Sunteți pe pagina 1din 2

O Pictur3 reprezentand invazia italienilor a-

supra Abyssiniei (Etiopei). Marea Britanie ~i


Franta nu au f3cut fatii atacurilor lui Mussolini.

Partidul Fascist; (Fasci i-5i are originea in


vechiul simbol roman al autorit~tii: un
m~nunchi de vergi $i un topor.)
In aspiratia sa c~tre putere fascismul s-a
sprijinit pe nemultumirile ltaliei referitoare la
izbucnirea Primului Mzboi Mondial; ltalia a
luptat de partea c~tig~toare, ins~ a f~cut mai
putine cuceriri decat s-a a$teptat. Probabil c~
acest lucru nu ar fi avut importan~, in cazul in
care tara ar fi revenit la normal dup~ razboi.
Perioada postbelic~ a fost ins~ agitat~ $i
tensionata. Ca reactie la aceasta, fasci$tii in
uniformele lor negre, au promis restabilirea
ordinii, ins~ repetatele lor atacuri $i i:ni~turarea
ilegal~ a guvernelor de stanga a unor Ofa$e au
sl~bit mult autoritatea statului; aceasta tactic~
este clasic~, aplicata ulterior $i d~ alte
fasciste. . partide

Folosirea terorii
Tactica mentionata anterior era folositoare
deoarece partidele fasciste n-au atins niciodata
performanta unei majoritati de voturi In
alegerile libere; acestea au avut 1nsa succes
afi~and o imagine irezistibila, exersand o
teroare repetata 1mpotriva comunismului ~i
~ubrezind Increderea 1n sine a autoritatilor.
Mussolini 1ns~i a demonstrat-o 1n celebrul
mar~ spre Rorna In rnai 1921, care nu a avut un
caracter razboinic, era doa[ omasa de oameni
simbolizand puterea; In urma acestui ~,
Mussolini a fost numit prim-ministru.

Traditionali~tii ~i marii pr6prietari se sprijineau


jntre
anii
1920-1930
o
noua
adeseori pe ea, ca pe o protectie Impotriva
comunismului, Insa aceasta reprezenta mult
mi~care
politica
~i-a
facut
mai mult decat o simpla mi~care conser-
aparitia
pe
scena
Europei
vatoare. Ca ~i statele comuniste, statele fasciste
au fost dictaturi, ele fiind conduse de un singur
Mi~carea
fascista,
sustinuta
de
partid care nu accepta opozitie ~i prezidate de
un putemic ~i preaslavit conducator.
conducatorii
sai
puternici
~i
caracterizata
printr-un
Puterea fascismului
Fasci$tii au preluat puterea ~i au reu~it sa o
nationalism
agresiv,
parea
la
pastreze prin mobilizarea maselor, folosind
un
moment
dat
de
neinvins.
toate mijloacele modeme de organizare ~i
propaganda. Adeptilor fascismului li se spunea
p rimUl razboi mondial dintre anii 1914-
ca natiunea avea o importanta majora, ca
1918 a ap:lrut la 1nceput ca un triumf al
supunerea ~i sacrificiul de sine reprezentau
democratiei, de vreme ce marile imperii doua virtuti fundamentale ~i ca razboiul era
europene, traditionaliste ~i inilitare s"'au prabu- cea din urma dovada a maretiei unui popor.
~it, fiind inlocuite cu republici parlamentare. Statul fascist avea un caracter militar,
jns:l noi fol1e au fost generate de consecititele uniformele erau pretutindeni, fiind purtate nu
rnzboiului, iar mai rarziu de Marea Criz:l care a doar de soldati ci $i de membrii partidului,
provocat o dec:ldere dura a economiei pe plan polili-5ti ~i membrii organizatiilor de tineret.
mondiallncepand din 1929. Una dintre aceste
forte a fost comunismul, care, inspirat din cama~ile Negre j
Revolutia Rus:l a anului 1917, unru1rea inl:l- jn termeni generali fascismul desemneaza un e
turarea guvernelor 1n favoarea unei dictaturi a grup de mi~cari similare care au adoptat ~
proletariatului (clasa muncitoare); cealalt:l a diverse nume. Acest cuvant provine Insa de la
fost fascismul. un italian, fost socialist, pe nume Benito O Acest poster italian inf3ti~and garda de
Doctrinele mi~c:lrii fasciste se opuneau ferm Mussolini, care In martie 1919 a fondat "Fasci corp a lui Mussolini reflect3 imaginea
celor comuniste, precum ~i celor democratice. di Combattimenti", ce a devenit ulterior eroismului proiectat3 de propaganda fascist3.

255
MAR~UL FASCISMULUI

O Generalul Franco
(in centru) a fost
liderul generalilor ,
"El Generalissimo"
s-a ridicat impotriva
guvernului Spaniei.
Dupa 3 ani de razboi
civil, a preluat
controlul Spaniei,
fiind ajutat de
Germania ~i Italia.

O Mussolini ~i

Hitler la Munchen in
1938. Germania ~i
Italia au format o
alian~a militara in
mai 1939. La ince-
put, cei doi dictatori
nu au fost prea
apropiati, dar rela~ia
lor s-a ameliorat
datorita intereselor
lor comune ce vizau
inlaturarea democra-
~ 1ilor.
o
-'-

& prelual pulerea in Germania (1933) prin


mijloace asem~n~loare. Cu loale aceslea
DATE IMPORTANTE
La inceput un simplu conducator al unei fanatica sa conceptie rasist:lll deosebea foarte
coalitii, Mussolini a reu~it treptat sa inabu~e mull de mi$carea fascist:l din Italia. Condus~ de 1919
toate fonnele de opozitie ~i pana in 1928 a Adolf Hiller, in anii '30 Gennania a practical o Fondarea Partidutui Itatian Fascist
devenit "11 Duce" (Conducatorul), detinand politic~ dura de expansiune care a provocal 1921
controlul absolut asupra unui stat cu un singur izbucnirea celui de-al doilea Razboi Mondial ~i Mussotini devine primut-ministru atttatiei.
partido In aceasta perioada, multi europeni au a f~curposibil~ fascismul.
Hitter devine conducotorut absolut al
fost impresionati de felul in care Mussolini
Partidutui nazist
parea ,sa fi restabilit ordinea, imprimandu-le Mar~ul ia sfar~it
1928
italienilor simtul mandriei ~i al telului in viatao sfa~itul mi~carii fasciste nu putea fi prevazut In
Fasci~tii preiau controlut asupra Italiei
La fel de iluzorie era ~i marea putere a anul 1930, cand secolul XX parea sa fie, dupa
statului italian creata in cea mai mare parte prezicerile lui Mussolini "era fascista". 1931

prin demonstratii publice ~i sustinuta de Germania ~i Italia se aflau In actiune. La fel ~i ]aponia ocupo Manciuria
puternica personalitate a lui Mussolinio In ]aponia imperiala; de~i actele ei de agresiune 1932
realitate Italia era o tarn relativ saraca, Marea nu aveau un real caracter fascist, relatiile sale Regimut de tip fascist potrunde In
Criza Economica din 1929 afectand-o profundo arnicale cu Germania ~i Italia au situat-o In Portugatia. Este fondato Uniunea
Cu toate acestea in anul 1930 Mussolini a tabara fascista. Partide de tip fascist s-au Britanico a Fasci~titor
lansat o politica expansionista, cucerind rasp.1ndit In Intreaga Europa, au luat na~tere 1933
Abyssinia (Etiopia), anexand Albania ~i inclusiv Uniunea Britanica a Fasci~tilor ,
Adotf Hitter devine Cancetarut Germaniei;
devenind in final aliatul lui Hider in cel de-al condusa de Sir Oswald Mosley ~i "Actiunea
In urmotorii 6 ani statut german este
doilea Razboi Mondialo Franceza"m Franta. Regimuri mai mult sau mai
putin fasciste au preluat puterea In Portugalia, ..nazificat.. comptet. iar zona Rinului.
Partidul Nazi (National Socialist) a fost creat
dupa modelul fasci~tilor lui Mussolini ~i a Austria, Grecia ~i Romania, doctrinele fasciste Austria ~i Cehostovacia sunt Incorporate In
patrunz.1nd deopotriva In Brazilia ~i Argentina. statut German. Regimut fascist se
O Oswald Mosley, conducatorul Uniunii Indiferent daca erau sau nu strict fasciste, instateazo In Austria.
Britanice a Fasci~tilor , prime~te salutul di<;taturile au Inlocuit sistemele democratice In 1935
adeptilor sai in Londra, 1937. multe alte tari. In 1936, generalii spanioli In ttatia invadeazo ~i cucere~te Abyssinia
frunte cu Francisco Franco au organizat o 1936
revolta sprijinita de Falange (un partid fascist),
tzbucne~te Rozboiul Civit din Spania
precuffi ~i de forte de dreapta (inclusiv
1936-1939
Biserica). Indivizi ideali~ti din toata lumea au
Regimut fascist este introdus In Grecia
venit In Spania pentru ada ajutor republicii,
Insa nationali~tii lui Franco au fost sprijiniti de 1937

Germania ~i Italia care au trirnis ajutoare ]aponia invadeazo China


militare ~i materiale. Dupa o teribila ~i salbatica 1939
lupta care a durat 3 ani, Franco a ie~it victorios. Germania invadeazo Potonia; izbucnirea
Prea istet sa se implice In cel de-al doilea cetui de-af doilea Rozboi Mondiat
Razboi Mondial, el a raffias diCtator al Spaniei 1940
-av.1nd un stil mai degraba traditionalist decat
Pentru scurt timp Garda Fascisto de Fier
fascist -pana la moartea sa In 1975.
ajunge fa putere In Romania
La acea vreme, Razboiul Civil din Spania
1940-1945
u parea o Infrangere dezastruoasa a democratiei
~ In conflictul cu fascismul. Cu toate acestea, In Regimuri fasciste iau na~tere In Norvegia.

~ martie 1939, c.1nd Razboiul Civil nu se Croatia ~i In atte tori aRate sub dominatia
~ Incheiase, un nou conflict, mai Indarjit avea sa Germaniei ~i ttatiei.
:f izbucneasca.

256 Istorie Universal~ 146 -PROBLEME DE RAZBOI 1935-45 Istorie Universal~ 84 -HITLER ~I NAZISMUL