Sunteți pe pagina 1din 2

.

O Rascoala de la
Satsuma. 1877. in
timpul Erei Meiji.
Japonia a suferit
transformari impor-
tante. Elita feudala a
samurailor. sau casta
razboinicilor ~i marii
lorzi feudali. daimyo,
au fost inlatura1i ~i
inlocui1i cu o armata
de recru1i ~i un ser-
viciu civil. in cadrul
carora talentul ~i
pregatirea erau mai
importante decat
statutul dobandit la
na~tere. Samuraii au
declan~at o revolta.
dar au fost invin~i
rapid de noua
armata.

Obligata, la mijlocul secolului multi ani de tulburari. Shogun-ul i~i pierduse japonezilor. Dupa o victorie u~oara in
autoritatea ~i puterea, iar cand s-a decis razboiul chino-japonez din 1894-95, ]aponia a
XlX' sa puna capat izolarii pe deschiderea majoritatii porturilor japoneze inlocuit China ca putere predominanta: in
pentru comertul international, in 1858, alte Coreea ~i a ocupat marea insula chineza
care ~i-o impusese, Japonia
grupari din clanurile japoneze s-au ridicat Taiwan.
s-a adaptat u~or fa lumea impotriva Shogunului. Rezultatul a fost des-
fiintarea shogunatului ~i impunerea imparatu-
industriala moderna. lnsa, lui -care fusese doar un suveran nominal -
dupa ce a devenit o mare ca fort:1 politica.

putere,Japonia a recurs fa un Cladirea unui stat modern


In 1868, controlul a fost preluat de tanarul
militarism agresiv, care s-a
imparat Mutsuhito. In timpul domniei sale,
sfdr~it dezastruos. numit:l Era Meiji ("conducere ilustra") (1868-
1912), Japonia s-a transformat. Marii lorzi feu-
dali (daimyo) au renuntat la parru1nturi, s-a sta-
C OndUSa de "oameni putemici" militari, bilit un guvern ~i un sistem de impozitare cen-
shogunii, ]aponia a fost izolata de restul tralizate. A fost creat:l o armata format:l din
lumii pana la mijlocul secolului XIX. recruti, care ~i-a dovedit valoarea in 1877,
Puterile straine au incercat in multe randuri sa zdrobind revolta de la Satsuma -declan~at:l de
patrunda in ]aponia, dar zadamic. SUA, dor- vechii samurai (casta lupt:ltorilor de elita). S.
nica sa-~i asigure accesul in porturile japo- au infiintat institutii politice ~i juridice dupa
neze, pentru a-~i putea realimenta navele model occidental, ce au cu1rninat cu primele
comerciale ~i cele pescare~ti, a decis sa intre- ale!3eri parlamentare japoneze in 1890.
prinda actiuni ~i mai putemice in acest scop. Intre timp in Japonia se construiau rapid
in 1853, un grup de nave de razboi ameri- cai ferate, vapoare cu aburi ~i fabrici necesare
cane, condus de comandantul Matthew Peny, pentru a deveni o mare pute.re industriala.
a ajuns in ]aponia cu o scrisoare din partea Spre deosebire de Occident, investitiile ~i
pre~edintelui, prin care cerea "prietenie" ~i initiativele guvernamentale au jucat un rol
comert. in anul urmator, Perry a revenit in decisiv in aceast:l dezvoltare ~i, de~i multe
..
]aponia dupa raspuns ~i, de~i nu a fost intreprinderi de stat s-au privatizat mai tarziu, E
amenintat, Shogun-ul a considerat intelept sa parteneriatul intre stat ~i marile corporatii a 6
-'
accepte cererea americanilor. Alte rnari puteri devenit specifica economiei japoneze.
europene au urmat rapid exemplul SUA, iar Vecina Japoniei, China, c~re nu se mo-
deschiderea ]aponiei catre comertul inter- dernizase, observa dezvoltarea Japoniei -~i O Prima cale terata, pe o distan~a de 30 km
national nu a mai avut cale de intoarcere. incursiunile acesteia in teritoriile neutre -cu intre Tokio ~i portul Yokohama, a tost termi-
]aponezii aveau insa pareri diferite cu nelini~te crescanda, a devenit victima primei nata in 1872. pana in 1895, 2460 km de linii
privire la aceasta problema, urmand astfel incercari de imperialism de tip occidental a terate legau marile ora~e ~i porturi.

261
JAPONIA IMPERIALA

in 1902, ]aponia a Incheiat o alianta impor- O Maiestatea sa


tanta cu Marea Britanie, cea mai mare putere imperiala, imparatul
imperiala din lume la acea vreme. in 1904 au Japoniei, intr-un
inceput conflictele cu Rusia pentru Coreea ~i tablou datand din
Manciuria, iar ]aponia a lansat un atac asupra 1901. Mutsuhito
flotei ruse~ti in Port Arthur. De~i ]aponia a avea doar 16 ani
luptat impotriva unui regim tarist incompe- cand i-a urmat
tent, victoriile japoneze obtinute pe uscat ~i tatalui sau la tron. in
pe apa au descumpanit lumea care credea ca februarie 1867.ln
rasa "alba" este invincibila. Prin tratatul de la 1868, Shogun-ul
Portsmouth (1905), ]aponia a obtinut juma- aflat la putere a
tatea sudica a Insulei Sahalin ~i o pozitie demisionat in urma
ferma in Coreea, anexat:l ulterior, In 1910. presiunilor politice,
La izbucnirea primului razboi mondial iar imparatul a prim-
]aponia s-a alaturat Aliatilor. Citeva grupuri it statutul de for'a
de insule din Pacific, aflate sub conducerea politica. In timpul
Germaniei, au fost ocupate de japonezi, iar domniei lui f5'
avanposturile germane din China au fost cap- Mutsuhito, denumita :3
turate. Devenind cea mai mare putere rnilitar:l Era Meiji, in Japonia ~
t
~i imperiala din Asia, ]apqnia a continuat sa s-au produs trans- a:

faca presiuni asupra Chinei. formari importante. ~


~
in anii '20, politica extema a ]aponiei s-a c:-
caracterizat in general printr-un imperialism ~
mai putin agresiv, probabil datorita infiin1;:lrii
Ligii Natiunilor (predecesoarea ineficienta a conform unei prevederi din constitutia au instalat un imparat marioneta. in conse-
Natiunilor Unite) ~i a tendintei generale spre japoneza, ministerele armatei trebuiau sa aiba cinta, ]aponia a fost criticata de celelalte state,
pace ~i progres. insa, consecintele economice In frunte generali ai armatei ~i amirali, militar- cerandu-i sa restaureze suveranitatea chineza
cumplite ale Marii Crize ~i cre~terea alarmanta i~tii dobandind astfel o influenta politica ~i sa-~i retraga trupele din Manciuria. Ca
a populatiei japoneze, au afectat spiritul Insemnata. Din ce in ce mai des, politicienii urmare la aceste apeluri internationale,
national al japonezilor in anii '30. Institutiile erau ale~i doar daca Intruneau anumite calitati ]aponia s-a retras din Liga Natiunilor.
de tip occidental au continuat sa functioneze, militare. Cu toate acestea, existau dezacorduri in ciuda protestelor europene ~i americane
insa viata politica era dominat:l din ce in ce ~i In cadrul armatei. A urmat o serie de tenta- 1mpotriva unor asemenea agresiuni, ]aponia a
mai mult de fol1ele armate. tive de lovituri militare ale gruparilor ultra- continuat sa atace China. C:lnd aceasta din
nationaliste, care doreau rasturnarea guvernu~ urma a refuzat sa capituleze, a izbucnit un
Ridicarea militaristilor lui civil ~i detronarea tanarului Imparat mare razboi in iulie 1937. ]aponia imperiala
Trupele armatei japoneze era~ formate la Hirohito (care i-a urmat la tron lui Taisho, fiul facuse astfel primul pas spre 1nfrangere, care
inceputul anilor 1930 din tarani. 0 data cu lui Mutsuhito, In 1926). a culminat cu distrugerea p:lna la temelii a
declan~area Marii Crize, nemultumirile sociale ora~elor Hiroshima ~i Nagasaki in 1945.
din zonele rurale mai sarace ale ]aponiei au Expansiunea teritoriala
inceput sa se inmulteasca. Aceste nemultumiri Confruntandu-se cu asemenea tulburari
intareau convingerea armatei ca ea era adeva- interne, liderii militari japonezi au Inceput sa
ratul aparator al intereselor ]aponiei contra creada ca expansiunea militara le va aduce
unui guvem civil, pro:.occidental. in plus, glorie ~i va rezolva problemele economice ale
tarii. jn mod inevitabil, China a devenit din
O Trupe japoneze mar~aluind spre teritoriul nou principala lor tinta.
chinez in 1937. Dupa ce a adoptat imperialis- jn 1931, sub un pretext fals, japonezii au
mul de tip occidental, incursiunile japoniei in ocupat Manciuria, o mare provincie din nord-
invecinata China au dus in cele din urma la estul Chinei. Anul urmator au separat
izbucnirea unui razboi de mari propo~ii. Manciuria de China, numind-o Manchukuo ~i

262

S-ar putea să vă placă și