Sunteți pe pagina 1din 9

Contract Prestari Servicii Consultanta

Nr.09 din data 20.12.2009


Incheiat intre:
S.C. Global Technical Systems S..!." cu sediul in Strada Geor#e Constantinescu" nr.$"
sector 2" %ucuresti" inre#istrata la e#istrul Comertului cu nr. :
&'0(12)*+(29.0+.200,"C-I: .22029+)2(200," cont: .+9 %/0 ''1S 191) 00$0
''10" deschis la %/ /ecebal" re2re3entata 2rin Sorin Preda in calitate de
4dministrator" numita in 2re3entul contract Beneficiar
si
S.C. /o5a Gru2 S..!. " cu sediul in Strada Serban 1oda" nr.2)+" %ucuresti" inre#istrata
la e#istrul Comertului cu nr. : &'0(29'2(200'" C-I: .1+1*0,0+" cont:
.'9NC%02,*000$91020001" deschis la %C Serban 1oda" re2re3entata 2rin 6adi
ida in calitate de 4dministrator" numita in 2re3entul contract Consultant (Prestator).
Cap.1 - Obiectul Contractului
.biectul 2re3entului contract il re2re3inta 2restarea seviciilor de 7ana#ement de
Proiect" insemnand servicii de su2ervi3are tehnic8 9i arhitecturala" 2lani5icare 9i
bu#etare a investi:iei" site mana#ement" mana#ement;ul subcontractorilor" ne#ociere 9i
mana#ement de contract si consultan:a in Instalatii 0lectrice Curenti Tari si Curenti
Slabi" de catre Consultant" 2entru 2roiectul Platinum %usiness and Convention Center"
situat in Soseaua %ucuresti; Ploiesti" nr. 1,2;1,*.
Cap.2 - Durata Contractului
Pre3entul contract se <ncheie 2e durat8 de 1 =un> an" calculat ince2and cu data
semnarii 2re3entului Contract. Contractul se va re<nnoi automat 2e 2erioade succesive
de 1 =un> an " cu 28strarea acelora9i condi:ii contractuale" cu e?ce2:ia ca3ului <n care
Prestatorul sau %ene5iciarul isi mani5esta dorinta de a re3ilia contractul" 2rin
transmiterea unei noti5icari scrise celeilalte Parti cu cel 2u:in $0 =trei3eci> de 3ile <nainte
de data incetarii Contractului.
Contractul intr8 <n vi#oare la ince2and cu data semnarii de catre ambele 2arti a
2re3entului document.
Cap.3 - Statutul Juridic al Consultantului
@n asi#urarea serviciilor 2e care le 2restea38 9i a lucr8rilor 2e care le e5ectuea38"
consultantul este 2ersoan8 Auridic8 inde2endent8" care are statutul de an#aAat al
%ene5iciarului.
@n ceea ce 2rive9te serviciile 2restate sau lucrarea e5ectuat8" consultantul se
obli#8 s8 nu an#aAe3e sau s8 e5ectue3e nici o activitate <n detrimentul intereselor
%ene5iciarului.
Cap.4 - Obliatii Contractuale
.bli#atiile Consultantului:
Prin semnarea 2re3entului contract" Consultantul se obli#a :
1. Sa e?ecute activitatile si sa 2reste3e serviciile de 7ana#ement de Proiect detaliate in
4ne?a nr.1" 2arte inte#rata din 2re3entul contractB
2. Sa asi#ure aceste servicii la ca2acitatea si e5icienta sa mC?imaB
$. Sa res2ecte termenele si conditiile sti2ulate 2rin 2re3entulB
'. Sa numeasca o 2ersoana res2onsabila de buna des5asurare a 2re3entului contractB
). Sa 2una la dis2o3itia %ene5iciarului toate in5ormatiile 2e care le detine si sa ra2orte3e
sa2tamanal stadiul si evolutia lucrarilor de instalatii electrice de curenti tari si curenti
slabi.
6. Sa mentina con5identiale 2e tot tim2ul des5asurarii si du2a data incheierii acestui
Contract si sa nu de3valuie" ra2orte3e" sa 5aca 2ublice" direct sau indirect" sau sa
trans5ere sau sa 5oloseasca in sco2uri 2ersonale sau ale tertilor" in5ormatii con5identiale
2rimite sau obtinute ca re3ultat al incheierii sau e?ecutarii acestui Contract.
,. Sa nu se an#aAe3e intr;o activitate in con5lict cu interesele clientului.
.bli#atiile %ene5iciarului
Prin semnarea 2re3entului contract" %ene5iciarul se obli#a :
1. Sa 2lateasca la termenele convenite sumele stabilite" 2otrivit 2returilor si conditiilor de
2lata sti2ulate in 4ne?a nr.1" 2arte din 2re3entul contract.
2. Sa 2una la dis2o3itia Consultantului toata documentatia 2e care o detine 2rivind
des5asurarea lucrarilor de Instalatii 0lectrice =2lanurile //0=detalui de e?ecutie>"#ra5ice
de lucrari" lista de cantitati cu materiale si echi2amente" etc >

.bli#atia de neconcurenta
Pe toat8 2erioada Contractului 9i 2 ani du28 e?2irarea acestuia"
%ene5iciarul(Consultantul nu are dre2tul s8 o5ere an#aAa:ilor Consultantului
(%ene5iciarului nici o alt8 5orm8 de recom2ensare si nici sa ii an#aAe3e atat in nume
2ro2riu cat si indirect" 2rin 2ersoane a5iliate sau subcontractanti ai sai.
Incalcarea acestei dis2o3i:ii de catre %ene5iciar(Consultant atra#e 2lata unei
des2a#ubiri catre Consultant(%ene5iciar in cuantum de 20 de ori salariul lunar brut al
5iecarui an#aAat in cau3a" in termen de ) =cinci> 3ile de la data transmiterii noti5icarii de
2lata de catre Consultant(%ene5iciar.
Cap.! - "aloare Contractului
1aloarea contractului 2entru 2restarea serviciilor de 7ana#ement de Proiect este
de 1##.1$$%$$ euro" re2re3entand 10D =3ece D> din valoarea lucrarilor contractate de
catre %ene5iciar" con5orm Contract de Subantre2ri3a nr.0) ( 1,.11.2009" la care se
adau#a T14 con5orm le#islatiei in vi#oare.
Serviciile 2restate de catre Consultant in schimbul acestei sume" sunt detaliate in
4ne?a nr.1" 2arte inte#rata din 2re3entul contract.
Platile se vor e5ectua esalonat" 2rin situatii de lucrari" avand in s2ate ane?at
ra2ortul de activitate al Consultantului. Platile se vor e5ectua in on la cursul %N din
3iua emiterii 5acturii 5iscale de catre Consultant iar scadenta acestora nu 2oate sa
de2asasca +0 3ile lucratoare de la data emiterii catre %ene5iciar.
Cap.& - Penalitati
.rice intar3iere 5ata de termenele 2reva3ute de ambele 2arti"
%ene5iciar(Consultant" in acest contract si care nu se datorea3a unei 5orte maAore se
2enali3ea3a cu 0.1D 2e 3i de intar3iere din valoarea sumei datorate.
Cap.' - Corespondenta
@n acce2:iunea 28r:ilor contractante" orice noti5icare adresat8 de una dintre
acestea celeilalte este valabil <nde2linit8 dac8 va 5i transmis8 la adresa(sediul 2rev83ut8
<n 2artea introductiv8 a 2re3entului contract sau:
%ene5iciar: Global Technical Systems S..!.
7ail: #lasshouseE#tsystems.ro
Persona contact: Geor#iana 7ihaescu ( Tele5on: 0,2*.9,9.*$0
6a?: 021.21+.,0.02
Prestator: /o5a Grou2 S!
Cap.# - (i)ita de *esponsabilitate
Consultantul nu va 5i ras2un3ator de nici un 2reAudiciu adus %ene5iciarului din
nee?ecutarea" e?ecutarea necores2un3atoare ori cu intar3iere a obli#atiilor contractuale
de catre %ene5iciar" atata tim2 cat Consultantul si;a e?ecutat obli#atiile asumate.
Cap.+ - ,orta -a.ora
.rice eveniment im2revi3ibil sau inevitabil care are loc du2a incheierea
2re3entului contract" avand ca e5ect im2iedicarea in totalitate a inde2linirii obli#atiilor
contractuale asumate" va 5i considerat ca3 de 5orta maAora. 6orta maAora e?onerea3a de
ras2undere 2artea care o invoca si o dovedeste in conditiile le#ii.
In ca3ul in care 5orta maAora im2iedica e?ecutarea 2artiala sau totala a obli#atiilor
re3ultand din 2re3entul contract" 2artea contractanta care invoca res2ectivul ca3 de
5orta maAora este indre2tatita sa o 5aca o2o3abila celeilalte 2arti contractante numai cu
conditia ca aceasta din urma sa 5ie in5ormata asu2ra ince2utului ca3ului de 5orta maAora
in cel mult 1) 3ile de la a2aritia acestuia" 2rin scrisoare recomandata" atasand
con5irmarea unor autoritati com2etente care sa certi5ice realitatea si e?actitatea 5a2telor.
Incetarea situatiei de 5orta maAora va 5i anuntata 2rin 2rocedura similara.
Perioada in care o2erea3a ca3ul de 5orta maAora 2relun#este automat e?ecutarea
obli#atiilor numai cu durata im2iedicarii sau intar3ierii cau3ate de situatia de 5orta
maAora.
In ca3ul neres2ectarii conditiilor de mai sus de catre una dintre 2arti" toate riscurile si
consecintele ca3ului de 5orta maAora ii revin inte#ral acesteia.
42aritia unei situatii de 5orta maAora nu e?onerea3a 2e %ene5iciar de e5ectuarea 2latilor"
la datele stabilite 2rin 2re3entul contract" 2entru livrarile si lucrarile e5ectuate anterior de
catre Consultant" anterior a2aritiei 5ortei maAore.
Cap.1$ - (itiii
Toate dis2utele sau di5erendele de orice 5el" care ar 2utea surveni in le#atura cu
2re3entul contract si care nu vor 2utea 5i re3olvate 2e cale amiabila intre 2artile
contractante" vor 5i su2use instantelor de dre2t comun com2etente de la sediul
%ene5iciarului.
Cap.11 - *e/ilierea Contractului
/aca una dintre 2arti nu isi inde2lineste in termen de $0 de 3ile obli#atiile
asumate 2rin 2re3entul contract din motive ce nu a2artin de 5orta maAora" cealalta 2arte
2oate re3ilia contractul cu un 2reavi3 de 1) de 3ile. e3ilierea se va comunica 2rin
scrisoare recomandata iar data stam2ilei 2ostale se considera data de ince2ut a
2reavi3ului. /u2a trecerea celor ') 3ile" contractul se va consiedera re3iliat" 5ara a 5i
necesara nicio somatie" 2unere in intra3iere" acordarea unei 2erioade de #ratie sau
interventia instantleor Audecatoresti =2act comisoriu #rad I1>
Cap.12 - Confidentialitate
Partile convin sa mentina con5identiale tot tim2ul du2a data incheierii acestui
Contract si sa nu de3valuie" ra2orte3e" sa 5aca 2ublice" direct sau indirect" sau sa
trans5ere sau sa 5oloseasca in sco2uri 2ersonale sau ale tertilor" in5ormatii con5identiale
2rimite sau obtinute ca re3ultat al incheierii sau e?ecutarii acestui Contract" sau
5urni3ate de catre sau in numele acestui Contract" sau 5urni3ate de catre sau in numele
unei Parti in ne#ocierile care au dus la incheierea 2re3entului Contract.
Cap.13 - 0nteralitatea Contractului
Pre3entul Contract re2re3inta intrea#a vointa si sin#ura intele#ere a Partilor
re5eritoare la as2ectele re#lementate si anulea3a orice alte 2roiecte" intele#eri
anterioare" 2romisiuni" declaratii" #arantii sau acorduri de orice natura" scrise sau
verbale" intre Parti" 2rivind obiectul acestui Contract.
Cap.14 - 1utoritatea de a se)na
6iecare 2ersoana care semnea3a acest Contract un numele uneia dintre Parti"
declara si #arantea3a ca a 5ost 2e de2lin im2uternicita sa semne3e acest Contract si ca
au 5ost intre2rinse toate masurile necesare 2entru a autori3a incheierea 2re3entului
Contract.
Cap.1! - Clau/e finale
Contractul se incheie <n dou8 e?em2lare ori#inale" cFte unul 2entru 5iecare 2arte
contractant8. .rice modi5icare sau act adi:ional se va 5ace <n scris" cu semnarea
acestuia de c8tre ambele 28r:i dre2t #aran:ie a acordului lor" alt5el 5iind declarat nul.


4cest Contract s;a intocmit in 2 =doua> e?em2lare ori#inale" asta3i GGGGGGGG" in
limba romana" cate unul 2entru 5iecare Parte.
S.C. Global Technical Systems S..!. S.C. /o5a Gru2 S..!.
4dministrator" 4dministrator"
Sorin Preda 6adi ida
1ne2a nr.1 la Contractul nr. $+ din data de 2$.12.2$$+
Consultantul" 2rin asumarea 2re3entului contract se obli#a sa e?ecute la ca2acitate si
e5icienta ma?ima urmatoarele servicii:
1. ProAect 7ana#ement:
- anali3a <m2reun8 cu arhitectul a necesitatilor de s2a:iu ale di5eritelor de2artamente din
cadrul com2aniei clientB
- veri5icarea 2lanurilor <n vederea asi#ur8rii res2ect8rii cerin:elor clientului
- ob:inerea a2rob8rii din 2artea 2ro2rietarului asu2ra 2lanurilor arhitecturale si de
amenaAare s2atiiB
- ob:inerea din 2artea in#inerilor 2roiectan:i a 2lanurilor de modi5icare a instala:iilor
standard ale cl8dirii" <n con5ormitate cu 2lanurile arhitecturale de com2artimentare 9i
amenaAareB
- ob:inerea din 2artea 2ro2rietarului a a2rob8rii 2entru 2lanurile tehnice de modi5icare a
instala:iilorB
- selec:ia 5urni3orilor" 2re#8tirea 9i ne#ocierea subcontractelorB
- reali3area unui 2lan de lucru comun 2entru to:i 5urni3orii <n vederea sincroni38rii
activit8:ilorB
- su2ervi3area reali38rii lucr8rilor 9i a calit8:ii acestoraB
- rece2:ia calitativ8 a lucr8rilorB
- avi3area cererilor de 2lat8 din 2artea 5urni3orilorB
- 2lani5icarea ac:iunii de relocare a 2ersonalului 9i a bunurilor acestora
- selec:ia com2aniei de mutare
- su2ervi3area 2rocesului de mutare
2. Plani5icarea bu#etara a investitieiB
$. Site 7ana#ementB
- or#ani3are 2ro2rie de santierB
- urmarire si su2ervi3are e?ecutie in ra2ort cu #ra5icele de lucrariB
- urmarire si su2ervi3are subantre2ri3eB
- 2artici2are sedinte comandamentB
'. Servicii de In#inerie
S.C. Global Technical Systems S..!. S.C. /o5a Gru2 S..!.
4dministrator" 4dministrator"
Sorin Preda 6adi ida
1ne2a nr.2 la Contractul nr. $+ din data de 2$.12.2$$+
1na.a)ent
Pre3entul an#aAament 2entru 28strarea con5iden:ialit8:ii datelor" in5orma:iilor 9i
documentelor a 5ost <ncheiat <ntre S.C.Global Technical Systems S..!. 9i S.C. /o5a
Gru2 S..!. 9i este cone? contractului <ncheiat <ntre acestea 9i <nre#istrat sub nr .09
din 20.12.2009
I. .biect
1. In5orma:iile 2e care le ob:ine S.C. /o5a Gru2 S..! ca e5ect al e?ecut8rii
contractului sus;men:ionat sunt strict con5iden:iale.
2. Sunt con5iden:iale urm8toarele in5orma:ii:
a> situa:ia 5inanciar8B
b> 2roiectele de a5aceriB
c> 2rodusele nelivrate 2ie:eiB
d> 2rocesele de 5abrica:ieB
e> licen:ele sau brevetele de inven:iiB
II. S5era circula:iei in5orma:iilor
1. S.C. /o5a Gru2 S..!. 2oate de3v8lui in5orma:ii sau 2oate 2une la dis2o3i:ie
documente dintre cele men:ionate la 2ct. 2 numai 2ersoanelor im2licate <n e?ecutarea
clau3elor contractului sus;men:ionat.
2. Persoanele im2licate <n e?ecutarea contractului" res2ectiv mana#erii"
contabilii" e?2er:ii tehnici" consilierii Auridici 9i alte cate#orii de 2ersoane" nu vor 2utea
de3v8lui in5orma:iile con5iden:iale" cu e?ce2:ia ca3ului <n care S.C.Global Technical
Systems S..!. a2rob8 <n scris aceast8 2osibilitate.
$. S.C. /o5a Gru2 S..! va 5olosi in5orma:iile numai <n sco2ul lu8rii unor deci3ii
cu 2rivire la e?ecutarea contractului sus;men:ionat" 5iind :inute s8 nu le utili3e3e <n nici
un alt sco2.
III. /urata an#aAamentului
1. /urata 2re3entului an#aAament este 1 =un> an" <n a5ar8 de ca3ul <n care una
dintre 28r:i noti5ic8 <n scris celeilalte <ncetarea lui <nainte de termen.
2. Noti5icarea 2rev83ut8 la 2ct. , trebuie s8 5ie 58cut8 cu $0 3ile <nainte de a
deveni e5ectiv8 hot8rFrea" dar nu mai mult de ultima 3i a duratei 2re3entului
an#aAament.
I1. Sanc:iuni 2entru neres2ectarea an#aAamentului
Partea care <ncalc8 2revederile 2re3entului an#aAament se obli#8 la 2lata unor
des28#ubiri de 2ana la )0D din valoarea contractului. 0?onerea38 de r8s2undere
urm8toarele situa:ii:
a> dac8 in5orma:iile erau cunoscute <nainte de a 5i 5ost ob:inute de la S.C.Global
Technical Systems S..!.B
b> in5orma:ia a 5ost 2rimit8 dintr;o surs8 necon5iden:ial8B
c> de3v8luirea in5orma:iei s;a 58cut du28 ce s;a 2rimit acordul scris 2entru
aceastaB
d> in5orma:ia era de circula:ie 2ublic8 la data de3v8luirii eiB
e> S.C. /o5a Gru2 S..! a 5ost obli#at8 <n mod le#al s8 de3v8luie in5orma:ia.
Pre3entul an#aAament s;a <ncheiat <n 2 e?em2lare" asta3i 20.12.2009" in limba
romana" cate unul 2entru 5iecare Parte.
S.C. Global Technical Systems S..!. S.C. /o5a Gru2 S..!.
4dministrator" 4dministrator"
Sorin Preda 6adi ida

S-ar putea să vă placă și