Sunteți pe pagina 1din 24

Nota 1

Nota 2
Aplicaie practic
INFIINAREA PENSIUNII AGRO-
TURISTICE LACUL NUFERILOR
Curs Managementul Proiectului! acre"itat ANC
Grupa:
Adrian BRUNELLO
Corina Matei GERMAN
C!t!lin GR"GORA
Adina PA#RA
"onel P"N#"L""
Cuprin$
PAR#EA " "N#RO%UCERE& %E'CR"EREA PROBLEME"&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(
A& %A#E GENERALE PR")"#OARE LA 'OL"C"#AN#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(
B& %E'CR"EREA AC#")"#A#"" CUREN#E&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*
PAR#EA A "" + A "N#RO%UCERE& %E'CR"EREA PRO"EC#ULU"&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
C& PRE-EN#AREA PRO"EC#ULU"&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
C&1& O.iecti/e generale##########################################################################$
C&2& O.iecti/ele $peci0icle#####################################################################$
C&(& %e$crierea te1nica a proiectului ##################################################$
C&2& Managementul proiectului###########################################################%&
C&3& Ba4ele de productie######################################################################%&
C&*& Li$ta de ac1i4itii $i $ur$ele de ac1i4i5ii pentru: acti/ele ce 0ac
o.iectul proiectului6 materiile prime pentru punerea in 0unctiune a
proiectului #####################################################################################%'
C&7& Per$onal $i in$truire#####################################################################%(
C&,& Gra0icul e$timat al proiectului#####################################################%(
C&8& "mpactul proiectului a$upra de4/oltarii 4onei $i a mediului de
a0aceri.......................................................................................................17

%& PRO"EC9"" :"NANC"ARE '" "N%"CA#OR" :"NANC"AR"&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,
%&1& Ba4ele de produc5ie#######################################################################%$
%&2& Proiectia contului de pro0it $i pierdere #######################################%$
%&(& Proiectia .ilantului $intetic pre/i4ionat#######################################&)
%&2& Proiectia 0lu;ului de numerar #####################################################&%
%&3& )alorile indicatorilor 0inanciari####################################################&&
- 2 -
PAR#EA " "N#RO%UCERE& %E'CR"EREA PROBLEME"
A& %A#E GENERALE PR")"#OARE LA 'OL"C"#AN#
A.1. Denumirea/Numele solicitantului: S#C# ANONI*UL S#R#L#
A.2. Obiectul de activitate.
C+" CAEN ,&%% C+-ert cu a-a.u.tul i. -a/a0i.e .especiali0ate cu 12.0are
pre"+-i.a.ta "e pr+"use ali-e.tare! 3uturi si tutu.4
C+" CAEN ,,%) 5+teluri4
C+" CAEN ,,&% Ta3ere "e ti.eret si re6u/ii -+.ta.e4
C+" CAEN ,,&& Ca-pi./uri! i.clusi1 parcuri pe.tru rul+te4
C+" CAEN ,,&' Alte -i7l+ace "e ca0are4
C+" CAEN ,,') Restaura.te#
A.3. Forma juridica a solicitantului si un scurt istoric al solicitantului
C+.6+r- statului si actului c+.stituti1 6+r-a 7uri"ica a s+licita.tului este s+cietate
cu raspu."ere li-itata#
S+cietatea c+-erciala a 6+st i.6ii.tata i. a.ul &)),
i. 3a0a le/ii '%8%99) pe "urata .e"eter-i.ata "e catre as+ciatul u.ic A*ARIUTEI
ELENA :"e1e.ita ulteri+r STEFAN; a1a." se"iul s+cial i. +rasul <OTOSANI! str#
ALEEA ARCULUI ! .r# #%=#! 7u"etul <OTOSANI si u. capital s+cial "e &)))) RON
su3scris si 1arsar ,))) r+. ! "i6ere.ta > ap+rt i. .atura ?tere. ,))) -p %,) #))) r+.
:c+.6+r- c+.tact "e cu-parate .r (,@(';#
I. 1e"erea eAti."erii "+-e.iului "e acti1itate! la i.ceputul a.ului &))@ as+ciatul
u.ic B+taraste c+-pletarea +3iectului "e acti1itate al 6ir-ei! puta." e6ectua ast6el si alte
6+r-e "e c+-ert cu aut+1eBicule! piese si acces+rii pe.tru acestea! precu- si acti1itati
"e tra.sp+rturi si "e ser1icii#
La s6arsitul a.ului &))) as+ciatul u.ic "eci"e -+"i6icarea structurii acti+.ariatului
pri. c+.ti.uarea acti1itatii 6ir-ei alaturi "e u. as+ciat! ####################! pri. 1a.0area catre
acesta a , parti s+ciale# Ast6el! "i. acel -+-e.t! s+cietatea 1a 6i a"-i.istrata "e cei "+i
as+ciati 8 a"-i.istrat+ri! a-3ii cu puteri "epli.e si .eli-itate! acti+.ar -a7+ritar
ra-a.a." ###################### cu 9@ parti s+ciale#
I. a.ul &))(! +"ata cu rec+"i6icarea +3iectului "e acti1itate! se -a7+rea0a
capitalul s+cial la ,)#))) R+.
E1alua." p+te.tialul turistic al 0+.ei si ca.stata." +p+rtu.itatile acestuia!
as+ciatii B+tarasc i. a.ul &)), c+-pletarea +3iectului "e acti1itate cu ur-at+arele
acti1itati secu."are 5+teluri! Ta3ere "e ti.eret si re6u/ii -+.ta.e! Ca-pi./uri! i.clusi1
parcuri pe.tru rul+te! Alte -i7l+ace "e ca0are! Restaura.te#
Ulti-a -+"i6icare la statutul s+cietatii + repre0i.ta -a7+rarea capitalului s+cial la
&$,#)))!)) R+. :i. a.ul &)),; si a partil+r s+ciale "eti.ute "e 6iecare acti+.ar# Aceasta
-a7+rare "e capital s-a reali0at pri. ap+rtul as+ciatil+r si repre0i.ta u. pri- pas i.
1e"erea i."epli.irii c+."itiil+r pe.tru a i.ca"ra 6ir-a i. cate/+ria i.trepri."eril+r -i7l+cii#
- 3 -
A.4. Structura capitalului social si evoluia acestuia de la !n"iinare
Ta3el A#(#%
Structura aci+.ariat
STRUCTURA ACIONARIAT S#C# ANO*I*UL S#R#L#
LA CATA &=#)(#&))@
Nr#
Crt#
Ce.u-ire aci+.ar
Nr# "e pari
s+ciale
"ei.ute
:<uc;
Dal+are
.+-i.ala
a parii
s+ciale
:R+.;
Dal+are t+tala
:R+.;
Participare
la capital
:E;
% A*ARIUTEI ELENA &$#,))!)) %)!)) &$,#)))!)) %))E
& ####
#O#AL &$#,))!)) %)!))- &$,#)))!)) %)) E
Ta3el A#(#&
Cate "e i"e.ti6icare ale aci+.aril+r
CATELE CE ICENTIFICARE ALE ACTIONARILOR PERSOANE FIFICE
SI8SAU GURICICE
Nr#
Crt#
Ce.u-ire aci+.ar
<I8CI8PP
:Pers+a.e 6i0ice
aut+ri0ate;
CNP
:Pers+a.e 6i0ice
aut+ri0ate;
A"resa
Participare
la capital
:E;
% #A*ARIUTREI G5H&%,(@,('&% &(,,(,@%(&% ########## %))
& #################
TOTAL %)) E
:C+.6+r- ulti-ei cereri "e i.scriere "e -e.tiu.i la O6iciul Re/istrului C+-ertului;#
Nu-ai pe.tru s+cietatile pu3lice pe actiu.i se 1+r -e.ti+.a "+ar acti+.arii se-.i6icati1i
:-i.i- ,E "i. capitalul s+cial sau c+.6+r- pre1e"eril+r le/ale;#
A.#. Administratorii societatii.
Ta3el A#,#%
A"-i.istrat+rii s+cietatii
Nr#
Crt#
Nu-e!
pre.u-e
<I8CI 8PP
Serie8Nr#
L+cul si
"ata
e-iterii
CNP
L+cul si
"ata
.aIterii
C+-iciliu Fu.cia
%
*OCAN
NACIA
*J
,@(@,%(
&))(@9(,@($ KKKK ACASA A"-i.istrat+r
& ############ A"-i.istrat+r
- 4 -
Ta3el A#,#&
Ce.0+rii s+cietatii
Nr#
Crt#
Nu-e! pre.u-e
<I8CI
8PP
Serie8Nr#
L+cul si
"ata
e-iterii
CNP
L+cul si
"ata
.aIterii
C+-iciliu Fu.cia
- - - - - -
A.$. %n"ormaii re"eritoare la locul des"asurarii activitatii solicitantului :
Ta3el A#@#%
Nr#
crt#
Tip
Se"iul s+cial!
pu.ct "e lucru!
sucursala! 6iliala
Acti1itate L+cali0are A"resa
%
Se"iul s+cial si
pu.ct "e lucru
*a/a0i. .especiali0at cu
12.0are pre"+-i.a.ta "e
pr+"use ali-e.tare! 3uturi
si tutu.
<OTOSANI CALEA NATIONALA
& Pu.ct "e lucru
*a/a0i. .especiali0at cu
12.0are pre"+-i.a.ta "e
pr+"use ali-e.tare! 3uturi
si tutu.
IPOTESTI -
A.&. 'iti(ii )in des"*+urare,
Ta3el A#=#%
I. calitate "e Recla-a.t
Nr#
crt
#
Ce.u-ire s+cietate
C+" U.ic "e
I.re/istrare!
A"resa
Dal+area
pre7u"iciului
:Lei;
O3ser1aii
:i. curs "e
s+lui+.are!i.
eAecutare!6ali-e.t!etc#;
% - - - -
TOTAL )
Ta3el A#=#&
I. calitate "e Parat
Nr#
crt
#
Ce.u-ire s+cietate sau
pers+a.a 6i0ica
aut+ri0ata
C+" U.ic "e
I.re/istrare!
A"resa
Dal+area
pre7u"iciului
:Lei;
O3ser1aii
:i. curs "e
s+lui+.are!i.
eAecutare!6ali-e.t!etc#;
% - - - -
TOTAL )
- 5 -
Ta3el A#=#'
Re1e."icri
Nr#
crt#
Ce.u-ire s+cietate
sau pers+a.a 6i0ica
aut+ri0ata
O3iectul
Re1e."icrii
:cu
-e.ti+.area
se.sului
re1e."icarii
"e catre sau
"e la
s+licita.t;
Dal+area
esti-ata a
acti1ului
re1e."icat
O3ser1aii
:i. curs "e
s+lui+.are!i.
eAecutare!6ali-e.t!etc#;
NU ESTE CAFUL
TOTAL
B& %E'CR"EREA AC#")"#A#"" CUREN#E
-.1. %storicul activit*ii:
Fir-a si-a i.ceput acti1itatea "e c+-ert cu pr+"use ali-e.tare! .eali-e.tare!
3uturi si tutu.! i.itial la u. pu.ct "e lucru repre0e.tat "e u. cBi+sc! situat pe u. tere.
i.cBiriat! a1a." u. si./ur salariat care! alaturi "e as+ciatul u.ic au asi/urat 3u.a
6u.cti+.are a 6ir-ei#
Pri. calitatea ri"icata a ser1iciil+r +6erite si a pr+"usel+r c+-erciali0ate si pri.
rei.1estirea pr+6itului +3ti.ut! 6ir-a reuseste c+.struirea u.ui -a/a0i. pe tere. pr+priu!
i. pri-a 6a0a "+ar cu parter! u."e se c+-erciali0ea0a pr+"use ali-e.tare! iar ulteri+r s-
a reusit c+.struirea u.ui eta7 superi+r! l+c i. care se c+-erciali0ea0a pr+"use
.eali-e.tare#
S-a reali0at ast6el u. spatiu a-e.a7at si utilat cu t+ate "+tarile .ecesare
pre0e.tarii si c+-erciali0arii pr+"usel+r la sta."ar"e eur+pe.e#
Pu.ctul "e lucru "i. C+-u.a *# E*INESCU ! SAT IPOTESTI ! 7u"etul
<OTOSANI 6i/urea0a i. c+.ti.uare i. actele s+cietatii! acti1itatea este i. curs "e
"es6asurare #

-.2. .rincipalele mijloace "i/e care compun patrimoniul actual al solicitantului :
Ta3el <#&#%
*i7l+ace 6iAe! cu eAceptia tere.uril+r! a6late i. patri-+.iul s+cietatii i. pre0e.t
Nr#
Crt#
Ce.u-ire -i7l+c 6iA Cata
Dal+area r-asa la
"ata ulti-ului 3ila.t
c+.ta3il :RON;
<uc
% Cla"ire &))@ ',)#))) %
& F+r" aut+utilitara &)), ='#))) %
' Aut+turis- Peu/e+t Parte.er &))' (@#,=( %
( Aut+turis- F+r" Tra.0it &))( 9$#$(( %
, Aut+turis- DL T+uare/ &))@ %,)#))) %
TOTAL =%$(%$ ,
Ta3el <#&#&
- 6 -
Tere.uri
N
r
#
C
r
t
#
L
O
C
A
L
I
T
A
T
E
S
U
P
R
A
F
A

A
T
O
T
A
L
A

:
*
P
;
I
N
C
I
D
I
F
A
8
E
M
C
L
U
S
I
D
A

:
*
P
;
D
A
L
O
A
R
E
A
C
O
N
T
A
<
I
L
A

:
E
u
r
+
;
T
E
R
*
E
N
U
L
C
O
N
C
E
S
I
U
N
I
I
:
A
N
I
;
N
RC
O
N
T
R
A
C
T
C
E

C
O
N
C
E
S
I
U
N
E
C
A
T
A

E
*
I
T
E
R
I
I
IPOTESTI
C+- *#
E-i.escu ,))) EMCUSIDA (),)) - - -
TOTAL ,))) EMCUSIDA - (),)) - - -
Se 1+r lua i. c+.si"erare "+ar -i7l+acele 6iAe care su.t rele1a.te i. "es6asurarea
acti1itatii cure.te# C+-parati teAtual /ra"ul actual "e u0ura! 6i0ica si -+rala! a
respecti1el+r -i7l+ace 6iAe! pri. c+-paratie cu te."i.tele actuale ale sect+rului#
-.3. Descrierea activitatilor a(ricole si a te0nolo(iilor aplicate.
Se 1+r i.tr+"uce i.tr-u. 6+r-at ta3elar "e1i0ele a/r+0++teB.ice pe.tru pri.cipalele tipuri
"e culturi sau "e crestere a a.i-alel+r#
NU ESTE CAFUL
-.4. .olitica de aprovi1ionare. Furni1ori de materii prime&
'e /a aplela $i la 0urni4orii locali autori4ati de materi prime ru$tice&
-.#. .olitica de des"acere. 2anale de distribuie
NU E'#E CA-UL CEOARECE FIR*A ARE CA O<IECT CE ACTIDITATE CO*ERTUL
CU A*ANUNTUL#
- 7 -
PAR#EA A "" + A + %E'CR"EREA PRO"EC#ULU"
C& PRE-EN#AREA PRO"EC#ULU"
2.1. Obiectitivul (eneral:
3eali1area unei pensiuni turistice rurale minim trei mar(arete4 cu re(im de
inaltime .56156257.
2.2. Obiectivele speci"ice ale proiectului
1& 'u$tinerea acti/itatilor $peci0ice turi$mului rural< $il/oturi$mului $i a
ecoturi$mului
P+te.ialul turistic "e+se3it! "at+rat c+."iiil+r "e cli-a si relie6! per-ite crearea
si "e01+ltarea u.ei pe.siu.i turistice are sa +6ere ser1icii turistice +cci"e.tale# Atuurile
acestei i.1estiii su.t
+ Loca5ia situat la %& N- "e <+t+sa.i ! i. -ar/i.ea pa"urii Ip+testi ! la %) N- "ista.ta
"e CN &9 C <OTOSANI-SUCEADA ! i. 1eci.atatea Ce.trului Nati+.al "e Stu"ii !!*#
E-i.escu !! # p+pulatia ?&=)) l+c#
+ Relie0ul c+li.ar cu alter.a.ta placuta "e palcuri "e pa"uri "i. specii "e tei ! 6rasi. ! si
/+ru.
+ Ape: EAista + acu-ulare -ica "e apa cca# %,-p care c+.stituie !!cele3rul!! Lac al
p+etului .ati+.al#
2& Cre=terea /eniturilor alternati/e $i a oportunitatilor de anga>are pentru
tineri $i 0emeile din mediul rural
Pri. aceasta i.1estitie se crea0a .+i l+curi "e -u.ca i. i."ustria turis-ului si i.
acelasi ti-p su.t /e.erate 1e.ituri supli-e.tare pe.tru 6ir-a# Pr+iectul pr+-+1ea0a alta
acti1itate "ecat cea "e 3a0a! pa.a i. pre0e.t acti1itatea "e 3a0a era c+-ertul cu
a-a.u.tul#
(& 'u$tinerea proiectelor initiate de tineri $i de 0emei pentru toate
acti/itatile mentionate mai $u$
Pr+iectul este i.itiat "e ti.eri i. 1arsta "e &, respecti1 '@ a.i# Resp+.sa3ilul le/al
al pr+iectului este + 6e-eie - ####### - '% a.i! iar resp+.sa3ilul teB.ic - ############## -'@ a.i#
2& "ndenti0icarea =i /alori0icarea po$i.ilit!5ilor de agrement?
2.3. Descrierea te0nica a proiectului :
Caracteri$tici principale ale pen$iunii care /a 0i con$truita prin proiect
Pri. pr+iect se pr+pu.e reali0area u.ei pe.siu.i turistice rurale minim trei
margarete! cu regim de inaltime P@E1@E2@M! a1a." ca 6u.ctiu.i pri.cipale spatii "e
ca0are pe.tru -i.i- ') pers+a.e :%, ca-ere; si u. spatiu "e ser1ire a -esei cu +
capacitate "e ser1ire "e apr+Ai-ati1 &( pers+a.e#
C+.structia pr+pusa POE%OE&O* se eAecuta ! 1a a1ea u. re/i- "e i.alti-e
a1a." 6+r-a i. pla. recta./ulara! se i.scrie i.tr-u. "reptu./Bi cu "i-e.siu.ile /e.erale
i. pla. "e apr+Ai-ati1 &% A &$ - #
La sta3ilirea scBe-ei 6u.cti+.ale s-a a1ut i. 1e"ere
- 6+r-a si p+te.tialul ur3a.istic al a-plasa-e.tului4
- 8 -
- c+."itiile t+p+-etrice si /e+teB.ice ale a-plasa-e.tului4
ScBe-a 6u.cti+.ala a"+ptata si repartitia spatiil+r i. cla"ire au a1ut i. 1e"ere
ierarBi0area acest+ra i. 6u.ctie "e 6rec1e.ta utili0arii l+r! "e .u-arul "e 3e.e6iciari! "e
tipul "e acti1itate care se "es6as+ara i. i.teri+r! "e i-p+rta.ta si /ra"ul l+r "e
repre0e.tare#
P+r.i." "e la aceste c+.si"ere.te s-au i"e.ti6icat trei /rupuri 6u.cti+.ale
a# spatii c+-u.e :ser1itul -esei! B+luri;4
3# spatii "esti.ate ca0arii! repre0e.tate pri. ca-ere cu "+ua paturi si /rup
sa.itar pr+priu
c# spatii "esti.ate "ep+0itarii si spatii teB.ice :"ep+0ite! spatiu pre/atire a
-esei;#
T+ate aceste spatii au 6+st ast6el "istri3uite i.cat sa .u se i.c+-+"e0e u.ele pe
altele si sa p+ata 6u.cti+.a i."epe."e.t#
Cispu.erea pe .i1eluri 1a 6i ur-at+area
Parter:
- spatiu pri-ire '@#,= -p
- receptie @#%) -p
- sala "e -ese =@#%, -p
- spatiu recreere &)#=( -p
- spatiu "e pre/atire a Bra.ei '%#$% -p
- spalat+r &#%= -p
- +6iciu $#$( -p
- preparari %,#9( -p
- B+l %(#)= -p
- "ep+0it =#&@ -p
- B+l $#&$ -p
- casa scarii %,#)) -p
- /rup sa.itar pu3lic '#(@ -p
- /rup sa.itar pu3lic '#(@ -p
- B+l &#)@ -p
- "ep+0it %%#$( -p
- B+l &#9( -p
- B+l &#9( -p
- /rup sa.itar pers+.al '#&& -p
- /rup sa.itar pers+.al '#%& -p
- B+l &#9( -p
- B+l &#9( -p
- 1estiar pers+.al ,#,% -p
- 1estiar pers+.al
- ce.trala ter-ica
,#,& -p
%=#'' -p
Arie utila parter (A8&A, mp
Arie con$truita la $ol (*3&27 mp
Eta> 1:
- ca-era pat "u3lu %'#)$ -p
- 3aie (#)9 -p
- sas &#=' -p
- ca-era pat "u3lu %'#)$ -p
- 9 -
- 3aie '#$' -p
- sas &#%9 -p
- ca-era pat "u3lu %'#(, -p
- 3aie (#%' -p
- sas &#@& -p
- B+l &#,' -p
- "ep+0it -ateriale curate.ie &#(9 -p
- ru6e curate ,#&) -p
- ru6e -ur"are =#(, -p
- sala 6it.ess %'#)$ -p
- sas &#=, -p
- 3aie '#$) -p
- ca-ere pat "u3lu %&#%@ -p
- 3aie (#%) -p
- sas '#'= -p
- ca-ere pat "u3lu %&#%@ -p
- 3aie (#%) -p
- sas '#'= -p
- B+l ((#() -p
Arie utila eta> 1 1,A&1* mp
Arie con$truita eta> 1 22,&A, mp
Eta> 2 + idem Eta> 1
Man$arda:
- ca-era pat "u3lu %'#)$ -p
- 3aie (#)9 -p
- sas &#=' -p
- ca-era pat "u3lu %'#)$ -p
- 3aie '#$' -p
- sas &#%9 -p
- ca-era pat "u3lu %'#(, -p
- 3aie (#%' -p
- sas &#@& -p
- B+l &#,' -p
- "ep+0it -ateriale curate.ie &#(9 -p
- ru6e curate ,#&) -p
- ru6e -ur"are =#(, -p
- ca-era pat "u3lu %&#%@ -p
- 3aie (#%) -p
- sas '#'= -p
- ca-era pat "u3lu %&#%@ -p
- 3aie (#%) -p
- sas '#'= -p
- B+l (,#)@ -p
Arie utila man$arda 1*1&18 mp
Arie con$truita man$arda 182&8* mp
Arie con$truita la $ol: (*3&27 mp
#otal arie utila: *3A&2( mp
- 10 -
Arie con$truita de$0a$urata: 7,,&(1 mp
'upra0ata teren: 11,2&AA mp
)olumul con$tructiei 2*A3&(3 mc
"naltimea la corni$a @2&28 m
"naltimea ma;ima a con$tructiei @11&72 m
%e$c1ideri< tra/ei 3&7Am< (&*A m< 2<23 m< 1&(3 m< (&(A m&
P&O&#& B procent de ocupare a terenului C D AC6'# D (2&*2 E
C&U&#& B coe0icient de utili4are a terenului C D A&*, mp A%C 6 mp #EREN
Accesul pri.cipal! 3i.e plasat pe 6ata"a 1estica i. relatie "irecta cu accesul
piet+.al si aut+! este pr+te7at i-p+tri1a i.te-periil+r si asi/ura i.trarea pers+a.el+r i.
B+lul pri.cipal# 5+lul "e pri-ire! "i-e.si+.at c+respu.0at+r! asi/ura "istri3utia
circulatiil+r spre "i1erse 0+.e 6u.cti+.ale! 6ara ca acestea sa se i.tersecte0e#
N+"ul pri.cipal "e circulatie 1erticala :scara "e pe latura estica a i-+3ilului;
asi/ura pri. i.ter-e"iul B+luril+r "e .i1el accesul la t+ate spatiile "e ca0are#
La .i1elul parterului eAista + 0+.a "e receptie! sala "e ser1ire a -esei cu t+ate
spatiile a6ere.te si /rupurile sa.itare#
Accesul secu."ar! a-plasat pe 6ata"a estica la parter! asi/ura apr+1i0i+.area cu
ali-e.te! "i6erite -ateriale! precu- si e1acuarea "eseuril+r -e.a7ere si a /u.+iului#
%e$crierea dotarilor a0erente pen$iunii< ce $e /or ac1i4itiona de catre
.ene0iciar< din 0onduri proprii pentru a putea 0i indeplinite conditiile minime
de trei 0lori :
- Pentru receptie 3ir+u! 6aA! casa "e -arcat#
- Pentru camere /rup sa.itar pr+priu! uscat+r "e par! c+s /u.+i! "+ua pr+s+ape
3aie -ici si "+ua pr+s+ape 3aie -ari plusate4 parcBetul 1a 6i ac+perit partial cu
c+1+are si carpete4 "+ua paturi "e + pers+a.a cu saltele! patru paturi! "+ua
aster.uturi "e pat! "+ua per.e! "+ua plapu-i! "+ua .+ptiere4 -+3ilier + -asa si
"+ua scau.e! u. cuier! "+ua aplice! "+ua 1ei+0e! + 7alu0ea si + per"ea
tra.spare.ta4 + perie Bai.e si pa.t+6i! ac si ata4 "+ua paBare! + scru-iera! + 1a0a cu
6l+ri! u. tele1i0+r cu sup+rt "e perete! u. tele6+. rac+r"at la ce.trala tele6+.ica
pr+prie#
- Pentru o0iciu $palatorie+calcatorie -asi.a spalat ru6e! -asa "e calcat! 6ier "e
calcat! aspirat+r c+1+are si aspirat+r pra6#
- Pentru $patiu de preparat ma$a< $patiu de $er/it ma$a $i tera$a plite i.+A!
cupt+are i.+A! B+ta i.+A! cupt+r -icr+u."e! pla.sa electrica! 6riteusa! -asi.a "e
t+cat car.e! r+3+t 3ucatarie! 6ri/i"er! la"a 6ri/+ri6ica! 1itri.a 6ri/+ri6ica! -asa ce.trala
i.+A! cBiu1eta "u3la i.+A! 1ase si ti/ai pr+6esi+.ale! taca-uri! 1esela! -+3ilier!
tele1i0+r#
%e$crierea acce$ului la in0ra$tructura de .a4a
Accesul la "ru- a-plasa-e.tul c+.structiei se i.1eci.ea0a cu pr+prietati
pri1ate ! si CC @%- <+t+sa.i > Ip+testi #
Ali-e.tarea cu apa se 6ace pri. rac+r"area la reteaua eAiste.ta
?surse pr+prii :put "e a"a.ci-e;! 6ii." +3li/at+rie asi/urarea i/ie.ei /e.erale a sursei si
pr+tectia sa.itara i. rap+rt cu p+si3ilele surse "e p+luare "i. 1eci.atate#
Ali-e.tarea cu e.er/ie electrica se pr+pu.e a se reali0a pri. 3ra.sarea
i.stalatiei i.teri+are la reteaua electrica "i. 0+.a! LEA )!(JD# I.stalatia electrica
i.teri+ara se 1a -+.ta i. tu3uri "e pr+tectie! -+.ta7 i./r+pat#
Ali-e.tarea cu /a0 GPL pri.t-u. c+.tract "e 6ur.i0are cu <UTANGAF #
- 11 -
Ce1ersarea apel+r u0ate se 1a 6ace i. reteaua "e ca.ali0are eAiste.ta i. 0+.a!
care se 1a reali0a i. c+.6+r-itate cu le/islatia i. 1i/+are#
Rac+r"ul tele6+.ic 1a 6i reali0at "e la retelele tele6+.ice eAiste.te i. 0+.a pa.a la
6iri"a a6ere.ta cla"irii#
Rac+r"area la utilitati se 1a reali0a i. 3a0a a1i0el+r +3ti.ute pri. /ri7a
3e.e6iciarului#
2.4. 7ana(ementul proiectului
Resp+.sa3ilul le/al
%#Nu-e A#E#
Pre.u-e E#
Fu.cia a"-i.istrat+r
Stu"ii si eAperie.a
C D Resp+.sa3ilul le/al
P.trepri."erea Fu.cia a1uta Peri+a"a
S#C# CO*CEREAL A"-i.istrat+r &)#)$#%99) - )%#%%#%99,
# <ANCA TRANSILDANIA ASISTENT *ANAGER )%#%%#%99, - I. pre0e.t
Resp+.sa3ilul teB.ic
&# Nu-e G#C##
Pre.u-e
Fu.cia a"-i.istrat+r
Stu"ii si eAperie.a
C D Resp+.sa3ilul teB.ic
P.trepri."erea Fu.cia a1uta Peri+a"a
S#C# 5ET5 F5T &%#)(#%9$$ -,#),#%99=
S#C# LT5GH@
,@O
A"-i.istrat+r )%#)&#%99$ - I. pre0e.t
2.#. -a1ele de productie
Cla"iri 6ara pr+iect :RON;
Ce.u-ire cla"iri
Dal+are
i.itiala
A-+rti0are
cu-ulata
Dal+are
ra-asa
A-+rti0are
a.uala
Cla"ire -a/a0i. ())#))) ,) ))) ',) ))) &, )))
#O#AL 2AA&AAA 3A AAA (3A AAA 23 AAA
Cla"iri > cu pr+iect :RON;
Ce.u-ire cla"iri
Dal+are
i.itiala
A-+rti0are
cu-ulata
Dal+are
ra-asa
A-+rti0are
a.uala
Cla"ire pe.siu.e 222A8AA ) 222A8AA 8*,(*
#O#AL 222A8AA A 222A8AA 8*,(*
Utila7e > 6ara pr+iect :RON;
- 12 -
Ce.u-ire utila7e :eAiste.te;
Dal+are
i.itiala
A-+rti0are
cu-ulata
Dal+are
ra-asa
A-+rti0are
a.uala
Aut+turis- Peu/e+t
Parte.er
@(#))) (@#,=(
Aut+turis- DL T+uare/ %=)#))) %,)#)))
Aut+turis- FORC TRANFIT
%9$#))) 9$#$((
AUTOUTILITARA FORC %&)#))) ='#)))
#O#AL 332AAA (*,21,
Utila7e > cu pr+iect :RON;
Ce.u-ire utila7e :.+i;
Dal+are
i.itiala
A-+rti0are
cu-ulata
Dal+are
ra-asa
A-+rti0are
a.uala
Ce.trala ter-ica &=#@'& ) &=#@'& @#9)$
<+iler '#@$( ) '#@$( %#&&$
#O#AL (1&(1* A (1&(1* ,&1(*
2.$. 'ista de ac0i1itii si sursele de ac0i1iii pentru: activele ce "ac obiectul
proiectului/ materiile prime pentru punerea in "unctiune a proiectului
Ta3el C#(#% >
Lista "e acBi0itii acti1e
Nr#
Crt#
Fur.i0+r
:"aca este
cu.+scut la
-+-e.tul
"epu.erii
cererii "e
6i.a.tare;
Cate
6ur.i0+r
Pr+"us
Dal+are
esti-ata
:EUR;
E "i. t+tal
1al+are
eli/i3ila a
pr+iectului
%
Cla"irea :c+.structii si
i.stalatii! +r/a.i0are "e
sa.tier;
(,)#))) @9 E
& C+tari %))#))) %, E
Dal+are eli/i3ila a pr+iectului :6ara TDA; @,( ))) %))E
Lista "e acBi0itii -aterii pri-e
Nr#
Crt#
Fur.i0+r
:"aca este
cu.+scut la
-+-e.tul
"epu.erii
cererii "e
6i.a.tare;
Cate 6ur.i0+r Pr+"us
Dal+are
esti-ata
:EUR;
E "i.
t+tal
.ecesar
"e
-aterii
pri-e
% - - - - -
TOTAL ) ) E
2.&. .ersonal si instruire
- 13 -
Ta3el C#,#% Se e1i"e.ia0a .u-rul t+tal "e pers+.al la .i1elul 6ir-ei! i.clusi1 cel ce 1a
6i a./a7at "up i-ple-e.tarea pr+iectului#
Gra6ic a./a7are pers+.al
Nr#
Crt#
Specialitate
Nu-r
A.ul % A.ul & A.ul ' A.ul ( A.ul ,
% A"-i.istrat+r % % % % %
& Cirect+r c+-ercial % % % % %
' *erce+l+/ % % % % %
( *a.ipula.t % % % % %
, Da.0at+ri $ $ $ $ $
An(ajati prin proiect
@
A"-i.istrat+r pe.siu.e8
recepti+.ist
% % % % %
= <uctar & & & & &
$ P./ri7ire8 ca-erista ' ( ( ( (
9 <ar-a.8cBel.er ' , , , ,
%) A7ut+r 3ucatar ) % % % %
#O#AL 1* 23 23 23 23
2.8. 9ra"icul estimat al proiectului
Curata "e reali0are 22 luni
C+.strucie cla"ire 1, luni
C+tare pe.siu.e 2 luni
Acti1itati pre-er/at+are ( luni
Seciu.ea ec+.+-ica *3A&AAA EURO*32 )))@,( )))@,
Curata t+tala "e reali0are a pr+iectului este esti-ata la &( lu.i i.cepa." cu "ata
se-.arii c+.tractului "e 6i.a.tare! "i. care "urata esti-ata pe.tru c+.structii--+.ta7
este "e %$ lu.i# Gra6icul p+ate su6eri e1e.tuale -+"i6icari c+.si"era." "ata se-.arii
c+.tractului "e 6i.a.tare! care este "e .atura a i.6lue.ta "ata i.ceperii lucraril+r "e
c+.structie! -+"i6icarile 6ii." i. le/atura cu 6aptul ca peri+a"a "e iar.a i. /e.eral .u se
p+t e6ectua lucrari "e c+.structii eAteri+are! "ar se p+t e6ectua lucrarile "e i.teri+r#
Acesta este si -+ti1ul pe.tru care s-a c+.si"erat + peri+a"a atat "e cupri.0at+are#
Reali0area +3iecti1ului se 6ace i. etape
Acti/itati premergatoare?
Lucrari de con$tructii+monta>?
Ac1i4itii dotari?
MarFeting?
Acti/itati de re$ur$e umane?
:inali4area program in/e$titie $i dare in 0unctiune&
- 14 -
Resp+.sa3ilitatea i.tre/ului pr+/ra- "e reali0are a +3iecti1ului re1i.e C-.ei A#E#
i. calitatea sa "e resp+.sa3il le/al si C-lui #G#C# i. calitatea sa "e resp+.sa3il teB.ic#
La i.cBeierea 6iecarei etape pre1a0ute se 1a e6ectua + e1aluare a /ra6icului "e
reali0are a +3iecti1el+r pr+puse# Resp+.sa3ilul "e pr+iect asi/ura resursele .ecesare
reali0arii +3iecti1el+r pr+puse# C++r"+.at+rul teB.ic 1a asi/ura c+.tr+lul per-a.e.t al
"es6asurarii lucraril+r#
Nr
crt&
Acti/it!5i
#rime$tre Baug& 2AA,+ dec& 2AA8C
I II III ID D DI DII DIII
A&
Acti/iti/it!5i premerg!toare
%# A"ucerea la 0i a
"+cu-e.taiei "e
pr+iectare Ii a "e1i0el+r
preli-i.are
M
&# Q.t+c-irea "+cu-e.taiil+r "e
cerere "e +6ertare pe.tru
eAecuie
M
'# Q.t+c-irea "+cu-e.taiil+r "e
cerere "e +6ertare pe.tru
-aterialele .ecesare e6ecturii
lucrril+r
M
(# O3i.erea tutur+r
aut+ri0aiil+r .ecesare
e6ecturii pr+iectului
M
,# C+.tractarea eAecutrii
lucrril+r
M
B& Lucr!ri de con$truc5ii + monta>
%# Or/a.i0area "e Ia.tier M
&# Ce-+lri - "es6aceri
'# Lucrri c+.strucii
re0iste.ta
M
(# Lucrri -a.sar"are i-+3il
,# Lucrri i.stalaii electrice!
ter-ice Ii sa.itare
@# Lucrri arBitectura
=# Lucrri rea3ilitare Ii
a-e.a7are a spatiil+r
eAteri+are
C&
Ac1i4i5ii pentru dot!ri
%# Pre/tirea cereril+r "e
+6erte
M
&# Or/a.i0area Ii e6ectuarea
seleciei "e +6erte pe.tru
acBi0ii+.area "e -+3ilier!
ecBipa-e.te! acces+rii
M M
'# E6ectuarea lucrril+r "e
-+3ilare! ecBipare
M M
- 15 -
(# Reali0area lucrril+r
i.teri+are Ii eAteri+are "e
"ec+rare Ii pers+.ali0are
:tu.i./;
M M
,# Pu.erea Q. 6u.ciu.e a
i.stalaiil+r Ii
ecBipa-e.tel+r - pr+3e
M M M
%&
MarFeting
%# Stu"iul 8 a.ali0a pieei l+cale
:-icr+--e"iul; Ii
-acr+-e"iului i."ustriei "e
prestri ser1icii Q. turis-! Q.
special a/r+-turis-
M M
&# Pre/tirea +6ertei turistice
pr+prii - 6+r-are "i. ser1icii
Ii pacBete "e ser1icii
:pr+/ra-e;
M M
'# I.te/rarea +6ertei pr+prii Q.
+6erta +perat+ril+r "e turis-
l+cali! 0+.ali! .ai+.ali!
eAter.i
M M
(# O3i.erea "e i.6+r-aii
rele1a.te Ii i.cBeirea "e
c+.tracte Ii pr+t+c+ale cu
6ur.i0+rii "e 3u.uri!
-ateriale! ser1icii! su3-
pr+"use turistice "i. 0+.a
M M
,# I.cBeierea "e c+.tracte cu
6ur.i0+rii "e utiliti s+
pr+"use .ecesare
"es6Iurrii acti1itil+r
speci6ice
M M
@# Pr+-+1area Ii susi.erea
+6ertei pr+prii la .i1elul
3e.e6iciaril+r "ireci
:pers+a.e 6i0ice! 7uri"ice; Ii
a +perat+ril+r "e turis-!
aceItia pui." a1ea caracter
aleat+r! rit-ic sau
per-a.e.t
M M
E&
Acti/it!5i de re$ur$e umane
%# Recrutare Ii selecie "e
pers+.al .ecesar
"es6Iurrii acti1itii
pr+priu-0ise
M M
&# A./a7are pers+.al .ecesar
"es6Iurrii acti1itii #
cure.te
M M
- 16 -
'# Sta3ilirea reelei "e
c+la3+rat+ri pers+a.e 6i0ice
Ii a re0er1ei "e pers+.al
M M
(# I.struire! 6+r-are Ii
per6eci+.are per+.al
a./a7at
M M
:&
:inali4are program in/e$ti5ie
%#
Pre/tirile 6i.ale! 6i.isa7e
M
&# Apr+1i0i+.area Ii
c+.stituirea st+curil+r "e
-aterii pri-e!
se-i6a3ricate 8
se-ipreparate Ii pr+"use!
ali-e.tare Ii .eali-e.tare
M
'#
Recepia lucrril+r M
(#
Carea Q. 6+l+si. M
2.:. %mpactul proiectului asupra de1voltarii 1onei si a mediului de a"aceri
Se 1+r e1i"e.tia e6ectele i. pla.ul cresterii .u-arului "e l+curi "e -u.ca!
cresterea 1e.ituril+r la 3u/etul l+cal! i-pactul asupra -e"iului! asi/urarea "e c+.tracte
"e acBi0itii -aterii pri-e! pre6i.a.tarea culturil+r! etc#
Pe.tru pre0e.tarea -+"ului "e i.6lue.ta a pr+iectului asupra "e01+ltarii 0+.ei si
a -e"iului "e a6aceri! i-pactul 1a 6i "escris pe ur-at+arele c+-p+.e.te -a7+re
3e.e6iciarul! 6ur.i0+rii! 6+rta "e -u.ca si clie.tii:turistii;#
<e.e6iciarul
o 1a "es6Iura pe la./a acti1itatea "e 3a0a + alta acti1itate a"ucat+are "e 1e.ituri4
o cresc per6+r-a.tele 6i.a.ciare ale 6ir-ei pri. cresterea 1+lu-ului Q.casril+r4
o isi lr/eIte se/-e.tul "e piata ataca." .+i piete4
o creste ci6ra "e a6aceri#
Fur.i0+rii
o pr+"ucat+rii si c+-ercia.tii "e -aterii pri-e .aturale .ecesare pr+cesului "e
"eser1ire a turistil+r 1+r a1ea asi/urata "es6acerea pr+"usel+r pe 3a0a "e
c+.tracte 6er-e i.cBeiate cu 3e.e6iciarul4
o cresc per6+r-a.tele 6i.a.ciare pri. cresterea 1+lu-ului 1a.0aril+r4
F+rta "e -u.ca
o i. pri-ul a. "e 6u.cti+.are 1+r 6i a./a7ati M pers+a.e! i. a.ul "+i i.ca M +a-e.i
iar "i. a.ul patru "e pu.cti+.are i.ca M +a-e.i
o pe -asura "e01+ltarii acti1itatii se 1+r crea .+i l+curi "e -u.ca! a1a."
c+.seci.ta "irecta re"ucerea s+-a7ului i. 0+.a4
o 1+r 3e.e6icia "e pre/atire la l+cul "e -u.ca! i. special 6+rta "e -u.ca
.ecali6icata4
o 1+r 3e.e6icia "e i.struire peri+"ica si 1+r a1ea +ca0ia "e01+ltarii pers+.alitatii i.
ca"rul 6ir-ei4
o 1+r 3e.e6icia "e salarii! pr+p+rti+.al cu c+.tri3utia i. ca"rul 6ir-ei si /ra"ul i.
care isi asu-a resp+.sa3ilitatea i."epli.irii sarci.il+r4
- 17 -
o 1+r 3e.e6icia "e "repturile si +3li/atiile stipulate "e le/islatia i. 1i/+are pri1i."
a./a7atul si a./a7at+rul4
o .u 1+r eAista .ici u. 6el "e restrictie cu pri1ire la "i6ere.tele "e reli/ie! seA! rasa
sau +ri/i.e et.ica4
Clie.tii :turistii;
o 1+r 3e.e6icia "e ser1icii "e ca0are! -asa si "i1ertis-e.t "e calitate4
o 1+r 3e.e6icia "e pr+prietatile curati1e ale u.ei ali-e.tatii s.t+ase! "e cli-a
si -e"iul i.c+.7urat+r speci6ic 0+.el+r -+.ta.e! "e relaAare! "e p+si3ilitatea
practicarii u.+r B+3iuri precu- pescuitul! 1a.at+area! sNiatul! ciclis-ul!
"ru-etii! etc#4
C+-u.itatea l+cala
o pri. "e01+ltarea a6acerii! a"-i.istratia l+cala si re/i+.ala 1a 3e.e6icia "e .+i taAe
si i-p+0ite4
o I-ple-e.tarea pr+iectului .u a6ectea0a calitatea -e"iului Q.c+.7urt+r#
Ca e6ecte "e -ultiplicare "irecta a re0ultatel+r pr+iectului! p+t 6i e.u-erate
sti-ularea i.itiati1ei! pe 3a0a "e eAe-plu! pe.tru reali0area "e .+i i.1estitii i.
i."ustria turis-ului4
atra/erea i. pr+cesul "e "es6asurare a acti1itatii a p+te.tialil+r c+.cure.ti! care
p+t sa "e1i.a parte.eri c+-erciali i. "i1erse pr+/ra-e +6erite turistil+r :eA#
Circuite turistice;4
1e.iturile +3ti.ute "i. acti1itate! per-it "e01+ltarea si i-3u.atatirea ser1iciil+r "e
ca0are si -asa +6erite4
ca ur-are a p+si3ilitatil+r "e crestere a capacitatil+r "e ser1icii turistice! eAista
p+si3ilitatea a./a7arii "e 6+rta "e -u.ca supli-e.tara! ceea ce 1a a1ea u.
i-pact s+cial "+se3it "e 3u.4
i-pulsi+.area c+.cure.tei i. 6ur.i0area "e ser1icii "e ca0are! -asa si
"i1ertis-e.t "e calitate ri"icata ce au ca e6ect cresterea .u-arul "e c+.tracte cu
clie.tii +r/a.i0ati+.ali :6ir-e! c+-pa.ii; sau pers+a.e 6i0ice4
3u/etul c+.siliului l+cal 1a 3e.e6icia "e .+i taAe si i-p+0ite i.casate#
%& PRO"EC9"" :"NANC"ARE '" "N%"CA#OR" :"NANC"AR"
%&1& Ba4ele de produc5ie
Cla"ire eAiste.ta - -a/a0i. -iAt :&)),;
Ca"ire .+ua - pe.siu.e turistica rurala
*i7l+ace "e tra.sp+rt -
Aut+turis- Peu/e+t Parte.er &))'
Aut+turis- F+r" Tra.0it &))(
Aut+turis- DL T+uare/ &))@
%&2& Proiectia contului de pro0it $i pierdere
1& )aloarea in/e$titiei B)iC ? 1al+area t+tala a pr+iectului 6ara TDA :eApri-ata i.
r+.;
Pe.tru pr+/.+0a 1e.ituril+r si cBeltuielil+r s-a utili0at pri.cipiul pru"e.tei esti-a."u-se
1al+ri -i.i-e pe.tru 1e.ituri si 1al+ri -aAi-e pe.tru cBeltuieli#
- 18 -
2& )eniturile din e;ploatare B)eC ? 1e.iturile reali0ate "i. acti1itatea cure.ta!
c+.6+r- +3iectului "e acti1itate al s+licita.tului# Se calculea0a p+r.i." "e la 6i0ic
:ca.titati "e pr+"use! 1+lu-ul pr+"uctiei! ser1icii; ti.a." c+.t "e preturi8tari6e pe
u.itatea "e -asura "i6ere.tiat pe.tru 6iecare +3iect "e acti1itate
:-asura8su3-asura; :eApri-at i. lei;
A.ul %? %#=&(#&)) r+.
A.ul &? %#9&&#%@& r+.
A.ul '? &#%$=#%9( r+.
A.ul (? &#',=#%(% r+.
A.ul ,? &#,((#)$& r+.
(& C1eltuieli de e;ploatare BCeCD cBeltuielile /e.erate "e "erularea acti1itatii cure.te#
Su.t cBeltuielile a6ere.te 1e.ituril+r "i. eApl+atare si se calculea0a i. 6u.ctie "e
"+-e.iul "e acti1itate! c+.su-uri speci6ice pe.tru 6iecare su3-asura i. parte# :eApri-at
i. lei;
A.ul %? %#,))#$(( r+.
A.ul &? %#@('#,&$ r+.
A.ul '? %#$%(#,&9 r+.
A.ul (? %#9=)#',= r+.
A.ul ,? &#%&=#($) r+.
2& Re4ultatul din e;ploatare BReC ? re0ultatul "i. acti1itatea cure.ta :eApri-at i. r+.;
Se calculea0a Re D )e Ce > tre3uie sa 6ie -i.i- %)E "i. De
A.ul %? &&'#',@ r+.
A.ul &? &=$#@'( r+.
A.ul '? '=&#@@, r+.
A.ul (? '$@#=$( r+.
A.ul ,? (%@#@)& r+.
3& Pro0itul net BPnC ? re0ultatul 6i.al al eAercitiului 6i.a.ciar :a.ual; "i. care s-a sca0ut
i-p+0itul pe pr+6it# :eApri-at i. r+.;
Pe.tru calculul pr+6itului .et s-a ti.ut c+.t "e accesarea u.ui cre"it i. 1al+are "e
%%=#%$&!9% eur+ :tra.s6+r-at la u. curs "e scBi-3 1alutar -e"iu "e '!, r+.;# Curata
cre"itului este "e , a.i# Peri+a"a "e /ratie este "e @ lu.i# Rata "+3a.0ii este "e 9E#
I-p+0itul a6ere.t pr+6itului este "e %@E#
- 19 -
%&(& Proiectia .ilantului $intetic pre/i4ionat
- 20 -
BILANT SINTETIC previzionat - RON
Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul ( Anul 2 Anul 3
1 Active imobilizate - brute 296739 794.494 958.071 958.071 958.071 958.071
2 Valoarea amortizarii cumulate 62427 108.474 154.521 200.568 246.615 292.662
I Active imobilizate - nete (1-! "#"1 $%$01&'$ %0"(#&'&" )()(0" )11#($ $$(#0&

3 Stocuri 235443 316.808 353.309 402.176 433.512 467.981
4 Creante 84280 113.401 126.467 143.959 155.175 167.513
5 Caa i conturi la banci 2703 160.948 382.204 715.640 1.074.113 1.473.731
II Total active circulante ("*#*(! "#$ (&1+1()'0# %$1&)&'#$ 1$1))('1 1$$%00'0$ 10&('01

TOTAL ACTI, (I*II! (($)"% 1+))+1)$'$$ 1$$((&'"& 01&)%'1 ")#($'0$ ))#$"#'01

III -atorii ce trebuie platite intr-o perioa.a .e pana la un an 0"$ %11%'&" 1#0('& )$&0%')$ "0#1&#'% ""1$&'1#
6 !m"rumuturi i #atorii la intitutii #e cre#it 43275 3.512 3.864 4.250 4.675 5.142
7 $atorii comerciale 151438 176.044 158.665 200.513 219.894 240.087
8 Alte #atorii% incluiv &icale i la ai'urari ociale 7523 48.563 51.497 72.146 79.626 86.463

I, -atorii ce trebuie platite intr-o perioa.a mai mare .e un an 0 ""#+)& #1)$"%'1 )1#010'"$ )%&1)#'# %)%101'%)
9 !m"rumuturi i #atorii la intitutii #e cre#it 0 99.577 137.816 126.412 115.020 103.636
10 $atorii comerciale 0 235.151%73 279822%1 587598%36 674154%24 774465%87
11 Alte #atorii% incluiv &icale i la ai'urari ociale 0 0 0 0 0 0

, Subventii pentru inve/titii 0 11&+&) "&+%## 0 0 0

12 Ca"ital ocial 285010 395010 445604 445604 445604 445604
13 (ezultatul e)ercitiului &inanciar 0 0 0 0 0 0
14 - re"artizare "ro&it la #ivi#en#e 0 0 0 0 0 0
15 - re"artizare "ro&it la la rezerve 23177 129900 149026 234337 252528 283953
16 (ezerve 69492 199392 348418 582755 835283 1119236
,I Total capitaluri proprii "(#(0 (&#+#0 )&#+0 1+0%+"(& 1+%0+%%) 1+($#+%#0
TOTAL 0ASI, (($)"% 1+))+1)$'$$ 1$$((&'"& 01&)%'1 ")#($'0$ ))#$"#'01
%&2& Proiectia 0lu;ului de numerar

:lu; de numerar +
pre/i4iuni + RON
#O#AL
OPERA#"UNEA6PER"OA%A Anul 1 Anul 2 Anul ( Anul 2 Anul 3
"&
AC#")"#A#EA %E
"N)E'#"#"" '" :"NAN#ARE
A&
#otal intrari de lic1iditati
din: BA1@A2@A(@A2C
*,*&8,7 28,&8A2
A%# Ap+rt la capitalul s+cial %','&' ,9#),)

A&# Da.0ari "e acti1e!
i.clusi1 TDA

A'# Cre"ite pe ter-e. lu./!
"i. care :A#'#%# O A#'#&#;
('%#='=

A#'#%# I-pru-ut -
cofinantare la proiect
('%#='=

A#'#&# Alte Cre"ite pe
ter-e. -e"iu si lu./

A(# A7ut+r .era-3ursa3il
SAPARC
%%9#9&= &'9#$,(
B&
#otal ie$iri de lic1iditati
prin in/e$titii:
BB1@B2@B(C
*73&71, 2(,&217

<%# AcBi0itii "e acti1e 6iAe
c+rp+rale! i.clusi1 TDA
,9&#'&$ &'$#&%=

<&# AcBi0itii "e acti1e 6iAe
.ec+rp+rale! i.clusi1 TDA
$'#'9)

<'# Cresterea i.1estitiil+r i.
curs
C&
#otal ie$iri de lic1iditati
prin 0inantare BC1@C2C
8,&377 1(*&71* 123&2A2 11(&*,8 1A2&17*

C%# Ra-3ursari "e Cre"ite
pe ter-e. -e"iu si lu./! "i.
care :C#%#%#O C#%#&#;
(=#9=) 9,#9() 9,#9() 9,#9() 9,#9()

C#%#%# Rate la i-pru-ut -
cofinantare la proiect
(=#9=) 9,#9() 9,#9() 9,#9() 9,#9()

C#%#&# Rate la alte Cre"ite
pe ter-e. -e"iu si lu./

C&# Plati "e "+3a.0i la
Cre"ite pe ter-e. -e"iu si
lu./! "i. care
:C#&#%#OC#&#&#;
,)#@)= ()#==@ &9#&@& %=#=(9 @#&'@

C#&#%# La i-pru-ut -
cofinantare la proiect
,)#@)= ()#==@ &9#&@& %=#=(9 @#&'@

C#&#&# La alte Cre"ite pe
ter-e. -e"iu si lu./
%&
:lu; de lic1iditati din
acti/itatea de in/e$titii $i
0inantare BA+B+CC
+,7&(A, +7*&A28 +123&2A2 +11(&*,8 +1A2&17*
""&
AC#")"#A#EA %E
EGPLOA#ARE
E#
I.casari "i. acti1itatea "e
eApl+atare! i.clusi1 TDA
: F%;
2&A31&78, 2&2,7&(7( 2&*A2&7*1 2&,A2&88, (&A27&23,
F#
I.casari "i. acti1itatea
6i.a.ciara pe ter-e. scurt
%#9() &#%'@ &#',) &#,$, &#$((
- 21 -
G#
Cre"ite pe ter-e. scurt
'#,%& '#$@( (#&,) (#@=, ,#%(&
&
#otal "ntrari de numerar
BE@:@GC
2&A37&23A 2&28(&(7( 2&*A8&(*1 2&,12&23, (&A(3&222
"&
Plati pentru acti/itatea de
e;ploatare< inclu$i/ #)A
Bdupa ca4C< din care:
1&71(&A81 1&,,1&23* 2&A,1&8,( 2&2*2&83* 2&231&,8(
I#%
*aterii pri-e si -ateriale
%%%#$@) %&,#@@( %(,#%,@ %(,#%,@ %(,#%,@
I#&
Alte -ateriale
'%#(%@ '&#9$= '@#&$, '@#&$, '@#&$,
I#'
E.er/ia si apa
&=#=(, '@#)=, (@#$9$ (9#&(& ,%#=)(
I#(
*ar6uri
%#',$#$(( %#(9(#=&$ %#@((#&)& %#$)$#@&& %#9$9#($(
I#,
A6ere.te pers+.alului
a./a7at
@=#&)) =,#@)) $@#()) 9@#))) 9@#)))
I#@
Asi/urari si pr+tectie s+ciala
&(#9($ &(#9($ &$#,%& '%#@$) '%#@$)
I#=
Prestatii eAter.e
@%#$$) @%#$$) @(#9=( @$#&&' =%#@''
I#$
I-p+0ite! taAe si 1arsa-i.te
asi-ilate
'#,)) '#@=@ '#$,$ (#),) (#&,'
I#9
Alte plati a6ere.te eApl+atarii
&,#@9$ &,#@9$ &,#@9$ &,#@9$ &,#@9$
H&
:lu; .rut inainte de plati
pentru impo4it pe pro0it $i
a>u$tare #)A B+"C
(22&138 212&117 327&(7, 327&(A2 3,(&33A
I&
Plati6inca$ari pentru
impo4ite $i ta;e BI1+
I2@I(C
82&A82 1A8&,*, *(&2,A *8&1(2 73&131
J%# plati TDA @9#',% $%#($' %$#@(( &%#)'' &%#)@,
J&# ra-3ursari TDA
J'# i-p+0it pe pr+6it &(#=(' &$#'$, ((#@'@ ($#%)% ,(#)$@
L#
Ra-3ursari "e cre"ite pe
ter-e. scurt
'#,%& '#$@( (#&,) (#@=, ,#%(&
*#
Plati "e "+3a.0i la cre"ite
pe ter-e. scurt
%#))) %#%)) %#&%) %#''% %#(@(
N# Ci1i"e."e
O&
#otal plati< e;clu$i/ cele
a0erente e;ploatarii
BI@L@M@NC
8,&*A* 112&,(2 *,&72A 73&12A ,1&737
P&
:lu; de numerar din
acti/itatea de e;ploatare
BH+OC
223&33( 287&2,3 23,&*(, 272&1*( 3A1&78(
"""&
:LUG %E L"C"%"#A#"
BCA' :LOJC
K&
:lu; de lic1iditati net al
perioadei B%@PC
13,&223 221&23* (((&2(* (3,&272 (88&*17
R#
Cisp+.i3il "e .u-erar al
peri+a"ei prece"e.te
&#=)' %@)#9($ '$&#&)( =%,#@() %#)=(#%%'
'&
%i$poni.il de numerar
curent BK@RC
1*A&82, (,2&2A2 713&*2A 1&A72&11( 1&27(&7(1
%&3& )alorile indicatorilor 0inanciari
1& Rata re4ultatului din e;ploatare
Re0ultatul "i. acti1itatea cure.ta Re?De-Ce! p+0iti1 pe.tru 6iecare a. pre1i0i+.at
Rata re0ultatului "i. eApl+atare r
Re
?Re8De A %))
- 22 -
A.ul I :%=&(&)) - %,))$((; 8 %=&(&)) A %)) 1(<AE
A.ul II :%9&&%@& - %@(',&$; 8 %9&&%@& A %)) 12&3E
A.ul III :&%$=%9( - %$%(,&9; 8 &%$=%9( A %)) 17<AE
A.ul ID :&',=%(% - %9=)',=; 8 &',=%(% A %)) 1*<2E
A.ul D :&,(()$& - &%&=($); 8 &,(()$& A %)) 1*<2E
2 Pro0itul net
Este p+0iti1 pe.tru 6iecare a. pre1i0i+.at#
A.ul %? %),#@)( r+.
A.ul &? %&)#)$% r+.
A.ul '? &)$#$&= r+.
A.ul (? &')#(,' r+.
A.ul ,? &@,#&$) r+.
( %urata de recuperare a in/e$titiei B%rC ? i."icat+r ce eApri-a "urata "e recuperare a
i.1estitiei :eApri-at i. a.i;# Se calculea0a %rD )i 6Pn mediu! u."e
P. -e"iu? pr+6it .et -e"iu pe +ri0+.tul "e pr+/.+0a
Cr > tre3uie sa 6ie -aAi- = a.i
P. -e"iu? :%),#@)(O%&)#)$%O&)$#$&=O&')#(,'O&@,#&$); 8 ,? %$@)(9
%r D 77A&A2* 6 1,*A28 D 2<1(8 BaniC
2& Rata renta.ilitatea capitalului in/e$tit
r
Rc
? Pn6)i ; 1AA BEC tre3uie sa 6ie -i.i- ,E
A.ul I %),#@)( 8 ==)#)(@ A %)) 12E
A.ul II %&)#)$% 8 ==)#)(@ A %)) 1*E
A.ul III &)$#$&= 8 ==)#)(@ A %)) 27E
A.ul ID &')#(,' 8 ==)#)(@ A %)) (AE
A.ul D &@,#&$) 8 ==)#)(@ A %)) (2E
3& C1eltuieli 0inanciare BC0C ? cBeltuielile cu "+3a.0ile la cre"itele c+.tractate pe.tru
+ri0+.tul "e ti-p pr+/.+0at :eApri-at i. r+.;
A.ul %? ,%#@)= r+.
A.ul &? (%#$=@ r+.
A.ul '? ')#(=& r+.
A.ul (? %9#)$) r+.
A.ul ,? =#@9@ r+.
*& Gradul de acoperire a c1eltuielilor 0inanciare BGaC ? -+"ul i. care cBeltuielile 6i.a.ciare
:"+3a.0i 3a.care la cre"itele c+.tractate; p+t 6i ac+perite "i. re0ultatul acti1itatii cure.te
Ga D Re6C0 > tre3uie sa 6ie suprau.itar pe 6iecare a. al +ri0+.tului "e ti-p "upa i.cBeierea
i.1estitiei
A.ul I :%=&(&)) - %,))$((; 8 ,%#@)= 2
A.ul II :%9&&%@& - %@(',&$; 8 (%#$=@ 7
A.ul III :&%$=%9( - %$%(,&9; 8 ')#(=& 12
A.ul ID :&',=%(% - %9=)',=; 8 %9#)$) 2A
A.ul D :&,(()$& - &%&=($); 8 =#@9@ 32
- 23 -
7& Rata acoperirii prin 0lu;ul de numerar BRA:NC- este R %!& pe.tru 6iecare a. "e pr+/.+0a
RAFN? T+tal i.trari .u-erar :eAclusi1 plati pe.tru i-p+0it pe pr+6it si TDA; 8 :"+3a.0i O plati
leasi./ O ra-3ursarea "at+riil+r;
A.ul %? &!,(
A.ul &? &!&%
A.ul '? '!=%
A.ul (? (!&%
A.ul ,? (!9$
,& Rata indatorarii BR"C ? t+tal "at+rii8t+tal acti1e
Tre3uie sa 6ie -aAi-u- @)E#
A.ul I 22<71E
A.ul II (7<8(E
A.ul III 28<A7E
A.ul ID 2*<A3E
A.ul D 2(<*AE
8& )aloarea neta actuali4ata B)NA;?FN
i
8:%Or;
I
OFN
,
8r-Di! DNAR)!
i?%
u."e r?rata "e actuali0are?$E! r?rata "+3a.0ii "e re6i.a.tare <CE :&E;O -ar7a "e risc pe
tara :@E; e1aluata "e catre A/e.tie ca 1al+are -e"ie si care 1a 6i ree1aluata pe -asura ce
c+."itiile Pietei -+.etare eur+pe.e se scBi-3a# Se i-pu.e i.tr+"ucerea u.ei apr+Ai-ari
u.itare#
)NA D (&7*3&8,1<788 ron
- 24 -

S-ar putea să vă placă și