Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Lipsa mentiunii in procesul verbal legate de imobilizarea care s-a


petrecut in fapt a autoturismului si, mai mult, imobilizarea nelegala
si abuziva a acestuia, cf. prevederilor Regulamentului de aplicare a
O.U.G. nr. 195 !""! aprobat prin H.G. 1391 / 2006, cu modificrile
i completrile ulterioare conf, dupa cum urmeaza:
#rt. !1$. !1" #mobilizarea unui $e%icul &e di&pune i &e efectueaz de ctre
poli'ia rutier, (n cazurile i (n condi'iile pre$zute de le)e.
!2" #mobilizarea &e face, (n prezen'a unui martor a&i&tent, prin folo&irea,
(n interiorul &au (n e*teriorul $e%iculului, a unor di&poziti$e te%nice &au a
altor mi+loace de blocare, care &e con&emneaz (n proce&ul,$erbal de
con&tatare a faptei pentru care &,a di&pu& m&ura.
!3" -n lip&a unui martor a&i&tent poli'i&tul rutier precizeaz moti$ele care
au condu& la (nc%eierea proce&ului,$erbal (n ace&t mod.
%&' (mobilizarea unui ve)icul este interzis* +n toate locurile unde
oprirea sau sta,ionarea sunt interzise.
.u fo&t incalcate de a)entul con&tatator &i di&pozi'iilor le)al
aplicabile re&pecti$ ale O.U.G. 195 !""! privind circula,ia pe drumurile
publice-
#rt.9$. , !1' .anc,iunile contraven,ionale complementare au ca scop
+nl*turarea unei st*ri de pericol /i pre+nt0mpinarea s*v0r/irii altor fapte
interzise de lege /i se aplic* prin acela/i proces-verbal prin care se aplic*
/i sanc,iunea principal* a amenzii sau avertismentului.
!2" /anc'iunile contra$en'ionale complementare &unt
urmtoarele:
a" aplicarea punctelor de penalizare0
b" &u&pendarea e*ercitrii dreptului de a conduce, pe timp limitat0
c" confi&carea bunurilor de&tinate &$1ririi contra$en'iilor
pre$zute (n prezenta ordonan' de ur)en' ori folo&ite (n ace&t &cop0
d" imobilizarea $e%iculului0
e" radierea din oficiu a (nmatriculrii &au (nre)i&trrii
$e%iculului, (n cazurile pre$zute la art. 12 alin. !3"0
f" abro)at
!3" 4entru (nclcarea unor norme la re)imul circula'iei, pe l1n)
&anc'iunea principal &au, dup caz, a uneia dintre &anc'iunile
contra$en'ionale complementare pre$zute la alin.!2" lit.c", d" i f", (n
cazurile pre$zute la art.105 alin.!1" &e aplic i un numr de 2, 3, 3 &au 6
puncte de penalizare.
!3" -n cazul cumulului de 16 puncte de penalizare &u&pendarea
e*ercitrii dreptului de a conduce &e di&pune de ctre eful poli'iei rutiere
din +ude'ul &au municipiul 7ucureti care (l are (n e$iden' pe titularul
permi&ului de conducere.
!6" 8onfi&carea &e di&pune de ctre poli'ia rutier prin proce&ul,
$erbal de con&tatare a contra$en'iei, odat cu aplicarea &anc'iunii amenzii.
!6" /unt &upu&e confi&crii:
a" mi+loacele &peciale de a$ertizare luminoa&e i &onore de'inute,
montate i folo&ite pe alte auto$e%icule dec1t cele pre$zute la art.32 alin.
!2" i !3"0
b" di&poziti$ele care perturb func'ionarea mi+loacelor te%nice de
&upra$e)%ere a traficului0
c" plcu'ele cu numrul de (nmatriculare &au (nre)i&trare care nu
core&pund &tandardelor (n $i)oare i care &unt montate pe $e%icule0
d" $e%iculele cu trac'iune animal, c1nd circul pe drumurile
publice pe care le e&te interzi& acce&ul ori pe alte tra&ee dec1t cele &tabilite
de autorit'ile publice locale.
!2' (mobilizarea unui ve)icul const* +n scoaterea acestuia +n
afara p*r,ii carosabile, pe acostament sau c0t mai aproape de marginea
drumului, /i punerea lui +n imposibilitate de mi/care prin folosirea unor
dispozitive te)nice sau a altor mi1loace de blocare.
%2' (mobilizarea unui ve)icul se dispune de c*tre poli,istul rutier,
ca urmare a s*v0r/irii de c*tre conduc*torul acestuia a uneia din faptele
prev*zute la art.113 alin.%1'.
#rt.113. - %1' (mobilizarea unui ve)icul se dispune de c*tre
poli,istul rutier +n cazul s*v0r/irii de c*tre conduc*torul acestuia a uneia
dintre urm*toarele fapte-
a' conducerea unui ve)icul ne+nmatriculat sau ne+nregistrat ori
cu num*r de +nmatriculare sau de +nregistrare fals ori f*r* a avea montate
pl*cu,ele cu num*rul de +nmatriculare sau de +nregistrare4
b' conducerea unui ve)icul a c*rui stare te)nic* pune +n
pericol grav siguran,a circula,iei, deterioreaz* drumul public sau
afecteaz* mediul4
c' conducerea unui ve)icul cu +nc*lcarea regulilor referitoare la
transportul m*rfurilor periculoase ori cu gabarite /isau mase dep*/ite4
d' conducerea unui ve)icul despre care e5ist* date sau indicii c*
face obiectul unei fapte de natur* penal*4
e' refuz* s* se legitimeze4
f' se afl* sub influen,a b*uturilor alcoolice, a produselor sau
substan,elor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora,
iar conducerea ve)iculului nu poate fi asigurat* de o alt* persoan*4
g' nu respect* timpii de conducere /i de odi)n* prev*zu,i de
lege.
!2" #mobilizarea unui $e%icul &e di&pune i (n cazul (n care
conductorul ace&tuia ori unul dintre pa&a)eri &$1rete o fapt de natur
penal &au e&te urmrit pentru &$1rirea unei infrac'iuni.
!3" 4entru oprirea for'at &au imobilizarea (n cazurile pre$zute
la alin.!1" i !2", poli'ia rutier poate utiliza di&poziti$e &peciale omolo)ate.
!3" 4rocedura de imobilizare a $e%iculelor (n cazurile pre$zute la
alin. !1" i !2" &e &tabilete prin re)ulament.
9u am incalcat nici un aliniat din articolele mai &u& mentionate de
ce mi,a fo&t imobilizat autoturi&mul proprietate per&onala de catre un
or)an incompetent pentru ace&t fapt :
;<=;9.9>. nr. 2 din 12 iulie 2001
.<>. 16
!1" 4roce&ul,$erbal de con&tatare a contra$entiei $a cuprinde (n mod
obli)atoriu: data &i locul unde e&te (nc%eiat0 numele, prenumele, calitatea &i
in&titutia din care face parte a)entul con&tatator0 datele per&onale din actul
de identitate, inclu&i$ codul numeric per&onal, ocupatia si locul de munca
ale contravenientului0de&crierea faptei contra$entionale cu indicarea datei,
orei &i locului (n care a fo&t &a$1r&ita, precum si aratarea tuturor
+mpre1urarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si levaluarea
eventualelorpagube pricinuite4 indicarea actului normati$ prin care &e
&tabile&te &i &e &anctioneaza contra$entia0indicarea &ocietatii de a&i)urari,
(n &ituatia (n care fapta a a$ut ca urmare producerea unui accident de
circulatie0 po&ibilitatea ac%itarii (n termen de 35 de ore a +umatate din
minimul amenzii pre$azute de actul normati$, daca ace&ta pre$ede o
a&emenea po&ibilitate0 termenul de e*ercitare a caii de atac &i or)anul la
care &e depune pl1n)erea.
6omnul avocat a omi& intentionat pa&a+ele de mai &u& in)ro&ate din
continutul articolului nr 16 al ;G 2/2006 iar de 8apitolul ### al aceluia&i
act normati$e agentul constatator nu a tinut cont de ace&t articol 21 din
8apitolul ###
8.4. ###
#plicarea sanctiunilor contraventionale
.<>. 21
!1" #n cazul (n care prin actul normati$ de &tabilire &i &anctionare a
contra$entiilor nu &e pre$ede altfel, a)entul con&tatator, prin proce&ul,
$erbal de con&tatare, aplica &i &anctiunea.
!2" =aca, potri$it actului normati$ de &tabilire &i &anctionare a
contra$entiei, a)entul con&tatator nu are dreptul &a aplice &i &anctiunea,
proce&ul,$erbal de con&tatare &e trimite de (ndata or)anului &au per&oanei
competente &a aplice &anctiunea. #n ace&t caz &anctiunea &e aplica prin
rezolutie &cri&a pe proce&ul,$erbal.
%7' .anctiunea se aplica +n limitele prevazute de actul normativ si trebuie
sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei sav0rsite,
tin0ndu-se seama de +mpre1urarile +n care a fost sav0rsita fapta, de modul
si mi1loacele de sav0rsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea
produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si
de celelalte date +nscrise +n procesul-verbal.
9u am deran+at pe nimeni oprind autoturi&mul in acel loc pentru a mer)e la
farmacie &a,mi iau medicamentele , nu am oprit pe
7,dul >omi& &au in alt loc undecu circulatie inten&a, am oprit pe aleea
/pitalului ?udetean 8um &e +u&tifica Gra$itatea faptei mele :! =ar faptul ca
a)entul con&tatator nu &tie& a &crie&i &a aplice corect le)ea cum &e
nume&te :" &unt un &ofer foarte con&tient atunci cand ma aflu in trafic , din
pacate 8on&tanta a de$enit un ora& fara locuri de parcare &i ace&ti politi&ti
comunitari in loc &a fie in &pri+inul no&tru de cele mai multe ori &unt
inpotri$a noa&tra .

S-ar putea să vă placă și