Sunteți pe pagina 1din 2

LEGE nr.

252 din 10 iunie 2003


privind registrul unic de control
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din !" iunie 2##$
P%rl%&entul Ro&'niei %dopt% pre(ent% lege.
ART. !
)!* Contri+u%+ilii, perso%ne -uridice .nregistr%te l% O/iciul N%0ion%l
%l Registrului Co&er0ului, %utori(%te potrivit legii, %u o+lig%0i% s% 0in1
registrul unic de control.
)2* Celel%lte c%tegorii de contri+u%+ili pot tine registrul unic de
control, .n /unc0ie de op0iune% %cestor%.
ART. 2
)!* Registrul unic de control %re c% scop evidentiere% tuturor
contro%lelor des/12ur%te l% contri+u%+il de c1tre to%te org%nele de control
speci%li(%te, .n do&eniile3 /in%nci%r4/isc%l, s%nit%r, /itos%nit%r,
ur+%nis&, c%lit%te% .n construc0ii, protec0i% consu&%torului, protec0i%
&uncii, inspec0i% &uncii, protec0i% i&potriv% incendiilor, precu& 2i .n
%lte do&enii prev1(ute de lege.
)2* Evidentiere% contro%lelor .n registrul unic de control, prev1(ut1
l% %lin. )!*, se /%ce cu se&n1turile repre(ent%ntului leg%l %l
contri+u%+ilului 2i org%nului de control.
ART. $
)!* Contri+u%+ilii prev1(u0i l% %rt. ! %lin. )!* %u o+lig%0i% de %
pre(ent% org%nelor de control registrul unic de control.
)2* Org%nele de control %u o+lig%0i% de % conse&n% .n registru,
.n%inte% .nceperii controlului, ur&1to%rele ele&ente3 nu&ele 2i prenu&ele
perso%nelor .&puternicite de % e/ectu% controlul, unit%te% de c%re %p%r0in,
nu&1rul legiti&%tiei de control, nu&1rul 2i d%t% deleg%0iei5ordinului de
depl%s%re, o+iectivele controlului, perio%d% controlului, perio%d%
control%t1, precu& 2i te&eiul leg%l .n +%(% c1rui% se e/ectue%(1 controlul.
)$* Org%nele de control prev1(ute l% %rt. 2 sunt o+lig%te c% .n%inte de
.ncepere% %c0iunii de control s% consulte %ctele de control .nc6ei%te
%nterior, c%re %u leg%tur% cu do&eniul lor de %ctivit%te, pentru % cuno%2te
const%t1rile /1cute, &1surile st%+ilite 2i st%diul .ndeplinirii lor.
)4* Controlul se po%te des/%sur% nu&%i dup1 conse&n%re% .n registrul
unic de control % d%telor prev1(ute l% %lin. )2*.
)7* 8n situ%0i% nepre(ent%rii registrului unic de control, veri/ic%re%
se e/ectue%(1, i%r c%u(ele nepre(ent%rii se conse&ne%(1 .n %ctul de
control.
ART. 4
9up1 /in%li(%re% controlului, .n registrul unic de control se .nscriu
o+lig%toriu nu&1rul 2i d%t% %ctului de control .ntoc&it.
ART. 7
)!* Registrul unic de control se nu&erote%(%, se sigile%(% 2i se
p1stre%(1 de repre(ent%ntul leg%l %l unit10ii veri/ic%te s%u de
inlocuitorul %cestui%.
)2* Registrul unic de control se tine l% sediul soci%l 2i l% /iec%re
sediu secund%r pentru c%re s4%u eli+er%t %vi(e5%utori(%0ii 2i5s%u %corduri
de /unc0ion%re.
ART. :
)!* Registrul unic de control se eli+ere%(1, contr% cost, de direc0iile
gener%le %le /in%n0elor pu+lice din r%(% teritori%l1 unde .2i %re sediul
soci%l contri+u%+ilul, pe +%(% certi/ic%tului de .nregistr%re, .n c%(ul
co&erci%n0ilor, 2i pe +%(% certi/ic%tului de .nregistr%re /isc%l1, .n c%(ul
celorl%lte c%tegorii de contri+u%+ili.
)2* 8n ter&en de $# de (ile de l% d%t% intr1rii .n vigo%re % pre(entei
legi, contri+u%+ilii vor %c6i(ition% registrul unic de control de l%
direc0iile gener%le %le /in%n0elor pu+lice prev1(ute l% %lin. )!*.
)$* Contri+u%+ilii nou4in/iint%ti sunt o+lig%0i c%, .n ter&en de $# de
(ile de l% d%t% .nregistr1rii, s% %c6i(itione(e registrul unic de control.
ART. ;
Constituie contr%ven0ii ur&1to%rele /%pte3
%* ne%c6i(ition%re% registrului unic de control de l% direc0iile
gener%le %le /in%n0elor pu+lice din r%(% teritori%l1 unde .2i %re sediul
soci%l contri+u%+ilul, .n ter&enul prev1(ut l% %rt. : %lin. )2* 2i )$*<
+* nepre(ent%re% registrului unic de control l% solicit%re% org%nelor
de control speci%li(%te, potrivit prevederilor %rt. $ %lin. )!*.
ART. "
)!* Contr%ven0iile prev1(ute l% %rt. ; se s%nc0ione%(1 cu %&end% dup1
cu& ur&e%(13
%* de l% 7.###.### lei l% !#.###.### lei, pentru /%pt% prev1(ut1 l%
lit. %*<
+* de l% !#.###.### lei l% 2#.###.### lei, pentru /%pt% prev1(ut1 l%
lit. +*.
)2* Const%t%re% contr%ven0iilor 2i %plic%re% s%nc0iunilor se /%c de
org%nele de control speci%li(%te.
)$* 9ispo(i0iile pre(entului %rticol se co&plete%(1 cu prevederile
Ordon%n0ei =uvernului nr. 252##! privind regi&ul -uridic %l
contr%ven0iilor, %pro+%t1 cu &odi/ic1ri 2i co&plet1ri prin Lege% nr.
!"#52##2, cu &odi/ic1rile ulterio%re.
ART.
Ne.nscriere%, de c1tre org%nele de control speci%li(%te, .n registrul
unic de control % ele&entelor o+lig%torii prev1(ute l% %rt. $ %lin. )2* 2i
l% %rt. 4 constituie %+%tere disciplin%r1 2i se s%nc0ione%(1 potrivit
prevederilor Legii nr. !""5! privind >t%tutul /unc0ion%rilor pu+lici, cu
&odi/ic1rile 2i co&plet1rile ulterio%re s%u, dup1 c%(, potrivit legisl%0iei
&uncii.
ART. !#
Registrul unic de control se tip%reste de Co&p%ni% N%tion%l%
?I&pri&eri% N%tion%l%? 4 >.A., %/l%t1 su+ %utorit%te% Ministerului
Fin%n0elor Pu+lice.
ART. !!
Pre(ent% lege intr% .n vigo%re l% $# de (ile de l% d%t% pu+lic1rii .n
Monitorul O/ici%l %l Ro&'niei, P%rte% I.
Ace%st% lege % /ost %dopt%t1 de >en%t .n 2edin0% din $ %prilie 2##$, cu
respect%re% prevederilor %rt. ;4 %lin. )2* din Constitu0i% Ro&'niei.
p. PRE@E9INTELE >ENATULUI,
9ORU IOAN TARACILA
Ace%st% lege % /ost %dopt%t1 de C%&er% 9eput%0ilor .n 2edin0% din 22
&%i 2##$, cu respect%re% prevederilor %rt. ;4 %lin. )2* din Constitu0i%
Ro&'niei.
p. PRE@E9INTELE CAMEREI 9EPUTAAILOR,
BIOREL CREDENCIUC
Ducure2ti, !# iunie 2##$.
Nr. 272.
444444444444