Sunteți pe pagina 1din 11

REGULAMENTUL CONCURSULUI NATIONAL

EDUCATIA RUTIERA EDUCATIE PENTRU VIATA


Prezentul regulament are la baz prevederile Legii nr. 84/1995
Legea nvmntului, u m!di"irile #i !mpletrile ulteri!are, ale
Legii nr. 1$8/ 199% privind &tatutul per'!nalului didati, u
m!di"irile #i !mpletrile ulteri!are #i (). nr. *+9/1994.
, Prevenirea pr!duerii aidentel!r de irulatie in randul elevil!r,
prin in'u'irea !reta a regulil!r de irulatie 'i re'petarea
ae't!ra-
, .eri"iarea gradului de pregatire a elevil!r in d!meniul un!a'terii 'i
re'petarii n!rmel!r rutiere.
1. Pr!ba te!retia, in vederea veri"iarii un!'tintel!r privind
n!rmele rutiere-
$. Parurgerea unui tra'eu de indemanare u biileta in p!lig!n-
*. /e'petarea regulil!r de irulatie de atre biili'ti, in parul
'!ala-
4. 0un!a'terea te1nia a biiletei.
1. Componenta echpa!"#"$
2 La !nur'ul 3 4duatia rutiera 4duatie pentru viata 5, v!r
partiipa elevi din la'ele 6. .66. 7bligat!riu, e1ipa8ul "iearui 8udet
va avea in !mp!nenta 'a ate un elev din "ieare an de invatamant,
re'petiv din la'ele a 6.,a, a .,a, a .6,a 'i a .66,a, re'petandu,'e
numarul 'i 'trutura pe 'e9e :$ "ete 'i $ baieti;.
2 41ipa8ul !n'tituit la nivelul unitii #!lare va partiipa la t!ate
etapele !nur'ului. <u e'te admi'a prezenta in e1ipa8 a elevil!r
tran'"erati de la alte unitati '!lare din ultimele + luni de dinaintea
datei 'u'tinerii etapei re'petive.
2 Lip'a unui membru al e1ipa8ului la "aza nati!nala va atrage dupa
'ine de'ali"iarea 'i partiiparea ae'tuia in pla= !"",ul !mpetitiei.
2 Partiiparea la ele patru pr!be ale !nur'ului e'te !bligat!rie
pentru t!ti membrii e1ipa8ului.
1
2 Pentru 'tabilirea la'amentului "inal 'e v!r lua in alul rezultatele
!btinute la ele patru pr!be de atre t!ti membrii e1ipa8ului.
2 <epartiiparea unui membru al e1ipa8ului validat la una din
pr!bele !nur'ului 'e penalizeaza u ate 1>> punte.
%. Pa&tcpa&ea #a conc"&' a echpa!e#o& pent&" etape#e '"pe&oa(
&e ce#e pe 'coa#a) nc#"'* #a cea natona#a) 'e *a +ace pe ,a-a "&
matoa&e#o& .oc"mente$
2 tabel n!minal, 'emnat 'i 'tampilat de diret!rul '!lii 'i adrul
didati indrumat!r al e1ipa8ului. Pentru "aza nati!nala, tabelul n!mi,
nal va "i vizat 'i de 6n'pet!ratul &!lar ?udetean 'i &e"ul &erviiului
P!litiei /utiere din 6n'pet!ratul ?udetean de P!litie, re'petiv @riga,
da de P!litie /utiera a 0apitalei, :!n"!rm ane9ei 1;-
ATENTIE /
Aaa "ata de tabelul initial trimi' la Airetia P!litiei /utiere u membrii
e1ipa8ului a'tigat!r al "azei 8udetene, din m!tive bine intemeiate, 'e
impune '1imbarea unui membru, la "aza nati!nala 'e va aepta m!
di"iarea numai in baza unei adre'e, in are 'e v!r menti!na pe 'urt
ae'tea, 'emnate de diret!rul '!lii 'i !ntra'emnate de &e"ul &ervi
iului P!litiei /utiere, !ri al @rigazii de P!litie al 0apitalei.
A*-e#e B
EPIDEMIOLOGIC 'i APT PENTRU E0ORT 0I1IC, pentru "ieare
membru al e1ipa8ului 'i adru didati indrumat!r pentru etapa
8udeteana 'au nati!nala de'"a'urate in !nditii de tabara-
2 inepand u etapa 8udeteana 'au pe muniipiul @uure'ti, "ie,
are !nurent va prezenta 'i legitimatia de !nur', tip eu'!n
:valabila ane9a nr. $;-
2 n.&"mato&"# echpa!"#" va prezenta
a; ! adeverinta vizata !bliga t!riu de 6n'pet!ratul &!lar, are 'a,i
ate'te alitatea de adru didati al unitatii de invatamant pe are !
reprezinta e1ipa8ul in anul #!lar n ur'-
b; 'a a,a pe&m' .e con."ce&e.
2
6ndrumat!rul e1ipa8ului p!arta intreaga ra'pundere privind e9atita,
tea datel!r in'ri'e in d!umente 'i !retitudinea partiiparii la t!ate
etapele !nur'ului.
<eprezentarea tutur!r d!umentel!r menti!nate va atrage dupa 'ine,
'i in ae't az, de'ali"iarea e1ipa8ului 'i partiiparea ae'tuia in
pla= !"",ul !mpetitiei.
Pe at p!'ibil, !nurentii 'e v!r prezenta la t!ate pr!bele in tinuta
'p!rtiva unitara pentru 8udetul pe are,l reprezinta.
0!nur'ul 'e !rganizeaza anual de atre Cini'terul 4duatiei 'i 0er,
etarii, prin Aireia )eneral 4valuare, Pr!gn!ze, &trategii #i Pr!gra
me pentru Dnvmntul Preuniver'itar, 'i Cini'terul Edmini'tratiei 'i
6nternel!r, prin Airetia P!litiei /utiere, din adrul 6n'pet!ratului )e,
neral al P!litiei /!mane, in !lab!rare u Eut!ritatea /utiera /!ma,
na din Cini'terul Luraril!r Publie, Fran'p!rturil!r 'i L!uintei, u
E'!iatia /!mana pentru Fran'p!rturi /utiere 6nternati!nale 'i u Eu
t!m!bil 0lubul /!man.
Etape .e .e'+a'"&a&e$
2 Etapa pe 'coa#a in luna "ebruarie-
2 Etapa pe #oca#tate :!muna, !ra'; in prima 8umatate a lunii
martie - partiipa primii d!i a'tigat!ri ai etapei pe '!ala, "ata 'i
baiat, din la'ele 6., ., .6 'i .66-
2 Etapa pe -ona 'au pe Sectoa&e#e m"ncp"#" 3"c"&e't
pana la data de 15 aprilie, u partiiparea e1ipa8el!r a'tigat!are din
etapa anteri!ara-
2 Etapa !".eteana ' pe m"ncp"# 3"c"&e't pana la data
de >1 iunie, u partiiparea e1ipa8el!r a'tigat!are din etapa anteri,
!ara-
2 Etapa pe ta&a 'e va de'"a'ura in vaanta de vara a elevil!r,
in ultima deada a lunii iunie, intre e1ipa8ele a'tigat!are ale etape,
l!r 8udetene 'i a muniipiului @uure'ti, intr,! tabara de + zile.
3
7rganizat!rii !nur'ului v!r a'igura, prin reprezentantii l!r, la t!ate
etapele, elementele !rganizat!rie 'i te1nie privind buna de'"a'u,
rare a !nur'uril!r.
0!!rd!narea 'i arbitrarea !nur'uril!r la etapa 8udeteana 'i pe muni
ipiul @uure'ti va "i a'igurata de un 8uriu alatuit din reprezentanti ai
6n'pet!ratului &!lar ?udetean/6n'pet!ratului &!lar al Cuniipiului
@uure'ti, ai &erviiului P!litiei /utiere / @rigazii de P!litie /utiera a
0apitalei 'i ate un reprezentant al Eut!ritatii /utiere /!mane, al E'!
iatiei /!mane pentru Fran'p!rturi /utiere 6nternati!nale din /!ma,
nia 'i al Eut!m!bil 0lubul /!man. Erbitrii v!r "i !"iteri de p!litie rutie,
ra.
2 La etapa 8udeteana 'i pe muniipiul @uure'ti, 8uriul va "i !n,
du' de reprezentantul 6n'pet!ratului &!lar ?udetean / 6n'pet!ra,
tului &!lar al muniipiului @uure'ti.
2 La etapa nati!nala 8uriul va "i "!rmat din reprezentanti ai B Cini'
terului 4duatiei 'i 0eretarii, 6n'pet!ratului )eneral al P!litiei /!ma
ne Airetia P!litiei /utiere, E././., E./.F./.6. 'i E.0./..0!pre'eden
tia 8uriului va "i realizata de reprezentantii Cini'terului 4duatiei 'i 0er
etarii 'i ai Airetiei P!litiei /utiere. Ee'tia au drept de vet! ! 'ingu,
ra data la "ieare pr!ba pratia.
ATRI3UTII
/eprezentantul Cini'terului 4duatiei 'i 0eretarii, prin reprezentan,
tul 'uB
, !!rd!neaza intreaga ativitate a elevil!r !nurenti 'i a adre
l!r didatie indrumat!are-
, a'igur azarea 'i de ma'a din tabara, 'up!rtand 1eltuielile
pentru 4$ de e1ipa8e !mpu'e din ate 4 elevi G adrul didati in,
drumat!r, preum 'i pentru membri 8uriului-
, !!rd!neaza, alaturi de reprezentantul 6.).P./. A.P./. !n,
ur'ul, a'igurand re'petarea regulamentului de !rganizare 'i de'"a,
'urare a ae'tuia-
4
, ra'punde, alaturi de reprezentantul 6.).P./. A.P./., de utili,
zarea "!nduril!r "inaniare anga8ate de la buget 'au din alte 'ur'e
:'p!n'!rizari, d!natii et.;. La d!'arul de evaluare 'e va ane9a buge
tul !nur'ului pe apit!le de venituri 'i 1eltuieli, u "aturile 8u'ti"i,
ative, preum #i d!vezile u 'emnaturile elevil!r pentru premiile pri,
mite.-
, !!rd!neaza, alaturi de reprezentantul 6.).P./. A.P./., ati,
vitatea de 8urizare -
, la terminarea !nur'ului, impreuna u reprezentantul 6.).P./.
A.P./., va int!mi o ap&ece&e "iearui adru didati indrumat!r,
are va "i trimi'a 6n'pet!ratului &!lar al 8udetului pe are il reprezin,
ta 'i 6n'pet!ratului &!lar al Cuniipiului @uure'ti, pentru !mpleta,
rea p!rt!"!liului per'!nal. Dn aea'ta 'e va 'pei"iaB
a; l!ul !upat la "aza nati!nala a !nur'ului -
b; m!dul in are au "!'t re'petate di'iplina 'i pr!gramul impu'e
de aea'ta !mpetitie in !nditii de tabara -
; !mp!rtamentul "ata de !pii, !legi, arbitrii 'i membrii 8uriului,
'au !rie alta atitudine in !ntra't vadit u 'tatutul de adru
didati -
, in "inalul apreierii, tinandu,'e !nt de t!ate a'petele mai 'u'
enuntate 'e *o& aco&.a ca#+cat*eB ne'ati'"aat!r, 'ati'"aat!r,
bine, "!arte bine 'i e9elent.
Rep&e-entant"# In'pecto&at"#" Gene&a# a# Po#te Romane
Airetia P!litiei /utiere, p&n &ep&e-entant"# '4"$
, !!rd!neaza intreaga ativitate a adrel!r de p!litie rutiera
membri ai !rpului de arbitri -
, ra'punde de !retitudinea arbitra8ului-
, !!rd!neaza, alaturi de reprezentantul Cini'terului 4duatiei
'i 0eretarii, !nur'ul, a'igurand re'petarea regulamentului de
!rganizare 'i de'"a'urare al ae'tuia-
5
, ra'punde, alaturi de reprezentantul Cini'terului 4duatiei 'i
0eretarii, de utilizarea "!nduril!r "inaniare anga8ate de la buget 'au
alte 'ur'e :'p!n'!rizari, d!natii et.;. La d!'arul de evaluare 'e va
ane9a bugetul !nur'ului pe apit!le de venituri 'i 1eltuieli, "aturile
8u'ti"iative, preum 'i 'emnaturile elevil!r pentru premiile primite-
, !!rd!neaza, alaturi de reprezentantii Cini'terului 4duatiei 'i
0eretarii, ativitatea de 8urizare 'i a adrel!r de p!litie rutiera -
, la terminarea !nur'ului, impreuna u reprezentantul Cini'te,
rului 4duatiei 'i 0eretarii,va int!mi o ap&ece&e "iearui adru di,
dati indrumat!r, are va "i trimi'a 6n'pet!ratului &!lar al ?udetului
pe are il reprezinta 'i 6n'pet!ratului &!lar al muniipiului @uu,
re'ti, pentru !mpletarea d!'arului per'!nal :ane9a *;. Dn aea'ta 'e
va 'pei"iaB l!ul !upat la "aza nati!nala a !nur'ului - m!dul in
are au "!'t re'petate di'iplina 'i pr!gramul impu' de aea'ta
!mpeti, tie in !nditii de tabara - !mp!rtamentul "ata de !pii,
!legi, arbitrii 'i membrii 8uriului, 'au !rie alta atitudine in !ntra't
vadit u 'tatutul de adru didati -
, in "inalul apreierii, tinandu,'e !nt de t!ate a'petele mai 'u'
enuntate 'e v!r a!rda ali"iative B ne'ati'"aat!r, 'ati'"aat!r, bine,
"!arte bine 'i e9elent.
Co&p"# .e a&,t&, la "aza nati!nala, va "i "!rmat din o+te& .e po#te
&"te&a de'emnati de Airetia P!litiei /utiere.
0u e9eptia pr!bel!r de un!a'tere a regulil!r de irulatie, la elelal
te trei pr!be ale !nur'ului, "ieare e1ipa8 p!ate aumula un numar
nelimitat de punte de penalizare,pe baza in'umarii ae't!ra, urmand
'a 'e "aa la'amentul pe pr!be, at 'i el general. 41ipa8ul are va
aumula el mai mi numar de punte de penalizare va !upa primul
l! in la'ament, iar el u numarul ma9im ultimul.
Ce#e pat&" p&o,e a#e conc"&'"#" 'e *o& .e'+a'"&a n o&.nea
'ta,#ta .e !"&".
P&ma p&o,a$
1. 1. 0H<7E&F4/4E /4)HL6L7/ A4 06/0HLEF64-
6
A .o"a p&o,a$
$. PE/0H/)4/4E H<H6 F/E&4H A4 6<A4CE<E/4 0H
@6060L4FE, 6< P7L6)7<-
A t&ea p&o,a$
*. /4&P40FE/4E /4)HL6L7/ A4 06/0HLEF64 A4 0EF/4
@6060L6&F6, 6< PE/0HL,&07ELE-
A pat&a p&o,a$
4. 0H<7E&F4/4E F4(<60E E @6060L4F46

Partiiparea la !nur' pre'upune a!rdul u regulamentul de
de'"a'urare -
2 01eltuielile pentru tran'p!rtul "iearui e1ipa8 "!rmat din 4 elevi G
adru didati indrumat!r preum 'i a biiletel!r 'pre/'i din'pre l!ul
de de'"a'urare a "azei nati!nale a !nur'ului 3 4duatia /utiera
4duatie pentru viata 5 v!r "i 'up!rtate din bugetul "iearui 6n'pet!,
rat &!lar ?udetean, re'petiv al muniipiului @uure'ti din "!ndurile
al!ate in ae't 'en' de Cini'terul 4duatiei 'i 0eretarii -
2 .eri"iarea d!umentel!r de !nur' in vederea validarii e1ipa
8el!r 'e va "ae la "aza nati!nala in adrul unei 'edinte la are v!r
partiipa, la data 'i !ra anuntate, atat membrii 8uriului, !"iterii arbitri
at 'i t!ate adrele didatie indrumat!are -
2 La terminarea !nur'ului, , reprezentantii C.4d.0. 'i 6.).P./.
A.P./. v!r int!mi "iearui adru didati indrumat!r ! apreiere
:!n"!rm ane9ei *; are va "i trimi'a 6n'pet!ratului &!lar ?udetean
pe are il reprezinta, re'petiv al Cuniipiului @uure'ti -
2 7rdinea de'"a'urarii pr!bel!r de !nur' va "i 'tabilita de 8uriu-
2 Pentru pr!bele $, * 'i 4, !rdinea intrarii in !nur' a e1ipa8el!r
'e 'tabile'te prin tragere la '!rti -
7
2 ?uriul va a"i'a la '"ar'itul "iearei pr!be de !nur' rezultatele
!btinute, nu mai tarziu de ineperea urmat!arei pr!be-
2 La de'"a'urarea pr!bel!r $ 'i *, !nurentii v!r avea p!'ibili,
tatea reun!a'terii p!lig!nului 'i a parului,'!ala 'i li 'e va e9plia
m!dul de penalizare a ae't!r pr!be-
2 0!nurentii 'e v!r prezenta la 'tartul pr!bel!r pratie u bii
lete in "untie de var'ta 'i "iziul "iearui partiipant, nu mai mia in
'a de 1,45m, ma'urandu,'e de la limita e9teri!ara a r!til!r -
2 4'te re!mandat a partiipantii la pr!bele pratie 'a p!arte
a'a de pr!tetie, genun1iere 'i !tiere -
2 0adrul didati indrumat!r, daa d!re'te, va a'i'ta alaturi de
membrii 8uriului la de'"a'urarea pr!bel!r pratie, numai atuni and
e1ipa8ul 8udetului pe are,l reprezinta a in'!tit!r intra in !nur' 'i
numai in a"ara perimetrului de de'"a'urare a pr!bei, "ara a 'e mani
,"e'ta verbal, prin ge'turi 'au a "ae re!mandari !nurentil!r -
2 La terminarea !nur'ului 'e v!r int!mi la'amente B pe
e1ipa8e, pr!be 'i individual -
2 Aaa in urma e"etuarii la'amentului general 'au individual
e9i'ta egalitate intre e1ipa8e 'i !nurenti, departa8area pentru
l!urile 1, $ 'i * 'e va "ae pe baza rezultatel!r !btinute, in !rdine la
pr!bele 1, $, * 'i 4, iar pentru un!a'terea regulil!r de irulatie 'e
va da un n!u te't-
2 La etapele 8udetene 'i pe muniipiul @uure'ti, preum 'i la
ea "inala, e1ipa8el!r la'ate pe primele * l!uri li 'e v!r a!rda pre
mii 'i dipl!me de atre Cini'terul 4duatie 'i 0eretarii, 6npet!ratul
)eneral P!litie /utiere Airetia P!litiei /utiere, Eut!ritatea /utiera
/!mana, Eut!m!bil 0lubul /!man, E'!iatia /!mana pentru Fran',
p!rturi /utiere 6nternati!nale 'i alte in'titutii are au a !biet de ati
vitate 'iguranta rutiera-
2 F!ate elelalte e1ipa8e v!r primi dipl!me de partiipare la eta,
pa re'petiva, preizandu,'e l!ul !upat-
8
2 &e mai p!t a!rda premii 'i dipl!me a'tigat!ril!r "iearei pr!,
be de !nur' :un!a'terea regulil!r de irulatie, p!lig!n 'i parul
'!ala;, individual !mpu' preum 'i premii 'peiale-
2 6n azul in are 'e !n'tata neindeplinirea !nditiil!r 'tabilite de
regulament 'au 8uriu, adrele didatie indrumat!are p!t "ae !nte'
tatie numai in 'ri', in el mult ! !ra de la a"i'area rezultatel!r.
2 0!nte'tatiile bine intemeiate 'i bazate pe pr!be !nrete v!r "i
adre'ate !pre'edintil!r 8uriului 'i v!r "i '!luti!nate pana la ineperea
pr!bei urmat!are 'au pana la "e'tivitatea de premiere in azul in are
!nte'tatia a "!'t depu'a la ultima pr!ba din !nur'. /'pun'ul la
!nte'taie rmne de"initiv.
2 6n azul partiiparii la !mpetitii internati!nale a'emanat!are, va
"i alatuita ! e1ipa reprezentativa din !nurentii la'ati pe primele
l!uri la ele patru pr!be, preum 'i la individual !mpu', are v!r
partiipa la un pr!gram 'peial de pregatire 'i 'eletie, in "untie de
regulamentul !nur'ului la are partiipa.
9
ANEXA 1
UNITATEA DE INVATAMANT
(Localitatea, juetul!
VI"A VI"A
IN#$E%T&'ATUL #%&LA' IN#$E%T&'ATUL
(UDETEAN (UDETEAN DE $&LITIE
#E'VI%IUL $&LITIEI
'UTIE'E
TA)EL N&MINAL
cu ele*ii +a,tici+a-ti la eta+a co-cu,.ului
/Eucatia ,utie,a 0 Eucatie +e-t,u *iata1
EDITIA22222
N,3c,t3 NUMELE #I $'ENUMELE %LA#A DATA NA#TE'II AVI"UL MEDI%ULUIDI'E%T&', %AD'U DIDA%TI%
IND'UMAT&'
L3#322222222222222222222 2222222222222222222

A*i4ul 5eicului *a cu+,i-e .+eci6icatia /A+t +e-t,u e6o,t 6i4ic1, +a,a6a .i .e5-atu,a
ace.tuia, +e-t,u 6ieca,e 5e57,u al ec8i+ajului3
19
ANEXA 3
MINI#TE'UL ADMINI#T'ATIEI MINI#TE'UL EDU%ATIEI
#I INTE'NEL&' #I %E'%ETA'II
IN#$E%T&'ATUL :ENE'AL AL
$&LITIEI '&MANE
DI'E%TIA $&LITIEI 'UTIE'E
A $ ' E % I E ' E
La 6a4a -atio-ala a co-cu,.ului +e te5e e ci,culatie e.ti-at ele*ilo, i- cla.ele III;VII;
< Eucatia ,utie,a 0 Eucatie +e-t,u *iata=, ca,e, i- ace.t a-, a a*ut loc i-
+e,ioaa 33333333333333 29933, i- ta7a,a .cola,a 333333333333333333333333333333
i- juetul 3333333333333333333, Doa5-a(ul! i-*atato,>+,o6e.o, 3333333333333333333333333333333333333333333333
e la #coala Liceu %ole?iu 33333333333333333333333333333333, i- localitatea 3333333333333333333333333333333333, a
6o.t i-,u5ato,ul ec8i+ajului ca,e a ,e+,e4e-tat juetul3
I- u,5a ,e4ultatelo, o7ti-ute la cele +at,u +,o7e ale co-cu,.ului, ec8i+ajul
.;a cla.at +e locul 3333, i- cele 3333, +a,tici+a-te3
$e +a,cu,.ul +e,ioaei e e.6a.u,a,e a ta7e,ei ca,ul iactic a at o*aa e @
A i.ci+li-a i5+u.a e +,o?,a5ul ace.tei co5+etitii i- co-itii e ta7a,a @ 33333333333333333333
DA > NU
A a ,e.+ectat +,e*ee,ile ,e?ula5e-tului @333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
DA > NU
A co5+o,ta5e-t i-aec*at 6ata e o,?a-i4ato,i, 5e57,ii ju,iului ,
a,7it,i .i cole?i @ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
DA > NU
A co5+o,ta5e-t i-aec*at cu .tatul e ca,u iactic, 6ata e ele*i @ 33333333333333333333333333333
DA > NU
A a e+u. co-te.tatie (-,33333! la +,o7a 333333333333333333 ,
co,ecta>i-co,ecta @ 3333333333333333333333333 DA > NU
%ali6icati*ul +e-t,u +,e.tatia a*uta la acea.ta eitie e.te@ 33333333333333 N# > # > ) > B) > E
%a,ul iactic a +,i5it Di+lo5a e ECcele-ta 333333333333333333333333333333333333 DA > NU
Acea.ta a+,ecie,e .e *a a-eCa la +o,to6oliul +e,.o-al3
%&$'E#EDINTII (U'IULUI @
'e+,e4e-ta-t Mi-i.te,ul Eucatiei .i %e,ceta,ii @
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
'e+,e4e-ta-t Di,ectia $olitiei 'utie,e
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333.........................
11