Sunteți pe pagina 1din 28

Nr.

2

1ULIE 1948
EDITURA
DE STAT

,
Unde
ReviSta
ALBA-IUL1A
Llbrll.rla Montona
AIUD
Llbrltrla DacIa
AkAD
Libraria Ardealul
Coop. SoUdarltatea
BLAJ
Cartea Romneascll
Llbr. Semlnllrulul L
BOTOSANI
Llbrll.rla Moder n!
S ,STKITA
LIbrar ia "Lumi na"
BAIA- MAkE
Llbr. Dacla-Tralaoll

Lllntlrla Emlneaeu
BhLAD
LIbraria ,.Modernll"
BuzAu
Ubr4rla "LuceaJiirul"

Cartea RomlReuc.ll.
CLUJ
Cartea RomGneaaell.
CrtAIOVA
Scoalel or
Cartea PoporuluI
CARANSEBES
LIbraria Progresul
CONSTANTA
Llbri:lrl a
Llbrl:irla
CUOIR
LJbrll r la Uni rea
CMPULUNG
(Bucovina
Gabriel SchaUer

Ca rtea HOmBneasc!l
CMPULUNG
(MU8Ctll)
Vlcu tUidu1ellcu
DEVA
Vlllam Hauler

J. N. DumUrlu
FOCSANI
N. Grl jlorlu
GALATI
Li braria Centralii
Cartea Rus!!.
GIURGIU
Emil Dobrescu
HU$I
Llbrl1 rJ a "Ancora"
LUGOJ
Llbrli rht
MEDIAS
Cartea Rusa
. ORADEA
Viata Nou!!.
1. Claudiu

ORASTIE
RemU8 Branga
PETROSANI
Ll br!!.rla Culturala
P. NEAMT
Llbrli rla Romaneucll
PLOESTl
LlbrllJ:la Eminescu
Cartea Rusii
fi. ,r
Llbrl1rlD. RomaneaSca
R. VLCEA
Or. Pet rescu -
Llbrlirla $coaJelol

Scoalelor
SUCEAVA
Llbrltrla Viata Nou!
SATU-MARE
(;urlea Rusll

Cartea hmlt
SF. GHEOttGHE
E1. Sauleanu

N. Blandea
SlBlU
Cartea Romllneasell.

Llbrlirla Romanease!
Ll brlirla Mentor
TO. JIU
Llbr.

1. R!!.dulescu
Cartoa Komaneasci1
T. SEVERIN
V.
Q.
Llbrll.rla Inlr!itlrea
TUt<DA
Llbrlirla Solldarltatea
T.
Dumitru

Universul,
Str. Brezofanu 23-25
Cartea Rusll .
Libraria Noastrll.
Cartea Mea
Cartea Homaneascj
DebItul Dumltrescu
Calea VictorieI 134
.Debltul Zenarla Crls-
teseu Bd. N. Bblcescu
(Br!itlanu) 16
Deblt ul Nlculescu
Hotel Athenee Pal ace
Debltul Scula
Bd. Taclle Ionescu 2
Debltul Anlcu(a Po-
pescu Str. Lipscani 20
fl
N
pr ma l u('cel ula' de .Carte.
,uu t orului de fII"' -alllrei prim. edl \l.
1'. epwldt , . t d , lura d e S,.t a lansat o a o u6 !
lucrare a tlull'lul6f autor , cale le eld, el.;u.i I
'uColurilo r md a v.o ..... '.. t.ulea ac .. alla
( OO\'D" ullimele o oulAl1 l eureth e 10 d"me. !
alul delch ld eril" r . oIIDell h a te !le baza celur I
mol 1 0 01 parl ltle 'ucote 1., eoocur, urlle 'oter.
a aolooCl .e d e mClef u l, Pa r tea a d oua oii cir ,II . t
le ocup.6 de (f mal eJe de l urllud II "'''01.- I
cunoll ul e Col fiind d. mdr e Impo r' do'"
pentru I,,(' ul prdc1lc
IatA r,\ tevlI. r .. (eozll, p ubli care d e cltre r e
v ls tel e din I trAtoAt dt e, acellel cl r "- I
BUliETiN OUVRlER DES ECHECS,
(Jed.O Becker)
In succesulul prime! .rllde c!r:I, 1. ciret 1.
doua editie a In 1947, pl(>untand de o
man.erA foarte tnrer(>lIiU1t! regulele Jocului,
chiderJle Itna.\e1e, torespond.entul pnetenul
nOlllru SdIn<lJ'ld.O 1. pulut tomple:eze
lutrarea tU un al dolIu volwn, pe c .. re l_dIn
primit de (UlanJ . Acedstil. cute de 214-
p"-gloJ, amanunt it tWlu
moderul , comellf3nd, In 6111ul In lII,:e1d' hmp
'Irl!ilucllor .,. r olund care ("UOOKuI aUto<>
inor un numir de partide ra.en!e,
cu I>artea a doua a cArlll Iralecl.d despre
flnalele de Turnuri P,onl, cele mal Gi llllle.
. primul volum un Qhld pentru
Incepator, cel de-al dOIlea va perm,te Juclloru1u1
upertmenldt aimtUor cunUi'"
tlnlele.
AV ANTI (Haga ViUl der Lee;len).
CMle face parte dlntro serie de drtl
care pt II purtale In buZ:UOdr Rom. In text)
eSle nu de cllre FeJerAllA de u de
dIre ,e .1ltuld. IIla'ulull Nu lac nici
Oleric clar, EIJITUHA PE STAT. a I.!6.pAtAt
un mare In Romania cIln Polrtea guver_
nuluI. Esle o carle loarle prezenlAbliiJ. Parllde
ponfd frumoase. FJgurlle nu 5unt Indk.a.le prin
btere ci pr.n fJgurlne, eX4CI ca Intr'o dI4ijra.m4.
o foarte bunl!i. cnle va.
de..chlde drum In mod sigur printre romam.


LA TOATE

A DOUA [ARTE A
JU UI
ED IT URA")i DE STAT
Redactor !e.ponaabU: SERG1U SAMARIAN
Redactori: PETRE SEIMEANU fi EUGEN RUSENESCU
Red. ,i Editura d. Stat, BucW' .. tL str. Br.aolanu 23-25
Cupa Tineretului
La ! Iulie s'a Inceput In disputa rea Cupei TineretuluI.
Este vorba o polisportiv3, In cadrul se vor disputa
mari concursuri de atletism, box, footbat, gtmnasticl:, volley
In de faptul el este pentru prima In tara cand
este tnglobat intr'o mare concursurile pentru Cupa
Tineretului (pe scurt CU.T.) cea mai mare
pentru desvoltarea In masse, ceiace pri
mul obiectiv al Romane de
Cupa Tineretului, ca campionatul muncitoresc al Capitalei,
dau un excelent prilej tuturor amatorilor de care nu au putut juca la
concursuri, jocul de turneu, intre In contact cu organele
condueltoare ale astfel progresa. In special din_
tre elevi, muncitori trebue se formeze prin acest concurs, noi
jueltori, care int;'1reascli r3ndurile destul de Imb;'1tranite ale "veteranilor".
Revista este total de organizatorii Cupei Ti_
neretului va face totul pentru popularizarea acestei
rarea jocurilor va locul meritat In paginele noastre, de par-
tlde . fotografii. Pentru a Incuraja pe tinerii care se vor distinge, a
decis acorde 5 premii in de 10 abonamente anuale la
Credem prin actiune a sa, revista se pe
linIa programului pe care I.a publicat in primul program care se
cu mersul inainte al in R. P. R.


Mihail BOT VIN N 1 C -campion al lumii
In, vara anului 1926 de
a Leningradului a nscris
ntre la c:ampio-
natul 'pe Hot-
vinic, un deca.tegoria
I-a. Veteranii au zmbit scep-
tic, preciznd un insucces to-
tal acestui elev cu 0-
chelari n rame de argint. S'a
ntmplat ceva cu totul
I
Startul lui Botvinic a fost
el a pri-
.mele cinci partide, una al-
ta, devenind din elev-profesor.
Cu greutate au
"frneze", pe lo-
cul ni doilea. Autorul acestor
rnduri, care a avut atunci
prima ocazie joace cu vU-
torul campion mondial, a scris
n revista IISahmatni Lis-
tok" (Foaia despre
talentul uimitoa-
rea a
hist; care demon-
streze cu o preciziune mate-
superioritatea pere-
chii de nebuni asupra. unui
nebun Cal ntr'un final
deosebit de greu. asta. la.
15 Mii
In 1933, 'M. M. "Bolvinic a.
spus: "Dezvoltal'ea uemaivl-
zutil fn istorie a
biste sovietice a descbis po-
nesecate pentru ris-
pndi.rea art,ei in mas-
sele largi ale muneitorilor U-
niunii rSovietelor. DrumuJ
meu spre nu se
cu nimic de acela
al tineretului nOS-
triL EI s'a ro acele
fericIte (intilniri cu
tn tuJ'oee, studiul
elrtitor, antrenamet siste-
matie, ajutond statului), care
DU sunt posibile deeAt tn tara
In care a tnvins proleta-
rlatul".
- Aceste cuvinte au fost spu-
se' cu ocazia primei ntlnri
. a lui M. M.
Botvinic ' matehul cu marele
maestru' S. "Eezultatul. ___ o _ _ - -
de 1. ROHLlN
de egalitate (6,6) 1.
drept vorbind, primul mare
succes al so-
vietic, 'care a atras asupra sa
ntreg-ji lumi. "Goa
dintre revistde Il
scris. cu aceasEi ocazie: "Bot
vinic a avut in lui Flohr,
avantajul de a lIVU n spatele
un stat in trcg, n care se
rezerve
Nu trebue uitat faptul n
1925, cnd .sovietici
s'au ntlnit pentru prima da-
cu Lasker, Capablan.::a, R.eti
corifei, nu se
noile talente tinere, edu-
cate n statului s0-
vietic.
Este succesele
lui M. M. Botvinic, n'au im-
presionat pe unii critici
ini. Trebue spunem este
destul de
rerea care
valoarea unui este a-
.mai
mic sau mai mare de c;ombi-
'cu sacrificii pe care le
face caro galeria ...
In ultimii 10-15 ani, s'au
schimbat multe in
legilor luptei S'nl.!
dezvoltat nu numai
teoria practica, dar cul-
tura ului, acele cu-
acea dezvoltare ge-
care se ceye u-
nui de
din jocul lui
Botvinic a fost caracterizat
prin claritatea uimitorul
realistl) al
In el a intotdeauna
profunzimea, acea profunzime
care ne dreptul vedem
n arta un sector ori-
al
fice, avnd legi de fier o
Lume de frumusete

-In sale, Botvinic
este singular ei original; se
poate discuta foarte mult pe
tema ca,.ractersticiloJ' _care il
apropie de unuia
sau altuia dintre marii
ai trecutului. Inal-Dte de orice,
Botvinic este continuatorul
ruse.
El este un inovator. un ad-
versar al conservata-
l'ismului al rutinei, leader
recunoscut al noii
biste sovietice. Caracteristi-
cile .aceste sunt: studiul
al arta. a-
oalizei antrenamedl1Iui,
a
- calitate - o
de fier pentru
victorie.
Este lucru cunoscuti in
domeniul teoriei ae8chiderilor
finalului, Botvinic este o
enciclopedie vie. in
Atadiul deschiderii - att de
important n zilele noastre, el
mai mult re-
zolvarea a proble-
mei, de ce, pentru el
zisele "geamandane de. vari-
ante", nu sunt memor1za:ea
ci intelegerea
a strategiei de deschidere
a ului adversarului.
este deasemem, a-
gresivitatea planurilor lui, n
atac
Valoarea lui' Botvinic ca
strateg (domeniu n care este
mai mult artist. dect lu'ptfi-
tor) mai ales ca tactician '
(domE-nin n care e lYIai mult
se impune prin
imensa lui en(>rgie re-
eare orice ob-
p;t8cole, orict de complicate
-sau fantastice ar fi ele.
Botvinic a aRt exemple ela-
sice rue ncestui nou. 1'noo-
pl'in(J dela nartidele cu Flnh.r
Spielmann
troond printr'o serie "de
lucite t:luccese n turnee !'li ter-
mini1nd cu cele vi,.tori
iilrobitoare OSl1Dra lui El1we
"(prima. a treia 'din mlltf>h-
t.urmml penhu campionatul
mondial). OdaUl cu aceasta,
1
trebue ma.i mca
Botvinic este un ju-
universal, tot att de
p'ericulos in jocul de combi-
ca in cel
In timp el este un ra-
finat psiholog al luptei
histe.
ne aducem am.inte de
faimosul turneu A. V. R. O.
-din 1938: victorie mp.otriva
lui Alehin n urma unui adnc
joc pe calea dis-
treptate a
lui combina.tiv al adversaru-
luij victorie mpotriva. lui Ca-
pablanca prin joc combinativ,
terminat prin sacrificiul
lucit a. figuri, care rein-
vie 'pe baze Doi romantismul
in arta
Cine de multi ani
pe Botvinic a c;u
atentie joc1}l lui, acela.
ndrji-
re putere
i-au trebuit pentru
a ajunge pe "Olim-
pului
u

la aceasta
combinatia a talen-
tuJui
a lw
Batvinic, vom avea In
portretul unui
SOVIetic


Dealungul a zeci de ani,
au visat
campionatul mondial de
Poporul nostru att de dotat,
a dat din veacul trecut
nentrecuti n arta
hului - A. D. Pe.trov, S.
U rusov, M. r. Cigorin.
Genialul Mihail Cigorin a
disputat n matchuri eu
Steinitz (1889 1891) titlul
de campion al lumii. In COD-
di grele ale regimului
tarist, el n'a P.utut
acest titlu. La
tul sale, Cig,orin a scris:
"In condi unile actuale, este
grea de ceva pentru
arta Eu nsumi n'am
putut
mele, dar am n
urma mea cteva zeci, cari
vor deveni sute mli, de pa-
sionati ai artei noastre".
sovietici,
de societatea de grija
Rartidului a
au obtinut cele mai
mari n domeniul
artei In ultimul timp,
toate matchurile intemationa-
s'au terminat cu victorii
lucite ale sovietici.
cei mai
buni-M. Botvinic. P. Keres,
V. Smislov. I. Boleslavschi, A.
Kotov, V. Ragozin altii -
au intrat n avantgarda pri-
milor ni lumii. .
Partidele sovie-
tici se sunt studiate
de toate revistele de
Tara fi luat
pe dreptate, un loc de
frunte n domeniul
culturai S'a ncer!.l.t
un nou capitol n istoria gn.
dini
dece vict.}ria. triurnfahi.
fi lui M. M. Botvinnic n a-
cest turneu, tit
lului de campion: mondial,
sunt evenimente consecvente in
istoria ului. Este o bucu-
rie pentru noi, visurile
au
devenit
sovietici sruutlt pe
'Mihail Botvinnic, l
pentru triumful doresc
noului campion al lumii suc-
cese viitoare, pentru rolosuil
culturei artei .n
marea 'puternica
patrie.
(Din "Na pervcnstvo Mira''t
buJetinul zilnic al campiona-
tului mond1al d e editat
de ziarul "Vecernaia
Moskva.".) ._
,
28
Triumful
Dr. MILAN VIDMAR
despre cei cinci la CUmlJiQuatul 'UlOndial ele ,ah
D
UpA moartea fostului' cam-
pion mondial Dr. Al ehin,
tie
(F. 1. D. E.) a decis ca noul cam-
pion fie desemnat printr'un
turneu, l a care au fost
cei mai huni din
lume (unul dintre ei - Fine,
n'a participat) . Acest turneu s'a
in Olanda
tn U. R. S. S.) s'a
termi nat de curnd. El a dove-
di f clar cel mai bun
de din lume, este maestrul
sovietic Mihail Botvinic.
Botvinic este cel mai remar-
cabil reprezentant al noilor idei
t n De-
aceia el a devenit campion
mondial.
Moscova a devenit de mult
centrul al lumii. Acum
realitate a devenit
formalA: tntre zidurile ei se
afli campionul. lumii I Poporul
sovietic, cu nenumaratele sal e
cadre din mijlocul
rora se din ce in ce m'ai
se nasc noi ta-
lente, Moscovei intieta-
tea in domeniul
lui. Eu nu cred tronul mon-
dial al va Mos-
cova, care este patria unei
t naintate.
Am privit jocul noului cam-
pion mondial dealungul a
luni intregi. Toate partidele sale
pecetea unei' adnc! gn-
diri creatoare a
In poporului pe care il re-
prezint!. Jocul lui Botvinic este
de o mare multilateralitate
de o de auto-
cAutarea de
lucruri noi. ln lui
este de observat
muncii poporului sovie-
tic.
DupA Botvinic marele
maestru V'asili Smtslov, in
de numai .27 ani. El este cel mai
interesant reprezentant al
sovietice. Smslov este
desvolt8rea talen-
tului lui nu este nici pe
departe
f!i turneului am .Itat
adesea Smislov i-am
studiat stilul. Nu de ce, dar
jocul lui mi- a amintit de Cigo-
rin. Smislov este
un mare talent. Noul campion
al lumii o
mult de cu el. Smislov are
toate se desvoIte in-
tr'un concurent foarte serios al
lui Botvinic.
In jocul lui Keres, campionul
Uniunii Sovietelor pe 1947, sunt
multe caracteristici romantice.
el trece printr' o pe-
de de
precizare a stilului De-
aceia el a jucat in acest turneu
nesigur neega!.
Reshevsky este un practician,
care nu se prea de
curentele ideologice;
lui teoretice nu sunt prea mari'
Este de observat a avut multe
din cauza crizei de timp.
Cu toate acestea, el a fost in
trebue considerat,
junul dintre cei
mai tari din lume. A.cea-
sta este ' prea pentru
a titlul de campion al
lumii.
lucru poate li spus
despre Euwe. Este
el n'a lost deloc n dar
ne aducem aminte la
precedentele sale intlniri cu
sovietici, in 1934 1946,
el nu a primul
loc,' fiind intrecut de Bot-
vinic, devine clar nici rezul-
tatul actual nu a lost in-

I n Olanda au asistat la turneu
spectatori. Interesul pentru
turneu a fost mare a cupr ins
cercuri largi ale Dar
interesul spectatorilor a lost in-
dreptat in special asupra rezul-
tatelor sportive a nceput
i n urma insucce-
seJor lui Euwe.
In Uniunea Sovietelor, intere-
sul pe care l-au massele
s'au ndreptat att
partea ct par-
tea a turneului.
Organizarea turneului a fost
arbitrU, se-

ini, sau foarte bine au
fost la Moscova cu bra-
deschise.
Vi tineri utmilresc comp ionatulul
, -
mondial, la MO$covo ...

2'
MflRELE TURNEU DELfl KflRLOVY
VflRY MflRIflNSKE LflZNE
D,. o. TROIANESCU
campion a\ Rom&.nlel pe 1946
(um dm iJ'
nun pe ciMor;j nOf'
tri n trecut,
in cursul Lunii Iunie
l' a delfdfurat in
dintre cele mai fru-
mOdst! balneo
climaterice din Ceha-
slo'l'dcia, Karlo'l''Y Var.,
fi Marianscke -
un mare turneu inter"
111 care ali
luat paTU 20 de mdtf'
Iri din diferlte
Ld dcest turneu Il fost inl'itdt fi maestrul romn DT. O. Troianescu, cdmpion
pe anul 1946.
]ucl'}d pentru prima la un concurs el d uUfit faca o fi-
mai mult dect fi numai faptul Il fost bolna." dealungul a
, runde, l-a mpiedecat se cldU'{1! ntre
mai jos o JCUTtei dare de awpra rezultatelor finale ale turneului, scri-
imediat terminarea [IIi de reprezentatul R.P.R. special re'l'sta
urmnd ca in yii/or reyenim cu partide li analize complete.
Marele turneu dela Karlovy Vary Marian-
ske Lazne a adus 1n cea mai mare victo-
rie din cariera a talentatului Jan Foltys,
revelatia turneului dela Podebraddy 1936, la care
a premiul al 3-lea, imediat marii
Flohr Dr. Alechin. Victoria sa a fost pe
deplin ceiace se poate vedea clar din
faptul nu a pierdut dect
a la principalii concurenti. Jocul lui
Foltys se prin tenacitate preci-
:tiune in final.
Campionul Ungariei GIDEON BARCZA a ju-
cat cele mai partide ale turneului, a
candidat aproape tot timpul la primul loc. Este
un de mar i
ar fi t rebuit joace cu Foltys la
turneul inter-zone pentru . campionatul mondial
ce se va juca n August rn Suedia.
LAJOS STEINER a jucat cu mult mai bine de
ct la Budapesta, aproape la
forma lui dinainte de a pleca n Australia. EI
<l condus in clasament aproape tot timpul tur-
neului numai 1nfrngeri consecutive in
ultimele trei runde l-au mpiedecat ocupe pri-
mulloc,
VASIA .PlRC pierdut combativitatea de
poate fi cu locul pe care
l-a "ocupat. L .-
STOLTZ este un original care se ba-
numai pe
--
Veteranul OPOCENSKY a fost in
s'a clasat mal bine dect era
MILAN VIDMAR - junior, pare confirme
in ereditate. NUmai de a
se fi grav in momentul tn care era
n frunntea clasamentului, l-a tmpiedecat re-
pete una din marile victorii ale (cu-
noscutul mare maestru Mii an Vldmar, care a
arbitrat recent concursul pentru campionatul
mondial).
ABE YANOVSKY cel mai Unar dintre
(23 de ani) s'a clasat destui de bine.
Are mult talent da r studiaza prea
SAJTAR este un defensiv al re-
zultat poate fi considerat per fect real.
In ultimul dintre POD-
GORNv. a un joc foarte inconstant,
tiend la trei dint re ce tari jucatori ai turneului
pierznd la mai slabi.
Din restul t rebuie sa tnregi-
clasamentul slab al pr. Tar-
takwer, pentru care lungimea acestui turneu a
constituit o oboseala prea mare-o Rohacek, Prins
Golombek sunt vechi ju'catori de turneu
rezultatele lor sunt reale. Richter, Zitta, Gavll-
kovsky, Moller, Stulik au jucat foarte bine
numai lipsa de a turneelor i-a tmple- _
decat ocupe locUri mal bune, .:> _".


. .
r
. .

1 0
' "
i
31 .
(
t (

Ultima a turneului dela Budapesta
In aceaatA ultimA a
turneuluI, lupta era deschisA
atAt pentru primele locuri cAt
pentru o ultimele. Singurul li_
era Szab6, care nu mai
putea fi ajuns la locul 1. IatA o
scurtA privire asupra
In leg!l.turA
cu partidele pe care le aveau
de jucat In ultima rundA : Tar-
takower trebuia si la
Gligoric, pentru a ImpArti cu el
locurile II-III. (A InsA
numai s ' a clasat pe
locurile IV-V, la egalitate cu
cehul Pachmann.) Acesta din
urmA, daci ar fi la Szabo
trecea pe locul III. Foltys
trebuia sA Ia Trl-
Iunovic pentru a ajunge la 10-
curile II-III, la egalitate cu Gl1-
gorlc, iar adversarul meu, Gi-
dean Bareza trebuia
la mine pentru a locu-
rile IV-V-VI cu Pachmann
Tart'akower. In caz de pierdere
ar fi trecut pe locurile VIII-IX,
la egalitate cu Benko, rlimAnnd
nepremiat.
Sala de joc era arhiplinA, '
spectatori dorind sA
asiste la aceste partide decisive.
Partidele sau -jucat cu deosebiUi
indArjire, fiecare jucAtor luptnd
cu maximum de energie pentru
ameliora clasamentul final.
Un exemplu concludent este
partida mea cu Barcza, eare a
constituit pentru mine o fru-
moasA ncheere "8. acestui turneu.
SISTEMUL RETI
Alb. Gideon Barcza
IUngada)
1. c2-c4 4 q8-f 6
Dupli plirerea mea, cel mal
bun rlspuns la 1. c4 este 1.. eS.
Am jueat 1 Cf6, presu-
punnd cA adversarul meu se
preparase Impotriva }. .. e5.
2. g2-93 q7-q6
3. b2- b31
DacA -albul joacA altceva, a-
tunci fianchettarea nebunului la
b2 nu mai posibilA dupA
3 ... Ng7.
3 ...
4. ;!cl-b2
5. ;!fl-g2
6. lgl-f 3
1 f8-.7
0-0
d7-d5
Dupli 6. cd:, CdS: 7, Ng7:'
Rg7:, este de r.,mizl.
Negru. Mihail RAdulescu
(R. P. R.)
Albul vrea InsA 511.
deaceia evitll. variantele de
schimburi .
6 ...
7. 0-0
8. 'i'dl-c2
c7-c6
4 b8-d7
b7-b6
Negrul a jucat prea modest
are In desvoltare.
AceastA mutare provoacA schim-
bul imediat pe d5, clci altfel
dupA Nb7, cS urmat
de d4 ar face obligatoriu schim-
bul la d5, insA cu avantaj pen-
tru negru.
9. c4:d5
10. ;!b2-d4?
c6 : d5

Albul vrea prea mult In a-
ceastl i Mai bine ar fi
de Mihail RAdulescu
fost lO.Ca3,Nb7 1l.Tcl,Tc8 12.Db
urmat de DaI cu un avantaj
10 ...
eS albul nu are
o paradA suficientA. Negrul ob-
cel un joc egal.
Il. 'ltc2-b2?
Albul nu sesizeazA
negrului In toatl amploarea ei.
Cimpul eS se putea apllira numai
mecanic cu 11.CeS, care ar fi -
cu 8ucces
Il...
e7-e51
Mutarea aceasta dA - avantaj
negrului. Pionul nu se poate lua,
cAci dupA 12.Ce5:,CeS: 13.NeS:,
TeS: 14.DeS,Ce4 lS.Df4,Nal: ne-
grul
12. ;!d4-c3
d5-d41
foarle naturalA, mutarea
aceasta este numai aparent sim-
pli.. Varianta care dl cel mai
mult de gndit este: 13.Cd4:,ed:
14. Na8:,dc: IS,Cc3:,Ce4! 16.Ne4i,
Te4: 17.Dc2,Te8 negrul are
doi nebuni pentru turn
de atac pe aripa regelui. Cei do
pioni centrali ai albuluf nu pot
bIoC'B. diagonalele mari.
13.
14. d2--d3
15.
16. l:1fl-el
17. lf3-el
18. acI: cB
ie8-b7
41f6-d5
las-ca
'iIl'd8--e7
f7-f 5
le8: ca
Prin mutliri simple negrul _
ajuns la o de
19. Ibl-a3
20. \a3-c4
2l. l:I:al---cl ;
95-e4
Cu scopul de a putea impinge
e3, a se putea lua caiul
din d5 cu
22. 'iIl'b2-a3 leS-eS
acum 22 e3 atunci
23. fe:, de : 24. Nb4 atacul
negru este blocat.
23. 92---e31
Singura mutare care mai
partida.
23 ...
e3 : d4
25. lel-f 3
26. b3-b4
27. 'iIl'a3 , d3
28. 'iIl'd3-b3
29. le4, d2
30. 'ifb3-a4
e4 ,d3
l..q7 , d4
id4-f6
ac5-e4
41d5 , b4
"94: d2
l..b7-d5
41b4--d3
Acum se Tel.
31. l:tcl-c7
' Turnul nu are alt loc mai bun.
31...
32. 'ifa4-08+
'i'e7 : c7
,.,h8- g7
Desigur partida este
de negru, care are un pion
tri plus, mai l;Iunl
perechea de nebuni.

33. lf3-g5?
Mutarea aceasta trebuia
imediat partida.
33. . .. 34. Nd5: , Nd2 ,
1
negrul rllm!ne cu o In
plus! In crizA de timp a urmat

33 ...
34. lg5 , f 7
35. 'i'e8-e2
36. ld2-c4
37. 'ife2-d2
38.
id5-f 7??
' 'Wc7 : f 7
41d3-e5
'iff 7-e7
ife7--d7
.d7-e7
In cursul ultimelor
m'am gndit tot timpul la gre-
33 '. ' Nf7? este
negrului, partid'a tre-
bui'a Ia termi-
nare tiind ultima runda, Ener-
vat obosit, am propus adver-
sarului meu remiza, care a fost
imediat

Alb. LAJOS STEINER Negru. G, Filster
(UngarIa) (Australia) BUDAPESTA, Runda 14
1. e2-e4
2. d2-d4
3. lbl -c3
4. e4-eS
5.
07-06
d7-d5
if8-b4
c7-c5
o mutare de Stalner Incil
din .tlnere1e (partida bine cunoscuta
contra lui NlmzovIcl, Berl1n 1928),
Ea pare a fi mal elartlcll. ded.t 5. a3
are avantajul de a 11 mal
cunoscuHi de generat\Ue mal tin re
de
5 ... 41g8-e7J
.Aceasta este cea mal bunII. replIcI!.
a negrulul. Mal slab este In aceastll.
5 .. , cd:' dIn cauza 6, Cb51
negrul are greqta11, cum ' s'a viizut
In partldele Bogollubow - Tbomas
(Londra 1,,27), Thomas-Mlche1 (Scar-
borough 19Z1) Fine - Capablanca
(A. V. R, Q. 1938).
6. a2-a3
o altII. PQlIlbUltate Mte acI 6. Cb5
(VezI .A doua carte a Jncatorului
de ,ah- pag. 30).
6 ...
7. e3
8. 'ifdl , d41
ib4 ' e3
cS : d4
Mult mal bine decat 8. Nd4:. Cbc6
9,Cf3, Cd4: 10. Cd4:, Cg6 ll . Cf3,
De7 12. Nb5+, Nd71 cu Joc egal
(Scholtens-Landau, Gronnlngen 1941)
8 ...
9. 'ifd4-g4
10. lgl-f3
41b8-c6
O-O
4e7-f5
NeSf\ll lortele
asupra cmpulul d4, dar contra-atacul
In centru este mult mal lent de-
ct atacul albulul pe flancul regelui
I l.
12. 0--0
13. 'lfg4-h31
'iIl'd8- b6
ie8-d7
O mutare loarte tare care ame-
brutal 14.g4, ceiace lor1eazl!l.
dl.lIpunsul al negruJul.
13...
14. 1:1 al--d I
h7- h6
d5-d4
Nu mergea 14 ... Ccd4";:dJn cauza
15. Cd4:, Cd4: 16. Nd4: Dd4: 17.
Nh7+ albul .
15.
Cu ' divellle decl"Ive,
ca de ex. 16, NJ5:, ef: 17. Nh6: Iau
16. g4.
15... . - 41f 5-e31?
llalva par-
Cure este ln,1I. cu snge..
Stelner.


16. !d2- cll
4.3, dl
17. !el , h61
Inci un exemolu pe tema CU:101-
tutului sacrUlelu la 116. Deschiderea
regelui este declslvll..
17... 17- 15
Evident nebunul nu putea 1\ luat
deoarece dupli 18. Dh6: matul nu
putea Il pua! (I8.. . 15 19. Dg6 ro
Rh820. Cg5)
IB . 5,16 IIB ,16
19. !h6-o5
AmenJntil 20. N16: sau 20. Dh5 cu
variante decisive. De 6X. HL td7
N' o:, RI .: (20 ... il: 21. Oh+) 21.
Turneul dela
Gaml:iilul Budapesta
Alb. Dr. O. TROIANESCU
(R. P. H.)
1. d2-d4
2. c2-c4
Negru. Stulik
(Cehoslovacia)
4 .B-16

Sacrlllciul acesta de pion esto cu-
noscut In {!.lorla sub numele
de Oambltul Budap6llta. deoarece el
a lo.t anal1zat de c41re mSl\6trll un-
guri Sreyer, Baras ... Abonyl lueii
In 1917. El 0ler4 negrulul ,arue pra-
cUce destul de mari mal rueI dac.!!..
Jocul albuJul nu elte prea exact.
3- d4:eS
La fnceput creatorII Ga'Tlbltlllul
Budapesta s'au Ol.Upllt numaI de
contlnuarea Cg4, car" este conside-
rata. as il.zl ca varianta prlnel allt.
Continuarea pe care o Joa..:! Slullk
tn ac asia. partldil. cOllstllue nu-
mita varlanUl FaJarowlcz,1 cste o
a Jucatorului cu
nume care a Jucat-o pentru prima
oara. prln 1928. '
4. ebl-d2
Faptul cI Trolanescu JoacA aceasta
mutare aratit buna lui prega.t1re teo-
retlcti In vederea turneuluI. In ulti-
mul timp se credea cll. cea mal bun::t
continuare a albulul esle 4. 0<:2, Im-
potriva c!rela continuarea veche 4 ...
d5 5. ed : e. p., NI5 6. CeJ II duce pe
negru la o pozitie compleet pierdulll,
cum s'a viizut In parllda Koltnauer-
MartJn din matchul trlunghlular al
echIpelor din Franta,
Elvtltla Cehoslovacia, jucat In
Aprllle 1947 la ZOrlch (A doua carte
Jucatorului de pag. 98). Dar tn
loc de 4 .... d5 negrul poate Jllca mult
mal blRG 4 .... ND4+ I el numaI dupil
5, Cc3, d5 I 6. ed: e.p., NI5 negrul
are un atac foarte puternic.
Oh4+, R!7 22. Cj;t5 +-, alblll cA!-
tlga. La 19 ... Tal8 20. Dh5 ,1 albul

19 ...
20. !:lI I , dl
21. q2-q4
22. 'lfh3-h7+
22. Dh5.
22 ...
23. l..;, 16
24. 'iOth7-h4+
116- 15
108-IB
115-16
negrul cedeaza. La 24 ... Rf7 ur-
meaza :1.5. Cg5-+- ", negrul mal pierde
un turn.
a partida Interesanta.
Karlovy Vary
4.
5. 13.1-13
6. !Oi2-q3

4b8--c6
d7-d61
Dup!1 6 .... 0e1 7.Ng2 albul obtine
' !tra m!V'e greutate un Joc mal bun
CUIII I'if vllzut tn partidele Aiechln-
Tartakower (Londra 1932) ,1 van
Scheltlnga - Tartakower (R u eno s-
Alres 1939).
7. .5 , d6
B. !II--02
9. 0-0
,ieB-151
ildB, d6
0-0-0
La o pozlfle Identica s'a ajuns In
partida Llst - Richter (SwlnwnDnde
1932.) Rocade!e in diferite duc
la un joc loarte t.lLlol.
10. 02-03
Il. b2-b411
07--aS?
Mutarea aceasta nu a lost pre-
vitzuttl de catre negru. Pentru plonul
sacrlJlcat albul capliUI. UII atac ca-
fUgatO!. Deacela la mutarea trecut
negrul ar Il trtlbult sit joace In loc
do 10 ... aS, mal bine 10... Dl6 I "
avantajul sl1u de desvoltllre ar f1
compensat Intr'o oarecare mllsurlt
plonul laulJlcat.
Il.
12. 03: b4
13. e13---q5 II
05: b4
4c6 : b4
33
Aceastl1 mutare f1nlt aduce pe alb
In avnnlaj dtlclslv. Acum nu rie
13 ... Ng din cauza 14. Nh3+, c...6
15. Ct;6:, 10 16. (0411 amt:n
1
ntJrl
decIsive. La 13 ... Nc2 ar fi Illmat 14.
Ta8+ , Hd7 15. Td8:, kd8: 16. CJ7
Iar la 13... Nt;6 14. COO, CeB: 15. CeH
Deal eln negrul alege singura cale
care mal permite partideI.
13. ... weB-bBI
14. 13.5, 17 ild6- 16
15. 1317, dB ,i15-e21
La 15 ... DaI.: ar fi urmat 16. CbJ
el nogl ului nu le mal paate

16. !cl-b21
a mulare loorte buna. Albul fsl
mentlne P-' cale avantajul
obtlnu!.
16 ....
17. 'i'dl-cl
il16, b2
1!Jb2 , el
Dama se retrage urmeaz.ll.
DaJ cu atac de mat.
18. !:lI I , el
19. <'IdB-1 7
20. 1317-.5
21. 13.5-13
22. lilal-aS I
118-67
Ih8-IB
IIB-dB
1e7-f 6
Pentru a provoca b6 ceiace da al-
bulul noi flnte de atac In legaturi
diagonala hl-a8.
22 .... b7- b6
23. !:l05-03
Albul d!t calitatea Jnl'pol pentru il
Intra Intr 'un IInal
23.
24. l:I:cl-al
25. J:l oi , 03
11 6-b2
1b2 , 03
c7-cB
Negrul eslo aproape ror'at la a-
censla mufaro citcl dlngonala perl-
culoasll trebue rnchlsli.
26. h2-h4
27. ed2-e41
2B.
29. ga3: 04
30. <'\13-051
.1c2-a4
IdB-dI+
4cS : 84
494: f 2
Desigur calul din b4 nu poate II
luat clici negrul da ,ah otern pe
c:lmpurllo g4 12.
30.
31. !o2- 13
32. 1l 03-08 +
c6-c5
4b4-c2
a Inexactitate datorlttl probabil
crizei de tlOIp. Mal bine era Iml-dlat
Hg2 numa i dupli Chi cu
turnul la a8. AtunCi rcgele negru
n'ar mall! avut cmpul de refugiu d6.
32.
33. !:l08- 07+
w-b8-c7
we7-d6

34
o V ARIANT A INT ERESANT
A FRANCEZE
de 1. SHI:RNETSKY
(llJn Bulotln Ouvrler oes EdleC$)
t) varianta putin cunoscuta tn alara Unlunll Sovletelor, unde a f081
oblectul unor studU avansate, este acela care rezulta. dupa 1. 64, e6 :t,
d4, d5 3. Cd2, Ce6 4. Cgl3. Cf6 5. eSt Cd7. Ne(o!rul 86 retrage pentru a sllrl
mal bine. IdeJa oste de a Incepe cat mal rapid un atac LORtra centrului
alb 11'1 In special contra cmpulul 05, prin o r
Vom trece rapid In revlal!!. contlnulirJlo cele mal experlmentate de
cahe sovietici. Astfel EO VfI. putea vedea ct de mult s'a ImbogAtit
teoria deschlderllor In wtlmllor ani. noastrli va Il
pe baza ultimei partlde jucata cu aceasla varianta la turneul dela Mar del
Plata, Intre O'Kelly Oulmard.
Alb. Q'KELLY Negru. Cadas Guimard
(Belgia) (Argentina
1. e2-e4
2. d2-d4
3. o/lbl- d2
4. lol-13
5. 04-e5
e7-e6
d7-d5
.b8-c6
.08-16
.16-d7
Acum albul are de ales tntre patru
contlnullrl dIferIte :
1. 6. Cbl (O "oxcentrltate" a ma-
estruluI Simaghln)
II. 6. c3 (Continuarea pozltlonal

de 5mBslov, Bo-
es1avsky Mlkenas)
1lI. 6. c4 (continuarea "agresiv!!.")
lV. 6. Cb3 (conUnuarea in-
de Botwlnnlk tu par-
Hda sa contra lui Bolaslavsky la
camp. URSS 1945
6. Ne" , lJezJ partida KortJ-
mar-AraJOlJ:Jkl N. R. )
pe rand aceste con-
t1nutl.rl :
L ti. ebl!? a'a a II destul
tle [mpotriva atacului Imediat
ti .. 16, dar 6 ... Ce7 7. Nd3, c5
8. c3, Db6 9. 0-0, Cc6 la. Ne2, Ne7,
cum aa Jucat tntr'o partld Simaghln-
Aronln, Mo.cova lY47, negrul poate
o partida foarte bunti cu Il ...
0-0 ,1 12 , 16.
II. Dup!!. 6. c3, 16 7. Ch4 (propusa
de BOlellavaky). De7 8. Nd3, le: 9.
Dh51, DI7 10. hg: Il . Dh8:, e41
neRl'U1 are excelente "per.pectlve"
[n sehlmbul pierdute, cum 8'0
vllzut Intr'o partld:1 Rovner-
(camp. Lenlngraduiui 1\,46) tn cam II.
unnat: 12. Cb3, CIti 13. J3, Nd7 14.
fe:, de: 15. 0-0,0-0-0 Iti. g3, Nd6 17.
Dh7, Ce7 18. Cg2, g5 19. Ca3 (HI.
Ng5:1, Ch7:1 LO. Tl7:, Cg5: aau 19.
Dtl4 : 1, Dh51 cu amcnlntllrl' nepliicute)
... Cf5 20: Dil3, Ce3: 21. Ne3:, a5
2l. Dg2. Dh5 ,1 atacul nagru1ul sfr-
prin a 8trilpunge.
PrLmeidlIle care pe alb
8e pot vedea din contlnuar<'lB 12.
14, CI6 13. Nd7 14. Cg2,0-0-0 15.
Dh4, Ch5 16. g4, C14: 17. 0-0, g51
negru] are un atac
1lI. 6. CI pare 8l1. dea del1semenl
avantal negrulul dnpil. ti .-. de: 7.
Noi:, Cb6 8. Nb5, Dd51 dacii
albul schlmbll nebunul de atac cu \:1.
Nc6: +, bc: 10. 0-0, c5 partida ne-
grululsc aratliloarle da10-
rltll. perechII da nebuni care nu duc
lIpsI!. de pe caro de8-
filfjoaro actlvHatea. La 9. Db3 Uf-
meazll 9 .... Nd7. 10. Nd3 (S8U 10.
Dd5:, Cd5: II. Nc', Cdb4 etc) 10 ".
Cb4 11. Nc4, Db5! 12. a3, Da6 ca
Intro partlda 'KogHII-Iloklan, Mosco-
va 1946.
6. ld2- b3
7 . .!11 - b5
17-16
Mal putin bunii e81e continuarea
adoptatlt Intr'o partIda Flohr-Bonda-
rcvsky, la al 14-lea camp. al URSS:
7. er:, Dl6: 8. Ng5, 017 9. Nh4, e5
10. de:, CdeS: 11. Ce5:, Ce5: cen-
trul alb a fost lichidat.
7 ...
07- 06
Preferabil este 7 ... Ne7 ca fn par-
tida Botwlnnlk-BoJe8Iavsky, In cara
a urmat l3. N14, 0-0 9. el:, gl: 10.
0-0, Cb6 Il. Tel, Nd6 12. Ng3, a6 13.
Nd3, Ca4 14. Tbl, b5 15. c3, Nd7 16.
CM, Tf7 17. Te3, Tg7 18. De2. Dl8
cu Joc egal.
8. !b5, c6
9. O-O
b7 : c6
06-05?
Mal bine ar fi fost 9 ... c51 ca In
partida Aronln-Bondarev8ky 1.>lea
camp. al URSS 1945, tn care a urmat:
10. el:, Dl6: IL Tel, c4 12. Cc5 (8au
12. Cg5, CbS 13. Oi4, Nb41 14. Nd2,
1
Nd2: 15. Cd2:, 0-0) 12 ... NeS: 13.
de :, 0-0 ,1 acum In loc de 14. c6 ?
albul ar trebuit sl!. continue cu 14.
No31 dacl!. 14 ... Db21 atunci 15.
Nd4, Da3 16. Cg5 etc.
10. !cl-f 41
Il. lb3-d2
'05-04
16- 151
Negrul s'u' temut do l:? el: nu
8e poate relua cu Dama dIn cauza
13. Nc7:, dar credem c nel!: rul ar 11
trebuit d. rneerce tolul;:l IL ...
cu loal!!., fntfrzlen:a In dezvoHare
datorita manevrei Intt>mpe8t1ve ae-
dact!. atuncI 13. Tel atuncI
81mplu 13 ... 0-014. el: ,C16: 1$1 cu tnate
ca albul sta mal blnc, negrul poate
apera la un contra-Joc pe arIpa Da-
mei sau pe coloana .1- deschId;
12. g2-g4JJ
Foarte frumos. AIDUI forteazll. des-
chiderea liniilor, ceiace frtlbue 811.-1
dea avantaj datorlU enormei 80le
8uperlorltlltl de
12...
13. lI 3-<;5
14. 'i'dl : g4
15. c2-c4J
f 5 : g4
.d7-b6
'e"d8-e7
.Iute 1 Alte UnU deschise- pare ;a
Q'Kelly.
15 ... h7h61
Q atrage dupll. afne alta.
Dece IlU n JuclU 15 ... Nd7 dac!
16. c4, CcS urmat de ... g6, h6, Na-7 etc.
16. 'ilf'q4-h5+ "'e8-d7
17. c4-c5 .b6-c4
Sin/lllla alternatlv era pierderea
cu 17 ... h,2: 18. DhR:, gt:
19. cb: cure probabU ar 11 dat ne-
grulul mal multe contra decat
contlnuarea dIn partJdil.
18. \d2 -, c4
19'.
20. all-dl
21. adl-d2
22. 'ilf'h5-q4
23. d4-d51
24. :ld2: d5+
25. J:id5-d4
d5 : c4
ie8-06
la8-b8

"'e6'--f7
c6: d5
1td7-e8
1a6-bS
1.
26. J;ial-dl i18-a7
27. 1.4-d6+ II
Acest 8trl11uclt pseudo-saf'rlllciu
pune capat negrulul.
A mal urmat:
" 0 cd: 28. ed:, TdB 29. de:.
T,,4:;j(), 7 (/4:, Ndl ' Sf'U 30 0'0 Re7
31. Dh4 ... . g5 3Z. Ng5:+ eto, .'Iau 30
". De7: 31. RIS 32. Nd6
3/ c6. Nt6: 3 " Ta8
38. DI4+. 05 34. Na5:t . hr/: 3:),
n.15:+. n . 6 D'6:+. R16: 37.
T,18:, 04 38. ba:, Reti 3!!. R{J. c3 40.
re8. N/.J5+ 4/ . RI:!. Ra4 42. Rdl
negrul cedeaza.
INDI ANA DAMEt
Alb. ELISKASES
Negru. J. BoLbochan
Mar deI Fbta.
1. lg 1- 1 3
2. c2---c4
3. q2-g3
4. Vi - ,,2
5. O-O
6. d2-d4
7. 'li'dl -c2
'lg8- 16
e7-e6
b7- b6
i..cB-b7
il 8-.7
0--0
, 'lb8-c6
Mutarea este consIderata
de teorie ca dBnd Joc
egal. Mal bine este 7 0.0 c5 8. de :, bc :.
8 02-a3 !
ContInuarea aceasta buna Il lost
rncprcata pentru prIma oartl. intr'o
partid!!. GUR-MUller (Qeynhausen
Mal slal) este B. Cc3. d5 9.
cd :, Cb4 ro. Db3, Cbd5:. Mutarea din
partldli fmpledecli varlantl!.
8 ....
d7-<l 5
. 9. c4: d5
In Part1da citata s'a Jucat 9. b4,
dr: 10. D,'4:, CbBI Il. Cc3, Cbd712.
Nf4, Tc8 13. Tad!, Cd5 cu Joc 8at1s-
facator. Mutarea dIn parUfll1 esie
mal tare clici permita albulul sli 0-
btlnli un centru form1dabll.
9 ....
"d8, d5

10. 1 bl -c3
l i. J;ill-dl
'li'd5-d8
'l1 6-d5
Nef.!l'ul cauta pozitia
prin s(;h1mburl de JIJrUrl ,' dar
eltaei contrariul. Pozitia sa era tnsli
grea deoarece albul cen-
trul.
12. 1. c1 -d2 1..7- 16
mal bune de aparare
dltdea 12 ... Cc3 : 13. Nc3:, 14.
04, Cd7,_
13. 92---e4
14. i, d2: c3
15. d 4-dS I
'-'d5: c3
g7-g6
(oeZI dltJBN,ma)
StrtipunE!erea centrului este df'CI-
alva. Fortele concentrate ale albulul
'darma pozitia slabUil Il negrulul
15. 96 : d5
16. 94:d5 '.le6-b8
17. i.c3, 16 'li'dB,16
18. 'itc2: c7 i.b7- a6
19. d5-d6 i a 6-e2
3S
20. ,*c 7-e7 J
Sau 20 ". De7: 21. de:, Te8 22.
TdB, Cr6 23. TaB:, Ta8: 24. Cd4
alb
21. l:idl-bl
Negrul cedeaza.
(ComentarII dup!!. "Schach-MaillZlo"
o REMIZA INSTRUCTIVA
Partida A. (Macabl)-
S. Samarlao (Pion 1), jucutti. la masa
1 In cel de-al treilea match tntre
aceste dou!l cercuri, pontru cupa Va-
lentin Tl golanu. s'a Intrerupt pentru
a doua dupa aproape 7 ore de
Joc, In din d1agraml1..

SamaTi an
Finalul de turnuri pare la prima Vtl-
dere de catre alb, care
are doi plonl In plus. La un examen
mal atent al se vede Insil
cii sansele de remlzil ale llegruluJ
sunt foarte mari , deo<lrece piesele
sale au mult mal actlve decAt
alo adversarului. Intradevli.r rej;!ele
negru domlnlt centrul, putand ocupa
tn douli mut lirl Impcrtantul camp &1,
Iar turnul atac!!. cel doi plonl slabi
al al bulul, tn timp ce turnul alb este
complet pasiv
Anallza variantelor tactice arata
ca albul nu poate Iarta prin
e3-e4, deoarecedupli f5: e4, T,2: e4
ke5-(5 unu1 dintre p!onll albi rade,
dupii caro remiza nu mal poate II
Deacela sIngura n:anevra
care mal stii la albul ul.
este de a aduce regele pe flancul
Damel (Ia b2), pen1ru a dt:plc:sa tur-
nul negru dIn pO;i'.ltla domlnantl1 dela
a3, care tnalntl:!rea pl onului "a,
conexatli cu amenlnt 'rea e3-e4 ar
trebui decId!!. partida. Impotriva
acestei manevre, negrul are fnsii apli -
rari suficiente, datorltll eltploatJj rll
pozitiei active a regelui turnului
stiu. Iatli varianta principala:
60 Rdl, RaS 61. ReI, R 41
De rell\llrcat este cti. albul nu poate
juca 60. Td2 pent ru a tmpledeca pii-
trunderea regelui nel1rt1, deoa rece
6O .. Rf6 1, fumul alb este nevoit
sa se refnloarcl1 la e2 pentru a apllra
plonul 03, 61. Re2, Re6 duce la
repetarea Rli.mane deci ma-
nevra regelui, la ca re negrul ras-
punde cu aducerea reg( lui propru
la 04, ceiace aproape
. complet jocul alb.
62 Rb2, TaBI 63 Tc2
Aceasta este sln!lura posibIlItate
a albulul de a fntreprlnde ceva.
Inalnt<lrea regelui nu duce la ni mic.
deoarece negrul da Iar cand
reg-ele aiunl{a la b7, joac!!. Ta3.
63". Tb8+ !
Nu 63 ... Re3:? 64.Tc4 1, Rd3 65. Tb4'
Ta5 66. a4
64. Rei, Re3: 65. Te4. Re(3 66. Ta4.
Tc8"'! 67. R'4
Nu 01. Rdl, Tb8 ""
67 .. Tb8+ 68. Rn3, RcJ1! partida
eate remiza.
36
DELA CAMPIONATUL MONDIAL
Alb. Dr. M. Euwe
RUNDA l-a (Haga
1. 92- e4
2. 0)01 - 13
3. ;!11- b5
4. ;!b5- 04
5. c2-c3
2 MaT tie)
e7- e5
<!Ib8-c6
a7- 06
d7-d6
1c8- d7
In Capablanca a
fncercat de cteva ori continuarea
foat:te comp:icaU 5.'.!{i
sub numele de varIanta Va-
rianta aceasta a fost n
ultimul timp de cteva ori, ins!
proo mare succes pentru negru.
5.,.f5 6e!: ,NI5: 7.d4,e4 8.Cg5,
d5 9.'f3,eG, in 000 de 10. Ne3: ,h6!
11.Ch3: ,Nh3: etc- cu joc bun pentru
negru, a fost continuarea mai
tare 10.141 care calu:ul alb
cmpu1 13 nainl.c de a plo-
nUl e3, aceast.5 cont.inuare "al fost
de Kc:res, n parti-
da sa contra lui Euwe din runaa
ll....a.).
6. d2-d4
7. g04- b3
8. O)bl-d2
IJag8-e7
h7-h6
at,e7-gS
Inainl.6rea pionulul G" cu doI
acestui gen de
rhcatA: dar tocmai
Il,r ke-buit s3 ,joace n eg!lUl. O
contmuare ar fi putut ti:
8 .. g5 9.Cc4,Cg6 lO.Ce3.g4! cu o lup-
grea dar foarte Pia-
nul pasiv de joc ales de negru duce
la o foarte grea. '
9. ld2-c4J
118-.7
9 ... Cf4?
11.d5,Ce7 12.e5.
ahUlcl IONf4: ,ei.
10. 0-0
11. 08c4 e3
o- o
.i.e7"":""16
Acum s'ar fi putut juca 1!-..Cf4
12.Cd5,g5!? acwn con-
tinuare nu mai pare de
ca mal Ina1nte.
12. 0)03-d5
Un cal foarte pentru
negru care nu poate fi
cel pentru moment. La 12 ...
Ng4 se poate r1l.mluodc cu 13h3 N!3:
14.013: '
12 ..... :
a5 : d4
Negrul deschide coloana E" pen_
tru turn exact n momen'{uJ cnd
litbut nu .poate .re1.u la d4 CUi iP onua
dln cauza 13 ... Ng4 cu
pe puncte:e d4 ' f3.
13. 0/)13 , d4
If8-e8
14. O)d5 , 16+
Este de de ce .Euwe nu

Negru. P. KERES
a mal cu schimbul acesta.
FO:lrte ar ti fost mutarea li-
14Nc2, Rionul e4
presiuni! cu
Ne3,f4 etc.
14.... 1lI'd8 , 16
15. 12-13
La ItS.Nc2 ar t:. unnat 15 .. Te'1
16.f4 atunci 16 .. Tae8 negrul
poate eventual saeriJ'Ca calitatea
p,nbru un pion cu un joc excelent.
15. .... <!I.6-14 I
O mutare foarte La prima
vedere, se pare .este vorba numai
de o 16 ... Cd4: 1'7.00:
,Dd4:+ 18.Dd4:,Ce.2+ dar lucrurile
nu Gbau tocmai
16. O)d4 , c6
Albul a-
astfel un mic avantaj date
riU perechii de Tlebuni centrului
mobli de p:oni. ar ii .fost di-
rect 16Ne3, la care ar fi putut sur-
v<m1. va l'ante :m.teresanl:e ca de ex:
16 .... Ca5 17.Nc2 Dg5 18.Dd2.Cc4!
19.Nt4: ,Qd2: 20Ng5:,hg: cu
egale. I
16...... ';;d7,c6
17. ;!cl-e3
18. 'j'dl - d2 <!I I 4-.6
8. ca:ulul nu mi
(;e pare Mli ar !l fost
probabU 18 ... Ce6, pAstrnd posiblI!-
,tatea de a aduce calul att la c5
ct la g5. In de aceasta ne-
grul ar fi limp:edccat trecAtor in-
stalarea nebunului alb la d4
19. ;!.3-d4
20. ):ial-el
"'f6-e7

Interesant ar fi fost 2O.f4 cu ame-
de Q d:struge
regelui cu f4-f5-f6!
Negrul ar fi putut insA
cu 2O ... 0e4: 2l.f5 atunci nu
21 . ..,ch4 22.Tf4! ,Dg2:+ 23.Dg2:,Cg2:
24.Tg4! albul trebue el
2L..D22! cu avantaj pentru negru
20.... 1!t.7-d7
I
Negrul ar II putut muta rege:e la
h7 (20 .. Rh8 21.Dh6:+) care
ar fi putut }uoa fi-f6. In aceot caz
albul cont!nund cu 21.Nc21 pre-
cu incetul naintarea e5,
ti avantajul.
Cea mai continuare li
aJbulul ar fi fost acum 2l.f4! Este
foarte de vzut dadi negrul
permite !4-f5-f6 sa devine
Deaceea E!l es:e ac-
cepte sacritiCllul de p:Qn: 21. .. N''"':
(2L .. Te4: duce la variante
22Te4: ,Ne4: 23.Ng7)
22.Ng7:! ,Rg'7: 23.Dd4+, Rh7 24.Te4:
avantajul aibului este ev:dent.
ar il fost mutarea
21.Nc2, pregAt1n.d f3..J4.
21. c3-c4
Probab!! albul .a considerat ne!a-
voreb!! pentru negru schimbul ne-
bunilOr pe cAmpul a4. ,8NAnd m ve{-
dere sacrlf1clul la f6
21...
22. ;!ba, 04
23. 'li'd2-c3
24. 13-14
1 c6-a4
,*d7 : a4
17- 16
ExaminAnd variantele in
cu sacrificiul nebunului la f6,
Euwe s'a decis o a treia
pentru turnurile sale. Cu
toate acestea, fOarte interesant ar
.ti fost .s9criJ'iciul Imed:a't 24.Nf6:
,g1': 25.Df6:.Cf8 Acum sunt p oel_
b1Je variantele:
r. .26.b3!,.od7 2'7Dh6: - a.bul
are trei pionl pentru figurA ,i o
foarte tarc.
II. 26.b3!,Da2: 27.c5!.Td7 (27 .. de:
28.Te1,Td4 29.Tg4+ Tg4: 30.fg:, cu
atac) 28Te4,Tg7 29.Tg4 nu este
pentru neg'!lU se apere .
24 ....
Aewn sact'iliclul (1" fi fost ""a-l
Keres
.calul.
25. 102- b3
26. 'ii'c3- 13
27
r
'lll'13-d3
29. lI'd3 , c4?

b7 - b5
b5 : c4
Ce poate comentatorul
despre ultima mutare a a:lbulul?
fie Euwe .nu a su!lclent
.resursele afecului In
campllcat!Ue ulterioare, fie pur
-simplu ... n'a observat
destul de simplu al adversaruui.
una alta se cu
turneului destul de rs. r
mie mi se .pare Euwe n'a
de mutarea Te4: Tre-
buia jucat 28.bc: cu o destul
de
2B ... IeS: e41
Cu ajutorul aceste! de
negrul capAtA un a-
tac hotArItor.
29. Ilel : 94 d6-d5
30. 'li'c4 : 06
Altfel. negrul ri!.md.ne cu un pion
in plus.
30 ... d5 : e4
Acum este ataca:t nebWlul. Albul
este silC.t sa p!ardA ind. un tempo
'II figurile negre pAtrund in laglrul
albulu1 cu un efect
Dam!! albulul este izolatA de fian-
eul regelui 'Il toate de 8
o aduce inapoi !UJ1t tmpledicatc
ingenios de negru- Keres
avantajele sale
In chip vlMU06 Intr'un atac dec:Is.l\'
de mat.
31. !.d4-.3 .... d7-q41
32. 'i'a6-c4
Pare sa un tempo prin 8-
tGcu! asupra p!onu:ul col. Ceva mal
bine ar II fost 32.h3,Dga 33.De2
atuncl dupA 33 .... Ch4 34.Rhl,Cg2:!
35.Dg2:Pe3: negrul ar fi
un .... \
32 ...
33. !.e3- cl
Frumos ju<:al.
IdB-d3
. g6- h41
Negrul incepe o

cu idei de !dudJu pe \.e-
ma acoperirii ilniilor 'II a turnului
,.turbat".

' 34. 'i'c4 : 84+
34.g3 atuD<t, des'gur 3 .... 1'IQ
iar la e.r fi urmat 31 ... f5 cu
e4-eJ.
34 ...
35. 'li'e4-b7
16-1 5
c7- c6J

mutare Il fost de mult
dUce la nebu-
nului alb. Ar fi InsA con-
tinuarea mal .. Tc3 cu a-
36 ... c6 36 ... Tc2 pc
care albul nu le poate para
36. li'b7 , 06
37. 'i'c 6- d5
3B. li'd5- d2
39. h2- h3
Id3- c3
Ic3- c5
Ic5 :cll
jfg4-q3
Este de eli. aceastA
ffilltl!.re a fost In ooa mal
mare de tImp. Cu 39 ... Cn+
negrul ar fi c!;tlgat Dama .
.
40. 'lfd2-.2
41. J;if 1 ,ci
42. Wgl - h2
'i!fg3 ; 14
""14 ,ci+'
In partida s'a in-
trerupt. a1bu:ul este binein-
sperantA, InsA Euwe Il
mat incerco.t gAseascA o cale de
""'van-
42 .. .
43. II>h2:-gl
44. 'i'e2- c2
.... cI-f4'P.
4 h4-gS
4 q6- e7
Planul de foarte simplu,
In: manevre cu calul dama
in fei IncAt s3. cre!eze O plasll.
de mat In jurul regelui alb, fl1rli. Il
permite inaintarea plonUor albi pu
tIancul Drunel
45. 02-04
46. <tgl-h2
47. <th2- g1
48 ..... c2- dl
49. "'dl - c2
50. <t:gl-hl
51. I!7hl - h2
52. 'i'c2-c6+
53. 'i'c6- c5
54. 'ili'c5- d6
55. II> h2-g1
56. li'd6-14
.... 14-d4'1'
....d4- .5+
7-d5
d5- c3
Yh7- qS
..... 5- .1+
4li c3-e2
"'q6-h7
. e2-q3
. q3-11+
h6- h5
albul a trecut timpul de gAn-
"'re.
Keres a jucat dealungul aoeete:l.
pa de Incordate <'l o
ffi'gre tndrjlre.
(No'e maestru 1 D.
ln .,N;$ Penrenstvo M.ln.'').
ALTE PARTIDE I ELA
KARLOVY VAMY
APARAREA CARO-KANN
A:b. L. pt}ns (O:.anda)
37
Negru.. 01-. 8. TIIrtako\\o-et'
1. 84, eli 1. d;4 M 3 ed, cd c4..
Cf8 5. Cel, e'IJ 6. cn, Ne7 7. 1:5, 0..(1
a. Nd3, bO, 9. cb, DM: 10. 0-0, NaS 11.
Tel, Nd3: 12. Dd3: .naS 13. Dd. ece
1 .. N", h8 15. Nte:, N!6: Iii. Te.dl, Tfc8
lfI. M. Db6 18. Dd:1, Tab8 1.9. Te2, Dd8
20.83. Tb4 21. De2, Db8 22. Ted2. TlU:
23 8"1. Td2: 24. Td2: 2:1. Td3, Cc-l
26. D!4, Dc7 rI. 0<:1:, Ne7 28. ce:. Ce5! .
29. Tc3. albul .nu poate reruza
elef dupi 29. Dc7:, Cf3:+ 30.
T.t3:, Tt'I : t!.naluJ. e.te UfOt' de
29 .. crs:+ 30. M, OM 31.
'Tc8:+,Rh7 3:. Cel. Dh3+ 33. Rea.
Dg4; 34 Db+. f5 35, Ca4: .... + 36.
an. Ndd 3'7. Dd3, NJ3: 38. !i, Ct3 38 .
Rd2, g5 40. Ta3. DM: 41. Ta7:. Db2+
42. RE, DhJ+ albu: a cedat.
DEScnlDEREA CATAlANA
Alb. O. (ungaria)
Negru. Richt er (cehoS'.ovaa)
1. ca, d5 2. g3, C1'6 3. Ng2, cO 4
0-0, Ce6 6.d40 e6 6. c4, de 7. Da" , Nd7
8. de, 0aS 9. Dc2, 10. TdI
lJ.. Ce!, 12. Ng5, Db6 13. Tadl. TdS
1"- Bd2, b4 15. Nf6:, gt la. Cet, fe 17 .
C!8+. Rl8 t'. Dh+. ReT 19. Oh. Na"
21). Rea 21. Cb6:, Ndl; 2a Cc-i:
Td4 23. Drd, Cc4: 24. Oh8+. Re7 35.
OdJ, Nb8 2(1. el " negrul cedazA.
DECWDEREA pIONULUI DA.MEl
Alb. L. p rine (O!le.nda)
Negru. Ina VIdDlU Jr. (.1Uioalavlal
1> d4" ef6 1. Cf3. 3. Nt .. eli 4 03.
Dbe II. de? Db2: CI. NEICl, Dbt+ 7 CcS;
Qe4 8. Nb5+, Nd7 9. Cc3: 10-
Nd7:+, Cd7: lI. Dd2. Qeti: Il. CI:,
0d.5 13 . .obt. Cb4: 14. Tbl. CeEI; 1.5.
Cc6:. bc ti altul. cedoat 111

Campionate ale Republlcllof
Unionale
TASKENT, - Campionatul Uzbekls-
tanulul s'a terminat cu victoria mae,..
trllar Kllsparlon (Erevanl Ravlnl'kl
(Moscoval, care au ocupat primele
doua luerurl cu 18 1:) 1/2 puncte
LOl' urJle DU lost Jmpllrtlte de
catre Unerll IJohl,U Alrapetov. Hahl-
mov lasevlcl cu cAto 12 puncte.
E! vor luca un match triunghiular
pentru tItlul de campIon al Uzbekls-
tanulul.
VILNA.- Campionatul Lltuonlel
sovietice a fost do clit re cu-
lIoKu/ul maestru V. Mlkenas cu 12
puncte (di n h posibileI. Al doUoa
s'a clasat Clukaov cu Il
FRUNZE.- AI Xl-lea campionat al
republicei SOvietice Klrklzo ''a ler-
mln8t cu vldorla la egalitate Il lui
Bal: kJn IiI I Lobanov core au realizat
12 puncte (din 16 posIbile). AI
treilea s'a clasat Klm
cu 1 H. Tnvlnllti torU vor juca un
mat h pentru titlu.
KI EV.- Pr'mele douli lo(' url In
campIonat ul UcraInei au fOlt
de dire maoslrll Sokolskl
(Lvov) 81 PolJak (KIev) cu cAle 12
.\oS (d'n 18 pOli bile). Urmeez'l:
lermiln eOdesl1) 12, Bannlc (Kiev) Il
1(2, Geller. (Odela), Cogan (Odesa)
L1pnltkl (KltlV) maealrul Havln

(KIev) cu ctl.te II, Kopaev(Cerntl. utl)
10, Colman, (Klav) 9 M.
Alte manifaatatu
MQSCQVA.- 19
dati de maeslru au luai parte In
campIonatul gar nlzoanel MOSCOVR.
PrJinul loc tltlul de cllmplon a lost
c9sUgat de clUra locotenentul
Jalov cu 14 J4 (dIn 18), urmat de
cll.tre cltpllanu! cu 13.
R10A.- La 100 de table s'au fll-
trunlt echipa asocIatIeI _DauI!Rva-
cu reprezentativa Institutelor de cui.
turll A Invlm .Daugavu- cu 58: 42.
MOSCOVA. - Call1olonaful
veI pentru juniori s'a termInat ru
urmlttorul rezultat: L Maestrul
mGfOv ('u II (hon-com url') 1. Mac-
Itn:! 10 (lIon-concurs)
3. Scrghel Sudoo'a'ov Y 4.
H II !'i. ClabUnakl H.
MOSCOVA.- Matchul d'ntre ma-
<,strll S'maghl n si Furman penlru
fltlul de campIon at asoclatJel .Sp=r-
tak- a dat Joc unei lupte foarte aprhre.
Dupll. partJda FUTIl an ('onduroa
cu 5: 4 A l ' partldrt a fest
j;l"atlt de rll.lre S'maR'hln la maro lupUl,
Infr"un I'nal In care Furman a scllpat
o pO.lbllltate de remlzlt. Matchul a
continuat panll la pr'ma pt r 'l dll..
cls!. Slmaqhln Il partida li-a
el cu ea titlul de campIon.

Alb. A. CONSTANTINOV
A dnua Pl'rtJdll. It lInul mafch de ca-
mlcare dJsputat la Krasnodar In !947
1. 92-e4
2. Iol-13
3. ,tfl-b5
4. ,tb5-a4
5. 0-0
6. 1111-01
7. ,ta4-b3
8. c2-c3
9. h2-h3
10. ,tb3-c2
e7 - eS
4 b8-c6
07-06
4 08-16
1 18-07
b7-b5
d7- d6
o-o
. c6-oS
c7-c6
paR! aci pertJda s'a deslif s"rat dupa.
teorie. l ontllluah ' a esle
10 .. ,5. Mutarea din partld1 Il fost
lu, ata de Cltlr6 Slmsghln d6 mal
" ' ultt! ori, valoarea elite Insii.
tlll de indolelnlcll. Idela a-
Negru. V. Slmoghln
par!'r\l neerulul In aceastli vl' l' r ntli
se bazeazll. pe un jnc aet' v pe Ulln-
cul Oarrel leeat de pres'uDt>a In
centru Mutarea 10 ... ( fi nu corespunde
acestui plan . . Trebue deasemcnl
servat cii plonu1 nu sUL prea bIne
la efi. deoarece la un camp Impor-
tant ralu1ul 05. Ia r Inaintarea
le Imposlblllt.
Il. d2--<14 'ltd8 -c7
12. Ibl--<l2 4 16--<17
13. Id2-11 1 07-16
JntrC2R'a manevr4 de aducere a
nebunului la f6 ar II ('astJeat loa rt o
mult in valoare dacii plonu1 negru
s'ar fi afl at la c5. Al bul ar fi trebuit
sll. se ocupe de apl1rarea punctului d4.
14. Olfl- 03 4 d7-b6
IS. .f c8 : Q'4

Mal bIne 15.. .. Ne7 daclt 26.de:
atunci ltL.Ng4: de: Acum al-
bul va utiliza coloana "II" pentru
atacul pe arIpa regel uI.
16. h3 : g4 c6-cS
IntoarC'erea la vechiul sistem, dar
In condItIuni cu mult mal proaste.
17. d4-d5
18. Q'2 - Q'3
116 -07
4Ia5-b7
Negrul se sti. aduca. Ca5
la aplirarea flancului re&elu1.
19. "'01 - 02 'ltc7-d7
20. I13-h2
ar fi fost 2O.g5 la care ne-
grul ar Il putut Juca <ctL16
pe coloana ,,1".
20 ...
21. 1I01 - hl
22. Ih2-1 1
23. 0l11 -03
24. I.3-15
4 b7-d8
17- 16
4I dB-17
11 8- 08 .
1 e7-f 8
Ambele urmat consec-
vent planurile. Albul Inst alat
calul pe o pozlNo foarte puternJcll.
,1 a ocupat coloana "h", Iar negrul
Inslalat plesele.pe cele mal bu-
no pentru aplirare.
2S. Q'4- qSI g7-Q' 6
Plonul nu poate Il luat. De elt 25. .
CP5: 26. Nv5:, 27. 1 h7:1, kh7: :2>1;.
Oh5, KJ:8 2<1. 0 ,, 61 o mutue IInh.tJt4
rare se omtmJntl1 3(l.Thl urmat
do 31. Ch6 cu mat ImparabU. Sau 25. ..
Ig 2ti. Oh5, h627. Dgti. KhR 2P:. Ng5:,
Cg5: 29. Dg5:, DI730. Th2 cu atac

I
tomlo. Negrul mal are continuarea
25 ... fg 26. Db5, lh6 27. Nj.!5:. 017 La.
albul un pion.
26. gS, 161
Un sacrlflclu de figurii. care rn le-
gi!.furll. cu s8crJllclu de
turn, du. e la o vh torle rapldJi. Dacii..
TU!UZ!t sacrl1h.:Jul, de ex l6 ...
Dda poate urma 27. Cg7, 28.1g
negrul are mari sit apere
llanwJ regelul.
26 ...
27. ilhi, h71
g6, 15
wo8 ,h7
Turnul trebue luai. La 27 ... Dd8 ar
II urmat 28. TI?:, HJ?: 29. Dh5 cu

28. 'i'dl-hS+
Dacii .... Nh6 atunci 29. Nh6:
30. Thl cu mat lmaparabIl.
29. 'i'hS-g6+
Wg8-hB
30. i"cl-q5
Pentru ar fi lost 8uJiclenl
,1 30. Nd2.
30 ...
PIerdea si 30 ... Ch6 31. Nh6:. Oh7,
32. Ng7, Ng7 : 33. Thl, Dhl: 34. Khl:
NI6: 35. DI6: cu
31. Ilal-hl
Nef.'l'ul cedeazll.
VarIante poslbUe:
1. 3J... Dh7 32. Th?: .Rh?: 33. 171
O pozitie orlJllnaI!t fn cere nCj:!"ru!
are pen/ru Dam!!. dou!l. lurnurl
doi caJ. este pierdut.
11. 31... Ch7 32. 17. Of7:. 33. D17:
.Ng7 34. Dg6, Re8 35. Th7:, Te7 ' 36.
el:, TIa 37. 16, Tffi: 38. Th8:, Rh8: 39.
Dh 7 mat.
(Comentarll de A.ConstantJnov dIn
In U. R. S. S. Nr. 4) .
Campionatul
Saratov
Campionatul rie Eah al
Saralov (pe Volga) a fost
(fe (!i.tre candidatul de maestrul 1.
Aralov kl , care a lolallzat 12
1
/
2
puncte d'n 1" pOSibile. Un frumos
8UCCa a obtjnut jucatorul de ca-
legorta l-a car J a Imp!l.rtlt
cu cllndlriatul de maestru Korclmal,
10(urlle 2-3 cu cate Il ' /, Duncte.
In cadrul acestui campionat s'a
Jucat urmatoarea loarte JnteresanHI.
par Idll, care a' ata tn Uniunea So-
v:letle!l., ('hhtr la turneele l<Jglonale se
foaeli tot at!1 de bIne ca la unele
turnee mterna1lona1e dln occident.


Alb. E. KORCIMAR'
Negru 1. ATatot.lski
1. el, 00. 2. d4: d'i, 3. Cd2, CcB 4.
Cgf3, (.',6 5. eJ Cd7 6. Ne2.
Varianta a Josl anallzata
Intr'un articol teoretic publicat In
U.li.S.S" Nr. In care
au/orll erau de p!l.rere continua-
rea 6. Ne2 nil Important!l.
Partida a'ceasta tocmai con
tra lu1. .
O.,. 16 i.el:, 016; B. CIi, eS 9. Ce3:,

In din
turneu, a urmat Y ... ed 10.
Od6 II. Ne". Cde5 11. Ilc5:. CeS 13.
Hf,: negrul a Intrat Intr'o POZI(:16
grea.
10. Cd5:, Dd6 Il. C4:, ef: 12. N14.
/2 .. le2:
Variantele: 12 ... fg 13. Tgl, Dt4: 14.
Nh5+ (CI4:, Nb"), Of7 15. N17:, R17:
16. on, CI6 17. Cf6:, gI 18. Oh5+
sau 14 ... go 15. CU:, Nh4 16. Re2. 0-0
17. d5, TU: 18. dc:, CI6 19. Tg2:,Ch5:
20. Dd5 etc. sll nt In lavoarea dlbulul.
/3. De?+, /4. de:, Dd8 15.
0-0-0. lI:i. Th /, NIJ41
Rl1u ar 1, fost 16 ... Dc8 din cauza
1? eo.
17. g4, Ng6, /8. CI6, Rr8.
N grul s'a lemul sl1 coloa
M
na "e" probabil dIn cauza varlantel
18 ... gl 1\:1. 01+ , M'8, 20. Nh6+. BgP.
31. Td8:+, TdS: 22. TdI, TeS 23. D13.
/9. TaB:, TdB: 20. Td/, gl. 21.
Td8: +. Cdl>: 22. Nho+. Rr7 23. M.
-- Cu egalltataa materlal!i.. po-
negrului este proast!!., dIn cauza
pozltlllor slabe pe caro le ocupl1 11-
gurUe sale.
NI8 24. N(E:, R18: er:, Cc6,
26 u <6, Nr7, ':7. U.8+. NeS 28. 0 [7:,
T)8 29. /3, h6 30. Udo+, Hr7 31.
U,/St. RI832 gb.h ):33. h7: dup.ll.
mutari negrul Il cedat.
(Co"lJen/flril rlupd E. Korr.lmor
dm .. SahuJ 111 UHS$" Nr. 4/J!J48j
39

Alb. A. VOTotilov
Negru. G. BORODULIN
AI 16-lea turneu prJn corespondentil
al categorIe! a 2Ma.
1. e4. e5 2. CO. CW 3. Nb5, 064.
N 4. Cr6 5 "-O. NI:7 6. T .. I, bb 7.
N.JJ, (.6 8. O-O h3, CoS 10. Nu
t5 11. d4, DCI 12, Cbd2, T,8 1 ... CI':
. Pan!!. aci o varlantli de
alb acceptatli de cil.tru negru.
13. . (d: 14. ca:, Ch5.I5. C,,3, C/4 16
CfS. N,8 17 bJ
Mal bine 17. NU:
17 ... C..:6 18. Nd g6 19. Cg3, h5 20.
Tac/, Va7 _/ , Nvl. M/O! 22 b4.
23. Ce?, 24. de:, d,: :::5. De'!
Pentru a Initiativa negrului
pe Uancul rug",lul, albul ar II trebuIt
sl1 schimbe rCjo!lnele.
25 " Nv7 26. C1'5:
ProbabU albul s'a la tlls-
punsul 26 ... Ce5: 27. C14: cU
gol unul r.lon.
,
.6 . . Ch3:+!
Albul a sube!tlmat puterea acestei
lI1utl1 rl, care pare c.ll.cl penlru
fi gura sacrlllcatil. negrul nu cap!i.til O
compensatIe evidenta. aceaala
mut are duce la victorIe:
27. gh:, Ce5: 28. NIl6:
Aceasta OlIte cea mal bunil mutare,
dar partida albulul este plerdulli din
cauza proaste a regelu!.
2& . Vh3:
Aci ar U rost poslbU.II. contInua-
rea 2tL Cf3 29. fI,R'21, Cel+.
30. Tel:, Ne4:+, 3/. De4:, TEl ": Vi ne--
grul r!\.mane cu Dama ti pion pentru
doi nebuni cal.
29. Cd4, V;4+ 30 Rh2, Thd81
Calul nu poate fi salvat sstlel
nejo! rul echUlbrul mat&-
rl al.
3/ , f3, Oh4+ 32. Rg'J, Td4: 33. TIIi,
D,634. lJI2, 35. Ne3
O mutarenaturalll., caro pare deituJ
de solId! ...
35. . Tn211
So( r' Ucl ul acesta al celor doua
UlrDurl decide partida In favoares
neiJ,rulul.
(Cont1nuare tu pa;.r. 4O)
40

Prima victorie
mondial
a

R. P. R. n campionatul
pnn
Imediat dupA terminarea rAz.
boiului, entuziastul Erik Larsson
din (Suedia) a luat
reorganJ l Federa-
internati onale de prin
(I.F.S.B.) a
activitate fusese de
In care majoritatea
membrilor erau germani. Lat-
sson cu redactorul re-
vistei engleze "Chf:ss", Baruch
H. Wood cu olandezul Dt.
Zaagman, au pus bazele noii fe-

LC.C.A. Corespon-
denee Chess Association). Prin-
cipiul unei individuale
(cum era I.F.S.B) a fost aban-
donat. Membrii I.C.C.A. sunt nu-
mai de
prin
Reorganizarea I.C.C.A. a mers
destul de incet. Reluarea
turilor se
Ucea cu greutate, astfel '8. tre-
(Urmare din pag. 39)
36. N(/ 2:, Td2: 37. Da2:, D13: + 38.
Rgl. D03 + 39. Rfl!, NI.<6 + 40. Tu,
Cc4: 4/. Ddb +, Rg7 42. Nd3, lJf3 +
4J. RgI, Ce3f 44. ud4. R;845 lJd8+
Rh7 46. Th5: +,
Cea mal buntl. care putea
Il gtl.sltii.
46 ... iJfI5: 47. Na6:, D04 + 48. Rf?,
DI4 + 49. ReI!, De4: 50. Na3
Nu mergea 50. Oa5:1 din cauza
Cc4.
50 ... De5!J/. Dh4 + R07 52. Rf3,
Ca5 53. Ne4. C:3
albul a l:edat cltcl nu poale evita
ne schimbul al IJgurllor. fie
8chlmbul Damelor \,u pierderea Inca
a unul pion.
(Comt-ntar.t dupll fi. BoroduJllI dlrl
$ahuJ. t l/ V.R.S.S. Nr. 4
1
1948)
buit treacA aproape un an
cnd a fost oqanizarea
pe baze mai largi a
trei ani de activi-
tate aprolll?e toate lumii
sunt Inscrise j u c t,o r I i
lor iau parte la cteva mari c)n.
cursuri, ce sunt In curs de des-
(Olimpiada la 100 de
table, Olimpiada la 6 table, di-
verse matchuri Cam-
pionatul mondial individual).
ROMANIA s' a inscris in I.C.C.A
in 1947 nu a putuf in-
scrie dect in douA con-
cursuri: Compionatul mondial in-
dividual Olimpiada la 6 table.
In primul concurs, F.R.S. il
delegat ca reprezentant al Urii.
pe maestrul Sergiu Samarian,
care a fost desemnat
al echipei olimpice.
echipA a fost
din jucAtori :
1. S. Samarian 2. 1. Mendelsohn
3. Liviu 4. Petre Seimeanu
5. A. Pichler 6. Eugen Ruse.
nescu. In urma dlui .
Mendelsohn, care fiind prea ocu-
pat nu poate juca in
normale, in locul a intrat
in d. V. Cuciuc
Lupta rn turneul olimpic abia
a inceput partidele sunt la
primele Romnia are tie
fnfruntat echipele Belgiei, Fin-
landei, Austriei, Pvloniei, Guy'a-
nei Britanice Statelor Unite
(II). noastre nu pot fi
estimate cu :,"preciziune, dar in
orice caz Ro
mnia ca un adversar foarte
primejdios. Aceasta este cel
cunoscutului fin-
landez Ojanen.
Mult mai inaintatA este lupta
in campionatul mondJal indivi-
dual. In re-
prezentantul nostru intr' o
foar te tare, n care lupta
pentru primul loc va fi deosebit
de grea. Conform regulamentului
turneului, in finala campiona-
tului nu vor intra de::it invin-
gAtorii celor 11 grupe elimina-
torii. grupei a 7-a,
rn care Romnia, este
AlIan Werle, (Sue-
dia), re::lactorul rubricei de sty-
dU a revistei Tidskrift fjr Schack;
F. R. Soininen (Finland'a); Lel-
pold Watzl (Austria), a jucat rn
echipa a in
cadrul turneului im-
potriva lui Szabo; Vlcenc Ko-
priva (Cehoslovacia), un vechi
prin Mi-
klos Szigeti (Ungaria,),
torul concursului I. F. S. B. 1939,
Serglusz Czerniak6w (Polonia) ,
deasemeni un ve:: hi prin

Repiezentantul nostru are al-
bul cu Czerniak6w, Szigeti
Soininen. S'au juc'at acum
cte aproximativ 20 de
rn fiec-are Romnia
are cinstea de a fi marcat prima
cea mai scurtA victorie tn
campionatul mOhdial. Czernia-
k6w a cedat la 31 Mai 1948, la
mutarea ' 19-a!.
foarte
pentru studierea psi-
hologiei jucAtorilor prin cores-

Partida
Alb SERGIU SAMARIAN
II<. P. Rl
Negru Sergiusz Czerniak6w

Campionatul mondial prin

Grupa 7-a. JucaU fntre
26. VI. 1947-31. V. 1948
1. e2-e4
2. lgl - 13
3. ,!,I 1-c4
4. c2-c3
97-$5
.b8-c6
118-05
Acum negrul se aflA In
unei {l,legeri destul de dificile .
4 .. . Cf6 duce la cunoscutul atac
Moller, o mult
in partidele prin corespondentA
in care pericolul unei analize
noi este foarte mare. Intr'un
turneu mic, cu numai 7
tori ca acesta, in 'care numai
pri:nul clasat intrJ. in
naerul nu a vrut 8e avltntu-
I
reze In labirintul de variante al
atacului Moller deaceia a jucat
o consideraU
ca dqd un joc foarte bun ...
4...
5. d2--d4
'IIId8-07
1cS- b6
a jucat Alehin contra
Dr. Tarrasch, la Baden-Baden
HI25 sistemul a fost considerat
de atunci C'a perfect
pentru negru.
6. O-O
7. a2-o4
8. h2- h31
d7-d6
07---a6
Mutarea cea mai La
continu'area 8. ' Tel
negrul poate foarte
bine cu 8 ... Ng4! un
joc foarte bun. Deaeei-a albul
trebue Impiedece mai ina.nte
de orice mutare elibe-
ratoare
8. ..
9. !:lf 1- 01
oII g8- f 6
O-O
Prin intervertire de s' a
ajuns la cea mai favo_
pentru -alb in aceasi! va-
Aci Tarrasch a continuat
s lab cu lO.Ng5 negrul a 9b-
un joc foarte bun cu:
10 ... h6! 11.Ne3, Dda 12.Nd3, Te8
13.Cbd2, Ne7 14.Dc2, ed: 15.Cd4:,
Ce5. Albul acum cu o
mutare mult mai tare, recoman-
de Spielmann.
10. b2-b41 oIIc6- d8
In a 5-a a matchului
Spielmann-Eliskases din 1937,
negrul a jucat aci 10 ... h6?
albul a frumos in a-
tac: 11.Na3, Cd7 12.bS, Cd8 13.
Cbd2 .. I;>f614.Cfl, Ce615.Ce3,Cg5
16.Cg5:, Og5: 17.ba,ba18.a5!, Na5:

19. Nc1, Nb6 20.Cf5, Of6 21.Te3,
Cb8 22.Cg7:!! etc.
In locul 10 ... h6, SpieJ-
mann .a indicat mai trziu 10 ...
Cd8, afirmnd di negrul
un joc Continuarea
aceasta a fost incercatA de
negru in partida de UrA
succes
I l. !,cl - a3
Albul planul lui Spiel-
mann din partida cu Eliskases,
pe care l ca fiind
foarte bun, chiar
lO ... h6. Dealtfel negrul a
economie de un tempo ju-
cnd direct .... Cd8 albul a
economie de b4_b5.
IL. oII f 6- d7
Si negrul planul lui
Eliskases, pe care-l
jucabil lui
Spielmann. Este de altfel foart;.c
greu de o linie de joc mai

12. lbl--d2
13. ld2-f1
14. lf 1- 03
'IIIe7-f 6
4 d8-e 6

Manevra simplificatoare a lui
Eliskases.
IS. lf 3' : g5
a4-a5
17 . .!a3-c1
se cu
trece la atac
pe flancul regelui, a mai
sacrifica un pion cum a
Spielmann. negrului este
foarte este foarte greu
de o continuare
vre-o con-
tinuare am considerat
ca trebuind
fie de alb, la
jocul cel mai .bun.
..
17 ... n7-bS?
Mutarea aceasta
la o clar pierdutA pentru
negru. Probabil singura mutare
care mai putea fi incercaU era
17 ... Cb8, atunci 111
Cd5 albul jocul.
Interesant este faptul, odaU'
cu mutarea 17...b5?, negrul a
propus continuarea 18. ab:, Nb6:,
care ar fi dus la o a-
proape aceleia din par-
Spielmann_Eliskases"
mutarea 19-a a negrului , cu deo-
sebirea pionul negru IIh" se
h7 in loc de h6, iar albul
mai are un pion la b4. Probabil
negrul a considerat lipsa
biciunii h6 face ca atacul albu-
lUi nu mai pe aripa
regelui. ceiece ar fi posi- .
bil cont ra-atacul strategic in
centru asupra pion ului d4.
Pe faptul ci!;
este discutabilA, deoarece
albul un atac des-
tul de puternic, fi
vreun sacrifi ciu de materi al, ne-
grul nici nu poate ajunge la a -
din cauza unei
continuAri mult mai tari,' care
albului un avantaj decisiv.
' 18. l03- f 51
19. ,tc4--dSI
'IIIgS- f6
negrul
La prima vedere hotArtrea a-
ceasta pare La O analizA
mai se tnsA ne-
grul nu mai are nimic de
Intr'adevAr continuarea for-
19 ... Tb8 20.Dg4!, g6 21.Dg3!!
nu se vede nici o continuare sa-
pentru negru, "impo-
triva decisive 22.Ng5
cu Ce7 + sau cu Nh6
urmat de Ng7.

4Z
Pagina j
.
mal ti experi
avansat", care n'.a,u nevoe dect.t de un mic pal
inainte pentru dubla de joc.
L9. acestui prim curs, care va cuprinde
6 vom publica .un fiDa'1, caxe se
va compune din j udecarea rezolvarea corectA
a unui de pe baza studiului
Acei dintre cititor ii care ne vor
vor trece examenUl. final, vor fi
Dece n '-am denumit aceastA paRiJnl ,,8
tori1or"? Este o. intrebare ce probabil va veni in
mintea mUltora in special a care ne-au
rugat - primului al revistei
.... sI creem o pe care niciunul n'a
,,8 ci fiecaxe In alt fel :
,,pentru mai slabi", ,,mai
etc. este - l ucrul acesta l-am mal
lldil1ln3it In alte ocazii, C in nu
o catelgorie propriu de "incepAtori" I
sA le fie de vreun fdlos. Pare
par.adoml, dar este. Iru:epAtorul veri-
tabil, adicl acel j ud il\or care abia invatA si mute
piesele, pentru care ,.eD pusant" constitue
un mister, ca nu mai VOI1bim de diversele
tr.ans:fonrnlri Me pioniilOI', nu are ce din
pe care le poate pu1ilica o. sau o
rubrlcA de Intr'adevlr, pentru el diagramele
;unt ceva ca1re mai riu fi ln.curd.. Nu
fiecare
nnd dect o parte din ceeace ar vree
,tie. se lasiIi. totul balti.
-
Realitaatea este ci primele despre
nu se dupl canle. pe
oriicare de cum a jocul. VA
Y'8" ou dela un frate, un
etc .. Tot att de aldevATI8It este insA, el dupA
ce a si mute ,piesele a jucat
cteva partide - pe care delS:igur le-a pierdut -
daci jocul ii place n atrage, in el se
dea secretele jocului.
Vede o rubricA de tntr'-un ziar oarecare. Ar
vrea rezolve problema dar nu poate.
o alh::ineva' li e
Cum intmtpreteze semnele necunoscute oare re-
prezinti o jucatA la Capita-
lei. Intre Seimeanu Iehhn?
Se duce a doua zi la sala unde se turneu].
AsIstA la partide. Aude vorbindu-se de gambite,
llaiCl'ificli, finale de turnuri, zugzwang. crid de
tI.mp! orizontUl se pentru ne-
cunoscutul El se simte din ce in ce mai
81tras de cAtre vrea,
prinde tn fiecare zi cte ceva din
focului-
Acmtui jucAtor, oare a trecut de primii etar
care n'a ajuns 3.a a jocu-
lui, acestui "maJ. experimentat", ne
noi In pagina aceasta. Ii vom vorbi des-
pre curse1e clasice, car e au dat un tragic
primelor parlide pe care le-a jucat, despre VlalO:l'"
r ea pieselor, apoi: vom trece ba gambifle sacri-
ficii - lin fornneIe lOr simple - ii
vom prezenta celebre tot
att de celebre. Dar maiJ Sles - 1ioest lucru ni
le pare cel mai important - vom cAuta sA con-
Cl'EftizAm tn fomna cea mai e"lPlititA poISibill, prin-
fundamentale ale logioa luI s1rn-
si, fArA de care nimeni nu pooIte juca vreodat1
bine.
Am dori numiTlrn printre cititorii a'cestei
pagini, mai muncitori, elevi
din primAv8il"a acelsitui an au arlitat
foarte jucAtori prinhre ei, care se
exact .in categoria aoo:lSta !,8 tnce;pAtorulul
LECJlIUNEA 1-<6
cursele elementare
,
Cine n'a auzit despre "Schusler-mat". "le mat
de Legal" sau "le mat du' berger"? Este voI1ba
despre simple, bazate intotdea-
una pe o grosolan! a adversarului, prin
CM'e se poate da mat la cteva in-
ceputul partidei. un exemplu, cel mai cu-
noscut dintre toate, ,,5chuster-mat" :
MaestrUl (?) IncepAtorul
1. 62-64 67- e5
2. i, 11-c4 :i 18---<:S
imit adversarului, nu poate si.
fi.! rliu ... )
3. 'llfdl - hS
(poate nu vede termin partida ...
3... 4 g8- 16
(Nu pot continua 81-i imlt cAci dacA
pun dama la M, o pierd pe gratis. Ce-ar ti slH
gonesc Dama asta .. )
4. 'i'h5: f 7 mat.
Ingrozitoare Este o feri-
cire cA ea nu se mtm.,lA deobicei dect o
tlaitA m oariena. unui de sub forma
aceasta

de deschidere mai
evidente dect aceasta care se produc 'UIlewl
chiar in partide de ... Un exemplu conclu'-
dent dl urmMoro.l dezastru, al
victimA (IlU est nimeni I8ltul dect binecunoscutul
Dr. Taitakower I
1 43
Alb. Reti Negru. Dr. Tartakower
1. e2-e4
2. d2-d4
3. lb1- c3
c7---c6
d7--<l5
dS : 94
o mai v:eche 'a
4. &llc3 : 04
5. 'lfd1- d3
Can;-KatT
41g8-f 6
07-957
o mutare a1'e ocmsecinte nu au
rost bine calcul:a.te de cAtre negru.
6. d4 , aS 'lli'd8-a5+
7. ,!cl-d2 ,*c5 : a5
8. O-().() 41f 6 , a41
Faptul el lua.r:ea acestui. pion de clt:re negru
duce la dezastru imediat, demonstre.a!tli d IffiUt;a...
ri!a 5-a a fost negl'U:l alU ia la e4
IlItLmd cu un pion in minus, <firii 18 a .... --ea
vre-o
9. 'lfd3 - d8+ Il
o de UnneazA Wl mat
bazat :pe simultan a figm-i.
9 ... .aS, d8
10. ld2-q5-t'+
tipic,
Regele negru este atacat 1IlI timp de Ne.
bunul g5 Tumul dl.
11... .d8-a8
11 ... Rc7 atunci 12 Nd8+ mat.
12. mal
Miniatura \9.ceasOa este tn toate
de mereu mirarea cititorilor ...
probabil din cauza numelor c8liehre ale celor doi

MATUL Lm lJEGAL
Foarte diritre care au .ajuns
joace clriar la. concursuri de cere, sau in mMchuJri
pe echipe, nu cunosc cla-
sici, despre care Philidor in "Analyse
du jeu de5 Echecs", atribuind-o profesorului
Legal (1702). In a doua jumMa1e 81 veacului al
XIX-lea, ea a iostt de iaimo
sul Blackbume, 'UiJl. maestru cunoscut pentru ;pre-
sa pentru curse rafinamente tactice de
tot felulul.
Ideia a "maWIuI. lui Leg.aJ." ,.
poate vedea din .serie de mutlri:
1. e2---e4 ... 97 -a5
2. lgl-f 3 d7-d6
3. lf 1-c4 .tc8-q4
4. lb 1-c3 h 7 -h6
5. lf3 , aS11 .t q4 ,d1
6. lc4, f 7+ .a8-a7
7. '}c3-dS+ mat
Dup! cwn -se vede, albul sacrificl Dama.,pentru
a Il'ealiza o de roM cu doi cai iUI1 nebun.
negrul nu ia dama, atunci 5 ... de:
6.Dg4: cu un !pion. in minus.
S'ar pArea cii nimeni nu mai poate fi prins in
dup! ce a odatA.
nu se poa.te spune e! maestrul olandez PriM
(care ta fost secundantul lui Reshevsky !ta reoen-
tul mondial) nUl In<rtul acesta,
atunci cnd .a jucat !trqX)triva lui Kolbanlowsky la
burneul de dela Has1rl!n:gs 1938139.
gur, Prins 'Jl'a clzut chia.r variaJJta. principal!
de mat, dar tn ceva foaa1;e a
cu un pion In minus, pierznd lPAn! la ru:rmI. par-
tida.
I atA cum s'au
1. d2-d4
2. lgl - f 3
3. 92-a3
41b8--c6
d7-d6
i c8-q4
cum pot juca prost .In
deschidere.
I
4. lf 1-b5
5. lb5-a4
6. la4-b3
7. d4: 95
8, lf3 'aS
9. lb3, f7+
10. '}a5--c6+
11. o/.\c6, d8+
12. wa1 , d1
afLbul a un pion.
07 - 06
b7-b5
e7-95
. c6 : e5?
.t q4,d1
*e8--e7
;,e7 : f7
la8 ,d8
- (ve unn4)
A H

Campionatul capitalei pe 1948
Consideratii runda 16-a
Organizat de Q.S.P, (Fed. de
Sah), campionatul de al Capitalei pe 1948
este in curs de in sala Ministerului
LucrArilor Publice. 18 din
cei 20 de deoarece Nae Dumi-
Wasserman au confirmat o in-
rAdAcinat! in romnesc, aceia de a se re-
trage din concurs in momentul cnd perspecti-
vele nu mai sunt destul de frumoase.
In nostru viitor vom da rezultatul
final cum o descriere a jocului,
dealungul celor 19 runde. Mai jos partide
din rundele disputate acum,
nu iau parte de prima
din turneul este suficient de tare _ din
punctul de vedere al luptei sportive _ ca-
litatea partidelor jucate acum mult
de dorit. Din clasamentul provizoriu, runda
16-a, nu se poate trage nici-o concluzie
asupra viitorului campion, Sansele celor 3 con-
principali _ Toma
Popa - sunt sensibil egale, Seimeanu fi
poate ajunge un rezultat bun din
cele 5 partide intrerupte. Probabil lupta va
fi de intlnirile directe dintre cei 3 frun-
ai clasamentului.
BAI bel

Toma Popa
Rusenescu
Milescu
Andritoiu
Ichim
Riecher
Seimeanu
Loewenthon
Ing. Gudju
Herlana
Apahideanu
Croitoru

Menas
Ungureanu
Schmidt
SCANDINAVA
. Mb, A.
Negru. TOMA POPA
1.
2.
o2-e4
d5
d7--<l5
'iIl'dB : d5
Ap!rarea Scandinavi, pe care Toma
Popa o joaci de predileclie cu care
anul trecut fn
R6rnanleJ contra Dr. Balogh.
a. lbl -e3 'iIl'd5-dB
se joac'J DaS, Popa prefer!
tll,d pozllllie ariel, din care poati
eventual ' trece la conlra-ofensivA. Teo-
Iia modern! 11lsA ci pIerde-
rile de timp ale ngrulu! nu sunt n!cl-
decum justif!cate. Partida de fali ar
putea servi ca o confirmare.
4. d2-d4 __
5. lol-13 .
6 . ;! cl-q"S
e7-e6
lJI oB-16
lJI bB--<l7
7. ' .!f.!-c4 .
Albul armonios figurile
duUnd si ct mal mult
'patru. (N.R. Realmente negrul nu face
nimic altceva deCt si joace o Api-
rare Francezi .... cu un tempo fn m1-
nus. D'eacela' tn $,tilul deschideA! ar fi
lost 7.Nd3 urmai de De2 0-0-0
I3U 0-0.
7 ...
B. O-De
9. 'j-'dl-e2
10 . U 1-01
Il. Sal--<ll
12.
1 1 B-07
c7-c6(?
o-o
II B-oB
lJI d7-IB
N.R.)
"
a privire asupra tablei ne permite
, facem constatarea toate piesele
albe sunt In de "tragw".
12 ...
13. 'iIl'02-f3
14. ,t c4--d3
'iIl'dB--c7
lJIIB'-06
(N.R. On revienl toujours .... ).
14... 1 07--<lB
Negrul ar fl trebuit sii o
contra actiune pe flancul Damel prin
06, b5 sau c5, dar pozitia albulul este
mai buni. (N.R. Pozilia negru-
lul era oricum .plerdulli, char la jocul
cel maJ bun. In asemenea po7.llii pro-
blema care se pune nu este "dacii" se
ci "cum" se ju-
cilotul cu albele se sA nu
sA rezolve problema acestui
"cum", atunci se fnUmpli un feno
men destul de cunoscut la concursu
rJle noastre: Toma Popa 1).
15. h2-h41
Incepe atacul asupra rocade! negru- '
lui. '
15 ...
16. ,t05; dB
17. h4-h5
18. d4:e5
lJI f6-d5
10B : dB
'.ag6 : e5
lJId5 ; c3
Negrul a schimbai
cenlrale 111 speranla de a .0
Acum InsA 1n
bateriile grele ale albulul sprijlnlte de
dtre h5.
19. b2: c3 "Ikc7-e7
20. !:l01-03 1 cB--<l7
CaracteristIc pentru pozitia sufocati
lll / :!
11 1 II
Uli I
9
1
/ 2
9
9
8
1
/2
8
1
/ .
8
8
7
'

7
5
5
4
t
/
2
4
1
/ 2
3
1
/
1
2' 1.
din 16
din 16
din 16
din 16
din 16
din 15
din 16
din 15
din Il
din 16
din 16
din 15
din 14
din 16
din 15
din 16
din 16
din 15
1 Intr .
1 Intr.
5 Intr.
1 Intr.
2 intr.
1 Intr.
1 Intr.
a pieselor negre, ci deab:a la mularea
2O-a Popa dezzvo!'te
NeS.
21. ,*f3-e4 g7-g6
Dupli 21.. .. f5 22. el; e.p., gf; 23.
Nc4 urmat de Tdel se pierde cel pul ln
plonul e6.
22. !:l 03-h3
23. Sdl - ol
Prea larziu.
24. 1:I:e1 - e3
25. 'ii'e4-14
1d7-oB
c6--c5
l a8-c8
Ic8-c7
Provoacii NeG pentru I ajunge cu
tempa Ia g3.
26... 1eS-c6?
27. SI 3-03 1 c6-oB
Nebunul trebuie si se tnloard de
oarece se 28.hg, fg 29. NgG:.
.1
1B. 'lift 4-h6
29.hg, fg. 30. Ng6:
2B... 'ili'07-f B
Patead dar .....
(vezi dlagrama)
29. 'lil'h6,h7+11
29... .08, h7
30. h5, 06++ *h7-07
31. rih3-h7+ *07- 08
32. 96 : f 7+'+ mat.
Daci 3J... Ri8 alune! 32. gf:+. Rf7:
33. Th7+, Og7 34. T3g7:+ urmat de
re7:. L
(ComentarII de Alber! dln
"Sportul Popular).
Nimzovici
Alb. ION BALANEL
Nei"OI. M. MILESCU
Campionatul CapitaJel. Runda 3-.
1. d2-d4
. 2. c2-c4
3. \b1 - e3
4. 92- 93
Metoda aceasla
Nimzovici
ucces 1n special
4108-f 6
e7-a6
.1 fB- b4
de combatere a A-
a losl cu
de Bolvlnnlc .
4 .. : d7--d5
Mularea aceasla pe pred
devreme p!anurile - negrului. Se pare
ci cel mai bine este 4 ... 0-0 (cum re-
comanda Kcres), cu 101 rezultatul de-
zastruos al partidei Bolvinnic-l(eres
din runda a 10-a a. campionat ului mon-
dial.
5. a2-03
6. b2:c3
7. c4 : d5
.1 b4 , e3+'
c7-c5
'i'dB , d51?
VarJanta aceasla este foarte bine
1nci dela faimoasa
Rotvlnnic-Capablanca (AVRO 1938)
1n eate negrul a continuat eu 7 ... edS.
Ulterior s'au mai jucat o serie Inlrea-
ii de partide 1n care continuarea a-
ceasta a fost sub toate
formele (de el:. Botvlnnic-lexander,
matchul prin radio URSS-AngHa,
1946) dar Jl"ezultatele au fosl In ma-
joritatea cazurilor fn favoarea albu!ui.
Re:uarea cu Dama In centru este prin-
I;lpial pentruci planulu:
alb, care tnlr'un alac la rege.
bazat pe superioritatea sa 1n centru
(chiar 7 ... 00). In de aceasta
Dama este expusi se pierde timp
cu deplasarea el dln zona perlculoasli.
B. \oI-f 3
9. ;!f I--d3
10. O-O
Il. rif l-aI
12. ;!el - d2
41bB-e6
b7-b6
O-O
If 8- dB
Albul respeelli cu strictele reiu:ele

clasice. Dezvoltarea ]terml
nati !nalnle de se trece la de-
cisive. In cazul de era mal
bine drect 12.e4.
12 ... .1eB--d7
13. 83-84
Acum iese In evidentli pozitia proa-
a Damei la d5. Atacul albului se
cu tempo.
13 ...
14. ' 84- 85
'i'd5--d7
'.af 6- 88
Sacrificiul Nebunului la h7
1n toate colecliile de combinajii, un loc
de frunte. EI se pre:dnli sub forme
fcarte diferite, simplu Sau combinat
cu a:te sacrificii (ca rn exemplul Nr.
2 din Combinaliei", vezi Nr. I
pag. 16), caz. In orice caz lema
aceasta este foarle a fost
de zeci suie de ori de ne
capablllll"Ca a
scris un studiu comp,et sacri-
I:ciului la h7.
POzitia din diagrami este liplell pen
tru acest sacrificiu. ::mpurile d6
d8 sunt ocupate, a'),!!",! eli reptele ne .
gru n'are nici-o pOSibilitate de scii'
45
pare. Ceiace urn!eali r.onstllue o pu .-
nere Tn praellci coreel!!, 3 unor lect II
pe care le foarte
b!ne... _,
15. ;!d3, h7+
16. \f3-o5+
* oB, h7
.h7-08 '
16 ... Rg6 17. Dg4 negr ul poat e
cedeze
17. 'i'd1 h5
1B. d4 -d51
IdB-eB
Foarte frumos. Albul deschide liniile.
in centru asUel orIce. poslbmlate
de sdpare rege!ui negru.
IB ...
41e6--d8
Pionul d5 nu se putea lua din cauu
e5"-e6.
19. 'li'h5- h7+
20. 'i'h?-hB+
21. d5- d6+
22. \o5-h71
*qB-f B '.
*f 8-e7
410B ,d6
Mai tare dect ed: Albul nu vrea
nimic altceva dedt facI mat ad-
versarul. .
22 ...
' 23. .5, d6+
14. ;!d2-f4+
'ili'd7-e6
*07, d6
*d6-d5
Nu s'ar putea spune d re
gelui negru este de Invidiat I .
25. 'i'hB , o?
26. "g7-85'"
27. ria1 - bl
2B. 'Ii'.5--d6+
29. 'i'd6--e7+
'i'c6-a4
.d5-c6
.1 b7-a6
* c6-b7
.
negrul eedead. La 29... Rc6 . 30. <
De8+ Dama.
P.artide comentarii
Q U N O A l_a . /6. 6. /948

Al b. A.
Negru. M. Milescu
1. d4, Cf6 2, Cc3, d5 3. Ng5, e6 4.
Cf3 (4. e41), c5 5. ed1 (Ne7) 6.
Dd4:, Ne7 7. Nb5+. Cc6 '8. ()....O..{J.
9. Nc6:, be 10. 65, Cd7 W. h4, c5 11
12. Og4, Tb81 13. Nh6, g6 14. Nf8:,
Nt8: 15. h5. Tb4 Oh3. g5 17. h6,
g4 18. Dh5. gf 19. gt, Rh8 20. Tdgl,
Ne7 21. Df7. 018 22. Og7+ , Dg7: 23.
bg:+. Rg8 2 . Th7:, Th4 25. TII4:.
Nh4: .. 6. 14, Nf2:1 27. Tg4, Cb6 28.
Cb5, Nd7 2Y. Cd6. N63+ 30. RbI.
N14: 31. TI4:. Rg7: . T17+, Rg6
33. a4 negrul a cedat la mutarea
43-a.
DESCHIDEREA BIRD
Alb. Trai an Ichim
NegrG. N.
1. 63, d5 2. 14, Cf6 3. Cf3, Ng4 4.
Ne2, e6 5, 0-0, Nd6 6. d4, Cbd7 7.
Cbd2. De7 8. Ce5, Ne2: 9. Oe2:. h5
10, e411, de 11. Cde4:, Ce4: 12, De4:.
0-0-0 13. c41. e5 14, b4. Cffi 15. Dt3,
Cd4: 16. c5, NeS: 17. fe, Cg4 18.
De4, Td5 19. Nf4, g5 20. Ng3. Dd7
21. h3, Ce3 22. TIeI. g4 23. N12. Ce4
24. hg, hg 25. Dg4:. Ce5: 26, TeS:,
Te5: 27. Nd4, Tg5 28. e6. Dd7 29.
cb : +. Rb7: 30. 014 albu1 eedeazlt
GRUENfELD
Alb. E. SCHMIPT
Negru Nae Dumitrescu
1. d4. Cf6 2. e4, g6 3. Ce3, d5 4-
CI3, c61 (Ng7) 5. Db3, dc 6 Dc4 :, Ca6
7. Cg5. e6 8. a3. NIt1 9. 04, U-O 10,
Ne2, Nd7 Il. O-O, h6 12. CI3, Tae81
13. Db3, Tb81 14. Nf4, Ce7 15. Nd6.
TeS 16. Taci. Nf8 17. Ne5, b5 li. d5,
ed 19. ed. b4 20. Ne7:. Dc7: 21 Cb5.
Db6 22. de, Te2: (1) 23. ed. Cd7: 24.
C5d4, Te4 25. Tc6. Db7 26, .
Ng7 ZI. C15. Ce5 28. rg7 ,+.
RJB 29. Ddl, Oc6 30. Th7, Rg8 31.
Th6 : dupil e4teva mutilrl neirul
a e:edat.
R U N O A 2.a. 17. 6. 1P48.
GAMBITUL DAMEI
ACCEPTAT
Alb. P. SEIMEANU
Negru. C. Ungureanu
1. d4, d52. c4, de 3. C13. a61 4, el.
C.f6 5. Ne",,:, e6 6.L'-O, c5 7. De2, Cc6
, 8. Tdl. b5 9. Nd37 (Nb3). c41 (cd: 1)
10. Cb4 1 L Ce3, Ce2:, 12 Dc2: Cd5
13. 64, Ce3:? (18 .. Cb4 14 Oe2, Cd3
15. Ne3, Nb4 cu lOC ega1) 14. bc: 1
(14. Dc3: 1, Nb7 5. d51 cu atac de-
cisiv) 14... Nb7 15. Nf4, Ne7 16. Tabl,
0..0 17.11.4. Db6 18. Ce5, TI c8 19.0e2,
Da5 20. Nd2, Da"': 21. Dg4, NrS 22.
Cd7, Da5 23. Cffi + . Hha 24. Ch5, De7
25. 13, De? 26. NI4, Td81 'ZI. 65, 151
28. el e. p., gt 29. Cf6:, Ng7: 30. Ch5.
Tgfl31. Cg7:, Tg7: 32. NeS, Tag8 33,
Tel, 01734. De6:, Of3: 35. Ng7: +
negrul cedeazll:. Alb, 1 52 minute.
Negru. 1 orli, 56 de mlnute.
DESCHIDEREA COLLE
Alb. A.
Negru, 1. BALANEL
1. d4, d5 2, CI3, Cf6 3. e3, g6 '"
Cbd2, Ng7 5. b3, c5 6. Nb2, cd. 7. ed
0-0 8. Nd3 Ce6 9 a3, Db6 10. 0-0
NIS (ContInuarea destul de
greu de gllslt) Il. Nf5: (rIscat), gl
12. c4, 00 ' 13. c5, Dc7 14. b4, a6 15.
Ce51 (duce la pierdere), Ce5: 16. de,
Cg4 17. r4 (dacii ulbul pierde plonul
e 5 partida nu se mal poaie tine)
IL. Cel 18. Dh5. CU: 19. TJI:. a5
20 Tl3, ab 21. ab, Ta2 22. Th3. h6 23.
Nc3, TraS 24. Tg3. RIS 25. CI3, T8a3
26. Cd4, Dd7 27 h3, Da4 2tI. Tg7:
(dIsperare), Rg7: 29. CI5: + , RfSI
30. Cd6, Tg2:+1 (vezi com-
Hr BAIHBOW
P. GRETION
albul
$ A H
blnatlel" Nr. 6) 31. Rg2 :. Dc2+ 32.
RU, Dd3+ 33. RgI, De3+ 34. RfI'
0I4-t 35. Ral, Tc3 : al bul cedeaza.
H U N D A. 3_a, ro. 6. 1948
ALEHIN
Alb. Ing. Ion Gudju
Negru. P. SEIMEANU
1. 64, CfS 2. e5, Cd5 3. c4, Cb6 4
d4, dS 5. 14, NI5 6. Ne3, de 7. fe,
Cc6 8. Cc3, el) Y. C13, Ne7 ro. Ne2,
Cb4 Il. Tcl, c5 12. a3, cd 13. Cd4:,
Ce6 14. Ce6:, bc 15. 0-0, 0-016. c51,
Cd7 17. b4, Ce5: 18. Nd4, Cd3 19.
Ne3, Ccl: 20. Dcl:, Dc7 21. NI3,
Tad8 22. b5, DeS 23. Ce2, Td3 24.
Nf2, Tf3: 25. gl, De2 : 26. b6, Nh3
albul cedeazii.
R U N O A 4_11. !U. 6. 194d
GAMBITUI. DAM EI
Alb. M. MILESCU
Negru. St. Apahideanu
1. d4, d5 2. c4, c6 3. Cr3, C16 ' 4.
el, NI5 5. Cc3, e6 6. ed, cd 7. Nd3,
Ng4 S. 0-0, Nd69. 64, de 10. Ce4:,
h6 Il. Cd6:+, Dd6: 12. Te1 +, NeS
13. NI5, Cd5 14. Ne6:, f e 15. 065,
cre 16. Dd3, 0-0 17. Nh6: (vezi
comblnatlel) 17 .... Ce8, 18.
Dg6, Ca6 11.1. Ng5, Cac7 20. Te4, CI6
21. TIl4, Cce8 22. TaeI, Dc7 23. Te3,
Tl7 negrul In timp
CliCi 24. C17:, 017: 25. Th8
+, RhS: 26. 017:.
Bibliografie
Am primit la redacjie revistele ur-

Nous avons recu jusqu'a present II
la rb:laetion, les n!vues sul '
vantes:
MAGyAR SAKKVILAG. organ of[-
c!al al Ilederaj:ei de
din Ungaria. Director La.sz16 TOth. O
revisti cu reputajle tn al
331ea an de aparilie. Colaboread ma-
cunoscuj! ca Dr. Balogh (iosi
('amplon al Romaniei tn 1929), Barcz.a,
ChaJupelzky, Florian Tibor, Dr. Lind-
ner, Szabo Dr. Vajda. O revisti
Interesanti pentru cunos
Umbli maghiare.
. SKAK -NYT, buletinul lunar al uni
unii din Copenhaga. Redac
tor: F. FiedJer. Un exemplu de ce:ace
Combinajiei
Nr. 5 APAHIDEAHU
M. MILESCU
<.:Ilbul mulll
trebue si lie o publicaje de interes \o-
oal . .
L'ECHIQUIER DE PARIS, o re
vistl de caJitale. Apare bltrimestrial In
24 de pagini cu colaborarea perma
nenti a Dt. Tartakower.
SZACHy. - In al alea an de a
parijie. aceasti revist! se
prezint! destul de tngrijil,
un material - In special intern - de
foarle buni calitate. Rubrica de pro-
bleme este de cunoscutul
Marjon Wrobel. Tadeusz
Czarnecky. .
SJAKKNYTT. o revisU nor-
veliani de dUre Harry Fo!
sum, Hensl.a.d AlIe, Aski m. Are o loar-
te buni de prob!eme.
Nr. 8 TOM" POPA
A.
albul mun
LA
Nr. 5 ,1 6. Douit pozltll del a recentul cam.ulonat al
Capitalei. Iri apecla) In diagrama 6-a albul decide
partida foarle frumos.
Nr. 4. <Oretton- Ralnbow, campIonatul de JuniorI
al AnglieI pe lJ48). Albul doclde partida cu un sacri-
ficiu tlplC pentru acest !len de


DIN STRAINATATE

PARIS. - Matchul Intre
Belgia s'a terminat cu victoria la scor a
echipei franceze cu 12}S: 7}S care astfel a
reeditat victoria anul trecut la Bruxel-
les, unde a ind, numai cu llH - 8l{
Rezultatul complet este urmAtorul.
fl.il. 1111 1. Tu.11
1,.1 Z
1. Rossolimo
...
Dunkelblum 1-0
1/ 3-
1
la
2. Muffang Devos Ih-
1
/a
1-0
3. Glbaud
_ Lemaire 1-0 0-1
4. Boutteville Pepers 1-0
1,..0
5. Cr(!peaux
Van Lennep
l'a-
1
/ 2
l /a-
1
/ a
6. Keiling
_ Prof. Barzin 1/
2
_1/.
l /a-
1
/a
7. Seneca
_ Van Hooude
1/a-
I
/ 2

8. Daniel
-
Mollekens
1/a-
1
/1
1/
2
_ 1/
2
9. Dt. Bigot
_ Gerits
1-0 1/
1
_1/'1
10. Keraten
_ Thibaut 1/
1
_1/ ,
Ih-
I
/ 2
7-3
5
1
/
2
-<P/l
dau! qin cele mai frumoase ju-
cate In acest match, care au fost
pentru premiul de frumusete _ o magnifidi cupl
oferitA de cAtre M. P. Dierman, de
onoare al Belgiene de
PARTIDA ITALIANA
Alb. ROSSOLIMO
(Frant ll)
1. e4 eS
2. ll3 " eS
3. l,e4 i eS
4. c3 ' '*87
5. d4 1bS
S. 00 " IS
Vezi partida Sama-
rlan - Czerniak6w .
7. a.l
B. h3
9. la3
dS
0-0
O conUnuore nou6:
9 ...
10. l, Il
Il. le4
12. b3
13. deS :
14. le3
15. ' ld5 '
IS. edS,
17. ld2
18. 14
" dB
eS
1 e7
e5
de5 :
bS
" dS ,
IS
" 17
1Ii'dB
Negru Dunblblum
(Belgill)
Era de considerat 18
... Td8 19. c4
atunci 19 ... Df8
climpul e5 este
suficient. Cu mutarea
urmiitoarealbul
o ba-
pe sacrificiul a doi
plonL '
19.
19.' ..
20. d
S
21. 1Ii'd
S
I
L 21 ... Tb8 ar Li
putut urma : 22. Cd6 :,
Nb7 23. ' De6 : Dd6 :,
24. Dd6: Cd6: 25. Nf4 :,
Tbd8 26. Te7, Tf7 27.
Nd6 :, Td6 : 28. NC4,
Nd51 29. Te8+, Tf8 30.
Tf8 :+. Rf8 : 31. Tdl

22. ldS, 1 Il ,
23. a.sl
Decisiv. Albulamenl-
Df7: + nu merge
23 ... Toa '12'. Df7 '+
25 De8: + cu
fgul unei figuri.
23 ...
24. "08:
25. l:l 18, +
2S. 'ii' IB, +
27. l, 14,
28. 04
29. 05
30. l,dH
31. l,bB_
32. b4,
33. l,a7
34. 06
3S. l,bS
36. 07
37. aaS
e4
bS
" e7
i eS
" dS
" b6,
Neqrul cedeazO:.

(jAI'IDITU DAI'I(I A(((PTAJ
Alb. MUFFANG
(Franlll
1. d4
2. e4
3. ll3
4. e3
5. l,e4,
S. 0.0
7. 03
dS
dc4 ,
,,IS
. S
e5
aS
Deobicei se joacA '8.ci
7. De2 sau 7. a4 :
7... 1 .7
8. 'i'e2 b5
9. l,a2 1 b7
10. deS: .l eS:
Il. b4 1 07
12. l,b2 0-0
13. l1d2
S'a ajuns la o
destul de cunoscutA.
Albul a pAst rat avan-
tajul mutArii pe care-)
va utiliza foarte Instru-
ctiv.
13...
" .41
Impiedicarea aceasta
mecanicA a inainUrii
e3-e4 duce la pierderea
unei tempo. Mal bine
era 13 ... Cc6.
14. a Idl
15. :Iael
'ii'.7
" d2 ,
Negru Devo.
(Belgia)
Schimbul '8.cesta mA-
presiunea alb ul ui,
dar cum sA se dezvolte
negrul? Calul nu poate
fi mutat, iar la 5 ... Td8
-pentru a disputa co-
loana deschis! - ar' ur-
ma decisiv 16. Ce4:.
Ne4 : 17. Td8:+,Dd8:
18. Cg511 Dadi 18 ... :
Ng6 atunci 20, Ce6:
iar 18 ... Nb7' 20
Dhs cu ataC de mat.
IS. 'ii'd2,1
17. "e3
IS. ld4
19. 'ii'd4,
20. 'ii'eSI
21. adS
22. 'ii'd4
23. h4
24.
2S.
2S.
27.
1 bS
IS
1 d4,
" eS
I IeS
" dB
1 eB
, hB
I bB
15
l aS

t
.t. ELVETIA
Semifjnalele cupei pe 1947-48 au dat
loc unei dispute extrem de interesante intre' cunos-
cutul maestru H. Johner P. Leepin, o spe-
a Intre doi adver-
sari s'au jucat nu mai de ' 7 (1) partide
pentru a desemna pe acela care va ntlni In
finala pe Dr. O. Zimmermann din
Ziirich, care a nvim in pe
Dr. H. Schudel din Base!.
cea de- a 7-a care a decis in-
t.Unirea:
Caro-Kann
Alb. H. Johner Negru. Df. P. LEEPIN
Riehen
,O Mai 1948
1. e4 e6
2. d4 d5
3. de:
4 . . es4: ;i lS
5.
;i g6
6.
"' 16
Probabtl aci cel mal
bine este 6 .. ,Cd7.
7. h4
Mutarea era
mai n loc de Cf3.
7 ...
8, flh5,
9. ,!e2
ID. ,!e3
Il.
12. ,*e2:
13. O-().() 1
14. de:
15. Wbl
16. 'l'd2
"' h5
;i h5,
e6
"'d7
;i e2,
;i d6
;i 05,
'ili'05
'ili'05,
Mai exact ar fi fost
aci 16. Dd3
16,,, ()..Q-O 17. Na7: nu
mai nimic 17 ...
b6 din cauza 18. 006:
+1. Re7 19 Nb6,+I.
Cb6, 20.(1)07+. Re8

21. Db6, cu pozl11s de
crrtig.
16 ...
OQ.O
17. ,!a7,?
Albul calculeazA gre-
17 ... b6.
18. Dd6 negrul este
obligat la 18 ... Dd6?
Trebuia jucat 17. Nd4.
17.... b6
18. 'l'd6 _b71
19. '1'07 'ili'e7
20. 'i'f 7 : *07 :
21. 'l'g7, _b7
22. h5 "' e5
23. h6 I hg81
Z4. 'l'e7,+ _e7,
negrul a la
mutarea 42- a .
LUCERNA._ La 30 Mai s'a un
match la 30 de table intre reprezentativele ora-
Ziirich Lucerna, care s'a terminat cu
victoria la scor a echipei din Ziirich, cu 22-8
La primele mese au jucat pentru Ziirich, Henn e
berger, Zimmermann Dr. Staehelin.
o de atac fn
cadrul acestui match de noul campion a
Ziirich, la masa 6- a <il:

Alb. H. EMDEN' (Ziirich)
Neg. Scheuner (Lucerna).
1. e4
2.
3. d4
4.
13.
14.
15.
16.
e51
e f :
qf:
hg:
;i13 ,
gf:
fq:
e5
5.
6. ,!g5
e5
"'e6
cd:
"' 16
d6
Mai tare era 16 ...
NgS:+ 17. 14
Atacul "Richter-Rauzer"atunci 17 ... eSt.
(Cartea de
pag 101)
6 ...
7. 'l'd'
8. ,!e2
9. 0-0-0
10. h4
Il. 'lII'd4,
e6
a6
;ie7
O-O
"' d4 ,
b5?
17.
18.
g4
14 1
19.
20. '1'06+
21. .:(d6,
22. ad71
23. q)g5,
Mai bine ar fi fost DaS. Neqrul cedeaz6:.
12. ,!131 ;ib7
tZJ POLONIA
;ig5,+
ef:
16
_h8
'ili'08
'iIi'.6
Intre 4-25 Mai s'a disputat la Cracovia cel
de-al 6-lea campionat al Poloniei. o
extrem de victoria a revenit lui Cazi-
mir Makarczik (cunoscut dela Olimpiada din
1935) care a totalizat )4
1
/
a
puncte din
20 posibile (o pierdutA la Sza-
pieI) urmat de Gowlikowski cu 14, Sliwa, Sza-
pieI Gadalinski 13 Borowski 121/ 3 (21 par

frumoase partide dirt.. turneu con-
duse foarte inventiv de I. Grinfeld (clasat al
Il-lea cu 11 puncte)
Gcmbitul Regelui
Alb: 1. GRINFELD Negru: A. Tarnowskil. e4, e5
2. f4, NcS 3, Cf3, d6 4. d4 (A,bul foarte
Mai precaut este mai nti 4. c3)
ed: 5. Nc4, Cf6 6. eS, de: 7. fe:, Cd5 8. Ng5,
Ce7 9. Cbd2, Cbc6 10. O-O, O-O 11. Ce4, Nb6
12. Nd2, Ng4
dup4 12 ... Ng4
Albul incheie partida prin clasicul ilacrlflc1u

49
de cal Ia f 6: 13. Cf 6+!, gf: 14. Nf6: acum
negi ul nu are nici o mpotriva amenin-
Dd2) 14 ... Dd7 15. Dd2, Cd8 16. Dh6, Ce6
17, Dh7: mat.
SlcilianO: :
I . GRINFELD-1. Pietchota. 1. e4, c5 2.
Cf3, d6 3. d4, cd: 4. Cd4:, ef6 5. Ce3, g6
6. Ne2, Ng7 7. Ne3, a6 (Pierdere de timp. In-
d icat era 7 ... Ce6) 8. Dd2 . Cc6 9. eb3, NeS 1.0
Nh6, O-O Il. h4, Ce5 12. h5, Db6 13, Ng7 : Rg7,
14. hg:, fg: 15. Cd4, Ng8 16. 0-0-0, Taca 17.
f4, Ceg4 18 Ng4:, Cg4: 19. Cd5, Nd5: 20. ed:
Tf7 21. f5! Ce5 22. Dh6 + Rga 23. fg; , Cg6:
24. Th3, DaS 25. Dg5, TefS (La 25... Da2: 26.
Ta3, Dc4 27. Te3 cu imediat) 26. Cg6.
'1 f5 (Albul incheie partida printr'un sacrificiu
26 ... Tf5
IncAntAtor) 27, Th7:!1 negrul cedeaz!i. cAci l-a
27.,. 28. Tg7 + . RhS 29. Thl+ mat iar
l a, 27." Rh7: 28. Thl+ mat la mutarea ur-

SE POATE CORECTA?
Redactorul nostru de probleme ncercnd si
compunA o pe tema Bristol pentru
campionatul pe 1948 (sectia 3
a care
are urmAtorul strategic.
Cheia este 1. Nd3_f5 I (Zugzwang) la care
avem variantele.
A.- 1.. . b4 2. d4 c2 3. Td3 mat (Tema
stol care in 'degajarea a unui
linii de de o cu sco-
pul de a permite unei alte figuri albe o
pe linie.
B._ 1.. . c2 2. Ng4!, cd D (2 ... b4) 3. Ndl;
mat (3. Tf3. mat).
C._ 1.. .. cd 2. Nd2:, b4 3. Tb4: mat.
Aceasta este insA inco-
din cauza dub ei solutii L Tdel.
Cum toate autorului de a
dull..l au fost zadarnice, pro-
punem compozitorilor ncerce corec-
tarea ei caracterul variant.ebr A B
pe ct posibil calitatea cheii care libereaz!
figura ce degajarea
se vor trimite pe diagrame b
31.IX.1948 Cele mai bune vor f1
premiate ..
Solutiile combinatiilor din nr. 1
NT. 1. Mieses_Mason
Carlo 1903). Albul
C.ll cu o deosebit de
1. OeI! Dg4 2. Tril 1
(Nu 2.c3, care s 'ar fi inchis
orizontala a pentru turn
diagonala spre a5 pentru
2 ... Tbe8 3. Dhl ! (Abia acum se
vede a1bului : Dama
trunde in pozitia via h2 1)
3 ... Rd8 (Partida ar fi avut un
foarte frumos 3 ... 15
4. Dh2+, 14 5. Tf4: l!. Ddl:+ 6.
Rb2 negrul este 4.
DhZ f, be: 5. Dd6!
Damei in este
5 ... De6 6. DcS:, 7.
Ne8:, De8:, 8. TI6:, Te6 'il. TJ7.
Re8 10. Da.7:, TI8 11. Tbi ne-
grul Partida aceasta a
primit un premiu de
Nt. 2. Schtechter- MaToczy (Vie-
na 1907). Tema saerificiului tiI:!
nebun J.a h7 este foarte bine cu-
noscuta s'a prezentat In nenu,
partide de De
data aceasta, ea este mult
mal deoarece albul 9
trebui.t si calculeze cu
sacrifici ul celui doilea ne-
bun, singurw. decisiv. In
s'a jucat: 1. Nh7:+ f, Rh7: 2.
DhS+, Ry8 3. Ne5:, I ti (3... De5:
4. Df7:+ urmat de o. TI5!) 4 .
NI6:! (al sacnfiClu f) 4 ..
oi: 5. Td3, Dh7 6. Tg3+, RhS 1.
D13, DI7 8. Tg4 ! neg:-u1 a ce-
dat.La 8 ... Nc8 ar li urmat Y.
Th4+, Rg7 10. Dl4 1
Nr. 3. H. Niel sen-Han..sen (Co-
pennaga 1940). O de
strApungere foarte
1. 16! 1, h6 (pionul nu se poate
l ua din cauza 2. Cd6+
calul negru) 2. Ca.5+ f f, Ca5: 3.
te: negrul cedeazl. ,'J
VLAD. PACHMAN
Praga
ORIGINALE
ALLAN WERLE
Stockholm'
SATURNIN LIMBACH
Czestochowa-Polonia
Alb joa.cli face mat fn' *
Alb face mat fn 3
Alb joacli face mat fn 4 muUI.r1
STUDII
A. HERBSrMAN Lenlnc;rad S. D. illlONSmN, 6. V. CEHOVER. Lenln;i}ad
Dedicat patlclpantllor la camplonalul mondl .i"l Dedicate marelui maestru M. BOTVINNIC
PUBLICATE IN BULETINUL SPECIAL AL CAMPIONATULUI MONDIAL
Alb ,1 Alb joOOO ,1
Abonamente la revista "SAH"
pol fi Ideale la Ziarul .. Universul"
(tJerviclul de abollamel/ts)
- Strada Brezoiaau, '23.25
1 an
6 luni
Iei 100
Iei 350
Se pot face " din provincie prin
mandat la de sua spedflc.\no
du.se dda clIJ"e numar a! tnceapA.

S-ar putea să vă placă și