Sunteți pe pagina 1din 4

Cu peste o mie de ani in urmit, O Primul stat rus,

Marele Voivodat al
exista deja un stat rus Kievului, a inflorit
in secolele IX-XIII,
puternic, cu o culturit iar sub domnia lui
caracteristicit. Evenimentele Vladimir cel Mare
(978-101 5 ), popu-
istorice de mai tiirziu l-au la~ia pagana a
izolat de Europa, situatie ce Rusiei a trecut la
cre~tinism.
s-a schimbat doar la venirea
fa putere a tarului Petru cel
Mare, care a transformat tara
intr-o putere importantit.
O in 1238 tatarii,
M ajoritat.ea popo~relo~ est-~uro.pene $i alia,i ai mongolilor,
balcarnce provm dIn tnbun slave, au pradat ora~ul
care s-au stabilit aici in jurul sec.VI Vladimir. Dupa
e.n.. Slavii estici -str~roo$ii ru$ilor $i-au g~sit exact zece ani
loc de trai pe caropiile intinse (stepele) din Alexandr Nevschi,
t nordul M~rii Negre. De-a lungul secolelor $i- marele prin, al
I au extins teritoriul pe suprafata european~ a Vladimirului a
~ Rusiei de ast~zi: regiuni immensede tundr~ devenit eroul
:ginghetata, p~duri dese $i stepe, traversate de ru~ilor prin
~ fluvii roari: Niprul, Donul $i Volga. caropiile colaborarea cu
:§.intinse $i roarile fluvii reprezentau o cale tatarii.
ASCENSIUNEA RUSIEI

favorabil~ pentru multe popoare in migralia


lor inainte ~i dup~ stabilirea slavilor pe acest
teritoriu, mare parte a istoriei ruse fiind mar-
cata de astfel de migr:!ri ~i atacuri exteme.

Cuceritorii vikingi
Primul stat rus important nu a fost fondat de
slavi, ci de cuceritorii vikingi, numili varegi
sau rusi; ei au navigat din nord spre sud pe
marile fluvii, subjugand comunit~lile locale.
jn jurul anului 900 au fondat in sud-vest
putemicul ~i bogatul Voivodat Rus al
Kievului, cu capitala la Kiev.
Cuceritorii varegi probabil nu erau
numero~i, astfel incat pan~ la mijlocul sec. X
s-au contopit complet cu populalia slav~. Dar,
dup~ obiceiul vikingilor, ei au continuat

O Moscova o autoritate aparenta asupra celorlalti printi. De


in sec. XVI. Cronici- aceasta situatie s-a folosit un popor nomad,
le ruse o pomenesc s:llbatic, poporul chipceac, care a invadat mare
pentru prima data parte a stepei ruse, In urma c:lreia multi ru",i s-
in 1147, jar in au refugiat In p:ldurile din nord-est ",i In jurul
secolul XII devine lacurilor regiunii. intre timp voivodatele din
un important nord-est au devenit mai putemice decat cel de
centru commercial. la Kiev, iar prin acest proces societatea rus:l s-
La sfar~itul sec. XV a Indep:lrtat de Europa.
devine centrul
politic ~i religios al Hoarda de aur
statului unificat rus. in secolul al XIII-lea statele ruse au fost
invadate de tatari, care erau aliatii mongolilor;
ei au fondat hanatul Hoardei de Aur, stabilin-
du-",i centrul la Sarai (Seraj), pe malul flu-
viului Volga. Ru",ii au fost nevoiti s:l recu-
O Kremlinul in noasc:l suveranitatea lor ",i s:lle pl:lteasc:l taxe
Moscova -o enorme timp de dou:l secole.
fortificatie veche, Dup:l preluarea puterii de c:ltre tatari, unul
cu multe cupole de din cei mai mari eroi ai ru",ilor, Alexandr
aur specifice stilului Nievschi, voievod al Vladimirului, a colaborat
ortodox. cu tatarii, reu",ind s:llnving:l suedezii ",i trupe-
le Ordinului Cavalerilor Germani, devenind o
O Ivan cel putere considerabil:l. ins:l rolul conduc:ltor al
Groaznic -1arul
care ~i-a meritat pe
deplin numele.
Despotismul lui a
cauzat groaza ~i
suferin1a. Se zice ca
ar fi luat parte
personal -cu gura
spumeganda -la
torturarea ~i
executarea
prizonierilor.
~ incursiunile spre sud, unde prin relatii comer- cu o cultura aflata sub influenta latina ~i
~ ciale, au stabilit leg~turi cu imperiul bizantin;
catolica.
la acea vreme, capitala imperiului bizantin,
ConStantinopolul, era cel mai mare ora,5 al Destramarea Marelui
cre~tin~t~tii. Cultura greco-bizantin~ ~i Voivodat al Kievului
cre~tina a avut o inf1uent~ enorrrul ~idurabil~ Marele Voivodat al Kievului, care se intindea
asupra Rusiei. Un moment de referint:l In de-a lungul druillului coillercial ce f:lcea leg:l-
istoria poporului rus este domnia lui Vladimir tura intre Marea Baltic:l ~i Marea Neagrn, ~i-a
cel Mare (978-1015), sub care populatia a Wit epoca de aur sub domnia lui Iaroslav
trecut la cre~tinismul bizantin (ortodox), iar inteleptul (1019-1054), in aceast:l perioad:l
scrisul rusesc a trecut la utilizarea unui nou f1ind una din principalele puteri din Europa.
alfabet bazat pe cel grec, Influenta bizantin~ a Dup:l rnoartea lui Iaroslav, voivodatul a fost
civilizat ru~ii, contribuind la diferenta mare iillp:lrtit intre rno~tenitori, ceea ce i-a sc:lzut
dintre modul de viat~ rus ~i cel vest-european puterea, l:lsandu-i domnitorului din Kiev doar
146
nutrea credinta in menirea deosebit:I a Rusiei. alienat mintal ,5i a murit f~rn mo,5tenitor in
Marea nobilime -boierimea -s-a opus 1598 -boierii ,5i-aurec~p~tat mare parte din
timp de un secol tendintelor autocrate ale putere. Dup~ Feodor I pe tronul tarului a fost
marilor voievozi de la Moscova. Conflictul a ales cumnatul acestuia,Boris Godunov, dar la
atins apogeul sub domnia lui Ivan al N-lea, sfar,5itul scurtei sale domnii (1598-1605), in .
care era un domnitor putemic, priceput, dar Rusia haosul era des~var,5it.
nemilos, cateodat:I atins de nebunie, denumit Puterea central~ s-a destrnmat, populatia
~i lvan cel Groaznic. Ivan a ajuns pe tron din suferea de foame din cauza recoltelor slabe,
copilarie, supus vointei familiilor de boieri t:1ranii s-au revoltat, au ap~rut pretendenti la
care domneau in numele lui, dar el ~i-a aratat tron, mai mult s-au amestecat ,5i polonezii ,5i
inten!;iile inca de la majorat. in 1547, a fost suedezii. P~reac~ statuI rus va avea un sfar,5it
incoronat, fiind primul dintre suveranii tragic, dar armata adunat~ in ora,5impreun~
Marelui Voievodat al Moscovei care s-a auto- cu cazacii au alungat polonezii. Soarta Rusiei
intitulat Tarul imperiului (corespondentul rus s-a schimbat in 1613, odata cu alegerea ca tar
al cuvantului Cezar). a lui Mihail Romanov. Dinastia Romanov a
in primii ani de domnie a ob!;inut succese domnit in Rusia timp de trei secole, pan~ la
remarcabile. Reformele lui au slabit puterea revolutia rus~ din 1917, care a pus cap~t
boierilor in guvemare. Prin razboaiele victo- autocratiei tariste.
rioase duse in est ~i sud a ocupat hanatele Pe vremea aparitiei dinastiei Romanov,
t:Itare ale Kazanului ~i Astrahanului, extinzan- societatea rus~ avea deja. cateva trns~turi ca- ~
du-~i domnia pana la Mun!;ii Urali. Englezul racteriStice.Tarul a ra:masautocrat, pe care-l ~
2:0Richard Chancellor a navigat de-a lungul _.~
J, coastelor Scandinave,pe Marea A1ba~i Dvina
~ de Nord, apoi, calatorind pe uscat, a ajuns la
~ Moscova; prin aceasta s-a stabilit o legatura
~ importanta, de~i limitata, intre Rusia ~i
~ Occident. Drumul era anevoios, dar s-a dove-
~ dit a fi indispensabil. Ru~ii au fondat la gura
~
"' fluviului Dvina de Nord ora~ul Arhangelsk.
~ Domina,ia terorii
Ivan ~i-a dat seama ca Rusia avea nevoie de
O Catedrala Vasili Fericitul cu noua cupole, relatii mai stranse cu occidentul, a~a ca a
ridicata in aproprierea Kremlinului, pe vre- invadat cateva teritorii baltice disputate,
mea domniei lui Ivan cel Groaznic, in memo- pomind astfel lungul razboi din Livonia
ria infrangerii definitive a tatarilor in 1552. (1557-1582). Concomitent, conflictul lui cu
boierimea s-a accentuat ~i mai mult. infuriat
V1adimirului a fost de scurt~ durat~, treptat de fapte considerate de el drept tradare, a
dezvoltandu-se o nou~ putere: Moscova. recurs la teroare; s-a inconjurat de o garda de
Ora~ul a fost fondat doar in secolul XII cu o criminali de elita imbraca!;i in negru,
a~ezareexcelen~, la intalnirea drumurilor flu- macelarind sau deportand mii de du~mani
viale ruse. Moscova, cu ajutorul voievozilor reali sau presupu~i. La inceput avea ca scop
~ireti, a devenit centrul tot mai puternicului ridicarea puterii tarului deasupra tuturor, ~i
voivodat: ace~ti voievozi mai intai au cules umilirea boierimii, apoi, cople~it de o nebu-
doar taxele pentru t~tari, iar mai tarziu, cand nie paranoica, a distrus prosperul Novgorod,
puterea acestora era in sc~dere,i-au invins la i-a macelarit locuitorii, intr-un acces de furie
Kulikovo; a trebuit ins~ s~ treac~ Inc~ un ~i-a asasinat propriul fiu mo~tenitor. Dupa ce
secol pan~ ce marele voievod de la Moscova a scufundat tara in haos, nu a putut rezista
a obtinut independenta total~ fat~ de Hoarda presiunii polonezilor ~i suedezilor, fiind
de Aur. nevoit sa renunte la teritoriile noj din
Aceastas-a realizat sub domnia lui Ivan al regiunea baltica. in pofida terorii, sub domnia
III-lea (cel Mare sau Calita): prin combinarea mo~tenitorului lui Ivan, Feodor I -care era
fortei cu diplomatia a devenit suveranul celor
mai multe voievodate ruse; a invadat O Aceasta icoana
republica nordic~ Novgorod. A ca~tigatcateva din biserica satului
teritorii ~i In vest de la statul polono-lituanian, Kureca (datand din
dar vechea capital~, Kievul, a ramas In afara jurul anului 1460),
granitelor. Centrul noului stat rus a r~mas In arata victoria nov-
nord-est, In interiorul continentului, f~rn s~ gorodenilor asupra
aib~ leg~turi directe cu Marea Baltic~ sau suzdalienilor.
Marea Neagra.

Marii voievozi al Moscovei


Sub domnia lui Ivan al III-lea Marele Voievo-
dat al Moscovei ~i-a restabilit relatiile diplo- O Ilustratie din
matice cu Europa, iar Ivan a fost atat de secolul xv despre
apreciat, incat s-a c~s~torit cu Sofia, nepoata cavaleria Moscovei.
ultimului Imp~rat bizantin, In anul 1472. La Zalele imbl3nite
vremea aceea imperiul bizantin se destra- erau purtate iarna;
mase, Constantinopolul fiind ocupat de turci port preluat de la
In 1453; in aceste condi!;ii biserica rus~ a mongoli.
devenit cel mai important centru independent
al credintei ortodoxe din est. Acest fapt a
sporit prestigiul ~i autoritatea tarului, care era
capul bisericii desemnat de Dumnezeu, ~i
147
48 ASCENSIUNEA RUSIEI

slujea noua nobilime, mai supus~. In schim- inCI


bui supunerii nobiiimea a primit puteri depii- yes
DATEIMPORTANTE
ne asupra tar;lnimii care a ajuns In randui Un alt moment de rnscruce1n istoria Rusiei 862
iobagilor: taranui nu avea dreptui de a p~r;lsi a fost r~zboiul nordic cu Suedia. Aceasta era Ruric fondeaza dinastia varega
p~mantui iucrat de ei ~i era cu totui ia forta dominant;I 1n spatiul baltic, cu o armat;I in jurul anului 900
dispozitia boieruiui. Institutia iob~giei era bine antrenat;I, in fruntea c~reia se afla un Voievodul Oleg une~te Novgorodul cu
desfiintat~ deja In muite p~rti aie Europei de rnzboinic de temut, regele Carol al XII-lea. Kiev
Vest, ins~ in Rusia abia s-a consoiidat. ins~ Carol era rnai putin priceput in probleme
978-1015
de strategie militar~; ~i dup~ ce a 1nvins ru~ii Domnia lui Vladimir cel Mare
Cazacii la inceputul rnzboiului (1n 1700), a luptat ani
1019-54
In secoiui anterior zbuciumat, grupuri mari de de zile 1n Polonia. Petru 1ntre timp ~i-a
Domnia lui laroslav celln,elept
oameni -mai aies iobagi fugari -s-au refugiat reorganizat armata dup~ modul vestic,
dincoio de graniteie Rusiei. Din ei s-au format stabilindu-~i pozitiile in regiunea baltica. 1157
t;an<1t;arol s-a notarat tOtu~1sa-1atace, ru~ii s- Vladimir este centrul Rusiei
comunit:ltiie militare iibere ~i rebeie aie caza-
cilor, care de-a iungui secoieior s-au aflat In au retras, atr:lgand suedezii tot mai adanc In 1237-40
reiatii schimb~toare cu statui rus. Cazacii teritoriul tarii, pana ce drumurile de Cucerirea mongola (tatara)
ucranieni i-au ajutat pe tarui Alexei (1645- alimentare ale acestora au devenit prea lun~i, Alexandr Nevschi invinge suedezii ~i
1676) in r;lzboiui Impotriva Poioniei: astfei iar proviziile de alimente s-au terminat. In Ordinul Cavalerilor Germani
ru~ii au reca~tigatKievui istoric ~i au venit in final suedezii au fost Invi~i la Poltava In (Cavalerii Teutoni);
contact pentru prima oar;l cu viitorii du~mani, 1709. din 1252 voievod al Vladimirului
turcii. Pe de alt:l parte cazacii din regiunea 1325-41
Donuiui au iuptat In fruntea r~scoaiei Fereastra spre Vest Domnia lui Ivani, inflorirea Moscovei
tar;lne~ti condus~ de Stenca Razin (1670-71), incheierea pilcii s-a amanat panil1n 1721, dar 1380
cu greu infrant:l de tar. a avut consecinte de o importanti1 hotiiratoare. Dimitri Donscoi ii invinge pe tatari
Rusia a preluat rolul Suediei, ca cea rnai rnare 1453
Expansiune teritorials putere nordicil, a obtinut teritorii importante 1n Turcii otomani ocupa Constantino-
Tarui Rusiei ~i urma~ui iui, Feodor ai III-iea regiunea balticil, ~i prin aceasta mult ravnita polul; imperiul bizantin se prabu~e~te
(1676-.1682) au restabilit autocratia tarist:l, "fereastr;1 spre vest". Pe malul MMii Baltice 1472
Rusia s-a extins pe teritorii noi ~i a devenit Petru a construito nouil capitalil1n stil vestic, Marele Voivod al Moscovei, Ivan al
mai receptiv~ fata de influenteie vest-europe- Sankt Petersburg (denurnit Leningrad sub 111-lea( 1462-1505), o ia de so,ie pe
ne. Acest proces s-a intensificat sub domnia dominatia comunistii). Eleganta europeanil a nepoata ultimului imparat bizantin
iui Petru cei Mare (1689-1725);Petru a recu- acesteia era opusul cupolelor tipice ale vechii 1480
noscut stareainapoiat:l a Rusiei ~i a hot:lrat s~ Moscove. Sub Ivan al 111-IeaRusia devine
invete de ia Occident. Ei a vizitat Franta, Ca ~i Ivan cel Groaznic, Petru era nemilos independenta de tatari; el ~i urma~ul
Angiia ~i Oianda In 1697-98sub fais~ identi- cind era vorba de realizarea telurilor lui Vasilii al 111-Ieacuceresc mai multe
tate, ar;ltand interes, deosebit fata de proce- propuse; a impus taxe grele ~i a condamnat voivodate ruse
seie tehnoiogice ~i constructia naveior mariti- multi oameni la muncii fortati1. Era inovator I 1552-56
me ~i mai putin interes pentru societatea dar In acela~itimp se comporta ca un autocrat Cucerirea Kazanului ~i Astrahanului
nobil~ ~i eiegant:l a capitaieior. medieval, iar cei din antUrajullui aveau bune 1557-82
Dup~ revenirea in Rusia ei a acceierat motive sii se teamii pentru viata lor. in Razboiul din Livonia se termina cu
procesui de apropriere de Occident, a schimb, a mcheiat perioaCla Cle izolare ; infrangerea lui Ivan
centraiizat administratia pubiic~ ~i biserica, a Rusiei, care de la 1nceputul secolului XVIII ; 1584
creat ieg~turi mai stranse intre nobilime ~i devenit o putere dernna: de luat in considerar{ Fondarea ora~ului Arhangelsk
stat, a sprijinit Inv~tamantui ~i industria, a in Europa pana: $i in zilele noastre. 1604-13
Anarhie "timpurile tulburi"
O Domnia lui
1613
Petru cel Mare
Mihail I ( 1613-45) devine primul 'ar
(1698-1725) a scos
din familia Romanov
Rusia din Evul
1645-76
Mediu, transfor-
Domnia lui Alexei I: se restaureaza
m&nd-o intr-un stat
autocra,ia ,arista ~i institu,ia iobagiei
mai modern. Petru
1667
a fost un domnitor
Dupa reforma liturghiei bisericii ruse,
nemilos, domnia lui
cei cu "credin,a veche" se despart de
a fost marcata de
biserica
rascoale, dar a
1668-71
facut din Rusia una
Rascoala lui Stenca Razin
din principalele
puteri ale Europei. 1689
Petru cel Mare devine 'ar
1697-98
Petru cel Mare viziteaza Europa de Vest
1700
Incepe razboiul nordic
1703
Petru cel Mare fondeaza ora~ul
Sankt Petesburg
1709
Ru~ii inving suedezii la Poltava
1721
Cu pacea de la Nystad se incheie raz-
boiul nordic: Suedia cedeaza teritorii
" 1725
i
~ Moartea lui Petru cel Mare
~

48