Sunteți pe pagina 1din 42

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUIAGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI
BUCURESTI
Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti


Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75
Nr. 6296, 989/04.06.2008


AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU
REVIZUITA LA DATA DE 04.06.2008


Numarul de inregistrare al autorizatiei: 57
Titularul autorizatiei :
S.C. ECOREC S.A.

Locatia activitatii: Oras Popesti Leordeni, Sos de Centura nr.2, Jud
Ilfov

Categoria de activitate conf. Anexei 1 la OUG 152/2005:
5.4. Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi
sau avand o capacitate totala mai mare de 25 000 tone deseuri, cu
exceptia depozitelor de deseuri inerte

Cod CAEN: 9002 Colectarea si tratarea altor reziduuri ;
3710 Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile;
3720 Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile;
5157- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
Cod NOSE-P: 109.06
Cod SNAP 2 : 0904

Emisa de: Serviciul Autorizare si Controlul Conformarii

Data emiterii:01.06.2007
Valabila pana la data de: 01.06.2017

DIRECTOR EXECUTIV,
Chim. Simona Mihaela Saceanu

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

S.C. ECOREC S.A.
Adresa: Schitul Darvari nr. 2, sector 2, Bucuresti
Telefon: 201 66 26; 201 66 27
Fax: 211 70 24
e-mail: ecorec_sa @ zappmobile.ro

1.1. AMPLASAREA ACTIVITATII
Adresa: Sos de Centura nr.2, Oras Popesti Leordeni, Jud Ilfov


2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Ca urmare a cererii adresate de S.C. ECOREC S.A. cu sediul in
Bucuresti, Str. Schitul Darvari nr.2, sector 2, nregistrat la A.R.P.M. Bucuresti cu
nr. 6296/05.12.2006 si completarile ulterioare cu documentele solicitate cu nr.
1397/14.03.2007, nr. 2087/17.04.2007 si a solicitarii de revizuire nr.
989/18.02.2008, nr. 2956/29.05.2008, in urma analizarii documentelor transmise, a
verificarii si a parcurgerii etapelor procedurale, in baza O.U.G. nr. 195/2005
privind protectia mediului privind protectia mediului modificata si aprobata prin
Legea nr. 265/2006, a Hotararii Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si
functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, a Hotararii Guvernului
nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru
Protectia Mediului, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind
prevenirea si controlul integrat al poluarii aprobata si modificata prin Legea nr.
84/2006, al Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a
autorizatiei integrate de mediu, modificat si completat prin Ordinul Ministrului nr.
1158/2005, se emite prezenta autorizatie integrata de mediu revizuita.

2.2. Activitile specifice societii se vor desfura obligatoriu n
conformitate cu prevederile urmtoarelor acte normative care sunt n concordan
cu standardele UNIUNII EUROPENE prin prevederile Directivelor
corespunztoare:

O.U.G. nr. 152/2005 care transpune Directiva 96/61/CE privind prevenirea i
controlul integrat al polurii, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitii
Europene (JOCE) nr. 257 din 10 octombrie 1996, mpreuna cu completrile i
modificrile aduse de Directiva 2003/35/CE privind participarea publicului la
elaborarea anumitor planuri i programe referitoare la mediu i de modificare a
directivelor 85/337/CEE i 96/61/CE cu privire la participarea publicului i
accesul la justiie, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitii Europene (JOCE)
nr. 156/17 din 25 iunie 2003, i Directiva 2003/87/CE n vederea stabilirii unei

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

2
scheme pentru comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser
n interiorul Comunitii i modificarea Directivei 96/61/CE, publicat n
Jurnalul Oficial al Comunitii Europene (JOCE) nr. 275/32 din 25 octombrie
2003;
Legea nr. 655/20.11.2001 pentru aprobarea OUG nr. 243/2000 privind protecia
atmosferei care transpune DC96/62/CEE; DC1999/30/CE; DPEC 2000/69/CE;
DC 92/72/CEE; DPEC 2002/3/CE;
Legea nr. 24/06.05.1994 pentru ratificarea Conveniei-cadru a Naiunilor Unite
asupra schimbrilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 care
transpune Decizia 2004/280/CE i DC 93/389/CEE modificata de DC
99/296/CEE;
Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/23.06.1997 pentru aprobarea Normelor de
igien i a recomandrilor privind mediul de via al populaiei care transpune
Directiva Parlamentului European si Consiliului 2002/49/CE referitoare la
evaluarea si gospodarirea zgomotului in mediu;
Legea nr. 263/2005 pentru modificarea i completarea Legii nr. 360/2003
privind regimul substanelor i preparatelor chimice periculoase care transpune
DC67/548/EEC, D88/379/EEC, R793/93;
Legea nr. 324/2005 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 200/2000 care
transpune prevederile Directivei Consiliului 67/548/CEE privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substantelor periculoase si ale Directivei 1999/45/CE
privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor periculoase;
Legea nr. 27/2007 care modifica Legea nr. 426/2001 de aprobare a Ordonanei
nr. 78/2000 privind regimul deeurilor care transpune DC
75/442/CEE(amendata de DC91/156/CEE); DC 96/59/CE; DPEC 2000/76/CE;
DPEC 94/62/CE; DC 99/31/CE;
H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate care transpune DC
75/439/CEE (amendata de DC87/101/CEE i de DC 91/692/CEE);
Hotrrea Guvernului nr. 856/2002 privind evidena gestiunii deeurilor n
conformitate cu Catalogul European al Deeurilor care transpune Decizia nr.
2000/532/CE, amendat de Decizia nr. 2001/119 privind lista deeurilor;
H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor i a deeurilor de ambalaje
care transpune n legislaia naional Directiva Parlamentului i Consiliului nr.
94/62/CE privind ambalajele i deeurile de ambalaje, publicat n Jurnalul
Oficial al Comunitii Europene (JOCE) nr. L 365/1994, amendat prin
Directiva Parlamentului i Consiliului 2004/12/CE, publicat n Jurnalul Oficial
al Comunitii Europene (JOCE) nr. L 047/2004, Decizia Comisiei Europene
97/129/CE privind sistemul de identificare i marcare a materialelor de ambalaj,
publicat n Jurnalul Oficial al Comunitii Europene (JOCE) nr. L 050/1997,
Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul
de baze de date, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitii Europene (JOCE)
nr. L 086/2005;

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

3
H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor care transpune Directiva nr.
1999/31/EC privind depozitarea deseurilor;
H.G. nr. 321/14.04.2005 privind evaluarea i gestionarea zgomotului ambiental
care transpune Directiva 2002/49/EC referitoare la evaluarea i managementul
zgomotului n mediul nconjurtor Declaraia Comisiei formulat n cadrul
Comitetului de Conciliere privind evaluarea i managementul zgomotului;
H.G. nr. 352 /21.04.2005 pentru modificarea H.G. nr. 188/28.02.2002 (M. Of.
nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiiile de
descrcare in mediul acvatic a apelor uzate care transpune Directiva Consiliului
91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane modificata de Directiva
98/15/CE;
H.G. nr. 448 /19.05.2005 privind deeurile de echipamente electrice i
electronice care transpune Directiva nr. 2002/96/EC privind deeurile de
echipamente electrice i electronice, publicat n Jurnalul Oficial al
Comunitilor Europene (JOCE) nr. L037 din 13 februarie 2003 i Directiva nr.
2003/108/EC de modificare a Directivei nr. 2002/96/EC privind deeurile de
echipamente electrice i electronice, publicat n Jurnalul Oficial al
Comunitilor Europene (JOCE) nr. L345 din 31 decembrie 2003.

nclcarea prevederilor legislaiei de mai sus atrage rspunderea civil,
contravenional sau penal, dup caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea cuprins n Anexa I a OUG 152/2005 :
5.4. Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi sau avand
o capacitate totala mai mare de 25 000 tone deseuri, cu exceptia depozitelor de
deseuri inerte.
Activitatea desfasurata de S.C. ECOREC S.A. intra sub incidenta
Directivei nr. 1999/31/EC privind depozitarea deseurilor, transpusa in
legislatia nationala prin HG nr. 349/2005.

Suprafata totala a depozitului este 119 ha
Suprafata de depozitare totala este de 110 ha.
Capacitatea totala de depozitare este - 26,4 mil. m
3
.

Depozitul se incadreaza in clasa b- depozit de deseuri nepericuloase, conform
clasificarii din HG nr. 349/2005 (art. 4)

Activitatea de sortare :
3710 Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile;
3720 Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile;
5157- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

4
4. DOCUMENTATIA SOLICITARII
Documentaia care a stat la baza emiterii autorizaiei integrate de mediu
revizuite cuprinde:
o Formular de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu;
o Raport de amplasament;
o Cerere de revizuire a autorizatiei integrate de mediu;
o Contract de Administrare nr. 6602/04.07.2001 incheiat cu Consiliul Local al
Comunei Popesti Leordeni;
o Hotararea nr. 54/26.08.1999 emisa de Consiliul Local al Comunei Popesti
Leordeni;
o Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale intocmit de SC
ECOREC S.A;
o Contract de abonament de gospodarire a apelor incheiat cu Administratia
Nationala Apele Romane Directia Apelor Arges-Vedea;
o Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 122/15.05.2008 emisa de Administratia
Nationala Apele Romane Directia Apelor Arges-Vedea;
o Ordinul nr. 79/08.02.2005 privind eliberarea licentei clasa 1 organizatiei SC
ECOREC SA emis de Guvernul Romaniei Autoritatea Nationala de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala;
- Certificat de Inregistrare CUI 13894301/118.05.2005 Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Seria B nr. 0477212, nr. de ordine
in Registrul Comertului J 23/367/10.05.2001;
- Autorizatie pentru operatiuni cu precursori (acid sulfuric) nr. 15924/29.08.2006
emisa de Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase;
- Anexa la certificatul de inregistrare Seria: A 106761, cu CUI 13894301;
- Certificat constatator nr. 10215/28.02.2008 emis de Oficiul Registrului
Comerului Ilfov de pe lng Tribunalul Bucureti;Autorizatie de colectare a
deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice Seria A nr. 35. emisa de
Prefectura Ilfov;
- Contract pentru reparatii utilaje incheiat cu S.C. Algadart S.A;
- Contract pentru inchiriere echipamente nr. 4677/04.08.2005 incheiat cu S.C.
SALUB S.A. ;
- Contract cadru de asociere in participatiune nr. 4854 din 01.07.2005 incheiat cu
SC ROSAL GRUP SRL;
- Autorizatie de construire nr. 738/03.11.2005 pentru statie de sortare deseuri
solide urbane;
- Plan de incadrare in zona si de situatie.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITII

5.1. Titularul Autorizatiei are implementat Sistemul de Management de Mediu
conform ISO 14001:1996 certificat de catre Societatea Romana pentru Asigurarea
Calitatii (SRAC).

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

5


5.2. Titularul autorizaiei trebuie s se asigure c toate operaiunile de pe
amplasament vor fi realizate astfel nct emisiile s nu determine deteriorarea sau
perturbarea semnificativ a zonelor de agrement sau recreaionale sau a mediului din
afara limitelor amplasamentului.

5.3. Titularul autorizaiei va stabili i va mentine un Sistem de Management al
Autorizaiei (SMA), care s ndeplineasc cerinele prezentei Autorizaii. SMA va
evalua toate operaiunile i va revizui toate opiunile accesibile pentru utilizarea
tehnologiei mai curate, produciei mai curate i reducerii si minimizrii deeurilor
i va include cel puin elementele menionate in programele de masuri pentru
conformare i modernizare - planificare a obiectivelor i sarcinilor de mediu,
astfel:
- titularul autorizatiei va stabili planificarea anual a obiectivelor i
sarcinilor de mediu, cu stabilirea termenelor pentru atingerea seturilor
de sarcini;
- la stabilirea programului de sarcini i obiective, titularul autorizaiei
trebuie s aib n vedere aspectele menionate n Tabelele 21 si 22.

5.4. Un raport privind modernizarea sau modificrile intervenite trebuie pregtit i
depus la ARPM Bucuresti ca parte a Raportului Anual de Mediu (RAM). Astfel de
rapoarte vor fi pstrate pe amplasament pentru o perioad de cel puin 7 ani i vor
fi puse la dispoziia persoanelor cu drept de control conform legislaiei in vigoare.

5.5. Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti (REP)
Substantele care trebuie incluse in raportul catre ARPM sunt cele specificate
prin prezentul document, anual.

5.6. Documentaia
Titularul Autorizaiei trebuie s stabileasc i s menin un sistem propriu
de management al documentelor de mediu care va fi comunicat ctre ARPM
Bucuresti.

5.7. Aciunea corectiv
Titularul Autorizaiei trebuie s stabileasc i s menin proceduri pentru a
se asigura c sunt luate aciuni corective n cazul n care cerinele impuse de
prezenta Autorizaie nu sunt ndeplinite. n cazul raportrii unei neconformri cu
condiiile prezentei Autorizaii, trebuie declarate responsabilitatea i autoritatea
pentru iniierea de investigaii i aciuni corective suplimentare.
Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

6
5.8. Contientizare i instruire
Titularul Autorizaiei trebuie s asigure instruiri adecvate pe teme de
protecia mediului pentru tot personalul din unitate. Registre adecvate
privind instruirile trebuie pstrate.
Personalul va fi calificat conform specificului instalaiei pe baz de studii,
instruiri i/sau experien adecvat.
Titularul Autorizaiei va transmite cte o copie a prezentei Autorizaii
tuturor angajailor ale cror sarcini sunt legate de oricare din condiiile
prezentei Autorizaii.

5.9. Responsabiliti
Titularul Autorizaiei se va asigura c o persoan responsabil cu probleme
de protecia mediului va fi n orice moment disponibil pentru a se ntlni cu
reprezentanii ARPM Bucuresti.

5.10.Comunicare
Titularul Autorizaiei se va asigura de faptul c membrii publicului pot
obine informaii privind performanele de mediu ale titularului
Autorizaiei.
Titularul Autorizaiei va depune la ARPM, nu mai trziu de 01 Februarie n
fiecare an, un RAM (raport anual de mediu) pentru ntregul an calendaristic
precedent, care trebuie s ndeplineasc cerintele ARPM Bucuresti.

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Nu se desfasoara activitati productive.


7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE
7.1. APA
7.1.1 Alimentarea cu apa:
In scop igienico-sanitar, tehnologic si pentru rezerva de incendiu se face din
doua foraje proprii, astfel:
- din forajul F2 cu H= 100m, prevazut cu 2 filtre tip slotted bridge si debit
de 9 m
3
/h. Din acest foraj se alimenteaza rezervorul suprateran executat din beton
armat cu diametrul si inaltimea de 4 m cu un volum de 50 m
3
. Din rezervor prin
intermediul unei pompe centrifuge se alimenteaza grupul sanitar, rampa de spalare
grosiera si rampa de spalare finala.
- din doua foraje de mica adancime realizate in imediata apropiere a celulei
de depozitare deseuri cu H=36 m. Stocarea apei se face intr-un rezervor din
poliester, armat cu fibra de sticla, suprateran cu un volum de 3 m
3
. Forajele sunt
dotate cu pompe submersibile, functionarea fiind intermitenta, functie de
necesitati. Necesarul de apa tehnologica pentru spalarea periodica a componentelor

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

7
statiei de sortare este asigurat prin intermediul unuia dintre aceste foraje de mica
adancime.
Apa necesara stingerii incendiilor este inmagazinata intr-un rezervor
cilindric orizontal cu capacitatea de 4000 l.

Necesarul si cerinta de ap pentru ramp este:
Debitul zilnic mediu Q
zi med
= 63,87 mc/zi (0,738 l/s)
Debitul zilnic maxim Q
zi max
= 65,41 mc/zi (0,757 l/s)
Debitul maxim al cerintei Q
zi max
= 71,87 mc/zi (0,832 l/s)

7.1.2 Evacuarea apelor uzate:

Tipurile de ape uzate rezultate din activitate sunt:
- levigatul generat de depozitarea deseurilor in depozit;
- ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare;
- ape uzate provenite de la spalarea vehiculelor de transport deseuri
precum si cele rezultate din spalarea componentelor statiei de sortare deseuri
revalorificabile.

Evacuarea apelor uzate se face prin intermediul retelelor de canalizare, astfel:
apele uzate menajere de la grupul sanitar de la intrarea in incinta
obiectivului (si apa epurata provenita din statia de epurare - permeatul) sunt
evacuate intr-un decantor tricompartimentat, V=32 m
3
si transportate prin
reteaua de canalizare la colectorul casetat al raului Dambovita. Debitul
maxim evacuat la canalizare este de 40 m
3
.
apele uzate menajere rezultate din cadrul grupurilor sanitare din incinta
statiei de sortare deseuri sunt evacuate prin intermediul retelelor de conducte
subterane intr-un bazin colector din poliester armat cu fibra de sticla,
vidanjabil, avand volumul V=40 m
3
. Debitul maxim evacuat este de cca. 4,6
mc/zi.
apele uzate tehnologice rezultate de la rampa de spalare sunt preluate de
drenul colector de ape uzate si conduse in decantorul betonat prevazut cu 3
compartimente V=32m
3
. Dupa decantare prin intermediul caminului
terminal, apa rezultata este evacuata in caseta de ape Dambovita.
apele uzate tehnologice rezultate din cadrul statiei de sortare sunt
preluate de caminele de scurgere nr. 1 si 2, apoi sunt evacuate pe rigole
betonate si retea de conducte intr-un bazin colector din poliester armat din
fibra de sticla, avand capacitatea de 40 m
3
, fiind dirijata apoi catre sistemul
de transport levigat, si mai departe catre statia de epurare.
apele pluviale rezultate de pe suprafata depozitului vechi, precum si
izvoarele/apele de infiltratie ale Baltii Boului sunt colectate in canale
colectoare avand latimea de 4 m si adancimea de 1-1,5 m. Din aceste canale
apa ajunge in rigola perimetrala existenta la baza depozitului, de unde este

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

8
supusa decantarii intr-un decantor impermeabilizat cu membrana HDPE.
Sectiunea rigolei este dreptunghiulara, cu latimea de 2,5 m si adancimea de
2 m. Dupa decantare apele pluviale sunt evacuate prin canalul de desecare in
raul Dambovita.
apele pluviale rezultate din incinta sunt colectate in santuri betonate, profil
trapezoidal si evacuate prin canalul de desecare in raul Dambovita.

7.1. 3. Eficienta utilizarii apei
7.1.3.1. Operatorul va face un bilant de utilizare a apei cel putin o data la 5 ani.
7.1.3.2. Vor fi contorizate intrarile de apa.
7.1.3.3. Se va utiliza controlul dispozitivelor de blocare pentru toate furtunele si
echipamentul de spalare.

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIE ELECTRICE

7.2.1. Alimentarea cu energie electrica se face din instalaiile existente PT nr.
3893/100 kVA racordat la LEA 20 KV Carne. Puterea totala instalata este de 8,6
kW.
Rampa Glina este alimentata cu energie electrica printr-un transformator
electric de 100 kVA, amplasat pe stlp.
Consumul de energie electrica este de 60000KVh/an.
7.2.2. Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile
pentru reducerea energiei folosite si cresterea eficientei energetice.

7.3. UTILIZARE COMBUSTIBIL LICHID

Combustibilul lichid este folosit pentru alimentarea autovehiculelor din
dotare. Consumul de combustibil lichid este de aprox. 185000l/an.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE
EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Amplasamentul depozitului de deseuri Glina ocupa o suprafata de 119 ha din
care 110 ha reprezinta suprafata totala de depozitare impartita astfel:
-suprafata depozitului vechi: 37 ha inchis in anul 2001;
-suprafata depozitului ecologic 73 ha, din care
- suprafata celulei ecologice nr. 1 2,3 ha - inchisa;
- suprafata celulei ecologice nr. 2 - 18 ha - aflata in exploatare;
- suprafata neamenajata - 52,7 ha.
La momentul emiterii autorizatiei integrate de mediu revizuite in celula
ecologica nr. 1 a fost depozitat un volum de 523000 mc deseuri, ajungandu-se la
cota maxima de depozitare de 75 m.

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

9
Capacitatea de depozitare a celulei nr. 2 la cota finala de 75 m va fi de
2423000 m
3
deseuri.

8.2. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate)
Dotarile sunt:
bariera la intrare n rampa
cldiri: cabina agenilor de paz, cladire statie spalare, baraca betonata post
2 paza, baraca betonata (depozit substante chimice), cabina operatori
cantar electronic, cabinet protectia muncii si protectia mediului, cladire
constructie metalica pentru presare PET-uri, pavilion social-administrativ
care cuprinde: birou sef depozit, sala de mese si vestiare, ateliere de
intretinere si mici reparatii, baraca magazie piese de schimb;
platforma tehnologica de descarcare care cuprinde:
tocator
sistem de benzi transportoare dispuse in cascada
statie sortare deseuri solide urbane cu o capacitate de 18 t/ora
alcatuita din:
- benzi transportoare nr. 1 prevazuta cu covoare metalice;
- desfacatoare de saci - sunt montate cate unul la fiecare banda
transportoare;
- benzile transportoare nr. 2A si 2B;
- apendice la banda 2A si 2B prevazut cu un covor metalic, dispus
orizontal, montat pe o structura metalica ancorata in pardoseala.
- tamburi rotativi;
- benzile de recoltare sub tambur, pe care cad din tamburul rotativ
deseurile de dimensiuni mici, umede, biodegradabile;
- banda de iesire din tambur;
- platforma cu camerele de selectare;
- banda iesire material feros, prevazuta cu electromagneti
- banda iesire final deseuri neselectate;
- benzi de selectare;
- boxe de acumulare in care se colecteaza materialele selectate de
catre operatori;
- pompe hidraulice pentru deschiderea boxelor de acumulare;
- banda transportoare nr. 3 pentru transportul deseurilor selectate din
boxe la presa de balotat;
- presa de balotat.
depozit ecologic de deseuri;
ramp pentru splare - dezinfecie a anvelopelor autovehiculelor i
autogunoierelor care pleac spre ora;
alei de acces betonate;
platform cntrire autogunoiere;
platform tehnologic betonat, cu o suprafa de 900 m
2
(30x30 m);

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

10
perdea perimetral de protecie de arbori (1000 tei, plop i mesteacan)
realizata de-a lungul iesirii din rampa si pe soseaua de centura a
municipiului Bucuresti;
gard metalic n jurul rampei cu h=2 m, n vederea asigurrii securitaii
acesteia;
puturi de control a apelor subterane.

Descrierea sistemului constructiv al depozitului:
Depozitul vechi a functionat din 1970 fara sa beneficieze de nici o masura de
protectie a mediului.
Celulele ecologice amplasate in partea sudica si vestica a depozitului vechi, au
fost prevazute cu:
sistem de impermeabilizare sintetica a bazei si taluzurilor
depozitului care constau din:
- strat de argila compactata cu grosimea de 0,7 m
- geomembrana HDPE cu g=2 mm tip CARBOFOL
- un strat de geotextil de protectie 800 gr/mp tip SECUTEX R 804
sistem de colectare a levigatului format din conducte de
HDPE cu Dn 200 mm amplasate pe axul platformei.
sistem de colectare a biogazului rezultat din descompunerea
anaerobica a deseurilor, format din:
- 100 de cosuri de captare a biogazului montate pe depozitul vechi si celula
ecologica nr. 1 (inchisa) si 26 forate pe celula ecologica nr. 2, sectiunea I, II (aflata
in exploatare).
Montarea cosurilor de captare a biogazului se face treptat dupa acoperirea
finala a fiecarei sectiuni (1-1,5 ha) a celulei ecologice nr. 2. Montarea se face in
foraje de 500 mm cu adancime de 15 m si lansarea tubului riflat 160 mm cu un
strat drenant de separatie de agregate minerale (pietris 10-30 mm).
- o retea de conducte pentru transportul biogazului formate din polietilena
de inalta densitate (HDPE). Conductele de transport a biogazului sunt unite prin
sudare cap la cap, prin tehnici adecvate.
Colectoarele de transport a biogazului intre statii si centrala de combustie
(unitatea de ardere) sunt subterane si dotate cu descarcatoare de condens
intermediare, pozitionate la intervale regulate.
- unitatea de ardere - camera de combustie cilindrica verticala, unde
biogazul colectat este ars printr-un arzator cu mai multe flacari, la o temperatura de
1200
0
C. Camera de combustie este prevazuta cu o placare din ceramica izolatoare
pentru caldura, stabilita impotriva temperaturii pana la 1300
0
C.
Toate echipamentele necesare extractiei gazului, a dezumidificarii lui,
panoul de comanda si control sunt amplasate intr-un container.
Sistemul reglarii fluxului de biogaz se face prin folosirea de valve manuale,
asezate pe liniile de racordare la puturi. Aspirarea biogazului in unitatea de ardere
se face prin utilizarea a doua aspiratoare care functioneaza alternativ.

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

11

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

12
Tehnologia folosita la inchiderea celulei ecologice nr. 1 este urmatoarea:
- strat de geotextil de separatie de 800g/mp;
- strat drenant mineral;
- geotextil de protectie 800g/mp;
- argila de 0,50m;
- strat fertil 0,60m.
Celula ecologica nr. 1 este prevazuta cu camine de vizitare din polietilen de
nalt densitate (Dn 1000 mm), amplasate de-a lungul drenului amonte si aval.

Echipamente mobile, vehicule si utilaje:
- 4 buldozere S 1500 cu senile
- 1 buldozer cu cupe JCB
- 1 excavator
- 2 incarcator frontal Caterpilar
- 1 excavator Benati 160
- 1 incarcator frontal Komatsu
- 1 utilaj Skid loader
- 1 vidanja
- 1 cisterna transport apa
- 3 kraz
- 1 tocator
- 1 kamaz
- 2 basculante
- 1 automacara
- benzi transportoare
- 1 compactor Volvo L 160
- 1 compactor model 315
- 1 tambur mecanic cu elementi perie tractor U 650
- 1 foreza 500 mm
- 1 remorca 5 t basculabila
Mijloace de transport: 2 autoturisme de teren, 2 Dacii Papuc 1300.

8.3. Fluxul tehnologic al deseurilor in incinta depozitului este:
1. Accesul in incinta;
2. Inspectia pentru acceptare se realizeaza vizual, inainte de cantarire;
3. Cantarirea se efectueaza cu cantar electronic automat tip AE
30/9/PR1613/PHILRO, conectat la un sistem informational de evidenta;
4. Accesul catre statia de sortare se realizeaza numai pe platforme
betonate;
5. Descarcarea deseurilor din masinile de transport se face pe platforme
betonate de unde sunt introduse in statia de sortare cu ajutorul a doua
incarcatoare;
6. Sortarea deseurilor deseurile sunt incarcate pe benzi transportoare, cu
ajutorul carora sunt trecute prin desfacatorul de saci, apoi prin tamburul
rotativ, unde se realizeaza presortarea acestora de partile umede si mici.
Ulterior, deseurile sunt transportate in camerele de selectare, unde sunt
sortate materialele reciclabile, care sunt apoi compactate si depozitate.
Deseurile sortate (PET-uri, hartie, carton, plastice, aluminiu, metale) sunt
presate in baloti si depozitate pe o platforma betonata de 3000 m
2
. Balotii
sunt incarcati cu motostivuitorul in camioane si transportati ctre uniti
specializate n valorificarea final.
7. Depozitarea deseurilor - materia organica biodegradabila ramasa in urma
sortarii deseurilor este directionata catre un tocator. Din tocator deseurile
sunt directionate catre celula ecologica printr-un sistem de benzi
transportoare.
Depozitarea deseurilor pe suprafata terenului se face succesiv prin
inaintare frontala sau inelara pana la umplerea intregii suprafete a
depozitului.
La depozitarea frontala straturile sunt dispuse pe o suprafata
perpendiculara pe directia de umplere, care incepe dintr-o parte a
depozitului si se continua pana in partea cealalta a acestuia. Fiecare strat
de deseuri trebuie inceput din aceeasi margine cu primul si se continua in
paralel cu acesta pentru ca straturile sa fie expuse in mod egal la
precipitatii.
La depozitarea prin inaintare inelara umplerea se realizeaza prin
depozitarea deseurilor in cercuri concentrice de la margine catre centrul
depozitului.
8. Acoperirea periodica a stratului de deseuri compactate se realizeaza cu
material inert rezultat din demolari si activitati de constructie;
9. Profilarea formei depozitului se executa periodic prin ridicari
topografice si profile care sa reprezinte grafic forma depozitului.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA
POLUANTILOR IN MEDIU
9.1. AER
Instalatiile de retinere si evacuare a poluantilor in aer constau din:

Tabelul nr. 1
Nr.
pct. de
emisie

Sursa de
poluanti
Denumirea
poluantului
Tipul instalatiei de
depoluare/dispersie
Buc
A.1.


Unitatea de
ardere
CO
NO
x
SO
2
Cos de dispersie
cu H=8 m si diametrul 1,4 m

1

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

13

9.2. APA
Instalatiile de retinere si evacuare a poluantilor in apa constau din:
- sistemul de drenaj alcatuit din conducte HDPE cu Dn=200 mm cu
urmatoarele caracteristici:
lungimea total a drenului este de 758 m (coincide cu lungimea
depozitului);
panta longitudinal a drenului 0,05%-panta transversal 1%
- statia de preepurare a levigatului formata din:
bazin subteran pentru colectarea levigatului, confectionat din
poliester, armat cu fibra de sticla, avand capacitatea de 25 m
3
;
bazin suprateran pentru colectarea levigatului, montat pe suporti
metalici, confectionat din poliester armat cu fibra de sticla, avand
capacitatea de 25 m
3
asigurand curgerea gravitationala a levigatului spre
statia de epurare prin intermediul unei conducte din PHED Pn 4 cu Dn = 325
mm;
laguna de aerare avand dimensiunile B x b x H = 13,3 x 8,9 x 3 m si
un volum de 500 m
3
, unde are loc oxidarea materiilor organice, necesarul de
oxigen fiind asigurat de bateria de aeratoare;
bazin de decantare, betonat, suprateran, bicompartimentat, avand un
volum de 140 m
3

eurocontainer metalic echipat cu module de epuare specifice metodei
osmozei inverse in doua trepte: segment de prefiltrare, segment faza de
levigat RO I, segment faza de permeat RO II, sistem de bazine;
bazin de stocare si evacuare a permeatului rezultat din modulul de
epurare, cu un volum de 33.75 m
3
.

Levigatul preepurat impreuna cu apele uzate de la grupul sanitar din cladirea
administrativa de la intrarea in incinta obiectivului si apele tehnologice rezultate de
la rampa de spalare sunt preluate din bazinul decantor tricompartimentat de 32
m
3
si evacuate in colectorul casetat al raului Dambovita.

9.2. ALTE DOTARI

Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:
Masuri de diminuare a fenomenului de spulberare a deseurilor usoare de
vant :
- maruntirea si compactarea deseurilor in autogunoierele compactoare, inca
de la preluarea deseurilor de la punctul de precolectare;
- separarea in depozit a deseurilor din plastic, balotarea si valorificarea
acestora prin agenti economici autorizati.
Masuri generale privind managementul problemei pasarilor:

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

14
- depunerea rapida, compactarea zilnica si acoperirea periodica a deseurilor
depuse in depozit in zona activa;
- diminuarea pe cat posibil a zonelor active ale depozitului;
- acoperirea cu strat de sol a compartimentelor inchise temporar;
Masuri privind managementul problemei animalelor daunatoare si
insectelor:
-efectuarea dezinfectiei si a deratizarii periodice, de catre firmele
specializate;
-descarcarea rapida a deseurilor, compactarea si acoperirea acestora cu
materiale inerte;
Rampa pentru spalarea vehiculelor de transport deseuri;

Gospodaria de combustibili este compusa din:
- 1 rezervor carburant (motorin) cu o capacitate de 3500 l.
Rezervorul este din metal, pozat suprateran, pe o platform din dale
beton i este racordat la o pomp de alimentare carburani;
- 1 rezervor uleiuri uzate, din metal, pozat suprateran.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN
MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT
10.1. AER
10.1.1 EMISII

1. Principalii constituenti ai gazului de depozit sunt: CH
4
, CO
2
, H
2
S, H
2
.
2. Ratele de emisie vor avea o variatie temporala generala specifica,
inregistrand o crestere continua pana la atingerea capacitatii maxime
de depozitare, dupa care emisiile scad continuu, pana la disparitie.
3. Emisiile provenite de la unitatea de ardere si conditiile de functionare ale
acesteia sunt prezentate in tabelul nr. 2:

Tabelul nr. 2
Nr.
crt.
Sursa de emisii Indicatori Conditii de
functionare a
unitatii
1. Unitatea de ardere a gazului
de depozit
NOx, CO, SO
2
,
urme de
COVmn
t
0
C>1000;
timp de stationare a
gazului min. 0,3 s

10.1.2. IMISII

Concentratiile poluantilor in atmosfera nu trebuie sa depaseasca valorile
limita din tabelul nr. 3 conform STAS 12574/87:


Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

15
Tabel nr. 3
Nr.
crt.
Indicator Perioada de
mediere
Valoarea limita impusa
mg/mc
30 min. 0,015 1. Hidrogen sulfurat
Zilnica 0,008
30 min. 0,5 2. Pulberi in suspensie
Zilnica 0,15

Se vor respecta prevederile Legii nr. 655/2001 modificata prin HG nr.
543/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 243/2000 privind protectia atmosferei.
In cazul emisiilor de particule rezultate din depozitarea materialelor cu risc
de dezvoltare excesiva a prafului, deseurile vor fi umezite la descarcarea lor,
folosind apa curata sau compactate imediat dupa descarcarea din vehicul si
acoperite cu un material potrivit, (sol sau materiale de acoperire artificiale) cu o
grosime suficienta. Titularul activitatii, in conditiile respectarii prevederilor legale,
se va preocupa de mentinerea zonelor de protectie sanitara definite conform
O.M.S. 536/1997 Art. 11.
Emisiile de la vehicule vor fi reduse prin folosirea urmatoarelor tehnici de
control:
- revizia si intretinerea regulata a vehiculelor;
- oprirea motoarelor atunci cand vehiculele nu sunt in functiune;
- minimizarea deplasarilor vehiculelor pe amplasament.

10.2 APA

10.2.1. Indicatorii de calitate ai apelor uzate provenite de la statia de epurare,
grupul sanitar de la intrarea in incinta obiectivului si apele tehnologice rezultate de
la rampa de spalare, evacuate prin intermediul retelei de canalizare in colectorul
casetat al raului Dambovita, vor respecta urmatoarele limite:

Tabelul nr. 4
Nr.
Crt.
Indicator U.M Valoare maxima
admisa
1 pH unitati pH 6,5-8,5
2 CCO-Cr mg
O
2
/dm
3
500
3 CBO5 mg
O
2
/dm
3
300
4 Amoniu mg/dm
3
30
5 Fosfor total mg/dm
3
5,0
6 Substabte
extractibile
mg/dm
3
30
7 Azotiti mg/dm
3
1

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

16
Azotati mg/dm
3
25
12 Fenoli mg/dm
3
30
13 Fier total ionic mg/dm
3
5
14 Crom total mg/dm
3
1,5
15 Cadmiu mg/dm
3
0,3
16 Mangan mg/dm
3
2,0
18 Cupru mg/dm
3
0,2
19 Plumb mg/dm
3
0,5
20 Zinc mg/dm
3
1,0
21 Reziduu fix mg/dm
3
2000

10.2.2. Valorile limita de evacuare si standardele de calitate pentru urmatori
indicatori de calitate ai permeatului se vor incadra in prevederile HG nr. 351/2005,
referitor la eliminarea treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante
prioritar periculoase: cloroform, PAH, Nichel si compusi, C10-C13, Triclorbenzen,
HCB (hexaclorbenzen).
NOTA: Nici o emisie n ap nu trebuie s depeasc valorile limit de emisie
menionate n Tabelul nr. 4.

10.3. SOL

Indicatorii de calitate ai solului vor respecta valorile de referinta din Ordinul
nr. 756/1997 pentru soluri cu folosinta mai putin sensibila, astfel:

Tabel nr. 5
Nr.
Crt.
Indicatori de calitate Prag de alerta
mg/kg s.u.
Prag de interventie
mg/kg s.u.
1. Cu 250 500
2. Zn 700 1500
3. Pb 250 1000
4. Co 100 250
5. Ni 200 500
6. Cr 300 600
7. Cd 5 10
8. Mn 2000 4000

10.4 MIROS

Conform Standardului national 12574/87 Conditii de calitate pentru aerul
din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare
depasesc concentratiile maxime admise atunci cand in zona de impact mirosul lor
dezagreabil si persistent este sesizat olfactiv.
Surse potentiale de mirosuri sunt:

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

17
- Emisia de biogaz se vor lua masuri de control si prevenire legate de
emisia de biogaz.
- Statia de epurare - se va respecta tehnologia de epurare, a perioadei de
aerare
- Bazinele colectoare aerarea zonelor de stocare a levigatului
- Deseurile descarcate si depozitate in cursul zilei, pana la acoperirea
periodica cu strat de pamant se vor acoperi cu un strat de material inert (sol
rezultat din sapaturi, deseuri din constructii si demolari, zguri, compost) in grosime
de cca 10-20 cm; periodicitatea acoperirii este in functie de starea deseurilor
(miros, pulverulenta) si a conditiilor atmosferice, realizandu-se zilnic, obligatoriu,
in perioadele cu temperatura si umiditate ridicate.

10.5 ZGOMOT
10.5.1. Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care
depasesc urmatoarele limite de presiune a zgomotului (Leq, 30 min.), conform
STAS 10.009/88, la limita incintei:
- in timpul zilei: 65 dB(A);
- in timpul noptii: 55 dB(A).
10.5.2. Se vor lua masuri pentru imbunatatirea controlului surselor de zgomot si
efectuarea de inspectii regulate, in vederea reducerii zgomotului.

11.GESTIUNEA DESEURILOR, AMBALAJELOR SI SUBSTANTELOR
PERICULOASE
11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR
REZULTATE DIN ACTIVITATEA PROPRIE
11.1.1 Deseuri nepericuloase
Tabel nr. 6
Nr.
Crt
Cod
deseu
conf.HG
856/2002
Denumire deseu Cantitatea
(t/an)
Starea
fizica
Depozitare
1 20 03 01 Deseuri menajere 3 Solida Container deseuri
menajere
2 20 01 01 Ambalaje hartie/
carton
0,1 Solida Platforma
depozitare
acoperita
3. 20 01 39 Ambalaje materiale
plastice -PET
0,3 Solide Platforma
depozitare
acoperita
4. 19 09 02 Namol de la
curatarea bazinului
decantor de ape
uzate
4 Solida Depozitare pe
celula ecologica

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

18
5. 17 04 05 Deseuri metalice
piese uzate
0,6 Solida Depozitare pe
platforma betonata
6. 19 02 06 Namoluri rezultate
de la tratarea
fizico-chimica
30 Solida Depozitare pe
celula ecologica
7. 19 12 12 Alte deseuri filtre
textile
0,3 Solida Depozitare pe
celula ecologica

11.1.2 Deseuri periculoase
Tabel nr. 7
Nr.
Crt
Cod
deseu
conf.HG
856/2002
Denumire
deseu
Cantitatea
(t/an)
Starea
fizica
Depozitare
1. 13 02 05 Ulei de motor
uzate
2 Lichid Butoi metal
2. 16 01 03 Anvelope uzate 0,3 Solid Platforma betonata
3. 16 06 01 Acumulatori
uzati
0,8 Solid Platforma betonata

11.1.3 DESEURI COMERCIALIZATE
Tabel nr. 8
Nr.
Crt
Cod
deseu
conf.HG
856/2002
Denumire
deseu
Cantitatea
(t/an)
Starea
fizica
Destinatia
1. 17 04 05

Deseuri
metalice
piese uzate
0,6 Solida
2. 20 01 01 Ambalaje
hartie
0,1 Solida
3. 20 01 39 Ambalaje
materiale
plastice
0,3 Solida
4. 16 01 03 Anvelope
uzate
0,3 Solida
5. 13 02 05 Ulei de motor
uzate
2 Lichid
6. 16 06 01 Acumulatori
uzati
0,8 Solid
Societati autorizate pentru
valorificare
Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

19

11.1.4. DEPOZITAREA DEFINITIVA A DESEURILOR
Tabel nr. 9
Nr.
Crt
Cod deseu
conf.HG
856/2002
Denumire
deseu
Cantitatea
(t/an)
Starea
fizica
Destinatia
1. 20 03 01 Deseuri
menajere
3,0 Solida Depozit de deseuri
2. 19 09 02 Namol de la
curatarea
bazinului
decantor de
ape uzate
4 Solida Depozitare pe celula
ecologica
3. 19 02 06 Namoluri
rezultate de la
tratarea
fizico-
chimica
30 Solida Depozitare pe celula
ecologica
4. 19 12 12 Alte deseuri
filtre textile
0,3 Solida Depozitare pe celula
ecologica

11.2. DESEURI COLECTATE, STOCATE TEMPORAR SI
VALORIFICATE REZULTATE DIN ACTIVITATEA DE COLECTARE SI
VALORIFICARE

11.2.1. Deseuri colectate si stocate temporar
Tabel nr. 10
Nr.
Crt
Cod
deseu
conf.HG
856/2002
Denumire deseu Cantitatea
(t/luna)
Starea
fizica
Depozitare
1 17 04 07 Amestecuri
metalice
4,56 Solida Depozitare pe
platforma betonata
de 3000 m
2
2 20 01 01 hartie/ carton 121,68 Solida Depozitare pe
platforma betonata
de 3000 m
2
3. 20 01 39 Ambalaje materiale
plastice -PET
85,18 Solida Depozitare pe
platforma betonata
de 3000 m
2
4. 17 04 02 Aluminiu 1,52 Solida Depozitare pe
platforma betonata
de 3000 m
2

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

20
5. 17 04 05 Fier si otel 8,6 Solida Depozitare pe
platforma betonata
de 3000 m
2
Capacitatea de stocare a deseurilor reciclabile iesite din statia de sortare este
de aproximativ 7000 m
2
.

11.2.2. Deseuri valorificate
Tabel nr. 11
Nr.
Crt
Cod
deseu
conf.HG
856/2002
Denumire
deseu
Cantitatea
(t/luna)
Starea
fizica
Destinatia
1 17 04 07 Amestecuri
metalice
4,56 Solida
2 20 01 01 hartie/ carton 121,68 Solida
3. 20 01 39 Ambalaje
materiale
plastice -PET
85,18 Solida
4. 17 04 02 Aluminiu 85,18 Solida
5. 17 04 05 Fier si otel 8,6 Solida
Societati autorizate pentru
valorificare
Se vor raporta la ARPM Bucuresti contractele incheiate cu agentii autorizatii
pentru valorificare.

Se vor respecta prevederile:
a) Legea nr. 27/2007 care modifica Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea si
modificarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor;
b) Legea nr. 27/2007 care modifica Legea nr.138/2006 care modifica si aproba OUG
nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile;
c) H.G. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
d) H.G nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin
substante periculoase;
e) H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseuri de ambalaje;
f) H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
j) Ord. nr. 2 din 5.01.2004/ nr.211/6.02.2004/ nr.118/2.03.2004 pentru aprobarea
Procedurii de reglementare si control al transporturilor deseurilor pe teritoriul
Romaniei.

11.4. GESTIUNEA SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE

Precursori detinuti si utilizati in procesele tehnologice (statia de epurare a
levigatului):
acid sulfuric

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

21

Se vor respecta prevederile:
Legii nr. 324/2005 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 200/2000
privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice
periculoase modificata prin Ordonanta 53/2006;
Legii nr. 186/2007 pentru modificarea si aprobarea O.U.G. nr. 121/2006 privind
regimul juridic al precursorilor de droguri.
Modul de gospodarire:
- ambalare: - precursorii sunt ambalate in ambalaje originale in conformitate
cu prevederile Legii nr. 186/2007 pentru modificarea si aprobarea O.U.G.
nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri.
- transport: - pentru precursori se face conform Legii nr. 186/2007 pentru
modificarea si aprobarea O.U.G. nr. 121/2006 privind regimul juridic al
precursorilor de droguri;
- folosire/comercializare: - precursorii vor fi folositi exclusiv in procesele
tehnologice pentru care au fost autorizati de catre Agentia Nationala pentru
Substante si Preparate Chimice Periculoase.

12. METODA DE ACCEPTARE A DESEURILOR IN DEPOZIT

12.1. Titularul activitatii va lua masurile necesare pentru ca activitatea de
depozitarea a deseurilor sa respecte conditiile impuse prin prezenta autorizatie
integrata de mediu si va initia investigatii si actiuni de remediere in cazul unor
neconformitati cu prevederile acesteia.
12.2. Toate documentele si informatiile referitoare la activitatea desfasurata in
cadrul unui depozit de deseuri (de la faza de proiectare si pana la reconstructia
ecologica) vor fi sistematizate in cadrul unui document numit Registrul
depozitului. Acesta trebuie sa cuprinda:
- modul global de abordare a activitatii de depozitare pe amplasamentul
respectiv;
- detalii de proiectare si constructie;
- procedura de acceptare a deseurilor de depozitare, respectiv cea aplicata
in caz de neconformare;
- autorizatia de mediu, insotita de documente doveditoare;
- informatii referitoare la transportatorii de deseuri, amplasamentele de
depozitare, dezvoltarea activitatii pe zone si etape;
- detalii referitoare la colectarea si evacuarea levigatului si a gazului de
depozit;
- programul de monitorizare a calitatii factorilor de mediu in zona de
influenta, inclusiv date rezultate din masuratori si analize pentru gaz,
levigat, ape subterane, ape de suprafata, ape uzate epurate ;
- schema detaliata de extindere a depozitului, de reconstructie ecologica
si de monitorizare post- inchidere;

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

22
- inregistrarea reclamatiilor, a neconformarilor si a masurilor de
remediere;
- supravegherea eficientei, inclusiv rapoarte de audit intern si extern,
dupa caz.
12.3. Deseurile primite la depozitare se regasesc in prezenta autorizatia integrata de
mediu. In depozitele de deseuri nepericuloase este permisa depozitarea
urmatoarelor deseuri:
- deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv
fractiuni colectate separat;
- deseuri nepericuloase de orice alta origine, care indeplinesc criteriile de
acceptare stabilite prin Anexa nr. 3 la HG 349/2005. Acceptarea deseurilor
se bazeaza pe: listele de deseuri acceptate, definite dupa natura si origine;
caracteristicile deseurilor, determinate prin metode de analiza standardizate.
Criteriul preliminar de acceptare a deseurilor in clasa de depozitare a
deseurilor nepericuloase, bazat pe caracteristicile deseurilor, adoptat in
prezenta autorizatie este: deseul nu trebuie sa contina constituientii
periculosi prevazuti in Anexele 1D si sa nu aiba proprietatile periculoase
prevazute in Anexa 1E la OUG 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata
si modificata prin Legea nr. 426/2001. Aceasta cerinta va fi demonstrata de
catre detinatorul deseului prin analize, numai la deseurile care au la aceeasi
activitate si coduri de deseuri periculoase.
- deseuri periculoase stabile, nereactive si care satisfac criteriile relevante de
acceptare Aceste deseuri nu se depoziteaza in celule destinate deseurilor
biodegradabile nepericuloase, ci in celule separate.
Se interzice amestecarea deseurilor in scopul de a satisface criteriile de
acceptare.
12.4. Tipuri de deseuri acceptate la depozitare sunt :
Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie,
institutii, inclusiv fractiuni colectate separat
20 01 01 Hartie si carton
20 01 08 Deseuri biodegradabile de la bucatarii si
cantine
20 01 10 Imbracaminte
20 01 11 Textile
20 01 25 Uleiuri si grasimi comestibile
20 01 28 Vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele
decat cele specificate la 20 01 27
20 01 30 Detergenti, altii decat cei specificati la 20 01
29
20 01 32 Medicamente, altele decat cele mentionate la
20 01 36 Echipamente electrice si electronice, altele
decat cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si
20 01 35

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

23
20 01 38 Lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37*
20 01 39 Materiale plastice
20 01 40 Metale
20 01 41 Deseuri de la curatatul cosurilor
20 02 01 Deseuri biodegradabile
20 02 03 Alte deseuri nebiodegradabile
20 03 01 Deseuri municipale amestecate
20 03 02 Deseuri din piete
20 03 03 Deseuri stradale
20 03 04 Namoluri din fosele septice
20 03 06 Deseuri de la curatarea canalizarii
20 03 07 Deseuri voluminoase
*20 03 99 Deseuri municipale, fara alta specificatie
Deseuri nepericuloase de alta origine, care
satisfac criteriile de acceptare a deseurilor la
depozitul de deseuri nepericuloase conf.
HG 349/2005 si care indeplinesc criteriile de
acceptare conform Ordinului nr. 95/2005.
* se accepta la depozitare, analizand fiecare caz in parte in functie de
caracteristicile deseurilor incluse.
12.5 Criteriile care trebuie indeplinite de deseuri pentru a fi acceptate la depozitare
pe fiecare clasa de depozit sunt stabilite prin Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea
criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la
depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de
deseuri, si se revizuiesc in functie de modificarea conditiilor tehnico-economice.
12.6 Criteriile de acceptare a deseurilor intr-o clasa de depozite, bazate pe
caracteristicile deseurilor, se vor referi la:
-compozitia fizico-chimica;
-continutul de materie organica;
-biodegradabilitatea compusilor organici din deseuri;
-concentratia compusilor potential periculosi /toxici in relatie cu criteriile enuntate
anterior;
-levigabilitatea compusilor potential periculosi/toxici in relatie cu criteriile
enuntate anterior;
-proprietati ecotoxicologice ale deseurilorale deseurilor si ale levigatului
12.7 Deseurile primite trebuie sa fie:
- clasificate in functie de natura si sursa de provenienta;
- aduse de transportori autorizati;
- insotite de documente doveditoare, in conformitate cu normele legale sau cu cele
impuse de operatorul depozitului;
- cantarite;
- verificate pentru stabilirea conformarii cu documentele insotitoare.

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

24
12.8 Operatorul de la receptia deseurilor trebuie sa fie instruit astfel incat sa aiba
competenta necesara pentru verificarea transporturilor de deseuri si a documentelor
insotitoare si pentru a sesiza neconformarile, de exemplu:
- documentele insotitoare sunt incorecte, insuficiente sau necorespunzatoare;
- deseurile transportate nu corespund cu cele descrise in documentele insotitoare,
sau nu se incadreaza in conditiile impuse de autorizatia de mediu sau de normele
legislative in vigoare.
In caz de neconformare, operatorul trebuie sa aplice procedurile stabilite,
vehiculul de transport fiind directionat catre o zona special amenajata, unde va
ramane pana ce autoritatea competenta de control a depozitului ia o decizie in ce
priveste deseurile transportate. In cazul in care deseurile au fost deja descarcate,
acestea vor fi izolate pe cat posibil, iar vehicolul de transport va ramane in depozit
pana la luarea unei decizii.
12.9 In Registrul depozitului vor fi consemnate toate neconformarile inregistrate,
impreuna cu date referitoare la actiunile intreprinse, cine a luat deciziile si daca au
fost inregistrate daune.
12.10 Titularul de activitate trebuie sa asigure gospodarirea deseurilor si a
substantelor toxice si periculoase in conformitate cu definirea clasei de depozit
prevazuta de proiect, astfel:
nu sunt admise la depozitare urmatoarele:
-deseuri lichide, explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile,
inflamabile;
- deseuri periculoase medicale sau alte deseuri clinice periculoase de la
unitati medicale sau veterinare cu proprietatea H9, definita in anexa I E, si
avand categoria prevazuta la lit. A pct. 14 din anexa nr. I C la OUG nr.
78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001;
- toate tipurile de anvelope uzate, intregi sau taiate excluzand anvelopele
folosite ca materiale in constructii intr-un depozit;
- orice alt tip de deseu care nu satisface criteriile de acceptare, conform
prevederilor Anexei 3 la HG 349/2005.
depozitarea deseurilor se va face sub forma de celule, ce se vor acoperi
periodic (zilnic, daca conditiile climatice si mirosul degajat o impun) cu un
strat de materiale inerte de aproximativ 10-20 cm;
deseurile se vor compacta imediat dupa depozitare, urmarindu-se obtinerea
unui grad de compactare de 0,8-1,1 t/m
3
.
12.11. La receptia deseurilor pentru depozitare se vor respecta prevederile Legii
nr. 27/2007 care modifica Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea si modificarea OUG
nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, precum si prevederile planurilor national si
regional de gestiune a deseurilor privind colectarea selectiva a acestora.
Operatorul poate institui un sistem diferentiat de taxe pentru deseurile colectate
selectiv. De asemenea poate realiza, sistemul propriu de selectare a deseurilor
folosind tehnici si instalatii agreate de autoritatea pentru protectia mediului si
autoritatea de sanatate publica.

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

25
13. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL
SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

13.1. Activitatea legata de exploatarea depozitului se va desfasura in conformitate
cu prevederile legale referitoare la normele de protectie a muncii si paza contra
incendiilor si procedura in caz de accidente.
13.2. Procedura in caz de accidente, parte din managementul securitatii, este parte
componenta a managementului general al societatii. Managementul securitatii va
cuprinde :
- planurile si msurile generale pentru limitarea riscului unor accidente,
- msuri de transmitere a informatiilor autoritilor responsabile,
- masuri privind pregatirea personalului pentru prevenirea oricaror accidente,
pentru interventia in cazul unui accident si pentru limitare a consecintelor
acestuia,
- monitorizarea performantei.
13.3. Titularul va lua msuri de prevenire a riscurilor producerii unor accidente
prin:
- luarea de masuri pentru asigurarea stabilitatii masei de deseuri, prin
executia digului de contur si realizarea celulelor zilnice conform
prevederilor din proiect;
- suprainaltarea depozitului peste inaltimea maxima de umplere prevazuta
in documentatie este interzisa;
- interzicerea accesul persoanelor neautorizate in incinta depozitului;
- asigurarea conditiilor de igiena la locul de munca ;
- luarea de masuri pentru eliminarea riscului de incendiu si explozii prin:
instruiri, sisteme de avertizare asupra prezentei gazului de depozit,
asigurarea rezervei intangibile de apa necesara pentru interventii, dotarea
cu mijloace de stingere a incendiului, asigurarea echipamentelor de
protectie;
- intocmirea planurilor de interventie in caz de accidente, avarii, care pot
avea impact major asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator si
respectarea masurilor cuprinse in acestea.

13.4. Titularul autorizaiei trebuie s se asigure c Planul operativ de prevenire si
management al situaiilor de urgenta, care trateaz orice situaie de urgen care
poate aprea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului, este
funcional.
13.5. Planul operativ de prevenire si combatere a accidentelor trebuie revizuit i
actualizat n funcie de condiiile nou aprute. El trebuie s fie disponibil pe
amplasament n orice moment pentru inspecie de ctre personalul cu drept de
control al autoritilor de specialitate.Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

26
14. MONITORIZAREA ACTIVITATII
14.1.AER

14.1.1.Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de
poluanti in conditiile stabilite in tabelul nr. 12 si tabelul nr. 13:

Tabelul nr. 12
Indicatori Punct de
prelevare
Frecventa Metoda de
analiza
CO Trimestrial Conform
standardelor
nationale
NO
x

Trimestrial Conform
standardelor
nationale
SO
2
Trimestrial Conform
standardelor
nationale
COV nm
Unitatea de ardere
Cos de dispersie
cu H=8 m si D=1,4
m
Trimestrial Conform
standardelor
nationale

Tabel nr. 13
Indicatori Punct de
prelevare

Frecventa Metoda de analiza
CH
4
CO
2
H
2
S
H
2
Cosuri de
captare
biogaz
Trimestrial Conform standardelor
nationale

Nota : - urmarirea cantitatii si calitatii gazului de depozit se efectueaza pe sectiuni
reprezentative ale depozitului ;
- titularul are obligatia raportarii la ARPM Bucuresti a rezultatelor
masuratorilor precum si a planselor cu punctele de prelevare stabilite.

14.1.2. IMISII

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de
poluanti la limita amplasamentului, in cel putin 4 puncte, in conditiile stabilite in
tabelul nr. 14:Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

27
Tabel nr. 14
Indicatori Frecventa Metoda de analiza
Pulberi in suspensie Lunar STAS 10813/76
Hidrogen sulfurat Lunar STAS 10814-76

14.2. APA

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de
poluanti, la iesirea din decantorul tricompartimentat pentru indicatorii specificati in
tabelul nr. 15:

Tabel nr. 15
Nr.
Crt.
Indicator Frecventa Metoda de analiza
1 pH SR ISO 10523/97
2 CCO-Cr SR ISO 6060/96
3 CBO5 SR EN 1899-2/2002
4 Amoniu SR ISO 7150-1/2001
5 Fosfor total STAS 10064-75
6 Substabte extractibile
lunar
SR 7587/96
7 Azotiti STAS 12754/89
8 Azotati SR ISO 7890-2/2000
SR ISO 7890-3/2000
9 Fenoli SR ISO 6439/2001
SR ISO 8165/1/00
10 Fier total ionic SR ISO 6332/96
11 Crom total SR EN 1233:2003
SR ISO 9174-98
12 Cadmiu SR ISO 8288/2002
SR EN ISO 5961/2002
13 Mangan STAS 8662/1-96
SR ISO 6333/96
14 Cupru STAS 7795-80
SR ISO 8288/2001
15 Plumb STAS 8637/79
16 Zinc STAS 8314-87
SR ISO 8288/2001
17 Reziduu fix STA 9187/84
18 Cloroform Conform standardelor
nationale in vigoare
19 PAH
semestrial
Conform standardelor
nationale in vigoare

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

28
20 Nichel si compusi Conform standardelor
nationale in vigoare
21 C10-C13 Conform standardelor
nationale in vigoare
22 Triclorbenzen Conform standardelor
nationale in vigoare
23 HCB (hexaclorbenzen) Conform standardelor
nationale in vigoare

14.3. APA SUBTERANA

Controlul calitii apei subterane se realizeaz prin foraje de control n cel
puin 3 puncte, un put amplasat amonte si doua aval fata de depozit, pe direcia de
curgere a panzei freatice.
Indicatorii care se analizeaza in probele de apa subterana prelevate sunt:

Tabel nr. 16
Nr.
crt
Indicatori Frecventa Metoda de analiza
1. pH Trimestrial SRISO 10523-97
2. Consum biochim de
oxigen CBO
5
Trimestrial SR EN 1899/2-02
3. Consum chimic de
oxigen CCO-Cr
Trimestrial SR ISO 6060/96
4. Azot amoniacal Trimestrial STAS 7312/83
5. Reziduu filtrat la 105
0
C Trimestrial STAS 9187/84
6. Cadmiu Trimestrial SR ISO 8288-01
7. Crom total Trimestrial SR ISO 9174/98
8. Zinc Trimestrial SR ISO 8288-01
9. Nichel Trimestrial SR ISO 8288-01
10. Plumb Trimestrial SR ISO 8288-01

Se va urmari imbunatatirea calitatii apei subterane fata de momentul de
referinta, care se considera data intocmirii primelor buletine de analiza.

14.4. SOL

Controlul calitatii solului se face in 4 puncte de prelevare amplasate astfel:
- in zona decantorului tricompartimentat, in zona rampei de descarcare, 2
puncte in partea nordica a depozitului vechi.
Indicatorii de calitate analizati in probele prelevate sunt:Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

29
Tabel nr. 17
Nr.
Crt.
Indicatori de calitate Frecventa Metoda de analiza
1. Cu Trimestrial
2. Zn Trimestrial
3. Pb Trimestrial
4. Co Trimestrial
5. Ni Trimestrial
6. Cd Trimestrial
7. Mn Trimestrial
8. Cr Trimestrial
SR ISO 11047/99


14.4.1. Titularul autorizaiei trebuie s iniieze un program de testare i verificare a
tuturor rezervoarelor i conductelor subterane. Un program de testare i verificare
trebuie iniiat pentru a se asigura c toate structurile sunt testate cel puin o dat la
trei ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus n RAM.
14.4.2. Toate flanele i valvele de pe conductele de suprafa folosite pentru
transportul de substane/levigat, trebuie s fac subiectul verificrilor vizuale
sptmnale sau al altor modaliti de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste
verificri trebuie nregistrate ntr-un dosar care trebuie s fie disponibil pentru
inspeciile personalului cu drept de control conform legislaiei in vigoare.
14.4.3. Titularul de activitate trebuie s aib n depozit un numr adecvat de
dispozitive de absorbie si o cantitate corespunztoare de substane de absorbie
adecvate pentru control i absorbia oricrei pierderi prin scurgeri accidentale de
uleiuri de la utilajele din dotare.

14.5. DESEURI

14.5.1. Prezenta autorizatie se aplica activitatilor de management al deseurilor de
la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare.
14.5.2.Titularul va respecta prevederile legale privind evidenta gestiunii deseurilor,
recuperarea si eliminarea lor conform specificatiilor din tabelele 6-11. Nu trebuie
eliminate/recuperate alte deeuri nici pe amplasament, nici n afara
amplasamentului fr a informa n prealabil ARPM Bucuresti i fr acordul
prealabil scris al acesteia.
14.5.3. Deeurile trimise n afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare
trebuie transportate doar de o societate autorizat pentru astfel de activiti.
Deeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitii la
amplasamentul de recuperare/eliminare fr a afecta n sens negativ mediul i n
conformitate cu legislaia i protocoalele naionale.
14.5.4. Descrcrile de deseuri se vor face n zonele desemnate de lucru, protejate
mpotriva pierderilor din scurgeri.

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

30
14.5.5. Nu trebuie fcut nici un amendament sau modificare n nici o clasificare
agreat, expediere, transport, eliminare sau recuperare a deeurilor fr acordul
scris prealabil al ARPM Bucuresti sau APM Ilfov.
14.5.6. Un registru complet cu probleme legate de operaiunile i practicile de
management al deeurilor proprii de pe acest amplasament, trebuie pstrat de ctre
titularul autorizaiei si trebuie pus n orice moment la dispoziia persoanelor
autorizate pentru realizarea inspeciei. Acest registru trebuie s conin minimum
de detalii cu privire la:
Cantitile de deeuri gestionate pe amplasament, nsoite de codul din
Codul European al Deeurilor pentru deeurile transportate;
Numele agentului i transportatorului de deeuri i detaliile lor de
autorizare (s includ adresa instalaiei finale destinate
eliminrii/recuperrii deeurilor.)
Confirmarea scris a transportatorului privind acceptarea i
eliminarea/recuperarea oricror transporturi de deeuri periculoase i locul
de depozitare/eliminare.
14.5.7. O copie a acestui registru privind Managementul Deeurilor trebuie depus
la ARPM Bucuresti ca parte a RAM pentru amplasament.

14.6. MONITORIZAREA ACTIVITATII CURENTE A DEPOZITULUI

14.6.1. Sistemul de control si urmarire a calitatii factorilor de mediu trebuie sa
cuprinda:
1. Date meteorologice necesare stabilirii balantei de apa sunt:

Tabelul nr. 18
Nr.
crt.
Parametrii urmariti Frecventa
1.
cantitatea de precipitatii
Zilnic, dar si ca valori
lunare medii
2. temperatura min., max., la ora 15 Medie lunara
3. directia si viteza dominanta a vantului Zilnic
4.
Evapotranspiratia
Zilnic, dar si ca valori
lunare medii
5. umiditatea atmosferica la ora 15 Medie lunara

2. Controlul calitatii levigatului si a gazului de depozit si frecventa
determinarilor este:

Tabelul nr. 19
Nr.
crt.
Parametrii urmariti Frecventa
1. Volum levigat Lunar

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

31
Compozitia levigat din bazinul de omogenizare :
pH, suspensii totale, CCOCr, CBO
5
, amoniu,azotati,
azotiti, fosfor total, substante extractibile ;
Trimestrial 2.
detergenti, fenoli, fier total ionic, crom total, cadmiu,
mangan, cupru, plumb, zinc, sulfuri si hidrogen
sulfurat, reziduu fix, sulfati, cloruri, bacterii
coliforme totale
Semestrial
3. Posibile emisii de gaz (CH
4
, CO
2
, H
2
S, H
2
) Trimestrial

3. Topografia depozitului, urmarindu-se:
- structura si compozitia deseurilor depuse in depozit anual;
- comportarea la tasare si urmarirea nivelului depozitului anual.

14.6.2 Monitorizarea post-inchidere a depozitului
14.6.2.1. Capacitatea de functionare a sistemului de impermeabilizare a suprafetei
depozitului de deseuri se controleaza regulat.
14.6.2.2. Deformarea sistemului de etansare la suprafata al depozitului de deseuri
sedetermina la intervale de un an.
14.6.2.3. La intervale de jumatate de an se executa inspectii ale depozitului scos
din functiune. Se urmaresc urmatoarele:
- starea stratului vegetal;
- starea sistemului de drenaj;
- destinatia post-inchidere.
14.6.2.4. Rezultatele activitatii de monitorizare post-inchidere vor fi pastrate in
Registrul de functionare pe toata durata programului si dupa incheierea acestuia,
conform prevederilor avizului de inchidere a depozitului.
14.6.2.5. Sistemul de monitorizare post-inchidere cuprinde:
- determinarea caracteristicilor cantitative si calitative ale levigatului;
- determinarea caracteristicilor cantitative si calitative ale gazului de depozit;
- inregistrarea datelor meteorologice pentru stabilirea cantitatii de precipitatii, a
domeniului de temperatura si a directiei dominante a vantului;
- analiza principalilor indicatori caracteristici apelor subterane; se vor preleva
probe din punctele situate amonte, respectiv aval de depozit, pe directia de curgere
a apelor subterane;
- determinarea concentratiilor indicatorilor specifici in aerul ambiental din zona de
influenta a depozitului;
- determinarea concentratiilor specifice de poluanti in sol, in zona de influenta a
depozitului;
- urmarirea topografiei depozitului;
- utilizarea ulterioara a terenului se va face tinand seama de conditiile si restrictiile
specifice impuse de existenta depozitului acoperit, in functie de stabilitatea
terenului si a gradului de risc pe care acesta il poate prezenta pentru mediu si
sanatatea umana.

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

32
- suprafetele care au fost ocupate de depozite de deseuri se inregistreza in registrul
de cadastru si se marcheaza vizibil pe documentele cadastrale.

Tabel nr. 20
Nr.
Crt.
Natura indicatorilor urmariti si modul de
monitorizare/sondare

Frecventa

Datele meteorologice:
- cantitatea de precipitatii,
- variatiile de temperatura
- evaporare direct cu lisimetrul sau prin
stabilirea umiditatii aerului (la ora 15,00)
- umiditatea aerului la ora 15,00.


Zilnic, medie lunara;
Medie lunara;
Zilnic, medie lunara;

Lunar, medie lunara

Levigat (bazin de colectare a levigatului).
Se vor urmari:
- volumul levigatului;
- nivelul levigatului in corpul depozitului
- compozitia levigatului: pH, suspensii totale,
CCOCr, CBO
5
, amoniu, azotati, azotiti, fosfor
total, substante extractibile, detergenti, fenoli,
fier total ionic, crom total, cadmiu, mangan,
cupru, plumb, zinc, sulfuri si hidrogen sulfurat,
reziduu fix, sulfati, cloruri, bacterii coliforme
totale


La 6 luni
La 6 luni
La 6 luni

Principalii indicatori de calitate a apelor
subterane: pH, CBO5, CCO-Cr, NH4 +
substante extractibile cu solventi organici,
detergenti sintetici biodegradabili, reziduu filtrat
la 105
0
C, sulfuri si hidrogen sulfurat, fenoli
antrenabili cu vapori de apa, metale grele
(cadmiu, crom total, zinc, nichel, plumb)
probe prelevate din foraje de monitorizare
situate in amonte si aval de depozit.

La 6 luni

Posibile emisii de gaz si presiune atmosferica
CH
4
, CO
2
, H
2
S, H
2
.
La 6 luni


14.6.2.6. Automonitorizarea tehnologica este o actiune distincta si are ca scop
verificarea periodica a starii si functionarii amenajarilor din depozit in scopul
reducerii riscurilor unor accidente, respectiv:
Verificarea permanent a strii de funcionare a tuturor componentelor
depozitului si anume:
- starea drumului de acces si a drumurilor din incinta;

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

33
- starea impermeabilizarii in zonele de ancorare;
- functionarea sistemelor de drenaj aferente depozitului de deseuri apa
freatica si levigat;
- functionarea drenurilor de gaze din masa deseurilor, a sistemelor de captare,
utilizarea lor in conditii de siguranta pentru personal si mediu;
- starea stratului de acoperire in zonele unde nu se face depozitare curenta;
- functionarea instalatiilor de evacuare a apelor pluviale si a levigatului;
- functionarea instalatiilor de preepurare a levigatului;
- functionarea canalizarii si a instalatiilor de vidanjare a apelor uzate
menajere;
- functionarea sistemului de evacuare a apelor pluviale.
Urmrirea gradului de tasare i stabilitatii depozitului:
- comportarea taluzurilor si digurilor;
- apariia unor tasri difereniate si stabilirea masurilor de prevenire a lor;
- aplicarea msurilor de prevenire a pierderii stabilitatii modul corect de
depunere a straturilor de deseuri.

14.7. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

14.7.1. Titularul are obligatia sa notifice la ARPM Bucuresti numarul de puturi
pentru captarea gazului montate ulterior actualizarii si revizuirii autorizatiei
integrate de mediu.
14.7.2. Frecvena, metodele i scopul monitorizrii, prelevrii i analizelor, aa
cum sunt prevzute n prezenta Autorizaie, pot fi modificate doar cu acordul scris
al ARPM Bucuresti dup evaluarea rezultatelor testrilor.
14.7.3. Titularul autorizaiei trebuie s asigure accesul sigur i permanent la
punctele de prelevare i monitorizare.
14.7.4. Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, n vederea definirii
nivelului de afectare a calitii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare
acreditate.
14.7.5. Operatorul depozitului este obligat sa instituie un sistem de
automonitorizare a depozitului de deseuri si sa suporte costurile acestuia.

15. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile
de surse, in conformitate cu cerintele HG nr. 140/2008 privind Registrul
poluantilor emisi si transferati.
Rapoartele finale trebuie depuse la Agentia Regionala pentru Protectia
Mediului Bucuresti, Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6.
Rapoartele trebuie depuse astfel:


Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

34
Tabel nr. 21 - Rapoarte periodice:
Raport Frecventa raportarii Data de depunere a
raportului
Monitorizarea emisiilor,
imisiilor in aer
Emisii/Imisii
trimestrial/ lunar
Zece zile de la incheierea
trimestrului/lunii
Monitorizarea emisiilor in
apa de suprafata
Lunar Zece zile de la incheierea
lunii
Monitorizarea emisiilor in
panza freatica
Trimestrial Zece zile de la incheierea
trimestrului
Monitorizarea emisiilor in
sol
Trimestrial Zece zile de la incheierea
trimestrului
Calitatea levigatului si a
gazului de depozit
Trimestrial Zece zile de la incheierea
trimestrului
Situatia cantitatii
ambalajelor gestionate
anual
Data inscrisa in
chestionar
-
Situatia gestiunii deseurilor,
conf. chestionarelor
statistice anuale
Data inscrisa in
chestionar
-
Cantitatea de deeuri
colectate, valorificate i
livrate (tone) ctre agenii
economici specializai n
reciclare
Anual Zece zile de la incheierea
anului
Raportul anual de mediu
RAM

Anual Pana la 31.01. al fiecarui
an
Raportare emisiilor conf.
HG nr. 140/2008 privind
Registrul poluantilor emisi
si transferati
Anual

Tabel nr. 22 - Rapoarte singulare
Raport Data de depunere a raportului
Notificrile n caz de funcionare
necorespunztoare a instalaiilor
de reducere a polurii
n cel mai scurt timp posibil de la momentul
evenimentului.
Plan de nchidere definitiv a
depozitului
Odat cu cererea pentru Aviz de mediu la
incetarea activitatii
Planul de prevenire si combatere a
poluarii accidentale
Odata cu documentatia de solicitare a
autorizatiei, actualizare anuala
Reclamatii daca este cazul 10 zile de la inchiderea lunii in care se face
reclamatia

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

35
Efecte ecologice negative
semnificative constatate in
programul de monitorizare
Max. 12 ore de la constatare
Notificarea intentiei de
inchidere/deschidere a unei celule
-
Notificarea montarii unor noi
puturi de captare a gazului
-
Titularul autorizatiei va inregistra toate prelevarile, analizele, masuratorile,
examinarile, calibrarile si intretinerile realizate conform cerintelor prezentei
Autorizatii.
Titularul autorizatiei va inregistra toate incidentele care afecteaza exploatarea
normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu .
Titularul autorizaiei trebuie s nregistreze toate reclamaiile legate de
exploatarea activitii, care au impact asupra mediului. Inregistrarea trebuie s
ofere detalii privind data i ora reclamaiei, numele reclamantului i s ofere
detalii cu privire la continutul reclamaiei. De asemenea, trebuie pstrat un
registru privind msura luat n cazul fiecrei reclamaii. Titularul autorizaiei
trebuie s depun un raport la Agenia Regional pentru Protectia Mediului
Bucuresti n luna urmtoare primirii reclamaiei, oferind detalii despre orice
reclamaie care apare. Un rezumat privind numrul i natura reclamaiilor
primite trebuie inclus n RAM.
Registrele trebuie pstrate pe amplasament pe o perioad de minim 7 ani i
trebuie s fie disponibile pentru inspecie de ctre personalul cu drept de control
al autoritilor de specialitate, n orice moment.
Rapoartele tuturor nregistrrilor, prelevrilor, analizelor, msurtorilor,
examinrilor trebuie depuse la sediul ARPM Bucuresti n conformitate cu
cerinele prezentei autorizaii. Un original i o copie trebuie depuse la
momentul i n modalitatea precizat.
Toate procedurile scrise deinute de operator trebuie s fie disponibile pe
amplasament n orice moment .
Frecvena i scopul raportrii, aa cum sunt prevzute n autorizaia integrat de
mediu, pot fi modificate cu acordul scris al ARPM Bucuresti dup evaluarea
rezultatelor.
Titularul autorizatiei va mentine un dosar pentru informarea publicului la sediul
unitatii. Acest dosar va contine obligatoriu minimum:
- Copii ale corespondentei (alta decat cea desemnata a fi confidentiala)
intre ARPM Bucuresti si titularul autorizatiei;
- Autorizatia integrata de mediu;
- Solicitarea;
- Raportarile anuale catre A.R.P.M. Bucuresti ;
- Registrul de control al G.N.M.;
- Alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante .


Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

36
16. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

16.1. Titularul activitii este obligat s solicite i s obin avizului de mediu
pentru stabilirea obligaiilor de mediu n situaia n care urmeaz s deruleze sau s
fie supus unei proceduri de vnzare a pachetului majoritar de aciuni, vnzare de
active, fuziune, divizare, concesionare sau n alte situaii care implic schimbarea
titularului activitii, precum i n caz de dizolvare urmat de lichidare, lichidare,
faliment, ncetarea activitii, conform legii. De asemenea este obligat, ca n
termen de 60 de zile de la data semnrii/emiterii documentului care atest
ncheierea uneia din procedurile menionate mai sus, s transmit n scris A.R.P.M.
Bucuresti obligaiile asumate privind protecia mediului printr-un document
certificat pentru conformitate cu originalul.
16.2. Solicitarea acordului de mediu este obligatorie pentru proiecte de investiii
noi i pentru orice modificare sau extindere, care poate avea efecte semnificative
asupra mediului, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, aferente activitilor
stabilite prin Hotrrea Guvernului nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii-
cadru de evaluare a impactului asupra mediului i Ordonana de Urgen a
Guvernului nr. 152/2005, aprobat i modificat prin Legea nr. 84/2006.
16.3. Nerespectarea celor prevzute n prezenta autorizaie integrata de mediu
conduce la suspendarea acesteia i la ncetarea activitii dup caz, conform OUG
nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata si modificata prin Legea nr.
265/2006, la sancionarea celor vinovai.
16.4. Operatorul depozitului este obligat sa isi constituie un fond pentru inchiderea
si urmarirea post inchidere a depozitului, denumit Fond pentru inchiderea
depozitului de deseuri si urmarirea acestuia postinchidere.
Fondul trebuie sa se pastreze intr-un cont purtator de dobanda deschis la o banca
comerciala. Dobanda obtinuta constituie sursa suplimentara de alimentare a
fondului.
16.5. Operatorul are obligatia sa ia toate masuri pentru desecarea baltii Ochiul
Boului pe masura ce se extinde constructia celulei ecologice nr. 2, astfel:
- desecarea prin retele de colectare si evacuare ;
- captarea si evacuarea apei care se infiltraza din terasa si alimenteaza in
prezent balta;
- indepartarea vegetatiei existente pe aproape toata suprafata baltii;
- acoperirea cu un strat de pamant a fundului baltii;
- realizarea unor celule ecologice compartimentate .
16.6. Colectarea, tratarea si folosirea gazului de depozit se efectueaza astfel incat
sa nu se produca pagube sau distrugerea mediului si sa se reduca riscurile pentru
sanatatea populatiei.
16.7. Controlul acumularii si migrarii gazului de depozit, precum si cantitatea si
compozitia gazului se realizeaza conform prevederilor autorizatiei.
16.8. Operatorul este obligat sa notifice ARPM Bucuresti cu 90 de zile inainte,
orice modificare care afecteaza activitatea sau o parte din activitate.

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

37
16.9. Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament
sub controlul operatorului, de la primirea deseurilor si pana la depozitarea acestora
pe depozit, precum si activitatilor de sortare a deseurilor reciclabile in vederea
valorificarii acestora.
16.10. Deseurile industriale reciclabile balotate sunt predate ctre uniti autorizate
n vederea valorificrii finale. Se interzice depozitarea oricror tipuri de deeuri
colectate direct pe sol.
16.11. Se va evita formarea de stocuri de deeuri ce urmeaz s fie valorificate,
care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezint riscuri de
incendiu fa de vecinti
16.12.Notificarea autoritilor :
Titularul Autorizaiei trebuie s notifice ARPM Bucuresti, APM Ilfov si
Garda de Mediu prin fax si/sau nota telefonica i electronic, dac este
posibil, la sediul ARPM Bucuresti, imediat ce se confrunt cu oricare din
urmtoarele situaii:
a). Orice funcionare defectuoas sau defeciune a echipamentului de control
sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea
controlului oricrui sistem de reducere a polurii de pe amplasament;
b). Orice incident cu potenial de contaminare a apelor de suprafa i
subterane sau care poate reprezenta o ameninare de mediu pentru aer sau
sol;
c). Orice emisie care nu se conformeaz cu cerinele prezentei Autorizaii.
Titularul Autorizaiei trebuie s includ, ca parte a notificrii, data i ora
incidentului, detalii privind natura oricrei emisii i a oricrui risc creat de
incident i msurile luate pentru minimizarea emisiilor i evitarea reapariiei.
Titularul Autorizaiei trebuie s inregistreze orice incident, prezentat mai
sus. Aceast inregistrare trebuie s includ detalii privind natura, extinderea
i impactul incidentului, precum i circumstanele care au dat natere
incidentului, dar si toate msurile corective luate pentru gestionarea
incidentului, minimizarea deeurilor generate i a efectelor asupra mediului
i evitarea reapariiei acestuia. Dup inregistrarea incidentului, titularul
Autorizaiei trebuie, ct mai curnd posibil, s depun la ARPM Bucuresti
raportul privind incidentul.
Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la
ARPM Bucuresti ca parte a RAM.
n cazul oricrui incident precizat mai sus care are legtur cu deversrile n
apa inclusiv, apa subterana, titularul autorizaiei trebuie s notifice Apele
Romne imediat dup incident.
n cazul oricrei situaii de mai jos, titularul trebuie sa transmita o notificare
scris ctre ARPM Bucuresti:
ncetarea definitiva a oricrei pri sau a ntregii Instalaii
Autorizate;

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

38
ncetarea oricrei pri sau a ntregii Instalaii Autorizate pentru
o perioad care poate depi un an;
Reluarea exploatrii oricrei pri sau a ntregii Instalaii
Autorizate dup perioada de oprire.
Orice modificare privind urmtoarele detalii depuse de Operator n solicitare
trebuie notificat la ARPM Bucuresti n scris n 14 zile de la apariia ei:
modificri privind numele sub care societatea este nregistrata
la Registrul Comerului, adresa sediului social al Operatorului;
modificri privind aspecte specifice ale ultimului deintor al
instalaiei, acionariatului (inclusiv detalii ale unui consoriu final n
cadrul cruia Operatorul a devenit o sucursal)
msuri luate privind implicarea Operatorului n administraie,
intrarea Operatorului ntr-un aranjament voluntar al companiei sau
n proces de lichidare.
16.13. Titularul autorizatiei are obligatia respectarii prevederilor O.U.G. nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu.
16.14. Actualizarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii pe
perioada de valabilitate a prezentei autorizatii, poate conduce la revizuirea
autorizatiei integrate de mediu de catre ARPM. Titularul autorizatiei este obligat sa
prezinte in acest scop la ARPM Bucuresti orice act de reglementare actualizat, in
termen de 30 de zile de la obtinerea acestuia.

17. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL
REZIDUURILOR

17.1. La incetarea activitatilor cu impact asupra mediului, precum si la schimbarea
titularului unei activitati, inclusiv prin vanzari de active, fuziune, divizare,
concesionare, dizolvare urmata de lichidare, lichidare in conditiile legii, este
obligatorie solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor
de mediu (conf. OUG 195/2005, art. 10).
17.2 Aplicarea imediat a stratului de impermeabilizare a suprafetei celulei dupa
umplerea completa. Titularul activitatii la atingerea capacitatii maxime de
depozitare a celulei in exploatare este obligat sa realizeze inchiderea acesteia
conform cerintelor Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor si sa
prezinte la ARPM Bucuresti planul starii de fapt in maxim o luna dupa umplerea
celulei.
17.3. Operatiile de inchidere vor avea la baza un proiect realizat pe baza unui
plan de inchidere, ce va avea toate avizele impuse de legislatia in vigoare.
17.4. Inchiderea depozitului de deseuri se realizeaza utilizand Fondul pentru
inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia postinchidere. Fondul
constituit pana la un anumit moment de timp din durata de functionare a
depozitului poate fi utilizat pentru inchiderea partiala (a unei celule cu capacitatea

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

39
epuizata). Consumul Fondului sa va face pe baza de situatii de lucrari, ce vor fi
intocmite o data cu realizarea lucrarilor de inchidere.
17.5 - Operatorul este responsabil de intretinerea, supravegherea, monitorizarea si
controlul postinchidere al depozitului;
- Perioada de urmarire postinchidere este de min. 30 de ani si poate fi
prelungita prin programul de monitorizare postinchidere daca se constata ca
depozitul nu este inca stabil si prezinta un risc potential pentru factorii de mediu;
- Monitorizarea postinchidere va fi efectuata conform procedurilor prevazute in
prezenta autorizatie, iar rezultatele determinarilor efectuate vor fi pastrate intr-un
registru pe toata perioada de monitorizare;
- Operatorul depozitului este obligat sa anunte in mod operativ autoritatea
competenta pentru protectia mediului producerea de efecte semnificative negative
asupra mediului, relevante prin procedurile de control si sa respecte decizia
autoritatii teritoriale pentru protectia mediului privind masurile de remediere
impuse in perioada postinchidere.
17.6. Operatorul depozitului trebuie sa inchida si sa refaca celulele pe masura
epuizarii capacitatii lor.
Straturile sistemului de acoperire trebuie sa asigure:
- retinerea deseurilor;
- gestionarea producerii levigatului (prin controlarea intrarii apelor pluviale);
- prevenirea scaparilor necontrolate de gaz din depozit, sau a patrunderii
aerului in masa de deseuri;
- utilizarea ulterioara a terenului.
In etapa de inchidere se va asigura impermeabilizarea depozitului prin:
- realizarea hidroizolatiei alcatuita dintr-un strat de impermeabilizare din
pamant argilos cu grosimea minima de 0,5m;
- executarea unui sistem de drenaj al apei din acoperisul depozitului format
din: retea de drenuri absorbante si colectoare, strat drenant mineral, geotextil
cu rol de protectie si filtrare;
- se vor asigura masurile necesare pentru stabilizarea rampei;
- lucrarile de reabilitare a sectoarelor umplute cu deseuri vor incepe imediat
ce procesul de stabilizare a deseurilor permite acest lucru.
Se va reface structura solului prin:
- acoperirea depozitului cu un strat fertil de 0,6 m;
- dupa reabilitare se va proteja suprafata prin plantarea de plante ierboase,
graminee si alte specii vegetale cu radacini putin adanci pentru a nu se deteriora
stratul de etansare .

18. VALABILITATE

18.1. Prezenta Autorizaie integrat de mediu revizuita conine 41 de pagini
si intr n vigoare la 04.06.2008 i este valabil pn la 01.06.2017.

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

40
18.2. Revizuirea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in toate
situatiile in care :
a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa incat necesita revizuirea
valorilor limita de emisie sau includerea de noi astfel de valori in autorizatia
integrate de mediu;
b) schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila
reducerea semnificativa a emisiilor fara a presupune costuri excesive;
c) siguranta in exploatare a proceselor sau activitatilor presupun utilizarea altor
tehnici;
d) se modifica substantial continutul actelor de reglementare care au stat la
baza emiterii prezentei autorizatii;
e) prevederile unor noi reglementari legale o impun.

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie conduce la
suspendarea autorizatiei integrate de mediu dupa o notificare prealabila.
Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6
luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa. In cazul
in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, ARPM
Bucuresti dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea
autorizatiei integrate de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre
Garda Nationala de Mediu Comisariatul Judetul Ilfov, Agentia Regionala
pentru Protectia Mediului Bucuresti si Agentia Judeteana pentru Protectia
Mediului Ilfov.

ARPM Bucuresti isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru
emisiile si imisiile de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia
procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia
nationala.DIRECTOR EXECUTIV , SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
chim. Simona Mihaela Saceanu CONTROLUL CONFORMARII,
ing. Roxana Costache


INTOCMIT,
geog. Gabriela Ionescu
Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

41Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77
sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: office@arpmb.ro Fax: 021 430.66.75

42