Sunteți pe pagina 1din 4

Idiotul postmodern.

Obsesii, decenii, fantoe


Lucian Dan Teodorovici, Matei Brunul, Polirom Fiction Ltd, Iai, 20, !00 p.
"...o lua cumva de la #ero. $a i cum s%ar fi n&scut acum, 'n lumea nou&, dar s&rind 'n ea
direct din lumea vec(e, trec'nd cu oc(ii 'nc(ii peste toate fr&m)nt&rile crea*iei...+
Pe coperta lui Matei Brunul, apar*in)nd 'n sf)rit romancierului cu acte 'n re,ul& care a
devenit Lucian Dan Teodorovici, apare un persona-%p&puar m)nuind o marionet& ce%i seam&n&
i#bitor, ba mai mult, av)nd el 'nsui pe umeri o sc)ndur& cum probabil poart& la r)ndul ei p&pua,
iar pe bucata de lemn, cu capul 'n palme, cu sforile at)rn)nd, 'nc%o p&pu&, ce%i seam&n& i#bitor
p&puarului. To*i trei 'n dun,i, aduc)nd i#bitor cu nite puc&riai. F&r& s& vreau, m%am ,)ndit la
foto,rafia de pe maneta volumului n iad toate becurile sunt arse, unde ceva mai pu*in
romancierul Dan Lun,u 'i *ine volumul 'n bra*e ca pe%o marionet&, iar 'n ar&t&torul fiec&rei m)ini
poart& c)te%o mic& p&pu&. .&sisem o coinciden*& sau, de ce nu, c(iar o complicitate 'ntre cei doi
cole,i de ,enera*ie i loca*ie. /u%mi r&m)nea dec)t s& m& convin,.
0ncepea s& fie ce s%a dovedit a fi p)n& la cap&t1 un roman despre condi*ia de
2macro3marionet&. La fel cum sufletul unei p&pui ar fi locali#abil 'n centrul ei de ,reutate, sufletul
uman a fost f&cut ac(ii sub comunism. Oricum, vroiam s& simt 'n m)inile pe care%o *ineam cu
sufletul mai dep&rtat sau nu de ,ur&, s& simt i s& num&r pe de,ete centrii de ,reutate ai c&r*ii.
Pentru asta%mi r&m)nea s& citesc p)n& la cap&t, nu pentru cine tie ce sen#a*ionalism ieftin care m&
las& rece literar vorbind, evident, acum, 'n anul de ,ra*ie 20. Firesc, am scris r)ndurile de mai
sus dup& lectura celui dint)i capitol, dup& ce tiam din au#ite c& 4runul va fi condamnat i c(inuit 'n
diverse celule i camere de tortur& i la,&re staliniste. 5a 'nc)t ori#ontul meu de ateptare nu putea
fi tocmai favorabil, ba dimpotriv&, risca s& fac& din aceast& voluminoas& carte un roman previ#ibil,
aproape ili#ibil.
5vans)nd 'n obsedantul deceniu, mi%am v&#ut atept&rile confirmate. $el pu*in dac& m&
,)ndesc la cele trei niveluri ale marioneti#&rii, subsumabile unor niveluri semantic%(ermeneutice1
literal 2prota,onistul poart& mai tot timpul cu el o p&pu& de lemn, pe 6asilac(e, dup& ce 'n tinere*e
vroise c(iar s& devin& p&puar3, etic, poate c(iar ale,oric 2persona-ul a-un,e marionet& la r)ndul
s&u, captiv 'n m)inile securistului 4o-in i ale informatoarei 7li#a, 'n ,(earele Partidului 'n fond3 i
te8tualist pur tu, autorul manevr)ndu%l pe 9atei 4runul 'ntr%un mod ce permite clamarea unui
re,im fantoic al persona-ului. 9ai departe, un al patrulea nivel, ana,o,ic sau mai tiu eu de care,
pe care s& trone#e 9arele P&puar de dincolo de toate, nu mai apare. $u toate astea, putem vorbi de
o dubl& mis en ab:me, 'nspre manipularea omului de c&tre om, reflectat& concomitent pe un alt
palier, 'n demiur,ia naratorial&.
Dar p)n& la dumne#eul auctorial, avem fi,ura tat&lui, cel dint)i p&puar al fiului. $u a-utor
patern, cumva ca un semn al destinului, 9atei 4runul scap& de c(emarea pe frontul celui de%al
doilea r&#boi mondial, 'n contul unei boli fictive supranumite 9arie%;tr<mpell, care i s%ar fi soldat
cu parali#ia umerilor i articula*iilor, aduc)ndu%l 'n postura unui "burattino uman+. Dar asta nu se
va 'nt)mpla dec)t 'n a doua tinere*e a persona-ului, c)nd, amne#ic 'n urma unui accident petrecut 'n
ultimul an al unei deten*ii fals motivate politic, va fi controlat f&r& mena-amente, ca i cum ar fi
devenit la propriu marioneta sistemului. 5dic& un om 'ntre oameni. Pe care 4o-in 'l va denumi
4runul, f&c)nd abstrac*ie de numele s&u real, poate unica urm& dinspre mama de ori,ine italian&.
9ai mult, securistul 'i poate linitit e8plica1 ";e apropiase poate pentru c& al*i oameni nu erau at't
de copil&roi precum cel din fa*a sa, cu to*i cei tre#eci i opt de ani ai lui, un copil abia ieit din fa&,
care nu%i mai amintea nimic din via*a ailalt&, cea din burta mamei sau de dinainte de ea.+ Dar
infantili#area lui 9atei 4runul este i apana-ul unei scriituri tipice. 5utorul 'i t)mpete persona-ul
'n sens dostoievs=ian. Iar acele "damblale+ catatonice subsecvente ieirii din com& sunt similare 'n
economia romanului tocmai cri#elor epileptice ale prin*ului 9)=in. >evolta nu se produce
niciodat&, nici m&car p)n& la -um&tate. 4runul va fi re,estat, ren&scut, reeducat. 6a deveni cel mai
nou om cu putin*&, metoda 9a=aren=o transform)ndu%l dintr%o fiin*& vie 'ntr%un soi de mecanism
inanimat. 0n fond, "inovatorii+ lui 4runo profit& la ,reu de sp&larea creierului acestuia datorat&
pierderii se,mentului de memorie ce con*inea tocmai trecutul "anticomunist+, oper)nd umplerea lui
cu materie nu cenuie, ci c)t mai roie cu putin*&. $el pu*in aa 'n*ele,e Lucian Dan Teodorovici s&%
i 'nv)rt& persona-ul 'ntre coper*i.
Un centru de greutate nomad
5cest Matei Brunul con*ine mai mul*i centri de ,reutate. >ecunosc, am scris asta, la fel,
'nainte s& termin volumul, i poate c%am vrut s& v&d c)t de mult pot scrie despre o carte f&r& s%o
citesc 2toat&3 cum se cam practic& pe la case destul de impo#ante, cu leaf& pe m&sur&. ?na peste
alta, mobilitatea paro8ismelor te8tuale, p)n& la c&derea lor 'n adev&rate #one de colaps al intri,ii,
survine ca r&spuns al unei sc(i#oidii manifestate plenar, tematic sau mne#ic, dar i stilistico%narativ.
5stfel, autorul 'i 'nc(ipuie i scrie sacadat romanul, o -um&tate fiind a lui 4runo 9atei,
restul pentru 9atei 4runul. 0nc& o dat&, la fel ca 'n de-a mai sus amintitul n iad... al cole,ului de
breasl& Dan Lun,u, se contrapunctea#& dou& perspective temporal%narative, distribuite pe c)te%un
capitol@ o te(nic& poate facil&, dar perfect adecvat& persona-ului rupt 'n dou&1 pe de o parte,
realitatea vec(e, bruscat& ini*ial de c&tre tat&, datorit& c&ruia, cu a-utorul unui Lucre*iu P&tr&canu,
persona-ul e an,a-at la Teatrul &nd&ric&, -udecat pentru simpatii le,ionare m&rturisite prin tortur&
i condamnat la un deceniu de munc& silnic&, petrecu*i la $anal, 'n colonia Peninsula, pe urm& la
'nc(isorile din .ala*i i Iai, unde se produce fatala c&#&tur& de la eta-ul trei al unui bloc soldat& cu
dispari*ia tuturor amintirilor din ultimele sale dou& decenii. i aproape de fiecare dat&, 4runo 9atei
va pune r&ul pe seama unui persona- din copil&ria petrecut& la bunicii din >om)nia@ "4aba ;amca i
moroii ei+ se 'ntorc mereu din spaimele infantile, f&r& ca b&rbatul s& tie c& nu peste foarte mult
timp, va 'mp&r*i cu acetia condi*ia de #ombi i se va nate din nou. De cealalt& parte, a noii
realit&*i, de dup& eliberare, de sub tutela securit&*ii. 9ai mult, nu doar prota,onistul apare divi#at.
5r fi de men*ionat i tovar&ul 4o-in, cu cele dou& adev&ruri ale sale intim, de nem&rturisit,
respectiv oficial, de partid , 7li#a duplicitatea delatoarei devenit& peste noapte iubit& sau
persona-ul episodic nea Aacornea, prea pu*in valorificat, 'ns& memorabil 'n dedublarea lui
voluntar&, similipo#itiv& ,ardian de temut al 'nc(isorii ,&l&*ene versus a-utor de n&de-de pentru
de*inu*i.
;c(i#omorfismul intervine i dac& ne ,)ndim la cele dou& istorii din roman. 5dep*ii /eB
Cistoricismului pot ,&si numeroase prolifer&ri ale raportului dintre istoria mic& i cea mare@ doar c&,
dup& cum bine remarca i $osmin 4or#a, Lucian Dan Teodorovici e8plicitea#& prea mult, oarecum
didactic%intelectualist 'n superfluitatea lui. $u toate astea, pro#atorul 'i permite s& fie poet la modul
naiv%(alucinant, persona-ul s&u colectiv ,&sind la un moment dat o bre& 'n istoria mare, cau#at&
nici mai mult nici mai pu*in dec)t de o con-ura*ie a v)nturilor1 "Poate c& v'ntul acela uscat i
fierbinte pe care locuitorii din #on& 'l numeau Dara%:el, 6'ntul /e,ru, i care c(inuise mul*i
puc&riai, 'n #ile cu praf de st'nc& ce le ardea ,'tle-urile, se 'nduplecase 'ntr%un sf'rit i luase cu
sine vestea nenorocitului final de poveste al doctorului ;imionescu, o purtase t&cut peste 4&r&,an,
p'n& 'nspre 4ucureti. Poate c& acolo i%o 'ncredin*ase Foe(nului pentru a o duce mai departe, iar
acesta, trec'nd $arpa*ii, o l&sase%n ,ri-a 5ustrului, spre a o sufla dincolo de nite frontiere pe care
doar ele, v'nturile, le puteau trece f&r& frica de a fi oc(ite de vreun ,r&nicer.+
5poi, stilul indirect liber, uor anacronic, 'ns& c)t de bine m)nuit. 7 ca i cum autorul ar
intra 'n pielea persona-elor, fie c& vorbim de 9atei, 4o-in sau 7li#a. Cibridi#area, simbio#a,
para#itarea, ba c(iar alia-ul, ar fi cuvinte potrivite pentru a defini fi,urile narate, -um&tate autor,
-um&tate persona-. Tot stilistic vorbind, 'n afara unor simetrii i repeti*ii, avem un volum e8trem de
bine periat, poate prea bine *inut 'n fr)u, do#a-ul efectelor narative devenind plictisitor de la un
punct. ?n roman mai de,rab& inteli,ent scris dec)t bun, al c&rui fin absurd cap&t& foarte rar accente
mai 'n,roate, tue mai vii, l&s)nd revolta pe seama lectorului cumva contrar atept&rilor, av)nd 'n
vedere tema. Dar asta poate fi un atu. 6aloarea lui Matei Brunul const& mai mult 'n form& i
te(nic&, dec)t 'n con*inut. 0n modul cum Teodorovici 'nv)rte sforile c&r*ii i m)nuiete persona-ele,
cu talentul invi#ibil, mereu camuflat, al unui maestru p&puar. Te8tul e de fapt un spectacol.
Postmodernismul pe nelesul doumiitilor
5t)t punerile 'n abis amintite c)t i te(nicismul scriiturii pot fi catalo,ate drept artificii
te8tualiste. Pe l)n,& asta, o veridicitate parc& prea c&utat&, fri#)nd un artificial de factur& net
opt#ecist&. Lucian Dan Teodorovici pune prea mult interes pe valoarea unei reconstituiri, 'nc)t
re#ultatul e un roman de epoc&, f&r& s& fie totui epocal. ?n roman e8portabil 'n primul r)nd, aa
cum se pare c& la Iai a devenit o mod&. Pro#atorul d& impresia c& publicul s&u *int& e unul care
necesit& mereu dove#i documentare, de prisos unui lector auto(ton c)t de c)t "instruit+.
5adar, "aparen*ele neoclasice+ de care vorbete Paul $ernat 'n le,&tur& cu 9atei 4runul
sunt mai de,rab& nite "esen*e+ postmodern%opt#eciste. $ronicarul 'l vede sc&pat pe Teodorovici
din capcana metanarativ&1 "Din fericire, LDT nu e8(ib& statutul de "te8tE al lumii pe care%o creea#&
i identitatea "de persona-E a lui 9atei. In,enios c'ndva, procedeul a devenit truc ieftin, u#at i
abu#at de metate8tuali#an*ii postmoderni.+

/u 'l e8(ib&, dar nici nu 'l in(ib&, s%ar putea spune.


De#nod&m)ntul ar putea fi catalo,at uor ca neverosimil, deci 'n mare m&sur& te8tualist%ilu#oriu.
/erealist. ;& citeti i s& nu cre#i. 5dev&rat& lovitur& de teatru, de nedeconspirat aici, finalul ar
putea permite o continuare a te8tului, un volum secund 'n care Lucian Dan Teodorovici s&%i
dovedeasc& p)n& la cap&t virtu*ile de foarte bun romancier. Deocamdat&, dup& ce de-a%l desp&r*ise
de p&pua lui de lemn 2aa cum Paul $ernat spune c& nu se%nt)mpl& niciodat&3, pro#atorul%p&puar
'i tra,e sforile i 4runo 9atei r&m)ne inert, l)n,& postul de pa#& de la ,rani*a netrecut& cu
Iu,oslavia1 "0i privi picioarele tremur)nde, se for*& s&%i liniteasc& muc(ii. >idic& apoi capul,
'ndoindu%i ,'tul spre spate, c&tre 'naltul postului de observa*ie de%al c&rui perete st&tea spri-init.
/u%l v&#u pe soldat. Desc(ise ,ura pentru a mai #ice ceva, r&mase aa c'teva clipe, apoi 'i
reapropie bu#ele uscate i cobor' privirea. 7ra mai bine s& tac& i el.+
Matei Brunul nu las& defel 'n urm& postmodernismul. 9ai de,rab& las& dou&miismul
'nainte. $ert e c&, dup& cum s%a tot spus de-a, dincolo de 'ncadr&ri de ,en, stupide i desuete la
r)ndu%le, prin acest roman autorul a dat cel mai bun volum al s&u. Dar asta nu 'nseamn& c& Lucian
Dan Teodorovici nu poate mai mult.
1
Paul $ernat, "FObsedantul deceniuG reloaded sau identitatea ca marionet& 2II3+, 'n Observator cultural, nr. H02,
2I..20.

S-ar putea să vă placă și