Sunteți pe pagina 1din 12

APEX Team International

Anul 2014, Numrul 3


Nouti legislative
Cuprins:
Modii!ri aduse "odului
#is!al $i "odului de
Pro!edur #is!al
%otr&re "E' -
transeruri ( non-
transeruri
intra!omunitare
Noi reglementri )rivind
v&n*area terenurilor
e+travilane
#ondul de mediu )entru
de$euri de am,ala-e (
anvelo)e ( uleiuri
.am,ursarea T/A !tre
nere*ideni din aara 0E
.eglementri noi )rivind
aso!iaiile $i undaiile
Nouti )rivind asigurrile
)entru $oma-
Modii!ri ale legislaiei
)rivind *ilierii
Alte nouti is!ale
Ne!esitatea do!umentrii
)oliti!ilor !onta,ile ale
so!ietii
1!utirea a)li!at
veniturilor o,inute de
nere*ideni din dividende
.edire!ionarea a 22 din
im)o*itul )e venit
3edu!ti,ilitatea
!4eltuielilor !u do,&n*ile
"adourile oerite !u
o!a*ia sr,torilor de
Pa$te
Ar4ivarea do!umentelor
anului 2013
"ursurile de 5n!4idere ale
lunii martie 2014
Agenda lunii a)rilie 2014
Indi!atori so!iali
6 2014 APEX Team International
7d8 3a!ia 9:, 1e!tor 2
7u!ure$ti - 0200:1
.omania
Teleon; < 40 =0> 31 ?0@ 2A3@
#a+; < 40 =0> 31 ?09 AA3@
E-mail; oi!eBa)e+-team8ro
ORDONAN DE URGEN nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru !difi"area #i "!$
p%etarea un!r a"te n!rati&e #i a%te 'suri fis"a%-bu(etare )*O 1+1,2014-
Crdonana adu!e modii!ri "odului #is!al $i "odului de Pro!edur #is!al8
/ )re*entm mai -os )rin!i)alele modii!ri8
CODU. /01CA.
0p!2itu% pe pr!fit
3enituri neip!2abi%e
1unt e+!luse de la a)li!area regimului avora,il 4oldingurilor, introdus 5n!e)&nd !u 1 ianuarie 2014,
so!ietile !are nu au re*idena 5ntr-un stat !u !are .om&nia a 5n!4eiat o !onvenie de evitare a
du,lei im)uneri8
Astel, veniturile o,inute de )ersoane -uridi!e re*idente 5ntr-un stat !u !are .om&nia nu are 5n!4eD
iat !onvenie de evitare a du,lei im)uneri, din v&n*area( !esionarea titlurilor de )arti!i)are deinuD
te la )ersoane -uridi!e rom&ne, sunt venituri im)o*a,ile 5n .om&nia8
0p!2it pe &enit
Crdonana introdu!e )osi,ilitatea !ontri,ua,ililor(aso!ierilor r )ersonalitate -uridi! !are desD
$oar a!tiviti agri!ole determin&nd venitul im)o*a,il )e ,a*a normelor de venit $i !are dein suD
)raee 5n lo!aliti dierite, de a alege lo!alitatea(lo!alitile unde vor ,enei!ia de 5n!adrarea 5n
limitele veniturilor neim)o*a,ile )rev*ute )entru ie!are gru) de )roduse8
0p!2itu% pe &enituri%e nere2iden4i%!r
Prevederile legislaiei 0niunii Euro)ene sunt a)li!a,ile $i 5n relaiile .om&niei !u statele !u !are
0niunea Euro)ean a 5n!4eiat a!orduri de sta,ilire a unor msuri e!4ivalente a!estor )revederi8
Pro!edura restituirii im)o*itelor !u reinere la surs a ost eliminat din "odul #is!al $i )reluat 5n
!adrul "odului de )ro!edur is!al, 5n vederea asigurrii unui !adru unitar 5n !eea !e )rive$te resD
tituirea im)o*itelor !u reinere la surs8
C modii!are im)ortant este eliminarea o,ligaiei )ltitorului de venit de a de)une de!laraii re!tiiD
!ative )entru im)o*itul )e venit restituit !tre nere*ideni8 A!e$tia )ot regulari*a sumele restituite
)rin ra)ortare la o,ligaii is!ale !urente de a!ela$i ti)8 Pltitorii de venit au o,ligaia de a !ore!ta
de!laraiile inormative !ores)un*toare regulari*rilor ee!tuate8 En situaia 5n !are )ltitorii de veD
nit nu mai e+ist, restituirea im)o*itului reinut 5n )lus se )oate a!e de !tre organul is!al !om)eD
tent8
5a6a pe &a%!area ad'u(at'
N!u% re(i de 53A pentru ser&i"ii%e de te%e"!uni"a4ii7 radi!difu2iune #i te%e&i2iu$
ne7 pre"u #i pentru ser&i"ii%e furni2ate pe "a%e e%e"tr!ni"'7 ap%i"abi% 8n"ep9nd "u 1
ianuarie 201+
Modii!rile alinia* legislaia rom&neas! !u noua legislaie 0E, !are intr 5n vigoare la 1 ianuarie
20198 Astel, 5n!e)&nd !u 1 ianuarie 2019, a!este servi!ii devin im)o*a,ile la lo!ul unde ,enei!iaD
rul este sta,ilit sau 5$i are re*idena o,i$nuit, 5n !a*ul servi!iilor )restate !tre )ersoane neim)oD
*a,ile =e+; )ersoane i*i!e>8 Astel se va a)li!a !ota de T/A din ara 5n !are este sta,ilit ,enei!iaD
rul8
Pentru a evita 5nregistrarea 5n s!o)uri de T/A a )restatorilor de astel de servi!ii 5n ie!are 1tat
Mem,ru 5n !are este sta,ilit ,enei!iarul servi!iilor, legislaia )revede )osi,ilitatea a)li!rii regimului
Fmini-g4i$eu uni!G8 Astel, )restatorii sta,ilii 5n "omunitate vor !ole!ta T/A !u !ota a)li!a,il 5n
1tatul Mem,ru 5n !are este sta,ilit ,enei!iarul, r a i ne!esar 5nregistrarea 5n a!este 1tate
Mem,re, de!lararea $i )lata T/A ee!tu&ndu-se 5n 1tatul Mem,ru 5n !are este sta,ilit )restatorul8
#urni*orii sta,ilii 5n aara "omunitii !are )restea* astel de servi!ii )entru )ersoane neim)o*a,iD
le din 0niunea Euro)ean vor i o,ligai s se 5nregistre*e 5ntr-un singur 1tat Mem,ru )entru de!laD
rarea $i )lata T/A )entru a!este servi!ii, !ores)un*tor !otei de T/A a)li!a,ile 5n ie!are 1tat
Mem,ru 5n !are sunt sta,ilii ,enei!iarii8
En !a*ul a)li!rii sistemului Fmini-g4i$eu uni!G, )restatorii vor de)une trimestrial o de!laraie s)e!iaD
l de T/A )entru toate a!este servi!ii )restate !tre )ersoane neim)o*a,ile sta,ilite 5n 0niunea
Euro)ean8
Ob%i(a4ii 53A sup%ientare ipuse prin de"i2ii a "'r!r e6e"utare este suspendat'
C,ligaiile T/A su)limentare im)use la nivelul !ontri,ua,ililor 5n tim)ul ins)e!iilor is!ale )rin de!iD
*ii a !ror e+e!utare este sus)endat de !tre instanele de -ude!at nu tre,uie luate 5n !onsideraD
re )e )ar!ursul 5ntregii )erioade 5n !are e+e!utarea a!estor de!i*ii este sus)endat, la !al!ulul
)o*iiei de T/A de )lat ( re!u)erat a !ontri,ua,ilului8 A!este sume vor i in!luse 5n de!ontul de
Pagina 2
Ne:s%etter
6 2014 APEX Team International
T/A aerent )erioadei is!ale 5n !are a 5n!etat sus)endarea e+e!utrii de!i*iilor8
Depunerea 8nt9r2iat' a de"%ara4ii%!r pe pr!pria r'spundere pentru ap%i"area ta6'rii in&er$
se pentru a";i2i4ii de ener(ie e%e"tri"'
En !a*ul livrrilor de energie ele!tri!, 5n situaia 5n !are !um)rtorii nu au transmis )&n la data de 10
de!em,rie 2013 de!laraiile )e )ro)ria rs)undere organelor is!ale !om)etente, a!estea )ot i transmise
ulterior, 5ns nu mai t&r*iu de 31 martie 20148 A!este de!laraii )e )ro)ria rs)undere sunt vala,ile )entru
toate a!4i*iiile ee!tuate )e )ar!ursul anului !alendaristi! 5n !are sunt de)use8
Prevederile menionate mai sus sunt a)li!a,ile $i )entru !um)rtorii !are au o,inut li!ena de urni*are
a energiei ele!tri!e 5n )erioada 10 de!em,rie 2013 31 de!em,rie 20138
#urni*orii de energie ele!tri! nu ar tre,ui s a)li!e ta+area invers da!, 5n momentul livrrii, ,enei!iarii
nu igurea* 5n GHista )ersoanelor im)o*a,ile !are au de)us de!laraiile )e )ro)ria rs)undereG, dis)oni,iD
l )e site-ul ANA#8 "u toate a!estea, 5n !a*ul de)unerii !u 5nt&r*iere a de!laraiilor, urni*orul )oate emite
a!turi de !ore!ie 5n vederea a)li!rii ta+rii inverse, la soli!itarea ,enei!iarului8
CODU. DE <ROCEDUR /01CA.
Certifi"area de"%ara4ii%!r fis"a%e
"ertii!area de!laraiilor anuale is!ale de !tre un !onsultant is!al autori*at devine o)ional, 5n!e)&nd
!u data 2? e,ruarie 2014, elimin&ndu-se astel o,ligativitatea !ertii!rii de!laraiilor anuale !u termen de
de)unere 29 martie 20148
Pentru !a !ertii!area s ie valid, !onsultantul is!al tre,uie s ie mem,ru a!tiv 5n .egistrul !onsultaniD
lor is!ali $i al so!ietilor de !onsultan is!al8
"ertii!area de!laraiilor is!ale va re)re*enta un !riteriu de evaluare 5n anali*a de ris! ee!tuat de orgaD
nul is!al 5n s!o)ul sele!trii !ontri,ua,ililor )entru ins)e!ia is!al8
D!b9n2i de 8nt9r2iere
En!e)&nd !u 1 martie 2014, do,&n*ile )entru )lata !u 5nt&r*iere a o,ligaiilor is!ale se redu! la 070=> pe
2i de 8nt9r2iere =de la 0,042>8 Nivelul )enalitilor de 5nt&r*iere se menine la 0,022 )e *i de 5nt&r*iD
ere8 Astel, 5n )re*ent, la nivel !umulat, se datorea* 0,092 )e ie!are *i de 5nt&r*iere la )lata o,ligaiilor
is!ale8
Pentru simularea nivelului do,&n*ilor $i )enalitilor de 5nt&r*iere )utei olosi !al!ulatorul de do,&n*i $i
)enaliti de )e site-ul III8a)e+-team8ro8
1e"retu% fis"a%
C !om)letare a ost adus 5n !eea !e )rive$te transmiterea inormaiilor reeritoare la situaia is!al a
unui !ontri,ua,il de !tre organele is!ale !tre ori!e soli!itant, !u a!ordul s!ris al !ontri,ua,ilului8 P&n
5n )re*ent, a!este ti)uri de inormaii erau transmise doar !tre autoriti8
*i?%!a"e de pr!b'
Crdonana introdu!e )revederi )rivind mi-loa!ele de )ro, !are serves! la !onstatarea unei stri de a)t
is!ale8 1unt in!luse 5n a!east !ategorie 5nregistrri audio-video, date $i inormaii alate 5n ori!e mediu
de sto!are, )re!um $i alte mi-loa!e de )ro, !are nu sunt inter*ise de lege8 Totodat, )entru determinaD
rea strii de a)t organele is!ale )ot )ro!eda la ee!tuarea !ontroalelor !urente, o)erative $i ino)inate,
sau !ontroale temati!e8
1";ib aut!at de inf!ra4ii
En vederea reali*rii s!4im,ului automat de inormaii !u administraiile is!ale din 1tatele Mem,re 0E,
!ontri,ua,ilii !are )ltes! nere*idenilor sume de natura veniturilor din mun!, remuneraii )ltite adminisD
tratorilor $i altor )ersoane asimilate a!estora, venituri de natura )roduselor de asigurare de via $i )ensii,
vor de)une o de!laraie )rivind a!este venituri )ltite )&n la s&r$itul lunii e,ruarie a anului !urent )entru
anul )re!edent8
"ontri,ua,ilii re*ideni ai altor state mem,re 0E !are o,in venituri din )ro)rieti imo,iliare situate 5n .oD
m&nia au o,ligaia de a de)une o de!laraie )rivind a!este venituri reali*ate, )&n 5n 29 mai al anului !uD
rent, )entru anul )re!edent8
En a!est sens, unitile administrativ teritoriale au o,ligaia de a transmite organelor is!ale din !adrul
ANA# inormaii !u )rivire la ,unurile imo,ile deinute de re*ideni ai altor state mem,re 0E alate )e teriD
toriul res)e!tivei uniti teritoriale8 .e*idenii statelor mem,re 0E !are au do,&ndit un ,un imo,il 5n .oD
m&nia )&n la 2? e,ruarie 2014 vor de)une de!laraia anterior menionat )&n la data de 30 iunie 20148
Ob%i(a4ia de en4i!nare a date%!r de identifi"are a "!nsu%tan4i%!r fis"a%i7 audit!ri%!r finan$
"iari7 e6per4i%!r 8n "uprinsu% d!"uente%!r senate de a"e#tia
"onorm noilor reglementri, ori de !&te ori !ontri,ua,ilul de)une la organul is!al un do!ument semnat
de !tre o )ersoan i*i! sau -uridi! !are e+er!it a!tiviti s)e!ii!e unei )roesii reglementate
=!onsultan is!al, audit inan!iar, e+)erti* !onta,il, evaluare>, do!umentul tre,uie s !onin 5n mod
o,ligatoriu datele de identii!are ale )ersoanei 5n !au*8
C!ntribuabi%i ina"ti&i
Este modii!at !ondiia reeritoare la a!4itarea o,ligaiilor is!ale )entru rea!tivarea unui !ontri,ua,il deD
!larat ina!tiv, )rin ne5nregistrarea o,ligaiilor is!ale restante8
P&n la modii!rile aduse, )entru rea!tivare, !ontri,ua,ilii tre,uiau s 5$i 5nde)lineas! toate o,ligaiile
de )lat8 En a!est sens se sta,iles! msuri avora,ile )entru !ontri,ua,ilii ina!tivi !are )ot ,enei!ia de
e$alonarea la )lata o,ligaiilor is!ale, a!e$tia av&nd a!um )osi,ilitatea o,inerii rea!tivrii8
<r!"edura pri&ind desf'#urarea "!ntr!a%e%!r antifraud'
A ost introdus un nou titlu 5n vederea sta,ilirii )ro!edurii des$urrii !ontrolului o)erativ $i ino)inat,
av&nd dre)t s!o) asigurarea unei ,une un!ionaliti $i ei!iene a 3ire!iei Jenerale Antiraud #is!al8
1ele!tarea !ontri,ua,ililor )entru ins)e!ia is!al
Este introdus !on!e)tul de anali*a de ris!, )ro!edur )e ,a*a !reia se ee!tuea* sele!tarea !ontri,uaD
,ililor !e urmea* a i su)u$i ins)e!iei is!ale8 Astel, anali*a de ris! )resu)une identii!area ris!urilor de
nede!larare, evaluare $i gestionare a !reanelor is!ale8
Certifi"area
de"%ara4ii%!r
fis"a%e
a de&enit
!p4i!na%'
Pagina 3
Ne:s%etter
6 2014 APEX Team International
1tin(erea !b%i(a4ii%!r fis"a%e prin p%at' sau "!pensare
1unt aduse !larii!ri 5n !eea !e )rive$te situaia o,ligaiilor is!ale 5n !a*ul 5n !are )ro!edura de e+e!utaD
re silit este sus)endat8 Astel, ori!e )li ee!tuate de de,itori alai 5n a!east situaie nu se distri,uie si
nu vor stinge o,ligaiile is!ale 5ns!rise 5n titlurile e+e!utorii aerente )ro!edurii de e+e!utare silit sus)enD
dat8 A!este de,ite vor )utea i stinse numai la soli!itarea e+)res a !ontri,ua,ililor8
C!pensarea "rean4e%!r fis"a%e
"odul de Pro!edur #is!al )revedea ! e+igi,ilitatea 5n s!o)ul !om)ensrii !reanelor !ontri,ua,ililor
re)re*ent&nd sume de restituit o !onstituie data de)unerii !ererii de restituire8 En !a*ul nede)unerii a!estor
!ereri nu se )utea reali*a automat !om)ensarea datoriilor $i !reanelor is!ale re*ult&nd do,&n*i $i )enaliD
ti de 5nt&r*iere )entru sumele ne!om)ensate8
Prin noile )revederi se modii! momentul e+igi,ilitii sumelor de re!u)erat, 5n s!o)ul !om)ensrii, astel;
3ata )lii )entru sumele a!4itate 5n )lus a de o,ligaiile is!ale datorate8
3ata de)unerii de!laraiei anuale de im)o*it )e )roit, 5n !a*ul im)o*itului )e )roit de restituit 5n urma
regulari*rii anuale8
3ata emiterii de!i*iei de im)unere anual, 5n !a*ul im)o*itului )e venit de restituit din regulari*area
anual8
3ata )ro!esului ver,al de distri,uire, )entru sumele rmase du) ee!tuarea distri,uirii 5n !a*ul o)eD
raiunilor de e+e!utare silit8
3ata )rev*ut de lege )entru de)unerea de!laraiei is!ale 5n !a*ul sumelor de restituit din regulariD
*area !reanelor is!ale reinute la sursK
Ha data de)unerii !ererii de restituire, )entru !elelalte !a*uri de restituire8
Rabursarea 53A
.am,ursarea T/A de )&n la 498000 lei se va ee!tua !u ins)e!ie is!al ulterioar8 Pentru ram,ursrile
de T/A !are de)$es! a!est )laon, organul is!al de!ide da! se va ee!tua ins)e!ie is!al anterioar
sau ulterioar a)ro,rii ram,ursrii, )e ,a*a unei anali*e de ris!8
A!este msuri nu se a)li! 5n !a*ul 5n !are !ontri,ua,ilul are 5ns!rise 5n !a*ierul is!al a)te de natura
inra!iunilor sau da! organul is!al !onstat ! e+ist ris!ul unei ram,ursri ne!uvenite8
Noile )revederi sunt a)li!a,ile de!onturilor !u sum negativ de T/A !u o)iune de ram,ursare aerente
)erioadelor is!ale !are se 5n!4eie du) 1 martie 20148
Restituirea "rean4e%!r fis"a%e "!%e"tate prin re4inere %a surs'
3a! )ltitorii de venituri au reinut la surs un im)o*it )e venit mai mare de!&t !el datorat, !a regul,
sumele se restituie de !tre )ltitori, la !ererea !ontri,ua,ililor8 "ererea tre,uie ormulat !u res)e!tarea
termenului de )res!ri)ie8 1umele restituite de )ltitor se regulari*ea* )rin ra)ortare la alte o,ligaii is!aD
le de a!ela$i ti)8
Pentru im)o*itul )e venit !are este su)us regulari*rii, )ltitorii nu de)un de!laraii re!tii!ative8
En situaia 5n !are )ltitorul de venituri nu mai e+ist, sumele reinute 5n )lus a de o,ligaia is!al datoD
rat )otrivit legii se restituie de !tre organul is!al !om)etent, la !erere !ontri,ua,ililor8
D!b9n2i aferente !b%i(a4ii%!r de p%at' ipuse %a p%at' 8n ba2a un!r a"te adinistrati&-
fis"a%e anu%ate #i stinse anteri!r anu%'rii
"onorm noilor reglementri, se vor a!orda do,&n*i !ontri,ua,ililor 5n !a*ul !reanelor a!estora re*ultate
din anularea unui a!t administrativ is!al )rin !are au ost sta,ilite o,ligaii de )lat $i !are au ost stinse
anterior anulrii8
3o,&n*ile 5n!e) s ie datorate din *iua 5n !are a o)erat stingerea !reanei is!ale 5n a!tul administrativ
anulat $i )&n la data restituirii sau !om)ensrii !reanei !ontri,ua,ilului8
Totu$i, do,&n*ile nu se vor a!orda da! s-a soli!itat a!ordarea de des)gu,iri )otrivit Hegii nr8994(2004
)rivind !onten!iosul administrativ, )re!um $i 5n situaia 5n !are de!i*ia de im)unere a o,ligaiilor is!ale
sta,ilite din oi!iu este desiinat de autoritile is!ale !a urmare a de)unerii de !tre !ontri,ua,il a deD
!laraiilor is!ale8 3o,&n*ile se vor a!orda )entru a!tele administrative emise $i anulate du) 2? e,ruarie
20148
N!i re(u%i "u pri&ire %a instituirea 'surii p!pririi 8n "adru% e6e"ut'rii si%ite
Pentru stingerea o,ligaiilor is!ale 5n !adrul e+e!utrii silite, de,itorii titulari de !onturi ,an!are )ot i urmD
rii )rin )o)rire asu)ra sumelor din !onturile ,an!are, !are )oate i 5niinat numai du) 5m)linirea unui
termen de 30 *ile de la data !omuni!rii somaiei8
Re(u%i de "!peten4' 8n ura re!r(ani2'rii ANA/
Potrivit noilor modii!ri, stru!tura s)e!iali*at de soluionare a !ontestaiilor din !adrul dire!iilor generale
regionale ale inanelor )u,li!e 5n a !ror ra* teritorial 5$i are domi!iliul is!al !ontestatarul sau !ea !omD
)etent )entru administrarea nere*idenilor, va soluiona !ontestaiile ormulate 5m)otriva a!telor de im)uD
nere av&nd !a o,ie!t !reane is!ale 5n valoare de )&n la 9 milioane lei8
En situaia a!telor de im)unere av&nd !a o,ie!t !reane is!ale 5n valoare de )este 9 milioane lei, sau !are
au ost emise de organe !entrale de ins)e!ie(!ontrol, !om)etena de soluionare revine 3ire!iei JeneraD
le de 1oluionare a "ontestaiilor din !adrul ANA#8
Prevederile se a)li! )entru !ontestaiile de)use du) 2? e,ruarie 20148
Ap%i"abi%itate
Noile )revederi au intrat 5n vigoare la data de 2? e,ruarie 2014, !u e+!e)ia dis)o*iiilor s)e!iale !u )riviD
re la ram,ursarea T/A !are se a)li! numai de!onturilor !u sum negativ de T/A !u o)iune de ram,urD
sare aerente )erioadelor is!ale !are se 5n!4eie 5n!e)&nd !u data de 1 martie 2014, $i a )revederilor reD
eritoare la nivelul do,&n*ii, !are se a)li! 5n!e)&nd !u data de 1 martie 20148
ORD0N nr. =+= din 28 februarie 2014 pentru !difi"area Ordinu%ui pre#edinte%ui ANA/ nr.
1.1+6,200@ pri&ind %e(itia4ii%e de inspe"4ie fis"a%a )*O 1A2,2014-

Rabursarea
53A de p9n' %a
4+.000 %ei
se &a fa"e
"u "!ntr!%
u%teri!r
Pagina 4
Ne:s%etter
6 2014 APEX Team International
BO5RCREA CED din 6 artie 2014 E5riitere pre%iinar' /is"a%itate 53A Dire"ti$
&a 2006,112,CE Arti"!%u% 1A a%ineatu% )2- %itera )f- C!ndi4ia return'rii unui bun 8n sta$
tu% ebru din "are a f!st e6pediat sau transp!rtat ini4ia%F 8n "au2e%e "!ne6ate C
606,12 #i C 60A,12 Dresser Rand 1A
%otr&rea "E' )rive$te !a*ul so!ietii ran!e*e 3resser .and 1A, so!ietate !are 5$i e+)edia din #rana
5n Italia )ro)riile materii )rime, 5n vederea )relu!rrii lor de !tre un ter8 Produsele re*ultate 5n urma
)relu!rrii erau v&ndute de !tre 3resser !tre un !lient din 1)ania8
1o!ietatea 3resser a !onsiderat mi$!area ,unurilor din #rana 5n Italia dre)t un transer de ,unuri )ro)rii,
5n sera de im)o*itare a T/A8
Crganele is!ale italiene au !onsiderat, 5ns, ! mi$!area intra!omunitar a ,unurilor ar i tre,uit tratat
dre)t un non-transer8
"E' a de!is ! e+)edierea(trans)ortul unui ,un dintr-un stat mem,ru 5n alt stat mem,ru, de !tre o )erD
soan im)o*a,il sau de !tre alt )ersoan 5n !ontul su, )entru a i utili*at 5n s!o)ul )restrii de serviD
!ii 5n ,enei!iul )ersoanei im)o*a,ile, !are im)li! lu!rri asu)ra ,unurilor mo,ile !or)orale ee!tuate 5n
statul mem,ru 5n !are se termin e+)edierea(trans)ortul ,unului, se !alii! dre)t non-transer doar da!
,unurile, du) )relu!rare, sunt ree+)ediate 5n statul mem,ru din !are au ost e+)ediate(trans)ortat iniiD
al8
A!east de!i*ie !onirm ! atun!i !&nd ,unurile sunt ree+)ediate 5n alt stat mem,ru de!&t !el din !are
au ost e+)ediate(trans)ortat iniial, !ele dou mi$!ri intra!omunitare ale ,unurilor se !alii! dre)t tranD
seruri, !u im)li!aiile T/A aerente8
.EGE nr. 1A din A artie 2014 pri&ind une%e 'suri de re(%eentare a &9n2'rii-
"up'r'rii terenuri%!r a(ri"!%e situate 8n e6tra&i%an #i de !difi"are a .e(ii nr. 268,2001
pri&ind pri&ati2area s!"iet'4i%!r "!er"ia%e "e de4in 8n adinistrare terenuri pr!prietate
pub%i"' #i pri&at' a statu%ui "u destina4ie a(ri"!%' #i 8nfiin4area A(en4iei D!enii%!r 1ta$
tu%ui )*O 1A8,2014-
Este reglementat )ro!edura )reala,il v&n*rii terenurilor agri!ole situate 5n e+travilan $i dre)tul de
)reem)iune la !um)rarea a!estora8 Hegea reglementea* un dre)t de )reem)iune la )re $i 5n !ondiii
egale, a)li!a,il 5n !a*ul v&n*rii de terenuri agri!ole situate 5n e+travilan8
7enei!iarii dre)tului de )reem)iune la a!4i*iionarea terenurilor sunt, 5n ordinea )rioritii, urmtorii;
!o)ro)rietarii,
arenda$ii,
)ro)rietarii ve!ini, $i
1tatul .om&n )rin Agenia 3omeniilor 1tatului8
En vederea v&n*rii, )ro)rietarii de terenuri agri!ole situate 5n e+travilan vor avea o,ligaia s 5nregistre*e
la Primria din ra*a unitii administrativ-teritoriale 5n !are se al terenul o !erere )rin !are soli!it ai$aD
rea oertei de v&n*are a terenului8 3o!umentele !are vor 5nsoi !ererea urmea* a i sta,ilite )rin normeD
le metodologi!e de a)li!are a legii8
Primria va ai$a oerta de v&n*are la sediul su sau )e )agina de internet )ro)rie, tim) de 30 de *ile, $i
o va transmite =5n un!ie de su)raaa terenului> stru!turilor !entrale sau teritoriale din !adrul Ministerului
Agri!ulturii $i 3e*voltrii .urale, !are o vor ai$a )e site-ul lor tim) de 19 *ile8
Titularii dre)tului de )reem)iune au la dis)o*iie un termen de 30 de *ile de la data ai$rii oertei )entru
a-$i maniesta 5n s!ris intenia de !um)rare8
En !a*ul 5n !are titularii dre)tului de )reem)iune 5$i maniest intenia de !um)rare, v&n*torii vor realiD
*a v&n*area !tre !el !are are )rioritate8
En !a*ul 5n !are nu e+ist interes din )artea ,enei!iarilor dre)tului de )reem)iune, v&n*area !tre un alt
!um)rtor )oate avea lo! 5n !ondiiile in!luse 5n oerta )u,li!at anterior, v&n*torii av&nd o,ligaia s
5n$tiine*e 5n s!ris Primria des)re reali*area a!esteia8
/&n*torii au o,ligaia de a o,ine avi*ul Ministerului A)rrii Naionale )entru 5nstrinarea terenurilor
agri!ole situate 5n e+travilan;
)e o ad&n!ime de 30 de Lm a de rontiera de stat $i rmul Mrii Negre, !tre interior,
la o distan de )&n la 28400 m a de o,ie!tive s)e!iale8
3e asemenea, va i ne!esar avi*ul Ministerului "ulturii 5n vederea 5nstrinrii terenurilor agri!ole situate
5n e+travilan;
5n !are se al situri ar4eologi!e,
!are se al 5n *one !u )atrimoniu ar4eologi! re)erat, sau
!are se al 5n *one !u )otenial ar4eologi! evideniat 5nt&m)ltor8
Neres)e!tarea dre)tului de )reem)iune $i a )ro!edurilor )reala,ile atrage nulitatea a,solut a a!telor
de 5nstrinare a terenurilor agri!ole situate 5n e+travilan8 Neres)e!tarea noilor )ro!eduri legale )oate
atrage $i amen*i de )&n la 1008000 lei8
Hegea nu se a)li! v&n*rii terenurilor situate 5n intravilan, ni!i 5nstrinrilor 5ntre rude )&n la gradul
trei, in!lusiv8
/&n*rile reali*ate 5n ,a*a unor ante!ontra!te sau )a!te de o)iune autentii!ate anterior intrrii 5n viD
goare a legii vor )utea i inali*ate 5n !ondiiile agreate iniial8
ORD0N nr. 1@2 din 20 februarie 2014 pri&ind !difi"area Ordinu%ui inistru%ui ediu%ui
#i (!sp!d'ririi ape%!r nr. +A8,2006 pentru apr!barea *et!d!%!(iei de "a%"u% a% "!ntribu$
4ii%!r #i ta6e%!r dat!rate %a /!ndu% pentru ediu )*O 12@,2014-
Pre*entm 5n !ele !e urmea* )rin!i)alele modii!ri aduse de )re*entul Crdin;
De#euri de aba%a?e , an&e%!pe u2ate
1unt detaliate !ondiiile )e !are o)eratorii e!onomi!i generatori de de$euri de am,ala-e, res)e!tiv !are
introdu! )e )iaa naional anvelo)e noi $i(sau u*ate destinate reutili*rii, tre,uie s le 5nde)lineas!
*!difi"'ri
ip!rtante a%e
%e(is%a4iei pentru
&9n2area
terenuri%!r
e6tra&i%ane
Pagina 5
Ne:s%etter
6 2014 APEX Team International
)entru !a o,ie!tivele de valorii!are sau de in!inerare 5n instalaii de in!inerare !u re!u)erare de energie
s ie luate 5n !al!ul8
Jeneratorii de de$euri de am,ala-e, res)e!tiv o)eratorii e!onomi!i !are introdu! )e )iaa naional anveD
lo)e noi $i(sau u*ate destinate reutili*rii, au o,ligaia s se 5nregistre*e dre)t !ontri,ua,ili la #ondul
)entru mediu !4iar da! au o)tat )entru transerarea res)onsa,ilitii )rivind reali*area o,ligaiilor anuaD
le de gestionare a de$eurilor(anvelo)elor u*ate !tre un o)erator e!onomi! autori*at 5n a!est sens8
U%eiuri u2ate
En!e)&nd !u 2014, o)eratorii e!onomi!i !are introdu! )e )iaa naional uleiuri )e ,a* mineral, semiD
sinteti!e, sinteti!e, !u sau r adaosuri, vor )lti o ta+ de 0,30 lei(Lg8
A!east ta+ se va a)li!a la toat !antitatea de ulei introdus, res)e!tiv distri,uit, )e )iaa naional, 5n!eD
)&nd !u 1 ianuarie 20148 Ta+a se de!lar $i se )lte$te lunar, )&n la data de 29 in!lusiv a lunii urmD
toare !elei 5n !are s-a des$urat a!tivitatea8 Pentru uleiurile introduse )e )ia 5nainte de 1 ianuarie
2014, nu se datorea* ta+a de 0,3 lei(Lg, a!estea iind in!luse 5n de!laraia lunar !onorm legislaiei
a)li!a,ile 5n 20138
Ta+a se evidenia* distin!t )e a!turile de v&n*are, )e tot lanul, )&n la !onsumatorul inal8
C)eratorii e!onomi!i !are a!4i*iionea* intra!omunitar sau im)ort uleiuri 5n vederea ameste!ului !u
dierii aditivi sau su,stane organi!e sau anorgani!e, datorea* ta+a )entru )rodusul o,inut, la momenD
tul )rimei distri,uiri a a!estuia )e )iaa naional8
En !a*ul o)eratorilor e!onomi!i !are a!4i*iionea* de )e )iaa naional uleiuri 5n vederea ameste!ului
!u dierii aditivi sau su,stane organi!e sau anorgani!e, a!e$tia datorea* ta+a )entru dierena dintre
!antitatea de ulei aditivat distri,uit )e )iaa naional $i !antitatea de ulei de ,a* a!4i*iionat, la momenD
tul )rimei distri,uiri )e )iaa naional a )rodusului aditivat8
ORD0N nr. 22+ din 10 februarie 2014 pri&ind !difi"area Ordinu%ui pre#edinte%ui ANA/
nr. +,2010 pentru apr!barea <r!"edurii de s!%u4i!nare a "ereri%!r de rabursare a 53A
f!ru%ate de "'tre pers!ane ip!2abi%e ne8nre(istrate 8n s"!puri de 53A 8n R!9nia7
stabi%ite 8n afara C!unit'4ii )*O 14@,2014-
Este a!tuali*at )ro!edura de ram,ursare a T/A !tre )ersoane im)o*a,ile ne5nregistrate 5n s!o)uri de
T/A 5n .om&nia, sta,ilite 5n aara "omunitii, iind !orelat !u )revederile "odului #is!al8 En a!est sens
este eliminat !ondiia )lii a!turilor )entru !are se soli!it ram,ursarea T/A8
.eamintim ! !ererile de ram,ursare se a! )rin ormularul 313, iind ne!esar desemnarea unui re)reD
*entant is!al8 "ererea se de)une 5n termen de ma+imum @ luni de la s&r$itul anului !alendaristi! 5n !are
ta+a devine e+igi,il8
.EGE nr. 22 din 1= artie 2014 pentru !difi"area #i "!p%etarea OG nr. 26,2000 "u
pri&ire %a as!"ia4ii #i funda4ii )*O 188,2014-
Hegea adu!e modii!ri CJ 2:(2000 !u )rivire la aso!iaii $i undaii, 5n s)e!ial 5n !eea !e )rive$te !ondiD
iile )rivind denumirea aso!iaiei sau undaiei8
Astel, este inter*is !a denumirea s ie identi! sau asemntoare )&n la !onu*ie !u denumirea altei
)ersoane -uridi!e r s!o) )atrimonial8 C denumire este sus!e)ti,il de a i a)ro)riat da! nu a)arine
unei alte )ersoane -uridi!e r s!o) )atrimonial de a!ela$i el - aso!iaie, undaie sau ederaie - )rin
5ns!rierea ei anterioar 5n .egistrul naional al )ersoanelor -uridi!e r s!o) )atrimonial8
Hegea )re!i*ea* sintagme sau !uvinte !are sunt inter*ise 5n denumirea aso!iaiei sau undaiei8
BO5RCRE nr. 11@ din 1@ februarie 2014 pentru !difi"area #i "!p%etarea N!re%!r
et!d!%!(i"e de ap%i"are a .e(ii nr. A6,2002 pri&ind sisteu% asi(ur'ri%!r pentru #!a?
#i stiu%area !"up'rii f!r4ei de un"'7 apr!bate prin BG nr. 1A4,20027 #i pentru !difi$
"area N!re%!r et!d!%!(i"e de ap%i"are a pre&ederi%!r .e(ii nr. 116,2002 pri&ind pre$
&enirea #i "!baterea ar(ina%i2'rii s!"ia%e7 apr!bate prin BG nr. 114@,2002 )*O
1@A,2014-
%otr&rea adu!e !&teva modii!ri la Normele de a)li!are ale Hegii A:(2002 )rintre !are amintim ;
modii!area ormularelor $i do!umentelor de)use la A'C#M !um ar i; modelul de !onvenie !e se
5n!4eie 5ntre anga-ator $i A'C#M )entru a ,enei!ia de dierite su,venii, de!lararea de !tre angaD
-ator a lo!urilor va!ante $i o!u)area a!estora, 5n!adrarea 5n mun! a $omerilor sau a,solvenilor
instituiilor de 5nvm&nt )entru !are se ,enei!ia* de su,venie
modii!area ormatului adeverinelor eli,erate de anga-ator )rivind stagiul de !oti*are )entru o )erD
soana !e va ,enei!ia de indemni*aie de $oma-
5n momentul 5n!etrii ra)orturilor de mun!, anga-atorii au o,ligaia de a eli,era )ersoanelor !rora
le 5n!etea* ra)orturile de mun! sau de servi!iu, o adeverin din !are s re*ulte veniturile su)use
!ontri,uiilor )entru $oma-, )entru ie!are lun din ultimele 12 luni lu!rate8 Neeli,erarea adeverinei
se san!ionea* !ontravenional !u amend de la 38000 lei la 98000 lei
se )ot asigura 5n sistemul de asigurri de $oma- $i alte !ategorii de )ersoane !are reali*ea* veniD
turi din a!tiviti agri!ole, veniturile din !edarea olosinei ,unurilor sau venituri )entru a!tivitile
des$urate de *ilieri8 Pentru a ,enei!ia de a-utor de $oma- !ondiia este s 5n!4eie !u A'C#M de
!are a)arin un !ontra!t 5n a!est sens $i s a!4ite, ne5ntreru)t tim) de 12 luni, !ontri,uii la ondul de
$oma-8 "ontri,uia este de 0,92 din venitul de!larat, iar a-utorul de $oma- este egal !u indi!atorul
so!ial de reerin =900 lei 5n )re*ent>8
se )oate asigura 5n sistemul de $oma- $i soul sau soia titularului 5ntre)rinderii individuale sau a
)ersoanei i*i!e autori*ate =P#A>8

N!ut'4i pri&ind
"a%"u%u% !b%i(a4ii%!r
"'tre f!ndu% de
ediu pentru
aba%a?e , an&e%!pe ,
u%eiuri
Pagina 6
Ne:s%etter
6 2014 APEX Team International
.EGE nr. 18 din A artie 2014 pentru !difi"area #i "!p%etarea .e(ii nr. +2,2011 pri$
&ind e6er"itarea un!r a"ti&it'4i "u "ara"ter !"a2i!na% desf'#urate de 2i%ieri7 pre"u #i
pentru !difi"area art. 8 a%in. )1- din .e(ea nr. 416,2001 pri&ind &enitu% ini (arantat
)*O 1@2,2014-
Hegea adu!e modii!ri reglementrilor a)li!a,ile *ilierilor8 A!este modii!ri intr 5n vigoare la @0 de *ile
de la )u,li!area legii, adi! la 1A iunie 20148
/om reveni 5n numrul urmtor al ,uletinului inormativ APEX Team !u o )re*entare e+tins a reglemenD
trilor a)li!a,ile *ilierilor8
ORD0N nr. =80 din 6 artie 2014 pri&ind !difi"area Ordinu%ui pre#edinte%ui ANA/
2.28@,2010 pentru apr!barea <r!"edurii pri&ind eiterea #i "!uni"area un!r a"te ad$
inistrati&e pentru debit!rii "are 8nre(istrea2' !b%i(a4ii fis"a%e restante sub ! anuit'
%iit' )*O 184,2014-
ORD0N nr. =01 din 24 februarie 2014 pri&ind !difi"area N!re%!r et!d!%!(i"e de au$
t!ri2are a e6p!rtat!ri%!r 8n &ederea eiterii 8n pr!"edur' sip%ifi"at' a d!&e2i%!r de !ri$
(ine preferen4ia%' 8n "adru% a"!rduri%!r "e re(%eentea2' "!er4u% preferen4ia% dintre
C!unitate #i 4'ri%e partenere #i a "ertifi"ate%!r A.5R. "are atest' statutu% de arf' 8n
%iber' "ir"u%a4ie 8n "adru% Uniunii &aa%e UE-5ur"ia #i a eiterii d!&e2i%!r de !ri(ine pre$
feren4ia%' 8n "adru% A"!rdu%ui de %iber s";ib dintre UE #i Repub%i"a C!reea7 apr!bate
prin Ordinu% &i"epre#edinte%ui ANA/ nr. 4.822,200A )*O 16A,2014-
ORD0N nr. 2@+ din 2+ februarie 2014 pri&ind !difi"area #i "!p%etarea Ordinu%ui inis$
tru%ui finan4e%!r pub%i"e nr. 2.+@+,2011 pentru apr!barea N!re%!r pri&ind !du% de
"!nstituire7 adinistrare #i uti%i2are a f!ndu%ui de ris" pentru <r!(rau% *i;ai% G!('%ni$
"eanu pentru 8ntreprinderi i"i #i i?%!"ii7 pre"u #i ref%e"tarea a"estuia 8n "!ntabi%ita$
tea 5re2!reriei 1tatu%ui )*O 1A2,2014-
ORD0N nr. A6 din 20 februarie 2014 pri&ind !difi"area #i "!p%etarea C%asifi"'rii !"u$
pa4ii%!r din R!9nia - ni&e% de !"upa4ie )#ase "ara"tere-7 apr!bat' prin Ordinu% inistru$
%ui un"ii7 fai%iei #i pr!te"4iei s!"ia%e #i a% pre#edinte%ui 0nstitutu%ui Na4i!na% de 1tatis$
ti"' nr. 1.8=2,8+6,2011 )*O 160,2014-
1unt aduse modii!ri ale denumirii unor o!u)aii )rev*ute 5n nomen!lator8
RE*0NDER Ne"esitatea d!"uent'rii p!%iti"i%!r "!ntabi%e a s!"iet'4ii
3orim s v reamintim ! 5n !onormitate !u )revederile Crdinului 3099(200@ )entru a)ro,area .egleD
mentrilor !onta,ile !onorme !u dire!tivele euro)ene, ori!e so!ietate !omer!ial are o,ligaia de a elaD
,ora $i menine un manual al )oliti!ilor !onta,ile utili*ate de so!ietate8
Politi!ile !onta,ile re)re*int )rin!i)iile, ,a*ele, !onveniile, regulile $i )ra!ti!ile s)e!ii!e a)li!ate de o
entitate la 5nto!mirea $i )re*entarea situaiilor inan!iare anuale8
E+em)le de )oliti!i !onta,ile sunt urmtoarele; alegerea metodei de amorti*are a imo,ili*rilor, reevaluaD
rea imo,ili*rilor !or)orale sau )strarea !ostului istori! al a!estora, alegerea metodei de valori*are a
ie$irilor sto!urilor, !onta,ilitatea sto!urilor )rin inventarul )ermanent sau intermitent et!8
Administratorii entitii tre,uie s a)ro,e )oliti!i !onta,ile )entru o)eraiunile derulate, in!lusiv )ro!eduri
)ro)rii )entru situaiile )rev*ute de legislaie8 En !a*ul entitilor !are nu au administratori, )oliti!ile !onD
ta,ile se a)ro, de )ersoanele !are au o,ligaia gestionrii entitii res)e!tive8
A!este )oliti!i tre,uie ela,orate av&nd 5n vedere s)e!ii!ul a!tivitii, de !tre s)e!iali$ti 5n domeniul e!oD
nomi! $i te4ni!, !unos!tori ai a!tivitii des$urate $i ai strategiei ado)tate de entitate8
Modii!area )oliti!ilor !onta,ile este )ermis doar da! este !erut de lege sau are !a re*ultat inormaii
mai relevante sau mai !redi,ile reeritoare la o)eraiunile entitii8 En !a*ul modii!rii unei )oliti!i !onta,iD
le, entitatea tre,uie s menione*e 5n notele e+)li!ative natura modii!rii )oliti!ii !onta,ile, )re!um $i
motivele )entru !are a)li!area noii )oliti!i !onta,ile oer inormaii !redi,ile $i mai relevante, )entru !a
utili*atorii s )oat a)re!ia da! noua )oliti! !onta,il a ost aleas 5n mod ade!vat, ee!tul modii!rii
asu)ra re*ultatelor ra)ortate ale )erioadei $i tendina real a re*ultatelor a!tivitii entitii8
Nu se !onsider modii!ri ale )oliti!ilor !onta,ile;
a> ado)tarea unei )oliti!i !onta,ile )entru evenimente sau tran*a!ii !are dier !a ond de evenimenteD
le sau tran*a!iile )roduse anteriorK
,> ado)tarea unei )oliti!i !onta,ile )entru evenimente sau tran*a!ii !are nu au avut lo! anterior sau
!are au ost nesemnii!ative8
Totodat, 5n Crdinul 3099(200@ se )re!i*ea* ! Msu, as)e!tul regulilor !onta,ile, tre,uie avute 5n vedeD
re;
e+istena unui manual de )oliti!i !onta,ileK
e+istena unei )ro!eduri de a)li!are a a!estui manualK
e+istena de !ontroale )rin !are s se asigure res)e!tarea manualuluiKNN M
Aten4ieH Aenda ap%i"at' de inspe"t!rii fis"a%i pentru ine6isten4a anua%u%ui p!%iti"i%!r
"!ntabi%e este de p9n' %a 4.000 %ei
A<EI 5ea &' p!ate asista 8n e%ab!rarea anua%e%!r de p!%iti"i "!ntabi%e 8n "!nf!rita$
te "u pre&ederi%e %e(a%e.


.ipsa anua%u%ui
p!%iti"i%!r "!ntabi%e
se san"4i!nea2' "u
aend' de p9n' %a
4.000 %ei
Pagina 7
Ne:s%etter
6 2014 APEX Team International
BO5RCRE nr. 1@6 din 1@ artie 2014 pentru apr!barea a""i2ei spe"ifi"e e6priate 8n
e";i&a%ent eur! pe 1.000 de 4i(arete #i "!p%etarea N!re%!r et!d!%!(i"e de ap%i"are a
.e(ii nr. +A1,200= pri&ind C!du% fis"a%7 apr!bate prin B!t'r9rea Gu&ernu%ui nr. 44,2004
)*O 208,2014-
0*<OR5AN5 1"utirea ap%i"at' &enituri%!r !b4inute de nere2iden4i din di&idende
/ reamintim ! 5n !onormitate !u )revederile art8 11A din "odul #is!al, sunt s!utite de im)o*itul )e veniD
turile nere*idenilor di&idende%e )ltite de o )ersoan -uridi! rom&n sau )ersoan -uridi! !u sediul so!iD
al 5n .om&nia, 5niinat )otrivit legislaiei euro)ene, unei )ersoane -uridi!e re*idente 5ntr-un alt stat memD
,ru al 0E ori unui sediu )ermanent al unei 5ntre)rinderi dintr-un stat mem,ru al 0E, situat 5ntr-un alt stat
mem,ru al 0E, da! )ersoana -uridi! strin ,enei!iar a dividendelor 5ntrune$te anumite !ondiii $i
da! a!easta deine minimum 102 din !a)italul so!ial al 5ntre)rinderii )ersoan -uridi! rom&n )e o )eriD
oad ne5ntreru)t de !el )uin 1 an, !are se 5n!4eie la data )lii dividendului8
"onorm art8 11? din "odul #is!al, )rivind M"oro,orarea )revederilor "odului #is!al !u !ele ale !onveniiD
lor de evitare a du,lei im)uneri $i a legislaiei 0niunii Euro)eneM, nere*identul are o,ligaia de a )re*enta
)ltitorului de venit, 5n momentul reali*rii venitului, !ertii!atul de re*iden is!al eli,erat de !tre autoriD
tatea !om)etent din statul su de re*iden, )re!um $i, du) !a*, ! de"%ara4ie pe pr!pria r'spundere 8n
"are se indi"' 8ndep%inirea "!ndi4iei de benefi"iar 8n situa4ia ap%i"'rii %e(is%a4iei UE8 3a! !ertii!aD
tul de re*iden is!al, res)e!tiv de!laraia !e va indi!a !alitatea de ,enei!iar nu se )re*int 5n a!est
termen, se a)li! )revederile titlului / din "odul #is!al, im)li!it veniturile sunt im)o*itate !onorm legislaiD
ei lo!ale8
Tre,uie )re!i*at a)tul ! legea im)une o,ligaia nere*identului de a )re*enta )ltitorului de venit !ertiiD
!atul de re*iden, res)e!tiv de!laraia )e )ro)rie rs)undere8 Pe de alt )arte )ltitorul este !el rs)unD
*tor 5n aa organelor is!ale de a)li!area !ore!t a )revederilor legale, res)e!tiv a )revederilor !onveniiD
lor de evitare a du,lei im)uneri8 Pltitorul are res)onsa,ilitatea s se asigure ! !erinele legale sunt resD
)e!tate8 3in a!est )un!t de vedere este o o,ligaie ,ilateral a unei )ri de a soli!ita !ertii!atul de re*iD
den $i al !eleilalte de a-l )une la dis)o*iia )ltitorului8
"alitatea de ,enei!iar 5n s!o)ul a)li!rii legislaiei 0E va i dovedit )rin !ertii!atul de re*iden is!al $i,
du) !a*, de!laraia )e )ro)ria rs)undere a a!estuia de 5nde)linire !umulativ a !ondiiilor reeritoare la;
)erioada minim de deinere, !ondiia de )arti!i)are minim 5n !a)italul )ersoanei -uridi!e rom&ne, 5n!aD
drarea 5n una dintre ormele de organi*are )rev*ute 5n titlul II sau titlul /, du) !a*, !alitatea de !ontri,uD
a,il )ltitor de im)o*it )e )roit sau un im)o*it similar a!estuia, r )osi,ilitatea unei o)iuni sau e+!e)D
tri8
Pentru a)ro,area ormularelor ne!esare )rivind de!laraia )e )ro)ria rs)undere menionat mai sus, a
ost emis Crdinul A24 din 4 e,ruarie 2011 =MC 131(2011>, )re*entat $i 5n ,uletinele inormative APEX
Team din 2011;
3e!laraie )entru e+!e)tarea de la im)unere 5n .om&nia a )lilor de dividende ee!tuate de o )erD
soan -uridi! rom&n sau de o )ersoan -uridi! !u sediul so!ial 5n .om&nia, 5niinat )otrivit legisD
laiei euro)ene, unei )ersoane -uridi!e re*idente 5ntr-un alt stat mem,ru al 0E sau unui sediu )ermaD
nent al unei 5ntre)rinderi dintr-un stat mem,ru al 0E situat 5n alt stat mem,ru al 0E8 #ormularul 5l )uD
tei des!r!a de ai!i;
4tt);((stati!8ana8ro(stati!(10(Ana(ormulare(a1:OA248)d
3e!laraia de mai sus tre,uie 5nto!mit 5n 2 e+em)lare $i va i 5nsoit de !ertii!atul de re*iden is!al
emis de autoritatea is!al din statul de re*iden al ,enei!iarului ee!tiv al dividendelor8
0n e+em)lar al de!laraiei se va )stra la ,enei!iarul ee!tiv, iar !ellalt e+em)lar se va de)une la )ltitor
)entru a!ordarea s!utirii8
3e!laraia este vala,il )entru anul )entru !are este emis !ertii!atul de re*iden is!al, !u e+!e)ia situD
aiei 5n !are se s!4im, !erinele )entru a!ordarea s!utirii8
0N/O - Redire"4i!narea a 2> din ip!2itu% pe &enit
Potrivit )revederilor art8 9A din "odul is!al, !ontri,ua,ilii )ot dis)une asu)ra destinaiei unei sume re)reD
*ent&nd )&n la 22 din im)o*itul anual )e veniturile din salarii, )entru susinerea entitilor non)roit !are
se 5niinea* $i un!ionea* 5n !ondiiile legii, unitilor de !ult, )re!um $i )entru a!ordarea de ,urse )riD
vate, !onorm legii, )rin !om)letarea $i de)unerea ormularului 230 M"erere )rivind destinaia sumei re)reD
*ent&nd )&n la 22 din im)o*itul anual $i dedu!erea !4eltuielilor ee!tuate )entru e!onomisirea 5n sistem
!ole!tiv )entru domeniul lo!ativM8
3e asemenea, )otrivit art8 ?4 din "odul #is!al, !ontri,ua,ilii )ot dis)une asu)ra destinaiei unei sume,
re)re*ent&nd )&n la 22 din im)o*itul datorat )e; venitul net anual din a!tiviti inde)endente, !edarea
olosinei ,unurilor, a!tiviti agri!oleK !&$tigul net anual im)o*a,il din transerul titlurilor de valoare, altele
de!&t )rile so!iale $i valorile mo,iliare, 5n !a*ul so!ietilor 5n!4iseK !&$tigul net anual din o)eraiuni de
v&n*are-!um)rare de valut la termen, )e ,a* de !ontra!t, $i ori!e alte o)eraiuni de a!est gen, )entru
susinerea entitilor non)roit !are se 5niinea* $i un!ionea* 5n !ondiiile legii, unitilor de !ult, )reD
!um $i )entru a!ordarea de ,urse )rivate, !onorm legii, )rin !om)letarea $i de)unerea ormularului 200
M3e!laraie )rivind veniturile reali*ate din .om&niaM8
#ormularele 200 $i 230 se )ot o,ine dire!t de la sediul unitilor is!ale sau )ot i des!r!ate de )e Ie,siD
te-ul ANA#8
"onorm )revederilor Instru!iunilor de !om)letare a ormularelor, a)ro,ate )rin CM#P nr8 92(2012, ormuD
larele se de)un dire!t la registratura organului is!al sau la oi!iul )o$tal, )rin s!risoare re!omandat8 #orD
mularul 200 se )oate de)une $i on-line, la adresa III8e-guvernare8ro, da! !ontri,ua,ilul dis)une de un
!ertii!at digital !alii!at8
Termenul de de)unere al ormularelor este 29 mai 2014 in!lusiv8


Di&idende%e p%'tite
"'tre nere2iden4i p!t
fi s"utite de ip!2it
8n anuite "!ndi4ii
Pagina 8
Ne:s%etter
6 2014 APEX Team International
RE*0NDER Dedu"tibi%itatea ";e%tuie%i%!r "u d!b9n2i%e
Pentru determinarea )roitului im)o*a,il, nivelul ratei do,&n*ii )entru 5m)rumuturile 5n valut este
de :28
"4eltuielile !u do,&n*ile sunt integral dedu!ti,ile 5n !a*ul 5n !are gradul de 5ndatorare a !a)italului
este mai mi! sau egal !u trei8 Jradul de 5ndatorare a !a)italului se determin !a ra)ort 5ntre !a)itaD
lul 5m)rumutat !u termen de ram,ursare )este un an $i !a)italul )ro)riu, !a medie a valorilor e+isD
tente la 5n!e)utul anului $i s&r$itul )erioadei )entru !are se determin im)o*itul )e )roit8 Prin !a)iD
tal 5m)rumutat se 5nelege totalul !reditelor $i 5m)rumuturilor !u termen de ram,ursare )este un an,
)otrivit !lau*elor !ontra!tuale8
En !ondiiile 5n !are gradul de 5ndatorare a !a)italului este )este 3, !4eltuielile !u do,&n*ile $i !u
)ierderea net din dierenele de !urs valutar sunt nededu!ti,ile8 A!estea se re)ortea* 5n )erioada
urmtoare )&n la dedu!ti,ilitatea integral a a!estora8
En !a*ul 5n !are !4eltuielile din dierenele de !urs valutar ale !ontri,ua,ilului de)$es! veniturile din
dierenele de !urs valutar, dierena va i tratat !a o !4eltuial !u do,&nda, dedu!ti,ilitatea a!estei
dierene iind su)us a!eleia$i limite !a $i 5n !a*ul do,&n*ilor8 Intr su, in!idena a!estei limitri
!4eltuielile din dierenele de !urs valutar aerente 5m)rumuturilor luate 5n !al!ul la determinarea
gradului de 5ndatorare a !a)italului8
A!este limitri ale dedu!ti,ilitii nu se a)li! 5m)rumuturilor a!ordate de instituiile de !redit8
0N/O - 1RJ5OR0 DE <AK5E
"u o!a*ia a!estor sr,tori )ot i oerite )remii su, mai multe orme;
alo!area sumei de 190 lei )entru ie!are !o)il minor al salariailor8 "4eltuiala este !onsiderat de
natur so!ial $i este dedu!ti,il 5n limita !otei de 22 din ondul anual de salarii, alturi de !elelalte
!ategorii de !4eltuieli so!iale )rev*ute de "odul #is!al8 A!east sum nu este im)o*a,il )entru
salariat da! nu este a!ordat su, orma de ti!4et !adou, a!esta iind im)o*a,il )rin natura sa8 3e
menionat ! a!ordarea unor sume )este )laonul de 190 lei sau 5n alte !a*uri de!&t !ele )ermise
sunt tratate !a avanta-e 5n natura $i su)use im)o*itului )e venit $i !ontri,uiilor so!iale ale salariatuD
lui $i so!ietii8
)rime !are sunt adugate la salariul ,rut al lunii a)rilie !al!ul&ndu-se asu)ra lor toate !ontri,uiile
so!iale )re!um $i im)o*itul )e venit8 Pentru anga-ator a!easta )rim $i !ontri,uiile )atronale aeD
rente sunt !4eltuieli dedu!ti,ile is!alK
M!adourile de PasteM, altele de!&t !ele menionate 5n )rimul )aragra, sunt !onsiderate avanta-e 5n
natur !al!ul&ndu-se asu)ra lor toate !ontri,uiile so!iale )re!um $i im)o*itul )e venit8 Anga-atorul
datorea* !ontri,uiile so!iale )atronale iar !4eltuielile sunt dedu!ti,ile is!al8
0*<OR5AN5
Cdat !u inali*area 1ituaiilor #inan!iare aerente anului 2013 tre,uie s se inali*e*e $i evidena !ontaD
,il $i is!al aerent e+er!iiului inan!iar;
s se !om)lete*e .egistrul de eviden is!alK
s se verii!e !a P/ al !omisiei de inventar $i eventualele de!i*ii de !asare, de s!oatere din gestiuD
ne sunt semnateK
s se ar4ive*e do!umentele )rimare8
<'strarea D!"uente%!r #i Re(istre%!r
Crdinul nr8 3912 din 2A noiem,rie 200? )rivind do!umentele inan!iar-!onta,ile =MC ?A0(200?>
menionea* o list !u do!umentele inan!iar-!onta,ile !are se )ot )stra tim) de 9 ani, !u 5n!e)eD
re de la data 5n!4eierii e+er!iiului inan!iar 5n !ursul !ruia au ost 5nto!mite, da! ne!esitile )roD
)rii ale unitii nu im)un )strarea a!estora )e o )erioad mai mare8 Printre !ele mai im)ortante
do!umente menionm; Nota de re!e)ie $i !onstatare de dierene, 7onul de !onsum, 3is)o*iia de
livrare, #isa de maga*ie, Hista de inventariere, "4itana, 3is)o*iia de )lat(5n!asare !tre !asierie,
Crdinul de de)lasare =delegaie>, E+trasul de !ont, 'urnalul )rivind o)eraiuni diverse =)entru !onturi
sinteti!e>, #i$a de !ont )entru o)eraiuni diverse, 3o!umentul !umulativ8
Termenul de )strare a statelor de salarii este de 90 de ani, iar termenul de )strare a registrelor $i
a do!umentelor -ustii!ative $i !onta,ile este de 10 ani !u 5n!e)ere de la data 5n!4eierii e+er!iiului
inan!iar 5n !ursul !ruia au ost 5nto!mite, !u e+!e)iile de mai -os8
#a!turile aerente ,unurilor de !a)ital, res)e!tiv ,unurilor imo,ile, !are stau la ,a*a determinrii
T/A dedu!ti,ile )entru )ersoanele im)o*a,ile !u regim mi+t $i )ersoanele )arial im)o*a,ile 5n !onD
ormitate !u )revederile "odului is!al, se vor )stra !onorm termenului )rev*ut la art8 14@ alin8 =:>
din Hegea nr8 9A1(2003 - "odul #is!al, !u modii!rile $i !om)letrile ulterioare8
3o!umentele inan!iar-!onta,ile !are atest )roveniena unor ,unuri !u durata de via mai mare
de 10 ani se )strea*, de regul, )e o )erioad de tim) mai mare, res)e!tiv )e )erioada de utili*aD
re a ,unurilor8
.egistrele o,ligatorii, adi! .egistrul--urnal =!od 14-1-1>, .egistrul-inventar =!od 14-l-2> $i "artea
mare =!od 14-1-3> se )strea* 5n unitate tim) de 10 ani de la data 5n!4eierii e+er!iiului inan!iar 5n
!ursul !ruia au ost 5nto!mite8
RE*0NDER E&a%uarea e%eente%!r !netare 8n &a%ut'
"ursul valutar !omuni!at de 7N. !are se olose$te la s&r$itul lunii martie 2014 )entru evaluarea eleD
mentelor monetare de a!tiv $i de )asiv e+)rimate 5n valut =dis)oni,iliti ,ne$ti, !reane, datorii>, !&t $i
)entru evaluarea !reanelor $i datoriilor e+)rimate 5n lei, a !ror de!ontare se a!e 5n un!ie de !ursul
unei valute este;
1 E0. P 4,4993 .CNK 1 "%# P 3,:929 .CNK 1 J7P P 9,3A93 .CNK 1 013 P 3,2304 .CN8

Cad!uri%e !ferite "u
!"a2ia s'rb't!ri%!r
de <a#te
- ip%i"a4ii fis"a%e -
Pagina 9
Ne:s%etter
6 2014 APEX Team International
AGENDA .UN00 A<R0.0E 2014
Li%ni" nu uita4i
1 !om)letai registrul de !as =sau s im)rimai registrul 5nto!mit 5n ormat ele!troni!>K
1 !om)letai -urnalul de v&n*ri $i !um)rriK
1 !om)letai 5n registrul ele!troni! de eviden a salariailor inormaiile reeritoare la 5n!e)erea(
5n!etarea unui !ontra!t de mun!, da!a este !a*ul8
.a fina% de %un' nu uita4i
1 !om)letai .egistrul 'urnalK
1 evaluai elementele monetare de a!tiv $i de )asiv e+)rimate 5n valut =dis)oni,iliti ,ne$ti,
!reane, datorii> la !ursul de s!4im, al )ieei valutare, !omuni!at de 7N. din ultima *i ,an!ar a luniiK
1 5nregistrai la Administraia #inan!iar !ontra!tele de )restri de servi!ii 5n!4eiate !u nere*idenii
5n !ursul lunii, !onorm art8 ? alin8 A1 din "odul #is!alK
1 ee!tuai inventarierea sto!urilor 5n !a*ul 5n !are olosii inventarul intermitentK
1 5nto!mii ultimele a!turi aerente lunii8
<entru 8ndep%inirea re(%eent'ri%!r 8n d!eniu% 53A
Menionai )e do!umentele emise !tre )artenerii din 0niunea Euro)eana !odul de 5nregistrare 5n
s!o)uri de T/AK
/erii!ai validitatea !odului de T/A 5ns!ris )e a!turile )rimiteK
/erii!ai suma T/A 5ns!ris )e a!turile )rimiteK
/erii!ai meniunile reeritoare la T/A =e+8 Mta+are inversM, Mo)eraiune neim)o*a,ilM et!8> 5ns!rise
)e a!turK
Ens!riei )e a!turile )rimite suma T/A 5n !a*ul ta+rii inverseK
"om)letai .egistrul )entru ,unurile mo,ile !or)orale )rimiteK
"om)letai .egistrul non-transerurilorK
Menionai 5n !ontra!tele !omer!iale !ontra!tate $i de!ontate 5n valut !ursul de s!4im, !are va i
utili*at =7N. sau !ursul ,n!ii !omer!iale>8
Mn "ursu% %unii nu uita4i
C' %uni7 A apri%ie este u%tia 2i pentru depunerea
de!laraiei de meniuni 0@2 )entru s!4im,area )erioadei is!ale )entru T/A din trimestrial 5n lunar, 5n
!a*ul 5n !are ai ee!tuat a!4i*iii intra!omunitare de ,unuri 5n luna martie 20148 En!e)&nd !u luna
a)rilie 2014, )erioada is!al de ra)ortare a T/A va i lunar8
C' ?!i7 10 apri%ie7 este u%tia 2i pentru depunerea
de!laraiei-de!ont )rivind sumele 5n!asate re)re*ent&nd ta+a 4otelierK
de!laraiei de meniuni )rivind anularea 5nregistrrii 5n s!o)uri de T/A 5n !a*ul )ersoanelor im)o*a,iD
le, 5nregistrate 5n s!o)uri de T/A !onorm art8 193 din "odul #is!al, !are 5n !ursul unui an !alendarisD
ti! nu de)$es! )laonul de s!utire )rev*ut la art8192 din "odul #is!al =ormular 0@:>8
C' ?!i7 10 apri%ie7 este u%tia 2i pentru p%ata
ta+ei 4oteliereK
ta+ei )entru servi!iul de re!lam $i )u,li!itate8
C' ar4i7 1+ apri%ie este u%tia 2i pentru depunerea
de!laraiei INT.A1TAT )entru luna martie 2014 =standard sau e+tins de)us 5n ormat ele!troni!>K
C' %uni7 21 apri%ie este 2i %iber' )a d!ua 2i a <a#te%ui Ort!d!6-
C' ar4i7 22 apri%ie este u%tia 2i pentru depunerea
de!ontului s)e!ial de T/A )entru trimestrul )re!edent =sistem /CE1> de !tre )ersoanele im)o*a,iD
le nesta,ilite !are )restea* servi!ii ele!troni!e )ersoanelor neim)o*a,ileK
C' &ineri7 2+ apri%ie este u%tia 2i pentru depunerea
de!laraiei )rivind o,ligaiile de )lat la ,ugetul de stat =ormular 100> QK
de!laraiei )rivind o,ligaiile de )lat a !ontri,uiilor so!iale, im)o*itului )e venit $i evidena nominal
a )ersoanelor asigurate =ormular 112>QK
de!ontului de T/A =ormular 300> QK
de!ontului s)e!ial de T/A =ormular 301>QK
de!laraiei re!a)itulative lunare )rivind livrrile( a!4i*iiile()restrile intra!omunitare =ormular 3@0>Q
aerent lunii martie 2014K
de!laraiei inormative )rivind livrrile()restrile $i a!4i*iiile ee!tuate )e teritoriul naional aerent
lunii martie 2014 =ormular 3@4> QK
de!laraiei )rivind veniturile su, orm de salarii din strintate o,inute de !tre )ersoanele i*i!e
!are des$oar a!tivitate 5n .om&nia $i de !tre )ersoanele i*i!e rom&ne anga-ate ale misiunilor
di)lomati!e $i )osturilor !onsulare a!reditate 5n .om&nia =ormular 224>K
de!laraiei )rivind o,ligaiile de )lat la veniturile #ondului )entru mediu =in!lusiv e!ota+>K
de!laraiei )rivind sumele re*ultate din a-ustarea T/A =ormular 30A>K
de!laraiei )rivind T/A datorat de !tre )ersoanele im)o*a,ile al !ror !od de 5nregistrare 5n s!o)uri
de T/A a ost anulat !onorm art8193 alin8 =@> lit8 a> R e> din "odul #is!al =ormular 311>
de!laraiei )rivind distri,uirea 5ntre aso!iai a veniturilor $i !4eltuielilor aerente trimestrului I 2014
=ormular 104> de !tre Aso!ierile r )ersonalitate -uridi! !onstituite 5ntre !ontri,ua,ilii )rev*ui
la art8 13 lit8 !> $i e> din "odul #is!al
Nu uita4i de
terene%e de
depunere a
de"%ara4ii%!r fis"a%e
#i de p%at' a ta6e%!r
Pagina 10
Ne:s%etter
6 2014 APEX Team International
!ererii de restituire a a!!i*elor de !tre im)ortatori )e trimestrul )re!edent
!ererii de restituire a a!!i*elor 5n !a*ul v&n*rilor la distan )e trimestrul )re!edent8
C' &ineri7 2+ apri%ie este u%tia 2i pentru p%ata
a!!i*elor
T/A
sumelor !tre !ontul uni! Ju(et de stat;
im)o*itului )e ieiul $i ga*ele naturale din )rodu!ia intern
im)o*itului )e veniturile nere*idenilor
ip!2itu%ui pe pr!fit aferent triestru%ui 0 2014N
ip!2itu%ui pe &enituri%e i"r!8ntreprinderi%!r dat!rat pentru triestru% 0 2014
im)o*itului )e salarii =CP se)arat )entru 1ediu 1o!ial $i ie!are sediu se!undar, da! este !a*ul>
im)o*itului )e veniturile din a!tiviti inde)endente, !u regim de reinere la surs
im)o*itului )e veniturile din dividende )ltite 5n luna martie 2014
im)o*itului )e veniturile din do,&n*i
im)o*itului )e alte venituri din investiii
im)o*itului )e veniturile din )ensii
im)o*itului )e veniturile din )remii $i din -o!uri de noro!
im)o*itului )e veniturile din alte surse
vrsmintelor de la )ersoanele -uridi!e )entru )ersoanele !u 4andi!a) ne5n!adrate
sumelor !tre !ontul uni! Ju(etu% asi(ur'ri%!r de stat #i f!nduri%!r spe"ia%e;
!ontri,uiei de asigurri so!iale =)ensie>
!ontri,uiei la asigurrile so!iale de sntate
!ontri,uiei la ondul )entru !on!edii $i indemni*aii de asigurri so!iale de sntate
!ontri,uiei la ,ugetul asigurrilor )entru $oma-
!ontri,uiei de asigurare )entru a!!idente de mun! $i ,oli )roesionale
!ontri,uiei la #ondul )entru mediu =in!lusiv e!ota+a>8
C' ier"uri7 =0 apri%ie este u%tia 2i pentru depunerea
de!ontului )rivind a!!i*ele )entru anul 2013 =ormular 120>Q
de!ontului )rivind im)o*itul la ieiul $i ga*ele naturale din )rodu!ia intern )entru 2013 =ormular
130>Q
situaiilor inan!iare anuale )entru instituiile )u,li!e, aso!iaiile $i !elelalte )ersoane -uridi!e !u $i
r s!o) )atrimonialQ


0*<OR5AN5
3e!laraiile menionate anterior, !&t $i )rogramele de asisten )entru !om)letarea lor )ot i des!r!ate
de )e site-ul Ministerului de #inane ; III8minante8ro8
3e!laraiile is!ale evideniate !u Q vor i de)use )rin mi-loa!e ele!troni!e de transmitere la distan de
!ontri,ua,ilii mari $i mi-lo!ii )re!um $i de !ontri,ua,ilii !are au o)tat )entru de)unerea online a de!laraiD
ilor $i au un !ertii!at digital8
=0 apri%ie
teren pentru
depunerea situa4ii%!r
finan"iare de "'tre
pers!ane%e ?uridi"e
f'r' s"!p patri!nia%
Pagina 11
Ne:s%etter
6 2014 APEX Team International
0ND0CA5OR0 1OC0A.0
C!ntribu4ii 2014
pentru a"ti&it'4i dependente
An(a?at!r #i benefi"iar
=)entru a!tiviti !onsiderate de)endente>
=!ota 2>
An(a?at #i prestat!r de
a"ti&it'4i dependente
=!ota 2>
"ontri,uia )entru asigurri so!iale (pensie)
20,? 2 )entru !ondiii normale de mun!
29,? 2 )entru !ondiii deose,ite de mun!
30,? 2 )entru !ondiii s)e!iale de mun!
=,a*a de !al!ul )laonat; )rodusul dintre
numrul mediu al asigurailor din luna )enD
tru !are se !al!ulea* !ontri,uia $i valoaD
rea !ores)un*toare a de !in!i ori !&$tigul
salarial mediu ,rut>
1


10,92
=,a*a de !al!ul a !ontri,uiei
individuale )laonat )entru anD
ga-at la !in!i ori !&$tigul salarial
mediu ,rut, adi! 9 + 282@?
P1184@0 lei>
1

=,a*a de !al!ul a !ontri,uiei
individuale )entru )ersoane
su, !onvenie !ivil; venit ,rut>
"ontri,uia la ondul de asigurri so!iale de
sntate =!al!ulat la venitul ,rut>
9,22 9,92
"ontri,uia )entru !on!edii medi!ale $i indemD
ni*aii de asigurri de sntate
=!al!ulat la venitul ,rut )laonat la 12 salarii
minime ,rute )e ar garantate 5n )lat 5nmulit
!u numrul asigurailor )entru !are se !al!uleaD
* !ontri,uia>
0,?92
"ontri,uia la ondul de $oma-
=!al!ulat la venitul ,rut>
0,92 0,92
"ontri,uia )entru a!!idente de mun! $i ,oli
)roesionale
="al!ulat la venit ,rut>
2

0,192 - 0,?92 5n un!ie de !odul "AEN
al a!tivitii )rin!i)ale

#ondul de garantare )entru )lata !reanelor
salariale =!al!ulat la venitul ,rut>
3

0,292 =numai )entru anga-ai !u !ontra!t
de mun! in!lusiv )ensionari>

Im)o*itul )e venituri 1:2
#ondul )entru neanga-area de )ersoane !u
4andi!a) =)entru anga-atorii !are au )este 90
salariai>
4 Q 902 salariul minim )e e!onomie =?90
lei> la ie!are 100 de salariai

/aloarea unui ti!4et de mas im)o*a,il 5n senD
sul im)o*itului )e venit 5n!e)&nd !u mai 2013
@,39 lei
1alariul minim )e e!onomie =,rut> !onorm %J
?A1(2013
?90 lei =5n!e)&nd !u 1 ianuarie 2014>


3iurn =5n ar>
Pentru anga-aii instituiilor )u,li!e
Pentru anga-aii din se!torul )rivat =Q2,9>

13 lei
32,90 lei

Nota 1; 1e datorea* !ontri,uia de asigurri so!iale $i )entru )erioadele 5n !are asiguraii ,enei!ia* de !on!edii medi!ale $i
de indemni*aii de asigurri so!iale de sntate8 Pentru a!este )erioade ,a*a de !al!ul este suma re)re*ent&nd 392 din salariD
ul mediu ,rut !ores)un*tor numrului *ilelor lu!rtoare din !on!ediul medi!al8
Nota 2; 1e datorea* !ontri,uia )entru a!!idente de mun! $i ,oli )roesionale $i )entru )erioadele 5n !are asiguraii ,enei!iD
a* de !on!edii medi!ale $i de indemni*aii de asigurri so!iale de sntate8 Pentru a!este )erioade ,a*a de !al!ul este salariul
minim ,rut )e ar garantat 5n )lat, !ores)un*tor numrului *ilelor lu!rtoare din !on!ediul medi!al8
Nota 3; 1e datorea* )entru indemni*aiile de asigurri so!iale de sntate numai )entru )rimele 9 *ile de in!a)a!itate su)orD
tate de anga-ator )re!um $i )entru indemni*aiile de in!a)a!itate tem)orara de mun! dre)t urmare a unui a!!ident de mun!
sau a unei ,oli )roesionale numai )entru )rimele 3 *ile de in!a)a!itate su)ortate de anga-ator8
OJ1H 3enituri%e p%'tite "'tre ! pers!an' "e desf'#!ar' ! a"ti&itate "!nsiderat' dependent' )e6ep%uO </A
Pdependent'P7 sau "are 8ndep%ines" ini una din "e%e 4 "!ndi4ii de re"!nsiderare a a"ti&it'4ii "a dependent'7 en4i!$
nate 8n OUG 82,2010- fa" !bie"tu% unui P1tat de p%at'P separat #i sunt in"%use 8n de"%ara4ia 112.
7d8 3a!ia 9:, 1e!tor 2
7u!ure$ti - 0200:1
.omania
Teleon; < 40 =0> 31 ?0@ 2A3@
Teleon; < 40 =0> A4 920 2A3@
#a+; < 40 =0> 31 ?09 AA3@
E-mail; oi!eBa)e+-team8ro
Echipa APEX Team este fomat! "in cons#$tan%i e&peimenta%i' "isponi(i$i s! )! asiste
*i s! )! ofee o gam! "i)esificat! "e se)icii conta(i$e *i "e sa$ai+ae,
Echipa noast! este fomat! "in e&pe%i conta(i$i specia$i+a%i -n asisten%a f#nc%iei financi.
ae *i conta(i$e a -ntepin"ei$o *i #n g#p "e cons#$tan%i specia$i+a%i -n asisten%a se)i.
ci#$#i "e sa$ai+ae a$ c$ien%i$o no*ti,

/feim c$ien%i$o no*ti o gam! )aiat! "e se)icii conta(i$e' "e sa$ai+ae' fisca$itate'
se)icii a"aptate ne)oi$o companiei "#mnea)oast!0
1inee "e conta(i$itate
2a$ai+ae *i se)icii cone&e
Asisten%! conta(i$!
/gani+aea f#nc%iei conta(i$e
3ons#$tan%! fisca$! *i conta(i$! 4 on $ine 5
3ons#$tan%! *i asisten%! -n -ntocmiea "osa#$#i pe%#i$o "e tansfe
Asisten%! -n imp$ementaea E6P
Taining
Misiunea noastr:
s aducem valoare afacerii clienilor
www.apex-team.ro
APEX Team International
Inormaiile de mai sus sunt un re*umat al inormaiilor re!ent )u,li!ate $i nu au s!o)ul de a oeri saturi
5ntr-o anumit )rivin8 APEX Team International 5$i de!lin ori!e res)onsa,ilitate a de ori!e )ersoan
!u )rivire la ori!e a)t re*ultat 5n urma utili*rii inormaiilor !oninute 5n a!este )u,li!aii8
6 2014 APEX Team International