Sunteți pe pagina 1din 29

Consiliul pentru Standarde Ocupa!

ionale "i Atestare


Unitatea de Cercetare "i Servicii Tehnice
STANDARD OCUPATIONAL
Ocupa!ia: Mentor
Domeniul: nv#!#mnt, educa!ie, cultur#, mass media
Bucure"ti $999
Unitatea pilot:
Ministerul Educa!iei Na!ionale
Coordonator proiect standard ocupa!ional:
Gabriela B"l"nescu
Membrii echipei de redactare a standardului ocupa!ional:
Maria Elena Suciu, profesor, Colegiul Gh. Laz"r, Sibiu
Genoveva Mehedin!eanu, peofesor, #coala nr. 309, Bucure$ti
Referen!i de specialitate:
Lesley Hayman, deputy director British Council Romania
Angi Malderez, mentor trainer, UK
Brian Gay, international mentor, UK
Sue Mace, regional adviser British Council Romania
Dorina Suciu, mentor, Sibiu
Gabriela Orasteanu, mentor, Sibiu
Cati Petreanu, mentor, Ia$i
Jana Oprea, mentor, Pite$ti
Angelica Popescu, mentor, Pite$ti
Cristina Lipovan, mentor, Baia Mare
Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999
Cod COSA: M - 87
copyright %999 , COSA - U.C.S.T.
Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate.
Acesta nu poate fi reprodus par!ial sau integral, nu poate fi folosit sau citat n alte
lucr"ri fara acordul COSA.
Mentor
Descrierea ocupa!iei

Mentorul este profesorul de specialitate dintro $coal sau liceu care are responsabilitatea de a conduce $i
coordona practica pedagogic a studen!ilor, prin intermediul creia ace$tia aplic no!iunile $i cuno$tin!ele de
metodic dobndite n facultate $i nva! s predea.
Mentorul organizeaz lec!ii demonstrative $i ore de predare pentru studen!ii practican!i, ncadrnd practica
pedagogic a acestora n sistemul concret de desf$urare a procesului de nv!mnt $i totodat le ofer
acestora posibilitatea de a$i nsu$i tehnici, metode $i procedee didactice ct mai variate. El are rolul de ai
ajuta pe studen!ii practican!i s analizeze obiectiv procesul predrii proprii sau a altor persoane $i trebuie s
stabileasc scopuri realiste ale activit!ii didactice a studen!ilor, care s conduc la mbunt!irea calitativ a
acesteia. Mentorul ofer studen!ilor practican!i un feedback rapid $i eficient pentru dezvoltarea lor
profesional.

Mentorul are responsabilitatea ntocmirii fi$elor de evaluare $i a acordrii unei note pentru activitatea
didactic a studen!ilor practican!i. Mentorul atrage studen!ii practican!i $i n activit!ile din afara clasei
(serbri sau spectacole $colare, cercuri pedagogice , $edin!e $i consulta!ii cu prin!ii).
Mentorul are responsabilitatea de a colabora cu metodistul din facultate, acesta din urm oferindui sprijin
complementar. Totodat, mentorul ajut $i colaboreaz cu ceilal!i profesori mentori din catedr, n activitatea
pe care ace$tia o desf$oar cu studen!ii practican!i
Mentor
UNIT&'ILE DE COMPETEN'&
Domeniile de competen!" Unit"!ile de competen!"
Competen!e generale la locul de munc" Comunicare interactiv"
Comunicarea mentor - student practicant
Men!inerea echilibrului n cadrul grupului de lucru
Dezvoltarea competen!elor didactice ale Dezvoltarea capacit"!ilor de predare a cuno$tin!elor $i de formare
studentului practicant a deprinderilor
ndrumarea observ"rii de c"tre studentul practicant a procesului de
predare - nv"!are
ndrumarea studen!ilor n alc"tuirea proiectului didactic
Evaluare Evaluarea performan!elor studen!ilor
Planificare Organizarea activit"!ii de practic"
Planificarea activit"!ii de practic" a studen!ilor
Comunicare interactiv#
Descrierea unit"!ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
%. Transmiterea $i primirea %.%. Metoda de comunicare este utilizat" corespunz"tor situa!iei date,
pentru transmiterea $i primirea corecta $i rapida a informatiilor.

%.2. Transmiterea $i primirea informatiilor este efectuata permanent $i n
mod adecvat.

%.3. Limbajul utilizat este specific locului de munca, pentru primirea $i
transmiterea informa!iilor cu corectitudine.

%.4. Modul de adresare utilizat este concis $i politicos.

%.5. ntrebarile utilizate sunt pertinente $i logice, pentru obtinerea de
informatii suplimentare $i clarificari.

%.6. Toate persoanele implicate au informa!ii suficiente ca s" se asigure
ca practica pedagogica se desfa$oara eficient.
2. Participarea la discu!ii n grup 2.%. Opiniile $i punctele de vedere proprii sunt comunicate deschis,
pentru clarificarea problemelor ap"rute.

2.2. Opiniile proprii sunt sus!inute cu argumente clare, prin interven!ii
prompte $i logice.

2.3. Participarea la discutii n grup este efectuata prin sprijinirea $i
respectarea opiniilor $i drepturilor celorlalti colegi.

2.4. Problemele sunt discutate $i rezolvate cnd este posibil printrun
proces agreat $i acceptat de toti membrii grupului.
Gama de variabile

Situa!ia dat" nseamn" contextul (locul $i momentul) n care urmeaz" s" se desf"$oare practica pedagogic" a
studen!ilor.
Mod adecvat de transmitere / primire a informa!iilor nseamn":
comunicarea mentorului cu metodistul, studen!ii practican!i $i elevii ncepe cu cel pu!in % sau 2 s"pt"mni nainte
de desf"$urarea practicii pedagogice a studen!ilor practican!i n $coal";
n urma comunic"rii, persoanele implicate primesc la timp informa!iile de care au nevoie la un moment dat.
Persoanele implicate n comunicare sunt:
metodistul din facultate
studen!ii practican!i
ceilal!i profesori mentori din catedr"
elevii
Num"rul de studen!i practican!i poate varia pn" la maximum 5 pentru % mentor.
Formele de comunicare: verbal, scris.
Comunicarea se refer" la activitatea de practic" pedagogic" pe care studen!ii urmeaz" s" o desf"$oare n $coal".
Surse de informare:
orarul $colii
orarul din facultate al studen!ilor practican!i
necesarul de ore de predareasisten!"
programul de practic" al studen!ilor n $coal"
Ghid pentru evaluare

Cuno$tin!e:
utilizarea corect" a terminologiei de specialitate
modul de adresare $i exprimare concis" a ideilor
psihopedagogie $colar"

La evaluare se vor urm"ri:
corectitudinea cu care transmite informa!iile
claritatea cu care utilizeaz" limbajul specific procesului instructiveducativ
capacitatea de reac!ie n situa!ii neprev"zute
Comunicarea mentor - student practicant
Descrierea unit"!ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
%. Alegerea modalit"!ilor de %.%. Sunt identificate modalit"!ile de comunicare adecvate situa!iilor
concrete n vederea realiz"rii scopului educa!ional propus.

%.2. Modalit"!ile de comunicare sunt alese n raport cu con!inutul
comunic"rii.

%.3. Modalit"!ile de comunicare alese !in seama de particularit"!ile
individuale ale fiec"rui student practicant.
2. Transmiterea informa!iilor specifice 2.%. Discu!iile sunt ini!iate ntrun limbaj adecvat nct s" se ating"
activit"!ii pedagogice obiectivele propuse.

2.2. Sunt selectate informa!iile esen!iale n func!ie de obiectivele practicii
pedagogice.

2.3. Transmiterea informa!iilor referitoare la practica pedagogic" se face
gradat n func!ie de experien!a pedagogic" acumulat" de studentul
practicant.
3. Utilizarea feedback-ului n 3.%. Receptarea corect" a mesajului transmis este verificat" prin reac!ia
comunicare. studen!ilor practican!i n diferite situa!ii special create (situa!ii de lucru).


3.2. Acuratetea $i integritatea mesajului receptat de catre studentul
practicant sunt verificate prin comparare cu mesajul transmis, n scopul
4. Facilitarea comunic"rii student 4.%. Schimbul de informa!ii student practicant-student practicant este
practicant student practicant. facilitat prin construirea de c"tre mentor a unor situa!ii de comunicare.

4.2. Comunicarea student practicant-student practicant este facilitat"
prin oferirea (de c"tre mentor) a unor repere de comunicare.
Gama de variabile

Modalit"!ile de comunicare pot fi: verbal" (oral" $i scris") / nonverbal" (mimic" $i gestic").

Situa!ii de lucru pot fi:
rezolvare de probleme
motivarea utiliz"rii unor metode de lucru
simulare

Situa!iile de comunicare pot fi: n pereche, frontal, n grupuri mici.

Repere de comunicare: aspecte din lec!ie pe care studen!ii practican!i s" $i focalizeze discu!iile, cum ar fi:
conducerea nv"!"rii
prezen!a mentorului n clas"
corectarea gre$elilor
evaluarea elevilor
folosirea tablei
Ghid pentru evaluare

Cuno$tin!e:
utilizarea corect" a terminologiei de specialitate
modul de adresare $i exprimare concis" a ideilor
psihopedagogie $colar"
La evaluare se va urm"ri:
capacitatea de a alege metode de comunicare adecvate unor situa!ii diverse;
modul de transmitere a informa!ilor $i calitatea acestora n raport cu obiectivele propuse;
capacitatea de a construi situa!ii de comunicare / lucru care s" faciliteze comunicarea student practicant student
practicant.
Men!inerea echilibrului n cadrul grupului de lucru
Descrierea unit"!ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
%. Identificarea surselor poten!iale de %.%. Identificarea surselor de disfunc!ionalitate este facilitat" de
disfunc!ionalitate n cadrul grupului cunoa$terea ct mai rapida a relatiilor dintre studentii practicanti ce
alc"tuiesc grupul de lucru.

%.2. Sursele de disfunctionalitate pot fi depistate n procesul de cunoa$tere
a particularit"!ilor fiec"rui student practicant utiliznd instrumente
specifice.
2. Prevenirea / remedierea 2.%.Prevenirea disfunc!ionalit"!ilor se realizeaz" prin stabilirea unui set de
disfunc!ionalit"!ilor reguli, de comun acord cu studen!ii practican!i.

2.2.Setul de reguli se negociaza la nceputul perioadei de practica $i este
obligatoriu pentru to!i factorii implica!i.

2.3.Rolul acestor reguli este de a ncuraja $i determina o atitudine pozitiva
a studentilor practicanti fata de activitatea ce urmeaza sa o desfa$oare.

2.4. Studen!ilor practican!i le sunt prezentate criteriile unice de evaluare a
practicii pedagogice pentru a asigura consisten!a not"rii.
Gama de variabile

Rela!iile dintre studen!ii practican!i:
studen!ii ce alc"tuiesc grupul se cunosc sau nu
au mai participat la activit"!i didactice sau nu
modul de alc"tuire a grupului este: arbitrar sau la solicitarea membrilor

Surse de disfunc!ionalit"!i:
absen!a studen!ilor practican!i de la activit"!i
lipsa punctualit"!ii
nerespectarea termenelor
incompatibilitatea mentorstudent practicant, profesorstudent practicant, student practicant student
practicant
inconsisten!a n evaluarea rezultatelor practicii pedagogice

Criterii de evaluare a rezultatelor practicii pedagogice:
parcurgerea integral" a programului practici pedagogice
alc"tuirea portofoliului de evaluare

Instrumente specifice de cunoa$tere a studen!ilor practican!i:
chestionare
discu!ii cu metodistul de la facultate
interviuri
discu!iile de grup n cadrul activit"!ii de practic" pedagogic"

Factorii implica!i:
studen!i practican!i
mentor
profesori
metodist
conducerea $colii
elevii

Atitudinea pozitiv" este sus!inut" de:
con$tientizarea importan!ei activit"!ii de practic" pedagogic" pentru viitoarea profesie
asigurarea motiva!iei necesare pentru a depune un efort sus!inut n propria formare
Ghid pentru evaluare

Cuno$tin!e:
instrumente de cunoa$tere a particularit"!ilor studentului practicant
alc"tuirea $i interpretarea chestionarelor
conducerea interviurilor

Aptitudini:
capacit"!i de comunicare interpersonal" $i interactiv"
capacitatea de a g"si solu!ii rapide la problemele ivite
capacitatea de a negocia n situa!ia existen!ei unor interese opuse
capacitatea de a alege cea mai bun" propunere
capacitatea de a formula ntreb"ri ce conduc la r"spunsuri edificatoare, n cadrul interviului

La evaluare se vor urm"ri:
flexibilitatea n atingerea consensului privind setul de reguli;
capacitatea de a n!elege punctul de vedere al studentului practicant (empatia);
respectul acordat opiniilor studentului practicant;
varietatea instrumentelor de cunoa$tere a particularit"!ilor studentului practicant;
rapiditatea $i calitatea solu!iilor pentru remedierea disfunc!ionalit"!ilor.
Dezvoltarea capacit#!ilor de predare a cuno"tin!elor "i de formare a deprinderilor
Descrierea unit"!ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
%. Monitorizarea studentului practicant %.%. Activitatea studentilor practicanti este urmarita continuu $i regulat,
n desf"$urarea lec!iei pe ntreg parcursul desfa$urarii practicii pedagogice.

%.2. Activitatea studen!ilor practican!i este raportat" permanent la
obiectivele practicii pedagogice.

%.3. Observarea studen!ilor practican!i este contextualizat" n cadrul
sistemului de lec!ii prev"zut de program".

%.4. Informa!iile (aspectele) rezultate din observarea studen!ilor
practican!i sunt confiden!iale.

%.5. Progresul studentului practicant este monitorizat, n vederea
anticiparii $i evitarii dificultatilor pe care acesta lear putea ntmpina la
un moment dat n desfa$urarea practicii pedagogice.
2. Stabilirea nivelului individual de 2.%. Nivelul de performan!" profesional" al fiec"rui student este stabilit
performan!" profesional" al studentului obiectiv, n func!ie de un standard de competen!e minim acceptabil.
practicant
2.2. Nivelul de performan!" al studentului practicant este stabilit n
functie de etapa de desfa$urare a practicii pedagogice la un moment dat.
3. Acordarea sprijinului n dezvoltarea 3.%. Sprijinul acordat este adaptat la progresul realizat de fiecare student
capacit"!ilor profesionale ale n parte.
studen!ilor practican!i
3.2. Ajutorul acordat i faciliteaz" studentului practicant identificarea
punctului n care se afla n evolutia sa $i, de asemenea, a urmatorilor pa$i
pe care i are de parcurs.

3.3. Sprijinul acordat studentului practicant duce la cre$terea ncrederii n
sine, acesta sim!ind nevoia s" experimenteze n activit"!ile sale didactice
idei $i metode noi.

3.4. Ajutorul acordat studentului practicant este permanent pe durata
practicii pedagogice, facilitnd asimilarea continu" de c"tre acesta a noi
tehnici $i procedee didactice.

3.5. Sprijinul acordat este flexibil la nevoile $i particularitatile individuale
ale fiec"rui student practicant.

3.6. Dezvoltarea $i mbunatatirea practicii pedagogice a studentilor
practican!i este realizat" prin rezolvarea n cadrul feedbackului a
problemelor care apar la un moment dat.
4. Oferirea de feedback studentului 4.%. Metoda de conducere a feedbackului este aleas" n func!ie de etapa
practicant de desfa$urare a practicii pedagogice $i de nevoile individuale specifice ale
studentului practicant.

4.2. Feedbackul este obiectiv, nl"turnd prejudec"!ile, comentariile
subiective $i lipsite de substanta sau ciocnirile de personalitate.

4.3. Analiza aspectelor pozitive $i negative ale activitatii didactice a
studentului practicant este validata / sustinuta cu probe $i exemple
concrete.

4.4. Feed-back ul faciliteaz" ncerc"rile studen!ilor practican!i de a ajunge
la propriile lor concluzii $i solutii prin intermediul reflectarii.

4.5. Sesiunile de feed-back faciliteaz" explorarea de c"tre studen!i a
propriei lor gndiri $i dezvoltarea propriei lor teorii n ceea ce prive$te
predarea.

4.6. Feedbackul este realist, pozitiv $i focalizat pe activitatile didactice
care urmeaza sa se desfa$oare ct $i pe dezvoltarea profesionala ulterioara
Gama de variabile

Num"rul de studen!i poate varia pn" la maximum 5 pentru % mentor.
Obiectivele practicii pedagogice desf"$urate de studen!ii practican!i: la sfr$itul practicii pedagogice ace$tia trebuie
s" fie capabili:
s" adopte $i s" men!in" un comportament profesional adecvat activit"!ii didactice pe care o desf"$oar" n clas[;
s" st"pneasc" acele competen!e profesionale necesare n realizarea proiectului didactic;
s" conduc" n mod corect din punct de vedere didactic o activitate de nv"!are;
s" st"pneasc" $i s" foloseasc" n mod adecvat judec"!ile de evaluare a activit"!ilor didactice desf"$urate.
s" cunoasc" programa ciclului de nv"!"mnt la care urmeaz" s" predea.

Aspectele care pot fi observate ntro lec!ie:
conducerea activit"!ii didactice
folosirea materialelor $i mijloacelor didactice
instruc!iunile date elevilor
timpul n care vorbe$te profesorul raportat la timpul n care vorbesc elevii
modalit"!i de grupare a elevilor: clas", grup, pereche, individual
participarea activ" a elevilor la lec!ie
momentul organizatoric
captarea aten!iei elevilor
pa$ii lec!iei $i timpul acordat acestora
tipuri de ntreb"ri adresate elevilor: nchise (cu un singur r"spuns corect) sau deschise
corectarea gre$elilor elevilor
administrarea testelor
prezen!a profesorului n clas" (voce, ritm, !inut", mimic", gestic")
adaptarea proiectului didactic la realit"!ile lec!iei $i rezolvarea situa!iilor neprev"zute n plan
men!inerea disciplinei
tema de cas": alegere $i explica!ii

Metodele de conducere a feedbackului:
metoda direct"
metoda alternativ"
metoda colaborativ"
metoda nondirect"
metoda creativ"
metoda de evaluare a propriei pred"ri prin observarea altora
Ghid pentru evaluare

Cuno$tin!e:
obiectivele practicii pedagogice desf"$urate de studen!ii practican!i
psihopedagogie $colar"
metodica pred"rii disciplinei respective
aspectele care pot fi observate ntro lec!ie
metodele de conducere a feedbackului

Aptitudini:
capacitatea de analiz", sintez", generalizare $i abstractizare
distributivitatea aten!iei
capacitatea de a fi pozitiv n judec"!ile de evaluare emise

La evaluare se vor urm"ri:
competen!a de a raporta aspectele care urmeaz" s" fie urm"rite ntro lec!ie la contextul concret n care se
desf"$oar" aceasta
capacitatea de a colecta informa!i adecvate scopului propus
capacitatea de a stabili scopurile observa!iei f"cute de studentul practicant
modul de utilizare n momentul feedbackului a informa!iilor culese n timpul observ"rii
flexibilitatea n alegerea metodei de conducere a feedbackului
capacitatea de ai ajuta pe studen!ii practican!i s"$i analizeze munca prin ntreb"ri concrete pe care ei s"$i
focalizeze gndirea, prin discutarea n detaliu a ceea ce a fost observat, prin ascultarea opiniilor lor.
ndrumarea observ#rii de c#tre studentul practicant a procesului de predare - nv#!are
Descrierea unit"!ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
%. ndrumarea observ"rii activit"!ilor %.%. Observarea se axeaz" pe activitatea propun"torului lec!iei / elevilor.
didactice

%.2. Observarea este continu" sau se concentreaz" asupra unui anumit
aspect observabil al lec!iei.

%.3. Alegerea aspectelor supuse observ"rii este determinat" de
particularit"!ile individuale ale studentului practicant.

%.4. Focalizarea observ"rii e facilitat" de formatul foii de observa!ie, care
este diferit pentru fiecare aspect observabil al lec!iei.

%.5. Activitatea de observare a procesului de predare / nv"!are e
folositoare mai ales la nceputul practicii pedagogice, dar $i pe ntreg
parcursul ei.

2. Dezvoltarea capacit"!ii de a analiza 2.%. Capacitatea de a analiza critic diversele aspecte ale lec!iei observate
critic lec!ia faciliteaza ntelegerea conceptelor teoretice $i apoi aplicarea lor n
practic" de c"tre studen!ii practican!i.

2.2. Capacitatea de a analiza critic lec!ia conduce la descoperirea
variet"!ii de strategii didactice adoptate de propun"tor n func!ie de
particularit"!ile clasei.

2.3. Studentul practicant este asistat n analizarea standardelor fixate de
propun"tor n func!ie de particularit"!ile clasei.

2.4. Capacitatea de a analiza critic lec!ia observat" este folositoare pe tot
parcursul practicii pedagogice, dar $i n cariera viitoare (sprijina
autoevaluarea).

2.5. Gndirea critic" a studentului practicant este dezvoltat" prin
stimularea gasirii de metode alternative n vederea realizarii aceluia$i
obiectiv al lec!iei..
3. Discutarea lec!iei observate 3.%. Toate persoanele implicate n observare sunt stimulate n oferirea
feedbackului.

3.2. Feedbackul se bazeaz" pe o analiz" obiectiv" a lec!iei observate.

3.3. n cadrul sesiunilor de discutare a lec!iei observate este ncurajat"
reliefarea aspectelor pozitive ale lec!iei.

3.4. Discutarea lectiei observate faciliteaza depistarea $i explicarea de
c"tre mentor a conceptelor nen!elese de studen!ii practican!i.
Gama de variabile

Propun"torul lec!iei:
mentor
profesor de specialitate
student practicant singur sau n echip"

Aspecte observabile ale lec!iei:
conducerea activit"!ii didactice
folosirea materialelor $i mijloacelor didactice
instruc!iunile date elevilor
timpul n care vorbe$te profesorul raportat la timpul n care vorbesc elevii
modalit"!i de grupare a elevilor: clas", grup, pereche, individual
participarea activ" a elevilor la lec!ie
momentul organizatoric
captarea aten!iei elevilor
pa$ii lec!iei $i timpul acordat acestora
tipuri de ntreb"ri adresate elevilor: nchise (cu un singur r"spuns corect) sau deschise
corectarea gre$elilor elevilor
administrarea testelor
prezen!a profesorului n clas" (voce, ritm, !inut", mimic", gestic")
adaptarea proiectului didactic la realit"!ile lec!iei $i rezolvarea situa!iilor neprev"zute n plan
men!inerea disciplinei
tema de cas": alegere $i explica!ii

Particularit"!ile individuale ale studen!ilor practican!i:
nivelul de nsu$ire a cuno$tin!elor $i de formare a deprinderilor n cadrul cursului $i seminarului de metodic" de la
facultate
caracteristici personale: temperamentale, de personalitate, nivelul vocii, etc.

Analiza critic" a lec!iei se refer" la interpretarea aspectelor lec!iei observate, din perspective multiple $i nu in
sensul negativist al cuvntului critic.

Formatul foii de observa!ie:
propun"tor
observator
data
num"rul elevilor
nivelul clasei
obiective
subiectul lec!iei
etape
activit"!i desf"$urate de elevi / profesor
materiale folosite
aspecte pozitive ale lec!iei
alternative
sugestii
ntreb"ri

Concepte teoretice:
procesul nv"!"rii
tipologia activit"!ilor didactice
mijloace de nv"!"mnt
corectarea gre$elilor
curriculum
evaluare
proiectarea lec!iei
metode $i procedee didactice

Particularit"!ile clasei:
nivelul de preg"tire al elevilor
num"rul de elevi din clas"
motiva!ia elevilor
profilul / tipul clasei (liceu)
disciplina

Strategii didactice:
explica!ia
exerci!iul
experimentul
jocul de rol
rezolvarea de probleme
simularea
proiectul
prelegerea interactiva
lectura
discu!ia n grup
nv"!area prin descoperire, etc.
Ghid pentru evaluare

Cuno$tin!e:
psihopedagogie general"
metodica pred"rii disciplinei

Aptitudini:
comunicare interactiv" $i interpersonal"
capacitatea de a diagnostica $i analiza nivelul de cuno$tin!e al studentului practicant
capacitatea de a explica concepte metodice

La evaluare se vor urm"ri:
flexibilitatea n dirijarea observ"rii spre anumite aspecte !innd cont de gama de variabile
capacitatea de con$tientizare a studen!ilor practican!i asupra necesit"!ii dezvolt"rii profesionale continue
capacitatea de a ndruma studen!ii practican!i n procesul de reflec!ie $i autoevaluare
capacitatea de a conduce sesiunile de feedback spre o analiz" pozitiv", obiectiv" $i ncurajatoare a lec!iei
ndrumarea studen!ilor n alc#tuirea proiectului didactic
Descrierea unit"!ii
Unitatea se refer" la competentele necesare mentorului pentru a forma la studentii practicanti deprinderea de a-si
proiecta activitatea didactic" prin planuri de lectii, planific"ri trimestriale, astfel nct s" asigure formarea la elevi a
competentelor prev"zute de curricululm.
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
%. Asistarea studentului practicant n %.%. Proiectul didactic este elaborat mpreun" cu studen!ii practican!i,
elaborarea proiectului didactic urm"rind includerea tuturor elementelor componente ale unui proiect
$tiintific.

%.2. Asisten!a n elaborarea proiectului scade treptat pe m"sur" ce
studentul practicant c$tiga independenta.

%.3. Gradul de implicare n elaborarea proiectului didactic depinde de
ritmul de nvatare $i de particularitatile individuale ale studentilor
practican!i.
2. Evaluarea proiectului didactic 2.%. Proiectul didactic este evaluat urm"rind concordan!a dintre subiectul
lectiei, formularea obiectivelor, continutul $tiintific, alegerea strategiilor
didactice $i elaborarea instrumentelor de evaluare.

2.2. Evaluarea proiectului didactic urmare$te alocarea realista a timpului
necesar fiec"rei activit"!i din scenariul didactic.

2.3. Evaluarea proiectului didactic urmare$te existenta unei concordante
ntre activitatea instructiveducativa propusa $i nivelul de vrsta $i
cuno$tinte al elevilor.
3. Propunerea de variante de 3.%. Variantele propuse de mentor sunt constructive n raport cu
mbun"t"!ire a proiectului didactic proiectul, ajutnd la identificarea tehnicilor de predare ale studentului
practicant care urmeaz" s" fie mbun"t"!ite.

3.2. Variantele propuse de mentor l ajut" pe studentul practicant s"
rezolve problemele pe care le ntmpin" n activitatea de predare.

3.3.Variantele multiple propuse de mentor ofer" studentului practicant
posibilitatea de a$i exercita libertatea de a alege, cu scopul de ai ntari
acestuia ncrederea n programul realizat.
Gama de variabile

Elementele componente ale unui proiect didactic:
$coala
clasa
durata lec!iei
propun"tor
subiectul lec!iei
obiectivele opera!ionale
con!inut $tiin!ific
strategii didactice
instrumente de evaluare
scenariul didactic

Asisten!a mentorului n elaborarea proiectului didactic scade treptat:
n perioada ini!ial", cnd predarea se realizeaz" n echip", mentorul elaboreaz" proiectul didactic n colaborare cu
studen!ii practican!i ce urmeaz" s" predea.
ulterior, mentorul doar verific" proiectul realizat de studen!ii practican!i n echip" sau individual.

Ritmul de nv"!are al studen!ilor:
rapid
mediu
lent

Particularit"!ile individuale ale studentului:
nivelul la care st"pne$te tehnicile de proiectare
receptivitatea la sugestii
motiva!ia pentru predare
gradul de implicare in via!a $colii
ncrederea n sine
nevoia de control extern
entuziasmul n activitate
Ghid pentru evaluare

Cuno$tin!e:
elementele componente ale proiectului didactic
metodica pred"rii disciplinei
psihopedagogie $colar"
curriculum

Aptitudini:
capacit"!i de analiz", sintez", generalizare, abstractizare $i concretizare
capacitatea de a emite judec"!i evaluative
capacitatea de a organiza rapid $i temeinic o activitate
La evaluare se vor urm"ri:
flexibilitatea n alegerea metodelor pentru realizarea unui obiectiv important din proiectul didactic
receptivitatea la problemele ntmpinate de studen!ii practican!i
capacitatea de a colabora cu membrii echipei
capacitatea de a evalua obiectiv un proiect didactic
Evaluarea performan!elor studen!ilor
Descrierea unit"!ii
Unitatea se refer" la competentele necesare mentorului de a emite judec"ti de evaluare verbale si scrise, de a
completa fise de evaluare si de a ntocmi rapoarte de evaluare a activit"tilor desf"surate n scoal" de studentii
practican!i, pe durata practicii pedagogice.
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
%.Analizarea $i evaluarea activit"!ii %.%. Activitatea studen!ilor practican!i este analizat" obiectiv, n raport
studen!ilor cu scopurile majore ale practicii pedagogice.

%.2. Analizarea este bine documentat", avnd la baz" un standard minim
acceptabil de competen!e profesionale, pe care studentul practicant
trebuie sa le ndeplineasca $i care i se face cunoscut studentului de la
nceputul practicii.

%.3. Activitatea studen!ilor practican!i este evaluat" explicit, prin
ntelegerea de catre ace$tia a obiectivelor pe care le au de atins n practica
lor $i a criteriilor pe baza carora sunt evaluati.

%.4. Evaluarea reliefeaz" aspectele pozitive, identificnd prin discu!ii cu
studentii practicanti progresul $i realizarile obtinute de ei $i nlaturnd
sentimentele negative ale acestora.

%.5. Evaluarea este constructiv", propunnd fiec"rui student practicant
m"suri adecvate pentru nl"turarea minusurilor calitative.

%.6. Evaluarea este individualizat" prin raportarea performan!elor
fiec"rui student practicant la standardul corespunz"tor.

%.7. Evaluarea se bazeaz" pe analiza rezultatelor ob!inute de elevi n
timpul desfa$urarii practicii pedagogice a studentilor practicanti.
2. ncurajarea autoevalu"rii studen!ilor 2.%. Studentul practicant este ncurajat prin modalit"!i specifice.
practican!i
2.2. Sugestiile date studentului practicant sunt bazate pe o percepere
empatic" a cmpului analitic de referin!" al acestuia.

2.3. Sus!inerea autoevalu"rii este terapeutic" pentru studentul practicant,
pentru ca astfel acesta descopera sau recunoa$te ntelesul $i ratiunea
comportamentului s"u n clas".

2.4. Ajutorul acordat studentului practicant n autoevaluarea sa este
constructiv.
3. ntocmirea rapoartelor de analiz" a 3.%. Rapoartele ntocmite privind activitatea studen!ilor practican!i
activit"!ii studen!ilor practican!i concorda cu / $i se bazeaza pe evaluarile formative.

3.2. Evaluarea realizat" n cadrul raportului are la baz" un set de
standarde, care reflect" competen!ele profesionale pe care trebuie s" le
de!in" studentul practicant, n acel moment.

3.3. Setul de standarde pe baza carora se ntocme$te raportul este stabilit
de comun acord cu facultatea $i cu tipul de $coala n care studentul
practicant urmeaz" s" predea.
4. Propunerea solu!iilor de mbun"t"!ire 4.%. Solu!iile de mbun"t"!ire a activit"!ii pedagogice viitoare a studen!ilor
a activit"!ii viitoare a studen!ilor practican!i au un caracter dinamic avnd n vedere perfec!ionarea
practican!i continu" a competen!elor didactice ale acestora.

4.2. Solu!iile de mbun"t"!ire propuse sunt eficiente, oferind informa!ii
asupra planurilor viitoare privind activitatea didactic" a studen!ilor
practican!i.

4.3. Studentii sunt stimulati $i ncurajati prin reactualizarea ideii ca
mbun"t"!irea profesional" determin" satisfac!ia muncii depuse.
Gama de variabile

Num"rul de studen!i practican!i poate varia pn" la maximum 5 pentru % mentor.
Modalit"!i specifice de ncurajare a autoevalu"rii:
ascultare activ"
ndemn la reflectare asupra activit"!ii sale didactice
sugestii din partea mentorului pentru g"sirea de c"tre student a unor solu!ii $i metode didactice potrivite

Scopurile majore ale practicii pedagogice desf"$urate de studen!ii practican!i:
comportament profesional adecvat activit"!ii de dasc"l
competen!e profesionale n realizarea proiectului didactic $i a planific"rii ntregii activit"!i didactice
conducerea corect" din punct de vedere didactic a unei activit"!i de nv"!are
folosirea competent" a judec"!ilor de evaluare a activit"!ii didactice

Rapoartele de analiz" a activit"!ii didactice a studen!ilor practican!i sunt periodice.
Tipuri de $coal": $coal" general", liceu.
Ghid pentru evaluare

Cuno$tin!e:
scopurile majore $i obiectivele practicii pedagogice desf"$urate de studen!ii practican!i
criteriile n func!ie de care se face evaluarea
psihopedagogie $colar"
metodica pred"rii disciplinei respective
metode de conducere a feedbackului

Aptitudini:
capacitatea de al face pe studentul practicant s" simt" c" este ascultat n momentul autoevalu"rii sale
respect pentru opiniile studentului practicant
capacitatea de a n!elege activitatea de predarenv"!are desf"$urat" de studentul practicant la clas", din punctul de
vedere al acestuia (manifestarea empatiei fa!" de gndirea profesional" $i activitatea didactic" a studentului
practicant)
onestitatea n ajutorul oferit studentului practicant
capacitate de analiz", sintez", generalizare, abstractizare
aten!ie distributiv"

La evaluare se vor urm"ri:
capacitatea de a analiza obiectiv activitatea studentului practicant n raport cu scopurile $i obiectivele practicii
pedagogice;
capacitatea de a evalua formativ activitatea studentului practicant, prin completarea fi$elor de evaluare pentru
fiecare lec!ie ce urmeaz" a fi notat[;
capacitatea de a evalua sumativ activitatea studentului practicant, prin ntocmirea de rapoarte periodice cu privire
la desf"$urarea practicii lui pedagogice;
Organizarea activit#!ii de practic#
Descrierea unit"!ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
%. Informarea persoanelor implicate %.%. Persoanele implicate sunt informate exact asupra activit"!ilor care
urmeaza sa se desfa$oare n cadrul practicii pedagogice.

%.2. Studen!ii practican!i sunt informa!i n detaliu asupra particularit"!ilor
$colii.

%.3. Studen!ilor practican!i le sunt prezentate toate materialele existente
n $coala, pe care le pot folosi pe parcursul practicii pedagogice.

%.4. Studen!ii practican!i sunt instrui!i n leg"tur" cu folosirea corect" a
mijloacelor didactice $i utilizarea n deplina siguranta a laboratoarelor.
2. Asigurarea necesarului de mijloace 2.%. Mijloacele didactice necesare sunt accesibile studen!ilor practican!i la
didactice momentul oportun.

2.2. Studen!ii practican!i sunt ncuraja!i s" elaboreze mijloace didactice
proprii adecvate activit"!ilor didactice pe care le sus!in.

2.3. Studentii practicanti sunt instruiti sa gaseasca solutii rapide $i adecvate
n cazul ivirii unor disfunc!ionalit"!i legate de utilizarea mijloacelor
didactice.
Gama de variabile

Persoanele implicate:
metodistul de la facultate
directorii $colii
profesorii din catedr"
profesorii $colii
studen!ii practican!i
elevii

Activit"!ile din cadrul practicii pedagogice:
prezentarea $colii
discu!ii nainte de lec!ii
observarea dirijat" a lec!iilor mentorului, ale altor profesori, ale colegilor studen!i practican!i
lec!ii !inute n echip" sau individual
discutarea lec!iilor observate sau predate
planificarea activit"!ilor viitoare
observarea $i participarea la activit"!i educative organizate de dirigin!i
participarea la $edin!ele comisiilor metodice $i ale cercurilor pedagogice

Particularit"!ile $colii:
profilul
orarul
localizarea s"lilor de clas", a s"lii profesorale, secretariatului, direc!iunii, cabinetelor, laboratoarelor, mijloacelor
de multiplicare
reguli: !inuta, disciplina, frecven!a, punctualitatea
orice informa!ii necesare studen!ilor practican!i pentru a se ncadra n viata $colii

Materiale existente n $coal":
manuale
culegeri de exerci!ii $i probleme
c"r!i pentru lectur" suplimentar"

Mijloace didactice:
aparate de proiec!ie: retroproiector, aspectomat, epidiascop
aparatur" video: TV, video
tehnic" de calcul
aparatur" audio: casetofoane, CDplayers

Utilizarea laboratoarelor se refer" la:
aparatur"
reguli de protec!ia muncii
utilizarea materialelor

Materiale suport ale practicii pedagogice incluse n portofoliul de evaluare:
fi$e de observa!ie a lec!iilor
fi$a de discutare a lec!iilor observate / !inute de studen!ii practican!i, mentor, colegi
formularul de evaluare intermediar" a practicii, completat de mentor
formularul de evaluare final"
jurnalul practicii pedagogice !inut de student
planuri de ac!iune

Mijloace didactice proprii:
plan$e
fi$e de lucru
folii retroproiector
instrumente de evaluare

Eventuale disfunc!ionalit"!i n utilizarea mijloacelor didactice:
pan" de curent
defectarea aparaturii
inexisten!a num"rului sau cantit"!ii suficiente de materiale

Solu!ii adecvate:
folosirea metodelor tradi!ionale
nlocuirea pieselor defecte - dac" este posibil - n timp util
gruparea elevilor
Ghid pentru evaluare

Cuno$tin!e:
tipuri de mijloace didactice
particularit"!ile $colii
tipuri de materiale suport
reguli de protec!ia muncii
Aptitudini:
abilitatea de a utiliza mijloacele didactice
capacit"!i de comunicare interpersonal" $i interactiv"
capacitatea de a g"si solu!ii rapide $i adecvate n situa!ii de criz"
La evaluare se vor urm"ri:
capacitatea de a organiza activit"!ile n func!ie de interesele tuturor persoanelor implicate
capacitatea de a explica modul de utilizare a mijloacelor de nv"!"mnt
capacitatea de a prevedea greut"!ile ntmpinate de studen!i $i efortul de prevenire a lor
Planificarea activit#!ii de practic# a studen!ilor
Descrierea unit"!ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
%. Identificarea elementelor necesare %.%. Clasele $i profesorii ale$i asigura o diversitate de niveluri.
planific"rii practicii pedagogice
%.2. Tipurile de lec!ii sunt alese astfel nct s" se asigure o varietate de
activit"!i didactice.
2. Alc"tuirea orarului practicii 2.%. Orarul practicii pedagogice este stabilit de comun acord cu ceilal!i
pedagogice profesori $i mentori din catedra, pentru a asigura calitatea, continuitatea
$i eficienta practicii pedagogice.

2.2. Orarul practicii pedagogice !ine cont de programarea cursurilor
universitare, pentru evitarea supranc"rc"rii studen!ilor practican!i.
3. Revizuirea orarului practicii 3.%. Programul revizuit respect" atingerea obiectivelor propuse.
pedagogice a studen!ilor
3.2. Orarul revizuit se ncadreaza n programul general al $colii, pentru a
nu perturba activitatea acesteia.
Gama de variabile

Num"rul de studen!i practican!i poate varia pn" la maximum 5 pentru % mentor.
Diversitatea de niveluri: activit"!ile didactice sunt sus!inute de la clasa I la clasa a XIIa inclusiv.
Varietatea activit"!ilor didactice:
predarenv"!are
exersare a deprinderilor formate
verificare
recapitulare
elaborare de proiecte
prezentare de proiecte

Obiectivele propuse n alc"tuirea programului:
to!i studen!ii practican!i $i vor efectua orele de asisten!" a activit"!ilor didactice sus!inute de mentor, a celor
sus!inute de ceilal!i colegi $i orele de predare stabilite de facultate;
fiecare activitate didactic" observat" de studen!ii practican!i sau predat" de ace$tia va fi discutat" n cadrul
feedbackului, maximum 20 minute;
fiecare proiect didactic realizat de studen!i va fi discutat cu propun"torul acestuia, nainte de sus!inerea lec!iei,
ntrun timp de maximum 20 minute.
Ghid pentru evaluare

Cuno$tin!e:
criteriile de ntocmire a unui orar
psihopedagogie $colar"
metodica pred"rii disciplinei respective

Aptitudini:
capacitatea de a cnt"ri cu aten!ie to!i factorii care intervin n realizarea unui orar;
abilitatea de ai trata pe studen!ii practican!i drept persoane adulte implicate ntrun proces de nv"!are;
capacitatea de a$i sus!ine colegii n munca lor cu studen!ii practican!i;
capacitatea de a fi realist n a$tept"rile legate de studen!ii practican!i, de ceilal!i profesori mentori sau de propria
persoan".

La evaluare se vor urm"ri:
capacitatea de a ntocmi un orar al activit"!ii de practic" pedagogic" a studen!ilor, !innd cont de nevoile acestora,
ale elevilor $i ale $colii;
flexibilitatea manifestat" n modificarea orarului n func!ie de experien!a acumulat" de studen!ii practican!i, de
progresele nregistrate de ace$tia n predare sau de eventualele neajunsuri care pot ap"rea la un moment dat.