Sunteți pe pagina 1din 7

Propuneri de msuri pentru mbunt irea activit ii politico-ideologice, de educare

marxist-leninist a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii


Ca rezultat al profundelor transformri petrecute n anii de dup eliberare, al victoriei
ornduirii socialiste, al uria ei activit i politico-educative desf urate de partid, n ara
noastr s-au ob inut rezultate deosebit de importante n lrgirea orizontului cultural, n
ridicarea nivelului politic i ideologic, n formarea con tiin ei socialiste a celor ce
muncesc. Aceasta se exprim n faptul c ntregul nostru popor, to i oamenii muncii, fr
deosebire de na ionalitate, nfptuiesc neabtut politica intern i extern a partidului, pe
care o consider drept propria lor politic, vznd n ea garan ia bunstrii i fericirii lor.
elul suprem al politicii partidului nostru a fost i este cre terea bunstrii materiale i
spirituale a maselor, asigurarea condi iilor pentru afirmarea plenar a personalit ii,
furirea omului nou, profund devotat socialismului i comunismului. Activitatea politico-
educativ constituie o parte component inseparabil a operei de edificare a noii ornduiri
sociale, o preocupare de seam a partidului i statului nostru.
Cu toate succesele mari ob inute pn n prezent, n munca politico-ideologic i cultural-
educativ continu nc s persiste o serie de lipsuri, deficien e i neajunsuri, a cror
nlturare constituie o necesitate imperioas a mersului nainte al societ ii noastre.
innd seama de cerin ele etapei actuale a construc iei socialiste, de marile obiective care
stau n fa a partidului i poporului n furirea societ ii socialiste multilateral-dezvoltate,
este necesar s se ia msuri pentru ridicarea nivelului combativit ii revolu ionare i a
spiritului militant, partinic, al ntregii activit ii politice, ideologice i de educa ie
comunist a maselor, desf urat de organele i organiza iile de partid, de organiza iile de
mas i ob te ti, de organismele de stat, de institu iile de propagand, ideologice i
cultural-artistice.
1. otrtor n nfptuirea acestor obiective este ridicarea continu a rolului
conductor al partidului n toate domeniile activit ii politico-educative, cre terea
rspunderii i exigen ei organelor i organiza iilor de partid n ndrumarea ntregii munci
de educare a maselor, desf urat prin intermediul tuturor mijloacelor de influen are
politic i al factorilor de culturalizare de care dispune societatea noastr.
!n acest scop se vor ntri conducerea i controlul de partid n orientarea activit ii
politico-educative spre promovarea larg n mase a ideologiei partidului nostru, a politicii
sale marxist-leniniste, spre cre terea combativit ii mpotriva influen elor ideologiei
burg"eze, a mentalit ilor retrograde, strine principiilor eticii comuniste i spiritului de
partid. #n accent deosebit se va pune pe prezentarea marilor cuceriri ob inute de poporul
rom$n constructor al socialismului, pe sublinierea rolului conductor al clasei
muncitoare, care- i ndepline te cu cinste misiunea istoric n edificarea socialismului, pe
cultivarea respectului fa de munc, fa de productorii bunurilor materiale din
societatea noastr.
% sarcin esen ial a muncii politico-educative desf urate de partidul nostru este
educarea tuturor celor ce muncesc n spiritul patriotismului socialist, al dragostei i
devotamentului ne rmurit fa de patrie, al "otrrii de a nu precupe i nimic pentru
aprarea cuceririlor noastre revolu ionare, a independen ei i suveranit ii rii, pentru
ntrirea i nflorirea continu a &om$niei socialiste. !n procesul construirii societ ii
socialiste multilateral dezvoltate este necesar s se ac ioneze n continuare pentru
cimentarea i mai puternic a unit ii i fr iei dintre oamenii muncii rom$ni, mag"iari,
germani, srbi i de alte na ionalit i, care, anima i de acelea i interese i aspira ii,
realizeaz laolalt toate valorile materiale i spirituale ale rii, particip cu nsufle ire la
lupta pentru prop irea patriei comune &epublica 'ocialist &om$nia. (ste datoria
organiza iilor de partid s combat cu fermitate orice tendin i form de exprimare a
na ionalismului. )unca politic trebuie s ac ioneze "otrt mpotriva oricrei manifestri
de indisciplin, de nclcare a normelor de convie uire social, n direc ia dezvoltrii
respectului fa de avutul ob tesc, fa de legile rii, pentru ntrirea legalit ii socialiste
i a ordinii publice.
Conducerea i organizarea ntregii activit i politicoeducative cad nemijlocit n sarcina
birourilor i comitetelor jude ene de partid, a organelor de partid de la toate nivelurile, a
activi tilor care lucreaz n domeniul propagandei, a tuturor comuni tilor.
!n realizarea tuturor acestor sarcini, un rol important trebuie s-l ndeplineasc sub
conducerea partidului sindicatele, organiza iile de tineret i femei, toate organiza iile
de mas i ob te ti din patria noastr.
*. 'ec ia de +ropagand a Comitetului Central va prezenta propuneri de mbunt ire a
organizrii nv mntului de partid, a formelor de pregtire politic i ideologic a
cadrelor i a membrilor de partid, a maselor largi de oameni ai muncii, n vederea
dezvoltrii spiritului partinic, revolu ionar, a ridicrii nivelului muncii de partid. 'e vor
lua msuri de mbunt ire a planurilor i programelor de nv mnt la Academia de
partid , tefan -"eorg"iu. i la colile interjude ene de partid, n vederea asigurrii
pregtirii cadrelor cu problemele fundamentale ale muncii de partid, ale tiin ei
conducerii politice. 'e va asigura cuprinderea n cursuri de perfec ionare a unui numr
mai mare de activi ti din diferite domenii de activitate. &ecrutarea elevilor i studen ilor
pentru colile de partid se va face din rndul activi tilor de partid, de stat i ai
organiza iilor de mas, n special al acelora care provin din rndul clasei muncitoare i
care au o practic ndelung n produc ie.
/. 0or fi extinse i activizate formele muncii politice de mas1 activitatea agitatorilor, a
gazetelor satirice, a brigzilor artistice de agita ie, a diferitelor forme de agita ie vizual
la locurile de munc, att n vederea popularizrii i generalizrii experien ei pozitive, a
realizrilor i atitudinilor naintate, ct i pentru combaterea activ a strilor de lucruri
negative. 0or fi orientate organiza iile de partid s ntreasc munca politicoeducativ
nemijlocit, de la om la om, cu fiecare membru de partid, cu fiecare cet ean.
% deosebit aten ie trebuie s acorde organele de partid educrii activului de partid i de
stat n spiritul politicii profund umaniste a partidului nostru, politic ptruns de grija fa
de om, n spiritul slujirii cu abnega ie a intereselor generale ale societ ii, ale poporului
ndatorire fundamental i criteriu principal de apreciere a cadrelor, a fiecrui
comunist.
%rganele de partid trebuie s dezvolte la cadrele noastre preocuparea pentru asigurarea
condi iilor n vederea participrii tot mai largi a maselor la elaborarea i nfptuirea
politicii partidului i statului, la ntreaga via economic, social, ideologic i cultural
expresie elocvent a profundului democratism al ornduirii noastre socialiste.
2. 0a trebui s creasc rolul adunrilor de partid n dezbaterea principalelor probleme
ale vie ii colectivelor de munc, n sporirea combativit ii i vigilen ei politice a
membrilor de partid, n ridicarea spiritului critic i autocritic, n promovarea pozi iei
ferme mpotriva fenomenelor negative, a atitudinilor necorespunztoare fa de munc i
avutul ob tesc, de dezinteres fa de cerin ele oamenilor muncii, a manifestrilor de
indolen i superficialitate. (ste datoria organiza iilor de partid de a forma opinia de
mas n lupta mpotriva abuzurilor i necinstei, a delapidrilor, a tuturor manifestrilor
antisociale.
#nul din obiectivele principale ale muncii politice, ndeosebi n rndurile tineretului, este
combatarea ferm a tendin elor de parazitism, de via u oar, fr munc, cultivarea
rspunderii i a datoriei de a munci n slujba patriei, a poporului, a societ ii socialiste.
!ndeplinirea unei munci utile societ i este o onoare i o obliga ie pentru to i cet enii.
3. (ste necesar crearea unui larg curent de mas pentru participarea tuturor
cet enilor i n special a tineretului la ac iuni de munc patriotic pe antiere, n
industrie, n agricultur, n gospodrirea localit ilor. %rganele i organiza iile de partid,
organiza iile de mas i ob te ti, organele locale ale puterii de stat rspund direct de
organizarea acestor ac iuni.
4. 0a trebui intensificat activitatea educativ i de pregtire politic n coli i
facult i. !n acest scop, )inisterul !nv mntului va lua msuri de mbunt ire a
planurilor i programelor de nv mnt, acordnd aten ie deosebit mbunt irii predrii
tiin elor sociale. 0a trebui ridicat spiritul de rspundere i rolul cadrelor didactice n
formarea politico-ideologic a elevilor i studen ilor. 'e vor lua msuri pentru ntrirea
direc iilor educative din )inisterul !nv mntului, asigurndu-se ncadrarea acestora cu
activi ti de partid, ndrumarea lor nemijlocit din partea 'ec iei de +ropagand a C.C. al
+.C.&. 'ecretariatul C.C. al +.C.&., birourile comitetelor jude ene i or ene ti de partid
rspund de ndrumarea ntregii activit i politice din coli i facult i, de con inutul
predrii tiin elor sociale. +lanurile de nv mnt i programele tiin elor sociale vor fi
aprobate de 'ecretariatul C.C. al +.C.&. % treime din programele cursurilor de var de
pregtire a cadrelor didactice va fi dedicat informrii politice i dezbaterilor pe probleme
ideologice i educative.
5. 'e vor lua msuri pentru intensificarea activit ii de educa ie politic desf urat de
organiza iile #.6.C. i asocia iile studen e ti. &olul principal n ntreaga activitate a
#.6.C. trebuie s-l aib tineretul muncitoresc. 6rebuie ac ionat pentru promovarea n
rndurile ntregului tineret a concep iei despre lume i via a clasei muncitoare, pentru
cultivarea tradi iilor revolu ionare ale clasei muncitoare i ale partidului comunist, pentru
educarea socialist, patriotic, prin munc a tinerei genera ii. Centrul de cercetri pentru
problemele tineretului s- i orienteze activitatea spre aceste cerin e ale educa iei
tineretului.
% aten ie deosebit va trebui acordat activit ilor cultural-educative i distractive n
rndurile tineretului i n special ale elevilor i studen ilor, combtnd manifestrile de
cosmopolitism, diferitele mode artistice mprumutate din lumea capitalist. 'e va
interzice servirea buturilor alcoolice n toate localurile distractive pentru tineret.
0a fi lrgit i intensificat propaganda ateist, organizarea ac iunilor de mas pentru
combaterea misticismului, a concep iilor retrograde, pentru educarea ntregului tineret n
spiritul filozofiei noastre materialist-dialectice.
7. 0a cre te rolul Academiei de tiin e sociale i politice n dezbaterea problemelor
ideologice actuale ale vie ii noastre social-politice, ale activit ii culturale i crea iei
artistice, n ridicarea combativit ii ideologice fa de influen ele strine, n afirmarea
puternic a filozofiei materialist-dialectice i a politicii partidului nostru.
8. 'e impune s creasc rolul presei n propagarea larg a pozi iilor ideologice ale
partidului noastru, a principiilor noastre etice de convie uire social, n combaterea ferm
a influen elor ideologiei burg"eze i a mentalit ilor retrograde de orice fel. +resa va
trebui s cultive mai mult figura naintat a muncitorului, a productorului de bunuri
materiale devotat trup i suflet cauzei socialismului, prop irii patriei. 'e va asigura
orientarea politic ferm, n special a publica iilor culturalartistice, n direc ia promovrii
artei i literaturii socialiste militante i combaterii tendin elor de rupere a crea iei de
realit ile noastre sociale, de publicul larg al oamenilor muncii. +rin forme i stiluri
variate de expresie, arta trebuie s serveas poporul, patria, societatea socialist.
19. - 0a trebui s sporeasc rolul educativ al tuturor emisiunilor de radio i televiziune.
(misiunile se vor adresa n mai mare msur maselor largi ale publicului spectator, n
special muncitorilor i ranilor, asigurndu-se totodat de prezen a mai frecvent a
acestora n emisiuni. 'e va face o mai riguroas selec ie a produc iilor artistice difuzate
de radioteleviziune, promovndu-se cu precdere filme, piese de teatru, spectacole
muzicale din repertoriul na ional i ndeosebi din repertoriul nou, socialist. 'e va asigura
un ec"ilibru ra ional n politica de repertoriu, astfel nct s fie judicios reprezentate opere
valoroase din rile socialiste, precum i lucrri reprezentative din patrimoniul culturii
universale care au un profund caracter social i o pozi ie filozofic progresist, naintat.
'e vor elimina din emisiuni produc iile care cultiv idei i principii strine filozofiei i
moralei noastre, spiritul de violen , modul de via burg"ez, mentalit i nocive pentru
educa ia tineretului.
(misiunile de satir i umor vor trebui s fie ndreptate mpotriva fenomenelor negative
din societate, de pe pozi iile poilticii partidului nostru, nlturndu-se produc iile de prost
gust i duntoare sau confuze din punct de vedere ideologic.
&adioul i televiziunea vor stimula crea ia de cntece revolu ionare, patriotice,
muncitore ti, precum i difuzarea lor n mase, organiznd n acest sens concursuri de
crea ie i interpretare, spectacole speciale etc.
11. 'e vor lua msuri pentru o mai bun orientare a activit ii editoriale, pentru ca
produc ia de carte s rspund n mai mare msur cerin elor educa iei comuniste. 'e va
exercita un control mai riguros, pentru evitarea publicrii unor lucrri literare care nu
rspund cerin elor activit ii politico-educative a partidului nostru, a cr ilor care
promoveaz idei i concep ii duntoare intereselor construc iei socialiste.
1*. !n orientarea repertoriilor institu iilor de spectacole, teatru, oper, balet, estrad, se
va pune accent pe promovarea crea iei originale cu caracter militant, revolu ionar. 'e va
da, de asemenea, extensiune lucrrilor valoroase din crea ia artistic actual a rilor
socialiste: se va asigura o selec ie mai riguroas a lucrrilor din repertoriul clasic i
contemporan interna ional.
'e va ac iona mai perseverent pentru dezvoltarea crea iei rom$ne ti de oper, operet i
balet cu teme izvorte din lupta poporului nostru pentru socialism. Comitetele jude ene i
municipale de partid rspund de orientarea just a repertoriilor institu iilor artistice
profesioniste de spectacole, precum i ale caselor de cultur i cminelor culturale.
1/. 'e vor lua msuri pentru mai buna ec"ilibrare a filmelor programate n
cinematografele noastre, limitndu-se difuzarea filmelor poli iste, de aventuri,
interzicndu-se filmele care cultiv violen a i vulgaritatea, care propag modul de via
burg"ez.
12. #n rol deosebit de important n orientarea politico-ideologic a activit ii cultural-
educative, n asigurarea unui con inut ptruns de spiritul politicii partidului nostru al
ntregii crea ii literar-artistice revine organiza iilor de partid, tuturor comuni tilor care i
desf oar activitatea n acest domeniu.
)embrii de partid care fac parte din organele de conducere de partid i de stat, precum i
to i cei ce activeaz n institu iile ideologice, de educa ie politic, de nv mnt, cultur
i art, n ntreaga sfer a vie ii noastre culturale, trebuie s manifeste un nalt spirit de
exigen partnic, de combativitate i principialitate marxist-leninist. (i trebuie s fie un
exemplu n acest sens, att prin activitatea lor de fiecare zi, ct i prin propriile lor crea ii
literar-artistice.
13. )inisterul Comer ului ;nterior, )inisterul 6urismului, precum i organele de
partid i de stat locale vor veg"ea ca n localurile de alimenta ie public s se difuzeze n
special crea ia muzical din ara noastr, fcndu-se totodat o selec ie atent a
repertoriului strin, n vederea nlturrii muzicii care exprim curente decadente.
14. (ste necesar s fie luate msuri pentru mbunt irea activit ii 'ec iei de
+ropagand a Comitetului Central al +.C.&., n vederea realizrii ferme, la un nivel mai
ridicat, a ndatoririlor ce i revin. Comisia ideologic i Comisia de cultur i pres ale
Comitetului Central vor trebui s desf oare o activitate mai intens, s dezbat n mod
exigent problemele activit ii ideologice, politice i culturale, n vederea justei orientri a
ntregii activit i desf urate n domeniile respective.
15. +entru dezbaterea problemelor muncii politicoeducative va fi convocat la
Comitetul Central al partidului o consftuire cu secretarii comitetelor jude ene de partid
care rspund de problemele de propagand, cu cadre cu munci de rspundere din
domeniul activit ii ideologice, cu conductori ai uniunilor de crea ie i ai unor institu ii
culturale.
!n toamna acestui an, o plenar C.C. al +.C.&. va analiza problemele privind activitatea
ideologic, politico-educativ i cultural arstistic. !n vederea pregtirii plenarei, se vor
organiza dezbateri n organele i organiza iile de partid, n institu iile i organiza iile cu
caracter educativ, precum i n pres.

Ac ionnd n direc ia msurilor propuse, este necesar ca organele i organiza iile de partid
s asigure orientarea ntregii activit i politico-ideologice i cultural-educative n spiritul
tradi iilor marxist-leniniste, al interna ionalismului proletar, al solidarit ii oamenilor
muncii din ara noastr cu toate popoarele care furesc noua ornduire socialist, cu
mi carea comunist i muncitoreasc interna ional, cu clasa muncitoare, cu popoarele
care lupt pentru eliberarea na ional, pentru aprarea independen ei i suveranit ii lor
na ionale, cu toate for ele contemporane care se ridic mpotriva imperialismului, pentru
progres social i pace.
+artidul nostru consider c ndeplinirea sarcinilor na ionale, ct i a celor interna ionale,
constituie o unitate dialectic inseparabil, mbinarea lor armonioas fiind o ndatorire
fundamental a fiecrui comunist.
!ntreaga activitate ideologic, politico-educativ, cultural-artistic ce se desf oar n ara
noastr trebuie s aib drept baz linia general marxist-leninist a +artidului Comunist
&om$n, programul elaborat de Congresul al <-lea al partidului, s asigure nsu irea i
traducerea n via a acestora de ctre ntregul nostru popor. !mbunt irea activit ii
politico-educative trebuie s duc la intensificarea participrii comuni tilor, a tuturor
oamenilor muncii, a ntregului partid i popor la furirea societ ii socialiste multilateral
dezvoltate, oper care presupune att ridicarea gradului de civiliza ie material a
&om$niei, ct i formarea unui om nou, cu nalt con tiin socialist.
'upun spre aprobare Comitetului (xecutiv aceste propuneri de msuri, n vederea
publicrii i organizrii traducerii lor n via .
+ropunerile de msuri au fost aprobate n unanimitate de Comitetul (xecutiv al C.C. al
+.C.&. n edin a din 4 iulie 1851.

S-ar putea să vă placă și