Sunteți pe pagina 1din 5

Hematologie

Cursul 1 1.03.2010
BACTOLOGIA ERITOCITELOR
Doua boli mari ale eritocitelor - ANEMIA
- POLICIEMIA
ANEMIA
A!emia este u! si!"rom #cumul "e sem!e $i sim%tom &
- scderea globulelor roii
De'.
(e%re)i!t* sc*"erea co!ce!tra+iei ,emoglobi!ei sub -alorile !ormale
acce%tate %e!tru u! i!"i-i" "e o a!umit* -.rst* sau se/.
0alorile !ormale 1
- co%il 2 %rima )i "e -ia+* 2,emoglobi!a 13-2343g 5"l
- co%il 6 lu!i 2 6 a!i 2 ,emoglobi!a 11-1743 g 5"l
- co%il 6 a!i -17 a!i 2 ,emoglobi!a 12-1343 g 5"l
- a"ul+i b*rba+i 2 ,emoglobi!a -13- 18 g la "l
- a"ul+i 'emei 2 ,emoglobi!a 12-1343 g 5"l
- 'emei gra-i"e 2,emoglobi!a 11-17 g 5"l
Du%* 80 a!i !i-elele "e ,emoglobi!* la b*rba+i sca" mo"erat sub
-aloarea !ormal* ale a"ultului
Oame!ii care tr*iesc la altitu"i!i "e %este 2300m au o ,emoglobi!* mai
crescut* .
E/ist* "ou* situa+ii %atologice 9! care ,emoglobi!a este 9! limite !ormale
a& 2 scurtarea "uratei "e -ia+* a ,ematiilor 9!tr-o a!emie ,emolitic*
com%e!sat* %aralel %ri!tr-o ,eritro%oe:* accelerat* care com%e!sea)*
sc*"erea ,emoglobi!ei .
b& 2 ,emoco!ce!tra+ia %ri! "es,i"ratare care marc,ea)* -alorile sc*)ute
ale ,emoglobi!ei.
De obicei e/ist* o str.!s* colera+ie 9!tre -aloarea ,emoglobi!ei4 !um*rul
"e ,ematii $i ,ematocrit.
Num*rul ,ematiilor -aria)* 9!tre - 743-34; milioa!e 5mm cub la b*rba+i .
- 741- 342 milioa!e 5mm cub la b*rba+i
Hematocritul reprezint proporia dintre elementele fiurante !i pla"m
Materiile %rime 'olosite 9! eritro%oe)* 1
- %rotei!e
- 'ier
- aci"ul 'olic
- -it <6
- 0it < 12
- 0it C a=ut* la absor+ia 'ierului "i! tubul "igesti-
Rspunsuri adoptative ale organismului la anemie
- cre$te elimi!area o/ige!ului la !i-elul +esuturilor
- c.!" ,emoglobi!a sca"e la sub 8-;g la "l a%are mo"i'ic*ri la !i-elul
a%aratului car"io-ascular
- cre$terea "ebitului car"iac "e re%aus %ri! cre$terea 'rec-e!+ei car"iace
$i %ri! cre$terea -olumului b*taie #%acie!tul %re)i!t* a,icar"ie&
- "ac* a!emia se i!stalea)* %ro%riu)is la co%ii $i a"ul+i ti!eri
sim%tomatologia este mo"erat* at.ta tim% c.t ,emoglobi!a se me!+i!e
la -aloarea "e ;-8 g 5"l
- "ac* a!emia se i!stalea)* ra%i" 2 ma!i'est*rile cli!ice su!t im%orta!te
c,iar "ac* au -alori mai mari "e 8-; g la "l.
- %acie!+ii 9! -.rst* "e)-olt* mai ra%i" sim%tome car"iace $i "e ,i%o/ie
cerebral* .
Semnele fizice ntr-o anemie
- %aloarea tegume!telor $i a mucoaselor
- ta,icar"ie #accelerarea %ulsului&
- a%ari+ia "e su'lu car"iac
- 9! a!emiile se-ere sem!e "e i!su'icie!+* car"iac* co!gesti-* #ICC&
Simptomele n anemii
- aste!ie
- 'atigabilitate
- ame+eli
- sc*"erea ca%acit*+ii "e co!ce!trare
- 9! a!emii se-ere 2%ot a%are mo"i'ic*ri ale 'u!c+iei re!ale- %rotei!urie
Mecanismele anemiei (de producere&
1 2 %ier"erea "e s.!ge
2 2 sc*"erea "uratei "e -ia+* a ,ematiilor #,emolitice&
a& 2 "e'ecte co!ge!itale 2s'erocito)a ere"itar*
- siclemia #tre%a!ocito)*&
b& 2 "e'ecte "ob.!"ite 2 malaria
-u!ele me"icame!te
3 2 (e"ucerea ratei "e 'ormare a ,ematiilor %ri! a!omalii 9! 'ormarea
,emoglobi!ei #e/.alasemia& sau %ri! a!omalii 9! 'u!c+ia eritoblasturelui
Hb A 2 ,emoglobi!* "e ti% a"ult
Hb > 2 9! -ia+a 'etal* #9! talasemie&
Clasificarea anemiilor
Criterii "e clasi'icare 1
1- clasificare clinic
2- clasificare morfologic
3- clasificare eritrochinetic
4- clasificare etiopatogenic
1- clasificarea clinic
- a!emie u$oar* 2 Hb - ;-11g5"l
- a!emie me"ie - Hb - 6- ; g5"l
- a!emie se-era 2Hb 2 sub 6g5"l
2- clasificarea morfologica
- este 9! 'u!c+ie "e -olumul eritrocitar me"iu
- 9! mo" !ormal ,ematiile au u! -olum "e ;0-100 miu la cub 4 9! 'u!c+ie "e
acest -olum eritrocitar a!emiile su!t 1- microcitare
- !ormocitare
- macrocitare 2
- 0EM ? ;0-100
-CHEM ? co!ce!tra+ia ,emoglobi!ei eritrocitare me"ii
-CHEM ? 32-36 @ 9! 'u!c+ie "e acest CHEM a!emiile se 9m%art 9! 1
- ,i%ocrome
- !ormocrome
A!emiile microcitare $i ,i%ocrome su!t cau)ate "e 1
- "e'icie!+a "e 'ier
- talasemie
- u!ele cau)e "e a!emie 9! bolile cro!ice
A!emiile !ormocitare $i !ormocrome su!t cau)ate "e1
- ,emoragii acute
- u!ele a!emii "i! bolile cro!ice
- a!emiile ,emolitice
A!emiile macrocitare su!t cau)ate "e 1
- "e'icie!+e "e 0it <12
- aci" 'olic
- alcoolism
ANIAOCIOAA
(e%re)i!t* ,ematii "e "i'erite "ime!siu!i
POIBILOCIOAA
(e%re)i!t* ,ematii "e mai multe 'orme
HEMAIILE CN DINE
Hematia are "ou* )o!e i!te!s colorate 2 u!a la %eri'erie $i u!a 9! ce!trul
eritocitului 9!tre cele "ou* )o!e ,ematia este %ali"*
A!i)ocito)a $i %oiFilocito)a %ot s* a%ar* 9! 1
- a!emia %ri! "e'icit "e 0it<12 #a!emie <IE(ME(&
- 9! mielo'ibro)a cu meta%la)ie mieloi"* #MMM&#ca!cer a ma"u-ei
osoase&
Hematiile 9! +i!t* a%ar 9! 1
- talasemie
- "e'icie!+ele "e 'ier
- icter colestatice
Hematiile 9! 'i$icuri 2 se 9!t.!lesc 9! mielomul multi%lu
3 Clasificarea eritrochinetic
Ge ba)ea)* %e !um*rul "e reticulocite $i %e as%ectul seriei eritroblastice "i!
m*"u-a osoas* .
(EICHLOCIHL ? ,ematie t.!*r* care mai are !ucleu 4 !um*rul "e
reticulocite este "e 043- 1@
Num*rul "e reticulocite re%re)i!t* i!"icatorul cel mai 'i"el al tur!o-*rului
eritocitar.
Dac* !um*rul "e reticulocite este crescut eritro%oe)a este e'icie!t* $i
!ege!erati-* .
Dac* !um*rul este sc*)ut eritro%oe)a este i!e'icie!t* 'ie %ri! "istruc+ia i!tra
me"ular* a eritrocitelor #cum este 9! a!emia <iermer&'ie %ri! i!'iltrarea
m*"u-ei osoase #9! leucemia acut*&
Cu c.t este mai mic* -aloarea ,emoglobi!ei cu at.t !um*rul eritocitar este
mai mare 9!tr-o eritro%oe)* e'icie!t* .
Clasi'icarea etio%atoge!ic* ese!+ial* 9! eta%ele "e "iag!ostic $i se e'ectuea)*
cu a=utorul mi=loacelor %aracli!ice.
>rotiu "e s.!ge %eri'eric are u! rol im%orta!t 9! stabilirea "iag!osticului .
#OLICITENIA
- a%are 'ie %ri! cre$terea -olumului total "e ,ematii %ri! circula+ie 2
%olicitemia a"e-*rat*
- 'ie %ri! sc*"erea -alorii %lasmatic 2 %olicitemia relati-* se 9!so+e$te
"e cre$terea ,ematocritului- mai mare 32@ -b*rba+i
- mai mare 78@ -'emei
Cauze de policitemie
- Policitemie a"e-*rat*
- Policitemie -era #ca!cer al globulelor ro$ii&
- Eritrocito)a i"io%atic*
Policitemie secu!"ar* 2 la %acie!+i care lucrea)* la altitu"i!i mari
- boli %ulmo!are obstructi-e #<POC&
- bolile car"iace cia!oge!e #tetralogia >ALLO&
Cau)ele %olicite!iei relati-e 1- "es,i"rat*ri- -*rs*turi
-"iaree
-arsuri 9!ti!se