Sunteți pe pagina 1din 5

APROBAT

ADMINISTRATOR
OBIECTIVE DE PERFORMANTA
Compartiment : Economic
Functia : Contabil Sef
! Intocmirea e"i#entelor $i inre%i$trarilor contabile in conformitate cu pre"e#erile le%ale in
"i%oare intr&o forma care $a permita anali'area performantelor $ocietatii(
)! Depunerea la termenul le%al a tuturor #eclaratiilor $i raportarilor economico&financiare*
fi$cale * $tati$tice!
+! Efectuarea operatiunilor financiare #e : plati catre furni'ori interni $au e,terni * inca$ari #e la
clienti* retra%eri #e numerar * #epuneri #e numerar* $c-imburi "alutare in mo# eficient : la
termen $i cu co$turi minime!
.! /rmare$te pa$trarea patrimoniului $ocietatii $i $e$i'area rapi#a a $ituatiilor #e #i$tru%eri *
pier#eri* furturi $i propune ma$uri le%ale #e recuperare(
0! Stabilirea cat mai operati"a $i e,acta a co$turilor #e e,ploatare * anali'area ace$tora $i
$e$i'area e"entualelor #epa$iri con#ucerii $ocietatii(
1! Participa la or%ani'area $i perfectionarea $i$temului informational $i aplica ma$uri #e
rationali'are $i $implificare a lucrarilor #e e"i#enta contabila $i fi$cala!
Salariat*
PROCEDURA DE EVALUARE A POSTURILOR
- Cunostiinte necesare:
* cunostiinte privind leislatia !uncii
* cunoasterea tuturor docu!entelor leate de personal "a tuturor docu!entelor
pe care I#R#U# le e!ite$: C#I#%#& adeverinte& calcul inde!ni'atii !edicale& calculul tuturor
inde!ni'atiilor& docu!ente de pensionare& deci'iile$#
- Aptitudini si deprinderi necesare:
* aptitudine enerala de a putea (nvata pe o scara de la )-* puncte "la nivelul
I#R#U# + , puncte$#
* aptitudini de co!unicare - , puncte
* aptitudini de calcul - , puncte
* aptitudini de a lucra cu docu!ente - * puncte
* respectarea instructiunilor ver-ale si scrise
* trans!iterea de in.or!atii
* culeere& clasi.icare si interpretare a in.or!atiilor
* acordare de consultanta si consiliere
- Cerinte pentru e/ercitarea .unctiei:
* capacitatea de (nteleere si de re'olvare a pro-le!elor
* li!-a0 e/presiv si coerent
* ec1ili-rare e!otionala si autocontrol
* asu!area responsa-ilitatii
* punctualitateRS
Postul ca ele!ent pri!ar al structurii orani'atorice pentru a .i ocupat se evaluea'a
.unctie de criteriile de ocupare si de cerintele acestuia#
Pentru .iecare post se sta-ilesc standarde de per.or!anta care se reasesc (n .iecare
criteriu# Aceste standarde re.lecta reparti'area ec1ita-ila a sarcinilor (ntre posturi#
Criteriile de evaluare sunt ur!atoarele:
I - Preatirea pro.esionala i!pusa ocupantului postului
II - E/perienta necesara e/ecutarii operatiilor speci.ice postului
III - Di.icultatea operatiilor speci.ice postului
IV - Responsa-ilitatea i!plicata de post
V - S.era de relatii "de a intra (n relatii cu alte posturi2 de a raspunde solicitarilor din
partea altor posturi$
Pentru .iecare criteriu de evaluare se sta-ilesc ponderi (n procente .unctie de
i!poratnta si co!ple/itatea acestora (n corelare cu criteriile postului& ast.el (nc3t pe totalul
celor * criterii su!a ponderilor sa repre'inte )445#
6iecarui criteriu (i corespunde un continut ce (l de.ineste& deter!inat de cerintele
postului dupa cu! ur!ea'a (n continuare:
Pentru I - a$ preatirea de -a'a cea corespun'atoare studiilor a-solvite potrivit
prevederilor leale# si anu!e: scoala enerala2 !edie liceala2 !edie post liceala2 superioara
de scurta durata "coleiu$2 superioara de luna durata# Studiile !entionate a-solvite cu
diplo!e din reteaua unitatilor de (nvata!3nt ale %inisterului Educatiei si Cercetarii .unctie
de durata lor si nivelul de preatire& sunt necesare pe tipuri de posturi ocupate#
E/: (nri0itor - scoala enerala
.unctionar ad!inistrativ - studii !edii liceale
.unctionar econo!ist - studii !edii liceale sau post liceale
-$ preatirea de specialitate se re.era la o cali.icare supli!entara .ie te1nica&
econo!ica& de alta specialitate necesara postului& cali.icare care are .or!a unei per.ectionari
(n specialitatea postului# Ea are ca re'ultat certi.icate de per.ectionare sau speciali'are care
sunt .acute periodic pentru !entinerea co!petentei pe post#
Pentru II - ave!:
a$ e/perienta (n !unca "consta (n vec1i!ea (n !unca speci.ica postului$
-$ e/perienta (n specialitatea ceruta de post "se asocia'a cu preatirea de specialitate
prin cursuri de per.ectionare sau speciali'are$
c$ perioada necesara initierii (n vederea e/ecutarii operatiilor speci.ice postului
"perioada de pro-a si de de-utant$ - Perioada de pro-a care se .inali'ea'a prin perioada de
staiu sau de-ut al unui a-solvent a unei institutii de (nvata!3nt superior de scurta sau luna
durata#
Pentru III - ave!:
a$ co!ple/itatea postului " o diversitate a operatiilor e.ectuate pe acest post$
-$ radul de autono!ie (n reali'area sarcinilor postului - luarea deci'iilor
c$ e.ortul intelectual caracteristic e.ectuarii operatiilor speci.ice postului
d$ necesitatea unor aptitudini deose-ite "atentie distri-utiva& cronoloia actelor$
e$ te1noloii speciale care tre-uie cunoscute#
Pentru IV - ave!:
a$ responsa-ilitatea de conducere& de coordonare a unor structuri de personal& a unei
ec1ipe sau a unor proiecte
-$ responsa-ilitatea preatirii unor deci'ii
c$ pastrarea con.identialitatii docu!entelor ela-orate precu! si a datelor .ir!ei cu
care intra (n contact .ata de alte co!parti!ente sau parteneri din e/terior#
Pentru V - ave!:
a$ radul de solicitare din partea structurilor interne "celelalte co!parti!ente$
-$ radul de solicitare din partea structurilor e/terne orani'atiei
Pentru .iecare din cele * criterii .unctie de continutul lor se vor sta-ili pentru .iecare
post cali.icative cuprinse (ntre ) si * puncte& calcul3ndu-se .unctie de ponderile procentuale
a.erente criteriilor& un puncta0 !ini! si unul !a/i!& dupa care se calculea'a !edia acestor
puncte# Puncta0ul total !ini! si puncta0ul total !a/i! se vor opera (!preuna cu puncta0ul
!ediu calculat ca o !edie arit!etica si!pla si va .i cuprinsa (n .isa postului din punct de
vedere al evaluarii lui si nu al continutului .isei postului pe care s-a nu!it un ana0at#
7n .unctie de co!ple/itatea postului& de nivelul cerut salariatului pentru acoperirea
cerintelor postului& ponderea .iecarui criteriu din cele * va .i di.erita#
Variatia ponderilor pentru .iecare criteriu este deter!inata de sarcinile concrete ale
.iecarui post2 de co!ple/itatea reali'arii lui2 deci .iecarui post respectiv .iecarei .unctii pe
post (i va corespunde ponderi di.erite sau eale daca sunt .unctii si!ilare cu responsa-ilitati
si co!petente eale#
6iecarui post indi.erent de co!ple/itatea lui (i va corespunde standarde de
per.or!anta deter!inate de ur!atorii indicatori:
)$ cantitatea prin care se cuanti.ica volu!ul lucrarilor e/pri!ate (n unitati de !asura
speci.ice operatiilor sau activitatilor e/ecutate (ntr-un anu!it post# E/:
- nr# de dosare solutionate
- nr# de apeluri tele.onice la care s-a raspuns
- nr# de cereri re'olvate
- nr# ana0ari e.ectuate
- nr# de plecari re'olvate "perioada etalon este luna$
8$ calitatea se !asoara nivelul co!pletitudinii si corectitudinii solutiilor pre'ente (n
lucrarile speci.ice postului cu! ar .i:
- nr# de corectii operate de se.ul direct
- nr& de contestatii sau recla!atii pri!ite
- radul de satis.actie a -ene.iciarilor serviciilor o.erite "acest rad se !asoara siste!atic sau
prin sonda0$
,$ costurile se !asoara interesul ana0atului pentru a li!ita costurile de .unctionare
ale societatii co!erciale ur!arindu-se raportul dintre volu!ul de activitate si costurile
i!plicate (n reali'area acestui volu!:
- nr# de convor-iri tele.onice
- nr# de deplasari
- nr# de recrutari si de selectari de personal
9$ ti!pul se !asoara ti!pi de e/ecutie a lucrarilor si (n special pentru lucrarile la care
nu se pot sta-ili nor!e de ti!p "neocieri salariale anuale$
- (ntoc!irea contractului colectiv de !unca
- diverse situatii statistice
5) utilizarea resurselor se apreciaza capacitatea angajatului de a utliza eficient resursele puse la dispozitia postului:
- ec1ipa!entele de -irotica
- prora!ele de calculator pentru .isierele de personal
- prora!ele de calculator pentru calcul salarii si costuri totale salariale
:$ !od de reali'are se aprecia'a capacitatea ana0atului de a se intera (n e.ortul
colectiv depus de ec1ipa din care .ace parte si !odul (n care pune la dispo'itia colectivului
toate conostiintele si e/perienta pe care o detine prin preatirea lui pro.esionala si vec1i!ea
(n !unca pe postul respectiv#
PROCEDURA EVALU;RII PER6OR%A<=ELOR PRO6ESIO<ALE I<DIVIDUALE
7n paralel cu evaluarea standardelor de per.or!anta a posturilor are loc (n cadrul
societatii co!erciale si evaluarea per.or!antelor pro.esionale individuale ale .iecarui salariat
ce ocupa aceste posturi# Evaluarea de reula este anuala& anterioara neocierilor salariale si
cuprinde ur!atoarele ele!ente de re.erinta:
a$ .isa postului a carei ra.ica di.era de .isa tipi'ata
-$ criteriile de evaluare a per.or!antelor pro.esionale individuale
Aceste criterii de evaluare sunt:
)$ radul de (ndeplinire a standardelor de per.or!anta# Acest criteriu repre'inta:
re'ultatele !uncii !asurate la nivelurile descrise (n .isa postului# Pentru !asurarea !uncii
pot .i avute (n vedere si !odul de utili'are a resurselor precu! si !odul de utili'are a
activitatii salariatului (n cau'a#
8$ asu!area responsa-ilitatii se 0usti.ica pe 8 planuri:
- pe activitate de conducere
- pe activitate de e/ecutie
Pentru activitatile de conducere asu!area responsa-ilitatii consta (n:
- nivelul si riscul deci'ional
- !odul de co!unicare
- lucrul (n ec1ipa precu! si co!parti!entul !anaerial ca !od de structura
Pentru activitatile de e/ecutie continutul acestui criteriu i!plica evaluarea:
- a intensitatii (n e/ecutarea atri-utiilor de serviciu
- rapiditatea interventilor
- co!porta!entul la presiune e/terioara si interioara
,$ adecvarea la co!ple/itatea !uncii - continutul acestui criteriu se e/pri!a prin
nivelul activitatii de conceptie& de anali'a& de sinte'a si de rutina si anu!e:
- pentru activitati de conceptie - care se caracteri'ea'a prin interpretarea unui volu! !are
de in.or!atii
- constituirea de alternative noi sau optiuni noi
- evaluarea e.ectelor si a consecintelor acestor e.ecte
- interarea o-tiunilor
Pe linia activitatii de anali'a care se caracteri'ea'a prin identi.icarea in.luentelor din
e/terior si a deter!inarilor acestor in.luente care produc sc1i!-ari !a0ore sau !inore#
Activitatea de sinte'a se caracteri'ea'a prin
- constituirea !odelelor& .eno!enelor sau proceselor studiate
- identi.icarea .lu/urilor in.or!ationale
- proiectarea instru!entelor de !onitori'are
Activitatea de rutina se caracteri'ea'a prin:
- radul ridicat de repetitivitate a operatiilor sau lucrarilor e.ectuate
- prin e/ecutarea de operatii strict rele!entate
9$ initiativa si creativitatea - ur!are evaluarii per.or!antei pro.esionale (n ca'ul (n
care ana0atul propune sau are initiativa unor solutii noi precu! si (n ca'ul (n care acesta
propune sc1i!-area unor rele!entari interne& a unor te1noloii& a unor procese (n do!eniul
lor de activitate& re'ulta i!plicit initiativa si creativitatea sa#
Continutul acestui criteriu de evaluare i!plica:
a$ (n ca'ul propunerilor de solutii noi i!plica:
- !otivarea ideilor
- evaluarea consecintelor acestor ideei
- e.ectuarea de studii si aplica-ilitate (n conte/tul rele!entat intern
-$(n ca'ul propunerii unor sc1i!-arii!plica:
- di!ensionarea sc1i!-arilor
- evaluarea consecintelor acestor sc1i!-ari
- e.ectuarea de studii cu aplica-ilitate(ntr-un conte/t nerele!entat
6iecarui criteriu din cele 9 .unctie de ponderile lui e/pri!ate (n procente (n evaluarea
per.or!antei individuale individuale a ana0atului i se atri-uie puncte de la ) la * con.or!
cali.icativelor de aprecieri: e/ceptional + * puncte2 .oarte -ine + 9 puncte2 -ine + , puncte2
satis.acator + 8 puncte2 nesatis.acator + ) punct#
Din punct de vedere psi1oloic IRU an de an prin evaluarea lui pro.esionala va tinde
spre un puncta0 superior& iar evaluarea !artora a anului (n curs devine pentru el un
sti!ulent (n anul viitor# De reula .isele de evaluare se (ntoc!esc pentru toate .unctiile
te1nice& econo!ice& de specialitate si ad!inistrative# 7ntoc!irea lor este .acuta de se.ii de
co!parti!ent& (nsusite de directorii e/ecutivi si apro-ate de directorul eneral sau unic al
societatii co!erciale#
6unctie de puncta0ul o-tinut nivelurile salariale ale ana0atilor societatii co!erciale& (n
ur!a evaluarii per.or!antelor pro.esionale& se !aresc& se !entin sau scad#