Sunteți pe pagina 1din 4

Calistrat

PE DRUMURI DE MUNTE
HOGA+
184819 aprilie S-a n[scut Calistrat Hoga=la Tecuci, ]n familia protopopului
Gh. Dimitriu =i a M[rioarei (n. Stanciu).
1859Calistrat Hoga=absolve=te =coala primar[ din ora=ul de ba=tin[.
1860Este primit bursier la Academia Mih[ilean[ din Ia=i.
1867Absolve=te Academia Mih[ilean[.
1869Este numit profesor la gimnaziul comunal din Piatra-Neam\.
1874Debuteaz[ cu versuri ]n gazeta Coresponden\ia provincial[ din
Piatra-Neam\.
1878Este transferat la gimnaziul real comunal din Tecuci.
1880Este transferat la +coala normal[ Vasile Lupu din Ia=i.
1881Calistrat Hoga=revine la gimnaziul comunal din Piatra-Neam\ ]n
calitate de director. Leag[ prietenie cu Ion Luca Caragiale, pe atunci
revizor =colar al districtului Neam\.
1882-1884 }n revista Asachi apare ciclul Amintiri dintr-o c[ l[ torie.
1886Este transferat ca profesor al gimnaziului din Alexandria.
1891Se ]ntoarce ]n Moldova, la Roman, ]n calitate de director al gimna-
ziului local.
1893E profesor de limba =i literatura romn[ la seminarul teologic.
1899Calistrat Hoga=se mut[ la Ia=i, la Liceul Internat.
1900E numit subdirector al Liceului Internat.
1905E numit director al Liceului Internat.
1907-1912 Public[ ]n Via\a romneasc[ ciclul }n mun\ii Neam\ului =i
alte note de c[l[torie.
1912Apare volumul Pe drumuri de munte, care ]ns[ , din cauza nume-
roaselor gre=eli de tipar, este dat la topit.
1914Apare edi\ia a doua a volumului Pe drumuri de munte, care este ]ns[
mistuit[ de incendiu.
TABEL CRONOLOGIC
4 Calistrat Hoga=
1915Se instaleaz[ la Piatra-Neam\.
1916Calistrat Hoga=inten\ioneaz[ s[ reia c[l[toriile prin \ar[.
191728 august Moare la Roman, fiind ]nmormntat provizoriu ]n cimi-
tirul din acest ora=. La 8 octombrie e re]nhumat la Piatra-Neam\
(aceasta fusese ultima dorin\[ a scriitorului).