Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Identifcarea proprietarului si a benefciarului (daca este cazul)


2. Identifcarea identifcarea autovehiculului uzat i constatarea condiiilor
privind vechimea i nmatricularea acestuia, n baza documentelor prezentate
3. introducerea n aplicaia !I"# a atributelor de identifcare
$. introducerea n aplicaia !I"# a datelor privind declaraia proprietarului
nscris prin care proprietarul i e%prim& n mod neechivoc opiunea de a
p&stra benefciul asupra primei de casare i de a achiziiona n nume propriu
un autovehicul nou de la produc&torul validat emitent al notei de nscriere
sau, dup& caz, a datelor privind declaraia proprietarului privind cedarea
dreptului de benefciu asupra primei de casare i declaraia benefciarului,
prin care se obli'& s& achiziioneze autovehiculul nou de la produc&torul
validat emitent al notei de nscriere(
). 'enerarea automat& a notei de nscriere n baza datelor enumerate
*. +n cazul reprezent&rii proprietarului persoan& fzic&, se introduc n aplicaia
!I"# i atributele de identifcare a mputernicitului (numele i prenumele,
codul numeric personal, act de identitate, adresa de domiciliu sau reedin&,
num&rul i data ncheierii de autentifcare a mputernicirii notariale i
denumirea biroului notarului public).
,. #ota de nscriere se ntocmete c-te una pentru fecare autovehicul uzat, n 3
e%emplare. unul pentru "utoritate, unul pentru produc&torul validat i unul
pentru proprietarul nscris, sau, dup& caz, n $ e%emplare, respectiv unul i
pentru benefciar
/up& introducerea in0ormaiilor prev&zute la art. 1* alin. (2) lit. c) i d),
aplicaia !I"# 0ace imposibil& modifcarea i1sau completarea in0ormaiilor
e%istente.
ACTE NECESARE PROPRIETARI:
"23. 21
..
(2) entru nscriere, proprietarul constituie la produc&torul validat un dosar
de participare cuprinz-nd urm&toarele documente preliminare.
a) actul proprietarului i, dup& caz, actul persoanei c&reia i4a 0ost cedat
dreptul de benefciu asupra primei de casare, care atest& identitatea i
domiciliul sau reedina n 2om-nia, eliberat de c&tre autorit&ile rom-ne, n
termen de valabilitate, n ori'inal i n copie certifcat& 5con0orm cu
ori'inalul5(
b) certifcatul de nmatriculare a autovehiculului uzat, n ori'inal i n copie
le'alizat&(
c) cartea de identitate a autovehiculului uzat, n ori'inal i n copie
le'alizat&(
d) actul doveditor eliberat de c&tre serviciul public comunitar re'im
permise de conducere i nmatriculare a vehiculelor competent teritorial, n
ori'inal, pentru cazul n care din certifcatul de nmatriculare sau din cartea
de identitate a autovehiculului uzat nu rezult& anul 0abricaiei, anul primei
nmatricul&ri n 2om-nia i1sau cate'oria autovehiculului uzat(
e) certifcatul de atestare fscal& privind impozitele i ta%ele locale i alte
venituri ale bu'etului local, eliberat de autoritatea public& local& n a c&rei
raz& teritorial& i are domiciliul sau reedina proprietarul i este nre'istrat
fscal autovehiculul uzat, n termen de valabilitate la data prezent&rii la
produc&torul validat, n ori'inal( din acesta trebuie s& rezulte c& autovehiculul
uzat care 0ace obiectul cas&rii se a6& nre'istrat pe numele proprietarului n
evidenele fscale ale autorit&ii publice locale emitente, iar proprietarul nu
are obli'aii de plat& la bu'etul local( dup& caz, se prezint& i certifcatul de
atestare fscal& privind impozitele i ta%ele locale i alte venituri ale bu'etului
local, eliberat de autoritatea public& local& n a c&rei raz& teritorial& i are
domiciliul sau reedina persoana c&reia i4a 0ost cedat dreptul de benefciu
asupra primei de casare(
0) declaraia pe propria r&spundere a proprietarului nscris prin care i
e%prim& n mod neechivoc opiunea de a p&stra benefciul asupra primei de
casare i de a achiziiona n nume propriu un autovehicul nou de la
produc&torul validat emitent al notei de nscriere sau, dup& caz, declaraia pe
propria r&spundere a proprietarului privind cedarea dreptului de benefciu
asupra primei de casare i declaraia pe propria r&spundere a benefciarului
prin care se obli'& s& achiziioneze autovehiculul nou de la produc&torul
validat emitent al notei de nscriere.
(3) n cazul unor situaii particulare, n afara documentelor prevzute la
alin. (2), proprietarul prezint productorului validat i alte documente, dup
caz:
a) certifcatul de motenitor sau, n situaia succesiunii pe cale
7udec&toreasc&, sentina civil& defnitiv&, n ori'inal i n copie le'alizat&(
atunci c-nd certifcatul de motenitor ori sentina civil& atest& e%istena mai
multor motenitori, este necesar& prezentarea unei mputerniciri notariale,
n original i n copie, prin care persoana reprezentant& este e%pres
mandatat& s& acioneze i s& ncheie acte 7uridice n cadrul pro'ramului, n
numele, pe seama i n interesul tuturor comotenitorilor, n vederea. cas&rii
autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidena circulaiei,
achiziion&rii autovehiculului nou sau ced&rii dreptului c&tre o alt& persoan&
fzic& av-nd domiciliul ori reedina n 2om-nia i care intenioneaz&
achiziionarea unui autovehicul nou prin pro'ram(
b) decizia emi! de c!tre autoritatea tutelar! competent& teritorial,
n ori'inal i n copie le'alizat&, n cazul motenitorului"comotenitorului
minor, din care s& rezulte c& reprezentantul le'al al minorului, p&rinte sau
tutore, este e%pres mandatat s& acioneze i s& ncheie acte 7uridice n cadrul
pro'ramului, n numele, pe seama i n interesul minorului, n vederea. cas&rii
autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidena circulaiei,
achiziion&rii autovehiculului nou sau ced&rii dreptului de benefciu asupra
primei de casare c&tre o alt& persoan& fzic& av-nd domiciliul ori reedina n
2om-nia i care intenioneaz& achiziionarea unui autovehicul nou prin
pro'ram(
c) decizia emi! de c!tre autoritatea tutelar! competent& teritorial, n
ori'inal i n copie le'alizat&, n cazul peroanei pue u# interdic$ie sau
al persoanei asupra c&reia a 0ost instituit& curatela potrivit prevederilor le'ale
n vi'oare, din care s& rezulte c& tutorele ori curatorul este e%pres mandatat
s& acioneze i s& ncheie acte 7uridice n cadrul pro'ramului, n numele, pe
seama i n interesul persoanei ocrotite, n vederea. cas&rii autovehiculului
uzat, radierii autovehiculului uzat din evidena circulaiei, achiziion&rii
autovehiculului nou sau ced&rii dreptului de benefciu asupra primei de
casare c&tre o alt& persoan& fzic& av-nd domiciliul ori reedina n 2om-nia
i care intenioneaz& achiziionarea unui autovehicul nou prin pro'ram(
d) certifcatul de c!!torie sau orice act administrativ eliberat de c&tre
autoritatea competent& material i teritorial, care atest&
schimbarea1modifcarea numelui i1sau prenumelui, n ori'inal i n copie
le'alizat&(
e) documentul, n ori'inal i n copie, care atet!
c%im#area"modifcarea adreei de domiciliu sau de reedin&, eliberat
de c&tre autoritatea competent& material i teritorial, n situaia n care
adresa de domiciliu ori de reedin& nscris& n actul de identitate di0er& de
adresa nscris& n certifcatul de nmatriculare i n cartea de identitate a
autovehiculului uzat(
0) mputernicirea notarial!, inclui& n copie certifcat! 'con(orm cu
originalul5, prin care proprietarul mandateaz& n mod e%pres o alt& persoan&
s& acioneze i s& ncheie acte 7uridice n cadrul pro'ramului, n numele, pe
seama i n interesul s&u, n vederea. cas&rii autovehiculului uzat, radierii
autovehiculului uzat din evidena circulaiei, achiziion&rii autovehiculului nou
sau ced&rii dreptului de benefciu asupra primei de casare c&tre o alt&
persoan& fzic& av-nd domiciliul ori reedina n 2om-nia i care
intenioneaz& achiziionarea unui autovehicul nou prin pro'ram( n aceast&
situaie, se va prezenta i actul care atet! identitatea i domiciliul au
reedin$a n Rom)nia a peroanei mputernicite, eliberat de c&tre
autorit&ile rom-ne, n termen de valabilitate, n ori'inal i n copie certifcat&
5con0orm cu ori'inalul5.
($) #eprezentarea documentelor prev&zute la alin. (2) i, dup& caz, la alin.
(3) sau prezentarea acestora ntr4o alt& 0orm& dec-t cea solicitat& atra'e
imposibilitatea eliber&rii notei de nscriere. +n toate cazurile, documentul care
atest& reprezentarea proprietarului de c&tre o alt& persoan& (decizia sau
mputernicirea) trebuie s& 0ac& re0erire la denumirea complet& i ofcial& a
pro'ramului, anul n care acesta se des0&oar&, precum i la titulatura
complet&, num&rul actului normativ de instituire a acestuia i num&rul
8onitorului 9fcial al 2om-niei, artea I, n care a 0ost publicat.
()) roduc&torul validat elibereaz& nota de nscriere, 'enerat& de aplicaia
!I"#, dup& verifcarea documentelor prev&zute la alin. (2) i, dup& caz, la
alin. (3) i introducerea n sistemul !I"# a urm&toarelor date.
a) numele i prenumele proprietarului(
b) codul numeric personal al proprietarului(
c) localitatea i 7udeul de domiciliu(
d) num&rul de tele0on al proprietarului(
e) cate'oria de 0olosin&. 81 sau #1(
0) marca autovehiculului uzat(
') num&rul de nmatriculare(
h) num&rul de identifcare al autovehiculului uzat(
i) capacitatea cilindric& a motorului(
7) anul de 0abricaie(
:) anul primei nmatricul&ri n 2om-nia(
l) seria i num&rul certifcatului de nmatriculare(
m) declaraia pe propria r&spundere a proprietarului prin care acesta i
e%prim& intenia de a achiziiona n nume propriu un autovehicul nou de la
produc&torul validat emitent al notei de nscriere sau, dup& caz, declaraia
proprietarului privind cedarea dreptului de benefciu asupra primei de casare
i declaraia pe propria r&spundere a benefciarului prin care se obli'& s&
achiziioneze autovehiculul nou de la produc&torul validat emitent al notei de
nscriere.
*+, Produc!torul &alidat &a p!tra la doar
urm!toarele documente:
a) copie certifcat& 5con0orm cu ori'inalul5 dup& actul care atest&
identitatea i domiciliul sau reedina n 2om-nia, eliberat de autorit&ile
rom-ne, n termen de valabilitate, al proprietarului nscris i, dup& caz, al
benefciarului(
b) copie legalizat! dup! certifcatul de nmatriculare a
autovehiculului uzat(
c) copie legalizat! dup! cartea de identitate a autovehiculului uzat(
d) actul do&editor eli#erat de er&iciul pu#lic comunitar re'im
permise de conducere i nmatriculare a vehiculelor competent teritorial, n
ori'inal, pentru cazul n care din certifcatul de nmatriculare sau din cartea
de identitate a autovehiculului uzat nu rezult& anul 0abricaiei, anul primei
nmatricul&ri n 2om-nia i1sau cate'oria autovehiculului uzat(
e) certifcatul de atetare fcal! privind impozitele i ta%ele locale i
alte venituri ale bu'etului local, eliberat de c&tre autoritatea public& local& n
a c&rei raz& teritorial& i are domiciliul sau reedina proprietarul ncri i
este nre'istrat fscal autovehiculul uzat, n termen de &ala#ilitate la data
prezent&rii la produc&torul validat, n ori'inal( din acesta trebuie s& rezulte c&
autovehiculul uzat care 0ace obiectul cas&rii se a6& nre'istrat pe numele
proprietarului n evidenele fscale ale autorit&ii publice locale emitente, iar
proprietarul nu are obli'aii de plat& la bu'etul local i, dup& caz, certifcatul
de atetare fcal! privind impozitele i ta%ele locale i alte venituri ale
bu'etului local, eliberat de c&tre autoritatea public& local& n a c&rei raz&
teritorial& i are domiciliul sau reedina #enefciarul(
0) declara$ia pe propria r!pundere a proprietarului ncri prin care
i p&streaz& benefciul asupra primei de casare i i e%prim& intenia de a
achiziiona n nume propriu un autovehicul nou de la produc&torul validat
emitent al notei de nscriere, n ori'inal, au, dup! caz, declara$ia
proprietarului privind cedarea dreptului de benefciu asupra primei de
casare i declara$ia pe propria r!pundere a #enefciarului prin care se
obli'& s& achiziioneze autovehiculul nou de la produc&torul validat emitent al
notei de nscriere, n ori'inal.
Radierea auto&e%iculului uzat
(1) +n termenul prev&zut la art. 1, alin. (*), proprietarul nscris procedeaz&
la radierea din evidena circulaiei a autovehiculului uzat. 430 de zile
(2) roprietarul nscris trebuie s& p&streze o copie le'alizat& a certifcatului
de distru'ere a autovehiculului uzat, n vederea complet&rii dosarului de
participare.
(3) ;ertifcatul de radiere din evidena circulaiei a autovehiculului uzat se
elibereaz& la solicitarea proprietarului nscris, pe baza pred&rii certifcatului
de nmatriculare1nre'istrare i a certifcatului de distru'ere a autovehiculului
uzat, ambele documente n ori'inal, precum i a pl&cuelor cu num&rul de
nmatriculare(<).
($) ;ertifcatul de radiere din evidena circulaiei trebuie s& conin&
meniunea potrivit c&reia autovehiculul uzat a 0ost radiat n urma
dezmembr&rii.
Completarea doarului de participare
(1) /up& radierea din circulaie a autovehiculului uzat, n termenul (! 30
! "#$! )prev&zut la art. 1, alin. (11), proprietarul revine la produc&torul
care a eliberat nota de nscriere pentru completarea dosarului cu
certifcatul de distru'ere, n copie le'alizat&, i certifcatul de radiere, n
ori'inal.
(2) In acelasi termen se va incheia si contractul de vanzare cumparare