Sunteți pe pagina 1din 9

DIRECIA GENERAL

EDUCAIE I NVARE PE TOT PARCURSUL VIEII


_____________________________________________________________________________

Nr.
Aprobat,
SECRETAR DE STAT,
Vasilica- tefania Duminic

REGULAMET
!R"V"D #RGA"$AREA %" DES&'%URAREA #L"M!"ADE" DE L"M(A EGLE$'
CLASELE ")-)""*)"""
CA!"T#LUL "
!REVEDER" GEERALE
Art+ , Prezentul regulament, elaborat n spiritul i n limitele prevederilor Metodologiei-cadru de
organizare i desf urare a competi iilor colare n nv mntul preuniversitar , aprobat prin OM nr.
3035/0.0.!0!, de"ine te #adrul spe#i"i# de organizare $i des"$urare a olimpia-ei colare la dis#iplina
limba englez, organizat n nv%m&ntul preuniversitar.
Art+ . '( #limpia-a -e limba en/le0 are #a obie#tiv general stimularea elevilor #u per"orman%e $#olare
nalte, #are au interes $i aptitudini deosebite n domeniul #ompeten elor lingvisti#e, n #el al
#ompeten%elor inter#ulturale, n #omuni#area oral i n s#ris n limba englez. )tandardele de
per"orman% ale olimpiadei re"le#t standardele ns#rise n *adrul +uropean *omun de ,e"erin% pentru
-imbi, numit n #ontinuare *+*,-.
'!( *oresponden a dintre anii de studiu i nivelurile *+*,- pentru olimpiada de limb a englez
este urmtoarea.
#lasa a /01a 2 nivelul 3!
#lasa a 01a 2 nivelul 3!/*
#lasa a 0/1a 2 nivelul *
#lasa a 0//1a 2 nivelul *!
'3( Olimpiada de limba englez urmre$te s evalueze toate cele patru -eprin-eri -e
comunicare, -e receptare i -e pro-ucere a mesa1elor scrise i orale , precum i competen ele -e
comunicare intercultural+
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 63 00
www.edu.ro
DIRECIA GENERAL
EDUCAIE I NVARE PE TOT PARCURSUL VIEII
_____________________________________________________________________________

Art+ 2 Olimpiada na ional de limba englez se des" oar pe doua se# iuni, 4 i 3, la toate etapele,
n#ep&nd #u etapa pe #oal i "inaliz&nd #u etapa na ional. Sec iunea A , de evaluare a #ompeten%elor
lingvisti#e, se organizeaz pentru #lasele a /01a 2 a 0///0///1a 'indi"erent de anul de studiu $i de
regimul/programul de predare. bilingv, intensiv sau standard(, av&nd drept #adru #on#eptual programele
$#olare pentru studiul limbii engleze #a limb modern , a"late la baza programelor pentru olimpiad
elaborate de grupul de lu#ru al *omisiei Na%ionale de limba englez. Sec iunea ( , de evaluare a
#ompeten%elor de #omuni#are inter#ultural, se adreseaz elevilor din #lasele #u regim de predare biligv i
se des" oar pe dou niveluri de v&rst i de pregtire, respe#tiv ciclul inferior al liceului 2 clasa a X-a,
i ciclul superior al liceului, clasele a XI-a - a XII-a, av&nd #a pun#t de ple#are programele pentru
studierea elementelor de #ultur $i #iviliza%ie spe#i"i#e spa%iului lingvisti# anglo"on in#luse n aria
#urri#ular Om i societate, alo#ate prin *56 $i stru#tura programelor pentru se#%iunea 3, elaborate de
grupul de lu#ru al *omisiei Na%ionale de limba englez. 4mbele se# iuni se adreseaz at&t elevilor din
nv m&ntul publi#, #&t i #elor din nv m&ntul parti#ular i #on"esional. +levii din #lasele #u regim de
predare biligv pot alege s parti#ipe la ori#are din #ele ! se#%iuni 4 i 3, n "un# ie de #alendarul etapelor
$i de rezultatele personale ob%inute la evaluarea #ompeten%elor lingvisti#e $i/sau inter#ulturale.
Art+ 3 '( )tru#tura Comisiei Centrale a olimpiadei de limba englez este #ea prevzut n Metodologia-
cadru de organizare i desf urare a competi iilor colare n nv mntul preuniversitar .
'!( Comisia Central a olimpiadei de limba englez se #onstituie prin not elaborat de
inspe#torul general de limba englez din #adrul M+N, avizat de dire#torul general al 57+8P9P: i
aprobat de )e#retarul de )tat pentru nv%m&nt preuniversitar.
CA!"T#LUL ""
ETA!ELE " STRUCTURA SU("ECTEL#R 4 &UC "E
DE ETA!ELE #L"M!"ADE"
Art+ 5 '( +tapele olimpiadei de limba englez, se# iunile 4 i 3 , sunt urmtoarele.
etapa pe $#oal;
etapa lo#al/pe se#tor al muni#ipiului 3u#ure ti;
etapa <ude ean/muni#ipiul 3u#ure$ti;
etapa na%ional.

'!( 5atele/perioadele sus inerii probelor la "ie#are etap sunt stabilite prin *alendarul #ompeti iilor
#olare na ionale, aprobat pentru "ie#are an #olar.
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 63 00
www.edu.ro
DIRECIA GENERAL
EDUCAIE I NVARE PE TOT PARCURSUL VIEII
_____________________________________________________________________________

Art+ 6 '( Pentru etapele pe coal i local*sector al municipiului (ucure ti se va organiza numai o
prob scris, av&nd, pentru "ie#are se# iune , "ormatul des#ris la art. =.
'!( !entru etapa 1u-e ean*municipiul (ucure ti i etapa na ional, probele pentru fiecare
sec iune sunt7
- prob scris cu formatul corespunztor etapei !ude ene"municipiului #ucure ti$-
%&& puncte'
- prob de n elegere a unui te(t audiat listening$- %&& puncte'
- prob oral spea)ing$ -%&& puncte'
'3( !robele -e 8n9ele/ere a unui te:t au-iat ;i cea oral constituie etapa a -oua -e selec9ie a
celor -ou loturi ce urmea0 s participe la sec iunile A i ( la etapa na9ional+ Ele se or/ani0ea0
-up afi;area re0ultatelor la proba scris ;i la aceste probe <or participa to9i ele<ii care au ob9inut
puncta1e cel pu9in e/ale cu =5 puncte la proba scris+
Art+ > Pentru "ie#are etap a olimpiadei de limba englez, probele de #on#urs sunt probe individuale. -a
etapele <ude ean/muni#ipiul 3u#ure ti/na ional ale olimpiadei de limba englez pun#ta<ul "inal este
#al#ulat #a medie aritmeti# a pun#ta<elor ob%inute la "ie#are prob a etapei respe#tive.
Art+ ? '( >ormatul subie#telor pentru proba scris ale sec iunii A $i propune evaluarea elevilor prin
itemi -e tip obiecti<, semi-obiecti< $i subiecti<. )ubie#tele pentru probele scrise vor #on%ine
urmtoarele tipuri de itemi $i vor "i stru#turate #u respe#tarea urmtoarelor propor%ii.
- etapa pe ;coal7
itemi de tip obie#tiv/semi1obie#tiv pentru testarea #ompeten ei gramati#ale '?se o" +nglis@(
2 A5 pun#te
reda#tarea unui paragra" 2 !5 pun#te
- etapa local* pe sector al municipiului (ucure;ti7
itemi de tip obie#tiv/semi1obie#tiv pentru testarea #ompeten ei gramati#ale '?se o" +nglis@(
1 50 pun#te
teBt "un# ional 's#risoare/arti#ol/raport sau propunere de proie#t( 2 50 pun#te
1 etapa 1u-e9ean*municipiul (ucure;ti i etapa na ional7
eseu 'narativ 2 #lasa a /01a; des#riptiv 1 #lasa a 01a; argumentativ 1 #lasa a 0/1a; re"leBiv 2
#lasa a 0//1a( 1 50 pun#te
teBt "un#%ional 's#risoare in"ormal 2 #lasa a /01a, s#risoare "ormal 2 #lasa a 01a, arti#ol 2
#lasa a 0/1a, raport/propunere de proie#t 1 #lasa a 0//1a( 1 !5 pun#te
itemi de tip obie#tiv/ semi1obie#tiv pentru testarea #ompeten ei gramati#ale '?se o" +nglis@(
2 !5 pun#te
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 63 00
www.edu.ro
DIRECIA GENERAL
EDUCAIE I NVARE PE TOT PARCURSUL VIEII
_____________________________________________________________________________

'!( >ormatul subie#telor pentru proba scris -in ca-rul sec iunii ( de evaluare a #ompeten elor
inter#ulturale $i propune evaluarea elevilor prin itemi de tip semi1obie#tiv $i subie#tiv. *lasele a 0/1a i a
0//1a vor avea subie#te #omune. )ubie#tele pentru proba s#ris a se# iunii 3, indi"erent de etap, vor
#on%ine urmtoarele tipuri de itemi $i vor "i stru#turate #u respe#tarea urmtoarelor propor%ii.
eseu 'narativ1des#riptiv 1 #lasa a 01a; argumentativ 1 de tip Csolutions to problemsD 1 #lasele a
0/1a 1 a 0//1a( 1 50 pun#te
teBt "un#%ional 's#risoare "ormal 2 #lasa a 01a, arti#ol/editorial 2 #lasele a 0/1a 1 a 0//1a( 1 50
pun#te
4mbele sar#ini de lu#ru vor avea #a surs de ple#are un teBt de studii #ulturale.
'3( >ormatul subie#telor pentru proba oral -in ca-rul sec iunii ( de evaluare a #ompeten elor
de #omuni#are inter#ultural va "i tip EdezbatereF ntre ! #andida i, bazat pe un subie#t1impuls pentru
dis#u ie.
'G( !roba -e 8n ele/ere a unui te:t au-iat, sec iunea A , se #onstituie n prob de n elegere a
unui teBt audiat i pentru sec iunea ( . *andida ii de la se# iunea 3 vor sus ine proba mpreun #u
#andida ii de la se# iunea 4, #u a#elea i subie#te, n "un# ie de #las, respe#tiv a 01a, a 0/1a i a 0//1a.
CA!"T#LUL """
CAL"&"CAREA LA ETA!ELE #L"M!"ADE" DE L"M(A EGLE$'
Art+ = )ele#%ia parti#ipan ilor la olimpiad, indi"erent de etapa sau se# iunea olimpiadei, se va "a#e
obie#tiv $i impar%ial, pe #lase pentru se# iunea 4 , respe#tiv pe nivel pentru se# iunea 3 , #u respe#tarea
prevederilor din Metodologia-cadru i ale prezentului regulament spe#i"i#. -a ori#are etap a olimpiadei
de limba englez, un elev parti#ipant poate #umula maBimum 00 pun#te. -a primele dou etape 2 pe
#oal i pe lo#alitate /se#tor, #ali"i#area la etapa superioar se "a#e prin a#umularea a minimum =5 i
respe#tiv H0 de pun#te, la proba s#ris a "ie#rei etape. -a etapa <ude ean/ pe muni#ipiul 3u#ure ti se
#ali"i# pentru etapa a doua de sele# ie, respe#tiv proba de n elegere a unui teBt audiat i proba oral,
elevii #are ob in #el pu in H5 pun#te la proba s#ris. -a etapa na ional a olimpiadei de limb englez se
pot #ali"i#a parti#ipan ii la etapa <ude ean/ pe muni#ipiul 3u#ure ti #are au un pun#ta< "inal 'media
aritmeti# a notelor de la proba s#ris, proba de n elegere a unui teBt audiat i proba oral( de minimum
H0 de pun#te, n limita lo#urilor alo#ate <ude ului respe#tiv pentru "ie#are dintre #ele dou se# iuni .
Art+ ,@ '( -a etapa na%ional a olimpiadei de limb englez se alo#, #on"orm Metodologiei-cadru de
organizare i desf urare a competi iilor colare n nv mntul preuniversitar, aprobat prin OM nr.
3035/0.0.!0!, pentru "ie#are <ude , #&te un loc*fiecare an -e stu-iu pentru sec iunea A i cAte un
loc pe fiecare ciclu al liceului B, locCclasa a )-a, , locCclasele )"-)""D pentru sec iunea (+ :or "i
sele# iona i parti#ipan ii la etapa <ude ean, n ordine valori#, #u respe#tarea pun#ta<ului minim prevzut
de pre#izrile prezentului regulament. Comisia de organizare i evaluare pentru etapa
jude ean/municipiul Bucure ti Eotr te criteriile -e -eparta1are a participan ilor cu me-ii e/ale ,
n vederea stabilirii elevilor #ali"i#a i pentru etapa superioar.
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 63 00
www.edu.ro
DIRECIA GENERAL
EDUCAIE I NVARE PE TOT PARCURSUL VIEII
_____________________________________________________________________________

'!( Muni#ipiului 3u#ure$ti i se alo# potrivit Metodologiei-cadru 'art. 30 '!(( un numr de I
' ase( lo#uri/an de studiu pentru se# iunea 4 i ! 'douspreze#e( lo#uri pentru se# iunea 3.
Art+ ,, Numrul pro"esorilor nso itori ai lotului reprezentativ al "ie#rui <ude /al muni#ipiului 3u#ure ti
la etapa national va "i #al#ulat ast"el n#&t s "ie respe#tat norma legal n vigoare, respe#tiv un pro"esor
pentru 0 elevi.
Art+ ,. '( *osturile a"erente parti#iprii elevilor i pro"esorilor nso%itori vor "i suportate de M+N, din
bugetul #on#ursului/olimpiadei '#azare i mas(, respe#tiv din bugetul inspe#toratelor #olare <ude ene
'transport(.
'!( *osturile a"erente parti#iprii pro"esorilor membri ai Comisiei Centrale a olimpiadei de
limb englez 'transport, #azare, diurn( vor "i suportate de M+N, din bugetul inspe#toratelor #olare
<ude ene de la #are a#e tia provin. /nspe#toratul #olar al <ude ului organizator va suporta #@eltuielile
legate de transport, #azare i diurn pentru membrul Comisiei Centrale a olimpiadei de limba englez,
#adru dida#ti# universitar.
CA!"T#LUL "V
ELA(#RAREA SU("ECTEL#R " EVALUAREA !R#(EL#R
Art+ ,2 '( Subiectele pentru proba scris, proba -e 8n ele/ere a unui te:t au-iat i proba oral
'ultimele dou probe intr&nd n "ormatul subie#telor pentru etapele <ude ean i , respe#tiv, na ional( ale
sec iunii A vor "i elaborate, #on"orm prevederilor i "ormatului stabilit de programe, dup #um urmeaz.
pentru etapa pe $#oal 2 de #tre un grup de lu#ru "ormat din #adre dida#ti#e de spe#ialitate din
unitatea de nv%m&nt, din #adrul Comisiei de organizare i evaluare pentru etapa pe coal'
pentru etapa lo#al/pe se#tor al muni#ipiului 3u#uresti 2 de #tre un grup de #adre dida#ti#e de
spe#ialitate din #adrul Comisiei de organizare i evaluare pentru etapa local "pe sector al
municipiului #ucureti;
pentru etapa <ude%ean/ pe muni#ipiul 3u#ure$ti 2 de #tre un grup de lu#ru pentru elaborarea
subie#telor, #oordonat de inspe#torul de spe#ialitate din #adrul Comisiei de organizare i evaluare
pentru etapa !ude ean ;
pentru etapa na%ional 2 de #tre un grup de lu#ru pentru elaborarea subie#telor organizat sub
#oordonarea pre edintelui Comisiei Centrale a olimpiadei de limba englez, #u avizul
pre edintelui eBe#utiv al Comisiei, inspe#torul general de spe#ialitate din M+N, al
reprezentantului *N++ n Comisia Central a olimpiadei de limba englez i al reprezentantului
*onsiliului 3ritani# ,om&nia, n #alitate de #onsultant elaborare subie#te;
'!( Subiectele pentru sec iunea ( vor "i elaborate n baza prevederilor pentru etapa 4 #uprinse n
art. 3 '(.
Art+ ,3 '( 8n vederea realizrii unei baze de itemi pentru etapa <ude ean/muni#ipiul 3u#ure ti, n "ie#are
<ude /muni#ipiul 3u#ure ti se #onstituie un grup de lu#ru "ormat din 315 #adre dida#ti#e de spe#ialitate,
#oordonat de inspe#torul de spe#ialitate, #are va elabora itemi pentru toate probele #on#ursului. 4#est
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 63 00
www.edu.ro
DIRECIA GENERAL
EDUCAIE I NVARE PE TOT PARCURSUL VIEII
_____________________________________________________________________________

grup de lu#ru va "ormula #el pu in 1! variante pentru "ie#are an de studiu/nivel, n "ormatul subie#telor
de la "ie#are prob a #on#ursului, #on"orm #u programele pentru olimpiad.
'!( Odat #u elaborarea subie#telor pentru "ie#are etap, grupurile de lu#ru vor elabora $i
baremele de #ore#tare $i des#riptorii pentru evaluare '#omponenta E?se o" +nglis@F i proba de ntelegere
a unui teBt audiat ne#esit&nd numai bareme(. Pentru toate etapele olimpiadei de limba englez se vor
"olosi programele pentru olimpiad, elaborate de grupul de lu#ru al *omisiei Na ionale de limba englez
n anul !00=, revizuite n anul !00 i !03 $i postate pe site1ul JJJ.edu.ro.
Art+ ,5 '( -a proba scris a tuturor etapelor din #adrul se# iunilor 4 i 3 #are in#lud itemi subie#tivi,
evaluarea itemilor subie#tivi 'eseu i teBt "un# ional( se va e"e#tua #on"orm unei grile de notare general,
elaborat de autorii programelor pentru proba s#ris a olimpiadei. 4#east gril general va "i nso%it de o
gril de notare #u detalieri spe#i"i#e, elaborat de #omisiile de #ore#tori, n timpul #on#ursului, pentru
"ie#are an de studiu/nivel. 8naintea n#eperii #ore#turii, #omisiile vor e"e#tua standardizarea evalurii.
*omponenta E?se o" +nglis@F din #adrul se#tiunii 4, al#tuit din itemi obie#tivi/semi1obie#tivi, va "i
evaluat #on"orm baremului elaborat de grupul de lu#ru prevzut pentru "ie#are etap, #on"orm art.3.
3aremele de #ore#tare i des#riptorii pentru evaluarea s#ris se vor a"i$a #u H0 minute naintea n#@eierii
probei s#rise.
'!( a( -a proba oral 'speaKing( a sec iunii A vor "i prezen%i n sal 5 #andida%i, #are vor "a#e
prezentarea oral pe r&nd, n prezen%a #elorlal%i #andida i. Pentru pregtirea probei, "ie#are elev, n ordinea
al"abeti# a"i at, va eBtrage un bilet #u subie#tul de eBamen, pe #are1l va pregti ntr1o sal separat de
sala de eBaminare. 3iletul tras nu poate "i s#@imbat. 9impul alo#at pentru pregtirea subie#tului este de !0
de minute. Proba este sus inut n sala de eBaminare, timpul alo#at pentru eBpunere "iind dup #um
urmeaz.
#lasele a /01a 2 a 01a 1 !13 minute
#lasele a 0/1a 1 a 0//1a 1 31G minute
+valuarea per"orman%ei la proba oral se va e"e#tua #on"orm unei grile de notare elaborat de
autorii programei pentru #ompeten a oral a olimpiadei. >ie#are #andidat va "i eBaminat de doi evaluatori,
iar pun#ta<ul "inal este media aritmeti# a pun#ta<elor individuale a#ordate de #ei doi eBaminatori.
'!( b( !roba oral 'speaKing( a sec iunii ( se va des" ura pe pere#@i. >ormatul probei va "i a#ela
de dezbatere pe o tem dat. *riteriul de stabilire a #omponen ei pere#@ilor este ordinea al"abeti# a
#andida ilor, primul #andidat din pere#@e av&nd rol de a"irmator, iar #el de1al doilea de negator. *andida ii
vor eBtrage un bilet/pere#@e, #uprinz&nd tema dezbaterii, ntr1o sal separat de sala de eBaminare, unde
se vor pregti i rspunsurile. 9impul alo#at pentru pregtirea rspunsurilor este de !0 minute. 5a#
numrul #andida ilor este impar, penultimul #andidat n ordine al"abeti# va evolua de dou ori. prima
dat n intera# iune #u pere#@ea lui, a doua oar n intera# iune #u ultimul #andidat n ordine al"abeti#,
av&nd !0 de minute de pregtire pentru "ie#are intera# iune. Penultimul #andidat n ordine al"abeti# este
evaluat o singur dat 'nota de la prima intera# iune(. 8n sala de eBaminare vor "i prezen i G #andida i .
9impul alo#at pentru intera# iune este dup #um urmeaz.
#lasa a 01a 1 I1A minute
#lasele a 0/1a 1 a 0//1a 1 H10 minute
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 63 00
www.edu.ro
DIRECIA GENERAL
EDUCAIE I NVARE PE TOT PARCURSUL VIEII
_____________________________________________________________________________

+valuarea per"orman%ei la proba oral se va e"e#tua #on"orm unei grile de notare elaborat de
grupul de lu#ru din #adrul *omisiei Nationale, #onstituit pentru elaborarea programei privind evaluarea
#ompeten elor inter#ulturale . >ie#are #andidat va "i eBaminat de doi evaluatori, iar pun#ta<ul "inal este
media aritmeti# a pun#ta<elor individuale a#ordate de #ei doi eBaminatori.
'3( 5up sus%inerea probei de n%elegere a unui teBt audiat '#omun pentru se# iunile 4 i 3( $i a
probelor orale 'separat organizate pentru se# iun ea 4 i se# iunea 3( de #tre elevii #are au ob inut #el
pu in H5 pun#te la proba s#ris a etapei <ude ene/ pe muni#ipiul 3u#ure ti, se va "a#e, pentru "ie#are elev,
media aritmeti# a pun#telor ob%inute la #ele trei probe 's#ris, n elegere a unui teBt audiat, oral(.
Art+ ,6 '( +valuarea la etapa na ional a olimpiadei de limba englez va "i realizat de #tre pro"esori
evaluatori instrui i n sesiunile organizate n #olaborare #u 3ritis@ *oun#il ,omania pentru a#east etap a
olimpiadei.
'!( La toate etapele olimpia-ei de limba englez, "ie#are lu#rare va "i evaluat de #tre doi
pro"esori evaluatori #are nu au ele<i califica9i la clasa respecti<, rude i a"ini p&n la gradul al ///1lea
in#lusiv.
'3( -a etapele <ude%ean/pe muni#ipiul 3u#ure ti $i na%ional, #are au at&t prob s#ris , #&t i
prob de n elegere a unui teBt audiat i proba oral, *omisia <ude%ean/ *entral in#lude sub#omisii pe
#lase/ani de studiu 'o sub#omisie av&nd doi pro"esori evaluatori(.
'G( Pro"esorii evaluatori vor sublinia pe lu#rare gre$elile de vo#abular i gramati# de la proba
s#ris.
'5( 8n #azul unei di"eren%e mai mari de ,5 puncte ntre #ei doi evaluatori, pre edin ii #omisiilor
#orespunztoare "ie#rei etape numes# dintre membrii a#estor #omisii al%i doi pro"esori #are s evalueze
lu#rarea. !uncta1ul acor-at -e cea -e-a -oua comisie rmAne -efiniti<+
'I( 5up "inalizarea probei s#rise a "ie#rei etape, Comisiile de organizare i evaluare
#orespunztoare "ie#rei etape vor a"i$a rezultatele evalurii, n ordinea des#res#toare a mediilor.
'A( -a etapa na ional a olimpiadei de limb englez, dup "inalizarea tuturor probelor, naintea
#ontesta iilor, Comisia Central a olimpiadei de limba englez va a"i$a rezultatele ini iale ale evalurii,
numai n ordine al"abeti#.
CA!"T#LUL V
C#TESTA ""LE
Art+ ,> '( ,ezultatele ob inute de #on#uren i la probele s#rise ale tuturor etapelor olimpiadei pot "i
#ontestate.
'!( -a proba de n elegere a unui teBt audiat 'listening( i la proba oral 'speaKing( nu se admit
#ontesta ii.
Art+ ,? '( +levii parti#ipan%i pot #ontesta numai pun#ta<ul ini%ial al propriei lu#rri s#rise.
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 63 00
www.edu.ro
DIRECIA GENERAL
EDUCAIE I NVARE PE TOT PARCURSUL VIEII
_____________________________________________________________________________

'!( +levii parti#ipan%i pot soli#ita s1 i vad propria lu#rare, n prezen a unui membru al
Comisiei de organizare i evaluare de la "ie#are etap, respe#tiv al Comisiei Centrale a olimpiadei de
limba englez, nainte de a depune #ontesta ie, fr a li se elibera #opii ale lu#rrilor sau a li se da
eBpli#a ii privind evaluarea lu#rrii.
Art+ ,= '( 9ermenul de depunere a #ontesta%iilor $i termenul de analiz $i rspuns la #ontesta%ii sunt
stabilite de Comisia de organizare i evaluare de la "ie#are etap, respe#tiv de Comisia Central a
olimpiadei de limba englez, la etapa na%ional. 4#estea sunt a"i ate mpreun #u rezultatele ini%iale+
'!( 9ermenul de analiz $i rspuns la #ontesta%ii nu poate dep$i !G ore de la n#@eierea depunerii
#ontesta%iilor.
Art+ .@ '( Pentru rezolvarea #ontesta%iilor, la toate etapele olimpiadei de limba englez, pre$edintele
#omisiei respe#tive nume$te #&te o sub#omisie pentru "ie#are an de studiu, al#tuit din !1G pro"esori #u
eBperien de evaluatori i rezultate meritorii ob inute n pra#ti#a de predare1nv are/ la #on#ursurile i
olimpiadele de limba englez, al ii de#&t #ei #are au evaluat ini%ial.
'!(Pentru lu#rrile #are au primit ini ial #el pu in H0 pun#te, pun#ta<ul "inal este #el a#ordat de
#omisia de #ontesta ii .
'3( Pentru lu#rrile #are au primit ini ial alt pun#ta< de#&t #el men ionat la alin. '!(, pun#ta<ul
"inal este #el a#ordat de #omisia de #ontesta ii da# ntre pun#ta<ul ini ial i #el a#ordat la #ontesta ii
apare o di"eren de #el pu in 5 pun#te. 8n #az #ontrar, pun#ta<ul ini ial nu se modi"i#.
Art+ ., ,ezultatele "inale ale olimpiadei sunt a"i$ate nainte de "estivitatea de premiere.
CA!"T#LUL V"
!REM"EREA
Art+ .. -a etapa <ude%ean/pe muni#ipiul 3u#ure ti a olimpiadei de limba englez, grila de a#ordare a
premiilor va "i stabilit de #omisia <ude%ean, #u respe#tarea ordinii des#res#toare a pun#ta<ului ob%inut $i
a pre#izrilor din Metodologia-cadru de organizare i desf urare a competi iilor colare n nv mntul
preuniversitar.
Art+ .2 -a toate etapele, ierar@ia se stabile$te n ordinea des#res#toare a pun#ta<elor ob%inute.
Art. .3 -a etapele lo#al, <ude%ean/pe muni#ipiul 3u#ure$ti, modul de a#ordare a premiilor este stabilit
de organizatorii a#estor etape ale #ompeti%iei.
Art+ .5 '( *erti"i#area premiilor i men iunilor a#ordate de M+N la etapa na ional a olimpiadei de
limba englez se "a#e prin diplom nregistrat.
'!( -a etapa na%ional a olimpiadei de limba englez, se# iunea 4, M+N a#ord, pentru "ie#are
#las/an de studiu, maBimum 3 premii 'de regul un premiu /, un premiu // i un premiu ///( $i un numr
de men%iuni reprezent&nd 0L din numrul parti#ipan%ilor 'rotun<it la numrul ntreg imediat superior, n
#azul unui numr "ra# ionar(, #u respe#tarea ierar@iei valori#e i a #ondi iei de pun#ta< stabilit prin
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 63 00
www.edu.ro
DIRECIA GENERAL
EDUCAIE I NVARE PE TOT PARCURSUL VIEII
_____________________________________________________________________________

regulamentul spe#i"i#. Pentru se# iunea 3, M+N a#ord, pentru "ie#are #i#lu al li#eului, #i#lul in"erior 1
#lasa a 01a i, respe#tiv, #i#lul superior al li#eului, #lasele 0/10//, maBimum 3 premii 'de regul un
premiu /, un premiu // i un premiu ///( $i un numr de men%iuni reprezent&nd 0L din numrul
parti#ipan%ilor 'rotun<it la numrul ntreg imediat superior, n #azul unui numr "ra# ionar(, #u respe#tarea
ierar@iei valori#e i a #ondi iei de pun#ta< stabilit prin regulamentul spe#i"i# . >a# eB#ep ie situa iile n
#are doi sau mai mul i parti#ipan i ob in a#ela i pun#ta< n #on#urs, "r posibilitatea de departa<are, #az n
#are #omisia poate de#ide a#ordarea a#eluia i premiu pentru pun#ta<e egale.
CA!"T#LUL V""
D"S!#$"F"" &"ALE
Art+ .6 Programul des"$urrii etapei na%ionale a olimpiadei de limba englez va "i #on#eput de #tre
pre edintele Comisiei de organizare a competi iei na ionale din <ude%ul gazd $i avizat de inspe#torul
general 57+8P9P: din M+N.
Art+ .> -a etapa na%ional a olimpiadei de limba englez se elaboreaz revista #on#ursului, n "ormat
tiprit sau n "ormat ele#troni#, pre#um i site1ul olimpiadei, n elaborarea i gestionarea #rora vor "i
impli#a i elevii, sub ndrumarea pro"esorilor #oordonatori, sele# iona i de Comisia de organizare a
olimpiadei de limba englez, de la nivelul <ude ului gazd *
Art+.? '( 9o%i elevii parti#ipan%i la etapa na%ional vor primi o diplom de parti#ipare, #on#eput $i
realizat de inspe#toratul $#olar <ude ean gazd.
'!( Pro"esorii #are nso%es# grupurile de elevi din "ie#are <ude%/muni#ipiul 3u#ure ti la etapa
na%ional vor primi o adeverin% de parti#ipare, eliberat de inspe#toratul $#olar <ude ean gazd.
5ire#tor general,
-iliana P,+O9+4)4 5ire#tor,
+ugen )9O/*4
/nspe#tor general,
4n#a1Mariana P+7?-+)*?
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 63 00
www.edu.ro