Sunteți pe pagina 1din 4

I N r . 1 5 .

Tiena, domineea 8/00 maiu 1866.


Et de t i e i ofi i n sept emana: Me r c n r i - a ,
Vi ne r i - a si Domi ne c ' a , oa ndu o cla intrga,
candu numai di umetfe, adeca dupa mpmentulu
impregiurariloru,
fretlttln de prnomertlne:

1
' ' p e n t r u A u s t r i a :
po M U intregu 7 & a. v,
diumetaie de anu 4 .
pitrariu ' ' 2 n i ' ,
p*' i ru' R om n i a s i S t r I n e t t e : > '
pe. aou Jfttrepu 15 fl. T, .
diumetat de anu , 8
B patratta i ' W
, Prenumerat i uni l es e facu, l a. toti dd. i\respun-
dinti a-i nostri , si d'adreptulu a tei aet i i i :
(Stadt, "Wallnschgpsa. Ni . :8, Me l a n i n , , n"A
e
sunta se adres si corespundintiele, ce privescu
Redaclanea, admi ni stMtU i tti ' s' u '"pWdMitr'a;
ee vor fi nefrancate, nu se vorprimi, rat cel e
anonltrte rl l Tor publica. ' ' ' " '
Pentru an u n c i e si alte comunluatium de
regit prtvatu se respunde cste; 7 <y. de. li typ,
repeti ri l e.se facu cu pretiu scadiutu. Pretiutu
ti mbrul ui cate 30 cr. pentru tri a.. data-, -'se
anteci pa. Spedi tur' a: SehuU erstrasse Nr, 11
' ulde se primescu insertiun, ' ' ' '
sis
Pefttm s. serbatori le ro.Vato-
lieiloru, fiindu t i pografa nchisa
dona due, numerulu venitoriu Ta
esi numai joi sera. ^
' Tiena 7/19 maiu.
'cin e pace. Intr'adeveru ele sunt
suprindiatrie in momintele ce t<5ta Eu-
rop'a
resbelului. Daca ne incercmu s ni le
splicmu, ne vedemu d'odata impinsi in-
tr'unu caosu de contradiceri. Altmintre
acst'a e cursulu eveniminteloru de mai
Iungu tempu, si lumea crede c Drouyn
totu asi de putienu cunsce tendintiele
monarcului seu, ca RusV su Prussi'a.
Pacea s'ar mediloc.prin congresu,
va s dica totu ideea favorita a Impera-
tului Napleon, dar neincercata inca de
Europ'a, carea mai' crede ca resbelele
sunt chiamate a susine cestiuni politice
si juridice.
Nu scimu daca aceste sciri merita
crediamentu deplinu, dereptaceea ne re-
tienemu de veri-ce comentariu, numai le
insirmu. Prim'a scire o respandl diua-
rium La Pat rie d'in 17 I.e. afirmandu
c representantele Rusei br. 'Budberg,
alu Angliei lordulu Cowley si ministrulu
de estem alu Francii Drouyn de Lhuys
au statoritu liniamintele principali a le
unui program, ce cuprinde trei cestiuni,
anume a Veneiei, a principateloru Schles-
wig si Holstein, si in fine a reformei con-
fdratiunei nemtiesci. Drouyn ar fi in-,
sarcinatu cu redigerea unei depesie ce ar
fi 8 se trimit cabineteloru de Viena,
Berolinu si Florent'a. Acsta depesia
elu o va aterne inca in septeman'a ac-
st'a baronului Budberg si lordului Cowley,
si poi se va indrept catra locurile de-
stinatiunei.
Consuna cu aceste-a scirile ce K.
Z. " le primesce d'in Paris, d'intre cari a-
mintimu numai urmtori'*: Propunere
de congresu vine de la Angli'a si RusVa,
tote cestiunile pendinti s'ar aduce inna-
intea unui foru mare europeanu. In ordi-
nea prima ar fi cestiunea principateloru
nemtiesci, in a du'a a Ventlei, si numai
in fine va fi vrba de reform'a confede-
ratiunei nemtiesci, cci seprevede cumca
prin regularea celorudua cestiuni d'an-
taiu se vor provoca in Grermani'a nisce
schimbri teritoriali.
Aceste sciri desl binisioru latite,ma
avur si a supr'a bursei infuintia buna,
totui diurnalistio'a se face a nu le crede.
D'in parte-ne, pentru a le judeca,
credemu c e de lipsa a lu in conside-
ratiune dua mominte, si adec: fiindu
relatiunile diplomatice ncordate in gra-
dulu supremu, cumca n'a eruptuinca res-
belulu, nu ni potemu splic de catu cu
negotiatiunile diplomatice, ce de pr-
senta se referescu daca esistu de
securu la congresu.
Alu doile momentu e c de candu
se ivi de nou ideea congresului, diurna-
listic'a nemtieca ce eprime prerile ce-
loru de la guvernu, nu s'a dechiaratu
inca neci pentru neci contr'a. Asta pro-
cedura ne face s credemu c ce&tinea
tochi'a in desbatere. '!
Fie veri-cum, caus'a Austriei prer dij
ce merge dobandesee ip Europ'a totu mai
1
mare, popularitate. Candu scriemu aceste-
sir, senatulu confederatiunei nemtiesci
tiene siedintia, precum ni spuse ieri
unu telegramu. n acst'a statele secun-
darie nemtiesci vor provoca pe Austri'a
si Prussi'a s arte n^otiyulu inarmarei
loru. E mai multu de catu seciiru, c
Austri'a prin respunsulu ei, va reesi in-
vingatria.
D'in tote aceste sciri bune, daca am
conchide cu securitate la pace, am fi pr
mari optimiti.
Conferinti'a de la Paris in caus'a
Romanlei, de vom crede * telegrame-
loru incepe a fi noconsecinte, pri-
inindu propunerea Turciei de a decreta
Romniei unu hospodaru (domnu) alesu
de ea. Nu ne mirmu daca scirile se con-
tradicu adese, cci turburarea e generala
in Europ'a, avemu inse incredere deplina
ia fraii nostri de preste Crpati, cari in
epoe'a regenerarei loru, numai a ctiga
drepturi potu voi, dar nu a perde. Se
latiesce prerea a d impamentenire lui
Carolu I, ca conferinti'a s nu, pdta dice
c au alesu strainu.
Despre uuiunea Transilvaniei cil
U ngari'a.
Fraii nostri magiarii nu potura inca
cu arguminte s -i conving pre Romanii
Transilvneni cumca uniunea Transilva-
niei cu Ungari'a ar fi limanulu celu mai
bunu de scpare pentru naea natiunali-
tatei si a fericirei loru, cea btuta dea-
tate venturi.
Ori-ce faptu, dupa ce s'a conceputu
in ideea, se desbate de tote laturile, si
candu e recunoscutu de bunu, numai a-
ttmei are dreptu a intr in fasea a du'a:
nceperea realisarei lui.
"** Uniunea Transilvaniei cu Ungari'a,
Romanii n'au recunoscut'o inca de buna
d'in puntulu de vedere alu natiunalitatei
loru, cci nu li se dede garantie, cu tote
aceste-a ea trecu in fasea a du'a.
Credeamu c in acsta fasa, fraii
magiari cari compunu majoritatea dietei
de'n Pesta, vor nisu a tracta cestiunea
de uniune intr'unu modu re-care inspi-
ratu de intentiunile de a impac pre Ro-
mani cu acsta causa, a li o imbrac in-
tr'unu vestmentu ce ar pot forrn preten-
siuni la gustulu Romanului.
Dar srtea nstra si asta data, ca
mai totu deun'a, ni meni insielrea in
sperantie. Romanii, zeloi pentru auto-
nomi'a seculara a tierei loru, pentru a-
ceste sentieminte si alte interese nu potu
gasi recompensatiune in principiele ce
comissiunea emisa de dieta ungursca
voiesce a le statori de cinosurain cestiu-
nea de uniune.
Abi 2 3 Romani pupar mand-
tum ce-i trimitea la Pesta si se grbir
pre scaunele dietei, candu fraii magiari
prin procedura loru contribuira la hota-
rirea celor'a cari - desl putieni - r - se
mai cugetau c re s mrga su ba? Ac
sciu si acesti-a ce' Wi s ascepte dela
' diet' ungursca.
Candu imperiulu ne chiama la Vie-
'na, ni vorbesce de afaceri comune
r
car
receru pertraptarea loru constitutiunala
omuna."Am pot deci pretinde ca si cei
ce ne chiama' la Pesta, s motive pre-
rea loru aretandu-ne afacerile comune ca-
ri, in interesulu tuturor'a, nu potu fi per-
tractate de catu numai in comumt. Pana
acum'a nu ni se spuser de feliulu-acest'a
de catu numai nemzetegysg, "> unicuhi
motivu, pentru care inse s nu se su-
pere pre ndi* fratii ftiagi&ri daca li spu-
nemu adeverulu Romanulu nu. se po-
te entusiasm, avendu i elu consciinti'a
natiunalitatei sale proprie eterogene fa-
lia c nemzetegysg.
Daca nu ni aretara afacerile comune,
if vor tinde a formula uniunea in
mo'du s nu sparia pre autonomistii Tran-
silvaniei, locuitorii in majoritatea abso-
luta a acestei tiere? Respunde la acst'a
pr apriatu ^principiele. ce comissiunea
pentru uniune voiesce a le innaki la
validitate. . "
nt rebe finantiare Voiescecomis-
siunea Transilvani'a s depind cu
totulu dela Ungari'a.
- Guvernulu regiu Trnsilvanu s se
desfiintieze cci este in Buda Consiliulu
reg. ungurescu de Locutienintia.
Cancelari'a de curte a Transilvaniei
dupa prerea comissiunei nu me-
rita sorte mai buna de catu guvernulu
regescu.
Tribunalulu supremu alu Transil-
vaniei s se desfiintieze, pentru c si
in cele judeciaie Trni'a ares depind
de la Ungari'a.
Pe langa aceste-a s mai adaugu
inca principiele, c privilegiele natiunei
sasesci se sustienu si in cele-a ce nu con-
vinu natiunei romane, ra secuii vor fi
obieptu de ingrigire desclinita a legela-
tiunei unguresci.
Ou aeeste-a cugeta fraii magiari c
vor castig simpatiele Romaniloru pen-
tru uniune? Nu se pt, ra daca cum-
va scopulu loru e tocm'a contrariulu, a-
tunci i asecurmuc si-lu ajungu deplinu,
s nainteze numai totu pre acsta cale,
si ei vor contribui a spori partit'a cea
mare a autonomistiloru, caror'a si pana
acum'a, comissiunea de uniune statorindu
numitele principie, li fac siervitiulu celu
mai bunu.
In fine inca un'a li mai spunemu
fratiloru magiari. Ni aducemu a minte
de tempulu in care diet'a Transilvaniei
decisese ca tribunalulu supremu alu Tra-
niei s-si aiba resiedinti'a in Viena. Ma-
joritatei romane nu-i venia bine la soco-
tla acsta decissiune, si fraii magiari,
diuariele loru: se insotira cu noi, pentru
a mrturisi cu totii c e bine, ca Trni'a
s -si aiba a casa tribunalulu seu su-
premu. Deci i rogmu s fie consecinti
si acum'a s se insotisca cu noi, cu a-
tatu mai vertosu cci tribunalulu acst'a e
amenintiatu de a nU esste nicaire. Si mai
departe totu prin consecintia s marturi-
ssca cu noi c e bine ca Trni'a s -si
aiba cancelaria propria de curte, s -si
aiba a casa guvernulu seu regescu. Cea
fostu
5
atunci dreptu si bunu', nu pte fi
acum'a nedrept" si reu. Daca principiele
cbmissiunei de uniune s'ar haltia la
validitate, mai facendu si despusetiuni
deaclinite pentru sasi si secui, Traiei mu-i
remane neci atat'a, autonomia maear
catu unui muiicipiu d'in Ungari'al
Daca die#a s" va lu dupa prerile
comissiunei, cetiunea TransTa/na nu e
deslegata, ea apaire mane denom, si daca
cercustantiele o vor sili s adorma^-poi-
mane se trdiesce rasi, si asi'neince-
tatiu, natur'a lucruriloru.Acft'an'ar
fi spre mpcarea tendintielru natiunei
magiare, cu cele-a ale natiunei romane,
cu tote c
!
dorinti'a e coiffn!*.
S nu me insielu d. Vasalie Kt fi
disein Korunk"
1
c magiaarii Ia cestiunea
de uniune c,auta*s iee in considerafciane
faptorii) Trniei. Ar fi de dorifcu ca acestu
publicitu literatu s continue a 'desvlt
prerea sa. . ..
De la cei ce legiuescua supr'a nstra,
credemu c suntemu n dreptu 'a. pretindte
s ne cunsca. . .
Revista diuaristica.
Cu cele impartsite pana acum'a, d.
Jkai dic c a aretatu marginile intre
cari crede c s'ar pot desleg cestiunea
natiunalitatiloru.
Sciu pr bine dice, dens.ulu
c vor fi muli, cari voru dice la acestea,
c e pr multu" (!); alii ra, cari voru
striga, c e pr putienu.'
Apoi ambele contradiceri i se pare
c le va asculta cu rbdare, de ra-ce
scie c aceea e resplat'a naturala a celui
ce se intrepune, c adec: nici o parte
nu e indestulesce cu densulu.
Dar intrepunerea (kozvetits) in
fine trebuie s. se intemple, dice
inca in anulu acest'a si inca chiar i nJi -
lele mai de euren du.
Scfu apoi si aceea, c acst'a (intre-
punere su dm impa^iuiriMi natiunalita-
tiloru? Ref.) fljlp^l^l ^ufe asi deur-
ginta, asi de grabnica; sunt tienuturi n-
tregi, cari nu sentu greutatea acestei
cestiunij, daj'
(
ne. ajp^a . ^^ jjj toti, in
form'a aceloru cestiuni politice ardietre
cari de-aceea nu se mica inainte, de-a-
ceea nu se usiorza umerii nostri, cci
factoriloru politicei nalt totu dujn'a li
st in mana traffur'a d4n urto, prin care
potu d Ungariei siacu-matt: in' form'a
cestiunei natiunalitatiloru.,...
Eu multu me miru, c pe langa cu-
prinderea atatu de adnca a politicei
nalte, a situatiunei presintelui, totui d.
Jkai si consotii d. sale nu se nisuiescu
ca s incungiure acea trsura perieulsa
de siacu, ci chiaru densii s caute a fi
atatu de intielepti, ca prin fericit'a des-
legare a cestiunei natiunalitatiloru, s
pta trage centralisatiunei si absolutis-
mului o trsura nimicitre pentru totu
deuna siac-inatt!?
Bine c ungurii precumu'dieu
sunt inamici de morte ai-absolutismului
si a centralisarei, ine de. ce. nu; sunt a-
tatu de precaui ca s nu dee ei sengu' -,
anu hv Irtan'a mamidCilur'pria aterea
neindestulirei natiunalitatiloru? De ce nu
potemu ved macara unu pasiu facutu
d'in partea unguriloru spre ajungerea
fericirei comune, spre efeptuiiea adeve-
ratei egale ndreptiri? Ei remana
in cerbicia lorumortisiupe acelu terenu,
pe care natinalitatile nu potu
a se sinucide, pe continuitatea dr
istorica, si se vait nencetata carnea
ninw nn mai asealta de densii.
Si eu tte aceste-a. ungurii nepase-
tori ar dori ca s li abrein gara po-
rumbuliu fripta alu fericirei,
Intr' adeveru omeni de Eldorado,
si omeni de optimismul, daca nu ar
faee resi altor'a pe candu ei se. arunca
in abisulu neingrigirei.
Celu ce ar voi dice Jkai ca
s iaiparta Ungari'a in comitate, nu nu-
mai i dien aeeea e e-.'trdtorii)-de. pa-
tria, ci e e ren geografistn si mai rea
atrategistu.
Ori cine va posiede Ungaria, totu
de umi va sei, e aceea de la Carpati
pana la Dunrea de gio.su e numai o
t i ra.
In cestittnea teriftoiala, numai Croa-
tVa e aceea, care pote pune conditiuni.
SemkrtBir9mu sincera dice mai
departe c nua ungurii ora totu a-
tat'a ni e die lipsa ca s&se adneseze Cro-
atVa eatra mtoi, ca si Croaiei, cnUng-ari'a
s o adnesseze catra dens'a. (Adeea ori
cw eapulu de ptra/ori ptr'a de capu
a t my'aJ) Ungari'a productiva numai
prin CroatVa pote ajunge.la imic'a mare
prin carea vine in corelatiune cu lumea,
si ra CroatVa mica improductiva, de nu
se asociaa cit lJngntfa,si viisce s re-
mana separata, va veni in posesiunea
anei astfelu de pretiositati,. de carea na
va av nici una folosii, ma chiaru pri-
mesce nesce sarcine, de cari nu e har-
nica . . . .
Asi dara dice Jkai intre
CroatVa si Ungari'a brbaii indepen-
deni ai ambeloru parti caut s fie gafa
cu concesiunile cete mai l i beral e!
Dar' fatia cu Ardlulu, o, ac\ tre-
buie alta mesura, aci nu sunt de lipsa
c onc e s i uni l i be r al e (?!), su siovairi,
ci de-a dreptulu ca ptr'a de capa.
S-lu audimu numai pre diu, Jkai
liberalala.
Sunt anii dice cari si d'in
Transilvania aru face causa teritoriala.
Nicijfu-treime s spann (!), c pe acestu
terenu cu acei a nu nepotemu las in
negotiatiuui. TrausihairPa e pamentu
,nparu Atei>li<^nm eem
i-ile*ltuitorilof1i de1 t a i m ba (ms
a j k &OS, apoi aeitf
;
U egala indfep-
t Mt h^. jgj'enl*g-lu voa t t u? ) eu afla de
pSfi d k Jksa Ytoindn i focu i e
<ft& p a f eKMi i l t t patiUi **ele (?) iei
na voia vinde vre-ana pasiu.
Si cu aceste-a apoi am fi chiari cu
liberalitatea dlui Jkai si consotiloru sei,
s -i lasmu dara mai departe a visa de
Ungari ' a mare delaTis'apan' la mare,
lasa s calce ei poprele respective in
vi su, cci prin aceea nu nue, ci mai
multu loru si-strica.
Ea despre o astfelu de glorisa
Ungaria (dics Magyarorszg) nici candu
nu voiu incet a visa, pt c nici chiar
- in morte!
Cu aceste-a incheia Jkai, carui a-i
pofti mu, visuri usire!
Diet'a Ungariei.
Siedinti'a casei representantiloru d'in
1 7 maia c. n.
fu scurta forte, tien nunia j umet at e de ra.
Presi edi nt ele aret nisce scrisori sosite laa-
drea' a dietei, cari sesi i mpart i ra respectiveloru co-
misiuni. Eli ' aM ace 1 a r i u deput at u d'in Mercu-
ria i nTransi lvan' a,s-a predat u credent i unalulu,
La ordinea dilei fu report ulu comissi-
unei buget ari e, se incuviinti.
Presi edi nt ele insciintie'za c iticependu de
la 24 maiu, comissiunea de 67 in ftiai mult e
dile va tien siedintie plenari e i nnai nt e de
mdiadi, deci cele lalt e comissiuni vor t rebui '
s tiena siedintie in orele de dupa prandi u.
Jebeliu in 14 a lunei cariate.
Voiescu s descriu o i nt emplare ce lai n-
oeputulu lunei cestei-a a ocupaii locu in co-
mun' a ndstra, care, de si nu potu dice c e
trista, nu e nici i mbucurat re; cci nu arare^
ori se intempl, c speranti' a si molcomirile!
fneu pe omu s-si ui t e necosuri le si s-si pe' rda
t ri st t i ' a moment ana ne mai cuget andu si la
veni t ori u. Dara. claca eveni ment ul u d' in co-
mun' a nost re, pre care voiescu alu espune o-
chi loru st i mat ului celi t ori u, ar fi de i nsemne-
t at e personala su locala, at unci usi oru l'ain
pot lasa s t rca cu cele lalt e mult e, i nse fi-
i ndu c elu est e unul u d' i nt re cele nsemnat e,
ce adese ori se i nt empla, si at i nge nat i unali -
t at ea, nu pot u s-lu ret acu avendu t ot odat
sperant i ' a, c descoperi rea lui va i nvet pe
alii s se peesea de alt uln lui asemene.
La eveni ment ulu susu ami nt t u me" voi u
i nt ree, dupa ce voi premi t e, pent ru mai marei
chi ari t at e, put i nel e orduri relat i ve la t i enut ul u
su cerculu Ci acovi i in care se afla si comun' a
nst ra. Cerculu acest ' a are o poporat une
cam de 24000 locui t ori d' i nt re cari 4000 pot u
ti straiM Mt i MaUt at i i n>i*a% n cel el a r
mi i Imwkoti* suntu r Htai e iocuei
comfjWtu si fam se fie aniesMWpti cu alte
tiunatttirtLWregatorii cercului tjrtui-a inse
j ude cwret Kt l u pana la ; as tarii* omunalu nMi *
toti Ic natiafiaiitftte t et umni n, si afr* de 'S
di t r mtoti cot t una l fpfMtti fl te ajft fa,
nici cu lumn' a se-i caut* ctu/a la mdfact, pre
cum a facutu Di ogene.
Sub absolutismulu lui Bach mai vede-
am unde si unde cate unu notaresielu, ba
chiaru in Bezi r k
u
- ul u Ciaeovei aveam unu
adjunctu romanu si a. dara de candu a intra tu
constitutiunea au peritu t ot i car ou' ade aore.La
inceputuln erei acestei fericite (?) aveam in
t ot u cerculu trei notari romani, dara tut dttra
multu pana ee celu mai bravu d' i nt re ei, . M.
d'in Ghi l adu, trebui s-si ee diua buna, pent ru
c in timpii cei rei, respeci vei n an. 18t>.'l04
au suatuitu poporul u s nu-si vinda pament uri le
st rai ni loru s. a. fiindu d'in part ea unoru cori-
fei cu pungi pli ne acusatu si i nnegri t u naintea
fostului Dri. vice comite nemori t ori u Paphzi .
Ce-e drept u i nse,i n loculu aeestui-a veni altulti
ra romanu. Alu doile notariu romanu, omu
pacificu si modestu, remase si pana astadi in
comun' a lui, pent ru c domni' a lui nu e nici
catu mai putinii bui t ogat eu" se prt e sinre
venate, ci port a sinre negre.
Alu t rei le not ari u rom. er celu d'in co-
muin'a ndstra, ce la i uceput ulu luftai cestei-n
fu i nlocat u pri n unu magi aru! Trcs fa-
ci unt collegium," deci, ca s nu esiste cumv' a
vre unu complotu care ar lucra c o n t r ' a i n-
t e r e s e l o r u p a t r i e i , se reduse numerulu loru
la doi.
Pana aioi am voitu s me abat de la
usmu, deci acum ine rent orcu.
Caus' a, d' in care fostulu notariu romanu
d' in comun' a nostra a t rebui t u s cedez locu
magi arului . nu se tiene de insemnetatea ob-
j ept ului de care me oeupu, si cu atatu mai pu-
tienu, cu catu ea este forte elastica si pote fi
si earacteristcu, dest ula dura, c ea a esistatu.
Asi dara publieandu-se concursu la sta-
iunea vacanta de notarii, se aretara mai muli
concuren i d' intre cari cea mal mare part e erau
romanic par t pent ru c comun' a e c u r a t u ro-
mana si au doritu respeotore nat i unal a egala
(pium desideriuni! Aut. ) parte ra pentru c
numerul u intieligintiei rom. d'in tienutulu Te-
misiorii. e frte mare si mai toti suntu su- fara
posrturi su cu ele rele.
Dara ce s vedi , mi nune! t ot i romani i ,
ce recurser nu aveau calitile recerute,(?) unii
erau pr tineri, alii ne capaci si alii ra Ddieu
mai scie ce slabitiuni vor fi avendu, numai unu
magiaru, care avea staiune bunisira ra ro-
mana d' in veeinetate, acel' a a escehifu preste'
toti concurenii, si se afla demnu de. unu
postii mai bunu. . .
Inse s finiu drepi, s nu inearcniu tta
vin' a pe spatele acusatului, cci pote fi c si
acusatorttllu a ,j(tribuitu fe-v| ., | a ^.pliten
crimei. S"ne nt rebmu dar"a, ofe* ajutatu-l'a
pnliterea
au
pe magi aru si c a p e t e l e comunei, ala s ocupe
i u postulu unui romanu? S tacu, su s
li pundu c: da! Si pent ru ce? marturi-
Mttcu c nu sciu alta causa, de catu ce-va ura
l ^ s o n a l a eu not ari ulu carea fostu! s . . . .
Mfasarea l et arg ' a in care a alunecatu capii
ctfytn&l cestei-a; cugetu c on. cetitoriu si-i
ipJIte* nchi pui cine sunt u, deci nu-i numescu.
r ffi uitatu misiunea loru, ci au neglesu po-
runc' a apostolsca: pasceti oile mele, . . . .
pe cea b o l na v a o vindecai !" etc. etc.
Acest' a, on. cetitoriu, e evenimentulu ne
mbucurtorii! al u comunei nstre, aoestfa e
bl' a uiolipsitre carea s'ar pot lipi de toti
pastorii t urmel orn, pe acst'a grigiti s'o vinde-
cai, cci !a (Tincntra patimimu toti,
1
patimesce
mama nstra, naiunea, care atepta de la fiii
ei mngiere, aperare si alinare pent ru ostene-
iefe e aduse pent ru binele si prosperarea no-
stra. Dee Ddieu, s nu mai cet i mu de acest e-a.
Jebelcanu.
Cultura planteleru.
i n.
Cul t ur' a plant eloru d' i n punct ul u de
vedere seient ificu est e acea i nvet i at ura in eco-
nomi ' a cmpul ui , c a r ea ne art a modul u sema-
narei plant eloru si a cult i varei loru at unci ,
candu st au ele pe agru (holda); t ot odat si
modulu st ri ngerei acest or' a de pre campu;
mai depart e ne face d' i n adi nsu cunoscut ! cu
i nsusi rle felurt eloru frupt e nut r i t r ede meni
precum sunt : grul u, cueuruzul u (porumbulu,
papusi oi ulu et c.) secar'a, orzulu, ovesulu s. a.
apl ant et oru nut ri t re de ani male precum sunt :
erburi l e fenat i eloru nat urali , feluri t ele t rifie:
al bu, rosi u; marari cei , mohorul u et e; st i n capet u
a pl ant el oru care se cult i vza pent ru negot i a-
t ori e precum sunt : pl ant el e port at re de olei u;
semant i ' a de arnapi t i a, de i nu, de curcubet a,
de eanepa, de macii (must ari u) et c; pl ant el e
c a r o se cult i vza pent ru dud' a loru precum
sunt : canep' a, i nul u: pl ant el e caro se eultivza
pent ru olorea loru precuiu sunt : roib' a d' in
part e tabaca (duhanul u) etc. pl ant el o care se
cultivza pent ru zaharulu l oru: precum sunt
cate-va specie (soiuri) de brozbe, cartofi, si
tresti' a de Hachai u; si in capetu: pl ant el e care
se cultivdia pent ru poterea l oru narcotica
(ametitre) aromatica, i rodietore precum sunt:
tabac' a. scumpin' a, cinibrulu, marari ul u si safra-
nul u, ra pre langa aceste multe specie de
plante, inca si acele, care se cultivza numai
pentru l emnul u loru.
Cul t ur a planteloru este u ni v e r s a l a si
s pe c i a l a , cea univrisahv cuprinde in sine
regal el e despre cultivarea, [danteloru care sunt
prescrise pent ru totu felulu de pl ant e fara
deschilinire, ra cultur' a planteloru speciala
este aceea, care cuprinde in sine regulele
despre cultivarea pl ant el oru cu privire la nsu-
irea firsca a fie carui soiu de pl ant a deschilinitu,
Cu l t u r ' a p l a nt e l o r u cea u ni v e r s a l a se
F O ISIO R A.
hi i p^Tai n Sttlabegn.
rniialtiatlu i mprru.
Sal abegu vitu, bogat u,
Tdt a lumea-a spainientaUt,
C elu st ea si-st ringe^a,
Cat ra i mperat i mergea, ---
Prda mult a li fcea
fe'i pe t ot i i nvingea ?
Salabegu s ct i ga, '
t)stea la campu si-o nlwsiiri.
Si d' ingraiu asia graifc
, Audi t i voinicii mei,
Audi t i voi pui de lei!
O ri si unde v'am ehiamatu
F ort e bine-ati ascultaii,
Cu alu
1
vostru' ajutorit
i' ui totu mare 'nvirigaHrrii.
Si-astadi toti dumanii mei
Sunt supui ca nesce, mniei,
Numai ceva eu mai vreu,
S invingu pe Ddi eu,
Dca si-ast ' a vomu gata,'
Ceri ul u, l umea s' a-aplec.
Mi e mi s'oru nchi na !"
, Candu voi ni ci i -lu audia,
Ei d' in grai u asia gri a:
Innal t i at e i mperat e!
S t raesci cu sanet at e.
Ori si ui lde ne-ai ehi amat u
Bi ne noi t e-am ascultaii,
Dar' eu Domnul u tata-lu sa-ntu
Ce ne tiene pre pamentu,
Nu e bine s eercmu.
Si noi di eu! nu ne l upt mu!"
Sl abegu c se mani
Pe voinici^asia-i spari :
Ci ne nu ' mi v urm.
Cu arculu s'a saget
Cu spat'- s' a despi ca!"
Dar at uncea t ot i t acura.
Pregt i ri mari ei facura
(rat ' de resboiu st at ura!
Ddi eu se i nsci i nt i ,
Si delocu li respundea,
C vrejoi de demant i a.
Se dea t urcul u cu elu ft i a!
Salabegu si audi
C respi msu se t rami t ea, -
Asi di at ' a t unuri miei
S prepada la voi ni ci .
Asi di at ' a t unur i grel e,
S sparg ceri ulu cu ele.
Dara pela prandi ul u mare,
Si s' art a Domnul u t are,
Trami t fendu niia eu pli a
C pe t urei s mi i it t imia,
Trami t i endu vent ulu cu geru
Dra t urci i t ot i mi peru!
I I .
Ploi ' a cade, neu' a ni nge,
Vent ul u bat e, st ea pl nge,
Cer u cumpliii se lasa ' adata,
Degerza stea tta,
Lemne de focu nu avea,
C panientulu plesiu er.
Salabegu atunci dicea:
Ascultai voi voi'a mea!
Arcele l e bucii
F acei focu si ve ' ncalditi,
S scapmu noi in vit ia,
Pan' la dalba demant i a!"
Bat e vent ulu, neu' a ni nge,
Foculu t rece si se st i nge!
Salabegu c se spari ,
Cat ra st e asia gr i a:
Si ei ele le bucut i t i .
F acei focu si ve ' ncalditi,
S sca pmu noi in vitia
Pa n' la da lb' a dema ntia !"
Ba te vent ut u nu' a ninge.
frW.ulu tre si se stinge!
Sa la begu se spa iment,
Si, d'ifi gr a iu li cuvent,:
Ca ii votri s-i ta ia ti;
Si de matie-i despoiai.
Si prin scofuri ve vert
Catu de catu s ve ' ncaldi t i , -
S scapli nu noi in vit ia,
Pan' la dalb' a di mi nt i a!"
Neu' a ni nge, vent ulu bat e
Cat anele-su i nghi at i at e!!
III.
Salabegu si nguru seap,
Si ' n genunchi , elu se r ug:
Domne! i ert a-mi vi n' a mea,
Precunoscu c am gresi t u,
Candu asupra-t am porni t u!"
Tu n'ai fost u i ndest ulat u,
('u ce t i e t rt i -am dat ,
Tu nebune! mai doresci ?
CeHulu^c s-lu bi rui esei !?"
Candu d' i n ceri u glasu s' audi a,
Salabegu se i nfri c
Keci fiori ' Iu sget a,
Pe o l unt r e se punea
Cat ra casa se porni ,
Vi foru mare se ' nvolb,
Lunt r ea t t a i-o sfarm.
Elu in mare-at uni pi c.
Si afundu se i nnec!
Innal t i at e i mperat e!
Tt e-acuma t i-su sfarmafe,
Lumea mare t i-a:fost u mi ca,
Dar' nc nu ai nemi ca.
Ceri ul u, vrusi s-lu bi rui esei ,
Da r a est i nut ret i u la pesci !!
mpart e ra si in due dspart i ai ni nt ei dec
i n despart i ament ulu ce t ract di a despre s ema -
n a r ea si punerea plant eloru in pament u. si in
despart i ament ul u ce t ract di a depre lucrri le
ce au s se faca prelanga pl ant e pana crescu
si se afla pr e agr u; care dua despart i ami nt e
la vom numi i n decursulu desluci ri loru despre
acst a r amur a a economi ei cmpul ui cu numel e
de s ema n a r ea si c u l t i v a r ea p l a n t el o r u si
adec despre s emn a r e: Dupa ce economulu
de campu si-a adusu hold'a sa pri n l ucrri l e de
agri cul t ura adec pri n cur irea piedeciloru de
art ura, pri n caratulu gunoi ul ui pre holda, si
pri n mestecarea corespundietdre acestui-a cu
celelalte prticele de pament u a le agrul ui ;
dupa ce economulu de campu pri n ararea hol-
dei pana la afundime corespundietdre, si pri n
scaltiarea acestui pament u asi a pregatit' o,
catu pl ant el e ce s'ar seman, su s'ar pune in
acesta holda s-si afle aci unu cresca mentu
inibucura toriu, a tunc economulu de ca mpu a
fa cutu d' inpa rtesi tdte acele* ucra T prenief-
ga t dre, ce se ceru la rescerea pla nt eloru, si
nu ma i resta a lt' a deca tu a d a cestei holde
sema nti' a su pla nt ele de la ca re se a scpta
cresca mntulu ; de und se vede, c pla nt ele se
punu in holda pent ru a cresce si a se ia mult i
su prin gra unt ia , a deca inform'a loru de ou,
unde su se a runca cu ma n' a , seu se preserza
eu ma in' a , da ndu-li-se dest inulu ca a cl in holda
esindu d'in sementia s se desvlte pa na lo frupti-
ficare, in ca re chipu se da pa ment ului cresca -
mnt ulu pla nteloru de gra u, de cucuruzu,
ordiu, seca ra , s. a. s. a. da r inca se ma i culti-
vdia plia t ele prin scterea loru d' insementie
in st ra t uri sepa ra te, si dupa a ceea prin tra ns-
pla nt a rea in a grulu prega titu pentru desvolta re
precum se in tem pi eu ma nipula rea ta ba cei, a
verdieloru de cureehiu, si a lt om legume de
casa precum sunt : chelulu, ca rfiolulu, ca la ra b' a ,
sa la t' a etc. 4c.
Dei pla nt ele preste totu lua t e numa i si
numa i d'insementie si-iau originea sa, totui
sunt mult e ca re si prin a ltu modu se inmul-
tiescu in eoonomi' a cmpului adecai uiefe pr in
resa rirea d'inra decina , a ltele prin imrrtllilNm
tubers^ (cartofi) si ma i a ltele prin impupire.
Yr endu economulu de ca mpu a ca scig
de pr e hold' a sa folosulu ce se pdte ma i ma re,
prin punerea pla nt eloru in pa ment u, fie prin
semena rea , fie prin st ra plent a rea loru, debue
a se ingrigsca , ca in hold' a bineprega t it a s
a runce o ctime potrivita de sementia , asi
ca tu sementi' a se nu fie pici pr desu, nici pre
ra ru a runca t a , c in a cestu chipu pla nt ele
crescnde se pdta a junge la perfect' a loru
desvolta re, acsta desvolta re a tunci se pa t e
a junge, ca ndu inpa ment u se va a runca sema ntia
despre a ca rei-a potere reseritdre ccononiulu pe
deplinu este convnsu recerendu-se in ca petu
si aceea, ca pla ntele pre holda crescnde in
asi ndeprt are se st ee un' a do cat ra alt ' a, ca
i nt ru desvolt area loru u n V pre alt ' a s nu o
Protocoluil
Si edi nt i ei Comi t et ului Asoci a4i unei t raone
romane i nut e in 8 Maiu 18t56 c. n. sub presi-
diulu Ilustritatei Sale Dl ui Consilieri* Pet ru
Manu, fiindu de fatia DD. membri i ai Comi-
t et ul ui : II. Sea D. Gonsiliariu gub. Pavel u d
Dunc' a, R vrd. D. Protosingelu Nicola Pop*,
D. Gabr. Vajd' a, Gassieru la cass'a provinciala
D. Dr. l oann Nemes, DD. prof. 1. Popescu si
Nicolau Cristea; apo Secret. II. . V. ftusu si
D. Cassieru alu Asociatiunei Constantinu
Stezaru. Est ragemu dupa Telgr. R om." :
. 30. Presi edi ul u prsentez starea cas-
sei, are in propri et at ea sa sum' a totala de
2 3 . 1 8 7 f. 9k
s
xr. v. a.
,. 31 . Seer et II. impartascsce o acrsoria
a dlui Prot opopu alu Hedvi gl ui Ioane Mog' a,
prin care aduce la cunosciati' a Comitetului,
cumca mai mul t e Coittjune d' in t ract ul u seu
protopopescu se deoblejjjwser* inca in im. 1$6H-
a contribui' unu anumi t u cuantu la fortduiu
Asoc. in decurau de mai muli ani, si- dupa-ctr
acele Comune d' in 1 863 nu si-a mpliniii pana
acum deobligatiunea sa, recuira pre Comitetulu
Asoc, c sa emit dispositiunile necesaric,
pentru incassarea cuantu riloru restante.
Conc l us u. II. Sea D. Comte supremu alu
Albei de susu August i nu Ladai pri n a crui
staruintia 40 Comune d' in Comi t at ul u acel' a se
deoblegasra a cont ri bui la fondulu As oc, pre
fia-care anu cate o rata de 2. 5. G. 1 0 f. v. a.
s se poft sca, a st rui pent ru i ncassarea si
t raai i t erea rat loru deoblegat e d' in part ea ac-
lom Comune.
. 32. Sort . faw propunerea, ca s se
denumsca o comi ssi une d' i nt re membri i Comi -
t et ului , cari se prel ucre unu proi ect u pent ru
buget ul u Asoc. pre anul u vi i t ori u 1866/ 7,
si s elucre programul u pent ru adunarea
general avi i t dri a. Co n c l u s u . Pent r u prelu-
crarea di sului buget u si elaborarea programul ui
se denumesce o comi ssi une in personele DD.
Pavel u Dunc' a, Ni colau Popea, Cas. Const an-
t i nu St ezaru si Secr. II. I. V. Iusu.
. 33. Andr ei u Cosm' a j uri st u i n Il-lea
anu la Uni versi t at ea d' i nPest ' a, se rdga c s
i se confere lui rest ulu d' i n st i pendi ulu anual e
de 100 fi. v. a. cel ' a a ^ut u repausat ulu J ur i st u
Procopi u Laz' a. Co n c l u s u . Comi t et ulu i
conferi rest ul u de 50 fl. v. a. d' i n st i pendi ulu
respept i vu.
. 34. D. St efanu Popu, audi t ori u de
sci i nt i ele pedagogi ce i n Prag' a avendu de cu-
get u a ed unu opu agronomi cu, se rga de
Comi t et ul u Asoc. csa-lu ajut ore cu o suma
de 150 fi*, v. . i ndet orandu-se ai refond.
Co n c l u s u . Comi t et ul u avendu i n veder . 32
li t . e, d' in st at ut ele Asoc. nu se afla i n puse-
t i une ai put asemn ajut ori u.
. 35. Rvn. D. vi ce-presi edi nt e Ti m.
Ci pari u cere a i se d facult at ea de a pri mf
d'in bi bli ot ec' a Asoc. act ele Academi ei sei i nt i e-
loru d'in Vi en' a si anume seciunea istorica,
pent ru i nt r ebui nt i ar e. Co nc l u s u . Se insar-
cinza D. biblioteoariu alu ASQX. a compune o
consemnatiune despre actele tinatW de seci-
unea istorica, si s se espedeze numai decai u
act ele cerut e.
. 36. Secret , present za cont o pent r u
t i pri rea Conspect ului despre membri i soci a-
t i unei t ransi lvane. Co n c l u s u . Comi t et u' lu
asemn la cas'a Asoc. solvi rea acelui cont o.
. 37. Cu ast a ocasi une, se pune nt re-
barea ca conspect ulu cum s' aru put t ramet e
Dl or u membri fara dea secaus-apese petrhu!
Asoc. Co nc l u s u . Comitetulu va incunft-
sciinti pre calea diurnaleloru romane pi e
respec. DD. membri despre esirea la l u mi na
nfcmitltfi conspectu, r ogndu4 a se i ngri gi
pfcrttttfp'Pmirea aceluia.
. 38, Se presentza Conspectulu casfi
Asoc. despre interesele intrate la onduu
Asoc.
. 39. Se presentza altu conspectu alu
cassei Asoc. despre interesele i nt rat e la fondutu
Asoc.
. 40. Se raportza despre banii incursi
la fondulu Asoc. de la siedinti' a d'in urma a
Comitetului pana in prsent e:
a) pri n Escel. Sea Diu- | 0iropolitu si
presiedinte alu Asociat. Andrei u Baronu de
Siagun' a s'a transpusu la fondulu Asoc. unu
legatu alu dlui negotiatoriu in Pest' a, repau-
satu l oann Mutofski sum' a de 250 fl. v. a:
b) Pr i n D. Prot. l oann Petricu del dlii
nego, in Brasiovu Gorgi e l oann Teelu s'a
1
.primitu c legatu din pariea dlui %' gotiat.
IfoMgferAn * 9## * ' t *
c) prin D. Prot, in Bocsi'a Al i mpi u
Barbulovicu s'a?tramisu c f ai pre aaPcHi-..
pent ru D. Sea, si p>H<rti D' . Pr t a p. Sftti Bdr-
si'a 10 1. v. a.
d) prn zelosulu J ude pri mari u in Comi t .
Cet at ea' de balt a, si t ot u odat a Col. alu Asoc.
losefu St . Si ul ut i u s'a t rami su la fondulu Asoc.
c colect e 135f. 23cr. v. a.
e) Deadrept ul u la cas'a Asoc. a i nt rat u
11. fl. 80 cr. v. a.
Ro m n i a .
Vor interesa pre toti. de ecuru, ur-
niatorfolb tUg*dhte: ; . * \ ' ' ! ) .
Buc ufesc i 6 mai. "lfistrnlu
presiedinte puse pre biroulu eaiperei le-
gelative unu proieptu de constitutiune
noua, prebasele cele mai liberali si mai
late, gatitu decatra consiliulu de statu.
Pari s 17 maiu. Principele de Hohen-
zollern va primi sambeta ocialminte de-
putatiunea romana ce-i imbia coron'a,.
Astadi conferinti'a in oatts'a principate-
loru romane a tienutu siedintia.
Pari s 18 maiu. Conferinti'a in caus'a
principateloru romane tien ieri siedintia,
in care Drouyn de Lhuys insciiuti resul-
tatulu votului universale in principatele
dunrene; solulu turcescu Safvet Pasia
protesta si propuse ca conferinti'a s de-
crete chiaru si asiediarea provisoria
nuThospodru (domnu) alesu de ea,
daca; gUvrnutu provisoriu d ueuresei
si-continua portarea sa neloiala. Confe-
rinti'a a primitu propunerea Turcului.
Despre decursulu desbateriloru
Adunarei legelative d'in Romani'a, estra-
gemu d'in Rom." urmatriele:
In si edi nt i ' a de 18 Pr i er u/ 1 2 Fl orari u
Adunar ea nat i unal e a urmat u desbat erea a-
supra verificrii t i t l uri l oru unoru deputa i con-
testai. La ordinea dilei era alegerea de la
F al ci u si de la Niscoresci. In cea d' antaiu, se
afla a!lesu D, Mihaiu Cogalnicianu. Comisiunea
arta ci nt re alegatorii acelui colegiu este u-
nul u anume Mihaiu Cogalnicianu. Acum ci-
ne este celu alesu, acestu d' inurma, su D.
Mihailu Cogalnicianu fostulu Mi ni st ru? In ne-
pot mt i ' a d'a d unu respunsu l a acsta i nt re-
bare, Comisiunea propune a se chiam d'in
nou colegiulu electorale spre a se pronunci
lamuritu. Ast acest i une s'a inceputu ase des-
bate eri. Astadi desbaterea a urmat u. Dmu. mai
j osu mica dare de sma despre siedinti' a de
astadi.
Al t a cestiune care a ocupatu camcr' a a
fostu aceea d'a ot ari diu' a candu se va respun-
de la not' a eonferintieloru, pri n declararea c
Adunar ea este si remane represi nt ant e a voin-
tiei nat i unal e, si c, in acsta calitate, ea man-
tin si va ihantin vointi' a d' atate* ori si cu
atat' a unani mi t at e espresa de tira.
Dfti'a de mane, diu' a de 1 Maiu, va de-
veni pent ru R omani serbatria nat i unal e, mane
Adunarea: va proclama vointi' a tierei, va spune
lumii c Koitoania a fostu, este si va fi.
ITALIA. D'in Florenti'a cu datulu
12 I. c. se scrie lui Wand.": n 15 1 c.
trirpele alese] pentruoperaiunea contra
Vetietiei se vor insir in pusetiune
menite loxu, astfelu se va esecut oedi-
nulu de btaie. Pe langa t6e,.acest^a
nt 'hxtt cAmeMocM W$>h
atac pusetiunile ostriace d'in Veneti'a,
cu atat'a mat*tinu> pentru <$r Itali'a nU
e mci stau
in linea prima la Po si Mincio, cam la
130.000 ostai, totui abi e linea d'an-
tai asecurata ra ajutriele si resrv'a
lipsescu, incatu Itali'a in casu de cadere
s'ar espune periclvilui d'a i se sparge
positiunea, a i se curm ajutoriulu si
a i deveni trupele prada nemicirii.
Reservele conchiamate abi cam
catra mediloculu lunei venitrie se vor
pot uni cu corpulu armatei, cele due
clase de recrui a asentarii d'in urma inca
nu sunt instruata ra cetile nu saint
nici acum gtite. Cele 50 bataline d'in
gard'a;natiunala, ce se pregatescu de duca.
abi catra finea lunei cur. se vor pot
folosi. Formarea corpului de voluntari
inca nu se face asi rapede, precuni s'a
cugetatu, ba in celu mai bunu easii, abj
peste 45 septemane va pot s stea
armat'a italiana pe picioru de btaia,'
deci ar fi negiob\a ne mai audita, daca
ItarPa numai cu poterile ce-i stau acTa
fdespusetiune cuteza se atace posuiu-
fjnile intMte4le-lurfei%iti fiMk,
|caci in cawulu acst'a, s'ar pot prevede
Raderea Italiei.
In cercurile mai innalte ncepe a
despre personale pronunciate, Criapi si
Mordini, ci va prihti in tiniterin barltti
c Depretis s. a.
Regele se va duce la armata dupa
ce se va dechiara resboilu su candu va
ameninti ataculu, si atunci principele de
Savoia, Carignan va primi regenti'a. Se
dice c Garibaldi imaru fii pr iitusias-
matu, ce, nu e mirare, cci unui caracteru
nobilu si insudetitu desenitiulu libertii
cum e alui Garibaldi, nu credu s"-i copr
vina alianti'a cu Bismark* Catra impera-
tulu Francii ave frtpt! incredwe,
si fie-carui proftzia dll hdrse^pentru
Itali'a. Brbaii rgimtiii' si ai lianti
Bismarco-napolianide dau d'in umeri,
C l
l"
getandu c Garibaldi aimbetranitu^deji
elu a devenitul aumai moi picugetatoriu
si mai patrioticii.
VARI BTATf.
= Cestiunea Rontanlei,. Wander er ' '
martur8esce c n' o precepe, ptifi vprbftse de
ea l ' / j . col i na, dar nu cu preooupati^n cum
e datiu' a altoru d urnal a nemtjesci.
= Co7tiis$iunea tfitftf, tmuffpci .in
caus'a natiunalitatiloru tiep- siedintia in
1 5,1 , c. pent ru alegerea subcomitetului- u r a
de fata 2.7 de membri. Presj edintele Piulu
So ms i c h deschise siedinti' a. Se autentica
protocolulu siedintiei trecute. n subcomi t et u
sunt dd. Paul u ieza, St efanu Markos, br.
J oseft " mtOk,'.AWlKjiry, Ed. Zsedny i,
Carolu Kerkpol y i , Maur. Szent ki rl y i , Pet r u
Armbruszt ; br. F ederi cu Podmaniczky , Joane
F aur u, Stefanu Branovacskt . ^, . ^
= Bani vechi. P- N. " primesce scirea
c in com,un'a Viru Zepodi (mi nunat u nume
romanescu) in cottulu Sol nocul ui d' in l ant ru,
tieranulu Melente F uga a gasitu arandu 1 1 51
buc. bani de argi nt u, pdrt a anul u 1 563si 1 621 .
y or merge la musee- . ,, . ; :
= sfaelitii d'in Vi&na ; adun. ofei ^6
pent r u aj utorarea speseloru resbel ul ui . Prochi a-
matiunea pri mri ul ui orasianescu n' a remasu
fara s fie audi t a de ei.
= Alumnii seminariului chricalu
Saht a-Barbura, i nt re cari, precum scimu, sunt
muli R omani, au renunciatu pe e di l avi pt ul u
lpru d' ininstitutu, pent ru a aduce banii pre
al t ari ul u patriei amenintiate de resbelu.
= Catu e de mare entusiasmulu
pentru resbel, dovedescu sumele mari de
bani oferite pana a de buna vdia, si cari Juca
hiai i ncurgu. Ca o caracteristica ami nt i mu -
dupa di urnalalu oficiale c doua si eryi t dre
serace oferra si ele doui fl. v. a.
= Adrese de omagiu primesce Maj.
Sa d' int(5e pr ile, si inca in fati'a resbel ul ui
s ma i ga tescu muh i a tra mite.
= Atacu sangerosu intre tomanisi
Turci s'a int empla t u in 16 1. c. n. la Giurgiu
precuna spune unu t elegra mu d'in, Bucu-
resci cu da t ulu 17 1. c. Turcii era u ostai
ra Roma nii tiera ni narmai, Vom pr i mi dee-
luciri curundu.
= Corespundintie cu Itali'a. Nego-
tiatorii cari au corespundintie cu Itali' a, le
punu in eupiie noue HF csutv nr k>iiw w cu
^lawiiia^irniirwiwiitiraai...,tidm, iittmmil U i -
{
n= iTeputtMinea polona, ce venl
Maj. Sa I mpcrat ulu a lu rO((^ ftft {^)1rat|['fo.
marea unui corpu de calarwj^
;
.irfSttfrttpiloi| i
de la Ni st ru," constatatoriu ^^^ftrterdT^.^-
Orasiulu Praqa$*mat* Wj.'Sae
pdomn ^risittite
i
fa seeuritaEea^ae irt*n-
'
e r e i n c e
P
e a
se preface infumu. Poterea , d r p 8 a d e o m a g i u > 2 0 o 0 0
Lustriei incepe # f ^ f ^ # | 4 j ^T* | l Mj | | | de resbelu, si cj
| )oiulu contr'a Eifft4t
,:
'ST *n4fenbT4frn% 4pftlTO*pntru oficiri
|onfederatiuni nemtieso ^r^a| fi|cut8 ^;, f Despre ntrire.
|sare( periculos^ precum si.ajianti'a civ;
D u n a r e ?
-
s e v o r b e s c e m u
"u PrusV, dar la veri-ce casu talanii
i un, h o t a * S*
randu c vorn elibera Italica prin ajuto- m;u<5he florini.
sept emane,
mH
ar cost a ci n
|*iul cutarui "deus exmachina" pari-
_|ianu.
I (Compunerea noua a ministeriului
| e atepta in tote dilele, fiindu c. La-
Inarmora catu mai curundu va pleca la
armata. Ricasoli $ pro^ji^ ;$ frimesce
| Up r a . s i f M r m n r P a P f l b i T ^ . . , ! ^ l M ] h ferfi ifA Wir jiBiliftWlitliffii idti nkh iitti jWi V
se pare c nu voiesce s scie nemien
~ La ambasadur' prussca c
Vielia s'au i ncpui u' prgafttfl' i d $ alitdH
cc br. Wert li r reprs ent ant e^ jrilsescu
ascpta crndu rli amrea.
1 1
|
== S'au reditu Romanii. Noi ' caf
pur ur e net ememi i de cderea mat eri ala a %
mani loru, vedemu cu pi acere pred. V. A
ca adunarea leg^laiya, pri n articlu de lege s
oppeca pent r u totdcttn' a aducerea: in tira de
oqlmU d' in Gerniani' a R usi' a Turci ' a etc., c
se teme de sdrtea Ardeal ul ui si a Bucovi nei ;
si ra camer' a s i nscri e i n const i t ut i unei est e
afara d'in' lege veri -care dmnu, guvernu, c-
blera j ce ar
!
nst ri na sub ori-ce t i t lu macar
unu st engi n d' i n t eri t ori ulu Romni ei . "
=t Viti'a lui Iuliu Cesare scrisa de
Imper at ul u Napl eon, a aparut u omul u alu
II. In( librarii inca nu e.
= Poloni sunt New-ltork cam la
20,000 au fundatu societate de l ept ura, si spe-
ra c de acolo Vor pot ajut candu-va tir' a
loti, de i nsemnat u c cea mai mare part e
supt > poloni, $& iritulo israelitu. "
j , , ; == Naivitate, O fata nscuta in Pr us-
sY, care de uiai mul i ani sierbesce in Vien' a,
audi ndu c se incepe resboiu cu PrussVa,
me'ra' Ia unu osta siu a ust ria ca s, dupa ce i
^sco<rSer, cmta ea a re int re ostaii prusieni
tta
1
frate blondinu si scnndu, lu rog pre
a cst' a , s nu pusce a supr' a fra telui ei.
S acst'a o aflmu int re scirile de resbelu a ie
diua reloru nemtiesci.
. i ' ; ' i *
BCj^* Roghmu pre toti dd. prenume-
ranti ai nostri, ca de locu ce cutare nu
primesce vre unu numeru, s hinevoisca
a ni trimite rechiamatiune in epistole
nesigilate si nefrancte. Pentru speditura
intfebuintihmuin'grigredesclinita, voimu
regularitatea cea mai posibila. Toto-
!
data rogUtitu si pre acei dd. a cror'a
adrese ar fi smintite, s hinevoisca a ne
face ateni.
Administratiunea diuariului
99
A9bina."
Burs'a de Vi ena d' in 1 8 maiu.
Sub mpressiunea faimeloru mul t e de
resoelu s de pace, cursurile la bursa erau
forte nestabili, de ac deducemu si rserv' a ce
aveau unii pent ru conchiderea negtialru.
Pana Ia 1 ra, aciunile se urcau, astfelu
ac iunile credi t ul ui de la l . t O pana la 1 26.90.
Micare mi mare er n aciunile calei ferate
de statu, cari de l a 1 52.1 0 suira la 1 54. 30.
Val ut e strine mai mul t u se imbiau de catu se
cercau.
Burs' a de sr' a dede i nderet ru propasi-
' rea ce fcuser aciunile. Acst' a se atrbue unei
dechiarari esite in fi'a de sr' a a di urnal ul ui
oficiale, pri n care se demintiescu tdte faimele
pumca Aust ri ' a ar v de euget u a preda Ve-
neti' a. Pr i n acst' a burs' a per du sperant i el e
de pace. Ac i uni l e credi t ul ui se ncepur cu
1 25. 80 si scadiura pana la 1 25.20.' Ac i uni l e
dr umul ui faratu de statu incependu cu 1 53.30
scadiura l 1 52.80. La sieptc re sr' a credi-
t ul u se urc de . nou la 1 25.60, 7 0; aciunile
rmului de st a t a la 153. 30, 40. Acst' a se a-
' tribue telegra nieloru ma i noue d la Pa risu,
in ca ri se afirma c poterile neinga gia te la res-
Du, vot ncerca noroculu cu propunerea de
cngres, ra sta tele secuna rie nemtiesci sunt
ga t' a merge cu essecutiune a supr' a Prusiei,
o dsa rma , da ca nu va d ca usa deplina in
confedera tiun. Afa ra de obeptele nsra t ema i
sus, in cele la lte mica rea fu mica . Constat-
ri l e urmza ac.
Cursurile din 18 Maiu n. 1866.
Imprumutel de st at u:
Cele cu 50/0 in ral . austr,
contributiunali d. 1866 ' / 5
. n nue in rgintu
Cel e in argintu d. , 1865 (in 500 franci)
Cele natiunal i ou 6*/d ( j
a n
- )
metalice cu 5% '
n n maiunov.
4'/,/
4 %
3<% R
Efepte de loteria:
Sortile 4 e statu din 1864
. ' ; , 1860' / 5 inc e l e int re ge
n y s separata . .-
n 40/0 din 1854
d i n 1839, V,
bancei de eredet
n societ. vapor, dunrene cu 4/o
imprum. princip. Eszterhzy 4 0 i l
Sal m
n n cont. Palffy
princ. Cl ary
n n cont. St. Gnois
princ. Windischgrtz 20
cont. Wal dst ein .
Keglevicb. 10
O blegatlunl deaaaroinatore de
pamentu:
Cele din Ungaria
,, Banatul u tem.
,, Bucovina
Transilvania
Aotiuni:
A bancei natiunali
de eredet
scontu
anglo-austriace
A societatei vapor, dunar.
Ll oydul ui
A. drumului feratu de nord.
,. ., statu
apusu (Elisabeth)
sudu
l anga Tisa
Lemberg-C ernowitz
Bani:
Gal benii imperatesci
Napoleond'ori
Friedriohsd'ori
Suveren engl.
Imperial ii rusesci
Argintulu
bani ' marf.
4 8- 50
99-3 0
7 3 -
68-
61
53
5G-
4 5-50
4 0 -2 5
30-25
58
69
77
69
126
99 25
60-
58-2 5
56 - -
55. 50
660 -
125-60
580
61
414
135
1480
153-50
98
165-
147
86
6- 4
10-47
11
12 -80
10-60
127-50
49-
99-50
7 3 -50
6 8-50
6 1 -50
53 -50
56 50
46-
4 0 -7 5
3 0 -7 5
58-4 0
6 9. 80
77-50
70
128
99-7 5
75-
60*
2 5-
21
2 1 -
21
15
1 7 -50
13-
6 0 -7 5
58-7 5
57-
56-
662-
12 5-80
525-
6 1 -50
416-
140
1485
153-70
100-
156
88- -
6- 7
10 -50
1 1 -1 0
1 2 -90
10 -6 5
128-50
Instituii de cura ortopedicii
a me di c ul ui
H. H de Weil.
(mai nainte a mediciloru Lorinser si Fiirstenberg),
Tinter-Dbling (langa Viena) Herren-
Gasse Nr. 26.
Pr i n presiedintele i nst i t ut ul ui se iiigri-
gesce mai vertosu de vindecarea nc u r ma -
r i l o r u si a desfigurarloru a corpului, a des-
f o r ma r i i si a a p r i nd e r i i d ose si de
g i u nt u r i , a s c u r t a r i si a sgrcirii de s t i n-
dne (vne), a peri ri i si a parali sari i de
mu s c i . Al e g e r e a de me d i c i c o n s i l i a r i
e s t e l i b e r a ne c o nd i i o na t a . Asia nu
lipsesce invetiaceiloru o cura precauta, eser-
cti gmnasticale, depri nderea insciutie, limbi
si musica.
Convorbi ri mai de aprpe, consultatiuni,
programe, pri mi rea i n i nst ri t ut u se facu la
Dr . de Wei l , in Unt er-Dbl i ng, su (in dile
de septemana) de la 1 21 re ncetate,
Michaelerplatz Nr . 4. etagiulu 3
l e
-
e d e p e t r o l e u
cu cea mai eminenta eonstruetmne. Fasonulu celu mai nou si
elegantu ou cele mai moderate pretiuri de fabrica d'in prim'a
.. r, priy.
fabrica tle l ampe ele ol eiu austriaca
a f i r m e i :
GEBR DE BR NNER
i n V i e n ' a
Magazil : Cetate, Krntnerstrasse Kr. 46 Heinrichshof.
F abric'a: Mariahilf, Magdalenenstrasse Nr. 10.
S t i e l e c i l i nd r i c e d' in cea mai buna c a l i t a t e d i
a
g&> prearse, in negotiu
..viuu.riftip-te sub nwni r ea: cilindru de phnics (Pbni x-Cy l i nder) proveduite cu semnul u
nosfcru, B pecum si tote objeptele de sticla ce se t i nu de lampa.
^ e po i t y de . ma t e r i i a r d i e t o r i e p e nt r u s a l o nu d' i n p e t r e o l u c u r a t u
a me r i c a nu si o l e u s o l a r u i n calitatea cea mai buna pent ru cele mai moderate preti-
uri locale in t r a ns i t o - ma g a z i nu l u nostru. -> Liste de pret i u si depi ngeri de lample
nst re se t rami t u poftitoriloru franco.
Fraii Brimer.
TTTT7
Institutulu privatu de cura
a 1 u i
Dr. Frommer
tigr? ->>4i^ - f s
l a ng a Vie na: Obe r-Dbl i n 248
numai 1 0 mi nut e prime depart e de cetate. Zace in celu mai frumosu si mai sanatosu t i enut u
alu Vienei, e cunoscutu de mul i ani, provedi ut u cu tt ajutriele, i n' catu fie-cui stau
spre despusetiune tote conditiunile pent ru c u r a r a de c a l a , ' precum ai cercetarea celoru mai
renumi i me di c i si p r o f e s o r i de l a u ni v e r s i t a t e a de Vi e na , se primescu cari dorescu
a reman si numai put i ene septemane su dile in cura, cu pret i u forte moderatu.
Pent r u comoditatea bolnaviloru se mai afla in i nst i t ut ul u acest'a si gradina, biliardu si
odae de cetitu.
Pret i ul u pent ru odae separata, servitiu, incalditu, l um na, viptu i nt regu, medicaminte,
scalde etc. e de la 3 fl. v. a. in sus la di.
Informat i uni d cu cea mai mare pl cere direc iunea i nst i t ut ul ui : Wi en, O berdbl i ng
Nr. 248.
Inst i t ut ul u de sus si eu l u potu recomend cu atat' a mai vertosu, cci mul i bolnavi d'in
tote tierele locuite de R omani l' au cercetatu si s'au vindecatu. Subscrisulu e gat' a la tote oca-
siunile a d informatiuni gratis.
B. G. Poppovlte,
Wi en, F l ei schmarkt Nr. 1 5.
se recomando institutulu arti-
stico de brodaria si tlesetura al ui
CAR L GIANI
in V i e n s ,
Neubau, Dreilaufergas.se Nr. 3.
care precum pri n repetite espasetiuni i n c. r. museu, la cari si-a castigatu scrisori ori-
giaalc de reeunoseintia, ce stan gat'a spre convingere, asi s pri n rezultatele
onorabile d' in t i mpul u mai nou, ce-si ctigar efeptuirea loru la cspusetiunea in-
ternaionala d'in Dnblin, si pri n medal ia de argintu primita in timpulu mai nou de
la asocietiunea de i ndust ri a d' in Aust ri ' a inferdra, d garan i a deplina pent ru efectuirea
precatu de real a atatu de artistica a comisiuniloru ce i se voru increde. Schitie si probe
de brodari a pent ru paroce, mantele pentru thora cu infasiuratnri, chuppas,
pordure de cancela, acopereminte pent ru altare etc. etc. corespundietrie ritului nou
si vechiu sunt de vediutu in institutu, si celoru ce poftescu li s t rami t u bucatiele d'in ele.
Tf0f" Fi i ndu c i nst i t ut ulu acest' a, ca nici unulu alt ulu, counese brodaria cu tie-
set ura si mani pulza mult u, pdt e c mul i d' intre cei ce-i interesza aru dori s se con-
vi ng i n persona despre adeverul u celoru de susu, deci i nst i t ut ulu si face onre a i nvi t a
spre cercet are i nt onandu espresi ve, cumca p. t . cercet t ori numai ca atari inca SUntu
frte dorii si nu Torn fi nici decatu asuprii cu imbieri de eumperarc.
I nst it u ii p ri va t u d e c ura
pentru bolnavi de amendoue sessel e, cari patimescu (Je spiritu si
de nervi, a mediciloru
Leidesdorf si Obersteiner
(mai nainte Grgen)
i n O b e r d b l i ng , K i r o h e ng a s s e 1 6 3 ,
l a n g a V i e n a .
Inst i t ut ul u acest'a, cunoscutu pri n positiunea-i fromsa si prin abilitatea lui, sier-
besce bolnaviloru de unu asilu acomodatu si placutu. Informat i uni d direciunea in
tdte limbele.
Gottfried Ziegler,
F abricanii de trasure
( c a mt i e )
Lands tr as s e, Haupts tr as s e Nr . 101,
i n " Vi e ri .
gatesce totfeliulu de t rasure (carutie) de
gala, de sioase si de voiagiu, dupa nio-
delulu celu mai nou, d'in calitatea si ma:
t eri al ul u celu mai bunu, eu pretiurile
cele mai moderate.
Dori t ori i de a se incunoscinti
despre modele si pretiu, se vor adres
catra fabricantu de a drept ul u.
Edi t or u: Vaslle Qrlgorovitia. In tipografi' a Mechitaritiloru. R edact oru respundi at ori u: Giorgiu Popa (Pop.)