 an. (3), dup caz.
3:=+4 Organu de executare coordonator n cazu
prevzut a art. 1#4 an. (2) este ce n a cru raz
tertora s are domcu sca sau s desfsoar
actvtatea debtoru ae cru bunur au fost
ad|udecate.
3;4 n cazu n care, potrvt eg, s-a dspus
atragerea rspunder membror organeor de
conducere, n conformtate cu dspoze cap. IV dn
Legea nr. 85/2006 prvnd procedura nsovene,
pentru creane scae, prn derogare de a prevedere
art. 142 dn Legea nr. 85/2006, executarea st se
efectueaz de organu de executare n conde
prezentuu cod.
3&4 Atunc cnd se constat c exst percou
evdent de nstrnare, substture sau de sustragere
de a executare st a bunuror venturor
urmrbe ae debtoruu, organu de executare n a
cru raz tertora se a domcu sca a
debtoruu poate proceda a ndsponbzarea
executarea st a acestora, ndferent de ocu n care
se gsesc bunure.
3%4 Organu de executare coordonator va sesza n
scrs ceeate organe prevzute a an. (5),
comuncndu-e ttu executoru n cope certcat,
stuaa debtoruu, contu n care se vor vra sumee
ncasate, precum orce ate date ute pentru
dentcarea debtoruu a bunuror or venturor
urmrbe.
3<4 n cazu n care asupra aceora ventur or
bunur ae debtoruu a fost pornt executarea, att
pentru reazarea tturor executor prvnd creane
scae, ct pentru ttur ce se execut n conde
prevzute de ate dspoz egae, executarea st se
va face, potrvt dspozor prezentuu cod, de ctre
organee de executare prevzute de acesta.
3*)4 Cnd se constat c domcu sca a
debtoruu se a n raza tertora a atu organ de
executare, ttu executoru mpreun cu dosaru
executr vor trmse acestua, ntnndu-se, dac
este cazu, organu de a care s-a prmt ttu
executoru.

Art# *+;=* Re'uli (/eciale /ri"id e,ecutarea
(ilit0 a creaFelor datorate 1u'etelor locale ale
uit0Filor admii(trati"?teritoriale (au9 du/0 caz9
(u1di"iziuilor admii(trati"?teritoriale ale
muici/iilor
3*4 Autortte admnstrate pubce ocae sunt
obgate s coaboreze s s efectueze procedura de
executare st a creanteor scae datorate bugeteor
ocae ae unttor admnstratv-tertorae sau, dup
caz, subdvzunor admnstratv-tertorae ae
muncpor.
3$4 n stuata n care debtoru datoreaz mpozte,
taxe sau ate ventur a bugetu oca s nu are bunur
urmrbe pe raza tertora a respectve untt
admnstratv-tertorae sau a subdvzun untt
admnstratv-tertorae a muncpuu, competenta
pentru efectuarea procedur de executare st revne
organuu sca n a cru raz tertora se a
bunure urmrbe.
3+4 Organu sca dn cadru autortt
admnstrate pubce ocae care admnstreaz
creantee scae prevzute a an. (2), denumt n
prezentu artco autortate soctant, soct, n scrs,
organuu sca dn cadru autortt admnstrate
pubce ocae n a cru raz tertora se a stuate
bunure mobe sau mobe, denumt n prezentu
artco autortate soctat, efectuarea procedur de
executare st.
354 Cererea contne, n mod obgatoru,
urmtoaree nformat:
a4 datee de dentcare a debtoruu;
14 vaoarea creante de recuperat;
c4 vaoarea creanteor scae accesor stabte,
potrvt eg, pn a data soctr;
d4 contu n care se vreaz sumee ncasate;
e4 orce date necesare pentru dentcarea
bunuror urmrbe, dac este cazu.
3:4 Cererea este nsott obgatoru de o cope a
ttuu executoru.
3;4 Autortatea soctat conrm, n scrs,
prmrea cerer, n termen de 10 ze de a data
prmr.
3&4 Autortatea soctat poate refuza efectuarea
procedur de executare st n urmtoaree cazur:
a4 ttu executoru nu este vaab;
14 cererea nu contne toate nformate prevzute
a an. (4).
3%4 Sumee reazate prn executare st se
vreaz autortt soctante. Prevedere art. 1#' se
apc n mod corespunztor.
Art# *+& E,ecutarea (ilit0 8 cazul de1itorilor
(olidari
3*4 Organu de executare coordonator, n cazu
debtoror sodar, este ce n a cru raz tertora
are domcu sca debtoru despre care exst ndc
c dene ma mute ventur sau bunur urmrbe.
3*=*4 Coordonarea executr ste n cazu n care
s-a dspus atragerea rspunder sodare n
conde art. 2& 2' revne organuu de executare n a
cru raz tertora are domcu sca debtoru
aat n stare de nsovabtate sau nsoven sau
organu de executare competent, desemnat potrvt art.
33, dup caz.
3$4 Organu de executare coordonator nscre n
ntregme debtu n evdenee sae a msur de
executare st, comuncnd ntregu debt organeor
de executare n a cror raz tertora se a
domce scae ae ceora codebtor, apcndu-se
dspoze art. 13#.
3+4 Organee de executare seszate, crora s-a
comuncat debtu, dup nscrerea acestua ntr-o
evden nomna, vor ua msur de executare st
vor comunca organuu de executare coordonator
sumee reazate n contu debtoruu, n termen de 10
ze de a reazarea acestora.
354 Dac organu de executare coordonator, care
ne evdena ntreguu debt, constat c acesta a fost
reazat prn actee de executare st fcute de e
nsu de ceeate organe seszate potrvt an. (3),
e este obgat s cear n scrs acestora dn urm s
nceteze de ndat executarea st.
Art# *+% E,ecutorii 2(cali
3*4 Executarea st se face de organu de
executare competent prn ntermedu executoror
sca. Aceta trebue s den o egtmae de
servcu pe care trebue s o preznte n exerctarea
actvt.
3$4 Executoru sca este mputernct n faa
debtoruu a teror prn egtmaa de executor
sca deegae ems de organu de executare st.
3+4 n exerctarea atrbuor ce e revn, pentru
apcarea proceduror de executare st, executor
sca pot:
a4 s ntre n orce ncnt de afacer a debtoruu,
persoan |urdc, sau n ate ncnte unde acesta
pstreaz bunure, n scopu dentcr bunuror sau
vaoror care pot executate st, precum s
anazeze evdena contab a debtoruu n scopu
dentcr teror care datoreaz sau den n pstrare
ventur or bunur ae debtoruu;
14 s ntre n toate ncpere n care se gsesc
bunur sau vaor ae debtoruu, persoan zc,
precum s cerceteze toate ocure n care acesta
pstreaz bunure;
c4 s socte s cerceteze orce document sau
eement matera care poate consttu o prob n
determnarea bunuror propretate a debtoruu.
354 Executoru sca poate ntra n ncpere ce
repreznt domcu sau reedna une persoane
zce, cu consmmntu acestea, ar n caz de refuz,
organu de executare va cere autorzarea nstane
|udectoret competente potrvt dspozor Coduu
de procedur cv.
3:4 Accesu executoruu sca n ocun, n
ncnta de afacer sau n orce at ncpere a
debtoruu, persoan zc sau |urdc, se poate
efectua ntre oree 6,00 - 20,00, n orce z ucrtoare.
Executarea nceput va putea contnua n aceea z
sau n zee urmtoare. n cazur temenc |ustcate de
percou nstrnr unor bunur, accesu n ncpere
debtoruu va avea oc a ate ore dect cee
menonate, precum n zee neucrtoare, n baza
autorzae prevzute a an. (4).
3;4 n absena debtoruu sau dac acesta refuz
accesu n orcare dntre ncpere prevzute a an.
(3), executoru sca poate s ptrund n acestea n
prezena unu reprezentant a poe or a
|andarmere sau a atu agent a fore pubce a do
martor ma|or, nd apcabe prevedere an. (4)
(5).
Art# *+< E,ecutarea (ilit0 8m/otri"a "eiturilor
1u'etului 'eeral co(olidat
Impoztee, taxee, contrbue orce ate
ventur ae bugetuu genera consodat nu pot
urmrte de nc un credtor pentru nc o categore de
creane n cadru procedur de executare st.
Art# *5) E,ecutarea (ilit0 8m/otri"a uei a(ocieri
-0r0 /er(oalitate .uridic0
Pentru executarea st a creaneor scae
datorate de o asocere fr personatate |urdc, char
dac exst un ttu executoru pe numee asocer, pot
executate st att bunure mobe mobe ae
asocer, ct bunure personae ae membror
acestea.
Art# *5* Titlul e,ecutoriu 6i codi!iile /etru
8ce/erea e,ecut0rii (ilite
3*4 Executarea st a creaneor scae se
efectueaz n temeu unu ttu executoru ems
potrvt prevederor prezentuu cod de ctre organu
de executare competent n a cru raz tertora
are domcu sca debtoru sau a unu nscrs care,
potrvt eg, consttue ttu executoru.
3*=*4 n ttu executoru ems, potrvt eg, de
organu de executare prevzut a an. (1) se nscru
toate creantee scae neachtate a scadent,
reprezentnd mpozte, taxe, contrbut s ate ventur
ae bugetuu genera consodat, precum s accesore
aferente acestora, stabte n condte eg. Cu
excepta cazuu n care prn ege se prevede c un
nscrs consttue ttu executoru, nc un ttu
executoru nu se poate emte n absenta unu ttu de
creant n baza crua se stabesc, n condte eg,
creante scae prncpae sau accesor.
3*=$4 Executarea st a creanteor bugetare
rezutate dn raportur |urdce contractuae se
efectueaz n baza hotrr |udectorest sau a atu
nscrs care, potrvt eg, consttue ttu executoru.
3$4 Ttu de crean devne ttu executoru a data
a care creana sca este scadent prn exprarea
termenuu de pat prevzut de ege sau stabt de
organu competent or n at mod prevzut de ege.
3+4 Modcarea ttuu de crean atrage
modcarea ttuu executoru n mod corespunztor.
354 Ttu executoru ems potrvt an. (1) de
organu de executare competent va conne, pe ng
eementee prevzute a art. 43 an. (2), urmtoaree:
codu de dentcare sca, domcu sca a
acestua, precum orce ate date de dentcare;
cuantumu natura sumeor datorate neachtate,
temeu ega a puter executor a ttuu.
3:4 Pentru debtor obga n mod sodar a pata
creaneor scae se va ntocm un sngur ttu
executoru.
3;4 Tture executor emse de ate organe
competente, care prvesc creane scae, se transmt
n termen de ce mut 30 de ze de a emtere, spre
executare st, potrvt eg, organeor prevzute
a art. 13#.
3&4 Netransmterea proceseor-verbae de
constatare s sanctonare a contraventor n termen
de 90 de ze de a emterea de ctre organee
competente atrage anuarea acestora prn decze de
ctre conductoru organuu emtent. Conductoru
organuu emtent a ttuu executoru are obgata
emter decze de mputare a contravaor
contravente personauu care se face vnovat de
ntrzere. Decza de mputare se comunc de ctre
organu emtent persoane vnovate, care trebue s
achte contravaoarea contravente n termen de 15
ze de a data comuncr decze. La exprarea
acestu termen, decza devne ttu executoru.
Contravaoarea contravente nscrse n decza de
mputare se face vent a bugetu de stat sau bugetu
oca crua se datora, potrvt eg,amenda
contraventona. Termenu de 90 de ze se
preungeste cu peroada scurs n procedura de
contestare a proceseor-verbae de constatare a
contravente.
3%4 n cazu n care tture executor emse de ate
organe dect cee prevzute a art. 33 an. (1) nu
cuprnd unu dntre urmtoaree eemente: numee
prenumee sau denumrea debtoruu, codu numerc
persona, codu unc de nregstrare, domcu sau
sedu, cuantumu sume datorate, temeu ega,
semntura organuu care -a ems dovada
comuncr acestora, organu de executare va resttu
de ndat tture executor organeor emtente.
3<4 n cazu n care ttu executoru -a fost
transms spre executare de ctre un at organ, organu
de executare va conrma prmrea, n termen de 30
de ze.
3*)4 Insttue pubce nanate tota sau para de a
bugetu de stat, bugetu asgurror socae de stat,
bugetee fonduror specae, dup caz, care nu au organe
de executare st propr, transmt tture executor
prvnd ventur ae bugetuu genera consodat, spre
executare st, organeor scae dn subordnea Agene
Naonae de Admnstrare Fsca. Sumee astfe reazate
se fac vent a bugetu dn care sunt nanate nsttue
pubce.
3*)=*4 Insttue pubce nanate ntegra dn
ventur propr, care nu au organe de executare st
propr, pot transmte tture executor prvnd ventur
propr organeor scae dn subordnea Agene Naonae
de Admnstrare Fsca sau, dup caz, organeor scae ae
untor admnstratv-tertorae or subdvzunor
admnstratv-tertorae ae muncpor. Sumee astfe
reazate se fac vent a bugetu de stat sau a bugetu
oca, dup caz.
3**4 Insttute pubce nantate tota sau parta de a
bugetu oca, care nu au organe de executare st propr,
transmt tture executor prvnd ventur ae bugetuu
oca, spre executare st, organeor scae ae unttor
admnstratv-tertorae sau, dup caz, subdvzunor
admnstratv-tertorae ae muncpor. Sumee astfe
reazate se fac vent a bugetu oca.
3*$4 *** Abrogat.
3orme metodoloice
Art# *5$ Re'uli /ri"id e,ecutarea (ilit0
3*4 Executarea st se poate ntnde asupra
venturor bunuror propretate a debtoruu, urmrbe
potrvt eg, ar vaorcarea acestora se efectueaz numa
n msura necesar pentru reazarea creaneor scae a
chetueor de executare. Executarea st a bunuror
propretate a debtoruu, urmrbe potrvt eg, se
efectueaz, de regu, n mta a 150% dn vaoarea
creaneor scae, ncusv a chetueor de executare.
3*=*4 Sunt supuse sechestrr vaorcr bunure
urmrbe propretate a debtoruu, prezentate de acesta
/sau dentcate de ctre organu de executare, n
urmtoarea ordne:
a4 bunure mobe mobe care nu sunt drect
fooste n actvtatea ce consttue prncpaa surs de
vent;
14 bunur care nu sunt nem|oct predestnate
pentru desfurarea actvt care consttue prncpaa
surs de vent;
c4 bunure mobe mobe ce se a temporar n
denerea ator persoane n baza contracteor de arend,
de mprumut, de nchrere, de concesune, de easng
atee;
d4 ansambu de bunur n conde prevederor art.
1!';
e4 man-unete, uta|e, mater prme materae
ate bunur mobe, precum bunur mobe ce servesc
actvt care consttue prncpaa surs de vent;
-4 produse nte.
3*=$4 Organu sca poate trece a sechestrarea
bunuror dn urmtoarea categore dn cee prevzute a
an. (11) or de cte or vaorcarea nu este posb.
3$4 Bunure supuse unu regm speca de
crcuae pot urmrte numa cu respectarea
condor prevzute de ege.
3+4 n cadru procedur de executare st se pot
foos succesv sau concomtent modate de
executare st prevzute de prezentu cod.
354 Executarea st a creaneor scae nu se
permeaz.
3:4 Executarea st se desfoar pn a
stngerea creaneor scae nscrse n ttu executoru,
ncusv a dobnzor, penator de ntrzere sau
ma|orror de ntrzere, dup caz, or a ator sume,
datorate sau acordate potrvt eg prn acesta, precum
a chetueor de executare.
3;4 n cazu n care prn ttu executoru sunt
prevzute, dup caz, dobnz, penat de ntrzere,
ma|orr de ntrzere sau ate sume, fr s fost
stabt cuantumu acestora, ee vor cacuate de
ctre organu de executare consemnate ntr-un
proces-verba care consttue ttu executoru, care se
comunc debtoruu
3&4 Fa de ter, ncusv fa de stat, o garane
rea ceeate sarcn reae asupra bunuror au un
grad de prortate care se stabete de a momentu n
care acestea au fost fcute pubce prn orcare dntre
metodee prevzute de ege.
Art# *5+ O1li'a!ia de i-ormare
n vederea nceper executr ste, organu de
executare competent se poate foos de m|oacee de
prob prevzute a art. 4*, n vederea determnr
aver a ventuu debtoruu. La cererea organuu
sca, debtoru este obgat s furnzeze n scrs, pe
propra rspundere, nformae soctate.
Art# *55 Precizarea aturii de1itului
n toate actee de executare st trebue s se
ndce ttu executoru s se arate natura
cuantumu debtuu ce face obectu executr.
Art# *5: Soma!ia
3*4 Executarea st ncepe prn comuncarea
somae. Dac n termen de 15 ze de a comuncarea
somae nu se stnge debtu, se contnu msure de
executare st. Somaa este nsot de un exempar
a ttuu executoru.
3$4 Somaa cuprnde, pe ng eementee
prevzute a art. 43 an. (2), urmtoaree: numru
dosaruu de executare; suma pentru care se ncepe
executarea st; termenu n care ce somat urmeaz
s pteasc suma prevzut n ttu executoru,
precum ndcarea consecneor nerespectr
acestea.
Art# *5; Dre/turi 6i o1li'a!ii ale ter!ului
Teru nu se poate opune sechestrr unu bun a
debtoruu, nvocnd un drept de ga|, drept de potec
sau un prvegu. Teru va partcpa a dstrburea
sumeor rezutate dn vaorcarea bunuu, potrvt
eg.
Art# *5& E"aluarea 1uurilor (u/u(e e,ecut0rii
(ilite
3*4 nantea vaorcr bunuror, acestea vor
evauate. Evauarea se efectueaz de organu de
executare prn exper evauator propr sau prn
exper evauator ndependen. Evauator
ndependen sunt desemna n conde art. !!. Att
evauator propr, ct evauator ndependen sunt
obga s ndepneasc atrbue ce e revn,
astfe cum rees dn prezentu cod, dn actu prn care
s-a dspus expertza, precum dn actu prn care au
fost num.
3$4 Organu de executare va actuaza preu de
evauare nnd cont de rata nae.
3+4 Atunc cnd se consder necesar, organu de
executare va proceda a o nou evauare.
354 Organu de executare poate proceda a o nou
evauare n stuat cum sunt: cnd se constat
modcr ae preturor de crcuate pe pata ber a
bunuror, cnd vaoarea bunuu s-a modcat prn
deterorr sau prn amena|r. Prevedere an.(1) sunt
apcabe n mod corespunztor.
3orme metodoloice
Art# *5% Su(/edarea9 8treru/erea (au 8cetarea
e,ecut0rii (ilite
3*4 Executarea st se poate suspenda, ntrerupe
sau poate nceta n cazure prevzute de prezentu
cod.
3$4 Executarea st se suspend:
a4 cnd suspendarea a fost dspus de nstan
sau de credtor, n conde eg;
14 a data comuncr aprobr nesnr a pat,
n conde eg;
c4 n cazu prevzut a art. 1!#;
d4 pe o peroad de ce mut 6 un, n cazur
exceponae, doar o sngur dat pentru acea
debtor, prn hotrre a Guvernuu;
e4 n ate cazur prevzute de ege.
3$=*4 Executarea st se suspend n cazu n
care, uteror nceper executr ste, se depune o
cerere de restture/rambursare, ar cuantumu sume
soctate este ega cu sau ma mare dect creana
sca pentru care s-a nceput executarea st. n
acest caz, executarea st se suspend a data
depuner cerer.
3$=$4 Pe peroada suspendr executr ste,
actee de executare efectuate anteror, precum s orce
ate msur de executare, ncusv cee de
ndsponbzare a bunuror, venturor or sumeor dn
conture bancare, rmn n nt.
3$=+4 Suspendarea executr ste prn poprre
bancar are ca efect ncetarea ndsponbzr
sumeor vtoare provente dn ncasre znce n
conture n e s n vaut, ncepnd cu data s ora
comuncr ctre nsttute de credt a adrese de
suspendare a executr ste prn poprre.
3+4 Executarea st se ntrerupe n cazure
prevzute expres de ege. Executarea st nu se
ntrerupe pe peroada n care un contrbuab este
decarat nsovab.
354 Executarea st nceteaz dac:
a4 s-au stns ntegra obgae scae prevzute n
ttu executoru, ncusv obgae de pat accesor,
chetuee de executare orce ate sume stabte n
sarcna debtoruu, potrvt eg;
14 a fost desnat ttu executoru;
c4 n ate cazur prevzute de ege.
3:4 Msure de executare st apcate n conde
prezentuu cod se rdc prn decze ntocmt n ce mut
dou ze de a data a care a ncetat executarea st, de
ctre organu de executare. Nerespectarea termenuu
atrage rspunderea potrvt art. 22& an. (2).
3:=*4 n msura n care creanee scae nscrse n
ttur executor se stng prn pat, prn poprre sau prn
ate modat prevzute de prezentu cod, sechestree
apcate pe acee ttur asupra bunuror, cu vaoare ma
mc sau ega cu suma creaneor scae astfe stnse, se
rdc, prn decze ntocmt de organu de executare, n
ce mut dou ze de a data stnger.
3:=$4 Organu de executare rdc poprrea bancar
pentru sumee care depesc cuantumu creaneor
nscrse n adresa de nnare a poprr n stuaa n care,
dn nformae comuncate de bnc rezut c sumee
ndsponbzate n favoarea organuu de executare
acoper creanee scae nscrse n adresa de nnare a
poprr sunt ndepnte conde pentru reazarea
creane.
3:=+4 Poprrea bancar se rdc n stuaa n care
organu de executare constat c poprrea a rmas fr
obect.
3;4 n cazu n care poprre nnate de organu
de executare genereaz mposbtatea debtoruu de
a- contnua actvtatea economc, cu consecne
socae deosebte, credtoru sca poate dspune, a
cererea debtoruu nnd seama de motvee
nvocate de acesta, e suspendarea temporar tota,
e suspendarea temporar para a executr ste
prn poprre. Suspendarea se poate dspune pentru o
peroad de ce mut 6 un de a data comuncr ctre
banc sau at ter poprt a suspendr poprr de ctre
organu sca.
3&4 Odat cu cererea de suspendare prevzut a
an. (6) debtoru va ndca bunure bere de orce
sarcn, oferte n vederea sechestrr, sau ate garan
prevzute de ege, a nveu sume pentru care s-a
nceput executarea st.
3%4 Dspoze an. (7) nu se apc n cazu n care
vaoarea bunuror de|a sechestrate de credtoru sca
acoper vaoarea creane pentru care s-a nceput
executarea st prn poprre.
3orme metodoloice

Art# *5%=* Su(/edarea e,ecut0rii (ilite 8 cazul
de/uerii uei (cri(ori de 'araFie 1acar0
3*4 n cazu contestator formuate mpotrva
acteor admnstratve scae prn care se stabesc
creante scae, executarea st se suspenda sau nu
ncepe pentru obgae scae contestate dac
contrbuabu depune a organu sca competent o
scrsoare de garante bancar a nveu obgaor
scae contestate. Vaabtatea scrsor de garante
bancar trebue s e de mnmum 6 un de a data
emter.
3$4 n stuaa n care pe peroada de vaabtate a
scrsor de garante bancar contestaa este respns,
n totatate sau n parte, organu sca execut
garanta n utma z de vaabtate a acestea dac
sunt ndepnte cumuatv urmtoaree condt:
a4 contrbuabu nu pteste obgae scae
pentru care s-a respns contestata;
14 contrbuabu nu depune o noua scrsoare de
garante bancar;
c4 nstanta |udectoreasca nu a dspus, prn
hotrre executore, suspendarea executr actuu
admnstratv sca potrvt Leg contencosuu
admnstratv nr. 554/2004, cu modcre
competre uteroare.
3+4 Scrsoarea de garante bancar rmne fr
obect n urmtoaree stuat:
a4 contestaa a fost adms, n totatate;
14 nstanta |udectoreasca admte, prn hotrre
executore, cererea contrbuabuu de suspendare a
executr actuu admnstratv sca potrvt Leg nr.
554/2004, cu modcre competre uteroare.
354 Pe toat peroada suspendr executr ste
potrvt prezentuu artco, creanee scae ce fac
obectu suspendr nu se stng, cu excepa stuae
n care contrbuabu opteaz pentru stngerea
acestora potrvt art. 11! an. (32).SECDIUNEA a $?a
E,ecutarea (ilit0 /ri /o/rire

Art# *5< E,ecutarea (ilit0 a (umelor ce (e cu"i
de1itorilor
3*4 Sunt supuse executr ste prn poprre orce
sume urmrbe reprezentnd ventur dsponbt
bnet n e n vaut, ttur de vaoare sau ate
bunur mobe necorporae, denute /sau datorate, cu
orce ttu, debtoruu de ctre tere persoane sau pe
care aceta e vor datora /sau dene n vtor n
temeu unor raportur |urdce exstente.
3$4 Sumee reprezentnd credte nerambursabe
sau nanr prmte de a nsttu sau organza
nternaonae pentru deruarea unor programe or
proecte nu sunt supuse executr ste prn poprre, n
cazu n care mpotrva benecaruu acestora a fost
pornt procedura executr ste.
3+4 n cazu sumeor urmrbe reprezentnd
ventur dsponbt n vaut, bnce sunt
autorzate s efectueze convertrea n e a sumeor n
vaut, fr consmmntu ttuaruu de cont, a
cursu de schmb aat de acestea pentru zua
respectv.
354 Sumee ce repreznt ventur bnet ae
debtoruu persoan zc, reazate ca anga|at,
pense de orce fe, precum a|utoaree sau
ndemnzae cu destnae speca sunt supuse
urmrr numa n conde prevzute de Codu de
procedur cv.
3:4 Poprrea asupra venturor debtoror persoane
zce sau persoane |urdce se nneaz de ctre
organu de executare, prntr-o adres care va
comuncat teruu poprt, dspoze art. 44 cu prvre
a comuncarea actuu admnstratv sca apcndu-
se n mod corespunztor. Totodat, va ntnat
debtoru despre nnarea poprr.
3;4 Poprrea nu este supus vadr.
3&4 Poprrea nnat anteror, ca msur
asgurtore, devne executore prn comuncarea
cope certcate de pe ttu executoru, fcut teruu
poprt, ntnarea despre aceasta a debtoruu.
3%4 Poprrea se consder nnat dn momentu
prmr adrese de nnare de ctre teru poprt. n
acest sens, teru poprt este obgat s nregstreze
att zua, ct ora prmr adrese de nnare a
poprr.
3<4 Dup nnarea poprr, teru poprt este
obgat:
a4 s pteasc, de ndat sau dup data a care
creana devne exgb, organuu sca, suma
renut cuvent, n contu ndcat de organu de
executare;
14 s ndsponbzeze bunure mobe necorporae
poprte, ntnnd despre aceasta organu de
executare.
3<=*4 n stuaa n care, a data comuncr
adrese de nnare a poprr, teru poprt nu
datoreaz vreo sum de ban debtoruu urmrt sau
nu va datora n vtor asemenea sume n temeu unor
raportur |urdce exstente, va ntna despre acest
fapt organu de executare n termen de 5 ze de a
prmrea adrese de nnare a poprr.
3*)4 n cazu n care sumee datorate debtoruu
sunt poprte de ma mu credtor, teru poprt va
anuna n scrs despre aceasta pe credtor va
proceda a dstrburea sumeor potrvt ordn de
prefern prevzute a art. 1&,.
3**4 Pentru stngerea creanteor scae, debtor
ttuar de contur bancare pot urmrt prn poprre
asupra sumeor dn conture bancare, prevedere an.
(5) apcndu-se n mod corespunztor. n acest caz,
odat cu transmterea somate s a ttuu executoru,
fcut debtoruu potrvt art. 44, se transmte bnc a
care se a deschs contu debtoruu adresa de
nntare a poprr. Despre aceast msur va
nstntat s debtoru.
3*$4 n msura n care este necesar, pentru
achtarea sume datorate a data seszr bnc,
potrvt an. (11), sumee exstente, precum cee
vtoare provente dn ncasre znce n conture n
e n vaut sunt ndsponbzate n mta sume
necesare pentru reazarea obgae ce se execut
st, astfe cum aceasta rezut dn adresa de nnare
a poprr. Dn momentu ndsponbzr, respectv de
a data ora prmr adrese de nnare a poprr
asupra dsponbtor bnet, bnce nu procedeaz
a decontarea documenteor de pat prmte, respectv
a debtarea conturor debtoror, nu accept ate
p dn conture acestora pn a achtarea ntegra
a obgaor scae nscrse n adresa de nnare a
poprr, cu excepa:
a4 sumeor necesare p drepturor saarae,
ncusv a mpozteor contrbuor aferente
acestora, renute a surs, dac, potrvt decarae pe
propra rspundere a debtoruu sau reprezentantuu
su ega, rezut c debtoru nu dene ate
dsponbt bnet;
14 sumeor necesare p acczeor de ctre
antrepoztar autorza. n acest caz, debtoru va
prezenta unt bancare odat cu dspoza de pat
copa certcat, conform cu orgnau, a autorzae
de antrepoztar;
c4 sumeor necesare p acczeor, n numee
antrepoztaror autorza, de ctre cumprtor de
produse energetce;
d4 sumeor necesare p mpozteor, taxeor
contrbuor de care depnde mennerea vaabt
nesnr. n acest caz, debtoru va prezenta unt
bancare odat cu dspoza de pat copa
certcat, conform cu orgnau, a documentuu prn
care s-a aprobat nesnrea a pat.
3*$=*4 Pe peroada poprr asgurtor, bnce
accept pt dn conture debtoror dspuse pentru
stngerea sumeor prevzute a an. (12), precum s
pentru stngerea obgator scae aferente bugeteor
admnstrate de organu sca care a nntat poprrea.
3*+4 nccarea prevederor an. (9), (10), (12)
(15) atrage nutatea orcre p.
3*54 n cazu n care executarea st este
suspendat or nceteaz, potrvt eg, organu de
executare nstnteaz de ndat, n scrs, bnce or,
dup caz, tertu poprt pentru sstarea, temporar,
tota sau parta a ndsponbzr conturor s
retneror. n caz contrar banca este obgat s
procedeze potrvt dspoztor an. (12).
3*:4 n stuaa n care tture executor nu pot
onorate n aceea z, bnce vor urmr executarea
acestora dn ncasre znce reazate n contu
debtoruu.
3*;4 Dspoze an. (10) se apc n mod
corespunztor.
3orme metodoloice
Art# *:) E,ecutarea (ilit0 a ter!ului /o/rit
3*4 Dac teru poprt ntneaz organu de
executare c nu datoreaz vreo sum de ban
debtoruu urmrt, precum n cazu n care se
nvoc ate nereguart prvnd nnarea poprr,
nstana |udectoreasc n a cre raz tertora se
a domcu sau sedu teruu poprt, a cererea
organuu de executare or a ate pr nteresate, pe
baza probeor admnstrate, va pronuna mennerea
sau desnarea poprr.
3$4 |udecata se face de urgen cu precdere.
3+4 Pe baza hotrr de mennere a poprr, care
consttue ttu executoru, organu de executare poate
ncepe executarea st a teruu poprt, n conde
prezentuu cod.

SECDIUNEA a +?a
E,ecutarea (ilit0 a 1uurilor mo1ile

Art# *:* E,ecutarea (ilit0 a 1uurilor mo1ile
3*4 Sunt supuse executr ste orce bunur
mobe ae debtoruu, cu excepe prevzute de ege.
3$4 n cazu debtoruu persoan zc nu pot
supuse executr ste, nd necesare ve munc
debtoruu, precum fame sae:
a4 bunure mobe de orce fe care servesc a
contnuarea studor a formarea profesona,
precum cee strct necesare exerctr profese sau
a ate ocupa cu caracter permanent, ncusv cee
necesare desfurr actvt agrcoe, cum sunt
unetee, semnee, ngrmntee, fura|ee
anmaee de produce de ucru;
14 bunure strct necesare uzuu persona sau
casnc a debtoruu fame sae, precum
obectee de cut regos, dac nu sunt ma mute de
acea fe;
c4 amentee necesare debtoruu fame sae
pe tmp de dou un, ar dac debtoru se ocup
excusv cu agrcutura, amentee strct necesare pn
a noua recot;
d4 combustbu necesar debtoruu fame sae
pentru nczt pentru prepararea hrane, socott
pentru 3 un de arn;
e4 obectee necesare persoaneor cu handcap sau
destnate ngr|r persoaneor bonave;
-4 bunure decarate neurmrbe prn ate
dspoz egae.
3+4 Bunure debtoruu persoan zc necesare
desfurr actvt de comer nu sunt exceptate de
a executare st.
354 Executarea st a bunuror mobe se face
prn sechestrarea vaorcarea acestora, char dac
acestea se a a un ter. Sechestru se nsttue prntr-
un proces-verba.
3:4 Pentru bunure mobe anteror sechestrate ca
msur asgurtore nu este necesar o nou
sechestrare.
3;4 Executoru sca, a nceperea executr ste,
este obgat s verce dac bunure prevzute a an.
(5) se gsesc a ocu apcr sechestruu dac nu
au fost substtute sau degradate, precum s
sechestreze ate bunur ae debtoruu, n cazu n care
cee gste a vercare nu sunt sucente pentru
stngerea creane.
3&4 Bunure nu vor sechestrate dac prn
vaorcarea acestora nu s-ar putea acoper dect
chetuee executr ste.
3%4 Prn sechestru nnat asupra bunuror
mobe, credtoru sca dobndete un drept de ga|
care confer acestua n raport cu a credtor aceea
dreptur ca dreptu de ga| n sensu prevederor
dreptuu comun.
3<4 De a data ntocmr procesuu-verba de
sechestru, bunure sechestrate sunt ndsponbzate.
Ct tmp dureaz executarea st debtoru nu poate
dspune de aceste bunur dect cu aprobarea dat,
potrvt eg, de organu competent. Nerespectarea
aceste nterdc atrage rspunderea, potrvt eg, a
ceu n cup.
3*)4 Actee de dspoze care ar nterven uteror
ndsponbzr prevzute a an. (9) sunt ovte de
nutate absout.
3**4 n cazure n care nu au fost uate msur
asgurtor pentru reazarea ntegra a creane
scae a nceperea executr ste se constat c
exst percou evdent de nstrnare, substture sau
sustragere de a urmrre a bunuror urmrbe ae
debtoruu, sechestrarea or va apcat o dat cu
comuncarea somae.
3orme metodoloice
Art# *:$ Proce(ul?"er1al de (ecBe(tru
3*4 Procesu-verba de sechestru va cuprnde:
a4 denumrea organuu de executare, ndcarea
ocuu, a date a ore cnd s-a fcut sechestru;
14 numee prenumee executoruu sca care
apc sechestru, numru egtmae a deegae;
c4 numru dosaruu de executare, data
numru de nregstrare a somae, precum ttu
executoru n baza crua se face executarea st;
d4 temeu ega n baza crua se face executarea
st;
e4 sumee datorate pentru a cror executare st
se apc sechestru, ncusv cee reprezentnd
dobnz, penat de ntrzere sau ma|orr de
ntrzere, dup caz, menonndu-se cota acestora,
precum actu normatv n baza crua a fost stabt
obgaa de pat;
-4 numee, prenumee domcu debtoruu
persoan zc or, n psa acestua, ae persoane
ma|ore ce ocuete mpreun cu debtoru sau
denumrea sedu debtoruu, numee, prenumee
domcu ator persoane ma|ore care au fost de fa a
apcarea sechestruu, precum ate eemente de
dentcare a acestor persoane;
'4 descrerea bunuror mobe sechestrate
ndcarea vaor estmatve a ecrua, dup
aprecerea executoruu sca, pentru dentcarea
ndvduazarea acestora, menonndu-se starea de
uzur eventuaee semne partcuare ae ecru
bun, precum dac s-au uat msur spre
neschmbare, cum sunt punerea de sg, custoda or
rdcarea de a ocu unde se a, sau de admnstrare
or conservare a acestora, dup caz;
B4 menunea c evauarea se va face nantea
nceper procedur de vaorcare, n cazu n care
executoru sca nu a putut evaua bunu deoarece
acesta necest cunotne de specatate;
i4 menunea fcut de debtor prvnd exstena
sau nexstena unu drept de ga|, potec or prvegu,
dup caz, consttut n favoarea une ate persoane
pentru bunure sechestrate;
.4 numee, prenumee adresa persoane crea
s-au sat bunure, precum ocu de depoztare a
acestora, dup caz;
I4 eventuaee obec fcute de persoanee de
fa a apcarea sechestruu;
l4 menunea c, n cazu n care n termen de 15
ze de a data ncheer procesuu-verba de sechestru
debtoru nu ptete obgae scae, se va trece a
vaorcarea bunuror sechestrate;
m4 semntura executoruu sca care a apcat
sechestru a tuturor persoaneor care au fost de fa
a sechestrare. Dac vreuna dntre aceste persoane nu
poate sau nu vrea s semneze, executoru sca va
menona aceast mpre|urare.
3$4 Cte un exempar a procesuu-verba de
sechestru se pred debtoruu sub semntur sau se
comunc a domcu or sedu acestua, precum ,
atunc cnd este cazu, custodeu, acesta dn urm
semnnd cu menunea de prmre a bunuror n
pstrare.
3+4 n vederea vaorcr organu de executare
este obgat s verce dac bunure sechestrate se
gsesc a ocu menonat n procesu-verba de
sechestru, precum dac nu au fost substtute sau
degradate.
354 Cnd bunure sechestrate gste cu ocaza
vercr nu sunt sucente pentru reazarea creane
scae, organu de executare va face nvestgae
necesare pentru dentcarea urmrrea ator bunur
ae debtoruu.
3:4 Dac se constat c bunure nu se gsesc a
ocu menonat n procesu-verba de sechestru sau
dac au fost substtute sau degradate, executoru
sca nchee proces-verba de constatare. Pentru
bunure gste cu pre|u nvestgaor efectuate
conform an. (4) se va nchea procesu-verba de
sechestru.
3;4 Dac se sechestreaz bunur ga|ate pentru
garantarea creaneor ator credtor, organu de
executare e va trmte acestora cte un exempar
dn procesu-verba de sechestru.
3&4 Executoru sca care constat c bunure fac
obectu unu sechestru anteror va consemna aceasta
n procesu-verba, a care va anexa o cope de pe
procesee-verbae de sechestru respectve. Prn acea
proces-verba executoru sca va decara sechestrate,
cnd este necesar, ate bunur pe care e va
dentca.
3%4 Bunure nscrse n procesee-verbae de
sechestru ncheate anteror se consder sechestrate
n cadru no executr ste.
3<4 n cazu n care executoru sca constat c n
egtur cu bunure sechestrate s-au svrt fapte
care pot consttu nfracun va consemna aceasta n
procesu-verba de sechestru va sesza de ndat
organee de urmrre pena competente.
Art# *:+ Cu(todele
3*4 Bunure mobe sechestrate vor putea sate
n custoda debtoruu, a credtoruu sau a ate
persoane desemnate de organu de executare sau de
executoru sca, dup caz, or vor rdcate
depoztate de ctre acesta. Atunc cnd bunure sunt
sate n custoda debtoruu sau a ate persoane
desemnate conform eg cnd se constat c exst
perco de substture or de degradare, executoru
sca poate apca sgu asupra bunuror.
3$4 n cazu n care bunure sechestrate constau n
sume de ban n e sau n vaut, ttur de vaoare,
obecte de metae preoase, petre preoase, obecte
de art, coec de vaoare, acestea se rdc se
depun, ce trzu a doua z ucrtoare, a unte
specazate.
3+4 Ce care prmete bunure n custode va
semna procesu-verba de sechestru.
354 n cazu n care custodee este o at persoan
dect debtoru sau credtoru, organu de executare
va stab acestua o remunerae nnd seama de
actvtatea depus.

Art# *:+=* @locuirea 1uurilor (ecBe(trate
La soctarea debtoruu, organu sca poate
nocu sechestru asupra unu bun mob cu sechestru
asupra atu bun mob sau mob s numa dac bunu
ofert n vederea sechestrr este ber de orce sarcn.
Dspozte art. 142 an.(1) sunt apcabe n mod
corespunztor.SECDIUNEA a 5?a
E,ecutarea (ilit0 a 1uurilor imo1ile

Art# *:5 E,ecutarea (ilit0 a 1uurilor imo1ile
3*4 Sunt supuse executr ste bunure mobe
propretate a debtoruu. n stuaa n care debtoru
dene bunur n propretate comun cu ate persoane,
executarea st se va ntnde numa asupra bunuror
atrbute debtoruu n urma parta|uu |udcar,
respectv asupra sute.
3$4 Executarea st mobar se ntnde de pn
drept asupra bunuror accesor bunuu mob,
prevzute de Codu cv. Bunure accesor nu pot
urmrte dect odat cu mobu.
3+4 n cazu debtoruu persoan zc nu poate
supus executr ste spau mnm ocut de debtor
fama sa, stabt n conformtate cu normee egae n
vgoare.
354 Dspoze an. (3) nu sunt apcabe n
cazure n care executarea st se face pentru
stngerea creaneor scae rezutate dn svrrea de
nfracun.
3:4 Executoru sca care apc sechestru nchee
un proces-verba de sechestru, dspozte art. 1!1 an.
(9), (10) s (11), art. 1!2 an. (1) s (2) s art. 1!361nd
apcabe.
3;4 Sechestru apcat asupra bunuror mobe n
temeu an. (5) consttue potec ega.
3&4 Dreptu de potec confer credtoruu sca n
raport cu a credtor aceea dreptur ca dreptu de
potec, n sensu prevederor dreptuu comun.
3%4 Pentru bunure mobe sechestrate organu de
executare care a nsttut sechestru va socta de
ndat brouu de carte funcar efectuarea nscrpe
potecare, anexnd un exempar a procesuu-verba
de sechestru.
3<4 Brou de carte funcar va comunca organeor
de executare, a cererea acestora, n termen de 10 ze,
ceeate dreptur reae sarcn care greveaz mobu
urmrt, precum ttuar acestora, care vor
ntna de ctre organu de executare chema a
termenee xate pentru vnzarea bunuu mob
dstrburea preuu.
3*)4 Credtor debtoruu, a dect ttuar
drepturor menonate a an. (9), sunt obga ca, n
termen de 30 de ze de a nscrerea procesuu-verba
de sechestru a bunuu mob n evdenee de
pubctate mobar, s comunce n scrs organuu
de executare tture pe care e au pentru bunu mob
respectv.
3orme metodoloice
Art# *:: I(tituirea admii(tratorului?(ecBe(tru
3*4 La nstturea sechestruu n tot cursu
executr ste, organu de executare poate num un
admnstrator-sechestru, dac aceast msur este
necesar pentru admnstrarea mobuu urmrt, a
chror, a arende a ator ventur obnute dn
admnstrarea acestua, ncusv pentru aprarea n
tg prvnd mobu respectv.
3$4 Admnstrator-sechestru poate numt
credtoru, debtoru or at persoan zc sau
|urdc.
3+4 Admnstratoru-sechestru va consemna
venture ncasate potrvt an. (1) a unte abtate
va depune recpsa a organu de executare.
354 Cnd admnstrator-sechestru este numt o
at persoan dect credtoru sau debtoru, organu
de executare va xa o remunerae nnd seama de
actvtatea depus.
3orme metodoloice
Art# *:; Su(/edarea e,ecut0rii (ilite a 1uurilor
imo1ile
3*4 Dup prmrea procesuu-verba de sechestru,
debtoru poate socta organuu de executare, n
termen de 15 ze de a comuncare, s aprobe ca
pata ntegra a creaneor scae s se fac dn
venture bunuu mob urmrt sau dn ate ventur
ae sae pe tmp de ce mut 6 un.
3$4 De a data aprobr cerer debtoruu,
executarea st nceput asupra bunuu mob se
suspend.
3+4 Pentru motve temence organu de executare
poate reua executarea st mobar nante de
exprarea termenuu de 6 un.
354 Dac debtoru persoan |urdc crua s-a
aprobat suspendarea conform prevederor an. (2) se
sustrage uteror de a executare st sau provoac
nsovabtatea, se vor apca n mod corespunztor
prevedere art. 2&.

SECDIUNEA a :?a
E,ecutarea (ilit0 a altor 1uuri

Art# *:& E,ecutarea (ilit0 a -ructelor ecule(e 6i a
recoltelor /ri(e de r0d0cii
3*4 Executarea st a fructeor necuese a
recoteor prnse de rdcn, care sunt ae debtoruu,
se efectueaz n conformtate cu prevedere
prezentuu cod prvnd bunure mobe.
3$4 Pentru executarea st a recoteor a
fructeor cuese sunt apcabe prevedere prezentuu
cod prvnd bunure mobe.
3+4 Organu de executare va hotr, dup caz,
vaorcarea fructeor necuese sau a recoteor aa
cum sunt prnse de rdcn sau dup ce vor cuese.
Art# *:% E,ecutarea (ilit0 a uui a(am1lu de
1uuri
3*4 Bunure mobe /sau mobe, propretate a
debtoruu, pot vaorcate ndvdua /sau n
ansambu dac organu de executare aprecaz c
astfe acestea pot vndute n cond ma
avanta|oase.
3$4 Organu de executare poate schmba
opunea n orce faz a executr, cu reuarea
procedur.
3+4 Pentru executarea st a bunuror prevzute
a an. (1) organu de executare va proceda a
sechestrarea acestora, potrvt prevederor prezentuu
cod.
354 Prevedere sec"iunii a 3/a prvnd executarea
st a bunuror mobe ae sec"iunii a 4/a prvnd
executarea st a bunuror mobe, precum ae art.
1#!prvnd pata n rate se apc n mod corespunztor.

SECDIUNEA a ;?a
Ealori2carea 1uurilor

Art# *:< Ealori2carea 1uurilor (ecBe(trate
3*4 n cazu n care creana sca nu este stns n
termen de 15 ze de a data ncheer procesuu-
verba de sechestru, se va proceda, fr efectuarea
ate format, a vaorcarea bunuror sechestrate,
cu excepa stuaor n care, potrvt eg, s-a dspus
desnarea sechestruu, suspendarea sau amnarea
executr ste.
3$4 Pentru a reaza executarea st cu rezutate
ct ma avanta|oase, nnd seama att de nteresu
egtm medat a credtoruu, ct de drepture
obgae debtoruu urmrt, organu de executare va
proceda a vaorcarea bunuror sechestrate n una
dntre modate prevzute de dspoze egae n
vgoare care, fa de datee concrete ae cauze, se
dovedete a ma ecent.
3+4 n sensu an. (2) organu de executare
competent va proceda a vaorcarea bunuror
sechestrate prn:
a4 neegerea pror;
14 vnzare n regm de consgnae a bunuror
mobe;
c4 vnzare drect;
d4 vnzare a ctae;
e4 ate modat admse de ege, ncusv
vaorcarea bunuror prn case de cta, agen
mobare sau socet de brokera|, dup caz.
354 Dac au fost sechestrate bunur persabe sau
supuse degradr, acestea pot vndute n regm de
urgen. Evauarea vaorcarea acestor bunur se
vor face de ctre organee scae, a preu pee.
Procedura de evauare vaorcare se aprob prn
ordn a mnstruu naneor pubce, a propunerea
preednteu Agene Naonae de Admnstrare
Fsca.
3:4 Dac dn cauza une contesta sau a une
nvoe ntre pr data, ocu sau ora vnzr drecte
sau a ctae a fost schmbat de organu de
executare, se vor face ate pubca anunur,
potrvt art. 1#2.
3;4 Vnzarea bunuror sechestrate se face numa
ctre persoane zce sau |urdce care nu au obga
scae restante.
3&4 n sensu an. (6), n categora obgaor
scae restante nu se cuprnd obgae scae pentru
care s-au acordat, potrvt eg, reducer, amnr sau
eaonr a pat.
3orme metodoloice
Art# *;) Ealori2carea 1uurilor /otri"it 8!ele'erii
/0r!ilor
3*4 Vaorcarea bunuror potrvt neeger
pror se reazeaz de debtoru nsu, cu acordu
organuu de executare, astfe nct s se asgure o
recuperare corespunztoare a creane scae.
Debtoru este obgat s preznte n scrs organuu de
executare propunere ce s-au fcut nveu de
acoperre a creaneor scae, ndcnd numee
adresa potenauu cumprtor, precum termenu n
care acesta dn urm va achta preu propus.
3$4 Preu propus de cumprtor acceptat de
organu de executare nu poate ma mc dect preu
de evauare.
3+4 Organu de executare, dup anaza
propuneror prevzute a an. (1), va comunca
aprobarea ndcnd termenu contu bugetar n care
preu bunuu va vrat de cumprtor.
354 Indsponbzarea prevzut a art. 1!1 an. (9)
(10) se rdc dup credtarea contuu bugetar
menonat a an. (3).
Art# *;* Ealori2carea 1uurilor /ri "Hzare
direct0
3*4 Vaorcarea bunuror prn vnzare drect se
poate reaza n urmtoaree cazur:
a4 pentru bunure prevzute a art. 1!* an. (4);
14 nantea nceper procedur de vaorcare prn
ctae, dac se recupereaz ntegra creana sca;
c4 dup nazarea une cta, dac
bunu/bunure sechestrate nu au fost vndute se
ofer ce pun preu de evauare.
3$4 Vnzarea drect se reazeaz prn ncheerea
unu proces-verba care consttue ttu de propretate.
3+4 n cazu n care organu de executare
nregstreaz n conde prevzute a an. (1) ma
mute cerer, va vnde bunu persoane care ofer ce
ma mare pre fa de preu de evauare.
354 Vnzarea drect a bunuror se face char dac
se preznt un sngur cumprtor.
3orme metodoloice
Art# *;$ EHzarea 1uurilor la licita!ie
3*4 Pentru vaorcarea bunuror sechestrate prn
vnzare a ctae organu de executare este obgat
s efectueze pubctatea vnzr cu ce pun 10 ze
nante de data xat pentru desfurarea ctae.
3$4 Pubctatea vnzr se reazeaz prn aarea
anunuu prvnd vnzarea a sedu organuu de
executare, a prmre n a cre raz tertora se a
bunure sechestrate, a sedu domcu debtoruu,
a ocu vnzr, dac acesta este atu dect ce unde
se a bunure sechestrate, pe mobu scos a
vnzare, n cazu vnzr bunuror mobe, prn
anunur ntr-un cotdan naona de arg crcuae,
ntr-un cotdan oca, n pagna de Internet sau, dup
caz, n Montoru Oca a Romne, Partea a IV-a,
precum prn ate modat prevzute de ege.
3+4 Despre data, ora ocu ctae vor
ntna debtoru, custodee, admnstratoru-
sechestru, precum ttuar drepturor reae a
sarcnor care greveaz bunu urmrt.
354 Anunu prvnd vnzarea cuprnde urmtoaree
eemente:
a4 denumrea organuu sca emtent;
14 data a care a fost ems;
c4 numee semntura persoaneor mputerncte
ae organuu sca, potrvt eg, tampa organuu
sca emtent;
d4 numru dosaruu de executare st;
e4 bunure care se ofer spre vnzare
descrerea or sumar;
-4 preu de evauare or preu de pornre a
ctae, n cazu vnzr a ctae, pentru ecare bun
ofert spre vnzare;
'4 ndcarea, dac este cazu, a drepturor reae
a prvegor care greveaz bunure;
B4 data, ora ocu vnzr;
i4 nvtaa, pentru to ce care pretnd vreun drept
asupra bunuror, s ntneze despre aceasta organu
de executare nante de data stabt pentru vnzare;
.4 nvtaa ctre to ce nteresa n cumprarea
bunuror s se preznte a termenu de vnzare a ocu
xat n acest scop pn a ace termen s preznte
oferte de cumprare;
I4 menunea c ofertan sunt obga s depun
n cazu vnzr a ctae, pn a termenu prevzut
a an. (7), o tax de partcpare or o scrsoare de
garane bancar, reprezentnd 10% dn preu de
pornre a ctae;
l4 menunea c to ce nteresa n cumprarea
bunuror trebue s preznte dovada ems de
organee scae c nu au obga scae restante;
m4 data ar pubcae de vnzare.
3:4 Lctaa se ne a ocu unde se a bunure
sechestrate sau a ocu stabt de organu de
executare, dup caz.
3;4 Debtoru este obgat s permt nerea
ctae n spae pe care e dene, dac sunt
adecvate acestu scop.
3&4 Pentru partcparea a ctae ofertan depun,
cu ce pun o z nante de data ctae, urmtoaree
documente:
a4 oferta de cumprare;
14 dovada p taxe de partcpare sau a
consttur garane sub forma scrsor de garane
bancar, potrvt an. (11) or (12);
c4 mputerncrea persoane care repreznt pe
ofertant;
d4 pentru persoanee |urdce de naonatate
romn, cope de pe certcatu unc de nregstrare
eberat de ocu regstruu comeruu;
e4 pentru persoanee |urdce strne, actu de
nmatrcuare tradus n mba romn;
-4 pentru persoanee zce romne, cope de pe
actu de denttate;
'4 pentru persoanee zce strne, cope de pe
paaport;
B4 dovada, ems de organee scae, c nu are
obga scae restante fa de acestea.
3&=*4 Ofertee de cumprare pot depuse drect
sau transmse prn post. Nu se admt oferte
teefonce, teegrace, transmse prn teex sau teefax.
3&=$4 Persoanee nscrse a ctate se pot
prezenta s prn mandatar care trebue s s |ustce
catatea prn procur speca autentc. Debtoru nu
va putea cta nc persona, nc prn persoan
nterpus.
3&=+4 n cazu pt taxe de partcpare a ctate
prn decontare bancar sau prn mandat posta,
executoru sca va verca, a data tner ctate,
credtarea contuu curent genera a Trezorere
Statuu ndcat de organu de executare pentru vrarea
acestea.
3%4 Preu de pornre a ctae este preu de
evauare pentru prma ctae, dmnuat cu 25%
pentru a doua ctae cu 50% pentru a trea ctae.
3<4 Lctaa ncepe de a ce ma mare pre dn
ofertee de cumprare scrse, dac acesta este
superor ceu prevzut a an. (8), ar n caz contrar va
ncepe de a acest dn urm pre.
3*)4 Ad|udecarea se face n favoarea
partcpantuu care a ofert ce ma mare pre, dar nu
ma pun dect preu de pornre. n cazu prezentr
unu sngur ofertant a ctae, comsa poate s
decare ad|udecatar dac acesta ofer ce pun preu
de pornre a ctae.
3**4 Taxa de partcpare repreznt 10% dn preu
de pornre a ctae se ptete n e a untatea
tertora a Trezorere Statuu. n termen de 5 ze de
a data ntocmr procesuu-verba de ctae, organu
sca va resttu taxa de partcpare partcpanor care
au depus oferte de cumprare care nu au fost
decara ad|udecatar, ar n cazu ad|udecr, taxa se
rene n contu preuu. Taxa de partcpare nu se
resttue ofertanor care nu s-au prezentat a ctae,
ceu care a refuzat ncheerea procesuu-verba de
ad|udecare, precum ad|udecataruu care nu a ptt
preu. Taxa de partcpare care nu se resttue se face
vent a bugetu de stat, cu excepa cazuu n care
executarea st este organzat de organee scae
prevzute a art. 3!, caz n care taxa de partcpare se
face vent a bugetee ocae.
3*$4 Pentru partcparea a ctae, ofertan pot
consttu garan, n conde eg, sub forma
scrsor de garane bancar.
3*+4 Scrsoarea de garane bancar, consttut n
conde an. (12), se vaorc de organu de
executare n cazu n care ofertantu este decarat
ad|udecatar /sau n stuae prevzute a an. (11)
teza a trea.
3orme metodoloice
Art# *;+ Comi(ia de licita!ie
3*4 Vnzarea a ctae a bunuror sechestrate
este organzat de o comse condus de un
preednte.
3$4 Comsa de ctae este consttut dn 3
persoane desemnate de organu de conducere a
credtoruu bugetar.
3+4 Comsa de ctae verc anazeaz
documentee de partcpare aeaz a ocu
ctae, cu ce pun o or nantea nceper acestea,
sta cuprnznd ofertan care au depus documentaa
compet de partcpare.
354 Ofertan se dentc dup numru de ordne
de pe sta de partcpare, dup care preedntee
comse anun obectu ctae, precum modu de
desfurare a acestea.
3:4 La termenee xate pentru nerea ctae
executoru sca va da ctre ma nt anunuu de
vnzare apo oferteor scrse prmte pn a data
prevzut aart. 1#2 an. (7).
3;4 Dac a prma ctae nu s-au prezentat
ofertan sau nu s-a obnut ce pun preu de pornre
a ctae conform art. 1#2 an. (8), organu de
executare va xa un termen n ce mut 30 de ze, n
vederea ner cee de-a doua cta.
3&4 n cazu n care nu s-a obnut preu de pornre
nc a a doua ctae or nu s-au prezentat ofertan,
organu de executare va xa un termen n ce mut 30
de ze, n vederea ner cee de-a trea cta.
3%4 La a trea ctae credtor urmrtor sau
ntervenen nu pot s ad|udece bunure oferte spre
vnzare a un pre ma mc de 50% dn preu de
evauare.
3<4 Pentru ecare termen de ctae se va face o
nou pubctate a vnzr, conform prevederor art.
1#2.
3*)4 Dup ctarea ecru bun se va ntocm un
proces-verba prvnd desfurarea rezutatu
ctae.
3**4 n procesu-verba prevzut a an. (10) se vor
menona, pe ng eementee prevzute a art. 43 an.
(2), urmtoaree: numee prenumee sau
denumrea cumprtoruu, precum domcu sca
a acestua; numru dosaruu de executare st;
ndcarea bunuror ad|udecate, a preuu a care bunu
a fost ad|udecat a taxe pe vaoarea adugat, dac
este cazu; to ce care au partcpat a ctae
sumee oferte de ecare partcpant, precum , dac
este cazu, menonarea stuaor n care vnzarea nu
s-a reazat.
Art# *;5 Ad.udecarea
3*4 Dup ad|udecarea bunuu ad|udecataru este
obgat s pteasc preu, dmnuat cu contravaoarea
taxe de partcpare, n e, n numerar a o untate a
Trezorere Statuu sau prn decontare bancar, n ce
mut 5 ze de a data ad|udecr.
3$4 Dac ad|udecataru nu ptete preu, ctaa
se va reua n termen de 10 ze de a data ad|udecr.
n acest caz, ad|udecataru este obgat s pteasc
chetuee pre|ute de noua ctae , n cazu n
care preu obnut a noua ctae este ma mc,
dferena de pre. Ad|udecataru va putea s achte
preu ofert na s fac dovada achtr acestua
pn a termenu prevzut a art. 1#2 an. (7), caz n
care va obgat numa a pata chetueor cauzate
de noua ctae.
3+4 Cu sumee ncasate dn eventuaa dferen de
pre, percepute n temeu an. (2), se vor stnge
creanee scae nscrse n ttu executoru n baza
crua s-a nceput executarea st.
354 Dac a urmtoarea ctae bunu nu a fost
vndut, fostu ad|udecatar este obgat s pteasc
toate chetuee pre|ute de urmrrea acestua.
35=*4 Suma reprezentnd dferena de pre /sau
chetuee prevzute a an. (1) (4) se stabesc de
organu de executare, prn proces-verba, care consttue
ttu executoru potrvt prezentuu cod. Contestarea
procesuu-verba se face potrvt procedur prevzute
a ttu IX.
3:4 Termenu prevzut a an. (1) se apc n
cazu vaorcr conform neeger pror sau prn
vnzare drect.
Art# *;: Plata 8 rate
3*4# n cazu vnzr a ctae a bunuror mobe
cumprtor pot socta pata preuu n rate, n ce
mut 12 rate unare, cu un avans de mnmum 50% dn
preu de ad|udecare a bunuu mob cu pata une
dobnz sau ma|orr de ntrzere, dup caz, stabte
conform prezentuu cod. Organu de executare va
stab conde termenee de pat a preuu n
rate.
3$4 Cumprtoru nu va putea nstrna bunu
mob dect dup pata preuu n ntregme a
dobnz sau ma|orr de ntrzere stabte.
3+4 n cazu nep avansuu prevzut a an. (1),
dspoze art. 1#4 se apc n mod corespunztor.
354 Suma reprezentnd dobnda sau ma|orarea de
ntrzere, dup caz, nu stnge creanee scae pentru
care s-a nceput executarea st consttue vent a
bugetuu corespunztor creane prncpae.
Art# *;; Proce(ul?"er1al de ad.udecare
3*4 n cazu vnzr bunuror mobe, organu de
executare va nchea procesu-verba de ad|udecare, n
termen de ce mut 5 ze de a pata n ntregme a
preuu sau a avansuu prevzut a art. 1#! an. (1),
dac bunu a fost vndut cu pata n rate. Procesu-
verba de ad|udecare consttue ttu de propretate,
transferu dreptuu de propretate opernd a data
ncheer acestua. Un exempar a procesuu-verba
de ad|udecare a bunuu mob va trms, n cazu
vnzr cu pata n rate, brouu de carte funcar
pentru a nscre nterdca de nstrnare grevare a
bunuu pn a pata ntegra a preuu a dobnz
sau ma|orr de ntrzere, dup caz, stabte pentru
mobu transms, pe baza crua se face nscrerea n
cartea funcar.
3$4 Procesu-verba de ad|udecare ntocmt n
conde an. (1) va cuprnde, pe ng eementee
prevzute a art. 43 an. (2), urmtoaree menun:
a4 numru dosaruu de executare st;
14 numru data procesuu-verba de
desfurare a ctae;
c4 numee domcu sau, dup caz, denumrea
sedu cumprtoruu;
d4 codu de dentcare sca a debtoruu
cumprtoruu;
e4 preu a care s-a ad|udecat bunu taxa pe
vaoarea adugat, dac este cazu;
-4 modatatea de pat a dferene de pre n cazu
n care vnzarea s-a fcut cu pata n rate;
'4 datee de dentcare a bunuu;
B4 menunea c acest document consttue ttu
de propretate c poate nscrs n cartea funcar;
i4 menunea c pentru credtor procesu-verba de
ad|udecare consttue documentu pe baza crua se
emte ttu executoru mpotrva cumprtoruu care
nu ptete dferena de pre, n cazu n care vnzarea
s-a fcut cu pata preuu n rate;
.4 semntura cumprtoruu sau a
reprezentantuu su ega, dup caz.
3+4 n cazu n care cumprtoru crua s-a
ncuvnat pata preuu n rate nu ptete restu de
pre n conde a termenee stabte, e va putea
executat st pentru pata sume datorate n temeu
ttuu executoru ems de organu de executare
competent pe baza procesuu-verba de ad|udecare.
354 n cazu vnzr bunuror mobe, dup pata
preuu, executoru sca ntocmete n termen de 5
ze un proces-verba de ad|udecare care consttue
ttu de propretate.
3:4 Procesu-verba de ad|udecare ntocmt n
conde an. (4) va cuprnde, pe ng eementee
prevzute a art. 43 an. (2), eementee prevzute a
an. (2) dn prezentu artco, cu excepa t. f), h) ),
precum menunea c acest document consttue
ttu de propretate. Cte un exempar a procesuu-
verba de ad|udecare se va transmte organuu de
executare coordonator cumprtoruu.
3;4 n cazu vaorcr bunuror prn vnzare
drect sau ctate, predarea bunuu ctre cumprtor
se face de ctre organu de executare pe baz de
proces-verba de predare-prmre.
Art# *;& Reluarea /rocedurii de "alori2care
3*4 Dac bunure supuse executr ste nu au
putut vaorcate prn modate prevzute a art.
1!*, acestea vor resttute debtoruu cu mennerea
msur de ndsponbzare, pn a mpnrea
termenuu de prescrpe. n cadru acestu termen
organu de executare poate reua orcnd procedura de
vaorcare va putea, dup caz, s a msura numr,
menner or schmbr admnstratoruu-sechestru
or custodeu.
3$4 n cazu bunuror sechestrate ce nu au putut
vaorcate nc a a trea ctae, cu ocaza reur
procedur n cadru termenuu de prescrpe, dac
organu de executare consder c nu se mpune o
nou evauare, preu de pornre a ctae nu poate
ma mc dect 50% dn preu de evauare a bunuror.
3+4 n cazu n care debtor crora urma s se
resttue bunur potrvt an. (1) nu se ma a a
domcu sca decarat , n urma demersuror
ntreprnse, nu au putut dentca, organu sca va
proceda a ntnarea acestora, cu procedura
prevzut pentru comuncarea prn pubctate
potrvt art. 44 an. (3), c bunu n cauz este pstrat
a dspoza propretaruu pn a mpnrea
termenuu de prescrpe, dup care va vaorcat
potrvt dspozor egae prvnd vaorcarea
bunuror ntrate n propretatea prvat a statuu,
dac egea nu prevede atfe.
354 Cee artate a an. (3) vor consemnate ntr-
un proces-verba ntocmt de organu sca.
3:4 n cazu bunuror mobe, n baza procesuu-
verba prevzut a an. (4) n conde eg se va
sesza nstana |udectoreasc competent cu acune
n constatarea dreptuu de propretate prvat a
statuu asupra bunuu respectv.


CAP# < CBeltuieli

Art# *;% CBeltuieli de e,ecutare (ilit0
3*4 Chetuee ocazonate cu efectuarea
procedur de executare st sunt n sarcna
debtoruu.
3*=*4 Sumee reprezentnd chetue de nscrere
a Arhva Eectronc de Garant Reae Mobare a
creanteor cuprnse n tture executor emse de
ctre organee scae sunt consderate chetue de
executare st.
3$4 Suma chetueor cu executarea st se
stabete de organu de executare, prn proces-verba,
care consttue ttu executoru potrvt prezentuu cod,
care are a baz documente prvnd chetuee
efectuate.
3+4 Chetuee de executare st a creaneor
scae se avanseaz de organee de executare, dn
bugetu acestora.
354 Chetuee de executare st care nu au a
baz documente care s ateste c au fost efectuate n
scopu executr ste nu sunt n sarcna debtoruu
urmrt.
3:4 Sumee recuperate n contu chetueor de
executare st se fac vent a bugetu dn care au fost
avansate, cu excepa sumeor reprezentnd chetue
de executare st a creaneor scae admnstrate de
Mnsteru Econome Fnaneor, care se fac vent a
bugetu de stat, dac egea nu prevede atfe.
3orme metodoloice

CAP# *) Eli1erarea 6i di(tri1uirea (umelor
realizate /ri e,ecutare (ilit0

Art# *;< Sumele realizate di e,ecutare (ilit0
3*4 Suma reazat n cursu procedur de
executare st repreznt totatatea sumeor ncasate
dup comuncarea somae prn orce modatate
prevzut de prezentu cod.
3$4 Creantee scae nscrse n ttu executoru se
stng cu sumee reazate conform an. (1), ma nt
creantee scae prncpae, n ordnea vechm, s apo
creantee scae accesor, n ordnea vechm.
Prevedere art. 11! an. (2) refertoare a ordnea
vechm sunt apcabe n mod corespunztor.
3$=*4 Prn excepte de a prevedere an. (2), n
cazu sumeor reazate prn pat sau compensare,
stngerea se face potrvt prevederor art. 114 s 11!.
3+4 Dac suma ce repreznt att creana sca,
ct chetuee de executare este ma mc dect
suma reazat prn executare st, cu dferena se va
proceda a compensare, potrvt art. 11#, sau se
resttue, a cerere, debtoruu, dup caz.
354 Despre sumee de resttut debtoru va
ntnat de ndat.
3orme metodoloice
Art# *&) Ordiea de di(tri1uire
3*4 n cazu n care executarea st a fost pornt
de ma mu credtor sau cnd pn a eberarea or
dstrburea sume rezutate dn executare au depus
a credtor tture or, organee prevzute a art.
13# vor proceda a dstrburea sume potrvt
urmtoare ordn de prefern, dac egea nu prevede
atfe:
a4 creanee reprezentnd chetuee de orce fe,
fcute cu urmrrea conservarea bunuror a cror
pre se dstrbue;
14 creanee reprezentnd saar ate dator
asmate acestora, pense, sumee cuvente
omeror, potrvt eg, a|utoaree pentru ntrenerea
ngr|rea copor, pentru materntate, pentru
ncapactate temporar de munc, pentru prevenrea
mbonvror, refacerea sau ntrrea snt,
a|utoaree de deces, acordate n cadru asgurror
socae de stat, precum creanee reprezentnd
obgaa de reparare a pagubeor cauzate prn moarte,
vtmarea ntegrt corporae sau a snt;
c4 creanee rezutnd dn obga de ntrenere,
aoca pentru cop sau de pat a ator sume
perodce destnate asgurr m|oaceor de exsten;
d4 creanee scae provente dn mpozte, taxe,
contrbu dn ate sume stabte potrvt eg,
datorate bugetuu de stat, bugetuu Trezorere
Statuu, bugetuu asgurror socae de stat,
bugeteor ocae bugeteor fonduror specae;
e4 creanee rezutnd dn mprumutur acordate
de stat;
-4 creanee reprezentnd despgubr pentru
repararea pagubeor prcnute propret pubce prn
fapte cte;
'4 creanee rezutnd dn mprumutur bancare,
dn vrr de produse, prestr de servc sau executr
de ucrr, precum dn chr sau arenz;
B4 creanee reprezentnd amenz cuvente
bugetuu de stat sau bugeteor ocae;
i4 ate creane.
3$4 Pentru pata creaneor care au aceea ordne
de prefern, dac egea nu prevede atfe, suma
reazat dn executare se repartzeaz ntre credtor
proporona cu creana ecrua.
Art# *&* Re'uli /ri"id eli1erarea 6i di(tri1uirea
3*4 Credtor sca care au un prvegu prn
efectu eg care ndepnesc conda de pubctate
sau posese a bunuu mob au prortate, n conde
prevzute a art. 142 an. (7), a dstrburea sume
rezutate dn vnzare fa de a credtor care au
garan reae asupra bunuu respectv.
3$4 Accesore creane prncpae prevzute n
ttu executoru vor urma ordnea de prefern a
creane prncpae.
3+4 Dac exst credtor care, asupra bunuu
vndut, au dreptur de ga|, potec sau ate dreptur
reae, despre care organu de executare a uat
cunotn n conde art. 1!2 an. (6) ae art.
1!4 an. (9), a dstrburea sume rezutate dn
vnzarea bunuu, creanee or vor ptte nantea
creaneor prevzute a art. 1&, an. (1) t. b). n acest
caz, organu de executare este obgat s ntneze
dn ocu pe credtor n favoarea crora au fost
conservate aceste sarcn, pentru a partcpa a
dstrburea preuu.
354 Credtor care nu au partcpat a executarea
st pot depune tture or n vederea partcpr a
dstrburea sumeor reazate prn executare st,
numa pn a data ntocmr de ctre organee de
executare a procesuu-verba prvnd eberarea sau
dstrburea acestor sume.
3:4 Eberarea sau dstrburea sume rezutate dn
executarea st se va face numa dup trecerea unu
termen de 15 ze de a data depuner sume, cnd
organu de executare va proceda, dup caz, a
eberarea sau dstrburea sume, cu ntnarea
pror a credtoror care -au depus tture.
3;4 Eberarea sau dstrburea sume rezutate dn
executarea st se va consemna de executoru sca
de ndat ntr-un proces-verba, care se va semna de
to ce ndrept.
3&4 Ce nemuumt de modu n care se face
eberarea sau dstrburea sume rezutate dn
executarea st poate cere executoruu sca s
consemneze n procesu-verba obece sae.
3%4 Dup ntocmrea procesuu-verba prevzut a
an. (6) nc un credtor nu ma este n drept s cear
s partcpe a dstrburea sumeor rezutate dn
executarea st.
3orme metodoloice


CAP# ** Cote(ta!ia la e,ecutare (ilit0

Art# *&$ Cote(ta!ia la e,ecutare (ilit0
3*4 Persoanee nteresate pot face contestae
mpotrva orcru act de executare efectuat cu
nccarea prevederor prezentuu cod de ctre
organee de executare, precum n cazu n care
aceste organe refuz s ndepneasc un act de
executare n conde eg.
3$4 Dspoze prvnd suspendarea provzore a
executr ste prn ordonan preedna prevzute
de art. 403 an. (4) dn Codu de procedur cv nu
sunt apcabe.
3+4 Contestaa poate fcut mpotrva ttuu
executoru n temeu crua a fost pornt executarea,
n cazu n care acest ttu nu este o hotrre dat de o
nstan |udectoreasc sau de at organ |ursdcona
dac pentru contestarea u nu exst o at
procedur prevzut de ege.
354 Contestaa se ntroduce a nstana
|udectoreasc competent se |udec n procedur
de urgen.
Art# *&+ Terme de cote(tare
3*4 Contestaa se poate face n termen de 15 ze,
sub sancunea decder, de a data cnd:
a4 contestatoru a uat cunotn de executarea
or de actu de executare pe care e contest, dn
comuncarea somae sau dn at ntnare prmt
or, n psa acestora, cu ocaza efectur executr
ste sau n at mod;
14 contestatoru a uat cunotn, potrvt t. a),
de refuzu organuu de executare de a ndepn un act
de executare;
c4 ce nteresat a uat cunotn, potrvt t. a), de
eberarea sau dstrburea sumeor pe care e contest.
3$4 Contestaa prn care o ter persoan pretnde
c are un drept de propretate sau un at drept rea
asupra bunuu urmrt poate ntrodus ce ma trzu
n termen de 15 ze dup efectuarea executr.
3+4 Nentroducerea contestae n termenu
prevzut a an. (2) nu mpedc pe ce de-a treea
s reazeze dreptu pe caea une cerer separate,
potrvt dreptuu comun.
Art# *&5 Kudecarea cote(ta!iei
3*4 La |udecarea contestae nstana va cta
organu de executare n a cru raz tertora se
gsesc bunure urmrte or, n cazu executr prn
poprre, are sedu sau domcu teru poprt.
3$4 La cererea pr nteresate nstana poate
decde, n cadru contestae a executare, asupra
mprr bunuror pe care debtoru e dene n
propretate comun cu ate persoane.
3+4 Dac admte contestaa a executare, nstana,
dup caz, poate dspune anuarea actuu de executare
contestat sau ndreptarea acestua, anuarea or
ncetarea executr nse, anuarea sau murrea
ttuu executoru or efectuarea actuu de executare a
cru ndepnre a fost refuzat.
354 n cazu anur actuu de executare contestat
sau a ncetr executr nse a anur ttuu
executoru, nstana poate dspune prn aceea
hotrre s se resttue ceu ndreptt suma ce se
cuvne dn vaorcarea bunuror sau dn renere prn
poprre.
3:4 n cazu respnger contestae contestatoru
poate obgat, a cererea organuu de executare, a
despgubr pentru pagubee cauzate prn ntrzerea
executr, ar cnd contestaa a fost exerctat cu rea-
credn, e va obgat a pata une amenz de a
50 e a 1.000 e.

CAP# *$ Sti'erea crea!elor 2(cale /ri alte
modalit0!i

Art# *&: Darea 8 /lat0
3*4 Creanee scae admnstrate de Mnsteru
Econome Fnaneor prn Agena Naona de
Admnstrare Fsca, cu excepa ceor cu renere a surs
a accesoror aferente acestora, precum creanee
bugeteor ocae pot stnse, a cererea debtoruu,
orcnd, cu acordu credtoruu sca, prn trecerea n
propretatea pubc a statuu sau, dup caz, a unt
admnstratv-tertorae a bunuror mobe, ncusv a ceor
supuse executr ste.
3*=*4 n cazu creanteor scae stnse prn dare n
pat, data stnger este data emter decze prevzute a
an. (3).
3*=$4 Dspoze an. (1) sunt apcabe
persoaneor care devn debtor potrvt art. 25 an.
(2) t. d). n acest caz, prn excepe de a prevedere
an. (1), bunure mobe oferte n vederea stnger
prn dare n pat trebue s nu e supuse executr
ste s nu e grevate de ate sarcn, cu excepa
potec consttute n conde art. 2!.
3$4 n scopu prevzut a an. (1), organu sca
transmte cererea, nsott de propunere sae,
comse numte prn ordn a mnstruu nanteor
pubce sau, dup caz, prn act admnstratv ems n
condte eg de ctre autortte admnstrate
pubce ocae. n aceeas condt se stabeste s
documentata care nsoteste cererea.
3+4 Comsa prevzut a an. (2) va anaza
cererea numa n conde exstene unor soctr de
preuare n admnstrare, potrvt eg, a acestor bunur
va hotr, prn decze, asupra moduu de
souonare a cerer. n cazu admter cerer, comsa
va dspune organuu sca competent ncheerea
procesuu-verba de trecere n propretatea pubc a
bunuu mob stngerea creaneor scae. Comsa
poate respnge cererea n stuaa n care bunure
mobe oferte nu sunt de uz sau de nteres pubc.
354 Procesu-verba de trecere n propretatea
pubc a bunuu mob consttue ttu de propretate.
35=*4 n cazu n care operaunea de transfer a
propret bunuror mobe prn dare n pat este
taxab, cu vaoarea stabt, potrvt eg, pus taxa
pe vaoarea adugat, se stnge cu prortate taxa pe
vaoarea adugat aferent operaun de dare n
pat.
3:4 Bunure mobe trecute n propretatea pubc
conform an. (1) sunt date n admnstrare n conde
eg, cu conda menner, pe o peroad de 5 an, a
uzuu a nteresuu pubc. Pn a ntrarea n vgoare
a actuu prn care s-a dspus darea n admnstrare,
mobu se a n custoda nsttue care a soctat
preuarea n admnstrare. Insttua care are bunu n
custode are obgaa nventarer acestua, potrvt
eg.
3;4 La data ntocmr procesuu-verba pentru
trecerea n propretatea pubc a statuu a bunuu
mob nceteaz msura de ndsponbzare a
acestua, precum catatea de admnstrator-
sechestru a persoaneor desemnate conform eg,
dac este cazu.
3&4 Eventuaee chetue de admnstrare
efectuate n peroada cuprns ntre data ncheer
procesuu-verba de trecere n propretatea pubc a
statuu a bunuror mobe preuarea n admnstrare
prn hotrre a Guvernuu sunt suportate de nsttua
pubc soctant. n cazu n care Guvernu hotrte
darea n admnstrare ctre at nsttue pubc dect
cea soctant, chetuee de admnstrare se suport
de nsttua pubc crea -a fost atrbut bunu n
admnstrare.
3%4 n cazu n care bunure mobe trecute n
propretatea pubc conform prezentuu cod au fost
revendcate resttute, potrvt eg, tereor
persoane, debtoru va obgat a pata sumeor stnse
prn aceast modatate. Creanee scae renasc a
data a care bunure mobe au fost resttute teruu.
3<4 n cazu n care, n nteroru termenuu de
prescrpe a creaneor scae, comsa prevzut a
an. (3) a cunotn despre unee aspecte prvnd
bunure mobe, necunoscute a data aprobr cerer
debtoruu, aceasta poate decde, pe baza stuae de
fapt, revocarea, n tot sau n parte, a decze prn care
s-a aprobat stngerea unor creane scae prn trecerea
bunuror mobe n propretatea pubc, dspoze
an. (8) apcndu-se n mod corespunztor.
3*)4# n stuae prevzute a an. (8) (9), pentru
peroada cuprns ntre data trecer n propretatea pubc
data a care au renscut creanee scae, respectv data
revocr decze prn care s-a aprobat darea n pat, nu se
datoreaz dobnz, penat de ntrzere sau ma|orr de
ntrzere, dup caz
Art# *&:=* 777 A1ro'at
Art# *&; I(ol"a1ilitatea
3*4 n sensu prezentuu cod, este nsovab
debtoru ae cru ventur sau bunur urmrbe au o
vaoare ma mc dect obgae scae de pat sau
care nu are ventur or bunur urmrbe.
3$4 Pentru creanee scae ae debtoror decara
n stare de nsovabtate care nu au ventur sau
bunur urmrbe, conductoru organuu de executare
dspune scoaterea creane dn evdena curent
trecerea e ntr-o evden separat.
3+4 n cazu debtoror prevzu a an. (2), prn
excepe de a dspoze art. 14' an. (3), executarea
st se ntrerupe. Organee scae au obgaa ca ce
pun o dat pe an s efectueze o nvestgae asupra
str acestor contrbuab, care nu consttue acte de
executare st.
354 n cazure n care se constat c debtor au
dobndt ventur sau bunur urmrbe, organee de
executare vor ua msure necesare de trecere dn
evden separat n evdena curent de executare
st.
3:4 Dac a sfrtu peroade de prescrpe nu se
constat dobndrea unor bunur sau ventur
urmrbe, organee de executare vor proceda a
scderea creaneor scae dn evdena anatc pe
pttor, potrvt art. 134. Scderea se face n cursu
peroade de prescrpe n cazu debtoror, persoane
zce, deceda sau dspru, pentru care nu exst
motentor care au acceptat succesunea.
3;4 Creanee scae datorate de debtor,
persoane |urdce, rada dn regstree n care au fost
nregstra potrvt eg, se scad dn evdena anatc
pe pttor dup radere, ndferent dac s-a atras sau
nu rspunderea ator persoane pentru pata obgaor
scae, n conde eg.
3orme metodoloice
Art# *&& De(cBiderea /rocedurii i(ol"e!ei
3*4 n vederea recuperr creaneor scae de a
debtor care se a n stare de nsoven, Agena
Naona de Admnstrare Fsca unte sae
subordonate, respectv compartmentee de
specatate ae autortor admnstrae pubce
ocae, vor decara chdatoror creanee exstente, a
data decarr, n evdena sca pe pttor.
3$4 Dspoze an. (1) se apc n vederea
recuperr creaneor scae de a debtor aa n
chdare n conde eg.
3+4 Cerere organeor scae prvnd nceperea
procedur nsovene se vor nanta nstaneor
|udectoret sunt scutte de consemnarea vreune
cauun.
354 n stuaa n care organu sca dn subordnea
Agene Naonae de Admnstrare Fsca dene ce pun
50% dn vaoarea tota a creaneor, Agena Naona de
Admnstrare Fsca poate decde desemnarea unu
admnstrator |udcar/chdator, stabndu-
remuneraa. Conrmarea admnstratoruu
|udcar/chdatoruu desemnat de Agena Naona de
Admnstrare Fsca de ctre |udectoru-sndc se va face
n cadru prme edne, conform art. 11 an. (1) t. d) dn
Legea nr. 85/2006, cu modcre uteroare.
3:4 n dosaree n care organu sca dene ce
pun 50% dn vaoarea tota a creaneor, acesta are
dreptu s verce actvtatea admnstratoruu
|udcar/chdatoruu s socte prezentarea
documenteor refertoare a actvtatea desfurat
onorare ncasate.
Art# *&% Aularea crea!elor 2(cale
3*4 n stuate n care chetuee de executare,
excusv cee prvnd comuncarea prn post, sunt ma
mar dect creantee scae supuse executr ste,
conductoru organuu de executare poate aproba
anuarea debteor respectve. Chetuee generate de
comuncarea somate s a adrese de nntare a
poprr sunt suportate de organu sca.
3$4 Creantee scae restante aate n sod a data
de 31 decembre a anuu, ma mc de 40 e, se
anueaz. Pafonu se apc totauu creanteor scae
datorate s neachtate de debtor.
3+4 n cazu creaneor scae datorate bugeteor
ocae, suma prevzut a an. (2) repreznt mta
maxm pn a care, prn hotrre, autorte
deberatve pot stab pafonu creaneor scae care
pot anuate.

CAP# LII=* A(i(teFa reci/roc0 8 materie de
recu/erare a creaFelor le'ate de ta,e9 im/ozite9
dre/turi Ci alte m0(uri

SECMIUNEA *
Di(/oziFii 'eerale

Art# *&%=* Sco/ul
Prezentu capto stabeste norme prvnd asstenta
n vederea recuperr n Romna a unor creante
stabte ntr-un at stat membru a Unun Europene,
precum s asstenta n vederea recuperr ntr-un at
stat membru a Unun Europene a creanteor stabte
n Romna.

Art# *&%=$ S-era de a/licare
3*4 Prezentu capto se apc urmtoareor
creante:
a4 tuturor taxeor, mpozteor s drepturor de
orce fe preevate de ctre un stat membru sau n
numee acestua or de ctre subdvzune sae
tertorae sau admnstratve, ncusv autortt ocae,
sau n numee acestora or n numee UnunEuropene;
14 rambursror, nterventor s ator msur care
fac parte dn sstemu de nantare ntegra sau
parta a Fonduu European de Garantare Agrco
(FEGA) s a Fonduu European Agrco pentru
Dezvotare Rura (FEADR), ncusv sumeor care se
percep n egtur cu aceste actun;
c4 preevror s ator dreptur prevzute n cadru
organzr comune a pete dn sectoru zahruu.
3$4 Prezentu capto se apc s pentru:
a4 sanctune admnstratve, amenze, taxee s
suprataxee n egtur cu creantee pentru care se
poate socta asstent recproc potrvt an. (1), care
sunt stabte de autortte admnstratve
responsabe de perceperea taxeor, mpozteor sau
drepturor n cauz sau de desfsurarea de anchete
admnstratve n prvnta acestora or care sunt
conrmate de organsmee admnstratve sau |udcare
a cererea autorttor admnstratve mentonate;
14 taxee pentru certcate s ate documente
smare emse n egtur cu procedure
admnstratve prvnd taxee, mpoztee s drepture;
c4 dobnze, ma|orre de ntrzere, penatte
de ntrzere s costure n egtur cu creantee
pentru care poate soctat asstent recproc
potrvt an. (1) or potrvt t. a) sau b) a prezentuu
aneat, dup caz.
3+4 Prezentu capto nu se apc:
a4 contrbutor obgator a sstemu de
securtate soca care trebue ptte e statuu
membru sau une subdvzun a acestua, e
nsttutor de securtate soca de drept pubc;
14 taxeor care nu sunt prevzute a an. (2);
c4 drepturor de natur contractua, cum ar
sumee stabte pentru uttt pubce;
d4 sanctunor cu caracter pena mpuse n cadru
une procedur penae sau ator sanctun cu caracter
pena care nu ntr sub ncdenta prevederor an. (2)
t. a).

Art# *&%=+ De2iFii
n sensu prezentuu capto, termen
exprese de ma |os au urmtoarea semncae:
a4 autortate soctant - un brou centra de
egtur, un brou de egtur sau un departament de
egtur a unu stat membru care transmte o cerere
de assten cu prvre a o crean prevzut a art.
1&'62;
14 autortate soctat - un brou centra de
egtur, un brou de egtur sau un departament de
egtur a unu stat membru crua este transms o
cerere de assten;
c4 persoan - orce persoan zc sau |urdc,
orce asocere de persoane crea este recunoscut,
prn ege, capactatea de a nchea acte |urdce, dar
care nu are statut de persoan |urdc, sau orce at
enttate, ndferent de natura or forma acestea, e c
are sau nu personatate |urdc, ce dene or
gestoneaz actve care, atur de ventu generat de
acestea, sunt supuse unor taxe, mpozte sau dreptur
care fac obectu prezentuu capto;
d4 m|oace eectronce - utzarea unu
echpament eectronc pentru procesarea, ncusv
compresa dgta, stocarea dateor utzarea
transmse prn r, a transmse rado, a tehnoogor
optce sau a ator m|oace eectromagnetce;
e4 reea RCC - patforma comun bazat pe
reeaua comun de comunca (RCC) dezvotat de
Ununea European pentru toate transmse prn
m|oace eectronce ntre autorte competente dn
domenu vama sca.

ART# *&%=5 Autoritatea com/etet0 di
RomHia
3*4 Autorte competente dn Romna pentru
apcarea prevederor prezentuu capto sunt:
a4 Agena Naona de Admnstrare Fsca,
pentru creanee prevzute a art. 1&'62 an. (1) t. a)
b), cu excepa creaneor prevzute a t. b);
14 Autortatea Naona a Vmor, pentru
creanee prevzute a art. 1&'62 an. (1) t. a) b)
care se datoreaz n cadru operaunor vamae;
c4 Agena de P Intervene pentru
Agrcutur, pentru creanee prevzute a art.
1&'62 an. (1) t. c).
3$4 Autorte prevzute a an. (1) sunt
competente pentru assten a recuperarea
creaneor prevzute a art. 1&'62 an. (2), aferente
creaneor prncpae pentru a cror assten a
recuperare sunt competente.
3+4 Prn ordn a mnstruu naneor pubce, a
propunerea preednteu Agene Naonae de
Admnstrare Fsca, se desemneaz brou centra de
egtur, care este responsab pentru contactee cu
ate state membre n domenu asstene recproce
care face obectu prezentuu capto, precum pentru
contactee cu Comsa European.
354 Autorte competente dn Romna pot
desemna brour de egtur care s e responsabe
de contactee cu ate state membre n matere de
assten recproc n ceea ce prvete unu sau ma
mute tpur sau categor specce de taxe, mpozte
dreptur prevzute a art. 1&'62.
3:4 n cazu n care un brou de egtur
prmete o cerere de assten recproc ce necest
msur care nu n de competena ce -a fost atrbut,
acesta nanteaz cererea, fr ntrzere, brouu
competent, dac este cunoscut, sau brouu centra de
egtur nformeaz autortatea soctant n
consecn.
3;4 Autorte competente dn Romna
nformeaz Comsa cu prvre a brou su centra de
egtur a orce brour de egtur pe care e-a
desemnat.
3&4 Toate comuncre sunt trmse de ctre
brou centra de egtur sau n numee acestua, de a
caz a caz, cu acordu brouu centra de egtur,
asgurndu-se ecena comuncr.

SECDIUNEA a $?a
ScBim1ul de i-orma!ii

Art# *&%=: Furizarea de i-orma!ii
3*4 La cererea autort soctante, autortatea
soctat furnzeaz orce nforma pe care e
aprecaz c sunt reevante pentru autortatea
soctant, n vederea recuperr creaneor sae
prevzute a art. 1&'62. n scopu furnzr acestor
nforma, autortatea soctat asgur reazarea
orcror anchete admnstratve necesare pentru
obnerea acestora.
3$4 Autortatea soctat nu este obgat s
furnzeze nforma:
a4 pe care nu e-ar putea obne n vederea
recuperr creaneor smare nscute n statu
membru soctat;
14 care ar dvuga un secret comerca,
ndustra sau profesona;
c4 a cror dvugare ar aduce atngere securt
statuu membru soctat sau ar contrare ordn
pubce a acestua.
3+4 Autortatea soctat nu poate refuza
furnzarea de nforma pentru smpu motv c aceste
nforma sunt denute de o banc, de o at nsttue
nancar, de o persoan desemnat sau care
aconeaz n catate de agent or de admnstrator
sau c nformae respectve se refer a partcpae
a captau une persoane.
354 Autortatea soctat nformeaz autortatea
soctant n egtur cu motvee de refuz a une
cerer de nforma.

Art# *&%=; ScBim1ul de i-orma!ii -0r0 cerere
/reala1il0
n cazu n care urmeaz s se efectueze o
rambursare/restture de mpozte, taxe sau dreptur,
atee dect taxa pe vaoarea adugat, ctre o
persoan stabt or avnd domcu ntr-un at stat
membru, statu membru dn care urmeaz s se
efectueze rambursarea/restturea poate nforma statu
membru unde este stabt sau unde are domcu
persoana respectv cu prvre a
rambursarea/restturea ce urmeaz a se efectua.

Art# *&%=& Preze!a 8 1irourile admii(trati"e 6i
/artici/area la acBetele admii(trati"e
3*4 Prn acord ntre autortatea soctant
autortatea soctat n concordan cu procedure
stabte de autortatea soctat, funconar autorza
de autortatea soctant pot, n vederea promovr
asstene recproce prevzute de prezentu capto:
a4 s e prezen n broure n care autorte
admnstratve ae statuu membru soctat
desfoar actvtatea;
14 s e prezen a anchetee admnstratve
efectuate pe tertoru statuu membru soctat;
c4 s nsoeasc funconar competen dn
statu membru soctat n cursu proceduror |udcare
dn respectvu stat membru.
3$4 Acordu prevzut a an. (1) t. b) poate
prevedea ca funconar dn statu membru soctant
s poat nterveva persoane examna regstre, n
cazu n care egsaa n vgoare n statu membru
soctat permte acest ucru.
3+4 Funconar autorza de autortatea
soctant care utzeaz posbte oferte prn an.
(1) (2) sunt n msur s preznte n orce moment o
mputerncre scrs n care e sunt ndcate denttatea
catatea oca.

SECDIUNEA a +?a
A(i(te!0 /etru oti2carea documetelor

Art# *&%=% Cererea de oti2care a aumitor
documete re-eritoare la crea!e
3*4 La cererea autort soctante, autortatea
soctat notc persoane crea sunt destnate,
denumt n contnuare destnatar, toate actee
decze, ncusv pe cee de natur |udcar, prvnd o
crean sau recuperarea acestea, emse de statu
membru soctant.
3$4 Cererea de notcare prevzut a an. (1)
este nsot de un formuar-tp care conne ce pun
urmtoaree nforma:
a4 numee, adresa orce ate nforma ute
pentru dentcarea destnataruu;
14 scopu notcr termenu n care aceasta
ar trebu efectuat;
c4 o descrere a documenteor anexate, a tpuu
de crean a vaor creane pentru care se
formueaz cererea;
d4 numee, adresa ate date de contact cu
prvre a brou responsab de documentee anexate
, n cazu n care este dfert, brou de a care se pot
obne nforma supmentare prvnd documentee
notcate sau posbte de a contesta obgaa de
pat.
3+4 Autortatea soctant depune o cerere de
notcare n temeu prezentuu capto numa atunc
cnd nu poate efectua notcarea n conformtate cu
normee care regementeaz notcarea documentuu
n cauz n statu membru soctant sau atunc cnd o
astfe de notcare ar cauza dcut
dsproporonate.
354 Autortatea soctat nformeaz de ndat
autortatea soctant n prvna orcre acun
ntreprnse n urma cerer de notcare, n speca n
egtur cu data notcr documentuu ctre
destnatar.

Art# *&%=< Mi.loace de oti2care
3*4 Autortatea soctat se asgur c
procedura de notcare n statu membru soctat se
efectueaz potrvt regementror egae practcor
admnstratve naonae n vgoare n statu membru
soctat.
3$4 Prevedere an. (1) nu aduc atngere
ncune ate forme de notcare utzate de o
autortate competent a statuu membru soctant, n
conformtate cu normee n vgoare n respectvu stat
membru.
3+4 O autortate competent stabt pe
tertoru statuu membru soctant poate notca
drect orce document prn scrsoare recomandat sau
prn pot eectronc une persoane dntr-un at stat
membru.

SECDIUNEA a 5?a
M0(urile a(i'ur0torii (au de recu/erare

Art# *&%=*) Cererea de recu/erare
3*4 La cererea autort soctante, autortatea
soctat recupereaz creanee care fac obectu unu
ttu ce permte executarea n statu membru soctant.
3$4 De ndat ce autortatea soctant are
cunotn despre orce nforma reevante cu prvre
a cazu care a motvat cererea de recuperare, aceasta
e transmte autort soctate.

Art# *&%=** Codi!ii a/lica1ile cererilor de
recu/erare
3*4 Autortatea soctant nu poate formua o
cerere de recuperare dac atta vreme ct creana
/sau ttu care permte executarea acestea n statu
membru soctant sunt contestate n statu membru
respectv, cu excepa cazuror n care se apc art.
1&'614 an. (6).
3$4 nante ca autortatea soctant s
formueze o cerere de recuperare se apc procedure
de recuperare adecvate dsponbe n statu membru
soctant, cu urmtoaree excep:
a4 atunc cnd este evdent c nu exst actve
pentru recuperare n statu membru soctant sau c
astfe de procedur nu vor duce a pata ntegra a
creane c autortatea soctant dene nforma
specce care ndc faptu c persoana n cauz are
actve n statu membru soctat;
14 atunc cnd apcarea unor astfe de
procedur n statu membru soctant ar cauza
dcut dsproporonate.

Art# *&%=*$ Titlul e,ecutoriu 6i alte documete
8(o!itoare
3*4 Orce cerere de recuperare este nsot de
un ttu unform care permte executarea n statu
membru soctat. Acest ttu unform care permte
executarea n statu membru soctat reect
connutu prncpa a ttuu na care permte
executarea consttue baza unc a msuror
asgurtor de recuperare uate n statu membru
soctat. Acesta nu face obectu ncunu act de
recunoatere, competare sau nocure n respectvu
stat membru.
3$4 Ttu unform care permte executarea
conne ce pun urmtoaree nforma:
a4 nforma reevante pentru dentcarea
ttuu na care permte executarea, o descrere a
creane, ncusv natura acestea, peroada acopert
de crean, orce date reevante pentru procesu de
executare vaoarea creane dfertee componente
ae acestea, precum creana prncpa creanee
scae accesor datorate;
14 numee, adresa ate nforma ute pentru
dentcarea debtoruu;
c4 numee, adresa ate date de contact cu
prvre a brou responsab de evauarea creane , n
cazu n care acesta este dfert, brou de a care se pot
obne nforma supmentare prvnd creana sau
posbte de a contesta obgaa de pat.
3+4 Cererea de recuperare a une creane poate
nsot de ate documente refertoare a crean
emse de statu membru soctant.

Art# *&%=*+ Recu/erarea crea!ei
3*4 n scopu recuperr creane n statu
membru soctat, orce crean pentru care a fost
formuat o cerere de recuperare este tratat ca
cnd ar o crean a statuu membru soctat, cu
excepa cazuu n care prezentu capto prevede
atfe. Autortatea soctat utzeaz prerogatvee
conferte procedure egae dn statu membru
soctat apcabe creaneor cu prvre a aceea
taxe, mpozte sau dreptur or, n absena acestora, cu
prvre a taxe, mpozte sau dreptur smare, cu
excepa cazuu n care prezentu capto prevede
atfe.
3$4 Dac autortatea soctat consder c pe
tertoru statuu su nu se coecteaz taxe, mpozte
sau dreptur dentce or smare, aceasta utzeaz
prerogatvee conferte procedure egae dn statu
membru soctat apcabe creaneor rezutate dn
mpoztu pe ventu persoaneor zce, cu excepa
cazuu n care prezentu capto prevede atfe.
3+4 Statu membru soctat nu este obgat s
acorde creaneor ator state membre prefernee
acordate pentru creane smare aprute n respectvu
stat membru, cu excepa cazuror n care statee
membre vzate convn atfe sau exst dspoz
contrare n egsaa statuu membru soctat. Un stat
membru care acord preferne pentru creane atu
stat membru nu poate refuza acordarea aceora
fact pentru aceea creane sau pentru creane
smare ator state membre, n aceea cond.
354 Statu membru soctat recupereaz creana
n moneda sa naona.
3:4 Autortatea soctat nformeaz cu
dgena necesar autortatea soctant cu prvre a
orce acune ntreprns cu prvre a cererea de
recuperare.
3;4 ncepnd cu data a care este prmt
cererea de recuperare, autortatea soctat percepe
dobnz pentru pata cu ntrzere, potrvt egsae n
vgoare n statu membru soctat. n cazu Romne
sunt apcabe prevedere art. 12,.
3&4 Autortatea soctat poate, n cazu n care
egsaa n vgoare n statu membru soctat permte
acest ucru, s acorde debtoruu un termen de pat
sau s acorde pentru aceste creane eaonarea a
pat s perceap dobnd n acest sens.
Autortatea soctat nformeaz uteror autortatea
soctant cu prvre a orce astfe de decze.
3%4 Fr a aduce atngere art. 1&'62, an. (1),
autortatea soctat transfer autort soctante
sumee recuperate aferente creane, precum
dobnze prevzute a an. (6) (7).

Art# *&%=*5 Liti'ii
3*4 Ltge cu prvre a crean, a ttu na
care permte executarea n statu membru soctant
sau a ttu unform care permte executarea n statu
membru soctat tge egate de vadtatea une
notcr efectuate de o autortate competent a
statuu membru soctant sunt de competena
autortor competente ae statuu membru
soctant. Dac, n cursu procedur de recuperare,
creana, ttu na care permte executarea n statu
membru soctant sau ttu unform care permte
executarea n statu membru soctat este contestat()
de o parte nteresat, autortatea soctat nformeaz
respectva parte nteresat c o astfe de acune
trebue ntrodus de aceasta dn urm n faa
autort competente a statuu membru soctant,
potrvt egsae n vgoare n statu respectv.
3$4 Ltge cu prvre a msure de executare
uate n statu membru soctat sau cu prvre a
vadtatea une notcr efectuate de o autortate
competent a statuu membru soctat sunt ntroduse
n faa organsmuu competent pentru souonarea
tguu a statuu membru respectv, potrvt
egsae n vgoare a acestu stat.
3+4 Atunc cnd una dntre acune prevzute
a an. (1) a fost ntrodus n faa organsmuu
competent a statuu membru soctant, autortatea
soctant nformeaz autortatea soctat cu prvre
a aceasta preczeaz care sunt eementee creane
ce nu fac obectu contestae.
354 De ndat ce autortatea soctat prmete
nformae prevzute a an. (3), e dn partea
autort soctante, e dn partea pr nteresate,
aceasta suspend procedura de executare n ceea ce
prvete partea contestat a creane, n ateptarea
decze organsmuu competent n matere, cu
excepa cazuror n care autortatea soctant
formueaz o cerere contrar, potrvt an. (6).
3:4 La cererea autort soctante sau n cazu
n care se consder necesar de ctre autortatea
soctat, fr s se aduc atngere art. 1&'61#,
autortatea soctat poate recurge a msur
asgurtor pentru a garanta recuperarea, n msura n
care regementre egae n vgoare n statu membru
soctat permt acest ucru.
3;4 Potrvt regementror egae practcor
admnstratve n vgoare n statu membru n care
are sedu, autortatea soctant poate cere autort
soctate s recupereze o crean contestat sau o
parte contestat a creane, n msura n care
regementre egae practce admnstratve n
vgoare n statu membru soctat permt acest ucru.
Orce astfe de cerere se motveaz. Dac rezutatu
uteror a contestae este favorab debtoruu,
autortatea soctant are obgaa de a rambursa
orce sum recuperat, precum de a pt orce
compensae datorat, potrvt regementror egae
n vgoare n statu membru soctat.
3&4 Dac autorte competente ae statuu
membru soctant sau ae statuu membru soctat au
nat o procedur amab, ar rezutatu procedur
poate afecta creana cu prvre a care a fost soctat
assten, msure de recuperare sunt suspendate sau
bocate pn a ncheerea procedur respectve, cu
excepa cazuror de urgen medat datorate
fraude sau nsovene. n cazu n care msure de
recuperare sunt suspendate sau bocate, sunt
apcabe prevedere an. (5).

Art# *&%=*: Modi2carea (au retra'erea cererii de
a(i(te!0 /etru recu/erare
3*4 Autortatea soctant nformeaz medat
autortatea soctat cu prvre a orce modcare
uteroar adus cerer sae de recuperare sau cu
prvre a retragerea cerer sae, precznd motvee
modcr sau retrager acestea.
3$4 Dac modcarea cerer este rezutatu une
decz uate de organsmu competent prevzut a art.
1&'614 an. (1), autortatea soctant comunc
decza respectv mpreun cu un ttu unform revzut
care permte executarea n statu membru soctat.
Autortatea soctat contnu msure de recuperare
pe baza ttuu revzut. Msure asgurtor sau de
recuperare de|a uate pe baza ttuu unform na
care permte executarea n statu membru soctat pot
contnua pe baza ttuu revzut, cu excepa cazuu n
care modcarea cerer se datoreaz pse de
vaabtate a ttuu na care permte executarea n
statu membru soctant sau a ttuu unform na
care permte executarea n statu membru soctat.
Dspoze art. 1&'612 1&'614 sunt apcabe n mod
corespunztor.

Art# *&%=*; Cererea de m0(uri a(i'ur0torii
3*4 La cererea autort soctante, autortatea
soctat a msure asgurtor necesare, dac
acestea sunt permse de egsaa sa naona n
conformtate cu practce sae admnstratve, pentru a
asgura recuperarea n cazu n care creana sau ttu
care permte executarea n statu membru soctant
este contestat() a momentu formur cerer sau n
cazu n care creana nu face nc obectu unu ttu
care s permt executarea n statu membru
soctant, n msura n care sunt, de asemenea,
posbe msur asgurtor, ntr-o stuae smar, n
temeu egsae naonae a practcor
admnstratve ae statuu membru soctant.
Documentu eaborat pentru a permte apcarea de
msur asgurtor n statu membru soctant
refertor a creana pentru care se soct asstena
recproc, dac este cazu, nsoete cererea de msur
asgurtor n statu membru soctat. Acest document
nu face obectu ncunu act de recunoatere,
competare sau nocure n statu membru soctat.
3$4 Cererea de msur asgurtor poate
nsot de ate documente refertoare a crean,
emse n statu membru soctant.

Art# *&%=*& Normele a/lica1ile cererilor de m0(uri
a(i'ur0torii
Pentru apcarea dspozor art. 1&'61# sunt
apcabe, n mod corespunztor, dspoze art.
1&'61, an. (2), art. 1&'613 an. (1) - (5), art.
1&'614 1&'61!.

Art# *&%=*% Limite ale o1li'a!iilor autorit0!ii
(olicitate
3*4 Autortatea soctat nu este obgat s
acorde asstena prevzut a art. 1&'61, -
art. 1&'61# dac recuperarea creane este de natur
s genereze, dn cauza stuae debtoruu, grave
dcut de ordn economc sau soca n statu
membru soctat, n msura n care regementre
egae practce admnstratve n vgoare n
respectvu stat membru permt o astfe de excepe n
cazu creaneor naonae.
3$4 Autortatea soctat nu este obgat s
acorde asstena prevzut a art. 1&'6! a art.
1&'6& - 1&'61# dac cererea na de assten,
potrvt art. 1&'6!, 1&'6&, 1&'6', 1&'61, sau 1&'61#, este
efectuat cu prvre a creane care au o vechme ma
mare de 5 an, acest termen ncepnd de a momentu
scadene creane n statu membru soctant pn
a momentu cerer nae de assten. n cazu n
care creana sau ttu na care permte executarea
n statu membru soctant sunt contestate, termenu
de 5 an ncepe dn momentu n care n statu membru
soctant se stabete faptu c nu ma este posb
contestarea creane sau a ttuu care permte
executarea. n cazu n care se acord o amnare a
p sau un pan de eaonare a p de ctre
autorte competente dn statu membru soctant,
termenu de 5 an ncepe dn momentu n care ntregu
termen de pat a exprat. Cu toate acestea, n aceste
cazur, autortatea soctat nu este obgat s acorde
assten cu prvre a creane care sunt ma vech de
10 an, termen cacuat de a momentu scadene
creane n statu membru soctant.
3+4 Un stat membru nu este obgat s acorde
assten dac vaoarea tota a creaneor
regementate de prezentu capto, pentru care se
soct assten, este ma mc de 1.500 euro.
354 Autortatea soctat nformeaz autortatea
soctant n egtur cu motvee refuzuu une cerer
de assten.

Art# *&%=*< A(/ecte /ri"id /re(cri/!ia
3*4 Aspectee prvnd termenee de prescrpe
sunt regementate excusv de egsaa n vgoare n
statu membru soctant.
3$4 n ceea ce prvete suspendarea,
ntreruperea sau preungrea termenuu de prescrpe,
toate demersure efectuate n vederea recuperr
creaneor de ctre autortatea soctat sau n numee
acestea, n temeu une cerer de assten, care au
drept efect suspendarea, ntreruperea sau preungrea
termenuu de prescrpe, n conformtate cu egsaa
n vgoare n statu membru soctat, sunt consderate
a avea acea efect n statu membru soctant, cu
conda ca efectu corespunztor s e prevzut n
regementre egae n vgoare n statu membru
soctant.
3+4 Dac suspendarea, ntreruperea sau
preungrea termenuu de prescrpe nu este posb
n temeu regementror egae n vgoare n statu
membru soctat, toate demersure efectuate n
vederea recuperr creaneor de ctre autortatea
soctat sau n numee acestea n temeu une cerer
de assten care, dac ar fost efectuate de ctre
autortatea soctant n propru stat membru sau n
numee acestea, ar dus a suspendarea, ntreruperea
sau preungrea termenuu de prescrpe, potrvt
egsae n vgoare n statu membru soctant, sunt
consderate a fost efectuate n statu membru
soctant, n ceea ce prvete efectu respectv.
35) Prevedere an. (2) (3) nu afecteaz
dreptu autortor competente dn statu membru
soctant de a ua msur pentru a suspenda, ntrerupe
sau preung termenu de prescrpe, potrvt
regementror n vgoare n statu membru respectv.
3:4 Autortatea soctant autortatea
soctat se nformeaz recproc cu prvre a orce
acune care ntrerupe, suspend sau preungete
termenu de prescrpe a creane pentru care au fost
soctate msur asgurtor sau de recuperare sau
care poate produce acest efect.

Art# *&%=$) Co(turi
3*4 n pus fa de sumee prevzute a art.
1&'613 an. (8), autortatea soctat urmrete s
recupereze de a debtor chetuee egate de
recuperare pe care e-a suportat e rene, potrvt
regementror egae n vgoare dn statu membru
soctat.
3$4 Statee membre renun recproc a toate
cerere prvnd rambursarea chetueor rezutate dn
asstena recproc pe care -o acord potrvt
prezentuu capto.
3+4 Cu toate acestea, n cazu unor recuperr
care creeaz dcut deosebte, care mpc
chetue foarte mar sau care se refer a crma
organzat, autortatea soctant autortatea
soctat pot s convn asupra unor modat de
rambursare specce cazuror n spe.
354 Fr a aduce atngere an. (2) (3), statu
membru soctant rmne rspunztor fa de statu
membru soctat pentru toate chetuee toate
perdere suportate n egtur cu acune
recunoscute ca nd ne|ustcate, n ceea ce prvete
e fondu creane, e vaabtatea ttuu ems de
autortatea soctant care permte executarea /sau
apcarea de msur asgurtor.

SECDIUNEA a :?a
Di(/ozi!ii 'eerale a/lica1ile tuturor ti/urilor
de cereri de a(i(te!0

Art# *&%=$* Formulare?ti/ 6i mi.loace de
comuicare
3*4 Cerere de nforma n temeu art.
1&'6! an. (1), cerere de notcare n temeu art.
1&'6' an. (1), cerere de recuperare n temeu art.
1&'61, an. (1) sau cerere de msur asgurtor n
temeu art. 1&'61# an. (1) se transmt prn m|oace
eectronce, utzndu-se un formuar-tp, cu excepa
cazuror n care acest ucru nu este posb dn motve
tehnce. n msura posbuu, aceste formuare se
foosesc pentru comuncre uteroare cu prvre a
cerere.
3$4 Ttu unform care permte executarea n
statu membru soctat, documentu care permte
apcarea de msur asgurtor n statu membru
soctant ceeate documente prevzute a art.
1&'612 1&'61# se transmt, de asemenea, prn
m|oace eectronce, cu excepa cazuror n care acest
ucru nu este posb dn motve tehnce.
3+4 Formuaru-tp poate nsot, dac este
cazu, de rapoarte, decara orce ate documente
sau de cop certcate pentru conformtate sau
extrase dn acestea, care sunt, de asemenea,
transmse pe cae eectronc, cu excepa cazuror n
care acest ucru nu este posb dn motve tehnce.
354 Formuaree-tp comuncre pe cae
eectronc pot, de asemenea, s e utzate pentru
schmbu de nforma n temeu art. 1&'6#.
3:4 Dspoze an. (1) - (4) nu se apc
nformaor documentae obnute prn prezena n
broure admnstratve dntr-un at stat membru sau
prn partcparea a anchetee admnstratve dntr-un
at stat membru, potrvt art. 1&'6&.
3;4 n cazu n care comuncre nu se
efectueaz pe cae eectronc sau prn ntermedu
formuareor-tp, acest ucru nu va afecta vaabtatea
nformaor obnute sau a msuror uate pentru
executarea cerer de assten.

Art# *&%=$$ Lim1a utilizat0
3*4 Toate cerere de assten, formuaree-tp
pentru notcare tture unforme care permt
executarea n statu membru soctat sunt trmse n
mba oca sau n una dntre mbe ocae ae
statuu membru soctat sau sunt nsote de o
traducere n una dntre aceste mb. Faptu c anumte
pr sunt scrse ntr-o mb ata dect mba oca
sau una dntre mbe ocae ae statuu membru
soctat nu afecteaz vaabtatea acestora sau a
procedur, n msura n care acea mb este stabt
de comun acord ntre statee membre nteresate.
3$4 Documentee a cror notcare este
soctat potrvt art. 1&'6' pot transmse autort
soctate ntr-o mb oca a statuu membru
soctant.
3+4 n cazu n care o cerere este nsot de ate
documente dect cee prevzute a an. (1) (2),
autortatea soctat poate, dac este necesar, s
cear autort soctante o traducere a acestor
documente n mba oca sau n una dntre mbe
ocae ae statuu membru soctat sau n orce at
mb asupra crea statee membre nteresate au
convent batera.

Art# *&%=$+ Di"ul'area i-orma!iilor 6i a
documetelor
3*4 Informae comuncate sub orce form, n
temeu prezentuu capto, sunt regementate de
obgaa pstrr secretuu sca benecaz de
proteca acordat nformaor smare n temeu
egsae naonae a statuu membru care e-a prmt.
Astfe de nforma pot utzate n scopu apcr de
msur asgurtor sau de executare n prvna
creaneor care ntr sub ncdena prezentuu capto.
De asemenea, astfe de nforma pot utzate
pentru evauarea mpunerea contrbuor obgator
a sstemu de securtate soca.
3$4 Persoanee acredtate n mod corespunztor
de Autortatea de Acredtare de Securtate a Comse
Europene pot avea acces a aceste nforma numa n
msura n care acest ucru este necesar pentru
ntrenerea dezvotarea reee RCC.
3+4 Statu membru care furnzeaz nformae
permte utzarea acestora n ate scopur dect cee
prevzute a an. (1) n statu membru care prmete
nformae, n cazu n care, n temeu egsae
statuu membru care furnzeaz nformae,
nformae pot utzate n scopur smare.
354 n cazu n care autortatea soctant sau
soctat consder c nformae obnute n temeu
prezentuu capto ar putea foostoare, n scopure
prevzute a an. (1), unu a treea stat membru, ea
poate s transmt respectvee nforma acestu a
treea stat membru, cu conda ca transmterea
acestor nforma s e conform cu normee
procedure stabte n prezentu capto. Aceasta
nformeaz statu membru de a care provn
nformae cu prvre a ntena sa de a transmte
nformae respectve unu stat membru ter. Statu
membru de a care provn nformae se poate opune
aceste transmter a nformaor, n termen de 10 ze
ucrtoare de a data a care a prmt comuncarea dn
partea statuu membru care dorete s transmt
nformae.
3:4 Permsunea de a utza, n temeu an. (3),
nforma care au fost transmse n temeu an. (4)
poate acordat numa de ctre statu membru de
unde provn nformae.
3;4 Informae comuncate sub orce form n
temeu prezentuu capto pot nvocate sau utzate
drept probe de toate autorte dn statu membru
care prmete nformae, pe aceea baz ca
nformae smare obnute n respectvu stat.

SECDIUNEA a ;?a
Di(/ozi!ii 2ale

Art# *&%=$5 A/licarea altor acorduri /ri"id
a(i(te!a
3*4 Prezentu capto nu aduce atngere
ndepnr ncune obga de furnzare de assten
ma extns, care decurge dn acordur sau neeger
baterae or mutaterae, ncusv n domenu
notcr acteor |udcare sau extra|udcare.
3$4 n cazu n care Romna nchee astfe de
acordur sau neeger baterae or mutaterae cu
prvre a aspecte regementate de prezentu capto
care nu se refer a cazur ndvduae, nformeaz fr
ntrzere Comsa n acest sens.
3+4 Atunc cnd acord assten recproc ma
extns n temeu unu acord sau a une neeger
batera(e) or mutatera(e), Romna poate utza
reeaua de comunca eectronce formuaree-tp
adoptate pentru punerea n apcare a prezentuu
capto.

Art# *&%=$: Norme de a/licare
Normee de apcare a dspozor art. 1&'64 an.
(3) (4), art. 1&'6! an. (1), art. 1&'6', art. 1&'61,, art.
1&'612 an. (1) (2), art. 1&'613 an. (5) - (8),art.
1&'61!, art. 1&'61# an. (1) ae art. 1&'621 an. (1) -
(4) sunt normee aprobate de Comse.

Art# *&%=$; Ra/ortare
3*4 Romna, prn ntermedu brouu centra de
egtur, nformeaz Comsa anua, ce trzu pn a
31 marte, cu prvre a urmtoaree:
a4 numru de cerer de nforma, de
comuncare de recuperare sau de msur asgurtor
transmse ecru stat membru soctat prmte de
a ecare stat membru soctant n ecare an;
14 vaoarea creaneor pentru care se soct
assten pentru recuperare sumee recuperate.
3$4 Romna, prn ntermedu brouu centra de
egtur, poate furnza, de asemenea, orce ate
nforma care ar putea foostoare pentru a evaua
asstena recproc ofert n temeu prezentuu
capto.

Art# *&%=$; J art# $)5 777 A1ro'ate#


TITLUL IL
Solu!ioarea cote(ta!iilor -ormulate
8m/otri"a actelor admii(trati"e 2(cale

CAP# * Dre/tul la cote(ta!ie

Art# $): Po(i1ilitatea de cote(tare
3*4 mpotrva ttuu de crean, precum
mpotrva ator acte admnstratve scae se poate
formua contestae potrvt eg. Contestaa este o
cae admnstratv de atac nu ntur dreptu a
acune a ceu care se consder ezat n drepture
sae prntr-un act admnstratv sca sau prn psa
acestua, n conde eg.
3$4 Este ndreptt a contestae numa ce care
consder c a fost ezat n drepture sae prntr-un act
admnstratv sca sau prn psa acestua.
3+4 Baza de mpunere mpoztu, taxa sau
contrbua stabte prn decze de mpunere se
contest numa mpreun.
354 Pot contestate n conde an. (3)
decze de mpunere prn care nu sunt stabte
mpozte, taxe, contrbu sau ate sume datorate
bugetuu genera consodat.
3:4 n cazu deczor refertoare a baza de
mpunere, regementate potrvt art. '* an. (1),
contestaa se poate depune de orce persoan care
partcp a reazarea ventuu.
3;4 Bazee de mpunere constatate separat ntr-o
decze refertoare a baza de mpunere pot atacate
numa prn contestarea aceste decz.
Art# $); Forma 6i co!iutul cote(ta!iei
3*4 Contestaa se formueaz n scrs va
cuprnde:
a4 datee de dentcare a contestatoruu;
14 obectu contestae;
c4 motvee de fapt de drept;
d4 doveze pe care se ntemeaz;
e4 semntura contestatoruu sau a
mputernctuu acestua, precum tampa n cazu
persoaneor |urdce. Dovada cat de mputernct a
contestatoruu, persoan zc sau |urdc, se face
potrvt eg.
3$4 Obectu contestae consttue numa
sumee msure stabte nscrse de organu sca
n ttu de crean sau n actu admnstratv sca
atacat, cu excepa contestae mpotrva refuzuu
ne|ustcat de emtere a actuu admnstratv sca.
3+4 Contestaa se depune a organu sca,
respectv vama, a cru act admnstratv este atacat
nu este supus taxeor de tmbru.
3orme metodoloice
Art# $)& Termeul de de/uere a cote(ta!iei
3*4 Contestaa se va depune n termen de 30 de
ze de a data comuncr actuu admnstratv sca,
sub sancunea decder.
3$4 n cazu n care competena de souonare nu
aparne organuu emtent a actuu admnstratv
sca atacat, contestaa va nantat de ctre
acesta, n termen de 5 ze de a nregstrare, organuu
de souonare competent.
3+4 n cazu n care contestaa este depus a un
organ sca necompetent, aceasta va nantat, n
termen de 5 ze de a data prmr, organuu sca
emtent a actuu admnstratv atacat.
354 Dac actu admnstratv sca nu conne
eementee prevzute a art. 43 an. (2) t. ),
contestaa poate depus, n termen de 3 un de a
data comuncr actuu admnstratv sca, a organu
sca emtent a actuu admnstratv atacat.
Art# $)% Retra'erea cote(ta!iei
3*4 Contestaa poate retras de contestator
pn a souonarea acestea. Organu de souonare
competent va comunca contestatoruu decza prn
care se a act de renunarea a contestae.
3$4 Prn retragerea contestae nu se perde
dreptu de a se nanta o nou contestae n nteroru
termenuu genera de depunere a acestea.

CAP# $ Com/ete!a de (olu!ioare a
cote(ta!iilor# Decizia de (olu!ioare

Art# $)< Or'aul com/etet
3*4 Contestae formuate mpotrva deczor de
mpunere, a acteor admnstratve scae asmate deczor
de mpunere, deczor pentru reguarzarea stuae emse
n conformtate cu egsaa n matere vama, a msur de
dmnuare a perder scae stabte prn dspoze de
msur, precum mpotrva decze de revercare se
souoneaz de ctre:
a4 structura specazat de souonare a
contestaor dn cadru drecor generae ae naneor
pubce |udeene sau a muncpuu Bucuret, dup caz, n a
cror raz tertora au domcu sca contestatar,
pentru contestae care au ca obect mpozte, taxe,
contrbu, datore vama, accesor ae acestora, msura de
dmnuare a perder scae, n cuantum de pn a 3
moane e, precum pentru contestae ndreptate
mpotrva deczor de revercare, cu excepa ceor emse
de organee centrae cu atrbu de nspece sca;
14 structura specazat de souonare a
contestaor dn cadru drece generae a naneor
pubce |udeene sau a muncpuu Bucuret, dup caz,
competent conform art. 3# an. (3) pentru admnstrarea
contrbuabor nerezden care nu au pe tertoru Romne
un sedu permanent, pentru contestae formuate de
aceta, ce au ca obect mpozte, taxe, contrbu, datore
vama, accesor ae acestora, msura de dmnuare a
perder scae, n cuantum de pn a 3 moane e,
precum pentru contestae ndreptate mpotrva deczor
de revercare, cu excepa ceor emse de organee centrae
cu atrbu de nspece sca;
c4 Dreca genera de souonare a contestaor
dn cadru Agene Naonae de Admnstrare Fsca, pentru
contestae care au ca obect mpozte, taxe, contrbu,
datore vama, accesore acestora, precum msura de
dmnuare a perder scae, n cuantum de 3 moane e
sau ma mare, pentru contestae formuate de mar
contrbuab, precum cee formuate mpotrva acteor
enumerate n prezentu artco, emse de organee centrae
cu atrbu de nspece sca, ndferent de cuantum;
3$4 Contestae formuate mpotrva ator acte
admnstratve scae se souoneaz de ctre organee
scae emtente.
3+4 Contestae formuate de ce care se
consder eza de refuzu ne|ustcat de emtere a
actuu admnstratv sca se souoneaz de ctre
organu erarhc superor organuu sca competent s
emt ace act.
3+=*4 Competena de souonare a contestaor
prevzut a an. (1) se poate deega atu organ de
souonare prevzut a an. (1), n conde stabte
prn ordnu preednteu Agene Naonae de
Admnstrare Fsca. Contestatoru persoanee
ntroduse n procedura de souonare a contestae
sunt nforma cu prvre a schmbarea competene de
souonare a contestae.
354 Contestae formuate mpotrva acteor
admnstratve scae emse de autorte
admnstrae pubce ocae, precum de ate
autort pubce care, potrvt eg, admnstreaz
creane scae se souoneaz de ctre aceste
autort.
3:4 Cuantumu sumeor prevzute a an. (1) se
actuazeaz prn hotrre a Guvernuu.
3orme metodoloice
Art# $*) Decizia (au di(/ozi!ia de (olu!ioare
3*4 n souonarea contestae, organu competent
se pronun prn decze sau dspoze, dup caz.
3$4 Decza sau dspoza ems n souonarea
contestae este dentv n sstemu cor
admnstratve de atac.
3orme metodoloice
Art# $** Forma 6i co!iutul deciziei de
(olu!ioare a cote(ta!iei
3*4 Decza de souonare a contestae se emte
n form scrs va cuprnde: preambuu,
consderentee dspoztvu.
3$4 Preambuu cuprnde: denumrea organuu
nvestt cu souonarea, numee sau denumrea
contestatoruu, domcu sca a acestua, numru
de nregstrare a contestae a organu de souonare
competent, obectu cauze, precum snteza
susneror pror atunc cnd organu competent de
souonare a contestae nu este organu emtent a
actuu atacat.
3+4 Consderentee cuprnd motvee de fapt de
drept care au format convngerea organuu de
souonare competent n emterea decze.
354 Dspoztvu cuprnde soua pronunat, caea
de atac, termenu n care aceasta poate exerctat
nstana competent.
3:4 Decza se semneaz de ctre conductoru
drece generae, drectoru genera a organuu
competent consttut a nve centra, conductoru
organuu sca emtent a actuu admnstratv atacat
sau de nocutor acestora, dup caz.

CAP# + Di(/ozi!ii /rocedurale

Art# $*$ Itroducerea altor /er(oae 8 /rocedura
de (olu!ioare
3*4 Organu de souonare competent poate
ntroduce, dn ocu sau a cerere, n souonarea
contestae, dup caz, ate persoane ae cror nterese
|urdce de natur sca sunt afectate n urma emter
decze de souonare a contestae. nante de
ntroducerea ator persoane, contestatoru va
ascutat conform art. *.
3$4 Persoanee care partcp a reazarea ventuu
n sensu art. 2,! an. (5) nu au nantat contestae
vor ntroduse dn ocu.
3+4 Persoane ntroduse n procedura de
contestae se vor comunca toate cerere
decarae ceorate pr. Aceast persoan are
drepture obgae pror rezutate dn raportu de
drept sca ce formeaz obectu contestae are
dreptu s nanteze propre sae cerer.
354 Dspoze Coduu de procedur
cv refertoare a ntervena forat vountar sunt
apcabe.

Art# $*+ Solu!ioarea cote(ta!iei
3*4 n souonarea contestae organu competent
va verca motvee de fapt de drept care au stat a
baza emter actuu admnstratv sca. Anaza
contestae se face n raport de susnere pror, de
dspoze egae nvocate de acestea de
documentee exstente a dosaru cauze. Souonarea
contestae se face n mtee seszr.
3$4 Organu de souonare competent pentru
murrea cauze poate socta punctu de vedere a
drecor de specatate dn mnster sau a ator
nsttu autort.
3+4 Prn souonarea contestae nu se poate crea
o stuae ma grea contestatoruu n propra cae de
atac.
354 Contestatoru, ntervenen sau mputernc
acestora pot s depun probe no n susnerea cauze.
n aceast stuae, organuu sca emtent a actuu
admnstratv sca atacat sau organuu care a
efectuat actvtatea de contro, dup caz, se va ofer
posbtatea s se pronune asupra acestora.
3:4 Organu de souonare competent se va
pronuna ma nt asupra excepor de procedur
asupra ceor de fond, ar cnd se constat c acestea
sunt ntemeate, nu se va ma proceda a anaza pe
fond a cauze.
3orme metodoloice
Art# $*5 Su(/edarea /rocedurii de (olu!ioare a
cote(ta!iei /e cale admii(trati"0
3*4 Organu de souonare competent poate
suspenda, prn decze motvat, souonarea cauze
atunc cnd:
a4 organu care a efectuat actvtatea de contro a
seszat organee n drept cu prvre a exstena
ndcor svrr une nfracun a cre constatare ar
avea o nrurre hotrtoare asupra soue ce
urmeaz s e dat n procedur admnstratv;
14 souonarea cauze depnde, n tot sau n parte,
de exstena sau nexstena unu drept care face
obectu une ate |udec.
3$4 Organu de souonare competent poate
suspenda procedura, a cerere, dac sunt motve
ntemeate. La aprobarea suspendr, organu de
souonare competent va stab termenu pn a
care se suspend procedura. Suspendarea poate
soctat o sngur dat.
3+4 Procedura admnstratv este reuat a
ncetarea motvuu care a determnat suspendarea
sau, dup caz, a exprarea termenuu stabt de
organu de souonare competent potrvt an. (2),
ndferent dac motvu care a determnat suspendarea
a ncetat sau nu.
354 Hotrrea dentv a nstane penae prn
care se souoneaz acunea cv este opozab
organeor scae competente pentru souonarea
contestae, cu prvre a sumee pentru care statu s-a
consttut parte cv.
Art# $*: Su(/edarea e,ecut0rii actului
admii(trati" 2(cal
3*4 Introducerea contestae pe caea
admnstratv de atac nu suspend executarea actuu
admnstratv sca.
3$4 Dspoze prezentuu artco nu aduc atngere
dreptuu contrbuabuu de a cere suspendarea
executr actuu admnstratv sca, n temeu Leg
contencosuu admnstratv nr. 554/2004, cu
modcre uteroare. Instana competent poate
suspenda executarea, dac se depune o cauune de
pn a 20% dn cuantumu sume contestate, ar n
cazu cereror a cror obect nu este evauab n ban,
o cauune de pn a 2.000 e.
3+4 n cazu suspendr executr actuu
admnstratv sca, dspus de nstanee de |udecat
n baza prevederor Leg nr. 554/2004, cu modcre
competre uteroare, toate efectee actuu
admnstratv sca sunt suspendate pn a ncetarea
acestea.

CAP# 5 Solu!ii a(u/ra cote(ta!iei

Art# $*; Solu!ii a(u/ra cote(ta!iei
3*4 Prn decze contestaa va putea adms, n
totatate sau n parte, or respns.
3$4 n cazu admter contestae se decde, dup
caz, anuarea tota sau para a actuu atacat.
3+4 Prn decze se poate desna tota sau para
actu admnstratv atacat, stuae n care urmeaz s
se nchee un nou act admnstratv sca care va avea
n vedere strct consderentee decze de souonare.
3+=*4 Soua de desnare este pus n
executare n termen de 30 de ze de a data
comuncr decze, ar nou act admnstratv sca
ems vzeaz strct aceea peroad acea obect a
contestae pentru care s-a pronunat soua de
desnare.
354 Prn decze se poate suspenda souonarea
cauze, n conde prevzute de art. 214.
Art# $*& Re(/i'erea cote(ta!iei /etru
e8de/liirea codi!iilor /rocedurale
3*4 Dac organu de souonare competent
constat nendepnrea une cond procedurae,
contestaa va respns fr a se proceda a anaza
pe fond a cauze.
3$4 Contestaa nu poate respns dac poart o
denumre gret.
Art# $*% Comuicarea deciziei 6i calea de atac
3*4 Decza prvnd souonarea contestae se
comunc contestatoruu, persoaneor ntroduse, n
conde art. 44, precum organuu sca emtent a
actuu admnstratv atacat.
3$4 Decze emse n souonarea contestaor pot
atacate de ctre contestatar sau de ctre persoanee
ntroduse n procedura de souonare a contestae
potrvtart. 212, a nstana |udectoreasc de contencos
admnstratv competent, n conde eg.
3+4 n stuaa atacr a nstana |udectoreasc de
contencos admnstratv competent potrvt an. (2) a
decze prn care s-a dspus desnarea, ncheerea nouu
act admnstratv sca ca urmare a soue de desnare
emse n procedura de souonare a contestae se face
dup ce hotrrea |udectoreasc a rmas dentv
revocab.

TITLUL L
Sac!iui

Art# $*< Cotra"e!ii
3*4 Consttue contraven urmtoaree fapte:
a4 nedepunerea a termenee prevzute de ege a
decaraor de nregstrare sca sau de menun;
14 nendepnrea a termen a obgaor de
decarare prevzute de ege, a bunuror venturor
mpozabe sau, dup caz, a mpozteor, taxeor,
contrbuor a ator sume, precum orce nforma
n egtur cu mpoztee, taxee, contrbue, bunure
venture mpozabe, dac egea prevede decararea
acestora;
1=*4 J 1=+ *** Abrogat.
c4 nerespectarea obgaor prevzute a art.
!# art. !& an. (2);
d4 nerespectarea obgae prevzute a art.
1,! an. (8);
e4 neducerea a ndepnre a msuror stabte
potrvt art. &* an. (2), art. ', an. (4) art. 1,! an.
(9); (ntr n vgoare a 30 ze dup data pubcr)
-4 nerespectarea obgaor prevzute a art. !3;
'4 nerespectarea obgae nscrer coduu de
dentcare sca pe documente, potrvt art. &3;
B4 nerespectarea de ctre pttor de saar
ventur asmate saaror a obgaor prvnd
competarea pstrarea eor scae;
i4 nendepnrea obgaor prvnd transmterea a
organu sca competent sau, dup caz, a tere
persoane a formuareor documenteor prevzute de
egea sca, atee dect decarae scae
decarae de nregstrare sca sau de menun;
.4 nerespectarea de ctre bnc a obgaor
prvnd furnzarea nformaor a obgaor de
decontare prevzute de prezentu cod;
I4 nerespectarea obgaor ce- revn teruu
poprt, potrvt prezentuu cod;
I4 nerespectarea obgae de comuncare
prevzute a art. 1!4 an. (9);
m4 refuzu debtoruu supus executr ste de a
preda bunure organuu de executare spre a
sechestrate sau de a e pune a dspoze acestua
pentru a dentcate evauate;
4 refuzu de a prezenta organuu nancar-sca
bunure materae supuse mpozteor, taxeor,
contrbuor datorate bugetuu genera consodat, n
vederea stabr reat decarae scae;
o4 nerenerea, potrvt eg, de ctre pttor
obgaor scae, a sumeor reprezentnd mpozte
contrbu cu renere a surs;
/4 renerea nevrsarea n totatate, de ctre
pttor obgaor scae, a sumeor reprezentnd
mpozte contrbu cu renere a surs, dac nu
sunt svrte n astfe de cond nct, potrvt eg,
s e consderate nfracun;
r4 refuzu de a ndepn obgaa prevzut a art.
!2 an. (1).
(4 nerespectarea obgae prevzute a art.
1,*61 an. (51).
3$4 Contravene prevzute a an. (1) se
sanconeaz astfe (ntr n vgoare a 30 ze dup data
pubcr):
a4 cu amend de a 6.000 e a 8.000 e, pentru
persoanee zce, cu amend de a 25.000 e a 27.000
e, pentru persoanee |urdce, n cazu svrr fapteor
prevzute a an. (1) t. c);
14 cu amend de a 1.000 e a 1.500 e, pentru
persoanee zce, cu amend de a 5.000 e a 7.000 e,
pentru persoanee |urdce, n cazu svrr fapte
prevzute a an. (1) t. d);
c4 cu amend de a 2.000 e a 3.500 e, pentru
persoanee zce, cu amend de a 12.000 e a 14.000
e, pentru persoanee |urdce, n cazu svrr fapte
prevzute a an. (1) t. e) f);
d4 cu amend de a 500 e a 1.000 e, pentru
persoanee zce, cu amend de a 1.000 e a 5.000 e,
pentru persoanee |urdce, n cazu svrr fapteor
prevzute a an. (1) t. a), b), g) - m);
d=* J d=$ *** Abrogate.
e4 cu amend de a 1.000 e a 1.500 e, pentru
persoanee zce, cu amend de a 4.000 e a 6.000 e,
pentru persoanee |urdce, n cazu svrr fapteor
prevzute a an. (1) t. n) - r), dac obgae scae
sustrase a pat sunt de pn a 50.000 e ncusv;
-4 cu amend de a 4.000 e a 6.000 e, pentru
persoanee zce, cu amend de a 12.000 e a 14.000
e, pentru persoanee |urdce, n cazu svrr fapteor
prevzute a an. (1) t. n) - r), dac obgae scae
sustrase a pat sunt cuprnse ntre 50.000 e 100.000
e ncusv;
'4 cu amend de a 6.000 e a 8.000 e, pentru
persoanee zce, cu amend de a 25.000 e a 27.000
e, pentru persoanee |urdce, n cazu svrr fapteor
prevzute a an. (1) t. n) - r), dac obgae scae
sustrase a pat sunt ma mar de 100.000 e;
B4 *** Abrogat.
i4 cu amend de a 10.000 e a 50.000 e n cazu
svrr fapte prevzute a an. (1) t. s).
3+4 n cazu persoaneor zce nedepunerea a
termenee prevzute de ege a decaraor de vent
consttue contravene se sanconeaz cu amend
de a 50 e a 500 e.
354 n cazu asoceror a ator entt fr
personatate |urdc, contravene prevzute a an.
(1) se sanconeaz cu amenda prevzut pentru
persoanee zce.
3:4 Nedepunerea a termen a decaraor scae
pentru obgae datorate bugeteor ocae se
sanconeaz potrvt Leg nr. 571/2003 prvnd Codu
sca, cu modcre competre uteroare.
3;4 Sumee ncasate n conde prezentuu ttu
se fac vent a bugetu de stat sau bugetee ocae,
dup caz.
Art# $*<=* Cotra"e!ii 8 cazul declara!iilor
reca/itulati"e
3*4 Consttue contraven urmtoaree fapte:
a4 nedepunerea a termenee prevzute de ege a
decaraor recaptuatve regementate a ttu VI dn
Codu sca;
14 depunerea de decara recaptuatve ncorecte
or ncompete.
3$4 Contravene prevzute a an. (1) se
sanconeaz astfe:
a4 cu amend de a 1.000 e a 5.000 e n cazu
svrr fapte prevzute a an. (1) t. a);
14 cu amend de a 500 e a 1.500 e n cazu
svrr fapte prevzute a an. (1) t. b).
3+4 Nu se sanconeaz contravenona:
a4 persoanee care corecteaz decaraa
recaptuatv pn a termenu ega de depunere a
urmtoare decara recaptuatve, dac fapta prevzut
a an. (1) t. b) nu a fost constatat de organu sca
anteror corectr;
14 persoanee care, uteror termenuu ega de
depunere, corecteaz decarae ca urmare a unu fapt
nemputab persoane mpozabe.
354 n cazu apcr sancun amenz prevzute a
an. (2), contravenentu are posbtatea achtr n
termen de 48 de ore a |umtate dn mnmu amenz,
agentu constatator fcnd menune despre aceast
posbtate n procesu-verba de constatare sanconare
contravenona

Art# $*<=$ Cotra"e!ii 6i (ac!iui la re'imul
NRe'i(trului o/eratorilor itracomuitariO
3*4 Consttue contravene efectuarea de operaun
ntracomuntare de ctre persoanee care au obgaa
nscrer n Regstru operatoror ntracomuntar fr a
nscrse, conform eg, n acest regstru.
3$4 Contravena pentru fapta prevzut a an. (1) se
sanconeaz cu amend de a 1.000 e a 5.000 e.

Art# $$) 777 A1ro'at
(Abrogat dn 1 anuare 2012)
Art# $$* Co(tatarea cotra"e!iilor 6i a/licarea
(ac!iuilor
3*4 Constatarea contravenor apcarea
sancunor se fac de ctre organee scae
competente.
3$4 Sancune contravenonae prevzute a art.
21* - art. 22, se apc, dup caz, persoaneor zce sau
persoaneor |urdce. n cazu asoceror a ator
entt fr personatate |urdc, sancune se apc
reprezentanor acestora.
3+4 Constatarea sanconarea fapteor ce
consttue contravene potrvt art. 22, se fac de
personau de specatate dn cadru Mnsteruu
Econome Fnaneor a untor sae tertorae,
cu excepa sancun prvnd suspendarea autorzae
de antrepozt sca, care se dspune de autortatea
sca competent, a propunerea organuu de
contro.
354 Contravene prevzute a art. 21* an. (1) t.
b) se apc pentru faptee constatate dup data
ntrr n vgoare a prezentuu cod.
3:4 n cazu apcr sancun amenz potrvt art.
21* art. 22,, contrbuabu are posbtatea achtr
n termen de 48 de ore a |umtate dn mnmu amenz
prevzute n prezentu cod, agentu constatator fcnd
menune despre aceast posbtate n procesu-
verba de constatare sanconare contravenona.

Reproducem ma |os prevedere art. 1 art. 3 dn
Ordonana de urgen a Guvernuu nr. 93/2009
"ART. 1
(1) Prn derogare de a dspoze art. 221 an. (3)
teza I dn Ordonana Guvernuu nr. 92/2003 prvnd Codu
de procedur sca, repubcat, cu modcre
competre uteroare, pentru constatarea sanconarea
contravene prevzute de art. 220 an. (1) t. k) dn
aceea ordonan, controu asupra m|oaceor de
transport se efectueaz de ctre echpe mxte actute dn
personau de specatate dn cadru Agene Naonae de
Admnstrare Fsca unte sae subordonate
personau anume desemnat dn cadru Poe Romne.
(2) La soctarea personauu anume desemnat dn
cadru Poe Romne, care face parte dn echpa mxt
prevzut a an. (1), personau de specatate dn cadru
Agene Naonae de Admnstrare Fsca unte sae
subordonate are obgaa de a efectua controu de
specatate prevzut a an. (1).
(3) Personau anume desemnat dn cadru Poe
Romne care face parte dn echpa mxt prevzut a an.
(1) va opr n trac m|oacee de transport marf, n
vederea efectur controuu de specatate, dn ocu sau
a soctarea personauu de specatate dn cadru
Agene Naonae de Admnstrare Fsca unte sae
subordonate.
(4) Constatarea contravene prevzute de art. 220
an. (1) t. k) dn Ordonana Guvernuu nr. 92/2003,
repubcat, cu modcre competre uteroare,
apcarea sancunor stabte prn dspoze art. 220 an.
(2) dn acea act normatv se fac de ctre personau de
specatate dn cadru Agene Naonae de Admnstrare
Fsca unte sae subordonate."
"ART. 3
(1) Venture rezutate dn vaorcarea bunuror
conscate ca urmare a apcr sancunor potrvt art.
1 art. 2 consttue ventur a bugetu de stat. Dn aceste
ventur se rene o cot de 15% care se consttue ntr-un
fond de premere a dspoza mnstruu admnstrae
nterneor a mnstruu naneor pubce, n cote egae.
(2) Mnsteru Admnstrae Interneor
Mnsteru Fnaneor Pubce vor emte ordne n apcarea
dspozor art. 1 art. 3 an. (1)."
Art# $$$ Actualizarea (umei amezilor
Lmtee amenzor contravenonae prevzute n
prezentu cod pot actuazate anua, n funce de
evoua rate nae, prn hotrre a Guvernuu, a
propunerea Mnsteruu Econome Fnaneor.
Art# $$+ Di(/ozi!ii a/lica1ile
Dspoze prezentuu ttu se competeaz cu
dspoze egae refertoare a regmu |urdc a
contravenor.

TITLUL LI
Di(/ozi!ii trazitorii 6i 2ale

Art# $$5 Di(/ozi!ii /ri"id re'imul "amal
Nepata a termenu ega a mpozteor, taxeor sau
ator sume ce se datoreaz, potrvt eg, n vam
atrage nterzcerea efectur ator operaun de
vmure pn a stngerea ntegra a acestora.

Art# $$: Di(/ozi!ii /ri"id (to/area a.utorului de
(tat
(valabil pn la 1 ianuarie 2012)
3*4 Stoparea acordr a|utoareor de stat se
reazeaz, de drept, prn:
a4 emterea une decz a Consuu Concurene
n acest sens;
14 emterea une decz de ctre furnzoru
a|utoruu de stat ca urmare a exerctr actvt de
supraveghere, cnd constat ncompatbtatea ntre
a|utoaree de stat acordate dspoze Leg nr.
143/1999 prvnd a|utoru de stat, repubcat
1
, precum
ae acteor normatve emse n apcarea acestea.
3$4 Decze emse n conde an. (1) trebue s
cuprnd urmtoaree eemente:
a4 denumrea operatoruu economc datee de
dentcare a acestua;
14 modatatea de acordare a a|utoruu de stat;
c4 data a care se reazeaz stoparea.
------------------------------------
1) Legea nr. 143/1999 prvnd a|utoru de stat, repubcat n Montoru Oca
a Romne, Partea I, nr. 744 dn 16 august 2005, a fost abrogat prn Ordonana
de urgen a Guvernuu nr. 117/2006 prvnd procedure naonae n domenu
a|utoruu de stat, pubcat n Montoru Oca a Romne, Partea I, nr. 1.042 dn
28 decembre 2006.

Art# $$; Di(/ozi!ii /ri"id recu/erarea a.utorului
de (tat ile'al (au iterzi(
(valabil pn la 1 ianuarie 2012)
3*4 Decze Consuu Concurene, precum
decze furnzoror de a|utor de stat prn care se
dspune recuperarea unu a|utor de stat ega sau
nterzs consttue ttu executoru. Dspoze art.
141 an. (6) - (9) se apc n mod corespunztor.
3$4 Recuperarea a|utoareor de stat dspus
potrvt an. (1) se reazeaz de ctre unte
tertorae ae Mnsteruu Econome Fnaneor -
Agena Naona de Admnstrare Fsca, respectv de
compartmentee de specatate ae autortor
admnstrae pubce ocae, potrvt Coduu de
procedur sca, cu excepa Autort pentru
Vaorcarea Actveor Statuu, care va apca propra
procedur de recuperare.
3+4 Pentru sumee reprezentnd a|utoare de stat
de recuperat se datoreaz dobnd de a data a care
a|utoru de stat a fost pus a dspoze benecaruu
pn a recuperarea sa.
354 Nveu dobnz aferente sumeor de recuperat
cu ttu de a|utor de stat ega sau nterzs va stabt
anua prn hotrre a Guvernuu.
3:4 Sumee recuperate reprezentnd a|utoare de
stat egae sau nterzse se fac vent a bugetu de stat
sau bugetee ocae, dup caz.
Art# $$& Di(/ozi!ii /ri"id -uc!ioarii /u1lici di
cadrul or'aelor 2(cale
3*4 n exerctarea atrbuor de servcu
funconar pubc dn cadru organeor scae sunt
nvest cu exercu autort pubce benecaz
de protece potrvt eg.
3$4 Statu unte admnstratv-tertorae
rspund patrmona pentru pre|udce cauzate
contrbuabuu de funconar pubc dn cadru
organeor scae, n exerctarea atrbuor de servcu.
3+4 - 3**4 Abrogat.
Art# $$% Acte ormati"e de a/licare
3*4 n apcarea prezentuu cod, Guvernu adopt
norme metodoogce de apcare, n termen de 30 de
ze de a data pubcr n Montoru Oca a
Romne, Partea I, a eg de aprobare a prezente
ordonane.
3$4 Formuaree necesare nstrucune de utzare a
acestora prvnd admnstrarea creaneor scae se aprob
prn ordn a preednteu Agene Naonae de
Admnstrare Fsca.
3$=*4 Pentru apcarea Coduu de procedur sca,
preedntee Agene Naonae de Admnstrare Fsca
poate emte ordne.
3$=$4 Prn ordn a mnstruu admnstrae
nterneor a mnstruu naneor pubce se pot emte
norme pentru admnstrarea creaneor scae ae untor
admnstratv-tertorae sau, dup caz, ae subdvzunor
admnstratv-tertorae ae muncpor.
3+4 Formuaree necesare nstrucune de
utzare a acestora, pentru admnstrarea mpozteor
taxeor ocae, se aprob prn ordn comun a mnstruu
nterneor reforme admnstratve mnstruu
econome naneor.
354 Formuaree necesare nstrucune de
utzare a acestora, prvnd reazarea creaneor
bugetuu genera consodat admnstrate de ate
organe, se aprob prn a mnstruu de resort sau a
conductoruu nsttue pubce, dup caz.
3:4 *** Abrogat.
Art# $$< Scutirea or'aelor 2(cale de /lata ta,elor
Organee scae sunt scutte de taxe, tarfe,
comsoane sau cauun pentru cerere, acune
orce ate msur pe care e ndepnesc n vederea
admnstrr creaneor scae, cu excepa ceor
prvnd comuncarea actuu admnstratv sca.
Art# $+) @(crierea crea!elor la ArBi"a Electroic0
de Gara!ii Reale Mo1iliare
Pentru creanee scae admnstrate de ctre
Mnsteru Econome Fnaneor, acesta este
autorzat ca operator care, prn unte sae
tertorae, ca agen mputernc, s nscre creane
cuprnse n ttur executor a Arhva Eectronc de
Garan Reae Mobare.
Art# $+* Di(/ozi!ii /ri"id termeele
Termenee n curs a data ntrr n vgoare a
prezentuu cod se cacueaz dup normee egae n
vgoare a data cnd au nceput s curg.
Art# $+$ Co2(c0ri
3*4 Conscre dspuse potrvt eg se duc a
ndepnre de ctre organee care au dspus
conscarea. Conscre dspuse de procuror sau de
nstanee de |udecat se duc a ndepnre de ctre
Mnsteru Econome Fnaneor, Mnsteru
Admnstrae Interneor sau, dup caz, de ctre ate
autort pubce abtate de ege, prn organee
competente, stabte prn ordn comun a
conductoror nsttuor n cauz, ar vaorcarea se
face de organee competente ae Mnsteruu
Econome Fnaneor, conform eg.
3$4 n stuaa n care conscre dspuse de
procuror sau de nstanee de |udecat prvesc sume
exprmate n moned strn, sumee se vor convert n
e a cursu de schmb comuncat de Banca Naona a
Romne, vaab a data rmner dentve a msur
conscr.
3+4 Sumee conscate, precum cee reazate dn
vaorcarea bunuror conscate, ma pun chetuee
mpuse de ducerea a ndepnre de vaorcare, se
fac vent a bugetu de stat sau bugetee ocae, dup
caz, conform eg.
Art# $++ Co(tatarea -a/telor ce /ot co(titui
i-rac!iui
Constatarea fapteor ce pot consttu nfracun n
conde art. 2961 dn Legea nr. 571/2003, cu
modcre competre uteroare, este de
competena organeor scae dn cadru Agene
Naonae de Admnstrare Fsca. Procesu-verba
ntocmt consttue m|oc de prob n conde art. 214
dn Codu de procedur pena.

Art# $++=* Cola1orarea cu or'aele de urm0rire
/eal0
3*4 n stuaa n care sunt date sau ndc
temence cu prvre a pregtrea sau svrrea unor
nfracun ce vzeaz bunur prevzute a art. 135 an.
(4) dn Legea nr. 571/2003, cu modcre
competre uteroare, ce ntr n sfera de apcare a
accze, organee de urmrre pena pot efectua
actvt de constatare, cercetare conservare de
probe.
3$4 n stuaa prevzut a an. (1) organee de
urmrre pena soct de ndat organeor cu atrbu
de contro dn cadru Agene Naonae de
Admnstrare Fsca efectuarea de vercr scae
conform obectveor stabte.
3+4 La soctarea organeor de urmrre pena,
cnd exst perco de dspare a unor m|oace de
prob sau de schmbare a une stua de fapt este
necesar murrea urgent a unor fapte sau
mpre|urr ae cauze, personau desemnat dn cadru
Agene Naonae de Admnstrare Fsca efectueaz
vercr scae.
354 n cazur temenc |ustcate, dup nceperea
urmrr penae, cu avzu procuroruu, poate
soctat Agene Naonae de Admnstrare Fsca
efectuarea de vercr scae, conform obectveor
stabte.
3:4 Rezutatu vercror prevzute a an. (2)-
(4) se consemneaz n procese-verbae, care consttue
m|oace de prob. Procesee-verbae nu consttue ttu
de crean sca n neesu art. 11,.
Art# $+5 Di(/ozi!ii /rocedurale /ri"id
8re'i(trarea 8 cazul uor acti"it0!i cu /rodu(e
acciza1ile
*** Abrogat.
Art# $+: Di(/ozi!ii trazitorii /ri"id 8re'i(trarea
2(cal0
3*4 Persoanee prevzute a art. &2 an. (4), care
sunt de|a nregstrate, au obgaa de a depune
decaraa de nregstrare sca n termen de 30 de
ze de a data ntrr n vgoare a prezentuu cod.
3$4 Codure de dentcare sca certcatee
de nregstrare sca atrbute anteror ntrr n
vgoare a prezentuu cod rmn vaabe.
3+4 Persoanee nregstrate n regstru
contrbuabor a data ntrr n vgoare a prezentuu
cod, a cror domcu sca dfer de sedu soca, n
cazu persoaneor |urdce, sau de domcu, n cazu
persoaneor zce, dup caz, au obgaa de a depune
decaraa de nregstrare sca n termen de 90 de
ze de a ntrarea n vgoare a prezentuu cod. n caz
contrar se consder vaab ca domcu sca utmu
domcu sau sedu decarat.
Art# $+; Di(/ozi!ii trazitorii /ri"id (olu!ioarea
cererilor de ram1ur(are a ta,ei /e "aloarea ad0u'at0
Cerere de rambursare a taxe pe vaoarea
adugat, depuse potrvt eg prvnd taxa pe
vaoarea adugat nesouonate pn a data
ntrr n vgoare a prezentuu cod, se souoneaz
potrvt regementror n temeu crora au fost
depuse.
Art# $+& Di(/ozi!ii trazitorii /ri"id i(/ec!ia
2(cal0
Inspece scae ncepute nante de data ntrr
n vgoare a prezentuu cod se vor contnua potrvt
procedur exstente a data cnd au fost ncepute. n
aceste cond, msure dspuse prn procesu-verba
de contro au vaoare de act admnstratv sca.
Art# $+% Di(/ozi!ii trazitorii /ri"id (olu!ioarea
cote(ta!iilor
3*4 Contestae depuse nante de data ntrr n
vgoare a prezentuu cod se souoneaz potrvt
procedur admnstratv-|ursdconae exstente a
data depuner contestae.
3$4 n stuaa contestaor aate n curs de
souonare formuate mpotrva acteor de contro prn
care au fost revercate aceea peroad acea tp
de obgae sca pentru care dn nstrumentarea
cauzeor penae de ctre organee competente nu
rezut exstena pre|udcuu, se vor menne
obgae stabte anteror.
Art# $+< Di(/ozi!ii trazitorii /ri"id e,ecutarea
(ilit0
Executre ste, n curs a data ntrr n vgoare
a prezentuu cod, se contnu potrvt dspozor
acestua, actee ndepnte anteror rmnnd vaabe.
Art# $5) Itrarea 8 "i'oare
Prezentu cod ntr n vgoare a data de 1 anuare
2004. Dspoze ttuu X "Sancun" ntr n vgoare
a data de 10 anuare 2004.
Art# $5* CoAictul tem/oral al actelor ormati"e
Regementre emse n temeu ordonaneor
ordonaneor de urgen prevzute a art. 242 rmn
apcabe pn a data aprobr acteor normatve de
apcare a prezentuu cod, prevzute a art. 22', n
msura n care nu contravn prevederor acestua.
3orme metodoloice
Art# $5$ A1ro'0ri
La data ntrr n vgoare a prezentuu cod se
abrog:
a4 Ordonana Guvernuu nr. 82/1998 prvnd
nregstrarea sca a pttoror de mpozte taxe,
repubcat n Montoru Oca a Romne, Partea I,
nr. 712 dn 1 octombre 2002, cu modcre
competre uteroare;
14 Ordonana Guvernuu nr. 68/1997 prvnd
procedura de ntocmre depunere a decaraor de
mpozte taxe, repubcat n Montoru Oca a
Romne, Partea I, nr. 121 dn 24 marte 1999, cu
modcre competre uteroare;
c4 Ordonana Guvernuu nr. 61/2002 prvnd
coectarea creaneor bugetare, repubcat n
Montoru Oca a Romne, Partea I, nr. 582 dn 14
august 2003, cu modcre competre uteroare;
d4 Ordonana Guvernuu nr. 70/1997 prvnd
controu sca, pubcat n Montoru Oca a
Romne, Partea I, nr. 227 dn 30 august 1997,
aprobat cu modcr competr prn Legea nr.
64/1999, cu modcre competre uteroare;
e4 Ordonana de urgen a Guvernuu nr.
13/2001 prvnd souonarea contestaor mpotrva
msuror dspuse prn actee de contro sau de
mpunere ntocmte de organee Mnsteruu Econome
Fnaneor Pubce, pubcat n Montoru Oca a
Romne, Partea I, nr. 62 dn 6 februare 2001,
aprobat cu modcr competr prn Legea nr.
506/2001, cu modcre competre uteroare;
-4 Ordonana Guvernuu nr. 39/2003 prvnd
procedure de admnstrare a creaneor bugeteor
ocae, pubcat n Montoru Oca a Romne,
Partea I, nr. 66 dn 2 februare 2003, aprobat cu
modcr competr prn Legea nr. 358/2003;
'4 pct. 5 dn cap. I a anexe a Legea nr. 117/1999
prvnd taxee extra|udcare de tmbru, pubcat n
Montoru Oca a Romne, Partea I, nr. 321 dn 6
ue 1999, cu modcre competre uteroare;
B4 art. 3 dn Legea nr. 87/1994 prvnd combaterea
evazun scae, repubcat n Montoru Oca a
Romne, Partea I, nr. 545 dn 29 ue 2003*1=;
i4 art. IV an. (1) - (5) dn Ordonana Guvernuu nr.
29/2004 pentru regementarea unor msur nancare,
aprobat cu modcr competr prn Legea nr.
116/2004, pubcat n Montoru Oca a Romne,
Partea I, nr. 90 dn 31 anuare 2004;
.4 art. 246 dn Legea nr. 571/2003 prvnd Codu
sca, pubcat n Montoru Oca a Romne, Partea
I, nr. 927 dn 23 decembre 2003;
I4 art. 61 an. (3) dn Legea nr. 141/1997 prvnd
Codu vama a Romne, pubcat n Montoru Oca
a Romne, Partea I, nr. 180 dn 1 august 1997, cu
modcre competre uteroare*2);
l4 cap. III "Contraven sancun" dn Legea nr.
87/1994 pentru combaterea evazun scae,
repubcat n Montoru Oca a Romne, Partea I,
nr. 545 dn 29 ue 2003, cu modcre uteroare*3).
_________________________
1) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evazun scae, repubcat n
Montoru Oca a Romne, Partea I, nr. 545 dn 29 ue 2003, a fost abrogat
prn Legea nr. 241/2005 pentru prevenrea combaterea evazun scae,
pubcat n Montoru Oca a Romne, Partea I, nr. 672 dn 27 ue 2005.
2) Legea nr. 141/1997 prvnd Codu vama a Romne, pubcat n
Montoru Oca a Romne, Partea I, nr. 180 dn 1 august 1997, a fost abrogat
prn Legea nr. 86/2006 prvnd Codu vama a Romne, pubcat n Montoru
Oca a Romne, Partea I, nr. 350 dn 19 apre 2006.
3) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evazun scae, repubcat n
Montoru Oca a Romne, Partea I, nr. 545 dn 29 ue 2003, a fost abrogat
prn Legea nr. 241/2005 pentru prevenrea combaterea evazun scae,
pubcat n Montoru Oca a Romne, Partea I, nr. 672 dn 27 ue 2005.
-------------------------------------------------------------------
NOTA:
Reproducem ma |os dspoze tranztor nae ae
acteor normatve modcatoare ae Ordonane Guvernuu
nr. 92/2003 prvnd Codu de procedur sca, repubcat
n Montoru Oca a Romne, Partea I, nr. 863 dn 26
septembre 2005, precum nota de transpunere a
drectveor, care nu sunt ncorporate n textu repubcat a
acestea.
1. Art. II dn Legea nr. 158/2006 prvnd aprobarea
Ordonane de urgen a Guvernuu nr. 165/2005 pentru
modcarea Ordonane Guvernuu nr. 92/2003 prvnd
Codu de procedur sca, pubcat n Montoru Oca a
Romne, Partea I, nr. 444 dn 23 ma 2006:
"Art. II. - (1) Dspoze prezente eg ntr n vgoare
a 30 de ze de a data pubcr n Montoru Oca a
Romne, Partea I, se apc acteor de procedur
ndepnte ncepnd cu aceast dat. Prn excepe,
dspoze art. 1091 dn Ordonana Guvernuu nr.
92/2003 prvnd Codu de procedur sca, repubcat, cu
modcre competre uteroare1), se apc de a
data de nt a un urmtoare cee n care a ntrat n
vgoare prezenta ege.
3$4 Suspendarea executr actuu admnstratv
sca dspus de organu de souonare a contestae
nante de ntrarea n vgoare a prezente eg contnu s
produc efectee pn a souonarea contestae."
2. Art. III IV dn Ordonana Guvernuu nr. 35/2006
pentru modcarea competarea Ordonane Guvernuu
nr. 92/2003 prvnd Codu de procedur sca, pubcat n
Montoru Oca a Romne, Partea I, nr. 675 dn 7 august
2006, rectcat n Montoru Oca a Romne, Partea I,
nr. 742 dn 31 august 2006, aprobat cu modcr
competr prn Legea nr.505/2006, pubcat n Montoru
Oca a Romne, Partea I, nr. 1.054 dn 30 decembre
2006.
"Art. III. - Prezenta ordonan ntr n vgoare a 30 de
ze de a data pubcr n Montoru Oca a Romne,
Partea I, cu urmtoaree excep:
a4 dspoze art. 17419 17424 de a pct. 36 a
art. I2), care ntr n vgoare a 3 ze de a data pubcr
n Montoru Oca a Romne, Partea I;
14 pct. 2-43), 94), 125) 366), cu excepe
prevzute a t. a), ae art. I, care ntr n vgoare a data
de 1 anuare 2007. Art. IV. - (1) Pe data ntrr n vgoare
a prezente ordonane se abrog dspoze art. 261 an.
(3) dn Legea nr. 95/2006 prvnd reforma n domenu
snt, pubcat n Montoru Oca a Romne, Partea
I, nr. 372 dn 28 apre 2006.
3$4 Pe data de 1 anuare 2007 se abrog:
a4 dspoze art. 70 dn Ordonana Guvernuu nr.
92/2003 prvnd Codu de procedur sca, repubcat, cu
modcre competre uteroare;
14 dspoze art. 9 an. (2) ae art. 12 an. (2) dn
Legea nr. 359/2004 prvnd smpcarea formator a
nregstrarea n regstru comeruu a persoaneor zce,
asocaor famae persoaneor |urdce, nregstrarea
sca a acestora, precum a autorzarea funconr
persoaneor |urdce, cu modcre competre
uteroare, pubcat n Montoru Oca a Romne,
Partea I, nr. 839 dn 13 septembre 2004;
c4 dspoze art. 1711 an. (4) teza a doua7) dn
Ordonana
Guvernuu nr. 92/2003 prvnd Codu de procedur
sca, repubcat, cu modcre competre
uteroare, precum cu cee aduse prn prezenta
ordonan".
3. Nota de transpunere a drectveor dn cuprnsu
Ordonane Guvernuu nr. 35/2006 pentru modcarea
competarea Ordonane Guvernuu nr. 92/2003 prvnd
Codu de procedur sca, pubcat n Montoru Oca a
Romne, Partea I, nr. 675 dn 7 august 2006, rectcat n
Montoru Oca a Romne, Partea I, nr. 742 dn 31
august 2006, aprobat cu modcr competr prn
Legea nr. 505/2006, pubcat n Montoru Oca a
Romne, Partea I, nr. 1054 dn 30 decembre 2006:
"Art. I pct. 368) dn prezenta ordonan transpune
Drectva Consuu 76/308/CEE prvnd asstena mutua
n matere de recuperare a creaneor prvnd anumte
cotza, dreptur, taxe ate msur, pubcat n |urnau
Oca a Comuntor Europene nr. L 073 dn 19 marte
1976, amendat prn: Drectva Consuu 79/1071/CEE
Drectva Consuu 2001/44/CE.
Art. I pct. 369) dn prezenta ordonan transpune
Drectva Comse 2002/94/CE de stabre a normeor de
apcare a anumtor dspoz dn Drectva Consuu
76/308/CEE, pubcat n |urnau Oca a Unun
Europene nr. L 337 dn 13 decembre 2002, cu excepa
anexeor I-IV, care vor transpuse prn ordn a
mnstruu naneor pubce pentru aprobarea
formuareor utzate pentru recuperarea creaneor, n
sensu cap. XIII dn ttu VIII a Coduu de procedur
sca."

1) Art. 1091 a devent n forma repubcat art. 112.
2) Art. 17419 17424 au devent n forma repubcat art. 197 art. 202.
3) Pct. 2 se refer a art. 31 an. (1) t. a1) devent n forma repubcat art.
31 an. (1) t. b); pct. 3 se refer a art. 31 an. (1) t. c) devent n forma
repubcat art. 31 an. (1) t. d); pct. 31 se refer a art. 33 an. (2); pct. 4 se
refer a art. 36 an. (3).
4) Pct. 9 se refer a art. 69 an. (1) t. e) devent n forma repubcat art.
72 an. (1) t. e).
5) Pct. 12 se refer a art. 109 an. (7) (8) devent n forma repubcat
art. 111 an. (7) (8).
6) Pct. 36 se refer a art. 1741-17426 devente n forma repubcat art.
179-204.
7) Art. 1711 an. (4) a devent n forma repubcat art. 175 an. (4).
8) Pct. 36 se refer a art. 1741-17426 devente n forma repubcat art.
179-204.
8) Pct. 36 se refer a art. 1741-17426 devente n forma repubcat art.
179-204.


Reproducem ma |os prevedere art. II art. III dn
ORDONAN|A GUVERNULUI Nr. 47 dn 28 august 2007
prvnd regementarea unor msur nancar-scae
pubcat n Montoru Oca nr. 603 dn 31 august 2007:


ART. II
(1) Artcou I ntr n vgoare a 3 ze de a data
pubcr prezente ordonane, cu excepa pct. 34 - 36,
care ntr n vgoare a 30 de ze de a data pubcr, a
pct. 38, care ntr n vgoare a 1 anuare 2008.
(2) Dspoze art. I pct. 8 se apc ncepnd cu data
de 1 anuare 2008, pentru decarae anuae aferente
anuu 2007.
(3) Dspoze art. I pct. 13, 18, 19, 23, 30 37 se
apc proceduror n curs a data ntrr n vgoare a
prezente ordonane.
(4) Dspoze art. I pct. 14 se apc ncepnd cu data
de 1 anuare 2008.
(5) Dspoze art. I pct. 24 - 27 se apc proceduror
de executare st ncepute dup data ntrr n vgoare a
prezente ordonane.
(6) n termen de 30 de ze de a data ntrr n vgoare
a prezente ordonane, organee scae vor cacua
obgae scae accesor datorate pn a data ntrr n
vgoare a prezente ordonane de ctre contrbuab aa
n stare de nsoven, potrvt art. 41 dn Legea nr.
85/2006 prvnd procedura nsovene, cu modcre
uteroare, vor depune dgene pentru nscrerea
creaneor n tabeu credtoror.
(7) Dspoze art. I pct. 32 se apc contestaor
nregstrate a organu sca ncepnd cu data de 1
octombre 2007.
(8) Regementre emse pn a ntrarea n vgoare a
prezente ordonane n temeu art. 228 an. (2) dn
Ordonana Guvernuu nr. 92/2003 prvnd Codu de
procedur sca, repubcat, rmn apcabe pn a
data aprobr acteor normatve de apcare prevzute n
modcre cuprnse n prezenta ordonan.
ART. III
(1) Prevedere art. I pct. 17 se apc ncepnd cu data
de 1 anuare 2008. La aceea dat se abrog prevedere
art. 114 an. (2) dn Ordonana Guvernuu nr. 92/2003
prvnd Codu de procedur sca, repubcat.
(2) Pentru contrbuab care ptesc ntegra a
termenee prevzute de ege obgae scae care nu
au ate obga scae restante, prevedere art. I pct. 17
se apc pentru pata obgaor scae ncepnd cu cee
aferente un septembre 2007.
ART. IV
Obgae scae datorate bugetuu genera consodat
de ctre contrbuab n anu 2006 achtate de ctre
aceta cu ndcarea eronat a numruu de evden a
p se stng de ctre organee scae competente,
potrvt ordn de stngere a datoror n vgoare a data
p.


Norme metodologice:
.rt. $
$.1. /n scop&l aplicrii &nitare a preederilor legislaiei
fscale, 0inister&l 1inanelor 2&blice (i 0inister&l
.dministraiei (i Internelor pot elabora g)id&ri practice
pentr& 3ndr&marea f&ncionarilor din domeni&l fscal.

Norme metodologice:
.rt. 6
6.1. /n aprecierea &nei sit&aii fscale as&pra creia
&rmea, a l&a o deci,ie, organ&l fscal a determina strile
de fapt releante din p&nct de edere fscal prin &tili,area
mi-loacelor de prob pre,&te de lege.

Norme metodologice:
.rt. 4
4.1. /n(tiinarea contrib&abililor as&pra drept&rilor (i
obligaiilor 3n cadr&l proced&rii 3n desf(&rare se face
erbal sa& 3n scris. 5ac informarea se face erbal,
organ&l fscal a 3ntocmi o not 3n care a consemna
3ndeplinirea obligaiei (i orice alte detalii legate de aceasta
pe care le consider releante. Nota se a ata(a la dosar&l
ca,&l&i.
4.2. /ndr&marea ca &rmare a solicitrii contrib&abililor
se face de ctre organ&l fscal prin asisten direct la
sedi&l acest&ia, prec&m (i prin coresponden scris, e6
mail, telefon (i altele asemenea.
4.". /ndr&marea contrib&abililor din iniiatia organ&l&i
fscal se face prin f&rni,area de sericii menite s le
facilite,e acestora 3ndeplinirea obligaiilor fscale, prec&m
(i prin aci&ni de ed&care 3n domeni&l fscal. .ceast
3ndr&mare se poate reali,a at't la niel central, c't (i la
niel local, prin orice instr&ment a*at la dispo,iia
organ&l&i fscal, c&m ar f7 transmiterea form&larelor de
declaraii, f&rni,area de programe informatice pentr&
completarea acestora, elaborarea (i distrib&irea de
materiale p&blicitare #g)id&ri, bro(&ri, pliante, af(e (i
altele asemenea%, dif&,area 3n presa scris de articole,
com&nicate (i materiale de pres, 3nt'lniri de l&cr& c&
gr&p&ri de contrib&abili, f&rni,area de informaii 3n cadr&l
emisi&nilor informatie ale post&rilor de radio (i
telei,i&ne, introd&cerea 3n programele de 3nm'nt a
&nor lecii c& s&biect de fscalitate (i altele asemenea.

Norme metodologice:
.rt. !
!.1. 2otriit dispo,iiilor Legii administraiei p&blice
locale nr. 21$82001, c& modifcrile (i completrile
&lterioare, 3n &nitile administrati6teritoriale 3n care
cetenii aparin'nd minoritilor naionale a& o pondere
de peste 209 din n&mr&l loc&itorilor organele fscale or
aplica preederile legale priind drept&l cetenilor
aparin'nd &nei minoriti naionale de a se adresa oral
sa& 3n scris (i 3n limba matern, prec&m (i com&nicarea
ctre ace(tia a rsp&ns&rilor at't 3n limba rom'n, c't (i 3n
limba matern. .ctele administratie fscale emise 3n
astfel de sit&aii se 3ntocmesc 3n mod obligatori& 3n limba
rom'n.
!.2. :rganele fscale competente teritorial s&nt
obligate s asig&re condiiile pentr& folosirea limbii
materne 3n toate sit&aiile pre,&te de lege, potriit pct.
!.1.

Norme metodologice:
.rt. 11
11.1. /n categoria informaiilor de nat&ra celor
considerate a f secret fscal intr datele referitoare la
identitatea contrib&abililor, nat&ra (i c&ant&m&l obligaiilor
fscale, nat&ra, s&rsa (i s&ma enit&rilor debitor&l&i, pli,
cont&ri, r&la-e, transfer&ri de n&merar, sold&ri, 3ncasri,
ded&ceri, credite, datorii, aloarea patrimoni&l&i net sa&
orice fel de informaii obin&te din declaraii ori doc&mente
pre,entate de ctre contrib&abili sa& orice alte informaii
c&nosc&te de organ&l fscal ca &rmare a e+ercitrii
atrib&iilor de serici&.

Norme metodologice:
.rt. 1!
1!.1. 5esemnarea repre,entant&l&i fscal de ctre
persoanele impo,abile stabilite 3n strintate, care
reali,ea, operai&ni s&p&se ta+ei pe aloarea ad&gat
pe teritori&l ;om'niei, se face potriit art. 1$1 din Legea
nr. $418200" priind Cod&l fscal, c& modifcrile
&lterioare, den&mit 3n contin&are Cod&l fscal.

Norme metodologice:
.rt. "0
"0.1. Cesi&nea de crean treb&ie s 3ndeplineasc
cerinele de aliditate din drept&l com&n. 2lile efect&ate
3ntre organ&l fscal (i contrib&abil&l cedent p'n la
notifcarea cesi&nii s&nt alabile.
"0.2. 5in moment&l notifcrii cesi&nii, creana fscal
se transfer ctre cesionar c& toate drept&rile pe care i le
conferea cedent&l&i, incl&si accesoriile acesteia, 3n
condiiile legii. Cesionar&l deine creditor pentr& aloarea
creanei 3nscris 3n act&l de cesi&ne, indiferent de pre&l
pe care l6a pltit (i c)iar dac cesi&nea s6a fc&t c& titl&
grat&it.
"0.". /n ca,&l 3n care organ&l fscal constat c
aceea(i crean fscal a fost cesionat mai m&ltor
cesionari, cesionar&l care a notifcat prim&l organ&l fscal
a deeni creditor al creanei cesionate.

Norme metodologice:
.rt. "1
"1.1. 5omicili&l fscal se 3nregistrea, la organ&l fscal
3n toate ca,&rile 3n care acesta este diferit de domicili&l
sa& de sedi&l social.
"1.2. /nregistrarea domicili&l&i fscal, pentr&
persoanele f,ice, se face prin dep&nerea &nei cereri de
3nregistrare a domicili&l&i fscal, 3nsoit, d&p ca,, de
&rmtoarele doc&mente7
a) copie de pe act&l care face doada titl&l&i 3n
temei&l cr&ia, potriit legii, persoana deine spai&l
destinat domicili&l&i fscal #calitatea de proprietar, c)iria(,
&,&fr&ct&ar (i altele asemenea%<
b) copie de pe act&l de identitate 3n care a fost
3nscris, potriit legii speciale, meni&nea de stabilire a
domicili&l&i (i a re(edinei la care se solicit 3nregistrarea
domicili&l&i fscal.
"1.". /n ca,&l persoanelor -&ridice, cererea de
3nregistrare a domicili&l&i fscal a f 3nsoit de copii de pe
actele care fac doada deinerii legale a spai&l&i pentr&
domicili&l fscal.
"1.4. Copiile de pe doc&mente or f certifcate pe
fecare pagin de organ&l fscal competent, pentr&
conformitate c& original&l.
"1.$. Cererea se dep&ne la organ&l fscal 3n a cr&i
ra, teritorial &rmea, a se stabili domicili&l fscal.
"1.6. La primirea cererii, aceasta a f transmis de
3ndat de ctre organ&l fscal pre,&t la pct. "1.$ ctre
organ&l fscal 3n a cr&i ra, teritorial contrib&abil&l a
a&t &ltim&l domicili& fscal, 3n ederea 3ntocmirii
formalitilor de transfer al dosar&l&i fscal.
"1.4. 5osar&l fscal se transmite 3n termen de cel m&lt
"0 de ,ile de la primirea cererii (i a f 3nsoit de
certifcat&l de atestare fscal, prec&m (i de f(a de
eiden pe pltitor.
"1.!. La primirea dosar&l&i fscal, organ&l fscal 3n a
cr&i ra, teritorial se a* no&l domicili& fscal a emite
de 3ndat deci,ia de 3nregistrare a no&l&i domicili& fscal,
care se a com&nica contrib&abil&l&i potriit art. 4" din
Cod&l de proced&r fscal.
"1.=. /nregistrarea 3n registr&l contrib&abililor de la
no&l organ fscal, prec&m (i scoaterea din registr&l
contrib&abililor de la ec)i&l organ fscal se operea,
c& data com&nicrii deci,iei pre,&te la pct. "1.!.
2'n la data la care s6a& operat modifcrile 3n
registr&l contrib&abililor, competena pentr&
sol&ionarea oricrei probleme priind administrarea
reine organ&l&i fscal de la ec)i&l domicili& fscal.
Norme metodologice:
.rt. "2
"2.1. 0inister&l 1inanelor 2&blice, prin .genia
Naional de .dministrare 1iscal, (i &nitile sale
teritoriale a& competen general 3n ceea ce prie(te
administrarea, e+ercitarea control&l&i (i emiterea
normelor de aplicare c& priire la creanele fscale ce se
c&in b&get&l&i general consolidat, care, potriit legii, s&nt
date 3n competena lor de administrare. /n scop&l
administrrii &nitare a acestor creane, pre(edintele
.geniei Naionale de .dministrare 1iscal emite
instr&ci&ni 3n condiiile legii.
"2.2. >nitile administrati6teritoriale a& competen
general 3n ceea ce prie(te administrarea creanelor
fscale care, potriit legii, s&nt date 3n competena lor de
administrare.

Norme metodologice:
.rt. "4
"4.1. /n ca,&l 3n care prin lege se stabilesc 3n sarcina
contrib&abililor obligaii de plat la sedii sec&ndare,
incl&si pentr& obligaiile cone+e acestora, c&m ar f
obligaii de declarare, obligaii de dep&nere de
doc&mente, cereri, f(e fscale, prec&m (i orice alte
obligaii pre,&te de lege, competena teritorial pentr&
administrarea acestor obligaii aparine organ&l&i fscal 3n
a cr&i ra, teritorial se a* sedi&l sec&ndar.
"4.2. 2entr& impo,it&l pe enit&l din salarii, datorat de
sedi&l sec&ndar, 3nregistrat ca pltitor al obligaiei fscale
la alt organ fscal teritorial dec't al contrib&abil&l&i
persoan -&ridic, pltitor este sedi&l sec&ndar. 2lata se
face 3n acest ca, la &nitatea teritorial a ?re,oreriei
@tat&l&i 3n a crei ra, se a* sedi&l sec&ndar,
doc&mentele de plat c&prin,'nd obligatori& (i
&rmtoarele informaii7
a) cod&l de identifcare fscal (i den&mirea persoanei
-&ridice<
b) cod&l de identifcare fscal al sedi&l&i sec&ndar.

Norme metodologice:
.rt. "6
"6.1. 2ersoanele care n& a& domicili&l fscal pe
teritori&l ;om'niei 3(i 3ndeplinesc obligaiile fscale la
organ&l fscal 3n a cr&i ra, teritorial se obin enit&rile,
alte benefcii sa& alori patrimoniale care, potriit legii,
constit&ie ba,a de imp&nere. /n ca,&l contrib&abililor
nere,ideni care desf(oar actiiti pe teritori&l
;om'niei printr6&n sedi& permanent, competena reine
organ&l&i fscal 3n a cr&i ra, teritorial se reali,ea,, 3n
3ntregime sa& c& preponderen, cifra de afaceri.
"6.2. /n ca,&l 3n care e+ist pericol de dispariie a
elementelor de identifcare a ba,ei de imp&nere reale,
prec&m (i 3n ca, de e+ec&tare silit, pentr& l&area de
&rgen a ms&rilor legale ce se imp&n, competent este
organ&l fscal 3n a cr&i ra, teritorial se face constatarea
act&l&i sa& fapt&l&i s&p&s dispo,iiilor legale fscale ori 3n
ra,a cr&ia se a* b&n&rile s&p&se e+ec&trii silite. /n
acest ca, organ&l fscal care a l&at ms&ra legal are
obligaia de a face demers&rile necesare pentr&
identifcarea domicili&l&i fscal al contrib&abil&l&i (i de a
transmite act&l prin care s6a& disp&s ms&rile legale
organ&l&i fscal de la domicili&l fscal al contrib&abil&l&i.

Norme metodologice:
.rt. "4
"4.1. Con*ict&l iit 3ntre do& administraii ale
fnanelor p&blice din ra,a teritorial a acel&ia(i -&de se
sol&ionea, de ctre direcia general a fnanelor p&blice
creia acestea 3i s&nt s&bordonate.
"4.2. Con*ict&l iit 3ntre do& administraii ale
fnanelor p&blice din -&dee diferite sa& dintre o
administraie a fnanelor p&blice (i o direcie a fnanelor
p&blice ori dintre do& direcii ale fnanelor p&blice se
sol&ionea, de ctre .genia Naional de .dministrare
1iscal.
"4.". Con*ict&l iit 3ntre organe fscale care n& s&nt
s&bordonate &n&i organ ierar)ic com&n se sol&ionea, de
ctre Comisia fscal central din cadr&l 0inister&l&i
1inanelor 2&blice.
"4.4. Con*ict&l iit 3ntre do& organe amale se
sol&ionea, de ctre .&toritatea Naional a Amilor.
"4.$. :rgan&l competent s sol&ione,e con*ict&l de
competen a )otr3 de 3ndat as&pra con*ict&l&i (i a
com&nica deci,ia organelor fscale a*ate 3n con*ict.

Norme metodologice:
.rt. 4"
4".1. 5ispo,iiile art. =0, =1 (i =2 din Cod&l de
proced&r ciil s&nt aplicabile, c& e+cepia dispo,iiilor
priind com&nicarea prin af(are.

Norme metodologice:
.rt. 44
44.1. :rgan&l fscal n& poate pretinde e+ec&tarea
obligatiei stabilite in sarcina contrib&abil&l&i prin act&l
administrati, daca acest act n& a fost com&nicat
contrib&abil&l&i, potriit legii.

Norme metodologice:
.rt. 46
46.1. .ctele administratie fscale se modifc sa& se
desfinea, 3n sit&aii c&m s&nt7
a) 3ndreptarea erorilor materiale potriit art. 44 din
Cod&l de proced&r fscal<
b) constatarea n&litii act&l&i administrati fscal
potriit art. 4$ din Cod&l de proced&r fscal<
c) doedirea tit&lar&l&i drept&l&i de proprietate
potriit art. 64 din Cod&l de proced&r fscal<
d) desfinarea sa& modifcarea deci,iei de imp&nere
s&b re,era erifcrii &lterioare potriit art. !4 alin. #2% din
Cod&l de proced&r fscal<
e) an&larea sa& 3ndreptarea act&l&i de e+ec&tare ori a
titl&l&i e+ec&tori& contestat, ca &rmare a sol&ionrii de
ctre instana -&dectoreasc a contestaiei la e+ec&tarea
silit, potriit art. 140 din Cod&l de proced&r fscal<
f) desfinarea, potriit art. 1!$ alin. #"% din Cod&l de
proced&r fscal, total sa& parial, a act&l&i
administrati atacat, ca &rmare a sol&ionrii de ctre
organ&l fscal competent a contestaiei form&late.

Norme metodologice:
.rt. 44
44.1. Brorile materiale repre,int gre(elile sa&
omisi&nile c& priire la n&mele, calitatea (i s&sinerile
prilor din raport&l -&ridic fscal sa& cele de calc&l ori
altele asemenea. .ceste erori n& pot prii fond&l act&l&i,
respecti e+istena sa& ine+istena obligaiilor fscale
stabilite prin act&l administrati fscal.
44.2. 5ac 3ndreptarea erorii materiale se face prin
ad&gri sa& (terst&ri operate 3n c&prins&l act&l&i
administrati fscal, acestea or f semnate (i (tampilate
de organ&l fscal, 3n ca, contrar nefind l&ate 3n
considerare. /ndreptarea erorii materiale a f operat pe
toate e+emplarele originale ale act&l&i administrati fscal.
44.". 5&p efect&area 3ndreptrii erorii materiale,
organ&l fscal are obligaia de a com&nica contrib&abil&l&i
sa& oricrei alte persoane interesate, de 3ndat,
operai&nea efect&at.
44.4. /n ca,&l 3n care 3ndreptarea erorii materiale n& se
poate efect&a direct pe act&l administrati fscal, se emite
&n no& act administrati fscal care, de asemenea, a f
com&nicat contrib&abil&l&i.

Norme metodologice:
.rt. $0
4=.1. :ri de c'te ori consider necesar, organ&l fscal
a solicita pre,ena contrib&abil&l&i la sedi&l s& pentr& a
da informaii (i lm&riri necesare stabilirii sit&aiei fscale a
acest&ia. C'nd este ca,&l, solicitarea a f fc&t 3n scris.
4=.2. /n ca,&l 3n care solicitarea se face 3n scris,
aceasta a c&prinde 3n mod obligatori&7
a) data, ora (i loc&l la care contrib&abil&l este obligat
s se pre,inte<
b) ba,a legal a solicitrii<
c) scop&l solicitrii<
d) doc&mentele pe care contrib&abil&l este obligat s
le pre,inte.


Norme metodologice:
.rt. $$
$".1. C'nd, pentr& lm&rirea &nor 3mpre-&rri de fapt,
organ&l fscal consider necesar cons&ltarea &nor
e+peri, poate n&mi &n&l sa& mai m&li e+peri, stabilind
obiectiele as&pra crora ace(tia treb&ie s se pron&ne.
$".2. 5ispo,iiile art. 201 alin. " te,a I din Cod&l de
proced&r ciil se aplic 3n mod coresp&n,tor.
$".". B+perii or f n&mii prin deci,ie de ctre
organ&l fscal. Cost&l e+perti,ei se s&port din b&get&l
organ&l&i fscal care a disp&s e+perti,a. 5ac organ&l
fscal n& este lm&rit prin e+perti,a efect&at, poate
disp&ne 3ntregirea e+perti,ei sa& o no& e+perti,.

Norme metodologice:
.rt. $6
$4.1. 5oada reinerii doc&mentelor pre,&te la art.
$4 alin. #"% din Cod&l de proced&r fscal o constit&ie
act&l 3ntocmit de organ&l fscal, 3n care s&nt specifcate
toate elementele necesare indiid&ali,rii probei sa&
doe,ii respectie, prec&m (i meni&nea c aceasta a fost
rein&t, potriit dispo,iiilor legale, de ctre organ&l
fscal. .ct&l se 3ntocme(te 3n do& e+emplare (i a f
semnat de organ&l fscal (i de contrib&abil, &n e+emplar
com&nic'nd&6se contrib&abil&l&i.
$4.2. /n ca,&l 3n care pentr& stabilirea strii de fapt
fscale contrib&abil&l p&ne la dispo,iia organ&l&i fscal
3nscris&ri sa& alte doc&mente, 3n original, acestea or f
3napoiate contrib&abil&l&i, pstr'nd&6se 3n copie la dosar&l
fscal n&mai 3nscris&ri releante din p&nct de edere fscal.

Norme metodologice:
.rt. $4
$$.1. 5espre efect&area cercetrii la faa loc&l&i se a
3nc)eia &n proces6erbal care a c&prinde7
a) data (i loc&l &nde este 3nc)eiat<
b) n&mele, pren&mele (i calitatea f&ncionar&l&i
3mp&ternicit, prec&m (i den&mirea organ&l&i fscal din care
face parte acesta<
c) temei&l legal 3n ba,a cr&ia s6a efect&at cercetarea
la faa loc&l&i<
d) constatrile efect&ate la faa loc&l&i<
e) s&sinerile contrib&abil&l&i, ale e+perilor sa& ale
altor persoane care a& participat la efect&area cercetrii<
f) semnt&ra f&ncionar&l&i (i a persoanelor pre,&te
la lit. e%. /n ca, de ref&, al semnrii de ctre persoanele
pre,&te la lit. e%, se a face meni&ne despre aceasta 3n
proces&l6erbal<
g) alte meni&ni considerate releante.

Norme metodologice:
.rt. 64
6$.1. Bstimarea ba,elor de imp&nere a aea loc 3n
sit&aii c&m s&nt7
a) contrib&abil&l n& dep&ne declaraii fscale sa& cele
pre,entate n& permit stabilirea corect a ba,ei de
imp&nere<
b) contrib&abil&l ref&, s colabore,e la stabilirea
strii de fapt fscale, incl&si sit&aiile 3n care
contrib&abil&l obstr&cionea, sa& ref&, aci&nea de
inspecie fscal<
c) contrib&abil&l n& cond&ce eidena contabil sa&
fscal<
d) c'nd a& dispr&t eidenele contabile (i fscale sa&
actele -&stifcatie priind operai&nile prod&ctoare de
enit&ri (i contrib&abil&l n& (i6a 3ndeplinit obligaia de
refacere a acestora.
6$.2. :rgan&l fscal a identifca acele elemente care
s&nt cele mai apropiate sit&aiei de fapt fscale, l&'nd 3n
considerare pre&l de pia al tran,aciei sa& al b&n&l&i
impo,abil, prec&m (i informaii (i doc&mente e+istente la
dosar&l fscal al contrib&abil&l&i care s&nt releante pentr&
imp&nere, iar, 3n lipsa acestora, organ&l fscal a aea 3n
edere datele (i informaiile dein&te de acesta despre
contrib&abilii c& actiiti similare.

Norme metodologice:
.rt. 6=
64.1. /n sit&aii temeinic -&stifcate, contrib&abil&l
poate cere 3n scris prel&ngirea termen&l&i de dep&nere a
declaraiei fscale, 3nainte de e+pirarea acest&ia.
64.2. /n ca,&l 3n care, dintr6o 3mpre-&rare mai pres&s
de oina sa, contrib&abil&l n& dep&ne declaraia fscal,
acesta o a dep&ne 3n termen de "0 de ,ile de la 3ncetarea
3mpre-&rrii, 3n(tiin'nd totodat 3n scris organ&l fscal
despre 3mpre-&rarea 3n ca&,.

Norme metodologice:
.rt. 42
6!.1. /nregistrarea fscal a sediilor permanente se
face potriit preederilor art. 2= alin. #4% din Cod&l fscal (i
ale art. 6! (i &rmtoarele din Cod&l de proced&r fscal.
6!.2. /nregistrarea 3n registr&l contrib&abililor a
persoanelor f,ice care dein cod n&meric personal atrib&it
potriit legii speciale, pltitoare de impo,it pe enit, se
face la data dep&nerii declaraiei estimatie, a declaraiei
speciale, a declaraiei de enit global sa& a f(ei fscale,
d&p ca,, 3n f&ncie de nat&ra enit&l&i obin&t.
6!.". 2entr& persoanele pre,&te la art. 6! alin. #1%
lit. c% din Cod&l de proced&r fscal, care a& calitatea de
comerciant, n&mr&l de identifcare fscal se obine
conform dispo,iiilor legale priind 3nregistrarea
comercianilor.

Norme metodologice:
.rt. 40
6=.1. 2ersoanele impo,abile care dein pltitoare de
?.A... potriit legii, la 3nregistrare sa& &lterior 3nregistrrii
fscale, or completa (i or dep&ne o declaraie de
3nregistrare fscal sa&, d&p ca,, o declaraie de meni&ni
la organ&l fscal 3n a cr&i ra, teritorial 3(i a& domicili&l
fscal, c& e+cepia comercianilor care 3(i 3ndeplinesc
aceste obligaii conform dispo,iiilor legale priind
3nregistrarea comercianilor.
6=.2. 2entr& 3nregistrarea meni&nilor priind l&area
3n8scoaterea din eiden ca pltitor de ?.A..., comercianii
or completa (i or dep&ne cererea de presc)imbare a
certifcat&l&i de 3nregistrare, potriit dispo,iiilor legale
priind 3nregistrarea comercianilor, 3nsoit de ai,&l
organelor fscale competente.
6=.". /n ca,&l persoanelor impo,abile stabilite 3n
strintate, care reali,ea, pe teritori&l ;om'niei
operai&ni ta+abile din p&nct de edere al ta+ei pe
aloarea ad&gat, o dat c& dep&nerea cererii de
desemnare a repre,entant&l&i fscal, potriit preederilor
Cod&l&i fscal, se dep&ne la organ&l fscal competent (i
declaraia de 3nregistrare fscal a persoanei impo,abile
stabilite 3n strintate. /nregistrarea fscal a persoanei
strine impo,abile (i atrib&irea cod&l&i de identifcare
fscal al acesteia se efect&ea, anterior transmiterii
deci,iei de aprobare a repre,entant&l&i fscal prop&s.
6=.4. Cod&l de identifcare fscal atrib&it potriit pct.
6=." este (i cod&l de identifcare fscal atrib&it
repre,entant&l&i fscal potriit reglementrilor speciale 3n
materie de ta+ pe aloarea ad&gat (i care este diferit
de cod&l de identifcare fscal atrib&it repre,entant&l&i
fscal pentr& actiitatea proprie.
6=.$. 0odifcrile &lterioare referitoare la desemnarea
repre,entant&l&i fscal se fac pe ba,a cererii de ren&nare
la repre,entare (i a declaraiei de meni&ni. /n ca,&l 3n
care sc)imbarea repre,entant&l&i fscal se datorea,
desemnrii de ctre persoanele impo,abile strine a &n&i
alt repre,entant fscal, la declaraia de meni&ni se
ane+ea, aprobarea de ctre organ&l fscal competent a
no&l&i repre,entant fscal desemnat.
6=.6. /n ca,&l 3n care persoana impo,abil strin 3(i
3ncetea, actiitatea sa& 3n ca,&l 3n care este obligat s
3(i 3nregistre,e sedi&l permanent 3n ;om'nia, prin
declaraia de meni&ni dep&s, repre,entant&l fscal a
solicita radierea din registr&l contrib&abililor a persoanei
impo,abile strine.
6=.4. :rice persoan impo,abil, care, &lterior
3nregistrrii ca pltitor de ta+ pe aloarea ad&gat n&
mai reali,ea, dec't operai&ni fr drept de ded&cere
datorit modifcrii obiect&l&i de actiitate, are obligaia s
solicite scoaterea din eiden ca pltitor de ta+ pe
aloarea ad&gat, 3n termen de 10 ,ile de la sf'r(it&l l&nii
3n care a dep&s declaraia de meni&ni pentr& modifcarea
obiect&l&i de actiitate.


Norme metodologice:
.rt. 44
41.1. 2rin sedi& sec&ndar se 3nelege o s&c&rsal,
agenie, repre,entan sa& alte asemenea &niti fr
personalitate -&ridic, incl&si de tip&l celor defnite de art.
! din Cod&l fscal.
41.2. 5eclararea sediilor sec&ndare se face prin
completarea datelor coresp&n,toare din declaraia
priind sediile sec&ndare. 5eclaraia se dep&ne la organ&l
fscal competent care a 3nregistra informaiile respectie
3n registr&l contrib&abililor fr a atrib&i cod de identifcare
propri& sediilor sec&ndare astfel declarate.
41.". Contrib&abilii care, potriit legii, a& obligaii de
plat la sedii sec&ndare or 3nregistra sediile sec&ndare la
organ&l fscal 3n a cr&i ra, teritorial se a* sit&ate
acestea, prin completarea (i dep&nerea declaraiei de
3nregistrare fscal. 5eclaraia a f 3nsoit de o copie de
pe certifcat&l de 3nregistrare fscal a contrib&abil&l&i de
care aparine sedi&l sec&ndar (i de pe doada deinerii c&
titl& legal a spai&l&i.

Norme metodologice:
.rt.4$
42.1. /n ca,&l contrib&abililor pre,&i la art. 6! alin.
#1% lit. a% din Cod&l de proced&r fscal, actele
doeditoare ale informaiilor 3nscrise 3n declaraia de
3nregistrare fscal s&nt7
a) copie de pe a&tori,aia de f&ncionare eliberat de
a&toritatea competent sa& de pe act&l legal de 3nfinare,
d&p ca,<
b) doada deinerii sedi&l&i #act de proprietate,
contract de 3nc)iriere (i altele asemenea%<
c) alte acte doeditoare.
42.2. /n ca,&l contrib&abililor persoane f,ice care n&
a& cod n&meric personal, declaraia de 3nregistrare fscal
a f 3nsoit de copia de pe pa(aport sa& de pe alt
doc&ment de identitate eliberat de organele abilitate
potriit legii. 5ispo,iiile art. ! alin. #2% din Cod&l de
proced&r fscal s&nt aplicabile.
42.". 2entr& 3nregistrarea ca pltitori de ?.A... a
persoanelor f,ice care n& a& calitatea de comerciant,
prec&m (i a contrib&abililor pre,&i la art. 6! alin. #$% din
Cod&l de proced&r fscal, declaraia de 3nregistrare
fscal a f 3nsoit, d&p ca,, de &rmtoarele doc&mente7
a) copie de pe act&l de identitate<
b) copie de pe doc&ment&l eliberat de a&toritatea
competent, care atest drept&l de e+ercitare a actiitii<
c) copie de pe alte acte doeditoare 3n ba,a crora se
e+ercit actiiti.
42.4. Copiile de pe doc&mentele pre,&te la pct. 42.1
6 42." se certifc pe fecare pagin de organ&l fscal
competent, pentr& conformitate c& original&l.


Norme metodologice:
.rt. 46
4".1. Certifcat&l de 3nregistrare fscal se emite 3n
do& e+emplare< prim&l e+emplar se 3nm'nea,
contrib&abil&l&i, iar al doilea e+emplar se pstrea, la
dosar&l fscal al acest&ia.
4".2. Certifcat&l de 3nregistrare fscal eliberat
pltitorilor de ta+ pe aloarea ad&gat a aea 3nscrise
cod&l de identifcare fscal precedat de litera C;C, prec&m
(i data l&rii 3n eiden ca pltitor de ?.A... .ceast dat
a rm'ne nesc)imbat ori de c'te ori pltitor&l 3(i
sc)imb certifcat&l de 3nregistrare, c& e+cepia sit&aiei 3n
care este scos din eidena pltitorilor de ?.A... /n acest
ca,, atrib&t&l fscal C;C n& a mai f 3nscris pe certifcat&l
de 3nregistrare.
4".". Certifcat&l de 3nregistrare fscal conin'nd
atrib&t&l fscal C;C constit&ie doada l&rii 3n eiden ca
pltitor de ta+ pe aloarea ad&gat.


Norme metodologice:
.rt. 44
44.1. 0odifcrile priitoare la domicili&l fscal se
3nregistrea, potriit normelor metodologice de aplicare a
preederilor art. "1 din Cod&l de proced&r fscal.
44.2. /n ca,&l modifcrilor interenite 3n datele
declarate iniial (i 3nscrise 3n certifcat&l de 3nregistrare
fscal, contrib&abilii or dep&ne, o dat c& declaraia de
meni&ni, (i certifcat&l de 3nregistrare fscal 3n ederea
an&lrii acest&ia (i eliberrii &n&i no& certifcat.
44.". 5eclaraia de meni&ni a f 3nsoit de
doc&mente care atest modifcrile interenite.
44.4. /n ca,&l comercianilor, modifcrile interenite 3n
datele declarate iniial de comerciani (i 3nscrise 3n
certifcat&l de 3nregistrare, incl&si cele priitoare la
3nregistrarea 3n8scoaterea din eiden ca pltitori de
?.A..., se fac prin completarea (i dep&nerea cererii de
3nregistrare a meni&nilor8cererii de presc)imbare a
certifcat&l&i de 3nregistrare, potriit dispo,iiilor legale
priind 3nregistrarea comercianilor. 0odifcrile
interenite 3n datele declarate iniial 3n ector&l fscal or f
declarate la organ&l fscal competent.

Norme metodologice:
.rt. 4=
46.1. @&nt eidene fscale registrele, sit&aiile,
prec&m (i orice alte 3nscris&ri care, potriit legislaiei
fscale, treb&ie 3ntocmite 3n mod obligatori& 3n scop&l
stabilirii strii de fapt fscale (i a creanelor (i obligaiilor
fscale, c&m ar f7 -&rnal pentr& 'n,ri, -&rnal pentr&
c&mprri, registr&l de eiden fscal (i altele
asemenea.

Norme metodologice:
.rt. !1
4!.1. 5eclaraiile fscale s&nt doc&mente prin care se
declar7
a) impo,itele, ta+ele (i contrib&iile datorate, 3n ca,&l
3n care, potriit legii, obligaia calc&lrii impo,itelor (i
ta+elor reine pltitor&l&i<
b) b&n&rile (i enit&rile impo,abile, 3n ca,&l 3n care,
potriit legii, stabilirea impo,it&l&i (i a ta+ei se face de
organ&l fscal<
c) impo,itele colectate prin stopa- la s&rs, 3n ca,&l 3n
care pltitor&l are obligaia de a calc&la, de a reine (i de a
rsa impo,ite (i ta+e.

Norme metodologice:
.rt. !2
4=.1. /n cost&l corespondenei intr (i cost&l
transmiterii de ctre contrib&abil a plic&l&i preadresat.

Norme metodologice:
.rt. !4
!1.1. 5eclaraiile fscale pot f corectate de ctre
contrib&abili, din proprie iniiati, ori de c'te ori constat
erori 3n declaraia iniial, prin dep&nerea &nei declaraii
rectifcatie la organ&l fscal competent.
!1.2. 5eclaraia rectifcati se 3ntocme(te pe acela(i
model de form&lar ca (i cel care se corectea,, sit&aie 3n
care se a 3nscrie CDC 3n cs&a pre,&t 3n acest scop, c&
e+cepia sit&aiei pre,&te la pct. !1.", prec&m (i a
impo,itelor care se stabilesc de pltitori prin a&toimp&nere
sa& reinere la s&rs, pentr& care se completea, &n
form&lar distinct. 5eclaraia rectifcati a f completat
3nscriind&6se toate datele (i informaiile pre,&te de
form&lar, incl&si cele care n& difer fa de declaraia
iniial.
!1.". /n ca,&l ta+ei pe aloarea ad&gat, s&mele
re,&ltate din corectarea erorilor de 3nregistrare 3n
eidenele de ta+ pe aloarea ad&gat se 3nregistrea,
la r'nd&rile de reg&lari,ri din decont&l l&nii 3n care a&
fost operate coreciile.

Norme metodologice:
.rt. !=
!6.1. 2entr& sit&aia pre,&t la art. !6 alin. #1% lit.
b% din Cod&l de proced&r fscal, organ&l fscal 3n a cr&i
ra, teritorial se a* s&rsa de enit, competent 3n
stabilirea ba,ei de imp&nere, a transmite deci,ia priind
ba,ele de imp&nere organ&l&i fscal de la domicili&l fscal,
competent pentr& emiterea deci,iei de imp&nere.

Norme metodologice:
.rt. =2
!=.1. 5ispo,iiile referitoare la ca,&rile (i condiiile de
s&spendare (i 3ntrer&pere a termen&l&i de prescripie s&nt
cele c&prinse 3n 5ecret&l nr. 16481=$! priitor la
prescripia e+tincti, c& modifcrile &lterioare.

Norme metodologice:
.rt. =4
=1.1. @olicitarea de e+plicaii scrise se a face 3n
timp&l inspeciei fscale, ori de c'te ori acestea s&nt
necesare pentr& clarifcarea (i defnitiarea constatrilor
priind sit&aia fscal a contrib&abil&l&i.
=1.2. /n ca,&l 3n care persoana 3n ca&, ref&, s
f&rni,e,e e+plicaiile solicitate sa& s rsp&nd la &nele
3ntrebri, organele de inspecie fscal or transmite
3ntrebrile printr6o adres scris, stabilind &n termen &til
de cel p&in $ ,ile l&crtoare pentr& form&larea
rsp&ns&l&i. /n ca,&l 3n care n& se prime(te rsp&ns&l
solicitat, se a consemna ref&,&l 3n raport&l priind
re,&ltat&l inspeciei fscale sa& 3n proces&l6erbal.
=1.". /n toate ca,&rile, e+plicaiile la 3ntrebrile p&se
de organele de inspecie fscal se or da 3n scris prin
Cnota e+plicatiC.
=1.4. @tabilirea ba,ei de imp&nere, prec&m (i a
diferenelor de impo,ite, ta+e (i contrib&ii, 3n actiitatea
de inspecie fscal, se face pe ba,a eidenelor contabile,
fscale sa& a oricror alte eidene releante pentr&
imp&nere ori folosind&6se metode de estimare 3n
conformitate c& preederile art. 6$ din Cod&l de proced&r
fscal.
=1.$. C'nd organele de inspecie fscal s&nt
3ndreptite potriit legii s estime,e ba,a de imp&nere, se
or meniona 3n act&l de inspecie motiele de fapt (i
temei&l legal care a& determinat folosirea estimrii,
prec&m (i criteriile de estimare.

Norme metodologice:
.rt. =$
=2.1. /n ca,&l contrib&abililor care a& sedii
sec&ndare, inspecia fscal se a e+ercita, de reg&l,
concomitent la sedi&l principal (i la sediile sec&ndare de
ctre organ&l fscal competent.
=2.2. :rgan&l fscal competent poate delega
competena de efect&are a inspeciei fscale organelor
fscale 3n a cror ra, teritorial se a* sediile sec&ndare,
3n condiiile art. =6 alin. #"% din Cod&l de proced&r fscal.
/n acest ca,, coordonarea actiitii de inspecie fscal se
face de ctre organ&l fscal 3n a cr&i ra, teritorial se
a* domicili&l fscal al contrib&abil&l&i.
=2.". La sediile sec&ndare se 3nc)eie, de reg&l, acte
de inspecie care se centrali,ea, (i se defnitiea, 3n
act&l de inspecie 3nc)eiat de organ&l fscal 3n a cr&i ra,
teritorial se a* domicili&l fscal al contrib&abil&l&i.
=2.4. 2entr& impo,itele, ta+ele (i contrib&iile care,
potriit legii, se datorea, (i se pltesc de &n sedi&
sec&ndar, se 3nc)eie acte de inspecie fscal defnitie de
ctre organ&l de inspecie fscal 3n a cr&i ra, teritorial
se a* sit&at sedi&l sec&ndar.
=2.$. .ctiitatea de inspecie fscal pre,&t la pct.
=2.1 6 =2.4 se desf(oar c& respectarea preederilor art.
"", "4 (i =6 din Cod&l de proced&r fscal.

Norme metodologice:
.rt. =6
=".1. :rgan&l de inspecie fscal decide as&pra
efect&rii &nei inspecii fscale generale sa& pariale, 3n
temei&l dispo,iiilor art. art. 6 (i 7 din Cod&l de proced&r
fscal.


Norme metodologice:
.rt. =4
=4.1. >tili,area proced&rilor de control se poate face
indiid&al sa& combinat, 3n f&ncie de scop&l, obiectiele,
comple+itatea, difc&ltile, specifc&l actiitii
desf(&rate (i de perioada inspeciei fscale.
=4.2. @electarea doc&mentelor (i a operai&nilor
semnifcatie se aprecia, de inspector (i a aea 3n
edere ol&m&l, aloarea (i ponderea lor 3n actiitatea
contrib&abil&l&i.
=4.". Control&l inopinat implic o erifcare faptic (i
doc&mentar (i se desf(oar oric'nd, fr 3n(tiinarea
prealabil a persoanelor s&p&se inspeciei fscale,
indiferent de loc&l &nde acestea desf(oar actiiti
s&p&se imp&nerii.
=4.4. 2reederile art. $$ din Cod&l de proced&r
fscal s&nt aplicabile.


Norme metodologice:
.rt. ==
=6.1. .genia Naional de .dministrare 1iscal are
competen general material (i teritorial 3n efect&area
inspeciei fscale 3n domeni&l impo,itelor, ta+elor,
contrib&iilor sociale (i al celorlalte s&me datorate
b&get&l&i general consolidat pentr& a cror administrare
este competent potriit legii.
=6.2. >nitile administrati6teritoriale, prin
compartimentele de specialitate din str&ct&ra acestora, a&
competena material (i teritorial pentr& efect&area
inspeciei fscale 3n domeni&l impo,itelor, ta+elor (i al altor
enit&ri pentr& a cror administrare s&nt competente,
potriit legii.
=6.". 5elegarea de competen se face prin emiterea
&n&i ordin de serici&. 2otriit art. =6 alin. #"% din Cod&l de
proced&r fscal, competena se poate delega (i 3n ca,&l
controalelor 3ncr&ci(ate sa& 3n alte ca,&ri f&ndamentate.

Norme metodologice:
.rt.101
=!.1. La cererea temeinic -&stifcat a contrib&abililor,
organ&l de inspecie fscal poate aproba am'narea datei
3nceperii inspeciei fscale, com&nic'nd&6le acestora data
la care a fost reprogramat inspecia fscal.

Norme metodologice:
.rt.102
==.1. .i,&l de inspecie fscal se com&nic
contrib&abil&l&i 3n conformitate c& dispo,iiile art. 4" alin.
#2% din Cod&l de proced&r fscal.

Norme metodologice:
.rt. 10"
100.1. 2rin spai&l adecat necesar desf(&rrii
inspeciei fscale se 3nelege asig&rarea &n&i spai& 3n
limita posibilitilor contrib&abil&l&i, d&p ca,, dotat c&
necesar&l minim de birotic (i care s permit pstrarea 3n
sig&ran a doc&mentelor primite pentr& inspecia fscal
sa& elaborate de ctre organele de inspecie fscal. /n
ca,&l 3n care contrib&abil&l n& poate asig&ra &n spai&
coresp&n,tor, a an&na 3n scris (i motiat organ&l de
inspecie fscal competent.

Norme metodologice:
.rt. 10$
102.1. La e+aminarea strii de fapt fscale pentr&
stabilirea ba,ei de imp&nere, organ&l fscal competent a
aea 3n edere toate doc&mentele -&stifcatie (i
eidenele fnanciar6contabile (i fscale care constit&ie
mi-loace de prob (i s&nt releante pentr& stabilirea
drept&rilor (i obligaiilor fscale.
102.2. C'nd este necesar, organ&l de inspecie fscal
a ane+a la act&l de inspecie fscal copii de pe
doc&mentele care a& stat la ba,a constatrilor efect&ate
c& oca,ia inspeciei. 5ispo,iiile art. $4 din Cod&l de
proced&r fscal s&nt aplicabile.
102.". C'nd este necesar, organele de inspecie fscal
or disp&ne ms&rile asig&rtorii 3n condiiile art. 12$ din
Cod&l de proced&r fscal.
102.4. 5atele s&plimentare, nec&nosc&te organelor de
inspecie fscal la data efect&rii inspeciei fscale la &n
contrib&abil, pe care se f&ndamentea, deci,ia de
reerifcare a &nei an&mite perioade, pot re,&lta 3n sit&aii,
c&m s&nt7
a) efect&area &n&i control 3ncr&ci(at, potriit
preederilor art. =4 alin. #1% lit. c% din Cod&l de proced&r
fscal, as&pra doc&mentelor -&stifcatie ale &n&i gr&p de
contrib&abili din care face parte (i contrib&abil&l 3n ca&,<
b) obinerea pe parc&rs&l aci&nilor de inspecie
fscal efect&ate la ali contrib&abili a &nor doc&mente sa&
informaii s&plimentare referitoare la actiitatea
contrib&abil&l&i, 3ntr6o perioad care a fost de-a s&p&s
inspeciei fscale<
c) solicitri ale organelor de &rmrire penal sa& ale
altor organe ori instit&ii 3ndreptite potriit legii<
d) informaii obin&te 3n orice alt mod, de nat&r s
modifce re,&ltatele control&l&i fscal anterior.
102.$. /n ca,&l 3n care, ca &rmare a desfinrii act&l&i
administrati conform art. 1!$ alin. #"% din Cod&l de
proced&r fscal, este necesar reerifcarea &nei
perioade impo,abile, aceasta se a efect&a de ctre o alt
ec)ip de inspecie fscal dec't cea care a 3nc)eiat act&l
contestat.
102.6. :rgan&l fscal competent poate solicita, p'n la
3mplinirea termen&l&i de prescripie pre,&t la art. !! din
Cod&l de proced&r fscal, reerifcarea &nei perioade
impo,abile, prin 3ntocmirea &n&i referat 3n care s&nt
pre,entate motiele solicitrii. ;eferat&l este s&p&s
aprobrii cond&ctor&l&i organ&l&i de inspecie fscal
competent, iar d&p aprobare se programea, aci&nea de
inspecie fscal.
102.4. 0s&rile, termenele (i condiiile stabilite de
organele de inspecie fscal potriit art. 102 alin. #=% din
Cod&l de proced&r fscal or f ad&se la c&no(tina
contrib&abil&l&i prin act&l emis de organ&l de inspecie
fscal competent.

Norme metodologice:
.rt. 10=
106.1. ;e,&ltat&l inspeciei fscale generale sa&
pariale a f consemnat 3ntr6&n raport de inspecie fscal.
106.2. La raport&l priind re,&ltatele inspeciei fscale
se or ane+a, ori de c'te ori este ca,&l, actele priind
constatrile preliminare, c&m s&nt procesele6erbale
3nc)eiate incl&si c& oca,ia controalelor inopinate (i8sa&
3ncr&ci(ate (i orice alte acte.
106.". ;aport&l de inspecie fscal se semnea, de
ctre organele de inspecie fscal, se erifc (i se
ai,ea, de (ef&l de serici&. 5&p aprobarea raport&l&i
de ctre cond&ctor&l organ&l&i de inspecie fscal, se a
emite deci,ia de imp&nere de ctre organ&l fscal
competent teritorial.
106.4. 0odel&l (i conin&t&l raport&l&i priind
re,&ltat&l inspeciei fscale se aprob prin ordin al
pre(edintel&i .geniei Naionale de .dministrare 1iscal.

Norme metodologice:
.rt. 110
104.1. ?itl&l de crean este act&l prin care, potriit
legii, se stabile(te (i se indiid&ali,ea, obligaia de plat
priind creanele fscale, 3ntocmit de organele competente
sa& de alte persoane 3ndreptite potriit legii. .semenea
titl&ri pot f7
a) deci,ia de imp&nere emis de organele
competente, potriit legii<
b) declaraia fscal, anga-ament&l de plat sa&
doc&ment&l 3ntocmit de pltitor prin care acesta declar
obligaiile fscale, 3n ca,&l 3n care acestea se stabilesc de
ctre pltitor, potriit legii<
c) deci,ia prin care se stabile(te (i se indiid&ali,ea,
s&ma de plat, pentr& creanele fscale accesorii,
repre,ent'nd dob'n,i (i penaliti de 3nt'r,iere, stabilite
de organele competente<
d) declaraia amal pentr& obligaiile de plat 3n
am<
e) doc&ment&l prin care se stabile(te (i se
indiid&ali,ea, datoria amal, incl&si accesorii, potriit
legii<
f) proces&l6erbal de constatare (i sancionare a
contraeniei, 3ntocmit de organ&l pre,&t de lege,
pentr& obligaiile priind plata amen,ilor contraenionale<
g) ordonana proc&ror&l&i, 3nc)eierea sa& dispo,iti&l
)otr'rii instanei -&dectore(ti ori &n e+tras certifcat
3ntocmit 3n ba,a acestor acte 3n ca,&l amen,ilor, al
c)elt&ielilor -&diciare (i al altor creane fscale stabilite,
potriit legii, de proc&ror sa& de instana -&dectoreasc.

Norme metodologice:
.rt. 114
10=.1. /n doc&ment&l de plat pltitor&l defnit
conform art. 26 din Cod&l de proced&r fscal
menionea, 3n mod obligatori& act&l prin care s6a instit&it
obligaia de plat, n&mr&l (i data acest&ia, c&ant&m&l
obligaiei de plat, prec&m (i organ&l care l6a 3ntocmit.

Norme metodologice:
.rt. 11$
110.1. /n categoria obligaiilor fscale c& termene de
plat 3n an&l c&rent, pre,&te la art. 110 alin. #2% lit. b%
din Cod&l de proced&r fscal, intr acele obligaii care la
data efect&rii plii s&nt considerate scadente.
.

Norme metodologice:
.rt. 116
111.1. Competent 3n efect&area compensrii este
organ&l fscal 3n a cr&i ra, teritorial debitor&l 3(i are
domicili&l fscal.
111.2. Cererea de compensare treb&ie s c&prind
elementele de identifcare a solicitant&l&i, prec&m (i s&ma
(i nat&ra creanelor fscale ce fac obiect&l compensrii.
111.". Cererea de compensare a f 3nsoit de
doc&mente care doedesc drept&l contrib&abil&l&i la
ramb&rsarea sa& restit&irea de la b&get a s&melor, c&m
s&nt7 copii legali,ate de pe )otr'rile -&dectore(ti
defnitie (i ireocabile sa& de pe deci,iile de sol&ionare a
contestaiilor, rmase defnitie, ori de pe deci,iile de
imp&nere emise de organele fscale, prec&m (i copii de pe
orice doc&mente din care s re,&lte c s&ma pltit n&
repre,int obligaie fscal.
111.4. Compensarea din ofci& pre,&t de art. 111
alin. #4% din Cod&l de proced&r fscal poate f efect&at
de organ&l fscal 3n tot c&rs&l termen&l&i de prescripie
pre,&t de lege pentr& fecare dintre obligaiile s&p&se
compensrii, 3ncep'nd c& moment&l 3n care ambele
obligaii 3ndeplinesc condiiile pre,&te de art. 114$ din
Cod&l ciil, respecti din moment&l 3n care acestea s&nt
lic)ide (i e+igibile.
111.$. ;e,&ltat&l compensrii la cerere sa& din ofci&
a f consemnat 3ntr6o not de compensare care a f
com&nicat contrib&abil&l&i.

Norme metodologice:
.rt. 120
11$.1. /n e+empl&l &rmtor se pre,int mod&l de
calc&l al dob'n,ilor datorate pentr& neplata 3n termen a
impo,it&l&i pe enit&l global.

B+empl&7
@e consider c &n contrib&abil are de ac)itat 3n c&rs&l
an&l&i 2004, conform deci,iei de pli anticipate,
&rmtoarele s&me7

?ermen&l de plat @&ma datorat #lei%
1$ martie 2004 1.$00.000
1$ i&nie 2004 1.$00.000
1$ septembrie 2004 1.$00.000
1$ decembrie 2004 1.$00.000
Contrib&abil&l ac)it debit&l 3n data de 2$ ian&arie
200$.
.em &rmtoarele ca,&ri7
a) 2entr& sit&aia 3n care impo,it&l stabilit prin deci,ia
de imp&nere an&al este egal c& cel stabilit prin deci,ia de
pli anticipate, respecti de 6.000.000 lei, contrib&abil&l
datorea, c& titl& de dob'n,i &rmtoarele7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
| d1 = 1.500.000 e x 291 ze x 0,06% = 261.900 e | pentru anu 2004 |
| d2 = 1.500.000 e x 199 ze x 0,06% = 179.100 e | |
| d3 = 1.500.000 e x 107 ze x 0,06% = 96.300 e | |
| d4 = 1.500.000 e x 16 ze x 0,06% = 14.400 e | |
|______________________________________________________| |
| TOTAL: 550.700 e | |
|______________________________________________________|__________________|
| Sod = 6.000.000 e x 25 ze x 0,06% = 90.000 e | pentru anu 2005 |
|______________________________________________________|__________________|
| TOTAL GENERAL: 640.700 e | |
|______________________________________________________|__________________|

b) 2entr& sit&aia 3n care impo,it&l stabilit prin deci,ia
de imp&nere an&al este mai mic dec't cel stabilit prin
deci,ia de pli anticipate, find 3n s&m de 4.000.000 lei,
contrib&abil&l datorea, c& titl& de dob'n,i &rmtoarele7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEE
| d1 = 1.500.000 e x 291 ze x 0,06% = 261.900 e | pentru anu 2004 |
| d2 = 1.500.000 e x 199 ze x 0,06% = 179.100 e | |
| d3 = 1.500.000 e x 107 ze x 0,06% = 96.300 e | |
| d4 = 1.500.000 e x 16 ze x 0,06% = 14.400 e | |
|______________________________________________________| |
| TOTAL: 550.700 e | |
|______________________________________________________|__________________|
| Sod = 4.000.000 e x 25 ze x 0,06% = 60.000 e | pentru anu 2005 |
|______________________________________________________|__________________|
| TOTAL GENERAL: 610.700 e | |
|______________________________________________________|__________________|Norme metodologice:
.rt. 122
114.1. /n ca,&l creanelor fscale stinse prin
compensarea pre,&t de art. 111 alin. #4% din Cod&l de
proced&r fscal, data stingerii este data notei de
compensare 3ntocmite de organ&l fscal competent potriit
pct. 111.$.

Norme metodologice:
.rt. 12"
11!.1. 2e perioada am'nrii (i8sa& e(alonrii la plata
obligaiilor fscale restante se datorea, dob'n,i calc&late
3ncep'nd c& data aprobrii de ctre organ&l competent a
3nlesnirii acordate (i p'n la data efect&rii &ltimei pli
datorate.
11!.2. 5ob'n,ile datorate pe perioada am'nrii sa&
e(alonrii la plat a obligaiilor fscale se calc&lea, de
ctre organele competente care aprob 3nlesnirea la plat,
&rm'nd ca acestea s fe com&nicate debitor&l&i.
5ob'n,ile se ac)it l&nar, incl&si pe perioada de graie
acordat la e(alonare (i pe perioada am'nrii la plat,
conform grafcelor care constit&ie ane+ la doc&ment&l de
aprobare a 3nlesnirilor la plat. N& se datorea, dob'n,i
pentr& am'narea sa& e(alonarea la plat a dob'n,ilor (i a
penalitilor de 3nt'r,iere.
11!.". 2'n la data aprobrii de ctre organ&l
competent a 3nlesnirii la plat debitor&l datorea, dob'n,i
conform preederilor art. 11$ din Cod&l de proced&r
fscal.
11!.4. /n sit&aia 3n care debitor&l benefciar al &nei
3nlesniri la plat ac)it debit&l integral 3ntr6o perioad mai
mic dec't cea acordat prin 3nlesnire, organ&l fscal
competent a recalc&la c&ant&m&l dob'n,ilor 3n f&ncie de
data la care a fost fc&t plata.
11!.$. Calc&l&l dob'n,ilor datorate pe perioada
am'nrii sa& e(alonrii la plat se face pentr& fecare
termen de plat l&nar, incl&si pe perioada de graie sa&
pe perioada am'nrii la plat, prin 3nm&lirea sold&l&i
rmas de plat la termen&l anterior ratei c&rente c&
n&mr&l de ,ile calendaristice ale interal&l&i de timp (i c&
niel&l cotei dob'n,ii, conform e+empl&l&i &rmtor7
11!.6. @e consider, de e+empl&, o 3nlesnire acordat
3n &rmtoarele condiii7
a) data aprobrii 3nlesnirii7 1" ian&arie 200$<
b) e(alonare pe 12 l&ni, c& o perioad de graie de 6
l&ni<
c) s&ma e(alonat7 12.000.000 lei<
d) cota dob'n,ii7 0,0698,i.

______________________________________________________________________________
| Termen de pat | Rata | Sod (suma |Nr. de ze |Nveu |Dobnda |
| | debtuu | rmas |caendarstce|cote |datorat |
| | | de pat) | |dobnz| |
| | - e - | - e - | |- e - | - e - |
|___________________|___________|____________|______________|________|_________|
| 15 februare 2005 | 0 | 12.000.000 | 33 | 0,06% | 237.600 |
| 15 marte 2005 | 0 | 12.000.000 | 28 | 0,06% | 201.600 |
| 15 apre 2005 | 0 | 12.000.000 | 32 | 0,06% | 223.200 |
| 13 ma 2005 | 0 | 12.000.000 | 30 | 0,06% | 201.600 |
| 15 une 2005 | 0 | 12.000.000 | 29 | 0,06% | 237.600 |
| 15 ue 2005 | 0 | 12.000.000 | 32 | 0,06% | 216.000 |
| 15 august 2005 | 2.000.000 | 10.000.000 | 31 | 0,06% | 223.200 |
| 15 septembre 2005| 2.000.000 | 8.000.000 | 31 | 0,06% | 186.000 |
| 14 octombre 2005 | 2.000.000 | 6.000.000 | 30 | 0,06% | 139.200 |
| 15 noembre 2005 | 2.000.000 | 4.000.000 | 30 | 0,06% | 115.200 |
| 15 decembre 2005 | 2.000.000 | 2.000.000 | 31 | 0,06% | 72.000 |
| 12 anuare 2006 | 2.000.000 | 0 | 31 | 0,06% | 34.800 |
|___________________|___________|____________|______________|________|_________|
| TOTAL: |12.000.000 | | | |2.088.000|
|___________________|___________|____________|______________|________|_________|

Norme metodologice:
.rt. 124
11=.1. 5ob'nda se calc&lea, pentr& fecare ,i,
3ncep'nd c& ,i&a imediat &rmtoare e+pirrii termen&l&i
pre,&t la art. 112 alin. #2% (i art. 1== din Cod&l de
proced&r fscal p'n la data stingerii incl&si a obligaiei
de plat prin compensare, restit&ire sa& ramb&rsare.
120.1. 2entr& obligaiile fscale nepltite la termen&l
legal de plat, c& e+cepia dob'n,ilor, penalitilor (i a
amen,ilor, se datorea, o penalitate de 3nt'r,iere de 0,$9
pe fecare l&n sa& fraci&ne de l&n de 3nt'r,iere,
3ncep'nd c& data de 3nt'i a l&nii &rmtoare celei 3n care
acestea aea& scadena (i p'n la data stingerii acestora
incl&si. 5e e+empl&, 3n ca,&l &nei obligaii fscale c&
termen&l de plat scadent la data de 2$ martie, dac
s&ma a fost ac)itat 3ntre 1 aprilie (i "0 aprilie, se
datorea, penalitatea de 3nt'r,iere coresp&n,toare &nei
l&ni, iar dac se ac)it 3n perioada 1 mai 6 "1 mai, se
datorea, penalitatea de 3nt'r,iere coresp&n,toare
pentr& do& l&ni.
120.2. 2enalitatea de 3nt'r,iere pentr& s&mele
neac)itate la termen se datorea, pentr& l&na 3n care s6a
com&nicat ctre pltitor o somaie de plat prin care,
conform preederilor art. 140 din Cod&l de proced&r
fscal, 3ncepe e+ec&tarea silit.
120.". /n ca,&l 3n care s6a& acordat 3nlesniri la plata
obligaiilor fscale pentr& care n& s6a 3ncep&t e+ec&tarea
silit, penalitatea de 3nt'r,iere se datorea, incl&si
pentr& l&na 3n care a fost aprobat 3nlesnirea la plat.

Norme metodologice:
.rt. 124
12".1. Contractele de ipotec (i8sa& de ga- or f
3nc)eiate c& respectarea condiiilor de fond (i de form
pre,&te de lege.

Norme metodologice:
.rt. 12!
124.1. 5ac n& s6a reali,at scop&l pentr& care s6a&
solicitat garaniile pre,&te la art. 122 (i 12" din Cod&l
de proced&r fscal, organ&l competent a p&tea proceda
la alorifcarea garaniilor prin modalitile (i proced&ra
pre,&te de dispo,iiile art. 1$4 alin. #2% 6 #4% (i ale art.
1$$ 6 164 din acela(i cod, care se aplic 3n mod
coresp&n,tor.

Norme metodologice:
.rt. 12=
12$.1. 2rin ms&ri asig&rtorii se pot indisponibili,a
b&n&ri (i8sa& enit&ri ale debitor&l&i 3n scop&l asig&rrii
colectrii creanelor fscale.
12$.2. /n condiiile art. 12$ alin. #2% din Cod&l de
proced&r fscal, organele fscale or disp&ne organelor
de e+ec&tare competente d&cerea la 3ndeplinire a
ms&rilor asig&rtorii.
12$.". :rgan&l fscal a disp&ne l&area ms&rilor
asig&rtorii printr6o deci,ie motiat, aprobat de
cond&ctor&l acest&ia, care a f com&nicat de 3ndat
organelor de e+ec&tare competente potriit legii.
12$.4. 5eci,ia a c&prinde, pe l'ng elementele
pre,&te la art. 42 alin. #2% din Cod&l de proced&r
fscal, (i &rmtoarele meni&ni7
a) niel&l estimat sa& stabilit al creanei fscale<
b) meni&nea c prin constit&irea &nei garanii la
niel&l creanei stabilite sa& estimate, d&p ca,, ms&rile
asig&rtorii or f ridicate< garaniile care se constit&ie
s&nt cele pre,&te la art. 12" din Cod&l de proced&r
fscal.
12$.$. 5eci,ia a f 3ntocmit 3n do& e+emplare,
dintre care &n e+emplar se a com&nica organ&l&i de
e+ec&tare coordonator, astfel c&m este pre,&t la art.
1"2 alin. #$% din Cod&l de proced&r fscal, iar &n
e+emplar se a pstra la organ&l care a disp&s instit&irea
ms&rilor asig&rtorii. /n ca,&l 3n care debitor&l are b&n&ri
pe ra,a teritorial a altor organe de e+ec&tare, organ&l de
e+ec&tare coordonator a com&nica acestora copii
certifcate de pe deci,ie 3n ederea d&cerii la 3ndeplinire a
ms&rilor asig&rtorii. .ceast preedere se aplic (i 3n
ca,&l terilor poprii.
12$.6. 0s&rile asig&rtorii se d&c la 3ndeplinire de
3ndat de ctre organele de e+ec&tare competente potriit
legii, care or proceda la indisponibili,area b&n&rilor
mobile (i8sa& imobile, prec&m (i a enit&rilor &rmribile,
potriit legii.
12$.4. : dat c& d&cerea la 3ndeplinire a ms&rilor
asig&rtorii organ&l de e+ec&tare com&nic debitor&l&i
deci,ia emis de organ&l care a disp&s instit&irea
ms&rilor asig&rtorii ori, d&p ca,, copia certifcat a
act&l&i prin care instana -&dectoreasc sa& alte organe
competente a& disp&s ms&ri asig&rtorii.
12$.!. 5espre d&cerea la 3ndeplinire a ms&rilor
asig&rtorii se a 3n(tiina instana -&dectoreasc,
organ&l fscal sa& alte organe competente interesate care
a& disp&s aceste ms&ri.
12$.=. /n ca,&l 3n care, c& oca,ia d&cerii la 3ndeplinire
a ms&rilor asig&rtorii, se constat c b&n&rile (i8sa&
enit&rile debitor&l&i n& s&nt s&fciente sa& lipsesc 3n
totalitate, organ&l de e+ec&tare a 3nc)eia &n proces6
erbal 3n care se or consemna cele constatate,
3n(tiin'nd&6se totodat organ&l care le6a disp&s.

Norme metodologice:
.rt. 1"0
126.1. 0s&rile asig&rtorii disp&se or f ridicate de
ctre organ&l de e+ec&tare competent, 3n tot sa& 3n parte,
3n ba,a deci,iei motiate emise de organ&l care le6a
disp&s, care a f com&nicat t&t&ror celor crora le6a fost
com&nicat deci,ia de disp&nere a ms&rilor sa& celelalte
acte de e+ec&tare 3n legt&r c& acestea.

Norme metodologice:
.rt. 1"4
1"0.1. @cderea din eidena analitic pe pltitori a
creanelor fscale pentr& care s6a 3mplinit termen&l de
prescripie a drept&l&i de a cere e+ec&tarea silit se a
face pe ba,a &n&i proces6erbal de constatare a 3mplinirii
termen&l&i de prescripie, 3ns&(it de (ef&l
compartiment&l&i de specialitate, ai,at de
compartiment&l -&ridic din cadr&l acel&ia(i organ fscal sa&
din cadr&l organ&l&i ierar)ic s&perior, d&p ca,, (i care a
f s&p&s spre aprobare cond&ctor&l&i organ&l&i fscal,
3mpre&n c& dosar&l.
1"0.2. 5osar&l treb&ie s c&prind toate doc&mentele
(i informaiile necesare pentr& constatarea 3mplinirii
termen&l&i de prescripie, prec&m (i proces&l6erbal de
constatare.

Norme metodologice:
.rt. 141
1"6.1. ?itl&l e+ec&tori& se 3ntocme(te de organ&l de
e+ec&tare pentr& fecare tip de crean fscal
repre,ent'nd impo,ite, ta+e, contrib&ii, alte enit&ri
b&getare, prec&m (i accesoriile acestora.
1"6.2. /n ca,&l 3n care e+ist debitori care rsp&nd
solidar pentr& aceea(i crean fscal, organ&l de
e+ec&tare competent emite &n sing&r titl& e+ec&tori&,
fc'nd meni&ne despre n&mele (i pren&mele sa&
den&mirea t&t&ror debitorilor.
1"6.". ?itl&rile e+ec&torii se transmit printr6o adres,
care treb&ie s c&prind7
a) den&mirea complet a emitent&l&i<
b) temei&l legal al transmiterii titl&l&i e+ec&tori& spre
e+ec&tare<
c) n&mele (i pren&mele sa& den&mirea debitor&l&i<
d) domicili&l sa& sedi&l debitor&l&i<
e) alte elemente de identifcare a acest&ia7 seria (i
n&mr&l act&l&i de identitate sa&, d&p ca,, cod&l de
identifcare fscal etc.<
f) nat&ra debit&l&i (i s&ma de plat<
g) alte informaii necesare 3ncasrii creanelor fscale
prin e+ec&tare silit7 b&n&ri &rmribile, s&rse de enit&ri,
depo,ite bancare etc.
1"6.4. .t&nci c'nd este ca,&l, 3mpre&n c& titl&rile
e+ec&torii se or transmite (i copii certifcate de pe
procesele6erbale de d&cere la 3ndeplinire a ms&rilor
asig&rtorii.


Norme metodologice:
.rt. 144
142.1. 5oc&ment&l prin care se efect&ea, eal&area
se ane+ea, la proces&l6erbal de sec)estr&. :rgan&l de
e+ec&tare a transmite o copie de pe acest doc&ment
debitor&l&i.
142.2. :rgan&l de e+ec&tare a proceda la o no&
eal&are 3n sit&aii c&m s&nt7 c'nd se constat modifcri
ale pre&rilor de circ&laie pe piaa liber a b&n&rilor, c'nd
aloarea b&n&l&i s6a modifcat prin deteriorri sa& prin
amena-ri. 2reederile art. 142 alin. #1% din Cod&l de
proced&r fscal se aplic 3n mod coresp&n,tor.

Norme metodologice:
.rt. 14!
14".1. /n ca,&l 3n care se constat 3mplinirea
termen&l&i de prescripie, se a proceda potriit art. 1"0
din Cod&l de proced&r fscal.
14".2. /n ca,&l pre,&t de art. 14" alin. #$% din Cod&l
de proced&r fscal, organele competente s disp&n
s&spendarea popririi pentr& creanele fscale administrate
de 0inister&l 1inanelor 2&blice s&nt direciile generale ale
fnanelor p&blice -&deene, a m&nicipi&l&i F&c&re(ti (i
5irecia general de administrare a marilor contrib&abili,
d&p ca,, c& aprobarea director&l&i e+ec&ti. 2entr&
creanele b&getelor locale, competena de a aproba
s&spendarea popririi aparine repre,entant&l&i legal al
creditor&l&i local. /n ca,&l creanelor administrate de
organele amale, cererile de s&spendare a e+ec&trii silite
prin poprire s&nt sol&ionate de ctre direcia regional
amal 3n a crei ra, teritorial 3(i are domicili&l fscal
debitor&l (i s&nt aprobate de cond&ctor&l acesteia.
2entr& creanele b&get&l&i general consolidat,
administrate de alte organe sa& instit&ii, cererile se
aprob de ctre cond&ctor&l organ&l&i sa& al instit&iei
respectie.
14".". Cererea debitor&l&i de s&spendare a e+ec&trii
silite se dep&ne la organ&l de e+ec&tare 3n a cr&i ra,
teritorial se a* domicili&l fscal al acest&ia (i treb&ie s
c&prind7
a) datele de identifcare a debitor&l&i, respecti
den&mirea, domicili&l fscal, cod&l de identifcare fscal,
prec&m (i alte date necesare<
b) solicitarea e+pres a s&spendrii popririi cont&rilor
bancare<
c) preci,area bncilor (i a t&t&ror cont&rilor bancare
desc)ise la acestea<
d) indicarea e+pres a b&n&rilor mobile8imobile libere
de orice sarcini, a*ate 3n proprietatea debitor&l&i, 3n
ederea sec)estrrii acestora, prec&m (i orice alte garanii
constit&ite 3n formele pre,&te la art. 12" din Cod&l de
proced&r fscal, potriit legii, de debitor sa& de tere
persoane 3n faoarea debitor&l&i, d&p ca,<
e) motiele inocate 3n s&sinerea cererii.
14".4. Cererea a f 3nsoit de &rmtoarele
doc&mente7
a) copii legali,ate de pe actele care atest drept&l de
proprietate as&pra b&n&rilor mobile (i imobile oferite de
debitor drept garanie 3n ederea sec)estrrii<
b) doada, 3n original, c b&n&rile oferite drept
garanie n& s&nt greate de sarcini, emis 3n condiiile
legii<
c) c'nd este ca,&l, alte doc&mente care atest
constit&irea altor garanii legale de ctre debitor sa& tere
persoane. /n ca,&l 3n care garaniile s&nt constit&ite,
potriit legii, de tere persoane, acestea treb&ie s fac
doada c n& a& obligaii fscale restante<
d) sit&aia priind sold&rile cont&rilor de disponibil
(i8sa& de depo,it 3n lei (i 3n al&t la data dep&nerii cererii<
e) copie certifcat de pe &ltima balan de erifcare
l&nar<
f) sit&aia analitic a creanelor debitor&l&i<
g) orice alte doc&mente (i date considerate &tile
pentr& sol&ionarea cererii<
h) declaraie pe propria rsp&ndere priind cota de
participare a debitor&l&i la capital&l social al altor societi
comerciale, capital&l social s&bscris (i cel rsat.
14".$. Cererea debitor&l&i (i doc&mentele ane+ate se
or transmite de ctre organele de e+ec&tare competente
s aplice proced&ra de e+ec&tare silit organelor
competente s disp&n s&spendarea potriit pct. 14".2,
3nsoite (i de &rmtoarele doc&mente7
a) copii certifcate de pe actele de e+ec&tare silit a
debitor&l&i<
b) referat&l motiat, 3ntocmit de organ&l de e+ec&tare
competent s aplice proced&ra de e+ec&tare silit prin
poprire, 3mpre&n c& prop&nerile acest&ia.
14".6. /n ba,a cererii (i a doc&mentelor pre,entate 3n
s&sinerea acesteia, organele competente s disp&n
s&spendarea e+ec&trii silite prin poprire as&pra cont&rilor
bancare pot disp&ne aceast ms&r 3n condiiile pct.
14".2, com&nic'nd totodat, 3n scris, at't debitor&l&i,
organ&l&i de e+ec&tare competent, c't (i bncilor la care
debitor&l 3(i are desc)ise cont&rile bancare care fac
obiect&l s&spendrii popririi, proporia 3n care s&mele
indisponibili,ate s&nt s&p&se ms&rii de s&spendare a
popririi (i termen&l de alabilitate a ms&rii aprobate.
5e la data primirii com&nicrii bncile or d&ce la
3ndeplinire ms&ra de s&spendare a popririi, rel&'nd
proced&ra de e+ec&tare silit prin poprire d&p e+pirarea
perioadei de s&spendare.
C& 10 ,ile 3nainte de e+pirarea termen&l&i de aplicare
a s&spendrii, organ&l de e+ec&tare competent a
com&nica bncii rel&area proced&rii de e+ec&tare silit
prin poprire 3n sit&aia 3n care creanele fscale n& a& fost
stinse 3n 3ntregime prin modalitile pre,&te de lege.
Norme metodologice:
.rt. 14=
144.1. C'nd debitorii dein titl&ri de aloare sa& alte
b&n&ri mobile necorporale &rmribile, organ&l de
e+ec&tare poate proceda la aplicarea ms&rilor de
e+ec&tare silit prin poprirea enit&rilor re,&ltate din
acestea. /n acest ca, ter&l poprit este societatea
comercial (i8sa& a&toritatea p&blic emitent (i8sa&
intermediar a titl&rilor de aloare respectie.
144.2. 5ac debitor&l are cont&ri desc)ise la mai
m&lte bnci sa& &rmea, s 3ncase,e enit&ri re,&ltate din
titl&ri de aloare ori alte b&n&ri mobile necorporale de la
tere persoane -&ridice pentr& reali,area creanei fscale,
3n ms&ra 3n care este necesar, e+ec&tarea silit prin
poprire se poate 3ntinde concomitent as&pra mai m&ltor
cont&ri bancare ori as&pra mai m&ltor teri poprii.
144.". .dresa de 3nfinare a popririi a c&prinde7
a) den&mirea (i sedi&l organ&l&i de e+ec&tare<
b) n&mr&l (i data emiterii<
c) den&mirea (i sedi&l sa& n&mele, pren&mele (i
domicili&l ter&l&i poprit<
d) temei&l legal al e+ec&trii silite prin poprire<
e) datele de identifcare a debitor&l&i<
f) n&mr&l (i data titl&l&i e+ec&tori&, prec&m (i
organ&l emitent<
g) nat&ra creanei fscale<
h) c&ant&m&l creanei fscale pentr& care s6a 3nfinat
poprirea, c'nd acesta este mai mic dec't cel eideniat 3n
titl&l e+ec&tori&, ca &rmare a stingerii pariale a debit&l&i<
i) cont&l 3n care &rmea, a se ira s&ma rein&t<
j) semnt&ra (i (tampila organ&l&i de e+ec&tare.
144.4. @alariile (i alte enit&ri periodice reali,ate din
m&nc, pensiile, prec&m (i alte s&me ce se pltesc
periodic (i s&nt destinate asig&rrii mi-loacelor de
e+isten ale debitor&l&i s&nt &rmribile 3n condiiile
pre,&te de art. 40= din Cod&l de proced&r ciil.
144.$. /n ca,&l 3n care debitor&l 3(i sc)imb loc&l de
m&nc sa& este pensionat, contin&area &rmririi prin
poprire are loc potriit art. 4$$ din Cod&l de proced&r
ciil.
Norme metodologice:
.rt. 1$1
146.1. /n ca,&l b&n&rilor care a& &n regim special de
circ&laie, organele de e+ec&tare or sesi,a de 3ndat
organele competente potriit dispo,iiilor art. "41G" alin.
2 din Cod&l de proced&r ciil.
Norme metodologice:
.rt. 1$4
14=.1. 5ispo,iiile art. 4!=, 4=1, 4=" (i 4=6 din Cod&l
de proced&r ciil s&nt aplicabile 3n mod coresp&n,tor.
Norme metodologice:
.rt. 1$$
1$0.1. :ri de c'te ori este necesar, administrator&l6
sec)estr& este obligat s pre,inte organ&l&i de e+ec&tare
sit&aia enit&rilor (i a c)elt&ielilor fc&te c& administrarea
b&n&l&i imobil sec)estrat.
1$0.2. .trib&iile administrator&l&i6sec)estr& s&nt cele
stabilite prin art. $01, $02 (i 600 din Cod&l de proced&r
ciil.
Norme metodologice:
.rt. 1$=
1$4.1. 2entr& alorifcarea prod&selor acci,abile s&nt
aplicabile dispo,iiile art. 1"4 alin. #2% din Cod&l de
proced&r fscal.
1$4.2. /n ca,&l 'n,rii 3n regim de consignaie,
organ&l de e+ec&tare a preda b&n&rile mobile
sec)estrate &nitii care se oc&p c& 'n,area 3n regim de
consignaie. 2redarea se face pe ba,a &n&i proces6erbal
de predare6primire, 3ntocmit 3n do& e+emplare, din care
fecare parte ia c'te &n e+emplar.
1$4.". 2roces&l6erbal de predare6primire a c&prinde
3n mod obligatori& &rmtoarele date7
a) n&mele (i pren&mele persoanelor 3ntre care are loc
predarea6primirea b&n&rilor mobile<
b) datele de identifcare a persoanelor 3ntre care are
loc predarea6primirea<
c) den&mirea fecr&i b&n mobil, c& descrierea
caracteristicilor sale<
d) aloarea fecr&i b&n mobil<
e) data (i loc&l predrii6primirii b&n&rilor mobile<
f) semnt&ra e+ec&tor&l&i fscal (i a repre,entant&l&i
&nitii de 'n,are 3n regim de consignaie.
1$4.4. 5ac 3n perioada de e+p&nere spre 'n,are
debitor&l ac)it s&ma datorat, organ&l de e+ec&tare a
com&nica de 3ndat &nitii de 'n,are 3n regim de
consignaie s 3ncete,e 'n,area b&n&rilor. F&n&rile
mobile ne'nd&te or f ridicate de ctre e+ec&tor&l fscal
pe ba, de proces6erbal de predare6primire.
Norme metodologice:
.rt. 161
1$6.1. 2entr& alorifcarea b&n&rilor prin 'n,are
direct ctre c&mprtori, organ&l de e+ec&tare a face
an&n&l priind 'n,area, preederile art. 1$4 alin. #1%, #2%,
#"% (i #4% din Cod&l de proced&r fscal aplic'nd&6se 3n
mod coresp&n,tor.
1$6.2. A'n,area direct a b&n&rilor se face c)iar dac
se pre,int &n sing&r c&mprtor.
1$6.". La 'n,area direct, organ&l de e+ec&tare a
3ntocmi &n proces6erbal, care constit&ie titl& de
proprietate (i care c&prinde pe l'ng elementele
pre,&te la art. 42 alin. #2% din Cod&l de proced&r fscal
(i &rmtoarele7
a) n&mr&l dosar&l&i de e+ec&tare silit<
b) titl&l e+ec&tori& 3n temei&l cr&ia se face
e+ec&tarea silit<
c) n&mele (i domicili&l sa&, d&p ca,, den&mirea (i
sedi&l c&mprtor&l&i<
d) cod&l de identifcare fscal a debitor&l&i (i al
c&mprtor&l&i<
e) pre&l la care s6a 'nd&t b&n&l (i ta+a pe aloarea
ad&gat, dac este ca,&l<
f) datele de identifcare a b&n&l&i<
g) meni&nea c acest doc&ment constit&ie titl& de
proprietate (i c poate f 3nscris 3n cartea f&nciar<
h) semnt&ra c&mprtor&l&i sa& a repre,entant&l&i
s& legal, d&p ca,.
1$6.4. C&mprtor&l a efect&a plata pre&l&i conenit
3n cont&l b&getar indicat de organ&l de e+ec&tare, 3n
termen&l pre,&t de art. 1$= alin. #1% din Cod&l de
proced&r fscal. >n e+emplar al proces&l&i6erbal se
eliberea, c&mprtor&l&i a do&a ,i d&p creditarea
cont&l&i indicat de organ&l de e+ec&tare.
Norme metodologice:
.rt. 162
1$4.1. /n ,i&a inerii licitaiei pentr& 'n,area
b&n&rilor, e+ec&tor&l fscal a merge la loc&l &nde se a*
b&n&rile, a ridica, dac este ca,&l, sigili&l (i a primi de la
c&stode ori de la administrator&l6sec)estr&, d&p ca,,
b&n&rile, erifc'nd starea (i n&mr&l acestora conform
proces&l&i6erbal de sec)estr&.
1$4.2. :fertele de c&mprare pot f dep&se direct sa&
transmise prin po(t. N& se admit oferte telefonice,
telegrafce, transmise prin tele+ sa& telefa+.
1$4.". 2ersoanele 3nscrise la licitaie se pot pre,enta (i
prin mandatari care treb&ie s 3(i -&stifce calitatea prin
proc&r special a&tentic. 5ebitor&l n& a p&tea licita nici
personal, nici prin persoan interp&s.
1$4.4. /n ca,&l plii ta+ei de participare la licitaie
prin decontare bancar sa& prin mandat po(tal, e+ec&tor&l
fscal a erifca, la data inerii licitaiei, creditarea
cont&l&i c&rent general al ?re,oreriei @tat&l&i indicat de
organ&l de e+ec&tare pentr& irarea acesteia.
1$4.$. /n sit&aia 3n care plata ta+ei de participare la
licitaie se efect&ea, 3n n&merar, doada plii acesteia o
constit&ie doc&ment&l eliberat de &nitatea teritorial a
?re,oreriei @tat&l&i.

Norme metodologice:
.rt. 16"
16".1. Cererea debitor&l&i a f dep&s 3n scris la
organ&l de e+ec&tare competent (i a c&prinde 3n mod
obligatori& date referitoare la7
a) den&mirea (i sedi&l debitor&l&i<
b) cod&l de identifcare fscal, prec&m (i alte date de
identifcare a debitor&l&i<
c) str&ct&ra capital&l&i social, a asociailor ori a
acionariat&l&i, d&p ca,<
d) ol&m&l (i nat&ra creanelor fscale<
e) b&n&rile imobile s&p&se e+ec&trii silite, pentr&
care se solicit trecerea 3n proprietatea p&blic a stat&l&i,
den&mirea, datele de identifcare a acestora, prec&m (i o
sc&rt descriere<
f) meni&nea c& priire la actele doeditoare ale
drept&l&i de proprietate as&pra b&n&rilor imobile
respectie<
g) titl&l e+ec&tori& 3n temei&l cr&ia este &rmrit prin
e+ec&tare silit b&n&l imobil 3n ca&,<
h) meni&nea debitor&l&i c b&n&rile imobile n& s&nt
greate de drept&ri reale (i de alte sarcini (i c n& fac
obiect&l &nor cereri priind retrocedarea proprietii, c&
preci,area doc&mentelor doeditoare<
i) aloarea de inentar a b&n&rilor imobile s&p&se
e+ec&trii silite, eideniat 3n contabilitate, reeal&at 3n
conformitate c& reglementrile legale 3n igoare<
j) acord&l e+pres al debitor&l&i priind pre&l de
eal&are a b&n&rilor imobile s&p&se e+ec&trii silite,
stabilit potriit art. 142 din Cod&l de proced&r fscal<
k) accept&l debitor&l&i c& priire la compensarea
diferenei, potriit legii, 3n ca,&l 3n care aloarea b&n&l&i
imobil este mai mare dec't creana fscal pentr& care s6a
pornit e+ec&tarea silit<
l) semnt&ra repre,entant&l&i legal al debitor&l&i
persoan -&ridic, prec&m (i (tampila acest&ia.
16".2. La cerere se ane+ea,7
a) copii legali,ate de pe actele care atest drept&l de
proprietate al debitor&l&i as&pra b&n&rilor imobile pentr&
care acesta solicit trecerea 3n proprietatea p&blic a
stat&l&i<
b) e+tras de carte f&nciar, 3n original, emis la data
dep&nerii cererii, din care s re,&lte c b&n&l imobil n&
este great de sarcini<
c) declaraie pe propria rsp&ndere din care s re,&lte
c b&n&rile imobile n& fac obiect&l &nor cereri priind
retrocedarea proprietii sa& al altor litigii<
d) copii de pe f(a mi-loc&l&i f+<
e) alte acte necesare, potriit legii, 3n s&sinerea
cererii.
16".". 2rile stabilesc de com&n acord aloarea la
care se a reali,a darea 3n plat, 3ntocmind&6se 3n acest
sens &n 3nscris. La stabilirea acestei alori se poate aea
3n edere aloarea de inentar a b&n&l&i imobil, prec&m (i
pre&l de pia al acest&ia. 2reederile art. $" din Cod&l de
proced&r fscal s&nt aplicabile.
16".4. La data 3ntocmirii proces&l&i6erbal pentr&
trecerea 3n proprietatea p&blic a stat&l&i a b&n&l&i imobil
s&p&s e+ec&trii silite, organ&l de e+ec&tare a act&ali,a
niel&l dob'n,ii aferente creanelor fscale 3nscrise 3n titl&l
e+ec&tori& sa& 3n titl&rile e+ec&torii 3n ba,a crora s6a
3ncep&t e+ec&tarea silit, prec&m (i niel&l c)elt&ielilor de
e+ec&tare p'n la aceast dat, c& aplicarea art. "41G2
alin. " din Cod&l de proced&r ciil.
Norme metodologice:
.rt.16!
164.1. C)elt&ielile de e+ec&tare silit a creanelor
fscale repre,int totalitatea c)elt&ielilor necesare
efect&rii proced&rii de e+ec&tare silit, repre,ent'nd pli
ale &nor sericii, c&m ar f7
a) s&mele repre,ent'nd c)elt&ieli pentr& com&nicarea
somaiei (i a celorlalte acte proced&rale<
b) s&mele repre,ent'nd c)elt&ieli de eal&are a
b&n&rilor s&p&se e+ec&trii<
c) s&mele repre,ent'nd alte c)elt&ieli priind
sec)estrarea, ridicarea, manip&larea, transport&l,
depo,itarea, conserarea, prec&m (i c&legerea fr&ctelor
etc., d&p ca,<
d) s&mele repre,ent'nd c)elt&ieli efect&ate pentr&
administrarea b&n&rilor imobile<
e) rem&neraia c&stodel&i sa& a administrator&l&i6
sec)estr&<
f) s&mele repre,ent'nd c)elt&ieli efect&ate c&
organi,area licitaiei<
g) alte c)elt&ieli necesare 3ndeplinirii proced&rii de
e+ec&tare silit a creanelor fscale.
Norme metodologice:
.rt. 16=
16$.1. 2otriit titl&l&i AI din Cod&l fscal, ta+a pe
aloarea ad&gat aferent b&n&rilor alorifcate se
stabile(te (i se ac)it 3n condiiile pre,&te de Cod&l
fscal c& priire la ta+a pe aloarea ad&gat.
Norme metodologice:
.rt. 141
164.1. C'nd s6a aprobat plata 3n rate a pre&l&i b&n&l&i
imobil alorifcat, eliberarea sa& distrib&irea s&melor se a
face pentr& fecare plat efect&at.

Norme metodologice:
.rt. 146
141.1. 2entr& creanele fscale pentr& care s6a
declarat starea de insolabilitate a debitor&l&i, organele
de e+ec&tare s&nt obligate s &rmreasc sit&aia
debitorilor pe toat perioada, p'n la 3mplinirea
termen&l&i de prescripie a drept&l&i de a cere e+ec&tarea
silit, incl&si pe perioada 3n care c&rs&l acesteia este
s&spendat sa& 3ntrer&pt. Aerifcarea sit&aiei debitor&l&i se
a face cel p&in o dat pe an, repet'nd&6se, c'nd este
necesar, inestigaiile pre,&te de lege.
Norme metodologice:
.rt. 206
14$.1. /n contestaiile care a& ca obiect s&me se a
specifca c&ant&m&l s&mei totale contestate,
indiid&ali,at pe categorii de impo,ite, ta+e, datorie
amal, contrib&ii, prec&m (i accesorii ale acestora. /n
sit&aia 3n care se constat nerespectarea acestei obligaii,
organele fscale de sol&ionare competente or p&ne 3n
edere contestator&l&i, printr6o adres, s preci,e,e, 3n
termen de $ ,ile de la com&nicarea acesteia, c&ant&m&l
s&mei contestate, indiid&ali,at.
14$.2. /n sit&aia 3n care contestaia este form&lat
printr6&n 3mp&ternicit al contestator&l&i, organele de
sol&ionare competente or erifca 3mp&ternicirea, care
treb&ie s poarte semnt&ra (i (tampila persoanei -&ridice
contestatoare, d&p ca,.
Norme metodologice:
.rt.20=
14!.1. 2rin organe de sol&ionare competente
constit&ite la niel&l direciilor generale &nde contestatorii
a& domicili&l fscal se 3nelege sericiile8biro&rile de
sol&ionare a contestaiilor din cadr&l direciilor generale
ale fnanelor p&blice -&deene, respecti a m&nicipi&l&i
F&c&re(ti, sa&, d&p ca,, 5irecia general de
administrare a marilor contrib&abili, pentr& marii
contrib&abili care s&nt administrai de aceasta.
14!.2. 2rin organe de sol&ionare competente
constit&ite la niel central se 3nelege 5irecia general de
sol&ionare a contestaiilor din cadr&l .geniei Naionale
de .dministrare 1iscal.
Norme metodologice:
.rt.210
14=.1. /n sol&ionarea contestaiei organele de
sol&ionare competente ale .geniei Naionale de
.dministrare 1iscal se pron&n prin deci,ie, iar cele ale
a&toritilor administraiei p&blice locale se pron&n prin
dispo,iie.
Norme metodologice:
.rt.21"
1!2.1. /n temei&l art. 1!2 alin. #4% din Cod&l de
proced&r fscal, contestator&l, interenienii (i8sa&
3mp&terniciii acestora, 3n faa organelor de sol&ionare a
contestaiilor, se pot folosi de orice probe noi releante,
c)iar dac acestea anterior n& a& fost cercetate de
organele de inspecie fscal.
Norme metodologice:
.rt. 241
204.1. ;eglementrile metodologice aprobate prin
ordin al ministr&l&i fnanelor p&blice, emise potriit
ordonanelor (i ordonanelor de &rgen pre,&te la art.
20! din Cod&l de proced&r fscal, rm'n aplicabile p'n
la data intrrii 3n igoare a noilor ordine ale ministr&l&i
fnanelor p&blice, respecti a noilor ordine ale
pre(edintel&i .geniei Naionale de .dministrare 1iscal, 3n
ms&ra 3n care dispo,iiile acestora n& contrain
preederilor Cod&l&i de proced&r fscal (i ale pre,entelor
norme metodologice.