Sunteți pe pagina 1din 76

aîÌ

aïÔ×üýÚÌ ýŒüýI ÁîüýÓî


AIïp ï·TÊî‚ <>ï¢ÁîÌïãïpÌ
<ïnï¢ËîïÌE ýéîüýçüýÓÌ <ï‚IŒî

¢ðÓîŸð ýÚTÌ ¯î‰


“ýÉ ãIÓ çñüýs¦p ýéîüýçÓ
eð·üý¢Ì å»î• ¯î<ï¢, ;ÅîÌ
A< ·< ‚îüý•Ì e¢Ê</”

¯ÐŒÅ ¯ÐIîÚ
·<üýÅÓî, 2009

UЪ廄º
ýÓTI

·yÍãEè C ÅñŸy
Aã ï¯ IïÅ>ï¢üýIÚ¢ã! ¯Ðî<üýÁp ïÓïÅüýps
294#2#1, A ï¯ ïã ýÌîs
(ýµsîüýÌÚ¢ éÓ, ‚û‚ðË ‚Ó)
IÓIî‚î - 700 009

ÅõÓÊ F 65 pîIî
¯îrüýIÌ ¯Ðï‚

IÅÍãõüý‰ •ñ< ·‹ãÌ ;ïÅ ï•Ô×ðüý‚ ïcÓîÅ/ ýIîÓIî‚îË Aüýã IüýËIe¢


Engineering cîüý‰Ì AIïp ýÅüýã >ïr/ :ïµüýãÌ pî<Å ·î• ï•üýË :·ãÌ pî<Å
TV ý•üýT, UÔ±Xe· IüýÌ Iîpî‚îÅ/ ;ÅîÌ ¯îüýÚÌ ý·üýs ŒîüýI ýãÿÌïe‹/
¯Ðï‚ï•¢ Ìîüý‰ ýÚî·îÌ ãÅË ;ÅîÌ Iîüýc IÅÍeð·üý¢Ì, cî‰eð·üý¢Ì ï·ïÁ¨£ UÔ±
Ý¢üý‚ aî<‚/ A<UÔ± ýÚî¢îÌ ý¢Úî ï•üý¢Ì ¯Ì ï•¢ ·îuüý‚ ŒîüýI/ AIï•¢ ;ÅîüýI
·üýÓ “;ïÅ Engineering cî‰ éCËî ãüý„ºC ýéîüýçüýÓ ŒîIîÌ ãñüýÉîU ¯î<ï¢/
ý‚îÅîÌ A< UÔ±Ýüý¢ ýéîüýçüýÓ ŒîIîÌ :¢ñÁ÷ï‚ ¯î</ ‚óïÅ ýÉ UÔ± ;ÅîüýI ·Ó Éï•
ãñ¦•ÌÁîüý· ãîïeüýË ýÓT ‚îéüýÓ :üý¢üýI ¯uüý‚ ¯îÌüý·/ ýÉüýé‚ó ý¯ÚîU‚ ·î
ý¢ÚîU‚Áîüý· ýIî¢ï•¢ ïÓïTï¢/ ‚î< ýIîŒî ýŒüýI ÝÌô IÌî >ïa‚ ‚îC ïrI IüýÌ
>rüý‚ ¯îïÌï¢/ :·üýÚüýÞ ïrI IïÌ AIïp cî‰ ãÅîüýeÌ aîÌ·‹ãüýÌÌ ýéîüýçÓ
Óî<üýµÌ IŒî ïÓT·/ ýã< IîÌüýy A< ·<-A ýIî¢ aï̉üýI ýã<Áîüý· µóïpüýË ¢î
‚óüýÓ, cî‰üý•Ì ýéîüýçüýÓÌ eð·¢ ¯ÐyîÓðüýI ‚óüýÓ ¡ÌîÌ ýaàî IüýÌïc/ A< ·<-AÌ
ãIÓ aï̉ IîÔ±ï¢I ïI§ƒñ ã‚Ê :¢ñÁüý·Ì e¢Ê ýIîÓIî‚îÌ ï·ïÁ¨£ eîËUî, Ìîåƒî,
<>ï¢ÁîÌïãïpÌ ¢îÅ >üýr Aüýãüýc/ Éï• IîI‚ïÓË Áîüý· ýIîüý¢î ·ÊïNU‚ eð·üý¢Ì
ãüý_ ýIî¢ aï̉ ·î ¢îÅ ïÅüýÓ ÉîË ‚îÌe¢Ê ;ïÅ •îËð ¢</ A< ãÅîüýeÌ ¢î¢î
Ìðï‚¢ðï‚Ì ·îïéüýÌ ïUüýË cî‰Ìî ýÉã· Iîe IüýÌ ŒîüýI ‚î µóïpüýË ý‚îÓîÌ e¢Ê
;ïÅ ï¢üýeüýI ·Ê·éîÌ IüýÌïc/ ;ïÅ ï¢üýeüýI ýIî¢ ·ð̯ñÌôÞ ¯ÐÅîy IÌîÌ e¢Ê
A< ·< ïÓïTï¢/
A< ·<-AÌ ¢îÅ “aîÌ aïÔ×üýÚÌ ýŒüýI ÁîÓ” A< ¢îüýÅÌ ï¯cüý¢ ÉñïN ;üýc/
AIe¢ cî‰ ï·üýÚÞ IüýÌ Engineering cî‰ aîÌ ·‹ãÌ ·î ï‚¢ ·‹ãüýÌÌ ýIîãÍ
ýÚÞ IüýÌ aï·¸Ú ·î ¯GïaÚ ·‹ãÌ ·Ëüýã/ ‚îÌ¯Ì ÝÌô éË ‚îÌ IÅÍeð·¢/
IÅÍeð·¢ Åüý¢îüýpî¢îã ·î þ·ïa‰¯õyÍ, ýã< ¯Ðãüý_ ¢î ïUüýË ãî¡îÌy‚ IÅÍeð·¢
65ý‚ ýÚÞ éË/ ;ÅîÌ aîÌ·‹ãÌ aîIÌð IÌîÌ ¯Ì Åüý¢ éË aîÌ ·‹ãüýÌÌ
cî‰eð·¢ aïÔ×Ú ·‹ãÌ IÅÍeð·üý¢Ì ýŒüýI :üý¢I ý·ïÚ þ·ïa‰¯õyÍ/ ï¢üýeÌ IîüýeÌ
Åîüýj ·î ãîEãîïÌI eð·üý¢ ;ÅîÌ ÉT¢ ýéî¯üýÓÚ éüýË ¯ïu ‚T¢ B aîÌ·‹ãüýÌÌ
ýãî¢îÓð eð·üý¢Ì IŒî åÈÌy IüýÌ ;·îÌ ï¢üýeÌ Åüý¡Ê ¢‚ó¢ >™îÅ ïµüýÌ ¯î</
¯Ðüý‚ÊI Zp¢îÌ ýÚüýÞ ¯îrIüýI ¯ÐÛ£ IÌîÌ ýaàî IüýÌïc/ A< ¯ÐüýÛ£Ì >„Ì ãõað¯‰
ï·ïÁ¨£ ·ÊïNÌ Iîüýc ï·ïÁ¨£/ ‚üý· ;ÅÌî ÉT¢ ýIî¢ ÁîÓ ·î TîÌî¯ Iîe IïÌ
‚T¢ ï¢üýeÌ ;ˆ‚óïàÌ e¢Ê ï¢üýeÌ Iîüýc ¯ÐüýÛ£Ì ãüý_ >„Ì þ‚Ìð ŒîüýI/ ATîüý¢
ýI·ÓÅî‰ ¯ÐÛ£< IüýÌïc >„Ì ï•<ï¢/ å»°£¯ñÌ 9
;ÅîÌ A< ·< ãIüýÓÌ IŒî ÅîŒîË ýÌüýT ïÓïTï¢/ A< ·< ýéîüýçüýÓ ŒîIî :ïÁüýÉîe¢ 15
cî‰ ·î ýéîüýçüýÓ ŒîIüý‚ <bcñI cî‰ ·î aîÌ-¯Gîa ·‹ãÌ IÅÍeð·üý¢ ·Êåƒ Aüý•Ì ïÅïà Å¡ñÌ IüýÓe eð·¢ 20
e¢Ê ýÓTî/ A< ãÅîüýeÌ :ãÅîïeI IîeüýI >üýÔ×T IÌüýÓC ýã< Zp¢îüýI ýIî¢ ;e· ¢UÌ 28
ÁîÓ Iîe ïéãîüý· ¯ÐÅîy IÌîÌ ãîéã ý•Tîüý¢îÌ <bcî ;ÅîÌ ý¢</ ¯îrIÌî ¯üýu Œî· ¢îüýIî ·š ZüýÌ 40
Éï• ;¢¦• ¯îË AI ¢·ð¢ ýÓTI ïéüýãüý· Apî< ;ÅîÌ ã·üýaüýË ·u ¯îC¢î/
A< ·<üýËÌ Zp¢î ;ïÅ ïÓTüýÓC ·< Ìøüý¯ ¯ÐIîÚ IÌîÌ QÅ‚î ;ÅîÌ ïcÓ ¢îÅIÌy 44
¢î/ ;ÅîÌ ýÓTîüýI ·< ïéãîüý· ¯ÐIîÚ IÌîÌ e¢Ê ã·Í¯ÐŒÅ AïUüýË Aüýãüýc ‘Aã. aO·‹ ¯ïÌ·‚Íüý¢ ãñTîï¢ a •ñFTîï¢ a 45
ï¯. IïÅ>ï¢üýIÚ¢ã! ¯Ðî<üýÁp ïÓïÅüýps’/ ‚îcîuî Ú¢ñ•î, ¯ÐÝ¢•î, ÅðÌ, ãñeî, ãEäJûï‚ 48
ýãîÅ¢îŒ, ¯ÐÚ :üý¢I ãîéîÉÊ IüýÌüýc/ ‚óïé¢ C ÝÁîïÚã ¯Ðôµ ïÌsîÌ ïéãîüý· ýãïÅçîÌ 53
AïUüýË Aüýãüýc/ Acîuî ;ÌC :üý¢üýI ;ÅîüýI ¢î¢îÁüý· ãîéîÉÊ IüýÌüýc/ ãIüýÓÌ Ìø¯î§ƒÌ 55
Iîüýc ;ïÅ ;§ƒïÌIÁîüý· Iû‚h/
ÚîüýÌÌ ·îÌüý·Óî 56
<ï‚ ¯ïÌaË ¯·Í 58
ýÓTI ·ùšîÚÐÅ 60
Zïp ·¢îÅ ·î[îÓ 62
Ìîeîüý•Ì ¢ðï‚ 64
aîïé•î 67
I¢üýÁ¢îÌïÚ¯ 69
•ñUÍî •ñUï‚Í ¢îïÚ¢ð 74
¡y»§ƒÍïÌ aî< 77
Ià IÌüýÓ Ìî¡î ýÅüýÓ 79
;Åîüý•Ì •î·ð Åî¢üý‚ éüý· 82
Vision vs. Mission 85
ý¯ÐÅ ýÌîU 87
;ïÅ aîIÌ éüý‚ aî< 91 å»°£¯ñÌ
ãîïé‚Ê ãîüýŒ ãîïéï‚ÊI 93
·îÌ IîÅ ýÌçñüý̦p 95 •î•î ãÕpüýÓI Éî·, ýIîŒîË ¢îÅüý·î–
pÊîüýÓ¢üýps 98 ïÁu ýpÑ¢ ýŒüýI ý¢üýÅ :üý¢I Iüýà sî¢Ióï¢ ïÚËîÓ•î ýÓîIîüýÓ >rÓîÅ/
CËîÌ <ïnï¢ËîÌ 100 “Áî<, >üýÕpîsî[îË ý¢üýÅ ÉîC% Iîüýc éüý·/” AI åÈîpÍ •î•î ·ÓüýÓ¢/ ;Ì
eË·î·î ýÁîÓî¢îŒ 102 AIe¢ ïehîãî IÌÓ, “Áî< ãÕpüýÓüýIÌ ýIîŒîË Éîüý·–”
& ;ïÅ ·ÓÓîÅ ãÕpüýÓI Sector–III, Ýüý¢ïc ý·üýÓZîpîÌ Iîüýc/
ýÉÅ¢ TñïÚ ý‚Å¢ ãîe ýÉÅ¢ TñïÚ ý‚Å¢ ·Ó 107 & ‚óïÅ ïÚËîÓ•îüý‚ ý¢üýÅ :üýpî ¡üýÌ ýÉüý‚ ¯îÌ/
Down street 112 & •î•î >üýÕpîsî[î AüýÓ ;ÅîüýI AIpó ·Óüý·¢/
å»î• 115 & ;ïÅ ý‚î >üýÕpîsî[îË ¢îÅ·/
ýä¯ÚÊîÓ 117 ýpÑ¢ aÓüýc...... ·Ìî¢UÌ, •Å•Å, >üýÕpîsî[î ;ãîÌ ;üýU< •î•î ·ÓüýÓ¢ “Áî<
¯ïÌ·‚Í¢ 120 AïUüýË Aüýãî ¢îÅüý‚ éüý·/”
;ïÅ ïÁüýuÌ Åüý¡Ê :üý¢I Iüýà AïUüýË Éî< Úî遼ï¢üýI‚üý¢Ì Iî¯üýuÌ IGîüý¡
ã· ýTÓî ÁîÓ ¢Ë 122
ýjîÓîüý¢î ·ÊîUïp ·ñüýIÌ Åüý¡Ê ï¢üýË/ ýçÚ¢ ;ãüý‚< ý¢üýÅ ¯ïu% :üýa¢î •î•îÌ
Ìîe¢ðï‚ ÉT¢ ¢ðï‚ ¢Ë 126 IŒî Åüý‚î/ ý¢üýÅ ý•ïT ýçÚüý¢Ì ¢îŠ﷡UÌ/ AïI éÓ– åÈîpÍ •î•î :üý¢I
:¯õyÍ <bcî 128 ;üýU< e¢:ÌüýyÊ ïÅüýÚ ýUüýc/ ïIcñQy ïa§ƒî IÌÓîÅ, ‚îÌ¯Ì Å¢ïèÌ IÌÓîÅ
Åüý‚ÍÊÌ ¢¦•¢ I 131 ïÚËîÓ•î Éî·/ AIe¢ ·ËäJ ÁŸüýÓîIüýI ïehîãî IïÌ “IîIó ïÚËîÓ•î ýIî¢ ýpÑüý¢
ÃÅy 133 Éî·–”
IîIó ·ÓüýÓ¢, “IÓIî‚îË ¢‚ó¢ ;ãüýcî ‚î< ý‚î–”
ãÌ廂ð ¯õeîË ïãïšÓîÁ 138
éGÊî/
ýµËîÌ CüýËÓ 141 ýÉ ýIîüý¢î ýpÑ¢ ¡Ì, ýÚÞ ýçÚ¢ A·E ¯üýÌÌ ýçÚ¢ ïÚËîÓ•î/ ;ÅîÌ ïpïIp
cî‰ ;üý¦•îÓüý¢Ì eË 144 ïÚËîÓ•î ¯Éͧƒ ïcÓ ýIî¢ :ãñï·¡î ý¢</ ‚î< ýpÑüý¢ ýaüý¯ aüýÓ AÓîÅ ïÚËîÓ•î/
Áî·¢îÌ ýÚÞ ý¢< 148 ã·üýÓîI ý¢üýÅ ·Ê僂îÌ ãüý_ ï‚¢ï•üýI aüýÓ Éîüýbc/ ýIî¢ ï•üýI Éî·– ýÉï•üýI
;Óï·•î 150 ý·ïÚ ýÓîI Éîüýbc B ï•üýI ãÕpüýÓüýIÌ :üýpî éüý·/ ýI¢ eîï¢ ¢î, Åüý¢ éüýÓî
ã·üýÓîI ãÕpüýÓüýIÌ ï•üýI ÉîË/ ýçÚ¢ ýŒüýI ·î<üýÌ Aüýã ý•ïT flyover Ìîåƒî/
¢ðüýa :üý¢I ý•îIî¢/ AïUüýË ïUüýË ý•ïT ·îã çÊî©/ Conductor-Ìî sîüýI — “You are too late, better late than never. Take seat.”
¡î¢‚Óî ¡î¢‚Óî ïI§ƒñ ·îüýã ·îEÓîË ýÓTî ;üýc ¡ÅÍ‚Óî/ ïI éÓ– ¯Ðüý‚ÊI cîüý‰Ì e¢Ê AIïp IüýÌ ýsäJ/ ýIî¢ cî‰ð ¢î</
ý•üýT Åüý¢ éüýÓî IüýÓüýeÌ-AÌ cî‰/ ·ÓÓîÅ& ¯Ðüý‚ÊüýIÌ< ÅñT Iîaó Åîaó/
“•î•î ý·üýÓZîpîÌ :üýpî ýIîŒîË ¯î·–” ãÊîÌüýI ý•Tüý‚ IîüýÓî, ý·Güýp, ýÅîpî, ÅîŒîË ãî•î-IîüýÓî aóÓ, ¯uüý¢ IîüýÓî
& Áî< >üýÕpîï•üýI aüýÓ Aüýãüýcî/ ¯Êî¦p, ãî•î ÚîpÍ, ÅñüýT :¢ÌUÓ <EïÓÚ/
& ïIÁîüý· Éî· •î•î AIpó ·Óüý·¢– ;bcî ïÚËîÓ•î ýçÚüý¢Ì ã·î< ï‚¢ï•üýI AüýI< ý‚î Iî>¢ïãïÓE-AÌ ï•¢ ý•üýTïcÓîÅ— ý•üýT ýÁüý·ïcÓîÅ ýµîŒÍ IÖîã
aüýÓ Éîüýbc ;ïÅ ýIî¢ ï•üýI Éî·– çîµ/ ãÊîüýÌÌ <EÌîeð ïIcñ ïIcñ ·ñjüý‚ ¯îÌïcÓîÅ/ ýãpî ·îEÓî IÌüýÓ AÌIÅ
& ‚óïÅ sî¢ï•üýI Aüýãüýcî/ ýãîeî Éîüý·/ ·î<üýÌ :üýpî ¯îüý·/ •GîuîË&
‚T¢ ïÚËîÓ•î ýçÚüý¢ ;eüýIÌ Åüý‚î ãî·CüýË ïcÓ ¢î/ Car Parking ;ïÅ ý‚îÅîüý•Ì ïs¯îpÍüýÅüý¦pÌ-AÌ HOD. ïs¯îpÍüýÅüý¦pÌ-AÌ ÝÌô ýŒüýI
Zone-C ïcÓ ¢î/ Óî<¢ ï•üýË •GîïuüýË :üýpî ¡ÌÓîÅ ý·üýÓZîpîÌ e¢Ê/ ATîüý¢ ;ïc/ ý‚îÅÌî :üý¢I ¯ïÌÚÐÅ IüýÌ ATîüý¢ Aüýãüýcî, ÁîUÊ IüýÌ ¢î/ Å¢
aîïÌï•üýI ýÓîüýIÌ ïÁu, UîïuÌ ïÁu, éyÍ-AÌ Ú¿, UÌüýÅ UîüýË ZîÅ, ï·ïbcïÌ ï•üýË ¯uîüýÚî¢î IÌüý·/ ýIî¢ ï·ÞüýË-A :ãñï·¡î éüýÓ ãüý_ ãüý_ ;ÅîÌ Iîüýc
:·èî/ ýÉÅ¢ ïÁeîüý¢î I< ÅîcüýI eÓ ýŒüýI ‚óÓüýÓ cpµp IÌüý‚ ŒîüýI ;ãüý·% ýIî¢ Óf½î IÌüý· ¢î/
ýã<ÌIÅ/ ãÊîüýÌÌ ·Nû‚î aÓîÌ ãÅË ;ÌC •ñe¢ ÁŸüýÓîI A·E AIe¢ ÁŸÅïéÓî IÖîã
& •î•î :üýpî AI•Å ýÚüýÞ Aüýã ýUüýc– ÌôüýÅ ¯Ðüý·Ú IÌüýÓ¢/ ãÊîÌ ;Åîüý•Ì ãüý_ ¯ïÌaË IïÌüýË ï•üýÓ¢/ •ñe¢ ÁŸüýÓîI
& éGÊî, ý¢üýÅ ¯u/ éüýÓ¢ ý‚îÅîüý•Ì ïãï¢ËÌ A·E ·‚ÍÅîüý¢ ý‚îÅîüý•Ì ãÊîÌ A·E ÁŸÅïéÓî éüýÓ¢
:üýpî ýŒüýI ý¢üýÅ :üý¢I TñGüýe Aüýã ý¯Gÿcî< ;ÅîÌ ýã< å»üý°£Ì AIÅî‰ ÅÊîsîÅ/ >ï¢ ý‚îÅîüý•Ì ïãï¢ËÌ ¢¢/ ‚üý· ý‚îÅîüý•Ì <>ï¢ÁÍîÌïãïp ýŒüýI
<>ï¢ÁîÌïãïpüý‚/ :üý¢I ý•ïÌ éüýË ýUüýc/ •ÚpîÌ Åüý¡Ê ;ãîÌ IŒî ïcÓ, AT¢ ¯îÚ IüýÌüýc¢/ ãIÓ cî‰ Å§ŠÅñY éüýË ã·ïIcñ Ý¢ïcÓ AÅ¢ ãÅË AIe¢
11.10— ÁË ÓîUüýc/ Campus-AÌ Åüý¡Ê ýIîŒîË ï¯Ðï¦pE <ïnï¢ËîïÌE sîIî·ñüýIî ýµîŒÍIÖîã çîµ AüýÓ¢, ãüý_ :üý¢IXïÓ ¯ÊîüýIp/ ¯Ðüý‚ÊI cî‰üýI
ïs¯îpÍüýŦp– AIe¢ •î•îüýI ïehîãî IÌÓîÅ, ÁüýË ÁüýË/ •î•î ·u ·u ýaîT IüýÌ AIïp AIïp ¯ÊîüýIp ïsïçÑï·>p IÌüýÓ¢/ ãIüýÓ ¯ÊîüýIp ý•Tüýc ïI§ƒñ ýTîÓîÌ
·ÓÓ “ÅñÌUð ¢î– aîpüý‚ éüý·/” Bï•üýI ý•T, ï¯ÐïpE ïs¯îpÍüýÅüý¦pÌ ï•üýI AïUüýË ãîéã IÌüýc ¢î/ AÅ¢ ãÅË HOD ·ÓüýÓ¢ ïI éÓ ·üýã ýI¢– ¯ÊîüýIp ýTîüýÓî,
ýUÓîÅ/ ãîÅüý¢ ïãGïuüý‚ >rüý‚ ýÓTî ;üýc ï¯Ðï¦pE ïs¯îpÍüýŦp, IîüýrÌ ·ØüýIÌ TîCËî ÝÌô IüýÌî/ ãIüýÓ IÅï¯ïpÚüý¢Ì ãüý_ ¯ÊîüýIp TñÓÓ, ïIcñQüýyÌ e¢Ê
>¯Ì ãî•î IîïÓüý‚ ¯îüýÚ< AIïp ÌôüýÅÌ •ÌeîË AI<Áîüý· ýÓTî, ïI§ƒñ ·îEÓîË ÌôüýÅÌ ï¢FÚ¿‚î Á_ éÓ/ ;ÅÌî TîCËî ÝÌô IÌÓîÅ/ ¯ÊîüýIüýp ïcÓ jîÓ A·E
“ÅñŸ¢îÓË”/ aîïÌï•üýI UîÌüýe¢ ;Ì UîÌüýe¢/ Iîaó Åîaó ÅñüýT first year/ ïÅïç, Åîüý¢ AIïp ïã_îÌî, AIïp cî¢îÌ Ueî, AI ï¯ã ãüý¦•Ú C ýÚî¯ïu/
ý•TüýÓ< ý·îjî ÉîË, first year. aîïÌï•üýI •î•îÌî UîüýeÍ¢üý•Ì ý·îjîüýbc ïs¯îpÍüýŦp ;ïÅ IŒî ýÚî¢îÌ ýŒüýI ý·ïÚ Å¢üýÉîU ãéIîüýÌ ýTüý‚ ŒîIÓîÅ A·E Åüý¢Åüý¢
ãƯüýIÍ/ ‚Gîüý•Ì ¯ñ‰ ·î I¢ÊîÌ Áï·ÞÊ‚ ýIîŒîË/ AIïp ÌôüýÅÌ ãîÅüý¢ ýÓTî first Áî·üý‚ ŒîIÓîÅ, ý·Ú ýÌîe ý•Ë Tñ· ÁîÓ ÓîUüý·/ ¯ÐîË •ñ< Z¦pî A<Áîüý· IîpÓ/
year. ATîüý¢< UîÌüýe¢üý•Ì ïÁu ý·ïÚ/ ÁüýË ÁüýË ÌôüýÅÌ ãîÅüý¢ Éî</ ãÊîÌ ·îïéüýÌ UîüýeÍ¢Ìî >‹ãñI éüýË IÖîã ÌôüýÅÌ ï•üýI ‚îïIüýË/ Åüý¢ éË ãñüýÉîU ý¯üýÓ
:üý¢I ;üýU< Aüýã ýUüýc¢ Åüý¢ éË/ ;ÅîüýI ý•üýT ïehîãî IüýÌ¢ Printing ‚îÌîC çñüýs¦p éüý‚ Ìîïe/ A·îÌ ãÊîÌ ·ÓüýÓ¢&
first year– ;eüýI ý‚îÅîüý•Ì ¯ÐŒÅ ï•¢/ ýIîüý¢î IÖîã éüý· ¢î/ ;Åîüý•Ì AIe¢
& éGÊî/ ý‚îÅîüý•Ì ýUýpÌ ·î<üýÌ ýcüýu ;ãüý·, AT¢</ ý‚îÅÌî ýI> ATîüý¢ ŒîIüý·

10 11
¢î/ ý‚îÅîüý•Ì ·ðÌ •î•îÌî ý‚îÅîüý•Ì e¢Ê :üý¯Qî IÌüýc/ ‚üý· ý‚îÅîüý•Ì ýI> ;ÅîÌ ·¬ò ;ÅîüýI Iîüý¢Iîüý¢ ¢îÅ ·Óî ïÚïTüýË ï•Ó/ ‚‚Qüýy ;ÌC ïãï¢ËÌ
ýIî¢ï•¢ ÌÊîïUE IÌüýÓ ãüý_ ãüý_ ;ÅîüýI Aüýã eî¢îüý· ýIî¢ ÁüýËÌ IîÌy Aüýã éîïeÌ/ ;ÅîüýI C ·¬òüýI Åîüýj ýÌüýT ýUîÓ éüýË •GîïuüýË ;üýc ã·î</ ‚üý·
ý¢</ pîüýUÍp ;ïÅ/
;e <>ï¢ÁîÌïãÍïp ;ãîÌ ãüý_ ãüý_ AIïp ¢‚ó¢ IŒî Ý¢ÓîÅ ;ÅÌî & A·îÌ ã·î< ïÅüýÓ ·üýÓ, ïIüýÌ ¢îÅ ·Ó–
:ŒÍî‹ First year-Ìî ÅñÌUð/ ãIÓ IÖîãüýÅp AÌ ãüý_ ;e ¯ïÌaË éÓ ¢î/ & ;ïÅ ÅîŒî ï¢aó IüýÌ ;ãüý‚ ;ãüý‚ ·ÓÓîÅ ÅñÌUð ¢ðÓîŸð/
;Åîüý•Ì <>ï¢ÁîÌïãÍïpC ZñüýÌ ý•TÓîÅ ¢î/ ãIÓ ÅñÌUð< ýUüýpÌ ·î<üýÌ aüýÓ & ïIüýÌ, ý‚îÌ ·îïu ïI ýãî¢îUîïc– Surname ý¢<–
AÓîÅ/ ïãïu ï•üýË ï¢üýa ;ãîÌ ãÅË AIe¢ IÖîãüýÅüýpÌ ãüý_ ¯ïÌaË éË, Åù~Ë & ;ÅîÌ ¢îÅ ÅñÌUð ¢ðÓîŸð ýÚTÌ ¯î‰/
Áî©îÌð/ ýÅîpîüýãîpî, ·u ïµUîÌ ý•üýT First year ·üýÓ Åüý¢ éË ¢î/ ;ÅîÌ & :¢Ê AI •î•î ·üýÓ ýÚî¢ Å¢ ï•üýË, Apî ;Åîüý•Ì <>ï¢ÁîïãÍïp, ATîüý¢
¢îÅ C ·îïu ïehîãî IüýÌ/ •ñeüý¢ AIãüý_ ýUüýpÌ ·î<üýÌ AÓîÅ/ ýUüýpÌ ·î<üýÌ ïIcñ ï¢ËÅIî¢ñ¢ ;üýc/ ÌüýI ·üýã ;tî ÅîÌîÌ eîËUî ¢Ë/
Åù~Ë AIe¢ ïãï¢ËÌüýI ý•üýT ·üýÓ, •î•î ;ãïc IîÓ ;·îÌ ý•Tî éüý·/ ·ÓîÌ “‚ó< first year, ýIîüý¢î aóüýÓÌ çî<Ó aÓüý· ¢î/”
ýpIï¢I ý•üýT Åüý¢ éÓ ýI> ï¯ã!püý¢ ýÅîï·Ó ï•Ó/ ïI§ƒñ ï¯ã!p¢ ýÅîï·Ó ýTÓ & :¢Êe¢ ·üýÓ “eîÅîÌ éî‚î C IÓîüýÌÌ ý·î‚îÅ ÓîUî/”
¢î/ ·ÓÓ& & ï¯c¢ ýŒüýI :¢Ê AI •î•î ýeîüýÌ ;ÅîÌ ýUGîµ ýpüý¢ ¡üýÌ ·üýÓ “ãîÓî
& ýIîŒîË Éîïbcã A‚ ‚îuî‚îïu– IüýÓüýe ¯ÐŒÅ ï•¢ ýŒüýI< µGîïI·îïe– êüýÓî ý·uîÓ IîÓ ýUGîµ ýIüýp ;ãï·, ‚î ¢î éüýÓ éîµ IüýÌ ý•·/”
ATîüý¢ ;ÅîÌ ãüý_ ;Ë/ ¯üýÌ eî¢üý‚ ¯îïÌ B ïãï¢ËÌ •î•î ;Åîüý•Ì ïsüý¯Ì AÌ ýµîŒÍ <ËîüýÌÌ cî‰
;ïÅ ¯îÓîüý¢îÌ ýaàî IÌïcÓîÅ ïI§ƒñ ¯îÌÓîÅ ¢î/ :IÍ ¯Ðï‚Å/
·ÓÓ& <ï‚Åüý¡Ê ;üýUÌ ã· ïãï¢ËÌî aüýÓ ýUüýc IÖîüýã, ¢‚ó¢ ã· •î•îÌî ãÅîüý·‚
AIî ýI¢– B ÅñÌUðpîüýI ãüý_ ï¢üýË ;Ë/ •î•î ïUüýË IÊî¢ïpE AÌ ï¯cüý¢ éÓ/ AIe¢ •î•î éî‚ ý¢üýu :¢Ê •î•îüý•Ì sîüýI, ·üýÓ& “ÅîüýIÍp TîÌî¯, ã·
ïÚÝUîüýcÌ ¢ðüýa ïãüýÅüý¦pÌ å×îüý· ·ãÓ/ ;ÅîüýI ïehîãî IÌÓ ý‚îÌ ¢îÅ ïI ÅñÌUð ¯îïÓüýËüýc, Åî‰ A< •ñïpüýI ¯îCËî ýUüýc, ;Ë ·ã/”
ýãî¢î– ¯Ða© ÁŸÁîüý·/ ;ïÅ ·ÓÓîÅ, ¢ðÓîŸð/ ;ÌC :üý¢I ¡Ìüý¢Ì UÔ±/ ;ÅîÌ ·î·îÌ aîüýÓÌ ï·ãüý¢ã ·¬òÌ ·î·îÌ ÅñÌUðÌ,
ãüý_ ãüý_ ;ÅîÌ eîÅîÌ IÓîÌ ýpüý¢ ¯îüýÚ ·ïãüýË ï¢üýË ·üýÓ ý·îIîüýaî•î ïIÁîüý· Join Venture ýTîÓî ÉîË <‚Êîï• <‚Êîï•..../ AÅ¢ ãÅË Åüý¢ éË ýIîüý¢î
AÅ¢C ¢îÅ ·Óüý‚ ýÚT ;·îÌ ¢îÅ ·Óüý‚ ·Óüý‚ •Gî‚ ýIïÓüýË Crî ýI¢– AI ãÊîÌ ÉîïbcüýÓ¢, ÁüýË ã· ïãï¢ËÌÌî érî‹ >¡îC/
;·îÌ ¢îÅ ·Ó/ ;ïÅ aó¯ IüýÌ ÅîŒî ¢ðüýa IüýÌ •GîïuüýË ;ïc ¯ÐaóÌ ÁË ÓîUüýc/ & B, A< ãñüýÉîU aÓ ¯îÓî</
& ïIüýÌ, ·Óï·, ¢î ·Óîüý·î– ·¬ò ;Ì ;ïÅ AI ÅÊîÌ ý•ÿu/ ýãîeî ïaEïuZîpî ýÅîu/ AI·îüýÌÌ eüý¢ÊC
‚T¢ ;ÅîÌ ý‚Óñ ·¬òïp ;·îÌ :Ô± ý‚Ó ï•üýË ·üýÓ •î•î C ¢îÅ ·Óüý‚ eîüý¢ •ñeüý¢ ï¯cüý¢Ì ï•üýI ‚îIî< ï¢, Éï• ;·îÌ :ÌïµËîã C ¯ÊîÌîsî<üýãÌ Zp¢î
¢î ;ïÅ ïÚïTüýË ý•·– Züýp/
& ‚óïÅ Tñ· ·u é¢ñ Åüý¢ éüýbc– IîÓüýI ‚óïÅ AIpó ý·ïÚ IüýÌ ý‚Ó ÓîïUüýË ýãï•üý¢Ì e¢Ê ZîÅ ï•üýË e½Ì ý‚î ¢îÅÓ/ ïI§ƒñ I‚ï•¢ AÌIÅ aÓüý·– ;ïÅ
Aüýãî, Iîüýe ÓîUüý·/ ¯îÌüý·î ¢î, ýIî¢ AIï•¢ éËüý‚î éî‚îéîï‚ éüý·/ AÁîüý· IüýÓe IÌî ÉîË– Åüý¢Ì
“ý¢ ·îÓ ¢îÅ ýÚTî/” ýIîŒî ýŒüýI ýÉ ;üýã ã·/ University-Ì Standard Åüý¡Ê éîï·eîï· :üý¢I ïa§ƒî ï¢üýË ·îïu AÓîÅ/
·üýÓ ïIcñ ŒîIÓ ¢î/ É‚ ;Ó·îÓ ;eIîÓ ATîüý¢ wóüýI ¯uüýc/ ;e AIpó ‚îuî‚îïu TîCËî •îCËî IüýÌ ÝüýË ¯uÓîÅ, ‚üý· ZñÅ AÓ ¢î/ Åüý¢

12 13
Áî·üý‚< ¯îÌïcÓîÅ ¢î ýUGîµ ýIüýp IüýÓe ýÉüý‚ éüý· ‚î ¢<üýÓ éîµ ýIüýp ý•üý·/
AÌî Åî¢ñÞ ¢î :¢Ê ïIcñ– ‚üý· ZñÅîüý¢îÌ ;üýU ïrI IüýÌ ýµÓÓîÅ AT¢ IůüýQ
•Ú ýŒüýI ¯üý¢Ì ï•¢ IüýÓe Éî· ¢î/
¯üýÌÌ ï•¢ ãIîüýÓ Åî ZñÅ ýŒüýI ‚óüýÓ ý•Ë/ ·üýÓ IüýÓe Éîï· ¢î–
;ïÅ ·ÓÓîÅ ¢î/ ãüý· IüýÓe ÝÌô éüýËüýc/ IÖîã éüýbc ¢î/ Óî<üý·ÎÌðÌ IîsÍ :ïÁüýÉîe¢
aî< ·< ‚óÓüý‚ éüý·/ ‚î cîuî :üý¢I ·< ïI¢üý‚ éüý·/ :·üýÚüýÞ ApîC ·ïÓ ¯ÐîË
•Ú ýŒüýI ¯üý¢Ì ï•¢ IÖîã éüý· ¢î/ Åüý¢ Åüý¢ Áîï· ýI¢ ýÉ Éî· ¢î, ‚î ;ïÅ AÌ Åüý¡Ê •ñïp Ìï··îÌ aüýÓ ýUüýc/ ;e ýãîÅ·îÌ IüýÓe AÓîÅ/ IÖîãÌôüýÅ wóIÓîÅ
eîï¢/ ãÊîÌ already Aüýã ýUüýc¢/ ãÊîÌ ;ÅîÌ ¢îÅ ïehîãî IüýÌ Present ý•¢ A·E
·üýÓ¢ ý•ïÌ IüýÌ ;ãüý· ¢î/ aîÌ ¯Gîaïp IÖîã éüýË ýUüýc ¯Ða| important class
·¬òüý•Ì ýŒüýI ý¢îp ï¢üýË ý¢üý·, next week A classtest ý¢üý·î/ ;ÅîÌ ¯îüýÚÌ
·¬òÌ ýŒüýI eî¢üý‚ ¯îïÌ ãî·üýeL AÌ ¢îÅ Letterpress/ ãÊîüýÌÌ ·Ëã ÞîüýpÌ
:ï¡I éüýÓC Smart and energetic/ ãÊîÌ IÖîã ýcüýu aüýÓ ÉîCËîÌ ¯Ì AI•Ó
ïãï¢ËÌ AÓ, ;ÅîÌ ïsüý¯Ì AÌ, Aüýã ÌôüýÅ ýwîüýI/ <ï‚Åüý¡Ê ·¬òüý•Ì ãüý_
ïãï¢ËÌüý•Ì ÅñTüýa¢î éüýË ýUüýc ¢îÅ C eîüý¢/ ;ÅîÌ ÅñT ¢‚ó¢ ý•üýT ¢îÅ ïehîãî
IüýÌ/ ;ïÅ ïrI ÅñÌUðÌ Á_ðüý‚ ¢îÅ ·ïÓ/ AIe¢ •î•î ·üýÓ ý‚îÌ ·îïuüý‚î
:üý¢I •õüýÌ, ‚ó< ýéîüýçÓ ý¯üýË Éîï·/ ÉîÌî éüýçüýÓ ŒîüýI ýã<ã· •î•îüý•Ì ãüý_
ýÉîUîüýÉîU IÌ/
;ïÅ ·ñjüý‚ ¯îïÌ ;ïÅ :üý¢I ï¯ïcüýË ¯üýuïc/ ;ÅîüýI Óî<üý·Ìð IîsÍ IÌîüý‚
éüý·/ ýéîüýçüýÓ ŒîIîÌ e¢Ê ýÉîUîüýÉîU IÌüý‚ éüý·, I IîüýsÍÌ e¢Ê sIóüýŦp eÅî
ï•üý‚ éüý·, :¢Ê ã· ãî·üýeL AÌ :·èî eî¢üý‚ éüý·/
¯üýÌÌ ï•¢ IÖîüýãÌ µGîüýI :ïµã ï·ïÙE-A Éî<, Óî<üý·ÎÌðÌ IîüýsÍÌ T·Ì ï¢üý‚
A·E I-IîüýsÍÌ µÅÍ ;¢üý‚/ ApîC eî¢üý‚ ¯îïÌ ;ÅîüýI Migration certificate
eÅî ï•üý‚ éüý·/ AÅ¢ ãÅË Óî<üý·ÎÌðÌ ãîÅüý¢ ¯Ô×· AÌ ãüý_ ý•Tî/ ¯Ô×· ;ïÅ
AI< ãÊîüýÌÌ Iîüýc ¯u‚îÅ/ ïI§ƒñ AI aî®-A eüý˦p ¯îCËîÌ e¢Ê ;e ;ÅîÌ
ýŒüýI ï‚¢ ·‹ãüýÌÌ ïãï¢ËÌ, AC eî¢üý‚ ¯îïÌ ;ÅîÌ ï·ïu TîCËîÌ ¯îpÍ¢îÌ
ﯢîIð construction A ¯üýu/ C ¢îïI µîç <ËîÌ ý¯üýÓ Tñ· aîüýp/ Åüý¢ Åüý¢
Áîï· ï¯¢îIð ïI ;ÅîüýIC aîpüý·– AIãüý_ ¯üýuïc ‚î éüýÓC ýI·Ó Åî‰ junior
éCËîÌ :¯Ìîüý¡/ Åüý¢ Åüý¢ •ñFT éË A·E Ófî ÓîüýU/ ‚îéüýÓ ïrI ;üýc
ﯢîIðüýI AïuüýË aÓüý‚ éüý· ;Ì ïI– AT¢ ãIÓ IÖîãüýÅüýpÌ ãüý_ ;ÅîÌ
14 15
¯ïÌaË éüýË ýUüýc/ µîç <ËîÌ-Ìî ;üýUÌ ýŒüýI :üý¢I aîÓîI/ IÖîã ¢î ŒîIüýÓ •õÌ ·îÓ ‚ó< Tñ· ïÁ‚ó/ ATîüý¢ ŒîIüýÓ ýUüýÓ aîp ýTüý‚ éüý·/
;Ì ýI> aîp TîCËîÌ e¢Ê IÖîüýã ·üýã ŒîüýI ¢î/ ã·î< ïÅüýÓ ¯Gîa‚ÓîÌ cîüý• aÓ, ïIcñ éüý· ¢î/
ïUüýË ·ïã/ cî• ýŒüýI ãÕpüýÓüýIÌ ýãÿ¦•ÉÊ :¯õ·Í/ AIï•üýI ãÕpüýÓI ýãLÌ V Ground floor A Canteen, Dining cross IüýÌ canteen AÌ ãîÅüý¢
AÌ >Gaó>Gaó ï·ïÙE, ‚î̯îüýÚ ï·ÚîÓ ·u·u eÓîÚË/ :¢Êï•üýI ãÕpüýÓI ýçïsËîÅ AÓîÅ/ ýÌüýÓÌ ïpïIp Iî>¦pîüýÌÌ Åüý‚î eî¢îÓî ýIîüý¢î ý¢p ý¢<, >¯üýÌ IîüýÓî
aîÌï•üýI :X¢ï‚ eüýÓÌ pÊî]/ AI< ïseî<üý¢Ì ãñ¦•Ì ãñ¦•Ì ·îïu/ :üý¢I •õüýÌ IîïÓ ï•üýË <EÌîeðüý‚ ýÓTî “Gupi Canteen”/ ¯ÐÚüýI ïehîãî IïÌ Xï¯
¡î¯îÌ ¯îéîu :ä¯à ý•Tî ÉîË/ ýI ·üýÓ IÓIî‚î ãñ¦•Ì ÚéÌ ¢Ë– IÊîï¦pE ýI¢ ýÓTî–
;eüýI IüýÓe-A ;ãîÌ ýÅ¢ pîüýUÍp ;üýc ýéîüýçÓ A Éî·/ ;ÅîÌ IÖîãüýÅp & ¯üýÌ ·Ó·/ AT¢ ýTüýË ¯îÓî< aÓ/
ýãîÅ¢îŒ C ¯ÐÚ ýéîüýçüýÓ-A Aüýã ýUüýc ¯ÐîË ¯üý¢Ì ï•¢ éüýË ýUüýc/ Aüý•Ì AÅ¢ ãÅË AIe¢ ·üýÓ B µîçÍ <ËîÌ, TîCËî éüýË ýUüýÓ ;ÅîÌ ÌôüýÅ ;Ë/
•ñe¢üýI ïehîãî IïÌ, ïIüýÌ ýéîüýçüýÓ ýIÅ¢ ;ïcã– ýIîüý¢î >„Ì ý¢</ & ý‚îÅîÌ ÌôÅ ¢îÇ»îÌ I‚–
ýéîüýçüýÓ A ;ãüý‚ aî<, ïI IÌ·– ¯ÐÚ >„Ì ý•Ë form fill up IÌ/ Form & AI au ÅîÌ·, ;ÅîÌ ÌôÅ ¢îÇ»îÌ eîï¢ã ¢î/ ýeüý¢ ï¢ã/
A ï·ïÁ¨£ criteria ;üýc/ A<ã· ·ñüýj ïÓTï·/ ¯ñüýeîÌ cñïpÌ ¯Ì room Åüý¢ Åüý¢ Áîï· ÚîÓî AÅ¢ Áî· ý•TîË ÁîÌüý‚Ì ýIî¢ ¢îÅIÌî Prime
allocation éüý·/ ‚üý· ý‚îÌî, ýIÅ¢ IüýÌ ;ïãc– ;ÅÌî ;ïc ã· first year minister ·î Chief minister/
;üýc ·üýÓ/ ¯ÐÚî§ƒÌ IŒîÌ Åîüý¢ ·ñjüý‚ ¯îïÌ ¢î/ Zîu ý¢üýu >„Ì ï•< Éîïbc/
;e ýéîüýçüýÓ ï¢üýË Éîï·– ATîüý¢ ãî¡îÌy‚ ¯Ìpî, Ìôïp, ;ÓñÌ •Å ;Ì :ÅüýÓp cîuî ïIcñ ¯îCËî ÉîË
ýI¢– ï¢üýe ZñüýÌ ;Ë ¢î/ ÅñaïI éîüýã/ ¢î/ :ï¡IîEÚ ýéîüýçÓîÌ ¡îüýÌ TîË/ ;·îÌ ¯ÐÚî§ƒÌ ÌôüýÅ ïµüýÌ ;ãîÌ ãÅË
ýãîÅ¢îŒ ·üýÓ ¯ÐaóÌ ÌÊîïUE aÓüýc/ ýUüýÓ ïµÌüý‚ ¯îÌï· ¢î/ Ýüý¢ ¯ÐaóÌ ÁË éË/ ïãGïuüý‚ ýã< •î•îÌ ãüý_ ;·îÌ ý•Tî/ •î•îÌ ãüý_ ÌôüýÅ Éî</ ¯ÐŒüýÅ •î•î ·üýÓ&
ïI§ƒñ ýéîüýçÓ aî</ ýÌîe ·îïu ýŒüýI ;ãî ÉîCËî :ãÇ·/ ‚îéüýÓ ýéîüýçüýÓÌ AÌ & ·ã, ýIÅ¢ ;ïcã– IüýÓe ýIÅ¢ ÓîUüýc–
·î<üýÌ ÉîÌî ZÌÁîuî ï¢üýË ŒîüýI/ ýÉÅ¢ ¯Ð•ð¯ ŒîüýI ýIà¯ñüýÌ/ ;Ì •ñ AIe¢ ŒîüýI & ýcîp >„Ì ÁîÓ, ÁîÓ ÓîUüýc/
ãñI ¢UüýÌ ·î ·ãñ¬Ìî IÅ!üý°×S A/ ‚îüý•Ì ãüý_ IŒî ·Óüý‚ éüý·/ ;e first half & ·ã/
AÌ ¯Ì IÖîã ïcÓ ¢î/ ¯ÐÚ, ýãîÅ¢îüýŒÌ ãüý_ Hostel A aÓÓîÅ/ ;Åîüý•Ì Dept & ý·s A ·ãÓîÅ/
AÌ ï¯cüý¢Ì ïãGïu ï•üýË ý¢üýÅ ýéîüýçüýÓ Éîïbc/ sî¢ ï•üýI ï·ÚîÓ ·u e_Ó/ éGÊî & ý‚îüý•Ì IÖîüýã IËe¢ ýÅüýË ;üýc ýÌ–
e_Ó< ·üýp/ ¯ÐîË •Úïµp >Gaó ¢Ó·¢, ·Gîï•üýI Pump House, ‚îÌ¯Ì ·Gîï•üýIC & AIe¢ C ¢î/
e_Ó, Åîüýj ¯Gîa, cË µóp ¯ÐÚåƒ ¯îIî ï¯üýaÌ Ìîåƒî, ÌîåƒîÌ >¯Ì Zîã/ ã·ñe ZîüýãÌ & “·îüýÓÌ Department ý‚î—”
Ìîåƒî éüýË ýUüýc/ ýéîüýçüýÓÌ ïIcñpî :EÚ aîÌ ‚Óî A·E ïIcñpî cË ‚Óî/ ï·ÚîÓ ·u, & ‚üý· ý‚îüý•Ì AIe¢ ïãï¢ËÌ Tîãî ÅîÓ ;üýc, ïaï¢ã–
Åüý¢ éË IÊîƯîã AÌ ýŒüýI C ·u ýÌIpÊî_ñÓîÌ building/ ÁüýË ÁüýË ;ïÅ •ñeüý¢Ì & ¢î/
ãüý_ ãîÅüý¢Ì ïãGïu ï•üýË 2nd floor A Éîïbc AÅ¢ ãÅË ïãGïuüý‚ AIe¢ •î•îÌ ãüý_ & “‚ó< AIpî ·îÓ/ IîüýeÌ ýcüýÓ ¢Ë/”
ý•Tî/ ýã ïs¯îpÍüýŦp A ÉîïbcÓ/ ;ÅîüýI ý•üýT ·üýÓ, ¢‚ó¢ ÅñÌUð, B ;e ;ÅîÌ & ý‚îÌ ý·î¢ ;üýc–
ZüýÌ Ìîüý‰ ¯îrîï·/ ;ïÅ ·¬òüý•Ì ãüý_ ¯ÐÚî§ƒÌ ÌôüýÅ Aüýã ·ïã/ ¯ÐÚ ·üýÓ canteen & ¢î, ï•ï• ;üýc/
Éî< aÓ, ïIcñ ýTüýË ;ïã/ ¢î ‚ó< ýTüýË ;Ë/ & ·Ó, ï·üýË éüýË ýUüýc/

16 17
& éGÊî, ï·üýË éüýË ýUüýc/ & ¢ðÓîŸð ¢î–
& eîï¢ ý‚î ·îÓ, ã· ÅñÌUð aîÓîI éüýË ýUüýc/ & éÊGî, ýIÅ¢ ;ïãc–
& ;ÅîÌ ý·î¢ ;üýc/ ï·üýË IÌï·– & ÁîÓ, ‚ó<–
& ¢î/ & ;ïÅ ÁîüýÓî ;ïc/ eîï¢ã ;ïÅ Åîüýj Åîüýj Áî·‚îÅ ý‚îÌ IŒî/ ýIî¢
& ýI¢– ;ÅîÌ ý·î¢ Tñ· ÁîüýÓî ý•Tüý‚ ý‚îÌ ãüý_ ÁîÓ Åî¢îüý·/ ¢î ýIî¢ ï•¢ ý‚îÌ ãüý_ ý•Tî éüý·</ ;üýUÌ Åüý‚î ï·ïu Tîã–
& AT¢ ¯uîüýÚî¢î ýÚÞ IïÌ ‚î̯Ì/ & éGÊî Tî</
& Åüý¢ éüýbc ý‚îÌ sex AÌ problem ;üýc sîNîÌ ý•Tîüý‚ éüý·/ ·SðÌ & ;ïÅ AT¢ ï·ïu Tî< ¢î, ïãUîüýÌp Tî<, ;üýUÌ ýã< ¯uüý‚ ÉîCËîÌ IŒî
Iîüýc aüýÓ Éîï·/ ·Sð ïaï¢ã ¢î ý‚î– éüýçüýÓÌ sîNîÌ/ ýÅ¢ïÓ ýãS ýä¯ÚîïÓç/ ý‚îÌ Åüý¢ ;üýc–
•î•î ýpï·Ó ýŒüýI AIïp ï·ïu ï¢üýË •ñï•üýI µó ýÅüýÌ ;X¢ ÓîUîË/ ·üýÓ Tîï·– & ýI¢ ŒîIüý· ¢î/
& éGÊî/ & ‚ó< ;ÅîÌ ï·ïu TîCËîÌ ¯îpÍ¢îÌ ïcïÓ ‚î< ¢î–
& aüýÓ ‚îéüýÓ– & éÊGî Åüý¢ ;üýc/
& AIpó AIpó ;Ì ïI/ & ïI IÌïcã–
& ý¢ AIpî ¡Ìî/ “ï·ïu ï·ïu ï·ïu, ýãîeî ãüýUÍÌ ïãGïuG” ·üýÓ Uî¢ ¡üýÌ/ — Printing A Áï‚Í éüýËïc A< ·cÌ/
ï·üýIÓ éüýË ã¬Êî éCËîÌ >¯OÅ/ •î•îüýI ·ïÓ AIpî IŒî ·Ó· ïIcñ Åüý¢ & ;ïÅ Construction A ¯ïu/ ýIî¢ :ãñï·¡î éüýÓ ·ïÓã/
IÌüý· ¢î– :üý¢I ï•¢ ¯üýÌ ï¢üýeÌ ýa¢î AI ·¬òüýI ý¯ÓîÅ, Tñ· ÁîÓ ÓîUüýc/ ·îã
& A‚ formality ýI¢– ·Ó/ aÓüý‚ ÝÌô IüýÌüýc/ ﯢîIðÌ ãüý_ Å¢TñüýÓ IŒî ·Óî ÉîË, ýI¢¢î C ;Ì ;ïÅ
& •î•î/ ;ÅîÌ ·îïu :üý¢I •õüýÌ, ·îïu ýÉüý‚ éüý·, ;ïÅ ;ã·– ¢îïI AI< type AÌ, ·¬òÌî ·Óüý‚î/
& ýIîŒîË ·îïu– & ·ïÓ ÌÊîïUE ïeï¢ãpî Tñ· TîÌî¯, ·ñjïÓ/ ÁîÓ ÓîüýU ¢î/
& ïã_ñÌ/ & ¡õ‹ Iî>üýI ¯î„î ï•ï· ¢î/ ;ïÅ ý‚î ;ïc/ :ãñï·¡î éüýÓ ;ÅîüýI Aüýã
& ‚ó< ýéîüýçüýÓ ŒîïIã! ¢î– ·Óï·/
& ¢î, ;ãüý·î/ & ;ïÅ éüýçüýÓ ŒîIüý‚ aî<, ·îïu ýŒüýI ;ãî ÉîCËîÌ :ãñï·¡î éüýbc/
& ·üýÓ ;Ë/ IüýËIï•¢ aîp Tîï·/ ‚îÌ¯Ì ïrI éüýË Éîüý·/ ‚üý· ý‚îÌ Éî & ýIî¢ ãÅãÊî ý¢</ IîÓ ·Ê·èî éüýË Éîüý·/ ýÌîe IÖîã éüýË ýUüýÓ ;ÅîÌ
Distance ÌôÅ ¯îCËî ÚN/ Department A aüýÓ ;ãï· ;ïÅ ý‚îüý•Ì ¯îüýÚ< ŒîïI/
;ïÅ :üý¢I Iüýà, ÁüýË ÁüýË ýéîüýçÓ ýŒüýI ·îüýãÌ e¢Ê ý·ïuüýË ¯ÌÓîÅ/ Åüý¢ éüýÓî ãï‚Ê< ·¬òüý‡Ì ÁÊîÓñ ;eüýIÌ ï•üý¢C ;üýc/ ﯢîIðÌ ·îïu
¯ÐîË 5:30 éüýË ýUüýc/ ·îïÓüý‚/ •ñeüý¢ ýpÑüý¢C UÔ± IÌüý‚ IÌüý‚ AÓîÅ/ :üý¢I IŒî éÓ, ;Ì ·¬òÌî
35B ·îãpÊî© Aüýã ý•ïT AIïp ·îã •GîïuüýË ;üýc/ ï¯cüý¢Ì ýUp ï•üýË >ïr/ ýI ýIîŒîË ;üýc, aîIïÌ C Áï·ÞÊ‹ ýIÅ¢ ;üýc <‚Êîï•/ C ·îïÓ éÕp ýçÚüý¢
ãîÅüý¢< ãðp TîïÓ ïcÓ/ ·ãÓîÅ/ ãîÅüý¢Ì ï•üýI ãðüýp ý•ïT ﯢîIð ·üýã ;üýc/ ý¢üýÅ ýUÓ/ ;e Tñ· TñïÚ Åüý¢ ·îïu AÓîÅ/
;ïÅ :å»ïåƒüý‚ ¯ïÌ, ý•üýTC ¢î ý•TîÌ Áî¢ IïÌ/ ¯ÐîË ïÅï¢p ¯Gîa A<Áîüý· ýIüýp
ÉîË/ AÅ¢ ãÅË ï¯¢îIð ãðp ýcüýu >üýr ;üýã ;ÅîÌ ãîÅüý¢/ ïeüýhãî IüýÌ

18 19
ãñeî ·üýÓ ;ïÅ AIî< AIÚ/ ;Ì Iî>üýI ÓîUüý· ¢î/
;ÅÌî AT¢ ;Ì ãñeîüýI ãñeî ·üýÓ sîïI ¢î ;•Ì IüýÌ ·ïÓ, “IîpóÁî<”/
ãñeî ·îÌ ýTüýË ÉîË “¯îIÍãîIÍîã ýÅïpËî·ñÌôe ;ÅîÌ ãüý_ ;üýc/ µîïpüýË ý•·”/
First class test TîÌî¯ éüýÓC 2nd class test ÁîÓ éüýbc/ AT¢ ;ÅÌî
ïÅïà Å¡ñÌ IüýÓe eð·¢ “Attache” ïÚüýT ýUïc/ Class test A ýÉ ã· questions important ýã<
questions AÌ answer ¯ùŒI ¯ùŒI page-A ïÓüýT ï¢üýË ;ïã/ ‚îÌ Åüý¡Ê ýÉã·
UÌÅ IüýÅ Aüýãüýc/ ·îüýã ýpÑüý¢ Áðu ý·üýuüýc/ :üý¢üýIÌ éîüý‚ eîÅî Iî¯üýuÌ ¢‚ó¢ questions ¯ÌðQîË Aüýãüýc ýã< ã· answer, question number ï•üýË staple
·ÊîU, IüýÓüýeÌ aîïÌï•üýI :Ô± ZîüýãÌ e_üýÓ IîÚµóüýÓÌ ÅîŒî ý•îÓîüý¢î/ Åüý¢ éË IüýÌ ï•<, ·îïI ã· ·ñüýIÌ eîÅîÌ Åüý¡Ê ýÌüýT ï•üý‚ éË/
;ÅîÌ aîïÌï•I ¡ðüýÌ ¡ðüýÌ ãñ¦•Ì éüýË >rüýc/ ïIcñï•¢ ¯üýÌ ¯õeîÌ cñïp ÝÌô éüýË Éîüý·/ ;e ﯢîIðÌ ãüý_ ý•Tî IÌîÌ e¢Ê CÌ Department A Éîïbc/ ï¯cüý¢Ì
Class test ÝÌô éüýË ýUüýc/ Lab C aÓüýc ýeîÌ I•üýÅ/ ï·Û»IÅÍî ¯õeîÌ ïãGïu ï•üýË ý¢üýÅ first floor A ý•ïT ﯢîIð pËüýÓüýpÌ ãîÅüý¢ •GîïuüýË/ A<
Á÷ïuüýÁîüýeÌ ¯Ì ýŒüýI workshop C IÌüý‚ ÁîÓ ÓîUüýc/ póIïÓÌ éîüý‚ Tïu éüýË pËüýÓüýp ãÊîÌ A·E student-Ìî ã·î< ÉîË/
ýUüýc/ IîÌC Lab report póüýI eÅî ý•CËî :¯Ìî¡ ïéãîüý· ¡Ìî éË ¢î/ IÖîüýã AT¢ ﯢîIð ïehîãî IüýÌ ýIîŒîË Éîïbcã–
ã·î< ;üýã/ AT¢ IÖîãüýÅp ãETÊî •ñe¢ ý·üýuüýc AIe¢ ·îÓI sport quota A·E &ý‚îÌ Iîüýc/
·îïÓIî state quota/ ·îÓIïp Áî· ý•TîË ýã ý·ïÚ eîüý¢ ‚î< •ñÅîã ¯üýÌ Aüýãüýc Hostel aî<-<-aî</ ;Ì ·îïu ýŒüýI ;ãî ÉîCËî ãÇ· ¢Ë/ ¯ÐaóÌ aî¯
A·E ·îïÓIîïp ÁîÓ ·îEÓî ·ñjüý‚ ¯îüýÌ ¢î, ·Óîüý‚î •õüýÌÌ IŒî/ ãIÓ IÖîãüýÅp ïÅüýÓ ·îuüýc/ µîÓ‚ó Áîp ¢î ýÅüýÌ ïIcñ AIpî IÌ/
AT¢ ;ÅÌî ·îïÓIîüýI ÌÊîïUE IïÌ/ ¯ÐŒÅï•¢< ·Óî éË, ý•T ‚ó< :üý¢I ¯üýÌ & ATîüý¢ •Gîuî ¢î, AIpî Åeî ý•T/
Aüýãïcã classtest :üý¢I éüýËüýUüýc/ ý‚îÌ ·GîaîÌ ýIî¢ Ìîåƒî ý¢< <ËîÌ ÓÊîU ﯢîIðÌ •ñe¢ ·¬ò toilet A wóüýIüýc, AÅ¢ ãÅË ï¯¢îIð ·î<üýÌ ýŒüýI Hand
éüý·</ Iî>üýI ïIcñ ¢î ·üýÓ ýãîeî ïUüýË ãÊîüýÌÌ ¯îüýË ¡Ì/ ·îïÓIî Åüý¢ Åüý¢ ïIcñ bold ;püýI ï•üýË •GîïuüýË ;üýc, ;ÅîÌ ãüý_ IŒî ·Óüýc/ ‚îÌî pËüýÓüýpÌ ïÁ‚Ì
Áî·Ó/ ‚îÌ¯Ì érî‹ ýãîeî >üýr ïUüýË ãÊîüýÌÌ ¯îüýË ¡üýÌ/ ãÊîÌ ·üýÓ¢ ïI éÓ– ýŒüýI •ÌeîË ÓîïŒ ÅîÌüýc ;Ì, IGîaî IGîaî ïTïåƒ ï•üýË ·üýÓ ‘ÝüýËîüýÌÌ ·îbcî •Ìeî
‚T¢ ·îïÓIî <EÌîïeüý‚ ãÊîÌüýI ‚îÌ ãÅãÊî ý·îjîË/ ýTîÓ, ý‚îÌ ·îüý¯Ì ï·üýË ý•Tîüý·î/’
ãÊîÌ ·üýÓ¢ ‚óïÅ ;ÅîÌ ýµî¢ ¢Ç»Ì ï¢üýË ¢îC ·¬òüý•Ì ýŒüýI ý¢îp ï¢üýË ý¢üý·, AÅ¢ ãÅË ;Åîüý•Ì HOD pËüýÓüýp A ÉîïbcüýÓ¢ ï‚ï¢ Aüýã •Ìeî TñüýÓ ï•üýÓ¢/
¯uüý·, :ãñï·¡î éüýÓ ;ÅîüýI ýµî¢ IÌüý·/ ﯢîIð ·üýÓ Bï•üýI ý•Tï· ¢î/ ;ÅîÌ ãüý_ IŒî ·Óüý‚ ŒîI ¯îÓîï· ¢î/
2nd class test-A ·îïÓIî p¯îÌ éüýËïcÓ/ •GîïuüýË ŒîI/
& eîï¢ãüý‚î ãÊîÌ Tñ· ¯î¢ñ·îe/ ãÊîÌ AIpó Aï•I Cï•I ý•TüýÓ¢ ‚îÌ¯Ì pËüýÓp ¢î ïUüýË ï¯¢îIð ;Ì ;ÅîÌ
& ïI IüýÌ ·ñjïÓ– ãîÅüý¢ Aüýã ·üýÓ¢ “‚ó< ¢î, ‚ó</” ﯢîIð ïIcñ ·ÓîÌ ;üýU< ãÊîÌ CÌ ·Gî-Iî¢
& ýÅüýË éüýÓ ·ñjüý‚ ¯îÌï·/ ¡üýÌ sî¢ UîüýÓ rîã rîã IüýÌ ï‚¢ïp au ÅîÌüýÓ¢/ ﯢîIð Iî¢ cîïuüýË ý• ý•ÿu/
IÖîüýã already •ñïp lobby þ‚Ìð éüýËüýUüýc/ AIïp ÚéüýÌÌ cî‰Ìî ÉîÌî ý·Úð ãÊîÌ ·ÓüýÓ¢ “Éî ATî¢ ýŒüýI ¯îÓî/ Aã· cîUüýÓÌ ãüý_ ïÅÚï· ¢î/”
åÈîpÍ, :¢ÊÌî UÐîüýÅÌ cî‰Ìî ÉîÌî ;¢åÈîpÍ/ ãñeî AIÅî‰ ÚéüýÌÌ ýcüýÓ ýÉ ;ïÅ Åüý¢ Åüý¢ Áî·ÓîÅ ATîüý¢ ãÊîüýÌÌî UîÓ ý•Ë, cî‰Ìî ïTïåƒ ý•Ë/ ;ïÅC
;¢åÈîpÍ ïpüýÅ ŒîüýI/ ý•·/

20 21
ïãGïu ï•üýË ¢ðüýa ý¢üýÅ UÐî>© ýµÖîüýÌ ;ïã/ ¯uîüýÚî¢î éüý·, ãÊîÌ!üý‚î >üýÕpî ·üýÓ¢/
ﯢîIð •GîïuüýË ;üýc/ & ;ïÅ ·ïÓ, “ãÊîÌ! ;ÅîÌ ·îïu :üý¢I •õüýÌ/”
& ÚîÓî ¯ñüýÌî ¯îUÓ, ý‚îüý•Ì HOD éüýÓ ïI éüý· AI•Å Iîüýc Éîï· ¢î/ & ýI ·Óüýc ý‚îÅîÌ ·îïu :üý¢I •õüýÌ– ;ÅîÌ ·îïu ý‚îÅîüý•Ì ï•üýI< ïI§ƒñ
& ý•îÞ ý‚î ý‚îÌ/ ýIîŒîË ·üýÓ¢ ¢î/ ýÚüýÞ ãÊîÌ ·üýÓ¢ ï¢‚Ê ‚óïÅ ÉT¢ ï¢üýË Aüýãüýc/ ‚T¢ ;ïÅ
& Ae¢Ê ·ïÓ ÅñÌUð ï¢üýË ¯ÐaóÌ jîüýÅÓî/ ý‚îüý•Ì ãÊîÌ ïI ýÁüý·üýc eîï¢ã– AIpî ·Ê·èî IÌüý‚ ¯îïÌ/ C ¯ÌðQîÌ ãÅË ýéîüýçüýÓ ýIî¢ cîüý‰Ì ãüý_ adjust
;ïÅ ý‚îüýI aîpïc ‚î< ;ÅîüýI ÅîÌÓ/ Iî>üýI ·Óï· ¢î/ aÓ IÊîï¦püý¢ Éî< ý‚îÌ IüýÌ ýŒüýI ¯ÌðQî ï•üý‚ ¯îüýÌ/ ‚üý· ¯ÌðQî ýÚÞ éüýË ýUüýÓ aüýÓ ýÉüý‚ éüý·/
ãüý_ ʕîÌ ¯ïÌaË IÌîüý‚ éüý· ‚üý· éüýçÓ ¯îï·/ ;ïÅ, ʕî ãÊîÌüýI Thank you ·üýÓ aüýÓ ;ïã/ ï¢‚Ê•î ·üýÓ&
IÊîï¦püý¢ Éîïbc ÁüýË ÁüýË, éËüý‚î ;·îÌ aîp ýTüý‚ éüý·, IÊîï¦püý¢ Aüýã ý•ïT aÓ ·Ê·èî éüýË ýUüýc/
ﯢîIð, AIe¢ ·ËäJ ýÓîI, cî‰ ïI¢î ·ñjüý‚ ¯îÌÓîÅ ¢î, ‚îüýI& “ʕî, & ïI éüýË ýUüýc– ýéîüýçüýÓ ŒîIîÌ ·Ê·èî ý‚î éüýÓî ¢î/
ýIÅ¢ ;c–” ¯îüýÚ ý•ïT ;ÅîÌ äJóüýÓÌ eñï¢ËÌ Åîï¢I ÌîË ·üýã ;üýc/ ;ïÅ & ýI ·ÓÓ éÓ ¢î/ ;üýÌ AI ã°ƒîé ¯üýÌ IüýÓüýe •ñUÍî¯ñeîÌ cñïp ¯üýÌ
·ñjÓîÅ AÌ ¢îŠʕî Power Plant Engineering student, UîüýËÌ ÌE IîüýÓî, Éîüý·/ cñïpÌ ¯Ì 15 ï•¢ IÖîã éüý·, ‚îÌ¯Ì study leave ŒîIüý· 15 ï•¢ ‚î̯Ì
ÅîŒîÌ aóÓ ¯î‚Óî éüýË ýUüýc, ·ËüýãÌ IîÌüýy UîÓ AIpó jóüýÓ ýUüýc/ ʕî December AÌ ÝÌôüý‚ ¯ÌðQî éüý·/ ‚T¢ ýéîüýçüýÓ Aüýã Éîï·/
;ÅîüýI ïehîãî IüýÌ ý‚îÌ ¢îÅ ïI– ;ïÅ ¢îÅ ÅñÌUð ï•üýË ·Óüý‚ ÝÌô IÌüýÓ ïI§ƒñ Ý¢ÓîÅ ¯ÌðQîÌ ¯Ì ;ÅîÌ ýéîüýçÓ cîuüý‚ éüý·, ŒîIî aÓüý· ¢î/ ‚T¢
ŒîïÅüýË ·üýÓ& ïI éüý·–
& Áî< ý‚îÌ ;ãÓ ¢îÅ ·Ó/ ÅñÌUð ·üýÓ ï¢üýeüýI ýcîp IÌï· ¢î/ ﯢîIð ʕî ýéüýã ·üýÓ “ý·îIî ýcüýÓ”/ A< ¯ùðüý‚ ã· ãÅË Åî¢ñÞ ¯ÐüýËîeüý¢Ì
·üýÓüýc, “ý‚îÌ éüýçÓ éüýË Éîüý·/” ;üýU ·Ó ;Åîüý•Ì <>ï¢ÁÍîÌïãïp ýIÅ¢ :ï‚ïÌN ·üýÓ, ïI§ƒñ ;ÅÌî <ïnï¢ËîÌÌî ýI·Ó ¯ÐüýËîe¢ðË IŒî< Ý¢üý·î/ ãÊîÌ
ÓîUüýc– ·üýÓüýc¢ ‚ó< ¯ÌðQîÌ ãÅË ýéüýçüýÓ ŒîIï·/ ‚ó< Ýüý¢ïcÓ, ïI§ƒñ ¯üýÌ Éî ·üýÓüýc¢
& ÁîÓ, Tñ· ÁîÓ/ ‚î ‚ó< Ý¢üý‚ ¯îãï¢/ ·Êîã! Problem solved/
& ¯üýÌ ý•Tï· ;ÌC ÁîÓ ÓîUüý·/ aÓ ý‚îüýI ýéîüýçÓ ãñ¯îüýÌÌ Iîüýc ï¢üýË ·îF— ʕîÌ ¯ÐaóÌ ·ñïš ;üýc/ XÌôüý•· ýÓîI/ AÌ¯Ì IÖîã IÌüý‚ ï¢üýeÌ
Éî</ ïs¯îpÍüýŦp A ïµüýÌ ;ïã/ ã··¬òÌî IÖîüýã ·üýã UÔ± IÌüýc AT¢ IÖîã ý¢</ :µ
Hostel super instrumentation AÌ ïpaîÌ Ýüý¢ïc, ‚GîÌ ÌôÅ ;ïÅ ïaï¢ ¢î/ ï¯ïÌCs/ ¯ÐÚ UÔ± ·üýÓ/ ýéîüýpüýÓÌ ÌÊîïUE-AÌ UÔ±/ UÔ± ÝÌô éCËîÌ ãüý_
ʕî ;ÅîüýI ¯îüýÚ ·ïãüýË ýÌüýT :¢Ê cî‰üý•Ì ãÅãÊî ãÅî¡î¢ IÌüý‚ ŒîüýI/ ãüý_ ýãîÅ¢îŒ ·üýÓ µîÓ‚ó Áîp! ·Iï· ¢î/ ã·î< ýãîÅ¢îŒüýI ýaüý¯ ¡üýÌ ·üýÓ aó¯
Iîe ýÚÞ éüýÓ ýéîüýçÓ ãñ¯îüýÌÌ Iîüýc ʕîÌ ãüý_ Éî</ ʕî ýéîüýçÓ IüýÌ ·ã/ ¯ÐÚ ;·îÌ UÔ± ÝÌô IüýÌ, ·üýÓ IîÓ Ìîüý‰ ýãîÅ¢îüýŒÌ ýéîüýpüýÓ ï·üýË
ãñ¯îÌüýI ;ÅîÌ ãÅãÊî ·ñïjüýË ·üýÓ/ éüýËüýc/ ;e ·>Áî‚ éüý· Ìîüý‰/
& ãñ¯îÌ ãÊîÌ ·üýÓ¢ “ý‚îÅîÌ ·îïuÌ •ñ̇ Tñ· ý‚î ý·ïÚ ¢Ë/ ‚óïÅ ·îïu & ã·î< AIãüý_ ·üýÓ Cüýr ‚î< ¢îïI— ·Ó ·Ó/
ýŒüýI< Éî‚îËî‚ IÌ/ ;ïÅ ·Óïc ý‚îÅîÌ ÁîÓ éüý·/ ýéîüýçüýÓ ÁîÓ ¯uîÝ¢î éË & IîÓ Ìîüý‰ ýãîÅ¢îŒ-ýI ·> ãîeîüý¢î éüýËïcÓ/ Iî¯u ý‚î ýéîüýpüýÓ ý¢<
¢î/ ·îïuüý‚ ÁîÓ IüýÌ ¯uîüýÚî¢î IÌ/” ‚î< UîÅcî ¯ïÌüýË A·E :¢Ê AIïp UîÅcî ýI ýZîÅpî ·îï¢üýË/ :üý¢I Iüýà
Åüý¢ Áîï·, AïI ·üýÓ/ ýãîÅ¢îüýŒÌ Åüý‚î ¯î‰ð ¯îCËî ýUüýc/ ÅñüýT ýIî¢ •GîïuüýUGîµ ý¢</ ýÌîUî ¯î‚Óî
& ;ïÅ ý‚î eîï¢ ýéîüýçüýÓ ŒîIüýÓ :üý¢I pî<Å ¯îCËî Éîüý·, ÁîÓ ýaéîÌî/ ‚îÌ ãüý_ ¯î‰ µîç ýµÖîÌ ï¢·îãð ýÅÿãÅ AÌ ï·üýË/ ¯î‰C Iî¯üýuÌ

22 23
·•üýÓ UîÅcî ¯üýÌ/ ÅîŒîË drawing paper AÌ ýpî¯u/ ï·üýË éüýbc ÅÊîüýÌe AT¢ ;ïÅ ;Ì ·îïu ýŒüýI ;ãî ÉîCËî IïÌ ¢î/ Éî•·¯ñüýÌ ;ÅîÌ äJóüýÓÌ
éî>ã Áîuî IüýÌ :ŒÍî‹ ÌôÅ No. S309 A, aI XïuüýË ·î¢îüý¢î éüýËüýc ïãG¦•ñÌ, ·¬ò ãnË-AÌ Iîüýc ŒîïI/ S-9 ·î S-19 ·îã ¡üýÌ IüýÓüýe ;ïã/ ;üýUÌ ýŒüýI
Ìe¢ðU¬îÌ ÅîÓîÌ ·•üýÓ ý·Õp/ ¯ñÌô‚rîIóÌ ;¡ñï¢I ï·üýËÌ Å§Š ¯üýu (ïTïåƒ :üý¢I ãÅË ý·Güýa ÉîË ïrI< ‚üý· ¯uîüýÚî¢î ý‚Å¢ éË ¢î/ ¯uüý‚ ·ãüýÓ< ãnË
ï•üýË) ï·üýË ï•üýÓ¢/ ÅîÓî ·•Ó C éÓ/ ¯î‰ðÌ Åî, ÅîïãÌî >Óñ ¡¸ï¢ ï•Ó/ ï·üýË ·üýÓ “É‚ ¯uï· ‚‚ ãÅãÊî/”
ý‚î éüýË ýUÓ A·îÌ ·îãÌ Ìî‚ ÝÌô/ ¢· ï··îïé‚ å»îÅð-åŠð •GîïuüýË/ ã·î< ·üýÓ ýI¢–
•GîïuüýË ýI¢– ÝüýË ¯u/ •ñïp Single bed eñüýu µóÓ ãfî ·î¢îüý¢î éüýËüýc/ More reading more confusion, no reading no confusion.
¢·•Æ¯ï‚ ÝüýË ¯uÓ/ aó¯ aî¯ ÝüýË ;üýc/ ÌôüýÅÌ ;üýÓî ·¬ IÌî éüýËüýc/ ã‚Ê< confusion Iîpüý‚ ;eIîÓ ;Ì ¯uîüýÚî¢î ý‚Å¢ éË ¢î/ Áîp, ¯î¢ñ
Floor light :Ô± ÌôüýÅ ;ãüýc/ ã·î< aó¯, ¯îÚ ýŒüýI AIe¢ ïãï¢ËÌ ·üýÓ UÔ±, TV ý•Tî Aã· aÓüý‚ ŒîüýI/ ATîüý¢ Aüýã ;üýUÌ ýŒüýI :üý¢I ý·ïÚ
“ïIüýÌ ¡¸e ïIcñ IÌï· ¢î •GîïuüýË •GîïuüýË ÅÚîÌ IîÅu Tî·/” A< IŒî ýÚî¢îÌ å»î¡ð¢/ ýI> ý‚Å¢ jGîp e½îÓîË ¢î/ TîCËîÌ Åîüýj Åîüýj ãÅãÊî éË, ‚üý· ý‚Å¢
¯Ì å»îÅð-åŠðÌ UîüýË ¯î ý‚îüýÓ/ ;·îÌ ¯îÚ ýŒüýI AIe¢ ïãï¢ËÌ ·üýÓ “ïIüýÌ ïIcñ ¢î/ AT¢ ;ïÅ ¯Ðï‚ ã°ƒîüýé AI·îÌ ·îïu Éî</ ÚîÌ IÖîã IÌîÌ ¯Ì
ï·éîÌð¢îïI ;üýU ý¯ÐüýÅÌ IŒî ·Ó ‚îÌ >¯Ì >rï·/” ý·ïuüýË ¯ïu ·îïuÌ e¢Ê/ Ìï··îÌ IîïpüýË ýãîÅ·îÌ ãIîüýÓ direct IÖîüýã/ ‚üý·
A·îÌ ý¯ÐüýÅÌ IŒî ÝÌô éË/ ·îïu ýUüýÓ ;ãüý‚ <bcî IüýÌ ¢î/ äJóüýÓÌ ·¬òüý•Ì ãüý_ ý•Tî éË ¯ÐaóÌ UÔ± IïÌ/
& å»îÅð ·üýÓ “ý‚îÅîÌ ;ÅîüýI ¯c¦• éüýËüýc– ýãîÅ·îÌ AüýÓ< :å»ïåƒ éË/
& åŠð& éGÊî/ ¯õeîÌ cñïp ýÚÞ éüýË ýUüýc/ ;·îÌ IüýÓe ÝÌô éüýË ýUüýc/ ;Ì ;üýUÌ
& ‚óïÅ ;ÅîüýI ÁîÓ·îã ¢î– Åüý‚î UÌÅ ý¢</ rî©î ÝÌô éüýË ýUüýc ãIîüýÓÌ ï•üýI ¯î‚Óî eîÅî UîüýË ý•CËî
& åŠð& éGÊî/ ãüý„ºC rî©î ÓîüýU/ éîÓIî IóËîÚî ¯uüýc/ ãIîüýÓ ZñÅ ýŒüýI >rüý‚ <bcî IüýÌ ¢î/
A·îÌ ;üýåƒ ;üýåƒ å»îÅð, åŠð >¯üýÌ Cüýr/ AÅ¢ ãÅË ýãîÅ¢îŒ ·üýÓ/ “B ï¢üýa ‚·ñ ãIîÓ ;ppîÌ Åüý¡Ê ZñÅ ýŒüýI >üýr IüýÓüýe aüýÓ ;ïã •ÚpîÌ Åüý¡Ê/
¢îÅ, ;ÅîÌ ýIîÅüýÌ ¯ÐaóÌ ·ÊîŒî/ IîÓ AIÚ >r·ã IüýÌïc/” ã·î< ýaGïaüýË ·üýÓ IÖîãÌôüýÅ IT¢ IT¢ µÊî¢ aüýÓ, IT¢C aüýÓ ¢î/ µÊî¢ aÓüý· ïI aÓüý· ¢î ‚î
Cüýr, “·îÓ ÌôUðÌ ãüý_ ï·üýË ï•üýÓ AÅ¢< éË/ B Husband IîÓ ý‚îÌ åŠðüýI ï¢üýË jîüýÅÓîC éË ·¬òüý•Ì Åüý¡Ê/ IÖîã AT¢ ý‚Å¢ éüýbc ¢î/ ãÊîüýÌÌî IÖîã
Gynocologist ·ïSÌ Iîüýc ï¢üýË Éîï·/” UÔ± ýÚî¢î ýÚÞ éüý‚ ¢î éüý‚ ãñeî already complete IüýÌ ï•üýËüýc¢/ ;ÅÌî ·¬òÌî ¯ÐŒüýÅ IÖîüýã ;ïã ‚îÌ ¯Ì
ïpïµ¢ ·S ýŒüýI AIï¯ã ïÅïà ·îÌ IüýÌ ýãîÅ¢îŒüýI ý•Ë/ Óî<üý·ÎÌð aüýÓ Éî</ Óî<üý·ÎÌðüý‚ ·üýã incomplete ý¢îp ·¬òÌ Tî‚î ýŒüýI ï¢üýeÌ
& ýãîÅ¢îŒ ·üýÓ ýI¢ Tî·– Tî‚îË ‚óüýÓ ï¢</ Óî<üý·ÎÌðüý‚ ï¯Ðï¦pE AÌ ý‚Å¢ ·< ý¢</ ýI·Ó Åî‰ •ñïp
& ã·î< ·üýÓ, ï•üýbc ýTüýË ý¢/ ;ÓÅîïÌ ;üýc/ ;ÓÅîïÌ Strainless steel-AÌ þ‚Ìð ãîÅüý¢Ì ï•I IGîüýaÌ/
ýãîÅ¢îŒ ïÅïà ýTüýË ý¢Ë/ AÅ¢ ãÅË ãñeî ýéüýã ·üýÓ ýI¢ TîCËîÓîÅ ·Ó Éîüý‚ ·îïéüýÌ ýŒüýI ã· ·<-AÌ ¢îÅ ý•Tüý‚ ¯îCËî ÉîË/ ï¯Ðï¦pE-AÌ ·< ÌîTî
ý‚î– ý•üýT Åüý¢ éË special care ý¢CËî éüýËüýc/ ýI¢¢î :¢Ê ã·< ãî¡îÌy ýÓîéîÌ
& ã·î< ·üýÓ ýI¢– þ‚Ìð cell AÌ Åüý¡Ê ÌîTî/ Óî<üý·ÎÌðÌ ã·ïIcñ AIïp ÌôüýÅÌ Åüý¡Ê/ ÌôüýÅ wóüIüý‚
& ãñeî ·üýÓ ýãîÅ¢îŒüýI “ãî¡” ï•ÓîÅ ¢î— ·îbaî éüý· ‚î</ ãîÅüý¢ security ·üýã ;üýc/ ·î<üýÌ ·ÊîU ýÌüýT security Tî‚îüý‚ ¢îÅ, Dep.
& A<ã· UÔ± ýÚî¢îÌ ¯Ì ïrI IÌÓîÅ ;ïÅ AT¢ ;Ì ýéîüýçüýÓ Éî· ¢î/ ïÓüýT wóIüý‚ éË/ Security AIpó ý·ïÚ ·üýÓ Åüý¢ éË IîÌy cî‰üý•Ì ·< aóïÌÌ
:¢Ê ·Ê·èî IÌüý‚ éüý·/ å»Áî· ;üýc/ ÌôüýÅÌ ïrI sî¢ ï•üýI •ñ< ï‚¢e¢ Óî<üý·ÎÌðËî¢ ·üýã¢/ ‚üý•Ì ïrI

24 25
ï¯cüý¢Ì ï•üýI µGîIî eîËUîË ï·ïÁ¨£ ÅÊîUïe¢, Newspaper ŒîüýI/ ‚îÌ¯Ì AIïp ýIîüý¢î ýIîüý¢î ãÅË ¯Ì¯Ì ·cÌ AI< ¯ÐÛ£, ;·îÌ IT¢C ýIî¢ ïÅÓ ý¢</ ÉT¢
ýcîüýqî IGîüýaÌ ÌôüýÅÌ Åüý¡Ê ýés Óî<üý·ÎÌðËî¢ ·üýã¢/ ZüýÌ wóüýI ãîÅüý¢ ï·ÚîÓ ·u ;ÅÌî ãÅî¡î¢ ãõ‰ Tñeüý‚ ·Êåƒ AÅ¢ ãÅË, •ñ< cî‰ð ïrI ;Åîüý•Ì >üýÕpîï•üýI
ýpï·Ó/ AIãüý_ 100 e¢ cî‰cî‰ð Study IÌüý‚ ¯îüýÌ/ ·Gîï•üýI :üý¢IXïÓ ·u Aüýã ·üýã/
·u ·<üýËÌ cell ýÉÅï¢ ·üýÓïcÓîÅ ýÓîéîÌ cell, ýpï·üýÓÌ ýÚÞ ¯Ðîüý§ƒ ï¯Ðï¦pE-AÌ & ãñeî ·üýÓ ÅîÓ•ñïpüýI ý•T/
•ñïp ;ÓÅîÌð/ ýIîüý¢î ·< AÌ ï›‚ðË Iï¯ ý¢</ ãIÓ ·< AIIï¯ IüýÌ/ ýI¢¢î & ïI ý•T·–
·<-AÌ :ï¡IîEÚ ýÓTI ï·üý•Úð ‚î< ÅõÓÊ sÓîüýÌ ýÓTî/ :ï¡IîEÚ ãÅË< & AÅ¢C ýÅüýË ý•Tüý‚ ýÚT
;ÓÅîÌð éîµ TîïÓ ŒîüýI, ýI¢¢î ïãï¢ËÌÌî ·< ‚óüýÓ ý¢CËîÌ ¯Ì eñï¢ËÌüý•Ì & ;ïÅ ·ïÓ ïãï¢ËÌ, ¢î 1st year/
e¢Ê ïIcñ< ý¢</ A<ã· ·< college street A ¯îCËî ÉîË ¢î/ AIïp ·< 15 & ýeüý¢ ïI éüý·/ Tîãî ¢î—
ï•üý¢Ì ý·ïÚ ÌîTî ÉîË ¢î, ý·ïÚ ï•¢ ÌîTüýÓ fine ï•üý‚ éË/ ‚üý· ï¯Ðï¦pE cî‰Ìî & Ý¢üý‚ ý¯üýËüýc ;Åîüý•Ì IŒî/ ýI¢¢î ãñeî ýeîüýÌ ýeîüýÌ IŒî ·üýÓ/
¢‚ó¢ ¯šï‚ aîÓñ ýÌüýTüýc ï¢üýeüý•Ì Åüý¡Ê/ ýIî¢ ·< 15 ï•üý¢Ì ý·Úð éüýË ýUüýÓ ‚îcîuî AÌ Ófî, ÁË ïIcñ ý¢</
·¬òÌ IîüýsÍ ¯ïÌ·‚Í¢ IüýÌ A·E ·¬òÌ IîüýsÍÌ ·< ï¢üýeÌ IîüýsÍ ï¢üýË ý¢Ë/ ·< & ãñeî ·üýÓ ‚ó< ý¯ÐÅ IïÌã–
Óî<üý·ÎÌðüý‚ eÅî< ¯üýu ¢î/ AIï•¢ ýIÿ‚óéÓ éüýÓ ;ïÅ ;ÓÅîïÌ TñüýÓ ¯Ðüý‚ÊI & ¢î ýÌ Áî< ãñüýÉîU éËï¢/
·< AÌ •îÅ ý•Tüý‚ ŒîïI ã·üýaüýË IÅ•îÅð ·< AÌ ÅõÓÊ I‚– ã·üýaüýË IÅ•îÅð & ãñüýÉîU éË ¢î/ IüýÌ ï¢üý‚ éË/
·<üýËÌ •îÅ 25 sÓîÌ/ Åîüý¢ ¯ÐîË 1125 pîIî/ ¯ÐaóÌ •îÅ/ ‚îcîuî $100 ýŒüýI & ;ïÅ ·ïÓ ‚ó< ý¯ÐÅ IüýÌïcã–
$250 ·<-AÌ •îÅ ý‚î IÅ¢/ ‚üý· AT¢ ¯ÌðQîÌ e¢Ê A<ã· ·<-AÌ •ÌIîÌ ãñeî Åù•ñ ýéüýã ·üýÓ ý•Tï· fest-AÌ ãÅË AIpî ÅîÓ ï¢üýË ;ã·/ ;ïÅ Åüý¢
ý¢</ B.Sc. Pass course AÌ Physics, Chemistry, Math A·E ãÊîüýÌüý•Ì Åüý¢ Áîï· ÚéüýÌÌ ýcüýÓÌî AÅ¢ Áîp< ·üýI/ ApîC Áîï· Éï• ãï‚Ê éË ‚îéüýÓ
ý¢îp ÉüýŒà/ ïI§ƒñ ;ïÅ AIpî ·îÓ/
;e ãñeî ;Ì ;ïÅ Óî<üý·ÎÌðüý‚ ·üýã ;ïc/ ïrI ·üýã ;ïc ·ÓüýÓ ÁóÓ éüý· :üý¢I éîï·eîï· Áî·îÌ ¯Ì, ýI¢ eîï¢ ¢î Å¢pî ï·ïbcïÌ ÓîUïcÓ/ ï¢üýeüýI
;ïÅ Math practise IÌïc/ ãñeî ·üýÓ aÓ A‚ ýTüýp ïIcñ éüý· ¢î/ ;ïÅ ¯Gîa ýcîüýpî ý·îIî, UGî<Ëî ·üýÓ Åüý¢ éüýbc/ ãñeîüýI ·ïÓ ;ïÅ aÓÓîÅ ÁîÓ ÓîUüýc ¢î/
·cüýÌÌ question paper ÅÊîUîïe¢ UÊîÓîïÌÌ ¯îÚ ýŒüýI ï¢üýË ;ãïc/ Bye/
& ;ïÅ ·ÓÓîÅ common ;üýã ïI– AI ã°ƒîé ¯üýÌ ýãïÅçîÌ ÝÌô éüý·/
& ;ãüý· ¢î ýI¢– AI< ãÊîÌ ¯uîË ;Ì AI< ý¢îp ·cüýÌÌ ¯Ì ·cÌ
ý•Ë/
& ‚üý· ý‚î Tñ· ÁîÓ éüý·/
& ãñeî AIïp ¢ðÓ ÌEAÌ µî<Ó ï¢üýË ;üýã/
µî<üýÓÌ ãîÅüý¢ Printing 1st year question ýÓTî ;üýc/ ;ÅÌî •ñeüý¢
·üýã Process Photography AÌ Last 3 years AÌ question ýÅÓîïbc/ ïI,
ïI IÅ¢ Aüýãüýc A·E ¯Ðï‚ ·‹ãÌ B AI ¯ÐÛ£ Aüýãüýc ¢î alternate year A
Aüýãüýc ‚îÌ statistics ·î¢îïbc/ ïI§ƒñ ýIî¢ ï¢ï•Íà statistics ¯îCËî Éîüýbc ¢î/

26 27
Aüýãïc/ •Ìeî éîµ ýTîÓî/ •Ìeî TñüýÓ ;üýåƒ ;üýåƒ ÌôüýÅ ¯Ðüý·Ú IïÌ/ ;üýÓî ·¬,
ýI> ÝüýË ;üýc/
& ¯ÐÚ, B ¯ÐÚ ·üýÓ aî¯î UÓîË sîïI/
& ¯ÐÚî§ƒÌ ÌôüýÅÌ >üýÕpî ï•üýIÌ ÌôüýÅÌ •Ìeî ýTîÓî/ aîÌ ¯Gîae¢ ïãï¢ËÌ UÔ±
;e· ¢UÌ IÌüýc ;·îÌ Åîüýj Åîüýj AIãüý_ ýéüýã >rüýc/
;ÅîÌ sîI Ýüý¢ ¯ÐÚ UÁðÌ ï¢Ÿî ýŒüýI ýaîT ÌUÌîüý‚ ÌUÌîüý‚ >üýr ·üýã/
;e ;ïÅ ýéîüýçüýÓ ;ãïc/ ãüý_ AIïp ýcîüýpî ·ÊîU, ·ÊîüýUÌ Åüý¡Ê AIpî ý·s & ýI–
IÁîÌ, AIïp UîÅcî, ï‚¢ ýeîuî eîÅî ¯Êî¦p, ;Ì ïIcñ ýÅïsïã¢/ ¯ÐîË ã¬Êî éüýË & ;ïÅ/
ýUüýc/ <>ï¢ÁîÌïãïpÌ ýÅ¢üýUp ï•üýË ¯Ðüý·Ú IÌîÌ ãÅË :¢ñÁ÷ï‚ :¢ÊÌIÅ ÓîUüýc/ & ;üýÓî e½îÓ/
Åüý¢ éË aó¯aî¯ ŒÅ ŒüýÅ Áî·, ýIî¢ Ú¿ ý¢<, ýIî¢ cî‰cî‰ð ý¢<, ÌîåƒîË ï¢C¢ & ýIîŒîË ãñ<a–
Óî<p e½Óüýc/ A< Åî‰ e½îïÓüýËüýc ·üýÓ Åüý¢ éüýbc AT¢C ;üýÓîË ÓîÓüýc Áî·/ & ZüýÌ wóüýI ïrI sî¢ ï•üýI/
ÌîåƒîÌ •ñï•üýI IîÚµóüýÓÌ Uîc AT¢C ;üýc/ ·î‚îüýã ÅîŒî ý•îÓîüýbc/ ïjïj ý¯îIîÌ :Ô± ;üýÓîË ãî•î Ìüý[Ì ãñ<a ý·îüýsÍ ï‚¢ïp IîüýÓî ãñ<a ;üýc, ýIîüý¢î °×îU
sîI ÝÌô éüýË ýUüýc/ ¯îƯ éî>üýãÌ ãîÅüý¢ Aüýã ýUïc/ éüýçüýÓÌ ï•I ýŒüýI ý¢</ ·Gîï•üýIÌ ãñ<a ïp¯üýÓ< ýpï·Ó Lamp e½üýÓ Cüýr/
•ñeüý¢ ;ãüýc UÔ± IÌüý‚ IÌüý‚/ ‚îüý•Ì Oã IüýÌ AIpó AïUüýË :¢Êï•üýI µóp·Ó ¯ÐÚ ·üýÓ sî¢ ï•üýIÌ ¯ÐŒÅ ãñ<aïp ýp¯/ ãñ<a ýp¯îÌ ãüý_ ãüý_ ·Gîï•üýI
ýTÓîÌ ýcîp Åîr/ Apî< éüýçÓîÌüý•Ì AIÅî‰ Åîr/ Åîüýr ;üýÓî :Gî¡îüýÌÌ ýTÓî ý•CËîüýÓ ÓîUîüý¢î ïp>·ïp aîÌ ¯Gîa ·îÌ •¯•¯ IÌîÌ ¯Ì e½üýÓ/
aÓüýc/ ãîïÌãîïÌ ïÚÝUîc/ ïÚÝUîcXïÓ Lamp post-AÌ ýŒüýI ýcîp éîCËîË ÅîŒî ÌôÅïpÌ aîïÌï•üýI ãî•î ÌE/ Åüý¢ éË •ñ< ï‚¢ ·‹ãÌ ;üýU ÌE IÌî éüýËïcÓ/
•ñïÓüýË ãîÌîï•üý¢Ì IÖî遼 •õÌ IüýÌ aüýÓüýc/ ïÚÝUîüýcÌ cîËî< þ‚Ìð IÌüýc ;üýÓî ý•CËîüýÓ ATîüý¢ CTîüý¢ °×îçîÌ aüýp ïãüýŦp·îïÓ ý•Tî Éîüýbc/ ýI> ý¯üýÌI ý¯î‚îÌ
:¬IîÌ, :¬IîÌ-;üýÓî/ Åîüýr •ñ<-ï‚¢ eîËUîË ýUîÓ éüýË ·üýã ï‚¢-aîÌ e¢ UÔ± ýaàî IüýÌïcÓ/ ÌôüýÅ AIïp ý·s, Single ý·s/ >Gaó IÌîÌ e¢Ê ¢ðüýa AIïp IüýÌ <Gp
IÌüýc ï¢üýeüý•Ì Åüý¡Ê/ ‚îüý•Ì IŒî :ä¯à Ý¢üý‚ ¯îïbc/ AIe¢ ï·ïu ·î ïãUîüýÌp ÓîUîüý¢î/ ý·üýsÌ ¯Ì TîïÓ eîËUîË AIïp ýcîp Steel AÌ ;ÓÅîïÌ/ ;ÓÅîïÌÌ
pî¢üýc/ ýcîq Red signal AÌ Åüý‚î ;Xüý¢Ì ýUîÓî ý•Tî Éîüýbc, ‚üý· ý¡GîËî ý•Tî AIïp •Ìeî ·¬, :¢Êïp ýTîÓî, ¯îÔ×îÌ >¯Ì ÅîÌIîÌ ý¯üý¢ ÓîÓ IîïÓüý‚ ýÓTî
Éîüýbc ¢î/ ýéîüýçüýÓÌ ãîïÌãîïÌ ÌôüýÅÌ ýIî¢pîË ;üýÓî e½Óüýc ·î ýIî¢pîË e½Óüýc Swasti/ Åüý¢ éË IüýËI ·‹ãÌ ;üýU ýÓTî, fade éüýË ýUüýc/ ‚·ñ ¯uüý‚ :ãñï·¡î
¢î, ;ïÅ AT¢ ýéîüýçüýÓÌ ïãGïuÌ ï•üýI AïUüýË aüýÓïc/ ;ÅîÌ ë•ä¯¦•¢ ·îuüýc/ éüýbc ¢î/ ·î<üýÌ ýŒüýI ý•Tî Éîüýbc •ñïp rack ;üýc/ ÌôüýÅ ïrI •ÌeîÌ >üýÕpîï•üýI
A·îÌ AIpó ÁË ÁË IÌüýc/ ïãGïu ï•üýË >rüý‚ ŒîïI :ï¡IîEÚ ÌôüýÅÌ •Ìeî ïÁ‚Ì AIïp ·u eî¢îÓî, ýÓîéîÌ frame, IGîüýaÌ •ñ¯îÔ×î/ •ÌeîÌ ¯îüýÚ C AIïp ýcîp
ýŒüýI ·¬/ aîïÌï•I ï¢FÚ¿/ sî<ï¢E A Ìî aÓüýc/ ·u Tñ遼 aîÓîüý¢îÌ Ú¿ ¯îïbc/ eî¢îÓî ;üýc ýãïpC IGîüýaÌ ¯îÔ×î/ ‚üý· AI ¯îÔ×î/ ·Gîï•üýI AIïp ýpï·Ó/ ïrI ‚îÌ
érî‹ ¢ða ýŒüýI ýaGïaüýË ·üýÓ ýpïÓüýµî¢/ ¢·IóÅîÌ ýpïÓüýµî¢/ ;ïÅ ýIî¢ï•üýI ¢î >¯üýÌ CËîüýÓ ïµp IÌî ýpï·Ó ÓÊîƯ/ ýpï·üýÓÌ ãüý_ ýIî¢ ýaËîÌ ý¢</ ;üýÓî
‚îïIüýË 2nd floor Aüýã ýUïc/ TV ÌôÅ ýŒüýI TV aÓîÌ Ú¿ ¯îïbc/ ¯ÐÚî§ƒÌ e½îÓîÌ ãüý_ ãüý_< >üýÕpîï•üýIÌ ÌôÅ ýŒüýI ;ÅîüýI ý•Tî Éîüýbc/ ;ïÅ ‚îuî‚îïu
ÌôüýÅÌ ¢îÇ»îÌ S-302/ ;üýU Aüýãïc ‚·ñC AI·îÌ ÁîÓ IüýÌ ý•ïT/ ýéîüýçüýÓÌ •Ìeî ·¬ IüýÌ ïÁ‚Ì ýŒüýI ïcpïIï¢ ÓîïUüýË ï•ÓîÅ/ ¯ÐÚ ·üýÓ, “ïcpïIï¢ TñüýÓ
ãIÓ ÌôüýÅÌ ïseî<¢ AI< ÌIÅ/ ï·üýÚÞ IüýÌ 1st floor-AÌ ïrI >¯üýÌÌ ÌôÅ •Ìeî :Ô± µGîI IüýÌ ÌîT/”
ý•Tüý‚ ê·ñê AI/ ýI·Ó ÌôÅ ¢îÇ»îüýÌÌ ¯ÐŒÅ ïeïep ;Óî•î éË/ éGÊî ïrI ÌôüýÅ< & ýI¢–

28 29
& µîç<ËîÌ-ý•Ì •Ìeî ·¬ IÌüý‚ ý¢</ ·¬ IÌüýÓ ïãï¢ËÌÌî ýIÓîüý·/ ¯ÐÚîüý§ƒÌ ·îïu ·GîIóuî/ AÌ ·îEÓîË AIpó pî¢ ;üýc/ ã·ïIcñ ·ÓîÌ ¯Ì ýÚüýÞ
;ÅîÌ ÌôüýÅÌ >üýÕpî ï•üýI ÉîÌî ŒîüýI, ‚îuî ã·üýaüýË ý·Úð ÌîïUE IüýÌ/ ;üýUÌ AIïp “·üýp” ·üýÓ/ ýéîüýçüýÓ ã·î< “·üýp”-Ì ·•üýÓ ã· IŒîÌ ýÚüýÞ ·îÓ ·üýÓ/
·‹ãÌ AIe¢ cËÅîüýãÌ e¢Ê suspend C éüýËïcÓ/ éËüý‚î ·üýp ·GîIóuî ýŒüýI ;ãüý‚ ;ãüý‚ ·îüýÓ ¯ïÌy‚ éüýËüýc/ ã·üýaüýË ý·ïÚ cî‰
& ;ïÅ Åüý¢ Åüý¢ Áîï· AT¢C ÌîïUE ·¬ éË ¯ÐÚüýI ïehîãî IïÌ ¯ÐÚ ;üýc ·GîIóuî ýeÓîÌ, AÌ ¯Ì ýÅï•¢ð¯ñüýÌÌ/
ÌîïUE I‚ ï•¢ aÓüý·– ;ïÅ pËüýÓüýpÌ ãîÅüý¢ ïUüýË ý•ïT ýI> eÓ ÁÌüýc ¢î/ ;ïÅ AIïp pÊî¯ TñüýÓ
& ¯ñüýÌî µîç <ËîÌ-< ÌÊîïUE aÓüý· ·üýp/ ;ïÅ ýsÑã ýan IüýÌ ï¢</ ·îÌÅñsî ‚îuî‚îïu eÓ ÁüýÌ ï¢üýË aüýÓ Éî< •î•îüý•Ì ÌôüýÅ/
C ïp-ÚîpÍ ¯ïÌ/ & ý·î‚Ó ýpï·üýÓÌ >¯Ì ÌîT/ ýãîeî éüýË •Gîuî/
& ¯ÐÚ AT¢ ïI IÌï·– ;ïÅ ÁüýË ýãîeî éüýË •GîïuüýË ;ïc/ :¯Ì AIe¢ ý•Tüý‚ IîüýÓî/ ýaîüýT aÚÅî,
& ã·î< AT¢ ZñÅîüýbc ïIcñQüýyÌ Åüý¡Ê ZñÅ ýŒüýI >rüý·/ ‚îÌ¯Ì sîIîsîïI >Óüýp :Gîauîüý¢î aóÓ/ ·üýÓ “‚ó< ·îIÊ Ìa¢î IÌüý‚ ¯îïÌã/”
ÝÌô éüýË Éîüý·/ ýI> ·Óüý· ïãUîüýÌp ï¢üýË ;Ë/ ýI> ·î ï·ïu, Tî‚î, ý¯¢, ;ÌC & éGÊî ¯îïÌ/
:üý¢I ïIcñ/ ¯ÐÚ ¯Êî¦p C eîÅî ¯uüý‚ ÝÌô IüýÌ, ·üýÓ ¯îÓîüý‚ éüý·/ & ‚îéüýÓ ‚ó< ÌãüýUîÔ×î ï•üýË ¯Gîaïp ·îIÊ Ìa¢î IÌ/
& ýIîŒîË ýÌ– i) ÌãüýUîÔ×î ãî•îüýUîÓ ä¯n-AÌ Åüý‚î ¢ÌÅ/
& ýéîüýçüýÓ 200 >¯Ì ÌôÅ ;üýc/ ‚îÌ Åüý¡Ê :üý¢I ÌôüýÅ cî‰ ŒîüýI ¢î/ ii) ÌãüýUîÔ×î ýTüý‚ ïÅïà A·E Tñ· e¢ï¯ÐË/
‚üý· ‚îÓî ÅîÌî/ ‚î̯üýÌC :üý¢I ÌôÅ ;üýc ýÉ ã· room under construction/ iii) ï·ïÁ¨£ •îüýÅÌ ýcîp-·u ÌãüýUîÔ×î ¯îCËî ÉîË/
ZüýÌ •Ìeî eî¢îÓî ý¢<, ;üýÓî ý¢<, ýI> ýãTîüý¢ ÉîË ¢î/ µîç <ËîÌÌî ã·î< iv) Úð‚IîüýÓ ¢üýÓ¢ XÌ-AÌ ÌãüýUîÔ×î ¯îCËî ÉîË/
CTîüý¢ ïUüýË ·üýã ŒîüýI TîCËîÌ Z¦pî ¯uüýÓ ‚üý· ;üýã/ v) ;ïÅ ÌãüýUîÔ×î ýTüý‚ ÁîÓ·îïã/
>üýÕpîï•üýIÌ ÌôÅ ýŒüýI AIe¢ ;üýã/ ý•üýT Åüý¢ éË aîÌ ¯Gîa ï•¢ å£î¢ IüýÌï¢, Thank you ‚ó< :üý¢I ïIcñ eîï¢ã/
aóÓ :GîauîËï¢, AIïp 2 ïÓpîüýÌÌ Pepsi ý·î‚Ó cñüýu ÌôüýÅ ý•Ë, ·üýÓ “·îÓ eÓ ýI ã·î< AIãüý_ ýéüýã Cüýr/ A·îÌ ‚ó< ‘;ÅîÌ ·îüý¯Ì ï·ïa’ ï•üýË ÌãüýUîÔ×î ýI
ï¢üýË ;ãüý·– ýÌîe ·Óüý‚ éË ýI¢, eîï¢ã ¢î–” ý·î‚üýÓÌ UîüýË ïçIîÌ >üýr Replace IÌ/
ýUüýc ‚üý· ïcï¯üý‚ A Pepsi ·üýÓ ýÓTî ;üýc/ AT¢ ;ÅîÌ ÅîŒî Iîe IÌüýc/ ÁË A·îÌ ;ÅîÌ ÅîŒî UÌÅ éüý‚ ŒîüýI/ ·î¯ Åî ‚óüýÓ IŒî ·Óî ;ïÅ ¯c¦• IïÌ ¢î/
ÓîUüýc ‚üý· ÅÊîüý¢e éüýË Éîüýbc/ :¯Ì AI •î•î ·üýÓ, eÓ-ý• Tî</
& B, B, B A< ÌôüýÅ ¢‚ó¢ ÅñÌUð Aüýãüýc •îÌôy Åeî éüý· ·üýÓ ýaGïaüýË Cüýr/ ;ïÅ eÓ ï•ÓîÅ/
>üýÕpîï•üýI ÌôÅ ýŒüýI •ñ< ï‚¢e¢ ·üýÓ ï¢üýË ;Ë pî<Å ¯îã IïÌ/ •î•î ·üýÓ ýIîŒî ýŒüýI eÓ Aüý¢ïcã– ýZîÓî ýZîÓî ÓîUüýc–
& B, ý·î‚üýÓ eÓ Áï‚Í IüýÌ ï¢üýË ;ÅîÌ ÌôüýÅ aüýÓ ;Ë/ pÊî¯ ýŒüýI/
& ýIîŒî ýŒüýI eÓ ;¢·– AIe¢ >üýr Aüýã, ;ïÅ ïIcñ ý·îjîÌ ;üýU<, UîüýÓ ýpüý¢ au ÅîüýÌ/ ;ÅîÌ Iî¢
& ·îÓ ‚îC eîüý¢î ¢î/ ÅñT UÌÅ éüýË ýUüýc/ éî‚ ¯î IGî¯üýc/ ;ïÅ :üý¢I Iüýà ï¢üýeüýI ãEÉ‚ ýÌüýTïc/
& B ¯ÐÚ, CüýI ã· ýÚTî, ·üýÓ aüýÓ ÉîË/ & AI •î•î ·üýÓ ;ÅîÌ ¢îÅ eîï¢ã–
& ¯ÐÚ ·üýÓ ;ÅîÌ ÌôüýÅÌ AIpî ÌôüýÅÌ ¯Ì pËüýÓp ;üýc/ pËüýÓp AÌ & ¢î, eîï¢ ¢î/
ãîÅüý¢ ã·î< ý•Tï· eÓ Áï‚Í IÌüýc CTî¢ ýŒüýI eÓ ï¢ï· ·üýp/ & ýI¢ eîï¢ã ¢î ·üýÓ ¯îcîË AI ÓîïŒ/

30 31
& Éî AüýIîËîUîüýsÌ eÓ ï¢üýË ;Ë/ ·îÓpî Engineering ¯uüý‚ Aüýãüýc ;ÅîÌ ¯Ða© ÁË ÓîUüýc, éî‚ ¯î IGî¯üýc/
AT¢C eÓ ýaüý¢ ¢î/ Åî‚îÓ •î•îïp ·üýÓ, AIïp ŒîÓî ï¢üýË ;ÅîÌ ãüý_ ýpï·üýÓ aüýÓ ;Ë/
;ïÅ AüýIîËîUîüýsÍ eÓ Áï‚Í IÌüý‚ ïUüýË ý•ïT AIe¢ 10-12ïp TîïÓ ý·î‚Ó :üý¢I ŒîÓî ¯Ì¯Ì ŒîI ï•üýË ãîeîüý¢î/ ¯Ðüý‚ÊI ŒîÓîË ãï¾ ý•CËî ;üýc/
ï¢üýË eÓ Áï‚Í IÌüýc/ ;ÅîüýI ý•üýT ·üýÓ Good evening •î•î/ Dining ÌôüýÅÌ •ñïp •Ìeî ;üýc AIïp •Ìeî Canteen A ÉîCËîÌ e¢Ê AIïp •Ìeî
& ý‚îÌ ¢îÅ ïI– South Block ýŒüýI ;ãîÌ e¢Ê/ North Block AÌ cî‰Ìî Canteen AÌ
& ;ÅîÌ ¢îÅ ÅñÌUð ÝÁ]Ì/ Å¡Êï•üýË Dining A ;üýã/ Dining A ïrI canteen-AÌ counter AÌ Åüý‚î AIïp
& ;ïÅC ÅñÌUð/ ;ÅîüýI ;üýU AI ý·î‚Ó eÓ ý•/ ;ïÅ AIüý·î‚Ó eÓ eî¢îÓî ;üýc ‚îÌ ¯îüýÚ •Ìeî/ •Ìeî ï•üýË Mess stuff Ìî Áî‚ C sîÓ ýpï·üýÓ
ï¢üýË ·îüýZÌ ·îbcîüý•Ì ÌôüýÅ ïµüýÌ ;ïã/ ãîïeüýË ý•Ë/ Dining-AÌ ï‚¢ïp ýpï·Ó ¯Ì¯Ì Óî<¢ ï•üýË ýeîuî •ñ<¯îüýÚ
& ïIüýÌ AüýIÊîËîUîüýsÍÌ ¢î pÊîüý¯Ì– ãîïÌãîïÌ ý·l AI<Áîüý· ýeîuî/ ýpï·üýÓ ýsI!ïaüý‚ Áî‚ C aîÅa ý•CËî ;üýc/
& :ÊîüýIîËîUîsÍ ýŒüýI Aüý¢ïc/ ‚îÌ ¯îüýÚ sîüýÓÌ ýsI!ïa, ‚îüý‚ éî‚î ;üýc/ cî‰Ìî ãï¾Ì ŒîÓî A·E AIïp ·îïp
& ïÅŒÊî ·Óïcã ¢î ý‚î– ý¢Ë Éîüý‚ Åîc, ïsÅ ·î ÅîEã ŒîüýI/ ÌôüýÅÌ ýIîüý¢ •ñïp ý·ï㢠·ãîüý¢î ;üýc TîCËîÌ
& ¢î, ÝÁ]Ì ýI ïehîãî IüýÌî/ ¯Ì éî‚ ý¡îËîÌ e¢Ê/ sî<ï¢E ÌôüýÅÌ >ba‚î cî‰üý•Ì ŒîIî ÌôüýÅÌ ýŒüýI ý·ïÚ/
& ïrI ;üýc/ ïrI ;üýc/ sî<ï¢E-AÌ >¯üýÌÌ ÌôÅ indoor ýUüýÅÌ e¢Ê ·Ê·éîÌ éË/ ;ïÅ AT¢C ýãTîüý¢
& ý‚îÌ ·Ëã I‚– Éî<ï¢/ ‚üý· A< ¯Ðãüý_ ·üýÓ ÌîïT ï‚¢ ýpï·üýÓ first year ýŒüýI final year ã·î<
& ;ÅîÌ ·Ëã ·î<Ú/ ýTüý‚ ·ãüý‚ ¯îüýÌ ïI§ƒñ •ñ< ýpï·üýÓ ýI·Ó Åî‰ 3rd year C final year/ ;ïÅ
& ·îÓ A‚ï•¢ ýIîŒîË ïcïÓ– ïIcñ< eîï¢ ¢î •î•îÌ ãüý_ •ñ< ýpï·üýÓ ŒîÓî ï¢üýË aüýÓ ;ïã/ •î•î ï¢üýe ·ãîÌ ¯Ì
— BSC ¯uïcÓîÅ/ ·üýÓ/ ·ã/ ;ïÅ ·Óüý‚ Éî· AÅ¢ ãÅË :¢Ê ïãï¢ËÌÌî ýaGïaüýË ·üýÓ ·îÓ, first
AIe¢ ·u·u ýaîT IüýÌ ·üýÓ ·îÓ ‚ó<üý‚î ;ÅîÌ ýŒüýI ï‚¢ ·‹ãüýÌÌ ·u/ year, final year-AÌ ýpï·üýÓ, ¯ÐaóÌ ýaGaîüýÅïa ýÓüýU ÉîË/ Åî‚îÓ •î•î ·üýÓ ·ãï·
‚ó< Engineer éüýË ïI IÌï·– ‚ó< ¯îÚ IÌüý‚ ¯îÌï· ¢î/ :¯Ì e¢ ·üýÓ ý‚îüýI ý‚î/ ;ïÅ ý·üýl ÉT¢< ·ïã ãüý_ ãüý_ ã·î< ýaGïaüýË ‚óüýÓ ý•Ë/ ;·îÌ •GîïuüýË
ÌÊîïUE IÌïc Ófî IÌüýc ¢î– IîÓ ãIîüýÓ ýéîüýçÓ ýcüýu aüýÓ Éîï·/ ïI IŒî ŒîïI/ AIe¢ Tñ· sîIî·ñüýIî •î•î éî‚ ¡üýÌ ;ÅîüýI, ·îÌ IüýÌ ;¢îÌ ýaàî IüýÌ,
Ý¢üý‚ ý¯üýËïcã– Zîu ý¢üýu >„Ì ï•< éGÊî/ ‚T¢ Åî‚îÓ •î ýpüý¢ ·ãîË A·E ;ÅîÌ IGîüý¡ éî‚ ï•üýË ýaüý¯ ·ïãüýË ÌîüýT/ •î•î
TîCËîÌ Z¦pî ·îeüýc/ ã·î< ýTüý‚ ¢îÅüýc ï¢üýaÌ sî<ï¢E-A/ ;ÅîüýI ãîÅüý¢ ¯ÐŒüýÅ Áî‚ C sîÓ ýsI!ïa ýŒüýI ï¢üýË TîCËî ÝÌô IüýÌ/ ;ïÅ Áî‚ ï¢üý‚ ýUüýÓ
ýÌüýT ÌÊîïUE IÌüý‚ IÌüý‚ ï¯c¢ ýŒüýI ;ãüýc/ ;ïÅ Åüý¢ Åüý¢ ï¢üýeüýI Tñ· ýcîüýpî ¯îÚ ýŒüýI ï‚¢aîÌ e¢ ýaGïaüýË Cüýr, ;ïÅ ÁüýË éî‚ XïpüýË ï¢</ Åî‚îÓ•î ï¢üýe
Åüý¢ IÌïc/ ;ÅîÌ ýŒüýI •ñ< ï‚¢ ·‹ãüýÌÌ ýcîq ýcüýÓÌî ;ÅîüýI ‚ó< ý‚î-IîïÌ •îïˇ ï¢üýË ;ÅîÌ ŒîÓîË Áî‚ C sîÓ ï•üýË ý•Ë/ ;ïÅ ýTüý‚ ÝÌô IïÌ/ ;ïÅ
IÌüýc ÌîïUE IÌüýc/ ¯Ða© :å»ïåƒ ÓîUüýc/ ·ñjüý‚ ¯îÌïc, e¢U¢ É‚ ¢î ;ÅîÌ jGîp e½îÓîüý‚ aî<üýc ‚îÌ ýŒüýI e½îÓîüýbc •î•îÌ/
ïãïu ï•üýË ¢ðüýa ¢îÅîÌ ãÅË AIe¢ ¯î‚Óî ýaéîÌîÌ IîüýÓî ýcüýÓ ;ÅîüýI ¡üýÌ/ ïI§ƒñ ;ïÅ ·ïÓÌ ¯Gîrî ïIcñ IÌîÌ ý¢</ Åî‚îÓ•î Áî‚ ýTüý‚ ýTüý‚ ;ÅîüýI ;üý·îÓ
ýã Å• ýTüýËüýc ÅñT ýŒüýI ¯Ða© U¬ ;ãüýc/ ;ÅîÌ IGîüý¡ ÁÌ IüýÌ ïãïu ï•üýË ý¢üýÅ ‚îüý·îÓ (Hostel-AÌ ÁîÞîË ;Ó·îÓ) ¯ÐÛ£ IÌüýc/ ¯ÐÛ£Ì ýŒüýI ý·ïÚ ï·ÌïNIÌ
sî<ï¢E-A ;üýã/ “¢‚ó¢ ÅñÌUð éîµ ¯Êî¦p ïp-ÚîpÍ ¯üýu sî<ï¢E-A Aüýãüýc/” ã·î< ÓîUüýc •î•î ÅñT ýŒüýI ýa·îüý¢î Áî‚ sîÓ ïcpüýI Aüýã ;ÅîÌ ÅñüýT ÓîUüýc/ ïIcñ<
ýaGïaüýË ·üýÓ IÊîÓî ÅñÌUðüýI Tñ· åÈîpÍ Áî·üýc ï¢üýeüýI/ ã·î< AÌ aGÊîaîüýÅïa ý•üýT TîCËî éÓ ¢î/ •î•îÌ ãüý_ éî‚ ý¡îËîÌ e¢Ê ý·ïãüý¢ ýUÓîÅ ;ïÅ éî‚ ¡ñïbc AÅ¢

32 33
ãÅË •î•î ·üýÓ, “;ÅîÌ ï•üýI ÅñT AïUüýË ý•/” ;ïÅ ï•ÓîÅ/ •î•î ýeîüýÌ ýeîüýÌ eÓ ï•üýbc/ AÅ¢ ãÅË :ïÁïe‹•î, ;ÅîÌ Dep. AÌ 3rd year, ïãGïuÌ ¡îüý¯ •GîïuüýË
ïcïpüýË ;ÅîÌ ÅñüýT C ýUïnüý‚ ýÓüýU ŒîIî Áî‚ ¡ñüýË ï•Ó/ A·îÌ ·üýÓ ý•T, ã· ýaGïaüýË ýZîÞyî IüýÌ ã· first year eîÅî ¯Ê¦p TñüýÓ ¯îüýÚ ÌîT/ ã·î< eîÅî ¯Êî¦p
¯ïÌäJîÌ éüýËüýc, ¢î ÅñüýT, ïp-ÚîpÍ-A AT¢C ýÓüýU ;üýc– TñüýÓ ý•CËîüýÓÌ ¡îüýÌ ÌîüýT, ã·î< AT¢ eîï_Ëî ¯üýu •GîïuüýË, AI ï•üýI ïãGïuÌ
;ïÅ ·ÓÓîÅ ý¢</ ¡î¯, :¢Êï•üýI ÌîÌ ÌôüýÅÌ cî•, •ñïp >aó eîËUîË ïãï¢ËÌÌî, Åîüýj ;ÅÌî ã·î<
;ÅîÌ Dress :üý¡ÍI-AÌ ý·ïÚ ïÁüýe ýUüýc/ :üýa¢î ýI> ý•TüýÓ Åüý¢ IÌüý· ¢ðaóüý‚/ ýI> ýÅîpî, ýI> ýÌîUî, IîÌC :Ô± Áóïu ;üýc ýI> ·î Tñ· ÓÇ»î/ ï·ïÁ¨£
·ùïàüý‚ ïÁüýe ATîüý¢ AÓîÅ/ Åüý¢ Åüý¢ Áîï· ¯îUüýÓ ïI¢î ·üýÓ cîUüýÓ ïI¢î TîË/ þ·ïa‰ÅË ïµUîÌ ã· ýTüýÓîËîÌüý•Ì/ AT¢ ÝÌô éüý‚ aüýÓüýc “I¢! ·üý¢Iî eîï_Ëî
·îïuüý‚ A‚ï•¢ ïÚüýT AüýãïcÓîÅ Tî·îÌ ãÅË Ú ýÅeîüýe ¡ðüýÌ¡ðüýÌ ýTüý‚ éË/ ¯ï‚”Ì Óuî</ ;Åîüý•Ì ã·î<üýI ï¢ËÅ ·üýÓ ý•CËî éÓ/ ã·î<üýI eîï_Ëî TñüýÓ
IŒî ·Óüý‚ ý¢< aGîaîüýÅïa •õÌ ïI ·î‚/ ýã< TîCËîÌ ï•üý¢Ì, Åüý¢ éË :·ãî¢ éÓ/ ÅîjTîüý¢ ÌîTüý‚ éüý·, ‚T¢ ;üýÓî ï¢üýÁ Éîüý·/ TV ÌôüýÅ ŒîÓî ·îeîüý¢î éüý·/
•î•îÌ ãüý_ ;ïÅ ïãïu ï•üýË >rïc/ >rïc ·ÓüýÓ ÁóÓ éüý·, •î•îüýI ¡üýÌ ¡üýÌ ;Åîüý•Ì ïÅ>ïeIÊîÓ ýaËîüýÌÌ Åüý‚î eîï_ËîüýI ýI« IüýÌ ZñÌüý‚ éüý·/ ÉT¢ ŒîÓîÌ
‚óÓïc/ AÅ¢ ãÅË Åîï¢üýIÌ ãüý_ ý•Tî/ Åîï¢I ·üýÓ “þãI‚ CüýI ýcüýu ý•/” ;CËîe ·¬ éüýË Éîüý·, ‚T¢ ;üýÓî e½üýÓ Éîüý·, ;Åîüý•Ì ‚îuî‚îïu ýÉ ýIîüý¢î
& C C •î•îÌ ¢îÅ þãI‚/ eîï_Ëî IóïuüýË ï¢üýË ¯uüý‚ éüý·/ ã·ãÅË AIïp eîï_Ëî IÅ ŒîIüý· ‚îÌ µüýÓ
& ýI¢ ý•·– AIe¢ ·î• Éîüý·/ ï¢ËÅ ýÅüý¢ ýTÓî ÝÌô éüýË ÉîË/ ;üýÓî ï¢üýÁ ÉîË/ ;ÅÌî ã·î<
& CÌ eîÅî Iî¯u ïÁüýe ýUüýc ¯îÓüýp ;ãüý‚ ý•/ eîï_Ëî TñüýÓ Åîüýj ÌîïT A·E ŒîÓîÌ Ú¿Ýüý¢ eîï_ËîXïÓüýI ýI« IüýÌ ZñüÌüý‚
& ;ÅîüýI ·üýÓ, •î•î ‚óïÅ ÌôüýÅ ÉîC/ ŒîïI/ :Ô± ;üýÓî ;ãüýc •õüýÌÌ ýµÖîÌ ýŒüýI ã·î<üýI :ã!¯à éüýÓC ýa¢î Éîüýbc/
& þãI‚•î ;ÅîüýI ïehîãî IüýÌ Åîï¢I ý‚îüýI ‚óïÅ ·üýÓ ýI¢– IT¢C ¡ðüýÌ ý•ÿuîüýÓ ï¯c¢ eüý¢Ì ý¯©óÓîÅ, üýÇ» ·î UîüýË ÓîUüýc/ érî‹ ;üýÓî
& ;ïÅ Åîï¢üýIÌ ïãï¢ËÌ/ AI< äJóüýÓ ¯üýuïc ‚î</ e½üýÓ >rÓ/ ŒîÓî ·îeîüý¢îÌ Ú¿ ·¬ éüýË ýUÓ/ ã·î< ‚îuî‚îïu eîï_Ëî IóïuüýË
B ‚îéüýÓ ‚ó<C ;ÅîÌ ïãï¢ËÌ/ Éî Éî ÌôüýÅ ¯îÓî sorry, ;·îÌ Åüý¢ IïÌ ï¢üýË ¯uüý‚ ÝÌô IÌÓ/ IT¢C AIïp eîï_Ëî •ñï•üýI •ñe¢ ¯î wóïIüýË pî¢îpîï¢
cîUüýÓ ïI¢î TîË Åî‚îüýÓ ïI¢î ·üýÓ/ IÌüýc/ :¯Ì e¢ ãéüýe< eîï_Ëî IóïuüýË ï¢üýË ¯uüýc/ A<Áîüý· AIeüý¢Ì ¯Ì AI
ÌôüýÅ Aüýã ý•ïT ;üýÓî ý¢Áîüý¢î, •Ìeî ýTîÓî/ ýI> ý¢</ ¯ÐîË 11.30 éüýË ·î• Éîüýbc ã·î< ýéüýã UïuüýË ¯uîÌ >¯OÅ/ ;ïÅ 3rd Ìî>üý© ;>p/ eîï_Ëî ¢î
ýUüýc/ AT¢ ¢ðüýa ýŒüýI ýIî¢ ïãï¢ËÌ ýaGïaüýË ·Óüýc ã· first year ïpïÁ ÌôüýÅÌ ¯îCËîÌ e¢Ê/ ¯ÐîË AI Z¦pî A< :¢ñáî¢ aÓîÌ ¯Ì ýIÿïÚI µîç éË/ ã·î< eîï_Ëî
ãîÅüý¢ ;Ë/ ;ïÅ ïÁüýe eîÅî Iî¯u change IüýÌ full pant, shirt ¯üýu TV ïµüýÌ ¯îË ïI§ƒñ eîï_ËîÌ ·Ê·éîüýÌÌ >¯ÉñN ý¢</ ãî¡îÌy ýcüýÓüý•Ì ýIîÅÌ 24
ÌôüýÅÌ ãîÅüý¢ Éî</ TV ÌôÅ éÓ ïrI IÊîï¦püý¢Ì >¯üýÌ/ TV ÌôüýÅ ¯Ðüý·Ú IÌüý‚ ýŒüýI 30 <ïlÌ Åüý¡Ê ïI§ƒñ ÁU·î¢ •îüýãÌ ýIîÅÌ Åüý¢ éË 36 <ïlÌC ý·ïÚ, ‚î<
ýUüýÓ ï‚¢aîÌïp ¡î¯ >¯üýÌ >rüý‚ éË, ýI¢ ¢î IÊîï¦püý¢Ì Height Dinning ÌôüýÅÌ :ï¡IîEÚ eîï_Ëî éîÓ TîÌî¯/ ÉT¢ ÁU·î¢ ýcîp ý¯üýËüýc :üý¢I Iüýà éGîpó ¯Éͧƒ
Åüý‚î >aó/ B ïãGïuÌ ¡îüý¯ ýéîüýçüýÓÌ •î•îÌî •GîïuüýË ·î ·üýã ;üýc/ ãîÅüý¢ ãÅåƒ ¯üýuüýc/ ã· 1st Year AÅ¢ ÁU·î¢üýI UîÓ ï•üýbc/ A< :¢ñáî¢ ý•üýT V×ÊîïsüýËpÌ
first year ï‚¢ïp Óî<üý¢ ãîïÌãîïÌ •GîïuüýË/ ýÉ ã· first year AIpó ·îuî·îïu ïãüý¢ÅîÌ IŒî Åüý¢ éË/ ;ÅÌî ã·î< ïãï¢ËÌüý•Ì Iîüýc UÊîïsüýËpÌ/ :¢ñáî¢ ýÚÞ
IüýÌüýc ‚îÌî •ñ-aîÌïp au Œî¯u Tîüý·/ ;ïÅ AIïp Óî<üý¢Ì AI•Å ýÚüýÞ •GîïuüýË éCËîÌ ¯Ì ã·î< eîÅî ¯Êî¦p :üý¢I Tñüýe ·îÌ IüýÌ, ¯üýÌ ÌôüýÅ ïµüýÌ Éîüýbc/ ;ïÅ
;ïc/ :üýa¢î AI •î•î Aüýã ;ÅîÌ ýUGîµ ¡üýÌ ¯Ða© ýeîüýu pîüý¢, ;ïÅ ; ; IüýÌ C ¯ÐÚ ÌôüýÅ ïµüýÌ AÓîÅ/
ýaGïaüýË >ïr/ ¯Ða© e½îÓî IÌüýc/ IîüýÌî ¯îcîË ÓîïŒ ÅîÌüýc/ IîüýÌî aóüýÓÌ Åñïr ¡üýÌ & ¯ÐÚüýI ·ïÓ, Áî< ¯ÐÚ ;ÅîüýI ýéîüýçüýÓÌ ï¢ËÅ Iî¢ñ¢ ïIcñ ýÚTî/
UîÓî-UîïÓ ï•üýbc/ ·îïI ã· ïãï¢ËîÌÌî IÊîÓî ;ÌC IÊîÓî ·üýÓ •î•îüý•Ì >‹ãîé & ·îüýÓÌ ï¢ËÅ, ý•T ;·îÌ ýIîŒîË ýÉüý‚ éË/

34 35
& ¯ÐÚîüý§ƒÌ Iîüýc ;ÅîÌ :üý¢I ¯ÐÛ£ ;üýc/ >„Ì Ýüý¢ ï¢üý‚ éüý· ¢<üýÓ ï·¯• >¯ïè‚ éÓîÅ/
;ÌC ·îuüý·/ ;ÅîüýI AIïp Tî‚î AïUüýË ï•üýË ·üýÓ ý‚îÌ ¢îÅ, Address <EÌîïeüý‚ ýÓT/
& ¯ÐÚ ;Åîüý•Ì >üýÕpîï•üýI ÉîÌî ŒîüýI ‚îüý•Ì ¢îÅ ïI– ;ïÅ ïÓTÓîÅ ;ÅîÌ ¢îÅ C address/
& AIeüý¢Ì ¢îÅ :ïÅ‚, ‚îÌ¯Ì ãñ•ð¯ ;Ì AIeüý¢Ì ¢îÅ eËüý•·/ •î•î ý•üýT ·üýÓ, aÓüý·/ ;ÅîÌ :üý¢I ÓÊî· ïÌüý¯îpÍ eÅî ý•CËî ·îïI ;üýc
& ýIî¢pî :ïÅ‚, ýÉ eÓ ï¢üýË ÉîCËîÌ e¢Ê ý·î‚Ó ï•üýËïcÓ– ÅñÌUðüý•Ì Åî¢ñÞ IÌüý‚ ïUüýË ãÅË ý¢</ AIïp Lab report AÌ ÅîàîÌ Iï¯ A·E
& éGÊî, µÌãî Åüý‚î ‚îÌ ¢îÅ ãñ•ð¯, IîüýÓî eËüý•·/ ïIcñ blank lab sheet ï•üýË ·üýÓ ïÓTüý‚ ŒîI ·ñjüý‚ :ãñï·¡î éüýÓ ·Óï·/ ;ïÅ
& ;bcî Áî‚ TîCËîÌ ãÅË ýÉ sîIî·ñüýIî µÌãî ýcüýÓpî ;ÅîüýI ¡üýÌïcÓ CÌ •î•îÌ ÌôüýÅ ýÅüýjüý‚ ·üýã Lab report ïÓTüý‚ ŒîïI/ •î•îC Tñ· ·Êåƒ/ ;ÌC
¢îÅ ïI– ï‚¢e¢ ·¬òÌ ãüý_ ý·üýs ·üýã ‚îã ýTÓî ÝÌô IüýÌ/ •î•î Lab report AÌ drawing
& ýIî¢pî ·Óüý‚î ïa¢üý‚ ¯îÌïc ¢î/ IÌîÌ e¢Ê ;Ì AIe¢üýI ãüý_ Aüý¢üýc/ ýã Lab report AÌ drawing ÝÌô IüýÌ/
& ýÉ ýcüýÓpî ;ÅîÌ ýUîGµ ¡üýÌ pî¢ïcÓ/ ¯ÐÚ ·üýÓ ÁóüýÓ Éîïbc/ •Gîuî Tî‚î •î•î ·üýÓ sexy ÁîÓ IüýÌ Drawing IÌï· ‚î ¢î éüýÓ IÊîÓî·, ‚ó< ;eIîÓ Tñ·
TñüýÓ ý•Tüý‚ éüý·/ AIïp Tî‚îÌ ýÚÞ ¯ùáîË :üý¢I ýcüýÓÌ ¢îÅ ýÓTî ;üýc/ µGîïI·îe éüýËüýUïcã/ ;ïÅ eî¢üý‚ ¯îïÌ first year AÌ ¢îÅ sexy ‚üý· ï¢ÜaË
& ¯ÐÚ Tî‚î ý•üýT ·üýÓ CÌ ¢îÅ ï¢Åî< ¯îUÓî/ ;ãÓ ¢îÅ ¢Ë/ ;ïÅ AIÅ¢ ï•üýË Lab report Iï¯ IÌüý‚ ŒîïI/ Sexy •î•îüýI
;ïÅ ·ñjüý‚ ¯îÌÓîÅ/ AIãüý_ A‚ ýcüýÓÌ ¢îÅ Åüý¢ ÌîTî ãÇ· ¢Ë/ ;ÅîüýIC ·üýÓ Å¢ïe‹•î, ;ÅîÌ drawing éüýË ýUüýc/ ;ïÅ Éî·– ¢î ·ã, AT¢ ÌôüýÅ ïUüýË
Tî‚î ýÅ¢üýp¢ IÌüý‚ éüý·/ ;ïÅC AIpî Tî‚î ï¢üýË ¢îÅ ïÓTüý‚ ÝÌô IïÌ/ :ïÅ‚, ïI IÌï·– Sexy ·üýã ŒîüýI/ ýI, IT¢, IîÌ ¢îÅ ¡üýÌ sîIüýc ;ïÅ ãeîU Áîüý·
ãñ•ð¯, eËüý•·, ï¢Åî< ¯îUÓî/ ¯üýÌ Éï•C ¢îüýÅÌ ïÓç Tî‚îÌ AI ¯î‚îÌ ý·ïÚ éüýË ÓQÊ ÌîïT/ ãüý_ ãüý_ ‚îÌ ÅñüýTÌ ãüý_ ¢îüýÅÌ AIïp ïÌüýÓÚ¢ þ‚Ìð IüýÌ ï¢</
ïUüýËïcÓ/ ýI¢¢î ãIÓ éüýçÓîÌüý•Ì ¢îÅ eî¢î ;ÅîÌ I‚Í·Ê Apî ýéîüýçüýÓÌ ï¢ËÅ/ Åüý¢Áîï·
AÅ¢ ãÅË ;Åîüý•Ì ÌôüýÅ AIe¢ ;üýã ý•Tüý‚ IîüýÓî, Height 5| 5|| Åüý‚î ATîüý¢ :üý¢I ï¢ËÅ, A‚ ï¢ËÅ IîÌî þ‚Ìð IüýÌ ·î ýI :¢ñüýÅî•¢ ý•Ë eîï¢ ¢î/
éüý·, >f½Ó ÚÊîÅ·yÍ, ýÌîUî/ ýaîüýT aÚÅî ÓîUîüý¢î/ ãñ¦•ÌÁîüý· aóÓIîpî A·E Sexy-Ì ·îbcî ýcüýÓÌ Åüý‚î ïµUîÌ/ ý•üýT Åüý¢ éË ýãüýÁ¢ ·î A<p A ¯üýu/ Sexy-
;aÌîüý¢î ý·Ú, åÈîpÍ/ AüýI< ·uaóüýÓÌ e¢Ê TV ÌôüýÅÌ ãîÅüý¢ aóüýÓÌ Åñïr ¡üýÌ Ì ÌôÅC 2nd floor A N Block A/ •ñeüý¢ AIãüý_ >¯üýÌ ;ïã/
ÅîÌïcÓ/ ï¢üýaÌ ýrîppî AIpó ý·Úð >üýÕp ;üýc, ý•üýT Åüý¢ éË ATîüý¢î ïãï¢ËÌüý•Ì ÌôüýÅ Aüýã ý•ïT ‚T¢ 3.30 éüýË ýUüýc ïI§ƒñ TV ÌôüýÅ µóÓ ãî>üý©-A TV aÓüýc
>¯Ì ýÌüýU ;üýc/ ýUÅ ÌôüýÅ TT C ýIÌîÅ ýTÓîÌ Ú¿ ;ãüýc/ ¯ÐÚî§ƒÌ ãüý_ :¢Ê ýI> ZñÅîüýbc/
& ¯ÐÚüýI ·üýÓ ·îÓXïÓ Tñ· ý·üýu ýUüýc, ïÌüý¯Íîp IÌüý‚ éüý·/ ‚îéüýÓ ;ÅîÌ ýÚîËîÌ eîËUî ýIîŒîË– ¯ÐÚüýI ýsüýI ‚óïÓ/
;ïŠݢüý‚ ŒîïI/ & ïIüýÌ ýIîŒîË ýÚîüý·î–
& ;ïÅ ïehîãî IïÌ ý‚îÌ ¢îÅ ïI– & ‚ó< ýãîÅ¢îüýŒÌ ÌôüýÅ aüýÓ Éî/ CÌ ãüý_ Ýï·/ CÌ ÌôÅ No. N305/
& ;ÅîÌ ¢îÅ ÅðÌ, ý‚îÌ ¯îüýÚÌ ÌôüýÅ< ŒîïI/ ATîüý¢ AIpî ãñï·¡î ãï‚Ê< ;üýc ãIÓ 1st year AÌ ÌôÅ ýTîÓî ŒîüýI/ ;ïÅ
AÅ¢ ãÅË AIe¢ ÌôüýÅ ¯Ðüý·Ú IüýÌ ;Åîüý•Ì IŒî ·¬ éüýË ÉîË/ •î•î ·üýÓ, B ãéüýe< ýãîÅ¢îüýŒÌ ÌôüýÅ ¯Ðüý·Ú IïÌ/ ýãîÅ¢îüýŒÌ ÌôüýÅ •ñe¢ ŒîüýI •ñïp ¯ùŒI ý·üýs
ÅñÌUð ;ÅîüýI ÓQÊ IüýÌ ;ÅîÌ ãüý_ aüýÓ ;Ë Iîe ;üýc/ ;ïÅ Áîï· AT¢ Ìî‚ A/ ;ïÅ :üý¢I Iüýà ýãîÅ¢îüýŒÌ ãüý_ adjust IüýÌ AIïp single ý·üýs •ñeüý¢
12.30 éüýË ýUüýc/ AT¢C Iîe IÌüý‚ éüý·– eüuîeïu IüýÌ ÝüýË ¯ïu/ Åüý¢ Áîï·, Éï• éË ãñe¢ ‚üý· ý‚‚óGÓ ¯î‚îË ¢e¢,
;ïÅ å»Áî· ïãšÁîüý· •î•îÌ ï¯cñ ï¯cñ Ground floor-A •î•îÌ ÌôüýÅ Aüýã ;Åîüý•Ì :·èî ýã<Ìø¯/ IT¢ ZñïÅüýË ¯üýuïc Åüý¢ ý¢</ ZñÅ Áî[üý‚ Zïu ý•ïT/

36 37
ãî‚pî ý·üýe ýUüýc/ ;ïÅ UÐîüýÅÌ ýcüýÓ Tñ· ãIîÓ ãIîÓ ZñÅ ýŒüýI >rî :ÁÊîã/ IüýÅüýc, cî‰Ìî ¯uîüýÚî¢îË Å¢ ï•üýËüýc/ AT¢ ýcîüýpîTîüýpî Iîe IÌüý‚ éË/ ýÉÅ¢
& ýãîÅ¢îŒ >üýr ¯Ì ãî‚pî ·îüýe/ ïãUîüýÌp ï¢üýË ;Ë, ý·î‚üýÓ eÓ ÁüýÌ ý•/ ;ïÅ ·îÌ·îÌ ý•îIîüý¢ ÉîCËî IÅîüý‚
& A‚ ãIîÓ ãIîÓ ýI> ZñÅ ýŒüýI Cüýr ¢îïI— ÌôüýÅ Wills Flake, Special ïãUîüýÌp, ï·ïu ïIüý¢ ÌîïT/ ýIî¢ •î•î ý•îIîüý¢
& ‚üý· IT¢ Cüýr– ¯îrîüýÓ ýãîeî ÌôüýÅ aüýÓ ;ïã/ •Ú ïÅï¢p ¯Ì ;ÅîÌ ÌôÅ ýŒüýI ï•üýË ;ïã/ ¯ÐÚ
& ÉîÌî ‚îuî‚îïu Cüýr ‚îÌî ¢ËpîÌ ãÅË ýI¢¢î IÖîüýã ýÉüý‚ éË/ Éîüý•Ì Tñ· ÁîüýÓî cî‰, ã· ;üýU ýŒüýI ¯üýu ýÌüýTüýc/ ;ÅîüýI :üý¢I subject ·ñïjüýË
IÖîüýã ÉîCËîÌ <bcî ý¢< ‚îÌî 11.30-12 pîÌ Åüý¡Ê Cüýr/ ý•Ë/ ýÉ ã· general subject ýÉÅ¢ Maths, Physics, Chemistry ýÅîpîÅñïp
;ïÅ ÅÚîÌð ýŒüýI ý·ïÌüýË ¯ÐÚî§ƒÌ ÌôüýÅ ;ïã/ AT¢ Tñ· ãñ¦•Ì ýÌî• >üýrüýc/ ;ÅîÌ ;üýU ýŒüýI< eî¢î/ Åüý¢ éË ¯ÌðQîË ýIî¢ ãÅãÊî éüý· ¢î/
éîÔJî éîCËî ï•üýbc, :Ô± Úðüý‚Ì ãIîÓ/ ýéîüýçüýÓÌ ÌîZÌ ýŒüýI IËÓîÌ IîüýÓî ;e ãIîÓ 10 pîË Óîl TîCËîÌ ¯Ì ;ïÅ, ¯ÐÚ, ýãîÅ¢îŒ ï‚¢e¢ ïÅüýÓ
ý¡GîËî ¯î<¯ ý·üýË >üýr aîïÌï•üýI cïuüýË ¯uüýc/ aGu ó< ¯îïTÌ µóÌô‚ µóÌô‚ ïIïaÌ ¯ÌðQîÌ admit IîsÍ ï¢üýË ;ïã/ ï¢üýË ;ãîÌ ¯Ì ;ÅîÌ ÌôüýÅ ·üýã UÔ± ÝÌô éË/
ïÅïaÌ Ú¿/ ãñ¦•Ì ãIîÓ ‚îÌîC >¯üýÁîU IÌüýc ;ÅîÌ ãüý_/ ïI§ƒñ ýéîüýçÓ·îãð ¯Ðã_ OüýÅ ·üýÓ ÌîïT ;Åîüý•Ì ÌôüýÅ AT¢ •ñïp ý·s/ AIpî ý·üýs ¯ÐÚ A·E Ìîyî/
AT¢ UÁðÌ ï¢ŸîË ;bc¨£/ ¯ÐÚî§ƒÌ ÌôüýÅ Aüýã ý•ïT ¯ÐÚ ÝüýË ÝüýË ¯uüýc/ ¯ÐÚ :¢Ê ý·üýs ;ïÅ A·E ãñ·ðÌ Ý</ Áî‚ TîCËîÌ ¯Ì ;ÅîÌ ZñÅ ;üýã, ;ÅîÌ Aïp Tñ·
;ïÅ pËüýÓp ýŒüýI ZñüýÌ ;ïã ‚îÌ¯Ì ý‚îÌ ãüý_ ¯uüý‚ ·ã·/ ‚ó< ;üýU ¯üýu ¯ñÌîüý¢î :ÁÊîã/ ;ïÅ UÔ± IÌüý‚ IÌüý‚ IT¢ ZñïÅüýË ¯üýuïc eîï¢ ¢î/ ï·IîüýÓ ZñÅ
ý·îj ‚îÌ¯Ì ;ÅîüýI ý·îjîã/ Áî[üýÓ ý·ïãüý¢ ÅñT ¡ñüý‚ Éî</ ;Ë¢îüý‚ ý•ïT ;ÅîÌ sî¢ï•üýIÌ ýUGîµ IGîïa ï•üýË
UîÅcî ¯üýÌ ï¢üýË ·îŒÌôÅ Éî</ pËüýÓüýp AÌ ýÉTîüý¢ AüýIÊîËîUÊîsÍ ÓîUîüý¢î :¯pó éîüý‚ Iîpî/ ãüý_ ãüý_ ;ÅîÌ ÅîŒîË ÌN >üýr ÉîË ..... ÅñT ÓîÓ éüýË ÉîË/
;üýc ïrI ‚îÌ ·Gîï•üýI ïÁ‚üýÌ ÉîCËîÌ •Ìeî/ ïÁ‚üýÌ wóüýI ·Gîï•üýI ¯ÐŒüýÅ ý·ïã¢, ;ÅîÌ ÅîŒî ZñÌüý‚ ŒîüýI/ ;ïÅ ÌôüýÅ ïµüýÌ Aüýã ¯ÐÚüýI sîïI/
ÅñT ý¡îËîÌ e¢Ê, sî¢ï•üýI Óî<¢ ï•üýË •ñïp ·îŒÌôÅ/ ‚îÌ¯Ì •ñïp ¯îËTî¢î ÌôÅ, & ¯ÐÚ, ¯ÐÚ Cr/
·îŒÌôüýÅÌ >üýÕpî ï•üýI CËîüýÓ •ñïp urinal/ ;ïÅ pËüýÓp Åüý¡Ê wóüýI •Ìeî ·¬ & ïI éÓ–
IÌüý‚< :·îI— •ÌeîÌ ï¯cüý¢ ¯ÐîË aî̵óp ÓÇ»î AIïp oil painting :¡Í¢V£ ¢îÌðÌ & ;ÅîÌ ýUGîµ ýI ýIüýpüýc ý•üýTïcã–
cï·/ ÚÌðüýÌ ýIîüý¢î ãñüý‚î ý¢</ ·ñI A·E ýUî_üýI wîIîÌ e¢Ê éî‚ ·Ê·éîÌ & ¢î/
IüýÌüýc/ ‚îÌ éîüý‚Ì µGîI ýµîIÌ ï•üýËC ÉüýŒà ý•Tî Éîüýbc/ A< cï· ïIcñQy ý•TîÌ Åüý¢ Åüý¢ Áîï· ÚÊîÓîüýI ý¯üýÓ CÌ ÅîüýËÌ & & IüýÌüý•·/ ÌôüýÅÌ ·î<üýÌ
¯Ì ;ÅîÌ :¢ñÁ÷ï‚Ì ¯ïÌ·‚Í¢ éÓ ;ïÅ ·ñjüý‚ ¯îÌÓîÅ ÝÁ Iîe ãIîüýÓ IÌî< ;ïã ‚T¢ ý·Ú IüýËIe¢ ïãï¢ËÌ éîãîéîïã IÌüýc/
ÁîÓ, ‚îÌ e¢Ê A< ;üýËîe¢/ pËüýÓp ýŒüýI ý·ïuüýË ;ïÅ ïIcñüý‚< ýÓîÁ ãîÅÓîüý‚ AIe¢ ïãï¢ËÌ ·üýÓ ÌîU ¢î IüýÌ ý·Øs ï•üýË ¯ñüýÌî ýIüýp ý•/ ÁîÓ ÓîUüý·/
¯îÌïcÓîÅ ¢î/ Åüý¢ éÓ ¯îüýÚÌ toilet A ïI ;üýc ý•ïT/ ¯îüýÚÌ pËüýÓüýp ;üýc •î•îÌ IŒî ýÚî¢î ÁîÓ éüý·/ Éî Züýp ýUüýc ýÅüý¢ ý¢CËî< ÁîüýÓî/ A< IŒî ýÁüý·
ýIî¢ AI ÅüýsÓ å£î¢ IÌîÌ ¯Ì ï·ïI¢ð ¯üýu >üýr ;ãüýc, ·ñüýI ýIî¢ ãñüý‚î ý¢<, ;ïÅ ï¢üýeÌ Razor ï¢üýË Aüýã ¯ñüýÌî ýUGîµ ÁîÓ IüýÌ ýIüýp ï•</ ;ÅîÌ ÅñüýTÌ
¢ðüýaÌ Iî¯uC Tñ· ¯î‚Óî/ :ä¯à éüýÓC :üý¢I ïIcñ ý•Tî Éîüýbc/ Åüý¢ Åüý¢ ýaéîÌî IüýËI ïÅï¢üýp< ¯ïÌ·‚Í¢ éüýË ÉîË/ ;ÅîÌ AT¢C Åüý¢ ;üýc ýUGîüýµÌ
Áî·ÓîÅ IîÓ ¯îüýÚÌ pËüýÓüýp Éî·/ ‚üý· AIpî IŒî ãï‚Ê ýéîüýçüýÓ ãÅîeüýã·üýIÌ ýÚîüýI ý·Ú IüýËIï•¢ ÁîüýÓî IüýÌ Áî‚ ýTüý‚ ¯îïÌï¢/ ;Ë¢îË ÅñT ý•Tüý‚ ýUüýÓ
:Áî· ý¢</ ýIî¢C ãÅîeüýã·I ï¢e •îïËüý‡ ã·îÌe¢Ê A< ï·üý¢î•üý¢Ì ;üýËîe¢ Ià é‚/
IüýÌüýc/
1st sem. ÝÌô éüý‚ ;ÌC •ñï•¢ ·îïI/ AT¢ ýéîüýçüýÓ ÌîïUE ;üýUÌ ýŒüýI

38 39
1st sem. éüýË ýUüýc/ A·îÌ ï¢üýeüýI XïcüýË ï¢üý‚ éüý·/ ¯ÐŒÅ cË Åîã Åüý¢
Åüý¢ :üý¢I ïIcñ ýÁüý·ïc/ ïI§ƒñ ïIcñ IüýÌ >rüý‚ ¯îïÌï¢ A·îÌ Áî·îÌ ãüý_
ï¢üýeüýI Develop IÌîÌ ¯îÓî/ ¯ÐŒüýÅ ;ïÅ ýÉ ·îEÓîË IŒî ·ïÓ ýã ·îEÓî
IÓIî‚îË ¯ÐaïÓ‚ ·îEÓî ýŒüýI ïIcñpî ¯ùŒI/ ýÉÅ¢ ;ïÅ Apî TîË ¢î, ýI
ŒîI· ¢îüýIî ·š ZüýÌ Tîãï¢/ Éîã ¢î ýI Éîãï¢/ ýT‚îÅüýI ýT‚óÅ/ ýÉ‚îÅ ýI ýÉ‚óÅ/ A<Ìø¯ ¯ÐaóÌ
·îEÓî ·ïÓ A·E ã·ïIcñÌ ýÚüýÞ ýÌ AIïp ýÉîU éüý·</ ýÉÅ¢ CTîüý¢ Éîãï¢ ýÌ
µîç <ËîÌ 1st sem. ÝÌô éüýË ýUüýc/ ýãüýI© ýµÖîÌ AÌ ýãïÅ¢îÌ ÌôüýÅ ãIÓ <‚Êîï•/ A<ã· ·îEÓî Ýüý¢ IÖîüýã ý‚î éîãîéîïã éË ‚îcîuî ;ÅîÌ IŒî ·ÓîÌ
IÖîã ÌôÅ ýŒüýI Desk Aüý¢ ¯Ì¯Ì Óî<¢ ï•üýË ãîeîüý¢î éüýËüýc/ AIïp Óî<¢ 1st Áï_üýI :üý¢üýI ¢IÓ IüýÌ IŒî ·üýÓ/ ‚î< ;ïÅ AT¢ AIïp Tî‚îË ïÓTüý‚ ÝÌô
year e¢Ê :¢Ê Óî<¢ final year AÌ e¢Ê/ ãðpXïÓ ý·Ú •õüýÌ •õüýÌ ÌîTî/ >GïI IïÌ, ;ïÅ ïI ïI ·ïÓ A·E ýãpî ïI ·Óî >ïa‚/ ‚îcîuî ‚îuî‚îïu IŒî ·ÓüýÓ
jóïI ï•üýË ·î ¯îüýÚÌ Iî>üýI ïehîãî IüýÌ ýÓTî ÉîË ¢î/ ‚üý· ¯ÌðQî ÁîüýÓî ÁîÓ Impression éË ¢î/ ‚î< ýÁüý· ïaüý§ƒ ¡ðüýÌ ¡ðüýÌ IŒî ·Óüý‚ ýaàî IïÌ/
éüýbc/ ‚îÌ ýŒüýI ý·ïÚ ÁîüýÓî ÓîUüýc sem. ýÚÞ éüýÓ ·îïu Éî·/ :üý¢I ;¢¦• <EÌîeð ã· ·ñjüý‚ ¯îïÌ ïrI<, ‚üý· ÁîÓ ·Óüý‚ ¯îïÌ¢î/ ï¢üýeÌ expression ýI
éüý·/ ;ïÅ AT¢C ·îïu ÉîCËîÌ ý¢Úî cîuüý‚ ¯îïÌï¢/ A< ãÅËpî< ÁîüýÓî ¢Ë/ :üý¢I ãÅË ýaüý¯ ÌîTüý‚ éË/ ïrI IïÌ next sem. AÌ ãÅË ýUîÓ¯îüýIÍ Áï‚Í
µîç <ËîüýÌÌ ÅñÌUð •Úî ‚îÌ ãüý_ ïãüýçÅ ïrI rîI ¢î eî¢îÌ e¢Ê :IîÌüýy éüýË Éî·/ Spoken English AÌ IÖîüýã/ ãñeîÌ ãüý_ A ï¢üýË ;üýÓîa¢î IÌüýÓ
:üý¢Iüý·Úð ¯uîÝ¢î IÌüý‚ éË/ AT¢C ¯Éͧƒ •ñ AIe¢ cîuî ý‚Å¢ IîüýÌî ãüý_ ãñeî ·üýÓ ;ÅîÌ ãüý_ <EÌîeðüý‚ IŒî ·Ó ‚îéüýÓ< speaking power Aüýã
·¬ò‡ éËï¢/ AT¢ ¯ïÌïèï‚ Iüý¦pÑîüýÓÌ Åüý¡Ê ;üýãï¢, ã·ïIcñ ¯îCËîÌ ¯Ì C Éîüý·/ ïI§ƒñ ;ïÅ eîï¢ ýÉ Iîe Ióïu ·‹ãüýÌ IÌüý‚ ¯îïÌï¢ ýãIîe AI-•ñï•üý¢
c¨£cîuî :·èî/ ãÇ· ¢Ë, AÌ e¢Ê ãÅË ÓîUüý·/ ;ÅîÌ ÚÌðÌ ýÌîUî C ýcîpTîp ;ÌC ¯Gîae¢
aGî•¢ð Ìî‚ aîïÌï•üýI ;üýÓîÌ ·¢Êî/ AT¢ Ìî‚ 2pî ·îüýe/ éüýçÓ :üý¢Ipî ãî¡îÌy ·î[îÓðÌ Åüý‚î/ A·îÌ ýŒüýI ýŒüýI UîÓ µóÓüýc ý¯pC AIpó AIpó IüýÌ
ï¢Üaó¯ éüýËüýUüýc/ ‚·ñC ýIÌîÅ ÌôÅ C TV ÌôÅ ýŒüýI Ú¿ ;ãüýc/ IGîüýaÌ ãîÅüý¢Ì ï•üýI AïUüýË ÉîCËîÌ e¢Ê ï·üýŸîé IÌüýc/ ‚î< ïrI IüýÌïc Áî·¢î ïa§ƒî
eî¢îÓî ï•üýË ÌôüýÅÌ ¯îüýÚ ïÚÝ UîüýcÌ ÅîŒîÌ >¯Ì ï•üýË ·î<¯îüýãÌ ï•üýI ‚îïIüýË ¢Ë IîÓ ãIîÓ ýŒüýI alarm ï•üýË >üýr ;Åîüý•Ì ýcîüýpî Åîüýr ý•ÿuîüý‚ Éî·/
;ïc/ ýéîüýçüýÓÌ e_üýÓÌ ¯Ì ãÕpüýÓüýIÌ AIïp ãÌô ¯îIî Ìîåƒî ‚îÌ¯Ì SAI IÅüý°×S A Ýüý¢ïc ïeÅ ;üýc, CTîüý¢ ¯üýu Áï‚Í éüýË Éî·/ ïeÅ ÉîCËî ï¢üýË
·î<¯îüýÚÌ Parallel ¯aî TîÓ/ TîüýÓÌ ¡îüýÌ ãñ¦•Ì Áîüý· Uîc ·ãîüý¢î ;üýc/ ;ÅîÌ Åüý¡Ê ý‚Å¢ ÁË ý¢< ‚üý· ïãï¢ËÌüý•Ì ÅñüýT ¢î¢î IŒî Ýï¢, ïeüýÅ ïUüýË
:ï¡IîEÚ Uîc Åüý¢ éË ýãX¢ Uîc/ Tñ· ·u ·u ¯î‚î, ‚üý· UîcXïÓ Tñ· AIpî ýÓîéî ¡ÌüýÓ ¢îïI ÚÌðüýÌÌ Qï‚ éË ;Åîüý•Ì ýéîüýçüýÓ ýŒüýI ý‚Å¢ ÁîüýÓî
·u ¢Ë/ ‚üý· UîüýcÌ ¯î‚î :üý¢I jüýu ýUüýc µGîIî µGîIî ÓîUüýc/ ‚îÌ ÅîŒîÌ ýIîËîïÓïpÌ Tî·îÌ TîCËî éË ¢î ‚î</ :üý¢üýI ·üýÓ Bã· ¯ÊîIïpã IÌüýÓ ·ñïš
>¯Ì ï•üýË ·î<¯îã AÌ Ìîåƒî ý•Tî Éîüýbc/ ãîïÌãîïÌ ÌîåƒîÌ Óî<p ÅîŒî >Gaó IüýÌ IüýÅ ÉîË ‚îcîuî aîIÌð Óî<üýµ Bã· ¯ÊîIïpã ÌîTî ãÇ· ¢Ë/ ‚î< ÚÌðÌ aaÍî
•GîïuüýË ;üýc/ A< Ìîåƒîïp Sec.V AÌ ï•üýI aüýÓüýc/ ÌîåƒîË ý‚Å¢ Uîïu ý¢<, IÌî >ïa‚ ¢Ë/ ;ïÅ Åüý¢ IïÌ 90 ·‹ãÌ :ãñè ý·Güýa ŒîIîÌ ýŒüýI 50 ·‹ãÌ
‚üý· Åîüýj Åîüýj •ñ AIpî ýcîp ¯Ðî<üýÁp Uîïu cñüýp aüýÓüýc ï¢üýeÌ U§ƒ·ÊèüýÓ/ ãñè ý·Güýa ŒîIî :üý¢I ÁîÓ/ ‚î< ;ïÅ next sem. A ïeüýÅ Éî·<, ‚üý· next
IT¢C ÁîïÌ pÑÓîÌ I¢üýp¢îÌ ï¢üýË ¡ðüýÌ ¡ðüýÌ AïUüýË Éîüýbc/ ãñI ¢UüýÌÌ sem. ýI next éüý‚ ý•· ¢î/
Åî¢ñÞe¢C ï¢FÚüý¿ ZñÅîüýbc/ ýIîüý¢îüýIîüý¢î ·îïuüý‚ ;üýÓî e½Óüýc/ ý·î¡éË 1st year ý•Ì å»î¡ð¢‚î AIpó ý·üýuüýc ‚üý· ý·ïÚ ÅîŒî ‚óÓüýÓ •îï·üýË ý•CËî
CTîüý¢ cî‰Ìî ýÅã IüýÌ ŒîüýI/ ;ïÅ Áî·üý‚ ŒîïI/ éË/ 1st year Ìî AT¢ ýIÌîÅ ÌôÅ ÉîË/ TV ÌôÅ ÉîË/ ‚üý· TV ïÌüüýÅîüýp éî‚

40 41
ý•CËî ·îÌy/ ýéîüýçüýÓÌ ï·ïÁ¨£ activity-ý‚ :EÚUÐéy IÌî ÝÌô IüýÌüýc/ AT¢ ïrI ;üýc/
·îÌÅñsî ¯Ìî aüýÓ, ‚üý· ÌôüýÅ/ ïãï¢ËÌüý•Ì ÅñüýTÌ >¯Ì IŒî ·Óî ÉîË ¢î ‚üý· Tî·îÌ ¯Ì ÌôüýÅ Éî</ ï‚¢aîÌ e¢ ïÅüýÓ ;ÅîüýI au Œî°±Ì ÅîüýÌ ‚îÌ¯Ì 150
AïuüýË ÉîCËî ÉîË/ ýÌîe Ìîüý‚ ¯îÌüýÁe ;ïÓÌ ÌôüýÅ ;üýÓîa¢î ãÁî ·üýã/ ·îÌ >rüý·îã IÌîÌ ¯Ì cñïp ¯î</ ïãGïu ï•üýË CrîÌ ãÅË Tñ· Åïåƒ ÓîüýU, ;eüýI
ýIî¢ï•¢ IîÌïUüýÓÌ Éñš/ ýIî¢ï•¢ ¯îÌüýÁe ÅñãîÌüýµÌ IîÉÍIÓî¯ ·î ãî™îüýÅÌ ïãï¢ËÌüý•Ì jGîp e½îïÓüýËïc/
Åüý‚î Éñš ·¦•ðüý•Ì ï¢üýË/ ýãTîüý¢ ãIÓ µîç <ËîüýÌÌ Ìø¯ ý•Tüý‚ ¯îCËî ÉîË/ ¯üýÌÌ ï•¢ ýŒüýI ;Ì ïpïµ¢ ;¢üý‚ ýÉ‚ é‚ ¢î/ ;ÅÌî µîç <ËîÌ-Ìî •Ó
¯ÐaóÌ ·u ·u ·Nî ‚îüý•Ì ¯ÐaóÌ ï·üýÚ×Þy QÅ‚î ïI§ƒñ ÌôÅ ýŒüýI ý·ïÌüýË ;ãüýÓ ý·Güý¡ ï·IîüýÓ ïpïµ¢ ýTüý‚ ýTüý‚ ý·uîüý‚ Éî</ ãIüýÓÌ éîüý‚ IîUüýeÌ ýrî[î/
ÅñÌUð/ AT¢ ïs¯îpÍüýŦp ýŒüýI ýéîüýçüýÓ ýµÌîÌ ¯Ì Iîe éÓ µîç ýµÖîüýÌÌ a¯Åñïu ·î aî¢îaóÌ Åñïu/ ýIîüý¢î ýIîüý¢î ï•¢ Salt Lake ýçïsËîÅ, ýIîüý¢î ï•¢
ïãï¢ËÌüý•Ì ïpïµ¢ ;¢üý‚ ÉîCËî/ ýI> TîË a¯Åñïu, ýI> aî¢îaóÌ Åñïu ýI> ·î ï¢üýKî¯îüýIÍÌ ãîÅüý¢ ·î ãñÁîÞ ãüýÌî·Ì ¡îüýÌ/ AT¢ ¯ÐîË ýéîüýçüýÓÌ ã·î<üýI
AUüýpîç <‚Êîï•/ ¯ÐŒÅ ïUüýË ã·îÌ ýŒüýI pîIî ï¢üý‚ éË, ‚îÌ¯Ì ïpïµ¢ ;¢îÌ ïaï¢, ¢îÅ C ýeüý¢ ýUïc ‚îÌ ãüý_ ‚îÌ ïs¯îpÍüýŦp C <ËîÌ Åüý¢ ÌîTîÌ ýaàî
¯Ì ïéãî· ·ñïjüýË ï•üý‚ éË/ •î•îÌî ýI> Åîüýr µóp·Ó ýTÓüýc ‚îÌ ïpïµ¢ ÌôüýÅ IïÌ/
ýÌüýT ï•üý‚ éË/ ýI> ·î TV ÌôüýÅ ;üýc ‚îüýI ýãTîüý¢ ï•üýË ;ãüý‚ éË/ ýÌîe 1st year 1st sem. AÌ ýÌeîÕp ý·ïuüýË ýUüýc/ ;ïÅ ÌôüýÅ ÝüýË ZñÅîïbc/
ýÌîe, ÁîÓ ÓîüýU ¢î ïIcñ AIpî IÌüý‚ éüý·/ AIï•¢ ýI> •Ú pîIî ýI> ¯Gîa Åüý¢îe Aüýã TÌ· ý•Ë C ;ÅîÌ ýÌeîÕp ý•üýT Aüýãüýc/ ;ÅîüýI ïehîãî IüýÌ
pîIî A<ÌIÅ aîÌ ¯Gîae¢ pîIî ï•üýËüýc A·E ·üýÓüýc Å¢ïe‹•îÌ ÌôüýÅ ýÌüýT ;ïÅ I‚XïÓ subject A supple ýTüý‚ ¯îïÌ/
ýÉüý‚/ ;e •îÌôy ãñüýÉîU IîÓ ýŒüýI ;Ì ïpïµ¢ ;¢üý‚ éüý· ¢î/ AT¢ ·Ê·èî ;ïÅ ·ïÓ “ï‚¢ïp ïI aîÌïp ýTüý‚ ¯îïÌ/”
IÌüý‚ éüý·/ ;e ýÉ É‚ pîIî ï•üýËüýc ‚îÌ e¢Ê ‚üý‚î pîIîÌ ïpïµ¢ ï¢üýËïc/ ýÉ C ýéüýã ·üýÓ, ï‚¢ïpüý‚ ý‚î ýTüýËüýcî/
•ÚpîIî ï•üýËüýc ‚îÌ e¢Ê ï‚¢ pîIîÌ Åñïu ãî‚ïp a¯, ýÉ ¯Gîa pîIî ï•üýËüýc ‚îÌ Tñ· ÁîÓ/ ‚üý· ;ïÅ ïIcñ Åüý¢ IïÌ ¢î/ <bcî ýUüýÓ clear IüýÌ ý•·/
e¢Ê ï‚¢ pîIîÌ Åñïu 2 pîIîÌ aî¢îaóÌ, ýIî¢ pîIî ïÌpî¢Í ï¢üýË ;ãîÌ IŒî ãï‚Ê IŒî ·Óüý‚ ïI ;ÅîÌ ;Ì ¯uîüýÚî¢îË Å¢ ý¢</ ï¯Ðï¦pE ïs¯îpÍüýŦp
Áîï·ï¢/ ã· ïpïµ¢ Å¢ïe‹•îÌ ÌôüýÅ ýÌüýT ýãîeî >¡îC/ ýã< ãÅË ï¢üýË ¯ÐaóÌ T·Ì aîÓñ ;üýc cî‰üý•Ì ÅñüýT ÅñüýT/ ýéîüýçüýÓ ï¯Ðï¦pE cî‰üý•Ì
communication ·Óüý‚ ýéîüýçüýÓÌ land phone, IîÌC ýÅî·î<Ó ý¢</ cî¯îTî¢îÌ Úïé• ¢îüýÅ sîIî éË/ 1st sem.-AÌ ¯Ì :üý¢I ·¬ò ;·îÌ joint
ã·î<üýI ýµî¢ ¡ÌîÌ e¢Ê canteen AÌ ãîÅüý¢ ;ãüý‚ éË/ ã¬Êî ãî‚pî ýŒüýI ý•CËîÌ e¢Ê ¯uî ýcüýu ý•Ë/ ï¯Ðï¦pE A ¯ïu AIŒî ãî¡îÌy ·¬ò·î¬· ·î ïÚïQ‚
·îÌ·îÌ ï¢a ýŒüýI ;ÅîÌ ýµî¢ ·üýÓ sîI ;ãüýc/ ;ïÅ ¢ðüýa Éî<ï¢/ ;ppîÌ ýÓîüýIüý•Ì ý·îjî¢C ãÅãÊî/ ÉT¢ ·ïÓ ï¯Ðï¦pE A ¯ïu/ ‚î̯Ì< ¯ÐÛ£ CTîüý¢ ïI
ãÅË/ ¢pîÌ ãÅË ;·îÌ ýµî¢ ·üýÓ sîIüýc/ ;ïÅ aó¯aî¯ ÌôüýÅ ·üýã ;ïc/ ¯ÐÚ cï· :GîIî ýÚTîüý¢î éË/ ‚T¢ ·ïÓ ¢î, “;ÅÌî T·üýÌÌ IîUe cî¯î</” ýÉ ã·
·üýÓ “ýµî¢ ¢ðüýa Éîï· ¢î–” ýIîƯî¢ð ;üýã ýÉÅ¢ ;¢¦•·îeîÌ, Times of India, Hindustan Times A<
¢î, ýUüýÓ< IÊîÓ ý•üý·/ ã· ýIîƯî¢ðüý‚ aîIÌð éË/ ‚îÌ ¯üýÌÌ ¯ÐÛ£ ;ÌC ï·ÌN IÌ/ T·üýÌÌ IîUe
ýI¢– cî¯üý‚ Engineer ÓîüýU ¢îïI– A< ¯ÐüýÛ£Ì e·î· ;ÅîÌ Iîüýc ý¢</ ‚î< A‚
ã· Zp¢î CüýI TñüýÓ ·ïÓ/ C éîãüý‚ ŒîüýI/ ;e ýTüý‚C Éî· ïrI IüýÌïc ¯ÐÛ£IÌîÌ ;üýU, ÝÌôüý‚< ·üýÓ ï•< ;Åîüý•Ì ý•CËîÓ ÌE IÌî ýÚTîüý¢î éË/
ã·îÌ ýÚüýÞ, ïrI •ÚpîÌ ãÅË/ •ÚpîÌ ãÅË ïUüýË ýTüý‚ ·üýãïc AÅ¢ ãÅË ÁóÓÁîÓ >„Ì Ýüý¢ ýI> ;Ì ï›‚ðË ¯ÐÛ£ IüýÌ ¢î/ :ŒÍî‹ ¯ÐÛ£ >„Ì ¯·Í ãéüýe<
AIe¢ µîç <ËîÌ Aüýã ;ÅîüýI ·üýÓ, “Å¢ïe‹•î ýsüýIüýc Tî·îÌ ¯Ì aüýÓ ýÚÞ éüýË ÉîË/
;ãï·/”

42 43
¢îÅIÌy aO·‹ ¯ïÌ·‚Íüý‚ ãñTîï¢ a •ñFTîï¢ a

ýéîüýçüýÓ ;ãîÌ ¯Ì :üý¢üýIÌ ¢‚ó¢ ¢‚ó¢ sîI ¢îÅ aîÓñ éüýË ÉîË/ ýÉÅ¢ ;ÅîÌ ýéîüýçüýÓÌ ýÅã ÅÊîüý¢eîÌ ýI I¢üýÁ¢îÌ ·Óî éË/ ‚îÌ Iîe ýéîüýçÓ ýŒüýI
¢îÅ IîIó, Úî遼•îÌ ¢îÅ Úî遼·ñüýuî, cIó, sexy, jîpó, ý‚Óñ, ýaüý¯î, ¯î¢ñ, •î•ñ, pîIî ý‚îÓî A·E ÌîÌ Éî·‚ðË ïeï¢ã ïIüý¢ ï¢üýË ;ãî/ I¢üýÁ¢îÌïÚüý¯Ì
·îCËîÓ, éÊî©ó, µî©ó, ýeüýÅî <‚Êîï•/ A<Ìø¯ ;ÌC :üý¢I ¢îÅ TñeüýÓ ¯îCËî ãÅËIîÓ ¯üý¢Ì ï•¢/ 1st year AÌ cî‰ ïéãîüý· ÅðÌ ¯ÐŒÅ I¢üýÁ¢îÌ éüýËüýc
Éîüý·/ ¯Ðüý‚ÊI ¢îüýÅÌ ïI§ƒñ Tñ· ãñ¦•Ì :ŒÍ ;üýc/ IîIó, ýeró, •î•ñ, ·ñüýuî ¢îÅ ýŒüýI ýÉüýé‚ó ýã ¢‚ó¢ ‚î< ‚îÌ ãüý_ éîïµeñÌ/ éîïµeñÌ A<Iîüýe ý·Ú ¯pó/ ¡Ìî ýÉüý‚
ý·îjî ÉîË AÌî ý·ïÚ ·Ëüýã <ïnï¢ËîïÌE ¯uüý‚ Aüýãüýc/ ¯î¢ñ C sexy ¢îÅ Åîüý¢< ¯îüýÌ Apî ÅðüýÌÌ ýpÑï¢E ï¯ïÌCs/ ÅðÌ ÁîÓ ÁîÓ ·îeîÌ IüýÌ TîCËî·îÌ e¢Ê
AÌî IŒîË IŒîË sex ;üýÓîa¢î ÝÌô IüýÌ ý•Ë/ cIóÌ ÅîŒîË ï¢‚Ê ¢‚ó¢ plan ýéîüýçüýÓÌ ã·î< ÅðüýÌÌ >¯Ì TñïÚ/ ýTüý‚ ·üýã ã·î< ·üýÓ ÅðÌ ÉñU ÉñU ïeC/
e¨È ý¢Ë ÉîÌ ýIîüý¢îpî ýIî¢ï•¢ <SïeïI>p éËï¢ ·î éüý· ¢î/ jGîpó Iîe IüýÌ ÅðÌ ·îÌ ýTüýË ÉîË ·üýÓ ;Ì ïI ïI TîCËîüýÓ ÁîÓ éüý· ·Ó– :üý¢üýI :üý¢I
¢î IîüýÌî ï¯cüý¢ ýÓüýU ï·ÌN IüýÌ/ ýaüý¯î, ýÉ ãéüýe< Tension IÌüý‚ ÝÌô ãîüýeÚ¢ ý•Ë, ÅðÌ Å¢ ï•üýË ýÚîüý¢ A·E É‚pî ¯îüýÌ ã·î< AÌ <bcî ¯õÌy IüýÌ/
IüýÌ éÊî©ó :ŒÍî‹ Handsome, µî©óÌ ýÉ ýIîüý¢î subject A ¯ÐaóÌ knowledge/ AIï•üý¢Ì Zp¢î éÓ ÅðüýÌÌ ãüý_ éîïµeñüýÌÌ jUuî éüýbc/ éîïµeñÌ ÅðÌüýI ÉT¢<
¯înî·ð ¯îeîÅî ÉîÌ ;•ÚÍ ý¯îÚîI ‚îÌ ¢îÅ ýeüýÅî/ ã· ãÅË jîüýÅÓî IüýÌ Åî‚óüýÓ UîÓ ï•üýËüýc, ãüý_ ãüý_ ÅðÌ AI Zñãð •ñÅ IüýÌ éîïµeñüýÌÌ ÅñüýT ·ïãüýË
ýaGaîüýÅïa IüýÌ ‚î< ·îCËîÓ/ ¯ÐîË ¯Ðï‚ <ËîüýÌ •ñ AIe¢ IüýÌ A< ¢îÅ ŒîüýI/ ï•üýËüýc/ ‚îÌ¯Ì ÅðÌ éîCËî/ éîïµeñüýÌÌ ÅñT ï•üýË ÌN juüýc/ TV ÌôüýÅ ãIÓ
‚îüý•Ì ¯îŒÍIÊ IÌîÌ e¢Ê ¢îüýÅÌ ¯Ì ¯•·ðC ÓîUîüý¢î éË/ ýÉÅ¢ cIó ï·Û»îã/ ïãï¢ËÌ ïÅïpE IÌüýc A·E µîç <ËîüýÌÌ ï•üýI IpÅp IüýÌ ý•Tüýc/ ‚îüý•Ì
·îCËîÓ ÁqîaîÉÍÊ <‚Êîï•/ ‚üý· ÅîüýI å»Ìy IüýÌ ýÉ UîÓîUîïÓ, ýã< ¢îÅ ¡üýÌ ýÉ >üý„ïe‚ IŒî ýÚî¢î Éîüýbc/ ã· µîç <ËîÌ :üý¢I ý·üýu ýUüýc/ “ã·î<üýI ;e
Iî>üýI sîIî ÉîË/ ATîüý¢ ýI> ïIcñ Åüý¢ IüýÌ ¢î/ ýÚÞ IüýÌ ï•üý‚ éüý·/ ïãï¢ËÌüý•Ì UîüýË éî‚üý‚îÓî/ ãîéã ý‚î IÅ ¢Ë/” µîç
<ËîÌÌî ÁüýË ÁüýË ;üýc/ ï¢üýeüý•Ì Åüý¡Ê ·Óî·ïÓ IÌüýc, “ý•T ÅðÌ Iîe ÁîüýÓî
IüýÌï¢/ ïãï¢ËÌüý•Ì UîüýË éî‚ ý•CËî Tñ·< TîÌî¯/” Åüý¢ Åüý¢ Áîï· ÌîÅÁN
ê¢ñÅîüý¢Ì ATîüý¢ :Áî· ý¢</ ‚üý· ‚îüý•Ì ýÓe A‚·u eîÅ ¢î/ ïãï¢ËÌÌî
µîç <ËîÌüý•Ì Éî TñïÚ ·Óüý· Éî TñïÚ IÌüý· ýIî¢ ý•îüýÞÌ ¢Ë/ É‚üý•îÞ ¢¦•
ýZîÞ/ ‚üý· ;üýÓîa¢î éüýbc aóï¯aóï¯/ ¯ïÌüý·Ú ý·Ú ŒÅŒüýÅ/ ïrI ãîüýu cËpîÌ
ãÅË AIe¢ ïãï¢ËÌ éîüý‚ ÅÚîÌð pî[îüý¢î IîüýrÌ sî©î ï¢üýË ÅðüýÌÌ ÌôüýÅÌ ï•üýI
;ãüýc/ ÅðÌAÌ ÌôÅ ïrI ;ÅîÌ ;üýUÌ ÌôÅ/ ;ïÅ >GïI ýÅüýÌ ý•TîÌ ýaàî IÌïc
ïI éüýbc/ AIe¢ ïãï¢ËÌ ·üýÓ,
·îÓ ÅðÌ ýIîŒîË ýÌ–
44 45
& eîï¢ ¢î/ ýÚÞ ¢î</ ýI¢ ¢î ýIîƯî¢ð ;ãüýc ¢î/ :üý¢üýIÌ campussing éüýËüýUüýc ïI§ƒñ
& ý‚îÌ ÌôüýÅ Éî, ý•TîÌ ýaàî IÌï· ¢î/ ýIîƯî¢ð confirm IüýÌï¢/ ;ÌC •ñTFe¢I Zp¢î, :üý¢I ïãï¢ËÌ Éîüý•Ì ;ÅÌî
ã·î< ÅðüýÌÌ ÌôüýÅ ¯Ðüý·Ú IüýÌ, ý•üýT ÅðÌ ÌôüýÅ ý¢</ ãüý_ ãüý_ ÅðüýÌÌ ·<, ¯uîÌ ãÅË ý•ïTï¢ ‚îüý•Ì :üý¢I ýI company sack IüýÌüýc/ ‚îÌî ŒîIîÌ
eîÅî Iî¯u cñüGýu cñGüýu ·îÌîË ýµÓüý‚ ŒîüýI/ ýÚüýÞ ÅðüýÌÌ ý‚îÞI, ý·s IÁîÌ, eîËUî ¢î ý¯üýË ýéîüýçüýÓ ïµüýÌ Aüýã ýIî¢ eñï¢ËüýÌÌ ãüý_ Adjust IüýÌ ;üýc/
·îÌîË ýµüýÓ ã·î< ïÅüýÓ ÅîÌîüýbc/ AÅ¢ ãÅË Ìî¢î ¯îüýÚ •GîïuüýË IGî•üýc/ ‚îüý•Ì :·èî µîç <ËîÌüý•Ì ýŒüýIC IÌôy/ ‚îüý•Ì ýaîT ÅñüýTÌ :·èî ý•üýT Åüý¢
& ã·î< ·üýÓ IGî•ïcã ýI¢– ý‚îÌ ;·îÌ ïI éÓ– éË ¯ùðÌ ã·üýaüýË •ñTð Åî¢ñüýÞÌ ïÓç-A Aüý•Ì ¢îÅ ;üýc/ ãî¡îÌy‚ AÌî •ñ-
& Ìî¢î IGî•üý‚ IGî•üý‚ ·üýÓ, “ÅðüýÌÌ ÌôüýÅ ÅðüýÌÌ ïIcñ ý¢</ ý‚îÅÌî ã· AIe¢ eñï¢ËüýÌÌ ãüý_ IŒî ·üýÓ ;Ì IîüýÌî ãüý_ IŒî ·üýÓ ¢î/ Aüý•Ì XïpüýË
;ÅîÌ ïeï¢ã ýµüýÓ ï•üýËüýcî/” ŒîIî :·èî ýŒüýI ý·îjî ËîË AÌî ýéîüýçüýÓ :eîað‚ ïI§ƒñ ÅÊîüý¢e IüýÌ ŒîIüý‚
ïãï¢ËÌÌî ¯Ìä¯üýÌÌ ï•üýI ý•üýT, ‚îÌ¯Ì ã·î< aüýÓ ÉîË/ éüýbc/ A<ÌIÅ :·èî ý•üýT ;ÅîÌ ÁË ÓîüýU/ Engineering complete IÌîÌ
sî<ï¢E-A ý¢îïpÚ ¯üýuüýc/ •ÚpîÌ ãÅË ãIÓ µîçÍ <ËîÌüýI TV ÌôüýÅÌ ¯Ì Éï• AÌIÅ éË ‚îéüýÓ I¯îüýÓ ‘•ñFT IÅ ý¢</’ A<ã· :aÓî :·èîÌ AIÅî‰
ãîÅüý¢ éîïeÌî ï•üý‚ éüý·/ Ìî‚ •ÚpîË 1st sem. AÌ Åüý‚î ã·î< TV ÌôüýÅÌ IîÌy aîÌ ¯Gîaï•¢ ;üýU ï·¢î:¢ñÅï‚üý‚ World trade centre-A ý°×¢ wóüýI
ãîÅüý¢ Óî<¢ ï•üýË •GîïuüýË/ ;eüýIÌ ýÅ¢ ;IÞÍ¢ ÅðÌ/ ‚üý· ïãï¢ËÌÌî Iî>üýIC ¯uî/ ãï‚Ê< USA-AÌ >¯Ì ;ÅÌî I‚pî ï¢ÁÍÌÚðÓ ‚î A Zp¢î ýŒüýI ý·îjî
cîuüýc ¢î/ ïp-ýäJÓ ï•üýË ¯îcîË ÅîÌüýc ýIî¢ IîÌy cîuî</ ï¢Åî< ¯îUÓî Aüýã ÉîË/ ‚îüý•Ì ý•üýÚ AIpî ï·ïÙE Áî[üýÓ, ¯üýu ;Åîüý•Ì ÚÌðüýÌ& ;Åîüý•Ì<
:IîÌüýy ;ÅîÌ UîüýÓ AIïp ýpüý¢ au ÅîüýÌ/ ;ÅîÌ ÅîŒî UÌÅ éüýË ÉîË/ ýI¢ aîIÌð ÉîË/ A<Ìø¯ :·èî ¯ÐîË ;ÌC ï‚¢ ·‹ãÌ ïcÓ/ ‚îÌ¯Ì ;üýåƒ ;üýåƒ
ÅîÌüýÓ ¯ÐÛ£ IïÌ– ãüý_ ãüý_ ;ÌC ï‚¢ aîÌïp ÓîïŒ ï¯cüý¢ ¯üýu/ ;ïÅ ·ñjüý‚ ÅîüýIÍp aîEUî éüý‚ ŒîüýI/ aîIÌðÌ ¯ïÌÅîÌ ý·üýu ÉîË/
¯îïÌ ;eüýIÌ ÌÊîïUE ¢îïI Óîç ÌîïUE/ ÉîÌ >¯üýÌ ýÉ ïãï¢ËüýÌÌ TîÌ ;üýc
;e ïÅïpüýË ï¢üýbc/ ÅðÌüýI ý‚î aGî•î ‚óüýÓ ÅîÌüýc/ ýI> aóüýÓÌ Åñïr ¡üýÌ ÅîÌüýc
;Ì ·Óüýc& “·îÓpî ïéüýÌî éüýË ýUüýc aóÓ Iîüýp ¢î, ýpüý¢ aóÓ ‚óüýÓ ý•·/ ã·
ÅñÌUðÌ Uî ï•üýË ZîÅ juüýc”/ ¯ÐîË AI Z¦pî >„Å Å¡ÊÅ aÓîÌ ¯Ì •î•îÌî IÖ
éüý‚ ã·îÌ cñïp éÓ ïI§ƒñ ÅðüýÌÌ ¢î/ ÅðÌüýI 3rd ïsUÐð ¯ÐüýËîU IÌîÌ e¢Ê Ýï¢
¯Gîa‚ÓîÌ cîüý• ï¢üýË ÉîCËî éüý·/ Óîç ÌîïUE AÌ Åîüý¢ éüýbc A·îÌ ;Åîüý•Ì ·¦•ð
•ÚîÌ cñïp éüý·/ ;ÅÌî ;Ì ï‚¢ Åîã ¯Ì ýŒüýI ÌÊîïUE IÌ·/
ýéîüýçüýÓ 2nd Sem.-A ;¢üý¦•Ì ·¢Êî ÝÌô éË, ¯Ðüý‚ÊI ·‹ãÌ< ïI§ƒñ
A·‹ãÌ ‚îÌ :üý¢Ipî< ·Êï‚OÅ Ýüý¢ïc/ A< ãÅË campussing e¢Ê ¯ÐaóÌ
ýIîƯî¢ð ;üýã, ¯ÐîË ¯Ðüý‚ÊI ï•¢< ï‚¢-aîÌe¢ IüýÌ ýéîüýçÓîÌ aîIÌð ¯îË/
ï‚¢aîÌ e¢ïÅüýÓ AIïp UÐô¯ IüýÌ ‚îÌî AIéîeîÌ, ý•uéîeîÌ pîIî IüýÌ aGî•î
ý•Ë, ýã< aGî•îÌ pîIîË éË ýéîüýçÓ ID :ŒÍ ideal dinner ·î ŕʯîüý¢Ì AÓîïé
;üýËîe¢/ A ·‹ãÌ ýI·ÓÅî‰ •ñ<ï‚¢ ·îÌ éüýËüýc/ aîIÌðÌ éîÓ TîÌî¯ ýã<
IîÌüýy cî‰üý•Ì ¯uîüýÚî¢îÌ ï•üýI Åüý¢îüýÉîU C ý·üýuüýc µî<¢îÓ <ËîÌüý•Ì ïa§ƒîÌ

46 47
AIpó ¯üýu, AT¢ ;Åîüý•Ì ãüý_ sÊî® ï•ï· ý‚î Aï•üýI aüýÓ ;Ë/ ;ïÅ, ãñeî
C ÁŸÅïéÓî AIãüý_ sÊî® IÌüý‚ ŒîïI/ IT¢C ¯ùŒI ¯ùŒI Áîüý·, ·î IT¢C
¯Ìä¯Ì éî‚ ¡üýÌ AIãüý_ ·î ï‚¢eüý¢ ýUîÓ éüýË sÊî® ï•üý‚ ï•üý‚ IT¢C ãñeî
·î ;ïÅ ÁŸÅïéÓîÌ Tñ· Iîüýc aüýÓ Éîïbc/ Tñ· ãñ¦•Ì ¯îÌïµ>Å AÌ U¬ ;ãüýc/
ãEäJûï‚ A<ÌIÅ ¯îÌïµ>üýÅÌ U¬ ;üýU ý¯üýËïc/ ‚üý· ÅïéÓîÌ Uî ýŒüýI ;ãüýc ‚î<
ý·ïÚ ÁîüýÓî ÓîUüýc/ éîÓIî rî©î ŒîIî ãüý„ºC ã·î<üýËÌ ÅñT ï•üýË ZîÅ Uuîüý‚
·î[îÓð ãEäJûï‚ ¯Ð·y ‚îÌ ¯ïÌaË ;Åîüý•Ì Åüý¡ÊC ;Åîüý•Ì <>ï¢ÁîÌïãïp-ý‚ ÝÌô IüýÌüýc/ >F ãï‚Ê< ý•Tüý‚ ãñ¦•Ì/ ãñeî ·üýÓ aÓ ïÁu ýŒüýI ý·ïuüýË ;ïã/
¯îCËî ÉîË/ rî©î IÅüý‚ ÝÌô IÌüýÓ February-Ì ÝÌôüý‚ ATîüý¢ aîÓñ éüýË ÉîË ïÁu IîïpüýË ;ÅÌî AIpó •õüýÌ aüýÓ Aüýãïc/ ATîüý¢ Ú¿ IÅ éüýbc IŒî ýÚî¢î
ãîEäJûï‚I :¢ñáî¢/ ¯ÐîË AI ã°ƒîé ¡üýÌ aüýÓ/ A< ãÅË IÖî㠯ЌŠéîµ éË ¯üýÌÌ Éîüýbc/
éîµ cñïp ãEäJûï‚ :¢ñáîüý¢Ì e¢Ê/ ;ÅÌî A·îÌ ·îïu Éî·, ;ppî ý·üýe ýUüýc aÓ ïaEïuZîpî ýÅîüýu, ;Åîüý•Ì
ãîEäJûï‚Ì ¯ÐŒÅ ï•¢ ÝÌô éË ;Åîüý•Ì ãÕpüýÓI Campus A ‚î̯üýÌÌ ãIÓ ýcüýu ï•üýË ;ãï· aÓ/ ÌîåƒîË ýÉüý‚ ýÉüý‚ ¯ïÌaË éË ÁŸÅïéÓîÌ ¢îÅ ýãÿïÅ/
:¢ñáî¢ éË main campus A/ :¢ñáîüý¢Ì ãÅË ïp-ÚîpÍ ¯îCËî ÉîË/ ýÉ ïp-ÚîpÍ- ;Ýüý‚îÞ IüýÓüýeÌ BSc. :¢îãÍ AÌ cî‰ð, ãñeîÌ IÖîãüýÅp/
AÌ ï¯cüý¢ ýÓTî ŒîüýI/ “ãEäJûï‚/” ‚îÌ ¢ðüýa University ¢îÅ ‚îÌ ¢ðüýa ýcîp & ;ïÅ ïehîãî IïÌ ;Åîüý•Ì IüýÓüýeÌ :¢ñáî¢ ýIÅ¢ ÓîUüýÓî–
IüýÌ <ËîÌ/ :üý¢I cî‰< A< ïp-ÚîpÍ ýIüý¢, ;ïÅC ïI¢ÓîÅ/ ãEäJûï‚ ÝÌô éüË & Åù•ñ ýéüýã ·üýÓ, Tñ· ÁîüýÓî/ ‚îÌ¯Ì ïãïÌËîã Áîüý· ·üýÓ ATîüý¢ ;ãîÌ
ã¬Êî 6 pîÌ ãÅË/ ýéîüýçÓ ýŒüýI sÑîÅ ·îeîüý¢îÌ ;CËîe Ý¢üý‚ ¯îïbc/ ;ÅÌî e¢Ê ;ïÅC joint ï•üýËïcÓîÅ ïI§ƒñ éËï¢/
AIpó jÊîIîã ýsÑã IüýÌ IÊîƯîüýã-A aüýÓ AÓîÅ/ IÊîƯîã-AÌ ÅîüýjÌ ¯Ðî_üý¢ & ;·îÌ pÑî< ¢îC/
Óî<p C ãî>© ïãüýçÅ ÓîUîüý¢î éüýËüýc/ ¡ðüýÌ ¡ðüýÌ :¢ñáî¢ ÝÌô éË/ aîïÌï•üýI & ãÇ· ¢Ë/ ýÅüýËüý•Ì ý‚îÅîüý•Ì Åüý‚î :µó̧ƒ ãÅË ý¢</
ÓîÓ ¢ðÓ ;üýÓîÌ jÓIîï¢/ ·Êîüý©Ì Uî¢ ÝÌô éüýËüýc/ ·Êîüý©Ì ;CËîüýeÌ ãüý_ Åüý¢ éÓ ýI¢ ïehîãî IïÌ/ ;·îÌ Áî·ÓîÅ ŒîI A·Êî¯îüýÌ ;ÅîÌC ;üýU
ãüý_ ·ñüýIÌ ïÁ‚ÌC ¡I!¡I! IÌüýc/ ¯Ða© ‚ð·Î Úüý¿Ì ãîÅüý¢ ;üýU •GîïuüýË fastru ïcÓ/
ŒîïIï¢/ ;ÅîÌ ã· IÖîãüýÅpÌî AI eîËUîË ïpÅ IüýÌ UÐôüý¯ ¢îaüýc/ ;ïÅC & éGÊî, AIïp GL-3 ;ãüýc/
‚îüý•Ì ãüý_ ¢îaüý‚ ÝÌô IïÌ/ ïI§ƒñ ãñeî ýIîŒîË– ý•Tüý‚ ¯îïbc ¢î/ ¢îüýaÌ — GL-3 ý·éîÓî ÉîË ¢î–
ïÁüýuÌ Åüý¡Ê TñGeüý‚ ŒîïI/ & éGÊî, ;ïÅ ;ãÓîÅ/
& ýãîÅüýI ·ïÓ ãñeî ýIîŒîË– & ·îüýã CrîÌ ¯Ì éî‚ ý¢üýu ï·•îË eî¢îÓîÅ/
& ý•Tüý‚ ¯îï·, ÁîüýÓî ÅîÓ Aüý¢üýc/ ‚î< ýI‚ ï¢üýbc/ & ãñeî prove IüýÌ ï•üýËüýc ;ïÅ AIpî &/
ãñeî IT¢ ;Åîüý•Ì ¯îüýÚ Aüýãüýc eîï¢ ¢î érî‹ ý•ïT ãñeî AIe¢ ïc¯ïcüý¯ ¯Ða© Áðu C Ú¿ ÁîüýÓî ÓîUüýc ¢î/ pÑîËîsÍ ÓîUüýc/ ÌôüýÅ ïµüýÌ AÓîÅ/
ïµUîüýÌÌ ÁŸÅïéÓîÌ ãüý_ ¢îaüýc/ ÁŸÅïéÓîüýI ýcüýu ;ÅîÌ Iîüýc AïUüýË Aüýã ýÌîe Ìîüý‚ Ú¢ñ•î ;ÅîÌ ÌôüýÅ ;üýã/ ;e Aüýã ·üýÓ, “;e ý‚î ¯ÐaóÌ Åïåƒ
·üýÓ& IÌïÓ–”
ïIüýÌ ýIÅ¢ ý•Tüý‚ ý•üýTïcã– ýéüýã ·ïÓ, ý‚Å¢ ïIcñ ¢Ë/
Tîãî, ¯ïÌaË IïÌüýË ï•ï· ¢î– ýÚî¢ ¢î/ ý‚îüýI AIpî ;ÅîÌ ýcîp Iîe IüýÌ ï•üý‚ éüý·, ¢î ·Óï· ¢î/ ‚ó<

48 49
cîuî Apî :¢Ê ýI> IÌüý‚ ¯îÌüý· ¢î/ ;ãüýc/ Cüý¯¢ AËîÌ ïŒüýËpîüýÌ éüý· ã¬Êî ãî‚pîÌ ãÅË/ ;ïÅ Ú¢ñ•î ï·IîÓ
Ú¢ñ ;ÅîÌ ýŒüýI ·Ëüýã ýcîp ïI§ƒñ ýãüýI© <ËîÌ ‚î< •î•î ·ïÓ/ ¯ÐîË cË ¯GîapîÌ ãÅË ýÅ¢ IÊîƯîüýã aüýÓ ;ïã/
µóp éî<p, ïc¯ïcüý¯ ¯î‚Óî/ ÅîŒîÌ aóÓ Tñ· ãñ¦•ÌÁîüý· Iîpî ïéüýÌîüý•Ì style A & ·ïÓ ·ã!, AIpó éüýÓ éË ¢î–
A·E AIïp ï·üýÚÞ Xy, ã·ãÅË ýsÑãüýIîs ýÅ¢üýp¢ IüýÌ aüýÓ/ AIIŒîË ·Óî & ïI Tîï·–
aüýÓ éÊî©ó/ ‚îcîuî :¢Ê AIpî ¯ïÌaËC ;üýc, ;Åîüý•Ì ýãüýI© IÊîƯîüýã AÌ & AIpî ! ï¢üýË Aüýãî, ;Ì aîÌ ¯Gîapî ïãUîüýÌp ‚îÌ ãüý_ ïa¯ã, Aüý‚<
·‚ÍÅî¢ AGS. (Student union AÌ Assistant general secretary) :ŒÍî‹ éüýË Éîüý·/
IÊîƯîã-AÌ Hero/ & Iîe éüý· ý‚î–
& ¯ÐaóÌ ·îÌ TîCËîüýbcî ý‚î ·Ó ïI IÌüý‚ éüý·– & ·Óïc ý‚î éüý·/
& ý‚îüý•Ì Dept. AÌ B ýÅüýËpîÌ ãüý_ ý¯ÐÅ IÌüý‚ aî</ CüýËïpüý‚ ïÁu eÅîüý‚ ¯ÐaóÌ cî‰cî‰ð ;ãüýc, ;ÅÌî Åîüýr ·üýã ý•Tüý‚
& ýIî¢ ýÅüýËpî– ¯îïbc/ AT¢C ¯Éͧƒ éîeîÌ eüý¢Ì Åüý‚î Óî<¢ ýÓüýU ýUüýc, T·Ì ;üýã/
& ýI¢ AIpî< ý‚î ýÅüýË ;üýc/ ãñïe‚î CÌ ãüý_/ jGîp e½îÓîï· ¢î Éî ·Óïc ÅîüýrÌ Åîüýj ·üýã ;ïc/ ATîüý¢ ý‚Å¢ ;üýÓî ý¢</ ÓÊîƯüý¯îüýçÌ ;üýÓî
IÌ/ AIpó ;¡pó ;ãüýc/ ·üýãÌ ï¢üý•ÍÚ :¢ñãîüýÌ ý·î‚Ó, V×îã, eÓ, ;ÌC :üý¢I ïIcñ
& ;ÅîüýI ïI IÌüý‚ éüý· ‚î< ·Ó/ ‚î cîuî ‚óïÅ ïUüýË ý¯Ðîüý¯îe IÌ ¢î ;üýã/ ;Åîüý•Ì ;ãÌ eüýÅ >üýrüýc/ ïãUîüýÌpA pî¢ ï•üýË ý•ïT :¢ÊÌIÅ/
ÁîÓ éüý·/ & ·ã! ïãUîüýÌp :¢ÊÌIÅ ÓîUüýc ýI¢–
& IüýÌïc Iîe éËï¢/ & Apî King ãî<eüý‚î ‚î</
& ‚îéüýÓ ýãîÅ¢îŒüýI ¡üýÌî/ Iîe éüýË Éîüý·/ & •õÌ ·îÓ ·üýÓî ¢î ïI–
& ýãîÅ¢îŒ A< ·Êî¯îüýÌ IÓîIîÌ/ & ·î·î ÁÌî ;üýc ÁîÓ ÓîUüý· pî¢ ¢î/
& ýãîÅ¢îŒC ýaàî IüýÌüýc/ ‚üý· ãÅãÊî IÌüýc ý‚îÌ< AI ·¬ò/ ¯ÐaóÌ ý¢Úî éüýË ýUüýc/ :¢ñáî¢ ÝÌô éüýË ýUüýc, A·îÌ ýÉüý‚ éüý· ·ã!/ ¯ÐaóÌ
& ýI– ¢îÅ ·Ó ¢î/ AIï•¢ éî‚ UÌÅ IüýÌ ï¢</ Apî IÅï¯ïpÚüý¢Ì ÉñU ;¢¦• ÓîUüýc/ ¯ÐŒÅ·îÌ ·î·î Tîïbc ý‚î, ‚î</
ã·ïIcñ Óuî< IýÌ °×Êî¢ IüýÌ ï¢üý‚ éË/ •ñeüý¢ CüýËïpüý‚ Éîïbc ýUüýp ¯Ða© ïÁu Iî>üýI wóIüý‚ ï•üýbc ¢î/
& ‚üý· AIpî cI IÌ, ý•ïÌ IÌüýÓ aÓüý· ¢î/ ;ÅîÌ ÅîŒî UÌÅ éüýË Éîüýbc/ & ·ã! Iî>üýI wóIüý‚ ï•üýbc ¢î ïI éüý·–
& ïrI ;üýc •ñ ýŒüýI ï‚¢ï•üý¢Ì Åüý¡Ê Iîe éüýË Éîüý· ·ã!/ & ·ã! ·üýÓ, “ýUp ýTîÓ/”
& ïrI ý‚î– ýUüýp TñüýÓ ÉîË/ ;ÅÌî •ñeüý¢ ïÁüýuÌ Åüý¡Ê ïÅüýÚ ýUÓîÅ/ TñGeïc ýIîŒîË
& ·ÓÓîÅ ý‚î ïrI/ ¢î éüýÓ ;ÅîÌ ¢îüýÅ Ió„î ¯ñãüý·/ ï¯Ðï¦pE µîçÍ <ËîÌ ¢îaî¢îïa IÌüýc/ TñGeüý‚ TñGeüý‚ ;ÅÌî ¯Ìä¯Ì éîïÌüýË ýUïc/
ýÌîe Ìîüý‚ ýµç ýŒüýI ýµÌîÌ ¯Ì Ú¢ñ•î ;üýã ;Ì ïehîãî IüýÌ cI I‚ AT¢ ýÉÅ¢ ¯Ðüý‚ÊI cîüý‰Ì éîüý‚ ýÅî·î<Ó ŒîüýI/ ‚T¢ ïcÓ ¢î/ ‚T¢ ï·ãüý¢ã!
•õÌ– ‚îuî‚îïu IÌ ¢î éüýÓ éî‚cîuî éüýË Éîüý·/ ÅÊî¢ ·î IÌüý¯îüýÌp éî>üýãÌ ·ãÌî ·Ê·éîÌ IÌ‚/ AT¢ ;ïÅ Ú¢ñ•îüýI Tñeüý‚
& ¯ÌÝ <SïeïI>p éüýË Éîüý·/ ‚óïÅ ;Ì ;ïÅ •ñeüý¢< ;Ì Iî>üýI ÓîUüý· Tñeüý‚ ýUüýpÌ Iîüýc AüýãüýUïc/ ÓÇ»îüý‚î, ‚î< •õÌ ýŒüýI ý•Tüý‚ ý¯ÓîÅ ïI§ƒñ
¢î/ ïÁüýuÌ Åüý¡Ê sîIïc, Ý¢üý‚< ¯îË ¢î/ ïÁu ýrüýÓ :üý¢I Iüýà •ñeüý¢ AIeîËUîË
;e ýµç AÌ ýÚÞ ï•¢/ ;eüýIÌ ýµç-AÌ ¢îÅ CüýËïp/ <>üýµîïÌËî ;ïã/ aüýÓî ·ã Iîe IüýÌ •îC/ •ñe¢ Åî‚îÓ ýUÓîÅ/ ïIcñ ý·îjîÌ ;üýU

50 51
Áî©îÌðüýI eîÅîÌ IÓîÌ ¡üýÌ ï‚¢aîÌ Zñïã/
Áî©îÌð ·üýÓ “;ïÅ ïIcñ IïÌï¢/ ;ïÅ ïIcñ IïÌ/ ýI ýÚîüý¢ CÌ IŒî/
ýÚî¢/ Å¢ ï•üýË ýÚî¢/ IîÓ ýŒüýI ýÉ¢ CÌ ãüý_ ;Ì ¢î ý•ïT/ Ý¢üý‚
ý¯üýËïcã–
éGÊî/ ýãïÅçîÌ
‚î̯üýÌÌ ï•¢ ýŒüýI Áî©îÌð 㨣Êîã ¡îÌy IüýÌ, ;Ì ãñïe‚îÌ ãüý_ ýZîüýÌ ¢î/
AÅ¢ïI ·îïI ï‚¢ ·‹ãüýÌ ýIî¢ ï•¢ ýµüýç ;üýãï¢/ ·üýã!Ì Iîüýc Ìîe‡ ;üýU< ýã< ãÅË Computer AÌ ãETÊî ïs¯îpÍüýÅüý¦p Tñ· IÅ ïcÓ/ µîç <ËîÌ ýÉüýé‚ó
ïcÓ A·îÌ ÌîeIóÅîÌðC ý¯üýË ýUÓ/ ;ÅîÌ µîpIî ·ñïšÌ •îÅ ;üýc, ;·îÌ ¯ÐÅîy computer AÌ Lab A wóIüý‚ ý•CËî é‚ ¢î/ ;Åîüý•Ì ýéîüýçüýÓ ýI·ÓÅî‰
éüýË ýUÓ/ IÓÊîy•îÌ AIïp ý¯¢ïpËîÅ CËî¢ black & white AÌ Åï¢pîÌ Computer ïcÓ/
;ïÅ, ¯ÐÚ •ñï•¢ Computer ý•Tüý‚ ïUüýË ïµüýÌ Aüýãïc/ Computer A
¯Ð·üýÓÅ ;üýc/ IÓÊîy•î ï¯cüý¢Ì ï•üýI •GîïuüýË ãîÌïÁïãE IÌüýc/ ¯ÐÚ ·üýÓ ý•T
:üý¢IXïÓ ãñ<a ;üýc, Cpî Keyboard ;Ì éîüý‚ IüýÌ ýaüý¯ ýÉpî ¢uîË,
ïeï¢ãïp Åî>ã/ ;e •õÌ ýŒüýI ý•üýT aüýÓ ;ïã/ IÓÊîy•î ·üýÓ “:¢Êï•¢ ;ãï·
ý•Tîüý·î AT¢ ;ïÅ ãîÌî< IÌïc/” ;ÅÌî aüýÓ Éî</ ;·îÌ :¢Ê ï•¢ ¯üýÌ ;ïã
Computer ý•Tüý‚/ ýãï•¢C IÓÊî ï¯c¢ ýŒüýI ïIcñ IÌüýc/ ·üýÓ ;eC
ãîÌîüý¢î aÓüýc/
¯ÐÚ ;ÅîüýI ·üýÓ Apî ïI Computer ·üýp/ ãîÅüý¢Ì ï•üýIÌ ýŒüýI ï¯cüý¢Ì
ï•üýI ý·ÚðQy ŒîIüý‚ éË– ;ïÅ ·ïÓ AC ý¢< ý‚î ‚î< ý·ïÚ ãîÌî< IÌüý‚ éË/
aÓ Computer ïÚüýT ÓîÁ ý¢< ‚îÌ ýŒüýI ãîÌî< ýÚTî< ÁîÓ/ ;ÅÌî éîãüý‚
éîãüý‚ aüýÓ ;ïã/
2nd Sem. ÝÌô éüý‚ IüýËIï•¢ ·îïI, ýéîüýçüýÓÌ ã·î< ¯uîüýÚî¢î ÝÌô IüýÌ
ï•üýËüýc/ ;ïÅ AT¢ ý¢îp ýeîUîu IÌüý‚ ·Êåƒ/ ·¬òüý•Ì Tî‚î ýŒüýI ý¢îp ;ÅîÌ
Tî‚îË ‚óüýÓ ï¢<, ‚üý· ã· ý¢îp A<Áîüý· póIüý‚ ÁîüýÓî ÓîüýU ¢î/ ‚î< IT¢C
IT¢C Xerox IüýÌ ï¢</ ¯ÌðQîÌ IüýËI ï•¢ ãï‚Ê< Tñ· ãÅãÊî/ ïIcñ< ;üýU
ýŒüýI ¯ïu ¢î ‚î< ¯ÌðQî ;üýUÌ ï•¢ Ìîüý‰ ZñÅîüý¢î éË ¢î/ ãîÌî Ìî‚ ¡üýÌ ¯ïu/
A‚ IÅ ãÅüýË ý‚Å¢ ïIcñ< ·ñjüý‚ ¯îïÌ ¢î/ É‚pî ãÇ· ÅñTè IÌüý‚ ŒîïI/
¯ÌðQî ï•üý‚ ÉîCËîÌ ;üýU å£î¢ C TîCËî ·¬ ýI¢¢î ZñÅ ý¯üýË Éîüý·/ ‚î<
¯ÌðQî ï•üýË ;ãîÌ ¯Ì å£î¢, TîCËî C ZñÅ/ ¯ÌðQîÌ ãÅË Ìôïp¢ ãƯõyÍ change
éüýË ÉîË/ :¢Ê ã· Activity ¯üý¢Ì ï•üý¢Ì e¢Ê ·¬/ Engineering cî‰ :·èîË,
52 53
A AI þ·ïa‰, IT¢C :üýwÓ pî<Å, ýIî¢ Iîe ý¢</ IT¢C ·î :üý¢I Iîe,
pî<Å ýÅ¢üýp¢ IÌî :ãÇ· éüýË ¯üýu/ ¯ÌðQîÌ ãÅË TV ÌôüýÅÌ ãî>© C IÅ
ŒîüýI/ TV ÌôüýÅ ý‚Å¢ é<a< ýÚî¢î ÉîË ¢î/ A< ãÅË ýI·Ó Åî‰ ïµÒ ŒîüýI
Éîüý•Ì year lag éüýËüýc/ ‚îüý•Ì ¯ÌðQî ý¢<, ¯uîüýÚî¢î ý¢<, ‚îÌî ;Óî•î AI
fastru Óî<µ IîpîË/ ýI> ýI> ·î·î :ŒÍî‹ UGîeî TîË, ÅîÓ TîË ;·îÌ ýI>·î Ìø¯î§ƒÌ
‚îÌ ï¢üýeÌ ãñ°ƒ ¯Ðï‚ÁîüýI Tñüýe ¯îË/ Å¢TñüýÓ Uî¢ ¡üýÌ ïrI TV ÌôÅ TT ÌôüýÅÌ
>¯üýÌ µGîIî cîüý•/ ¯Ða© ýpÚüý¢Ì Åüý¡Ê A< Uîüý¢Ì ãñÌ Å¡ñÌ ÓîüýU/ Åüý¢Ì Åüý¡Ê AT¢ ãÅË ·•üýÓÌ ï•¢ Aüýãüýc/ ãIÓ ÅñÌUð AT¢ ýÅîÌU/ ;ÅÌî AT¢ ýãüýI©
ýã< UÐîÅÊ eð·üý¢Ì :¢ñÁ÷ï‚ ïIcñQüýyÌ e¢Ê éüýÓC ïµüýÌ ;üýã/ ‚üý· A< Éî流I <ËîüýÌ-A ¯ïu/ ïãï¢ËÌÌî AT¢ Iîe ·ÓüýÓ IÌüý‚C ¯îïÌ ¢îC ¯îïÌ/ ¯ñüýÌîpî<
eð·¢ ý·Úð ãÅüýËÌ e¢Ê ‚îüýI ·Gîaüý‚ ý•Ë ¢î/ ãñïÅ‚•îÌ ýã< ·GîïÚÌ ãñÌ ;eC ï¢ÁÍÌ IüýÌ ¯îüýãÍî¢îÓ ïÌüýÓÚüý¢Ì >¯Ì/ ýI> ý¯ÐãîÌ ï•üýË IÌîüý‚ aî<üýÓ ‚îüýI
;ÅîÌ Iîüý¢Ì Åîüýj ·îüýe/ Ìîüý‰ TîCËîÌ ¯Ì ýeÊî‹å£î ;üýÓîË cîüý• aüýÓ ÉîË/ Åüý¢ IïÌüýË ý•CËî éË, ‘‚óïÅ ÁóüýÓ ýUüýcî ;ïÅ µîç <ËîÌ ¢</’ ãï‚Ê< ýéîüýçüýÓ
;u ·GîïÚÌ Åüý¡Ê ¯ÐŒüýÅ IüýËIïp AüýÓîüýÅüýÓî ãñÌ ‚îÌ¯Ì ÝÌô éË ·GîIóuî ·î IîüýeÌ ýÓîüýIÌ ¯ÐaóÌ :Áî·, AT¢C •Ú ¯üý¢Ìï•¢ :üý¯Qî IÌüý‚ éüý·/ ¢‚ó¢ µîç
¯ñÌôïÓËîÌ >¯eîï‚üý•Ì ï·ïÁ¨£ Uîüý¢Ì ãñÌ/ A< ãñüýÌÌ ýIî¢ :ŒÍ TGñüýe ¯î< ¢î <ËîÌüý•Ì ;ÌC ¢‚ó¢ ¯šï‚üý‚ ÌÊîïUE IÌüý‚ éüý·/ ýãüýI© <ËîÌüý•Ì Åüý¡Ê :üý¢I
ïI§ƒñ ë•ËüýI ä¯ÚÍ IüýÌ ÉîË/ Åüý¢Ì Åüý¡Ê ¯ÐÛ£ eîüýU ;Åîüý•Ì A< eð·¢ ãEUÐîÅ ¯ïÌ·‚Í¢ éüýËüýc/ :üý¢üýI ÌôÅ ¯ïÌ·‚Í¢ IüýÌ ï¢üýeÌ ¯c¦• Åüý‚î ÌôüýÅ aüýÓ ýUüýc/
ýI¢– ïIüýãÌ e¢Ê– ãÅüýËÌ ãüý_ ãüý_ ãñüýÌÌC ·•Ó éË, IÌôy ýŒüýI IÌôy‚Ì 1st year AÌ Åüý‚î ýI> ;Ì AIÌôüýÅ •ñ<-ï‚¢ e¢ IüýÌ ŒîIüý‚ <bcñI ¢Ë/
éüý‚ ŒîüýI/ Åüý¢Ì :¢ñÁ÷ï‚Ì ãüý_ ãüý_ ÚÌðüýÌÌC :¢ñÁ÷ï‚Ì ¯ïÌ·‚Í¢ éË/ ÚÌðÌ ¯Ðüý‚ÊüýI A·îÌ ï¢üýeÌ ï¢üýeÌ Ìøüý¯ ïµüýÌ ;ãüýc/ ÉîÌî ý¢Úî IÌüý‚ ÁîüýÓî·îüýã
Å¢ AI ¢‚ó¢ ¯ùðüý‚ ¯Ðüý·Ú IüýÌ, ýÉTîüý¢ ýIî¢ IÅï¯ïpÚ¢ ý¢<, ;¢üý¦•Ì ‚îüý•Ì AIïp Óï· þ‚Ìð éüýËüýUüýc/ ÉîÌî cIó ‚îÌî ýÅüýË ý¯üýÓ< ÌîåƒîZîüýp cI IüýÌ/
Åüý¡Ê >‹Úù^Óî ý¢<, ý¢ÚîË ï·Iûï‚ ý¢<, ÚÌðüýÌÌ ýIî¢ Ià ý¢</ ý¯ÐüýÅÌ Åüý¡Ê :üý¢üýIÌ Åüý¢ ý¢‚î éCËîÌ <bcî ;üýc/ ‚îÌî Ìîe¢ðï‚üý‚ ýÉîU ï•üýËüýc ·îCËîÓÌî
•ñFT ý¢</ ¯ñüýÌîpî< ãñüýÌÌ Åîüýj< ï¢üýeüýI ·GîïaüýË ÌîTî/ ý·Güýa ŒîIî/ A< ý¯ÐÌyî ¢î¢î IîÌüý¢ ýéîüýçüýÓ ·îCËîïÓ IÌüýc/ ãîeüý¯îÞîI C :üý¢I ¯ïÌ·‚Í¢ éüýËüýc/
:¢ñÁ÷ï‚ ãï‚Ê< ;eüýIÌ ï•üý¢ ¯îUüýÓÌ ¯ÐÓîüý¯Ì Åüý‚î/ ;Åîüý•Ì A< ïÚQî AT¢ ·îÌÅñsî ïp-ÚîpÍ ¯üýÌ ýÉTîüý¢ TñïÚ ÉîCËî ÉîË/ Iîpó Áî<Ìî Óñï_ ¯uî ÝÌô
;Åîüý•Ì ï¢üýeüý•Ì IîüýeÌ e¢Ê ¢Ë/ ýIî¢ corporate house ;Åîüý•Ì ïIüý¢ IüýÌüýc/ ;üýUÌ Åüý‚î IîÌC ;Ì ýÅüýÓpîïÌ cGîp aóÓ ý¢</ ¯Ðüý‚ÊüýI ï¢üýeÌ Åüý‚î
Éîüý· ï¢üýeüý•Ì pîIîÌ ¯îéîu, ¯·Í‚ IÌîÌ e¢Ê/ ‚îÌ ï·ï¢ÅüýË ;ÅÌî ¯î·, aóüýÓÌ çî<Ó ÌîTüýc/ :üý¢üýI ;·îÌ ýUGîµ C ÌîTüýc ‚üý· ;ïÅ ý·Ú ÁîüýÓî ;ïc
ÚéüýÌÌ Åîüýj ÅîŒî ýUGîeîÌ eîËUî, AIïp µÖîp, AIïp Uîïu ïIcñ ;¢¦• ï·üý¢î•üý¢Ì ;Ì ýUGîµ ÌîTüý‚ aî< ¢î/ ýUGîµ cîuî< Åüý¢ éË ;ÅîüýI ÁîüýÓî ÓîUüýc/ ïI§ƒñ AIïp
ãñüýÉîU ;Ì ý·î¢îã ïéãîüý· endless tension/ A< ï·Iû‚ eð·¢ Éî¯üý¢Ì ¯Ðüý·Ú ïeï¢ã ÓQÊ ÌîTîÌ Åüý‚î, •ñ-AIe¢ µîç <ËîüýÌÌ Åüý‚î< ýŒüýI ýUüýc/ ‚îüý•Ì Åüý¡Ê
¯Œ éÓ A< cî‰ eð·¢ ýÉTîüý¢ ãñïÅ‚îÌ ãñÌ ãï‚Ê< ï·üýŸîüýéÌ ãñÌ/ ‚üý· A< ãñÌ ý‚Å¢ ïIcñ ¯ïÌ·‚Í¢ éËï¢/ aó¯aî¯ ï¢üýeÌ ÌôüýÅ ï¢üýeüý•Ì Åüý‚î ŒîüýI/ Åî‰ ¯üý¢Ì
ý·ïÚï•¢ ý·Güýa ŒîIüý· ¢î, ãñïÅ‚•îC corporate AÌ ãîÌüýÁ¦p éüýË ÁóüýÓ Éîüý· ï•üý¢Ì Åüý¡Ê ãIÓ ÅñÌUð ï¢üýeÌ ï¢üýeÌ AIïp identity þ‚Ìð IüýÌ ï¢üýËüýc/ AI
A< ãñÌ, Ý¡ñ ý·Güýa ŒîIüý· ÓîÁ ýÓîIÚîüý¢Ì ïéãî·/ IT¢C ÁîÓ IîüýeÌ e¢Ê ·‹ãüýÌÌ ·¦•ð•Úî Iîpîüý¢îÌ ¯Ì Åî‰ ¯üý¢Ì ï•üý¢Ì Åüý¡Ê ï¢üýeÌ identity þ‚Ìð
éî‚‚îïÓ ·î ¯ÊîüýIe Éî IT¢C IîÌC ë•Ë ä¯ÚÍ IÌüý· ¢î, TGñüýe ¯îüý· ¢î ý·Güýa IÌîÌ e¢Ê ýÉ ï¢üýeÌ ¯ïÌ·‚Í¢ IÌî •ÌIîÌ ‚î ;Åîüý•Ì Åüý¡Ê ;üýc/ A< ¯ïÌ·‚Í¢
ŒîIîÌ :¢ñÁ÷ï‚/ ýŒüýI ·ñjüý‚ ¯îïÌ ;Åîüý•Ì aîIÌð eð·¢C éüý· ¯ïÌ·‚Í¢ÚðÓ/ ÅîËî IîïpüýË ýÉ É‚
¯ïÌ·‚Í¢ IÌüý‚ ¯îÌüý· ýã ‚‚ upto date/
54 55
ý•Tîüýbc ¢î/ •ÚÍIÌî >üý„ïe‚ éüýË ÉîË/ ïéüýÌîüýI ¡¸e ·üýÓ, ïéüýÌî<¢üýI ã‚ð
·üýÓ ïTïåƒ ï•üý‚ ÝÌô IüýÌ/ :üý¢üýI ýI·Ó :¯îüýÌpîÌüýI ïTïåƒ ý•Ë/ ýI>·î ·üýÓ,
AÌ ýŒüýI ;Åîüý•Ì ¯îuîÌ ¯ñIóüýÌ å£î¢ IÌî ý•TüýÓ :üý¢I ý·Úð ¯î¢ñ ý•Tî ÉîË/
¯î¢ñ ïãüý¢Åî ýÚÞ éüýË ;·îÌ ã·î< ÌôüýÅ ÉîË/ ;ÅîÌ Åüý¢ éË ýéîüýçüýÓ ÉT¢
ÚîüýÌÌ ·îÌüý·Óî A‚ ¯î¢ñÌ ïsÅÊî©, AÌ ïI :¢Ê ýIî¢ ·Ê·èî ý¢<– éËüý‚î ;üýc ;ïÅ AT¢C
eîï¢ ¢î/
AT¢ cî‰üý•Ì Iîüýc ¯ÐaóÌ ãÅË ýIî¢ ¯uîüýÚî¢î ý¢</ ï·üý¢î•üý¢ÌC ý‚Å¢ ãñüýÉîU
ý¢</ ï·üý¢î•¢ ·Óüý‚ ýéîüýçüýÓ TV ý•Tî/ ‚üý· ï¢üýeÌ <bcî Åüý‚î ý•Tî ÉîË ¢î/
¯ÐÁî·ÚîÓð cîüý‰Ì <bcîË aÊîüý¢Ó ¯ïÌ·‚Í¢ éüý‚ ŒîüýI/ ‚îcîuî ;üýc Salt Lake
Stadium A µóp·Ó ýTÓî ý•Tüý‚ ÉîCËî ·î ýéîüýçüýÓÌ Åîüýr µóp·Ó ·î ïOüýIp
ýTÓî/ A<ã· ý‚î ï•üý¢Ì ý·ÓîË éË Ìîüý‚Ì e¢Ê ý‚î ïIcñ ï·üý¢î•¢ aî</ ïÚËîÓ•î
ýçÚüý¢ ¯îCËî ÉîË •Ú pîIîË ¯î¢ñ ·</ ¯uîÌ ¯Ì ýµÌ‹ ï•üýË ï•üýÓ A·E ¯Gîa
pîIî ï•üýÓ ¯îCËî ÉîË ¢‚ó¢ ¯î¢ñ ·</ ‚üý· A<ã· ãåƒî ·< ¯üýu ý‚Å¢ ïIcñ
;¢¦• ¯îCËî ÉîË ¢î/ ‚î< cî‰üý•Ì eüý¢Ê éË ÚîüýÌ ýä¯ÚîÓ ;üýËîe¢/
VCR ·î VCP Áîuî IüýÌ ;¢î éË ‚îÌãüý_ ï‚¢aîÌïp ¯î¢ñ IÊîüýãp/ ýéîüýçüýÓÌ
TV ÌôüýÅ aüýÓ AÓîïé ¯üýyÍîUÐîïµ film/ AüýI ýéîüýçüýÓÌ ÁîÞîË ·Óî éË
ÚîüýÌÌ film festival/ ã· ÚîÌ A< ýµãïpüÁîÓ éË ¢î/ ýÉ ï•¢ éË ýã<
ï•¢ ãIîüýÓ ýIî¢ AI ¯î¢ñ organiser ¯Ðüý‚ÊI ÌôÅ ýŒüýI •ñ< ·î ï‚¢ pîIî IüýÌ
aGî•î ý‚îüýÓ/ ‚üý· A< film ýµËîÌ ýI·Ó Åî‰ 2nd to final year Ìî ý•TîÌ
:¢ñÅï‚ ¯îË/ µîç <ËîÌ ÉîCËî ï¢ïÞš/ ï•¢üýI ï•¢ A< film ýµËîüýÌÌ XÌô‡
IÅüýc/ ýI¢ ¢î ï•¢üýI ï•¢ ýéîüýçüýÓ IÅ!ï¯>pîÌ ·îuüýc/ ýãî颕î :ŒÍî‹ ýãîé¢
•îã ¢ñ‚¢ IÅ!ï¯>pîÌ ïIüý¢üýc/ ¯î¢ñ CD Áîuî IüýÌ ï¢üýË AüýÓ ý•Tüý‚ ý•Ë/ ‚üý·
AÌ Tñ· ïsÅÊî©/ AIïp CD Áîuî ¯ÐîË 70 pîIî ‚îÌ ãüý_ eÅî ÌîTüý‚ éË 100
pîIî ïãïI>ïÌïp Åîï¢ A·E ID IîsÍ/ ‚î ãüý„ºC cî‰Ìî ;üý¢/ ‚îcîuî ýI·Ó
:¯îüýÌpîÌÌî ‚îüý•Ì aîïé•î ·îuîüý¢îÌ e¢Ê Åîüýj Åîüýj Ìîüý‚ ý•TîË, UÁðÌ Ìîüý‚Ì
cï·/ A< ïãüý¢Åî ÝÌô éË ¯ÐîË Ìî‚ AIpîÌ ãÅË/ TV ý•Tüý‚ ŒîIî cî‰Ìî
aÊîüý¢Ó ¯ïÌ·‚Í¢ IÌüý‚ IÌüý‚ ¯î¢ñ cï· ý•Tüý‚ ý¯üýÓ ãüý_ ;eî¢ ý•Ë, ‘¯î¢ñ
éüýbc TV-ý‚ ¯î¢ñ éüýbc/’ AI ¯ÓüýIÌ Åüý¡Ê TV-ÌôÅ Áï‚Í éüýË ÉîË/ ¯î¢ñ éüýbc,
ý‚Å¢ ïIcñ ý•Tîüýbc ¢î, ã·î< :üý¯Qî IüýÌ ;üýc A·îÌ ï¢ÜaË< ý•Tîüý·, ‚·ñ
56 57
& ïI ¯îÌïÓ ¢î Áî</
& ¢•ð <EÌîeð TñGüýe ý¯ÓîÅ ¢î/
& ‚îéüýÓ ïI ·ñjïÓ ‚ó< ¢•ð <EÌîeð eîï¢ã ¢î/ ;Ì AIpî IŒî ‚óïÅ 1st
year, ýIî¢ ·Êî¯îüýÌ I¢!ïµüýs® ï¢üýË aÓüý· ¢î/ Aüý‚ ý‚îÅîÌ Qï‚ éüý·/
¯ïÌaË ¯·Í & ;bcî ·Ó!üý‚î A‚Qy ¡üýÌ ý‚îÌ ãüý_ ;ïÅ ïI IÌïc–
ïIcñ< ·üýÓ ¢î/ aó¯ IüýÌ ŒîüýI/ ;·îÌ ·ïÓ, ·Ó ¢î ý‚îüýI ïI IÌïc– ÌÊîïUE
;e ýŒüýI ýéîüýçüýÓ 1st year ;ãî ÝÌô éüýËüýUüýc/ ýãüýI© <ËîÌ ;éØîüý• IÌïc–
;pTî¢î/ ÌÊîïUE ÝÌô éüý· ·üýÓ/ ;ïÅ •ñ¯ñüýÌ ÌôüýÅ ZñÅîïbc, AIe¢ :üýa¢î & ¢î •î•î, ‚óïÅ ;ÅîÌ ãüý_ ¯ïÌaË IÌc/
;ÅîüýI Aüýã sîüýI, C •î•î C •î•î, ;ÅîÌ IŒî ýÚî¢ ¢î/ & ·îF :üý¢I ïIcñ ïÚüýT ýUïcã/ Éî ¯îÓî/
;ïÅ ·ïÓ, ýI ‚ó<–
;ïÅ eüý˦p ý·îüýsÍÌ ýaËîÌ-ÅÊîüý¢Ì :üþ·¡ 㧃î¢/ ;ïÅ X¯ð IüýÌ eüýËüý¦p
aî® ý¯üýËïc/ ;ïÅ :¢ÊîË IüýÌïc ‚óïÅ ;ÅîüýI QÅî IüýÌ •îC, ·üýÓ ;ÅîÌ ¯îüýË
¡üýÌ/ ;ïÅ é‚ÁÇ» éüýË Éî</ ýéî ýéî, IüýÌ ï¯cüý¢ ÅðÌ ýéüýã Cüýr/
;ÅîÌ ÅîŒî UÌÅ éüýË ÉîË ·ïÓ, ATî¢ ýŒüýI ýµîp/
& •î•î ;ÅîüýI QÅî IüýÌüýcî ·Ó/
& éGÊîüýÌ ·îÓ QÅî IüýÌïc/ ‚ó< ATî¢ ýŒüýI Éîï· ïI– ÁüýË ÁüýË ·îbcî aüýÓ
ÉîË/ 1st year ýI ýéîüýçüýÓ ·îbcî ·ÓîÌ ýÌËîe ;üýc/
‚îcîuî ;ÌC :üý¢I ýcîpTîp ÌîïUEC aüýÓ, ýÉÅ¢ ýIî¢ 1st year ýI
ïehîãî IïÌ, ·Ó‚ ¢•ð <EÌîeð ïI–
:üý¢I ïa§ƒî IüýÌ ·üýÓ river/
& ïrI ·üýÓïcã–
& :·îI éüýË ïa§ƒî IüýÌ ·üýÓ, éGÊî ïrI ·üýÓïc/
& ý‚îÌ I¢!ïµüýs® ;üýc ý‚î–
& éGÊî ;üýc/
& ïrI ;üýc ýpï·Ó ýŒüýI ‘·îEÓî ýŒüýI <EÌîeð’ :ïÁ¡î¢ ï¢üýË ;Ë/ ·îEÓî
:ïÁ¡î¢ ï¢üýË AüýÓ ·ïÓ, ý• ;ÅîÌ éîüý‚ ý•/ :ïÁ¡î¢ ï¢üýË Åîüýj ýÉ ýIî¢
eîËUîË TñüýÓ ýcüýu ï•</ ·ïÓ µó ï•üýË TñüýÓ ý•Tîüý‚î ¢•ð <EÌîeð ïI–
:üý¢IQy ¡üýÌ µó ï•üý‚ ŒîüýI/ ¯ÐîË AI Z¦pî µó ý•CËîÌ ¯Ì µó ýÚÞ éüýË
ÉîË/ ·üýÓ, •î•î ¯îÌÓîÅ ¢î/
58 59
ýIî¢ Xy ý¢< AüýI·îüýÌ ý·Xy/ ;ÅÌî ãIÓ ·ñüýuî ïÅüýÓ IT¢C Åîüýr ·î IîüýÌî
ÌôüýÅ Áîp ÅîïÌ/ ;Åîüý•Ì Åüý¡Ê <ËîÌ!ïI IÅ éË IîüýeÌ IŒî< ý·ïÚ éË/ ‚üý·
:ï¡IîEÚ Iîe< IÌî éüýË Cüýr ¢î/ Úî遼 ·ñüýuî ýIî¢ï•¢ Iî>üýI ÌÊîïUE IüýÌ ¢î/
‚üý· ZñÞ TîË/ AIïp ïãUîüýÌp ·î aî̯Gîaïp ï·ïu ï¢üýË ýUüýÓ µîç <ËîÌÌî ÌôüýÅ
·ùšîÚÐÅ ÓñïIüýË ŒîIüý‚ ¯îüýÌ/ ï‚¢ ·ñüýuî< ;ÅîÌ ýŒüýI ïãï¢ËÌ, ‚î< ‚îÌî ¯üýÌÌ ·‹ãÌ
ýéîüýçÓ cîuüý·/ ;ïÅ< AIÅî‰ ·ñüýuî ýéîüýçüýÓ ;ÌC •ñ·‹ãÌ ŒîIüý·î A·E
;Åîüý•Ì ýéîüýçüýÓ ·ñüýuîüý•Ì ïpÅ ;üýc/ ýãTîüý¢ ã•ãÊ Úî遼·ñüýuî, cIó ·ñüýuî, ·îïI ãIüýÓÌ jGîp e½îÓîüý·î/ ‚üý· Åüý¢ ApîC Áîï·, ·ñüýuî ï¢üýeüýI develop IÌ,
µîIîÌ ·ñüýuî, ¢ðÓîŸð ·ñüýuî ;ÌC :üý¢üýI/ Aüý•Ì ¢îÅ ·ñüýuî ‚îÌ IîÌ¢C ;üýc/ ¢î éüýÓ I¯îüýÓ •ñFT ;üýc/
Úî遼·ñüýuî BSC ¯îÚ IÌîÌ ¯Ì cî‰ ¯uî‚, érî‹ AIï•¢ Åüý¢ éË, <ïnï¢ËîÌ
éüýÓ ýIÅ¢ éË– ‚î̯üýÌÌ ·‹ãÌ eüý˦p A·E <ïnï¢ËîïÌE A ýÉîU•î¢/
Úî遼·ñüýuîÌ éî<p 5ft 2 <ïl ·î 3 <ïl-AÌ Åüý‚î éüý·/ ·u ÁóGïu, UîÓ jóüýÓ
ýUüýc, ýaîT µóüýÓ ýUüýc, ÅîŒîË pîI, >ïIGjóGïI ÅîÌüýc/ ýÚî¢î ÉîË Úî遼·ñüýuîÌ
:üý¢I cî‰ ATîüý¢ ¯üýu ‚îÌ ýŒüýI >¯üýÌÌ IÖîüýã/ ‚üý· ‚îüý‚ ·ñüýuîÌ ýIî¢
frustration ý¢</ :ï¡IîEÚ ãÅË ·ñüýuî ¯uîüýÚî¢î ï¢üýË ·Êåƒ ŒîüýI/ ãÅË ý¯üýÓ
·îbcîüý•Ì hî¢ ý•Ë/ :ï¡IîEÚ ãÅË eñï¢ËîÌüý•Ì Iîüýc ï¢üýe ·ñüýuî ¯ÐÅîy IüýÌ
ãñüýÉîU ãñï·¡î ý¢Ë/ ‚îcîuî ã·üýaüýË ·ËüýeáÊ ïéãîüý· ;ÅÌî ýÅüý¢ aïÓ/ ·ñüýuîÌ
<bcî, IIT ý‚ ¯uîüýÚî¢î IÌî/ ‚îÌe¢Ê GATE-AÌ ¯Ðåƒñï‚ ï¢üýbc/ éËüý‚î ·ñüýuî
aî® ý¯üýË Éîüý·/
cIó ·ñüýuî :üý¢I XüýyÌ :ï¡IîÌð/ Bsc. ¯îÚ IÌîÌ ¯Ì cIó•î éî<äJóüýÓÌ
ÅîàîÌ éüýËïcÓ/ ‚üý· ý·ïÚ ï•¢ ÁîüýÓî ÓîüýUï¢/ ‚î< ;·îÌ cî‰ éCËîÌ <bcî
A·E <ïnï¢ËîïÌE A ¯Ðüý·Ú/ cIó•î IîüýÓî Åî¢ñÞ ïI§ƒñ ÅñT ýaîT ·îbaîüý•Ì Åüý‚î,
‚üý· ý¯p ·î<üýÌ ý·ïÌüýË Aüýãüýc ý•üýT ý·îjî ÉîË ·ñüýuî/ ·ñüýuî Tñ· ÁîÓ <EÌîeð
·Óüý‚ ¯îüýÌ, AÅ¢ïI AIïp ¯üýIp ïsI!ã¢îïÌ ·ñüýuîÌ ÅñTè/ ‚îcîuî ·ñüýuîÌ
:¢ÊXy, ýÅüýËüý•Ì ãüý_ ÁîüýÓî cI IÌüý‚ ¯îüýÌ A·E :¢Êüý•Ì ïp¯ã ý•Ë/
:üý¢üýIÌ IîüýeC ýÓüýUüýc ·ñüýuîÌ cI/ ‚îcîuî PAT ¯ÌðQîÌ cI ·ñüýuîÌ ÅîŒî
ýŒüýI ý·ïuüýËüýc/ ÉîÌ ï¢ËÅIî¢ñ¢ ¯ÌðQîÌ ãÅË ·yÍ¢î IÌî éüý·/
µîIîÌ ·ñüýuî IÅ IŒî ·üýÓ, ý•üýT ÁŸ ·üýÓ< Åüý¢ éË ‚üý· ¢îÅ ýŒüýI ý·îjî
ÉîË ‚‚pî ÁŸ ¢Ë É‚pî Áî·î éË/ ·ñüýuî ¯Ða© Laborious C ãî•îïãüý•/
·ñüýuîüý•Ì UÔ± ý·Ú Å¢ï•üýË ýÚîüý¢ A·E Áîüý·/ ;ïÅ éÓîÅ ýÚÞ ·ñüýuî ýã ·ñüýuîÌ
60 61
;üýc B.Tech. ý•Ì jGîp e½îÓîüý¢î/ ‚üý· ;ÅîÌ Åüý¢ éË B.Tech.-Ìî :üý¢I
ý·ïÚ ãEÉ‚, ï¢ËÅî¢ñ·‚Íð A·E ï¢üýeÌ IîüýeÌ ãƯüýIÍ ›îïˇÚðÓ, ýI¢ ¢î ‚îÌî
¯ùðÌ ·î僷üýI :üý¢I ý·ïÚ ý•üýTüýc B.E.-ý•Ì ýŒüýI/ B.E.-ý•Ì ;aÌy ïrI
‚îÌ >üýÕpî, ï¢ËÅ ¢î Åî¢î< ‚îüý•Ì ï¢ËÅ/ ¯uîüýÚî¢î ¢î IÌî< ‚îüý•Ì :ÁÊîã/ A<
Zïp ·¢îÅ ·î[îÓ ãƯüýIÍ ;ïÅ ;ÅîÌ ¯ïeÚ¢ ïrI ýIîŒîË ·ñjüý‚ ¯îïÌ ¢î/ ·Ëüýã ;ïÅ B.Tech.,
¯uîüýÚî¢îË B.E., ýã< IîÌüýy ;ïÅ B.E., B.Tech. ýIî¢ ‚üýIÍ ýÉüý‚ Ìîïe ¢</
;Åîüý•Ì ýéîüýçüýÓ B.E., B.Tech. ãIüýÓ ŒîüýI/‚üý· Aüý•Ì Åüý¡Ê ¯îŒÍIÊ ‚üý· ;ÅîÌ AIpó frustru ýIüýpüýc, ;ÅîÌ ·Ëã ý·ïÚ éüýÓC ;ïÅ Tñ· ý·ïÚ
:üý¢I/ BE. Ìî B.Tech. ý•Ì ¯c¦• IüýÌ ¢î/ ýIî¢ BE., B.Tech. AÌ ãüý_ ý¯cüý¢ ¢</
UÔ± IÌüýc, :¢Ê BE. Ìî ·üýÓ ‚ó< ýÚÞ, jîpó B.Tech. AÌ ãüý_ ·¬ò‡ IÌïcã–
AIe¢ BE ATîüý¢ ;üýã HS AÌ ¯Ì ·î AI •ñ< ·‹ãÌ UÊî¯ ï•üýË/ B.Tech
Ìî ;üýã BSC ¯îÚ IÌîÌ ¯Ì/ ‚î< ·ËüýãÌ ‚µî‹ 3 ýŒüýI 4 ·‹ãÌ ý‚î ŒîüýI</
·ËüýãÌ ‚µî‹ ý‚î ïI éÓ ·¬ò‡ éüý‚< ¯îüýÌ/ ¯ÐŒÅ ¯ÐÛ£ AIe¢ BE. 1st year
B.Tech. ýI ïI ·Óüý·– ‚ó< ¢î ‚óïÅ– B.Tech.-ý•Ì >„Ì ‚óïÅ, ÉñïN ïéãîüý·
‚îÌî ï‚¢ aîÌ ·‹ãüýÌÌ ·u ‚îcîuî :ÓüýÌïs UÐîeñüýËp/ BE.-ý•Ì C ïI§ƒñ ÉñïN
;üýc& B.Tech. ýÉüýé‚ó 1st year, BE. ýÉüýé‚ó 1st year ‚î< ‚ó< ·Óüý·/
‚îcîuî B.Tech.-ý•Ì UÐîeñüýËãüý¢Ì ýIî¢ ÅõÓÊ ý¢< Éï• ÅõÓÊ ŒîIüý‚î ‚îéüýÓ
‚îÌî 2nd time UÐîeñüýËp éüý‚ ;ã‚ ¢î/ A·îÌ ï›‚ðË ¯ÐÛ£ B.E. 2nd year ýI
B.Tech. 1st year ïI ·Óüý·– A< ¯ÐüýÛ£Ì IîÌC Åüý¡Ê ðË >„Ì ý¢</ “-‚ó<”
ÉñïN ïéãüý· B.Tech. ï‚¢ ·‹ãüýÌÌ ýIîãÍ B.E. aîÌ ·‹ãüýÌÌ, ‚î< B.Tech.
µîç <ËîÌ A·E B.E. ýãüýI© <ËîÌ AIãüý_ ¯îÚ IÌüý·/ ‚î ãüý„ºC B.E ·î
B.Tech.-ý•Ì jîüýÅÓî ýÓüýU< ŒîüýI/ ýéüýçüýÓÌ ¢ŒÍ ·ØüýI ŒîsÍ ýµÖîüýÌ B.Tech.
Ìî ŒîüýI/ ýIîüý¢î B.Tech.-AÌ ÌôÅ B.E. ý•Ì ÌôüýÅÌ Åîüýj ŒîIüýÓ ‚îÌ •ñFüýTÌ
ýÚÞ ý¢</ ãIîüýÓ ‚îÌ •Ìeî ·î<üýÌ ýŒüýI ·¬ IüýÌ ý•üý· ·î cñïpÌ ï•üý¢ •ñ¯ñüýÌ
ZñÅîüýÓ ·î<üýÌ ýŒüýI ÓI! IüýÌ ï•üýË •ÌeîË •ñÅ •ñÅ ÓîïŒ/ B.Tech.-ýI¢ ZñÅîüý·–
‚îcîuî B.Tech.-ý•Ì B.E. ý•Ì ÌÊîïUE IÌî ·î Iîe IÌîüý¢î ï¢ïÞš/ Éï• ýIî¢
B.Tech. AÌø¯ Iîe IüýÌ A·E B.E. ïãï¢ËÌî ý•üýT ýµüýÓ ‚üý· ‚îÌ I¯îüýÓ
•ñFT ;üýc/ ã·î< ïÅüýÓ ‚îÌ Åî Åîïã >šîÌ IÌüý·/ ‚îcîuî B.Tech. ï·üýÌî¡ð
ý¢‚îÌ C :Áî· ý¢</ •ð¯]Ì Å©Ó CÌüýµ DM., B.E. eñï¢ËÌüý•Ì ï·ïÁ¨£
ïp¯ãüý•Ë B.Tech.-ý•Ì jGîp e½îÓîüý¢îÌ/ B.E. µîçÍ <ËîÌüý•Ì AIïp :ï¡IîÌ
62 63
IüýÌ aüýÓüýc AIî</ ýIî¢ IÖî遼 ý¢<, þ¡üýÉÍÊÌ TîÅï‚ ý¢<, ;ÅîÌ ãîüýŒ ʕîÌ
ÁîÓ ãƯIÍ/ ‚î< Åîüýj Åîüýj Áîï· ïIüýãÌ e¢Ê, ïIüýãÌ ý¢ÚîË ï¢‚Ê•î cñüýp
aüýÓüýc– ïI ·î ¯îüý· Ìîe¢ðï‚ ýŒüýI– :üý¢I XÌôeüý¢Ì ÅñüýT ApîC Ýüý¢ïc
Ìîe¢ðï‚ ý¢ÚîÌ Åüý‚î/ ʕî ýIî¢ ý¢Úî IüýÌ ¢î, éËüý‚î Ìîe¢ðï‚Ì ý¢Úî ‚îÌ
Ìîeîüý•Ì ¢ðï‚ Åüý¡Ê ;üýc/ ;ïÅ :üý¢I ÌIÅ ý¢Úî IïÌ ‚üý·, Ìîe¢ðï‚Ì ý¢Úî ;ÅîÌ Åüý¡Ê
¯Ðüý·Ú IüýÌï¢/ ʕî :üý¢I·îÌ ;ÅîüýI ý·îjîüý¢îÌ ýaàî IüýÌüýc/ ;ïÅ ·ñüýjC
;Åîüý•Ì University Ìîe¢ðï‚Ì å»UÍÌîeÊ/ ýÚî¢î ÉîË, ATîüý¢Ì :üý¢I cî‰ ý¢‚î ·ñïjï¢/ ‚üý· ·ñjüýÓ TîÌî¯ éüý· ¢î/ ;ÅîÌ Ìîe¢ðï‚ ãƯüýIÍ :üý¢I ýIÿ‚óéÓ
¯Ì·‚Íð ãÅüýË ÌîeÊ Ìîe¢ðï‚üý‚ ýÉîU•î¢ IüýÌüýc¢ A·E ãîµÓÊ ý¯üýËüýc¢/ ;üýc, ;ÚîIïÌ ‚î ýÅpîüý‚ ¯îÌ·/ AT¢ ¯ÐîË ¯üý¢Ì ï•¢ IÖîã éüýbc ¢î/ Exam
;ÅÌî µîçÍ <ËîüýÌ ·ê·îÌ ýÅ¢ IÊîƯîã ïUüýËïc ;üý¦•îÓ¢ IÌüý‚/ ïp>Ú¢ ïµ system ï¢üýË ï·Û»ï·•ÊîÓË I‚ûͯüýQÌ ãüý_ cî‰üý•Ì jîüýÅÓî aÓüýc/ ¯ÐaóÌ cîüý‰Ì
·ùïšÌ ¯Ðï‚·îüý•/ ‚T¢ ý‚Å¢ Ìîe¢ðï‚ ·ñj‚îÅ ¢î/ •î•îÌî ·Óüýc, ;e IÖîã éüý· <ËîÌ ÓÊîU! jóÓüýc, ‚îÌe¢Ê cî‰üý•Ì ;üý¦•îÓ¢ aÓüýc/ Office buliding-A VC.
¢î ýÅ¢ IÊîƯîã ýÉüý‚ éüý·, aüýÓüýUïc/ ýI¢– ïIe¢Ê– ýãIŒî ýIî¢ï•¢ Åüý¢ Registrar, exam. controller ýI ;püýI ÌîTî éüýËüýc/ ·îïéüýÌ cî‰Ìî :¢Ú¢
éËï¢/ IÖîã éüý· ¢î Åîüý¢ ;¢¦•/ ýÅ¢ IÊîƯîã-A Uîc‚ÓîË ·üýã Áîp ÅîÌî éüý·, IÌüýc/ :¢Ú¢ ¯ÐîË ¯üý¢Ì ï•¢ aÓüýc/ I‚ûͯQ C cî‰Ìî ã·î< frustarted/ ýIî¢
Arts-AÌ ï¢‚Ê ¢‚ó¢ ýÅüýË ý•Tî éüý·/ ;Ì ïI aî<, ÌŒ ý•Tî IÓî ý·aî AIãüý_/ ãÅî¡î¢ ãõ‰ ¯îCËî Éîüýbc ¢î/ AIï•¢ érî‹, ã¬ÊîË ¯Ða© jîüýÅÓî/ ãIÓ official
ã¬ÊîÌ ãÅË ;·îÌ ã· ·¬ò AIãüý_ IÊîƯîã ·îüýã é<a< IÌüý‚ IÌüý‚ Salt AÌ ãüý_ cî‰üý•Ì ÅîÌîÅîïÌ éüýbc/ ýã AI •ñFTe¢I Zp¢î, Éî ýIî¢ï•¢ Züýpï¢/
Lake ïµüýÌ ;ãî/ ãî¡îÌy <ïnï¢ËîïÌE cî‰, Ìîe¢ðï‚ ãƯüýIÍ Tñ· ý·Úð ÅîŒî ATîüý¢ VC ·î registrar AÌ ãüý_ ýÉ ýIî¢ cî‰ ýÉ ýIî¢ ãÅË ïUüýË ý•Tî IÌüý‚
ZîÅîË ¢î/ ‚îÌî ï¢üýeüý•Ì Åüý¡Ê ;¢¦•µ÷ï‚Í IÌüý‚< ·Êåƒ ŒîüýI/ cî‰ ;üý¦•îÓüý¢Ì ¯îÌ‚, ‚î A< Zp¢îÌ ¯Ì ·¬ éüýË ÉîË/
ï•¢C ‚îÌî ÅïåƒÌ ï•¢ ïéãîüý·< ¡üýÌ/ ;Åîüý•Ì ATîüý¢ ¯ÐÁî·ÚîÓð cî‰ ãEUrü¢ <ï‚Åüý¡Ê ï¢‚Ê•î •ñ-ï‚¢e¢üýI ãüý_ ï¢üýË ãEUr¢üýI ·u IÌîÌ ýaàî IÌüýc/
DSF/ cî‰üý•Ì ï·ïÁ¨£ •î·ð ï¢üýË ï·Û»ï·•ÊîÓË I‚ùͯüýQÌ ãüý_ Óuî< IÌüý‚ AT¢ ʕî ýéîüýçüýÓ ŒîüýI/ ‚îÌ éî‚ ¡üýÌ ;ïÅ, ãnð·, e˧ƒ ý¢‚î éCËîÌ
ŒîüýI/ DSF-AÌ ;Åîüý•Ì campus AÌ ¯ÐÁî·ÚîÓð C e¢ï¯ÐË ý¢‚î Ú¢ñ ÌîË, ýpÑï¢E ï¢ïbc/ SFI-AÌ ï·ïÁ¨£ ãüýÇÈÓüý¢ ;ÅÌî :EÚUÐéy IïÌ/ ;ïÅ, ãnð·,
Ú¢ñÌ IŒî ;üýU< ·üýÓïc/ ã‚Ê< ý¢‚î éCËîÌ Åüý‚î ·ñïš, ýaéîÌî, IŒî ·ÓîÌ e˧ƒ ï‚¢e¢ ï‚¢ ÌIüýÅÌ/ ãnð· c˵óp ï‚¢ <ïl éî<p, ÁîüýÓî ·Nî, ¯î‚Óî
Áï_ ã·< Ú¢ñÌ Åüý¡Ê ;üýc/ AIIŒîË AI ·Nû‚îË ýcüýÓ eüýuî IÌî C ýaéîÌî, ¯Ða| Áð‚ó/ e˧ƒ IîüýÓî ¯Gîaµóp éî<p, ¯î‚Óî, ý‚Å¢ Áî·¢îïa§ƒî ¯c¦•
>üý„ïe‚ IÌîÌ QÅ‚î ÌîüýT/ ‚îcîuî :¢Ê AIïp cî‰ ãEUr¢, SFI C A< IüýÌ ¢î/ ýÉTîüý¢ •ÌIîÌ ýãTîüý¢ ïUüýË ãéüýe< jîüýÅÓî IüýÌ ýµüýÓ, :üý¢I ãÅË
IÊîƯîüýã ;üýc/ ‚üý·, ¢î ŒîIîÌ Åüý‚î/ ʕî AIî< ý¢‚î A·E IÅÍð :ŒÍî‹ ýµGüýãC ÉîË, ‚T¢ ;ÅÌî ïUüýË >šîÌ IüýÌ ï¢üýË ;ïã/ :ŒÍî‹ ;Åîüý•Ì
IÊîsîÌ/ ÌîeÊ cî‰ Ìîe¢ðï‚üý‚ SFI-AÌ ÉüýŒà e¢ï¯ÐË‚î ŒîIîÌ e¢Ê ïIcñ ïIcñ ýéîüýçüýÓ A‚ï•¢ Ìîe¢ðï‚ ïcÓ ¢î/ A·îÌ Ìîe¢ðï‚ wóüýI ýUüýc ÌôüýÅ ÌôüýÅ/
ýcüýÓ SFI-ýI ãŌ͢ IüýÌ, ‚üý· AI!ïpÁ Áîüý· AïUüýË ;üýãï¢, ‚îcîuî Aüýã Ìîeüþ¢ï‚I campaign aüýÓ Åîüýj Åîüýj ï·¯Ìð‚ ¯îïpÍÌ ý¢‚îüý•Ì Åüý¡Ê jîüýÅÓî
ÓîÁC ý¢< ýI¢¢î DSF-AÌ Iîüýc SFI :üý¢I ýcîp/ ‚î< ʕî AIî< ý¯îçîÌ éË/ jîüýÅÓîüýI ýI« IüýÌ ýéîüýçÓ ãñ¯îÌC :å»ïåƒüý‚ ;üýc/ Ìîe¢ðï‚üý‚ AIïp
ýÓüýT, AIî< ý•CËîüýÓ ÓîUîË/ SFI-AÌ ;•ÚÍ, cî‰üý•Ì Åüý¡Ê ý·îjîüý¢îÌ ýaàî ¢ðï‚ ;ÅîÌ Iîüýc ¯ïÌäJîÌ éüýË ýUüýc, ý¢‚îÌî É‚ ‚îuî‚îïu ÌE ·•ÓîË,
IüýÌ/ ïI§ƒñ ýI ýÚîüý¢ ‚îÌ IŒî/ ;eüýIÌ ï•üý¢ ã·î< readymade aîË/ ýI> IÊîsîÌÌî ¢Ë/ ý¢‚îÌî :üý¢IïIcñ IÅüý¯ÐîÅî<e IüýÌ ï·¯Ìð‚ ý¢‚îÌ Iîüýc, ïI§ƒñ
ïIcñ ãÅË ï•üýË þ‚Ìð IÌüý‚ Ìîeð ¢Ë/ Ýüý¢ïc ï¢‚Ê•î ¯ÐîË aîÌ ·‹ãÌ A<ÌIÅ IÊîsîÌÌî Åî¢üý‚ aîË ¢î/ ;ÅîÌ C ʕîÌ ãüý_ Åîüýj Åîüýj jîüýÅÓî éË ï·ïÁ¨£

64 65
¢ðï‚ ï¢üýË/ ʕî ;ÅîüýI ý·îjîË ý‚îüýI ý¢‚î éüý‚ éüý·, IÊîsîÌ ¢Ë/ ÅîŒî
rî©î IÌ ãÅŒÍI ·îuîüý‚ ŒîI, ÁîüýÓî éüý·/ IîÌ ÁîüýÓî éüý·– ;ÅîÌ, ãEUrüý¢Ì,
¢î <>ï¢ÁîïãÍïp-Ì– ïrI ·ñüýj >rüý‚ ¯îïÌ ¢î/ :üý¢I ïIcñ ïÚTüý‚ éüý·/ ýéîüýçÓ
Ìîe¢ðï‚Ì ·îïéüýÌ IÊîƯîüýã Ìîe¢ðï‚ IÌüý‚ éüý·/ :ŒÍî‹ ;ÅîüýI þ¡ÉÊÍ ¡Ìüý‚
éüý·/ aîïé•î

& éî< ýéîüýÅî/


& ïI ·Óc •î•î, ýÅüýËïÓ ÁïNüý‚ ýéîüýÅî ãïéüýãÌ >„Ì/
;Åîüý•Ì ýéîüýçüýÓ “ýU-ý•Ì” ýéîüýÅî ·Óî éË, ‚î< ;ïÅ ýéîüýÅî ·ïÓ/ ýéîüýÅî
ãïéã ýéîüýçüýÓ e¢ï¯ÐË ‚îÌ ýÅüýËïÓ ïµUîüýÌÌ e¢Ê, IŒî ·ÓîÌ e¢Ê/ ý•Tüý‚
Åîeî UîüýËÌ ÌE, ãî¡îÌy ·î[îÓðÌ éî<p, ¯î‚Óî ýaéîÌî, ÅñüýT •îïu ýUîGüýµÌ ïaì
ý¢<, ·î IT¢C éüý· ¢î/ ã·ãÅË éîïãTñïÚ ýÅeîüýe ï·ïÁ¨£ ÌôüýÅ ÌôüýÅ ZñüýÌ
ý·uîË/ ï¯c¢ ýŒüýI ý•TüýÓ Åüý¢ éüý· ýIî¢ ýÅüýË, ýcüýÓÌ ý¯îÚîI ¯üýu
ýéîüýçüýÓ ZñüýÌ ý·uîüýbc/
µîç <ËîüýÌ Åîüýj Åîüýj ;ÅîÌ Iîüýc Ìîüý‰ Ýüý‚ ;ã‚, ãñ·ðÌ ¢î ŒîIüýÓ/
& ïIüýÌ Ìîüý‰ ;ÅîÌ Iîüýc ýI¢– ýIî¢ customer ý¢< ·ñïj–
& ýã<ÌIÅ ïIcñ ¢Ë, Áî·ÓîÅ ;eüýI ý‚îÅîÌ Iîüýc ýÚî· ‚î</ /
& ýI¢ ï¢üýeÌ ÌôüýÅ Ýüý‚ :ãñï·¡î ýIîŒîË–
& ÅñaïI ýéüýã ·üýÓ eîüý¢î ý‚î ;ÅîÌ Ìîüý‰ AIîÝüý‚ ÁË IüýÌ ‚î< ý‚îÅîÌ
Iîüýc AÓîÅ/ ïrI ;üýc ý‚îÅîÌ ÉT¢ :ãñï·¡î :¢Ê IîüýÌî Iîüýc Éîïbc, ·üýÓ AIpó
ÌîU ý•Tîüý¢îÌ ýaàî IüýÌ/
& ïrI ;üýc :üý¢I ÌîU éüýËüýc, Áîp ¢î ýÅüýÌ ;ÅîÌ Iîüýc ÝüýË ¯u ‚üý·
Uî ZãîZïã IÌï· ¢î, Aã· ;ÅîÌ ÁîÓ ÓîüýU ¢î/
& ïrI ;üýc ZãîZïã IÌ· ¢î, ‚üý· eî¯üýp ¡üýÌ ýÚî· ýIî¢ :ãñï·¡î
ý¢<üý‚î, ·üýÓ ýéüýã Cüýr/
ýéîüýçüýÓ A<Ìø¯ ýéîüýÅî ý·Ú IüýËIïp ;üýc/ A ¯Ðãüý_, ;ÅîÌ ¯îÌüýãî¢îÓ
ýéîüýÅîÌ IŒî ·Óüý‚< éË/
:ï¢üýÅÞ µîçÍ ýµÖîüýÌ ŒîüýI ïI§ƒñ ãñ·ðüýÌÌ IÖîãüýÅp éCËîÌ e¢Ê ;Åîüý•Ì ÌôüýÅ
;üýã/ ýã< ãõüý‰ ;ÅîÌ ãüý_ ·¬ò‡ A·E Zï¢á‚î/ :ï¢üýÅÞüýI ý•Tüý‚ ý·Ú ÁîÓ,
66 67
µãÍî, ¯î‚Óî ýaéîÌî, éîïãTñïÚ A·E •GîïuüýUGîµ Úõ¢Ê/ ýÌîe Ìîüý‰ TîCËîÌ ¯Ì
;Åîüý•Ì ÌôüýÅ ãñ·ðüýÌÌ ãüý_ UÔ± IÌüý‚ ;üýã/ ;ïÅ ÝüýË News Paper ·î ·<
¯uïc/ ýIî¢ IŒî ·ÓîÌ ;üýU< ;ÅîÌ ï¯üýrÌ >¯Ì ÝüýË, ·ñüýIÌ ¢ðüýa ï•üýË éî‚
wóïIüýË eî¯üýp ¡üýÌ/ ýIî¢ ýIî¢ ï•¢ Zîüýu UÓîË UîÓ ýZîãüý‚ ŒîüýI ·î ZîüýuÌ
>¯Ì UÌÅ ï¢FÛ»îã cîüýu/ ;ïÅ >üýr ·üýã ·ïÓ ‘;ÅîÌ Iîüýc ýI¢–’ ý‚îÌ ÌôüýÅÌ I¢üýÁ¢îÌïÚ¯
eîïÓÌ (eîÓîÓ) Iîüýc Éî ¢î, ÁîÓ éüý·/
& •õÌ ·îÓ eîïÓ ¯ñüýÌî Iîr, ÚÌðüýÌ ïIcñ ý¢<, ÁîÓ ÓîüýU ¢î ‚î< ý‚îüýI & B I¢üýÁ¢îÌ, ýIîŒîË jGîp–
¯c¦• IüýÌïc/ & ;ÅîÌ Ìîüý‚Ì Tî·îÌ ýIîŒîË ýUÓ–
;ÅîÌ Åüý¡Ê ïI ¯îã Éî eîïÓÌ Åüý¡Ê ý¢<– & ïIÁîüý· e/ ‚ó< Late slip-A ¢îÅ ïÓTï· ¢î, ýTüý‚ ¯îï· ïIÁîüý·–
ý‚îÌ UîüýË, ýÓîüýÅ éî‚ ý·îÓîüý‚ ÁîüýÓî ÓîüýU, ý‚îÌ •îïu •îÌôy sexy/ & ;ïÅ ïIcñ eîï¢ ¢î, Tî·îÌ aî<–
A< IŒî ýÚî¢îÌ ¯Ì ·îÓpîüýI ÌôÅ ýŒüýI ·îÌ IüýÌ ï•</ ýã< ï•üý¢Ì e¢Ê aüýÓ & ;ïÅ A‚ Ìîüý‰ Tî·îÌ ýIîŒîË ¯î·–
ýUüýÓC, ;ãî ·¬ IüýÌ ¢î/ ¯õeîÌ cñïp ·î UÐðüýßÈÌ cñïpüý‚ ;ÅîË ·îïuüý‚ ýµî¢ & ‚îéüýÓ pîIî ý•/
IüýÌ, ïIüýÌ Iüý· ýéîüýçüýÓ Éîïbcã– & ýI¢ ý•·–
;ïÅ ·ïÓ ¯õeî ýÚÞ éCËîÌ ¯Ì< Éî·, ·îïuüý‚ ÁîüýÓî ÓîUüýc ¢î/ & ýTüý‚ ¯î<ï¢ ‚î</
:ãñï·¡î ý¢< ;ïÅ ;ãïc/ & ‚ó< ýÉ Late slip-A ¢îÅ ïÓüýTïcïÓ, ïI Prove ;üýc–
AT¢ ;ïÅ ;Ì :ï¢üýÅÞüýI ïIcñ ·ïÓ ¢î/ ýI¢¢î, ÁîüýÓî< ÓîüýU/ AIï•üý¢Ì — Prove ïI •ÌIîÌ/ ;ïÅ ·Óïc ïÓüýTïc/
IŒî ;eC Åüý¢ ;üýc, ;ÅîÌ •îïuüý‚ UîÓ Zãüý‚ Zãüý‚ ;ÅîË ïÓ¯!ïIã! A<ÌIÅ ‚IÍ ýÌîe< Ìîüý‰ I¢üýÁ¢îüýÌÌ ãüý_ ýIî¢ ¢î ýIî¢ cîüý‰Ì jîüýÅÓî
IüýÌïcÓ/ ;ïÅ ï¢üýe ýŒüýI< ·ñjüý‚ ¯îïÌ, ;ïÅC AIe¢ ýU/ éË/ ýÚüýÞ ýÅã IïÅïpÌ éåƒüýQüý¯ ãÅî¡î¢ ãõ‰ ¯îCËî ÉîË/ ýIî¢ ãÅË
:ï¢üýÅÞ ŒîsÍ <ËîÌ µîç ýãïÅçîÌ-A ¯uî ýcüýu ï•üýË ¯Ðî<ÅîÌð äJóüýÓ ïpaîÌ I¢üýÁ¢îÌüýI ïÅüýÓÌ pîIî ï•üý‚ éË ·î éüý· ¢î ·üýÓ ÁîïUüýË ý•Ë/
éüýË aüýÓ ÉîË/ ‚îÌ¯Ì C •ñ-AI·îÌ ýéîüýçüýÓ ý·uîüý‚ AüýãïcÓ/ ‚üý·, ýã< ýéîüýçüýÓ cî‰üý•Ì ýÉ ïs¢îÌ C Óîl éË ‚îÌ ·îeîÌ IÌîÌ ›îïËüý‡ ŒîüýI
:ï¢üýÅÞ ;Ì ý¢</ ýaîT-ÅñüýT aîIÌðeð·ðüý•Ì cî¯/ IŒî ·ÓîÌ Áï_C :¢ÊÌIÅ/ •ñ<e¢ cî‰/ ‚îüý•Ì I¢üýÁ¢îÌ ·Óî éË/ I¢üýÁ¢îÌîïÚüý¯Ì ãÅË IîÓ ¯üý¢Ì ï•¢/
AIIŒîË, AIe¢ ¯ïÌy‚ Åî¢ñÞ/ AT¢ ;Åîüý•Ì ãüý_ Åüý¢Ì ·î ïa§ƒîÌ ýIî¢ ïÅÓ A< ¯üý¢Ì ï•üý¢ Tî·îüýÌÌ e¢Ê ã· ÌIÅ ·îeîÌ A< •ñ<e¢ cî‰üýI IÌüý‚ éË/
ý¢</ ;ÅÌî ;Åîüý•Ì ýéîüýçüýÓÌ Åüý‚î< ;ïc/ Iüý· ¯ïÌy‚ é·, ýI eîüý¢– ãIîÓ ãîüýu ¢pîË Óîl aîÓñ éË/ ãIîüýÓÌ Tî·îüýÌÌ e¢Ê I¢üýÁ¢îÌüýI ãIîÓ
8pîÌ ;üýU Åîc, ÅîEã, ïsÅ Éî ïIcñ ¯ÐüýËîe¢ IóüýIÌ ý•CËî µ•Í :¢ñÉîËð ïIüý¢
;¢üý‚ éË/ Tî·îÌ TîCËîÌ ãÅË I¢üýÁ¢îÌüýI ýUà ï·Ó ï¢üýË •GîïuüýË ŒîIüý‚
éË IîÌC ýUç AüýÓ, ;üýU Host-AÌ ¢îÅ ïÓüýT ýTüý‚ ·ãüý‚ éË/ ÁóüýÓ ýUüýÓ
·î ¢î ïÓüýT ;üýU ýTüý‚ ÝÌô IüýÌ ï•üýÓ ï‚¢ïp ýUçïÅÓ Host-AÌ ¢îüýÅ ýÓTî
éË µî<¢ ïéãîüý·/ sî<ï¢E éüýÓÌ ýIîüý¢ AIïp ïÅpüýIã ;üýc/ ïÅpüýIüýãÌ >¯Ì
AIïp IîUe ÌîTî ;üýc ‚îüý‚ ýÓp ïÅÓ ïÓTüý‚ éË :ŒÍî‹ ýÉ ï¢¡ÍîïÌ‚ ãÅüýËÌ
68 69
¯üýÌ Tîüý· ‚îÌ Tî·îÌ ïÅpüýIüýãÌ Åüý¡Ê ýÅãpîµÍÌî ÁüýÌ ï•üýË aüýÓ Éîüý·/ Ìîüý‰ éüýÓC :ãñï·¡î, Ìî IÌüý‚ ý•Ìð éüýÓ 9.30 Åüý¡Ê cî‰Ìî Tî·îÌ ¯îüý· ¢î, ‚îÌe¢Ê
ïs¢îÌ-AÌ ãÅË C AI< ï¢ËÅ aüýÓ/ ýéîüýçüýÓ ¢‚ó¢ cî‰ AüýÓ ¯ÐŒüýÅ ‚îÌ UîÓîUîïÓ/ Tî·îÌ ýÅ¢ñ ï¢üýËC ãÅãÊî, Éî< TîCËî< ‚îüý‚< ïTïåƒ ‚îÌãüý_
:ãñï·¡î éË/ IüýËIï•üý¢Ì Åüý¡Ê ïÚüýT ÉîË/ ‚îcîuî IîüýÌî ¢‚ó¢ ýUç AüýÓ ýã ýÅãçîµÌîC non-cooperation IüýÌ< aüýÓüýc/ ýIî¢ Ìî TîÌî¯ éüýÓ
ïIcñ< ·ñjüý‚ ¯îüýÌ ¢î/ ‚îÌ Host-AÌ ãüý_ ŒîÓî ï¢üýË aüýÓ ;üýã ýpï·üýÓ/ ýÅãçîµÌî ·üýÓ Éî Éî ;¢üý‚ ·üýÓïc I¢üýÁ¢îÌ ;üý¢ï¢ ‚î< Ìî TîÌî¯ éüýbc
‚îcîuî ;üýc Sick meal :ŒÍî‹ ýÉ :ãñè ‚îÌ e¢Ê Ìôïp ‚ÌIîïÌÌ ;üýËîe¢ ãüý_ ãüý_ ïãï¢ËÌî ÌôüýÅ Aüýã rî¯ ï•üýË ÉîË/ ·üýÓ “•î•î éüýË ýUüýcî ¢î— ÁîÓ
IÌüý‚ éË/ I¢üýÁ¢îÌ ãî¡îÌy‚ A< Tî·îÌ ·î<üýÌ ýŒüýI ïIüý¢ Aüý¢ ý•Ë/ ãîÌîï•¢ IüýÌ ·îeîÌ IÌüý‚ ¯îÌ ¢î–” AT¢ ýŒüýI ï•üý¢ ï‚¢aîÌ·îÌ ·îeîÌ Éî< ïI§ƒñ
cîÓ¢ IÌÌîÌ ¯Ì I¢üýÁ¢îÌ Ìî‚ •ÚpîË ÌôüýÅ ïµüýÌ ;üýã/ ãîÌîï•üý¢Ì TÌa ÌîÌ ãÅãÊîÌ ãÅî¡î¢ éËï¢/ AT¢ ýÉ Éî ýTüý‚ aîË ‚î< ZñïÌüýË ïµïÌüýË ;ï¢,
pîIî ¯ËãîÌ ïéãî· ýÅÓîüý‚ ;ÌC AIZ¦pî ýÓüýU ÉîË/ ‚îcîuîC ïéãî· ÌîTüý‚ ‚îüý‚C ãÅãÊî/ AIï•¢ ·ùïàÌ ï•üý¢ ã·î< ·üýÓ ;e ïTGaóÌð TîCËîüý‚ éüý·/ ïrI
éË ýI ïÅÓ ·¬ ýÌüýTüýc ïI§ƒñ Tîüýbc ·î ýI Åîc TîË ¢î ‚îÌ ·•üýÓ ïsÅ, ýI> ;üýc ïTGaóÌð< éüý·/ ;ÅÌî •ñeüý¢ Tñ· TñïÚ •GîïuüýË ýUç ï·Ó Iîpïc AÅ¢ ãÅË
ÅîEã Åîc ¢î ‚îÌ ·•üýÓ ïsÅ/ A<ã· µîÓ‚ó ÁüýÓ¢ïpËîÌð Job IÌîÌ e¢Ê •ñ-ï‚¢e¢ ïãï¢ËÌ Aüýã ;Åîüý•Ì ·üýÓ, “Tñ· TñïÚ ¢î, Åeî ÓîUüýc– ·îÓ µîÓ‚ó
I¢üýÁ¢îÌüýI 15 ï•üý¢Ì ýIî¢ ýÅã ï·Ó ï•üý‚ éË ¢î, ‚îcîuî 150 pîIî éî‚ Tî·îÌ TîCËîïbcã/ ýéîüýçüýÓ ïI ·¢Êî éüýËüýc ýÉ ·¢Êî‰îüýy ïTaóÌð TîCËîüý¢î
TÌaî ¯îË/ ¯Ðï‚ï•¢ ãIîüýÓ ã¬ÊîË ý¢îïpã ý·îüýsÍ I¢üýÁ¢îüýÌÌ Åî, ·î·î, ý·î¢ éüýbc/ IÅ TÌüýa ïTaóÌð Tî<üýË ¯üýIüýp pîIî ýwîIîüý¢î/ Tñ· ‚îuî‚îïu IÊîÓTîï·,
ýI å»Ìy IüýÌ ¢î¢ ÌIÅ ïTïåƒÌ ý¢îïpÚ/ A< ãÅË I¢üýÁ¢îüýÌÌ ¯uîüýÚî¢î, ·îïu ïTaóÌð Åî¢ñüýÞ TîË/” ;ÅÌî :·îI éüýË Éî</ IŒî Ý¢üýÓ ïTïåƒ, ¢î Ý¢üýÓ C
ÉîCËî, Áîp ÅîÌî ¯ÐîË ·¬ éüýË ÉîË/ I¢üýÁ¢îÌÚð¯ ýÚÞ éCËîÌ ¯Ì ýÅãï·Ó ïTïåƒ/ ïIcñ ¢î ·üýÓ •GîïuüýË ŒîïI/
eÅî ï•üý‚ éË ýÅã IïÅïpÌ Iîüýc/ ýÅã IïÅïp ýÅãï·Ó ýaI IüýÌ, I¢üýÁ¢îÌ I‚ Ìï··îÌ •ñ¯ñüýÌ ý·Óî 12pîÌ ãÅË TîCËî ÝÌô éË/ cñïpÌ ï•¢ :¢Ê ï•üý¢Ì Åüý‚î
eÓ ï•üýËüýc/ eÓ ¡Ìî ¯uüýÓ IT¢C IT¢C µî<¢ éË ·î G.B. (General ;ïÅC ¯ÐÚ •GîïuüýË ï·Ó Iîpïc/ ã· ýpï·Ó Áï‚Í, ã·î< Tîüýbc AÅ¢ ãÅË
body) ïÅïpE ýsüýI rî¯ ý•CËî éË ‚îÌ ÁüýÓ¢ïpËîÌð job AÌ ¯ñÌäJîÌ ïéãîüý·/ ï‚¢aîÌ e¢ ïãï¢ËÌ ýTüý‚ ýTüý‚ >üýr ;üýã, ýÌüýU ÅîÌüý‚ ;üýã, ·üýÓ ·îÓ
I¢üýÁ¢îÌÌî G.B. ýI ¯Ða© ÁË ¯îË/ G.B. éCËî Åîüý¢ aîÌ ýŒüýI ¯Gîa éîeîÌ TîCËîüýbcî, ãîÓî ý‚îÌ ·îüý¯Ì ¯ËãîË Tîïbc Éî TñïÚ ‚î< TîCËîüý¢î/ ;ÅîÌ ãüý_
pîIî µî<¢ ‚îÌ ãüý_ ãÅîüý·‚ Áîüý· ‚îÌ Åî Åîïã >šîÌ/ ‚üý· ÅÊîüý¢e IüýÌ jUuî ÝÌô éüýË ÉîË ;ïÅC ï¯ïcüýË ;ãüý‚ Ìîïe ¢</ ýÅã IïÅïp ;üýã jîüýÅÓî
aÓüý‚ ¯îÌüýÓ I¢üýÁ¢îüýÌÌ Åüý¡Ê :üý¢I ¯ïÌ·‚Í¢ ÓQÊ IÌî ÉîË/ ýÉÅ¢ ãåƒî ãîÅîÓ ï•üý‚/ ;ÅÌî ïãï¢ËüýÌÌ ãüý_ jîüýÅÓî IüýÌïc, ‚î< Úîïåƒ ïéãîüý· ã·îÌ
ïãUîüýÌp ýcüýu ï•üýË Gold Flake/ ¢‚ó¢ Zïu, ¯îÌïµ>Å, eîÅî, Iî¯u, eñ‚î ãîÅüý¢ ;ïÅ C ¯ÐÚ 10pî IüýÌ Iî¢ ¡üýÌ Cr·ã IïÌ, ã· ýéîüýçÓîÌ éîãîéîïã
<‚Êîï• Åîã ýÚÞ éCËîÌ ;üýU< I¢üýÁ¢îüýÌÌ UîüýË ý•Tî ÉîË/ A< job IÌüýc ïsUï¢ïpüý‚ ;Zî‚ ÓîüýU ýI¢¢î AT¢ ;ÅÌî µîç <ËîÌ ¢</ ¯ÐÚ ·üýÓ
ÁüýÓ¢ïpËîÌ ¢îüýÅ<, ã‚ÊIŒî ·Óüý‚ ïI µîpIî IîÅîüý¢îÌ AIïp ÁîüýÓî eîËUî aÓ ÌôüýÅ ¯îÓî</
‚îÌ ãüý_ aÊîüýÓnïeE C ·üýp/ “;ïÅ ýÌüýU ·ïÓ •õÌ·îÓ! •Gîuî ¯îÓîï· ýI¢– ·îüýÓÌ ýÅã IïÅïpüýI AIüýÚî
;ïÅ ;Ì ¯ÐÚ •ñeüý¢ ïrI IÌÓîÅ I¢üýÁ¢îÌÚð¯ ý¢·/ ý¯üýËC ýUÓîÅ/ ;p·îÌ/ Éï• X¢üý‚ Á÷üýÓ Éîã ‚îéüýÓ ;·îÌ AI ýŒüýI ÝÌô IÌï·” ·üýÓ éîãüý‚
•ñe¢< ïIcñ eîï¢ ¢î/ ýIîŒîË ·îeîÌ IÌ· ‚îC eîï¢ ¢î/ ÅðÌ ;üýU ï¢üýËïcÓ ‚î< ŒîïI/ ã‚ÊIŒî ·Óüý‚ ïI ýÅã IïÅïpÌ ã•ãÊÌî IîÌ ý•îÞ ý•üýT ¢î, ý•üýT ýIî¢
experienced ;Åîüý•Ì ¢î¢îÁîüý· ¯ÌîÅÚÍ ý•Ë A·E ãîéîÉÊ IüýÌ/ ãIîüýÓ >üýr ï•üýI •ÓÁîïÌ ýã< ï•üýI ¯îïÕp TîË/ ï¢üýeüý•Ì QÅ‚î ·Gîaîüý‚ ïrI É‚ Ɇ·î¢
•ñeüý¢ ý·üýÓZîpî ·îeîüýÌ aüýÓ Éî< •ñïp ·u ·u ·ÊîU ï¢üýË/ ·îeîÌ IüýÌ Åîc, ï·aîÌ IÌüý‚ ïrI ‚‚ ¢Ë, Ìîeüþ¢ï‚I ý¢‚îüý•Ì Åüý‚î/ A< Zp¢îÌ ¯Ì ýŒüýI
ã·ïe ïIcñ Åñ•ðÌ ý•îIîüý¢Ì ïeï¢ã ï¢üýË aüýÓ ;ïã ;pîÌ Åüý¡Ê/ ý·ïÚ ý•Ìð ;Ì ýUç Ió¯¢ Iîpüý‚ Éî< ¢î, ýUç ï·Ó ïÅpüýIüýãÌ >¯Ì ¯üýu ŒîüýI ÉîÌ <bcî

70 71
ýÓüýT, ¢î <bcî ýUüýÓ ýÓüýT ¢î/ :üý¢I IüýàÌ Å¡Êï•üýË ¯üý¢Ì ï•üý¢Ì ýã< Iîe éüý‚C ¯îüýÌ ¢îC éüý‚ ¯îüýÌ/ A< ï¢ËÅ ãÅîüýe aîÓñ ;üýc/
I¢üýÁ¢îÌÚð¯ IÅï°×p IïÌ/ A·îÌ ýÅãï·Ó eÅî ï•üý‚ éüý·, ‚î< ;ÅÌî ·Êåƒ/ ;Åîüý•Ì ýéîüýçüýÓ AÌ ·Êï‚OÅ ý¢</
‚üý· ‚îÌ ;üýU< ;ÅÌî •ñ< éîeîÌ pîIî IüýÌ ÁîU IüýÌ ï¢üýËïc/ ýÅãï·Ó eÅî (iii) ýÅãçîµÌî ¯Ða© jGîp e½îÓîË/ ï¢üýeüýI AIpó ¢îïÅüýË Aüý¢ ‚îüý•Ì Åüý‚î
¯ÌîÌ •ñ<ï•¢ ¯üýÌ ;Åîüý•Ì sîI ¯üýuüýc ;ÅÌî ¢îïI ¯ÐaóÌ eÓ ï•üýËïc/ IüýÌ ïÅÚüý‚ éüý·/ ‚îüý•Ì e¢Ê ïIcñ pî<Å ï•üý‚ éüý·/ IîüýeÌ Åîüýj jGîp
ýÅãIïÅïpÌ ãIÓ ã•ãÊ >¯ïè‚ ýŒüýI ;Åîüý•Ì eîï¢üýË ý•Ë ;Åîüý•Ì ¯Gîa ¢î e½îïÓüýË ‚îüý•Ì Iîe ýI respect IÌüý‚ éüý·/
éîeîÌ pîIî return ï•üý‚ éüý· Éï• ï•üý‚ Ìîïe ¢î ŒîïI ‚îéüýÓ GB éüý·/ A< IŒî (iv) Cost cutting AÌe¢Ê ýéîüýçÓ :ïµã ýŒüýI ýpîpîÓ cîüý‰Ì ïÓç
ýÚî¢îÌ ¯Ì AI >üýÕpî aîüý¯Ì Åüý¡Ê ¯uÓîÅ/ A‚ï•¢ pîIî ï¢üýË Åïåƒ IÌüý·î ;¢üý‚ éüý· A·E ÓQÊ ÌîTüý‚ éüý· Éîüý•Ì meal :µ ;üýc ‚îÌî
Áî·ïcÓîÅ/ A·îÌ ¯GîaüýÚî pîIî IüýÌ ¯üýIp ýŒüýI ·îÌ IÌüý‚ éüý· :¢Ê TÌa ïIÁîüý· ýéîüýçüýÓ Tîüýbc/ Åñï•, Åîc, ÅîEüýãÌ ãIÓ ý•îIîüý¢Ì ãüý_
·GîïaüýË/ •ñ<eüý¢ ÌôüýÅ Aüýã ;üýÓîa¢î IÌüý‚ ŒîïI, ïI IÌî ;Åîüý•Ì >ïa‚/ ÁüýË ÌÊîüý¯î ÁîÓ IÌüý‚ éüý· :Œ·î :ãñï·¡î éüýÓ :¢ÊIîüýÌî ãüý_ pî< ;¯
¯ÐÚî§ƒÌ éî‚ ¯î IGî¯üý‚ ŒîüýI ·üýÓ “pîIî ýIîŒîË ¯î·– ;ÅîÌ Iîüýc extra ýIî¢ IÌüý‚ éüý·/ Transport TÌa IÅîüý‚ éüý· :ŒÍî‹ ïÌSîÌ ï·IÔ± ïIcñ
pîIî ý¢</” ;ïÅ ·ÓÓîÅ “ïa§ƒî IïÌã ¢î ;ïÅ ý‚î ;ïc, ;ïÅ ·îïu ýŒüýI pîIî Áî·üý‚ éüý·/
;¢·/” (v) ã·üýÚüýÞ AIïp ýÁeïÓ¢! ïIüý¢ UîüýË ýÅüýT ï¢üý‚ éüý·/ :ŒÍî‹ IîüýÌî
Ýüý¢ïc ¢î éîÌüýÓ ¢îïI ýe‚î ÉîË ¢î/ ‚îéüýÓ ïI ýe‚îÌ e¢Ê <bcî IüýÌ éîÌ ãüý_ ÉñïN‚üýIÍ ¢î ïUüýË ï¯cüýÓ ý·ïuüýË ;ãüý‚ éüý·/ ¯ÐüýËîeüý¢ UîüýËÌ
Åî¢üý‚ éüý·– ‚îC ·ñjüý‚ ¯îïÌ ¢î/ ‚üý· ApóIó ·ñïj ýe‚îÌ e¢Ê ÁîÓ Plan aîÅuî ýÅîpî IÌüý‚ éüý·/ ý•Tî ÉîI ;ÅîÌ thinking valuable ïI¢î,
•ÌIîÌ/ Plan Éï• ãïrI éË A·E ‚î Éï• <ïSïI>p IÌî ÉîË ãïrI ãÅüýË ãïrI experiment ·î experience IÌüý‚ ý‚î :ãñï·¡î ý¢</
Áîüý· ‚îéüýÓ ïe‹ ï¢ïÜa‚/ A< Zp¢î ;ÅîÌ Óî<üýµ ¯ÐÅîy éüýËüýc :üý¢I·îÌ/
;ïÅ Áî·üý‚ ŒîïI A·E ¯ÐüýËîeüý¢ ïÓTüý‚ ŒîïI ïIÁîüý· ÁîüýÓî I¢üýÁ¢îÌ éCËî
ÉîË :ŒÍî‹ 15 ï•¢ 150 cî‰üýI Iüý¦pîÓ IüýÌ, ï¢üýeÌ eîËUî ·GîïaüýË ÌîTî A·E
‚îÌ ãüý_ Åîï¢pïÌ ïÌüýÓÚ¢ ýãîeîãñïe ÉñN ‚î ãIüýÓÌ eî¢î/ ãï‚Ê< Aïp ;ÅîÌ
Iîüýc aÊîüýÓn ;ÅîüýI ïe‹üý‚ éüý·</ ýéîüýçüýÓÌ AI ·‹ãüýÌÌ :ïÁh‚îË eîï¢
¯ÌðQîÌ ãÅË I¢üýÁ¢îüýÌÌ :Áî· éË :ŒÍî‹ ï‚¢Åîã ¯üýÌ< ;ïÅ I¢üýÁ¢îÌïÚ¯
ý¯üýË Éî·/ I¢üýÁ¢îÌïÚ¯ ¯îCËîÌ ¯Ì ;ïÅ ïI IÌ· A·E ïI IÌ· ¢î ‚îÌ
AIïp ïÓç ·îï¢üýË ÌîïT/
(i) ýéîüýçüýÓÌ ãIîÓ cî‰üýI ïa¢üý‚ éüý· :ŒÍî‹ ¢îÅ, Dep., Room No.
<‚Êîï•/
(ii) ýÅÞ IïÅïpÌ ãüý_ ÁîÓ ïÌüýÓÚ¢! ýÌüýT aÓüý‚ éüý· ¯ÐüýËîeüý¢ ý‚Ó
ï•üý‚ éüý·/ :üýÉîUÊ ·ÊïN ÉT¢ QÅ‚î ¯îË Åî¢ñüýÞÌ Iîe IÌîÌ e¢Ê,
ï¢üýeÌ •ñ·ÍÓ‚î wîIüý‚ ¯ÐŒüýÅ ï¢üýeÌ e¢Ê Iîe IüýÌ ï¢¯ñ¢Áîüý·
‚îÌ¯Ì ãÅË ý¯üýÓ Áîüý· ýÉ IîüýeÌ e¢Ê ‚îüýI ï¢üýË ;ãî éüýËïcÓ/

72 73
ýeÌS Iï¯ ý•CËî éüýbc/ •ñ-AIïp ¯ÐÛ£ ý·ïÚ éüýËüýc/ ýã< ¯ÐÛ£ UîsÍÌî A·E
ïãï¢ËÌî ý•Tüýc/ A< ¯ÐüýÛ£Ì standard ý•üýT ý·îjî ÉîË ýãüýI© <ËîüýÌÌ ¯î¢ñ
¢üýÓe/ ‚î< ýãüýI© <ËîÌÌî :ï‚ ï¢¯ñ¢‚îÌ ãüý_ A< ¯ÐÛ£ IüýÌüýc/ ;ÅÌî
IüýËIe¢ A< ¯ÐÛ£ ï¢üýË TV ÌôüýÅ ·üýã ;üýÓîa¢î IÌüý‚ ŒîïI/
•ñUÍî •õUÍï‚ ¢îïÚyð ¯ÐŒÅ ¯ÐÛ£ ý‚îÅîÌ ¢îÅ ãñ¦•ÌÁîüý· ¯î¢ñ ï•üýË ýÓT/ 5!
A< ¯ÐÛ£pî IÅ¢ ¯Ðï‚ ·‹ãÌ ;üýã ;Åîüý•Ì ãÅËC AüýãïcÓ/ A< ¯ÐüýÛ£Ì >„Ì
;Åîüý•Ì ýéîüýçüýÓ •ñUÍî ¯ñeîÌ ¯ïÌüý·Ú ÝÌô éüýË ÉîË ý·Ú ïIcñï•¢ ;üýU<, Tñ· ýãîeî/ ¢îüýÅÌ ;üýU ·î ¯üýu ïTïåƒ ïÓüýT ãñ¦•Ì c¦• þ‚Ìð IÌüý‚ éüý·/
ÅéîÓËîÌ ï•üý¢< ·îïe µópüý‚ ŒîüýI/ ‚üý· ÉT¢ ‚T¢ ¢Ë ‚îÌC ï¢ËÅ ;üýc/ >•îéÌy ïéãîüý·& IîüýÌî ¢îŠî< •îã ‚îÌ ¢îÅ éüý·, ýaî•¢ ýÁÿÌ·ð î<
A<ï•¢ µîç <ËîüýÌÌ Iîüýc ¯Ða© ÁüýËÌ ï•¢/ ‚îüý•Ì ï•üý‚ éË ¯Ðüý·ïÚIî ¯ÌðQî/ •îã ÅéîÌîe/ ‚îéüýÓ ¯Gîüýa ï‚¢ ¯îCËî Éîüý·/
ÅéîÓËîÌ ;üýUÌ ï•¢ ¯Ðï‚ ÌôÅ ýŒüýI •ñ< ï‚¢ pîIî IüýÌ aGî•î ý‚îÓî éË, ·îïe ðË ¯ÐÛ£ NIFT (National Institute of Fashin Technology) AÌ
ýI¢îÌ e¢Ê/ A< •îïËüý‡ ŒîüýI ýãüýI© <ËîüýÌÌ ·îCËîÓÌî/ Óîl AÌ ãÅË ýÓïsã ýéîüýçüýÓÌ ãîÅüý¢ IóïÓ ý·Xy ï·ïO ï¢ïÞš ýI¢– 5!
sî<ï¢E-AÌ ý¢îïpÚ ý·îüýsÍ ý¢îïpÚ ŒîüýI/ ‚û‚ðË ¯ÐÛ£ 15 ¢Ç»üýÌÌ ‚îüý‚ aîÌïp ãÅîã ïÓTüý‚ ý•CËî ;üýc, ‚îÌ Åüý¡Ê
ï‚¢ïp ïÓTüý‚ éüý· ÌïNÅ, IîÅîÌIó©ó þãµó, Åî¡ÊïÅI/
ý¢îïpÚ A·îÌ aüýÓ ;ïã IüýËIïp ·yÍ¢î ÅõÓI ¯ÐüýÛ£/
A‚ ›îÌî ýéîüýçüýÓÌ ãIÓ µîç <ËîÌüý•Ì ýI eî¢îüý¢î Éîüýbc ýÉ ;e Ìî‚ 12pîË ý‚îÅîÌ ·¬òÌ ãüý_ ý‚îÅîÌ ý·î¢ ý¯ÐÅ IüýÌ ‚óïÅ eîüý¢î ïI§ƒñ AIï•¢ ‚óïÅ
ãÅË TV ÌôüýÅÌ ãîÅüý¢ PAT ¯ÌðQî éüý·, ãIÓüýI :EÚUÐéy IÌîÌ e¢Ê ;é¼î¢ ‚îüý•Ì :§ƒÌ_ (ÁŸÁîÞîË) :·èîË ý•TüýÓ/ ‚óïÅ ïI IÌüý·– 20!
IïÌ/ ;üý•Úî¢ñãîüýÌ exam. controler (PAT board)/ :Œ·î
PAT IŒîÌ ¯õyÍ :ŒÍ ¯î¢ñ AÊî¯ïpïp>s ýpç (Panu Aptitude Test), ïrI CAT ‚óïÅ RBI ýIîËîpîüýÌÌ ýIî¢ s·Iî ÅîüýÓÌ ý¯ÐüýÅ ¯üýuüýcî ïI§ƒñ ‚îüýI AT¢C
ýI ¢IÓ IüýÌ/ A< ¯ÌðQîÌ e¨È•î‚î ·î 1st exam. controler cIó ï·Û»îã/ A< ·Óüý‚ ¯îüýÌîï¢ A·E Ìîüý‚ å»°£ (•ñFå»°£) ý•üýTüýcî/ ãIîüýÓ ZñÅ ýŒüýI >üýr ý‚îÅîÌ
¯ÌðQî ¯îË ï‚¢aîÌ ·‹ãÌ ¡üýÌ ýéîüýçüýÓ aüýÓ ;ãüýc/ ¯ÌðQî éË 100 ¢Ç»Ì ÚÌðÌ •ñ·ÍÓ ÓîUüýc A·E ï¢üýeüýI Iî¯ñÌôÞ ·üýÓ Åüý¢ éüýbc/ ‚óïÅ ý‚îÅîÌ Åüý¢Ì
AÌ, ãÅË ãðÅî A Z¦pî/ ã· ¯ÐÛ£< ·yÍ¢î ÅõÓI/ ‚îcîuî ¯ÐÛ£ ¯Ða© Iïr¢ éË, ýIî¢ :¢ñÁ÷ï‚ eîï¢üýË ý‚îÅîÌ ·î·îüýI AIïp ïaïr ýÓT/ 20!
ãîüýeãî¢ Iîüýe ÓîüýU ¢î :Œ·î ïÌï¯pC éË ¢î/ ¯ÌðQîÌ ãÅË UîsÍC ¯Ða© Iuî/ ‚îcîuî ;üýc ïµïeS AÌ ¯ÐÛ£/
cîüý‰Ì ýŒüýI UîsÍ ãETÊî ý·Úð, Zîu ýZîuîüýÓ< ¯îcîË ÓîïŒ/ AI AI IüýÌ µîç ï¢>püý¢Ì 4th law AÌ ãEhî •îC A·E ý‚îÅîÌ eð·üý¢ IüýÅ ZüýpïcÓ ·yÍ¢î
<ËîÌÌî ãî•î ¯î‚î C ý¯¢ ï¢üýË TV ÌôüýÅÌ ãîÅüý¢ IîaóÅîaó ÅñüýT éîïeÌ éüýbc A·E IÌ/ 10!
UîsÍÌî ï·ïÁ¨£ eîËUî ý•ïTüýË ·ãüý‚ ·Óüýc/ ïrI ýcîp ý·ÓîË cï· :GîIî ïµïeS-AÌ Iïr¢ Uîïyï‚I ¯ÐÛ£ ï¢>püý¢Ì ðË ãõüý‰Ì ãîéîüýÉÊ ¯ÐÅîy IÌ
¯Ðï‚üýÉîUð‚îË A<Áîüý· ýÉ‚îÅ A·E ·ã‚îÅ/ ¯Ðã_OüýÅ ·üýÓ ÌîïT PAT ¯ÌðQîÌ AIe¢ ¯ñÌôÞ 60 ýIïe A·E 45 ýIïe Ceüý¢Ì ýI ÅïéÓî 60º ýIîüýy.....
AIïp ï·üýÚÞ <>ÅÍ ;üýc/ UîüýË ÚpÍ ýUïn A·E µóÓ¯Êî¦p/ ‚üý· eîï_Ëî A< póIó< ýI·ÓÅî‰ ·ñjüý‚ ¯îÌÓîÅ ‚îÌ¯Ì ;Ì ïIcñ< ·ñjüý‚ ¯îÌÓîÅ ¢î,
¯Êîüý¦pÌ ïÁ‚üýÌ ¢î >¯üýÌ ·î<üýÌ ¯Ìüý‚ éË/ Admit card ïéãîüý· AIïp ¯î¢ñ ý·î¡éË ¯ÐÛ£I‚Íî cîuî IîÌC ¯üýQ ãÅî¡î¢ IÌî ãÇ· ¢Ë/
·< UÓîË ýjîÓîüý¢î éË/ Éî<üýéîI ¯ÌðQîÌ ¯ÐÛ£ Aüýã ýUüýc ã· cî‰üýI ¯ÐüýÛ£Ì ¯Ì·‚Íð ¯ÐÛ£ Life Science ýŒüýI/ ïa‰ãé ·yÍ¢î IÌ $

74 75
AIe¢ ýÅîpî ÁŸÅïéÓîÌ >Ó_ ÚÌðÌ (ÁŸ ÁîÞîË)/ 20!
Acîuî ;ÌC :üý¢I Iïr¢ ¯ÐÛ£ Éî ATîüý¢ ·yÍ¢î IÌî ·î ãÅî¡î¢ IÌî ãÇ·
¢Ë/ AI-Z¦pî ¡üýÌ A< ¯ÌðQîÌ ¯Ì ãIüýÓÌ Tî‚î eÅî ï¢üýË ý¢CËî éË/ ïI§ƒñ
‚T¢C :üý¢üýI ·üýÓ, “•î•î ;Ì AI ïÅï¢p, ¯ñüýÌî Óî<¢ IÅï°×p IÌüý‚ •îC/”
¯ÌðQî ¯·Í ýÚÞ éüý‚ ¯ÐîË 3 ýp ý·üýe ÉîË/ ‚T¢ ýéîüýçüýÓÌ ¯ÐîË :üý¡ÍI cî‰ ¡y»§ƒÍïÌ aî<
ZñÅîüýbc/
ãIÓ µîç <ËîÌ ýI ý•CËî éË aîÌ ¯Gîaïp IüýÌ aÓüýÓp ý·îÅ, ãüý_ >‹ãîéð ýéîüýçüýÓ cî‰Ìî ¯ïÌäJîÌ ¯ïÌc¨£ ¢î ŒîIîÌ e¢Ê, Åîüýj Åîüýj :ãñT C éË ‚üý·
ýãüýI© <ËîÌÌîC ŒîüýI/ A·îÌ ý•Tî éË IîÌî •Ìeî ·¬ IüýÌ XÅîüýbc/ ‚îüý•Ì ýcGîËîüýa :ãñT éüýÓ ÅéîÅîÌð ;IîÌ ¡îÌy IüýÌ/ ;ÅÌî ÉT¢ µîç <ËîÌ ‚T¢
ÌôüýÅÌ ãîÅüý¢ µîüýp ·ñïuÅîÌ aIüýÓp/ •ñÅ! •ñÅ! ãîÌî ýéîüýçÓ IGî¯üý‚ ŒîüýI ‘ïaüýI¢ ¯S’ ÌôüýÅ ÌôüýÅ cïuüýË ¯üýuïcÓ/ ¯ÐŒÅ ¯ÐŒÅ ÉT¢ •ñ-AIeüý¢Ì éË
;CËîüýe/ É‚Qy ¢î ã·î< ÌôüýÅ ýŒüýI ýaîT ÌUÌîüý‚ ÌUÌîüý‚ TV ÌôüýÅ Aüýã ‚îüý•Ì ·îïu ¯îïrüýË ý•CËî éË/ ÉT¢ ýŒüýI ýŒüýI ý·üýu ÉîË ‚T¢ Éîüý•Ì ¯S
éîïeÌ éüýbc/ ýéîüýçüýÓÌ ãî>© ïãüýçüýÅ ýÌïsC ÓîUîüý¢î éüýË ýUüýc/ TV ÌôÅ éËï¢ ‚îÌî ·îïu ¯îÓîüý‚ ŒîüýI/ ‚üý· A< ýÌîüýUÌ ·îé¢ ýÅ¢ïÓ ýéîüýÅîÌî/ AÌî
Áï‚Í, érî‹ ýÁüýã ;üýã ýã< ïaÌ :Iûï‰Å UÓîÌ å»Ì “;e ÚîÌ• ¯Ðîüý‚ ....”/ ãîÌîï•¢, AÌ ‚îÌ ÌôüýÅ ïUüýË ýÚîË, ‚î̵üýÓ AIÌôÅ ýŒüýI :¢ÊÌôüýÅ cïuüýË
ãï‚Ê< ï·üýÌ« Iûâ ÁüýŸÌ UÓî AIZÌ/ ¯Ðï‚ ·‹ãÌ Ýï¢ ‚·ñ ¯ñÌîüý¢î éË ¢î/ ¯üýu/ AIï•¢ Ìîüý‚ ýéîüýÅî ãïéã ;ÅîÌ ãüý_ ÝüýË ;üýc/ ;ÅîüýI ·üýÓ, “•î•î
éîÓIî rî©î ¯uüý‚ ÝÌô IüýÌüýc, ïéüýÅÓ éîCËî ;ãüýc, TV ÌôüýÅÌ eî¢îÓî ï•üýË ;ÅîÌ UÓî ·ÊîŒî IÌüýc/”
ý•Tî Éîüýbc ;üýåƒ ;üýåƒ :¬IîÌüýI ¯Ìîïe‚ IüýÌ ;üýÓî AïUüýË ;ãüýc/ ¢ðÓ ;ïÅ ·ïÓ “IîÓ ãIîüýÓ 16¢E A IÅÓ•îÌ ý•îIîüý¢ UÌÅ •ñ¡ Tîï· ïrI éüýË
;IîüýÚÌ ·ñüýI ýÁüýã aüýÓüýc ý¯Geî ‚óÓîÌ Åüý‚î ãî•î ýÅZ, éîÓIî ;üýÓîË Éîüý·/”
ýÌÚüýÅÌ Åüý‚î ÓîUüýc/ •õüýÌ AI•Ó ·I aOüýÌTîÌ Åüý‚î >üýu aüýÓüýc :eî¢îÌ ãIîüýÓ >üýr ·üýÓ “e½Ì ÓîUüýc/ ý•T ;ÅîÌ ï¯üýr AIïp µóãIïÌ éüýËüýc/”
¯üýŒ, ‚îüý•Ì CuîÌ ÅîüýjC ÓñïIüýË ;üýc c¦•/ ïI§ƒñ ;Åîüý•Ì Åîüýj ýIî¢ c¦• ;ïÅ ïI IÌ·– sîNîüýÌÌ Iîüýc ý•ïTüýË ;Ë/ ý·ÓîË Aüýã ;ÅîüýI ·üýÓ •î•î
ý¢<, ï¢ËÅ ý¢< ãî‚ ¯Gîa Áî·üý‚ Áî·üý‚ ·îÌîË ý·ïuüýË ;ïã/ Ìï·ÅîÅî ;ÅîÌ ¯S éüýËüýc, Ýüý¢ ;ÅîÌ ÅîŒî ZñüýÌüýUüýc/ ‚îéüýÓ ;ÅîÌ C éüý·/ ·îÌ·îÌ
:üý¡ÍüýIÌ ý·ïÚ >üýr Aüýãüýc/ ¯ÐÁîüý‚Ì ¯ÐŒÅ ;üýÓî ïÚÝUîüýcÌ µGîI ï•üýË ;cüýu ýwîI ïUÓüý‚ ŒîïI ý•ïT UÓî ·ÊîŒî éüýËüýc ïI¢î/ ¢î éËï¢, ýã< Éî‰îË ¯üýSÌ
¯üýuüýc/ aîïÌï•üýI aGu ó< ¯îïTÌ ïIïaÌ ïÅïaÌ Ú¿/ Ìî ZüýÌÌ ¯î<¯ ï•üýË éîÓIî ýŒüýI ý·Güýa Éî< ïI§ƒñ ýcGîËîüýa ýÌîUüýI ‚îÌ¯Ì ýŒüýI ÁË ¯î</ IîüýÌî éüýÓ
éîÓIî ý¡GîËî ý·uüý‚ ÝÌô éüýË ýUüýc/ ;eüýI special day, ãIîüýÓ Iïµ C AïuüýË aïÓ/
ïpïµ¢ éüý· ‚î< A‚ ‚îuî‚îïu/ ýãüýI© ýµÖîüýÌ A ÅðÌ TîïÓ UÓîË Uî¢ ¡üýÌüýc ýãüýI© <ËîÌ-AÌ ¯ÐŒüýÅ ;Ì AI ¢‚ó¢ ýÌîüýUÌ ;ï·ÍÁî· éüýËüýc/ AIÌIÅ
“;éî ïI ;¢¦• ;IîüýÚ ·î‚îüýã.....”/ ãï‚Ê< ÚÌüý‚Ì ãIîÓ ý•Tüý‚ ýÉ A‚ ýcîp ýcîp ý¯îIî >Ióüý¢Ì Åüý‚î Éî ÅîŒîË éË ¢î ïI§ƒñ ÚÌðüýÌÌ ýÉTîüý¢ ýÉTîüý¢
ãñ¦•Ì éË ‚î :üý¢Iï•¢ ;üýU< Á÷üýÓ ýUïc/ Åüý¢ ¯üýu ÉîË ýcîp ý·ÓîË ·î·îÌ ýÓîÅ ;üýc ýãTîüý¢ éË/ sîNîüýÌÌ ý•CËî ÅÓÅ ýÅüýT ïrI éüýË ýUüýÓ ;·îÌ éË
éî‚ ¡üýÌ ãIîüýÓ Åîüýr ý·uîüý‚ ýÉ‚îÅ/ ;üýÓÌ •ñ< ¡îüýÌ ýãî¢îÓð ¡î¢ ÅîŒî ý¢üýu ïIcñüý‚< ÁîüýÓî éüýËC ÁîüýÓî éË ¢î/ ýI¢¢î ã·î< AIãüý_ ÅÓÅ ¢î ÅîTîÌ e¢Ê
;ÅîüýI sîIüý‚î, ýcîp •ñïp ¯î ïÚïÚüýÌ ïÁüýe ýÉ‚, ;Ì aîïÌï•üýI ýÓüýU ŒîI‚ aOIîüýÌ aÓüý‚ ŒîüýI/ ;ÅîÌ ÚÌðüýÌ A< :ãñT ÁîüýÓîÁîüý· ·îãî ý·üý¡üýc UîüýË
ÝIüý¢î ZîüýãÌ ¯î‚î/ ;Ì ïI ýIî¢ï•¢ ïµüýÌ ¯î· ýã eð·¢– IîÌî ýIüýu ï¢Ó éîüý‚, ¯îüýË, :îÌC :¢Ê ã· eîËUîË ýÓîüýÅÌ ýUîuîË ýcîpüýcîp ý¯îIî/ sîNîÌ
;ÅîÌ ýã eð·¢, ïIüýãÌ ï·ï¢ÅüýË– ·î·ñ ·üýÓ¢ “:Êîïãs ý¯îIî/” Ìî‚ ·îuîÌ ãüý_ ãüý_ aóÓIî¢ð C ·îuüý‚ ŒîüýI/
76 77
:üý¢üýI éîüý‚ IüýÌ aóÓIîüý‚ ¢î ¯îÌüýÓ ïaÌôyð ï•üýË aóÓIîüý‚ ŒîüýI/ A< :ãñTüýI
ýéîüýçÓ ýŒüýI cñïp ý•CËîÌ e¢Ê ýÅã IïÅïp sî<ï¢E-A ý¢îïpÚ ï•üýËüýc/ ãîÅüý¢
Ìï··îÌ ãIÓ cî‰üýI UîüýËÌ, éîüý‚, ¯îüýË A·E :ãÁÊ eîËUîË ýÓîÅ ·î aóÓ
ýÌeîÌ ï•üýË ýIüýp ýµÓîÌ e¢Ê :¢ñüýÌî¡ IÌî éüýbc/ Éï• ýIî¢ cî‰ ¢î ýIüýp ZñüýÌ
ý·uîË ‚îÌ ¢îÅ IïÅïpüýI eî¢îüý¢îÌ e¢Ê :¢ñüýÌî¡ IÌî éüýbc/ <¢µÌÅîüýÌÌ ¢îÅ Ià IÌüýÓ Ìî¡î ýÅüýÓ
ýU ÌîTî éüý·/ Ìï··îÌ ãIîÓ ýŒüýI ·îŒÌôüýÅ Óî<¢/ •ñeüý¢ IüýÌ wóIüýc
‚îüý•Ì Iîe ýãüýÌ aIaüýI éüýË ý·ïuüýË ;ãüýc/ ;ïÅ C ¯ÐÚ AIãüý_ ¯Ðüý·Ú ;·îÌ ýãïÅçîÌ AüýãüýUüýc/ ýéîüýçüýÓ ;UîÅð AI ÅîüýãÌ e¢Ê I¢üýÁ¢îÌ ýTGîeî
IïÌ/ ãîÌî UîüýË ãî·î¢ ýÅüýT ·üýã ;ïc ¯ÐÚ AIïp ýÌeîÌ ï•üýË ;ÅîÌ éî‚ éüýbc ïI§ƒñ ¯îCËî Éîüýbc ¢î A< IîÌüýy ýÅã IïÅïp ïa遼‚/ ;ïÅ ãéüýe< Ìîïe
¯ïÌäJîÌ IÌüýc :¢Ê AIïp ï•üýË ;ïÅ ¯î ¯ïÌäJîÌ IÌïc/ ;ÅîÌ éüýË ýUüýÓ éüýË Éî</ ;ÅîÌ ãüý_ ýIî¢ ãéIîÌð I¢üýÁ¢îÌ ý¢</ ;ÅîüýI AIî< ã·ïIcñ
¯ÐÚüýI ýéÔ± IïÌ/ ·î ÁîÓ ÓîUüýc/ ;üýUÌ ýŒüýI µÌãÍî éüýË ýUïc Åüý¢ éË/ ý•TîüýÚî¢î IÌüý‚ éüý·/ ¯ÌðQîÌ ãÅË I¢üýÁ¢îÌÚð¯ ãî¡îÌy‚ ýÌXÓîÌ cî‰Ìî
ýéîüýçüýÓÌ ã·î< AIãüý_ Zîüýp å£î¢ IÌüýc, ýI ÅÌîÌ e¢Ê ýI eîüý¢— A<Áîüý· ý¢CËî ¯c¦• IüýÌ ¢î, ¯uîüýÚî¢îÌ Å¢ ï•üýË IÌîÌ e¢Ê/ Year lag cî‰üý•Ì
:üý¢I Iüýà ýéîüýçÓ ýŒüýI :Êîïãs ý¯îIîüýI ‚îuîüý¢î éË/ ã·î< aóÓIîï¢Ì éî‚ I¢üýÁ¢îÌ éCËîÌ e¢Ê :¢ñüýÌî¡ IÌî éË/ ïI§ƒñ A·îÌ ýI> AïUüýË ;üýãï¢/ ‚î<
ýŒüýI ·Gîüýa/ ýÅã IïÅïp ;ÅîüýI ï•üý‚ ·î¡Ê éüýËüýc/ ¯ÐŒÅ •µîË :ïµã ýŒüýI ý•Ë 20 éîeîÌ
pîIî/ ¯ÐŒÅ ã°ƒîé ýÚÞ éüýÓ ;·îÌ 20 éîeîÌ A·E ýÚÞ éCËîÌ •ñ< ï‚¢ ;üýU
ý•Ë 10 ·î 15 éîeîÌ/ ýÚÞ pîIî ï¢ÁÍÌ IüýÌ I‚e¢ cî‰ ýéîüýçüýÓ ;üýc A·E
·îeîÌ •Ì ïI ÌIÅ aÓüýc ‚îÌ >¯Ì/ ¯ÐŒÅ pîIî ¯îCËîÌ ¯Ì ýãîeî ïÚËîÓ•îÌ
“ýIîüýÓ ÅîüýIÍp”/ ýãTî¢ ýŒüýI ãåƒî •üýÌ Åñï•Ì ÅîÓ A·E ãï¾ ï¢üýË aüýÓ ;ïã
ÁÊî¢ Áîuî IüýÌ/ ‚îcîuî ;üýc ¯Ðï‚ï•üý¢Ì Åîc, ÅîEã, ‚îÌ e¢Ê ÁîÓ ý•îIîÌ
aî</ ýéîüýçüýÓ ;üýU ýŒüýI ÉîÌî ÅîÓ ý•Ë ‚îÌî •îÅ ý·ïÚ ý¢Ë IîÌy ýÅã
IïÅïpÌ •ñ AIe¢ ‚îüý•Ì ýŒüýI pîIî ý¢Ë ·î ïUµ!p ¯îË/ A< IîÌüýy ýÅã IïÅïp
Aüý•Ì Iîüýc< ¯îrîË A·E Aüý•Ì ýŒüýI ý¢CËîÌ e¢Ê ý¯ÐãîÌ ý•Ë/ ;ÅîÌ ¢‚ó¢
¯šï‚ Aüý•Ì ýŒüýI ã°ƒîüýé aîÌï•¢, Åîc éüýÓ AIï•¢ ·î •ñ-ï•¢ ï¢</ ·îIð ï•¢
:¢ÊIîüýÌî Iîüýc ï¢</ A<Áîüý· ·îeîÌ IÌüý‚ IÌüý‚, ;ïÅ a¦•¢•îÌ Iîc ýŒüýI
Åîc, ÌZñ•îÌ Iîc ýŒüýI aîÓ A·E ýÅîpîÌ Iîc ýŒüýI ÅîEã ý¢· ·üýÓ ïrI IüýÌ
ï¢</ ¯ÐŒÅ I¢üýÁ¢îÌïÚ¯ A<Áîüý· aîïÓüýË ïcÓîÅ/ ¯Ì·ï‚Í ãÅüýË ã·ïIcñ ;ÅîÌ
Åüý¢îÅ‚ ýÓîüýIÌ ýŒüýI< ÅîÓ ï¢‚îÅ/ ýÅüýãÌ •îïˇ ã· ãÅË ý•Tî ãÇ· ¢Ë
ýI¢¢î ;ÅîüýIC :¢Ê cî‰üý•Ì Åüý‚î ¯ÌðQî ï•üý‚ éË/ ýÅãçîµ ãñ¢ðÓ•îÌ ãüý_
;ÅîÌ ÌÊîüý¯î ;üýc ‚î< ãñ¢ðÓ•î ;ÅîÌ :¢ñ¯ïèüï‚üý‚ ã·ïIcñ ý•Tî ýÚî¢î IüýÌ,
ýIî¢ ïIcñ< ï·ï¢ÅüýË e¢Ê ¢Ë ;ÅîüýI ÁîüýÓîüý·üýÚ/ ã·î< ãñ¢ðÓ•îüýI ;ÅîÌ
78 79
“aîÅüýa ·üýÓ/” ‚î< ãñ¢ðÓ•î ;ÅîÌ IŒî Åîüýj Åîüýj Ý¢üý‚ aîË ¢î/ AIï•¢ ã· ÉîË/ ýã< IîÌüýy A<ï•¢ I¢üýÁ¢îÌ extra 10 eüý¢Ì Tî·îüýÌÌ ;üýËîe¢ IüýÌ/
ýÅãçîµüý•Ì ãîÅüý¢ ãñ¢ðÓ•îüýI ;ÅîÌ ÅÊîüý¢eîÌ ïéãîüý· ýZîÞyî IïÌ/ AT¢C I¢üýÁ¢îÌ ·î ýÅãçîµüý•Ì ãüý_ •ñ ï‚¢e¢ I¢üýÁ¢îüýÌÌ ýaÓîC Iîüýe éî‚
Ýï¢ ãñ¢ðÓ•î ýéîüýçüýÓ ÅÊîüý¢eîÌ ïéãîüý· e¢ï¯ÐË/ ýÅ¢!IóI •ñe¢/ •îãñ•î A·E ÓîUîË/ ýIîÙïsÑEã C ïãUîüýÌp ý•CËîÌ e¢Ê A·E ãüý_ ãüý_ ‚îüý•Ì ¢îÅC
¢îÌîy •î/ AIe¢ cñïpüý‚ ýUüýÓ :¢Êe¢ Ìî IüýÌ A<Áîüý· •ñeüý¢ ¯îÓî aÓüý‚ ïÓTüý‚ éË ‚î ¢î éüýÓ Xï¯ ÝÌô éüýË Éîüý·/ I¢üýÁ¢îÌ µGîãüý·/ I¢üýÁ¢îÌïÚ¯
ŒîüýI/ IóI!Ìî ¯•ÅÉÍî•îË :¢Êî¢Ê ýÅãçîüýµÌ ýŒüýI AIpó >¯üýÌ/ I¢üýÁ¢îÌüýI ýÚÞ éüýË ýUüýÓ ýaÓîüý•Ì ï¢üýË AIï•¢ ïµç ï•üý‚ éË/ ;ïÅ A< ïµüýçÌ ï•¢
Aüý•Ì ãüý_ ïÌüýÓÚ¢ ÁîüýÓî ÌîTüý‚ éË ¢<üýÓ ý·ïéãî·ð Ìî IüýÌ ý•üý·, ÉîÌ ýÅã IïÅïpÌ ýÅãüýaïIE AÌ •î•îüý•Ì ;Å流‚ IïÌ/ ýI·ÓÅî‰ A< AIï•üý¢Ì
µüýÓ Tî·îÌ ¢à éüý·/ A< :ï‚ïÌN Tî·îüýÌÌ TÌaî I¢üýÁ¢îÌüýI< ãîÅÓîüý‚ éüý· :ïÁh‚îüýI Iîüýe ÓîïUüýË ýIî¢cî‰ ï·üýË ·îïu ·î ýIî¢ :¢ñáî¢ ·îïuÌ •Q
ýÅã IïÅïp ýIî¢ <ãñÊ Ý¢üý‚ Ìîïe ¢Ë/ ýÅ¢! IóI!Ìî ÅîüýãÌ Åîüýj pîIî ¡îÌ ý¢Ë, ÅÊîüý¢e ÅîàîÌ éüý‚ ¯îüýÌ/ A< ¯Ðãüý_ ·üýÓ ÌîïT ;ÅîÌ ÅÊîüý¢eüýŦp Tñ· ÁîüýÓî
Åîã ýÚÞ éüýÓ Åî<üý¢ ý¯üýÓ ;·îÌ ýµÌ‹ ï•üýË ý•Ë/ ïI§ƒñ I¢üýÁ¢îÌïÚ¯ aüýÓ éCËîÌ e¢Ê A·E ¯ÌðQî aÓüýc ·üýÓ ¯üýÌÌ I¢üýÁ¢îÌÚð¯ C ;ÅîüýI ý•CËî éË/
¯üý¢Ì ï•üý¢Ì ‚î< A< pîIî I¢üýÁ¢îÌüýI ÅÊîüý¢e IÌüý‚ éË/ ;ïÅ ÅÊîüý¢e ¯Ì¯Ì •ñ<ïp I¢üýÁ¢îÌïÚ¯ ý‚î IÅï°×p IÌÓîÅ :‚ʧƒ •Q‚îË/ ‚üý· ;ÅîÌ
IÌüý‚ ïÚüýTüýUïc/ Iüý· ïI TîCËîüý¢î éüý· ‚î ;ïÅ ïrI IïÌ ·î IóüýIÌî ïrI ¯îÌüýãî¢îÓ ýÉ Qï‚ éüýËüýc ‚î ýÌeîÕp ý·Ì éüýÓ< ý•Tüý‚ ¯îCËî Éîüý·, ‚üý· ‚î
IüýÌ, ‚üý· TîÌî¯ TîCËîüý¢î éüýÓ cî‰Ìî ¯Ða© ïTïåƒ ý•Ë, ‚T¢ ýÅãçîµÌî< ï‚¢Åîã ·îïI/ AT¢ ;ÅîüýI ïéãî· IÌüý‚ éüý· ;ïÅ ïI ý¯ÓîÅ/ ïIcñ ý¯üý‚
;ÅîüýI ·üýÓ •ñ AI·îÌ ÁîÓ TîCËî ;·îÌ TîÌî¯ TîCËîï·/ ýUçïÅÓ AT¢ ýUüýÓ ïIcñ éîÌîüý‚ éüý·, ‚î< ¢î– ýÌÅüý©Ì ¯Êî¦p, ï¯pîÌ <EÓÊîüý©Ì eîÅî, Power
ýŒüýI ãñ¢ðÓ•î< Iîüýp Ìîüý‰ ;ÅîüýI ïéãî· ý•Ë/ AIIŒîË ýÅãçîµÌî AT¢ ýä¯îpÍ Ý, pî<pîüý¢Ì éî‚ Zïu/ ‚îcîuî •îïÅ ·ïs ýä³/ A<ã· ;ÅîÌ e¢Ê/
;ÅîÌ Iüý¦pîüýÓ AüýãüýUüýc/ I¢üýÁ¢îÌïÚüý¯Ì ýÚÞï•¢ ;<ïsËîÓ ïsã (ID) ‚îcîuî ãÊîÅãñE AÌ R270, ÉîÌ •îÅ ãî‚ éîeîÌ ¯GîaüýÚî ‚îÌãüý_ AËîÌüýpüýÓÌ
TîCËîüý‚ éË/ ID Åîüý¢ A< ï•¢ ï·üýË ·îïuÌ Åüý‚î TîCËîüý¢î éË/ Tî·îÌ ýÅ¢ñ Iîüý¢Iãî¢ A·E AIïp ïéüýÌî ãî<üýIÓ A<ã· ;ÅîÌ ÅïåƒÌ e¢Ê ¢Ë ¯Ì·‚Íð
;üýU ýŒüýI< ý¢îïpÚ ý·îüýsÍ pîï[üýË ý•Ë/ Ìîüý‰ 9.30 ý‚ ID éüý·/ ýÅ¢ñ I¢üýÁ¢îÌÚð¯üýI ãée IÌîÌ e¢Ê/ ýÅî·î<Ó AÅ¢ ÚGîüýTÌ Iuî‚ ;ãüý‚ C Iîüýp
ï¢Ç£Ìø¯& ýÉüý‚ C Iîüýp ýIî¢ :ãñï·¡î ý¢< ;Ì AIïp ·î •ñïp I¢üýÁ¢îÌÚð¯ AI•ñ< ÅîüýãÌ
i) ïaüýI¢ ¯üýIîuî Åüý¡Ê ýeîUîu ÓîUîüý‚ ¯îÌüýÓ IÅ!ï¯>pîÌ ý¢üýÅ Éîüý·/ AT¢ ;ïÅ ;ÅîÌ
ii) µÒî<s Ìî<ã °×Êîï¢EüýI Tñ· ãÇÈî¢ IïÌ/ ý•ïT ;ÅîÌ Áï·ÞÊ‚·îyð Iîüýe ÓîüýU ïI¢î/
iii) ;ÓñÌ •Å
iv) ïaïÓ ïaüýI¢
v) aîpï¢ C ¯Gî¯u
vi) ýIîÙïsÑEã
vi) IÖÊîïãI ·î AI!üýÓËîÌã!
µÒî<sÌî<ã!, ;ÓñÌ •Å C aîpï¢ É‚ <bcî ý¢CËî ÉîË ·îïI ã· AIï¯ã IüýÌ/
ýIîÙïsÑEã AI V×îã IüýÌ UÌüýÅÌ ãÅË ýIîÙïsÑEüýãÌ ·•üýÓ ;<ãïOÅC éË/
A<ï•¢ I¢üýÁ¢îüýÌÌ :ïV£¯ÌðQî/ ýIî¢ late ïÅÓ éË ¢î/ ýI> ýTüý‚ ¢î ý¯üýÓ
I¢üýÁ¢îüýÌÌ XïåƒÌ ¯ñüýeî éË A·E ýã I¢üýÁ¢îÌ ïéãîüý· ·ÊŒÍ, ‚î Prove éüýË

80 81
IÖîã ·ËIp ÝÌô éüýË ýUüýc/ ãî¡îÌy cî‰Ìî Tñ· TñïÚ/ aîïÌï•üýI ý¯îçîüýÌ cËÓî¯/
‚·ñC ;üýåƒ ;üýåƒ ã· ýIîƯî¢ð ;ãüýc/ A<ï•¢ ý¢‚îÌî C cî‰Ìî ýs¯ñïp
ýÌïeçîüýÌÌ ÌôüýÅÌ ãîÅüý¢ ¡Ì¢î ï•üýËüýc/ ;eüýI ;Åîüý•Ì >„Ì aî<, ·¬ éüý·
ïI, éüý· ¢î, A<e¢Ê/ ýÅ¢ IÊîƯîã ýŒüýI ýÌïeçîÌãÊîÌ C Aüýãüýc¢/ SFI C
;Åîüý•Ì •î·ð Åî¢üý‚ éüý· DFS AÌ ï‚¢e¢ IüýÌ ý¢‚î I¢µîüýÌ® ÌôüýÅÌ ïÁ‚Ì ·üýã ïÅïpE IÌüýc/ I‚ùͯQ
;Åîüý•Ì ý·îjîüý¢îÌ ýaàî IÌüýc ;Åîüý•Ì :ŒÍî‹ cî‰üý•Ì ïI ãñüýÉîU ãñï·¡î
;Åîüý•Ì <>ï¢ÁîÌïãïpÌ ;üýU ýÉ ·yÍ¢î ï•üýËïc ‚î :üý¢I ïIcñ ¯ïÌ·‚Í¢ éüý‚ ŒîIüý‚ ¯îüýÌ/ ï•¢üýI ï•¢ ã·ïIcñ ¯Ðî<üýÁpî<e éüýË Éîüýbc/ A< ÉñüýUÌ ãüý_
ÝÌô IüýÌüýc/ <>ï¢ÁîÌïãïp ¢îïI ï·ïÁ¨£ ¯Ðî<üýÁp ãEèîÌ ãüý_ pî<;¯ IÌüýc/ ;Åîüý•Ì ¯îÔ×î ï•üýË aÓüý‚ éüý·/ É‚üý·ïÚ ýIîƯî¢ð ;ãüý· A·E pî<;¯ éüý·
ýÅ¢ IÊîƯîüýã eîËUî ¢î ŒîIîË :ï¡IîEÚ pÑî<;¯ ýIîƯî¢ðüýI eîËUîÌ e¢Ê ‚‚üý·ïÚ <¢sÑîãïpÌ ãüý_ <>ï¢ÁîÌïãïpÌ ýÉîUîüýÉîU ·îuüý· A·E cî‰üý•Ì aîIÌð
;Åîüý•Ì ATîüý¢ ;ãüý‚ éüýbc/ AÌ Åüý¡Ê <¢!ïsËî¢ ý¯¦p :ÊîüýãîïãüýËÚî¢, TCS ý¯üý‚ ãñï·¡î éüý·/ ‚îcîuî <>ï¢ÁîÌïãïpüýI <I¢ïÅIÊîïÓ ÚN éCËîÌ e¢Ê Aüý•Ì
;ãüý· ýÚî¢î Éîüýbc/ IÖîãÌôüýÅÌ ï¯cüý¢ C ýéîüýçüýÓÌ ãîÅüý¢ ýÉTîüý¢ ·u e_Ó •ÌIîÌ/ AÌî ýIî¢ï•¢ <>ï¢ÁîÌïãïpüýI Iüý¦pÑîÓ IÌüý‚ ¯îÌüý· ¢î ýI¢¢î Aüý•Ì
ïcÓ ‚î Iîpî ÝÌô éüýËüýUüýc/ ATîüý¢ þ‚Ìð éüý· ïOüýIp UÐÊî>©, ãîÅüý¢Ì ·‹ãÌ e¢Ê ;Óî•î AIïp ýãÓ Ur¢ IÌî éüýËüýc/ ýÌïeçÑîÌ ãÊîÌ A< IŒî cî‰üý¢‚îüý•Ì
Ìïn pÑïµ éüý·/ ;üýU< ·üýÓïc •ñ<¯îüýÚ ãîÅ¢î ãîÅï¢ ÅñT IüýÌ Department XïÓ ý·îjîüý¢îÌ ýaàî IÌüýÓ¢/ ïI§ƒñ ýI> ·ñjüý‚ Ìîïe ¢Ë/ pî<;¯ éüý· ýéîI ïI§ƒñ
•GîïuüýË ;üýc/ ‚îÌ ÅîjTîüý¢ µGîIî eîËUîË þ‚Ìð éüýbc ¢‚ó¢ canteen ï·ïÙE/ IÊîƯîüýã ;ãüý· ýI¢– ‚îÌC >„Ì ãñ¦•Ì Áîüý· ï•üýÓ¢, ýpIï¢IÊîÓ ¢üýÓe
A< Zp¢îÌ Åüý¡Ê AIï•¢ ;eðÅ ý¯ÐÅïe Aüýã ýcîp AIïp ·ïN‚î ï•üýË ýUüýc¢/ ýÚËîÌ IÌîÌ e¢Ê A·E ïÌãîaÍ IÌîÌ e¢Ê Cüý•Ì ATîüý¢ ;ãüý‚ éüý·/ ý¢‚îÌî A<
‚üý· ýã ·ïN‚î ïcÓ cî‰üý•Ì ÓQÊ IüýÌ/ ‚îÌî ïIÁîüý· ¯Ì·‚Íð eð·üý¢ þ‚Ìð ÉñïN Åî¢üý‚ Ìîïe ¢Ë ãÊîüýÌÌ ãüý_ AIŒî ýãIŒî ï¢üýË ‚IÍÝÌô aÓüýc/ ý¢‚îÌî
éüý·/ ‚îÌÅüý¡Ê ý·ÚïIcñ ;ÅîÌ Åüý¢ ¡üýÌüýc& aîË ¢î ‚îüý•Ì ;üý¦•îÓ¢ ·¬ éüýË ÉîI/ ;üý¦•îÓ¢ ·¬ Åîüý¢ ý¢‚îüý•Ì QÅ‚îÌ
;Åîüý•Ì <EÌîeð ïä¯ïIE A·E Ìî<ïpE QÅ‚î ·îuîüý‚ éüý· ‚üý·< ï·üý•üýÚ ýÚÞ/ ýÚüýÞ ãÊîÌ ýÌüýU ýUüýÓ¢ A·E ·ÓüýÓ¢, “ý‚îÅÌî ¯ÐaóÌ ·u éüýËüýUüýcî ÉñïN
ãéüýe aîIÌð ¯îCËî Éîüý·, ýI¢¢î ;ÅÌî ‚îüý•Ì >¯Ì ï¢ÁÍÌÚðÓ/ ·Ëã ·îuîÌ Åî¢üý‚C Ìîïe ¢C, ïrI ;üýc Éî TñïÚ ‚î< IüýÌî/ ‚üý· ;ïÅ ý‚Å¢ ·ñjüýÓ
ãüý_ ãüý_ Åî¢ñüýÞÌ IÅÍQÅ‚î IÅüý‚ ŒîüýI, ‚îcîuî ¢î¢î ÌIÅ ýpÑã C ýp¢Ú¢ ý‚îÅîüý•Ì ïaÌï•üý¢Ì e¢Ê ÌîãïpÑüýIp IüýÌ ý•·/ ýIî¢ï•¢ ýIî¢ IüýÓüýe Áï‚Í éüý‚
ï¢üýË eð·¢ Iîpîüý‚ éË/ ïµpüý¢ã C IÅüý‚ ŒîüýI, ¢î¢îÌIÅ :ãñTï·ãñT ÝÌô éË/ ¯îÌüý· ¢î/” :ŒÍî‹ cî‰üý•Ì ýIî¢ •îï· Åî¢îüý‚î •õÌ ïI ·î‚ ‚îÌ ãüý_ ïµÒ ïéãîüý·
A< ãÅãÊî ýŒüýI ·Gîaüý‚ ;Åîüý•Ì ÚÌðÌaaÍî :·ÚÊ< IÌüý‚ éüý·/ ýI¢¢î <¢¯ñp rî¯!/ ·îïéüýÌ ãIÓ ý¢‚î ý·ïuüýË AÓ/ ãIÓ cî‰ IÊîsîÌÌî ý¢‚îüý•Ì ÅñüýTÌ ï•üýI
C ;>p¯ñp ý¯Ðî¯Ì ãÊî¢îÓ/ ‚îïIüýË ;üýc ïÅïpE-A ïI éüýËüýc eî¢îÌ e¢Ê/ Ú¢ñ C ï¢‚Ê AIãüý_ ã·îÌ
AT¢ IÊîƯîüýã ýcîp ý¢‚îÌî ã· ·u éüýË ýUüýc/ ;Ì :üý¢I ¢‚ó¢ ý¢‚îÌ ãîÅüý¢ ·üýÓ >rÓ “cî‰ ;üý¦•îÓüý¢Ì eË” I‚ûͯQ ¯Ða© aîüý¯Ì ÅñüýT ¯üýuüýc
ÅñT ý•Tî ÉîË/ ÝÌô éüýË ýUüýc <>ï¢ÁîÌïãïpÌ ï·Ìôüýš cî‰üý•Ì ;üý¦•îÓ¢/ ýIî¢ ;Åîüý•Ì •îï· ýÉ ÉñïN ãEU‚ ‚î ýÁüý· ý•TîÌ e¢Ê ãÅË ýaüýË ï¢üýËüýc/ ;Åîüý•Ì
¯Ðî<üýÁp ýIîƯî¢ðüýI ;Åîüý•Ì <>ï¢ÁîÌïãïpüý‚ ;ãüý‚ ý•CËî éüý· ¢î/ ýI¢¢î ãIÓüýI ;eüýIÌ ýŒüýI ;ÌC ýeîuîüýÓî ;üý¦•îÓ¢ IÌüý‚ éüý· ÉîÌ Iîüýc
¯Ì·‚Íð ãÅüýË ;Åîüý•Ì <>ï¢ÁîÌïãïp ¯Ðî<üýÁp ýIîƯî¢ðüý•Ì I¢üýpÑîÓ A aüýÓ I‚ûͯQ ÅîŒî ¢‚ IÌüý‚ ·î¡Ê/ ãIÓ cî‰ TñïÚ éÓ A·E ¯Ì·‚Íð Iüý· ;üý¦•îÓ¢
Éîüý·/ UÌð· cî‰Ì IÅ TÌüýa ¯uîüýÚî¢îÌ ãñüýÉîU ¯îüý· ¢î/ A<Áîüý· ý¢‚îÌî éüý· ‚îÌ ï•¢ ýZîÞyî IÌî éÓ/ ãIÓ cî‰ ï¢üýeÌ IîüýeÌ >üý™üýÚÊ cïuüýË ýUÓ/
cî‰üý•Ì ý·îjîüýbc, cî‰Ìî Ý¢üýc C >üý„ïe‚ éüýË Éîüýbc/ AÌ ¯Ðï‚·î• ïéãîüý· ï·¯Ìð‚ ¯îïpÍÌ ý¢‚îÌî •ñïp •üýÓ ÁîU éüýË aüýÓ ÉîË/ e˧ƒ ʕîüýI ¯ÐÛ£ IüýÌ&

82 83
ʕî ïI éÓ– ·îÓ ïIcñ< ý‚î ·ñjÓîÅ ¢î/
A< IŒî Ýüý¢ ;ïÅ ÅñaïI éîãÓîÅ ;ÅîüýI ·üýÓ, ‘ïI ïIcñ ·ñjïÓ–’
;ïÅ ·ÓÓîÅ ïI eîï¢/ ʕîüýI ïehîãî IÌ/
Vision vs. Mission
ʕî UÇÂðÌÁîüý· ·üýÓ& ïaÌIîÓ IÊîsîÌ ýŒüýI Éîï· ý¢‚î éüý‚ ¯îÌï· ¢î/
AT¢ Éï• ·ïÓ I‚ûͯQ •î·ð Åîüý¢ï¢/ ;Åîüý•Ì rî¯ ï•üýËüýc/ ‚îéüýÓ ãî¡îÌy
cî‰üý•Ì Åüý¡Ê ÁüýËÌ ãùïà éüý·/ ‚îÌî ÅñÁüýŦp IÌüý‚ ;ãüý· ¢î/ Éï• ¢î ;üýã
‚îéüýÓ ;ÅÌî ïIüýãÌ ý¢‚î/ ŒîsÍ <ËîüýÌ IÖîã IÌïc ¯ÐîË 1 Åîã éüýËüýUüýc/ A‚ï•¢ ýe¢îüýÌÓ ïµïeS ýIüýÅïçÑ
& e˧ƒ ·ÓÓ ·ñjÓîÅ/ ã·ïIcñ X¯ð ;Ì Áîp/ ¯üýu Aüýãïc/ AT¢ ýŒüýI ýI·ÓÅî‰ Departmental ãî·üýeL/ ïs¯îpÍüýÅüý¦pÌ
;ïŠʕîüýI ¯ÐÛ£ IïÌ ;ÅÌî ;e Éîüý•Ì ï·Ìôüýš ;üý¦•îÓ¢ IÌïc éËüý‚î éîÓ Tñ· AIpî ÁîÓ ¢Ë/ ïpaîÌüý•Ì Åüý¡Ê :§ƒIÓé ‚î µîç <ËîÌ ýŒüýI Ýüý¢
‚îüý•Ì Iîüýc< aîIÌð ¯î·/ ;e U¢‚üý§Š ï·Û»îãð/ IîÓ ¡¢‚üý§Š éüýË Éî·/ Apî :îãïc, ýãüýI© <ËîüýÌ •î>•î> IüýÌ e½ÓïcÓ/ AT¢C ý¢üýÁï¢/ A< ãñüýÉîüýU
ïI ïrI– cî‰Ìî, ïpaîÌ Ìîe¢ðï‚üý‚ wóüýI ¯üýuüýc A·E ï¢üýeÌ ãñüýÉîU ãñï·¡î ï¢üý‚C cîuüýc
& ÉT¢ ýÉ °×îpµüýÅÍ ;ïcã ýã< °×îpµÅÍ ï¢üýË ïa§ƒî IÌ/ ¢î/ ¯uîÝ¢î Tñ· ¡ðÌ Uï‚üý‚ aÓüýc/ ýãüýI© <ËîüýÌÌ ýÌeîÕp ý·ïuüýË ýUüýc/
ïIcñ ï¢üýË Áî·îÌ •ÌIîÌ ïI/ ÉîÌî ý‚îÌ ýŒüýIC ý·Úð ï·üýÌîï¡‚î IÌüýc ‚îÌî ã·îÌ ÅñüýT Ýï¢ ;ÅîÌ éîÓ ¢îïI Tñ· TîÌî¯ <ËîÌ ÓÊîU jóÓüýc/ ·‚ÍÅîüý¢ ;ÅîÌ
ý‚îÌ ;üýU B ã· ýIîƯî¢ðüý‚ Éîüý·/ ãî¯ïÓ ãETÊî ¯Gîa A·E ïÌ ¯îãïÓ AI :ŒÍî‹ ýÅîp ·ÊîI ý¯¯îÌ cËïp, AÌ ýŒüýI
ʕîÌ Áï·ÞÊ‚·îyð ¯Ì·ï‚Í ãÅË ïrI éüýËïcÓ/ AIïp ý·ïÚ éüýÓ< <ËîÌ ÓÊîU/ ‚üý· ;ÅîÌ ý‚Å¢ ïIcñ Åüý¢ ¢î éüýÓC I¯îüýÓ
ýÉ •ñFT ;üýc ‚î ·ñjüý‚ :ãñï·¡î éüýbc ¢î/ Åüý¢ Åüý¢ Áîï·, “A·îÌ ¯uüý‚ éüý·
¢<üýÓ ï¯ïcüýË ¯uüý‚ éüý·/” ;üýU< ·üýÓïc ;Åîüý•Ì ïs¯îpÍüýŦp multi
disipline department :ŒÍî‹ :üý¢I ¡ÌüýyÌ aîIÌð ¯îCËî ÉîË/ ýÉÅ¢
software, ink þ‚Ìð ýIîƯî¢ðüý‚, ï¢>e ý¯¯îüýÌ, ýÅï㢠ÅÊî¢ñµÊîIaîïÌE A
‚îcîuî ýãÓãÅÊîüý¢Ì aîIÌðüý‚î ;üýc</ ;ïÅ ïrI IüýÌ ï¢< ïs¯îpÍüýŦpÊîÓ aîIóÌð
IÌ·/ ýã< IîÌüýy Óî<üý·ÎÌðüý‚ ïUüýË ýTGîe ï¢< ïs¯ÍîüpüýŦpÌ •îÅð ã· ·< Iîüý•Ì
Iîüýc ý‚îÓî ;üýc/ ‚îüý•Ì ãüý_ ýÉîUîüýÉîU IïÌ A·E ·ïÓ “;ÅîÌ ·< aî<”, ¯üýÌ
•ÌIîÌ éüýÓ swap IÌî Éîüý·/ A<Áîüý· ý·ïãI ﯢïã¯îÓ :µ ïÓüýŒîUÐîï¯S/
µî¢sîüýŦpîÓ ïŒüýËîïÌ :µ :µüýãp, <üýÓIüýpÑîîüýµîüýpîUÐîïµ A<ã·< IÊîüýÓL IüýÌ
¯uüý‚ ÝÌô IüýÌ ï•</ ;ÅîÌ pîüýUÍp C ïrI IüüýÌ ï¢üýËïc/ ãîÅüý¢ ýãïÅ!çîüýÌ ã·
ãî·üýeL A ¯îÚ IÌüý‚ éüý· A·E ‚îÌ ãüý_ ãÊî¯ïÓ ãETÊî IÅîüý‚ éüý·/ ýÉ
ãî·üýeL A ïÌ ãÊî¯ïÓ ;üýc ‚î ¯îÚ IÌüý‚ éüý· ‚üý·< ;ïÅ ¯üýÌÌ ·‹ãÌ ýµîŒÍ
<ËîüýÌ >rüý‚ ¯îÌ·/ ‚îcîuî 3rd year 1st ýãïÅçîüýÌÌ ¯Ì ýŒüýI IÊîƯîã
<¢pîÌïÁ> ÝÌô éüýË Éîüý·/ ‚îÌe¢ÊC ï¯Ð¯îüýÌ㢠ï¢üý‚ éüý·/ ãÅåƒ Iîe ïrIrîI

84 85
IÌüý‚ ¢î ¯îÌüýÓ aîÌ ·‹ãüýÌÌ ýIîãÍ ¯Gîa ·‹ãüýÌC ýÚÞ ¢î éüý‚ ¯îüýÌ/ ATîüý¢
ãÊî¯ïÓÌ ÓñüÊüý¯ ¯üýu :üý¢I ÁîÓ ÁîÓ cîüý‰Ì <ËîÌ ÓÊîU éüýËüýc, ‚îÌ >•îéÌy
:üý¢I ;üýc/
;ÅîÌ IÖîãüýÅp ¯Ð•ð¯ ýéîüýçüýÓ Aüýãüýc A·E A·îÌ ýŒüýI ;ÅîÌ ÌôüýÅ ŒîüýI/
¯Ð•ð¯ ¯uîüýÚî¢îË ý·Ú ÁîÓ/ AT¢C ýéîüýçüýÓÌ éîCËî CüýI ÓîüýUï¢/ ãîÌîï•¢ ý¯ÐÅüýÌîU
¯uîüýÚî¢î ï¢üýË ·Êåƒ ŒîüýI, ‚îcîuî Tñ· aó¯aî¯ C ýéÔ±µóÓ/ ¯Ð•ð¯ ãÅåƒ ãî·üýeL
ÁîÓ IüýÌ ¯üýu C ·ñüýj ý¢Ë, ‚îÌ¯Ì ;ÅîüýI ý·îjîË/ ï¢üýeÌ åÈÌy ÚïN :ï¡IîEÚ ï•¢ ;ïÅ Ìî‚ 12pîÌ Åüý¡Ê ÝüýË ¯ïu, ýI¢¢î ãIîüýÓ >üýr
ãƯüýIÍ ýcîpüý·Óî ýŒüýI ;ïÅ Tñ· Uï·Í‚/ Åî¡ÊïÅI ·î H.S.-A ýIî¢ :] ý•TüýÓ, I¢üýÁ¢îÌïÚüý¯Ì ·îeîÌ IÌüý‚ ýÉüý‚ éË ïI§ƒñ ¯Ð•ð¯ (¯•ñ) :üý¢I Ìî‚ ¯Éͧƒ
ýIî¢ ýÓTüýIÌ ·<-AÌ I‚ ¯î‚îË ;üýc ‚îC ·üýÓ ï•üý‚ ¯îÌ‚îÅ/ A·îÌ ¯îÚ IÅ!ï¯>pîüýÌ TñpTîp IÌüý‚ ŒîüýI/ ;ÅîÌ ýaîüýT Éîüý‚ ;üýÓî ¢î ÓîüýU ýã<e¢Ê
IÌîÌ e¢Ê ;ÅîüýI ýÅÅïÌÌ >¯Ì ¯ÐaóÌ ýeîÌ ï•üý‚ éüý·/ IÅÍeð·ð Åî¢ñüýÞÌ Åüý‚î ÅÚîÌðÌ >¯Ì ï•üýË UîÅcî ï·ïcüýË ý•Ë/ AIï•¢ Ìîüý‰ ;ïÅ ZñÅîïbc érî‹ •ñÅ •ñÅ
;ÅîÌ :·èî éüýË ýUüýc/ ãîÌîï•¢ ýIî¢ ¢î ýIî¢ Iîüýe ·Êåƒ ŒîïI ‚·ñ C ÌôïpE IüýÌ ý·üýs Zñïã ÅîÌîÌ ;CËîe ¯î</ •ñÅ•ñÅ•ñÅ C ÅîÅﯗ érî‹ ZñÅ ýÁüý[ ;ïÅ
ÅîïµI Ìîüý‰ ¯uüý‚ ·ïã/ :ãÅüýË :ŒÍî‹ ¯ÌðQî ý¢< ¯uïc ý•üýT ÅðÌ, ýãîÅ¢îŒ, >üýr ·ïã ïIcñ ý·îjîË ;üýU< ·üýÓ “ãÊïÌ ãÊïÌ, ïIcñ Åüý¢ IïÌã ¢î ÝüýË ¯u/
¯ÐÚ ã·î< éîãîéîïã IüýÌ/ ;ïÅ ¯uïc Apî ý•üýT CÌî ï¢üýeÌ ýaîTüýI ï·Û»îã ;ïÅ ÝüýË ;·îÌ ZñïÅüýË ¯ïu/ ¯üýÌÌ ï•¢ ãIîüýÓ Óîl IÌîÌ ¯Ì ¯•ñÌ <¦pîÌïÁ>
IÌüý‚ ¯îüýÌ ¢î/ ‚üý· ý•Tî ÉîI aîÌ ·‹ãüýÌÌ ýIîãÍ ¢î ‚îÌ ýŒüýI ý·ïÚ/ ãÅË ý¢CËî éüýbc/
IŒî ·Óüý· ;ïÅ ¢î/ ÅîÅ!ï¯ ýI–
AIpó ýéüýã, eîï¢ ¢î/
eîî Åîüý¢, IÊîÓ Tîï·/ ‚îuî‚îïu ·üýÓ ý• ¢<üýÓ ã·î<üýI ·üýÓ ý•·/ AIpó
ÅñaïI ýéüýã ·üýÓ, “;ÅîÌ cî‰ð”/ ÚîÓî ÅîàîÌüý•Ì A< AIïp ý•îÞ/ cî‰ðÌ ·î·îÌ
ýŒüýI Åî<üý¢ ý¢üý· A·E ‚îÌ ýÅüýËÌ ãüý_ ý¯ÐÅ IÌüý·/ ãñüýÉîU ý¯üýÓ ï·üýËC
IüýÌ ý¢üý·/ ¢·î· ïI¢üýÓ ;ÌîÅ ïµÒ ;Ì ïI/
¯îÕpî ¯ÐÛ£ cî‰ðüý‚î ïI éüýËüýc ZñïÞ ÅîÌïcïÓ ýI¢–
¯î„î ï•üýbc ¢î ‚î< Å¢ ÁîÓ ÓîUüýc ¢î, ¯uîüýÚî¢îË Å¢ ·ãüýc ¢î, ï·ïbcïÌ
ÓîUüýc/ ïIcñQy aó¯ ýŒüýI ·üýÓ “Éîï· ;ÅîÌ ãüý_ ýIà¯ñÌ, ‚îÌ¯Ì ÅñaïI ýéüýã
Cüýr/
¯•ñ ¯ÐaóÌ ý·üýu Éîïbcã ÁîÓ éüý· ¢î ïI§ƒñ/
¯•ñÌ A<ÌIÅ ýéüýã CrîÌ IîÌy ;üýc/ ;ïÅ AT¢ ¯Éͧƒ •ñ·îÌ ýIà¯ñÌ ýUïc/
;Åîüý•Ì ýéîüýçüýÓÌ ãîÅüý¢ ï•üýË ýÉ Ìîåƒî ïrI ·î<¯îüýÚÌ ãÅÌîÓ, A< Ìîåƒî
ï•üýË ýãîeî ý¯pÑÓ ¯îƯ (·‚ÍÅî¢ ¢îÅ ><üý¯Ðî ýÅîu) ;·îÌ Ìîåƒî OÚ IüýÌ ï¢üýË
TîÓ¡îÌ ¡üýÌ 206 ·îã çüý¯e/ A<Tîüý¢ AIïp ·GîüýÚÌ ¯ñÓ ;üýc/ ·GîüýÚÌ ¯ñüýÓÌ
86 87
ÅîüýjÌ :EÚ ï·¯•e¢I/ ÁË ÓîUüý·/ B ÅîüýjÌ :EÚ Ìî‚ ãîüýu ¢pîÌ ¯Ì TñüýÓ ÅðüýÌÌ ¢‚ó¢ ¢îÅ “aî¯î ýãS”/ ï¢‚Ê•î ·üýÓ ÁîÓ ý¢‚î éüý‚ ýUüýÓ, ÁîÓ ý¯ÐïÅI
ï•üýË, ãÕpüýÓüýIÌ ãüý_ ýÉîUüýÉîU ï·ïc¨£ IüýÌ ý•CËî éË/ ;ÅîÌ IÖîãüýÅp éüý‚ éüý·/ >•îéÌy Ú¢ñ/ ‚üý· ʕî AIpó ·ËäJ ;Ì ýÅîpî ýÅüýË ¯c¦• IüýÌ/
ýIîüýÌS éîÓ•îüýÌÌ ;ŧŠüý¢ 25 ¯Ëãî ýpîÓ pîS ï•üýË ·GîüýÚÌ ¯ñÓ ¯îÌ éCËîÌ ýI¢ eîï¢ ¢î, éËüý‚î ·Ëã ý·ïÚ ·üýÓ/
¯Ì, AIïp <p ¯î‚î Ìîåƒî, ¯îIî ÌîåƒîË Aüýã >üýrüýc/ ýãÿÌÁüý‚î Ìîåƒî ï•üýË ýÉüý‚ ýÉüý‚ ÁîÓ ýÅüýË ý•TüýÓ érî‹ ãüý_ ãüý_ •GîïuüýË
ïrI <p¯î‚î ÌîåƒîÌ ýÚÞ ·îïuüý‚ µîç ýµÖîüýÌ ýIîüýÌS éîÓ•îÌ ŒîüýI/ ¢îÅ ¯üýu/
ýŒüýI ý·îjî ÉîË ýIîüýÌS TîË/ ý¯üýp ýIîüýÌS ¢î ¯uüýÓ, ÁóÓ ÁîÓ ·üýI/ ýÉÅ¢, ïI éÓ •GîïuüýË ýUïÓ ýI¢–
“;ÅîÌ ·îïu ·¢UGî/ eîï¢ã– ·¢UGî AIïp ·u ÚéÌ/” ýã Éî< ýéîI •ñ·îÌ< •Gîuî, AT¢ ;ïÅ AIïp ãñ¦•Ì ýÅüýË ý•Tïc/ ïsã!pî·Í IÌï· ¢î/
ýIîüýÌS AÌ Iîüýc ïUüýË Å• ýTüýË Áîp ï•üý‚ ï•üý‚ Ìî‚ ãîüýu ¢pîÌ ý·ïÚ éüýË ýIî¢ ï•¢ ý•Tï· ï¯c¢ ýŒüýI Uîïu Aüýã ¡îKî ý•üý· ‚T¢ ·ñjüý‚ ¯îÌï·/
ýUüýc/ Aüýã ý•ïT ·GîüýÚÌ ý¯îÓ ýTîÓî/ ;·îÌ ïµüýÌ ïUüýË ãîÌîÌî‚ ÅÚîÌ IîÅu ‚·ñC :ÁÊîüýãÌ ¯ïÌ·‚Í¢ éË ¢î/
ýTüýËïc/ AI·îÌ ¢î, •ñ •ñ·îÌ éüýËüýc, ‚î< ;ïÅ ¢îIIî¢ ÅñüýÓïc ýIî¢ï•¢ ýIà¯ñÌ ÌïµI ïÅkî ;·îÌ :¢Ê pî<üý¯Ì ý¯ÐïÅI/ C ATîüý¢ ýãTîüý¢ ýÅüýË ï¢üýË
Éî· ¢î/ ýZîÌîZñïÌ IÌüý‚ ý•Tî ÉîË/
¯•ñüýI ·ÓÓîÅ ïrI ;üýc AIï•¢ ý‚îÌ cî‰ðüýI ·ñïjüýË ;ã·/ ;ÅîÌ ï¯cüý¢ ÌïµIüýI ïehîãî IïÌ, •îÌôy eñïpüýËïcÓ/
·GîÚ ýrüýI ;üýc/ ¯•ñ ¢î ¯uüýÓ, ¢î ·ñjüýÓ ;ÅîÌ ¯uî C ý·îjî éüý· ¢î/ ‚îÌ ÌïµI ýéüýã ·üýÓ, “;ïÅ ïIcñ eîï¢ ¢î ;ÅîÌ ·îïu ýŒüýI ïrI IüýÌüýc/”
Åîüý¢ <ËîÌ ÓÊîU!/ AIï•¢ ¯•ñÌ ãüý_ ýIà¯ñÌ Éî< A·E ·î‚Íî ý¯ÿGüýc ï•</ ý¯ÐÅ IüýËI ï•¢ ¯üýu ;·îÌ :¢Ê ýÅüýËÌ ãüý_ ZñÌüý‚ ý•Tî ÉîË/
ÝÌô éüýË ÉîË/ Åîüýj Åîüýj ¯ïuüýË ;ãîÌ ¯u ¢î¢îÌIÅ UÔ± ·üýÓ/ ;ïÅ ïehîãî ïIüýÌ ÌïµI >ï¢ ý‚îÌ ýI éË–
IïÌ ïIcñ éîüý‚Ì Iîe IüýÌïcã ïI ·Ó/ ãüý_ ãüý_ aó¯ éüý· ÉîË, IŒî ·Óî ·¬/ ;ÅîÌ ·îïu ýŒüýI ïrI IüýÌüýc/ CüýI ï·üýË IÌ·/ ;ïÅ ïIcñ eîî/
·î·ñÌ Åîüý¢ ýÓüýUüýc/ ‚üý· Tñ· ý·ïÚï•¢ ¯Ð•ðüý¯Ì A< ý¯ÐÅ aüýÓï¢/ ‚T¢ ;ïÅ ãï‚Ê< ý‚îÌ ·îïuÌ ýÓîI ýÉ ý‚îÌ ýŒüýI ý·ïÚ ÅsÍî¢ Apî eî¢îïcÓ ¢î/ ‚üý·
¯Ð•ð¯üýI ·ñïjüýË ïcÓîÅ “IÅ ·Ëãð ÅîàîÌüý•Ì ÁîüýUÊ A<ÌIÅ< éË/ ý‚îÌ ·Ëã ;Ì ýan IïÌã ¢î ;ÅÌî A·îÌ Puzzled éüýË Éî·/
IÅ ·üýÓ ‚ó< “ÅîàîÌÅÚî< µÅÍõÓîË ¯ïÌã ¢î/” ¯Ð•ð¯ cî‰ :·èîË ýÉ ïÚIîÌð éüýË ãï‚Ê IŒî ·Óüý‚ ïI ;Åîüý•Ì ýéîüýçüýÓÌ e¢Uy ý¯ÐÅ ýÌîüýU ;O ‚îÌ<
>üýrïcÓ ‚î ýµî¢ IîsÍ ý•üýT ý·îjî ýÉ‚/ IT¢C ýéîüýçüýÓ, IT¢C ·î Óî<üý·ÎÌðÌ •ñ AIïp >•îéÌy ï•ÓîÅ ï·ïÁ¨£ eüý¢Ì Åî¢ïãI :ïÁ·ÊïN ýŒüýI/ ‚üý· Acîuî
ãîÅüý¢ ÌîTî ýµî¢ ýŒüýI ïIE·î ýIî¢ ·ñŒ ýŒüýI µpîµp ¢îÇ»îÌ ïÅïÓüýË IŒî ·Óî ¯Ðüý‚ÊüýIÌ AIïp ;ÁʧƒÌðy ïa§ƒî ;üýc ‚î ãéüýe ¯ÐIîÚ ¯îË ¢î/ Å• ýTüýÓ ·î
ÝÌô IüýÌ ï•‚/ ¯Ða© Frustu éüýÓ ¯ÐIîÚ ¯ÐîË ‚îÌ Åüý¢Ì Q‚ I‚ UÁðÌ/
;Åîüý•Ì ýéîüýçÓ ý¯ÐÅ ýÌîüýU ;O/ ATîüý¢ ¯ÐaóÌ ·ÊŒÍ ý¯ÐïÅüýIÌ Iîïé¢ð ;ÌC ¯Gîapî ¯ñÌôÞ ýŒüýI ;ïÅ ï¢üýeüýI ¯ùŒI IÌüý‚ ¯îïÌï¢/ ;ïÅC ï•¢üýI
ýÚî¢î ÉîË/ ýÉÅ¢ cIó ï·Û»îã ¢îïI ýIî¢ ¢îüýãÍÌ ý¯ÐüýÅ ¯üýu ¯îUÓ éüýË ïUüýËïcÓ/ ï•¢ ïpÑï¯Ó M AÌ ÁN éüýË ¯üýuïc/ ïpÑï¯Ó M AÌ :ŒÍ Å•, ÅîUð, Åîï¢/ ¯ÐŒÅ
ýÌîe Ìîüý‰ å£î¢ IÌüýÓ ‚üý· ¢îïI ZñÅüý¯‚/ ÅðÌ ýIî¢ ÁîÓ ýÅüýË ý•TüýÓ< ‚îÌ C ýÚÞ M ;ÅîÌ éîüý‚Ì ÅñüýrîË/ ÅîüýjÌ M AüýãC ;üýãï¢/ ;ÅîÌC Aüýã
ý¯ÐüýÅ ¯üýu ÉîË/ •ñ-ï‚¢ ï•¢ ã·î<üýI ·Óüý‚ ŒîüýI, “;e AIïp ïeï¢ã ý•TÓîÅ/ ýUüýÓC ;ïÅ Iî>üýI ¯î„î ï•< ¢î/ ;ÅîÌ ý·Ú IüýËIe¢ ¯ñÌîüý¢î ·î¬·ð ;üýc/
ýÁîÓî ÉîË ¢î, ý¯ÐüýÅ ¯üýuüýUïc/” ;·îÌ IüýËIï•¢ ¯üýu ¢‚ó¢ ýÅüýË ý•üýT ‚îÌ ¯ñÌîüý¢î ·Óüý‚ Éîüý•Ì ãüý_ äJóüýÓ ·¬ò‡/ ‚îüý•Ì Åüý¡Ê ãñÅ¢î, Ìôï· Aüý•Ì ãüý_
ý¯ÐüýÅ ¯üýu ÉîË/ ÅðüýÌÌ A< ;aÌy ý•üýT ã·î< éîãîéîïã IüýÌ ·üýÓ& ý‚îÌ ã· ;ÅîÌ ýÉîUîüýÉîU ;üýc/ AIãüý_ ¯uîÌ ãÅË ý‚Å¢ ý¯ÐÅ IÌîÌ <bcî ýÉ‚ ¢î
ý¯ÐÅðIîÌ ï·üýË éüýË ·îbcî éüýË Éîüý· ‚·ñ C ‚ó< ¯Ðüý¯îe IÌüý‚ ¯îÌï· ¢î/ ‚î< ïI§ƒñ ;eIîÓ ÉîË/ <bcî ýUüýÓ Åîüýj Åîüýj ýµî¢ IïÌ ïIE·î ¢··ÞÍ ·î e¨Èï•üý¢Ì

88 89
ïUÐïpEã ï•</ ‚üý· Aüý•Ì Iîüýc ¯î„î ¯î< ¢î/ ¯Ða© ýIïÌËîÌïçI/ ;eIîÓ
ýµîüý¢Ì Åî¡ÊüýÅC ý·Ú IüýËIe¢ ·î¬·ð ¢‚ó¢ þ‚Ìð éüýËüýc Éîüý•Ì :üý¢IüýI
ý•üýTïc ·î ý•ïTï¢/ ‚üý· ýÅî·î<üýÓ TÌa Tñ· ý·ïÚ ‚î< ý·ïÚÌÁîU ãÅË ·ñüýŒÌ
ÓÊî© ýµî¢ ýŒüýI ýµî¢ IïÌ/ ‚îcîuî <>ï¢ÁîÌïãïpÌ ï·ïÁ¨£ eîËUîË IüýË¢
ýµÓî ýµî¢ ;üýc/ Ìîüý‰Ì ï•üýI IüýË¢ ýµÓî ýµî¢ ÓÊî© ýµîüý¢ ¯ïÌy‚ IüýÌ UÔ± ;ïÅ aîIÌ éüý‚ aî<
IïÌ/
IüýËIï•¢ ¯Ì ýŒüýI ýIîƯî¢ð ;ãî ÝÌô éüýË Éîüý·/ ýã< IîÌüýy placement
ýãüýÓ ŒîsÍ <ËîÌ cî‰cî‰ðüý•Ì µÌÅîïÓïp ¯ñÌy IÌüý‚ ·Óî éüýËüýc/ µüýÅÍÌ Åüý¡Ê
µîç C ýãüýI© <ËîüýÌÌ ¢îÇ»îÌ ïÓTüý‚ ·Óî ;üýc/ ýTüýËüýc ýÌ ;ÅîÌ ýIî¢
grade card ý¢< ‚îÌ >¯Ì ¢îÇ»îÌ/ IîÌC 1st year 1st sem.-A suply ŒîIüýÓ
¯üýÌÌ ýãÅ-A ¯îÚ ŒîIüýÓC grade card ¯îCËî ÉîË ¢î/ ;ÅîÌ ýQüý‰ ‚î<
éüýËüýc/ aóï¯ aóï¯ X¯ð ¢îÇ»îÌ ïÓüýT eÅî ï•üýË ï•ÓîÅ/ ¯ÐŒÅ ýIîƯî¢ð ;ãüýc
INFOSYS/ :ŒÍî‹ ¯ÐaóÌ ýcüýÓ ý¢üý·/ ;·îÌ jîüýÅÓîË ¯uÓîÅ/ Throughout
carrier-A 70% ŒîIüý‚ éüý· A·E HS A·E BE Åîüýj AI ·‹ãüýÌÌ ý·Úð UÊî¯
ŒîIî aÓüý· ¢î/ ýÁüý· ý•TÓîÅ ;Ì X¯ð ï•üýË ÓîÁ ý¢</ aîIÌð ¯îCËîÌ ¯Ì
aîIóÌð ÉîCËîÌ ýŒüýI aîIÌð ¢î ¯îCËî< ÁîÓ/ ¯ÐŒÅ ýIîƯî¢ðüý‚ ;Åîüý•Ì Dep.-
AÌ ï‚¢e¢ aîIÌð ¯îË/ ¯Ð•ð¯, ï¯Ð‚Å, ýãîÅ, Aüý•Ì ï‚¢eüý¢Ì Åüý¡Ê ï¯Ð‚Å p¯îÌ
ïI§ƒñ ¯Ð•ð¯, ýãîÅ •ñeüý¢Ì< rank ¯ÐŒÅ •Ú eüý¢Ì ¯Ì/ ãñeî ·üýÓ ã· X¯ð/ X¯ðÌ
ïI eîï¢ ¢î ‚üý· AIï•üý¢ ¯Gîa cËeüý¢ 700 e¢ cî‰üýI judge IÌî ãÇ· ¢Ë/
‚î< •ñ AIe¢ ý‚î X¯ð IüýÌ wóIüý·</ •ñï•¢ ¯üýÌ ;·îÌ ýIîƯî¢ð ;ãüýc TCS/
ïI§ƒñ Printing AÌ cî‰cî‰ðüý•Ì ·ãüý‚ ý•Ëï¢/ Apî ïI ·Êî¯îÌ printing ýI
·Óüý‚ ý•CËî éÓ ¢î ýI¢– aÓ Dept. ·¬ IÌüý‚ éüý·, Placement A ÅñÁüýŦp
IÌüý‚ éüý·/ ¯üýÌÌ ï•¢ ;Åîüý•Ì Dept. AÌ ãIÓ cîüý‰Ì cñïp ýÅ¢ IÊîƯîüýã
ïUüýË placement :ïµã ïZüýÌ ÌîTî éüýËüýc/ Placement officer ¯î„î ï•üýbc
¢î/ ïrI ;üýc AI·îÌ :ïµüýã ;ãñ¢ ý•Tîïbc Åeî/ ¯ÐîË AIZ¦pî ¯üüýÌ :ïµüýã
;üý㢠A·E ·Êîãüý‚î :ïµãîÌüý•Ì Åüý‚î ·üýÓ¢ “;ïÅ AT¢ Tñ· ·Êåƒ, ¯üýu IŒî
éüý·”/ ãÊîÌ ;¯ï¢ ýIÅ¢ ;üýc¢–
ÁîÓ/
;¯¢îüýI ;Åîüý•Ì IîüýeÌ e¢Ê ·Êåƒ ŒîIîÌ IŒî ïI§ƒñ ;Åîüý•Ì Iîe< éüýbc
90 91
¢î/ •Ëî IüýÌ :¢Ê Iîe ·¬ IüýÌ ;Åîüý•Ì IŒî Ý¢üý‚ éüý·/
ïrI ;üýc ·üýÓî/
ãIÓ Software ýIîƯî¢ðüý‚ ï¯Ðï¦pE ýI ·ãüý‚ ï•üý‚ éüý·/ “ýIîƯî¢ð ·ãüý‚
¢î ï•üýÓ ;ïÅ ïI IÌ·” ãÊîÌ ·ÓüýÓ¢/ ýÉ ýIîƯî¢ð ï¯Ðï¦pEüýI ·ãüý‚ ï•üý‚ Ìîïe
¢Ë ýã< ýIîƯî¢ðüýI ý·îjîüý¢îÌ ›îïˇ ;¯¢îÌ/ AIïp ïãüýÓ·îã ·< C ãÊîÌüýI ãîïé‚Ê ãîüýŒ ãîïéï‚ÊI
ï•ÓîÅ/ AC ý·îjîÓîÅ Computer, IT, cîuî :¢ÊüýIî¢ Dep. ý¢< ÉîÌî ;Åîüý•Ì
ýŒüýI Computer related ãî·üýeL ý·ïÚ ¯üýu/ ‚î̯ÌC Éï• ýIîƯî¢ð ·ãüý‚ TV ÌôÅ C ýUÅ ÌôüýÅÌ ¯îüýÚ ¢ŒÍ block-AÌ •ñïp cî‰üý•Ì ÌôÅüýI AIïp ·u ÌôÅ þ‚Ìð
¢î ý•Ë ýã ›îïˇ ;¯¢îÌ/ ;ÅÌî ;·îÌ ;ã· ;¯¢îÌ Iîüýc A< IŒî ·üýÓ IüýÌ ãîeîüý¢î ;üýc, ýéîüýpÓ Óî<üý·ÎÌð ïéãîüý·/ ãñ‚ÌîE Óî<üý·ÎÌð ÌôüýÅ ýwîIîÌ •Ìeî
ïÅïpE ýÚÞ éË/ ¯üýÌÌ ãÅåƒ ýIîƯî¢ðüý‚ ï¯Ðï¦pEüýI ·ãüý‚ ý•CËî éüýËüýc/ ¯ÐîË •ñïp, Åîüýj ÌîTî ;üýc AIïp ·u ýpï·Ó, •ñ< ¯îüýÚ •ñïp ·u ý·l/ ýpï·üýÓ ;üýc ï·ïÁ¨£
50% cîüý‰Ì aîIÌð éüýË ýUüýc/ Apî< ;ïÅ aî<ïcÓîÅ Departmental ýIîƯî¢ð ï¢>e ý¯¯îÌ/ ýÉÅ¢, ;¦•·îeîÌ, pî<Åã :µ <ï©Ëî/ ‚îcîuî ;üýc ï·ïÁ¨£
;ãüý‚ ÝÌô éüýÓ ;ïÅ ·ã·/ Competetion :üý¢I IÅ éüý·, ãéüýe aîIÌð IÅï¯ïpÚîüý¢Ì e¢Ê ÅîïãI ¯ï‰Iî/ ãIîüýÓÌ ï•üýI ÁîÓ< ïÁu ŒîüýI, :üý¢I ãÅË
¯îCËî Éîüý·/ ‚üý· Departmental ýIîƯî¢ð ýµîŒÍ <ËîÌ µîç ýãÅ AÌ ¯üýu ý·l A ·ãîÌ eîËUî ¢î ŒîIüýÓ cî‰Ìî ýpï·üýÓÌ >¯Ì ·üýã< ¯uüý‚ ÝÌô IüýÌ ý•Ë/
;üýã ‚î< :üý¯Qî IÌüý‚ éüý·/ ý•Tî ÉîI ïI éË— ÌôüýÅ wóüýI< ýaîüýT ¯uüý· •ñïp ;ÓÅîÌð/ ;ÓÅîÌð •ñïp ýÅpîüýÓÌ þ‚Ìð ïI§ƒñ ãîÅüý¢Ì
ï•üýI IGîa ;üýc/ ·îïéüýÌ ýŒüýI ã· ·< ý•Tüý‚ ¯îCËî ÉîË/ •ñïp ;ÓÅîÌðüý‚< ‚îÓî
ÅîÌî ŒîüýI/ Ìî‚ ¢pî ¯Ì Óî<üý·ÎÌðËî¢ (ýÅã IïÅïpÌ Óî<üý·ÎÌðÌ ›îïËüý‡ ŒîIî cî‰)
;üýã/ ýÌïeçîüýÌ ¢îÅ A¢ïpÑ IüýÌ ·< ý•Ë ‚î̯üýÌ ;·îÌ ‚îÓî ·¬ IüýÌ aüýÓ ÉîË/
Éï• ‚îÓî ýTîÓî ŒîüýI ‚îéüýÓ ;ÓÅîÌð TîïÓ éüýË Éîüý·/ ýéîüýçüýÓ ·<üýaîÌ ãETÊî
IÅ ¢Ë ‚î< A‚ ãî/ IGîüýaÌ Åüý¡Ê ï•üýË ý•Tî ÉîË ýŒüýÌeîÌ <üýÓIïpÑIîÓ,
µÖó<s ýÅIîï¢S, Iüý¦pÑîÓ ïãüýçÅ <‚Êîï• ýe¢îüýÌÓ Engineering AÌ ·</ ‚îcîuî
A<ã· ·< AÌ ¯îüýÚ< ;üýc ãïl‚î, ãïlË‚î, IîÓüý·Óî, Ófî ¯ÐÁûï‚ ï·ïÁ¨£ å»îüý•Ì
·</ :üý¢üýI Áî·üý· ãïlË‚î ïI Iîüýe ÓîüýU– 25ýÚ þ·ÚîT Iï· XÌô Ì·ð«¢îüýŒÌ
e¨È ï•¢ ý·Ú ¡ñÅ¡îÅ IüýÌ ¯îÓ¢ IÌî éË/ 25ýÚ þ·ÚîT ;Åîüý•Ì cñïp ŒîüýI ¢î/
A<ï•¢ Ìî‚ ¢pîÌ ¯Ì TV ÌôüýÅÌ ãîÅüý¢ ÝÌô éË Ì·ð« e˧ƒð/ AIïp ýaËîüýÌÌ >¯Ì
Ì·ð«¢îüýŒÌ µüýpî IîüýrÌ C IGîüýaÌ ýµÒüýÅ ·Gî¡îüý¢î, ÌîTî éË/ ‚î̯îüýÚ ¯î‚î éË
Ú‚Ìïl ‚îÌ >¯Ì éîÌÅï¢ËîÅ, ãî>© ïãüýçÅ ;üýU< ýÌïs IüýÌ ÌîTî/ ¯ÐŒüýÅ
AIe¢ ãîïé‚Ê ý¯ÐïÅI Ì·ð«¢îüýŒÌ µüýpîË ÅîÓÊ•î¢ IüýÌ A·E Ìï·rîIóÌ ãÇ»üý¬ •ñ
AI IŒî ·üýÓ/ Ý¢üý‚ ý·Ú ÁîüýÓî< ÓîüýU/ AÌ¯Ì ÝÌô éË >üý›î¡¢ð Uî¢/ ãñ¡î¢Ê
¯îÓ Tñ· ÁîÓ Ì·ð«ã_ð‚ Uî<üý‚ ¯îüýÌ/ ‚îÌ éî‚ ¡üýÌ< ÝÌô éüýË ÉîË Uî¢/
;Xüý¢Ì ¯ÌÚÅï¢ ýcGîËîC ¯Ðîüýy& ‚îÌ¯Ì ;ÌC •ñ-AIïp Uî¢ éË/ ‚üý· UîËI
ãETÊî Tñ· IÅ ‚î< Uî¢ ý·ïÚ éË ¢î/ ‚î̯üýÌ ÝÌô éË Iï·‚î ;·ùï‚/ Anchor
92 93
ï·ïÁ¨£ ;·ùï„IîüýÌÌ ¢îÅ ýZîÞyî IüýÌ/ ;·ùï‚ ÝÌô éCËîÌ ¯ÐîË AIZ¦pî ;üýU
ýŒüýI ãlïË‚î ï¢üýË IîÌîIîïÌ ÝÌô éüýË ÉîË/ A< :ãñï·¡î •õÌ IÌüý‚ :üý¢üýI ;üýU
ýŒüýI< AIïp IîUüýe ïÓüýT ÌîüýT/ ïI§ƒñ ÉîÌî A‚ XïcüýË Iîe IüýÌ ¢î ‚îÌî ·<
ýŒüýI< ;·ùï‚ IüýÌ/ ÅðÌ ;·ùï‚ IüýÌ ï¢FjüýuÌ å»°£ ÁV£/ “;ïÅ< AI·îÌ ;·ùï‚
IüýÌïcÓîÅ “érî‹ ý•Tî”/ A< ¯ïÌüý·üýÚ AIpó ;¡pó frastu ý¯ÐüýÅÌ Iï·‚î ÁîÓ ·îÌ IîÅ ýÌçñüý̦p
aüýÓ/ ã·î< éî‚‚îïÓ ý•Ë/ ý·Ú ÁîÓ ÓîüýU/ ¯ÐîË •ñ Z¦pî A< :¢ñáî¢ aüýÓ/ ýÚüýÞ ÝÌô
éË å»Ìïa‚ Iï·‚î/ ýéîüýçüýÓÌ e¢ï¯ÐË Iï· ¢·IóÅîÌ éîÓ•îÌ Iï·‚î ÝÌô IüýÌ/
¯ÐîË •ñ<Åîã ýéîüýçüýÓ Tñ· ÁîüýÓî TîCËî éüýbc/ A< Tî·îüýÌÌ TÌa cî‰üý•Ì ï•üý‚
Iï·‚î ¢î ·üýÓ, cuî ·ÓüýÓ< ÁîÓ éË/ ‚üý· ÁîÓ/ :¢Ê å»î• ¯îCËî ÉîË/ <ï‚ Åüý¡Ê
éË ¢î/ ‚îéüýÓ ;üýã ýIîŒî ýŒüýI– ýéîüýçüýÓÌ ï¢ËüýÅÌ Åüý¡Ê :¢Ê‚Å ï¢ËÅ,
¢·IóÅîüýÌÌ AIïp Iï·‚î ·<C ·<üýÅÓîË ¯ÐIîÚ ý¯üýË ýUüýc/ :·üýÚüýÞ Iï·‚î
ÉîÌî IÊîƯîïãE A aîIÌð ¯îüý· ‚îüý•Ì •ñ<-ï‚¢ e¢ aGî•î ï•üýË ID ý•üý·/ ýÚÞ •ñ<
;·ùï‚ IüýÌ ý•·ñ ý¯î™îÌ/ ýã< Iï·‚îÌ •ñ-AIïp Óî<¢ ;eC ;ÅîÌ Åüý¢ ;üýc/
·‹ãÌ ý‚Å¢ aîIÌð éËï¢ ‚î< ID Tñ· ý·ïÚ TîCËî éËï¢/ AT¢ aîIÌðÌ ãñ·îüý•
;üýc ïI§ƒñ ý¢<
‚·ñ ‚îÌ Åüý¡ÊC ŒîIî :üý¢I ID éüýbc ¯ÐîË ¯Ðï‚ ã°ƒîüýé/ ÉT¢ ID ý·ïÚ éË ‚T¢ cî‰Ìî AIpó ¯ïÌ·‚Í¢
;üýc ïI§ƒñ ý¢< aîË/ ýã<e¢Ê ŕʯîüý¢Ì ;üýËîe¢ IÌî éË/ A< ;ãÌ ·üýã 2nd ýµÖîüýÌ :ŒÍî‹
‚·ñC ‚îÌ Åüý¡Ê ŒîIî TV ÌôüýÅÌ ãîÅüý¢ ýÉTîüý¢ :¢ñáî¢ éË ïrI ‚îÌ >¯üýÌÌ ‚ÓîË, ;ãÌ ÝÌô éË
¯ñÌîüý¢îüýI ÁóüýÓ ïUüýË Ìîüý‚ ïs¢îüýÌÌ ¯Ì/ ýéîüýçüýÓ cî‰üý•Ì eîÅî Iî¯u IîaîÌ •ñ< ï‚¢ïp ·îÓï‚ IüýÌ
¢õ‚üý¢Ì Åîüýj ï¢üýeüýI TñGüýe ¯îCËî..... AüýIîËî UÊîsÍ ýŒüýI eÓ ;üý¢ µîç <ËîÌ cî‰Ìî/ ýIî¢ AIe¢ Å• ï·üýÚÞh
ã·î< AIãüý_ ýaGaîüýÅïa ÝÌô IüýÌ ý•Ë/ ‘A<ã· Iï·‚î aÓüý· ¢î/ ;üýc ïI§ƒñ ý¢< AIïp ·îÓï‚üý‚ eÓ A·E Å• ýÅÚîË A·E ï¢üýe ýpà IüýÌ ý•üýT ïÅIaîÌ ïrI
AÌ :ŒÍ ïI– É‚ ÁóÓÁîÓ ¯îUÓ/ ý•·ñ Tñ· Ú ýcüýÓ ýaGaîüýÅïa IüýÌ ¢î/ ã·î<üýI éüýËüýc ïI¢î/ ‚îÌ¯Ì Å•Ê¯îüý¢ <bcñI cî‰üý•Ì AIïp IüýÌ °×îãïpüýIÌ V×îüýã IüýÌ
ý·îjîüý¢îÌ ýaàî IüýÌ ýI> ·ñjüý‚ Ìîïe ¢Ë/ ý•·ñ ;·îÌ ·üýÓ ‘;e A< Iï·‚î ý•CËî éË Å• A·E :¢Ê éîüý‚ ýa¢îaóÌ/ Aüý‚< ïI éË– ãüý_ ãîüýŒ ïãUîüýÌp
ý‚îÌî ·ñjüý‚ ¯îÌï· ¢î/ ïI§ƒñ AIï•¢ ;ãüý· ýÉ ï•¢ ý‚îÌî A< Iï·‚î ;ÅîÌ Iîüýc ‚üý·< ý‚î ý¢Úî eÅüý·/ ýéîç cî‰Ìî ¯Ðï‚ ÌôüýÅ ÌôüýÅ ïUüýË ýsüýI ;üý¢ cî‰üý•Ì,
¯uüý‚ aî<ï·/ éËüý‚î ýã< ï•¢ ;ÅîÌ Iï·‚î ;ÅîÌ IîüýcC ŒîIüý· ¢î/” ýI ýÚîüý¢ “;e ;ÅÌî ÅîÓ TîËîïbc ‚îuî‚îïu aüýÓ ;Ë ý•Ìð IÌï· ¢î/”
•îÚÍï¢üýIÌ IŒî/ ý¯c¢ ýŒüýI :üý¢üýI ýaGïaüýË ·üýÓ “ÅîÅîÌ (¢·IóÅîüýÌÌ) ¯î¢ñ A< ;üýËîe¢ IÌîÌ e¢Ê ¯ÐîË 20 ¯ÊîüýIp ïãUîüýÌp A·E ¯Gîa-cË ïIüýÓî
Iï·‚î éüý·” ¢·IóÅîÌüýI :¢ñüýÌî¡ IÌî éË ‚îÌ Iï·‚î ;·îÌ ÝÌô IÌüý‚/ ¢·IóÅîÌ aî¢îaóÌ •ÌIîÌ éË/ ÉîÌî Å¡Ê¯î¢ IüýÌ ¢î ‚îüý•Ì e¢Ê ýIîÓïsÑEã AÌ ;üýËîe¢
A< ¯ïÌüý·üýÚ ¯î¢ñ Iï·‚î ;·ùï‚ IÌüý‚ aîË ¢î ïI§ƒñ e¢UüýyÌ •î·ð ýÅüý¢ ÝÌô éË ŒîüýI/ ¯ÐîË Ìî‚ 2pî ¯Éͧƒ aÓüý‚ ŒîüýI A< ¯îïpÍ/ ¯ÐŒüýÅ AI ·î •ñ< V×îã TîCËîÌ
“¢·IóÅîÌ ãÅüýUÐÌ” Iï·‚î/ Åî<üýOîüýµî¢ éîüý‚ ¢·IóÅîÌ ÝÌô IüýÌ& Iï·‚îÌ ¢îÅ ãÅË ã·î< UÔ± IÌüý‚ ŒîüýI/ ‚îÌ¯Ì ;ÌC AI •ñ< V×îã TîCËîÌ ¯Ì ïTïåƒ ÝÌô
“ÅîüýËÌ Iî¯üýu ·ðüýÉÍÌ •îU”/ A< IŒî ýÚî¢î Åî‰ ;üýËîe¢Ìî jîüýÅÓî ÝÌô IüýÌ ý•Ë éË/ ã·î< ýÉ¢ c¦• éîïÌüýË ýµÓüýc/ ýI> ýaGaîüý‚ ýaGaîüý‚ V×îã éîüý‚ TV ÌôüýÅ
A·E ¢·IóÅîüýÌÌ éî‚ ýŒüýI Åî<üýOîüýµî¢ ýIüýu ï¢üýË :¢ñáîüý¢Ì ãÅîï°ƒ ýZîÞyî IüýÌ, aüýÓ ÉîË/ ÉîÌî ;üýÌî ·u ýTÓîuð, ‚îÌî ;ÌC AI ·î •ñ< V×îã TîË/ ‚üý·
Ìï· rîIóüýÌÌ ãÇÈî¢ ·GîaîË/ ãî¡îÌy Åî¢ñüýÞÌ ïI •î·ð :ŒÍî‹ ïI aîË C ïI aîË ¢î ‚îÌî ý¯Gï‚Åî‚îÓ ‚îÌI AI¡î¯ AïUüýË/ V×îã éîüý‚ ï¢üýË ýãîeî ÌôüýÅ aüýÓ ÉîË A·E
ï¢üýeÌî eîüý¢ ¢î/ ‚üý· ;Åîüý•Ì ãÅîüýe ï·Iû‚ Uî¢ C Iï·‚î Åîüýj Åîüýj e¢ï¯ÐË AIïp TîïÓ ý·î‚Ó Áï‚Í IÌüý‚ ŒîüýI/ A<Áîüý· AIïp ¯î<p Áï‚Í IüýÌ ýÌüýT ý•Ë
éüýË Cüýr, ‚îéüýÓ ÉîÌî A< Iï·‚î ·î Uî¢ ¯c¦• IüýÌ ‚îÌîC ïI ï·Iû‚ Åüý¢Ì ï‚¢-aîÌï•üý¢Ì Ìã• ïéãîüý·/ ·îÓï‚ ýÚÞ éüýË ýUüýÓ ýã< ·îÓï‚ >üýÕp ï¢üýË
¯ïÌaîËI–
94 95
·îeîüý‚ ŒîüýI A·E ÝÌô éüýË ÉîË ïé秊 ïãüý¢ÅîÌ ïép Uî¢ AÌ ãüý_ ãüý_ ¢îa/ <>ï¢ÁîÌïãïpÌ AÊîüýãp ¢à IüýÌî ¢î/ ï¢üýeüý•Ì Åüý¡Ê jîüýÅÓî ïÅïpüýË ¢îC/ ;ïÅ
A·îÌ cî‰Ìî IüýËIïp ïpüýÅ ÁîU éüýË ÉîË ·î ýI> ýI> ÌôüýÅ ïUüýË ÝüýË ¯üýu/ eîï¢ Ìîe¢ðï‚ ÁîüýÓî, ‚üý· ã· ãÅãÊî Ìîe¢ðï‚ ãîéîüýÉÊ ãÅî¡î¢ IÌî ÉîË ¢î/
ýI> ·î Óñï_ TñüýÓ ·îÌîË ¯üýu ýaGaîüýbc/ ýIî¢ ïpüýÅÌ ýIî¢ cîüý‰Ì >¯Ì ÌîU ‚îcîuî Å•Ê¯î¢ ýÉ å»îüýèÌ ¯üýQ TîÌî¯ ‚î ‚óïÅ ;ïÅ ã·î< eîï¢ ïI§ƒñ ;eüýIÌ
;üýc/ ýÉ ãîÌîï•¢ ¯uîüýÚî¢î IüýÌ ·î Iî>üýI ¯î„î ý•Ë ¢î, ‚îÌ ÌôüýÅÌ •Ìeî ãÅîe ŕʯî¢üýI ýÅüý¢ ï¢üýËüýc/ ‚óïÅ :ïµüýãÌ ¯ÐüýËîe¢ ï·ïÁ¨£ eîËUîË Éîüý·
·îïéüýÌ ýŒüýI ·¬ IüýÌ ï‚¢-aîÌ eüý¢ ‚îÌ •ÌeîË ¯ÐåÐî· IüýÌ ý•Ë/ ýIî¢ cî‰ A·E Å•Ê¯î¢ IÌüý· AÌ Åüý¡Ê ýIî¢ ýOïsp ý¢</ Å•Ê¯î¢ IÌîÌ ¯Ì ï¢üýeüýI
ýÅüýÌïcÓ/ ;e ãñüýÉîU ¯îCËî ýUüýc ‚îÌ ï¢üýeÌ ïpÅ ï¢üýË ïUüýË eî¢îÓîÌ IîGa I¢üýpÑîÓ ÌîTî< ýOïsp A·E ‚óïÅ I‚pî Å•Ê¯î¢ IÌüý· ‚î ‚óïÅ< ïrI IÌüý·/ ãÊîÌ
ýÁüý[ ·ðÌ éüýË ÌôüýÅ ïµüýÌ ;üýã/ A< eî‚ðË ãÅãÊîÌ ïÚIîÌ Åüý¢îe ý¯î™îÌ, cî‰üý•Ì ýÓüýÁüýÓ ý¢üýÅ Aüýã ãñ¦•ÌÁîüý· ;Åîüý•Ì ·ñïjüýËüýc¢/ ãÊîüýÌÌ IŒî ãIÓ
:ï¢üýÅÚ, Ìî¢îÌî ·îÌ ·îÌ éüýËüýc ïI§ƒñ ýIî¢ ¯Ðï‚IîÌ éËï¢/ A< >‹ã· place cîüý‰Ì Åüý¢ ¡üýÌüýc/ •ñ-AIïp ¢î<p¯îïpÍ ý·Ú Ú Áîüý·< éüýËïcÓ/ ‚üý· ý·ïÚï•¢
AÌ ¯îüýÚ< ;ÅîÌ ÌôÅ/ ãIîüýÓ >üýr Åüý¢ éË IîÓ Ìîüý‰ ATîüý¢ IóÌôüýQ‰ Éñš ¢Ë/ ;·îÌ ÉîüýI ‚î</ ÁîÓ :ÁÊîã þ‚Ìð IÌîÌ ýŒüýI Ió-:ÁÊîã ‚ÊîU IÌüý‚
éüýËüýc/ aîïÌï•üýI cïuüýË ;üýc Áî[î IGîüýaÌ ý·î‚Ó/ V×îã, Å•, É‚Qy ¢î ý·ïÚ pî<Å ÓîüýU, Åüý¢ éË/
ýéîüýçüýÓÌ jîu ó•îÌ ;ãüý· ‚‚Qy A< ÌIÅ< ŒîIüý·/ ‚üý· ;e IîÓ A<
:¢ñáîüý¢Ì >¯Ì AIïp ï¢üýÞ¡îhî aîÓñ éüýËüýc, :üý¢I ãÅË jîüýÅÓî ýéîüýçüýÓÌ
ãðÅî¢îÌ ·îïéüýÌC cïuüýË ¯üýu/ IT¢C RBI ýIîËîpîüýÌÌ ãîÅüý¢ ïUüýË ï·ïÁ¨£
ýÅüýË ·î ÅïéÓîÌ ¢îÅ ¡üýÌ ïTïåƒ ý•Ë ·î NIFT ·î ýÓ•îÌ Technology cî‰üý•Ì
ãüý_ jîüýÅÓîË eïuüýË ¯üýu/ A< eî‚ðË Zp¢îÌ e¢Ê •ñ-AI·îÌ ¯ñïÓã C Aüýãüýc/
‚üý· cî‰Ìî ¯Ða© ·ñïšÅî¢ ýIî¢ ãÅË ýéîüýçÓ AïuËîÌ ·îïéüýÌ ÉîË ¢î/ ýI¢ ¢î
¯ñïÓã University-Ì :¢ñÅï‚ cîuî ïÁ‚üýÌ wóIüý‚ ¯îÌüý· ¢î/ A<Áîüý· ¯ñïÓüýãÌ
ãüý_ ýaîÌ ¯ñïÓã ýTÓî aüýÓ/ ýaîÌ ýIî¢ï•¢< ¡Ìî ¯üýu ¢î/ :üý¢üýI ;·îÌ ·üýÓ
Å• ýTÓîÅ ¯ñïÓã AÓ ¢î, ‚îéüýÓ ýIÅ¢ Å• ýTÓîÅ– ‚îcîuî RBI AÌ e¢Uy
·ê·îÌ ýs¯ñïp ýÌïeçÑîÌüýI eîï¢üýËüýc¢/ ýs¯ñïp ãÊîÌ cî‰üý•Ì ý·îjîüý¢î ãüý‡C
ýIî¢ ¯ïÌ·‚Í¢ éËï¢/ ‚üý· ;eIîÓ cî‰üý•Ì Åüý¡Ê jîüýÅÓî éüýÓ ãéüýe ýÅüýp ¢î/
Ìîeüþ¢ï‚I ÌE ýÓüýU ÉîË/ ·ÊïNU‚ jîüýÅÓî Ìîeüþ¢ï‚I jîüýÅÓîË ¯ïÌ·‚Í¢ éË/
AI·îÌ Å• ýTüýË aî̯Gîaïp ÌôüýÅÌ eî¢îÓîÌ IGîa ýÁüý[üýc/ Ìîeüþ¢ï‚I <ãñÊ éüýË
ýUüýc/ ýéîüýçüýÓ cî‰üý•Ì Åüý¡Ê ÅîÌîÅîïÌ éüýbc/ A< Zp¢îÌ ãîÅîÓ ï•üý‚ ¯ÐïÁïã
ãÊîÌ Aüýãüýc¢/ ýéîüýçüýÓÌ TV ÌôüýÅ ãIÓ cî‰üýI ýsüýI ¯îrîüý¢î éüýËüýc/
¯ÐïÁïã ãÊîÌ cî‰üý•Ì ÓQÊ IüýÌ ïIcñ ·üýÓ¢ “ý•T AT¢ ý‚îÅÌî cî‰, ;ïÅC
AIï•¢ cî‰ ïcÓîÅ/ ý‚îÅîüý•Ì A<ã· Zp¢î ;ÅîÌ eð·üý¢C Züýpüýc/ ‚î̯Ì
;ïÅ 25 ·‹ãÌ <¢sîãïpÑüý‚ IîïpüýËïc/ ýã< IîÌüýy ;ÅîÌ :ïÁh‚î ý‚îÅîüý•Ì
ãüý_ ýÚËîÌ IÌïc/ jîüýÅÓî cî‰üý•Ì Åüý¡Ê éüý‚< ¯îüýÌ, ‚îÌe¢Ê ý‚îÅÌî

96 97
¯ïÌ·‚Í¢ I‚pî éüýËüýc/ ÁîÓ ïép IüýÌïcÓ ¢ÊîüýÚ¢îÓ ïeCUÐîïµ ïIüý¢ ï¢üýËïcÓ/
IÊîƯîã IÊîï¦püý¢Ì ý¢îïpÚ ý·îüýsÍ cï· ÓîUîüý¢î éüýËüýc ·ðÌ ¯Ð•ð¯ ÉñUÉñU ïeC/
;ÅÌî ¯Ða© U·Í :¢ñÁ· IüýÌïcÓîÅ ;Åîüý•Ì ýéîüýçüýÓÌ AIe¢ cî‰ ãî¡îÌy
ï¢ËüýÅÌ ·îïéüýÌ ïUüýË ¢ñ‚¢ å»îüý•Ì ïIcñ ýÅ¢ñ ï¢üýË Aüýãüýc/ ¢ñ‚¢ ýÅ¢ñ ï¢üýË
pÊîüýÓ¢üýps ;ãüý‚ ¯îÌüýÓ< Åî¢ñÞ TîË/ ýÅ¢ñ ¯ñÌîüý¢î éüýÓ< ã·î< ÁóüýÓ ÉîË/ ‚î< ãî¡îÌy
cî‰Ìî ¯Ð•ð¯•îüýI ÁóüýÓ ýUüýc ;·îÌ ýã ï¢üýeÌ ¯ñÌîüý¢î ¯ïÌaüýË ïµüýÌ Aüýãüýc/
;Åîüý•Ì Dep. AÌ UÐî>© ýµÖîüýÌ •GîïuüýË ;ïc, IÊîï¦pE-AÌ ãîÅüý¢ AIïp cî‰ ¯ÐîË AI ã°ƒîé éüýË ýUüýc/ AIï•¢ ãIîüýÓ ý•ïT ¯Ð•ð¯•î ;ÅîÌ ÌôüýÅÌ
‚îÌ ÅîüýËÌ ãüý_ •GîïuüýË ;üýc/ éî‚ ý¢üýu ;ÅîüýI sîIüýc/ ãîÅüý¢ ï•üýË Éîüýbc/ éîüý‚ ýIî¢ ·Êî©üýse ý¢</
ýI ïaE ï·E •î ¢î— ïehîãî IïÌ, ïI éüýÓî éî‚ ïrI éüýË ýUüýc–
Iîüýc Éî</ éîÓ Tñ· TîÌî¯ Åüý¢ éË/ AI ÅñT •Gîïu, ÅîŒîÌ aóÓ >äJTñäJ, ·Gî éî‚ ·ïÓã ¢î ;Ì, éî‚ Áî[î :·èîË ŒîIüý‚ ÁîÓ ÓîUïcÓ ¢î ‚î< TñüýÓ ï•ÓîÅ/
UÓîÌ ãüý_ ·Gî¡î/ éî‚ ýÁüý[ ýUüýc Åüý¢ éË/ ‚îcîuî ãIîüýÓÌ ãñ¦•Ì éîCËî ;ÅîÌ éîüý‚ ÓîUî •ÌIîÌ ‚î ¢î éüýÓ •ñ·ÍÓ éüýË
ýIÅ¢ ;üýcî– Éîüý·, ·üýÓ éîãüý‚ ŒîüýI/
& ÁîÓ, ‚ó<– ;e ¯ïÌ·é¢ ¡ÅÍZp, ý‚üýÓÌ •îÅ ·îuîÌ e¢Ê/ IÓIî‚îÌ ýIî¢ ýIîƯî¢ð
& ÁîÓ ;ïc, ý‚îÅîÌ T·Ì ·üýÓî/ ýÅ¢ IÊîƯîüýã IÊîƯîïãE-A ;ãîÌ IŒî/ A< ¡ÅÍZüýpÌ e¢Ê cî‰Ìî ýÉüý‚
& ý•T ¢î ÚÌÌð Tñ· TîÌî¯/ Áî·ïc BE IÅï°×p IÌüý‚ éüý· ¢<üýÓ ïIcñ éüý· ¯îüýÌï¢/ ¯Ð•ð¯•î ·îÌîË •GîïuüýË AIïp ï·ïu pî¢üýc ;Ì ïIcñ Áî·üýc/
¢î/ ‚î< ãÊîüýÌüý•Ì ãüý_ ý•Tî IÌüý‚ Aüýãïc/ ;bcî, ýéîüýçüýÓ ýUüýÓ ŒîIüý‚ ¯î·– & ïI éÓ, ïI Áî·c–
& ·Ê·èî éüýË Éîüý·, ‚üý· ý‚îÅîÌ ÌôÅ ¯îüý· ¢î/ & ý•T, A< ¯ïÌ·é¢ ¡ÅÍZpüýI ;ÅÌî overcome IÌüý‚ ¯îïÌ/
& ïrI ;üýc AIpó ¯üýu ÅîüýI ýcüýu ï•üýË ýéîüýçÓ aüýÓ ;ãïc, ŒîIï· ý‚î– & ïIÁîüý·–
& éGÊî Aüýãî/ & ;ÅÌî Iîüý•Ì ·EÚ¡Ì–
ïaE ï·E •îÌ ;ãÓ ¢îÅ ¯Ð•ð¯ ÁqîaîÉÍ/ ;ÅîÌ ýŒüýI •ñ< ·‹ãüýÌÌ ïãï¢ËÌ/ & ;ÅÌî ;ÅîÌ •î•ñ, ‚îÌ •î•ñÌ ·EÚ¡Ì/
•ñ< ·‹ãÌ ;üýU Úî遼 ·ñüýuîÌ ãüý_ AI< ÌôüýÅ ŒîI‚/ ýä¯ÚÊîÓ Xy aóÓ•Gîïu Iîüýp & ;ÌC ·u IüýÌ Áî·üý‚ ýÚT/ ;ÅÌî ·î¢Ì, é¢ñÅî¢ AÌ ·EÚ¡Ì/
¢î, ·î ¯ïÌäJîÌ ŒîüýI ¢î, ï‚¢-aîÌ ï•¢ :§ƒÌ å£î¢ IüýÌ/ Åîüýj Åîüýj ýéîüýçÓ & ïrI ;üýc ‚îÌ¯Ì plan ·üýÓî/
ýŒüýI >¡îC éüýË ÉîdË ;·îÌ 3, 4 ï•¢ ¯üýu ïµüýÌ ;üýã/ •ñ< ·‹ãÌ ;üýU ýã< & ý•T ;ÅÌî Éï• ÁîÓ Uîüýc auî ïÚüýT ï¢<, ;Ì ãÕpüýÓI ýŒüýI Éî•·¯ñÌ
ýÉ ýUÓ ;Ì ï‚¢-aîÌ ï•¢ ¢Ë ¯ÐîË 2 ·‹ãÌ ¯üýÌ ïµüýÌ AüýÓî/ ¯Ð•ð¯•îüýI ï¢üýË ·î<¯îüýÚÌ Ìîåƒî ¡üýÌ Uîc ·ïãüýË ï•< ‚îéüýÓ ãÅãÊî ýÚÞ/ ãÕpüýÓI ýŒüýI ýãîeî Éî•·¯ñÌ
:üý¢I UÔ± aîÓñ ;üýc Éî ;ÅÌî Ýüý¢ïc/ ;< ;< ïpÌ cî‰ ïcÓ/ ÁîüýÓî ÓîüýUï¢ UîüýcÌ sîÓ ¡üýÌ ¡üýÌ, ýIî¢ ý‚üýÓÌ jîüýÅÓî ý¢< ýIî¢ pÑîïµI ý¢<, Ŧ• éüý· ¢î–
‚î< ;Åîüý•Ì IÊîƯîüýã construction AÌ cî‰/ ¯ÐîË AI ·‹ãÌ ;üýU ¯Ð•ð¯•îÌ & éGÊî, Tñ· ÁîüýÓî plan ‚üý· ýÁüý· ý•Tüý‚ éüý·/
cï· ;¢¦•·îeîüýÌ ý•Tüý‚ ¯îCËî ïUüýËïcÓ/ ‚üý· ã¬î¢ aî< IÓüýÅ ¢Ë/ ¯ÐŒÅ ¯Ð•ð¯•î ýéîüýçÓ cîuîÌ ;üýU ï‚¢ïp ýIîƯî¢ðüý‚ Tñ· ÁîÓ aîIÌð ý¯üýËïcÓ/
¯î‚îË/ ¯Ð•ð¯•î aÇ»üýÓÌ •ãñÊüý•Ì ï¢üýË AIïp ‚ŒÊïa‰ ·îï¢üýËüýc, ÉîÌ ãîéîüýÉÊ A<Ìø¯ extra, talentend cîüý‰Ì e¢Ê ·î·î ÅîüýI ïpaîÌüý•Ì Iîüýc ;ãüý‚ éüý‚<
ãÅîüýeÌ Iîüýc ‚óüýÓ ¡Ìüý‚ ýaüýËüýc ;eüýIÌ ;¡ñï¢I‚îÌ ÉñüýU aÇ»üýÓÌ Åî¢ñüýÞÌ ¯îüýÌ/ AÌe¢Ê •ñFT ·î ÓfîÌ ýIî¢ IîÌy ;üýc ïI–

98 99
‚óïÅ Iüý· ·îïu ÉîC–
Tñ· IÅ Éî</ ‚îcîuî ý‚îüý•Ì ý·ÿï•üý‚î Åîüýj Åîüýj ;ÅîÌ Iîüýc ;üýã/
:ãñï·¡î éË ¢î/
&Û»ÝÌ ·îïu ÉîC Iüý·–
CËîpîÌ <ïnï¢ËîÌ & ·cüýÌ AI·îÌ Éî</
& ý‚îÅîÌ ÚîïÓ ý¢<–
Úðüý‚Ì ï•üý¢ ýIî¢ cî‰ ãî·î¢ ÅîTüýc/ ýaîüýT ÅñüýT ãî·î¢ ÅîüýTüýc, A< ãÅË eÓ & ;üýc/
ýÚÞ éüýËüýUüýc/ ïI IÌüý·– ;ï•Å-;¡ñï¢I ýsÑüýã ·îŒÌôÅ ýŒüýI ý·ïuüýË Aüýã ‚îÌî ÉT¢ ïehîãî IüýÌ eîÅî<·î·ñ ;¯ï¢ ýIîŒîË ŒîüýI¢– ;¯¢îüýI ý‚î
ïa‹IîÌ IÌüý‚ ŒîIüý·& ·Êîãüý•· ¯îƯ aîÓîC/ •ñ<-ï‚¢·îÌ sîIîÌ ¯Ì ;·îÌ ý•Tî< ÉîË ¢î/
sîIüý·/ & ÅÊîüý¢e IÌüý‚ éË/ ·ïÓ ‘<>ï¢ÁîÌïãïpÌ ¯ñüýÌî eüýÓÌ ›îïËüý‡ ;ïc”/
·Êîãüý•· ¯îƯ aîÓî/ ãIîüýÓ ï·IîüýÓ eÓ ýpç IÌüý‚ éË, ýIî¢ µîÓ‚ó ïeï¢ã eüýÓ ;üýc ïI¢î/
¯ÐîË ¯Gîa ïÅï¢p éüýËüýUüýc ·Êîãüý•· Ý¢üý‚ ¯î<ï¢ ·î ZñÅîüýbc/ A<·îÌ sîI ý‚îÅÌî ;ÅîüýI É‚ ãî•îïãüý• Áî·c ;ïÅ ‚‚ ãî•îïãüý• ¢</ ;ïÅ
:¢ÊÌIÅ/ <>ï¢ÁîÌïãïpÌ CËîpîÌ <ïnï¢ËîÌ/ ;ÅîÌ IŒîË ã·î< eÓ TîË/
·Êîãüý•· ¯îƯ aîÓîüýÌ& >$ ý‚îÅîÌ ý‚î éî<µî< ýÓüýÁÓ ·ã!/ ý‚îÅîÌ ÚîïÓüý•Ì ÅîŒîÌ >¯Ì ï•üýË
·Êîãüý•· ¯îƯ aîïÓüýË ý·ïuüýË ;ãüý· A·E cî‰üý•Ì ãüý_ ïTïåƒ UîÓîUîïÓ >üýu ÉîË, ·Ó–
ÝÌô IüýÌ ý•üý·/ A< Zp¢î ¯ÐîË ýÌîe< Zp‚/ AIï•¢ cî‰Ìî ·Êîãüý•·üýI Åî ‚óüýÓ ;bcî ·Êîã•î AIïp ãï‚Ê IŒî ·Óüý·–
ïTïåƒ ï•üýbc ýã< ãÅË ýéîüýçÓ ãñ¯îÌ ¯îƯ éî>üýãÌ ãîÅüý¢ ï•üýË Éîüýbc¢/ & ·üýÓî/
·Êîãüý•· ·üýÓ, “ãÊîÌ ïIcñQy •GîïuüýË Éî¢ ýÚîüý¢¢ ý•üýÚÌ Áï·ÞÊ‚ ·ÊïNüý•Ì & ÉT¢ ý·ÿï• ;üýã ¢î ‚T¢ ýIîŒîË ÉîC/
IŒî/ ‚îcîuî ;ïÅ ïs>ïpüý‚ ¢î ŒîIüýÓC ;ÅîüýI ïTïåƒüý•Ë/ ýÉ ïs>ïpüý‚ ;üýc & ‚óïÅC eîüý¢î ;ïÅC eîï¢, ‚î< ¢îÅ ·Ó· ¢î/
‚îüýI ý•Ë ¢î/ ý•üýTüýc¢ ãÊîÌ, ý•üýTüýc¢, ýIÅ¢ ãñÌ IüýÌ ;ÅîüýI ïTïåƒ ï•üýbc/ & µîÓ‚ó IŒî ý·îÓ ¢î ;ÅÌî CTîüý¢ Éî< ¢î/
ãÊîÌ ãñ¯ñ‰üý•Ì e¨È ýIîŒîË ·Óüý·¢– & ïrI ;üýc ýÉ ï•¢ CTîüý¢ ¡Ì· ¢î ·ñjüý‚ ¯îÌüý· ãÇÈî¢ ¯ñüýÌîpî< Éîüý·/
;ïÅ ý•Tïc/ ‚óïÅ UîÓîUîïÓ IüýÌî ¢î ·üýÓ ãÊîÌ ‚îuî‚îïu aüýÓ Éî¢/ ;ÅîüýI ý•îÞ ï•üý‚ ¯îÌüý· ¢î/
Åîj ·Ëãð, IîüýÓî ýÌîUî, ÅîŒîË >äJTñäJ ·u aóÓ/ UîÓ ý·GüýI ïÁ‚üýÌ wóüýI & IîÌ ý•îÞ IîüýI ý•Ë, ýI ý•Ë, ýI eîüý¢—
ýUüýc/ ýaîüýT éî< ¯îCËîüýÌÌ aÚÅî, aÚÅîÌ Å¡Ê ï•üýË ýaîT ý•Tüý‚ ¯îCËî ÉîË¢î/
¯Ìüý¢ ïp-ÚîpÍ ·îÌÅñsî ïI Úð‚ ïI UÌÅ ã· ãÅË AI< ÌIÅ/ A< ÁŸüýÓîüýIÌ
¢îÅ ·Êîãüý•·/ ¯•·ð eî¢îÌ ;üýU ý•Tüý‚ ¯îCËî ÉîË þ¯üý‚ ïp-ÚîüýpÍÌ µGîI ï•üýË
ý·ïuüýË éîpó ¯Éͧƒ AüýãüýUüýc/ ;ÅÌî ·Êîãüý•·üýI ¢îÅ ¡üýÌ sîïI ¢î/ ‚îÌ AIïp
sîI ¢îÅ ;üýc “CËîpîÌ <ïnï¢ËîÌ”/ <ïnï¢ËîÌ ãîüýéüý·Ì IŒî ·Óî Áï_ C
:˜Âñ‚/ ã· IŒîÌ ãüý_ ¯î¢ñ ;Ì ïTïåƒ ïÅüýÚ ŒîIüý·</
100 101
éüý·</ ‚î ãüý„ºC e¢Uy TîË/ ýéîüýçüýÓ IüýËIeüý¢Ì ·î·î ýTîÌ ïéãîüý· ¢îÅ
;üýc, ‚îÌî ïãUîüýÌüýp TîCËîüýI :¯Åî¢e¢I Áîüý·, ï¢üýeÌ standard ýÅ¢üýp¢
IÌîÌ e¢Ê AÌî ‘ýIîÓ’üýI ·Ê·éîÌ IüýÌ ýIîÓüýI •ñ-AI·îÌ pî¢ï•üýË ý•üýTïc/
µóãµóã ýµüýp ÉîCËîÌ Åüý‚î :¢ñÁ÷ï‚/ ·î¯üýÌ ·î¯— pî¢î :ãÇ· ‚üý· C :üý¢üýI
eË ·î·î ýÁîÓî¢îŒ pîüý¢/ ï•üý¢Ì ¯Ì ï•¢ A<Áîüý· ý¢Úî IüýÌ ý·Ú IüýËIe¢ ¯ÐîË ¯îUÓ éüýË
>üýrüýc/ Ìî‚ ý¢< ï•¢ ý¢< ·î·î ýÚÞ éüýÓ< ;·îÌ ;¢üý‚ ÉîË/ ýéîüýçÓ ãñ¯îÌ
AI pîüý¢üý‚ ýÉÅ¢ ý‚Å¢, •ñ< pîüý¢üý‚ ÌôUð, ï‚¢ pîüý¢üý‚ Ìîeî >ïeÌ, aîÌ A< ý¢ÚîüýI ·¬ IÌîÌ e¢Ê :üý¢I ¯•üýQ¯ ï¢üýËüýc¢/ ýÉÅ¢ Œî¢îË TÌ·
pîüý¢üý‚ ãñTð & ;ÅÌî ã·î< TñïÚ/ ¯ÐŒÅ ýéîüýçüýÓ Aüýã Åî‰ éî‚ ýUî¢î ï•üýËüýc¢ ;Åîüý•Ì ýéîüýçüýÓÌ ;üýã¯îüýÚ Éîüý‚ ·î·î ï·ïO ¢î éË ïIE·î ýIî¢
IüýËIe¢üýI ý¢Úî IÌüý‚ ý•T‚îÅ/ AT¢ ï•¢üýI ï•¢ ý¢ÚîÌ ¯ïÌÅîy ý·üýu cî‰ :üý¢I Ìîüý‚ ïµÌüýc ý•TüýÓ ýéîüýçÓ ïãïICïÌïp :·ÚÊ< cîüý‰Ì ¯üýIp
aüýÓüýc/ ATîüý¢ ÉîÌî ý¢Úî IÌüýc ‚îüÌî ¯Ðüý‚ÊüýI< ýIîüý¢î ýIîüý¢î <äJóüýÓÌ 1st ·î ¯ÌðQî IÌüý· Aüý‚C Iüý¦pÑîüýÓ ;ãüýc ¢î/ ‚îcîuî ;üýc ;Ì ¢î¢î ÌIüýÅÌ ý¢Úî
2nd ·Ë ïcÓ ïI§ƒñ ;eüýI ‚îüý•Ì Åüý¢Ì :·èî ÚîÌðïÌI ·î ¯ïÌïèï‚ ý•üýT ýµ¢ïã ïsÓ ·î ýIîüýÌS ‚îÌ ãîüýŒ aIüýÓp, ÁŸ ý¢Úî/ ýã<Áîüý· ýI> AÅ¢
:üý¢üýI< :·îI éüýË Éîüý·/ ‚·ñC A< :·îI IÌî •ùÚÊ ;Åîüý•Ì :·îI IüýÌ ¢î/ effected éËï¢/ ZñüýÅÌ DÞ¡ ·î ýs¢ sî<üýpÌ ý¢ÚîC •ñ-AIe¢üýI IÌüý‚ ý•Tî
ïaEïuZîpî ýÅîüýu ¯îCËî ÉîË 10 pîIîÌ ¯ñïÌËî/ AIïp ¯üýÓïŒüý¢Ì ¯ÊîüýIüýp :Ô± ÉîË/ ‚üý· A<ã· ý¢Úî ïãÅð‚ IüýËI eüý¢Ì Åüý¡Ê ãðÅî·š/ A< ý¢ÚîÌ eUüý‚,
AIpó UGîeî ÁÌî ŒîüýI/ •Ú pîIîÌ ý¢îp ·îÌ IüýÌ ïÌIÚî pÊîüý© •GîuîüýÓ ãüý_ ãüý_ ï·ïu, ïãUîüýÌp, Å•, TËï¢üýI ý¢ÚîÌ ïÓüýç ¡Ìî< éË ¢î ·î ýIî¢ ï¢üýÞ¡îhî ý¢</
ýI> AIe¢ ¯ÊîüýIp ý•Ë/ ýIîüý¢î IŒî éË ¢î ýÓ¢üý•¢ éüýË ÉîË, A< ýÓ¢üý•üý¢Ì ‚üý· Acîuî ;ÌC :üý¢I ý¢ÚîÌ ¢îÅ Ýüý¢ïc ýÉÅ¢ eñ‚îÌ IîïÓ, :ÅïÌ‚în¢
eîËUî ýŒüýI pÊîïµI ¯ñïÓüýãÌ Iüý¦pÑîÓ ÌôüýÅÌ •õ̇ ¯îË aîÌ-¯Gîa µóp ïI§ƒñ ¯ÐÁûï‚ ý¢Úî ÅîüýIÍüýp aîÓñ ;üýc/ ;Åîüý•Ì ATîüý¢ Iî>üýI IT¢C IÌüý‚ ý•ïTï¢/
ï¢FÚüý¿ aüýÓ ;ãüýc A< :ïÁeî‚ ï·ã!üý¢ã/ ‚îÌ¯Ì ¯ÐüýÚïãE IÌüý‚ éüý·/ ïI éÓ ;ÅîÌ ¯üýIp ýaI IÌüýc¢ ýI¢– ïãïICïÌïp ·üýÓ, “ãñ¯îÌ ãÊîÌ
ãüýÚïãE ¯Ða© eïpÓ AIïp TÌüýaÌ IîUe ý¯üý‚ IGîïa ï•üýË ýcîp ýcîp IüýÌ ·üýÓüýc¢ ‚î</ ïrI ;üýc ãñ¯îÌüýI sîIó¢ ïI IÌüý·– ;ïÅ ·î·î Tî< A·E AT¢<
Iîpüý‚ éüý·, •î¢î ·î• Éîüý·/ A< ãÅË UÌÅ éüýÓ C µÊî¢ aîÓîüý¢î Éîüý· ¢î/ µÊî¢ Tî·/ AT¢ ã°ƒ•îÌ ãüý_ ýéîüýçÓ ïãïICïÌïpÌ ·îCËîïÓ aÓüýc ¯ÐîË Ìî‚ 2pî
aîÓîüýÓ< ã·Í¢îÚ, ã· >üýu Éîüý·/ IüýËIïp IÅ •îÅð ïãUîüýÌüýpÌ Åüý¡ÊÌ ‚îÅîI ·îüýe/ ýéîüýçÓ ãñ¯îÌC ZñÅ ýaîüýT >üýr Aüýãüýc¢/ ãñ¯îÌ ãÊîÌ ïehîãî IüýÌ¢
·îÌ IüýÌ ï¢üýË ýTîÓ ·î¢îüý‚ éüý·/ Iîpî UGîeîÌ ãüý_ :Ô± AIpó ïãUîüýÌüýpÌ “ã°ƒîEÞñ ‚óïÅ Aã· ýI¢ Tîbc– ‚óïÅ eîüý¢î ýéîüýçüýÓ A<ã· TîCËî ï¢üýÞ¡–”
‚îÅîI ýÅÚîüý¢îÌ ¯Ì ïãUîüýÌüýpÌ ýTîüýÓÌ Åüý¡Ê ;ãüý‚ ;ãüý‚ ÁÌüý‚ éüý· pî<p A<Áîüý· ãñ¯îÌ ãÊîÌ ¡ÅI ï•üýË ã°ƒîEãñ•îüýI ·Iî·ïI IÌüýc¢/ ã°ƒîEãñ•î aó¯aî¯
IüýÌ ÁÌîÌ e¢Ê ý•ÚîÓî< AÌ AIïp Iîïr ·Ê·éîÌ IÌî ýÉüý‚ ¯îüýÌ/ ·îF A·îÌ •îïuüýË ;üýc aîïÌï•üýI ;ÅîÌ Åüý‚î :üý¢I cî‰ ýUîÓ éüýË ïZüýÌ •GîïuüýË/
UGîeî ýÌïs/ ‚üý· UGîeîÌ ý¯îÚîïI ¢îÅ ;üýc& “·î·î”/ ·î·î ýÁîÓî¢îüýŒÌ ¢îÅ ã°ƒîEÝ•î Áî·ñI ýaîüýT ‚îïIüýË ;üýc ýIî¢ Ófî ý¢< •ñFT ¯ÐIîÚC ý¢</
:¢ñãîüýÌ ATîüý¢ ·î·î ¢îüýÅ TÊî‚/ ·î·î µîçñ e¢UüýyÌ :·ÊŒÍ DÞ¡/ ;eIîÓ ÅîŒî ãîÅüý¢Ì ï•üýI ýjîIîüý¢îC ¢Ë/ ýã AI :˜Âñ• ã°ƒîEãñ :¢Ê eUüý‚ ïUüýË
ã¬Êî éCËîÌ ãüý_ ãüý_ ·î·î ÁNüý•Ì ýcîpîcñïp ÝÌô éüýË ÉîË/ IGîïa ýTGîe, aó¯aî¯ ïIcñ TñGüýe ý·uîüýbc ‚îÌ Åüý¢Ì Åüý¡Ê/ ï¯cüý¢ ã·î< aî¯î UÓîË éîãîéîïã
‚îuî‚îïu þ‚Ìð IÌ/ ;ïÅ ý·ïÚ ¢î, AIpó ;¡‚ó ·î·î Tî</ ·î·î TîCËîÌ ¯Ì Áîp IÌüýc ;Ì ·Óüýc ‘µóÓ ÅÊîs’ éüýË ýUüýc Åüý¢ éË :¢Ê UÐüýé ïUüýË UGîeîÌ ýT‚
ÅîÌüý‚ •îÌôy ÓîüýU/ ‚üý· ¯üýÌÌ ï•¢ ýZîÌ ï·¯•/ ýIî¢ ïIcñ Åüý¢ ŒîIüý‚ aîË ¢î/ ïIüý¢ UGîeî aîÞ IÌüýc/
ÚÌðüýÌÌ eu‚î ý·üýu ÉîË/ ¯Ì¯Ì IüýËI ï•¢ ýTüýÓ ý¯üýpÌ U©üýUîÓ C eï©ã <ï‚Åüý¡Ê ýéîüýçüýÓÌ ýÅã!IïÅïpÌ IüýËIe¢ cî‰ Aüýã ýUüýc/ ãñ¯îÌ ãÊîüýÌÌ

102 103
ãüý_ ‚îüý•Ì ;üýÓîa¢î aÓüýc/ aüýÓ Éî¢/
A<Áîüý· aÓüý‚ ŒîIüýÓ ýéîüýçüýÓ ¯ÐaóÌ cî‰ ¯îUÓ éüýË Éîüý·/ ýÉüýIî¢ ãÅË ãIÓ ·î·îüýTîÌ ã°ƒîEÝüýI ·îüýZÌ ·îbaîÌ Åüý‚î Iîe IÌïcã ·üýÓ ãî·îã ý•Ë/
ãñãî<s ·î cî• ýŒüýI jGî¯ ý•CËîÌ Åüý‚î Zp¢îC :ãÇ· ¢Ë/ ýÅã ýÅÅ·îÌÌî A< ·ð̇¯õyÍ IîeüýI å»Ìy IüýÌ ÌîTîÌ e¢Ê ã°ƒîEÝ•îÌ ÌôüýÅÌ ãîÅüý¢ ý•CËîüýÓ
·üýÓ “;ÅÌî ãIÓ cî‰üýI ý·îjîïbc A<ã· ý¢ÚîÌ IóµÓ ãƯüýIÍ/” <p ï•üýË ·u ·u IüýÌ ‚îÌ >ïN ïÓüýT ý•CËî éüýËïcÓ/
ïrI ;üýc ‚î ý‚îÅÌî IÌ ‚îÌ ãüý_ ýéîüýçüýÓ ýIî¢ cî‰ UGîeî TîË ‚îüý•Ì A< Zp¢îÌ ¯ÌC ý‚Å¢ ýIî¢ ¯ïÌ·‚Í¢ ý•Tî ÉîËï¢/
¢îüýÅÌ AIïp ïÓç IîÓ ãIîüýÓ ;ÅîÌ aî</ ã·î< TV ÌôüýÅ ·üýã TV ý•Tüýc/ ï·Ý•î ïÌüýÅîp ï¢üýË aÊîüý¢Ó ¯ïÌ·‚Í¢
ãÊîüýÌÌ IŒî ·ÓîÌ ÁïN ý•üýT ý·îjî Éîüýbc ãÊîÌ ïIcñ Iïr¢ ¯•üýQ¯ ï¢üý‚ IÌüýc/ ý•Tüýc ýIîŒîË ÁîÓ ïãüý¢Åî éüýbc/ ïrI A< ãÅË ã°ƒîEÝ•î >üýr ïUüýË
aüýÓüýc¢/ ýIî¢ IŒî ¢î ·üýÓ ï·Ý•îÌ UîüýÓ ¯Ða© ýeîüýÌ AI Œî¯u ï•Ó/ ï·Ý•î ý·l ýŒüýI
ãÊîüýÌÌ aîÅüýaÌ ýéîüýçüýÓ :Áî· ý¢</ :ïµïãËîÓð ãÊîÌ ïÓç ¢î ý¯üýÓC ¢ðüýa ¯üýuüýUüýc/ ï·Ý•îüýI ý‚îÓî ý‚î •õüýÌÌ IŒî ã·î< ¡ðüýÌ ¡ðüýÌ TV ÌôÅ ýŒüýI
:Êî¢-:ïµïãËîÓð ýIî¢ aîÅüýa :·ÚÊ< cî‰üý•Ì ¢îÅ ·üýÓ ý•üý·/ ý·ïuüýË ý•ÿüýu ýÉ ÉîÌ ÌôüýÅ/ ãï‚Ê ã°ƒîEÝ•î ¯îUÓ éüýË ýUüýc •õ̇ ·îeîË ýÌüýT
ï¯cüý¢ ÁðüýuÌ Åüý¡Ê cî‰Ìî <ËîÌïI IÌüýc/ ý‚îÌ ¢îÅ ŒîIüý·/ aÓüý‚ éüý·, ¢<üýÓ ýIî¢ï•¢ IîÌ ÁîüýUÊ Zpüý· ýI eîüý¢– A<ã· ;üýÓîa¢î
ýã ·üýÓ ý‚îÌ ¢îÅ ŒîIüý·/ eñï¢ËÌüý•Ì ÅñüýT ÅñüýT ;üýÓîïa‚ éüýbc/ ‚îcîuî ;ÌC :üý¢üýIÌ Åüý¡Ê :å»îÁîï·I
ýI>üýI> ·üýÓ Cüýr ýéîüýçüýÓÌ :üý¡ÍüýIÌ ý·ïÚ cîüý‰Ì ¢îÅ ŒîIüý·/ :üý¢üýI ¢î¢î Iî© IîÌTî¢î ý•Tüý‚ ¯îCËî Éîüýbc/ •ñ<-ï‚¢ e¢ ¢îUî 㨣ÊîãðüýI Ìîüý‚Ì
·üýÓ Aã· ‘Áîp’/ ÁË ý•Tîüý¢îÌ ‘sÑîÅî’ éüýbc/ AÅ¢ ãÅË ï¯c¢ ýŒüýI AIe¢ ï•üýI ý•Tüý‚ ¯îCËî ÉîË/ ã·îÌ ïa§ƒî ýÚÞ ¯Éͧƒ ïI éüý·– ïa§ƒî< IüýÌ, ¯Ðï‚IîüýÌÌ
ïa‹IîÌ IüýÌ ·üýÓ, “;ÅîÌ ¢îÅ ïÓüýç ã·î<üýËÌ ;üýU ÌîTüý‚ éüý·/” Åüý¢ éË ýIî¢ ÓQy ý•Tüý‚ ¯îCËî Éîüýbc ¢î/ AIï•¢ Úðüý‚Ì •ñ¯ñüýÌ ã°ƒîEÝ•î ¢îUî 㨣Êîãð
aüýu ;üýc/ éüýË ýÌî• ý¯îËîüýbc ãÅîüý¢ AIïp ýcîp ;Ë¢îüýI ·ïãüýË ýÌüýTüýc/ Iîüýc ýI> ¢î
ïrI ;üýc ý‚îÅîÌ ¢îÅ ;üýU ŒîIüý·, ïI§ƒñ ýI¢– Ý¢ÓîÅ ýÉ ã· cî‰ ·î·î ïUüýË •õÌ ýŒüýI ý•Tüýc ;Ì éîãüýc/ ï·ïÁ¨£ e¢ ï·ïÁ¨£ ŧƒ·Ê IÌüýc/ ‚üý·
TîË A·E ;ïŒÍIÁîüý· •ñ·ÍÓ, ãÊîÌ ‚îüý•Ì pîIî ý•üý·/ ý·ïÚÌÁîüýUÌ •îï· 45º ýIîüý¢ ;Ë¢îÌ ï¢üýeÌ e_Ó ý•Tüýc A·E þ¡ÉÍÊ ãéIîüýÌ
ã·î< ýéî ýéî IüýÌ ýéüýã Cüýr/ X¢üýc/ ýIî¢ï•üýI •ùïà ý¢< ï¢üýeÌ Iîüýe< ·Êåƒ/ ýÅã IïÅïpÌ ã•ãÊÌî ýIî¢
ãÊîÌ ýÌüýU ïUüýË ·üýÓ¢ “ATîüý¢ ïI éîïãÌ ;üýüÓîa¢î éüýbc/ <ïnï¢ËîÌ éüý‚ ›îïˇ ï¢üý‚ Ìîïe ¢Ë ‚î< ãñ¯îÌ ãÊîÌüýI eîï¢üýË Aüýãüýc/ ‚üý· ïI éüý‚ aüýÓüýc
Aüýã ï¢üýeüý•Ì ýIïÌËîÌ ¢à IÌüýcî, ·î·îÅîüýËÌ Iüýà >¯îïeÍ‚ pîIîÌ :¯aË ýI> eîüý¢ ¢î/ ýã< ï•¢ ýIî¢ ïIcñ Zpüý‚ ý•Tüý‚ ý•Tî ÉîËï¢/ ¯üýÌÌ ï•¢ ãIîüýÓ
IÌüýcî, Ófî IüýÌ ¢î/ Åîc¡Ìî eîÓ ï¢üýË ï‚¢-aîÌe¢ éîïeÌ/ ;ÅÌî >¯üýÌÌ ·îÌî ýŒüýI ý•Tüý‚
ã·î< aó¯/ ¯îïbc ¢ðüýa ýeüýÓüý•Ì ãüý_ ãñ¯îÌ ãÊîÌ IŒî ·Óüýc¢ A·E éî‚ ý¢üýu ïIcñ
ãÊîÌ A·îÌ érî‹ ã°ƒîEãñ•îÌ ï•üýI ‚îIîË/ ã°ƒîEÝ•î ýIî¢ï•üýI Iî¢ ¢î ï•üýË ý·îjîüý¢îÌ ýaàî IÌüýc¢/ >¯üýÌ cî‰Ìî ;üýÓîa¢î IÌüýc ãÊîÌ Åüý¢ éË ýéîüýçÓ
;üýUÌ Åüý‚î •GîïuüýË ;üýc Åüý¢ éË ATîüý¢Ì ;üýÓîa¢îÌ ýIî¢ IŒî Ý¢üý‚ Åîc aîüýÞÌ e¢Ê ïÓe ý•üý·¢ ‚î< ýeüýÓÌî Aüýãüýc/ A< Áîp ;üýÓîa¢î aÓüý‚
¯îïËï¢/ ïI éÓ– ;ÅîÌ ¯ÐüýÛ£Ì >„Ì ý•üý· ¢î aüýÓ Éîüý·î/ ã°ƒîEÝ•î érî‹ aÓüý‚ ¢ðüýaÌ ýµÖîüÌ ýŒüýI ýaGaîüýÅïaÌ Ú¿ AüýÓî/ cî‰Ìî ý•ÿüýu µîç ýµÖîüýÌ Aüýã
¯îUüýÓÌ Åüý‚î ïa‹IîÌ IüýÌ ·üýÓ Cüýr “That’s none your fucking ý•üýT eîÓ ýµüýÓ ã°ƒîEÝ•îüýI ¡ÌîÌ ýaàî IÌüýc ï‚¢-aîÌe¢, ýã eîÓ ýŒüýI
business”/ ý·ïuüýË ;ãîÌ e¢Ê ;¯Ðîy ýaàî IÌüýc/ A<Áîüý· ï‚¢-aîÌ ïÅï¢p ¡åƒî¡ïåƒÌ ¯Ì
ã·î< ãeüýÌ ýéüýã Cüýr/ ãÊîÌ ýIî¢ IŒî ¢î ·üýÓ ÅîŒî ï¢aó IüýÌ ýIîËîpîüýÌ eîüýÓ eïuüýË Uîïuüý‚ IüýÌ ï¢üýË ã°ƒîEãñüýI aüýÓ ÉîË/

104 105
;eüýIÌ Ìîüý‚Ì ïa‰ ¯ñüýÌî ;Óî•î, :·îI IÌîÌ Åüý‚î/ ýIî¢ ·î·îüýTîÌüýI
ý•Tüý‚ ¯îCËî Éîüýbc ¢î/ ÁüýË ýéîüýçÓ ýcüýu ¯îïÓüýËüýc Åüý¢ éË/ ‚îcîuî ÉîÌî
AIpó ;¡pó ýT‚ ‚îÌî TV ÌôüýÅ ·î game ÌôüýÅ ýTÓüý‚ ·Êåƒ/ A<Áîüý· AIï•üý¢
ýéîüýçüýÓ eîÓ ýµüýÓ UGîeî TîCËî ·¬ éüýË ÉîË/ ‚îéüýÓ ;Åîüý•Ì ãÅîüýe eîÓ
ýµüýÓ :ãîÅîïe‚ IîeIÅÍ ·¬ IÌî ÉîË ¢î– ýeüýÓÌ :Áî·– ¢î eîüýÓÌ :Áî·– ýÉÅ¢ TñïÚ ý‚Å¢ ãîe, ýÉÅ¢ TñïÚ ý‚Å¢ ·Ó
eîÓ ýIüýp ¯îÓîË ïIÁîüý·–
ý¢îïpÚ
A‚›îÌî ýéîüýçüýÓÌ ãIÓ cî‰üýI eî¢îüý¢î Éîüýbc ýÉ ;UîÅð ¯ÌÝ :ŒÍî‹ 15<
;Uç ýéîüýçüýÓÌ Åîüýr ¯Ðï‚·îüýÌÌ Åüý‚î A·îÌC ·î‹ãïÌI sports :¢ñïá‚ éüý‚
aüýÓüýc/
:¢ñáî¢ ãñað ï¢Ç£Ìø¯&
(i) ãIîÓ 7pîË ¯‚îIî >üý„îÓ¢ IÌüý·¢ ýéîüýçÓ ãñ¯îÌ ‚îÌ ãüý_ ý•Ú‡üý·î¡I
ã_ð‚ A·E Iï·‚î ;·ùï„ éüý·/
(ii) ãIîÓ 8pîË ÅÊîÌîüýŒî¢ ý•ÿu ¯Ðï‚üýÉîïU‚î/
(iii) ãIîÓ 8.30pîË 200 ïÅpîÌ ý•ÿu ¯Ðï‚üýÉîUð‚î/
(iv) ãIîÓ 9pîË ï·ïÁ¨£ ýµÖîüýÌÌ Åüý¡Ê µóp·Ó ¯Ðï‚üýÉîUð‚î/ ãÅËãðÅî 30 ïÅï¢p/
(v) Ìî‚ 9pîË ‘ýÉÅ¢ TñïÚ ý‚Å¢ ãîe’ ¯Ðï‚üýÉîUð‚î/
(vi) Ìî‚ •ÚpîË ¯ñÌäJîÌ ï·‚Ìy/
ãIÓ cî‰üýI ï·ïÁ¨£ <üýÁ¦p-A ¢îÅ ý•CËîÌ e¢Ê ;é¼î¢ IïÌ/ ¯Ðï‚ ýµÖîüýÌÌ
IÊî¯üýp¢üýI µóp·Ó ýTüýÓîËîÌüý•Ì ¢îüýÅ ïÓç 14 ‚îïÌüýTÌ Åüý¡Ê ý•CËîÌ e¢Ê
:¢ñüýÌî¡ IÌî éüýbc/
;üý•Úî¢ñãîüýÌ
;¢¦• UîüýË¢

Uî>© ýµÖîüýÌ Åî<üýI ãIÓ cî‰üýI ‚îuî‚îïu ZñÅ ýŒüýI >üýr ¯‚îIî >üý„îÓ¢
:¢ñáîüý¢ ýÉîU ý•CËîÌ e¢Ê :¢ñüýÌî¡ IÌî éüýbc/ µîç <ËîÌÌî ïãï¢ËÌüý•Ì ZñÅ
ýŒüýI ý‚îÓîÌ e¢Ê ÌôüýÅ ÌôüýÅ Aüýã •ÌeîË ÓîïŒ ýÅüýÌ sîIüýc/
•î•î ‚îuî‚îïu Cüýr, ¢ðüýa aüýÓ Aã/ ¯‚îIî ‚óÓüý‚ ý•ïÌ éüýË Éîüýbc/
aÓ, AIpó ¯üýÌ Éîïbc/
µîç <ËîÌÌî ;e ¯ÐaóÌ Iîe IÌüýc/ ýTÓîÌ ÅîüýrÌ ¡îüýÌ ·GîÚ ý¯î‚î éüýË

106 107
ýUüýc/ ·GîüýÚÌ ¢ðüýa IüýËIïp <p ãîïeüýË ý·•ð þ‚Ìð IüýÌüýc/ ý·•ðÌ >¯Ì éîÓIî AIpî Iîe ý‚îÅÌî ïrIÅüý‚î IÌüý‚ ¯îüýÌî ¢î/
Åîïp ‚îÌ >¯üýÌ UGî•î µóÓ ãñ¦•ÌÁîüý· AIïp AIïp IüýÌ ãîeîüý¢î/ ¯‚îIîÌ Åüý¡Ê ïãï¢ËÌÌî eñï¢ËÌüý•Ì ï•üýI IpÅp IüýÌ ‚îIîüýbc/
µóÓüýI IóGïaüýË ÁüýÌ ý•CËî ;üýc/ ·îÌ·îÌ Åî<üýI ýZîÞyî IÌîÌ ¯ÌC cî‰Ìî ãÊîÌ ·ÓüýÓ¢ “Éî é·îÌ éüýËüýUüýc ;·îÌ ·GîÚ ‚óüýÓ ÁîÓ IüýÌ ÓîUîC/”
ýã<Áîüý· Aüýã >¯ïè‚ éËï¢/ ÅðÌ AIpó ý·ïÚ ãîEäJûï‚ ¯Ð·y/ ;e ãIîüýÓ >üýr ãÊîÌ ¯îüýÚ •GîïuüýË ;üýc¢/ ;Ì ýIî¢ ÁóÓ Éîüý‚ ¢î éË/
å£î¢ IüýÌ þ‚Ìð, ãñ¦•Ì <ïåŠ IÌî eîÅîIî¯u ¯üýu ·üýÓ ¢ðÓñ aÓ ¢ðüýa Éî</ ;·îÌ ·GîÚ ‚óüýÓ ·îÓî ÓîUîüý¢î éË/ •ïu Åe·ñ‚ Áîüý· ·î¡î éË/ ;·îÌ
& AIpó •Gîuî ÅñT ¡ñüýË ;ïã/ ¯‚îIîÌ Åüý¡Ê cî‰Ìî µóÓ eïuüýË ;pIîüý‚ Éîüýbc, ãÊîÌ ·üýÓ¢ “¢î ;Ì µóÓ
•ñeüý¢ ¢ðüýa Aüýã •GîïuüýË ;ïc/ ;üýËîeI IïÅïpÌ ýÓîIe¢C >¯ïè‚/ ãñ¯îÌ AÁîüý· ï•üý‚ éüý· ¢î/”
ãÊîÌ Aüýã ýUüýc¢/ cî‰Ìî ãÊîÌüýI :¢ñüýÌî¡ IüýÌ “ãÊîÌ A·îÌ ;Ì ýIî¢ ãÅãÊî éüý· ¢î/ •Ëî
ãÊîÌ ;¯ï¢ ÝÌô IüýÌï•¢/ IüýÌ AI·îÌ ãñüýÉîU ï•¢”
ïI ·Ó·, ·‹ãüýÌ AIï•¢ C ý‚îÅÌî ïrI pî<üýÅ ZñÅ ýŒüýI >rüý‚ ¯îÌ ¢î/ ãÊîÌ ·üýÓ¢ ïrI ;üýc/ ‚üý· ï¢üýa AI·îÌ ¯ÌðQî IüýÌ ¢îC/
ãÊîÌ ;Ì ýI> ;ãüý· ¢î ;¯ï¢ ¯‚îIî >üý„îÓ¢ ÝÌô IüýÌï•¢/ ï¢üýa AI·îÌ ¯ÌðQî IÌî éÓ/ éGÊî ¢îuîÌ ãüý_ ãüý_ ¯‚îIî TñÓüýc, µóÓ
ãÊîÌ å£î¢ IüýÌ ãñ¦•Ì ãî•î ¯îeîÅî ¯înî·ð ¯üýu Aüýãüýc¢/ ¯uüýc/
·üý¦•Åî‚ÌÅ! A·îÌ ïrIrîI Áîüý· ¯‚îIî >üý„îÓ¢ éË/ ‚üý· ãÅüýËÌ :Áîüý·Ì e¢Ê ãÊîÌ
ãIÓ cî‰ AIãüý_ ·üý¦•Åî‚ÌÅ/ A ·‹ãÌ ý‚Å¢ ïIcñ ·üýÓ¢ ¢î 15 ;Uà ãƯüýIÍ/ ýI·Ó eî‚ðË ãEUð‚ éÓ/
·üý¦•Åî‚ÌÅ! ¢·IóÅîüýÌÌ “ï·üýŸîéð” Iï·‚î ;·ùï„ IÌî C IîpcGîp IÌî éË/
·üý¦•Åî‚ÌÅ AT¢ ÝÌô éüý‚ aüýÓüýc ÅÊîÌ ý•ÿu/ ÅÊîÌ ý•ÿu ÝÌô éË ýéîüýçüýÓÌ
å»î¡ð¢ ÁîÌ‚ ïI – ýUp ýŒüýI/ 16¢E eÓpÊî] éüýË ýãîeî ýÓîéî ý¯îüýÓÌ ãîÅîüý¢ ï•üýË
eË <>ï¢ÁîÌïãïpÌ ýÅ¢üýUp ï•üýË ¯Ðüý·Ú IüýÌ ýéîüýçüýÓÌ Åîüýr ýÚÞ/ ¯ÐîË •ñ<
å»î¡ð¢ ÁîÌ‚ ïI– ïIüýÓîïÅpîÌ éüý·/ 15 ýŒüýI 20 e¢ ¢îÅ ï•üýËüýc/ ·GîïÚ ·îeîüý¢îÌ ãüý_ ãüý_
eË ý•ÿuîüý¢î ÝÌô IüýËIe¢ ý·Ú ýeîüýu ý•ÿuîüýbc ¯ÐîË 500 ïÅpîÌ ý•ÿuîüý¢îÌ ¯Ì
ý¢‚îeð ãñÁîÞ ïI 16¢E pÊî] ‚îÌ ¢ðüýa IÅÓ•îÌ ý•îIî¢/ IüýËIe¢ •Å éîïÌüýË éGîµîüý‚ éGîµîüý‚
eË IÅÓ•îÌ ý•îIîüý¢Ì ý·üýl ·üýã ¯üýuüýc/ ;Ì ý·Ú ïIcñ ýÓîéîüý¯îüýÓÌ Iîüýc,
ÅéîˆîUî¬ð ïI A<Áîüý· IÅüý‚ IÅüý‚ <>ï¢ÁîÌïãïpÌ ýUüýp 8 ýŒüýI 10 eüý¢Ì Åüý‚î Aüýã
eË ý¯ÿüýcüýc/ ;Ì ÅÊîÌ ý•ÿu complete IÌüý‚ ãQÅ éüýËüýc ï‚¢e¢/ ‚îÌî<
·üý¦•Åî‚ÌÅ! 1st, 2nd A·E 3rd/ ýéîüýçüýÓ ï·ïu ýTüýË •üýÅÌ •µî ̵î éüýË ýUüýc/ Éï• ;Ì
·üý¦•Åî‚ÌÅ! 1 ïIüýÓî ïÅpîÌ ý·ïÚ éüý‚î Iî>üýI< ¯îCËî ýÉ‚ ¢î AÅ¢ Áî·¢î Áî·î ýÉüý‚<
¯‚îIî ·GîüýÚÌ ýÚÞ ¯Ðîüý§ƒ Aüýã ýUüýc ïI§ƒñ µóÓ TñÓüýc ¢î/ ¯îüýÌ/
ãÊîÌ ·îÌ·îÌ •ïu ¡üýÌ ¢îuüýc¢ ïI§ƒñ µóÓ TñÓüýc ¢î/ érî‹ ·îÓî ýÁüý[ ¢ðüýa AI<Áîüý· 200 ïÅpîÌ ý•ÿu ¯Ðï‚üýÉîUð‚î ýÚÞ éË/ AT¢ ïpïµ¢ pî<Å/ ã·î<
¡¯! IüýÌ ¯‚îIî ¯üýu ýUüýc/ ã·î< ÅîŒî ï¢aó IüýÌ ;üýc/ ãÊîÌ ýÌüýU ýUüýc¢/ ïpïµ¢ ï¢üýË TîCËî ýÚÞ éüýÓ ÝÌô éüý· µóp·Ó ¯Ðï‚üýÉîUð‚î/ UÐî>© ýµÖîüýÌ C

108 109
ŒîîsÍ ýµÖîüýÌC ïpÅ Tñ· strong/ µîç ýµÖîÌ C ýãüýI© ýµÖîüýÌ ã· ý¢ÚîüýTîÌüý•Ì IÌüýÓ ïI Zpüý‚ ¯îüýÌ ýã< •ùÚÊ ý•Tîüý¢î éüýbc/ ‚îcîuî ;üýc e¢ãETÊî ï¢Ë§Šy
·îã ‚î< ïpüýÅÌ :·èî ÁîÓ ¢Ë/ ¯Ðï‚ ýµÖîüýÌÌ ãüý_ :¢Ê ýµÖîüýÌÌ AIïp IüýÌ IÌüý‚, ·î Asã! AÌ éî‚ ýŒüýI ·Gîaüý‚ I¢üýsîÅ ·Ê·éîÌ IÌôy/ Asã! ïIÁîüý·
ÅÊîa éüý·/ éîÌïeüý‚Ì ¯üýËüý¦pÌ ïéãîüý· >üýr ;ãüý· •ñïp ïpÅ/ A< •ñ< ïpüýÅÌ cuîË ‚î AIïp UÐô¯ ýÌüý¯Ì Åî¡ÊüýÅ ý·îjîüý¢îÌ ýaàî A·E :ïÚQîÌ C
Åüý¡Ê µî<¢îÓ ýTÓî éüý·/ A ·‹ãÌ ·ùïà éCËîÌ e¢Ê ýTüýÓîËîÌÌî ÁîÓ ýTÓüý‚ :ãüýa‚¢îÌ e¢Ê gang ý̯îÌÌî Asã! A ;O/ ýÚüýÞ NGO ýÓîIe¢
¯îÌüýc ¢î/ :üý¢üýI ;·îÌ ;é‚ éüýË Åîr ýŒüýI >üýr ;ãüýc/ A< ¯Ðãüý_ ý·îjîüýbc¢ ;Ì ýI Åñï•Ì “•ñÅñT ýTîÓî Iüý©îÅ ·Ê·éîÌ ¢î IüýÌ ýIîïé¢ñÌ Iüý©îÅ
AIeüý¢Ì IŒî ¢î ·ÓüýÓ :¢ÊîË IÌî éüý· ‚îÌ ¢îÅ :‚¢ñ ãîéî/ ýéîüýçüýÓÌ ýÉ ·Ê·éîÌ IÌôy/” “‚îcîuî ;üýc “·î<ïe ·îïuÌ ¢îa”, ·î·ñÌî ·îïÓüýÚ ýéÓî¢ ï•üýË
ýIî¢ sport :¢ñáîüý¢ ›îïˇ¯õyÍ Á÷ïÅIî ¯îÓ¢ IüýÌ/ µóp·üýÓÌ ãÅåƒ ÅÊîüýa ýã ·üýã Å• Tîüýbc¢ ;Ì ¢îa ý•Tüýc¢/ ;ÌC ;üýc ÉîÌ ãüý_ UÐôüý¯ ýI> ý¢< ýã
ý̵îïÌ/ ‚îÌ AI ¯îüýË ãÅãÊî ;üýc éGîpóÌ >¯Ì éî‚ ï•üýË éGîüýp/ ‚·ñC A< Áîüý· AIî< AIÚ/ ãîÅüý¢ AIïp Åüý•Ì ý·î‚Ó, ïIcñ aîp, ;Ì ïãUîüýÌp/ ãîÅüý¢ ýÓTî
cñüýp ãîÌîï•¢ ý̵îïÌÌ ›îïˇ ¯îÓ¢ IüýÌüýc/ Åî¢ñüýÞÌ <bcî ŒîIüýÓ ýÉ >¯îË “·ÊŒÍ ý¯ÐïÅI/” ï·aîÌIÌî ãîÅüý¢ ¯ÉÍüý·Qy IÌüý‚ IÌüý‚ ·ÊŒÍ ý¯ÐïÅüýIÌ ÅñT
ŒîüýI ‚î :‚¢ñüýI ý•üýT ý·îjî ÉîË/ ‚îãüý„ºC ·üýSÌ Åüý¡Ê µî>Ó ï•üýÓ ·î °×î¢ïp ýŒüýI ïãUîüýÌp ýIüýu ï¢üýË •ñ-AI pî¢ ýÅüýÌ ;·îÌ ÅñüýT ÓîïUüýË ý•Ë/ ýÚüýÞ
¢î ï•üýÓ ïTïåƒüý‚î ýTüý‚ éüý·</ :‚¢ñ ïIcñ Åüý¢ IüýÌ ¢î ýI¢¢î ýã ýTÓîüýI Åî‚îÓ ·ÊŒÍ-ý¯ÐïÅI IîÚüý‚ IîÚüý‚ ýÅüýjüý‚ ÓñïpüýË ¯üýu A·E ÅîÌî ÉîË/ ¯ñÌäJîÌ
ÁîüýÓî·îüýã/ ‚îcîuî ;üýc :ïÅ‚ ïãE/ ¯¯ñÓîÌ B.Tech./ ýã< AIÅî‰ ï·üýpI ï·‚Ìy C ;eüýIÌ e¢Ê èïU‚/ cî‰üý•Ì IÖîãüýpç ŒîIîÌ e¢Ê Áðu IüýÅüýUüýc/
ýÉ µóp·Ó ýTüýÓ, B.E. ý•Ì ãüý_ Åïåƒ IüýÌ/ :ïÅ‚ ýéîüýçüýÓ ï¢üýeÌ AIïp µóp·üýÓÌ µî<¢îüýÓÌ ï•¢ Ìîüý‰ ¯ñÌäJîÌ ï·‚Ìy éüý·/ ;ÅÌî ý‚î eîï¢ Å• TîË
Identity þ‚Ìð IüýÌ ï¢üýËüýc/ ‚îÌüýQüý‰ jîpó B.Tech. IŒîïp Tîüýp ¢î/ ýã B.E. Åî¢ñÞ ;¢üý¦•/ ‚üý· •ñFüýT ÉT¢ TîË ‚T¢ AIî AIî/ ;¢¦• ¯Ìä¯Ì ÁîU IüýÌ
ý•Ì Åîüýj< ŒîüýI/ Éî<üýéîI ýTÓî aÓüýc UÐî>© ýµÖîüýÌ C ŒîsÍ ýµÖîüýÌÌ Åüý¡Ê/ ý¢CËî É‚ ãée •ñFT ¢î/ ‚üý· Å• ýTüýË ãñãñ IüýÌ ï•üýÓ ý¢Úî aüýÓ ÉîË/ ;Ì
ý¢‚î Ú¢ñ Tñ· ÁîÓ çÑî<IîÌ/ IÓIî‚îÌ IÖî· ïpüýÅ :¢ñ¡Í 19-A ýTüýÓüýc/ Ú¢ñ ¢ñ‚¢ ý¯ÐïÅIî ýeîUîÌ IÌüý‚ ¯îÌüýÓ “Ý¡ñ ý¯ÐïÅI/” ·îåƒüý· Apî< Züýp/ IîüýÌî
AIî< ›îïˇ ï¢üýË ï‚¢ïp ýUîÓ IüýÌüýc/ UÐî>© ýµÖîÌ •ñïp/ ¯ÐŒÅ ýTÓî 3/2 ýUîüýÓ ýQüý‰ ãÅË ý·ïÚ ÓîüýU ·î IîüýÌî ãÅË IÅ/ ÉîÌ Züýp ¢î ‚îÌ ïI éË–
ïÅÅîEãî éË/ ŒîsÍ ýµÖîÌ ïeüý‚ ÉîË/ Óîl AÌ ¯Ì ;Ì ýTüýÓîËîÌÌî ýTÓüý‚
¯îÌüýc ¢î/ :üý¢üýI< ;é‚ ‚îcîuî :üý¢Iï•¢ ýTÓî :ÁÊîã ¢î ŒîIîÌ e¢Ê
Åîüýr< :üý¢üýI ·üýã ¯uüýc/ Sport IïÅïp ïrI IüýÌ ;eüýI ýI·Ó Åî‰ ïÓU
¯ÉÍîüýËÌ ýTÓî< éüý· µî<¢îÓ ãîÅüý¢ ýÌî··îÌ/ ïÓU ¯ÉÍîüýËÌ ýTÓî ýTüýÓ<
:üý¢üýI ïãGïu ï•üýË >¯üýÌ >rüý‚ ¯îÌüýc ¢î, ¡üýÌ ¡üýÌ eñï¢ËÌÌî ÌôüýÅ ý¯ÿGüýc ï•üýË
;üýã/ A<Áîüý· :üý¢I ¯Ðï‚IóÓ‚îÌ Å¡Ê ï•üýË µóp·Ó ýTÓî ýÚÞ éË/ ;Ì AIïp
event ·îïI ;üýc/ Ìîüý‚ go as you like/
Ìîüý‚Ì ïs¢îÌ IÌîÌ ¯Ì :ŒÍî‹ Óñïa ;ÓñÌ•Å Tî·îÌ ¯Ì TV ÌôüýÅÌ ãîÅüý¢
go as you like ÝÌô éüýbc/ ýéîüýçüýÓÌ ¯ïÌüý·Ú :¢ñÉîËð ïŒÅ ïãüýÓL IÌüý‚
¯îÌüýÓ 1st ¯Ðî<e ¯îCËî ý‚Å¢ Iïr¢ éË/ aîïÌï•üýI •ÚÍI Áï‚Í éüýËüýUüýc AI
AI IüýÌ ¯Ðï‚üýÉîUð ·î ¯Ðï‚üýÉîUðÌî ;ãüýc/ ·î Tñ· ãñ¦•Ì ïŒÅ/ ãÌIîÌð ãîéîüýÉÊ
Åî, ý·îüý¢Ì ãÇÈî¢ ÌQîüý‚ IÅ TÌüýa ·îïuüý‚ ¯î<Tî¢î ·îŒÌôÅ þ‚Ìð IÌôy/ ¢î

110 111
µî<¢îÓ <ËîÌ, ¯ÐîË •ñ ·‹ãÌ éüýËüýUüýc AT¢C ýã ·ï僷îãð/ cî‰ ïéãîüý· Tñ·
AIpî TîÌî¯ ïcÓ ¢î/ ýãüýI© <ËîüýÌ ¢îïI ýIî¢ IÖîãüýÅüýpÌ ý¯ÐüýÅ ¯üýu A·E
‚îÌ Hard disk A bad sector ¡Ìî ¯üýu/ ‚îÌ ï¢üýeÌ ý¯ÐÅ Iîïé¢ð ï¢üýË
Down Street
Iï·‚îC ïÓüýTïcÓ/
ÌîåƒîÌ Åîüýj ;ïÅ AIïp ·pUîc
<Å¢ ýã< Uîüýc Iîr ï¯G¯üýu/
¯Ðüý‚ÊI ÚéüýÌÌ ãüý_ ýÉÅ¢ ·ïåƒ ŒîüýI ;Åîüý•Ì ýéîüýçüýÓC ý‚Å¢ ·ïåƒ þ‚Ìð ;ÅîÌ ãîÌî ÚÌðÌ e½îïÓüýË ý•Ë ‚îÌ ï·üýÞ...
éüýËüýUüýc/ ;üýÅïÌIîÌ ÁîÞîË ÉîüýI ·üýÓ Down street/ ýéîüýçüýÓÌ ŒîsÍ ýµÖîÌ ã·î< <ËîÌïI IüýÌ ·üýÓ “ãîéãüý‚î IÅ ¢Ë” ÌîåƒîÌ Åîüýj ·p Uîc
¯Éͧƒ cî‰Ìî ŒîüýI ‚îÌ >¯üýÌÌ •ñïp ýµÖîÌ AÌ ãÅåƒ ÌôÅ ·¬/ ATîüý¢< UïeüýË IÌüý¯îüýÌÚ¢ Aüýã ýIüýp ‚óüýÓ ý•üý·/ ‚üý· IîÌüý¯îüýÌÚ¢ Aüýã ‚óüýÓ ý•Ëï¢, Ìîåƒî
>üýrüýc “ýéîüýçÓ ·ï僔/ ÌôüýÅÌ ‚îÓî ýÁüý[ ¯îã;>p ïIcñ cî‰ ŒîüýI/ ï•üýË ýÉüý‚ ÉîÌ :ãñï·¡î éüýËïcÓ ýã< ›îïˇ ï¢üýË ·pUîc ýIüýp ï•üýËüýc/ Bad
ýéîüýçüýÓÌ ï¢ËÅ ýÅüý¢ ¯îÚ IÌîÌ ¯Ì, ÌôÅ ýcüýu ï•üý‚ éüýËüýc ïI§ƒñ aîIÌð ¢î sector ·î• ï•üýË Hard disk ýI µÌÅÊîp IüýÌ ï¢üýË Åî AïUüýË aüýÓüýc/
¯îCËîË, IÓIî‚î ýŒüýI ·îïuÌ •õ̇ ý·Úð éCËîË ïIE·î :ŒÍüþ¢ï‚I ãîbc¦• ¢î ãîÌîï•¢ ïp>Úï¢ IüýÌ ï¢üýeÌ TÌa ýeîUîu IüýÌ, Ìîüý‰ ïµüýÌ ¯uîüýÚî¢î/ ýIî¢
ŒîIîÌ e¢Ê ATîüý¢ ·îã IüýÌ/ jîuó•îÌ ýIî¢ï•¢ ATîüý¢ ¯ïÌäJîÌ IÌüý‚ ;üýã ¢î/ ÌôüýÅ ï·ïu aî<üý‚ ýUüýÓ eñï¢ËÌÌî ·üýÓ ·ñüý¢î ÝüýËîüýÌÌ UîüýËÌ U¬ ý·üÌ éüýbc,
·îŒÌôüýÅÌ eüýÓÌ Óî<p Iîpî ïI§ƒñ ï·•ñÊ‹ ;üýc/ Ìî ï¢üýeÌî IüýÌ <üýÓIïpÑI :üý¢Iï•¢ å£î¢ IüýÌï¢, ‚îuî‚îïu ï·ïu ï•üýË ÁîUî/ Åî ïIcñ Åüý¢ IüýÌ ¢î
ïépîüýÌ/ ·îÌîÌ aîïÌï•üýI cïuüýË ;üýc Áî‚ ·î Tî·îüýÌÌ >ïbcà/ Åîïc Á¢! Á¢! ‚îuî‚îïu ï·ïu ï¢üýË aüýÓ ÉîË/ ‚îüýI ï¢üýË ;üýÌî :üý¢I ýcîp ýcîp UÔ± aîÓñ
IÌüýc/ ÌôüýÅÌ Åîüýj AIïp IîüýrÌ ýaÿïI ýÉÅ¢ ;Åîüý•Ì ;üýc ýIî¢ ýpï·Ó ·î ;üýc/ ýIïÅïçÑ ÓÊîüý·Ì Áî<·î aüÓüýc/ ãÊîÌ ã·î<üýI AIïp ýIïÅIÊîÓ reaction
ýaËîÌ ý¢</ ýaÿïIÌ >¯Ì IT¢C ý·s IÁîÌ ŒîüýI ·î ŒîüýI ¢î/ ATîüý¢ ýãTîüý¢ AÌ ¯ÐÛ£ IÌüýc¢ ýI> ýã< ¯ÐüýÛ£Ì >„Ì ï•üý‚ ¯îüýbc ¢î/ ïp.ýI. Åî Áî<·î ï•üý‚
¯üýu ;üýc :¯ïÌäJîÌ eîÅî Iî¯u/ ï•¢üýI ï•¢ ·ïåƒÌ e¢ãETÊî ·ùïš ¯îüýbc AT¢ wóüýIüýc/
¯ÐîË aîÌ-¯Gîae¢ éüýËüýUüýc/ ãîÌîï•¢ ¯uîüýÚî¢î IüýÌ ·î Tñ· ãIîüýÓ aîIÌðÌ ãÊîÌ& ·Óüý‚î Åî, ¯pîïÚËîÅ ãîË¢î<üýsÌ ãüý_ ¢î<ïpÑI :ÊîïãüýsÌ
ýTGîüýe ý·ïuüýË ÉîË/ Ìîüý‰ Aüýã Ìî IüýÌ ‚îÌ ãüý_ ¯uîüýÚî¢î aüýÓ/ ãî¡îÌy‚ (HNO3) ï·ïOËîË ïI éüý·–
AÌî ¢ðüýaÌ ý‚îÓîË ¢îüýÅ ¢î IîüýÌ ãüý_ ý‚Å¢ ýÉîUüýÉîU ý¢</ ÚÌðÌ ý•üýT ý·îjî ïpüýI Åî& ãÊîÌ ï·ïOËîïp ÓÊîüý·Ì ýIî¢ ¯ÌðQî ¢î industry ý‚ ·Ê·ë‚
ÉîË ãîÌîï•¢ ïrIrîI ýTüý‚C ¯îË ¢î/ ïI§ƒñ sî<ï¢E A ¯Ðï‚ï•¢ 15 ýŒüýI 20 e¢ éË–
cîüý‰Ì Tî·îÌ ¢à éË/ ‚üý· Åîj Ìîüý‚ IT¢ IT¢ ¢ðüýa ¢îüýÅ, Tî·îüýÌÌ e¢Ê ¢Ë/ ãÊîÌ& ¡Ì industrial ï·ïOËî/
ï·ïu ·î ý•ÚÓî< ýÚÞ éüýË ýUüýÓ/ ýIî¢ ÌôÅ ýŒüýI 2-3ïp ï·ïu ý•ÚÓî< ýaüýË ïpüýI Åî& ATîüý¢ ïI I¢üýã¢üýpÑüýps HNO3 ·Ê·éîÌ éüý· ¢î sî<Óñp
ï¢üýË >¯üýÌ aüýÓ ÉîË/ É‚ï•¢ ¢î aîIóÌð eñpüýc ‚‚ï•¢ A<Áîüý· eð·¢ IîpîË/ HNO3 ·Ê·éîÌ éüý·–
Aüý•Ì ï¢üýË ýI> ý‚Å¢ Áîüý· ¢î/ ‚üý· ãñ¯îÌ ãÊîÌ ýéîüýçüýÓÌ ïãïICïÌïp ï•üýË ãÊîÌ& ¡Ì I¢üýãüýpÑüýpp HNO3 ·Ê·éîÌ éüý·/
Åîüýj Åîüýj ·ïåƒ >üýbc• IüýÌ¢/ ÌôüýÅ ¢‚ó¢ ‚îÓî ¯üýu ÉîË ýµÖîÌC ¯ïÌäJîÌ éË ïpüýI Åî& ATîüý¢ ïI ýIî¢ IÊîpîïÓç ·Ê·ë‚ éüýbc–
;·îÌ •ñ<-ï‚¢ ï•¢ ¯üýÌ ÉîüýI ‚î</ ãÊîÌ& ¢î ýIî¢ IÊîpîïÓç ·Ê·ë‚ éüýbc ¢î/
ïp.ýI. Åî Instrumentation AÌ cî‰ ïcÓ/ ;ïÅ ÉT¢ µîç <ËîÌ ‚T¢ ýã ïpüýI Åî& Aïp ïI NTP ý‚ Zpîüý¢î éüýbc ¢î ýIî¢ ïãüýçüýÅÌ Åüý¡Ê–

112 113
ãÊîÌ& NTP ý‚ Zpîüý¢î éüýbc/
Åî¨£î ¯ÐîË AIïÅï¢p ÌôüýÅÌ ïãïÓE µÊîüý¢Ì ï•üýI ‚îïIüýË ŒîüýI/ éGÊî µÊî¢
ZñÌüýc/ ãÊîÌ Åüý¢ Åüý¢ Áî·üýc¢, AIe¢ cî‰ ãï‚Ê< ¯üýu Aüýãüýc/ AÌ Iîc ýŒüýI
ãïrI >„Ì ¯îCËî Éîüý·/
ãÊîÌ ·üýÓ¢& ·üýÓî ïI éüýÓî– å»î•
ïpüýI Åî& ï·ïOËî éüý‚C ¯îüýÌ, ¢îC éüý‚ ¯îüýÌ/
ãÊîüýÌÌ þ¡üýÉÍÊÌ ·Gî¡ ýÁüý[üüýUüýc/ >üý„ïe‚ éüýË ‚îuî‚îïu ÌôÅ ýŒüýI ïpüýI ýéîüýçüýÓÌ Tî·îÌ, ýÌîe ýTüý‚ ÁîÓ ÓîüýU ¢î/ ATîüý¢ ãî¡îÌy‚ Ìî éË
ÅîüýI ·îÌ IüýÌ ý•¢/ ·îeîüýÌÌ ã·üýaüýË IÅ•îÅð ãï¾/ ýã< AI< aîÓî¢ð Åîc, ãüý_ eÓ sîÓ/ ã°ƒîüýé
eð·¢ ·u Iïr¢/ ýIî¢ ·¬òÌ ãüý_ ï¢üýeÌ ýIïÌËîÌ ‚óÓ¢î IÌüýÓ aÓüý· ¢î/ ·î Åîüýã ÉîÌî •ñAI·îÌ ·îïu ÉîË ‚îüý•Ì ÁîÓ TîCËî éË/ ïI§ƒñ Éîüý•Ì ·îïu •õüýÌ,
þ¡üýÉÍÊÌ ·Gî¡ Áî[üýÓ ý‚î ¢Ë</ éËüý‚î Aüý•Ì þ¡üýÉÍÊÌ ·Gî¡ :üý¢I ;üýU ýÁüý[ ýÉÅ¢ ¢ŒÍ ý·_Ó ·î ¯ñÌôïÓËî ‚îüý•Ì ýI·Ó Åî‰ UÐðüýßÈÌ cñïp ·î ¯õeîÌ cñïpüý‚
ýUüýc/ ·Gî¡ ·Gî¡îÌ ýaàî IÌüýc/ •ðZÍï•¢ A< eð·¢É IÌîÌ ¯Ì >¯ÓïÀ IüýÌ ·îïu ÉîCËîÌ ãñüýÉîU ýÅüýÓ/ ‚îüý•Ì ïI éüý·– ï¢üýeÌ <bcîÅüý‚î Tî·îÌ Ìî IÌîÌ
pîIî ¢Ë, eð·üý¢ Úî遼 :üý¢I ·u& Éî pîIîÌ ï·ï¢ÅüýË ýI¢î ÉîË ¢î/ ‚îÌî e¢Ê ¯Ðï‚ ýeîüý¢ aüýÓ ýµÖîÌ ïµç/ ýÉ ã· cî‰ ïp>Úï¢ IüýÌ ‚îüý•Ì ¯õeîÌ cñïp
:ï¡IîEÚ< ãÌIîÌð aîIïÌ ¯îË ‚îÌãüý_ ·ïåƒ eð·üý¢Ì :·ãî¢ ZïpüýË ï¢üýeÌ ·î UÐðüýßÈÌ cñïpüý‚ ãîÌî Åîã ·îïuüý‚ ŒîIî ãÇ· ¢Ë/ ‚îcîuî A< ãÅË ýéîüýçüýÓÌ
¯ùð Ìa¢î IüýÌ/ ýÅãpîµÍüý•Ì cñïp ŒîüýI/ ‚î< cî‰Ìî •Ó ý·Güý¡ Ìî IüýÌ/ ‚îüý•Ì ÌôüýÅ ÌîÌ
Éî·‚ðË ãÌnîÅ ¯îCËî ÉîË/ ýÉÅ¢& ïépîÌ, Iuî<, Tñ遼, éGîïu ·î IóIîÌ/ A<
ÌîÌ ãÌnîüýÅ< éË ýµÖîÌ ïµç/ ¯Ðüý‚ÊüýI 20 ·î 25pîIî IüýÌ aGî•î ï•üýË ïIüý¢
;üý¢ ÅñÌUðÌ ÅîEã ‚îÌ ãüý_ ï·ïÁ¨£ ÅÚÓî/ ýµÖîüýÌÌ ýIî¢ AIïp °×îüýU ïépîÌ
ÓîïUüýË aüýÓ Ìî/ ïpüýÅÌ Åüý¡Ê ÌGî¡ñï¢ ïéãîüý· Éîüý•Ì ¢îÅ ;üýc ýI·ÓÅî‰
‚îüý•Ì< ÌîÌ ›îïˇ ý•CËî éË :¢Ê ã·î< ýéÓ¯îÌ/ :ŒÍî‹ ï¯Ëîe Iîpüý·, ÅÚÓî
ý·üýp ;¢üý·, ý¡îËî¡ñïË IÌüý·/ Ìî ýÚÞ éüýÓ ¢ðüýa sî<ï¢E ýŒüýI ;¢î éË
Áî‚/ ã·î< ïÅüýÓ T·üýÌÌ IîUe ý¯üý‚ ýÅüýjüý‚< Óî<¢ï•üýË ÝÌô éüýË ÉîË
TîCËî/ TîCËîÌ ýÚüýÞ IT¢C ïÅïà ·î ýIîÓïsÑEãC ŒîüýI/ ‚üý· ‚î ï¢ÁÍÌ IüýÌ
·îüýeüýpÌ >¯Ì/ ;Åîüý•Ì ýµÖîüýÌ ;ïÅ< Ìî IïÌ/ Ìî ÁîÓ éüýÓ ãî·îã,
excelent ¯ÐÁûï‚ ¯üýeïpÁ AsüýeIïpÁ AÌ cuîcïu/ TîÌî¯ éüýÓ ý¢üýUïpüýÁ
Áï‚Í IüýÌ ý•Ë/ ‚î< Tñ· þ¡ÉÍÊ ï•üýË Ìî IÌüý‚ éË/ ;eIîÓ :üý¢üýI aîÓîI
éüýËüýUüýc, Ìî IÌîÌ ÁüýË Ìî ïÚTüý‚ aîË ¢î/ ‚üý· Éîüý•Ì ýÚTîÌ <bcî ;üýc
‚îÌî ï¢üýe ýŒüýI< ýpÑï¢E ý¢Ë/ ÅñÌUðÌ ÅîEüýãÌ •îÅ ý·Úð ‚îcîuî ýéîüýçüýÓ ý‚î
éË/ ‚î< Úðüý‚Ì ãÅË Pork, Building ýÅîüýuÌ ¯îüýÚ< ;üýc, ý•îIî¢ ã¬ÊîÌ
¯Ì UÊîüýãÌ Óî<p ýe½üýÓ ·üýã/ 50 pîIîË AIüýIïe ¯îCËî ÉîË ‚üý· ï•¢üýI ï•¢
114 115
•îÅ ·îuüýc/ IîÌî Tîüýbc ýI eîüý¢– ã·î< TîË ¢î/ ‚î< e¢Uy ·îuîüý¢îÌ e¢Ê
;UÐéð ·ÊïNüýI ïµÒüý‚ AI •ñï¯ã TîCËîüý¢î éË/ ýTüýË ·üýÓ, “TîÌî¯ ¢Ë ¯GîrîÌ
ÅîEüýãÌ Åüý‚î ‚üý· ý‚Ó ý·ïÚ/”
;bcî ﵂î ïOïÅ éüý· ¢î ý‚î–
ýIî¢ Pork ï·üýÚÞh >„Ì ý•Ë& “;ïÅ :üý¢I·îÌ ýTüýËïc, ïIcñ éüý· ¢î/ ýä¯ÚÊîÓ
ÉîÌî TîË ¢î ‚îüý•Ì éË/ ãåƒîË ¯ñïàIÌ Tî•Ê/”
‚îcîuî ¯îIÍãîIÍîã ·î Ìîeî·îeîÌ ýŒüýI Åîüýj Åîüýj ;üýã ·u ¯Gîrî/ IóIîüýÌ ýéîüýçüýÓÌ ïIcñ ýä¯ÚÊîÓ aï̉ ¢î ·yÍ¢î IÌüýÓ Åüý¢ éË ;ÅîÌ ýÓTî :¯õyÍ
ÁüýÌ 15ïpÌ ý·ïÚ ïãïp ï•üý‚ éË ‚üý· ïãš éüý·/ ýŒüýI Éîüý·/ ãñ·ðÌ ãîŧƒ, ;ÅîÌ µîç <ËîüýÌÌ ÌôÅüýÅp/ H.S.-AÌ ÌÊî] 91
“:üý¢üýI ·üýÓ eî‚ ·üýÓ ý‚î ïIcñ ÌîTïÓ ¢î/ ï¢üýeÌ ãüý_ ¯Gîaeüý¢ÌC Instru ý‚ ¯üýÌ/ ý•Tüý‚ IîüýÓî/ ¯î‚Óî cË µóüýpÌ ý·ïÚ éî<p/ sîI¢îÅ sî<üý¢î
ÅîÌïÓ/” éîïãÅñüýT ;ÅîÌ >„Ì “;eIîÓ UÌôÌ ÅîEüýãÌ Tñ· ïsÅÊî© ‚î< UÌôÌ (sî<üý¢îüýãîÌã)/ ·îïu ýIÚ¯ñÌ/ ýI> Éï• ·üýÓ ýIÚ¯ñÌ Tñ· TîÌî¯ eîËUî/ ã·î<
ÅîEüýãÌ ·•üýÓ ýÅîÞ ý•Ëüý‚î/ ýÅîÞ ýTüýÓ ;·îÌ eî‚ ÉîË ¢îïI–” Tñüý¢îTñï¢ IÌüý‚ ·Êåƒ, ãñ·ðÌ ¯Ðï‚·î• IüýÌ/ ‚îÌ •î·ð ¯ïÜaÅ·üý_ ýIÚ¯ñÌ ã·üýaüýË
ýIî¢ ÉñïN ¢î ŒîIîË ïTïåƒ ï•üý‚ ï•üý‚ aüýÓ ÉîË/ Úî遼¯õyÍ eîËUî/ ¯ÐüýËîeüý¢ ‚IÍC IÌüý‚ cîüýu ¢î/ ·cüýÌ ¯ÐîË cËÅîã ·îïuüý‚
ýéîüýçüýÓ ·üýã< A<Áîüý· :üý¢I cî‰ ïÁ¨£ å»îüý•Ì Tî·îÌ ýTüýË ýpà-AÌ ŒîüýI/ Åüý¢ éüýÓ ýéîüýçüýÓ ŒîüýI, ;ÌC ïIcñ ý·ïÚ Åüý¢ éüýÓ IÖîüýã ÉîË/ ¯Ðï‚ï•¢,
¯ïÌ·‚Í¢ ZpîË/ ‚üý· ã·î< ¢Ë/ Tñ· ãIîÓ ãIîÓ ZñÅ ýŒüýI Cüýr/ ýµÒã éüýË rîIóÌ ¯ñüýeî IüýÌ, ‚îÌ¯Ì TîË/
A‚ ýUÓ ý¯üýp TîCËîÌ UÔ± ïI§ƒñ ÚÌðüýÌÌ ïTüý• ý¯üýÓ ïI éüý·– Ìîüý‰ C Tñ· ‚îuî‚îïu ZñüýÅÌ DÞ¡ ýTüýË ÝüýË ¯üýu/ ãñ·ðüýÌÌ AIïp Åéî¢ pîüýUÍp
;üýc/ aîÌ ·‹ãüýÌ aîÌ ï•åƒî Tî‚îÌ ý·ïÚ IîUe ·Ê·éîÌ IÌüý‚ <bcñI ¢Ë/
¯ÌðQîÌ ;üýUÌ ï•¢< Ý¡ñ ¯uîüýÚî¢î IüýÌ/ ‚üý· ï¢üýeÌ ýIî¢ ý¢îp·ñI ·î ·<
ý¢</ :¯üýÌÌ IîüýÌî ¡îÌ ï¢üýË Aüýã ïIcñQüýyÌ e¢Ê ¯üýu ý¢Ë A< ‚îÌ ¯ÌðQîÌ
¯uî/ ¯ÌðQîÌ ï•¢ ãIîüýÓ ýcîp ýcîp IîUüýe ýaî‚ ·î¢îË, ‚îÌ¯Ì å£î¢ IüýÌ
Aüýã rîIóüýÌÌ ¯îüýË ï‚¢·îÌ ýrïIüýË ¯ÐyîÅ IüýÌ ¯üýIüýp ÌîüýT/ éË‚ ãîŒÍI
ýaîüý‚Ì e¢Ê< ãîÌî ·‹ãÌ ¯õeî IüýÌ/ ;Ì ·îïI :·ãÌ pî<Å TV ý•üýT, ýµÖîüýÌ
ïOüýIp ýTüýÓ, Áîp ýÅüýÌ IîpîË/ ýIî¢ ·Êî¯îüýÌ Tñ· ý·ïÚ ïa§ƒî IüýÌ ¢î/ ïa§ƒî
IÌüýÓ< ïü•üý¢Ì ý·Óî DÞ¡ ýTüý‚ éüý·/ ýIî¢ï•¢ ýIî¢ IÊîƯîïãE A ·ãüý‚î ¢î/
AIï•¢ ýÚîüý¢, ·îïuÌ IîüýcÌ AIïp ýIîƯî¢ð ;ãüýc/ ãIîüýÓ å£î¢ IüýÌ ÁîÓ
ýsÑã ¯üýÌ ýÅ¢IÊîƯîüýã aîIÌð ;¢üý‚ ÉîË/ ã¬ÊîË ÉŒîÌðï‚ aîIÌð ï¢üýË
ýéîüýçüýÓ ýwîüýI, ã·î< :·îI/ Óî<üýµ ;ïÅ :üý¢I IÊîeñËîÓ cî‰ ý•üýTïc ‚üý·
ãñ·ðüýÌÌ Åüý‚î ýIî¢ A‚ IÊîeñËîÓ cî‰ ý•Tüý‚ ¯îËï¢/ ‚üý· ï¢üýeÌ ¯ÐüýËîe¢ðË
Iîe ïrIrîI ÅÊîüý¢e IüýÌ ï¢‚/ ýéîüýçÓîÌÌî ·üýÓ “ãñ·ðÌ Éï• Å¢ï•üýË ¯uîüýÚî¢î
IÌ‚ ‚îéüýÓ ïI é‚–” ïI§ƒñ ‚îÌ ýŒüýIC ;Ì ·u ¯ÐÛ£& ãñ·ðÌ ýIî¢ï•¢ Å¢
116 117
ï•üýË ¯uîüýÚî¢î IÌüý‚ ¯îÌ‚ ïI– •î•î :ï¡IîEÚ Iîe ›îïˇ ï¢üýË cuîË/ ‚î< ýUGîµ ï¢üýe ýÚÁ IÌüý‚ ¯îüýÌ
ýãî颕î/ ;Åîüý•Ì ;•üýÌÌ ï¯ÐË ýãîé¢/ ;ÅîÌ ýŒüýI •ñ< ·‹ãüýÌÌ ïãï¢ËÌ/ ¢î/ •Gîïu Iîpî éüýËüýUüýÓ ·îŒÌôüýÅÌ ãîÅüý¢ •GîïuüýË ŒîüýI/ ýUGîµÉñN ýIî¢ cî‰üýI
µîç <ËîÌ ýÚÞ éüýÓ< ;Ì ýI> ýãîé¢•î ·Óüý‚ aîË ¢î, ¢îÅ ¡üýÌ sîüýI/ ý•Tüý‚ ý¯üýÓ sîüýI/
ýãî颕î ÌîU IüýÌ ¢î, ·üýÓ& “cGñuî Tñ· ·u éüýËüýUüýc, ;ÅîÌ ¢îÅ ¡üýÌ sîüýI”/ & cñGuî ý‚îÌ ýUGîµ ýI ýÚÁ IüýÌ–
µãÍî/ ãî¡îÌy ·î[îÓðÌ ýaéîÌî, ãÌô Åîüý¯Ì ýUGîµ ;üýc/ Å¢ Tñ· ãée ãÌÓ/ & ;ïÅ ï¢üýe< IïÌ/
ýIî¢ï•¢ ýIî¢ µîç <ËîÌ ýI ÌÊîïUE IÌüý‚ ý•ïTï¢/ ýã< IîÌüýy µîç <ËîÌüý•Ì ïrI ;üýc/ ;ÅîÌ ýUGîµ ãñ¦•Ì IüýÌ ýÚÁ IüýÌ ý•/ ‚üý· ÁóÓ IÌüýÓ ý‚îÌ
ãüý_ •î•îÌ Tñ· Áî·/ ‚üý· •î•îÌ ýÚîËîÌ ý•îÞ ;üýc/ :üý¢I µîç <ËîÌ ýãî颕îÌ ï¢üýaÌ ïeï¢ãpî ýIüýp ý•·, ·üýÓ ÁË ý•TîË/ A<Áîüý· eñï¢ËÌüý•Ì ï•üýË ï¢üýeÌ
ý·üýs Ìîüý‰ ýÚîË, ;ïÅC ÝüýËïcÓîÅ/ Ìîüý‰ ZñüýÅÌ ýZîüýÌ ï¢üýeÌ ¯Êîüý¦pÌ Åüý¡Ê ýUGîµ ýãµ IïÌüýË ý¢Ë/
éî‚ ¢î wóïIüýË, ¯îüýÚÌ eüý¢Ì ¯Êîüý¦pÌ Åüý¡Ê éî‚ wóïIüýË ýÚîËîÌ :ÁÊîã ;üýc/ ýãî颕îüýI ;ïÅ :üý¢I Iîc ýŒüýI ý•üýTïc/ ‚üý· ý‚Å¢ ýIî¢ ï¢ï•Íà ¡îÌyî
Óî<üýµ ðË ï•¢ ýãî颕îÌ ãüý_ ýI> ýÚîË ·üýÓ Åüý¢ éË ¢î/ IÌüý‚ ¯îïÌï¢, Éî :üý¢üýI< ¯îüýÌ ¢î/ ‚î< ýÚÞ ¯Éͧƒ IîpóÍ¢ aï̉ ïéãîüý· ýcüýu
Úð‚IîüýÓ cñïpÌ ï•üý¢, ýãî颕î UîüýË ý‚Ó ýÅüýT ¯îËaîïÌ IüýÌ/ ï·IîÓ 3pîÌ ý•Ë/
ãÅËC å£î¢ IüýÌ ¢î/
ïI ýãî颕î IT¢ å£î¢ IÌüý·–
A< AIpó ¯üýÌ/ eÓ UÌÅ IÌüý‚ ï•üýËïc ¢î— ãIîÓ ãIîÓ rî©î eüýÓ å£î¢
IÌüýÓ ;ÅîÌ ÚÌðÌ TîÌî¯ IüýÌ ‚î</
ýIîŒîË eÓ UÌÅ IÌüý‚ ï•üýËüýcî–
ýI¢ cîüý•/ ãõüýÉÍÌ ýÌîüý• ;Ì ïIcñQüýyÌ Åüý¡Ê pÊîüý]Ì eÓ UÌÅ éüýË Éîüý·/
‚îÌ¯Ì å£î¢ IÌ·/
¢ÊîaîÌîÓ >¯îüýË eÓ UÌÅ IüýÌ å£î¢ IÌüý‚ ýãî颕îÌ ¯ÐîË ã¬Êî éüýË ÉîË/
ýÉï•¢ ýÌî• Cüýr ¢î ýã<ï•¢ å£î¢ ·¬/
ýãî颕îüýI aîüý¯ :ŒÍî‹ ýp¢Úüý¢ ýµÓüý‚ ¯îÌüýÓ Åeî ;üýc/
éîïã·ñÌ& ýãîé¢•î ¯ÌðQî ýIÅ¢ éüýbc–
ýãî颕î& ÁîüýÓî ¢Ë/ ý‚îÌ–
éîïã·ñÌ& Åüý¢ éË ï‚¢ aîÌïpüý‚ ãî¯ïÓ ¯î·/
ýãî颕î& ;ïÅ ‚îéüýÓ aîÌ ¯Gîaïpüý‚ ¯î·/
éîïã·ñÌ& ‚üý· ý‚î ý‚îÅîÌ <ËîÌ ÓÊîU/
ýãî颕î ýp¢Úüý¢ ¯üýu ÉîË/ ýãî颕î ýp¢Úüý¢ ¯uüýÓ ÚÌðüýÌ ãüý_ ãüý_
AÓîïeÍ ·îÌéüý‚ ÝÌô IüýÌ/ ZÊîãZÊîã IüýÌ Uî, éî‚, ¯î aóÓIîüý‚ ŒîüýI/ ã·î<
éîãîéîïã IüýÌ/

118 119
Aüý¢ïc/
Éî ¯îÓî/
aîIÌð ¯îCËîÌ ¯Ì :üý¢I µî<¢îÓ <ËîüýÌÌ ÚÌðüýÌÌ ¯ïÌ·‚Í¢ éüýËüýc/ IîüýÌî
ÚÌðÌ ýÅîpî éüýËüýc/ UîÓ jóÓüý‚ ÝÌô IüýÌüýc/ IîüýÌî ÅîŒîÌ aóÓ ;üýUÌ ýŒüýI
¯ïÌ·‚Í¢ éîÓIî/ ýsÑã ý¯îÚîIC :üý¢Ipî ¯ÐüýµÚ¢îÓ ýÓîüýIÌ Åüý‚î/ 1st year AÌ ýaîT
ÅñT éî·Áî· AÌ ãüý_ ‚óÓ¢î IÌüýÓ Åüý¢ éË, ;ÅÌî :üý¢I ·ñïuüýËüýUïc ‚îÌ ãüý_
µî<¢îÓ <ËîüýÌ Aüýã ýUïc ;ÅÌî/ AT¢ <>ï¢ÁîÌïãïp ·î ýéîüýçüýÓ :üý¢I Åüý¢Ì •õ̇üý‚î :üý¢I/ ;Åîüý•Ì Éî·îÌ ï•¢ Tñ· •õüýÌ ¢Ë/
¯ïÌ·‚Í¢ éüýËüýUüýc/ e_Ó ýIüýp ãñ¦•Ì ïOüýOp UÐî>© þ‚Ìð éüýËüýUüýc ïIcñï•üý¢Ì ;ÅîÌ ÌôüýÅÌ, ¯îüýÚÌ TîïÓ :ï¡IîEÚ ÌôüýÅ ‚óïé¢, ýÚÿïÁI, ¯ÐÓË, ·îbcî
Åüý¡Ê Ì¢ïepÑïµÌ ÅÊîa C éüý·/ ýéîüýçüýÓ ÌôÅ ãETÊî ãüý_, cî‰ ãETÊîC (ï¢ÓîŸð) ã· 1st year Ìî ŒîüýI/ ;ÅÌî µî<¢îÓ <ËîÌÌî Aüý•Ì Iîüýc XÌôüý•·/
ý·üýuüýUüýc/ ;Åîüý•Ì ÌôüýÅÌ ;üýÚ ¯îüýÚ ýÉ ã· ïãï¢ËÌüý•Ì ÌôÅ ïcÓ ã· µGîIî ÉT¢ Éî ·ÊïNU‚ Iîe IÌüý‚ ·ïÓ ã·< IüýÌ ý•Ë/ :üý¢I ãÅË ¢ñ‚¢ eñï¢ËÌüý•Ì
¯üýu ;üýc/ ã·î< aîIÌðüý‚ ýÉîU ï•üý‚ aüýÓ ýUüýc ·î •ñ-AIe¢ Éî· Éî· IÌüýc/ ¢î¢î ÌIÅ ã‹>¯üý•ÚC ï•</ ý•T ATîüý¢ ¯uîüýÚî¢î IÌüý‚ Aüýãïcã ¯uîüýÚî¢î
µîç <ËîÌC ;ãüý‚ ÝÌô IüýÌüýc, ýÉîUîüýÉîüýUÌ ¯ÐaóÌ >¨£ï‚ éüýËüýc/ AT¢ IÌ, ¢î éüýÓ ;ÅîÌ Åüý‚î ·üýI Éîï·, aîIÌð ·îIÌð ¯îï· ¢î, •ñFüýTÌ ýÚÞ ŒîIüý·
:ï¡IîEÚ cîüý‰Ì éîüý‚ ýÅî·î<Ó ýµî¢/ ýpïÓüýµî¢ ·üýÓ ï¢a ýŒüýI ýI> ïa‹IîÌ ¢î/ ã·î< ýUîÓ éüýË Å§ŠÅñüýYÌ Åüý‚î ýÚîüý¢/ ‚üý· ï¢üýeÌ IŒî ÉT¢ Áîï· ýIî¢
IüýÌ ¢î/ IÅ!ï¯>pîüýÌ ýéîüýçÓ ÁüýÌüýUüýc :üý¢I ;üýU/ Tñ· ÚðZÎ <¦pîÌüý¢üýpÌ IóÓ ïI¢îÌî TñGüýe ¯î< ¢î/ ï•¢ ýI ï•¢ µîçÑñ ý·üýu Éîüýbc/
Iîüý¢Iã¢C ý•üý· AÅ¢ Xe·C Ý¢üý‚ ¯îCËî ÉîË/ ÌÊîïUE ;üýUÌ ýŒüýI :üý¢I
IüýÅ ýUüýc/ AT¢ Áï‚Í éCËîÌ ãÅË without notice A ‚îuîüý¢îÌ e¢Ê ý¯¯îüýÌ
ãî<¢ IïÌüýË ý¢Ë/ ‚îcîuî ¢‚ó¢ µîç <ËîÌ ýeî¢ þ‚Ìð éüýbc aîïÌï•üýI ýÓîéîÌ
ýUp ÓîUîüý¢î, ýÉTîüý¢ ïãï¢ËîÌüý•Ì ¯Ðüý·Ú ï¢üýÞ¡/ Éï• ÅñT ý·Güý¡ UÌô aîÞ ãÇ·
éË, ‚üý· ‚î< ýéîI/ ‚üý· AT¢ ;Ì ÌÊîïUE ÁîÓ ÓîüýU ¢î/ :·ãÌ ãÅüýË µîç
<ËîÌ ý¯üýÓ <ËîÌïIÌ cüýÓ ÌîïUE éË/
B 1st year ýÚî¢/
·Ó •î•î/
ý‚îÌ ¢îÅ ïI–
¯Ô×·/
:üý¢I ï•¢ UîÓîUîÓ Ýï¢ï¢/ IüýËIpî UîÓîUîÓ ý• ý‚î/
UÌô, cîUÓ, ýÁuî, ¯Gîrî/
ý‚îÌ ·îïu ýIîŒî–
¢•ðËî/
·îF ÁîüýÓî/ ;ïÅ Áî·ïcÓîÅ, ý‚îüýI ýIî¢ :Êîï¢ÅÊîÓ ¯Êîüý¢p ýŒüýI ¡üýÌ
120 121
ãÇÈî¢ Éîüý·/ ïIcñüý‚< ïIcñ ·ñjüý‚ Ìîïe ¢Ë/ ‚T¢ ʕî :¢Ê ·ñïš ý¢Ë ;ÅîüýI
¯îüýÚ ýsüýI ·üýÓ ‚ó< ãüý_ IüýÌ ·îïu ï¢üýË aüýÓ ýUüýÓ ÁîÓ éË ¢<üýÓ IîÓüýI
¯ÐaóÌ jîüýÅÓî éüý·/ I‚ûͯQ ‚îüýI ãîãüý¯©C IÌüý‚ ¯îüýÌ/ ïrI ;üýc ‚î< ýéîI
ÅïéÓîüýI ï¢üýË pÊîïS IüýÌ ïÚËîÓ•î ;ïã/ AT¢ ;ÌC ·îË¢î ;ÅîÌ ·î·îüýI
ã· ýTÓî ÁîÓ ¢Ë Aüýã ï¢üýË ýÉüý‚ éüý·/ ;Ì ÁîÓ ÓîüýU ¢î Éî é·îÌ éüýËüýUüýc, Éî é·îÌ éüý·
ýÁüý·, ;ïÅ ·îïu aüýÓ Éî</ ·îïuüý‚ ïUüýË ·ñïjüýË ·ïÓ/ ;ÅîÌ ·îïuÌ ýÓîI
µî<¢îÓ <ËîÌ µîç ýãÅ ãüý· ýÚÞ éüýËüýc/ :ï¡IîEÚ cî‰ cñïp Iîpüý‚ ·îïu ÁŸÅïéÓîüýI ýaüý¢ A·E ýã ýÉ ãî<üýIî ‚îC eîüý¢ ‚·ñC ý·îjîüý‚ ¯îïÌ ¢î/ ¯üýÌÌ
ýUüýc/ ï¢ËÅÅîïµI ;ÅîÌ I¢üýÁ¢îÌÚð¯ aÓüýc/ AIï•¢ •ñ¯ñüýÌ ZñÅîïbc AÅ¢ ï•¢ ·îïuüý‚ <>ï¢ÁîÌïãïp ýŒüýI ýµî¢ ;üýã ;ÅîÌ ·î·îÌ Iîüýc/ ;¯ï¢ Aüýã
ãÅË ;ÅîÌ ÅÊîüý¢eîÌ Aüýã ;ÅîüýI sîüýI/ ·üýÓ ‚îuî‚îïu ¢ðüýa aÓ/ ;¯¢îÌ ý·ÿÅîüýI ï¢üýË Éî¢/ :ŒÍî‹ ýéîüýçüýÓ ïUüýË ·üýã ;üýc/ ¢<üýÓ ;¯¢îÌ
ýI¢ ïI éüýËüýc, ;ïÅ ýaîT ÌUÌîüý‚ ÌUÌîüý‚ ·ïÓ/ AIe¢ ÅïéÓî Aüýãüýc Xy¡Ì ¯ñ‰üýI ãîãüý¯© IÌî éüý·/ ;ÅîÌ ÅîŒî Iîpî ;üýU< ýUüýc, A·îÌ ·î·îÌC
ý‚îüýI TñGeüýc/ Éîüý· ;Ì ïI– UÐîüýÅ ·îã IÌî :ãÇ· éüýË Éîüý·, ;ÌC ãGîa éîï·Éîï· Áî·üý‚
ïrI ;üýc IÊî¢ïpüý¢Ì ãîÅüý¢ ·ãüý‚ ·üýÓî ;ãïc/ ŒîïI/ :·üýÚüýÞ ·î·îüýI ãüý_ IüýÌ ï¢üýË ýéîüýçüýÓ ;ïã/ ýéîüýçÓ ýŒüýI AÌ
;ïÅ AIïp ïp-ÚîpÍ UîüýË ï•üýË ¢ðüýa ý¢üýÅ ;ïã/ Aüýã ý•ïT ;ÅîÌ ¯ïÌïa‚ Åüý¡Ê ;ÅîÌ ¢îüýÅ Œî¢îüý‚ sî<ïÌ éüýËüýUüýc :ŒÍî‹ Œî¢îË ýÉüý‚ éüý·/ Œî¢î
AIe¢ ýÅüýË ï··îïé‚ ÁŸÅïéÓî ýãüýe ·üýã ;üýc/ ã·cî‰ ýUîÓ éüýË •GîïuüýË ;Åîüý•Ì IÊîƯîüýãÌ Åüý¡Ê</ ÁŸÅïéÓîüýI ¯ñïÓã Œî¢îüý‚ ‚óüýÓ ;üý¢/ ýãTîüý¢
‚îÌ IŒî Ý¢üýc A·E ï·ïÁ¨£ ¯ÐÛ£ >„Ì ¯·Í aÓüýc/ •ñe¢üýI ¯ñïÓã ýeÌî IÌüý‚ ŒîüýI, ¢î¢îÌIÅ ¯ÐÛ£ IüýÌ, Iüý· ýŒüýI ;Åîüý•Ì
ý•üýT ;ïÅ ¯ÐŒüýÅ ;ÜaÉÍ éüýË Éî</ ;ïÅ ;ãîÌ ãüý_ ãüý_ ã·î< ;ÅîüýIC ¯ïÌaË–
ïZüýÌ éîãüý‚ ÝÌô IüýÌ/ ïI éüýËüýc– ýIîŒîË ¯ïÌaË–
eñï¢ËÌÌî ·Óüý‚ ŒîüýI ¢ðÓñ•î ;Åîüý•Ì TîCËîüý‚ éüý·/ ý‚îÅÌî Iüý· ýIîŒîË ï·üýË IüýÌüýcî–
ýI¢– ý‚îÅîüý•Ì ï·üýËüý‚ ýI ýI éîïeÌ ïcÓ–
‚óïÅ ýÉ ï·üýË IüýÌüýcî ;Åîüý•Ì ·Óï¢ ý‚î— :üý¢Iï•¢ ·îïu ÉîCï¢ ·üýÓ ý·ÿï• ;ÌC :üý¢I ¯ÐÛ£/ :·üýÚüýÞ ¯ñïÓã ·ñjüý‚ ¯îüýÌ ãî<üýIî/ Éî<üýéîI Œî¢î
ï¢üý‚ Aüýãüýc/ ýŒüýI cîu ¯îCËî ýUÓ/ A·îÌ ýs¯ñïp ýÌïeçÑîüýÌÌ Iîüýc rî¯ ýTüý‚ éüý·/
;ÅîÌ ÅîŒî UÌÅ éüýË ÉîË •õÌ·îÓ ATîüý¢ ïI aî<– ýÌïeçÑîÌ ãÊîÌ ;Åîüý•Ì ýsüýI ¯îïrüýËüýc/ ýÉTîüý¢C ;ÅîÌ ·î·îüýI ýcüýÓÌ
‚óïÅ ;ÅîüýI ï·üýË IüýÌüýcî ·îïu ï¢üýË aÓ/ ¯ïÌaË ;·îÌ eî¢üý‚ éÓ/ ;ÅÌî ;ãîÌ ;üýU< sIóüýŦp ýÌïs ïcÓ/
>µF µîÓ‚ó ýIüýã ýµüýã ýUïcüý‚î/ ;ïÅ ÁŸÅïéÓîÌ ãîÅüý¢< ·Óüý‚ ŒîïI & ;¯¢îÌ ýcüýÓ ATîüý¢ ¯uîÌ ýÉîUÊ ¢Ë/ ;ÅÌî Åüý¢ IÌüýÓ< ·îÌ IüýÌ
•ñ-aîÌ ·îÌ ýµî¢ IÌüýÓ ;Ì ý·uîüý‚ ýUüýÓ ã·îÌ ãîüýŒ Éï• ;ÅîÌ ï·üýË ÉîË ï•üý‚ ¯îïÌ/ ‚îcîuî ãî¯ïÓ ãETÊî cËïp éüýË ýUüýc, A·îÌ ýµÓ IÌüý·/ ATîüý¢
‚üý· ;ÅîÌ ï‚¢-aîÌïp ï·üýË éüýË ýUüýc/ ýIî¢ jîüýÅÓî ¢î IüýÌ A·îÌ ;ãñ¢/ ý¢îEÌî Ìîe¢ðï‚ IüýÌ ¯ïÌüý·ÚüýI ¢à IÌüýc/ ã· IŒî< ÅñT ·ñüýe Ý¢üý‚ éË/
ïIcñüý‚< ýÉüý‚ Ìîïe ¢Ë/ AÌ Åüý¡Ê ý¢‚îÌî ;ãüý‚ ÝÌô IüýÌüýc/ ãî¡îÌy éîï‚ ÉT¢ Tîüý• ¯üýu aîÅïaïIüý‚C ÓîïŒ ÅîüýÌ/ ïrI ;üýc ý•Tî Éîüý·, Åîüýj Ìîüý‚
e¢Uüý¢Ì ïÁu C ·îuüýc/ ¯ÐîË ã¬Êî éË ·üýÓ/ ʕî :üý¢I IüýÌ ·üýÓ ‚óïÅ AI·îÌ ýµî¢ IÌôy Ìîeüþ¢ï‚I T·üýÌÌ e¢Ê ý•Tî· Åeî, ¯ÐIû‚ Zp¢î Iî>üýI
Œî¢îË ÉîC/ ýIã IÌ/ ¯ñïÓã ï•üýË ‚óüýÓ ï¢üýË ÉîC/ ATîüý¢ ·üýã ŒîIüýÓ ý‚îÅîÌ ý·îjî¢ ýUÓ ¢î ·î ·ñïjüýË ÓîÁ ý¢< ýÁüý· ·î·î A·E ýcüýÓ ÅñT ¯ñïuüýË ·îïu aüýÓ

122 123
ýUÓîÅ/ ·îïu ïUüýË ÉŒîÌðï‚ :Úî遼/ ;ïÅ TîÌî¯ ýcüýÓ éCËîÌ e¢Ê ;ÅîÌ Åî ÅñT TñÓï·/” ;ïÅ ·ïÓ, “ãñeî aó¯ IÌ, ¯ÐÛ£ ÉT¢ ;üýc ‚îÌ >„ÌC ;üýc ;ÅîüýI
•îËð A< ÌIÅ ;ÅîÌ ·î·îÌ •îï·/ ÁîÓ ÓîUüýc ¢î AIï•¢ ·îïuüý‚ ýŒüýI ý·îÌ face IÌüý‚ ý•” ·üýÓ ã·îÌ ¯ÐüýÛ£Ì >„Ì ï•</ ïpïµ¢ ;CËîÌ A IÊîï¦pE AÌ
éüýËüýUïc/ ÅîÅîÌ ·îïu aüýÓ ýUÓîÅ/ aîÌ ¯Gîa ï•¢ ¯üýÌ CTîüý¢C ÁîÓ ÓîUüýc ¢î/ ãîÅüý¢ ·îÌîË ·üýã IüýËIe¢ ·¬òÌ ãüý_ UÔ± IÌïc/ AÅ¢ ãÅË AIe¢ ãÊîÌ
ýÉTîüý¢ ãîÌîï•¢ é<a< IüýÌ ý·uî‚îÅ ýãTîüý¢ ;ïÅ érî‹ AIî/ AIî>üý® pîIî IÊîï¦pE ÉîïbcüýÓ¢/ ;ÅîüýI ý•üýT ·üýÓ¢&
ïcÓ ‚î< Áî·ÓîÅ ·îEÓîüý•üýÚ ý·uîüý‚ aüýÓ Éî·/ ·îEÓîüý•üýÚ ;ÅîÌ •ñ< ï‚¢ e¢ How are you?
·¬ò ;üýc/ ‚îcîuî AÅ¢ eîËUîË ýÉüý‚ aî<ïcÓîÅ, ýÉTîüý¢ ;ÅîüýI ýI> ýaüý¢ I am always fine.
¢î/ ‚î< AIï•¢ ãIîüýÓ ¯îIÍãîIÍîã ïUüýË ïÁãî ï¢ÓîÅ A·E Bï•¢ ãÕpüýÓüýIÌ What is your maritial status?
AI ·¬òÌ ·îïuüý‚ ŒîIÓîÅ/ ¯üýÌÌ ï•¢ ãIîüýÓ ýpÑ¢ ¡üýÌ ïÚËîÓ•î ýŒüýI ýãîeî I can’t understand you word.
·¢UGî/ ‚îÌ¯Ì :üýpî ¡üýÌ ·Êî¢îüý¯îÓ ·sÍîÌ/ ·sÍîÌ AÌ µÅÍîïÓïp ¯õÌy IÌüý‚ ¯ÐîË You are married or unmarried.
AIZ¦pî ýÓüýU ýUÓ/ ‚îÌ¯Ì ·sÍîÌ ¯îÌ éüýË :¢Ê AIüý•üýÚ wóüýI ¯uÓîÅ/ Éîüý•Ì I am purely bachelor.
ÁîÞî ·îEÓî ‚üý· ïIcñpî :¢Ê ÌIÅ pî¢ ;üýc/ ÚÊîÅÓð ¯ïÌ·éüý¢Ì ·îã 12pîË Come here.
wîIîÌ >üý™üýÚÊ ÌC¢î éüý·/ ·îãpîïÅÍ¢îüýÓÌ CüýËïpE ÌôüýÅ ·üýã ;ïc/ ;e ;ïÅ >üýr ãÊîüýÌÌ Iîüýc AïUüýË Éî</ ãÊîÌ ;ÅîÌ IGîüý¡ éî‚ ýÌüýT ·¬òÌ Åüý‚î
ï¢üýeüýI ï¢üýeÌ Åüý‚î IüýÌ ;·îÌ ïµüýÌ ý¯ÓîÅ/ aîïÌï•üýI ãñ¦•Ì ãñ¦•Ì AC ·îã ·üýÓ¢ “ýÚî¢, ýIî¢ï•¢ ýÅüýËüý•Ì µGîüý• ¯î ý•üý· ¢î/ AI·îÌ µGîüý• ¯üýu ýUüýÓ
•GîïuüýË ;üýc/ ã· ýÓîIe¢ ý·Ú TñïÚ C ïÅÝüýI :¢UÍÓ IŒî ·üýÓ aüýÓüýc/ ;e ý·ïuüýË ;ãî ÚN/ ýI¢¢î Cüý•Ì ãîÅîïeI ÚïN ý‚îÅîÌ ;ÅîÌ ýŒüýI :üý¢I
;ÅîÌ ;Ì AIî ÓîUüýc ¢î/ ¢ñ‚üý¢Ì Åîüýj ¢ñ‚¢Áîüý· ·GîaîÌ <bcî Éîüýbc/ ý·ïÚ/”
¯ÐîË 15ï•¢ éüýËüýUüýc / ïÁãî ýÚÞ/ AIï•¢ ã¬ÊîË ýéîüýçüýÓ ïµüýÌ AÓîÅ/ ;ïÅ ýéüýã ·ïÓ “ãÊîÌ ;¯¢îÌ A ·Êî¯îüýÌ experience ;üýc ¢îïI”—
ýIÿ‚óéÓð e¢Uy ;ÅîË ý•üýT :·îI/ AÅ¢ :·îI éüýË ý•Tüýc, Åüý¢ éüýbc ;ïÅ ;üýc ·üýÓ< ý‚î ýÚËîÌ IÌÓîÅ/
ïÁ¨£ UÐé ýŒüýI Aüýãïc/ ÌôüýÅ Aüýã ý•ïT ï•¢Ìî‚ IÅï¯>pîÌ aîïÓüýË ã·î< Åïåƒ ¯ÐîË AI ã°ƒîüýéÌ Åüý¡Ê ã·ïIcñ å»îÁîï·I éüýË ýUÓ/
IÌüýc/ ï·ïuÌ ý¡GîËîÌ ZÌ :¬IîÌ éüýË ;üýc/ ý‚Å¢ ýIî¢ ¯ïÌ·‚Í¢ ÓQÊ A< AI Åîüýã ;ïÅ :üý¢I ïIcñ ïÚTÓîÅ/ ;ÅîÌ ¯ÐIû‚ ·¬òüý•ÌC ý•Tüý‚
IÌÓîÅ ¢î/ Ìîüý‰ sî<ï¢E A ýTüý‚ ïUüýË ý•ïT ý¢îïpÚ ý·îüýsÍ AIïp cï· :GîIî/ ý¯ÓîÅ/ ;ïÅ ï¢üýeüýI ;Ì ÁîüýÓî IüýÌ ïa¢üý‚ ¯îÌÓîÅ/ ;ÅîÌ ýpÑã ý¢CËîÌ
cï·ïp ýÉ ;ÅîÌ ‚î ý•üýT ïa¢üý‚ ý•Ìð ÓîüýUï¢/ “Be aware, three years jail ïÓïÅpC Åî¯î éüýË ýUüýc/ ãî¡îÌy Åî¢ñÞ ·î cî‰Ìî I‚pî êeñüýI A·E I‚
for rape.” A< IŒïp ¢ðüýa ýÓTî ;üýc/ ;ÅîÌ Åüý¢ éÓ ;ïÅC ïIcñ ïÓïT/ ýUç ‚îuî‚îïu ã·ïIcñ Á÷üýÓ ÉîË ‚î ý•üýT :·îI éCËîÌ Åüý‚î/ Åüý¢ éË U‚ ¯ÌÝï•¢
Ió¯¢ ýÓTîÌ ý¯¢ïp ï¢üýË ïÓTÓîÅ ‘Please learn something from my •ñ¯ñüýÌ Áîüý‚Ì ãüý_ ïI ïI ýTüýË ïcÓ ïehîãî IÌüýÓ ·Óüý‚ ¯îÌüý· ¢î/ ¯îrIC
picture other wise you may go the jail’ / ‚üý· ¯ÐüýÛ£Ì :Áî· ý¢</ ÉîÌ å»Ìy IüýÌ ý•Tüý‚ ¯îüýÌ¢/
ãüý_ ý•Tî éüýbc ýã< ïIcñ ¢î ïIcñ ¯ÐÛ£ IÌüýc/ ;ïÅ ýIî¢ ï›¡î ¢î IüýÌ< ãIüýÓÌ
¯ÐüýÛ£Ì >„Ì ï•üýË Éîïbc Éî ‚îÌî ;ÅîÌ ýŒüýI ;Úî IüýÌï¢/ ¯üýÌÌ ï•¢ ãIîüýÓ
IÊîƯîüýã ýUÓîÅ/ IÖîüýã ;ãüý‚< IÖîãüýÅpÌî ;ÅîüýI ïZüýÌ ¡üýÌüýc ATîüý¢C ýã<
AI< ¡ÌüýyÌ ¯ÐÛ£ Éî ;ÅîÌ Iîüýc ;Ì ¢ñ‚¢ ¢Ë, :å»ïåƒ ÓîUüýc/ ãñeî ·üýÓ, “‚ó<
ý¢üýUïpÁ ïéüýÌî éüýËüýUïcã/ <¦pîÌïÁ>AÌ e¢Ê ã·îÌ ýŒüýI pîIî ï¢ï· ‚î̯Ì

124 125
ãÇ· ¢Ë IîÌy ¯ÌðQî ïãüýçÅ ýÌXüýÓÚîüý¢ A<Ìø¯ ýIî¢ ï¢ËÅ ·Óî ý¢</”
cî‰Ìî cîuüý‚ Ìîïe ¢Ë/ ‚îéüýÓ ¯ÌðQî ïãüýçüýÅÌ ¯ïÌ·‚Í¢ IÌüý‚ éüý·/ ã·îÌ
aîIïÌ ÉT¢ éüýËüýUüýc ¯îÚ IÌîüý‚ :ãñï·¡î ïI– A<Ìø¯ AIãîüýŒ :üý¢I ¯ÌðQî
ý•CËîÌ >•îéÌy ;üýc/ ÁîÌüý‚Ì ãüý_ aðüý¢Ì ÉñüýšÌ ãÅË ï‚¢ ·‹ãüýÌ sîNîÌð
Ìîe¢ðï‚ ÉT¢ ¢ðï‚ ¢Ë ïsUÐð ý•CËî éüýËïcÓ ‚îÌî ïI sîNîÌ éË :ŒÍî‹ ;Åîüý•ÌC <ïÅïsüýËp ïsUÐð
aî</ ý¢‚îüý•Ì Iîüýc ï•üý¢Ì ;üýÓîÌ Åüý‚î ¯ïÌäJîÌ, A< ãñüýÉîU éîÌîüýÓ, ðË·îÌ
Ìîeüþ¢ï‚I sîÅîüýsîÓ ï•¢üýI ï•¢ ý·üýu aüýÓüýc/ University I‚ûͯüýQÌ ãüý_ ;Ì ;ãüý· ¢î/ A< sîÅîüýsîüýÓÌ ·îeîüýÌ ïµï¢ïãE pîaÍ ïrI ï•üý‚ éüý· ¢<üýÓ
;üýUÌ ·‹ãÌ cî‰üý•Ì ýÉ jîüýÅÓî éüýËïcÓ ýãTîüý¢ ý·ÚïIcñ cî‰üýI ïaì‚ IüýÌ ï·ÚîÓ Qï‚ éüý·/
AI ·‹ãÌ ·î •ñ< ·‹ãüýÌÌ e¢Ê ãîãüý¯© IüýÌüýc/ ãIÓ ïs¯îpÍüýÅüý¦p IÖîã ÉñüýU ÉñüýU ÌîeîÌ ¯ïÌ·‚Í¢ éË ïI§ƒñ ¢ðï‚ AI< ŒîüýI/ ýã ýIî¢ ï·Û»ï·•ÊîÓüýË
:ï¢ï•Íà IîüýÓÌ e¢Ê ·¬/ ýÅ¢ IÊîƯîüýã ï•¢Ìî‚ cî‰ ;üý¦•îÓ¢ aÓüýc/ ÌîeÊ ·î ý•üýÚ, ýÉTîüý¢< ýéîI ¢î ýI¢/ ýes ýIpîUïuÌ ïãïICïÌïp, ÓîÓ ·îï‚Ì Uîïu,
Ìîe¢ðï‚ eïuüýË ¯üýuüýc cî‰üý•Ì ãüý_/ AT¢ µî<¢îÓ <ËîüýÌÌ cî‰Ìî ï¢üýeÌ ïãU¢ÊîüýÓ ã·î< •GîïuüýË ŒîIüý· É‚Qy ¢î ý¢‚î Éîüýbc¢/ ;Åîüý•Ì ATîüý¢
ÅïeÍüý‚ aüýÓ/ <bcî ýUüýÓ IÖîã IüýÌ, ¢î ýUüýÓ ÉîË ¢î/ cî‰üý•Ì •îï· ‚îÌî aîIïÌ ý¢‚îüý•Ì •î·ð ¯îÚ IÌîüý‚ éüý·/ ;üýU ýÁîU ‚îÌ¯Ì ‚ÊîU/ ýÁîU ¢î IÌüýÓ
ý¯üýË ýUüýc ãñ‚ÌîE ýÉîUÊ‚î ¯ÐÅîy éüýË ýUüýc AT¢ ¯îÚ IÌîüý¢îÌ ›îïˇ ‚ÊîüýUÌ :¢ñÁ÷ï‚ ;üýã ïI–
ãÊîüýÌüý•Ì/ IÖîã ¢î ŒîIîË ýéîüýçÓîÌÌî ãîÌîï•¢ ÓÊî• TîË ;Ì Áîp ýÅüýÌ ý·uîË/
A<Ìø¯ :·èîË ï·ïÁ¨£ ïs¯îpÍüýŦp C ‚îüý•Ì ï¢üýeüý•Ì •îï· ï¢üýË ÅñÁüýŦp IüýÌ/
ýÉ ãIÓ cîüý‰Ì AT¢C aîIïÌ éËï¢ ‚îÌî ïs¯îpÍüýÅ¢pîÓ aîIïÌÌ e¢Ê ý°×ãüýŦp
ýãüýÓ jîüýÅÓî IüýÌ/ ¯îCËîÌ °×î¦p <ïnï¢ËîïÌE ¢îÅ ¯ïÌ·ï‚Í‚ éüýË ¯îCËîÌ
<ïnï¢ËîïÌE éüýËüýUüýc/ A< ïs¯îpÍüýÅüý¦p Ìîe¢ðï‚ ¯uî¢ éË ·üýÓ eîï¢ ¢î ïI§ƒñ
:ï¡IîEÚ ý¢‚îÌ e¨È ATî¢ ýŒüýI</ ¯ÐîË ã· ý¢‚î< ï¢üýeÌ aîIïÌÌ ãüý_
·î¬·ðÌ aîIïÌÌ ïµÒ ïéãîüý· ï¢üýË cñïp Iîpîüýbc/ ýcîpüý¢‚îÌî< AT¢ ÅñÁüýŦp ý·ïÚ
IüýÌ/ ·u ý¢‚îüý•Ì, ý°×ãüýŦp :ïµãîÌ ï¢üýeÌ eîËUî ·Gîaîüý‚ aîIóïÌ ý‚î
ï•üýËüýc¢ ïI§ƒñ ¯îÚ IüýÌ ·îÌ IÌüý· ýI– :üý¢I ý¢‚î ·î ‚îüý•Ì aîÅüýaüý•Ì
ýãüýI© <ËîüýÌÌ ãî·üýeL ýŒüýI µî<¢îÓ <ËîÌ ¯Éͧƒ ãî¯ïÓ/ :üý¢üýI ýIî¢!
<ËîüýÌ ¯üýu ï¢üýe< eîüý¢ ¢î :ŒÍî‹ <>ï¢ÁîÌïãïpC ýspîüý·ã eî¢îüý‚ ïUüýË
I¢ïµ>es éüýË ÉîË/ :üý¢I ý¢‚îÌ ;üýU< •ñ AI·îÌ <ËîÌÓÊîU éüýËüýc/ ý¢‚î
éCËîÌ IîÌüýy ýÅüý¢ ï¢üýËüýc AT¢ ýÚÞ ý·ÓîË Åî¢üý‚ Ìîïe ¢Ë/ ‚î< eîï‚, ¡ÅÍ,
Ìîe¢ðï‚ ï¢ï·ÍüýÚüýÞ ý¢‚î C ‚îüý•Ì aîÅüýa ïÅïÓüýË ¯ÐîË 100 cî‰ éüý· ‚îÌî
‚îüý•Ì ãÅåƒ ãî¯!ïÓÌ ¯ÌðQî µî<¢îÓ ýãÅ ·î ýÚÞ ýãüýÅ ãñüýÉîU ý•CËîÌ e¢Ê
ÅñÁüýŦp ÝÌô IüýÌüýc/ ïI§ƒñ AIeÊîÅ I¢üýpÑîÓîÌ ·üýÓ ï•üýËüýc¢ “;ÅîÌ ¯üýQ IÌî
126 127
ï¢üýe< ÁóüýÓ ïUüýËïcÓîÅ/ ;ÅîüýI eñï¢ËÌÌî A<Áîüý· ýãïpüý·Îp IÌüý· Áî·üý‚<
¯îïÌï¢/ ýcîpüý·ÓîË ·îïuüý‚ e¨Èï•¢ ¯îÓ¢ éüýËüýc ý·Ú Zpî IüýÌ/ :üý¢I ïUµp
C ý¯üýËïc ‚üý· AÅ¢Áîüý· ;ÅîÌ e¨Èï•¢ ¯îÓ¢ éüý· ;ïÅ Áîï·ï¢/ ;eüýI ãõÉÍ
>•Ë éüýËïcÓ éËüý‚î ýI·Ó ;ÅîÌ e¢Ê/ ;ÅîÌ ÅîÊîU ï•üýË ·ïÓ, “Éî pîIî
:¯õyÍ <bcî ;üýc ïÅïà ï¢üýË ;Ë ã·î< Åïåƒ IÌ/” ;ÅîÌ :üý¢I IÖîãüýÅp ;ÅîÌ ÌôüýÅ Aüýã
éî‚ ïÅïÓüýË Éîüýbc aîIÌð ¯îCËîÌ e¢Ê/ :üý¢üýI ;·îÌ ¢î¢î ŧƒ·Ê IÌüýc
IüýËIï•üý¢Ì Åüý¡Ê ïs¯îpÍüýÅ¢pîÓ ýIîƯî¢ð ;ãüý·/ ;ÅÌî ãî‚ e¢ AT¢C “Cåƒîüý•Ì ÅîÌ ýÚÞ Ìîüý‰”/ Éî-‚î Éî-‚î/ Ìîüý‰ sî<ï¢E A ýZîÞyî IüýÌï•ÓîÅ
aîIÌð ¯î<ï¢/ aîIÌð ¯îCËîÌ Óîç ãñüýÉîU éî‚ cîuî IÌî aÓüý· ¢î/ ýTGîe ï¢üý‚ ãîÅüý¢ ã°ƒîüýé 䯢ãÌ ID éüý·, ;ÅÌî ¯Q ýŒüýI/ aÓ ;Ì •ñ<Åîã ·îïI ;üýc
ŒîïI ;Åîüý•Ì ýIî¢ ïãï¢ËÌ B ýIîƯî¢ðüý‚ ;üýc ïI/ ·îCËîÓ ÁqîaîÉÍ B A< •ñ<Åîã ýI·Ó Åïåƒ ýIüýÌ< IîïpüýË ý•· ïrI IÌÓîÅ/
ýIîƯî¢ðüý‚ aîIÌð IüýÌ/ ·îCËîÓ•îÌ ãüý_ ýÉîUîüýÉîU IüýÌ ýeüý¢ ï¢< ïI eî‚ðË ¯üý¢Ì ï•¢ ýUüýc, AT¢C :µîÌ ýÓpîÌ ;üýãï¢/ HOD ýI ïUüýË ¡ÌÓîÅ/
¯ÐÛ£ ;ãüý‚ ¯îüýÌ/ ýÉüýé‚ó ýIîƯî¢ð <] manufacturing ýIîƯî¢ð ‚î< <] “ÅÊîÅ AT¢C ;ÅîÌ :µîÌ ýÓpîÌ ;üýãï¢ ;¯ï¢ ýµî¢ IüýÌ IŒî ·Óñ¢/
ïÌüýÓüýps ¯ÐÛ£ ;ãüý·/ <] ï¢üýË ï‚¢aîÌ ï•¢ ¯ÐaóÌ ¯uîüýÚî¢î IïÌ/ IÊîƯîïãE ïrI ;üýc, IîÓüýI Aã IŒî ·üýÓ ý‚îÅîüýI eî¢îïbc/
ï¢üý‚ •ñe¢ Aüýãüýc¢ ¯ÐŒüýÅ ïÌüýp¢ ‚îÌ¯Ì UÐô¯ ïsãIîã¢/ ‚îÌ¯Ì HR. ïÌüýp¢A ‚î̯üýÌÌ ï•¢ Éî<, ÅÊîÅ ïI éÓ IŒî ·üýÓïcüýÓ¢–
>„ðyÍ éüýËüýUïc/ A·îÌ Åüý¢ ·Ó ¯î</ ¯üýÌÌ •ñïp ¡î¯ ;ïÅ ¯îÚ IÌüý‚ ¯îÌ· éGÊî IŒî éüýËüýc IüýËI ï•üý¢Ì Åüý¡Ê ý¯üýË Éîüý·/
A ·Êî¯îüýÌ I¢ïµüýs® ;üýc/ éGÊî HR ï•üýË ý·ïuüýË AÓîÅ/ ¯Gîa ïÅï¢üýpÌ Åüý¡Ê A<Áîüý· ;ÌC ¯üý¢Ì ï•¢ aüýÓ ýUÓ/ A·îÌ ;ÅîÌ AIpó :¢ÊÌIÅ ÓîUüýc/
ýeüý¢ Éî· ;ÅîÌ Áï·ÞÊ‹/ ¯Gîa ïÅï¢p ¯üýu ;ïÅ Åù¨ÈË, ;Ì ãnð· ï‚¢e¢üýI ;ÅîÌ ãüý_ ;ÌC •ñe¢ aîIÌð ý¯üýËïcÓ ‚îüý•Ì ýµî¢ IüýÌ ïehîãî IïÌ Cüý•Ì
ýsüýI ï¢üýË ÉîCËî éË/ ï‚¢e¢üýI sîIüýÓî ýI¢– ;ÅÌî ïI ïãüýÓIüýps éüýËïc– :µîÌ ýÓpîÌ Aüýãüýc ïI/ •ñeüý¢Ì AI< >„Ì “¢î ;ÅÌî :µîÌ ýÓpîÌ ¯î<ï¢/”
;Åîüý•Ì I¢UÊîaóüýÓÚ¢ eî¢îüý¢î éË/ ;Åîüý•Ì ï‚¢e¢üýI ï‚¢ïp µÅÍ ý•CËî éÓ A·îÌ ;ïÅ ïsüýÌL ýIîƯî¢ð :ïµüýã ýµî¢ IïÌ/ ;Åîüý•Ì :µîÌ ýÓpîÌ ¯îCËîÌ
ýIîƯî¢ðÌ µÅÍîïÓïp ¯ñüýÌî IÌîÌ e¢Ê/ µÅÍîïÓïp ¯ñüýÌî IüýÌ eÅî ý•CËîÌ ãÅË IŒîïcÓ AT¢C ¯î<ï¢/ •Ëî IüýÌ ;Åîüý•Ì eî¢îüý·¢/ :ïµã ýŒüýI ¯üýÌÌ ï•¢
eî¢üý‚ ¯îïÌ/ :µîÌ ýÓpîÌ ;ãüý‚ 15 ýŒüýI 20 ï•¢ ãÅË ÓîUüý·/ ;eüýI ;ÅîüýI ýµî¢ IüýÌ eîï¢üýË ý•Ë :µîÌ ýÓpîÌ ¯ÐîË 15 ï•¢ ;üýU ýsã¯Êîa IÌî
ï¢üýeüýI ;ÌC ¯Gîae¢ aîIïÌ ¯îCËî cîüý‰Ì ãüý_ AI< ýÓüýÁüýÓ ·ãîüý‚ ¯îÌïc éüýËüýUüýc/ ‚T¢ ïehîãî IïÌ ÉîÌî :µîÌ ýÓpîÌ ý¯üýËüýc ‚îüý•Ì ¢îÅ •Ëî IüýÌ
Å¢ :üý¢I éîÓIî éüýËüýUüýc/ ã¬Êî éË ·üýÓ, AÅ¢ ãÅË ýéîüýçüýÓ ïµüýÌ ý•ïT eî¢îüý·¢’/ ýãîeî >„Ì I¢!ïµüýs¢ïãËÊîÓ, A<Áîüý· ;ÅÌî Iî>üýI eî¢îüý‚ ¯îïÌ
;ÅîÌ ÌôüýÅÌ ;üýÓî ý¢Áîüý¢î/ :·îI éüýË Éî< ;ÅîÌ ÌôüýÅ ýIî¢ï•¢ ;üýÓî ¢î/ ;·îÌ ïs¯îpÍüýÅüý¦p Éî</ ÅÊîÅüýI ïehîãî IïÌ “ÅÊîÅ :µîÌ ýÓpîÌ Aüýãüýc–”
ý¢üýÁ ¢î/ ã·î< ;ÅîÌ ÌôüýÅ Áîp ÅîüýÌ AÅ¢ ;üýÓî ý¢Áîüý¢î ýI¢– •Ìeî TñüýÓ ¢î AüýÓ ý¯üýË Éîüý·/
Óî<p e½îïÓüýË ;ïÅ :·îI/ ÌôÅ ãñ¦•Ì IüýÌ ãîeîüý¢î, ïp>· Óî<üýpÌ Åüý¡Ê ï‚¢ Aüý‚î •îÌôy jîüýÅÓîË ¯ÌÓîÅ/ AIï•¢ ãñeîüýI ãüý_ ï¢üýË ýãîeî ýIîƯî¢ð
ÌIÅ Ìï[¢ IîUe ÓîïUüýË Ìï[¢ Óî<p þ‚Ìð IÌî éüýËüýc/ ïÚïÓE µÊî¢ ýŒüýI ·u :ïµüýã/ ýã<ï•¢ ÁîUÊ ÁîÓ ïcÓ ýÉ ÁŸüýÓîI <¢pîÌïÁ> ï¢üýËïcüýÓ¢ ‚GîÌ ãüý_
·u ý·Óñ¢ jóÓüýc/ ý•CËîüýÓ ·u ·u IüýÌ ŒîÅÍIÓ ýIüýp, ‚îüý‚ aóÅïI ÓîïUüýË ý•Tî éË/ ;ÅîüýI ý•üýT ÁŸüýÓîI ïa¢üý‚ ¯îüýÌ¢/
ýÓTî “Happy birthday Niluda”/ ;ïÅ ZüýÌ ýwîIîÌ ãüý_ ãüý_ ã·î< ÌôüýÅ ïI éÓ :µîÌ ýÓpîÌ ý¯üýË ýUcüý‚î/ A·îÌ ;¢¦• IüýÌî ‚îÌ¯Ì ãîÌîeð·¢
wóüýI ý·Óñ¢ µîpîüýbc ;Ì ;ÅîüýI eïuüýË ¡Ìüýc/ ;eüýI ;ÅîÌ e¨Èï•¢ ;ïÅ Iîe IüýÌ Iîpîüý·/

128 129
¢î, ãÊîÌ ¯î<ï¢/
ïIcñQy aó¯ ýŒüýI ·ÓüýÓ¢ “ý‚îÅîÌ ïs¯îpÍüýŦp ýŒüýI UÐð¢ ïãU¢ÊîÓ ýÅüýÓï¢/
I am extremely sorry/
UÔ± ·ñüýjüýUïc/ ãñeî ·üýÓ “ã·Xﯔ/ A·îÌ µîïpüýËüý•”/ ;ïÅ ãüý_ ãüý_,
;ÅîÌ ãüý_ ïãüýÓIüýpÑs •ñe¢üýI ýµî¢ IüýÌ ·ïÓ “;ïÅ ;e :µîÌ ýÓpîÌ Åüý‚ÍÊÌ ¢¦•¢I
ý¯üýËüýUïc/ ý‚îÌî ý¯üýËïcã”/
éGÊî, :üý¢Iï•¢ ;üýU/ ;e Ìï··îÌ cñïpÌ ï•¢/ ï·IîÓ aîÌüýpÌ ãÅË aîÌ ¯Gîae¢ ïÅüýÓ ý·ïuüýË ¯uÓîÅ/
:ŒÍî‹ ïs¯îpÍüýŦp ýŒüýI ;ÅîüýI ýaüý¯ ï•üýËüýc/ ÅîŒî UÌÅ éüýËüýUÓ/ Åüý¢ ïaEïuZîpîüýÅîÌ ýŒüýI ãÊîüýpÓ ¡üýÌ ýãîeî >üýÕpîsî_î OïãEA/ AIpó ýéGüýp ïUüýË
Åüý¢ Áî·ÓîÅ AI ·‹ãÌ <ËîÌÓÊîU ï¢üýË ï¯Ð¦pïpE ïs¯îpÍüýŦpüýI AIpó ýãîeî IüýÌ :üýpî IüýÌ B.K. ¯îÓ AïÁï¢>A ¢îÅÓîÅ/ ý¢üýÅ ·Gîï•üýIÌ Ìîåƒî ¡üýÌ éGîpüý‚
ï•üýË Éî</ ;·îÌ Áî·ÓîÅ ï¢üýeÌ ýÉîUÊ‚î ŒîIüýÓ Iî>üýI ýaüý¯ ÌîTî ÉîË ¢î/ ŒîïI/ ATî¢ ýŒüýI ÝÌô éË “Åüý‚ÍÌ å»UÍ/” ÌîåƒîÌ aîïÌï•üýI ¯ñÌîüý¢î ·îïuÌ, ýcîp
A‚ Áî·îÌ ¯ÌC ï¢üýeüýI ý·îjîüý‚ ¯îÌïcÓîÅ ¢î/ ïIcñüý‚< ýÅüý¢ ï¢üý‚ ýcîp UïÓ/ ýIî¢ï•üýI ¢î ‚îïIüýË AIïp ãÌô UïÓüý‚ ã·î< wóüýI ¯uÓîÅ/ UïÓ
¯îÌïcÓîÅ ¢î/ A< Zp¢î :¢Ê ãÊîÌÌî eî¢îÌ ¯Ì ŧƒ·Ê IÌüýÓ¢ “Iîeïp ÁîÓ Tñ·< ãÌô ¯ÐîË •ñ< µóp éüý·/ ýã< UïÓÌ •ñ¡îüýÌ ãîïÌ ï•üýË ¯ÚÌî ãîïeüýË •GîïuüýË
éË ‚üý· ýIî¢ ¯Ðï‚IîüýÌÌ Ìîåƒî ýI> ï•üýÓ¢ ¢î/ ;Ì A‚ Áî·üý‚ ýp¢ã¢ ;üýc ý·Ú IüýËIe¢ ;rîÌ ýŒüýI Ióïu ·‹ãÌ ·Ëãð ÅïéÓî ã·îÌ ¯uüý¢ ÅñÇ»î<
ï¢üý‚ ÁîÓ ÓîUüýc ¢î/ ÅîÓ ýTüýË ï•¢ Iîpîüý‚ ÓîUÓîÅ/ ;üýUÌ ýŒüýI :üý¢I flime ýsÑã/ ÚÌðüýÌÌ ïIcñ ïIcñ :EÚ ASüý¯îe IÌî/ A< UïÓ ï•üýË ýÉüý‚ ýUüýÓ
ýsÑã¯ÊîüýÌp éüýËüýUïc ;Ì Iî>üýI ýIËîÌ IïÌ ¢î/ ¯ÐüýËîeüý¢ cî‰ ïÚQI ã·î<üýI ‚îüý•Ì ÚÌðüýÌÌ ï·ïÁ¨£ :EÚ ·ñI ·î IGîüý¡ ä¯ÚÍ IüýÌ ÉîË/ Aïp< å»UÍÌîüýeÊÌ
•Gîu IïÌüýË rîï¯üýË ï•</ Åüý¢Åüý¢ ïrI IüýÌ ï¢ÓîÅ ;Ì ýÉ IüýËI ï•¢ ATîüý¢ ¯Ðüý·Ú ›îÌ/ ï·ïÁ¨£ ÌIÅ >¯îüýË ýI> ZîÌ ý¢üýu ýI> ·î ýaîT ýÅüýÌ
ŒîI·, ;ïÅ< ‘·ã’ ·îïI ã· ‘·îÓ’/ ïe‚üý‚ ýUüýÓ éîÌüý‚ éË/ IŒîïp :·ÚÊ< IîãüýpîÅîÌüý•Ì ¯ÐÓÁ¢ ý•TîË/ ã·<üý‚î ÅñT ý•üýT ý·îjî ÉîË ýI> ·î[îÓð, ýI>
ã‚Ê ïI§ƒñ ÉT¢ :¯üýÌÌ ÅÊî¢ñ¯ñüýÓÚüý¢Ì e¢Ê éîÌüý‚ éË ‚T¢ Å¢ ýŒüýI ïIcñüý‚< ãî>Œ AÌ, ýI> ·î aî<ï¢ã/ ïãüý_Ó ÚüýpÍÌ e¢Ê ·î[îÓðüý•Ì ýÌp 100 pîIî, aÊîE
ýÅüý¢ ý¢CËî ÉîË ¢î/ ApîC ïI ýUüýÅÌ :EÚ– ‚T¢< ïI Åî¢ñÞ :¬IîÌ eUüý‚Ì éüýÓ 80 pîIî/ <üýÓIpÑï¢S ÅÊîüýIÍüýpÌ Åüý‚î ATîüý¢C aî<ï¢ã ÅîüýÓ ·îeîÌ TîÌî¯
Ìîåƒî ýTGîüýe– IüýÌï•üýËüýc/ Aüý•Ì ýIî¢ •îÓîÓ ý¢</ ¯c¦• éüýÓ ï¢üýe ýŒüýI •Ì•îÅ IÌüý‚ éË/
Ìîïe éüýÓ ï¢üýeüý•Ì ï¢ï™Íà ÌôüýÅ ï¢üýË aüýÓ ÉîË/ ‚üý· Aüý•Ì ãüý_ ÉîCËîË ãÅãÊî
;üýc/ AÌî ýI> •îÓîüýÓÌ éîüý‚ ¢Ë ‚î< extra ¯ËãîÌ e¢Ê jîüýÅÓî IüýÌ/
AIe¢ ·üýÓ aÓ AïUüýË Éî< ATîüý¢ •Gîuîã ¢î/ ïÚËîÓ•î µóp¯îüý‚ ÅîÓ ýI¢îÌ
Åüý‚î jîüýÅÓî ;üýc/ ‚îcîuî ã·< ¯ñÌîüý¢î ¢ñ‚¢ ýIî¢ ÅñTüý‚î ý•Tüý‚ ¯îïbc ¢î/
‚î< ¢î •GîïuüýË ;ÅÌî AïUüýË aüýÓïc/ AIïp ï·ïÙE AÌ Åüý¡Ê ¯Ðüý·Ú IÌÓîÅ/ Tñ·
¯ñÌîüý¢î ï•üý¢Ì Åüý¢ éË/ ïãGïu Tñ· ãñÌô aîïÌï•üýI ¯îüý¢Ì ï¯I ýµÓî, :¯ïÌäJîÌ/
ï·ïÁ¨£ ·ËüýãÌ ýÓîIe¢ ýZîÌîZñïÌ IÌüýc/ ã·î< ·Êåƒ, AI •îÓîÓ Aüýã ·üýÓ •î•î
;e I‚e¢–
;ÅÌî ¯Gîae¢–
130 131
ýIî¢ :ãñï·¡î ý¢</ ¢‚ó¢ ïIcñ aîůñ ÅîÓ Aüýãüýc ý•Tîïbc/
;ïÅ ·îÌîË •GîïuüýË aîïÌï•I ý•Tïc, >üýÕpî ï•üýIÌ ï·ïÙEA AI< ï·ãüý¢ã/
•îÓîÓÌî IîãüýpîÅîÌ ãîÅÓîüý‚ ·Êåƒ/ µîç ýµÖîüýÌ-A µóaIî ï·ïO éüýbc/ ·î·ñÌî
ï·ïÁ¨£ ÅïéÓîüýI µóaIî TîCËîüýbc/ ‚îÌ >¯üýÌÌ ‚ÓîË ;üý¯Ó, ï¯ËîÌî ¯ÐÁûï‚
ï·ïO éüýbc/ ýÓîIîÓ ýpÑüý¢Ì IƯîÌüýÅüý¦p ýÉÅ¢ éIîÌ Cüýr ýã<ÌIÅ/ ¯Ðüý‚ÊüýI ÃÅy
ï¢üýeÌ ¯cüý¦•Ì Åüý‚î IÅ ·Ëãð ýÅüýË ï¢üýË ÌôüýÅ ¯Ðüý·Ú IÌüýc/ ïIE·î ýIî¢ ÌôÅ
ýŒüýI •Ìeî TñüýÓ ý·ïuüýË Aüýã ;·îÌ ·î·ñ ¡ÌîÌ e¢Ê Óî<üý¢ •GîïuüýË ;üýc/ ýéîüýçüýÓ ãîÌî ·‹ãÌ AI<Áîüý· eð·¢ É IÌüý‚ IÌüý‚ Úð‚, UÐðßÈ ;Ì ·ÞÍî cîuî
•Ì•îÅ éüýË ýUüýc/ A·îÌ ã·î< ;Óî•î éüýË ýUÓîÅ/ ¯Ðüý‚ÊüýI AIe¢ IüýÌ ï¢üýË ý‚Å¢ ýIî¢ @‚ó :¢ñÁ÷‚ éË ¢î/ ‚î< ÅñN eð·üý¢Ì ýTGîüýe ¯Ðï‚·‹ãÌ ýéîüýçÓ ýŒüýI
ÌôüýÅ ¯Ðüý·Ú IÌÓîÅ/ ÌôÅ ý‚Å¢ ¯ïÌäJîÌ ¢Ë ‚üý· ¯ïÌäJîÌ ÌîTîÌ ýaàî IüýÌ/ •ñ< ï•üý¢Ì Tour éË/ A< Tour ¢‚ó¢ ·‹ãüýÌÌ ÝÌôüý‚ Úðüý‚ éË/ ÚîüýÌ ã¬ÊîË
ÌôüýÅÌ ãî<e ÉüýŒà ·u ¯ñÌîüý¢î ï•üý¢Ì ‚î</ ÌôÅïp °×î<>üýsÌ ¯îïpÚî¢ ï•üýË ·îüýã ãIüýÓ ý·ïuüýË ·ÌîIÌ, ï•Zî ·î ¯ñÌð/ ýIîŒîË ý·uîüý‚ ÉîCËî éüý· ‚î ï¢üýË
ï‚¢ÁîüýU ï·ÁN/ ‚üý· ¯Ðï‚ ýIï·üý¢Ì ãîÅüý¢Ì ï•üýI ýIî¢ •Ìeî ý¢<, ¯•Íî ý·Ú IüýËI·îÌ TV ÌôüýÅ GB éË/ ýI> ·üýÓ ¯îéîüýu Éî·, IîüýÌî •îï· •ðZî/ ýI>
;üýc/ ïÁ‚üýÌ AIïp ïãüý_Ó ý·s, ïrI< ý‚î s·Ó ý·s ïI éüý·– ïÁ‚üýÌ wóüýI< ¯ñÌð ·ÓüýÓ :¯Ìe¢ oppose IüýÌ/ ;ÅÌî rîIóÌ ý•Tüý‚ ·î ¯ñeî ï•üý‚ Éî· ¢î, ‚îÌ
‚îuî‚îïu ã· TñüýÓ ýµüýÓ, ýIî¢ Ófî ý¢< AÌî ;Åîüý•Ì ýŒüýIC ï¢FÓf/ e¢Ê ¯ñÌð ¢î ïUüýË •ðZî< ÁîÓ/ :·üýÚüýÞ A< ·‹ãÌ •ðZî ÉîCËî éüý· ïrI éüýËüýc/
°×î<>üýsÌ ý•CËîüýÓÌ C¯îÌ ýŒüýI ¢î¢îÌIÅ Ú¿ éüýbc/ ýã<ã· Úüý¿Ì ýIî¢ :ŒÍ AüýI ý·uîüý‚ ÉîCËî ·ÓîÌ ýŒüýI ïµç IÌüý‚ ÉîCËî ·Óî ÁîÓ/ Tî·îÌ •î·îüýÌÌ
ý¢< ‚üý· :¢ñÁ÷ï‚ ;üýc/ ;ÅîÌ A< ¯ïÌüý·Ú ÁîüýÓî ÓîUüýc ¢î/ ýUîÓ éüýËüýUüýc/ ã·ïIcñ IGîaî Ìã• AÅ¢ïI eÊ ÅñÌUðC ·îüýãÌ cîüý• ý‚îÓî éË/ Ìî‚ ;ppîÌ Åüý¡Ê
·îŒÌôüýÅ ïUüýË ¯ïÌäJîÌ éüýË ÌôüýÅÌ ·î<üýÌ ;ïã/ ;ÅîÌ ;üýU< ýÅüýËïp ý·ïuüýË ïs¢îÌ ýÚÞ IüýÌ Úðüý‚Ì ÌEüý·ÌE-AÌ eîÅî Iî¯u ¯üýu ã·î< ·îüýã ï¢üýeÌ
Aüýã Óî<üý¢ •GîïuüýË ýUüýc/ ;ïÅ ý·ïuüýË ïãGïuÌ ãîÅüý¢ •GîïuüýË ;ïc, ·¬òÌî ¯c¦•Åüý‚î ãðp ï¢üýË ·ãüýc/ ;ïÅ Aüýã ý•ïT ·îüýãÌ ï¯cüý¢Ì ãðp ýI·Ó TîïÓ
·î<üýÌ AüýÓ AIãüý_ aüýÓ Éî·/ AÅ¢ ãÅË AIe¢ •îÓîÓ ·üýÓ “·î·ñ, ÓîUüý· ‚îcîuî ·îüýãÌ :·ïÚà TîïÓ eîËUîË ý·l ¯î‚î éüýË ýUüýc/ :üý¢I Ià IüýÌ ýÚüýÞÌ
¢îïI–” •õÌ·îÓ, ï¯cüý¢ ¯üýu ;üýc/ Iî>üýI ïIcñ ¢î ·üýÓ UïÓ ï•üýË ýÅ¢ ÌîåƒîË ãðüýp< ·ïã/ ÚN Iîüýr ·ãîÌ ýŒüýI ï¯cüý¢Ì Uï• Úðp< ÁîüýÓî/ ·îã ýcüýu ï•üýËüýc
ý·ïuüýË Aüýã ýµî¢ IÌüý‚ ŒîïI/ ã·îÌ ýÅî·î<Ó ·¬/ ðË êUÓð ýã‚óÌ >¯Ì ï•üýË ·îã AïUüýË aüýÓüýc/ >¯Ì ýŒüýI ¢•ðüýI Tñ· ãÌô
;eüýIÌ ï•üý¢ ;Ì ýI> :¢ñÁ÷ï‚ ï¢üýË ÅîŒî ZîÅîË ¢î/ ã‚Ê< Éüý§ŠÌ ÉñüýU ÓîUüýc/ cï·üý‚ ýÉ ãÌô ãÌô ‚îÌXïÓ ý•Tî ÉîË ‚î AIAIïp aîÌ-¯Gîa <ïl ýÅîpî/ A<
Åî¢ñÞ É§Š éüýË ýUüýc/ ï¢üýeÌ ïs¯üý¯ÐÚî¢üýI ýaüý¯ ÌîTüý‚ ¢î ý¯üýÌ, ýãSüýI ãÌôüýÅîpî Áî·üý‚ Áî·üý‚ IT¢ ZñïüÅüýË ¯üýuïc Åüý¢ ý¢</ érî‹ ï‚¢aîÌ µóp >¯Ì
Iüüý¦pÑîÓ IÌüý‚ ¢î ý¯üýÌ ·îÌ·îÌ ;üýã, ‚î< ATîüý¢ ýIî¢ï•¢ Áðu IüýÅ ¢î/ ýŒüýI ¯uÓîÅ/ ZñÅ ýÁüý[ ýUüýc ïI éÓ– ;ïÅ ýÉ ãðüýp ·üýãïcÓîÅ ýãTîüý¢< ·üýã
ý¯ãîÌ IóIîÌüýI Åe·ñ‚ IÌîÌ e¢Ê ýÅîpî ¯ñÌô :ÊîÓñïÅï¢ËîüýÅÌ aî•Ì ·Ê·éîÌ IÌî ;ïc/ ýIîÅüýÌ ¯Ða© ýÓüýUüýc/ ;üýÚ ¯îüýÚ ‚îïIüýË ý•ïT ã·î< ýIîÅüýÌ éî‚
éË ‚î ãüý„ºC •ñZp¢îÌ éî‚ ýŒüýI ·GîaîÌ e¢Ê AIïp ýãµïp ÁîÓ!· ŒîüýI/ AüýI ý·îÓîüýbc/ ;ÅîÌ ¯îüýÚ e˧ƒ ·üýã ;üýc/
ïI ;Åîüý•Ì ãÅîüýeÌ :¢ñÚîãüý¢Ì Åüý¡Ê ýãµïpÁîÓ!· ·Óüý‚ ¯îïÌ– e˧ƒ ;ÅîÌ ýIîÅÌ ýUÓ Åüý¢ éüýbc/
ý‚îÌ ýIîÅÌüý‚î ýIî¢ ÁîÓ IîüýeÌ e¢Ê ¢Ë ‚î< ÉîCËî ÁîÓ/
ïI ·ïÓã– ·ãîÌ e¢Ê ý‚î ýIîÅÌ •ÌIîÌ/ ;ïÅ ·ã· ïIÁîüý·– ‚îcîuî ·îã
Uüý‚Í ¯üýu ;ÅîÌ •îÅð ýIîÅÌ ý¢üý·–

132 133
·ãï· ýI¢– ãîÌî ï•¢-Ìî‚ ÝüýË ŒîIï· ‚îüý‚ e¢Uüý¢Ì Å_Ó éüý·/ ·üýÓ ã·î< ýaGaîüýÅïa IÌüýc/ ãÅãÊîÌ ãÅî¡î¢ éÓ ¢î/ ;·îÌ ·îã ýcüýu ï•Ó/
·¬ò ïéãîüý· ;üýU ;ÅîÌ Å_Ó Áî· ‚îÌ¯Ì e¢Uy/ ;Åîüý•Ì •ðZî ;ãîÌ IŒî ïcÓ ãIîÓ ¯GîapîË/ ;ÅÌî Aüýã ý¯ÿGcîÓîÅ ãîüýu
¢î¢î Áîp ÅîÌüý‚ ÅîÌüý‚ ·îã ýIîÓîZîp Aüýã ýUüýc/ ÌîåƒîÌ ¡îüýÌ ýrüýI ·îã ãî‚pîË/ Úðüý‚Ì IóËîÚî ŒîIîÌ e¢Ê ãõÉÍ•Ë ;Åîüý•Ì ý•Tî éÓ ¢î/ ãIîüýÓÌ Tî·îÌ
•GîïuüýË ýUÓ/ ¯ÐîË AIZ¦pî éüýËüýUüýc ·îã cîuüýc ¢î/ Óñïa, ;ÓñÌ•Å ýTüýË •ñ<ï‚¢ e¢ IüýÌ ïpüýÅ ý·uîüý‚ ý·ïuüýË ¯uÓîÅ/ ¯ÐîË
ïI éÓ– ·îã cîu, ATîüý¢ µîÓ‚ó pî<Å ¢à IüýÌ ïI éüý·– ¯Ðüý‚ÊüýIÌ éîüý‚ IÊîüýÅÌî/ A<·îÌ ¯ÌðQî éüýË Éîüý· ;ÅîÌ ýÅüýãÌ pîIîË ýI¢î
TüýËÌ ýÅîÔ×î ïs¢îÌ IÌîÌ ¯Ì ZñïÅüýË ¯üýuïcÓ/ :¢Ê·îã ¡üýÌ ;ãüýc, A<Åî‰ IÊîüýÅÌî ýIÅ¢ aÓüýc/ ;ïÅ ÅðÌ, ¯ÐÚ, ýãîÅ¢îŒ jî>·üý¢Ì Åüý¡Ê ý·uîïbc/ ÁîüýÓî
ýµî¢ IüýÌüýc •Ú ïÅï¢üýpÌ Åüý¡Ê Aüýã Éîüý·/ ýÓîüýIÚ¢ ý•TüýÓ<, ÅðÌ ïéüýÌîüý•Ì çî<üýÓ •GîïuüýË ·üýÓ “;ÅîÌ cï· ý‚îÓüý‚î/”
ãï‚Ê<, ÉîÌî ãîÌî eð·¢ cuîË ‚îÌî cïuüýË cïuüýË >¯üýÌ Cüýr/ ‚îcîuî Aüý•Ì •GîïuüýË ¢î, AIpó ¢ðüýa ýŒüýI :ŒÍî‹ éGîpóï•üýË ·üýã, ¢î ÁîüýÓî çî<Ó ý•CËî éÓ ¢î,
ÅÊîüý¢e QÅ‚î :ãÇ·/ ïrI ¡ÅÍ‚Óî ýŒüýI ·îã ÅÊîüý¢e IüýÌ ï¢üýËüýc/ ¯ÐîË ý•u Z¦pî eÊîüýIpî ý•/ ;·îÌ ý‚îÓ/ IT¢ jî>UîüýcÌ sîüýÓ ·ãî ýcîp pó¢póï¢ ¯îïTÌ cï·
¯üýu TüýËÌ Aüýã ïµI!ïµI! IüýÌ ýéüýã ã·îÌ jGîp e½îÓîË/ IT¢C ·î ÝIüý¢î ·îïÓÌ >¯Ì ¯üýu ŒîIî ý¢ÿIîÌ cï·/ ¯ÐîË •ñ<ï‚¢ Z¦pî IÊîüýÅÌî-
ýÁîÌ éCËîÌ ;üýU< ;ÅÌî Ú]̯ñÌ AüýãüýUïc/ aîïÌï•I aó¯aî¯ ï¢FÚ¿ ÅÊîüý¢Ì Iîe IÌîÌ ¯Ì ;ÅÌî IÖ/ ÅðÌ ·üýÓ “aÓ å£î¢ IïÌ”/
jî>·¢ ÌîåƒîÌ ýIî¢ ýÓîIe¢ ý¢<, ‚üý· ·ÌüýµÌ IüýÓ ÚÐïÅIÌî ýcîpîcñïp IÌüýc/ aÓ/
·îã üýŒüýI ý¢üýÅ ã·î< ãÅñŸ þãIüý‚ ý·uîüýbc/ rî©î éîCËî ï•üýbc ‚îÌ ýŒüýI C ýsÑã ýan IüýÌ ý¢üýÅ ¯uÓîÅ/
TîÌî¯ ÓîUüýc ÝIïp ÅîüýcÌ U¬/ ¯ÐîË AIZ¦pî ZñüýÌ ý·uîüý¢îÌ ¯Ì ã·î< ·îüýã Aüýã :üý¢I ;üýU< µóp·Ó ï¢üýË ·îïÓÌ aüýu ;Åîüý•Ì ·¬ò ·î¬·Ìî µóp·Ó ýTÓî ÝÌô
·üýãüýc/ A·îÌ Éî· ï¢> •ðZî, ·îF •ñïp ãðp TîïÓ ýI¢– IüýÌ ï•üýËüýc, ;ÅÌîC ýÉîU ï•</ >„üýÌ éîCËî ï•üýbc, éîÓIî Úð‚ ÓîUüýc ‚·ñC ¯ÐîË
·îã AT¢ cîuüý· •ñe¢ ;üýãï¢/ •ñ-Z¦pî å£î¢ IÌîÌ ¯Ì ¯Ða© ïTüý• ý¯üýËüýUüýc, ‚îcîuî Óîl AÌ pî<Å ýÚüýÞÌ ï•üýI/
IîÌî ;üýã ‚îuî‚îïu ýsÑã ¯ïÌ·‚Í¢ IüýÌ ï¢üýË Uîc‚ÓîË Óî<¢ ï•üýË ·üýã Tî·îÌ Tîïbc AÅ¢
ýI> ·Óüý‚ ¯îüýÌ ¢î/ ãÅË T·Ì ;üýã ï‚¢aîÌ e¢üýI TñGüýe ¯îCËî Éîüýbc/ ‚îÌî ¢îïI ý·ÎI µîç ·î Óîl
:üý¢üýI ·üýÓ ãðp •ñïp TîïÓ ïcÓ/ ïIcñ< IüýÌï¢/
Åî‚îüýÓÌ UÔ±/ ·ãüý‚ ¢î ¯îCËîÌ e¢Ê ý·ïl ÓîUîüý¢î éüýËüýc/ ãðp TîïÓïcÓ TîCËî ýÚÞ éCËîÌ ¯Ì ýTGîeîTñïe ÝÌô éüýË ÉîË/ érî‹ T·Ì :îüýã ‚îüý•Ì
·ÓüýÓ< éüý·/ ýeüýÓÌî ;püýI ýÌüýTüýc/ :üý¢IQy ¯Ì ·îCËîÓ ý•CËîÌ AIïp ãñüýÉîU Aüýãüýc
·îã •GîïuüýË ;üýc/ :¢Ê ·îüýã ï‚¢aîÌe¢ ÅîÌîÅîïÌ IÌüýc, ãðp ï¢üýË/ AIe¢ ¯GïaÚ ï‚ïÌÚe¢ cî‰ ïÅüýÓ ·îïÓÌ >¯Ì ï•üýË ïa‹IîÌ IÌüý‚ IÌüý‚ ¯ÐîË •ñ<
·üýÓ ;ÅîÌ ãðp/ :¢Êe¢ ·üýÓ ;ÅîÌ ãðp/ A‚Qüýy ¡Ìî ¯üýu, AI ·îüýãÌ Åî‚îÓ ïIüýÓîïÅpîÌ •õüýÌ ·îïÓÌ auîË IüýËIïp ýeüýÓüý•Ì ý¢ÿIîË ;püýI ŒîIî ·¬òüý•Ì Iîüýc
:¢Ê ·îüýã ïUüýË •ñ< ·îüýã< ãÅãÊî ãùïà IüýÌüýc/ Aüýã éîïeÌ/ aîÌ ¯Gîae¢ ýeüýÓ Aüý•Ì ïZüýÌ ·üýã ;üýc/ ã·î< ¯Ða© UîÓîUîïÓ
A·îÌ ýÅã IïÅïpÌ ýcüýÓÌî ï¢ËÅ ý•Tîüý¢î ÝÌô IüýÌüýc/ ÉîÌ ýÉ ·îüýã ãðp ýã< IÌüý‚ ŒîüýI ;Åîüý•Ì ·¬òüý•Ì ;püýI ÌîTî— µîïpüýË ý•·, ýÚÞ IüýÌ ý•·/ ;Åîüý•Ì
·îüýã ýÉüý‚ éüý·/ É‚Qy ¢î Éîüý· ‚‚Qy ·îã cîuüý· ¢î/ Úðüý‚Ì e¢Ê :üý¢üýI aî•Ì AT¢C ýa¢î ¢î <‚Êîï• :üý¢I ÌIÅ µîpIî ;CËîe/ ýeüýÓÌî ïIcñüý‚< ÁË Tîüýbc
ï•üýË ÅñTÅñüýu ZñÅîüýbc/ ã·î< ÅñT ý•TîÌ e¢Ê ýÅã IïÅïpÌ ýÅÅ·îÌÌî, ã·îÌ aî•Ì ¢î/ ;ÅîÌ Åüý¢ éüýbc, ýéîüýçüýÓÌ ã· ýÚÌ •ðZîË Aüýã Ió„î éüýË ýUüýc/ Éî<üýéîI
TñüýÓ TñüýÓ ý•Tüýc, ýI> :¢Ê·îüýã >üýr ŒîIüýÓ ‚îüýI ýsüýI ï¢üýeÌ eîËUîË ÉîCËîÌ ýeüýÓüý•Ì ·N·Ê éÓ, ;Åîüý•Ì ·¬òÌî ·îïã Iî¯üýu ‚îüý•Ì ý¢ÿIîË ·üýã ÅîÓ TîïbcÓ,
e¢Ê :¢ñüýÌî¡ IÌüýc/ A‚Qy ãî¡îÌy e¢Uy aó¯aî¯ ïcÓ/ ã·î<üýI jîüýÅÓîÌ Åüý¡Ê ‚îüý•Ì ·¢üý•·ðüýI IóÓïa‚ IüýÌüýc ‚îÌe¢Ê éîeîÌ pîIî ï•üý‚ éüý·/
ÉñN IÌîÌ e¢Ê ýÌüýU µÊîËîÌ/ ·îüýÓÌ ýÅã IïÅïpÌ AIÚ ;p·îÌ, ïãp ýcüýu Éî· ¢î, ýI¢ ï•üý‚ éüý·–
134 135
ý¢ÿIî ¯ñeî IÌîÌ e¢Ê/ ý¢üýÅ AüýÓ¢/ ýI> ý•Tüý‚ ¢î ¯îË ýã< eüý¢Ê ÅïéÓî pËüýÓüýpÌ ãîÅüý¢< ïÚ·ñ AIî
ý¢ÿIî ¯ñeî IÌüý‚ A‚ pîIî ÓîüýU ¢îïI– ïUüýË ¯Ðüý¯îe IüýÌ A·E ýµî¢ ¢îÇ»Ì ý¢Ë/
éGÊî ÓîüýU/ éGÊî ïÚ·ñ A·îÌ ·îüýã auüý‚ Ìîïe/ ã·î< AIãüý_ ïa‹IîÌ IüýÌ Cüýr ïÚ·ñ ÉñU ÉñU
‚îéüýÓ ý‚îÅÌî TîC ïI– ã·<üý‚î ¯ñÌô‹ rîIóÌ ï¢üýË ÉîË/ ïeC/ ïÚ·ñÌ ý¯ÐÅ ï¢üý·•¢ ÁŸÅïéÓî A‚ ãéüýe ýI¢ ýÅüý¢ ï¢Ó– IîÌy TñGeüý‚
ïrI ;üýc ¯ñÌô‹ sîüýIî ;ÅÌî ¯õüýeî IÌî·/ ŒîïI/ éGÊî >„Ì ý¯üýËüýUïc ÁŸÅïéÓî ïÚ·ñÌ ý¯ÐüýÅ ¯üýuüýc ïI¢î eîï¢ ¢î ‚üý·
•ð¯]Ì ·üýÓ “·îÓ ;uî<üýÚî aîüýÓÌ e¢Ê I‚ ¯õüýeî IüýÌïc/ AT¢ ;·îÌ éîeîÌ ;Åîüý•Ì ·îüýã ÓîUîüý¢î <>ï¢ÁÍîÌïãïpÌ ·Êî¢îüýÌÌ ýÉ ý¯ÐüýÅ ¯üýuüýc, ýã ãƯüýIÍ
pîIî aîË/ ;ïÅ ï¢ïÜa‚/ ýéîüýçüýÓ ïµüýÌ ïÚ·ñÌ ý¯Ðů·Í ¢îïI eüýÅ >üýrïcÓ/
ýÚüýÞ ý•uüýÚîpîIîÌ Ìµî éË/ ã·î< ïa‹IîÌ IÌüý‚ IÌüý‚ ïµüýÌ ;ïã/ :üý¢üýI CÙ •ðZîË ý·ïÚ ãÅË ¯îCËî ýUÓ ¢î ‚·ñC ¯Ðüý‚ÊüýI ‚îÌ ï¢üýeÌ ·îïuÌ e¢Ê
·üýÓ “;Ì ïIcñQy ·îCËîïÓ ï•üýÓ ¯üý¢Ì pîIîË Ìîeð éüýË ýÉ‚/” ïIcñ ïUµ!p ïIüý¢ ý¢Ë/ Ìîüý‚Ì ïs¢îÌ ¯Ðüý‚ÊIüýI ï¢üýeÌ pîIîË IÌüý‚ éüý·/ :üý¢üýI
ãÅåƒ ÌîÌ ïeï¢ã ¯‰ ·îüýãÌ cîüý• auîüý¢î éüýËüýUüýc, AüýI AüýI cî‰Ìî ï¢üýeÌ Áîeî ¯Åüý°×p ·î <ïÓÚ ýTüýË ý¯p ÁïuüýË ï¢üýËüýc/ :üý¢üýI Áîeî Åîc ï¢üýË >üýrüýc
ãðüýp ïUüýË ·ãüýc/ A·îÌ ;Åîüý•Ì U§ƒ·ÊèÓ CÙ •ðZî/ ýãTîüý¢ Ìîüý‰Ì Tî·îÌ ýãüýÌ Ìîüý‚ ïTüý• ý¯üýÓ TîCËîÌ e¢Ê/ ·îã ýcüýu ï•üýËüýc A·îÌ ýéîüýçÓ ýµÌîÌ ¯îÓî/
ýéîüýçüýÓ ïµüýÌ ;ãîÌ ¯ïÌIÔ±¢î ;üýc/ ã·î< ãðüýp ·üýã ŒîIî ãüý„ºC ·îã cîuüýc ã·î<üýËÌ :·èî rî©î :ÅüýÓüýpÌ Åüý‚î/ ãîÌîï•¢ ¯Ì ãðüýp ÚÌðÌ AïÓüýË ï•üýËüýc/
¢î/ ;·îÌ ïI éÓ– ·îã aÓüý‚ aÓüý‚ érî‹ IGîüýaÌ ïÚïÚ Áî[îÌ Ú¿/ ãüý_ ãüý_ ï¯cüý¢Ì ãðp ýŒüýI
:ãðÅ ·îã cîu, ý•Ìð éüýË Éîüýbc/ ·îüýãÌ sî<ÁîÌüýI Åî ‚óïÓüýË ïTïåƒ/ ;üýÓî ý¢Áîüý¢î ý•Tî Éîüýbc ¢î/
ïÚ·ñüýI ·îüýã ý‚îÓî Éîüýbc ¢î/ CÌ ÅîŒî ýUüýc/ ·îÓ ;ãîÌ ãÅË ïIcñ ·ïÓï¢/ A·îÌ >šîÌ IüýÌ ý•·/ ý¯¯ïãÌ ý·î‚üýÓ wîÓïc
ýI¢ ïI éüýËüýc– AÅ¢ ãÅË ·îƯîÌ—
·îã ýŒüýI ¢ðüýa ý¢üýÅ AÓîÅ/ ïÚ·ñ ;Åîüý•Ì ·îüýãÌ ¯îüýÚ •GîïuüýË ŒîIî/ AIïp ý·î‚Ó ýÁüý[ ·îüýãÌ Åüý¡Ê U¬ ·îÌ éüýbc/ ïTïåƒ ÅîÌîÌ e¢Ê sî<ÁîÌ érî‹ ý·ÎI
·îüýãÌ ï•üýI ‚îïIüýË ;üýc/ B ·îüýãÌ AI ÁŸÅïéÓîÌ ý¯ÐüýÅ ¯üýuüýc/ ãîÌîï•¢ ýÅüýÌ ÌîåƒîÌ ãî<üýs ·îã •Gîu IïÌüýË ï•üýËüýc/ ý‚Å¢ ýI> >‹ãîé ï¢üýË sî<ÁîÌüýI
ýIîŒîC ý·uîüý‚ ÉîËï¢ B ÁŸÅïéÓîÌ ï¯cüý¢ ¯üýu ;üýc/ ¯Ðüý¯îe ¢î IüýÌ ·îüýã ý·îjîüý‚ Éîüýbc ¢î/ ¯ÐîË ;¡Z¦pî éüýË ýUÓ ·îã •GîïuüýË ;üýc/ ãî¡îÌy e¢Uy
>rüý· ¢î/ ‚î< ·îã cîuüýc ¢î/ ZñÅîüýbc/ AÅ¢ ãÅË Åî‚îÓ >üýr ïUüýË sî<ÁîÌüýI ý·îjîüýbc/ •î•î ïIcñ Åüý¢ IÌüý·¢
Åéî ÅñÚïIÓ/ ¯îUüýÓÌ ¯îÔ×îË ¯Ìî ýUüýc/ AÌ ;üýUC éüýËüýc ïÚ·ñ I¢!üýÁ¢îÌ ¢î/ ;ÅÌî AÅ¢ IüýÌ< ŒîïI/
éüýË ïÚËîÓ•îË ·îeîÌ IÌüý‚ ïUüýË,  ïµüýÌ ;üýãï¢/ aîÌï•üý¢Ì ï•¢ ·îeîÌ ‚î ·üýÓ Åî ‚óüýÓ ïTïåƒ ý•üý·– ·îã Éîüý· ¢î/
ï¢üýË ïµüýÌ AüýãïcÓ/ B ï‚¢ ï•üý¢Ì e½îÓî Áüý·üýÚÌ AT¢C Åüý¢ ;üýc/  ïrI ;üýc •î•î ;ÅîÌ :¢ÊîË éüýËüýc ÁóÓ éüýËüýUüýc/ ;ãñ¢ ;¯ï¢ ;ïÅ
a¦•¢¢UüýÌÌ eU‹¡î‰ð ¯õeîÌ ;üýÓî ý•Tüý‚ ïUüýËïcÓ/ Aã· ýUÓ ¯ñÌîüý¢î <ï‚éîã, AIãüý_ Tî</ AI< ý¯¯ïãÌ ý·î‚Ó ýŒüýI •ñeüý¢ Tîüýbc/ Åî‚îÓüý•Ì Åüý¡Ê
AT¢ ïI éüý·– understanding ÁîÓ/ ãéüýe< jîüýÅÓî ïÅüýp ÉîË/ ýÁîÌ ï‚¢pîË ;ÅÌî ;·îÌ
ÁŸÅïéÓî ‚îÌ ·î·îÅîüýËÌ Iîüýc ·üýã ;üýc ãîÅüý¢ ïUüýË IŒî ·ÓîC ÉüýŒà ÚN/ ;Åîüý•Ì ¯ñÌîüý¢î eUüý‚ ïµüýÌ AÓîÅ/
Éï• ýãîeîC éË ý·uîüýÓÌ UÓîË Z¦pî ·Gî¡üý· ýI– :ãðÅ AIïp IîUüýeÌ ïaÌIóüýp ÅîüýéüýÚÌ ÌŒÉî‰îË ýI·Ó Åî‰ ¯Gîa-cË ïIüýÓîïÅpîÌ/ ÌŒ ýÉüý‚ ¯Gîa-cË Z¦pî
ýÓüýT/ “•Ëî IüýÌ ·îã ýŒüýI ý¢üýÅ Aüýã ;Åîüý•Ì ãüý_ IŒî ·Óñ¢, ‚î ¢î éüýÓ ;ÅÌî ÓîüýU ;Åîüý•Ì ÃÅy :üý¢Ipî ýã<Ìø¯/ ‚üý· :ï¡I 㨣Êîãðüý‚ ã· ãÅË Uîe¢ ¢à
;¯¢îÌ ·î·î ÅîüýËÌ ãîÅüý¢, ;¯¢îÌ ãüý_ IŒî ·Óüý‚ ·î¡Ê é·/” éË ïI–
cIó ÅïéÓî ýIî¢ jîüýÅÓîÌ Åüý¡Ê ¢î ïUüýË püýËüýÓp ÉîCËîÌ ¢îÅ IüýÌ ·îã ýŒüýI
136 137
IïÅïp ·Óüý‚ ŒîüýI ;Ì ý•Ìð ¢î/ ã·îÌ ý¢Úî auüýc ý·ïuüýË ¯uî ÉîI/ rîIóÌ
KB A·E KC ·ØI éüýË ýÓîéî ý¯îÓ ï•üýË TîÓ ¯îu éüýË ãñI ¢UüýÌ, ;üýUÌ
Åüý‚î ã·î< ;Ì ýaGaîüýÅïa IÌüýc ¢î/ ïjÅñüýbc rî©î éîCËîË ;ãüý‚ ;ãüý‚ ý¢Úî
auüýc/ ýaîüýT :ã¯à ý•Tïc/ ·î<¯îÚ ¯îÌ éüýË A·îÌ µÖî<CüýËÌ ãîÅüý¢/ ·î<¯îÚ
ãÌ廂ð ¯õeîË ïãïšÓîÁ ýŒüýI ýãLÌ V ;ãîÌ e¢Ê ýÉ µÖî<CüýË ;üýc ‚îÌ ïrI ÝÌôüý‚ AIïp ·u ï•Zð
;üýc/ ·î<¯îüýÚÌ Ìîåƒî eîÅ IüýÌ ã· cî‰ AT¢ ï•ZðÌ ãîÅüý¢ >¯ïè‚/ :üý¢üýI
;Åîüý•Ì IÊîƯîüýã ï·Û»IÅÍî ¯õeî éË, ‚üý· ýéîüýçüýÓ ¡ñÅ¡îÅ IüýÌ ãÌ廂ð ¯õeî/ rîIóÌ ï·ãeÍ¢ éüýË Éîüýbc ·üýÓ éî>ÅîC IüýÌ IGî•üýc, ý•üýT Åüý¢ éË ýI>
ýéîüýçüýÓÌ ·u ýUp ãîÌî ·‹ãÌ ·¬ ŒîüýI/ ýUüýpÌ Åüý¡Ê ýÉ ýcîp ýUpïp ;üýc ;¯¢e¢ ÅîÌî ýUüýc/ •ñ AIe¢ ýÌîs ïsÁî<sîüýÌÌ ï¯ÓîÌ eî¯üýp ¡üýÌ ·üýã
‚îÌ Å¡Ê ï•üýË cî‰Ìî ï¢aó éüýË Éî‚îËî‚ IüýÌ/ ‚üý· ãÌå»ï‚ ¯õeîÌ ãÅË ·u ýUp ;üýc/ wîïI wîI ýµüýÓ ï•üýË ÌîåƒîË ÝüýË ¯üýuüýc/ ýI>·î ·üýÓ “;ÅîÌ ¢îÅ ÁóüýÓ
TñüýÓ ÉîË/ A< ýUüýpÌ ãîÅüý¢ ·GîüýÚÌ •ÌÅîÌ ýÌïsüýÅp ýcîp ¯Êîüý©Ó ãîeîüý¢î éË/ ýUïc ;ÅîÌ ¢îÅ ·Ó/” rîIóÌ ï·ãeÍüý¢Ì ¯Ì ÁÊî¢ TîïÓ ;ãüý· ¢î/ ‚îüý‚
CIT ýÅîu ýŒüýI ¯Ðï‚Åî ;üýã/ ã·ïIcñÌ ›îïËüý‡ ŒîüýI ýãüýI© <ËîÌ/ ¯ÐîË 100 Uî•îUîï• IüýÌ ã· Åî‚îÓ ýaüý¯ ;üýc/ Éîüý•Ì ý¢Úî AIpó IÅ ‚îüý•Ì ¯Ìä¯üýÌÌ
e¢ cî‰ ¯Gîa-cËïp ïpüýÅ ÁîU éüýË ¯ñä¯înïÓ ý•Ë/ Éîüý•Ì AIpó ý·ïÚ ÁïN ‚îÌî éî‚ ¡ïÌüýË ý•CËî éüýËüýc Éîüý‚ éîïÌüýË ¢î ÉîË/ :üý¢üýI eÓ·îËñ ï·éîüýÌÌ ãîÅüý¢
ãîÌîï•¢ ATîüý¢< ¯üýu ŒîüýI/ ãîÌîï•¢ ·îeüý‚ ŒîüýI wîI A·E IGîüýãîÌ/ ;eüýIÌ Aüýã ·üýã ¯üýuüýc/ ·Óüýc “A‚ Ìîåƒî ýéGüýp ÉîCËî Éîüý· ¢î/ pÊîïS ï¢üýË ;Ë”
•ñ¯ñüýÌÌ Tî·îÌ AIpó :¢ÊÌIÅ/ ïTaóïu, ¯îÓEÚîüýIÌ ãï¾, <ïÓÚÅîc Áîeî, ¯Gî¯u, ã· Åî‚îÓüýI IóïuüýË ;¢üý‚ ÁÊî¢üýI ¯ÐîË ¯Gîa-cË ·îÌ ·î<¯îÚ ¯Éͧƒ ;ãüý‚
aîpï¢ ýÚüýÞ ý·Gîüý•/ Aï•¢ ýIî¢ ýUà ïÅÓ ÓîüýU ¢î/ IÓIî‚îÌ ·¬ò·î¬·üý•Ì éË/ A·îÌ ý¢ÚîÌ ãüý_ ã·îÌ ïTüý• ý¯üýËüýc, É‚ ¢î ïTüý• ý¯üýËüýc ‚îÌ ýŒüýI
;ŧŠy IÌîÌ ýÌËîeC aîÓñ ;üýc/ ãî¡îÌy‚ ãÌ廂ð ¯õeî •ñï•üý¢Ì éüýÓC ý¢ÚîÌ e¢Ê ý·ïÚ ÓîUüýc/ ;e sî<ï¢E A ýIî¢ ï¢ËÅ ý¢</ ã·î< ¯Ìä¯üýÌÌ
;Åîüý•Ì ATîüý¢ ýIî¢ ·‹ãÌ éË aîÌï•üý¢Ì ·î ýIî¢ ·‹ãÌ cËï•üý¢Ì/ ¯ñüýÌîpî< ï•üýI ý•üýT éîãüýc/ ýI>·î éîãüý‚ éîãüý‚ Åîïpüý‚ ÓñïpüýË ¯üýuüýc/ :üý¢üýI
ï¢ÁÍÌ IüýÌ ÚîüýÌÌ >¯Ì/ ÚîÌ Ìîüý‰ ï·ãeÍüý¢Ì ãÅË Åïåƒ éüý·/ Ìï··îÌ ýpï·üýÓÌ ãîÅüý¢ ý·l ý•Tüý‚ ¢î ý¯üýË ýpï·üýÓÌ >¯Ì ¯î Åñüýu ·üýã Tîüýbc/
ýÌç ý¢CËî éüý·/ A< ï¢ËÅaîÓñ ;üýc :üý¢I ;üýU ýŒüýI< ÚîÌ ãIîÓ ýŒüýI sî<ï¢E çîµÍÌîC ;e Åî‚îÓ, IîüýI ïI ï•üýbc ‚îÌ ïrI ý¢</ I¢üýÁ¢îÌ ýIîŒîË
cî‰üý•Ì µ÷ï‚Í ý•üýT ýI/ ï·IîüýÓ þ‚Ìð éË ïãïš/ ýUîÓî¯ ·î¢îüý· ýã< ïãïš/ ¯ÐîË ¯üýu ;üýc ýI> eîüý¢ ¢î/ ¯ÐîË 150 eüý¢Ì Tî·îÌ 100 e¢ cîüý‰, ýTüýË ýÚÞ
;¡ïIüýÓî ÝIüý¢î ïãïš ‚îÌ ãüý_ ïIcñIGîaî ïãïš ¯î‚î ý·Güýp ýÅüýãÌ sîÓ ÌîTî IüýÌ ï•üýËüýc/ ·îïI 50 eüý¢Ì Tî·îÌ ý¢</
ýIî¢ ýsIïaüý‚ XÓüý· ïãïš ‚îÌ ãüý_ ¯üý¢Ì ïÓpîÌ •ñ¡, 2 ïIüýÓî ·î•îüýÅÌ •ñ¡, éî, éî, éî, aîïÌï•üýI ýI·Ó éîïãÌ Ú¿/ :üý¢üýI sî<ï¢E ýpï·üýÓ ·üýã< ·ïÅ
10ïp sîüý·Ì eÓ, ¯GîaïIüýÓî ;üý¯Ó A·E ;[óÌ póIüýÌî póIüýÌî IüýÌ Iîpî/ å»î• IÌüý‚ ÝÌô IüýÌüýc/ ýI> ·î ïãGïuüý‚ ·î ·îÌîË/ aîïÌï•üýI Ý¡ñ ·ïÅ ;Ì ·ïÅ/
·îuîüý‚ 2 ïIüýÓî ãüý¦•Ú/ ã¬Êî cËpîÌ ãÅË eÓ TîCËî eüýU IüýÌ ïãïš TîCËîÌ :ïÅ pÓüý‚ pÓüý‚ ÌôüýÅ Aüýã ý¯ÿGüýcüýUïc/ ÌôüýÅ aÓüýc ¯Ða© ·îCËîïÓ, ÌôüýÅÌ
Ý¡ñ éüýË Éîüý·/ ãîÅüý¢ ¯Ð•ð¯ ·ïÅ IüýÌ ¯üýu ;üýc/ ·îbcî ·üýÓ “¢ðÓñ•î •ñüý¡Ì ý·î‚Ó •îC •ñ¡
•õÌ, ÁîüýÓî ·î¢îüý¢î éËï¢, ý¢Úî éüýbc ¢î ;üýÌî ýTüý‚ éüý·/ ;¢üý‚ Éî·/”
ïãïš TîCËîÌ ãüý_ ãüý_ aÓüý‚ ŒîüýI ;ï·Ì C ÌE ýTÓî/ ;ÅîÌ ýÉ ýÌîe •ñ¡ Aüý¢ ý•Ë, ýã •ñ¡ ;¢üý‚ AüýãüýUüýc/
ý¢Úî auüýc, •ñ< ï‚¢ïp ÁÊî¢ Áîuî IüýÌ AIïpüý‚ rîIóÌ, AIïpüý‚ ýe¢îüýÌpîÌ, :¢Ó ·üýÓ “¢ðÓñ•î ÝüýË ¯u Uî-éî‚ ¯î ÅîÌî·/”
:¯Ìïpüý‚ rîIóÌ eüýÓ Áîãîüý¢îÌ e¢Ê ï·ïÁ¨£ >¯ÌIÌy C ïãïšÌ ·îÓï‚/ ¯õeî ;ïÅ ÝüýË ¯ïu/ :¢Ó Uî éî‚ ¯î ÅîÌîüý‚ ŒîüýI/ ;ïÅ ÉT¢ ýãüýI© <ËîÌ

138 139
ïcÓîÅ :¢Ó ‚T¢ µîç <ËîÌ/ ¯ÐîË •ñ< ·‹ãüýÌÌ ¯ñÌîüý¢î Zp¢î/ :¢Ó ýÌîe Ìîüý‰
;ÅîÌ ÌôüýÅ ;ã‚/ ;eIîÓ ;üýã ¢î ïI§ƒñ ¯ñÌîüý¢î :ÁÊîüýãÌ e¢Ê ;e Aüýã
¯üýuüýc/ sî<ï¢E ýŒüýI ýpïÓüýµî¢ ·üýÓ ýaGaîüýbc/ ;eIîÓ Iî>üýI ýpïÓüýµî¢
·üýÓ sîIüý‚ ýÚî¢î ÉîË ¢î/ ã·îÌ Iîüýc ýÅî·î<Ó Aüýã ýUüýc ¯ñÌîüý¢î :ÁÊîüýãÌ
e¢Ê< ýpïÓüýµî¢ ·üýÓ ýaGaîüýbc/ éËüý‚î ýpïÓüýµîüý¢Ì ãîÅüý¢ ýµî¢ ïÌï㯠IÌîÌ ýµËîÌ CüýËÓ
e¢Ê ;üýUÌ Åüý‚î Óî<¢ ý•Tüý‚ ¯îïbc, ;Åîüý•Ì ýéîüýçÓ ÓîqóÌ Åüý‚î ZñÌüýc/
;ÅîÌ ý·sïp ïÚïÓE A Aüýã ýrüýI ýUüýc ‚î< IîüýrÌ ýaÿïIüýI eî¯üýp ¡üýÌ ;ïc/ ‘ýµËîÌ CüýËÓ’ Ý¢üý‚ ÁîÓ/ Áî·üý‚ TîÌî¯/ ;e sî<ï¢E A ý¢îïpÚ ý•Tüý‚
¢î ý·s ýÅüýjüý‚ ;üýc/ ‚îéüýÓ ïI cîüý•Ì éî<p IÅüý‚ IÅüý‚ ;ÅîÌ ý·üýu Aüýã ý¯ÓîÅ ;UîÅð IîÓ ÚîÌ ;Åîüý•Ì ýµËîÌ CüýËÓ ý•CËî éüý·/ ‚î< ãIÓ
ýrüýI ýUüýc– ïIcñ< ·ñjüý‚ ¯îÌïc ¢î/ UÓî ¯Ða© ÝïIüýË ýUüýc ýaîT TñüýÓ ý•ïT µî<¢îÓ <ËîÌüýI ·îïu ¢î ÉîCËîÌ e¢Ê :¢ñüýÌî¡ IÌî éüýËüýc/
“eÓ eÓ” ·üýÓ aîïÌï•üI ýŒüýI Ú¿ ;ãüýc/ éËüý‚î ;Åîüý•Ì ýéîüýçÓ ;e ÚîÌ/ ãIîÓ ýŒüýI µî<¢îÓ <ËîÌ ý•TüýÓ eñï¢ËîÌ ·üýÓ “A ÅñÌUð
ÅÌôÁ÷ïÅüý‚ Aüýã ý¯ÿGüýaüýc/ ;Ì ŒîIüý‚ ¯îÌÓîÅ ¢î ý·üýsÌ ¯îüýÚ TñüýÓ ÌîTî Éîüýbc, ;e Ìîüý‰ aîpüý‚ éüý·/” µî<¢îÓ <ËîÌÌî ÅñT ZñïuüýË aüýÓ ÉîË/
;ÅîÌ ¯îCËîÌ Ý Áï‚Í IüýÌ ï•üýËïc/ Éî éüýËüýc ÁîüýÓî éüýËüýc, ÁîUÊ ÁîüýÓî ïI Ìîüý‰ ïs¢îüýÌ AÓîïé ;üýËîe¢/ sîËï¢E ÌôÅC ãñ¦•Ì ÓîÓ ¢ðÓ ý·Óñ¢ï•üýË,
ý·îüýsÍ IüýÌ ï•< ï¢/ A·îÌ ý•CËîÓ ¡üýÌ ¡üýÌ ·îŒÌôüýÅ aüýÓ ;ïã/ ;ãîÌ ãÅË ïp>· Óî<üýp C ÓîÓ ¢ðÓ IîUe ÓîïUüýË ãîeîüý¢î/ ;eüýIÌ ï¢ËÅ :¢ñÉîËð ÉT¢
ý•Tüý‚ ¯îïbc ·îÌîÌ ATîüý¢ CTîüý¢ •ñ-AI ¯üýu ýUî[Ìîüýbc/ ·îŒÌôüýÅ ;ãîÌ µî<¢îÓ <ËîÌ Tîüý· ‚T¢ :¢Ê ýIî¢ <ËîÌ ýTüý‚ ·ãüý‚ ¯îÌüý· ¢î/ ¯ÐîË BE,
ãÅË Åüý¢ éüýbc ;ïÅ ¯ÐaóÌ Ìîåƒî ýéGüýp aüýÓ Aüýãïc/ ý·ïãüý¢ •GîïuüýË ·ïÅ IÌïc B.Tch. ïÅïÓüýË aïÔ×Ú e¢ µî<¢îÓ <ËîÌ AIãüý_ Tîüý·/ sî<ï¢E A µî<¢îÓ
;Ì ïIcñ Åüý¢ ý¢</ <ËîÌüý•Ì ÅñÌUðÌ ýsÑüýã wóIüý‚ éüý·/ :ŒÍî‹ µóÓ ¯Êî¦p C µóÓ éî‚î eîÅî ýÉÅ¢
érî‹ ZñÅ ýÁüý[ ýUüýc :üý¢I ;üýU< ãIîÓ éüýË ýUüýc, :üý¢üýI ·îŒÌôüýÅ µîç <ËîÌÌî ;üýã/ Tî·îÌ ýpï·üýÓ ·ãîÌ ;üýU ·Óüý‚ éüý· “;ïÅ ÅñÌUð :ÅñI”
;ãüýc/ ;ÅîÌ aîïÌï•üýI Áðu eüýÅ ;üýc, ã·î< éîãîéîïã IÌüýc/ ýaîT TñüýÓ ;e ï¢üýeÌ ŒîÓî ï¢üýeüýI ï¢üýË ;ãüý‚ éË ¢î/ eñï¢ËÌÌî ŒîÓî Aüý¢ ý•üý·/
ý•ïT, AïI– ;ïÅ ·îŒÌôüýÅÌ ýaÿIîüýr ÅîŒî ï•üýË ÝüýË ;ïc aîïÌï•üýI eüýÓ Áï‚Í/ ŒîÓî ý•CËîÌ ãÅË ;·îÌ jGîp e½îÓîüý·/
>üýr ÌôüýÅ ïµüýÌ AÓîÅ/ Ófî ÓîUüýc/ ;e ï¢ÜaË ã·î< Áî·üýc, ;ïÅ ¯Gîu C<, ýI ‚óïÅ ÅñÌUð– ý‚îÅîüýI ý‚î ïaï¢ ¢î/ ý‚îÅîÌ ¢îÅ ·Ó/
Åî‚îÓ ¢î ý¯ï‚ Åî‚îÓ/ Áî·îË ïI Aüýã Éd îË– ;ïÅ Éî ‚î< ŒîI·/ ÌôüýÅ Aüýã ;·îÌ ¢îüýÅÌ ;üýU ÅñÌUð ýÉîU IüýÌ ·Óüý‚ éüý· ‚î ¢<üýÓ ŒîÓî ý•üý· ¢î/
IÇ»Ó UîüýË ï•üýË ;·îÌ ÝüýË ¯uÓîÅ/ ‚îcîuî eîÅî ýpüý¢ ¡Ìî ýaîT ¯îIîüý¢î ý‚î ;üýc</ ï¢ËÅ :¢ñÉîËð ã· ïIcñ ÅñT
·ñüýe ãéÊ IÌüý‚ éüý·/ eñï¢ËÌüý•Ì ï·üý¢î•üý¢Ì e¢Ê/ Ìî‚ •ÚpîË TV ÌôüýÅÌ µGîIî
cîüý• éÊîüýÓîüýe¢ e½îïÓüýË ÝÌô éüý· µî<¢îÓ <ËîÌüý•Ì aîpîaîïp/ ¯Ðüý‚ÊI ÌôÅ
ýŒüýI ·ãîÌ ýaËîÌ IîüýÓL IüýÌ ¯Ì¯Ì ÓîUîüý¢î éüýËüýc ·ãîÌ e¢Ê/
Åî<üýOîüýµîüý¢ µî<¢îÓ <ËîÌüý•Ì ¢îÅ ¡üýÌ sîIî éüýbc cîüý• ;ãîÌ e¢Ê/ ÅðÌ,
;ïÅ, ¯ÐÚ ï‚¢eüý¢ AIãüý_ cîüý• AÓîÅ/ :üý¢üýI :ÓüýÌïs Aüýã ·üýã ýUüýc/
;eüýI ýI·Ó µî<¢îÓ <ËîÌüý•Ì ŕʯîüý¢Ì ·Ê·èî IÌî éüýËüýc/ Iîï¦pÑãî<üýsÌ
ãüý_ ¯ñï•¢îéîÌî ïÅïÚüýË/ ‚üý· :·üýãî¢îÓ, ýI> ýTüý‚C ¯îüýÌ ¢îC ¯îüýÌ, ýIî¢
140 141
aî¯îaîï¯ ý¢</ ãIÓ ÅñÌUð ¯îÚî¯îïÚ ·üýã/ Åî<üýI AIe¢ µî<¢îÓ <ËîüýÌÌ ¢îÅ eñï¢ËÌüý•Ì ýIî¢ ã•>¯üý•Ú ý•üý· ïI–
ýZîÞyî IÌî éüýbc/ ýã ýaËîÌ ýcüýu Cüýr ãîÅüý¢ AïUüýË ïUüýË •Gîuîüý· ‚T¢ ýIî¢ ;ÅîÌ Åüý¢ éË, Åî¢ñÞ A< aîÌ ·‹ãÌ< ýI·Ó å»î¡ð¢ ŒîüýI/ A< aîÌ ·‹ãüýÌÌ
µîç <ËîÌ Aüýã ‚îÌ éîüý‚ ‚óüýÓ ý•üý· AIïp ýcîp ïUµ!p AIïp aIüýÓp A·E å»î¡ð¢‚îüýI >¯üýÁîU IÌ/
AIïp ýUîÓî¯ µóÓ/ ýUîÓóÓïp éîüý‚ ý¢CËîÌ ¯Ì µî<¢îÓ <ËîüýÌÌ cî‰ïp ãî>© ïãüýçüýÅ ïÅ>ïeI aîÓñ éüýË ýUÓ/ A·îÌ ;ÅîÌ ¢îaîÌ ¯îÓî/ ãIÓ
µîç <ËîÌ ýI UÓîË eïuüýË ¡Ìüý·/ ;üý·U¯õyÍ UÓîË ·Óüý· “ý‚îÅîÌ éÓ ÝÌô •ÚÍIüýI ýsüýI ï¢üýË ¢îaüý‚ ÝÌô IÌÓîÅ/
;ÅîÌ éÓ ãîÌî”/ aIüýÓpïp µîç <ËîÌ ýI ï•üýË ý•üý·/ aIüýÓp ý¯üýË ·îbcî ãIüýÓÌ ýµËîÌ CüýËÓ ýÚÞ éüý‚ ¯ÐîË ãîüýu ¯Gîapî ý·üýe ýUÓ/ éÊîüýÓüýe¢
éîãüý‚ éîãüý‚ •ÚÍI ;ãüý¢ ïUüýË ·ãüýc, •î•î ï¢üýeÌ ýaËîüýÌ ïµüýÌ ;ãüýc Óî<p ï¢ïÁüýË ý•CËî éüýËüýc/ ¯õüý·ÍÌ ;IîÚ ÓîÓ éüýË ýUüýc/ ãõÉÍ Cüýr ·üýÓ/
A<Áîüý· ãIÓ µî<¢îÓ <ËîüýÌÌ éîüý‚ ïUµ!p ‚óüýÓ ý•CËî éË/ ;ÅîÌ éîüý‚ ïUµ!p •ÚÍIüý•Ì ·ãîÌ T·üýÌÌ IîUe AIeîËUîË Uî•î IüýÌ ýe½üýÓ ý•CËî éüýËüýc/ ãIÓ
‚óüýÓ ï•üý‚ ;üýã, ;ÅîÌ ¢îüýÅÌ< AIïp µîç <ËîüýÌÌ cî‰/ A·îÌ ÝÌô éüý· aîp/ cî‰, ïI µîç <ËîÌ, µî<¢îÓ <ËîÌ IîÌC ãüý_ IîüýÌî •õ̇ ý¢<, ã·î< ¯Ìä¯ÌüýI
AIïp ýaËîÌüýI AIpó AïUüýË ï¢üýË ïUüýË •ÚÍI ;ãüý¢Ì ãîÅüý¢ ÌîTî/ A< ·ñüýI eïuüýË ¡Ìüýc/ ïÅ>ïeIïãüýçüýÅ Uî¢ ·îeüýc “aÓüý‚ aÓüý‚ IïÁ ;Óï·•î
ýaËîüýÌÌ ¢îÅ ‘ÅñÌUð ýaËîÌ/’ A·îÌ sîIî éüý· ýIî¢ AI ÅñÌUðüýI/ µî<¢îÓ <ËîÌ ¢î Iüýé¢î/ IïÁ ;Óï·•î ¢î Iüýé¢î/” e½Ó§ƒ T·üýÌÌ IîUüýeÌ ;Xüý¢Ì ïÚTî éÓ!
ÅñÌUð ýãîeî Aüýã ýaËîüýÌ ·ãüý‚ ¯îüý· ¢î/ Åî<üýOîüýµî¢ éîüý‚ ï¢üýË ·Óüý‚ éüý· éÓ! IüýÌ ;IîüýÚÌ ï•üýI >rüýc/ Åî‰ AIÅîã ¯üýu ;ÅÌî ýéîüýçüýÓ ýcüýu aüýÓ
;ÅîÌ ¢îÅ ÅñÌUð :ÅñI/ ;ïÅ ïI ·ãüý‚ ¯îïÌ– •ÚÍIÌî ·ãüý‚ ·ÓüýÓ ‚üý·< Éî·/ ýéîüýçüýÓÌ T·üýÌ ;ÅÌî ;Ì ŒîI· ¢î/ aîÌ ·‹ãüýÌÌ ¯ñÌîüý¢î T·üýÌÌ ;e
·ãüý‚ ¯îüýÌ/ ¢îüýÅÌ ;üýU ÅñÌUð ¢î ·ÓüýÓ •ÚÍI >üýr Aüýã ýaËîÌ ýIüýu ý¢üý·/ ýÚÞ ï•¢/ aÓ§ƒ <ï‚éîãüýI ·îS·¦•ð IüýÌ ¢î ýÌüýT ¯ñïuüýË ï·Óð¢ IüýÌ ý•CËî<
;eüýI ãÅåƒ QÅ‚î •ÚÍIüý•Ì éîüý‚/ ‚îüý•Ì <bcîË ã· ïIcñ éüý·/ ýaËîüýÌ ·ãîÌ ÁîÓ/ ‚üý·< ¢ñ‚¢ <ï‚éîã eîËUî ¯îüý·/ ¯Ðï‚ ·‹ãÌ B ï•üý¢ T·üýÌÌ IîUe
¯Ì ÝÌô éüý· ï·ïÁ¨£ ¡ÌüýyÌ ¯ÐÛ£/ ¯Ðüý‚ÊIüýIÌ ãÅË •Ú ïÅï¢p/ ýÉ ÅñÌUðÌ CüýËp ¯ñuüý· ‚î ·üýÓ T·üýÌÌ :Áî· Zpüý· ïI–
É‚ ý·Úð ‚îÌ sîI ¯uüý· ‚‚ ý•Ìðüý‚/ IîÌy ‚îüý•Ì aîpîÌ e¢Ê< •ÚÍ¢ ý·ïÚ
>‹ãîéð/ ýÁîÌ ãîüýu aîÌpîÌ ãÅË ;ÅîÌ sîI ¯üýÌ/ ¢îÅ ·ÓîÌ ¯Ì ýaËîüýÌ ·ïã/
A·îÌ ÝÌô éË ¯ÐÛ£ >„Ì ¯·Í/
ÅñÌUð ý‚îÅÌ ·Ëã I‚–
;ïÅ ýéîüýçüýÓÌ ã·üýaüýË ·ñüýuî ÅñÌUð ;ÅîÌ ·Ëã ãî‚îÚ ·‹ãÌ/
aîÌ ·‹ãüýÌ ýéîüýçüýÓÌ I‚ pîIî ÅîÌüýÓ–
ïéãî· IïÌï¢/ ïéãî· ýÚÞ éüýÓ eî¢îüý·î/
ý‚îÅîÌ ãüý_ ý·ÿï•Ì ýU ýIãpî AIpó TñüýÓ ·Óüý·—
ýU ýIã, ýU eîËUîË ŒîIî< ÁîÓ/ TñüýÓ ï•üýÓ ý•Tüý‚ ÁîÓ ÓîUüý·
¢î/
‚óïÅ ïI ï¢üýeüýI ý·ç ýéîüýçÓîÌ ·üýÓ Åüý¢ IüýÌî–
ý·ç ýéîüýçÓîÌ Åîüý¢ Éï• ;<ïsËîÓ ýéîüýçÓîÌ éË/ ‚üý· ;ïÅ ¢< ·î é·îÌ
ýaàî IïÌï¢/ ;<ïsËîÓ ·Êî¯îÌ ãÊî¯îÌüýI ;ïÅ ýZ¨£î IïÌ/

142 143
;ïÅC ý•·/
ýI¢ ï•ï·–
;ÅîÌ éüýË ýI> ¯ÌðQî ï•üýË ý•·îÌ ý¢< ·üýÓ/
cî‰üý•Ì IŒî Áî·ï¢ ¢î–
cî‰ ;üý¦•îÓüý¢Ì eË éGÊî cî‰üý•Ì IŒî ý‚î Áî·ïc/ ýã< IîÌüýy ;ïÅ AIî< ¯ÌðQîüý•· ãüý_
Iî>üýI ý¢· ¢î/
<>ï¢ÁîÌïãïpÌ AT¢ ¢îüýeéîÓ :·èî/ A IóÓ ãîÅîÓ ï•üý‚ ïUüýË, :¯Ì IóÓ aüýÓ IîÓ AIî ¯ÌðQî éüýÓ! ý¯ÿGcîüý‚ ¯îÌï· ý‚î–
ÉîË/ A<Ìø¯ ¯ïÌïèï‚üý‚ ý¢‚îÌî ï¢üýeüý•Ì ýÚÞ Iîeïp IÌüý‚ ãQÅ éüýËüýc/ ;püýI ý•Tî/
:ŒÍî‹ ýÉ ãIÓ cî‰cî‰ð µî<¢îÓ <ËîüýÌ AüýãüýUüýc ‚îüý•Ì É‚ ãî¯!ïÓ< ŒîI ¢î ¯ïÌïèï‚ UÌÅ éüýË >rüýc/ ýaGaîüýÅïa ïTïåƒTîåƒî ÝÌô éüýËüýUüýc/ ;ïÅ GB
ýI¢ ‚îÌî ã· ¯ÌðQî ï•üý‚ ¯îÌüý·/ B ï¢ËÅüýI Åî¢Ê IüýÌ aÓîÌ e¢Ê µîç <ËîÌ ýŒüýI ý·ïuüýË AÓîÅ/
ýŒüýI µî<¢îÓ <ËîÌ ¯Éͧƒ ãÅåƒ ¯ÌðQî ¯ùŒI ¯ùŒI ï•üý¢ éüý·/ :¯Ìï•üýI ýÉ ïIüýÌ aüýÓ Éîïbcã ýI¢– ïÅïpE AT¢ ýÚÞ éËï¢/
ã· cî‰üý•Ì ãîãüý¯© IÌî éüýËüýc ‚îüý•Ì µÅÍ ïµÓî¯ IÌüý‚ ý•CËî éËï¢/ ïIE·î ïÅïpE A AIïp ïãšî§ƒ< ïrI ý¢CËî éË, ¯Ì·ï‚Í ïÅïpE Iüý· IT¢ éüý·/
ãîãüý¯© ¯Ð‚ÊîéîÌC éËï¢/ ;üý¦•îÓ¢ ;ÌC Ÿô‚ Uï‚üý‚ aüýÓüýc/ érî‹ AIï•üý¢Ì :¢Êüý•Ì ýŒüýI ýeüý¢ ý¢·/
ã¬ÊîÌ Zp¢î/ ¯ñïÓã ï•üýË I‚ͯQ A< ;üý¦•îÓ¢ Áî[üý‚ ýUüýÓ cî‰üý•Ì ãüý_ ;e ;ïÅ ýãÓïµã!/ ATîüý¢ ¯uüý‚ Aüýã :üý¢I ·îüýe ãÅË ¢à IüýÌïc/
¯ñïÓüýãÌ ÅîÌîÅîïÌ éË A·E ý·Ú ïIcñ cî‰cî‰ð XÌô‚ÌÁîüý· ;é‚ éüýË ¯üýu/ A< µîÓ‚ó jîüýÅÓîË eïuüýËïc/ ¯ÌðQî ¢î ï•üýÓ ï‚¢ Åîã CüýËp IÌüý‚ éüý·/ A‚
•ùÚÊ TV ý‚ ãîÌîï•¢ ý•Tîüý¢î éüýbc/ ÉŒîÌðï‚Áîüý· ãÅåƒ cîüý‰Ì Åüý¢ ¯Ðï‚·îüý•Ì ý·ïÚ pî<Å ;ÅîÌ ý¢</ ýI¢ ¢î ã·î< ÉT¢ aîIÌð IÌüý· ;ïÅ ‚T¢ aîIÌð
ju >üýrüýc/ ¯ÌðQî ÝÌô éüý‚ •ñï•¢ ·îIð/ ¯uîüýÚî¢î ·¬, ï•üý¢ ï‚¢aîÌ IüýÌ TV TñGeüý·î/ ý¯üý‚C ¯îïÌ ¢îC ¯îïÌ/ ‚îcîuî ;ÅîüýI ·î¡î ý•CËîÌ ÉîÌî ïcÓ ‚îÌî
ÌôüýÅ GB éüýbc/ cî‰üý•Ì ý·îjîüý¢î éüýbc ‚îÌî ýÉ¢ ¯ÌðQî ýŒüýI ï·Ì‚ ŒîüýI/ aîIÌð ¯îCËîÌ ¯Ì, ¯ÌðQî ïãüýçÅ ¯ïÌ·‚Í¢ éüýËüýc Ýüý¢ ZüýÌ ·üýã ;üýc, ýIî¢
:¯Ìï•üýI ïIcñ cîüý‰Ì eüýËï¢E ýsp! ï•üýË ï•üýËüýc/ ¯ÌðQî ý¯ïcüýË ýUüýÓ eüý˦p jîüýÅÓîË ýÉüý‚ aîË ¢î/ ï·üýË IÌüýÓ éËüý‚î •Ìeî ·¬ IüýÌ ï•‚/
IÌî ãÇ· ¢Ë/ ¯ÐîN¢ ý¢‚îÌî ¯ÌðQî ý•CËîÌ ¯Q¯î‚ð éCËî ãüý„º ÅñüýT ïIcñ ãîÌîÌî‚ ¯üýu þ‚Ìð/ ýÉÅ¢ IüýÌ ýéîI ¯lîÚ ý¯üý‚ éüý·/ ·Êîã ‚îéüýÓ<
·Óüýc ¢î/ ¯ÐŒÅ ï•¢ 1st year AÌ ¯ÌðQî ·ËIp/ ðË ï•¢ 2nd year ¯ÌðQî ýåÐîüý‚Ì ãüý_ ý·ïuüýË ýÉüý‚ ¯îÌ·/ ¢<üýÓ éîÓ TîÌî¯/
·¬/ ‚û‚ðË ï•¢ 3rd year AÌ ¯ÌðQî ;üýc ïI§ƒñ ãÅãÊî ;ÅîÌ/ ;ÅîÌ 3rd year ¯ÌðQî ÝÌô éüýËüýUüýc/ ;ïÅ AT¢ ÌôüýÅ/ ;ÅîÌ ÌôüýÅÌ eî¢îÓî ï•üýË ý•Tüý‚
AÌ ãî·üýeL A ãî¯ïÓ ;üýc ;Ì ¯uï· ¯u B ãî·üýeüýLÌ ¯ÌðQî< ¯ÐŒÅ ï•¢ ¯îïbc/ IÊîƯîã ¯Éͧƒ ý¯ÿGcîüý‚ ýUüýÓ IůüýQ ¯ÜaîÚe¢ cîüý‰Ì ãüý_ jîüýÅÓî
¯üýuüýc/ ¯ÌðQîÌ ;üýUÌ ï•¢ Ìîüý‰ ýéîüýçüýÓ GB éüýbc ýä¯ÚÊîïÓ ;ÅîüýI ÓQÊ IÌüý‚ éüý·/ ÌîåƒîË ¯ÐîË ¯lîÚe¢ cî‰ •GîïuüýË ;üýc/ ýéîüýçüýÓÌ ïãGïu ï•üýË
IüýÌ/ ¢ðüýa ¢îÅüý‚ ŒîïI/ AIe¢ eñï¢ËÌ ïehîãî IüýÌ •î•î ýIîŒîË Éîbc–
;ÅîüýI ýÅÿãÅ ïehîãî IüýÌ, ïIüýÌ IîÓ ¯ÌðQî ï•ï·– AIpó IÊîƯîüýãÌ ï•üýI ZñüýÌ ;ïã ¯ÌðQî ·¬ IÌüý‚ éüý· ý‚î/ éGîpüý‚ éGîpüý‚
‚ó< ï•ï·– ÌîåƒîË AüýãüýUïc/
¢î, ;ÅîÌ ý‚î ý•·îÌ <bcî ý¢< ‚üý· ã·î< ATîüý¢ Aüýãüýc aîIÌðÌ e¢Ê, A·îÌ cî‰Ìî ïZüýÌ ¡üýÌ ýIîŒîË Éîbc–
;ÅîÌ eüýËï¢E ï•üýË ï•üýËüýc, ‚î< ·î¡Ê éüýË ;ÅîüýI ¯ÌðQî ï•üý‚ éüý·/ ¯ÌðQî éüý· ïI éüý· ¢î eî¢îÌ e¢Ê, IÊîƯîüýã Éîïbc/

144 145
ã·î< ;ÅîüýI ¢î ;püýI ;ÅîÌ ï¯cüý¢ ï¯cüý¢ ;ãüý‚ ŒîüýI/ Åüý¢ Áîï· ;ïÅ ýÓTî ÝÌô IüýÌ ï•</ ¯ÌðQî ÁîÓ éüýËüýc Éï•C ;ÅîÌ ¯ÌðQî AIZ¦pî ¯üýu
Óî<üýµ aîÌ :QüýÌÌ A‚ ý·îIî AIãüý_ IÅ ý•üýTïc/ ïs¯îpÍüýÅüý¦pÌ ïãGïu ï•üýË ýÚÞ éË/ ÌôüýÅ ïµüýÌ ;ãïc, ;ÅîÌ ¯îÚ ýŒüýI ¢îÅ ¡üýÌ ïTïåƒ, ýÚ×îUî¢ ý•CËî
>¯üýÌ >rïc/ éüýbc/ Åüý¢ Åüý¢ Áîï· ·ñïšÅî¢ ÉT¢ ;¢îïu éüýË ÉîË ‚îüýI ýÌîTîÌ e¢Ê ;¢îïuÌ
ïI éÓ ýIîŒîË Éîbc– ã·î< A·îÌ ;ÅîÌ Ìîåƒî ;püýI ý•Ë/ •ÌIîÌ éË, ·ñïšÅîüý¢Ì ¢î/ Ìîüý‚ TîCËîÌ ãÅË sî<ï¢E A ý¢îïpÚ ý•TÓîÅ/ ;ÅîÌ
ýéüýã ·ïÓ :ïµã ïUüýË ¯ÌðQî éüý· ïI¢î eî¢üý‚ ý‚î ï•ï·– ¢î ‚îC ï•ï· ¢î/ ¢îüýÅÌ ;üýU ¢‚ó¢ ï·üýÚÞy ýÉîU éüýËüýc “ï·Û»îãZî‚I”/ ï·Û»îãZî‚IüýI ýéîüýçÓ
A·îÌ Áðu ¯ÐaóÌ ý·Úð/ Áðu IîïpüýË AïUüýË ;ãüý‚ éüýbc/ :ïµüýãÌ ãîÅüý¢ ýŒüýI ý·Ì IüýÌ ï•üý‚ éüý·/ IîÌ ãüý_ ï·Û»îãZî‚I‚î IüýÌïc ·ñjÓîÅ ¢î/ Aïp
AüýãüýUïc/ :ïµãÌôÅ OÚ IüýÌ AïUüýË aüýÓïc ¯ÐîË •Ú µóp •õüýÌ ¯ÌðQî éüýÓÌ ¢‚ó¢ ïIcñ ¢Ë AÌ ;üýUC ;ÅîÌ ¢îüýÅÌ ;üýU •ñ •ñ·îÌ ï·üýÚÞy ýÉîU éüýËüýc/
•Ìeî/ A·îÌ ;ÅîÌ éî‚ ¡üýÌ pî¢îpîï¢ ÝÌô IüýÌ ï•üýËüýc/ ýaîT ¯îïIüýË ·ïÓ éî‚ 2nd year A “ýaîÌ”/ 3rd year A “ÅîïU·îe”/ ‚î< ý¯¢ ï•üýË ï·üýÚÞyüýI AIpó
cîu ¢<üýÓ ý‚îÌ ¢îüýÅ complain IüýÌ ý•·/ jîüýÅÓîË ¯uï·/ éî‚ ïÚïŒÓ IüýÌ ·u IüýÌï•ÓîÅ “ýaîÌ-ÅîïU·îe-ï·Û»îãZî‚IüýI ýéîüýçÓ ýŒüýI ý·Ì IüýÌ ï•üý‚
ý•Ë/ ;Ì Åî‰ •ñ< µóp •õüýÌ ÌôÅ/ ;ÅîÌ ãüý_ Ìðï‚Åüý‚î ¡ã‚î ¡ãï‚ aÓüýc/ éüý·/”
eîÅî-¯Êî¦p ¡üýÌC ýpüý¢ ;üýc/ :üý¢I Iüýà ¯ÌðQî éüýÓ ý¯ÿGüýcüýUïc/ ãîÌî Uî ¯üýÌÌ ï•¢ µî<¢îÓ <ËîüýÌÌ ¯ÌðQî ïcÓ/ ¯ÐŒüýÅ ã·î< ¯ÌðQî éüýÓ wóIüý‚ ¢î
ï•üýË ZîÅ ý·uîüýbc/ Éî ¯üýu AüýãïcÓîÅ ã· ÁóüýÓ ýUïÓ/ ýeîüýÌ ýeîüýÌ Û»îã ï¢üý‚ aî<üýÓC, ¯Gîa-•Ú ïÅï¢p ¯üýu ã·î< ¯ÌðQî ý•CËî ÝÌô IüýÌ/ AÌ-¯Ì ýŒüýI
éüýbc/ éüýÓ wóüýI ¯ÌîÌ ¯Ì ·î<üýÌ ýŒüýI ïa‹IîÌ IÌüýc ·ñïšÅî¢Ìî, eîüý¢ ïÁ‚üýÌ ãÅåƒ ¯ÌðQî ãñáÁîüý· ãƯ¨£ éË/ ;ïÅ ;pïp ¯ÌðQî ï•</ ʕî AUîüýÌî,
wóIüýÓ :¢Ê jîüýÅÓîË ¯uüý· ‚î< ýaîÌ ¯îÓîüýÓ ¯ñïÓãÌî ýÉÅ¢ éïÇ»‚ïÇ» IüýÌ ïrI ·îüýÌîïp ¯ÌðQî ý•Ë/ IŒî ï•üýË IŒî ¢î ÌîTîÌ ¢îÅ ï·Û»îãZî‚I‚î/ ¢î, IŒî ï•üýË
ýã< Ìø¯/ Tî‚î-¯ÐÛ£ ý¯üýË ýUïc/ ý¯¢ ·îÌ IüýÌ ýÌîÓ ¢E ïÓTüý‚ Éî· ¯üýIüýp IŒî ¢î ÌîTîÌ ¢îÅC ïI ï·Û»îãZî‚I‚î– ·ñjüý‚ ¯îïÌ ¢î/
AsïÅp IîsÍ ý¢</ Áðüýu jîüýÅÓîÌ ãÅË ¯üýu ýUüýc/ ýÌîÓ ¢E ;ÅîÌ ÅñTè ïcÓ
ïÓüýT ï•ÓîÅ/ ïI§ƒñ <äJeîïÅ¢îÌ ·Óüýc¢ AsïÅp aî<, ‚üý·< ¯ÌðQî ï•üý‚ ¯îÌ·/
ýÌîe ;ÅîüýI ý•üýT¢, ¯ÐîË aîÌ ·‹ãÌ ;ÅîüýI ýaüý¢¢, ;ÅîÌ ýÌîÓ ¢E Åüý¢
IÌüýÓ ý•üýT ï¢üý‚ ¯îüýÌ¢ ïI§ƒñ ýéÔ± IÌüý·¢ ¢î/
Aüý•Ì aï̉ cî‰cî‰ðüý•Ì ýŒüýI eïpÓ IT¢C AÌî <>ï¢ÁîÌïãïp I‚ûͯüýQÌ
éüýË cîüý‰Ì ï·Ìôüýš Óuî< IüýÌ¢ IT¢C cîüý‰Ì éüýË <>ï¢ÁîÌïãïpÌ ï·Ìôüýš
Óuî< IüýÌ¢/ IT¢C·î ï¢üýeüý•Ì Åüý¡Ê Óuî< IüýÌ¢, IT¢C ;·îÌ “¢Ë ZÌIî
¢Ë ZîpIî/ Éî<üýéîI ·îïéüýÌ ýUüýÓ ï·¯• AsïÅp IóïuüýË ï¢üýË ;Ì ïµüýÌ ;ãî
Éîüý· ¢î/ ÅîŒîC Iîe IÌüýc ¢î ïI IÌ·/ AÅ¢ ãÅË Åüý¢ éÓ ¯üýIüýp ýÅî·î<Ó
;üýc ¢î— ýÅî·î<Ó ï¢üýË ýµî¢ IÌüý‚ Éîïbc, AÅ¢ ãÅË ;ÅîüýI ·üýÓ¢ “ATîüý¢
ýÅî·î<Ó ·¬ IÌ Apî ¯ÌðQî éÓ, ýµî¢ IÌîÌ eîËUî ¢Ë/”
;ïÅ ýaîT ¯îïIüýË AïUüýË ýUÓîÅ “ã· ýpï·Ó ýaËîÌ ýÁüý[ ý•· aó¯aî¯
ŒîIüý·¢/” ãüý_ ãüý_ aó¯/ ;ïÅ ýÅ¢ :ïµüýã ýµî¢ IüýÌ ·ÓÓîÅ “;ÅîÌ AsïÅp
IîsÍ ;ÅîÌ ïs¯îpÍüýÅüý¦p µÊîS IüýÌ ¯îïrüýË ï•¢/” Éï•C µÊîS ;ãîÌ ;üýU<

146 147
ïIcñ :EÚ UîsÍ IüýÌ ï•üýËüýc/ ·î<¯îüýÚÌ ¡îüýÌ ýãX¢ Uîc :üý¢I ·u/ Ìîåƒî
ý‚Å¢ ý•Tî ÉîË ¢î/ ÌîåƒîÌ ÁðuC ;üýUÌ ýŒüýI ý·üýu ýUüýc/ Uîuð ;Ì Uîïu/
ãñI¢UüýÌÌ ;Ì ;üýUÌ Åüý‚î ÅïÓ¢ :·èî ý¢</ :ï¡IîEÚ ·îïuÌ “>ba‚î
;üýUÌ ýŒüýI ý·üýu ýUüýc/ CTîüý¢ AT¢ :üý¢I IT ¯Ðüý¯Ú¢ÊîÓ ZÌ Áîuî ï¢üýË
Áî·¢îÌ ýÚÞ ý¢< ŒîüýI/ A‚ ¯ïÌ·‚Íüý¢Ì Åîüýj ï¢üýeÌ ¯ïÌ·‚Í¢ ýI¢ ý•Tüý‚ ¯î< ¢î– ýµÌîÌ
CüýËüýÓÌ ï•¢< ;¢ñáîï¢IÁîüý· ýéîüýçÓ cîuîÌ IŒî Åüý¢ IïÌüýË ï•üýËüýc/ :¢ñÁ·
ãÅåƒ ¯ïÌïèï‚ Iüý¦pÑîüýÓÌ ·î<üýÌ/ Iüý¦pÑîüýÓÌ ·î<üýÌ ¢î ·üýÓ ã·ïIcñ ãÅüýËÌ IüýÌïcÓîÅ IîÓ ýŒüýI ;ïÅ ;Ì ýéîüýçüýÓÌ ýI> ¢<, ‚·ñC ýI¢–
ï¢ËÅ ýÅüý¢< ¯ïÌ·‚Í¢ éüýbc/ ;ïÅ< ãÅüýËÌ ãüý_ AïUüýË ýÉüý‚ ¯îïÌï¢/ ýIî¢ Åüý¢ Åüý¢ ïrI IüýÌ ýµÓÓîÅ, IîÓ ãIîüýÓ ïÚËîÓ•î ïUüýË ï•Ô×ðÌ ïpïIp
Iîe ý¢</ ãIîüýÓ aîIÌðÌ ýTGîüýe ï·ïÁ¨£ IƯî¢ðüý‚ ·îüýËîsîpî ¯îrî< ·î Iîpüý‚ éüý·/ É‚ ‚îuî‚îïu ãÇ· ï•Ô×ð Éî·/
IÓIî‚îÌ ýIîƯî¢ð éüýÓ ·îüýËîsîpî ï¢üýË ý•Tî IÌüý‚ Éî</ ýIîŒîC ýIîŒîC
:ïµüýã wóIüý‚ ý•Ë IT¢C ·î ïãïICïÌïp ‚îïuüýË ý•Ë/ •ñ¯ñüýÌÌ Óîl ÌîåƒîË ·î
16¢E eÓ pÊîüý]Ì Iîüýc jó¯!üýã ýãüýÌ ï¢</ Ìîüý‰ ZñÅ ;ãüý‚ aîË ¢î/ :üý¢I ïIcñ
Åüý¢ ¯üýu/ ýcîpüý·ÓîË Áî·‚îÅ ·u éüýÓ ÅñïN/ ï¢üýe <¢IîÅ IÌ·/ ï¢üýeÌ Åüý‚î
eð·¢É IÌ·/ ·î·î Åî ýI> ·î¡î ï•üý‚ ¯îÌüý· ¢î/ :ŒÍî‹ AI å»î¡ð¢ eð·üý¢Ì
å»°£/ A< å»î¡ð¢ ·î僷 ýIî¢ï•¢ :¢ñÁ· IïÌï¢/ ;e å»î¡ð¢‚î ¯îCËîÌ ãüý_ ãüý_
·u AIî éüýË ¯üýuïc/ äJóüýÓÌ ·¬òüý•Ì ãüý_ •õ̇ :üý¢I ý·üýu ýUüýc/ ¯ÐîË éîË
éÊîüýÓî-Ë ¯ïÌy‚ éüýËüýc/ IüýÓüýe Aüýã Éîüý•Ì ãüý_ ·¬ò‡ éüýËüýc ‚îÌî :üý¢üýI<
ï¢üýeÌ å»°£üýI ·î僷îïË‚ IÌüý‚ ·Êåƒ/ µîç <ËîüýÌ AIã°ƒîé ·îïu ¢î ýUüýÓ
ÅîüýËÌ e¢Ê Å¢ ýIÅ¢ IÌ‚/ AT¢ ý‚Å¢ ïIcñ Åüý¢ éË ¢î/ ¯Ðüý‚ÊI ãƯüýIÍÌ
Åüý¡Ê ý•CËî ý¢CËî cîuî ;Ì ïIcñ< ý•Tüý‚ ¯î< ¢î/ ï•¢üýI ï•¢ <üýÅî㢠IüýÅ
;ãüýc ;ïÅ AIî éüýË Éîïbc/ A< AIî éüýË ¯uîpî :üý¢I ;üýU éCËî >ïa‚ ïcÓ
‚îéüýÓ ;eüýI AIîïI‡ :¢ñÁ÷‚ é‚ ¢î/ ãÅüýËÌ ãüý_ ãüý_ ï¢üýeüýI ¯ïÌ·‚Í¢
¢î IÌîÌ µÓ ;e ·ñjüý‚ ¯îÌïc/ ‚·ñC Å¢ Åî¢üýc ¢î/ ýéîI ;ÅîÌ ÌôÅ ¢E •µî
302, ŒîI ¢î •ÌeîË ýÓTî “ï·ÞîN ý¯ÐïÅI/” Aã· ï¢üýË ÁîüýÓî< ïcÓîÅ/ ïp>·
Óî<üýpÌ ï¢üýe ýÓTî ;ÅîÌ >ïN “;ïÅ <ï‚éîã ¯uüý‚ ;ïãï¢/ ;ïÅ <ï‚éîã
Uuüý‚ Aüýãïc/” Iüý· ýIî¢ Åñêüý‚Í ïI :¢ñÁ÷ï‚ ïÓüýTïcÓîÅ Åüý¢ ý¢<, ‚üý· ;e
A< ýÓTî ;ÅîÌ ï•üýI •Gî‚ ·îÌ IüýÌ éîãüýc/ ýIî¢ µîç <ËîÌ Aüý㠯ЌüýÅ< Åüý¢
éË Åñüýc ý•üý·/ eî¢îÓî ï•üýË ·îïéüýÌ ý‚Å¢ ïIcñ ;üýUÌ Åüý‚î ý•Tî ÉîË ¢î/
eî¢îÓîÌ ¯îüýÚ ïÚÝ Uîc :üý¢I ·u éüýËüýUüýc/ sîÓ¯îÓî ¯ÐÚè éüýË eî¢îÓîÌ
148 149
ýpÑ¢ ¡ðüýÌ ¡ðüýÌ aÓüý‚ ÝÌô IüýÌüýc/ ¯Ð•ð¯ ý•ÿuîüý‚ ý•ÿuîüý‚ eî¢îÓîÌ ãîÅüý¢
Aüýã ·üýÓ “;ÅîÌ ýcîp ïUµ!p” ;ÅîüýI Åüý¢ ÌîïTã, ;·îÌ ý•Tî éüý·/”
ýpÑ¢ A·îÌ Uï‚ ï¢üýbc ¯Ð•ðüý¯Ì ýŒüýI ;ÅîÌ éî‚ ;ãüý‚ ;ãüý‚ ¯ùŒI éüýË
Éîüýbc/ ¯Ð•ð¯ ŒÅüýI ýçÚüý¢ •GîïuüýË ;üýc/ ;ïÅ AïUüýË aüýÓïc :eî¢îÌ ¯üýŒ/
;Óï·•î AIïp éÓñ• ýUîÓî¯ A·E AIïp ý¯¢ ;ÅîüýI ïaÌï•üý¢Ì e¢Ê ¯Ð•ðüý¯Ì ýŒüýI
¯ùŒI IüýÌ ï•Ó/ ¯ñÌîüý¢î ï•üý¢Ì åÈùï‚üýI ;Ì ;püýI ÌîTüý‚ ¯îÌÓîÅ ¢î, ýaîT
;eüýIÌ ãIîÓ :¢Êï•üý¢Ì ýŒüýI ‚îuî‚îïu éüýËüýc/ ;e 15< ;Uà/ ýéîüýçüýÓ ïÁüýe ;ãüýc/ •Gîüý‚ •Gî‚ ï•üýË ýaîËîÓ ýaüý¯ ·üýã ;ïc/ AüýIÌ ¯Ì AI ;ÅîÌ
ãîeãîe Ì·/ ;ÅîÌ ·ÊîU Xcîüý¢î éüýË ýUüýc/ ¯ñÌîüý¢î ÅîËî IîïpüýËC Iîpîüý‚ ¯ïÌïa‚ ýçÚüý¢ aüýÓ Éîüýbc& sî¢Ióï¢, e¢î<üýÌîs..... ·¡ÍÅî¢/ AT¢ ;ÅîÌ
¯îÌïc ¢î/ éîüý‚ ãÅË ;üýc ‚î< AI·îÌ TV ÌôÅ, ýUÅÌôÅ ZñüýÌ ;ïã/ TV Iîüýc ¯ïÌïa‚ ýI> ý¢</ ;ÅîÌ ¯ïÌaË ý¢<, ;ÅîÌ ¢îÅ ¡üýÌ ýI> sîIüý·C ¢î,
ÌôüýÅÌ ý•CËîüýÓ ;ÅÌî cï· éüýËüýUïc/ ;Åîüý•Ì ýµËîÌ CüýËüýÓÌ ã·cï· ;ïÅ AIî/ A·îÌ ãÅ‚Ó Á÷ïÅ ýÚÞ >Gaóï¢aó auî< >„Ìî< ÝÌô éüýË ýUüýc/ ýIî¢
ãñ¦•ÌÁîüý· ý•CËîüýÓ ÓîUîüý¢î/ e𷧃 :·èîË cï· ÉT¢ ãÇÈî¢ ¯îüýbc ýãTîüý¢ ýçÚ¢C ;ÅîÌ ¯ïÌïa‚ ¢Ë/ ‚îüý•Ì ÁîÞî ;ÅîÌ ÁîÞî ¢Ë/ ã¬Êî ¡ðüýÌ ¡ðüýÌ
;ÅîÌ ïI ¯ÐüýËîe¢– A·îÌ ·ÊîU ï¢üýË ïãGïu ï•üýË ¢îÅüý‚ ŒîïI/ ÅðüýÌÌ ÌôüýÅÌ ;üýÓîüýI UÐîã IüýÌ ï¢üýbc/ ;ïÅ ïÅüýÚ ýUÓîÅ :eî¢îÌ :¬IîüýÌ/
•Ìeî ýTîÓî/ ÌôüýÅÌ Åüý¡Ê cïuüýË ;üýc T·üýÌÌ IîUe/ ýaÿïI TîïÓ/ U‚IîÓ ÅðÌ ;üýc ïI§ƒñ ý¢<
ŠaüýÓ ýUüýc/ ýÉ ÌôÅ IîÓ ¯Éͧƒ e𷧃 ïcÓ ;e ‚î ÅÌôÁ÷ïÅ/ ýéîüýçüýÓÌ ‚·ñ ‚îÌ Åüý¡ÊC ŒîIî
ýUp ï•üýË ·îïéüýÌ AÓîÅ/ aîïÌï•I µGîIî µGîIî ÓîUüýc/ AI ¢‚ó¢ ÅñT ;üÅîüýI ;üýc ïI§ƒñ ý¢<
ïehîãî IüýÌ “•î•î Aïp ïI <ïnï¢ËîïÌE ýéîüýçÓ– ‚·ñC ‚îÌ Åüý¡Ê ŒîIî
éGÊî/ ¯ñÌîüý¢îüýI ÁóüýÓ ïUüýË
‚óïÅ ïI ýéîüýçüýÓ ŒîI– ¢õ‚üý¢Ì Åîüýj ï¢üýeüýI TñGüýe ¯îCËî.....
ýIî¢ >„Ì ¢î ï•üýË ïIcñQy aó¯ ŒîIÓîÅ/ ‚îÌ¯Ì ·ÓÓîÅ “ïÁ‚üýÌ Éî :üý¢I
ïãï¢ËÌ ;üýc/ ÌôÅ ¢E S-302 µGîIî ;üýc/”
;ïÅ ;Ì ¯Ð•ð¯ •ñeüý¢ S-12 ·îã ¡üýÌ éîCuî ýçÚüý¢ Éîïbc/ Åüý¢ éüýbc A<
aîÌ ·‹ãÌ ;ÅîÌ Iîüýc ÅÊîïeüýIÌ Åüý‚î ýIüýp ýUÓ/ ;Ì ýIî¢ ï•¢ GB ý‚ Éî·
¢î/ IÊîƯîüýãÌ ·îCËîïÓüý‚ ŒîI· ¢î/ Åüý¢Ì Åüý¡Ê ý·Güýa ŒîIüý· éîeîÌ åÈùï‚/
ýã<ã· åÈùï‚Ì eîËUî ý•Tüý‚ ¯î· ¢î/ ;·îÌ Iüý· IÓIî‚îË ïµÌ· eîï¢ ¢î/
ÌîåƒîÌ •ñ¡îüýÌ IÖîüý·, äJóüýÓ, ¯‚îIî >üý„îÓ¢ éüýbc/ ·îüýã Éî‰ðüý•Ì Åüý¡Ê TñïÚTñïÚ
Áî·/ ;e å»î¡ð¢‚î ï•·ã/ A< å»î¡ð¢‚î ï•üý¢< ;ÅîÌ ¯Ìî¡ð¢‚î ÝÌô/
¯õ·Íî ASüý¯Ðüýã ï¢üýeÌ ãðp ý•üýT ·üýã ¯uÓîÅ/ ;üýUÌ ýŒüýI Å¢ :üý¢I Ú
éüýË ýUüýc/ ¯Ð•ð¯ ·üýÓ “ý·îã ;ïÅ ;ãïc/”
‚îuî‚îïu ;ãï· ýpÑ¢ cîuîÌ ãÅË éüýËüýUüýc/
150 151