Sunteți pe pagina 1din 123

GESTIUNEA DATORIEI

PUBLICE
Prof. Univ. Dr. Tatiana MO!TEANU
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
Acest curs se bazeaz! pe manualul
Mo"teanu T., Cataram! D., Cmpeanu E., Gestiunea Datoriei Publice,
Editura Universitar!, Bucure"ti 2005
Suportul este destinat numai pentru uzul studen%ilor la master
! 1. Conceptul de datorie public!
1.1. Definirea datoriei publice
1.2. Scopul contract!rii datoriei publice
1.3. Teorii privind datoria public!
! 2. Fundamentarea datoriei publice
2.1. Instrumentele datoriei publice
2.2. Contractarea "i garantarea datoriei publice
2.3. Tehnici de stingere a datoriei publice
2.4. Resurse afectate datoriei publice
! 3. nregistrarea "i raportarea datoriei publice
3.1. Cadrul institu#ional
3.2. nregistrarea datoriei publice
3.3. Raportarea datoriei publice
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
Cuprins
! 4. Indicatorii privind gradul de ndatorare
public!
4.1. Plafonul de ndatorare public!
4.2. Indicatorii de analiz! a datorie publice
4.3. Compara#ii interna#ionale
! 5. Gestiunea datoriei publice
5.1. Definirea gestiunii datoriei publice
5.2. Obiectivele gestiunii datoriei publice
5.3. Cadrul institu#ional de gestiune a datoriei
publice
! 6. Riscurile asociate datoriei publice "i
managementul acestora
6.1. Strategia de gestionare a datoriei publice
6.2. Managementul riscurilor
6.3. Pia#a titlurilor de stat
! 7. Orient!ri moderne privind gestiunea datoriei
publice
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
CURS 1
Conceptul de datorie
public!
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
1.1. Definirea datoriei publice
! Datoria public! - totalitatea obliga!iilor
financiare directe "i indirecte asumate de autorit#!ile
administra!iei publice centrale "i locale fa!# de pia!a
intern# "i/sau extern# de capital eviden!iaz#.
! Obliga!iile financiare directe
! Obliga!iile financiare indirecte
! Datorie public! guvernamental!
! Datorie public! local!
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
! Datoria public! intern! guvernamental! "i
local!
! Datoria public! extern! guvernamental! "i
local!
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
! Tipuri de datorie public# n practica
interna!ional#:
! datoria bugetului general consolidat
(eng. general government consolidated
gross debt; fr. dette publique);
! preluarea datoriei (eng. debt
assumption; fr. reprise de dette);
! anularea datoriei (eng. debt
cancellation; fr. annulation de dette);
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
! renun!area unilateral# la datorie (eng.
write-off; fr. abandon de crance
unilatral);
! repudierea datoriei (eng. debt repudiation;
fr. rpudiation de dette);
! for!area datoriei (eng. debt defeasance; fr.
dfausse de la dette);
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
! "tergerea datoriei (eng. debt forgiveness;
fr. remise de dettes);
! e"alonarea datoriei (eng. debt rescheduling;
fr. chelonnement de la dette);
! debt overhang.
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
1.2. Scopul contract!rii datoriei
publice
! finan!area deficitului bugetului de stat;
! finan!area temporar# a deficitelor din anii
preceden!i ale bugetului asigur#rilor sociale de
stat, pn# la alocarea de sume cu aceast#
destina!ie;
! finan!area deficitelor temporare ale bugetului
de stat, bugetului asigur#rilor sociale de stat "i
bugetului Trezoreriei Statului din exerci!iul
curent;
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
! refinan!area datoriei publice guvernamentale,
n condi!ii acceptate de Ministerul Finan!elor;
! men!inerea n permanen!# a unui sold
corespunz#tor n contul curent general al
Trezoreriei Statului, stabilit de Ministerul
Finan!elor;
! finan!area unor proiecte sau a altor necesit#!i
de interes central sau local;
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
! sus!inerea balan!ei de pl#!i "i a rezervei
valutare;
! alte situa!ii prev#zute de actele normative.
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
! Autorit#!ile administra!iei publice locale pot
contracta sau garanta mprumuturi interne
"i/sau externe pe termen scurt, mediu "i lung,
pentru:
! realizarea de investi!ii publice de interes local;
! finan!area "i refinan!area datoriei publice locale,
potrivit legii, numai cu avizul Comisiei de
Autorizare a mprumuturilor Locale.
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
1.3. Teorii privind datoria
public!
! Teoriile privind datoria public# formulate de
clasici "i neoclasici
! Teoria lui Keynes
! Teoria neutralit#!ii datoriei publice
! Teoria schemei Ponzi
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
CURS 2
Fundamentarea
datoriei publice
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.1. Instrumentele datoriei
publice
! Instrumentele datoriei publice
guvernamentale
! titluri de stat emise pe pia!a intern" sau
extern";
! mprumuturi de stat de la b"nci, de la alte
institu!ii de credit, persoane juridice romne sau
str"ine, n condi!ii rezultate n urma
negocierilor;
! mprumuturi de stat de la guverne #i agen!ii
guvernamentale str"ine, institu!ii financiare
interna!ionale sau de la alte organiza!ii
interna!ionale;
! mprumuturi temporare din disponibilit"!ile
contului curent general al Trezoreriei Statului, n
condi!iile legii;
! garan!ii de stat.
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.1. Instrumentele datoriei
publice
! Instrumentele datoriei publice
guvernamentale
! Guvernul este autorizat s"
contracteze datorie public"
guvernamental" direct" numai
prin Ministerul Finan!elor
Publice, folosind instrumentele
de mai sus, ns" f"r" a se
limita la acestea
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.1. Instrumentele datoriei
publice
! Instrumentele datoriei publice
locale
! titluri de valoare;
! mprumuturi de la societ"!ile
comerciale bancare sau de la alte
institu!ii de credit.
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
Se face specific fiec$rui instrument n parte:
A. Certificate de trezorerie adresate popula%iei
B. Titluri de stat n lei #i valut$ emise pe pia%a
interbancar$
C. Pe baz$ de legi speciale
D. Obliga%iuni emise pe pie%ele interna%ionale de capital
E. mprumuturi de la institu%ii financiare interna%ionale
F. mprumuturi de la b$nci comerciale str$ine
G. Submprumutarea
H. Emiterea de garan%ii pentru mprumuturi contractate
de agen%i economici
I. Emiterea de garan%ii pentru mprumuturi externe
contractate de autorit$%i ale administra%iei publice
locale
J. Emiterea de garan%ii pe baz$ de legi speciale
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
A. Certificate de trezorerie adresate
popula!iei
Se emit de unit"!ile de trezorerie
Au la baz" un prospect de emisiune
Pot fi cu dobnd"/cu discount
Pot fi n lei / n valut"
Se emit pe termen scurt: de la 30 la
360 de zile
Metod" de plasare: subscrip!ie public"
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
B. Titluri de stat n lei #i valut"
emise pe pia!a interbancar"
Se deruleaz" pe baza unei
conven!ii ncheiate ntre
Ministerul Finan!elor Publice #i
agentul desemnat (BNR)
Se deruleaz" conform
Regulamentului privind
opera!iunile cu titluri de stat
emise n form" dematerializat"
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
C. Pe baz" de legi speciale
Se efectueaz" prin emisiunea
de titluri de stat ale c"ror
caracteristici sunt prev"zute
n legea special"
Ministerul Finan!elor Publice
ncheie conven!ii de
mprumut cu de!in"torii
titlurilor de stat desemna!i
prin legea special"
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
D. Obliga!iuni emise pe pie!ele
interna!ionale de capital
Etape pentru emitere:
1. Fundamentare: tip, sum", scaden!", moned"
2. Transmiterea cererilor de ofert" c"tre institu!iile
financiare selec!ionate
3. Analizarea ofertelor #i ntocmirea "listei scurte"
4. Prezentarea "listei scurte" n urm"toarea #edin!" de
Guvern
5. Organizarea de ntrevederi cu institu!iile financiare
selectate n "lista scurt"
6. ntocmirea clasamentului de c"tre Unitatea de
Management a Trezoreriei Statului
7. Publicarea n Monitorul Oficial a Hot"rrii de Guvern
privind contractarea unui mprumut extern sub forma unei
emisiuni de obliga!iuni pe pie!ele externe de capital
8. Desemnarea administratorilor de plasament prin
semnarea scrisorii de mandat de c"tre reprezentan!ii
Ministerului Finan!elor Publice #i cei ai institu!iilor
financiare
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
D. Obliga!iuni emise pe pie!ele
interna!ionale de capital
Etape pentru emitere:
9. n paralel cu procesul de selec!ie a administratorilor de
plasament se realizeaz" #i procesul de selec!ie a
firmei/firmelor de consultan!" juridic"
10. Derularea procesului de due-diligence (colectarea
datelor #i informa!iilor necesare actualiz"rii prospectului de
emisiune de la institu!iile corespunz"toare, desf"#urarea
programului de ntlniri)
11. Analiza, negocierea #i nsu#irea documentelor aferente
tranzac!iei
12. Agrearea agendei de semnare a documentelor #i de
nchidere a tranzac!iei de c"tre p"r!i #i depunerea
proiectului de prospect de emisiune la Bursa de Valori
13. Stabilirea unei strategii privind marketing-ul emisiunii
mpreun" cu administratorii de plasament
14. Stabilirea de c"tre administrator(i) a structurii
sindicatului de b"nci care ar putea participa la subscrierea
#i plasarea mprumutului #i cotele alocate acestora;
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
D. Obliga!iuni emise pe pie!ele
interna!ionale de capital
Etape pentru emitere:
15. Prin negociere cu sindicatul de investitori
administratorul(ii) va (vor) determina pre!ul de lansare a
emisiunii #i va (vor) lansa emisiunea de titluri de stat;
16. Semnarea documentelor aferente emisiunii, de
nchidere a acesteia #i virarea sumei emisiunii n contul
Ministerului Finan!elor Publice;
17. Dup" virarea sumei rezultate din emisiunea de
obliga!iuni n contul Ministerului Finan!elor Publice, suma
ob!inut" va fi rentregit", dup" caz, cu valoarea
comisionului de administrare a tranzac!iei #i a altor
cheltuieli aferente emisiunii (cheltuieli cu avoca!ii, cheltuieli
cu marketingul emisiunii, etc.) la care se adaug" discontul
n cazul n care obliga!iunile au fost lansate cu discont
18. Rentregirea sumei emisiunii se va face din bugetul de
stat, aceast" opera!iune fiind ncadrat" ca o cheltuial"
ocazionat" cu emisiunea #i plasarea titlurilor de stat;
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
E. mprumuturi de la institu!ii
financiare interna!ionale
Sunt trei categorii distincte, n func!ie
de beneficiar:
E1. Beneficiarii sunt autorit"!i ale
administra!iei publice centrale, institu!ii
publice sau agen!i economici
coordona!i de acestea, iar rambursarea
se face din bugetul de stat
E2. Beneficiarii sunt agen!i economici
iar rambursarea se face din resursele
acestora
E3. Beneficiarii sunt autorit"!i ale
administra!iei publice locale sau servicii
publice sau agen!i economici de
subordonare local"
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
E1.
Sunt contractate pe baza unui act
juridic guvernat de:
- dreptul interna!ional public
(institu!iile grupului B"ncii
Mondiale, Fondul Monetar
Interna!ional, Fondul
Interna!ional pentru Dezvoltare
Agricol", #i altele asemenea ),
sau
- legea !"rii finan!atorului extern
(Banca European" pentru
Reconstruc!ie #i Dezvoltare,
Banca European" de Investi!ii,
Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei, #i altele asemenea )
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
E1.
Etape de contractare:
1. MFP, mpreun" cu ministerul ordonator principal
de credite, precum #i alte institu!ii participante n
cadrul negocierii (reprezentan!i ai beneficiarului final
al mprumutului extern) prezint" spre aprobare
Guvernului un Memorandum cu tema: Acord de
principiu privind contractarea mprumutului de la
institu!ia financiar" interna!ional" #i aprobarea
mandatului de negociere
2. Negocierea mprumutului extern se va !ine n
conformitate cu mandatul aprobat
3. Dup" negocierea mprumutului extern, MFP, prin
direc!ia de specialitate, ini!iaz" un Memorandum
pentru aprobarea raportului de negociere #i
aprobarea acord"rii deplinelor puteri n vederea
semn"rii acordului de mprumut/contractului de
finan!are extern
4. Dup" aprobarea Memorandumului men!ionat la
pct. 3 se va proceda la notificarea finan!atorului
extern de c"tre Ministerul Finan!elor Publice
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
E1.
Etape de contractare:
5. n baza deplinelor puteri emise de Ministerul
Afacerilor Externe se va proceda la semnarea
acordului de mprumut de c"tre reprezentantul
autorizat al Romniei.
6. Acordul de mprumut astfel semnat va fi: (i)
ratificat sau aprobat printr-un act normativ cu
putere de lege, dac" angajamentele rezultate au
natur" de condi!ionalit"!i economice care exced
dispozi!iile legale n vigoare; (ii) aprobat prin
Hot"rre de Guvern, dac" angajamentele rezultate
nu exced dispozi!iile legale n vigoare, respectiv
legile privind datoria public", finan!ele publice,
finan!ele publice locale, etc
7. Pe baza aprob"rii legii de ratificare/Hot"rrii de
Guvern de aprobare #i public"rii n Monitorul Oficial,
MFP #i beneficiarul ncheie un Acord de mprumut
Subsidiar
8. n vederea intr"rii n efectivitate a Acordului de
mprumut se va proceda la emiterea Avizului Juridic
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
E2.
Sunt contractate pe baza unui act
juridic guvernat de:
- dreptul interna!ional public
(institu!iile grupului B"ncii
Mondiale, Fondul Monetar
Interna!ional, Fondul
Interna!ional pentru Dezvoltare
Agricol", #i altele asemenea ),
sau
- legea !"rii finan!atorului extern
(Banca European" pentru
Reconstruc!ie #i Dezvoltare,
Banca European" de Investi!ii,
Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei, #i altele asemenea )
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
E2.
Etape de contractare:
1. MFP, ministerul coordonator #i beneficiarul ini!iaz" un
Memorandum c"tre Guvern pentru acord de principiu
privind ncheierea Acordului de mprumut cu IFI.
2. . Pe baza acordului de principiu aprobat de Guvern, MFP
transmite Eximbank solicitare scris" pentru a ncepe
analiza agentului economic #i avizarea solicit"rii de credit a
beneficiarului
3. n cazul avizului favorabil al Comitetului Interministerial
de Garan!ii #i Credite de Comer! Exterior (denumit n
continuare CIGCCE) #i al Consiliului Concuren!ei, MFP
elaboreaz" Memorandum pentru aprobarea notei mandat
de negociere a Acordului de mprumut cu IFI
4. Negocierea mprumutului extern se va !ine n
conformitate cu mandatul aprobat
5. Memorandum pentru aprobarea rezultatelor negocierii #i
aprobarea acord"rii deplinelor puteri n vederea semn"rii
Acordului de mprumut - ini!iat de MFP, direc!ia de
specialitate
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
E2.
Etape de contractare:
6. Notificarea finan!atorului extern de c"tre Ministerul
Finan!elor Publice, prin direc!ia de specialitate, asupra
aprob"rii rezultatelor negocierii de c"tre Guvernul
Romniei
7. Semnarea acordului de mprumut de c"tre
reprezentantul autorizat al Romniei, pe baza deplinelor
puteri emise de Ministerul Afacerilor Externe #i a vizelor
direc!iei de specialitate #i juridice
8. Acordul de mprumut astfel semnat va fi: (i) ratificat sau
aprobat printr-un act normativ cu putere de lege, dac"
angajamentele rezultate au natur" de condi!ionalit"!i
economice care exced dispozi!iile legale n vigoare; (ii)
aprobat prin Hot"rre de Guvern, dac" angajamentele
rezultate nu exced dispozi!iile legale n vigoare, respectiv
legile privind datoria public", Finan!ele publice, finan!ele
publice locale, etc
9. Pe baza aprob"rii legii de ratificare/Hot"rre, de Guvern
de aprobare #i public"rii n Monitorul Oficial, MFP #i
beneficiarul ncheie un Acord de mprumut Subsidiar
10. . n vederea intr"rii n efectivitate a Acordului de
mprumut se va proceda la emiterea Avizului Juridic
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
E3.
Sunt contractate pe baza unui act
juridic guvernat de:
- dreptul interna!ional public
(institu!iile grupului B"ncii
Mondiale, Fondul Monetar
Interna!ional, Fondul
Interna!ional pentru Dezvoltare
Agricol", #i altele asemenea ),
sau
- legea !"rii finan!atorului extern
(Banca European" pentru
Reconstruc!ie #i Dezvoltare,
Banca European" de Investi!ii,
Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei, #i altele asemenea )
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
E3.
Etape de contractare:
1. Autoritatea administra!iei publice locale, n calitate de
beneficiar final sau garant al unui mprumut extern, adopt"
hot"rrea de aprobare privind necesitatea #i oportunitatea
realiz"rii proiectului de investi!ii
2. Autoritatea administra!iei publice locale, n calitate de
beneficiar final sau garant al unui mprumut extern, adopt"
hot"rrea de aprobare a contract"rii/garant"rii
mprumutului
3. Beneficiarul final al mprumutului ob!ine avizul favorabil
al Comisiei de Autorizare a mprumuturilor Locale
4. Beneficiarul final al mprumutului ob!ine avizul favorabil
al Consiliului Concuren!ei privind finan!area obiectivului de
investi!ii din mprumut extern contractat direct de stat
5. MFP #i ministerul avnd ca atribu!ie ndrumarea #i
sprijinirea autorit"!ilor administra!iei publice locale ini!iaz"
un Memorandum c"tre Guvern
6. Proiect de hot"rre a Guvernului privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi!ii
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
E3.
Etape de contractare:
7. MFP ini!iaz" un Memorandum c"tre Guvern pentru aprobarea
mandatului de negociere a acordului de mprumut cu institu!ia
financiar" interna!ional" sau cu alt creditor
8. MFP prin direc!ia de specialitate ini!iaz" Memorandumul pentru
aprobarea rezultatelor negocierii #i aprobarea acord"rii deplinelor
puteri n vederea semn"rii mprumutului extern;
9. MFP comunic" finan!atorului extern rezultatul negocierii, aprobat
de Guvern
10. Reprezentantul autorizat al Romniei semneaz" acordul de
mprumut, pe baza deplinelor puteri emise de Ministerul Afacerilor
Externe #i dup" avizarea prealabil" a proiectului acordului de
mprumut de c"tre direc!iile de specialitate din minister, inclusiv
cea juridic"
11. Acordul de mprumut astfel semnat va fi: (i) ratificat sau
aprobat printr-un act normativ cu putere, de lege, dac"
angajamentele rezultate au natur" de condi!ionalit"!i economice
care exced dispozi!iile legale n vigoare; (ii) aprobat prin Hot"rre
de Guvern, dac" angajamentele rezultate nu exced dispozi!iilor
legale n vigoare, respectiv legile privind datoria public", finan!ele
publice, finan!ele publice locale, etc.
12. Pe baza adopt"rii legii de ratificare/Hot"rrii de Guvern de
aprobare #i public"rii n Monitorul Oficial, MFP #i beneficiarul
ncheie un Acord de mprumut Subsidiar
13. n vederea intr"rii n efectivitate a Acordului de mprumut se va
proceda la emiterea Avizului Juridic
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
F. mprumuturi de la b"nci
comerciale str"ine
Etape de contractare:
1. Fundamentarea deciziei de contractare a unui mprumut
de pe pie!ele financiare ca instrument:
(i) de finan!are a deficitului bugetar,
(ii) de refinan!are a datoriei publice,
(iii) de finan!are a unei investi!ii/achizi!ii pentru un
ordonator principal de credite; descrierea caracteristicilor
generale ale mprumutului ce urmeaz" a fi contractat
(sum", scaden!", moned");
2. Transmiterea cererilor de ofert" c"tre institu!ii financiare
eligibile
3. Analiza ofertelor primite #i ntocmirea listei scurte
4. Organizarea unor ntlniri de departajare cu institu!iile
financiare selectate n lista scurt"
5. Analiza ofertelor rezultate #i ntocmirea clasamentului
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
F. mprumuturi de la b"nci
comerciale str"ine
Etape de contractare:
6. Promovarea Hot"rrii Guvernului privind contractarea
mprumutului n valuta de pe pie!ele financiare
7. Desemnarea administratorului tranzac!iei prin semnarea
scrisorii de mandat
8. Selec!ia firmei/firmelor de consultan!" juridic"
9. Semnarea documentelor aferente tranzac!iei #i virarea
sumei mprumutului n contul Ministerului Finan!elor
Publice
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
G. Submprumutarea
Are la baz" Acorduri de
mprumut Subsidiar
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
H. Emiterea de garan!ii pentru
mprumuturi contractate de
agen!i economici de la b"nci
comerciale
Etape de acordare:
1. Aprobarea hot"rrii de Guvern de autorizare a
contract"rii #i garant"rii creditului.
2. Ministerul Finan!elor Publice transmite Avizul de
principiu c"tre secretariatul tehnic al CIGCCE n
vederea efectu"rii analizei proiectului de c"tre
Eximbank Romnia.
3. Agentul economic transmite secretariatului tehnic
al CIGCCE o cerere oficial" de luare n analiz",
nso!it" de documenta!ii #i fundament"ri
4. n cazul ob!inerii avizului favorabil din partea
CIGCCE #i din partea Consiliului Concuren!ei,
agentul economic va transmite Ministerului
Finan!elor Publice o copie dup" acest aviz
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
H. Emiterea de garan!ii pentru
mprumuturi contractate de
agen!i economici de la b"nci
comerciale
Etape de acordare:
5. Ministerul Finan!elor Publice, prin Direc!ia de
specialitate, analizeaz" documenta!ia mprumutului
#i ntocme#te o not"-mandat de negociere
6. Ministerul Finan!elor Publice ntocme#te o not"-
rezultat al negocierilor
7. Direc!ia de specialitate supune spre avizare
direc!iilor implicate n procesul de avizare
documenta!ia #i, pe baza avizelor, prezint" spre
aprobare #i semnare conducerii Ministerului
Finan!elor Publice scrisoarea de garan!ie mpreun"
cu documenta!ia aferent"
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
I. Emiterea de garan!ii pentru
mprumuturi externe contractate
de autorit"!i ale administra!iei
publice locale de la b"nci
comerciale
Etape de acordare:
1. Autoritatea administra!iei publice locale solicit" n
prealabil avizarea contract"rii mprumutului extern,
care urmeaz" s" fie garantat de stat, de c"tre
Comisia de Autorizare a mprumuturilor Locale
2. Autoritatea administra!iei publice locale solicit" n
scris Ministerului Finan!elor Publice, emiterea
scrisorii de garan!ie
3. Direc!ia de resort din cadrul Ministerului
Finan!elor Publice ntocme#te #i prezint", spre
aprobare, conducerii ministerului nota-mandat n
care se cuprind limitele #i condi!iile de negociere a
contractului de mprumut
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
I. Emiterea de garan!ii pentru
mprumuturi externe contractate
de autorit"!i ale administra!iei
publice locale de la b"nci
comerciale
Etape de acordare:
4. Direc!ia de resort din cadrul Ministerului
Finan!elor Publice ntocme#te #i prezint", spre
aprobare, conducerii ministerului nota-rezultat a
negocierilor mpreun" cu scrisoarea de garan!ie #i
cu alte documente aferente;
5. Scrisoarea de garan!ie se remite n original
mprumut"torului extern
6. ncheierea unei conven!ii de garantare
7. Reflectarea n contabilitatea trezoreriei statului #i
a autorit"!ilor administra!iei publice locale
beneficiare de mprumuturi externe garantate de
stat a opera!iunilor legate de acordarea garan!iei
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.2. Contractarea #i garantarea
datoriei publice guvernamentale
J. Emiterea de garan!ii pe baz" de
legi speciale
Const" n emiterea de
scrisori de garan!ie a c"ror
caracteristici sunt prev"zute
de legea special"
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.3. Tehnici de stingere a datoriei
publice
Rambursare
Refinan!are
Incapacitate de plat"
Depreciere monetar"
Repudierea
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.4. Resurse afectate datoriei publice
2.4.1. Resurse afectate datoriei
publice guvernamentale:
! disponibilit"!ile contului curent general al Trezoreriei
Statului;
! mprumuturile de stat pentru finan!area #i refinan!area
datoriei publice guvernamentale;
! cheltuielile prev"zute cu aceast" destina!ie n bugetul de
stat;
! sumele ncasate de c"tre institu!iile financiare mandatate
de Ministerul Finan!elor Publice pentru a administra
mprumuturile externe contractate de acesta, n numele #i
n contul statului, de la beneficiarii finali de mprumuturi;
! sumele ncasate de Ministerul Finan!elor Publice de la
beneficiarii finali ai mprumuturilor, n baza acordurilor de
mprumut subsidiar, ncheiate n condi!iile acordurilor de
mprumut intervenite ntre statul romn #i creditori;
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.4. Resurse afectate datoriei publice
2.4.1. Resurse afectate datoriei
publice guvernamentale:
! sumele prev"zute n bugetele beneficiarilor finali, n baza
acordurilor de mprumut subsidiar #i a acordurilor de
mprumut subsidiar #i garan!ie ncheiate ntre Ministerul
Finan!elor Publice, autorit"!ile administra!iei publice locale
#i agen!ii economici de sub autoritatea acestora, n
condi!iile acordurilor de mprumut intervenite ntre statul
romn #i creditori;
! sumele prev"zute n bugetele agen!ilor economici care au
contractat mprumuturi cu garan!ia statului;
! fondul de risc, pentru situa!iile n care sunt executate
garan!iile emise de Ministerul Finan!elor Publice sau n
cazul n care beneficiarii finali ai mprumuturilor directe #i
submprumutate nu #i onoreaz" obliga!iile prev"zute n
acordurile de mprumut subsidiar sau n acordurile de
mprumut subsidiar #i garan!ie;
! alte surse, n condi!iile legii.
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
2.4. Resurse afectate datoriei publice
2.4.1. Resurse afectate datoriei
publice locale:
! Veniturile proprii ale bugetului local
! Excedentul anual al bugetului local
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
CURS 3
nregistrarea !i
raportarea datoriei
publice
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
3.1. Cadrul institu$ional
! La nivel central:
Ministerul Finan!elor Publice
! La nivel local:
Autorit"!ile administra!iei publice
locale
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
3.1. Cadrul institu!ional
la nivel central
! Legea nr. 313/2004 privind
datoria public"
! Art. 24: Ministerul Finan!elor
Publice !ine registre n care
sunt nscrise date privind
datoria public" a Romniei
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
3.1. Cadrul institu!ional
la nivel central
! H.G. 208/2005 privind
organizarea !i func$ionarea
Ministerului Finan$elor Publice
(MFP)
! MFP este organ de specialitate a
administra!iei publice centrale
! MFP este n subordinea Guvernului
! Func$ii referitoare la datoria
public":
! contractare #i administrare a
datoriei publice
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
3.1. Cadrul institu!ional
la nivel central
! H.G. 208/2005 privind organizarea
!i func$ionarea Ministerului
Finan$elor Publice
! Atribu$ii referitoare la datoria
public":
! analizeaz", fundamenteaz", propune
cadrul legislativ #i stabile#te m"suri privind
mprumuturile necesare n vederea
acoperirii deficitului bugetar #i refinan!"rii
datoriei publice sau pentru ac!iuni #i lucr"ri
de interes public; administreaz" datoria
public", urm"re#te rambursarea acesteia #i
achitarea dobnzilor aferente, n condi!iile
legii;
! elaboreaz" proiecte de acte normative
privind datoria public" #i Trezoreria
Statului;
! administreaz" #i gestioneaz" datoria
public" guvernamental";
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
3.1. Cadrul institu!ional
la nivel central
! H.G. 208/2005 privind
organizarea #i func!ionarea
Ministerului Finan!elor Publice
! Atribu$ii referitoare la datoria public":
! elaboreaz" raportul privind
datoria public" intern" #i extern"
a Romniei, pe care l prezint"
semestrial Guvernului #i
Parlamentului;
! elaboreaz" lucr"rile privind
contul general al datoriei publice
a statului pe care l prezint" spre
nsu#ire Guvernului, n vederea
transmiterii pentru adoptare
Parlamentului;
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
3.1. Cadrul institu!ional
la nivel central
! H.G. 208/2005 privind
organizarea !i func$ionarea
Ministerului Finan$elor Publice
! Atribu$ii referitoare la datoria public":
! urm"re#te respectarea angajamentelor
asumate prin acordurile ncheiate cu
organismele financiare interna!ionale n
domeniul datoriei publice;
! asigur", potrivit legii, tip"rirea hrtiilor
de valoare de natura titlurilor de stat,
bonurilor de tezaur, obliga!iunilor
necesare finan!"rii datoriei publice;
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
3.1. Cadrul institu!ional
la nivel central
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
Ministru
Colegiul Ministerului
Secretar de stat
Unitatea de
Management a
Trezoreriei Statului
Elemente de
strategie privind
datoria public"
intern" #i
extern"
Plafonul de
ndatorare
public" intern"
#i extern"
Structura
datoriei publice
interne #i
externe
3.1. Cadrul institu!ional
la nivel local
! O.U.G. 45/2003 privind
finan!ele publice locale:
! Consiliile locale, jude!ene #i al
Municipiului Bucure#ti
contracteaz" #i garanteaz"
mprumuturi interne sau
externe care formeaz" datoria
public" local"
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
3.2. nregistrarea datoriei publice
! La nivel central:
Registrul datoriei publice
! La nivel local:
Registrul de eviden$% a
datoriei publice locale
Registrul garan$iilor
locale
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
3.2. nregistrarea datoriei publice
la nivel central
! REGISTRUL DATORIEI PUBLICE
ESTE
baza de date organizat% pe suport
magnetic !i/sau hrtie care
eviden$iaz% situa$ia datoriei
publice n ordine cronologic% !i
cuprinde informa$ii privind
mprumuturile contractate direct
!i garan$iile acordate, inclusiv
valoarea acestora, nivelul ratelor
dobnzilor, comisioanelor precum
!i alte informa$ii
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
3.2. nregistrarea datoriei publice
la nivel central
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
Registrul
Datoriei
Publice
Subregistrul
Datoriei Publice
Guvernamentale
Interne
Subregistrul
Datoriei Publice
Guvernamentale
Externe
Subregistrul
Datoriei Publice
Locale Interne
Subregistrul
Datoriei Publice
Locale Externe
directe
garantate
pt. credite
interne
n baza legilor
speciale
directe
garantate
directe
directe
garantate
garantate
3.2. nregistrarea datoriei publice
la nivel central
! nregistr%rile n Registrul
Datoriei Publice se fac:
! n ordine cronologic"
! Pe baza raport"rilor f"cute de:
! beneficiari de mprumuturi care
formeaz" datoria public"
guvernamental": sunt obliga!i ca pn"
la data de 15 a fiec"rei luni s"
raporteze situa!ia pentru luna
anterioar"
! autorit"!ile administra!iei publice locale:
sunt obligate ca n termen de 10 zile de
la contractarea sau garantarea unui
mprumut s" transmit" copii de pe
acestea
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
Registrul datoriei publice

a. Subregistrul datoriei publice guvernamentale interne
a.1. Subregistrul datoriei publice guvernamentale interne directe
!""""#"""""""""""""#""""""""""""""""""#""""""""""""""#""""""""""""""#""""""""#"""""""""""#"""""""#""""""""""""#""""""""$
%Nr. %Identificarea% Valoarea %Data emisiunii%Data scaden&ei%Nivelul %Nr. de zile% Curs % Valoarea % %
%crt.%mprumutului % mprumutului % mprumutului % mprumutului %dobnzii% pn' la %istoric% nominal' a % Obs. %
% % % (lei) % *) % **) % (%) % scaden&' % %mprumutului% %
("""")""""""""""""")"""""""""""""""""")"""""""""""""")"""""""""""""")"""""""")""""""""""")""""""")"""""""""""")""""""""*
*) pentru certificatele de trezorerie vndute prin re&eaua trezoreriei statului se va completa perioada de vnzare.
**) pentru certificatele de trezorerie vndute prin re&eaua trezoreriei statului se va completa perioada de scaden&'.

a.2. Subregistrul datoriei publice guvernamentale interne garantate
a.2.1. Subregistrul datoriei publice guvernamentale interne garantate pentru credite interne
!""""#""""""""""""#""""""""#""""""""""#""""""""""""#""""""""""""""#"""""""""""""#""""""""""""#""""""""""#"""""""""#""""$
% % Nr. % % % % Suma % % % % Nr. +i % %
% %scrisoare de%Creditor% % % garantat' % Nivelul % Termen de % Num'rul % data % %
%Nr. % garan&ie % Num'r % % Obiectul % % dobnzii, %valabilitate% +i data % actelor % %
%crt.% Data/Act %contract%mprumutat% scopul ,"""""#""""""""-comisioanelor% al %conven&iei%adi&iona-%Obs.%
% % normativ/ % Data % %mprumutului% % valuta % +i alte % scrisorii % de % le % %
% % Act % % % % lei % de % costuri %de garan&ie %garantare % la % %
% % adi&ional % % % % %contract% % % %garan&ie % %
("""")"""""""""""")"""""""")"""""""""")"""""""""""")""""")"""""""")""""""""""""")"""""""""""")"""""""""")""""""""")""""*

a.2.2. Subregistrul datoriei publice guvernamentale interne garantate n baza legilor speciale
!""""#"""""""""""""""""""""""""""""#""""""""""""""""""""#"""""""""""""""""""""""""""""#""""""""""""""""#"""""""""""""""$
%Nr. % Nr. scrisoare de % Legea % Valoare % Termen de % %
%crt.% garan&ie % special' ,""""""""""""""#""""""""""""""- valabilitate % Observa&ii %
% % % % Lei % Valut' % % %
("""")""""""""""""""""""""""""""""")"""""""""""""""""""")"""""""""""""")"""""""""""""")"""""""""""""""")"""""""""""""""*

b. Subregistrul datoriei publice guvernamentale externe
b.1. Subregistrul datoriei publice guvernamentale externe directe
!""""#""""""""""""#"""""""""#""""""""""""#""""""""#"""""""""#"""""""""#"""""""""""""#""""""""#"""""""""#""""""""""#""""$
% % % % % Nr. de % %Valoarea % % Durata % Num'rul %Num'rul +i% %
% % %Denumirea% % ordine % %mprumu- % Nivelul %mprumu-% +i data % data % %
%Nr. % Data % +i % Denumirea %+i data %Denumirea% tului % dobnzii, % tului %acordului% actelor % %
%crt.% semn'rii % scopul %creditorului%contrac-%mprumu- % (valuta %comisioanelor% +i % de %adi&ionale%Obs.%
% %mprumutului%mprumu- % % t'rii % tatului % de % +i alte %perioada%mprumut % la % %
% % % tului % % mpru- % %contract)% costuri % de %subsidiar% acorduri % %
% % % % %mutului % % % % gra&ie % % % %
("""")"""""""""""")""""""""")"""""""""""")"""""""")""""""""")""""""""")""""""""""""")"""""""")""""""""")"""""""""")""""*


b.2. Subregistrul datoriei publice guvernamentale externe garantate
!"""""#""""""""#"""""""""#"""""""""#""""""""""""#""""""""""""#"""""""""#"""""""""#""""""""#""""""""""#""""""""""#""""""$
% % % % Nr. de % % % % Nivelul % Durata % % Nr. +i % %
% % Data %Denumirea%ordine +i% % % Suma %dobnzii,%mprumu-% Nr. % data % %
%Nr. %semn'rii% +i % data % Denumirea % Denumirea %garantat'%comisioa-% tului % +i data % actelor % %
%crt. %mprumu-% scopul %emiterii %garantatului%creditorului% (valuta % nelor % +i %conven&iei%adi&ionale% Obs. %
% % tului %mprumu- %garan&iei% % % de % +i %perioada% de % la % %
% % % tului % Baza % % %contract)% alte % de %garantare % garan&ie % %
% % % % legal' % % % % costuri % gra&ie % % % %
(""""")"""""""")""""""""")""""""""")"""""""""""")"""""""""""")""""""""")""""""""")"""""""")"""""""""")"""""""""")""""""*

c. Subregistrul datoriei publice locale interne
c.1. Subregistrul datoriei publice locale interne directe
!"""""""""""#"""""""""""#"""""""""#""""""""""""#""""""""""""#""""""""""""#"""""""""#""""""""#""""""""""#""""""""""#""""$
% % %Document % % % % Nivelul % % % % %
% Nr. de %Autoritatea%ncheiat,% % % %dobnzii,%Perioada% % Nr. +i % %
% ordine al % local' % nr. +i % Destina&ia % Denumirea % Valoarea %comisioa-% de % Durata % data %Obs.%
% mprumu- %mprumutat'% data %mprumutului%creditorului%mprumutului% nelor % gra&ie %creditului% actelor % %
% tului % %semn'rii % % % % +i alte % (luni) % %adi&ionale% %
% % % % % % % costuri % % % % %
(""""""""""")""""""""""")""""""""")"""""""""""")"""""""""""")"""""""""""")""""""""")"""""""")"""""""""")"""""""""")""""*

c.2. Subregistrul datoriei publice locale interne garantate
!""""#"""""""""#""""""""""""#""""""""""""#""""""""#"""""""""#"""""""""#"""""""""#"""""""""#""""""""""#""""""""""#""""""$
% % Nr. +i % % % Nr. +i %Denumirea% Suma % Nivelul % Durata % Nr. +i % Nr. +i % %
% % data % % % data % +i %garantat'%dobnzii,%mprumu- % data % data % %
%Nr. %emiterii % Denumirea % Denumirea %contrac-% scopul % (valuta %comisioa-% tului %conven&iei% actelor % Obs. %
%crt.%garan&iei%garantatului%creditorului% tului %mprumu- % de % nelor % +i % de %adi&ionale% %
% % Baza % % % de % tului %contract)% +i alte %perioada %garantare % la % %
% % legal' % % %mprumut% % % costuri %de gra&ie% % garan&ie % %
("""")""""""""")"""""""""""")"""""""""""")"""""""")""""""""")""""""""")""""""""")""""""""")"""""""""")"""""""""")""""""*

d. Subregistrul datoriei publice locale externe
d.1. Subregistrul datoriei publice locale externe directe
!""""#""""""""""#""""""""""""#""""""""""""#""""""""""""""#"""""""""#"""""""""""""#""""""""""#"""""""""#""""""""""#"""""$
% % % % % %Valoarea % Nivelul % Durata % Num'rul %Num'rul +i% %
% % Data % Denumirea % % %mprumu- % dobnzii %mprumutu-% +i data % data % %
%Nr. % semn'rii % +i % Denumirea % Denumirea % tului %comisioanelor% lui %acordului% actelor %Obs. %
%crt.%mprumutu-% scopul %creditorului%mprumuta&ilor% (valuta % +i alte % +i % de %adi&ionale% %
% % lui %mprumutului% % % de % costuri % perioada %mprumut % la % %
% % % % % %contract)% %de gra&ie % % acorduri % %
("""")"""""""""")"""""""""""")"""""""""""")"""""""""""""")""""""""")""""""""""""")"""""""""")""""""""")"""""""""")"""""*d.2. Subregistrul datoriei publice locale externe garantate
!""""#""""""""""#""""""""""#"""""""""#""""""""""""#""""""""""""#"""""""""#"""""""""#""""""""#""""""""""#""""""""""#""""$
% % % % Nr. de % % % % Nivelul % Durata % % Nr. +i % %
% % Data %Denumirea %ordine +i% % % Suma %dobnzii,%mprumu-% Nr. +i % data % %
%Nr. % semn'rii % +i % data % Denumirea % Denumirea %garantat'%comisioa-% tului % data % actelor % %
%crt.%mprumutu-% scopul %emiterii %garantatului%creditorului% (valuta % nelor % +i %conven&iei%adi&ionale%Obs.%
% % lui %mprumutu-%garan&iei% % % de % +i alte %perioada% de % la % %
% % % lui % Baza % % %contract)% costuri % de %garantare % garan&ie % %
% % % % legal' % % % % % gra&ie % % % %
("""")"""""""""")"""""""""")""""""""")"""""""""""")"""""""""""")""""""""")""""""""")"""""""")"""""""""")"""""""""")""""*


3.2. nregistrarea datoriei publice
la nivel local
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
Registrul
datoriei
publice locale
Subregistrul datoriei
publice interne locale a
autorit!"ii publice locale
Subregistrul datoriei
publice externe locale
a autorit!"ii publice
locale
Registrul
garan"iilor
locale
Subregistrul garan"iilor locale
pentru mprumuturi interne
acordate de autoritatea
adminisra"iei publice locale
Subregistrul garan"iilor locale
pentru mprumuturi externe
acordate de autoritatea
adminisra"iei publice locale
REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
Subregistrul datoriei publice interne locale a unit!"ii administrativ-teritoriale
#$$$$$$$$%$$$$$$$$$%$$$$$$$$$$%$$$$$$$$%$$$$$$$$%$$$$$$$$$%$$$$$$$$$%$$$$$$$$$$$$%$$$$$$$$%$$$$$$$$%$$$$$$$$$$$$%$$$$$$$$$$$$%$$$$$$$%$$$$&
' 'Denumire ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
' Nr. de 'document ' 'Denumire' ' ' ' 'Perioada'Perioada' Comision ' Comision ' ' '
' ordine 'ncheiat,'Destina"ie' (i 'Valoare ' Data ' Data ' Dobnda ' de ' de ' de ' de ' Alte 'Obs.'
'mprumut' nr. (i ' mprumut ' sediu 'mprumut'acord!rii'scaden"ei' ' gra"ie 'rambur- 'administrare' angajament 'costuri' '
' ' data ' 'creditor' ' ' ' ' ' sare ' ' ' ' '
' 'semn!rii ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
)$$$$$$$$*$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$$$$$*$$$$$$$$$*$$$$$%$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$%$$$$$$*$$$$$%$$$$$$*$$$$$$$*$$$$+
' ' ' ' ' ' ' 'Nivel'Termen' ' 'Nivel'Termen'Nivel'Termen' ' '
' ' ' ' ' ' ' ' (%) ' de ' ' ' (%) ' de ' (%) ' de ' ' '
' ' ' ' ' ' ' ' 'plat! ' ' ' 'plat! ' 'plat! ' ' '
)$$$$$$$$*$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$$$$$*$$$$$$$$$*$$$$$*$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$*$$$$$$*$$$$$*$$$$$$*$$$$$$$*$$$$+
' 1 ' 2 ' 3 ' 4 ' 5 ' 6 ' 7 ' 8 ' 9 ' 10 ' 11 ' 12 ' 13 ' 14 ' 15 ' 16 ' 17 '
,$$$$$$$$-$$$$$$$$$-$$$$$$$$$$-$$$$$$$$-$$$$$$$$-$$$$$$$$$-$$$$$$$$$-$$$$$-$$$$$$-$$$$$$$$-$$$$$$$$-$$$$$-$$$$$$-$$$$$-$$$$$$-$$$$$$$-$$$$.
Subregistrul datoriei publice externe locale a unit!"ii administrativ-teritoriale
#$$$$$$$$%$$$$$$$$$%$$$$$$$$$$%$$$$$$$$%$$$$$$$$%$$$$$$$$$$$$$$$%$$$$$$$$%$$$$$$$$%$$$$$$$$$$$$$$$%$$$$$$$$$$$$$$$%$$$$$$$%$$$$$$$$$$%$$$$&
' 'Denumire ' ' 'Valoare ' ' ' ' ' ' ' ' '
' Nr. de 'document ' 'Denumire'mprumut' 'Perioada'Perioada' Comision ' Comision ' ' Nr. (i ' '
' ordine 'ncheiat,'Destina"ie' (i '(valut! ' Dobnda ' de ' de ' de ' de ' Alte 'dat! acte 'Obs.'
'mprumut' nr. (i ' mprumut ' sediu ' de ' ' gra"ie 'rambur- ' administrare ' angajament 'costuri'adi"ionale' '
' ' data ' 'creditor' con- ' ' ' sare ' ' ' ' la acord ' '
' 'semn!rii ' ' ' tract) ' ' ' ' ' ' ' ' '
)$$$$$$$$*$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$%$$$$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$%$$$$$$$$$*$$$$$%$$$$$$$$$*$$$$$$$*$$$$$$$$$$*$$$$+
' ' ' ' ' 'Nivel'Termen De' ' 'Nivel'Termen de'Nivel'Termen de' ' ' '
' ' ' ' ' ' (%) 'Plat! ' ' ' (%) ' plat! ' (%) ' plat! ' ' ' '
)$$$$$$$$*$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$*$$$$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$*$$$$$$$$$*$$$$$*$$$$$$$$$*$$$$$$$*$$$$$$$$$$*$$$$+
' 1 ' 2 ' 3 ' 4 ' 5 ' 6 ' 7 ' 8 ' 9 ' 10 ' 11 ' 12 ' 13 ' 14 ' 15 ' 16 '
,$$$$$$$$-$$$$$$$$$-$$$$$$$$$$-$$$$$$$$-$$$$$$$$-$$$$$-$$$$$$$$$-$$$$$$$$-$$$$$$$$-$$$$$-$$$$$$$$$-$$$$$-$$$$$$$$$-$$$$$$$-$$$$$$$$$$-$$$$.

REGISTRUL GARANTIILOR LOCALE
Subregistrul garan"iilor locale pentru mprumuturi interne, acordate de unitatea administrativ-teritorial!
#$$$$$$$$%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%$$$$$$$$%$$$$$$$$$$%$$$$$$$$%$$$$$$$$$%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%$$$$$$$$$$$%$$$$$$$$$$$%$$$$$$$$$$$$$%$$$$$$$$$$&
' Nr. de ' Denumire document 'Denumire'Destina"ie'Denumire' Suma ' 'Perioad! de'Perioad! de' Nivel ' '
' ordine ' ncheiat, nr. (i 'garantat' mprumut '(i sediu'garantat!' Dobnd! ' gra"ie 'rambursare 'comisioane (i'Observa"ii'
'garan"ie' data semn!rii ' ' 'creditor' ' ' ' 'alte costuri ' '
)$$$$$$$$*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$$$$$*$$$$$$$$$%$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$+
' ' ' ' ' ' ' Nivel 'Termen de' ' ' ' '
' ' ' ' ' ' ' (%) ' plat! ' ' ' ' '
)$$$$$$$$*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$$$$$*$$$$$$$$$*$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$+
' 1 ' 2 ' 3 ' 4 ' 5 ' 6 ' 7 ' 8 ' 9 ' 10 ' 11 ' 12 '
,$$$$$$$$-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-$$$$$$$$-$$$$$$$$$$-$$$$$$$$-$$$$$$$$$-$$$$$$$$$-$$$$$$$$$-$$$$$$$$$$$-$$$$$$$$$$$-$$$$$$$$$$$$$-$$$$$$$$$$.
Subregistrul garan"iilor locale pentru mprumuturi externe, acordate de unitatea administrativ-teritorial!
#$$$$$$$$%$$$$$$$$$$$$$$$$$%$$$$$$$$%$$$$$$$$$$%$$$$$$$$%$$$$$$$$$$%$$$$$$$$$$$$$$$$%$$$$$$$$$%$$$$$$$$$$%$$$$$$$$$$%$$$$$$$$$$%$$$$$$$$$$&
' Nr. de 'Denumire document' ' 'Denumire' Suma ' 'Perioad! ' Perioada ' Nivel ' Nr. (i ' '
' ordine 'ncheiat, nr. (i 'Denumire'Destina"ie'(i sediu'garantat! ' Dobnd! ' de ' de 'comisioane'dat! acte 'Observa"ii'
'garan"ie' data semn!rii 'garantat' mprumut 'creditor'(valut! de' ' gra"ie 'rambursare' (i alte 'adi"ionale' '
' ' ' ' ' 'contract) ' ' ' ' costuri ' la acord ' '
)$$$$$$$$*$$$$$$$$$$$$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$$$$$$*$$$$$$$%$$$$$$$$*$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$+
' ' ' ' ' ' ' Nivel ' Termen ' ' ' ' ' '
' ' ' ' ' ' ' (%) 'de plat!' ' ' ' ' '
)$$$$$$$$*$$$$$$$$$$$$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$$$$$$*$$$$$$$*$$$$$$$$*$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$*$$$$$$$$$$+
' 1 ' 2 ' 3 ' 4 ' 5 ' 6 ' 7 ' 8 ' 9 ' 10 ' 11 ' 12 ' 13 '
,$$$$$$$$-$$$$$$$$$$$$$$$$$-$$$$$$$$-$$$$$$$$$$-$$$$$$$$-$$$$$$$$$$-$$$$$$$-$$$$$$$$-$$$$$$$$$-$$$$$$$$$$-$$$$$$$$$$-$$$$$$$$$$-$$$$$$$$$$.


3.3. Raportarea Datoriei Publice
! Beneficiarii mprumuturilor care
formeaz! datoria public!
guvernamental! trebuie s!
raporteze situa"ia acestor
mprumuturi pn! la data de 15 a
fiec!rei luni pentru luna
anterioar!
! Formulare de raportare:
! Raport privind mprumuturile primite
! Scaden"arul estimativ al tragerilor #i
al pl!"ilor aferente mprumutului
! Situa"ia mprumutului la data de ....
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
3.3. Raportarea Datoriei Publice
! Ministerul Finan"elor Publice
ntocme#te
CONTUL GENERAL AL
DATORIEI PUBLICE
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
3.3. Raportarea Datoriei Publice
Contul general al datoriei publice:
1. Contul general al datoriei publice
guvernamentale
1.1. Contul general al datoriei
publice locale directe
1.2. Situa"ia garan"iilor
guvernamentale pentru
mprumuturi interne #i externe
2. Contul general al datoriei publice locale
2.1. Contul datoriei publice locale directe
2.2. Situa"ia garan"iilor locale pentru
mprumuturi interne #i externe
GUVERNAN!" PUBLIC" EUROPEAN"
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo#teanu
STRUCTURA CONTULUI GENERAL AL DATORIEI PUBLICE

Contul general al datoriei publice guvernamentale la
data de 31 decembrie ......


I. Contul datoriei publice guvernamentale interne directe

- mii lei -
!""""#"""""""""""""""""""""""""""""""""#""""""""""""""#""""""""""""#""""""""""""#"""""""""""#""""""""""#""""""""""""#""""""""""""$
% % % % Sold la % Sold la % Rulajul % Rulajul % Sold la % Sold la %
% % % Perioada de % nceputul % nceputul % anului % anului % finele % finele %
%Nr. % Categoria mprumuturilor % angajare a % anului - % anului - % de % de % anului - % anului - %
%crt.% de stat %mprumuturilor% Valoarea %Reevaluarea %referin&' -%referin&' % Valoarea %Reevaluarea %
% % % (zile) % istoric' a %mprumutului%Angajamente% - % istoric' a %mprumutului%
% % % %mprumutului% % %Ramburs'ri%mprumutului% %
("""")""""""""""""""""""""""""""""""""")"""""""""""""")"""""""""""")"""""""""""")""""""""""")"""""""""")"""""""""""")""""""""""""*
% 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7=3+5-6 % 8 %
("""")""""""""""""""""""""""""""""""""")"""""""""""""")"""""""""""")"""""""""""")""""""""""")"""""""""")"""""""""""")""""""""""""*
% 1. %Total mprumuturi de stat, din % % % % % % % %
% %care: % % % % % % % %
("""")""""""""""""""""""""""""""""""""")"""""""""""""")"""""""""""")"""""""""""")""""""""""")"""""""""")"""""""""""")""""""""""""*
% 2. %A) Certificate de trezorerie, din% % % % % % % %
% %care: % % % % % % % %
% %a) n lei % % % % % % % %
% %b) n valut' % % % % % % % %
("""")""""""""""""""""""""""""""""""""")"""""""""""""")"""""""""""")"""""""""""")""""""""""")"""""""""")"""""""""""")""""""""""""*
% 3. %B) Obliga&iuni de stat, din care:% % % % % % % %
% %a) n lei % % % % % % % %
% %b) n valut' % % % % % % % %
("""")""""""""""""""""""""""""""""""""")"""""""""""""")"""""""""""")"""""""""""")""""""""""")"""""""""")"""""""""""")""""""""""""*
% 4. %C) Alte mprumuturi, din care: % % % % % % % %
("""")""""""""""""""""""""""""""""""""")"""""""""""""")"""""""""""")"""""""""""")""""""""""")"""""""""")"""""""""""")""""""""""""*
% %1) mprumuturi din contul general% % % % % % % %
% %al trezoreriei statului pentru % % % % % % % %
% %finan&area temporar' a datoriei % % % % % % % %
% %publice interne % % % % % % % %
("""")""""""""""""""""""""""""""""""""")"""""""""""""")"""""""""""")"""""""""""")""""""""""")"""""""""")"""""""""""")""""""""""""*
% %2) mprumuturi aprobate pe baz' % % % % % % % %
% %de Legi speciale % % % % % % % %
+"""",""""""""""""""""""""""""""""""""","""""""""""""","""""""""""","""""""""""",""""""""""","""""""""","""""""""""",""""""""""""-


II. Contul datoriei publice guvernamentale externe directe

!""""#"""""""""""""""""""""""""""""""""#"""""""""#"""""""""""#"""""""""""#"""""""""#"""""""""""#"""""""""""#"""""""""""#"""""""""$
% % %Perioada % % Soldul la %Soldul la% Rulajul % Rulajul % Soldul la %Soldul la%
% % Denumirea mprumutului .i baza % pentru % % nceputul %nceputul%anului ....%anului ....% finele % finele %
%Nr. % legal'; destina&ia mprumutului % care se % Valuta % anului - %anului - % n valuta % n valuta % anului - %anului - %
%crt.% .i denumirea creditorului %angajeaz'%tranzac&iei% Valuta % Suma %tranzac&iei%tranzac&iei% Valuta % Suma %
% % %mprumu- % %tranzac&iei% (n % (mil.) - % (mil.) - %tranzac&iei% (n %
% % % tul % % (mil.) %mil. lei)% Trageri %Ramburs'ri % (mil.) %mil. lei)%
("""")""""""""""""""""""""""""""""""""")""""""""")""""""""""")""""""""""")""""""""")""""""""""")""""""""""")""""""""""")"""""""""*
% 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8=4+6-7 % 9 %
("""")""""""""""""""""""""""""""""""""")""""""""")""""""""""")""""""""""")""""""""")""""""""""")""""""""""")""""""""""")"""""""""*
% A. %mprumuturi externe contractate % % % % % % % % %
% %n numele statului de Banca % % % % % % % % %
% %Na&ional' a Romniei .i % % % % % % % % %
% %gestionate de aceasta % % % % % % % % %
% %- total n valutele tranzac&iilor% % % % % % % % %
% %- total n EURO .i n lei % % % % % % % % %
("""")""""""""""""""""""""""""""""""""")""""""""")""""""""""")""""""""""")""""""""")""""""""""")""""""""""")""""""""""")"""""""""*
% B. %mprumuturi externe derulate prin% % % % % % % % %
% %trezoreria central' a statului % % % % % % % % %
% %- total n valutele tranzac&iilor% % % % % % % % %
% %- total n EURO .i n lei % % % % % % % % %
("""")""""""""""""""""""""""""""""""""")""""""""")""""""""""")""""""""""")""""""""")""""""""""")""""""""""")""""""""""")"""""""""*
% C. %Alte mprumuturi externe % % % % % % % % %
% %- total n valutele tranzac&iilor% % % % % % % % %
% %- total n EURO .i n lei % % % % % % % % %
("""")""""""""""""""""""""""""""""""""")""""""""")""""""""""")""""""""""")""""""""")""""""""""")""""""""""")""""""""""")"""""""""*
% D. %Total datorie n valutele % % % % % % % % %
% %tranzac&iilor % % % % % % % % %
("""")""""""""""""""""""""""""""""""""")""""""""")""""""""""")""""""""""")""""""""")""""""""""")""""""""""")""""""""""")"""""""""*
% E. %Total datorie n EURO .i n lei % % % % % % % % %
+"""",""""""""""""""""""""""""""""""""",""""""""",""""""""""",""""""""""",""""""""",""""""""""",""""""""""",""""""""""","""""""""-

Situa!ia garan!iilor guvernamentale pentru mprumuturi
interne "i externe


I. Garan!ii guvernamentale pentru mprumuturi interne
I.1. Garan!ii guvernamentale pentru mprumuturi interne contractate n lei

!"""""""""#"""""""""""""""""""""""""""""""""#""""""""""""#"""""""""#""""""""""""#""""""""""""#""""""""""""#""""""""""""$
% % % %Valoarea % Soldul % Rulajul % Rulajul % Soldul %
% Nr. % Baza legal'/ % Termen de %garan&iei%mprumutului%mprumutului%mprumutului%mprumutului%
%garan&iei% Beneficiar/Creditor %valabilitate% emise %la nceputul%n anul ....%n anul ....% la finele %
% % %a garan&iei %(mii lei)% anului %(mii lei) - %(mii lei) - %anului (mii %
% % % % % (mii lei) % Trageri % Ramburs'ri % lei) %
(""""""""")""""""""""""""""""""""""""""""""")"""""""""""")""""""""")"""""""""""")"""""""""""")"""""""""""")""""""""""""*
% 1 % 2 % 3 %4 % 5 % 6 % 7 % 8=5+6-7 %
(""""""""")""""""""""""""""""""""""""""""""")"""""""""""")""""""""")"""""""""""")"""""""""""")"""""""""""")""""""""""""*
% %A. Garan&ii pentru mprumuturi % % % % % % %
% %contractate de agen&i economici % % % % % % %
% %B. Garan&ii pentru mprumuturi % % % % % % %
% %contractate de autorit'&ile % % % % % % %
% %administra&iei publice centrale % % % % % % %
% %C. Garan&ii pentru mprumuturi % % % % % % %
% %contractate de autorit'&ile % % % % % % %
% %administra&iei publice locale % % % % % % %
% %D. Total n lei % % % % % % %
+""""""""",""""""""""""""""""""""""""""""""","""""""""""",""""""""","""""""""""","""""""""""","""""""""""",""""""""""""-

I.2. Garan!ii guvernamentale pentru mprumuturi interne contractate n valut"

!""""""#""""""""""""""#"""""""""#""""""""#"""""""""#"""""""""#"""""""""#"""""""""#""""""""#""""""""""#""""""""#""""""""$
% % % % % % % Soldul % Soldul % % % Soldul % Soldul %
% % % Termen % Valuta %Valoarea %Valoarea %mprumu- %mprumu- %Rulajul % Rulajul %mprumu-%mprumu-%
% Nr. % Raza legal'/ % de % de %garan&iei%garan&iei%tului la %tului la %mprumu-% mprumu- %tului la%tului la%
%Garan-% Beneficiar/ %valabili-%contract% emise - % emise - %nceputul%nceputul%tulul n% tului n % finele % finele %
% &iei % Creditor % tate al % sau a % valuta % suma %anului - %anului - % anul - % anul - %anului -%anului -%
% % %garan&iei%tranzac-% (mil.) % (n % valuta % suma %Trageri %Ramburs'ri% valuta % suma %
% % % % &iei % %mil. lei)% (mil.) % (mil. %(valuta)% (valuta) % (mil.) % (mil. %
% % % % % % % % lei) % % % % lei) %
("""""")"""""""""""""")""""""""")"""""""")""""""""")""""""""")""""""""")""""""""")"""""""")"""""""""")"""""""")""""""""*
% 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 %11=7+9- % 12 %
% % % % % % % % % % % 10 % %
("""""")"""""""""""""")""""""""")"""""""")""""""""")""""""""")""""""""")""""""""")"""""""")"""""""""")"""""""")""""""""*
% %A. Total n % % % % % % % % % % %
% %valut' % % % % % % % % % % %
% %B. Total n % % % % % % % % % % %
% %EURO .i n lei% % % % % % % % % % %
+"""""","""""""""""""",""""""""","""""""",""""""""",""""""""",""""""""",""""""""","""""""","""""""""","""""""",""""""""-I.3. Garan!ii guvernamentale acordate n baza legilor speciale

!""""#"""""""""""""""""""""""""""#"""""""""""""""""#""""""""""""""""#""""""""""#"""""""""""#""""""""""#""""""""""""""""$
%Nr. % Acte normative n baza %Sold la nceputul%Intr'ri garan&ii% Ie.iri % Din care: % %Soldul la finele%
%crt.% c'rora au fost emise % anului % noi % % Anul'ri % Execu&ii % anului %
% % garan&iile % % % % % % %
("""")""""""""""""""""""""""""""")""""""""""""""""")"""""""""""""""")"""""""""")""""""""""")"""""""""")""""""""""""""""*
% 0 % 1 % 2 % 3 % 4=5+6 % 5 % 6 % 7=2+3-4 %
("""")""""""""""""""""""""""""""")""""""""""""""""")"""""""""""""""")"""""""""")""""""""""")"""""""""")""""""""""""""""*
% 1. % A. Garan&ii emise n lei % % % % % % %
% % (mii lei) % % % % % % %
% % B. Garan&ii emise n % % % % % % %
% %valut' (mii unit'&i valut')% % % % % % %
% % C. Total echivalent (mii % % % % % % %
% % lei) % % % % % % %
("""")""""""""""""""""""""""""""")""""""""""""""""")"""""""""""""""")"""""""""")""""""""""")"""""""""")""""""""""""""""*
+"""",""""""""""""""""""""""""""",""""""""""""""""","""""""""""""""","""""""""",""""""""""","""""""""",""""""""""""""""-II. Garan!ii guvernamentale pentru mprumuturi externe

!""""""#""""""""""""""#"""""""""#""""""""#"""""""""#"""""""""#"""""""""#"""""""""#""""""""#""""""""""#""""""""#""""""""$
% % % % % % % Soldul % Soldul % % % Soldul % Soldul %
% % % Termen % Valuta %Valoarea %Valoarea %mprumu- %mprumu- %Rulajul % Rulajul %mprumu-%mprumu-%
% Nr. % Baza legal'/ % de % de %garan&iei%garan&iei%tului la %tului la %mprumu-% mprumu- %tului la%tului la%
%Garan-% Beneficiar/ % valabi- %contract% emise - % emise - %nceputul%nceputul%tulul n% tulul n % finele % finele %
% &iei % Creditor % litate % sau a % valuta % suma %anului - %anului - % anul - % anul - %anului -%anului -%
% % % al %tranzac-% (mil.) % (n % valuta % suma %Trageri %Ramburs'ri% valuta % valuta %
% % %garan&iei% &iei % %mil. lei)% (mil.) % (mil. % (mil.) % (mil.) % (mil.) % (mil. %
% % % % % % % % lei) % % % % lei) %
("""""")"""""""""""""")""""""""")"""""""")""""""""")""""""""")""""""""")""""""""")"""""""")"""""""""")"""""""")""""""""*
% 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 %11=7+9- % 12 %
% % % % % % % % % % % 10 % %
("""""")"""""""""""""")""""""""")"""""""")""""""""")""""""""")""""""""")""""""""")"""""""")"""""""""")"""""""")""""""""*
% %A. Total n % % % % % % % % % % %
% %valut' % % % % % % % % % % %
% %B. Total n % % % % % % % % % % %
% %EURO .i n lei% % % % % % % % % % %
+"""""","""""""""""""",""""""""","""""""",""""""""",""""""""",""""""""",""""""""","""""""","""""""""","""""""",""""""""-Contul general al datoriei publice locale la data de 31 decembrie .....


I. Contul datoriei publice locale interne directe

!""""""""""""""""""""#""""""""""#"""""""""""#"""""""""""#"""""""""#"""""""""""#"""""""""""#"""""""""""#""""""""$
% Denumirea % Perioada % % Soldul la %Soldul la% Rulajul % Rulajul % Soldul la % Soldul %
%mprumutului .i baza% pentru % % nceputul %nceputul%anului ....%anului ....% finele % la %
% legal'; Destina&ia % care se % Valuta % anului - %anului - % n valuta % n valuta % anului - % firele %
% mprumutului .i %angajeaz' %tranzac&iei% Valuta % Suma n %tranzac&iei%tranzac&iei% Valuta %anului -%
% denumirea %mprumutul% %tranzac&iei%mil. lei % - % - %tranzac&iei%Suma n %
% mprumut'torului % % % (mil.) % % Trageri %Ramburs'ri % (mil.) %mil. lei%
("""""""""""""""""""")"""""""""")""""""""""")""""""""""")""""""""")""""""""""")""""""""""")""""""""""")""""""""*
% 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8=4+6-7 % 9 %
("""""""""""""""""""")"""""""""")""""""""""")""""""""""")""""""""")""""""""""")""""""""""")""""""""""")""""""""*
%A. Titluri de % % % % % % % % %
%valoare - % % % % % % % % %
%obliga&iuni % % % % % % % % %
%municipale % % % % % % % % %
%a) n lei % % % % % % % % %
%b) n valut' % % % % % % % % %
%B. mprumuturi de la% % % % % % % % %
%b'nci comerciale % % % % % % % % %
%a) n lei % % % % % % % % %
%b) n valut' % % % % % % % % %
%C. Total n valutele% % % % % % % % %
%tranzac&iilor % % % % % % % % %
%D. Total n EURO .i % % % % % % % % %
%n lei % % % % % % % % %
+"""""""""""""""""""","""""""""",""""""""""",""""""""""",""""""""",""""""""""",""""""""""",""""""""""",""""""""-

II. Contul datoriei publice locale externe directe

!""""""""""""""""""""#""""""""""#"""""""""""#"""""""""""#"""""""""#"""""""""""#"""""""""""#"""""""""""#""""""""$
% Denumirea % Perioada % % Soldul la %Soldul la% Rulajul % Rulajul % Soldul la % Soldul %
%mprumutului .i baza% pentru % % nceputul %nceputul%anului ....%anului ....% finele % la %
% legal': Destina&ia % care se % Valuta % anului - %anului - % n valuta % n valuta % anului - % finele %
% mprumutului .i %angajeaz' %tranzac&iei% Valuta % Suma n %tranzac&iei%tranzac&iei% Valuta %anului -%
% denumirea %mprumutul% %tranzac&iei%mil. lei % - % - %tranzac&iei%Suma n %
% mprumut'torului % % % (mil.) % % Trageri %Ramburs'ri % (mil.) %mil. lei%
("""""""""""""""""""")"""""""""")""""""""""")""""""""""")""""""""")""""""""""")""""""""""")""""""""""")""""""""*
% 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8=4+6-7 % 9 %
("""""""""""""""""""")"""""""""")""""""""""")""""""""""")""""""""")""""""""""")""""""""""")""""""""""")""""""""*
%A. Totalul datoriei % % % % % % % % %
%publice locale % % % % % % % % %
%externe n valutele % % % % % % % % %
%tranzac&iilor % % % % % % % % %
%B. Totalul datoriei % % % % % % % % %
%publice locale % % % % % % % % %
%externe n EURO .i % % % % % % % % %
%n lei % % % % % % % % %
+"""""""""""""""""""","""""""""",""""""""""",""""""""""",""""""""",""""""""""",""""""""""",""""""""""",""""""""-


Situa!ia garan!iilor locale pentru mprumuturi interne "i externe


1. Garan!ii locale pentru mprumuturi interne

!""""""#"""""""""""""#""""""""""""#"""""""""""#"""""""""#"""""""""#"""""""""#"""""""""#""""""""#""""""""""#"""""""""#""""""""$
% % % % % % % Soldul % Soldul %Rulajul % Rulajul % Soldul % Soldul %
% % % % %Valoarea %Valoarea %mprumu- %mprumu- %mprumu-% mprumu- %mprumu- %mprumu-%
% Nr. %Baza legal'/ % Termen de % Valuta de %garan&iei%garan&iei%tului la %tului la %tului n% tului n %tului la %tului la%
%garan-% Beneficiar/ %valabilitate% contract % emise - % emise - %nceputul%nceputul%anul ...%anul .... % finele % finele %
% &iei %mprumut'tor %a garan&iei % sau a % valuta % suma n %anului - % anului % n %n valut' %anului - %anului -%
% % % %tranzac&iei% (mil.) %mil. lei % valuta %- suma n% valut' % (mil.) % valuta %Suma n %
% % % % % % % (mil.) %mii. lei %(mil.) -% - % (mil.) %mil. lei%
% % % % % % % % %Trageri %Ramburs'ri% % %
("""""")""""""""""""")"""""""""""")""""""""""")""""""""")""""""""")""""""""")""""""""")"""""""")"""""""""")""""""""")""""""""*
% 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 %11=7+9-10% 12 %
("""""")""""""""""""")"""""""""""")""""""""""")""""""""")""""""""")""""""""")""""""""")"""""""")"""""""""")""""""""")""""""""*
% %A. Total n % % % % % % % % % % %
% %valut' % % % % % % % % % % %
% %B. Total n % % % % % % % % % % %
% %EUR .i n lei% % % % % % % % % % %
+"""""",""""""""""""","""""""""""",""""""""""",""""""""",""""""""",""""""""",""""""""","""""""","""""""""",""""""""",""""""""-

2. Garan!ii locale pentru mprumuturi externe

!""""""#""""""""""""#""""""""""""#"""""""""""#"""""""""#"""""""""#"""""""""#"""""""""#"""""""""#""""""""""#"""""""""#""""""""$
% % % % % % % Soldul % Soldul % Rulajul % Rulajul % Soldul % Soldul %
% % % % %Valoarea %Valoarea %mprumu- %mprumu- %mprumu- % mprumu- %mprumu- %mprumu-%
% Nr. %Baza legal'/% Termen de % Valuta de %garan&iei%garan&iei%tului la %tului la %tului n % tului n %tului la %tului la%
%garan-%Beneficiar/ %valabilitate% contract % emise - % emise - %nceputul%nceputul%anul ....%anul .... % finele % finele %
% &iei %mprumut'tor%a garan&iei % sau a % valuta % suma n %anului - %anului - %n valut'%n valut' %anului - %anului -%
% % % %tranzac&iei% (mil.) %mil. lei % valuta % suma % (mil.) % (mil.) % valuta %Suma n %
% % % % % % % (mil.) % n % - % - % (mil.) %mil. lei%
% % % % % % % %mil. lei % Trageri %Ramburs'ri% % %
("""""")"""""""""""")"""""""""""")""""""""""")""""""""")""""""""")""""""""")""""""""")""""""""")"""""""""")""""""""")""""""""*
% 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 %11=7+9-10% 12 %
("""""")"""""""""""")"""""""""""")""""""""""")""""""""")""""""""")""""""""")""""""""")""""""""")"""""""""")""""""""")""""""""*
% %A. Total n % % % % % % % % % % %
% %valut' % % % % % % % % % % %
% %B. Total n % % % % % % % % % % %
% %EUR .i n % % % % % % % % % % %
% %lei % % % % % % % % % % %
+"""""","""""""""""","""""""""""",""""""""""",""""""""",""""""""",""""""""",""""""""",""""""""","""""""""",""""""""",""""""""-CURS 4
Indicatori privind
gradul de ndatorare
public!
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
4.1. Plafonul de ndatorare
public!
! Se stabile!te anual pe cele dou"
componente:
! Plafonul de ndatorare public!
intern!
! Plafonul de ndatorare public!
extern!
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
4.1. Plafonul de ndatorare
public!
! Plafonul de ndatorare public!
intern!
! Pentru anul N se determin! astfel:
PPI
N
= S
N
S
N-1
Unde:
PPI
N
= Plafonul de ndatorare
public! pentru anul N
S
N
=stocul de datorie public! la
sfr$itul anului N
S
N-1
= stocul de datorie public! la
sfr$itul anului N-1
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
4.1. Plafonul de ndatorare
public!
! Plafonul de ndatorare
public! intern!
! 2003: 34.643,8 mld. lei vechi
! 2004: 33.406,0 ml. lei vechi
! 2005: 110.000 mld. lei vechi
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
4.1. Plafonul de ndatorare
public!
! Plafonul de ndatorare
public! extern!
! Se stabile$te ca sum!
maxim! a mprumuturilor
externe pe care le poate
contracta $i/sau garanta
statul pe o perioad! de un
an
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
4.1. Plafonul de ndatorare
public!
! Plafonul de ndatorare
public! extern!
! 2003: 3.400 mil USD
! 2004: 3.500 mil. EURO
! 2005: 3.500 mil. EURO
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
4.1. Plafonul de ndatorare
public!
! Suma neutilizat! n
cadrul unuia dintre cele
dou! plafoane poate fi
utilizat! pentru
majorarea celuilalt
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
4.2. Indicatori de analiz! a
datoriei publice
! NIVEL
! STRUCTUR#
! DINAMIC#
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
4.2. Indicatori de analiz! a
datoriei publice
! Indicatori de nivel
! Volumul datoriei publice;
! Nivelul datoriei publice externe
! Serviciul datoriei publice
(totale/interne/externe);
! Datoria public" (total", interb",
extern")/PIB;
! Datorie public" extern"/Exporturi;
! Dobnda medie (aferent" mprumuturilor
totale/interne/externe)/Datoria public"
(total"/intern"/extern");
! Scaden#a medie.
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
4.2. Indicatori de analiz! a
datoriei publice
! Indicatori de structur!
! Structura datoriei publice:
! Datoria public" intern"/Datoria
public";
! Datoria public" extern"/Datoria
public".
! Structura datoriei publice interne:
! destina#ii;
! instrumente;
! tipuri de scaden#e;
! tipuri de de#in"tori.
! Structura datoriei publice externe:
! surse de finan#are;
! scaden#e;
! valute.
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
4.2. Indicatori de analiz! a
datoriei publice
! Indicatori de dinamic!
! exprim! varia%ia absolut!
sau relativ! a datoriei
publice
(totale/interne/externe)
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
4.3. Compara%ii interna%ionale
! Romnia
! Uniunea European!
! "!rile s!race
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
CURS 5
Gestiunea datoriei
publice
GUVERNAN PUBLIC EUROPEAN
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Moteanu
5.1. Definirea gestiunii datoriei
publice
Gestiunea datoriei publice const n:
elaborarea unei strategii de administrare a datoriei
autoritilor administraiei publice capabile s
mobilizeze necesarul dorit de finanat, s realizeze
obiectivele privind costul i riscul, precum i alte
obiective viznd gestiunea datoriei, pe care autoritile
administraiei publice le pot stabili (de exemplu:
dezvoltarea i meninerea unei piee performante a
titlurilor de stat);
meninerea ndatorarii sectorului public la un nivel
sustenabil;
elaborarea unei strategii credibile pentru reducerea
datoriei publice.
In cadrul politicii naionale, statul trebuie s:
vegheze ca nivelul i ritmul de cretere a datoriei
publice s fie suportabile;
asigure serviciul datoriei publice n situaii diferite cu
condiia respectrii obiectivelor de risc i cost.
GUVERNAN PUBLIC EUROPEAN
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Moteanu
5.2. Obiectivele gestiunii
datoriei publice
Gestiunea datoriei publice vizeaz:
obligaiile financiare interne i externe ale
statului urmrind identificarea domeniilor n care
exist un consens larg asupra a ceea ce
constituie, n mod general, o bun punere n
practic a obiectivelor gestiunii datoriei publice;
identificarea principiilor aplicabile diverselor ri
aflate n diferite stadii de dezvoltare, cu o
structur instituional variat de gestionare a
datoriei;
nscrierea ntr-un cadru macroeconomic clar
astfel nct autoritile s urmreasc i s
asigure meninerea volumului i ritmului
creterii datoriei publice la un nivel suportabil.
GUVERNAN PUBLIC EUROPEAN
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Moteanu
Fixarea obiectivelor gestiunii datoriei publice
depinde de o serie de factori precum :
constrngerile ce vizeaz piaa de capital;
regimul de schimb;
calitatea politicilor macroeconomice i
reglementarea acestora;
capacitatea instituional de a concepe i aplica
reformele.
GUVERNAN PUBLIC EUROPEAN
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Moteanu
Practici prudente de gestiune a datoriei
publice:
fixarea clar a obiectivelor datoriei publice;
estimarea ct mai corect a riscurilor n ceea
ce privete costul;
coordonarea distinct ntre gestiunea
datoriei i gestiunea monetar;
limitarea expansiunii datoriei;
administrarea cu pruden a riscului de
refinanare i a dobnzilor aferente datoriei
publice;
meninerea unei structuri instituionale
sntoase, mai ales prin repartizarea clar a
responsabilitilor, precum i prin obligaia
de a rspunde ce antreneaz diferite
organisme publice implicate n gestiunea
datoriei publice.
GUVERNAN PUBLIC EUROPEAN
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Moteanu
Obiectivul principal al gestiunii datoriei
publice:
satisfacerea necesarului de finanare a
statului i a obligaiilor sale de plat ct
mai puin costisitoare pe termen mediu i
lung meninnd riscul la un nivel prudent
evitarea structurilor i strategiilor de
mprumut periculoase mai ales prin
finanarea monetar a deficitului;
atenuarea gravelor consecine
macroeconomice pe care le antreneaz
ncetarea plilor i amplitudinea pierderilor
de producie, precum i a costurilor
asociate datoriei publice.
GUVERNAN PUBLIC EUROPEAN
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Moteanu
Atribuiile:
Ministerul Finanelor Publice;
autoritile administraiei publice locale
Banca Naional;
unitile Trezoreriei Statului
alte instituii financiare interne.
GUVERNAN PUBLIC EUROPEAN
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Moteanu
Ministerul Finanelor Publice:
optimizarea lichiditilor pentru efectuarea
cheltuielilor bugetare;
limitarea riscului de refinanare;
optimizarea ponderii n portofoliu a titlurilor de
stat negociabile;
administrarea riscului de curs valutar i a
riscului de dobnd;
constituirea dobnzilor la titlurile de stat n
dobnzi de referin pentru activitatea de
intermediere financiar din Romnia;
diversificarea bazei de creditori;
optimizarea cheltuielilor bugetare cu datoria
public n funcie de celelalte obiective.
GUVERNAN PUBLIC EUROPEAN
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Moteanu
n scopul gestionrii riscurilor asociate
portofoliului datoriei publice guvernamentale,
Ministerul Finanelor Publice este autorizat s
fac urmtoarele operaiuni:
swap valutar i alte operaiuni specifice de
administrare a riscului valutar;
swap pe rata dobnzii i alte operaiuni specifice
de administrare a riscului de dobnd;
schimbarea valutei de contract a unui
mprumut;
rscumprarea titlurilor de stat pe piaa
secundar;
redeschiderea emisiunilor de titluri de stat.
GUVERNAN PUBLIC EUROPEAN
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Moteanu
Banca Naional a Romniei are
calitatea de agent al statului privind
datoria public guvernamental
GUVERNAN PUBLIC EUROPEAN
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Moteanu
Autoritile administraiei publice locale au
urmtoarele competene i responsabiliti n ceea
ce privete datoria local:
contractarea direct sau indirect (prin intermediul
unor agenii sau al altor instituii specializate) de
mprumuturi interne i externe, pe termen scurt,
mediu i lung, i urmrirea achitrii, la scaden, a
obligaiilor de plat rezultate din acestea;
garantarea de mprumuturi interne i externe, pe
termen scurt, mediu i lung, i urmrirea achitrii, la
scaden, a obligaiilor de plat rezultate din
mprumuturile respective de ctre beneficiari;
informarea periodic a Ministerului Finanelor Publice
asupra mprumuturilor contractate sau garantate de
ctre autoritile administraiei publice locale, n
termen de 10 zile de la data intrrii n vigoare a
contractului respectiv;
raportarea lunar Ministerului Finanelor Publice a
informaiilor privind datoria public local, n termen
de 20 de zile de la sfritul perioadei de raportare.
GUVERNAN PUBLIC EUROPEAN
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Moteanu
Coordonarea politicilor bugetare i monetare
GUVERNAN PUBLIC EUROPEAN
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Moteanu
Aspectele importante ale operaiunilor
de gestiune a datoriei publice trebuie
s fie publice, de aceea este necesar
existena:
cadrului legal i administrativ pentru
gestiunea datoriei publice;
mecanismelor de coordonare i de gestiune
a activitilor bugetare i extrabugetare.
GUVERNAN PUBLIC EUROPEAN
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Moteanu
Responsabilitatea i garantarea integritii
organismelor nsrcinate cu gestiunea datoriei
publice:
activitile de gestiune trebuie s fie verificate
anual de experi externi;
cadrul repartizrii responsabilitilor gestiunii
trebuie s fie verificat anual i trebuie s
constituie subiectul unui raport de audit;
incasrile i plile publice trebuie s fie
verificate periodic i publicate conform unui
calendar;
Aceste verificri trebuie s se regseasc ntr-un
raport privind integritatea financiar a conturilor
administraiei publice
periodic trebuie realizat i un audit al
performanei gestiunii datoriei.
GUVERNAN PUBLIC EUROPEAN
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Moteanu
5.3. Cadrul instituional de
gestiune a datoriei publice
Cadrul legal trebuie s precizeze deintorii
autoritii de a mprumuta i de a emite titluri,
de a investi i de a ntreprinde tranzacii
pentru conturile statului.
Cadrul organizaional al gestiunii datoriei
publice trebuie s fie clar specificat i s
defineasc rolurile i responsabilitile.
Dispoziiile legale trebuie s corespund cu
delegarea competenelor gestionarilor datoriei
publice. Experiena indic faptul c exist
diverse posibiliti instituionale de atribuire a
funciilor gestiunii datoriei la mai multe
organisme, precum Ministerul de Finane,
banca central, oficiul autonom de gestiune a
datoriei i depozitarul central.
GUVERNAN PUBLIC EUROPEAN
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Moteanu
Gestiunea datoriei publice necesit un personal
specializat avnd att competene:
financiare;
administrative.
Gestiunea datoriei trebuie s se bazeze pe un
sistem informatic de gestiune care s:
ofere informaii statistice;
asigure plata serviciului datoriei;
amelioreze calitatea raporturilor de execuie a
bugetului i de transparen a conturilor
publice.
GUVERNAN PUBLIC EUROPEAN
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Moteanu
CURS 6
Riscurile asociate
datoriei publice !i
managementul
acestora
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
6.1. Strategia de gestionare a
datoriei publice
! Gestiunea datoriei publice vizeaz! att
reducerea costului serviciului datoriei publice
ct "i limitarea urm!toarelor riscuri:
! riscul de pia#!;
! riscul de refinan#are;
! riscul de lichiditate;
! riscul de credit;
! riscul opera#ional.
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
Figura 6.1. Riscurile gestiunii datoriei
RISCURILE GESTIUNII
DATORIEI PUBLICE
Riscul de pia!"
Riscul de pia!"
Riscul de refinan!are
Riscul de refinan!are
Riscul de lichiditate
Riscul de lichiditate
Riscul de credit
Riscul de credit
Riscul opera!ional
Riscul opera!ional
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
! Probleme de evitat in gestiunea datoriei
publice:
! fragilitatea pozi#iei financiare a statului ce cre"te
riscul chiar dac! pe termen scurt poate reduce
costul "i deficitul;
! practicile de gestiune a datoriei ce asigur!
echilibrul ntre deciziile private "i publice "i ce
minimizeaz! costul dobnziilor;
! contabilizarea eronat! a angajamentelor
condi#ionate sau a obliga#iunilor datoriei
garantate;
! recurgerea la mecanisme de finan#are
nerelevante pie#ei;
! controlul "i/sau al nregistr!rilor defectuoase a
datoriei contractate "i a ramburs!rii ei "i/sau a
de#in!torilor de titluri.
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
! Strategia gestiunii bilan#iere
! util! n realizarea analizei cost/risc pentru
portofoliul datoriei publice asupra analizei
ncas!rilor publice ce asigur! serviciul
datoriei "i care n cea mai mare parte sunt
determinate de veniturile fiscale ale statului
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
6.2. Managementul riscurilor
! Costul datoriei publice este dat de dou!
elemente:
! costul financiar considerat fiind costul
serviciului datoriei pe termen mediu "i lung;
! costul poten#ial al pierderilor economice reale
ce pot rezulta n urma unei crize financiare
dac! statul nu "i poate refinan#a datoria sau se
afl! n incapacitatea de a rambursa
mprumuturile contractate.
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
! Evaluarea costului previzibil din punct de
vedere:
! financiar, adic! din perspectiva afect!rii
bugetului;
! real, respectiv pierderile economice ce pot
interveni dac! serviciul datoriei nu este tolerabil
din cauza impactului acestuia asupra presiunii
fiscale, programelor guvernementale sau
existen#ei unui risc de neplat!.
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
! Evaluarea riscului prin:
! teste asupra portofoliului datoriei publice
privind "ocurile financiare "i economice la
care statul risc! s! se expun!.
! Aceast! evaluare este adesea realizat! pe
baza modelelor financiare pornind de la
simple scenarii pn! la modele complexe
fondate pe tehnici statistice "i simul!ri
perfec#ioniste.
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
! Modelele utilizate trebuie s! permit!
gestionarilor datoriei publice s! ntreprind!
urm!toarele tipuri de analiz! a riscurilor:
! protejarea costurilor viitoare ale serviciului
datoriei publice pe un orizont de timp mediu "i
lung pe baza ipotezelor relative la factorii ce
influen#eaz! capacitatea a asigura serviciul
datoriei publice;
! stabilirea unui profil al datoriei format pe baza
indicatorilor principalelor riscuri pentru
portofoliul datoriei existente "i a celui proiectat
pe un orizont stabilit deja;
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
! calcularea, n valoare real!, a riscului costului
viitor al serviciului datoriei, att costul financiar
ct "i real, sintetiznd rezultatele testelor
formulate pe baza "ocurilor economice "i
financiare la care statul este susceptibil de a fi
expus. Riscurile sunt, n general, m!surate n
cadrul scenariilor de risc;
! identificarea costurilor "i riscurilor aferente altor
strategii posibile de gestiune a portofoliului
datoriei publice n scopul furniz!rii unei baze
pentru adoptarea deciziilor viznd alegerile
viitoare de finan#are.
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
6.3. Pia$a titlurilor de stat
! n scopul reducerii costului "i riscurilor
pe termen lung, gestionarii datoriei
trebuie s! se asigure c! politicile "i
opera#iunile lor sunt compatibile cu
dezvoltarea unei pie#e performante a
titlurilor de stat.
! O pia#! performant! a titlurilor de stat
constituie un mecanism de finan#are a
cheltuielilor ce atenueaz! necesitatea
de a apela la banca central! pentru
finan#area deficitelor bugetare.
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
! Principalele condi#ii necesare dezvolt!rii unei
pie#e performante a titlurilor de stat sunt:
! cadrul macroeconomic a c!rui soliditate a fost
demonstrat! n prealabil pentru a conferi
ncredere investitorilor;
! reglementarea;
! infrastructura pie#ei titlurilor destinat! s!
favorizeze lichiditatea pie#ei "i reducerea
riscului;
! stimularea cererii si ofertei de titluri.
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo!teanu
CURS 7
Orient!ri moderne
privind gestiunea
datoriei publice
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
! Cre!terea ratei datoriei publice/PIB:
! solu"ii viznd reducerea costului aferent datoriei publice
! Structura finan"#rii deficitului bugetar de c#tre institu"iile
financiare bancare !i nebancare:
! solu"ii viznd reducerea riscul rennoirii datoriei publice la rate
mari ale dobnzii n contextul pie"elor financiare cu o larg#
deschidere interna"ional#
! Rezultatul:
dezvoltarea unei pie"e orientate spre procedurile !i
tehnicile de management al datoriei publice
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
! Importan"a titlurilor de stat:
! contribuie la dezvoltarea !i buna func"ionare a
pie"elor financiare att datorit# lichidit#"ii
acestora ct !i riscului zero;
! servesc la determinarea pre"ului altor datorieii !i
instrumente derivate;
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
! asigur# baza pentru estim#rile privind
evolu"ia viitoare a ratei dobnzii, caz n care
se utilizeaz# titlurile de stat petermen mediu
!i lung;
! sunt o component# a capitalului institu"iilor
financiare;
! permit reducerea riscului general al
portofoliului;
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
! sunt utilizate n opera"iunile b#ncii centrale;
! permit fructificarea rezervelor interna"ionaleprin
achizi"ionarea de titluri de stat emise de alte
"#ri.
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
Reducerea datoriei publice ar afecta pie"ele
financiare de aceea statul trebuie s#
investeasc# surplusul public n titluri
private.
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
Obiectivele principale ale
managementului datoriei publice
! Deciziile managementului datoriei publice:
! instrumente;
! tehnici de emitere a titlurilor de stat;
! acorduri institu"ionale.
! reducerea costului serviciului
datoriei n condi"iile unui anumit
nivel al riscului. mix-ul dintre
datoria cu rat# a dobnzii variabil#,
indexat# !i fix#
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
! Alegerea unui instrument presupune schimbul
ntre
! reducerea costului
!i
! reducerea riscului de rennoire a datoriei publice
la rate semnificative ale dobnzii
prin:
! mix-ul dintre datoria cu rat# a dobnzii
variabil#, indexat# !i fix#
! mix-ul ntre instrumentele datoriei publice pe
termen scurt !i mediu/lung
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
! Comensurarea schimbului prin
identificarea duratei expunerii
portofoliului datoriei prin cel mai recent
sistem de evaluare a riscului, costul la
risc (Cost-at-Risk CaR)
! CaR se bazeaz# pe riscul de cre!tere a
ratei dobnzii prin calcularea costului
serviciului datoriei cu o anumit#
probabilitate.
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu
! Reducerea costului datoriei publice prin:
! noi instrumente !i tehnici de emitere !i plasare
a titlurilor de stat
! utilizarea sistemului electronic
! asigurarea independen"ei entit#"ii ce
gestioneaz# datoria public# pentru a se evita
utilizarea titlurilor de stat strict n scopul
conducerii politicilor monetare !i fiscale
GUVERNAN"# PUBLIC# EUROPEAN#
Gestiunea datoriei publice
Prof.univ.dr. Tatiana Mo$teanu