Sunteți pe pagina 1din 14

1.

Noiunea i obiectul DRMSP


DRMSP- reprezinta o subdiviziune adreptului
muncii care studiaza specificul relatiilor de
munca in sectorulpublic.
Obiectul de studiu al DRMSP ilconstituie
totalitatea relatiilor care apar in timpul
realizarii serviciuluipublic precum si relatiile
legate de acestea
2. Izvoarele DRMSP
Izvoarele DRMSP sunt in primul rind izvoarele
dreptului muncii precum si unsir de acte
normative care reglementeaza activitaea de
munca in serviciulpublic in exclusivitate.
Izvoarele DRMSP pot fi clasificate dupa mai
multe criterii:
1. dupa apartenenta ramurala deosebim:
a. izvoare comune cu alteramuri de drept:
Constitutia RM Codul cu privire la
conventiileadministrative Codul !amal
Codul "lectoral #egea cu privire la $uvern
#egea cu privire lastatutul %udecatorului
#egea cu privire la politie.
b. Izvoarele specificedreptului muncii:
Contractele si Conventiile colective de
munca Regulamentele anterioaresi statutele
disciplinare.
c. Izvoarele specificeDRMSP: #egea cu privire
la functia publica si statutul
functionaruluipublic&#egea nr.'()*
Regulamentul privind ocuparea prin concurs
a functiilorpublice vacante Clasificatorul
unic a functiilor publice +otarirea
$uvernuluicu privire la contractul model
individual de munca in serviciul public.
2. Dupa forta ,uridicadeosebim: #egi -ctele
normative subordonate legii&.rdonantele
$uvernului*
3. dupa sfera de actiunezvoare nationale
Izvoare internationale.
3. Principiile DRMSP
Principiile DRMSP reprezint/
ideile de baz/ stipulate 0n legisla1ia 0n
vigoare care exprim/ esen1a normelor
muncii 2i dreptului administrativ 0n
domeniul reglement/rii rela1iilor de munc/
din serviciul public. -ceste la fel se 0mpart
0n principii generale ale dreptului 2i principii
specifice DRMSP.
Principiile DRMSP sunt:
'. Devotamentul fa1/ de stat 2i fa1/ de poporul
s/u 0n exercitarea atribu1iilor de serviciu al
func1ionarului public3
4. 5e0ngr/direa dreptului persoanelor privind
anga,area 0n func1ii publice3
6. Profesionalismul competen1a 2i spiritul de
ini1iativ/3
7. Respectarea drepturilor 2i intereselor
legitime ale persoanelor fizice 2i ,uridice3
(. Democratismul 2i publicitatea3
8. Prote,area activit/1ii legitime a
func1ionarului public3
9. Interzicerea discrimin/rii privind anga,area
0n func1ii publice.
). Respectarea dreptului la munc/ 2i odi:n/ a
personalului serviciului public3
;. Respectarea dreptului privind acordarea
0nlesnirilor 2i compensa1iilor3
4. Raportul juridic de unc! "n #ectorul
public
Raportul ,uridic de munca al func1ionarului public
reprezint/ un acord prin care func1ionarul
public se oblig/ s/ presteze o munc/ 0ntr-o
anumit/ specialitate calificare sau func1ie
s/ respecte regulamentul intern al unit/1ii
iar anga,atorul se oblig/ s/-i asigure
condi1iile de munc/ prev/zute de Codul
muncii alte acte normative ce con1in norme
ale dreptului muncii contractul colectiv de
munc/ precum 2i s/-i ac:ite integral 2i la
timp salariul.

$. In#tituirea i dezvoltarea #erviciului
public


%. Noiunea i #i#teul #erviciului public
Serviciul public 0nseamn/ totalitatea autorit/1ilor
publice 2i activitatea persoanelor ce ocup/
posturi 0n aparatul acestor organe 0ndreptat/
spre realizarea 0mputernicirilor acestor
autorit/1i 0n scopul dezvolt/rii economiei
culturii sferei sociale promov/rii politicii
externe ap/r/rii ordinii de drept 2i asigur/rii
securit/1ii na1ionale ocrotirii drepturilor
libert/1ilor 2i intereselor legitime ale
cet/1enilor
Serviciul public este o realitate social/ 2i
institu1ional/ care cuprinde anumite tipuri
de activit/1i 2i structuri ce se afl/ 0n
subordonarea direct/ sau indirect/ a
organelor de stat &-paratul Parlamentului
-paratul Pre2edintelui -paratul
$uvernului func1ionarii ministerelor
departamentelor institu1iei ,udec/tore2ti
etc*. De asemenea serviciul public mai
poate fi conceput ca un sistem ,uridic
specific care instituie 0n cadrul acestuia
anumite obliga1ii 2i privilegii care
dep/2esc limitele dreptului comun.
&. Noiunea de 'uncionar public i 'uncie
public!
Funcie public 0nseamn/ unitatea primar/ a
autorit/1ii publice care determin/ locul 2i
rolul cet/1enilor 0n munca social/ 0n sistemul
serviciului public drepturile 2i obliga1iile
exigen1ele fa1/ de preg/tirea lui profesional/.
Funcionar public 0nseamn/ persoana care ocup/
func1ie de stat remunerat/ 2i care dispune de
ranguri 2i grade stabilite 0n conformitate cu
principiile legii serviciului public.
(. )ate*oriile 'uncionarilor publici
)la#i'icarea le*iuitorului +
Funcionarii publici de nivel superior - realizeaz/
managementul de nivel superior 0n
administra1ia public/. Categoria 0nal1ilor
func1ionari publici include persoanele care
s0nt numite 0n una din urm/toarele func1ii
publice:
a) adjunct al conductorului autoritii
administrative;
b) conductor i adjunct al conductorului
aparatului autoritii publice &Parlamentul
Pre2edintele Republicii Moldova Consiliul
Superior al Magistraturii Curtea
Constitu1ional/ Curtea Suprem/ de %usti1ie
Procuratura $eneral/ Curtea de Conturi*.
.cuparea func1iei publice de conducere de
nivel superior vacante se face prin concurs.
Funcionari publici de conducere - Categoria
func1ionarilor publici de conducere include
persoanele numite 0n una din urm/toarele
func1ii publice:
a) conductor i adjunct al conductorului
organului din subordinea ministerelor i
altor autoriti administrative;
b) conductor i adjunct al conductorului
subdiviziunii interioare a autoritii publice;
c) conductor i adjunct al conductorului
serviciului desconcentrat al autoritii
publice;
g) conductor i adjunct al conductorului
serviciului descentralizat, organizat n
unitatea administrativ-teritorial i n
unitatea teritorial autonom cu statut
special3
h) secretar al consiliului satului (comunei),
sectorului, oraului (municipiului),
raionului i secretar al preturii;
i) pretor i vicepretor al sectorului municipiului
hiinu!
Funcionarii publici de conducere organizeaz/
coordoneaz/ 0ndrum/ 2i controleaz/
activit/1ile specificate la art.6 sub autoritatea
unui func1ionar public ierar:ic superior sau a
unei persoane ce exercit/ func1ie de
demnitate public/
Funcionari publici de execuie <include
persoanele numite 0n alte func1ii publice
dec0t cele prev/zute mai sus.
, alta cla#i'icare e#te +
'* Dupa regimul juridic aplicabil :
- func1ionari contractuali3
- func1ionari statutari &func1ionari supu2i
statutului general si supu2i unor statute
speciale*.
4* Din punctul de vedere al riguroitii
disciplinei:
- func1ionari publici civili3
- func1ionari publici militari3
- func1ionari civili din armat/ sau poli1ie
&categorie intermediar/*.
6* !riteriul modului de desemnare a
titularilor:
- func1ionari numi1i3
- func1ionari ale2i3
- func1ionari desemna1i 0n alte moduri &prin
promovare respectiv retrogradare prin
repartizare transfer etc*.
7* Din punctul de vedere al independenei
"a de politic :
- func1ionari publici cu caracter politic &0nal1ii
func1ionari publici etc*3
- func1ionarii publici de carier/ &c/rora le este
interzis s/ fac/ politic/*.
(* Din punctul de vedere al preponderenei
activitatilor in competena "unciei :
- func1ii publice de conducere3
- func1ii publice de execu1ie.
8* Dupa natura autoritii publice din care
"ace parte "uncia public exercitat :
- func1ionari publici statali3
- func1ionari publici locali.
-. De'inirea i coninutul #tatutului
'uncionarului public
Prin statutul func1ionarului public 0n1elegem
totalitatea normelor ,uridice care
reglementeaz/ situa1ia ,uridic/ obiectiv/ a
func1ionarilor publici determin=nd
drepturile obliga1iile garan1iile lor legale
precum 2i responsabilitatea func1ionarului
public. "l este menit s/ creeze condi1ii
necesare pentru exercitarea atribu1iilor de
serviciu s/ garanteze stabilitatea lor 0n
func1ie drepturile 2i asisten1a social/.
Regimul aplicat func1ionarului public este
un regim de drept public & mai exact de drept
administrativ* func1ionarii publici nefiind
concepu1i 0ntr-un raport ,uridic ce are la baz/
contractul.
Statutul "unct. public contine:
Drepturile + .dr. generale ale func1ionarului
public dreptul la opinie dreptul de a
0ntemeia 2i de a se afilia la sindicate 2i alte
organiza1ii ccesul la informa1ia de ordin
personal timpul de munc/ protec1ia ,uridic/
0n exerci1iul func1iei dreptul la grev//.
,bli*aiile + .oblig. generale ale
func1ionarului public
declara1ia cu privire la venituri proprietate/
De asemenea sunt incluse : ocuparea
concursul numirea perioada de prob/ si
,ur/m0ntul functionarilor publici. Salariile si
incetarea raporturilor de munca in serviul
public. etc.
10. Inve#titea "n 'uncia public!
a* de1ine cet/1enia Republicii
Moldova3
b* posed/ limba moldoveneasc/ 2i
limbile oficiale de comunicare interetnic/
vorbite 0n teritoriul respectiv 0n limitele
stabilite de lege3
c* are capacitate deplin/ de exerci1iu - "st e 0n
general cunoscut c/ v0 rsta
ma, oratul ui este necesar/ dar nu 2i
suficient/ pentru ca o persoan/ s/ se afle
0n deplin/tatea capacit/1ii sale de
exerci1iu. Se impune ca aceasta s/ aib/
discern/m0nt 2i s/ nu fi fost declarat/
incapabil/ de c/tre o instan1/ ,udiciar/.
d* nu a 0mplinit v0rsta necesar/ ob1inerii dreptului
la pensie pentru limit/ de v0rst/ - Pot fi
identificate: o condi1ie general/ de v0rst/ 2i
anume aceea de ') ani c0nd persoana
dob0nde2te 0ntreaga capacitate de exerci1iu 2i
condi1ii speciale impuse de legiuitor pentru
anumite func1ii sau demnit/1i publice.
Condi1ia general/ sau special/ a v0rstei nu este
suficient/ 0ntotdeauna pentru ca o persoan/ s/
poat/ ocupa o func1ie public/. "i i se adaug/
condi1ia existen1ei deplinei capacit/1i de
exerci1iu.
e* este apt/ din punct de vedere al st/rii
s/n/t/1ii pentru exercitarea func1iei publice
conform certificatului medical eliberat de
institu1ia medical/ abilitat/ dac/ pentru
func1ia respectiv/ s0nt stabilite cerin1e
speciale de s/n/tate3
f* are studiile necesare prev/zute pentru func1ia
public/ respectiv/ - >n actualele condi1ii c0nd
func1ia public/ a devenit una dintre
problemele cele mai controversate din 2tiin1a
administra1iei mai exact problema form/rii
func1ionarului condi1ia studiilor nu mai poate
fi ignorat/ nici de legisla1ie nici de doctrin/.
Problemele pe care le are de rezolvat
administra1ia public/ mai ales 0n aceste
vremuri nu se pot realiza dec0t cu func1ionari
publici care au o temeinic/ preg/tire general/ 2i
de specialitate.
Pentru ocuparea func1iilor publice 0n autorit/1ile
publice s0nt necesare studii superioare
absolvite cu diplom/ de licen1/ sau
ec:ivalent/ cu excep1ia func1iilor publice
de execu1ie din autorit/1ile administra1iei
publice locale de nivelul 0nt0i 0n care dup/
caz pot fi 0ncadrate persoane cu studii
medii de specialitate absolvite cu diplom/.
Cei care urmeaz/ a deveni func1ionari publici pot fi
preg/ti1i 0n trei categorii de institu1ii:
- 0nv/1/m0ntul preuniversitar - sub forma
colegiilor at0t cele de stat c0t 2i cele particulare3
- 0nv/1/m0ntul universitar &facult/1i cu profil sau
2coli superioare de 2tiin1e politice sau
administrative de asemenea de stat sau parti-
culare autorizate*3
- 0nv/1/m0nt postuniversitar.
11. )ondiiile de acce# la 'uncia public!
&'* #a o func1ie public/ poate candida
persoana care 0ndepline2te urm/toarele
condi1ii:
a* de1ine cet/1enia Republicii Moldova3
b* posed/ limba moldoveneasc/ 2i limbile
oficiale de comunicare interetnic/ vorbite 0n
teritoriul respectiv 0n limitele stabilite de
lege3
c* are capacitate deplin/ de exerci1iu3
d* nu a 0mplinit v0rsta necesar/ ob1inerii
dreptului la pensie pentru limit/ de v0rst/3
e* este apt/ din punct de vedere al st/rii
s/n/t/1ii pentru exercitarea func1iei publice
conform certificatului medical eliberat de
institu1ia medical/ abilitat/ dac/ pentru
func1ia respectiv/ s0nt stabilite cerin1e
speciale de s/n/tate3
f* are studiile necesare prev/zute pentru
func1ia public/ respectiv/3
g* 0ndepline2te cerin1ele specifice pentru
ocuparea unor anumite func1ii publice3
?-rt.49 al.&'* lit.g* modificat/ prin
#P'49-@!III din 46.'4.A; M.';9-
4AAB6'.'4.A; art.887C
:* nu are antecedente penale nestinse
pentru infrac1iuni s/v0r2ite cu inten1ie3
i* nu este privat/ de dreptul de a ocupa
anumite func1ii sau de a exercita o anumit/
activitate ca pedeaps/ de baz/ sau
complementar/ ca urmare a sentin1ei
,udec/tore2ti definitive prin care s-a dispus
aceast/ interdic1ie.
&4* Pentru ocuparea func1iilor publice 0n
autorit/1ile publice s0nt necesare studii
superioare absolvite cu diplom/ de licen1/
sau ec:ivalent/ cu excep1ia func1iilor
publice de execu1ie din autorit/1ile
administra1iei publice locale de nivelul 0nt0i
0n care dup/ caz pot fi 0ncadrate persoane
cu studii medii de specialitate absolvite cu
diplom/
12. Re#tricii privind ocuparea 'unciei
publice
Calitatea de func1ionar public este
incompatibil/ cu orice alt/ func1ie public/
dec0t cea 0n care a fost numit.
'. Dunc1ionarul public nu este 0n drept s/
desf/2oare alte activit/1i remunerate:
a* 0n cadrul autorit/1ilor publice cu
excep1iile prev/zute de lege3
b* 0n func1ie de demnitate public/ sau 0n
func1ie din cadrul cabinetului persoanei care
exercit/ func1ie de demnitate public/ cu
excep1ia cazului 0n care raporturile de
serviciu s0nt suspendate pe perioada
respectiv/ 0n condi1iile legii3
c* prin contract individual de munc/ sau prin alt
contract cu caracter civil 0n cadrul
societ/1ilor comerciale cooperativelor
0ntreprinderilor de stat sau municipale
precum 2i al organiza1iilor necomerciale din
sectorul public sau privat a c/ror activitate
este controlat/ subordonat/ sau 0n anumite
privin1e este de competen1a autorit/1ii 0n
care el este anga,at cu excep1ia activit/1ilor
2tiin1ifice didactice de crea1ie 2i de
reprezentare a statului 0n societ/1ile
economice. Modul de cumulare a acestor
activit/1i cu func1ia public/ se stabile2te de
$uvern.
4. Dunc1ionarul public poate cumula 0n
cadrul autorit/1ii publice 0n care 02i
desf/2oar/ activitatea atribu1iile func1iei
sale cu atribu1iile func1iei publice temporar
vacante fapt confirmat prin actul
administrativ al conduc/torului.
6. Dunc1ionarul public nu poate fi mandatar al
unor ter1e persoane 0n autoritatea public/ 0n
care 02i desf/2oar/ activitatea inclusiv 0n
ceea ce prive2te efectuarea unor acte 0n
leg/tur/ cu func1ia public/ pe care o
exercit/.
7.-lte incompatibilit/1i 2i conflicte de interese se
stabilesc prin legisla1ie special/.
Dunc1ionarul public antrenat 0n una din
activit/1ile incompatibile enumerate la
punctele ' 2i 6 este avertizat 0n scris de c/tre
conduc/torul autorit/1ii publice s/
abandoneze activitatea. Dac/ dup/
expirarea unei luni de la data primirii
avertismentului func1ionarul public nu
abandoneaz/ activitatea el este destituit din
func1ia public/.
1rticolul 2%. Restric1ii 0n ierar:ia func1iei publice
Dunc1ionarul public nu poate exercita o func1ie
public/ 0n subordinea nemi,locit/ a unei
rude directe &p/rinte frate sor/ fiu fiic/*
sau a unei rude prin afinitate &so1Bso1ie
p/rinte frate 2i sor/ a so1uluiBso1iei* 0n
cadrul aceleia2i autorit/1i publice.
-ceea2i pro:ibi1ie se aplic/ 2i 0n situa1ia 0n care
conduc/torul superior nemi,locit al
func1ionarului public are calitatea de
persoan/ ce exercit/ func1ie de demnitate
public/.
Persoanele care se afl/ 0n situa1iile
prev/zute mai sus vor 0ntreprinde ac1iuni 0n
vederea 0ncet/rii raporturilor ierar:ice
nemi,locite 0n termen de 4 luni.
>n cazul 0n care aceste condi1ii nu se respect/
func1ionarul public se transfer/ 0ntr-o func1ie
care ar exclude o astfel de subordonare iar
dac/ transferul nu este posibil acesta este
eliberat din func1ia public/ de1inut/.
13. Nuirea "n 'uncie a 'uncionarului
public
&'* Raporturile de serviciu apar 0n baza actului
administrativ de numire 0n func1ia public/
emis 0n condi1iile prezentei legi.
&4* -ctul administrativ de numire are
form/ scris/ 2i con1ine temeiul legal al
numirii referin1a la una din modalit/1ile de
ocupare a func1iei publice specificate la
art.4) numele func1ionarului public func1ia
public/ data de la care acesta urmeaz/ s/
exercite func1ia public/ drepturile salariale
perioada de prob/ dup/ caz alte
componente stabilite de legisla1ie.
&6* 5umirea 0n func1iile publice de
conducere de nivel superior se face de c/tre
subiec1ii specifica1i la art.) alin.&(*.
&7* 5umirea 0n func1iile publice de
conducere 2i de execu1ie se face prin actul
administrativ emis de c/tre conduc/torul
sau dup/ caz de organul colegial de
conducere al autorit/1ii publice 0n care
urmeaz/ s/-2i desf/2oare activitatea
func1ionarul public.
&(* Raporturile de serviciu se realizeaz/ o
perioad/ nedeterminat/ cu excep1iile
prev/zute de prezenta lege.
&8* Di2a postului se anexeaz/ la actul
administrativ de numire iar o copie a
acesteia se 0nm0neaz/ func1ionarului public
14. 1le*erea "n 'uncie a 'uncionarului
public
-nga,area o efectueaz/ autoritatea public/
unde persoana urmeaz/ s/ activeze 0n baza
studiilor de specialitate 2i a particularit/1ilor
individuale cerute de func1ia respectiv/.
Dunc1iile de conducere &de r/spundere* se
ocup/ prin numire alegere 2i concurs.
.cuparea func1iilor publice prin numire se
efectueaz/ de autoritatea public/ ierar:ic
superioar/ sau de persoana cu func1ie de
r/spundere 0mputernicit/.
Procedeul de anga,are prin alegere are avanta,ul c/
func1ionarul se bucur/ de oarecare
independen1/ fa1/ de autoritatea central/
oferind posibilitatea ca func1ia public/ s/ se
exercite sub influen1a 2i 0n conformitate cu
opinia public/.
Cel mai mare dezavanta, a alegerii ca modalitate
de ocupare a func1iei publice este influen1a
politic/ a partidelor la alegeri3 prin repetate
alegeri nu se poate asigura nici unitatea de
ac1iune 0n conducerea serviciilor publice.
1$. 1n*ajarea prin concur# a 'uncionarului
public
E -re ca obiectiv asigurarea respect/rii
principiului egalit/1ii accesului la func1ii
publice 2i a principiului meritului la
0ncadrarea 2i la avansarea 0n serviciul public3
E Concursul presupune publicitate 0n
procedura anga,/rii 2i deaceea permite un
control al opiniei publice asupra politicii de
cadre3
E Concursul ofer/ prin publicitatea sa
posibilitatea prezent/rii unui num/r mai
mare de candida1i ceea ce permite selectarea
mai riguroas/3
E Concursul se poate desf/2ura numai dac/ au
fost stabilite condi1iile petrecerii lui.
Candidatul care a c02tigat concursul va putea
pretinde numirea 0n func1ia respectiv/
&persoana care de2i a c=2tigat concursul dar
nu a fost numit/ 0n func1ia public/ pentru
care a candidat are dreptul la ac1iune 0n
instan1e de ,udecat/*. >n acest fel
subiectivismul 0n alegerea cadrelor este
limitat3
E Concursul presupune existen1a unei comisii
de speciali2ti &,uriu* a c/rei apreciere ofer/
mai multe garan1ii de obiectivitate.Prezentul
Regulament stabile2te:
a* procedura de organizare 2i desf/2urare a
concursului pentru ocuparea func1iei publice
vacante &0n continuare < concurs*3
b* atribu1iile factorilor implica1i 0n procesul de
organizare 2i desf/2urare a concursului3
c* modul de constituire 2i componen1a
comisiilor de concurs.
6. Concursul se efectueaz/ 0n scopul atragerii 0n
autoritatea public/ a candida1ilor la ocuparea
func1iei publice vacante 2i select/rii din
r0ndul acestora a celui mai potrivit candidat.
7. Dreptul de a participa la concurs 0l au
persoanele care 0ndeplinesc condi1iile de
baz/ prev/zute de lege pentru a candida la o
func1ie public/ vacant/ 2i cerin1ele specifice
stabilite pentru ocuparea acesteia.
(. Concursul este organizat de autoritatea
public/ 0n subordinea c/reia se afl/ func1ia
public/ vacant/ prin intermediul serviciului
resurse umane 2i este desf/2urat de comisia
de concurs.
8. Concursul se organizeaz/ 2i se desf/2oar/ 0n
baza urm/toarelor principii:
competi1ie desc:is/ < informarea popula1iei
privind func1iile publice vacante asigurarea
accesului liber de participare la concurs
pentru ca orice cet/1ean 2/-2i poat/ realiza
dreptul la ocuparea unei func1ii publice3
competen1/ 2i merit profesional < selectarea
celor mai competente persoane 0n baza unor
criterii clar definite 2i a unei proceduri unice
de evaluare3
egalitate a accesului la func1ia public/ <
asigurarea accesului la func1ia public/ a
oric/rei persoane care 0ndepline2te condi1iile
stabilite de lege f/r/ discriminare pe motive
de sex v0rst/ ras/ etnie religie op1iune
politic/ etc.3
transparen1/ < prezentarea informa1iilor
referitoare la modul de organizare 2i
desf/2urare a concursului tuturor persoanelor
interesate.

1%. 2ur!"ntul 'uncionarului public
Dunc1ionarul public depune ,ur/m0nt de
credin1/ cu urm/torul cuprins: F%ur solemn
s/ respect Constitu1ia Republicii Moldova
drepturile 2i libert/1ile fundamentale ale
omului s/ ap/r suveranitatea independen1a
2i integritatea teritorial/ a Republicii
Moldova s/ execut 0n mod obiectiv 2i
impar1ial legile 1/rii s/ 0ndeplinesc
con2tiincios obliga1iile ce 0mi revin 0n
exercitarea func1iei publice 2i s/ respect
normele de conduit/ profesional/.G
&4* Dunc1ionarul public depune ,ur/m0ntul o
singur/ dat/ dup/ 0ndeplinirea condi1iilor
specificate la art.6' alin.&(* lit.a* 0n
termen de 'A zile de la confirmarea 0n func1ia
public/ 0n prezen1a conduc/torului
autorit/1ii publice respective 2i 0n fa1a
simbolurilor de stat.
?-rt.64 al.&4* modificat prin #P;) din 4).A(.'A
M.''9-'')BA;.A9.'A art.6(;C
&6* .rganizarea depunerii ,ur/m0ntului apar1ine
persoaneiBorganului care are competen1a
legal/ de numire 0n func1ie.
&7* Dunc1ionarul public semneaz/ ,ur/m0ntul
care se p/streaz/ 0n dosarul lui personal.
&(* Refuzul depunerii ,ur/m0ntului are ca efect
destituirea func1ionarului din func1ia
public/.
1&. Perioada de prob! a 'uncionarului public
Dunc1ionar public debutant este persoana care
exercit/ o func1ie public/ pentru prima dat/.
&4* Perioada de prob/ are drept scop verificarea
cuno2tin1elor abilit/1ilor 2i atitudinilor
profesionale 0n 0ndeplinirea func1iei publice
formarea practic/ a func1ionarilor publici
debutan1i precum 2i cunoa2terea de c/tre
ace2tia a specificului 2i exigen1elor
administra1iei publice.
&6* Dunc1ionarilor publici de conducere de nivel
superior nu li se stabile2te perioad/ de prob/.
&7* Durata perioadei de prob/ este de 8 luni.
&(* #a expirarea perioadei de prob/
func1ionarul public debutant:
a* este confirmat 0n func1ia public/ dac/ a
ob1inut la evaluarea activit/1ii profesionale
cel pu1in calificativul Fsatisf/c/torG3
b* este eliberat din func1ia public/ dac/ a
ob1inut la evaluarea activit/1ii profesionale
calificativul Fnesatisf/c/torG.
&8* Perioada de prob/ se ia 0n considerare la
calculul vec:imii 0n serviciul public cu
excep1ia cazului specificat la alin.&(* lit.b*.
&9* Procedura de organizare a perioadei de
prob/ de evaluare a activit/1ii func1ionarului
public debutant drepturile 2i obliga1iile lui
specifice se aprob/ de $uvern.
1(. Noiunea i eleentele raportului
juridic de unca "n #ectorul public
Raportul ,uridic de munca al func1ionarului
public reprezint/ un acord prin care
func1ionarul public se oblig/ s/ presteze o
munc/ 0ntr-o anumit/ specialitate calificare
sau func1ie s/ respecte regulamentul intern
al unit/1ii iar anga,atorul se oblig/ s/-i
asigure condi1iile de munc/ prev/zute de
Codul muncii alte acte normative ce con1in
norme ale dreptului muncii contractul
colectiv de munc/ precum 2i s/-i ac:ite
integral 2i la timp salariul.
Raportul de serviciu al func1ionarului public apare
0n baza actului administrativ de numire 0n
func1ie care are form/ scris/ 2i con1ine
temeiul legal al numirii 0n func1ia dat/
precum 2i date privind persoana numit/ 0n
func1ie.
"lemente
Subiectul+ Hradi1ional subiecte sunt anga,atorul
2i salariatul. Specificul acestora const/ 0n
faptul c/ func1ionarul public este anga,at nu
doar pentru a presta o munc/ dar 2i pentru a
servi intereselor statului cet/1enilor a
asigura respectarea drepturilor 2i libert/1ilor
cet/1enilor a securit/1ii statului 2i ordinii de
drept. -ceasta ar 0nsemna c/ acest fapt ar
trebui s/-2i g/seasc/ reflectarea 0n contractul
individual de munc/. >n calitate de anga,at
poate fi persoana fizic/ cu condi1ia c/ va
corespunde cerin1elor necesare accesului
0ntr-o func1ie public/.
,biectul+ 0l constituie munca ce urmeaz/ a fi
prestat/ de c/tre func1ionar 2i ar fi inutil s/
amintim c/ obiectul trebuie s/ fie licit 2i
moral.
)oninutul: reprezint/ totalitatea condi1iilor ce
urmeaz/ a fi incluse 0n contractul individual
de munc/ 2i care sunt reglementate de art.7;
al Codului muncii RM.
1-. Modi'icarea i #u#pendarea raportului
juridic de unc! al 'uncionarului public.
Potrivit doctrinei actuale modi"icarea
raportului de "uncie sau de serviciu e#te
rezultatul aceleia2i manifest/ri unilaterale
a voin1ei autorit/1ii sau institu1iei publice
care poate conferi sau retrage atribu1ii
poate 0ncredin1a o nou/ func1ie titularului
0n mod permanent &prin redistribuire de
personal* ori 0n mod temporar &prin
delegare sau deta2are* 0n acela2i loc sau
organ ori 0n alt/ localitate sau 0n alt organ.
Modificarea raporturilor de serviciu a
func1ionarilor publici de conducere
2i de execu1ie are loc prin:
a* promovare 0ntr-o func1ie public/
superioar/3
b* avansare 0n nivel de salarizare3
c* deta2are3
d* transfer3
e* exercitare temporar/ a unei func1ii publice
de conducere.
1. Proovarea "ntr3o 'uncie public!
#uperioar!
Promovarea este modalitatea de dezvoltare a
carierei prin ocuparea unei
func1ii publice superioare celei exercitate.
Promovarea func1ionarului public 0ntr-
o func1ie public/ superioar/ se face 0n
baz/ de merit prin concurs.
4. 1van#area "n nivel de #alarizare se face
0n condi1iile legisla1iei cu privire la
salarizarea func1ionarilor publici.
). Dele*area i detaarea
Dunc1ionarul public 0n perioada exercit/rii
atribu1iilor de serviciu poate fi obligat 0n
condi1iile legii s/ realizeze deleg/ri de
serviciu. Delegarea const/ 0n obligarea
func1ionarului public de a 0ndeplini anumite
activit/1i 0n interesul autorit/1ii sau institu1iei
publice 0n care este 0ncadrat dar 0n afara
spa1iului 0n care de regul/ 02i -0ndepline2te
atribu1iile de serviciu. Delegarea se poate
efectua at0t 0n cadrul localit/1ii c0t 2i 0n afara
localit/1ii.
D. 5ran#'erul
Hransferul ca modalitate a modific/rii
raportului de serviciu are loc 0ntre
autorit/1ile publice sau 0ntre
subdiviziunile interioare ale aceleia2i
autorit/1i publice.
Hransferul are loc 0 n int eresul servi ci ul ui
2i la cererea func1i onarul ui
public.Hransferul 0n cadrul aceleia2i
autorit/1i publice se dispune de
conduc/torul autorit/1ii. Hransferul 0nt re
aut ori t /1 i le publ ice se di spune de
c/t re conduc/t orul autorit/1ii publice
la solicitarea autorit/1ii publice 0n
interesul c/reia se efectueaz/ transferul
cu avizul institu1iei abilitate de $uvern.
6. 67ercitarea cu caracter teporar a unei
'uncii publice de conducere
"xerci tarea cu caracter temporar a unei
func1i i publ ice de conducere
vacant e sau a unei func1 ii publice de
conducere a c/rei titul ar este
suspendat se realizeaz/ prin
promovarea temporar/ a unui
func1ionar public care 0ndepline2te
condi 1 i i l e speci fi ce pent ru ocuparea
acest ei func1 i i publ i ce 2i nu are
sanc1 i uni disciplinare 0n condi1iile
prezentei legi.
M/sura prev/zut/ mai sus se dispune de c/tre
conduc/torul autorit/1ii
publice pe o perioad/ de maximum 8
luni pe an cu avizul institu1iei abilitate
de $uvern.
20. De'inirea politicii de per#onal "n #erviciul
public
5o1iunea de politic! de per#onal 0n prima
accep1iune se refer/ la principiile 2i regulile
conform c/rora se realizeaz/ 0nc:eierea
modificarea sau rezilierea contractului de
munc/ precum 2i drepturile 2i obliga1iile
personalului din administra1ia public/.
In cea de a doua accep1iune no1iunea de politic
de personal 0nseamn/ instruirea selectarea
promovarea 2i perfec1ionarea func1ionarilor
publici 2i a celorlal1i salaria1i.
21. Direciile politicii re#ur#e uane
Direc1ia politicii de cadre constituie acel nucleu
de care depinde buna organizare func1ionare
2i dezvoltare a institu1iei publice. -nume
aceasta stabile2te cine c0nd cum unde pentru ce
o persoan/ devine func1ionar public.
Politica resurselor umane 0n serviciul public
trebuie s/ fie un tot unitar 2i bazat/ pe
armonie. -stfel politica resurselor umane:
E se distinge prin sarcini func1ionale3
E se realizeaz/ cu respectarea exact/ a
criteriilor etico-morale 2i profesionale de
apreciere de distribuire 2i de
promovare a resurselor
E are caracter unitar pentru to1i func1ionarii
serviciului public.
-tribu1iile principale ale Direc1iei pentru politica
resurselor umane s0nt:
E organizarea 2i conducerea activit/1ii de
prognozare 2i planificare a necesarului de
cadre pentru aparatul autorit/1ilor publice3
E organizarea conducerea metodologic/ 2i
coordonarea activit/1ii de selectare 2i
repartizare a func1ionarilor publici3
E organizarea 2i conducerea metodologic/ a
sistemului de perfec1ionare profesional/ a
func1ionarilor public3
E organizarea 2i conducerea metodologic/ a
activit/1ii de evaluare a muncii
func1ionarilor publici3
E elaborarea 2i aprobarea indica1iilor 2i
recomand/rilor metodice privind
organizarea muncii func1ionarilor publici3
E organizarea 2i coordonarea cercet/rilor
2tiin1ifice 0n domeniul politicii de cadre
implementarea 0n practica muncii cu cadrele
a realiz/rilor moderne ale 2tiin1ei 2i te:nicii
a metodelor progresiste de formare selectare
2i repartizare a cadrelor precum 2i
organizarea activit/1ii administrative
22. Drepturile 'uncionarului public
.Dunc1ionarul public are urm/toarele drepturi
generale:
a* s/ examineze probleme 2i s/ ia decizii 0n
limitele competen1ei sale3
b* s/ solicite 0n limitele competen1ei sale 2i s/
primeasc/ informa1ia necesar/ de la alte
autorit/1i publice precum 2i de la persoane
fizice 2i ,uridice indiferent de tipul de
proprietate 2i forma lor ,uridic/ de
organizare3
c* s/-2i cunoasc/ drepturile 2i atribu1iile
stipulate 0n fi2a postului3
d* s/ beneficieze de condi1ii normale de munc/
2i igien/ de natur/ s/-i ocroteasc/ s/n/tatea
2i integritatea fizic/ 2i psi:ic/ precum 2i de
un salariu corespunz/tor complexit/1ii
atribu1iilor func1iei3
e* s/ se adreseze $uvernului asupra cazurilor de
0nc/lcare a legisla1iei referitoare la func1ia
public/ 2i la statutul func1ionarului public
cu excep1ia func1ionarilor publici care
activeaz/ 0n cadrul autorit/1ilor publice
indicate la art.) alin.&4* lit.d* care s0nt 0n
drept s/ se adreseze conduc/torilor
autorit/1ilor publice respective3
f* s/ beneficieze de stabilitate 0n func1ia public/
de1inut/ precum 2i de dreptul de a fi
promovat 0ntr-o func1ie public/ superioar/.
23. ,bli*aiile 'uncionarului public
Dunc1ionarul public are urm/toarele obliga1ii
generale:
a* s/ respecte Constitu1ia legisla1ia 0n vigoare
precum 2i tratatele interna1ionale la care
Republica Moldova este parte3
b* s/ respecte cu stricte1e drepturile 2i libert/1ile
cet/1enilor3
c* s/ fie loial autorit/1ii publice 0n care
activeaz/3
d* s/ 0ndeplineasc/ cu responsabilitate
obiectivitate 2i promptitudine 0n spirit de
ini1iativ/ 2i colegialitate toate atribu1iile de
serviciu3
e* s/ p/streze 0n conformitate cu legea secretul
de stat precum 2i confiden1ialitatea 0n
leg/tur/ cu faptele informa1iile sau
documentele de care ia cuno2tin1/ 0n
exerci1iul func1iei publice cu excep1ia
informa1iilor considerate de interes public3
f* s/ respecte normele de conduit/ profesional/
prev/zute de lege3
g* s/ respecte regulamentul intern.
&4* Dunc1ionarii publici de conducere de nivel
superior precum 2i func1ionarii publici de
conducere s0nt obliga1i s/ 0ncura,eze
propunerile 2i ini1iativele motivate ale
personalului din subordine 0n vederea
0mbun/t/1irii activit/1ii autorit/1ii publice 0n
care 02i desf/2oar/ activitatea
24. Promovarea func1ionarilor publici
-vansarea func1ionarului public 0n trepte de
salarizare se efectueaz/ 0n func1ie de
performan1a profesional/ a acestuia 0n
condi1iile prezentei legi 2i legisla1iei cu
privire la salarizarea func1ionarilor publici.
&4* Hrecerea func1ionarului public 0ntr-o treapt/
de salarizare superioar/ se efectueaz/
succesiv cu condi1ia ob1inerii la evaluarea
performan1elor profesionale cel pu1in a
calificativului FbineG.
&6* >n cazul ob1inerii la evaluarea
performan1elor profesionale a calificativului
Fsatisf/c/torG func1ionarul public r/m0ne 0n
aceea2i treapt/ de salarizare.
2$. Deontolo*ia 'uncionarului public
Codul de conduita a functionarului public
reglementeaza conduita functionarului
public 0n exercitarea functiei publice.
>n exercitarea functiei publice functionarul public
se calauzeste de urmatoarele principii:
a* legalitate3
b* impartialitate3
c* independenta3
d* profesionalism
2%. R!#punderea di#ciplinar! a
'uncionarului public
R/spunderea disciplinar/ intervine 0n cazurile
0n care func1ionarul public comite o abatere
disciplinar/ adic/ o 0nc/lcare a obliga1iilor
de serviciu.
Inc/lc/rile 2i sanc1iunile disciplinare s0nt
prev/zute de legisla1ii muncii 2i de statutele
disciplinare 0n func1ie de categoriile de
func1ionar publici.
Regulamentul intern al institu1iei serviciului public
con1ine prevederi referitoare la disciplina
muncii 0n institu1ie abaterile
disciplinare sanc1iunile 2i procedura disciplinar/.
Pentru anumite categorii de func1ionari se aprob/
statute si regulamente disciplinare de c/tre
$uvern.
2&. R!#punderea patrionial! a
'uncionarului public
R/spunderea patrimonial/ survine 0n cazurile
0n care prin ac1iunile sau inac1iunile unui
func1ionar public au fost cauzate anumite
pre,udicii materiale institu1iei serviciului
public 0n care 02i desf/2oar/ activitatea sau
persoanelor particulare.
R/spunderea civil/ intervine 2i atunci c0nd
func1ionarul public 0n exercitarea
atribu1iilor ce 0i revin produce daune
persoanelor fizice sau ,uridice at0t 0n cazul
exercit/rii legale a func1iei publice c0t 2i al
0ndeplinirii necalitative a obliga1iilor.
R/spunderea civil/ a func1ionarului public poate
interveni 2i 0n cazul producerii pre,udiciului
unei persoane prin fapte materiale 0n timpul
2i 0n leg/tur/ cu exercitarea atribu1iilor de
serviciu
2(. R!#punderea contravenional! a
'uncionarului public
R/spunderea administrativ/ survine 0n cazul
s/v0r2irii unor abateri administrative3 ea este
reglementat/ prin actele normative ce
stabilesc sanc1iuni administrative pentru
abaterile administrative s/v0r2ite de
func1ionarii publici 0n timpul exercit/rii
atribu1iilor ce le revin 0n func1iile publice pe
care le de1in ori pentru ne0ndeplinirea
acestor atribu1ii. Ji aceast/ form/ a
r/spunderii sub toate aspectele care o
privesc are tr/s/turi specifice.
Notiunea
r/spunderea administrativ/ poate fi definit/ ca
totalitatea normelor ce reglementeaz/
r/spunderea ,uridic/ 0n cazul 0nc/lc/rii
normelor de
drept administrativ norme ale altor ramuri de
drept care reglementeaz/ raporturile sociale
ce apar 0ntre organele administra1iei publice
0n realizarea sarcinilor puterii executive
precum 2i 0ntre aceste organe 2i particulari.
2-. R!#punderea penal! a 'uncionarului
public
R/spunderea penal/ a func1ionarilor publici
intervine 0n cazurile c0nd ace2tia s/v0r2esc
anumite infrac1iuni specifice prev/zute 2i
sanc1ionate de legisla1ia penal/ cum s0nt:
coruperea pasiv/ coruperea activ/ traficul
de influen1/ abuzul de putere sau abuzul de
serviciu excesul de putere sau dep/2irea
atribu1iilor de serviciu negli,en1a 0n serviciu
primirea de c/tre func1ionar a recompensei
ilicite refuzul de a 0ndeplini legea falsul 0n
acte publice.
-2adar r/spunderea penal/ a func1ionarului public
intervine atunci c=nd func1ionarul public a
comis o infrac1iune 0n exercitarea atribu1iilor
de serviciu sau 0n leg/tur/ cu acestea.
30. In'raciuni care atra* r!#punderea penal!
a 'uncionarului public
Infrac1iunile care atrag r/spunderea penal/ a
func1ionarilor publici s0nt urm/toarele:
coruperea pasiv/ coruperea activ/ traficul de
influen1/ abuzul de putere sau abuzul de
serviciu excesul de putere sau dep/2irea
atribu1iilor de serviciu negli,en1a 0n serviciu
primirea de c/tre func1ionar a recompensei
ilicite refuzul de a 0ndeplini legea falsul 0n
acte publice.
31. 67ce#ul de putere i ne*lijena de #erviciu
a 'uncionarului public
"xcesul de putere sau dep/2irea atribu1iilor
de serviciu const/ 0n s/v0r2i1ea de c/tre o
persoan/ cu func1ie de r/spundere a unor
ac1iuni care 0naepH0nesc 0n mod v/dit
limitele drepturilor 2i atribu1iilor acordate
prin lege dac/ aceasta a cauzat daune 0n
propor1ii considerabile intereselor publice
sau drepturilor 2i intereselor ocrotite de lege
ale persoanelor fizice sau ,uridice
.
Hoate persoanele cu func1ie de r/spundere trebuie
s/ dispun/ de un comportament corect 2i
respectuos fa1/ de persoanele cu care intr/ 0n
leg/tur/ 0n timpul exercit/rii atribu1iilor de
serviciu. "ste interzis ca un func1ionar aflat
0n func1ie de serviciu s/ foloseasc/ un limba,
violent sau acte de violen1/ psi:ic/ sau fizic/
0mpotriva unei persoane.
Dac/ un func1ionar public sau alt func1ionar
reprezentant al puterii comite asemenea
ac1iuni aceste fapte constituie obiectul
,uridic al infrac1iunilor de serviciu.
Ca latur/ obiectiv/ a infrac1iunii aceasta se
realizeaz/ prin ac1iunea sau inac1iunea
func1ionarului care 0ntrebuin1eaz/ expresii
,ignitoare fa1/ de o persoan/ insult/ comite
acte de violen1/ 0mpotriva persoanei alte
ac1iuni care dep/2esc limitele drepturilor 2i
atribu1iilor acordate prin lege dac/ acestea
au cauzat daune 0n propor1ii considerabile
intereselor publice sau drepturilor 2i
intereselor ocrotite prin lege ale persoanelor
fizice sau ,uridice.
. condi1ie obligatorie de r/spundere penal/ pentru
excesul de putere sau dep/2irea atribu1iilor
de serviciu const/ 0n faptul c/ trebuie s/
existe leg/tur/ direct/ 0ntre ac1iunile
func1ionarului ca persoan/ cu func1ie de
r/spundere competen1ele ei date prin lege
sau printr-un
act subordonat legii 2i consecin1ele survenite.
Deci autor 0n cazul excesului de putere sau al
dep/2irii atribu1iilor de serviciu poate fi doar
o persoan/ cu func1ie de r/spundere 0ns/
organizator instigator sau complice poate fi orice
persoan/.
32. )oruperea activ! i pa#iv! de c!tre o
per#oan! public!

33. Ne*lijena de #erviciu i 'al#ul "n actele
publice
"xcesul de putere sau dep/2irea atribu1iilor de
serviciu const/ 0n s/v0r2i1ea de c/tre o
persoan/ cu func1ie de r/spundere a unor
ac1iuni care 0naepH0nesc 0n mod v/dit
limitele drepturilor 2i atribu1iilor acordate
prin lege dac/ aceasta a cauzat daune 0n
propor1ii considerabile intereselor publice
sau drepturilor 2i intereselor ocrotite de lege
ale persoanelor fizice sau ,uridice
.
Hoate persoanele cu func1ie de r/spundere trebuie
s/ dispun/ de un comportament corect 2i
respectuos fa1/ de persoanele cu care intr/ 0n
leg/tur/ 0n timpul exercit/rii atribu1iilor de
serviciu. "ste interzis ca un func1ionar aflat
0n func1ie de serviciu s/ foloseasc/ un limba,
violent sau acte de violen1/ psi:ic/ sau fizic/
0mpotriva unei persoane.
Dac/ un func1ionar public sau alt func1ionar
reprezentant al puterii comite asemenea
ac1iuni aceste fapte constituie obiectul
,uridic al infrac1iunilor de serviciu.
Ca latur/ obiectiv/ a infrac1iunii aceasta se
realizeaz/ prin ac1iunea sau inac1iunea
func1ionarului care 0ntrebuin1eaz/ expresii
,ignitoare fa1/ de o persoan/ insult/ comite
acte de violen1/ 0mpotriva persoanei alte
ac1iuni care dep/2esc limitele drepturilor 2i
atribu1iilor acordate prin lege dac/ acestea
au cauzat daune 0n propor1ii considerabile
intereselor publice sau drepturilor 2i
intereselor ocrotite prin lege ale persoanelor
fizice sau ,uridice.
. condi1ie obligatorie de r/spundere penal/ pentru
excesul de putere sau dep/2irea atribu1iilor
de serviciu const/ 0n faptul c/ trebuie s/
existe leg/tur/ direct/ 0ntre ac1iunile
func1ionarului ca persoan/ cu func1ie de
r/spundere competen1ele ei date prin lege
sau printr-un
act subordonat legii 2i consecin1ele survenite.
Deci autor 0n cazul excesului de putere sau al
dep/2irii atribu1iilor de serviciu poate fi doar
o persoan/ cu func1ie de r/spundere 0ns/
organizator instigator sau complice poate fi orice
persoan/.
68. 5eeiurile "ncet!rii e7ercit!rii 'unciei
publice
>ncetarea serviciului public are loc 0n temeiul
2i 0n modul stabilit de legisla1ia muncii.
a* neexecut/rii obliga1iilor
b* 0nc/lc/rii restric1iilor
c* comiterii 0nc/lc/rilor
d* nerespect/rii exigen1elor speciale p
e* refuzului de a depune ,ur/m0ntul
f* pierderii cet/1eniei Republicii Moldova3
g* expir/rii 0mputernicirilor 0n func1ia public/3
:* desfacerii contractului individual de munc/
0n leg/tur/ cu sc:imbarea conduc/torilor
autorit/1ii publice a persoanelor care de1in
func1iile prev/zute la art.'7 alin. &)*3
&4* >ncetarea serviciului public are loc prin
desfacerea contractului individual de munc/
la ini1iativa autorit/1ii publice.
&6* Desfacerea contractului individual de munc/
se efectueaz/ de autoritatea public/ de a
c/rei competen1/ 1ine 0ncadrarea
func1ionarului 0n serviciul public.