Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADITIONAL nr 1 din LA CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE

S.C. AXELEN IMPEX S.R.L., cu sediul in Cluj Napoca, strada Traian nr.86-88, Cluj-Napoca, judetul Cluj,
inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr.J12/3389/1994, Cod Unic de Inregistrare RO
6494353, Atribut fiscal RO,nr. Cont .RO70RNCB0106002911270001, deschis la banca BCR ,Sucursala
Cluj, telefon 0264/590633, fax: 0264/432483 legal reprezentata de catre domnul Verzea Viorel
administrator, denumita in continuare, Vanzator, pe de o parte, si
S.C. S.R.L., cu sediul in..,
strada nr.., apartament nr judetul ..., inmatriculata
la Oficiul Registrului Comertului... sub nr.J....././..., Cod Unic de Inregistrare
...., Atribut fiscal RO,nr. Cont , deschis la Banca
. Sucursala .telefon.,fax: legal
reprezentata de catre domnul/doamna .... administrator, posesorul CI
seria.. nr emisa la data de. de catre , avand
CNP.
denumita in continuare, Cumparator, pe de alta parte,
Au convenit de comun acord incheierea unui act aditional la contractul de vanzare-cumpare dintre parti cu
adaugarea urmatoarelor clauze:
Art. 1. Vanzatorul se obliga sa puna la dispozitie Cumparatorului necesarul de tapet pentru o singura
amenajare a unui spatiu din magazinul Cumparatorului, pe toata durata contractului de vanzarecumparare.
Art .2. In consecinta art 1., Cumparatorul are obligatia ca pe toata durata contractului de vanzarecumparare sa comercializeze doar produsele Vanzatorului, in magazinul din Calea Bucurestilor, nr. 30,
Otopeni, jud. Ilfov
Prezentul act adtional contine 2 articole si s-a semnat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare
parte, la Cluj Napoca, astazi data de .................., prin semnare fiecare parte atestand detinerea a cate unui
exemplar.
XVII. SEMNATURI
VANZATOR
CUMPARATOR
S.C. AXELEN IMPEX S.R.L.
S.C. .. ......S.R.L.
prin. VERZEA VIOREL
in numele societatii Cumparatoare si in nume
propriu
prin...................................................................... .
( semnatura si stampila )
( numele si prenumele in clar, semnatura si stampila )