Sunteți pe pagina 1din 42

Acest document a fost realizat cu finan are ob inut de la Comisia European, Programul Cadru

apte, n cadrul
acordului de grant 20481 !energ Eureg
STRATEGIA REGIUNII CENTRU PENTRU UTILIZAREA SURSELOR
REGENERABILE DE ENERGIE
2010 - 2020
Cuprins
Introducr..............................................................................................................................................3
I. An!"i#! S$OT r%ion!"! ! sctoru"ui nr%ii"or r%nr!&i".......................................................4
II. Str!t%i! R%iunii CENTRU pntru uti"i#!r! surs"or r%nr!&i" d nr%i 2010-2020.....8
A'! priorit!r! 1- Gestionarea eficienta a energiei prin politici locale bine fundamentate si prin
modernizarea activitatii structurilor locale i regionale de administrare a energiei ...........................10
A'! priorit!r! 2 Valorificarea potentialului natural din egiunea !entru in scopul producerii de
energie din resurse regenerabile.........................................................................................................1"
A'! priorit!r! ( #timularea utilizarii de catre firmele din regiune a energiilor alternative..........$4
A'! priorit!r! )-!resterea valorificarii rezultatelor cercetarii si dezvoltarea potentialului pentru
inovare% in domeniul energiilor regenerabile......................................................................................31
A'! priorit!r! * Imbunatatirea calificarii fortei de munca si dezvoltarea aptitudinilor manageriale
ale persoanelor implicate in domeniul energiilor regenerabile..........................................................38
Acest document a fost realizat cu finan are ob inut de la Comisia European, Programul Cadru
apte, n cadrul
acordului de grant 20481 !energ Eureg
Introducr
#trategia egiunii !&'() pentru utilizarea surselor regenerabile de energie este un
document de planificare strategic* av+nd ca obiectiv general Crstr! co+ptiti,it!tii cono+ic in
R%iun! Cntru si !si%ur!r! unui st!nd!rd d ,i!t! ci,i"i#!t prin pro+o,!r! producrii si
uti"i#!rii nr%ii p &!#! d rsurs r%nr!&i"- in conditii" rspct!rii principii"or d#,o"t!rii
dur!&i".
,ocumentele de referin * care au stat la baza propunerii piorit* ilor i domeniilor de interven ie
ale strategiei au fost concluziile analizei #-.( rezultate /n baza celor patru analize realizate /n cadrul
proiectului en&G &ueg dar i a consult*rii altor documente strategice sectoriale.
An!"i#! potn i!"u"ui surs"or r%nr!&i" d nr%i /n r%iun! CENTRU
000.rnr%.u
An!"i#! n,oi"or I11-uri"or din r%iun /n r!port cu uti"i#!r! nr%ii"or r%nr!&i"
000.rnr%.u
An!"i#! o2rti r%ion!" d spri3in pntru /ntrprindri 4crct!r- ino,!r- tr!ns2r
t5no"o%ic- nr%i 6i !"t sr,icii spci2ic7 000.rnr%.u
An!"i#! surs"or d 2in!n !r disponi&i" pntru !cti,it8 i d crct!r-ino,!r /n
do+niu" nr%ii 000.rnr%.u

)n rol esen ial /n definirea priorit* ilor strategiei egiunii !entru pentru utilizarea surselor
regenerabile de energie /l au partenerii regionali care s-au constituit /ntr-un cluster regional de
cercetare /n domeniul energiilor regenerabile. !lusterul are /n acest moment 1" membri0 universit* i%
institute de cercetare% autorit* i locale% institu ii publice% agen ii locale ale energiei% firme% etc. )n prim
draft al strategiei a fost prezentat partenerilor regionali /n data de 1 martie $010 /n cadrul unui seminar
care a avut loc la 2lba Iulia. 2ceast* versiune de lucru a #trategiei egiunii !entru pentru utilizarea
surselor regenerabile de energie se dore te a fi /mbun*t* it* i corelat* cu alte documente strategice
locale /n urma sugestiilor i contribu iilor actorilor regionali interesa i.
Acest document a fost realizat cu finan are ob inut de la Comisia European, Programul Cadru
apte, n cadrul
acordului de grant 20481 !energ Eureg
I. An!"i#! S$OT r%ion!"! ! sctoru"ui nr%ii"or r%nr!&i"
I. 3otentialul surselor regenerabile de energie in egiunea !entru
Punct T!ri Punct S"!& Oportunit!ti A+nint!ri
2reale cu
potential eolian /n
zonele montane
42puseni% 5*g*ras%
!indrel% 6arg7ita%
Gurg7iu89
3otential
ridicat de energie
solar* /n depresiunea
colinar* a
(ransilvaniei 4zone
de deal% c+mpie si
culoare
depresionare89
,eseuri
lemnoase rezultate
din igieniz*ri de
p*duri si activit*si de
prelucrarea lemnului
ca potential de
biomas*0
3otential
7idroenergetic ridicat
/n bazinul :uresului
si .ltului9
3otential
semnificativ pentru
biomas* vegetal*9
3otential
pentru producerea
biocombustibililor
datorit* suprafetelor
agricole mari
e;ploatate si
nee;ploatate9
3otential redus
de energie geotermal*
al regiunii9
#tudii< cercet*ri
nerealizate /n ce
priveste potentialul
energetic regenerabil9
=udetele si
regiunea nu au
elaborate masterplanuri
pentru domeniul
energiei regenerabile9
Infrastructura
rutier* inadevat*
transportului
ec7ipamentelor eoliene9
#ituatia >uridic*
si cadastral* incert* si
nerezolvat* a
terenurilor necesare
producerii de enegie
eolian* 9
,istanta mare
de la arealele cu
potential eolian la retele
de transport a energiei
electrice produse 9
3rograme
e;istente de finantare a
cercet*rii aplicate /n
domeniul energiilor
regenerabile 9
3rograme de
finantare pentru aplicatii
/n sisteme de energii
alternative 9
)tilizarea
suprafetelor degradate
sau necultivate pentru
culturi de plante
energetice si
oleaginoase 9
Implementarea
strategiei energetice
nationale $00" $0$0 9
?egislatie
inadecvat* pentru
implementarea strategiei
nationale energetice9
Inconsecventa
guvernamental* /n
finan@area implement*rii
strategiei energetice9
Airocratia
e;cesiv* /n autorizarea
produc*torilor de
energie regenerabil*9
!osturile ridicate
ale ec7ipamentelor /n
raport cu puterea de
cump*rare a
potentialilor clienti9
II. 3olitici nationale% regionale si locale /n spri>inul utiliz*rii energiilor regenerabile0 !adru legislativ si
reglement*ri /n spri>inul autoriz*rii produc*torilor de energie din surse regenerabile
Acest document a fost realizat cu finan are ob inut de la Comisia European, Programul Cadru
apte, n cadrul
acordului de grant 20481 !energ Eureg
Punct T!ri Punct S"!& Oportunit!ti A+nint!ri
3riorit*ti ale
strategiei nationale
energetice integratoare
pentru cele ale
egiunii !entru9
Institutii
guvernamentale
reprezentate la nivel
regional si >udetean si
cu impact regional0
2!&% 2'&9
!onstituirea
unor agentii locale ale
energiei<
managementul
energiei9
!olaborare a
administratiilor locale<
agentiilor locale<
agentilor economici cu
2'&
#trategii
locale< regionale
neelaborate pentru
utilizarea energiilor
regenerabile 9
3ersonalul
agentiilor locale si
guvernamentale din
domeniul
managementului
energiei nepreg*tit
pentru accesarea
programelor<
derularea proiectelor9
3rograme de
finantare pentru
elaborarea strategiilor
locale< regionale privind
energiile regenerabile 9
tinte asumate la
nivel european si
national privind
ponderea energiilor
regenerabile /n totalului
mi;ului energetic9
eglement*ri
legislative e;istente care
vin /n spri>inul
produc*torilor de
energie din surse
regenerabile si a
biocombustibililor9
?egislatie si
reglement*ri ale
domeniul energiilor
alternative /nc*
nefinalizate%
sc7imb*toare9
Inconsecventa
guvernamental* /n
implementarea strategiei
energetice9
Airocratia
e;cesiv* /n autorizarea
produc*torilor de energie
regenerabil*9
Intarzieri /n
elaborarea normelor
metodologice de aplicare
a ?egii $$0< $0089
III. &ducatie% transfer te7nologic% cercetare aplicat* pentru siteme de energii alternative
Punct T!ri Punct S"!& Oportunit!ti A+nint!ri
,esc7iderea
universit*tilor din
regiune pentru cercetare
si initierea
specializ*rilor /n
domeniul energiilor
regenerabile9
Infrstructura de
cercetare aplicat* si
microproductie /n
domeniul sistemelor de
energie regenerabil*9
3ersonal
calificat /n universit*ti%
centre de cercetare si
transfer te7nologic
pentru managementul
energiei% sisteme de
energie regenerabil*9
Interactiune
slab* /ntre cercetare si
mediul privat de afaceri9
#ustinere
financiar* modest* a
cercet*rii aplicate din
partea mediului de
afaceri privat9
Infrastructur* de
cercetare si transfer
te7nologic nedezvoltat*
/n 6arg7ita si !ovasna si
modest* /n 2lba% #ibiu%
:ures9
3rograme de
finantare viz+nd
cercetarea% inovarea si
transferul te7nologic
4infrastructur*%
servicii% logistic*8 9
?egislatie si
reglement*ri ale
domeniul energiilor
alternative /nc*
nefinalizate%
sc7imb*toare9
Importul de
te7nologie din alte t*ri%
neomologate Bi
inadecvate la conditiile
de mediu si clim* din
om+nia9
#ubfinan@are
guvernamental* cronic*
a cercet*rii % inov*rii Bi
transferului te7nologic
Acest document a fost realizat cu finan are ob inut de la Comisia European, Programul Cadru
apte, n cadrul
acordului de grant 20481 !energ Eureg
3ol de e;celent*
/n cercetare si transfer
te7nologic al regiunii
!entru /n sisteme de
energii regenerabile
Arasov9
IV 3iata produc*torilor si utilizatorilor de energie regenerabil*
Punct T!ri Punct S"!& Oportunit!ti A+nint!ri
&;istenta pe piata
regional* si local* a unor
produc*tori auto7toni de
siteme< te7nologii
privind utilizarea
energiilor alternative9
3rezenta pe piata
a unor dealeri pentru
siteme si te7nologii
pentru energii
regenerabile9
Interes declarat al
potentialilor clienti
pentru sisteme
individuale sau de grup
care valorific* energiile
alternative9
(e7nologiile si
siesteme le de producere
a energiilor alternative
nepoluante si neagresive
pentru mediu
/ncon>ur*tor9
3romovarea
eficient* a avanta>elor
utiliz*rii energiilor
alternative% facandu-le
cunoscute de marea mas*
a populatiei9
#isteme de
energie costisitoare%
greu amortizabile
pentru potentialii
utilizatori din
om+nia9
!osturi mari si
timp indelungat pentru
realizarea
m*sur*torilor necesare
analizei de oportunitate
privind sursele si
potensialul energetic
regenerabil9
3oliticile
produc*torilor
orientate spre marii
consumatorii si care
negli>eaza micii
consumatori si
sistemele alternative
4mici8 cu rol de
economisire 4e;.
sisteme eoliene
individuale pentru
apartament89
#isteme
scumpe cu fiabilitate
redus* 4uzur* te7nic*
si moral*8 si cu costuri
mari de /nlocuire9
3robleme
te7nice privind
preluarea energiei
produse din surse
3rograme de
finantare e;terne
pentru initiere si
spri>inirea afacerilor in
domeniul energiei
regenerabile si a
spri>inirii clientilor 9
3rograme de
finantare neadecvate
necesarului
investitional si prea
restrictive privind
capacitatea financiara a
I::-urilor de a
dezvolta proiecte /n
domeniu9
#istem bancar
reticent fata de
viabilitatea planurilor
de afaceri din energii
alternative9
?egislatie si
reglement*ri interne si
internationale
sc7imb*tore /n ce
priveste producerea%
comercializarea si
utilizarea energiilor
alternative.
Acest document a fost realizat cu finan are ob inut de la Comisia European, Programul Cadru
apte, n cadrul
acordului de grant 20481 !energ Eureg
regenerabile /n
sistemul energetic
national9
V. #tructuri de spri>in pentru afaceri /n domeniul energiilor regenerabile si retele de cooperare
Punct T!ri Punct S"!& Oportunit!ti A+nint!ri
2gentii locale
ale energiei /nfiintate
sau /n curs de
/nfiintare% care ofer*
consiliere mediului de
afaceri privat si
potentialilor
utilizatori9
Institute<
centre de cercetare
aplicat* si transfer
te7nologic e;istente9
&;istenta
incubatoarelor de
afaceri si a parcurilor
industriale ce pot oferi
suport pentru
microproductie%
transfer te7nologic si
comercializare de
sisteme 9
2bsenta
asociatiilor locale<
regionale ale
produc*torilor si
utilizatorilor de sisteme
alternative de energie9
!apacitate
redus* de cofinantare a
potentialilor utilizatori
individuali sau de grup9
,istributie
geografic* neuniform*
a structurilor de spri>in
pentru afaceri0 institute%
centre de cercetare%
microproductie si
transfer te7nologic9
eticenta /n
asocieri care limiteaz*
dezvoltarea de proiecte
comune public- privat%
privat privat% etc.9
3rograme de
finantare care
/ncura>eaz* si sustin
constituirea de retele%
institute< centre de
cercetare aplicat*%
microproductie si
transfer te7nologic9
eglementare
legislativ* inadecvat*
pentru parteneriatul
public privat% parteneriat
care ar putea fi un
promotor de proiecte /n
domeniul energiilor
alternative9
Inconsecventa
guvernamental* /n
sustinerea financiar* a
produc*torilor si
utilizatorilor de energie9
?egislatie si
reglement*ri interne si
internationale
sc7imb*tore /n ce priveste
producerea%
comercializarea si
utilizarea energiilor
alternative.
Acest document a fost realizat cu finan are ob inut de la Comisia European, Programul Cadru
apte, n cadrul
acordului de grant 20481 !energ Eureg
II. Str!t%i! R%iunii CENTRU pntru uti"i#!r! surs"or
r%nr!&i" d nr%i 2010-2020
O&icti,u" %nr!"
!resterea competitivitatii economice in egiunea !entru si asigurarea unui standard
de viata civilizat prin promovarea producerii si utilizarii energiei pe baza de resurse
regenerabile% in conditiile respectarii principiilor dezvoltarii durabile.
A' priorit!r si do+nii d intr,nti
A'! priorit!r! 1 - Gstion!r! 2icint! ! nr%ii prin po"itici "oc!" &in 2und!+nt!t
si prin +odrni#!r! !cti,it!tii structuri"or "oc!" i r%ion!" d !d+inistr!r !
nr%ii
,omenii de interventie0
1.1 "undamentarea politicilor in domeniul energiei la ni#el regional si $udetean pentru
elaborarea de masterplanuri si strategii pri#ind introducerea unor directii de dez#oltare
care #izeaza eficienta energetica si utilizarea energiilor regenerabile
1.2 Promo#area Con#entiei primarilor si atragerea de noi unitati administrati#e din
!egiunea Centru in aceasta retea europeana
A'! priorit!r! 2 9 :!"ori2ic!r! potnti!"u"ui n!tur!" din R%iun! Cntru in scopu"
producrii d nr%i din rsurs r%nr!&i"
,omeniu de interventie0
2.1 %timularea alimentarii cu energie produsa din surse alternati#e a comunitatilor prin
#alorificarea potenialului surselor regenerabile locale si spri$inirea parteneriatelor
public & pri#at
2.2 Crearea si sustinerea acti#itatilor re'elelor regionale de transfer te(nologic )i ino#are n
#ederea realizrii interfe'ei ntre institu'iile de cercetare&dez#oltare )i companii in
domeniul energiilor regenerabile
A'! priorit!r! ( 9 Sti+u"!r! uti"i#!rii d c!tr 2ir+" din r%iun ! nr%ii"or
!"trn!ti,
,omenii de interventie0
3.1. %pri$inirea introducerii de te(nologii moderne )i ino#ati#e )i ec(ipamente
performante pentru utilizarea energiilor alternati#e
8
3.2. Promo#area participarii firmelor din regiune la targuri si e*pozitii de prezentare a
te(nologiilor si sistemelor de producere si utilzare a energiilor regenerabile
3.3. Promo#area crerii de noi companii ino#ati#e )i+ sau te(nologice care sa acti#eze in
domeniul energiilor alternati#e i spri$in pentru dez#oltarea de acti#it i ini#ati#e n
companiile de$a e*istente
A'! priorit!r! ) - Crstr! ,!"ori2ic!rii r#u"t!t"or crct!rii si d#,o"t!r!
potnti!"u"ui pntru ino,!r- in do+niu" nr%ii"or r%nr!&i"
,omenii de interventie0
4.1. %ustinerea cercetarii si ino#arii in domeniul energiilor regenerabile n cadrul politicii
de dez#oltare regional
4.2. Participarea institu'iilor de C, n proiecte de in#estitii, proiecte de cercetare -
dez#oltare )i re'ele interna'ionale de cercetare & dez#oltare & ino#are
4.3. %pri$inirea dez#oltarii infrastructurii in domeniul cercetarii aplicate si transferului
te(nologic
A'! priorit!r! * - I+&un!t!tir! c!"i2ic!rii 2orti d +unc! si d#,o"t!r! !ptitudini"or
+!n!%ri!" !" prso!n"or i+p"ic!t in do+niu" nr%ii"or r%nr!&i"
,omenii de interventie0
5.1. Calificarea, recalificarea, instruirea fortei de munca in domeniul surselor
regenerabile de energie
5.2. ,ez#oltarea unei culturi antreprenoriale printr&o nou abordare n cadrul sistemului
educa'ional regional
C
A'! priorit!r! 1 Gstion!r! 2icint! ! nr%ii prin po"itici "oc!" &in 2und!+nt!t
si prin +odrni#!r! !cti,it!tii structuri"or "oc!" i r%ion!" d !d+inistr!r !
nr%ii
Introducere
&ficien@a energetica reprezint* orice m*sur* care are drept rezultat furnizarea unui
serviciu la un consumator final cu o reducere /n energia utilizat*. &ficien@a energetic*%
respectiv e;prim* nivelul de apropiere% fa@* de standardele interna@ionale acceptate /n
utilizarea final* a energiei. #ursele ma>ore de ineficien@a energetic*% respectiv de pierderi
energetice% apar /n materiale% aparate% ec7ipamente% te7nologii% datorit* calit*@ii sc*zute a
acestora 4izola@ii termice% materiale de construc@ii% sc7imb*toare de c*ldur*% pompe%
compresoare% ventilatoare% arz*toare% cazane termice% ec7ipamente electrice% aparate
electrocasnice% iluminatul% contorizarea% te7nologii energointensive% cl*diri% sustragerea de
energie8.
&ste unanim recunoscut c* eficien@a energetic* este cea mai ieftin* resurs*% cea mai
pu@in poluant* Bi cea mai uBor accesibil* dintre toate resursele energetice.
esponsabilizarea sporit* a autorit*@ilor de reglementare% consolidarea Bi creBterea
autorit*@ii structurilor insarcinate cu gestionarea energiei% din punctul de vedere al atribu@iilor%
independen@ei de ac@iune% dotarea cu personal de specialitate Bi fonduri pentru promovarea
eficien@ei energetice sunt deziderate care se impune a fi materializate% pentru o mai bun*
coordonare Bi promovare a eficien@ei energetice .
In acest cadru% administra@ia public* local* are rolul de a furniza un e;emplu pozitiv
/n gestionarea eficient* a energiei% /n te;tul ,irectivei 3$<$00D a !& f*c+ndu-se
recomandarea ca aceasta s* realizeze proiecte pilot /n domeniul eficien@ei energetice% s*
/ncura>eze comportamentul dedicat c*tre economia de energie al anga>a@ilor proprii Bi al
comunit*@ii.
3entru a crea efectul multiplicator dorit% se recomand* ca ac@iunile de acest tip s* fie
prezentate /ntr-un mod adecvat c*tre cet*@eni Bi<sau societ*@i comerciale% pun+ndu-se accentul
asupra raportului calitate<costuri.
3entru a asigura creBterea eficien@ei energetice% autorit*@ile locale vor incerca sa ia
masuri care sa duca la0 reducerea costurilor% reducerea dependen@ei fa@* de furnizorii de
energie% reducerea emisiilor de !.$.
,e la nivelul !omisiei &uropene se urmareste sa fie incura>ate statele membre ale )&
de a lua in considerare la intocmirea politicilor nationale strategice a avanta>elor pe care le
aduce producerea de energie verde% ca si includerea acestei problematici nu numai in
planurile de referinta nationale% in planurile operationale destinate atragerii de fonduri de
coeziune si cele de dezvoltare rurala% dar si in planurile strategice de dezvoltare regionale si
locale.
2v+nd /n vedere dezvoltarea durabil* a regiunii !entru% este necesar* /mbun*t*@irea
eficien@ei energetice pe /ntregul lan@ resurse- produc@ie transport -distribu@ie - consum final%
prin optimizarea proceselor de produc@ie i distribu@ie i prin reducerea consumului total de
energie primar*% raportat la valoarea produselor sau serviciilor9 cre terea ponderii energiei
produse pe baza resurselor regenerabile /n consumul total i /n produc@ia de electricitate9
utilizarea ra@ional* i eficient* a resurselor primare neregenerabile i sc*derea progresiv* a
ponderii acestora /n consumul final9 promovarea producerii de energie electric* i termic* /n
centrale de cogenerare de /nalt* eficien@*9 valorificarea resurselor secundare de energie9
reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului i respectarea
obliga@iilor asumate /n privin@a reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser* i a altor poluan@i.
10
Ein+nd cont de cele prezentate% este necesar* /ntocmirea unor master planuri
energetice pentru unitatile administrative din regiune. #copul acestor documente este de a
identifica% a defini prioritatile si a etapiza masurile necesare pentru realizarea unor obiective%
impreuna cu o estimare a costurilor necesare implementarii si a surselor de finantare.
3rogramarea dezvoltarii este o actiune deosebit de comple;a care presupune largi
consultari publice si un parteneriat puternic intre actorii care intervin in acest proces.
In vederea crearii unei viziuni coerente a utilizarii energiilor regenerabile in regiunea !entru%
se va actiona pentru promovarea necesitatii includerii in documentele de programare a acestei
problematici.
F!onventia primarilorF% este o initiativa a !omisiei &uropene care urmareste sa
implice cetatenii in lupta impotriva incalzirii globale. ,ocumentul reprezinta anga>amentul
oficial al comunitatilor aderente de a depasi obiectivele )& in materie de reducere a emisiilor
de !.$% prin actiuni de crestere a eficientei energetice si de promovare a energiei
regenerabile.
!onsiderand ca afilierea la aceasta conventie este un factor favorabil asupra
constientizarii comunitatilor si a implicarii autoritatilor in dezvoltarea durabila% se va actiona
in vederea cresterii numarului de orase care sa devina membre ale conventiei.
Obiective specifice:
- Imbunatatirea serviciilor energetice si a utilizarii cu eficienta a energiei prin
intensificarea actiunilor administratiei publice >udetene si locale9
- !resterea ponderii utilizarii surselor de energii regenerabile prin coordonarea
activitatilor actorilor implicati% prin documentele de programare9
- !orelarea politicilor locale legate de utilizarea energiei regenerabile cu politicile
europene prin aderarea la initiativele organismelor europene si actiuni de promovare.
Rezultate asteptate:

- 2rmonizarea actiunilor locale cu strategiile Bi planurile na@ionale% regionale Bi
microregionale9
- #timularea valorificarii potentialelor locale de resurse regenerabile de energie9
- ealizarea consensului in decizie si planificare9
- !rearea de asociatii ale comunit*@ilor locale /n scopul dezvolt*rii unor strategii socio-
economice comune9
- ,iseminarea rezultatelor cercet*rilor aplicabile pentru reducerea impactului negativ al
sectorului energetic asupra mediului incon>urator9
- Implementarea unor masterplanuri de valorificare a surselor regenerabile de energie
pe termen mediu si lung9
- Imbun*t* irea serviciilor oferite de structurile administrative locale i regionale
responsabile cu coordonarea% monitorizarea si controlul activitatilor de management
energetic si performanta energetica9
- !resterea numarului de orase care sa devina membre ale G!onventiei 3rimarilorH
11
Do+nii d intr,nti;
1.17 <und!+nt!r! po"itici"or "! ni," r%ion!" si 3udt!n in do+niu" nr%ii "!
pntru "!&or!r! d +!strp"!nuri si str!t%ii pri,ind introducr! unor
dirctii d d#,o"t!r c!r ,i#!#! 2icint! nr%tic! si uti"i#!r! nr%ii"or
r%nr!&i"
,ezvoltarea economica a unei societati nu inseamna numai satisfacerea cerintelor
materiale de baza ci si asigurarea resurselor in scopul imbunatatirii vietii in alte directii
4ocrotirea sanatatii% pentru educatie% dezvoltare sociala si un mediu incon>urator mai bun8. In
acest sens este necesar sa se intocmeasca un program strategic care sa defineasca parametrii
asupra carora se va interveni cu prioritate. Gasirea solutiilor adecvate este un proces creator
care presupune argumentare% analiza si consultari intre parteneri.
#ursele regenerabile de@in un poten@ial energetic important i ofer* disponibilit*@i
nelimitate de utilizare pe plan local i na@ional. !omisia &uropean* a ini@iat% /n iulie $00$%
propunerea de promovare a produc@iei combinate de energie electric* i termic* pe baz* de
combustibili fosili i de valorificare a surselor regenerabile de energie i a de eurilor. ,e
asemenea% / i propune s* pun* /n practic* programul de reducere a emisiilor de carbon cu
$0I% iar om+nia se num*r* printre statele care vor fi supuse presiunii investi@iilor /n surse
regenerabile de energie.
.biectivul strategic propus /n !artea 2lb* pentru o #trategie !omunitar* const* /n
dublarea% p+n* /n anul $010% a aportului surselor regenerabile de energie al @*rilor membre ale
)niunii &uropene% care trebuie s* a>ung* treptat% de la DI /n anul 1CC1% la 1$I /n consumul
total de resurse primare. Jn om+nia% ponderea surselor regenerabile de energie /n consumul
total de resurse primare% /n anul $010% urmeaz* s* a>ung* la circa 11I% iar /n anul $011 la
11%$I .
3lanificarea strategic* trebuie /nso@it* de promovarea% la nivelul administra@iei
publice% a unui management strategic integrat la toate nivelurile% capabil s* identifice Bi s*
speculeze oportunit*@ile ap*rute /n beneficiul comunit*@ii. 3arteneriatul este principiul
fundamental al planific*rii. &l asigur* reprezentativitate Bi legitimitate procesului de definire
a viziunii strategice% a direc@iilor de dezvoltare Bi ac@iunilor.
Jn acest sens% trebuie stimulat* participarea% sub forma unui parteneriat local% a unui num*r
c+t mai mare de institu@ii representative din sfera economicului% administra@iei Bi socialului% a
organiza@iilor societ*@ii civile Bi a agen@ilor economici pe parcursul etapelor de elaborare a
strategiei.
3lanurile Bi strategiile locale trebuie armonizate cu strategiile Bi planurile na@ionale%
regionale Bi microregionale.,ezvoltarea unei localit*@i nu poate fi desprins* din conte;tul
strategiilor realizate la o scar* teritorial* mai mare.
Jn practica actual*% s-a dovedit foarte eficient* realizarea de strategii de dezvoltare pe
arii teritoriale care dep*Besc grani@ele unei unit*@i administrativ-teritoriale. 2socierea
comunit*@ilor locale /n scopul dezvolt*rii unor strategii socio-economice poate avea o mai
mare eficien@* at+t din punct de vedere practic% al asigur*rii co-finan@*rii proiectelor dar Bi din
punct de vedere strategic% prin asigurarea coeren@ei planurilor% evitarea suprapunerilor Bi
asigurarea unui impact mai mare al ac@iunilor propuse.
?uand in considerare faptul ca multe localitati% din egiunea !entru au elaborat de>a
strategii sau planuri de dezvoltare% in vederea costientizarii comunitatilor asupra necesitatii
utilizarii eficiente a energiei si a resurselor de energie regenerabila% este necesar ca in
respectivele documente sa fie mentionate masuri adecvate. )nitatile administrativ-teritoriale
care nu dispun de astfel de strategii vor fi incura>ate sa le elaboreze tinand seama si de
1$
utilizarea resurselor locale pentru producerea de energie verde. In concluzie% planificarea
strategic* este un proces cuntinuu care trebuie utilizat de comunit*@ile locale pentru a avea
certitudinea c* politicile Bi programele e;istente corespund necesit*@ilor de dezvoltare
economic* a comunit*@ii% /n cadrul limitelor impuse de resursele locale disponibile.
,e asemenea% este necesar* /ntocmirea unor ./asterplanuri Energetice0 pentru
unitatile administrative din regiune. #copul acestor documente este de a identifica% a defini
prioritatile si a etapiza masurile necesare pentru realizarea unor obiective% impreuna cu o
estimare a costurilor necesare implementarii si a surselor de finantare.
.portunitatea implementarii unor masterplanuri de valorificare a surselor regenerabile
de energie pe termen mediu si lung /n egiune ofera cadrul corespunzator pentru adoptarea
unor decizii privind alternativele energetice si conformarea cu reglementarile comunitare /n
domeniu. Valorificarea surselor regenerabile de energie% /n conditii concurentiale pe piata de
energie% devine oportuna prin adoptarea si punerea /n practica a unor politici si instrumente
specifice care sa se deruleze in conformitate cu un algoritm impus si acceptat in ma>oritate de
catre actorii implicati gestionarea resurselor energetice.
:asurile trebuie impuse prin masterplanuri numai dup* un proces de consultare
suficient de lung% astfel /nc+t entit*@ile interesate s*-Bi poat* e;prima punctele de vedere.
eglement*rile trebuie s* fie nediscriminatorii Bi s* asigure atragerea investi@iilor /n sector.
3entru buna func@ionare a sectorului energetic Bi dezvoltarea acestuia conform prevederilor
prezentei strategii% este necesar* crearea unui climat stabil Bi predictibil /n ceea ce priveBte
cadrul legislativ Bi de reglementare.
3rin masurile cuprinse in masterplanuri se vor stimula investi@iile /n /mbun*t*@irea
eficien@ei energetice pe /ntregul lan@0 resurse% produc@ie% transport% distribu@ie% consum si se va
promova utilizarea biocombustibililor lic7izi% biogazului% biomasei Bi a energiei geotermale.
Va fi sus@inut* activitatea de cercetare-dezvoltare Bi diseminare a rezultatelor cercet*rilor
aplicabile si se va impune luarea de m*suri pentru reducerea impactului negativ al sectorului
energetic asupra mediului /ncon>ur*tor prin reabilitarea suprafe@elor Bi refacerea mediului
natural afectat de activit*@ile generate in sectorul energetic% prin promovarea realiz*rii de
proiecte KAroLn 5ieldH% prin realizarea de noi capacit*@i de produc@ie utiliz+nd te7nologii
curate de ardere a combustibililor fosili.
3rin masterplanurile energetice se va face fundamentarea politicilor energetice
>udetene si locale si se vor reorganiza structurile adinistrative responsabile cu coordonarea%
monitorizarea si controlul activitatilor de management energetic si performanta energetica.
Jn momentul de fa@* e;ist* la nivel regional suprafe@e mici de teren m*surate Bi
analizate din punct de vedere al rentabilitatii energetice a surselor alternative de energie. #unt
utile elaborarea unor metodologii de analiz* la nivel local% >ude@ean Bi regional a poten@ialului
energiilor regenerabile% identificarea seturilor de m*sur*tori /n teren Bi realizarea de cercet*ri
pentru determinarea te7nologiilor de valorificare a energiilor regenerabile
Obiective specifice:
- ,irec@ionarea dezvoltarii economice Bi sociale pentru realizarea unor obiective
fezabile% prin elaborarea de strategii in care sa fie integrate masuri de utilizare
eficienta a energiei si de folosire a resurselor regenerabile9
- !rearea unor parteneriate care sa asigure reprezentativitate Bi legitimitate procesului
de definire a viziunii strategice% a direc@iilor de dezvoltare Bi ac@iunilor9
- &laborarea de masterplanuri si strategii la nivel regional% >udetean si local care au ca
principal scop introducerea unor directii de dezvoltare care vizeaza eficienta
energetica si utilizarea surselor regenerabile de energie
13
- #timularea asocierii comunit*@ilor locale /n scopul dezvolt*rii unor strategii socio-
economice legate de utilizarea energiilor regenerabile.
- !re terea ponderii energiei produse pe baza resurselor regenerabile /n consumul total
i /n produc@ia de electricitate9
- educerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului /ncon>ur*tor9
- eorganizarea structurilor administrative responsabile cu coordonarea% monitorizarea
si controlul activitatilor de management energetic si performanta energetica9
- &laborarea unui cadru strategic stabil i durabil privind dezvoltare a sectorului
energiilor regenerabile% pornind de la identificarea i m*surarea poten ialului de
valorificare a energiilor regenerabile la nivelul egiunii !entru
-

Tipuri de activitati:
- #pri>in pentru realizarea asocierii comunitatilor locale in vederea elaborarii de
planuri si strategii de dezvoltare pentru resurse regenerabile9
- #pri>in in aplicarea .G $$<$008 privind eficienta energetica la nivelul unitatilor
administrativ teritoriale
- ,ezvoltatea servicilor publice de management energetic prin initiera modificarii
?egii servicilor publice si cuprinderea acestuia in randul servicilor cu caracter
public
- !onsultanta pentru planificarea strategica a resurselor regenerabile9
- .rganizarea de consultari publice pentru intocmirea de strategii si planuri de
utilizare a energiilor regenerabile9
- &laborarea si revizuirea strategiilor si planurilor de dezvoltare9
- .rganizarea de consultari publice pentru intocmirea de analize% studii si planuri de
utilizare a energiilor regenerabile9
- ealizarea la nivel local% >udetean si regional a unor studii% masuratori si analize
privind potentialul natural si te7nologiile de valorificare legate de energiile
regenerabile
- ealizarea in parteneriat a unei strategii care are ca obiectiv principal stimularea
alimentarii cu energie regenerabila a comunitatilor izolate
- ealizarea de seminarii de lucru si intalniri cu factorii de decizie a comunitatilor
izolate% activitati avand ca obiectiv oportunitatile% facilitatile in domeniul surselor
regenerabile
- &laborarea de reglement*ri fiscale locale care s* favorizeze direc iile de
dezvoltare cuprinse /n strategiile energetice% prin atragerea investitorilor publici
sau priva i cu capital na ional sau str*in
Beneficiari:
- !onsiliile >udetene9
- 3rimarii municipale% orasenesti si comunale9
- #tructuri ale consiliilor >udetene si locale9
- 5orme asociative ale unitatilor aministratiei publice.
1.27 Pro+o,!r! Con,ntii pri+!ri"or si !tr!%r! d noi unit!ti !d+inistr!ti,
din R%iun! Cntru in !c!st! rt! urop!n!
14
!ombaterea sc7imb*rii climatice Bi siguran@a resurselor energetice au fost teme
prioritare pe agenda 3arlamentului &uropean /n mandatul trecut. 5luctua@iile pre@ului
petrolului% probleme /n furnizarea de energie Bi temerile privind efectele sc7imb*rilor
climatice au intrat in preocuparile eurodeputatilor.
Jn decembrie $008% 3arlamentul &uropean a spri>init pac7etul de legi privind
combaterea sc7imb*rilor climatice% ce are ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de
ser*% /ncura>area folosirii resurselor de energie regenerabile Bi economisirea energiei.
#copul pac7etului de legi privind eficien@a energetic* este de a mobiliza factorii de
decizie europeni Bi companiile s* contribuie la ameliorarea eficien@ei energetice /n vederea
realiz*rii obiectivelor men@ionate mai sus. 3ac7etul propune noi reguli privind etic7etarea
pneurilor /n func@ie de poluarea fonic* Bi consumul de combustibil% revizuirea directivei
privind etic7etarea /n domeniul energetic Bi consolidarea performan@ei energetice a cl*dirilor.
F!onventia primarilorF% este o initiativa a !omisiei &uropene care urmareste sa
implice cetatenii in lupta impotriva incalzirii globale. ,ocumentul reprezinta anga>amentul
oficial al oraselor aderente de a depasi obiectivele )& in materie de reducere a emisiilor de
!.$% prin actiuni de crestere a eficientei energetice si de promovare a energiei regenerabile.
2proape 100 de orase din toata &uropa% intre care 11 capitale% si-au e;primat% de la
bun inceput% sustinerea pentru conventie.
!onventia primarilor este o initiativa a;ata pe obtinerea de rezultate% care isi
focalizeaza atentia pe proiecte concrete si rezultate cuantificabile. .rasele si regiunile
participante se anga>eaza oficial sa reduca emisiile de !.$ cu mai mult de $0I pana in anul
$0$0% prin dezvoltarea de planuri de actiune pentru energia durabila. !etatenii vor fi informati
cu privire la realizarile oraselor lor prin rapoarte periodice% care vor putea fi monitorizate de
catre terti.
!omisia va oferi oraselor si regiunilor participante la conventie spri>in pentru
diseminarea celor mai bune practici din lume in domeniul energiei durabile.
- !onventia este un anga>ament al oraBelor semnatare de a merge dincolo de obiectivele
)& privind politica energetic* - de a creBte eficien@a energetic* Bi e a reduce emisiile
de !.$
- fiecare oraB se anga>eaz* ca /n termen de un an de la aderarea la !onven@ie s* prezinte
un planul de ac@iune /n ceea ce priveBte energia durabil*
- include peste 1D00 de oraBe din 3D de state
- e@eaua GoraBelor verziH a fost creat* la ini@iativa !omisiei &uropene Bi va /ncura>a
cet*@enii s* prote>eze mediul /ncon>ur*tor Bi s* g*seasc* alternative la activit*@ile care
polueaz*. .raBele vor avea un plan de ac@iune pentru energia durabil* pentru
urm*toarele 1$ luni Bi vor prezenta !omisiei rapoarte ale activit*@ii lor din doi /n doi
ani.
- 3rimarii au fost invita@i la 3arlamentul &uropean pentru semnarea anga>amentului Bi
cu speran@a c* acest eveniment /i va inspira Bi pe al@i primari s* se al*ture re@elei.
!onsiderand ca afilierea la aceasta conventie este un factor care va actiona favorabil
asupra constientizarii comunitatilor si a implicarii autoritatilor in dezvoltarea durabila se va
actiona in vederea cresterii numarului de orase care sa devina membre ale conventiei.
Obiective specifice:
- !onstientizarea cet*@enilor asupra necesitatii prote>arii mediului /ncon>ur*tor Bi a
g*sirii de alternative la activit*@ile care polueaz*9
- Incura>area folosirii resurselor de energie regenerabil* Bi economisirea energiei
11
Tipuri de activitati:
- .rganizarea de consultari publice pentru intocmirea de strategii si planuri de utilizare
a energiilor regenerabile9
- #pri>in pentru diseminarea celor mai bune practici in domeniul energiei durabile
- #pri>in pentru /ntocmirea analizelor privind situa ia emisiilor de !.$ i a altor
poluan i /n localit* ile care vor adera la !onven ia 3rimarilor9
- #pri>in acordat localit* ilor pentru /ntocmirea 3lanurilor #rategice de 2c iune pentru
&nergie% conform obliga iilor asumate prin aderarea la !onven ia primarilor
- #pri>in pentru identificarea de surse de finan are i /ntocmirea de studii de fezabilitate
pentru accesarea de fonduri / vederea omplement*rii 3lanurilor #rategice de 2c iune
pentru &nergie
Beneficiari :
- 3rimarii municipale% orasenesti i comunale9

1D
A'! priorit!r! 2 :!"ori2ic!r! potnti!"u"ui n!tur!" din R%iun! Cntru in scopu"
producrii d nr%i din rsurs r%nr!&i"
Introducere
In conte;tul actual al ritmului de e;poatare a resurselor energetice primare 4epuizarea
acestora in cativa zeci de ani8% a cresterii preturilor acestora% dar si cresterea cantitatii de
resurse energetice importate% sursele regenerabile de energie 4energia solar, energia eolian,
energia (idro&electric, energia geotermal )i cea ob'inut din biomas sunt alternative
esen@iale la combustibilii fosili.
,in punct de vedere geografic% egiunea !entru se caracterizeaz* printr-o
comple;itate a cadrului natural% particularit*@ile bio-pedo-7idro-climatice fiind /n str+ns*
corela@ie cu relieful.
egiunea !entru se caracterizeaza prin absenta unor campii propriu-zise% relieful
acesteia cuprizand parti insemnate din cele trei ramuri ale !arpatilor omanesti 4aproape
>umatate din suprafata regiunii8% zona colinara a 3odisului (ransilvaniei si zona depresionara
de contact intre zona colinara si cea montana.
2nalizand particularitatile geografice ale regiunii s-a constatat e;istenta unui potential
ridicat pentru producerea de energie din surse regenerabile0
- biomasa este resursa energetica care poate fi valorificata de pe cea mai mare suprafata
din regiune. !ulturile energetice se preteaza conditilor de clima% relief si sol din
,epresiunea (ransilvaniei% iar suprafata forestiera este foarte mare in regiune% datorita
prezentei unor diviziunui importante a !arpatilor .rientali% :eridionali si :untii
2puseni.
- energia solara poate fi valorificata aproape in toate unitatile de refief% aceasta prezentant
anumite particularitati impuse de relief 4orientarea culmilor pe directia sud% elevatia8 si
parametrii climatici 4durata de stralucire a #oarelui% nebulozitatea% etc8
- energia termica a solului poate fi valorificata aproape in toate unitatile de refief% aceasta
prezentant anumite particularitati impuse de caracteristicile solului si ale subsolului
4montarea pompelor de caldura8
- energia eoliana si geotermala poate fi valorificata pe zone foarte restranse din regiune.
- potentialul micro&(idro poate fi valorificat pe sectoare importante ale .ltului dar si a
afluentilor acestuia 4!ibin% aul 'egru% etc8% 2riesului si #ebesului care sunt afluenti ai
:uresului. !el mai mare potential micro-7idro se afla in >udetul 6arg7ita.
,ezvoltarea de sisteme Bi solu@ii de energii regenerabile este necesara atat in localit*@ile
izolate care nu beneficieaz* /nc* de racordul la re@elele de alimentare cu energie electric*%
termic* sau de gaze naturale precum Bi sistemele de>a e;istente care pot fi /mbun*t*@ite /n
scopul creBterii eficien@ei energetice Bi a reducerii consumului de energie. In prezent nu sunt
racordate la reteaua de utilitati 4energie electrica% energie termica sau canalizare% etc80
localitati rurale din zona montana 4:untii 2puseni% :untii !alimani% :untii Giurgeului%
:untii Intorsurii% :untii !indrel% :untii Aaraolt% :untii Aodoc% :untii 3ersani% :untii
Aarsei etc8% 3 orase din >udetul 2lba si 6arg7ita si un oras din =udetul !ovasna% localitati
rurale din depresiuni intramontane.
?a nivelul egiunii !entru sunt necesare imbunatatiri in ceea ce priveste alimentarea cu
energie electrica si termica cu scopul de a reduce pierderile sau adoptarea unor solutii
energetice regenerabile in0 localitatile urbane aflate in declin economic% institutii publice si
private% scoli% spitale% etc
1"
)n rol important in valorificarea eficienta a potentialului natural din egiunea !entru in
scopul producerii de energie din surse regenerabile il reprezinta incura>area si sustinerea
structurilor de spri>in a afacerilor. 2ceste structuri de spri>inire a afacerilor reprezint* un
factor vital pentru creBterea atractivit*@ii regiunilor ca loca@ii pentru investi@ii /n activit*@i
economice Bi sociale Bi un instrument c7eie pentru impulsionarea mediului de afaceri regional
Bi local. :ai mult% structurile de spri>inire a afacerilor pot contribui la creBterea gradului de
competitivitate a regiunii /n conte;tul )niunii &uropene l*rgite - Bi pot constitui un punct
de plecare pentru integrarea economiei locale /n economia european*. 2v+nd structuri de
afaceri moderne% regiunea poate beneficia de avanta>e competitive% prin utilizarea resurselor
ei specifice% p+n* acum neutilizate sau subutilizate Bi mobilizarea /ntregului poten@ial
productiv de care dispune% contribuind astfel la convergen@a egiunii !entru cu celelalte
egiuni ale #tatelor membre ale )&.
?ipsa unei leg*turi /ntre centrele de cercetare-dezvoltare Bi sectorul privat% dar Bi lipsa
de colaborare dintre companii% demonstreaz* nevoia /nfiin@*rii a acelor structuri care s*
faciliteze transferul te7nologic. !rearea institu@iilor dedicate inov*rii Bi /nt*rirea cone;iunilor
dintre cercetare dezvoltare inovare Bi sectorul antreprenorial% constituie un deziderat
ma>or pe care economia locala trebuie sa il asigure.
!ooperarea la nivel regional fiind ca si ine;istent*% trebuie dezvoltat* Bi racordat* la
retelele parteneriale europene. !a urmare trebuie /ncura>ate Bi dezvoltate re@elele inovative%
participarea la platforme te7nologice europene% facilitarea accesului la informa@ii legate de
inovare% in domeniul.
Obiective specifice:
- !re terea contribu iei egiunii !entru la atingerea tintei impusa de !omisia
&uropeana 4asigurarea consumului energetic din #& in procent de $4I pana in
anul $0$08.
- Imbunatatirea procesului decizional privind valorificarea #& si realizarea
investitiilor potrivite in te7nologia necesara avand la baza studii% analize%
masuratori in teren% planuri 7arti de detaiu
- Informarea grupurilor tinta cu privire la e;istenta% importanta si posibilitatile de
utilizare a #&
- #timularea alimentarii cu energie produsa din #& a potentialilor beneficiari
- !resterea atractivitatii regionale ca locatie pentru investitii in domeniul energiilor
regenerabile prin crearea unei infrastructuri de afaceri corespunzatoare
Rezultate asteptate:
- ealizarea de analize a potentialului #& din egiunea !entru% activitate realizata
in parteneriat cu actorii regionali relevanti0 autoritatii publice% centre de cercetare%
firme dezvoltatoare de te7nologii inovatoare in domeniul #&
- &laborarea de 7arti pentru identificarea potentialului surselor regenerabile de
energie e;istente la nivelul egiunii !entru
- !rearea premiselor dezvoltarii unui cadru de lucru fle;ibil si in coroborare a
autoritatilor publice% mediul de cercetare% mediul de afaceri si cetatenii pentru a
contribui% printr-o serie de activitati% la dezvoltarea sustenabila a egiunii !entru
- Incura>area alimentarii gospodariilor izolate cu energie produsa din #&% acolo
unde e;ista potential% pana in anul $0$0
18
- Incura>area asigurarii independentei energetice prin utilizarea energiei produsa din
#& a cladirilor apartinatoare institutiilor publice din egiunea !entru pana in
anul $0$0
- !resterea competitivitatii regionale prin stimularea crearii de noi societati
comerciale si a dezvoltarii celor e;istente din domeniul productiei si a serviciilor
legate de energiile regenerabile9
- !resterea volumului investitiilor atrase in egiunea !entru ca urmare a crearii
infrastructurii necesare dezvoltarii activitatilor economice in domeniul energiilor
regenerabile
Do+niu d intr,nti;
2.17 Sti+u"!r! !"i+nt!rii cu nr%i produs! din surs !"trn!ti, !
co+unit!ti"or prin ,!"ori2ic!r! potni!"u"ui surs"or r%nr!&i" "oc!" si spri3inir!
p!rtnri!t"or pu&"ic - pri,!t
In prezent% in egiunea !entru nu sunt racordate la reteaua de utilitati 4energie
electrica sau energie termica80 localitati rurale din zona montana 4:untii 2puseni% :untii
!alimani% :untii Giurgeului% :untii Intorsurii% :untii !indrel% :untii Aaraolt% :untii
Aodoc% :untii 3ersani% :untii Aarsei etc8% 3 orase din >udetul 2lba si 6arg7ita si un oras din
=udetul !ovasna% localitati rurale din depresiuni intramontane.
. pia@* pentru dezvoltarea de sisteme Bi solu@ii de energii regenerabile o reprezint*
atat localit*@ile si comunitatile in special cele izolate care nu beneficieaz* /nc* de racordul la
re@elele de alimentare cu energie electric*% termic* sau de gaze naturale.
#timularea alimentarii cu energie produsa din surse alternative a comunitatilor izolate
4in special in zonele montane8 trebuie sa aiba la baza e;istenta unor facilitati oferite de
autoritati locale 4suventii% scutiri de ta;e% etc8% firme 4discount-uri% reduceri de pret daca se
furnizeaza de catre beneficiar aparate electirce% electrocasnice vec7i% degradate% care au un
consum mare de energie% etc8% e;istenta surselor de finantare% spri>in in gasirea celor mai
potrivite solutii pentru stimularea alimentarii cu energie alternativa a comunitatilor izolate%
spri>in in dezvoltarea unor proiecte de investitii% etc.
3rimul studiu energetic cu adevarat important realizat dupa anii M"0 in spatiul
european si care reprezinta baza unei strategii energetice pe termen lung a !omunitatilor
&uropene este Cartea 1erde a %ecuritatii "urnizarii Energiei. #copul sau nu a fost sa prezinte
solutii% ci sa atentioneze asupra starii actuale a sectorului de energie% precum si a implicatiilor
si consecintelor consumului de energie asupra economiei si mediului incon>urator.
3entru a imbunatati siguranta in alimentarea cu energie si a raspunde in acelasi timp
cerintelor de mediu 4in special in problema sc7imbarilor climatice si a incalzirii planetei8%
Cartea 1erde evidentiaza necesitatea ca sursele de energie regenerabila sa devina o parte tot
mai importanta din structura productiei de energie. 3ana in $010% proportia surselor
regenerabile ar trebui sa a>unga la 1$ I% fata de D I in 1CC8. #ursele conventionale de
energie cu potential poluant mai redus 4pacura% gaz natural% energie nucleara8 sunt
reconsiderate% in sensul de a spri>ini% prin ele% dezvoltarea de noi resurse energetice. 3e de alta
parte% gri>a pentru mentinerea competitiei pe piata energiei nu da prea mult spatiu de manevra
subventiilor de stat destinate stimularii producatorilor de energie din surse neconventionale.
,in acest motiv% !omisia &uropeana considera ca este necesara o minima armonizare in
domeniul subventiilor.
In acest sens statele membre )niunii &uropene au identificat si au in pregatire un set
de programe% masuri% actiuni% etc care vizeaza acordarea de facilitati pentru stimularea
1C
alimentarii cu energie produsa din surse regenerabile de energie a comunitatilor din zone cu
potential de valorificare a surselor de energie alernativa.
Jncep+nd cu data de 1 iulie $010% 3rogramul privind instalarea sistemelor de /nc*lzire
care utilizeaz* energie regenerabil*% inclusiv /nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
/nc*lzire% denumit popular 3rogramul F!asa VerdeF va fi opera@ional% iar persoanele fizice /Bi
pot depune dosarele de finan@are nerambursabil* la agen@iile >ude@ene de mediu din
localit*@ile unde domiciliaz*. #copul acestui 3rogram este /mbun*t*@irea calit*@ii aerului% apei
Bi solului prin reducerea gradului de poluare cauzat* de arderea lemnului Bi a combustibililor
fosili utiliza@i pentru producerea energiei termice folosite pentru /nc*lzire Bi ob@inerea de ap*
cald* mena>er*.
(ermenul cel mai potrivit pentru reflectarea ideii de cooperare la nivelul regiunilor
omaniei% indiferent ca este vorba de cooperare interna sau e;terna% este parteneriatul. 2flate
inca intr-o forma incipienta de structurare politica si administrativa regiunile incearca sa-si
coaguleze un sistem de parteneriate care sa le a>ute la atingerea obiectivelor dezvoltarii
regionale.
,in anumite puncte de vedere% parteneriatul este KliantulH ce coaguleaz* sistemul% iar
acest lucru se observ* la toate nivelele% in acest conte;t dezvoltarea unui parteneriat real
devine mai importanta decat o simpla intelegere. #timularea cooperarii interregionale va duce
la depasirea problemelor economice cat si la revitalizarea culturii si la animarea altor aspecte
ale dezvoltarii viitoare.
Obiective specifice:
- !re terea ponderii energiei regenerabile /n totalul consumului de energiei prin
implementarea de proiecte de alimentare cu energie produsa din surse regenerabile
a comunitatilor izolate
- 2sigurarea unei dezvolt*ri durabile a localit* ilot regiunii !entru i /mbun*t* irea
calit* ii mediului prin cresterea numarului potentialilor utilizatori de surse
regenerabile de energie
- #timularea parteneriate publice-private 4pentru !N, Bi inovare in domeniul
energiilor regenerabile8
Tipuri de activitati:
- Identificarea de facilitati pentru stimularea alimentarii cu energie regenerabila in
zonele defavorizate% in special a comunitatilor izolate
- #pri>in in dezvoltarea unor proiecte de investitie public - privat
- #pri>in pentru autoritatiile locale in realizarea unor investi ii care vizeaz*
alimentarea cu energie din surse regenerabile de energie 4iluminatul public
asigurat din surse regenerabile de energie% reabilitarea cl*dirilor publice prin
introducerea de sisteme de alimentare cu energie din #% asigurarea independen ei
energetice prin implementarea unor sisteme de alimentare cu energie
electrica<termica sus inute din #& 8
- Implementarea /n localit* ile regiunii de proiecte pilot% proiecte demonstrative
care aplic* rezultatele cercet*rii universit* ilor<institutelor de cercetare /n sisteme
de energii regenetabile
- ,ezvoltarea unor proiecte demonstrative in domeniul utilizarii resurselor
regenerabile de energie 4e;emplu Ksatul energeticH8.
$0
Beneficiari:
- 3rimarii% cu prioritate cele care au in administratie localitati sau comunitati izolate
- !onsiliile >udetene
- #tructuri ale consiliilor >udetene si locale
- 5orme asociative ale unitatilor aministratiei publice
- 2sociatii de producatori agricoli
- #ocietati comerciale
- 2sociatii de intreprinzatori.
2.27 Cr!r! si sustinr! !cti,it!ti"or r=""or r%ion!" d tr!ns2r t5no"o%ic 6i
ino,!r /n ,dr! r!"i#8rii intr2=i /ntr institu=ii" d crct!r-d#,o"t!r 6i
co+p!nii in do+niu" nr%ii"or r%nr!&i"
Jn economiile moderne% o adecvat* concentrare Bi corelare a cunostin@elor% oamenilor%
Bi capitalului reprezint* baza creBterii economice. 3entru ca produc@ia s* devin* bazat* mai
mult pe Btiin@*% inovarea Bi cercetarea devin cruciale pentru dezvoltare Bi creBterea
productivit*@ii.
!rearea unei retele regionale de transfer te7nologic si inovare prin intermediul careia
mediul de cercetare si cel de afaceri vor lucra in colaborare trebuie sa se bazeze pe
dezvoltarea capacit*@ilor de cercetare Bi desc7iderea sistemului !,I c*tre mediul Btiin@ific
interna@ional Bi mediul socio-economic regional.
In vederea spri>iniriii mediului de afaceri au fost create la ini@iativa !omisiei
&uropene re@elele regionale de spri>in pentru afaceri care se doresc a fi o alternativ* Bi o
completare a serviciilor de spri>in e;istente. e@eaua &nterprise &urope 'etLorO 4e@eaua
Jntreprinderilor din &uropa8 este cea mai mare re@ea de puncte de contact care furnizeaz*
informa@ii Bi consiliere firmelor din )niunea &uropean*% pe probleme &uropene% /n special
I::-urilor. 3olitica !omisiei &uropene Bi a ,irectoratului General pentru Jntreprinderi care
gestioneaz* aceast* re@ea% este de a crea /n fiecare regiune din )& c+te o re@ea similar* de
spri>in pentru afaceri. Jn egiunea !&'() re@eaua european* de spri>in pentru afaceri a
fost implementat* /n anul $008% sub numele de AI#'et (ransPlvania 42usiness 3nno#ation
%upport 4et5or6 7rans8l#ania8% /n cadrul unui proiect finan@at de !omisia &uropean* prin
3rogramul cadru pentru !ompetitivitate Bi Inovare. e@eaua /Bi propune s* acopere prin
servicii specializate toat* :acroregiunea I 4egiunile !entru Bi 'ord Vest8
,eBi universit*@ile din regiune au o infrastructur* de cercetare care acoper* domenii
variate% rela@ia cu /ntreprinderile Bi infrastructura de transfer te7nologic nu este suficient
dezvoltat*% acest lucru dator+ndu-se Bi subfinan@*rii acestui sector. 3e de alt* parte% solicit*rile
din partea firmelor pentru activit*@i de cercetare% dezvoltare de produse% inovare sunt /nc*
mult sub media &uropean*% /n special dac* vorbim de I::-uri. )n alt obstacol /n calea
accesului la serviciile de cercetare Bi transfer te7nologic este lipsa informa@iilor Bi a unei
prezent*ri unitare din partea universit*@ilor Bi a centrelor de cercetare a ofertei acestora
privind serviciile de transfer te7nologic% inovare% cercetare /n beneficiul companiilor. ?a toate
aceste se adaug* lipsa personalului din cercetare-dezvoltare precum Bi capacitarea redus* a
ma>orit*@ii I::-urilor de a-Bi baza dezvoltarea pe strategii Bi planuri fundamentate% la care o
contribu@ie important* o au dezvoltarea produselor Bi serviciilor /n acord cu cerin@ele pie@ei.
Infrastructura de transfer te7nologic Bi inovare% respectiv organiza@iile specializate
pentru difuzarea% transferul Bi valorificarea /n economie a rezultatelor de cercetare-dezvoltare%
este insuficient consolidat* Bi valorificat*% dat fiind faptul c* structurile create nu au avut /nc*
un impact semnificativ asupra economiei na@ionale. 2stfel% s-au constatat mai multe
$1
deficien@e% precum0 cooperarea cu mediul de afaceri este destul de slab*9 centrele de cercetare
nu primesc cereri din partea firmelor9 e;ist* foarte pu@ine proiecte de cercetare Bi inovare% at+t
na@ionale c+t Bi europene% /n care s* fie implicate firme ca Bi parteneri9 rela@iile institu@ionale
/ntre mediul economic Bi centrele de cercetare nu sunt cunoscute celor intervieva@i sau nu sunt
clar definite. 2lte probleme legate de transferul de te7nologie sunt0 num*rul sc*zut de
structuri intermediare% slaba cooperare cu autorit*@ile publice locale% nivelul sc*zut de
conBtientizare privitor la cererea Bi oferta de cercetare-inovare /n cazul firmelor% dar Bi al
institutelor de cercetare. Jn acest sens% s-a men@ionat necesitatea unei politici regionale /n
domeniu% /nfiin@*rii unui for<institut care s* ac@ioneze ca verig* /ntre cercetare Bi beneficiarii
acesteia% precum Bi a unei retele de colaborare care sa contribuie la strangerea legaturilor
dintre cele doua componente.
!rearea unor re@ele regionale de transfer te7nologic de inovare% racordate la cele
europene ar putea contribui la dep*Birea problemelor comune Bi la realizarea unor interese
comune.
!a urmare trebuie /ncura>ate Bi dezvoltate re@elele inovative% participarea la platforme
te7nologice europene% facilitarea accesului la informa@ii legate de inovare.
:*sura vizeaz* stimularea firmelor care au activitate /n sectoarele strategice identificate s* /Bi
grupeze cel pu@in o parte dintre func@iuni pentru a crea inovare% pentru a r*spunde mai bine
nevoilor pie@ei. #e doreBte stimularea efectiv* a cooper*rii /ntre firme localizate /n clusterele
e;istente% pe teme de cercetare comune% perfec@ionarea resurselor umane% cultura de
management% strategii de marOeting etc.
In mod evident% firmele au nevoie de !,I pentru a putea fi inovative. Jn
sc7imb%institu@iile de !, trebuie s* /Bi /mbun*t*@easc* capacitatea de a se adapta la cererea
pie@ei aflat* /n permanent* sc7imbare Bi au nevoie de finan@are pentru ac7izi@ionarea unor
ec7ipamente moderne. #e va crea un cadru pentru asigurarea unei leg*turi efective /ntre cele
doua medii at+t de separate /n prezent. Informa@iile trebuie s* fie disponibile ambelor p*r@i Bi
cel pu@in la nivel regional% pentru stimularea leg*turilor. &venimente publice% seminarii Bi
t+rguri vor fi organizate% cu scopul de a /mp*rt*Bi<sc7imba contacte Bi informa@ii privind
cererea Bi oferta de inovare /ntre firme Bi structurile de !,I. #pri>inirea cercet*rii aplicative
@intite pe nevoile specifice ale firmelor va fi o prioritate% din moment ce institu@iile de !, vor
fi nevoite s* /Bi /mbun*t*@easc* propriile politici de marOeting. .dat* realizat transferul
te7nologic% rezultatele ob@inute prin cercetare-dezvoltare vor fi comercializate.
Obiective specifice:
- !rearea de clustere de cercetare in domeniul resurselor regenerabile de energie la
nivelul egiunii !entru
- 2sigurarea unui flu; mai bun de informa@ii /ntre mediul academic Bi de cercetare Bi
firme% pentru a spri>ini transferul te7nologic Bi de OnoL-7oL.
- Gruparea func@ional* a activit*@ilor < resurselor /n sectoarele legate de energiile
regenerabile prin intermediul c*rora I::-urile /Bi pot dezvolta performan@ele
economice Bi pot contribui la creBterea economiei regionale.
Tipuri de activitati:
- Infiintarea si spri>inirea de retele% parteneriate% clustere in domeniul #&
- ,ezvoltarea de planuri de actiune ale clusterelor% parteneriatelor% retelelor
- &laborarea unui plan de comunicare care s* asigure diseminarea principalelor
rezultate ale re@elelor de cercetare - dezvoltare
$$
- #pri>in in identificarea cererii si ofertei la nivel regional privind cercetarea%
dezvoltarea si inovarea la nivel regional
- ,ezvoltarea unor analize% studii pentru identificarea solutiilor potrivite pentru
utilizarea energiilor regenerabile
- 3romovarea rezultatelor cercetarii% dezvoltarii si inovarii care sunt aplicate in diferite
sectoare economice si au la baza utilizarea resurselor alternative de energie in
egiunea !entru
- 2nalizarea parteneriatelor e;istente /n regiune /n sectoarele de energii regenerabile Bi
identificarea nevoilor comune specifice companiilor
- .rganizarea de ateliere de lucru% seminarii% t+rguri specifice pentru facilitarea
contactului /ntre centrele de cercetare Bi I::-uri pentru stimularea transferului
te7nologic Bi crearea de parteneriate publice-private 4pentru !N, Bi inovare
Beneficiari:
- etele% clustere% parteneriate formate din firme% universitati% centre de cercetare%
autoritati locale% >udetene si regionale% forme asociative ale unitatilor administratiei
publice
A'! priorit!r! ( Sti+u"!r! uti"i#!rii d c!tr 2ir+" din r%iun ! nr%ii"or
!"trn!ti,

$3
Introducere
&nergia >oaca un rol esential in economie atat in ceea ce priveste cererea cat si oferta.
3rivita prin prisma cererii% energia este unul din produsele pe care consumatorul decide sa le
cumpere pentru a-si ma;imiza utilitatea. 3rivita prin prisma ofertei% energia este un factor
c7eie de productie alaturi de capital% forta de munca si materia prima% >ucand un rol vital in
dezvoltarea economica si sociala a tarilor si regiunilor fiind un factor c7eie in asigurarea
cresterii economice si a standardului de viata. 2cest lucru implica faptul ca trebuie sa e;iste o
relatie de cauzalitate reciproca si interdependenta intre consumul de energie si valoarea
produsului intern brut. )nii economi ti considera ca relatia de cauzalitate este orientata
prevalent dinspre energie spre economie sau% cu alte cuvinte% e;ista o dependenta a economiei
de energie. &nergia poate fi deci un stimul pentru economie sau% in cazul aparitiei unei crize
energetice pot fi afectate semnificativ performantele economiei% cu consecinte asupra cresterii
si ocuparii.
Intensitatea energetica a unei tari sau a unei regiuni este un indicator global care
permite asocierea consumurilor de energie ale unei tari sau regiuni cu nivelul activitatilor
economice desfasurate. Intensitatea energetica este direct proportionala cu consumul
energetic al unei tari< regiuni si invers proportionala cu valoarea produsului intern brut.
,in analiza situa@iei economice a reiesit faptul ca intensitatea energetica in omania
este de peste 1%1 ori mai mare fata de media )niunii &uropene. ,ac* nu este tratat /n mod
corespunz*tor% un asemenea decala> poate fi un impediment ma>or pentru competitivitatea
economiei na@ionale pe 3ia@a )nica Bi pe 3ia@a egionala de #ud-&st% lu+nd in considerare
creBterea treptata a pre@urilor energiei c*tre nivelele europene. 3entru perioada $001-$01$%
estim*rile arat* o reducere a intensit*@ii energetice% at+t ca rezultat al creBterii 3IA% c+t Bi ca
rezultat al m*surilor privind eficien@a energetic* Bi al tendin@ei de creBtere a eficien@ei pe cale
natural*.
,eBi intensitatea energetica final* Bi primar* au avut o evolu@ie negativ* 4ca rezultat al
sc7imb*rilor structurale ale economiei om+niei Bi al conBtientiz*rii graduale a
consumatorilor asupra avanta>elor eficien@ei energetice8% iar aceast* tendin@* se va men@ine%
sunt necesare ac@iuni 7ot*r+te /n sensul impunerii unui ritm mai rapid acestei tendinte.
?u+nd /n considerare% pe de o parte% tendin@a creBterii consumului de energie 4/n medie
$%1I<an8 determinat* de creBterea economic* prognozat* Bi pe de alt* parte% tendin@a de
/mbun*t*@ire a eficien@ei energetice la consumatorul final% sunt necesare cateva direc@ii de
ac@iune.
Obiective specifice:
:en@inerea capacit*@ilor e;istente de produc@ie a energiei pentru a asigura pe termen
mediu Bi lung securitatea furniz*rii Bi reducerea pierderilor /n re@ele9
!ontinuarea /n paralel a procesului de /mbun*t*@ire a eficien@ei energetice pe /ntregul
lan@ pentru a accelera ritmul de descreBtere a intensit*@ii energetice% /n mod special in
ceea ce priveBte consumatorul final9
!ontinuarea valorific*rii intensive a energiei regenerabile% /mpreun* cu diversificarea
utiliz*rii acestor resurse% cu e;cep@ia resurselor 7idroenergetice valorificate in unit*@i
de mare capacitate.
Rezultate asteptate:
- Introducerea de te7nologii moderne% inovative si ec7ipamente performante pentru
utilizarea energiilor regenerabile la nivelul egiunii !entru
$4
- 3articiparea firmelor din egiunea !entru la targuri si e;pozitii de prezentare a
te7nologiilor si sistemelor de producere si utilzare a energiilor regenerabile
- #pri>inirea noilor companii inovative Bi< sau te7nologice sa activeze in domeniul
energiilor alternative i spri>in pentru dezvoltarea de activit* i inivative /n
companiile de>a e;istente
Do+nii d intr,nti;
(.17 Spri3inir! introducrii d t5no"o%ii +odrn- ino,!ti, 6i c5ip!+nt
pr2or+!nt pntru uti"i#!r! nr%ii"or !"trn!ti,
Jn cadrul strategiei sale na@ionale /n domeniul eficien@ei energetice Bi al valorific*rii
resurselor regenerabile de energie% @intele om+niei sunt imbunatatirea eficien@ei energetice Bi
creBterea ponderii energiei electrice produse din resurse regenerabile /n consumul na@ional
brut de energie electric*. 3romovarea acestor @inte% prin utilizarea unei cantit*@i mai mici de
energie% sau prin folosirea energiei care nu d*uneaz* mediului% contribuie la reducerea
emisiilor poluante la nivelul economiei om+niei 4/n special a emisiilor de gaze cu efect de
ser*8 i implicit a egiunii !entru% /n conformitate cu recomand*rile !onsiliului &uropean de
3rim*var* din anul $00".
2cest domeniu are /n vedere /n primul r+nd valorificarea surselor regenerabile de
energie 4&8% care sunt predispuse la eBecul pie@ei mai mult dec+t alte te7nologii de
producere% deoarece nivelul investi@iei actuale Bi al costurilor de operare nu ofer* suficiente
perspective de profitabilitate pentru investitori. egiunea !entru de ine un poten@ial
important Bi diversificat pentru producerea Bi utilizarea & 4soare% biomas*% 7idro8% doar o
mic* parte din acesta fiind /ns* valorificat* economic p+n* /n prezent.
,in analiza poten ialului surselor regenerabile /n regiunea !entru% realizat* /n cadrul
proiectului en&g &ueg% rezult* pe de o parte e;isten a unui poten ial considerabil al
biomasei% i un bun poten ial 7idro i solar. 3rin urmare% /n baza unei evalu*ri riguroase a
disponibilit*@ii Bi poten@ialului regional se va promova procesul de diversificare. 3e l+ng*
/mbun*t*@irea securit*@ii furniz*rii Bi reducerea emisiilor poluante% astfel de investi@ii ar trebui
s* creeze noi oportunit*@i de afaceri Bi locuri de munc*.
:en@inerea capacit*@ii de produc@ie0 construirea de noi capacit*@i pentru produc@ia
energiei electrice< termice% bazate pe resursele regenerabile de energie% pentru a compensa
efectul /nc7iderii capacit*@ilor de produc@ie cu durata de via@* dep*Bit*% /n scopul garant*rii
men@inerii actualei capacit*@i totale de produc@ie. Jn acelaBi timp% pentru sectorul produc@iei de
energie se vizeaz* ec7iparea cu instala@ii de desulfurare a grupurilor
rete7nologizate<reabilitate. 3.#-!!& vizeaz* investi@ii /n instala@ii de desulfurare pentru
centralele de baz* ale #istemului &nergetic 'a@ional% prin cofinan@area din 5onduri
#tructurale% /n timp ce 3.# :ediu vizeaza investi@ii /n instala@iile de desulfurare la grupurile
e;istente ale Instalatiilor :ari de 2rdere de la nivel municipal.
Obiectivele specifice:

reducerea dependen@ei de importurile de resurse de energie primar* 4/n principal
combustibili fosili8 Bi /mbun*t*@irea siguran@ei /n aprovizionare%
protec@ia mediului prin reducerea emisiilor poluante Bi combaterea sc7imb*rilor
climatice%
diversificarea surselor de producere a energiei% te7nologiilor Bi infrastructurii pentru
produc@ia de energie electric*<termic*%
$1
crearea a noi locuri de munc* /n diferite zone ale @*rii prin realizarea< modernizarea
capacit*@ilor de producere a energiei din surse neconven@ionale%
Tipuri de actiuni:
- :odernizarea si<sau realizarea de noi capacit* i de produc ie a energiei electrice%
termice din surse regenerabile
- Investi ii /n te7nologii moderne% bazate pe utilizarea energiilor regenerabile%
utilizate /n activit* ile de produc ie de c*tre firmele din regiune
Beneficiari:
- 5irme care utilizeaza% produc sau distribuie ec7ipamente si te7nologii in
domenioul surselor regenerabile de energie
- 2sociatii patronale in domeniul surselor regenerabile de energie
(.27 Pro+o,!r! p!rticip!rii 2ir+"or din r%iun "! t!r%uri si 'po#itii d pr#nt!r !
t5no"o%ii"or si sist+"or d producr si uti"#!r ! nr%ii"or r%nr!&i"
3romovarea particparii firmelor din regiune la targuri si e;pozitii de prezentare a
te7nologiilor si sistemelor de producere si utilizare a energiilor regenerabile are la baza
sc7imbul de informatii si e;perienta bazata pe realizari concrete in domeniul #& prin
prezentarea te7nologiilor aplicate in tara si strainatate.
In vederea implementarii unor actiuni privind adoptarea atat in mediul rural cat si
urban a energiilor neconventionale sunt necesare organizarea unor serii de targuri si e;pozitii
prin intermediul carora se pot promova aceste te7nologii% oferi informatii de specialitate%
identificarea solutiilor potrivite pentru utilizarea eficienta a energiilor regenerabile.
:a>oritatea acestor te7nologii sunt realizate de mediul de afaceri% in unele cazuri in
stransa colaborare cu mediul de cercetare. In acest sens% grupul tinta vizat este reprezentat de
firmele care produc sau furnizeaza te7nologii si sisteme de producere si utilizare a energiilor.
In fiecare an !omisia &uropeana acorda spr>in pentru organizarea unei campanii pan-
europene denumita saptamana I::-urilor. 2cest eveniment are loc in 3" de tari participante.
&venimentele vor fi organizate la nivel na@ional% regional sau local de c*tre organiza@iile de
/ntreprinderi% organismele abilitate s* acorde spri>in% precum Bi de autorit*@ile na@ionale%
regionale Bi locale din @*rile participante. 2ceste evenimente ar trebui s* fie o ocazie pentru
I::-urile e;istente de a-Bi /mp*rt*Bi e;perien@ele Bi de a-Bi dezvolta afacerile lor.
In cadrul targurilor si e;pozitiilor pentru promovarea te7nologiilor si sistemelor de
producere si utilizare a energiilor regenerabile% specialistii din diverse domenii au
posibilitatea de a face sc7imb de cunoBtin@e si de e;perien@e din practic*.
Obiectivele specifice:
- cresterea gradului de cunoastere a te7nologiilor folosite in domeniul surselor
regenerabile de energie
- facilitarea identificarii cererii si ofertei in domeniul resurselor regenerabile de energie
- promovarea firmelor care dezvolta% produc sau distribuie te7nologii si sisteme de
producere si utilizare a energiilor regenerabile
Tipuri de actiuni0
$D
- 5inan area particip*rii firmelor din regiune la targuri si e;pozitii
- 5inan area organiz*rii /n regiune a unor targuri% e;pozi ii% /nt+lniri de afaceri /ntre
firme
- 5acilitarea accesului la informa@ii care s* contribuie la valorificarea surselor de
finan@are interna sau e;tern* pentru companii% institu ii si organiza ii
neguvernamentale care activeaz* /n domeniul energiilor alternative
Beneficiari:
- 5irme care utilizeaza% produc sau distribuie ec7ipamente si te7nologii in
domenioul surselor regenerabile de energie
- 2sociatii patronale
- 2gen ii ?ocale pentru &nergie
- .'G-uri de profil
- 2utorit* ii publice locale i >ude ene
- e ele de cooperare i spri>in pentru afaceri
- !amere de !omer i Industrie
- )niversit* i
(.(7 Pro+o,!r! cr8rii d noi co+p!nii ino,!ti, 6i> s!u t5no"o%ic c!r s! !cti,# in
do+niu" nr%ii"or !"trn!ti, i spri3in pntru d#,o"t!r! d !cti,it8 i ini,!ti, /n
co+p!nii" d3! 'istnt
. infrastructur* energetic* eficient*% fle;ibil*% sigur* Bi curat* reprezint* o precondi@ie
necesar* pentru dezvoltarea economic*% aceasta conduc+nd la cresterea productivit*@ii Bi in
consecinta a competitivit*@ii. 3roduc@ia% transportul% distribu@ia Bi utilizarea mai eficient* a
energiei atrag dup* sine reducerea at+t a consumului de energie primar*% c+t Bi a celui de
energie final*.
Identificarea solutiilor privind cresterea investi@iilor private /n activit*@ile de !,I are
ca principal scop reducerea decala>elor mari te7nologice Bi de competitivitate datorita
nivelului sc*zut al inov*rii /n /ntreprinderi% capacitatii reduse a /ntreprinderilor de absorb@ie a
rezultatelor !,% dar Bi datorita unei slabe dezvoltari a activit*@ii !, /n /ntreprinderi.
Jn general% este cunoscut* capacitatea redus* Bi interesul sc*zut al agen@ilor economici
pentru activit*@ile de cercetare-dezvoltare Bi inovare atat pentru cele proprii c+t Bi pentru
cele desf*Burate /n parteneriat cu institu@iile de profil !,% precum Bi capacitatea redus* de
absorb@ie a rezultatelor cercet*rii. #tudiul Gomania 2n 2ssessment of t7e ?isbon
#core7eadH% elaborat de c*tre #ocietatea om+n* de &conomie /n $004 caracterizeaz* situa@ia
actual* a inov*rii /n firmele rom+neBti astfel0
- principala surs* de competitivitate o reprezint* costurile sc*zute% Bi nu gradul de
inovare al produselor Bi te7nologiilor
- te7nologiile noi provin /n general din import sau prin investi@ii str*ine directe% Bi nu
prin efort local
!onform unor definitii din diferite documente publice internationale% inovarea
reprezinta toti acei pasi stintiifici% organizationali% financiari si comerciali care conduc% in
mod deliberat sau nu% la implementarea unor produse sau procese noi sau imbunatatite.
2nalizand din punct de vedere statistic evolutia ponderii interprinderilor inovatoare in
functie de clasele de marime si activitatile economice in perioada $000-$00D s-au enuntat
cateva concluzii la nivelul egiunii !entru0
$"
- 2pro;imativ $0I din total interprinderi sunt interpinderi inovatoare
- ,in total interprinderi inovative ponderea cea mai mare o au intreprinderile mici%
procentul acestora depasind 10I
- ,in total interprinderi inovative% cele care activeaza in domeniul industriei ocupa cel
mai mare procent% peste "0I
- In perioada $000-$00D s-a intergistrat o crestere mica a numarului de intreprinderi
inovative 4448.
Jn egiunea !entru au fost astfel identificate un num*r de 181 de companii% care au avut
/n anul $00" o cifr* total* de afaceri de 3.1"$.1C0.C4C Bi un num*r mediu de salaria@i de
10.0$8. !ea mai mare cifr* de afaceri realizat* a fost de CD4.3D3.313 lei% iar cea mai mic* a
fost de C."0D lei. 'um*rul mediu de salaria@i a variat /ntre $ Bi $.00D anga>a@ii.
,ezvoltarea unor servicii de consultanta specializate orientate catre nevoile inovative
ale companiilor ar putea spri>ini societati comerciale care activeaza in urmatoarele domenii
de activitate in identificarea de solutii% oportunitati privind diversificarea si eficientizara
serviciilor si in domeniul surselor regenerabile de energie0
- !ultivarea cerealelor% porumbului si a altor plante n.c.a.9
- #ilvicultura si e;ploatare forestiera9
- (*ierea si rindeluirea lemnului9 impregnarea lemnului9
- 5abricarea de produse stratificate din lemn0 placa>% panel% furnire% placi din
aBc7ii de lemn% placi fibrolemnoase etc.9
- 5abricarea de elemente de dulg7erie si t+mpl*rie pentru construc@ii9
- ecuperarea deBeurilor si resturilor nemetalice reciclabile9
- 3roduc@ia de energie electrica9
- (ransportul energiei electrice9
- ,istribu@ia si comercializarea energiei electrice9
- 3roduc@ia si distribu@ia energiei termice si a apei calde.
?a niveul egiunii !entru nu e;ista in prezent o cultura privind inovarea companiilor%
o intelegere comuna si corecta a termenului de inovatie in randul managerilor din sectorul
privat% in special in domeniul surselor regenerabile de energie.
In vederea cresterii competitivitatii firmelor% una dintre prioritati o reprezinta
asigurarea unor servicii de consultanta prin care sa se urmareasca asigurarea unei calitati
sporite a produselor dezvoltate dar si atingerea sau mentionarea companiilor inovative la
standardele impuse de )niunea &uropeana.
2nalizand potentialul de inovare in egiunea !entru% impulsionarea transferului
te7nologic intre mediul de cercetare si cel antreprenorial si identificarea oportunitatilor de
inovare a firmelor este facilitata de oferirea unor servicii de consultana de specialitate.
'evoile inovative ale firmelor trebuie sa vizeze domenii precum0 transferul
te7nologic% cercetare% cooperare% etc. In acest sens% sunt utile dezvoltarea unor servicii de
consultanta specializate a;ate pe0
- Valorificarea comple;a a solutiilor si metodelor inovative
- (ransferul te7nologic inovativ
- 2tragerea persoanelor capabile de performanta in domeniul surselor regenerabile de
energie in vederea eficientizarii si dezvoltarii sustenabile a firmelor
- !rearea de parteneriate cu organizatii si societati comerciale inovative
- &laborarea planificarii strategice% a planurilor de actiune in vederea identificarii
comple;e a nevoilor firmelor inovative
3rin acest domeniu de interventie se doreste spri>inirea activit*@ilor inovative ale start-
up-urilor Bi spin-off-urilor 7ig7-tec7 sau cu valoare adaugat* mare 4bazate pe rezultatele !,
ale universit*@ilor sau institutelor de cercetare8 pentru a se asigura transferul de cunostin@e Bi
te7nologie Bi pentru a asista /ntreprinderile respective /n comercializarea produselor Bi
$8
serviciilor rezultate din cercetare. Jntreprinderile care vor fi asistate vor fi selectate pe baza
unei analize atente a planului lor de afaceri. 2ceasta activitatea este complementar*
3rogramului .pera@ional #ectorial ,ezvoltarea esurselor )mane% a;a prioritar* %%!reBterea
adaptabilit*@ii for@ei de munc* Bi a /ntreprinderilorH% care finan@eaz* at+t programe de instruire
pentru dezvoltarea abilit*@ilor antreprenoriale Bi managerial c+t Bi servicii de asisten@* pentru
/nceperea de noi afaceri.
In spri>inul dezvoltarii capacit*@ii de cercetare a /ntreprinderilor% /n scopul creBterii
nivelului lor de inovare Bi a competitivit*@ii lor pe piat* Bi pentru crearea de noi locuri de
munc* /n !, este necesar acordarea de spri>in in dezvoltarea unor proiecte prin care se vor
finan@a ac7izi@iile de instrumente% ec7ipamente% calculatoare% softLare% etc.necesare activit*@ii
!,.
#ustinerea inovarii in cadrul firmelor poate fi spri>inita prin activit*@i de inovare de
!, /n /ntreprinderi% pentru introducerea /n produc@ie a produselor% te7nologiilor sau
serviciilor noi sau perfec@ionate. &ste necesara finan@area ac7izi@iilor de servicii de !, Bi de
drepturi de utilizare a rezultatelor !, Bi stimularea activit*@ilor de !, /n /ntreprinderi Bi
dezvoltarea lor ulterioar* /n te7nologii% produse% servicii.
Obiective specifice:
- ,ezvoltarea infrastructurii de !, a /ntreprinderilor Bi crearea de noi locuri de munc*
/n !,
- 3romovarea inov*rii /n cadrul /ntreprinderilor
- #ustinerea progresului economic prin incura>area companiilor de adoptare de servicii
inovatoare
- #pri>in pentru start-up-urile Bi spin-off-urile innovative
- ,ezvoltarea serviciilor de consultan@* orientate c*tre nevoile inovative ale
companiilor
- !rearea unui sistem suport pentru inovare si prin promovarea unei culturi a inovarii.
- !onstientizarea la nivel regional a importantei introducerii conceptelor de inovare si
transfer te7nologic drept cadru permanent al dezvoltarii economice
- 2tingerea unui consens regional cu referire la prioritatile si ariile strategice ale
investitiilor in !ercetare-,ezvoltare
Tipuri de activitati:
- 3roiecte de /nfiin@are a unei /ntreprinderi inovative pe baza unui rezultat ob@inut dintr-
un proiect de cercetare% a unui brevet sau a aplic*rii unei alte forme de proprietate
industriala
- 3roiecte de dezvoltare inovativ* a unei /ntreprinderi pe baza implement*rii unui
rezultat ob@inut dintr-un proiect de cercetare% a unui brevet sau a aplic*rii unei alte
forme de proprietate industrial
- !onsultanta pentru elaborarea de planuri de afaceri% studii% analize% planuri de
marOeting
- !onsultanta pentru certificarea I#. aplicata in managementul calitatii
- !onsultanta pentru omologarea si brevetarea produselor% inventiilor si te7nologiilor
noi
- 3roiecte de ino,!r d produs Bi procs pentru bunuri Bi servicii% pentru care se
utilizeaz* rezultatele unor activit*@i de cercetare - dezvoltare sau idei brevetate.
- crearea Bi /nregistrarea unei societ*@i comerciale 4numai pentru spin-off8
$C
- ac7izi@ia de servicii de consultan@* pentru inovare referitoare la0 management9
asisten@* te7nologic*9 transfer te7nologic9 instruire9 ac7izi@ia% protec@ia Bi
comercializarea drepturilor de proprietate industrial*9 utilizarea standardelor9
- activit*@i de cercetare-dezvoltare sau ac7izi@ia de servicii pentru cercetare- dezvoltare9
- ac7izi@ia de servicii suport pentru inovare referitoare la0 /ncerc*ri Bi test*ri /n
laboratoare de specialitate9 marcarea calit*@ii% testare Bi certificare9 studii de pia@*9
- 2ctivit*@i pentru punerea /n produc@ie a rezultatelor cercet*rii< OnoL-7oL< brevetului<
licen@ei sau altui drept de proprietate industrial*
Tipuri de activit i de inovare:
- 2ctivit*@i prin care se concretizeaz* rezultate ob@inute din activit*@i anterioare de
cercetare% dezvoltare te7nic* Bi validare te7nic* sau din idei brevetate% /n scopul ob@inerii
unor produse noi sau pentru instalarea de noi procese0 /mbun*t*@iri te7nice asupra unui
produs sau proces care sc(imb caracteristici func'ionale, de utilizare sau de produc'ie,
construirea Bi testarea prototipurilor pentru produse<procese9 realizarea Bi operarea
planurilor pilot const/nd /n0 evaluarea ipotezelor% elaborarea de noi formule de produc@ie%
stabilirea de noi specifica@ii de produc@ie% proiectarea unor ec7ipemente Bi structuri
speciale cerute de noi procese% preg*tirea instruc@iunilor de operare sau a manualelor
pentru procese cu condi@ia ca acestea s* nu fie utilizate /n scop comercial9
- activit*@i necesare produc@iei e;perimentale Bi test*rii produselor Bi proceselor 4din
produc@ia e;perimental*8 /n vederea produc@iei pe scar* larg* cu condi@ia ca aceste
loturi s* nu fie utilizate /n scop comercial sau transformate spre a fi utilizate /n
aplica@ii industriale.
- realizarea de studii te7nice de fezabilitate preg*titoare pentru activit*@ile de
dezvoltare e;perimental*
- ob@inerea Bi validarea drepturilor de proprietate industrial*
- procurarea de servicii suport Bi de consultan@* pentru inovare
Beneficiari:
- 5irme care utilizeaza% produc sau distribuie ec7ipamente si te7nologii in
domenioul surselor regenerabile de energie
- 5irme care au ca obiect de activitate cercetare% dezvoltare si inovare in domeniul
#&
- 2sociatii patronale in domeniul surselor regenerabile de energie

A'! priorit!r! ) Crstr! ,!"ori2ic!rii r#u"t!t"or crct!rii si d#,o"t!r!
potnti!"u"ui pntru ino,!r- in do+niu" nr%ii"or r%nr!&i"
Introducere
30
olul sistemului na@ional de cercetare-dezvoltare-inovare este acela de a dezvolta
Btiin@a Bi te7nologia pentru creBterea competitivit*@ii economice% /mbun*t*@irea calit*@ii
sociale Bi sporirea cunoaBterii cu poten@ial de valorificare Bi l*rgire a orizontului de ac@iune.
2utoritatea 'a@ional* pentru !ercetare Qtiin@ific* este institu@ia responsabil* /n
definirea obiectivelor strategice si tactice si /n definirea% aplicarea% monitorizarea si evaluarea
politicilor necesare realiz*rii obiectivelor na@ionale privind cercetarea Btiin@ific* Bi
dezvoltarea te7nologic*. 2utoritatea are atribu@ia de a fundamenta% elabora Bi actualiza
periodic politicile Bi strategiile /n aceste domenii.
?a nivel national documentul cadru prin care se definesc liniile de actiune il reprezinta
#trategia 'ationala de !ercetare% ,ezvoltare si Inovare $00"-$013. Instrument principal de
implementare a strategiei este 3lanul 'ational de !ercetare% ,ezvoltare Inovare $00"-$013
prin care se urm*reBte atingerea obiectivelor strategice ale sistemului na@ional de !,I.
)rm*rirea obiectivelor generale se va realiza /n cadrul unei viziuni pe termen lung privind
sistemul na@ional de !,I Bi rolul acestuia /n societate. 2stfel% sistemul !,I va putea s* devin*
motorul dezvolt*rii mediului cunoaBterii din om+nia% fiind capabil s* sus@in* performan@a
prin inovare /n toate domeniile care contribuie la asigurarea bun*st*rii cet*@enilor Bi totodat*
s* ating* e;celen@a Btiin@ific* recunoscut* pe plan interna@ional. 3entru a r*spunde acestei
provoc*ri% sistemul !,I va fi caracterizat prin desc7idere% /n primul r+nd c*tre firmele
rom+neBti% apoi c*tre mediul Btiin@ific interna@ional% nevoile societ*@ii Bi sistemul educa@ional.
#trategia Bi 3lanul 'ational !,I $00"-$013 se concentreaz* asupra urm*toarelor
domenii Bi direc@ii tematice% considerate prioritare pentru investi@ia public* /n cercetare% /n
perioada $00"-$0130
- (e7nologia informa@iei Bi comunica@iei (I!.
- (e7nologii avansate% materiale Bi produse inovative% inclusiv bio- Bi eco-te7nologii% /n
industrie% agricultur* Bi alimenta@ie% s*n*tate% energie% mediu% transporturi% securitate Bi
spa@iu9
- !ercet*ri socio-economice
Implementarea 3rogramului 'a@ional de !ercetare% ,ezvoltare Bi Inovare se
realizeaz* cu fonduri guvernamentale la care se adaug* finan@*rile )niunii &uropene pentru
activit*@ile de cercetare-inovare din cadrul 3rogramului .pera@ional #ectorial pentru
!ompetitivitate &conomic*% $00"-$013.
Infrastructura de cercetare a egiunii !entru acoper* o gam* variat* de domenii%
av+nd o concentrare mai mare a specialz*rilor te7nice /n universit*@ile din AraBov Bi (+rgu
:ureB. Infrastructura de cercetare-dezvoltarea cuprinde 30 de centre de cercetare% /nfiin@ate
pe l+ng* universit*@ile din regiune Bi acreditate de !'#I# 413 func@ionau /n cadrul
)niversit*@ii (ransilvania% 1 /n structura )niversit*@ii ?ucian Araga din #ibiu% " /n structura
)niversit*@ii 1 ,ecembrie 1C18 2lba Iulia Bi 1 institute /nfiin@ate /n cadrul )niversit*@ii 3etru
:aior8 precum Bi alte centre Bi departamente de cercetare care func@ioneaz* /n structura
universit*@ilor.
epartizarea neuniform* a institu@iilor de transfer te7nologic0 Infrastructura de
cercetare% inovare Bi transfer te7nologic din =ude@ele 6arg7ita Bi !ovasna este slab dezvoltat*
comparativ cu celelalte >ude@e.
Obiectivele specifice:
- #pri>inirea cercetarii si inovarii in domeniul energiilor regenerabila /n cadrul politicii
de dezvoltare regionala
- Jncura>area particip*rii institu@iilor de !, /n proiecte Bi re@ele interna@ionale de
cercetare% dezvoltare inovare
31
- #pri>inirea dezvoltarii unui pol de e;celenta regional in domeniul cercetarii aplicate si
transferului te7nologic
Rezultate asteptate:
- #pri>inirea inovarii Bi competitivitatii /ntreprinderilor care opereaz* /n domeniul
energiilor regenerabile
- (ransferul de OnoL-7oL si oferirea de e;pertiz* in elaborarea de m*suri legislative
privind politica energetica
- ,ezvoltarea de rela@ii cu centre de cercetare aplicat* /n domeniu% /n scopul cresterii
competitivitatii societ*@ilor comerciale
- Identificarea solutiilor potrivite privind adaptarea serviciilor centrului regional de
e;celenta la nevoile reale ale /ntreprinz*torilor9
Do+nii d intr,nti;
).17 Sustinr! crct!rii si ino,!rii in do+niu" nr%ii"or r%nr!&i"! /n c!dru"
po"iticii d d#,o"t!r r%ion!"!
Politica de dez#oltare regionala reprezinta un ansamblu de masuri planificate si
promovate de autoritatile administratiei publice locale si centrale% in parteneriat cu diversi
actori 4privati% publici% voluntari8% in scopul asigurarii unei cresteri economice% dinamice si
durabile% prin valorificarea eficienta a potentialului regional si local% in scopul imbunatatirii
conditiilor de viata. 3rincipalele domenii care pot fi vizate de politicile regionale sunt0
dezvoltarea intreprinderilor% piata fortei de munca% atragerea investitiilor% transferul de
te7nologie% dezvoltarea sectorului I.:.:.-urilor% imbunatatirea infrastructurii% calitatea
mediului incon>urator% dezvoltare rurala% sanatate% educatie% invatamant% cultura.
aportat la num*rul I::-urilor din regiune% infrastructura de transfer te7nologic pare
insuficient*. 2ceasta cuprinde dou* incubatoare te7nologice Bi de afaceri 4/n AraBov Bi #f+ntu
G7eorg7e8 Bi dou* centre de transfer te7nologic 4AraBov Bi #ibiu8. !olaborarea dintre firme Bi
universit*@i /n activit*@i de transfer te7nologic este foarte sc*zut*% /n special pentru activit*@i
de inovare a produselor Bi crearea de noi produse.
#ubfinan@area activit*@ilor de cercetare Bi transfer te7nologic contribuie /n mare m*sur* la
sc*derea competitivit*@ii firmelor Bi la creBterea importului de te7nologie.
.biectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala sunt urmatoarele0
- ,iminuarea dezec7ilibrelor regionale e;istente% cu accent pe stimularea dezvoltarii
ec7ilibrate si pe revitalizarea zonelor defavorizate 4cu dezvoltare intarziata89
preantampinarea producerii de noi dezec7ilibre9
- Indeplinirea criteriilor de integrare in structurile )niunii &uropene si de acces la
instrumentele financiare de asistenta pentru tarile membre 4fonduri structurale si de
coeziune89
- !orelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare9 stimularea cooperarii
interregionale% interne si internationale% care contribuie la dezvoltarea economica si
care este in conformitate cu prevederile legale si cu acordurile internationale inc7eiate
de omania.
#ustinerea cercetarii si inovarii in domeniul resurselor regenerabile de energie si nu
numai trebuie sa aiba la baza suportul financiar. ,in pacate la nivel national resursele
financiare alocate sectorului cercetarii% dezvoltarii si inovari sunt modeste. 2cest lucur reiese
din raportul %%2 more researc7 intensive and integrated &uropean esearc7 2rea #cience%
3$
(ec7nologP and !ompetitiveness - OeP figures report $008<$00CH elaborat la solicitarea
,irectoratului General pentru !ercetare din cadrul !omisiei &uropene care cuprinde date
relevande privind cercetarea din omania /n conte;t european. omania ocup*% /n $00D%
penultimul loc /naintea !iprului - /n ce priveBte ponderea din 3IA a c7eltuielilor pentru
cercetare dezvoltare. 2stfel% /n om+nia c7eltuielile pentru cercetare au reprezentat doar
0.41I din 3IA fa@* de 1.84I la nivel &uropean% $.D1I in #)2 sau 3.3CI in =aponia. ,e
remarcat ca Bi )ninea &uropean*% /n /ntregul ei r*m+ne departe de principalii s*i competitori
Bi de @inta de 3I din 3IA% stabilit* la Aarcelona. &volu@ia c7eltuielilor alocate pentru
cercetare /n perioada $000-$00D% la nivel &uropean% a urmat /ndeaproape creBterea% /n termeni
reali% a produsului intern brut &uropean. 2stfel% c7etuielile pentru cercetare la nivel european%
au crescut% in termeni reali% /n perioada $000-$00D% cu 14.8I /n timp ce creBterea 3IA% a fost
de 13."I.
!u toate acestea egiunea !entru are un poten@ial de cercetare bun% activit*@ile de
cercetare acopera o arie larg* de domenii Btiin@ifice Bi te7nologice.
Obiective specifice:
- Identificarea si planificarea resurselor necesare in vederea sustinerii mediului de
cercetare in domeniul resurselor regenrabile de energie
- #ustinerea% spri>inirea si promovarea instrumentelor financiare pentru dezvoltarea
unor proiecte de cercetare in domeniul resurselor regenerabile de energie.
- Jnt*rirea legaturilor dintre administra ia local*<regional*% mediul de cercetare i cel de
afaceri /n scopul identific*rii nevoilor de cercetare
- Jnt*rirea legaturilor dintre administra ia local*<regional*% mediul de cercetare i cel de
afaceri /n scopul identific*rii priorit* ilor de dezvoltare ale regiunii<localit* ilor
- !re terea nivelului de implicare a cercet*rii /n dezvoltarea de proiecte cu impact local
i regional
- !re terea importan ei cercet*rii i inov*rii /n politicile locale i regionale
Tipuri de actiuni0
- &laborarea unor analize aprofundate privind nevoile de cercetare /n domeniul energiei
i a surselor regenerabile de energie
- &laborarea unei strategii de dezvoltare durabila a !,I in domeniul energiei i a
resurselor regenerabile de energie in egiunea !entru in acord cu nevoile de
dezvoltare ale regiunii
- Jnfiin area unui grup de lucru specializat pe problematica cercet*rii-inov*rii-
dezvolt*rii care s* contribuie la realizarea 3lanului de ,ezvoltare egional*
- Identificarea disparitatilor la nivel regional si spri>inirea mediului de cercetare in
gasirea solutiilor potrivite pentru valorificarea eficienta a resurselor alternative de
energie
Beneficiari:
- )niversitati si centre de cercetare din egiunea !entru
- 5irme din egiunea !entru care au ca obiect de activitate cercetare% dezvoltare sau
inovare
R
).27 P!rticip!r! institu=ii"or d CD /n proict d in,stitii- proict d crct!r 9
d#,o"t!r 6i r=" intrn!=ion!" d crct!r d#,o"t!r ino,!r
33

Jn economiile moderne% o adecvat* concentrare Bi corelare a cunostin@elor% oamenilor% Bi
capitalului reprezint* baza creBterii economice. 3entru ca produc@ia s* devin* bazat* mai mult
pe Btiin@*% inovarea Bi cercetarea devin cruciale pentru dezvoltare Bi creBterea productivit*@ii.
Integrarea omaniei /n )niunea &uropeana% reprezinta o mare oportunitate pentru
/ntarirea Bi e;tinderea prezen@ei ei pe pia@a comun* european*. Jn acelaBi timp% integrarea
reprezint* sc7imb*ri ma>ore pentru toate nivelele statului Bi pentru autorit*@ile publice%
intreprinzatori% institute de cercetare% universit*@i Bi organiza@ii de spri>in a afacerilor.
,omeniul cercet*rii dezvolt*rii inov*rii 4!,I8% transfer te7nologic 4((8 Bi I(
reprezint* la ora actual* sectoare economice de sine st*t*toare care la randul lor constituie
suport pentru dezvoltarea celorlalte sectoare economice% desc7iz+nd noi orizonturi pentru
creBterea competitivit*tii agen@ilor economici Bi% nu /n ultimul rand% conduc+nd la crearea de
noi locuri de munc*.
#ectorul !,I% (( se caracterizeaz* printr-o evolu@ie ce este influen@at* de o serie de
sc7imb*ri de referin@*% cauzate de implica@iile procesului de integrare al omaniei la )&0
- &forturi sporite de aliniere la obiectivele politicii )& stabilite de 2genda ?isabona%
avand in prim plan cresterea competitivitatii economice bazata pe cunoastere%
fi;andu-se tinta ca% pana in anul $010% minim 3I din 3IA sa fie utilizati pentru
c7eltuieili !,I% din care minim $I din partea industriei.
- 3erspectiva de crestere a cererii de programe !,I din partea intreprinderilor% datorita
cresterii presiunii generate de a fi in acord cu reglementarile te7nice si economice
ale )& 4nivel te7nologic% calitate% protectia mediului% cerinte comerciale8 in vederea
asigurarii competitivitatii si accesul la pietele )& si internationale.
#istemul de /nv*@*m+nt superior din egiunea !entru era structurat /n anul universitar
$00"<$008 astfel0 13 institu@ii de /nv*@*m+nt superior erau /nregistrate /n regiunea !&'()
/n anul universitar $00"<$008% din care 4 /n (+rgu :ures% $ /n 2lba Iulia% 3 in Arasov si 4 /n
#ibiu% cu DC de facult*@i% plus /nc* 8 facult*@i ale unor universit*@i din alte egiuni% stabilite
/n localit*@i din regiunea !entru. 3ersonalul didactic al acestor institu@ii de /nv*@*m+nt era de
$"41 persoane la un num*r de CD111 studen@i% /n anul universitar $00"<$008. ,in cele 13
institu@ii de /nv*@*m+nt superior% 1 sunt din re@eaua /nv*@*m+ntului particular
'u e;ist* @ar* dezvoltat* f*r* un puternic sector de cercetare Bi nu e;ist* cercetare
Btiintific* f*r* dezvoltare socio-economic*. In acest sens% finan@area cercet*rii si stimularea
participarii institutiilor de !, in proiecte si retele internationale de !ercetare - ,ezvoltare -
Inovare ar aduce dezvoltare economica /n egiunea !entru Bi ar men@ine for@a de munc* de
/nalt* calificare. !ercetarea Btiin@ific* Bi /nv*@*m+ntul Btiin@ific trebuie promovat pentru
stabilitate% progres social Bi creBterea bun*st*rii.
!ercetarea Btiin@ific* face parte din misiunea universit*@iilor Bi constituie o completare a
procesului de /nv*@*m+nt% dar Bi una dintre a;ele principale de conectare a universit*@ilor la
cerin@ele societ*@ii.
)n sistem de /nv*@*m+nt superior performant presupune e;isten@a atat a unui nivel al
cercet*rii Btiin@ifice% formarea resurselor umane /nalt calificate% av+nd la baz* simbioza /ntre
procesul formativ Bi de cercetare Btiin@ific* precum si garantia implementarii unor activitati ce
pot genera rezultate concrete in diferite proiecte pilot in domeniul cercetarii% dezvoltarii si
inovarii.
Obiectivele specifice:
- valorificarea cercetarii din domeniu surselor regenerabile de energie
- stimularea participarii institutiilor de !, in proiecte de cercetare% dezvoltare si
inovare
34
- dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin implementarea de proiecte pentru
investitie in te7nologie% dezvoltarea de instrumente care permit accesul la cele mai
recente realizari ale stiintei si te7nologiei% transferul de OnoL-7oL in domeniul
resurselor regenerabile de energie.
- !rearea de nuclee de competenta stiintifica si<sau te7nologica de inalt nivel% la
standarde europene in domeniul resurselor regenerabile de energie
Tipuri de actiuni:
- 3roiecte de cercetare pentru identificarea celor mai potrivite solu ii pentru utilizarea
#&
- 5inan area infrastructurii de cercetare din universit* i i institute de cercetare
- 3articiparea universitatilor i institutelor de cercetare /n re ele na ionale i
interna ionale de cooperare /n domeniul energiei
Beneficiari:
- )niversitati si centre de cercetare din egiunea !entru
- 5irme din egiunea !entru care au ca obiect de activitate cercetare% dezvoltare sau
inovare
).(7 Spri3inir! d#,o"t!rii in2r!structurii in do+niu" crct!rii !p"ic!t si
tr!ns2ru"ui t5no"o%ic
Introducerea domeniului energiei regenerabile /ntre priorit*@ile strategice de
dezvoltare a egiunii !entru necesit* /n primul r+nd /n implicarea tuturor institu@iilor cu
responsabilit*@i /n elaborarea politicilor din acest domeniu Bi implicarea actorilor relevanti /n
diagnosticarea sistematic* a directiilor de dezvoltare.
!onsiliul pentru ,ezvoltare egionala este organul deliberativ al regiunii% infiintat /n
temeiul legii 311<$004 Bi av+nd responsabilit*@i% precum aprobarea 3lanul de ,ezvoltare
egionala. #trategia de valorificare a resurselor de energie regenerabil* va fi integrata /n
planul de dezvoltare a egiunii !entru. Implementarea strategiei necesita crearea unor
structuri tematice care ar oferi un cadru pentru elaborarea Bi crearea unei structuri te7nice
alcatuita dintr-un grup de institu@ii cu responsabilit*@i /n acest domeniu.
Infrastructura de transfer te7nologic Bi inovare% respectiv organiza@iile specializate
pentru difuzarea% transferul Bi valorificarea /n economie a rezultatelor de cercetare
-dezvoltare% este /nc* insuficient consolidat* Bi valorificat* in egiunea !entru% dat fiind
faptul c* structurile create nu au avut /nc* un impact semnificativ asupra economiei
regionale.
3e l+ng* infrastructura de baz* 4transport% telecomunica@ii etc.8% mediul de afaceri are
nevoie de infrastrcturi Bi dot*ri care s*-i sus@in* dezvoltarea. Incubatoarele de afaceri sunt
structuri suport constituite cu scopul de a prote>a /ntreprinderile noi Bi de a le facilita
dezvoltarea% oferind diferite facilit*@i% servicii de instruire% consultan@* Bi altele.
3arcurile te7nologice spri>in* de asemenea transferul te7nologic% ac7izi@ionarea de
ec7ipamente% ac7izi@ionarea de inova@ie de c*tre companiile e;istente% /n timp ce parcurile
Btiin@ifice contribuie la spri>inirea activit*@ilor de cercetare-dezvoltare. 2bsen@a unor
asemenea infrastructuri /mpiedic* dezvoltarea afacerilor din cauza resurselor limitate Bi lipsei
de servicii specializate.
31
Institu@iile publice Bi<sau cele private vor coopera pentru crearea acestor loca@ii
specifice cu facilit*@ile adecvate necesit*@ilor firmelor inovatoare% pentru a asigura suportul
logistic propice pentru generarea Bi valorificarea inov*rii.
#e vor spri>ini parcuri te7nologice% incubatoare de afaceri% parcuri Btiin@ifice etc. Bi se
va dezvolta oferta serviciilor de consultan@* necesare /ntreprinderilor% concomitent cu
sus@inerea polilor de inovare sau e;celen@* constiui@i /n func@ie de sectoarele economice
prioritare pentru dezvoltarea regiunii% unde accentul se va pune pe managementul inov*rii Bi
responsabilitate
social*.
2ceste structuri de afaceri destinate dezvolt*rii activit*@ilor economice% trebuie s*
ofere condi@ii propice localiz*rii /ntreprinderilor% /ndeosebi I::-urilor productive Bi de
servicii% acestea put+nd contribui la crearea unor noi GbiografiiH a localit*@ilor respective Bi
implicit la crearea de noi locuri de munc*% diversificarea activit*@ilor economice /n zon* Bi /n
final la creBterea contribu@iei zonelor /n care sunt amplasate% la formarea 3rodusul Intern Arut
al egiunii.
In acest sens% e;ista la nivelul egiunii !entru preocupari privind dezvoltarea unui pol
de e;celenta regional in domeniul cercetarii aplicate si transferului te7nologic in domeniul
energiilor regenerabile.
3atru din cele Base universit*@i de stat din egiune !&'() au specializ*ri /n
ingineria sistemelor de energii regenerabile sau domenii cone;e precum managementul
energiei% ingineria energetic*% ingineria mediului care pot fi adaptate pentru o specializare
ulterioar* /n domenii care s* formeze specialiBti pentru dezvoltarea de te7nologii% produse sau
procese. )niversitatea (ransilvania din AraBov este singura universitate din regiune care are
specializarea Ingineria sistemelor de energii regenerabile precum Bi programe post
universitare /n :anagementul energetic Bi :odernizarea energetic* a cl*dirilor. Infractructura
de cercetare /n sisteme de energii regenerabile Bi eficien@* energetic* cea mai bine conturat*
se reg*seBte la )niversitatea (ransilvania din AraBov dar reg*sim de asemenea preocup*ri
pentru dezvoltarea de laboratoare Bi centre de cercetare /n domeniul energiei Bi /n
)niversit*@ile 1 ,ecembrie% 3etru :aior (+rgu :ureB Bi ?ucian Araga- #ibiu0 aceasta
cuprinde0 departamentul de cercetare /n sisteme de energii regenerabile Bi reciclare% !entrul
de (e7nologii% Inventica si Ausiness Arasov 4!(IA8% Incubatorul I(2 3.-&'&G
4)niversiattea (ransilvania89 !entrul de !ercet*ri pentru (e7nologii 'econven@ionale Bi
&lectrote7nologii al )niversit*@ii ?ucian Alaga% !entrul de !ercetare /n :anagementul
energiei si al electrote7nologiilor 4:&&8 al )niversit*@ii 3etru :aior.
Infrastrucutra de cercetate din egiunea !entru constituie baza dezvoltarii unui pol de
e;celenta regional in domeniul cercetarii aplicate si transferului te7nologic. 2cest pol de
e;celenta regional ar putea ac@iona ca o interfa@* /n rela@ia dintre cercetare Bi mediul de
afaceri Bi ar facilita pe de o parte accesul companiilor la informa@ii privind infrastructura de
cercetare% inovare Bi transfer te7nologic Bi la rezultatele cercet*rii% adun+nd sub o singur*
umbrel* aceste informa@ii iar pe de alt* parte ar permite universit*@ilor Bi centrelor de
cercetare Bi transfer te7nologic din regiune s* dezvolte o strategie comun* privind priorit*@ile
/n acest domeniu Bi s* genereze rela@ii de colaborare Bi parteneriat% evit+ndu-se suprapunerile
privind oferta /n anumite domenii Bi acoperirea domeniilor de cercetare pentru care nu e;ist*
ofert*.
Obiectivele specifice:
- !rearea unei structuri care s* ofere e;pertiza i infrastructura necesar* pentru a
spri>ini dezvoltarea utiliz*rii #&
3D
- !rearea Bi<sau /mbun*t*@irea structurilor regionale Bi locale de spri>inire a afacerilor%
interven@iile av+nd ca scop atragerea investi@iilor% revigorarea Bi dezvoltarea
economiilor locale si stimularea cercetarii si a inovarii
Tipurile de actiuni:
- !rearea infrastructurii necesare cercet*rii i transferului te7nologic
- #pri>inirea structurilor de cercetare in activitati de diseminare c*tre comunitatile a
beneficiilor utiliz*rii energiilor regenerabile
- #pri>in pentru finan@area investi@iilor /n infrastructura aferenta institu@iilor de inovare
Bi transfer te7nologic din domeniul energiilor alternative0 parcuri Btiin@ifice Bi
te7nologice% parcuri industriale% zone economice si incubatoare de afaceri
Beneficiari:
- )niversitati si centre de cercetare din egiunea !entru
- 5irme din egiunea !entru care au ca obiect de activitate cercetare% dezvoltare sau
inovare
- Incubatoare de afaceri
- 3arcuri te7nologice
- Institutii publice
- 5orme asociative ale unitatilor aministratiei publice
- 2sociatii de intreprinzatori.
A'! priorit!r! * I+&un!t!tir! c!"i2ic!rii 2orti d +unc! si d#,o"t!r! !ptitudini"or
+!n!%ri!" !" prso!n"or i+p"ic!t in do+niu" nr%ii"or r%nr!&i"
Introducere
3"
!resterea potentialului economic si social de la nivel de regiune de dezvoltare in
conformitate cu prevederile 3lanului 'ational de ,ezvoltare 43',8 este in stransa corelatie
cu politicile nationale de coeziune sociala si in conformitate cu politicile si e;emplele de
buna practica ale )niunii &uropene.
)n rol important /n dezvoltarea capacit*@ii de adaptare a /ntreprinderilor Bi a
anga>a@ilor acestora la cerin@ele unei economii dinamice% bazat* pe cunoaBtere% /l constituie
formarea profesional* continu* prin care persoanele adulte /Bi dezvolt* aptitudinile% /Bi
/mbog*@esc cunoBtin@ele Bi /Bi amelioreaz* calificarea te7nic* sau profesional*.
3rin aceasta a;a se urmareste promovarea si identificarea solutiilor privind
competitivitatea si adaptabilitatea fortei de munca e;istenta la toate nivelele ierar7ice in
special in cadrul firmelor care activeaza in domeniul surselor regenerabile de energie% in
vederea cresterii productivitatii la locul de munca si a dezvoltarii economice sustenabile.
Imbunatatirea calificarii fortei de munca si mai ales dezvoltarea aptitudinilor
managerial ale persoanelor implicate in domeniul energiilor regenerabile reprezinta un factor
c7eie in dezvoltarea economica a acestui sector% resursa umana calificata fiind o prioritate.
Jn domeniul form*rii profesionale continue% om+nia /nregistreaz* o rat* foarte
sc*zut* de participare /n r+ndul popula@iei din grupa de v+rst* $1 D4 41%1I $0019 1%1I
$00$9 1%3I $0039 1%DI $0018.
5ragmentarea ofertei de formare profesional* continu*% acoperirea geografic*
inconsistent* cu furnizori de formare pentru adul@i% interesul sc*zut al antreprenorilor <
/ntreprinderilor pentru investi@ia /n dezvoltarea resurselor umane au contribuit la aceast* rat*
sc*zut* de participare.
!onform datelor I'#% /n anul $00" num*rul personelor cuprinse /n cursuri de formare
profesional* era de D40C3 persoane din care 83%"I /l reprezentau persoanele aflate /n Boma>.
,in totalul Bomerilor /nregistra@i /n anul $00" doar apro;imativ 11I au apelat la cursuri de
formare profesional*.
Jn regiune e;ist* Bi formatori pentru c+teva speciliz*ri care pot asigura o calificare /n
domenii care ofer* suport /n implementarea sistemelor de energii regenerabile0 2utomatist
pentru supraveg7ere Bi /ntre@inere cazane 41 formator pe regiune8% &lectrician /n instala@ii
energetice 41 formator pe regiune8% &lectronist aparate Bi ec7ipamente de automatiz*ri 4$
formatori pe regiune8% &lectrician re@ele electrice Bi posturi de transformare 41 formator pe
regiune8% &lectrician e;ploatare medie Bi >oas* tensiune 41 formator pe regiune8% Instalator
instala@ii de /nc*lzire central* 44 formatori8% ?aborant operator centrale termice 44 formatori8%
.perator cazane% turbine cu aburi% instala@ii au;iliare Bi de termoficare 4$ formatori8%
(e7nician instalator pentru construc@ii 4$ formatori8% (e7nician /n constructii Bi lucr*ri
publice 4$ formatori8%(e7nician te7nolog mecanic 41 formator8% (e7nician electronist 41
formator8.
Jn unele cazuri num*rul acestora este destul de redus% /n ma>oritatea specializ*rilor
enumerate sunt unul sau doi formatori /n regiune
.ferta de specializ*ri /n /nv* *m+ntul superior este foarte divers*% patru din cele Base
universit*@i de stat din egiune !&'() au specializ*ri /n ingineria sisteme de energii
regenerabile sau domenii cone;e precum managementul energiei% ingineria energetic*%
ingineria mediului care pot fi adaptate pentru o specializare ulterioar* /n domenii care s*
formeze specialiBti pentru dezvoltarea de te7nologii produse sau procese.
)niversitatea (ransilvania din AraBov este singura universitate din regiune care are
specializarea Ingineria sistemelor de energii regenerabile precum Bi programe post
universitare /n :anagementul energetic Bi :odernizarea energetic* a cl*dirilor
Infractructura de cercetare /n sisteme de energii regenerabile Bi eficien@* energetic*
cea mai bine conturat* se reg*seBte la )niversitatea (ransilvania din AraBov dar reg*sim de
asemenea preocup*ri pentru dezvoltarea de laboratoare Bi centre de cercetare /n domeniul
38
energiei Bi /n )niversit*@ile 1 ,ecembrie 1C18 2lba Iulia% 3etru :aior (+rgu :ureB Bi
?ucian Araga- #ibiu0 aceasta cuprinde0 departamentul de cercetare /n sisteme de energii
regenerabile Bi reciclare% !entrul de (e7nologii% Inventica si Ausiness Arasov 4!(IA8%
Incubatorul I(2 3.-&'&G 4)niversiattea (ransilvania89 !entrul de !ercet*ri pentru
(e7nologii 'econven@ionale Bi &lectrote7nologii al )niversit*@ii ?ucian Alaga% !entrul de
!ercetare /n :anagementul energiei si al electrote7nologiilor 4:&&8 al )niversit*@ii 3etru
:aior.
!ea mai mare problema o constituie anticiparea c+t mai e;acta a cerintelor viitoare de
calificare si asimilarea mentala a ideii de /nvatare pe tot timpul vieSii. ecalificarea nu
/nseamna neaparat o meserie noua% ci adaptarea% a>ustarea la cerintele noi ale pietei.
,in punct de vedere statistic% rata soma>ului este in crestere in egiunea !entru%
e;istand o serie de factori care determina acest fenomen si afectarea dezvoltarii economice.
)n factor c7eie in dezvoltarea sustenabila a egiunii !entru il reprezinta dezvotlarea
economica bazata pe utilizarea resurselor regenerabile de energie. Identificarea solutiilor
potrivite% a actiunilor si masurilor care vizeaza calificarea si dezvoltarea fortei de munca care
activeaza sau poate active in domeniul surselor regenerabile de energie reprezinta un factor
c7eie in valorificarea cat mai eficienta a acestor resurse alternative de energie.
Obiective specifice:
- !resterea nivelului de calificarea si competent a persoanelor implicate in domeniul
surselor regenerabile de energie
- ,ezvoltarea aptitudinilor manageriale ale persoanelor care activeaza in domeniul
surselor regenerabile de energie
Rezultate asteptate0
- !alificarea% recalificare% instruirea fortei de munca din egiunea !entru in domeniul
surselor regenerabile de energie
- #pri>inirea dezvoltarii unei culturi antreprenoriale printr-o nou* abordare /n cadrul
sistemului educa@ional regional
- ,ezvoltarea serviciilor de consultan@* orientate c*tre nevoile inovative ale
companiilor care activeaza in domeniul surselor regenerabile de energie
Do+nii d intr,nti;
*.17 C!"i2ic!r!- rc!"i2ic!r!- instruir! 2orti d +unc! in do+niu" surs"or
r%nr!&i" d nr%i
3reocuparea pentru mediul ambiant Bi pentru utilizarea eficient* a resurselor astfel
/nc+t s* beneficieze Bi genera@iile viitoare reprezint* elementul definitoriu /n analiza
problemelor legate de utilizarea surselor de energie regenerabil*. )tilizarea acestor surse
alternative de energie impun sc7imbari si adaptari in special in mediul economic si a ofertei si
cerintelor pe piata muncii. Valorificarea eficienta a surselor regenerabile de energie trebuie sa
se bazeze pe resurse umane bine pregatite pentru o gama cat mai variata de calificari 4de la
lucratori pana la manageri8.
Jn conte;tul european actual factorul uman intr* /n ecua@ia dezvolt*rii nu at+t prin
dimensiunea cantitativ-numeric*% ci mai ales prin cea calitativ-structural*% e;primat* /n
volumul Bi con@inutul cunoBtin@elor% /n posibilitatea reproducerii Bi re/nnoirii c+t mai rapide a
acestora.
3C
!rearea de noi capacit* i de produc ie i investi ii /n sistemele de energii regenerabile
necesit* disponibilitatea i preg*tirea adecvat* a for ei de munc*. In acest sens sunt necesare
identificarea% spri>inirea si promovarea unor activitati a;ate pe crearea capacit*@i interne a
firmelor de a dezvolta resurse umane proprii% inclusiv prin intermediul form*rii profesionale
specializate% cu accent pe noile te7nologii din domeniul surselor regenerabile de energie.
2cest domeniul de interventie urmareste facilitarea accesului anga>a ilor din firme i a
for ei de munc* neocupate la cursuri de formare profesional*% cursuri de recalificare% instruire
/n sisteme de energii regenerabile i specializ*ri<calific*ri relevante pentru acest sector.
. alt* resurs* important* pentru promovarea conceptelor de management al energiei%
eficien * energetic*% utilizare a #& /l reprezint* personalul anga>at /n adminsitra ia public*
local*% personalul agen iilor locale ale energiei% .'G-urilor i altor institu ii care au activitate
relevat* /n domeniul energiei. Instruirea corespunz*toare a personalului din aceste institu ii
poate duce la atragerea de noi investi ii /n domeniu i la diseminarea mai larg* a acestor
concepte /n r ndul popula iei i altor actori regionali.
2bordarea formarii profesionale /n vederea calific*rii si recalific*rii anga>a@ilor pentru
/mbun*t*@irea competen@elor Bi aptitudinilor in domeniul surselor regenerabile de energie vor
fi direc@ionate spre spri>inirea form*rii pentru ini@iere% specializare% perfec@ionare% /n cadrul
/ntreprinderilor care% /n efortul lor pentru promovarea adaptabilit*@ii% vor adopta te7nologii
avansate.
In spri>inul acestora se vor identifica un set de actiuni care vizeaza accesul celor
interesati la oferta de cursuri de formare% calificare si recalificare in domeniul surselor
regenerabile de energie.
2ctivit*@ile de formare trebuie s* fie organizate /n mod distinct pe niveluri de
instruire% aptitudini% profesii% ocupa@ii% perfec@ion*ri sau specializ*ri% lu+nd /n considerare
nevoile anga>atorilor% competen@ele de baz* ale personalului% cerin@ele posturilor acestora%
oportunit*@ile de anga>are sau promovare% precum Bi cerin@ele de pe pia@a muncii. 2stfel% prin
cursurile de instruire se urmareste formarea profesionala pentru specialistii care activeaza in
domeniul energetic% cel a surselor regenerabile de energie sau domenii cone;e% atat la nivel
managerial cat si de e;ecutie% in vederea asigurarii unei valorificari eficiente a resurselor
alternative de energie la nivelul egiunii !entru.
Obiective specifice:
- !resterea accesului la informatie privind oportunitatile de calificare in domeniul
resurselor regenerabile de energie
- !resterea gradului de calificare in domeniul resurselor regenerabile de energie% privita
ca un raspuns la solicitarile pe piata muncii in domeniu si o alternativa pentru diferite
categorii de someri care sunt in cautarea unui loc de munca.
Tipuri de activitati:
- !ursuri de calificare a for ei de munc* ocupate i a omerilor pentru utilizarea
te7nologiilor de energii regenerabile
- !ursuri de calificare a for ei de munc* pentru utilizarea te7nologiilor de energii
regenerabile
- !ursuri de instruire pentru anga>a ii institu iilor publice pentru dezvoltarea
competen elor necesare asigur*rii unui management eficient al energiei la nivel local
- !ursuri de instruire pentru asocia ii de produc*tori i ale categorii ale popula iei pe
teme precum0 posibilit* ile de utilizarea a biomasei% energiei solare% eoliene% etc
40
- 3romovarea privind cererea si oferta pe piata muncii in domeniul surselor
regenerabile de energie disponibile
Beneficiari:
- 5irme care activeaza /n domeniul surselor regenerabile de energie
- Institu ii publice% autorit* i locale
- 5irme i .'G-uri din domeniul form*rii profesionale
- )niversit* i% unit* i colare
R
*.27 D#,o"t!r! uni cu"turi !ntrprnori!" printr-o nou8 !&ord!r /n c!dru"
sist+u"ui duc!=ion!" r%ion!"
igiditatea pietei muncii si capacitatea inca redusa a economiei romanesti de a crea
noi locuri de munca contribuie la mentinerea unui nivel ridicat al ratei soma>ului.
3rivind formarea profesionala continua pentru obtinerea abilitatilor manageriale si
antreprenoriale% domeniul de interventie 1.$ urmareste transformarea antreprenoriatului intr-o
optiune de cariera% privita ca o solutie importanta pentru contracararea efectelor negative ale
a>ustarilor structurale si ale procesului de restructurare a unor sectoare economice
4e;.industria8% generand alternative economice si sociale si imbunatatind atat conditiile de
viata cat si dezvoltarea economica a egiunii !entru.
3romovarea culturii antreprenoriale are ca principal scop spri>inirea for@ei de munc* Bi
a /ntreprinderilor competente care activeaza in domeniul surselor regenerabile de energie.
Imbun*t*@irea adaptabilit*@ii /ntreprinderilor% /n special a societatilor comerciale Bi a
anga>a@ilor la condi@iile /n sc7imbare% /n special /n vederea introducerii de te7nologii moderne
Bi de solu@ii organiza@ionale pe o scar* larg*% trebuie s* reprezinte% printre altele% o promovare
a fle;ibilit*@ii organiza@ionale Bi de ocupare 4aplicarea unor diferite forme de organizare a
muncii Bi contracte de munc* fle;ibile8 Bi a fle;ibilit*@ii func@ionale 4adaptarea sarcinilor
anga>a@ilor la sarcinile firmei8. In acest sens sunt necesare implementarea unor actiuni a;ate
pe crearea capacit*@ii interne a firmelor pentru dezvoltarea resurselor umane proprii.
3romovarea culturii antreprenoriale in vederea cresterii abilitatii persoanelor de a
materializa idei de afaceri trebuia sa aiba la baza activitati care stimuleaza creativitatea%
inovatia% capacitatea de a-si asuma riscul% abilitatra de a planifica si gestiona proiecte.
2flat intr-o permanenta sc7imbare% mediul economic trebuie sa raspunda
numeroaselor provocari care conduc la noi evolutii pe piata. In acest sens% promovarea
culturii antreprenoriale va contribui la cresterea capacitatilor intreprinderilor de a patrunde pe
noi piete prin intermediul transformarii ideilor de afaceri in actiuni concrete.
. nevoie imediat*% /n special a tinerilor /ntreprinz*tori% va fi de a- i dezvolta abilit* i
specifice /n managementul afacerilor din domeniul energiei dar i a altor competen e necesare
adminsitr*rii unei afaceri.
3rin acest domeniu se urm*re te facilitarea accesului tinerilor /ntreprinz*tori% a
managerilor i personalului cu atribu ii manageriale din firme la servicii de instruire i
dezvoltare a abilit* ilor i competen elor /n managementul afacerii% managementul resurselor
umane% etc
Obiective specifice:
41
- !resterea constientizarii si promovarea atitudinii pozitive fata de cultura
antreprenoriala
- 3romovarea culturii antreprenoriale ca un factor important al creBteri competitivit*@ii
economice
- Jmbun*t*@irea competen@elor manageriale la nivelul /ntreprinderilor mici Bi mi>locii%
prin calificare Bi asisten@* pentru anga>a@ii acelor sectoare afectate de restructur*ri
economice
- #pri>inirea in identificarea potentialilor parteneri in dezvoltarea unor proiecte care au
ca obiectiv principal incura>area antreprenoriatului si dezvoltarea culturii
antreprenoriale
Tipuri de activitati:
- 5ormare profesionala pentru asigurarea preg*tirii de baz* /n management pentru cei
care doresc sa inceapa o afacere
- 5ormarea abilitatilor manageriale% in special pentru microintreprinderi si I::-uri
- Incura>area antreprenoriatului prin servicii de spri>in pentru initierea unei afaceri /n
domiul #& .
- Identificarea de oportunit*@i de ocupare prin facilitarea ini@ierii de noi afaceri Bi
anga>*rii pe cont propriu.
- #pri>in in dezvoltarea unor proiecte orientate spre stimularea resurselor umane cu grad
inalt de calificare
Beneficiari:
- 5irme care activeaza in domeniul surselor regenerabile de energie
- Institutii publice% autoritati locale
- 5irme i .'G-uri din domeniul form*rii profesionale
- )niversit* i% unit* i colare
4$