Sunteți pe pagina 1din 138

(ARHBTlP)

I

I

lndl.ntecul

Un ivers , aplc-l'lcii-li urechea Ia tug-!l:chmea mea curafif! Pliminl, deschide-te .. C'1I raasa apelor sl[ LUi se deschi:di!i! Flori, IIllI nnduhi. tresrll, ITU tremurati. copacl,

nu "'~ !:laLinali!

Doresc sl1-L sud pe Dumnezeul Crealrei. TOI ~i Vou}! Sii se deschida cerueile, sii se dOllloJ.elllsca ~l vanlul! Fie ca darurile mcli!'sa vestessca Toto! §i Unul]

5

Tabla de SmaJ'agd

Estll!ade:v~rat. iara nlci-o-ndoiale, Este cert ~i. ios:rte reat.

Ceea ce 51!: at1i( jos e 101 fel'Cll ceea ceo se afla. sus, lar eeea .ce se afIli sus e. Iii. fel cU ceea ee se aflll jos

Pe'JIfrll a 'unplini :mi!racolele unui Singur lucru; ~i a~a cum

TQate lucrueile au venit ~i rnai yin din Until, fot qa

~i aceste ~lJlluJ[i :NUl liI.ascut din lucrul unie, prin, adaptare.

eeIul e TattI, Terra este Mama, Vantul i-a pwtilt'in pfuncec •.

Plidurea e doiea. Voint:! 1ntregii lumi se afIirucL

Puterea JOI" este UrI milrgiID., ratiU in Cet tilt ~i. pe, P:1miillt.

Sa despa:rti Focul de Parnan'!", SuQtil.uL ae Deus, QJ mare tndemiinarre!

Ei un:a de la Pilmant I~ Cer ~~ pogoad. din nou pe Pnmihu ~L pi'iuiH!,Se i.rnt[eaga putere d;m lucrurile d·e sus :§i de ;05.

Wi avea astl'el tOlltli gloria. IlIJ.Il1lii ~i. Bezna va flllgi de line ..

B hlria puter:mi.cii a oricarei fnqe, pentru c:1l ea

'Va-nvmgp orice lucru subtil. va piilru_.l)de or ice [ueru solid.

7

A~a a fest c::re!!ti'i lumea mica. lata Izvoral IiJl10r superbe

Adapllid ilr1:ita,te- aid. De aceea am :f;osr numit ~i Hermes Trismegist, avlind dear trei pl!.rti

din Yri~elepcilll1ea dlviol!..

A paI,ra ml se va dllrui dincolo de Lnplidlia Soarelul,

Ceea ce am SPtlS despre opeu[ia Luminii e cornplet, Pe alt tiltilmvt;i i'nvia, Ll1, eel Ice at fost prea curat

pe Pl!.11'l ilnit.

Hcr'hll Vulus - Cartea Secretoi

Taina Tainelor

Pamantul trac se Tnlindea "pe 10 suprafata enonna, die la ~area Egt:.e~i dln vesuil Asid Mid pful~ In .lIlla~tillilii! [)l'iPdLIJlu] :~j de In cadrilaterul Boemiei pima: spre Bug. lardadi ii socotim §i, pe cimerieni mot ca traci, cum pare prcbabii, atune] limita estiea a lor trebuie tmi'llsii pad dineolo de Marea de Azov, ioglobilmd, In cazul acesta, ~i lot L1!innul de. miazanoapte al Milrii Negre", (Coastantin C. Giureseu, Dimu C. Giurescu. Istoria Rcmani/or. p. 28-29). Cum ~i iHrii, inclusiv aoricii, erau, dupa pirereil. tH'iOI' speciallsti, loi traci, lI?ulem sccoei ca lunar apuseaa Marea Adrialid ~fi Munti.i. Alpi. Numele etnic ~e l'tax, Thrckes (lai, Thrax, Thraeei, Thraces, Tracia etc.) pomeaii incii de Homer ~i mell~.mUlt ~i mat I.miu de autorii lUuici, s-a plistrat in etnonirmd dac Dragae "a:ltligiitori; pliicutl; iu"\ji1.i; frumosi; buni; purl" (d. rom. uirag; a drege~i v, slav dragu), Tracii purrau ,i nume ca Aulll·tr:acus "i'.rea. PJacutul", isr armele glad iatori 10;, din acestneam se 1111,meaU Tb raeci-dlca .,Bine-cl.Ivilntate" (cf, rom. Dragaka).

Dis'tan~¢le itn~nse inire triburile aflale 13 mar,gillile spa.tlului teae vor fi actus ~,i deoseblri [Illre ele, astfe! eli ~i ilstilzi 'I.Imii i: toricl ~i lillgvt~1i inclilla $,iji creada c.a frigjenii, panonil ~i norici] eran diferi~t de geto-daci, ~'sli eredlnja in nemurire le era comuns, celebra bonenli frigianli. era aidoma CIJ caclula nobill.l.llIl geto-dac, steagul-dragou era purtat In sullil',a pe ambele maluri ale Danubiulul, Lirnba veche I.raciell se transfermase foarre tncet in dialecte, care, 1nsili, erau inteligibife lnlre ale clin aproape In :Jpro!ll>e. luscriptiile tracicc, IJI'CZl!IIIi'lle in accst volum, prezima deoseblri dialectele, uueori destul die pronUUlllh!. La fel se rniii.mplii ~i cu textele alter limbi vechi .. Astfe], la data ciind se ivesc primele texte literare eunoscute die antichi-

9

tate ~i eele dinl,ii im;criplii ell alfaberul grecesc, adle! din veacul al Vll-lea pinl!. in al V-lea i.d.C., flecare cerate gn:aei§ 1r$i are diiiJectulei': dlar acestea IlU se deosebese pinliacolo, 'i'neal sa impie:dice comunlcarea flilldamemalil a limbii; UII grec putea fl fnleles. die obicei, fn arlee parte a zoneler elene ..

Mai, liniu, gennana de sus e ~i en l1psit1l. de unjtiilte::fjeca:re text :re:llJe.zintliw[ dialect. Cll §i irlandeza.geo1l1ana de sus a fost tril.osctiSil fiirli ilIlt sisrem d~fmii ~iexist~fot alatt:!I tipuri 'de I.imb~ ~i de n()(il1'L c;ii,le min~s~i:ri S1101.

Pri.mele ~tiri despre gete-daci I~, afllm Lnci'!. de I,a Homer, care, In lIioda ([J" $44; IV, 533; IX 5), pomell~fe de lracii de nord locuind acolo "de unde bllteau v~rurile -fti,SlUJoase". CIaJi descoperirile arheetogice ,atestli eil ei. trAiau de I'ilil,i multe mllen1:i ~ spa'liul earpatc-ponto-denubian. D~i mal depirw.,i de greci, ca faItlurli exnem-l!.o.rdic;A II tracilor,,- geto-dacii illl-reliIleallJ legatUJi de timpuriucu, aeesfia, dad Hesiod (sec. VIn i..d.C.) pOllJ.1en~te deJa, m Tlie'ogan'ia de "Isl:rlil: C~.fe eurge frumos",

1ncepan.d CUI sec. V]] i .. d.C., odata C,U TIl:JiiID.~rea prirnelor CQ1()'llii elene pc coasta Y,estie1!i a. Ponmlui Euxin, ~tliil.e despre g'lI'li deviJll din ce m co mal dese, Asti'e-'l,i'll sec. VI i.d.C., Hecateu d.m Millet amimU!§le 'in fra:gm,eIlJele p,~.str~te dlin Peii(j~os. ,~es (".C~lAtorie 'in )urnl PammllJlue') de crobiz.i (crobyzi) ~I tnzi (letlzl) •. neamun trace, §i de o,cefate .• ;Orgame I.anga Istru", iar Simonide d~ Ceos scrie tn versuri despre ,.hlml eel indep1trmt". Eschil (cea 525-456 i.d.C.) Mirilla ill Prometeu dezltTlil"it (fr. 73) ell, "IsIrUJ de Ia Iljperborel ~i din munpi. Ripel cO~'lIrii", iar in tragedla Niobe (Jr. lS5)' ca fecioare rdzboinice, pncep_!lte la ca!iirie' ,fi iscusite arcase (!wlQZiJQllele)trll.iesc pc .mal~tile Istrnlui, Sofocle (cca 49'7-405 i.d.C.) Sene de 1. tru (111 O~dIP I'i\\ge), de ,.I:rllcii i.ubitorid!e cal" (Terel.l:S, fr, 523) ~i. perulti:! prima oarA, [I menti:oneaza pe greci ~i pe regele lor Charnabonttcs] (Triptaiem" fro 547); P_mdar sc.refew1i des la Istrul .. Cl.I iZTi"Oiilre umbroase" (Olimpiceie. IN, 11-17),. fa .. ci,rI!atia n;~j,;' de _t_QlIri traci", Pi! care I1rgQJ1fU1lii au: giisit·,rj la BosplioJ' (:Pflu:e, tv, 1.00,-206) ~i. La "strilucitoarea. insu!il" Im;uit1i de A;diille ~. P?ntul .E~xm. Tot despre insula Leuk:e (Insula ~efl?llor) ,scue §J, ElI[I}llde (cea 480-4006 Ld .. C.) in !ragedia Alldro-

10

ltItl(iCl (v. l1(2). Hellanicos, conteinporanul lui Hereder, I1mi.ll" le§'te de obiceiul '!ri.lcilor de a prepar« bere din orz (illlt'tllt:i .. ri de ue(umui §i' ornse, j'i: (6) lar in Obiceiurlle barbarilor despr« ze • .il Zalmo,:1i';s "a'i gej;l",' dill Thracia' fi cd neamuril« crobizitor ji terizilor din DobrogluJ erm! >!ldomtoa.n:te ocestei ifivbilteiji. ctezl1nd fli Ilemmireo. suj1etlllui.

Hertld:l!)t, care vlziteazli .1 iimllill I de Nmd~Vest ~i de Vesl al Mimi Negre, ne d~ pentru prima oam mai muhe amanuille extrern doe valoroase despre traeo-geli (in lslOril). De la el ~~iJIL despm enorma iOLindere a pamanmlll.i lrnciJor ~i despre marele lor nurnllr_ EI scrie (in carteu V, 3) cA ,.Nre.amll! tracilor ssie e,el ID8i numeros din lume, d.up1l. eel ilJl inzilor. D.aca ar avea lUI sintgur cflrmuitor UI dac4 I:racii. s-ar il*lege mire ei, ar fi de nebiruii ~i ell J'ili.ih mal puternici dedt toate .neamnrile, dUp!. SOCOl.iuta mea. Tracii au mal multe nume, dupa reglunl, dar obiceiurile sum cam aceleJ~1 13 tOli, af~r::t de geli, trausi ~i de ace] care leeuiese la Nord de crestonai". Tot despre traci serie d :.l.l!p~a avfuld pe cap caeiuli din piele de vulpe, pe trupuri tunic I *1, deasupra, mnntale I.ungi, impemit!!lte", POlllf{1t inc1tltli- minte .$i' pulpare Ucute din piele de cliprioad. Sllnt ill arm ali eu Sl.llile, SCI,Uuri u~oare ~i sabii mlcl" (Vn. 15). Aceeasi istoeie ne di §:i alnilnullte despre zeul suprem al getilor, Zalrncxis, §i despre epiteUlI acestuia, Oebeleizls (IV. 94. 9'6) §i tot el este au orul obiectiv al celei mat sugestive ~i mai frurnease caracter.izllri. a .gelilor: ,.cd mai vil~jj ~i rnai drepli iutre rraci" (TV,93).

_ Dupll Herodot iniormalii.l,e despre geto-daci albulldlL ,NLI, ex~ai scriitor grec Silt! latin care s1i:IlU pomeneasea des pre ur-1a~~ purere ee se infiiota la NorduJ Dunaril, primejdle perma.l1enUi peauu II:nperiul Roman, Tu.cidide, Xenophoe, Platon, Aristotel, Demosne.lle;.Cezar. Cicero, Vergil1u, Horajiu, Strabon, I'!tuS Livius, Ovidiu, Pliniu eel Biltr;an" Tacit. Ptclomeu, !Lucian din. ~amosalil,. Cassius Dio, ca sa nu-i arnintim dec:!1 pe ce:i mai .. unpcrtanu, fac refedi.i adeseorl obiecjive ~i laudative la trilcU l:IOrd.ici. :nii le-inll d,cdicalcitiar opere IOlregi. ASDel). re!orol $i filo:zofl!11 Dion ChrysQ,S'!omos (GUl'a-d,e-Abr), uiisCUI lar Prus.a. ill BitllynLa. in ill1.lIl -10. !!.aj!HI~ In anu! 87 'inlU:tumrile

11

g!:tice de la Pentul Euxin. Se presupune eli ar fi fost chiar la Sarrrdzegenrsa, 'in, preajma rhboilllui daec-reraan, fund s,urghl-, unit d:to Roma ~i dill Bithynia, de dhre Domirlanus. Abiia Trnilurills il va reehesna .i va stabili ell el relal" bWR.e. Dian din Prusa iii scris III carte imilulat~ Ge7ic;C1 'ori Iszoria gelilor. aslii:'li plcrdutii. Din 'aceasU( ope!"it s-a inspirat e'ncielopedistul Casji:ld()1'l (4-90-:57:5), dt ~a. Cl.lTt~';';\ regell,li leoc!oric" din U alia , cue, a -seris 0 mare istorie a golilor, pierdutA !i,j ea, ier mai ffirZ,ill Iordanas. NepOlllt Iui Dicn CbrYS(lSIOmOS, Dio Cassius Ooceianus, nascut]a iceea, m Bithynia" pI! 18 ImiLI nS5, a scds ~i el 0 Ge,licll. azi de aseiuenea p,ierdutL Despre daci a seris iii Impamtlll Trairu:ll.iS I) irnpor:r:aD'tli lucrare ce se va fi n.!lm~t Dociea $:atl probab.if De bedo dacic.()" Dln ace as li:I, operiS ;S'QII p.riSlrat doar £ind cl1.",lllte Intx~l!In manual de g:ramat'ica Tol'oemit III secolu! al Vl-lea de' Prlsclanus,

La Tilizooaieje purtllre de Tr ianus in Dacja a l'arti.cil?31 direct §i rnedieul :imp,lInnwlIi, T. Slalilius elite, grec din Heracleea Cariei. EI a ~cri.8 0 carte ell tltlul t;J.elica_: din. care. S-t11t pdstrar daar cille1fa It'agmt!rIle~ mlNlll lexlcon unocmh in a doua juI1INtate a secolulul ,an X-lea, cunoscut sub numele de Suidns ori Suda. Razboaie.ie- tntre d!lci ~i romam 'all mai fast amplu prezentate de cMTe Appianlll (cca lOO-170). grec dill Ale-xand.ria, unul dimre eel mal importanti istonet din secolu:1 n, care a seris lnoria Romei, m 24 de drti, e.laborata. probabil, III a doua juml1tate a vieii.i .lui, fuilj,r!l~ dJ~ anul 1l6S. EI infli:ti~eazli cucerirea diferitelor po:poal'e de ciitre remanl, C(JI~eO' a XllI.a, pier«lJld fll fmiegime" se I'ejereo ta lupi'ele ell .daci.i . Om IsLoria lui. Amrniauus MarceHnus sou. pi€rdm lUmmi partea refe. ritOt:ll;e; la Traianus.

Muhe DI~e rTa,SlJlellli~ dill h.lcrafile istor~ciJlor antic], ptivitoare exchssiv l'lgeto-,daci. s-au .pierdlll defWt1v. ESle llmpede ca til epecele disp!lirure se ascunlilca Tolna Taiilelor, pel care, din InOtive ... mlsterioase, nici acest velum nil 0 ',1<1 dezv'liiui in Inlreg:ime, Jasancl~o dear i.I i"i1inlrezar.rtlt Constienti ei in§i~i de HUel1!ille de a lie dislrugeecretele :spui!l.lal:i!!tii. geto-dacii le-au aseuns III iru:criplit ce pllt •.. lilIHne~[i san grecesti, Asdel. lleeSlea. s-au ii ecnservat pitJ:Jif ast!zi. con!inuand sa fie crezute

1.2

ne-traeice. Cum Sf! poaie 1:/1 1111 text Sr.I }ie fl~lt!Ie.\· F" Jl.IlIlL limbi deoda~iI?, exc1all1a cu ind igUiue unii i.n~,i eli preren i.ii~liilllifiee ~i cuhurale. Hi" uite eil SI! jJmlle! till exemplu, dezbjlnn $i ast~zl de Imgvt§ll ~i istorici, e te eeleerul strigllil TORNA, rORNA. FRATRE! 'In anul 587 avarli !lliv1l.iiseri'i ill Peninsula Balcaniel §i aju.nsescl'a in Tracia; in vrerne ce 0 pl1tte u armatei bizlmline Sf: rispandise I'n jur pentru jafuri, condnearorul rimi1ses:e cu 0 m.idi tm.pit; generalul Co rnentio I us, care comanda !lTmatll impar3t.easci, S-3 decis ~li dea atacul ~i, du:pa lii.s::t.rea serii, III inaintat, Crouicarul bizantin Theopl1ylaclos Simokatres (urmat :apol de de Theophanes) pune c:1" in timp ce oastea fu,aihIOl, 'Lin incident banal 3 semhnar pll.nicii in rriinduI osta~ilor un:ph1!Jlef}fi; care au lnct.:pllt si'l fugi'l in dezordine, Cazalld iacarc.!itura de pe Iilll catitt. Fha ca solclal'ul care avea grija ci!'!, unimal si·,~i dea seama, cacl se afla Clwa ma.! Tn fata, un ;!ir soldat oe' se afla lTIiti aproape, l-a strigat sa e imo'afct\ spore 11-~i ridica bagaju]: RETORNA (sau, dU,IJii Theopltanes, TORNA. TORNA) FRAtRE, ~i acesta .. in limba locala" (trad!). Aceste cuvicte au fosr jnterpretate ca un crdin d€ retragere de catre o~lenii I,alfuofol:lll, care erau In primele randnri; 'Ioli '31:1 tnceput sit .suige cal puteau, de rare (RE)IORNA. astfe] incitl. in scurta vreme, s-a de:z1iInfu,it o fuga ,gencraJlJ. _be fapt, soldaml nu filiclIs.e d,ecau sli.-i !llraga ,atenlia cornpatrjotului caruia Ii dtzuse bagajul §i Ii strigase'fu graiul marern: TORN-AiF. TORN-AF :EtA TE!, a.d.ica li~a dizUl, ti-a cli:lIJU" (lileral.:A aizllt. a aizu: fa tiuet).

13

HAR nos TINTONINQS

INSUS TIKO IS DAKON KA.ND SIA '1'IL KOGAlON ll.MATON' HLIO¥'LO PLEIS,n:; N' A!(TOILO

Fig. ,

Tradueerea; Mare e Zelli. ullO'tamulla (/1' pl;eJutfndlmi)l A§a sa sp~I!lii \1ilejii (ceicl1l1l}iJ, cJhui privesc spre Kl)ga"O/~! Uct!lIic:ii (recrulii) sa ci'ifl'le: SJant o(p!ltemic) e.)"teD?::.lfIul NUPl"!! " .

Din. 'text se deduce, ·cl "DOID.lrul Noptu este echivalent CUI l{;o,gaion. Legendele elene ~i rcmane puneau c.ll Orfeu 'era trac ¥ eli MAINADES ,,Dansatoarde (sacre)" i'i l1!laserli capul, pe eaee apoi 11 a:n.lncase.tll ill riu. Tot d.esprf, el se spunea ,ali era JPrim:iUJ ~YCON·UOf, emonirn I!proPia!:1 de Kogaio~. C~'~i1(ea ~~. ,~al~ 'a 1111 Orfeu era D·,ION "A(l) lui kill; A(I) Maguificll.lll.~. J?e de altll parle, ,autorii antiei ~c-r:iall c,~ rnisterele orfice se eelebrau noaptea. A~ada{, sculptat de om Sail, modelat de natllit, ,,stmxul," d.e. pe platoul Bueegilor teprezeera, pentru gelL

ca~ul lui Grfe,u." 'no·um'lll Noptii . . ,

Cu treimilenil'illamle, de autorul inscripliei de Ill. Rcrnula, l1!D iniliat om.~ .deseaase Q Q,IDce pe una. din Liblite1e: de la Tli'nliria (fig. l). to viirful cruc.ii se ait1t un cap .desigur at Itli Odieu. T1l.b1ita floartiJ urmatorul-textr UN KA SA UGULAS FA !DIM KARA. L Tradueerea; Onud (/lobiJtll) care Iii/!; ((limite iU m.erge 'r" ceruri; 0 sta'weliI Q,acii:l1 (fig. ,3) 11 repre:z.i.Il!~ pe Q&eu, CIl. bralele in forrn'1i de, eoroana. :Pev,e~malltu! sacerdotal al ~mareltU erou eivilizafor se QIJServ.l!i 0 eruee,

Mjsl'erul orne al Cehli Jertjit s-a pllSlral 10 dat.iua'romilrleaseli.a Ca'Il)'iollul,li. 0 veche atestare a acestlli obicei pare a fi e.relatare II llJli Dioder Sieu]: ,,~ frig:i.i, 'intilmpll1lndu-se oc;lal:ll s~ ·cadll 0 epideruie aSll,pr~ oamenitor, iar de aha panesuferind §i plirnmtul de seceta, oarnenii cODsulIa!a oracolul asupra mijloacelor poo ca~ li. deparreae de la e] aeeste caiamitili,. iar oracohd le ri!spullse ell s:li irunonn·l).n~·ezc trupu! Ju.i Allys H sA 10 .. enereze pet' Kybele ca divlnitate. Deoarece, JIls.II" din prieina vecJIl,m.ii, diu '!TupuJ :Iui AUys IIU m.ai rii.mise· e nimlc, frigi<:rnii

}Jiulluele ee adi!lposlca' p~bml' unde, S.6 relrfige.a marele preot 'iiI getl[()r se numea KogiJi"Olj. to G~ogrtJjid (VI], J. ,5). Stliabo~ scrie: Tat CJ§a §; aces' mllnle (j !os( rec~mOSCI'Jl '.dr;:pt sacru ~'I astjflJ. il numeat». geJil: n'llmefe lui, /fo8(1J'Otl, . era. ia leI. cu IUIme/I! I;/,iului care clJ1:gea (Ifalliri"" KOG-A·JON ,Enseamwi "Capl,d M(J8nificl~(uf·. fOud Ii {Ieullmirfll1 g a"i1 a .Stlce-gila,., mule re. aJlt! mare/e (Cap 3culprar. acoperi: cu III'JI"[1 sacra, CWW:rClIl Sfl{) IUlrutife. de .. SjiJolXui ROll.lliJllMc". RliJ,u e CJIi'8'1,ra priu opraflie.re, «esprit ,,{II'!!. scrie S/rp (U)II " "(I pp(1f./L Ii decal Jolom.i/fl, cqre.ia geli;' fi: SpUiNN14 i NiJIPAlUS .,CeJ'l!scul .. n;l>i'md1'. EI)idell;, (JiiiiposWi 1i1o/'Iiltli preol era Pepe~a lnlo{l'l:iciool'ei.

Deo,camdatlli. :slng\!1r.a imscriptie g!!lici! (:fig. L). unde apllJi:! numele Koga1cm., .e.ste un leXI otfic, in versud, pl.'l 0 caramida ;descop.er.ita l!l' .Romula &~~ca-Dol)ros!o"eni. jud. OU):

15

,16

I
l 1
j j
"
,.
I
I
"
.
,
I ;
, .
~ 17

all. filicut :brulg.iuea IliJIlndui" pe qa£ie apei, pltn.gand-o. 0 rumorfllliinrfu'll, iodepl.inind ~i onorurile fllnebre potrivite eu soarta lui, §i acest obicei el iL lin ,constant' pM,ili In ,zil!el,e, neastre". AI'[Ys era doar varianja traco-.frigi.anl! H lui Orl~u. d,l1Iia "ge(cHilacii ti rnai spaneaa §~ GAl.LfEN .. Superb-Ill; Magul' Poetul", ION ,.:Miretul" sau I-ANA .. AI Aael", O'ltimele Ire] 3cp!el;i,live se reg11se () tn boeerele ,Caloial[lului:

e!llofene:. Ieue, D1Ftikn eel' ~L Cet~ ,s,[ desc'lti:z! poqile. ~a ~lob()_ailj' (;,loiLe, sa: cllrg'i ~I gfitMe. Zlilele §i nopjlle,

Ca sl1c'r~a ,8fanele!

...

Jani, Iaai, CaIoi'ani, Ill. cc[uhrl lo¢eJe

§J deschide po,r:ltile ~I pome§:-fe ,ploile!

. Amintiudu-ne eli Muill(!:des ,~aD'SaIQcaifeJe (s~re);; i-au tAiat eepul lui l;gIil,-Or&Il~i Ie 1-,iluilOIllcal i.e. di.'Ul Naparis,esl:e, Iimpede ci triuij,lla Calol,anulul one mal I:llne de ewc! milenil .§i d provine ~in misterele orfice, Riul'ui pe care a pilltit Kog-o.lcth 'iCapllll Ma,gnific1!l[uj" i s~i' mal spus ~i AURU·METI1 . .DntmuJ C':!lili" C:0rat ~SI~l1'I,uc~tlQrt, de. iJl]Hj~' vine ~i. a~UJalU~ nume III laIO,lIiltel. Obll:e1.U1 I!:aloulDuJul este earaetertstic mal. ~es MUlllWliel (Ia]o!ru1"Ic. :iju:z.h\ BrruiJa) §i are. toe, de obieei, tl1 marjea a treia dup~ Pamde Qrl,oi!ox. [nell din zorli, fetele de la 5-6 ani In .sUS' Sf: stdttg: hi lin lee ~i Sill i'mpan. GOp!! 'val"StI'i, ill dOI.l!i sau mlll1 mtUie. eete, Fjecare eeatll ~~i alege 0 ecnduditoare. FeteEI). f!lc '0 plipu~l d~ lut. un o,n ,mi~l pe care iI linpodobe!<c ell pal1~lici~ carp~ 1)0 orale ~iflori iar pe a,a,p 11 pun .drelll caciulii 0 aeajl'l d.e Oll r~Il'. Y.n unele ~e- n imhraci'l' m strait: liir<lJle~lj. QU, OlJillQute $~ cii.ciuli,fa., Pi!.(l,u~a se nUJl'le~Ce

18

C(Jli{w. CulQiulI sau S ulokm. Ferele pun Caloiaaul Inrr-un sic:rJtI mic, bine indei,lil - ca sa plu1leasc.i! pe apa ~ sau pe 0 scHttdu[il.. 11 inconjoatli eu coji de QUa ro~ii, I?a:matc de la Fn¥~e. precul11 ~i Ie] de fel de flod. printre CM,e prooom.inil. IbuS.uiOCIlI, apoi iJ Jl1gr<:lapl1, pe c~P'. printi:e bucate, p~io bozii $;H,U mii.rlkini,pe malul vreunel ape OTt i'ntr-al'l Joe ascuns. fiJ!3;i1ntl! de 'inmlilonauta.re, UO,II diatre fete e fact preot - Mama.dele erau prectesele Soarelui! - alta, dascal, a treiil duce sreagul., adicill 0 trestie eu 0 611tiS,tll. alba in '1m, .main!~a popii, §:i iari'i~i ',Ulla 'sao dou~. fe~e. clue sicriuLI. eri 'sc,aJl,dura. 011 Ca:I,oia:llw. In urma conegillilli 'lin celelalte fete ell lumanliri aprmse, bodild:

CaJoiell8; Ene! D,lo iel1,e, IEJ) e!

Gl.Ii:1~ ue curg lacrim~le Sa c1ugfi §i ploile, Zi]l!le $1 nOp!,ile1

sa. umple ~a:nI1l6le, Sa creasca legumile. !?i TOare ie rburilel

Alre fete ii plang pe fratt, surori, pii[~1i daca all! Dupa imnOllm in tare , Cale:iallUlllJj j, .se fp'&o! pomilull, tijnp in care e hQcil din nou:

rene, ScIllIo,iene!

IiIlereJ te-em lrngropat, De pomilM eil ii-am d3V, ~pa. nmlt!i ~i v)1L mull'

S'L deif Donmul ea RB S610'I, A )i'j, l'I1UJl~ sm, ne ude,

$11 IIIll' fa;;l!i pO,BIne. .iTII11Ie!

A trela zl, dl,lpli C'1i! l-au ll1lmormiinlal, adioil ill It Ilreia joi d'upil Pa~lele orloob)( sau ill zlua de Pap,arlude fetele se adunll ilHili~j .• se due til 1:01:;1111 nude a tos~ 'InJ\umaL II d,elgmap~ !,Ii-! bQQt}c:

.:19'

Cill?ili'iIl~. Eric" Jvi~'-fa le c1tfii

Prm piidme<l deasil., eu iii.-iiJJHlfrlpll. arsi,. Prin IlMllJtt!l rar,a.

Cu illil"l1'!-l fripu£i:,amara!.

'Felde iJ. aduc ]0 sat §"i' n aru:nc~ j'tlitNI ffutt~i!.. sau se due ~i-i dial!! drll:mu[ sJ:oritilui pe lID ra!). saa pe un lac; ll[andc3 mllll si1 fie pleies ~i pl.iO. a:e bel§llig- ,tD m-ulte J:OCIl.ri. camo.mnul. Il" mai Intili fhint ill bu.ol:lu. ~j:; altHa d\!p~ aceea pifedte1e .stl,ram;';ituri suet, arull.c'ate 'Lh, ~llIlli. no b~ltl oti pe dud. Apoi sClldl.luJ'lIOiue fe-tele .Ia ·0 'ca~l.§.i aCQlo coca pi!icilltli. ~liLate, IHuni[1\ ghizrnalUi (ct. trac, A:l<.ES-SA'M:E;No.s "Gdldi.na (Slm'it~n'la5 MagLc;~.'·), on m:ai ;Jmlt,le· plllCifiie ~i aJle bucate, flllelm adue vin $i. l!!iuta.rI, se a~eazIi loti .13 mtlsi!i, m~J!:fuca ~i beau din pOliliHi.a C!llotall'lllui, Alle,ad, fetele I'mbracli. un sill ell "Su:!!te felll'eie$ti ~iu!!;lbl~ ·cy ;;:1 .I,le III easele oamenllor; ~;i 13 casa nude se, due, gaul_iL trelhul,e sa utle acel sul en apll,apo,i le dif fttin.!!, Ol.li!, tlll~: ~,il,., Cu ceea ce: .~dl'!ni'i fae· ~,n ele ,pillcinle, bue ate, adl.lciin.d §! vin., o§i aceasta SI': nume:::rte Pomona Caloip.litl'illi,_ lar aeelui sul lInbr;.\lcal. i se spune, ca. ~i oml.!lui de ·Iut. toi~loiat1 sau S«al(li~l1.

Pe Vi"eIl.1U1i. 10 uaele sale se Seeau do'Ua l?!IpLl~i. c;)J.1e .se numeau ToM:! Ploil ~i, Mdi;':I1£(1 SOaiel.u{ (of. rern. 'miiicl.Ild ,,,ailngori[ii"). N!(s;e '§tl:e cum §i: .. liand aceste demmdri s-ass pl"ej(lc~lf f,ll' Total S()ri1'ebJ;' ~i M(Hculp: fllaii,

liljl~aL in I.ni;nereteotiicj! ale ti"lJn.o~i.Ior" (oni~.a, marele tar al rQm-anilolr §i '1;)I:dgo[UtOl,\ ~_i-a .adAugaL supranuruele d,e

CAl"OJAN. .

Ga~ 1D9mI1 al Nopjii. 0deu era. cpnside:rat ,~i eel ce aduce ,vis~]e (c·f. g;r. M"ORf'H~OS" z~ul \lisele:r). 'serhittl:ll SOlilmului. Acest ron-lana, s!.I).l!llllntele _d.e lJifw Eni aduee "§i' acum Soopillul eop1i.ilot romlhlJ. 'fot del Iia rON .,iMagnifwuJ'·; provlne ;lit titlul yoievQz:iior romanl., lIju:jJsini:r-'O epoca 'mai t3rzie 10_.

20

COl lmparat C~3 foStI lui Orfel.l i·l.l.I:l fo.stc'ortS(lCfl1!i:male. 'C.nI coame (c9roilD;lH). i.ar milufile- uUerto<lfe[ l-ausiderat ch:i.ar un Ina.Jllife.r COfm.m cerb, lap. berbee, bOUI, zi,mm. P·e s~gmu.l «(fg.4) prune! caplitale 1.1 .Mo1do"q~i •. Baiare UII lCeJ'b- 6 ~a}Y\.!1 ~iat! ~ru~iel!a. 4=eaRltilre? lui Ode c!!tre .Mairulde:s. Pentl'U tCi:i. acestea erau j>reoiese-.danSatoae 50<1- ·re]lll] ~~ c~le li"e nil pjlrtlcjpa.s~lra Ja o.!:@ji au cOfldlt~{) ~i L·au Il'l:iWs peimpi!:r:iu. au fost~i ell!: divifiJz.a~e; eel .. Hora (Ie la Frtunu§kaY ~i alte 110r<: de CU'c'ulem (fig. 5) ieestea

!e reprezm,[li, '.

A~:idar, lui 0r{el1 ,t s-s mai zis~.i DRQ,S .. C'( §i ttl amintirea saarificiului s.1lus.·'3_ .eeastiruir ttru-:l.bi.l"a t:ra. gelidl ~ TIinti,ledi .IlIDllii sol cu,ral l~ ,cluuri.. ebtcel care s-Enil Al.'E:XAN~DRQS "Ceil T;ertfit Ce,r:bului (PTecu.ffi Cd" sau l'[A-RANIOS: ,.D.ansu.l DIytl1 (al Zeitdor)"- Din eehll sin(a~e ill ralfias Iitlme;J9 :-s,:ra,niu!,lli iliiJIS roW.14e5C Ciuk" sau g,u/Mndl"(~, pe: care, in ,vechlme. il illcepeau doantesele S.C!lIIIelu.i. cind eel AleS' I!I:R trilTiis bcerl!lri, B'e,r,oui $tia c:ilaceasta tradi11eeo.ra cu, !l~a] mull d.~ dQU ~ !'!lilll!lU!rioara nlli~te.rii pe. pMIIIiin.~ a I.ui Znllilil.oxis, [atacJ.l.m descrtoricul elei1illcest obkei"barb:ar": .;Unii dln ei primese leil sil linlf Kei sulile, (C\I. yitn!.!1 in s1.ls)~ i;tr al[ii apiJc.l\lidrllni ~i ,de: picioare pe eel. ce u.rmeaz1ii sit fie trimis la Zx:is, ~i qdican~~l lin ...s.u~. l1'~<'ivarl ill sl,IlIJ!e. Daelli - S'f~p-UI S\llil~ ~ac@t~moare" get!i 5,CDCot i::i! 'Z:¢u! I~. e$.te billevoiti(]' .;lad IIU moare, adue fuvbtuiri :;ohllui., ~:md e~e Ull om1Q{; '~i, ~tlp§. E~"'illuU-H~ !!.~iJ:se, ltil-nil" lui: llllul,cl.nlia n dUl!rcj.nl'hi Ineil t'iUiIi' mVla~1I.".

Rartic1parqfri la oeremonie tnconjlJral.l locJul jertfei, prin-

e ,

21

de au il1 dansulUA-RAN1'0S, care lnce,pe,a. ~!J WI finn ,gray, oracular. Tn acest timp" marel~ preet rostea .incanlOllia riroaliide primilre a solulul in cemn: av ME AJ,JtYN ~GER VA'IEAS lAP POL ARCO-DA-B,AR,A'l,NAlLAXlS, IDA VAlSTIlOI NAN.IS. VET EV SORN! LA HIMAI PHILIP LAXI}J! CORYVlN PAS. :r:raducerel'l: Cin.,; se INolII1 fa mine (In uoi}, 8,m{udll·ji

22,

Pig. 5

~ r4= r.A. JI.tt ?)c .

AJ. 1 -: ~

,x 11 n i41 'J( kv V \ IUd

~ X Y W1 /J:j w ,.A + 1. > \Y 'T A r'L.o vr -A- (1 V c;;;6 .P X 1/1 &-

Fig. 6

II

~

23

cal!/1 pest« Podul·de-Poc C!(n;lI.beu)? Ferice de vail Sldpiil'1e,. silnil di" com! ~i(j centri bel]I(8Iti (ploaia.) sa clllgii, DOnllll1i' e mare.

J::e;'(tu'l getic (fig. G) se afl! mCrI.lsfiit pe 0 pi.atrll. l1ler,eoriUcil: - a~adar cereasell:! - desecperhsfn ruinele cel~iL eft.: la Corbi. (iud. _Arg~). tn momentul m.ortii pamiJutem! a mesagerulu] get, Maleie preot slTiga: DOB,:EROS DABElS "Cel Curat s-a in141- tal". A:t:U.llcl pm.ici:p3l'llIU Ja: ceremenle re_petau ~i ei spusele marelui preot $i a~ce[erau. attnu] dansului. De la strhechiul strigii,t de bucurle 'II dansatorilor - 00BEROS DABEIS - s-a I.IjUriS prm etimologie :popuJ:ar!i. La strigarura Ifomaneasc! 1.Dolli:i fire, dQuil pa.'ie, I till ,Ciu1eandra: la bll.taiel"

Nimeni :rIU II deseris aeest daas ma'i eXacL ca Liviu Rebreanu, 'in romamsl Ciull1:iili(J,'o;: "p·QTJllecl,·[C ca!' Q 'himi!' eareeare, foarte lent, foarte cumpll:tat. Juc!l.tOru se a~uqil·t se m~u![, se tmhinll, ptohllibil dup,ll. sim.pafli, lui la tntiiinp,lare, tndfferent. Pe umll1, cand se l,Iafc ell oamwU s-au mew putln, muzica prinde a se agi111 ,§i a se_ [uti. rutin'Ll! joclIllli se a«el efie-az! , fl,l'e~!e, Juc<1- torii, Cu.prm§L d!Ip§ mij:ioc. formeaza un zid compact de corpuri care se mlJldie, il.e milloaie, se I'll:suce§tte ~i tresaltii cum poruntest lau'tar.ii. eu cat S6 prilld mai tilte jllditoru, Oil .mlft ~i murica se alita, devine mal zvilpi'liii..ti!. mal siUbatecll. Pieloarele fUfcliilpr scapbil 'Vijdios; schii,teazli ':figu!ri de tropate, .silrituri de spaimi:i., zv,acnituri de veselie, A('oi, deodati1:, ell. mtii. 'C:1l p~i saltati ~i foarte i.llIl,il, pornesc mtr-'Ilu vartel. ( ... ) A~a. pe lac. ciileva minute, RU §tiu eat tUlip. m acctil§i rirm nebunesc, nacill ~i fete se frllmmta, U'emur!1. h'opiUe .... De ·dileva ori ctocom! de pa:lindi ~ strapuIJIS de chiote prelu Ilgi. tl'l§n:ite p area db! vecbimea v[ernurlior".

Drum ul spre Rei

Pig. 7

L;I Romula Il fosi descoperit un altar de calcar (fig. 7), pe care series

SOLIN vtcrov I TRAL r BROM ANTONZ

to AGNOS

Traducerea: NUlluJj- cei e".;perimemoIi (,coPJi) 11.1 vin.J'~ pnJ.r:edeJ.luT \lOr relIu§te ,dill jar (cenll]fl).

Pe UI1 e lt altar din calcar (fig .. 8), descoper.iL la Drobeta, se 3fIa, 0 .inseripjie cu numai doua versurir

.A RAI 0 VIC ORTALJS PRO OLUP (JST

RIB UN VlS

Traducerea: ill Rai sll meJ8i spr« Rasffrir. diJld (docd) l:.upuJ-de-peste.Apff i-()i j'(I:uu!

13

Fig. 8

Fig. 9'

26

L

Pentru i:nitiallJl orflc, mal Il1rLJU zalmoxiaa, era foartc~ importanl ca, dlJpa mo arte a plhnanteasca. mergi'iiild spre Paradis, sa evite Lllpul-de-peste-Apd, C~He it 3§lepla .si.'!-I r.raga ill lad, 1.1lclIiul mortilor•

i;n.tr-o aiU. lnscri Pti,e, de pe 0 pIac! de bronz (fig. 9). descoperirs la VlIr,adia (Ju'd. Car.Ill~Severi:n).,. inl;iati,i sunt avertl.zati: CORY VIN DE l.IC 0 [VLI MARTI AI. VIE LEMEN. Traducerea: Care merge spre lup fri 1'(1 afla' ill oa rtea pe 'Drumu( Amaruilli (Ard:erii, P()cuIJli).

Este impres iommlit regasirea acestor .imagini geto-daclce inlJ-lIll bocet rorndnesc:

~Hi va m.ai I.e§i Lupul mainte,.

Clot si§ te-nspaimante. Sli IlU !!e-nspiiinliinti!

-

Inscrip'[ille tracice I'lla5eaz~ locul nasreril Si to,pU~ri.ei GeD~e:niJOI' Ceresti la Apu de Mare Neagrl'i. Pe Ull altar de piatril (fig. 10), deseoperit aproape de Struga, (Macedonia. Simi tnserise urmstoarele versuri:

MAKON TE EYSOY EPIK A DOS N"EYKOI MA CHATAS

GEN TH-fOY KAS PHILIPPOS MOYNTAN NOYANB THEKAN s-rnx TE GONU KlAN'

Tradueerea; Magii, cand au 1I112it vestea aespre eel doi udscIIJi pe Jiirmul de Aplls 01 LOCI/ill; t1.1b, au porni; flldal4 de la Morea Neagr:,r, ctllejit.rei III .g()aJlO; cailor.

Pe un bloc de marmuril (fig. U). gilsit ll'! eirnitirul die Ia Tuzla (jud, COD' taaja), e ilJUi acea~til inscripfie:

EPI-FLl-S ERVAN DOY TOYPE RWAN KOM KAIAR

HONTAN E GEN IE TOEX A GiNLIKE

17

Pig. II

2'8

Trnducerea:

~d~QH MAt ~Afti"

,lEMltts ~AA.& ~/~ W'e: b c. ~,Z ~1JI'iYCAC

-=~I--==

D e p e c all u a rlli/Mirii" do] F eJi~Frrlm()'§i "ill sti bEllti dllirill'l/l,ji. z.,r/ /Jpus este teru/l'/ul Nailed i

,,,mie.

I'll sl"ii:r~i(, pe UI' bloc de cal-

_'Pig. 12 car (fig. l2) de

In 1::1 in.og [jud, Corutanl!a) scrie: VONE LA VUKALAN DEV LlE AE VAEL IKRI YSAS. Tradueerea: La Aplis de Oclziu} (l,.o.cul) lin. aoi copii fll /lori Q lliiSCUi Auro;:a (Cto ,LutTIilloa- 3d).

Aeest loc saeru s-a numit NE,TJN-DAVA "Celalea Na~terli" ~i se dla pe malul apusaan al lac-utili. -Si!.rituic!l, in srnng a Ia~omilei. Colilla de fa ·Apl.Is.ul acesml lac ent IlLilnil'~ ~i acum La Deal, am.inti'nd die oslro~ Delos, unde' grecii spu.neau c3 s-a n3scut A~o]lon ~~ Artemis, AIWnUr\:a Ne1411-Davd Is-a pi1s!rat tn basmul .,Fiul 'vaniUorului", cules de Pelle Jsplreseu, sub forma Ne-dca-Celate" care. este '1111 ta.rfun vrlijii.

Metaforlc, un coliad din Silrate:Di, :S!I.t ,af]at pe looul NetinDavei povesteste astfel minunata iut§mIl,hlre:_

Leroloi,

NlisCllt-lI.ll., creSCU[-3U,

Dol meri In Dealu' Neiil, Leroloi,

La sw,p~m dot me.ri,.

In alte v!l:ri.a~te, tin Ice de SluPfor se spune .frCiip§vr sau snifIQ]"··

Despre Ilceea~i rniraculeasa nastere pomenesre ~i un collnd "de gemeni - btiiat ~i fala""din Ra~i. un sat anal aproape de lacw Slil"atuica:

29

SIl . la slall1i, III oo:linA.

Nu.-i nici nOlip!e IIki hlll1illu. V:elrInii.Dapn1ia-Doarwle, DaM pi!. coJ,>eJl'i§ e Ia_~l!.

Lin mai lin 0 Solea pl~toasll; De Iii revksat de znrl,

S-a llasi:;l.Il dOL friliiiod. ,

D!lI cum, Deamae, Ii che.m1i7 Do (Tfiji,ian) §i (Sofia). lagerii ain cer privea

$.i 11'1 ei se jnchinaj

[!\I'a Doamna Ce.ruIui

Da .p·oruncii gerului

ChicLIJ:ra' sll mi-o topea:scil, Prigu! ~I mi-] potoJeascili, S03r'ele· sil llull.lucl!asc~ l?-llmiintul :$1-1 inclUzeasd. Gerul ,0 a ascultat,

Peste hal\lri a I?le_cali.

Soarele a :raslin.t"

Ram.anud rni l~a~l1cll:lzil. Jarba 10l11!. nu-a-nvemt, $norile mi-a inflorlt:

IaJ;li. pruned gang,urea" Pan!!. pe sead CI:l!§lea.

A doua ·:;r;i se t[ez~,a. Oehi§.o:i:ii §.F-l spala •.

La i.C03i1tl se-nchiaa, H.rana·iJ. [di.i~tii cit" pune<Ji1 La cihll. mare; flalera, Mal str'ig~ Ctl ma:L' strlga, Oile ca le-adnna

~i Cl!I ele ~ii pleoa

U"lIde-i iarba eea' mai deasli ~i I?~unea eea mai wasliMu1lumirea. :la ciobanl,

La ilJllul ~i la muW ani!

Orfeu proorocise dt. III 24 de veacuri dllpi mOMlea lui see vet Il~je· doi Copii Sfm1.i. ce vor l1!l~.tui lurnea, 0 inscriptie (fig. ]3) d~ 'pe ua altar descoperit Ill! ecnfluenja raull.li TiJ1li~ ell Bistra, confirma ell PrinLii Cerului S-IiU nascur ccnform Pfofeliilo;r:

CORNELJAE SALONLNAE AUG CONmo GALLIEN-I-AUCH ORDO:MDN

rID DEVNUM MAlES

TA FENS

Pig. B

30

31

Traducerea; ilpr.r'"deli luminile, dId s-au lU]scuf, pi! ;naiul ape;, confom, prev.iziulliior, Do:

Sft"li, t.d~(dali SQ, fie!

Fe vremea ciWdI latina ern dear till dialect al limbii trace, a fosl Creal un jext, pe care ultimil preoti rornani. nu-,I mai tn[eleg~all,' rq'u~i, din m.otive rnistice, ei iI reciteau periodic. Imnul est€: eunescut sub titlul de Carmina Satiaria:

COZEUtO cor ZESQ OM N}AVERO. AD PATULA COBMISSE .. IANCUS I AWES D1JO":NUSCERU SES DUNU S[t\NUS. VE VET POM 1vlEUO SED11/[ RECUM.

Traduo ere a: Cei doi pruuci ail 'Cob"odii d"h cer. hI pal/ure ali Iir~,i:It( (s-au adrJpostil). 111- cd ,dill oll;i copildrie! ei ill/de.g_ea.h (()it,d. Diu to( $u{ll!tltl,,, mere" s:a-i j nvocdml

Bv.enimenrul miraculos, petteclJIt 1.0 urm!1 cu pes~e 27 de ve,acuri, liI fOS'l Durnil de traei BELA-GlNES 'hNa~te['lea Cuu!'l", de acolo veniad numele de Blinigall"" ufra,tili.! und« s-a. Pl1lH!CIlI aces: fapt dill;". D,e ItJ KARTUM .,NffsClIfii; Na~{erea" §i de ia CHEI'?·SONES .. Pili Cemlui'" fJro\~im;: I'om. Craci;Ut.

a !;UTtueta l'eJlr'ezou:t§:nd-o pe Zeila-Mam:i'i a).1fpliodll,-~i. prundi (fi,g. (4) a fo I' ~it~ locmai ill GaJlia, tarii celliciL Nu e de mlrare, Il'lirUcat Smntul Origenes, ill Phil'QsQplmment1. pr:ecizeazl, c~ druidlsmul la celti ill fast introdus de ,,'II,aeul Zalmoxls, care iinvi!tase pe drum, ",nnlre allele, ~i divIDlIliullea prin fi~e. ~i nnmere",

Pig. 1"

32

ZeiJa Magie! ~i' a RiizbolU.lui

~n le~endele traeice se spune oil MARIA, Fecioara Divinl1. ,3 pogorar pe p 1iln an I, to chip de prullci1. a fest adopla.ta, de 0 pe.r,eci1e care nuavea copd, [ar i'n adolescenta a Intrat ilt (em",Iu,. ca vesratz. Acol" 1.1 anunjat-o trlmtsu l Ceru.llliC~R~EZUS 7' eli. va IH~le UI1l cilial ~i 00 fatai. fit at DomJ~1UI'ul Uni verS'LII.ul. AflfuJ,d til tfua:lr!l veSlald e ins1ircill~t1!, rope~lOar8i te.mplulul a alunget-c, lar Maria s-a aSCUIl pe Q calirI:! IIn;pad.IJ.[I.ti!. Acoloa fest persecurau de d.uhl!ll !11alefic al UnlY~rsul'W: In clipele na~ttltii, spiril~1 rill! i-a IQv:i1 sallii cu 0 p.latd!. ~1 ~srfel laplde zeitei a ItS~lIiil plini Ia eer, iar srropii ear~ ~u c.!lZU[ ~e· piin'litll [-au ars '§i l-au alungat pe eel [ilu, ~ll1 l'iUOpL au rilmas pe cer ~i .IU fo:rma,! Calea Lactee.· Intr-o lJ!.~e7~·d pruncil D.ivJ:iIii trecusers de 7 luni, Fecioara i-a D~alUl ,~I s-a aaOmlll; apo] a prlns-o somnul ~lp~ ea. Atl1:nci ilirI eer au, coborau cere de ANSES Jllgeri" lit au CODdl!ls-~ In eec la palatal ei .de i:nlpar;11eaijil, cO-ci !li~a poruncise TATO-NI.~~ .. ~al!l Cerunlor", PruDcii, au fast adopt!!!i de 0 famille de g,~lL Zilla cand a adormit Maria ~ii S-'i11 imnlal Ia cer s-a numh i'[t.ca~eodarl"Ut gene, RESCU~TOR.ME au TRAM·A~RISCA A~ do~urea Reginei", TRAN-S-MARISCA Somnul MagllWc .. · .. TURMA~S·GADA "Adocm.irea D031l1nei <Zeilei)" ori l'illRA~~

YT-TION .J\do!r"IUir~a Zeller". '

• [nfT-i). Jege~dli romfWeas,c.a, Sfal1ta Mar~a are, pe [angl!, baial, ~I ~ fafa,ce,.L drept adoptlV:i (LTlmifIJflnca). tn aile Jegende, F,ecl~ar~. Manji este MUIll;) Scarelu] ~i a Lunii, tnostenire claTa

d treirnii LETO.,APOLLON-ARTEMIS, "

L~ traei rmpariliea:sa Cerunler se numea 1:1 rfel: CHAREY •• P'~cloara", LETO ,.voil'liCIl", MARIA ,.Mllie,:113", MARJAN "Ftoartl de Mitr", VRELAM .. DOnlllii'l; Fecioara' etc. :?ipenlnt

eli suferise, ca orice mama, '111 uciderea :fiului ei, I se mai SP"Ilea ~i AVRASAZ ori AVRAZAX ,Ml1Jmita; inG 1.1 re ra ta: M\in!oasa; "F"urio,as!l'; R~boi,nica". Din aceasra pr.ici:ua, ea a fOSI adora.llt. ell zei~a a rllizboiului. cli cele- 1b.rete AM-A·ZONES

."Fe:L-nei Miuullale",

Fig. is prea l~seJ.e-' 11 pHilo:Lre

al e dacljor, Ace.lea§.i riiz.oowice (l c.9DIl;i~er;}lJ pe Doamria UfiLvers;ulul §~ palro,;ul.lI a magiei afbe. Aceastiilradit1t: NI ,p)sl:rn.1 pani'!: Ilst~zi III descnntec#i: r'l?maue~tl, c::_are, ill lliI,ajoFitate, 0 i:nvQca p'e E'ecioara Maria, !id'vat'o~ [h~ loat!: ~9lUe '~i :re~e~e :i:'l IllIme. .

Pe 0 gema d!e;.~coperiUi Ill. bisericuta G,<I.rvan ,(jlJd. Tulcea}, ~O~~!1 V.i~ilor esie~inf!ili~'l!~ c;~ ci1p a~ pas.lIF: •. CCIP omen:sc ~ll 'P~cloare In fotmol <It: ~t:rpl (fig. l~). r" num3. dreap~lI 111le un bid. Iar in Stanga 'Utl seur, 1n jund ej se afJ§ urmatoarele vers.mi:

S1 THEMEN A VR'ELAM A'EN!O)"QVDN HENTAM AEllOYO

lAO lAO

Traduceces; D(JCfl te inc"ini Feeioarel, mere« !'ei fJiV!Il&'¢ a"§muJ1ii (I"fie/e.),. G/orie! Madre! the! A\:e.' ire revers este 01 i.nscripl:le cu semnemicslict: getiee.

Aceen~if fi,gum siranie apare ~i lPe I) gt!ma dm agat, descoper-iL1i la RO.I11ula (flg:.lG.). PI! reversal ,telU~i este gravat eu vall-

lUI AVRAZAX I Manio;! ·ar". -

Pe 0 gemil. dln jasp {fig. n". provenita de 13 Romuja, se atlii tot. ze~la 1v,1[aria" til jurul Care!:!. $cl'i.e.: .AVRA~AZ • tt'ldu-

34

,F,ig. J6

rerata", Pe re versul gemei este gr3l1'anil Ufo, mate area in crip lie: lAO MARfA .ABLAN ATHANA ABA C.~LAREY. Traducetea: AVtI Maria! Deplillii mu1n1mire Fecioarei!

11llr-un co{l.lIdi

ardejenesc se piistrca- 2.a lmagin.e a zci[ei, getlce in: :iposla;rJi de fianl;

Stai, Scare, 11U s3geta.

Cit uu-i cine,.!l pare [ie, Ca-i Doamna Siil.ll'la Marie!

_. ,in colllJdc~ Soa~ele ~liz\lse a fiard [corte mundt.'ll ~i vola $".0 .~i1ne2ie! In all COIUld dm Ardeal, Maria, if! chip de sillb:!:'licil1ne. 1 se adreseaz3. viinJ:itorului: "

NlJ IUli, Gheorghe, sligem,

Cii nu-l cine-ri ~.are Lie,

D8.-i Maica S£§:m<l Milrie!

fig. i'7

35

Legendele sacre ale ,getiJar spuneau cit,. d.l.Ipi iniiJtarea Mariei Ia ceruri, cop iii ei all fosl adoptafi d~ nobllul AISEPOS .. Fi1$towl'" fi solia lui, BRITO-LAG[S .Dlvina L-Uj}oaie!", z,is<1 ~i TER(30-LAPE "FnnnOIl.S8 Lupoaiea". Pentru c.lI. 3 fost C!"e5' cut de 0 ,.lupoai.c1l'',.. seului i s-a .mai spus ~i Apollon l.;ykios. Mai tfuzill", tntorit Gernenller Divini au fast numiui SAB-ADIOS "C~sa DOJ1lllului: (Zeului)" §i respecriv A-MAL-THEIA "Cell. cafe cresee (ingrlje~te)i ZeW\

Pe vtemea lla~ll!rii celor dol Zalmo:xis, peste neamul gefi,lor l:IlAPEt Iii Nord de tiul 'Niliparis,. sl!piineaUi slrainii .. In fnmte cu ERETE "Teposul 911lmpatul, Zbii:rlitul". Ace~ti cu.ceritori erau sci1,i anrestecafl ell gred §i j;~i :a.veau 'capitaIape ,locll.l~ ,acttlahllui. oras Slobcjz.ia. A uzind de 0, Jnilf~,e;re, miraol.lloas1i, pel care getii 0 a~teptau dernull ~i itemandlJ."se ea anrohtonii, msu~ £;Ielili de acellt eveniment, sli Sf risco.!.:, Erele a de'! ordln s.!'/ fie Ilci~,i 'toIl pru:ncli care all; fi PUltl.l avea varsta Pnrncilor Cere-~t~. Aceaslii crimma,lll faplll:. 3 rl!f:nas in lUlJantirell b~ti:1UI~iLOl" ,cu' numele de A.SIE-ROPEOS .;l1ciderea Copillor". Ca sa seape de _ lIrml!irirea strliinilor, Aisepos fi Britolagls l-au luau pe eel d'oi prunei, nevinovaji, inc] si~ pe propTiul lor eepil, $1 i-au trecur pe malul drept al diului. to cltunul CABESQS .. S,cobi· lura" ~actu_rultl Cop·jall). apilirtiniind PIAN-ClErA E. ill I c~ror ledtoriu I1Ii.l era ,c~.nl:roJat de .1II0,Qrtlele I.ui Erete.

Cfutd l-a adoptaL pe till Ma,iei, ,.Lupo,aica"··i'$i itUpta ~i prop:riul prime:; pe PETR-l-ZEN' l.iPulerea (Miez.ul) lemil", pe scnrt PETRAE ,;Pnferni.clI,I", a~a ell a putut sa-i. brlrn.easea §i pe Ofrani; de aceea Petrae s-a mai nurnit ~,i ASA-MUM ,,Aceel1~,i Marnii; A(:ela~i San". AH fill al lui Aisepos ~i .Britoi;}gis. a fost ANDAR .... AI dloilea". A§adQf; copiii Mariei erau ft"t1J,I' de /aple

36

CIJ cei ~i "P'iistoruJII.i" ~i ai .. Lupoaicei" ~i au CreSCIH ImpreuniL Petrae ~i Andar au {os. ~i primil discipol] ai IIlI Apollon, Perrae se tililSCLDS: Ia 3 s~ptillllan~ dllpa Gemenii C-t1re~li ~i e :sil:rbato.ril de ~mam 111 t6. ianuarie, sub denurnirea de Sfiimul Pe.(m de Iarnt) sau SJfitltiJ'! Petru <:l[ Ll1pllur, Andar l.I r~iI}as ill datinele ro~iUIe§.ti CI.I numele de S/&lItul ILudr~l: ~i e .sil.rbatoril la 30 ~?lembllLe. De Ia Andlar, ce mal Insernna ~j .. Sfitr~iluJ Anului", vm numele vechi lIile lunii decernbrie - AI/dl"ea, J"drea' sal} lJlldrefl - ce urmellza d1upa Zilla de Stalllul. Andrei, Ca iiiJ al ,,Lupo~cei",, ii Sf~DIL!I Andrei are dar.I.IJ dea-i feri pe drurneti ?e lupi, til noaptea de. Sf'~tu1 .Andrei, se aduna Jupii, lar el lI:n~ill'1e p~uda, .r~eIIt[U iarna care incepe, tlt!caruj 11.11'. in. rnitologia romaneasca, aaaptea de Sfi'iI1tul Andrei este ~i una dwt"1"e cele mill Importame din rut, pentru vritji §i farmece, ~n acea nospte, vorlb~s'c toate ~irllaleJe; dar <Cine le a culti! ee spun. rl!0iLre. La~zul nOP:IU de Sfiin.tlUl Andrei se deschid cerurile ~JJ acomparlll~.tl .~e .caIllecele cocosilor, coboara ing1'lrii inarmali, aJUIlg!Jnd stngeu ~1 ioate celelalte duhuri rode,

., Sabadios §i Brilolagis au mai avtil doi ~aieli, pe 1ACCHUS ~[. pe lO~. ~i ei discipol] ai. M Apollon. Fi.flldc:l. se ll:idelel. Rl(;·eall r.;:u p~sellilul ~i erau buni luntrasi, ace§:li pstrn f.ati de !apla. a~. zello~ <l_'!l Jest icYocaIi mai IM-ziu, pe millie. de c.orilbleru s~r.pr~J1§[ de; fUrIll!I!t Aceste divi:mitiiti eraa numite CA-BIRl "C:.I Patru" §i I,is'e aduceau onornri, cu preciidere ltD. S.tWliQ,tluake, III Lemcos ~I in Imbros, Amintire.it 10F 0 pli.str-e.aza

§I actualul sal POint PraJl din jllde'!ul 1,aloI11ll1<l. .

P~i Iii paberrate, gem.en:ii au Idil CII. tOli copiii geli. La .L~ .anl, feleleerau d~sp;!irrlfe de bllieli; prime Ie urmsnd sa fie filtrate de femei. Iar ceilal,ti de b~!'bali. Acea:slili ueenlcle i:ncepe,a. CD 0 ceremonie ee euprlnde §i pu.rific.arelll; .. botezu]" ill ~ti~. pe car~ oornioara ?IUlis,1l cllp~1 lui. Orfeu, ell acest prilej, oe.,u. ~~~ asisrai Ia 0 Inuacu.loasli lJ1tiinlp~are. eonsemnata pe '0 ca.r1l1iD:ida (fig. 18) descopl!otli fa Drobeta:

.17

!IS ,f-JAO ZEV AMU2Z VIEV TRAUBTlOS At. J MAZZE DAL TAlliO NIPAL

·A MUTRI UKARAL

Fig. /8

38

,

1

Mifrlbjorul

Gelii, ~i dupli ei greeii, ii nurneau pe eei doi Zalmoxis Al'Ol':LON ,.Alblil" ~i ARTEMIS ·'R,o~ia". Legendele sacre spuneau ca mama lor era Fecioara Divinili MARlA N ",Magnifica; Floare de Mar". drept care Copiii. Cere~ti se rna] numeau ~:i MAReAN-DYNES "Copili dm. Flori de M~r". Madar, mliruJ era SOC01.i1 pam sfiifil. iar nuanta florilor lui, Roz, compusa din Alb ~i Rosu, :ip'l!bi!l1a culorile simbolice ale. celor dQi Zalrnoxis.

Pe UI! vas deseopedt la Ocnita·Co{ota (jud. Viilcea) este msctlsa 0 ilitvpcat!le (fig,. 19) ci1lr~ Copiii Divinl;

VASIL.E ¥STlH A MAR

KO SEPO IEl AN

Traducerea: Mlr'tdl)ele fm·. f:Jlirrtire~'li de ,rn,(Jr/ Famili«! (~"ea"mlui) fa mulli alii; in .graill I ell () bogaill omonimle al sttlhno§ihn nostrl, YSTHT inseuma "Fire; :M:i!dite; Prunci .. •. Bste [impede eli obiceiul M('i'1~fondlli IR. rOfiiaru. ville de 111 gelo-d <lei. De IIltfe!., 101 Sara. mizegetusa a ~i. fest deseoperit I1n medelion de lin ar' (fig. 20), desigur Marl~or, oil cJlipul unuia dinrre Zalmoxis; cad. gemeni Hind. semanalUl Ia fii1a.! Asehten,ea amulete s-au mal

desceperlt ~i in .dle cefat! dada. ceo

.Fig. 1'9

.tll

!Jl vechlmea IIl,U prea indeplirlat~, M!lr!i~orul era un ban de aUI' S3,I1 de argint, ori un medelicn, legal ell, un ~mJr rQ~Il-aJb~ pe care rOfllan,ii, i'I ))'tllteau. ccpiller la g1ii S<lU It I mamll. Marli~Qf'UL semai!lume§!e:il.ltrne:lc~inutllriMd.tjigllj sau Mm1. ~j este purtat pemru nome, In decursul anului. Jar cei ee-l poar~ III "red eli vor fi siimlto§i ~i eLIFaIi ca argintul ~i ca peste vara nu-l vor mai apuca ~i scutura MgllriJe. MiU!;h;orul se I?unea iIn zOTH zilejde L manie, Inainle de rfisilr;ituJ Soarelui. iar cfind

40

iJ puneau. pi'll'lntii se fereau s!t fie vizu\i de vreo femeie I1nsarcwata, crczand eli se pi!leaxa copilu;1 pe ochi. Unii opi l purrau Mi'h:ti,otiJl 12 zile de gal, iar dlJpa aceea 11 l!isau pe erengutele unui pom ti'in!lr; ~l dac[ pornlsorului 'Ii merge a blae iii acel an lns,emn'a el!i §i copilului ji va merge bine in viata. Altii iilpastrau piin~ C~ vedeau prirnul arbust !Ilfiorill" de obicei p_or.urnba ... r. s,au plidlJ;c~l:. 1i n .pIC. neau I'C, pO~li~or. sperflnd sa _fie all)l ca flerile aeestnla, Iln uaele zon-e, Mlrtl~orl:ll sa poarlil, panS! diad Incepe eucul a canta sail pana cmd yin berzele,

Nil aumai p~ri:qlii le puneau MllrlLso,are coplilor, ci ~i alii. romiil.li ~i .,Ie oaruiau unul .. hula la .L rnnrtie, Asllzi n pO'arta mai ales ferneile §i ferele §L, dear in unele .atemaiiz.olale.1I POarla baibalii ~ib!ie~iL Rareori se mai face din baei de all:r S3_U de srgint ~i n1!l mai e limn tQatii luna, ci numai di:t:ev:J. tile. JI\ Inceputul lui manle. -tll Muntenla se SPU1ie:

Cine poart! m!rl~oare NIlI mal e pli:rUt de soare.

Pe la srSr,situl lui rnartle, femeile ~i fetele Iau ilfiurul MlIr,i§onilui ~i JI pllllpe trandafiri, :iar rnoneda san medalionul Ie d3'1.1 pe vin, paine albii ~i c;a~, crezand ca aceea ~,e le-a purtat V,I!. ave a fa~3 ,alblt cum ~ C:at;IlJ ~i rurnena ca trandafirul ~i vinul,

eel mat vechi tem~,lu CIIIlOSC!Jt asrhi de I?e leritotiul RollIaniei, care pare a ti ~i eel mal. vechi din. Eu.IQpa, a fest descoperit 13 PaJta-§ag (jud. TiIni§). EJ are forma palrulate!lt m1isurmd [4 x 7.,50 m, campus fiind din dou!! .Indiperi. [11- Ir--WHII S-3 deseoperit lin altar mcnumental de hit ars, de fOmi.lI paralellplpedica (1.50 x 1.,70 x .1,35 x 0,50 ill), cu 0 statuie dubl!, ce-i reprezi.ot~ pe Gemenii Divini. Pe pllqi.le laterale ale a]talUhli au existar basoreliefuri, ln lIIceea$i mcal?ere s-ao rnai gillsit un cap de laur modelar In Ius fi aHuJ in basorelief, de I'ulirime na:tu-ram, plctae ,eu RO~U ~i 'ittcru.:;t,;u eu ALB, Mai e de menliomll 1m bust sl.alLletli de tip o ra nt e perforar, 1[1 care se 3§e'za U!Jl cap SIi'U 'UIU creniu de rau!' ori de om, La eoateacestea se ada'lIga s'up,al'li penrru of ran de. III cealaJll lndlpere a rernplului s-au descoperit vetre de jertfii cu vase §i oase calctnare.

La Cascj,oareie s-a descoperlt 0 constructie rectallg,uiarai de

4/

cull, ce avea perelil ornameruatl 'ill interior eu motive v_iante cu ALB ~i RO~U, To! acole s-a deseoperir ~i maeheta din lUI

ilrs a unui templu, _'.' _

La Fa(lt;a~e'e (jud. Tel,eo:rman).,a fost de~scopenl mormfintul principal al UJ1ui. tumul ce a' avur 0 Tnci!.»c_fe fU11Ier,!l'!'li de lema, eli lafLlril hrnga orienuuli pe dir.ectia N~S. iII c,ollul de N- V al camerei fu'!l,er'ar'e S-3U 'de$coperil csemlatele unu] l,ff1l.tU' get Im~ prC1i1111'i cu §1J'[lI:evilrfiinj Ife llitlpe §i dmJ-1! mirgele de lui ~~ ecru, Baza m.or,miillrului.ll m,1 lipid eu 111'. iar in centrul 1111, oupr,afat,[patml.3ihml, ,pulrJ1 TI1j[llat~, de' fOflU!llllllli cub cu laillrile de !!pl'oximailiv 40 em, _a'fo,st pi!;lfitll ell ALB §,i RO~U. SlJnl figlirnte in 'clJilo3fe ucl I?atrare ll1scrise-unll~ ill altul, t!i;iate de dou! diag-oniliJe ce uaese col!l:irile opuse, crelindll-se astfel patrutriunghiuri isoseele de 90·. ce-§i unesc vli'ritl.riEe in centrlll.t plUrarulll i .. Dou~ dmlre tDullgh.iDrile_ cu. viiJ:furikl opuse stint pic~ rate ill, ALa. Iar celelaHe :in RO~-U. Banda de la haUl fiecarm rriunghi est~ de culoa-J'e opusil iriungalulul propriu-z~~- ,Leg"Hur~ dintre aceste douil eulori, saere pentru (llnilrul razbouuc gel. ~I. eulorile Milr1i~o.rullli wmanesc esre evldenta,

Zalmoxis fi Pytha.gO'l~as

Dupa moartea lui Erete, sellii ~i grecil ~.alJ_ales en rege pe BEITHY-KELAS ori fYTHA~GORAS "Vil~ (Fiad) Gras!! (1'1.1- iemiclt)"._ Pentru a-i readuce pe NapeH fugari inapoi, BeithyKelasa decretar '0 amnlstre genet!l.ll1. jUIiimd eu, in chimbul unui trilnn, sa-i lase pe autohtcni fu pace. Alsepcs ~i ai lui" inclusrv eel dOL eopll adopuvi, s-au feintors III gospodan;J pe care 0 pidsi era pe vremea lui Eircle.

A~!ldifT, Zalmoxls a fost ml'r-ad.e-wrer supilsul lui Pythagoras, asa cum aIirmli ~i filozoful Bnea din Gaza (sec. VN1). in Teofrast sail despre nemurirea s.ltjlelelo.r §i tnvierea .wjJelel<lI',.Locuiesc III Tracja, pe hmga nUVilll IS!Tu, gel i.i , care socotesc ell. unic zeu pe servitorul lui P~thagor,11S (ZaltlIDXis)"- Una este .,servitor" §i alta e sela v ! Tol.llI~i, slfilinii all I" jill III c_l! gerul a fest sclavul lui, PytbagofOlJs! Tb{i s-au inspirat din Herodot, e,are.la rihtolll lui, s-a, inspira! de .1:1. "elinli ce locuiesc pe llirmurile Helespontului ji ale Pontulu.:I Buxin", deci :nil ,de la ge.\i; .. Zalrnoxis despre care vorbesc - food doar un rnuntor - a 1'0 t fob ill Sames, ~i anume el lui Pythagoras, care era nul fui Mnesarchos", 10 tratarul lui de mlI(lducere filos·ofi.c!i i"- cre-~tinlsm, Clemens din Alexandria ne spline Lrn.sa c.!. ,ZlIlmo:>:ls a fosl unul dlnire apropiillli lui Pythagoras", dec] nu selav, Pe de alIa parte, fiindd I,ar;a era ,cllceritil de sciri. uaii Uorici au presupus c1[ ~i Zalmoxis ern selt, cum. scrie ~i In lexiconul Suidas; "Zalmoxis a lost sclavul lui Py!luagoras. cum spune Herodor in_ canea It -Pllll'il. Era sci] ~i, Tntorcamlu-se acasa, a propovadui; c1t sufletul este nernuriror". Din acela~i 'lexicon a{laIu eli Zalrnoxis ar U fcst..; grec: .Helamccs, to Legi!« burbare, spune di Zalmoxis, fiind de uearn grec, le-a arilhl gejilor din Tracia ceremcniile de Initlere ~i le-a spus ea nici e:1 ~i nici

42

43

eel care ~I nrmeaza (in. initie:re) Dill ver muri,ei vOir avea parte de 10,1 bmele, D1.llpil 'C}!, le-e spus acestea, ~i~a ccnstniir 0 10- Guintli subteranit $i apoi dispilirilnd. di.n rata lI:acjJorl j~i petrecea v.rem'!flt' scolo iii tr aeii, tI dQI't!3U ",

Npul rege, Pyth:a'gQ,ras>, ,~ye~ ,!Obic;e)llfi rnai blilnde dec~.r predecesoruls.§:u ~i se ,arlll.a ma,i intelepl §idiomie de. inv!l.lihu:rli:. EI a illcil,eia't lUI pact cu BIAN:GETAE ,:Gelii Vi teji.' " de. la Sudl de Naparis. fa"'Qr~zand rela,liilecomeli'ciale,

Numele neamu hrl tn care -so miscuserii Copiii Cerului, NAPE(. rn~~lJlIl1a .t.macaW: St!rpu~lir SlraeH". Denumwea aetualUhli ,sa~ SiirtIJe/ii. afl;u pre CQli~a SlIera, de.§i provine din traeul SAL-ENTIN] .,Sarul N3$[erii'" varianla pentru NetinOavA-, tol~~i poartli ~I! sunete sen urlle de wl\marj Sl£l:,At;Sar, e",

!Rite ji.mnmd'llleditaliv;. IIdQie:sioen'lu] l'\,p,eLloli' prefel'a.s~ pit~ eeasca illg!1l' oile lui Aisepos, "pe-llJ1 picior de plai. I pe-o gurli de Ihi", ~'&II!"t.1J iemm, .:1 ~j·a iiucro p! if 0 :;tilil,ii ~i 1I1l bo.rdei pc loalul 1l111U tiHi\ la Sud de ~gLU;i£ Sfil'J;ltl!.: B.llIada zal- 1110xil'mil •. Mio.rila"· a reluluL vretllJicia, crQbana§uJlii:

C-il,re, oi mai mulle, 'Mli_n:dre §1 cornute ~i cai inv1f,ati .

$i cruni maj b!ltbati.,.

Bordeiul pll·toTlil!ui, get era eelebra Iocu-mt& subterana a lui Zalrnoxis, de: .eare p,Qmeoese: aulorH antiej_1 lazul se llume.~11: <l'eU,ljI~ Beci, iar colina ee 11 stJ'a;jJ.Jie~te .este plinll derlJ.ipele bardeidof geiic:e. Iasa pe vremea lui Zahno>ps, :idiipol:wl ace twa era iZolat. depatTe de cele al~ cOn!;iltt:!illor.

Mnrele poet resnau Viergi1ills ad,i;:vere§le' 0 Iceiu:lgelilcT ® II loeul i[ll, borQei~. Jat un fr1)igme!lIL_ elin Ciecl:giC!t!ie, In, d!~"P(t; ,geti:

"Daman ii i~,i dU!; VJ'Iliil lini~pUi~i sigurli in bordeie sltJ?olre ilQau<: tn p~m®fll; l!dl.lol1: ln1nc'htiori de' lllejar i ulmi ~mteg,i pe 'O,;Ire-1i rostogolesc pe "'alr1l- ~i-i pun pe foe", Aflill·ti In stum, de sllJbi1llcia. Napeli au fa I c:ucerlli lrepta.1 de ... redniGia ilm.li!l'ul,ui ciobau ~i. au, inceHlll :.;li ascu!le de el. C;a s!~,:i tadi sii rrerinli mai L1~or legUe !I iv Ine, Apollon i-a 1nv~Iir[ 'sl Ie 'Vl.lrsific:c ill

Fig".l!

JOM LECJ\NIUS PAVLINUS VB IDS

rime ~i s~ It! ciiil1'le. Astfel, pe 0 plaei'! de rnarmudi (fig. 2.1), d es-cope,rili'l III - Heraclea (Bitol1a- Macedonia), s-a pastrat IHI descanrec zalmoxian:

KLAY DIOS OYSOS

EY Kl.El

A TIMITRI MN1-,MJS CHARtS

'Iraducerear J:t invac pe Domnui S.lpl'em. 0- ellii Lui $(i priveascd spre mi,/Ie dill' Cer]

-Fe U.D ahar de mar" murif" (fig, 22), descoperit Ia, Jup a (Ca.raiSe:vce;rin), sc rje:

T:radlu'cerea:' RII!1'ricil/'l1i7e ~eye (nll.lIie)siinril'til'e 1'0'1' adaee. Plin! ~i tablele m.atematicc~ ~rau puse in versuri, lail! 0 in-

sc rip' tie. pe 0' lespede de calcar (fi_~. 23). descopedtli. In Jupa (G:a.rli~-Se.,verin):

BAN AONA LNO OPTO PE TE!B MSJ

Traducerea: elm:; forD Ill!.!/! - op.t ,s'llPl'(1 do; am. Acum este lilllpede die unde a tn ... !'ii!L'~ PYID,ao!Ooras celebra ~eore.mi'I, care, pe nedrept, 1l po-arlR !IumeJe_

Zalmo:otis Ti as,igul'a_ pe inv1l:Iiiceii lui ell numae p:r_ili ~Liidlil

,45

46

vor devenipulernici. in acest sens, o. insetiplie de pe Q tiglii deseoperita la Romala (fig. 24), este revelatcare:

ZANVQT VAVOT VRNYL 1!JNT WL

Fig •. U

BNkC"M INn

OPTO ~p~~'F'B'M ~~':.

Traducerea: ~'{i£flla (fnwIltlrllra. ,fJUlert!a)l voasuii I'll ami ;i ,nulltel e.

lublto.r de ~Iii.nla. regele PYlha-Goras "el'!~a deseori 10 'l'izit!i 12 Zalrnoxis, spre a dezbare cu acesta misterele Cerului, Cel ,?e confirmil aeeste 111 [illniri este SIIC'!looll (im Geografia, VU I 3, .5): .,.3-a retras atunci Int.r~un fei de pe,~.terli inaccesibilll altora ~i acolo ~j-3 petreeut 0 bllca!~ de Yr,eme,inttiiJrtindu"se ratcu eel de-afara, decal doar eu regele ~i ell slujitorii sm. R,e:ge.le, .cilind .!l vil:zut lea oamenil sum mull' rnai su:pu~i fata de ¢I Gf!ciif Ilil.l)i Iila'i.oie. ca fa1~ de unul ce le d1i porunci dup1:i indemnul zellor, i-a darrot s;prijinu[".

SlIJbatici mnd fudi, nici getii, nici ~ei~iI ~i Ilici grecii de. rand ni.! e.fii.i:l prea 1ll1presiom.'lli de i.nleligenta calor doi iirvatali §1 i-au Trnpins 13 0 hurecere fi:ziC'(l. Pylha·-Ganasa. fost nevoit ,sa pnnnil~ Ca. daci:l. va fi ?rivins In luphl dreaptll de gel', va aC(lrd~ acestuia ~inemlll!,ll!lli lui Ilbertate deplmti. Mll[diu. ca rnajorlrarea ad olescctl(ilo.r. Zalmoxis pilrea a fi eu mull nl::U slab dec~t eel ee puna numele de "fiarilPulemio1l.". ~i totll~i l-a 'i.nVin.5 pe rege, ~i 111 Irnnla, ~i b. i'nweee,:ea ell arcul, #iill s1l!bii. Victoria lui Apollon 1lSupra lui Pytha-Goras a rama.s inl~gl!ndele getic.~ §i ~ce~li ullefioare ca uelderea .~a'PeJllli (dragonului) PYTHON de cillre zeu.: de aceea, a;;a-zls.ul .• QlY,ller Tree' - di! (apr, Zalmoxls] - l.$fe Infilti~at deseori ea QIDornlld balaurul,

CUm pe vremea aceea ral.boin.i.cii aveau obieeiu] de a-~i tine juramanlul, Pytha-Goras I-a IAsa!' sliipan pe Zalmoxis peste neamul get, de I .. AKES-SAMENOS .. Gr.l'id.uul S.Unti"· (pc locul actualulul sat Cti'UTIi'€fl.l) pl'ini1 la g:ranit!l de Apus :'I N3peil()r:,

Fig. 2'1

47

AUIOcii a.n'tiei confirm'" eliberarea h]i ZJdmoxis. Anfel. Hellanicos din Mi'lileIlle, ccatemporan ill parte ClLI Hercdot, serle in opera Ob'iceTIII'i b(uDi'lI;e: "P,oVe$lesc unil ci Zal.moxis a fost reb 1,3 Pytllllig6ras, Ilul lui Mnes;1rcilos dill Sames, EI.tbera.r. a Qilscoeit "aeeste lucruri", tTl. \li(110 lui t'yrltffiJaJ"(J,f, Iambliehcs serie: "Ci\ci Zalmoxis, de origine tt~e,. fosl scla ... ~i discIlPol al luj PyLhago,rils. duplr ce iii fcst eliberll,l. s-a intors la geti. le-a ID'locll1il legiJe, cum am ilralilt lilt UliC~pl.ll. ~i 3 tlldemnmla b~r· b~~ie pe ,colicernle-nil ~li" couvil'l.glindu-i c,a s11l1el'ul este nemurltor". 'Yn le.x~collii 1 "Sm"dtls" se 1P.r~ci:zea:d!: "U IJli~pull d'i Zalmoxls a fost selav al lui P'yrilogOflitS din Sames, ~lul, lul Mn,e arches ~i. mna: eliberat, ~I-a inmginul aeesre lucruri",

Crdiasa LUlu.ii

Artemis, 'sora lui .Apollbi!; era In. ,fel de irm::ligentli §i domica de 't1l'l'lIl!ljtmi, ca. ~i friueleei. Amandoi .Ie spaneau ge'tilor lea puterea le vme prin HESTIA "Col!e~[[trare; Esent!'''" concept care ulterior it fO·51 personificar §,i zeific!!(1. De aceea, 111 Bibtiateca istoridl (1, 92. 2), Diodor din Sicilia scrie: "La &~a-nl.lmilii gell, care L~i illcl:tjpui~ ea sum nemuritori, Z.aJmoxis predndea c1i~i lui ii dad,use le,gi.le Hestla, zeitatea lor",

Artemis le fuviiit·a pe fete ~1i fie curate, si1 fie 10 iel de curajoase ell, ibliie'IH, sa :fie harnice, sa ~tie sa se irnpodobeasdl ;si sil C'oas,a. 13:a mai era numitfi §i Ar..-aURNU·S-MAIOR"Cea care. lmpunge cu Acu.I", Aceea~i sintagrnl! so poate ~rllduce ~i pri1il ... Cea cafe i'1U'lIllIJn,ge p):l Celom I (4DceaY', Prln edmologie pcpulars, de la At-BURNll~S-.Mf.UOiR; s-a' ajuns Ia eaigmatiea Faul de MaioI' din vad"3<trttle ardelen~"i ale .. Mie.rilei".

TJ"ec !:rei pacllrarei. Cu tret turme de oi; Pe-aeolc trecea

Fara de maior.

ell brihdei galben;

Tiei pl[cur;!.rel. Trei tunne de ol. Cu 01. mil lie.

se sulaa .Ia rnunte. P:..ac·olea trecea

49

FOlta de maioF:, Cu par g~.lbioj.

..

* ..

if:li pac uriitei, 'rli turrne de IO~.

Se suie ta I1]UIlt~ S4'1i vaiH!. mal multe .. Aeolo-§i vazur1i

F.,adi de maior

G·u.n gal ben baior,

Tre! piicurirei

La 0 turmil <de 01 Flai ,. Ierui, Dfj(imjle. La.' 0 lurma' de 6j:; 'L:dorcu I se-arorca, Doumsh«, '.Do!Omtl • 'Pr:in callIp pe. l(illioi.

Trei, ronne de oi; Trei SUI!! pl'lc~mui:

D~i sum ve:rj [>[iI!lari, Ilnu-i strelnel,

Ei.. m i 'edll;ciililu

La ~ ffulJliin;l liril!

Pe CIDe'llr!llnirii?

Pe 0 fall! de maier, Cu bra.u(u:l glllbior.

In alte v!l1i.1nte. din Oa.~: ~i din Ardeal, fala din baladll este

o Zlilllr. deci zei!a:

Trei pi1cwriirei" Lerni, /ill;

ell !;ret IIHmc de oi,

so

S -·1.'111 suit [a munte, S'udIlIHlri'l ol mu lre,

Aiei era 0 .zrolll din lru-il". Fa.ra asem;i'1a[c .

..

Trcl. tUTrl],e- ,dee oi

S-o suit la munte, S-adl!lmlrli ciopoare muhe, Aici era '0 zana din tara" o zlina (ilr.\'( asemanaee.

Anemis. maio era nilm.il~ ~i AL-MYRIS ,.0m Cu:rmj", de unde previae ~i JQII1I. mioQ!'{1. Dintr-o variantti1 mioritica, dill Soveja (Vrancee) , se poaie vedea ea -Sora l.§i ajufllj frarsle I!I :'(IM.iI.:

Leroi; DOll/III//1, .ol, leroida, Colo-n jos ~_i mai la \>:ale, Oi," la» ida, , leroi; Doamue, ES'le strunga otll:lJr.

Dar Ill. strul1gli erne 'lUana'? Ienel cu_ .biita-Il manli. . Dar la muls cine s-a (illS? loana Cll oc.)li.i negr]. -

-' Ml,Illgeli. r.1Itiori; mai tare.' 'C:[ 'vme un nore I de p,loaie, - Nu !lUll:! nori~ori de ploale, Sunt peliM),ri de-al tale;

Yin la mine, eel' ,,~ line

~L mal' c>lir; P" lfillga line Sure, sute de cornute;

Sui e., sure de l1!li.Q1w.~

Zeciuri, zeeiurl de :bMl:i-eciUlfi, Cu coarnele .• rurite,

Ca .tiinUe poleite.

- Frate, frete, eli nlcl ma.arlen De st/illla UEI mil desparte,

51

Iatll ~i WI collnd din judelul Alba cu. eei dol. (cali ciobanj:

Colea [os,

Pe-un ~e:s frumes,

Orca tunn1i de oi lmi pa~te, Oil' la 0'1 cine p:Ize~le1

Da' un fi-ate ·~i 0 sora!

Gr!li sorii cillre fr:ate:

- Frale, fiili.orul ·Il'lieu. Mulge-li doua;

'Sldlxlrl Illlu!l

'$i: te uitl h1 :tisWiI,

ell nouri grei ni s-au ivil! EI din graiu a~a gr,~ia:

- Sarli,. suriaara mea.,

Da', ii'iu., ilia IlU-S nouri grei, D-lii~-s ],Jc"tltorii tiii;,

Vin [a min.', re cerpe Line ~i cer :mwgul de sub mine; Ce.r cine! Sute

De oi ~Ilte

~i 0 suti! de berbecei. $11: te duci, s.or~. CU, eil

De la r!lsadU, de unde-si ,;weaUi [e~edin.~<lI, au puteau veni ill. petil dedi.! .straiDii. poate chia!' I'eg~le! :ins! 0 :z,e:i[a nu se poate ci'l.s£i.nor.i eu un p'i1iJniin!ean: de aceea, ea Ie cere petitorilor Irnposlbilul:

Eu atuncea ell m-oin ~uce, Land .e1 mle ml-or aduee

S fant.u] $oare-

N;na~ mare,

S £am a Luns

NUDa bUIlil'i,

!iislelele -

Felde",

5)

~i Luceferii - Fecioril,

Pennu cit 0 chema ~i "Mi(liln.(', zei,Ja "<I fi considereta ma: ~~n-Iu. in baladele ~i celindete romfule§lJ. chiS:f... o.:"le, ee- I drept JludrilvMI.i'i:

Da' 100 mi-avea, Mi-ave,a o rni~lulijcil Miiindril, frum.u~icit Cu lana p.I'ivi~.lI,

ell patru COflli teo

Cu. eli'le-o piillfrli neSh!JIIHlIi De-ml lumina noaptea toata,

Unele vanante s.lJgereazl lotu§i ell Miorija esre sora pilslQrului: - Neagra miorea,

SurioaraJ mea,

Tu mie sa-rni spui totl

!I<

'" 'I<

- 'Oaie; surinara, Draga baiilioar:t Tu dac-a] v<iz.u'!

S emil di S-3 tlcUl Si ru-ai auz.jl

TOl ce au vorbir. .•

.. '"

Miorit1i .. mioilrll.

A mea !!'urioar~.

De e~"Ii nazdrilvanii.

Cum ~Iii de 'burll! $llm~I •••

j]

Getiil credeau ell Artemiss! cele ~ase 'insoliloare ale ei I"idic! suflerele vltejilor c[zuti 'in lupla. Ei 0 mai; numeau pezeil~ !iii YMENr A NUN II,Crliasa Lumli", a~lI cum se peale citi §i pe UI] bloc de calcar (fig. 25); de.seoperil la TO!miS (Co,nstaI1la):

KYR[E 0 TREOS BON'rHI P'OUN' ANANE 0 YMENI A MIN

+- K '( P,I E CS!'"

E~-,O· 'r'ODTJB'i'

I _ ' '_ II) ,LJ:.. .

nO;\"tNANA,!

NED,YMEN' .

2A~~'

Fig, 25

Tr.a,dlJeere,a: r,.ecaltd ,(11 D OtJIIW lui 'post impodobit, 'vei fi condus de CriIias:a Llimii.

Primele miracole

Peate di Napeii ~j Piallgetii nu i-ar fi a cultal alitl 1)1l copiii adoptlvi ai lui Alsepcs, dac:i:i Iice~liil uti ar ti manifestat uncle lnzestr!'irii supransmrale, Prima millime se pare ,en nu filc'Ui-Q C'I.! prilejul unei 1llU.Il~i, Intr-un C~1tl11 a'flat Ha Apus de Dealul Magic, unde Aisepos §.i. JBritolagl. 1!i'3U :na~ii,

,CU IOilta fire a lor meditativa, Geruenil Divini nu :;t'tileau retrasi, c,and se aflau in 11lij.locul oamenllor, ci partieipau Ill. peteeeerlle ~i la datinile acestora. La nunta aceea soar fi sirigal

~i versuri saririce, urn e ~j ,as{.hi obiceiul Ia rornaul, 0 stfel de $lr:rg~luril este deslgur texrul de p,; 0 ~ihiimid;!l, (fig. 26) deseoperita Ia Romula:

MATlNUS SULl UUS lNAN TILAN

Fig. Z6

r~~. t-./" r 03 H' 1

-, . I

! 1.IIA3~11

Fig. 27

Tradueerea; Dimiueat«, Soarele slralllce§te'" 'Zgnild(irilld ltmejii'.

Tot 0 srrigatllrli esre ~i texrul de pe 0 bll:z!i de mortariu (fig., 27) de Ia Jidava (CiimplIluilgMuscel):

NE 0 TAN! 1 [XANI

Traducerea; Sri 1/1/ Jii ('II cl!i reii (l"iinwrii) ,

55

Fiind "ad" ~i CA.NONIA ... Cununia" pelrecamdu-se Tn aer liber - lI1.a1 ales C4 Na.pe.ii I1U prea aveau case fnc1'iplitOnre. ci bordeie ~ ii venit deadi!!!! Q p)oai~ grozav:l dintr-un nor negru urias, ell fulgere ~l.u.ime[e\ 1Ilspi!iinlilnIM.d Dll.lnla~ii.A hmci A polJon §i-a pus slig;;:,lIm Tn arc ~i a lilliit nori], rostlnd descjtntece, $i irnedla,t norul a pleca~ de deasupra -saiului, iar petrecerea II conlulmil. CiUunuj uode a aVul .toc acest 111iracol s-a nurnil rnai Il,!?o'i BQRY-STBENES •• Mu!~ Ploaia. SdtVJnb~/l?riInel1~le Apa; !Api Vrljihl, Vi:n; Pra~i:ina"_ Imifalldu-I pe Apollen, getil de rnai mrzhl fuccm::au §j ei !'iI alunge Qodi de grJndin1i. dllpa cum scrie Herodoi: .. Aceia~I rraei, c~lild UUJI;i!i ~i fulgeri1. Irag cu s!'ligetfle 10 ~IlS. spre C~I'. ~illmeldJl.Il! div!Dli~atea {care pr,o'VCH!ci ace te fenomene), deoareee ei cred ca IiU 'ex.i II un aIt zeu in afarit de III lor". De Ia Ebly-St!renes vine numele aetualului sat llro§/elll'f (jud. bIomi.,a). De Is aeea miaune ,.Cll,val'erol Trac" :l fest Sl.Ipr'anufniL OUr~As,PIOS, ovt~ESProS ori VET· ES,PIOS ,;CI!I ce j2.be~te (bate)ap~ (ploaia.)". ~i pentru ell odaJii II fost 'lllIizut tredl:m!l in picioare peste raul Napans, ea §.L cum ar fi, ~11e.r.s pc drum, Ap'olloIi a rnai Iost numit ~ PO-NENAVAT'A "Gel ce-: (pe care fi) !,ine apa" ~i BAS-SII.R-EVS "Care sare (uece l)[-In) ap~; Pllll'iloru.l; Pajura". Herodot mai scrie; Tatl'( cum ~tiu sa se tnca nemuritorl gelij: ei ered ca BU mar ;}i cit acel care dispare din IlJm~il noasrra se duce Ia zeul Zalmaxis. Uni:i dintre ei soeorese c!i acesta (esre) Gebeleizis."'. ell ~i celt: de mai sus, §i supranumele C.R-BELE-IZIS se talmace~11! prin .. Cl!l ce .UIlU: apa", Dill varianta (abrevierea) BELE· IZlS provine manele ~&tulI.lu h:"L sal Bnlnei«, aDa! ~i el ~~¢ Deal!!1 S,fjin.L

Cei Doi M~&ia;LI ~·o~t cllern~ri, ililr·u~ ;s1!:tuc de la No[d de Mligura Sacra. 13 (iitp~.[[ilul unei adolescente jnuribunde, hind hllpl,Qrati s-o salveze, ~i aumcl a rostit ApoHolTl celebrele cuvinre: '!LUrO,,, COUM1! ,Copilo. ridiciHe!" ~'i flit!! s-a ridical, s~n1l.toas~. tnaminlil"o;la adolescenee i'l'ineecate de Pra~ii Cere~ti. ci!ulUlIl arilm3s eu numele Cl - CALLI-Rl:fOE,,Pre,n Frumoasa" (actualcl Colella, [ud, lalomila). Fetei i -a rnui zis ~i MODULA .. Arzlitonrea;[nfngumta". probabii dillpli boala de

56

}1·';8111;, de. care suferise. Ea II -rose una djntre s.u:ratele .Iui Artemis. .§I. cea. mil.! fide[!'i: udomloar,ea lui A pol] en,

_ ,_!:.or~ eel 001 ... CW"!in~~~ i·~1.1 vindec~t :§i pc ni~!e geti, gray ~3nlll 1I1~·O iupla ell selIn; ~I. de arunci, saw] acelcr razboinici s:a 1l.I1mli OR-EELLOS "Ce.i, LoYiti_(Rillli~i)". denurnire mo~i~rlI:i! . de .aclualul sal. O/'lJoie§ll (jud. lalomita). De' la un bolnav psihic vl[ldec~~ de C~l Doi Magi lIilui dtull i s-a ais AVLONACI~::>S .. ~dll Mai"~; U.IIIJ.irO;:; Gudilenie; Lunatic" (fosllll sa'! Ub,lll! de l<Ulgi'l. Urzieeni) ..

De .pe. vrernea ·ac,~slo.r tlll11!dulri speetaculcase, Celor Doi Gem~n,1 I~ ~-a :Sp1l5 ZAL-MOX[S "Magii (Prcfetii) Vredfllci". Ci!. }I t:elen I se spunea asa, aflam din 'Ie'XicoilUil Suidas" Za!

. F .. - ". . ,,"I' -

maxis. emmm. NtHlle de zeitii ",

1m graiuJ,gelilcr, P-YTHQN ~,i G~LYCON lnsenmnu •• eel c~ "0 ulri'i, Pre.vlirLil.loJilll: P'liooroc;ul: Magul" I,be ~i I'~arpelc ' .. Unul dlrJ ev1re1l!Je lui All'ol. on em ANTAR-l-OCOS u§lI.rpe.le care 'I'~ghl!:az.~·!, de uncle ~ rlimD.s I ba1;l.11ul rCl,illlinesc ;,Vizor, Crawl ~erpilor". Cll sit deosebeiJ.!lci di~injlnjill:' 1111 earnenil ell dllIUt profeliei. simboUzQll de ljerpi. gelii r-au considerar mal 1~f2au Albi (fig 28). ~i Negri. UIJ §nrp.: dOIllt:Mio, dlviniz.al de IrllOI mal liin:.ilL. era SKEPT-E.CASAS ,,'OC«lIhorul (Ap!ir1iiOnll) C ~ci". de u~d romiinti au rnostenu eredinja in Sm7~e/8 (1.YI:i I ~~ mai pun!! Sri/Jut,,. .'itrlNl!r lUI 6tb'I" C(ud: Iii este alb SHU ,.cu ~olZi de rginl curur", ~.upl'I.: Strijl!.! ~I= piWlorul gO~iJodAmi ~i I llie~~ sub pragu), sub I1Ilpi!. $3U III peretele eil:;!!I . .0-: multi: erl i~i pnr!Isc~te locul ~I is pari 13 jneurile copnlor, care ~I impart ~l hrana cu d. Do,: oblcei e 1Iti\n1!~1C: ell, la'Pt~. Ulieorl it' 3\ld¢ tk:1md - vechi SilU100l III Thnpuluil - ~i. din a~t!Ol~lil juicillil, ,".iii esie numll ~j Cl!twd C(/.~ i. tocuin(. plWsila <.Ie: ~lIrpe:Je 1:1 eslt 'neC\l,rtll:i ~i

trage asupra-i llpirjre!e male Ice. EJ TIU trebuie ill ntei UJ' ea:z uets, cad poarli nor e m!!m'1:>rilor f. mill I, 1i p~re tie; certun, boll, ineendil, cuuernure ~i 1I11~ J1enoroclri,

Simbolul ~arpr:llli, intii In it ,i 3Sfllzi In ulcdic:inil (LnCQtacit pe 0 cupit) este IOl 0 ipostaz.13 lui ApolilOn-ZlIl-

moxis C;I li!;mllduitor: inlr-un Fig. 18

511

dialog platonician Socrate i'l aminie§re Ci:I zeu trae III medici .... ei

V hil d - ",.,. I.

ec r e esci!.nle~e romline§:!i. de dragoste nu ezitau s~. che-

me acest arpe III ajutor;

r», ~erpe~ba.laurlii, Cu solz.i de auri!ij,

CIIJ nOllli limbe impungitlOare. Cu nO'llll cozl izbi:l'lo,ale.

S,a Ie duel Ia N. ~i iu sa Q c<t!l{i Unde vei afla-o:

De-i afla-o ill cass, De-] afla-o afara

De-i sfla-c vorbk"d ell talii·siiu S au cu ltlaiciI"sa,

CIJ. trate-ssu,

ell prietel1,ul, . aU Sau c u ibo vnleu I curcacll

Sau sClIlatli,

Tu . 511 au 0 ia§.i

Pa,liIil ce ell. cu mine s-a wtiiJui $i n-a vorhil

Arnenintat de muhe on si fie caleat, dill neb'i\gare de sealnJ'.i., saflJel~ _11JU,~ca dar. pre II.-~i ar1iIi!. bUllele imentii, el dezvafuie le'ac:ul"~e pentru mu:~cahuii ea, de pi.ldi iiI aces! dUcantec dia Ra§l Glld .. Ia 1.0 I1lLta):

lala. un ~arpe dIu I

- Ce sr!ij pe Ie:spedfllu'!

- M·,"" fi!clJl maica diu;

Caio] ce am muscat Leac eu am, IlISal:

C-util de gilsit, Bo:z.ii de ilLflor1L

. .0 . i:lI'n~llie ,a Zd!ei MllrifJ, ill chip de ,~rpO:lica (profelesil) a rilima:s 10 a~~s, descan:ec .. de deochi" care face abmM:[ie de caracteru r 0\11.1'<>1" al unet replile:

"

59

Apuca] pe-e PQ(iecuili. MDi·mtlilnn eu e nipaxcul!i Cu n OU 11 late,

CII f[OU~ codi'te;

Le mtdsei,

,$i·1'l liirg mil dusei

$ i strigai: •

_ Hai, hill III lapte de ~ilIrpe De ,viU:l,~alre!

Cine auzirA

Mu\i:rll" .

C.me _gustarii

Criipart.

In gospoditille rustiee ~.arpele StrJjer apare ~i astllzi sculptat l'e unul din sr1Up'u prid,'iorului, pe rama u~ii sali :pe grlnda mare dm Casa Mare (camera pentru musafin), ~a.r:pe:le Casei. este £cu.lptat pneori 'Si pc stiilpul sa!!! :pe erucea de ,m,ormant a ultinndui stllipan al casei, ell sa 'il lYe;gheze aCe~tula eillilt:oria Sp'te Rat tn unde: legende, elli,u :?ti.m3 A;pelof este inchipui'[l1 eu panea supcrioari: a co,rpu~lIi de 1;inil, tar ell (leainfttioari!, de §arpe.,... '.

Un Pylhon (profe,t, mare preQt) al sciliJor ~i w-ecilor era Pythagoras. Oneal J-'M Ii adrnirat pe ApOUClD. dmil.nlii jn,vidlei a tncoltit totu~i in biiIna re:ge1ut slllin. Nu m.nllai ,gelii il adorau pc: '§:oliul get" lei ii -1i!ili d.inlre. scili. ASifel, 0 preOleasil de Iii. gtanila eu Napei'i I,iberi II venit illiI'-O zi, ~i s-a LftchJ.nal I'ui, Apolloll §L Artemis. De atunei, satul ei natal s-a numlt SIGYNNO .. Scytha" (actualul sat Ci:Ochilla; judo blomita). Afll1nd a,ceste&, Pythagoras a venil: ]'3 bordeiul p!s'lo:rului gel, .i,spil:igdu~l sl·i arate ,~i lui minunJiie de care vorbea lumca. ApoUon ills;A at refuz.af sl·siarale .for'la. AtlllJci :re,gele i...a, prornis roa'ie bogltille de pe Inme, eu condilia s-l i. se inchinc lui.. Dar S,ernl i-JI! r4spu:ns ei, 1111 rivne~te labogflWe IpllmaI1ICnc.

ci la cele ceresti, §i. I·" rugal pe strain sa nu-l mai mlbure linisrea, LegLle OSpi;[iel nu U rngaailiau lui Apolloli sil fie mal asprn eumusafirel nedoru, Pytbag,ora. a trebuit sa se 'itttoarc,;! urnilh la resedlnja lui; 1n.sa seitii ~i grecll nu puteau supona a.frontul prims de PILEAT .. Nabi1;- ConducilitOf" ~l au. Iaceput $11 murmure ,~J str·f indernne pe acesta sll·1 ucic:iij pe ,.barba:rul" nesupus, Flindcel mai luminal dintre el ~i i'mpllrla§i.nd, in fond. tl.ce~ea~i idei 1::1,1 ale gemlul, Pythagoras IJI!! it. aprebat proiecteta ceima. DiU' sup.~ii lui, de lea R4s1rit de Akes-Sruuenos. plecau din ce III ee mai des :Si mal lUu:l(:i la HEBRIZ_ELMOS "Collila 1nflorilil (Mlll1olllsll)" • ca $~--i asculle pe CHER.·SONES ,;F1H Cerutu]", Ca urmare, sci~ii ~i greeH lIobiJi i-au d.al de inleles .PILEAT-ulul ca-l VOl alunga dael! fill i'ncuviinleaza rilz.bllJnarea. Atunei PYlhag,oras s-a, spill,at pe miii:fli §i s-a dus sit se rcage zeilor, emii l-au ales pe eel mal priceput arca§ c:lilllre ei, TAN. TALOS ",Otintosul", ca s~·.! velda pe Apo!lQIl. Varlantele

• .Nfior:itei" dued. in privinja numjlru lui de liilhari;

Tot pe, vai,

Mei'g trei plleurarei; Doi auprlns a SI! sflldi §i-a "'orovi:

- Pe unul 1'!IIll o mo ri, Unu! mie

~i ... alnic.

.. '.

- Trii veri primari S-o, sfa;tuit

~i s-o hOludir

Sil mi It: emoare,

'" ..

Da eei ]latfu ciobanei. R~i la suflet ~i misei,

~ ,

61

S-'o"'o:rghit .sa [I omoare, C<l malle ~a prandzu mare.

..

- Drag. slap1iinul rn.eu. Opt veri Ilrim3'ri

Se vorbidt

$1 se :sfltllui:l,

LIl, apus de Scare Sit Jni te emoare,

..

.. 01<

MaL sus de padl.lreie. Ler, Doemne,

Ill11l cobears pI! val.cell:

Nouli ;piictlrarei,

CI.I turme de oi, but ei veri. prlmari, ~i I'ndi. U II.IJ I. ~ zece, Care-l §i in~rece:

Du.nce-1 I a ci!.tare :;;1 dil.l.ios 13 fire.

Balada prec.ize<lZii $i. direc·tla din care venean ;;Itainii: ~ Of, st~piine cieban,

Mai mull de trei ani,

'[rei ciobani dill Rasiiri.t

Cll. s-au st'lltult .

Pe 131 a.pl.ls· .(je SOMe,

'V:or sl!' te omOlLfe,

V<iiI:iantele ,,Mioritei'''' sunt de acord 011 uciga~ii erau de un neam, lax ce] ucls, die altllll, striii1.l:

Doi maio mad, Verl primari.

62

Numai unul streinel, Dintre ei,llfIai tinerel. De frumos ce era,

U!1 rczruarln .Iliireil .

..

.. ,..

Sus, Ln zarea dealului, in .iIlijlocul cruill.j!lului. oue mergeau

Pe-o gUll!! de vale, Cu trei ciob:!!lIlei. Unul, $lroin de ei_

rlt miJntii:.},\,ani Stau trel ciobani, Cillbanii hapsiilli, tOlre ei ff~li'ini.

J ar UJ~ 11- i s tdii.nic. Mic. §i trmi ... ojm:lc .. eu gllodul hain, fralii ~i-ilil 215:

~ Acel Hnlin

511: f~\: tJcisi

Deia TANTALOS .. Dill{osul; eel ee miJ~ca" a J110~~eIiil romftua clJvantul lliflIn"!" ~i nurnele ora~llh,-i r(7ndi;,.ei, de nnde era origlnar udga~lJl. pl1!lit 10 vechlme jiinltll: 'i'llsemi:m Si ,,~al"p_e. riu", dupa, cum sa vede ~i illtr.llll desClinlec .. de !l1u~cSturli. d·e ~arpe" din Bro~diuli (Bilcoviuli):

A mu~call:an.pre Pe l:IlallZim~ •.

In. pilI, din pil:r;

1n piete, dill piele, Din piele tn b§rdl!iQall,

Din ibfu'dlllHlR ill lirunchi. Did rilirunchi in i:riim~. Din iniml. fu pillmil.i, . S~ Gur.gi1 .apa,

SiI! vie veS'le:!l,

S'I Imiiie Hl.Illlba Cm.at.li,

LummaUI,

Din 1st ceas,

Dill 11SUi dll'!:ll.'!

Prevestirea Inm:tii lui Apollon

Artemis ,.,Ro§ioara" avea dam I prof;eli:~i mtr~un grad foarte tllnlt §.i o!<l, esre Mioara rni!.zdr~Vil,l1:11.din balada. Aluzta [a :Selll[lific,atiu nuurelni el apare in variante:

- Miorilli"mioarii,

Oitll: din poieni'la.

ell. non fill ~ii I a gu rit1li, Tu IUL"e~U s.u,doaf~. Spre cer p'riv~ri

~i 'jlilillic I),U .dorestl,

- Oft c~oblloel rnie, Mic ~i mal hemic, Doicl,obrmi din rilS.ar!.t Mi s-au sfaittuit

Ca, la apIls de Scare, S.!i.mi 10: omoare,

,,,,.

Mioadi. III io,ri:[1'1 mea.

Ce li s-a ro§it lana?

Diu baladll se poate lJ.U!el.ege c.1I, mai tanill, Artemis a de-

venit zeita l)rcle.ctollr'e II rarmelor:

- Babalaea U1.1l<l,

Moa~ili bU[Lll a mieiIo,r, Mt1idl SHlmll. .<1 rurmelnr, Pe marna de oi afla,

Spune-! marnii <1;;;<1,: (, •. )

65

Ai'll! vllzut ca, MiQ;rilll nil e,ra. 0 oale carecare, ci un!! fermeeai:§:

- Tu, lbaba[,ii;ca. bnell, Ai·o stea ill frume,

De se vede pful§: 1a Illlmie.

flillHJ yarl;liluit din Cobfllea (So~oca~Basa:rabia.), Mioriiae 0.... diprJtl! cilJ!I<l:

Dar c~~a ,capdla Qiu(a, Merge-n ormlf §i-i Qs.cuJr~. Din 01 'in lij~Lld $-0 dat §ila stitPM' 'oalergat,

Elin glldi. i-o c;uviln'tat:

._ Drag Si~p1in de-al no.stro, IDe ciamd De lir:llne§ti

~i ne mi.lu(ie§li,

Dar i:LiC'inl!' §lii c'i ciobanil li_ ts ·[Oli. veri prim:ili.i

S I H asa 8-0 sS,til it

Pe tin!!' 'si! re ucida.

1ulr",~ alttil. variaJlt~ basarab:eanif, cell. care 11 anul11~ pe Ilnltrul IJ.l1sto.1' ,c,[ va Ii ucls ~sle marna lui adopti ... i. Ama.lthe'ia, imagiu.ati!, tot ca I) oaie:

B.a-I striga:

- Vezi. :1ib,g\l.l rota!

S til :ap lecli..t,c Oi1e~ljiarA.

Mieii n,u joa~J!I, DU~IDanl:i~s ilproape. Am Semfie! ije moarte. ~ 9" bab!m~ i:nea.

Th m-ai crescut

~i. :m-ai al'l1plal.

~i 1n alte variante prorncitil este IIDaJna adQPlivii:

66

~ Biiratii, b1kiilil. babena, M'l-~i fest cO! Q l'l1amlL

.. '"

~ Th, oale batn'inol, Cu I§na seini!;, Moapde Ia miei, Malca de Ia oi,

De m-or judeca

:;:i mOllrie grea ml-or dOl, Sil le 8pLlI a~a: (. ~ .. )

'" .

De erund ma.ica. rn-otacut.

E\J !as!.;ma, am 'crescut: . Mam.a bun'!!. rn-o n1iscut, MilICH Cil>p!'ia !TIl-a dat ~i1 sug, Babalaea 'IJl~O' J~gi1nat.

Baralnl iubrate m-o lil'lUl,

Feu IlJrma ill ~rale ra-am llllfH!li1, Nici.odatil. uu lie-am despilttit.

:lntr'-O "Mi()fit~" aromaneascil.. pl'e·vesl.i(oarea morlii este 0 pasare careacllee vestea ceil. Ileagrn de la hath pl'islowlui:

- 0, lill pulj azblJJiIr~itol'. Pi tU virntu, pit nlor, Ji L1j-adlll.:lh1!nlli dor, Dar di dada. ~i. Iii so.r!

- O. ]lIi frate, di tu munte, Tine nu ai dzlUe rnulie ..

1( pitree UIla h~[baFt',

- 0" I.t! pasa.re U. zoor,

Care !'reci prin vanl, prin nor, De·mi iidocl ataui dor,

Do,r de rnam.!'i 'ii de sor'!

0, mai frnre de 1<1 munte, .ZUI! nlJ mai ai. tlJ mulli~. 'Veste Tti trirnlt prin In Ine,

6'1

1?i ta frar. dl fa c,i{~eln:e. n "i nisarti Meara:

Ti. d1.l1eai pi cale xe an i1, Cale mille; cale lunga, Cale Il!mga, flIr' di-aurnbrll, AWl fara, al'nii cl1;e.arc,

Ahe cupii, aWl pi1~tejue.

Fratii ritj de !a c(i~<;(1n~. Care: Ie ViSi!LI:1i, asearll:

Te duceal pc clli slrlline, Cale mare, cale luogii. C;:ile hmglI. far' de '1.IIl~bra! J.'.ltll Jar:fl. alte slooe"

Alre p~uni. alte turme.

Q varian!.a: dacQ-m:rninell.sca ,sllg,erea:z.~ ci, pr'll[oc:ilaJ era de fapt :Una, Ileana Sinzlana:

Pe Argl!§, in jos, 'Pe un rna I ffurnos. Un tluier s-auzea, ell jale canla.

S i cine-I OIu,uea? Zilla Ileana, Ileana SHn.zi.<llUl, SoraSoareJui. Filoarea plaiului, Din meguli ie~wd ~i a~a "othind:.

- Woara mea, baee. D§-li oile-neoace,

SI nu se r1itlceascl, si n\1 ~e ruipe.asrc.i!j. ClI Sllip!!!u I are Jale. o sA .11Ft omoere, La 'llIPUS de SO~It'e-

Totu§i, in majorit.ue!l "31'.jallteJ.or, prorocita este 0 owe:

Oam cea .Iaie 'ii SPUIle:; - D:rag3 frate, nu te da, 0, voinic:u-iol11 ler(:;l11 9i [a in.im1i avan, .

Pe 'Q ,ge.mi1 dade§. de onix (fig. 29) desccperitf la Potaissa (Turda), Zeul apare ell pastor, iar Zeila" "Oaia Na.zdrilvanU". ii vesteste l!p;rOpja~a mcane, ~e aceeas] iconiill apar §ilaillarij:

Pytha-Geras "Flam Mare; Sillb~ticiuue:a; Balaurul" '~i Ydil-ta ..C~J din ~pi1". Est: cI~r .~~ aceaSla gemll e "Mioti~a" pura, daciejl, mal ales ca t11scnpIUt ce insate;~[e imagineOl - ICHOYS - se traduce prill .,Prevl.l'slirea".

Fig. 29

s ,

Uciderea ZerLlui

Dintr-o variantl!. mioriticl!: se vede ,c-ili pllst,orul 1111, ern pi[man~

tem, c"l zeul de pe freB1UZ-ELMOS .Dulul Inflor,il";

Pe .cel Tit cu flori frurnoase

Ce stiWa de oi lie vede?

Da .la oi clne-i plistm?

Pastor este Duinnezeu.

C-UJl IOPOI: inco,llmrau,

Cu Uuieru:-nferoca1.

.inca 0 varianta ne-sugereaza c1f pw.foral era CHAR-YSTOS ",Fiul Cerului"':

- g,tapiinioful meu, DE'~8 lui Dumnezeu, Bin' am i!fJfilt

Cit judec"'.!1 li s-a-pta,t,

in 'zina ce eorespunde ast1:z1 eli :qjunU!l SfiilllUlui Gheorghe" Apollol1 a polecat, u:npooWlii cu 'I6)l"b!'fulll:l] el mie aJ lui Aisepos, peste Naparis, la prangelae, ea !ill Ilanicipe la 00 importmtli ceremonie p3storeascll, Ac~aslii strJ.:veche d3tinll, - a Vlfratlcul'ui - S-a plstralp1ui IISlflzi la ImlmMi.. A mel. in ziua de 23 aprillie are loe deschiderea _ 11luei, ell apriuderea foculu! de c~tre lined, lmrarea tul'lIlelot; slll'arnrell, _ Ie?art:, ;izarea pe turme a. IIQ~:or :ini.~ialil,.;p.dmll~ muls ~t probiJI laptelui ~,II,ITIl,d. mcepin:d din 8Jlll1 (2'2 aprilie) ~I pe8le noapte se vegbeazli; jn zorl apare pe eel' Steaua Pdstorulul. (Lucea£aruJ), Siaila este impodohflil cu \!erdealli~i fieri. Lainliiiul, muls, uUt!di recent mvesli\i Cia pli.ston se ian la mtreeef,e; inv'illgarorul ia. ficti'l. locul bacill!ui. Prilnul lapte se dli de ,pom.illlit peatru moqi: se d3: oopiilofV!mi'l,i :l!U1JUle, pr~~IJll ~i $lIJ"Felui de la Stilnil.

70

Terul se mchej.e cu 0 ma:si\ pe ia:rb!i. dob:u:1i.i - riner] ~i bi1!d'ini - impJ1<llluli CIJ ajutoareje or.'indllindll-:>e d~opll. rang ~I vm-Sllt. La o astfel de eeremonje S-ill dus Apollo.n ~j ratele $;'Iu de lapte. mieul Ion. zi:s ~i A-BARIS ,,AI Patrulea", Siirblil'oare ~~ destl$ura pe malul drept, mai ill all , al raului Naparis, Din Cf'ii1l8111 de pe rnalul still,g p.andeall deja ucig~i . dl,i; dc~l nu-l vedea ~i nu-l auzea, Apollon a llimlir !lpropil!rea mOf\ii:

Cibrad. olle le-abi!!:ea., Lui grea .Iege H [!lice3 .. Slramel.ul ailDtit

$i CIl jale a gil.il.Ja.tii UII pacurar' pe rnunte, ell oi Inalldl'e ~i comule. Oile le J>i!~tea -

Ha i leru -i, Doamne, ler

!?i dup~ t'luil!r a~a zteea: •• Doi i:f1J~m;mi se sfilruiesc !?i meanea-ml bOllIrasc '.

Lui sema I. se fleM Cit bun mai era, Cum nu se afla,

~i de supiirilll ce iera, Frunza-i vorbea

Api! clipocea ~ Tottmin era ..

,.

., .

_, Da 11.1. dni,ga I'il.cufan:, Ce ~lIierj a'~tli cu jllle'j

- 'Cum n-oi li\uiera" Cum u-oi c.fuIta.

eli mie eeasul mi-a venit De e~Hhoril.

,*

.. .

- Drag!! jnea ()i~1i.

Drag~ mioril,li. .

Semn ~i se face lie. ·Semn mi 51!. face ~i Illie. Daca altfel nu se poate, Stau gala de moarte.

...

¥ ii<,

Ciobanul ~t~iI binei eli moartea ii. Vi.II~.

- Miorica mea drllg~. Poate pan' diseara

Cu vai n-ol min .fl, Ci ell, 0 i 1l1'U>fi.

Desigur, magului care propliv1(du1il. refi?§.terea ~i ~en~urirea nu U era fric~, de moarte, lil mod absolut mel!] varianta tanarlll eloban nu se lrlspaitlrtiinU!i:

'~i urm-I mal mie, OJ "suflet st1!1~itj

t'nbe ochi ~i ~rllllcene _ Chit! de. l1IiC~Il)1ele. tmp,reji:i.!rlJl lui -

Stele man:mtele•

Pe d,oil.ll1]er~i, -

Dol Illcdtril§i.,

Un piept - Soare.le, In spate _, LUna.

lEI 'ili\locl;!~ie ell Soarele

"12

~i. tum m(wzli ca Luna.

$1 ~iobal1llJl; .din fluier cfm!a. in fruntea ("lor mergea.

SlI fii ca ciobanul senin.

S!i n-ai fridi de raimel'li! Chi,ar de omor cand afla,

EI fric!llll-av,ea,

ell mUIl!il se inir.!ltea, CIl, izvoa.rele frate era.

Educat 111 eultul h.l,ptei drepte, ciobaolrJl gel S-il urear Ifllr-un stejar, 1:mp:rejlll"uL ca'ru:ia se desfii§ur.a ·ceremomia. C.I ,.a-~i aleaga '0 ramurll buna de baltag, cu care sa se apere, La poalele stejarului se afla nil.jeuJ Ion. ASClIllS uJl..tr-ull tlJ1ii~, Tantalos §i-a Jncordlll areul ~i a jintit co 0 ~OCgealu onavilil drept In pie-pm:1 getului, Acesta s-a prlbu§i't Ill. piman1, :z.garUndl1-se pe fa.I:1§1. p~ 01 trupul, 1finSil imIde s,iliu. rnai mie, Copijul a incepul' sli lLl'e, chemfindu-I pe ceilalW cioban] .. ~i atuncl, l-au auz.jl pe eel Sagetat murmnrsnd; HELlS, l-tELIS, ALMUS ABA TAN1!, adica, Doamne, DO(l'llHlet. m,;dr~ Fe.' .cider~a zeului diin, stejar s-a nl.lmil. mai apoi, ill calendaru] getic, LlEDERA·TA .Dintre Ramuri; Ramificatie; Cruce' ~i ind: 'este eomemorara 13 ro.man1.. sub numele de: La:ulml SaW IJ(y .. rl,.e.l.rrl. tn aceasHI. zi se imparte paine la saraci. Nu se [licreazi'l la lucri> voini.ces,e. clici e rau de cizil.uril, deoarece :o'e spune eli Lazl!r it fost un sHillt. care a murlt cii.z,;m,d,. dintr-un arbore, De Siimb(ilfl." lui l..t/zril'. In Muntema. 0 faU! se Im.brad! 111 mireass - AL·MYRfS - lar insotitoarele 'ei cantu •. Lazlruf'. lilii! variama din S~r1(leDi (jud, Ialomija):

Lazar 11l1l-$1l I~-a facut, Lazdre, Lauire,

Cum 1-3 raClJt, l-a pierdur, La".!.c7j·e. it:rzt.ire.

Da Copilul Florilor, Durnnisorul Zorijor Noaprea mi .-It odilll1i'[, D imineata 5-<1 trezlt,

73'

l

Pe oahi negri s-a :\p!lJat, Topota§ul ml l-a liJ:lIt.

L.:.a plidLlr~ mi-il! ple?ar, e:::~a tale mUgut~1

Oil Or

~i mie'ilol':.. CopacuJ s~a cl~lilllilt, L'izAr ,(!Ie SIl,S mi,;a pica[, Slmgele I-a p6didlt

P·e glll'lliJ: ~i. pe: ~as,

Mort pe iarbll mt-a rlbnas. Aie taZJr lrei surorl;

Trei surorl

Pe tre i. elirllri:

A maL mare Mai dmDoala, A m all 1l1licil Mai vomicl:

L~aucalal pan'" I-au g'Oislt $L cu lacrflni l~au jelil, ._ "N lapte dulce I-au. $c~dlat. 'N roi de I1UI; I.-au ii,'lfti~at. ~~ frumo'li ml 1-1l11 gl'itil~

10 ye~tD1i'ill1 decut:lunie

§ i eu brill tie 'CotilLie. •

Cu ~acd!lli cit I-au $troptt" GU flo~i I~~u ll~[lodll~it' ~i pe Illas!i eli l-au ~US. br dup.li ce ]-aus,cilldaJ. Laptele c~ l-au ... ~rs~l

Io Gdidiltll. Zantlor.

In SOlI);flUI copi.Hor.

.l?e sub umbra. .nucilor; In. ealea vOlinidlo'r:,

in. pangJica fefelo~.

till {\lIma.iil. b~I.Q-r.

in jill'l'bla cocoanelcr,

Fig. so

In 'vLnul boierilon Lit anu]

~i Is mu1li ani!

UI]II dintre $l!Ifbril~ 11lli i J..azi1i" I': [3, A1i1emi., iar cel,el,aite doull, retele lui Ai:sepo.s ~i BritoiagiS, su:rorlle .• ,de. laple". (allE·le pe toate trei pe 0 llibliJit de LIIarmuri ,fig .. 30), d.llsco]!!eriU1 la Ci,oroiui Nou.~Clol'oia~i (jud. o.olj)! [nscHJl~ia care Ie llllS9ie§te ~sh~a.ceasta:

DOMNA PLA:CI DA VALME XYVOTUM., Traduc;e,e:a: Doanmelor le place ell flo"; ;~tI se (1._. copel'!!' .(f" j10ri srI se asc,wlda). A(;~ea§i" inscriptie pease fi cLliUl ~i astfel:

DOMNAP LA CIDAV AtMEX YVO TUM: a-

did De Ooamne18' de Pialf('i! (P-JJtemice) ,dUft1ltillul sa aibd tea. 'lui!

In Slimbata, ILli..Lazli.r:I, fetele ,ammanc:efiiqerote, dupa ell se adlUIli:i mai rnulte l.l!l un lac, iaUi 1111 maliu, lemn CILI care SG bat ~ine!e de 'I'ful~ I" sp-Jlar, ~i-I tmbraca. i'o sjraie de '!'oink S311 de blUat. Ele rllcearcii. s!l-l fa,eli fciarre frumcs, Apo:i Ij,qa dintre ele II poartli lJi1 orate ~i cu. el merg din c:asii in cad. eannand ,e.oHndul lui .,Lttzar1!,-frlz,f2I'e" §i povestind cum ffu!Ilosul L:az~r a fOSI()motal., tmp'IlI~:cat SiliU strapulls de '0 fiarJl sl!ilbatidl. pe -dillS 1?~.§h!<II nrrma 'in pddlJre, eri i.JlV'ocand ann! morlve. Arom1il!ceie care umblli cu ",l..a.7.iirl(/"" prin Penlasula Balcaalaa" se numese l.a'i'(I,I'Cbii. Lman!li' S31] Lazlrlh~II;.

fa JUT'U1 p'.i:lstoruIl:ii ucis Ini§ele,le s-au ,adUIl3't tali getii din

~' .

75

aproplere. lmediat. rlizboinici.i ,-1111 ill.3nTIai ~;. lindlle.calld jle caH p're,gi1li{'i pen'lru cerernonie, ItlJ luai .urma ucig~ilor. Nu 1111- mal c~ Piailg~ii ~i Napeii i-au ajup.5 pe lalllari ~1 i-au anmcat In Naparis, truecamdu-i, dar au iot,rllt ~! if! te:ritori iii I lui BeiUilJk;e.ltLo/;-Pylll:lJgoras, tl1.indu-1. pe, IOli sciiif pe- care i-au i'nfililnit III C I~. Primind iblllrir,i din ScythIa Minor (Dobrcgea), "cramti au r,eu~il, tempor.a.r" sl-i respinga as t'ur:io~.iii rlh:.i>owci g~Ji. Ai:,ei'JIsla era r~cpala de 'CllI"e p{)lneJ'le;~t~ filozoru'l grec PerpllYIfos (2:31.304), ill leglll,\l_ri\ cU~8!.lmox,is: •• Unjj spun di el mal este nnrnit '§i Thales, jar ba:rb<lni il ,ador4 ca pe Herac'les, Diollysoph;1n,es '.afi!Qna eil el it fast selavul lui Pythagoras. c.! a cazUl in miiiuil~ hotilor (~ldgf1jil(),. • citi - n:n..} §i ~ fO~1 tii,lu3'1 c1i:nd s-a facut [lis co ai-a, impo(riva lui PYlhagoras, cane a flJgil~,iji, cll }i-ll legat tata d'in pricina tIJ.Illlljulul"_ In realirate, .. T.~ruajeh:'" erau rllJI!ile ad il:nc i ale niagll,lltli gel. peevocete de s1tg"e3l.i §i, in citdere. de crengile stejal"\llui.,

"'CaUl vrerne b"bba1~ §.1. tli'lcilii lujlU'3U cuscilii. femeile ~i fetele .gete ,I-lUI _pregll:til pe ApdlIoD d~ i.nrnormAntare.

....

Pripeghilll

. eel eare ." S?OS :;ageata udg<l~,a din pieptul zeului a fost B~ncu! Ion, US ::1 Abaris, Care OJ ~i pliSIWill-Q. ,.Miori!ele" 0011- hnml[c.ii piistorula fcst sagetal:

Cei doi euvantau

- Tu, de-c vei lua, Noi te-om s1ligela ~i te-om ingropOl.

..

'" ..

Berbeeei ~i mielusei, B1escema:ti pe sotH rnei Ca m-au s.iligetat la Slana $i Hili ~lliu sa fiu die viTIa!

_ Multi! vreme, sageara ce fusese lIIuiali1 in .ilngele divin :I fest adorn.rl de ge~o-daiCi..

Tlinl1ml cioban lasase ell limbll de rnoarte sit fie mmormBnlat la sta.na. lui:

Ca s~ mil Ingroape Aice, pe-aproape, in strunga de oi, Sil, flu 10,1 ell voi; to do ul litanii. Sa-mI and callii; Aste sfile spui,

lar Iii C<lI) sa-mi pui flui;era.~ de fag •

Mull zice eu drag; Fluieras de os,

Mull ziee dULOS'j If'lui,era~ de soe, Mull zlee cu fcc, Val1tul. canel a bale, Priil. ele-a r!zhate . ~ -Q,ile s-or strange

Pe mine m-er pHmge @U: Iacrim] de: !lange.

Flillierul pe care cio,b~Oil 1.11 vroia Ii-I aiba Iii cap sis face uneori, ,~ arom1lni.. din aripile vultutului §i eo 1mbrllicat 7n piele

de }arye.

In uljele varianre, zeul, Jfiiud c \IIi tnvia, cere si Dufie

ingropat:

Pe mine DIl puneti lu!. }'iIic!! luu. nice p~n..dmt", Nurnai 4.,ag,ilI gh.lsa mea :;;i ma-'l-ivlnui'~ ell eal

Pem.i.me pllln;ii.nt DU pUlleil. Numa dalM g,luga' mea. Fluierul dl1{'ii' cureal

'" . '"

Pe mine p1lman~ nu pt)lneli. Numa dJI"agili gl,uga mea, C-am plicllrllrit cu eal

.'

.. .,

Pe mine pillll.rnt, nu puneti, Ci numai gluguta mea;

DUI1111e.z,eu viinlUt ,1 da, Glugu~a e-a ridica,

10 bine m-oi !"liimp1!ra.

Prezlcerile privlnd moartea piistorulLli s-au impUni'l: ~;j. iatii, dMui Soarele-n deseara, Se·mplinirl1 vorbele mioarei:

CioollJ.I:li1IJ.I. de in !lei,tlc,!!, Ill.llc,i:u,cal, Liingi1 00 apll-l aruncat.

Apa len desigurraul Naparis ..

Obiceiurile funerare 'ale gelilor emil cam IIcel,ea~i ca 811:, clobanilor mI1:1ini":

Mioara l-(I plilils.

Pe iarbii l-a .. mins,

eu glug;! l-:l Invelit, Cu brad l-a-mpodobir,

Pfulli m seeolul trecut em datina ca, 13 moarte, pist,omJ. si fie :in've~mantalcU sarlca leS!ll~ ritual, ilViind pe piep! Soarele, cerul CIlI srelele, campul cu florlle ~i pit: spate Luna. Era indru 01;1 briml" avea pecap ci1ciula. di.n blaJila die mie], lani!: sub dipatiii sau pe buric. era presarai ell iarbi1, Ilori ~i crengute de brad, ]Lang!, el se puneau uneltele de Care se lujise in viall!.: bila! eu cap de balaur, galeata, traista purtall zilnle, cil:rligu! cu care se prinde oaia de p.icior cand 0 ia razna sau ciind trebuie :;-(j mulga, spse a I~ aveil Si pI.!: Tlkiimul CeJillah. Un,eori. eel imQn violent era iruDormal,a! lni:r~o seorbura de copac bii'ldLI1, 'Invelit doar 'ell frenze, iiulJi'i ~i ramuri. Era sl1ajlli[ de 0 cruce din coarne de berbec sau de lap. 'iucrustate unele in allele, fadi euie, Dnci rnurea orl era adus pentru ingropa:m in sill, eiobanul ern privegbeal, d'e bil:ieli ~i fete- frail. de cruce ~i. SllfQri, de ginere, care $;C pdndeau in honl ~i jlJCBU III amintirea mortului, On steag rO~lI en sangel!:! era pu.nal de eel rna] curat dintre tincri iii urma bradulul, Numa monului .nelumlr' era cbllgatcrie pentru familie. Dad nil se taoea, mortal revenea ca. strigei ~l-lji cerea nunta, .,mana" turmei pierea, nile se risipeau ~i fe-

79

IlJrit~ aile neneroclri se abateau aSllpn {amiliei. Dneori, nunta fic::ti v n a tinerilor p~lOri ''(! fllcea eu 0 fiinlil vie. adesea cu Jaui care le-a fast draga SaU eu aceea care accepta sa joace rO],111 miresei, de§:i Ill! avusese legWlrl!lr.3. de p'tag(Jste cu UlJicauJ mort. tn tl!lele linuturi, piirl.en,era clobanului era fulocui.ti£, la eununla Tnchipu:hlll'. eu bradul Sou Janpea. jar ill bal!a;. ell 0 simpl! trestle, De III 1:1 he o.ri. prill. pllstidati. nil avea nici CO'~· c,il.lg. ,niei' preQt,. rjtu!I.lui Jiind s.~ujit de bad san de alt.i ciobani biiiI:Sni.

A~adar. tal1ii.nJ.i ge't ueis fusese MUS III sian<l" Tntins pe iilrb~. lar 'ill jiJru,1 lui se ndl.lnasern, pentrU privegbi, eel ce 0'1[1 luau parte: Ia uptele cu ~citii. priDlre care mama lui adbpliv3. sou lui bwll ~.i urorlle de lapre. Se pare ell. pI! 1'1 rniezu] tiop~ii. cei ee-l pri vegh eau, iii afarli de Artemis, au adormit, ~i aruncl ~'-:i11Ui:1!nplat miracolul ce avea ~·i zguduie pe tali tnlcii §i. dllp~. ei, ~i pI!: alle neamuri,

Invierea

Magul-Pastor ~e spusesecelor IlpropjaLi d va 'in'lia;· variantele Ml¢rifld - aces Ie Ewmgl.rdii ale gero-dacilor! - all. COIlsemnai profejia:

- Sli le SP!!Ii.. cit dacii moor ucide •. sa ma-ngroape

In v atra slani (,

$-llUd! oile ~i dinll.

~.i fluierasul :sai-mi pui .. Ia cap, Flt.iie.ra~ul meudrag.

Cill 'tala din groap:ii 5-<1 scula ~i oite1or le-a oeanta,

OIl '"

De moor judeca

$i moarte grea mi-or da, Sa le Split a§a:

S~ m!!:. ing,roapc

:Pe <lie i, Il e -apm ape, Sa fiu lot en vol tn lil~llI de oi,

In jocul de miei,

~i cu d:nii mel,

Cu fluier 13. cap, Cilre mi-a fost drag, Cil eo m-ol scull!

.~i oi '10\ cantEl.

81

.. '*

- Miorll11, mioatll. 'imi e~ti sorioara, Dadi moor ueide, SI Ie spu'i

SlIi :m,ilj mgwape

fit!! iarla oiler,

In jocul mieilor, Gu fluierul la cap,

ell reta din &"oapii s-a scala ~i Ja oi.:I e1inUl,

':- NjtiJIii. njaliii Dl'udii" Mu~at! ~-cllrolll',

C1i V3 s-h:iibl s-mor, r C'!i 1111 va m.Ot, S-asc1lJlla meu zbor, Zbor !'QM3t di dar:

Nu vel Ingrupare

TI..1 lacuri xeane,

eli vel illgJ1ll.pare Ma~i'oo valea mare,. Tu liveadea vearde, Cu fiinUinli araie' Api cafid va "~sobel.

La mine s-'Va mindul]; Oi):e, la yi'1§leare,

S~I1,i, p,Hillgli au jale, ,~-mine s-v-am to vreare; -S-ca s-vii "ina dar,

Mille va mi scol,

82

,. ''''

- Frumoasa oita, CumlJti, plih'itii, Dac-e ti_ sit mor, Vo.rba mea de dor, Bia!~ mi-ascultaji: si nil mi'i-ngropati Tn locuri straine,

Ci va fi mal bine Jo:s, in valea mare. til Il '{ad a verde,

Ed fantana rece, Api de-e sil beti.

In ~fuld sa rn-aveqi; Op,e. pasca.nd, S1ile-alld pJilIlg,ilod. Cum plbg ~i'jelf;sc, 1St! s!l Vili-Jldrllgesc. De v-o "en] dor,

E'u 3,m sll mil seal.

0' va:rianla ardeleneasea if ,.Mi,orilei" SpUllt eli trupul celui

ueis II fo:d: luat de. 0 z.furi!~

Dar :dina ,a venit,

A luar Ifupulri"S.i_pir

~i l-au ad un at., c

fie muntele G~illa I-!lu a~ezat. Munte, deal, plai

Au avut gfi!i:

"lenal 5.5 fie

Piinii·nve~!1icie! ,.

tDtr-o variants moidov'eneasca, <lcee~ care II Illvie pe t~1trol

cioban este marna lui (cea buna? cea ad.opUv;l'!):

- Tu, babal1.ii, babana mea, De e~tl llizdr!li\laJII~.

Tu de uade vii'?

- Dintre copaci Ilmbro~i,! Muncej IlllLiJleCo§i,

- NII~lii de tiul meu, Ciobanul t1lu1

- Ba, Il}lilu~d dragll., Eo tli. sp'~ Uim3.,

$ i aCQIQ 0 dueea, La, ville ;u;l.iillcif. '

Ca, hipi:i sa-I millilncce. ~,i mama purta,

in Itaisl.l du~ea

Apli.u, viejoare,

Buruieni dImiIdllLtoare ~.!, mi-l IlbloJea

§i ml-l dci;eiitlla"c

De ml-l iDvia.

In.u',-o .. Miorill!i" dim Basarabia ,tot mama I§i invie feciorul; mal bine lis, arnbele masne: cea bunli sl cea ai!oplivll:

83

.. ~tr:e ~oPlic~ l!mbj'iq~i; MWili mmneco~i,

Fiul 'I!iLl

~l ciop i fUel ml!ti

'13 in valea ai:laroCai'

Pe lang~ 0< :Slaneill.". ,$1: m!.llna~i puna,

1n. traist~avea B,uruiep,i, vjJ]4~_ijftHI![e; I\p1!I In,,letGa~

~I !~ut~l ob1ojea ~i: mi-I. des'canta §~ mkl in,via.

o Vllri~til, mUTI):erle'll,sciesle ~~ .Ifill.i ~niglll_a'fi.c:1i; aiei •.. m~icul~ bilI.ill! poale fi Maria stt:lll Bdta,llIgis. lar rn-iOarn - Arterms on Callhhoe:

~i ea I.Olp1iindea. Pe li~ama ~tepta.· Piinii' 0 .... ,edea.

Pe dimp_ al.ergiitiid. De tOli lnt~e15:md .• De [iul el. ci~tiinel. -au III. §i' ,mel'd.

Miqaril ix(ain~e."l ie,~ea ~ i _~Ori!n(iiltu..i :arata, Gilt de 11l"8 em,

Cat ii era slaw!:. Mamaoaselc aoil,UfI'

§i os .c.~o$iipea .• MioClta din g·ura·i suflll ~i dobll!ll~1 ·tllyja.' , ~ O. ce so:miJY sornnd Ca-n atipa mlo.rti.i,! Ma:liJuiI-i Mee a;

- $i -~cu~,;~j_oal1l mea, Nu ~irba,vj., io!lllt'

84

oa-ie pe.ste cap

S i 1:1! f:liar fa t{i , Ca sii-i !fi mireasa,

Sa \OM llulllii. adevira:t.i1. emil n-a fo~t niclodata, Codrul mi se legA"lla. ViIile peo r1ind juca, Oile se bucura, P~sJrelele canlil.

~i Searele-mi rlidea.

lmr-e 'l'arim'Ua dill aceea~i~Qnii - jl!rCI~ Dil:mbo,vila. - fmalt!l

este .asem.1iIil~tor. mama ~i rnioara i.I tl!vie pe ce] uels;

La InOFJn:[inl mergea,

Oasele-l 'vedea,

Oasele slriin.g.tla;

Unde I~ punea

Toate S~ npl!',!,

- Mio<lfi'i. rhioarii. Suflam 0 dat~! M1Qar,a;stJfla.. Parl!-I i;wia.

Lm-o Mio,-;]t'i dtft TtlearliiiliR" ce~ (rare il 111lvie pe: erou e;ste

00 zan.lh '0 sfamlli, 0 •• c.iIlu,g!iti~a"::

C,uCi:H'iii verie'"" Mlire. mi.adlice.aJ De-Q' c!!Iuglfrtt:1l,

Al b;a la plelitl \ Nleagri1 Ia: Ha:inuJit La Ilir1!l"mi tJjger!l. Pe Ion 'stn:ga:

- Ioane, I,aane-, Vllt!lfe.· [Qanel

EI nu-ml .rllspimdea" La merruflnt mer~ea ~iea mt-ljeiea

85

~I ,1;lIn-1 d,e~leplil; ~m be,ale oll-J lua,

~n (lucie uti-I pan 0.: a ,

=1i ac:~sil c~ mi-] d1uc~,

Nici textele s'etk:e nu sun! prea clare in IpnvlIlta tuvi.erii.

Un talisman at1a~ il1l1:-un ma:nUSorls r,omihlese dm l784 e te unniitoruJ ",r,1(¥a~ de frguri":

SATQR AREPO TENET OPERA ROT A S

Tex fl!l I es!~ Ull p~1 indrom, -ad,_cAi este In a~a fel llltocmi!, illcat dill oricerparre I-arc:iti cineva de sus ill jos, de jos in. S,1t.IS" ,¥ Ja dreapta spre slang,a ori de la stanga 1:0. dreapta, obl,Lne aceleaii <CI1Vinte: S1\TOR AltEPO rENin OPERA ROTAS_ Traducerea: Prea CIII~(11a di" p{ima'IJI (din moane} l-a illiff[nr

([,II''iOl-) pll,eel PriQ,eag" _

Rava~11 este In.sot,it de \ullliltoar,eili re,;;ollnalld<lf,e;: ... ~i sit-I lie Irei Z:i.le, la gat §i sil-4 srunce pe glitlit §,E sa zici!i: Cum irece g~d3i de iute, 3~a sa' treat<a bO'llla itt: i,ute!" Un manuscrl ~i. mal VI~cltI, dirt &lut 1'717 ,aral,il, d talismanul se liii'lrebuinla ~i impomva I'\lrblkjj" eu :un:nIlI'o.,:reJ{ipJescri,p~ie: .;pentru' rurbare ••. Aceste 25 de slove sll Ie sc[i~'pe 1.11] taler 1l0'U §i $11 speli slo,vele CIII apa c:urata, ~i s!1 I ,bea bo,)rlllyul ca-i va I:r,ece: sator, arepo, tenet, opera, rotas", Ac-eas'it fannuli!. sacdli agetilor se mat In.!rebu'inlea:z.lI. :§iastau, de romani, 'in ma;giaalb§!

fdinre epiretele .,cJava)leruhIL Trac" se ,afla ~,i acela de SALDO-BYSSENOS. cu vaT:iaIilul SOL~DO~BOOYSENOS. Insernn_~Tid ,;Cap de Primav<I-r!f; Do,.m:nul ,MuD,ci1QC de 'Prhna'Vara;, Domnul MWlCit (ail P.atimiJor)~·, De "'ici. tracii dlin afara Daciei au pres\lpu:s cil, imrinte dt! a fi ueis, zeul ill lost dliJl1lit de [aUtan. LEDERATA sau CRAGOS "C,eugi;, Rauiiflcatie; Cruee" - eopacul din care se pdi'bIl~ise Cel Sage tat - a devenh, lin illllagina'!i.a tr<lciipr. 0 cruee pe care clobanasul 31' fl fest

86

Pig .. 3J

87

_ Pig. 32

riisjigniu die du~ani. Q gemi[ lraci.CAI a~a nl-l Illfi~§eaza ,pe

S:al-do,-Bys:seno_s~ $i Pi!:nlfil. ell se n§Scuse tntre NAl:'EI "Saraci; QQi'!, iZjlul de !?fl!( eruee este goll pe gell:i1 (fig. 31). se i'!f1ii ~i urmalOar,eJ.e doull senrte versuri;

OR-PHEOS VAKKAN,KOS

Traducerea: eel Jeli: son ('Uil!al ((1 ,fllViol J.

88

De <lUfe!. un ,ali epuet Oil .. Cavalerului Trac" em BASK-IDITHIAS "Ce,11 Ridical din Moerte",

Primii er,e~tini all j:051 ac:u.za.li de adversarl cil -3U i:n:>plml din rellgta gelilor. Astfel mLt-a polt!llJlica, SfanLul Ol"igenes scrie: .. Apoi [lindell (no], CJi!!~tlllli.i - n.n.) CU1SIIIJlI pe c~l prins Si mort. cum spune Celsus, el erede eil, nol lUll Iilcui 13 fel ca. g~tii. care cinstesc pc Zalmexls",

inir-ulla din inscri;pt,iile de pc 0 stelll de lll,lrirlllJra (fig.., 22) ,de la e:mstanl" se spune c~ Artemis l-a jllli',ial pe A!}ollcn }i "aceasta era ~j \leuliunea m.w:il.OI inil:iali zafrnoxieni:

1MNJO lONPAY LAS'iN V'lATTA Y LOY

SYROY

YPO

AIAKSQ

Traducerea: Pfll!ilOSll'i Tfllidr '(Foe Frumos] din moerte (cIIdere) a i'II'I';al., Sora Illi nm,t .(dm:en!(l) i·n l,judeCot~1J (i-n (1- hmgol-oJ

89

Dalbrii din Ptibegt

l"iIDilI.rul cloban fusese ueis in ajun:ul. ~ile] a §!!ptea, din sipIlimaoli; pentrlJ gel! z-il!J,a a ~aptea era sfantll' §i 0 numeau SAMBAllS .,'fudficarea; Sirbat'oarea"', $1 6indcll die Sambatis nil era ingliduil sli-I ib,groape pe ce] mOI1i,; urma en el sll fie InUlonnamlat a trela d dopa moarte. NUlillal eli veghe~orii. trezil:l de cantec~le Coco$:ilor.llu au mai g;![!liL lrupl3l lui ApoUol1. 0- dad cu PMfCllrul dlspllruse: ~i sora lui bU;1ll3. Artemis" Bste lesne de inch:ipuit gro~UI selilor.i'ntf",o J,Mioril~", Ll!Iiliouta bil.trinll i:~i m!rtruise~le lhdurerata nedurnerlrea;

Multe. giitidul'i moo bAM, Gu inhna am sflUuit

~i J-am elta t"

Dar 1111 l-am af.Ilat. Ollldl..-i viu, U.nde-i pl!:cllt? Dooll-i mort, Uqd:e-i illg~opat1

...

;0 +

O. '(jiu:! meu, Chi:plll bradului, Ul1de '\i-t mlteasa? Dacll V-ai ales-o, Undle a.i trhnis-c? E fiit 3i V'antuJui,

Ori f1oal"e.a, din fundul pamiintnllJj'l Ori te-al tnsurat

Coo 'fala de imp!re.t?

90

in . cele mai rnulte variuute, IIHHlUI l'ji cat.lla t'iul di -p~l"ur. wtrebii:nd. 111 S,la:liS~ $i In df~ilp'll:l de el, IJJ mesujul de dj_I!~il1te de dispaJrilie. maguJ lad, Iumii un mesuj din care reiese dl ill fost ucls:

ell la nunta mea A ,clizu!o stea,

Mourtci lui s-a petrecut pe cand era curat, deci nunta lui _, Ia care g,elii UITIlltU ehiar sir d!nt,e ~i si1 dan ezel - este aeeeasi cu a unui tlinl!r "uelumi'I":

eu gluga sa mi-nvele~li, Cu brad s!l. mli-m!l(jdobe,~.lu. ~i marnei s'!'-i spui

t,~ run nuntit

Bu, eel nelumit,

Cu Cr~illSIl Zorilor. Surioara: nO[I]'O[ ..

~j nun mare - Sfiiniu.l Scare ~ i, ell _I) llJ]a- S fiim,! II Lun 11, Si eei doi lueeferi

Mi-IIU fest taniitei"

or

511 Ie spui (l1!J';J:!

Cit in-am "il1sural C-o maJ}!dir1i craia •. a, A Imnii mireasa;

CiJi la nllnta mea

A dZlllo srea; SO'Il,r~k ~i Luna Mi·-au Ii:nul cununa, Brazi i l?al!inB~i l-am 3'VLII l1unllll§i. Preoti, rnuntii mario Paseri, lilu!:vi,

91

Pl1SM_ele mil $i s.tele fll.c.J.ii.

Tracii aumeau pam~nwl TARA sau Tl:lr'IR.A "Tare; Cllil. Puh.lm[dl: Doarnna", de unde avem ~'i [j:ml. 1m';; (ell vechiul sens de.- ,';s1:3;pfmire; dlomlllli,e"). ladi (line .este "mandra cr!jlls~ .• il l~ii mireasal". Tinilir1jJ1 se i'nsmase' 'cu ,,Pl!.mfu:Jtl.ll". adieu rHw'lse! Piispkun-u! voia r'ns!! ell mtticul.a biitj[aul!. sa-l :j:Ui,l ~rill:

Iar lacta Inl!.kuf!i Sil nu spul, dr!gujii, Cl 13 numa mea

A di':rul 0 stea, C-.~m .a ..... lI:ll nun~a§1 Braz'i§i. p!JJIi.na~tr Preoli. !1l11l1lii mad, Paseri, Iihllari. P~s!irele mil,

'§i steje fi1clii!

Nu lil'U!Jilii .IUliutl.ej .• cl _~ii l<!:liUui l-a 1rhllis ciobima~1:l1 un ml:lsOIj

ca e vlu, ell e pleei'lt depa!l1'e §:i c:i1 va ,mai t:[]tfu:z.i~:.

Vo;i. soli., de-,o!l a.ilzi ~i pe taica-ti 'intiilni. PalrtJ·boi ~ltanarid. Dlin oeh i HicilI.nHlnd .• De . .m.in.e-ntreblill.d ... Spuneli voi ,a.sa.

Ci:i neaua a .alns, Drurnul lID J-a-nchis $IIlU pOI vent

Pan' IlID ~-Q topi,

~i pe maica de-li Lr.lI:§.m.i, FiufU ,y,lhci ltIulga:iul.

Din ocbi Ii!lcritmiind.

De min!Hill:ebind

Spuneti voi a~a:

eli' neaua a millS,

92

Drumul rni l-a-nchls, Si fUI POI veni

Pan i uu s-o LOp i.

Cata vrerne a fast plecat departe, zvonurile des pre iliagUi.l~

piistor i:lju.ogea.1!I if! saiul natal iuv!i1uile in miseer:

- N-a~i vain, vail.

Nu .mi-ali imiilllil

Pe al meu Piitrut.

P!cmrari mlcu],

Cu par g11ilb~ltut - Flcare de spicut, ell ochl - vlorele, Ce s·capik ca stele, Cl.I dor ~i ell Jele. Pe ~i1el'e mele,

Cu cl1l.are bHi.nda ~i .0 falil. mmdr3. Dulce la pri.vh:e

:Si frumos la fire?

~ 13a noi l-am v;!;zlJl Mergalld spre trecut Ac;i. mal napoi.

Tot v fUlzand [a ol, La t1igut I~ Beci, Vllnz§nd 13 berbeci; ~i l-am mai vi1zut Numilrand la ban i Pe arip8J sub ii,

La lumina Lunii.

La. marginea Inmii,

..

* •

- Cine mi-a ' vi1:wl. Cjne-a eu noscut, Pe Feciorul meu?

r ,

93

Feti~oara lui - Spurn,a lapfelul,. MIJ1ste1l1e' J\!l.j - Spicu[ griiulul. SJJfu1e~lJ~e~e J.ui - Mrura ~fuJlpulu.i. B'~d~ol"ill htL - Palla orzuh.ii

- Nul-am vi'iZl!I.t. N'1li l·a,1ll CUfiOS;¢lilr, o.ar am a\JI~~ Tmma III mibind. Dtlin!Uea treclfn d:'

Fe; c~le '.a"l be § i e Uc lapte Le treeea de ceea p arte, Fe cele sterpe §.i ,urcane'. C~~ 'moote $1- ,poieile.

Cd dOll Zalni'()ns IfILCl:C,llser~ uoaptea, pccai. fuspre Miaza~ -no~pre, at~,gilrld cii l:tt!(l:raLnice,de!"!arle de oellii ,p~l1IIanteniior. Dupl!i -ee au trecut de Mllf~a Campie, au rners 'fEldeo~ebi pe 'I~ga Mu~tii de RlS~-ritdl33n!l-;a,U aIuns la:i(:-el mai ffum?S dintre ei; ln' aLn.iP'llrea Gemenilor Di.vl:ni, ilcesl tnasiv a fast nt.ttni.t. 'iI:Jl_A~GOL.,A sauTHlA·GOLQN • .:z~ii. S~aci (Gol)", ;l'ctlJa:lul Cealili'iu" S:l1~rand sensul n'!lm~!uid,e Napei. de. Icare ap!if~io,eau fugarii. P,e-llcel munte ~i·au (;OnSl£u1t at colibi!~i !NI[i, Illinh 'ell lrucle!,e l)l~urii '$i CIJ lapte. de ciule ~i Mprioare, rrt prlQ'!l. iama' au oooorai lofliji~rintre oamenl, de vremece fearte mw~ Ie loC!,l!ri din MORmAVA ,)4oldovac" amiatesc de trecerea "or pe flCQ!O: AN~NAM-;A;-l'iA "Din J\leOOi!J!1 ZeiJor;t, NI.I!ltel.~ Zeiler" - Ne<!i.!Il!I;' BAGAIQS "Magji'~ - Bac3Lli BlT-S!ANON "topHi Luminosi .. - :Boto§aJH: CAS~lANON ',.copm 'Frumo~i" - Oh~iillAlJ;CHAR-NABTOA_S ,.Damn!.!!. Ne:v~t (ASI;UJllS)" ~ ce.m!h.lli; GlJ'Ot....B1A •• Copticl Gol ·(S.liraci)" - Galati,; IA'ZI .. Sfm.tii" _ la~i; KERTrE "Copu[i" - Ile~ta; OROD·ISTA "CQpiLl Nobili; Pdntu" - Ilowd4ie!J!;:_POF.~ATA ;iCopiiii Purl" ~ PrU!; PYD-NA "Ascun~ii:; Nt:-vazutii"- Pum~; l~A-NlS,[ORUM.

"AI Copiitm, Reni'isc,utU'" _ Ni~i'rll; SARACA,.Saracii" - ;>GfOCa; VES-El.lA .. Preacllra[~i"· - Vasll.!i; 'ZAiL-MOXIS "Magii S lrollllc:i[,ori (Vte,dilici)" - CeremiJ~.

D.m Moldova, eel doi pribegi all frecur I1i!.!I11.ii Tn ~inllrul care, de eniaci s-a Ilumit BAR-DEAL "DeaM (Codli1il)~ran,t; GrMimi". ~i aie], () multi,me de Iceuri arnmresc de trecerea Cop.iHo:r Gere~li: AB-RUTTUS .. De Neam; Pdllti.i" - Abtud, Arad, Orade~!!: AR·SENA. AR-SENION .. Cei Curati; Fnuno§ii" - Ra}l1ov; BER-SOVIA. BER-ZOBrS .. BI;mil de Urs; Riizboinid.; Slflb:a1id" - Biir:sa, BruzlI,va, Bra~ov; CHODELA .,z~li" - Codlea; DAB£[S .,zeW' - Deva; D";AZA .;.AI SJin!ilor" _' Dej; IAZl "Sfint,ii'" _ Iza; MAR~ISSOS "Pre.. Cu.ral {stant)'" - MlIre~; MERGURruS •. Pribegia" - Mie.rc'Ulrea(.Ciue-); PAT·IS· SUS ... Dmmul Siant" - Boliza; SA£-A-DIOS "Adilimslul (Popasul) Zeu III I" _ Sovata; SABINI-BRIES "Ciobllo:iiFef1J!ecati" - Cibln, Sibiu; SAGITTIN ",Druml!tii; Pribe.gii" _ SjgIte'l.

!De I a aceasta bejenie, de trei, ani. "Ca va leru 1111 i Tra,c"i s-a 1D~i spus ~i ZEIN.DR:OYMENOS,.,DaIbul de Pribeeg", ll]fltlIg~ mll. mo~lellita de bocetele rOlil1ane~t~,

ptg .. 13

95

tl_slBinga ill,lflri] 10 I;emph.lI B4 de la B,~sar.abi (jud. Coostanta), 01 inscrip~~B' getic11 (fi,g. 33) se referaal1t Is tnvi~reil "Ci1:1 §i In abs:enra zeului:

OT MARTI RYMYS ERTlNY

Iradllcer;e<l; .Diu ,miMU'ie Cel Sldnt(} rei.ia ... cttJ..

[De la, t:lreap,til! In SJii'llig/ll 1:I.1~,!Plin s.e cite-/iil} asrfel:

Tmducerea; Trei ani Get FQa~'le Drept, a faSt plecal'"

DI,lI,pil. mlracolul illlvierii .• ,J,\1ioriV," lace. Singl'1rol coim(i, ro)"11i:MS(: care mai, poulene§le de i:filnilDeaiio; acum 27 de !,I'e~curi se cauta!.piinli clJl'and, 'in, hil~ca lal(lIirli~ei, In Sambllhili:Ji [~:zjr, d'ebiiie~ii ce rnergean cu, Sa/cia:

Ariital.u-.s-a oua, Dinc,alo-l' jz,voare

CULU, e wDe:leimparta~ite_ Miri. -a ee-l .inviih!;i[te:

[Ie v[lurlcl!nlite.

V ilurilel,eeldat-a;

Cu flori rourate

TOllte :7.inele s-a-mpodoblfu, lata, 1· , tltllilat

Z$Ua ZfuJelQr C:U ~pi1' vre! :Ea I-a 'iIi"u:r,em:atu.

Ar~ta~L1,-s-a, ona,

In. ;zori laminate,

DIlp_itce I') a 1'Ilvins pre moarre, AC~\ilsta e u.t!ina,

Lumea In ea. se-Jilclltm1'l:

Din~(jlo!,j lUll1ina.

Neaviind -acceshi misterele Zalmmdene, strainii rl!deau. cele rnai fa.L1lezlst~ e;pLie~lU invlerli ~i disp,arluicl zeulu] gel. ASlul. etinii d.e pe I,'rnuuril~ He:lespontuluJ' §i ale: :pomt!1l.ui Eudn l-au transrnis lUI Heredet llnu~aoarel.e zvoaurl; ,.( ••• ) <;:'1 a poruncit ~ i seelildtasca 0 IiYcllint~ subp~mft:titean~. Ciind a (6SI: gara (Zalmoxis) I! disp5rul din rllijl.ocul traciler ~i. eoborftnd el iii

Zalmoxis Rege

9'1

locuill't!l lui de sub p~man[, II triiit aeolo vrerne de trel ani, Traci] doreau mull s~'-I aibl, jelindu-I ca pe UIJ., :IMrt. fn al ]latrule:3 all, el I~-a aparlll~i, asttel, Zalmoxis f,lIcu vrednice de crezare ilwiluat.urile Iui, Iat1i ce se pove til:~tt: despre ina,pmirile lu'''. Centemperan In pa~e eu ~erodpl, Heflanicoa din MiliJe.ne serie ~i ,eI ill Obicet'liri ba.rt;.aitl: "in. vreme ce spunee .acestea (Zalmoxis,) §i-a cQ:llSiriUU: 0 casi :sub parnanl" apni - Idisparalld pe n~II.~leptale _diIl o.cl:J~i. 'rraciIor - II tdlj,t int(-fns<!, till' gelii ti dueeau don;tl. t'[I alg:l;l.NLl~a iL,Jl 'II, re'iilp'ihi,it, §i I,nl.eii credeau tOl CI! le spunea", Lexlconul $tll'das reia aeeleasi zvonuril ,.Dupa ee Ia.- ~us aceb;! (ZaJmoxis') ,§i-a cOlii~rrutt o lo,c-~intal sublernn~ ~,i apoi diSpi!iIlilld din faia traciler i§i petrecea vreme acolo ~i Il'lICii iI dereau, fn anul al pamilea Ii apArul din nou, iar tracii i s-an lDcrezlIt in'tr'u tetu]".

Dupace au petreeut ITei ani in Ga:q>lIti. Gem:enii Divini au parasil slana :del liII ArsenQ (Ro§IlOv) ~j au rrecut JlHlnlii, inchiIl,i\ndu-se ~i la rninele Ie.nplului rui Odeu ( .. Sfmxl!r!'~i ,Babele"),precum ~i lea 'pc~(e[:!i (blcmicio3Tei) unde se relri'isese CilndWB pro:fetu], bJsotHi de 'ciOlbanii rile peste munti, l.ei:i au luat-o pi! lilng.!! raul N::ap:a:ri:..~. S(l:re ·loclIirile natale. Ca. s!i 1111 fie reeunoseut, A~()I[OIl 'Ii-a _lHIS 0' gl,lIIgli peste f:at~, spre a IIU l se vedea sernnele ce-i rimasesera de Ia eaderea lragk!l. dill. stejar, De l.IiIJIIlCL, zeului. i 5-111 'm'li spus §i CHAR·NABUTAS ",0 0 !Jlll1.I1 ev!i:z..ut (lnW.D1'!cat, Negrul" sau CAP-NABOTAl ,.Chip (Cap) Ne!lii.rul (ASCUfiS, MasellI)", Mai t~ziu" preolii getit!>!' se VOl' numi ~i ei Cllar-NalJulas eri Cnp·Nabctai, Ajull~i, Tn. eampie. drumejli au fievn un popas mal lung, pregatlndu-se de .rhboilJli 911 scitii; in ace I loc. Apbl1ol11 a lnceput postul, hrlinmdu-se ell vegetale, mal ales cu urzic], CUlm Sf: zicea d. se hrinise ~i pustnicul Orrell lI1 I.Il1imii aci a] vietH. De atuncl, ~ezarea aceea s-a nwnit tJRSI-CINA. "em a (Ospi1.tul) Ursulul; Un;id"" de ilLnde provine $i nemele lI.ctl.laIIJI.U1i. ·U}'z'icem·. Paralel !;U acest flume, IQcaLit~li1 i s-a :utai sPOIJS,! in avul med.iu1 ~i Bi;r,:stf.~t( de II trac, B,Ea-SOVIA "Blllnu.ri de Urs; O~teni". PregatIli pentru UARZA~B.ALo.S .. CWl1Ipllla Ll.lpUi: R!zboi", virejii au mer. prin lunce falolrull;l, spre HEB~Z-ELMQS "Colwla 'tnfJorilt'i", locul natal a] Gemeailor Ceresti, uude alll ajuns in

98'

ziaa ce. core punde eLI 1 Mai. Aceasj§ z.i se serbeaza ~i asliiizi de tomibltl. sub deaumirea de 1~,mlilld8I1i. eli: provine din gerodac, AURU-METTI •• Drumu] Celui (Cel) Str llucuor". To[ de la Auru-Meui ville ~i actualul nurne al lalolttlJei.

TulburllJrea neamurilcr, prietenllor ~i a ,eelorlalp ge~i a fast de. nedescns. Cei nei;ncrezll.tori, III imoarcerel1 zeului dill {1Iorli s-au convins, privindu-i eicauicefe de pe fa~1II ~i de: pe 101 lwlml cll e.l. este, i'D!r-adevElr, Apol.[on.

Allimri de Napei §i de voinicii de pesm: IDUIl!,i all vel')it curand ~irb:boi.nicjj :Pialls,eli, de peste Naparls, AStfel, oastea A a pornit spre rasiirit. ca s,! se rlifl!iascii definlti.v C'U strllinii. In fruntea lupllHoriJ.or Inalntilu Coplil Cerulul. De aruncl, ,getii i-au eensaerat pe eel doi Zalmoxis zei at razboiulu]. Numele lor apare - sub forma. 'ZOLNIXES ~ pe un vlkf de lance descoperit Iii TOIcello. lilllgif Vellelia (fig. 34). Aceeasi iru;~Tiptie se aft!! §·i pe un VaIT de lance (fig. 35), descoperlt la Miillc]iJeooifg

Fig. 34

99

fig_ J-

(Germania). Pe verso. vl'irFl.lrile de lance au mCnlSliill1: !;W;islLici, :;imbohlll-L sacre ale in_illalei mnnelul eeler doi Za'imoxis - L'ilera, dubl! :Z.

La primal popas, r'Jzboinicii au anll~ dl, mspilillflanul~ de fuviere.1I zeului din mOrfi ~i_ de revenlrea lui 'illtr,e ,geti. regele ~i eeilalj], oomandanl1 seqi, ~i-au p~it.reledinta, gonind spre ISmoS (Dun1ir,e). Atun.ei, una dintre preotese, CALLf-R HOB , cea cart fusese ~i ea "i:llviat3" din zel, I,-a jpropus cPt ApoUoll ea rege ~I mare, prenl al tuturor .getUor ~i l-a fu.mi>t peste plete mu- sfiu'Il,. tn amintlrea aeestei, milrirl. aeel lee llJ fo,l Durnil MIZELA. ,,;Dngerea; Miruitea" (ac,tIUal,ul sal: Misleau:u). La TfuJ~ dul el, Arten\is !':! fost aleasll mare pre.otcas1il.

o gem!! ,getic!l. (fl,g. J6) a imagin,a.t victoria fJ"alilor Divlni

ca pe una cosmid'i.

Tin"edi ~ei NAPEl .. Gej ", pc ca:i, poarlli Re cap cLI§JTI.oJe ,ciob!me$,ti,. iar tn, suLite sustin infip'\i dragc n ll, Un gel ~l 0 gelil ii oillag-iazi. tn partea e e.ntra I;'! a iconi!,ej. Zeil"Mamil lillc caii de 'ra'll .• TiJnwi!i la p!l!-

Jnitni de sulilele. zei.lcr, BeitliyKeclas §i Tamales, Pl,g-. 3'6

'§i ei desplli31J.i~i

recunesc wfraogerca. P'I! g:e.mil. (I nell§reptal:"l !llserip~i-e: KIA NOF DJADIS, .ad.rell j1$'tiu (recunos,c)' Noul Tesrameut" (d. rom_ arh, Die/if ~ restament). Mai rn1Jlte giiille geli~e COIlS£in'le'c a,cee~i izbilld1t (fig. ,31. 38~i 39).

_CiS Apollon-Za.lmoxis a loS! rege a,1 ge:~ilo. scrie Platon (in Chl,U711rdes, l504-157 t!)),ill legi1tttr1! CHl de!i-c3nlecel,e pe care

1'01'

Pig. 40

103

Tras printr-un inel?

Fe~i§oarll lui, Spuma 11l'plelui; Mustit:lioam lui, SElcul giiililitii; Re~orul lui Peana enrbulul;

OclLi~o:rii lui, Jvfura cftmpului1

Pe cap, vjteazul poarti cununl regalii ~.i pene, ClJm mai lii!"ziu ver purta ~i unii 'folevGzi romfud. Iii piciQlire. zeul are opine] autohtnne, sratueta -prezinta.urme de vopsea, lleag~ii,., . imbol ,3.1 numelor de CIIlAR-N.A,BOTASd CAP.dfOBATAI ,.,Damlllli i'n.lunecat (R1!zboinic)".

Giitmele fIl1u.neric.,tlui

De la Beithy-Kelas ori Pjtha-Goras "Villi (Fiarll) grasa' (cf. rom. viezUl"e. alb. '\I jed/wile) fosra lui re§edinVi S,-3 numit pfull1 in secolul trecut, prill etimologie populara, Vaideei (actuala Slobozla), Pe un vas geric, descoperit III Agighiol (jud .. 'Iulcea), BeilIly-Kdas esre slmbclizat de 0 £jarli 35cmi'llililIo'arelllisttetului {fig. 41) .. ,til rontane<§le,. mtstreJ vine dm tree, ME-STR.IANUS ..Care du§rn[neif.u:: Invidiosul: Rlilll" .• ME-STRlUS ".care i'nIea-

Fig. 41

105

pi (mu~pli. taie)" S<l'U M.B·STULA ,,$lrivilorul: C;:llX.e sugntma"'~ Tbt Ild Beilhy-Kelas i S~i1 m.a.i spus ~l SAL-TU-JPYRGOS "Cap de Pt:IrI~; DOI'llI!.ul Porciler", deel !Ilnl:djl eu ru.iSlrelUI. De aceea, mu.1J dup~ Zalmoxis, getii i-au silit pe robii C'~plllJ'l1i i'll t'lIz.~ boale sll pii;ml:1e un cap de pore pe hi (l1l,~el.e teS~h:H ~i nobi.lUor. I) data :I?e an, la sfl:ibillloarea SAR:Dl-DAVA ,.zilJ<l Ofmndelor" (SorcOV,II" A:nIul NOlO), zlsA ~i VASILIE-¥STIil .. 'f<1tl.,lllu:1 Rege; Coo~(l·rul". A,ceasti'l zi a rOllI fin1.l Intf-il~pt",a. dupili l:\l'i\§i~r~ Z:eilor, c:li.;:i se spunea (:11,13 ~1Ip'le III1.i. mieul AI)OUWl t-a tovlns pe balaurul PYmON §J. i-a LAi~!L capiij.~i iI:S'liIi~mlli ex,iSf~ Qbiceiillj VasU~a, de A[l1l.~ Nol.I, di.nd liganll. l,limbi un cap de pare, zis Silla.. canta.ud, un colind,

AlP. traci, mill ern'll, llliaU. eapetelc ll~ilOJ: ill rll:z.bo"le." 11l~

Fig. 42

106

figllndl.l-Ie in pari sau il1I suU',e. ca' of'l'lll1depentruzelll rciizbo·

~~ ,

. Pce V;l..."I.IJ de La Agighiol, fiara .~:aire: :i'rngt-ife oameIl.l. s"Ui pe aha fia:r!5 ell coH san Ctl com.(r~€;" fl.2-) p.rt;S[1.lR!Uli.ij.nJ!'I,I.~j~ ei Bcltl'ly"Kelas. l-a i.mrpirat ~ui Tan'lidos cdma, Ele aeeea, unii,'fraGi 1.-mJ flLi:mil pf< aeesta aID IlTmll N&0YTOLBM0S ,;Car~'llll. ved'e;. Orbulj Cel condars (de altijtW.B~itllY·Ke:l:as 'on S[(1)YNNIS "scil'lIl'" §i Neoptolern.os· SUQl ~i11c!tI;I '§I NafliillilldzyJiti.·:tI.I"I' des:¢iin~

lee "d.e apucet" dim Berl;sl1'ive~:i (jud •. Ar~,): .

N. bine s-a g~,tit

$1 pec'alea.bi.s.ericii iI a:plicat ~i s~a'"i(II!l:l'nit

eu ~iiio!m' ·~i (m J'iI!\fI!;lIib. ~i. a i'nltebai:

;...tTnCl,e 'IU ~JJ~~al, $_ili~~ne, ~i )'l,jj (t!.lli!l.~'l - Am. (tlecal I:a: :Ii"

s: ~'-I 'aRUC. de Jiic lQare"

De cap, .

D'e: faiacl\tazulid, De ;z'garciu! JuasuLhil I?~. sp~f~. ..

De obnlte;,'

- ifl 'i!li:l:~:r~. ~Gi C:00lP. ,§ i Nafl:uJl_ine,

OJ' ~:.a~tei.al, . -,

.In §t1.ri'l'!a .. ~nge:nlor dali GlI[j~§tI,.sll:1!l ,v"Olr~mllJa'f ell 100p"oinl .... 1.,1)1' t('ia,

Cu" pa]o~lil ~"r spinteca ~J ·rtl. .~~l!Qv v~r ~,?a.

Tolde fa B'6ii:hr,-·FGt)lb$~ z.l!;, iii ~!S ,;ml'lil:!'c:lrul~ Vi~ cle~rnW'.§l d,1!. ~a Till:i.falp~s prpvi~e.ellil~brul .etlpr~;! din m.itol~~~ romaneascili, .Piiculti '1,; Td"d,aif1 ~cr-. rom. apdco#. ~i ltIlj£dM.lj~.

Din, ce;i dol Vt!jm1l§[ ru lui: ,Apollon.gelil ·.au ltu~lilRllit 9 'fiari'i ~ngrO'zit()aite. can: JtI lm;epl,ll l!Ilo(ea c..:pul h,l.i>LI3.eifhy~Kel.a$

.I:J11

~j_ 1JiJ;~\i1 de 1n~le:R1 luf TMI,"~~ @f~ ,tor, ,ih.t1:rS .FPC"), ~i au mn_p.f-Q' siml:!QUC ih sIJJi~C,t slIgcriitid m~eparea: rtlului. ~lc:il!l,~rea: d:ujriiiUl1Ior. in rhbo·a,ic. ace. L 'S-Iea,g !SOO-I1m nn ·~ui.~F g;ro,uV', ill.~ cl!iiitn':6h~~tlu-i E~ "'1"i1~ i, ~iDia-dr3p'el ~ lIumeg P1RQ· BORIS •• Vanl~F,oc" (of. mw, PJYIpll.r .skagf ~i ba/all'(). Trep.., tatffiodeli ,dlb1WClune'A (l:_e OaJle p,islo:dl 0 ~[ke eel rnai 1.8Jle ~st~ b,lpuJ" ilrngolilul a ~l L;na.g.j.nat Pl! 1;;4..9,\11 aO~hli fi~cc .• mai 'ales lea lupll.W1 i se mar ,SPlmll.lJ ~i pnJ11~ ;:~'''lCilealH.lli ¥(Jlu~ ',

to ~hoIDgjllge:fo • .dac:ilor lie :;i!U1ie8. ell, il)~!e (Ie 3 ajl1Ii- 8!! 'lp f'alntul Ereril-S"C. s\lfl~lele celcr mo-qi S ILUlI ispitlte s a ' Qih!41 fuh~la te de acesr '.Iq di,n·('ole5c. slP';,~e II fi. Hil'ite ,]1Il blur.Lle iad'llJ!J L As#~1. 'inJr~o Uu:erlplie in versitti, de 114 Copllceni-Ra. co~ila IUud~ Vii]cea) ell Ute-

Fig. 43 ,r~!e- -,derorroate ma.glc (fig. 4J). se spi.mo:

AOR PONTI elli Ur. 1fYR ut.M A it:i1P N1:i' A ~

Tradllose~ea~ P'odi.Il Lumiiios (.til! I 01 Illi Altr) cUle t:l uece pI! W7"(J !!J.pul),t,i .I'it·, 11~t! Illt!.a,gdt

In. o!lp,.itolul l)n.lf1,ul ,$1'.re Rai mn preml!l.lii't incci'! douR inscriplii care avet. '_ eaz1j In pri~WJa [.lJP'lIllrl:-dl! •. pe.fle.~pa., Aceil r~u ll1.ll!trei, pc cat'} Ire;e~ suflehd tn drum sl're. GeIM3i11 TlIrfull, se numea i1 SAM.-J3A!flS ;,Aplt itll)!, SpBlall'cj Ru rific are'; de unde ~i. Apa S,(imb:e:rei. din miiolQgi,a ro:FI~EI.e.llc!i.

Mil v1.aut c:i "l1ailJtalbs a, pierW l[)tlCllt;Tn mill Na,pm:'is. de utncleJ_·A 1il1'01iS: §1 IPPre.Q\a de. 'n})A-1A ,,~el !WI (d,c pe,sh~) i\p.il" (cf. alb. ujr .. ,lip!". rom, ud), mood ill ,upranumelor ,!'()mlin:e~ti de MOj A,pe~-s:au C(ll din 'fdu (diiJ i.JtJ • dill :~JJfld) I'entru dritc:ul. La sClIdiU, copiii. rolURni ~Iiu ;c~. da~li Ie. lintt1iapi1 in !lIre:c'bL ~1 aud 11:11 I,iuil. slim semne i!1t 'ilrea ,II~. II'demencasci

.1-08

J.:~-dm-BjI;ltl. AIUl'l~ ~. SjJT ini::r-un pjcloI ~I. Imiin(j ,c~le ~~tiItrlli I~ u,re;cll~l. [I i:nVQcli: :p'fe .jnsu~i A:eoJlolII. SI.I.o" nm,:lel~ de, ~-tI~l • S;tJii:ilucitClrllJ~~" imul. din epil:el.,l.e eLI CilIlle' il chemeu geJii~,

AureJ. ·PIIClI(el.

Scoate apll din llJiecbi. qt Ii~i da ~,nraJe. lie-chi, Sb: le PDt: La clte'Olod~.

SID It 'ai de sarb~ll!lrij • No W,~ !lcutiiif::1 pe Imm~. Squlur!·j, pe '\l':!din~,a.tli. elf-i .m.a.i mare

~i·i mal tare.

eLI ;PiJ:!tUz:eei. de: pia[oareJ.

u. fal!!., I!t:e cUeapfa • .Pe ~lImii.

F[g.44

altarulu! se ajJtI. inseriplLa: ERONU AUREL VAltlDAL Traducl!:r-l!a: 1"'tpUf(chd LWiiiiro.s (Cll!'(;lI) est« 11:mI(JSl'm (S-(I FiIfJJJat).

P·e vasul de In Agighiol. de care am mali pomenlt, ApGlIof:l., Tl'lchip de BASSAREVS: "Vullllir; P~jlIrii" (fig. 4-5) 11 tine rn pli~c p~ eel-run-Api.! (:pe~lelll!).illr Tnghja:~e pe BeiLiJy-Kel.<ls ,.VillJj Grasll;. 6.rasunl.J:I" (por·cuU ).alurie: lil vjctoria 'Ianarului zeu ;I$.l.ipta Ce!Of dOl dU'~I~aui de nroarre.

Wl

. T,acii 9tfie~ A-te~:i.\aLI 'i,!l~ ~etalnlJ$il!,o~aS:a; ~I!.lr-:un ;t!:tl pl1clticcatpr. pentru care c'1~lulfemcam3rL~OI'!'!SI.e ·!.Itfunl sau se 1T1_lTt§I,e 1nPRETIDIS .,;Fru_radis". bupll :[Il:rannalia dail!:. de '-lallOn (in .. Krtl.ty/os", IlOO (LC.), 'od"1cii oOIl~Mefau sufJ:~llIl U.n p:r.indpiu ul b,melui. 0' parl,cuHI: div i,p 11 , iar c.orpli.1 - '0 lncillsoa:re 3 s:uflerulul ~i credeau ca, dupiirnOilfte; 8uJletui ~r~i oOl]li:l1l115: exis'~nia ~i cf'JeQbli.gal sa sltplOile ·nl.~i Ol.UUC nlO'dlt:ic;Jiri§,L mersmorteze .• spre a 5':: p\lfiIicOA de In!estare;a call~1iii de IirIlP, Credil:rta in renasrere ~i. i'n nemurire a prolllovll.duit"o fllsu~i ApQllon-Zalmoxis.iar 'pdnlul stdiin rce amin'le~le:dee3 este 'E.erodol: .. tll~il eum §Iiu s~ . se lad. nell:mril,origelii: ,ei "r~d t;l\! Illi mer ~l c:a acel C.me dlspare dm lhmea llOasi.'l:~ se du(:e la aeul 2;lIh110!'lt~. Onit dintre ei sccetese c'i1 aeesta ,(e~leJ Gebeleizis .. { ... ) Z31'mQJiis aeesta C-.) a di1dil 0 ca"lI, peJilt.i,I adlil;~ l11iriJe bilirba~iJor, in eate (se spum::) Ti prilne,a. ~i Il pupeJ !>.~ I:mucflenli:lll$:cli. pe frumasH l!i.r.ii, :mvi1tf.in~",-i.c.il Jticiel. niqioa-· SI;l'I~tli :;;ai ~i nIci ur:ml din 1l111U'1§ii.oll.ceS'!ora nu :VOl" [irIut.i"ifi "QI' m.erge II!li1r·un. anume lee, unde ver t.dli I;llmui ~i '<or <tgeupane de tgalr: b.lJn~:I~til,t:". l;h~]ltffric.Qs ,din Milil~.ne. c,il,l"e a ~JI (\1 ac,eliL}i thj.p~t1 He.Qdot. scrie: .,El (Z.almoxis) le ;spUll,ea·ca h.ici ~.I ~i !lid e~i dhi 1t)\!.ar5~ia lui nu voe mud, d VQr avea parte dt! reate bunur~11! { .... } :Cr~~ iii! Ileniu,r.ir~ ~il~rlZill ~i ~ro; bizii. Ei spufld, cei 1U0'1:i .I'l1€acillll Zalmoxis ~i ,ell sevce mloa'rce. Din tetdeauau eJ.~tl crezttr ell: aeeste :[uerti:rJ Si,lrrl ;ade.~ vlLhnl!:. Ad~~ jertfe ~~i bllllohl,uiesc ca. ~i ';Ulll .Ilnj,nu.! .~~ ;fa Inroaree ", jpLalo.!! ;)J;ni~ril~§le i§.! el de ,,11.0 mediclmo, UI:m I (:till

u.ct:lli~~i .I.~,~ ~~',lmo~iS," d~~~~.~iU'!! ~se .~iCe, cilli fa~ep~.~~~ n~murHIJi'.I, e, [).IQclQr WI1 S.IClhiil SOn:e 1;i1 c:;t "La . .l!fa :l1umllU g~JI, eare i~i mC'h!puilt'! Ci'i sunt nemurltorl. Zalrnnxis pretlndea Ga ~i

111

')"i'g. 4'6

Ilui T:i d:ildllST:! legih~ Belitia, zdilille,rr !OT", Re:lal1Wd c:xpedilia lui Alexandra eel Mare in ZOI]3 Dunarn, Arrian Ii amlnre re pe .. gelii care cred tn nemurtrs'', 10 ,,Vi(/lll Illi P),TIIt1goms". I nmb!ic~os scrie:. "Caci. Zalmoxis, de. _ origin~ trae, fos,1 sc lay ~i dl:SCiPO,1 al lUI PYlliagorfiS (I). dl.i.pil. ce 11 fosteHberill ~i $ilium; ia _gel!, le-a -i'ritoc:tJlii legile, eurn anl a~tal Ii! mc.elJ'lIl-, &i a Illde[[[llal Iii b~rb~liel?e eoncet!lB:nii slli, convillg1indu-i ell sufleml fl'!He nCnHII'i!:01:, Chi-ar ~i acumgllJalti I'oil # InuJi] ~i multi dlml!!'!: barbari ii mvat5 pe copi.ii lor d DU eli!'!! .::1J pUltn~li en, !;.uflehll s3i piaril. ci ell el continuil sii existe; ~i ell: nu trebuje ~:l se !t%jHlla d.e meane. d 'tl1l inEr'un,!e ell! vilif!.jie p,rilllejd,We. ~i pell'truci:! i-ilJ 'iiiivatiil pi! geli aceste Illll.1nrri 1i le-a seris leSac esre sOI!:OIlf 13 el dn~pl cd mal mare dlnue ':i'.eiL", tl1'lp:lT<l!U1 lulialllfS .. A pOS.UIIII I '" serle: .. Orczllnd cA ou, mer, dar c:l i) :chirnbii l!Jcu.iiIqo. ~i ;(g~lli) ,Lin mai p,omil,1 pe Il.Ilpte. decaf ar Ii inclina!i';>j illtteprif.!l:Ui 0 dliho.de",

N~lnu.riIQr.ii i'~:i splii:l~aiJ tul:n: ei ~i CHAR·]STON .,FBi Cerului: NhcU'tiin Cer", 'itfil cum se vede Intr-o ins,clip'lie de' pc i'i placit fUlllirarli. descQP,er'l14 tll Bartuliisa-Sllli.p (MacedbllWt). 1n relief, sWU: 0 Iemeie, lin cop,fj d~ -lIP'f xlmarlv 1.0 anii ~i tin ba'rbal. 1n josul reliefuriloe se nf)!! inscrlpjla: THEOS OlER RAOK L.EPSER VEGIL..JO S-LEIVERA. EY C1tARTSTON A

NETHE, Tl1lduc,erea: DorM1l11e. 1Ir! mgillll stI-(1i) (I/Jle,d (Jl'i'l"ire_ct spr« t·e/ Clll·t1fi, fllir.e' Fiii Cendlli S(j' se II~SC(n De ja CH~r::;TON, 'ill graiu] gelo-dac exisrau }l variantele CRES,[ON-AI, KROUSTAN'E :\ii KRlJSTANE, Lui Apo1ioll msu<.i I.e rnai

~pl!ll'lea ~i CARYSTOS .5iul Cerulal", .

Pe I) lesp~de funtl'1i3,t~, (fig. 46) descoperitit la Carlliuseee$. serie: '0(3) M(Quo). B,R,]SANtJS'.AU,LU.SANLMI.NESCO. Tradueerea; Doe iejimll (illlm 'p,(jmellb~l.d. eel ,B,(II! ,,(Qmltr:ltil)' j(

.folia illi :sii nmfJ~cd'l ~

FIe doua din fru:flJ1llih; de aut (fig, 47. t1g .. 48). (:lin, lo!:Z.'liLlfllI

de 1,30, S5.m1Loolau Mare, se afl_iac:ee~i insci.iptie lin versud;

HARDE"AJ.. DA nos euLON

A NAPA Y SGNA TE[S Oy:rdN

Trai:tlleere a: GdidiJw DtJt1lrmllij eea rJlj~"riia (.rtF (',iflOi'i!lfScdl : ill cerl~ri o VOl' ,el/ea" (doa,l') -cei re'~f!scu1il m treBlelit de 'SpYiS, .clli1 mscrhllia de 1:1 _S1iWlic~1au ~are se vede ~L de! 1.I1l.d;:

vine ~i ce mseiID1:ni1i Dumele tl,.dearIlJIII! . .

ComllliiJIe ,[llinlru a renaifh~ ;in cer etilllJ destul de_grc;le ~eDtm uuil. Astfel, pc 0 . mlJl'\,iatie ae,Y'lJse (!i_g,. 49), dl:~~ltenli!. 'in Daciil. sene: g·IRA TO N1iIKOY. "fratlucerea: ;Sr~ In'rhtf_1L tn .sririieir (nb.<tiJ.renjii)! Aceea~.i p:ropo,title pule.a fi citi~ ;~i lstfel:

S-TRATO NElK~Y. Traducere.a.; ss« ajl/Jt", C(}cn],t;!~"iJ pe tiii-

fad}

o inscti-Pl~e f~dglalli1 este ~i mai t:}x,plicl:1!:

lOSNI SEN,lUN

KNUMANID UtruM

ADDAKET

'EiTJlTrET

~'OS srru

'[tad.llcE:rea: Mci'I'JQCi/ri.$11 (WI' te) comparU p.~ I'.irmm.i .so. (un] dUl;U(Jlle,}'7i! -C,ei 'vil4i '(CrlnlJiJ Ii Prc'wlrtli(ori (MemIi) Pm-

J}t.l!.lmii sci se tn/lllle!. ' ,

Deslgur, din ''irnv~lll.lrile ulmo-xiemeprolline IJJltul ell Timt-

I'ejl' /fltll !Jeilriinftl! it \!in[if forti de fIIC7C1rid, d.lo basmul c~ acest li'1111, cutes de' Pttre lspire$c'U. tal~ Mil dintre cele mal:

'.

II]

Fig. 47

114

,Fig .. 48

llS

~r-l.ImOll,~e poezii geli;ce jJtt'l'irul _ sceasts ,etem:ll dorir.\i! a plIr ,~rnteuilor, Ill! (i lespe. de [lDlleur3 (fig. SO) descope .t~ la To!iI'Iis~

Fig. 49,

iWJ. EJ't-lS, MEN . GEN'BJjE VI@T.O,Y TEto ~PTE reLE SUAI MAT0SE

T;t DIOS SToN DA E.1FE IN nI'AD_O' 'CHJ)NEIDE ES VASKA NffiMORE SE~OTOS E~l."0. MAR,~ f1tAER fASEN D;pJ<]4E SOT...ElEhl' EL iPl DOSKA

r, V]or€l¥ JU0L¥S A S!KA

KO rnlI'lANER 'FATISRE . _ EfID' 'OKEY: Tt1)]'{["¥R PLEO}'mR:E O~ ARCHEN <.r-t)

Traducerea; j'1b<J' rllgeri Ii!/{ flHml JIUsC'lIr. Ielllll1ielfi (rlli-pm Wi!!'lil. Ii~: 13 "1c;(111 f!$I,epUll slt'ijiljOIiL Oli' Dtni!l,lll/ suu: f,r' (JC'lii (frl faj(7). 'Ii Cil'l1e (legfimiifi\ 'esta/JIej~/) SlIlIllltssris {~1/I,1~:;CIlf}. Prinu« cei lIIari lIui rW/I,ulr. 'sa,/l%s 1'01 fi lI/:e'~I1. tu R,OI (wJ2dllll) "v! Ile.tnu:e ;tile1£. (tim{Ju.l). Cii 10 II(V"(Ijii (pJie,rel1iiJ wli hea deseori dbl !\pa 'WeIi,', i!,riua co ;1 Fnl'hrl!"l'fffff! pC!' b6rrCil'l ,~i >it III11{Jie JU' eel' fncl!l'('t"J.f ,(c1li/ll,tfr) de: JI!I:icire. fn(il]i1l1{lu.,i ...

116

INg. 50'

Pe iillOHtl.Jmtul m8Ielu,j reg~ 'fl:lgian Mi~i (lorlida:;!)· se;rie:

ATES ARKIA"VA'1

SA K141A NO Lf.VOS MIDA~ L·,AV ALTEr

VA NAKTEl

EDAES

Tradacerea; S{ii:ptille P'-"t!{~p!itel'11;c) be c~J,e ./w n jO'Sl iLilIit Mi'(/{'li? b,1! t\pa Mare if illl!w!!('oasii s(1 tnJ.{]c.r71

in sarli I LeS~iil.C-TeL()VO (Macedon~) s-a d~coperlt un caJ?

I.

1~'1

de _fentei!! s.el1lp!a~ Til mtUmurii., rang;} 0 pille! ( ig·· 51) preze:ntand rum1iUoi.l~a .m~ciplie m ... .,r~u1l'i:

GETAS GEN TWA NBN TEN

S:'iN SiON .META,CHiA'R E'[QSY tA:S.E WE DAL

qGHQ T~lE N'AIGER DlKE LA R'BDQ~ 'l\Ilt;QE Wf'..RB W1.6B qE NtQl,ANE T.AG:ANlO REM;PBD.A-SJ EJNODl:ID

1 STEL.EO E.'[REMA

Trai!ucel:ea;. Vilt!qzil'.ismlli~ (dO(J11!flii~l Ze'ii te canduc (o'Clt)les,~ J. SlIIrlbl(/li flla{-fllli,fii Gel'lilili. '.1se!ut.uefJ. sp,le,,'ao{l]"8 1111 o.i IIIDt I'llzlIl. Cll WI copil .S(~ ,,]:JUqli; zice(J;(: til QtibJI'/ FericIl'i,j ~·tl.n;~I'I(n ,CII ap,! vtlfji(tl ~'i llmpl!d!! s,pi1li1I1dwl!:. It 0 stea Ilei seman(J,

rrrAcrEM0~ANHN THNCYNlll0NMETA

XA p.linx .

YIACJN1-lAAAOXooTEKTlI ~6 TOrtP

..\.1 KEAArH.6,(!)NrHt.EX;t\, PNTrrE! fENOlANHTArANHO + ,I"EMn@.r\CI

EIN06['OICTEAEOR SaM;.. .

Fig. 51

1'I8

Fig. 52

Piisij.rile Miiiastre

~e 11 blJ]c de

malrmutll (.fig • .52). d'escop.tdr la CI)IiI~mm[Hi. se: ani. un.n'atom ill ~riptie: l'QRllOO EPt F!HANIS&E l:Idi.eli 'liletii (eel .Buu;) ~'or ,re.najllt.

Am vim! eli IlUi ~po,IiIDn i ~-3i aia:1 spus ~I 'BASSA:Jm;"ilS ,i€cl ,can: 'lrecc. 'pclll'e Hpli' 1'lulitoru Ii Zburl1- tOlral; P'ajurn~. Un silloDiLlu pen fro. Bassar,ev e'fll ZAGRE VS (cf. rqm. Zgrip!or). ,$i pc:mru, <;li .l~ \lJ Tn vilu (3 ;rerrasCI!If) ~i a pre.;djjiCol el 'i'luiu~\ le:Jl~$~

lie.\!l sllJjn erel 0 r:, era li,epre,ze(Uot simlilQLic ca, 0 Pasare Mirnstr3~, CJI £CI!nllIl dLvifl (em .. ceal] in cioc Sl,ema pe. Care~1l1 mO~len:i~-9

119

Fig;, S3

MUJ:I!;emia ~i Rom3:iria (fig. ~3). _ _ ,_

Din graiul geIUor.. [o~1l, ~i S~I1Sl!l cuvantului ~HANi~E .,Renbcur" :au patoms iq iun'1!!,.3 m)'i1iterane8n~! in§p~d: lu:'ttl.l Pbal'ii PHOENIX. Claudius. IGI:aut4ia:nu;<; deseeie ae,!!aSI~ Pa:s.tire MiI~~tlJjlll- a&lfel': •• Oehli ,ei scllnrei3t.1 de CI lumin1l: fll.mica! 'in juru] gatlll!:tti pene,le ii litr!llilc~~~' ca. 'f4acii];-a, d:easuP1'a ~al?bl~~ ate 0 creasta ro~je (veri v!lSl:Ilde la A:gigh:ioll - 1l.11~}. ilJ clJ!el \!an luce~l~ c;a 0 i!(e~ :§.i revarsll til !ntimencul nQ~lii 0 lumina senina., p.icioarele ei sun'l ;[o~H ca. pllfPUrll de Ty~, uu cere de azarr trece pe'51e ;arip'ile :;3.k, tar parlea superioatli 'ii est!! impCldobitii Clil pene anrii",

W Fiz'iologul, carle populoirll. ce !I Ci;ICUI.DI inl:enll in Jil.fll~ R,oll'!itne. se spune di!spr'e I'll/iT: ('.iii "bTlinit est!: die Duhu] Sfal11.t", Dupii ~ lUli i so umplu. aripil,e de mi:reas~~ ~i. auzln:d1 IO!l,ca preofIllllli <lli:J cerate, intnl ell el ill 'bise_rjd •. se a~Ciln Fe jerrvelaic Si" 'ill,da!!' $6 a:piind~ §i ~e, fllc.c· ceIlU~[, I~e~fnll ;3 a d:bu:! '. ~i p1fllutiJI . sli iI ,anI!! reill'f!ia,~~i 1ntineril. ~at! JI a~~r~e:ea pi1S~ru: "Aces! Finlseu este pasjrea prea frumoasll dC:Ci1f IQ:lle plis.iirile, i Q.llcal p~W'luJ. eli. p~~llul are. cap lie aur ~ de arg.mt; jar Phliscul are. chip de impill:at ~l di! piette 'cumpe {i, e te CII ICU:r1l.l1l1l ill cap ~I til, fliiclliitimillle in pleieare ea irnparaml ", In "Jsron~a il:!.1'(}gi(ficii" • Di,llinie Camemir serie: .. eli tmicii In 100

120

el,t.I lor Ilnll:ind ~i ,ari§i, mvil.nd", TOI~aillemir seric, ,refermI!h1',Se Ia COIl.st,el~tj.a PhoeJ!lix:: .. Einic.ul ih foc de aromate moare!", (\,nlim lviie.anu i'ilti'~bulnliaza forma fi'iiii.~,

in mitololgill rl)miiineClsca; Fmiscul getic II ,ajulls sub iOQJ1ele de -Paju.r,a, Pas{1ir~ Mlliu l:rll, P,asi.ke de .Foe sau 2gril'l,ol'. ladE cum il U:ivod 0 dolnii mUDIMeasel:

Pll$lre M1iiastrllil

Vino [;I 1ereastrli, Pas.l[re d~ Foe. CiUllll-mi 00 nOIQe, C~nh'l-.ru eu . .10,,"01. Pel1lruo,al '1lI.'1l1l ~,gul! Cl de cBmi s-a dus, Jil,tll m-a riipus,;

De caIld a. 1l1ecal

De 1:1. noi din sat!

Eu ,ortez' inlJ:;lina

-~i p~ang ca nebuna, Pasilre de foe.

Ia-mi lap:umi-n doe $i du-o [a e],

S-o p1.lnili-n mel..

SA vfull lit mine,

Sl'l ne-avem iar bIDe, ~ i· n d1:iluii~rr-ei hll1~ 'SA n e ~i cl.l;n unn

Pas1irea M~iasO"ii poate '. s!,~piiIJinii. de om, dar cu -alllUi1it~ liruile. PU$liI irl_ condilii lnconven,ubUe; uu Dm,l canrt~, Esle 0 ,pas1Ire jushliiarlf ii. eu fO'1e IiIlagicc_ ioepu,izabile. Are -pefl~ IJll!Ili.cd!.cr.cl §t slrdllJ,ciloare. Pasal'ta M:!Iiruarit are tang tln:pru:aleIic ~i e slllji,ti§. la nevoie, de loMe celelalle 'plisilr,i, care t;1 a:pillt.li ~H fruclificlt poruncile, r S~ 1nar spune, .ca ~i: Lebedei ... f.as{h'l!t~ Albit sau Oltialbif,

Pe peftana de aur, desoo:perit1i ill mormiintul 'lo,je'vodaJ ·de ta Curie a de. Arge~ (fig, :m IS), Zeila.Mama. este iJjJch!ipui~ii ca Q lebaq~ cu cap de feme ie, iar pe diferitt Itl:lIiie ea ~P!Ll'.e. eu

12}

f:ig., .54

cap dc, Ras1Lre_i COif}' uman §l.'"Picioare ~e: ~erpi. .A:ce:'ile [rnagEm 'aU api1:rJuI in grai'ul geHe -dij,1Ili pricina qnTQ)1limjei .. Fllcioal:li" "" .. Pa· ~!1r'e'L =',.PuJ" == .. Ca,l?il· ;:;;; I.Cil!ral';' :0- .. 'In,ger"., TOI- de aceea, Apo[lo'n ~,i A r,temis !I,llI- 'lu-aj fOllt Ilumiti K ... /JI.V:IE~RET.JU,M ,,A j - P Ishii '~eilTIletate'''" '_Dar KAVlE lusemnil §,i ",oul" jill" eTIOM tn~ sernna s,l" ;"mJil!!n:at; pleta"i iim;po.!lcbil'\ DesJgllf. de aeclo prO'YUl(l. o_bte.ei u I vepsi rii adlor de P.U$ti.

Fig.}S

Ga pa.~~d (Ie 31lr, zeildae] ,apar ttl Te~\l!1tl de- 1a B:i~lro,asa (;fig. 54). Pe- I) Wttl':g;!, I aces lei. eomoril SIl'i ,aflA, Ill"lnItteareain,scrip tie (fig. 55l=

HUTBN ] AREN :BorEN

Traducerea.: Casa In pm;e JjJ (vei) fie) Cltili'Qsitde I:adreap-' ta SPI'~ st~g~. l~x(lllI, ~te il'Cesta::_ ~.E'9'3El::l' 'lmAl.' N'ETUU.. II'" did Dlestenrm' Wli ftvrojmol.ai (diul)! eme Gunl)Q~te lsreria dl'a· ,m.alie! a .acestll( :re.zaur ,~lie. §.! lr.aS!it!.ij]e ee 's"'au ahlilill astlpra eeloece .,au aten'rnl I~ ~tegrital~;t;, lui,_,

Per e piatrll.,d~" mtum~'1 deS!)Ope:lif!l Ila SJlcQlje' '(Macedouja). :s_e af]ll 'um ~~i61_ '~~J?r~~ent~d (I fe~e,ie leu p'tbiOOa1iceJe. ~cilile.rue line' in- ml~a sl1iJ1gil un O1jt .Iuil,!\, lilt jos, til- i:!.real!~a". un @l'W:r se ulUi 'c\'tl'tie fem-ele.l- ms:c:re.iplia ceo insote~J6 !femeill' ~i vooltl!rol ~te ace.a.~t.Q;: M9YKA ~A BOY EY ~. [',!:.a:_dbcer~·~i ,¥ama pe.ntiU pUi'tll tC'opii(li)ei s.t, brite; (~;c7Ijmlte}, :ff.\! ~te ,e';X.~, clus~ ca . .femeia :s1l' fie~Zella.-.Mam~, ·tar YU!bmll - Apolkm. adi.cili.'

BASsA'REVS ,,:Pajll:l1!; • . -

f?ratii §i sW~(jri1e de cruce

1n mljlm:ul." main parerea 'lez§,u:rului de Ill. Pietrcasa (fig; 56), DOOl.!Ullil 'Univeisu:Il.Ii ~jlil,e: In .Il1iit1i ,",U_pll 01.1/+~a. Vie,tU, tn jUn!l cl se afln I;ei zece ucenicl ail tui Apol!. 1911$. ce]e, §.8se- Ilteni,ee 1);1.: 11ui f!.rteJnis. CI! :~",I II aJiW ,pe pitmalll' zece JJl:"retenl de nildejdene..o su.ge:reazlJ. cele,brul disc d~ lilu:lez..il (fig. S,1 l, eu zeee f'iIZ>e\ de: la S arl1tiz.egetu:sa. In. aces; seas, -§i mai convingllloarceslllll doul! inscriplii ee in.conjoaril chipli.1 lui A p,al!an-b,zi" care liIll! illl mlir:!i1 0, lance, de pe o pialn'l desc:operilli in sarul Kamlnia din inS'i~I.a. [,e:JIIDoe (fig . .sin. ,Pi~';l. pe Ia anul 500 tete., cand' a fost cuceTitA de greel, insula. era 10- cui.l~ ~e treamu] tree al SJ.ndlioi.lo.r; .a.lninhl ~i de "rliada.... Llrerele sum

Illg. $6 etrusce, Iar modul de s(;riere

este bl.1~lrClfedon (dll la dr-eapfa !>(lre 's!anga ~i Ide 13 stlLnga i:.J d.eapUl). 131a lectura acestor irm;cril>~ii: L IOLAl BZ NAPH on Z"lAZ] MARAZ MAPR., SIALHPl:lElZ AFIDZ EPHlSTO ze

ifig. ;,7,

RONAITH. _ZIPBA" eACHER TA-P1:IAR-ZIO. FA)v"A_l:ASIAl..

ZERONAl' .MO RlNAfL, 2 .. I'(llt.~.J -ez,T eaO}{JJ\SJALE ~. RONAlTR. EPHfSTRO TomtRo- :NAROM lARAJJl@ .. ZIPHAJ EGE ZU) ARAI TIZ PHOKE. ZlP_ :A1 APHlZ SlAtHPHIZ. MARAZ: MI\l!B ltA d:M:l\l. 'r:r:LiiLlu[ea: J" 011- Jilli fusiJ$i 1-;(1 fmnsillJ:s .sJt'fI~lIllll~1'es(a:lmim(lJl c.!!i I!J~II' . .Preifil,_bit a JfJSr' de; ,cei {I.leji; II rriiit'))(1t'r"uze.d §i do.; tie ,4;;i" 'Fi -·illi UI'rllfl!l (j{tl-ana) '!'lI)'QJ'"(l'lo fIJ:iil/are (>iuviei"e'JJ 1. Duhu ,ala s-a .illfiiJ(fatc~lor o.le§i (lClira,li~. A./OSl oel mal brill cf_lIdUCOlbl" dill [ume. A lost apiiml (';UClJ}Vm:GI) de Piece 1iOhiJi"joiJrte ~rei:tt!ic;" 1-1 lost (lp(ir(ri ('f,IC'onjlil'tll) eM mu/tt[ ili'lJgOSl/t (c(-'l!dill~(iJ. Houl

Testament sa fie rupeC1bJ! _ ,

Primii. palm ucenicj ai lui A{?olJoJ] ,nu fOSI ce'j patm. fra\i de 1 !!Ip te, flii lui Ais~PGS ~i ai luj 'Brjtolillgl$: Pe ei 1'i s:imboHz.eazil Soarele ell Patfl!l "R~ de. pe un aUnT (II! lUI ars, d:e:SCIJ~ per~r Ia HeUs (Piseu Cril,s3nUor)~

ktsolimarele I Iii Artemis 1.11,) fasl '[nLiii e,ele C!'OI,l!i S\I:T'?& de lapte, fiice:le lUi Aisepos §I. BI'l!:alJgjs. Atih zei~lI c.ilt ~i tillratel~ ei sunt eveeate de romdn:i 1]1,R'I.(§,{jcil(l!ea Sfllliei Vf;.i~ri:

Sfatu:! Villeri, Vinerea. 'C_'~li la fal~ tlner'lla. illima-li' mCartln'tea"

ns

12'6

Nilme IiIU 5<: ,prioepe.a, Nmnai [rei fese UcioltJe A lid Latif- S'onQat!i:

Ullil Mariil Mal ina-

tIna blSnda ~;Wn" ~i~lilu~ dalhll R,:usiilmil. ISle,. '1l'Olm me '~e-auY:lzut lod~,ti s-au p,Efceput

~j in ~ru,I!P ,!;:iI mi, s.~u -elus:: (le, III RustJim sPre~aplls. J?e la ifeviil's~~ de ~.()d:.

SlI: giis~:l:S>OiI :.rtQul1, 'Ilori" '.bIouiI fhwifi bUiD,C de leae eie ,nod bane ~e le,"f' Qp~ic_ih

'S-ilillj lrodit

N-~l1 gil$il,.

CHlU, ~g~it

Fe Ja~~$ema_re._

'Nona Ilfmfulki curate_ 1,lUminile: _s·,a..1i .iipl'fns'" ~ajul s-a de:sphls.

III ristes e 'ill wns. MaipJ-s_3i '::I Ir§s

~i .;lin g'!!£il;,a :zis;

- Cil1e-:a ~d )§;kt sp~ A,;,:>,ljj -rugaciune - A,. P,rea Bfinleejl Vd.n,e:n TOlde,aUrlil joi seara Cilfe d_e!rd9r:1

~i -v.meti, rlwi:n:ea til. Gate patnl Qd

Be.c,s Ii. ,",II fi s ufliel U 1

Din 'll~guJ:. -

Dilt pacllIrll" _

Din Yi'ij:laia focullli:. Dei supllalpa iadului;

lJ'7

Din ~jtlI, !n vitli.

Piinli inlro'a ~~P.te.a, yil,lt,

Artemis ,i c:ele cOIlIl'sun;lti de Jape;:1 t;Qnneaz!, in miiologia tomftne:ilsc~, trehnea UllfitelllJ' SJiU UI''SitMf't!lor. C,HOIR a(omanll le spUn Min!. IIIbo:" fM,'(fsiJ S3U Cu.~"rllte.. Deiulmlma 1iI,e ursite ville din i~lo:dllGi~!!I[ ,AJtSlE1l'A£ tlPrev~litoarele;PmJoci~el~'·. A tl'ela ucenlicll 11 lui ATtellliis a: fost Cillli~Rhoel S!u Moalll,l,a, ~01 v)atil;lcitUi de ~riguri,lc mC1f1ij. jill :n:J.ill~]:e c:e!lt~ii H:e'lb~ a to l descoperit un 1I'3S rp! car,e: .cI'ie:: SIL'VAN SAX, 'aAiel ,.~ase M1n1J!!tal~"r Pe un g;ilf de runYorli, dc,s,eClperj~ la Remula :flg. 59)._ erie: SEX COR LA "e.elgr ~ase Fe~ioare", ISle :SlllltEn~ Y:OCIHI! ~i .m doul11rai'ian1e ,di!lle,ctaJe ,al:e 'un.ui. de:sca:nlec"lrllins~ nus tle- trae! lul Ca(Q ,eel BlItrilJil., care l-a uorar in lratal,ul de Ecollomre rut-ald: L .fl~AT ~AlIl\;T HUAT ISTA FrSTA SISTA DANNA BODAM NAUSTR:A_. 21. HUAT HAul' HAtrf lSTA SI8TAR SIS.A.R DANN~ BONDl:JiM N.AUSTRA. 'fradueerea: !-fat, depnrle. _~·il$. S~I;M -1(1s.e.fi- .iOllt'~ (slimr,eJ. Ell!' sd (Ilbi'i griN tie IIfJi! De. Is; DAN.Nt\ ,.B~e:". recioil~~~ 3.iJ riilltas, \ill 11l,ilol.ogia, rom:ii:Il~asclt.sub aumele de lMil!~ }i de Iet«, Tracli Ie 'ma:i .spulleau ~i SAN-TIANA. orl hB.~EN-nUM ,,Din Neamul (emul" Tagma Zeilot" sau ZkN-TIAbA "Femei mlnunare", de unde nlmanll :311 inO§If:nI, SafiZ;e~leJc!. Geto,-dacj.i 0 mal UI!L)nemJ_ pe An em is· §i AR.RtlTBLA .,CcndlUc1lto,lIrea", d~' Illude rnirolcgia noastra a retDlIll-O pe b:fxli(1'. :ObmlIJ:ll;j [eleJor; Un <l.JI "upr-ilIlUin= 11.1 acesll!t cete dMn,e e.ta~j REPO-O"ERNES ",Cele I:e il ridjcif pi! eel cltzut (rn t'Jzboi)'~ 101 lor U's~ mal zleea §iZEIRENE ,/Cele Miloslive·-. De 1'1 aceste denl.lmiri. tracice !II dmas Ia romiini slfrbi1IQareapopllI:l.i'i a R,ej/oltuelb,. sau II Cerlllel,),,:_ Aceste f~ao,;w~ SfiOiIl!. t:1r~·i 'l:.oll,d:ucu.al!l _in eer pe rll.zj)oi:n;icij, chu[i

F(g. 59

in. IUplt'1, sunt evocate ~iJ Intr-

un Il~ll magic; im, ven;trri 'Cl_t: p~ UlJ, II:nQ~nnan!, lta~ic, (rig. 60). de&CopeOI in $at:ul kiolmen. (B1iJ.J.gana):

,

AS.LET

ED, l.ED

EPI DARA -m.OS0E'itA GaSB

SA.SE

ETESl\J IREC o AUA YAEG 'EVAJ1.US1.\. SJ,NENB TESA "lGE leANVLA

VA1EG NYA S:ANBTB D.NY ED ".NETN

DAKA TRE

Trad.ucerea: S;"g'ur({ .I'I marea dOl';inJil a C",lor A/eft

,e~te sd .se illliilJlenicd. ;WIS Il,ig. 6;fJ

,([11 cer], Conduf,i (Ie Z};lle,

,"or rtjl:a drum;)/. Au wmil JlI MlIg'llijir::fl 1Jomlltrri. Aiei au terillflrot rJrllfrlll'1 celai' Hc,'I!HltJ.rc1tli". i.tiwiluT £f jf'J-'kil'6 fIUlr~~1 G:~i Ai£§_il

10 ]oeaJitat,ea Dclnl (M.iliCe<liOIllill). a fosl g~]l3 0 plllo§ fu.:nerarii (fig. 6'1) pe care SOf.i~: AR"JiB MIDORA Z()S'A. E AYTIS kArto.i'( AN DR'ON. TraauG!errel:!~ S(lse ,M,r:7io,s.ll'd' F,(,· IIwaseJ Sfn1ug6Ji-i (l'idiClJji,,1j /M ael cmull i~,1 diz.b(jiJ In, mlEoIlogia rCimiMasd, numll.ru:rl' [e:leJor-SflllI 'Zinelor IJ!J, sl! !TI';il ~(ie. cl -'varl'l!Q:J:l de hi till IEIlUI la aJIlJJ, Illlre~hiUidlJi,se ~i nume Individuale: Ana. Buglana, C-alililu.., ;Dwn~mlcOl. roiofia Lacargia, Lemnicn, Liedlana Magdallilln, Martna. Ogri;Jt~:mu. 1':liscUI • Rasia, Rudeaaa, Ruju". Ru:ullld'a,: Sirni'Oarl!h S-:lilldliJitUl, Tirnndl1l.

todosld. Trarndafrrll, :Ztll.illil. -

I2l)

~ig. 61

in. ca].en~JI~1 ge.to~dacic iini.u, lig:ur<1;1:1 ",0!.!3 pnari. sfinie. ,.Mu:z.ele."; Zeita-M.m.J1I.,. Bri(olagis.~ ATle:mill~i, Cele $ase: Fee.io.ar.e. EJe el'i1lJ. InvocRl!= 'in dc:scaolece (l'J.Ig~Cill.D~) §"_ Iii mcc+ pUlP.1 secem\l.lui, In so!st1.i1ul dll: Yilrl!. AsU'cl, pe tm .st6.lp din 1l8osllil temph.llul B4 d.e111 Basal'aiJi (joeL CoD.s,lan~a) ~e afllt 1I:r.r.n~IOu.!rca i:D.scr:ipfie (fig. 62): VONTIf maN ,DOYLOCH SOY'NO 1 KBPH JI.1ESA. Tradacerea; CeJ6 NOuil8./illt.e fUdc:rtre ,YO fie -i:lummle. ·(it.tvDC'(u~) 1(1 f111:epllttli rugdcilr,lii ~(de~di'lfeCblui)! Ace.s(().I Doarane Mi10ase ll se mai spunea §lTIIRABKEDIKE "BiDecuy·anlalel&:". de unde ~i obi Coe jl1l 'JJmg(jj~el;.

AI-iit uceniell lui A.polloD ci( _~I ue.eu'iceJ.e lui Aililemis se nUm:eaui\ ~i T:/I.UDll.A "Illteg;rii; .Per:f~cl,ii", de und.e u1itologill romane3scll 'il.. ~1lO!ilenil S{f,,·To(uJetii' :~i l'u_dorusele.

1'3(J

kig .• 62'

lniilJarea Ia Cer

c~,' lcimp a (osl mare j;lJ'IlOt ~i rege -a J ge~IJor, aUlorl.[il'!:ea lui A~lOII'Ofl s-a '[ru1ns I>esl'~ ~Oli!I:a l'mcla.. Suiit de inlelc:s asifd eforlllrile lui 'Bue,rebui=-u! , pe I~ rnai bine de ~ase veacuri, pe!l~ tru fa II niflcarea tutu rnr 'Il'aci[o;r. Tt,aci!lJilSI~ mo~tellire.a lui Apetllcll, a~Il.dIl,r 1'~2.b6il.ll fud.e].ungat ;itt lu] J:l,uerebui:ST'a:; era.

sF;,"! - ,

Sffin~!lIJ Origenes ne jnrfonneaz~ cit Zalmoxls a inl:rodus ,druitlismut In celli. De aUfel .ijJ'l're re]fgla get@"dlu:HQ:r'~i llC!Hl:J a celjillo,r exiSlau ne:n\Jlmltiru~e' risem~li'llji. G~ii' pUlieall,ca Tegell: ler .3 CIilIFei:rat loalli Europa. tOcliilorul tili A,Pol1Qn ill Tara Getllo.r era mtold~nlllUl P4:,Lrae S8.11 Asamum, i;tr eel ce 1~1l :In~61[j pe :zel!! iJl roare ci1I~lciii.Ud a ioiii r~tl S!I,U A bilils • .A.cesta a fOi;l COIll!idenul de grec], m ai' "~TZJ.U. 'lburillor hyperboreu, Ira~ furl 1[ra. llnfnll, pn!¥eslind viilcml,l. ~Cilild mhmnl ~i vwdeefutd moli~:ni (C.iUlllll dtll Span,a. de exempiu), Elenii 'spuo.e,au ell Ab,ans .eutreiera Grecla 11'1 zher, ,cruare pe 0 sageati'i magica de aUf (de fapr, sitgeala care ucisese zaull), dIlI.ruilll, de Apolloll, eu care '"it ~i l'n'tc(s de. La e leni lit hyperbQf'ct 't:'0l:i grceoii, spuneau c;i! Abarls era preet al Ill] ApOIJOIl ii 3'L!IQl'ul umd poem (T.f~f!og(wia) ~i aJ uuu, aielu de dese.ilntl!ce(Katht:rr'lII:(Ji). ell care

i~~ efecsua opera medieala, '

Daeii din Illlln~i c.iraserll pan! l5.ng1l mul Na17aris Iespezi de piatra. ro~ie> d.ill .c.ar.i:! inil.Jiasllrll pentm Frilrii DJvfn.i unpalar rJe.n"l.L'V~lll.lif v reodll1.5 'Fe, aeesre mclt:,agurri. Ruihele im,uni'l:lorului' ediflciu se mru viIdSias[i1zl!i. StlnlI.wti-Vec:bi. Unga IaI,cnni,u. ~I.i 0 z:i ilrlltiJl!t:: de de:<partir';{l cldfu.lliv:'l d\ii- I)OjlCTtUl l~or, regele ~l 111,1111:111 pre.oteasil ~i-.ilu chernat ueenicii ~jl lleeniecle 13 palar, ofdi:udu-le 0 c.illll... Era dupll, eulesul vmor" 1.<1, eckinoq.iul de iO:hJl)nii:, iar Ap.r.llIQf! i Al1l!.1T1i.s 31l b~u{cu 3pmp;ialij lor o

eup a de Yin. spulilliudu-h: ell urnullo area (I \'0. bea 'imp.re.litlli in Pllrao.is.. La 3 'el1 Illl.l:lli ::fi.rt!i, ziti I $1 :teil,a le-an Impart:l,$H iTl~illl,ljlot ~l clll!:va dln ultime le tain-: pe c.!I.R: l.e:'1J1' fi pUI~'1 ana Tli~h~ p1iminl'elli. Cea "It[ ace.l £II: ,r;:lll'a '-'ll lIuluil ru al !ih:rlu CON C1NNA NALEfN rA.Marc cr- 11[ II Vrednle Hor 1(Fnri'lta:~ilot'f·. tilth se \i~deei din ihscrip'Ila de I~e 0 ciir!midli de:;cQPcritll I,a DrobeHI (rig. 63.):

A dOUR z l,

Apallcn §i Arleml!> au rrecu I' r1iu I N a-

paris, 1a Piangetae, III salDI Cabesos •• S:cobitura:· Capra". ande cQpll~r~serli. A.colo, pe coli;tl!a ~e ,langi1 1~{luJ ce e 91leamu '8- eurn N~am'tu\ pe clitld I~i ,lu[JiJ ra,:na$ \11Ul de la eel a[lm)pllili. S~;Ui iv'jr 'f~ .... a,2;<!Ilillt lueruri :nelrltele:;:e", IJrec.um ii sI:;h.it1l1Qiid de n.ecreZU'l. d",pll CUi'll 'Il111te'iI.1!1~ ;lum:fna: ~culri!lui n dlspin!t ¥I s-a ~1emul noap~clt, 'Uu. bUilldl $l lini~lilii. ci pJill! de fulge[!~ In~ sj)!imfultiUo<lre. de. v§lltUti vij.:liQlI e" ee adueeau furtuna.: d~n ro,Hepiir1ile. [n \rrl!!TICU ace::l$rn, mu tlimea s-a tllli?ri!j~lial fug;ind: sar O"l.~ii SEal] s!rnllS .tll un loe. Dup:1l, ce 1II llflc'etilt mlbl.lrllrea

§\i a ,strl1Lu_cu dinncu lumlp!l ~\i IlIme!! s-aadull,al i"_1,~j, o<lQ:l,enil ,all 1t[!ce~llt ,s~,·:i cal1le pI:' !Eirapi D'ivlDi' dar IUcellidi §i Ilce:nicele -:!Iii a.u l~lIt PQPQrti!l 's! cQwJote' c<eICi:'liurea. niel sa:, mai trnll'e~1 ~~V~i ~ ~ -p;Qrup~il tu~~!'Q'r s~"j ciDstiC~ci'l peQ;i Q9i Zalmoxts" deQltr>c,cea<!! fIls'l hmli. del A.llSe.!' Jngerii" :~i du~i in ceJ',- J,a ,p~t1! Itir ade:~[j'Jlc,t-L P.c j".e(lto ei '10f fi zel bine'\foiton llCntr.u :gll.t,i, ala cum te-_!';y fost ~Jco~dl.!'C1tliOri bl.ln.i-I~ p§mlWl.

Z1l!1_a" ,c,;ind .zen s-au fasl ritlJcat [II JCerlHl a fast ,Iulmitl de It!!~i hi qlai.J;llul1e o1l.Jpu:il:HB'SJO!)S , .. !nll.llru-,e:8!". B;REN~TO~ _PARA .;f:Djlt~~!l P.J:~, !Fo'c; ~ldj"afi::a Lilmmllou", De- ~a D,lle nume ale evenimenw.iui - BR:AGTtrMs8U ERJCHI:I1_QNtOS

• .1nl'lI~P.~~a.:' 11 ,$ll!a~ ,~'uuiel:e pop_ullJi" ,ill hUlij ,~eplembrie.liitlpcltl. Ill!!, rimpul ~~A'4 s:;a: petret'}Il iniliaC:QJ\l-l. ;.lnilfarea'" se mar s;punea §i 'B,~ECil'nJS. iar trgC1l 0' s:irbi1toreall la culesul vIDor. ~adi:;a 111 ~cltino~li:ul del.oaRlIlli:, p'¢'n1'm c1l:, la pleea.re, :zeii se irnpiUt1!§i~er,~,d~ vin :impr,epui 'I;<U !:t~memi. Rotuj yrh.tcip.1'!1 $I aceste m~tere 11 aWeiliU pre0'tl!13efe: BACCHANIES l,srU1!'ele". ~reinoJlli!e: ~LI ¢ap1ltaf. die. I::JmPw1lf w:lJcarilJi::t~! orgj~~ic" Plii:l.l 101. anul _666 _ .de II!.: Z~oxi5'," 1~ ecbino,_c,tiul de. IOIUlUl~, pr,eolesel~se':lmbrll:halt in piei de ce.lfi:!. puthll:l iQl1e aprinse ,~l,. agitfutd un" tllyrs", in, U'nlP1,1~ orj;i19r. si:Qleaus,l¥_g~fliIEVOE "M~lTei fnili:are". Fim:acil: :A:pailolll - D:::[0N-YSOS l"tr~_llla§~1 ~u;j [O'n". lIilw1fIlJ lui 0d'eu - l:I~ .trIlii :mJ~,i.se ,~iCHAR4l1"A1BOTAS SitU C;~~~Q~'A,~~ ,~D'tn1;lW n :v~l :(iq~LUl_eca!)", ~en::m~l!llile s~ desfiillilrllu Iloapte!i, "iIa. Ill:Il1iifti pil1p1iuiI'Iili II tGrtelal: aprlnse, N~a:pt!ea l:rIal s~c-a ~i illumedtlll ee ~~ llj:s.ase Ill. ~~1lJ~J\e.a ZeL!iJir; ~iSuna 0 inu'Zi_clll ,z:gomoloa~i'I. sllDet(llel a~llt'iitoli)7e- IIle laJll1Ig:elm de arllma, bUbUiltul cimbaleler ii accrdurlle il1n~bunitoare !l'c .flute:relol'. 1C-lIlOilIlelor ~icinlP(Hlii:!lor~ SlarnHi de aceasllt Dlll_Z~cA sil.ll:ial~c~, tracll d!UlS:i1l1 ujl@lld fi:~nelic. J3,IlDui\tiJije dQbel.of' sernnlflcau tunetele, lar lallele agitate - {Dlgcrele ce au ,!bsolil baJl-~ea FIC~JiJor pi,vini l"aCCr.IilJtilit1, Pafflcipai'iin se mVMleau iillt-o horli amelionre. tlnin_sii pe itl'IlJllli. pt deal.uri S.a!U pe tiolin!', Femeije ,put!IDi iQ ?ml:irru:.mllinle sl:rW!iIe. BA8- SARI "t-a 'ful'ili~e". dupa _ciile se p''lte v,I'!,~imklle IIlTIgl. flul'1l.rtlnde, niCIlIe: diD IJI~nuti de 'fulpe, iiilr p.esle ete piei de caprioara ~i. pe cap. cearne. Urreorl, diantlatl compl'e[ goale, In

134

i(m~!i,r;e_~ ne;lm~Iui d~.N~ .;Goi;~tynna!lf't -m c.al'c-$c !fl~~ cu.s:e.J. Cd Doi ZaJ.m.ox.is. PlIruj Ii!: fil,WUa 'in:volblfral,m mlini tineao .:j~.i!, animate .~acre _penlpl Sa!badios, ~i agifau plJrnJl:li.he s·3,U 1l1)'r~~ud, alec~rvirfurl de bribe emu, ,;3isc.l1n:se sub iedaa. DW:riIllr~lte. aj1J1lgana la,etlJine~ c;<.;ili~rii.e~QI¢.:i~I~ S~ anlPC3.1J ,,0 11:rmse-_ de un .. delir'sacrl)" as:U'pn. anirrraleJ0r alese pentru jertfll. Ie tn§flIe3~1iJ ~i .Ies~~iiau, .. smu.!!iind apo) cu qiolij camea sange·~p.ii$~ fugb.i,tim.A~O 'criidll .. AcAA{~ Qrgii l~ail '.f9~1 ilille~ls:;: setHor de dltJe13ue:rebll_rn~as §i Decai:nelJs" la. anuL 666 de- la Zallltox:!_s., §i _lOt ,alllnei S'-a Clat porullca d~ 'li fi df1,ilflmtO\te. toat>e

vii1'1l; dill. ·t:ai.-D.! . ,~ -

Tracii ~'.~' Qrrentlill

"Plillii" II~ regelc: DrQl1'Iicha~les ~tirHe de!ipreg~li d,:vl:mi Illal rilft. ill !lcen&i{! vreLt1,t. nIl' ei ~i ill! . POpOIl!"!! ~u ani IDe legihur ell l1.ebln,u· e reperc:u:rs'!llIli asupra evolJ,1t~t!i-"5p'itinJ.!ll~ 1I OrIellllJlui. Aprapld ,SI-I! eurQ,p<:li J;liinli ast:lzi. DlUpa; _ plecltrelll zeilor; ITlcl:ll-il1cel grre:cH au eoloni+iJl Hrol'l!lul J>.!l:iiii} Negro. Apoi pe III mij]ol;lJl secolu lui ill ~l-jim i.d.C •• sub eonducerea lul Cyrus dll ]~.'eca. ~S5~-5~O ,i.~.C;:' ratul ",_en',an II aJum. una dlmlre cele jnai I!TIllr-' }!Ul'~ri din Oflel1wl A))m~l~l. til anul 547 l.d.C., IPe_r~U luJ Cyrus au i'illi'an'l rega'tllli Ly.dieilnlciee dID Asi~ Miclli. extiniindll··~i stapawrou ·sprc Nord-Vest pa.lliIi lit ~tinlTld .tlme' .11 'Miiii M;snnafi~. S;pre _ - i- con.o:Jia.ai -~i exili!de s'fetil de. udll1ell~~, pe I-Q. IYlIIII~ S 12 ~.d.C" regele persan .Darill$ 1 (52_2~6 i.d,C,) II jfiltl~p'rilf. If) expl:dilj~ COntra sellilor d; .Ia Nord de. Dunilre. l:re~iindprir! linu1ucile !Tac,e, Dl,lpll ·r.elala.nlc fuI Hl!todor .. mgurii 11:30] ca.m ~.<!Ulluptll.l anme] ell I?~ii au fost getii din $c)"tJlf Minar (Dobf08~). D~~ DurIIlS' l1II.i a izbuti.t $1\ • e _ lilIbli~asd in taro Se}'~lilof, fI telL~it In. ~olHmb

iiC'-~.i 11llilUe,asd poziliile ill unele Ii'n:llfurl _ ali! Traclei ~i sa ob~,inl1 colI,lI(Ilul MYlH'<!intn:gllUJI nlora] s1l.idie. f'lJIeni3 perS!lnil .nil a pt.I.lilJTiS msll pl'Qfu.nd In lllldrroruJ zenel; ei§ei flt:ai Ir'!leii dID. M~,I'"Lr Pall~lliol1. car ~i' IIlICi[ odomanli, ~;[abiliti rnai la Nord. ~i'IUI plJ.s!~ut inll~pi!n:tl~'lfI~a_ D~pi'i. ~Iolol"ia Jl.le~jlll'r .~:~ I,ll. ~:ara- 1J10lll "SUIU" pe~il'or, ~8ele Xerxes (486465 1.,d,C.) III d~cl. sa dell 0 loviulrJ5. l'-ol~:i"aJOflneCrllcaej. lllObillM:rJrl 'mad trupe, pril1- Ire. ciire, se nlilm1lr'.111 ~i bithitlli unci dill N(lrd-V&'f~l ASIlli MJd. 6.1 acest pri~ej, l-Ierodoi ii descrie pe teaoi llstfc.l: .. TnH:ii llil~()le.nu. expetiirl.lI pl.ltliind pe cal> drdu1i din 'blamt de vul.pt;!:, 1111 brn Illi ell hitoane , 1)e:$I~are se IIl{[surau eu manml!e ViLl eolorate. Tn plcicare ~~ 'p~i~' pulpe IIv~al,J Q 'incl1lll1:mit!1:': din

1..'16

piele .de d'lprio.arii. ClII anne 1m s1.!Jil~. ~CUilllri ~oare ~~. p\lim~.all!;c mici", Gra)1oi:oasa crunpaoil!' a lui :Xerxes !Hit tenl:'lmat ,lnsa prinli:-IJ.!:I d;C'zutTU. It, eur~,uJ IUI'I¢1Qf tll~" 4!Sp i.a.c;,. p!r~ilau. suterit 0 grea iiJJnluge;!i~ til l.)iilalial1iIl~:liJll. de _I~ ~~am'I:na ', ur.lii'lf!la de rnfffingelLl~ 'd~:,pe u crd , 111; Phl,[e~a (~79 !:~.rr,)_ ~I e~ mare 11'1 capu! M),knll!. liln~ l:fl;l1llul v,es!\c: a~ J\:St~t Mi~!. ~ ditivll <mil peninsula'tralQleii a ':lternollJesul.llli ill b'e~u[ de h~ pc~~ 10 greei, Donr b,nfu di~ 1(1 DOlJskQS !lfo~rl~~I~urll: de l?er~1. un jill'll) mai Inlil¢ful}gru:; IPliltl'i PIl 1.;1 a(:lIJi1 46.4.l.d:e. in. g •.• ~d~f~ eu eueerirea d de c§:tre tr:!cl ,t S"'eci. s-" irnclldJJU. de£iinin_" ~L dom:inp!ia _J]C=! ~n-lli!" ~cesjt:: (oc:uri. 'm.ei _d~ li~p~1 ~riJ?~ii persaee " confederllltul' nlbnll·lI, con<li1~ '<I,e- .II'I!SILI adl:ljA s~n cop 0- ·lIdlfl. d llC:i'tlid ill IceJe di!l. LI1':Il1R la' 0 'fllfern ro1¥ tormatiiIne sTa;r..lil. .. Dupll 0 'evoh!~i~ peeti\I'U 1935 11 " r:_e9a~jjJ~i o~~rs~ acesla_ a f?llt de dlilll ,at tempo.fiu dereg.d,~ 1~I~cedpl'lea[J 1:11 .!1 ~, "tr~!il~. JflFe; U. cuc·cr'ir toalii 'riacill de M:la%l1ZJ. Dlllpli ee a lfIvm ~I u1lilJl:u1 JidllCij,HII odrL s, regs!e ·Mac~g.g'Jliei I ~l1lr~pdtl.. i:[I al~.ul 339 id,c.. CO e:xpeJitie. In ,iIlulhrLle tl)I,mifi~i d~ fQ,q,. uncle r~gl:!llii! Jl;el:

KOlheJas I-a Inifunpill3l CIA. dlarun bogate ,~i i-;!! dat-e ITe: Ulea sa. Me:da .• d~ s_o{ie. Ace:uwM: c3im.p~ljl~ I?:l!il'f!~ '8~adlilJ' 1IlSu;()eOllisa. .mllcedO'llenii re.u!jmd, sa~i tnving.1 ~j pi! scili. de. la t:ilT~ ~u IlI;at pri.zq. i~d ~i vile.: -Lu-'illloaroc;~ lll;sa. travers.Wd Mtln~~.H~~mu.s (Bll'lcani). Olil.! lea llHtCedonel:l.l1ii a 'fq~l. atacalll ~e _tra.cu nrlI:'a~1j care <ill (lcposedar,ode ~(!al'l' pr-ada- ~I .1~iI~ r::.~( gray '-a PJC1Qr pe. iiJSlU$~ FiI~ 3J [[~[ea: l"e,Sr€ .P~lTIU ~l. ~Mul re~e ._m~ce~ donenn Ale'rutdnl oed M:ttI! (136..-323 It.d.E. ~ t'ae.u,1 ~l Il1il ~ [[Il.:u-rslim~ in' rcgi'llldle dl! [a Nord lie MU;~llilii B~t:.mlil~. G~ §l ri:l1111 Sliill, II Irebuif ~ll SUSlil~~ !uplte ."grele. lI'11p~.ln"'a tnball!lor. :II cirro.r n:!ll:e, S¥RMOS ., . .DllJl Soarl! I" s,e I)ancadllse pe III QS' rroval blmhH ( 14i PtiGJ.,lM Iltl SOI'll;'e), Dc:-abia duplt CI!' 11'11 ,rllv~tSiII [SIT ru I, rl:lVing3nG1u.-i ee gell, maeedcnenii au itl5uril sa il1J'ringa pentru ovn:IiIlil:. ~lllP()'tJi.iV.ire<l .. vacilor .o~ la _ No.f4 ~e Haemus, 'ilileat c.hiar regel!!. SyrJll(,)s it rec-unoscut un IUl1:P autori!'Bl~'1 re,gdlll.i ·n:Jil_cedonetl;lI. L . UlilWiC~~dll.i~ pe c-tL1ll A~e)(: andre eel. ~re 11 pWll_j't-o ~1lL _ii~lIlJ .3M J;t1.c.. contra r:ga~1i]ul peril:.U, ajIL~glh~d pfinli )a rl1d ~I 11iI' l.Ul~~liLrUe Samal'k~lIduJul; .~1I lunt parte ~i iUlPQrl4I1l·!.': CQllt)118elll' tracice, De allfel. d!il:9!i1tli

137

pozi{iei el uure Europa, ~on:t.im:.fllalll ,i lumea egeo-anatolianf. Mac.:donill II fast UJJ Joe de trecere, de mVlizil ~i de eurente eonrerclale 3U cuJmnle, cOluitUlil1t din !,opulati'i diverse, m.lre C3r~ preaQrnmautra.c:ii. 'in apropi erea sarulul Trebeni~,le, de ,I§nga OI:u-ld.a< (MacedOllli<l) .. rosl' gasili! Q les:pede (fig. 64,).. pre· z.t:i!ilalld LUI o~lean ',narmO'l! cere lim;! In, mltllli o SI.lII,iJi, la mljtoe Ulll cal ~I lang!!. ea] u~ Lanar. 10 [osul ~m,agi.n 11 se !lfla ulI'm1tteure a inlscrip'Lie gelid!: A MIN TAS ALHXANDROY 01AJRE. l1didi.: ill r{Jllta' 11I1111:'lJ (pest« '01) am lupto: peurru Ale:l{(mdm_

[1!I!Jasll~3, lid AleX31'i¢lru s-au afim"eu ~Jgtlrnn Uli. LlJlul'li g.eli, IUm~i df, oncruri ~i de ilia:! ul dcp:':i:i'ti-ri.lor., UUlexl saeru (fig. 65); in dial:ecllI,1 gerle, -3 descoperjt ~'ocmai in 'rnsuJa Fllaca dim Ku v velt, Tor aeolo s-a gas I ~i 1.111 .l)U:;'I. carr; se presupune ,t:.'I·1 re.prI.'2.i:nI;J pe AleX3I1l,d:ru. Ins-c,riptia; gravalll. pt UII bloc de pinlri'L este in versurl ~i ~(lIl'ljl'll: un l11e.sI'lJ 3;iJJnQxiuJ'!::

SOTELAur NAJQKAIOI S·TRADJ

SOllRJ GOSE IDON] ARTEMIAI' SOTE I RAl

Tnul U-Cetea;

etele celor lIoe~d~ iiJi- (Ii) ni» ('It I l' "e (rlltie;s, IIIlfll Pt)}' Sasi (·tile(/_.J~I!.Cia'I'IN#t! (Sfl,Illeie) Fi 1'01' coudoee ,(fl1- S'!Jji) F/I P£mynjs.

DUpa tnoarteu lul A [exnnd I'll. eel MlIIe. l:yJma.cho~" ceo! fusese &'l:!Ieml .• ~ - u II vearuta r j'n

Nr;m;illl, DUf!tLrii, unde a uferit Q usumlloan: m[rangere de _Iii regele gel Dmmicli81lcS.

Mo tenltoare ale imper:i1lluj II1Ii Alexandru eel Mare. eele !rei mart regnte elenistice, IEgipll Siria ~i Macedoma conduse 'atl' dOl'n:nilori de- orl.gme gre(;9-.Ill!lc.e,dom:,anil. au dus nUboaie cu. re:Zotlllale clilj.mb:lteue pentru slJprema~ia asupra ,iJ:rutul'ilo:r de Iho~,al ale Traeieide MiszhL 0 vreme, :aoeastl ,[\egi,lltie .il iO~l cllc~rit'l1 dl='rege,Je irian Anlioclu:). aIU~lea,. iar peSte eitll:y'!l i1.TIi de regele egiploe.an Ptolemaios at Ill-lea, De alii parte, 1:11.pu:netn de 'oovezj igure In :Iegfiluril eu pre zen I! IUinO[·Il:le~~.I!J~ri Irrlc! ill Egj_pl.tn acea vreme ,<I fest fI~m;lJla't L11l ternplu al zei1lei. BiUldlS' (AnemiS!) in Dlllr::! Nihllui, ,IMg~ oFa"ul l':lolemais. D~ altfel, tracH <Ill fo _t prezerl.1l' in. Bgipt, clil fi [nal:tetlri ale MedileraJ1l;li Rislr!tt:I'Ie. In l'oa1ili peri9ada elenh .. lidi §,i ehi1tli §~ ill vremea Imp~ri'l!lhfi 'RPl11iJJD.!i] 1.01 lIee ( rastJim'l) el IiHtlJ iltlUS sidlinilor ~i il1y!itimrUil zalmoxlene.

Fig. 65

Mirterul e'ssenienilor

Din com entarlu I essenlan la cru:1ea lui Habaeuc aQll):n d, seeta de fa Qumratl il diviniza pe Imllilt1torul Drepr:ilJii' ,i d[ il seeotea C,I\, ndversar ,1i.1 ae~stu.ia 'PI! Preotul Nec;I'~dwc.ios. Tot de ;aici se vede cum Incercau essenienii d il1lpaoe vechea lor Btblle cu fuyat:ltucille.-pe care I!~_'prinrilser! de Ill" ge'[i: I.D£. aceea reSi!f1 e.s:'~ fiir:d de plltlJre: Acea,~ta se, explic!!i ell l'rlVlre fa cei care all Ie.p,lidaf Legea lui Durrmezeu, ',~i' ci1;epf'llt'eCl tm se l'ed'e, cad eel ,:(fu hiruie' pe eel lIepr#uillit.· Aceasta se explica prin Ja.pUil,. ,elf eel ,~u es,~ ~r.e_9t!:l,i l'fe,c~'dwci,oSi isr eel nep,iJ!i.lnI'L. este Dascilihd D.reptittii"'i ,,E'ril'rJf Ia neamuri II' nuimra/i·!e. ulmiJi-va Ii fngrozi:1j.'I'{l. Catt (II zilele IV()I1Stl:e. voi faceo lucrare, pee ,,:a:re 11-0 w'!ji clrede tiGer] 1HZ.!' paveui-o cimiva. A'ceilStu. se 'explldi eu privirecla I:rlidl1torii (care ali fost) fmpteun3 C1.I OmuJ ¥btchmii, .c.!£ci el nu ~au erezut .to euvinrele) Dasdl~ului Dreptatii, din gllr,a, lai Dumrrezeu; sa refei'a ~i La lrlgi!l'LO,ri'f. (Legllmiimolui) eelul Nou, dc:i ei u-au crezm ill ILeglllll!l;ntuJ. I.ui Dumnezeu Oi au. prOfafl:lt) sffunul .tulllnme". Tot in eomentenul lui Hllb'acuc 'giljsimiirg,\Jlll~Iitun eli Ii!:s$!enie.ruil s-eu organlzat dupi invma macedonenilor ~i: gelhloF, pe care ,ei n numese KITIlM: nCa:ii sri; SWIJ mm JII/i decat- lev,parzii: ei 3"u.nt lnc~mi' en. f'lIpii iie p'l'fJt}{l §i ciiftireti"f SI! ~l.Itd, viII de d-.eptIlU; ei :zi-JU(lrti e(l vu/rlll",111 eft se m1pusrqJ'e 1,:(1. sd a/fiJi'!!. Fil!lIro:e 'lIiue petutu pl7l1dcI,' il'ljIiJi[art!tl ./0,'-- eS~i! ca a l'(illliAlii ha.msin". Ac,eas{a .se ,nl~rPTelellZi 011 prlvire la Kiltim C3f& ealea til pi:cioare piimliillttlJ ell caii lor. Ei yin de dieparte. am in.s;ulele mii:I:U, penlnl_ a. ,:;fi~ia teate _popoarele. ea un vulrur 1ie'sll~,ios. eu mamie aipr,ins:l ~i eli! fa1,lf mru.'l-ec,a,ti1 YQrbe;sce] ell mate ,popoarele:, dr;i este ceca ce S-a spus: lii'fali~a:ce,a, lor esre ca a' ;"3Jll'Uhli liamsi:n". Ultima referire la Kiltbn~i se afIi1 tot

140

jn C!QIfler~Ulriill Ilul Rnb!lc\lc §i _,pU!l~ d aeest pOpor va pusLii l11d~ea ~;i WI.I rlizbull;,t pt"<rs~c\l,tu~,a, tnvlLlll1o,rJ,llui Dgep'~lliiL d~ e!FIlf,e Preorul (lei RlIu., care va fI ucis, ceca ,ell. in lierunni:I: dl. [facti l-nu unniidt pe BllitllykeJi!~' o!ii dupi ee a:cl!·Sta -'* fugil' peste

DuniIre. -

Un (oarl~ hnpoWlilll dOCUlueJlf essenian s-ar putea III tltu 11,1 , dupa CDI'I'liuU,'l, .SCn'f!I1!Q NOli/ill Les,Imom (11 sltJmellfJ 1/1 Tara DomrISC:iluli'''. Din paxfea II doua II ilCtllrui dO~lill'lhl~'r e rntti'h:,ge cl membrii ,.l,..egltniinlU lui eelul NQII" au u1IiI Tnriii IIIl aRl1ipja Dali11la!l~\llui. Dar Illes!. .. Q':tnll8$c" l'rovirn,t; din DAMA S-TION .. Tant Zeilo,r"', un all name lFaci~ .'-j:II~ ,c;ar~·!1 pU1:"tli tlftill'l):'io'l 8_frilgll!lullJ,~ ~lnllttJl 1],8111.1 ·:11 lui Apollon ~i Artemis,

.R~V!Hllind I iiI_ come:lnadll,l,l '!uJ HabBcl~_C. UlJi 6;a.gmGl1t ne. amiD!e§fe llmpede adversitatea dmlre Apollon it 8eltb)lf;~liI$: ,,$.:I'i·ul • cestul pa.~llj Y'izeil!z!i pe ]l;reOUlI Ran, care n persecur pe Dadlul Dreptli.tii cu -au.~m~lL1j~ iufQe.l!tii ii voig~!e :i~-I upmllc in IOClJin,lll' sa elm, exll, ell ocaeia sl[rbililori.j_· ell: tlOplillS, ill ;2\:ilm rspii.~ii el S-H pteoenlBl pemma-l sra.ptimtl ~jtl-' face sii elldil (din convin,!~rile lor) ill ZiU;1 eo Mui lor, II sn_bawlu de odtiJll -ni1"_ All p~saj diiEI ,tOlllM.lfii'illl lui 1l1l.biilCUC:: ... Se.rnlLlJI W::e<Si"OT cuvime .... iz~llZ~ P!~ PriolUI' eare ." tll."CL.II;U ~i ." dlh::rlL peruncUe, care l-a dill in m§:inile c1u~manilo(. care [-au !!ttt111il ~i chi· nl,l.il din eauza fapldo.!' ltd dt! p'l1cJ:tuire~i l-au supus 11:1 chinu i groll.znice rihbUJJiindll,~epl! CQrpul lui lie eame",

Chlar .nunrele de Bs enlenl (E~el1oi) provine- 4~ I Sllpr!:Dume'l~ WI,eice ale: lul A,po,lton: lazl, EUOJ/;"1 Y$'O;!f .. Stih'fill~ CU,· ratul" i(ci. gr. !)"Iio.~: "smIllt; 1'",,,"') ~I ea J\lJ eUmva sf se cJe!l,d! c1 "b;rrell1 cHmpii. lali ell S-ClLI: !lla,rele i to;i.c. ]Oll'cpl1U,.s, Fhw,u~ ln AiJ!,:diitt1Jile iilrJ{~it:1! (,:XY1II,. [. ')?) de$"pJrt!. ,c.$~eJlie[lli: •. E.i IlO 1T~ies- pFt!1l d:ttbjl de lume, d~f villi!!! lor rul1illl~1e i'n eel mol rm~h g:Fad de cea a dacllor ntlllliti pll!if(D". Qlmd' el'!11 d,r!.nnm~!r"ncluljn.

1'41

in crl;l!l tflll)jl" .gtilo"d,i\cH~;r, $u,nenlll?![~eaLtru~uJ.dlllpA moar(1l' ~i. d"l:l~, fU!i<e$e ·C.UJnJ 1'[1 YI.<!l~. SIl: .inl1Hn IE' e~rl1d., A£'~3J!I~>

c1!1i(loric In~pe'li ctl A1tCQ~PA.:'B:ARA ,"onu.1 d.; Foe; C'll:r~ eubeul" ~i tOlllfnlil .... poe' A(i-CI14:nS~MAL6"$· .;,Dnimul Str~I'U:cijot ,ell Lapl,eJ~; Cillea Lacree", Trllcii ,nt'ai IIlJmeaU g;tlilDixia nQ'::u:I~ a~,if!;l: ~O~-9tQn..~ , .. ~fii.tl.1_ac LaJ)loj''', ·f'RO)l'·E:~l?rL.A u5rmpi de L.aRI~". cSTmS-O~2!IL ,,,St;;h: d~ I:.~p(e!". 1EIROm-J;. CHArmS l • .l?rnl'nul le.zlilolt tal Ji!ull((~, \1!1 eelt'!( cu.m,~i)ll·(lIe.,S!in. 1aJ.gtfl-Q, ~ROM,:r_~q:IA1.l'S$ i~.p~ll!:~~l ,1!;I!!gl.f'lali~<j, .r9i'll11i.1,1:1l {ie "ale i.n'illqlli odld §,j .zalt:nQximi 0" [Osteal! la, pmuta l"iI!latulut C'<!rl:~C: ,J!,lil lijir!d, ln lapliS-~:t! c:&u:t'~. ell U!S'c'rIp1le de ··;operitll "ii DrQl:iet(ll (fig. 66) ne 4ez.~~lI:!11i 0 in90eaJi.! .claaicll 1.en'!Of ·11. bern frecere pe 'OruU1JlIl CeJ'esc;

AlJR EL:ll!f§ MER,GWfU& Mm:.;I:S C11. sae S-Arr;"Irt· [N prG ClN:lS

.M!:A.l!.GIS

ltBRstrB ,ER ·MtmT ,ESthtS:[ER;ni:' SIT

T.rll;duC'l!U!a.: L{Irllf,f(}Y m~ t§lJ ril'(Jihre-Me,;glfl~r:uret TIl rilruhti (oSlttl'I'lid) w;I:l! Se leagJ (jlrt'§,).$if ;:illl!.lII'}1(i p~ _Driu.lllll St1X1ltl· ,ci;(Jr (;(1 LApl:d~' ,d.pn'IIJ¢. ..rff-i fie 'fhdeplbll'dil .suS' (fn Ist!~) st'i t11t!Sl1hii/lF p~hil (~11 ,Vii! Mqlf)!.

.A .. descl1idc ocllijj 'iu cer jli.!leamn:1 a,c rell.a;.fe: fu Paradis. As:tEel se exp'lie~ ,oohU··:ma.d· de I!~ ,~ejful de, la e()'~o:rene~tt (l3g. 67).. ·ell ~i de- p~~lle C()~il:ri d~.s.t.(I~=ple III 1"Qnt'li:mele &C19· d3Ci10.:r (fig. .68). Aceell~i selImm.c;alie.lo au ~i ,oc.Eiij ,s'tr.mii de pe atipUe;'lul' Z.almG::ti:s~Apollgl] ~fi8,,~9J. ,~~,&ll1.ilt tl~ miliatU lui din Buud.} (\Itahu.)",ca ~i de l,le, aciil:Ue !lmbilQf iil.aIl £'CR!,§,i'i rn~hipuile lle.lLCel'ea'§l inele~gucl .Gpg, 10). Tat m Ita Ui.:n , numele 'Ilinr~lyi zeu' I!p;l~ - slIQ: fonl,;'! ZqlIi.MXES - cpr:, lUll VilE de, .1Ml.CiC~JalliijJ.qp(l:nl Ja To:r~eLh:~,. fimgii Y(tlletja - (rjgi 34). :A.Qjl:ll!iI~i .in:s:O,l'ip£ioe :>1} am: ~j pe. u.r! "ari de laqce ·(fi~ lS) ,dt;sc'(ll?eri~ I~

MW\Q.he~:rg (Genuimia)1 .

Tefll Lam S,el.Hnr. de~i ll9lW.ruJ tn""l'pu5.e deja .:iii. Itmtil2eze p.e seJi!l:n.p..vi!l;lil G"C;l'nenilo,r ·S.i'i:n~IT m~[rtle$. iii! privJrllfl lui ApoliJOIl,

e-Xlstll:U tnc~ regt eare de Clbicei etll,lU ~,i If!ltri pr!lc;{i, ell n U :;~l:ih~t,elW de la BELAQINES , l<zyo'I'O.1 Gurnii Legl!e Dhlim:": tlrn.tl el'i, nere 11;(: erlla a ~oM DR0M-lCH.AlTES "en en G'lor Pud". de [n tiL' cl£rui nurne provine prin CJlimoIogie 'IfQ~uht;i. "Iiilnele ,ac.tulll lu I ~ i s ar Doll. Mrinlllf (jud, La lontiln} , A· C:~I r!:'gi;; II ,CO!'li;Q,Hdlll eetatea de pe locUl[ taJri1t1l.tii I:':ral.i!or f)i ... in'i~j II.

mumit-o ulriar

H:eLI5 ,i,Dofn-

t;g. 67 flea,.s~3; L~aha;

!niU tama'" (;asr§,z,j P~:;91!! ·en'EsIlIli!Qr :- jlild. I8Itl~la), Oeo'Zllla a.inl(~ D;devar,atele f:nvrlll!ru.ri ,z3Irfloxi~'fIe, ccnseevate, die-: regl §i preoli. pe de g pi!fle. ~i foleI01"_"I, rJ£boinieilor de mud, pe de 'alifu ,plli;L~. se v~p,e-~i din ee!l.ebra iinimp,Iar.l: p~jrec'UriiAa S'~'3!'1i1ll1l uauta dlritre ri1iooalele gere-maeedenene, ce iI, $tih:niL .al1ite!l Mmenla:r~i ul:lar:i.I:Hlre.lllril ell r,iO,vcS'le~((:, J:Jlodo:r dm Sicilia: TI! l1lbli",otec,(1' Is. 1"01'((!{i: . Drort1ioIIRite,~.· reg~le (rodl.or. dJuplf'. ee 3;.pfintif ell 111uitll. p];il!ferue pe regele Lis:imnchos. IIillII1indu.·] '~i '!J,t~1 i~ eonduse irnlm:unii elL I~pi'i~!lii 'ilnr-Q ci!il!tC! J1~nilil Bel!s, A~ungind o§litea lui LlsilllilChos 1'n puterea treeilor; ffce1tta s~ . ttiin ':rii I~ luI lee - 'alcrganal 'fn mlInllr IIBU'I! ~ ~istil"jg3ri 8;~ lie tie chi! pi! ma[ii':l regele prizoniiiFI Ca. :l~-I pedetr?sel'l eIl. -Ci{ci = ~pUIt~i.J

I~I - pOl?o~l .care ,[u:ne p:m~ Is prillll':jdijl~ (l',i~b:oiulu).), 1:re~l:.litt s! a.ib[ .dre",p:ll.11 de It 'CblbZ'~ a:supra, felulili .curn sll fie 1'tlltat1 ~ei E'_l'inlll. D.liomi,~haife.s Iu inipOlri."" p;ediepsjr;ii ~gel1l1i :i\.i lilml.1ri pc 'o~~i ell: esre blne $ili·,1 crute :IJe. hArbalU1 aeesra, DaGlIi l"'iI[ omm p,e .Lts;inl1l.@:qs - 'Il ea el - alti re,gi ~u $i1-1 lilt d9Il1'f1ja~;i ~~ prea P.Oi:llj} ua Iregii IIG~~tia sit fie mult mal 4IIl ~Ul decat ill:Uolapt.! lor. DB[ e~I~~::'J' pe: f:it~imilc.h~ ,AG~ta. - ,cum $1;\ ~il c:!J 'i':m~ - P,~$~ se araie mUl1Josdi~ l111citor:". car~ i-au. 4i1ri! it vloti. Till; 19c1li:i1l'~ f:llIttnte, aflate mai lnam,te v«me" ill :sUfp,8):I;i~l\ tt.acQor. ~jre vor d oband[i fua[i(i:i i ,FolJji tlic~ (} primejdle,

145

elL l'Dcllviintarea, wu.llimiJ, Drnrnlchaires c;.ltlllI piirltre prizonleri pe prjeten1i lul Lislmachos §1 lotodarlll>e sclavii eare 0- bJ~l1uiali s!·1 slujeasci1 §i, t-a a9u~, 'in fala rege!l;ii p.dz.~nje~. ,sc'f~tirt.i' apol ieltja (s.n.)iiI pefti pe, Li'iimacnosl'l,a os;p,1!,t. ~ -f!llpremll~ C,I:l pdele~ii. s~.~i pe (rac_ll ,ecj,mai de. vaztt (Drolmii'lha.ues) pre.sl1i mese (deoli~bite). Pen-Iru 'oei din, JuruL lui Lis~cI!os. Jn1inse UII ecvor regal, (. .. ..), iar pentru sine ~i prie.tenii d.t a~(em",

do:ir pai,e. " ,

. De, as~menea J'uti1 pregll.tile Idou~ ospel~' pe-nnu Il~ei maceo, dollJ!ll'i, Dr-omichaites riadui tot, felul de rnattcbUri, alese • .._s,er;'i'~le pe Q m~asa dearg:ul'l, iilr uacilor le dil:du S! nll1llililCe zrur~avatu:ri '§i. carne, cia!!' pre~llilol C\li m!f!ill:l'll..ill§,~zW:r:~u:le ife ni~te tifulile de lemn, care 'Ij:neau JGC die maslL _Lj eele ~ llmJii~ -puse. sli Ie LO,ante ni~ce_do'lJenil~r 'lin rq Clipe de ar;gmt §i de IIU!:. pe, cali!.. Yreme el ~i t,rllcii lui 'be:,II:! 'vwul tn ]Jahill1l:

de corn ~L de leJ1Ul,ap: cum 00i.§nlJ~sc gepL . .'

Pe cind bAut\ltai. era 'in tol.; 'promieliiutes, I1I1lplu (ou vml cornu] eel mare, Ji spuse lui I1siin.~ehos .. lillh'· 'J! iI intr~bii. care din c;ele (i!ojJ! o~pelc i sP piQ:e mat yr~c de I:Ul rege: al mac~oaenilor sm:i a1 'ir8ci1~ Lisiinaebi!)s Iii ~Ilnse d 'ai, ml!CedaneQilo,r.

( ... ) ,/i.,t~ci - ziselDromic;b.l:les - de ee ~i I~~~l a~_as '!tft--t~a deprmd~n. un 1(ai cll se pOll te de II.demellltor ~l 0 . do~e plinll de strn~ciJi ~.~ re-a cup.:~ms. ~~~intl!, ~a ,~li .1a nj~~.~ bar:O~)'! ( ... , De, ce te-ai :sllit,£mpotnv.a firll" slt·~1 duci ;O§<le:mllle, M§1e. me]eagwi m oart o.ric:e caste strlilna nu poateafla sclpare s~~ cerul li'be~l" l.\land diD nou ,clWid,tql, Udmach~- spuse TegeliU d lUI ,~tf.ll ee ·rb.boi ,poart1i, .dar cl pe vw,or va '£1 prietenu] ,ti ~J.hi~J Ir-aailo.r:;, iar ~ cit ,4espre :re.c;wm~'tmla daliOTiliUL - [Ill va dlnallle Yreo4iit~ m'a:i prejos dec~t bmeUcllLto'l:ii :s3i:

Dremichsites .prim1 .eu lUI. simtamiinl de pri,ete:nie spu.sele lUI Lis~acJl.q:§., EI '9-!lFlfiI ~apor de 111 ilCes1a tOijle Lnt-dritu__:rHe 0- cupate, de, camenil lui ,Liis.i"macllo!f. A~loi ii pus~ pI! ClI,P 0

diade1ll-~. ~~ TI ing!!.d.u.i .!l5 se Tntoar.d!i!lcasll.\'; .

""' , .. ;;(~ ~

.>1ik r: .-~--.... ,.. 'fi').,;'?-'"""~'~":i:1r .0. Fib.',.

,.,_.-~ •• r.~':""'\') ~-I\'~I ~.:l!"2'-- ·"'i":.;?: •

J.~' -" ~v'-@{';~~w':i,i'~I('~I:~ ··;i.~::~. m

• ;~ 't_!~ ,'-' }f' ~l' ~' " ,.x·-' '=---" ~ -- .

~~:.~_ ~\,- "~~~/.(2"~ll~E::=~

U(i

D ~I dcs-pr d.rulzI S,-iJ scris desrul de l'l1l.ll(j tiOGtci:n1l lor eM')ll!tklf riimus ptQolibi! l'enl"iU (iOldeilul'Ul IIl.lliflwtil UJ mlsI1e.r:. mni ale cit dlJpli ,I Rn~~)(Jii,{ ~HI( • al Illi I:IJlills ¢'t1i:ljIr, QOOlema d i1!lIgl.a: leI" au I[lemlt~ lllonseDlI1!l[~a rn' ~';;fil> i1 iH"'Jtruu.rii lor. Ji~rtlrU dlnLl dO.!'8t1!J s~ Ill! divu~gttlll: j;i: S& ,!m:eau ",t.a ~u CUJnvl1 ,dt~Cllpoli-i IQt, b,immdu-e 1I1! ~ .• 511- • 'Cl,!lltive Inm -put·ln mCDt~· ri.tl". At~t Pllll'Jlj:;.l1Ilogi dln, Irlaed Britanill ~-L SaUlt ~nm 000; ld~'lIti fJII~rfiltdr;u1. r[l1~ pl'"mrllU!~1 .~I llime~ ceram:~ fi. Blc~U;;311 o ,dos\1 l<lIcce;rdotali'l. mO~I.enilQ~te i pi§Strililoare_' . nrlU£OJ:" ,datmiJQT Icelt1ce;, OJ'gw.dzal1! ienttlik:, dar 011 ea ~ ea ti incltisil, Tt~m i~ft:;noucl!i ira e:ea a Dl!/";;il<t I c;u:re ~ti~_ pe.de rQSi gene I~gta cllt:nudlar :ji CRncllW -Ia /lro/lf1 ~il~ '''ilcj~~TI ~E CQ\i,i[uflit~ - ~9-rt precum ~ sW,vetJlile uadI~'ii' apoj era erdinul preoJeslllp!?pn1!l--~I$, :d~uil .till "Will ~i .p"",izi. OrdliDu] Inc ~ra electi". 1rultCrea tIl.- 8ol:itii de pIe ~:ItI ·r-veil.I\;IC ill ad.$iltil ~Hp~ i~ pe:§liiri. ~i tllu~lI clllbQda,ll1 d_oullt.ecl dt rut' (e.a:~ c-!t se s-!,une.c~ t)ll1e.acj%6u II '{J/tJII!f}ntld{QI ,rowlill; fJ:l' M~mJ'ii (f},aui/jliJ1~ AlfOlo IlJiebUlllli :II nvete pe de lOst mArl ~tiih~a .aJ:ceiJIofa'ftf. 5i II:JJldeau l¢6jll a~

in\l!kpail.l,nce ~i !,),o:ral.~ petooruilillrtilar edite, Jocuillll ill, pMu~ 1t l1!irnH.l1J ~it ilL! IiI~O;$ti:n~e: ,d€SjlJ1e: 11iij~a~~'!~9r ~ ~(!Imla 2ii!Jlnr. ~,I despre forma ~I milnmea P~m.Mlll\1iuL DiUiZi' cn~dl1~u c;~ !tuIleIi:le circl.ll!!i ve~ie dm iLlm~ aceasra fu .cealaltlt" ca momiea ilif' t"i fur rart!:il. fu all 'llirSirt. Inr v~~tn ar 'Ii Je$iJ::ea, ruii,c! re:vc:nirea p~ r-mntiIl~. Ceo din: Al.lhm •. 0rIISlCaUllile: d'ht Mi:)!ijv,ul €en'IHI IIjI.Ga!1ieiil, :JrdbuiDlI. mBrifvltiluli oUliul de ~Irpe ~! .ll!VeaU ell el:nblemll un ~e d·¢ uJ:gil1,1 p~ food alba,lrLl... iar (i!lIl!,iUl'rll urI: ~ii.o;c, imRQdoO~i~ ell c!Lucllri. en ~j c,redinll1 ill retm:amare- ,ill Drol2tior aces.t ~11.I!ldard L1ln_UII~§le Clil Idld~ljB gelo-n3_9~I(ir. Q:lI\lducilo:rH Drulzllor ;L'V;elllLl .:1:<) 'imblJl cbei1.ll.

1,41

FlJncl-ln preojeaj;c.~f druioic!i ~litea ,t) inde,pliilil:ll: ~i de feme[, A stfel, 'in l11icu'I' cstrov SeulI, ilSUlzj Sei:n (FinisUH), e)(i~'ta UJJ col~glu pemru fedoate,C:itr.o,ra gaill Ie sp'UIWi!.U SEN'ES .• CuraIe:; l'.re'Qicse; P'roQlXl'elte~'. Ca ~i prlngip,alele, ah!in:rr~tf t:emin ilr!!· gelice~ Selle:. erau in nUI11W! de ooull oblig,are -sll .11I,nanii virgine; el~' ,pr:e:"':e:s'leau vii:lo:ru.l ~i a'icatJ puterea: ~a:- ,opreas¢:ll 'vin~!Jrile ~i sa: slirneascll flJrttltlile. Sle Illui spunea ,de$pre ele til pol lua f01i)l1<t oric'ami animal ~i c~ lill1lllduie~c bottle c;eIemai &Iele:. B)ti.stau ~i, D_rUI~ care se clIij;:1[km~a,ti, dar cle. IlU i:e~~au deeal -0 d,IUil PI::, -an .din 1~I)lP~U' §I 11U, • "e~au' vqte ~a P_tl,t(tl,acl'I 'decaf 0 :ii 011 bill'oolii 101" eran veucnue ,§l (tjf~teau, in fie'c;ie lin cllle ,UI1 copiJ. LOl rel e, plUlel!l ~ despi'e eelebrele AMAZONES .geto;d~cl! ~i :,SJI! 111~i ~PI;I~i!c $f,ncslizi deJpre sOliil 1Jf~;. ,lilll'tor i iHI i!.t,IImalllJ'rlr 11:1 legen defile rem iin'!!st i. O:rdinul lDruich~Jor :ill eond~ceac dupil legJ" cOIlI1adictodi: in uuele tiJ]u~ I:uil, preQlleas<i nu Im'e,L d~zv'l1llii "IIIQrul i!ll:!cat s~11JJ1 ce 9- 'l'rIlfall:a... .. ~! Uneorl, j!l-ruidde JlJlIU perre 13 jertfe aecmme. ~oale ~i ,des'pleiHe! cit B,acc"'(llIrI~rlt _ll"sclt;, ClIJ cprpild Y'QPsit, Tn ]]'1:81I'1J; pradl \I-U1UI.i ,delli, ~:mr.l'aua'~ tu necareaD preQ1e,s~1):~ iNANNEfa" de "Ii ~)Ilrile Loarei, inCUllllJlla!e Il:U jl!derlli ~i~ [ruIlZif' xerde, Ire):JUlia!:! !~ '~~iU;lle IIi. ~~ 11'l1t~e: omn.op li:fop~~(~~1 ti!m:{!lu]~l.;~o~. ~fl' d_ilca, dm nenoroclre, vreuna IlIs~ -sa Cl'l9:a. pepmniillL ceva idin ollieetde sacre, era pierlful11:: suratele ei se '111i~usteay asupra-i ell S!Tjg:aflc eucRl!]ll!Le ~I 0' 's-m~t~U, a:runcii,n.cb1-i huc[lile din CO'f'p·liI~ msau:gellal. ;Yecliii "&reCl 1I:!J I1lCI.JJiOSC'Ul ij,i aceste ri,tu,ahirl culUll 'IJ:!i DionY'''Q~ dll!1 1Il!j:ulll SWll,odurab.

l'A,p6110Jl fn!ii:le~i1get~t tnl~-Im 'l>l~jlfT . .$1 I a cel~! c!Jiltul, -;l~tlJi arbore este eserqlal; un Druid [ilia CJil 0 s~e.ri1 de .a.~II. m ,ntoaptea de. Antllli NOli. 0' ra lllur.li d~ ... be ce cce~ieq pc c'op.lIcuL ,respl,lcti .... NO ill.liimplii.iom' d;i: ignr, pe QoJutna liii'Tlii!l-n, 11.1100- rele' $Illb tare se siauoide :rege'lre Dl:ceba'l e~te:u:n':)tejw;' (iJi grll[ul g,eli-.:~LJST~DPIEJM,,). VC_dh:il "Sted aU Otbsllr{-u ~1 'll e:l'nMII~'l1 re.liglei i:bui(fict:- eu doctriineli: i;ply~hagor,ei{:e":cre· dill,llI1 tn nemurire- ~I i'n tntJJlSl:Illignllia sufJe'I'elo(, Dar Sfiintlll Origeile9 SO-'Fre in PI,flo!pp/wmelli'i (1.2, 22): .,m:l P-ylhugora~· II inl10dlis dl'uidj;sllml· la ce'lii, dl:lpll tum sus1in alii s!Zrii.lori, $1 ( .... ) tracul Zalmoxis, care i'nvlltase ptl Dcuizi, printre ~Ueh:. ~i

148'

Pig., 71

!So

in. lI1i'tl'llo,gi.a SCiltlMUaVa. [fIJM' ${lLI l3'afii!tr:) flul ILii 0_011.i11l ~ i 'Ill zi,i~lej :F;rlgg este- zeul pl'imbcri j ~ i ,,~ rt1lJlJtlltiJ':!ii. Im;t;t:ind fl1 Nord~\7e,il, lli'nr'[e ~tl.r $i Bl'I.I'nipil: Q( lieu liIl p1'Um.Nvorii el ~Jfiirlt~~t:e!_~e, unul ,Un su~ramil-nele. lui Appll~n - SAl.·-DO'" B01J!SSHN0S, ."Cap .de P4"411liv!lr~; Dcmnul P.MlIrlv.eJil". Un nume- ase'm~n'!if91" eu J3a,I~Ii'"~ 'PLYTP.L Jn~'i!lta:toruJ; Nl~:dtIUlI" (cf_ t:01D. ;,lurlllll! Bold,llJ) ~ ap,a-re l"e, (I ;monedJ' daei' , - (fig, 72). d,~s:~RlIl.du-~ p~ Apo_lllon.

Mama lui Ba~,drn (er~c. '4;- limpll,rlu de .pril'!r~jdii, ell p'l,lllland sa jure, Ilfll~ focal. metalele, pietreh: lltoorii, !SOUe '.i G'trliy~iJe, mwalelc',§i p,aslrile c§. lJlI_-j vor face Il.IilliLi ei mi!<.i Ii,ll J'-a:u;, sdtp-as,!;!' de j~Ulramfu!1 !lumti~ V{i,Fla:n.rl pl:am",ce CJl'~.~,e- pe s1ej:rd -gezistiind la jpclu::ile siJl1~olice 1I1¢ _'iilpl' ofic.,..A\.or P-l"gie;c ti I e di.ill leJllU R i;a.tr il' l:f.al! nielaJ. B llIdlr a. fo,~1 t9tU:l~ uc,j s elf sli.gea,la de vase, II ,bifltiil~hu zey 9(1) !·I6db:r. care nn ~t~ eli; aeea ramura e £atalili. Cel ce-i ad.u ese lui HoQ.liT'viiscuil· fiI$~se zeu] i:nfeqla.l L(dd. Se ob!lerv-;1 c&, l~ 1'e1 ca ill l:nislc:reie <lacice. 'lew 1lI:iin,tU:U()r - e fe' pis ~e ~ .:~gealll. ar ucjga~l. Hodht • .ate '1J1l~!11cie a~!riIi:~iItw cu al e elu i se-ir, Yetal!!, Lo,!d este d kli' igl! r ~- e~lIl ,_ I&I;Jos;, in legt:.nd~l.t! ,seirtnMii;:e~ el este pri'gotiriI. ~.Llp~ moar-tga l,u1 a.llIl.!:1r. §l (Ii,t~. i\SCll1n~ lj,1i n d ,"".,:;,e. Ul,tr-;ti:)il

P,lg. n. ~l'e'l1ontlln inae-

rSI

ce~ibiL $~(11 ill api1. Prin d¢ :z~i. este il'egal, ell: m.alelc flulul slhl N'm:vi iJe3 lespezi, dl pu e cn !) v~lrl: clind vr.e.il ~Iie ~lI]urg~, p.roduce clUt.remmer: NlJlmel'e lui loki SI!M:lTISii:!I, tC:Ii thI~icul! LfQ "I:,up', IC«PIlJ ijr.aSQllului ci'lc'ic.

La ran,Bul lor. celeBrell! WqU:yrU ~~ lieel~l ro~ caa.J Zfu1elor din -eretli!1lel'~ rhbQmicilo geli. "Ele .~diJC au Izbillncln ~'l!lb. hii,rtlZiii ~a 'illlvlng1l' ~il (fupS, ~ III 1no;C!:l11l. !le!IIlUrlt:~3 pp!Illlf.t.) :<ad!l~~ l!e -((UI'lI¢. 'ri 'liitt~pol1,au. in PaI:ttuJ C~I'liSe. ~V;rlll",I1(,~ p~ eel llle~i 1fe_ (:}dliin. adii.Ga emH cAw!1 pe, ca:mlpu I d'c: 11.11'111. Aces~ pal~1 era it Uill I ill! r1nulul bucuri'e:j allldaIJi~il'llI', un eeJ11\fli'tem 31 RaiullJli: Desp~ cWltlhaUit e sp:u!l'ea cjl !este, ,~pei'ifa CLI !lulu!"1 de :nUll, .~~ Sol(\! de POrFl pdn fie.care p1!.!tlllld jnll'a ,aeodaili ,gOO ae r~bQinici, inann~ ae'a,s~;p[aROitii ~~lnQi!,l,ilile dinH?re apus, vegbeillzl dOlJ1i -unbdltlTl: an .cOI'b. (iedcsubJ U:ll lup. l\l

.~a.U:al~~ .Iocll:i~~~e c~!,3,. miU~ar.d. JOI.'la., C~Ill:P~S~ ~ 101i - ero. ii ~dU~l let .de Wa~rn"l Cllre ,0; ,;u:m~.a lu)Odlfiri" Prin P~td'uJ Cerese treeeearborele cosmic: YggiJ;t(tsiti ~,L fl aCQP~ri:i c~ c'Qto'a~ na Iu.i, din 31 c~l ml!:&uri se Itr:i[j~te capriLHeMhmll, 11m,. bllilnd lie; jlegperi~ ~~, u'JlJPI~iig 111 ~iltcare I,e rrll, UI[J o32ln cu hldromel; locatarli Wnlhalle'i se hirl'lnes,l:, diJi mistFeluI'Siiii,j;flIn.i;'J Care se re,gelleregai ill, ti.ec.ve. sear~ 'I<-II 11 iloua zl sill fie tar tJlaf $i glide a& bl:Jic~jaml eeresi A.mJJJrimllir. Sl ne amin'fm1 el, in - ic.illQ~(rlia dadGi, _B1!llhyke1a~ er~ simboliz'al d't: un mjs-

ilrej! -

Ca ~i e:et~GIl'1 ARC(}·i}/.!.;;I3,AR:1\ "Arcuil; d~ Fee; 'GlIrCU~~r'l g~tmanu:UllJiJdJsI 'er,a: simoollli curcuooului, considerat pf!d diy,L~',~ar~ l~ilgil.l;:I}fII.I~ d~ p!imafl.~; llitru,e,ii.l j',!.col~~Qrie(lla podulw B:lfrost cl.llll.nl ~t {(leur pu,~ (j;uj'lililre-a. k'O,~:l.€: dm Spe.C-,lnlj. 9:1,1-1 ~u~ teau !reet decfn aeii, cei:la11i. TiiscfliId: s~ fie .m/l, rns:tiflilitMe:u • .BiftosJ ,:'i"il. pllzil ,de ~eul fumi)lli" fIllllldnll,..

De retnarcat ,eli prunii zei termad'ici au ('~'I Vi;mi:i, il!i I:l~a:mal d'Mn 'al llll Od)fu!. li;seJiles,te mal nenr In Ullito1Qgln rles.·· p,e::'C:lh:'~J

- in ',d'arar virflllui. de' lance descol'ent I.. Mi1ncllef:)erg" G1! poiirfll msaripfia, ZOLMXeS:~I- eSI~ tncrnsul! cu swasriei, 101 inl:r:Ul:I I'[nul geoullwc. Aus,lria, s':.a gi:lsil ~i LltmilI03l'~'a illscriplle daclci, grata'! ell lisere errusce pe un CQif: HAR r GASllT

lS2

EIWA. 1fTIlj',hJ'<'ere.tl: C(~P de jiq, sir niIJ(l oe-two/' Inscn1?tia este c~nid,er:il1i eea I~i _vecllc a!eSIIl~e 11 ~bilor.. ge,nnamc~. ~~i pan~ aeum nll iI mm [(iSI. ttaduslU Genfi.iuj'icil a fost cODsider'JtJi §I In ,cr'!p~ill. :!:Q! (10 I'ilete el!f.IJS~t:" de ;pc. 1[1t:!. Sphif1J1:l descop,erit J!II Petal sa (Turd ): IMAINfAS r TJUER B FAR-LOAN. -crate este da,cicfli ~i l;e tiillmiice~'~e as~fel: ]' ido1l'fo ztVIOF este Leu/ (ie Po'. '[IlXIIIiLI se rdela la prenrccu I' Odell:. cimia ] $.8 lJJ11li spunea ~i. K ~-~~LiOJ' :' ~etllll,_ a~ L~I,I·'. Ii) jaUrel, I1U ~Ie ;exci,w; ,lk~. fj.m~ .... ecme, IlItimeJe Lrlbun dacfoe di.lI1sgre ord-~C-SI' iii, se fi, infi.lle (.'!II,prbnele ~riblfl'lgeil'malljc~. all1beJ,~ n~al]lI~ti fUnd indoolu_ro~"ene, PrD',b;!lbU c:~ Si l'Iu-me-I'e t~r e:Jnlc~ - ]d'AC $j DEUTS€R - p,ro:ven.em.l: dill, 1I.c~la~,i jz'V(lIF 'Lingv;LStj~.

"

, l"e Q .,In~cii de bronrz, ijlcntru un ,coti' de pjill;ad! (fig. 73), d.escQj:lent~ ill o.li, langa Miiiiihili~a Cc;ananL serie:

rnll. PRISe!

TR~L PRIS!Ci'f

Vm;rA~Cl

'rQ' R~Spw;r;

TnldLlcelea: Ln'II:I!l,'t<! UJi'e. IOllftlle tore., IJft dll~:IIItJ'I;.i siH i'!IvilIBi!'

Pe 0 pl,ap~ de mu-,mRj".i, ,(t® 74). gishl, III Constalilt~" SIUlI. alte dod versuri de lu,ptii:

-r _']l. I~} c1/!' :, ·""·, .. I'~'~} .. '::1::~:i::~I':.....j

..

Fig. 7'3

Fie. 7'4

iN

}tOMPA KbYRO~ TOIL_E ANTO [l¥s. SOlliB

Trad_~c,ef'~.a: SPJIDji-i.

je(;;ori, pe vl:djmoii,. pami ,(eat) Itll1l'Qoreaz{(i StMr.eteJ

Oe~ mat.miqe do inL~ a, Ilrmui ,\!,S1a$ g~l era sa malim cll (~ la diu§man. Dupf. moane. sufle-to I 11.1.1 e' 'II _,:idj.ca I Cl!e BSA! .,Zane", c!t[c, trecihu'l peste ARCQ,·DA-B)\R:A "Podul de Foe; €1JroubelLl", 'il colldl.leiiau apoi pe EJG CJNIS MA!:.CH,S ":Il_mm:ul S:lfiltl~lIo'l' eli I:!lprde;

, Cale1li r;act~" pjni lin ~REII)IS ,rL'ocu) l\'ericirfi;" Paradis", wile ~~ al~.tm~ lo~fei lul :Apo!~on",

Fig. 7S' Acolo, r~~inicil parucipau_ la,

CON eINiN:A. N :AL'EINN A "Mue1ei .BapCli"el at VrildDic~Qr" (literal: ,;D!Idif miiilmel Frtm~ ta1ju"),ia:r cma PaJaM Cerese erallDileIiiIq!l:t de dtagcini. s!feiula Ilrptl.

It'entru plecarea cat maigr<\1:imhf fa ~ri get6:,dacii nu ·tiCcept~u, d~: o~icei~"pa~ea c[I_ dll~~nii. £) ins-erlppe pe un ~lQC de SIS.I anstalm Jiiig. 75), deseoije.l'lt, fa D§lma, (ctim, B.ala, Jud. Mehed.inti). ,esfe, m' a,us'!:. sens; --rey'(llatol!n~:I)ASl!\S. CAPIfO' VAV LU'rPE -POllES. Tr:ad1liccr~3,: Niciodot5 !fQ nit nllgodaJf CIA ,'mjmaifi' V()ltri pacea/ :rn~c.riptia cupdndc: ~i reeomandarea D(o) .M(onoj De retmut'"

fapr,eJe de anne al'e vitejiloR'T3mfuIeau lns(;rise~ ca IlQllJe~ pe -pimMlJ cu*,_ se sJ;!eCific~ ~ ,i!l' l!l:iscl:ig(ia d~ pe ,Q I.e§l!ea~ fllmeradl (fig .. 16) gasUit, Ia S8nniColall Mare (jUdi. Aradj:

155

DM

AuR 'fI'MOTf]'I t VELEG XIN T-UN""QR filR ,~ tJSruBJ MUP .

Tr,iid~uc~ea:, fe!llm tJ IrIjmiT'e! ca [.,lImim>s dii /Q11i. MIIIIQ,r dt,frJ./(!IIlJ 1'(:(Jpar fill!.1 ~II. le-tTlIl (lSll.ljJQ,( gura .•

sa: UU u.1111ill 'eli, dQplI. He.rpdOI., :gelil. erau ,;(N!,' lll4l1 vlteji ~i mal drep:~ti ]Jure !rile' .. 'I

150

A/uintiri e'lene [i r(jih,ane

Vecini CJJ grtcii ~l cu romafli.i,lrncii 1';-!lU IrimS'mis.",c~li.t'6ril mi$t.:.rel& z~I.Ii1,qx'ie,.e. e'IU~., p.rchu:.'tllte ~ fi€care etnie, In.l SII= fer;'1 Im.porl~n~e irilodlUtjJri·. Astt~;l, I'l~~~. §,emeIiil.Q,f! DiviJ1I, LETO. a rlbnilS'in i}mi[olog,ia ded 'cu numela gejic. ind nu a Ula.i fosl.SoooiOa k~i1~ • .Regjila Ce:ru!ui, ci doar I(tanidll~ penau dlu.gos:te:a ei. cu :Z.IlU 5 1\, fost. pdg~"ni.tt dilil g~lo2:r.e.dF ~Ii:f~ }'kril, sottlli acestl:lla, dm a carel dorJ,nlll.., exerolt.atli: prIn :nnag:li~ tIe W911§i1 di.m~Eileltb,YD. i:ii 'fost ~ilHaniati 'lia§te.r.ea, l)U}lii ee a pereg1!iliHl,j . pm. lume, l'~IO". a . afIal acliipost ... Qs:piluJ~~iI'a,~t~ ~ oSlrovul Delos, IIlJldl}, chi[u~tndu-se to dUTerile faceru 9 .ztle ~1 9 nC!llt.l'. i-i1 n~jw:IJ.t Ile ~~oI1.9n ~J pe ~.Ltelll'~, Gl"j}~ uslilleBll sa: lIa~lerea celcr ,doi lei~a avut 10.1: pe )U·J,llt).dJ1tpriiUil:-a.lic ~'$rl!:r .. C:inga.~oarea"'1 ciiind 1.:~IO car II n;tScif,1II I:rebuit 'Sli~l. de,seW(I,li ce.nturll.

,La rom ani. R:lIEA, SJLv,rA satl' F~JJ\~ : ma;L!I~ t~me:iill.~r. ,nil era nici m~c:ar litani4I, ci 211.mlini.e,ancAr, ruca lul :Nu.mjtor. rege detronai de; fulleJe t~I'. Am,lijiti~. Neul cilndlu::.i:lIQr,. n.evJind ,ria N umiroc sl( Ollibil lIm1a~i !,[in Rhea SH~ra. a C::Qri&lrfuJS-Q lSi!. d~,. vina fee10mm vestaliL Dlir le'a a. MlUt ,clt:iar deI' Ia :u:1!I1 Marte <loi geml!'Ql pc ''RolnlJ'Il1s III R,~mJ.ls., Amullus. llffiinlire :Ii te,ge.lul Sl;i. Hrete, [1. llonJl]:c:~tt ca gem~,hij s';1i (j,e 'aOQlc~l{ in qJj:bru, i.alil mwn'a [or ~Ci.~; lea: (a era ecol!Jl Jf(lll'lall at lJr:;iderii Pruncilor (;-;,;..

MAA;iii adop1iWl. l! PruneUor Di'Yint" B\UTOtAfl:ts fS!lII 'VERGOLAPE .jl'umoil~i1 7L.lJllO!flig,~,", a aju~1'I La rOI'lumi, ,clii,~r •.• tupO'::.ica, sal1.fatoarc .:t co,~nlor., pc Ol\!fe j.:a ~i alJipl:at. Elenii 11 mai numeau 'p.eAl'ollb.l! .cYKJ0S, dllpil 9 I.f~dille a.tb~lca (r~lalll:t1L de Ari lOh::l "Si MliallosJ. dupit care" tltil'lna.'lui. t,a.t(), ItT fifoSIO t'-meie:-hJpealca." Tot green au prel!!at ~ unuldin ;5.0· pranumele - d6icii gefice; A-MAl-THEM ',.Cea care c:[~~e Z-eli",

p! care ipsA a~ ~r~2ut--o... e~pri, c~ 1-a hrllJ;iit c':i laple pe Zeus. ,f.J~1 etool Q seeoresu 1ft! Amallhela njmf1f &vinl1. careI-a ascuns pe Zeus, cant:! abin se llaSCW;I!, de' lin:iin.ia IlltIl!1J1 'lIu KTon;o~. ~r~nind:Ll-1 eu laptele unei I!ap,re. fv,fai t!i"ziil" Zeus !f:~~ d:llnUl ~~mfd01:. 1lJ1 c~orn al acestel eapre ~i astfel Co;'/:lul Afllq(t1li1!~l; h&!h::~t ell 'i.1l. s u~ir~ di!. IiI of en ork~:e, dupil dQrm];!!.

, deven,r. eOl'md Abll'll'leI11I!i."RecUD(I~c~[or ell fu:.e$1! ~Iiipi I, Z~Qs t.l .preflill'U.~-o pe AtTlaLlbe,ia ~Iltr~o c01mela\je. Derivlfti dm aeest m:t ~"ei'l ~?a/~lL Itndiliollail~ de care e buc.u!'DU ~a:prele ~iI .~I[f;lli, Iuel~ Illl~l_ cl!P..~ ,~~e~. dill'l,Il ·:;:ii i)&.aL~ relele, Trac~ 0 i~iU .~wllleau l,e dlmen ,hVllla ~ AM:lAI-DYNA "Care cresLe

Cl1lg~Je:~le} .t;:C1pii" €cf. rpm. ~rli. nlrimQjJlii ,.pomrllL1:li'J)". •

Lea .,gr~el sq mpS~ f~lI~t doptiv "I 'GemeniiJor Cer';:'1i ern ~A.I)"'1E!0'S. pro,priet~ de [IJJUIil.,. pe care I~·,a phi..~ §L A(Jol~ lorn. Jo chll1b r~illl~i I':'!-~ n.~}l1lf p.: ~a.badibS FAUgrULUS" Du,p~ g I,c;g_f!na~ r9~~"~~ :iQ[I1.l clab~milJlul F&ustl1lus era £ruihojl. sa ACCA LARBNnA~ pumlt a 12 copii. care- j.a hirini! ~l l-a crc:Sllu!' pe RO)flu[us ~i B.enu.l~. Qiiudi-jj linliJi'il un cQ:~il. Ac)::iI. ~~e~I:t" 1. .• 3odO-R'I.;.II_ lI?e R0I11!llu • r;nr~ V3 [podi! Jmpre.unlt cu bu .'It coleg.Lul_~r~<!1Ino! --:- fi)'D~r'eS )hule:s. Sleb' [Q3.i1q .!.'a/'Il-W;- 1I(l11~ (~I'eJUQJl~), eu Jes;r a :wu~1l: UrJi#tyIitil in ,cmsIFJI. Ici, avea lee In Z!UU ee corespunde ast1lzi IClI 13 .decembrie :;;i Imbraca ~ ~~e~l dUlbJi"'1, 31 ~ul 'CU.~I fu,neq,ru (P<lr~JII(/dul) ~i !llnd, vesel, IJil ~_In;sl.e~ llli 'IUll'H!C{ aa,re Ildu~e .Iu~t~nil,

In IIlUtologla grea:c-lI", Apol.!on, em. ze,bl luminii si :d lUil'elor: ~ • . d ~,

p[Q~e_n. ~~I, ""m,~,c~~Q~. ~?"roll,ul (lrncoh!lo'~ i,_ocroliro!ml or,a~e1(1r.

~l1l! '~~Z!l.l?'IY~IUi[C ,~Ir,1rn. IEri\ i:t!J!,~jnaj! 51!. an fnillllqs Ufnar Jna.ll ,i~J zNell,cws.eS.JIl.d (1);)1 0 repeeicume f<lbuloasi!,.intr~o ltii du altil m!'NIn 110"0 A,pJ(lUOD era, un arca~ de tern~t>lncil rub oppi~r.ie I;~nd ,J-a 14$ la D~lpboi p~ §in)Jele pYli!op1,' untie opaL §J-, '11~le!1Jell1t lI~ oraca~, devenll ce!luw. pl:Ofetic itl &Ilruiei ~i a mStulII,ll Ja~m·dt!'RY(litf=~. _ G~ecl{ au ,'pr~ll,Iat UIlUI din, ,SUPl?ffii. ~nele. lUI tm(j~c~. SMIN-'fJiEOS , . .zeul ~arpe" (ct. r(lln.~z'mtll)., In emsrea lUI A:poHolII, I!i IQrZllniz.llu 0 Sil1batoarc ,fll.!Uumrlu!l;:i I' Pytul'~p.{io (ill ziua a ':IJ <I ,Iunil Pya,r,epsioll ~,oct~mb~~l" clin~ zeuhn l 'SIl ofenm eM, JI!rtf.'l D· IQcarii ell pi'lsl:3i :limbo! de ~e:~ cltno~'el'e fa~a de eel C~ cOllCe fmclel:e ii :1:eg,umeJe (PJII,~b?:\')..

il!l-1l:preun1l., ell ramllra pr~lQr JjlJcle de LOam:ni1- (o~eci(§. ~i dl'l1nit~qilor HonnJI tar s!atpM:ilJ nau il-c.(lm~ilIIli;lte de ciln~,cul l1i/lt!s;'r,m'e:

Creangn lIe m:1islm ildllcc '~ojl.lti.ne ~) piIn, 'grasii $~ mlere, Tn, plllhar ~i unldihmm ,d~ ffecal trupul S:i. ]ltl]l.~tu'l de-yin ,·wr2t ea biindud. sJ idt)mU.

I'reluindu_~1 pe ApoUon, .romanii lit;( inslilu.it festivalul ell 19- CILri Lifo; ApoUhwes.

L-a I:I~i. Arte;nUs, ~Jl,," .11ll~ A;~~n. er-a ~:La liiinac?rii, repn:~~nl'l!tl1! ca 0 feC"ioari'l.s~lb'dti~, §~ $in~r~I~Ql\, s~T;i_IfIfu!i1 ~~~ dunl!; irnpre,uo;f! eu Q lIatla de ClWU .dlimll~· efe uti) Pan. tJnul d.in ~epile,tell; ,~i. e~ kiePIf£a "ceii . .qare 'vi.n:e,az,i, ~Mele", Bra lemur!! de femei cy,ez.ihlClu·,se cd :pech;p~~~te, ~1:& :mo.~,ftc~l! IJ;Ufia. lT~dll.{ea ca~tit~Jii §i impiefillfiia. Mal tiirzID i is-au adilugaf atriA ,bUll! 1101 d~ zeili£ ben~fic~, qCf,9titoare a i;_~lJl,liJl ~i. ,( mi!m:aJelen, ~t CAfe. vimdecli magic dfferite 'pol:'. AI:)e!i1L~s le{~~ de obieei, - ~epil"~ze~~tat~!; CQ _!) vagi ati1r~.de blia~ r~ ~part!l, ~~ numele de Oma. 'pal:(oana luptc(Q[' I'J(tulde we lIDe:nlor). eu atjpl.

ms.uc:l~ ~e_ s~at~, iU .ro~hie lLUl~:.:~~·~, nmic~. i,,, :iQlP~, e~f!' 1l1l!J!1Utl! ~!L !DIANA. S1mbQl Ill, llQImlu ~t oreIOtrtoare a vm!tOli'IJ; era, invoea111 mal aJ:~ d~~D'!ei, £e IA~~o,~loDi, ~"!lJ!i'l;al CII. zeu $9!1lu;, romanii ,11 nuplepu PHOEBUS J jLimpede. Strll.ucilo~ SttiVeifU".

lliteroSm.t e c\ilm :s,,;a ltaIl$m1!ll, mllfit£llo~;;o~ MenUs m.." Remus, Singum elxp]ica,~ ute ~-:I.·ibb;-O mal ""e~~eperio.a~~ aiel !nJ.c.a ~i ui .. i Ijllfu.s. nu.·ia.vellllll~n. be aillel, namele de Remus eSl~~ iru:uw,c ~u. Iru~rctll~ "g'el . e;4'Fh!moSj Cea 'rea n1iiU:~ moasJt';, din Ramae prolfime de;_sigti ,,11li.llnele. lE\9Pl~[, nlJ de r~ ROlllUI us, CUI1ll~ spum:e l~gen._4al~j p.enI:nL numele, de: iaoD:1Il1us traea ~V~a.,Wl ~1:~J~vale~l! Ro.MUI:~.,·~.C!esta eta n;mn.ele.Lmaqte~ ~c:e a Jl'Upar,a.ru)ul Galeril.l!>. Pe de .altA parl.e; !!nil dlintq: ,t:_ele .11UlJ nn_po'rlante cedti din Di'!cil'Se jJlumea rot ROlllllla.

:Eleci!nnniJolog;ieeu(o_peanii ill 1n9jt.enit, ~ai s~_a,urX dle·W1 mQl11elll~fQa,rte Jmportant din rnisl!erele divine origI~we,. A~t£el, f,omaniillu' l>,~tnu tii!lla.f'ea la ~ra lui A:poth;m (I.,; ei. :Romu'Ius), dar "Bra ~(tem~s. liItll ~e.elaf~ai~ rllJ.t~rclto~, ·ie. ViQJti !ui R()mlllj_l;.~ (?9fVIl-XXVD1): .:Romulu!I a di:spilmt d.i1iu-o dar!

l59

~i nu tNI, vi!rut mei: 0 paTjj~' din corpul lui ~i Ji)ici un rest dilli hamele lui C •• ) RomuJus pl'ezidll ndu!)lttea popOOllw afitrli dw or~, I~ng~ ~!I-zisa Mla~ljila Caprei ~ideodat:!! s-an i~'iil mile, lueruri rnm,",ate ~i- de fleiJLlel~. precwn ~i sc.lWnb!lri die, neereZUI; clUI';' c!Um Ilmlearl: I,wn-m:a Soarelul a dispirol §i S-3 a~;eza( nOllplE:Il" I'l~ bHipd5 ~i linl~lit~: .ci p.l,iull ~e, Ju;lge'r,r:. 'inid~~[IOllire, devfulluri vijeHoase CElJ:e ~dlJl;'l:a\l fIUI'WIQ. din. teate p!riiJ:e; in BeesI lun,p, litI,ull.lmt:iI s • ..-, ~IlIIPril$lhll {Ugin.!:!. a~ c~i purernlcl :sau :SUful!l >l~l lim loe: dllpi1 ee a ineeln'l -lu,lb\J!Tar'tu il a $:1~lIh;~ch tm 1101.1 lumina .;:i lTIultj.l_ueu Sou. adun-af jlil"i~i, 'QaIDo:!nH .au!'n· eepUi I~I caule *1 ·iN d!o.l'e:lIiSc.l ~e r-eg~, ,dar Sl!nillori1 n-an I'ifsll:~ PQPQruJ S-!I eorninue cer,c~ulirl:a. n~ci sll. ]t!a.i 'in'ln~pdllda cava ci nu rporuncit tururor d·1 am.s.feascli ~i sil-J IIdQ!:!! pe ROJnulus, de,onrece a fOj:1 rllpil ,1 dns 10 zel, §! le va (i un ie~ bUleV,oTlor, ~p C.UfJI I~:n fa • un r,eg~ ~I,I}J' ... $poi !m, perS O'fll oj meldeo_lineal de istericr, hillus Pmculus, prieten al 1:'Ili, :ROlnl!lli1S" I.S~!I \(fu' 'La Fol' ~i. -rosli.nG eel mal aeru fu:r3.l'lIilJl'l a. spus in,' rala muilliml1 d Jpe dr:urn i-a ilp!rut R9m~histo lllUlru:npina:re. fr:urmo~ 'iii maee la t,iJ ,p C\!LffI.' II'IU fusese wt<iodutii Im3i tpainle, im.l?bdobh C'UW'IlIIC slT~lu.cit'Q~ ca if1ilg~rulfl, sp'WT1iu:du.4: ~ .Ze'il rui lIorarill. Ptoc'iJle, cw eu s~ i:iftib ... ese llull1ai '~lii't3 rlmp prinJJre. oamem ~1 dlilPi ce vol ihtemeia ,0 -eetate (late. "a ~veil foarh:11 _aJ'e p'u ere T"si' glQril!;, 1l. IqcUJiesc iadl§i w cer, de lIJ'Ilde - StInt" ( ... ) .. Eu va' .-~- petnru voi un zeu prOlecror. E!ulrinru ".

MUlltalltQri' antici' scrin,11 c~ I\poUon era ~}"J?erboreu, adicl '.l,ojid~d,u;nar~~II .. lata. ee ~Iie ~i JDjqdor dirt Sic.ilia, in ~B.ibJ!()(et1(J (stoliCt len. 4i): .,Ak:-i plimHnr:u1 e foan·e btm $i .adilol";' clima excelentil:, Iem:eel1U;~, ~i din ace~ta Ciil~ fi1!cte~" se predac de dotla qri ,~~ Ill! .. ~e poV,e,.sfe§le ciS LalanI,. I.nama lui. Apollon. s-a -n !tsCfU I aid, diJ:r G:al'e ,prictiia Apollo!! e venerat aiel moo mult ca IiIlt~ z.ci { ... J _ Selina~ ~f1~ ~e,a~.fli. i.fi~ul!f_o, ,pfid,\ffil. ~~L'D!lliUt~ ~ l\lli ApoUon de 0 'in!lmdl:re oons:idl:.rutrua.§L WI, ~;estit; le:mplu. 1> cib1rui in.h!t~ar_e_ eX.t!!'rioarll! eSle de fonniI id'e.rici (pallilllil, rotund ILl 11,11 Apo:Jil~:ri ~i Artel'nIS. d~ la Silinll~n1i-V-e_";hi ~".I).): S'el'ilai sRu.ne eli ApoJ1oDvme pe "ll;cl!'lIsll ins!Ji1!,Q, dat;!, II! 19 -ani. ,cl'ind

cQnste]al,iile .lIe' J1e cer Isi 111~pJin.e c cicl~1 I?f. l?eT10di "~

160

Cafe .bartle.ie} 'Il1lite:a obJce.i.e

o Vrl;!ll~e, dupa diSpuU.1Ii:JI Wl!llimllor Dillini, g~li lo!-1llI unnar

cu. Sim\erlie I:t:.gile: Cu liJ1DI~1~1 i~$lf v_echHe- tl GU.LnpJi.i[~[e. obic~Ilri pre·z_almo.iieJile a~ n:izbllcnil c:u 0 ~il1lai mare )ligo;u;e~ tn !)c;;::aSfa pii"lnl·li. credinl,a fn nemurire: n,1l ficea dedif _sit Je. dea gelilor apa la -UlO3.ra. Gp: (I !'JIdev~~ati fUde·' I1lisdcl .. ei cllulau d5zooaiele" chiar ~ c;1.l 'ttibud de !lcela~i :ne311'1. nUmat S'PlJe[ jl-fj l,u;i:jiWn luptli $i II :ijllltg~ Ictlal.tep~de-'im eer, P,e; de alti pat;!er papond trill1ile;a~ Ia i~ler"'<lle d~ ~i1np. r:.glllal~ •. sQl( in p'~r~~, C3, si:i 'Ie- Lr3:IlS.11111l zellor mesllJele. ,p;!manteni!lQt .. Cel tmniS la cer devenea el il1l1m1Ji un Zaltlli:u;i.s'. lIetq.dol con:S~eJ]jl:[leazJl "obi.eeiul g!!\ilof' de a' I~r'i,n)il-e. din cn~~i ,.i'tI ci:J't~~ ~.ni\ U![I m~~a:aer cerese, 'Wfig~du~l 1I1 Irei' 81:iIi'1~. tat§ ~t ItelNt~1 I,n.~,od'l.i.c. '~e ~~ miJ:lIe~Ie.. prinlr~ alee FeWri, d.e Jcrtfll. ~le l.irel SUlhte:

- l?I!ClIlfO!t mj~. std.jni,c. AUizea numa un pic,

Ceil malm.3rf o,f.\inul sfat, Cnnd I.. ilPi [CoO milrui(, o. gtea -lege ell 11-0 da __ t: 55. oil; pu~t~. sa te taie,

S! te pule-II treii farta.ie" sa te tale, ,s-1i:1 !egu,§lelll,

Sil Ie [l,u-ii':n )~ t~pll$e.

T-rimilli:rea, soltlh.ll Ia .. cllrl!lr1 era [) I'l!'Se' .rfili.ltil.' ~i. de- acee3.,

i'n cele IIlllri 1il;,ufIC ·.rl1lri!!,'le~ t:~l (lie:! ~J -fie .Utis 1:111 s~opU1lreO!;

Trel :p~curari runt pi!- munte,

,l.erl~/Ili Donl/wI,lfi!

o!li vorbesc de zilc sfilue.,

'.

1.6J

. ..

~ Du-te Ill" ',(rriinule. SHi il1t'bllr"~ 0111,1,

C~ l'fiJT~' oile ll-l iIilIOiln::~. Noi ;I la leg~ If-om rae!;}. - Face'ti-mihige P(l. SCUr1 S i \TIl. Offlon1lic1JflliOd!

-.

* "

- Mieu'!:!:, ~I1rAin'UI~. Du-ore bate tunna-ncoace,

ell not 'gre~ lege li"om face]

"

• •

Clindu .. 1 ilIle,geil.

Gre~ .Iege·1 J!i.cl!a:

I:'~ u;I sa-l oino~re.

Din variantele Mj()J'iJei • e vede c!l tiecar,e trill T§l trhnirea

soIu:1 la cer prill alre mijl,m1,ce, 'dar 101 lIeig~~e~

Clind oile le b~ga,

et lui leg!:!:!! Xi fi:ict:liI~

Oli t'pe !!II sil-I sptinz:urt\.

Ved se Vlnoi/ira! }.1i se .. J~'~IiI·U:ii.

Pe strin sii·1 d-ornoara - Mo~aril.e' de IOjlOMe.

162

P,an,~ oU~-nll.u:n3,

Cui doi 'Icg:ea lii £!ice,a:

DJ~, slid pU1jtc" DI s'l-l [we.

rat~ or! sene, [n aces! sens, Clemen,S diiJJ Alex:an,dria~ •• C~tu. un neam barbar, eare II gustat ~i el din id,o~o6e, aleg in fieca:re 3J[J .i.lIII. {;o.1 (.spm a-l trlmlle) , se,miZeu,IYd Za.IrtLQxis. Zalinox!s a lost Will}. diutt-e apJ:'Opta1ii 'Iuj, 1'.Ytliago.Fa~~· Madar, eSI~ inJunghjat eel secotit a fJ:.~cel mal vrednic dtnl're eeL ee se 'tndeh~[· nieese eu tilosofia_ Gei CaJiILIlU Su,nl a[e~i se mahnesc am~jc. SI:lllJlliind c,li. au fost l,ps-ili[ d~ i1~ ptil~i te,qcit":' Laran.d.ul lUI, Eneas din Gaza serie, in d:ialogl.ll 'Teo/rasJ' SOil despr€ liefJ!m'irea suj1q.telor. "Gelii Stigrum;![. I?e eel. tn:ili .ftumo~i ~:f mal bWlj dintie oci §i ii fae asife~ :n~ml:lritorj, du(!.ilpllri';.r~~'lor".

De m,ult,;: orl, sohd era lrimls' ~a Zn1mox:isprfu dii:erea ca~ puluJi, preeum l?~fetu.1 qrlcll!jil-§,:;I ·S~; e.~]JIip4 ~i. c,apete.te" IDfipte III p.ui. ee apar fh Icet~lile daoicle, de pc ~bunna :Iui 'fr;Wm.:

- .1;1% hC!., !!tal;i.

.Nu nia 'impll~C,a]:i. Numlll capu-mi 10,a,li I• +

- pe mine n:ii ml pu~cI!.Ji. Pe mine 'pu m~ (,a:ia~i,

C'f capu-mi luafi!

~ tt ,ala s.lmij male" Voil ell ·g~Jldt:l.d :relej Vreti Cllplil 51-mi Il!:iati.

Dllp~ vadamele Miorilid, ~epnl'e el, la. Wle]~ trlbUlt. selul 'j'~i alegea sin.gur moar1ea:

Hi lJ p;rmd a-,I Intreba;

- Frate, ClI.lm i'li vrel moartea? C'e -rnoniJa:~ti vrei lU tie"?

Ce. ITIClrli}i1 tII-'Ji pofle~li1

..

" III

Frar.ii lui 1-0 j",liiebal~

- Ce mortlti Ill,-li PQfl~~!i? Qd din pu.~c:;i ImJlu~c:l!. Ori din able LlIjar:

·c

" ,

Eli IJprlnd ~I lllllfe'ba:

- Frate, cum itj vrel moartea? On ,pu~cat" ori sltget.ft.

Orl clSpup11 jos lullti?

- Niei lI?u~9al, nici sllget,at, FW caput los Illll,l:,

... . ..

PikllrariJ·1 i'ntrebllu:

- ce morlttil-ii vrei tu Iie1 tmpu§ca~I;e~om., eri titia"'le,olllf! - 1Pe mine nu rn~·mrpl!l~cali, Numa capu rai-l eiunillilil

T()<lle acesie dalinri S'1ilbatice Ilveaul fie inte~isc de impILratul Buerebulsras $1 de marele preOI De-caine us; dar pentru a-

ceasta, p:rmlLlI 3 [liliol e;1 lfl.SIl~i eli viat'3! -

1M

Imperiu:t GliI,tia

Druinul. ,-egellli

FlIl!i dt! llip feg.i~ori ~i prill1i geIQ~lIpi, mo§renilq'rul Madi Cfunpii [;IVe3 a:vamlljull !:Il stipiine,a DAMA S~'IT\Ia:N ;Til'll!ltuJ ZeiIOl"'\ilnde-,s..:- 1i~.sCllst:fil -f!~i pol' Z.ulmoxts. Q~ita~ii. ee se rlultli.~ ~a!l~91!' HWL.", en~ ARGB-DA""6 ~),(:e~ .rn'Jlal Mar~ CeraI'~". dreia li'se: mal spunea §j ,ARGe-D,AVON ,GondUciitonli (Caput) Di);'in". C:ulil DA-~ON i'nscluna ~l ,,~l1)oi·CincJ; ~~lel'" (af. ,got. ~iiblm. ier:m. si,~bt:" _~11ap~le"). jiumej,e caplt:tl@i s:e:- ij,al pllleu Iradnce. $i I;"irn ,.$aph.l' V iirriJ i'ij , ~aplc Capetej ~apfe eo" I1m!"_ P'ril! 6'~im_ol:Ogne .l'0fL!IrI[j1:I(O/~"e -Sf~'~lIlJ), numele cecJ:!l.~U: a roS! mo§;u(llh C;I!e-ilCll1!lILlI· at S!tirrtllG!,~qrS"f!' (jii4 Talo~*t); afla' in Iljjl'J",opierea nrinelor de 111 J"jSCtJi IGrisimilor. ,oill ARGE mmana a: mal mo~r,el)it 11 !(!iCJ1,§i Jldn:;f, Ill!!" dID AROBDAVON "Po: u-rtde urc~ S,fil1tii" --. 1I1'('llb.r!'II.

N 1I ~tim care val fost prhnu I nume a l veelui ee va aoe:v£11 i BU-Elt8·aU-[ST~AS ,.CUll~ '·11111 a li'ntli fosl ;~ i till mal e'S~.e;: Ne· lin~lillmn"lcl1i,l:u I" (literal: ,,~Cilre-t;ra-dari.'l-este-""I.q,. [Q,in iIiIiagl1iii gc·ticii ;romans are aoml1l pnTpfrstli!,praptIslil. pnapastios. 8·e SLJUll,e ea, llilr:rgaoQ odllia In. BAMASll0N', maJllIJ sacr:u zal mo>:ian. regelui 1_ .~a:L! ;lI_rit-d'I' 6e,menji Di.v.:i,n,it l>orl,incin~.IJ·,i -Il remsraureze 3devikatul cult. ,doe care pciporuJ ~i lIl:lii. ,l'lveoti se dr:.I'.ilrI~~~rti !llluH, ~nl'i cum d:e$~t!e Strabcl'11 Ji\' (h!.'SI''1J1/.[a, 111!lllarl!lI lu~. BUi!leblitistllS: .. AJimg;iiild rn fntnl~ nelll11)!,!lu:i '!$i(IlI, care era isrovh de,rhbornie de.e,gelul, Bureibisia I-~ In~lJt31 atiL de Intdl PJjl-in ex.ercitii, a~l,illere do 1\1 yin, ~i Ilijpultarea :fati. de pOrLHllci, inc_at. till eii,tivlI·ruti, i fitu:r.illlJ,11 luUpl*'rIli ;$i iI. jllp.U5 g.e~L1o_r cea mnl mare lP,arle dln popullll!1le: vecln • 'Sa 11 '\i1JI1S

165

illl'.! Sa fie !.em.ti~ ~i de rom anl, c"c,~ l.reaiin<t pUn d;eilT,drjlZ!Q,~aVt I;_)u"ur~'a ~:i jdumd, TrO!!:fa - pa.n!l I'n Matedoniq ~ i I.liria -, a (:! 4Sfii\ ,pe ee I tj i; c are ersu ,Slllesteea$i CD Ilraci!

~i ell ll~lii.i ~~ , ItIwlJci:t pe de'-anll,e.gm ,[)e 00 ii at;rarf ub toqd,J,I,~rea, hJli~ Crilastros ~l p ~ lalliS(: L'·.

r.nI~'Iige:n~~, P!J~ rerea ~i:. vj{ejia lui t).r11 .selm"i'lil. avea.1l s1t-j l!AUcll t~El;lu~ rt'l1un:II;1 ~ de ,D'n- ef re;bll..;4l-(1S. De 3- c~ea~ pe "1.nolltjHl daei'gl: (fig. n), die_;;c.c;lPeritfi In, 1:riin.siJvllWfl, '(Cl;gCoJ~ fll\gllOl' ,e:ill'~ lnfip§",'1 C'1l dauii C:lpele, imagm.e~ SUOT 'boliziind trecunil (,.1iI1l eta") §t prerentul (.;.I1,U !!!SIc!'). le, m;onelia re~2~~ttYi1" rm3~le~¢OI!:du!lAl!Or p,OI!JJ'ld b!!rbll.isr pO! clitP(ete) coFQILlHIi iI'IlI1 cria 1;(. G'u_ ba bit este iIlfati§llIt ~~ pe 0' IIltoli 'IIJIQnel!l (tlg.. 78),- g~ltll to~ in Mc.!eal. ]1Il (a:t~liije ~de pc In!l~,~e. - SARMIJS" V:i\_.Sll" (;U \"Ulunlll SAR:I¥S :VASIL - se traduce prjn 'I eel 11[lai Mare Re,ge~ Regel- Ulvifll". Gil SilI'Ui. mal iJe n.id 0 'iod'oial'" ~ii .goe,ohJlil ~C=il!a~ riupt';rni_. cifi,eva ,wsorip\ii d.iQ TnhSilVlIoi (fig, ~9) .d.eZi .... iil"']e'o.~1 '0; alti ,deillUmk~. I'l! CIIOO EI. plisi':ntt·o sl~pitnll ablollLt' a.1 tmotlor: P!,VEL J1ER. :c'u vwl"ionf,a, :BABEL rrER ,.{lllPlil:atul.,Pedeei·' I cilf. siaN. Jar ,.i:m.p!~ T;Ill!'}- Ie dOllill rnonede, (ti,g, ,80 ~i Sl~de coperi!1! 1111 A.l'dl:a1. ap'ar.e ~I ~oUln: 1,1l1; rilljJiI.ril~e,i"iL ~i ·mare!;!1 l?re91~a~~ a IraeElcfr; pe U~I~ dIll m!One:de. se ,,~de u.nul din Ilumele ei: ':lINk ,l_DOIliIlUllll: lin-a"''',

165

1 ~
I ;
~ ~
~.
~

.
-
.,
~
\~
rr

,
I ;I

ni
rm
Ie
nil
ge
ge
.1 fig. 71

III ,GtwgfflRMn, SJJ!ilbofil s.crle,§L~~~pr4 n1~~ele p..r:ofeI ~i sfi:te, De· nil/iUs: • .R,egeh:. cimd: Ii ViiZll cilli .oamenn sl1nt mult ~i Sl1llJu~t, ~la d;;: ,Ill .d~ca! ~Il': i1rll~llJ'~\ ea flll~' d,~.lUlU.1 C:lfl! d~ 'pOI'Uncl dllp!l. mde:mnul ,z~ller. I,ll da! tot :s.pr1J'~nw>.! AceSI icei it dltii!l.ui! pi1u'!!: in ",reinea' ,"oasltll-' ,dt:l.pl d1l:lif!.l, ~liI,e,~1l ~eLl 'LHl' ~del: de OIU C11rc flj,u[lgca :;f1:tnitlul 1'i6,~dui. iar )0 ,r acest om eta llU.i,\li1 chifir £?u. 'Pan!! §i m'unlde (t:.u p-~~tcer!l) Cost SO(l.olil sf'fuil ~i ~a il ~i 111.1l11i'11~SC. Numele hl;1 c:.11.!

167

Kogll'ionol:l. Iii f~1 ,(HI al rau lui ee cnrge pe llilngil el. A· 'poi - caDdI, p~le geti II ajLlfl' sil demneas.dl B!!;leb~SI"as. iim-polt.iva d:~ui~ divinu] C"es~r :\-I! pregil.rit sA porneas-

d 0, eX:l>edJtie. 11- Fig. 80

ceaSlil cinsre 0 delinea. De eaineos, Iar -pra,ctlca p}ltha.g-oreic;a. de a se a.b~ lme· de la carne ill ramas [a et eli 0 po run t.'li d aU d 1'::

Zalmoxfs, (. __ ) SIJre a tine 'ill lIS-

cultare poporu! .• el ,[,·ig. 8t

~i~4 11il!tl ajulor pe Deealneos; un ~lu1~!aJl (I I) carll r.ttitc.i.se 1~1IJ.11« vreme .ptln EgiPI, in~lIllind ,acQ!Q nnele ~ e~ne de prQoro~ll'e. mlllll1ll1lt1i :ilmra, suspnea eil 11l!IU1:ace~le wowl.a z1l;liLOI. Sa IIld de la Lin Ilnlp fiisese: socetlr ~f zeu, asa CUIll am lIciUal din? am .\lO'I:b.Lt des:Pre Zalu1Qxi;. cs' 0 dQ·.Iad; p~niru '?cuilarcil ce L-? d~deal.l {g~l-ji} esre ~l fallw~ eli. d s-an l1lsllt induplec2Ili: .~ I".'~ ~*I_ de vte §.I. .~a Irlli~d f.!·r~ viu .. ( ...• )$1 p~9fetii erau CJn:.fltl• ureat .':I<lU .0':01(li vredllici de ,aomnic: ( ... ) i1$lfel C-- ,. Orfeu, MusaldS ~I zeul I,ll gl!:,i., in vechhne Zillm.oxls. \.111, p~lna,go~e~. i~ in Vr!!llle-a nonslrn De.catri,eo •• care proofoce~tl!:

JUl Burebistas .

. D;CA~lN-BUS ~HI'!lr.l.\l: • .Merge (i'IIJ }'e .Apff"- s~ ~Imafe§le pr~I' .. ~ur2l..~LlI~ PhHlIOnJJ; Zburlliorul; StlnlLtI; Vrajilollll'" (cf~ r'O.rn. 0111111118, s/<1cm.l{i" zcIgfm) .•

168

PesPI]~ c[jll'li~ gtin.'il (Ie &_el,P-4aci, I. CllJre ,ulll".a~ii 10(1 IlUI au rnai ilj'WJ1's; !liciod~dii m iston,e .• 1e&. lolitli in!!S; ffl G'¢/it;(I: ..SingU!f1l1 gllod al8,elill)f era sa dUe3 Ii! ISn,q~R~Wre. pc eriee cal!:!. ,ceea.ce ~i, il~Ylija folos-nor sf\!tutloful lui Dec·".-.c.u ( ... 1,Xnr !!J. observllnd l.llelJlI~: 1,0] ere Olel asclJiI'l1t jh IP~, osi ell ei gLl~]t din fure i.nl~li&enll" i~~ 4tSlafil ~n ,ili;roajle 'loMe riUIJJQ;rUt: ':Hoe SQt1:~j; ~!ici e~a lll!, !l1ac:!rl,J. pd~cp~ .In a~e:l clP"!1~~jLl_. El ~tl ihv1l.tat elnca,;de'ZvliLaodu·~ die Qbllcel1l1"JJe l,od:iilrb~Jie;; '·11. 1.n~tl;1Jlfi in $t~~~de (iz.i~jjf ~anq\bi :;11 b:Ua:sdl~otriy] leaUoJ'liaturli; trlln~(jr.LLtld,;;tCe:s!~ leg! le se -Itii~tre~~ pail1-lf !I ~.u. $ub nUIJII!Je blflh18il~es: i:" Jilv!lra~ I~~ic~. flI.efui(l}u=.L :stIpeciol'i C'i!lo/l:jUe 'lioIPqare. III PIfIVUllii. ,n~UlIIJJ.; ;d~llldl1-J,e !.In ~e.mJ''11U .jU".mllp i·a 11l~ dcnmabi~ p~_treaeil \lijjt11 iill· fapt . ~WlI!; a;el'ncrl.~Ii·iilldu·le I~Otill celor doulllsp.rezeceeJlLl~e ale 2ollliac:iul'uv, 1Cl:7'il adilal rnersul pla!:Iel~lOT ~i !uate -ec.rO:1el.:.- >1.S,tro'llomicc-· J1 earn cr~~ i $c»de orblra ~\J[Jlii ti. C.U c.ii~ gJOblll de foe, J SOllfti',lllIi' f[l(h~.~: n:1~~lru glol:mhu plruanre:sc ~I Ie-it expns- sub ce.nume ,i Slllb ce seraue ceJ.e tr~i :;ute pall1J~~i _.i ~aSe de ~tel.e Iree. tn drumul 10.1'" eel rep,ede'de !:a RJisltil. paull J~ A BUS sprea $I.l IlR:r~!l~~jiI n.!J ,.todeparru de ll?a,Ii.i1 ceresco V.e~·i ee ma:re pntc~re; £~ Ili~[j,: IiI~Hn~i pre!! Vifeji s~ :;.e,.illd~letlltcieas,c;~ ell ,doctrin-elc: mosoJ1e.c:. ca:nd mOll aveau j?ulUllel tim, Ii'bc!r dup. [UPl'! •. Pl!-Ielltn \I!::dCfl p unul cercetii:nd ~o.~ilia r.;erlllllli, pe. a1ml 1D.s,I!I~iril~ ie~blfril(J[ ~i ilh~ fi1uca,elor, pe aceSla S'ludiind 4-[~ter~a §oj • G_!4bre;-<\ Lt;mi1i,p~ eemJalt ob.ser\l'aud eclipsele Sean:llli =i cum, (l~n ro·!:tllii'l c;~r:u,lw (1lSlrele,) carl! se g~II~c: s:h :rd·flgll f~lmea l(Jrierlrll.11I. 'S11Il1 dus!: ilillpoi S:p'l\e r~8il!lnea ~eldenl<ltllt. odilinimdu- -\:. lIQQi dltfpi!i n rl!~ &Iulil' preslabiHli"{... CiLc:t aWl1ei ;) ales dUltn: -ei pI! I)lifb~lii oei rmjj de ~eaJl:li1 $i frj::ii lin~elep,t, pl!:. care i."a.1111.tiIia:t·'tl!o]ooja l-a ,,;f~turt 11 dllsteasc-ll anumire ~iV'ln~tIIJi ~i'a!lCIl.liIFe lfilc~ndu-i iJreoti, §L .Ie:. ... dItl niUJ1Je~e de prt~a.fi :(~.li teMIl1ll'Oporuiul a, dat oid:[q ~- se i1iumease~ Co.plll(1rr' (;tt. ~'·nl

:Teri'bl1:trl 'l:mmlir 666

SI'l:~bollscri'~- c~ Decainells :I rpS-l. 1['1 Egil~l. eeea ce p:_res:u:pllrn_e: C.! marele prllot a fost '§i prin ~he t5ri !lledilerallec<:ne. Fe unde a trec-liU. gewl trebule (il . .s,':a :ingroz!t ViltiUl;d"cilf 'Ini's'!erile ~!lJmO};.iellc ~u 'f6s, deformlLle., "I:;~: dill' cej pri'ti'iU . 'lei, (:i~ lapt Omiil - Cwo.ea'!). :l"aLl rlfc.u't. 'ill alii: n!ligii. ·cate-v.a zeai .. 'Cliiiar foane. rnul!1i I-r.a~i Ir<lllsformaser.i cull!!1 Tu ... fo'].cl;or ", plas!!.nd fap~ 1~le_ sUnt.ll Til loclJ:v1 dlferlh,' ;lli inle;!'prilianiil 'itl¥~iallUil~' saere fiecnn: dupii: minlea l'ut :Pe de aWi parle, vsehea dQ~il ori'ie;,! e);erCil~1 inca 0 plI'lemie!l. irri1u!:1'Ila tl1. POJlO:t ~i in notHnme~ Gill i:,e Inllijt:iiu la~lH:ie i.<iIJl:!ibXie_!;l:ej 'I'ie'g"ti r~i ~lfeliIH. 'ie p!l::i;e~tl\!!\l str![~nicje. )}jar .tn3:0ul 666, _del~ Za]mt:n;:is. "jmpitratt/I Buerebilisr~_s> ~i llli\rdl: plc;oLl!,)eclimelis ,au ilOIiniisi .ItSlaul'et~ ·(to .ji1!1~rjytl'll cl~l' •. ,de?1;vlLiuiO':l,Ll"le ~MrIIQ~ O'liSlere-le ~1l'e~,e: ~-,a d:~!¢is deci ea anul L ai' coleriilaruhll .. sIt 'Manll,1 oa$leni. eelal' Doi ~ii!rlJ.~is~ 10 ac·e-Sl seas, a:nulrefOTn'lei reifgio.ase' a. [OSl '666,. lar ade:l?lii l-nu ~O'CQth_l1!Jlti!ir ben~fic. p'i!! Cfll'id i1dversuriil l-au 'consiCler-M rnumlt mlail efie , ii\:ce:alllJtuar a p .... ~e m· fontit: 1.l1.ul,.,.

iJiscrlptii dill ,Daclll, sub fOOUla CCC 's~.]J 5SS.. AS-illS!. L)~ U!ll ~;p.illt di~ la, ;E)irooota. (fig. 8,2), scrie. de Ia -drcapta Ia sfiin'~:~ ENAMOR SSS. Traci'l.lcerIm: e,1 -lidmernll 666.

!(I'e'- c; plac~ de l1lumu.ra de. I'a TOin:is e.!:t~ incrl.l~u.r-a:o tl'J.g(lciul1e. (fig,..

83) a unei ,gete 'Zalmo:;;:tem~:

il:n~.~'N~ '111

AYRELIA ]30BNERIA gYM FORO SYN iBIO

S"{_N ZE SASE rnt KAt TETHY (iAIRI AYRIS NONAr'4 NIASCHARTAN

170

'pffll::~ de {fi·S· 8~.

PiC- 81

T'lI'

de.scQpeJi:t1!. in orssul TeID"'1) (M.l1ce~onia). se afhl: umlitoarea. ills clip lie:'

lME 1<1 NAMAYR 'IRES

zs SASE Sl'E VY MNBlVIES ClIARlN BK TON r ~ION ZQSA:

P3vid Ter mutase vechlul Argedavoll 111 illtenorU,l, curl:iurii MII'l!Jlof Ca,tp8li, .atemand a-tfd hi parti!?ti unu] 1:003.1 aJgcl,ilo[ db, Mareo CJJiJ1lp-i.:. - Cu 'rl,c~SI pf-iJej. eJ a IU!lI' In pou~ ee!ate §I odoarde ~iI.ore. :Slarnind ~i mai mu,It (lJLr.ia cM~Ilf'Vi,jlorilor. ,E:il~ I1J11ped= Fl'i mntl vu I p'rerlCU111n~U11 a'i mu llitii tJ}p.iiaJei 11 ['os I eel di: tt.prumre. d~ ~ fix'" c.;;n!J1II imptl·rii.il~i" caJ .mal d,:plil1.1!- de roman.i, slngul"li dusmunl mal ac-A[lirii. De alli''eI, .dll(;lli moarl~i.I iUlptlratliJul gel. romwliii ... or fi ,ac:e~a c;:ru:1! vor dlsltll.ge ddillitiv vechea ':;~'il'!~ HeJj'So"A.rgtldiiVCfl (PUid C,it$. rulQt.)" "~I c·a pre'i'iz.iuuill! hli B,uerebuistll~ !liU fost ecrecte.

Drn numele oo'lel (J]&-a doua cel'iti Arg_em'von au rtJ.l!lllS liO-O~h:nire: s'!i!mil.,pu ~~pt·e [Yrlwri ,L ATfle-iuJUi (f'~" 81) pret~m ~i nl!lmcl~o[a>liJ lul Sf(i:iltti GJrml'glli! (prjll a;ceeaii ,dLillu:do,gie l?QplJlltltli ca lneazu] l';uullJi I)nlOlllilll dln jud, l~lom!ta) ~i ill muntHor ~i li.nuluJui lfrl'1t}/;((!, Motivele I!t:I1I:!ul!umij",ilor i'fllflo'tr.i'W lui Pavel ref" au lOSI mai n:Ili1.IIt!: ptincipil Ltilci ~K: lu S rd. de 1:;1'10$, ca §l IJni.i geti, vIusurro! .regale, au -fOS[ 1mpied.icllii de

:raduce~e.a..- S':,ti1t (m mwulml 'rei d §fJ::."e. care p "11-" miiri! e .sJlITlt. Mt-~ p(ac:ca {,da.rlMc} sri filii rna1l ;11 Tirr:On.1I1/ ~aor-.

Pe un Op'Hj~ ~es!(:.opel:i"t 'in celntefi vecbe de Ia Celei~Corabtli (jud. 011), s~;ie: <?"JV1,i1. cOln.Dinalic. intre. S .• S~e" (C ~ec~9!) ~i VI .,§.\lse, latineso, Tbr III ,astlel d·e.eomb:U1l1til, der ,liaiSe mYers" din motive magic.: uri din .ne~tilinr!l de' 'carle !l m~le~lIgariloi, ap'll.r~ IUl~~rLiI 666pe tliriimi2i §l ligle gJs ire J~:. B~_mb~ti"~J~tI. (l,ua. Gorj) - Crill,. 85}. J>tecUlll .Ji :in

alt'e cetl!li l1aeite (fig. 86) .:

Cum de a ajuns 65~ !:ill s.in1li,omeze ,nu:!lf!iru'l fi4rej"', Till ,,~'p0realipsa" S.fa:~ltt llti :raan l'eotoju,l. a £os1 -parw Ileum un mis-

len

.. "\"\(1)'

) *~~ .... .)'

Fig. 86

,P·ig. 87

172

f'!3

mlilli9. de fl~r iI tmp~~al~IIUti s! mill ~olJir:le,aj;e!i peste trihur:l:le Jor. ,Impilrnl1.l1 ~i ma"l'i!;Ie. preal fj:J(aser.l!i data Na§'leru Bell'll; DOl Zalmoxis la anul In~; i.d,C.". i::onti.'az:!.c1ind e.resy:cile I!I_fiQf le9lo~i.gu,e,. [oj '~~7~;q:.1 U~P" _ nu ~~C~c!§(e:all ~l ~{a:ntuil~rul Lumu. aT fi ilVU't §L 0 soli. ]atl'i de 'UllId,~ 10'3 fi le~iip[l[Jla

.,.At'~Ila:, .. ~-POl,':~if~i~·. !ll~dd pearru eea" et€~dnil umde AUolll-!nll, ~9 este C(Jtl:Slde~t 'Ilulllllluc!

Sl-citiin •. eu cai'm; capirolun 1'3 din ,,A:poea]ipsa" Sf:'anlll",llli l!)ll:n 1"0010gu1:t_. ~.i: illM Vblll tidie~ndu·Si!: diIl rnare t/. tiar-li, care avea zeee '(;;9i1p1~ ji ~apreca:p-ete> $ip,i ~'amele. ei Zell,f. stewe .§i pe eaperele ei ntlme de ,hun!. 2,~ifillrolpe CI.'!~ am V~IU',Q e'ffi~,iI,Se'r1U~fuj~ le'op,iI.I'ilid_ili, pieiofllIele el, CI'IUI ~:!I ill!: -u,,,,, sului. iirr :gl,lt!l~a 11: 1i::~i19r:. §i bi:!Ia.1;.I:rufii diifiu f:ig_r~i pll~rea bii ~i seauaul liu:~ ~i :stapanjre mare, J. ~j uuu,1 dIn capelel'e Harer era ca: tdjllnghiat de moarte. da .. rama 'ei eea de IDoarte ftf vmdecati §'j 191 lpilm1in~uJ.. minunill. SI! Uitil dl,lpl' :ii.iif.i. 4, ~i s-su lruchill!l't halil.uruhi. flilldM HE cia!: IJlljret st§'panLrea; 'd!~PQi s-an 'rneb,imll-t -f'w,ei". Uoand:. q'"me e~l~~ msemenell. Daraii ~i cl.ni,!,polltif s.~ Sf hl(!le Cl.leaJ S. $J is-j;1 d.a,l ei gp.rlI $1 gi'aja~c;I ~mJelu ~j hule ~i i !hIJ dIll pll~erea 's.a Iuereze, timpd,~' paU'l<lze!>i ~i iiotl1i de lI.lllli. -i(aluzl~ 13 eel 42 4e, aull ei1~ :w :;1/11 e~i. 'dQi Zlilipllx.ls pI! pa,.pim1 ~ t).n.}.IJ; ,~i ~i.~. dlj'C1lls gpru sa ~1l1e hu:l~ :I,suprn 1m Dumnezeu, ell sll: Inlle.asc1i. Wllll!le Lui §l c;c,nul' Lu:l.§i pe g.ei, CCo' lo~i.Ji.es·c to eer. 1. ~i' I. s-a line si'l fuei! rlIzli,qi ell mOlii ~i S(j.··j biruiasca (s.n." §ii' s-a dBI' t:"r:U~,lliiojll'eiJ. pf:SI~ IOilltri sell11nI[ia §i' ~oporul ~l Ilrnba ~1 nearnul, 8~ ~J i se \(01' 'wcllinp ei lOjl.c~ ee IQ,9\li~~ pi' p,iImilln, .1le c:.hor l'Iume!1:u S-WlI ~qriSt, ele Iii. inlemWterea. Illmii •. fu oartea MiellJlili celui tnjurngb.iHr..9. Dacl al~' tCm..ev3!!.ltechi --:sl! alld31 10. Cihi:! In pe ~ltiL .mbi, de rotH!! ,~e.p1U1e} due: >I:lull3bia WI nc.ide, ttill:mj", i~ fi~ u:cir. de sab:ie(o[en'tie! - o.n.). Alai este Irlibdll.rea §:i _credjl1l~ sfinfdor. [I. Am vl!:Wl ~o! alill flarll, rid:icalldtJ-sl: din [llimani (tf.. got . .. ligq'II'" "nanD f(JOUi!. {l1il1'!<'lntuluJ" (Dec(,Ii'/ieus - n.mJ..-~i avea dlOllliC~31ll!} asemeaea mkJ,!.!.Ju:l (lIcap~.ilm5nt de prcol - It:n.:). d:lr ;griiia ca IlII balaul'. L2. ~l ,tltlun! Sii1plWirca eelci dmffij fiar:e g an: Til n:iij_n~.in tfa\a ei ,$1 face' p.~m5I'1ml ~i ,pe lD-cllilorii de pe el sa .se Inchine fiarai celei iCli:nHl!i" a. card .r<mll de moarte

l74

~a:ple 1n'ge:d: Ducell"vil. §l v1fSllli pe pruniIDl eele $aple cupe ale !ll1j,n,iei lui Dumn~z~u, '2 .. ~:i s-a du,5 eel dint'iilj, $i' a dwsal' CIl[l<l lui I"e pllm1iinC. $i 0 bubii rca §i \lCi,gil~m -S,-<I Ivit peorunenii cafe aveau sernnul fiarei ~i care se mclrlnBu c:hi[,}ulut fiarei .. 3. ~ i, aJ dbil,ea ingcr a vlrsui CUJl!lli lui irl marc, ~i; mare a s-a prefacti[ ill ,silnge ell d'e mort, §i oriee s,uf'lar;e de 'vlala a mJlLl'll" dln eele ce sulit rn mare. 4. [:.If eel de-a! irellea OIl VarS;!! !:lup.a lui Tn falUi. l5i in izvo;U"ele, apelor §.i s-au pr~f.!:cll.l In :siillg~ • .$. §i am auzit pe 'i'llgeml apelor, zicin.d: Drept ellli Tu, Oe:! ee e~ll ;§i Cd ce e!"aI, S~finl~ Doarnae, ,eli :U judeclIl aeestea:6. Ei:wdi;.i1 au v~sa, srmg.eIe Sfullilor .~,i a] proorocilor, 10\ sfu:ig~ le-al dllt sA bea, Vte<C!J1idsum! 1. ~i am aUz.if dln. llIi'lar, gr!lnd~ A~,il. Dearnne, Dumnezeule, A.lotjj.'i:1 oru le , ade v i.ltil.I:e, ~i dre,ple s!JnI jUl:Iedlil'e T.ale! 8. Apoi af palwle:l in~r # v its at cUipa 11,11 'in SOllIe ~L i se .dlk!il sil, dogore.asc:!i pe : oameni. ell (0(:UJ lui. 9. ~i o.amenij .au ["ost d~goti.ticu 'llI.aj;e OJir§lla §l all hulil Dl.lm.,;:h~ IlJli ·bumneteu:. care Me ':plliere pestep<!del3.SeJe aceHea, ~i nu s,-au -p{lcaiit ca sit.[ ,de<\. sllliYa. 10. A'limci III einellea Th:lge:r II varsa( c;::up~ lui pe scau.:!i!ul fhuei. ~i in Implft}iLia ei $~!i fl!clI~ futun.eri.c ~i oami!rrii 1~,i n:\cuGca.u limbi.lt: de durere .. U. ~:i all IU.llli; pe Duumezf:u) cerului dinprichu.l dUreJjlO!' iia blJibe;1oI lo:r,. dar de raHlele J,OI' :tru :S·jjlJ poeml. l2.~1 ru §asele,a. m,gei'l V~rsllt 'l::u1'a. l:uJ 1n riml eel mare <II E.I!.d!'raiulu'j p apele lui .au seear, ca sa. fie ga.tWI eale im;p~ra.I.llot die .Ill Ra.slttitu:l SoareIIJ,I .• l3. ~i am ... hu'l: ie§ind .dij!o gura ba!ailrul~i ~j din gUTa f]arei sl dlln ,g,uaptoOto~i!lili. celul tDiinchu,J,::; tr,d dul:lt.ui ®eIl:r;flle 1':1'1. I1~te. ·broa§te. l4. ClIo! sliInl dubur.i d.cl:rlooice§li, Cllcillo:are de semlle! .§i, C1I.fe $'6 due In rmpa:mliilumiiin\l~l. stiH adurte Ie n'iioo.i.uJ l,ilei cclei '(olln :I lui Dunmezeu, Al:OtI;iif(lrnl. L'5. lata. yin, e.a Ull fllr. Ferich esie. eel I:<C ~r:iyegheaz.;J ~i p5sjre;azll ve.§n.lil"lIeles,ale. ca slI :nu umble gol ~i sil S~ ..... adil. nqinel Iui! ~6. $[ I"au strans la loelll c::e :see clleama Il\lnei~[i! l:far~!lglJledO!1 (ce,e:a ce iJ1se.am:ml ~il .. AI:l(Jgfllip:~a·' AIJ se -i~elrcce lin 'lsraeU n.n .. ). 17., AL ~a:ptelea i:n.gel" a. vlirsat CUP,lI lui in Yili.zduh ~jgJas l11ille ~ ie~it d1'n" :temp,~uCcerullJi. d(l la iron. strigiilld! s·a· fWcm! 18. ~i 5~atlPo:rnjt ftllgete: ~i \/11 i!lle ~i HI'i'iel'c; ~,i S·ilp.jC:iJl 'eU!.femlJr mara,;' il!~1l) G~lm nl.l a fo~t die ciilld eS'le Oll]1I1 pe p,ilman!:,

lui

Ullcu_tremur at3t de ,put!=rnie..l.9. :§~. c~lalea, !:ca ma~e s".a. rilpL i!L1 trei V§r!i ~i ,eetlttilepl(g!inilor N.iU prabu~lI. $i BabjJoOl!.l eel mate fu pomelli~ 'inairJilca.lul Dumll~ .-c,a sill .. ] .dea,pal.iiif\l~ vmul,ui upririderii. m:i:niel Lui. 20, §,~ tmn~ln$l![eil:! pi~d:ri ~1. ITilffitii muse mai afn:ri. 21.$:i gniind:inl mm. car UiWtIIJ.I~ Se!l' prli",ali dIn, eel peste oatuent ~ioamenU b.ulirl! ,e: DlJJnDe:reu, din p,r'ici:rul pedepsei cu gjindiu~. cilci urgia ·~i ~UlIITlu.re fOllrte". in capirolul 1.7, al?are ,~i ,,de.sfranata. gell: ~. B11IJijJ;;m1ll1", ec: se r<et7el'li Iu Zilla, ImplltltcilSi!: ~l mmn: p~eQleasl a gelilor; p:recum !;i Iii :Arge&!yom .,1. ,",PQi, ill venit u[lul Iim!'re: eel ~a'ple:

Inger]!, Cltlie a.¥OC'i1U celt ~OIp~e 'CliP!:, ,i a griiil ci1lJ1'e min~'. ·zicBnG: \lin,[II sil-fi·1ir'U jl.ldecata dtSf;rilrJi:llci ,¢clei riUw, .cue. SI~fui!.l~I~ pe liP;: mulle. 2 .. CI.I ~llre i-~~ iil!~fHin_al bp~ijl p~mantliTui ;:.j eel eare Ieculese ~e plffiNlol",'S~;lU imbil~O!!t.'d~ 'IIinlLl desfrnn3di ~'i. 3. ~lm-1!! iI'LIS.' ,au dllhul. .in plJsde~ L~l Wll .... AzUl 0 i'emC'ie ~zflIliJ pea .fultIro:~ie. pliniJ rk num.re a.t: h'ldll.av~dt~p1e. egpel~ §i zeee eeame, A, $i" feme:ia: era imlbdlctltit UI I~tl.rvll.ru ~i Tn stbf!. ~uieojifl ~i [nj,p~ddbll:ll eil aut ~j nil 1,1cue. .sclIDliJI! iil (;1.1 II!dtrglritare .• Av,l!nd in miJn! un p,~bllr dll! inlr C,..ai ms,ooa l:Iall;'.1'3 de. ~a P'ito.uo~! - 1M.). 1!J:in de umiunite. li de 11c.e~[~[· il~ desfrnTiJll'if ei. S, ra:r pi:; firu,nle.a. IH ·sc-rJ'lI I:Il.Imt! rtH1l~(!:

Babilenu] eel mille, 1t:i1l;M3 desft§ntllelQr ~i iI unic:iUniJo(' I~~mlnluluL G_ ~i~m ~\H 0 fetrlelB...'b:e!ITii de sAng:de: sfin\i:lof' ~i dj: lIilll .. ele mue<tnicilo[lu.l Iisus, §.i .\r~z.and~g. l1T·mJl mttalqJ mirare"" mille. 7:~i ingi;rul ml.3;, iris: De C~ I~ miff? £11 iii Y(lt spune ~ail1a femeili ~ 'li if1Btei e,m~uo poatni'i' ~i. oar,ilI ,ere ~llpte CapillI! ~i 'Cllle zeee eoarne", 1II III , ill i'le'ela~i ~l'irilgl. *l b;ad~ccrea numelu:i de.:Bul!rebm·~la;r "Cru-e"a-fD:;t~$i...e.lHe-nu": .,'Fialii l)e Cilre al 'II~'l'.ut"'O ern ~'i' nu ,&Ie ~I va .sfJi se sule dJi:nadhc;o1i sJ lI1eurg'i spre p,ieil'e. ::ii' se 'l'fJr Tllim cci e:e lo;;:uil!Sl:t;lf! pl'imM.i ale c!rOI" Dl:mI:e .nUl sun! s.crue de III rntem~iW'O!Ii R.Llmii 'ill clU1~ i;ljell.i. ,yl'!zliildpe .(lara: c·il.e:I'3' ~t fUI,Il;SI~ ".;If" ~e' Ya .ar!!.ui.'. r.~~' 1<1[ se $U ie din [j dam:" se T e.fl!Ji 1 \I -~!!l ul d_ in ~~ Li:l;/4 ~ileI1Limi: lui 111l~''I!b'ldsf(1s .. P,,~pa:Stle:; Allis. ... ToOl in' .;lu:es1 ca]>Hol eRIe ,pre'Zi5li meiJ ,0 da!1i,as':i:;linarea iD!l>i1roillloi ge_(; ".§l; mlli'ge S:pte pieire"L

1'n capi[ollll 18,' putcm bll.l!lui 'sp.l~Q~oare:iQj!I:ttjj Artl!4n'',I(lfl pe IUlifPul illi Pavel Teo ,.,7_ Pel:31 !HI m!iril pe si.1'l1! ,I .il £o.l

"

"in de~flIf[T'il lOl 12(: aUlin dlfti;-i chi.n §1 'pUingere_ FUl1dcJ 111 i.niintl el 2.rt:~1 §ed' ca 'j[n:piJ.rll~ll ~i \\iiCll.lv§ J1JU, Sl.Ipt '$i ja~e .nu VGi, yedea [Ij,cldec,uml 8, Porum ®eea, i:m.IE-O singtlJl zi ~or v'em pi!'tmP,{lele p.:sle ~ moal1c. ~L ~guil'e ii 'roamei.e ~i focul va !I;rd~-G die 101, c~i p~lemill: ~fb J;>omnul BUmIlIezejl. ~I ce. 0 judedi, ,9'. Iar i'm-pltrnlii p1imanfullli. eare soan desfuilllat eu ,ell $1 s-au de.miietdal ell ea. se VOl' jeli ~i' e Yo!r bale U1 piept I'cnLtu ,C.l, eliqd ¥Of !(.ciJeli (ull'I\!Il ooc~ll,i tnc~re"!lrde. lQ~ :SI~' .depmc. de friea, di.in_urilor I!.i ~i ~idmd: Van Vail ce111{~lLcea. iJ'i~. BaJlliJOI.tul, ci;llUea ceil! !?ie. d .irur-un, c~ a veg,il ju:deollila; tal U. ~i JJegul,rto'rli plbnan~Ullui :pl~ll,g 11 se II8nglJies~. - supm e.1, cad nmeul DI1 mal .crunplldi llUlna lot, :l2. M:rufa. de alll1 $1 ~e. a~kWl, pjelfl} 1[Jrelio,as,e ~j m~r3lritare, visoll §.i pplfiri, mii!tase §'i sfofi st!!Coj~, ;1:0',", {~l!.!'1 de Li:l!lm bine rilirosil.or §~ tot fetli:l der1:uC'FIilrv de 'fi]ae,§ de lernn de mere llte~ ~i mlot£~ de, arru;nlll §i de fier ~i 'de rr1mDUri. 13. ~~ '£corti§o_~i!; ~i balsam ~i m~rodenji §i mi:- $[ rltntie ii vml §i 1m.ldelemn §i'J'iin1li de. gtiu curi't ,1 gr~u ~j. ylte §i 0' §.i eai ~i cl{Ure §i t,upuri ~l ~'Lif'lete lie oammL L4. §i ,oad;eh: eele dQJ:ite de sl:l'6~JuI til,! ~-all ,(Ius de laLtine§[' {oate ,cl.!le grasc, ~i,SldllJ.c,ite au. ;pi(!til d~ .Ili tine ~i ruciod.atJ 1l.U le "01' 1D.l!!l a~si. LS. 1ar.-'~~g~la:[odi de acesre. Ilu~r'l!Iri; care s- We fmbOg~ti1 de pe tlm1:3 ei, VOl' ~.(a d.e:"me de mea chinurilQr el, pliqgi.iod ~i liingJliiBdlJwse. 16. ~t zidiilct VAl! Vail celalea cea. .mare, ~ea. ·m"~jDh1'latll ill. "'{ison ~ii 10 porlidt ii fu stofa sta;cojie '$i Ympod.obitl' Oil 'a!tr §j em piel:re. sctllrnpe 'i~ ell mi1r,gilritllre. Gli 1'o,IF"Ull' eees-s-a pustiit at~.ta bb.gAl!e! ["fl, ~:i r~tl ciilrmaeii $1 f911 eel ee .pluresc pe mate, ~i oorabi.erii ~i lOti cali I1iJCfl'itlz:ii pc: mar~ s.tltea!J depatte .• L8. ~i strjg~ uitltndll"se]a fumu,. foenlul Tn care aedea ~i ziceau: care. c:ellue era OiSemeIU!B CILI cel\lte~ eea .marel"

tn .iapiootui Hi se . insinueazli 'I!:J ~'i I!ecaiI!~us VD fi 11;r.llo"dil sau se Va! tltinitrl u! fQC:i1~ "e.~nie aliadulni: ,.20. ~i fl,al'Bl .3 Fost r~pusl1: ~i eu eli, probrocul minpiIi.o,s, eel ce ilcea. inainle~ ~l semne cu. care IlIl1IlIgise pe; eel !ie liu pur.at semnul funei. ~i pI:ed ce. s-au (!leoma!: chtpului oi. Amlindo~ .u fo'Sl' a.mllcati 'lie vii m.. ,ie~eI7I!1J de. fo!:;, U1lde ilrde1l. puc;,ioa.Sit 2t. llil'1 ,~eiJa'H aU fast m:i§i ~i C'lJ. sabia cilre iese ,lIin .gora ceh.li ce §ade pe. caJ

1.'18

~i loate ll~drliLe . -mu siltu.ral dfu try,lIurile 101''''. Ge,ca (leo: lnseamI~;~' d. ~d~t~ (:;1.1 1:r:npu.!I!uL 101'. 11\1 -pierit CJ!~ .m"i y,iteji ~t m.~i credl.mcio§i ,oil,ta.$i ai I,ui. btlf ,cum! cu mult j'namltl' d~ tI1m.sfQP· marea IIUlI VI3.d J'epej ill "Vlrsupl:rlliJ Dra,!1uln'. aQi nlilfi ,~ru1uclltori itli Pllilo.r au 1(f'l ti ,eli Varnli ca ,.<!ia.lIol,il' in []Iulss!;ill~dia inle;ml(ionwa!

Purerea 6,xtrno:rdlnm:! IHI care 31 ajuns Unpepul 6e h; pit vrem~a It!~, ,Pa,\1~1 J'6r- I-~ fkm pc. a:cesj'a tit' b~ttt~,mone~!i. pc banI ,!lll;:ij'lC: :t;I~p !t n'),nreJLlI ~W1d\l~!!fofl' cm: cOfiC)a:mllt~ ci.) Ii!~ sf'lUI[i' pc, revers esfe.. de ebicel, infil.li:j1al cillare, reOlJllfl ApoloJ.1.este Q, icoriogaifie. ~e s,erniize", , Db IOli JIi1hlii h.llJltilf9.rf Iii gelo"ill~cilQr eran dec1a:rn~r NISe;s )ng_etil'~ .ch:i.ur; flecebaJ 11 tost !tent in rlindui ,e~i1or, inca din \fiaj~ dlinJf ce.:a; zdrj)llit ollstea. liii Cameliu.$!·J;U$ I!LS.

.CeJ m i rep'fil j]Or1.tel al mare41,i 'COlIdllclllJ.[ get al2a(Jl:' pe 0 mCI).e:d1 gp;,~lt.li i:q B~II.1u •• pe rev~O'I c~:eia se c!t~~e un .QJ1~ suprlUlllJn~ II.r~o~Stil;i.'l • .PtrrO.L ,,!m:gP.r~rul" fef. )M. ,j'fjlJ;!l3r.gI?r~ rom. r'J'lpUF(J(,. alb. mbr;eliv. .slav, 1l1,adykn, rom. 'orh. vlallwtl ,.S1:5pli;ni~Qr"). ~e reyer.is] maned!;lorcu c!1ipul ~ei ap,arO'un ~JI s~n\l'n~ lmpecilll, fAN SAR,M J:cru J11IIl.I· ~ ~i mlij 01lst!rl'

Impertul GIltlC a est oartr: riref,)t cvaJllai .dtl marele istelllC 'mDdern I]l·~odor M:1)ll1l11S~, ;n .rS(Qi'it1 Rc:lnlrllJt£:' ,;gll.r! locmilti iu in:eaSl.iI peri,oadl!, itD iinmsele ciiInpii dacice de 'Idincolo de DuoAt'e. IJICepu as!! se. eonseltdeze din PQncl r!.i!: vedere stata I un j)o:por eare p1irea fi dt:,S W1 Ell, ,3' joa.ce un tIll ,oil ill is[t)rie deca.l bessii ~i denle:1elii. La ,geli Sail daci regelui J~:rU i 51! illitnuRse Tn 1n:l!EJI.J:ri slrltvcchi .lii1 bl!roal .f11r:tl nu.mil' l:nlmO);1s. ·CIJ-

re, dtlp!i ell, iScodi.se cAlle ~i miratolel,e. ,ztilor in lWpUt. unot mdep~~t'e c.i'lIJ1fto.Iii'in str;illiu,iil!lte §i ,aprofLllldase irideosebi ilL· leJepciuIlea preopioreg,ipt:eni 1<i iI. pilag'cYl'eicii.o[', gree' I'il,~a se cred~a pI: vremea lui Momm:s.en'~ :o.n .. ). se..:)nlo[ses;e. 'fu, ;patri>l sa., -pe:ruim !l'1i lnc.bej~ viaj.a (:11 p,u~mic, pi:QS 'iin'tr"'Q p~~ter~ a "Mumdlil sacru", N'lIm.fi. regele ~l Seffito:riii. I III i ayeau aeces 1111 el, Z<lmlOx.is· oferindu:~l rege.lui. $1 prill. ,;;tcestl!! pOPQrU.lui, oracole (lenin! odee inh:'epr'indere impOI1:mI:li. COlJiceUiieniidi it eonslderan 'lEi 1llc:epllt a: 'fiipn:ottll :zoeuillisupreni .~i, "Mi' Ju unnlli zeel Illsu:~i. asemenee. lui Moise li Aaron, afirm.iiJldu-se :cit 'Oum.nezj':ll h:u' Ii a~eZlll pi: A.aroll ca profet, iar ca zeti III pmfem.lllh p~ Mojse. Din .aceas'~a Sf l]iseUse to fuslimtie peqnllllll'n'Ill; allJ[tllri de. tcgele .gelHor se :aib de drept un as;eml::llell. zeu, d:i1,1 !l oil.rui' gura ye!lea~ $all p'~re<lu s'u villi taale ~ele porl!Jlcitl!: de dIre. ~e;ge. Aceasti consti tutie .clud a:ii'l.il.l e are Ideea UeQ~rili!ica pare s;1 _se 'fi pus'~ih 5erviciu:1 PU!'&I"U regale ~bsolule;. Ii. ofli!!rit po ate reg.iJ.or g~:~i. (at! die siiPu:§ii lor, 0 ptizitit ,ilsemi~ ll~tQ,iiiretu eea a califilQ~ fatil: de arilbi;~i 0 w:ma,re .3 :B.ce-,:.tyi: (apl.!'! f9S1 miraculbasa :refor;mil·poli:tico~l"eJ.i.gioas1i a D!!IiuIJii. pe ,car€: (I Lm.pllserii m. aceast~ perioadl regsle getJ10F Burebista ~i zeu] Dekaeneos, Pop,QrYl,datcQrita IUle]vie1L de des frau." dechut leu lond din PUDcl de, v:ed,ere moral ~i POli1lC, fu pardi rnel,amorfozat prin noua evmghelie a II11Qlil.eJ<t{iei ~i a curajl.lllf\:; en cetele SOlIe, 'fntr-Uti, anumit $eliS' diSQiplinJlle 1'0 mod pll,rifan ~~ entuziaste; regeie Burebi~ta: Tnlelneie' .~ ciljiv,;i ani, '1.lJI. regal pureraic care se i:rHmdel pe- ambele maluri ale DOIi§rii ~i ajllllgel!. spre Sud .!'Iama Tn i.nteriOrtil Tr<!;Ciei. lillie! ~i in Ta.l:iI NQde!!. Inclt n;u avusese lee lUI COnl1ictl1:emljloci'l CUi: romMilsi nlm ell i IlU putea spllioe cum "31. evolua acest stat d~!Qs.ehit, care amintea de tnceputudle isMamis'rriuJui;da:r nu !reb~ia s:l fiJ profe! penrm a pnWedell eil. preeonsul! prec;u.mi AnlDl1ius §i El'iso 1lii1 era'll pre-

dcsliiuaH s'~. lnpte eu zeii". .

lOO

eel ma,i d:rept dt1lm die la Ar.geda·fQg spre pUI1i1,e :erl'ip~valea: ·I;tta~ reM raJtI Alllltiis (01:1.), pe mrul.l:r.iJlii c~ia implit;a1J.111 tn~ll~ls~ ceit41i. putemic:.e:

P()DW:l pO]?ilsudle anna.. I:e:LWPf'eajma un~ia din:. tre licesie for[~~t~ a [est uels.cel mal mate din~re f;;:gii rrac~ei" §i scot$) ar.§i! foat :inmormantl\ll •. Pesar~ cofaguJ, luI de ~alc,ar R~ea. (jud_ Ole), serle; ar.m!li, CQl1$pir-allJtli au fast mliSMlrtllti. mill'Ip~dul .~, .r(t5t 1mPi1l1i1in pattlll,. ·apol ill (liner. ,Dec.am!:!us. s-a r~!(as til" Aid~§I, unde a cO.IO[11:; mal mlllLte eel'ill\.1 lutre,caFe I;:eil maiim;p,arlM!'fa avea s.11 fie SaITl1i2egetusa-,,' Pe looul ull.9iefu,ses,e- u"ci:s -Pav,~] i[e~ a rllmas, .re-gent:ll~ tm.p[rl!l'jcasa Zina, cheia popol1l1 ·[cD.' )p,05 de l.Rttll:d. .ROM;OLA "Cea D,esp~lai; V4du¥u"·. N·ume'l.e u'lt;eilill'~a,1 locali,t~tii, Ref 00. provin:ed!iil:i' ge(o-dilc. iRES€.1§ ,,,d'iUa.{l'!", l:l.e It! R(jniu~.3 r1imas. eamo~teru;te, 'Thl rommi1" n~de .rmeruluj RrmIIlIlQ!I(Routula-lo .,De, Is ROl!1IUI,a!'). Xm:F~:rj!teasa·a lQsl:rej· Fe.cta~;I ~i temtl'nll §i dupiI !liIoillJftea lIuguStidlli ej so{.. Pe 0 '11[0" n.edi1 d-escQperLtI in Tr&siNmli.a (fig.' 89) ell apart ell b:is1iurj u§or m;!sclllill,e (ca, Arlemis;.~itti 1I ra~boilll1iui §lll v!!.U.Alodl.h ell lii:1l cod cril:l1c.ul,ar pe cap .. Pe,:tcvers;,d 0'I011e.dei e.st~ ~t~iill W:rp~ratllll.,'i1I' ipos.tazli.'ri2;oomidl. lIIscriptia. ce imjole{te fi~ril'e se cile~!e as!fel: DU TEU1IE LtJ"K 'fradhcere1t.; etta 'J),e,spdtj{J'11. (li! f!1.

181

M Q~lenlre(J; spi'rituaUl

Rareoti S,I;'. indO:ri'ii$IOtic~_ ~i Ii:ngvj~lii Il0'~Lri Si'l admit1l 0 leglltutri! direClil ill(fe ~i:dll.Hilium~a gero-daeilor ~i cern a rcO'miiinllur. ~ tucu§i mO~i'elJire,a este ,alat, de evld,e:nl.il incal: al iii:! ce, suspeeia rnodvel,e eb 'CUre ale. "sll ... au~iJor",.

Din s.i.nt1Jgr1l3 FAva 'lEl, cu varlanm PABEt TER. ce D.\!e.tJ ~I sensudle de .,'foMe SUSi O~rire; Acopt!Jii~t' a rlUntlS ill' I'QI'11-iirnl covi.lili. Am 'fihLlI i mo~klliril,e iTUll\d_o.r Bilerebuis(as, Pirro I (Plltl:llylis ~i Decalneus, fmcre£l.ll1ll Ie ti arnm,lif(.'a distro$etil vi{el de vie, care, lolU~i. i-o n rulburll\ tUu! r pe g~ii., in_It-Q' legW1d~ 10- miIDe:llsdi. l.Iude E'uerebuistas este ehiar l!np~at: . .se pu;ne ca un unpm-at, umbhmd pM 'tinp~~tie. 1* vlizlll c~ aUil~, prieiai, §,i _n,l;lvoi dimtre oameilii lui aU se po1.' eurma dl,!ciil cu stilirpirea vilei_ de, vie, care da vIDul 1:8.1 rulbumlor d~ IllnJll!. ,A poruneil: dii:di Q!l. o3il11eu,Li ltiId:alli sa Bcoat1l. diD pihnin.t .;opllceJ III llceill blesLemal:, c.a [tiel. uu fir de leae sil- IlU se mai g3seasCi. [nrpG:nuul ,il. moot ~i :1!Lw s-a ndicJII III SCaUIi. §iaJXli alJii, unul dup! alml, vilnd ~i .J~pfmind .IJI.G;rodul acela de oamenl, care sl_l[bia l€it mal .mtlJl~i se sgilrjia uot mal. de grabll. Odatl un crai dw 13!I'a aeeea pl~a in coddi sup.ii' s~bl[~ciwti. ~hmp~cl • .§l:-Illpu~a. paIDi dil de un urs. S·a 1l1;l!t dupll el ~i l-a gonit, pfin.1! ilJ ajullS la un sehlr, Aoolo tma un cltl,lgilr b,.'!jIrWl-bilt:ran, de ciind tata. Nac. Cum aude ,gillilgi~. lese din, dillie, cum vede ursul ~ pe cei ee-l fugm-eull. se det.brnc1t de: haina e~ll;lglreascl., %i sotl'ed jninecile, lese In.ainrea narnilei, U ptindl! de urechi, c~ ineepuse sil lI·emure CiJ;' un 1'1.11 d~ i,~pute. S-a rninueat impru-atul ~j I-a, m~bat~ cum de a iiIJdr1izn:i:l de-II I:l~ mAna pe lus1 De: uncle are ala'~a pu!ere 'in tmP'!. Aeesta i-a ar:ltalt chllia ~i -i-a spus dl de Inm:.:C!l1 IIU wi paIlle tnfu:lc-a, fiiQdcl\ j s-au teclt dinlii pan1i Iii T-iidiicinl!:, dar are a luJil dlliralQrme de putere, face struguri hi 'l'rem:ea de loalntla. Pruosul, II ~t.rii[lge ~I 11 plJm:in pod, de ~ 101 anu], lmpi'iFolwl ~a uitat la turn ~i vede dli nu-l nltceva, t:JC;'i flLlUUI1 un bulUc. de vie. Clln~ a venit III val • a dim poruncli (are: 'De ill l.aLi i'naiJ1te, l'Ufa de vie sl aiblii slobozenie s~ creB£clli pesre lo:t cupnnsul 'impii:n'lti.ei, itJ]part~iod:lJc·se" ori~icilte din darurile el, dar IiIl1l!13i ;1,t3'I, ca sa fie veinic de-a "pile:! ~i 'tl11e ur:,ul d.; ~lredH:··.

182

(n.OI·ogul

P'rLIll.UI nume ~I mare lui erou de .ht S :!1':n1 Izegetusa Ii fosl Ol-UJi,fANEDS .,Cel Orf 3I1" ~:i :a~1I se ~i expficll de, ee a flOst ere 'CUI de- unchtul Silo .. Du:ras. Dtlp.ll marea blUllie 1n care dacii au distrus anna-

tagenenthdui TOOIaI! Fig. M

Cornelius F:usc'lJs, no-

bili] i'Dvingll'lori- au ms! oonsid~rati ANSt;S .. S<;:mizei; 'ibg"e~i". iar comandantul lor a fast bore:Z31 DB-CEB.ALI;IS ,,NC3:l1n (SlOi) de Cal; Inorogul'" (of. Ducipal - C'!liIUl ,lui A'lex~ru eel Mal'e). Numele ave~ $i ie:n:Sllril,e. de ,,;P,e Cal; I1:llivs.ler":

Pe. cef'ebrul vas funerar deseo,[)eri1- [a Sarmize,gel,usa (Gradi~tea de MW1~) cele doul1 ~lampile_,sufilL 'i!,pl:icari! in :a~~ feU :lm:it textul (fig. 90) sa fie cifit de la stanga la dJ:ea:pfa,!?i de la dr.eapfa la slinga. Prima lec'~llrJ_ a il1~orillti.el esre -rt.CeaSla~ DECEBALUS peRS CO'R1LO, adieu: Oecebaills Q piifill hulljl?re fa cer], A d:Qua lec~ este urmjlloal"ell, OLlROC SREP S ~ABEC:ED. !ldioil Vjwuul' fm:m)t] ~'-!J-.~;mlf:is. 1~!1. <:ripJlll M rna; oil~le $L ilsure]~ DE CEBAlUS PHRS'CO RILO~; 'fr-ad'uoe-rea: De J!efll1l.llJ i:ai~,lu' (dOl JIII:JI"DS)i M p;~,.r dlljilUllrui. AU'SI blestern a circula! pdntre ge!o·daci piblll jill dL:pafilitlilimperiuLui Roman de Apus. De 0 pili'le $j, de :Ilia. ;J DUllilliii ~u fost desccperile Illal ruuhe mscriplii (fig .. 9 q cu actL!I~1 mesaj. till verslIri:

18.~

S-CIlERMO' IGENIP

PROlEO VTI ..

Cl~PARYClP

Traducerea; De Call~1 tWlzdra\1Qn vor Ii lJl'gi ",ilj".·j(J§I;i.l Du:p.ii C,IUtl se §tiel go~U se credean urma~jj ge,UoL 'E flresc deci ca unul d!i:n regil LQc. cu nnme predeSlinll!i - ALJ\RlIC ,j!nor,ogul" - nSsCUL In Dacia, '5;11 fi SljWI p.of~:i;:l de La Sarmiaegerusa. Ell a Il'CCU.l de cQpil ill LmperiuJ Rdnroo, unde a p;u:ricipa.r mai ·11i'.rz.iu la luptele imrp.at[LV!! rommilQr. LaiucepaIld seeolului al V-lea, y.lzirgo-\ii con-du§i de Ii/orug au p;]lrlisir peJ:linsu,[a Haeonls (J3alc.im:i;ci!l), ifi(!ltePIil:l1dll.~se :!.pr,e Pij;no.nJn ~i Nndcum. de uncle au pllitruns ill HaIllli. AI.ar:ic at izburil sit cu.cerea,scil ROlUa. (2!l. :august 4l0}, Il'>c~iip--d~o dleva 'tUe. prin fee ~I sahie, A$lldar, biG: remul a fost iudeplinll!

In celebra cane. poplJ.lalCil $~lormw d(tI'I~ri{r.I'I', ce II ciJccLi,lnr intens 111 TirrUe Romane, se povesre te despre Leoucorn, ,.care lllelllll.bli duiceallli rca 511 §azu llinga raUL; $i de-aell. veade vree failr, e] mdaUI: merge I a dihul3 ~i .. cloROUI:: In bnlJelll: el: ~i 3i~. lurrcea Vin vulfforiJ de;-I prind; ~ ... ) intr-all chiplilll ~..: Foale ptinde" .. Demmrirea rde l; oucern 'ug<!r-r:~;l c::1i lIJFOg,Ltj dirt

184

Flourea datllriJ:or putea fi. ~it L 11/"Cl4-Ct)f'rl'. 0 Illicnl.eJJM. Mphmi .. pare pe 0 gClIIllIlU::jc1i (fig .. , '92)" c.u. 1m' or1~lia TA,,-V:AOS ~?jn: d't~.torul; Care t:ef,e~,le··, Ac~tlli vterate Illifilcuload. -fl.lI,cm!ir ~I UniG'orri S3'U Licarll, era imagfDali1 iiI. sub fO(:rnli de cal, mi,gllJl'. ba131J.r-. scarabeu, p~tt etc.

tmr-o aHi cane popuilirol; .Pizi,o/Ogill', ce Ii cucul.<ll de II. emen-en In Ti1rlie Rom.line,c.rie: "Jno(Qgul iaste 0 hlat~ foarte mare ~i cu uas de os, care nas tr~~ pnq, .g~ur.~ ~i splnz.u~a: p~ supl oarb[. ~i IW peare ea s!I ia ell gtrr,a numc, flIT' 1l1,lJUBl LInde se .ana iarl?,il mare, s~olil1d Limba pe de-l) tp,artc de nas. pil~te. Tar caiud veae'vreo hiarJ de. mice Je!ju. «5 pr1nde ~i 0 rrlin.le'~le ill Icomu:Ji slu. ii, dup5 ceo se jll!nglte aCC!iil 'lIi!tr'a in cornu I lui. atu1';!~i ~e scurll. ~~Igele ei §i picli}re limb a .lnQTOgl1- lui; ~i cu ac,!':,st siin.ge. s.a cada:p~·". 0 iJpilSll:le.,c~ .seltLu~!i mUll eu desederea Inorogalul d.in, fii'Ztolog. IIpar:e 'Tn!'['-uniilc din ternpl!;!le geli~ qe I.~ Bas:ara'bi (fig" 93). De alliell in Dacia POfil'licil Sf! sacrificau c,ai albi in. einsle~ rui AL'_oi!t9ffi. im' nobilil geli se

LIln1!OUnii:Ji't:il1ll deslBoiri imprell:l1lll cu cal ,dbl. •

l'n legeiJ.de]e flJmiin~§n. fuorog1!1 eSle,· un cal alb; Illtuld:van. ell un com, jn'lriinte ~i ell! o·piatrli·;scmr,plt I,~ !3pli,?rna. ~omulnil cu oeM @'j~,m ii simbol ,aldtagos[ei c~ral~. IiI stait; ,de ",,:.gne, bLotogul e.s1ifi~de ncin;vm.s ~i. d\l_l?~' ~. ~1 :z.drobe.tte dll¥f1i1nL4 a· leargli pM coibi siUJ ,pe mWlti. Aliil C:Oll,lul. cal $1 eoilful\, bJana ~i, copl.tele emu ja mare prepn 'fannacologian1l1,;idl rom3n£:4sci( ~i deveaesu fu:acurf TnipQtO.y,a NtiJro:r boWt;i1".

'~ ..

((~-

} ::,",,,1011.'1'

Fig. 92

[-(g. 93

18'5

Gllenla ,spiriJuaJd

AutohbJilI~i .Daciei nu au acceplat JI11e,iodatJ. CIJ~' cecircli ill.rU lor d~CtI:re mmrml; daeit Hood (diu Ma.diml;l.re~, MOldova, ~i MIl![llenin) Tj al:acJul! tn pemla;m:~nt~ ~e d~~anl. lar bl!frhia~jj r,limaii til 'Ierilqriu I ocu-pai (i1.l;,r:~IU.l un luboi nefucetar, at:at c!! armele eOl ~[ eLI $plrituL Un~.x!;:mpliJ d.1l. "g,llierili:l. spi.r.i 11.laHi"este ~f inSc.nplta de ~e !-In illtM VQIIi.'II, deS,el"perH III Tibiscam (fig, 9'4).db!~niJi{ cualbrl:v larile [atlne, UI! rornB1l i,nSlfui,l, !lr fi citi.t aC!Ilsl lext ;JSlfiid; Deo SoUlel'hltI.Jtl.li P,I"{i SQfllt'em Domillormll' i'1'qs-

Pig. 114

(TO rll m Ii Ilgus,tor'll.m .Ptlll11I.1U,f l'l2ltif'(1IWS ,eX cu.~wde (~mloriml CO/rVl1iS' J \Ij'JldeU~ CQrum ill! aermrto colonia« Sarmizeget.usal:. l~otw1l tlb-eflS solpit:. Tradueerea: .. Zcului SOl!re Ierhabn] iU1:r1J siln,1\latea. 'sliliJ.riirlLilor AQ$1ri (dab <liJgli~i, Alndius Laecenius PauliJ1,u:s. vel~.~, fos1 !U'1:fiuriei' in eo'ilcrla. .1 de VlnilcJlt:i ~i dccll,rion III cokilliei Sarm1zl;getltsa. jlll'uillla(f~clllli) en bucurie I} fnlpi ill.:!.t". til schimb, Lin dac i!!i\I.rt.l.r fl eitil .1cli!ta~1 ~nsilriplie ~~j);:

,186

DEC ,SOLl

:IE:R HABOLl FR.OSAiUT·'SMD01NAM IAgOe AUR.J;L tAE,CA_ NIDC

PAU'WN USVB!

EX' CA'CO' HI \ffii-m

8:T DECOOLS-

.,AR mtfus

'Ir,all'l:lcer-e~ 8il18'U",",?#liJ ($l.Ip.rem) era La, illc:ep!Jt (de'ltmu:).

Pei'i'rn~l.rd'rlaI4tt:. i'rr Nf$.[icitlRi .\\(1 (t.r.t;l p,e:~'eC'I!"~ 7vj,ajtl:)1 Strttlu~ r;itorll/.rt nlt£lr.tr§te,pi/! c·dslab. Ferid:re r'l.trn'ii/ De ,nlli .(dl!J'· mall!, ~i1 (;.I~)I fereisci1.1i "pe cei sarl';.ct ~iI4 :lI,rrlhea:sr:dJ

Pe un ~p stat!l>D;r d~ tlJ)m:ml,lra (-fig". 95)~ ,d~eoReriJ ta Cor?!\! NOll ,(iud. 'Dolj),~lscrjptia_ pare a flm, larm!l:$1e.lm reahtatt::. le:tll,if esfe IQ 1?1i!~~e: gehea::

QiP];ELrtJ:s lMAXIMUS

Fig" PS

un

ANTAN ENS.! MI !!ReULe ENS] UMEXl o rososm

Trnducerea: $trtflu j. r~I"l'l!imrlJ:lll.: f I<tcdr:nil!: If fll(},iwl! rll.f1t1di mi ..I"'IHl {l. nitti' PI' (· .. i rmrrJi (IJlwi) ;1IM,erU ii ridi<i:tlll (h. eel'}.

'Pe. un ahar 'VOI1'1" descQper:il la lUi!e Bereulaue (j'jg" ~!5,). siau- scrlse

• IJITll~loa:rele ven;un dllciC~:

DUS MA,G:NlS EI BONIS

AES CLAP] 0 1'E FI1'CrAE. MAR

CAURVGTE F-A NOS, 'pRAm; L8XING GALLENlA AN DUMP

-li:tscrip ti.a poate fi ci-

Hill ~i in I~ti:nl" ea 0 dedicalie clitre -zeii Aesculapius ~ Hygieia. Dedicantul era de origirie dad, dar ~~i tnsu:~ise fOOlne blne ~i Ilrnba no.ilor S-I'~piini ai lii:rii.

Pe alespede g!silli lu 'Remu- 1'<1 (fig~ 97) ~Il_$tdpljil. pare a fi [11 latint!$tc. 1m n:alilale. ,eel ee II scris textu I. a notat ell XX n umeral 1.11 ,.d:ouaz:eci", Care in gr. ,iIi! geto-dacilor se spunea

,Fig. 96

fig • .98

POLPO'I[JMGN)'l cuWintul msemntli ii, .,'1 $,e iOPlil , A~aClfu'. hl"criPtUi. ClI-prinde petru yer.s.l:1ri:~i se ci~~re.-4i! rEel:

LEGP0lPOUMN, f'~IJfPJi GE S-URM COHUPE ASIATL PRIQR

er· PO'SFERrb~

Traducerea; Md, leg, (fur) sil iupl eEl IIltej/1! :Ji s'i1 r1cmez C:"'l.

ducd~o:;«l: ~c:~nl" £'11 '~n!c~1l Ci fu,iit0J.! , . ,

~J_ IlIscl1,pl,ia d'escoperd~la S£imte~ti U1:ld. Te,le()m:lan) "pOlite ficttiilll In latine§le (fig, 98). To!U~ii ade-v,hntuf text este 01 poezie. getid:

IN vicro MI 'l'R.AEL MAR ClAN USET AEL l;TERN,A LEX UP0S PROS E: lIT-SUOs

TrtldiH:ere:a! .tIl behillg ~d fr>fii,esc, iii! la rti:i.ll'd,j' $(1" VI'll a.c(Js(1.; iliciodnf(I :F1l 'Iii calc ie;gea, Ii rog pe"Cel de ::ins!

1:89

1nllerli iubirU

Dupa cum s-a ... azll~ .$1 din cap rolele anlt3jol[r,e, ~e~·dacii alm.sescm lin ~amellL poeli,c ~~JiD~~! I~ ",cobill: Eo~oare europene, AUlom tomp'l.meau mscflPluJ:e LD ~a iel lncat sa poati[ Ii cidte ilII dod liJ:rt1;li sau t;u ll\!1ii 1111.111.: :stllls!ir~, A(:'roSl~hurile ("ed PQeZia ae ra Tami. referitoat:~ Ii nr: 666!.} se ad~ugau p !!)I,I! mesajultli poel'ic. lat (I ftomoa:sa poezle mserisl: pe seutul unui mel de aur, de ,c()ptl:i Ia izerovo-Bulgati'n ,(fig. 99h iiJe c:1l.rei lilm .!I"ln~1 ~~uile i.LwC,l:

.ROLISTENEAN EREN'ERTn.. TeANESKOR RAZEADOM 'EANTILEZV nTTAMINE RAZ

ELTA,

[Ililialele rli'ndllrilEl[ sunt acestea; RE IRE IRE, adip~ "La .. 1 trellea (vcrs) opre,~tiHe!" AC(9Slihl!l ~ av.e,ll tntel~. fltlmiti rlillc4: VGm eili paezial in doul y;ariil[ie~

J. ROLLS TENE ANE

RENER TIL TEANE

skOR RAZE ,A DQ MANE TIL EZVI l'rTA .:ML'\:l"ERAZE-L TA

Traducerea; ," VlIlillre/', line, IJ ,lic'rd dill ,J!~irri; (pcezie')" perl. ""II za .. T,.mruojirul" J:rI alto rod/La m:estl1,u (;ff!4{1,I. ,Poe:zial Wtl rm\,i, 0"" ,/1). ",TnmdnJi_,." f-i mo! fill/hi

190

Fig.9!)'

H, .ROUS ,TENE AN

ER .. E;NER TIL TBAl';1 ,

ESKOR RAZE ADOMEAN rn. HZ vr ITI'A

,.MINE RAZE,."L 'Ill'\:

T.raauc:crel! 1l81is,jmi! nie.reu ;'udu{l(J tine: £ s~"is th .Raze '1I d,.r,gos!e, fA el sa pri'llIJ§ll, dar, fa Rm« Ii nuu nllt(ll_ . . lnelul .a !fo.sn di!iruit de Raze s'0lulul el, Rolls" eafe i1 StiipiilU\, S,c}!tru'a Mi:n.o (Dobrogl!ii)' $1 0 panediDI Moes.ii'l. R(}Jis ;.\lujl;ur!·

"

J:f)J

~i R'a;ze,:Rozll; R.~j.t~ Trandafir" .sWU nume fifl~~li p,emb"U! un rliibomc ~1 resf¢ti.". .e~,lrl!l, 0 reg~A frumlilas[ ru leg,ilJI1tI,ra eu te xtlilL a_ e l~ I;!~ero VQ, lTI &I:hll runin!it ~ i en [efi:ell AI co I tnde'lOf geto·da{:iee VALER[A TIU:LA A DO MANE "To ale florile 53 den rcdl", Ino~teiiil 'Iii romane~lec ~tII'b f~lma ea Vll/l!,.im ~'i 'VeI8'; l)'Ohmill!' ~ Vel-Ilf/TIl' DQ'tuta DOQIIJ·/Ii4.

Pe un lnel .de sur, descoperit mtNltt lDom~MI de temeie., In Ce,lel @!.d. 011) sl::J;,ie: VRO LY TliR.[S \IE lNQHty,:;rij'. SOY,/\ ROYLQN. TndllCe[tl~: ttr1at:.ea de Col] Va ji c,lIiMSfi 'IllIumi. de. Vurtnri. VRO-L"l-THRIS mai Inserrrna §i .. f<loar,~ eu C(lL~; l'r.andafir'· •

l'Ill,es,te e~chls ea aceste ID$J::I)(1'liii si se n:j't:l"e la snptannm.e-II;I 'Oemeri1)m: Iliv'ini; Jjui ApoUc'lIl it s'~ mal spunea ~i BASSAllE S "Vl,lItuG :Paju~:a", jar'.~~Ief hil - Bl.OQB,E""1TES "Z:ifii1 F!pruol',

.. ..

Dn c1I.vanl p[(!:fulld ,ro~c, 'lI,pro~p'e WUa:dOCli~lI, e te DOR. Eti:m.ollw acestD~i lex.elIl, ae.soori "aulal ~i ,n.eexpI~ca.~ eoaving.iUor,,· se {'hI gra:~1 ~tb",aJ.clc. 1 cum demonslteaZ'li ~i 0 In:scriplie de:scol?eril'l b. Romwa (fig. IOO).lnsc[_ipria'se gl1se§.lepe Ill:i mel de 'aw, esl~ (janctlitl dl? doi pre~li~Qrl Si c1JIpnnde dJouii CIlVtnte: MAN DOL "Alunp',~R<lUII;' (cf" rem, a maJlwi). Cu sensurile de ,,!'turerc" $i "dorl:llla". nOR esie m!:Ji'ebu.inljf~. la lSS! _m_ Pa.I.la de Ia O.I'i1~Jie: .;,cil~;oI$e EJ gL eu facllL pr~ om spre piimiin~1 ~i fu, do" minima Lui"; ,,$[ luo pre LUv'eca ~i I'll lui. mutate Gi rubi pre ea~i Tn aeess ehlp ,ii, vesclh Isac de dorul miin1-'s'a"~ Rom.ana . extins sensurLIe c:uviEltului DQR. care a ajulls' •. Ii tasemne ~i ."no.s,tal,gte~ dorinl1ll arzl'ltoare; pasl-

UTIe; dragoste", _

Ge1o-d.acii pri\ie:a!L d:ragpS!tea ca pe UI'I ehin, de care :DII peale sc!tpa llimeni $1 care Ie, ~ubju$lIr psihic ~J fb,ic. 'AsJiel. pe 0\ 'I:a-

ramidli descoperilJi un castrul de.

fig. iea

191

la Orobela (fi&,. Ij)].) suql Iacrusrate IJJm~toare!:e. \I,ef~tld:

STAORl APESY'f

RY DORT MONCH TOLIT

Trnd'LlC,cFca: ~dt"4'ii spr(n ca t;'1 ,di'llgIJsle tIl f)'ie:_rri pt~rea.

De£ig.LU','iiLdd_gostilii ign:oratt prover-

bell! tr,i§J;i!lO$,e,~lil. . Fir" to'I

P'C 0 canree de SM-

dOllix. d.~sc9petM ZltN!lO'a ave

hI P,(Hll'Ll.I:t '~Sh:-- , Fig.-f(J2

gravaJil lit man!!. ~iR'

II ful III Q IJQUt&~ tn

[urul d egetelo-r u' or rl$fu:a!e se, ~flili 0 ms,al1J?lie (fig. lQ2.):

TINTON 'I'HYE. arlica De. (fa) dr<J8u1 tau.

ill eele din 'UlIIIlll.1 C,Qrul ·11 [(1st jcrsou!iwill. C'onsirlerat' Gilli Intend rubi:W _, Zburdforlll IlJIm®:ne:s.cl - d'e car~ .em .~1lI; ;;€: pOllEe fed • .ijlQlab,erc!> liiJrnr~ ~i SAL-DO-VYSSI::NOS !'teal' de frirn1lvar-ll;, Demnul DOIiUlui (at Ratimilod. Illl.e.on ~Qm~lI.da1 cu in u$i Apo,JI~n, !hlp!! eUl1\ :.-e. ve:de p'e' ~ .sind! de ~~t. dle~~ t:op.erit! 1:1 CilllCe~ti-jud. SUcellVai (f'tgr L03). AceSl eID1Ze~ a~ dmg:ostei locuia ill D~RY,l.OS ,'~Iao:d Dorulw", P~RlClIlt §t as__llizj ind:orn.ele romiine~ti. 111. fol__c;lorill n9s_,fr~IiI" 9tif!ll e~e-' IIIl :rfwi:1r I'm·p!:nil, IO,CllWd in·ur.;-9 rn!odrJ c-et.ate., .afI.atll ]0 .. nijJocu I cQdrului,, 'Ill Jmflile care:ia ",jn· cei a'lm~i1de. 1*

«;:1 I-;Ull ,nwi pier'du~ D drui §i l-am; afia,( la e filii.

to rn ijlo-cul c'?4r.u II.l~t

t.;a, cllr[lJe. DorLllui

Urufe-s l)orlile im:llise, M~nd(e.l,e, :pi=- ta~l~ scrise, Donlil priilde. 1n~~n.tlieb3:

Dorurli c.al. pe .cinev!l.·}

s •

'to unele linUlUri d:JIc,k,e,. ~Ilele. I:u'bffii er-al! Artemis

cama:radel.e e', mru ides aceea Ill1mlta. Cl\.uLIR1iQ>E 11

Mobmf;.. .

Dacii ~i romanii

Cu ni,w birle d,e u.i!l lnl1~lii'!1I 'm:afmlte de cu:cedt~~ Daciei lie Gl'Iilve romr~n.ii. I\l,':d m!lljt~ Ifl~up. ~ acLcs ~:mjgriise-ri'l - ~e Be DllJIlirea infenollti spre: a PUll, stabillri'dl1-sC to Pifnmsi:tla lta1id. Urmele lprau ~i1ma~ mul~ll Vfern.!! 'in opoUllnele lecongnasc.ihile i Jli, (hi:: ~Jl]IrA_ .. M~elie; 'FePG~" (;lb! ~!11 Q 'tm~ ~m Dobrogca)~ cf. Latium (regiuncill din ctlrrlnll baliei, !nRC ~tU ~l Campa-!l;ta~,; OESCPS ,.t:llmm," (la. v:ltsare' "d:u1ui tsker 110 DII!lli~.ast~i GhIgbi - :Blllga~ia) d. esC) ~vc:; lie lloIH!Jaj,(e d_m ltalia Meddliol1la'llt); RA~E (.Ioc. ~ Tn ia); cf~ lJ.0M:,\; SA~'l!'U'B1UE~ 'I.~'rea C~!L'al1i ~:nstitii,~' (Ioc~, ib i1'r!Jciaj! cf~ Sabull {1Il,eam I,GOllmG W' l~l!lul ii'UilLitO$ .la J'.f£ ill!; ,~a). Di!~· pre Me:s:sapUdin :Esrnl haJiel~ 'CII ,~i: d.espre:·lVellelii d): ,pe cru:s:l!IJ, inferior al, Padllllu.l. s.e ~tie, de mtlIl ,ea crall 1r'~cl (Il1tQI.

Pribegil de .I~ DUll.Mea; ~e los DU- 'lc~"m .~u,~W flllJ\I(l[!J1iil pall~ la C:IJR_TU·~ "Cetll,tea (Cunea) SltiU!lI'c:itoare" (tIlCW"" lul ~'elgrad !.O~tll A1:o"). lie_plo se pare cl ad I?OI?OS'il mal 1IIIuJl~,i [G'l.u,colo;. SP:UD!} !e_gen,d.lI" a a-v~t lb~ ~d.ih~ ~ll<i AEN:EA "Sk1ilucltonlil"" concnci{!orul e(m~~lIlIlor, ~ DIeO ,,D03.nmat',regina Ibu!tuIIl1 r~Rectiv- Dup! catcva, s~te de ani; Iegernd!ele liu InU1SfonD3,t CJjt1U:rul' ill Catfagbla_. ial' ;;[devil.~@.l traseuia! d:rume~ilol" a flilst dev,iat 1f1uJ~ mai la Sud,1 Toruli, (0.manti SlIS [we.1Ii u; 61 se Ira!: (1m troiem d'Ate --$10: §tie - erau I'racj, Chi,ar jl,!lr.tH!;le le,gend,arL,lJ'Ili i'luemeie.tor al ROIil)~i., ROMUUJS~, este asem;ln~tnT CD ,g!lllO-daci.cul1iGM 1 . - ptlll~alt, In laCour-lie ;de. b~tinli, 'i11,1~ l1'3oiJ no!ll:"dlm~nm.i. $i grec.i - pribtgil vorbeau.Ja picture- un .d:i.alecl .il4emanAtor IIUI:( O!ill limbo. vecinii10r de 11lJ' .:MiaiZllnoapce cit ~1 ell ,ll calor de la Mlazb:i. De aJ:tfel, liillgvi~lijj modemi rill· ~ncadriil :In acel~i grup lingv,.i·lic latina $i elena. Un ·:i.trINedli imn, nl!lmit Carmilli1 SJjiadl1. p:islral

J95

1I_1:a1~er.a,t de. preotii rcmanl (pte'%,en:t;!T' In capltolul N(J~t£re(J P;~~ilQr Di'I.jni) dlell1c;mSlfe~l ilJiJ'UdirC3 dimre limbue lfac:M ~i I.UUl,!!.

LatA I) paralela revelarcare lJ1tre lexerne 'I:filclce ell ini\ialil A - ailiropollim,e, erne.niDle, Ilidninime, o:ronime.. '!opollime etc. - ~,i cuvinte lal:fu,e~(l Iii romiiEle~ti:

AALYS (lill) ~i A1UOS (:w!t.op.); AA-LYS .,CU Illmil1,~.; arde; gras; i':nlt:apii,; frige; riilJ.··. Lei, ac!lillus "canl,e,1; de jall:.,· 00- cel";; allurn "llstlJfoilu; 01&1111 .. uJe]"; ella .. o31~i um~cu Iceull~~,". R~m. aolc;.u.!. aJe,i! ule]; Lilly; gulle; 1l1meaz (aeom.) .. Lcne~,"; lod (bQt.);,I.el~ ([Pit); ll~oi" Ilioaie (mil.) Uea,! Uh!~I': J~b!.

ABABA SlU! IlABA_BA (all'lltrQP')' AB,..ABA ,,.'in (ell) a,pi; mare:; Izvor;,origin;ej Il~.a: cuul'l; jertfil; OH.Uildlr· Lat, abavus "s.ttirl.bunic"';, bibQ, .. a bea";;,fab .. ""bOb" (I guma); POP3 .,s,acrificalor al animalelor de jel'tfit". Rom. bat)m. bab:~, b:iiboi" b9b. ~ib;iq. bll:b~ poplli baul! (reg) ,\podel"; babi'tli (arb.) "pelican."'; babice (reg.) .,rat§."; a upovili (aJli) ,,3 n1id5j~i.ii".

ABANTES,. (lIib} ;!li ABAN1'E (anuop.)i .. (in ell) pe a.pi~".

Lat. at;.!tlld,9 n.se :re~iirsa"~ fl!:ns; ictJ!1is~ .. izvor"; ll0f1.S;p0n:i1s .,pod, podel; ];iull~e: acope.Ji.mil~~ 'di!: col-able"; fuiLtirn.3 t\:Lzvorj fanliin.[". Rom. henri. a 001lIotilire.8.)' .:1 i imp:rl§tla; II derm-

j~"'i IBmdei; Pin~ea;' l'anc1u. ~

. ABARBAltBI;:A (anIiGp.); ~·~r.-ItB:I\~REEA •• c;a~e vorl;re~h: <pr~} mult; gu~a~mar,e;. gurei; v]jelioti; "!llllgios; neastimyha,". Lat, ba'lblJ~ ,;[b::l,lbiil, gJi:ngav; (fig,.) cdrituz"; verbum ,,~UYanl; termen; expresie; vorbi (r05Iit1!l). R,qm.a se hilhai. a ibo,lboroM, '~uLbo:i:llil; (d~-a) be[bele:ac!l.l; pirpirhr .<1 se pef'I;~Hlli; !laIVoi; velburli:;vevcl'jl~, "rilbie; a se: "rAwl (re8~) .. .3, i'litnebun:i; a SCi

z.~paei la cap ; biibilu [arom.) "privigh.eio3£e'''_ -

ABARIS '(anurop.) "are ap3; .strlHtlcilor, lurninat; eurat; luclu; In1:m.d,ere· avere; poseslnne ", L{!!. 1a:libe9 "II avea tn, iPO sesie, !l j?oseda; a cUlloa~te •. 2I~lij .iJJ ~;ine.a face"; >,I<e,r ~ .. primlvmi; Ic;ee.;:l CG aduee, ~rin111lva(a,. flori' 'i vere) .. a spune adevi!rtlJ"; verum "adevil, realitate", Rom. habar: obor: vlIr; bor~lIs1i (reg.) "ne:'>'- 1.11. srJJ?iinil'·; obirul (.arom.) "groZ3V., extraordinarl",

f..BARNOS (or~);. AB~ARNOS "de iamii:; vije'liQs; mi§care;. la frtg;adi!poSl; oC'rofir!.'l: ap!lril~; de odil:l:i:il.l",. Lat. liibemu~ "d,c'

laml; (poet.' 'Ii ijeliosj 'fl;J:,tU.IJ.05". Rom, bii'mi1.; pem!il a ppmit: a.:u.oea.: Bemea; Bran; Bumaz,

ABA!) ~ (rul.tr..op',); AB-AS ... F,ilr.itI '~pa; "p,. IJUJlior1l.; pl.ltiIl: jes; ;iproape:j .in I uneeat; US,"lW I'b:UIDj usol!ciune:; seIe; a r.i:vni: a ill bi" .L.B'L abeo "a. e d u.ce"~ bllsil:~ II,a s,!ftuHl' i !;lad!! .. postament; $,Qcl'llI; le.mclie:". Rom. iJ'b~a; j.I 9bosi: J.lilbll; Dp1; (bol.); auace Crreg.) "m.ci'~1 aua. (amm:) • a.ici"· 1iI1ho ,(reo'.' de-

, .. b ( . I " .. •

[I: 'IUO~ : I a . '1)~,Wl!.le).

ABDERA (pM .. ); Aa-DERA "pe¥111:: apiil d~lI' m~' 1Jl j.

I;urtn; !uci~ arde: lalllllpil". Lal. urer: ~,'bUfd~, t'd'; piel!!:) , ~entr~ tI t"olll{m=. ljchid.c' sau, ilIll:flM leu !lllf, pr.:.. !J'«e. 0 ,ap~ maTe~l. Rom. bU!Jo't;" p[dl!re~ POII!&QdQr,v drJ: idrJ;, bod;\ine (reg.

.. bold"; v!tcl1 {il.rom.) •• daniIA", OdMbcl. .

ABlETA (lQc.J~ '/Un~E'rA ,,[U1. mJ~ d=. ap~ frl,ltnO,' £·"ral' gol", LIt beam .;fcn¢ltr, mUI\lhmit'. Rem. b1ial". biet:' jU\l,e1e: poc;iiIJ (arem.) ,uleil)F"', jap li!.

A.B~OI (tdb) .. in (cu, de) nj?[; cornU:; ,fr\!mo~i"w Lat. aqLl!l ",a,pA; TUlare; lae; 'I'lic' p!:.;,nde; inundll.lii:; Je.v.lIr:;;liri de ",p1J:'" aBi.es

.. brad". R.(lJll. bllie;;B"::tia. I I

ABL8R6S ~ tlltOp.); AB-URQS. ""eu lIIori, IIlOoriio I 'mcilitla'!O.r;;;.citnt~,~~ dcsciinfec; lea.lll; a tHin de boar'Ii)". Lat. Aptill.5 ,.a! ,IUI~ IIP[il.JI!."; 'Doreo ,.,11 [nil 0 ri.; • fI ill. sttlll:Jlie tnfI[)ritQ~e;;ru l!IVt!8 ranguJ eel unai, mult,. a fi pl.in"; 'fios, flO[i$',.,Ploiii::e; ditll;, ~Qdoabll. oma~ellt·. Rom., p~er; II. pro; _flLfiw:~ frea!:1 (1:eg,} "t[h~tu~j: i'rI b)l;rot"; B8rlea;, BrMla.

ABOUNOTEICHOS (.0r~~); AB0UN0-ffi'..(0l0Sp,lin eu :tpil:; blilrd:l:lf~ rnult:l ,a,p§; preacW'.af; siln!!los; p.uIIQI; 1lC)'[OP~ 'iu~ - uporrn.bif'. Lat, pan~cx "imite, JW;l.teee', ijurti1i', Rom. bll.natt; bondoc; a V'indeca; Band,ac.

AJ3RE (antrap.). AD-iRE .. eu ll!P[, lumina: curar: sfint· \':liJit~ . ~1.e~S: obsUlcoP'. L J. prae :',il!i:1wtltl,' l~' i"PllI'. iOaiiJtea~ dl.ll pneina ~ Rere, brel; prea: a ojlni O'prea: Jay'!':,.

ABRcliTl!N B (ji:m1t); AlhRETTENE "care retin~ snsllne~ a~rlli!fe atellti,a::~umosl p!ilc,ulj pn,611!IiW' .. L~I, ptu~B.1U ,.l:;llIe- $;lie dinainte; 'Prudent, eumjnte, Tl1ltele]lt" radians, :>trl1lticl(oiJi", iRom. rra~ll!l: Jl tie len; !:Ii-llc innr.

ABRIl'TOS Com~): .AB·RITT't!l'fl ,;CU 1.:pi:: !;U lIce~ ~l.I mzll.~

19l

sltltl.uci,I"G; frumusele.;\ .La.!. radio 'I,~ avea ,raz¢i !' ·:~trIJl]ei; ,a, scip4ca. .. · radius ;.be(i~'or MC !I til IlIrU~ mie; vargll;obiec(,e asc1l1i'le; cteallTa (Ill!. pe§.te). Rom. bal'z!; brad; beil!t! (arb,,) "di~demll"; nllla~, (reg.), .. fTliluo$"ibrear, i!r~ttiL: ]3rewij B~,

A13ROTONON (Wl1rop.): AB~OT0·N'ON .;d!el' neam bun; nebll; ibogll~le.; splet}doa.re; Sll'l'illlJldre!l; Lar, abr'OI'OIl.Um "pelw:ill!:" (boL).; :R~IJl, ori'il,ifu1i; mld:r,ume '(8Irom~) .. 'be~,i".

ABR,aZES{alllroil.)i A.B-RqZES "eU: gl1.impi; f:llIe.'1P!l; t!tCI:ll~ rau; !;Ile-stem.; filDl'te':.I.l, v,rajlli". La". brisa ,.ratlliu d.e. tescovinll::. bopsc~~ r~spC!>Vina"; broQobus "cu 'bOtll,1 in ;ifar~. cu dinlij 'il!

e.: .. too R ... b. - 1i.... • (' l ..."

a •. ar .. " om, a."rall,. uor,r,. cop .... ~ell· pl'tlZ, pnce:'reg'J ,..Ii VlIII.,.

d~ plldllEe'·: '.iraci: ·vraJl1; 'I'~ej; BOlla:; BOlcea;,. 13ercea.~ ·13oro~.

A.B,~UT'I'Q·S; )tB-RuTFtls: "en (0) !Ioal1i: 9C;oli 'gal'd; !lp!iiraIr'e; in pre-liljmlli; siIrifor; eredlncios", '[;;at.. rota .,.,roa~'li": fre'ms ,i'ncrezitoi (tn); bWiiildU:-se{pe); spdj.i'n'. Rom. i brod.!; ,a[?rod!; Abrud,

A:BSENTruM (-- 'RUSTICUM - pl!lll'li); AB,.S:ENTIUM "ea s fin tit; sfi1.nt; 'it3.jll: se1lindp3JJle.: ne(ma.i) V!Z.llll;. absen'l; lii>sl~ neeaz", La:!. absentia ;,abseo1lt"; sanetus .,iuviolaEiiL, $fil'nl:, saeru; vlrtuas; carat, elnstlt, 'CO;il§liindos; s:t1nt". RllIn. Cos1ln:zeilJ1a (DIll.)., CUVilIf", Cos,ikJ.hi,an!; Siinzialla ~i SlliJ.zieae' (mit); os1fud1; sancin (reg.) "g'dtQil..fll" .•

ABSYRruS triiu) ~i APSY'RTO,s (amrop.); AB~SYR;rlliS "eu eearrs; asi:Jnitor; eu l11a:l1ie~ ..alii; apiig; vrednie; vn::dnlc:il}; bog1l1ie; 3PUIlde.llt1.l; grllmadlli J]lu1ti1n:e'·. L31~ abserdns .,sup!riltorj "neporrfvlt; ,ahs[ndl inc,apabil .", ROIn, besereei (re,g'.) .v{,lijitori"; c[urdA; dread!j osru-d:ie.; V§I:§el.

ABURIA (autro".) ~i. ABORros antrop.); AB~muA "api .LnuHiI:; furrlmil1; [rj,g; 'varrej; (se) Eomi; a se rlrlica; vertical; a, eoberl", LIIl. 3Ml'io'l' ,,8 ,tic.ri. a se :;tiilge"l 'afjero j,lI aducl!; il IId1;lC:~ vestea, OJ vestl, II 1II1unta"; <lp.aria "tnoltrdtl.ll'iI. rredumerire"j, bOTeIiJS "nordic" Se.lllelllriOJl.al". boreas ,,'ViI\:it de: nerdest, .-ac",UQn ~': a'nor "il SI: iilJ i1l 111. It se ridlca; :a I,ual' t1a§'lere~, a lncepe" Rom.a;but;; b~; a Ciohon; a op~rijboare.

/\BVDO:S (ora~); AB-YDOS ,,:;tpll I:l!ultil~, hlciu:; intilldere; cuprj;n.; mal: illaJ~jme; dem:niltllti :Iralucu-e; "0, am31r; necaz", Lar, oppldum "eeUU'e" or~ illl;tTiI; (lig.)loc sigw:. 1.11 !!iara deJ

198

;pril'ne'jdi~"; ROJD. ba~e:blll .(reg;) .jdl'ib~~"'. ~tei (reg.) .. rutIn;1"; bote; but!l; buz~; pat: p4,l~ pod; 91'&1; pju;~J {arum.) ,.e rsir', ,obeadl~ Obidiij vodA; fatii. lereg.) ,.p,ic-ilturi de ril~i:n!} ,B.U bllicAli de Ti~inoa:~e a:rz.inde ~i 'Iu'minoa$e~'; ,eo~itl!i; ,?uvidl; BilIz.a\ll; z1lpadll.

A,CAMAS (a:lltrop~): A:C.."AMA& "ae mute; virf; sus: stITJilueire; arde; illti!i imedl.ll:t" .. Lat, cruu'l'la I d,s'" (a.oot1i ,coma "p!rrul rcapuhlt. chic:!L,plcl~~~ (la arum:Jlli~ ,~o'll:lIlil; (111 ,ct,liij jnUl~~ m9f'. Rom. :1I,cum:j hal1lle!,l; Ol1iIme~.

ACERVET[S (PQrt la, Marea, Ne~gdi)~ ACER-VEnS "apll ~:Irat!'! (amar!!); Ii.aU; chin; fnsl,lip'6rtabifj C J'Voada,: apas~-;' iiiI· gltesu.iaJ-Aj lngl"iim{djJ'Il". Lat.. aeerbus "Il,em; (tfg.) .. sCUll.!.. ea~ tl.it:~ ,e:rud_; necppl, timpU:rill; IISI?IIl" 'l]eind4~,lwa~; ,allftT~sl groaznic"'; act:T'IIatil.'l •. il!grbl$dif,e:". ROlli. COt'Yo' Iii; C<T! 1I~, fM~ ral;;.

. ACHELOOS (rful) :~i AOELA0S, (ap_b;'Q1'.); A:(:::rI£~00S n carte luminal; IUrminil' "'ede.re, ocl4; rotlllnd; imlprejD'l\lire- ..... ~t. acbllieos "co.lI,d_a ... ~?rice!,~,\li·1 ~,bot.};, eae!?, ,11 cuda in rehef.·" gr.~~a. a sculpca"; I!oc:hli:a ,,;rJll!ile; I:Ql&luUe d,e mele, 'earapace de bro'liscili lestoasa.; scarlt'Thl: S'piJ:'~lil.j ~\lrubl\l 0 ~I~sJl'1i oculus "och.ij" Rom. ~hiJl.e; 'II' flco]i;, ocel: Ca1~ul, C::hlliai~ 21::010:, II og'C;!i; Jeglnta,

ACHER(]N (l'iu) ,.rnteapl; cease; tale; sit'g~Ui; aoid: ~cnt·.

Lai, aeer "aSculit;illflilc.lraf.. arzit,oi'. energic; p3ltrIJDziltor" (ran: tale. care pi,cli •. care. IDleap.l. ;l$J?rU~ aero", Ro'in. .a croi;, corol (arh.) "uliu"'; cueura; oc:arit;, a oc!rf;, hrean; CQcQril.

ACHERUSIA (pe-,I~[:i)i ACHER,U-SIA ,,,oelili pii:talnrlltori; deochi; vraj!l; std.Jucire;. foo; MS, rQs". Lat, ,c~riO:lilS "pUI:l'8.ti,'I, sirlcat"; cera.$hlm •• c:ue,3~~ eerasus ,.cire~~ cueQ.§If'. Rout. '3 afurisi] CM'8S; c]lim~~i Coro§.

ACJ])I\VA (c-efate); AGFDAV:A •• ac'lna1te~ l!,!~eapii tant"-'. l2.al~. acidus ,.aero, ,acid"; 'occido ,,3 ca~&iI la pltmant; 'S,pieri; A se Minge. a m\lt'i'!, Rom, Ilaiauc: ·Ole'l.

ACMO:N (teOl]jm) •. AG>M0N ;,IIC IiIlarej itnltia,pll: iiPIl,i;:Il", Lar, aCUUlen ;,ySrl', a,s'eU.1~f'. Rom. g!fl1lao; Coman; C(J!fJloola; AC,MONIA aLI ,A\I~MONTA (ora~)i AC-MONLA" .. de miii,lli. ilnsolirc,; i'otovl~ire~ ceat1i". Dal. q8nl~n iee Ill; eQIQlillli:l

"

~11a'mH!.tl"l c9m~9 l,C_\l~'tlliitlltC.,., !C!om~niuoe';: manus ."IJlSn~". ~9111. ~ gomonJ (arJl. ..Iii sta .de v()rba, a sta la taifas, a se statui (confiden~i11)".

Aq.fslAS (~e:o.n:im!. C.cllival,;nml grecu~jJi. CrtHioS,)1Ar:lU7 SlAS .. foarte acrtt; ril:l; 'tn,grOz:itOl; inleplltor: tafe M; wade eumpllt", Lat, crisis I~m()meln hO'larli!~9r, - scl'tu;nbare 4eci.sivl["';, era>: ,jCf,Uce. ~trup d~ $I1~ur_!lli (fig,) ,(i,hlp., torture"; ClJle~1;I "~ r~lrgnii a cliinUt; II to rtIll:a":. Rem, ~g4 (bo,t.); ;gresie;, it ..gr.e§i;, grijiI; gmail;, Cri~.

A~UV1UM (YTll:$)i A€~RuvruM "qu IIpA~ Ii,chid: ,sq!l~ge(e;, ran~; tai.elur§; s.a}l~L~,; II cro:i:',Lav, enter ",siinge v!irsa! dlnrr-e c;maj dn~e curg:iind de pe u:rma,'lJl!ei ~iID.,h viti ~e-~fin,ge:l'! ~9mJ &fIlP.'it·. gro;apil,; a iIfcIDgi.

, 'A'crlOS (rill) ~i ACTIS (Ioc); J\C"TIOS • .Ia 0011111ul; in sus; ml§care; ridicare; demnitate; a vere: (llIdA de) ~s,.tre", L!ll. iliCI,i \IUS ,,!:Idiv"; ac~us .. llli$cartU; aueius .. c,e§ler,::,., mih:irIl, SpOf~ rire."; apto "a -potrivi,a ajlls.~, II. p'lIJ1le cliun l1l'ebl1i.e:~ ~ gregad, a\ ecjli]?<;!,". Rom. c~(ie; c;I)Iru (arom.) 1,dam1t, all", a (se~ahliil.

ACU~UM (Ca,s,ltll);, ACUM~IRN.U14- .,pentru. jilmii; la £rigj ad;'{posl; aSCUIlZW'·. !l.aJ. camera, .,boldl, ,atcadil; ba:rdi,Lnare ,a.cIJp,erhlf'. Rom. c'~;Ill_ar;l; clumLr; cO.lll1oarl&; eomamie; CQmamie.

. ADAMAS (IIJltro.p.); ADA-MAS, "ta mas,a; la (de) miinca:re; ad un 3re;; :un,pllI1ea]I"~ LaJ~ dnrr:ms ,.<:,a58, IOCl.lill]li;. IOli cei Iii easel, familie, aeam; tte'buriJe easel, menaj, gospodilirie .. E&trW lar! prnprie, olia~ natal", Rom. ~2imli; juma!a~e (julmne); zeatna; ~,em(ar.om. . .) ,.v.ilt:!;",

ADAMNA (Ie;Jiic) "ihieI61l" ~i ADAMNI (Ie:xic) .,'1. lubi '; A-DA-M'NA ",care d1l., m§na~ ."jllf:!; sflitulC§lej ~,lta&e:'._LlII", admoaee "Ol! ammri; a atJrag~ atenlia~ (I, l!fitllli", Rom, a ademenii adiill;II!1fii (arb,) "c8im1l.ta: 11Icomie"; AdiIman.

ADAOCTA (aIlla-op,) AD-AVerA lIeru-~ere§lej §Pp~;~e~.

Lat. ad,iwc'!ll .;sponn!:, erei~efe'" RQm:. (cu) lopl.anllL

ADll..A (pJallt4) ~j ATALA (anuop,); AD~[LA "C8.re 8\.1:011; !;!uros; viu; .,m.ii§ca; ... ;re9;lIl.:i~'. Lai, '3d1hal~ .,,1lI ilting~ eu riisufl~rea", RO,lllI,. a ad.la~ a<tiJ,'a (amm.)" "adie'rei .rli$ld]m:-e"" dedit (adl.) . .luero"; olel; CIId,iI.1i (arb.) •• Iilmaie".

U)(}

ADINA (roc.); A-GINA ,ea zlua: sdip:itol:i IlJminos~ III z;wilj Ill, tinlp~ '561'0c; recru.ffire.. ctwulnii". U~. ado, II v&l1Ii ~o~lre-1~ a Y.m~ Oa). ;! e alPliD~ja de;- a se indretP.W( gret; (fig,.)' ~ ~

• "'~L 'R:' _,'

;lllJpja la e lIctLuue; a u:u.nlntll'. II se t}JiiI;Iu:m: • , :t:I]E 'dJUru;. aai-

ne:~ofi; cllLan,ll e~lttn.ie; ,elan,li; zruq:~. (JDilJ' Ccdtni JiLl Qi!J\

OZlIlla. .

ADMETtlS (anl;011 .. ): AD·METIJS l.,Ind~Wl111,' Ill, drum', ,!ri'

mile" pI!. dnJm(utu)j, pribe:a.gl 'urilin:~ 1l1~i!lt1f': 11 S~ i((sfitiiJ!t'·. l..!lLt. lL~brlilo ,.11 HUili {s!<' Ilteargl)~ :a dn d:rulflul; ,a n:pez.i; J~a ~~ \flu I, 3 lim. . OCIIlle.. a. primi a amnit!};· Ii .permilte" II: TJlgJdtli". Rom. m~a~ a (sc) z.muc!: _ s,lruG;ea Q:!ol~)j lie asumura (reg.)

a ~c: iUSlreUJllI1 n ijjill:elln";lImilidJtll. _

" ADRAM'YT'I10N (golJi); AD~YT·nn.N .. Adonrurea [P,leeare.a) 'tfl!.ilor; Viul~ tnQlllp~q_~; S~lltldire Sf"'mltllj Od~rea. Mare;; deddete~. oad.erel. trio'll: Vjole_Ji11~'" Lat donni¢!, ,J dcrml; (fig .. ) a 1:11.1 f1l0M! Ilimie- a lince!Zi';; 'dramat actiwle s~en.icll"; "ramllli~s drintl fie". ROm, a ~t~~ lnml~ (~~lIte);

a esc) zdnmcina: .Drolllcea; [i)rimenzi (1l,. de fiml).. _

ADMS;!I'EEJ\: (cstiJ:[Op.). P,1!)RASTt1S (Blliro]?) §i, /l,DRESTOS (iml(ap.)' ADRlt-'STQS: 1,9u ([n .. pllp6!i~1 .8[1.; iJme~;

PllllOi: plirn;; (pfea de) '(01,: ,iJ1iSlllilonab:il··. Lal. Il'inis "ubt. a1$3'"

, , '.

:tUIt. am!lrat; n&~ric'il; jiUnie; 1sum'bro:: rntunecat gra v, ·ileJnlo.S;

sup,!l.ritl;;. Rom. drojdie; IF.ii!itil~ tre,sti~: !ttr~~!1! (artill'l'.) .;'iQ!", Ud~te.

AEGYSSUS (or~)' AEG,,'YSSUS ,;ar. ma[e; impuDlg,et~;.ln~

cer~are;ffilrebllt"el ru~ll;; clfulant; ghielt'e; ekBl!ri.~[I'Il(~, Pli.lfIDg, sconnonlre; II' SCJlIlD!Dj a ,dMilllll1; a smpllj II stnea; a (!ia; a ln~epa; riJ:J, b5al1if'. 41 .. ac.eu,so ",8 !I~29 (ill :f:tCua ulilei~~]~'~ a bj~a";<qlll!eso, •• a "c[Utll.; :a cere; U r:ugal'. ~(I:[il,. eoa.c!lz (BIn.); cccaz aJ:Qtn:,j.IlIlaCC§·' coc-O~i 'ghiu]j Ig~.g()a~lL;. (Ii)og~; cOC?!l§it: gUf~ a g~sj; ;t gb.ici; o6ch$t§:· _ Hog,~; 'il Ida. DlIl;>l \l~'gJlesuutl.~.

AEN1lS (nili) , AINIOS '~l11iltop,) ~i AI~0S (O(lIi~)i AI·mOS •• din lUlU; lac; repctl!r; joe; jUGIiti~1 "zglobiil' ell rona; ;pol:rivit" demo; ~nos;' dJ~vli.ml~ ,adevel'i: miarlor". ~'al, A:en~as tr:ond1:JclllQcul b:eieni.t6:r :pribe.g;j)~ iin·eni ... :tiilli1r: itmiQf ,;(]iJai tfull!il'". Rern, hOWaIj (lIn:!, ne:aOllj'Ene;llilne<ij, laelL.

AG;..L1NG.US (rllu); AGA-LINGQS; .~.el 1~lng; IWlgime; in'-

S-ar putea să vă placă și