Sunteți pe pagina 1din 4

O Unul dintre cele mai vechi civiliza,ii a lumii

s-a format in valea Indusului, pe teritoriul Pakis-


tanului de azi, pe partea de nord-vest a sub-
continentului indian. Unul dintre cele mai mari
ora~e a acestei civiliza,ii a fost Mohenjo-daro

Viitorul Indiei a fost detenninat in mod


fundamental de invazia triburllor nomade
arlene, sosite in rnileniul II 1. Ch, care inannate
cu anne debronz ~i cu care de lupta, au migrat
pe parcursul secolelor in India in mai multe
valurl prln trecatorile Afganistanului de azi.
Dupa ce au ocupat Nordul Indiei s-au lasat de
viata nomada ~i activitatea lor prlncipala a
devenit agricultura:
Populatia ba~tina~a supusa -in majorltatea
lor dravizi avand culoarea pielii mai inchisa -1n
nord a devenit o populatie de servitorl ai
arlenilor victorlo~i, dar in sud ~i-a pastrat
independenta. Din cauza obstacolelor reliefului
cucerltorli ajungeau aici mai greu, ~i din aceasta
cauza istorla politica a acestei regiuni difera de
cea a terltorlilor din nord, cu toate ca influenta
ideilor culturale ~i religioase nu au putut tI
oprlta de iiolarea geografica.

Formarea Indiei
lipsa documentelor scrlse nu nu perrnite in ce
rrulsura au preluat cucerltorli arleni tradi1;iile
India antica a fost un subcon- De mai multe ori pe parcursul istoriei Indiei dravidiene. Unele reprezentarl sugereaza al
ideile noi au p~truns 1n partea de nord-vest a zeitati venerate astazi, alaturl de idei religioase
tinent cu o populatie numeroa- tarii, -~i tot acolo au sosit ~i cuceritorii extemi. ~i rltualurl, au o istorle care iZvo~te din
sd, cu O istorie furtunoasa -5i Imensul teritoriu al subcontinentului pe civilizatia indusului. Sigur este insa, ca 'limba,
celelalte p~rti este 1nconjurat de mari, munti religia ~i structura sociala ale arlenilor au
complicata. S-au nascut aici 1nalti ~i p~duri tropicale, ~i din aceast:1 cauz~ detenninat in mod fundamental infati~area
alte civilizatii, ca de exemplu marea civilizatie ulterloara a Indiei.
religii mari, imperii au i1iflorit chinez~, nu au la:sat urme vizibile. De la cucerltorli arleni provine credinta
-5i au decazut dar cu1tura
O "Templul de
indiana-5i-a pastrat intot- coasta" din secolul
deauna caracterul specijic. al Vll-lea. $i-a primit
denumirea de la
locul sau de
I n~a antica o.cupa te~to.riul pe care 11~en~- amplasare, pe coasta
m1m subcontinentul mdlan, pe acest tentonu marii din sud-estul
azi existand patru state; Republica India, Indiei. A fost ridicat
independenta din 1947, Pakistanul, Sri Lanka in cinstea zeului
(Ceylon), ~i Bangladeshul, devenit independent Siva, fiind un templu
in 1971. tipic dravidian.
in valea Indusului care azi apartine Pragurile orizontale
Pakistanului in jurul anului 2500 1. Ch. s-a ale turnurilor
fomlat una din cele rnai vechi civilizatii ale reprezinta cate o
lumii. Au avut o~e marl, proiectate cu mare zeitate.
minutiozitate, casele flind cladite'-din caramizi
de lut ars, o~ele fiind dotate cu retele de apa
~i canalizare dezvol~e. Au conceput ~i o
scriere in imagini, care, din pacate nu s-a putut
descifra nici pam azi, ~i din aceasta cauza
despre civilizatia din valea Indusului avem doar
.cuno~tinte surnare. prabu~irea acestei civiliza1;ii
.in jurul anului 1700 1. Ch. s-a datorat probabil
, unei catastrofe naturale.
; Valea Indusului se afla in partea nord.
t vestica a subcontinentului, relativ destul de
f aproape de o alta civilizatle veche, cea su-
meriana, cu care, ipotetic, s-ar putea sa fi avut
relatii comerciale ~i de care a fost, poate,
influentata.

47
INDIAN

O Varuna, paznicul legii cosmice, domnitorul


universului. In India cultul lui a fost introdus
de cuceritorii arieni. Structura lor religioasa
se baza pe credin\a in zeii naturii ~i pe rolul
preo\ilor de conducatori ai societa\ii.

Cu timpul acest sistem a devenit mai


complicat ~i mai rigid, ~i in afara celor patru
caste au aparut mai multe subcaste. Ca urmare
a acestui sistem fiecare individ al societatii era
legat prin mo~tenirea sa de un anumit rang ~i
de o anumita ocupatie, putea manca numai
anumite mancaruri ~i putea sa se casatoreasc~
numai cu cineva din casta sa. Acest sistem era
justificat de teoria hindusa a kannei, dupa care
soarta fiecarui om in viata este rasplata sau
pedeapsa meritata a faptelor bune sau rele
savar~ite In vietile sale anterioare. Sistemul
castelor s-a pastrat pana azi, cu toate ca
guvemele Indiei au incercat in mod repetat sa
elimine barierele sociale traditionale cu
daramarea barierelor sociale vechi.

Dezvoltarea religioasa
Perioade lungi din istoria politica a Indiei
raman obscure, este sigur doar ca cel putin o
duzina de regate ariene lnfloreau sau se
razboiau intre ele fara un rezultat semnificativ.
jn religia hindusa in schimb au survenit
schimbari esentiale: a luat na~tere cultele lui
Siva ~i Vishnu, elementele principale ale
hinduismului epocii noi. Sistemul castelor ,
puterea preotilor ~i sacrificiile virtuale
practicate de hindu~i au generat doua mi~cari
mari de reforma In secolul al VI-lea 1. Ch.
Prima ~care religioasa a fost jainismul,
fondat de Mahan1ra. Propaga nonviolenta,
condamna sistemul de caste ~i considera sacra
orice forma de viata. Acest ultim concept
denumit ahimsa era respectat de adeptii lui fata !i
~i de cele mai mici inseCte. ~
Cu toate ca jainismul a devenit in India o ~
religie de masa nu a depa~it niciodata granitele
acordat<l zeit<ltilor naturii, de exemplu zeilor subcontinentului. jn schimb cealalta mi~care O Ce! mai important zeu al arieni!or
Vauna ~i Indra, separarea preo1;ilor (brahma- religioasa, budismul a devenit cea mai mare razboinici, !ndra, zeul fu!geru!ui ~i a!
nilor) ca clasa sociala ~i ceremoniile sacrificarii religie din lume. Pe fondatorul ei cunoscut sub tunetu!ui, pe tronu! sau ceresc.
animalelor. Imnurile religioase ~i textele
ceremoniilor au fost transmise prin tradi1;iaorala O Dupa ce a
de catre preoti, genera1;iide-a r:1ndul, mai t.1rziu desfiin,at imperiul
f1ind adunate ~i imortalizate in cele patru carti a persan, Alexandru
Vedelor, din care aceast<l perioada timpurie a cel Mare a patruns
religiei indiene a primit denumirea de religia in India, vrand astfel
vedica. in timpul rnileniilor urmatoare religia sa-~i indeplineasca
vedica s-a schimbat foarte mult, ca In fmal sa se planul de a cucerii
desava~easca in hinduism. Hinduismul este ~i intreaga lume. L-a
azi religia majorit<l1;iihindu~ilor, cele mai sfinte invins pe regele
texte a acestei religii fiind Vedele. Sanscrita, Puru, dar solda'ii sai
limba acestor scrieri sacrale a devenit limba obosi,i de razboi 1-
literara "superioara", aceasta a fost utilizat<l de au convins sa se
invata1;ii din toata India. Cu toate c:l existau o retraga, deoarece nu
mul1;ime de dialecte ~i chiar ~i limbi de sine st<l- vroiau sa ajunga
t<ltoare, sanscrita la fel de bine ~i-a pastrat pozi- iara~i fa,a-n fa,a cu
1;iaautoritara, ca ~i latina in Europa medievala. elefan'ii de razboi
indieni. Aceasta
Sistemul castelor miniatura indiana
Societatea ariana timpurie se diviza In patru reprezinta casatoria
clase sociale sau caste: prima casta alcatuita lui Alexandru cel
de preoti (brahmani), a doua alcatuita de Mare ~i a Roxanei.
luptatori (nobilimea) iar a treia de tarani,
me~te~ugari ~i comercianti. Dintr-a patra casta
faceau parte slugile. Cei care nu faceau parte
din nici una dintre aceste caste erau denumiti
E
"intangibilii" sau "paria". Fata de castele
superioare privarea lor de drepturi era mai ~
~

accentuat<l decat a slugilor. .0:


~
~
~ este o suferin~,c generatl de dorin~, ~i prin
"ti urmare putem sc;lpade suferin~ dac;l stingem
~ 1n noi dorintele. Astfel sufletul scap;l din
: circuitul na~terii ~i rena~terii, poate ajunge In
~ Nirvana, adic;lln starea de fericire etem;l.

Regate ~i imperii
jn timp ce Buda l~i propaga doctrinele,
regatele din India se rnzboiau Intre ei, ~i pe
teritoriile din nord-vest au Inceput s;l se
infiltreze influente persane ~i grece~ti.
Cuceritorul macedonean, A1exandru cel Mare,
dup;l ce a cotropit imperiul persan, a p;ltruns
~i 1n India, ~i l-a Invins pe regele Puru, dar la
cererea soldatilor s;li obositi, care nu doreau o
nou;llntalnire cu elefantii de luptl s-a retras.
Fondatorul marii dinastii Maurya,
Chandragupta (321-2971. Ch.) probabil a fost
participant. la rezistenta fat;l de A1exandru cel
Mare. Dinastia Maurya a fost prima (~i pentru
2000 de ani ~i ultima) care a reu~it sa-~i
extinde controlul asupra majoritltii subcon-

O Capite! de O Cap de Buda in


co!oana al rege!ui stilul epocii Gupta,
Asoka, membru a din sec. V.
dinastiei Maurya.

numele de Buda il chema Gautama Siddhartha


(in jurul 535-483 i. Ch.). Denumirea glorioasa
Bud inseamna "iluminatul". Dupa traditie era
originar dintr-o familie domneasca, a primit o
educa1;ie aleasa, dar a fost ferit de tumultul
vie1;ii.Priveli~tea unui om batran, a unui bolnav
incurabil, al unui mort ~i al unui ascet l-au pus
pe Guatama fa1;a in fa1;a cu moartea ~i cu
suferinta. Dupa aceste int.1lniri o perioada
lunga cauta adevarul ~i la varsta de 36 de ani a
devenit ilumjnat. Dupa acest eveniment a
inceput sa-~i propage ideile. Pe oameni ii
indemna la urmarea "caii de mijloc", adica sa
se ab!;ina de la huzur, dar ~i de la ascetism
(renuntarea la binefacerile vie1;ii de zi cu zi).
inva1;atura principala al lui Buda era ca viata

00 Picturi hinduse din epoca Gupta


timpurie din templul budistAdjan. Stanga: in
fa~a statuia lui Buda.

tinentului, cannuind din capitala Pataliputra


a~ezatain inima dens populata a Indiei, in
bazinul Gangelui.
Cel mai mare domnitor Maurya, Asoka
(cca.268-232 i. Ch.) ~i-a inceput domnia ca
rege cuceritor, dar i s-a f~cut grea~ de
v~rsarea de sange ~i s-a convertit la religia
budista. A incercat s~-~i transpun~ ideile in
practic~, a pomit o serie de munci voluntare,
proclama nonviolenta ~i toleranta fa~ de
supu~i. Cele mai minunate monumente
Maurya sunt acele coloane cu inscriptii pe
care Asoka le-a ridicat in intreaga imp~rntie. A
: trimis misionari budi~ti in strnin~tate~i in unna
activit~tii acestora s-au pus bazele rnspandirii
j budismului in Asia rns~ritean~,incepand cu
~ Binnania ~i Ceylonul. Arta ~i arhitectura
~ budista a i:nflorit ~i in interiorul Indiei, cu toate

49
SUBCONTINENTUL INDIAN

hindu~ii vor putea convietui in pace. in fmal


antagonismelereligioase au jucat -~i joaca ~i
azi -un rol important In istoria Indiei: acestea
au determinat divizarea in mai multe state a
sub-cbntinentului indian.
O~tile musulmane au patruns In India
prima data In secolul al VIII-Iea. Au' pradat
India de Nord, au cucerit Sindul Cregiuneade
sud al Pakistanului de azi). Cu aceasta
lnaintarea lor s-a oprit, dar In secolul al X-Iea
dinastia turco-afgana a Gaznevizilor a ocupat
Punjibul ~i l-a anexat imperiului musulman
centro-asiatic. Noile incursiuni au slabit In
continuare regatele hinduse, care timp de un
secol nici nu au lncercat sa fac;1cuceriri noi.
Atunci a ajuns la putere In Ghazni o noua
dinastie mult mai putemica.

Sultanatul din Delhi


Cel mai activ membru al noli dinastii,
Muhamad, a atacat India de Nord In-1192, a
sfarimat confederatia.~nord hindusa, ~i a
~
~ instalat In Delhi ca vicerege un sclav turc de
.0
::0 ar sau. Acest conducator a lnfiintat a~anumita
1:
dinastie a sclavilor. El ~i urma~li sai au extins
~
.. puterea sultanatului musulman asupra intregii
] Indli. Regatelehinduse din nordul tarii nu au
fost desfiintate, ci au fost vasalizate, iar
O Cel mai minunat monument al artei putere in partea de nard-vest a cantinentului, populatia nu a fost convertita In lntregime la
dravidiene din secolul Vlll-lea, templul din hunii heftaliti. O periaad~ au fast respinse religia islamica. Dar lncetul cu lncetul noua
Kailasa. Secole de-a randul a fost loc de atacurile s~getatarilar rnzbainici, dar puterea religie a prins rad:l£ini In. India, ~i inspirate de
pelerinaj pentru hindu~i, jaini~ti ~i budi~ti. saldatilar s-a epuizat ~i lmp~rntia Gupta s-a modele persane, arta plastica, cea decorativa
destrnmat. ~i arhitectura islamica au lnceput sa marcheze
ca: Impa:ra:tia Maurya s-a dezintegrat foarte cultura indiana.
repede dupa: moartea lui Asoka. Puterea islamului in istoria sultanatului au fost perioade
Dupa: epoca statelor mici aflate In ra:zboi In in perioada urm~toare a devenit foarte clar , bune ~i perioade rele, dar dupa 1398, cind
secolul al III-lea o noua: dinastie, dinastia c~ budismul i:n cadrul maselor mari nu' poate cuceritorul mongol Timur Lenk i-a pradat
Gupta a reunit mare parte a subcontinentului. concura cu hinduismul i:n reinnoire, ~i astfel teritoriile, a intrat In declin. Urmatorii
impa:ra:tia lor a atins epoca de glorie sub budismul in secolul al IX-lea a intrat intr-un cuceritori au lasat dupa ei amintiri mult mai
dornnia lui Chandragupta II. (376-415). in declin rapid. Hinduismul ins~ in aceast1 frumoase. Ei au fondat cel mai stralucit
spiritul hinduismului reannoit cultura indiana: perioad~ trebuia s~ fac~ fa~ unei provoc~ri imperiu musulman al subcontinentului: India
I~i tra:ia perioada de i:nflorire. Au fost scrise In exteme mult mai dure -islamismului. Mogulilor .
limba sanscrita: capodopere lirice ~i dramatice Islamul este o religie foarte combativ~, ~i
uria~e, era In plina: dezvoltare sculptura ~i propov~duia c~ Dumnezeul este unu ~i exis~ o
arhitectura hindusa: cu stilul sa:u somptuos singura cale, calea fericirii de apoi. Pentru
fa:ra:egal. individ purta un mesaj total diferit fa~ de
S-au obtinut rezultate marcante In mate- conceptia religiilor hinduse, a clror element de
matica: ~i astronomie. Indiei dinastiei Gupta li baza era transmigratia sufletelor, circulatie a
datora:m aplicarea corecta: a valorilor zero ~i ~terii ~i a rena~terii timp de milioane de ani.
zece. in secolele V ~i VI a apa:rut o noua: A$a a devenit foarte incert, dac~ musulmanii ~i

O Siva era deseori


reprezentat ca zeul
Dansului Cosmic,
care deodata
creeaza ~i nimice~te
Universul
reprezentat prin
inelul ce-1 inconjoara.
Aici Siva calca un
demon marunt.
Asemenea figuri
turnate din bronz
erau foarte
raspandite in
secolele X-XII.

i
Q.
~
"
al
0!!

50
Istorie universal~ 53.:. INDIA MOGULILOR Istorie universal~ 119- INDIA 051FAMILIA GHANDI