Sunteți pe pagina 1din 126

32 mouve s crezl

CopyrlghL 2012 de cLre eLer Cregg larah


nlclo parLe dln aceasL carLe nu poaLe reprodus sau
Lransmls in orlce form sau prln orlce ml[loace,
elecLronlc sau mecanlc, lncluslv foLocoplere, inreglsLrare
sau prln orlce lnforma(ll de depozlLare sl de slsLem de
regslre, fr permlslunea in scrls dln parLea
proprleLarulul drepLurllor de auLor.
ubllcaL de edlLura CarpenLer's Son, lranklln, 1ennessee
ubllcaL in asoclere cu Larry CarpenLer, servlcll de carLe
cresun, LLC
+++3ch"i#'anbk#e"*ice#3cm
Cu excep(la cazulul in care se men(loneaz aluel,
referln(ele blbllce sunL luaLe dln SfnLa ScrlpLur
verslune lnLerna(lonal de cLre 8lbllca. 1oaLe celelalLe
referln(e sunL luaLe dln SfnLa ScrlpLur
verslunea klng !ames, dup cum s-a men(lonaL.
CoperLa sl ueslgn lnLerlor de Constantin Daniel
LdlLaL de 8oberL lrvln
1lprlL in SLaLele unlLe ale Amerlcll
978-09849772-4-6
1oaLe drepLurlle rezervaLe.
Cuprins
In%"d)ce"e
Sec1#3)ea G; B#b'#a e-0e<<<
Se axeaz pe 20 caracLerlsucl sl evlden(e ale 8lbllel sl pe
modul in care ecare dlnLre acesLea ne ofer un mouv s
credem c ceea ce esLe scrls in 8lblle esLe adevraL.
B#b'#a e-0e;
ArmaL
8ecunoscuL
uemonsLraL
ConrmaL
uescoperlL
lmbelsugaL
ue incredere
Men(lnuL meuculos
AuLorlLar
ConsecvenL
Supravle(ulLoare
lnuenL
vulnerabll
CnesL
LxlgenL
lsLorlc
lncluzlv
verlcaL
Slmpl sl clar
Capabll s-l schlmbe vla(a
Sec1#3)ea H; D3()e7e3 e-0e<<<
Cfer 12 descrlerl ale lul uumnezeu, ecare dlnLre acesLea
amlnundu-ne clne esLe uumnezeu ;l de ce Lrebule s cre-
dem c Ll esLe mereu cu nol.
D3()e7e3 e-0e<<<
Mal mulL decL il pol lmaglna
1rlunlc
Aproape
ueparLe
8un
uLernlc
ALoL;uuLor
AsculLLor
un refuglu
Acceslbll
rleLenul nosLru
Celos
SecP#3)ea I; I-3- e-0e<<<
ldenuc 13 caracLerlsucl ale lul lsus, incepnd cu clne
esLe Ll ;l de ce puLem s apelm cu incredere la Ll.
I-3- e-0e<<<
uumnezeu
8rbaL
lerLLor
LxlgenL (nu lpocrlL)
lnelegLor
Slngura cale cLre uumnezeu
lnvlaL
Sacrlclul nosLru
C demonsLrale a lublrll lul uumnezeu
uevoLaL nou
C rscumprare penLru mull
Cel care poaLe s ne schlmbe vlelle
Acceslbll
SecP#3)ea J; Sf)03' D3" e-0e<<<
lmprL;e;Le 7 LrsLurl ale SfnLulul uuh ;l modul in care
ecare dlnLre acesLea ne ofer mal mulLe mouve s cre-
dem.
Sf)03' D3"<<<
LsLe uumnezeu
ne impuLernlce;Le
Se a in lnLerlorul nosLru
ne purlc
ne ofer cadourl
ne apr
Se roag penLru nol
ldel Currlculum
noLe de nal
,enLru 8lalne, 8achel sl kalLlyn. uac a; puLea s aleg
orlcare Lrel feLe dln lume ca s iml e lce, v-a; alege pe
vol. ue ecare daL.
lle ca vol s cunoa;Lel dragosLea lul llsus inLr-un
mod puLernlc, ;l e ca vol s v bucural de un numr
lnnlL de moLlve s credel. v lubesc ;l sunL mndru de
vol."
Mulumlrl speclale urmLorllor prleLenl penLru c au daL
vla acesLul prolecL:
!anlne larah, krlsLln & 8yan llea-llcker, CranL & 8eLhany
norvell, !ames & Polly nobles, Clenn & Clndy Pall, Max
& Caleb Pall, 1eam novacheck, lamllla uanLona, lamllla
Llnsky, AWu, uavld & Clenn arls, 8en & Cllvla Ward,
8randon & Shella Wllllams, Charles & !ulla Chu, SLacey &
8ocky 8obblns, kevln & ClnneLLe ?oung ;l Chrls & 8oey
ulefendorf...
v mulumesc LuLuror penLru c v-al rugaL penLru mlne
;l m-al suslnuL pe duraLa scrlerll acesLel crl ;l a cam-
panlel.
ll mulLumesc le, 8ob lrvln, penLru grl[a, inelepclunea ;l
indemnarea in domenlul edlLrll.
Introducere: Importana acestei cri
U6 'V5!04 8:050> 50V! !506A> %# TDD56'I'D E:'! :7&D4
;80:0>D!4L 6D (!6!A;5' :'40.07!;'SO A>"> &' !&'E#:!>O A:04'
;':00 <0 ;':0!4'4' &' 4! TV 6' 7(':# 7 .:#5!&# &' !;>('4 &'
.7.75#600O
O .:#5!&# &' 7!5'60 &0;%D># 4! 6';(":<0> &';8:'
:'40.0'L 16;# 670 E:'5 5!0 5D4> &'%"> !>">O N70 %#D>5 7
%:'&06p# ;#6#>7!;#L !%>0E# %!:' ;# !:!>' &:!.7;>'! 4D0 I;D;O
A5 &0;%D>!> %D 5D4p0 7!5'60 %!:' 1<0 &'84"6. 408;! &'
%:'&06p# <0 1<0 &7:';% ;# * !ED> 5!0 5D4>' %D67<>06p'
$0$40%'O U6 8:'&0%!>7: !4 ;'%74D4D0 ckL C/!:4'; S8D:.'76L
6' &#&'! 16%:'&':'N TPDp06# %:'&06p# E# E! &D%' ;D,'>'4'
16 R!0O O %:'&06p# '67:5# E! !&D%' R!0D4 16 ;D,'>'4'
E7!;>:'OS C:'&06p! ';>' 0587:>!6>#L 06&0(':'6> &'
5#:05'! ;!O D!: !E'5 !>"> &' 5D4> &' %"<>0.!> &06
!%%'8>!:'!a<0a16>#:0:'!a%:'&06p'0a67!;>:'O
O c,ed#)P +30e,)#c<<
R'I0;># 16 (!p! >';>'47: A58D4D0
B0:D0'<>'
O(':# ;D87:>
6%D:!2'!I#
S':E'<>'
OOOO<0 %'4' Tgd &' 57AE' ;# %:'I0S >' E7: !2D>! ;# !2D6.0
16 !%'4 8D6%>O
EG0;># 5D4>' E0I0D60 !;D8:! B0$40'0 <0 16%# 5D4> 5!0 5D4>'
!;D8:! 4D0 DD56'I'DO 0 &'7!:'%' %:'&06p! !;D8:! !%';>7:
&7D# ;D$0'%>' W DD56'I'D <0 B0$40! W ';>' !>"> &' 0587:V
>!6>#L !%'!;># %!:>' E# 7(':# 6D D6D4L %0 Tgd &' 57AE' ;#
%:'I0SO
C3( - f*'*-e.2 acea-0 ca,0e
C carLe bun poaLe foloslL in mal mulLe modurl.
ol s alegl s clLe;Ll aceasL carLe de unul slngur,
sLrulnd asupra unul caplLol Llmp de o zl sau mal mulLe
inLr-o sp-Lmn. uar eu Le incura[ez s il lel clva
prleLenl ;l s lnLeraclonal cu acesL maLerlal impreun.
ALuncl cnd dlscuLal in lnLerlorul unul grup, avel in
vedereaurmLorulaplan:
Alegel un sublecL (8lblla, uumnezeu, lsus sau SfnLul
uuh) asupra crula s v axal sLudlul.
ClLll ;l dlscuLal maLerlalul impreun, un caplLol pe sp-
Lmn...sau, prerea mea, clLll respecLlvul caplLol sln-
gurl, subllnllnd seclunlle care v-au sLrnlL lnLeresul, v-au
incura[aL sau v-au rldlcaL inLrebrl. Apol folosll acele
rn-durl subllnlaLe ca o baz penLru dlscullle de grup.
vrel mal mulLe ldel despre cum puLel folosl aceasL
carLe in grup sau inLr-o clas? vezl ulLlmlle paglnl penLru
numeroase alLe meLode de a face acesL lucru, lncluznd
exemple de sLudll ;l un model de lecle.
lndlferenL de modul in care folosll aceasL carLe, apro-
fundal! ConfrunLal-v inLrebrlle, dezarmal-v indolala
;l consolldal-v vlaa splrlLual. AceasL carLe nu v va
oferl LoaLe rspunsurlle, ins v va oferl aspecLe conclse
asupra credlnel cre;une ;l 32 de mouve s credel!
Lec03, +'c308
llecare caplLol lnclude:
un mouv s crezl
un clLaL chele
ual c?...
C legLur cu vlaa La
C mlc dlscule de grup
un verseL chele
C rugclune
SECIUNEA G; B#b'#a e-0e<<<
UNU
Biblia e"#e...afi!ma#)
Te@a# $)d*#0 4,e*da0 c B#b'#a a, fi ade4a,a09
uac rspunsul Lu esLe da, a c nu esLl slngurul.
Am fosL sl eu in locul Lu, precum au mal fosL sl mul(l
al(ll. M-am zbLuL, ml-am pus inLrebrl sl am pus la
indolal LoL ce este scrls in 8lblle. uar cu LoaLe acesLea,
8lblla a leslL mereu invlngLoare. unul dlnLre lucrurlle pe
care le-am apreclaL inLoLdeauna a fosL c lsus nu s-a
indolL nlclodaL de 8lblle. Modul in care Ll se folosea de
vechlul 1esLamenL (8lblla ebralc, slngura 8lblle
dlsponlbll penLru Ll la acel Llmp) esLe un lucru
semnlcaLlv.
lsus a armaL verldlclLaLea 8lbllel prln clLarea anumlLor
verseLe.
ALuncl cnd lsus a fosL pus la incercare de cLre SaLana,
slngura arm pe care a foloslL-o a fosL cuvnLul lul uum-
nezeu. "Asa cum zlce sl SfnLa ScrlpLur." a fosL sabla sl
scuLul Su in acel momenL. (MaLel, 4:4, 7, 10).
lsus a armaL verldlclLaLea 8lbllel prln oferlrea de
inv(-Lurl dln ea.
ALuncl cnd lsus inLlnesLe dol oamenl pe drumul cLre
Lmaus, Luca scrle c lsus le-a inf(lsaL scrlerlle lul Molse
sl ale LuLuror profe(llor." (Luca, 24:27), o referln( ce ln-
clude vechlul 1esLamenL in LoLallLaLe.
lsus a armaL verldlclLaLea 8lbllel prln llusLrarea unor
povesurl dln ea
lsus spune la un momenL daL povesLea omulul bogaL sl a
lul Lazr. Conform acesLela, Lazr il lmplor pe Avraam
penLru un mlracol, asLfel incL famllla sa s poaL crede
in uumnezeu.
Avraam il rspunde foarLe clar c aLLa ump cL el au
8lblla, au LoL ceea ce le Lrebule ca s poaL avea credln(.
(Luca, 16:19-31)
lsus a armaL verldlclLaLea 8lbllel bazndu-se pe 8lblle
namlsluneaaSa.
ln cadrul, cel mal probabll, al celul mal puLernlc
exemplu despre cum vedea lsus 8lblla, MaLel (3:17)
dezvlule c scopul lul lsus pe mnL era s Lermlne
munca incepuL de Molse sl de cLre profe(l.
lsus a armaL verldlclLaLea 8lbllel prln suspunerea in
fa(aacuvnLululaei.
ln cluda puLerll sl a auLorlL(ll de care dlspunea lsus,
cuvlnLele Sale dln MaLel 26:33-34 inf(lseaz dorln(a Sa
de a se supune planulul 1aLlul ceresc, asa cum fusese
prezlsainaScrlpLur.
I-3- a a,(a0 4e,#d#c#0a0ea B#b'#e# +,#) fa+03' c a
a430 c,ed#)1 $) 0*0 ce e,a -c,#- $) ea.
LsLe foarLe LenLanL s alegem ce s credem despre
Biblie sl dln ceea ce clLlm in 8lblle, de oblcel, facem asLa
bazndu-ne pe ceea ce nl se pare credlbll sl in acelasl
Llmp poslbll. lsus ins face conLrarlul. Ll face referlre la
unele dlnLre cele mal greu de crezuL pr(l dln 8lblle. ln
MaLel 12:40, lsus face LrlmlLere la lona sl la pesLele urlas
(balena), in MaLel 24:38, lsus amlnLesLe de noe sl de arca
lul, inLr-un nal, lsus descrle sl cum nevasLa lul LoL se
Lransform in sLan de plaLr.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
A Le indol de inv(Lurlle lul lsus esLe acelasl lucru cu
a Le indol de LoL ceea ce esLe lmporLanL sl essenLlal in
credln(a cresLln. lsus a crezuL in vechlul 1esLamenL sl a
oferlL inv(Lurl despre adevrul cuprlns in acesLa. lar
asLa ar Lre-bul s e suclenL." - 8oberL Parrls
TIA TIA I C I C ?... ?...
"ln verslunea klng !ames, cele paLru Lvanghelll cuprlnd
3779 verseLe. uup spusele lul Craham Scroggle, 1934 dln
acesLe verseLe, in inLreglme sau par(lal, con(ln cuvlnLele
lul lsus. uln acesLe 1934 de verseLe, aproape 180, sau
aproape 1 dln 10, clLeaz sau fac LrlmlLere la vechlul 1es-
LamenL. Chlar sl asa, acesL fapL nu esLe suclenL penLru a
ne convlnge, lar !ohn W. Wenham noLeaz c "ln mulLe
pasa[e, nu po(l s i(l dal seama unde apar vorbele lul lsus",
o aluzle consLlenL la vechlul 1esLamenL sl la fapLul c de
5D4>' 7:0 6D 87?0 &0;>06.' D6&' ;D6> %0>!>' &06 V'%/0D4
T';>!5'6> =0 %!:' ;D6> (7:5' !4' ."6&D:047: 4D0 I;D;O
S("6>! S%:08>D:# 8#>:D6&' 16 D:I'!4! 506?00 =0 ! 0&'047: 4D0
H:0;>7;OS
Ce al puLea face fr zlua de asLzl? lr o masln? C
cas? un vls? LxlsL mulLe lucrurl fr de care am puLea
rezlsLa penLru o perload de Llmp, sl acelasl lucru a fosL
valabll sl in cazul lul lsus. Ll a rezlsLaL fr mncare Llmp
de 40 de zlle, fr prleLenl aLuncl cnd avea cea mal
mare nevole de el sl fr glorle cL Llmp a sLaL pe
mnL. uar lucrul care nu l-a llpslL nlclodaL a fosL o
incredereafermainaauLorlLaLeaa8lbllel.
AceasLa a fosL mncarea Lul, prleLenul sl slava Sa.
lelul in care S-a foloslL de 8lblle sl vlzlunea Lul asupra el
m provoac. vreau s cunosc sl s m poL sprl[lnl pe
8lblle cu aceeasl convlngere.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
Care dlnLre arma(llle lul lsus rezoneaz cu une cel mal
mulL? LxlsL vreuna dlnLre acesLea cu care s al dlculL(l
de accepLare? ulscuLa(l de ce crede(l c acesL lucru esLe
sau nu esLe lmporLanL.
VERSETUL CHEIE
S nu credel c am venlL s sLrlc Legea sau rorocll,
am venlL nu s sLrlc, cl s impllnesc. Ccl adevraL v spun,
cL vreme nu va Lrece cerul ;l pmnLul, nu va Lrece o
loL sau o frnLur de slov dln Lege, inalnLe ca s se in-
LmplaL LoaLe lucrurlle." (MaLel 3:17, 18).
RUGCIUNE RUGCIUNE
"rlnLe, (l mul(umesc penLru exemplul lul lsus.
A[uL-m s depsesc orlce indolal in ceea ce prlvesLe
auLorl-LaLea CuvnLulul 1u. A[uL-m s sLlu, s lubesc sl
s m poL sprl[lnl pe 8lblle asa cum a fcuL lsus.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea c3;
A(#)< D
LEGTURA CU VIAA TA
DOI
Biblia e"#e...!ec$no"c$#)
C cuLare pe Coogle cu prlvlre la modul de a re-
cunoasLe verldlclLaLea unul anumlL lucru va genera urm-
Loarele arLlcole:
- Cum s recunosLl un prleLen adevraL
- 10 modurl s recunosLl lublrea adevraL
- Cum s recunosLl munca adevraL
- Cum s recunosLl adevraLa cale splrlLual.
AceasLa va genera, de asemenea, un llnk cLre un vldeocllp
al lul Snoop uogg.
uar poaLe c nol ar Lrebul s aprofundm un plc mal
mulL ldeea de verldlclLaLe, in compara(le cu acesLe rezul-
LaLe. (SunL slgur c ne vom descurca mal blne decL
gslreaaunulavldeocllpacuaSnoop).
C cuLare in 8lblle asupra felulul in care vedeau 8lblla
adep(ll lul lsus ldenLlc, prlnLre mulLe alLele, cLeva
verseLe-chele: 2 1lmoLel 3:16, 17 sl 2 eLru 1:20, 21. ln
acesLe verseLe, urmasll lul lsus recunosLeau 8lblla ca lnd
adevraL, lar in ele esLe scrls despre auLorlLaLea, scopul
sl puLerea ScrlpLurll.
ALL aposLolul avel cL sl eLru il ofereau auLorlLaLea
deplln lul uumnezeu. "lnLreaga ScrlpLur esLe lnsuaL
de uumnezeu", a scrls avel in 1lmoLel ll. l "profe(ll au
fosL lnsual de uuhul SfnL sl au vorblL de la uum-
nezeu", scrla eLru in a doua eplsLol dln 8lblle. uac
exlsL vreo indolal cu prlvlre la fapLul c acesLe verseLe
blbllce vln de la uumnezeu, ambll auLorl lndlc fapLul c,
de fapL, 1CA1L acesLea vln.
l avel ofer paLru scopurl valoroase ale 8lbllel in
pasa[ul 1lmoLel: aceasLa inva(, musLr, corecLeaz sl
pregLesLe.
Adep(ll lul lsus au avuL o oplnle foarLe bun asupra in-
v(Lurllor 8lbllel sl au parlaL cu LoLul pe adevr sl pe ca-
paclLaLea lor de a schlmba vle(l. AcesLa esLe un rezulLaL
dlrecL al promlslunllor lul lsus dln loan 14:23, 26 sl loan
16:13 cum c uuhul SfnL il va inv(a sl il va a[uLa s isl
amlnLeasc de LoL ceea ce le-a spus lsus.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
Acum, dac lsus, care era uumnezeu in carne ;l oase
sl care inLoLdeauna spusese numal Adevrul, a declaraL
c vechlul 1esLamenL esLe CuvnLul lul uumnezeu sl c
noul 1esLamenL ar scrls de aposLolll Sl sl de cLre
profe(l ca agen(l unlcl auLorlzal penLru LransmlLerea
mesa[ulul Su, aLuncl inLreaga noasLr 8lblle se dove-
desLe a de la uumnezeu. Avem cea mal bun auLo-
rlLaLe - lsus PrlsLos lnsusl " - norman Celsler
TIA TIA I C I C ?... ?...
o(l s crezl c vechlul 1esLamenL esLe adevraL
bazndu-Le pe puncLul de vedere al lul lsus, ins eLru a
ldenLlcaL inv(Lurlle lul avel ca lnd la fel de
auLorlLare. ln 2 eLru 3:16, el se refer la scrlerlle lul
avel ca lnd ScrlpLura", acelasl cuvnL lnd foloslL de
31 de orl in noul 1esLamenL, ecare dlnLre acesLea refe-
rlndu-se la vechlul 1esLamenL.
LEGTURA CU VIAA TA
Al pus vreodaL la indolal ce esLe in 8lblle, sau te-al
inLrebaL dac esLe sau nu adevraL ce scrle in ea? AcesL
fapL esLe unul rezonabll, mal ales in slLuala in care exlsL
mulLe oplnll dlferlLe pe aceasL Lem.
uar merlL s lum in conslderare modul in care adepll
lul lsus au prlvlL 8lblla. ueslgur, ace;ua au fosL ;l cel care
au scrls-o, ins el, de asemenea, ;l-au rlscaL vla(a penLru
adevrul conlnuL in ea. uocumenLele lsLorlce sl
legendele arm cu Lrle fapLul c eLru a murlL cu capul
in [os, lnd cruclcaL. avel a fosL decaplLaL penLru
credln(a lul, fraLele lul eLru, Andrel, a murlL pe o cruce
in form de x, 1oma, de;l fuglse, a sfrslL Lras in eap,
in lndla, unde plecase s predlce Lvanghella. lar llsLa
poaLe conLlnua. LsLe un lucru s-l rl;Ll repuLala penLru
un resLauranL sau lm despre care al armaL in prealabll
c ar bune, ins esLe cu LoLul alLceva s il pul proprla
vla in [oc. urmasll lul lsus au recunoscuL 8lblla ca lnd
adevraL, au indrznlL s recunoasc acesL fapL ;l au
LrlL dup regullle acesLela.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
Cum al rspunde dac clneva Le-ar inLreba dac 8lblla
esLe adevraL? 1e-ar a[uLa vreun aspecL dln acesL caplLol
s rspunzl? LxlsL vreun aspecL cu care nu esu de acord
dln acesL caplLol?
VERSETULaCHEIE
CarLea aceasLa a legll s nu se deprLeze de gura La,
cugeL asupra el zl ;l noapLe, cuLnd s facl LoL ce esLe
scrls in ea, ccl aLuncl vel lzbndl in LoaLe lucrrlle Lale, ;l
aLuncl vel lucra cu inelepclune." (losua 1:8, nL1).
RUGCIUNE
urag uumnezeule, esLe clar c scrllLorll noulul 1esLa-
menL nu au avuL nlclo indolal asupra fapLulul c ale lor
cuvlnLe erau de la 1lne. A[uL-m s rmn alLurl de 1lne
sl de CuvnLul 1u asa cum au fcuL sl el.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
________
TREI
Biblia e"#e...demon"#!a#)
uac al de gnd s l un bun scepLlc, va Lrebul s facl
uz indelung de urmLoarea slnLagm: ,uemonsLreaz!"
AcesL cerere neceslL ac(lune sl plaseaz responsablll-
LaLea oferlrll unel dovezl cLre orlclne face o arma(le.
ddlml place slnLagma "uovedesLe!". LsLe corecL,
concls sl lnformaLlv. Crlclne poaLe face o arma(le.
lns numal cel ce o poL dovedl, poL folosl ceea ce au
armaL. ln perloada vechlulul 1esLamenL, era ceva
oblsnulL ca oamenll s se declare profe(l. uumnezeu a
avuL proprla Sa meLoda de "a dovedl" care era adevrul -
lar mlza era, de oblcel, inssl vla(a Sa.
uar un profeL care indrznesLe s grlasc in numele
Meu lucrurl pe care nu le-am porunclL, sau un profeL care
vorbesLe in numele alLor dumnezel, Lrebule s e pedepslL
cu moarLea. uLe(l s v spune(l: "Cum puLem su cnd un
mesa[ nu a fosL rosuL de uomnul?" uac ceea ce spune
proorocul acela in numele uomnulul nu are loc sau nu
devlne reallLaLe, acesLa esLe un mesa[ c uomnul nu a vor-
blL. 8especLlvul profeL a vorblL dln proprllle presupunerl,
asa c nu v alarma(l". (ueuLeronom 18:20-22)
SLraLegla de a-(l da vla(a penLru cuvnLul Lu" a
reuslL in mod eclenL s il domoleasc pe profe(ll falsl,
ins nu a fcuL nlmlc penLru a-l indeprLa pe adevra(ll
profe(l. 8lblla con(lnea mal mulL de 300 de referln(e des-
pre un Mesla care urma s vln sl, mal mulL decL LoaLe
acesLe, acesLe profe(ll s-au impllnlL in lsus PrlsLos.
AcesL lucru l-a deLermlnaL pe mul(l scepLlcl s-sl
doreasc s se gndeasc de dou orl. Alcl sunL doar
cLeva dlnLre acesLe profe(ll:
- lmprall pmnLulul se rscoal, ;l domnlLorll se
sfLulesc impreun impoLrlva uomnulul ;l impoLrlva un-
sulul Su."(salmul 2:2).
- Chlar ;l acela cu care Lrlam in pace, in care iml
puneam increderea ;l care mnca dln plnea mea, rldlc
;l el clclul impoLrlva mea." (salmul 41:9).
- Scoal-Le, sable, asupra psLorulul Meu ;l asupra
omulul care lml esLe Lovar;! - zlce uomnul o;urllor.
Love;Le pe psLor, ;l se vor rlslpl olle! l lml vol inLoarce
mna spre cel mlcl." (Zaharla 13:7)
- Lu le-am zls: ,uac gsll cu cale, dal-ml plaLa,
dac nu, nu ml-o dal!" l ml-au cnLrlL ca plaL, Lrelzecl
de arglnl. uar uomnul ml-a zls: ,Arunc olarulul preul
acesLa scump cu care m-au preulL!" l am luaL cel
Lrelzecl de arglnl ;l l-am aruncaL in Casa uomnulul
penLru olar."(Zaharla 11:12, 13).
- Acum, sLrnge-l rndurlle in ceLaLe, ceaLa Slonulul,
ccl sunLem impresural! !udecLorul lul lsrael esLe lovlL
cu nulaua pe obraz! (Mlca 3:1).
- Ml-am daL spaLele inalnLea celor ce M loveau, ;l
obra[ll, inalnLea celor ce-Ml smulgeau barba, nu Ml-am as-
cuns faa de ocrl ;l de sculprl". (lsala 30:6).
- Ccl nl;Le clnl m incon[oar, o ceaL de neleglull
dau Lrcoale impre[urul meu, ml-au sLrpuns mlnlle ;l pl-
cloarele:" (salmul 22:16).
- uoamne, uumnezeul Meu, penLru ce M-al prslL?"
(salmul 22:1).
T7!>' E':;'>'4' &' 5!0 ;D; ;D6> 4D!>' &06 V'%/0D4 T';>!V
5'6>L &';8:' %!:' &:O J!5'; K'66'&H !*:5#N SV'%/0D4 T';V
>!5'6> ! (7;> *6!40I!> %D !8:7G05!AE fbb &' !60 16!06>'
&' 6!=>':'! 4D0 I;D;O N0%0D6 %:0A%L !>'D ;!D !.67;A% 6D !
;D;?06D> 7 ;06.D:# &!># %# E:'D6! &06>:' !%';>' ;%:0':0 !: *
(7;> ;%:0;# &D8# 6!=>':'! 4D0 I;D;O D' (!8>L '4' !D (7;>
>:!&D;' &06 '$:!0%# 16 .:'!%# 16 A4'G!6&:0! %D !8:7G05!AE
cgb &' !60 16!06>' %! E4 ;# ;' 6!;%#O D!%# !%'!;>! \B0$40!]
';>' &7!: 7 %!:>' ;%:0;# &' 60=>' 7!5'60 7!:'%!:'L E# :7.
;#V50 'G840%!?0 %D5 !D (7;> !%';>' %DE06>' ;%:0;'!S
V:'0 &7E!&! %# B0$40! ';>' !&'E#:!>#K P:7('?0!
1584060># ?0V7 7(':#O
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
M06?04' ;%'8>0%' %!D># 'G840%!?00 8'6>:D !%';> ('67-
5'6 \8:7('?0! 1584060>#]O N0%0D6 :#;8D6; ;!>0;(#%#>7: 6D
87!>' * 7(':0> 16 !(!:# &' %76E06.':'! %# 8:7('?0! B0$40'0
';>' D6 5';!2 &' 4! DD56'I'DL %!:' 6D &7!: 7(':# 05-
8:';00 =0 ;'6>05'6>'L &!: =0 06(7:5!?00 %4!:' =0 :'E'4!?004' &'
5!0 ;D_ VR7$':> H!::0;
TIA TIA I C I C ?... ?...
EG0;># hc &' 8:7('?00 5!27:' 16 %''! %' 8:0E'=>' E0!?!
4D0 I;D; H:0;>7;L ;%:0;e %D 5D4>' ;D>' &' !60 16!06>' &'
6!=>':'! LD0O C/0!: =0 %'0 5!0 nverunai 7!5'600 &'
=>006?# atei %!:' !D !840%!> 5#;D:>7:0 !4' 8:7$!$040>#?00 ;>!-
>0;>0%' 6' ;8D6 %# =!6;! %! &7!: 78> &06>:' !%';>' 8:7('?00
;# ;' 158406'!;%# ';>' &' D6! 4! 8D>':'! cbci Z7 ;D># &'
500 &' >:0407!6'[O ND ! (7;> !%';> 4D%:D 8D: 67:7%K
LEGTURA CU VIAA TA
P:7('?004' 1584060>' 6D ;D6> 6D5!0 %#:#50I0 %' !2D># 4!
(7:5!:'! D6'0 $!I' 8'6>:D %:'&06?! 67!;>:# 16 B0$40'M '4'
;':E';% >7>7&!># =0 &:'8> 06;>:D5'6>' &' 'E!6./'40I!:'O
S# 4#;#5 8:7('?004' 1584060>' ;# *' ;'506?'4' 6'%';!:' 8'6V
>:D 16%'8':'! D6'0 %76E':;!?00 &';8:' %06' ';>' DD56'I'D
=0 &';8:' *!$040>!>'! B0$40'0O
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
EG840%# &' %' %:'I0 ;!D 6D %# B0$40! ;V! &7E'&0> ! * !&'V
E#:!>#O C' >' 16%D:!2'!I# ;!D >' (!%' ;# *0 %76(DI 16 !%';>
%!80>74K
VERSETUL CHEIE
D' !%''! D756D4 16;D=0 E# E! &! D6 ;'56N F'%07!:!
E! %76%'8' =0 E! &! 6!=>':' D6D0 *DL =0 14 E7: 6D50
E5!6D'4_ ZI;!0! iNcf[O
RUGCIUNE RUGCIUNE
DD56'I'D4'L ?0 5D4?D5';% 8'6>:D c mi-ai 7(':0t
40>':!45'6>' ;'%74' &' &7E'I0 8'6>:D !D>7:0>!>'! B0$40'0O
D#V50 6D 6D5!0 7 5!0 $D6# 16?'4'.':' ! !%';>7: 8:7('?00L
&!:L &' !;'5'6'!L 16%:'&':'! %# al Tu CDE"6> ';>'
!&'E#:!> =0 &'56 &' 16%:'&':'O
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea<
A(#)<
PATRU
Biblia e"#e...confi!ma#)
lmpresarll de la 8aseball Ma[or League clLoresc prln
inLreaga lume penLru a gsl persoane cu poLen(lal in
plLch-lng, de alLfel numl(l sl plLcherl (plLcher-ul esLe omul
care arunc mlngea la baseball, avnd un rol declslv in
acesL sporL) sl pe care s il poaL Lransforma in camplonl
World Serles. lns, in anul 1947, sl lumea arheologlc a
avuL benecll de pe urma unul Lnr al crul bra( de
plLchlng a fcuL una dlnLre cele mal valoroase descoperlrl
dln lsLorle.
Mohammed Ahmed el-Pamed (denumlL edh-uhlb, sau
Lhe Wolf"- Lupul), un beduln dln Lrlbul 1a-amlreh, era in
cuLarea unel capre plerduLe. ln Llmp ce cuLa, el a arun-
caL o plaLr (slmllar aruncrll mlngll la baseball) inLr-o
pesLer sl a auzlL un zgomoL de ceramlc sprgndu-se. A
lnLraL in lnLerlorul el sl a gslL un borcan sparL in ml[locul
a zecl de alLe borcane ce con(lneau pergamenLe impa-
cheLaLe in pnz, dlnLre care dou con(lneau compleL
scrlerlle lul lsala. rofesorul Lleazar Sukenlk de la unlver-
slLaLea Lbralc a cumpraL o parLe dln acesLe sulurl sl a
scrls in [urnalul su: "Se poaLe ca aceasL s e una
dlnLre cele mal marl descoperlrl fcuLe vreodaL in
alesLlna, o descoperlre la care nlcl nu speram." ur. Wl
AlbrlghL, un arheolog blbllsL de renume mondlal, a
descrls aceasL descoperlre "ca lnd cea mal mare
descoperlre de manuscrlse al Llmpurllor moderne. l nu
poaLe nlcl cea mal mlc indolal in ceea ce prlvesLe
auLenLlclLaLea manuscrlsulul."
P) 'a 3,(: ca,e@# (a,ea -c*fa'9
8lblla esLe adesea crlLlcaL ca lnd nedemn de in-
credere, deoarece se presupune c LexLul su a fosL
edlLaL pe parcursul anllor, in cluda arma(lllor
crLurarllor blbllcl care sus(ln c nu esLe adevraL in
acesL caz. Scrlbll anLlcl au fosL meLlculosl in
mesLesugurlle lor (dlscuLaLe mal pe indeleLe in caplLolul
8), lnd adep(ll unor regull sLrlcLe.
uescoperlrea pergamenLelor de la Marea MoarL a
oferlL dovada ocular conform crela 8lblla fusese
inLr-adevr coplaL corecL. ergamenLele ne-au permls
vlzuallzallzarea unor documenLe cu o mle de anl mal
vechl decL orlcare alLele la care am avuL anLerlor acces.
ur. Cleason Archer expllc semnlca(la:
,Chlar dac cele dou copll ale lul lsala descoperlLe in
esLera 1 Cumran lng Marea MoarL in 1947 sunL cu o
mle de anl mal recenLe decL cel mal vechl dlnLre manu-
scrlsele cunoscuLe anLerlor (Au 980), ele s-au dovedlL a
cuvnL cu cuvnL ldenuce cu 8lblla noasLr ebralc sLan-
dard in procenL de mal mulL de 93.
Cele clncl procenLe de dlferen(e au consLaL in prlnclpal
in omlLerl ale anumlLor pasa[e sl varla(ll de orLograe.
Chlar sl acele fragmenLe de la Marea MoarL dln
ueuLeronom sl Samuel, care lndlcau cLre o alL famllle de
manuscrlse ce sLau la baza LexLulul nosLru ebralc, nu prez-
lnL dlferen(e in docLrln sau inv(Lurl. Lle nu afecLeaz
mesa[ul de revela(le nlcl in cea mal mlc msur."
uescoperlrea la Marea MoarL conrm fapLul c 8lblla
esLe exacL sl puLem slgurl c 8lblla pe care o clum asLzl
esLe in concordan( cu cea scrls lnl(lal.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
ln [ur de 173 dln cele 300 de manuscrlse de la Marea
MoarL sunL de naLur blbllc. LxlsL mulLe copll ale
mulLora dlnLre cr(lle vechlulul 1esLamenL, sl LoaLe
cr(lle vechlulul 1esLamenL sunL reprezenLaLe in cadrul
pergamenLor, cu excep(la LsLerei" - Charles 8yrle
TIA TIA I C I C ?... ?...
ConcenLra(la de sare dln Marea MoarL esLe de 10 orl
mal mare decL cea a orlcrel alLe mrl sau lacuri pe
mnL. llecare llLru de ap dln aceasL mare con(lne in
medle 30 de grame de srurl sl alLe mlnerale. LsLe una
dlnLre cele mal marl surse de sare dln lume.
nlclun anlmal sau planL nu poaLe supravleul alcl. ln
aceasL mare, gslm un numr mlc de pe;Ll, dar nu esLe
adevraL c psrlle care se avenLureaz in aproprlerea
vaporllor emanal de cLre aceasLa vor murl.
uaLorlL gravlLll sale speclce rldlcaLe, nlmenl nu se
va scufunda nlclodaL in ea ;l nlcldecum nu se poL ineca
in ump ce se scald in aceasL mare. nlmenl nu a comls
vreodaL acolo slnucldere prln inec. Se zlce c vespaslan,
comandanL al leglunll romane care a dlsLrus lerusallmul
mal Lrzlu, in anul 70 i.Pr., a auzlL de acesL fapL. Ll a LesLaL
ce auzlse comandnd ca sclavll sl s e arunca(l in valurlle
mrll cu mlnlle sl plcloarele legaLe. lar sclavll au pluuL.
LEGTURA CU VIAA TA
8lblla La se poaLe s fosL publlcaL in acesL an sau
orlcnd in ulumll 20 de anl. uar LexLul pe care il con(lne
esLe vechl de mll de anl.
l LexLul pe care il clLe;u in 8lblle asLzl esLe acelasl LexL
pe care Molse sl uavld sl LsLera sl lsus sl aposLolul avel l-
au cluL. uumnezeu a vorblL, lar mesa[ul Su esLe dlsponlbll
penLru une azl.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
SunL descoperlrlle arheologlce lmporLanLe? e o scar
de la 1-10 (10 lnd cel mal lmporLanL), cL de lmporLanL
esLe arheologla in armarea 8lbllel ca lnd adevraL?
VERSETUL CHEIE
lnvLurlle 1ale sunL desfLarea mea ;l sfLulLorll
mel." (salmul 119:24, nL1).
RUGCIUNE RUGCIUNE
"uumnezeule, ar usor s pun la indolal CuvnLul 1u,
dar nu ar lnLellgenL. CuvnLul 1u nu va plerl nlclodaL.
A[uL-m s lubesc sl s respecL CuvnLul 1u ;l mal mulL
in ecare zl.
C*)2)3@P# ,3!c#3)ea;
A(#)<
CINCI
Biblia e"#e...de"coe!i#)
Camenll cu credln( nu Lrebule s se fereasc de arhe-
ologle, ea esLe, de fapL, un prleLen al credln(el. 1lmp de
anl de zlle, crlucll 8lbllel ;l-au bLuL [oc de con(lnuLul su,
spunnd c acele locurl nu exlsLau, c oamenll acela nu au
LrlL nlclodaL, sl c acele pollucl nu au fosL nlclodaL prac-
ucaLe. unll arheologl, in incercarea de a apra 8lblla, au
armaL in mod eronaL c au gslL "lnunda(la (cu
LrlmlLere la poLopul lul noe)", arca respecLlv, loca(la
Crdlnll Ldenulul, sl mulLe alLele. nu a fosL de mare
a[uLor. uesl blne-lnLenlonaLe, eforLurlle de a nscocl
acesLe lucrurl nu sunL necesare. 8lblla nu are nevole de
a[uLor.
Dar arheologia nu ofer prea multe n ncercarea
noastr de a nelege coninutul Bibliei, mpreun cu
coroborarea adevrului su istoric. Mai nti, este
important s nelegem rolul arheologiei. Walter Kaiser
ofer o privelite de succes:
8olul real al arheologlel nu esLe de a "dovedl" verldlcl-
LaLea 8lbllel, ccl acesL up de "dovad" poaLe oferlL
numal de cLre anumlLe suln(e deducuve, cum ar
maLemauca sl loglca. ulmpoLrlv, rolul arheologlel esLe:
s furnlzeze maLerlale culLurale, eplgrace, sl arLefacLe
care ofer bazele penLru lnLerpreLarea precls a 8lbllel,
penLru a ancora evenlmenLele dln LexLul blbllc in lsLorla sl
geograa penLru a consLrul incredere in revela(la lul uum-
nezeu in cazul in care adevrurlle ScrlpLurll nu respecL in-
Locmal evenlmenLele lsLorlce.
kalser sl al(ll s-au documenLaL cu prlvlre la enormele
descoperl arheologlce fcuLe in ulumul secol care s con-
solldeze ablllLaLea blbllc. AparenLul popor dlspruL,
locurlle sl anumlLe lucrurl au fosL gslLe. l inc dln abun-
den(. AuLorul !ames Macuonald ne documenLeaz cu Lrel
exemple.
Tab'#Pe'e Eb'a
CerceLLorll 8lbllel au fosL adesea crlucal penLru c au
sus(lnuL c Molse a scrls enLaLeuhul (prlmele clncl cr(l
ale 8lbllel). Anallsul au declaraL aceasL armale ca lnd
o mare prosLle! Scrlsul formal nu exlsLa in anul 1400 i.Pr.l
i nlcl preo(la sau slsLemul [erLfelor descrls de cLre
Molse.
"Apol, in anul 1973 au fosL descoperlLe Lbllele Lbla,
cu aproape 20.000 de inreglsLrrl scrlse ce daLau cu 1000
de anl inalnLe de vremea lul Molse. Cnd au fosL Lraduse,
arheologll au descoperlL c mulLe dlnLre legl, oblcelurl sl
slsLeme de sacrlclu au exlsLaL cu mulL inalnLe de Molse.
unele dlnLre leglle sl pedepsele penLru anumlLe
lnfrac(lunl dln ScrlpLur erau de fapL in paralel cu
gndlrea [urldlc dln acele zlle ." oaLe c Molse sLla
despreaceavorbeaapnalaaurm.
ln cluda celor aproxlmauv 30 de armall ale exlsLen(el
hlLl(llor, mull profesorl unlverslLarl de lsLorle s-au im-
poLrlvlL. nu exlsL nlclo inreglsLrare care s valldeze exls-
Lena unul asLfel de grup de oamenl. Ll credeau c acesL
grup a fosL o lnven(le blbllc. Cu LoaLe acesLea, "nl;Le
spLurl arheologlce recenLe au descoperlL suLe de
referlrl la hlLll. Ll au LrlL penLru o perload de mal blne
de 1200 de anl in CrlenLul Ml[loclu." oaLe c pn la
urm, anumlLe eseurl au nevole s fie reedlLaLe.
Hitiii (Fiii lui Het)
Id*'## fa(#'#e#
Ceneza 31 spune povesLea lul lacov, 8ahela sl Laban.
8ahela furase ldolll LaLlul el, Laban, alLfel numll sl zell
gospodrlel. uup Lrel zlle, Laban ;l-a daL seama de llpsa
ldolllor, sl lund mal mulLe rude cu el, l-a urmrlL pe
lacov sl pe 8ahela Llmp de sapLe zlle. Mul(l au rldlcullzaL
aceasL povesLe, inLrebndu-se de ce lul Laban l-ar
psaL aLL de mulL despre nl;Le oblecLe pe care ar
puLuL s le inloculasc cu usurln(. !ames Macuonald
expllc: "ln anul 1923, mal mulL de 1.000 de Lblle de luL
au fosL descoperlLe inLr-un loc in MesopoLamla, numlL
nuzl. AcesLe Lblle relev fapLul c o persoan care
poseda ldoll de famllle puLea face plngere penLru LoaLe
bunurlle famlllel. Cu alLe cuvlnLe, aLLa Llmp cL lacov sl
8ahela aveau acele sLaLul in mlnlle lor, el delneau
oblecLe ce reprezenLau proprleLaLea lul Laban." ulnLr-o
daL, lmlnen(a ac(lunllor lul Laban avea sens.
Arheologla esLe prleLena 8lbllel.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
nu exlsL nlclo indolal asupra fapLulul c arheologla
a conrmaL lsLorlclLaLea vechlulul 1eLsLamenL. ScepLlcls-
mul exceslv arLaL 8lbllel de cLre crLurarll secolulul 18 sl
19 a fosL dlscredlLaL in mod progreslv. uescoperlrl dup
descoperlrl au oferlL cu acuraLe(e deLalll nenumraLe sl au
adus o recunoasLere crescnd a valorll 8lbllel ca sl surs
lmporLanL in lsLorle." - Wllllam AlbrlghL, arheolog de
succes al secolulul XX-lea
TIA TIA I C I C ?... ?...
Arheologle CuvnLul ,arheologle": esLe compus dln
dou cuvlnLe grecesLl: archalos, insemnnd vechl" sau
anLlc" sl logos, care inseamn ,cuvnL, LraLaL sau sLudlu.
"
LEGTURA CU VIAA TA
uove;Le arheologla fapLul c 8lblla esLe adevraL?
AsLa deplnde de modul in care denlm a dovedl". La nu
poaLe dovedl clne esLe uumnezeu sau ce a fcuL Ll. uar
poaLe dovedl acuraLe(ea lsLorlc a ceea ce 8lblla arm.
Mlllar 8urrows rezum acesLea frumos: Arheologla ne
poaLe spune foarLe mulLe despre Lopograa unel
campanll mlllLare. uar nu ne poaLe spune nlmlc despre
naLura lul uumnezeu."
numal 8lblla poaLe dezvlul adevraLul caracLer al lul
uumnezeu. ln aceasL spLmn, puLe(l deschlde 8lblla
cu incredere, sLllnd c de ecare daL, de mll de orl,
exlsL descoperlrl arheologlce care auLenLlc lsLo-
rlclLaLea 8lbllel. uac vrel s-L cunosLl pe uumnezeu,
deschlde 8lblla. uac dore;Ll slgurana c evenlmenLele
dln 8lblle sunL adevraLe, amlnLe;Le-l ce a remarcaL
arheologul nelson Clueck:" nlclo descoperlre arheo-
loglc nu a conLrazls vreodaL vreo referln( blbllc. Zecl
de descoperlrl arheologlce au fosL fcuLe, ecare conr-
mnd in llnll clare sau deLalllnd exacL declara(llle lsLorlce
dln 8lblle."
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
Au descoperlrlle arheologlce vreun lmpacL asupra
puncLulul vosLru de vedere asupra 8lbllel"? Lxpllc de ce
da sau de ce nu. ulscuLa(l despre clLaLul de mal sus al lul
nelson Clueck. Modlc acesLa puncLul vosLru de vedere
asupra 8lbllel in vreun fel?
Lxpllcal.
VERSETUL CHEIE
ueschlde-ml ochll, ca s vd lucrurlle mlnunaLe ale
Legll 1ale!" (salmul 119:18).
uumnezeule, ll mul(umesc c poL deschlde 8lblla cu in-
crederea c ea esLe inLr-adevr CuvnLul 1u. A[uL-m
s primesc ve;Ll de la 1lne azl, c ml-a; puLea Lrl vla(a
inLr-un mod care s-|l aduc glorle.
C*)2)3@P# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
RUGCIUNE
SASE
Biblia e"#e...*mbel"$ga#)
Comunlcarea modern esLe exLrem de dezvolLaL.
lnLre blogurl, LexLe sl LweeL-url, cuvlnLele clrcul rapld.
lns asLa nu a fosL mereu a;a. l aLuncl cnd vorblm
despre 8lblle, sLa e un lucru bun. 1ransmlLerea 8lbllel
poaLe acum f-cuL prln e-mall sau prln descrcarea
el ca ;l documenL de pe un slLe web. Cu mulL inalnLe de
exlsLena elecLrlclLll ;l a lmprlmanLelor, ecare pagln
a 8lbllel era coplaL de mn, un proces indelungaL ;l
mlnulos. vom dlscuLa de-spre acesL proces mal mulLe
inLr-un caplLol vllLor, ccl chela acesLul caplLol esLe
numrul de copll efecLuaLe.
8lblloLeclle sunL pllne cu llLeraLur claslc, lncluslv
lucrrl de-ale lul Pomer, laLon ;l ArlsLoLel. l se
presupune c LexLul acesLor documenLe sunL chlar
cuvlnLele pe care le-au scrls auLorll. uar cum puLem
slgurl? unul dlnLre lsLorlcll-chele care se ocup cu
evaluarea se folosesc de LesLul blbllograc, care
LesLeaz ablllLaLea documenLu-lul.
AcesLa se concenLreaz pe dou domenll chele:
1) lnLervalul de ump dlnLre momenLul in care
documenLul a fosL scrls sl cea mal recenL cople pe care
o avem
2) numrul de exemplare dlsponlblle
LsLe ldeal s avem un lnLerval de Llmp scurL in care s
se incadreze o mul(lme de copll. lllada lul Pomer esLe
con-slderaL un documenL lsLorlc exLrem de abll. LxlsL
643 de exemplare dlsponlblle cu un decala[ de 400 de
anl. AcesL decala[ se refer la compararea daLel coplel
cu momenLul in care a fosL scrls orlglnalul.
lllada esLe ca un premlu in compara(le cu alLe docu-
menLe lsLorlce. ue exemplu, nlmenl nu se indolesLe de
scrlererea ,8boalele gallce" ale lul lullus Cezar, cu LoaLe
c avem doar 10 copll ale acesLul documenL sl cea mal
recenL cople a acesLela a fosL fcuL dup 1000 de anl
dup orlglnal.
C3( -e c*(+a, ace-0e d*3 d*c3(e)0e c3 N*3' Te-@
0a(e)09
nu prea blne. ln ump ce lllada dlspune de 643 de ex-
emplare, exlsL 3686 de manuscrlse in greac (llmba in
care a fosL scrls orlglnalul) ale noulul 1esLamenL. oLrlvlL
ml[loacelor obl;nulLe de evaluare ale documenLor lsLorlce,
noul 1esLamenL esLe lncredlbll de abll.
Mal mulL, decala[ul de ump in cazul noulul 1esLamenL
esLe la fel de ulmlLor, in speclal aLuncl cnd esLe comparaL
cu alLe lucrrl lsLorlce respecLaLe. ln ump ce lllada dlspune
de un lmpreslonanL decala[ de 400 anl - dlferen(a de anl
dlnLre copll sl orlglnal, cel al noulul 1esLamenL (n1) esLe
de undeva inLre 30 sl 223 de anl. Avem fragmenLe dln noul
1esLamenL care sunL conslderaLe a scrlse la aproxlmauv
30 de anl de la daLa scrlerll lnllale. LxlsL, de asemenea,
crl compleLe ale n1 la 100 de anl dup orlglnale.
Pentru un n1 aproape in lnLreglme, poL msural 130
de anl dlferen, lar penLru un n1 compleL, decala[ul de
Llmp esLe de numal 223 anl.
uovezlle blbllce ce [usuc lsLorlclLaLea el sunL dln
bel;ug. uLem clu 8lblla cu increderea c clum chlar cu-
vlnLele lul uumnezeu, Lransmlse prln lsus, eLru, aposLolul
avel, Molse, uavld, sl mull, mull alll.
,
,
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
ln Lermenl reall, noul 1esLamenL esLe cu usurln cea
mal blne aLesLaL scrlere anLlc dln puncL de vedere al
numrulul mare de documenLe, al lnLervalulul de ump
inLre evenlmenLe sl documenLe, precum sl al varleLll de
documenLe dlsponlblle penLru a-l suslne sau a-l conLra-
zlce. nu exlsL nlmlc in evlden(a manuscrlselor anLlce
care s dlspun de o dlsponlblllLaLe LexLual sl lnLegrlLaLe
slmllar cu noul 1esLamenL."- 8avl Zacharlas
TIA TIA I C I C ?... ?...
Cele 3686 de manuscrlse ale noulul 1esLamenL sunL
doar cele scrlse in llmba greac. uac a(l aduga numrul
celor scrlse ;l in alLe llmbl (cum ar llmba laLln, de
exemplu) LoLalul ar de 24970. Chlar ;l cel mal scepLlcl
lsLorlcl sunL de acord c noul 1esLamenL esLe un
documenL lsLorlc remarcabll.
LEGTURA CU VIAA TA
Cele apLe Mlnunl ale Lumll orlglnale llsLeaz locurlle
ldenucaLe de grecll anucl ca lnd cele mal noLablle
repere dln lume. 8lblla esLe aLL de lmpreslonanL incL
un scrllLor a creaL o llsL a celor apLe Mlnunl ale Cuvn-
Lulul:
1. Mlnunea formrll sale - modul in care s-a mrlL esLe
unul dlnLre mlsLerele umpulul.
2. Mlnunea unlcrll sale - o blblloLec cu 66 de cr(l,
dar de fapL, o slngur carLe.
3. Mlnunea vrsLel sale - cea mal veche dlnLre LoaLe
cr(lle.
4. M06D6'! E"6I#:00 ;!4' V $';>V;'44':Vul &06 >7!>' >05-
purile sl cartea mulL mal blne vnduL decL orlce alL
carLe.
3. Mlnunea lnLeresulul su - slngura carLe dln lume
cluL de LoaLe clasele de oamenl.
6. Mlnunea llmbll sale - scrls in mare parLe de oamenl
needuca(l, LoLusl cea mal bun carLe dln puncL de vedere
llLerar.
7. Mlnunea conservrll sale - cea mal urL dlnLre Loa-
te cr(lle, ins, cu LoaLe acesLea, ea conLlnu s exlsLe.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
Care esLe opera La preferaL? 1e-al indolL vreodaL de
leglLlmlLaLea auLorulul su? Lxpllc. ln ce mod
lnueneaz acesL caplLol credlna La c 8lblla esLe sau
nu adevraL?
VERSETUL CHEIE
CuvnLul 1u esLe o candel penLru plcloarele mele ;l
o lumln pe crarea mea." (salmul 119:103, nL1).
RUGCIUNE RUGCIUNE
uumnezeule, psLrarea LexLulul blbllc de cLre 1lne
esLe cu adevraL ulmlLoare. A[uL-m s clLesc 8lblla cu
increderea c acesLa esLe cu adevraL CuvnLul 1u.
C*)2)3@P# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
SAPTE
Biblia e"#e...de *nc!ede!e
nu esLe cazul s ne indolm de valablllLaLea 8lbllel.
Cnd foloslm aceleasl LesLe pe care lsLorlcll le uLlllzeaz
penLru a evalua alLe lucrrl lsLorlce, 8lblla Lrece cu noLe
marl. AuLorul !osh Mcuowell il descrle incercarea de a
resplnge 8lblla: "uup ce am incercaL s dlsLrug
lsLorlclLaLea sl valldlLaLea ScrlpLurll, am a[uns la
concluzla c esLe demn de incredere dln puncL de
vedere lsLorlc. uac clneva dezaprob 8lblla con-
sldernd-o nedemn de incredere, aLuncl acel clneva ar
Lrebul s dezabrobe aproape LoaL llLeraLura dln
anLlchlLaLe."
8lblla esLe de incredere. CaplLolul anLerlor vorbea
despre evaluarea manuscrlselor sale. AcesL caplLol va
oferl o prlvlre asupra alLor dou LesLe foloslLe penLru a
deLermlna ablllLaLea lsLorlc: LesLul dovezllor lnLerne sl
LesLul dovezllor exLerne.
Dovezile interne ale Fiabilititii Noului Testament
uovezlle lnLerne se refer la auLorul documenLelor sl pune
inLrebarea: ,CL de credlblle sunL acesLe scrlerl?" LxlsL
dou modurl de a LesLa acesL lucru. rlmul esLe de a
evalua coeren(a unul LexL - adlc, nu se conLrazlce slngur?
un al dollea mod esLe de a deLermlna rela(la auLorllor cu
sublecLele lor - adlc, au fosL auLorll marLorl la cele de-
scrlse? Scrlu el n calitate de marLorl ocularl?
Mul(l cred c 8lblla esLe plln de conLradlc(ll. ClLaLul lul
Cleason Archer de mal Lrzlu dln acesL caplLol abordeaz
acesL aspecL, dar, penLru momenL, puLem de acord s
spunem c exlsL o dlferen( inLre conLradlc(ll sl con-
Lradlc(ll aparenLe.
Adesea, aceasL dlscrepan( esLe rezulLaLul unul esec
in apllcarea prlnclplllor de baz ale lnLerpreLrll. SLudlul
aprofundaL asupra cuvlnLelor, culLurll ;l a geograel 8lbllel
dezvlule fapLul c nu exlsL conLradlc(ll in aceasLa.
ScrllLorll noulul 1esLamenL au scrls n calitate de marLorl
ocularl sau dln lnforma(ll de prlm mn:
Cnd v-am fcuL cunoscuL venlrea puLernlc a uom-
nulul nosLru lsus CrlsLos, nol n-am deplns de mlLurl alc-
LulLe cu indemnare, cl am vzuL cu ochll nosLrl mre(la
Lul" (2 eLru 1:16).
decl ce am vzuL ;l am auzlL, aceea v vesLlm ;l vou, ca
;l vol s avel prL;le cu nol. l prL;la noasLr esLe cu
1aLl ;l cu llul Su, lsus PrlsLos."(1 loan 1:3).
Dovezile externe ale Fiabilititii Noului Testament
aauovezlle exLerne compar alLe dlsclpllne penLru a
conrma sau a nega auLenLlclLaLea sl ablllLaLea docu-
menLu-lul in cauz. Am puLea vorbl despre arheologle,
surse exLra-blbllce sau scrllLorl secularl. Cu alLe cuvlnLe,
cL de credlblle sunL acesLe scrlerl? Spun scrllLorll non-
blbllcl acelasl lucru pe care ne inva( 8lblla? ua! LxlsL o
serle de lsLorlcl rellglol sl lalcl, arheologl sl scrllLorl care
conrm auLenLlclLaLea 8lbllel. ln carLea doctorului 8.
Parrls , Lxplorarea 8azelor 8lbllel", el ofer mal mulLe
clLaLe ale prln(llor blserlcll:
- Clemenue, eplscopul 8omel, a scrls c aposLolll eLru
sl avel au predlcaL Lvanghella lul PrlsLos sl CuvnLul le-a
fosL conrmaL cu aslgurarea deplln a uuhulul SfnL. Ll a
sus(lnuL c ace;Lla au cunoscuL cu preclzle dlnalnLe LoaLe
lucrurlle blserlce;Ll.
,
- lgnale al AnLlohlel a scrls sapLe scrlsorl scurLe cLre
dlferlLe blserlcl sl persoane zlce. ln eplsLola sa dln Lfesenl,
el a vorblL despre "avel cel sfnL, marurul, cel care merlL
cel mal mulL s e ferlclL". ln 8omanl a scrls, "eu nu v
poruncesc la fel ca eLru sl avel. Ll au fosL aposLoll, dar
eu sunL un om condamnaL ."
- ollcarp, in unere(ea sa, il cuno;Lea pe aposLolul loan.
Ll s-a referlL la aposLoll ca ;l la profe(ll vechlulul 1esLa-
menL. Ll a declaraL c nu s-a puLuL "rldlca la in(elepclunea
blnecuvnLaLulul sl glorlosulul avel." lnLr-una dln epls-
Lolele lul ollcarp, el a clLaL aproxlmauv [umLaLe dln
cr(lle noulul 1esLamenL.
B#b'#a e-0e de $)c,ede,e< D,< C'a,& P#))*c& a,(;
,nu exlsL nlclun documenL dln lumea anuc aslsLaL de
un asemenea seL excelenL de mrLurll LexLuale sl lsLorlce,
care s ofere o asuel de gam superb de daLe lsLorlce pe
baza crela s se poaL face o declzle lnLellgenL. C per-
soan onesL nu poaLe resplnge o surs de acesL gen.
Scepuclsmul in ceea ce prlvesLe acredlLrlle lsLorlce ale
cresunlsmulul se bazeaz pe o pre[udecaL lra(lonal."
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
lnLrucL am LoL avuL de-a face cu dlscrepan(e
aparenLe sl am sLudlaL presupusele conLradlc(ll dlnLre
inreglsLrarea blbllc sl dovezlle de llngvlsLlc, arheologle
sau sLlln(, increderea mea in verldlclLaLea ScrlpLurll a
fosL in mod repeLaL pus la incercare sl inLrlL de cLre
descoperlrea c aproape ecare problem dlscuLaL in
ScrlpLur, orlce problem descoperlL vreodaL de om,
dln cele mal vechl Llmpurl pn in prezenL, a fosL LraLaL
inLr-un mod compleL saLlsfcLor de cLre LexLul blbllc
insusl - sau dac nu, de cLre alLe lnforma(ll arheologlce
oblecLlve.
ueducerlle care poL in mod valabll exLrase dln docu-
menLele anuce eglpLene, sumerlene sau akkadlene, LoaLe
se armonlzeaz cu inreglsLrarea blbllc, sl nlclun savanL ln-
sLrulL in mod corespunzLor in evanghellsm nu are de ce
s se Leam de argumenLele osLlle sl provocrlle
ra(lonallsLllor umanl;Ll sau de deLracLorl ce folosesc orlce
Llp de persuaslune.
LxlsL un rspuns bun sl suclenL in ins;l ScrlpLura care
combaLe orlce acuzale formulaL vreodaL impoLrlva sa.
lar acesL lucru nu puLea s e de asLepLaL decL de la o
carLe precum 8lblla, care se declar ea inssl ca lnd:
Lrecerea in ScrlpLur (inscrlpLurarea) a CuvnLulul
lnfalbll al uumnezeulul vlu." - Cleason Archer
TIA TIA I C I C ?... ?...
rlma dlvlzlune a 8lbllel in caplLole sl verseLe il esLe
aLrlbulL lul Lefan LangLon, Arhleplscop de CanLerbury -
la sfrslLul secolulul XII- lea.
LEGTURA CU VIAA TA
Susln prleLenll, membrll famlllel Lale sau colegll de
clas c 8lblla esLe plln de erorl sl conLradlc(ll? Cere(l-le
s ofere exemple speclce sl a[uLal-l s le cerceLeze pe
rnd. LsLe inLoLdeauna blne s incercal s v dal seama
dac acesLe persoane care fac acesLe acuzall au inLrebrl
nerspunse, de up lnLelecLual sau dac duc vreo lupL cu
anumlLe cll;ee superclale, care le dezvlule o pre-
[udecaL anu-supernaLural.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
lmprLse;Le-l oplnla despre 8lblle. Al slm(lL inLoL-
deauna acela;l lucru despre ea sau puncLul Lu de vedere
s-a schlmbaL in ump?
VERSET CHEIE
1u ll inLemelezl invLurlle pe drepLaLe ;l pe cea
mal mare credlnclo;le" (salmul 119:138, nL1).
RUGCIUNE RUGCIUNE
1aL Ceresc, dln nou sl dln nou, oferl sprl[ln penLru -
ablllLaLea 8lbllel. u-ml enLuzlasm sl incredere penLru a
deschlde 8lblla ;l a auzl de la 1lne.
Contnu-"i rugciunea:
Amin. "
OPT
Biblia e"#e...men#in$#)
me#ic$lo"
norman Celsler scrle c 8lblla esLe carLea Lransmls
cel mal exacL dln lumea anLlc. nlclo alL carLe veche nu
are aLL de mulLe, aLL de recenLe sau aLL de exacL
coplaLe manuscrlse. Lul 8abbl Aqulba (dln secolul al II-lea
d.Pr) il esLe aLrlbulL fapLul c a armaL c LransmlLerea
corecL a LexLulul (ScrlpLura ebralc sau vechlul
1esLamenL) esLe un zld, insemnnd c LoL felul de
procese sLandardlzaLe au fosL creaLe cu scopul de a pune
o barler in faa orlcrel erorl.
numeroase grupurl academlce au fosL alese de-a lun-
gul veacurllor penLru a aslgura purlLaLea manuscrlselor.
laL un exemplu al unul grup, numlL 1almudl;Lll (dln eng.
,Lhe 1almudlsLs"), care a slu[lL inLre anll 100-300 d.Pr.
Samuel uavldson a ldenucaL slsLemul compllcaL pe care
acesLa l-a foloslL penLru ca pergamenLele s e coplaLe cu
meuculozlLaLe.
[1] C rol de pergament pentru slnagog Lrebule s e
scrls pe plel de anlmale curaLe,
[2] preguLe penLru foloslre de cLre un evreu.
[3] AcesLea Lrebule s e sLrnse ;l legaLe cu ;nururl de
la anlmale curaLe.
[4] llecare plele Lrebule s con(ln un anumlL numr
de coloane, egale de-a lungul inLregulul proces de scrlere.
[3] Lunglmea ecrel coloane nu Lrebule s se inund
pesLe mal pu(ln de 48 llnll ;l nlcl mal mulL de 60 de llnll,
lar l(lmea Lrebule s conln Lrelzecl de llLere.
[6] lnLreaga cople Lrebule s e in llnll, lar dac Lrel cu-
vlnLe sunL scrlse fr s ocupe o inLreag llnle, nu mal au
nlclo valoare.
[7] Cerneala Lrebule s e neagr, nu rosle, verde sau
orlce alL culoare sl s e preguL dup o anumlL re(eL.
[8] C cople auLenuc Lrebule s e exemplar, de la
care nlclunul dlnLre cel ce Lranscrlu nu ar Lrebul s se
abaL.
[9] nlclun cuvnL sau liter, nlcl mcar un y nu ar
Lrebul s e scrlse dln memorle, fr ca scrlbul s nu se
ulLaL la codexulul dln faa lul.
[10] lnLre ecare consoan Lrebule s lnLervln un
spalu de groslmea unul r de pr,
[11] lnLre ecare nou parashah sau sec(lune, o l(lme
de nou consoane,
[12] inLre ecare carLe, Lrel llnll.
[13] A clncea carLe a lul Molse Lrebule s inchele exacL
cu o llnle, dar resLul nu au nevole de acesL lucru.
[14] ln afar de acesLea, coplsLul Lrebule s sLea imbra-
caL doar in rochle evrelasc,
[13] s-;l spele inLregul Lrup,
[16] s nu inceap s scrle numele lul uumnezeu cu o
penl de-abla inmulaL in cerneal,
[17] sl un rege Lrebule s l se adreseze in ump ce scrle
numele lul uumnezeu, fra ca el s il bage in seam.
SSSCerceLarea lul uavldson adaug c orlce cople care nu
a fosL fcuL in conformlLaLe cu reglemenLrlle de mal
sus au fosL e ingropaLe, e arse. 1almudl;Lll au fosL aLL
de convln;l de munca lor incL dupllcaLor lor ll s-a daL
auLorlLaLe egal cu manuscrlsele conrmaLe anLerlor.
,
AAA fosL munca lor efecLlv? ALuncl cnd dou
exemplare ale cr(ll lul lsala au fosL descoperlLe, ca parLe
a coleclel de manuscrlse de la Marea MoarL in
aproplerea Mrll MoarLe in 1947, acesLea erau cu o mle
de anl mal recenLe decL cel mal vechl manuscrls daLaL
cunoscuL anLerlor (980 d.Pr.). !osh Mcuowell a scrls in
carLea sa excelenL, >D*4e7# +e)0,3 c,e/0#)#-(=;
,AcesLea s-au dovedlL a cuvnL cu cuvnL ldenLlce cu
8lblla noasLr ebralc sLandard, in mal mulL de 93 la suL
dln LexL. Cele 3 procente de dlferene au consLaL in
prlnclpal dln omlLerl ale penlel sl in varlallle de
orLograe. Cele 3 procenLe nu afecLeaz mesa[ul de
revela(le nici in cea mal mlc msur." lmpreslonanL!
uLem slgurl c clLlm CuvnLul lul uumnezeu asa cum
esLe Ll prevzuL, daLorlL procesulul de LransmlLere aLL
de meLlculos inLre(lnuL.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
Se poaLe spune cu slguran( c nlclo lucrare dln anLl-
chlLaLe nu a mal fosL Lransmls aLL de precls." - Wllllam
Creen
TIA TIA I C I C ?... ?...
CrLurarllor care au fosL insrclna(l s fac copll ale Lex-
Lulul vechlulul 1esLamenL ll se cerea s efecLueze o cere-
monle rellgloas de ecare daL cnd numele lul
uumnezeu era scrls.
LEGTURA CU VIAA TA
LxlsL vreun bun in vlaa La pe care il preule;u ;l dup
care Le ull cu cea mal mare grl[? Msurlle de securlLaLe
dln zlua de azl lnclud rewall-url penLru calculaLor, hard
dlsk-url exLerne, selfurl sl lorL knox.
1oaLe acesLea sunL concepuLe penLru a ne llnl;u avnd
in vedere fapLul c bunurlle noasLre sunL in slguran. SunL
copleslL (sl recunoscLor!) penLru grl[a pe care scrlbll anucl
au avuL-o penLru a proLe[a CuvnLul lul uumnezeu de
corupere. M ulL adesea la 8lblle ca la orlce alL carLe
veche cnd, in reallLaLe, ea esLe o poseslune pe care ar
Lrebul s o pre(ulm.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
Al fosL surprlns de vreun aspecL in acesL caplLol? Care
sunL gndurlle Lale despre declara(la rablnulul Aqulba de
la incepuLul acesLul caplLol?
VERSETUL CHEIE
uCMnuL esLe zlLorul Lu, uCMnuL esLe umbra La
peamnaaLaaceaadreapL.
ue aceea nu Le va baLe soarele zlua, nlcl luna
noapLea." (salmul 121:3-6).
RUGCIUNE RUGCIUNE
"uumnezeule, dln nou sl dln nou, ne oferl dovezl ample
ca s avem incredere in fapLul c 8lblla pe care am cluL-o
asLzl lnclude cuvlnLele pe care al dorlL s le clLesc. ll mul-
Lumlm penLru urmasll Ll credlnclosl care au psLraL 8lblla!
lle ca eu s o clLesc cu bucurle sl incredere.
C*)2)3@P# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
NOU,
Biblia e"#e...a$#o!i#a!)
Cel mal mul(l cresunl cred c 8lblla esLe o carLe cu au-
LorlLaLe, dar dln ce mouve? Camenll de suln( sl invLLorll
8lbllel ne poL oferl dlverse oplnll, dar ce spune 8lblla de-
spre ea inssl? 8lblla sus(lne c ale el cuvlnLe sunL lnsplraLe
de uumnezeu sl, prln urmare, sunL auLorlLare. Cu LoaLe
acesLea, Wayne Crudem pune inLrebarea: uar mal
exacL, cu ce drepL are 8lblla preLen(la de a auLorlLaLea
noasLr?l cum am a[uns s credem in preLen(la
ScrlpLurll cum c ar CuvnLul lul uumnezeu?"
C mare parLe dln aceasL carLe abordeaz acesLe inLre-
brl pe dlferlLe nlvelurl. uar, foloslndu-ne de un LexL de-al
lul norman Celsler dln ,C lnLroducere general despre
8lblle", hal s evalum modul in care 8lblla arm c ale
sale cuvlnLe sunL inLr-adevr cele daLe de uumnezeu:
1. LxlsL arma(la dln LexLul lnllal c scrlerlle sunL ln-
splraLe (2 1lmoLel 3:16, 2 eLru 1:20, 21).
2. LxlsL mrLurla caLegorlc al lul avel, care a vorblL
foloslnd cuvlnLe. . .inv(aLe de la uuh "(1 CorlnLenl 2:13).
3. LsLe evldenL dln formula repeLaL "LsLe scrls" (MaLel
4:4, 7, 10).
4. lsus a spus inLregul vechl Testament ne vorbete
despre Ll (Luca 24:27, 44, loan 3:39, Lvrel 10:7).
3. noul 1esLamenL echlvaleaz in mod consLanL Cuvn-
Lul lul uumnezeu cu ScrlpLura (scrlerlle) dln vechlul 1esLa-
menL (MaLel 21:42, 8omanl 13:4, 2 eLru 3:16).
6. lsus a arLaL c nlcl mcar cea mal mlc parLe dlnLr-
un cuvnL ebralc sau o liter nu poaLe inclcaL. (MaLel
3:18).
7. noul 1esLamenL se refer la inreglsLrrlle scrlse ca
lnd cuvlnLele lul uumnezeu" (Lvrel 3:12).
8. Ccazlonal, scrllLorllor ll s-a spus s "nu omlL nlclun
cuvnL" (leremla 26:2) sl loan a rosLlL chlar sl un blesLem
asupra LuLuror celor care ar puLea aduga sau scoaLe dln
cuvlnLele acesLel cr(l de profele" (Apoc. 22: 18, 19).
9. CuvlnLele rosuLe de oamenll dln vechlul 1esLamenL
au fosL conslderaLe a cuvlnLele lul uumnezeu de cLre
scrllLorll noulul 1esLamenL. AceasLa poaLe o op(lune
aca-demlc de a nega fapLul c 8lblla preLlnde lnsplra(la
ver-bal" penLru slne, dar nu esLe in mod clar ;l o
poslblllLaLe blbllc.
nu numal c 8lblla inssl se declar a auLorlLar, dar
;l lsus face la fel. Ll face acesL lucru aLL prln cuvlnLele Sale
cL sl prln ac(lunlle Sale. ln descrlerea 8lbllel, lsus spune
c ea esLe adevrul (loan 17:17), sl aLuncl cnd este
lsplLlL de cLre dlavol, Ll il combaLe cu a[uLorul ScrlpLurll:
LsLe scrls. . . "(MaLel 4:4, 7, 10). vesLea bun: dac al cl-
LlL 8lblla, al clLlL CuvnLul auLorlLar al lul uumnezeu.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
ALuncl cum poaLe un cresLln sau orlclne alLclneva s
aleag inLre dlferl(ll preLenden(l al auLorlL(ll absoluLe? ln
cele dln urm adevrul 8lbllel se va dovedl a mulL mal
convlngLor decL alLe cr(l rellgloase (cum ar CarLea
lul Mormon sau Coranul) sau decL orlce alLe consLruc(ll
lnLelecLuale ale mln(ll umane (cum ar loglca, ra(lunea
uman, experlen(a sensurllor, meLodologla sLlln(lc,
eLc).
AceasLa va mulL mal convlngLoare, deoarece, in ex-
perlen(a real de vla(, Lo(l cellal(l candlda(l penLru au-
LorlLaLea suprem sunL consldera(l a lncompaublll sau a
avea nea[unsurl care il descallc, in ump ce 8lblla va
vzuL pe deplln in acord cu LoL ceea ce sLlm despre
lumea dln [urul nosLru, despre nol inslne sl despre
uumnezeu. " -Wayne Crudem
TIA TIA I C I C ?... ?...
1lmpurlul llder blserlcesc 1erLullan isl dedlca zllele sl
nop(lle clurll 8lbllel inLr-o asemenea msur incL in-
v(ase o foarLe mare parLe dln ea pe de rosL, lncluslv sem-
nele de puncLua(le.
1eodosle cel 1nr puLea repeLa cu exacuLaLe orlce
parLe a ScrlpLurll sl conversa cu eplscopll de la curLe ca sl
cum el insusl ar fosL eplscop.
un alL prlnLe umpurlu al blserlcll, Crlgene, nu a mers
nlclodaLa s mnnce sau s doarm, fr s clLeasc an-
umlLe por(lunl ale ScrlpLurll.
1eologul francez 1eodor 8eza puLea repeLa LoaLe epls-
Lolele lul avel in llmba greac, la vrsLa de 80 de anl.
Cramer a invLaL inLregul nou 1esLamenL pe de rosL,
inaclLorlaasaalaa8oma.
8ldley a memoraL, de asemenea, inLregul nou
1esLamenL ln Llmpul pllmbrllor sale la embroke Pall
dln Cambrldge.
LEGTURA CU VIAA TA
salmul 119 esLe un pasa[ mlnunaL de cluL penLru a
ob(lne o mal mare dragosLe penLru CuvnLul lul uum-
nezeu. uou dlnLre verseLele mele preferaLe dln salmul
119 sunL verseLele 18 sl 60.
ueschlde-ml ochll, ca s vd lucrurlle mlnunaLe ale
Legll 1ale!" salmul 119:18, nL1).
M grbesc ;l nu pregeL s pzesc porunclle
1ale"(salmula119:60,anL1).
Lu folosesc prlmul verseL ca rugclune inalnLe s
deschld 8lblla. ue prea mulLe orl m gndesc la LoL ce
vol face dup clLlrea 8lbllel, in loc de a lgnora acesLe
gndurl, asLfel incL s m poL concenLra asupra a ceea
ce uumnezeu vrea s-ml spun prln 8lblle. Al dollea
verseL m lnsplr s Lrlesc penLru uumnezeu sl s-L
lubesc cu abandonare. lml place enLuzlasmul sl
dragosLea penLru uumnezeu al psalmlsLulul dln acel
verseL.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
Care dlnLre cele nou arma(ll de mal sus despre 8l-
blle v surprlnde sau v incura[eaz? Ce ave(l de zls de-
spre gurlle lsLorlce dln sec(la ua(l c?..?
VERSETUL CHEIE
Sne;Le-l prln adevrul 1u: CuvnLul 1u esLe ade-
vrul." (loan 17:17, nL1).
RUGCIUNE RUGCIUNE
uumnezeule, CuvnLul 1u esLe ulmlLor. lle ca El s
e auLorlLaLea nal in vla(a mea.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
ZECE
Biblia e"#e...con"ecven#)
SunL mulLe de spus despre consecven(. un anga[aL,
un atlet sau un produs consecvent esLe de incredere. Lll
ce vel prlml, dln cauza unul palmares dovedlL. Coeren(a
aduce incredere. uln ferlclre, mesa[ul 8lbllel esLe
lncredlbll de consecvenL, in cluda fundalulul su varlaL.
aa!osh Mcuowell, in "uovezl penLru cresLlnlsm", rezum
Cv-ul unlcaL al 8lbllel, armnd c esLe slngura carLe care
a fosL. . .
1. Scrls inLr-un lnLerval de Llmp de aproxlmaLlv 1.300
de anl.
2. Scrls de mal mulL de 40 de auLorl de dlferlLe rangurl
soclale, dln dlferlLe vremurl: regl, llderl mlllLarl, (ranl,
loso, pescarl, vamesl, poe(l, muzlclenl, pollLlclenl, oa-
menl de sLlln( sl psLorl.
3. Scrls in locurl dlferlLe: in slbLlcle, inLr-o Lemnl(,
inLr-un palaL, in lnLerlorul zldurllor inchlsorll, precum sl
mulLe alLe loca(ll.
4. Scrls la momenLe dlferlLe: in ump de rzbol sl de
sacrlclu, precum sl de pace sl prosperlLaLe.
3. Scrls in Llmpul unor sLrl dlferlLe: de la bucurle exal-
LanL la LrlsLe(e profund sl dlsperare, in Llmpurl de
cerLlLudlne sl convlngere, precum sl in zlle de confuzle sl
de indolal.
6. Scrls pe Lrel conLlnenLe: Asla, Afrlca l Luropa.
7. Scrls in Lrel llmbl: ebralc, aramalc sl greac.
8. Scrls inLr-o mare varleLaLe de sulurl llLerare, lncluslv
poezle, nara(lune lsLorlc, melodle, dragosLe, LraLaL dldac-
uc, coresponden( personal, memorll, saur, blograe,
auLoblograe, lege, profe(ll, parabol sl alegorle.
9. 8lblla abordeaz suLe de sublecLe conLroversaLe -
sublecLe care creeaz oplnll opuse aLuncl cnd sunL
men(lonaLe sau dlscuLaLe. ScrllLorll blbllcl au LraLaL suLe
de sublecLe erbln(l - csLorle, dlvor(, recsLorlre, ho-
mosexuallLaLea, adulLerul, supunerea in fa(a auLorlLa(ll, a
adevrul sl mlncluna, dezvolLarea caracLerulul, prln(il,
naLura sl revela(la lul uumnezeu - prlnLre ele. Cu LoaLe
acesLea, de la Ceneza pn la Apocallpsa, acesu scrllLorl
au vorblL despre ele cu un grad ulmlLor de armonle.
10. ln cluda dlverslL(ll sale, 8lblla prezlnL desfsurarea
unel povesu unlce: rscumprarea ln(elor umane de
cLre uumnezeu. llrul unlcaLor esLe mnLulrea de pcaL
sl dobndlrea unel vle(l eLerne, plln de ferlclre vesnlc
in prezen(a lul uumnezeu, cel mllosLlv sl sfnL.
11. ln cele dln urm, sl cel mal lmporLanL, dlnLre LoaLe
persoanele descrlse in 8lblle, persona[ul prlnclpal de-a
lungul rulul naraLlv esLe unul adevraL, pe care uum-
nezeu l-a fcuL cunoscuL sub numele de lsus PrlsLos.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
8lblla esLe o blblos, o slngur carLe. AcesLa are dou
1esLamenLe, numlLe prln convenlen( mal blne acordurl
inLre uumnezeu sl poporul Su. AcesLe dou pr(l ale
8lbllel sunL lndlsolubll legaLe: noul 1esLamenL esLe
ascuns in vechlul, lar vechlul esLe revelaL in noul.
Lle formeaz un inLreg plln de sensurl sl scopurl,
deoarece LransmlL desfsurarea progreslv a Lemel 8lbllel,
prln persoana lul PrlsLos. Legea ofer fundamenLul penLru
PrlsLos, lsLorla araL pregLlrea penLru venlrea Lul. ln
poezle, exlsL o asplra(le penLru PrlsLos sl in profe(le
este asLepLarea Lull.
Lvanghelllle dln noul 1esLamenL inreglsLreaz manl-
fesLarea lsLorlc a lul PrlsLos, lapLele se refer la propa-
garea lul PrlsLos, LplsLolele dau lnLerpreLarea Lul sl in
Apocallpsa se gsesLe impllnlrea LuLuror lucrurllor in
PrlsLos." - norman Celsler & Wlllam nlx
TIA TIA I C I C ?... ?...
uLem compara cr(lle 8lbllel cu o complla(le a clasl-
cllor occldenLall, numlL "Marlle cr(l ale lumll occlden-
Lale" . Marlle cr(l con(ln selec(ll dln mal mulL de 430
lucrrl de aproape 100 auLorl, inunse pe o perload de
aproxlmauv douzecl sl clncl de secole: Pomer, laLon,
ArlsLoLel, loun, Augusun, 1oma d'Aqulno, uanLe, Pobbes,
Splnoza, Calvln, 8ousseau, Shakespeare, Pume , kanL, uar-
wln, 1olsLol, WhlLehead sl !oyce. ln ump ce acesLe per-
soane fac parLe dln Lradl(la occldenLal de ldel, acesua
aseaz adeseorl o dlverslLaLe lncredlbll de oplnll cu
prlvlre la ecare sublecL in parLe. l in ump ce oplnllle lor
au sl anumlLe LrsLurl comune, acesLea aseaz, de
asemenea, numeroase pozl(ll conlcLuale, conLradlcLorll
sl dlverse perspecuve. ue fapL, el de mulLe orl les dln sfera
lor de lnLeres penLru a crlLlca sl a combaLe anumlLe ldel-
chele propuse de predecesorll lor.
unlclLaLea 8lbllel, asa cum esLe arLaL mal sus [de
cLre cele 11 caracLerlsucl], nu dovedesLe fapLul c aceasLa
esLe lnsplraL. Cu LoaLe acesLea, ea pune la incercare
orlce persoan aaL in cuLarea adevrulul cu sln-
cerlLaLe adevrul, deLermlnndu-l s la serlos in consl-
derare callLaLea sa unlc - conLlnulLaLea."
LEGTURA CU VIAA TA
Coeren(a 8lbllel iml pune la incercare proprla vla(
splrlLual. lml doresc de mulL s u consecvenL in LoL ce
spun, cred, sl fac sl LoLusl nu reusesc asLa de prea mulLe
orl. 8lblla are un mesa[ conslsLenL, in cluda dlverslL(ll el
lncredlblle, ce relev prlorlLaLea lul lsus. vreau ca lsus s
e mal mulL decL o prlorlLaLe in vla(a mea. . . incepnd
de acum.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
Coeren(a 8lbllel are vreo insemnLaLe penLru une? Lx-
pllc. Ce i(l aLrage aLen(la in acesL caplLol?
VERSETUL CHEIE
uac il vel pleca urechea la inelepclune ;l dac il
vel pune la lnlm prlceperea, dac vel cere ineleplune ;l
Le vel ruga penLru prlcepere, dac o vel cuLa ca arglnLul
;l daca vel umba dup ea ca dup o comor ascuns,
aLuncl vel inelege frlca de uomnul, ;l vel gsl cuno;Llna
lul uumnezeu." (roverbe 2:2-3, Mesa[ul)
RUGCIUNE RUGCIUNE
uumnezeule, 8lblla face clar fapLul c al un mesa[
penLru mlne: s-L cunosc pe lsus PrlsLos sl s-L urmez in
LoaLe. A[uL-m s fac dln asLa prlorlLaLea mea asLzl.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
UNSPREZECE
Biblia e"#e...supravietuitoare
Ca pasLor, lnLerac(lonez cu inLrebrlle oamenllor
despre uumnezeu sl 8lblle LoL Llmpul. Adesea, oamenll
sunL apologeLlcl despre inLrebrlle lor, ca sl in cazul in
care l-ar lnsulLa pe uumnezeu penLru c nu sLlu mal
mulL. Lu fac dln asLa un puncL penLru a incura[a oamenll
nu numal s pun inLrebrl, dar, de asemenea, s alb
llberLaLea de a cere mal mulL. uumnezeu nu esLe
lnLlmldaL sau infurlaL de inLrebrlle noasLre. ln acelasl
mod, crlLlcarea 8lbllel de-a lungul anllor nu a fcuL-o s
se indoale sau s se rup. 8lblla a supravle(ulL.
8lblla a supravle(ulL LesLulul Llmpulul. lsLorlc vorblnd,
lmprlmaLul esLe un concepL relaLlv nou. lnalnLe de
acesLa, LexLul 8lbllel a LrebulL s e coplaL sl recoplaL de
mn,apeamaLerlaleaperlsablle.
CaplLolele anLerloare ale acesLel cr(l araL succesul
coplerll reallzaLe manual, supravle(ulrea 8lbllel de-a lun-
gul a mll de anl de dlnalnLe de exlsLen(a Llpograel esLe
in mod clar mlraculos.
8lblla a supravle(ulL persecu(lel. uocumenLele lsLorlce
dezvlule numeroase LenLaLlve ale unor persoane zlce
sau ale guvernelor de a arde sau de a lnLerzlce 8lblla.
ZZALuncl cnd evrell au fosL aLaca(l de cLre AnLloh
Lplfanul in secolul al dollea, LoaLe copllle enLaLeuhulul
(prlmele clncl cr(l ale 8lbllel) au fosL arse sl orlclne era
gslL posednd vreo cople era condamnaL la moarLe.
l in cluda cllmaLulul polluc in schlmbare dln ulumll anl,
mulLe na(lunl lnLerzlc inc 8lblla sau pracuca cresunlsmu-
lul.
enLru mal mulLe lnforma(ll, vlzlLa(l slLe-url web pre-
cum: +++3!e"#ec)tin. cm
+++3*i#inbe,ndb"7de"#3"g3
8lblla a supravle(ulL crlLlcll. ln carLea sa, " Lvlden(e
cres-Llne proLesLanLe", 8ernard 8amm scrle ,,nlclo alL
carLe nu a fosL aLL de mrun(lL, LlaL, cernuL,
conLrolaL sl umlllL. Ce carLe de lozoe sau de rellgle
sau pslhologle sau belles leLLres (dln fr. scrlsorl
frumoase) dln Llmpurlle cla-slce sau moderne a mal fosL
supus unul asLfel de aLac in mas ca 8lblla, cu aLLa
venln sl scepLlclsm, cu mlnu(lozlLaLe sl erudl(le, n e-
care doctrin, llnle sl LeneL? ue o mle de orl, clopoLelul
sfrslLulul a sunaL penLru 8lblle, proceslunea funerar a
fosL formaL, lnscrlp(llle au fosL fcuLe pe plaLra funerar
sl mesa[ul de adlo a fosL clLlL. uar cumva, cadavrul nu
vrea s sLea culcaL." ALeul 1homas alne s-a anga[aL s
dlsLrug 8lblla inLr-o asemenea msur incL, a spus el,
n-ar mal rmne nlcl mcar clncl copll. Secole mal Lrzlu,
mulLe case de(ln mal mulL de clncl exemplare ecare.
ln cluda numeroaselor provocrl, CuvnLul lul uum-
nezeu conLlnu s inoreasc sl poaLe gslL pesLe LoL in
lume in numeroase llmbl. 8lblla nu pleac nlclerl. LsLe o
supravle(ulLoare.
,
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
Ccl dup cum ploala ;l zpada se pogoar dln cerurl,
;l nu se mal inLorc inapol, cl ud pmnLul ;l-l fac s
rodeasc ;l s odrsleasc, penLru ca s dea smn
semnLorulul ;l plne celul ce mnnc, LoL a;a ;l
CuvnLul Meu, care lese dln gura Mea, nu se inLoarce la
Mlne fr rod, cl va face vola Mea ;l va impllnl planurlle
Mele. (lsala 33:10, 11, nL1).
TIA TIA I C I C ?... ?...
volLalre, un cunoscuL francez necredlnclos care a murlL
in 1778, a declaraL c dup 100 de anl dup el, cresunls-
mul va dlsprea de pe fa(a pmnLulul sl va devenl lsLorle.
uar ce s-a inLmplaL cu adevraL? volLalre a LrecuL in lsLo-
rle, in ump ce clrcula(la 8lbllel conunu s creasc in
aproape LoaLe pr(lle lumll, ducnd blnecuvnLare orlunde
a[unge.
C, da, un alL elemenL de lnLeres: la 30 de anl dup
moarLea lul volLalre, domlclllul sl Llpograa sa personal
ambele au fosL foloslLe penLru a produce 8lblll.
LEGTURA CU VIAA TA
uac Scriptura nu se duce nlclerl, se cuvlne s o lum
in serlos. Ce oblecLlv (e) i(l poLl seLa penLru a Le aslgura
c o cunosLl sl ca o LrlesLl? LxlsL vreun verseL pe care l
po(l memora? vreo carLe pe care s o po(l clLl? Al clLlL
evanghelllle? noul 1esLamenL? vechlul 1esLamenL?
lnLreaga 8lblle?
lamllla mea sl cu mlne o s incepem s memorm o
serle de verseLe impreun. SLablleLe-l un oblecLlv sl in-
cepl s lucrezl la el asLzl.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
LxlsL vreo personallLaLe (dln orlce perload lsLorlc),
pe care al puLea-o descrle ca lnd o supravleulLoare?
LsLe recordul 8lbllel de supravle(ulre lmporLanL penLru
Llne in vreun fel? Lxpllc.
VERSETUL CHEIE
Cerul sl pmnLul vor Lrece, dar cuvlnLele Mele nu
vor Lrece." - llsus (Marcu 13:31)
RUGCIUNE RUGCIUNE
uumnezeule, CuvnLul Tu esLe ulmlLor. l(l mulu-
mesc penLru sLablllLaLea sl puLerea Lul. lle ca El s-ml
schlmbe vla(a.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
DOISPREZECE
Biblia e"#e...infl$en#)
Am clLlL o povesLe in care auLorul il descrla prlma
clLorle inLr-o (ar comunlsL dup cderea Zldulul
8erllnulul. LdlLura lul a adus zecl de cuul cu 8lblll penLru
ca acesLea s e dlsLrlbulLe in cadrul unul Lrg comerclal.
ALuncl cnd uslle s-au deschls, aproape LoaLe celelalLe
Larabe au fosL lgnoraLe, cu excep(la celel ce oferea
8lblll graLulLe. Au dlspruL repede, spre marea deza-
mglre a suLelor de persoane care au ramas cerslnd
penLru o cople. unul dlnLre oamenl, descrle auLorul, a
lelL ln fa(. Lra un om mal in vrsL, probabll de 70 de
anl, care sLLea lng rafLurlle goale, arLnd spre
grmada de cuLll goale sLlvulLe in spaLele mesel.
nepuLand s in(eleaga llmba omulul, auLorul a sollclLaL
un lnLerpreL penLru a-l expllca fapLul c nu au exlsLaL
mal mulLe 8lblll dlsponlblle. lnLerpreLul a vorblL cu
omul sl apol l-a mprLslL auLorulul, Ll vrea doar s
alb o cuLle care a LransporLaL CuvnLul lul uumnezeu."
uLem cu uurln( s plerdem dln vedere puLerea sl
lnuen(a 8lbllel aLuncl cnd esLe aLL de usor acceslbll.
un alL auLor spune povesLea unul om inLr-un saL mlc dln
olonla, care a prlmlL o 8lblle de la un clLor. Anl mal
Lrzlu, clLorul s-a inLors sl l-a cuLaL pe brbaL. A fosL
incnLaL s descopere nu numal c omul devenlse un
adepL al lul lsus, dar sl inLreaga sa famllle, ca sl mul(l al(l
loculLorl. Ll s-au adunaL s se inchlne sl clLorul a fosL
ulmlL cL de mulL memoraser sLenll dln ScrlpLur. S-a
dovedlL c, in mod colecuv, 200 de sLenl au memoraL
inLreaga 8lblle unll de la al(ll. Aproape o duzln memo-
raser evanghelllle inLregl ale lul MaLel sl Luca.
C alLa sLla inLreaga carLe a salmllor. ALuncl cnd
8lblla a fosL arLaL clLorulul, paglnlle sale erau cu
greu llzlblle, deoarece fusese aLL de mulL foloslL.
CuvlnLele rosLlLe de preedlnLele 1heodore 8oosevelL
l-au venlL in mlnLe: C cunoasLere aprofundaL a 8lbllel
valoreaz mal mulL decL o faculLaLe."
norman Celsler scrle, "nlclo carLe nu a fosL mal larg
rspndlL sl nlcluna nu a lnuen(aL inLr-un sens mal
larg cursul evenlmenLelor mondlale decL 8lblla. 8lblla
a fosL Lradus in mal mulLe llmbl, a fosL publlcaL in mal
mulLe exemplare, a lnuenaL mulL gndlrea, a oferlL
mal mulL lnsplrale arLel sl a moLlvaL descoperlrlle mal
mulL decL orlce alL carLe dln lsLorle." lnLr-adevr, ml-
llarde de exemplare ale 8lbllel au fosL publlcaLe, ceea
ce o face s e besLseller-ul LuLuror Llmpurllor. nlclo
carLe nu se aprople de acesL Llp de lmpacL.
Susan Callagher sl 8oger Lundln au oferlL urm-
Loarea evaluare: 8lblla esLe una dlnLre cele mal
lmporLanLe documenLe dln lsLorla clvlllza(lel, nu numal
dln cauza sLaLuLulul su ca sl ScrlpLur sfnL lnsplraL, cl
sl dln cauza lnuen(el sale omnlprezenLe asupra
gndlrll occldenLale. Ca sl vlzlune predomlnanL asupra
lumll de cel pu(ln palsprezece secole, cresLlnlsmul sl
scrlerea lul cenLral au [ucaL un rol lmporLanL in
formarea culLurll occldenLale. ln consecln(, mulLe
LexLe llLerare, chlar sl cele dln era posL-cresLln sunL
lnsplraLe n mod frecvenL de 8lblle sl de Lradl(la
cresLln."
Am vesu bune. Cea mal lnuenL carLe a LuLuror um-
purllor esLe dlsponlbll penLru une s o clLesu, lar au-
Lorul el esLe uumnezeu. Ll are s-(l spun nlsLe lucrurl
ce-(l vor schlmba vla(a. 1e bagl?
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
C lucrare lnsplraL, 8lblla esLe, de asemenea, o surs
de lnsplra(le. lmpacLul su nu are egal, lndlferenL dac
pe plan soclal, eLlc sau al crea(lel llLerare. ulLm prea des
c 8lblla face parLe la fel de blne sl de domenlul arLlsLlc.
ersona[ele sale sunL dramaLlce, dramele lor sunL
aLemporale, Lrlumfurlle sl lnfrangerlle lor sunL cople-
slLoare. llecare sLrlgL ne aLlnge, ecare apel ne p-
Lrunde. 1exLe dln alL er, poemele blbllce sunL ele insele
fr vrsL. Ll ne sLrlg in mod colecLlv sl lndlvldual, pesLe
sl dlncolo de secole", 43 - Llle Wlesel, scrllLor renumlL,
csLlgLor al remluull nobel penLru ace.
TIA TIA I C I C ?... ?...
un mlcrolm con(lnnd Ceneza 1:1 in 16 de llmbl sl o
8lblle vS8 compleL au fosL depuse pe lun de cLre
Apollo 14, cu ajutorul comandanLul Ldgar MlLchell.
LEGTURA CU VIAA TA
AceasLa nu esLe o excursle cLre senLlmenLul de vln,
ins poaLe un sLrlgL de Lrezlre: lne(l evlden(a
Llmpulul pe care il lnvesLl(l in consumarea lnforma(lllor.
lle c sunL sLlrlle pe lnLerneL, 1v sau radlo, LoLallza(l cL
de mulL Llmp a(l plerduL asculLnd sau vlzlonnd. lace(l
acelasl lucru penLru dlverLlsmenL, e lme savuraLe la
domlclllu, e emlslunl 1v vlzlonaLe de unul slngur sau cu
prleLenll. nu ulLa(l s lnclude(l Llmpul peLrecuL asculLnd
muzlc. aa
Calcula(l acum aceeasl canLlLaLe de Llmp pe care a(l
peLrecuL-o clLlnd sl reecLnd asupra 8lbllel. uaca suntei
ca sl mlne, acesL exercliu esLe umlllLor. l nu esLe menlL
s ne for(eze s ne hrnlm mal mulL cu 8lblla.
ln schlmb, esLe lmporLanL s vedem ce lmporLan( l
oferlm cu adevraL 8lblel in vla(a noasLr. Acum sper s
conunua(l s (l lnforma(l dln puncL de vedere culLural, s
v bucura(l de emlslunlle 1v preferaLe sl v incnLa(l
lnlma cu melodllle voasLre preferaLe. uar oprl(l-v Llmp
penLru a permlLe, de asemenea, uumnezeululul unl-
versulul nosLru s v lnvadeze crelerul sl sueLul. ue
fapL, lsa(l 8lblla s serveasc drepL lLru penLru LoL ceea
ce vede(l, clLl(l sl asculLa(l.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
Clne sau care sunL lnuen(ele acLuale de Lop in vla(a
La? S-a schlmbaL vreuna dlnLre ele in ulLlmll 3 pn la 10
anl? Lxpllc.
VERSETUL CHEIE
Ce dulcl sunL cuvlnLele Tale penLru gusLul meu, mal
dulce decL mlerea in gura mea!" (salmul 119:103)
RUGCIUNE RUGCIUNE
uumnezeule, Lrlm inLr-o epoc care se inchln
celebrlL(llor, dar lgnor CuvnLul 1u. larL-m penLru
momenLele in care am implns deoparLe 8lblla. u-ml o
in(elegere LoL mal mare asupra puLerll sl a lnuen(el
8lbllel, sl m rog ca ele s m lnuen(eze. Schlmb-m,
uoamne, prln puLerea CuvnLulul Tu.
C*)2)3@2 ,3!c#3)ea;
A(#)< D
TREISPREZECE
Biblia e"#e...%$lne!abil)
Cu c(lva anl in urm, norman Celsler sl lrank 1urek
au scrls o carLe excelenL, nu am desLul credln( s
u aLeu". ln ea, el arm asLa pe o baz abundenL de
maLerlale ce vln in sprl[lnul unel 8lblll exacLe sl a unul
MnLulLor invlaL, lnd nevole de mal mulL credln( s
nu crezl in PrlsLos, decL ca s crezl. L o premls lnLe-
resanL, lar carLea esLe o lecLur ce merlL s e fcuL.
una dlnLre observa(llle pe care le fac auLorll in ceea
ce prlvesLe verldlclLaLea 8lbllel esLe c aceasLa Lrebule
s e adevraL, Locmal daLorlL vulnerablllL(ll sale.
uac 8lblla nu esLe nlmlc mal mulL decL o povesLe
lnvenLaL, aLuncl ar avea sens s il fac pe eroll 8lbllel
nlsLe persona[e cura[oase sl credlncloase, nu? AcesLa nu
e cu slguran( cazul in 8lblle. ln schlmb, Celsler sl 1urek
se refer la prlnclplul de [en", LesL care lsLorlcll il
uLlllzeaz penLru a deLermlna dac un auLor spune sau
nu adevrul. uln momenL ce ma[orlLaL(ll oamenllor
nu le place s inreglsLreze lnforma(ll negaLlve despre el
inslsl, orlce mrLurle care-l face pe auLor s araLe ru
esLe, cel mal probabll, adevraL".
Oa,e B#b'#a )3 c*)1#)e )#c#* #)f*,(a1#e ca,e -@# fac
+e a30*,# - a,a0e ,39 AsculLa(l aceasL arma(le a lul
Celsler sl 1urek: Camenll care au scrls o mare parLe
dln noul 1esLamenL sunL persona[e (sau prleLenll
persona[elor), in povesLe sl, adesea el se descrlu ca
ldloLl comple(l:
- sunL scur(l la mlnLe - de mulLe orl el nu reusesc s
in(eleag ceea ce lsus le spune (Marcu 9:32, Luca 18:34,
loan 12:16).
- sunL nepsLorl - de dou orl el adorm aLuncl cnd
lsus le cere s se roage (Marcu 14:32-41). Ll nu fac
nlclun eforL penLru a-I oferl prleLenulul lor o inmor-
mnLare adecvaL, dar noLeaz fapLul c lsus a fosL
ingropaL de loslf dln ArlmaLeea, membru al Slnedrlulul
evrelesc - lnsLan(a care a condamnaL ca lsus s moar.
- sunL musLra(l - eLru esLe numlL "SaLana" de cLre
lsus (Marcu 8:33), lar avel il musLreaz pe eLru
penLru a greslL in legLur cu o problem Leologlc.
avel scrle: Dar cnd a venlL Chifa la AnLlohla, l-am
sttut mpotriva n fa, cci era de osndit" (CalaLenl
2:11). Acum (lne(l conL de fapLul c eLru esLe unul
dlnLre pllonll blserlcll prlmare sl ulLa(l-l pe aul, care
arm lncluslv in ScrlpLur c a greslL!
- sunL lasl - Lo(l ucenlcll, in afar de unul se ascund
aLuncl cnd lsus merge cLre cruce. eLru refuz chlar
dup ce promlsese de Lrel orl in mod expllclL: Lu nlclo-
daL nu m vol lepda de 1lne" (MaLel 26:33-33). ln
Llmp ce brba(ll se ascundeau de frlca ludellor, femelle
cura[oase sLLeau alLurl de lsus sl sunL prlmele care
descoper mormnLul gol.
- sunL scepLlcl - ln cluda fapLulul c li s-a spus de mal
mulLe orl c lsus va invla dln mor(l (loan 2:18-22, 3:14-
18, MaLel 12:39-41, 17:9, 22, 23), ucenlcll se indolesc
cnd aud de invlerea Lul. unll conLlnu s se indolasc
chlar sl dup ce l vd inl(ndu-Se (MaLel 28:17)! "
AuLorll 8lbllel au avuL sansa de a-sl cura repuLa(la. l
nu au fcuL-o. ln schlmb, au spus adevrul. l aici, ne
gndlm la 1oma necredlnclosul, la eLru cel plln de frlc,
adulterlnul uavld, sl la mul(l al(ll. AuLorll 8lbllel ne dez-
vlule adevrul despre el inslsl, deoarece au gslL ade-
vrul in lsus. CnesuLaLea lor d credlblllLaLe povesulor - sl
ne ofer un alL mouv penLru a avea incredere in 8lblle .
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
D' %' !: 506?0 !87;>740iK O O O 6 %!ID4 16 %!:' !D 506?0>L
%!:' ! (7;> 57>0ED4 47:L a %''! %' ! 0'=0t &06 gura lorK
C''! %' ! 0'=0> &06 gur ! (7;> 6'16?'4'.':'L :';806.':'L
8':;'%D?0'L >7:>D:#L =0 5!:>0:0D4O CD .:'D 7 40;># &'
!E!6>!2' _L fi VJP'>': K:''-
TIA TIA I C I C ?... ?...
L adevraL. AposLolll au fosL oamenl normall, numl(l
s fac lucrurl exLraordlnare. l de-a lungul drumulul,
umanlLaLea lor a fosL dezvlulL. l chlar dac am a[uns
s il vedem in plln proces", lsus le-a schlmbaL vle(lle, in
modurl care sunL dlncolo de orlce indolal. uLem s ne
consolm aLuncl cnd clLlm despre cusururlle lor, dar s
nu ulLm puLerea vle(llor lor LransformaLe. AposLolll au
murlL in pace, dar nu au murlL fr durerl. Conform
Lradl(lel:
- MaLel a fosL marurlzaL, lnd ucls cu o sable inLr-un
oras indeprLaL in Luopla.
- Marcu a murlL in Alexandrla, dup ce a fosL LrL cu
cruzlme pe sLrzlle acelul oras.
- Luca a fosL spnzuraL de un mslln in claslca (ar a
Creclel.
- loan a fosL pus inLr-un cazan de ulel erL, dar a scpaL
de la moarLe inLr-un mod mlraculos sl a fosL apol exllaL la
aLmos.
- eLru a fosL rsLlgnlL la 8oma, cu capul in [os.
- lacov cel mare a fosL decaplLaL in lerusallm.
- lacov cel mlc a fosL aruncaL de pe o culme inalL a
unul Lemplu sl apol bLuL pn la moarLe.
- 8arLolomeu a fosL [upulL de vlu, plelea lul des-
;8:06I"6&DV;' &' 8' >:D8.
- Andrel a fosL legaL de o cruce, unde le-a predlcaL per-
secuLorllor pn cnd a murlL.
- 1oma a fosL impuns prln corp cu o lance, la Coroman-
del, in lndllle de LsL.
- luda a fost omorL cu sge(l.
- MaLlas fosL improscaL cu pleLre sl apol decaplLaL.
- 8arnaba a fosL omorL cu pleLre la Salonlc.
- avel, dup dlverse LorLurl sl persecu(ll, a fosL deca-
plLaL la 8oma de cLre impraLul Nero.
LEGTURA CU VIAA TA
nc slml c nu Le po(l compara? LsLl in companle
bun. 8lblla esLe plln de oamenl deczu(l pe care uum-
nezeu nu ar a foloslL in modurl exLraordlnare. CpresLe-l
ceva Llmp asLzl penLru a face o llsL cu LoaLe moLlvele
penLru care uumnezeu nu ar alege s Le foloseasc. Cnd
al LermlnaL, roag-Le sl cere-I lul uumnezeu s Le folo-
seasc in cluda defecLelor Lale sau a op(lunllor
srccloase pe care l le oferl. Apol rupe hrLla sl arunc-
o, mul(umlndu-I lul uumnezeu c puLerea Lul esLe mal
mare decL orlce slblclune. 1e face s Le slm(l desLul de
blne, nu-l asa? ura, uoamne!
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
Cum a rezonanL acesL caplLol cu une? Lxpllc. Cu ce
al fosL de acord, cu ce nu sl despre ce al vruL s al
mal mulLe?
VERSETUL CHEIE
lrallor, eu nu cred c l-am apucaL inc, dar fac un
slngur lucru: ulLnd ce esLe in urma mea, ;l aruncn-
du-m spre ce esLe inalnLe, alerg spre lnL, penLru
premlul chemrll cere;Ll a lul uumnezeu, in PrlsLos
lsus." (llllpenl 3:13-14).
RUGCIUNE RUGCIUNE
uumnezeu, (l mul(umesc c foloseLl oamenl nor-
mall penLru a face lucrurl exLraordlnare. SunL lnsplraL
de eroll dln 8lblle, dar e frumos s sLll c erau oamenl,
de asemenea. A[uL-m s Lrlesc o vla( plln de
credln( penLru Llne.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
PAISPREZECE
Biblia e"#e...one"#)
U600 10 6D5';% &7%>7:0 &' :7>!?0' Z&06 '6.4O S806 &7%V
>7:;[M !4?00 10 6D5';% 506%067=0O F0' %# !0 %'E! &' %"=>0.!>
;!D &' 80':&D>L '0 E7: %747:! %D ;0.D:!6! !4'.':'! >! &'
%DE06>'O A*:5!> 16 ;'6;L >':5'6D4 &' &7%>7: &' :7>!0'S
&';%:0' 'G8':?0 16 :'4!?00 8D$40%' ! %#:7: 5D6%# ';>' &' !
8D6' D6 ;806 87I0>0E !;D8:! D6D0 'E'605'6> ;!D ;0>D!?0'O
G"6&00VE 4! E6:76L BP O04L C:D%'! R70' A5':0%!6L &0E!
16 &0E':>0;5'6> P!:0; H04>76 ;!D 4! 2D%#>7:D4 &' $!;'$!44
B!::H B76&; =0 E'?0 !E'! %76>'G>D4 8'6>:D %758!6004' =0
8':;7!6'4' *I0%' %!:' !D !8'4!> 4! ;':E0%004' *:5'lor &'
PRO
C' !:' !;>! &'V! (!%' %D 8D6%>D4 67;>:D &' E'&':'
!;D8:! B0$40'0K T7>D4O S%:00>7:00 N7D4D0 T';>!5'6> 6D
6D5!0 %# !D (7;> ;06%':0 &';8:' '0 6;D=0L &';%:006&DV=0
%7587:>!5'6>D4 47: 408;0> &' 8:0%'8':' =0 %:'&06?' D6'7:0
(!4;'L &!: !D (7;> ,!>!6> &' ;06%':0 0 :'(':0>7: 4! 40&':D4
47:L I;D;O
6 %!ID4 16 %!:' 7$0'%>0EDl ;%:00>7:047: !: * (7;> ;
&7E'&'!;%# faptul %# I;D; a fost (#:# 8#%!>L !: * (7;>
16?'4'8> %! '0 ;# 750> !6D50>' &'>!400 2'6!6>' !4' E0'00
S!4'O D' 'G'584DL I;D;N
Y ';>' %76;0&':!> S0'=0> &06 506?0S &' %#>:' 5!5! =0
(:!?00 Z(!5040! 4D0[L %!:' !D E'60> ;#V4 0! !%!;#OZM!:%D eNdcL
ec[
Y 6D ';>' %:'ID> &' 8:78:00 LD0 (:!?0 ZI7!6 iNg[
Y ';>' %76;0&':!> ! * D6 16='4#>7: ZI7!6 iNcd[
Y ';>' 8#:#;0> &' 5D4?0 &06>:' !&'8?00 S#0 ZI7!6 hNhh[
Y 10 &'I!5#.'=>' 8' 'E:'00 %!:' !D %:'ID> 16 E4 ZI7!6
jNebL ec[L 8"6# 16 8D6%>D4 16 %!:' !%'=>0! E7: ;#VL D%0&#
ZI7!6 jNgk[
Y ';>' 6D50> D6 $'?0E_ZM!>'0 ccNck[
Y ';>' 6D50> 6'$D6_ZI7!6 cbNdb[
Y 0 ;' >':. 80%07!:'4' %D 8#:D4 D6'0 8:7;>0>D!>' ZD6
'E'605'6> %!:' ! !ED> 87>'6?0!4D4 &' ! * 8':%'8D> %! D6
!E!6; ;'GD!4 V (LD%! iNehVek[
Y ';>' %:D%0*%!> &' 'E:'0 ;0 :75!60L 16 %0D&! (!8>D4D0 %#
7:0%06' ':! !>":6!> &' D6 %78!% ':! ;D$ $4';>'5D4 4D0
DD56'I'D_ ZD'D>':7675 dcNdeM G!4!>'60 eNce[
A%'!;>! 6D ';>' &';%:0':'! %'! 5!0 5#.D40>7!:'
&';8:' I;D;O N7:5!n G'0;4': %76>06D#N A%';>' %!40>#?0
60%0 6D ;D6> %76.:D'6>' %D ;8':!6?'4' 'E:'047: %# M';0!
E! E'60 ;#V0 '40$':'I' &' 78:';0D6'! 8740>0%#O D' (!8>L
%76(7:5 8:78:0'0 47: B0$400 4! !%'4 >058 ZV'%/0D4
T';>!5'6>[L I;D; ! (7;> $4';>'5!> &' DD56'I'D 8'6>:D
%# ! (7;> ;8"6ID:!> &' D6 %78!%J C'! 5!0 $D6# 'G840%!?0'
8'6>:D !%';>' &'>!400 2'6!6>' ';>' %# '4'L &' (!8>L %/0!:
!D !ED> 47%L 0!: ;%:00>7:00 N7D4D0 T';>!5'6> ;8D6
!&'E#:D4."
C!:>'! 4D0 G'0;4': ;0 ! 4D0 F:!63 TD:'3 7(':#L &'
!;'5'6'!L D6 6D5#: &' !*:5!>00 .:'4'S !4' 4D0 I;D;L
I0%':0 8' %!:' ;%:00>7:00 N7D4D0 T';>!5'6> 4'V!: * 0.67:!>
16 %!ID4 16 %!:' !%'=>0! !: * 06E'6>!> 7 87E';>' &';8:' I;D;
&'E'606& DD56'I'DO C">'E! 'G'584'N
Y I;D; &'%4!:#N T!>#4 ';>' 5!0 5!:' &'%"> 506'_ ZI7!6
cfNdj[
Y I;D; 8:'I0%'L 16 57& 06%7:'%>L %# ;' E! 16>7!:%' 8'
P#5"6> &D8# 7 .'6':!?0' ZM!>'0 dfNef[O
Y I;D; ;8D6' &';8:' ! &7D! S! E'60:' %# 605'60 6D >0'
%6& E! * !%'!;>!L 60%0 5!%!: 16.':00 &06 %':D:0L 60%0
F0D4_ ZM!>'0 dfNeh[O
Y I;D; 8!:' ;#V=0 6'.' &0E060>!>'! 16>:'$"6&DV4 8'
>"6#:D4 $7.!>L _Pentru %' M# 6D5'=>0 $D6 (OO) N05'60 6D
';>' $D6 dect Unul singur DD56'I'DS ZLD%! cjNck[
- S ne rugm penLru dusmanll
nosLrl merge dlncolo de orlce
euc rosuL vreodaL sl cere
bunLaLe aLuncl cnd dusmnla
ar naLural.
- A perfecL esLe un ldeal de
neauns penLru orlce ln(
uman..
- ln cazul in care ne gndlm la un
pcaL ca lnd pcLos, aLuncl LoaL
lumea-lncluslv scrllLorll noulul 1es-
LamenL-esLe vlnovaL.
- A sLablll acesLe sLandarde sLrlcLe
penLru dlvor( sl recsLorlre nu
pare a in lnLeresul oamenllor
care au noLaL acesL proverb.
- A nu rspunde lnsulLelor unel
persoane malece nseamn a ne
(lne n fru lnsLlncLele prlmare
umane. ue asemenea, sLabllesLe
un sLandard neconvenabll de
comporLamenL penLru aposLoll,
care au fosL supusl persecu(lllor
aLuncl cnd au scrls aceasL zlcal.
I(+'#ca1## )ed*,#0e a'e ace-0*, c*(e)7#
- lsus esLe vzuL blesLemnd un smochln penLru c nu
avea smochlne cnd nlcl mcar nu era sezonul lor. (MaLel
21:18)
- lsus pare lncapabll s fac mlnunl in orasul Su naLal,
cu excep(la vlndecrll a c(lva oamenl bolnavl (Marcu 6:3).
ln Llmp ce exlsL expllca(ll rezonablle penLru LoaLe de-
clara(llle precare, nu are nlcl un sens penLru scrllLorl s
preLlnd c lsus ar omul-uumnezeu, aLLa Llmp cL El
esLe descrls ca un mlel de sacrlclu. ue ce nu ar lnvenLaL
el c lsus sl-a pus o cap sl a zburaL? ueoarece lndlferenL
de sfaLul rmelor moderne de 8, scrllLorll L-au prezen-
LaL pe lsus exacL asa cum a apruL Ll. Ll au spus adevrul.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
8lblla nu esLe un scop in slne. 8lblla nu esLe o desLl-
na(le, esLe un pod cLre un loc mal bun. Acel loc esLe o re-
la(le personal cu lsus PrlsLos. nol nu ne inchlnm
acesLel cr(l, nol ne inchlnm celul care a scrls carLea." -
!ames Macuonald.
TIA TIA I C I C ?... ?...
uesl 8lblla esLe CuvnLul lul uumnezeu sl, ca aLare, nu
poaLe avea erorl, acesL lucru nu inseamn c nu exlsL dl-
culL(l in ea. Cu LoaLe acesLea, dup cum a remarcaL in
mod in(elepL Sf. AugusLln, uac sunLem ulml(l de orlce
conLradlc(le aparenL in ScrlpLur, nu avem vole s
spunem c auLorul acesLel cr(l a greslL, in schlmb, puLem
s zlcem c manuscrlsul esLe defecL sau c Lraducerea esLe
greslL sau c nu am in(eles."
- ,uar Lu v spun c orlclne
prlvesLe o femele dorlnd-o a comls
de[a adulLer cu ea in lnlma lul"
BMa0e# K;HNC
- ,uar Lu v spun c orlclne dl-
vor(eaz de so(la lul (in afar de
cazul cnd esLe vorba de adulLer) o
implnge s comlL adulLer, lar cel
care se csLoresLe cu o femele dl-
vor(aL comlLe sl el adulLer."
BMa0e# K;IHC
- ,uar Lu v spun: S nu v im-
poLrlvll celul ce v face ru. Cl,
orlcul Le love;Le pesLe obrazul
drepL, inLoarce-l ;l pe cellalL.
Crl;lcul vrea s se [udece cu Llne,
;l s-l la halna, las-l ;l cma;a.
uac Le slle;Le clneva s mergl cu
el o mll de loc, mergl cu el dou.
Celul ce-l cere, d -l, ;l nu inLoarce
spaLele celul ce vrea s se impru-
muLe dela une".
BMa0e# K;IO@JHC
- ,uar Lu v spun: lubll pe vr[-
ma;ll vo;Lrl, blnecuvinLal pe cel ce
v blasLm, facel blne celorce v
ursc, ;l rugal-v penLru celce v
asupresc ;l v prlgonesc, ca s l
l al 1aLlul vosLru care esLe in
cerurl, ccl Ll face s rsar soarele
Su pesLe cel rl ;l pesLe cel bunl, ;l
d ploale pesLe cel drepl ;l pesLe
cel nedrepl."
BMa0e# K;JJ:JKC
- ,vol l dar desvir;ll, dup cum
;l 1aLl vosLru cel ceresc esLe
desvir;lL."
BMa0e# K;JNC
E60,a-e d#) P,ed#ca de +e M3)0e
E60,a-e d#) P,ed#ca de +e M3)0e I(+'#ca1## )ed*,#0e a'e ace-0*, c*(e)7#
- ,nu v sLringel comorl pe
pminL, unde le mninc molllle ;l
ruglna, ;l unde le sap ;l le fur
holl, cl sLringel-v comorl in cer,
unde nu le mninc molllle ;l
ruglna ;l unde holl nu le sap, nlcl
nu le fur. enLru c unde esLe
co-moara voasLr, acolo va ;l
lnlma voasLr."
BMa0e# L:GO@HGC
- A nu sLrnge avere nanclar
conLrazlce dorln(ele noasLre
cele mal profunde penLru secu-
rlLaLea Lemporal.
- ,nu [udecal, ca s nu l [ude-
cal. Ccl cu ce [udecaL [u-
decal, vel [udecal, ;l cu ce
msur msural, vl se va
msura."
BMa0e# M;G:HC
- enLru a nu [udeca cu excep(la
cazulul in care proprllle noasLre
vle(l sunL in ordlne iar Lendln(a
noastr este de a subllnla gresellle
in alLele.
Cu alLe cuvlnLe, gresellle nu sunL ale lul uumnezeu cl
lnLerpreLarea omului este eronaL. 8lblla nu face gresell,
dar crlLlcll fac. Acuza(llle crlLlcllor 8lbllel ca lnd eronaL
sunL rezulLaLul unor erorl proprll.
LEGTURA CU VIAA TA
lsus sl scrllLorll 8lbllel nu au preLlns a fi ceea ce nu au
fosL. Ll au spus adevrul chlar sl aLuncl cnd acesLa le
puLea afecLa repuLa(la. ln aceasL spLmn, l slncer
cu uumnezeu, cu Llne sl cu al(ll. Asum-(l un rlsc penLru
a-i descoperl adevaraLa identitate. oL exlsLa conse-
cln(e, dar vel pune un fundamenL la adevrul ce Le
blnecuvnLeaz sl l onoreaz pe uumnezeu.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
Nu vl se pare nlcluna dlnLre descrlerlle lul lsus
ruslnoas? ue ce da sau de ce nu? CL de lmporLanL esLe
penLru vol c 8lblla esLe slncer cu prlvlre la slne sl la
persona[ele sale? ue ce face sau nu asLa o dlferen
penLru Llne?
VERSETUL CHEIE
A>D6%0 E'?0 %D67!=>' !&'E#:D4L 0!: !&'E#:D4 E# E! (!%'
40$':0_ ZI7!6 jNed[O
T!># C':';%L TD '=>0 !&'E#:D4O A2D>#V5# ;# >:#0';% 7 E0!?#
8406# &' !&'E#:O D#V50 8D>':'! ;# E7:$';% ;06%':L %/0!: =0
!>D6%0 %"6& ';>' &0*%04O
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
RUGCIUNE
CINCISPREZECE
Biblia e"#e...e&igen#)
LxlsL mulLe mouve penLru a crede c 8lblla esLe ade-
vraL sl vlne dlrecL de la uumnezeu. ulnLre LoaLe
acesLea, acesL motiv - penLru mlne - esLe cel mal loglc.
MarkeLlng 101 recunoasLe c scopul su esLe de a face
vnzarea neesenLlal. Cu alLe cuvlnLe, le d oamenllor
ceea ce vor. ln rlnclpllle de MarkeLlng", hlllp koLler
scrle: uac vnzLorul face o Lreab bun in lden-
Llcarea nevollor de consum, dezvolLarea de produse
adecvaLe sl sLablllre a pre(urllor, dlsLrlbulrea, precum sl
promovarea acesLora in mod eclenL, acesLe bunurl se
vor vlnde foarLe usor."
ScrllLorll 8lbllel nu ar LrecuL de Markeung 101. Ll au
furnlzaL o mul(lme de llusLra(ll legaLe de ce s nu facem.
ln loc s se lepede de cosLul anga[amenLulul ca lnd nelm-
porLanL, lsus face exacL opusul. Ll rldlc sLacheLa cu anu-
mlLe sLandarde exlgenLe. norman Celsler llusLreaz acesL
lucru, foloslnd redlca lul lsus de pe MunLe.
orunclle lul lsus nu se callc in cazul celor care doresc
o rellgle user-frlendly. Celsler spune: n mod clar acesLe
comenzl nu sunL unele pe care oamenll sl le-ar lmpune
asupra lor inslsl. Clne poaLe Lrl la nlimea acesLe sLan-
darde? numal o persoan perfecL. oaLe c asLa esLe sl
poanLa." 8lblla esLe exlgenL sl face s e evldenL c nu
am puLea adera la acesLe sLandarde. lnLr-adevr, Mesa[ul
su foarLe clar esLe c un asLfel de sLll de vla( ar
neceslLa un avocaL, un a[uLor sl chlar un MnLulLor.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
nu pr(lle 8lbllel pe care nu le poL in(elege m
deran[eaz, cl pr(lle pe care le in(eleg." - Mark 1waln
TIA TIA I C I C ?... ?...
redlca de pe MunLe nu provlne dln 8lblle. ScrlpLurlle
au inreglsLraL pur sl slmplu c lsus "a urcaL pe un munLe
sl dup ce a sezut jos, ucenlcll Lul s-au apropiat de
Ll" (MaLel 3:1). LLlcheLa "redlca de pe MunLe" a fosL
apllcaL penLru prlma daL de cLre AugusLln, care a scrls
un comenLarlu la MaLel, in secolul al paLrulea. AugusLln a
scrls in llmba laLln, lar fraza nu a fosL prezenL in llmba
englez pn la 8lblla Coverdale apruL in 1333.
LEGTURA CU VIAA TA
ATENIE: in dorln(a voasLr de a-L urma pe lsus cu
LoaL lnlma, sueLul, mlnLea sl puLerea, a(l puLea
LenLa(l s v concenLral pe ceea ce facel mal degrab
decL pe clne devenll. SunLem lne, nu ma;lnrii/
roboi. l in Llmp ce sunLem chema(l s ac(lonm, nu
lsal munca s depseasc culLul vosLru. AsculLa(l-L pe
lsus sl urmal-L cu LoaL lnlma, dar facel acesL lucru cu
dorln(a de a-L cunoasLe pe uumnezeu, mal degrab,
decL s blfal dect s bifai pur i simplu.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
LxlsL ceva ce rezoneaz cu une in speclal in acesL capl-
Lol? Care sunL cele mal dlclle aspecLe ale vle(ll cresLlne?
Crezl c e lmporLanL s dlscul aspecLele dln acesL caplLol
cu prleLenll lnLeresa(l de cresunlsm? ue ce da sau de ce
nu?
VERSETUL CHEIE
uac M slu[esLe clneva pe Mlne, pe Mlne Lrebule s
M urmeze. unde sunL Lu - acolo va sl slu[lLorul Meu.
e cel care M slu[esLe pe Mlne, 1aLl il va onora." (loan
12:26, nL1).
RUGCIUNE RUGCIUNE
uoamne, vreau s Lrlesc o vla( fr scuze penLru
1lne. LsLe o mare chemare s 1e urmez. ll mulumesc
penLru lnvlLaLle. A[uL-m s u persoana pe care m-al
numlL, ca s 1e poL servl in modurl care 1e onoreaz sl 1e
mulumete
C*)2)3@P# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
D/20)**! (0-:)! *2)
F%*)4)
F!*02* ./-&%1
%').1%!,
E/!0120
F%*)4
G!*)2
G!/,!*)%*
H%/-$ A,1).!
H%/-$ A/(%*!2
H%/-$ #%* M!/%
H%/-$ F)*). I
H%/-$ F)*). II
H%/-$)!0
S!*-+%, &))#! *2)
H%/-$)!0
I!#-3
I-, B-1%691-/2*
I2$! $), G!*)*%%!
L50!,)!0
P)*!1
Q2)/),)20
P-/#)20 %0120
S%/')20 P!2*20
T)"%/)2 C%6!/
F!.1% 24:24
F!.1% 21:38
F!.1% 19:22
F!.1% 23:24-25:14
F!.1% 18:12-17
F!.1% 5:34, 22:3
M!1%) 14:1
M!1%) 2:22
M!1%) 2:1-19
M!1%) 14:3, M!/#2 6:17
L2#! 3:1
M!1%) 14:3
M!1%) 14:1-12
M!) +2*1%
M!) +2*1%
F!.1% 5:37
L2#! 3:1
M!) +2*1%
L2#! 2:2
F!.1% 24:27-26:32
F!.1% 13:6-12
L2#! 3:1
J-0%.(20
J-0%.(20
I,0#).:)%
T!#)120, J-0%.(20
I,0#).:)%
J-0%.(20
J-0%.(20
J-0%.(20
J-0%.(20, T!#)120
J-0%.(20
J-0%.(20
J-0%.(20
J-0%.(20
J-0%.(20
J-0%.(20
J-0%.(20
I,0#/).)%, J-0%.(20
I,0#/).)%, +-,%$%, T!#)120, J-0%.(20
J-0%.(20
J-0%.(20
I,0#/).)%
L2#!, T!#)120, P!1%/#2*20, J-0%.(20,
D)- C!00)20
C!)!&!
C*!2$)2 F!.1% 11:28, 18:2
M!) +2*1%
L2#! 2:1
F!.1% 23:13
C-/),1%,) 2 11:32
J-0%.(20
, -02!/, J-0%.(20
J-0%.(20 8) !*:))
ersoana ClLaL dln n1 Surs non-cre;un
J-0%.(20, T!#)120, P*),)2 #%* T7,9/,
F*%'-,, T(!**20, S2%1-,)20, L2#)!,,
C%*020, M!/!, B!/-S%/!.)-,, T!*+2$2*
%"/!)#
P()*-, J-0%.(20
+-,%$%, J-0%.(20
J-0%.(20
J-0%.(20
J-0%.(20
J-0%.(20
M2*1% #)1!1%
F!.1% 12:1-24
F!.1% 25:13-26:32
F!.1% 23:2;24:1
L2#! 2:1
B%/,)#% (0-:)! *2)
A'/).! II)
A/%1!0
A,!
A,!,)!
A'/).! II
A'/).! I
I020
C%6!/ A2'20120
SAISPREZECE
Biblia e"#e...i"#o!ic)
8lne, recunosc. SunL deoseblL de mndru de acesL
caplLol penLru ca ml plac gracele sl, slncer, acesL caplLol
are unul lmpreslonanL. AceasL dlagram strig Lare sl
clar c 8lblla esLe un documenL lsLorlc, nu un exemplu de
c(lune lsLorlc. ScrllLorll noulul 1esLamenL lnclud mal
mulL de 30 de persona[e lsLorlce conrmaLe in scrlerlle
lor. l dup cum gracul de mal [os relev, acesLe gurl
nu sunL recunoscuLe doar de scrllLorll blbllcl. ln schlmb,
surse nonblbllce auLenLlc lsLorlclLaLea 8lbllel.
AcesL lucru esLe deoseblL de semnificativ aLuncl cnd
comparm 8lblla cu alLe cr(l rellgloase, precum CarLea
lul Mormon. ln ,Pledoarie penLru CrlsLos", Lee SLrobel
scrle: "uesl !oseph SmlLh, fondaLorul blserlcll mormone,
a sus(lnuL c CarLea lul Mormon esLe mal corecL decL
orlce carLe de pe pmnL", arheologla a esuaL in mod
repeLaL in a sus(lne preLen(llle sale cu prlvlre la
evenlmenLele care se presupune c au avuL loc cu mulL
Llmp in urm, in Amerlca. Mal Lrzlu, SLrobel il clLeaz pe
auLorll !ohn Ankerberg sl !ohn Weldon, care au armaL
c nlclun ora; dln CarLea lul Mormon nu a fosL vreo-
daL locallzaL, nlclun persona[ dln aceasL carLe, nlclun
loc, popor sau nume, nlclun arLefacL sau scrlpLur, nlclo
lnscrlple... nlmlc care s demonsLreze c dac aceasL
CarLe a lul Mormon esLe mal mulL decL un slmplu mlL
sau o lnvenle.
C758!:!p0 !;>! %D $!I'4' 0;>7:0%' !4' B0$40'0O N7D4
T';>!5'6> <0V!: * 80':&D> %:'&0$040>!>'! 16 (!p! 8D$40%D4D0
;#D %76>'587:!6 &!%# !: * (747;0> 6D5' &' 7!5'60 :'!40
16>:VD6 %76>'G> *%>0EO S%:00>7:00 !: * (7;> %76;0&':!p0 :!80&
(:!D&D47<0 &!%# !: * (#%D> !<! %'E!O
ln schlmb, lsLorlcll conLemporanl al epocll noulul 1es-
LamenL au conrmaL exacuLaLea acesLor nume. 8lblla esLe
un documenL de incredere, lsLorlc.
F#!3,# d#) N*3' Te-0a(e)0: c#0a0e de -c,##0*,# )*)@
c,e0#)# /# ? -a3 c*),(a0e de a,"e*'*!#e
,
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
uup ce am incercaL s dlsLrug lsLorlclLaLea sl valldl-
LaLea ScrlpLurll, am a[uns la concluzla c esLe demn de
incredere dln puncL de vedere lsLorlc. uac clneva neag
8lblla ca nelnd de incredere, aLuncl acela ar Lrebul s se
debaraseze aproape de LoaL llLeraLura dln anuchlLaLe. C
problem pe care o inLlnesc consLanL esLe dorlna dln
parLea mulLora de a apllca un sLandard sau un LesL llLera-
Lurll seculare sl un alLul penLru 8lblle. Acea persoana ar
Lrebul s apllce acelasl LesL, lndlferenL dac llLeraLura de
speclallLaLe care face oblecLul ancheLel esLe lalc sau
rellgloas. uup ce a fcuL acesL lucru, cred c puLem (lne
scrlpLura in mlnlle noasLre sl s spunem: 8lblla esLe
demn de incredere sl esLe abll dln puncL de vedere ls-
Lorlc." - !osh Mcuowell
TIA TIA I C I C ?... ?...
un saLlrlc roman pe nume Luclan face o LrlmlLere ls-
Lorlc la lsus. Sarcasmul su ar ob(lne cu usurln( o
aparlle la uavld LeLLerman, Conan sau Leno dac ar mal
in vla( asLzl.
CresLlnll, sLll, se inchln unul brbaL - persona[ul
dlsLlns care a lnLrodus rlLualurl de povesLe sl a fosL rs-
LlgnlL dln cauza asLa. . . . vedel vol, acesLe creaLurl prosL
ghldaLe incep cu convlngerea general c sunL nemu-
rlLorl, ceea ce expllc dlspre(ul fa moarLe sl auLo-devo-
LamenLul volunLar, lucrurl aLL de comune prlnLre el, sl
apol ll s-a daL lmpresla de cLre leglulLorul orlglnal c Lol
sunL fral, dln momenLul in care se converLesc, neag zell
Creclel, venereaz inelepclunea cruclcaL ;l Lrlesc
dup regullle acesLela. e LoaLe acesLea le lau de drepL
daLorlL credlnel, asLfel incL a[ung s dlspre(ulasc
LoaLe bunurlle lumesLl, prlvlndu-le ca pe nlsLe proprleLl
banale."
LEGTURA CU VIAA TA
8lblla nu esLe vrednlc de praf. L aceeasl carLe care a
LransformaL vle(l omenesu ump de mll de anl. l relne
asLa: uumnezeu a scrls-o. lll recunoscaLor penLru cadoul
ulLmlLor pe care il al ;l clLe;Le-o asLzl.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
Ce valoare - dac esLe cazul - regslm cnd vorblm de-
spre rdclnlle lsLorlce ale 8lbllel? Are ea vreun lmpacL
asupra puncLului dumneavoasLr de vedere asupra
8lbllel in vreun fel? n ce fel?
VERSETUL CHEIE
Clne spune adevrul face o mrLurlslre dreapL, dar
marLorul mlnclnos vorbe;Le in;elclune!" (roverbe
12:17).
RUGCIUNE RUGCIUNE
uumnezeule, dragosLea Ta esLe ulmlLoare sl harul
Tu nemsuraL. uln cauza asLa, nu e de mlrare ca oa-
menll s se indolasc de cuvlnLele dln 8lblle. uar (l
mul(umesc penLru adevrul su.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
SAPTESPREZECE
Biblia e"#e...incl$"i%)
C crlLlc asupra oferLel lul uumnezeu de mnLulre
esLe fapLul c esLe "excluslv": numal persoanele care isl
pun credln(a in lsus poL avea o rela(le cu uumnezeu. ln
Llmp ce planul lul uumnezeu de mnLulre merge prln
lsus, Ll lnvlL pe LoaL lumea s vln. ue fapL, Lul il pas
aLL de mulL incL eLru descrle lucrul acesLa asLfel:
"uomnul nu inLrzle in impllnlrea fgduln(el Lul, cum
cred unll; Ci are o ndelung rbdare pentru voi, i dores-
Le ca niciunul s nu plar, cl Lo(l s vln la pocln( "(2
eLru 3:9). CferLa lul uumnezeu esLe, de fapL, lncluslv
sl Ll face LoL ce poaLe penLru a permlLe orlcul s
rspund.
ln mod slmllar, mesa[ul 8lbllel esLe lncluslv. AcesLa
permlLe perspecLlve mulLlple s descrle aceleasl
evenlmenLe blbllce. AcesL lucru esLe cel mal blne
observaL aLuncl cnd comparm evanghelllle. ln Llmp ce
unll crlLlc scrllLorll Lvanghellel penLru c ar avea un
con(lnuL conLradlcLorlu, crlLlclle aduse sunL lncorecLe.
Lvanghella lul MaLel (MaLel 20:29-34) men(loneaz
vlndecarea a dol orbl in Llmp ce Marcu (10:46-32) sl Luca
(18:33-43) descrlu vlndecarea unula slngur, dar acesL lu-
cru nu dovedesLe c acesLea dou ar conLradlcLorll. ln
schlmb, ele sunL complemenLare. MaLel menLloneaz dol
brba(l in Llmp ce Luca sl Marcu scrlu despre cel mal
proemlnenL dlnLre cel dol brba(l. ScrllLorll Lvanghellel
ofer perspecLlvele lnLerdependenLe ale marLorllor ocu-
larl. 1emele chele sau elemenLele sunL in acord, dar
deLalllle lndlvlduale poL dlferl.
AcesL lucru poaLe experlmenLaL in seara asLa la
sLlrlle de sear, sau chlar acum, cu o cuLare pe lnLerneL
a unul evenlmenL curenL. 1oaLe agen(llle de sLlrl vor
prezenLa un raporL prlvlnd acelasl sublecL erblnLe, dar
deLalllle, per-specLlvele, oplnllle vor varla in func(le de
personallLaLea auLorulul sau a publlculul (lnL.
Cele paLru perspecLlve ale Lvanghellel ofer vederl
complemenLare, oferlnd o mal bun nelegere a unul
slngur evenlmenL. l in acesL sens, ablllLaLea 8lbllel esLe
inLrlL, dup cum puLem avea incredere c scrllLorll nu
s-au lnLlnlL ca s pun la puncL deLalllle unel povesLlrl
unlforme.
Celsler sl 1urek sunL de acord: Avnd in vedere nu-
meroasele deLalll dlvergenLe dln noul 1esLamenL, esLe clar
fapLul c scrllLorll noulul 1esLamenL nu s-au adunaL ca
s-l aran[eze mrLurllle. AcesL lucru inseamn c slgur
nu au incercaL s Lreac o mlnclun ca lnd adevr. Ccl
dac acesLla ar pus la cale lnvenLarea povesLll dln noul
1esLamenL, el s-ar lnLlnlL ca s se aslgure c deLalllle
sunL in concordan( unele cu celelalLe. C asLfel de armo-
nlzare in mod clar nu s-a inLmplaL, lar acesL lucru con-
rm caracLerul real de marLor ocular prezenL n noul
1esLamenL sl lndependen(a ecrul scrllLor."
Con(lnuLul lncluslv al 8lbllel permlLe exlsLen(a mal
mulLor puncLe de vedere ale acelulal mesa[ul lncluslv:
LoaLe sunL blnevenlLe.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
Ideea de baz esLe aceasLa: acordul asupra puncLelor
prlnclpale sl dlvergen(a cu prlvlre la deLalllle mlnore esLe
naLura declara(lllor marLorllor ocularl sl aceasLa esLe
naLura inssl a documenLelor noulul 1esLamenL." -
norman Celsler l lrank 1urek
,
TIA TIA I C I C ?... ?...
Slmon Creenleaf, profesor de drepL la Parvard, care a
scrls sLudlul sLandard despre ceea ce reprezlnL probele
[urldlce, sl-a credlLaL proprla converure la cresunlsm ca
provenlnd dln examlnarea aLenL a mrLurlllor Lvanghe-
llel. uac clneva sua de caracLerlsuclle declara(lllor mar-
Lorllor ocularl auLenuce, acela era Creenleaf. Ll a a[uns la
concluzla c cele paLru Lvanghelll "ar fosL accepLaLe ca
probe, in orlce lnsLan( de [usLl(le, fr cea mal mlc
ezlLare." 64
LEGTURA CU VIAA TA
vel auzl oamenll lnslsLnd c 8lblla nu esLe slgur,
deoarece esLe plln de conLradlc(ll. lnLreab inLoLdeauna
de exemple speclce, lncluslv carLea, caplLolul sl verseLul.
L usor penLru el s preLlnd c un anume lucru esLe
fals, dar esLe cu LoLul alLceva s ofere sl suporL valld.
uac clneva i(l ofer un exemplu sau dou de care se im-
pledlc, nu i(l face grl[l! AceasLa inseamn doar c al
nlsLe Leme de fcuL. LxlsL numeroase resurse care abor-
deaz conLradlc(ll comune speclce. AcesLea vor ln-
sLrumenLe valoroase penLru blblloLeca La:
C)d c,#0#c## )0,eab; Ma)3a'3' +*+3'a, de d#c3'-
0#ad#)aB#b'#e:aGe#-'e,aN*,(ana/#aO(a-aH*5e
Zlcerlle dure ale 8lbllel, WalLer !r. kelser sl ll 8ruce 8s-
punsurl la inLrebrl dlclle: un sonda[ de pasa[e pro-
blemaLlce sl aspecLe, !. Carl Laney
AsLa'da,'o'inLrebare'bun!'8.C.Sproul
lnLoLdeauna s vezl "un pasa[ problem" ca pe o
oporLunlLaLe'de'a'inv(a.
uesLul de des, problemele poL rezolvaLe cu o mal
bun in(elegere a culLurll 8lbllel, geograel sau llmbll.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
1u pe ce pozlle Le al? LsLe 8lblla lncluslv sau exclu-
slv? Lxpllc de ce nu esLe poslbll s e ambele.
VERSETUL CHEIE
lllndc mal inLl de LoaLe, s ;Lll c nlclo prorocle
dln ScrlpLur nu se Llcule;Le slngur. Ccl nlclo prorocle
n-a fosL adus prln vola omulul, cl oamenll au vorblL de la
uumnezeu, mnal de uuhul SfnL."(2 eLru 1:20, 21, nL1).
RUGCIUNE RUGCIUNE
uoamne, (l mul(umesc penLru LoaLe persoanele pe
care le-al foloslL penLru a scrle 8lblla. A[uL-m s dobn-
desc o mal bun in(elegere a 1a de ecare daL cnd
clLesc CuvnLul 1u.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
OPTSPREZECE
Biblia e"#e...%e!ifica#)
1e-al inLrebaL vreodaL dac oferLa prlmlL n e-mall-
ul prlmlL esLe real sau esLe o inselLorle? LsLe poslbll s
ob(ll un voucher graLulL de la uunkln uonuLs (rm de
gogosl). . .sau de la 1argeL.. . . sau de la Sam Club. . . sau
CosLco. . . cu pre(ul unul slngur cllck pe un llnk? Ce zlcl
despre cele 100 dlsLrlbulrl pe lacebook asLfel incL un
copll s poaL prlml un LransplanL de lnlm graLls? Cre-
de(l c acel copll nscuL in Llmpul zborulul a ob(lnuL inLr-
adevr clLorll cu avlonul graLls penLru LoL resLul vle(ll
sale? Mln(lle scepLlce vor s sLle! uln ferlclre, o cuLare
pe Coogle despre sublecL, de oblcel, ofer o verlcare cu
reallLaLea, la fel sl o vizit a unui site de investigaie pre-
ecum www.urbanlegends.about.com.
Chela esLe s verlcm fapLele. Sau, in cuvlnLele marelul
Sherlock Case, nlclodaL nu-ml dau seama. LsLe un oblcel
socanL - dlsLrucLlv penLru faculL(lle loglce."
1e-al inLrebaL vreodaL dac povesLlle blbllce sunL
adevraLe? ScrllLorll 8lbllel au avuL de-a face cu mlra-
culosul, asLfel incL se asLepLau la scepLlclsm. l sl-au
provocaLaclLlLorllasale'verlceafapLele.
Luca i lnLroduce evanghella prln aslgurarea oclalulul
roman, 1eol, c a oferlL o lnvesLlga(le aLenL asupra
fapLelor in lucrarea sa, asLfel c 1eol a fosL slgur de
unele dlnLre lucrurlle pe Luca le-a scrls (Luca 1:1-4).
eLru sus(lne c el nu credea anumlLe poveLl lngenlos
concepuLe, dar el insusl a fosL un marLor ocular (2 eLru
1:16) la lucrurlle pe care le-a scrls.
ln lapLe 26, avel a fosL numlL nebun de lesLus,
guver-naLorul ludell. avel s-a apraL zlcnd: regele
esLe famlllarlzaL cu acesLe lucrurl" sl nlclunul dlnLre
acesLe lucrurl nu l-au scpaL, deoarece acesLea nu au
fosL fcuLe inLr-un col(." Cu alLe cuvlnLe, lesLus - sau
orlclne - poaLe verlca fapLele.
6 C7:06>'60 c:cgL P!E'4 10 !506>'=>' $0;':0%00 %#L &D8#
16E0':'L I;D; ! !8#:D> 6 (!?! 5!0 5D4>7: 8':;7!6'L 8:06>:'
%!:' m!0 5D4> &' gbb &' (:!?0 =0 ;D:7:0 16 !%'4!=0 >058L
&06>:' %!:' %'0 5!0 5D4?0 ;D6> 16%# 16 E0!?#_O P!E'4 4'
;8D6'! %0>0>7:047: ;#0N D!%# 6D 5# %:'&'?0L (!%'?0VE#
>'5'4' =0 E':0*%!?0 (!8>'4'L 5!0 !4'; %# 5!27:0>!>'! 16%#
;D6> 16 E0!?#OS
ln CorlnLenl 2:12, avel sus(lne c a fcuL mlracole
cnd lsus era cu el anLerlor. Ar un nebun s sugereze
unaasLfeladealucruadacanuaaraaadevraL.
ScrllLorll 8lbllel ar puLea avea o aLlLudlne pompoas,
cernd s e lua(l in serlos inLrucL acesLla vorbeau in
numele lul uumnezeu. uar uumnezeu a sLluL c
aLlLudlnea lor ar avea puLere llmlLaL, in speclal in
curenLa noasLr epoc scepLlc. uecl, lar sl lar, auLorll
8lbllel au reamlnLlL clLlLorllor c el sau cel de care erau
lega(l au fosL marLorl ocularl sl prln urmare, cuvnLul lor
puLea luaL de bun. ln cazul in care au exlsLaL indolell
sau inLrebrl n legtur cu ceea ce profesau el, au exls-
LaL desLul marLorl vll care ar puLuL s le vln ln a[uLor,
dacaeraanecesar.
8lblla esLe scruLlnlzaL, sau cel pu(ln, ofer o mul(lme
de oporLunlL(l penLru o lnvesLlga(le amnun(lL. ALuncl
cnd verlcl fapLele, vel descoperl c 8lblla esLe de
incredere.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
unll dlnLre scrllLorll noulul 1esLamenL nu au fosL
aposLoll. Cum puLem expllca auLorlLaLea lor? Ll au
foloslL mesa[ul aposLollc care a fosL conrmaL de cLre
cel care au auzlL" (Lvrel 2:3). Marcu a lucraL indeaproape
cu eLru (1 eLru 3:13), lacov sl luda au fosL sLrns lega(l
de aposLoll in lerusallm sl au fosL, mulL probabll, fra(ll lul
lsus. Luca a fosL un Lovara de-al lul avel (2 1lmoLel
4:11), care a ln-LervlevaL mul(l marLorl ocularl penLru a-l
prezenLa per-specLlva (Luca 1:1-4). Scrlerlle lul avel sunL
chlar echlvalaLe cu ScrlpLura lul eLru (2 eLru 3:13, 16).
ln ecare caz (cu excep(la Lvrellor, nu sLlm slgur clne a
scrls acea carLe), exlsL o legLur cerL inLre scrllLor sl
aposLolll care l-au oferlL lnforma(ll." - norman Celsler
TIA TIA I C I C ?... ?...
!ames Macuonald scrle: LsLe de la slne in(eles c
8lblla esLe mereu sl mereu aLacaL. ue cnd vechlul sl
noul 1esLamenL au fosL scrlse, oamenll sl-au daL vla(a
penLru a dlsLruge CuvnLul lul uumnezeu. uovada de
neconLesLaL a supravle(ulrll 8lbllei, in cluda acesLor aLa-
curl, esLe o dovad c aceasLa esLe o carLe supra-
naLural. nlcl o alL carLe nu a fosL de aLLea orl ars sl
lnLerzls cum a fosL 8lblla. ue la mpra(ll romanl la
llderll comunlsLl, pn la profesorll unlverslLarl, mul(l au
luaL asupra lor mlslunea de a aLaca carLea lul uumnezeu.
ue ce aceasL carLe? ue ce oamenll aLac inLoLdeauna
8lblla? ClLoresLe in orlce scoal de sLaL dln Amerlca sl
incerc s gsesLl pe clneva s aLace Coranul. nu o s
gsesLl, Mal mulL, l vel gsl vorblnd despre acea carLe cu
respecL. verlc un campus de coleglu secular sl s
incearc s gsesLl pe clneva aLacnd CarLea lul Mormon.
ue ce nlmenl nu face asLa? enLru c ALoLpuLernlcul
uumnezeu a scrls o slngur carLe, care l convlnge pe oa-
menl de pcaLul lor sl de neceslLaLea de a impca(l cu
Ll."
LEGTURA CU VIAA TA
uln pcaLe, dln cauza vremll in care Lrlm, nu puLem
lnLervleva un marLor ocular de la evenlmenLele blbllce.
uln ferlclre, dup cum am arLaL de-a lungul caplLolelor
anLerloare, lsLorla vorbesLe, lar dovezlle arheologlce
abund penLru ablllLaLea 8lbllel. La un momenL daL, cu
LoaLe acesLea, LoLul devlne o declzle de credln(. LsLe
credln(a consLrulL pe o funda(le solld a fapLelor, dar cu
LoaLe acesLea LoL credln(? ve(l crede c 8lblla esLe
cuvnLul lul uumnezeu? ln auLoblograa lul 8llly
Craham, el spune povesLea crlzel sale de credlnL in Llmp
ce mergea pe [os pe o pla[. Ll a LrebulL s Lrag o llnle in
nlslp sl s decld dac s cread sau nu c 8lblla esLe de
la uumnezeu. uln ferlclre, el a crezuL, sl mllloane de
oamenl au fosL lnuen(aLe pozlLlv de cLre mlnlsLerul
su.
LxlsL o llnle nou inalnLea voasLr. C ve(l Lrece, creznd
in 8lblla noasLr aLL de scruLlnlzaL?
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
ln ce fel Le-al indolL vreodaL de adevrul 8lbllel? LxlsL
anumlLe povesu pe care le-al pus la indolal? Cum Le-a in-
cura[aL acesL caplLol sau mcar cum (l-a sLrnlL lnLeresul?
VERSETUL CHEIE
lsus a rspuns, greseala La esLe c nu cunosLl Scrlp-
Lurlle sl nu sul puLerea lul uumnezeu" (MaLel 22:29, nL1).
RUGCIUNE RUGCIUNE
Dumnezeule, azl arm c 8lblla esLe cuvnLul Tu sl,
prln urmare, ghldul meu de vla(. l(l mulumesc c al
vorblL cu mlne. A[uL-m s asculL cuvnLul Tu.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
,
NOU+SPREZECE
Biblia e"#e..."iml) "i cla!)
uar sLal! Mal esLe! n cazul n care comandai CHIAR
ACUM, v vom oferl de dou orl mal mulL. AsLa e de
dou orl valoarea produsulul!"
1ehnologla esLe mlnunaL, dar asLa inseamn c Lrebule
s indurm reclame groaznlce. ue la 8owex la
ShamWow sau Snuggle, echlpa[ele de Lelevlzlune,
prezenLaLorl sl prezenLaLoare zgomoLoase ne-au lnvadaL
casele. Ll au nvat arLa de a crea o povesLe aLL de
lsplLlLoare ncL s ne moLlveze s rldlcm Lele-
fonul...nc dln prlma secund! ueslgur, reallLaLea
reclamelor esLe doar unul dlnLre moLlvele penLru scep-
Llclsmul nosLru blbllc. Mesa[ul 8lbllel esLe prea bun ca s
e adevraL, presupunem nol, asa c slgur Lrebule s e
norlL. ScrllLorll Lvanghellel au avuL o zl lnsplraL cnd
au descrls invlerea. Sau nu-l asa?
Lvanghella lul eLru nu esLe o carLe blbllc. AceasLa a
fosL scrls la mal mulL de 100 de anl dup invlerea lul lsus
sl lnclude o descrlere a invlerll numal bun penLru
lecLur, sl mal pu(ln ca dovad lsLorlc, cu suLe de capeLe
de oamenl indrepLaLe spre cer. ulmpoLrlv, cele paLru
perspecLlve ale Lvanghellel asupra invlerll nu ofer nlmlc
exLravaganL in descrlerlle sale. ueslgur, invlerea Lru-
peasc a lul lsus PrlsLos esLe lmpreslonanL - chlar
mlraculoas - dar nu asLa e ldeea. Modul in care esLe
descrls esLe sczuL in compara(le cu modul in care pro-
dusele sunL comerclallzaLe in prezenL. Llmba[ul foloslL
araL lucrurlle ca aLare, nlmlc dramaLlc sau blzar.
AcesL lucru esLe lmporLanL, deoarece invlerea esLe un
evenlmenL sub semnLura scrllLorulul Lvanghellel. uac
ar fosL momenLul s condlmenLeze un plc povesLlrea,
penLru a dovedl ceva, acesL lucru ar fosL fcuL.
normam Celsler conslder consLrngerea Leologlc a
scrllLorllor o dovad a dorln(el lor de a oferl daLe lsLorlce
corecLe. Ll sLlau c fapLele vor vorbl de la slne. nu a
exlsLaL nlclun moLlv s spun nlmlc in plus, cu excep(la
adevrulul.
Mesa[ul 8lbllel esLe slmplu i clar in mod consLanL.
i apropo, reallzaLorll 8ockeL Ab ar vrea s sLll c, folo-
slnd doar clncl mlnuLe pe zi produsul lor, abdomenul Lu
va LransformaL dln "slbu(" in "fabulos".........................
M gndesc c 8lblla are un argumenL mulL mal convln-
gLor sl csLlgLor decL aLL.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
uac Le ducl astzi la servlcllle blserlcll evanghellce
de pretutindeni, accenLul esLe pus pe venirea lui Isus
Dac El vine tu trebuie s i mnLulL." AsLa esLe, cu
slguran( predaL in inLregul nou 1esLamenL, dar cu greu
este men(lonaL in Lvanghelll. ue ce? ueoarece scrllLorll
Lvanghellel au scrls i fapte lsLorlce, nu numai Leologle.
ueslgur, lsLorla noulul 1esLamenL are lmpllca(ll dramaLlce
asupra Leologlel, dar acesLe lmpllca(ll sunL exLrase in alLe
scrlerl ale noulul 1esLamenL, sl anume LplsLolele (llLere).
Ar fosL usor penLru scrllLorll Lvanghellel sa lnLervln
n lmpllca(llle Leologlce ale ecrul evenlmenL lsLorlc, dar
nu au fcuL-o. Ll au fosL marLorl ocularl, care au fosL scrls
lsLorle, nu scrllLorl de ciune sau Leologl ai proze-
llLlsmului "67 -. normam Celsler i lrank 1urek
TIA TIA I C I C ?... ?...
CelelalLe Lrelzecl sl clncl de mlnunl aLrlbulLe lul lsus in
Lvanghelll sunL descrlse cum prezlnL reporLerll Llrlle,
nu precum predlcaLorll cu prlvlrl slbaLlce. ScrllLorll Lvan-
ghellllor nu ofer descrlerl lncendlare sau comenLarll
lnclLanLe- cl doar fapLele."
LEGTURA CU VIAA TA
ln 8lblle nu vel gsl mesa[e ascunse sau hr(l ale unor
comorl secreLe. La esLe CuvnLul lul uumnezeu in llmba[
slmplu. La un anumlL nlvel, asLa nu esLe lnLeresanL, penLru
c ar mlnunaL s descoperl ceva ce nlclodaL inalnLe nu
fusese vzuL.
uar s nu plerdem lmaglnea de ansamblu: esLe
CuvnLul lul uumnezeu! nu Lrebule s ne inLrebm dac
am inLeles blne mesa[ul....................................................
ln schlmb puLem slgurl c nu exlsL nlclun mare
mlsLer. Adevrul esLe c uumnezeu a vorblL sl c vrea
s I se rspund. ueschlde 8lblla cu asLepLrl marl!
uumnezeul unlversulul vrea s-i vorbeasc .
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
Care al spune c esLe mesa[ul slmplu, clar dln 8lblle?
Compllc uneorl blserlclle lucrurlle? Ce sfaL le-a(l da pas-
Lorllor penLru a a[uLa la prevenlrea acesLul lucru?
VERSETUL CHEIE
l dac PrlsLos nu a invlaL, credln(a voasLr esLe
zadarnlc, vol sunLe(l inc nlsLe pcLosl" (1 CorlnLenl
13:17).
RUGCIUNE RUGCIUNE
uoamne, ulL uneorl c 8lblla esLe mesa[ul 1u penLru
mlne. vd des 8lblla ca nlsLe cuvlnLe pe o pagln.
AmlnLesLe-ml zllnlc c al ceva s m nve(l. vreau s-ml
deschld 8lblla cu enLuzlasm.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
Credln(a dlnalnLea lnvlerll Credln(a de dup lnvlere
nu mal esLe necesar daLorlL
sacrlclulul fcuL de lsus
nu mal obllgaLorle, deoarece
a fosL impllnlL prln vla(a lul
PrlsLos
1rlnlLaLea (Lrel persoane inLr-o
slngur prezen( dlvln)
lnloculL de zlua de dumlnlc
(prlma zl a spLmnll)
Mesla care S-a sacrlcaL (Ll va
cucerl aLuncl cnd Se va in-
Loarce
lnloculL de boLez sl Comu-
nlune
Clrcumclzla
Mesla cucerlLorul
SabaLul
MonoLelsmul sLrlcL
Legea lul Molse obllgaLorle
Sacrlclul anlmal
Adevrurlle 8lbllel au puLerea de a schlmba vla(l. ALL de
mulL incL au fosL fcuLe schlmbrl radlcale in credln(ele
evrelesLl. ln carLea lul Lee SLrobel, Pledoarie pentru Cristos", dr.
! Moreland dlscuLa despre Lradl(llle de lung duraL ale culLurll
evrelesLl care fuseser Lransmlse dln genera(le in genera(le in
Llmpul lul PrlsLos. n cluda fapLulul c fusese persecuLaL de cLre
babllonlenl, aslrlenl, persl, grecl sl romanl, culLura evrelasc a
leslL invlngLoare, deoarece "lucrurlle pe care le fceau evrell
aveau o lmporLan( lncredlbll penLru el.
Ll erau convlnsl c acesLe lnsLlLu(ll le fuseser
incredln(aLe de cLre uumnezeu. Ll credeau c aban-
donarea acesLor lnsLlLu(ll ar insemnaL s rlsLe ca
sueLele lor s e condamnaLe la lad dup moarLe."
Cu LoaLe acesLea, cnd lsus apare pe scen, Ll il lnvlL
pe oamenl s-L urmeze sl dup cLeva spLmnl de la
cruclcarea Lul, mll de evrel l urmeaz, proclamnd c Ll
esLe MnLulLorul sl adernd la un nou seL de convlngerl-
schlmbrl monumenLale in credln(.
e lng aderarea evrellor la un nou seL de convlngerl,
alLe schlmbrl ale sLllulul de vla( mal sunL evlden(laLe
de cLre aposLoll sl scrllLorll noulul 1esLamenL. AcesLla
au fosL persecuLa(l sl marLlrlza(l aLuncl cnd ar puLuL cu
usurln( s se salveze prln negarea lul lsus. ln schlmb, au
ales s e rsLlgnl(l, omor(l cu pleLre, decaplLa(l sau
exlla(l. Chuck Colson, conslller al presedlnLelul nlxon, a
fcuL inchlsoare penLru lmpllcarea sa in scandalul
WaLergaLe. Ll sl-a comparaL proprla experlen( sl cea a
colegllor sl cu cea a aposLolllor:
Mi-am pus adesea inLrebrl referlLoare la lnvlere.
8spunsul meu a fosL inLoLdeauna fapLul c ucenlcll sl
alLe clncl suLe de persoane au oferlL relaLrl ale mar-
Lorllor ocularl care L-au vzuL pe lsus invlaL dln mor-
mnL. uar apol sunL inLrebaL, Cum po(l sLil c spuneau
adevrul? oaLe c el erau compllcl la svrslrea unel
farse. "8spunsul meu vlne dlnLr-o surs neasLepLaL:
WaLergaLe.
WaLergaLe a reprezenLaL o consplra(le penLru aco-
perlrea unel crlme, la care au parLlclpaL cele mal apro-
plaLe a[uLoare ale resedlnLelul SLaLelor unlLe - cel mal
puLernlcl oamenl dln Amerlca - lolall pn la exLrem
presedlnLelul lor.
DOU,ZECI
Biblia e"#e...caabil)
"chimbe %ia a
#
,
")- i
#
,
uar unul dlnLre el, !ohn uean, a depus mrLurle im-
poLrlva lul nlxon penLru a se salva proprla plele", asa
cum s-a exprlmaL chlar el, sl a fcuL-o la numal dou
spLmnl dup ce-l spusese presedlnLelul ce se inLm-
plase cu adevraL - dou spLmnl! AdevraLa aco-
perlre, mlncluna, a puLuL psLraL Llmp de doar dou
spLmnl, dup care Lo(l cellal(l compllcl au p-rslL
nava penLru de a se salva. Acum, ldea esLe c Lo(l cel dln
[urul preedlnLelul urmau s se confrunLe cu senLlmenLul
de ruslne, sl poaLe cu inchlsoarea. vla(a nlclunula dlnLre
el nu era in [oc.
Dar n cazul ucenicilor? uolsprezece oamenl nepu-
Llnclosl, (ranl la orlglne, au LrebulL s se confrunLe nu
doar cu senLlmenLul de [en sau ruslne pollLlc, dar cu
bLla, lapldarea, execu(la. llecare dlnLre acesLl ucenlcl
nu au renun(aL s lnslsLe, cu ulLlma suare, c L-au vzuL
pe lsus invllnd dln mor(l.
nu crede(l c ar fosL poslbll ca mcar unul dlnLre
acel aposLoll s clacheze inalnLe de a decaplLaL sau
omorL cu pleLre? AcesL ucenlc ar puLuL face o in(e-
legere cu auLorlL(lle? lns nlclunul nu a fcuL-o. vede(l
vol, acesLl oamenl sl-ar daL vla(a penLru ceva in ceea ce
credeau cu adevraL - dar nlclodaL nu sl-ar daL vla(a
penLru ceva despre care sLlau c esLe fals."
LxlsL surl nol care spun c exlsL dovezl cum c ar
poslbll ca oamenll s moar penLru o mlnclun pe care o
conslder adevraL. uar nu esLe poslbll ca o persoan
sau un grup, sau mll de oamenl s-sl Lrlasc vla(a plln
de rldlcol sl de abuz - sub amenln(area mor(ll - penLru
ceva despre care el sLlu c esLe o mlnclun. lsus a invlaL.
Ll chlar a invlaL. l mesa[ul 8lbllel conLlnu s schlmbe
vle(l.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
CurLea Suprem de !usLl(le AnLonln Scalla a subllnlaL
absurdlLaLea celor care se indolesc de lsLorlclLaLea
noulul 1esLamenL. lnLr-o remarc plln de sarcasm
impoLrlva lnLelecLualllor zllelor moderne, Scalla a de-
claraL exacL ceea ce am spus sl eu in ceea ce prlvesLe mo-
Llvele scrllLorllor noulul 1esLamenL. l anume, dln mo-
menL ce scrllLorll Noului Testament nu au avut nimic de
csLlgaL, dar in schlmb au avuL LoLul de plerduL, nol ar
Lrebul s credem cu adevraL ceea ce se spune despre
lnvlere. Scalla a declaraL: <<nu esLe lra(lonal s accep-
Lm mrLurla marLorllor ocularl care nu aveau nlmlc de
csLlgaL... ln(elepclunea [lumeasc] nu crede in invlerea
mor(llor. AsLa inseamn c LoaLe evenlmenLele incepnd
cu dlmlnea(a de asLe pn la invlere au fosL lnvenLaLe
de cLre enLuzlasLl [osnlcl, ca parLe a planulul lor de a
marLlrlza(l.>>" - norman Celsler
TIA TIA I C I C ?... ?...
Musulmanll erau dlspusl s moar penLru ceea ce cre-
deau. Cu LoaLe acesLea, dup cum spune dr. !
Moreland, profesor sl losof, el aleg s moar penLru
credln(a lor in fapLul c Allah s-a revelaL lul Mohamed,
dar aceasL revela(le nu a fosL fcuL inLr-un mod obser-
vabll de cLre publlc. Asa c ar poslbll s se insele
asupra acesLul fapL. ln schlmb, aposLolll au fosL dlspusl s
moar penLru ceva ce au vzuL cu ochll lor sl au aLlns cu
proprllle lor mlnl. l cnd al unsprezece persoane cre-
dlblle, fr moLlve ascunse, care nu au nlmlc de csLlgaL
sl o grmad de plerduL, aLuncl da, al ceva de expllcaL."
LEGTURA CU VIAA TA
Schlmbarea vle(ll esLe op(lonal...esLe op(lunea La.
ueslgur, 8lblla poaLe confuz dln cnd in cnd, dar mulL
mal des ea nu esLe clar. uar ce mal esLe LoL la fel de
neclar esLe anga[amenLul Lu. Alege asLzl s-L urmezl pe
uumnezeu sl Le ghldezl dup dlrec(la pe care s o urmezl
din 8lblle.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
Ce schlmbare al vzuL in vla(a La? lmprLsesLe ce
schlmbrl al vzuL in vle(lle alLora dln grupul Lu sau dln
vla(a prleLenllor comunl. Csl(l o modallLaLe penLru ca oa-
menll s se roage mal mulL penLru o schlmbare in vla(a
lor.
VERSETUL CHEIE
l dac nu gsll cu cale s slu[ll uomnulul, alegel
asLzl cul vrel s slu[ll: sau dumnezellor crora le
slu[eau prlnll vo;Lrl dlncolo de 8iu, sau dumnezellor
Amorlllor in a cror ar locull. CiL despre mlne, eu ;l
casa mea vom slu[l uomnulul." (losua 24:13, nL1)
RUGCIUNE RUGCIUNE
uumnezeule, vreau o schlmbare in vla(. nu vreau
numal ceea ce am experlmenLaL n LrecuL. vreau o schlm-
bare de vla( azl sl mlne. lle ca uuhul 1u cel SfnL s
m a[uLe s Te urmez.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
Ll Shaddal Cel ALoLpuLernlc Cel ALoLpuLernlc
Ll Llyon
uumnezeu rea
lnalL
Ceneza 14:9
Ll Clam
Ll 8ol
uumnezeu cel
vesnlc
Ceneza 21:33
Ceneza 16:13
?ahweh !lreh
?ahweh nlssl
?ahweh Shalom
uomnul va oferl
uomnul esLe zldul
meu
uomnul esLe pace
Ceneza 22:14
Lxodul 17:13
!udecLorl 6:24
?ahweh
Maccaddeshcem
?ahweh 8ol
?ahweh Llohlm
lsrael
uomnul esLe cel
care Le sancuc
uomnul esLe ps-
Lorul meu
uomnul, uum-
nezeul lul lsrael
!udecLorl 3:3
salmul 23:1
Lxod 31:13
D2+,%6%2 #!/% 3%$%
SECIUNEA a H-a; D3()e7e3 e-0e<<<
DOU,ZECI SI UNU
Dumnezeu este... mai mult dect ti poti imagina
numele conLeaz. lle c sunLe(l !ulleLa inLrebndu-se
la consecln(ele numelul de famllle al lul 8omeo sau un co-
munlcaLor de clas mondlal rosLlnd numele unel per-
soane esLe suneLul dulce sl cel mal lmporLanL, in orlce
llmb". l numele lul uumnezeu nu esLe dlferlL.
ue fapL, gslm mal mulLe nume ale lul uumnezeu in 8l-
blle. Chlar dac acesL lucru poaLe prea confuz, are de
fapL sens, deoarece uumnezeu nu poaLe descrls cu un
slngur cuvnL. uumnezeu esLe mal mulL decL v puLe(l
lmaglna.
CLeva dlnLre numele Lul sunL enumeraLe mal [os, dar
numele pe care uumnezeu il folosesLe ca s Se ldenLlce
apare in Lxod. ln caplLolul 3, Molse esLe lnLlmldaL de
sarclna pe care uumnezeu l-a oferlL-o. ALuncl cnd Mo-
lse

inLreab sub auLorlLaLea cul ar Lrebul s spun c esLe
in

cazul in care esLe inLrebaL, uumnezeu il rspunde: "Lu
sunL

Cel ce sunL. AsLa le vel spune lsraell(llor: Lu sunL Cel
ce sunt." (Lxod 3:14).
Ce?Lu sunL"? uesl poaLe prea un plc prea aproplaL
de vorba lul opeye Lu sunL clne sunL", nu e vorba de
nlclo glum sl puLem recunoscLorl penLru asLa. Lu
sunL, Lradus ?ahweh in ebralc, esLe o slnLagm pro-
fund sl dLLoare de vla(. Lua(l in conslderare
urmLoarele spuse de cLre savan(l: ............
Semnlca(la esLe c uumnezeu esLe de Slne exlsLenL.
uup cum arma 8onald Allen: Ll exlsL fr s deplnd
de nlmlc sau de nlmenl, cu excep(la proprlel sale vo-
ln(e."
CuvlnLele Lu sunL" se refer nu la exlsLen(a sLaLlc a
lul uumnezeu, cl la exlsLen(a Sa acLlv. Ll esLe lmpllcaL
acLlv in umanlLaLe, rspunznd la nevolle oamenllor sl
dezvlulndu-l proprla persoan. Ll exlsL nu numal de
dragul de a , cl penLru oamenll Lul."
WalLer LlchrodL a comenLaL despre cuvlnLele Lu
sunL" c ar nsemna c uumnezeu esLe "cu adevraL sl cu
adevraL prezenL, gaLa s a[uLe sl s ac(loneze."..............
Oau! AsLa sun ulmlLor. lml place legarea numelul lul
uumnezeu aLL de ln(a Lul cL sl de dlsponlblllLaLea Lul.
ConLexLul lnLlmldrll sl frlcll lul Molse esLe dezvlulrea
perfecL a nu numal clne esLe uumnezeu, cl sl a ceea ce
uumnezeu ofer. Am nevole de un uumnezeu, care esLe
"chlar acum" gaLa s ac(loneze.
uar sLal, esLe mal mulL! Aruncal o prlvlre asupra aces-
Lel llsLe scurLe de nume ale lui Dumnezeu (inLr-adevr,
exlsL mulL mal mulLe gslLe in 8lblle).
,
, ,
SLrlcL vorblnd, compusll de mal sus nu sunL nume su-
pllmenLare ale lul uumnezeu, cl denumlrlle sau uLlurlle
care s-au nscuL dln evenlmenLe comemorauve. Cu LoaLe
acesLea, ele dezvlule fa(eLe supllmenLare ale caracLerulul
lul uumnezeu.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
nol ne dorlm s-L cunoasLem pe uumnezeu - da, dar:
6D &7!: %! ;# !E'5 %D67=>06?' &';8:' E4L %0L &' !;'-
5'6'!L ;# 8D>'5 * 16 %76(7:50>!>' %D E4 =0 %D 84!6D4 S#D
8'6>:D E0'?04' 67!;>:'O N' !506>05L &' !;'5'6'!L 67D#
inslne c, penLru a-L cunoasLe pe uumnezeu, sunLem in
inLreglme dependen(l de revela(la lul uumnezeu."- uM
Lloyd-!ones.
TIA TIA I C I C ?... ?...
uln momenL ce ?ahweh a fosL numele personal al lul
uumnezeu, sub care Ll a fosL cunoscuL in lsrael, in Llm-
purlle posL-exlllce acesLa a incepuL s e conslderaL aLL
de sacru incL nu era pronun(aL. ln schlmb, Lermenul
Adonal era foloslL de oblcel penLru a-l subsLlLul sl ince-
pnd cu al VI-lea spre al VII-lea secol d.Pr., vocalele dln
dd
l dac ave(l prleLenl evrel, a(l puLea observa c el
nlclodaL nu pronun(a cuvnLul uumnezeu. uln respecL, il
vor scrle C_d.
LEGTURA CU VIAA TA
Mln(lle noasLre sunL puLernlce. Ave(l inLrebrl
referlLoare la fapLul dac uumnezeu poaLe sau va reusl?
1rebule mal inLl s ne aslgurm c ne gndlm corecL la
clne esLe uumnezeu. ue oblcel, puncLul nosLru de ve-
dere asupra lul dumnezeu esLe cu "d" mlc , dar asLa esLe
o gndlre defecLuoas. ALuncl cnd ne confrunLm cu o
provocare sau pur sl slmplu aLuncl cnd ne pregLlm
penLru o nou zl, esLe lmporLanL s l cunoasLem pe
uumnezeu (cu llLer mare "u"). l pn cnd pro-
mlslunlle lul uumnezeu nu vor da gres, Lrebule s-L
credem pe uumnezeu pe cuvnL c Ll l va respecLa pro-
mlslunlle.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
Cum a(l vzuL mal mulLe pr(l ale lul uumnezeu in vla(a
voasLr? ln ce fel vre(l sau ave(l nevole ca uumnezeu s
v ofere mal mulL? lace(l-v ump s-l mul(uml(l lul uum-
nezeu ca sl grup.
VERSETUL CHEIE
lsala 42:8 Lu sunL uomnul, acesLa esLe numele Meu,
i slava Mea n-o vol da alLula, nlcl clnsLea mea ldo-
lllor" (lsala 48:8)
RUGCIUNE RUGCIUNE
uumnezeule, Tu eLl sl vel mereu. AmlnLesLe-ml
asLzl c lndlferenL unde m duc, 1u vel acolo.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
Adonai au fost combinate cu consoanele YHWH pentru
a-i reaminti cititorului sinagog s pronun numele sacru
ca Adonai. De aici a i aprut cuvntul articial Iehova (Je-
hovah).
,
DOU,ZECI SI DOI
D$mne'e$ e"#e... #!i$nic
S incepem cu ce esLe evldenL: 1rlnlLaLea esLe com-
plex. uesl are sens dln puncL de vedere concepLual, esLe
confuz dln puncL de vedere loglc. !ohn Wesley a spus-o
cel mal blne: "Adu-ml un vlerme care poaLe in(elege un
om sl apol am s v arL un om care-L poaLe in(elege pe
uumnezeul 1rlunlc!" ln mod slmllar, Sf. AugusLln, in Llmp
ce reflecLa asupra docLrlnel 1rlnlL(ll, mergea inLr-o zl pe
[os de-a lungul unel pla[e, cnd a observaL un blaL cu o
gleaL care alerga inalnLe sl inapol penLru a Lurna ap
inLr-o gaur mlc. AugusLln l-a inLrebaL: Ce facl alcl?"
8laLul l-a rspuns: lncerc s pun oceanul in aceasL
gaur." AugusLln sl-a daL seama c el incerca s-L fac pe
uumnezeul lnnlL s incap in mlnLea lul nlL.
ln zlua de azl exlsL scoll(l cu mal mulLe grade decL
lahrenhelL (dln eng. degree care nseamn sl grad sl
dlplom), care se lupL s in(eleag sl s comunlce aceasL
inv(Lur lmporLanL. enLru a face lucrurlle sl mal con-
fuze, cuvnLul 1relme nu se regsesLe in 8lblle. ConcepLul,
cu LoaLe acesLea, esLe exLrem de rspndlL. 8lblla ne inva(
c exlsL un slngur uumnezeu care S-a arLaL in Lrel per-
soane, uumnezeu 1aLl, uumnezeu llul sl uumnezeu
uuhul SfnL. llecare func(loneaz ca uumnezeu, in
modurl dlsLlncLe, ins armonloase. vom arunca o prlvlre
amnun(lL la dlvlnlLaLea lul lsus sl a uuhulul SfnL in ca-
plLolele urmLoare. SfnLa 1relme prezlnL dou con-
cepLe-chele: "Lrelmea" sl unlLaLea.
un pasa[ chele dln vechlul 1esLamenL sl mrLurlslrea
de baz a credln(el ludalce esLe ema, dln ueuLeronom
6:4, care subllnlaz unlLaLea lul uumnezeu: AsculL,
lsraele: uomnul uumnezeul nosLru, uomnul esLe
unul". .
robabll c cel mal bun verseL care arm docLrlna
LrlnlL(ll lul uumnezeu, ce echlllbreaz ambele aspecLe
ale concepLulul, unlLaLea sl SfnLa 1relme, esLe MaLel
28:19: "boLezndu-l in numele 1aLlul, al llulul sl al
uuhului SfnL." nu se pune nlclo indolal despre aspecLul
Lrelmll, inLrucL 1aLl, llul sl SfnLul uuh sunL unul i
acelasl. unlLaLea esLe foarLe blne lndlcaL prln slngularul
"nume", sl nu prln foloslrea pluralulul [mal mulLe] "nu-
me".
nu exlsL nlclo llusLrare perfecL a SnLel 1relml, cu
LoaLe c au exlsLaL mulLe incercrl. C dlagram claslc
relev urmLoarele:
8ruce 8lcekl sl SLan !anLz ofer Lrel llusLra(ll dln naLur:
1) Mrul - Mrul, in esen(, are Lrel pr(l dlsuncLe:
coa[a, pulpa sl semln(ele. llecare parLe esLe unlc, dar nol
sum de concepLul de mr ca lnd o enuLaLe compleL.
2) Cul - un ou are, de asemenea, Lrel pr(l: coa[a, al-
busul sl glbenusul. uln nou, ecare parLe servesLe unel
func(ll dlferlLe, dar ecare parLe esLe LoL ou, lar oul esLe
unul in esen(.
3) Apa - Apa exlsL in Lrel forme: ghea( (solld), ap
(llchld) sl abur (gaz). uar orlcare ar forma, are aceeasl
formul chlmlc, sl decl aceleasl molecule: P2C
Chlar sl Mark 1waln sl-a pus energla creaLlv n co
comunlcarea acesLul concepL in lucrarea sa 3000 de anl
prlnLre mlcrobl":
Apa esLe un lndlvld, un anlmal sl esLe vle, scoaLe(l
hldrogenul i esLe in conLlnuare un anlmal sl esLe vle,
oxlgenul rmas esLe, de asemenea, o persoan, un
anlmal sl esLe vle. 8ecaplLulare: cel dol lndlvlzl comblna(l
consLlLule un al Lrellea lndlvld - sl LoLusl ecare conLlnu
s e un lndlvld...Alcl am regslL naLura muL expllcnd
mlsLerul subllm al SnLel 1relml aLL de clar incL sl cea
mal comun mlnLe l-ar inLelege mesa[ul, in Llmp ce al(l
maesLrl al cuvlnLelor au incercaL s l expllce sl nu au
reuslL. "
ConcepLul de uumnezeu 1rlunlc esLe complex, dar lm-
porLanL, deoarece ofer o mal bun in(elegere a modulul
in care se reallzeaz mnLulrea noasLr sl ne ofer o lma-
glne mal amnun(lL a lul uumnezeu. uesl uumnezeu S-a
fcuL pe Slne cunoscuL nou, uumnezeu rmne in con-
Llnuare de neaLlns.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
Spune-ml cum se face c in aceasL camer exlsL
Lrel lumnrl sl LoLusl o slngur lumln sl-(l vol expllca
modul de exlsLen( dlvln." - !ohn Wesley
TIA TIA I C I C ?... ?...
ALuncl cnd parLlclpl la o nunL, aslsLl de fapL la o mln-
une. nu numal c aslsLl la un legmnL aLuncl cnd
promlslunlle sunL schlmbaLe, dar Le ulLl la unlunea dlnLre
un so( sl so(la sa pe vla(. Mlracolul unlL(ll are loc in
fa(a ochllor Ll chlar in Llmp ce prlvesLl cum dol oamenl
devln de fapL unul. Ceneza 2:24 spune: ue aceea va lsa
omul pe LaLl su ;l pe mama sa, ;l se va llpl de nevasLa
sa, ;l se vor face un slngur Lrup." uesl so(ul sl so(la isl
psLreaz proprla lor lndlvlduallLaLe sl personallLaLe, inLr-
un mlsLlc sl LoLodaLa mod real, el se unesc inLr-o manler
lndlsolubll, inLr-o slngur enLlLaLe splrlLual."
LEGTURA CU VIAA TA
LxlsL anumlLe celebrlL(l sl profeslonlsLl care sunL
aLL de ocupa(l nct au nevole de mal mul(l aslsLen(l. Ll
blne, cu LrlunlLaLea lul uumnezeu, ave(l Lo(l aslsLen(ll lul
uumnezeu la dlspozl(le in vla(a voasLr, expusl in mal
mulLe modurl. uumnezeu 1aLl a creaL planul de mn-
Lulre, uumnezeu llul a indepllnlL planul 1aLlul sl uum-
nezeu uuhul apllc planul in vla(a La. 1oaLe cele Lrel per-
soane ale uumnezeului Trlunlc S-au anga[aL s Le a[uLe s
e persoana pe care uumnezeu Le-a creaL a i. uecl,
vesLea bun esLe c, dac al o problem, sau inLrebare, l
po(l chema pe uumnezeu.
uar vesLea i mal bun esLe c, Dumnezeu lucreaz n
continuare n viaa ta ntr-o varietate de moduri, chlar
dac nu crezl c al inLrebrl sau probleme.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
A avut vreo inuen concepLul de LrlnlLaLe asupra
credln(el Lale? 1e incura[eaz, sau Le face confuz, sau pur
sl slmplu nu Le gndeLl la acesL aspecL? Ar Lrebul s e
lmporLanL? ue ce?
VERSETUL CHEIE
Parul uomnulul lsus PrlsLos ;l dragosLea lul uum-
nezeu, ;l imprL;lrea SfnLulul uuh s e cu vol cu Lol!
Amln" (2 CorlnLenl 13:14).
RUGCIUNE RUGCIUNE
uoamne, esLl mlnunaL. i mulumesc penLru lmpll-
carea 1a lmens in vla(a mea. A[uL-m s am o mal
bun in(elegere asupra puLerll sl malesL(ll 1ale.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
,
DOU,ZECI SI TREI
D$mne'e$ e"#e... a!oae
uumnezeu ne-a creaL sl nu ne-a lsaL. salmul 139:13
spune: Tu ml-al inLocmlL rrunchll, 1u m-al esuL in pin-
Lecele mamel mele" (nL1). 1rsLurlle noasLre sl
personallLaLea reecL munca mlgloas a lul uum-
nezeu. rezen(a sa lnLermlnabll ll dezvlule caracLerul.
1ermenul Lehnlc foloslL penLru a vorbl despre lmpll-
carea lul uumnezeu in crea(le esLe cuvnLul lmanenL,
insemnnd "a rmne in crea(le". uumnezeul dln 8lblle
nu esLe o zelLaLe absLracL scoas dln vla(a crea(lel Sale
sl dezlnLeresaL de aceasLa. 8lblla esLe povesLea lmpllcrll
lul uumnezeu in crea(la Sa sl in speclal in vla(a oa-
menllor."
uar Lu sl cu mlne sunLem pe cL de aproape de uum-
nezeu pe cL ne dorlm s m. So(la unul fermler s-a

rezemaL de usa pasagerulul dln camlonul so(ulul el, in
Llmp ce

conduceau spre oras. Cum de nu mal sLm unul
lng

celalalL in maslna asLa veche a La? lml amlnLesc c
inalnLe

mergeam spre oras ca proaspL csLorl(l, eram
pracLlc llplL de parLea La." lr a-sl lua ochll de la drum,
fermlerul

a rspuns in dou cuvlnLe: 1e-al muLaL". lacov
4:8 llusLreaz dorln(a lul uumnezeu: Aproplal-v de
uumnezeu,

;l Ll Se va apropla de vol."
lle c ne vom hoLr s rmnem lega(l de uumnezeu
sau nu, Ll alege s sLea lng nol. enLru unll, acesL gnd
aduce pace. enLru al(ll, anxleLaLe. uar cnd anallzm
anga[amenLul lul uumnezeu, fie c nu lndlferenL de sLa-
rea pe care o avem, ne dm seama c esLe semnul
suprem al lublrll.
Cary lnrlg llusLreaz magnlLudlnea accepLrll lul uum-
nezeu aLuncl cnd scrle despre soldaLul care sl-a sunaL
prln(ll c se a pe drumul spre cas. rln(ll lul nu mal
auzlser vesu de la el de lunl de zlle sl erau in exLaz.
Mam, am vruL doar s sLll c vol aduce un amlc
acas cu mlne. A fosL rnlL desLul de ru sl el nu mal are
decL un slngur ochl, un bra( sl un plclor. As dorl ca el s
Lrlasc cu nol."
Slgur, ule", a rspuns mama lul. "Sun ca sl cum ar
un om cura[os. uLem gsl loc penLru el penLru o vreme."
Mam, Lu nu in(elegl. vreau ca el s vln s loculasc
cu nol."
Ll blne, Ck," a spus ea inLr-un nal. "Am puLea incer-
ca Llmp de sase lunl sau cam asa ceva."
nu, mam, vreau ca el s rmn mereu. Ll are
nevole de nol. Are doar un slngur ochl, un bra( sl un
plclor. L cu adevraL inLr-o form proasL."......................
n la urm, mama lul isl plerde rbdarea. "llule, esLl
nereallsL in legLur cu asLa. LsLl emoLlv penLru c al fosL
inLr-un rzbol. AcesL blaL va o pledlc penLru Llne sl o
problem consLanL penLru nol Lo(l. lll rezonabll!"
Apelul s-a inchelaL. A doua zl, prln(ll prlmesc o nou-
care: ul lor s-a slnucls. C spLmn mal Lrzlu, prln(ll
au prlmlL cadavrul. Cnd l-au vzuL, au reallzaL c ul lor
avea un slngur ochl, un bra( sl un plclor".
uumnezeu esLe consuenL de LoL ceea ce se inLmpl in
vle(lle noasLre, la blne sl la ru. l lndlferenL de sLarea
noasLr, 8egele uavld scrle c uomnul esLe aproape de
cel cu lnlma zdroblL sl mnLulesLe pe cel care au splrlLul
zdroblL."(salmul 34:18). nu conLeaz clne esLl, ce al
fcuL sau cum Le slm(l, prlnde cura[: uumnezeu esLe
aproape!
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
LsLe lmporLanL s se fac dlsLlnc(le cu prlvlre la
docLrlna blbllc a omnlprezen(el lul uumnezeu dln pun-
cLul de vedere fals de panLelsmulul. Cmnlprezen(a
arm c uumnezeu esLe prezenL preLuLlndenl, desl se-
paraL de lume sl de lucrurlle dln ea. anLelsmul, pe de
alL parLe, ne inva( c uumnezeu esLe in LoL. 8lblla spu-
ne c uumnezeu esLe prezenL alLurl de Llne in Llmp ce
clLesLl aceasL carLe, in Llmp ce panLelsmul ne inva( c
uumnezeu esLe in scaunul pe care sLal. anLelsmul dena-
Lureaz docLrlna lmanen(el lul uumnezeu (prezen(a),
prln fapLul c nu recunoasLe c uumnezeu esLe acLlv in
crea(la Sa, dar Se ldenLlc cu aceasLa." - !. Carl Laney
TIA TIA I C I C ?... ?...
uocLrlna lmanen(el dlvlne are apllcablllLaLe eco-
loglc. Ar Lrebul s apreclem LoL ceea ce a creaL uum-
nezeu. naLura nu esLe ceva care exlsL ca un fapL bruL,
ceva care poaLe furaL penLru a foloslL in scopurlle
noasLre. La are, de asemenea, lmpllca(ll in ceea ce
prlvesLe aLlLudlnlle noasLre fa( de semenl. uumnezeu
esLe cu adevraL prezenL in Lo(l oamenll (desl nu in
sensul c ar locul in cresLlnl). ue aceea, oamenll nu vor
dlspre(ul(l sau LraLa(l cu llps de respecL. C modallLaLe
de a ne arLa dragosLea penLru uumnezeu esLe s-l
LraLm cu dragosLe pe cellal(l membrl al crea(lel in care
Ll LrlesLe."
LEGTURA CU VIAA TA
la-(l cLeva zlle sl scrle-(l rugclunlle cLre uumnezeu.
8oag-Le in ump ce scrll, oferlnd LoL ceea ce esLe in mlnLea
sl lnlma La lul uumnezeu. ueslgur, uumnezeu sue de[a ce
se inLmpl in vla(a La - Ll esLe aproape - dar Ll vrea ca Lu
s sLal conecLaL sl aproape de Ll. Spune-I lul uumnezeu
LoL ce se inLmpl. Ll vrea s a[uLe. Scrlerea in rugclune
prevede o inreglsLrare, asuel incL Le vel puLea inLoarce sl
vel puLea s vezl modurlle in care uumnezeu (l-a rspuns.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
lmprLsesLe cu grupul cum Le-al slmLlL cnd uum-
nezeu era aproape. ln ce fel o amlnLlre de acesL Llp i(l
lnuen(eaz credln(a? Crezl c uumnezeu esLe mulL mal
aproape decL esLl consLlenL? Lxpllc.
VERSETUL CHEIE
7. unde m vol duce deparLe de uuhul 1u, ;l unde
vol fugl deparLe de laa 1a?
8. uac m vol sul in cer, 1u e;Ll acolo, dac m vol
culca in loculna morllor, laL-1e ;l acolo,
9. uac vol lua arlplle zorllor, ;l m vol duce s
loculesc la marglnea mrll,
10. ;l acolo mina 1a m va cluzl, ;l dreapLa 1a m va
apuca."
(salmul 139:7-10).
RUGCIUNE RUGCIUNE
uumnezeule, (l mul(umesc c esLl alcl, c esLl
aproape sl dln cauza asLa, nu Lrebule s m Lem.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
DOU,ZECI SI PATRU
D$mne'e$ e"#e...dea!#e
Spunnd despre uumnezeu c esLe de deparLe l va
face s par lmpersonal sl dlsLanL. nlmlc nu poaLe mal
deparLe de adevr. 1ermenul Leologlc penLru asLa esLe
LranscendenL sl prln aceasLa ne referlm la fapLul c
uumnezeu esLe separaL de crea(la Sa sl mulL deasupra el,
in sensul c Ll esLe superlor acesLela. ue asemenea, el
subllnlaz fapLul c uumnezeu esLe dlsLlncL de crea(la Sa
sl nu face parLe dln aceasLa. Chlar dac nol sunL fcu(l
dup chlpul lul uumnezeu, asemnarea noasLr cu Ll se
opresLe alcl. nol sunLem crea(la lul uumnezeu, nu colegll
Lul. 1eologul Mlllard Lrlckson scrle: uesl exlsL dragosLe,
incredere sl deschldere inLre nol sl uumnezeu, nu
sunLem egall. Ll esLe uumnezeu, Suveranul ALoLpuLernlc.
nol sunLem slu[lLorll sl urmasll Sl. AcesL lucru inseamn
c ne vom supune voln(a lul uumnezeu, nu vom incerca
s facem ca vola Lul s e conform voll noasLre. 8ug-
clunlle noasLre vor , de asemenea, lnuen(aLe in mod
corespunzLor. uecL s facem cererl in rugclunlle
noasLre, mal blne ne vom ruga precum a fcuL lsus: "nu
vola mea, cl a 1a s e fcuL."
lnv(Lura blbllc cum c uumnezeu esLe de deparLe,
poaLe LrecuL cu usurln( ca lnd o dlsLlnc(le
academlc. uaLa vllLoare cnd Le vel inLreba dac lul
uumnezeu i pas de crea(la Sa sau dac asLa mcar con-
Leaz, reecL asupra cuvlnLelor dln carLea lul Max
Lucado, uumnezeu a venlL aproape". ln aceasLa, el ne
amlnLesLe c uumnezeu Cel ALoLpuLernlc are in conu-
nuare un caracLer personal, grl[ullu sl frumos.
Ne ntrebm, cu att de multe mrturii miraculoase n
jurul nostru, cum L-am putea rata pe Dumnezeu. i
cumva o facem. Trim ntr-o galerie de art plin de
creativitate divin i totui ne mulumim s privim numai
spre covor.
Sau ceea ce esLe sl mal paLeLlc, cerem mal mulL. Mal
mulLe semne. Mal mulLe dovezl. Mal muli lepurl lesl(l
dln plrle. Ca sl cum uumnezeu ar vreun maglclan
vodevll pe care l-am puLea plLl cu un dolar ca s ne fac
pe plac. Cum de am a[uns aLL de surzl? Cum am a[unsl
aLL de lmunl la mre(la Lul? ue ce sunLem aLL de
reLlcen(l?
oaLe c frecven(a mlracolelor ne orbesLe cu frumu-
seea lor. La urma urmel, ce condlmenL se a inLr-o
prlmvar sau inLr-o oare de pom? AnoLlmpurlle nu
revln in ecare an? nu exlsL nenumraLe scolcl
ldenLlce?
llcLlsl(l, nol spunem Aha sl inloculm remarcabllul cu
banalul, mlraculosul cu anLlclpaLul. Llln(a sl sLaLlsLlclle isl
scuLur bagheLa llpsit de magle in fa(a vle(ll, infrnnd
CC-urlle sl AA-urlle sl inloculndu-le cu formule sl clfre. vrel
s-L vezl pe lsus? lndrznesLl s l marLorul care ll vede?
ALuncl redescoper ulmlrea.
uaLa vllLoare cnd vel auzl un rs de copll sau vel
vedea un val de ocean, la amlnLe. l o pauz sl asculL
cum sopLesLe Ma[esLaLea Sa aLL de clar: SunL alcl."
uumnezeu esLe aproape sl LoLusl uumnezeu esLe de-
parLe. enLru cel care doresc o loglc, o formul ca cea a
cuLlel lul Codln, acesLea nu ar avea nlclun sens. rofeLul
lsala a anLlclpaL aceasL provocare: enLru aceasLa esLe
ceea ce un mare sl inl(aL spune :
Ccl a;a vorbe;Le Cel rea lnalL, a crul loculn esLe
veclnlc ;l al crul nume esLe sfinL. Lu loculesc in locurl
inalLe ;l in snenle, dar sinL cu omul zdroblL ;l smerlL, ca
s invlorez duhurlle smerlLe, ;l s imbrbLez lnlmlle zdro-
blLe." (lsala 37:13).
,
LsLe o promlslune a puLerll sl aproplerll lul uumnezeu,
in func(le de care dln ele avem nevole, orl de cLe orl avem
nevole.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
ConsLlenLlzarea lul uumnezeu incepe cu mlrare sl se
Lermln cu mlrare. uln(a fr mlrare esLe slmpla arogan(
deghlzaL. CuLarea de cunosun(e ar Lrebul s accenLueze
gradul de cunoasLere, nu s-l dlmlnueze. S inalnLeze spre
lumln, nu spre obscurlLaLea dln pesLer. ALLa ump cL
incercarea omulul de cunoasLere rezlsL Lranscenden(el,
LoLul esLe o sarad, un bal mascaL. nu esLe o cuLare a lu-
mlnll, cl o indeprLare de lumln. l nu va lesl nlclodaL
dln inLunerlcul pesLerll." - 8.C. Sproul
TIA TIA I C I C ?... ?...
8lblla ne inva( aLL despre lmanen(a lul uumnezeu
[aproape] sl Lranscenden(a Lul [deparLe]. uumnezeu esLe
foarLe inl(aL deasupra crea(lel Sale (Lxod 13:1, salmul
99:2), dar Ll coboar cu gra(le s aslsLe sl s le ofere
nevolasllor sl smerl(llor (Lxodul 3:8, llllpenl 2:3-8)."
LEGTURA CU VIAA TA
l o pllmbare sau condu in Lcere. uac esLe poslbll,
du-Le inLr-un loc care Le lnsplr - in pdure, lng o
ap,...un muzeu...pe o sLnc cu vedere la mare...sl Lacl..
rlvesLe orlzonLul sau pdurea sau operele de arL sl
asculL-L pe uumnezeu. LsLe poslbll s nu auzl nlmlc, sl
LoLusl clne sLle? lll nemlscaL inalnLea mre(lel lul
uumnezeu. Cere-l lul uumnezeu s l se araLe.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
ldeea de uumnezeu indeprLaL poaLe o vesLe bun
sau rea. Cum esLe asLa adevraL? Care esLe acLualul vosLru
puncL de vedere asupra lul uumnezeu? Cum s-a schlm-
baL el in ulLlmul an? uar n ultimii clncl anl?
VERSETUL CHEIE
SunL Lu numal un uumnezeu de aproape, zlce uom-
nul, ;l nu sunL Lu ;l un uumnezeu de deparLe?
oaLe clneva s sLea inLr-un loc ascuns fr s-l vd Lu? -
zlce uomnul. nu umplu Lu cerurlle ;l pmnLul? - zlce
uomnul." (leremla 23:23, 24, nL1).
RUGCIUNE RUGCIUNE
uumnezeule, cu cL inv( mal mulL despre Llne, cu
aLL sunL mal umlllL. ConLlnu s-ml mresLl in(elegerea
despre ceea ce esLl. lle ca ce vol cunoasLe de-spre Tlne
s m fac s Te laud sl s m nchln le.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
,
DOU,ZECI SI CINCI
D$mne'e$ e"#e...b$n
uac uumnezeu ar avuL o poz inLr-un anuar, aceasLa
ar fosL scoas in evlden( cu LexLul urmLor, dln salmul
103:
uomnul esLe indurLor ;l mllosLlv, indelung rbdLor
i bogaL in bunLaLe.
Ll nu Se cearL fr inceLare, ;l nu lne minla pe vecle.
nu ne face dup pcaLele noasLre, nu ne pedepse;Le dup
frdeleglle noasLre."
BP-a'(3' GFI;N:GFC<
CuvnLul ebralc penLru bun" descrle ceea ce esLe pl-
cuL, agreabll sl benec. e lng fapLul c descrlere carac-
Lerul lul uumnezeu, el descrle, de asemenea, sl ac(lunlle
Sale. uumnezeu esLe bun, lar nol sunLem beneclarll
blnelul fcuL de Ll. AcesL lucru esLe indeosebl vzuL aLuncl
cnd anallzm modul in care uumnezeu lnLerac(loneaz
cu pcaLele noasLre.
uumnezeu ne-ar puLea LraLa cu [usu(le, oferlndu-ne
exacL ceea ce merlLm, dar care ne-ar lsa fr speran(
sl ne-ar despr(l penLru LoLdeauna de Ll. uumnezeu ne-
ar puLea oferl mll, oferlndu-ne un plc mal pu(ln decL
merlLm. uar cnd cnLrlm in func(le de greuLaLea p-
caLelor, nl s-ar oferl doar o amnare Lemporar. Am in
conLlnuare in lmposlblllLaLea de a face fa( consecln(elor
eLerne ale pcaLulul nosLru. ln schlmb, uumnezeu i
mresLe harul, oferlndu-ne ceva ce nol nu merlLm:
lerLare compleL. 8lll Pybels denesLe harul ca lnd o
scandaloas blnecuvnLare acordaL in mod llber unul
desLlnaLar care nu merlL sub nlclo form ce l se ofer. "
nol sunL acel desLlnaLarl sl aLuncl cnd accepLm oferLa
de lerLare a lul uumnezeu, inreglsLrarea pcaLelor
noasLre esLe sLears sl in conLul nosLru rmne mesa[ul:
P'20 $) $)0,e!#(e
AcesL lucru se inLmpl doar penLru c uumnezeu esLe
bun. uumnezeu esLe mllosLlv sl plln de indurare, dar
bun-LaLea lul uumnezeu inseamn c Ll ac(loneaz de
asemenea cu:
- lnLegrlLaLe
- auLenuclLaLe
- veraclLaLe
- credln(
- lublre
- bunvoln(
- perslsLen(
rofeLul naum ofer suma LoLal a bunL(ll lul uum-
nezeu:
uomnul esLe bun, un refuglu in vremurl de necaz........
Ll are grl[ de cel care se incred in Ll (naum 1:7).
llrea lul uumnezeu nu se schlmb nlclodaL. Ll esLe
e bun, fie ru. AceasLa esLe o reallzare lmporLanL,
deoarece bunLaLea lul uumnezeu Lranscende expe-
rlen(a noasLr. Cnd lucrurlle nu merg asa ne dorlm,
uumnezeu esLe in conLlnuare bun. lncrede-Le in uum-
nezeu asLzl .
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
8unLaLea lul uumnezeu inseamn c uumnezeu
esLe sLandardul nal de blne sl LoL ceea ce esLe uum-
nezeu sl l face vrednlc de aprobare." - Wayne Crudem
TIA TIA I C I C ?... ?...
L mal usor s imbr(lsm bunLaLea lul uumnezeu
aLuncl cnd lum in conslderare alLernauva. ln loan 10:10,
lsus ne amlnLesLe c in ump ce oblecuvul lul SaLana esLe
de a fura, uclde sl a dlsLruge, scopul Lul esLe s ne dea
vla(. AsLa da dlferen(.
lsus araL apol bunLaLea Lul, prln ldenucarea Sa ca
lnd sLorul cel 8un.
un scrllLor de comenLarll ofer paLru caracLerlsLlcl
care il dlsLlng pe sLorul cel 8un de cel falsl sau rl:
Ll se aprople in mod dlrecL - Ll lnLr pe poarL.
Ll are auLorlLaLea lul uumnezeu - porLarul il permlLe
s lnLre.
Ll inLlnesLe nevolle reale - oala i recunoasLe vocea sl
l urmeaz vocea.
Ll are lublrea [erLfelnlc - esLe dlspus s-i dea vla(a
penLru olle Sale.
LEGTURA CU VIAA TA
Cnd poporul lsraelulul sl-a daL seama de LoL ce a
oferlL uumnezeu, sfrslLul lul neemla 9:23 spune c el
se desfLau in bunLaLea lul uumnezeu." Ll nu doar c
au apreclaL sau au spus mul(umesc, cl au chefulL Lare sl
ndelung. Cnd a fosL ulLlma daL cnd Le-al delecLaL cu
bunLaLea lul uumnezeu? uac lsraelul a descoperlL
aceasL bunLaLe, la fel ar Lrebul s facem sl nol! L Llmpul
s srbLorlm sl s avem o peLrecere. S ne amlnLlm de
LoL ceea ce a fcuL uumnezeu.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
o(l s Le gndesu la un momenL dln vla(a La cnd
uumnezeu a fosL bun, chlar dac la acel Llmp poaLe nu (l-
al daL seama de acesL lucru? Ce a fcuL asLa penLru
credln(a La? Cum esLe uumnezeu bun asLzl?
VERSETUL CHEIE
1u e;u bun ;l blnefcLor: inva-m orndulrlle 1ale!
(salmul 119:68).
RUGCIUNE RUGCIUNE
uoamne, vreau s cred c esLl bun, dar uneorl m in-
dolesc. A[uL-m s-ml amlnLesc LoaLe felurlle in care (l-al
arLaL bunLaLea. A[uL-m s am incredere in cuvnLul
1u sl s vd dovezlle dln vla(a mea.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)<
, ,
DOU,ZECI SI SASE
D$mne'e$ e"#e... $#e!nic
V'%/0D4 T';>!5'6> &';%:0' D6 %D84D (#:# %7800L 8'
6D5' AE:!!5 =0 S!:!O DD8# %', >058 &' !60 &' I04' !D (#-
%D> >7> %' !D 8D>D> 8'6>:D ! !E'! D6 %7804L '0 ;V!D :'-
;'56!> %D ."6&D4 %# S!:! 6D !E'! ;# &'! 6!=>':' 60%0D6D0
%7804O A870 DD56'I'D 4'V! 8D; 7 16>:'$!:' %!:' s ne
urmreasc mereu N
E;>' 7!:' %'E! 8:'! .:'D 8'6>:D D756D4K_ ZG'6'I!
cjNcf[
A%'!;># 16>:'$!:' 4'V! (7;> 8D;# &D8# %' S!:! :";';'
%"6& DD56'I'D 10 8:750;';' %# 10 E! 7(':0 D6 %7804OC'
.';> (:D57; &06 8!:>'! 4D0 DD56'I'DL_ ! 8:';D8D; S!:!L
_16 57& %4!: E4 150 =>0' ;0>D!?0!L 60%0 6D ! !DI0> :D.#%0D604'
5'4' I0460%' :7;>0>' &' !60 &' I04' %! ;# !5 D6 %7804O_
0 !;>('4 '! ! :"; &' 8:750;0D6'! 4D0 DD56'I'DO P7>
16?'4'.' &' %' ! :"; S!:!L 5!0 !4'; &!%# 6' ."6&05 4! 57V
5'6>'4' 16 %!:' 8!:' %# DD56'I'D ';>' 06!%>0EO D!:
16>:'$!:'! 4D0 DD56'I'D 150 :#5"6' 16 506>'N ';>' %'E!
8:'! .:'D 8'6>:D D756D4K
EG0;># D6 %DE"6> (!6>'I0;> 16 &75'60D4 >'747.0% %!:' &'V
;%:0' 8D>':'! 4D0 DD56'I'DN 756087>'6?!O A%';>! ';>'
%758D; &06 &7D# %DE06>'N O560"L %!:' 16;'!56# >7>_ =0
87>'6>SL %!:' 16;'!56# 16 ;>!:' ;# (!%#_O A=! %#
!>7>8D>':60%0' 16;'!56# %# DD56'I'D !:' >7!># 8D-
>':'!O 6 %!ID4 16 ';>' !&'E#:!>L 7 5D4?05' &' 16>:'$#:0
E7: * :0&0%!>'O D' %' 'G0;># ;D(':06?# =0 &' %' 'G0;>#
&D:':'L &' %' DD56'I'D 8!:' ;# >!%# !>D6%0 %"6& !E'5
%'! 5!0 5!:' 6'E70' &' E4KA: * 6'16?'4'8> ;# 16%':%#5
;# 7(':05 D6 :#;8D6; 16>:VD6 ;8!?0D !>"> &' 4050>!>L !=! %#
4 E70 4#;! DD56'I'D ;# E7:V$'!;%# 8'6>:D S06'O
C"6& I7E ! %76A6D!> ;#VI %'!:# ;7%7>'!4# 4D0 DD56'I'D
&' %' ! ;D(':0> (#:# 60%07 ;%D>0:' ;!D D6 :#;8D6; &06
8!:>'! 4D0 DD56'I'DL D756D4 0V! :'840%!> ;8D6"6&DV0N
6%06.'Vp0 50247%D4 %! D6 $#:$!>L %! ED ;# >' 16>:'$ <0 >D
;# M# 16E'p0_ ZI7E fbNi[O DD56'I'D !>D6%0 ! &!> &:D5D4
8:78:0D4D0 S#D ;'> &' 16>:'$#:0L &'IE#4D06&DV0 6!>D:! 8D-
>':60%# =0 8':;76!4#O I7E ! (7;> D5040> &' !%';>' 16>:'$#:0
=0 16 %'4' &06 D:5#L ! !2D6; 16 47%D4 16 %!:' != E:'! ;# 5#
!,D 'DN 15$:#?0="6& %:'&06?! &'8406# 16 DD56'I'DO
N050% 6D ';>' 8:'! .:'D 8'6>:D DD56'I'DO E4 !:'
>7!># 8D>':'! 8'6>:D ! !E'! .:02# &' >7> %' !E'5 6'E70'L
&!: 8D>':'! LD0 ';>' (747;0># ;!D :'?06D># 16 57&D:0 %!:'
6' 8':50> ;# %:'=>'5 =0 ;# 6' &'IE74>#5O P7!>' %# 6D E70
* 16>7>&'!D6! &' !%7:& %D 57&D4 16 %!:' DD56'I'D :#;-
8D6&'L &!: 16E#? ;# !5 &06 %' 16 %' 5!0 5D4># 16%:'&':'
16 '4O DD56'I'D !:' >7> %' !0 6'E70'L 0!: DD56'I'D >'
!2D># ;# %:'=>0 %! ;# &'E00 8':;7!6! %!:' E:'! ;# *0O
aN7:5!6 G'0;4': =0 R76 B:773; :'ID5# !%';> 4D%:D
(7!:>' $06'N
A:.D5'6>D4 &06 G'6'I# &'576;>:'!I# 6D 6D5!0 %#
DD56'I'D 'G0;>#L &!: =0 %# E4 !:' 8D>':'O ND5!0 D6 DD5V
6'I'D %D 8D>':' 06%:'&0$04# !: 8D>'! %:'! =0 ;D;?06'
16>:'.D4 D60E':;O E6':.0! LD0 !: >:'$D0 ;# *' 5!0 5!:'
&'%"> >7!># '6':.0! %!:' ! (7;> E:'7&!># &0;8760$04# 16 16-
>:'!.! %:'!?0'L 8'6>:D %# E4 6D 6D5!0 %# ! 8:7E7%!> >7!>'
4D%:D:04'L E4 4' ?06' 158:'D6# =0 4' 8#;>:'!I# 16 E0!?# =0 16
%76>06D!:' =0 ;D;?06' =0 8:78:0! 'G0;>'6?#O A%'!;>! ';>' 7
8D>':' 5D4> 5!0 5!:' &'%"> 6' 8D>'5 E:'7&!># 05!.06!.
# e-0e 0*a0 +30e,ea de ca,e a( a4ea 4,e*da0 )e4*#e<
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
ulL-Le la canloane penLru a vedea splendoarea Cre-
aLorulul. Aunge orlle sl prlvesLe dellcaLe(ea Lul. AsculL
LuneLele sl auzl puLerea Lul. uar prlvesLe umanlLaLea -
ZenlLul - sl l marLorul a LoaLe Lrel...sl mulL mal mulLe." -
Max Lucado
TIA TIA I C I C ?... ?...
Cndl(l-v la reallzarea lul uumnezeu.
E4 6D >74':'!I# 8#%!>D4 67;>:DL 60%0 6DV0 %758:750>'
;>!6&!:&'4'O
E4 6D 0.67:# :'$'40D6'! 67!;>:#L 60%0 6DV0 ;%!&'
%':06?'4'O
ln loc s ne resplng pcaLele, Ll sl le asum sl, lncre-
dlbll, le lspsesLe.
Sn(enla lul uumnezeu esLe onoraL. caLul nosLru

esLe pedepslL ... sl nol sunLem rscumpra(l......................
uumnezeu face ceea ce nol nu puLem face asLfel incL
s

puLem ceea ce nol nu indrznlm s m: perfec(l
inalnLea lul uumnezeu "
LEGTURA CU VIAA TA
LsLe usor s Le ul(l la verseLele despre puLerea lul uum-
nezeu sl s crezl c Ll esLe prea mare, prea puLernlc, prea
ocupaL ca s Se deran[eze. Cu LoaLe acesLea, aceasL lo-
glc esLe dlameLral opus cu caracLerul lul uumnezeu.
uumnezeu esLe aLL de puLernlc sl de personal. nu exlsL
un lucru cL de mlc de care s nu-I pese lul uumnezeu sl
nlcl nu exlsL un lucru aLL de mare incL uumnezeu s
nu il poaL face fa(. 1rebule s lum la lnlm sl s
apllcm cuvlnLele aposLolulul avel:
l uumnezeul meu s ingrl[easc de LoaLe Lrebu-
lnele voasLre, dup bogla Sa, in slav, in lsus Prls-
Los." (llllpenl 4:19).
LxlsL vreun lucru - orlcL de mlc - ce se inLmpl in
vla(a La chlar acum sl penLru care ave(l nevole de a[uLor?
uumnezeu esLe mal mulL decL capabll s se ocupe de el
sl asLeapL ca Lu s-l imprLsesLl nevola La. A.W. 1ozer
inLreab: "Ce inseamn penLru nol fapLul c uumnezeu
ALoLpuLernlcul de(lne LoaL puLerea care exlsL? ln-
seamn c dln momenL ce uumnezeu are capaclLaLea de
a face orlce vrea s fac, aLuncl nlmlc nu esLe prea greu
sau prea usor penLru uumnezeu. Creu" sl usor" sunL
dou cuvlnLe care nu se apllc in cazul lul uumnezeu,
penLru c Ll are LoaL puLerea dln lume. Creu sau usor,
acesLe dou cuvlnLe sunL in cazul meu."
Concluzia: nu pune(l llmlLe asupra puLerll lul uum-
nezeu. vorbl(l cu uumnezeu sl permlLe(l-l s lucreze in
vla(a voasLr.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
uac ar s-L compara(l pe uumnezeu cu un super-
erou, care ar acesLa? (Ave(l poslblllLaLea s folosl(l mal
mulL de unul slngur!) uescrle(l un momenL in care uum-
nezeu a fosL puLernlc n vla(a voasLr. 8uga(l-v in grup
ca s puLe(l vedea sl experlmenLa puLerea lul uumnezeu.
VERSETUL CHEIE
1e vol inl(a, uumnezeule, lmpraLul meu, sl vol
blnecuvnLa numele 1u in vecl de vecl. ln ecare zl 1e vol
blnecuvnLa sl vol luda numele 1u in vecl de vecl. Mare
esLe uomnul sl foarLe vrednlc de laud, sl mrlmea Lul
esLe nepLruns." (salmul 143:1-3).
RUGCIUNE RUGCIUNE
uumnezeule, 1u esLl aLoLpuLernlc, lar eu nu sunL.
larL-m penLru momenLele in care am incercaL s
conLrolez slLua(llle, creznd c sunL slngurul care ar pu-
Lea s le fac fa(. vreau s am incredere in Tlne, cu Loa-
Le lucrurlle, marl sl mlcl.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
, ,
,
DOU,ZECI SI SAPTE
D$mne'e$ e"#e...
a#o#"#i$#o!
SunL o mul(lme de banl impllca(l in afacerl de acoperlre.
ue ecare Palloween, consumaLorll chelLulesc aproape 7
mlllarde de dolarl pe bomboane, decora(lunl sl cosLume,
care s le poaL permlL coplllor s se prefac c sunL
alLclneva.
enLru adul(ll care doresc s-sl modlce o parLe a cor-
pulul lor sau poaLe dou, lndusLrla de chlrurgle plasuc in-
caseaz aproape 10 mlllarde de dolarl pe an. lndusLrla
cosmeucelor se a in Lopul lor cu cele 13 de mlllarde de
dolarl pe an. 1rel lndusLrll in valoare LoLal de 30 mlllarde
de dolarl - in ecare an. enLru perspecuv, hal s lum
doar un mlllard. uac am plu un dolar in ecare secund
dln ecare zl, ar nevole de 31 de anl, 239 zlle, 1 or, 46
mlnuLe sl 40 de secunde penLru a a[unge la un mlllard. ln-
mul(l(l acum pn la 30. ln mod evldenL, dln puncL de
vedere economlc, acesLe lndusLrll au furaL lnlmlle mulLora.
uar exlsL o mare lronle in fapLul c, in ump ce nol
incercm s acoperlm acesLe lucrurl - peLe, acnee sau
zgrleLurl - uumnezeu vede LoLul. roverbul 3:21 esLe
revelaLor: Ccl clle omulul sunL lmurlLe nalnLea ochl-
lor uomnulul, l Ll vede LoaLe crrlle lul." (nL1) ALuncl
au auzlL glasul uomnulul uumnezeu care umbla printre
pomii din grdln in rcoarea zllel: ;l omul ;l nevasLa lul
s-au ascuns de faa uomnulul
uumnezeu prlnLre pomll dln grdln. "(Ceneza 3:8).
uumnezeu a sLluL exacL unde s il gseasc, cu LoaLe c
l-a inLrebaL unde sunLe(l?" lnLrebrlle lul uumnezeu de
acesL gen sunL de fapL lnvlLa(ll penLru nol s renunm la
[oc sl s ne dezvlulm pe deplln Lul.
ldeea c uumnezeu sLle LoLul despre nol poaLe de-
opoLrlv incura[aLoare sl infrlcosLoare. !.l. acker
expllc: enLru credlnclosul cresLln, cunoasLerea omnls-
clen(el lul uumnezeu il ofer slguran(a c el nu a fosL
ulLaL, dar c esLe sl va n conLlnuare ingrl[lL in confor-
mlLaLe cu promlslunea lul uumnezeu. enLru orlce om
care nu esLe cresLln, adevrul cunosLln(elor unlversale ale
lul uumnezeu Lrebule s e ingrozlLor, penLru c vlne ca o
reamlnLlre a fap-Lulul c nlmenl nu-sl poaLe ascunde
pcaLele proprll in fa(a lui Dumnezeu i nici pe sine."
aueslgur, aceasLa dln urm esLe valabll sl penLru
credlnclosl aLuncl cnd incearc s-sl ascund pcaLele.
ne esLe ruslne sl am vrea s le acoperlm. ln schlmb, ar
Lrebul s recunoasLem bunLaLea lul uumnezeu sl s
alergm spre uumnezeu, nu in dlrec(la opus Lul.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
A spune: <<ueslgur, uumnezeu esLe omnlsclenL sl
sLle LoL>> nu are nlclun efecL asupra mea. nu-ml pas
dac uumnezeu esLe <<omnl>> sau alLfel, dar cnd prln
prlmlrea uuhulul SfnL incep s reallzez c uumnezeu
sLle LoaLe poslblllL(lle cele mal profunde ce exlsL in ml-
ne, c sLle LoaLe excenLrlclL(lle ln(el mele, descopr c
mlsLerul dln mlne esLe rezolvaL de cLre acesL uumnezeu
chlnulLor." -Cswald Chambers
TIA TIA I C I C ?... ?...
ersona[e blbllce ofer lnsplra(le. ueslgur, cura[ul sl
credln(a lor m mouveaz s-ml pun increderea in lsus,
dar - slncer - m conecLez mal mulL cu esecul lor. A.W.
1ozer a scrls despre vla(a lul lacov:
A fosL dupllclLaLea, a fosL llpsa de onesLlLaLe, a fosL
lcomla. Ll a inselaL pe fraLele su. Ll a inselaL pe LaLl
su. l el a conLlnuaL s Lrlseze n fa(a socrului su. lacov
prea s e compleL llpslL de ceea ce am numl onoare
comun. Ll a arLaL un splrlL de llps de lolallLaLe sl
necredln( in rela(llle cu fraLele sl LaLl su...
Cred c puLem spune cu slguran( c lacov n acel anl
Llmpurll ar puLuL voLaL ca lnd omul cu cele mal pu-
(lne sanse de a se pune blne cu uumnezeu. uac am
fosL [udecLorll sl [urlul lul, l-am declaraL fr speran(.
uar dlnLre Lo(l acela care l-au prlvlL pe lacov, numal unul
nu a fosL de acord cu aceasL declzle. Sl acela a fosL
uumnezeu. uumnezeu, cu omnlsclen(a Lul vesnlc, a v-
zuL in lacov un anume lucru penLru care merlLa s e
lzbvlL." uumnezeu vede ceva valoros in Llne, de ase-
menea.
LEGTURA CU VIAA TA
lll llnlsLlL, uumnezeu esLe aproape. Cnd (l-e frlc,
amlnLesLe-(l c uumnezeu nu esLe doar aproape sau ln-
g Llne, uumnezeu Le sus(lne. Las acesL senLlmenL de
conforL s-(l aduc cura[ in Llmp ce nfrun(l frlca. Al
vreun pcaL nemrLurlslL? LsLe poslbll s -l ascuns de
famllle sl prleLenl, dar esLe lmposlbll s-l ascunzl de uum-
nezeu. uumnezeu nu Le-a abandonaL. Ll esLe inalnLea La,
asLep-Lnd s Le a[uLe. AsLfel incL f urmLorul pas sl
mr-LurlsesLe-(l pcaLele lul uumnezeu.
l cnd vel face asLa, vel slm(l acel senumenL de llnlsLe,
penLru c uumnezeu esLe aproape.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
i place sau dlsplace fapLul c uumnezeu sLle LoLul?
Cum Le mngle acesL lucru sl cum esLe asLa cludaL? uln
momenL ce uumnezeu sLle LoLul, exlsL ceva ce Lrebule
s mrLurlsesLl? 8uga(l-v in Lcere in grup sl apol da(l-v
unul alLula o sans de a v imprLsl, dac esLe necesar.
VERSETUL CHEIE
uoamne, 1u m cerceLezl de aproape ;l m cuno;Ll,
;ul cnd sLau [os ;l cnd m scol, ;l de deparLe iml pLrunzl
gndul.
ul cnd umblu ;l cnd m culc, ;l cuno;u LoaLe clle
mele.
Ccl nu-ml a[unge cuvnLul pe llmb, ;l 1u, uoamne, il
;l cuno;u in LoLul.
1u m incon[orl pe dlnapol ;l pe dlnalnLe ;l-|l pul mna
pesLe mlne."
(salmul 139:1-6)
RUGCIUNE RUGCIUNE
"uumnezeu, iml place verseLul 6 in salmul 139:" LsLe
prea mulL, prea mlnunaL - nu poL s lau LoLul in lnLerlorul
meu!" LsLe un memenLo c 1u sl clle 1ale sunL de nel-
maglnaL. LsLl prea bun, prea puLernlc, prea LoLul. A[uL-
m s Te incerc s 1e cunosc asa cum m cunosLl 1u.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< "
,
DOU,ZECI SI OPT
D$mne'e$ e"#e...
a"c$l#)#o!
Semafoarele iml amlnLesc de rugclune. verdele
inseamn du-Le, galben esLe lnceLlnesLe lar rosu
lnseamn nu. Llu, rosul inseamn a oprl, dar ml-ar
sLrlcaL rlma (engl. go, slow, no). Analogla aceasLa are
sens, cu LoaLe acesLea. uumnezeu rspunde rugclunllor
- ecrela dlnLre ele. ALL doar c nu ll se rspunde
inLoLdeauna ln modul n care ne dorlm. Cnd momenLul
n care ml rosLesc rugclunea mea nu esLe bun, uum-
nezeu lml spune "nceLlneLe," sau ml spune s asLepL.
uar cnd momenLul l cererea sunL poLrlvlLe, uumnezeu
spune Du-te!cu o lumln verde.
rea slmplu penLru Llne? Chlcl ce? L aLL de slmplu.
8ugclunea esLe o rela(le, nu o formul. nu exlsL nlclo
expresle maglc, o posLur sau o acLlvlLaLe care ll va face
pe uumnezeu s asculLe cu aLen(le. ln schlmb,
uumnezeu asculL in permanen( cu mare lnLeres sl
asLeapL s aud de la Llne. .
8egele uavld a crezuL c uumnezeu il asculLa:
ln zlua cind 1e-am chemaL, m-al asculLaL, m-al
imbrb-LaL ;l ml-al inLrlL sueLul. (salmul 138:3). .
uoamne uumnezeule, eu am sLrlgaL cLre 1lne, ;l 1u
m-al vlndecaL.
(salmul 30:2)
# I-3- #'3-0,ea7 ace'a/# '3c,3 $) c*)2)3a,e: $) Ma0e# M;
Cerel ;l vl se va da, cuLal ;l vel aa, baLel ;l vl se
va deschlde. C orlclne cere la, cel care cauL a, ;l celul
ce baLe l se va deschlde" (MaLel 7:7, 8).
verseLele care urmeaz l araL pe lsus adugnd un
plc de frlvollLaLe sublecLulul. uup ce lsus ne pune s
cerem, s cuLam sl s clocnlm, Ll rldlc o inLrebare
lmporLanL: clne crede(l vol c esLe uumnezeu? lle c
esLl un LaL sau nu, sLll c un LaL bun nu le-ar face ru
lnLen(lonaL coplllor sl sl nlcl nu l-ar insela. uac asLa
esLe valabll despre un LaL pmnLesc, spune lsus, cu
aLL mal mulL un LaL ceresc, care esLe pur, sfnL sl
lublLor. AceasL inLrebare esLe prlmordlal. l, esLe, de
fapL, premlsa inLregll sec(lunl dln aceasL crte. Llm cu
adevraL clne esLe uumnezeu, sau no(lunea noasLr de
uumnezeu a fosL corupL?
uumnezeu esLe un 1aL lublLor care asculL sl rspunde
rugclunllor noasLre inLr-un mod compaubll cu caracLerul
Su. Se poaLe s nu ob(lnem LoL ceea ce cerem - sl penLru
asLa ar Lrebul s m recunoscLorl.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
A se ruga, verb - A cere legllor unlversulul s e anulaLe
in numele unul slngur pe(lLor, ce a mrLurlslL c nu - Am-
brose 8lerce, ulc(lonarul ulavolulul
TIA TIA I C I C ?... ?...
rea des rugclunlle noasLre au un slngur sens, mal
degrab decL dou cl, ca nLr-o conversa(le! AcesL
lucru esLe esLe cel mal blne llusLraL inLr-o povesLe:
"Pelen Slmonson, mama unel famllll rellgloase, isl as-
culLa lca, Susanna, spunnd o rugclune desLul de lung
inalnLe de culcare. urag uumnezeule," s-a rugaL co-
pllul, "las-m s fac blne mlne la LesLul de milne. Asl-
gur-Te ca prleLenll mel s e drgu(l cu mlne.
S8D6'V0 (:!>'4D0 5'D ;# 6D (!%# &'I7:&06' 16 %!5':!
5'!O 0 T' :7.L (#V4 8' >!>#4 5'D ;#V50 %:'!;%# !47%!?0!O
0OOOS M!5! ! 16>:':D8>V7N ND >' 7$7;0 ;#VI &!0 06;>:D%-
?0D60 4D0 DD56'I'DO D7!: ';'6?0!4D4SO DD56'I'D 6' !D-
&'L &!: !;0.D:!?0VE# %# E# 8'>:'%'?0 >058D4 16 4060=>'L !;>-
('4 16%"> ;# 8D>'?0 !DI0 &' 4! DD56'I'DO
LEGTURA CU VIAA TA
6 %!&:D4 D6'0 %76(':06?' 4! %!:' !5 8!:>0%08!> :'%'6>L
8!;>7:D4 =0 !D>7:D4 M!:3 B!>>':;76 50V! !506>0> %#L
!>D6%0 %"6& 5# :7.L 6D ';>' 6D5'4' 5'D 16 27%L %0 !4 4D0
DD56'I'DO C! D:5!:'L !: >:'$D0 ;# 5# :7. %D 16%:'&':'
8'6>:D %# 6D >:'$D0' ;# 050 (!% .:020 8'6>:D :'8D>!?0!
5'!O 6 ;%/05$L DD56'I'D ';>' %'4 %!:' %!:' ;' !,# 8'
5D%/0'O 0 !>D6%0 %"6& 6' :D.#5L ;D6>'5 8:'&0;8D=0 ;#
;8D6'5 :D.#%0D60 &' >08 ASAP ZA; ;776 !; 87;;0$4' V %">
5!0 %D:"6& 87;0$04[O V:'5 ;# 16%/0&'5 7%/00 =0 ;# !E'5
:#;8D6;D4 4! :D.#%0D6'! 67!;>:# 16!06>' &'V0 &';%/0&'O 6
;%/05$L !: >:'V$D0 ;# ;8#5 5!0 !&"6% =0 ;# 7(':05
:D.#%0D60 &' >08 ALAIT ZA; 476. !; 0> >!3'; V !>">! >058 %">
';>' 6'E70'[O.......................................................................
A%';> 4D%:D !:' ;'6; !>D6%0 %"6& 6' !506>05 %#
DD56'I'D 6D ';>' un !8!:!> &' 27%D:0 &' 67:7%L %!:' 6'
:#;8D6&' 4! :D.#%0D60 $!I!> 8' 67:7%O M!0 &'.:!$#L E4
';>' D6 T!># 0D$0>7: %!:' :#;8D6&' %D 16?'4'8%0D6'L 16
575'6>D4 87>:0E0>O
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
C' ';>' !%''! 7 :D.#%0D6' 4! %!:' DD56'I'D EV!
:#;8D6; =0 8'6>:D %!:' 6%# 0 5D4?D50?0K C' ';>' !%''! 7
:D.#%0D6' 4! %!:' 16%# !=>'8>!?0 :#;8D6; &' 4! DD56'I'DK
LD!?0VE# A58 ;# :#;8D6&'?0 =0 :D.!?0VE# 16 .:D8O
VERSETUL CHEIE
D!:L 16 ;>:"5>7:!:'! 5'!L !5 %/'5!> 8' D756D4 <0
!5 ;>:0.!> %#>:' DD56'I'D4 5'DN &06 47%!<D4 LD0L E4 50V!
!DI0> .4!;D4L <0 ;>:0.#>D4 5'D ! !2D6; 8"6# 4! E4L 8"6# 4!
D:'%/04' LD0O
ZP;!45D4 cjNh[O
_MD4?D5';%L T!># C':';%L 8'6>:D %# 50V!0 !DI0> :D-
.#%0D6'! =0 !0 :#;8D6; %D &:!.7;>' =0 6?'4'8%0D6'O C76-
>06D# ;# 5# 16E'?0 &';8:' :D.#%0D6'L %! ;# %:';% 16 %D-
67!=>':'! =0 %:'&06?! 5'! 16 T06'O
C*)2)3@1# ,3!ac#3)e;
A(#)< D
RUGACIUNE
,
DOU,ZECI SI NOU,
D$mne'e$ e"#e...$n !ef$gi$
ln serla claslc Cronlclle dln narnla", ale lul C. S.
Lewls, il inLlnlm pe Aslan, un leu, adevraLul conducaLor
al narnlel. Cnd Lucy, o faL Lnr, a c Aslan esLe
leu, ea esLe sperlaL sl nLreab, LsLe el slgur?" ul.
8eaver il rspunde: "8lnein(eles c nu esLe slgur. uar
esLe bun". C descrlere perfecL a unul Aslan puLernlc sl
lublLor, dar care esLe o meLafor penLru uumnezeul nos-
Lru ALoLpuLernlc. uumnezeu nu esLe slgur. Ll va aduce
[udecaLa asupra lumll cu LoL consumul de energle. ns
esLe bun...Ll ne lnvlL s avem o rela(le cu Ll sl ne spune
8lne al venlL" n orlce condlll. ue fapL, uumnezeu esLe
aLL de bun incL El i-a artat dragostea Lui prin
sacriciul suprem al lui Isus.
salmul 46:1 spune: uumnezeu esLe refuglul ;l sprl-
[lnul nosLru, un a[uLor care nu llpse;Le nlclodaL in
nevol." CuvLul refuglu esLe foloslL de 20 de orl in 8lblle
penLru a-L descrle pe uumnezeu. un refuglu esLe un loc
slgur penLru a ne vlndeca sl a ne reinnol sl esLe, de ase-
menea, o forLlca(le dln care poaLe lansaL un con-
LraaLac. AlLe cuvlnLe in llmba englez in 8lblle care l des-
crlu pe uumnezeu lnclud: ceLaLe, sLnc, umbr, adposL
arlpl, scuL sl Lurn.
Mul(l oamenl se Lem de uumnezeu, care esLe snLos
sl adecvaL.
uar unll merg prea deparLe sl Leama lor il impledlc s
mearg la uumnezeu aLuncl cnd fac alegerl greslLe sau
aLuncl cnd sunL rnl(l de cellal(l.
uar poe(ll dln salml sl roverbe i proorocll lsala,
leremla sl Ioel doresc ca nol s sLlm c uumnezeu esLe
un refuglu cLre care puLem alerga, un Lurn securlzaL
care ne va proLe[a sl ne va apra de lnamlcl.
ul. 8eaver a vruL ca Lucy s in(eleag puLerea mlnunaL
a lul Aslan, dar ea, de asemenea, avea nevole s-l
cunoasc rea. ln acelasl mod, alearg i tu la uum-
nezeu, care Le prlmesLe sl Le vlndec, penLru ca apol s
Le poaL folosl in vle(lle alLora. Dup cum spunea
Charles Spurgeon: Arca a fosL o corable mare, care a
adposLlL LoL felul de creaLurl, lar PrlsLos al noasLru esLe
un refuglu mlnunaL, care va salveaz LoaLe Llpurlle de
pcLosl."
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
uar uumnezeul prln(llor nosLrl, care au pus bazele
acesLel (rl ca s e un refuglu sl un azll al oprlma(llor sl
asuprl(llor de LoaLe neamurlle, nu ne va lsa s plerlm
acum. oaLe c eu nu vol Lrl suclenL ca s vad asLa. nu
m asLepL s a[ung s o vd, dar uumnezeu ne va aduce
in slguran(.- Avraam Llncoln, cu spLmnl inalnLe de
8Llla de la Ceuysburg
TIA TIA I C I C ?... ?...
PoraLlo Spaord, auLorul lmnulul 8lne n lsus", a scrls
versurlle pe ump de suferln( exLrem. ln 1871, ul lul
Spaord a murlL, lar lunl mal Lrzlu, dup ce lnvesuse
maslv in domenlul lmoblllar pe malul laculul Mlchlgan, el
a plerduL LoaLe economllle nanclare ale famlllel sale
aLuncl cnd cldlrlle au fosL dlsLruse in lncendlul dln
Chlcago. CuLnd consolare penLru so(la sl cele paLru lce,
el le-a imbarcaL pe un vapor spre Luropa, plnulnd s se
reinLlneasc cu ele in cLeva zlle.
sacriciul suprem al lui Isus.
uup ce a fosL lovlL de o alL nav, vaporul respecuv
s-a scufundaL in 12 mlnuLe, avnd-o pe so(la sa ca slngura
supravle(ulLoare. Porauo era pe nava ce-l ducea cLre
so(la lul aLuncl cnd a scrls celebrul lmn.
LsLe de remarcaL, LoLusl, c Spaord nu reecL pe
Lema sor(ll dureroase sl a incercrllor la care esLe supus
ln(a uman, cl isl concenLreaz aLen(la in ce-a de-a Lrela
sLrof pe munca de rscumprare a lul PrlsLos, lar in sLrofa
a paLra anuclpeaz a doua Lul venlre glorloas. CmenesLe
vorblnd, esLe ulmlLor fapLul c clneva ar puLea experl-
menLa asuel de Lragedll personale sl necazurl, asa cum a
fcuL PoraLlo Spaord sl inc s e capabll de a spune cu
asLfel de clarlLaLe convlngLoare, 8lne n lsus." (dln eng.
lL ls well wlLh my soul)
LEGTURA CU VIAA TA
Deci0 ce faci a%)nci cnd %e #im&i de!"ima%0 n*in# #a) #in7
g)"/
- ln prlmul rnd, reamlnLesLe-(l in mod repeLaL c nu
esLl slngur. Memoreaz Psalmul 46:1 sl reclL-l de ecare
daL cnd Le indolesu de adevrul su.
- ln al dollea rnd, vorbesLe cu uumnezeu despre asLa.
8oag-Le sau scrle-(l inLr-un [urnal gndurlle sl pre-
ocuprlle.
- ln conLlnuare, cnL-I lul uumnezeu cu prlvlre la aces-
Lea. nu Lrebule s scrll un cnLec, in schlmb, po(l asculLa
lmnurl rellgloase, asLfel incL s i(l po(l psLra mlnLea i
splrlLul xaL asupra lul uumnezeu sl a clne esLe Ll.
roblemele noasLre se mlcsoreaz aLuncl cnd ne con-
cenLrm asupra lul uumnezeu.
- ln cele dln urm, peLrece ump cu un prleLen. lm-
prLsesLe-l ce se inLmpl sl roag-l pe prleLenul Lu s
se roage penLru une. l o acuvlLaLe cu prleLenul Lu pen-
Lru a-(l men(lne mlnLea sl corpul ocupaLe.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
AmlnLesLe-(l de un momenL in care al ceruL de la
uumnezeu a[uLor. Cum (l-a rspuns uumnezeu?...Sau nu
(l-a rspuns? LxlsL cumva vreo sans s-(l doresLl ca
uumnezeu s e refuglul Lu asLzl? lmprLsesLe cu
grupul.
VERSETUL CHEIE
uCMnuL va rcnl dln Slon ;l glasul Lul va rsuna dln
lerusallm, cerurlle ;l pmnLul se vor cuLremura. uar
uCMnuL va un adposL penLru poporul Su, o forL-
rea penLru lsraelll." (loel 3:16)
RUGCIUNE RUGCIUNE
uumnezeu, adevrurl ca acesLea m fac umll sl
mresc puncLul de vedere asupra 1a. l(l mul(umesc nu
doar penLru c al fosL mereu lng mlne, cl sl penLru c
m-al a[uLaL s-ml vlndec sueLul sl s-ml regresc scopul
n vla(!
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
TREIZECI
D$mne'e$ e"#e... abo!dabil
Ce facl cu inLrebrlle sl indolellle Lale? uaca esu ca ma-
[orlLaLea, le vel ascunde sau le vel mLura sub covor. sLa
esLe un mod nesnLos de a Lrl, dar pare a mal slgur.
uar mal slgur decL ce?
- ne re(lnem inLrebrlle noasLre in fa(a lul uumnezeu,
ca s nu-L dezamglm, dar uumnezeu sLle LoLul... lncluslv
indolellle sl inLrebrlle noasLre.
- ne re(lnem inLrebrlle fa( de oamenll dln blserlc,
asLfel incL s nu prem sLuplzl, dar de ce sunLem mal
preocupa(l de aprobarea lor decL de pacea noasLr spl-
rlLual?
- ne re(lnem inLrebrlle fa( de prleLenl sl famllle, asuel
incL acesLla s nu alb penLru ce s isl fac grl[l, lucru
care dovedesLe doar c nol credem c lumea se invrLe
in [urul nosLru sl, de asemenea, c avem pu(ln incredere
in cel dragl.... .................................
Ce blne ar fosL dac am avuL un exemplu blbllc al
culva care se indola.
ue fapL, 8lblla abund cu indolelnlcl, cu oamenl care
nu credeau c uumnezeu il va ghlda sau c le va oferl ce
aveau nevole. uar, de ecare daL, uumnezeu a rspuns
ca un 1aL lublLor, nu ca un dusman rzbunLor. uumnezeu
esLe abordabll.
L-am men(lonaL anLerlor pe lov sl am descoperlL c, in
cluda suferln(el sale, a inLrebrllor sl a indolelllor sale,
uumnezeu a fosL cu el. Ca urmare, auLorul Larry 8lchards
spune c puLem avea cerLlLudlnea c, in cluda sufe-
rln(el noasLre, uumnezeu esLe rleLenul nosLru, [sl c
acesLa] esLe, probabll, adevraLul mesa[ a lul lov."
uar halde(l s ne ulLm la profeLul Pabacuc. CarLea cu
numele lul esLe o carLe scurL in care uumnezeu esLe lm-
ploraL penLru oferlrea unor rspunsurl: n cnd vol
sLrlga cLre 1lne, uoamne, fr s-ascull? n cnd m
vol Lngul |le, fr s dal a[uLor? enLru ce m la;l s vd
neleglulrea, ;l 1e ull la nedrepLaLe? (Pabacuc 1:2, 3, nL1).
1e-al slm(lLl vreodaL asa? Slngur, confuz, inLrebndu-
Le de ce uumnezeu nu mlsc nlclun degeL ca s ne a[uLe
s facem fa( slLua(lllor dlclle dln vle(lle noasLre sl dln
lume? Pabacuc s-a slm(lL asa sl I-a spus lul uumnezeu
asLa. 8ugclunea lul lnLens, slncer, dezvlule dorln(a sa
penLru un rspuns sl increderea c uumnezeu il asculL.
uol scrllLorl rezum aceasL carLe in felul urmLor:
CarLea lul Pabacuc incepe cu un lnLerogaLorlu indrepLaL
spre uumnezeu, dar se Lermln ca o ml[loclre cLre uum-
nezeu. Crl[a se Lransform in adora(le.(...) 1eama se Lran-
sform in credln(. 1eroarea devlne incredere. Angoasa
se LopesLe in adora(le. . . . Ceea ce incepe cu un semn de
inLrebare se Lermln inLr-un semn de exclamare. lnLre-
barea ue ce?" a lul Pabacuc are ca rspuns pe Clne".
Confuzla lul, enLru ce LoL conlcLul?" se rezolv cu
in(elegerea lul a clne de(lne conLrolul: uumnezeu."
uumnezeu esLe mare sl capabll s Se apere pe Slne,
asa c nu ar Lrebul s ne Lemem sl s ne re(lnem
inLrebrlle.
8ela(llle snLoase au un fundamenL de onesLlLaLe,
care permlLe dlalogul slncer, asLfel incL in loc s m lnu-
mlda(l s m nol inslne, s ne dm seama c uumnezeu
asLeapL s aud de la nol - lar Ll vrea s aud LoLul.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
ln vremurl de povesLe, aLuncl cnd funda(la
exlsLen(el esLe aglLaL, aLuncl cnd momenLul Lremur
inLr-o asLepLare infrlcosLoare a ceea ce se poaLe
inLmpla, cnd ecare expllca(le esLe sllen(loas la
vederea unul LumulL sl-baLlc, aLuncl cnd lnlma unul om
geme in dlsperare sl in amrclunea sueLulul", el
sLrlg cLre cer, aLuncl lov inc merge laolalL cu rasa
uman i garanLeaz c exlsL vlc-Lorle, garanLeaz c,
uumnezeu va in conLlnuare acolo, sl ne va a[uLa s
puLem indura chiar dac individul va pierde n conict."-
Soren klerkegaard.
TIA TIA I C I C ?... ?...
Cel mal bun mod de a ob(lne rspunsurl la inLrebrlle
Lale. esLe s-L cunosLl pe uumnezeu. ln Chldul cLre
uumnezeu" al lul 8ruce & SLan, cel dol auLorl ofer urm-
Loarele recomandrl:
- CunoasLerea lul uumnezeu", de !.l. acker. nu esLe
o 4'%>D:# D7!:#L &!: ';>' D6! &06>:' %'4' 5!0 8406' &' ;!V
tlsfac(ll.
- e placul lul uumnezeu", scrls de 8.C. Sproul. nol
nu avem o ncllnale naLural spre a-L onora pe uum-
nezeu, dar aceasL carLe ne va a[uLa s-o facem.
- oaLe Lrl omul fr uumnezeu", de 8avl Zacharlas.
un argumenL losoc impoLrlva vle(ll fr de uumnezeu.
- AmprenLa lul uumnezeu", de Pugh 8oss. un as-
Lrozlclan expllc descoperlrlle suln(lce recenLe care ln-
dlc ldenuLaLea CreaLorulul.
- ConLeaz dac uumnezeu exlsL", de Mlllard !. Lrlck
son. un pasLor veLeran ne a[uL s in(elegem clne esLe
uumnezeu sl ce face Ll penLru nol.
LEGTURA CU VIAA TA
ALuncl cnd SaLana L-a lsplLlL pe lsus, dup Llmpul pe-
LrecuL in pusLlu (MaLel 4:1-12), SaLana a presuspus c
oboseala zlc a lul lsus ar puLea da nasLere unor indolell
in MnLulLorul. Cnd il spune: uac esLl chlar llul lul
uumnezeu..." SaLana incearc s culLlve in Ll o smn(
de indolal care s creasc ulLerlor in lnlma Sa. lsus l-a
rspuns clLnd 8lblla, inLrlndu-l credln(a necllnLlL.
AAAuLorul Larry 8lchards abordeaz sublecLul indolelll:
AcesLa esLe un Llp de LenLa(le la care sunLem vulnera-
blll n mod deoseblL. Cnd necazurlle vln, reslm(lm pa-
nlc sl neslguran(. vom incepe s ne indolm sl s ne
inLrebm dac uumnezeu esLe cu nol sau nu. lsus ne
amlnLesLe c drumul spre Lrlumf in asLfel de slLua(ll esLe
s nu l cerem lul uumnezeu s-l dovedeasc prezen(a,
cl pur sl slmplu s avem incredere in dragosLea de care
Ll a daL dovad aLL de clar. enLru nol, dovada nal
esLe moarLea sl nvlerea lul PrlsLos. Cu slguran( Ll, care
sl-a sacrlcaL llul ca s ne rscumpere pcaLele, nu ne
va prsl sau aban-dona vreodaL."
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
ulscuLa(l despre cazurl reale in care a(l reslm(lL in-
dolal. nu-l lnLeroga(l pe cellal(l sau s-l face(l s se
slmL prosL penLru indolellle lor. lncepe Lu prlmul sl
povesLesLe despre un caz in care Le-al ndolL foarLe Lare.
l amlnLl(l-v: uumnezeu poaLe descurca orlcare slLua(le.
VERSETUL CHEIE
Ai mil de mine0 Damne0 cci m le#c. Vindec7m0
Damne0 cci mi %"em)" a#ele3
S)e%)l mi7i ng"-i% de %%1 $i T)0 Damne0 !n cnd *ei
-b*i # Te nd)"i de mine/
n%a"ce7Te0 Damne0 i-b*e$%e7mi #)e%)l. Mn%)ie$%e7
m0 !en%") nd)"a"ea Ta.
(salmul 6:2-4).
RUGCIUNE RUGCIUNE
uumnezeule, (l mul(umesc penLru c al fosL acolo
penLru mlne, penLru c m-al lnvlLaL s dlscuL cu 1lne de-
spre orlce. A[uL-m s am incredere in 1lne asLzl sl in-
va(-m s gsesc rspunsurl in 8lblla 1a.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
TREIZECI SI UNU
D$mne'e$ e"#e...
P!ie#en$l no"#!$
um cu Lo(ll c esLe o dlsunc(le clar inLre un prleLen sl
o cunosun(. nu esLe nlmlc in neregul in a o cunosun(,
ins exlsL alLe asLepLrl de la une sl prlvllegll. Chlar sl
prlnLre prleLenl, exlsL o varla(le. SunL prleLenll pe care l-
al alege s mergl la un lm sl cel pe care l-al suna in mlez
de noapLe inLr-o slLua(le dlsperaL.
Acelasl lucru esLe valabll sl cu uumnezeu. Ll ne lnvlL
pe fiecare dlnLre nol s avem o rela(le cu el, dar dorln(a
Lul esLe s onorm aceasL rela(le prlnLr-o vla( de
credln( sl ac(lune. Cswald Chambers scrle: rleLenla cu
uumnezeu esLe credln(a in ac(lune, in rela(la cu
uumnezeu sl cu semenll nosLrl. ll lubesc pe cellal(l asa
cum m lubesLe uumnezeu sl vd in nerecunosLln(a alLo-
ra lngraLlLudlnea pe care am arLaL-o fa( de uumnezeu.
8ela(la care la nasLere dlnLr-o asLfel de prleLenle esLe o
incnLare penLru lnlma lul uumnezeu." .
AposLolul avel a scrls un adevr puLernlc in 8omanl
3:11, referlLor la rela(la noasLr cu uumnezeu:
l nu numal aLL, dar ne ;l bucurm in uumnezeu,
prln uomnul nosLru lsus PrlsLos, prln care am cpLaL im-
pcarea"(nL1).
Lucrarea lul PrlsLos pe cruce ne indrepL(esLe s m prl-
eLenl cu uumnezeu, dar lsus clarlc ce inseamn asLa in
loan 13 aLuncl cnd spune," vol sunLe(l prleLenll Mel, dac
face(l ceea ce spun". enLru asLa, nol Lrebule s Lrecem
dlncolo de rela(la de up mers-la-lm-impreun sl s m
servlLorl sacrlclall.
Avraam (lacov 2:23, 2 Cronlcl 20:7, lsala 41:8 sl) a fosL
numlL prleLen al lul uumnezeu, lar inv(Lorul sl
profesorul !. Carl Laney ne ofer ra(lonamenLul su:
Lxemplul lul Avraam le ofer credlnclosllor un model
de a-L cunoasLe pe uumnezeu lnLlm sl de a se supune Lul
de bun vole. Cred c ordlnea esLe semnlcaLlv. SunLe(l
mal pu(ln incllna(l s asculLa(l de clneva care pe care nu
il cunoasLe(l. uar, dac sLl(l persoana care v ofer co-
menzl sl ave(l incredere in puLerea, in(elepclunea sl grl[a
plln de lublre, veLl dlspusl s asculLa(l de cererlle cele
mal provocaLoare ale acelel persoane".
Avraam a crezuL in uumnezeu sl L-a asculLaL. are
desLul de slmplu, dar dup cum ur. Laney descrle mal
sus, acesL fapL esLe precedat de o rela(le snLoas.
AcesL lucru esLe, deslgur, valabll in rela(llle noasLre cu
prln(ll sau al(l membrl al famlllel. Cnd clneva spune:
Al incredere in mlne," un fundamenL de incredere Lre-
bule de[a s fosL sLablllL. l cel mal bun mod penLru
dezvolLarea increderll esLe s peLrecl mulL, mulL Llmp cu
acea persoan. 8ela(la noasLr cu uumnezeu nu esLe
dlferlL. enLru a Le slm(l conforLabll in a avea incredere
sl a asculLa de uumnezeu, avem nevole s dezvolLm o
rela(le cu uumnezeu, de Llpul celor care se dezvolL in
Llmp. Cu LoaLe acesLea, nol sunLem beneclarll dlrec(l,
deoarece, cu cL ne peLrecem mal mulL Llmp cu
uumnezeu, cu aLL Lrlm mal snLos. n cazul n care
credem in lsus, 8lblla ne spune c uumnezeu esLe
PrleLenul nosLru. LsLl o cunosLln( de-a lul uumnezeu sau
un prleLen de-al Su?
,
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
un prleLen de-al lul uumnezeu nu esLe unul care vor-
besLe despre uumnezeu, cl unul care vorbesLe cu uum-
nezeu, lar aLuncl cnd oamenll ne urmeaz pasll sl
ac(lunlle, el poL dezamgl(l cu uurln(. Cel mal mare
LrlbuL pe care un sfnL l-ar puLea avea scrls pe
mormnLul su ar : <<A fosL un prleLen de-al lul
uumnezeu.>> Avraam a fosL de acord cu ac(lunlle Sale,
cu lucrrlle credln(el Sale ."- Splros ZodhlaLes
TIA TIA I C I C ?... ?...
CferLa lul lsus de prleLenle Lrebule s e cea mal lnegal
form de prleLenle exlsLenL vreodaL. lsus esLe eLerna
intrupare a lul uumnezeu, lar nol sunLem pcLosl dlspe-
ra(l ce avem nevole de mnLulre. SavanLul grec, A. 1.
8oberLson Lraduce arma(la lul lsus Lu v-am numlL pe
vol prleLenl", spunnd c forma greac a acesLel slnLag-
me descrle o sLare permanenL a unel nol demnlL(l.
AsLa m face s spun: oau!
LEGTURA CU VIAA TA
A un prleLen de-al lul uumnezeu inseamn mal mulL
decL a csLlga pur sl slmplu cunosLln(e despre Ll. uar sl
asLa esLe lmporLanL, de asemenea. Al un lnLerval de ump
presLablllL penLru a clu 8lblla sl a Le ruga? uac nu, sLa
esLe un prlm pas perfecL. l esLe mulL mal probabll s al
mal mulL succes dac facl asLa alLurl de un prleLen. nu
Lrebule s face(l lucrul acesLa coL la coL, dar dac al o
relaLle cu clneva cu care s (ll evlden(a ac(lunllor Lale, Le
va a[uLa s l mereu pe drumul cel bun sl s Le (ll de Lrea-
b. Cea mal mare provocare - sl de asemenea, cea mal
plln de saLlsfac(ll - va s urmezl ceea ce al inv(aL in
Llmpul Lu peLrecuL cu uumnezeu.
AcesL lucru esLe crluc, deoarece acesLa sLabllesLe un
model de incredere. LsLe uumnezeu demn de incredere?
l(l va oferl cu adevraL benecll supunerea La in fa(a
cerln(elor lul uumnezeu? u-l drumul: A!
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
vorbesLe despre momenLele in care al slm(lL c uum-
nezeu era aproape, precum un prleLen. vorbesLe despre
cllpele in care nu L-al slm(lL deloc pe uumnezeu. Ce a fosL
dlferlL in cele dou clrcumsLan(e? lar rezulLaLul? Ce al in-
v(aL?
VERSETUL CHEIE
vol sunLel prleLenll Mel, dac facel ce v poruncesc
Lu.
nu v mal numesc robl, penLru c robul nu ;Lle ce face
sLpnul su, cl v-am numlL prleLenl, penLru c v-am
fcuL cunoscuL LoL ce am auzlL de la 1aLl Meu................
loan 13:14, 13).
RUGCIUNE RUGCIUNE
1aL Ceresc, nu vreau s exlsLe nlclo indolal asupra
fapLulul c eu sunL prleLenul 1u. vreau s Lrlesc in asa
fel incL s e clar c sunL prleLenul lul uumnezeu.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
TREIZECI SI DOI
D$mne'e$ e"#e...gelo"
Este uumnezeu gelos? Cum poaLe uumnezeu bun
dac esLe gelos? LsLe o inLrebare lmporLanL, una care
neceslL o dlsLlnc(le clar inLre cele dou Llpurl de
gelozle. AuLorul !.l. acker le descrle ca lnd gelozla
vlcloas" sl gelozla zeloas". rlma dlnLre ele esLe Llpul
cu care sunLem cel mal famlllarlza(l. Celozla vlcloas esLe
dlsLrucLlv. La se exprlm prln declara(llle clare, zgo-
moLoase ale vreau ceea ce al", sl expresll vlzlblle ale 1e
vol uri pn nu am ceea ce al Lu." nu esLe Locmal un mod
cald, llnlsLlL de a Lrl. ln schlmb, gelozla zeloas esLe
snLoas. LsLe proLecLlv sl aLenL. LsLe o convlngere
profund sl anga[amenLul de a proLe[a onoarea sl bu-
nsLarea celullalL. uumnezeu esLe gelos n acesL fel.
uecl, ce-L face pe uumnezeu gelos? uumnezeu esLe
gelos orlcnd punem oblecLe sau fiine inalnLea Lul,
aLuncl cnd venerm crea(la in locul CreaLorulul. ln
ueuLeronom 32:21 uumnezeu sLrlg: Ml-au inLriLaL
gelozla prln ceea ce nu esLe uumnezeu, M-au minlaL prln
ldolll lor de;erl, l Lu il vol inLriLa la gelozle prlnLr'un
popor care nu esLe un popor. ll vol minla prlnLr'un neam
fr prlcepere." nol sunLem crea(la lul uumnezeu sl nol ll
apar(lnem. ue fapL, in conformlLaLe cu salmul 24:1,
LoLul il apar(lne Lul: Al uomnulul esLe pmnLul cu LoL
ce esLe pe el, lumea ;l cel ce o loculesc." uumnezeu vrea
sl merlL devoLamenLul nosLru compleL, lar aLuncl cnd
nu l-L oferlm, Ll devlne gelos. e scurL, in conformlLaLe
cu Wayne Crudem, gelozla lul uumnezeu inseamn c
uumnezeu urmresLe in mod conLlnuu s-l proLe[eze
onoarea."
1oLusl, unll ar puLea crede uumnezeu esLe meschln, un
plc prea dornlc s de(ln conLrolul. SunLem LenLa(l s cre-
dem acesLe lucrurl numal aLuncl cnd nu reuslm s
in(elegem c am fosL cumpra(l la un pre( mulL prea mare,
vla(a lul lsus PrlsLos. Ca urmare, ar Lrebul s incepem s
cresLem sl s ne rugm la uumnezeu cu mulL zel. enLru
c grl[a lul uumnezeu penLru nol esLe aLL de mare, Lre-
bule s facem sl nol acelasl lucru. Lplscopul !. C. 8yle
spune: zelul in rellgle esLe o dorln( arzLoare de a pe
placul lul uumnezeu. un om zelos in rellgle esLe un om al
unul slngur lucru."
M lupL cu Lendln(a de a pune mulLe alLe lucrurl inaln-
Lea lul uumnezeu. vreau s u un om al unul slngur
lucru: uumnezeul ALoLpuLernlc.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
Celozla lul uumnezeu nu esLe un compus al frusLrrll,
lnvldlel sl ruL(ll, precum esLe gelozla uman aLL de
des, dar ea apare in schlmb ca lnd un zel [llLeral] lu-
dabll de a psLra ceva exLrem de pre(los."- !.l. AmbalaLor
TIA TIA I C I C ?... ?...
norman Celsler descrle gelozla lul uumnezeu: Cel
mal lmporLanL dlnLre acesLe aLrlbuLe ale lul uumnezeu
esLe sn(enla Sa, uumnezeu esLe deoseblL de gelos cu
prlvlre la conservarea unlclL(ll Sale. ueslgur, LoaLe
aLrlbuLele lul uumnezeu sunL unlce sl cuprlnd un slngur
lnnlL, absoluL perfecL sl un singur Dumnezeu infinit,
absolut perfect i suprem! ArgumenLul Leologlc penLru
gelozla lul uumnezeu poaLe formulaL dup cum
urmeaz:
,
1) uumnezeu esLe unlc sl suprem.
2) uumnezeu esLe lublLor, sfnL sl perfecL dln puncL de
vedere moral.
3) rln urmare, uumnezeu esLe unlc sl exLrem de sfnL,
lublLor sl perfecL dln puncL de vedere moral.
4) Crlce esLe exLrem de sfnL, lublLor sl perfecL Lrebule
s e psLraL cu mare zel.
3) Celozla lul uumnezeu esLe zelul Lul de a-l psLra
proprla suprema(le sfnL.
6) rln urmare, Ll esLe [usucaL in LoLallLaLe penLru
gelozla Sa. lnLr-adevr, acesL lucru esLe esen(lal penLru
naLura Sa: numele lul esLe Celos (Lxod 34:14)."
LEGTURA CU VIAA TA
Celozla lul uumnezeu, nu Lrebule s ne lnumldeze,
deoarece 8omanl 3:1 ne amlnLesLe c acum avem pace cu
uumnezeu, prln lsus PrlsLos. Cu LoaLe acesLea, o Leam
snLoas de uumnezeu ne-ar face blne LuLuror. l-(l
ump penLru a-(l evalua vla(a in aceasL spLmn. 8oag-
Le, dlscuL cu al(ll sl evalueaz-(l modul in care i(l
folosesu Llmpul. LxlsL ceva sau clneva care-(l consum
aLen(la mal mulL decL ar Lrebul? LsLe uumnezeu gelos
pe dragosLea sl vla(a La? Spune da lul uumnezeu in
aceasL spLmn mal mulL decL in mod normal.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
vorbesLe despre cazurlle de gelozle pe le-al vzuL sau
le-al LrlL, cazurl ce au rnlL cu adevraL oamenl. (nu
foloslu nume sau ldenuL(l.) Acum compara(l acesL up de
gelozle cu ceea ce su(l despre gelozla bun, care esLe parLe
a caracLerulul lul uumnezeu.
VERSETUL CHEIE
uln dragosLe penLru Mlne, dln dragosLe penLru Mlne
vreau s lucrez! Ccl cum ar puLea hullL numele Meu.
(nu vol da alLula slava Mea.(lsala 48:11)
RUGCIUNE RUGCIUNE
"uumnezeule, (l mul(umesc penLru gelozla 1a. AcesLa
dezvlule dragosLea 1a penLru mlne in conLlnuare. u-ml
zel ca s Te urmresc inLr-un mod in care nu am mal
fcuL-o pn acum.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)
SECIUNEA I; I-3- e-0e<<<
TREIZECI SI TREI
I"$" e"#e...B$n
ueclara(la lsus esLe uumnezeu" esLe un elemenL ce
schlmb [ocul.
uezbrac-L pe lsus de caracLerul Lul dumnezelesc sl
va un persona[ rellglos imblnzlL, usor de mnulL. LsLe
un om bun, chlar sl un profesor dlnamlc. uar in
momenLul in care ll recunosLl pe lsus ca lnd uumnezeu
intrupaL, eLernlLarea esLe alLeraL. lsus Lrece de la o
gurln dln vacan( la Slngurul care poaLe oferl lerLare
penLru LrecuLul nosLru, cura[ penLru prezenL i speran(
penLru vllLor. uar a spune lsus esLe uumnezeu" nu
dovedesLe nlmlc. Mul(l oamenl de-a lungul lsLorlel au f-
cuL arma(ll slmllare despre el inslsl sl despre al(ll ca fiind
zelL(l........... ......... ........................
Ce face ca arma(la lsus esLe uumnezeu" s e unlc?
A,(a1##'e C,ed#)c#*/#'*,
8lblla esLe plln de credlnclosl care preLlnd c lsus
esLe uumnezeu. loan 1:1 spune: La incepuL era
CuvinLul, ;l CuvinLul era cu uumnezeu, ;l CuvinLul era
uumnezeu." (loan 1:1). verseLul 14 sl urmLoarele
ldenLlc CuvnLul ca lnd lsus PrlsLos. ln Colosenl 1:13,
avel il numesLe pe lsus ca lnd chlpul lul uumnezeu
lnvlzlbll"? vrel o poz de prol al lul uumnezeu? ulLe-Le
la lsus. ln urmLorul caplLol (Colosenl 2:09), avel scrle c
in Ll locule;Le Lrupe;Le LoaL pllnLaLea uumnezelrll."
Mal mulLe verseLe: 1lLus 2:13 sl 8omanl 9:3. ......
unll sus(ln c lsus ar avuL adep(l fanaLlcl care-sl
doreau aLL de mulL un salvaLor incL sl-ar spus orlce
numal ca s se convlng pe slne c lsus era acela.
Supunerea oarb il moLlveaz pe oamenl s spun sl s
fac lucrurl nebunesLl, lar ucenlcll au murlL penLru ceea
ce credeau. Ll ar fi putut cu usurln( s-sl nege credln(a
penLru a-sl salva vle(lle, dar aLuncl ar negaL adevrul.
Oricum, esLe lmporLanL s evalum modul in care lsus a
rspuns la arma(llle alLora referlLor la dumnezelrea Sa.
ln cazul in care acesLe arma(ll nu ar fosL adevraLe,
cu slguran(, lsus ar puLuL clarlca lucrurlle. Ceea ce am
aaL, cu LoaLe acesLea, esLe c lsus nu numal c a conr-
maL acesLe declara(ll, cl mal mulL, a fcuL declara(ll clare
El nsusl.
ALuncl cnd ldenuLaLea lul lsus era sub semnul inLre-
brll, Ll a incercaL s clarlce lucrurlle in loan 8:38,
spunnd: lsus le-a rspuns: <<v spun c, inLr-adevr,
Lu sunL inc dlnalnLe ca Avraam s se nscuL>>" Cel
care au auzlL acesL lucru au fosL ulml(l. 8ruce 8arLon
scrle: Avraam, ca sl in cazul LuLuror ln(elor umane, a
venlL in exlsLen( la un momenL daL in Llmp. uar lsus nu a
avuL un incepuL - exlsLen(a Lul a fosL vesnlc sl, prln
urmare este uumnezeu. AceasL declara(le - Lu sunL ["l
Am"] se poaLe referl la Lxod 3:14, in care uumnezeu sl
dezvlule ldenLlLaLea in fa(a lul Molse cu numele de "Lu
sunL Cel ce sunL" l in lsala 43:18: Lu sunL uomnul, sl nu
exlsL esLe nlmenl alLul". AsLfel, lsus arma c esLe uum-
nezeu". Lvrell au recunoscuL c lsus a preLlns a uum-
nezeu." penLru c au vruL s-L omoare cu pleLre penLru
blasfemle, in conformlLaLe cu legea gslL in LevlLlc
24:16.
,
Armaiile proprii ale lui Isus
ln loan 10:27-33, lsus se ldenLlc ca lnd egal cu
uumnezeu sl, dln nou, evrell rldlc pleLre spre El. Cnd
lsus cere o expllca(le penLru aLenLrlle lor la vla(a Sa, el l
rspund: nol nu aruncm in Llne penLru orlce moLlv, cl
penLru blasfemle, penLru c Lu, un slmplu om, preLlnzl a
uumnezeu." lsus nu a clarlcaL o oarecare nenelegere.
E' e-0e D3()e7e3<
Demonstraiile lui Isus asupra Divinitii Sale.................
L un lucru s-(l declarl dlvlnlLaLea sl alLceva s sus(ll
aceasL arma(le, dar declara(llle sunL doar cuvlnLe.
uovada esLe necesar penLru a sprl[lnl asLfel de enun(url
fr lnhlbl(ll. Lua(l in conslderare urmLoarele exemple:
E G @ I-3- #a,0 +ca03'
ln Marcu 2:03, lsus a spus unul om parallzaL, "llule, p-
caLele i(l sunL lerLaLe." lmedlaL arma(la lul lsus esLe con-
LesLaL: "Ce vorbesLe omul acesLa? 8osLesLe blasfemll!
Clne mal poaLe lerLa pcaLele in afar de
uumnezeu?" (Marcu 2:7)? lsus a susLlnuL c El ar puLea
s lerLe pcaLele, ceva rezervaL doar penLru uumnezeu.
E H A I-3- 'e +e,(#0e a'0*,a - # -e $)c"#)e
rlma porunc spune c nol nu ar Lrebul s avem al(l dum-
nezel inafar de uumnezeu. Cu LoaLe acesLea, 8lblla de-
scrle mul(l oamenl care L-au adoraL pe lsus, lar lsus a
accepLaL acesL fapL. un exemplu se gsesLe in loan 20:28,
cnd 1oma I Se lnchln sl esLe armaL penLru acesL lucru.
E I @ I-3- ,ede)e/0e Saba03'......................................
loan 3:16-18 descrle modul in care lsus a schlmbaL
regullle de SabaL, o ac(lune rezervaL doar lul uumnezeu.
8lblla sus(lne c lsus esLe uumnezeu. Camenll poL
alege s la sau nu in conslderare ceea ce spune 8lblla,
dar el nu poL spune c 8lblla nu zlce nlmlc pe aceasL Le-
m.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
Alexandru, Cezar, Carol cel Mare sl eu insuml am fon-
daL marlle lmperll.(...) uar numal lsus a fondaL lmperlul
Lul pe baza dragosLel sl chlar sl in aceasL zl, mllloane de
oamenl ar murl penLru Ll. lsus PrlsLos a fosL mal mulL
decL un om" - napoleon 8onaparLe
TIA TIA I C I C ?... ?...
uac lsus nu esLe uumnezeu, aLuncl nlcl mnLulrea, nlcl
cresunlsmul nu exlsL. 1eologul Wayne Crudem ldenuc
Lrel mouve penLru care esLe esen(lal s se recunoasc dl-
vlnlLaLea lul PrlsLos:
1) numal clneva care esLe uumnezeu lnnlL ar
puLea suporLa pedeapsa deplln penLru LoaLe pcaLele
LuLuror celor care vor crede in El - orlce creaLur nlL ar
fosL lncapabll de a purLa aceasL sanc(lune,
2) MnLulrea esLe de la uomnul sl inLregul mesa[
al ScrlpLurll esLe concepuL penLru a arLa c nlclo ln(
uman, nlclo creaLur nu ar puLea salva vreodaLa un om -
numal uumnezeu lnsusl ar puLea,
3) numal clneva care a fosL cu adevraL sl pe
deplln uumnezeu ar puLea ml[loclLor inLre uumnezeu sl
om (1 1lmoLel 2:3), aLL penLru a ni-L aduce inapol la
uumnezeu sl, de asemenea, penLru a-l revela uumnezeu
nou in modul cel mal deplln (loan 14:9).
LEGTURA CU VIAA TA
A crede c lsus esLe uumnezeu esLe fundamenLal pen-
Lru credln(a cresLln. rofesor Max Anders ldenLlc
consecln(ele pe care le are necredina::" uac nu crede(l
c lsus esLe uumnezeu ...
1) 1rebule s recunoasLe(l fapLul c 8lblla esLe
plln de mlnclunl.
2) lsus nu esLe clne a spus c esLe sl nu v mal
poaLe oferl nlclo speran( penLru aceasL vla( sau urm-
Loarea.
3) nu exlsL concepLul de blne sau ru. uLe(l
face orlce socleLaLea v va lsa s face(l. l la fel ar puLea
l cellalLl."
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
uac a(l numraL 100 de oamenl la un coleglu sau inLr-
un supermarkeL, c(l oamenl ar crede c lsus esLe uum-
nezeu? ue ce crezl c esLe asa? ulscuLa(l ceea ce a(l
ldenucaL ca lnd cel mal lnLeresanL aspecL in acesL capl-
Lol.
VERSETUL CHEIE
...paLrlarhll, ;l dln el a le;lL, dup Lrup, PrlsLosul, care
esLe mal presus de LoaLe lucrurlle, uumnezeu blnecuvn-
LaL in vecl. Amln!"(8omanl 9:3, nL1).
RUGCIUNE RUGCIUNE
lsuse, Lrebule neapraL s m nchln le. Merl(l lauda
mea, adorarea sl supunerea.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
TREIZECI SI PATRU
I"$" e"#e...b)!ba#
ln Llmp ce unll ar pune sub semnul inLrebrll
dlvlnlLaLea lul lsus, esLe vlLal s nu plerdem dln vedere
valoarea umanlL(ll Sale. ulLlmul caplLol l inf(lseaz pe
lsus ca lnd uumnezeu, lar acesL caplLol ldenLlc
callL(lle Sale umane, alLurl de moLlvele penLru care
umanlLaLea Lul esLe lmporLanL.........................................
I-3- a +*-eda0 ca'#01# 3(a)e
llzlc, Ll a fosL infomeLaL (MaLel 4:2), inseLaL (loan
19:28) sl a fosL oboslL (Marcu 04:38). Lmo(lonal, lsus a
arLaL durere (MaLel 26:38), furle sl mhnlre (Marcu 3:3),
com-paslune (Marcu 1:41) sl a fosL lsplLlL s pcLulasc
(Lvrel 4:13)..........................................................................
I-3- a f*-0 !"#da0 de D3"3' Sf)0
lsus ne-a arLaL cum s Lrlm, lar in Lvanghella lul loan
nl se ofer o provocare puLernlc: Clne zlce c rmne
in Ll Lrebule s Lrlasc ;l el cum a LrlL lsus." (1 loan 2:6,
nL1). ln ump ce nol nu vom aunge nlclodaL sLandardul lul
lsus de perfec(lune, Ll a dus un model de vla( plln de
uuhul SfnL. CllnLon Arnold scrle: ln lsus, vedem ce
inseamn s Lrlesu cu adevraL sl cum s Lrecl prln
aceasL lume impuLernlclL de uuhul lul uumnezeu. AcesL
lucru lnclude sl exemplul lul lsus despre cum s rezlsu
lsplLel".
Cnd lsus esLe ispitit in pusLleLaLe, Luca scrle c El lsus
a fosL plln de uuhul SfnL sl a lupLaL cu lsplLa cu a[uLorul
CuvnLulul lul uumnezeu - un exemplu foarLe bun penLru
nol.
I-3- a ac1#*)a0 ca /# $)'*c3#0*,3' )*-0,3
ScrllLorul cr(ll Lvrel prevede in mod clar moLlvele
penLru care lsus a LrebulL s e umane:
Ccl negre;lL, nu in a[uLorul ingerllor vlne Ll, cl in a[u-
Lorul semlnel lul Avraam. rln urmare, a LrebulL s Se
asemene frallor Sl in LoaLe lucrurlle, ca s poaL , in ce
prlve;Le legLurlle cu uumnezeu, un Mare reoL mllos ;l
vrednlc de incredere, ca s fac lsp;lre penLru pcaLele
norodulul." (Lvrel 2:16, 17, nL1).
uac lsus nu ar fosL om, Ll nu ar puLuL murl in locul
nosLru, in scopul de a plu pedeapsa penLru pcaLele
noasLre. Am avuL nevole de un sacrlclu perfecL - un sub-
suLuL - sl lsus a fosL slngurul care puLea s o fac.
I-3- )e $)1e'e!e
vom aborda acesL lucru mal pe indeleLe in caplLolul 37,
dar fapLul c uumnezeu a devenlL om araL fapLul c uum-
nezeu in(elege ce inseamn s l om. lsus a fosL lspluL in
LoaLe felurlle in care sunLem sl nol, lar penLru c Ll a
promls s e mereu cu nol (MaLel 28:20), puLem slgurl
c Ll ne va furnlza LoL ce ne Lrebule, orl de cLe orl avem
nevole.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
lsus nu a fosL un inger, o manlfesLare fr Lrup a lul
uumnezeu sau uuhul lul uumnezeu pogorL asupra unel
ln(e uman penLru o perload de Llmp. lsus esLe uum-
nezeu care a devenlL om pe deplln." - CllnLon Arnold
,
TIA TIA I C I C ?... ?...
Crezul de la nlceea (323 d. Pr.) recunoasLe inv(Lura
blbllc fundamenLal cum c lsus PrlsLos a fosL 100
uumnezeu sl 100 om. Crlce inv(Lur fals despre vla(a
lul lsus neag unul sau ambele dlnLre acesLe adevrurl.
una dlnLre erezll a fosL numlL uoceLlsm. AceasLa
spunea c lsus esLe uumnezeu, ins doar "prea" a om.
AsLfel, doceLlsLll au crezuL c lsus a fosL o fanLom. Ll au
fosL convlnsl c uumnezeu nu puLea suferl, de aceea,
lsus doar a pruL ca sl cum ar suferlL.
norman Celsler ldenLlc mal mulLe moLlve penLru
care acesL puncL de vedere a fosL resplns de cLre prlmll
cresLlnl: uac acesL lucru era asa, aLuncl inseamn c
PrlsLos nu a fosL inLr-adevr lsplLlL ca sl nol sl c nu a
murlL cu adevraL, deoarece un splrlL nu poaLe face nlcl-
unul dln acesLe lucrurl. rln urmare, Ll nu a fosL cu ade-
vraL "unul dlnLre nol" sl nu poaLe inloculLorul nosLru
n ispirea pcatelor noastre. De asemenea, nvierea Lui
nu a fost nimic mai mult dect o revenire la starea sa
natural i deci, nu are implicaii pentru noi, pentru
viitorul nostru."
LEGTURA CU VIAA TA
umanlLaLea lul lsus esLe o componenL vlLal penLru
credln(a cresun. ua, vla(a sl moarLea lul lsus ofer lerLare
penLru pcaLele noasLre sl oporLunlLaLea unel rela(ll
vesnlce cu uumnezeu. uar asLa nu e LoL. lapLul c lsus a
devenlL pe deplln uman:
- modlc felul in care m rog (Llu c Ll se poaLe pune
in locul meu sl m poaLe in(elege)
- m a[uL cnd m confrunL cu lsplLa (suu c sl Ll a
avuL de-a face cu ea, de asemenea)
- m consoleaz cnd sunL cu moralul la pmnL (suu
c Ll s-a confrunLaL cu dezamglrl mal marl)
- m inLresLe cnd m slmL slab (suu c sl el a experl-
menLaL boala sl llmlLrlle corporale)
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
uac lsus a fosL aLL uumnezeu cL sl om pe deplln. . .
hal s vorblm despre acesLe lmpllca(ll. Ce inseamn ecare
dlnLre acesLe dou pr(l penLru une? Ce inseamn dac
ambele sunL la fel de adevraLe?
VERSETUL CHEIE
l CuvnLul S-a fcuL Lrup ;l a loculL prlnLre nol, plln
de har ;l de adevr. l nol am prlvlL slava Lul, o slav
inLoc-mal ca slava Slngurulul nscuL dln 1aLl. " (loan
1:14, nL1). l lsus cre;Lea in inelepclune, in sLaLur, ;l
era LoL mal plcuL inalnLea lul uumnezeu ;l inalnLea
oamenllor." (Luca 2:32).
RUGCIUNE RUGCIUNE
lsuse, 1u al renun(aL in mod volunLar la prlvllegllle
1ale de dlvlnlLaLe, in scopul de a-l sacrlca vla(a penLru
ca nol s puLem avea o rela(le vesnlc cu 1lne. A[uL-m
s nu obosesc nlclodaL in a-l arLa recunosLln(a mea.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
TREIZECI SI CINCI
I"$" e"#e...ie!#)#o!
lml place s vd cum oamenl in vrsL isl ofer vla(a lul
uumnezeu. refer ins s vd cum o fac unerll, sulnd c
au mul(l anl inalnLea lor penLru a conunua s creasc in
credln( sl s e folosl(l de cLre uumnezeu. uar esLe ceva
speclal in a auzl despre un brbaL mal in vrsL sau o fe-
mele c, inLr-un nal, s-au oferlL inLru LoLul dragosLel lul
uumnezeu.
ul. uonado nu a vruL s alb nlmlc de-a face cu uum-
nezeu sl a fosL frusLraL c lca lul a rugaL un pasLor" s
vln in vlzlL. nu am nevole de nlclun pasLor sl nu am
nevole de nlclun uumnezeu!", a sLrlgaL desLul de Lare cL
s aud sl eu de la usa dln fa(. Cel pu(ln am sLluL unde s
incep conversa(la. 8un, domnule uonado," am incercaL
s rosLesc cu incredere. Sun ca sl cum al incnLaL s
m vede(l." ul. uonado m-a lgnoraL ump de cLeva
mlnuLe, dar l-am aslguraL c nu eram acolo ca s-l con-
verLesc sau s-l deLermln s fac ceva ce nu dorea s fac.
ue fapL, l-am promls c vol pleca de indaL ce m va lasa
s il clLesc nlsLe verseLe blbllce sl s-l pun cLeva inLrebrl.
Palde s o facem aLuncl" a spus el, cu spaLele la
mlne. l nu Le deran[a s-(l dal halna [os!" rea Larzlu,"
l-am rspuns dln spaLe, inLrebndu-m de ce nu am
puLuL rezlsLa sarcasmulul. uar promlL c nu v cer nlmlc
de buL." E corecL? lnLrebarea mea a inLlnlL doar Lcere,
asa c ml-am deschls 8lblla. ...
l-am imprLslL dou povesLl blbllce dlul uonado. Am
clLlL dln loan 8, aLuncl cnd lsus o larL pe femela prlns
in acLul de adulLer.
l am clLlL Luca 23, aLuncl cnd lsus il spune Llharulul
aLr-nnd pe cruce lng Ll, ,AdevraL il spun c asLzl
vel cu Mlne in ral." (Luca 23:43, nlv). LxlsL mulLe
povesu pe care as puLuL s le clLesc descrllnd acLe ale
lul lsus de lerLare, dar cele dou sunL dlnLre preferaLele
mele. AcesLe povesLl ofer conforL sueLelor oamenllor
lmperfec(l.
SunL slgur c de aceea iml sl plac. lml place clLaLul lul
llllp 8yken cum c exlsL lublre dlvln in lerLarea lul lsus.
lsus il larL pe Lo(l, asa c de ce nu m-ar lerLa sl pe mlne?
nu exlsL nlclun mouv in afar de opunerea noasLr. SunL
bucuros s spun c exLerlorul de plaLr al dlul uonado a
avuL o sur, suclenL de mare cL s cread c lerLarea
lul lsus era sl penLru el.
A(l prlmlL lerLarea lul lsus? Acum a fosL momenLul per-
fecL penLru a v imprLsl experlen(a cu domnul uonado
de acum mul(l anl... nu e nlclo formul maglc - doar
s-L lsa(l pe lsus s sLle c a(l renun(aL s incerca(l s (l
perfec(l sl c v dorl(l lerLarea penLru LrecuLul vosLru sl
s (l ghlda(l n vllLor. l dac esLl de[a un credlnclos, dar
al membrl al famlllel sau prleLenl care au renun(aL, la
amlnLe la cuvlnLele domnulul uonado sl ale lcel sale
aLuncl cnd am plecaL: MulLumlm penLru c a(l LrecuL
pe alcl sl mul(umlrl penLru c nu a(l renun(aL la nol."
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
LsLe un mlracol de nedescrls al harulul dlvln fapLul c
pcaLele purpurll poL LransformaLe in mal albe ca z-
pada. oL empaLlza cu omul care a ales un slngur cuvnL
penLru mormnLul su - lerLaL. l, de asemenea, cu lrlan-
dezul care a spus, uomnul lsus ml-a lerLaL LoaLe
pcaLele, lar Ll nu va auzl nlclodaL nalul." -
Wllllam Macuonald
,
TIA TIA I C I C ?... ?...
Sacrlcllle anuale repeLaLe dln vechlul 1esLamenL nu
au puLuL s-l fac perfec(l pe adep(l, prln conLrasL, prlnLr-
o slngur [erLf de slne, lsus a lerLaL sl l-a cur(aL de
pcaLe penLru LoLdeauna pe cel care au fosL sancLlca(l."
CresLlnll lgnor prea des caracLerul lul lsus de lerLare sl
cura(lre de pcaLe". ln schlmb, nol sunLem predlspusl s
devenlm deprlmau i coplesl(l de senLlmenLe de vlno-
v(le. Ll blne, am o vesLe bun: lsus nu numal c larL, Ll
ne cur( de vln. 8ldlc-te la inl(lmea a ceea ce a fcuL
lsus. nu ta lsa ingropaL de ceea ce al fcuL.
LEGTURA CU VIAA TA
vle(lle noasLre Lrebule s e dovada a LoL ceea ce larL
lsus asLzl sl in ecare zl. 1rlesLe ca sl cum al lerLaL. larL
precum al fosL lerLaL.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
ulscuL cu grupul Lu despre momenLele in care al
slm(lL lerLarea lul lsus sl lmpacLul pe care l-a avuL acest
lucru asupra vle(ll Lale. lncepe Lu prln a-(l povesLl expe-
rlen(a sl cel mal probabll o serle de mulLe alLele va urma.
VERSETUL CHEIE
uomnul esLe indurLor ;l mllosLlv, indelung rbdLor
;l bogaL in bunLaLe............................................................
Ll nu Se cearL fr inceLare ;l nu lne mnla pe vecle. nu
ne face dup pcaLele noasLre, nu ne pedepse;Le dup
frdeleglle noasLre............................................................
Cl cL sunL de sus cerurlle fa de pmnL, aLL esLe de
mare bunLaLea Lul penLru cel ce se Lem de Ll."
(salmul 103:8-11, nL1).
RUGCIUNE RUGCIUNE
lsus, e ca eu s nu m pllcLlsesc nlclodaL de a re-
ecLa sl a imprLsl cu al(ll ceea ce al fcuL penLru mlne.
l(l mulLumesc penLru lerLarea Ta. Mul(umesc. Mul(u-
mesc. Mul(umesc.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
TREIZECI SI SASE
I"$" e"#e... e&igen#
LxlsL o povesLe despre o blserlc care a gzdulL un
evenlmenL la care a parLlclpaL cel mal desLepL cal dln
lume". Calul a fosL inLrebaL cLe poruncl sunL in 8lblle, lar
el calul a LropoLlL dln coplLe de zece orl. Apol, calul a fosL
inLrebaL de numrul de ucenlcl al lul lsus sl el calul a Lro-
poLlL de dousprezece orl. un brbaL s-a rldlcaL dln spaLe
sl a inLrebaL: "CL de mul(l lpocrl(l sunL in aceasL blse-
rlc?" Calul a incepuL s LropoLeasc fr oprlre cu LoaLe
cele paLru coplLe.
uLem rde de aceasL povesLe, dar ar Lrebul s
plngem in acelasl ump. AuLorul 1homas 8ussell ?barra
aLac credlnclosll spunndu-le:
un cresun esLe un om care reslmLe
ocln( inLr-o zl de dumlnlc
enLru ce-a fcuL smbL
l ce va face lunl.
ersoanele dln afar au cerln(e desLul de marl penLru
credlnclosl. lsus a fosL exlsgenL Ll insusl. lnvlLa(la lul de
a-L urma a fosL mal mulL decL o lnvlLa(le la o pllmbare, a
fosL vorba despre schlmbarea vle(llor noasLre. l in Llmp
ce lsus s-a mprleLenlL cu pcLosll, el nu a avuL nlclo mll
in fa(a lpocrlzlel rellgloase. ue fapL, aLuncl cnd lnLr in
conLacL cu llderl rellglosl negll[en(l, Eul Lul de "Llp de Lre-
ab" prlmesLe o lovlLur. ln MaLel 23, lsus ll se adre-
seaz inv(Lorllor lresponsablll al legll, care se con-
cenLrau mal mulL pe csLlgarea aprobrll oamenllor
decL cea a lul uumnezeu. Ll fuseser meLlculosl in
legLur cu repuLa(la lor, lsnd in acelasl Llmp ca
Lrupurlle lor splrlLuale s se descompun.
urepL urmare, lsus il numesLe lpocrl(l, cluze oarbe,
nebunl , orbl, mormlnLe vrulLe, serpl, pule(l de vlpere sl
le zlce c vor sfrsl in lad. Oau! uesLul de dur. Wllllam
Shakespeare surprlnde ldeea in PamleL aLuncl cnd scrle:
un om poaLe zmbl, sl zmbl lar, sl LoLusl s e un
persona[ negaLlv." ...............................
lsus nu a avuL un clp pe umr, care s mnulasc
puLerea inLr-un mod negll[enL. Mal degrab, El a ceruL ca
cel ce adopL credln(a s o Lrlasc cu slncerlLaLe, in
speclal cel care se aau la conducere. ln carLea lul lacov,
un averLlsmenL slmllar esLe oferlL, lrall mel, s nu l
mull invLorl, ccl ;Lll c vom prlml o [udecaL mal
aspr" (lacov 3:1). lar lsus nu esLe in cuLarea perfec-
(lunll. lsus cere auLenLlclLaLe, asLepLnd ca da-ul nos-
Lru s e da" sl ca nu-ul nosLru s e nu".
Cum sLal cu credln(a zllele acesLea? ln cazul in care nu
sLal blne, exlsL o solu(le. vorbesLe cu uumnezeu sl cu
c(lva prleLenl de incredere despre asLa. Cere-le prleLe-
nllor Ll s se roage penLru Llne sl s-(l ofere suporL.
AcesL Llp de umllln( i place lul uumnezeu sl i(l
auLenLlc credln(a. LsLe credln(a La snLoas? Srb-
LoresLe sl mul(umesLe-l lul uumnezeu! l conLlnu s
mergl in dlrec(la lndlcaL de in(elepclunea profeLulul
Mlca: |l s-a arLaL, omule, ce esLe blne, ;l ce alLa cere
uomnul de la Llne decL s facl drepLaLe, s lube;Ll mlla
;l s umbll smerlL cu uumnezeul Lu? "(Mlca 6:8, nL1).
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
enLru c nlclun brbat i niciun nger, cu excepia
lui Dumnezeu, nu poate discerne lpocrlzla, slngurul ru
care se pllmb lnvlzlbll, cu excep(la doar lul uumnezeu."
- !ohn MllLon, aradlse LosL
, ,
TIA TIA I C I C ?... ?...
CuvnLul lpocrlL in englez provlne dln llmba greac.
AcesLa inseamn, ad llLeram, acLor, conLrafcuL sau unul
care vorbesLe sau ac(loneaz sub un caracLer slmulaL.
AsLfel c acLorll grecl erau numl(l lpocrl(l.
LEGTURA CU VIAA TA
Al condamnaL vreodaL oamenll penLru aceleasl
pcaLe pe care le-al comls sl Lu? ln schlmb, pcaLele
alLora s Le moLlveze s Le rogl penLru el in Llmp ce-(l
amlnLesLl de nevola La zilnic de El de a-(l schlmba vla(a.
LsLl vlnovaL de coborrea sLandardelor lmpuse de
uumnezeu, in scopul de a Le slm(l cu succes in credln(a
La? ln schlmb, SmeresLe-Le inalnLea lul uumnezeu, recu-
noscnd nevola La de Ll de zl cu zl. e-Lrece Llmp mr-
Lurlslnd orlce lpocrlzle care esLe evldenL in vla(a La sl
cere-I lul uumnezeu a[uLor in depslrea lsplLel de asLzl.
(nu i face grl[l cu prlvlre la zlua de mlne.)
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
Lxpllca(l de ce sunLe(l de acord sau nu cu
urmLoarele: uumnezeu are asLepLrl nereallsLe de la
nol. v-a(l slm(lL vreodaL coplesl(l cu cerln(a lul
uumnezeu de a Lrl o vla( perfecL? Lxpllca(l de ce cre-
de(l c esLe aceasLa o povar snLoas sau nesnLoas.
VERSETUL CHEIE
1oL a;a ;l vol, pe dln afar v arLal neprlhnll oa-
menllor, dar pe dlnunLru sunLel pllnl de frnlcle ;l de
frdelege" (MaLel 23:28).
RUGCIUNE RUGCIUNE
1aL Ceresc, eu vreau s Lrlesc inLr-un mod care-l
permlLe s spul: 8ravo, rob bun sl credlnclos." AraL-ml
orlce pcaL dln vla(a mea sl a[uL-m s fac urmLorll pasl
in depslrea acesLula.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)<
TREIZECI SI SAPTE
I"$" e"#e...*n#eleg)#o!
lsus in(elege prln ceea ce ne Lrecem, deoarece sl El a
slm(lL sl a fcuL aceleasl lucrurl. ue fapL, el a LrecuL prln
aceleasl slLua(ll, dar nu a fcuL aceleasl lucrurl, aspecL ce
reprezlnL semnlca(la unel rela(ll cu lsus. Ll esLe uum-
nezeu. l LoLusl, El nu esLe dlsLanL Locmal penLru c El
in(elege LoL ceea ce nol experlenLm... Max Lucado scrle:
ofLa L-a curLaL. Lcomla l-a ademenlL. lsus - Cel uman -
a fosL LenLaL. uar lsus - uumnezeul SfnL - a rezlsLaL".
Chuck Swlndoll ofer o perspecLlv supllmenLar:
Ca adulL, lsus a experlmenLaL o vla( pe cL de dlcll
sl-ar puLea lmaglna careva. Ll a cunoscuL srcla, lsplLa sl
persecu(la sl a crescuL inLr-o na(lune ocupaL sl oprlmaL.
Ll a cunoscuL LoaL durerea pe care am puLea-o vreodaL
experlmenLa sl a murlL ca vlcum lnocenL a unel gloaLe
vlolenLe dup ce a fosL acuzaL pe nedrepL de cLre dus-
manll Sl sl abandonaL de cLre prleLenll Sl."
Cel paLru brba(l dln ?orkshlre" esLe o saLlr claslc
MonLy yLhon ce parodlaz paLru prleLenl care se ls
coplesl(l de amlnurl despre vremurlle de demulL. llecare
prleLen incearc s se inLreac unul pe alLul, exagerndu-
sl copllrla dlcll, in speran(a de a ob(lne premlul cel
mare. ln Llmp ce schl(a ofer o mul(lme de moLlve de
rs, ea araL c esLe lmposlbll s in(elegem cu adevraL
vla(a alLel persoane. l, in Llmp ce acesL lucru poaLe
adevraL in cazul lnLerac(lunll umane, esLe lncorecL in
rela(la noasLr cu uumnezeu. lsus sLle exacL prln ce Lre-
cem. A LrecuL sl Ll
prln aceleasl lucrurl..
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
LsLe o dovad exLraordlnar a dragosLel lul uum-
nezeu penLru nol fapLul c Ll a devenlL om, asLfel ca Ll s
ne poaL in(elege mal blne, s slmpaLlzeze cu nol sl s
sLle cum s ne a[uLe. ln loc de a un zeu care i ntoarce
capul aLuncl cnd ne vede pcaLele, uumnezeul nosLru
a[unge la nol sl ne la de mn, s ne cur(easc sl s ne
a[uLe." -CllnLon Arnold.
TIA TIA I C I C ?... ?...
ln abordarea Lvrel 4:13, un verseL care spune c lsus a
fosL lsplLlL in LoaLe felurlle, un comenLaLor scrle: Aceas-
L fraz nu inseamn c PrlsLos a suferlL ecare lsplL
uman poslbll pe care am puLea s o experlmenLm in
zllele noasLre, dar e clar c Ll a experlmenLaL for(a
deplln a lsplLel fr s cedeze ins."
,
,
,
Evrei 2:18 prevede o veste bun: i, prin faptul c El
nsui a fost ispitit n ceea ce a suferit, poate s vin n
ajutorul celor ce sunt ispitii." (NLT). Ca urmare, putem
linitii tiind c nu suntem singuri, chiar i atunci cnd ne
simim aa. n timpul perioadelor din via cnd m-am
luptat cu depresia, mi era greu s u n preajma altor
persoane nu era un moment bun de a pastor! Dar am
fost capabil s m ag de faptul c Isus tia i El cum
este s i singur i neneles. Chiar i atunci cnd mi-am
verbalizat cu dicultate rugciunile, am tiut c Isus a
fost cu mine i cunoaterea mi-a dat putere s trec peste
ecare zi.
Indiferent de ceea ce simi sau cum te confruni azi,
nu eti singur. Isus nelege situaia ta i vrea s v ajute.
Mai mult dect att, El este pregatit s te ghideze ca s o
depeti. De fapt, El deja face asta.
LEGTURA CU VIAA TA
C feLl( imbrcaL in salopeL de sLamb a lnLraL
nLr-un magazln de anlmale de companle sl a inLrebaL
dac nu cumva au un celu, cu un picioru chiop. La a-
vea un dolar cu care ar vruL s-l cumpere. vnzLorul a
fosL surprlns de fapLul c feLl(a a vruL s cumpere un c-
elu chiop sl a inLrebaL-o: <<ue ce nu vrel s cumperl
un celu care s poaL alerga sl s se [oace in [urul
Lu?>> <<nu, eu vreau unul schlop>> a spus feLl(a sl, in
cele dln urm, a Lras in sus de un crac al salopeLel el de
sLamb sl sl-a arLaL plclorul, zlcnd: "nlcl eu nu merg
asa de blne."
1e slm(l slngur? 8esplns? ln(eles greslL? MalLraLaL? lr
speran(? Adu acele senumenLe sl experlen(ele care au
dus la ele in fa(a lul lsus. AsLzl. S nu crezl c nlmenl nu
sLle sau nimnui nu-l pas de ceea ce se inLmpl in vla(a
La, penLru c lul lsus l pas. l Ll de[a sLle. uecl, f-(l Llmp
acum s Le rogl, rugndu-L pe uumnezeu s-(l ofere in(e-
lepclunea de a sLl care esLe urmLorul pas. l apol f
acesL pas.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
mprtii un momenL dln via(a voasLr in care v-a(l
slmLlL lzola(l sl slngurl. mprtii despre un momenL de
adnc dezamglre sau depresle. Lxpllca(l de ce crede(l
c uumnezeu ar puLea s experlmenLaL sau nu acele
senLlmenLe.
VERSETUL CHEIE
Ccl n-avem un Mare reoL care s n-alb mll de
slblclunlle noasLre, cl unul care in LoaLe lucrurlle a fosL
lspluL ca ;l nol, dar fr pcaL." (Lvrel 4:13).
RUGCIUNE RUGCIUNE
lsuse, cnd m gndesc c 1e cunosc, in(elegerea
mea asupra puLerll sl a mre(lel 1ale, cresLe exponen(lal.
(l mul(umesc penLru c m cunosLl sl nu m resplngl.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
TREIZECI SI OPT
I"$" e"#e..."ing$!a cale
c)#!e D$mne'e$
W!4>': K!0;': !*:5# 16 57& %7:'%> %#N I7!6 cfNh ';>'
D6D4 &06 !%'4' E':;'>' %!:' ;D6> &0*%04' 6D 8'6>:D %# 6D
4' 16?'4'.'5L %0 8'6>:D %# 670 4'V!5 16?'4'; 8:'! $06'O_
A>"> &' !&'E#:!>J MD4?0 ;D6> 20.60?0 &' >0>4D4 !%';>D0
%!80>74L &!: ';>' 0587:>!6> ;# :'?06'?0 %# ';>' 7 8!:!-
(:!I!:' ! 4D0 I7!6 cfNhL D6&' I;D; ;8D6'N N05'60 6D E06'
4! T!>#4 &'%"> 8:06 M06'O_ C:'=>0600 6D !D %:'!> !%'!;>#
16E#?#>D:# %D ;8':!6?! &' ! 'G%4D&' 8' %06'E!O E;>' 16E#-
?#>D:! 4D0 I;D; =0 ';>' &'787>:0E# 06%:'&0$04# =0 8406# &'
/!:O
A * 8D>D> :#;8D6&' 8:06 ! ;8D6': S>!0 7 %408#J SD6#
8:'! D=7:J S# 8D6'5 %7804D4 ;D$ 7 4D506#K C' !?0 I0%' &!%#
0V!5 (:'%! 8D>':60% 80'4'! %D ;#8D6 =0 !5 165D0!V7 16
%47:K SD6> ;0.D: %# &!%# 7 E75 ;8#4! 16&'!2D6;L !5 8D>'!
7$?06' %D47!:'! 060?0!4# ! 80'400O_ D7%>7:D4 !: * ;8D;: TD
6D 16?'4'.0O EG0;># 7 ;06.D:# 57&!40>!>' &' ! E06&'%!
0%>':D4.
A * 8D>D> :#;8D6deN_ NDV50 84!%' %/';>0! !;>! %D D6
;06.D: ;'6;OO. C'V!: * &!%# !5 0.67:! $7!4! !;>! %D >7>D4
=0 !5 8:'>06&' %# >7>D4 ';>' 16 :'.D4#K_ D7%>7:D4 !: 84'&!
;# !E'5 6%:'&':' 16 'lL !E"6& 06 E'&':' 8:':7.!>0E'47:
;!4'O I;D; ;8D6' !%'4!=0 4D%:DO P:':7.!>0E'4' S!4' 10 &7E'-
&';% %:'&0$040>!>'!O ND 6D5!0 %# !*:5!?0! 4D0 I;D; ';>'
8406# &' /!:, &!: ';>'L &' !;'5'6'!L =0 8:050>7!:'O U600
7!5'60 ;D6> ;D:8:06=0 &' !%';> (!8>L ."6&06&DV;' %# I;D;
(!%' 5!0 &'.:!$# 7 &'%4!:!?0' &';>D4 &' 'G%4D;0E0;>#O M0V!
84#%D> 57&D4 16 %!:' !D>7:D4 L'' S>:7$'4 ! !$7:&!> !%';>
;D$0'%> !>D6%0 %"6& ! ?06D> D6 &0;%D:; 16>:V7 $0;':0%#O E4 !
;8D;N
I5!.06!?0VE# 16 !%';> ('4O S# 8:';D8D6'5 %# 'G0;>#
&7D# 47%D:0 878D4!:' &' E!%!6? %/0!: 16 !(!:! 7:!=D4D0O
U6 47% 14 :'8:'I06># >7!>' ;0;>'5'4' :'40.07!;' &' %!:' !5
!DI0> E:'7&!>#O 0 !%';> 47% &' E!%!6?# ;8D6'N S D!%# E00
!0%0L &!%# E:'0 ;# *0 D6 5'5$:DL >:'$D0' ;# 84#>'=>0
8'6>:D !;>!SN
Y T:'$D0' ;# !>06.0 D6 !6D50> 60E'4 &' ;80:0>D!40>!>'O
Y T:'$D0' ;# '('%>Dez0 D6 !6D50> 6D5#: &' :0>D!4D:0 :'V
40.07!;'O
Y T:'$D0' ;# :'!40Iez0 D6 !6D50> 6D5#: &' (!8>' $D6'
i !870 87!>' >' E75 4#;! ;# 06>:0O_
A;>! ' %''! %' ;8D6' %!5 7:0%' !4># :'40.0' 8' %!:' !5
E#ID>V7L 16 ';'6?#O
,
Buntatea lui Dumnezeu este revelat n faptul c Isus
este singurul calicat s plteasc preul pentru pcatele
noastre. Foaia Lui este divin i fr de pcat, ntr-un
mod complet impresionant. Ce este, de asemenea, im-
presionant este pedeapsa pentru pcatele noastre.
Numai Isus este n msur s plteasc aceast sanciune
i astfel, n declaraia c El este singura cale, Isus le cla-
ric cu graie tuturor cum s rspund la problema
pcatului lor.
Fiicele mele s-au nscut ecare cu diferite grade de
icter. Aceasta este o afeciune a catului care cauzez ca
albul ochilor copiilor ct i pielea lor s se nglbeneasc.
Netratat, icterul poate fatal. Dar din fericire, exist un
remediu simplu pentru el. Tot ce se cere este a pune
copilul sub o lumin special. Pielea absoarbe aceast
lumin i stimuleaz catul s funcioneze corect.
Asta este ceea ce am fcut cu copiii notri.
CresLlnlsmul esLe dlferlL. CresLlnlsmul esLe ca un club
de (ar cu uslle larg deschlse: vrel lnunLru, lnLr."
- nu Lrebule s-(l cumperl sLaLuLul de membru. lsus
PrlsLos a cumpraL de[a sl a pluL penLru asLa cu moarLea
Sa pe cruce.
- lnLrarea in clubul nosLru de (ar nu se bazeaz pe ca-
llcrl. Se bazeaz pe accepLarea lnvlLa(lel lul lsus.
- uslle sunL deschlse. nu-ml pas dac esu bogaL sau
srac.
- nu-ml pas de culoarea plelll.
- nu-ml pas de unde esu.
- nu-ml pas ce vrst al.
- 1u declzl dac vrel s vll s Le alLurl clubulul nosLru
de vacan(. LsLe declzla La. uar am de gnd s psLrez uslle
deschlse. Am de gnd s le psLrez larg deschlse penLru
c eu chlar sper c vel venl sl vel experlmenLa ceea ce am
experlenLaL sl eu.
uespre asLa esLe vorba in cresLlnlsm. LsLe plln de har
sl dlsponlbll in LoaLe.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
Lvanghella esLe valabll penLru Lo(l cel care cred in
lsus. uumnezeu nu spune c Ll il va mnLul pe cel care
urc pe mun(l sau se vlndec de dependena lor sau
scap de srcle sau care a[ung un anumlL nlvel de-
semnaL de bunLaLe. Ll il salveaz pe cel care pur sl slm-
plu cred in lsus ca sl MnLulLor al lor. (loan 3:16)" - 8ryan
Chapell
TIA TIA I C I C ?... ?...
LxlsL mulLe puncLe de vedere dlferlLe despre cel care
poL sl cel care nu poL avea o rela(le cu uumnezeu.
1. unll spun c uumnezeu ofer mnLulrea LuLuror, ln-
dlferenL de orlce. uar in MaLel 23:41, lsus spune unul
grup de oamenl: Apol va zlce celor de la sLnga Lul:
<<uucel-v de la Mlne, blesLemallor, in focul cel ve;nlc
care a fosL pregLlL dlavolulul ;l ingerllor lul!>>"
2. Al(ll spun c uumnezeu ofer mnLulrea ecrula, cu
excep(la celor care au comls pcaLele cele mal aLroce. uar,
in 1lL 3:3 sl Lfesenl 2:8, 9, avel ne amlnLesLe c vom
mnLul(l fr nlclun eforL dln parLea noasLr. ln schlmb,
sunLem mnLul(l daLorlL indurrll lul uumnezeu. Mn-
Lulrea esLe dlsponlbll penLru Lo(l.
3. lar al(ll cred c doar cel care cauL cu slncerlLaLe vor
prlml mnLulrea in uumnezeu, lndlferenL de ceea ce cred
el. uar aceasL no(lune a fosL conLracaraL chlar de cLre
avel aLuncl cnd vorbesLe cu un grup de persoane rell-
gloase in lapLele AposLolllor 17:22-31. (L un pasa[ de lec-
LuraL de mare valoare, care Lrebul clLlL sl dlgeraL.)
4. un grup nal sus(lne c numal lsus ofer acces la re-
la(la cu uumnezeu - sl c esLe pozl(la cu cel mal amplu
suporL blbllc (loan 14:6, lapLe 4:12). .........
Nu toaLe cele paLru pozl(ll poL adevraLe, deoarece
acesLea se conLrazlc una pe cealalL. SunLem obllga(l s
decldem dac alegem s credem sau nu ce ne inva(
8lblla...
LEGTURA CU VIAA TA
WalLer kalser ofer o legLur dlrecL cu vla(a:
ALuncl, dac aceasL arma(le ar adevraL, dou
concluzll urmeaz. ln prlmul rnd, ne inselm dac ne
gndlm c puLem venl la uumnezeu prln orlce alL mod
decL prln lsus.
Mal mulL, nlclo alL cale nu va supllmenLa i nu l va
aduga pe lsus ca lnd drumul. ln al dollea rnd, dac
sunLem de[a urmasll lul lsus, sunLem chema(l, in Lermenll
lul loan, s m marLorl la adevrul sl vla(a gslLe in lsus."
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
ue ce crezl c oamenll se lupL cu gndul c slngura
modallLaLe de a a[unge in ral esLe prln lsus? 1u cum crezl?
LsLe poslbll s nu exlsLe o pozl(le excluslv la LoaLe, cl
numal una lncluslv? ulscuLa(l despre modul in care aces-
Lea ar puLea .
VERSETUL CHEIE
ln nlmenl alLul nu esLe mnLulre: ccl nu esLe sub cer
nlclun alL nume daL oamenllor in care Lrebule s m mn-
Lull." (lapLele AposLolllor 4:12).
RUGCIUNE RUGCIUNE
1aL Ceresc, nu Lrebula s ne oferl o modallLaLe pen-
Lru ca nol s avem o rela(le cu Tlne. l(l mul(umlm penLru
darul lul lsus.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
TREIZECI SI NOU+
I"$" e"#e nviat...
ComedlanLul sl reglzorul Woody Allen a spus odaL:
nu vreau s aLlng nemurlrea prln munca pe care o fac.
vreau s o aLlng prln a nu murl." C asplra(le de alLfel no-
bll, ins ecare dlnLre nol va murl in cele dln urm.
Chlar sl lsus a murlL ... penLru cLeva zlle. lapLul c lsus a
invlaL dln mor(l ar Lrebul s pun capL dlscu(lel re-
ferloare la fapLul c esLe sau nu esLe Ll uumnezeu. laL o
regul bun dup care ne ghldm vle(lle: dac un om se
rldlc dln mormnLul lul, nol ar Lrebul s acordm aLen(le
la LoL spune el.
Cu anl in urm, un rabln care recunoscuse lsLorlclLaLea
invlerll lul lsus, a fosL clLaL in revlsLa 1lme. Ca rspuns la
neincrederea unul coleg, rablnul a spus: loglca [lul] iml
scap. Ll crede c exlsL poslblllLaLea ca lsus s fosL in-
vlaL de uumnezeu. ln acelasl ump, el nu-L accepL pe lsus
ca lnd Mesla: lns lsus a spus despre Ll c esLe Mesla. ue
ce ar invla uumnezeu un mlnclnos? "C inLrebare corecL.
Mal [os sunL Lrel dlnLre cele mal populare Leorll ce resplng
invlerea.
Teoria leinului (credln(a c lsus nu a murlL, cl doar a
leslnaL)
!.n.u Anderson comenLeaz despre lpoLeza cum c
lsus nu ar murlL: Ll blne... e o lpoLez foarLe lngenloas.
uar nu va rezlsLa in fa(a ancheLel. enLru incepuL, se sLle
c au fosL luaLe msurl penLru a slgurl c lsus era morL,
sLa a fosL cu slguran( rosLul impunsul cu lancea in
coasLa Lul.
uar s presupunem de dragul argumenLulul c Ll nu ar
fosL cu adevraL morL.
C/0!: %:'&'?0 %# &D8# %' I#%D;' 7:' 16 =0: (#:#
!;0;>'6?# 5'&0%!4# 16>:VD6 57:5"6> ;#8!> 16 ;>"6%#L 16
P!4';>06!L &' P!=>0L %"6& E:'5'! ' &';>D4 &' :'%' 8' >058
&' 67!8>'L !: * 8D>D> 16E0!L 16 47% ;#V=0 !,' ;(":=0>D4 06'-
E0>!$04K S!D %#L 8' 8!>D4 &' 57!:>'L !: * 8D>D> ;# &'! 4! 7
8!:>' 7 ;>16%# 8' %!:' >:'0 ('5'0 4!74!4># 6D 8D>D;':# ;# 7
%406>'!;%#L =0 ;# 5'!:.# %"?0E! 30475'>:0 8' 80%07!:'4'
:#60>'KS
0 6D D0>!?0 %# I;D; !: * !ED> &'V! (!%'L &' !;'5'6'!L
=0 %D .#:I04' :75!6' %' 8#I'!D 57:5"6>D4O 6 ;%:0':'! 4D0
&' 4! 16%'8D>D4 !6047: ckbbL G'7:.' H!6;76 ;8D6'!N
E;>' .:'D &' %:'ID> %# !%'!;>! ! (7;> 'G840%!?0! (!E7:0>#
! :!?076!40;5D4D0 ;'%74D4D0 cjOS A%'!;># >'7:0' %"6&E!
878D4!:# ;' ;80:0206 8' !>"> &' 8D?06' &7E'I0L 16%"> 16
I0D! &' !;>#I0 60%0 6D ;' 5!0 8D6' 8:7$4'5! &' ! * 4D!>#
n %76;0&':!:'O
Teoria Furtului Z%:'&06?! %# D%'60%00 !D E'60> 16 >058D4
678?00 =0 !D (D:!> %!&!E:D4[
EE!6./'40! &D8# M!>'0 16V(#?0;'!I# !%';> 4D%:D %!
*06& >'7:0! 8:'&7506!6># ! !%'47: I04'O CD >7!>' !%';>'!L
16 ;%:0':'! ;! &06 ;'%74D4 f &OH:OL I7!6 GD:# &' AD:
:'%D67!=>' (!4;0>!>'! !%';>'0 >'7:00N 6>:V!&'E#:L %/0!: =0
!%'!;# >'7:0' 05840%# 16E0':'!L &!%# %/0!: !: * ;# %:'&'5
%# LV!D (D:!>SO
F!8>D4 %# 57:5"6>D4 (D;';' .#;0> .74 87!>' * 'G840%!>
&7!: 16 &7D# 57&D:0N
1) A fosL o lucrare dlvln sau
2) A fosL o lucrare uman.
lns dusmanll lul lsus nu aveau nlclun moLlv s fac
asLa. ulmpoLrlv, mal degrab. Ll au vruL ca acel cadavru
s rmn inunLru, lar prleLenll lul lsus nu ar avuL
puLerea de a reallza o asLfel de fapL
,
Cum ar puLuL un grup de pescarl - sperla(l suclenL
cL s fug de cruce cu numal dou zlle inalnLe - s se
anLreneze suclenL ca s Lreac de gardlenl romanl? ln
cazul in care ucenlcll ar furaL Lrupul, de ce au fost dls-
pusl mal Lrzlu s e marLlrl penLru o povesLe despre ca-
re sLlau c esLe o mlnclun? l in cazul in care cadavrul
lul lsus fusese furaL, cum am puLea expllca aparen(a in-
vlerll lul lsus?
n ceea ce privete acest lucru i alte teorii, George
Hanson scrie: Credina simpl a unui cretin tin care
accept nvierea, nu este nimic n comparaie cu cre-
dulitatea unui sceptic, care va accepta orice alt po-
veste mai slbatic si improbabil dect s admit do-
vada clar a certitudinilor istorice. Dicultaile credinei
pot mari, dar absurditile necredinei sunt i mai
mari."
1eorla MormnLulul greslL (credln(a c ucenlcll au
gslL mormnLul gol, deoarece s-au dus la mormnLul
greslL).
ln Llmp ce nlcluna dlnLre acesLe Leorll nu sunL cre-
dlblle in mod deoseblL, aceasLa esLe cel mal usor de a
dezmln(lL.
numeroase pasa[e blbllce il lnf(lseaz pe ucenlcll sl fe-
melle care au mers la mormnLul lul lsus, sLllnd loca(la
corecL.
n plus, acesL mormnL fusese amplasaL inLr-un un loc
speclal, nu inLr-un clmlLlr publlc. l de ce ar pus romanll
grzl s pzeasc un mormnL greslL? ln cele dln urm, in
cazul in care dlsclpolll ar mers la mormnLul greslL, de
ce llderll Lvrel nu l-au dus pe oamenl la mormnLul
corecL? ln schlmb, au pus n clrcula(le o povesLe con-
form crela ucenlcll ar furaL Lrupul.
Cu ani n urm, autorul Josh McDowell a ncercat s
inrme cretinismul. El tia c dac va dovedi c inverea
a fost fals, ar termina cu toat afacerea. McDowell cre-
dea c nvierea lui Isus putea s fi fost una din aceste
dou lucruri:
1) cea mal vlcloas, fars fcut fr lnlm sau
2) fapLul cel mal ulmlLor al lsLorlel.
8ezulLaLul? uup mal mulL de sapLe suLe de ore de
sLudlu asupra acesLul sublecL sl de lnvesLlgrl am-
nun(lLe, poL a[unge la o slngur concluzle: invlerea lul
lsus PrlsLos nu esLe o fars fr lnlm, esLe fapLul cel mal
ulmlLor al lsLorlel! AcesLa esLe moLlvul penLru care ac-
cepLul pe care il ve(l auzl in mulLe blserlcl de asLzl esLe
mal mulL decL o llLurghle rellgloas. AcesLa esLe un fapL
lsLorlc de incredere: Ll a invlaL! Ll esLe inLradevr invlaL.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
uovada penLru invlerea lul lsus esLe aLL de puLernlc
incL nlmenl nu ar puLea s o pun la indolal cu excep(la
a dou lucrurl: in prlmul rnd, esLe un evenlmenL foarLe
neoblsnulL. l al dollea, dac Lu crezl c s-a inLmplaL,
Lrebule s-(l schlmbl modul de vla(."
WolfarL annenberg
TIA TIA I C I C ?... ?...
uac speran(a noasLr in PrlsLos esLe numal penLru
vlaa aceasLa, nol ar Lrebul s m compLlml(l mal mulL
decL orlclne in lume. AcesLa esLe un clLaL exacL dln
aposLolul avel in 1 CorlnLenl 13:19. Ll recunoasLe c ne
bazm inLreaga credln( pe invlerea lul lsus, infrngerea
mor(ll sl vlndecarea noasLr de pcaLe. lnvlerea esLe mal
mulL decL o povesLe de asLl. LsLe lndlspensabll penLru
credln(a noasLr. uup cum spune !osh Mcuowell: in-
vlerea lul lsus PrlsLos sl cresLlnlsmul merg mn in
mn".
LEGTURA CU VIAA TA
uac eti la capLul puLerllor tale, eti inc in form
bun. 1u + lsus = vlcLorle de ecare daL. nol nu Lrebule
s m surprlnsl dac fapLul c Lrlm ca sl cresLlnl ne
aduce in locul unde ne am la sfrslLul resurselor noas-
Lre proprll sl c sunLem chema(l s ne bazm
pe uumnezeu care invle mor(ll." - n. 1. WrlghL
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
ue ce crezl c oamenll se lupL cu credln(a c lsus s-a
rldlcaL dln proprlul mormnL? Ar puLea acesLe mouve
mal profunde decL lupLa cu dlferlLele Leorll? uac lsus a
invlaL dln mormnLul Su, care sunL lmpllca(llle acesLul
fapL in vla(a La?
VERSETUL CHEIE
v-am invaL inalnLe de LoaLe, a;a cum am prlmlL ;l
eu: c PrlsLos a murlL penLru pcaLele noasLre, dup
ScrlpLurl, c a fosL ingropaL, ;l a invlaL a Lrela zl, dup
ScrlpLurl, ;l c S-a arLaL lul Chlfa, apol celor dolsprezece.
uup aceea S-a arLaL la pesLe clncl suLe de fral deo-
daL, dlnLre care cel mal mull sunL inc in vla, lar unll
au adormlL.
ln urm S-a arLaL lul lacov, apol LuLuror
aposLolllor. uup el Lol, ca unel sLrplLurl, ml S-a ar-
LaL ;l mle." (1 CorlnLenl 13:3-8).
uoamne, vreau s Lrlesc cu reallLaLea invlerll 1ale in
ecare zl. lnfrngerea 1a asupra mor(ll sl pcaLului m
impuLernlcesLe s Lrlesc o vla( indrznea(, cura[oas.
A[uL-m s fac acesL lucru.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
RUGCIUNE
PATRUZECI
I"$" e"#e... sacrificiul nostru
uaca esLl un fan al baseball-ulul, esLl famlllarlzaL cu
sacrlclul bunL sl sacrlclul y. uac nu al auzlL de acesLl
Lermenl, el reprezint Lehnlclle in baseball foloslLe aLuncl
cnd cel care lovesLe mlngea Lrebule s renun(e la sansa
lul de a aLlnge baza penLru a-l a[uLa pe cel care alearg
s avanseze la urmLoarea baz. L un [oc alLrulsL, care
servesLe ntreaga echip.
Sacrlclul lul lsus PrlsLos esLe expresla suprem a alLru-
lsmulul. AuLorul Chuck Swlndoll descrle acesL fapL cel
mal blne: A alLrulsL in aLlLudlne se a in mlezul ln(el
noasLre. lnseamn c sunLem dlspusl s renun(m la
conforLul nosLru proprlu, la preferln(ele noasLre, pro-
gramul nosLru proprlu, dorln(ele noasLre proprll penLru
beneclul alLula. l asLa ne aduce napol la PrlsLos."
llecare acL alLrulsL ne aduce inapol la lsus, penLru c
moarLea Sa a fosL sacrlclul suprem.
un e-mall clrcula cu mul(l anl in urm despre un
profesor de rellgle, dr. ChrlsLlanson care dduse o slm-
pl, dar puLernlc llusLrare a felulul ln care araL un sa-
crlclu. Chlar dac povesLea era adevraL sau nu, ea a a-
Lras aLen(la asupra fapLulul c cel care prlmesc be-
neclul [erLfel lul lsus , nu reuesc s aprecleze darul el.
rofesorul se sLurase de dezlnLeresul elevllor sl fa(
de credln(, asa c a venlL cu un plan. Ll l-a ceruL a[uLorul
lul SLeve, un elev dln clas cu noLe perfecLe. rofesorul
avea nevole, de asemenea, de cealalL callLaLe a lul
SLeve: era un atlet ntr-o form perfecL, cenLrul echlpel
de foLbal a scolll.
Lllnd c n clas mal avea inc 30 de elevl, el l-a
inLrebaL pe SLeve dac ar puLea face 300 de oLrl in se-
Lurl de cLe zece. SLeve nu fcuse aLLea nlclodaL, dar
dln momenL ce mal fcuse inalnLe 200, a accepLaL pro-
vocarea.
A doua zl, in clas, profesorul a venlL crnd o cuLle
enorm, cu cele mal frumos glazuraLe gogosl dln oras.
Cnd profesorul a expllcaL c era cte o gogoa pentru
fiecare, elevll au ova(lonaL, asLepLnd cu mare nerb-
dare. ur. ChrlsLlanson s-a dus apol la CynLhla, o faL dln
prlmul rnd sl a inLrebaL-o dac ar dorl o gogoas.
Cnd ea a rspuns c da, profesorul s-a inLors cLre SLeve
sl l-a inLrebaL: SLeve, al face zece oLrl penLru ca
CynLhla s poaL avea o gogoas?" SLeve s-a rldlcaL dln
banc sl a fcuL 10 oLrl.
Clasa a prlvlL acesL lucru ca lnd cludaL, in speclal aLuncl
cnd ruuna a conunuaL penLru urmLorll sase elevl. Cnd
Scou, sLudenLul cu numrul sapLe, a inLrebaL dac ar puLea
s-sl fac proprllle oLrl penLru a prlml gogoasa, dr. Chrls-
uanson l-a expllcaL c numal SLeve le poaLe face.
Ll blne, eu nu vreau una, aLuncl," a rspuns ScoLL. ur.
ChrlsLlanson l-a asculLaL rspunsul sl nLorcndu-se spre
SLeve, l-a inLrebaL: SLeve, al face zece oLrl penLru ca
Scou s poaLe avea o gogoas pe care nu o vrea?" Scou a
proLesLaL, dar profesorul a plasaL o gogoas pe banca lul
Scou, spunndu-l c poaLe s nu o mnnce dac nu o
vrea.
uup o alL duzln de sLuden(l, SLeve a incepuL s se
mlsLe mal greu sl s Lransplre foarLe mulL. Mal mul(l elevl
au proLesLaL, cuLnd modallL(l de a-l ellbera pe SLeve
de cererea neoblsnulL a profesorulul.
ALuncl cnd au mal rmas doar clncl elevl, SLeve a
mormlL sl s-a lupLaL cu ecare oLare. n LoL acesL Llmp,
elevll sLLeau mu(l sl o parLe dln el isl scuLurau capul ln
dezaprobare. Cnd profesorul a a[uns la Susan, ulLlma
faL, ea a l-a lnLrebaL cu lacrlmlle slrolndu-l pe obra[l: ur.
ChrlsLlanson, de ce nu poL s-l a[uL?" rofesorul l-a ras-
puns cu proprllle lacrlml n ochl, expllcndu-l c numal
Steve avea note perfecte in acea clas i c el fusese de
acord s fac acest lucru pentru ca colegii lui s poat
primi acele gogoi. Steve s-a prbuit dup ce a terminat
cele 10 otri pentru Susan. Apoi, dr. Christianson s-a
intors ctre elevii lui i le-a spus: n acelai fel, Isus a
murit pe cruce, tiind c a fcut tot ce I-a stat n putin.
i, precum unii din aceast sal, muli oameni i las da-
rul primit pe birou, neconsumat. Dorina mea este s
nelegei pe deplin toate bogiile harului i milei, care
v-au fost oferite prin jertfa Domnului i Mntuitorului
nostru Isus Hristos."

CITAT CHEIE CITAT CHEIE
Marele scop al sacrlclulul dln vechlul 1esLamenL a
fosL s ne modeleze gndlrea noasLr, asLfel incL s m
capablll s in(elegem de ce a LrebulL ca llul lul uumnezeu
s vln in lume. Sacrlcllle ne a[uL s vedem c prln
moarLea Lul pe cruce, Ll a fcuL in reallLaLe ceea ce sa-
crlclul de anlmale fceau numal slmbollc. PrlsLos a fcut
ispire penLru pcaLele noasLre sl a adus inapol pre-
zen(a lul uumnezeu penLru Lo(l cel care crezuL in [erLfa
Lul." - Colln SmlLh
TIA TIA I C I C ?... ?...
CuvnLul grecesc pe care 8omanl 3:23 ll Lraduce ca lnd
sacrlclu (unele Lraducerl folosesc "[erua de lspslre") are
Lrel semnlca(ll:
1) a poLoll seLea, domoll
2) a mllosuv
3) a face lspslre penLru clneva
noul 1esLamenL nu-l decrle nlclodaL pe oamenl po-
Lollndu-I seLea lul uumnezeu. ln schlmb, dup cum Luca
18:13 sl 1 loan 2:2 fac clar, noul 1esLamenL l descrle pe
uumnezeu ca lnd mllosLlv sau lspslndu-ne pcaLele.
uumnezeu ofer o lspslre mllosLlv a LuLuror pcaLelor
credlnclosllor, prln moarLea lul PrlsLos.
LEGTURA CU VIAA TA
ua(l c Lvrel 10:17 spune c uumnezeu are plerderl de
memorle? ln ump ce plerderlle de memorle lndlc, de obl-
cel, boll degenerauve, plerderea memorlel lul uumnezeu
cu prlvlre la pcaLele noasLre esLe una dlnLre marlle Sale
promlslunl fa( de nol. 1u sl cu mlne ne vom amlnLl inLoL-
deauna. Chlar dac ne propunem s lerLm pe clneva,
amlnLlrea acelul evenlmenL perslsL. nu esLe la fel sl cu
uumnezeu. Cnd uumnezeu larL, ulL. Cum esLe poslbll
ca un uumnezeu aLoLsuuLor s ulLe ceva?" nu exlsL dls-
unc(le mal mare inLre ofensaL sl ofensaLor.
C asuel de puLere de ulLare esLe un cadou pe care
pu(lnl oamenl il poL oferl, sl nlmenl nu il poaLe oferl inLr-
un mod aLL de compleL precum uumnezeu. Cnd Le rogl
cu credln( asLzl penLru lerLare, chlar sl Lu pou ulLa de
proprllle pcaLe. nu Le rnl (lnnd ln une vlna penLru nlsLe
pcaLe pe care orlcum uumnezeu le-a ulLaL."
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
Are povesLea cu gogoslle vreun lmpacL asupra voasLr?
ln ce fel? uac nu, ce alL povesLe despre sacrlclul lul lsus
v place? Ce inseamn sacrlclul lul lsus penLru vol?
VERSETUL CHEIE
e Ll, uumnezeu L-a rndulL mal dlnalnLe s e, prln
credlna in sngele Lul, o [eru de lsp;lre, ca s-l araLe
neprlhnlrea Lul, ccl Lrecuse cu vederea pcaLele dl-
nalnLe, in vremea indelungll rbdrl a lul uumnezeu, pen-
Lru ca, in vremea de acum, s-l araLe neprlhnlrea Lul in
a;a fel, incL s e neprlhnlL, ;l LoLu;l s socoLeasc neprl-
hnlL pe cel ce crede in lsus."
(8omanl 3:23, 26, nL1).
RUGCIUNE RUGCIUNE
lsuse, 1u Te-al sacrlcaL pe cruce sl asLa ml-a oferlL
eLernlLaLe. l(l mul(umesc penLru LoL ce al fcuL. A[uL-m
s Lrlesc inLr-un mod care s reecLe noua vla( pe care
vreau s o Lrlesc.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
PATRUZECI SI UNU
I"$" e"#e... o do%ad) a
i$bi!ii l$i D$mne'e$
oLrlvlL unul sLudlu reallzaL de Crupul de CerceLare
8arna, 63 dlnLre adull nu Llu semnlca(la lul loan
3:16. !. Ldwln PorLell aduce in mod creaLlv personallLaLe
sl o nou nelegere unula dlnLre cele mal falmoase ver-
seLe blbllce.
uumnezeu
A lublL aLL de mulL
Lumea
ncL a daL
e unlcul Su Fiu
AsLfel ca orlclne
Crede
n Ll
nu va plerl
uar
va avea
vla( eLern
Cel mal mare lublLor
Cel mal mare grad
Cel mal mare numr
Cel mal mare acL
Cel mal mare cadou
Cea mal mare lnvlLa(le
Cea mal mare slmpllLaLe
Cea mal mare persoan
Cea mal mare scpare
Cea mal mare dlferen(
Cea mal mare ceruLudlne
Cel mal mare desun
1eologul u.A. Carson spune acesL lucru ntr-un mod
mal pu(ln poeLlc sl mal...dlrecL: Cnd Ll spune c ne lu-
besLe, nu cumva uumnezeu vrea s zlc ceva de genul:
uln puncL de vedere moral, sunL oamenll cu hallLoz, cu
nas bulbos, pr gras, genunchll clolnosl, personallLaLe
abomlnabll... caLele voasLre v-au fcuL dezgusLLor
de ur(l. uar Lu v lubesc orlcum, nu penLru c sunL
aLracLlvl, cl penLru c asLa esLe naLura Mea de a lubl."
Am Lrel lce. Sear de sear , fac un eforL ca s le
reamlnLesc c le lubesc sl c i uumnezeu le lubesLe. l in
Llmp ce feLele mele sunL mlnunaLe i frumoase dlncolo
de orlce descrlere, vreau ca ele s sLle c nlcl dragosLea
mea, nlcl lublrea lul uumnezeu nu deplnde de modul in
care acesLea araL sau ac(loneaz. ueslgur, dragosLea
mea plesLe in compara(le cu modul in care uumnezeu
lubesLe, LoLusl uumnezeu ne d LuLuror o lmaglne asupra
ceea ce esLe dragosLea: saLlsfacerea nevollor celorlal(l in
mod acLlv fr a asLepLa nlclo rsplaL. l in Llmp ce nu
vom puLea nlclodaL rsplLl aceasL demonsLra(le de lu-
blre a lul uumnezeu, le puLem oferl celorlal(l lublrea lul
uumnezeu.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
Msura lublrll lul uumnezeu penLru nol esLe lndlcaL
de dou lucrurl. una esLe gradul de [erLfa in salvarea
noastr de la pedeapsa pcaLulul nosLru. CellalL esLe
gradul de nevrednlcle pe care l-am avuL aLuncl cnd El
ne-a mnLulL."133 - !ohn lper.
TIA TIA I C I C ?... ?...
A exlsLaL un anume evanghellsL brlLanlc pe nume
Penry Moorehouse a crul rela(le cu lsus a incepuL dup
c(lva anl de vla( pe care el o descrle ca lnd o vla(
plln de [osnlcle". Moorehouse a fosL aLL de mlscaL de
harul lul uumnezeu, c de ecare daL cnd predlca, el
folosea dln 8lblle verseLul dln loan 3:16. ue ecare daL
mesa[ul era alLul, ins LexLul foloslL era mereu acelasl.
,
LEGTURA CU VIAA TA
U600 7!5'60 !D 'G8':05'6>!> !>"> &' 5D4># &D:':' =0
&'I!5#.0:' %# 6D !D 60%0D6 06>':'; pentru E0!?! E'=60%#L
%:'I"6& %# !%'!;>! ';>' 7 8:'4D6.0:' ! E0'?00 16 %D:;O V0!?!
E'=60%# ';>' 16;# &0(':0>#O E;>' E0!?! 4D0 DD56'I'D 16>:DV
8!> 16 H:0;>7; 7(':0># >D>D:7: %:'&06%07=0lor !%D5L %! 7
.!:!6?0' ! (!8>D4D0 %# E7: >:#0 8'6>:D >7>&'!D6!O ND
6D5!0 670 E75 * ;%/05$!?0L !8:7!8' >7>D4 E! * ;%/05$!>O
ZA87%!408;! dcNcVf[O 6 E0!?! E'=60%# 6D 'G0;># 57!:>'L
$7!4#L 06!50%0L :#D ;!D 8#%!>O A>D6%0 %"6& 6DVL %D67!=-
>'5 8' H:0;>7;L (!%'5 !4'.':0 %! =0 %D5 !%'!;># E0!?# !: *
>7> %' !E'5O
6 :'!40>!>'L !%'!;># E0!?# ';>' &7!: 06>:7&D%':'! ;8:'
'>':60>!>'.
F# !4'.':0 !;>#I0 %' ;D6> 16 %76%7:&!6?# %D ;8':!6?! 4!
D6 67D %':L 8#5"6> =0 D6 67D >DO
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
VV!?0 ;05?0> E:'7&!># 6'0D$0?0K V7:$0?0 &';8:' !;>!O A?0
%D67;%D> 8' %06'E! %!:' 6D ;#:$#>7:'! (:D5D;'?' 4D500
16 60%0D6 ('4K (ND (747;0>0 persoan' ;!D 0&'6>0>#?0O[
P7E';>0?0 &;8:' !%';>' 8':;76'O D0;%D>!?0 &';8:' :'!-
40>!>'! (!8>D4D0 %# DD56'I'D 0D$'=>' 8' *'%!:' 8':;7!6#
16 8!:>'L %D !%''!=0 06>'6;0>!>'O
VERSETUL CHEIE
D!: DD56'I'D <0 !:!># &:!.7;>'! (!p# &' 670 8:06
(!8>D4 %#L 8' %"6& ':!5 670 16%# 8#%#>7<0L H:0;>7; ! 5D:0>
8'6>:D 670._ ZR75!60 gNjL NLT[O
RUGCIUNE RUGCIUNE
DD56'I'D4'L /!:D4 T#D ';>' 06'G840%!$04L &!: 87!>' *
E#ID> 16 I;D;O ?0 5D4?D5';% 8'6>:D %# 0V!0 &'576;>:!>
&:!.7;>'a (!?# &' 506' =0 16>:'!.! 75'60:'O
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
PATRUZECI SI DOI
I"$" e"#e...devotat nou
M0V!: 84!%'a ;# %:'& %# != * !8:7!8' &' >7?0 %'0 8'
%!:' 10 0D$';%L 06&0(':'6> &' %0:%D5;>!6?'O D!: 50V!: *
.:'D ;# *D !>!=!> &' ;>:#060 ;!D &' %'0 8' %!:' 6D i
0D$';%O D06 (':0%0:' 8'6>:D 670 >7?0L I;D; 6D ';>' %! 506'O
A87;>74D4 P!E'4 6' !506>'=>' %# I;D; 6'V! 0D$0> <0 SV! &!>
8' S06' 8'6>:D 670_ ZE(';'60 gNd[O E4 ! (7;> =0 ';>' !>!=!>
&' 670L 06&0(':'6> &' 7:0%'O
D!E' R7'E': ';>' D6 E'>':!6 &06 V0'>6!5 %!:' ! ;':E0>
%! =0 !:A4':0;> 16 '40>! M!:06'0 SUA B:7F6 W!>':L B':'>!
6'!.:#O E4 ! (7;> .:!E :#60> !>D6%0 %"6& 7 .:'6!&# %D
(7;(7: !4$ ! 'G847&!> 4! =!;' %'6>05'>:0 &' (!?! 4D0L l-
sndu-i %7:8D4 !:;L !8:7!8' &' 6':'%D67;%D>O M'&0%00 !D
:'D;0> ;V0 ;>!$040I'I' ;>!:'! pn cnd ! 8D>D> * >:!t!> =0
>:!>!> 16>:V7 ;'%0' ;8'%0!4# 8'6>:D !:=0 napoi 16 S>!>'O E4
!=>'8>! %D 6':#$&!:' ;# 7 :'E!&# 8' B:'6&!L ;7?0! ;!L
16;# 10 ':! >'!5# &' 57&D4 16 %!:' '! !: * 8D>D> :#;8D6&'
4! ;>!:'! 4D0 *I0%#O
C'4' 5!0 6'.:' >'5':0 ;!4' ;V!D %76%:'AI!> !>D6%0 %"6&
7 ('5'0' ! 06>:!> 16 %!5':#O
D!E' ! 0&'6>0*%!>V7 %! *06& ;7?0! D6D0 !4> $#:$!> :#60>
16 %!5':! 4D0L :'%D67;%"6&V7 &06 87I! &' 4"6.# 8!>D4 4D0O
E:! %4!: %# ;' simea 06%757&O F!?! '0 ;V! ;>:"5$!> =0 i-a
!%78':0> 6!;D4 &' 50:7;D4 &' %!:6' !:;#O P'6>:D %# 7 16V
>:'!.# &DI06# &' 8!%0'6?0 &06 %!5':# ':!D !>"> &' &';*.V
D:!?0L ('5'0! 6D 4V! 8D>D> :'%D67!=>' 8' ;7?D4 '0O D!E' !
8:0E0>V7 16 >058 %' 5':.'a &e la 8!> 16 8!>L %0>06& 6D5'4'
&' 8' 84#%D?! %!:' !>":6! 4! 87!4'4' fiecrui 8!>O 6 %'4'
&06 D:5# 4V! .#;0> 8' ;7?D4 '0O DD8# %' ! E':0*%!> &' &7D#
7:0 6D5'4'L ;V! !8:780!> 16%'> &' '4O
D!E' =0V! 05!.06!> &' ;D>' &' 7:0 %D5 !E'! ;# ;' &';V
(#=7!:' !%'!;># ;%'6# 4! E'60:'a B:'6&'0L 16;# &06 >7!>'
;%'6!:004' 87;0$04'L D!E' 6D ;V! ."6&0> =0 4! !%'!;>!O
F'5'0! =0V! ;%7; E':0./'>! =0 ! 8D;V7 8' 678>0':# 4"6.#
(7>7.:!*! %D '!O C"6& ;V! ntors %! ;# 84'%'L 7 asistent !
78:0>V7L %':"6&DV0 ;# !=>'8>' 16!06>' &' ! 4D! 7 !;>('4 &'
&'%0I0' &:!;>0%#O D!E' 8:0E0>V7 %D5 ! 15806;V7 8' !;0;-
>'6>! &'78!:>'L ;8D6"6&DV0 %# 6D != 8D>'! * E#ID># %D
'4S =0 ! 0'=0> 8'6>:D >7>&'!D6! &06 E0!?! 4D0O.......................
D!E' ! (7;> :'%D67;%#>7: %# 8:0'>'6D4 ;#D ':! !&7:50>L
&!: comarul 4D0 >7%5!0 16%'8D;'O D'=0 '4 ;8':! %# B:'6&!
6D E! :#;8D6&' 16 !%'4!=0 ('4L ':! 8:'.#>0> 8'6>:D %' ':!
5a0 :#DO
B:'6&! ! ;7;0> &D8#V!50!I! D:5#>7!:'L 0!: D!E' ! 7$V
;':E!> .:7!I! 060?0!4# &' 8' (!?! '0 8' %!:' >7!># 4D5'! 7
!*='!I# 4! 16%'8D>L 16 87*&! 16%':%#:047: &' !V=0 ;D8:05!
=7%D4O E!L &' !;'5'6'!L ! 16%'8D> ;# 5'!:.# 8' 4"6.#
*'%!:' 8!>L %0A6& 6D5'4' 8'6>:D !V4 .#;0O D!E' ! 16%/0;
7%/00L 6'&7:06& ;# ;' %76(:D6>' %D 87>'6?0!4! :'!40>!>'O E4
! !DI0>V7 !8:78006&DV;' %D 8!=0 4'6?0L 5#;D:!?0O B:'6&! ;'
&#&D;' %D 8!:(D5D4 8' %!:' D!E' 14 %D58#:!;' 8'6>:D '!
16!06>' &' ! 84'%!O N'8D>"6& ;# 5!0 !=>'8>'L '4 ! &';%/0;
7%/00 %/0!: !>D6%0 %"6& '! 4V! ;#:D>!> 8' %'! 5!0 :#D !:;#
8!:>' ! ('?'0 ;!4' =0 0V! =78>0> 4! D:'%/'N B06' !0 E'60>
!%!;#L D!E'HOB06' !0 E'60> !%!;#J_
LD0 I;D; 0 8!;# &' >:'%D>D4L 8:'I'6>D4 =0 E00>7:D4 >#D =0
6050% 6DVI E! 57&0*%a !6.!2!5'6>D4L 06&0(':'6> &' ;>!:'!
16 %!:' >' !,0O 6 ;%/05$L *0 16%:'I#>7: %# I;D; 1?0 E! =78>0
=0 i E! ;>:0.! 8'6>:D !V?0 !:#>! %# !6.!2!5'6>D4 S#D ';>'
'>':6:
Bine ai venit acas!
,
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
T7%5!0 !%'!;># 16%:'&':' !$;74D># 16 !6.!2!5'6>D4
4D0 I;D; (!?# &' 670 6' &# 8D>':'! &' ! >:#0L &' ! 5D:0 %D
E4 =0 &' ! 16&D:! 7:0%' E! E'60O_ V L!::H R0%/!:&;
TIA TIA I C I C ?... ?...
E;>' 0587:>!6> ;# 'E!4D#5 (!?# &' %06' ;!D %' 6' 4D#5
D6 !6.!2!5'6>L &D8# %D5 :'0';' &06 &7D# %#;#>7:00 &06
D4>0500 !60O 6 dbccL 7 ('5'0' ;V! %#;#>7:0> %D '! 16;#=0O
ZD!L !0 %0>0> %7:'%>O[O 6 dbbiL 7 !4># ('5'0' ;V! %#;#>7:0>
%D TD:6D4 E0)'4L ;%/05$"6&DV=0 6D5'4' &' (!5040' 16
E0)'4O
B:0!6 M%L!:'6 ;%:0' %# \P!;0D6'!] 87!>' &'.'6':! %D
D=D:06?# 16 ;'6>05'6>!40;5 ;!D 16*':$"6>!:' ;!D 16%#V
8?"6!:' =0 &' 8:'! 5D4>' 7:0 ;' 16>"584# !=!OS ..
A6.!2!5'6>D4 4D0 I;D; 6D ';>' ;'6>05'6>!4 ;!D ;D8':*%0!4O
E4 6' 0D$'=>' =0 ne invit ;# 6' !6.!2#5 ;#VL D:5#5.
LEGTURA CU VIAA TA
D!>7:0># !6.!2!5'6>D4D0 4D0 I;D;L !%';>'! ;D6> %">'E!
&06>:' 4D%:D:04' %D 8:0E0:' 4! %!:' 6D 5!0 >:'$D0' ;# 6'
(!%'5 8:7$4'5'N
Y R'I74E!:'! fiecrei 8:7$4'5'
Y C76>:74D4 fiecrei ;0>D!?00
Y S# >:#05 %D :'.:'>
Y S# ne ntrebm &!%# :'4!?0! n7!;>:# %D DD56'I'D ';>'
;0.D:#
Y S# :'6D6?m
Y S# *m %784'=0?0 &' (:0%#
Y S# *m &';>D4 &' $D6i
6 47% &' !%';>' .:020L !%D5 ;D6>'5 40$':0 ;# !E'5 16V
%:'&':'L ;# 0D$05L ;# 5D4?D505, ;# 16%D:!2#5L ;#VL ;':-
E05 =0 ;# 16&:#I605 ;#V4 D:5#5 8' DD56'I'DO
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
D0;%D>!?0 &';8:' !6.!2!5'6>N U6&' ';>' !%';>! %75D6
16 4D5' =0 D6&' 6DK CD5 ' !6.!2!5'6>D4 E7;>:D (!?# &'
DD56'I'D I04'4' !;>'!K 6 %' ('4 ';>' '4 8D>':60%K 6 %' ('4
!?0 &7:0 ;#V4 E'&'?0 15$D6#>#?0>K
VERSETUL CHEIE
<0 ;# %D67!<>'p0 &:!.7;>'! 4D0 H:0;>7; %!:' 16>:'%'
7:0%' %D67<>06p#L %! ;# !2D6.'p0 84060 &' >7!># 8406#>!>'!
4D0 DD56'I'DO_ ZE(';'60 eNckL NLT[O
RUGCIUNE RUGCIUNE
Isuse, i 5D4>D5';% 8'6>:D ;06.D:D4 4D%:D 8' %!:' 5#
87> $!I! 16 E0!?#O D:!.7;>'! >! 6D E! 80':0 60%07&!>#O
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
,
PATRUZECI SI TREI
I"$" e"#e...o rscumprare
pentru multi
lrank SlnaLra !r., Lrlc eugeoL, kyoko Chan Cox (lca lul
?oko Cno) sl Charles Llndbergh !r. au in comun un slngur
lucru. SunL copll de celebrlL(l ce au fosL rpl(l in
schlmbul banllor. re(ul lor de rscumprare a varlaL de-
a lungul anllor, lar CarLea 8ecordurllor a raporLaL suma
de 60 mllloane dolarl ca lnd cea mal mare sum plLlL
vreodaL penLru a rscumpra pe clneva.
8lblla l descrle pe lsus ca lnd rscumprarea noasLr.
ln locul oblsnulLulul schlmb de dolarl, lsus i-a daL vla(a
penLru vle(lle noasLre. Mul(l s-au inLrebaL in mlnlle cul a
a[uns aceasL recompens, lar auLorul !ohn lper spune
c rspunsul blbllc ar cu slguran( uumnezeu. 8lblla
zlce c PrlsLos s-a oferlL pe Slne penLru nol, oferlndu-se
lul."(Lfesenl 3:2). PrlsLos S-a adus pe Slne nsui [erLf
fr paL lul uumnezeu." (Lvrel 9:14)" 160. ln carLea
8omanl, aposLolul avel spune c, dln cauza pre(ulul pe
care l-a plLlL PrlsLos, nu mal sunLem sub nlclo condam-
nare a lul uumnezeu. SunLem llberl! Mal mulL decL aLL,
sunLem vlndeca(l, resLablll(l sl lerLa(l. u.M. Lloyd !ones
rezum asLa foarLe blne: 1oLul esLe in PrlsLos. nu esLe
nlmlc in plus ce ne-am puLea dorl. Ll i(l va saLlsface orlce
nevole, lndlferenL de aceasLa. Ll esLe cu Llne in LoaLe prl-
vln(ele sl in orlce impre[urare."
Lvrel 12:2 ne spune s sLm cu ochll a(lnu(l asupra lul
lsus.
uar, dln cnd in cnd, esLe blne, de asemenea, s
aruncm o prlvlre sl asupra nou inslne, amlnundu-ne ce
a fcuL lsus in vle(lle noasLre sl unde ne-am aa dac nu
ar lng nol. 8eecLnd asupra ceea ce uumnezeu a
fcuL penLru mlne m umllesLe sl m a[uL s m conecLez
cu uumnezeu la un nlvel mal profund. re(ul a fosL de[a
pluL. Lu sunL acum llber in lsus. Llber s lubesc, llber pen-
Lru a servl sl llber penLru a-ml srbLorl lerLarea.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
ln vremurl de rzbol, mul(l l sl-au daL vla(a penLru
valorlle in care credeau. nol il numlm erol. ?eshua, sln-
gurul u al lul uumnezeu, esLe cel mal mare erou. Ll sl-a
daL vla(a de bun vole ca pre( de rscumprare nu doar
penLru o (ar, cl penLru inLreaga lume."
LllzabeLh L. vander Meulen
TIA TIA I C I C ?... ?...
ue mulLe orl in lme, lnfracLorll reallzeaz blleLe de
rscumprare foloslnd decupa[e dln zlare, asLfel incL
exper(ll leglsLl s nu le poaL ldenLlca scrlsul. LxlsL o
apllca(le onllne dlsLracLlv penLru crearea unor asLfel de
blleLe de rs-cumprare, pe care o puLe(l gsl la adresa:
h%%!266"an#m3#,%e#3"g63 (LlsLarea acesLul slLe esLe doar
de dragul dlsLrac(lel sl nu ofer scrlerea in mod real a
unor blleLe de rscumprare, in cazul in care exlsL vreo
ndolal!)
,
LEGTURA CU VIAA TA
nol nu alocm suclenL ump penLru a reallza valoarea
vle(llor noasLre. nol nu sunL nesemnlcauvl. MoarLea lul
lsus pe cruce esLe personallzaL aLuncl cnd ne dm
seama c Ll l-a daL vla(a penLru ecare dlnLre nol. Am
fosL salva(l de la un Lral plln de vln sl nl s-a oferlL un scop
de a exlsLa.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
LxlsL o mul(lme de lme sl cr(l ce abordeaz
sublecLul rplrllor. ulscuLa(l despre preferln(ele voasLre.
uescrle(l cum crede(l c v-a(l slm(l dac a(l rpl(l
penLru rscumprare. Ce a(l slm(l dac a(l rs-
cumpra(l sl ellbera(l?
VERSETUL CHEIE
Ccl llul omulul n-a venlL s l se slu[easc, cl Ll s slu-
[easc ;l s-l dea vlaa rscumprare penLru mull!"
(Marcu 10:43, nL1).
RUGCIUNE RUGCIUNE
1aL Ceresc, nlmenl in afar de lsus nu m-ar puLea
aduce la 1lne. l(l mul(umesc penLru c nl l-al oferlL pe lsus
sl penLru c al accepLaL rscumparea daL de Ll penLru ca
eu s poL Lrl.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
,
,
PATRUZECI SI PATRU
I"$" e"#e... caabil ") ne
"chimbe %ie#ile
vla(a lul lsus imparLe Llmpul pe dln dou. Calendarul
nosLru msoar Llmpul in func(le de nasLerea Sa. Chlar sl
coliii care prefer s foloseasc i.e.n sl e.n (inalnLea
erel noasLre sl era noasLr) in loc de i.Pr. sl d.Pr. (inalnLe
de PrlsLos sl dup PrlsLos) fac acesL lucru consLlenLlznd
fap-Lul c era noasLr" incepe cu vla(a lul PrlsLos. lsus
schlmb LoLul......................................................................
un fragmenL dlnLr-o predlc aLrlbulL lul !ames Allen
lrancls descrle incepuLurlle umlle ale lul lsus, care a
schlmbaL in cele dln urm eLernlLaLea:
A fosL nscuL inLr-un saL obscur, ca lnd copllul unul
(ran. A crescuL inLr-un alL saL, unde a lucraL inLr-un
aLeller de tmplrie pn cnd a impllnlL 30 de anl. Apol,
Llmp de Lrel anl, a fosL un predlcaLor lLlneranL.
nlclodaL nu a scrls vreo carLe. nlclodaL nu a avuL un
blrou. nlclodaL nu a avuL o famllle sau o cas a Lul. nu a
fcuL vreo faculLaLe. nu a LrlL inLr-un oras mare. nlclodaL
nu a clLorlL la 200 mlle deprLare de locul in care a fosL
nscuL. nu a fcuL nlclunul dln lucrurlle care inso(esc, de
oblcel, mre(la. nu S-a avuL decL pe Slne.
lsus avea doar 33 de anl aLuncl cnd valul oplnlel pub-
llce s-a inLors impoLrlva Sa. rleLenll lul au fuglL. unul dln-
Lre el L-a LrdaL.
A fosL predaL dusmanllor Sl sl a LrecuL prln baL[ocura
unul proces. A fosL plronlL pe o cruce inLre dol Llharl. ln
Llmp ce era pe moarLe, clll Sl au parlaL penLru halnele
Sale, slngura proprleLaLe pe care o avusese pe pmnL.
Cnd a murlL, a fosL pus inLr-un mormnL imprumuLaL, dln
mlla unul prleLen.
uouzecl de secole au LrecuL de aLuncl, lar Ll esLe asLzl
gura cenLral a rasel umane. Lu spun blne, fr s
gresesc, c LoaLe armaLele care au mrslulL vreodaL,
LoaLe oLele marlne care au navlgaL vreodaL, LoaLe par-
lamenLele care au exlsLaL vreodaL, Lo(l regll care au dom-
nlL vreodaL - LoaLe puse impreun - nu au afecLaL vla(a
omulul pe acesL pmnL la fel de mulL precum acesL sueL
unlc, sollLar.
lnLr-un arLlcol dln revlsLa 1lme, romanclerul 8eynolds
reL a remarcaL: Ar neceslLa un eforL mulL prea mare ca
s puLem nega fapLul c cea mal puLernlc gur, nu
numal dln acesLe dou mllenll, cl dln LoaL lsLorla omenlrll
- a fosL llsus dln nazareL." Cnd lum in conslderare LoaLe
acesLe deLalll dln vla(a Sa - una scurL de apoxlmaLlv 34
de anl - lmpacLul pe care a reuslL s il alb esLe ulmlLor."
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
CndesLe-Le numal: llecare promlslune pe care a
fcuL-o uumnezeu isl gsesLe impllnlrea in lsus. uumnezeu
nu ne d doar har, Ll nl-L d pe lsus, uomnul harulul. uac
exlsL pace, ea se a doar in lsus, rln(ul cll. Chlar sl
vla(a inssl se gsesLe in lnvlerea sl vla(a Lul.....................
CresLlnlsmul nu esLe chlar aLL de compllcaL. . el esLe
lsus." - !onl Lareckson 1ada
TIA TIA I C I C ?... ?...
... c nu conLeaz clne esLl, de unde esLl sau ce al
fcuL; lsus vrea s-(l schlmbe vla(a?
...c nu Lrece o zl fr lsus s Le cheme, s Le lubeasc
sl s e pregLlL s Le ghldeze?
. . . nu exlsL nlmlc prea mare penLru lsus s nu se
poaL ocupa de el sl nlmlc prea mlc penLru ca Lul s nu il
pese de el?
... c zllele mele cele mal bune iml amlnLesc fapLul c
lsus esLe cu mlne sl zllele mele cele mal rele iml amlnLesc
c Ll nu m-a ulLaL?
... c lsus esLe cu Llne acum?
LEGTURA CU VIAA TA
l-al permls lul lsus s-(l schlmbe vla(a? Care esLe aspec-
Lul dln vla(a La in care al seslzaL o schlmbare? Care esLe lu-
crul penLru care vel conunua s Le rogl?
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
vorbl(l despre schlmbare. ue ce esLe ea dlcll? ue ce
oamenll l se opun? LxlsL schlmbrl pozluve? Ce up de
schlmbare ne ofer lsus?
VERSETUL CHEIE
venll la Mlne, Lol cel Lrudll ;l impovral, ;l Lu v
vol da odlhn." (MaLel 11:28).
RUGCIUNE RUGCIUNE
lsuse, nlmenl nu mal esLe ca 1lne. A[uL-m s-ml
amlnLesc asLa as(zl sl s-l rmn credlnclos penLru LoL-
deauna.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
,
PATRUZECI SI CINCI
I"$" e"#e...#angibil
1e-al slm(lL vreodaL [enaL?
ueconecLaL?
8uslnaL?
I-3- $1# -+3)e =B#)e a# 4e)#0=<
Al avuL vreodaL o repuLa(le proasL?
Al spus ceva greslL?
l-al dorlL s murlL?
I-3- $1# -+3)e =B#)e a# 4e)#0=<
Al fosL vreodaL dlspre(ulL?
1raLaL cu llps de pollLe(e?
lgnoraL?
I-3- $1# -+3)e =B#)e a# 4e)#0=<
1e-al puLea slm(l resplns, ins nu esu.
Al puLea umbla fr nlclo (lnL, dar nu esu plerduL.
Al puLea dlspre(ul ceea ce al fcuL, dar vla(a La nu s-a Ler-
mlnaL.
Aprople-Le de lsus cu incredere. Ll Le asLeapL.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
Alexandru, Cezar, Carol sl cu mlne am fondaL lmperll.
lns pe ce ne-am bazaL crea(llle genlulul nosLru? e for(a
pur. lsus PrlsLos l-a fondaL lmperlul pe o baz de
dragosLe sl chlar sl n acesL momenL, mllloane de oamenl
ar murl penLru Ll."- napoleon 8onaparLe.
TIA TIA I C I C ?... ?...
MaLel a daL o peLrecere penLru prleLenll lul ce
colecLau Laxe sl al(l oamenl cu o repuLa(le noLorle penLru
ca el s-l poaL cunoasLe pe lsus. Chlar dac llderll re-
llglosl il dlspre(ulau pe el sl pe prleLenll lul, MaLel sLla c
lsus l-ar priml. MaLel a renun(aL la o mare avere nan-
clar penLru a alLurl de lsus sl a csLlga accepLul Lul,
bog(le splrlLual sl o mlslune in vla(.
LEGTURA CU VIAA TA
LxlsL ceva ce Le (lne deparLe de lsus? Mul(l le-ar spune
cu incredere alLora c lsus esLe abordabll, in Llmp ce in
prlvaL s-ar Leme c lsus l-ar puLea resplnge. l-(l Llmp
s-l mul(umesLl lul lsus penLru c esLe inLoLdeauna acolo
pen-Lru Llne sau roag-L s-(l lerLe orlce indolal asupra
acesLul fapL.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
e o scar de la 1-10 (10 = foarLe abordabll), cL de
abordabll crezl c esLe lsus? Au exlsLaL momenLe in vla(a
La cnd al rspuns in mod dlferlL? Ce a deLermlnaL
aceasL schlmbare?
VERSETUL CHEIE
Pe cnd $edea I#)# la ma#0 n ca#0 ia% c a) *eni%
m)l9ime de *ame$i $i !c%$i $i a) $e-)% la ma# c) El $i
c) )cenicii L)i3
Fa"i#eii a) *-)% l)c")l ace#%a $i a) -i# )cenicil" L)i2
5Pen%") ce mnnc n*9%")l *#%") c) *ame$ii $i c)
!c%$ii/44
(MaLel 9:10, 11, nL1)
RUGCIUNE RUGCIUNE
lsus, l mul(umesc penLru c esLl acceslbll in orlce
momenL sl in orlce slLua(le.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
SECIUNEA J;
D3"ul sfnt e-0e<<<
PATRUZECI SI SASE

D$hul sfnt e"#e...
D$mne'e$
!eremy Lln, plvoLul echlpel new ?ork knlcks dln
sezonul 2011-2012, a absolvlL unlverslLaLea Parvard. lm-
preslonanL. ue asemenea, el sl-a incepuL carlera in
echlpa de bascheL al Parvard-ulul. un fapL ns lmpre-
slonanL. Cel pu(ln, asLa fusese prerea celor de la n8A in
zlua in care Lln nu a fosL selecLaL, spulberndu-l asLfel
orlce vls de a [uca bascheL profeslonlsL. uar, in slnea lul,
el a refuzaL s renun(e, a munclL dln greu sl a reuslL s e
luaL de cLre o echip de NBA.
ln acesL Llmp, a [ucaL foarLe rar sl sl-a peLrecuL cea mal
mare parLe dln prlmul an prlvlnd [ocul de pe banc, ins
in cel de-al dollea an in care fusese in echlpa a Lrela, lul
!e-remy l-a surs norocul. 1lmp de dou lunl de sezon, in
callLaLe de membru al echlpel knlcks, Lln a avuL posl-
blllLaLea s [oace dln cauza lezlunllor alLor [ucLorl.
Lln a fosL lmpreslonanL. Ll l-a condus pe knlcks la sapLe
vlcLorll in serle, a furaL LlLlurlle zlarelor de scandal dln
new ?ork sl a csLlgaL lnlmlle fanllor sl lublLorllor de bas-
cheL dln inLreaga lume. Se nsLea LlnsanlLy".
Cu ce era el dlferlL?", s-au inLrebaL reporLerll de radlo
sl Lelevlzlune sl dlferlLele personallL(l. 1oaL lumea se in-
Lreba cum puLuse un necunoscuL s Lreac de la obscurl-
LaLe la glorle aLL de repede. ln mod evldenL, Lln avea
LalenL. ue ce nu observase nlmenl pn atunci? anLerlor?
Acelasl lucru poaLe spus despre uuhul SfnL, cel de-
al Lrellea membru al SnLel 1relml. ueslgur, aceasL com-
para(le esLe un plc exageraL, lar !eremy Lln, un adevraL
credlnclos in lsus, s-ar cuLremura la ldeea de a comparaL
cu uuhul SfnL. uar exlsL o paralel lnLeresanL.
u(lnl, se pare, i acord uuhulul SfnL mal mulL
credlL, ins uuhul esLe o parLe a 1rlnlL(ll, care rezulL in
sLaLusul dlvln. ml poL lmaglna reporLerll inLrebnd:
ofLlm? D3"3' Sf)0 e-0e D3()e7e39D..........................
S aruncm o prlvlre asupra caracLerlsLlcllor uuhulul:
Ll sLle LoaLe lucrurlle (1 CorlnLenl 2:11)
Ll esLe prezenL preLuLlndenl (salmul 139:7-10)
Ll esLe aLoLpuLernlc (8omanl 13:19)
Ll esLe eLern (Lvrel 9:14)
1oaLe callL(lle l lndlc dlvlnlLaLea. l doar penLru a fa-
ce acesL lucrum exLrem de clar, in lapLe 3:1-4, uuhul
SfnL esLe numlL chlar uumnezeu. lar acesLa esLe, un fapL
ulmlLor. ln Manualul noulul cresLln, Max Anders scrle:
uuhul SfnL nu esLe fervoarea rellgloas sau o aLlLudlne
dreapL. Ll esLe uumnezeu. ue oblcel sL la baza vle(ll
noasLre splrlLuale, (lnnd lucrurlle la un loc. uar Ll nu
esLe cu nlmlc mal pu(ln necesar decL gravlLa(la inssl.
lr ele, LoLul s-ar desLrma."............................................
!eremy Lln a avuL momenLul lul glorlos n mass-medla,
dar parlez c uuhul SfnL l-ar puLea lua de deparLe.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
uac nu crede(l ce ne inva( 8lblla despre uuhul
SfnL puLe(l ob(lne o no(lune greslL asupra uuhulul
SfnL, creznd c Ll nu esLe o persoan real sl nlcl
uumnezeu.
uLe(l confuz cu prlvlre la increderea in cuvlnLele
8lbllel, penLru c 8lblla ll LraLeaz ca pe o persoan sl ca
lnd uumnezeu.
,
v-a(l puLea plerde capaclLaLea de a v increde in Ll in
vla(a de zl cu zl penLru c nu v-a(l da seama c Ll esLe acolo
penLru a v a[uLa.
v-a(l puLea plerde acea pace care vlne dln credln(a c
Ll esLe acolo, c ne poaLe a[uLa sl c vrea s o fac. " - Max
Anders
TIA TIA I C I C ?... ?...
Mlllard Lrlckson a scrls: uuhulul SfnL, lnd pe deplln
dlvln, Lrebule s l se acorde aceeasl onoare sl acelasl
respecLul ca sl cel oferlL 1aLlul sl llulul. LsLe necesar s l
ne inchlnm in acelasl mod in care o facem in fa(a Lor. Ll
nu ar Lrebul s e conslderaL lnferlor in nlclun sens in
compara(le cu Cel uol, cu LoaLe c rolul Su poaLe
uneorl subordonaL Lor. "
LEGTURA CU VIAA TA
uuhul SfnL ne vorbesLe sl ne cluzesLe. Cum de des-
curcl in posLura de asculLLor? ll po(l auzl vorblnd? l 1e
supul?
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
mprLsl(l ce credea(l pn acum despre uuhul SfnL.
Cum te schlmb acum gndlrea La? Cum poaLe Ll o mal
mare parLe dln vla(a La?
VERSETUL CHEIE
nva-m s fac vola 1a, ccl 1u e;Ll uumnezeul
meu. uuhul 1u cel bun s m cluzeasc pe calea cea
dreapL!" (salmul 143:10).
RUGCIUNE RUGCIUNE
uuhule SfnL, l(l mul(umesc c sllulesLl in mlne.
vreau s 1e urmez sl s asculL de 1lne in orlce mod poslbll.
A[uL-m s fac asLa azl.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
, ,
PATRUZECI SI SAPTE
Duhul Sfnt D$h...ne d) $#e!e
C7:8D4 D5!6 ';>' &';>D4 &' :'5!:%!$04O 6 %0D&! 16>:'-
.D4D0 &';0.6 %75840%!> =0 !4 %!8!%0>#?047: ;!4'L %':06?'4' 4D0
&' 16>:'?06':' ;D6> 5!0 &'.:!$# 50605'O D';0.D:L 8'6>:D
7 8':(7:5!6?# 78A5#L 7 16.:020:' !&'%E!># ';>' 6'%';!:#O
6;# 7 5D4?05' &' 7!5'60 ;D8:!E0'?D0';% %D 7 16>:'-
?06':' *I0%# =0 5'6>!4# :'&D;# ;!D 06'G0;>'6>#L &D8# %D5
:'0';' &06 ;0>'VD:04' &' D57:L 8:'%D5 www.failblog.org.
ND 8D>'5 ;8D6' !%'4!=0 4D%:D &';8:' E0!?! 67!;>:#
;80:0>D!4#L %'4 8D?06 6D !=! ! 06>'6?076!> DD56'I'DO
R75!60 jNcc ;8D6': 0 &!%# DD/D4 C'4D0 %' ! 16E0!> 8'
I;D; &06>:' %'0 57:p0 47%D0'<>' 16 E70L C'4 %' ! 16E0!> 8'
H:0;>7; I;D; &06 57:p0 E! 16E0! <0 >:D8D:04' E7!;>:' 5D-
:0>7!:'L &06 8:0%06! DD/D4D0 S#DL %!:' 47%D0'<>' 16
E70O_ ZNLT[O DD/D4 S("6> 6' &# E0!?# =0 6' &# 8D>':'! &' !
>:#0 8'6>:D DD56'I'DO D' (!8>L &!%# 6' 4D#5 &D8# %'
;8D6' !%';> E':;'>L !%'4!=0 DD/ %!:' LV! 16E0!> 8' I;D; &06
57:?0 ';>' &0;8760$04 8'6>:D 670L &' !;'5'6'!O W7FJ ED
6D >:#0';% &' 7$0%'0 %D !%';> >08 &' 16?'4'.':'O CD5 !:
!:#>! E0!?! 5'! &!%# != * 58D>':60%0> 8' &'8406 &' %#>:'
DD56'I'DK
Ce'e de (a# %*- )e a,a0 cum e-0e D3"3' '3# D3()e7e3
+,e!0#0 - )e $(+30e,)#cea-c;
PD>':'! &' ! !;0;>! V 8'6>:D ! !:#>! =0 ! 87E';A &';8:'
&:!.7;>'! 4D0 I;D; ZF!8>' cNj[
PD>':'! &' ! ;':E0 Zc C7:06>'60 cdNc[
PD>':'! &' ! 6' :D.! ZR75!6 jNdh[
PD>':'! &' ! &'8#=0 787I0?0! ;80:0>D!4# ZM!>'0 cdNdj[
A%'!;># 40;># 5# (!%' ;# :'!40I'I %# &';'7:0 0.67: %''!
%' DD56'I'D (!%' %D E0!?! 5'!L 8'6>:D %# ';>' *' 7
8:7E7%!:', fie 7 06>050&!:'O E;>' 5!0 D=7: ;# D:5'I !4>'
!%>0E0>#?0 %:'=>06' 5!0 ;0.D:'._ D!: 5!0 ;0.D:' 8'6>:D %0-
6' ;!D 8'6>:D %'K R'8D>!?0! 5'!K ND E:'!D s 80':& 8D-
>':'! DD/D4D0 S("6>O
DD8# %' I;D; ! 87;A> =0 ! (7;> 0;80A> 16 &'=':>L LD%! !
;%:0; %# I;D; ;V! 16>7:; 16 G!404''!L 158D>':60%0> &' %#>:'
DD/D4 S("6>O 6 %0D&! 7$7;'400 *I0%' =0 ;80:0>D!4' 06%:'-
&0$04'L DD/D4 4D0 DD56'I'D LV! 158D>':60%0> 8' I;D; ;#
;4D2'!;%#O A: * (7;> :'I76!$04 %! I;D; ;#V=0 0! 7 E!%!6?# &'
&7D# ;#8>#5"6 ;!D %'4 8D?06 7 I0 ;!D &7D#O 6 ;%/05$L E4
! ;4D20>L 16>#:0> &' DD/D4 S("6>O
Circulase o poveste ntr-un ziar din Kentucky cu ceva
ani n urm, despre un om care ncercase din rsputeri
s-i porneasc maina. Dup o inspecie mai am-
nunit, a descoperit c cineva i furase motorul! Vestea
bun pentru credincioi, este c Duhul lui Dumnezeu nu
pleac nicieri.
DD/D4 S("6> ';>' .!>! ;# 6' &'! 8D>':' 8:'%D5 D6
57>7:O T7> %' >:'$D0' %! 670 ;# (!%'5 ';>' ;# &#5 &:D5D4
E0'?047: 67!;>:' ;80:0>D!4' =0 ;# *5 &0;8D=0 ;#VL D:5#5 8'
DD56'I'D 16 A58 %' 6' %76&D%'O
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
B0;':0%! >058D:0' ;V! 6#;%D> 16>:VD6 5'&0D %D E:#20V
>7!:'L I'0L I'0?'L %D4>D:0 =0 E!:0!>' :'40.00 ;80:0>D!4'O N70 6D
6' %76(:D6>#5 %D 6050% 67DO N70 6D 6' %76(:D6>#5 %D
6050% &06 %' DD/D4 S("6> !4 4D0 DD56'I'D 6D 87!>' &'-
8#=0._ V D!6 K05$!44
TIA TIA I C I C ?... ?...
8omanl 6:6-8 sl 1 CorlnLenl 3:1-4 dezvlule dou mo-
durl de a ne Lrl vla(a cresLln. una esLe s m allmenLa(l
de cLre proprllle noasLre gndurl sl dorln(e, cealalL de
uuhul lul uumnezeu. ln Llmp ce uumnezeu a ctigat
bLlla penLru sueLele celor care l vor urma, bLlla
penLru mln(lle sl Lrupurlle brba(llor sl femellor - chlar sl
ale cresLlnllor - conLlnu. ln func(le de momenLul in care
ne-am oferlL vle(lle lul lsus, ne rmn Lo(l acel anl
anLerlorl de oblcelurl axaLe pe saLlsfacerea nevollor sl a
dorln(elor noasLre proprll. uuhul SfnL lucreaz la
schlmbarea aces-Lora, asLfel incL s e in momenLul de
fa( in concordan( cu vola lul uumnezeu penLru vle(lle
noasLre...dar esLe o bLlle. vesLea bun esLe c, asa
cum uumnezeu a csLlgaL mulLe lnlml penLru eLernlLaLe,
Ll poaLe csLlga bLlllle clip de clip. .......................
uuhul lul uumnezeu ne va da LoaL puLerea de care
avem nevole, dar Lrebule s-L urmm penLru asLa.
LEGTURA CU VIAA TA
ln comenLarlul su dln 8omanl, 8ruce 8arLon ofer nlsLe
sfaLurl excelenLe cu prlvlre la cum s-l permlLem uuhulul
SfnL s ne mputerniceasc vle(lle:
8uga(l-v penLru o mal mare deschldere sl capaclLaLe
de reac(le la orlenLrlle oferlLe de uuhul SfnL.
Smerl(l-v in mod consLlenL inalnLea lul uumnezeu,
asLfel incL s nu m prea mndrll s ne schlmbm.
U#0a1#@4 'a C34)03' '3# D3()e7e3 +e)0,3 O,#e)0a,e
Supune(l-v in cazul in care ave(l o dlrec(le clar, asuel
incL mlscrlle noasLre vllLoare vor sporl ghldrlle oferlLe
de uuhul SfnL. (nu are prea mulL sens s conducem o
masln parcaL!)
Cnd a fosL ulLlma daL cnd v-a(l rugaL asa cum a
fcuL lsus, lle ca vola 1a, nu a Mea, s se fac."
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
Care sunL acele lucrurl sau aspecLe dln vla(a La, care
doar par lmposlbll de schlmbaL? Ce s-ar inLmpl, dac
ai putea, cu ajutorul lul uumnezeu sl al uuhul Su, al
puLea s incepl s le schlmbl?
VERSETUL CHEIE
Cl vol vel prlml o puLere, cnd Se va cobori uuhul
SfnL pesLe vol, ;l-Ml vel marLorl in lerusallm, in LoaL
ludeea, in Samarla ;l pn la marglnlle pmnLu-
lul."a(lapLe 1:8,nL1).a
RUGCIUNE RUGCIUNE
DD/D4 S("6>L i mulumesc 8'6>:D !4'.':04' 8' %!:'
m0 4' &#:D0'=>0L 8'6>:D 06E0>!?0! T! &' ! T' D:5! %408# &'
%408#O A2D>#V5# ;# T' !4'. !;>#I0L 16>:'!.! I0O................
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
PATRUZECI SI OPT

D$hul Sfnt...")l)"l$ie"#e *n
in#e!io!$l no"#!$
Am probleme cu spaiul. Fie c mi in rsuarea ntr-
un efort de a m face mic de tot ntr-un lift aglomerat
sau c m dau napoi cnd cineva vorbete prea
apropape de mine, am nevoie de spaiu. Pot spune exact
momentul n care mi-am dat seama prima oar c am
probleme de proximitate: cnd mi-am fcut RMN-ul. Acel
tub al teroarei, o mainrie aparent simpl, m-a pus la
grele ncercri timp de 30 minute n interior i pentru
nc ali 20 de ani de atunci. Din fericire, progresele teh-
nologiei ofer acum posibilitatea de a face RMN-uri n
spaiu deschis, dar experiena aceea m-a nvat multe
despre rugciune.
enLru un Llp care lubesLe spa(lul deschls, eu sunL, de
fapL, recunoscLor penLru fapLul c uuhul SfnL nu esLe
deparLe. uuhul esLe aLaL de aproape incL se a in
lnLerlorul ecrul credlnclos. ALL de aproape. ln mo-
menLul in care devll credlnclos, un semn se rldlc la fe-
reasLra sueLulul Lu exalLanL: CcupaL". uecl, care esLe
avanLa[ul de a avea uuhul lul uumnezeu slslulnd in ln-
Lerlorul nosLru? unul ar sansa de a-L avea pe
uumnezeu s ne ghldeze vle(lle. Lfesenl 3 spune c nol
Lrebule s m umplu(l de uuhul lul uumnezeu, ceea ce
inseamn s m conLrola(l de uuhul Su. Cu alLe cuvlnLe,
nol Lrebule s-L asculLm pe uumnezeu sl s Lrlm sub
lnuen(a Lul, mal degrab decL sub a noasLr. 8ruce
8arLon scrle: Asa cum un om beaL esLe lnuen(aL de
alcool, la fel sl un credlnclos ar Lrebul s e conLrolaL de
uuhul SfnL. Cu LoaLe acesLea, exlsL nlsLe dlferen(e lm-
porLanLe.
Cmul beaL isl plerde conLrolul de slne, in Llmp ce uuhul
il d credlnclosulul auLo-conLrolul. Cmul beaL are o fe-
rlclre arLlclal, care nu dureaz, in Llmp ce credlnclosul
plln de uuhul SfnL are o bucurle profund in uomnul.
Camenll be(l fac lucrurl sLuplde care il rnesc pe cellal(l sl
le aduc ruine, dar credlnclosll pllnl de splrlL il a[uL pe
cellal(l sl Lrlesc pentru a-I aduce slav lui Dumnezeu."
AsLa esLe de fapL o oporLunlLaLe ulmlLoare. uln pcaLe,
de mulLe orl, nol renun(m la impllnlrea vle(ll splrlLuale in
favoarea saLlsfac(lel Lemporare. AsLa e scuza mea, cel pu-
(ln.
uln ferlclre, acesLa esLe inc un exemplu al bunL(ll lul
uumnezeu. uuhul Su SfnL rmne mereu in nol. AuLorul
Chuck Swlndoll scrle c noul 1esLamenL nu ofer nlclo ln-
dlca(le asupra fapLulul c uuhul SfnL ar abandona vreo-
daL un credlnclos. Ll subllnlaz fapLul c, aLuncl cnd
aposLolll il provoac pe credlnclosl s Lrlasc vle(l pllne
de uumnezeu, acesL lucru are scopul de a-l aduce slav lul
uumnezeu. nu a exlsLaL nlclun lndlclu referlLor la fapLul c
el sl-ar puLuL plerde uuhul dac nu ar fcuL acesL
lucru. rezen(a permanenL a uuhulul SfnL in vla(a
LuLuror credlnclosllor esLe garanLaL de rspunsul 1aLlul
la rug-clunea lul PrlsLos: l Lu vol ruga pe 1aLl, ;l Ll v
va da un alL MngleLor, care s rmn cu vol in
veac." (loan 14:16). nu exlsL condl(ll sau excep(ll de la
aceasL promlslune."
,
,
,
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
Slluirea uelL(ll in oamenl! AsLa esLe, in oplnla
mea, cresLlnlsmul, sl nlclun om nu a experlmenLaL in mod
corecL puLerea credln(el cresune pn cnd nu a recunos-
cuL acesL lucru ca lnd ca o reallLaLe vle penLru Slne.
Crlce alLceva esLe prellmlnar acesLul fapL." - A.W. 1ozer.
TIA TIA I C I C ?... ?...
rofesorul sl poeLul Calvln Mlller, scrle: uumnezeu
nu-l rsfa( copll cu o ucenlcle vesel, asLfel incL aces-
Lla s poaL inoLa in exLaz splrlLual inLre moarLe sl con-
versle. uumnezeu esLe un urulLor, ins Ll nu ne d fe-
rlclrea. Ll ne ofer rscumprarea, adlc securlLaLea, dra-
gosLea, vlcLorla sl loculrea splrlLulul nosLru de cLre uu-
hul SfnL. l ferlclrea esLe rspunsul nosLru la darurlle
Sale."
LEGTURA CU VIAA TA
Al slm(lL vreodaL acel lmpuls lnLerlor de a spune sau
face ceva? Spune-I "SaluLare" uuhulul SfnL. A Lrl o
vla( plln de uuhul SfnL inseamn s asculLm
indemnurlle lul uumnezeu. unll sus(ln c acesLea nu sunL
inLoLdeauna de la uumnezeu. uar dac acesLea ofer o
oporLunlLaLe de a face sau spune ceva care-l va incura[a
pe oamenl sau s-l aduc pe oamenl la lsus, aLuncl aces-
La esLe un bun lndlclu c e de la uumnezeu.
Crede(l acesL lucru aLuncl cnd uuhul lul uumnezeu v
va sollclLa in aceasL spLmn.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
ulscuLa(l despre lmpllca(llle de a avea un splrlL vlu, o
for( a blnelul eLern, Lrlnd in lnLerlorul vosLru. ovesu(l
despre cum crede(l c a lucraL Ll in vle(lle voasLre. Spune(l
despre modurlle in care, cel mal probabll, L-a(l impledlcaL
s v ofere a[uLor.
VERSETUL CHEIE
uup ce s-au rugaL el, s-a cuLremuraL locul unde erau
adunal, Lol s-au umpluL de uuhul SfnL ;l vesLeau Cu-
vnLul lul uumnezeu cu indrzneal." (lapLe 04:31).
RUGCIUNE RUGCIUNE
uuhul SfnL, i mul(umesc c esLl in permanen( in
vla(a mea. uac ar dup mlne, ml-as lsaL deoparLe
slnele neasculLLor cu mulL ump in urm. l(l mulLumesc
penLru c sLal sl m a[u(l s inv( ce inseamn s l supus.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
PATRUZECI SI NOU+

D$hul sfnt...ne $!ific)
urlcarea arglnLulul consum foarLe mulL ump. La
neceslL mal mulLe runde de lLrare a maLerlalelor lmpure
in ump ce arglnLul esLe inclzlL la LemperaLurl exLraor-
dlnare. ue ecare daL, lmpurlL(lle sunL ellmlnaLe pn
cnd, in cele dln urm, arglnLarul aLlnge un asemenea
nlvel al purlL(ll incL i poi vedea reexla in arglnL.
uuhul SfnL face acelasl lucru penLru nol, cu excep(la
fapLulul c uuhul vrea s-l vad reec(la lul PrlsLos in
vle(lle noasLre.
uuhul SfnL esLe numlL pe bun drepLaLe Sfnt, avnd
in vedere c una dlnLre acLlvlL(lle Sale prlnclpale esLe de
a ne purlca sl de a ne cur(l, sau de a ne sn(l. ln 1
CorlnLenl 6 sl 1lL 3, aposLolul avel descrle acesL lucru ca
lnd procesul lul uumnezeu de a ne spla sl a ne reinnol.
AcesL fapL sun chlar plcuL, de parc purlcarea noasLr
ar la fel de slmpl ca sl splaLul halnelor. SeLa(l clclul,
nlvelul apel, LemperaLura el, aduga(l deLergenL sl ap-
sa(l SLarL. 1relzecl-patruzeci mlnuLe mal Lrzlu, aparaLul
produce halne curaLe.
uln pcaLe, nu esLe la fel de usor cu vle(lle noasLre. ue
mulLe orl, uuhul SfnL ne spal sl lar ne spal. uneorl, Ll
ne permlLe s ne udm slngurl penLru a faclllLa procesul
de reinnolre, alLeorl Ll ne spal de mn penLru a scoaLe
peLele incp(naLe.
uac a(l fosL vreodaL frusLra(l de fapLul c nu reusl(l
s cresLe(l la raLa dorlL sau deoarece conunua(l s v
poLlcnl(l in aceleasl modurl, nu sunLe(l slngurll. avel a
sLrlgaL sl el: Ccl nu ;Llu ce fac: nu fac ce vreau, cl fac ce
ursc." (8omanl 7:13, nL1). uln ferlclre, uuhul SfnL nu
ne d deoparLe de parc am nlsLe plese de imbr-
cmlnLe fr nlclo sans de a ne mal cur(a vreodaL.
n schimb, El continu s ne modeleze i s ne mo-
deleze pn cnd lum forma i imaginea lui Isus.
Provocarea st uneori n faptul c turnarea i conturarea
se face mpotriva voinei noastre. Dac simii cldura
aprnd n vieile voastre, atunci ncepei s recunoatei
n asta faptul c Dumnezeu lucreaz. V solicit cumva
Dumnezeu s incepei un anumit lucru sau s ncetai s
facei ceva? Ascultai i respectai ce vi se cere. Va face
mai mult dect un nou program de splare la main.
uuhul SfnL esLe pur, ccl Ll esLe uuhul SfnL. Ll esLe
in(elepL, ccl esLe uuhul in(elepclunll. Ll esLe adevraL, ccl
esLe uuhul adevrulul. Ll esLe precum lsus, ccl esLe uuhul
lul PrlsLos. Ll esLe ca 1aLl, ccl esLe uuhul 1aLlul. Ll vrea
s e uomnul vle(ll Lale sl s Le posede, asuel incL s nu
mal l la comanda mlculul vas pe care navlghezl. Al puLea
un pasager la bord sau un om dln echlpa[, dar cu slgu-
ran( nu vel mal la conducere. AlLclneva esLe acum la
comanda navel."- A. W. 1ozer
VERSETUL CHEIE
,
TIA TIA I C I C ?... ?...
ln Llmp ce uuhul SfnL ne purlc, Ll ne Lransform,
meLamorfozndu-ne in asemnarea cu PrlsLos. verbul in
greac meLamorphomal inseamn a Lransforma sl
reprezlnL locul de unde se Lrage cuvnLul meLamorfoz.
8omanl 12:2 uLlllzeaz forma verbulul, spunnd c
urmeaz ca nol s m Lransforma(l.. 2 CorlnLenl 3:18
folosesLe, de asemea-nea, acesL verb, spunnd c vom
Lransforma(l (meLa-morfoza(l) in lmaglnea lul PrlsLos.
LEGTURA CU VIAA TA
8oag-L pe uumnezeu s i(l purlce vla(a. nu surprlns
aLuncl cnd (l se va rspunde la rugclune. rocesul nu
esLe inLoLdeauna plcuL, ins rezulLaLul merlL LoL eforLul.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
Ce ar insemna s l absoluL purlcaL de LoaLe gresellle
pe care le-al fcuL vreodaL? oaLe crezuL o asuel de
promlslune? Cum? oaLe un cresun s cread asLa?
VERSETUL CHEIE
Zlc, dar: umblal crmull de uuhul ;l nu impllnll
pofLele rll pmnLe;Ll." (CalaLenl 3:16, nL1).
RUGCIUNE RUGCIUNE
CerceLeaz-m, uumnezeule, ;l cunoa;Le-ml lnlma!
lncearc-m ;l cunoa;Le-ml gndurlle! vezl dac sunL pe
o cale rea, ;l du-m pe calea ve;nlclel!" [LuaL de la uavld
dln salmul 139:23,24.]
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
CINCIZECI
D$hul sfnt...ne ofe!) l$c!$!i
nu exlsL aLel in vlzulnele vulpllor sau in sllle de clas
in umpul examenelor nale. uln ferlclre, uumnezeu esLe
real, lar Ll ne face darurl LuLuror celor care cred. Cu LoaLe
acesLea, nlcky Cumbel clarlc: Lu nu cred c
uumnezeu va rspunde rugclunll elevulul care sl-a pre-
daL LesLul sl s-a rugaL: " l, uoamne ca arlsul s e ca-
plLala Angllel!" uumnezeu esLe mllosLlv, dar Ll nu rea-
ran[eaz geograa.
uar uumnezeu chlar ofer darurl. uuhul SfnL il d
ecrul credlnclos cel pu(ln un dar splrlLual, o ablllLaLe
speclal, in scopul de a consollda blserlca. ue mulLe orl,
aceasLa esLe in concordan( cu ablllL(lle zlce ale unel
persoane zlce, ins nu inLoLdeauna. Am un prleLen care
esLe cel mal lefLln om de pe planeL" (cuvlnLele lul, nu
ale mele). Ll nu va chelLul banl pe nlmlc. uar el are darul
splrlLual de a oferl. uesLul de des sl cu mulL genero-
zlLaLe, el ofer banl oamenllor sau organlza(lllor care-L
slu[esc pe uumnezeu.
uarurlle splrlLuale sunL abordaLe in 3 pasa[e-chele dln
8lbllr, ce acoper paLru cr(l: CorlnLenl 1, 8omanl, Lfesenl
sl eLru 1. enLru c iml place mncarea, iml amlnLesc in-
LoLdeauna de acesLe cr(l. avel vorbesLe despre acesL
sublecL in Lrel dlnLre cr(lle sale, lar eLru inLr-una dlnLre
ele.
Ia0 ac3( c0e4a d#) #de#'e@c"e#e a-3+,a ace-03# -3b#ec0;
- LxlsL mulLe darurl, dar LoaLe acesLea sunL oferlLe de
cLre uuhul SfnL.
- rln lnLermedlul acesLor darurl, nol formm un slngur
Lrup, ce ne permlLe s func(lonm lnLerdependenL.
- LxlsL o dlferen( inLre darurlle uuhulul" sl "rod al
uuhulul". uarurlle ldenLlc ceea ce facem nol, lar rodul
ne dezvlule caracLerul.
- LxlsL o dlferen( inLre ablllL(lle naLurale, dobndlLe
sl cele splrlLuale.
- MulLe darurl splrlLuale sunL, de asemenea, sl cerln(e.
ue exemplu, unll oamenl poL avea darul de a oferl, servl
sl evanghellza sl in acelasl ump LuLuror credlnclosllor ll se
cere s ofere, s serveasc sl s-sl imprLseasc credln(a.
- 1rebule s pracucm, sLudlem sl s ne dezvolLm
darurlle.
1uLuror ne plac darurlle, in speclal s le prlmlm. lns
darurlle splrlLuale sunL cele pe care le ntrebuinm ca
s-l a[uLm pe cellal(l. Ml-am urmrlL lca foloslndu-sl
darurlle de incura[are sl de mlesLrle asLzl, in Llmp ce-l
fcea bunlcll el mal mulLe cadourl. Rspunsul bunlcll el a
fosL LoL ce-l Lrebula lcel mele ca s sLle c exlsL o
valoare in foloslrea darurllor noasLre penLru a-i slu[l pe
cellal(l. Lvalueaz ce cadourl (l-a oferlL uuhul SfnL sl
roag-Le penLru clarlcarea lor dac esLe necesar. La
aceasL rugclune esLe mulL mal probabll s fle se
rspund decL sLudenLulul care isl dorlse ca arlsul s le
caplLala Angllel. nu sunL slgur ce dar splrlLual a avuL
elevul respecLlv, dar s sperm ca a fosL mlla pro-
fesorulul su.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
enLru c darurlle noasLre ne poarL in lume sl s ne
fac s m parLlclpan(l la vla(, descoperlrea lor esLe una
dlnLre sarclnlle cele mal lmporLanLe cu care se confrunL
ecare dlnLre nol." - LllzabeLh C'Connor
TIA TIA I C I C ?... ?...
8lblla nu ofer o llsL denlLlv a darurllor splrlLuale.
uouzecl dlnLre ele sunL men(lonaLe pe nume sl au Len-
dln(a de a se impr(l in Lrel caLegorll generale.
- uarurlle de conducere servesc blserlcll in rolurl
publlce, cum ar pasLor-inv(Lor sau evanghellsL.
- uarurlle de servlcll aslgur puLere sl suporL penLru
func(la de ansamblu a blserlcll, in domenll precum ospl-
LallLaLe, incura[are, servlre, oferlre sl credln(.
- uarurlle mlraculoase sunL foloslLe de uumnezeu
penLru a-l demonsLra puLerea in fa(a alLora.
LEGTURA CU VIAA TA
l-al ldenLlcaL darul splrlLual? lnLreab-l pe pasLorul
Lu dac blserlca voasLr ofer un LesL penLru darurlle
splrlLuale. lnLreba(l-v prleLenll dln blserlc ce darurl
cred el c a(l puLea avea. Ce arll v pasloneaz? Care v
aduc bucurle?
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
Care sunL cele mal marl darurl ce (l-au fosL oferlLe de
cLre o alL persoan? Care crezl sunL cele mal marl darurl
oferlLe de uumnezeu? uar cele oferlLe personal de cLre
uumnezeu? Cum poL comparaLe darurlle de la cellal(l sl
cele de la uumnezeu?
VERSETUL CHEIE
Ca nl;Le bunl lspravnlcl al harulul felurlL al lul uum-
nezeu, ecare dln vol s slu[easc alLora dup darul pe
care l-a prlmlL." (1 eLru 4:10, nL1).
RUGCIUNE RUGCIUNE
uumnezeule, a[uL-m s-ml ldenLlc sl s-ml folo-
sesc darurlle penLru a 1e servl sl a 1e onora.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
,
CINCIZECI SI UNU
D$hul sfnt...ne a)!)
uac ave(l sub 20 de anl, nu cunoasLe(l o lume llpslL
de punglle Zlploc. ln urm cu douzecl de anl, reclamele
de la 1v (sl da, aveam Lelevlzoare color aLuncl), ne-au
ulmlL cu cea mal recenL Lehnologle de aLuncl - punglle
penLru sandwlch Zlploc. ln sfrslL era poslbll s psLrm
prospe(lmeaaa(iaaroma sandwich-ului ) Crede-m, era
mare lucru. Am LesLaL aceasL Leorle cu o llusLrare in
Llmp ce vorbeam penLru un grup de LlnereL. n Llmp ce
incercam s prezlnL felul in care uuhul SfnL ne aslgur
rela(la noasLr cu PrlsLos, ml-am pus marele meu seL de
chel ntr-o pung Zlploc, am pus slglllul de slguran( sl
am incepuL s zgudul vlolenL punga cu susul in [os,
incercnd s rup slglllul sl s cad chelle. nu aveam nlclo
sans. Acel slglllu era lncredlbll de solld sl (lnea chelle in
slguran(. 2 Corln-Lenl 1:22 spune c Hristos ne-a ;l
peceLlulL ;l ne-a pus in lnlm arvuna uuhulul." eceLea
uuhulul SfnL lmpllc slguran(, auLenLlclLaLe sl drepLul
de proprleLaLe. uuhul esLe garan(la lul uumnezeu c
mnLulrea noasLr esLe aslguraL. Slglllul Lul nu poaLe
rupL nlclodaL.
Coresponden(a inreglsLraL ne furnlzeaz un exem-
plu bun al concepLulul de slguran( in eLansare. Cnd
inreglsLrm un pllc, acesLa nu numal c o s e slgllaL cu
aLen(le, dar apol Llmbrele posLale sunL apllcaLe de un
anumlL numr de orl pesLe marglnlle slglllulul penLru a
deLecLa orlce incercare de manlpulare a acesLula. uoar
dol oamenl poL rupe slglllul in mod leglLlm, desLlnaLarul
sau expedlLorul (in cazul in care pllcul a[unge inapol la
el).
ln cazul credlnclosllor, uumnezeu esLe LxpedlLorul,
uumnezeu esLe desunaLarul sl uumnezeu esLe Cel care
face slgllarea."
uuhul SfnL esLe promlslunea lul uumnezeu c Ll i
va respecLa ecare promlslune. lndlferenL de sLaLuLul
rela(lllor Lale, locurllor de munc sau a pozl(lel nan-
clare, poi s te odihneti in fapLul c uumnezeu i ofer
o rela(le slgur, una care esLe peceLlulL de uuhul SfnL.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
vla(a esLe neslgur sl ar Lrebul s spunem:" uac
uomnul permlLe." Cu LoaLe acesLea, puLem Lrl in slgu-
ran(, penLru c avem promlslunlle lul uumnezeu in ml-
nlle noasLre sl uuhul lul uumnezeu in lnlmlle noasLre." -
8oberL Morgan
TIA TIA I C I C ?... ?...
ln anuchlLaLe, oamenll foloseau slgllll penLru a conrma
auLenuclLaLea unul documenL (vezl leremla 32:10). Arhe-
ologll au descoperlL pesLe 1.200 de slgllll dln perloada
vechlulul 1esLamenL.
LEGTURA CU VIAA TA
1e chlnul s crezl c uumnezeu esLe acolo penLru une?
uneorl avem nevole doar de o lmaglne sau de un slmbol
penLru a ne reamlnu ceea ce e adevraL.
D'V! 4D6.D4 I04'0L (#V?0 A58 8'6>:D ! .#;0 %"> 5!0 5D4>'
4D%:D:0 87;0$04' %' >'V!: !2D>! ;# 'E0&'6?0'I0 (!8>D4 %# :'4!?0!
8' %!:' 7 !0 %D DD56'I'D ';>' D6! ;0.D:#O I!># %">'E! >:DV
%D:0 %!:' >'V!: !2D>! ;# 16%'80N
Y A>D6%0 %"6& 1?0 06%/0I0 (':57!:D4 2!%/'>'0L (# %! !%';>
4D%:D ;#V?0 :'!506>'!;%# &' (!8>D4 %# DD56'I'D >' 8:7-
>'2'IO
Y C"6& 8D0 !405'6>' 16 :'%080'6>' &06 84!;A%L ."6&'=>'V
>' 4! %D5 DD56'I'D 1?0 7(':# 8:7>'%?0'.
Y C"6& 1?0 4'.0 D6 8!6>7(L 5D4?D5'=>'VI 4D0 DD56'I'D
8'6>:D %# >' 8:7>'2'!I#.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
C' 4D%:D:0 &06 E0!?! >! 1?0 7(':# ;'%D:0>!>'K L! %' !8'4'!I#
5D4?0 7!5'60 8'6>:D ;0.D:!6?! 47:K CD5 ';>' &0(':0> &!:D4
4D0 DD56'I'D &' ;0.D:!6?#K
VERSETUL CHEIE
0 E70L &D8# %' !p0 !DI0> CDE"6>D4 !&'E#:D4D0 ZEE!6-
./'40! 5"6>D0:00 E7!;>:'[L !p0 %:'ID> 16 E4 <0 !p0 (7;> 8'-
%'>4D0p0 %D DD/D4 S("6> %!:' (D;';' (#.#&D0>. ZE(';'60
cNceL M';!2[O
RUGCIUNE RUGCIUNE
D:!.# DD56'I'D4'L DD/D4 T#D %'4 S("6> ';>' D6 !;>('4
&' %!&7DO M0V!0 &!> >7> %' !5 6'E70'O A2D>#V5# ;# >:#0';%
%76=A'6AI"6& (!8>D4 %# :'4!?0! 5'! %D T06' ';>' 16 ;0.DV
:!6?#O A2D>#V5# ;# 5# %76%'6>:'I 5!0 5D4> 8' !&'E#:D4
&06 B0$40'L &'%"> 8' 506%0D604' &0!E74D4D0O
C*)0#)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)!
CINCIZECI SI DOI
D$hul sfnt ..."e !oag)
en#!$ noi
Eram complet depit de situaie. Era primul meu an
ca profesor la o coal public i nu aveam niciun pic de
experien, nici curriculum, niciun mentor i niciun
indiciu despre ce ar trebuit s fac. Aveam, n schimb,
sperana specic tinerilor, aa c am luat o bucat
imens de foaie din dulapul cu materiale pentru pro-
fesori, pe care am scris: SE CAUT cu litere mari de
tipar n partea de sus a foii. Apoi am inceput s scriu sub
ecare dintre aceste litere, cu o caset de bifare n faa
ecruia, urmtoarele cuvinte: Dragoste, Bucurie, Pace,
Rbdare, Bunvoin, Buntate, Credin, Blndee,
Autocontrol. Nu aveam voie s aez versete din Biblie
pe perei - nu explicit, cel puin ns am fost capabil s
listez roadele Duhului din Galateni 5:22, 23 n acest
mod subtil. A fost o modalitate de a-mi aminti s m
concentrez asupra Duhului lui Dumnezeu de-a lungul
ntregii zile, n timp ce ncercam s captez atenia unor
elevi ale cror gnduri rtceau n timpul primei mele
lecii..
Au fosL aLL de mulLe d(l in umpul prlmulul meu an de
predare in care am slm(lL c sunL copleslL sl llpslL de orlce
capaclL(l. ue mulLe orl, dln dlsperare, m ulLam la semnul
de pe pereLele ca la un mod de a-L lmplora pe uumnezeu
penLru a[uLor. nu sLlam penLru ce s m rog, sl nu
reuseam s zlc nlmlc in afar de: Ahhhhhh!" uln ferlclre,
uuhul lul uumnezeu a preluaL conLrolul sl, in conforml-
LaLe cu 8omanl 8:26, 27, S-a rugaL in numele meu. uuhul
SfnL ne cunoasLe mulL mal blne decL ne cunoas-Lem
nol inslne. Ll sLle exacL de ce avem nevole, aLuncl cnd
avem nevole sl cum s Se roage penLru acesLe lucrurl.
Lsu inLr-un loc dlcll sau esu compleL nedumerlL asupra
urmLorulul pas pe care s-l facl? lnLoarce-Le cLre uum-
nezeu sl ofer-I lnlma La. lar aLuncl cnd nu sLll penLru ce
s Le rogl, spune-l lul uumnezeu c nu-(l gsesu cuvlnLele
sl c al nevole de a[uLorul Lul. l apol asLeapL. Las-L pe
uuhul SfnL s se roage in numele Lu.
Semnul meu cu Se caut" a daL sLarLul unor con-
versa(ll cu c(lva elevl in Llmpul anulul, dar ml-a amlnLlL
mereu de ceea ce mi doream: mal mulL pace sl cl-
uzlre dln parLea uomnulul. Chlar am slm(lL puLerea sl
prezen(a lul uumnezeu in vla(a mea sl m rog ca sl Lu s
slm(l la fel. l-(l Llmp acum s Le concenLrezl asupra lul
uumnezeu sl s Le odlhnesLl in prezen(a Lul.
CITAT CHEIE CITAT CHEIE
CallLaLea splrlLual a unel rugclunl nu esLe deLerml-
naL de lnLenslLaLea sa, cl de cLre orlglnea sa. ln evaluarea
unel rugclunl, ar Lrebul s ne inLrebm clne face rugcl-
unea - lnlmlle noasLre deLermlnaLe sau uuhul SfnL? uac
rugclunea provlne de la uuhul SfnL, aLuncl lupLa poaLe
frumoas sl mlnunaL, dar dac sunLem vlcume ale pro-
prlllor noasLre dorln(e suprainclzlLe, rugclunea noasLr
poaLe la fel de reasc ca sl orlce alL acL." - A.W. 1ozer
TIA TIA I C I C ?... ?...
Max Lucado ne amlnLesLe c uuhul SfnL esLe
prezen(a lul uumnezeu in vle(lle noasLre, conLlnund
munca incepuL de cLre lsus. uuhul SfnL ne a[uL in Lrel
dlrec(ll- in lnLerlor (prln oferlrea roadelor uuhulul, Ca-
laLenl 3:22- 24), in sus (prln ruga penLru nol, 8omanl
8:26) sl exLerlor (prln umplerea lnlmllor noasLre cu
dragosLea lul uumnezeu, 8omanl 3:5)."
,
LEGTURA CU VIAA TA
ln loc de a Le ruga penLru ceva sau penLru clneva,
rml nemlscaL. AsculL. Ce spune uumnezeu? l-(l Llmp
s-I mulumesti lul uumnezeu penLru ceea ce face Ll in
vla(a La. Mul(umesLe-I lul uumnezeu c esLe cu Llne.
lnchele cu sl mal mulL llnlsLe.
DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE DISCUIE N GRUPURI RESTRNSE
ulscuLa(l de ce ave(l incredere sau indolal despre
fapLul c uuhul SfnL se roag penLru vol. Ar face acesL
lucru vreo dlferen( in vla(a voasLr? ln ce fel?
VERSETUL CHEIE
i LoL asLfel ;l uuhul ne a[uL in slblclunea noasLr:
ccl nu ;Llm cum Lrebule s ne rugm. uar insu;l uuhul
ml[loce;Le penLru nol cu susplne negrlLe..........................
l Cel ce cerceLeaz lnlmlle ;Lle care esLe nzulna
uuhulul, penLru c Ll ml[loce;Le penLru snl dup vola
lul uumnezeu." (8omanl 8:26, 27, Mesa[)
RUGCIUNE RUGCIUNE
Sfntule Duh, l(l ofer zlua de asLzl le. 1u tii de ce
am nevole sl cum s 1e rogl. lnal(-m pn la 1aLl,
penLru ca Ll s e glorlcaL prln mlne.
C*)2)3@1# ,3!c#3)ea;
A(#)< D
C$!!ic$l$m de Idei
Cum s folosii cele ! motive pentru a crede ntr-un
grup sau o clas
OPIUNEA G; STUDIU DE CERCETARE (4-8 spLmnl)
CerceLare ump de 4-8 spLmnl asupra inLregll cr(l
SelecLa(l 1-2 caplLole dln ecare sublecL:
8lblla, uumnezeu, lsus PrlsLos, uuhul SfnL
-SAu-
S03d#3 0#(+ de J@N -+0()# +e 3) -#)!3, -3b#ec0;
8lblla, uumnezeu, lsus PrlsLos, uuhul SfnL
OPIUNEA H; STUDIU TRIMESTRIAL BGH -+0()#C
12 spLmnl de sLudlu asupra inLregll cr(l
SelecLa(l Lrel caplLole despre 8lblle
SelecLa(l Lrel caplLole despre uumnezeu
SelecLa(l Lrel caplLole despre lsus
SelecLa(l Lrel caplLole despre uuhul SfnL
- SAu-
12 spLmnl de sLudlu pe un slngur sublecL
12 spLmnl despre uumnezeu
12 spLmnl despre 8lblle
12 spLmnl despre lsus
GH -+0()# de-+,e I-3- /# D3"3' Sf)0 BL@N ca+#0*'e
d#) I-3- /# J@L d#) D3"3' Sf)0C
OPIUNEA I; STUDIU PE DURATA UNUI AN NTREG BKH
-+0()#C
SLudla(l un caplLol in ecare spLmn
Lec#ie "ablon
F#eca,e 'ec1#e a,e K e'e(e)0e CHEIE;
3 mlnuLe: lnLmplna(l
3 mlnuLe: ueschlde(l
10 mlnuLe: SLudla(l
20 mlnuLe: ulscuLa(l
10 mlnuLe: Apllca(l
ldel penLru ecare sec(lune in parLe
NTMPINAI
Obiectiv: ue a-l a[uLa pe oamenll s se aseze sl s
soclallzeze inLre el. ermlLe(l oamenllor s se amesLece
unll cu cellal(l. lnvlLa(l c(lva membrl al grupulul s
imprLseasc un puncL culmlnanL sau o provocare dln
ulLlma spLmn. lace(l anun(url perLlnenLe fa( de
grup. !uca(l un [oc de Llp s-ne-cunoasLem-mal-blne, in
genul Ce al prefera?" (lolosl(l orlce puncL ca s pornl(l
o dlscu(le)
DESCHIDEI
Obiectiv2 ue a-l a[uLa pe oamenl s se conecLeze cu
sublecLul
ln prealabll, anallza(l lec(la sl venl(l cu o inLrebare provo-
caLoare penLru a-l deLermlna pe oamenl s vorbeasc.
(ue exemplu, in caplLolul 1: LsLe poslbll ca lsus s
pus la indolal valldlLaLea 8lbllel?" sau Cum puLem sLl
ce slm(ea lsus despre 8lblle?")
une(l o inLrebare de Llp AdevraL / lals, bazaL pe
acesL sublecL, penLru a-l face pe oamenl s vorbeasc.
(ue ex-emplu, penLru caplLolul 1 : AdevraL sau lals:
LsLe greslL s avem indolell cu prlvlre la 8lblle?" sau
AdevraL sau lals: LsLe snLos s avem indolell cu
prlvlre la 8lblle?) uLlllza(l Cl1A1uL CPLlL ca sl caLa-
llzaLor penLru dlscu(ll (ue exemplu, penLru caplLolul 1:
8oberL Parrls spune: _______. SunLe(l sau nu de
acord? ue ce da, de ce nu?")
STUDIAI
Obiec'*2 8uga(l-l pe oamenl s anallzeze maLerlalul de
sLudlu sl s alb 8lblllle preguLe.
Clu(l con(lnuLul prlnclpal al caplLolulul sl cere(l feedback
une(l-l pe oamenl s cauLe sl s clLeasc
VERSETUL CHEIE;
lnLreba(l cum are legLur verseLul cu con(lnuLul capl-
Lolulul.
Aduga(l parLea cu 1lAl C dln caplLol. Cere(l feeback
sl lnLeresa(l-v dac are clneva ceva supllmenLar de zls
cu referlre la sublecL
DISCUTAI
Obiectiv: A[uLa(l-l pe oamenl s dezbaL sublecLul sl
modul in care acesLa are legLur cu vla(a lor
ln func(le de mrlmea grupulul / clasel, puLe(l face
acesL lucru ca sl un slngur grup sau il puLe(l impr(l in
grupurl mal mlcl. uac ave(l zece sau mal mulLe per-
soane, se recomand impr(lrea in mal mulLe grupurl.
uLlllza(l sec(lunlle ulSCull ln C8uu8l 8LS18nSL i
LLC1u8A Cu vlAA 1A penLru a faclllLa conversa(la.
, ,
APLICAI
Obiec'*2 A[uLa(l-l pe oamenl s se conecLeze cu sublecLul
8mne(l in grupurl mlcl sau readuna(l-v ca un grup
mare
lmprLsl(l puncLele esen(lale dln lec(le
lmprLsl(l un mod in care acesLe inv(Lurl il va a[uLa pe
ecare in parLe s le apllce in vla(a lor.
(Sec(lunea LLC1u8A Cu vlAA 1A Le va a[uLa in acesL
sens)
Rugai-v unul pentru altul
U0#'#7a1# ce'e KH (*0#4e - c,e7#= /# ce'e >KH de (*d3,#
de a c,e/0e $(+,e3)=
llecare persoan va pleca dup ecare sedln( de sLudlu
cu un nou mouv de a crede.
lns, adaug poslblllLaLea ca membrll grupulul s poaL
lnclude o ldee proprle cu prlvlre la modallL(lle de
cresLere splrlLual in umpul spLmnll in grupul sau
clasa lor.
Leciile vor psLra cele 3 elemenLe-chele, lar in Llmpul ul-
Llmulul elemenL (ALlCAl), membrll grupulul vor ra-
porLa modul in care ldeea lor de cresLere splrlLual a
mers. Apol, ca o concluzle, LoaL lumea va alege ce ldee
de cresLere splrlLual vor incerca in spLmna urm-
Loare.
ModallL(l de selecLare de ldel:
Llderul grupulul alege o ldee
Llderul alege 2-3 ldel, lar membrll aleg una dlnLre ele. ln
ecare spLmn, o persoan dlferlL dln grup alege
una sau mal mulLe ldel penLru ca grupul s le incerce.
llecare persoan isl alege proprla ldee (e Ck dac mal
mulL de o slngur persoan alege aceeasl ldee).