Sunteți pe pagina 1din 8

CURSUL NR.

CALITATEA AERULUI IN CLADIRI (CONFORTUL OLFACTIV) .


SOLUTII MODERNE DE ASIGURARE A AERULUI PROASPAT IN MEDIUL
CONSTRUIT
Aerul reprezint !ri"ine# tutur!r lu$ruril!r% (An#&i'ene()
Argumente pentru asigurarea debitului minim de aer proaspat:
l ne petrecem cca. 90% din timp n ncperi nchise;
l omul are nevoie zilnic de 20.000 litri de aer pentru respira ie i cel pu in 30 m3/h
de aer proaspt pentru a se sim i bine, confortabil;
l ntro locuin cu ! persoane se vaporizeaz "0 litri de ap/zi prin #tit, splat,
udat flori i respira ie;
trebuie sa aerisi i locuin a re#ulat pentru a elimina ace ti vapori i no$ele cum ar
fi formaldehida, fumul de i#ar i vaporii de la materialele de construc ie,
deter#en i pentru cur enie, etc;
l printrun #eam ntredeschis 2 cm n partea superioar se %arunc& iarna 0,"'
(/or;
l i c valoarea cre te la ","0 (/or la o deschidere de "2 cm ;
l ) e$ist solu ii care v ofer eficien ener#etic i economii, asi#ur)nduv
totodat un climat i#ienic i sntos n ncperi*
+ipsa aerului proaspatefecte asupra sanatatii,
l -in punct de vedere al sanatatii prezinta o deosebita importanta oscilatiile in
concentratie ale ./2 si ale /2 din aer, aceste substante avand un rol deosebit in
metabolism, in principal in schimbul de #aze la nivelul plamanilor.
l /$i#enul poate influenta sanatatea prin scaderea concentratiei lui in aer si prin
scaderea presiunii atmosferice, efectul fiind determinat de scaderea presiunii
partiale la nivelul plamanilor, alterarea schimbului de #aze 0/2 si ./21 si a
procesului de o$i#enare a san#elui.
l 2enomenele care apar sunt fenomene de hipo$ie0scaderea concentratiei de o$i#en
din san#e 1, sau ano$ie0diminuarea aportului de o$i#en la nivelul tesuturilor si
celulelor 1, #ravitatea lor fiind dependenta de #radul de scadere a presiunii
partiale.
-ebit total de intrare 3 debit de aer transferat 3 debit total de aer evacuat
4entilarea 5 o necesitate, punti termice restrinse datorila izolatiei peretilor e$teriori,
condensul se produce pe aceste suprafete restrinse;ferestrele nu mai au capacitatea de a
6capta7 e$cesul de umiditate, toti vaporii de apa se concetreaza pe suprafetele
6restrinse7 reci.
8/9:; :;</-/+/=>.;
din " octombrie 200? privind performanta ener#etica a cladirilor
"1.erintele de performanta ener#etica a cladirilor, denumite in continuare cerinte,
obli#atorii pentru realizarea confortului termic si fiziolo#ic in spatiile interioare ale
cladirilor, locuite/ocupate, sunt,
a1asi#urarea rezistentelor termice corectate, minim admisibile, ale elementelor de
constructie ale cladirii;
b1asi#urarea temperaturilor minime pe suprafata interioara a elementelor de
constructie pentru evitarea riscului de condens;
c1asi#urarea valorilor normate pentru iluminatul interior natural/artificial;
d1asi#urarea temperaturilor interioare si a debitului minim de aer proaspat;
e1utilizarea de cazane si/sau aparate de conditionare a aerului, inclusiv instalatiile
aferente cladirilor, cu incadrarea in valorile randamentelor minime admisibile si cu
respectarea conditiilor de mediu privind emisiile.
8/9:@<>4 A9>4>8- A9/>;.<@9;@ B> ;C;.D<@9;@ >8E<@+@F>>+/9 -;
4;8<>+@9; B> .+>:@<>G@9;; >ndicativ, > '9H,
l @8;C@ 2
l 4@+/9> /9>;8<@<>4; @+; -;I><;+/9 -; @;9 A;8<9D J8.KA;9>
4;8<>+@<; E@D .+>:@<>G@<;
l @8;C@ 2@
l 4@+/9> /9>;8<@<>4; A;8<9D 8D:K9D+ /9@9 -; E.L>:ID9> -;
@;9 J8 2D8.F>; -; -;E<>8@F>@ J8.KA;9>> E@D -;I><;+; -; @;9 J8
2D8.F>; -; EDA9@2@F@ J8.KA;9>>
l @8;C@ 2I
l 8D:K9D+ :>8>: -; 4/+D:; -; @;9 8;.;E@9 @ 2> >8<9/-DE 2@FK
-; 8D:K9D+ -; 4/+D:; -; @;9 ;4@.D@< A;8<9D @ .9;@ /
EDA9@A9;E>D8; 2@FK -; J8.KA;9>+; J84;.>8@<; 04@+/9>
/9>;8<@<>4;1
l @8;C@ 2.
l -;I><D+ EDA+>:;8<@9 -; @;9 8;.;E@9 @ 2> >8<9/-DE J8
J8.KA;9>+; 4;8<>+@<; E@D .+>:@<>G@<; J8 EDA9@A9;E>D8;, J8
:3//: B> /9K 04@+/9> /9>;8<@<>4;1
l @8;C@ 2-
l -;I><D+ -; @;9 ;C<;9>/9 8;.;E@9 A;8<9D J8.KA;9>+; ->8
.+K->9>+; -; +/.D><, E/.>@+ .D+<D9@+; B> >8-DE<9>@+;
4;8<>+@<; E@D .+>:@<>G@<;
l @8;C@ 2;
l -;I><D+ -; @;9 ;C<;9>/9 9;./:@8-@< A;8<9D J8.KA;9>+;
4;8<>+@<; E@D .+>:@<>G@<;
>n 9om)nia, +e#ea nr. "0/"99',modificata cu +e#ea nr."23/200? a introdus
obli#ativitatea realizrii Mi meNinerii pe toat durata e$istenNei construcNiei Mi instalaNiei a
cerinNelor esenNiale de calitate,
l 9ezistenN mecanica Mi stabilitate;
l Eecuritate la incendiu;
l i#ien, sntate si mediu
l si#uranN n e$ploatare;
l protecNia impotriva z#omotului.
l economia de ener#ie si izolare termica
=< 0'H 5 03=L>- A9>4>8- .9><;9>>+; -; A;92/9:@8FK @+;
.;9>8F;+/9 -; .@+><@<; ./82/9: +;=>> 89. "0/"99' A9>4>8-
.@+><@<;@ J./8E<9D.F>> A;8<9D >8E<@+@F>>+; -; 4;8<>+@9;
.+>:@<>G@9;
>=>;8@<E@8K<@<;@ /@:;8>+/9 9;2@.;9;@ Bl A9/<;.F>@ :;->D+D>,
l .;9>8F@ !.2. AD9><@<;@ @;9D+D> ->8
l >8.@A;9;
l -;2>8>9;@ .;9>8<;> !.2.".
l @si#urarea unei calitNi cu aOutorul instalaNiilor de ventilare Mi climatizare
.9><;9>D+ -; A;92/9:@8FK !.2.".". >mprosptarea aerului ,
schimbul de aer
raNia de aer proaspt.
4alori prescrise Mi msuri pentru asi#urarea acestora
l 8umrul minim al schimburilor de aer proaspt pentru diverse tipuri de
ncperi, ce trebuie asi#urat prin ventilare natural sau ventilare mecanic,
l 4entilare natural schimburi de aer, 0,'..." remprosptri pe or;
l 4entilare mecanic, raNia minim de aer proaspt,
l aferent persoanelor, 2'. .3' m3/h.persoan;
l aferent ncperilor,
l camer de locuit, 2'...P0 m3/h
l buctrie, !'... "20 m3/h 0aspiraNie1
l #rup sanitar 0baie Q R.1, 30...P0 m3/h 0aspiraNie1 birouri, 2'...?' m3/h
l
8A 00H9? 8ormativ privind compozitia aerului in spatii cu diverse destinatii,in functie
de activitatile desfasurate in re#im de iarna vara
/9->8 8r. "9'' din "H octombrie "99'
pentru aprobarea 8ormelor de i#iena privind unitatile pentru ocrotirea , educarea si
instruirea copiilor si tinerilor
l @9<. "0
0"1 <oate incaperile destinate copiilor si tinerilor vor fi ventilate natural.
:iOloacele de ventilatie trebuie sa asi#ure o primenire a aerului de cel putin,
l ",' schimburi de aer pe ora in incaperile de #rupa din unitatile pentru
anteprescolari si prescolari;
l 3 schimburi pe ora in salile de clasa si de cursuri pentru elevi si studenti ;
l ' schimburi pe ora in #rupurile sanitare.
l ;ficienta ventilatiei se va aprecia prin metode de laborator 0nivelul
aeromicroflorei1.
021 4iteza curentilor de aer din incaperile destinate copiilor si tinerilor nu va
depasi 0,3 m/s.
031 4entilatia prin deschiderea ferestrei se va realiza in asa fel, incat sa se evite
disconfortul termic si sa se asi#ure inlaturarea continua a aerului viciat.
0!1 Aentru asi#urarea unei ventilatii naturale permanente, oberlihturile vor avea
o suprafata totala de cel putin "/'0 din suprafata incaperii; sensul de deschidere a
acestora va fi spre interior si in sus.
0'1 >ncaperile destinate copiilor si tinerilor se vor ventila in pauzele din timpul
pro#ramelor de activitate prin deschiderea ferestrelor. >n aceste perioade copiii si
tinerii vor parasi obli#atoriu incaperea.
0P1 @erisirea lar#a a dormitoarelor si a salilor de mese se va efectua in perioadele
in care copiii nu se afla in aceste incaperi.

4entilarea locuintelor cu recuperare de caldura. Elemente constructive ale M-WRG
Eistemul :R9= alimenteaz permanent i confortabil ncperea sau obiectivul cu un
aer proaspt cu temperatura optimizat. Jn ciuda faptului c ferestrele rm)n nchise, n
special n perioada de nclzire, se asi#ur continuu un schimb de aer n toate ncperile.
Ieneficiarul are posibilitatea sa re#leze individual n toate ncperile schimbul de aer
dorit.
@erul consumat va fi aspirat din zona superioar a ncperilor i transportat la
schimbtorul de cldur0aer evacuat1.
Jn acela i timp se aspir prin intermediul unui al doilea ventilator aer proaspt din
afar care este de asemenea filtrat i transportat la schimbatorul de cldur 0schimbator
de cldur n plci cu curent n cruce1.
@erul rcit i viciat va fi transportat n afar 0aer evacuat1 i aerul e$terior prenclzit
va fi transportat n ncpere 0aer introdus1. @cest principiu folosit n zilele de iarn este
folosit vara, n sens invers.
Principiul de func ionare
4entilatoare cu recuperare de cadura
4entilatorul furnizeaza o permanenta schimbare a aerului vechi din camera, incarcat cu
umiditate, cu aer proaspat incalzit.
;ste recuperata pana la H0% din caldura aerului viciat din camera care este folosita la
incazirea areului proaspat.
Dnitatea este complet automatizata si este dotata cu un senzor de umiditate.
.and nivelul umiditatii din camera este ridicat, unitatea intra in re#im de functionare
de varf pentru a se atin#e rapid nivelul admis de umiditate.
Dnitatea +ectros de control al condensului
@cest sistem este folosit la poduri si tavane si contine o unitate centrifu#ala de ventilare
care opereaza prin intermediul unui sistem de control electronic.
@erul introdus in sistemul din acoperis, este filtrat si diriOat catre partea superioara a
scarilor.
@erul cald, care in mod normal este acumulat in aceasta zona, este redistribuit prin
casa, rezultand o usoara presiune care elimina aerul vechi, incarcat cu umiditate, miros,
fum etc.
Eistemul de ventilare 8u@ir
Euflante centrifu#ale, de putere, introduc aer proaspat in casa, in timp ce o cantitate
e#ala de aer viciat, umed este evacuat la e$terior.
@erul viciat evacuat trece printrun schimbator de caldura care ii transfera caldura
aerului proaspat.
@erul proaspat, incalzit si filtrat, este distribuit in fiecare camera printrun sistem
independent de tuburi.

E>E<;: -; 4;8<>+@9; L>=9/9;=+@I>+ A;<9D .+@->9> 9;G>-;8<>@+;
Aarticularitatea prezentului sistem de ventilaNie este ca at)t #rilele de admisie c)t Mi cele
de e$tracNie a aerului Mi pot modifica secNiunea de cur#ere, implicit Mi debitul de aer
vehiculat prin ele, n timp real, doar n funcNie de nivelul umiditNii relative din zona n
care ea este montat.
;lementul de acNionare a acestui mecanism de re#lare este senzorul 4H, a crui
funcNionare se bazeaz pe proprietatea fizic a unor materiale de a Mi mri dimensiunile
odat cu creMterea umiditNii Mi de aMi micMora dimensiunile odat cu scderea
umiditNii.
.ele H benzi de poliamid acNioneaz un volet 0clapet1, pe care l deschide proporNional
cu nivelul umiditNii relative. 4H este izolat de flu$ul de aerul proaspt; el doar msoar
nivelul umiditNii din interior.
4om denumi acest sistem de ventilaNie sistem de ventilare hi#rore#labil.
4;8<>+@9; :;.@8>.@ L>-9/9;=+@I>+@ A9>8.>A>D+ =;8;9@+
=rila hidrore#labila
4entilatorul