Sunteți pe pagina 1din 8

PRMARIA

COMUNEI
SATU MARE
CONSILIUL
LOCAL
SATU MARE
JURIDIC
PROCEDURA OPERATIONALA
privind reprezentareaConsiliului local al
counei Satu Mare si Priariei Satu Mare la
Instanta de !udecata
Edi"ia# $
Nr%de e&%# '
Revizia# (
Nr%de e&% #(
Cod# P%O%
Pa)ina
E&eplar nr%# $
PROCEDURA OPERATIONALA
privind reprezentarea Consiliului local al counei Satu Mare si Priariei
Satu Mare la Instanta de !udecata
PRMARIA
COMUNEI
SATU MARE
CONSILIUL
LOCAL
SATU MARE
JURIDIC
PROCEDURA OPERATIONALA
privind reprezentareaConsiliului local al
counei Satu Mare si Priariei Satu Mare la
Instanta de !udecata
Edi"ia# $
Nr%de e&%# '
Revizia# (
Nr%de e&% #(
Cod# P%O%
Pa)ina
E&eplar nr%# $
$% Lista responsa*ililor cu ela*orarea+ veri,icarea si apro*area editiei sau dupa caz+ a
reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
Elemente privind
responsabilii/
operatiunea
Numele si
prenumele
Functia Data
Semnatura
1 2 3 4 5
$%$% Elaborat DASCAL !"#A" C$NS"L"E%
&%"D"C
14'(1'2(1(
$%-% )eri*icat FL$%EAN C$%NEL SEC%E+A% 14'(1'2(1(
$%' Aprobat C%A!A%C"C
S+EFAN
,%"!A% 14'(1'2(1(
PRMARIA
COMUNEI
SATU MARE
CONSILIUL
LOCAL
SATU MARE
JURIDIC
PROCEDURA OPERATIONALA
privind reprezentareaConsiliului local al
counei Satu Mare si Priariei Satu Mare la
Instanta de !udecata
Edi"ia# $
Nr%de e&%# '
Revizia# (
Nr%de e&% #(
Cod# P%O%
Pa)ina
E&eplar nr%# $
-% Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale
Editia. revizia in
cadrul editiei
Coponenta revizuita
Modalitatea reviziei
Data de la care se
aplica prevederile
editiei sau reviziei
editiei
1 2 3 4
-%$% Editia 1 - - 14'(1'2(1(
-%-% %evi.ia 1
-%' %evi.ia 2
' SCOP
3'1' ,re.enta procedura re/lementea.a reprezentarea Consiliului local al comunei Satu Mare
si Primariei Satu Mare , urmareste apararea intereselor acestora in fata instantei de
judecata
/% DOMENIU
4'1' ,rocedura se aplica in cadrul compartimentului 0uridic si se re*erea la situatiile in care Consiliul
local si ,rimaria comunei Satu !are isi valori*ica drepturile prin intermediul instantei de 0udecata
sau isi apara interesele in ca.ul in care sunt c1emate in 0udecata
4'2' La ,rocedura participa personalul incadrat al ,rimariei Satu !are cu atributii in acest sens
PRMARIA
COMUNEI
SATU MARE
CONSILIUL
LOCAL
SATU MARE
JURIDIC
PROCEDURA OPERATIONALA
privind reprezentareaConsiliului local al
counei Satu Mare si Priariei Satu Mare la
Instanta de !udecata
Edi"ia# $
Nr%de e&%# '
Revizia# (
Nr%de e&% #(
Cod# P%O%
Pa)ina
E&eplar nr%# $
0% DOCUMENTE DE RE1ERIN2A
5'1' %e/ulamentul de ordine interioara
5'2' %e/ulamentul de or/ani.are si *unctionare a primariei Satu !are
5'3' Le/ea nr' 53/2((32 Codul !uncii si $3 45/2((52!odi*icari la Codul !uncii 5
5'4' Contractul colectiv de munca
5'5' Le/ea administratiei publice locale nr 215/2((1 cu modi*icarile si completarile ulterioare
5'4 Le/ea contenciosului administrativ nr 554/2((4
56 Codul de procedura civila
57 Codul de porcedura penala
58 Sistem de mene/iment al calitatii 'Cerinte '
3%Responsa*ilit4"i
Nr%
Crt%
Copartientul
5postul6.actiunea
5opratiunea6
I II III I7 7
8 $ - ' / 0
$
Dascalu !i1ai
E
-
C%A!A%C"C
S+EFAN
7
'
Dascalu !i1ai
A
/
Dascalu !i1ai
Ap%
0
Florean Cornel
A9%
:% DE1INI2II SI PRESCURT;RI
:%$% DE1INI2II
1. Intapinare act de procedura prin care paratul raspunde la cererea de c1emare
in 0udecata urmarind sa se apere *ata de pretentiile reclamantului
2. Citatie # act de procedura prin care partile sunt instiintate despre data la care se
0udeca liti/iul
'% <otarare !udecatoreasca# actul de dispozitie al instantei de !udecata cu
privire la liti)iul dinter parti
PRMARIA
COMUNEI
SATU MARE
CONSILIUL
LOCAL
SATU MARE
JURIDIC
PROCEDURA OPERATIONALA
privind reprezentareaConsiliului local al
counei Satu Mare si Priariei Satu Mare la
Instanta de !udecata
Edi"ia# $
Nr%de e&%# '
Revizia# (
Nr%de e&% #(
Cod# P%O%
Pa)ina
E&eplar nr%# $

=%RESPONSA>ILITATI
Priarul counie Satu Mare
2 semnea.a pentru consilieriii 0uridici imputernicirea de repere.entare in *ata instantelor
0udecatoresti
2 semnea.a intampinarile 9cererile de c1emare in 0udecata 9apeluri 9recursuri in vederea
depunerii acestora la instantele de 0udecata
Copartientul !uridic
2 intocmeste intampinari 9 cereri de c1emare in 0udecata 9alte acte necesare valori*icarii
intereselor consiliului local si ,rimariei Satu mare prin intermediul instantei de 0udecata sau
apararii intereselor institutiei
2 redactea.a conclu.ii scrise la cererea instantei de 0udecata 5
2 repre.inta Consiliul local si ,rimaria comunei Satu!are la instantele de 0udecata in ba.a
imputernicirii primarului comunei Satu !are
Secretarul
2 veri*ica si coordonea.a modul de intocmire a lucrarilor e*ectuate de compartimentul 0uridic
Copartientele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al priarului
2 intocmesc re*erate prin care solicita actionarea in 0udecata a persoanelor *i.ice sau 0uridice
care nu isi respecta obli/atiile *ata de Consiliul local si ,rimaria comunei Satu !are
? DESCRIEREA PROCEDURII @ PROCESULUI
-DATE DE INTRARE
- cerere de chemare in judecata
- legislatie in domeniul
-CE SE FACE ?
-Intampinari
- concluzii scrise
2 conclu.ii orale 9in *ata instantei de 0udecata
(CUM SE 1ACE A
2redactarea de acte necesare reali.arii apararii intereselor institutiei
PRMARIA
COMUNEI
SATU MARE
CONSILIUL
LOCAL
SATU MARE
JURIDIC
PROCEDURA OPERATIONALA
privind reprezentareaConsiliului local al
counei Satu Mare si Priariei Satu Mare la
Instanta de !udecata
Edi"ia# $
Nr%de e&%# '
Revizia# (
Nr%de e&% #(
Cod# P%O%
Pa)ina
E&eplar nr%# $
2sustinerea apararilorin *ata instantei de 0udecata
DE CE SE 1ACEA
2 pentru apararea intereselor Consiliului local si a ,rimariei comunei Satu !are
CAND SE 1ACEA
Dupa primirea citatiei emisa de instanta de 0udecata sau dupa luarea termenelor in cunostinta
RESPONSA>ILITATI
2 SE%)"CL &%"D"C
DATE DE IESIRE
2 imputernicirea data de primarul comunei Satu !are si 1otarari ale instantei de 0udecata
INREBISTRARI
2 #otarari ale instantei de 0udecata
1('ANE:E
2 "mputernicire data consilierului 0uri8dic de catre ,rimarul comunei Satu !are
PRMARIA
COMUNEI
SATU MARE
CONSILIUL
LOCAL
SATU MARE
JURIDIC
PROCEDURA OPERATIONALA
privind reprezentareaConsiliului local al
counei Satu Mare si Priariei Satu Mare la
Instanta de !udecata
Edi"ia# $
Nr%de e&%# '
Revizia# (
Nr%de e&% #(
Cod# P%O%
Pa)ina
E&eplar nr%# $
Ane&e+ inre)istrari+ ar9ivari
ANECA $
,rimaria comunei Satu !are
,rimar
Nr ''''din''''
IMPUTERNICIRE
Dl2 ''''''''''''consilier 0uridic 9este imputernicit sa repre.inte Consiliul local si ,rimaria
Satu mare in cau.a ce *ormea.a obiectul dosarului nr '''' a*lat pe rol la 0udecatoria '''''
,%"!A%''''''
PRMARIA
COMUNEI
SATU MARE
CONSILIUL
LOCAL
SATU MARE
JURIDIC
PROCEDURA OPERATIONALA
privind reprezentareaConsiliului local al
counei Satu Mare si Priariei Satu Mare la
Instanta de !udecata
Edi"ia# $
Nr%de e&%# '
Revizia# (
Nr%de e&% #(
Cod# P%O%
Pa)ina
E&eplar nr%# $
@