Sunteți pe pagina 1din 16

F o i ' a b e s e r i c s c a s i s c o l a s t i c a .

Organu alu provinciei metropolitane greco-catolice de Alb a - J u li a


si Fagarasi u.
Apare in 1 si 15 st. n. a fia-carei luni.
Abonamentele de cate 6 ii. v. a. pre anu se se adreseze Ijl Manuscriptele si corespondintiele se se tramita francate
la tipogra ra seminariului gr. catolicu in Blasiu. ||| la redactiuni.
Anul u III. Bi a s i u * Agus t i TTs o o r Nr 21,
Partea besericsca.
Er a s i a pl i c a r e a s nt e i Li t ur gi e l a i nt e nt i uni
pr i va t e .
( ur ma r e si fine).
IV.
Se r ecapitul amu deci cele d se :
Aser i unea mea car e am avut u se-o demus t r u
i n cont r a aser t i uuei domnul ui Borosi u a fostu a c s t ' a :
Unulu fiesce care dintre preoii concelebranti dupa
modalitatea numita de D. Borosiu noua aduce lui
Domnedieu cte unu ~ sacrificiu liturgicu deplinu si
deosebitu dupa numeru de sacrificiulu liturgicu adusu
din partea celebrantelui ordinariu. Pr i n ar gumi nt e
i nt r i nsece di r ect e si i ndi r ect e am demus t r at u, ca aser -
i unea aces t ' a :
1) e o conclusiune teologica certa, dedusa ne-
mi j l oci t a di nt r ' unu adever u des coper i t u;
2) e o definitiune dogmatica a Pont i fi cel ui
Roma n u ;
3) e o invetiatura propusa unanimu de teologi.
De aci ur meza c ori ce aseriune, car e se opune
fia prin contradcere, fia prin contrarietate, aser t i unei
acest ei a e :
1) o pr opus et i uue eronata;
2) o pr opus et i uue eretica, seau i n casul u celu
mai bunu, deca nu am voi se consi der mu cuvi nt el e
lui Benedi ct u al u XIV dr ept u o definitiune dogmat i ca,
est e o pr opus et i une aprope de eresu;
3) o pr opus et i une temeraria
Am apl i cat u anume l a propusetiune t er mi ni i de
mai susu, pent r u ca se depar t u del a mi ne chi ar ' si
suspi t i unea, c si cndu a-si vre" se -i apl i cu l a aut or i u.
La pr opus et i une i nse i n si ne consi der at a am fostu
si l i t u se facu acest e obser vr i pent r u l mur i r ea si
l i mped r ea cest i unei ce se di scut a i n acest u or ganu,
car e l mur i r e cr edu c o ar e i n veder e si pr ea-
st i mat ul u frat e J. Bor osi u.
Acum dca e cer tu c unul u fiesce-care di nt r e
concel ebr anti aduce sacrificiu depl inu, deosebitu dupa
numer u de cel u adusu de cel ebr antel e or di na r i u, e
totu at t u de cer tu, c pot se-lu si apl ice l a i nt en-
tiuni pr ivate stipendiate.
De dar ' pace d. Bor osiu cestiunei acesteia
Concel ebr ar ea in f or m' a ace' a car ea a c omba t ut ' o
Domni ' a Sa aici in Bl asiu se intmpl a l a ochii
Escel entiei Sal e Pr easnt t ul ui Domnu Met r opol i t u.
Dca Escel enti' a Sa, paz tor iul u chiamatu, si a t t u
de zel osu al u cr edintiei si al u discipl inei nostr e b e -
sericesci, a r ' ave cev' a dubiu cu pr ivir e l a pr a c s' a
acst' a, de sigur u a r cer e sfatu, nu del a d. Bor osiu
si nici del a mine, ci del a acel ' a, car e este pusu de
Past or i u at t u alu miel usieil oru ctu si al u oil oru.
VII.
Dupa cele dse pa na aici, i nt r ebu, ce intiel esu
mai pot ave r ogar ea umil ita a Domnul ui Bor osiu :
C auctoritatea besericsca legitima se reguleze tta
cestiunea acceptatei si persolvirei intentiuniloru sacre,
pentru tta provincia" ? Est e evidentu c in moda-
l itatea persol virei intentiunil or u pr ivate st i pe ndi a t e ,
dupa cum se pr actisza in Bl asiu si de sigur u si pr e
l a cele aial te episcopii, nu e de r egul atu chiar ' nimicu
der ece cestiunea acst' a de vcur i e r egul ata in be -
ser ic' a nost r a si i nt ar i t a si de Pontificel e Romanu.
41
Asia dar a ce ar e se se r egul eze? Abusur il e ce
dice d. Borosiu c le-a obser vatu la pr eot mea r ur al a, :
car e pr imesce stipendii far a satisface obl igamntul ui i.
pr imitu prin acceptar ea stipendiul ui ? \
Se me ier te d. Bor osiu, convinger ea mea inse :
este c dca e vor b' a de a busur i , si mai al esu de i
abusur i cum e acst ' a amintitu de Dui ' a sa, nu este |
ier tatu se le afirmmu despr e pr eot mea nost r a intr ga |j
ci tr ebue se le r estr ingemu l a unu numer u ctu se
pote de micu, va se dica numai la unii individi, j
Ra i une a e, fiendu-c beser i c' a cat ol i ca est e snta;
s nt a in i nvet i at ur a, i n or i gi ne, in cul t u, si snta si
i n ministeriulu seu, celu puc uu in genere; si chiar ' j
de ace' a abusur i gener al e chiar ' si iu o par t e a ei, :
pr ecum in beser ic' a nostr a, nu potemu admite. \
Eu inse, o spunu sincer u, me indoiescu despr e \
af ir mar ea ace' a, c pr eot mea nostr a a r ' pr imi stipen- j
diu far de a satisface. Acst' a nu o cr edu. Sciu |
si eu c unii nu satisfacu obl igamntul ui pr imitu, inse
cine e de vina ? Est e sciutu c mai al esu pr e l a
noi in Unga r i ' a suntu totu feliulu de intreprindietori,
car i incepndu del cr ti rel igise si nerel igise diar e
si per iodice, pana la icne, orol ge, etc. le t r ami t u
pr e l a pr eot mea r ur a l a , f r a de a mai i nt r eb pr e
r espectivii, r e dor escu- l e obiectel e acel ea seau ba.
mpr e una cu obiectel e acel e mai t r ami t u o adever intia
t i pr i t a spr e subscr i er e, pr e car e uneor i e i ns emnat u
numer ul u i nt ent i uni l or u de d su, al t e ori nu. Apoi
or i le r et r ami t e pr eot ul u r espect i vu acel e adever i nt i e
or i n u , ei r i di ca bani i adec s t i pendi ul u, pr eot ul ui
nu- i t r ami t u ni mi cu ; de per sol vi r ea i nt ent i uni l or u nu
-i dor capul u. Pr eot ul u de al t a par t e pr i mi ndu
obi ect el e acel e, fra ale fi cerutu, a r ' f silitu se le
r et r ami t a, ce' a ce i n unel e caur i , mai al esu la i cne
mar i , ne a r ' cost a pr e l nga pi er der e de t mpu si
spese, uneor i pent r u unu pr eot u r ur al u dest ul u de
ns emnat e. Ci ne e deci de vi na in mare parte abu-
s ur i l or u? Pr eot i mea seau acei negut i at or i ner ui na i
si f r a l eacu de cons ci i nt i a? Concedu c nici pr eot ul u
car e obi ect el e pr i mi t e ni ci nu le t r ami t e napoi , nici
nu d ce i nt ent i uni l e, nu pur cede cor ect u. Inse ci ne
i-a dat u a n s a ? Numai si numai , r epet u i n gener al u,
acei sf r nar i sacr i l egi ? Pe nt r u c l oru i n l ucr ur i de
asi a ma r e i mpor t ant i a nu le est e i er t at u se se i n-
dest ul sca cu t cer ea pr eot ul ui r espect i vu, basndu-se
pr e pr i nci pi ul u qui t acet consent i r e vi det ur ", fiendu-c
acel u pr i nci pi u mai ar e i nca due i nsemnr i , si anume : Il
qui t acet , cont r adi cer e vi det ur ", si qui tacet, nihil l!
dicere videtur". Det or i nt i ' a l or u e c se-l u pr ovce j
pr e pr eot u se se dechi ar e, pr i mesce obl igamntul u de I
a persol vi intentiunil e tr amise si dca acel ' a ar ' dice
c nu pr imesce, atunci obiectel e tr amise pre spesele
loru proprii se le r ecr a, r a nu pr e spesel e pr eotil or u
car i acel e obiecte nu l e- au cer utu.
Concedu c vor u fi si de acei pr eo i , car i cer u
obi ect e pr e i nt ent i uni si apoi nu sat i sfacu. Acei a
inse sunt u r ar i , si pent r u acei a nu se pot r egul a o
pr eo i me i nt r ga. Inse det or i nt i ' a fiesce cr ui pr eot u
est e c pr e at ar i pr eo i nedemni se-i admoni eze, si
dca nu va folosi se-i ar et e l a l ocuri l e compet ent e
c se-si pr i msca r es pl at ' a.
Nu pr eot mea ar e se fia deci r egul at a, ci acei a
car i far lcu de consci i nt i a a duna de pr i n m n s t i r i
si par ochi i st r ei ne i nt ent i uni cu mi i l e, si apoi fra a
le i mpa r t i mpr euna cu st i pendi ul u acel or ' a le t r a mi t u
(dca le t r ami t u tte) c se le d ca pr eo i i , dndu-l e
i n locu dc st i pendi u i n bani anumi t e obi ect e, de
mul t e ori f r a ni ci o val r e. Acet i a t r ebue r egul a i ,
aces t or ' a t r ebue se se ar et e c beser i c' a lui Domnedi eu
nu est e locu acomodat u pent r u a face ges chf t ur i ".
Nu e deci de l i psa r egul ar ea pr eot mei , pent r u
c a) nu sunt u at t ea si asi a gr ozave abus ur i cum le
ami ut esce d. Bor osi u, ci numai spor adi ce (5) pent r u
c pr i n r egul ar ea ace' a s' ar ' pet nespusu r en urnele
celu bunu al u pr eot mei nost r e y) pent r uc r egul ar ea
ace' a e apr pe i mposi bi l a, nepotndu- se opr i nime c
se abuseze, dca vr ea.
Cestiunea acceptr ei si a per sol vir ei sntel or u
l itur gie este o cestiune del icata de consciintia, cestiune
car e nu se pot r egul a numai cu mesusur i ester ne.
Cstiuni de aceste se regul za mai al esu pr in cr escer ea
cl erical a a pr eot mei. Unu cl eru consciu de chi amar ea
sa subl ima abusur i de cele not at e de d. Bor osiu nu
le va suferi in snul u seu. c a pent r u ce am d su,
c eu o intr evenir e a auctor itatei besericesci in in-
tiel esul u acel ' a, in car e o dor esce d. Bor osiu, nu o
aflu de l ipsa.
Inchieiu deci cu r o g a r e a , c cestiunea acst' a,
deja destul u de ntinsa, se se ter mineze cu a t t ' a .
B. H.
Or di na t i une a Mi ni s t e r i ul ui de c ul t e de dt o
26 F e b r . 1890 Nr . 10086 fa c i a de g. 53 Ar t .
40 di n 1879 s i Le ge a i nt e r c o nfe s s i o na l a di n
1868 Ar t . 53.
E l ucru cuuoscutu, c mai mul i pr eo i r om. cat .
pent r u c au bot ezat u pr unci nscu i di n cst or i e
mes t ecat e, i n ur ma r e a -lui 53 Ar t . de l ege 40 di n
1 8 7 9 fura t r ai la j ude c a t a , unde facia de caur i l e
de bot ezar e obveni ent e, foruri l e j udecat or es ci au adus u
sent i nt i e car e de car e mai di ver s e, asi a ct u i n
pr i vi nt i ' a apl i car ei pedepsei s t at or i t e i n . 53 . Ar t .
401 8 7 9 facia de . 12 Ar t . 53 di n 1 8 68 s' a
escat u o confusi une formal a, dr ept u buna c pr eot mea
cat ol i ca di n par t ea pr ot es t ant i l or u se fia espusa l a
vecsar e si acus ar e cont i nua, car e, cum se d ce l a
Mi ni st er i ul u de cul t e au cr escut u l a unu convol ut u de
act e dest ul u de i ns emnat u.
Spr e i ncet ar ea acest ei st r i a bnor ma l e , ce' a ce
di n di in di mai mul t u agi t spi ri t el e pr eot mei cat ol i ce.
Inal t ul u Mi ni st er i u de cul t e, in cont r a svat ul ui Pr i ma -
t el ui t i er ei , si in ur ma r e a concl usul ui Consi l i ul ui Mi -
ni st er i al e, ct r a t ot e j ur i sdi ct i uni l e pol i t i ce a esmi su
or di nat i unea s' a de dt ul u 26 Februariu 1890 Nro.
10086.
Cupr i nsul u acest ei or di nat i uni , pr i n car ea se pune
afara de val or e or di nat i unea Mi ni st er i ul ui de cul t e de
11 Juni u 1 8 8 4 Nr o 2 47 2 7 est e c : in veni t or i u pr eo i i
r espect i vi pot u bot ez si i nmat r i cul pr unci nscu i di n
cst or i e mes t ecat e car i in sensul u -lui 12 Ar t . 53
1 8 68 se t i enu de al t a l e ge , dar a sub pedepsa de
1 050 fi. r espect i ve 100 fl. se i ndat or edi a c i n
r es t empu de 8 dle acel e caur i de bot ezu di n di r e-
gat or i a se le s t r apuna r espect i vul ui pr eot u de al u
cr ui r el i gi une se t i ene celu bot ezat u.
Or di nat i unea acest ' a inse i n locu se compl anedi e
dificultile de mai i nai nt e cur se din . 53 Ar t i cl ul u
4 0 1 8 7 9 , si mai ma r e confusi une a f acut u.
De locu dupa i ei rea acel ei or di nat i uni , cor ul u epi s-
copescu cat ol i cu a t i enut u o conferi nt i a, i n car ea a
deci su, c caus ' a o v sust er ne s. Scauuu Apost ol i cu
si pana l a deci der e va d numai i ns t r uct une pr ovi sor i u
Cl er ul ui facia de acea or di nat i une, fara se o publice.
In ur ma r e a acest ei a Mi ni st er i ul u de cul t e a
di spusu c acea or di nat i une pr i n auct or i t at i l e pol i t i ce
se se i nmanueze pr eot mei , l a ce in mai mul t e l ocuri
s' a i nt e mpl a t u, cumc pr eot mea cu ace' a i ndor s at a
cat egor i ca a r et r ami s u or di nat i unea Officiului de j ude
cer cual e, c in cuele ecclesiastice numai dela Epis-
copie primesce ordinatiuni.
Cu aceas t a i nse nu s' a i ndest ul i t u pr eot mea f r a
pr e cndu pr ot es t an i i in convent ur i l e l or u l audu
ace' a or di nat i une si cer eau c acel ei a se se de pot er e
r et r oact i va, pr e at unci pr eot mea cat ol i ca i n conferi n-
tiele sal e pr ot opopesci a i nceput u a pr ot es t , dechi ar ndu,
c acelei or di nat i uni neci cndu nu se v supune, de
orece ace' a e in cont r a dr ept ul ui nat ur al u alu par i nt i l or u
si i n cont r a pr i nci pi al or u beseri cei cat ol i ce, ci cer e
c . 12 Art. 53 din 1868 se se schimbe.
Agi t a i unea acest' a i nt r u a t t ' a s' a l at t u i nct u
pa na acuma pr es t e 100 di st r i ct e pr ot opopesci au pr o-
t es t at u. Af ar a de ace' a dr ept u si deput a i i di et al i
s unt u pr ovoca i a i nt r a in ac i une cont r a acelei or di -
nat i uni , er a Cont el e Csekoni cs s' a oferitu c i n cas ' a
Magnat i l or u v r epr es ent pr ot est el e pr eot mei . In
ct u sci mu ci r cul edi a dej a s pr e s ubs cr i er e, mul t me
de r ogar i cu pr ot est e ce se vor u i nai nt Di et ei i n
sessi unea de t omna.
Si pr e cndu mi si car ea aces t ' a di n di i n d
devi ne mai l a t t a , et a c del a Roma i nca sosesce
deci si unea pr i n car ea se apr ba pr i nci pi el e pr of essat e
in pr ot est e.
i! Aces t a est e sor t ea or di nat i unei mi ni st er i al e mai
i! susu numi t a.
ji E bi ne , v pot i nt r eb fiacare di n pr eot mea
| nos t r a, r e or di nat i unea din cest i une nu at i nge si
! pr eot mea beseri cei nos t r e r omanesci cat ol i ce?
Or e in beser i c' a nos t r a nu obvi nu cst or i e mes t ecat e
; i nt r e gr . cat . si gr . or. pr ecum si de al t e confesi uni ,
!
si pri n ur ma r e si bot ezur i di n acel e ? r e t endi nt i ' a
agi t at i unei pr eot mei cat ol i ce de r i t u apus anu facia
de r evi si unea Ar t . 5 3 . al u legei di n 1 8 6 8 , nu a r e
ni mi c' a de a face cu r el at i uni l e beseri cei nos t r e ?
Si dca la un' a ori al t a di n acest e i nt r ebr i est e
i se se dee r es puus u pos i t i vu, se i nt r ba : r e car ea
est e, si ar e se fia t i nt ' a beseri cei nos t r e facia de
i caus ' a a c e s t ' a ?
! Cest i uni de acest e publ i co beseri cesci se cuvi ne
i c se se desbat a si i n or ganel e nost r e eccl esi ast ece.
i Si dupa ce pana acuma nu am cet i t u c in re car e
| va or ganu beseri cescu di nt r e ale nos t r e se se fi at i nsu
ori chi ar u des bat ut u caus ' a numi t ei or di na t i uni , cu
per mi si unea V. Redact i uni voi u deschi de des bat er ea
as upr a acel ei a.
Beser i c' a n o s t r a , pr ecum est e cunos cut u, pa na
acum n' a l uat u posi t i une i n cont r a s upr ' a
numi t ei Or di nat i uni mi ni s t er i al i ; si ngur u di st r i ct ul u
pr ot opopescu al u Car ei l or u di n di eces' a Or adei ma r i
si-a mani fest at u pr er ea s' a facia de acea or di nat i une.
Spr e del at ur ar ea ner egul ar i t at i l or u esi st ent e i nt r e
beser i c' a nos t r a si i nt r e cel el al t e confesi uni facia de
cst ori i l e mi xt e si nascer i l e di n acel e, c a r or ' a nu se
pot pune capet u pr i n or di nat i unea mai nua mi ni s -
t er i al e ar ' fi mai consul t u a se cer e r evi si unea
ar t i ci . 5 3 . de lege di n 1 8 6 8 .
I.
Legea acst a i nt er confesi onal a esi st e, si in z a da r u
se i ncr ca uni i , c pr e bas ' a l egi l oru fundament al e
al e t i er ei i n t eor i a consi der at e se abdi s put e, c a c e ' a
lege nici o referi nt i a nu ar e facia de beser i c' a cat ol i ca
deci si a nos t r a, c beser i ca avi t i ca her edi t ar i a ; cci
i n pr acs a si i n r eal i t at e acea-si lege chi ar ' si di n
pa r t e a auct or i t at i l or u nos t r e beseri cesci se r ecunsce
de obl i gat or i a, i nct u modal i t at ea t r ecer i l or u r el i gi -
onar i e acol o nor ma t o obser va si cer e se se obs e r ve ;
pr e bas ' a acel ei legi se syst emi sdi a par ochi e noue,
r a facia de r egul ar ea unor u t r ebi scol ari e c d. es.
cu pr i vi r e l a . 4 5 Ar t . 3 8 din 1 8 6 8 , se ia de bas a
t ot u ace' as i l ege i nt er confesi onal a.
Si t ot ui ce se obs er va? ace' a c in adese ca ur i
al esu di n pa r t e a pr eot mei gr . or. neci i n sma nu se
baga di spuset i uni l e acel ei legi ref eri t ri e la cst or i i l e
mes t ecat e si nascer i l e di n t r nsel e.
Dupa cum se sci e, par ochi el e nos t r e mai al esu
i u Bauat u, in par t l e ar del ene, si i n par t ea mer i di onal a
a Di ecesei or adane sunt u i mpr as ci at e i nt r e par ochi e
gr . or. pot er ni ce, i nct u ct e o par ochi e gr . cat . ar e
cr edi nt i osi filialisti i n mai mul t e par ochi e gr . or.
Ce se i nt empl a acum cndu e vor ba de cs t or i e
mes t ecat e? ace' a, c cndu or e car e-va pa r t e nupt u-
r i ent a gr . cat . l ocui t ori a i n vr ' o par ochi a gr . or.
filiala ori chi ar in par ochi a mat r e mes t ecat , i nchei a
l ogodna i nai nt ea pr eot ul ui gr . or. pr eot ul u gr . cat .
nu numai c nu se i ncunosci i nt i edi a des pr e i nchi ar ea
cst or i ei i nt en i onat e pent r u de a se i mpl i ni pr o-
mul gr i l e (. 9.) si de a d di mi ssori al el e, fara ni ci
est r asul u r espect i vul ui gr . cat . nu se cer e c se-i se
pr oduc, i n ct u numai se t r edi esce par ochul u gr . cat .
ca popor eanul u seu e casat or i t u.
O asemenea pr ocedur a apoi ar e ace' a ur ma r e c
pr unci i nscu i di n at ar i cst or i e i nchi at e iu beser i c' a
gr . or. fara consi der ar e la . 12 al u legei di n 1 8 68
Ar t . 53 . t ot i se bot eza i n ace' asi beser i ca si se i n-
mat r i cul eza c gr . or i ent al i .
Se va d ce pot e c pr eot ul u gr . cat . se pr ot est edi e
si se -si val i di t edi e dr ept ul u s e u? se pot e dce si
ur ma acest u sfat u, da r a deca numai nu vrei se apuci
pr e cal ea j udecat or esca, put i enu r es ul t at u vei casci g,
deca numa i nu vrei se r es pundi l a ace' a pr ocedur a
cu ace' a, c i nsusi vei cununa si bot eza par t i gr. or .
fara i ncunosci i nt i ar ea pr eot ul ui gr . or. pr i n ce firesce t e
pot i espune l a acuse, l a r ecr i mi nr i si i n al t e conveni ent i e.
In ce mes ur a est e l at t a aces t a ner egul ar i t at e
i nt r e ambel e beser i ce, sciu cei ce au ocasi une de a fire
pr eo i i n comune me s t e c a t e , si vor u pot e cuuosce
si Auct or i t at i l e nost r e beseri cesci di n i nf or mat i uni l e
ce sunt u chi amat i preo i i a d dr ept u acuma despr e
casat or i el e mest ecat e di n deceui ul u 1 8 7 9 1 8 8 9 .
Si se nu se c uge t e , c dor a pr ocedur ' <i ace H i
a r ' fi de a se ascr i e numai nesci ent i ei popor ul ui , fara
c hi a r ' i ndr umar ei capet at e di n pa r t e a pr eot mei gr . or.
car ea di n ant agoni smu, si spr e i ndul ci r ea par t ei gr . cat .
de a o scap de espense pent r u pr omul gr i si est r asu
i- sfat uesce a pr ocede ast u-fel i u.
Cr edemu c V. Or di nar i at e voru afla cal ea cea
mai buna, si i n pr i m' a l i ni a paci ni ca c s t ar ea aces t ' a
a bnor ma l a ce da ansa l a cer t e odi ose, i nt r e ambel e
beser i ce, se i nc e t e , cci acest a poftesce st abi l i t at ea
r el at i uni l or u amendor or a beser i ce.
II.
Cum st amu i nse cu cest i unea revi si unei Ar t . 53
al u l egei di n 1 8 68 ? Or e beser i c' a gr . cat . t r ebue
ori ba se l ucr e pent r u r evi si unea acel ei legi, si i nca
nu numai i nt r ' unu . ci i n t ot a i nt r egi t at ea s ' a ?
Inct u sci mu V. nds t r e Or di nar i at e nu odat au
ar et at u l a l ocuri l e mai i nal t e defectele acel ei legi si
au cer ut u espl i car ea r espect i ve r evi si unea acel ei a.
Si dupa ce acum cndu pr eot mea cat ol i ca est e
si l i t a a pr et i nde r evi si unea par i al a a acel ei a, nu me
i ndoi escu a d c e , c pr eot mea nos t r a t r ebue se se
folosesca de buna ocasi une si al at ur ndus e la mi si car ea
pr eot mei cat ol i ce, se cer a r evi si unea i ntregei legi
numi te.
Si car e s unt u mai al esu acel e di spuset i uni al e
legei car e ar ' fi se se r e ve da ;
Acol o sunt u numai dect u . 2 8 referi t ori l a
t r acer i r el i gi onar i e. Pr e cndu pr i n acei . a cont o
beseri cei cat ol i ce s' a s chi mbat u modal i t at ea de t r ecer e
mai i nai nt e e s i s t e nt a , pr e at unci de al t a par t e nu
numai s' a i ngr eunat u t r ecer ea vol unt ar i a l a al t a l ege
da r a ace' a s' a f acut u cu mul t u mai ncl ci t a si ma i
i l l usori a dect u cum er a de mai i nai nt e.
De es empl u: In acei -i neci cu unu cuvnt u
nu se ami nt es ce, c ce est e de a se face at unci , deca
r espect i vul u pr eot u la car e se face i nsi nuar e de t r ecer e
nu voi esce nici se dee facia cu celu ce vr e se se
i nt or ca l a al t a l ege? nu e susceput u neci pr eci sat u,
c or e i ns i nuar ea numai at unci e val i da cndu se
face l a cas ' a par ochi al a, ori si at unci cndu ace' a
se face i n ori i nai nt ea beseri cei seau i n al t u l ocu
cuveni nt i osu ?
Des pr e treceri le i n massa mai mi ca ori mai mare
nu se face ni ci o di s pus et i une, pr ecum neci des pr e
ace' a or e s unt u ori ba opr i t e, si sub ce pedepsa
ocr i l e si bat j ocur i l e a r unc a t e de r espect i vul u pr eot u
i n faci ' a cel oru ce vor u se t r e c a ? Apoi or e falsifi-
car ea at es t at el or u de t r ecer e pr i n es t r adat or i f or medi a
t r ans gr es i une supusa pedepsei , ori ba.
In l egt ur a cu aces t a acol o est e 14 *) car e si
pa ua aci a dat u ans a l a ne nume r a t e espl i cri r emon-
s t r r i si nei nt i el eger i . Cum n u ? cndu de o pa r t e
i n 2 se st at or esce, c numai cei car i au t r ecut u de
18 ani pot u se-si schi mbe l egea, pr e cndu i n 14
se d ce c deca o parte di n cei cst or i i t r ece l a
al t a rel i gi une, pr unci i netrecuti de 7 mi de dupa
secsu ur medi a celui t r ecut u.
Deci a) nu se di spune ni mi ca chi ar ' , c ce se
fia cu pr unci i pa na l a 7 aui r espect i ve 18 ani cndu
t r ecu ambi i pri ni ? b) c i n car e r el i gi une se se
cr esca acei pr unci dupa secsu car i au t r ecut u de
7 1 8 ani cndu numai unulu di n pri ni s i -a
s chi mbat u l egea?
In faci ' a acest ei obscur i t i si di spusat i uni ma nc e
a legei, fiacare par t e vr e se-si val i di t edi a dr ept ul u seu
facia de pr unci , ce' a ce apoi est e i svorul u cer t el or u.
Da r a nu e cl car ea dr ept ul ui nat ur al u al u pa-
l
) Deca ore careva dintre prini ar' trece la alte religiuni
dectu cea de mai inainte, pruncii netrecuti de 7 ani dupa secsu
urmedia celui ce trece.
r i nt i l or u, cndu acel or a li se i a dr ept ul u de a pot
di spune pr est e r el i gi unea pr unci l or u, si mai al esu alu
capul ui familiei car ui ' a nu est e i er t at u a det er mi na
l egea pr unci l or u nscu i di n cst or i e mes t ecat e?
Nu e anor mal i a c i nt r ' o familia unde de es.
t r ecu ambii pr i n i , c pr unci i del a 7 1 8 ani se
-emna in r el i gi unea d% mai i nai nt e, seau deca numai
o parte t r ece, at unci t a t ' a se fia de un' a, ma m' a de
al t a rel i gi une, fta net r ecut a de 7 ani de legea mamei ,
mai ma r e de 7 ani de l egea mamei avut e mai
i nai nt e de t r acer e, ori a t at l ui , r a feciorii de legea
t at l ui si vi cever sa.
La ct e ner egul ar i t t i se deschi de usi ' a pr i n o
a t a r e di spuset i une obs cur a a legei si facia de i n-
s t r uc i unea scol ar i a a pr unci l or u, la ce di sor di ne si
nedi sci pl i ua duce i n familia ur ma r e a at ar ei di spuset i uni !
Mai ar e i nse ace' a lege si o al t a facia.
Legea di n 1 8 68 Ar t i cl ul u 53 c provisoria est e
f cut a pr e ba s ' a Ar t i ci . XX al u legei di n 1 8 48 .
Es t e i nse iu acs t ' a lege unu adec celu al u
7-le car e de mul t u formdi a bas ' a mul t el or u di ssensi uni
i nt r e beser i c' a gr. cat . si cea gr . or. In acel asi u
. se di ce : Dca locuitorii de ritu grecescu ai unei
comune in viitoriu macaru in mare parte si-ar' schimb
legea, in acestu casu beseric'a comunala (k zsgi) v
remane in possesiunea partei remase in religiunea de
mai inainte s. c. 1.
Di s pus et i unea acs t ' a nes chi mbat a pr i n l egea di n
1 8 68 , or i di n car e punct u de veder e est e ne dr pt a si
neequi t abi l a. In ace' a nu se det er mi na, c r e sub
beseric'a comunala* i nt i el egese numai fabric'a beseri cei
c a t a r e cu tte apar tinentiel e ei, pr ecum e si t t a
aver ea mobil a si imobil a? nu se stator esce c in a
cui possesiune ar e se r e m na sesiunea-beneficiul u pa-
r ochial e, neci l a casu cndu insusi pr eotul u comunal u
a r ' tr ece cu major itatea pr eponder ant a nu se dispune
nimica facia de edificiulu sclei, neci se detier mur esce
pr opor tiunea intr e minor itatea r emasa in r el igiunea de
mai inainte facia de major itatea t r a c ut a ' , de es.
1
/
4
z
/
3
ori 7 3 pa r t e .
Ur ma r e a acestui in tr ecutu a fostu si este pa na
adi, c dca de es. i nt r ' o comuna ar ' r e ma ne numai
si 10 din 1000 suflete t r acut e la al ta l ege, beser ic' a
cu tte apar tinentiel e a r emasu si r e ma ne minor itatei
ne nsemnate, c sessiunil e, scl a pana adi formdia
obiectu de processe odise, c frecri l e si nei nt i el egeri l e
rel i gi se in comune mest ecat e nu au, ni ci pot u se
ai ba capet u. Cci punemu casul u cumc i nt r ' o comuna
t r ecu l a r el i gi unea gr . cat . mai t ot i l ocui t or i i t ot ui
beser i c' a si scl ' a fcut a cu sudr ea si din pung' a
cel oru t r ecu i ori a par i nt i l or u l oru r e m nu par t i i de
t ot u mici r emasa in r el i gi unea gr. or. , acelei pa r t i
car ea nu e in s t ar e se sust i ena neci beser i c' a neci
scl ' a. Acolo e sesi unea par ochi al a par t ea mai
ns emnat a a beneficiului par ochi al e. Acst a ab or i gi ne
dat a i nt r u aj ut or ar ea popor ul ui spr e a dot a si sust i en
pr e pr eot ul u seu, pr i n t r acer ea mai or i t at ei se s ub-
t r age del a acelu poponi si r emane in folosulu par t ei
mi ci . Tr ebue mai ma r e nedr ept at e si i nequi t at e c
acst a ! ? Si desi auct or i t at i l e nstr e besericesci pr i n
r epr esentr i motivate n' au incetatu a at r age at en i unea
l ocur i l or u mai i nal t e la ace' a nedr ept at e eser ci at a
pr e bas ' a 7 al u legei obscur e di n 1 8 48 , si ma c a r c a
la Mi ni st er i u adese s' au r ecunoscut u i ncor ect i t at ea
acelei legi, pana adi nici o di spuset i une nu s' a f acut u
neci i nt r ' o pr i vi nt i a. Or i dor a ace' a se i nt ent i oudi a
c ambel e beser i ce r omnesci se se t ot u cer t e i nt r e
si ne.
Ne aducemu ami nt e c Inal t ul u Mi ni st er i u de
cul t e i nt r ' o vr eme avea i nt ent i une c legea di n 1 8 68
r espect i ve cea di n 1 8 48 s upr aci t at a i n sensu mai
equi t abi l u se se r edact eze. Spr e acest u scopu i nt r e
ani i 1 8 7 41 8 7 6 s' au fostu si conchi amat u o comi si une
mi cst a car ea in ct eva si edi nt i e a des bat ut u s chi mbar ea
legei. Cu ace' a ocasi une s' au des bat ut u si ' a s t at or i t u
si resi car eva pr opor t i une i nt r e maj or i t at e si mi no-
r i t at e at i ns a in 7 Ar t . XX di n 1 8 48 , pr ecum si
al t e modal i t i de t r acer i , de i mpar t r i r espect i ve r e -
bonit cari a aver il or u besericesci si scol astice. Dor er ei
c acel e stator ir i au r emasu pa na adi pia desider ia,
si inmul tiescu numai actel e ar chivul ui minister ial e, e r a
dissensiunil e intr e ambel e beserici sustau pa na adi.
Ba na t i a nul u.
(va ur ma )
Ins t r uc t . pr a c t i c a pe nt r u c a us c l e ma t r i mo n.
de Dr . I. S.
(Ur ma r e di n Nr ul u 18).
B) De s pr e i mpe di me nt e l e ni mi c i t r i e de cstoria.
In beser i c' a nstr a gr eco- catol ica conformu de-
cr etel or u concil iul ui Pr ovincial ii I. impedimentel e seau
pedecil e der imatr ie de cs t or i a sunt u ur mat r i el :
1. Li ps ' a et t i ei in cei ce nu au aj unsu l a pube r t a t e .
2. Nebuni ' a ant eceden a, seau oi i ce al t a scader e
sufletsca, car e face pr e unul u seau pr e al t ul u cont r a-
hent e neapt u de a-si d i nvoi r ea la cst or i a, pr ecum
se r ecer e. 3. Gr esi l ' a in per s u' a sociului de cs -
t or i a, di n l i ps' a consensul ui . 4. Si l ' a gr ea si pr e
nedr ept ul u f acut a a s upr ' a cut ar ei per sne cu scopu
de a-i st r ce consensul u la cst or i a. 5. Rpi r ea
mui er ei cu scopu de a se casat or i cu dns' a ; pa na
nu se va r epune ace' a in statul u l iber tatiei. 6. Ne -
potentia de a pr esta debitul u cojugal u ( impotentia) ,
dca ace' a va fi ant eceden a si i ncur abi l a. 7. Le ga -
t u r a conj ugal a, in tmpul u, ctu susta ace' a. 8.
Votul u sol emnu depusu pr in pr imir ea ordul ui monasticu.
9. Di spar i t at ea cul tul ui intr e botezatu si nebotezatu.
10. Pr ecur v ' a cu pr omi si unea cst or i ei st r i ca casa-
t or i ' a i nt r e persemele ce au pr ecur vi t u ; uci der ea de
sociu cu i nt ent i une de a se casat or i cu per s n' a con-
s pi r at r i a. 1 1 . l l udeni ' a de snge pana la gr adul u
ahi 7-lea i ncl usi ve. 12. l l udeni ' a spi r i t ual a din
bot ezu. 13. l l udeni ' a l egal a pr oveni t r i a di n adop-
i une. 14. Afi ni t at ea de ordul u 1-u si alu 2-l ea,
pr ecum si cea pr oveni t a di n mpr eunar e t r ups ca
nei er t at a. 15. Afi ni t at ea di n sponsal i a sol emne, unde
s' ar ' cel ebra ; asemenea si afi ni t at ea di n casat or ' a
val i da i nse necons umat a
1
) .
Va se di ca dupa di sci pl i n' a de ast di a beseri cei
nos t r e i mpedi ment el e ni mi ci t r i e de cst or i a sunt u
cu t ot ul u 1 5; despr e acest e vomu t r a c t a in ordul u
espusu ; pr ecum le i nsi r a conci l i ul u nost r u pr o-
vincialii I
2
) .
1. Lips'a etatiei in cei ce nu au ajunsu la pubertate.
(Impedimentum aetatis).
Impedi ment ul u et at i ei subver sza i nt r e acei ' a, car i
n' a u aj unsu anii puber t at i ei prescri si pr i n cannel e be-
seri cei , va se di ca i nt r e acei a despr e cari se pr e-
s upune ca nu sunt u desvol t at i t r upesce si spi r i t ual mi nt e
astfeliu, i nct u se pot a sat i sface dat or i nt i el or u casa-
t or i cesci . Et a t e a r ecer ut a pr i n canone pent r u de a
pot i nchei cst or i a val i da est e pent r u ba r ba t i
') Acesta pedeca s'ar' pote numi mai bine: quasi afinitate;
dreptulu canonicu alu besericei occidentale o numesce: impedimentum
publicae honestatis.
Cap. VIII. Titl. V. pag. 93.
Canonistii besericei occidentale le cuprindu impedimentele ni-
micitorc de cstoria in versicululu: Error, conditio, votum, cognatio,
crimen,
Cultns disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas,
Actas, affinis, si clandestinus et impos,
Si mulier sit rapta loco nec reddita tuto,
Haec facienda vetant connubia facta retractant.
La cele cuprinse in acestu versictilu e adaugu iuca cuvintele:
Si parochi aut duplicis dosit praesentia testis inctu precum este
cunoscuii conciliulu Trideutinu a introdusu unu nou impedimeutu
nimicitorii! de cstoria: nhi eXaniti-stinatiei. In boscric'a occidentala
prin urmare casatciiile clandestine sunt invalide, la noi inse precum
am accentuaii mai susu suntu neiertate inse valide.
Este inse mare deosebirea iuctu privesce numerulu impedi-
menteloru nimicitorie intre beseric'a catolica si celealalte confesiuni
ale patriei nostre. Inctu privesce confesiunea gr. or. diferina se
pote vede din Dreptulu besericescu alui Siaguna Compendiu des
kan. Itechts 113.
Confesiunile protestante desfcu legatur'a cstoriei si din ur-
matoriele cause: a) adulteriulu; cu privire la acest'a nu se recere c
se fia comprobatu, ci e destula si suspitiunea grea; b) prsirea ma-
litiosa desertio); c) machinarea in contra sociului de cstoria; d)
ura neimpacata (capitale odium, vel insuperabilis aversio); e) denegarea
debitului conjugalii; f) deca muierea cu voi'a se face neapta de a
concepe si nasce copii. V. Kolozsvri Sndor Az erdelyi ev. ref.
egyhzkertilet egyhzjoga pag. 466.
Deosebirea ce esista in privinti'a impedimenteloru intre beseric'a
occidentala si cea orientala se va accentua la loculu seu. -
anul u al u 14-l ea alu et at i ei , er a pent r u mui er i anul u
al u 12-l ea. Desi i nse conf or mu canonel or u beser i -
cesci cas at or ' a nchei at a dupa acest a et at e est e val i da;
i nse dupa legile civile fiindu opr i t a cas at or ' a mi no-
r eni l or u in gener e fra nvoi r ea par i nt l or u seau a
t ut or i l or u si i n speci e i nct u pr i vesce br ba i i
s ubver s ndu i mpedi ment ul u mi l i i ei : t i ner i i nu pot u
i nchei cst or i a l i ci t a desi a t r ecut u pr est e et at ea
ami nt i t a.
Si anumi t u i nct u pr i vesce br ba i i acet i a
nu pot u i nchei cs t or i a l i ci t a pna cndu nu au
sat i sfacut u obl i gament ul ui mi l i t ar i u, despr e car e am
vor bi t u in al t u l oc u; er a muer i l e nu pot u i nchei
cst or i a l i ci t a i nai nt e de ce ar ' i mpl i ni anul u al u
16-l ea al u et at i ei . La casu cndu cut ar e feta ar '
voi se se mr i t e i nai nt e de acest a e t a t e : pr eot ul u ar e
se cer a di spensar e dela Or di nar i at u. Recur s ul u aces t ' a
debue se se pr oveda cu ur mat or i el e doc nmi nt e : a)
at est a i i medi cal u despr e acea c fet ' a est e desvol -
t at a depl i nu at t u cor por al mi nt e ct u si s pi r i t ual mi nt e;
b) dechi ar at i une di n par t ea sponsei despr e acea, c
din voi a l i ber a si nesi l i t a voesce a pasi la cs t or i a;
c) dechi ar at i une dat a pr i n pr i n i despr e ace' a, c
nu au eser ceat u ni ci unu feliu de sila as upr ' a sponsei
cu scopul u de a o mr i t a dupa sponsul u.
Scopul u i nst i t ui r ei acest ui i mpedi ment u a fostu,
c se se i ncungi ur e cst ori i l e i nchei at e cu sila si
frica, cci pr ecum a r a t a esper i nt i ' a decomunu mu-
ierile mr i t at e in et at e pr ea t i ner e acusa casator'a
di n acest u mot i vu; t ot u di n esper i nt i a se scie c
casat or i el e i nchei at e i n et at e ne ma t ur a de r egul a s unt
neferi ci t e *).
Et a t e a nai nt at a (bat r enet i el e) c a t a r e nu este-
i mpedi ment u de cs t or i a; pr eot ul u i nse mai al esu
at unci cndu i nt r e sponsi ar ' fi mar e di f er i nt i a
de et at e est e dat or i u a-i desfat ui del a act ul u de
cas at or i i ; car i ai der ea i n cele mai mul t e caur i
s' au esper i at u neferi ci t e
2
) .
2. Nebuni'a antecedena seau ori-ce alta scdere su-
fietesca, care face pre unulu seau pre altuln contrahente
neaptu de a-si d nvoirea la cstoria, precum se
recere.
Pr e c um dce Pont i fi cel e Eugeni u al u 4-l ea
3
)
caus' a eficienta a cst ori ei est e consensul u mpr u-
mut a i i al u sponsi l oru, de unde ur meza, c t ot i acei a
car i di n ceva causa nu pot u pr es t a consensul u l a
cst or i a eo i pso nu pot u i nchei cst or i a val i da.
A t ar i sunt t ot i acei a l a car i se pot u apl i ca cuvi nt el e
di n t i t l ul u acest ui punct u. Pr e c um nebuni i si t ot i
') V. Fi'a Havi Kzlny a. 1887 Nr. 10 pag. 668: Gyakor-
lati utmutats hzassgi gyekben de Dr. E. Kazaly.
2
) Pravil'a le numesce aceste casatorii necuvi se c. 198.
3
) V. PappSzilgyi Enchiridion Juris eccl. or. cath. pag. 412.
cei lipsii de usulu mi nt i ei , pa na cndu sunt u l i psi i ;
i nse i ndat a ce si -au r ecst i gat u mi nt ea sanet dsa pot u
incliei cst or i a. Pr i n ur mar e si nebuni i , cari au
asi a numi t e i nt er val e l uci de, sub dur a t ' a aces t or ' a
pot u incliei cst or i a val i da.
Se nasce i nse aici i nt r ebar ea ace' a, c or e orbi i
si sur do-mut i i pet u incliei cs t or i a?
Kespundemu c at t i i orbi i ct u si sur do-mut i i ,
deca au usul u r a t i une i : pot u i nchei cst or i a val i da,
deorece es pr i mar ea consensul ui se pdt e ntmpla nu
numai pr i n gr ai u vi u, ci si pr i n semne.
E de i ns emnat u i ns e , c cst or i i l e s ur do-
mut i l or u si orbi l oru numai i n acelu casu se pot u
pe r mi t e , decumva r espect i vi i i nai nt e de ce si -ar ' fi
pi er dut u semt i ul u r espect i vu au avut u ceva cunosci nt i a
despr e cst or i a si-si pot u espr i m consensul u in
ceva modu.
Al t mi nt r ea in astufeliu de caur i pr eot ul u va cer e
t ot udeun' a i nvi at i une del a Or di nar i at u.
3. Gresiei'a in persan'a soclului de cstoria.
Gr esi el a (error) se numesce in gener e ori ce r e-
t ci r e a unui a sponsu i nct u pri vesce per s on' a cel ui -
al al t u. Gr esi el ' a e de doue s peci i : a) gresi el a i n
per sdna (er r or per sonae) cndu p. e. A voesce a l u
pr e B. i nse i n l ocul u acest ei a l a cununi a i -s' a pr e-
s ent at u C. b) gr esi el ' a cu pr i vi r e l a cal i t i l e si
pr opr i et i l e s pons ei ; p. e. A. cuget e c spons' a B.
est e avut a, sanet dsa, ver gur a e t c , dupa cununi a i nse
se convi nge, c acest e cal i t i l i psescu. Er dr e a cu
pr i vi r e l a per s dna ni mi cesce cas at or i ' a, deor ece aici
nu esi st a consensu i mpr umut a t u, si astfeliu l i psi ndu
caus' a eficienta a cs t or i ei : l egat ur ' a acest ' a nu se
pdt e numi c s t or i a ; deci est e i nval i da pa na at unci ,
pa na cndu par t ea acea car e a fostu in gresi el a cu
pr i vi r e la per sdna, nu consi mt i esce de nou.
Gresi el a car e se referesce la cal i t i l e persdnei
de r egul a nu ni mi cesce cas at or i ' a.
Dupa canoni st i i beseri cei occi dent al e si or i ent al e
cat ol i ce i nse gr esi el ' a cu pr i vi r e l a cal i t i l e per sdnei
ni mi cesce cas at or i ' a in ur mat dr i el e c a ur i : a) deca
ci neva a r ' i nchei cs t or i a cu o scl ava cuget ndu
c est e l i ber a (se i nt i el ege acol o unde esi st a scl avi ' a
J
) ;
b) deca cas at or i ' a se i nchei numai cu acea condi -
t i une espr esa, c per s on' a cu car e se i nchei se ai ba
cut ar e i ns us i r e; condi t i unea acest ' a se pune i nai nt e
de cont r ager ea cst or i ei , si at unci cas at or i ' a se
numesce condi i onat a (mat r i moni um condi t i ouat um) .
') Dr. Szeredy o. Ii II pag. 1807. Dr. Kasaly o. c. II pag.
456. Dr. PappSzilgyi o. c. pug. 418. Daller: Der Irrthnm als
trennendes Ehehinderniss. pag. 59. Stahl: De matrimonio ob errorem
rescindendo; pag. 14.
E de i nsemnat u inse c astufeliu de cst or i a con-
di i onat a se pot e i nchei numai cu facul t at ea Or di -
nar i at ul ui
r
) .
(Va urina).
Punerea numelui de botezu.
!
L
Omenii c entie sociali vinu in diverse relatiuni
j unulu cu altulu, c din acestea relatiuni se nu se nasca
| i confusiuni, singurateci, individi trebue se fia provediuti cu
| i anumite note distinctive si caracteristice, prin cari se se
l j pota deosebi usioru uuulu de altulu. Notele acestea, numite
| l note individuanti cei vechi le espriinau prin versicululu
ji urinatoriu: forma, figura, loetis, tempus, stirps, patria, no-
|; men. Prin notele enumerat e unu individa se det ermi na
' deplina si se deosebesce de altulu. Noi vomu considera aici
numai o singura nota individuanta si pre cea mai specifica.
Acesta nota este numele numele. Cele alalte note in
anumite respecte am pot dce c suntu necesarie si inascute
I inctu adec unulu fia care nascnduse se bucura de ele.
Dar' fieiidu-c prin ele individulu nu se det ermi na nici
| caracterisza de aj unsu, s'a adausu si numele c ultima
nota individuanta, puse anume de omeni spre a destinge
| pre o persona de alta. Nominum institutio ad secernendas
hominum personas primitus excogitata" dce Benedictu XIV.
I (De Syn dioces lib. XI I I c. 20. n. 14).
Si chiar' fiendu-c numele servesce spre a deosnb o
persona de alta la tote poprele a fostu si este datin' a a
d pruncului curundu dupa nascere unu nume propriu si
individuala. La poporulu israelitu se impunea nume pruncului
a opta d dupa nascere u ocasiunea taierei impregiuru,
prin care actu nou-nascutulu se incorpora poporului
celui alesu.
La cretini numele propriu si individualii este numele
ce se pune omului cu ocasiunea sntului botezu.
Numele de botezu pentru crestinu nu e numai o nota
distingtiva esterna, ci totu odata -lu caractertsza si in ct u
| este renscuii si renoitu in privintii' a sufletsca, iu ctu
| adeca elu a moritu pecatului, c se vieze lui Christosu
\ (Rom. 6, 1 sqq). Acsta renoire spirituala se simboliza in
|| Beseric'a vechia prin cufundarea si scterea din apa a celui
;| ce se botez. Numele de botezu are se ne aduca ament
si de legatur' a, ce am inchiato cu Domnedieu, cndu amu
\ fostu botezai, prin care legtura noi renuncindu la ser-
vitutea diabolului ne am obligaii in modu solemnu a servi
li numai lui Domnedieu, a padi nevetamata credinti' a si a
I implini cu conscientiositate preceptele divine. Domnedieu
i din partea s'a iertndune tote pecateie, cu cari am fostu
] ntinai precum si tote pedepsele meritate pentru pecate,
i| ne a facutu santi si drepi, nea primitu intre fii si aleii
! j imperatiei s' ale.
| Numele de botezu este mai depart e pent ru unu cres-
I tinu semnulu gratiei si alu onrei. De unde si s. beserica
') V. PappSzilgyi o. c. pag. 419. Conditiuuea pusa debue
se fia: a) posibila iisice si moraliter, dca s'ar' pune conditiuue im-
I posibila fisice ori moraliter (pecatsa) acea se considera de nulla;
b) se nu fia iu contra scopuriloru cstoriei si a eredintiei coujule;
; p. e. te ieu in cstoria dca vei pecatui cu alii, dca vei mpiedeca
| procrearea copiloru etc. Casatori'a condit.onata numai din cause
grave se concede; la noi iuse nu ocuru cauri de aceste, deorece
| poporulu nu are cunoscintia despre ace'a, ca se potu inchei si atari
j casatorii. Datorinti'a preotului este, c dca a cineva ar' voi a in-
chei cstoria condiionata se-lu desfatusca dela ace'a.
de cte ori vrea se mijlocesca ajutoriulu si binecuvntarea
divina pent ru vre unulu din fii sei, fia prin oferirea sacri-
ficiului liturgteu, fia prin administrarea snteloru sacrament e
ba in tine prin indeplinirea altoru funciuni sacre, totu-de-a-
un' a -lu amentesce pre respectivulu dupa numele de botezu.
De regula monarchii cretini nu numai la cultulu divinu,
dar' si in agendele civile se amintescu si subscriu numai
dupa numele de botezu, asemenea datina e in multe tieri c
si episcopi numai cu numele de botezu se se insemne in
epistolele pastorali si in alte relatiuni oticidsa facia cu clerulu
subalternu si cu poporulu. Pre sni inca dupa numele de
botezu -i cunoscemu si-i onoramu precndu cele alalte note
individuante ale loru, celoru mai muli cretini le suntu cu
totulu necunoscute.
In fine numele de botezu e unu semnu c noi suntemu
primii intre membrii besericei si facemu part e din comu-
niunea sntiloru. Din acestea apare destulu de evidentu
momentuositatea numelui de botezu, la udiulu cruia totu-
de-a-un' a ar' trebui se ne aducemu ament e de renascerea
ndstra spirituala, de obligaiunile si ondrea primita prin
bot ezu, si de i mpregi urarea c suntemu membri sntei
beserici si ai comuniunei sntiloru si c prin urmare
avemu se ducemu o vietia snta.
II.
Se cercmu acum ce nume de botezu li se puneau
crestiniloru in vechime si ce nume doresce beseric' a se li
se puna in tempulu nostru.
Ce privesce anticitate cretina t rebue se destingemu
i nt re botezulu adultloru si intre botezulu prunciloru. Adulii
botezndu-se de regula -si pstrau respective li se im-
punea si in botezu numele avutu inainte de a fi botezai.
De unde de pre tempulu apostolicu nu aflamu urme c vre
o persdna se fi primitu in botezu nume nou, ci fia care a
remasu pre lng numele seu judaicu ori pagnu de es.
Jacobu, Timoteu, Corneliu. Snii apostoli nu si au schim-
bam numele nici nu au schimbatu numele celoru botezai
de dnii. Ce e dreptu in snt' a Scriptura a Noului Testa-
mentu vinu in ainte schimbri de nume; asia Mantuitoriulu
schimb numele lui Simonu in Pet ru (Joanu 1, 42), apos-
tolulu Saulu lu numele de Paulu (Fapt. Ap. 13, 9), dar' j
acestea schimbri nu s'au ntmplaii cu ocasiunea botezului i
ci din alte consideratiuni.
Ma si dupa etatea apostolica adulii increstinndu-se j
-si retieneau numele avute inca c necotezati, cci numai |
asia ne potemu esplic, c muli cretini indui chiar' si \\
in catalogulu sntiloru au portatu nume mprumut at e dela ]
dieittile pgne precum Apolinare, Bochu, Dionisiu, Jovianu,
Mercuri u, Saturnu etc. Aceste nume, considerndu cre-
dintia via si pietatea crestiniloru din sedi i primi, cu greu
potemu presupune se le fi primitu ei in botezu, deca nu le
ar' fi avutu de mai inainte. Dar' desi aceti cretini si-au
retienutu numele pgne, totui si au schimbatu modulu
de vietia si moravurile pgne imbraciosindu si deprindiendu
cu zelu ferbinte credinti' a si virtuile sublime ale religiunei
crestinesci, c si cum ar' fi prevediutu c voru veni dle
triste, cndu muli parenti din ignonrantia si vanitate voru
puue fiiloru sei nume pgne, caror' a apoi dnii voru fi
propui din part ea Besericei, c modele de vietia cretina
demna de imitatu, si c asia si aceti cretini nimicu se nu
aiba in sine pagnu afara de nume, si precum cretinii vechi
prin abnegatiune si sntieni' a vietiei loru si au incoronatu
numele cu gloria si ondre ctu a fostu induse in catalogulu
sntiloru asia si cretinii de mai trdu prin vieti' a loru
snt a se-si sntiesca si numele pagnu ce li s'a impusu.
Ret i enerea numelui avutu, inainte de botezu se pare '
a o fi pretinsu chiaru si relatiunile vietiei sociali si civili,
cci deca toti adulii botezai si-ar' fi schimbatu numele
de mai inainte, in multe cauri numai cu mare gr eut at e
s' ar' ti potutu constat identitatea persdnei, si asia s' ar' fi
nascutu incurcaturi.
Am dsu c adulii de regula si dupa increstinare -si
pstrau numele avutu c pgni, dar' aflamu si esceptiuni
dela acesta regula.
Asia Pontificele romnu s. Stefanu botezndu pre o
femee cu numele Adrias o numi in botezu Neo, era alteia
numita Paulin' a -i dede numele de Mari' a (Baron ad. a.
259 n. 11). Socrate ne spune c Aticu pre Athenae o
numi in botezu Eudoci ' a (Socrat. hist. eccl. 1. 7. c. 21) ;
era in vieti' a sntiloru se narez c: sntulu martiru Pet ru
Balsamu intrebatu despre numele seu, r espunse: Dupa
numele parintiescu me chiama Balsamu, era dupa numele
ce l'am primitu in botezu me chima Petru ( Surius
Vita sanct. 3 Jan.
t
) .
Cndu se botezau infantii seau li se puneau numele
vre unui sntu, seu se formau nume crescine noua. Anume
se puneu.
1. Numele snt i l oru, cari vinu in ainte in snt ' a
Scriptura mai alesu in Testainentulu nou precum Mria
Simionu, Paul u, Joanu, Pet r u, etc. In Beseric' a Alesandrina
pre tempulu episcopului Dionisiu (-(- 264) crediutiosii cu
mare predilectiune puneau prunciloru sei numele sntiloru
apostoli Pet r u, Paulu, si Joanu (Eusebiu hist. eccl. 1. 7. 25).
Fiendu-c beseric' a veneza c snta si unele persdne din
Testamentulu vechiu, de ace' a si numele acelor' a le aflamu
inca de pre la inceputulu cretinismului c nume de botezu.
Ma si numele ngeriloru in specia alu archangelului Mi-
chailu inca li se impuniau prunciloru cu ocasiunea incres-
tinarei, e lucru cunoscuii c mai muli imperati Bizantini
se-au numitu Michailu.
Dr. Isidoru Marcu.
va urma).
Incunosciintiare.
Concursulu de primire in convictulu gr. cat. romanu
din Sigetu se va tiene in 11 Augusu st. n. In acelu in-
stitutu se primescu teneri gr. cat. romni din Maramuresiu
si pre spesele asociatiunei pentru cul t ur' a poporului romanu
din Maramuresiu, r' pre lng plata de 150 fl. pre anu
scolaru teneri si din Maramuresiu si din alte parti. Re-
cursele suntu a se tramite pana in 15 Augustu la Prea On.
Domnii Titu Budu, Directorulu convictului in Siugatag
p. u. Akna Sugatag.
(Neorologu) Absolonu Siarlea, ore cndu parochu si
protopopii gr. cat. alu Sebesiului dupa unu morbu indelungatu
impartasitu fiendu cu ss. sacramente ale moribundiloru a
incetatu din vitia la 21 Juliu a. c. in Blasiu in alu 58-lea
anu alu etatei si alu 34-lea alu preoiei, Studiele teologice
si le a facutu defunctulu in Seminariulu archidiecesanu in
anii scolastici: 1 8 5V2 1 8 5
4
/
6
. Dupa primirea sntului
sacramentu alu ordului fu dispusu c pastoriu sufletescu
in Tiapu, care parochia o administra cu zelu si prudentia
30 de ani, era in cei patru ani din urma funciona c
parochu si protopopii in Sebesiu.
') Numele si -lu schimba si monachii, cndu depunu voturila
monachali, precum si pontificii romni, cndu intra in demnitatea
papala. Celu dintaiu pontifice, cre si-a schimbatu numele e fostu
Joanu XII. (956964) numitu mai inainte Octavianu.
Partea scolastica.
Rescriptulu ministrului reg. ung. de culte si
instruciunea publica adresatu sub Nrulu
25,412 ctra tote jurisdictiunile besericesci
diecesane.
Cunoscendu s t ar ea cea napoi at a si negl esa a
i nst r uct i unei desemnul ui in scolele popor al i , amu
pr ovocat u consi l i ul u de i ns t r uc i une r egni col ar i u, c
se se ocupe cu cest i unea aces t ' a si cu pr i vi r e la
i nal t i ar ea i nst r uct i unei desemnul ui at t u i n scolele
popor al i , ct u si in pr epar andi i se faca unu pr oi ect u.
Subcomi si unea exmi sa di n si nul u consi l i ul ui de
i ns t r uc i une, dupa una desbat er e mer i t or i a aflndu de
l i psa, c i nai nt e de t ot e se st udi eze s t ar ea act ual a
a i nst r uct i unei desemnul ui di n cest i une, spr e aces t ' a
asemna mi j l ocul u, c di n diferite pr t i ale t i erei se
i-se t r ami t a l ucr r i de ale scol ari l oru spr e vedi r ea
i nst r uct i unei desemnul ui in scolele popor al i , i n pr epa-
r andi i l e de i nvet i at or i si i nvet i at or ese si mai cu sema
i n scolele de pr axa al e aces t or ' a.
Acest u pr oi ect u alu subcomi si unei i nt i mpi nndu
apr obar ea n os t r a : avemu onor e a r ecer c T. , c se
bi nevoi i a al ege u n ' a d d u e di nt r e scolele popor al i
de sub j ur i sdi ct i unea-ve, si at t u di n acest ea pr ecum
si di n pr epar andi el e si di n scolele de pr axa al e aces t or ' a,
ce event ual u ar ' fi sub j ur i s di ct i unea-Ve, a Ni t r ami t e
pana pr e la i nceput ul u l unei lu August u a. c. desemne
de al e scol ari l oru spr e a vedi i ns t r uc i unea desemnul ui
di n acel ea scdle.
Cestiunea sclei medie unice in Itali'a*).
Ilustrulu brbat descla D. Erodi in prima-
v e r a anului 1888 a facutu una caletoria scientifica prin
Itali' a, si precum insusi scrie, a aflatu pre terenulu
afaceriloru sclei medie una adeverata fierbere febrila,
carea pot c chiar' atunci -si aj unsese punctulu seu de
culminatiune. La ordinea dlei er limb'a greca si scl'a
media unica, chiar' asia, c si la noi astad, si starile
nstre de acum c si cum ar' fi numai copi'a celoru ce se
intmplau pre atunci in Itali'a. Ministrulu Boselli, cndu
a primitu del Bacceli portofoliulu instructiunei publice,
si-a esprimatu neindestulirea facia de sistemulu invetia-
mentului de acum si d a se intielege, c n' ar' fi in contra,
c limb'a greca se fia facultativa si se se infientieze scl'a
media unica. Abea c resun acst'a in tira si indata
se porni una lupta in contra limbei grece si una agitaiune
prelnga scl'a media unica. Legat i une de represent ant i
se duse la ministru, gratulndu ministrului si rugndu-lu,
c se-si realiseze ideile scapat e. Pres' a cu emotiune t ract a
*) Dupa Dr. Erodi Bla.
cestiunea greca, si in cercurile profesoresci nu er vorba
despre altu ceva. In Neapolu, chiar' cndu deput at i unea
merse la ministru, una asia iritatiune er pent ru acst' a
miscare, cum e pre la noi cu ocasiunea alegeriloru de
deputati. Intrga opiniunea publica er in contra propunerei
obligate a limbei gr ece; abea se afla omu de specialitate,
carele se-i prind part e limbei grece si celu ce o fcea
acst' a, o fcea cu finisce si cu blndetia si nu cuteza a
vorbi apriatu facia de torentele celu mare. Ministrulu a
primitu bine deputatiunea neapolitana si i-a pusu in
prospectu, c va eliber tinerimea de sub invetiarea obli-
gatre a limbei grece. A conchiamatu consiliulu de in-
st ruc i une; comisiunea acestui' a (Giunta del Consiglio su-
periore d' istruzione) a decisu favoritoriu prelnga prerea
ministrului ; dar' in consiliulu completu Josue Carducci
proisorulu din Bolognia a facutu opusetiune poternica,
dupa carea cu maioritate se enuncia, c cestiunea nu e
destulu de cpta si trebue studiata mai in detaliu. La
cte-va dle ilustrulu barbatu se duse la ministru. Venindu
in vorba si cestiunea limbei grece, pre ministru l'a aflatu
necasitu, dar' si-a esprimatu speranti' a, c cestiunea nu
preste multu o va aduce de nou pre tapetu si are prospectu,
c atunci afacerea se va isprvi amesurat u dorintiei s' ale.
E de insemnatu, c in Itali' a nu e vorba de a st erge
totalu limb' a greca, ci numai de a o face facultativa. De
aci se ple vede, c miscarea nstra anti-greca nu e
singuratica; in alte locuri inca se ocupa cu cestiunea
acst'a. Deci neci nue nu ne este iertatu a ne eschide
dinaintea ei. Numai ctu cestiunea trebue se o tractmu
cu snge rece, cu circumspectiune si cu considerare la
relatiunile nstre patriotice.
Italienii sunt forte neindestuliti cu sclele loru, si
mai alesu cu sclele medie clasice. Acst'a se pot audi,
vede, esperia pretotindenea, pre unde numai se intrce
omulu. Cu acst'a te primesce ministrulu, acst'a ti-o
esplica cpeteniile instructiunei, acst' a o resuna pres' a c
represent ant el e opiniunei publice ; dar' neci chiar' muncitorii
instructiunei inca nu se ferescu a o mrturisi acst' a.
Numai ctu fia-care caus' a o cauta in altu ceva. Acst' a
neindestulire neci decum nu -si ie inceputulu seu de acum' a.
Necesitatea de a reforma scl'a media deja de multu se
recunsce si de multu se cauta modulu deslegrei. De
unu sechi dice profesorulu Riccardo Folli nu afla
modulu, cum se-si organiseze sclele, acomodndu-le acelea
dupa traditiuni, clima, datine, dupa caracterulu poporului,
indigintiele deosebite, relatiunile politice si dupa pret en-
siunile vietiei moderne. Dela sclele j esui t e pana Ia
sistemulu austriacu, dela institutiunile prusiane pana la
celea francese, tte le-au incercatu; dar' despre scle
italiane in intielesulu, precum se pot vorbi despre scle
42
pr us i a ne , a us t r i a c e , a ngl e s e , s pa ni o l e s e a u a me r i c a ne , fi a
a c e l e a b une s e a u r e l e , ne r i vo r b a nu pot fi . Nu s e
po t di c e , c a r ' fi l i ps i t u e s pe r i me nt a t i uni l e s i pl a nur i l e .
A fo s t u s i di n a c e s t e a de s t ul u. Inc e pndu de l a l e gi l e
na po l e o ni c e di n 1802 pa na l a o r di na t i uni l e da t e de mi ni s t r ul u
de a c um Bo s e l l i , ne i nt a l ni mu c u o a s i a mulime de legi,
ordinatiuni regesci si ministeriali, inctu abea suntemu in
stare a-le tiene si numerulu si ale insir dupaolalta. Celu
ce studiza si face cunoscuta instruciunea italiana n
continuu vine in confusiune, nesciendu, in care punctu de
tempu se stagneze cu lucrrile sale, pentru-c se pdte
ntmpla, c relatiunile, ce astadi le face cunoscute, mne
deja cu totulu le afla schimbate, restornate. Dreptu
are Hippeau, cndu li- imputa italianiloru, c cu focu din
regiuni sudice se ocupa de reformele scolastice. Nicairi
neci una stabilitate. Neci tmpu nu lasa dispusetiuniloru
singuratice, c se li- probeze poterea de vitia, deja le
arunca la una parte c pre unele ce nu suntn cores-
pundietdrie. Fierberea febrila, nepacienti'a, mncarimea
de a renoi numai daune potu causa pre unu terenu, unde
singuru ponderarea matura, prob'a mpreunat cu esperintia
lunga, si reformarea descpta potu ave resultate, potu
nasce desvoltarea intensiva, intarirea. Pre acestu terenu
italianii suntu directu opui anglesiloru, la cari stim'a facia
de relatiunile sustatdrie si traditiunea istorica suntu con-
ditiuni inomisibili in tote miscamintele, din care causa tote
institutiunile loru porta pre sine timbrulu desvoltarei istorice.
In Itali'a reformarea dsa a instructiuuei e impreunata
cu schimbarea repentina a ministriloru de instruciune.
Fia-care ministru si-a datu silinti'a, se creeze ceva nou,
c se schimbe cea ce a fostu dupa ideile s'ale seau dupa
proiectulu altor'a, de multeori se restrne cu totulu in locu
se fia fostu intaritu si perfectiunatu insitutiunile aflate
de bune.
Riccardo Folli in opulu seu scrisu despre sclele
medie italiane insira 52 de legi instructiunali si proiecte
de legi despre tmpulu dela 1859 pana la 1881, cari
planizau regularea causei scleloru medie clasice sub sin-
guraticii minitrii de instruciune. Celea mai multe din
acestea institutiuni urmau unele dupa altele asia de repede,
inctu in scle abea aveau resultate visibile. Precum pot
vede ori si cine serie Folli schimbarea planuriloru de
invetiamentu, ordiniloru reloru si a esameneloru n'a avutu
de resultata ameliorarea scleloru nstre ; la ce se pot
adauge, c neci nenumeratele planuri totu mai nue nu
potu nasce acelu resultatu ; pentru-c precndu cu celea
precedente colarii devinu distrasi, cu celea din urma
propunerea pierde nu pucinu din intensitatea sa, derece
profesorii ncepu a dubita re acea ce propunu astadi, nu
vine in contradcere, cu cea ce trebue se propun mne.
Pana la anulu 1800 aprpe iu intrga Itali'a a dominata
scl'a media unica clasica, si er impartita in specialitatea
de gramatica, humanistica si retorica; propunerea se res-
tringea cu totulu la tatina si prelnga ea la unu picu de
filosofia si matematica. Revolutiunea francesa, carea a
restornatu t t e i ns t i t ut i uni l e s c o l a s t i c e s i a vo i t u s e puna
i n l o c ul u c ul t ur e i c l a s i c e pr e c e a s c i e nt i fi c a , pr e ve ni ndu c u
a c s t ' a i de i l e mul t o r u cugettori moderni, a schimbatu pre
unu tmpu si relatiunile scleloru din Itali'a. Un'a dintre
schimbri a facut'o decisiunea marelui senatu din Casalpin'a
adusa la anulu 1798, carea er ndreptata contra limbei
latine. Inse precum in Franci'a s'au scolatu oratori po-
ternici in legislatiune spre aperarea desi nu esclusiva a
clasicismului si pre acel'a l'au reasiediatu in scle, asia si
in Itali'a au imbraciosiatu din nou propunerea limbei latine
si grece, dar' prelnga acst'a n'au neglesu neci scientiele.
Incepndu dela 1800 au susceputu in unele scie prelnga
limb'a latina si greca si propunerea unoru scientie, cari
incepu a forma bas'a propunerei, cu deosebire in Lombardi'a,
in Toscan'a si Veneto. In Piemontu inse pana la 1840 a
fostu singura dominanta scl'a latina, in carea se preda
pucina aritmetica, geografia si istori'a patriei.
In 4 Octobre 1848 cu legea lui Boncompagni refor-
mndu-se intrga caus'a scolastica, ministrulu Mameli in
proiectulu de lege lucratu de elu la anulu 1850 -si aduce
aminte numai de scl'a media latina; inse legislatiunea
reieptndu-i proiectulu, s'a depusu bas'a instructiunei
technice (direptiune reala). De atunci, pana in tmpurile
mai nue n'a fostu vorba neci despre scl'a media clasica,
neci despre scl'a media numai scientifica unica.
Scl'a media bifurcat (clasica si technica, s'a siste-
misatu in Itali'a cu legea fundamentala de instruciune
alui Casati din 1859. In acst'a direptiune dupla a ina-
intatu si inaintza si astadi scl'a media italiana, in alu
crei sistemu, dar' mai vrtosu in disciplin'a si planurile
ei de invetiamentu au schimbatu mai multu.
In contra celoru due scle s'a vorbita adeseori in
presa, in parlamenta, disputndu-se, c acestu sistemu nu
se pot s us t i e n , c u de o s e b i r e s ul e ve ndu-s e i n c o nt r a l ui ,
c i n fo r m' a s a de a c um nu c o r e s punde ne c i c a r a c t e r ul ui
po po r ul ui i t a l i a nu, ne c i i ndi gi nt i e l o r u vi t a l i , ne c i r e l a -
t i uni l o r u po l i t i c e . Ne nume r a t e l e i de i , i nt r e di fe r i t e l e pl a nur i ,
c a r i s ' a u a dus u pr e t a pe t u de s i ngur a t i c i di n t mpu i n
t mpu s e a u i n mi ni s t e r i ul u de s pe c i a l i t a t e , pr e no i , c a r i
de pr e s i nt e t r e b ue s e ne o c upmu c u c e s t i une a s c l e i
me di e uni c e , ma i de a pr pe ne pot i nt e r e s a . Pr o i e c t ul u
l ui Se r gi de s pr e s c l ' a me di a uni c a (s c uo l a uni c a ). Gi us e ppe
Sergi, pr o fe s o r u de a nt r o po l o gi a , ma i na i nt e i n Bo l o gn' a ,
de pr e s e nt e l a uni ve r s i t a t e a di n Ro m' a a pr o pa s i t u c u
pr o i e c t ul u s e u l a 1881, i n c a r e l upt a pe nt r u s c l ' a me di a
uni c a s c i e nt i fi c a dupa s i s t e mul u l ui Bain s i Spenzec. Se r gi
a r t a i n o pul u s e u Le s c uo l e c l a s s i c he i n It a l i a ", c a c e a
c ul t ur a ge ne r a l a , s pr e c a r e a ni s ui e s c u c u s c l e l e me di e
c l a s i c e i t a l i a ne de a s t a di , nu- a jungu ne c i c um, s i dupa
c e -s i d una c r i t i c a de s ve l i t a s i ne c o nt e s t a b i l a de s pr e
a c e a c e dc e pub l i c ul u de s pr e ut i l i t a t e a gi mna s i i l o r u s i a
l i c e e l o r u s i de s pr e r e fo r m' a a c e l o r ' a , de s pr e a c e a , c a s i a
numi t e l e e s a me ne de ma t ur i t a t e gr e l e (e s a mi di l i c e nza
liceale) cum sunt si cum se tienu, despre acea, c ctu
invtia in acelea din l iteratura si din scientie, despre
utilitatea eserciarei inspectiunei si despre pusetiunea morala,
intelectuale si materiala a profesoriloru : ajunge la con-
clusulu, c n sclele acestea lipsesce resultatulu in pro-
portiune cu tmpulu si cu ostenl'a, si cumc in acelea si
succesulu celu mai bagatelu nu e stabilu, ci numai tran-
sitoriu. In a du'a parte a opului seu arta, c dupa sine
cum ar' trebui se fia scdl'a media italiana. Elu tiene, c
trebue ruptu cu trecutulu si sclele trebue reformate in
bas' a loru, pre acelea base, cari le asmna studiele scien-
tifico si pedagogice si resultatele acelor'a. Sclele trebue
se aiba direptiune educatria si in tient'a loru finala trebue
se fia cu considerare nu numai l a individu ci si la folosulu
rasei, trebue se amelioreze si famili'a si naiunea. Numai
curagiu t rebue, dce ; de totu t rebue i nt rerupt u cu trecutulu,
pentru-c semistatutele suntu netrevnice, daunse. De
duedieci de ani indesiertu au cautatu vindecarea reului,
pent ru acea din nou t rebue inceputu acea, ce e ratiunalu
si practicu.
Tinerimei trebue data un' a at are crescere, care pre
fia-carele se -lu duca in acea pusetiune, ctu se-si pota
pst ra si cresce poterile naturali, r' scderile si slabi-
tiunile in individu si generat i une se le micsioreze si se le
del at ure. Fia-care tineru t rebue se fia t at a de familia si
cive; pent ru ace' a t rebue se capete una at are crescere,
inctu se pota desleg acestea due probleme, afara de
acea, c t rebue se ocupe recare pusetiune seau miestria.
Educat i unea individului t rebue condusa in at ar e di-
rept i une, nctu nu numai se-si pota cascig binele seu
fsicu, moralu si intelectualu, ci acest'a se-lu pota sustien
si pre sm'a generat i unei venitrie. Pent ru-c dca e
drept u, c copilulu t rebue ingrigitu dela nascere, mai ntiu
cu educatiune fisica, acui intelectuala si morala, asia de
al f a part e e drept u si acea, c celu ce voiesce a midiloci
acst ' a educatiune acel'a t rebue se si pricpa eserciarea
acestei obligaiuni frte grel e. Celu mai natural u si celu
de ntiu educatoru inse fiindu tatalu si mam' a, tatalu
trebue se cunsca tte acelea midilce de educatiune, cu
cari pot se-si faca copii sanitosi si tari, acusia morali si
inteligeni, pentru-c se se pota lupta cu greuttile vietiei.
Asia e acst' a si in privinti' a administratiunei. Tinerii
t rebue educati in totu ce pot deveni spre avantagiulu
causeloru publice in locu se fia silii a esperia pre totu
pasi ul u, c represent at i i comunali seau provinciali nu
cunoscu neci elementele scientieloru vietiei sociali, seau
neri acea nu sciu, cari suntu conditiunile si recerintiele
vietiei seau fericirea unui poporu. Pent ru acea acestea
studie se formeze bas' a educatiunei publ i ce; numai dela
acestea studie, cari elu le numesce educatiunali, pot
ascept unu venitoriu mai bunu alu poporului seu, numai
prin acestea devine tinerimea mai serisa si mai pucinu
usioratica. Acestea studie deoparte formza caracteru de
omu seriosu, si dau conoscientie ponderse si folositrie,
precndu de alt'a parte nu oprescu calea c fie-care in-
dividu se-si cascige acea cualificatiune individuala, la carea
ar e inclinare si voia, c in vitia cu acea se-si cascige
fericire.
Sergi in genere neaflndu studiele clasice de acomodate
spre scopulu acest'a elu voiesce a pune c basa acestoru
studie de educatiune instruciunea scientifica, prest e totu
eschidiendu limbele morte, ca pre unele ce nu suntu de
folosii pent ru acel' a, carele voiesce a fi unu tata de familia
ce are se-si crsca copii seau unu cive inteligenii si voiesce
a lucra spre binele conciviloru sei. In locu de acst' a ar'
face obligatorie limbele vii: frances' a, germn' a, angles' a.
Obiectele de invetiamentu, cari dinsulu voiesce se se
propun, suntu urmatriele :
I-a gr upa: Scientie biologice, a) El ement e biologice,
b) Zoologi'a si botanic' a, c) Anatomi' a si fisiologi'a omului,
d) El ement e de mineralogia si antropologia, e) scientie
aplicate : Higien' a.
Il-a grupa : Scientie fisico-chemice. a) Fisic' a, b) chemi' a.
III-a gr upa: Matematic'a. a) Ar i t met i ca si al gebr a,
b) Geometri' a si trigonometri' a.
IV-a gr upa: Scientie psichologice. a) Psichologi' a, b
Logic' a, c) Etic' a, d) Asocialogi' a.
V-a gr upa: Istoria literaturei natiunali. a) Limb' a,
b) Li t er at ur ' a.
Vl-a grupa : Istoria i geografia, a) Istori' a cul-
turala, b) Geografi'a.
Vl l -a gr upa: Limbele moderne, a) Frances' a, b)
Germn' a, c) Angles' a.
VIII-a gr upa: Limbele morte, a) Lat i n' a facultative.
Acestu sisterau de invetiamentu s' ar' estinde pre siese
ani si ar' fi deobligatoriu pent ru toti acei' a, cari se gatescu
pent ru carier' a practica si oficiala de orice direptiune, seau
cari ret ragendu-se la propri et at ea loru voiescu a se ocupa
cu economi' a, si rasi pentru acei' a, cari mergu la comerciu.
In fine pent ru cei ce se gatescu pent ru una cari era scien-
tifica cursulu de invetiamentu ar' fi de optu ani, si ar' fi
obligatoria limb' a latina si greca, inse fra c se se im-
pucinze seau se se restringa obiectele de mai susu,
formndu acestea part ea intregitria in misibila si pent ru
cultur' a generala a invetiatului.
Celealalte proiecte de legi referitrie la scl'a media
unica italiana si sistemele de invetiamentu ce au fostu in
valre tmpu mai scurtu seau mai lungu, in clasele inferire
au mersu de invetiamentu unicu, in celea superire bifur-
catiunalu. Celea mai nsemnate proiecte de invetiamentu
tte au acestu caracteru. Cei mai destinsi barbati de
sttu, minitrii, meni de specialitate suntu aderenii acestei
direciuni. Acestu sistemu a fostu in valre pre tmpulu
republicei cisalpine dela 1803 pana Ia 1807, mai departe
in regatulu italianu dela 1807 pana la 1814, sub domni'a
austriaca in regatulu lombardo venetianu dela 1814
pana la 1834 sub ministrulu Lanza, in Piemont dela 1850
pana la 1855 in Toscan' a in 1859 si in 1860 mai departe
42*
in Itali'a sudica in 1860; in atare spiritu au redactatu
proiectu de l ege: filosofulu Bertini, minitrii Mamiani,
Mateucci, Coppino, Corentii; aderenii acestui sistemu
suntu: senatorulu Nigrii, profesorii Mantegazza, Mestica,
si cei mai destinsi fruntai din Itali'a.
Despre acst'a specia a sclei medie unice italiane
suntu asia de multe planuri si proiecte, inctu despre
scola unica bifurcatiunala se vede a fi de lipsa a serie
separatu.
(va urm).
Legile scolastice.
(Continuare din Nr. 20).
II. Cam trebue se se prte colarii in scla.
1. colarii pregatiti bine cu lectiunile invetiate suntu
indetorati a veni la scla.
2. Tinerii scolari inainte de a intra in scla se-si
finsca tte lipsele, caci pana la 10 re nimenea nu v fi
licentiatu se sa afara, se-si curatisca caltiunii de tina
seau nua, si vestmentele de plia, nua si pravu, apoi in
tta liniscea se intre in scla.
3 . colarii dupa ce intra in scla se salute pre in-
vetiatoriulu si conscolarii loru cu salutarea crescinsca:
Laudese Isusu Christosu !" apoi vestmentele superflue
p. e. mantu'a, palari'a seau caciul'a punendule la loculu
destinatu si mergndu, respective asiedienduse la loculu
loru se -si repeteze leetiunile, inse far de alarma, seau a
conturb pre cineva in deprinderile loru.
4. Deca cutarele scolariu ar' veni trdu la scla, e
indetoratu a spune invetiatoriului caus'a intardierei, dar'
se nu mintisca, caci mintiun'a nu pot remane nepedepsita.
5. Scolariloru dupace intra in scla li este opritu strinsu
a vorbi cu vecinii loru, seau se mble dintr'unu locu in
altulu. Mai in colo li este opritu a pr seau acus cu
nedreptulu pre cutarele dintre conscolarii loru. Se nu se
cotsca pre bance seau msa. Se nu-si puna petirele pre
bance. Se nu dorma, ci stndu cu capulu oblu in susu, se
fia cu ateniune la vorbele si esplicatiunile invetiatoriului.
Mai incoio scolariloru le este opritu a strica paretii, feres-
tile, a tai bancele, seau alte obiecte si mobile scolastice,
cci afara de pedps'a meritata prinii loru suntu detori
a repara celea stricate. colarii se nu-si strice crtile,
recuisitele, vestmentele si alte obiecte de instruciune.
Scolariloru le este opritu a instrain vestmentele, obiectele
de instruciune unii dela altii, cci celui ce odata a furatu
mai multu nu i-se da crediementu si unulu c acel'a nu
va incungiur pedps'a meritata. colarii din gluma se nu
ascund crtile, recuisitele seau vestmentele altor'a. Se nu
-si mangsca si strice crtile seau se serie pre eie nimic'a
afara de numele seu. Se nu-si venda, schimbe seau presen-
teze crtile, recuisitele, si vestmentele loru, cci nu suntu
proprietatea loru, ci a parintiloru loru, inse celu ce are
dua crti seau recuisite de scrisu se mprumute pre ve-
cinulu seu, cci religiunea crescina inca demanda: Se
iubesei pre deaprpele teu si se-lu ajuti in lipsa!"
6. Dca cutarele scolariu a aflatu in scla, pre strada
seau veri unde crtile, recuisitele seau ori ce obiectu a
eonscolariloru sei, acelea indata se le predee proprietariului,
invetiatoriului seau printelui scolariului, ce a pierdutu ob-
jectulu aflatu. Dca cutarele scolariu objectulu aflatu nu
-lu v preda proprietariului seu, invetiatoriului, unulu c
acel'a se v judeca de furu, si nu v incungiur pedps'a
meritata.
7. Inainte de a se incepe prelegerile, colarii sco-
lndu-se in petire, si punndu-si manile la olalta cu tta
pietatea voru dice rogatiunile: ^Imperate cerescu! Prea
snta Treime!" Tatalu nostru!" Nascatrea de Dom-
nedieu!" si rogatiunea pentru dobndirea cugetului bunu
la invetiare: Isuse remni cu mine!"
8. Cndu e tmpulu de a recita lectiunile, numai
tonulu acelui'a scolariu se se auda, care respunde si
dca cutarele scolariu ar' dori a respunde in loculu celui
provocatu, se v roga de Invetiatoriu prin aredicarea are-
tatoriului dela mn'a drpta si cu cuvintele: Me rogu
domnule Invetiatoriu poftesce a me intreb pre mine '"
9. Dca cutarele scolariu e provocatu se respunda,
scolariulu se va scola in pitire, apoi punndu-si manile pre
banca si inchinndu-se cuviintiosu se respunda cu tonu inaltu
si respicatu cautandu in faci'a Invetiatoriului seu a persnei
ce -a datu intrebarea; era dupa ce a respunsu asemenea
inchinandu-se v siede in banca.
10. Scolariloru nu le este ertatu a ajuta pre colegii
loru la respunsu, ci fiecare va respunde precum sci,
deci suntu oprite tte sioptirile si inspiratiunile, cci prin
acst'a nu le ajuta conscolarii loru, ci mai vrtosu i- strica,
asteptndu respective lasandu-se c si de alta data i- voru
ajuta prin sioptire, se voru negliga cu totulu.
11. Scolariloru nu le este ertatu a mnca sub pre-
legeri, ci demanti'a inainte de 8 re si la 10 re cndu
suntu lasati la aeru liberu, apoi dupa amdiadi inainte de
2 re si la 4 re cndu asemenea suntu lasati la aeru
liberu se mnce din merindea loru propria, dar' sub pedpsa
le este opritu a se intinde la altui'a si a cere dela altulu
pane seau ori ce nutremente.
12. Dca cutare scolariu sub decursulu prelegerei
pentru ceva lipsa urgenta ar' voi a merge afara, va
face cunoscutu Invetiatoriului prin aredicarea aretatoriulni
dela mn'a drpta si rogndu-se cu cuvintele : Me rogu
domnule Invetiatoriu binevoiesce a me las afara!" apoi
iu cea mai mare linisce se sa afara si terminandu-si
Iips'a, in cea mai mare linisce se intre rasi in scla si se
se asiedie la loculu seu.
13. Dca colarii demanti'a la 10 re si dupa amdi'a
la 4 re suntu lasati la aeru liberu se -si stmpere fomea,
setea si terminandusi lipsele, la tmpulu defisu de Inve-
tiatoriu in cea mai mare linisce se intre ra-si in scla.
14. Deca i nt ra in scla cut are persna onorabila fia
aceea din clas'a poporului seau a inteligintiei romane, sco-
landuse in pitire o voru saluta cu cuvintele: Laudese
Isusu Christosu!" si voru sta in pitire pana li se va face
semnu pentru siedere, cndu apoi in semnu de multiamita
pentru grat i ' a dobndita voru di ce: Multiamu frumosul"
Cndu se va i udepart diti scla acea persna ra -si o
voru saluta d cndu: Laudese Isusu Chri st osu!"
15. Cndu se cetesce catalogulu, fia care scolariu
se respunda pentru sine insu-si si anume: scolndu-se in
pitire si inchinndu-se cuviintiosu va di ce: De facia sum! "
dupa acea ra-si v siede in banca.
16. La finea prelegeriloru colarii asemenea se voru
roga, dndu multiamita profunda lui Domnedieu sntulu
pent ru cele invetiate si aud t e in scla.
17. colarii cndu dcu rogatiunile at t u in scla,
ctu si in beserica seau acasa, se se rge cu tta pietatea,
se nu caute in l at ur i , se nu rda seau vorbsca unii cu
al t i i , caci unii ca acesti'a nu voru incungiur pedps' a
meritata.
18. colarii dupa finea rogatiuniloru de multiamita
doi cu doi in ordu frumosu si liniscea cea mai mare voru
esi din scla si voru merge acasa.
19. Scolariloru sub pedpsa le este opritu a enar
parintiloru seau altor' a cele ntmplate in scla afara de
cele invetiate.
III. Cum trebue se se prte colarii pre strade,
in vinia, cmpu si pdure?
1. colarii mergndu acasa dela scla, pre st rade se
se prte cu tta cuviinti'a si liniscea, ca ori cine i-ar' vede
se le laude port area loru morala si esemplara.
2. colarii cndu mergu acasa dela scla seau de
acasa la scla si pre st rade se intlnescu cu cutare persna
onorabila fia acea de natiunalitatea nstra seau de naio-
nalitate st r ai na, aredicndu-si palariele seau caciulele de
pre capu in tonu liniscitu si cu reverintia se o salute cu
salutrile acomodate pent ru acea persna.
3. Deca colarii pre st rade se intlnescu cu cut are
cersitoriu nefericita fia romanu seau de alta naionalitate
se -lu salute cuviintiosu. Scolariloru sub pedpsa aspra le
este opritu pre cersitori seau alti nefericii a-i despretiui,
se-i itniteze defectulu seau se-si bata jocu de nefericirea
lui, se rda si se-lu necassca, ci aducandu-si aminte de cu-
vintele Mntuitoriului Christosu, care dice : Se nu necagiesci
si amaresci pre celu nefericitu si necagitu ci -lu ajuta dupa
potintia, si deca ti- lipsescu midilcele de ajutorare, se-lu
compatimesci, caci cine se indura si intinde mila aju-
toru celoru nefericii si misiei, seau cine se impartasiesce
in nefericirea acelor' a, face o fapta genersa, carea o voiu
remunera cu viti' a fericita din imperati' a cea cersca
si acel' a pot spera c lu- va ajuta si Tatalu meu celu
cerescu!" Deci si colarii ptruni fiiudu de acestea snte
cuvinte a domnedieescului Mntuitoriu, se fia cu indurare
|1 si comptimire facia de cei nefericii si orfani si dein
i | putien' a loru merinde se le intinda acelor' a.
| 4. Scolariloru le este opritu ca pre strade se pasisca
afara din ordu, se mance, se faca sgomotu seau se st ri ge.
Se nu se bata, impinga si injure unii pre altii. Se nu dee
nume de batjocura unii altor' a. Se nu necagisca pre cei
ce n' a sciutu lectiunile seau pentru ceva a fostu pedepsii.
Se nu arunce cu bulgari si lemne dupa cani si vite. Se
nu fuga si scrcisbe dupa cara si sanii. Se nu steia pre
cale pentru ceva lipse.
Scolariloru le este opritu cndu suntu inferbintiati
se bee apa rece, caci usioru potu se capete inflamatiune de
plumni, dein care afareori se potu cura.
Scolariloru le este opritu, rn' a a mnca nua, a se
sania si a se turisi pre ghiatia, ra ver'a a se scalda in
apa, acarei afundme nu o cunoscu.
7. Scolariloru le este opritu a se sui pre pomii si
arborii loru seau a altor'a, caci usioru potu se cada josu
frngudu-si cutare membru corporalu.
8. Scolariloru le este opritu strinsu ca, acasa in
gr adini, cmpu, pduri si vinia se se intinda la ceva
obiectu straiuu.
9. Scolariloru le este opritu a strica garduri l e, pondi
seau alte obiecte a parintiloru seau ale altor' a.
10. Scolariloru li se demanda ca pre st rade, acasa,
in cmpu, pduri, vinia, seau veri unde se intlnescu cu
ceva persna onorabila, st ndu in pitire si aredicndu-si
palari' a seau caciul' a de pre capu, se o salute cu reverintia.
IV. Cum trebue se se prte colarii in beserica, la in-
mormntri si procesiunile religise?
1. colarii in Domineci si Serbatori suntu indetorati
ca la Vecernii si sntele Liturgie se fia de facia.
Beseric'a fiindu cas'a lui Domnedieu sntulu, sanctu-
ariulu snteloru Sacramente si loculu sntu de unde ne
inaltimu rogatiunile pie de cerere si multiamita la tronulu
Majestatii divine, cndu dara colarii in Domineci si serbat ori
mergu la s. beserica, se fia cu privire la urmatriele :
2. In Domineci si s. Serbatori cndu se t rage clo-
potielulu dela scla, colarii imbracati, spalati si periati
frumosu se se adune la scla si la tmpulu defisu de In-
vetiatoriu doi cu doi in ordu frumosu si in finisce se mrga
la S. beseri ca.
3 . colarii intlnindu-se pre strada cu ceva persna
onorabila se o salute frumosu.
4. colarii dupa ce intra in s. Beserica se -si faca
cruce si indhinndu-se ctra s. altariu se cuprind loculu
destiuatu pentru dusii.
5. colarii ordinati pentru ministrare in cea mai
mare finisce se mrga in sntulu altariu si se se imbrace
cuviintiosu.
6. Seolariloru sub pedpsa aspra le este opritu c
in s. beserica se rda, vorbsca, injure seau se se intrca
cu spatele ctra sntulu altariu, ci suntu detori se se rdge
cu tdta pietatea, se cnte frumosu si se ingenunchie.
Scolariloru li se dernnda, c inainte de a merge la
s. beserica se-si finesea tote lipsele cci deca a i nt rat u
odat in beserica nimenui nu-i este iertatu a esi afara,
pent ru c prin esirea afara se conturba servitiulu Domne-
dieescu; inse deca cutare scolariu pentru morbu seau alta
causa urgent a ar' fi necesitatu se esa din S. beserica, se
v rog de Invetiatoriulu prin aredicarea aretatoriului dela
mn' a drept a si in tdta liniscea, fara tropote v esi afara,
dupa indepartarea lipsei cu tdta liniscea va intra in snta
Beserica si se v asiedi la loculu seu.
7. colarii trecui de 10 ani in totu anulu si deosebitu
in S. Paresemi suntu detori a se mrturisi si a se impartasi
cu s. Cuminectura.
8. colarii cndu sub supraveghi area Invetiatoriului
voru merge la nmormntarea unui colegii alu loru, a unui
autiste besericescu seau scolariu a unui binefacatoriu a
s. beserice si a scdlei se se ordineze in ordu frumosu doi
cu doi, apoi pre strade, la cas' a mortuala si cemetieru se
se porte ca in s. beserica, se cnte se se roge si se in-
genunchie.
9. colarii la s. Plosale cndu voru esi in tiarina la
sntrea grneloru, la botezulu Domnului Christosu cndu
voru esi la ru la sntrea apei, pre strade, in tiarina si
Ia ru se se porte cu tdta cuviinti' a se se rdge, se caute
si se ingenunchie.
10. Toti acei colari, cari in s. beserica, la inmor-
mntri si ceremoniele religiose ar' conturb servitiulu
domnedieescu prin sioptire, risu, vorbire, sfada si injuraturi
aspru se voru pedepsi ; era pentru clcarea acestor' a legi
scolastice amesuratu erorei fcute de colari se voru
pedepsi dupa meritu.
Semnatu in Let ' a mare (Bihoru) 1890 Juni e 20.
Petru D. Kardos.
docente.
Caldur'a.
(Prelegere practica din fisica).
Pertractare.
/. Caldur'a si producerea ei.
Aci am o bucata de fieru. Ie tu ciocanulu acest' a si
bat e fierulu mai multu t empu! Punei acum degetulu pre
fieru! Cum e? Fierulu e caldu. Ce a produsu caldur' a in
fieru? Cum potemu noi produce cal dur' a? Prin ciocanire.
Iea cremenea acest' a in mna si apoi o lovesce cu otielulu
(amnariulu) acest ' a! Ce sare din amnar i u? Schintei. Prin
ce s'a produsu schinteile (foculu)? Prin lovire. Fr eca i
bine manile de olalta. Ce semtiesci? Cldura. Ce faci
iern' a cndu ti frigu la urechi ? Mi-le frecu. Freca cru-
ceriulu acest' a de cidreci. Ce observi? C cruceriulu s'a
incaldtu. Prin ce e ai produsu cldura in mni, urechi,
cruceriu ? Prin frecare. Pent ru ce se incaldiesce ferestrulu
cndu taiamu lemne cu elu. Pent ru c se freca. Ce se
intmpla cu sfredelulu, cndu sfredelimu? Se incaldiesce.
Prin ce se nasce si in sfredelu caldur' a? Prin frecare.
Care a observatu vre odat c se se fi aprinsu osi' a carului
Pent ru ce s'a apri nsu? Pent ruca s'a frecatu de butucu.
Ce facu omenii cu osi'a c se mpiedece frecarea prea mare.
Cum t rage faurulu rafulu si pentele pre rota, calde
seau reci ? Calde. Pent r u-ce? Pent ru-c fierulu prin caldura
se intinde, frigulu apoi era le cont rage si asia stringe mai
bine rtele seau alte pri ale carului. Pent ru-ce crepa
pocalulu, deca -lu punemu pre cuptoriu fierbinte ? Pent ru-c
fundulu pocalului se incaldiesce t are de cuptoriu, se estinde,
se desface de cele-alalte pri si asia crepa.
Aci amu unu vasu plinu cu apa rece. Se tnemd
vasulu acest' a de asupra lampei de spi r t u! Ce observai?
C ap' a incepe a da afara. Pent ru-ce nu incape apa in
vasu dupa-ce s'a incaldtu? Pent ru-c caldur' a o-a estinsu
si asia are lipsa de spaiu mai mare.
Aci am o tieve de sticla terminata in unu globurelu
in care se afla mercuriu. Baga globurelulu in apa calda
si apoi uitate ce se ntmpla cu mercuriulu ! C mercuriulu
nu mai incape in globurelu si se inaltia susu in tieve.
Pent ru-ce se inaltia mercuriulu susu in t i eve? Pent ru-c
caldur' a a estinsu mercuriulu si asia acel' a are lipsa de
spaiu mai mare. Baga acum globurelulu in apa r ece!
Ce observi acum ? C mercuriulu s'a scobortu in globurelu.
Pent r u-ce? Pent ru-c frigulu l'a contrasti si asia incape
intr' unu spaiu mai micu.
Se mai facemu unu esperi ment u! Aci am o besica
de j umet at e inflata. Se tuemu besic' a deasupra lampei
de spi rt u! Ce schimbare observai pre besica? C besic' a
se infla mai t are. Cu ce e plina besi c' a? Cu aeru. Ce
a estinsu aerulu din besi ca? Caldur' a.
Cu ce corpuri (obiecte) amu facutu esperimentu spre
a ne convinge despre acea, c caldur' a estinde corpurile,
r' frigulu le cont rage? Amu facutu esperimentu cu globulu
de fieru, cu ap' a, cu mercuriulu si cu aerulu. Ce feliu
de corpu e fierulu? Fierulu e corpu solidu. Ce feliu de
corpu e ap' a? Ap' a e corpu fluidu. Ce feliu de corpu e
aer ul u? Aerulu e corpu gazosu. Asiadara ce feliu de
corpuri estinde caldur' a. Caldur' a estinde corpurile solide,
fluide si gazse. Ce schimbare face recl' a in acelea
corpuri ? Recl' a le contrage. (Aci pdte lu invetiatoriulu,
c unele corpuri solide prin caldura trecu in st are fluida,
adec se topescu de e. cr' a, ghiati' a, pl umbul u; celea
fluide trecu in st are gazsa, evaporza scadindu caldur'a
din o stare fluida trecu in stare solida.
IX. Termometrulu.
Pr e bas' a influintiei ce are caldura asupra corpuriloru,
omenii invetiati au aflatu unu instrumentru, cu care potemu
mesur caldur'a chiar' asia precum mesurmu de e. unu
fluidu cu litr'a. Instrumentul u acest' a se numesce ter-
mometru s'a pregatitu in 1714. Ce feliu de instrumentu
au aflatu omenii invetiati ? Au aflatu unu instrumentu, cu
care potemu mesur caldur'a. Cum se numesce instru-
mentulu acel'a ? Se numesce termometru. Cndu s'a pre-
gatitu primulu termometru? In 1714.
nainte de a ve spune, cum se pregatesce termo-
metrulu se vedemu, cari -i suntu partile. Precum vedei
termometrulu este o tieve de sticla intr' o forma de l arga
prest e totu loculu, earea in part ea din josu se termina
i nt r' unu globurelu, r' part ea din susu e ast upat a. Glo-
burelulu si tievea de j umet at e suntu mplute cu mercuriu
(argintii viu). Tievea cu globurelulu suntu intarite pre o
lespede de lemnu seau de metalu. Din ce parti sta t er-
monietrulu? Di nt r' o tieve de sticla din josu terminata
intr' unu globurelu. Cum este tievea preste totu loculu?
Int r' o forma de larga. Cum este partea din susu a ter-
momet rul ui ? Astupata. Ce se baga iu t er momet r u? Mer-
curiu. Se ample tievea cu mercuri u? Nu se ample ci
numai globurelulu si tievea de j umet at e. De ce este
intarita t i evea? De o lespede de lemnu seau de metalu.
Au vedi ceva semne pre l espede? Ma da nisce linii.
Liniile acestea se numescu graduri , cari art a gradulu
mai micu seau mai mare a caldurei. Cum se numescu
liniile de pre l espede? Graduri. Ce art a graduri l e?
Gradulu mai micu seau mai mare a caldurei.
Acum se vedemu, cum se pregatesce termometrulu.
Bagamu globurelu in o apa fierbinte. Ce observai pre
mer cur i u? C se suia in susu. Asia e si dca n' ar' fi
ast upat a tievea, ar' curge afara. Punctulu acel' a pana la
care se suie mercuriulu in apa fierbinte se insmna cu o
linia. Lini' a acst' a se numesce punctulu de fierbere,
fiindu-c atunci, cndu art a mercuriulu gradulu acest' a,
asi e de mare caldur' a, inctu ap' a fierbe. Unde este
punctulu de fierbere? In capetulu din susu a tievei.
Pent ru-ce se numesce punctu de fierbere? Pentru-c dca
se suie mercuriulu pana la punctulu acest' a, asi e de
mare caldur' a inctu ap' a fierbe. Acumu voiu bag glo-
burelulu in zapad' a ce se topesce. Ce observai acum?
C mercuriulu se contrage si se cobora. Loculu unde st
mercuriulu in zapad' a ce se topesce, se insmna cu 0 zeru,
care se numesce punctulu inghiatiarei, pentru-c dca
mercuriulu se scobdra pna la punctulu acest' a, asi de
t are scade caldur' a, inctu ap' a ingbiatia. Cu ce e in-
semnat u punctulu de i nghi at i are? Cu zeru. Pent ru-ce se
numesce punctulu acest' a punctulu ingbiatiarei ? Pent ru-c
dca mercuriulu se scobdra pna la punctulu acel' a caldur' a
scade asi de t are, inctu ap' a inghiatia. Spatiulu dintre
punctulu de fierbere si de inghiatiare se impartiesce in
80 de prti, cari se numescu graduri de cldura. In cte
prti se impartiesce spatiulu dintre punctulu de fierbere
si de i nghi at i are? In 80 prti seau graduri . Cum se
numescu gradurile acestea ? Graduri de cldura. Spatiulu
di nt re punctulu de inghiatiare si de fierbere se pote
impart si intr' o 100 seau 180 graduri . (Se arta). In
cte prti se mai pote imparti spatiulu dintre punctulu de
fierbere si inghiatiare? In 100 seau 180 graduri .
Ungu osiele carului. La mora, cndu nu e macinisiu oprescu
pietrile, pentru-c si acolo se pdte nasce focu. Cum?
Asi, c fra graunt i e pietrile s' ar' freca tare de olalta,
s' ar' incald si ar' aprinde partle de lemnu. Aci am ddue
lemne uscate, vino si le freca de olalta. C lemnele sunt
calde. Vedei mai de multu asi -si fceau omenii focu,
c frecau ddue lemne uscate de olalta pna se aprindeau.
Cum -si faceu menii mai demultu focu? Asi c frecau
ddue lemne de olalta.
II. Conducerea caldurei, conductori buni si rei de cldura.
Cndu facemu focu in cuptoriu, numai cuptoriulu se
incaldiesce seau si aerulu din chilia? Nu se incaldiesce
numai cuptoriulu, ci si aerulu din chilia. Dca iu apa
rece tornamu apa calda ce se ntmpla cu cea r ece? Se
incaldiesce pucinu si acea. Tine fierulu acesta rece in
mna mai multu t mpu! Ce observi acum, totu asi rece
e? Ba nu, ci s'a mai incaldtu. De ce s'a incaldtu? De
mna. Asi e copii, caldur' a din mna a trecutu in chilia.
Asi dara caldur' a dintr' unu corpu remne in elu seau
t rece intr' altu corpu? Nu remne, ci t rece in altu corpu.
!j Ast' a se numesce conducerea caldurei. Cum se numesce?
Conducerea caldurei.
Se facemu acum esperimentu, c se ne convingemu,
i c ore tdte corpurile primescu intr' o forma cal dur' a! Aci
i am unu acu de st ri caui t u; tne unu capetu in flacar' a
; luminei? Ce observi? C aerulu s'a incaldtu. Dar' numai
i capetulu din focu s'a incaldtu? Ba nu, ci si celu din
' mna. Asia e copii, caldur' a din flacra a trecutu in
I capetulu acului si de acolo dela prticea la prticea a
j trecutu pna la mn' a ta. T ne acum paiulu acest ' a in
I flacra! Ce observi ? C a arsu capetulu din focu a paiului.
Dar' capetulu din mna incaldtu-s' a ? Nu s'a incaldtu.
' Din aceste ddue esperimente ve poteti convinge, c nu
! corpurile primescu intr' o forma caldur' a, cci suntu corpuri,
I cari primescu iute caldur' a si o conducu mai depart e prin
i intregu corpulu din prticea in prticea. Atari corpuri,
1
fiindu-c primescu usioru cldura si o conducu mai depart e,
' se numescu conductori buni de cldura. Suntu inse
corpuri, cari primescu pre incetulu caldur' a si numai in
i punctulu acel' a, unde se incaldiescu si nu o conducu mai
! depart e, at ari corpuri se numescu conductori rei de
I cldura. Cari corpuri se numescu conductori buni de
; cl dura? Acelea, cari primescu usioru caldur' a si o conducu
1
mai depart e. Cari corpuri se uumescu conductori rei de
! cl dura? Cari primescu caldur' a pre incetulu si numai in
punctulu acel' a unde se incaldiescu si nu o conducu mai
' depart e. Conductori buni de cldura sunt u: fierulu, aram' a,
argintulu, plumbulu, mercuriulu cu unu euvntu metalele
! tdte. Spune-mi si tu vreo cti-va conductori buni de
cl dura! Fierulu, aram' a etc. Couducatori rei de cldura
! sunt u: perulu, pns' a, paiele, fenulu, crbunii, zapad' a,
! penele, lemnulu etc. Cari suntu conductori rei de cl dura?
| Paiale, perulu, pns' a, fenulu etc.
Cndu voimu, c se se conduc iute caldur' a, ce
conductori folosimu ? Folosimu conductori buni de cldura.
Iu dl'a de fieru seau de pamntu fierbe mai iute ap' a?
In dl'a de fieru. Pent ru-ce? Pentru-c fierulu e condu-
ctorul bunu de cldura si impartasiesce iute caldur' a cu
ap' a. Ce vestminte t rebue sa folosimu i eru' a? Vestminte
de lna. Pent ru-ce? Pent ru-c ln' a e conducatoriu reu
j de cldura si nu primesce asia usioru caldur' a din corpulu
! nostru. Pentru-ce -si punu ieru' a tierenii paia in incal-
: ciaminte ? Pentru-c paiele sunt conducatorie rele de cldura
j si prin urmare nu se recesce asia curundu petiorulu.
| Pentru-ce acopere femeile jarulu cu cenuia? Pent ru-c
I cenuia e conducatoriu reu de cldura si asia j arul u nu
j se stinge iute. Ce t rebue se facemu, c se nu inghietie
j iern' a pomii tineri? Trebue se-i invelimu cu paia. Ce
t rebue se facemu cu fntnile cu pumpa, c se nu inghietie
ap' a in ele ? Trebue se le invelimu cu paia. Pent ru-ce
trebue se invelimu pomii tineri si pump' a fntnei cu paia ?
i i Pent ru-c paiale suntu conductori rei de cldura si nu
I lasa, c a s e inghietie ap' a si pomii tineri. Cndu inghiatia
I semenaturile, cndu e zpada seau cndu e ierna seca.
Cndu e ierna seca. Pent ru-ce nu inghiatia, cndu suntu
j acoperite cu zpada ? Pentru-c zapad' a e conducatoriu reu
i de cldura si nu lasa, c se esa caldur' a din pamentu.
\ Asia e copii, zapad' a e ca unu acoperementu pre semenaturi.
Pent ru-ce punu faurii manunchiu de lemnu la instrumentele
| de fieru, cu cari mbla in focu (de es. clesce)? Pent ru-c
\ lemnulu e conducatoriu reu de cldura si asia nu se arde
| j la mna.
|! Deci, cndu voimu c se treca iute caldur' a di nt r' unu
i | corpu intr' altulu, ce corpuri t rebue se folosimu? Con-
ductori bunii de cldura. Si atunci, cndu voimu ca se
nu esa asia iute caldur' a dintr' unu corpu? Folosimu con-
ductori rei de cldura.
111. Caldur'a ntinde corpurile, frigulu le contrage.
Se vedemu acumu copii, ca ore cldura nu face ceva
schimbri in corpuri ? Aci am copii o veriga de arama
prin care t rece usioru globulu aeest' a de fieru. Se in-
caldmu Ia lamp' a de spirtu globulu! Probeza acum, c
ore trece globulu prin veri ga! Nu trece. Ore pentru-ce
nu trece acum? Pent ru-e e mai mare. Ce l'a mar i t u?
Caldur' a. Se lasamn acum globulu, c se se recesca era
(mai iute se recesce, deca -lu lasamu in apa rece). Probeza
acum, c ore trece prin veri ga! Acum trece. Asiadara
ce schimbare face caldur' a si recel' a in corpuri ? Caldur' a
le intinde, er' recel' a le contrage.
Iern' a, cndu e frigu, mercuriulu se scobora si sub
punctulu de inghiatiare. C se scimu, cum e de mare
frigulu, spatiulu de sub punctulu de inghiatiare inca -lu
impartiescu in graduri , dar' numai pna la 32 fiindu-c
la gradulu aeest' a mercuriulu ingb.iatia. Gradurile de sub
punctulu de inghiatiare se numescu graduri de frigu. C
se scimu cum e de mare frigulu, ce facemu si cu spatiulu
de sub punctulu de i nghi at i are? Lu- impartimu in graduri .
In ct e? In 32. Pentru-ce numai in 32? Pentru-c la
gradulu aeest' a mercuriulu inghiatia. Cum se numescu
graduri l e acest ea? Graduri de frigu. (Aci pote aminti
invetiatoriulu c in impartirea spaiului dintre punctulu
de inghiatiare si fierbere in 80, 100, 180 graduri numai
at t ' a deosebire e, c cu ctu e iinparttu in mai multe
graduri , cu at t ' a -su mai mici acelea. Asia de e, la
termometrulu cu 80 graduri Reaumur 4 graduri sunt egale
cu 5 Celsiu si cu 9 Fahrenhei t ).
Termometrulu este unu instrumentu tare folositorii).
Cu termometrulu scie gradinariulu, c ore florile din
florria au destula cldura ori ba. In spitalu inca cu
termometrulu sciu, c ore prea multa, prea pucina seau
numai destula cldura e pentru morbosi. Medicalii cu
termometrulu scie, ctu de mare fierbintiela are morbosulu
(Esaminare) etc.
Iiesumare.
Ce semtmu noi la radiale sorelui si lng focu? Ce
semtmu unde e pucina cl dura? Est e diferintia intre frigu
si cldura. Ce numimu t emper at ur a? Ce numimu focu?
Pamentulu nostru de unde -si capeta caldur' a? Cum potemu
noi produce cl dura? Spune-mi yre-o cteva esemple?
Prin ce potemu noi impiedec frecarea prea mare dintre
doua corpuri. Caldur' a dintr' unu corpu remne in elu
seau trece intr' altulu mai rece ? Ce numimu conducerea
caldurei? Int r' o forma primeseu tote corpurile cal dur' a?
Cari corpuri se numescu conductori buni de cl dura?
Numesce-mi vre-o civa conductori buni de cl dura!
Cari corpuri se numescu conductori rei de cl dura?
Numesce-mi conductori rei de cl dura! Deca voimu c a s e
se latiesca iute caldur' a, ce conductori folosimu? Spune-mi
vre-o cteva esempl e! Deca voimu, c se ramna mai
multu tempu caldur' a intr' unu corpu, ce conductori fo-
losimu? spune-mi esempl e! Ce schimbare face caldur' a si
frigulu pre corpuri? Spune-mi mai multe esempl e! Ce
corpuri estinde cal dur' a? Ce schimbare face frigulu pre
acestea corpuri ? Cum se numesce instrumentulu, cu care
potemu mesur cal dur' a? Cndu s'a pregatitu primulu
t er momet r u? Cari suntu partile t ermomet rul ui ? Cum se
numescu liniile de pre tabla, tablitia? Ce art a graduri l e?
Cum se afla punctulu de fierbere? de i nghi at i are? Pentru-ce
se numesce punctu de fierbere? De i nghi at i are? Cu ce e
insemnatu punctulu de inghiatiare? In cte parti egale
este imparttu spatiulu dintre punctulu de inghiatiare si
fierbere? Suntu graduri si sub punctulu de i nghi at i are?
Cum se numescu? Cte sunt u? Pent ru-ce numai 32? Spre
ce se folosesce t ermomet rul u? P. TJngureanu.
Esamenulu de maturitate.
La gimnasiulu superiora, gr. cat. din Blasiu mat uri t at ea
decurs in urmatoriulu moda:
Absolvenii de clas' a VIII s'au insinuatu la esamenu
de mat uri t at e toti 24. Doi din acetia fusera relegati in
anulu trecutu (
1 8 8 8
/
8 B
) la esamenu de repet i r. Ambii au
repettu clas' a c studenti ordinari si unulu s'a insinuatu
la esamenu de mat uri t at e c absolvente din anulu scolasticu
curente, r' celalaltu s'a insinuatu pre bas' a testimoniului
scolasticu din anulu trecutu. Toti 24 au fostu admii.
Esamenele scripturistice au foslu in 15, 16, 17, 19,
20 si 21 Maiu. Trei insi necorespundiendu cerintieloru
pentru esamenele scripturistice au fostu relegati la esamenu
de repet i r preste unu anu.
Esamenele orale s' au tinutu in 1617 Juni u sub
presidiulu Ilustritatei sale domnului Dr. Erodi Bla, consil.
reg. si directoru scol. supremu alu districtului Clusiului.
Comisariu ministerialu a ostu Magn. s'a domnulu Dr. Abt.
Antal, prof. p. o. la universitatea din Clusiu, era comisariu
metropolitanu fii Rssmulu domnu canonicu Gavrila Popu.
Di nt re cei admii la esamenu oralu s'a judecat u
maturu cu prestatiune eminente" 1 ; maturi cu prestatiune
bunu" 8; maturi cu prest at i une suficiente" 6; nematuri 6.
Dintre cei declarai nematuri trei s'au relegatu la
esamenu corectorul dupa trei luni, r' trei s'au reieptatu
pre unu anu.
Maturi s'au declaratu :
Boeriu Virgiliu (pr. bunu)
Botianu Nicolau
Brumboiu Moise (pr. bunu)
Craciunu Rotnulu (pr. bunu)
Dobo Romulus (pr. bunu)
Gram' a Gabrielli (pr. bunu)
Laslo Valeriu
Moldovanu Nerv' a
Neamtiu Joanu
Papp Corneliu
Pat aceanu Eugenu (pr. emin.)
Popescu Valeriu (pr. bunu)
Suciu Juliu
Voda Laurianu (pr. bunu)
Vui' a Silviu (pr. bunu)
(dupa Program' a gimnasiala".
Rogmu pre stimaii
abonai , cari i nca nu si-au
achi tatu abonamentulu, se bine-
voi sca a ni trami te preti i i lu.