Sunteți pe pagina 1din 115

Page 1 of 115

GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU


GHIDUL SOLICITANILOR

RO06 Energie Regenerabil"
(RONDINE)


Mecanismul Financiar al Spa%iului Economic European
2009-2014
Page 2 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Cuprins

CUPRINS ..................................................................................................................................................... 2
CAPITOLUL I: DISPOZI'II GENERALE ......................................................................................... 4
1. ROLUL GHIDULUI DE FINANARE ................................................................................................................. 4
2. SCOPUL, OBIECTIVELE !I INDICATORII DE PERFORMAN"$ 'I EFICIEN"$ AI PROGRAMULUI ................... 4
3. SURSA DE FINANARE PENTRU DERULAREA PROGRAMULUI ....................................................................... 5
4. PUBLICAREA INFORMAIILOR RELEVANTE PRIVIND PROGRAMUL ............................................................... 5
5. REGULI DE PUBLICITATE ............................................................................................................................... 5
6. DEFINIII ...................................................................................................................................................... 6
7. ABREVIERI ................................................................................................................................................... 11
8. LEGISLA"IE APLICABIL$ ............................................................................................................................. 12
8.1. Legislaie comunitar" %i internaional" ................................................................................ 12
8.2. Legislaie naional" ...................................................................................................................... 12
CAPITOLUL II: ELABORAREA (I DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE ....... 15
9. CUANTUMUL FINAN$RII ............................................................................................................................ 15
10. PROIECTE ELIGIBILE ................................................................................................................................. 16
11. CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI ..................................................................................... 16
11.1. Solicitani eligibili pentru proiectele ce utilizeaz" surse hidroenergetice ............. 16
11.2. Solicitani eligibili pentru proiectele ce utilizeaz" surse geotermale ...................... 16
11.3. Solicitantul operator economic ......................................................................................... 16
11.3. Solicitantul unitate administrativ-teritorial" ................................................................ 17
12. CRITERII DE ELIGIBILITATE A TERENULUI .............................................................................................. 18
13. CRITERII DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI ........................................................................................... 18
14. CHELTUIELI ELIGIBILE 'I NEELIGIBILE ................................................................................................... 19
15. ORGANIZAREA SESIUNII DE FINANARE ................................................................................................. 21
16. ETAPELE SESIUNII DE FINANARE ........................................................................................................... 21
17. DEPUNEREA DOSARULUI DE FINANARE ................................................................................................. 21
18. SELECIA SOLICITANTULUI ...................................................................................................................... 22
CAPITOLUL III: EVALUAREA (I SELECIA PROPUNERILOR DE PROIECTE ............. 27
19. ANALIZA !I SELEC"IA PROPUNERILOR DE PROIECTE ............................................................................. 27
20. APROBAREA FINAN$RII PROIECTELOR ................................................................................................... 28
21. COMUNICAREA REZULTATELOR SESIUNII DE FINANARE ...................................................................... 28
22. CONTESTAIILE ........................................................................................................................................ 28
CAPITOLUL IV: CONTRACTAREA PROIECTELOR (I PERIOADA DE IMPLEMENTARE
(I POST-IMPLEMENTARE ................................................................................................................. 29
23. PERFECTAREA !I ACORDAREA FINAN$RII ............................................................................................. 29
24. CONTRACTUL DE FINANARE NERAMBURSABIL$ .................................................................................... 30
25. MODELUL PREFINAN$RII !I MODELUL RAMBURS$RII ........................................................................... 30
26. DECONTAREA CHELTUIELILOR ELIGIBILE ................................................................................................ 31
27. GARANTAREA FINAN$RII ........................................................................................................................ 32
Page 3 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

28. DOCUMENTE OBLIGATORII NECESARE DEPUSE N VEDEREA JUSTIFIC$RII PL$"ILOR AFERENTE
CHELTUIELILOR ELIGIBILE !I DISPOZIII PRIVITOARE LA FACTUR$ ............................................................. 32
29. CONDIII GENERALE ALE DOCUMENTELOR DEPUSE N VEDEREA JUSTIFIC$RII PL$"ILOR AFERENTE
CHELTUIELILOR ELIGIBILE ............................................................................................................................... 33
30. MONITORIZAREA ...................................................................................................................................... 34
ANEXE ........................................................................................................................................................ 36
ANEXA 1. CERERE DE FINANARE NERAMBURSABIL$ ................................................................................. 36
ANEXE LA CEREREA DE FINAN"ARE ................................................................................................................ 42
ANEXA 1.1 Declara'ie pe propria r"spundere ............................................................................. 42
ANEXA 1.2. Declara'ie de eligibilitate ........................................................................................... 44
ANEXA 1.3. Declara'ie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat (pentru
ntreprinderi) ........................................................................................................................................... 47
ANEXA 1.4. Declara'ie de angajament .......................................................................................... 48
ANEXA 2. DECLARAIE PRIVIND SITUAIA ECONOMICO-FINANCIAR$ A PROPRIETARULUI - OPERATOR
ECONOMIC ........................................................................................................................................................ 49
ANEXA 2.1 Grila de calcul a indicatorilor financiari %i a punctajului ................................... 50
ANEXA 2.2. Criterii de analiz" %i proceduri pentru stabilirea dificult"ii economico-
financiare, n cazul operatorilor economici la care se constat" pierderi n ultimele
dou" exerciii financiare ...................................................................................................................... 51
ANEXA 3. LISTA DE VERIFICARE A CONFORMIT$II ADMINISTRATIVE !I A ELIGIBILIT$II ..................... 52
ANEXA 4. GRILA PENTRU ANALIZA TEHNIC$ 'I FINANCIAR$ A PROIECTULUI ........................................... 60
ANEXA 5. SCRISOARE DE CONFORT BANCAR CERIN"E OBLIGATORII PRIVIND CON"INUTUL ............... 66
ANEXA 6. ACORDUL DE PARTENERIAT ......................................................................................................... 67
ANEXA 7. ANALIZA COST-BENEFICIU INSTRUCIUNI DE ELABORARE .................................................... 69
ANEXA 8. GHID PENTRU VERIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE N CADRUL PROIECTELOR FINAN"ATE
PRIN MF AL SEE 2009-2014 'I MF NORVEGIAN 2009-2014 ............................................................... 71
ANEXA 8.1 Raport financiar intermediar ....................................................................................... 74
ANEXA 8.2 Lista documentelor stabilite n vederea verific"rilor efectuate de
operatorul de program ......................................................................................................................... 77
ANEXA 9. OPIS AL DOSARULUI CERERII DE FINANARE ............................................................................ 89
ANEXA 10. CONTRACTUL DE FINAN"ARE NERAMBURSABIL$ ..................................................................... 92
ANEXE LA CONTRACTUL DE FINAN"ARE NERAMBURSABIL$ ........................................................................ 102
ANEXA 10.1 Capitole %i subcapitole de cheltuieli .................................................................... 102
ANEXA 10.2 Graficul de finanare nerambursabil" ................................................................. 103
ANEXA 10.3 Cerere de prefinan'are ............................................................................................. 104
ANEXA 10.4 Cerere de rambursare .............................................................................................. 108
ANEXA 10.5 Raport de progres/ Raport de finalizare ............................................................ 112
Page 4 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

CAPITOLUL I: Dispozi*ii generale
1. Rolul ghidului de finanare
Ghidul de finan)are, denumit n continuare ghid, constituie un suport informativ complex,
avnd rolul de a furniza informa)ii esen)iale solicitantului de finan)are n cadrul
Programului RO06 Energie Regenerabil* (RONDINE), derulat prin Mecanismul Financiar al
Spa,iului Economic European 2009-2014.
Ghidul con)ine dispozi)ii privind:
a) criteriile de eligibilitate care trebuie ndeplinite de c*tre solicitantul finan)*rii,
proiectul propus .i cheltuielile acestuia;
b) condi)iile .i termenele de depunere, analiz* .i selectare, avizare .i aprobare,
finan)are, implementare .i monitorizare a proiectului propus.
2. Scopul, obiectivele !i indicatorii de performan"$ 'i eficien"$ ai
programului
Obiectul Programului l reprezint* finan)area nerambursabil* prin intermediul
Mecanismului Financiar al SEE 2009-2014 a proiectelor viznd cre.terea produc)iei de
energie din surse regenerabile. De asemenea, programul va urm*ri ndeplinirea
obiectivelor generale ale MF SEE 2009-2014, de a contribui la reducerea diferen,elor
economice /i sociale /i de a consolida rela,iile bilaterale dintre statele donatoare /i statele
beneficiare prin contribu,iile financiare n sectoarele prioritare.

Scopul programului l constituie:
a) valorificarea surselor regenerabile de energie: hidroenergetice /i geotermale pentru
producerea de energie electric* .i termic*;
b) mbun*t*)irea calit*)ii mediului nconjur*tor;
c) reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser*;
d) utilizarea ra)ional* .i eficient* a resurselor energetice primare;

Obiectivele programului sunt urm*toarele:
a) punerea n func)iune de noi capacit*)i de producere a energiei din surse
regenerabile;
b) dezvoltarea economic* a regiunilor n care se efectueaz* investi)iile;
c) producerea de energie verde .i atingerea standardelor de mediu prin diminuarea
polu*rii;
d) protec)ia mediului, prin reducerea emisiilor poluante .i combaterea schimb*rilor
climatice;
e) implementarea proiectelor de investi)ii pentru producerea energiei din surse
regenerabile, cu impact asupra prevederilor Planul Na)ional de Ac)iune n Domeniul
Energiei din Surse Regenerabile (PNAER) ("ponderea energiei electrice produse din
aceste surse n totalul consumului brut de energie electric* trebuie s* fie la nivelul
anului 2010 de 33%, la nivelul anului 2015 de 35% .i la nivelul anului 2020 de
38%").

Indicatorii de performan,* /i eficien,* ai programului RO 06 Energie regenerabil*
(RONDINE) sunt:
1. Reducerea anual* a emisiilor de CO
2
2.957 tone/an
2. Cantitatea de energie electric* produs* 4.000 MWh/an
3. Cantitatea de energie termic* produs* 4.400 MWh/an

Page 5 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

3. Sursa de finanare pentru derularea programului
Alocarea financiar* pentru programul RO06 Energie Regenerabil* (RONDINE) se
realizeaz* astfel:
85% - Mecanismul Financiar al Spa,iului Economic European 2009-2014
15% - bugetul de stat (Fondul pentru mediu)
Programul se deruleaz* n limita fondurilor alocate programului.
Suma alocat* sesiunii de depunere a cererilor de finan)are va fi stabilit* prin dispozi)ie a
pre.edintelui Administra,iei Fondului pentru Mediu.
4. Publicarea informaiilor relevante privind programul
Toate datele, informa)iile, instruc)iunile, comunicatele .i alte documente relevante n
leg*tur* cu programul se vor publica pe pagina de internet dedicat* programului,
www.rondine.ro. De asemenea, pe site-ul Operatorului de program, www.afm.ro, va
exista un link de redirec,ionare c*tre pagina de internet dedicat* programului.
Singurele informa)ii .i instruc)iuni valabile, prezentate n mass-media, referitoare la
program /i la derularea acestuia, sunt cele transmise sub form* de comunicate de pres*
de c*tre Administra,ia Fondului pentru Mediu, n calitate de Operator de program, sau de
c*tre Ministerului Fondurilor Europene, desemnat Punct Na)ional de Contact.
5. Reguli de publicitate
Promotorul de proiect va instala n zona de implementare a proiectului, ntr-un loc vizibil,
un panou de informare inscrip)ionat cu sintagma "Proiect finan)at prin programul RO06
Energie Regenerabil* (RONDINE), derulat prin Mecanismul Financiar al Spa)iului
Economic European 2009-2014", men)ionndu-se:
a) Sigla EEA Grants;
b) Sigla Administra,iei Fondului pentru Mediu;
c) Sigla RONDINE;
d) Sintagma "Proiect finan)at prin programul RO06 Energie Regenerabil* (RONDINE),
derulat prin Mecanismul Financiar al Spa)iului Economic European 2009-2014";
e) Numele beneficiarului /i ai partenerilor de proiect, dup* caz;
f) Titlul proiectului/ investi)iei;
g) Valoarea proiectului .i termenul de finalizare conform contractului;
h) Valoarea contribu)iei SEE .i valoarea contribu)iei de la bugetul de stat (Fondul pentru
mediu).
Panoul de informare va fi men)inut .i ntre)inut n bun* stare, pe toat* durata de
implementare .i monitorizare a proiectului.
Cheltuielile efectuate pentru realizarea, instalarea !i ntreinerea panoului de
informare sunt eligibile, n conformitate cu Capitolul I I , punctul 14 din prezentul
ghid.
Poten)ialii beneficiari trebuie s* includ* n propunerea de proiect un Plan de publicitate,
cu scopul de a cre/te gradul de con.tientizare cu privire la obiectivele proiectului, la
cooperarea bilateral* cu entit*)ile statelor donatoare, la implementare .i la impactul
ajutorului financiar al MF SEE asupra proiectului. Planul de publicitate trebuie realizat n
conformitate cu Anexa IV la Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar
al Spa)iului Economic European (SEE) 2009-2014, document ce poate fi g*sit la adresa
http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Legal-
documents/Regulations-with-annexes/EEA-Grants-2009-2014.
Cerin,ele minime obligatorii pentru Promotorii de proiect cu privire la activit*,ile de
informare /i publicitate sunt urm*toarele:
Elaborarea unui Plan de publicitate, ca parte a cererii de proiect care detaliaz*
obiectivele de comunicare, activit*,i, grupuri ,int*, metode /i termene.
Page 6 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Realizarea a trei (3) activit*,i de informare (seminarii, conferin,* de lansare /i
finalizare a proiectului)
Diseminare informa,ii prin realizarea unei pagini de internet dedicate proiectului,
att n limba romn*, ct /i n limba englez* (pentru proiecte cu valoarea
grantului mai mare de 150.000 EURO sau care deruleaz* proiecte n parteneriat
cu entit*,i din statele donatoare). Pe pagina de internet trebuie publicate
informa,ii cu privire la: denumirea beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea
total* a finan)*rii, datele de ncepere /i de finalizare ale proiectului, locul de
implementare al acestuia.
6. Definiii
n sensul prezentului ghid, termenii .i expresiile de mai jos se definesc astfel:

Acord de mediu Actul administrativ emis de autoritatea competent* pentru
protec)ia mediului, prin care sunt stabilite condi)iile .i, dup*
caz, m*surile pentru protec)ia mediului, care trebuie
respectate n cazul realiz*rii unui proiect (OUG nr. 195/2005,
republicat* cu modific*rile .i complet*rile ulterioare);
Ajutor de stat Orice ajutor acordat de stat sau din resurse ale statului n
orice form* care distorsioneaz* sau amenin)* s*
distorsioneze concuren)a prin favorizarea unor ntreprinderi
sau produc)ia anumitor bunuri, n m*sura n care afecteaz*
comer)ul ntre statele membre;
Analiz* Cost-Beneficiu Instrument analitic, utilizat pentru a estima (din punct de
vedere al costurilor /i beneficiilor) impactul socio-economic
datorat implement*rii anumitor ac,iuni /i/sau proiecte;
Autoritate de Audit O entitate public* na)ional*, independent* func)ional de
Platforma central* na)ional*, de Autoritatea de Certificare .i
de Operatorul de program, proiectat* de statul beneficiar .i
responsabil* pentru verificarea func)ion*rii efective a
sistemului de management .i control;
Autoritate de Certificare O entitate public* na)ional*, independent* func)ional de
Autoritatea de Audit .i de Operatorul de program, desemnat*
de statul beneficiar pentru a certifica informa)iile financiare;
Autoriza)ie de construire Actul final de autoritate al administra)iei publice locale pe
baza c*ruia este permis* executarea lucr*rilor de construc)ii
corespunz*tor m*surilor prev*zute de lege referitoare la
amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea .i
postutilizarea construc)iilor (Legea nr. 50/1991 republicat*
privind autorizarea execut*rii lucr*rilor de construc)ii, cu
modific*rile .i complet*rile ulterioare);
Autoriza)ie de nfiin)are Actul tehnic .i juridic emis de autoritatea competent* (n
cazul de fa)* ANRE), prin care, la solicitarea unei persoane
fizice/juridice romne sau str*ine, acesteia i se acord*
permisiunea de a realiza sau retehnologiza .i de a pune n
func)iune capacit*)i de transport sau distribu)ie a energiei
electrice, de producere a energiei electrice/electrice .i termice
n cogenerare (HG nr. 540/2004 cu modific*rile .i
complet*rile ulterioare);
Page 7 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Avans Sum* transferat* din grantul aferent Mecanismului financiar
al Spa,iului Economic European /i cofinan,area public*
aferent* grantului c*tre Promotorii de proiecte, n condi,iile
prev*zute de prezentul Ghid, n vederea efectu*rii
cheltuielilor eligibile pentru nceperea derul*rii proiectelor,
pentru maxim primele dou* perioade de raportare;
Aviz tehnic de racordare Avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament,
care se emite de c*tre operatorul de re)ea, la cererea unui
utilizator, asupra posibilit*)ilor .i condi)iilor de racordare la
re)eaua electric* a locului de producere sau de consum
respectiv, pentru satisfacerea cerin)elor utilizatorului
precizate n cerere (conform HG nr. 90/2008);
Cerere de finan)are Document completat .i depus n cadrul sesiunii de depunere
de c*tre solicitant, n vederea ob)inerii finan)*rii prin
Mecanismul Financiar al Spa)iului Economic European 2009-
2014; formularul cererii de finan)are este prev*zut n ANEXA
1;
Cerere de prefinan,are Solicitare a Promotorului de proiect, unitate administrativ
teritorial*, adresat* n scris Operatorului de program, n baza
c*reia se face plata cheltuielilor eligibile justificate estimate,
conform graficului de finan,are nerambursabil*; justificarea /i
reglarea pl*,ilor n raport cu sumele ncasate va fi f*cut* la
depunerea urm*toarei cereri de prefinan,are; formularul
cererii de prefinan,are este prev*zut n ANEXA 10.3 la
contractul de finan)are nerambursabil*;
Cerere de rambursare Solicitare a Promotorului de proiect, operator economic,
adresat* n scris Operatorului de program, n baza c*reia se
face decontarea e.alonat* a lucr*rilor prev*zute n graficul de
lucr*ri, anex* la contractul de finan)are nerambursabil*;
formularul cererii de rambursare este prev*zut n ANEXA 10.4
la contractul de finan)are nerambursabil*;
Certificatul de Urbanism Actul emis n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991,
cu modific*rile .i complet*rile ulterioare;
Central* electric* Ansamblu de instala)ii, construc)ii .i echipamente necesare
pentru producerea de energie electric*;
Cheltuieli eligibile Cheltuieli efectuate de c*tre Promotorul de proiect cu
achizi)ia de produse sau lucr*ri necesare implement*rii
proiectului .i care pot fi decontate prin Mecanismul Financiar
al Spa)iului Economic European, cu condi)ia ndeplinirii n mod
cumulativ a criteriilor de eligibilitate .i a ncadr*rii lor n
categoriile de cheltuieli eligibile;
Cheltuieli neeligibile Cheltuieli efectuate de c*tre Promotorul de proiect cu
achizi)ia de produse sau lucr*ri necesare implement*rii
proiectului .i care nu pot fi decontate prin Mecanismul
Financiar al Spa)iului Economic European, n conformitate cu
Regulamentul /i cu prevederile prezentului ghid;
Comitetul Mecanismului
Financiar
Comitetul stabilit de c*tre Comitetul Permanent al Statelor
EFTA pentru gestionarea Mecanismului Financiar SEE 2009-
2014;
Contract de finan)are Actul juridic ncheiat ntre Operatorul de program .i
Promotorul de proiect prin care se aprob* spre finan)are un
proiect, n scopul atingerii obiectivelor /i indicatorilor
programului .i care stabile.te drepturile .i obliga)iile p*r)ilor;
Page 8 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Contribu)ie proprie Parte din valoarea total* a cheltuielilor eligibile necesare
implement*rii proiectului, nefinan)at* prin Mecanismul
Financiar al Spa)iului Economic European, sus)inut* de c*tre
Promotorul de program (operator economic) din surse
financiare proprii;
Criterii de eligibilitate Normele sau principiile care trebuie ndeplinite cumulativ
pentru ob)inerea finan)*rii; acestea vizeaz* solicitantul,
proiectul propus, cheltuielile proiectului;
Dosar de decontare Cererea de rambursare definit* la prezentul subcapitol,
nso)it* n mod obligatoriu de documentele justificative n
conformitate cu ANEXA 8;

Cererea de prefinan,are definit* la prezentul subcapitol,
nso)it* n mod obligatoriu de documentele justificative
aferentei precedentei Cereri de prefinan,are, n conformitate
cu ANEXA 8;
Dosar de finan)are Cererea de finan)are definit* la prezentul subcapitol, nso)it*
de documenta)ia care trebuie depus* de c*tre solicitant n
vederea analiz*rii, select*rii, aviz*rii .i aprob*rii finan)*rii de
c*tre Operatorul de program;
Energie geotermal* Energia termic* (c*ldura) nmagazinat* n depozite .i
z*c*minte hidrogeotermale subterane;
Energie hidro Energia produs* de cursurile, c*derile, acumul*rile de ap*;
Evaluare Estimare sistematic*, obiectiv* .i independent* a proiect*rii,
implement*rii .i/sau rezultatelor ob)inute n programe .i
proiecte cu scopul de a determina relevan)a, eficien)a,
eficacitatea, economia, impactul .i durabilitatea contribu)iei
financiare;
Finalizarea proiectului Data efectu*rii ultimei pl*)i de c*tre Operatorul de program
c*tre Promotorul de proiect;
Finan)are nerambursabil* Modalitate de sus)inere financiar* a proiectului, caracterizat*
prin decontarea de c*tre Operatorul de program a unei cote-
p*r)i din cheltuielile eligibile realizate de c*tre Promotorul de
proiect cu achizi)ia produselor sau lucr*rilor;
Fondul pentru mediu Instrument economico-financiar destinat sus)inerii .i realiz*rii
proiectelor .i programelor pentru protec)ia mediului, n
conformitate cu dispozi)iile legale n vigoare;
Grantul programului Contribu)ia financiar* din partea statelor donatoare la un
program;
Grantul proiectului Un grant acordat de c*tre un Operator de program unui
Promotor de proiect pentru implementarea unui proiect;
Hidrocentral* Central* electric*, n care energia electric* se ob,ine prin
transformarea energiei hidraulice;
Implementare Procesul de derulare a execu,iei proiectului declarat eligibil /i
pentru care s-a ncheiat contractul de finan,are.
Investi)ie ini)ial* O investi)ie n active corporale .i necorporale legat* de
crearea unei noi unit*)i, extinderea unei unit*)i existente,
diversificarea produc)iei unei unit*)i prin realizarea de
produse noi, suplimentare, schimbarea fundamental* a
procesului global de produc)ie a unei unit*)i existente.
Achizi)ionarea de ac)iuni sau p*r)i sociale emise de c*tre o
ntreprindere nu constituie investi)ie ini)ial*;
Page 9 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Licen)*
(pentru exploatarea
comercial* a capacit*)ilor
de producere a energiei
electrice)
Actul tehnic .i juridic emis de autoritatea competent*, prin
care, la solicitarea unei persoane fizice/ juridice romne sau
str*ine, acesteia i se acord* permisiunea de exploatare
comercial* a unor capacit*)i energetice din sectorul energiei
electrice .i al energiei termice produse n cogenerare sau de a
presta servicii necesare func)ion*rii coordonate a SEN,
respectiv pie)ei de energie electric* (HG 540/2004
modific*rile .i complet*rile ulterioare);
Monitorizare Urm*rirea implement*rii proiectului pentru a se asigura
respectarea procedurilor stabilite, pentru a verifica progresul
.i a identifica problemele poten)iale la timp pentru a permite
ac)iuni corective;
Oficiul Mecanismului
Financiar
Oficiul ce sprijin* CMF n gestionarea Mecanismului Financiar
EEA 2009-2014. Oficiul Mecanismului Financiar, care este din
punct de vedere administrativ o parte a Asocia)iei Europene
de Comer) Liber, este responsabil pentru implementarea de zi
cu zi a Mecanismului Financiar EEA 2009-2014 n numele CMF
.i serve.te drept punct de contact;
Operator economic Persoan* juridic* de drept public sau de drept privat care
desf*.oar* activit*)i economice pe teritoriul Romniei;
Operator de program O entitate public* sau privat*, comercial* sau necomercial*,
precum .i organiza)ii neguvernamentale, care au
responsabilitatea pentru preg*tirea .i implementarea unui
program. Pentru programul RO06 Energie Regenerabil*
(RONDINE), Administra,ia Fondului pentru Mediu a fost
desemnat* OP;
Partener de proiect Entitate public* sau privat*, cu scop lucrativ sau nu,
organiza,ii neguvernamentale sau orice organiza,ie
interguvernamental* implicat* activ /i contribuind efectiv la
implementarea proiectului, din statele donatoare;
Prefinan,are O parte din grantul acordat pe proiect, corespunz*toare
cheltuielilor eligibile justificate estimate, acordat*
Promotorilor de proiecte (unit*,i administrativ-teritoriale),
potrivit modelului de prefinan,are pe toat* perioada
implement*rii proiectelor;
Produc*tor (de energie
electric*)
Persoan* juridic*, avnd ca specific activitatea de producere
a energiei electrice.
Program O structur* ce stabile.te strategia de dezvoltare cu un set de
m*suri coerente ce vor fi realizate prin intermediul proiectelor
cu sprijinul Mecanismului Financiar EEA 2009-2014 .i care
vizeaz* ndeplinirea obiectivelor .i rezultatelor aprobate;
Proiect O serie de lucr*ri indivizibile economic ce ndeplinesc o
func)ie tehnic* precis* .i cu obiective clar identificabile legate
de programul n care se ncadreaz*;
Proiect generator de
venituri
Orice proiect care implic* o investi)ie ntr-o infrastructur* a
c*rei utilizare este supus* unor redeven)e suportate direct de
utilizatori sau orice opera)iune care implic* vnzarea sau
nchirierea unui teren sau a unui imobil sau orice alt*
furnizare de servicii contra unei pl*)i (n conformitate cu art.
55 din Regulamentul CE nr. 1.083/2006). Defini)ia se aplic*
proiectelor cu un cost total mai mare de 1 milion de euro (n
conformitate cu Regulamentul CE nr. 1.341/2008)
Page 10 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Proiect tehnic Documenta)ia tehnico-economic* piese scrise .i desenate
elaborat* n condi)iile legii, care dezvolt* documenta)ia
tehnic* (D.T.), cu respectarea condi)iilor impuse prin
Autoriza)ia de construire, precum .i prin avizele, acordurile .i
actul administrativ al autorit*)ii competente pentru protec)ia
mediului, anexe la Autoriza)ia de construire. Proiectul tehnic
cuprinde solu)iile tehnice .i economice de realizare a
obiectivului de investi)ii, pe baza c*ruia se execut* lucr*rile
de construc)ii autorizate;
Promotor de proiect O entitate public* sau privat*, comercial* sau necomercial*,
care are responsabilitatea pentru ini)ierea, preg*tirea .i
implementarea unui proiect;
Punct de delimitare Locul n care instala)iile utilizatorului/produc*torului se
delimiteaz* ca proprietate de instala)iile operatorului de re)ea
(HG nr. 90/2008);
Punct de racordare
(la re)eaua electric*)
Punctul fizic din re)eaua electric* la care se racordeaz* un
utilizator/produc*tor (HG nr. 90/2008);
Punctul Na,ional de
Contact
Entitate public* na,ional*, desemnat* de Romnia, ce de,ine
responsabilitatea general* pentru atingerea obiectivelor
Mecanismului Financiar al SEE 2009-2014 /i ale Mecanismului
Financiar Norvegian 2009-2014, precum /i pentru
implementarea prevederilor Memorandumului de n,elegere
privind implementarea Mecanismului Financiar al SEE 2009-
2014 /i Memorandumului de n,elegere privind
implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009-
2014;
Punere n func)iune Totalitatea activit*)ilor prev*zute de documenta)ia tehnic* de
proiectare .i de reglement*rile n vigoare, pentru a
demonstra c* echipamentul .i sistemele tehnologice aferente
unei/unor capacit*)i energetice se comport* n limitele
prev*zute de proiect, n momentul n care aceasta/acestea se
declar* corespunz*toare pentru a intra n exploatare
comercial* (HG nr. 540/2004, cu modific*rile .i complet*rile
ulterioare);
Sesiune de depunere Perioad* de timp determinat* n cadrul unei etape a sesiunii
de finan)are, n interiorul c*reia se poate depune la
registratura Operatorului de program dosarul de finan)are al
solicitantului;
Sesiune de finan)are Perioad* de timp determinat* .i organizat* etapizat de c*tre
Operatorul de program; data deschiderii sesiunii de finan)are
coincide cu prima zi a sesiunii de depunere, iar data nchiderii
sesiunii de finan)are coincide cu data finaliz*rii proiectelor;
Solicitant Operator economic sau unitate administrativ-teritorial* care a
depus dosar de finan)are la sediul Operatorului de program;
State donatoare State din cadrul Asocia,iei Europene a Liberului Schimb,
respectiv Islanda, Liechtenstein .i Norvegia, care asigur*
asisten,a nerambursabil* acordat* Romniei prin
Mecanismele financiare ale Spa,iului Economic European;
Studiu de fezabilitate Documenta)ia tehnico-economic* prin care se stabilesc
principalii indicatori tehnico-economici aferen)i obiectivului de
investi)ii pe baza necesit*)ii .i oportunit*)ii realiz*rii acestuia
.i care cuprinde solu)iile func)ionale, tehnologice, constructive
.i economice ce urmeaz* a fi supuse aprob*rii (HG nr.
28/2008);
Page 11 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Surse regenerabile de
energie
Surse de energie nefosile, cum sunt: eolian*, solar*,
geotermal*, a valurilor, a mareelor, energia hidro, biomasa,
gaz de fermentare a de.eurilor, denumit .i gaz de depozit,
gaz de fermentare a n*molurilor din instala)iile de epurare a
apelor uzate .i biogaz;
Valoarea total* a
proiectului
Totalul cheltuielilor necesare implement*rii proiectului, format
din cheltuielile eligibile .i neeligibile ale proiectului.

7. Abrevieri
AA Autoritatea de Audit
AC Autoritatea de Certificare
ACB Analiza cost-beneficiu
AGA Adunarea general* a ac)ionarilor
ANAR Administra,ia Na,ional* Apele Romne
ANRMAP Autoritatea Na)ional* pentru Reglementarea .i Monitorizarea Achizi)iilor
Publice
ANRE Autoritatea Na,ional* de reglementare n domeniul Energiei
ANRM Agen,ia Na,ional* pentru Resurse Minerale
CA Consiliul de administra)ie
CE Comisia European*
CF Contract de Finan)are
CRF Cerere de Finan)are
CM Comitet de Monitorizare
CMF Comitetul Mecanismului Financiar
CR Cerere de rambursare
CSNR Cadrul Strategic Na)ional de Referin)*
DLAF Departamentul pentru Lupta Antifraud*
HG Hotrrea Guvernului
MF SEE Mecanismul Financiar al Spa,iului Economic European
OLAF Oficiul European de Lupt* Anti-Fraud*
OMF Oficiul Mecanismului Financiar
OP Operator de Program
OUG Ordonan)a de Urgen)* a Guvernului
PNC Punctul Na,ional de Contact
PND Planul Na)ional de Dezvoltare
PP Promotor de Proiect
PT Proiect tehnic
RES Resurse Regenerabile de Energie (Renewable Energy Sources)
RIR Rata intern* de rentabilitate
RP Raportul de progres
SEE Spa,iul Economic European
SEN Sistemul Electroenergetic Na)ional
SF Studiu de fezabilitate
TR Termen de recuperare a investi)iei
TVA Taxa pe Valoare Ad*ugat*
VANE Valoarea Actual* Net* Economic*
VANF Valoarea Actual* Net* Financiar*
UAT Unitate administrativ-teritorial*
UE Uniunea European*

Page 12 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

8. Legisla"ie aplicabil$
8.1. Legisla,ie comunitar* /i interna,ional*
1. Memorandumul de n,elegere privind implementarea Mecanismului Financiar SEE
2009-2014 ntre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, denumite
"Statele Donatoare", /i Guvernul Romniei, denumit "Stat Beneficiar", mpreun*
denumite "P*r,ile";
2. Regulamentul privind implementarea Spa,iului Economic European (SEE) Mecanismul
financiar 2009-2014 adoptat de c*tre Comitetul Mecanismului Financiar SEE n
conformitate cu articolul 8.8 din Protocolul 38b la Acordul privind SEE la 13 ianuarie
2011 /i confirmat de c*tre Comitetul Permanent al statelor AELS la 18 ianuarie 2011;
3. Anexa 9 - Manualul Operatorilor de Program, Mecanismul Financiar SEE .i
Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014;
4. Acordul privind Spa,iul Economic European (JO L 1, 3.1.1994, p. 3 .i monitoarele
oficiale ale statelor AELS), cu modific*rile /i complet*rile ulterioare;
5. Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European /i a Consiliului, privind promovarea
utiliz*rii energiei din surse regenerabile, de modificare /i ulterior de abrogare a
Directivelor 2001/77/CE /i 2003/30/CE;
6. Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European /i a Consiliului de stabilire a unui
cadru de politic* comunitar* n domeniul apei - Directiva Cadru Ap* a UE;
7. Directiva 85/337/CEE a Consiliului, privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice /i private asupra mediului, modificat* prin Directiva 97/11/CE a Consiliului;
8. Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European /i a Consiliului privind normele
comune pentru pia)a intern* n sectorul gazelor naturale /i de abrogare a Directivei
2003/55/CE;
9. Regulamentul (CE) nr. 663/2009 al Parlamentului European /i al Consiliului de
stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economic* prin acordarea de
asisten,* financiar* comunitar* pentru proiecte n domeniul energiei;
10. Regulamentul (UE) nr. 1.233/2010 al Parlamentului European /i al Consiliului de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 663/2009 de stabilire a unui program de ajutor
pentru redresare economic* prin acordarea de asisten,* financiar* comunitar* pentru
proiecte n domeniul energiei;
11. Decizia nr. 1.230/2003/CE a Parlamentului European /i a Consiliului de adoptare a
unui program multianual de ac,iune n domeniul energiei: "Energie Inteligent*
Europa" (2003-2006);
12. Decizia nr. 787/2004/CE a Parlamentului European /i a Consiliului de modificare a
Deciziei 94/411/CE a Consiliului /i a Deciziilor nr. 276/1999/CE, nr. 1.719/1999/CE,
nr. 2.850/2000/CE, nr. 507/2001/CE, nr. 2.235/2002/CE, nr. 2.367/2002/CE, nr.
253/2003/CE, nr. 1.230/2003/CE /i nr. 2.256/2003/CE n vederea adapt*rii sumelor
de referin,* pentru a ,ine seama de extinderea Uniunii Europene.
8.2. Legisla,ie na,ional*
1. Ordonan,a de urgen,* a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul institu,ional pentru
coordonarea, implementarea /i gestionarea asisten,ei financiare acordate de
Romnia prin Mecanismul Spa,iului Economic Financiar European /i a Mecanismului
Financiar Norvegian 2009-2014, aprobat* cu modific*ri /i complet*ri prin Legea nr.
246/2013;
2. Ordonan)a de urgen)* nr. 23 din 3 aprilie 2013 privind gestionarea financiar* a
fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spa)iului
Economic European 2009 - 2014 .i Mecanismului financiar norvegian 2009 2014,
aprobat* cu modific*ri /i complet*ri prin Legea nr. 242/2013;
3. Legea nr. 14/1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei /i a Protocolului Cartei
Energiei privind eficien,a energetic* /i problemele de mediu, semnat la Lisabona la
17.12.1994;
Page 13 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

4. Ordonan,a de urgen,* a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizi,ie public*, de lucr*ri publice /i a contractelor de concesiune de servicii,
aprobat* cu modific*ri /i complet*ri prin Legea nr. 337/2006, cu modific*rile /i
complet*rile ulterioare;
5. Hot*rrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi,ii publice de OUG nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi,ie public*, de lucr*ri publice /i a
contractelor de concesiune de servicii, cu modific*rile /i complet*rile ulterioare;
6. Ordinul nr. 1.120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea procedurii simplificate
aplicate beneficiarilor priva)i n cadrul proiectelor finan)ate din instrumente
structurale, obiectivul "Convergen)*" precum /i n cadrul proiectelor finan,ate prin
Mecanismele Financiare SEE /i Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare,
servicii sau lucr*ri;
7. Ordonan)a de Urgen)* nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea .i
sanc)ionarea neregulilor ap*rute n ob)inerea .i utilizarea fondurilor europene .i/sau
a fondurilor publice na)ionale aferente acestora, aprobat* cu modific*ri /i complet*ri
prin Legea nr. 142/2012, cu modific*rile /i complet*rile ulterioare;
8. Hot*rrea nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonan)ei de urgen)* a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea .i sanc)ionarea neregulilor ap*rute n ob)inerea .i utilizarea
fondurilor europene .i/sau a fondurilor publice na)ionale aferente acestora;
9. Ordonan,a de Urgen,* nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolven)ei .i
de insolven)*;
10. Legea nr. 500/2002 privind finan,ele publice, publicat* n Monitorul Oficial al
Romniei nr. 597/2002, cu modific*rile /i complet*rile ulterioare;
11. Legea contabilit*,ii nr. 82/1991, republicat*, cu modific*rile /i complet*rile
ulterioare;
12. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific*rile /i complet*rile ulterioare;
13. Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013, cu modific*rile /i complet*rile
ulterioare;
14. Hot*rrea Guvernului nr. 28/2008 privind cadrul de con,inutul de aprobare a
documenta,iilor tehnico-economice pentru investi,iile publice /i a structurii /i
metodologiei a devizului general pentru obiective de investi,ii /i lucr*ri de interven,ii;
15. Legea nr. 325/2006 privind utilitatea aliment*rii publice cu energie termic*;
16. Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilit*,i publice, republicat*;
17. Ordinul pre/edintelui ANRSC (Autoritatea Na,ional* de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilit*)i Publice) nr. 91/2007 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind utilitatea aliment*rii publice cu energie termic*;
18. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut*rii lucr*rilor de construc,ii, republicat*,
cu modific*rile /i complet*rile ulterioare;
19. Legea nr. 339/2007 privind promovarea strategiilor de implementare a
managementului de proiect la unit*,ile administrative jude,ene /i locale;
20. Legea nr. 31/1990 privind societ*,ile comerciale, republicat*, cu modific*rile /i
complet*rile ulterioare;
21. Legea apelor nr. 107/1996, modificat* prin Legea nr 310/2004;
22. Legea Minelor nr. 85/2003;
23. Hot*rrea Guvernului nr. 1.460/2008 privind aprobarea Strategiei Na,ionale pentru
Dezvoltare Durabil* - Orizonturi 2013-2020-2030;
24. Hot*rrea Guvernului nr. 1.535/2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a
surselor regenerabile de energie;
25. Hot*rrea Guvernului nr. 1.877/2005 privind aprobarea Planului Na,ional pentru
schimb*rile climatice;
26. Hot*rrea Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a
Romniei pentru perioada 2007-2020;
Page 14 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

27. Legea nr. 590/2003 privind tratatele;
28. Ordinul ANRE (Autoritatea Na)ional* de Reglementare n domeniul Energiei) nr.
42/2011 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea procedurilor energiei
electrice pentru aplicarea sistemelor de stimulare a certificatelor verzi;
29. Legea nr. 123/2012 privind electricitatea .i gazele naturale;
30. Ordonan)a de Urgen)* nr. 22/2008 privind promovarea n ceea ce prive/te utilizarea
surselor regenerabile de energie n cazul consumatorilor finali, cu modific*rile /i
complet*rile ulterioare;
31. Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare cu privire la utilizarea
surselor de energie regenerabil*, republicat* n Monitorul Oficial nr. 577/2010, cu
modific*rile /i complet*rile ulterioare;
32. Ordinul ANRE nr. 23/2004 privind aprobarea cu privire la Procedura de supraveghere
pentru emiterea de garan,ii pentru produsele din surse de energie regenerabile;
33. Hot*rrea Guvernului nr. 540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru
acordarea licen,elor /i autoriza,iilor n sectorul energiei electrice;
34. Ordinul ANRE nr. 6/2012 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului
de promovare a utiliz*rii certificatelor verzi din surse de energie regenerabil*;
35. Hot*rrea Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind
racordarea consumatorilor la re,eaua electric* public*;
36. Ordinul ANRE nr. 129/2008 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea
solu,iilor de racordare a consumatorilor la re,eaua electric* public*;
37. Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonan,ei de urgen,* a Guvernului nr.
195/2005 privind protec,ia mediului;
38. Ordinul Ministrului Mediului /i Dezvolt*rii Durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea
Procedurii de emitere a autoriza)iei de mediu;
39. Ordonan,a de urgen,* a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate,
conservarea habitatelor naturale /i a faunei /i florei s*lbatice;
40. Hot*rrea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea referitoare la impactul
anumitor proiecte publice /i private asupra mediului;
41. Ordinul nr. 2014/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului finan,elor publice nr.
752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscal*
pentru persoane juridice /i fizice, a certificatului de obliga,ii bugetare, precum /i a
modelului /i con,inutului acestora;

Page 15 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

CAPITOLUL II: Elaborarea +i depunerea propunerilor de
proiecte
9. Cuantumul finan$rii
Finan)area se acord* n cuantum de:
Maxim 50% din valoarea total* eligibil* a proiectului, pentru operatorii economici
de pe ntreg teritoriul Romniei, cu excep)ia cazului n care beneficiarul are sediul
social/punctul de lucru la care se implementeaz* proiectul n Regiunea Bucure.ti-
Ilfov, unde finan)area se acord* n cuantum de maximum 40% din valoarea total*
eligibil* a proiectului .i f*r* a se dep*.i suma maxim* care poate fi acordat* unui
Promotor de proiect, n cadrul sesiunii de finan)are;
Maxim 100% din valoarea total* eligibil* a proiectului, pentru unit*,ile
administrativ-teritoriale de pe ntreg teritoriul Romniei, f*r* a se dep*.i suma
maxim* care poate fi acordat* unui Promotor de proiect, n cadrul sesiunii de
finan)are.

Pentru proiectele care nu intr" sub inciden*a regulilor de ajutor de stat:
1. Pentru proiectele cu o valoare total* (cost investi)ional total) sub 1 milion de
EURO (echivalent n lei la cursul Inforeuro din luna depunerii CRF) propuse de
unit*,ile administrativ-teritoriale (care nu intr* sub inciden)a regulilor de ajutor de
stat), ponderea finan)*rii nerambursabile acordate este de 100% din costul total
eligibil al proiectului. Aceste proiecte nu intr* n categoria proiectelor generatoare
de venituri, n sensul Art. 55 din Regulamentul CE nr. 1.083/2006, cu modific*rile
.i complet*rile ulterioare.
2. Proiectele cu o valoare total* (cost investi)ional total) de peste 1 milion de
EURO (echivalent n lei la cursul Inforeuro din luna depunerii CRF) propuse de
unit*,ile administrativ-teritoriale (care nu intr* sub inciden)a regulilor de ajutor de
stat) sunt, dup* caz:
o proiecte care intr* n categoria proiectelor generatoare de venituri (vezi
defini)ia de la CAPITOLUL I, punctul 6), conform Art. 55 din Regulamentul CE
nr. 1.083/2006, cu modific*rile .i complet*rile ulterioare. n acest caz,
valoarea cheltuielilor eligibile nu poate dep*.i valoarea real* (actualizat*) a
costului investi)iei din care se deduce valoarea real* (actualizat*) a veniturilor
nete ob)inute ca urmare a exploat*rii investi)iei pe parcursul perioadei de
referin)* (A se vedea Anexa 7 Analiza Cost-beneficiu). Altfel spus, nivelul de
cofinan)are a proiectului din fondurile alocate programului RO 06 Energie
regenerabil* (RONDINE) va fi stabilit pe baza determin*rii deficitului de
finan)are (funding-gap"). Pentru detalii se poate consulta Anexa 7.
o proiecte care nu sunt generatoare de venit, n sensul Art. 55 din
Regulamentul CE nr. 1.083/2006 (a se vedea informa)iile de mai jos). n cazul
acestor proiecte, ponderea finan)*rii nerambursabile acordate este de 100%
din costul total investi)ional eligibil al proiectului.

ncadrarea n categoria proiecte generatoare sau negeneratoare de venit, n sensul Art. 55 din Regulamentul CE
nr. 1.083/2006, se face pe baza evalu*rii condi)iilor specifice proiectului. n general, proiectele negeneratoare
de venit sunt cele n care:
o nu se tarifeaz* serviciile prestate c*tre utilizatorul final sau
o valoarea serviciilor tarifate este sub valoarea cheltuielilor pentru producerea acestora.
n ambele cazuri, economiile de cheltuieli determinate incremental sunt considerate venituri, cu excep)ia cazului
n care sunt urmate de o reducere corespuz*toare a eventualelor subven)ii destinate s* compenseze aceste
cheltuieli.

Page 16 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Suma minim* care poate fi acordat* pentru fiecare tip de proiect este de 760.104 lei
(echivalentul a 170.000 Euro). Suma maxim* care poate fi acordat* pentru fiecare tip
de proiect este de pn* la 18.750.885 lei (echivalentul a 4.193.703 Euro).
10. Proiecte eligibile
Proiectele eligibile sunt urm*toarele tipuri de investi,ii pentru producerea energiei
regenerabile:
1. Investi,ii ini,iale /i retehnologizarea hidrocentralelor, cu scopul extinderii (m*ririi)
capacit*,ii de produc,ie de electricitate din surse regenerabile
2. Investi,ii ini,iale /i retehnologizarea centralelor de producere a energiei termice ce
utilizeaz* energia geotermal*, cu scopul extinderii (m*ririi) capacit*,ii de
produc,ie de energie termic* din surse regenerabile. Vor fi eligibile numai acele
proiecte destinate unor locatii unde re,eaua de distribu,ie a agentului termic
exist*, inclusiv racordurile la utilizatori, necesitnd doar conectarea la sursa
geotermal*.

Referitor la operatori economici, programul se adreseaz* investitorilor din toate
sectoarele economice (cu excep)ia sectoarelelor expuse mai jos) care realizeaz* investi)ii
ini)iale n oricare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romniei, conform h*r)ii
ajutoarelor regionale aprobat* de Comisia European* pentru Romnia pentru perioada
2007-2013, cu o perioad* tranzitorie de valabilitate pn* la 30.04.2014.
n cadrul programului nu se acord* sprijin financiar pentru urm*toarele sectoare:
a) sectorul pescuitului .i acvaculturii;
b) sectorul c*rbunelui;
c) sectorul siderurgic;
d) sectorul construc)iilor navale;
e) sectorul fibrelor sintetice;
f) activit*)ile n domeniul produc)iei primare de produse agricole, prev*zute n Anexa
nr.1 la Tratatul de instituire a Comunit*)ii Europene;
g) activit*)ile n domeniul prelucr*rii .i comercializ*rii produselor agricole (n anumite
cazuri)
De asemenea, n cadrul programului nu se acord* sprijin financiar pentru urm*toarele
obiective:
a) sus)inerea financiar* a activit*)ilor legate de exporturi, adic* acele ajutoare legate
direct de cantit*)ile exportate, de nfiin)area .i exploatarea unei re)ele de
distribu)ie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
b) acele ajutoare condi)ionate de utilizarea preferen)ial* a produselor na)ionale fa)*
de produsele importate;
c) achizi)ionarea de echipamente .i mijloace de transport n sectorul transporturilor.
11. Criterii de eligibilitate a solicitantului
11.1. Solicitan,i eligibili pentru proiectele ce utilizeaz* surse
hidroenergetice
Operatori economici priva,i sau de stat
11.2. Solicitan,i eligibili pentru proiectele ce utilizeaz* surse geotermale
Operatori economici priva,i sau de stat
Unit*,i administrativ-teritoriale
11.3. Solicitantul operator economic
Este eligibil solicitantul, operator economic, care ndepline.te cumulativ urm*toarele
condi)ii:
Page 17 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

a) este persoan* juridic* de drept public sau de drept privat, care desf*.oar* activit*)i
economice pe teritoriul Romniei;
b) are nscris* n statutul societ*)ii activitatea privind produc)ia de energie electric*
.i/sau termic*, corespunz*toare diviziunii 35 din codurile CAEN: "Produc)ia .i
furnizarea de energie electric* .i termic*, gaze, ap* cald* .i aer condi)ionat".
Aceasta se va dovedi prin certificatul constatator emis de Registrul Comer)ului;
c) este proprietar sau concesionar cu drept de superficie pentru imobilul pe/n care se
implementeaz* proiectul .i pe terenul pe care se instaleaz* sisteme de aduc)iuni de
ap* n cazul microhidrocentralelor;
d) nu se afl* n stare de insolven)* sau faliment, nu se afl* n procedur* de executare
silit*, reorganizare judiciar*, dizolvare, lichidare, desfiin)are, nchidere, inclusiv
nchidere opera)ional*, divizare, nu se afl* sub administrare special*, nu are
suspendate ori restric)ionate activit*)ile, inclusiv cele economice, nu se afl* ntr-o
alt* situa)ie similar* legal reglementat*;
e) nu are obliga)ii restante la bugetul de stat, bugete locale, bugetul Fondului pentru
mediu, conform legisla)iei na)ionale n vigoare;
f) nu se afl* n dificultate n conformitate cu Liniile directoare comunitare privind
ajutorul de stat acordat pentru salvarea .i restructurarea companiilor aflate n
dificultate, conform ANEXEI 2 la prezentul ghid;
g) nu se afl* n interdic)ie bancar*;
h) respect* prevederile Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al COMISIEI din 6 august
2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu pia,a comun* n
aplicarea articolelor 87 .i 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe
categorii de ajutoare);
i) n activitatea desf*.urat* anterior nceperii proiectului nu a nc*lcat dispozi)iile legale
privind protec)ia mediului .i nu sponsorizeaz* activit*)i cu efect negativ asupra
mediului;
j) solicitantul /i reprezentantul legal al acestuia nu sunt nregistra,i cu fapte pedepsite
de legisla)ia penal*;
k) nu beneficiaz* .i nu va beneficia de finan)are din alte fonduri publice .i/sau europene
pentru acelea.i cheltuieli eligibile ale proiectului, dac* intensitatea ajutorului de stat
dep*.e.te 50%;
l) nu a fost .i nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat
declarat ca fiind ilegal .i incompatibil cu pia)a comun*, ca urmare a unei decizii a
Consiliului Concuren)ei sau a Comisiei Europene, ori, n cazul n care a f*cut obiectul
unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executat* .i crean)a a fost recuperat*
integral;

11.3. Solicitantul unitate administrativ-teritorial*
a) este proprietar sau administrator al imobilului pe/n care se implementeaz* proiectul
.i al terenului;
b) nu se afl* n stare de insolven)* sau faliment, nu se afl* n procedur* de executare
silit*, nu se afl* ntr-o alt* situa)ie similar* legal reglementat*;
c) nu are obliga)ii restante la bugetul de stat, bugetul Fondului pentru mediu, conform
legisla)iei na)ionale n vigoare;
d) n activitatea desf*.urat* anterior nceperii proiectului nu a nc*lcat dispozi)iile legale
privind protec)ia mediului .i nu sponsorizeaz* activit*)i cu efect negativ asupra
mediului.
e) solicitantul /i reprezentantul legal al acestuia nu sunt nregistra,i cu fapte pedepsite
de legisla)ia penal*;
f) nu beneficiaz* .i nu va beneficia de finan)are din alte fonduri publice .i/sau europene
pentru acelea.i cheltuieli eligibile ale proiectului;
Page 18 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

12. Criterii de eligibilitate a terenului
La depunerea Cererii de finan,are, solicitantul trebuie s* dovedeasc* de)inerea dreptului
de proprietar sau concesionar asupra terenului pe care sunt amplasate/ se vor amplasa
capacit*)ile de producere a energiei .i a dreptului de proprietar/ concesionar
1
asupra
cl*dirilor/ incintelor unde sunt amplasate/ se vor amplasa capacit*)ile de producere a
energiei, precum si de)inerea dreptului de proprietate asupra capacit*)ilor de producere a
energiei (vezi ANEXA 9 OPIS). Din actele referitoare la teren/ cl*diri depuse odat* cu
Cererea de finan,are (conform OPIS-ului ANEXA 9) trebuie s* rezulte dreptul
solicitantului de a efectua lucr*rile prev*zute prin proiect asupra terenului .i cl*dirilor/
incintelor.
n cazul aprob*rii proiectului pentru finan)are, la semnarea contractului, infrastructura .i
terenul pe care se face investi)ia trebuie sa ndeplineasc* cumulativ urm*toarele condi)ii:
o nu fac obiectul unor litigii n curs de solu)ionare la instan)ele judec*tore.ti cu
privire la situa)ia juridic*,
o nu fac obiectul revendic*rilor potrivit unor legi speciale n materie sau dreptului
comun;
o infrastructura (inclusiv cl*dirile, capacit*)ile de producere a energiei) .i terenul
necesare implement*rii proiectului sunt libere de orice sarcini;
o nu se afl* n procedur* de expropriere pentru cauz* de utilitate public*;
o contractele de concesiune trebuie s* aib* o durat* de minim 10 ani de la data
depunerii cererii de finan,are;
o nu se afl* n arii declarate protejate.

13. Criterii de eligibilitate a proiectului
Este eligibil proiectul care ndepline.te cumulativ urm*toarele criterii:
a) Scopul .i obiectivele proiectului trebuie s* vizeze obiectivele generale ale
Mecanismului Financiar al Spa,iului Economic European 2009-2014 /i ale sectorului
prioritar Schimb"ri climatice %i energie regenerabil".
b) Durata de implementare a proiectului trebuie s* fie de maximum 2 ani (24 luni) de la
semnarea contractului de finan)are, f*r* a dep*.i data de 30.04.2016.
c) Valoarea minim* a finan,*rii pentru un proiect nu poate fi mai mic* de 760.104 lei,
inclusiv TVA (echivalentul a 170.000 Euro).
d) Valoarea total* a finan,*rii pentru un proiect nu trebuie s* dep*/easc* suma de
18.750.885 lei, inclusiv TVA (echivalentul a 4.193.703 Euro).
e) Studiul de fezabilitate este elaborat potrivit prevederilor Hot*rrii Guvernului nr.
28/2008 privind aprobarea con)inutului-cadru al documenta)iei tehnico-economice
aferente investi)iilor publice, precum .i a structurii .i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investi)ii .i lucr*ri de interven)ii.
f) Studiul de fezabilitate con)ine informa)iile necesare evalu*rii tehnice .i financiare a
proiectului, inclusiv indicatorii financiari, respectiv analiza cost-beneficiu care este
ntocmit* conform Hot*rrii Guvernului nr. 28/2008 /i care demonstreaz*, prin
analiza economic* (indiferent de valoarea investi)iei), utilitatea .i eficien)a investi)iei.
g) Proiectul tehnic este elaborat potrivit prevederilor Hot*rrii Guvernului nr. 28/2008
.i ale Ordinului ministrului dezvolt*rii, lucr*rilor publice .i locuin)elor nr. 863/2008
pentru aprobarea Instruc)iunilor de aplicare a unor prevederi din Hot*rrea
Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea con)inutului-cadru al documenta)iei
tehnico-economice aferente investi)iilor publice, precum .i a structurii .i metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investi)ii .i lucr*ri de interven)ii,
cu modific*rile .i complet*rile ulterioare; valoarea total* a investi)iei a.a cum rezult*

1
Dreptul de administrare a.a cum este stipulat n Legea nr. 213/1998, cu modific*rile .i complet*rile ulterioare,
(n cazul solicitan)ilor autorit*)i publice locale)
Page 19 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

din proiectul tehnic nu trebuie s* dep*.easc* valoarea total* a investi)iei, a.a cum a
fost prezentat* n studiul de fezabilitate (devizul general) .i cererea de finan)are.
h) Valorile, exprimate n lei, precum /i toate detaliile tehnice din studiul de fezabilitate
s* corespund* cu cele din cererea de finan,are /i cu cele din actele administrative de
aprobare a proiectului
i) Respect* prevederile na)ionale .i comunitare privind protec)ia mediului .i cele ale
ajutorului de stat conform declara)iei pe propria r*spundere din CRF.
j) Proiectul vizeaz* realizarea unei investi)ii ini)iale, respectiv investi)ie n active
corporale legat* de nfiin)area unei noi unit*)i, extinderea unei unit*)i existente prin
m*rirea de capacitate.
k) Beneficiarul proiectului are obliga,ia de a ob,ine toate avizele /i autoriza,iile
prev*zute de legisla,ia n vigoare, att n faza de preg*tire a proiectului, ct /i la
finalizarea investi,iei, inclusiv cele emise de c*tre ANRM, ANAR sau ANRE, dup* caz.
l) Pentru componenta geotermal*, solicitantul va prezenta la depunerea CRF
Certificatul de atestare emis de ANRM. n eventualitatea n care solicitantul de,ine
licen,a de exploatare, o va prezenta odat* cu depunerea CRF.
m) Pentru componenta hidro, solicitantul va prezenta la depunerea CRF avizul de
amplasament. n eventualitatea n care solicitantul de,ine avizul tehnic de racordare,
l va prezenta odat* cu depunerea CRF.
14. Cheltuieli eligibile 'i neeligibile
Eligibilitatea costurilor
Costurile eligibile ale proiectelor sunt acele costuri efectuate de c*tre solicitant .i/sau
parteneri, care ndeplinesc urm*toarele criterii:
a. Sunt angajate, pl*tite .i bunurile au fost livrate, serviciile au fost prestate n
perioada de implementare a proiectului, a.a cum este aceasta definit* n
contractul de finan)are nerambursabil*;
b. Au leg*tur* cu obiectul contractului de finan)are .i sunt prev*zute n bugetul
estimat al proiectului;
c. Sunt realiste .i necesare pentru implementarea proiectului;
d. Sunt utilizate pentru unicul scop de a atinge obiectivele proiectului .i rezultatele
preconizate, ntr-o manier* conform* cu principiile economiei, eficien)ei .i
eficacit*)ii;
e. Sunt identificabile .i verificabile, sunt nregistrate n contabilitatea solicitantului
.i/sau partenerilor n conformitate cu standardele contabile aplicabile n )ara de
unde solicitantul .i/sau partenerii provin .i n concordan)* cu principiile contabile
general acceptate;
f. Respect* cerin)ele legisla)iei n vigoare.

Cheltuieli eligibile
1. Componenta geotermal"
a) Achizi,ia /i montajul urm*toarelor utilaje, instala)ii .i echipamente noi:
o Schimb*tor de c*ldur*
o sta,ie de pompare
o valves on top
o echipamente /i construc,ii necesare conect*rii forajului la re,eaua de
distribu,ie
b) Costuri cu construc,iile necesare amplas*rii /i mont*rii utilajelor, instala,iilor /i
echipamentelor men,ionate la pct. a;
c) Costuri cu execu,ia forajului/ forajelor noi sau cu reabilitarea unor foraj existente;
d) Cheltuieli cu execu,ia unui centru de vizitare, care trebuie amplasat n imediata
apropiere a investi,iei, n limita a 2% din valoarea total* a cheltuielilor eligibile ale
proiectului;
Page 20 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

e) Cheltuieli pentru ndeplinirea cerin,elor minime obligatorii cu privire la activit*,ile
de informare /i publicitate din cadrul proiectului, precum /i cheltuielile cu
realizarea, instalarea /i ntre,inerea panoului de informare, n limita a 2% din
valoarea total* a cheltuielilor eligibile ale proiectului;
f) TVA care nu poate fi recuperat, conform reglement*rilor legale n vigoare.

2. Componenta hidro
g) costuri cu execu,ia cl*dirilor .i/sau construc)iilor necesare amplas*rii .i mont*rii
utilajelor, instala)iilor .i echipamentelor aferente proiectului, cu dot*rile aferente;
h) achizi)ia /i montajul de utilaje, instala)ii, echipamente noi necesare ndeplinirii
obiectivelor proiectului (active corporale);
i) cheltuieli cu execu,ia unui centru de vizitare, care trebuie amplasat n imediata
apropiere a investi,iei, n limita a 2% din valoarea total* a cheltuielilor eligibile ale
proiectului;
j) cheltuieli pentru ndeplinirea cerin,elor minime obligatorii cu privire la activit*,ile
de informare /i publicitate din cadrul proiectului, precum /i cheltuielile cu
realizarea, instalarea /i ntre,inerea panoului de informare, n limita a 2% din
valoarea total* a cheltuielilor eligibile ale proiectului;
k) TVA care nu poate fi recuperat, conform reglement*rilor legale n vigoare.

Cheltuieli eligibile pentru partenerii de proiect din statele donatoare
a) costurile cu personalul implicat n proiect, care includ salariile reale plus
asigur*rile sociale /i alte costuri statutare incluse n remunera,ie, cu condi,ia ca
acestea s* corespund* politicii obi/nuite a partenerului de proiect din statele
donatoare. Costurile salariale corespunz*toare personalului din administra,iile
na,ionale sunt eligibile n m*sura n care acestea sunt legate de costul activit*,ilor
pe care autoritatea public* respectiv* nu le-ar desf*/ura dac* proiectul nu ar fi
fost realizat;
b) cheltuielile de transport /i diurna pentru personalul implicat n proiect, avnd n
vedere c* aceste costuri sunt n conformitate cu practicile uzuale ale partenerilor
de proiect privind cheltuielile de deplasare /i nu dep*/esc limitele legale, conform
reglement*rilor din statele donatoare.

Cheltuieli neeligibile
n cadrul acestei sesiuni de finan,are nu sunt eligibile urm*toarele cheltuieli, spre
exemplu, dar f*r* a se limita la acestea:
a) Dobnd* pentru datorii, taxe de servicii pentru datorii /i taxe pentru pl*,i cu
ntrziere;
b) Taxe pentru tranzac,ii financiare /i alte costuri pur financiare, cu excep,ia costurilor
legate de conturi solicitate de CMF, Platforma central* na,ional* sau de legisla,ia
aplicabil* /i costuri pentru servicii financiare impuse de contractul proiectului;
c) Prevederi pentru pierderi sau crean,e viitoare poten,iale;
d) Pierderi de schimb, cu excep,ia pierderilor acoperite de o prevedere aprobat* explicit
de c*tre OP /i CMF pentru fiecare program;
e) Comisioane, cote, taxe, costul creditului;
f) TVA recuperabil;
g) Cheltuieli cu racordul consumatorilor la re,eaua de distribu,ie a agentului termic
pentru componenta geotermal*;
h) Realizarea re,elei de distribu,ie a agentului termic, pentru componenta geotermal*;
i) Installing a pipeline further than needed to connect to existing network, pentru
componenta geotermal*;
j) Cheltuieli cu ob,inerea terenului;
k) Cheltuieli pentru asigurarea utilit*,ilor necesare obiectivului;
l) Cheltuieli pentru proiectare /i asisten,* tehnic*;
Page 21 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

m) Organizarea de /antier;
n) Cheltuieli diverse /i neprev*zute;
o) Cheltuieli pentru probe tehnologice /i teste /i predare la beneficiar;
p) Costuri care sunt acoperite de alte surse;
q) Amenzi, penalit*,i /i costuri de litigii;
r) Cheltuieli excesive sau nechibzuite.
15. Organizarea sesiunii de finanare
Se va organiza o sesiune de finan)are, pe tipuri de proiecte .i n limita sumei alocate.
Organizarea sesiunii de finan)are const* n stabilirea .i aprobarea, prin dispozi)ie a
pre.edintelui Administra,iei Fondului pentru Mediu, a:
a) sesiunii de depunere a dosarelor de finan)are;
b) sumei alocate sesiunii de finan)are;
c) ratelor de actualizare ce vor fi utilizate la ntocmirea analizei cost-beneficiu.
Informa,ii cu privire la program, precum /i dispozi)ia pre.edintelui men,ionat* mai sus se
public* pe pagina de internet dedicat* programului, precum /i pe www.afm.ro, cu cel
pu)in 10 zile nainte de data deschiderii sesiunii de finan)are.
16. Etapele sesiunii de finanare
Etapele sesiunii de finan)are sunt urm*toarele:
a) publicarea ghidului, a anun)ului de deschidere a sesiunii de finan)are .i a sumei
alocate pe pagina de internet dedicat* programului, precum /i pe www.afm.ro;
b) depunerea dosarelor de finan)are;
c) analiza conformit*)ii administrative .i a eligibilit*)ii solicitantului/proiectului realizat*
de c*tre exper,ii externi contracta,i de OP, conform ANEXEI 3;
d) analiza .i selectarea proiectelor pe baza documenta)iei tehnice .i financiare, realizat*
de c*tre exper,ii externi contracta,i de OP, conform ANEXEI 4;
e) transmiterea scrisorilor de respingere a finan)*rii;
f) solu)ionarea contesta)iilor depuse n urma scrisorilor de respingere;
g) avizarea proiectelor selectate de c*tre Comitetul de selec,ie;
h) aprobarea finan)*rii proiectelor avizate;
i) transmiterea scrisorilor de aprobare a finan)*rii;
j) semnarea contractelor .i implementarea proiectului.
17. Depunerea dosarului de finanare
Solicitantul poate depune dosarul de finan)are ncepnd cu prima zi de deschidere a
sesiunii de depunere.
Un solicitant poate depune n cadrul sesiunii de finan)are un singur proiect.

CRF se completeaz* n limba romn* .i se redacteaz* la calculator, utiliznd urm*torul
format: Verdana, 10. Nu se accept* niciun document depus n cadrul dosarului de
finan,are cu .ters*turi sau complet*ri f*cute manual.
Dup* completare, dosarul n original, cuprinznd CRF, opisul .i toate documentele
prev*zute n acesta se semneaz* de c*tre reprezentantul legal pe fiecare pagin* din
fiecare document, n partea dreapt*, n josul paginii .i se .tampileaz* lizibil cu .tampila
operatorului economic/autorit*)ii publice locale pe fiecare pagin*, n josul paginii, pe
partea dreapt*.
Se recomand* solicitantului ca, pe lng* cele 2 dosare (originalul .i o copie) depuse la
registratura OP, ca urmare a lans*rii oficiale a cererii de propuneri de proiecte, s* de)in*
.i un dosar propriu (n copie).
Page 22 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Dosarul n original va avea nscris pe copert*, n partea superioar* dreapt*, men)iunea
ORIGINAL, iar dosarul n copie vor avea nscris n partea superioar* n dreapta COPIE,
cu majuscule.
Se vor folosi numai documente tehno-redactate.
Solicitan)ii trebuie s* transmit* toate informa)iile cerute astfel nct propunerea s* poat*
fi evaluat* n raport cu criteriile stabilite, s* r*spund* la toate ntreb*rile .i la toate
punctele din cuprinsul CRF.

Dosarul Cererii de finan)are, compus din toate documentele solicitate, va fi transmis n:
2 exemplare tip*rite (un original .i o copie)
.i
1 versiune electronic* (CD - care s* cuprind* anexele n formatul specific: Word,
PDF, Excel, etc. conform indica)iilor cuprinse n Anexa 1 - Cererea de finan)are)
Plicul sigilat trebuie s* aib* clar men)ionate, pe una din fe)ele exterioare, urm*toarele
informa)ii:
1. denumirea solicitantului .i adresa complet*;
2. titlul programului: "RO 06 Energie Regenerabil* (RONDINE) derulat prin
Mecanismul Financiar al Spa,iului Economic European 2009-2014";
3. titlul proiectului;
4. sesiunea de depunere.
Dosarul de finan)are va fi transmis ntr-un plic sigilat, prin po.t* recomandat*, curier sau
depunere personal* la adresa: Administra*ia Fondului pentru Mediu - Splaiul
Independen*ei nr. 294, Corp A, Sector 6, Bucure-ti, cod po+tal 060031, sub
condi)ia ca data primirii .i a nregistr*rii la AFM s* nu dep*.easc* data-limit* a sesiunii
de depunere.
La data recep)ion*rii plicurilor, acestea primesc num*r de nregistrare de la registratura
AFM, n ordinea sosirii.
Dosarul de finan)are va avea ordinea prezentat* n ANEXA 9. Documentele depuse de
solicitan)i trebuie s* fie legate, numerotate .i opisate. Documentele trebuie prezentate .i
n format electronic pe suport CD. Documentele prezentate n copii simple vor fi
certificate conform cu originalul, de c*tre personalul OP, anterior semn*rii contractului de
finan)are.

Dosarele Cererilor de finan)are care nu sunt depuse n perioada precizat* n Dispozi,ia
pre/edintelui nu vor fi luate n considerare.
Lipsa unui document obligatoriu din dosarul de finan,are, neprezentarea la termenul
stabilit, prezentarea acestuia sub o alt* form* dect cea solicitat* sau ie.irea sa din
perioada de valabilitate, nendeplinirea unui criteriu de eligibilitate, precum .i existen)a
unei situa)ii care poate afecta realizarea proiectului determin* respingerea dosarului de
finan)are.
18. Selecia solicitantului
Selec)ia solicitantului se face n baza dosarului de finan)are depus la sediul Operatorului
de program, n cadrul sesiunii de finan)are. Lipsa unui document sau prezentarea
acestuia sub o alt* form* dect cea solicitat* ori ie.irea sa din perioada de valabilitate,
precum .i nendeplinirea unui criteriu de eligibilitate determin* respingerea dosarului de
finan)are.

A. Operator economic de stat sau privat - Documentele ce compun dosarul de
finan)are sunt:
a) Cererea de finan)are, prev*zut* n anexa nr. 1, n original, semnat* .i .tampilat* de
c*tre reprezentantul legal sau de c*tre mputernicitul acestuia;
b) Declara,ie pe propria r*spundere (Anexa 1.1)
Page 23 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

c) Declara,ie de eligibilitate (Anexa 1.2.)
d) Declara,ie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat (Anexa 1.3.)
e) Declara,ie de angajament (Anexa 1.4)
f) Declara)ia pe propria r*spundere a reprezentantului legal privind situa)ia economico-
financiar* n sensul prevederilor cuprinse n cadrul cap. 2 sec)iunea 2.1 din
Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea .i
restructurarea ntreprinderilor n dificultate, conform anexei nr. 9;
g) Documentele de nfiin)are ale solicitantului actualizate: act constitutiv/statut/contract
de societate (n copii);
h) mputernicirea notarial*, n original, pentru cazul n care Cererea de finan)are este
semnat* de c*tre persoana mputernicit*;
i) Documentele din care rezult* calitatea solicitantului, de proprietar sau concesionar
cu drept de superficie (contract/precontract de vnzare-cump*rare, concesionare cu
constituirea dreptului de superficie) al imobilului pe/n care se implementeaz*
proiectul; contractele se refer* la calitatea solicitantului n ceea ce prive.te imobilul
n/pe care se implementeaz* proiectul, iar n cazul microhidrocentralelor, .i la terenul
folosit pentru instalarea sistemelor de aduc)iuni de ap*; valabilitatea contractelor de
concesiune cu drept de superficie trebuie s* fie mai mare dect durata integral* a
implement*rii .i monitoriz*rii proiectului; n cazul n care contractul de concesiune nu
stipuleaz* dreptul solicitantului de a executa lucr*ri de construc)ie, se va anexa o
declara)ie autentificat* a proprietarului terenului (n original) care atest* acceptarea
de c*tre acesta a efectu*rii lucr*rilor prev*zute prin proiect asupra terenului;
precontractul de vnzare-cump*rare este valabil pn* la semnarea contractului de
finan)are; contractele de concesionare men)ionate mai sus se vor ncheia cu unit*)ile
administrativ-teritoriale, potrivit reglement*rilor legale; aceste documente vor putea
fi prezentate la semnarea contractului de finan)are nerambursabil*.
j) Certificatul de nregistrare n registrul comer)ului emis de c*tre Oficiul Registrului
Comer)ului de pe lng* tribunalul n a c*rui raz* teritorial* .i are sediul social
proprietarul, n copie certificat* "conform cu originalul";
k) Certificatul de atestare fiscal* privind obliga)iile de plat* c*tre bugetul de stat, emis
de c*tre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finan)elor Publice, n termen
de valabilitate la data depunerii CRF, n original sau n copie legalizat*;
l) Certificat fiscal eliberat de direc)ia de impozite .i taxe locale pe raza c*reia societatea
comercial* .i are sediul social, valabil la data depunerii CRF (n original sau copie
legalizat*);
m) Certificat fiscal aferent punctului de lucru la care se implementeaz* proiectul (dac* la
data depunerii CRF acesta exist*), valabil la data depunerii CRF (n original sau copie
legalizat*);
n) Certificat de cazier fiscal al solicitantului, eliberat de organul teritorial de specialitate
ale Ministerului Finan)elor Publice, valabil la data depunerii CRF (n original sau copie
legalizat*);
o) Certificatul de atestare privind obliga)iile la Fondul pentru mediu, eliberat de c*tre
Autoritate, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, n
original sau n copie legalizat*;
p) Certificatul constatator emis de c*tre Oficiul Registrului Comer)ului de pe lng*
tribunalul n a c*rui raz* teritorial* .i are sediul social proprietarul, n original sau n
copie legalizat*, care s* men)ioneze obligatoriu: datele de identificare, codul unic de
nregistrare, reprezentan)ii legali ai societ*)ii, domeniul de activitate principal .i
domeniile de activitate secundare, situa)ia juridic* a societ*)ii, sediile secundare .i
punctele de lucru (n original sau copie legalizat*), valabil la data depunerii CRF;
q) Certificatul de cazier judiciar al solicitantului /i al reprezentantului legal, eliberat de
c*tre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, n termen de
valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, n original sau n copie
legalizat*;
Page 24 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

r) Hot*rrea/decizia forului deliberativ (adunarea general* a ac)ionarilor/ asocia)ilor, a
asociatului unic, a consiliului de administra)ie etc.), din care s* rezulte acordul cu
privire la contractarea finan)*rii, asigurarea contribu)iei proprii necesare
implement*rii proiectului, responsabilul de proiect, persoana desemnat* s*
reprezinte solicitantul n rela)ia cu OP (semnat* .i .tampilat*, n original);
s) Hot*rrea/decizia forului deliberativ (adunarea general* a ac)ionarilor/ asocia)ilor, a
asociatului unic, a consiliului de administra)ie etc.), din care s* rezulte acordul cu
privire la garantarea finan)*rii, n condi)iile prezentului ghid (semnat* .i .tampilat* n
original);
t) Situa)iile financiare anuale la ncheierea ultimelor dou* exerci)ii financiare, vizate de
c*tre organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finan)elor Publice, nso)ite,
dup* caz, de rapoartele administratorilor .i rapoartele comisiei de cenzori .i/sau
rapoartele de audit, conform prevederilor legale, mpreun* cu ultima balan)* de
verificare lunar* ncheiat* la data depunerii Cererii de finan)are, n copie certificat*
conform cu originalul;
u) Grila de calcul a situa)iei economico-financiare a solicitantului (n original), ntocmit*
conform ANEXEI 2 (pentru solicitan)ii care au depus cel pu)in un bilan) anual);
v) Scrisoarea de confort bancar, eliberat* pe numele solicitantului, valabil* la data
depunerii Cererii de finan)are, emis* de c*tre o societate bancar*, ntocmit* conform
ANEXEI 5, n original sau copie legalizat*; n cazul n care scrisoarea emis* nu este n
limba romn*, se va prezenta, pe lng* scrisoarea n original/copie legalizat*,
traducerea autorizat* .i legalizat* a acesteia n limba romn*. Solicitan,ii care vor
prezenta scrisoarea de confort bancar la depunerea CRF vor primi punctaj
suplimentar la evaluarea dosarului, n conformitate cu Anexei 4;
w) Scrisoarea de referin)* bancar* a solicitantului, care va cuprinde istoricul
solicitantului pentru cel pu)in ultimii 2 ani, emis* de o unitate bancar*, din care s*
rezulte .i verificarea Centralei Riscurilor Bancare - CRB .i a Fi.ierului Na)ional al
Incidentelor de Pl*)i - CIP, nu mai veche de 10 zile la data depunerii cererii de
finan)are (n original); n cazul n care se nregistreaz* incidente de plat* majore n
ultimii 2 ani, din punctajul total se vor sc*dea 5 puncte;
x) Studiul de fezabilitate, elaborat potrivit prevederilor Hot*rrii Guvernului nr.
28/2008 .i ale Ordinului ministrului dezvolt*rii, lucr*rilor publice .i locuin)elor nr.
863/2008, cu modific*rile .i complet*rile ulterioare (n original);
y) Extras de carte funciar*, care include schi)a amplasamentului;
z) Studiu topografic care s* cuprind* coordonatele GPS ale amplasamentului;
aa) Proiectul tehnic elaborat potrivit prevederilor Hot*rrii nr. 28/2008 .i ale Ordinului
ministrului dezvolt*rii, lucr*rilor publice .i locuin)elor nr. 863/2008, cu modific*rile
.i complet*rile ulterioare. Proiectul tehnic se poate depune mpreun* cu CRF, dac*
acesta este elaborat la momentul depunerii dosarului de finan,are. n caz contrar, se
va depune n termen de 45 de zile de la semnarea contractului de finan)are
nerambursabil*, n original.

B. Unitate administrativ-teritorial" - Documentele ce compun dosarul de
finan)are sunt:
a) Cererea de finan)are prev*zut* n anexa nr. 1, n original, semnat* .i .tampilat*, de
c*tre reprezentantul legal sau de c*tre mputernicitul acestuia;
b) Declara,ie pe propria r*spundere (Anexa 1.1)
c) Declara,ie de eligibilitate (Anexa 1.2.)
d) Declara,ie de angajament (Anexa 1.4)
e) Documentele de nfiin)are ale solicitantului actualizate (n copii);
f) mputernicirea notarial*, n original, pentru cazul n care Cererea de finan)are este
semnat* de c*tre o persoan* mputernicit*; poate fi depus* mputernicirea notarial*
sau orice document administrativ emis de c*tre reprezentantul legal n acest sens, cu
respectarea prevederilor legale;
Page 25 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

g) Documentele din care rezult* calitatea solicitantului, de proprietar sau concesionar
cu drept de superficie (contract/ precontract de vnzare-cump*rare, concesionare cu
constituirea dreptului de superficie) al imobilului pe/n care se implementeaz*
proiectul; contractele se refer* la calitatea solicitantului n ceea ce prive.te imobilul
n/pe care se implementeaz* proiectul, iar n cazul microhidrocentralelor, .i la terenul
folosit pentru instalarea sistemelor de aduc)iuni de ap*; valabilitatea contractelor de
concesiune cu drept de superficie trebuie s* fie mai mare dect durata integral* a
implement*rii .i monitoriz*rii proiectului; n cazul n care contractul de concesiune nu
stipuleaz* dreptul solicitantului de a executa lucr*ri de construc)ie, se va anexa o
declara)ie autentificat* a proprietarului terenului (n original) care atest* acceptarea
de c*tre acesta a efectu*rii lucr*rilor prev*zute prin proiect asupra terenului;
precontractul de vnzare-cump*rare este valabil pn* la semnarea contractului de
finan)are; contractele de concesionare men)ionate mai sus se vor ncheia cu unit*)ile
administrativ-teritoriale, potrivit reglement*rilor legale; aceste documente vor putea
fi prezentate la semnarea contractului de finan)are nerambursabil*.
h) Certificatul de nregistrare fiscal*, n copie certificat* conform cu originalul;
i) Certificatul de cazier fiscal, eliberat de c*tre organul teritorial de specialitate al
Ministerului Finan)elor Publice, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului
de finan,are, n original sau n copie legalizat*;
j) Certificatul de atestare fiscal* privind obliga)iile de plat* c*tre bugetul de stat, emis
de c*tre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finan)elor Publice, n termen
de valabilitate la data depunerii dosarului de finan,are, n original sau n copie
legalizat*;
k) Certificatul de atestare fiscal* privind impozitele .i taxele locale .i alte venituri ale
bugetului local, emis de c*tre autoritatea public* local* n a c*rei raz* teritorial* .i
are sediul solicitantul, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului de
acceptare, n original sau n copie legalizat*;
l) Certificatul de atestare privind obliga)iile la Fondul pentru mediu, eliberat de c*tre
AFM, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finan,are, n original sau
n copie legalizat*;
m) Certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de c*tre organul
teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, n termen de valabilitate la
data depunerii dosarului de acceptare, n original sau n copie legalizat*;
n) Hot*rrea Consiliului Local/ Consiliului Jude)ean, din care s* rezulte acordul cu
privire la contractarea finan)*rii, asigurarea contribu)iei proprii necesare
implement*rii proiectului, responsabilul de proiect, persoana desemnat* s*
reprezinte solicitantul n rela)ia cu OP (semnat* .i .tampilat*, n original);
o) Hot*rrea Consiliului Local/ Consiliului Jude)ean, din care s* rezulte acordul cu
privire la garantarea finan)*rii, n condi)iile prezentului ghid (semnat* .i .tampilat* n
original);
p) Scrisoarea de confort bancar, eliberat* pe numele solicitantului, valabil* la data
depunerii cererii de finan)are, emis* de c*tre o societate bancar*, ntocmit* conform
ANEXEI 5, n original sau copie legalizat*; n cazul n care scrisoarea emis* nu este n
limba romn*, se va prezenta, pe lng* scrisoarea n original/copie legalizat*,
traducerea autorizat* .i legalizat* a acesteia n limba romn*. Solicitan,ii care vor
prezenta scrisoarea de confort bancar la depunerea CRF vor primi punctaj
suplimentar la evaluarea dosarului, conform Anexei 4;
q) Studiul de fezabilitate, elaborat potrivit prevederilor Hot*rrii Guvernului nr. 28/2008
.i ale Ordinului ministrului dezvolt*rii, lucr*rilor publice .i locuin)elor nr. 863/2008,
cu modific*rile .i complet*rile ulterioare (n original);
r) Extras de carte funciar*, care include schi)a amplasamentului;
s) Studiu topografic care s* cuprind* coordonatele GPS ale amplasamentului;
bb) Proiectul tehnic elaborat potrivit prevederilor Hot*rrii nr. 28/2008 .i ale Ordinului
ministrului dezvolt*rii, lucr*rilor publice .i locuin)elor nr. 863/2008, cu modific*rile .i
Page 26 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

complet*rile ulterioare. Proiectul tehnic se poate depune mpreun* cu CRF, dac*
acesta este elaborat la momentul depunerii dosarului de finan,are. n caz contrar, se
va depune n termen de 45 de zile de la semnarea contractului de finan)are
nerambursabil*, n original.

Page 27 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

CAPITOLUL III: Evaluarea +i selec%ia propunerilor de
proiecte
19. Analiza !i selec"ia propunerilor de proiecte

Evaluarea .i selec)ia proiectelor n cadrul acestui program va ncepe la sfr.itul perioadei
de depunere a Cererilor de finan)are.
Etapele de evaluare sunt:
verificarea conformit*)ii administrative .i a eligibilit*)ii solicitantului .i a proiectelor
depuse pentru finan)are;
evaluarea tehnic* .i financiar* a proiectelor.
Procesul de evaluare va fi asigurat de c*tre exper,i externi.
n etapa de verificare a conformit*)ii administrative .i a eligibilit*)ii, propunerile de
proiecte sunt verificate n ceea ce prive.te ndeplinirea criteriilor de eligibilitate .i
administrative. Propunerile care nu ndeplinesc criteriile administrative vor fi respinse, iar
solicitan)ii ale c*ror Cereri de finan)are sunt respinse n aceast* etap* vor fi informa)i n
scris cu privire la acest aspect.
Termenul de depunere a contesta,iilor referitoare la decizia de respingere a dosarului de
finan,are, este de 10 zile de la transmiterea adresei oficiale din partea Operatorului de
program.

Evaluarea tehnic* .i financiar* a proiectului se va face pe baza documentelor prezentate
de c*tre solicitan,ii finan,*rii. Acest proces se va face folosind o Gril* de evaluare tehnic*
.i financiar* pentru toate proiectele depuse. Evaluarea tehnic* .i financiar* a proiectelor
se face n conformitate cu Articolul 6.5.2 din Regulament.
Exper,ii vor puncta separat proiectul n conformitate cu criteriile de selec,ie publicate n
conformitate cu prezentul ghid. n scopul clasific*rii proiectelor, se va folosi media
punctajelor atribuite de exper,i.
Exper)ii pot solicita clarific*ri din partea solicitan)ilor, n etapa de evaluare tehnic* .i
financiar*, dac* pe parcursul analizei se constat* necesitatea furniz*rii lor, cu scopul de a
analiza n mod corespunz*tor toate proiectele depuse pentru finan)are. Solicitan)ii au
obliga)ia de a furniza, n maximum 10 zile lucr*toare de la data primirii, documentele .i
informa)iile solicitate; n caz contrar proiectul este respins.
Dac* diferen,a dintre punctajele date de exper,i este mai mare de 30% din punctajul
maxim acordat, Operatorul de program va aloca un alt expert independent pentru a
puncta proiectul. n aceste cazuri punctajul mediu al celor mai apropiate dou* scoruri va
fi folosit n clasificarea proiectelor.

Operatorul de program va furniza Comitetului de selec,ie o list* de proiecte clasificate n
conformitate cu cele men,ionate mai sus. Comisia de selec,ie va lua decizia final* privind
rezultatele procesului de selec)ie, )innd cont de scorurile ob)inute de fiecare aplicant n
parte .i de alocarea financiar* aferent* fiec*rui tip de proiect.
Solicitan)ii ale c*ror CRF au fost selectate pentru finan,are vor fi informa,i privind
condi,iile pe care trebuie s* le ndeplineasc* pentru a semna contractele de finan)are.
V$ rug$m s$ reinei c$ decizia Comitetului de selecie de a nu aproba o Cerere
de finanare este definitiv$ !i nu poate fi apelat$.

Page 28 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Lista proiectelor va fi definitiv* dup* aprobarea ei de c*tre Comisia de selec,ie. Lista
cuprinde proiectele selectate care se ncadreaz* n bugetul apelului (care sunt propuse
pentru finan)are) .i n continuare, n ordinea descresc*toare a punctajelor ob)inute, lista
proiectelor cu punctaj peste limita minim*, care constituie lista de rezerv*.
Solicitan)ii ale c*ror proiecte au fost selectate vor fi notifica)i oficial n acest sens .i
pentru a prezenta documentele necesare la semnarea contractelor. Solicitan)ii ale c*ror
proiecte au fost selectate au la dispozi)ie maximum 5 zile lucr"toare de la notificare s*
se prezinte la sediul OP n vederea semn*rii contractului de finan,are.
Lista Cererilor de finan)are aprobate se public* pe pagina de internet dedicat*
programului, precum /i pe www.afm.ro dup* contractare .i cuprinde numele
beneficiarului /i a partenerilor (dup* caz), titlul proiectului, valoarea finan)*rii din fonduri
publice a proiectului.
20. Aprobarea finan$rii proiectelor
Procesul de aprobare este realizat de c*tre Comitetul de selec,ie, n limita bugetului
alocat. n cazul ob)inerii aceluia.i punctaj, criteriul de departajare l constituie ordinea
depunerii proiectelor la registratura AFM.
Comitetul de selec,ie poate solicita orice document relevant, n vederea aviz*rii
proiectelor.
21. Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanare
Comunicarea rezultatelor sesiunii de finan)are se face prin transmiterea c*tre solicitant a
unei scrisori de aprobare, n care se vor men)iona documentele necesare la semnarea
contractelor de finan,are, respectiv a unei scrisori de respingere a finan)*rii.
Scrisoarea de respingere a finan)*rii, care cuprinde motivul neselect*rii, se transmite
solicitantului, pe baz* de aviz po.tal/fax cu confirmare de primire/confirmare fax.
Scrisoarea de aprobare a finan)*rii se transmite solicitantului, pe baz* de aviz po.tal/fax
cu confirmare de primire .i cuprinde:
proiectul .i sumele aferente aprobate n vederea finan)*rii;
documentele care trebuie prezentate de c*tre solicitant, n vederea ncheierii
contractului de finan)are cu OP.
Data confirm*rii de primire a scrisorii de aprobare/respingere a finan)*rii se consider* ca
fiind data recep)ion*rii acesteia de c*tre solicitant.
22. Contestaiile
Termenul de depunere a contesta,iilor referitoare la decizia de respingere a dosarului de
finan,are, este de 10 zile de la transmiterea adresei oficiale din partea Operatorului de
program.
Evaluatorii externi analizeaz* motivele respingerii .i nainteaz* Comitetului de selec,ie
propunerea de aprobare/ respingere a contesta)iei.

Comisia solu)ioneaz* contesta)ia n termen de 15 de zile de la nregistrarea acesteia la
registratura Administra)iei Fondului pentru Mediu.

Comitetul de selec,ie se va reuni dup* solu,ionarea tuturor contesta,iilor.
Page 29 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

CAPITOLUL IV: Contractarea proiectelor +i perioada de
implementare +i post-implementare
23. Perfectarea !i acordarea finan$rii
Dup* primirea scrisorii de acceptare
2
de c*tre Promotorul de proiect, acesta trebuie s*
se prezinte la sediul OP n termen de 15 zile de la data nregistr*rii la AFM, n vederea
semn*rii contractului. n termen de 45 de zile de la semnarea contractului, PP este
obligat s* transmit* proiectul tehnic, spre analiz*. n termen de 15 zile
3
de la depunerea
PT-ului, reprezentan)ii OP vor face o vizit* la sediul social al solicitantului, precum .i la
locul de implementare a proiectului (cota zero), pentru a verifica aspectele tehnico-
economice necesare realiz*rii proiectului, men)ionate n CRF .i n anexele la aceasta.
Concluziile reprezentan)ilor OP sunt nscrise ntr-o not* de control. n cazul n care exist*
neconcordan)e ntre declara)iile solicitantului .i constat*rile pe teren, reprezentantul OP
va n.tiin)a coordonatorul de program /i conducerea OP, care poate propune retragerea
finan)*rii, dac* este cazul.
Lucr*rile aferente proiectului aprobat spre finan)are, demarate naintea ncheierii
contractului de finan)are, sau orice fel de demers (comand* ferm* sau contract final),
precum .i angajarea de cheltuieli legate de aceste lucr*ri, nu constituie cheltuieli eligibile.

Solicitantul finan)*rii, prin reprezentantul s*u legal sau mputernicitul acestuia, se
prezint* la sediul OP pentru semnarea contractului pentru finan)are, avnd asupra sa
.tampila societ*)ii .i urm*toarele documente:
a) actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului;
b) mputernicire notarial*, n situa)ia n care semnarea contractului de finan)are
nerambursabil* se face de c*tre o alt* persoan* dect reprezentantul legal;
c) documentul doveditor al deschiderii de c*tre beneficiar la Trezoreria Statului/
Banc* a unui cont aferent proiectului finan,at prin Programul RO 06 Energie
regenerabil* (RONDINE), derulat prin Mecanismul Financiar al Spa,iului Economic
European 2009-2014;
d) scrisoare de confort bancar nnoit*, valabil* la data semn*rii contractului de
finan,are; n termen de 20 de zile lucr*toare de la semnarea CF, Promotorul de
proiect care a fost punctat pentru scrisoarea de confort bancar, va prezenta OP
Contractul de credit ncheiat cu banca;
e) Licen,a de exploatare, pentru componenta geotermal*, n cazul n care nu a fost
depus* odat* cu CRF;
f) Orice alte documente solicitate de OP.

Se consider* renun)are la finan)area aprobat*, neprezentarea solicitantului pentru
semnarea contractului de finan)are n termen de 15 zile calendaristice de la transmiterea
scrisorii de acceptare. OP va n.tiin)a beneficiarul privind retragerea finan)*rii n condi)iile
n care acesta nu prezint* proiectul tehnic n termen de 45 de zile de la semnarea
contractului de finan)are.
Solicitantul mpreun* cu OP stabilesc planificarea temporal* a implement*rii proiectului
aprobat .i acord*rii finan)*rii, prin ntocmirea listelor cuprinznd capitolele .i
subcapitolele de cheltuieli eligibile (ANEXA 10.1 la contractul de finan)are
nerambursabil*), precum .i a graficului de finan)are nerambursabil* a proiectului (ANEXA
10.2 la contractul de finan)are nerambursabil*). Prima cerere de prefinan)are/

2
Scrisoarea de acceptare va con,ine informa,ii cu privire la valoarea /i cheltuielile eligibile aprobate, n
conformitate cu cele declarate n Studiul de Fezabilitate, ca parte a dosarului de finan,are depus de solicitant
3
Termenul va fi respectat sub rezerva condi,iilor meteo favorabile.
Page 30 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

rambursare va fi depus* nu mai trziu de 6 luni de la data ncheierii contactului de
finan)are nerambursabil*.
Modelul contractului de finan)are nerambursabil* este prev*zut n ANEXA 10 la prezentul
ghid .i poate fi modificat de c*tre OP, n condi)iile n care modificarea este esen)ial*
pentru ndeplinirea .i atingerea scopului .i obiectivelor programului. La ncheierea
contractului de finan)are nerambursabil* solicitantul va prezenta extras de carte funciar*
actualizat, din care s* rezulte calitatea sa de proprietar sau concesionar cu drept de
superficie.
Contractul de finan)are nerambursabil* se ntocme.te n trei exemplare originale, dintre
care dou* pentru OP .i unul pentru Promotorul de proiect.
Contractul de finan)are nerambursabil* intr* n vigoare la data semn*rii acestuia de c*tre
p*r)ile contractante.
Durata de realizare a proiectului, stabilit* n cadrul contractului de finan)are
nerambursabil*, este de 24 de luni, f"r" a dep"+i data de 30.04.2016.
Proiectul tehnic nu poate aduce modific*ri majore n raport cu informa,iile prezentate n
CRF /i n studiul de fezabilitate. Prin modific*ri majore se ntelege:
a) valoarea total* a investi,iei din proiectul tehnic dep*/e/te valoarea total* a
investi,iei, din devizul general din studiul de fezabilitate, pentru acelea/i cheltuieli;
b) modific*ri la nivelul obiectivelor /i indicatorilor proiectului, care ar putea s* duc*
la nendeplinirea obiectivelor /i indicatorilor de program;
Oferta/ ofertele pe baza c"rora se va executa proiectul vor fi conforme cu
proiectul tehnic depus la OP.

24. Contractul de finanare nerambursabil$
Orice modificare .i/sau completare a contractului de finan)are nerambursabil* .i a
anexelor la acesta se vor/va face cu acordul p*r)ilor, prin act adi)ional la contractul de
finan)are nerambursabil*, cu excep)ia modific*rilor privind "Data depunerii cererii de
prefinan,are/ rambursare", dac* prin aceasta nu se modific* .i durata de realizare a
proiectului. n cazul n care solicitarea de modificare, prin act adi)ional, apar)ine
beneficiarului, aceasta va fi prezentat* cu minimum 15 zile lucr*toare nainte de data la
care se dore.te a se opera modificarea.
Pentru neregularit*)ile constatate pe parcursul derul*rii contractului de finan)are
nerambursabil*, OP va transmite PP "Notificare privind deficien)e constatate n derularea
contractului de finan)are nerambursabil*".
n condi)iile neexecut*rii de c*tre PP a obliga)iilor din contractul de finan)are
nerambursabil*, acesta poate fi reziliat, PP fiind n.tiin)at asupra rezilierii contractului
prin "Notificare de reziliere a contractului de finan)are nerambursabil*".
Rezilierea contractului de finan)are nerambursabil* din culpa PP are drept consecin)*
restituirea, n termenul precizat n notificare, de c*tre PP a finan)*rii primite, sub form*
de plat* de daune-interese n cuantum egal cu suma tras* din finan)area nerambursabil*
acordat*, la care se adaug* dobnda legal* pentru suma acordat*, la nivelul dobnzii de
referin)* a B*ncii Na)ionale a Romniei, calculat* de la data pl*)ii. n cazul nerestituirii
finan)*rii, OP procedeaz* la executarea contractului de finan)are n favoarea sa, n
condi)iile Codului de procedur* fiscal*.
n cazul n care ncetarea contractului intervine nainte de termenul stabilit pentru prima
rambursare, iar PP nu a beneficiat de avans n cadrul programului, acesta nu este obligat
la plata de daune-interese.
25. Modelul prefinan$rii !i modelul ramburs$rii
n conformitate cu Art. 4 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 23/2013
privind gestionarea financiar* a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului
Page 31 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

financiar al Spa)iului Economic European 2009-2014 .i Mecanismului Financiar Norvegian
2009-2014:
A. n cazul PP .i beneficiarilor asisten)ei financiare nerambursabile, institu)ii publice
sau organism de interes public, se aplic* modelul de prefinan*are, a.a cum a
fost definit de prezentul ghid la punctul 6. Defini*ii.
B. n cazul PP, al)ii dect institu)iile publice, sumele reprezentnd grantul .i
cofinan)area public* vor fi pl*tite respectnd modelul ramburs"rii, dup*
autorizarea cheltuielilor de c*tre OP.

n conformitate cu Art. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr.
23/2013 privind gestionarea financiar* a fondurilor externe nerambursabile aferente
Mecanismului financiar al Spa)iului Economic European 2009-2014 .i Mecanismului
Financiar Norvegian 2009-2014, n baza prevederilor art. 17 alin ( 1) din Ordonan$,
precum !i n baza prevederilor art. 4 alin ( 5) din Legea privind finanele publice
nr.500/ 2002, cu modific$rile !i complet$rile ulterioare, promotorii de proiecte
!i/ sau beneficiarii instituii publice care implementeaz$ proiecte pe principiul
prefinant$rii, cuprind n anexa reprezentnd fi!a proiectului cu fonduri externe
nerambursabile, la bugetul acestora, creditele de angaj ament aferente grantului
!i contribuiei naionale publice, dup$ caz, pe baza contractelor de finanare
ncheiate cu Operatorul de program sau Punctul Naional de Contact.

26. Decontarea cheltuielilor eligibile
Personalul OP cu atribu)ii n implementarea proiectelor va verifica modul de
implementare a acestora de c*tre beneficiarii finan)*rii, n conformitate cu prevederile
contractuale.
Suma aprobat* nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuie s* asigure din surse proprii
finalizarea investi)iei.
Cheltuielile efectuate nainte de semnarea contractului de finan,are nu sunt considerate
eligibile n cadrul programului RO 06 Energie regenerabil* (RONDINE), derulat prin
Mecanismul Financiar al Spa,iului Economic European 2009-2014. De asemenea, nu
constituie cheltuieli eligibile pl*)ile pentru facturile reprezentnd avansuri n baza
contractelor ncheiate ntre beneficiarii finan)*rii .i furnizorii de servicii/produse/lucr*ri
aferente proiectului.

La data depunerii fiec*rei cereri de rambursare, beneficiarul finan)*rii, operator
economic, este obligat s* depun* la sediul OP dovada efectu*rii pl*)ilor, aferente
facturilor de servicii, produse, lucr*ri, att pentru cheltuielile eligibile, ct /i pentru cele
neeligibile.
Odat* cu depunerea ultimei cereri de rambursare, PP este obligat s* fac* dovada achit*rii
integrale a lucr*rilor de construc)ii, instala)ii .i montaj, prev*zute n documenta)ia
tehnic* pe baza c*reia a fost realizat* investi)ia.
Pentru PP, unit"%i administrativ-teritoriale, n cazul prefinan)*rii, dovada efectu*rii
pl*)ilor, aferent* facturilor de servicii, produse, lucr*ri, inclusiv contribu)ia proprie, dac*
e cazul, se va aduce la cererea de prefinan)are urm*toare. Justificarea cheltuielillor
aferente ultimei cereri de prefinan)are se va transmite OP pn* la data de 15.05.2016,
moment n care PP este obligat s* fac* dovada achit*rii integrale a lucr*rilor de
construc)ii, instala)ii .i montaj, prev*zute n documenta)ia tehnic* pe baza c*reia a fost
realizat* investi)ia.
PP, unitate administrativ-teritorial*, va trebui s* restituie suma acordat* ca prefinan,are
pentru care nu a depus niciun document care s* justifice achizi)ia de bunuri, servicii sau
execu)ia de lucr*ri, n termenul stabilit conform graficului de rambursare din CF.

Page 32 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Costurile administrative .i amortizarea echipamentelor sunt considerate a fi fost angajate
n momentul nregistr*rii lor n contabilitatea solicitantului .i/sau a partenerilor.

Perioadele de raportare
Sunt 3 perioade de raportare:
a) 1 ianuarie 30 aprilie;
b) 1 mai 31 august;
c) 1 septembrie 31 decembrie.
Datele de transmitere a rapoartelor de progres /i a cererilor de prefinan,are/ rambursare,
sunt dup* cum urmeaz*:
a) 15 ianuarie, pentru perioada 1 septembrie 31 decembrie, anul precedent;
b) 15 mai, pentru perioada 1 ianuarie 30 aprilie;
c) 15 septembrie, pentru perioada 1 mai 31 august.
Depunerea rapoartelor de progres la datele men,ionate mai sus este obligatorie /i se va
face chiar dac* la aceste date nu se solicit* finan,are.

Ultima cerere de rambursare nu poate fi depus" mai trziu de 15.05.2016, cu
condi%ia ca facturile transmise spre decontare s" fie emise +i pl"tite n maxim
ultima lun" de execu%ie a proiectului, +i nu mai trziu de 30.04.2016.

Ultima cerere de prefinan%are nu poate fi depus" mai trziu de 15.09.2015.
Justificarea pl"%ilor aferente ultimei cereri de prefinan%are, nu poate fi depus" la
OP mai trziu de 15.05.2016, cu condi%ia ca facturile s" fie pl"tite de PP nu mai
trziu de 30.04.2016.

27. Garan"ie de bun$ execu"ie
n vederea garant*rii implement*rii n condi)ii optime a proiectului, AFM va re,ine 10%
din cheltuielile eligibile stabilite de OP din valoarea fiec*rei cereri de
prefinan,are/rambursare depuse, urmnd ca la finalizarea proiectului, dup* transmiterea
Licen,ei de produc*tor (pentru componenta hidro) sau a documentului care atest*
conectarea la o re,ea existent* /i furnizarea agentului termic (pentru componenta
geotermal*), s* fie virat* /i aceast* sum* n contul Promotorului de proiect. Licen,a de
produc*tor (pentru componenta hidro) sau documentul care atest* conectarea la o re,ea
existent* /i furnizarea agentului termic (pentru componenta geotermal*) trebuie depuse
la OP pn* la data de 15 august 2016.

28. Documente obligatorii necesare depuse n vederea j ustific$rii
pl$"ilor aferente cheltuielilor eligibile !i dispoziii privitoare la
factur$
Promotorii de proiect vor depune la sediul OP cereri de prefinan,are/ rambursare
(conform ANEXEI 10.3 /i 10.4 la contractul de finan)are nerambursabil*) nso)ite de
documentele specifice, n conformitate cu ANEXA 8 Ghid pentru verificarea cheltuielilor
efectuate n cadrul proiectelor finan,ate prin MF al SEE 2009-2014 /i MF Norvegian 2009-
2014.
Condi,ii specifice cu privire la termenele de depunere a urm*toarelor documente:
- Autoriza,ia de Construire cel mai trziu la depunerea primei cereri de rambursare/
celei de-a doua cereri de prefinan,are, dup* caz. n cazul n care Autoriza,ia de
Construire este ob,inut* naintea termenului limit* de depunere, aceasta va fi
depus* odat* cu raportul de progres.
Page 33 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

- Avizul tehnic de racordare va fi depus la ultima cerere de rambursare, pentru
componenta hidro, n condi,iile n care nu l-a depus odat* cu CRF.
- Raportul de finalizare aferent proiectului (Anexa 10.5) va fi depus la OP n termen
de 15 zile de la primirea garan,iei de 10% re,inut* pe perioada implement*rii.
- Dosarele aferente procedurilor de achizi,ie vor fi depuse la OP, pentru verificare,
dup* finalizarea acestora /i nainte cu minim 15 zile de depunerea cererii de
prefinan,are/ rambursare
- certificatul de atestare fiscal* emis de organele de specialitate ale Ministerului
Finan)elor Publice, n original sau copie legalizat*, odat* cu fiecare cerere de
prefinan)are/ rambursare
- certificatul fiscal eliberat de administra)iile locale, n original sau copie legalizat*,
valabil la data depunerii cererii de prefinan,are/ rambursare
- certificatul de atestare privind plata obliga)iilor la Fondul pentru mediu eliberat de
AFM n original, valabil la data depunerii cererii de prefinan,are/ rambursare

29. Condiii generale ale documentelor depuse n vederea
j ustific$rii pl$"ilor aferente cheltuielilor eligibile
Factura depus* n vederea justific*rii pl*,ilor aferente cheltuielilor eligibile va trebui s*
ndeplineasc* urm*toarele condi)ii, n conformitate cu ANEXA 8 la prezentul ghid:
a) s* fie completat* corect;
b) s* precizeze data .i num*rul contractului conform c*ruia se emite .i perioada n care
au fost executate lucr*rile aferente;
c) s* fie nso)it* de: situa)ii de lucr*ri, semnate /i /tampilate de c*tre dirigintele de
/antier, executant /i beneficiar, prezentate n conformitate cu modelul Formularului
F3 din Instruc)iunile de aplicare a unor prevederi din Hot*rrea Guvernului nr.
28/2008 privind aprobarea con)inutului-cadru al documenta)iei tehnico-economice
aferente investi)iilor publice, precum .i a structurii .i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investi)ii .i lucr*ri de interven)ii, aprobate prin
Ordinul ministrului dezvolt*rii, lucr*rilor publice .i locuin)ei nr. 863/2008, cu
modific*rile .i complet*rile ulterioare, tabel centralizator pentru bunurile
achizi)ionate, proces-verbal privind stadiul fizic al lucr*rilor efectuate pn* la data
factur*rii, procese-verbale de lucr*ri ascunse, procese-verbale privind fazele
determinante semnate de persoanele desemnate n acest sens, n conformitate cu
Programul de control pe faze determinante al calit*)ii lucr*rilor executate, avizat de
Inspectoratul de Stat n Construc)ii;
d) s* fie nso)it* de procese-verbale de recep)ie a mijloacelor fixe/NIR-uri;
e) s* fie nso)it* de packing list .i CMR pentru achizi)iile de bunuri din import, certificate
de calitate .i garan)ie, declara)ii de conformitate ale produc*torilor (traduse /i
legalizate dac* este cazul);
f) pentru achizi)iile din afara UE este necesar* prezentarea declara)iei vamale de
import.
g) Pentru PP, operator economic, factura trebuie s* fie emis* nainte de data
depunerii cererii de rambursare la sediul OP .i dup* data semn*rii contractului de
finan)are nerambursabil*;

Toate documentele redactate ntr-o limb* str*in* vor fi traduse n limba romn* de c*tre
un traduc*tor autorizat. n cazul n care intervin modific*ri ale solu)iei tehnice fa)* de
proiectul ini)ial, este necesar ca aceste modific*ri s* se realizeze prin dispozi)ie de .antier
n care vor fi descrise lucr*rile n detaliu. Totodat*, se va anexa un memoriu justificativ
care s* eviden)ieze necesitatea modific*rilor ce au intervenit, acestea fiind nsu.ite .i de
c*tre proiectant. Noua solu)ie tehnic* va fi acordat* n limita sumei aprobate la finan)are.
Dispozi)ia de .antier va fi nso)it* de:
Page 34 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

a) liste de cantit*)i privind renun)*rile, conform notelor de renun)are;
b) liste de cantit*)i privind supliment*rile de lucr*ri, conform notelor de comand*
suplimentar*;
c) piese desenate;
d) pentru lucr*rile suplimentare care nu sunt eviden)iate n oferta ini)ial* se va prezenta
proces-verbal de negociere pentru aceste categorii de lucr*ri.
n vederea finan)*rii cantit*)ilor suplimentare de lucr*ri eviden)iate n documentele
men)ionate mai sus, beneficiarul va solicita OP, naintea realiz*rii acestora, analiza
oportunit*)ii finan)*rii. OP va decide n acest sens.

La fiecare cerere de prefinan,are/ rambursare, OP finan)eaz* suma rezultat* n urma
aplic*rii procentului stabilit la cheltuielile eligibile aprobate (n urma verific*rii
documentelor justificative), dar nu mai mult dect este alocat prin graficul de finan)are al
respectivei cereri de rambursare, inclusiv reporturile.
Ulterior verific*rii .i stabilirii conformit*)ii documentelor aferente cererii de prefinan,are/
rambursare, personalul OP va efectua o vizit* la punctul de lucru unde se implementeaz*
proiectul .i va ntocmi o not* de control. La vizit* vor lua parte /i beneficiarul /i
dirigintele de /antier. Beneficiarul este obligat s* prezinte toate documentele solicitate
care au leg*tur* cu proiectul odat* cu efectuarea controlului. Pe baza documenta)iei
depuse .i n urma controlului efectuat se ntocme.te o not* de constatare.
30. Monitorizarea
Monitorizarea
Monitorizarea proiectelor se face de c*tre Operatorul de program (OP), n vederea
urm*ririi ndeplinirii indicatorilor stabili)i prin contract pentru m*surarea ob)inerii
rezultatelor prev*zute.
Monitorizarea const* n urm*rirea progresului fizic .i procedural nregistrat n
implementarea proiectului .i n colectarea .i introducerea n DoRIS a tuturor informa)iilor
legate de proiect.
Procesul de monitorizare ncepe din momentul semn*rii contractului de finan)are .i se
termin* la 5 ani dup* finalizarea proiectului.
Beneficiarul este obligat s* prezinte OP urm*toarele rapoarte:
A. Pe parcursul implement*rii proiectului:
rapoarte trimestriale de progres tehnic, pe data de 10 a lunii urm*toare
perioadei de raportare;
raport final de implementare;
B. Pentru perioada post-implementare:
rapoarte bianuale privind durabilitatea investi)iei, la interval de 6 luni, pe data
de 15 a lunii urm*toare perioadei de raportare, pentru perioada anterioar* de
raportare, timp de cinci (5) ani dup* finalizarea activit*)ilor proiectului.
Pentru realizarea monitoriz*rii fizice a proiectelor, OP va desf*.ura urm*toarele activit*)i:
a) verificarea con)inutului documentelor de raportare (rapoartele de progres
trimestriale .i raportul final) elaborate .i transmise de c*tre PP (activit*)i
desf*.urate/ progresul fizic);
b) vizite de monitorizare care .i propun verificarea stadiului fizic al implement*rii
proiectului la fa)a locului/ sediul beneficiarului (anuntate .i ad-hoc).
c) monitorizarea durabilit*)ii investi)iei (rapoarte de durabilitate bianuale timp de 5
ani dup* ncheierea implement*rii proiectului

a) Monitorizarea rapoartelor de progres trimise de beneficiar
OP verific*, monitorizeaz* .i avizeaz* raportul de progres transmis de c*tre PP n
conformitate .i cu respectarea termenelor prev*zute de dispozi)iile CF.
Obiectivele monitoriz*rii rapoartelor de progres sunt:
Page 35 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

o colectarea, revizuirea .i verificarea informa)iilor furnizate de PP prin raportare la
dispozi)iile CF;
o analizarea modului de realizare a indicatorilor prev*zu)i n contractul de finan)are;
o evolu)ia implement*rii proiectului care face obiectul contractului de finan)are n
conformitate cu programul activit*)ilor.

b) Vizita de monitorizare
Vizita de monitorizare reprezint* o parte important* a activit*)ii de monitorizare continu*
.i are n vedere verificarea existen)ei fizice a unui proiect sau a unui sistem de
management performant al proiectului .i permite verificarea corectitudinii .i acurate)ei
informa)iei furnizate de beneficiar n rapoartele de progres .i a modului de realizare a
indicatorilor stabili)i prin contractul de finan)are.
Vizita de monitorizare urm*re.te dac* proiectul se implementeaz* n conformitate cu
prevederile contractului de finan)are, iar n cazul n care sunt constatate probleme n
implementare s* stabileasc* mpreun* cu PP modul de rezolvarea a acestora.
Vizitele de monitorizare faciliteaz* contactul dintre reprezentan)ii OP .i PP n scopul
comunic*rii problemelor care pot mpiedica implementarea corespunz*toare a proiectului.
Vizita de monitorizare urm*re.te:
o s* se asigure de faptul c* proiectul se deruleaz* conform CF;
o s* identifice, n timp util, posibile probleme .i s* propun* m*suri de rezolvare a
acestor, precum .i mbun*t*)irea activit*)ii de implementare;
o s* identifice elementele de succes ale proiectului;
o s* creeze o comunicare corespunz*toare ntre reprezentan)ii OP .i PP cu privire
la activitatea fiec*ruia.
Beneficiarul are obliga)ia de a participa la vizit* .i de a furniza echipei de monitorizare
toate informa)iile solicitate.

c) Monitorizarea durabilit"*ii proiectului
n conformitate cu Regulamentul privind implementarea Spa,iului Economic European
(SEE) Mecanismul financiar 2009-2014 .i cu Acordul de implementare a programului, OP
trebuie s* se asigure c* investi)iile finan)ate n cadrul programului vor fi men)inute timp
de cinci (5) ani de la finalizarea proiectului.
Scopul verific*rii durabilit*)ii investi)iei este de a se asigura c* pentru o perioad* de
minim 5 ani dup* finalizarea proiectului, nu au ap*rut modific*ri substan)iale.

Controlul:
OP efectueaz* verific*ri la fa)a locului pentru fiecare cerere de prefinan)are/ rambursare
.i n cazul fiec*rui promotor de proiect.
Respectarea legisla)iei na)ionale .i a prevederilor contractuale privind achizi)iile efectuate
de beneficiar n cadrul contractului va fi verificat* de OP .i/sau alte structuri care
reprezint* Unitatea pentru Coordonarea .i Verificarea Achizi)iilor Publice (UCVAP) .i
Autoritatea Na)ional* pentru Reglementare n domeniul Achizi)iilor Publice (ANRMAP),
Autoritatea de Audit.
OP .i/sau alte structuri cu atribu)ii de control/verificare/audit n cadrul Mecanismului
Financiar al Spa)iului Economic European pot efectua misiuni de control pe toat* durata
contractului de finan)are.
Finan)area nerambursabil* acordat* va fi recuperat* n cazul n care obiectivele finan)ate
nu sunt folosite conform scopului stabilit, n timpul derul*rii proiectului .i dup* finalizarea
proiectului, pe o perioad* de 5 ani.

Page 36 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Anexe
ANEXA 1. Cerere de finanare nerambursabil$


ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE
FINAN'ARE
1. Informa*ii privind solicitantul
2. Amplasamentul proiectului
3. Tipul sursei de energie utilizat"
4. Managementul proiectului
5. Concordan*a cu politicile UE -i legisla*ia na*ional"
6. Finan*area solicitat"
7. Anexe
- Declara*ie pe propria r"spundere
- Declara*ie de eligibilitate
- Declara*ie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat (pentru
ntreprinderi)
- Declara*ie de angajament


TITLUL PROIECTULUI
.............................................................................................
...............

1. INFORMA'II PRIVIND SOLICITANTUL
Forma juridic* de organizare ...................................................................................
Nr. de nregistrare la Oficiul Registrului Comer)ului ....................................................
Cod unic de nregistrare/Cod de nregistrare fiscal* ...................................................
Cod CAEN (aferent activit*)ii principale)........................... .......................................
Codul CAEN aferent activit*)ii solicitantului pentru care se solicit* finan)are ...................
Adresa sediului social: str. ..................................... nr. .........., bl. ........, sc. .........,
et. ......., ap. .......
Localitatea (ora./comun*/sat).............................................................. ......... .........
Jude)ul/sectorul ............................................... ....................................................
Telefon .................................... Fax ......................
E-mail..................................................... Pagina web..............................................

1.1. REPREZENTANTUL LEGAL [persoana care are dreptul, conform actelor de organizare
si func)ionare pentru administra)ia public*, s* semneze .i s* reprezinte organiza)ia]
Nume .
Func)ie .
Num*r de telefon .
Num*r de fax .
Adres* po.t* electronic* .
NREGISTRAREA CERERII DE FINAN'ARE
[Se completeaz* de c*tre Operatorul de Program]
Num"rul +i data nregistr"rii la
Administra*ia Fondului pentru
Mediu


Page 37 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU


1.2. PERSOANA DE CONTACT [care va )ine leg*tura cu toate institu)iile]
Nume .
Func)ie .
Num*r de telefon .
Num*r de fax .
Adres* po.t* electronic* .

1.3. TREZORERIE/BANC$ .
Adresa: .
Cod IBAN: .

2. AMPLASAMENTUL PROIECTULUI
ROMNIA
REGIUNEA: .
JUDEUL: .
LOCALITATEA: .

3. TIPUL SURSEI DE ENERGIE UTILIZAT.
V* rug*m s* specifica)i tipul sursei de energie utilizat* n proiectul ce constituie obiectul
prezentei cereri de finan)are:
ENERGIE GEOTERMAL$ ENERGIE HIDRO

4. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

4.1 DURATA PROI ECTULUI
[Preciza'i durata implement"rii proiectului, exprimat" n luni ncepnd cu data
semn"rii contractului]:
.........................................................................................................

4.2 CALENDARUL ACTI VI T)+I LOR
[Completa'i tabelul de mai jos cu activit"'ile previzionate a se realiza n vederea
implement"rii proiectului, precum (i datele la care acestea s-au realizat (i se vor
realiza, corelate cu metodologia de implementare a proiectului]

Activitate De la. Pn$ la.
1.
zi___luna____an______
zi___luna____an______
2.
zi___luna____an______
zi___luna____an______
3.
zi___luna____an______
zi___luna____an______
....
zi___luna____an______
zi___luna____an______
n.
zi___luna____an______
zi___luna____an______

4.3 I NDI CATORI DE MONI TORI ZARE A PROI ECTULUI
[Completa'i valoarea prognozat" a indicatorilor din tabel]
I NDI CATORI Valoare la
nceputul perioadei
de implementare
Valoare
la sfr!itul
perioadei de
implementare
Valoare la
sfr!itul
perioadei
obligatorii
de meninere
a investiiei*
Puterea instalat" (MW
e
sau
MW
t
)

Energia produs" ca urmare
Page 38 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

[*Perioada obligatorie de men'inere a investi'iei=5 ani de la data finaliz"rii proiectului]
NOT): Indicatorii menionai n tabelul de mai sus vor fi completa'i n concordan'" cu
informa'iile din Grila de evaluare tehnic" (i financiar" din Ghidul solicitantului]
[Optional: Descrie'i/ cuantifica'i orice realizare sau rezultat din implementarea
proiectului care nu este inclus n tabelul de mai sus, dar care poate aduce valoare
ad"ugata pentru proiect.

4.3.1. TAXA PE VALOAREA AD)UGAT)

Organiza'ia este pl"titoare de TVA?
Da Nu

Dac" DA v" rug"m s" prezenta'i codul de pl"titor de TVA pentru activit"'ile
desf"(urate..............

Dac" NU, exist" activit"'i n cadrul proiectului pentru care solicita'i finan'are conform
prezentei cereri, pentru care organiza'ia este pl"titoare de TVA ?
Da Nu

4.3.2. PROI ECT GENERATOR DE VENI T ( dac$ e cazul)

Este proiectul pentru care solicita'i finan'area generator de venituri?

Da Nu

Dac" da, v" rug"m sa estimati valoarea veniturilor nete generate de proiect

..........................................RON

4.3.3. SUSTENABI LI TATEA PROI ECTULUI
[V" rug"m sa precizati modul n care proiectul se autosus'ine financiar dup" ncetarea
finan'"rii solicitate prin prezenta CRF, capacitatea de a asigura operarea (i ntre'inerea
investi'iei dup" finalizare (entit"'i responsabile, resurse umane (i financiare, fonduri,
activit"'i, orizont de timp).]
..................... ..................... ..................... ..................... .....................
..................... ..................... ..................... ..................... .....................
..................... ..................... ..................... ..................... .....................

4.3.4. I NFORMARE ,I PUBLI CI TATE

[Prezenta'i detalii privind m"surile propuse de informare (i publicitate n leg"tur" cu
asisten'a financiar" nerambursabil". Activit"ile incluse vor fi n conformitate cu Anexa 4
la Regulamentul de implementare a Mecanismelor financiare SEE %i Norvegian 2009-
2014. Prezentei Cereri de finanare trebuie s" i se ata%eze un Plan de publicitate, realizat
n conformitate cu Regulamentul Regulamentul privind implementarea Mecanismului
a implementarii proiectului
(MWh
e
h/an sau MWh
t
/an)
Reducerea cantit"ii de
CO
2
(tone/an)

Cantitatea de ap" termal"
reinjectat" n aceea%i
formaiune geologic" (%) -
dac" e cazul

Al'i indicatori
Page 39 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Financiar al Spaiului Economic European (SEE) 2009-2014 %i cu Anexa 4 la
Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar al Spaiului Economic
European 2009-2014.]


5. ASPECTE TRANSVERSALE

5.1 PROTEC-I A MEDI ULUI , inclusiv principiul poluatorul pl$te!te
( dac$ este cazul)
[Descriei modul n care prin implementarea proiectul se asigur" respectarea
principiilor %i legislaiei aferente problematicilor de protecie a mediului]
..................... ..................... ..................... ..................... .....................
..................... ..................... ..................... ..................... .....................

5.2 DEZVOLTAREA DURABI L)
[Explica'i modul n care proiectul contribuie la respectarea principiului privind
dezvoltarea durabil"]
..................... ..................... ..................... ..................... .....................
..................... ..................... ..................... ..................... .....................

5.3 EGALI TATEA DE ,ANSE
[Sublinia'i modul n care principiul privind egalitatea de (anse a fost integrat n
elaborarea (i implementarea proiectului, fie n activit"'i, fie n managementul
proiectului, men'ionnd orice component" specific" care arat" acest lucru]
..................... ..................... ..................... ..................... .....................
..................... ..................... ..................... ..................... .....................

6. ACHIZI'II
[V" rug"m s" completa'i formularul privind programul achizi'iilor:]

ACHIZI'II ESTIMATE A FI REALIZATE PE PERIOADA IMPLEMENT.RII
PROIECTULUI
Nr.
Crt.
Obiectul contractului
Valoarea
estimat"
(Lei)
Procedura
aplicat"
Data
nceperii
procedurii*
Data
finalizarii
procedurii** Se va completa cu num"rul lunii (ex. A treia luna) de la semnarea contractului de finan'are


7. FINAN'ARE SOLICITAT.

.....................................................................................(denumire solicitant)
solicit* o finan)are nerambursabil* n sum* de ................................. lei, reprezentnd
......... % din valoarea total* eligibil* a proiectului, pe un termen de .......... luni.
Nr. Activitatea de informare si
publicitate
( v$ rugam descriei, pe scurt)
Durata
estimat$/
Perioada
Costuri estimate
1
2

Page 40 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Valoarea total* a proiectului este de ................................... (cheltuieli eligibile
+ cheltuieli neeligibile) ....................... lei.
Valoarea total* a cheltuielilor eligibile ale proiectului, conform Ghidului de
finan)are pentru programul RO 06 Energie regenerabil* (RONDINE), este de
......................... lei.
Contribu)ia proprie este n valoare de .................. lei, reprezentnd ........... %
din valoarea total* a cheltuielilor eligibile, .i va fi sus)inut* din: ..................................

7.1. SURSE DE FI NAN+ARE A PROI ECTULUI
[Prezenta)i detalierea surselor de finan)are ale proiectului, conform tabelului:]

NR.
CRT.
SURSE DE FINAN'ARE VALOARE (lei)
I VALOAREA TOTAL. A PROIECTULUI (inclusiv TVA)
(I=II+III)

II VALOAREA CHELTUIELILOR NEELIGIBILE
III VALOAREA CHELTUIELILOR ELIGIBILE
1. ASISTEN'. FINANCIAR. NERAMBURSABIL.
SOLICITAT.

2. CONTRIBU'IA SOLICITANTULUI
(2.=I-1.)
(2.=2.1+2.2+2.3)

2.1 Contribu)ia n numerar
2.2 Contribu)ia n natur*
2.3 Contribu)ia prin mprumut

7.2. GRAFI CUL CERERI LOR DE RAMBURSARE

Cerere de
prefinan*are/
rambursare
nr.
Activitatea/subactivitatea
pentru care se solicit"
prefinan*area/ rambursarea
Suma estimativ"
(lei)
Data estimativ"
a depunerii** Se va completa cu num"rul lunii (ex. A treia luna) de la semnarea contractului de finan'are

7.3. AVANS

Solicit pl*)i n avans:
DA NU

Dac* DA, v* rug*m specifica)i:
Data estimat* a depunerii cererii pentru pl*)i n avans
% din valoarea total* a ajutorului financiar nerambursabil/a
cheltuielilor eligibile

Cuantumul sumei solicitate (lei)

8. ANEXE LA CEREREA DE FINANARE

Urm*toarele documente se vor anexa obligatoriu la Cererea de finan,are, dup*
caz:
1. Declara)ie pe propria r*spundere
Page 41 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

2. Declara)ie de eligibilitate
3. Declara)ie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat (pentru ntreprinderi)
4. Declara,ie de angajament
5. Rezumat relevant al proiectului, realizat n limba englez"
6. Plan de publicitate
Page 42 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Anexe la Cererea de finan"are

ANEXA 1.1 Declaraie pe propria r$spundere
Subsemnatul, reprezentant al .........................................................., declar pe
propria r*spundere, sub sanc)iunile aplicate faptei de fals n declara)ii, urm*toarele:
a) ............................(denumire solicitant):
o nu se afl* n procedur* de insolven)* sau faliment, n procedur* de
dizolvare ori lichidare, executare silit* .i nici n alte situa)ii similare;
o nu este subiectul unor proceduri de recuperare a unor ajutoare de stat
declarate ilegale .i incompatibile sau utilizate abuziv, ca urmare a unei
decizii a Consiliului Concuren)ei sau a Comisiei Europene;
o nu este implicat n proceduri civile, penale, administrative sau de alt*
natur*, care pot afecta realizarea proiectului;
o are ndeplinite obliga)iile exigibile de plat* a taxelor, impozitelor .i
contribu)iilor c*tre bugetul de stat, bugetul local .i la bugetul Fondului
pentru mediu;
o nu ncurajeaz*, nu sus)ine .i nu sponsorizeaz* activit*)i cu efect negativ
asupra mediului, iar pe ntreaga durat* a contractului pentru finan)are nu
voi ncuraja, nu voi sus)ine .i nu voi sponsoriza astfel de activit*)i;
b) cheltuielile eligibile pentru care solicit finan)area prin prezentul program nu fac
obiectul unui alt program de finan)are .i nu dep*.esc intensitatea ajutorului de
stat;
c) sunt de acord cu faptul c*, n timpul procesului de analiz*, evaluare .i selectare a
proiectului, poate ap*rea ca necesar* completarea dosarului de finan)are cu noi
documente, pe care, la solicitarea comisiei de analiz*, m* oblig s* le depun n
termenul prev*zut n cuprinsul ghidului;
d) sunt de acord s* finan)ez partea ce mi revine din valoarea eligibil* total* aferent*
proiectului, precum .i toate costurile neeligibile necesare implement*rii
proiectului;
e) m* angajez s* men)in proprietatea obiectivelor construite/modernizate .i natura
activit*)ii pentru care s-a acordat finan)are, s* nu nchiriez, gajez sau ipotechez
bunurile achizi)ionate din finan)area nerambursabil*, pe o perioad* de cel pu)in 5
ani dup* finalizarea implement*rii proiectului .i s* asigur exploatarea .i
ntre)inerea n aceast* perioad*;
f) sunt de acord ca orice institu)ie, societate comercial*, banc* sau alte persoane
juridice s* furnizeze informa)ii reprezentan)ilor autoriza)i ai Administra)iei
Fondului pentru Mediu, cu privire la orice aspect juridic, tehnic .i financiar n
leg*tur* cu activitatea mea;
g) finan)area nerambursabil* solicitat*, n situa)ia aprob*rii .i acord*rii, va fi utilizat*
n mod exclusiv pentru scopurile declarate n prezenta cerere de finan)are .i n
celelalte documente cuprinse n dosarul de finan)are;
h) respect legisla)ia na)ional* .i comunitar* n domeniu (n principal, cu privire la
protec)ia mediului, ajutorul de stat, achizi)iile publice, informare, publicitate);
i) am luat cuno.tin)* de faptul c* prezentarea eronat* sau fals* a datelor .i
informa)iilor con)inute n prezenta cerere de finan)are .i n celelalte documente
cuprinse n dosarul de finan)are va duce automat la respingerea acestuia ori la
neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integral* a sumei primite ca
finan)are n cadrul Programului.

Page 43 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Confirm c* informa)iile incluse n aceast* cerere .i detaliile prezentate n documentele
anexate sunt corecte, conforme cu realitatea, identice cu informa)iile prezentate n CD-ul
ata.at .i n copia dosarului original .i c* asisten)a financiar* pe care o solicit este
necesar* derul*rii proiectului conform descrierii. Confirm c* documentele care nso)esc
cererea de finan)are sunt conforme cu originalul.
De asemenea, confirm c* nu am la cuno.tin)* niciun motiv pentru care proiectul ar putea
s* nu se deruleze sau ar putea fi ntrziat.
n)eleg c* dac* cererea de finan)are nu este complet* cu privire la toate detaliile .i
aspectele solicitate, inclusiv aceast* sec)iune, ar putea fi respins.
Prezenta cerere a fost completat* n conformitate cu prevederile art. 292 din Codul Penal
cu privire la fals n declara)ii.

Func*ia reprezentantului legal: ............................................
Nume -i prenume (n litere mari de tipar): ............................................
Semn"tura reprezentantului legal: ............................................

Func*ia responsabilului de proiect: ............................................
Nume -i prenume (n litere mari de tipar): ............................................
Semn"tura responsabilului de proiect: ............................................

Data (zi/luna/an): ............................................

Page 44 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

ANEXA 1.2. Declaraie de eligibilitate

1.2.1. Declara*ie de eligibilitate pentru solicitan*i care intr$ sub inciden*a
ajutorului de stat (ntreprinderi)

Subsemnatul ............................................ posesor al CI seria ....... nr. ..................,
eliberat* de ......................, CNP ............................................/ pa.aport nr.
........................, eliberat de ........................, n calitate de
............................................ al ............................................ (denumire solicitant),
cunoscnd c* declararea necorespunz*toare a adevarului, inclusiv prin omisiune,
constituie infrac)iune .i este pedepsit de legea penal*, declar pe propria r*spundere c*:

- ............................................ (denumire solicitant) depune Cererea de finan)are, din
care aceast* declara)ie face parte integrant*, n cadrul Programului RO 06 Energii
Regenerabile (RONDINE), derulat prin Mecanismul Financiar al Spa,iului Economic
European 2009-2014
- Activit*)ile proiectului nu au fost finan)ate .i nu sunt finan)ate n prezent din alte
fonduri publice, cu excep)ia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-
topografica, studiu de fezabilitate, studii pentru evaluarea poten)ialului hidro .i
geotermal, proiect tehnic, detalii de execu)ie etc.)
- ............................................ (denumire solicitant) nu a efectuat activit*)i n cadrul
proiectului care s* semnifice NCEPUTUL LUCR$RILOR (START OF WORK) adic* nu a
demarat alte activit*)i cu excep)ia celor necesare pentru realizarea studiilor preliminare
de fezabilitate;
- prin proiect nu se sprijin* n niciun fel activit*)ile excluse (conform listei sectoarelor
neeligibile, prezentate n Capitolul II, punctul 10 din Ghidul solicitantului).

- ............................................ (denumire solicitant) nu se afl* n nici una din situa)iile
de mai jos:
o este n dificultate n conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutorul
de stat acordat pentru salvarea .i restructurarea companiilor aflate n dificultate
(Comunicarea Comisiei nr. C244/01.10.2004), adic*:
a) n cazul societ*)ilor cu r*spundere limitat*, cnd se constat* pierderea a mai mult de
jum*tate din capitalul social .i a mai mult de un sfert din capitalul de lucru n ultimele 12
luni;
b) n cazul unei societ*)i n care asocia)ii r*spund nelimitat .i solidar asupra obliga)iilor
sociale ale ntreprinderii, atunci cnd s-a pierdut mai mult de jum*tate din capitalul
propriu, a.a cum reiese din eviden)ele contabile ale societ*)ii, .i cnd mai mult de un
sfert din acest capital s-a pierdut n decursul ultimelor 12 luni;
c) pentru ntreprinderile de orice form* juridic*, cnd respectiva ntreprindere
ndepline.te criteriile prev*zute de legisla)ia na)ional* pentru a face obiectul procedurilor
colective de insolven)*, conform prevederilor Legii nr. 85/2006.

o are activit*)ile comerciale suspendate sau are alte restric)ii n activit*)ile
comerciale;

o este declarat ntr-o situa)ie grav* de nc*lcare a prevederilor legisla)iei privind
achizi)iile publice .i/sau a obliga)iilor asumate printr-un contract/acord de
finan)are din fonduri publice, conform legisla)iei n vigoare;

Page 45 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

o obliga)iile de plat* nete dep*.esc 1/12 din totalul obliga)iilor datorate n ultimele
12 luni, n cazul certificatului de atestare fiscal* emis de Agen)ia Na)ional* de
Administrare Fiscal*;

o obliga)iile de plat* dep*.esc 1/6 din totalul obliga)iilor datorate n ultimul
semestru, n cazul certificatului de atestare fiscal* emis de autorit*)ile publice
locale

- Nu am suferit condamn*ri definitive .i irevocabile din cauza conduitei profesionale
ndreptate impotriva legii, in baza unei hot*rri judec*tore.ti;

- Nu am fost condamnat definitiv si irevocabil pentru infrac)iuni de fraud*, corup)ie,
implicare n organiza)ii criminale sau n alte activit*)i ilegale, n detrimentul intereselor
financiare na)ionale si ale Comunit*)ii Europene;

- Infrastructura .i terenul pe care se face investi)ia ndeplinesc cumulativ urm*toarele
condi)ii:

o nu fac obiectul unor litigii n curs de solu)ionare la instan)ele judec*tore.ti cu
privire la situa)ia juridic*,
o nu fac obiectul revendic*rilor potrivit unor legi speciale n materie sau dreptului
comun;
o infrastructura (inclusiv cl*dirile, capacit*)ile de producere a energiei) .i terenul
necesare implement*rii proiectului sunt libere de orice sarcini;
o nu se afl* n arii declarate protejate.
Data: Semn*tura reprezentant legal al
solicitantului:
Page 46 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

1.2.2. Declara*ie de eligibilitate pentru solicitan*i autorit"*i publice locale care
nu intr" sub inciden*a ajutorului de stat

Subsemnatul ............................................ posesor al CI seria ....... nr. ..................,
eliberat* de ......................, CNP ............................................/ pa.aport nr.
........................, eliberat de ........................, n calitate de
............................................ al ............................................ (denumire solicitant),
cunoscnd c* declararea necorespunz*toare a adevarului, inclusiv prin omisiune,
constituie infrac)iune .i este pedepsit de legea penal*, declar pe propria r*spundere c*:

- ............................................ (denumire solicitant) depune Cererea de finan)are, din
care aceast* declara)ie face parte integrant*, n cadrul Programului RO 06 Energii
Regenerabile (RONDINE), derulat prin Mecanismul Financiar al Spa,iului Economic
European 2009-2014
- Activit*)ile proiectului nu au fost finan)ate .i nu sunt finan)ate n prezent din alte
fonduri publice, cu excep)ia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-
topografica, studiu de fezabilitate, studii pentru evaluarea poten)ialului hidro .i
geotermal, proiect tehnic, detalii de execu)ie etc.)
- ............................................ (denumire solicitant) nu a efectuat activit*)i n cadrul
proiectului care s* semnifice NCEPUTUL LUCR$RILOR (START OF WORK) adic* nu a
demarat alte activit*)i cu excep)ia celor necesare pentru realizarea studiilor preliminare
de fezabilitate;
- prin proiect nu se sprijin* n niciun fel activit*)ile excluse (conform listei sectoarelor
neeligibile, prezentate n Capitolul II, punctul 10 din Ghidul solicitantului).

- ............................................ (denumire solicitant) nu se afl* n nici una din situa)iile
de mai jos:
este n stare de insolven)*, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind
finan)ele publice locale, cu modific*rile .i complet*rile ulterioare,
obliga)iile de plat* nete dep*.esc 1/12 din totalul obliga)iilor datorate n ultimele
12 luni, n cazul certificatului de atestare fiscal* emis de Agen)ia Na)ional* de
Administrare Fiscal*;
este declarat ntr-o situa)ie grav* de nc*lcare a prevederilor legisla)iei privind
achizi)iile publice /i/sau a obliga)iilor asumate printr-un contract/acord de
finan)are din fonduri publice, conform legisla)iei n vigoare;

- Nu am suferit condamn*ri definitive .i irevocabile din cauza conduitei profesionale
ndreptate mpotriva legii, n baza unei hot*rri judec*tore.ti;

- Nu am fost condamnat definitiv si irevocabil pentru infrac)iuni de fraud*, corup)ie,
implicare n organiza)ii criminale sau n alte activit*)i ilegale, n detrimentul intereselor
financiare na)ionale .i ale Comunit*)ii Europene;

- Infrastructura .i terenul pe care se face investi)ia ndeplinesc cumulativ urm*toarele
condi)ii:
nu fac obiectul unor litigii n curs de solu)ionare la instan)ele judec*tore.ti cu
privire la situa)ia juridic*,
nu fac obiectul revendic*rilor potrivit unor legi speciale n materie sau dreptului
comun;
infrastructura (inclusiv cl*dirile, capacit*)ile de producere a energiei) /i terenul
necesare implement*rii proiectului sunt libere de orice sarcini;
nu se afl* n arii declarate protejate.


Page 47 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Data: Semn*tura reprezentant legal al solicitantului:
ANEXA 1.3. Declaraie privind conformitatea cu regulile aj utorului
de stat ( pentru ntreprinderi)


Subsemnatul ............................................ posesor al CI seria ....... nr. ..................,
eliberat* de ......................, CNP ............................................ / pa.aport nr.
........................, eliberat de ........................, n calitate de
............................................ al ............................................ (denumire solicitant),
cunoscnd c* declararea necorespunz*toare a adevarului, inclusiv prin omisiune,
constituie infrac)iune .i este pedepsit de legea penal*, declar pe propria r*spundere c*:

o nu am fost/nu sunt subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca
urmare a unei decizii a Consiliului Concuren)ei sau a CE, ramas* definitiv* .i
irevocabil*;
sau
o n cazul n care am fost/sunt subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de
stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concuren)ei sau a CE, ramas* definitiv*
.i irevocabil*, ordinul a fost deja executat;

o justific necesitatea finan)*rii proiectului prin ajutor de stat, deoarece investi)ia nu
s-ar putea realiza f*r* sprijin din surse publice ntruct
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..............................
(ex: insuficien)a resurselor proprii de finan)are, contribu)ia la atingerea )intelor na)ionale
n domeniul valorificarii resurselor regenerabile de energie, asigurarea securit*)ii
furniz*rii de energie etc);Data: Semn*tur* reprezentant legal al Solicitantului:Page 48 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

ANEXA 1.4. Declaraie de angaj ament

Subsemnatul ............................................ posesor al CI seria ....... nr. ..................,
eliberat* de ......................, CNP ............................................ / pa.aport nr.
........................, eliberat de ........................, n calitate de ......................................
(functie/ reprezentant legal) al ............................................ (denumire solicitant),
solicitant individual/n parteneriat de finan)are pentru realizarea proiectului
.................................................................................................. (tiltul proiectului),
pentru care am depus prezenta Cerere de finan)are
m* angajez:
o S* finan)ez toate costurile neeligibile aferente proiectului;
o S* men)in proprietatea obiectivelor construite/ modernizate .i natura activit*)ii
pentru care s-a acordat finan)are, s* nu gajez sau ipotechez bunurile achizi)ionate
din finan)area nerambursabil*, pe o perioad* de cel pu)in 5 ani dup* finalizarea
implement*rii proiectului .i s* asigur exploatarea .i ntre)inerea n aceast*
perioad*;
o S* nu aduc nici o modificare substan)ial*, n conformitate cu defini)ia mai jos, n
ce prive.te proiectul cofinan)at, iar n cazul n care aceasta se produce s* informez
OP n termen de 15 de zile calendaristice de la data apari)iei;

Modific*rile substan)iale la un proiect sunt acelea care, cumulativ:
- afecteaz* major natura .i condi)iile de implementare sau ofer* unui ter)
un avantaj necuvenit
-i
- rezult* de asemenea dintr-o schimbare a naturii propriet*)ii unui articol
de infrastructur*, o ncetare sau schimbare n localizare a investi)iei sau
ncetarea unei activit*)i de produc)ie (dup* caz, unde se aplic*)

o S* respect legisla)ia na)ional* .i comunitar* n domeniu (n principal, cu privire la
protec)ia mediului, achizi)ii publice, informare, publicitate);
o S* mputernicesc organele fiscale s* transmit* OP, la solicitarea acestora,
informa)ii privind situa)ia fiscal* a solicitantului;
o S* nu furnizez informa)ii false;
o S* respect prevederile Regulamentului implementarea MF al SEE 2009-2014 /i ale
prezentului Ghid cu privire la activit*,ile de informare /i publicitate obligatorii
referitoare la proiect.

Numai pentru autorit"*i publice locale care propun proiecte de investi)ii n
producerea de energie termic* n sistem centralizat ca serviciu de utilitate public*:
Gestiunea serviciului public (produc)ia, transportul, distribu)ia .i furnizarea de
energie termic* n sistem centralizat) se va realiza n mod direct sau va fi
delegat* unor operatori prin licita)ie public*, cu respectarea OUG nr. 34/2006, cu
modific*rile .i complet*rile ulterioare .i a Legii nr. 51/2006, cu modific*rile .i
complet*rile ulterioare.


Semn*tur* reprezentant legal al solicitantului:
Data:
Page 49 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

ANEXA 2. Declaraie privind situaia economico- financiar$ a
proprietarului - operator economic
4


Atribute de identificare a proprietarului
.........................................
Nr. de nregistrare la proprietar
......../.......................
Nr. de nregistrare la
Administra)ia Fondului pentru Mediu

.../..


Subsemnatul, ..........................................., cod numeric personal .....................,
posesor al actului de identitate tip ...... seria ....... nr ..............., eliberat de c*tre
........... la data de ........., avnd domiciliul/re.edin)a la adresa .............................., n
calitate de reprezentant legal al ........................................, nregistrat/nregistrat* n
registrul comer)ului cu nr. de ordine ...../......./......, cod de identificare fiscal*
......................, cu sediul/sediul social n ................................................................,
cunoscnd dispozi)iile Codului penal privind falsul n declara)ii, prevederile art. 1 din
Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea
articolelor 87 .i 88 din tratat ajutoarelor de minimis, prevederile Ordonan)ei de urgen)* a
Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile na)ionale n domeniul ajutorului de stat,
aprobat* cu modific*ri .i complet*ri prin Legea nr. 137/2007, precum .i prevederile
actelor normative subsecvente, declar pe propria r*spundere urm*toarele:
1. Nu m* aflu/Nu ne afl*m n dificultate economico-financiar*, n sensul prevederilor
cuprinse n cadrul cap. 2 sec)iunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare
privind ajutorul de stat pentru salvarea .i restructurarea ntreprinderilor aflate n
dificultate.
2. n cazul n care se dovede.te faptul c* m* aflam/ne aflam n dificultate economico-
financiar* la data prezentei declara)ii, n sensul prevederilor men)ionate la punctul
anterior, pe lng* sanc)iunile aplicabile falsului n declara)ii, m* angajez s* restitui
imediat .i integral ajutorul primit, la care se vor ad*uga dobnzile legale aferente.
Sub sanc)iunile aplicate faptei de fals n declara)ii, prev*zute de Codul penal, mi asum
r*spunderea tuturor informa)iilor con)inute n prezenta declara)ie .i garantez c* datele
furnizate sunt actuale, reale .i corecte.
Dau .i sus)in prezenta declara)ie, aceasta fiindu-mi/fiindu-ne necesar* la Administra)ia
Fondului pentru Mediu pentru acceptarea mea/noastr* n cadrul Programului RO 06
Energie regenerabil* (RONDINE), derulat prin Mecanismul Financiar al Spa)iului Economic
European 2009-2014.


Data .................. Reprezentant legal
Numele .i prenumele
.......................
Semn*tura .i .tampila
4
Modalitatea de stabilire a dificult*,ii economico-financiar* se reg*se/te n ANEXA 2.2 la Ghid

Page 50 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

ANEXA 2.1 Grila de calcul a indicatorilor financiari 'i a punctaj ului

(Se completeaz* de c*tre solicitan)ii care au depus cel pu)in un bilan) anual)
Solicitantul ......................................................................................................
- Titlul proiectului ...................................................................................................
Categoria de proiecte............................................................................................
Indicatorii financiari .i formulele de calcul al acestora sunt:
1. Lichiditatea curent* = active curente /pasive curente
2. Solvabilitatea = active total /datorii total
3. Rentabilitate general* = (profit net / cheltuieli totale) x 100
4. Rata rentabilit*)ii capitalului propriu = (profit net / capital propriu) x 100
5. Grad de ndatorare = datorii total /capital propriu

Ace.ti indicatori financiari se calculeaz* pe baza datelor din formularele contabile ale
ultimului exerci)iu financiar vizat .i depus de c*tre solicitant, astfel:
Din bilan), Formularul 10 .i Formularul 20:
Active curente = "Active circulante - Total";
Pasive curente = "Datorii: sumele care trebuie pl*tite ntr-o perioad* de pn* la un an";
Active total = "Active imobilizate - Total" + "Active circulante - Total" + "Cheltuieli n
avans";
Datorii total = "Datorii: sumele care trebuie pl*tite ntr-o perioad* de pn* la un an" +
"Datorii: sumele care trebuie pl*tite ntr-o perioad* mai mare de un an";
Profit net = "Profitul sau pierderea net(*) a exerci)iului financiar - Profit";
Cheltuieli totale = "Cheltuieli totale";
Capital propriu = "Capitaluri proprii - Total".
Modul de interpretare a indicatorilor financiari:
Nr.
crt.
Indicatori 2 puncte 1,5 puncte 1 puncte 0,5 puncte
1. Lichiditatea peste 2 ntre 1,5-2 ntre 1-1,49 sub 1
2. Solvabilitatea peste 2 ntre 1,5-2 ntre 1-1,49 sub 1
3. Rata rentabilit*)ii generale peste 10% ntre 5-10% ntre 1-4,99% sub 1%
4. Rata rentabilit*)ii capitalului propriu peste 5% ntre 3-5% ntre 1-2,99% sub 1%
5. Grad de ndatorare ntre 0-0,3 ntre 0,4-0,6 ntre 0,7-1 peste 1

NOT$:
n cazul n care capitalul propriu nregistreaz* valori negative, punctajul acordat pentru indicatorii 4
.i 5 va fi 0 puncte.
Completarea incorect* a grilei de calcul al indicatorilor financiari, rezultnd declararea unui punctaj
mai mare dect cel real, se va sanc)iona cu sc*derea a 5 puncte din punctajul real.
Prin semnarea acestui formular, solicitantul declar* c* a luat cuno.tin)* de condi)iile de calcul al
indicatorilor financiari, precum .i de modul de interpretare .i punctare a acestora .i declar* c* a
completat corect grila de calcul.


Numele .i func)ia reprezentantului legal
.....................................

Semn*tura reprezentantului legal .i .tampila
societ*)ii
....................................
Numele .i func)ia responsabilului de
proiect
...........................
Semn*tura responsabilului de proiect
.............................
Page 51 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

ANEXA 2.2. Criterii de analiz$ 'i proceduri pentru stabilirea
dificult$"ii economico- financiare, n cazul operatorilor economici la
care se constat$ pierderi n ultimele dou$ exerci"ii financiare

(Oricare dintre aceste criterii este eliminatoriu.)
O societate se afl* n dificultate dac*:
1. se constat* pierderea a mai mult de 50% din capitalul social n ultimii 3 ani, iar mai
mult de un sfert din capital s-a pierdut n ultimele 12 luni; aceasta se stabile.te pe
baza bilan)ului, capitolul J, punctul 1, alineatul 2 "Capital subscris v*rsat", lundu-se
n considerare valorile din primul .i din ultimul (al 3-lea) an de analiz*;
2. nu se constat* sc*derea pierderilor cu mai mult de 50% n ultimii 3 ani; aceasta se
stabile.te pe baza bilan)ului din "Contul de profit .i pierdere", punctul 20 "Rezultatul
net al exerci)iului financiar", lundu-se n considerare valorile din primul .i din ultimul
(al 3-lea) an de analiz*;
3. se constat* sc*derea cifrei de afaceri cu mai mult de 50% n ultimii 3 ani; aceasta se
stabile.te pe baza bilan)ului din "Contul de profit .i pierdere", punctul 1 "Cifra de
afaceri net*", lundu-se n considerare valorile din primul .i din ultimul (al 3-lea) an
de analiz*;
4. se constat* dispari)ia activului net (activ net < = 0) sau sc*derea acestuia cu mai
mult de 50% n ultimii 3 ani; aceasta se stabile.te pe baza bilan)ului, astfel:
activ net = (Total active imobilizate + Total active circulante + Cheltuieli n avans) -
(Datorii ce trebuie pl*tite ntr-o perioad* de un an + Datorii ce trebuie pl*tite ntr-o
perioad* mai mare de un an)
Se iau n considerare valorile din primul .i din ultimul (al 3-lea) an de analiz*.

Grila de evaluare a criteriilor eliminatorii
Nr.
criteriu
Formula de calcul .i rezultat (%)
1.
2.
3.
4.
5.Page 52 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

ANEXA 3. Lista de verificare a conformit$ii administrative !i a
eligibilit$ii


Solicitantul ........................................................
Nr. de nregistrare la Administra)ia Fondului pentru Mediu a dosarului de finan)are
........./ ..........................
CRITERII DE VERIFICARE


DA


NU


Observa*ii


CRITERII DE TRANSMITERE ELIMINATORII

1. Coletul a fost transmis prin curier sau depus personal la
registratura de la sediul Administra,iei Fondului pentru
Mediu.

2. Coletul a fost depus n intervalul precizat n cererea de
propuneri de proiecte.

3. Coletul este sigilat.
4. Cererea de finan)are este singura depus* de solicitant
pentru aceast* cerere de propuneri de proiecte.


CRITERII DE CONFORMITATE ADMINISTRATIV.
5


5. Coletul con)ine dosarul original al CRF, copia identic* a
dosarului original .i CD cu varianta electronic* a CRF, n
format word (exclusiv Anexele n cazul variantei
electronice).

6. Toate documentele din dosarul CRF, n original, sunt
semnate .i stampilate conform cerin)elor din Ghidul
solicitantului.

7. CRF este completat* pe formatul standard prezentat n
Ghidul solicitantului.

8. Dosarele nu prezint* .ters*turi sau modific*ri ale
con)inutului.

9. Dosarul CRF este numerotat conform instruc)iunilor
precizate n Ghidul Solicitantului.

10. CRF are toate rubricile completate.
11. Dosarul original con)ine Opisul, conform modelului din
Anexa 9

12. CRF este nso)it* de Declara*ia pe propria
r"spundere (n original, semnat* /i /tampilat*,
conform modelului din Anexa 1.1)

13. CRF este nso)it* de Declara*ia de eligibilitate (n
original, semnat*, conform modelului din Anexa 1.2)

14. CRF este nso)it* de Declara*ia privind conformitatea
cu regulile ajutorului de stat (conform Anexei 1.3)
n original, semnat* /i /tampilat*


5
Nu conduc la respingerea automat" a CRF.
Page 53 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

15. CRF este nso)it* de Declara*ia de angajament
(conform Anexei 1.4) n original, semnat* /i /tampilat*

16. CRF este nso,it* de un rezumat relevant al
proiectului, realizat n limba englez", care s*
con,in* informa,ii relevante din SF;

17. CRF este nso,it* de un Plan de publicitate, n
conformitate cu Anexa 4 la Regulamentul Regulamentul
privind implementarea Mecanismului Financiar al
Spa,iului Economic European (SEE) 2009-2014

18. Declara*ia pe propria r"spundere a reprezentantului
legal privind situa)ia economico-financiar* n sensul
prevederilor cuprinse n cadrul cap. 2 sec)iunea 2.1 din
Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul
de stat pentru salvarea .i restructurarea ntreprinderilor
n dificultate, conform Anexei 2 - numai pentru
solicitan)ii ntreprinderi

19. Sentin)a judec*toreasc* de validare a primarului
numai pentru unit*,i administrativ-teritoriale

20. Documentele de nfiin*are ale solicitantului
actualizate (copie)

21. mputernicirea notarial", n original, pentru cazul n
care cererea de finan)are este semnat* de c*tre
persoana mputernicit*

22. Documentele din care rezult" calitatea
solicitantului, de proprietar sau concesionar cu
drept de superficie (contract/ precontract de vnzare-
cump*rare, concesionare cu constituirea dreptului de
superficie) al imobilului pe/n care se implementeaz*
proiectul (copii legalizate); n cazul n care contractul de
concesiune nu stipuleaz* dreptul solicitantului de a
executa lucr*ri de construc)ie, se va anexa o declara*ie
autentificat" a proprietarului terenului (n original)
care atest* acceptarea de c*tre acesta a efectu*rii
lucr*rilor prev*zute prin proiect asupra terenului -
pentru solicitan)ii ntreprinderi
Documentele din care rezult" calitatea
solicitantului, de proprietar/administrator al
imobilului pe/n care se implementeaz* proiectul (copii
legalizate) - pentru solicitan)ii unit*,i administrativ-
teritoriale;

23. Certificatul de nregistrare fiscal", n copie certificat*
"conform cu originalul"

24. Certificatul de atestare fiscal" privind obliga)iile de
plat* c*tre bugetul de stat, emis de c*tre organul
teritorial de specialitate al Ministerului Finan)elor
Publice, n termen de valabilitate la data depunerii CRF,
n original sau n copie legalizat*

25. Certificat fiscal privind impozitele /i taxele locale /i
alte venituri ale bugetului local, emis de c*tre
autoritatea public* local* n a c*rei raz* teritorial* /i are
sediul solicitantul, valabil la data depunerii CRF (n
original sau copie legalizat*)

26. Certificat fiscal aferent punctului de lucru la care se
implementeaz* proiectul (dac* la data depunerii CRF
acesta exist*), valabil la data depunerii CRF (n original
sau copie legalizat*) - numai pentru solicitan)ii
ntreprinderi

27. Certificat de cazier fiscal al solicitantului, eliberat de
organul teritorial de specialitate ale Ministerului

Page 54 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Finan)elor Publice, valabil la data depunerii CRF (n
original sau copie legalizat*)
28. Certificatul de atestare privind obliga)iile de plat* ale
solicitantului la Fondul pentru mediu, valabil la data
depunerii dosarului de finan)are (n original/copie
legalizat*)

29. Certificatul constatator emis de c*tre Oficiul
Registrului Comer)ului de pe lng* tribunalul n a c*rui
raz* teritorial* .i are sediul social proprietarul, n
original sau n copie legalizat*, care s* men)ioneze
obligatoriu: datele de identificare, codul unic de
nregistrare, reprezentan)ii legali ai societ*)ii, domeniul
de activitate principal .i domeniile de activitate
secundare, situa)ia juridic* a societ*)ii, sediile secundare
.i punctele de lucru (n original sau copie legalizat*),
valabil la data depunerii CRF (numai n cazul
solicitan)ilor ntreprinderi)

30. Certificatul de cazier judiciar al reprezentantului
legal, eliberat de c*tre organul teritorial de specialitate
al Ministerului Afacerilor Interne, n termen de
valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, n
original sau n copie legalizat*

31. Hot"rrea Adun*rii Generale a Ac)ionarilor sau
Asocia)ilor (AGA)/ Consiliului de Administra)ie (CA)/
Asociatului Unic al societ*)ii/ Hot*rrea Consiliului Local,
din care s* rezulte acordul cu privire la contractarea
finan,*rii, asigurarea contribu,iei proprii necesare
implement*rii proiectului, responsabilul de proiect,
persoana desemnat* s* reprezinte solicitantul n rela,ia
cu OP (semnat* /i /tampilat*, n original)

32. Hot"rrea Adun*rii Generale a Ac)ionarilor sau
Asocia)ilor (AGA)/ Consiliului de Administra)ie (CA)/
Asociatului Unic al societ*)ii/ Hot*rrea Consiliului Local,
din care s* rezulte acordul cu privire la garantarea
finan,*rii, n condi,iile prezentului ghid (semnat* /i
/tampilat*, n original)

33. Situa%iile financiare anuale la ncheierea ultimelor
dou* exerci,ii financiare, vizate de c*tre organele
teritoriale de specialitate ale Ministerului Finan,elor
Publice, nso,ite, dup* caz, de rapoartele
administratorilor /i rapoartele comisiei de cenzori /i/ sau
rapoartele de audit, conform prevederilor legale,
mpreun* cu ultima balan,* de verificare lunar*
ncheiat* la data depunerii CRF, n copie certificat*
"conform cu originalul".
Solicitan'ii cu activitate de mai pu'in de 3 ani vor
depune aceste documente pentru exerci'iile financiare
ncheiate. Fac excep'ie ntreprinderile care nu pot
prezenta situa'ia financiar" aferent" unui execi'iu
financiar ncheiat.

34. Grila de calcul a situa*iei economico-financiare a
solicitantului (n original), ntocmit* conform ANEXEI 2.1
(pentru solicitan)ii care au depus cel pu)in un bilan)
anual);

35. Scrisoarea de confort bancar, eliberat* pe numele
solicitantului, valabil* la data depunerii cererii de
finan)are, emis* de c*tre o societate bancar*, ntocmit*
conform cerin)elor men)ionate n ANEXA 5, n original
sau copie legalizat*; n cazul n care scrisoarea emis* nu
este n limba romn*, se va prezenta, pe lng*

Page 55 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

scrisoarea n original/copie legalizat*, traducerea
autorizat* .i legalizat* a acesteia n limba romn*.
36. Scrisoarea de referin*" bancar" a solicitantului,
care va cuprinde istoricul solicitantului pentru cel pu)in
ultimii 2 ani, emis* de o unitate bancar*, din care s*
rezulte .i verificarea Centralei Riscurilor Bancare - CRB
.i a Fi.ierului Na)ional al Incidentelor de Pl*)i - CIP, nu
mai veche de 10 zile la data depunerii cererii de
finan)are (n original) - numai n cazul solicitan)ilor
ntreprinderi.

37. Studiul de fezabilitate, elaborat potrivit prevederilor
Hot*rrii Guvernului nr. 28/2008 .i ale Ordinului
ministrului dezvolt*rii, lucr*rilor publice .i locuin)elor nr.
863/2008, cu modific*rile .i complet*rile ulterioare (n
original) .i hot"rrea organelor statutare competente
ale societ*)ii/ Hot*rrea Consiliului Local de aprobare a
studiului de fezabilitate.
SF trebuie s" nu fi fost elaborat/ actualizat cu mai mult
de un an naintea datei de depunere a cererii de
finan'are.
SF trebuie s" conin", de asemenea, conform
coninutului cadru al acestuia aprobat prin HG,
urm"toarele:
- certificatul de urbanism;
- avize de principiu privind asigurarea
utilit"'ilor (energie termic" (i electric", gaz
metan, ap"-canal, telecomunica'ii etc.);
- acordul de mediu;
- alte avize (i acorduri de principiu specifice.

38. Certificatul de atestare emis de ANRM, pentru
componenta geotermal*
sau
Avizul de amplasament, pentru componenta hidro

39. Extras de carte funciar*, care include schi,a
amplasamentului.

40. Studiu topografic care s* cuprind* coordonatele GPS ale
amplasamentului.

41. Proiectul tehnic elaborat potrivit prevederilor Hot*rrii
nr. 28/2008 .i ale Ordinului ministrului dezvolt*rii,
lucr*rilor publice .i locuin)elor nr. 863/2008, cu
modific*rile .i complet*rile ulterioare (se va depune n
termen de 45 de zile de la semnarea contractului de
finan)are nerambursabil*, n original).


CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI


PENTRU SOLICITAN'I NTREPRINDERI

1. Solicitantul este nregistrat n Romnia ca societate
comercial*
6
.

2. Solicitantul nu se afl* n dificultate n conformitate cu
Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat acordat
pentru salvarea .i restructurarea companiilor aflate n
dificultate (Comunicarea Comisiei nr. C244/01.10.2004 Art.
2.1, punctul 10); (conform Anexei 1.2 - Declara*ie de
eligibilitate).

3. Solicitantul nu se ncadreaz*, din punct de vedere al
obliga)iilor de plat* restante la bugetele publice, ntr-una din


6
Conform Legii 31/1990, cu modific*rile /i complet*rile ulterioare
Page 56 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

situa)iile de mai jos:
-obliga'iile de plat" nete dep"(esc 1/12 din totalul
obliga'iilor datorate n ultimele 12 luni, n cazul certificatului
de atestare fiscal" emis de Agen'ia Na'ional" de
Administrare Fiscal";
-obliga'iile de plat" dep"(esc 1/6 din totalul obliga'iilor
datorate n ultimul semestru, n cazul certificatului de
atestare fiscal" emis de autorit"'ile publice locale
(conform Anexei 1.2 - Declara*ie de eligibilitate).
4. Reprezentantul legal al Solicitantului:
a) Nu a suferit condamn*ri definitive .i irevocabile din cauza
conduitei profesionale ndreptate mpotriva legii, n baza
unei hot*rri judec*tore.ti;
b) Nu a fost condamnat definitiv .i irevocabil pentru
infrac)iuni de fraud*, corup)ie, implicare n organiza)ii
criminale sau n alte activit*)i ilegale, n detrimentul
intereselor financiare na)ionale .i ale Comunit*)ii Europene,
(conform Anexei 1.2 - Declara*ie de eligibilitate).

5. Solicitantul nu este declarat ntr-o situa)ie grav* de
nc*lcare a prevederilor legisla)iei privind achizi)iile publice
.i/ sau a obliga)iilor asumate printr-un contract/ acord de
finan)are din fonduri publice, conform legisla)iei n vigoare;
(conform Anexei 1.2 - Declara*ie de eligibilitate).

6. Solicitantul (n cazul ntreprinderilor cu situa)ia financiar*
ncheiat* cel pu)in pe un exerci)iu financiar
7
) a nregistrat
profit din exploatare sau profit net pe exerci)iul financiar
aferent anului 2012 - verificare pe baza bilan)ului/ bilan)ului
consolidat.

7. Solicitantul are capacitatea de a asigura contribu)ia
proprie la valoarea total* eligibil* a proiectului .i de a
finan)a cheltuielile neeligibile ale proiectului (pe baza
Anexei 1.4 - Declara*ie de angajament).

8. n cazul n care solicitantul este/a fost subiectul unui
ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei
decizii a Consiliului Concuren)ei sau a Comisiei Europene,
ramas* definitiv* .i irevocabil*, ordinul a fost deja executat
(conform Anexei 1.3).

9. Solicitantul justific* necesitatea finan)*rii proiectului prin
ajutor de stat (conform Anexei 1.3).

11. Solicitantul nu are restric)ii n activit*)ile comerciale
(Anexa 1.2 Declara*ie de eligibilitate)

10. Activitatea corespunz*toare Diviziunii 35: Producia
si furnizarea de energie electric$ !i termic$, gaze, ap$
calda !i aer condiionatdin codurile CAEN este cuprins*
n domeniile de activitate nregistrate ale solicitantului
(conform certificatului constatator)

11. Solicitantul dovede.te:
- calitatea de proprietar/ concesionar al terenului pe care
sunt amplasate/ se vor amplasa capacitatile energetice,
calitatea de proprietar/ concesionar asupra
cl*dirilor/incintelor unde sunt amplasate/ se vor amplasa
capacit*)ile de producere a energiei .i are dreptul de a
efectua lucr*rile prev*zute prin proiect asupra terenului .i
cl*dirilor (conform documentelor precizate n Anexa 9
OPIS) .i
-dovede.te calitatea de proprietar asupra capacit*)ilor de
producere a energiei (n cazul proiectelor de retehnologizare


7
n cazul ntreprinderilor nou nfiin)ate, exerci)iul financiar ncepe la data nfiin)*rii, conform Legii 346/2004.
Ambele variante (profit din exploatare sau profit net) sunt acceptate pentru ndeplinirea acestui criteriu.
Page 57 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

a unor instala)ii exitente).

PENTRU SOLICITAN'I AUTORIT.'I PUBLICE LOCALE

1. Solicitantul este autoritate public* local* din Romnia,
nregistrat* n Romnia

2. Solicitantul nu se afl* n stare de insolven)*, conform
prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finan)ele publice
locale (conform Anexei 1.1 - Declara*ie pe propria
r"spundere)

3. Solicitantul nu se ncadreaz*, din punct de vedere al
obliga)iilor de plat* restante la bugetele publice, n situa)ia
de mai jos:
-obliga'iile de plat" nete dep"(esc 1/12 din totalul
obliga'iilor datorate in ultimele 12 luni, in cazul certificatului
de atestare fiscal" emis de Agen'ia Na'ional" de
Administrare Fiscal"; (conform Anexei 1.2.2. - Declara*ie
de eligibilitate pentru solicitan%i autorit"%i publice
locale care nu intr" sub inciden%a ajutorului de stat)

4. Reprezentantul legal al Solicitantului:
- Nu a suferit condamn*ri definitive .i irevocabile din cauza
conduitei profesionale ndreptate mpotriva legii, n baza
unei hot*rri judec*tore.ti;
- Nu a fost condamnat definitiv .i irevocabil pentru
infrac)iuni de fraud*, corup)ie, implicare n organiza)ii
criminale sau n alte activit*)i ilegale, n detrimentul
intereselor financiare na)ionale .i ale Comunit*)ii Europene
(conform Anexei 1.2.2. - Declara*ie de eligibilitate
pentru solicitan%i autorit"%i publice locale care nu intr"
sub inciden%a ajutorului de stat)

5. Solicitantul nu este declarat ntr-o situa)ie grav* de
nc*lcare a prevederilor legisla)iei privind achizi)iile publice
.i/sau a obliga)iilor asumate printr-un contract/acord de
finan)are din fonduri publice, conform legisla)iei n vigoare
(conform Anexei 1.2.2. - Declara*ie de eligibilitate
pentru solicitan%i autorit"%i publice locale care nu intr"
sub inciden%a ajutorului de stat)

6. Solicitantul va realiza gestiunea serviciului public
(produc)ia, transportul, distribu)ia .i furnizarea de energie
termic* n sistem centralizat) n mod direct sau aceasta va fi
delegat* unor operatori prin licita)ie public*, cu respectarea
OUG nr. 34/2006, cu modific*rile .i complet*rile ulterioare .i
a Legii nr. 51/2006, cu modific*rile .i complet*rile ulterioare
(numai pentru autorit*)i publice locale/asocia)ii de
dezvoltare intercomunitar* care propun proiecte de investi)ii
n producerea de energie termic* n sistem centralizat ca
serviciu de utilitate public*)/ Solicitantul va realiza gestiunea
serviciului n mod direct sau va fi delegat* unor operatori
prin licita)ie public*, cu respectarea OUG nr. 34/2006, cu
modific*rile .i complet*rile ulterioare (numai pentru
autorit*)i publice locale care propun proiecte de investi)ii n
producerea de energie termic* pentru consumul propriu al
institu)iilor publice finan)ate din bugetul autorit*)ilor publice
locale), (conform Anexei 1.4 Declara*ia de
angajament)

7. Solicitantul dovede.te:
- calitatea de proprietar/ concesionar al terenului pe care
sunt amplasate/ se vor amplasa capacit*)ile energetice,
calitatea de proprietar/ concesionar asupra cl*dirilor/
incintelor unde sunt amplasate/ se vor amplasa capacit*)ile
de producere a energiei .i are dreptul de a efectua lucr*rile

Page 58 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

prev*zute prin proiect asupra terenului .i cl*dirilor (conform
documentelor precizate n Anexa 9 OPIS) .i
- dovede.te calitatea de proprietar asupra capacit*)ilor de
producere a energiei (n cazul proiectelor de retehnologizare
a unor instala)ii existente).

CRITERII DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

1. Scopul .i obiectivele proiectului propus sunt n
conformitate cu obiectivele Mecanismului Financiar al
Spa)iului Economic European 2009-2014.

2. Proiectul este implementat n maximum 24 de luni de
la semnarea Contractului de finan)are, iar perioada de
implementare a proiectului nu dep*.e.te 31 aprilie
2016.

3. Proiectul este implementat pe teritoriul Romniei.
4. Activit*)ile proiectului nu au fost finan)ate .i nu sunt
finan)ate n prezent din alte fonduri publice, cu
excep)ia studiilor preliminare (studiul de
prefezabilitate, analiza geo-topografic*, studiu de
fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execu)ie)
(conform Anexei 1.2 - Declara)ie de eligibilitate).

5. Proiectul respect* reglement*rile na)ionale .i
comunitare privind protec)ia mediului (conform Anexei
1.4 - Declara)ie de angajament)

6. Proiectul respect* reglement*rile na)ionale .i
comunitare privind achizi)iile publice (conform Anexei
1.4 - Declara)ie de angajament ).

7. Proiectul respect* prevederile Regulamentului .i
reglement*rile na)ionale privind informarea .i
publicitatea (conform Anexei 1.4 - Declara)ie de
angajament).

8. Valoarea finan)*rii solicitate din fonduri
nerambursabile, n cadrul programului este de minim
760.104 lei, inclusiv TVA (echivalentul a 170.000
Euro).

9. Valoarea finan)*rii solicitate din fonduri
nerambursabile, n cadrul programului este de maxim
18.750.885 lei, inclusiv TVA (echivalentul a
4.193.703 Euro).

10. n cazul n care proiectul intr* sub inciden)a regulilor
de ajutor de stat, n cadrul proiectului nu s-au efectuat
activit*)i care s* semnifice nceperea lucr*rilor (n
conformitate cu prevederile din Regulamentul (CE) nr.
800/2008 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratat la
ajutorul investi)ional na)ional regional) (conform
Anexei 1.2 - Declara*ie privind conformitatea cu
regulile ajutorului de stat).

11. Proiectul are caracter unitar.
12. Activitatea pentru care se solicit* finan)are vizeaz*
sectoare eligibile (nu se ncadreaz* n lista sectoarelor
neeligibile prezentate la Capitolul II, punctul 10 din
prezentul ghid) .i prin proiect nu se sprijin* n nici un
fel activit*)ile excluse (conform Anexei 1.2).


Page 59 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Concluzii:
Rezultatul analizei conformit*)ii administrative .i a eligibilit*)ii solicitantului/proiectului:
ACCEPTAT

RESPINS


Evaluator (numele .i prenumele) .............................................
Data .........................................
Semn*tura ................................

NOT$:
n cadrul rubricii "ndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeaz*, dup* caz, cu "DA" sau "NU"
ndeplinirea/nendeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv (dup* caz) .i se vor nscrie
comentariile de rigoare. Vor fi acceptate doar proiectele care vor primi calificativul "DA" la toate
criteriile din grila de verificare a conformit*)ii administrative .i eligibilit*)ii solicitantului/proiectului
care sunt obligatorii. Prin excep)ie, documentele prev*zute la punctul 41 vor putea fi prezentate
dup* notificarea de selectare a proiectului n termenele prev*zute de prezentul ghid.
Verificarea se va realiza pe baza cererii de finan)are .i a documentelor anexate.

Page 60 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

ANEXA 4. Grila pentru analiza tehnic$ 'i financiar$ a proiectului

DATE DE IDENTIFICARE


Criteriu Punctaj Criteriu conform
documentului/
observa%ii
1. Relevan*a tehnic" a proiectului (Solu)ia
tehnic* propus* n cadrul proiectului corespunde
nivelului actual de performan)* n domeniu .i este
viabil*, sustenabil* .i adecvat* obiectivelor
proiectului)
Maxim 14 puncte
1.1 Evaluarea poten)ialului sursei regenerabile
pentru producerea de energie .i suplimentar, n
cazul producerii energiei termice descrierea
modului de distribu)ie a energiei termice produse
(precontract, angajament ferm) - Conform
tabelului de mai jos
Maxim 4 puncte CRF - Descrierea
proiectului

1.2 Solu)ia tehnic* este adecvat* obiectivelor
propuse, fiind fundamentat* .i descris* coerent din
punct de vedere al performan)elor echipamentelor
(descrierea complet* din punct de vedere tehnic a
tuturor componentelor proiectului)
Maxim 3 puncte CRF - Descrierea
proiectului

1.3 Licen,e, avize, acorduri Maxim 7 puncte CRF - Descrierea
proiectului
Componenta hidro
Solicitantul de,ine avizul de amplasament /i face
dovada solicit*rii emiterii avizului de racordare
7
Solicitantul nu face dovada solicit*rii emiterii
avizului de racordare
0
Componenta geotermal"
Solicitantul de,ine licen,* de exploatare /i o
depune odata cu CRF
7
Solicitantul nu de,ine licen,* de exploatare 0
2. Corelarea planului de activit"*i -i a
obiectivelor proiectului cu graficul de
implementare
Maxim 5 puncte
2.1 Planul de activit*)i este corelat cu obiectivele
proiectului att n faza de preg*tire, ct .i n
perioada implement*rii acestuia
Maxim 1 puncte CRF
2.2 ntreaga durat* a proiectului este estimat* n
mod realist .i fezabil, iar desf*.urarea n timp a
activit*)ilor este e.alonat* corect
Maxim 3 puncte CRF
Nr. de nregistrare OP:
Solicitant:
Titlul proiectului:
Program RO 06 Energie regenerabil" (RONDINE)
Page 61 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

2.3 Informa)iile din CRF .i anexele CRF sunt
corelate cu informa)iile din studiul de fezabilitate
elaborat pe baza HG nr. 28/2008
Maxim 1 puncte CRF
3. Bugetul proiectului este corelat cu
obiectivele, activit"*ile -i resursele
proiectului, include cheltuielile necesare
pentru proiect, iar costurile sunt realiste
dovedite prin respectarea urm"toarelor
elemente:
Maxim 5 puncte
3.1 Existen)a devizului general, a devizului pe
obiecte, planificarea cheltuielilor necesare (vezi SF)
precum .i concordan)a elementelor de cheltuial*
indicate de aceste documente
Maxim 3 puncte SF
3.2 Bugetul proiectului este realist, iar graficul
cererilor de prefinan)are/ rambursare este corelat
cu activit*)ile proiectului .i cu resursele financiare
planificate
Maxim 2 puncte CRF -i SF
4. Justificarea interven*iei publice: Valoarea
actualizat" net" financiare (VANF)/
economice (VANE)/ Valoarea termenului de
recuperare a investi*iei (TR
8
)
Maxim 3 puncte Conform SF
4.1 Pentru unit*,i administrativ-teritoriale care nu
intr* sub inciden)a ajutorului de stat:
Maxim 3 puncte
Cumulativ:
VANF<0
VANE>0

Sau n cazul
VANF<0
9

3 pct
Cumulativ:
VANF<0
VANE10
0 pct
Cumulativ
VANF0
VANE10
0 pct
Cumulativ:
VANF0
VANE>0

Sau n cazul:
VANF0
10

0 pct pentru
proiecte
generatoare de
venit
1 pct pt proiecte
negeneratoare de
venit

4.2 Pentru solicitan)i care intr* sub inciden)a
ajutorului de stat (operatori economici de stat sau
priva,i):
Maxim 3 puncte
TR<7 ani 1 pct
71TR115 ani 5 pct
TR >15 ani 1 pct

8
Termenul de recuperare a investi iei este egal cu perioada de operare n care prin profitul realizat se
ramburseaz# investiia
9
n cazul n care analiza economic# nu este obligatorie
10
n cazul n care analiza economic# nu este obligatorie
Page 62 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

5. Justificarea interven*iei publice: Valoarea
ratei interne de rentabilitate financiar" (-i
economic", unde este cazul)
Maxim 3 puncte Conform SF
5.1 Pentru unit*,i administrativ-teritoriale care nu
intr* sub inciden)a ajutorului de stat:
Maxim 3 puncte
Cumulativ:
RIRF<r
RIRE>r

Sau n cazul:
RIRF<r
11

3 pct
Cumulativ:
RIRF<r
RIRE1r
0 pct
Cumulativ
RIRFr
RIRE<r

0 pct
Cumulativ:
RIRFr
RIREr

Sau n cazul
RIRFr
12

0 pct pentru
proiecte
generatoare de
venit
1 pct pt proiecte
negeneratoare de
venit

5.2 Pentru solicitan)i care intr* sub inciden)a
ajutorului de stat (operatori economici de stat sau
priva,i):
Maxim 3 puncte
RIRF<10% 3
10%1RIRF115% 2
15%<RIRF120% 1
RIRF>20% 0,5
6. Analiza cost-beneficiu este coerent" cu
parametrii -i metoda recomandat" n Anexa
7, ntr-o m"sur" care face posibil"
compararea proiectului cu altele similare
supuse evalu"rii -i/sau marja de eroare n
determinarea indicatorilor evalua*i este mic",
fiind acoperit" prin analiza de risc
Maxim 2 puncte Conform SF
partea de analiza
cost-beneficiu n
toate
componentele
sale.
7. Fluxul de numerar cumulat pe fiecare an
din perioada de analiz"
13
:
Maxim 4 puncte Conform SF
pozitiv 5
negativ 0
8. Existen*a analizei de risc: Riscurile posibile
au fost identificate .i s-au propus solu)ii pentru
nl*turarea lor
(Aprecierea riscurilor
14
de c*tre solicitant se va
face n baza concluziilor analizei de risc si de
Maxim 4 puncte Conform
informa*iilor din
SF11
n cazul n care analiza economic* nu este obligatorie.
12
n cazul n care analiza economic* nu este obligatorie.
13
Se are n vedere calculul indicatorului flux cumulat conform analizei de sustenabilitate financiar* din cadrul
analizei cost-beneficiu (vezi Anexa 7 din ghidul solicitantului).

Page 63 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

senzitivitate, prin alegerea unor variabile relevante
pentru cele trei tipuri de riscuri cerute)
8.A.1 Riscul de venit a fost identificat .i se poate
neglija
2
8.A.2 Riscul de venit nu a fost identificat/ nu se
poate neglija
0
8.B.1 Riscul de finalizare a fost identificat .i se
poate neglija
2
8.B.2 Riscul de finalizare nu a fost identificat/ nu
se poate neglija
0
8.C.1 Riscul de operare a fost identificat .i se
poate neglija
1
8.C.2 Riscul de operare nu a fost identificat/ nu se
poate neglija
0
9. Indicatorul: cost de producere a energiei
corespunz"tor perioadei de analiz", EGC
15

(lei/MWh
e
sau lei/MWh
th
)
Maxim 10 puncte CRF -i anexele la
CRF
10. Durata de utilizare anual" a puterii
instalate (ore/an)
16

Maxim 10 puncte Conform SF
Componenta hidro curs regulat de ap"
[20002500) 4
[2500-4000) 8
4000 10
Componenta hidro curs neregulat de ap"
<1500 4
[15002500) 8
[2500-4000) 10
Componenta geo
[15002500) 4
[2500-4000) 8
4000 10
11. Indicatorii financiari (calcul realizat
conform Anexei 2)
*Unit*)ile administrativ-teritoriale vor primi 10
puncte la acest criteriu
Maxim 10 puncte Anexa 2.1
12. Contribu*ia proprie (% din valoarea eligibil*
a proiectului raportat la maximul acordat prin
prezentul ghid)
Pentru fiecare punct procentual se va acorda 1
punct, f*r* a se dep*/i maximul de 10 puncte.
Maxim 10 puncte CRF -i anexele la
CRF
13. Scrisoare de confort bancar Maxim 10 puncte Anexa la CRF
Solicitantul a depus o scrisoare de confort bancar
n cadrul dosarului de finan,are
10 pct

14
Se vor identifica .i analiza: riscul de venit (riscul de a nu se respecta pre)urile stabilite prin contractul de
achizi)ionare sau orice alt angajament care conduce la vnzarea energiei la un pre) stabilit, riscul de a nu
valorifica certificatele verzi la nivelul de pre) estimat, orice alte riscuri de pre) care pot conduce la diminuarea
venitului net), riscul de finalizare (riscul ca finalizarea proiectului s* fie ntrziat* n general din motive
tehnice sau financiare sau costul investi)ional s* dep*.easc* valorile estimate), riscul de operare (care include
.i riscul tehnologic; este acela n care proiectul nu se ridic* la nivelul corespunzator fluxului de venituri .i
cheltuieli fie prin nerespectarea produc)iei de energie calculate n proiect, fie din cauza costurilor oper*rii .i
mentenan)ei care dep*.esc previziunile de buget).
15
Metodologia de calcul a indicatorului EGC este prezentat* n Anexa 7
16
Durata de utilizare anual* a puterii instalate (ore/an) se define.te ca raport ntre energia anual* produs* .i
puterea instalat* a instala)iei RES.
Page 64 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Solicitantul nu a depus o scrisoare de confort
bancar n cadrul dosarului de finan,are
0 pct
14. Parteneriate cu entit"%i din Statele
donatoare
Maxim 10 puncte Anexa 6 - Acord
de parteneriat
Solicitantul are ncheiat un Acord de parteneriat cu
o entitate din statele donatoare
10 pct
Solicitantul nu are ncheiat un Acord de parteneriat
cu o entitate din statele donatoare
0 pct
15. Rata anual" de reinjectare a apei termale
(doar componenta geotermal")
Maxim 10 puncte Conform SF
Investi,ia presupune reinjectarea apei geotermale
n aceea/i forma,iune geologic*
10 pct
Investi,ia nu presupune reinjectarea apei
geotermale n aceea/i forma,iune geologic*
0 pct

Proiectul va fi propus pentru finan)are dac* cumuleaz*:
Investi%ii ini%iale +i retehnologizarea microhidrocentralelor
Minim 60 puncte
Investi%ii ini%iale +i retehnologizarea sistemelor centralizate de nc"lzire
Minim 70 puncte

Proiectele n cadrul c*rora apar confuzii ale unor concepte fundamentale sau con,in
calcule gre.ite cu privire la estimarea cuantumului energiei anuale produse /i cu privire la
vor fi respinse.
Page 65 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Punctaj pentru criteriul 1.1.1. - evaluarea poten*ialului sursei regenerabile
Tipul resursei
regenerabile
Criterii acordare punctaj
a) Geotermal
(termic)
- sunt indicate urmatoarele elemente: debit
foraj constatat pe baza de m*sur*ri,
temperatura la gura pu)ului, gradul de
mineralizare a apei .i procesele de tratare a
acesteia, dac* exist* reinjec)ie .i ct* energie
se consum* cu acest proces (kWh/ton*)
da (toate elementele
indicate)
3 pct
da (par)ial elemente
indicate)
1-2 pct
nu 0 pct
- exist* precontract/ angajament ferm cu un
poten,ial utilizator
da 1 pct
nu 0 pct
b) Hidro sunt indicate valoarea debitului mediu lunar de
ap* pe 12 luni, curba anual* de debit, c*derea
de ap*, etc
da (toate
elementele indicate)
4 pct
da (par,ial elemente
indicate)
1-3 pct
nu 0 pct

CRF va fi respins" (se ob*ine punctaj 0 la criteriul 6), n cazul in care analiza
economic" este obligatorie -i nu a fost prezentat" odat" cu CRF sau n urma
cererilor de clarificare.Page 66 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

ANEXA 5. Scrisoare de confort bancar cerin"e obligatorii privind
con"inutul


Scrisoarea de confort bancar va con,ine urm*toarele informa,ii:
1. Date de identificare solicitant
2. Date de identificare institu,ie bancar*
3. Detalii cu privire la facilitatea/ facilit*,ile de creditare, incluznd tipul creditului,
sume /i termene (asigurarea contribu,iei proprii, asigurarea sumelor aferente
cheltuielilor neeligibile, garantarea sumelor primite ca avans, etc., dup* caz)
4. Referin,* clar* la proiectul pentru care se ofer* facilitatea/ facilit*,ile de creditare,
la institu,ia /i programul n cadrul c*ruia aplic* solicitantul, precum /i la sursele de
finan,are nerambursabil*
5. Termenul de valabilitate a scrisorii de confort, precum /i posibilitatea de
prelungire a acesteia

Scrisoarea de confort bancar va fi actualizat* la momentul semn*rii contractului de
finan,are nerambursabil*, respectnd condi,iile stipulate ini,ial. Neactualizarea/
neprezentarea scrisorii de confort la semnarea contractului de finan,are, n condi,iile n
care aceasta a fost punctat* n cadrul evalu*rii, atrage respingerea dosarului.
De asemenea, n termen de 20 de zile lucr*toare de la semnarea CF, Promotorul de
proiect care a fost punctat pentru scrisoarea de confort bancar, va prezenta OP
Contractul de credit ncheiat cu banca.Page 67 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

ANEXA 6. Acordul de parteneriat


Partnership agreement


The parties
[Name of Applicant] with the official address in [official address: country, postcode, city,
street, no.], tax number [tax number], legal representative [name of legal
representative], hereinafter called Applicant,

and

[Name of Partner] with the official address in [official address: country, postcode, city,
street, no.], tax number [tax number], legal representative [name of legal
representative], hereinafter called Partner,

............................................................................................................................
................................................
(Separate rows will be inserted according to the number of partners OR one may
conclude an agreement with each of the partners)

agree to the following:

Article 1 - Purpose
1.1 The purpose of this agreement is to implement in partnership the project [Title of
Project], for which a grant application for funding is submitted under the EEA Grants
in Romania, RO 06 Renewable Energy Programme (RONDINE) (if applicable).
1.2 This agreement settles the division of responsibilities and financial aspects between
the Applicant and the Partner/s, in the framework of project implementation, in the
case that the project is proposed for financing and a contract is signed with the PO for
RO 06 Renewable Energy Programme (RONDINE) in Romania in this regard.
1.3 If a grant is awarded to the Applicant and this one agrees on the terms and
conditions of the grant contract, the Applicant is responsible for implementing the
project, together with the partners, under the conditions specified below.

Article 2 The good practice principles of the partnership
2.1 All partners must contribute to the project in the manner specified in the Application
form and the Partnership agreement.
2.2 If the grant will be awarded to the Applicant, the partners authorize the Applicant to
sign the contract with the PO and to represent them in relationship with the PO in the
context of the project implementation.
2.3 The Applicant must consult with partners regularly and keep them fully informed on
all aspects of project development.
2.4 All partners must implement the activities by respecting the highest professional and
ethical standards.
2.5 Partners are bound to comply with all rules and requirements of the Grant Contract to
be signed by the Applicant.

Article 3 Length of the agreement
(Specify the length of the partnership agreement, indicating the date of start and the end
date)
Page 68 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIUArticle 4 The roles and responsibilities of each organization involved in the
partnership
(Describe the roles and responsibilities of each organization involved in the project with
reference to project activities as they were named in the Application)

Article 5 - Financial aspects, including costs allocated to each partner from the
project budget and other relevant information and reporting procedures in the
partnership
(Describe how funds will be allocated between the partners, the estimated amounts to be
allocated to each partner and the amounts given as a contribution for co-financing by
partners.
Also include information on the procedures related to reporting / reimbursement of
expenditures incurred in the project by the partners)

Article 6 - Exchange rate
(Specify the exchange rate to be used at the time of reporting / reimbursement in the
relationship with partners)

Article 7 Audit
(Include provisions for the audit of partners with reference to the recommendations
contained in the Guidelines for Applicants, if applicable)

Article 8 Applicable law
(Please specify the law applicable to this Agreement)

Article 9 Disputes
(Describe the procedures that you will consider for solving possible conflicts)

This Agreement has been drawn up and signed at [location] in [specify number] original
copies in English, one for each party.

For the Applicant [full name of Applicant]
[name and title of the person authorized to sign]

[Signature]

[date]


For the Partner [full name of Partner]
[name and title of the person authorized to sign]

[Signature]

[date]

(Repeat this section as many times as needed, depending on the number of partners
signing the Agreement)


Page 69 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

ANEXA 7. Analiza cost- beneficiu instruciuni de elaborare

Pentru elaborarea ACB recomand*m consultarea urm*toarelor documente:
1. Documentul de lucru nr. 4 (Working document no. 4) Orient*ri privind
metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu
(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/
wd4_cost_en.pdf);
2. Manualul CE privind ACB (Guide to cost-benefit analysis of investment projects)
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/gui
de2008_en.pdf
3. Instruc)iuni de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008 privind aprobarea
con)inutului cadru al documenta)iei tehnico-economice aferente investi)iilor
publice, precum .i a structurii .i metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investi)ii; Monitorul Oficial nr. 524/11.07.2008.

Rezultatele analizei cost-beneficiu vor fi prezentate sintetic n urm*toarea structur*:
1. Identificarea proiectului;
2. Definirea obiectivelor .i indicatorilor;
3. Analiza op)iunilor;
4. Analiza financiar*;
5. Analiza economic*;
6. Analiza de sensitivitate .i risc.

Preciz"ri referitoare la modalitatea de ntocmire a analizei cost-beneficiu:
1. Rata de actualizare care va fi folosit* este rata de baz*/ referin)* a Romniei,
conform Comunic*rii Comisiei Europene C14/ 19.01.2008 (accesibil* pe site-ul
Comisiei Europene la adresa
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.ht
ml), valabil* la data deschiderii sesiunii de finan)are, la care se vor ad*uga 100
puncte de baz* pentru analiza financiar*, respectiv 150 puncte de baz* pentru
analiza economic*. Respectiva rat* de baz* va fi publicat* pe site-ul OP odat* cu
lansarea sesiunii de finan)are;
2. Pre)ul Certificatului Verde va fi considerat la o valoarea fix* de 40 EUR;
3. Pre)ul energiei furnizate va fi considerat la o valoarea fix* de 41 EUR/MW;
4. Num*rul de Certificate Verzi de care va beneficia solicitantul se va calcula conform
prevederilor din Anexa nr. 11 la Regulamentul de acreditare a produc*torilor de
energie electric* din surse regenerabile pentru aplicarea sistemului de promovare,
aprobat prin Ordinul nr. 42/ 20.10.2011;
5. Fluxurile de numerar din analizele de baz* vor fi men)inute constante pe ntreaga
perioad* de analiz*, urmnd ca eventualele varia)ii s* fie luate n considerare n
cadrul analizei de senzitivitate;
6. Valoarea investi)iei ini)iale nu se actualizeaz* chiar dac* investi)ia se realizeaz* n
mai mult de 1 an; actualizarea sumelor rezultate din exploatare (a fluxului de
numerar) se face ncepnd cu anul 1 de func)ionare, adic* primul an dup*
implementarea proiectului;
7. Valoarea rezidual*, dac* se dore.te a fi luat* n considerare, va fi determinat* prin
metoda perpetuit*)ii f*r* rat* de cre.tere sau prin valoarea de lichidare a activului;
8. Perioadele minime de referin)* pentru ntocmirea analizelor vor fi diferen)iate n
func)ie de sursa energiei produse, astfel:
- geotermal 15 ani;
- microhidrocentrale 25 ani.

Page 70 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

NOT.: nerespectarea preciz*rilor referitoare la modalitatea de ntocmire a analizei cost-
beneficiu duce la nepunctarea analizei/analizelor afectate.

Indicatorul cost de producere a energiei corespunz"tor perioadei de analiz"
(EGC) va fi calculat dup" formula:

a) Pentru tehnologiile RES care produc energie electric* se va folosi urmatoarea formul*
de calcul:

[ ]
[ ]

+
+ + +
=
n
t
t
t
n
t
t
t t t
r E
r F M I
EGC
1
1
) 1 (
) 1 )( (
(lei/MWh
e
) (1)

n care EGC costul al energiei electrice produse corespunz*tor perioadei de analiz*, n
M
t
= cheltuieli de operare si mentenan)* n anul t
F
t
= cheltuieli cu combustibilul n anul t
E
t
= energia electric* produs* n anul t
r = rata de actualizare (valoare stabilit* prin dispozi,ia pre/edintelui de aprobare a
sesiunii de finan,are a programului)
n= perioada de analiz* (perioada de implementare, la care se adauga perioada de
operare)
I
t
= cheltuieli cu investi)ia n anul t

b) Pentru tehnologiile RES care produc energie termic* se va folosi urm*toarea formul*
de calcul:

[ ]
[ ]

+
+ + +
=
n
t
t
t
n
t
t
t t t
r H
r F M I
EGC
1
1
) 1 (
) 1 )( (
(lei/MWh
th
) (2)
H
t
= cantitatea de caldur* produs* iar m*rimile I
t
, M
t
, F
t
, r au semnifica)ia anterior
men)ionat*.


Punctarea cererilor de finan)are pe baza EGC (maximum 10 puncte) se va face diferen)iat
pe sursele de producere a energiei, astfel: proiectul care are cea mai mic* valoare a
indicatorului EGC, n cadrul fiec*rei componente n parte, va primi punctajul maxim
indicat n gril* (10 puncte), celelalte proiecte primind un punctaj calculat dup* formula
urmatoare:


im punctaj
EGC
EGC
acordat punctaj
ofertat
max _ _
min
=Page 71 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

ANEXA 8. Ghid pentru verificarea cheltuielilor efectuate n cadrul
proiectelor finan"ate prin MF al SEE 2009- 2014 'i MF Norvegian
2009- 2014


Cheltuielile efectuate n cadrul proiectelor vor respecta prevederile din regulamentele de
implementare respectiv art 7.2. .i 7.6.
In cazul n care n urma verific*rilor Operatorii de Program vor constata nereguli n urma
c*rora se vor aplica corec)ii financiare se vor respecta prevederile OUG 66/2011, cu
modific*rile .i complet*rile ulterioare, aprobat* prin Legea nr. 142/2012, cu modific*rile
.i complet*rile ulterioare.

Procedura de verificare a cheltuielilor
Pentru a fi aprobat*, o cheltuial* trebuie s* fie eligibil*. Documentul de referin)* pentru
eligibilitatea cheltuielilor este Formularul de buget care se g*se.te ca .i anex* la fiecare
contract de finan)are. Urmnd structura bugetului estimativ, pe categorii .i tipuri de
cheltuieli, Raportul financiar (Anexa nr. 1) trebuie s* men)ioneze tipul, num*rul .i data
documentelelor justificative, precum .i valoarea cheltuielilor efectuate .i solicitate spre
decontare. De asemenea n (Anexa nr. 2) sunt explicitate documentele justificative care
se cer pentru decontarea cheltuielilor.
Suma finala total" pl*tit* promotorului de proiect nu poate n nici o situa)ie s*
dep*.easc* valoarea finan)*rii stabilit* prin contractul de finan)are nerambursabil* .i
actele adi)ionale ulterioare, chiar dac* totalul costurilor eligibile reale dep*.e.te totalul
costurilor eligibile estimate.

n cazul partenerilor/promotorilor de proiecte/beneficiari cu sediul principal ntr-un stat
donator se va accepta pentru justificarea cheltuielilor efectuate un raport de verificare a
cheltuielilor (elaborat de un auditor certificat .i independent).

n cazul partenerilor/promotorilor de proiecte institu)ii publice dintr-un stat donator .i al
organiza)iilor interna)ionale/interguvernamentale, se va considera suficient sistemul
intern de verificare a cheltuielilor utilizat de aceste institu)ii doar n situa)iile n care
auditorul care emite opinia este certificat .i independent fa)* de persoana care
ntocme.te cererea de plat* .i care efectuez* pl*)ile.

n situa)ia n care Operatorul de Program face dovada verific*rii integrale a eligibilit*)ii
cheltuielilor aferente raportului financiar depus de promotorul de proiect, atunci nu mai
este necesar un raport de verificare a cheltuielilor emis de un auditor autorizat
independent.

Operatorii de program nu vor verifica eligibilitatea cheltuielilor si nu vor solicita raport de
audit n acele cazuri n care regulamentele de implementare reglementeaz* faptul c*
promotori de proiecte/partenerii de proiect nu trebuie s* prezinte documente justificative
pentru verificarea cheltuielilor.

Pentru decontarea cheltuielilor legate de cazare, diurn*, transport intern .i
interna)ional se vor respecta prevederile Hot*rrii Guvernului nr. 518/1995 privind unele
drepturi si obliga)ii ale personalului romn trimis n str*in*tate cu complet*rile .i
modific*rile ulterioare, cu excep)ia cazurilor n care acordul de program prevede altfel.
Pentru deplas*ri interne se vor respecta prevederile Hot*rrii Guvernului nr. 1860/2006
cu complet*rile si modific*rile ulterioare.

Page 72 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Toate documentele justificative vor fi prezentate n copie pe suport de hrtie sau
electronic, cu men)iunea conform cu originalul", semnate .i stampilate de c*tre
reprezentatul legal al promotorului de proiect/partenerului de proiect.
Facturile care vor constitui documente justificative la decont, vor fi emise de
furnizori/prestatori pe numele promotorului de proiect care beneficiaz* de finan)area
nerambursabil*.
De asemenea pe facturi vor exista urm*toarele .tampile:
- bun de plat* pentru suma de ...
- certific n privin)a realit*)ii, regularit*)ii .i legalit*)ii
- .tampil* cu men)iunea finan)at din fonduri SEE/norvegiene

Documentele justificative vor fi nso)ite de un OPIS, semnat .i .tampilat de c*tre
reprezentantul promotorului de proiect. In raportul financiar al proiectului, fiecare
cheltuial* efectuat* va fi detaliat*.

Documentele justificative la care se face referire mai sus se solicit* de c*tre Operatorul
de Program Promotorului de Proiect/Partenerului de proiect doar n acele cazuri n care
prin Acordul de Program nu este specificat* expres o alt* metod* de verificare a
cheltuielilor efectuate.

Dac* prin Acordul de Program este specificat* o alt* metod* de verificare a cheltuielilor
atunci se vor respecta prevederile Acordului de Program.

Not": n situa*iile n care au fost aplicate dispozi*iile Ordonanei de Urgen$ nr.
34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public$, cu modific"rile -i
complet"rile ulterioare, promotorul de proiect are obliga*ia de a prezenta la
decont documentele care atest" respectarea procedurii legale, o singur" dat" la
prima decontare a cheltuielii efectuat" n cadrul contractului.

Promotorul de proiect/partenerul de proiect romn achizi)ioneaz* produse, servicii sau
lucr*ri conform O.U.G. 34/2006 cu complet*rile .i modific*rile ulterioare, sau o alt*
procedur* aplicabil* conform contractului de finan)are.

Toate documentele justificative externe (emise de un prestator din afara Romniei c*tre
beneficiarului finan)*rii, c*tre partener (parteneri) sau c*tre participan)ii la proiect se vor
prezenta la decont nso)ite de traducerea acestora n limba romn*/englez*, efectuat*
de un traduc"tor autorizat, semnat" -i -tampilat".

Promotorii de proiect vor depune toate m*surile necesare pentru a respecta termenele de
predare a rapoartelor financiare stabilite prin contract si reglementate n regulamentul de
implementare.

Stabilirea eligibilit*)ii unei cheltuieli se va face n primul rnd n func)ie de evaluarea .i
aprobarea integral* a activit*)ilor desf*.urate de promotorul de proiect. Invalidarea unei
activit*)i va conduce inevitabil la neaprobarea cheltuielilor aferente respectivei activit*)i.

Promotorul de proiect acolo unde este cazul justific* CONTRIBUIA PROPRIE n cadrul
proiectului prin documente financiare (facturi, contracte .i documente de plat* etc.)
conform OUG nr.23/2013 privind gestionarea financiar* a fondurilor externe
nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spa)iului Economic European 2009-
2014 .i Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Operatorul de Program face dovada asigur*rii cofinan)*rii pentru promotorii de proiect
conform OUG nr.23/2013 privind gestionarea financiar* a fondurilor externe
Page 73 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spa)iului Economic European 2009-
2014 .i Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Procedura de monitorizare -i raportare financiar"
Elaborarea raportului
Promotorii de proiecte au obliga)ia s* prezinte Operatorului de Program urm*toarele
documente n condi)iile .i la termenele stipulate n contract:
raport financiar - depus n termenul stabilit prin contractul de finan)are;
documentele justificative pentru cheltuielile efectuate

Evaluarea -i aprobarea raportului financiar
Pentru validarea raportului financiar, promotorul de proiect are obliga)ia s* prezinte
dovezi ale desf*.ur*rii activit*)ilor, ale ob)inerii rezultatelor .i, implicit, ale atingerii
obiectivelor stabilite n proiect:
exemplare/mostre ale materialelor publicitare realizate sau dovezi ale realiz*rii .i
distribuirii acestora;
dosar de pres* pentru campania de promovare .i evenimentul realizat;
dovezile concrete ale desf*.ur*rii activit*)ilor stipulate n contract, precum .i orice
alte materiale relevante pentru raportul financiar;

RAPORTUL FINANCIAR se va prezenta )innd cont de urm*toarele elemente:
raportul va fi ntocmit n lei.
fiecare cheltuial* va fi detaliat*.

Operatorul de Program -i rezerv" dreptul de a face verific"ri att n perioada
derul"rii contractului de finan*are nerambursabil", ct -i ulterior valid"rii
raportului financiar.

Cheltuielile efectuate n cadrul proiectului vor deveni par)ial sau n ntregime neeligibile n
condi)iile n care obiectivul proiectului nu este ndeplinit.

Dosarul complet al proiectului trebuie p*strat de c*tre promotorul de proiect, conform
condi)iilor stipulate n regulamentul de implementare.

Suma final* acordat* cu titlu de finan)are nerambursabil* se stabile.te n func)ie de
raportul financiar final .i de cheltuielile eligibile reale totale ale proiectului, pe baza
documentelor justificative depuse de promotorul de proiect.
Page 74 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

ANEXA 8.1 Raport financiar intermediar
1. Raport financiar intermediar nr....... din data de ........
Perioada de raportare de la.pn" la..

n tran.e


2. Date despre Promotorul de Proiect:

Nume:

Adres*:

CIF:

Reprezentant legal:
(nume .i func)ie, tel., fax, e-mail)

Persoana de contact (nume .i
func)ie,tel, fax, email)


3. Detalii despre Promotorul de proiect:

Programul:


Data de nceput a proiectului:

Data de incheiere a proiectului:


Titlu proiect:

Cod proiect:4. Detalii despre contul bancar:

Numele b*ncii

Adresa b*ncii
Cod IBAN
RAPORT FINANCIAR
INTERMEDIAR
Page 75 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU


5. Cheltuieli eligibile

Cheltuieli eligibile realizate n perioada de referin*":
Tabel orietativ - se va prelua cel din Contractul de Finan)are.

Cod cat.
de
cheltuieli
conf.
DORIS
Categorii
de
cheltuieli
eligibile
Denumire
Contract
Factur*
Denumire
furnizor
OP
(nr.
.i
dat*)
Valoarea
cheltuielii
eligibile
solicitate
Nr.
Data
emiterii
Val. din
factura
aferent*
fiec*rei
categorii
de
cheltuieli
eligibile
2

TVA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I.Total
cheltuieli
eligibile


II.Venituri
nete
din proiect


III.Sum*
solicitat*
spre
decontare(I
- II)

Tipul de
ncadrare a
cheltuielilor
Scurt"
descriere
a
cheltuielilor
efectuate
Valoare
cheltuit"
total"
Valoare
cheltuial"
n L1
Valoare
cheltuial"
n L2
Valoare
cheltuial"
n L3
Valoare
cheltuial"
n L4
Se vor
cuprinde
tipurile de
cheltuieli
stabilite n
contractul de
finantare

Total
Page 76 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU6. Previziunile curente cu privire la cheltuielile eligibile estimate pentru
perioada urm"toare de raportare:

Total
cheltuieli
aprobate prin
Contractul de
Finana*are
Total
cheltuieli
previzionate a fi
efectuate


Previziuni (n+4)
Scurt" descriere a
cheltuielilor previzionate

n = luna


7. Prin prezentul raport financiar intermediar solicit suma de:
..............Lei.


8. n calitate de Promotor de proiect, declar urm"toarele:

a) Raportul financiar intermediar este conform Contractului de Finan)are ncheiat
ntre Operator de Program .i Promotorul de Proiect;
b) Proiectul nu este finan)at prin instrumente ale CE .i nici prin alte instrumente
na)ionale de cofinan)are dect cele precizate n Contractul de Finan)are;
c) Cerin)ele n ceea ce prive.te informarea .i publicitatea au fost ndeplinite n
conformitate cu prevederile din Contractul de Finan)are;
d) Regulile privind Ajutorul de Stat, achizi)iile, protec)ia mediului .i oportunit*)i egale
au fost respectate;
e) Suma solicitat* este n conformitate cu prevederile Contractului de Finan)are .i a
contractelor de achizi)ie;
f) Toate documentele suport sunt nregistrate n conformitate cu prevederile
legisla)iei na)ionale;
g) Toate documentele originale sunt ndosariate .i p*strate de institu)ie, .tampilate,
semnate .i sunt la dispozi)ia consult*rii n scopul controlului .i auditului. Sunt
con.tient de faptul c* nerespectarea acestei condi)ii impuse de reglementarile
na)ionale .i din regulament conduce la obliga)ia mea de a restitui ntreaga sum*
primit* aferent* proiectului, reprezentnd asisten)a financiar* nerambursabil* din
fonduri SEE .i cofinan)area aferent* alocat* din fonduri de la bugetul de stat,
inclusiv dobnzile/penalit*)ile aferente.
h) Prezentul Raport financiar a fost completat, cunoscnd prevederile art. 292 din
Codul penal, cu privire la falsul n declara)ii.


Reprezentantul legal al Promotorului de proiect:
Semn*tur*: Func)ia:

Nume: Data:Page 77 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

ANEXA 8.2 Lista documentelor stabilite n vederea verific$rilor efectuate de operatorul de program

Dup" tipul ac*iunii VERIFICARE ADMINISTRATIVA
(documente justificative atasate la raportul financiar)
Documente referitoare la plat$


Copie a Facturii (tradus" n limba romn" sau englez")
Copie a Chitan'ei, Bonului fiscal, Ordinului de plat", cotor fil" CEC/foaie de v"rs"mant vizat" de
banc",
Copie a Dispozi'ie de plat" extern", a altor documente care justific" plata n func'ie de instrumentul
bancar utilizat (acreditiv bancar etc.)
Copie a Extrasului de cont cu viza b"ncii emitente pe fiecare fil" sau alt" dovad" a achit"rii facturii
(pentru pl"'ile electronice)
Copie a Registrului de cas"

Documente referitoare la
nregistr$rile contabile
Balan'e sintetice lunare de verificare cu dezvoltare analitic" pe conturile utilizate pentru proiect
Fi(e de cont pentru toate conturile analitice utilizate n nregistrarea opera'iunilor aferente
proiectului
Rapoarte audit financiar independent certificat
Fi(e ale mijloacelor fixe, Note de Recep'ie (i Constatare Diferen'e (pentru obiecte de inventar)

Documente referitoare la
procedura de achiziii, dup$
natura cheltuielii:

Furnizarea de produse
Copie Procese-verbale de predare-primire, de recep'ie (i de punere n func'iune a bunurilor
achizi'ionate
Copie Ceritficate de garantie
Copie Declara'ii vamale (pentru bunurile de import din afara spa'iului UE)
Copie Declara'ia din partea proiectantului care s" certifice c" echipamentul/ aparatura
achizi'ionat(") este n conformitate, din punct de vedere tehnologic, cu cel(cea) prev"zut(") n
proiect
Contract (inclusiv actele adi'ionale) semnat cu furnizorul de produse
Copie dup" dosarul achiz'iei
Pentru Amortizare:
Declara'ie privind metoda de calcul a amortiz"rii valoarea lunar" a acesteia, pentru fiecare mijloc fix

Pentru informare -i publicitate:

fotografii ale bunurilor achizi'ionate n cadrul proiectului
fotografii ale autocolantelor aplicate pe utilaje, echipamente, alte furnituri achizi'ionate prin proiectPage 78 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU


Prestarea de servicii


Garan'ia de bun" execu'ie
Garan'ia de plata a avansului
Copie dup" dosarul achiz'tiei
Procese verbale de predare primire a serviciilor achizi'ionate (proiect tehnic, caiet de sarcini,
detalii de execu'ie etc.)
n cazul prest"rii de servicii pentru care se solicit" conform prevederilor legale, prestarea de c"tre
un operator autorizat (i/sau care are ca obiect de activitate prestarea unui anumit tip de servicii se
va solicita documentul care atest" autorizarea operatorului (i/sau certificatul de nregistrare la
RECOM
Raport de activitate
Pentru managementul de proiect: stat de salarii (i centralizatoarele acestora n baza contractelor de
munc" pentru perioade determinate, fi(ele de post, foi de pontaj
In cazul prest"rii de servicii care se finalizeaz" cu ob'inerea unui aviz, acord al unei institu'ii publice
se va prezenta avizul/autoriza'ia/acordul al institu'iei respective
Contract (inclusiv actele adi'ionale) de servicii semnat

Cheltuielile diverse -i neprev"zute se pot utiliza doar n condi*iile prev"zute de art. 28 alin. 7 i
art. 29 alin. 21 din OUG nr. 34/2006, cu complet"rile i modific"rile ulterioare

Pentru informare -i publicitate

Un exemplar din pliantul!bro(ura/mapa realizat" (dac" acestea sunt cheltuieli eligibile)
fotografii de la locul de desf"(urare a evenimentelor de promovare a proiectului (dac" acestea sunt
cheltuieli eligibile)

Execuia de lucr$ri

Certificatul/autoriza'ia de atestare pentru dirigintele/inspectorul de (antier
Autoriza'ia de construire
Certificatul de urbanism
Proces-verbal de predare-primire a amplasamentului (i planul de amplasare al investi'iei con'innd
pozi'iile bornelor topografice/de repere
Programul de urm"rire (i control al calit"'ii lucr"rilor vizat de Inspec'ia de Stat n Construc'ii
Ordinul de ncepere a lucr"rilor
Procesele-verbale de verificare pe faze determinante de execu'ie, avizate de c"tre Inspectoratul de
Stat n Construc'ii conform Programului de urm"rire (i control al calit"'ii lucr"rilor din proiectulPage 79 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

tehnic vizat de Inspec'ia de Stat n Construc'ii
Devizele de lucr"ri ofertate aferente situa'iei de lucr"ri transmise spre decontare
Procesele-verbale de recep'ie calitative elaborate conform Programului de urm"rire (i control al
calit"'ii lucr"rilor din proiectul tehnic
Garan'ia de bun" execu'ie
Garan'ia pentru plata avansului
Procese-verbale de recep'ie la terminarea lucr"rilor
Copii certificate dup" rapoartele dirigintelui de (antier
Situa'ii de plat" pentru lucr"ri (i centralizatoarele situa'iilor de plat" datate (i semnate de
beneficiar, constructor (i dirigintele de (antier
Proces verbal de predare primire a amplasamentului si a bornelor de repere
Autorizatia dirigintelui de (antier
Liste de cantit"'i pentru lucr"rile la care se renun'", ntocmite de proiectant
Liste de cantit"'i pentru lucr"ri suplimentare ntocmite de proiectant
Nota de renun'are
Nota de comand" suplimentar" care trebuie s" fie semnat" (i (tampilat" de reprezentantul legal al
proiectului, de dirigintele de (antier, de proiectant
Situa'iile de plat" aferente notelor de comand" suplimentar" trebuie s" fie semnate de c"tre
contractor, dirigintele de (antier (i promotorul de proiect
Copie dup" dosarul achizi'iei
Contract de lucr"ri semnat inclusiv actele adiionale aferente acestuia

Pentru verificare cheltuielilor OP-urile vor solicita toate documentele justificative conform Legii nr.
10/1995 privind calitatea n construc'ii

n situa*ia n care pe parcursul execu*iei lucr"rilor se impun modific"ri ale solu*iei din Proiectul
Tehnic, se vor ntocmi -i prezenta urm"toarele documente:

Dispozi'ia de (antier pentru execu'ia lucr"rilor, ntocmit" de proiectant (i semnat" de inspectorul de
(antier, beneficiar (i constructor; aceast" dispozi'ie de (antier este nso'it" de memoriul justificativ
ntocmit de proiectant (i verificat de verificatorul de proiect, acolo unde este cazul
Liste de cantit"'i pentru lucr"rile la care se renun'" ntocmite de proiectant
Listele de cantit"'i pentru lucr"ri suplimentare ntocmite de proiectant
Nota de renun'arePage 80 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Nota de comand" suplimentar" care trebuie s" fie semnat" (i stampilat" de reprezentantul legal al
proiectului, de dirigintele de (antier, de proiectant
Situa'iile de plat" aferente notelor de comand" suplimentar" trebuie s" fie semnate de c"tre
constructor, dirigintele de (antier (i promotor de proiect

Cheltuielile diverse -i neprev"zute se pot utiliza doar n condi*iile prev"zute de art. 28 alin. 7 -i
art. 29 alin. 21 din OUG nr. 34/2006, cu complet"rile -i modific"rile ulterioare

Pentru informare -i publicitate

fotografii ale bunurilor,echipamentelor achizi'ionate n cadrul proiectului
fotografii ale autocolantelor aplicate pe utilaje, echipamente, alte furnituri achizi'ionate prin proiect
afi(e, pliante, c"r'i postale, bro(uri, bannere, publicitate n presa scris"
dosarul achizitiei
document justificativ sau proces verbal de selec'ie a ofertelor
contract;
factur";
dovada pl"'ii: chitan'" sau ordin de plat" vizat de banc" (i extras de cont, sau alt" dovad" a
achit"rii facturii (pentru pl"'i electronice)

Achiziia de terenAchiziia de cl$diri


Extras de carte funciar"
Contract de vnzare cump"rare
ncheierea privind intabularea n cartea funciar"
Certificat de atestare fiscal"
Valoarea este certificat+ de un evaluator independent autorizat care confirm" c" valoarea acestuia
nu excede valoarea de pia'"


Declara'ie pe propria r"spundere c" imobilul nu a beneficiat de finan'"ri comunitare nerambursabile
n ultimii 10 ani pentru construc'ie sau reabilitare
Extras de carte funciar"
Contract de vnzare cump"rare Raportul evaluatorului independent autorizat ce atest" c" pre'ul de
achizi'ie nu excede valorii de pia'" (i c" imobilul respect" condi'iile tehnice prev"zute de legisla'ia
na'ional"
Raportul expertului care s" constate faptul c" cl"direa este n raport cu obiectivele proiectului.Page 81 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Documente pentru j ustificarea
cheltuielilor de personal:


Salarii (i asimilate acestora
contracte individuale de munc" (sau echivalent) pe perioad" determinat" sau nedeterminat"
ordin de plat"/cotor fil" CEC/foaie de v"rs"mant
borderou virare n cont de card, registru de cas"
dispozi'ia de plat" (n cazul pl"'ilor n numerar)
extras de cont din care s" rezulte viramentele (i/sau extragerile
list" de avans chenzinal (dac" este cazul)
centralizatoare (tate de plat"
fi(e de pontaj care s" cuprind" o scurt" prezentare a activit"'ii desf"(urate, fi(ele de post
(tate de salarii

Onorarii
contracte de prest"ri servicii
contracte de mandat
fi(e de pontaj
factura emis"
extras de cont din care s" rezulte viramentele (i/sau extragerile
aprobarea beneficiarului pentru documentele remise n cadrul consultan'ei
copii dup" devizele financiare pentru servicii

Contribu)ii sociale aferente cheltuielilor salariale
(tate de plat"
centralizatoare ale (tatelor de plat"
declara'ii CAS/CASS/(omaj
extras de cont din care s" rezulte viramentele (i/sau extragerile

Documente pentru j ustificarea
cheltuielilor cu transportul,
cazarea, diurna in vederea
participarii la seminarii,
traininguri, conferinte, study
tour- uri:


asigurarea de s"n"tate (n cazul deplas"rilor externe)
bonuri, taxe autostrad", poduri, parcare, etc.

Autoturism propriu
bon fiscal de combustibil (pentru firme private, ONG-uri (i institu'ii publice ,in limita a 7,5 litri pe suta
de km) cu nscrierea pe verso a num"rului ma(inii
ordin de deplasare (pentru salaria'ii institu'iilor publice) (i referatul de justificare
Page 82 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIUAutoturism de serviciu
foaia de parcurs
B.C.F. uri
ordinul de deplasare

Transport cu avionul/ trenul/naviga)ie fluvial*
biletele de c"l"torie / tichetele (n condi'iile prev"zute de dispozitiile legale, f"r" a putea dep"(i
drepturile de aceast" natur" care se pot acorda salaria'ilor institu'iilor publice)
ordinul de deplasare
factura extern" sau intern" (dac" este cazul)
ordinul de plata a facturii

Transport cu autocarul
ordinul de deplasare
factura extern" sau intern" (dac" este cazul)

Transport de materiale .i echipamente
contractul de prest"ri servicii (unde se aplic")
contractul de nchiriere (unde se aplic")
factura extern" sau intern" emis" de vanz"tor, prestator, locator
avizul de nso'ire a m"rfii

Diurn*
ordinul de deplasare
mandat de deplasare
raport de deplasare (deplasarea extern")
decont de deplasare extern" (n care sunt scrise cheltuielile aferente deplas"rii)

Cazare
factur" extern" sau intern" de cazare cu men'ionarea numelor persoanelor cazate, a duratei caz"rii (i a
tarifului perceput (sau tabel centralizator cu persoanele cazate anexat la factur")
ordinul de deplasare
ordinul de plat"
Page 83 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU


Documente pentru j ustificarea
asistenei tehniceDocumente pentru j ustificarea
cheltuielilor privind organizarea
ntalnirilor/ conferinelor/
seminarilor/ trainingurilorExpertize tehnice .i financiare, Audit, Traduceri, Achizi)ii
contractul de prest"ri servicii
factura extern" sau intern"
dovada dreptului de expertiz"
raportul de expertiz"
documenta'ia de atribuire aferent" achizi'iei publice
Taxe notariale (numai dac* se dore.te autentificarea unor documente necesare proiectului)


foi de prezen'" la cursuri
fi(e de evaluare ale participan'ilor
statele de plata alte trainerilor
copii dupa devizele financiare pentru servicii
factura de cazare, transport
contractul de nchiriere/prest"ri servicii
factura extern" sau intern" emis" de vnz"tor, prestator
contract pentru articolele de birotica folosite in cadrul conferin'ei/seminarului/trainingului
contractul pentru serviciile de traducere
contractul pentru servicile de cazare
ordinul de deplasare

Page 84 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Documente pentru j ustificarea
TVA ( dac$ este inclus n
cheltuielile eligibile)
Copie a declara'iei pe proprie r"spundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoare ad"ugat" aferent"
cheltuielilor cuprinse n Raportul Financiar, certificat" de organul fiscal competent din subordinea Agen'iei
Na'ionale de Administrare Fiscal".

Specificaii Documente
Facturi emise S* men)ioneze detaliat bunul achizi)ionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuat*.
S* aiba formatul prevazut de actele normative in vigoare si sa fie completate in conformitate cu
acestea
Data inscris* pe factura sa nu fie anterioar* datei semnarii contractelor de achizi)ii
S* fie men)ionate num*rul, data contractului de achizi)ii in baza carora au fost emise
Numele prestatorului .i datele de identificare sa fie cele inscrise in contract
Facturile transmise de promotori trebuie s* con)in* urmatoarele .tampile: bun de plat*, conform cu
originalul, certificat n privin)a realit*)ii regularit*)ii .i legalit*)ii, Finan)at prin Mecanismul Norvegian
sau Mecanismul SEE

Documente de plat" S* aib* semnatura .i .tampila b*ncii emitente .i a promotorului proiectului, exceptnd documentele de
plat* aferente pla)iilor electronice
S* men)ioneze n clar num*rul facturii sau contractului pe care le achita
Contul si banca beneficiarului pl*)ii s* corespund* cu datele din contractul de achizi)ii.
CEC-urile/ biletele de ordin trebuie emise de promotorul proiectului, n numele furnizorului, f*r* s* fie
girate de c*tre ter)i
n cazul n care pl*)ile se efectueaz* prin CEC-uri/ bilete de ordin, beneficiarul trebuie sa prezinte
Borderourile de ncasare a acestor documente de plat*, care trebuie sa fie .tampilate .i semnate de
banca
Extrasele de cont OP-urile trebuie sa fie datate .i .tampilate de banca trezorerie .i s* ateste valoric
suma din documentul de plat*

Autoriza*ia de construire pentru
lucr"ri cu caracter provizoriu
Trebuie emis* n conformitate cu legisla)ia n vigoare (Legea nr.50/1991, cu modific*rile .i complet*rile
ulterioare) .i s* fie valabile pe toata durata execu)iei lucr*rilor.Page 85 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Certificatele de calitate/
conformitate
Pentru bunurile achizi)ionate trebuie sa fie datate, semnate .i .tampilate de autoritatea emitent*
Declara*iile vamale Pentru importurile directe de bunuri achizi)ionate sunt ata.ate la facturi (acolo unde este cazul). Aceste
docmente trebuie semnate si .tampilate de autoritatea emitent*. Importul reprezint* intrarea de bunuri
din afara spa)iului comunitar.

Ordinul de ncepere al lucr"rilor Este documentul care atest* momentul nceperii execut*rii lucrarilor. Data emiterii acestui document
trebuie s* fie anterioara oric*ror date de nregistrare a buletinelor de analiz*, a ntocmirii proceselor
verbale de lucr*ri ascunse .i a proceselor verbale pe faze determinante.

Procesul verbal de predare al
amplasamentului -i planul de
amplasare al investi*iei
con*innd pozi*iile bornelor
topografice
Trebuie s* fie datat, semnat .i .tampilat conform programului de urm*rire .i control al calit*)ii lucr*rilor.
Data elabor*rii acestui document trebuie s* fie ulterioara Ordinului de ncepere al lucr*rilor
Programul de urm"rire -i
control al calit"*ii lucr"rilor
Trebuie vizat de Inspec)ia de Stat n Construc)ii, semnat de reprezentantul legal al proiectului, de
proiectant .i de executant.
Procesele verbale de recep*ie
calitativ", pentru lucr"rile
ascunse +i faze determinante
Trebuie s* fie elaborate, datate .i semnate conform programului de urm*rire .i control al calit*)ii lucr*rilor
din proiectul tehnic.
Procesele verbale de predare-
primire, de recep*ie -i de
punere n func*iune a bunurilor
achizi*ionate
Trebuie completate, datate, semnate .i .tampilate de furnizorul de bunuri .i de promotorul de proiect .
Acestea trebuie s* repecte prevederile contractuale .i specifica)iile din caietul de sarcini.
Situa*ii de plata pentru lucr"ri
-i centralizatoarele situa*iilor
de plat"
Trebuie semnate cu numele men)ionat clar, .tampilate .i datate de reprezentantul legal, de dirigintele/
inspectorul de .antier (pentru care s-a prezentat certificatul de atestare) .i de executatul lucr*rii
Devizele financiare Pentru servicii trebuie s* fie datate, semnate .i .tampilate de furnizorul de servicii .i de reprezentantul
legal al proiectului. Acestea trebuie s* fie in conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul de
servicii delarate c.tig*toare.
Page 86 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

A. PENTRU VERI FI CAREA ADMI NI STRATI VA A ACHI ZI +I EI
Pentru promotorii de proiecte publici Atribuirea de c"tre promotorii de proiecte priva*i a
contractelor de furnizare, servicii sau lucr"ri care nu aplic" OUG
34/2006
(cf. OUG 34/2006) Ordinul nr. 1.120 din 15.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate
aplicate de beneficiarii priva)i n cadrul proiectelor finan)ate din
instrumente structurale, obiectivul Convergen)*, precum .i n cadrul
proiectelor finan)ate prin mecanismele financiare SEE .i norvegian pentru
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucr*ri
Dosarul achizi)iei publice trebuie s2 cuprind2 documentele
ntocmite/primite de autoritatea contractant2 n cadrul procedurii
de atribuire:
a) not* privind determinarea valorii estimate;
b) not* de stabilire a criteriilor de calificare
c) referatul de necesitate
d) Programul anual al achizi)iilor publice
e) anun)ul de inten)ie .i dovada transmiterii acestuia spre
publicare, dac2 este cazul
f) anun)ul de participare .i dovada transmiterii acestuia spre
publicare .i/sau, dup2 caz, invita)ia de participare
g) documenta)ia de atribuire;
h) nota justificativ2 privind alegerea procedurii de atribuire, n
cazul n care procedura aplicat2 a fost alta dect licita)ia
deschis2 sau licita)ia restrns2;
i) nota justificativ2 privind accelerarea procedurii de atribuire,
dac2 este cazul;
j) procesul-verbal al .edin)ei de deschidere a ofertelor
k) ofertele depuse n cadrul procedurii de atribuire;
Dosarul achizi)iei trebuie s2 cuprind2 documentele ntocmite/primite de
promotorul de proiect n cadrul procedurii de atribuire:
a) nota privind determinarea valorii estimate;
b) anun)ul de inten)ie .i dovada transmiterii acestuia spre publicare,
dac2 este cazul;
c) invita)ia de participare .i dovada transmiterii acesteia c*tre min 3
potentialii ofertanti;
d) Decizia de numire a comisiei de evaluare
e) documenta)ia de atribuire;
f) Ofertele originale adresate beneficiarului (nso)ite de documentele/
formularele solicitate, de ex. declara)ii conflict interese, certificat de
la Registrul Comer)ului)
g) Clarific*rile la documenta)ie .i r*spunsurile (dac* este cazul)
h) oferta castigatoare depusa n cadrul procedurii de atribuire;
i) procesul-verbal al .edin)ei de deschidere a ofertelor, daca este
cazul;
j) procesul-verbal de evaluare a ofertelor si de adjudecare a ofertei
castigatoare;
k) solicit2rile de clarific2ri, precum .i clarific2rile transmise/primite dePage 87 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

l) certificatele constatatoare ale tuturor ofertantilor ;
m) solicit2rile de clarific2ri, precum .i clarific2rile
transmise/primite de autoritatea contractant2
n) raportul procedurii de atribuire;
o) dovada comunic2rilor privind rezultatul procedurii
p) contractul de achizi)ie public2/acordul-cadru, semnate
q) anun)ul de atribuire .i dovada transmiterii acestuia spre
publicare;
r) dac2 este cazul, contesta)iile formulate n cadrul procedurii
de atribuire, nso)ite de deciziile motivate pronun)ate de
Consiliul Na)ional de Solu)ionare a Contesta)iilor;
s) decizii ale instantei, daca este cazul ;
t) documentul constatator care con)ine informa)ii referitoare la
ndeplinirea obliga)iilor contractuale de c2tre contractant;
u) actele aditionale la contractul de achizi)ie publica/acord-
cadru (daca este cazul) si nota justificativa pentru
incheierea acestora ;
v) declaratie privind conflictul de interese cf. prevederilor OUG
34/2006 legate de regulile de evitare a conflictului de
interese.
autoritatea contractant2;
l) dovada comunic2rilor privind rezultatul procedurii;
m) contractul de achizi)ie, semnat;
n) actele aditionale la contractul de achizi)ie (daca este cazul) si nota
justificativa privind incheierea acestora
o) declaratie privind conflictul de interese cf. prevederilor OUG 66/201;
p) certificatele constatatoare ale tuturor ofertan)ilor;B. Operatorul de Program va efectua verificarea nregistr$rii n contabilitate a cheltuielior efectuate de promotorul de proiect
( conturi analitice distincte pe proiect)

NOT.
Operatorii de Program au dreptul s" solicite promotorilor de proiecte/partenerilor de proiecte orice alt document justificativ care nu este inclus
n prezenta list" necesar pentru verificarea cheltuielilor.
Lista documentelor justificative are caracter orientativ aceasta se modific" ori de cte ori prin reglement"rile legislative se solicit" alte
documente justificative dect cele solicitate n prezentul ghid.
Toate documentele ata(ate sunt copie certificat" conform cu originalul.
Toate documentele sunt ata(ate Raportului Fianciar n care promotorul de proiect (i asum" responsabilitatea pentru documentele transmise
astfel:Page 88 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

a) Produsele .i serviciile achizi)ionate au fost furnizate .i cheltuielile declarate n legatur* cu proiectul au fost ntr-adevar efectuate .i sunt n
conformitate cu regulamentele de implementare .i legislatia na)ional*;
b) Cheltuielile solicitate sunt eligibile .i au survenit n perioada de eligibilitate;
c) Pe parcursul implement*rii proiectului am respectat prevederile legisla)iei na)ionale.
d) Contribu)ia pentru cofinan)are este determinat* n conformitate cu prevederile Contractului de Finan)are;
e) Proiectul nu este finan)at prin instrumente ale CE .i nici prin alte instrumente na)ionale de cofinan)are dect cele precizate n Contractul
de Finan)are;
f) Exist* un sistem de nregistrare .i stocare pe suport electronic a nregistr*rilor contabile pentru proiectul din cadrul programului .i
informa)iile privind implementarea, necesare managementului financiar, procesului de monitorizare, verific*rilor, auditului .i evalu*rii, au
fost colectate;
g) Utiliz*m fie un sistem contabil separat, fie o codificare contabil* adecvat* pentru toate tranzac)iile aferente proiectului, cu respectarea
legisla)iei na)ionale n materie de contabilitate;
h) Celelalte organisme implicate n implementarea proiectului utilizeaz* fie un sistem contabil separat, fie o codificare contabil* adecvat*
pentru toate tranzac)iile aferente proiectului, cu respectarea legisla)iei na)ionale n materie de contabilitate;
i) Toate tranzac)iile sunt nregistrate n sistemul contabil, deci suma cerut* corespunde cu datele din documentele contabile;
j) Cerin)ele n ceea ce prive.te informarea .i publicitatea au fost ndeplinite n conformitate cu prevederile din Contractul de Finan)are;
k) Suma solicitat* este n conformitate cu prevederile legislatiei nationale, Contractului de Finan)are .i a contractelor de achizi)ie public*;
l) Progresul fizic .i financiar al proiectului sunt reale, fac obiectul monitoriz*rii .i corespund cu verific*rile la fa)a locului;
m) Toate documentele suport sunt nregistrate n conformitate cu prevederile legisla)iei na)ionale;
n) Exista proceduri prin care se asigur* c* toate documentele suport referitoare la cheltuieli .i misiuni de audit, necesare garant*rii unor
piste de audit corespunz*toare, sunt .i vor continua s* fie disponibile pentru cel pu)in 3 ani dup* nchiderea Mecanismele Financiare
SEE/Norvegiene pentru perioada 2009-2014. Toate documentele originale sunt ndosariate .i p*strate corespunzator de institu)ie,
.tampilate, semnate .i sunt la dispozi)ia consult*rii n scopul controlului .i auditului proiectului. Sunt con.tient de faptul c* nerespectarea
acestor condi)ii impuse de reglementarile nationale si comunitare conduce la obliga)ia mea de a restitui ntreaga sum* primit* aferent*
proiectului, reprezentnd asisten)a financiar* nerambursabil* din Mecanismele Financiare SEE/Norvegiene .i cofinan)area aferent* alocat*
din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobnzile/penalit*)ile aferente.
o) Prezentul Raport Financiar a fost completat, cunoscnd prevederile art. 292 din Codul penal, cu privire la falsul n declara)ii.

Sunt con.tient de faptul c*, n cazul nerespect*rii prevederilor contractuale sau n cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestui Raport
Financiar, este posibil s* nu se pl*teasc*, s* fie corectate sau s* se recupereze sumele pl*tite necuvenit.Page 89 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

ANEXA 9. Opis al dosarului Cererii de finanare

Nr.
crt.
Document Pagina
1. Cererea de finan*are (original .i o copie) .i CD cu acelea.i
informa)ii din Cererea de finan)are. (n format editabil word, excel)

2. Declara*ie pe propria r"spundere (n original, conform modelului
din Anexa 1.1)

3. Declara*ie de eligibilitate a solicitantului (n original, conform
modelului din Anexa 1.2)

4. Declara*ie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat
(Anexa 1.3) n original (numai pentru solicitan)ii ntreprinderi)

5. Declara*ia de angajament (n original, conform modelului din
Anexa 1.4)

6. Declara*ia pe propria r"spundere a reprezentantului legal privind
situa)ia economico-financiar* n sensul prevederilor cuprinse n
cadrul cap. 2 sec)iunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile
directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea .i restructurarea
ntreprinderilor n dificultate, conform Anexei 2

7. Documentele de nfiin*are ale solicitantului actualizate (copie)
8. mputernicirea notarial", n original, pentru cazul n care Cererea
de finan)are este semnat* de c*tre persoana mputernicit*

9. Documentele din care rezult" calitatea solicitantului, de
proprietar sau concesionar cu drept de superficie
(contract/precontract de vnzare-cump*rare, concesionare cu
constituirea dreptului de superficie) al imobilului pe/n care se
implementeaz* proiectul (copii legalizate); n cazul n care contractul
de concesiune nu stipuleaz* dreptul solicitantului de a executa lucr*ri
de construc)ie, se va anexa o declara*ie autentificat" a
proprietarului terenului (n original) care atest* acceptarea de c*tre
acesta a efectu*rii lucr*rilor prev*zute prin proiect asupra terenului.

10. Certificatul de nregistrare fiscal", n copie certificat* "conform
cu originalul"

11. Certificatul de atestare fiscal" privind obliga)iile de plat* c*tre
bugetul de stat, emis de c*tre organul teritorial de specialitate al
Ministerului Finan)elor Publice, n termen de valabilitate la data
depunerii CRF, n original sau n copie legalizat*

12. Certificat fiscal privind impozitele /i taxele locale /i alte venituri ale
bugetului local, emis de c*tre autoritatea public* local* n a c*rei
raz* teritorial* /i are sediul solicitantul, valabil la data depunerii CRF
(n original sau copie legalizat*), dac* e cazul

13. Certificat fiscal aferent punctului de lucru la care se implementeaz*
proiectul (dac* la data depunerii CRF acesta exist*), valabil la data
depunerii CRF (n original sau copie legalizat*) - numai pentru
solicitan)ii operatori economici

14. Certificat de cazier fiscal al solicitantului, eliberat de organul
teritorial de specialitate ale Ministerului Finan)elor Publice, valabil la
data depunerii CRF (n original sau copie legalizat*)

15. Certificatul de atestare privind obliga)iile de plat* ale solicitantului
la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii dosarului de
finan)are (n original/copie legalizat*)

16. Certificatul constatator emis de c*tre Oficiul Registrului
Comer)ului de pe lng* tribunalul n a c*rui raz* teritorial* .i are
sediul social proprietarul, n original sau n copie legalizat*, care s*
Page 90 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

men)ioneze obligatoriu: datele de identificare, codul unic de
nregistrare, reprezentan)ii legali ai societ*)ii, domeniul de activitate
principal .i domeniile de activitate secundare, situa)ia juridic* a
societ*)ii, sediile secundare .i punctele de lucru (n original sau copie
legalizat*), valabil la data depunerii CRF (numai n cazul solicitan)ilor
ntreprinderi)
17. Certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de
c*tre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor
Interne, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului de
acceptare, n original sau n copie legalizat*

18. Hot"rrea Adun*rii Generale a Ac)ionarilor sau Asocia)ilor (AGA)/
Consiliului de Administra)ie (CA)/ Asociatului Unic al societ*)ii/
Hot*rrea Consiliului Local, Jude)ean din care s* rezulte acordul cu
privire la contractarea finan,*rii, asigurarea contribu,iei proprii
necesare implement*rii proiectului, responsabilul de proiect,
persoana desemnat* s* reprezinte solicitantul n rela,ia cu OP
(semnat* /i /tampilat*, n original)

19. Hot"rrea Adun*rii Generale a Ac)ionarilor sau Asocia)ilor (AGA)/
Consiliului de Administra)ie (CA)/ Asociatului Unic al societ*)ii/
Hot*rrea Consiliului Local, Jude)ean din care s* rezulte acordul cu
privire la garantarea finan,*rii, n condi,iile prezentului ghid
(semnat* /i /tampilat*, n original)

20. Situa%iile financiare anuale la ncheierea ultimelor dou* exerci,ii
financiare, vizate de c*tre organele teritoriale de specialitate ale
Ministerului Finan,elor Publice, nso,ite, dup* caz, de rapoartele
administratorilor /i rapoartele comisiei de cenzori /i/ sau rapoartele
de audit, conform prevederilor legale, mpreun* cu ultima balan,* de
verificare lunar* ncheiat* la data depunerii CRF, n copie certificat*
"conform cu originalul".
Solicitan'ii cu activitate de mai pu'in de 3 ani vor depune aceste
documente pentru exerci'iile financiare ncheiate. Fac excep'ie
ntreprinderile care nu pot prezenta situa'ia financiar" aferent" unui
execi'iu financiar ncheiat.

21. Grila de calcul a situa%iei economico-financiare a solicitantului
(n original), ntocmit* conform Anexei 2.1 (pentru solicitan,ii care au
depus cel pu,in un bilan, anual)

22. Scrisoare de confort bancar, eliberat* pe numele solicitantului,
valabil* la data depunerii CRF, emis* de c*tre o societate bancar*,
ntocmit* conform Anexei 5, n original sau copie legalizat*; n cazul
n care scrisoarea emis* nu este n limba romn*, se va prezenta, pe
lng* scrisoarea n original/ copie legalizat*, traducerea autorizat* /i
legalizat* a acesteia n limba romn*. Neprezentarea scrisorii de
confort bancar la data /i n condi,iilor prezentului ghid conduce la
respingerea CRF.

23. Scrisoarea de referin*" bancar" a solicitantului, care va cuprinde
istoricul solicitantului pentru cel pu)in ultimii 2 ani, emis* de o
unitate bancar*, din care s* rezulte .i verificarea Centralei Riscurilor
Bancare - CRB .i a Fi.ierului Na)ional al Incidentelor de Pl*)i - CIP,
nu mai veche de 10 zile la data depunerii cererii de finan)are (n
original); n cazul n care se nregistreaz* incidente de plat* majore
n ultimii 2 ani, din punctajul total se vor sc*dea 5 puncte

24. Studiul de fezabilitate, elaborat potrivit prevederilor Hot*rrii
Guvernului nr. 28/2008 .i ale Ordinului ministrului dezvolt*rii,
Page 91 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

lucr*rilor publice .i locuin)elor nr. 863/2008, cu modific*rile .i
complet*rile ulterioare (n original) .i hot"rrea
17
organelor
statutare competente ale societ*)ii/ Hot*rrea Consiliului Local,
Jude)ean de aprobare a studiului de fezabilitate.
SF trebuie s" nu fi fost elaborat/ actualizat cu mai mult de un an
naintea datei de depunere a cererii de finan'are.
25. Extras de carte funciar*, care include schi)a amplasamentului
26. Studiu topografic care s* cuprind* coordonatele GPS ale
amplasamentului

27. Proiectul tehnic elaborat potrivit prevederilor Hot*rrii nr. 28/2008
.i ale Ordinului ministrului dezvolt*rii, lucr*rilor publice .i locuin)elor
nr. 863/2008, cu modific*rile .i complet*rile ulterioare (se va
depune n termen de 45 de zile de la semnarea contractului de
finan)are nerambursabil*, n original)

17
Exist* posibilitatea ca solicitantul s* depun* o singur* hot*rre de aprobare a cheltuielilor ce vor fi efectuate
n cadrul proiectului prezentat pentru finan)are (conform punctului 18) .i de aprobare a SF.Page 92 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

ANEXA 10. Contractul de finan"are nerambursabil$

CONTRACT DE FINAN'ARE NERAMBURSABIL.
Nr. ..... din .........


ntre:
Administra*ia Fondului pentru Mediu, n calitate de Operator de Program (OP) pentru
programul RO 06 Energie regenerabil* (RONDINE), derulat prin Mecanismul Financiar al
Spa)iului Economic European 2009-2014, cu sediul n municipiul Bucure.ti, Splaiul
Independen)ei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr.
..............................., deschis la Trezoreria Sector 6 Bucure.ti, reprezentat* legal prin
................................, pre.edinte, denumit* n continuare Operator de program (OP),

!i

........................................, cu sediul n ................................. nregistrat* la Oficiul
Registrului Comer)ului ..................... sub nr. ......, C.U.I. ............., cont nr. ................
deschis la ..........................., reprezentat* legal prin ..................................... -
..................., n calitate de beneficiar, denumit* n continuare Promotor de proiect (PP),
a intervenit urm*torul contract:

Art. 1: Obiectul contractului
1. OP acord* PP o finan)are nerambursabil*, denumit* n continuare finan)are, n valoare
de ................. lei, reprezentnd ...... % din valoarea total* a cheltuielilor eligibile,
pentru implementarea proiectului intitulat ...................................................., denumit
n continuare proiect, conform hot*rrii Comitetului de selec)ie nr. ............ din
.........................;
2. Valoarea total* a cheltuielilor eligibile este de ............................. lei.
3. Valoarea total* a proiectului este de ...................................... lei.
4. n toate cazurile, finan)area se limiteaz* doar la valoarea total* a cheltuielilor eligibile,
definite conform Ghidului de finan)are pentru programul RO 06 Energie regenerabil*
(RONDINE), derulat prin Mecanismul Financiar al Spa)iului Economic European 2009-
2014.
5. n cazul n care, la sfr.itul implement*rii Proiectului, valoarea total* eligibil* rezultat*
este mai mic* dect valoarea total* eligibil* contractat*, finan)area nerambursabil* se va
reduce corespunz*tor.
6. n cazul n care, valoarea proiectului .i implicit valoarea eligibil* a acestuia cre.te fa)*
de valoarea convenit* prin prezentul contract de finan)are, diferen)a rezultat* fa)* de
finan)area nerambursabil* maxim* men)ionat* la alin.(2) este suportat* n ntregime de
PP.
7. PP poate solicita, cu avizul OP, modific*ri ale bugetului proiectului, f*r* a se mai
ncheia act adi)ional, dac* acestea nu afecteaz* scopul principal al proiectului, iar
impactul financiar se limiteaz* la transferul de maxim 10% din suma nscris* ini)ial ntr-o
categorie de cheltuieli eligibile n cadrul celorlalte categorii de cheltuieli eligibile cuprinse
n CRF, f*r* a se modifica valoarea total* eligibil* a proiectului. Modificarea/ modific*rile
nu trebuie s* conduc* la dep*.irea limitelor maxime impuse de prevederile
reglement*rilor na)ionale .i interna)ionale care stau la baza derul*rii Mecanismului
Financiar al Spa)iului Economic European 2009-2014 sau/ .i de regulile de eligibilitate,
evaluare .i selec)ie specifice programului RO 06 Energie regenerabil* (RONDINE).
8. Finan)area acordat* PP n cadrul programului RO 06 Energie regenerabil* (RONDINE),
derulat prin Mecanismul Financiar al Spa)iului Economic European 2009-2014, prinPage 93 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

prezentul contract constituie/ nu constituie ajutor de stat .i este acordat* n baza
Hot*rrii Comitetului de selec)ie nr. .......... din ............................./Dispozi)iei
pre.edintelui AFM nr. ........ din .................. pentru aprobarea proiectului "................".
9. PP accept* finan)area .i se angajeaz* s* desf*.oare proiectul pe propria r*spundere.

Art. 2: Eligibilitatea cheltuielilor
1. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dac* sunt ndeplinite urm*toarele
criterii generale:
a) Sunt angajate, pl*tite .i bunurile au fost livrate, serviciile au fost prestate n perioada
de implementare a proiectului, a.a cum este aceasta definit* n contractul de
finan)are nerambursabil*;
b) Au leg*tur* cu obiectul contractului de finan)are .i sunt prev*zute n bugetul estimat
al proiectului;
c) Sunt realiste .i necesare pentru implementare a proiectului;
d) Sunt utilizate pentru unicul scop de a atinge obiectivele proiectului .i rezultatele
preconizate, ntr-o manier* conform* cu principiile economiei, eficien)ei .i eficacit*)ii;
e) Sunt identificabile .i verificabile, sunt nregistrate n contabilitatea Solicitantului
.i/sau partenerilor n conformitate cu standardele contabile aplicabile n )ara de unde
Solicitantul .i/sau partenerii provin .i n concordan)* cu principiile contabile general
acceptate;
f) Respect* cerin)ele legisla)iei n vigoare.
2. n mod excep)ional, costurile aferente facturilor emise n ultima lun* de proiect sunt
considerate a fi efectuate, dac* sunt pl*tite n termen de 30 de zile de la data de
finalizare a implement*rii proiectului. Costurile administrative .i amortizarea
echipamentelor sunt considerate a fi fost angajate n momentul nregistr*rii lor n
contabilitatea Solicitantului .i/sau a partenerilor.
3. Ultima dat* de eligibilitate a costurilor este 30.04.2016. Orice plat* realizat* dup*
aceast* nu va fi considerat* eligibil*.
4. Cheltuielile eligibile sunt prev*zute n anexa nr. 1 la prezentul contract.

Art. 3: Destina*ia finan*"rii
Finan)area este acordat* pentru realizarea proiectului, PP obligndu-se s* o utilizeze
integral .i numai pentru acest scop, conform cheltuielilor eligibile prev*zute n anexa nr.
1.

Art. 4: Durata contractului -i perioada de utilizare a finan*"rii
1. Contractul intr* n vigoare la data semn*rii lui de c*tre ambele p*r)i .i .i nceteaz*
valabilitatea n 5 ani de la data depunerii la OP a raportului de finalizare.
2. Durata de realizare a proiectului este de maxim 24 luni de la data intr*rii n vigoare a
prezentului contract, f"r" a dep"-i data de 30.04.2016.
3. Suma neutilizat* la finalul execu)iei proiectului se consider* anulat* .i finan)area se
diminueaz* n mod corespunz*tor.

Art. 5: Modalitatea de plat"
1. Utilizarea finan)*rii de c*tre PP se poate face numai dup* ndeplinirea de c*tre acesta
a tuturor condi)iilor prev*zute n prezentul contract.
2. PP va utiliza finan)area n mai multe tran.e, n conformitate cu Graficul de finan)are
nerambursabil* prev*zut n anexa nr. 2 la prezentul contract.
3. Debitarea contului OP se face n termen de 15 zile de la data ntocmirii notei de
control.
4. Utilizarea se efectueaz* prin debitarea contului de trezorerie al OP, pe m*sura tragerii
sumelor, .i prin creditarea contului nr. ........................................................, deschis
de c*tre PP la ..........................., numai pe baz* de cerere de prefinan)are/ rambursare,
conform modelului prev*zut n anexa nr. 3, nso)it* de documentele justificativePage 94 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

prev*zute n anexa nr. 4, n condi)iile n care cererea de prefinan)are/ rambursare .i
documenta)ia aferent* sunt complete .i corect ntocmite.
5. Cheltuielile bancare (comisioanele bancare, diferen)e de curs valutar etc.) nu
constituie cheltuieli eligibile.
6. Valoarea acordat* PP se calculeaz* prin aplicarea la cheltuielile eligibile aferente
fiec*rei cereri de prefinan)are/ rambursare a procentului aprobat.

Art. 6: Garan%ia de bun" execu%ie
1. n vederea garant*rii implement*rii n condi)ii optime a proiectului, AFM va re,ine 10%
din valoarea finan,*rii acordate, urmnd ca la finalizarea proiectului s* fie virat* /i
aceast* sum* n contul Promotorului de proiect - operator economic.

Art. 7: Obliga*iile Promotorului de proiect
PP are urm*toarele obliga)ii:
1. s* foloseasc* finan)area numai n scopul .i n condi)iile n care a fost acordat*;
2. s* asigure contribu)ia proprie pentru realizarea proiectului;
3. s* asigure executarea proiectului cu diligen)a necesar* .i eficien)*, n conformitate
cu prezentul contract, precum .i cu legisla)ia n vigoare .i cu standardele de mediu
aplicabile;
4. s* respecte prevederile legisla)iei n vigoare privind achizi)iile publice, pentru
achizi)ionarea de bunuri, servicii sau lucr*ri din finan)area acordat* n cadrul programului
RO 06 Energie regenerabil* (RONDINE), derulat prin Mecanismul Financiar al Spa)iului
Economic European 2009-2014;
5. s* furnizeze OP documenta)ia privind procedura de atribuire a contractelor de
achizi)ii publice, inclusiv contractele, anterior depunerii cererii de prefinan)are/
rambursare din finan)are;
6. s* fie singurul r*spunz*tor n fa)a OP pentru implementarea proiectului;
7. s* asigure nregistrarea n eviden)a contabil* a tuturor documentelor privind
opera)iunile aferente prezentului contract, precum .i arhivarea acestora, conform
reglement*rilor contabile n vigoare;
8. s* furnizeze .i s* transmit* OP orice alt* informa)ie sau documente relevante pentru
prezentul contract, solicitate n mod rezonabil de c*tre aceasta, n termen de maximum 5
zile de la cerere;
9. s* pl*teasc* toate taxele, impozitele .i contribu)iile pe care le datoreaz* potrivit
reglement*rilor legale; n acest sens va depune odat* cu fiecare cerere de prefinan)are/
rambursare certificat de atestare fiscal* .i certificat fiscal;
10. s* introduc* n gestiunea proprie bunurile de natura activelor corporale imobilizate
achizi)ionate n baza prezentului contract, s* le inscrip)ioneze cu sintagma "Finan)at prin
Mecanismul Financiar al Spa)iului Economic European 2009-2014", s* le utilizeze .i s* le
conserve cu diligentele unui bun proprietar .i s* nu le nstr*ineze, nchirieze sau gajeze,
s* nu constituie ipotec* ori alt* form* de garan)ie bancar* asupra niciunuia dintre
obiectele sau bunurile, mobile sau imobile, finan)ate n cadrul prezentului contract n
timpul derul*rii proiectului .i pe o perioad* de 5 ani de la data finaliz*rii proiectului; n
cazul n care PP dore.te s* gajeze un credit cu activele achizi)ionate n baza prezentului
contract, banca creditoare va trebui s* emit* o Scrisoare de garan)ie bancar*, n
favoarea Administra)iei Fondului pentru Mediu, valabil* pe toat* perioada de
implementare .i monitorizare a proiectului, de valoare egal* cu suma finan)at*
nerambursabil; executarea scrisorii se va face numai n cazul rezilierii prezentului
contract din culpa PP;
11. s* nu vnd*, s* nu cesioneze, s* nu nchirieze sau s* nu disponibilizeze active din
patrimoniul propriu, legate de proiect, n alt scop dect pentru nlocuirea celor existente
cu noi active de valoare cel pu)in egal* cu a celor existente;Page 95 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

12. s* ntocmeasc* .i s* remit* OP, n termen de 30 de zile de la acordarea de c*tre OP
a ultimei cereri de prefinan)are/ rambursare, un raport de finalizare detaliat privind
realizarea activit*)ilor;
13. s* ntocmeasc* .i s* remit* OP din 6 n 6 luni, n perioada de monitorizare de 5 ani,
un raport referitor la derularea activit*)ii ulterior finaliz*rii proiectului;
14. s* permit* reprezentan)ilor OP accesul la sediile sale .i la amplasamentul proiectului
pentru inspectarea activit*)ilor ce se realizeaz* din finan)area acordat* .i pentru
examinarea registrelor .i a eviden)elor contabile legate de proiect;
15. s* permit* personalului AFM s* controleze modul n care PP ndepline.te obiectivele
proiectului, prin monitorizare continu* timp de 5 ani, pe baza rapoartelor bianuale
transmise de c*tre PP;
16. s* nu sponsorizeze/ s* nu finan)eze/ s* nu deruleze activit*)i cu impact negativ
asupra mediului, pe perioada de valabilitate a contractului;
17. s* notifice OP .i s* prezinte documentele corespunz*toare, n termen de 7 zile de la
apari)ia urm*toarelor evenimente:
a) modific*ri cu privire la actele constitutive .i/ sau la informa)iile furnizate OP cu ocazia
prezent*rii cererii de finan)are sau pe parcursul derul*rii prezentului contract;
b) n cazul n care va fi supus unei proceduri de reorganizare judiciar* sau faliment,
executare silit* sau oric*rei alte proceduri asem*n*toare;
c) orice inten)ie de fuziune, divizare sau reducere a capitalului social;
18. s* suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale .i orice alte cheltuieli
ocazionate de preg*tirea, ncheierea, executarea, punerea n aplicarea .i terminarea
prezentului contract .i a tuturor documentelor .i activit*)ilor aferente;
19. s* notifice OP cu privire la orice aloca)ie nerambursabil* pe care o prime.te pn* la
ncetarea contractului de finan)are;
20. s* depun* n primele 12 luni de la semnarea contractului cel pu)in o cerere de
prefinan)are/ rambursare pentru cheltuielile eligibile prev*zute n contract pentru acea
cerere, iar apoi cel pu)in o cerere de prefinan)are/ rambursare pe an;
21. s* depun* rapoarte de progres la 15 ianuarie, 15 mai, 15 septembrie, ale fiec*rui an,
chiar dac* la aceste date nu se solicit* finan,are;s* respecte .i s* ndeplineasc*
obliga)iile de informare .i publicitate specifice proiectul pe care l deruleaz*, n
conformitate cu Regulamentul .i Anexa 4 la Regulament;
22. s* asigure accesul la documentele .i loca)iile solicitate pentru monitorizare, audit .i
evaluare, reprezentan)ilor din partea OP, Punctului Na)ional de Contact, Autorit*)ii de
Certificare, Autorit*)ii de Audit, Comitetului Mecanismului Financiar .i Consiliului de
Auditori AELS, precum .i oric*rei alte entit*)i desemnate n acest sens;
23. s* utilizeze veniturile nete generate de exploatarea investi,iei pentru sus,inerea
ndeplinirea obiectivelor proiectului/ programului pe o perioad* de 5 ani de la finalizarea
acestuia;
24. s* p*streze n proprietate echipamentele exceptate de la prevederile Articolului
7.3.1(c) din Regulament pentru o perioad* de cel pu,in 5 ani post-implementare; aceste
echipamente trebuie asigurate mpotriva incidentelor, precum incendii, furturi, etc.,
pentru o perioad* de cel putin 5 ani de la finalizarea implement*rii;
25. s* asigure resursele financiare necesare realiz*rii mentenan,ei pe o perioad* de cel
pu,in 5 ani post-implementare.
26. s* ob,in* toate avizele /i autoriza,iile prev*zute de legisla,ia n vigoare, att n faza
de preg*tire a proiectului, ct /i la finalizarea investi,iei, inclusiv cele emise de c*tre
Agen,ia Na,ional* pentru Resurse Minerale, Autoritatea Na,ional* de reglementare n
domeniul Energiei, Administra)ia Na)ional* ,,Apele Romne, dup* caz.
27. s* prezinte n termen de 20 de zile lucr*toare de la semnarea CF, Contractul de
credit ncheiat cu banca, n cazul n care Promotorul de proiect a depus scrisoarea de
confort bancar odat* cu CRF /i a fost punctat pentru aceasta

Page 96 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Art. 8: Obliga*iile OP
OP are urm*toarele obliga)ii:
1. s* asigure finan)area proiectului n condi)iile men)ionate n prezentul contract, n limita
fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse n
bugetele anuale ale acesteia;
2. s* urm*reasc* ndeplinirea etapelor prev*zute n contract;
3. s* verifice, prin vizite la fa)a locului, dac* tot ceea ce a declarat PP este conform cu
realitatea, nainte de aprobarea cererii de prefinan)are/ rambursare;
4. s* pun* la dispozi)ia PP informa)iile legate de finan)are;
5. s* ntocmeasc* nota de control n termen de 15 zile de la data la care solicitantul a
depus toate documentele obligatorii la cererea de prefinan)are/ rambursare, corect
ntocmite.

Art. 9: Nereguli
1. Prin neregul* se n)elege orice nc*lcare a unei dispozi)ii a legisla)iei comunitare .i/sau
na)ionale, care rezult* dintr-o ac)iune sau dintr-o omisiune a unui operator economic,
care are sau ar putea avea ca efect prejudicierea bugetului general al Mecanismului
Financiar al Spa)iului Economic European 2009-2014 .i/ sau a bugetelor din care provine
cofinan)area public* aferent*. Sunt asimilate neregulilor .i orice alte nc*lc*ri ale
prezentului contract de finan)are.
2. OP va lua m*surile necesare pentru identificarea neregulilor .i constatarea crean)elor
bugetare aferente proiectului, stingerea acestora prin recuperarea debitului .i va dispune
toate m*surile pe care le consider* necesare pentru eliminarea sau diminuarea
consecin)elor asupra implement*rii Proiectului, m*suri care pot viza inclusiv suspendarea
execut*rii Contractului .i/ sau rezilierea acestuia.
3. Constituie obiect al recuper*rii debitul constatat individualizat n titlul de crean)*,
potrivit prevederilor legisla)iei n domeniu.
4. Termenul de plat* pentru sumele care fac obiectul recuper*rii se stabile.te n func)ie
de data comunic*rii titlului de crean)*, potrivit legii, termen de la expirarea c*ruia
beneficiarul va datora major*ri de ntrziere, calculate conform prevederilor Codului fiscal
n vigoare.
5. Dac* stingerea crean)ei nu se realizeaz* prin plata voluntar* din partea PP, n
termenul prev*zut la alineatul precedent, OP va proceda la stingerea crean)ei bugetare
din urm*toarele cereri de rambursare.
6. n cazul n care crean)ele bugetare nu sunt recuperate prin plata voluntar* sau
deducere din urm*toarele cereri de rambursare, OP va sesiza autoritatea competent* n
vederea declan.*rii procedurii de executare silit*.
7. n cazul neregulilor constatate ulterior finaliz*rii implement*rii Proiectului, PP are
obliga)ia s* restituie n termenul prev*zut la alin. 4 debitul individualizat n titlul de
crean)*. n cazul nerespect*rii obliga)iei de restituire a debitului, OP va sesiza organele
competente n vederea declan.*rii procedurii de executare silit*.
8. Orice plat* excedentar* efectuat* de c*tre OP constituie plat* necuvenit*, iar
Beneficiarul are obliga)ia de a restitui sumele respective n conformitate cu prevederile
legisla)iei specifice n vigoare. ncepnd cu a 16-a (.aisprezecea) zi se vor calcula
major*ri de ntrziere, n procentul stabilit conform dispozi)iilor legale n vigoare la data
respectiv*, pentru fiecare zi de ntrziere.
9. Comisioanele bancare ocazionate de returnarea sumelor ncasate necuvenit din vina
PP cad n sarcina exclusiv* a acestuia. Fac excep)ie comisioanele ocazionate de
returnarea pl*)ilor excedentare care nu sunt din vina PP, cnd comisioanele cad n
sarcina OP.

Art. 10: Monitorizare -i controlPage 97 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Monitorizarea .i controlul privind implementarea Proiectului sunt realizate de c*tre OP. PP
se oblig* s* respecte prevederile men)ionate la Capitolul IV, punctul 31 din Ghidul
solicitantului.

Art. 11: Informare -i publicitate
Toate m*surile de informare .i publicitate vor fi realizate de c*tre Beneficiar n
conformitate cu Capitolul I, punctul 5 din Ghidul solicitantului

Art. 12: Cazuri de culp"
1. Nerespectarea de c*tre PP a oric*reia dintre obliga)iile sale asumate prin prezentul
contract constituie caz de culp*.
2. Constituie caz de culp* .i urm*toarele fapte ale PP:
a) face declara)ii false sau incomplete pentru a ob)ine finan)area prev*zut* n contract
sau furnizeaz* rapoarte ce nu reprezint* realitatea;
b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corup)ie n leg*tur* cu proiectul,
stabilite printr-o hot*rre judec*toreasc* definitiv*;
c) mpotriva PP a fost demarat* procedura de reorganizare judiciar* sau faliment,
executare silit* sau oricare alt* procedur* asem*n*toare;
d) situa)ia economico-financiar* a PP nu mai asigur* condi)ii de realizare a proiectului.
3. OP va notifica PP n maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culp* .i, n cazul n
care deficien)ele men)ionate n notificare nu sunt nl*turate n maximum 30 de zile de la
data notific*rii, OP are dreptul s* ia urm*toarele m*suri, f*r* punerea n ntrziere .i f*r*
nicio alt* formalitate prealabil*:
a) sistarea temporar* a utiliz*rii finan)*rii pn* la remedierea cauzelor care au dus la
sistare;
b) sistarea definitiv* .i rezilierea unilateral*, f*r* nicio alt* formalitate prealabil*, a
contractului, cu recuperarea sumelor virate c*tre PP, n condi)iile Codului de procedur*
fiscal*.

Art. 13: ncetarea contractului
1. Contractul nceteaz* de drept:
a) la data prev*zut* n contract;
b) n cazul imposibilit*)ii obiective a PP de a realiza proiectul, prin renun)are, cu un
preaviz scris de maximum 30 de zile;
c) la data interven)iei unui act de autoritate;
d) la apari)ia unor circumstan)e care nu au putut fi prev*zute la data ncheierii
contractului .i care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale n a.a m*sur* nct
ndeplinirea contractului respectiv ar fi contrar* institu)iei .i interesului public; acest fapt
va fi notificat PP n termen de 10 zile de la momentul apari)iei unor astfel de
circumstan)e sau de la momentul n care PP a luat cuno.tin)* de apari)ia unor astfel de
circumstan)e.
2. Contractul nceteaz* prin reziliere, la ini)iativa OP, n urm*toarele condi)ii:
a) PP nu .i ndepline.te obliga)iile asumate prin contract;
b) PP este n procedur* de reorganizare judiciar* sau faliment, executare silit* sau n
oricare alt* procedur* asem*n*toare;
c) n situa)ia intervenirii unuia dintre cazurile de culp* prev*zute la art. 8 alin. 2.
3. Rezilierea contractului de finan)are din culpa PP are drept consecin)* restituirea, n
termenul precizat n notificare/ n.tiin)area de plat*, de c*tre PP a finan)*rii primite, sub
form* de plat* de daune-interese n cuantum egal cu suma tras* din finan)area
nerambursabil* acordat*, la care se adaug* dobnda legal* pentru suma acordat*, la
nivelul dobnzii de referin)* a B*ncii Na)ionale a Romniei, calculat* de la data pl*)ii. n
cazul nerestituirii finan)*rii, OP procedeaz* la executarea contractului de finan)are/
garan)iilor constituite n favoarea sa, n condi)iile Codului de procedur* fiscal*.Page 98 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

4. Sumele datorate de c*tre PP n baza alin. 3 vor fi recuperate inclusiv prin executarea
garan)iei constituite n favoarea AFM.
5. Beneficiarul r*mne direct r*spunz*tor pentru toate consecin)ele financiare directe sau
indirecte antrenate de ncetarea contractului nainte de termen din culpa sau la ini)iativa
sa (inclusiv major*ri de ntrziere, conform legii fiscale aplicabile crean)elor bugetare).
6. n cazul n care ncetarea contractului intervine nainte de termenul stabilit pentru
prima cerere de prefinan)are/ rambursare, PP nu este obligat la plata de daune-interese,
dar i se re)ine garan)ia de implementare, dac* rezilierea se face din culpa beneficiarului.
7. Pentru nedepunerea primei cereri de prefinan)are/ rambursare n primele 12 luni de la
data semn*rii contractului, acesta se reziliaz* f*r* alte notific*ri prealabile.
8. Finan)area nerambursabil* acordat* va fi recuperat* .i n cazul n care obiectivele
finan)ate nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum .i n cazul n care acestea au
fost vndute, nchiriate sau gajate, ipotecate n timpul derul*rii proiectului .i dup*
finalizarea proiectului, pe o perioad* de 5 ani.

Art. 14: For*a major" -i cazul fortuit
1. Prin for)* major* .i/ sau caz fortuit se n)elege un eveniment independent de voin)a
p*r)ilor, imprevizibil .i insurmontabil, intervenit dup* ncheierea contractului .i care
mpiedic* p*r)ile s* .i execute, total sau par)ial, obliga)iile contractuale.
2. Partea care invoc* for)a major* are urm*toarele obliga)ii:
a) s* notifice celeilalte p*r)i n termen de 5 zile de la data apari)iei;
b) s* transmit*, n termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului
considerat a fi caz de for)a major*, certificatul de for)* major* emis de autoritatea
competent*;
c) s* comunice data ncet*rii n termen de 5 zile de la ncetare;
d) s* ia orice m*suri care i stau la dispozi)ie n vederea limit*rii consecin)elor.
3. Dac* nu se procedeaz* la anun)are n condi)iile .i termenele prev*zute, partea care
invoc* for)a major* va suporta toate daunele provocate celeilalte p*r)i prin lipsa
notific*rii.
4. ndeplinirea contractului va fi suspendat* n perioada de ac)iune a for)ei majore, dar
f*r* a prejudicia drepturile ce li se cuveneau p*r)ilor pn* la apari)ia acesteia.
5. For)a major*, comunicat* .i dovedit* n condi)iile alin. 2, exonereaz* de r*spundere
partea care o invoc*.
6. Dac* for)a major* .i/ sau consecin)ele acesteia dureaz* sau se estimeaz* c* va/ vor
dura mai mult de 3 luni, p*r)ile se oblig* s* negocieze cu bun*-credin)* n vederea
identific*rii solu)iei celei mai bune:
a) ncetarea contractului, f*r* ca vreuna dintre p*r)i s* poat* pretinde celeilalte daune-
interese;
b) modificarea contractului.
7. Prevederile de mai sus se aplic* .i n caz fortuit.

Art. 15: Alte clauze
1. PP .i asum* integral r*spunderea pentru prejudiciile cauzate ter)ilor din culpa sa pe
parcursul derul*rii proiectului, OP fiind degrevat integral de orice responsabilitate.
2. PP .i asum* integral r*spunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la
protec)ia muncii personalului ns*rcinat cu implementarea proiectului.
3. n cazul n care realizarea proiectului genereaz* costuri suplimentare, aceste costuri
vor fi acoperite pe cheltuiala PP.
4. Contractul n integralitatea sa, precum .i toate drepturile .i obliga)iile decurgnd din
acesta nu pot face obiectul cesiunii; n caz de imposibilitate, neimputabil* PP, de a
executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluat* de succesorii s*i n
drepturi, cu aprobarea prealabil* a OP.Page 99 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

5. PP va adopta o conduit* adecvat* prin care va evita conflictul de interese .i va informa
imediat OP despre orice situa)ie care d* na.tere sau este posibil s* dea na.tere unui
astfel de conflict.
6. OP .i PP se angajeaz* s* p*streze confiden)ialitatea documentelor .i informa)iilor
legate de derularea prezentului contract, informa)iile putnd fi furnizate numai
autorit*)ilor competente, n condi)iile legii, sau unor ter)e p*r)i, numai cu acordul p*r)ilor
prezentului contract.
7. Drepturile de proprietate intelectual* rezultate n urma implement*rii proiectului,
precum .i alte documente legate de proiect vor r*mne n patrimoniul PP care, la
solicitarea OP, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit .i dup* cum consider*
necesar informa)ia cuprins* n rapoartele proiectului, precum .i rezultatele ob)inute,
oricare ar fi forma acestora.
8. PP are obliga)ia de a desp*gubi din surse proprii OP pentru toate cheltuielile efectuate
mpotriva oric*ror reclama)ii .i ac)iuni n justi)ie ce rezult* din nc*lcarea unor drepturi de
proprietate intelectual* (brevete de inven)ie, m*rci nregistrate, desene sau modele
industriale, drepturi de autor) legate de activit*)ile necesare implement*rii proiectului .i
daune-interese, costuri, taxe .i alte cheltuieli de orice natur*, aferente viol*rii dreptului
de proprietate intelectual*.
9. PP este de acord ca OP s* publice date privind rezultatele implement*rii proiectului.
10. PP se oblig* ca, n orice not*, raport, material publicat, conferin)e .i seminare cu
privire la proiect, s* specifice c* acesta a beneficiat de finan)are prin programul RO 06
Energie regenerabil* (RONDINE), derulat prin Mecanismul Financiar al Spa)iului Economic
European 2009-2014.
11. Neexercitarea de c*tre OP a oric*rui drept prev*zut n prezentul contract nu
constituie o renun)are la acesta, iar OP va putea uza de acel drept oricnd, pn* la
stingerea tuturor obliga)iilor PP fa)* de aceasta.
12. Promotorii /i partenerii de proiect, institu,ii publice din Romnia, sunt obliga,i s*
aplice dispozi,iile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi)ie public*, a
contractelor de concesiune de lucr*ri publice .i a contractelor de concesiune de servicii cu
modific*rile /i complet*rile ulterioare.
13. Promotorii /i partenerii de proiect care sunt entit*,i private din Romnia au obliga,ia
s* respecte dispozi,iile Ordinului 1.120/15.10.2013 privind aprobarea procedurii
simplificate aplicate de beneficiarii priva,i n cadrul proiectelor finan,ate din instrumente
structurale, obiectivul Convergen,* precum /i n cadrul proiectelor finan,ate prin
Mecanismele Financiare SEE /i Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare,
servicii sau lucr*ri, respectiv ale OUG nr. 34/2006 cu modific*rile /i complet*rile
ulterioare dac* se afl* n situa,iile prev*zute la art. 9 lit. c /i c1 din acest act normativ.
14. n cazul n care, referitor la prezentul contract, apar modific*ri ale legisla)iei
aplicabile, p*r)ile au obliga)ia s* depun* toate diligentele, conform noilor reglement*ri,
astfel nct s* nu se abat* de la obliga)iile stabilite n cuprinsul acestuia.

Art. 16: Jurisdic*ie
1. Orice nen)elegere rezultnd din interpretarea .i/sau executarea prezentului contract
se va rezolva, pe ct posibil, pe cale amiabil*.
2. n cazul n care o solu)ie amiabil* nu este posibil*, litigiul se supune spre solu)ionare
instan)ei judec*tore.ti de drept comun n a c*rei raz* teritorial* .i are sediul OP.

Art. 17: Notific"ri/ Persoane de contact -i adrese
1. Reprezentantul legal al PP este .......................................... (numele, func'ie, datele
de contact, specimen de semn"tur", actul oficial prin care a fost desemnat ca (i
reprezentant legal (i eventual, dac" este cazul, perioada pentru care a fost desemnat).
2. Directorul de proiect este .......................................... (nume, func'ie, date de
contact, specimen de semn"tur")Page 100 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

3. Persoana de contact a Beneficiarului este ................................. (nume, func'ie, date
de contact)
4. Persoana responsabil* cu opera)iunile financiare este ........................................
(nume, func'ie, date de contact, mputernicire, specimen de semn"tur".)
5. ntreaga coresponden)* legat* de prezentul Contract se va face n scris, cu
men)ionarea num*rului contractului .i titlului proiectului .i se va transmite la urm*toarele
adrese:
Pentru PP .........................................
Pentru OP Bucure-ti, Splaiul Independen*ei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod
po-tal 060031;
6. n cazul n care PP dore.te s* fie notificat la o alt* adres* sau .i-a schimbat adresa,
aceasta va fi comunicat* n scris OP.
7. Notific*rile f*cute PP la adresele men)ionate la alin. 5 sau 6 se consider* a fi aduse la
cuno.tin)a acestuia.
8. Notific*rile se pot transmite .i prin fax, la nr. .................. pentru OP .i la nr.
............... pentru PP, cu condi)ia s* fie confirmate ulterior.

Art. 18: Amendamente
1. Prezentul contract, inclusiv anexele la acesta, poate fi modificat .i/sau completat
numai cu acordul p*r)ilor, consemnat ntr-un act adi)ional.
2. Cererea de modificare a contractului va fi adresat* OP cu minimum 10 zile naintea
datei la care se dore.te s* opereze modificarea, cu excep)ia cazurilor bine ntemeiate .i
justificate de c*tre PP.
3. Prin excep)ie de la prevederile alin. 1, nu este necesar* ntocmirea unui act adi)ional
pentru modific*rile din coloana nr. 1 ("Data depunerii cererii de prefinan)are/
rambursare") din anexa nr. 2, dac* acestea nu implic* .i modificarea duratei de realizare
a proiectului, n acest caz, sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la
tragerile ulterioare.
4. Cererea privind decalarea datei de depunere a cererii de prefinan)are/ rambursare n
condi)iile prev*zute la alin. 3 se transmite cu cel pu)in 15 zile naintea momentului la
care se dore.te ca aceast* modificare s* intre n vigoare.

Art. 19: Dispozi*ii finale
1. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv n caz de semnare prin procur*, noi,
reprezentan)ii legali ai PP, am luat cuno.tin)* de prevederile Codului penal privind falsul
n declara)ii.
2. Anexele ............, pe care PP declar* c* le cunoa.te .i le accept*, fac parte integrant*
din prezentul contract.
3. Prezentul contract s-a semnat la data de ......., la sediul OP, n trei exemplare, toate
avnd valoare juridic* egal*, dou* pentru OP .i unul pentru PP.Operator de Program
ADMINISTRAIA FONDULUI PENTRU MEDIU
PRE0EDINTE,
....................


Promotor de Proiect
[Numele PP]
[Reprezentant legal, numele .i func)ia,
semn*tura .i .tampila]

Page 101 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Coordonator UDPI


Director Direc*ia Economic"
[Nume, prenume, func)ie]


Director economic
[Nume, prenume]

Director Direc*ia Juridic" -i Resurse
Umane
[Nume, prenume, func)ie]
Compartiment juridic
[Nume, prenume]
Page 102 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Anexe la Contractul de finan"are nerambursabil$
ANEXA 10.1 Capitole 'i subcapitole de cheltuieli

( - Anexa nr. 1 la contractul de finan)are nerambursabil*)
Nr. .........../.............................Capitole .i subcapitole de cheltuieli eligibile

AFM
Pre.edinte,
..................
BENEFICIAR
.......................
(numele .i func)ia persoanelor men)ionate n
preambulul contractului .i .tampila)
Page 103 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

ANEXA 10.2 Graficul de finan"are nerambursabil$


GRAFICUL DE FINAN'ARE NERAMBURSABIL.

Nr. ............../................

Nr.
crt.
Data depunerii cererii
de prefinan*are/
rambursare
Suma Valoare actualizat"
la data semn"rii contractului
(rata .....%)
Parte din garan*ie oprit"
de OP
(dac" este cazul)
0 1 2 3 4
1
2
...
Total X


Operator de program
Administra,ia Fondului pentru Mediu
Pre.edinte,
................

Promotor de proiect
BENEFICIAR
.............................
(numele .i func)ia persoanelor men)ionate n preambulul
contractului .i .tampila)
Page 104 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

ANEXA 10.3 Cerere de prefinanare

CERERE DE PREFINAN'ARE
(pentru Promotori de proiecte Unit*)i administrativ-teritoriale)Solicitant .....................................
Sediul .........................................
C.U.I. .........................................
Cont nr. ......................................, deschis la Trezoreria/Banca ....................
Nr. !i data nregistr*rii la OP (AFM) ............................


1. Cererea de prefinan*are nr. .. din data de .
2. Perioada de referin*" de la ../../.. pana la ../../
3. Tipul cererii de prefinan*are
a. Cerere intermediar* b. Cerere final*


4. Date despre beneficiar:
Numele beneficiarului:

Adresa:

Codul fiscal:

Trezorerie/Banc*:

Cont:


5. Detalii despre proiecte:
Programul de finan)are:

Data de nceput a
proiectului:


Titlu proiect:

Num*rul contractului de
finan)are:Page 105 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

6. n baza Contractului de finan)are nerambursabil* nr. ........... din .........../......./......,
v* rug*m s* aproba)i prezenta cerere de prefinan,are, pentru suma de
................................ lei (n litere: ........................................................), din
finan)area nerambursabil* n valoare de ................................ lei (n litere:
........................................................).

Situa)ia finan)*rii la data prezentei cereri de prefinan,are:

Suma total*
aprobat* conform
contractului de
finan)are
nerambursabil*
Suma acordat*
pn* la data
prezentei cereri de
prefinan,are
Suma solicitat*
prin prezenta
cerere de
prefinan,are
Suma aprobat*
prin prezenta
cerere de
prefinan,are
Suma total* tras*
din finan)are,
inclusiv suma
aprobat* prin
prezenta cerere de
prefinan,are
Suma r*mas* de
tras din
finan)area
aprobat*
(col. 1-5)
1 2 3 4 5 6

NOT$:
Coloanele nr. 1, 2 .i 3 se completeaz* de c*tre Beneficiar, iar coloanele nr. 4, 5 .i 6 se
completeaz* de c*tre OP. Dup* aprobare, o copie a cererii de prefinan,are va fi nmnat*
PP.


7. Declara*ie pe proprie r"spundere a Beneficiarului

n calitate de PP declar urm"toarele:
A) Cererea de prefinan)are se bazeaz* doar pe estimarea cheltuielilor aferente perioadei
de referin)*;
B) Cererea de prefinan)are are anexate documentele justificative pentru cheltuielile
realizate .i pl*tite pe perioada anterioar* de referin)*;
C) Sumele solicitate se vor constitui ca pl*)i n cadrul proiectului .i vor fi utilizate doar n
perioada de eligibilitate;
D) Dac* este cazul, contribu)ia pentru co-finan)are este determinat* n conformitate cu
prevederile Contractului de Finan)are;
E) Proiectul nu este finan)at prin alte instrumente ale CE sau interna)ionale .i nici prin
alte instrumente na)ionale de co-finan)are dect cele precizate n Contractului de
Finan)are;
F) Toate tranzac)iile sunt nregistrate n sistemul contabil distinct, deci suma cerut*
corespunde cu datele din documentele contabile;
G) Cerin)ele n ceea ce prive.te publicitatea sunt ndeplinite n conformitate cu
prevederile din Contractului de Finan)are;
H) Regulile achizi)iile publice, protec)ia mediului .i egalit*)ii de .anse au fost respectate;
I) Suma solicitat* este n conformitate cu prevederile Contractului de Finan)are .i a
contractelor de achizi)ie public*;
J) Toate documentele suport sunt nregistrate n conformitate cu prevederile legisla)iei
Na)ionale;
K) Declar c* prezenta Cerere de prefinan)are a fost completat* cunoscnd prevederile
articolului 292 din Codul penal, cu privire la falsul n declara)ii.
Declar c* toate documentele originale a.a cum sunt definite n lista de anexe sunt
p*strate de institu)ie, .tampilate, semnate .i sunt la dispozi)ia consult*rii n scopul
auditului.Page 106 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Sunt con.tient de faptul c*, n cazul nerespect*rii prevederilor contractuale sau n cazul
fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de prefinan)are, este posibil s*
nu se pl*teasc*, s* fie corectate sau s* se recupereze sumele pl*tite nejustificat.Promotorul de proiect:
Nume -i Prenume:
Func*ia:
Data:


8. Lista Anexe
Nr. crt. Denumire Anexe
1. Raport de progres
2. Raport financiar
3. Documente nso)itoare, n vederea justific*rii cheltuielilor realizate pe perioada
anterioar* de referin)*: (conform contractului de finan)are)
Ex. :
Copii certificate, care s* con)in* men)iunea conform cu originalul, .tampila
beneficiarului .i semn*tura reprezentantului legal al acestuia, dup* urm*toarele
documente: facturi (trebuie s* men)ioneze detaliat bunul achizi)ionat, serviciul
prestat sau lucrarea efectuat*), documente de plat*, extrase bancare, note
contabile, balan)e analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru
cererea de rambursare n cauz*, alte documente justificative
Pentru procedura de achizi)ii: dovada lansarii invitatiei, criterii de selec)ie, raport
de atribuire a contractului
Pentru informare .i publicitate: fotografii, anun)uri, comunicate, documente
pentru eviden)ierea pl*)ii publicit*)ii radio/TV
Pentru achizi)ii de bunuri: copie certificat* NIR, copie certificat* dup* procesul
verbal de predare-primire a bunurilor sau dup* procesul verbal de punere n
func)iune
Pentru prest*ri servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele remise n
cadrul consultan)ei, foi de prezen)* la cursuri, fi.e de evaluare ntocmite de
c*tre participan)ii la cursuri, statele de plat* ale trainerilor (copii certificate)
Pentru execu)ie de lucr*ri de construc)ii: copii certificate dup* procesele verbale
de verificare pe faze determinante de execu)ie avizate de c*tre Inspectoratul de
Stat n Construc)ii, copii certificate dup* rapoartele dirigintelui de .antier
Pentru cheltuieli cu amortizarea: declara)ie privind metoda de calcul a
amortiz*rii .i valoarea lunar* a acesteia, pentru fiecare mijloc fix.
Func*ia: Director Proiect
Nume Prenume:
Semn"tura:


Data
Func*ia: Reprezentant Legal
Nume Prenume:
Semn"tura:
L.S.

Data:Page 107 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU


Administra*ia Fondului pentru Mediu Operator de program RO 06 Energie
regenerabil" (RONDINE)
Bun de plat" n suma de..

Aprobat,
Pre.edinte
..................

Director Direc)ia economic*,
.................

Director Direc)ia implementare proiecte,
.................

!ef Serviciu implementare,
.................

Referent de specialitate,
.................

NOT$:
Dup* aprobare, o copie a cererii de prefinan)are va fi nmnat* PP.
Page 108 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

ANEXA 10.4 Cerere de rambursare

CERERE DE RAMBURSARE
(pentru Promotori de proiecte operatori economici de stat sau priva)i)Solicitant .....................................
Sediul .........................................
C.U.I. .........................................
Cont nr. ......................................, deschis la Trezoreria/Banca ....................
Nr. !i data nregistr*rii la OP (AFM) ............................


1. Cererea de rambursare nr. .. din data de .
2. Perioada de referin*" de la ../../.. pana la ../../
3. Tipul cererii de rambursare
a. Cerere intermediar* b. Cerere final*


4. Date despre beneficiar:
Numele beneficiarului:

Adresa:

Codul fiscal:

Numele b*ncii:

Cod IBAN:


5. Detalii despre proiecte:
Programul de finan)are:

Data de nceput a
proiectului:


Titlu proiect:

Num*rul contractului de
finan)are:


6. n baza Contractului de finan)are nerambursabil* nr. ........... din .........../......./......,
v* rug*m s* aproba)i prezenta cerere de rambursare, pentru suma dePage 109 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

................................ lei (n litere: ........................................................), din
finan)area nerambursabil* n valoare de ................................ lei (n litere:
........................................................).

Situa)ia finan)*rii la data prezentei cereri de rambursare:

Suma total*
aprobat* conform
contractului de
finan)are
nerambursabil*
Suma acordat*
pn* la data
prezentei cereri de
rambursare
Suma solicitat*
prin prezenta
cerere de
rambursare
Suma aprobat*
prin prezenta
cerere de
rambursare
Suma total* tras*
din finan)are,
inclusiv suma
aprobat* prin
prezenta cerere de
rambursare
Suma r*mas* de
tras din
finan)area
aprobat*
(col. 1-5)
1 2 3 4 5 6

NOT$:
Coloanele nr. 1, 2 .i 3 se completeaz* de c*tre Beneficiar, iar coloanele nr. 4, 5 .i 6 se
completeaz* de c*tre OP. Dup* aprobare, o copie a cererii de prefinan,are va fi nmnat*
PP.

7. Declara*ie pe proprie r"spundere a Beneficiarului

n calitate de PP declar urm"toarele:
A) Cererea de rambursare se bazeaz* doar pe cheltuieli efectuate .i efectiv pl*tite;
B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile .i au survenit n perioada de eligibilitate;
C) Contribu)ia pentru co-finan)are este determinat* n conformitate cu prevederile
Contractului de Finan)are;
D) Proiectul nu este finan)at prin alte instrumente ale CE sau interna)ionale .i nici prin
alte instrumente na)ionale de co-finan)are dect cele precizate n Contractului de
Finan)are;
E) Toate tranzac)iile sunt nregistrate n sistemul contabil distinct, deci suma cerut*
corespunde cu datele din documentele contabile;
F) Cerin)ele n ceea ce prive.te publicitatea au fost ndeplinite n conformitate cu
prevederile din Contractului de Finan)are;
G) Regulile privind Ajutorul de Stat, achizi)iile publice, protec)ia mediului .i egalit*)ii de
.anse au fost respectate;
H) Suma solicitat* este n conformitate cu prevederile Contractului de Finan)are .i a
contractelor de achizi)ie public*;
I) Toate documentele suport sunt nregistrate n conformitate cu prevederile legisla)iei
Na)ionale;
J) Declar c* prezenta Cerere de Rambursare a fost completat* cunoscnd prevederile
articolului 292 din Codul penal, cu privire la falsul n declara)ii.
Declar c* toate documentele originale a.a cum sunt definite n lista de anexe sunt
p*strate de institu)ie, .tampilate, semnate .i sunt la dispozi)ia consult*rii n scopul
auditului.
Sunt con.tient de faptul c*, n cazul nerespect*rii prevederilor contractuale sau n cazul
fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Rambursare, este posibil s*
nu se pl*teasc*, s* fie corectate sau s* se recupereze sumele pl*tite nejustificat.

Promotorul de proiect:Page 110 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Nume -i Prenume:
Func*ia:
Data:


8. Lista Anexe
Nr. crt. Denumire Anexe
1. Raport financiar
2. Raport de progres
3. Documente nso)itoare: (conform contractului de finan)are)
Ex. :
Copii certificate, care s* con)in* men)iunea conform cu originalul, .tampila
beneficiarului .i semn*tura reprezentantului legal al acestuia, dup*
urm*toarele documente: facturi (trebuie s* men)ioneze detaliat bunul
achizi)ionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuat*), documente de plat*,
extrase bancare, note contabile, balan)e analitice de verificare aferente
perioadei de raportare pentru cererea de rambursare n cauz*, alte
documente justificative
Pentru procedura de achizi)ii: dovada lansarii invitatiei, criterii de selec)ie,
raport de atribuire a contractului
Pentru informare .i publicitate: fotografii, anun)uri, comunicate, documente
pentru eviden)ierea pl*)ii publicit*)ii radio/TV
Pentru achizi)ii de bunuri: copie certificat* NIR, copie certificat* dup*
procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau dup* procesul verbal de
punere n func)iune
Pentru prest*ri servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele remise
n cadrul consultan)ei, foi de prezen)* la cursuri, fi.e de evaluare ntocmite
de c*tre participan)ii la cursuri, statele de plat* ale trainerilor (copii
certificate)
Pentru execu)ie de lucr*ri de construc)ii: copii certificate dup* procesele
verbale de verificare pe faze determinante de execu)ie avizate de c*tre
Inspectoratul de Stat n Construc)ii, copii certificate dup* rapoartele
dirigintelui de .antier
Pentru cheltuieli cu amortizarea: declara)ie privind metoda de calcul a
amortiz*rii .i valoarea lunar* a acesteia, pentru fiecare mijloc fix.
Func*ia: Director Proiect
Nume Prenume:
Semn"tura:


Data
Func*ia: Reprezentant Legal
Nume Prenume:
Semn"tura:
L.S.

Data:

Administra*ia Fondului pentru Mediu Operator de program RO 06 Energie
regenerabil" (RONDINE)
Bun de plat" n suma de..

Aprobat,Page 111 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Pre.edinte
..................

Director Direc)ia economic*,
.................

Director Direc)ia implementare proiecte,
.................

!ef Serviciu implementare,
.................

Referent de specialitate,
.................

NOT$:
Dup* aprobare, o copie a cererii de rambursare va fi nmnat* PP.
Page 112 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

ANEXA 10.5 Raport de progres/ Raport de finalizare

RAPORT DE PROGRES/ RAPORT DE FINALIZARE A PROIECTULUI


Program RO 06 Energie regenerabil* (RONDINE)
Mecanismul Financiar al Spa)iului Economic European 2009-
2014

1. Tipul raport
Raport de progres Raport de finalizare


2. Perioada de referin*"

3. Informa*ii despre Beneficiar

Denumirea organiza)iei
Adresa
Contact
Cod fiscal

4. Detalii despre proiect

Denumirea proiectului
Num*rul Contractului de finan)are
Loca)ia geografic* a proiectului: (regiunea, zona, localitatea)

5. Stadiul proiectului
Va fi complet cu descrierea activitatilor proiectului din punct de vedere fizic
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................Page 113 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

6. Deviz (decont) general postcalcul pentru perioada analizat"


Nr.
crt.
Categorii de cheltuieli
Alocat pe perioada ...../pe proiect Consumat pe perioada ...../pe proiect
Fonduri
nerambursabile
Contribu*ie proprie Total Fonduri
nerambursabile
Contribu*ie proprie
Total
Eligibil" Neeligibil" Eligibil" Neeligibil"
I.
Cheltuieli pentru
ob*inerea -i amenajarea
terenuluiI.1 Ob)inerea terenului
I.2 Amenajarea terenului
I.3 Amenaj*ri pentru protec)ia
mediului .i aducerea la starea
ini,ial*II. Cheltuieli pentru asigurarea
utilit"*ilor necesare
obiectivuluiIII. Cheltuieli pentru proiectare
-i asisten*" tehnic"III.1 Studii de teren
III.2 Taxe pentru ob)inerea de
avize, acorduri .i autoriza,iiIII.3 Proiectare .i inginerie
III.4 Organizarea procedurilor de
achizi)ieIII.5 Consultan)*
III.6 Asisten)* tehnic*
IV. Cheltuieli pentru investi*ia
de baz"IV.1 Construc)ii .i instala)ii
IV.2 Montaj utilaje tehnologice
IV.3 Utilaje, echipamente
tehnologice .i func)ionale cu
montaj


Page 114 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

IV.4 Utilaje f*r* montaj .i
echipamente de transportIV.5 Dot*ri
IV.6 Active necorporale
V. Alte cheltuieli
V.1 Organizare de /antier
V.2 Comisioane, cote, taxe
V.3 Cheltuieli diverse /i
neprev*zuteVI. Cheltuieli pentru probe
tehnologice /i teste /i predare
la beneficiarVI.1 Preg*tirea personalului de
exploatareVI.2 Probe tehnologice /i teste
V.II Total cheltuieli (VII =
I+II+III+IV + V + VI)


Page 115 of 115
GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMB#RILOR
CLIMATICE
ADMINISTRA&IA FONDULUI PENTRU MEDIU

7. Rezultatele proiectului8. Analiza post-implementare

a) FACTORI MAJORI CARE AU AFECTAT DERULAREA !I REZULTATELE
IMPLEMENT$RII PROIECTULUI (dac* au existat, comenta)i modul n care ace.ti factori au
influen)at derularea .i rezultatele implement*rii proiectului)

Factori care au determinat ntrzieri n derularea activit*)ilor proiectului
.........................................................................................................................

Factori care au afectat ndeplinirea obiectivelor proiectului
.........................................................................................................................

Factori care au determinat modific*ri n structura aprobat* a bugetului proiectului
.........................................................................................................................

Factori care au influen)at pozitiv proiectul
.........................................................................................................................

b) ACIUNI DE PROMOVARE A REZULTATELOR PROIECTULUI (activit*)i de
promovare, materiale promo)ionale, prezent*ri n pagini web, etc.)
.........................................................................................................................

c) ANALIZA DE SUSTENABILITATE (din punct de vedere al evolu)iilor ulterioare)
.........................................................................................................................

d) ANEXE (dac* este cazul)
.........................................................................................................................Reprezentant legal
Nume .i Prenume
Semn*tur*
Data

Coordonator proiect
Nume .i Prenume
Semn*tura
I NDI CATORI Valoare la nceputul
perioadei de
implementare
Valoare la sfr!itul
perioadei de
implementare
Puterea instalat" (MW
e
sau MW
t
)
Energia produs" ca urmare a
implementarii proiectului
(MWh
e
h/an sau MWh
t
/an)

Reducerea cantit"ii de CO
2

(tone/an)

Cantitatea de ap" termal"
reinjectat" n aceea%i formaiune
geologic" (%) - dac" e cazul

Al'i indicatori