Sunteți pe pagina 1din 41

CULEGE

deexercilii ;i probleme

pentruconcursul

GAZEIAMATEMA]IG

Arrtot

-,-

-

,ffi?z
YEKEN-

upload€d bvSfef3o

Gulegere deexercitii 9i probleme pentru concursul

,

GAZETAJnnloa

MATEIVIATICA

o Claselea lll-a- a lV-ao

ffi

0@!@

upioadedts,Etef50

Coordonatori:

$tefan Pacearcd CameliaBurlan Roxana Gheorghe Mirels Mihdescu

Consultanfi qtiinfifici:

Ioan Bordeqn Ioan Puiu Daniela Ghimeq Rodica Leonte Luminila Enache Luminile Bucsan Mariana Dragu Ilie Smdrdndoiu Aniqoara Cojocaru

Edilor:DidocticoPublishingHouse

Redoctor:GinoPolode

Grofico:NicoletoTudor

Copertd:Liviulon

Selectiaproblemelor din prezenta lucrare s-aefectuat din GazetaMalemalica Junior. numerele 1-33.

Pentrucomenzi $iinformatii:

TelefoD/Far d)-21-410.E&10!+41L21-410.88.14 E-mail office@edituradph.ro Accesatisite-ul www.gazelamatematicajuniorJo

st?Eitrf,*

Culegeredeelecilisiproblerrepenlr-

;

c0nrJrs-Claselell-l\i

Clasaa Ill-a

TEST1

1. Aflati cenumdrtrebuieeliminatdin qirul5 12;14;L6 L8 2I:,

25,astfelincat sumanumerelorrdmasesdfie 90.Argumentali

rdspunsul.

t

d

q

&

iiii

ffi

it!

I 1

'i{il'l:l :ii:

K

1

2. Scrietiloatenumereledeforma4abcareindeplinesccondilia

cd.uxbxc =12.

*,t

ffi

3. Catul a doudnumereeste3.Delmp5rlitul estedublul lui 9. Careesteimpd{itorul?

A

U/

4. Surnaa trei numereeste679.Sumaprimelor doud numere

este356,iar a ultimelordoudnumereeste444.Caresuntnume- rele?

5. Determindnumerelea, b, c gtiind c5:

a+b-c

a-b-b

b+c=16.

6. Cu un sfert din banii pe care ii are,

Ralucacumpdrdo

jucdrie. iarderestulcumpard3 carlia cetel0 lei.

Cati lei a avut Raluca?

ii.:.i, :;ii

ff

I

7. La proiectul ECO al claseia III-a dintr-o qcoaldparticipi

12copii carelucreazdln echipedecAte3 copii.Fiecareechipda sfans cate10peturipentrureciclare.Pentrufiecare5 peturipri- mesccateo $apcd. C6{icopii au primit qepci?

C-eoee0eexerciliis0roolemp0e1ruco-clrs- caseer'rrv fif;ztEuffi${

TEST2

1. Aflati numerelea, b, c gi d, gtiind cd primului numdr din

primul qir ii corespundeprimul numdr din al doilea Eir gi agamai departe.

87 83

a

m

c

s

63

5

9

p

b

r

d

29.

Justificalirdspunsul.

2. ScrieliparantezeastfelincAtegalitdtilesefie adevdrate:

.i9

i.,$

*,:,',

t,

I 3.

29-9

49-9+8=32

47-7

60-5+5=50

3 =23

7=47

Determinatipe m careaparline lirului numerelornaturale,

astfelincat sdfie adevdratdegalitatea:

tilj

mxm=m+m+m+m+m

4. Sumaatreinumerenaturaleeste820.Aflali celetreinumere,

qtiind ci sumaprimelordoudnumereeste515 Ei sumaultimelor

doudnumereeste357.

,,

.:,!

5. Daci sfertulnumdrului12esteesalcuo treimedin numirul a.

aflatitriolul numdruluia.

6. In pomuldeCrdciunsunt85depodoabe.Numdrulglobulelelor

estede trei ori c6t numdrullumandrilor si cu 15mai mic decat numdrul jucdriilor.

C6tepodoabedin fiecaresuntin pom?

ftt?HffiFi

cr,rgrredeoxercilii

$i probtemepentru

concun- Claseleti!tV

7. Trei frafl iau mere dintr-un coE.!6drei

ia jumdtate din mere,

Barbu ia jumdtate din rest,iar Cornel un sfert din cea rdmas, Catemere au fost la inceput,dacdin mEaumai rdmas6 mere?

TEST3

1. Aflali toatenumereledeformaabq gtiind cda,b,c,suntcifre pare descrescatoare.Calculeazddiferen{adintre numdrul cel mai mare $i numdrulcelmai mic.

2. Cdsiliunnumarderreicitreabc.gtiindci:

. cifra sutelorestedublul cifrei unitdlilor;

. cifra zecilorestecelmai mic numerpar mai maredecat3; o sumacifrelor numdruluieste16.

3. Afla1i valoarealui r $tiind cd I = 2, dac5:

(x+y)+(.r

y)+(x+y) +(x

y)=32

4. Ina, Ana gi Oanaauun numdrdebaloane.C6tebaloaneare

fiecare,dacdlna giAna au 185debaloane,Ana qi Oanaau 133,

iar Ina Si Oanaau 112baloane?

I

I

r

:ij

5. Dacd seadundtriplul unui numdr cu triplul altui numdr se

obtine 195.Care sunt numerele,qtiind cd triplul diferenlei lor

este51?

fa

v

6. Georgianaareo sumi debani.Cu un sfertdin banii pe care

ii are cumpdrdo carte,cu o treime din rest cumpdrdcaiete,iar cujumetate din noul restcumpfudun penar,rdmdn6ndu-i10lei. CaUlei a avut Georgiana?

F 'l

r f.

CLregeredeexercitii $i problemepertru concurs- Caselell lV f;'tffi{ffi't';

7. In 10vazesunt cate3 flori. Cateflori trebuiesdpun in fie-

carevazdpentru a-mirimine 4 vazegoale?

TEST4

l-,

tw

1. Scrieli:

a.adunarearepetatdcainmullire:

4+4+4+4+4=f_-lxfl

b.inmullireareprezentatdin desen:

EsEEss']Fss-lr:"E

c.inmullirea in caretermenul 8 serepetdde 6 ori.

2. Calcula{i:

E'n

a.produsul a doudnumerepare cuprinseintre 2 gi7; b. produsula doudnumereimpare cuprinseintre 5 gi 10.

3. Gdsi{iregulagicompleta{i:

4-

5

\€r,/

\

-./

\3/

\?,/

@

\?/

4. Descoperilitoatevarianteledecompletareacasetelorlibere cu

numeremai mici decdt 10,astfelinc6t sdoblii intotdeaunaun re- zultat corectin relaiia:

3xn-!

-6

ffiffiffiS"i

Cuegerdeexercjlii $i probtemepentruconcursCtasee t-t\l

5. Pentrudoud checuribunicafolose$te10oud,iar pentru un

tort, 8 oui. Cateoudtrebuiesdcumperepentruapreparafiecd- ruia dintre cei4 nepoucateun chec $i un tort?

(e

Y

6. Adriana are7 pere,de 3 ori mai pulin decdtGeorgianaqi cu

2 peremai pu{in decatDenisa.Cu c6tepereare mai putin De- nisadecdtGeorgiana?

\0, n

I I

,:,.iii{f

t.,l

sit

I

] I

!l

,

I

,rrli :l: ;

tiv

7. Deschido revistdqi adunnumdrulcelordoui pagini.Suma

este81.Ce numfu arepaginadin dreapta?

1. Completalicasetelecun

sdfie adevdrate:

TEST5

@

um9re

potrivite, pentru capropoziliile

a.8x(5+9)=8x!1[19

b. !xa-f

x7-8x(Er I)

c.ex(e [)=lxe

[x3

**&

2. Uni{i prin sdgelifiecareinmull}e cu rezultatul corespunzdtor:

f4;rl

l-3;Fl l-fi4

r6xrl

l-t;T-l

tu;i-]

t4rro-l t3;T-l l-fi-6-l FrTl

3. Un sportiv seantreneazdalergdndzilnic cAte8 km. Cd{i kilo-

metri parcurgeintr-o siptdmAn5,dacdsambdtd $i duminicd face pa'uzd?

$i pr0blemepentru

c0ncurs- Claselelll IV fif'';Iffi*t

Culegeredeexercilii

4. Md g6ndescla un numdr,li adaugcelmai mic numdrnatwal de

trei cifre difedte, din sumdscadcel mai mare numdr natural de

doudcifte diferite $i oblin 124.La cenumdr m-amg6ndit?

5. Smarandaa citit 107pagini

dintr-o carte,depdsindcu 19pagini

jumdtatea ei. Catepagini are cartea?

fa

Y

6. Cornelare3 ani,htel s5ude 9 od mai mult, iar mamasacu

4 ani mai pulin decattatdl. Ceva$td aveamamacandl-a n5scutDe Comel?

7. Tragdndla fintd, Emil a oblinut de 9 ori mai multe puncte

decalprietenulsAu.careaveacu72depuDctemaiputin.

Catepunctea obtinut fiecarecopil?

1. Calculati:

TEST6

a.Diferen{anumereloraflatein exterioruldreptunghiului; b. Sumanumerelordin interiorul triunghiului,dar qi din ex- tedorul pdtratului; c. Diferen{anumereloraflatein exteriorul triunshiului. dar

s

in interiorul dreptunghiului.

B

600

108

culegeredeexercilti

ll

probl€mepelltru

c0ncurs- Claselelll-lV

2. Maria a cumpdrattrei cdrfi

57delei.Uncreioncost56 lei.Catcosrdo carte?

$i

doudcreioane,pletind ln total

3. Afla{i sumadintre dublul numdrului 9 si triplul numdrului 7.

@

4. Gdsili regulagicompleta

?

tr: q-pq p

@U

H$t'

lii:

'i

ffil

1

::irr

w

&

5. Pentruproiectul ,,Lecturi preferate", grupaA arcahzat1.47de

figecuintrebdri,ceeaceinseamndcu39defiqemaimult dec6tgrupa

B

qi cu 17fiqemaipulin decatgrupaC. CatefiEeculntrebfui s-aurealizatin total pentrx proiect?

fl

Y

5.

Victor a cumpdratcu jumdtate din banii din pu$culildo carte,

iar din resta cumpfuat5 caietea 3 lei fiecare.Cati lei a a\.utVictor

in

puqculitd?

7.

Pentruziuade 8 Martie, Georgeconleclioneazdpentruma-

ma,bunicaqiceledoui suroricateo brdfarS.La fiecarebrdlard foloseqte30 de mdrgeleroqii gijumdtate din numdrulacestora,

mdrgelealbe.Catemdrgelea folosit din fiecareculoare,pentru toatebrdtdrile?

li::

ii:i

CJeqee0ee/erc

-ii li p 00e-tepenru

conL.rs C?see ll-lv

TEST7

GAZETL)onror

MATEI\,fATICA

1. Un copil a scrisnumerelecuprinseintre 178 Ei 193.

a. Catenumerea scriscopilul?

b. Afla1idiferenladintrenumdrulcareareceamai maresu-

md a cifrelor gicelcu sumaceamai micda cifrelor sale.

2. Careestediferen{adintrecelmai mareqi celmai mic numdr

naturalscriscu doui din cifrelenumdrului826?

:;lri

3.

merelor9 qi 5.

a. Aflati sumadintre catulnumerelor36qi 9 giprodusulnu-

b. Afla1iprodusuldintre diferen{aqi sumanumerelorZ qi3.

c. Afla{i dublulsumeidintreprodusulnumerelor8 gi5 qicAtul

numerelor10qi2.

4. S-aucumpdrat3 cutiicuglobudroqiiqide2 ori maimultecutii

cugloburi galbene.In fiecarecutie eraucdte5 globuri.CAtegloburi s-aucumpdrat?

5. Sumaatreinumereeste521.Sumaprimelordoul numereeste

369,iar sumaultimelordoudnumereestecu 29mai maredecat sumaprimelordoudnumere.Caresuntnumerele?

5. Citi{i cu aten{ieurmdtoareleenunturi:

a. Mircea qiNatalia sunt colegide bancd.

b. Bety nu are nici minge,nici zmeu.

c. Nataliaa caQtigatla un concursun setde pixuri, dar i

le_a

ficut cadoucoleguluiei de bancd,acestadin urmd oferindu_io

inghelatd.

fiffiEffiff,

Crrrgeruorr*rfcilit lt prootern€p€nrruconcurs- Ctasetet-lV

d. Vldduf nu arezmeu. Marcheazdcu X in tabel ce are acumfiecare, Stiind cd fiecare mpil areun singurobiect Ei nu suntdoi copii cu acelasiobiect.

Mircea

Natalia

Bety

Cristian

Vladul

$.l1

*\-is ZEi

s

J}

\?

7. Un tatd aveavdrstade 28de ani la naEtereafiului sdu.Cevdrstd

va aveafiul cdndtatdl va aveadublul vdrsteide la naEtereafiului?

TEST8

n

tD

1. Pune{iin locul simbolurilorcifrelepotrivite.

O

CC+

\rt

I

r]t

,q

t$

I

r.l

1i:lll

i

;::t

':t

!:iI

t.'l

,ii'i '

liil

:i'

1ir

,'

AEEE

2. Cenumdroblii dacddin sumanumerelorscrisepelriunghiuri

scazisumanumerelorscriseoe Ddtrate?

m.- HIE

"ffi

^a'

=Gitr1

a'

t-l

I

i:

rl

I

[11

FDLI

V:.1

+

Culeg'redeex€rcltiisi pr0b emeoeniruc0ncursClaselelll-lv

GAZETLt4old

MATE]VfATICA

3. Din celmaimic numdrnaturaldetrei cifre scadeprodusul dintre

numdrul 7 si succesorullui,

o

4. Completafi casetelecu n umerepotrivite pentru a obline pro-

pozilii adevdrate:

a. 8x 5x 3 = 8x E

x5 = 5x3x l-l

b.2x6xfl=flx0

= l--l x8x3

c.3x4x2=6xn=8xl--l

5. Rodica gi fratele ei Liviu igi ajutd bunicasdculeagdpere.

Rodicaumple9 ldditecu cate8 kg de pere,iar Liviu 8 lddile cu cAte9 kg de perefiecare.Cinea culesmai multe kilosrame?

6. Ionut aremaSinule,robolei Ei avioane.Din cele53deiucdrii.

8 nusuntnicirobolei.niciavioane,iar24nusunrrobotei.

Cu calestemaimarenumdrulderobotidecetcelal ayioa- nelor?

7. Sumadintretriplulunuinumdrqi

triplulaltuinumdreste21.

si

triplulceluide-al

Diferentadinrrelriplulprimuluinumir

doileanumbreste q. Ca.resuotnumerele?

TEST9

1. Md gdndesc la un

numdr.Din el scad6.Adaugla diferen{d7

$i obtin 38.Careestenumdrul?

fiI?HffiS';

Cuegeredeexercltii

fi problemepentrtl

c0ncurs- Claselelll_l\/

2. Descoperi{i ce legeturdexistdintre numerelede

cdsuld $i celedepe acoperiqulei,apoicompletalispatriilelibere.

pe fiecare

6AAAAA

t

,

itlli

3. Avelilaindemdndbancnotede1leu,5lei,10lei.Cebancnote folosili pentruapldti un ursuletrpecareil dorili de 1Iunieqi care

costd28delei?Gdsiticelputintreiposibilitdti!

i*

':i:

t' ig

4. In 3 cuiburisuntcate4 pui derandunici.Caterandunelesunt

in celetrei cuiburi,dacdin fiecarecuibsuntqipdrinlii puilor?

5. Sedaudoudnumerenaturale,unulfiind de4 ori maimicdec6t

celdlalt.Afla{i sumalor, Etiind cdcelmai mic dintreeleestemai maredecdt4 simaimicdecat8.

o

6. Mama a primit un coqcu

25de

flori. Florile carenu sunt roqii

l:.ii

ffil

suntgalbene,iar celecarenu sunttrandafirisuntlalele.Trandafiri galbenisuntnumaidoi.Dacdnumdrulflorilorcarenusuntrosii

este12,iar 16flori nu sunttrandafui,atuncicAtitrandafuirosii sunt?

tEii

x

l

:

ii:li

concursClaseleli-lV f;,t?Hffisi

Culegeredeexercili

$i problemepeniru

7. Aflati numerelenaturalea Ei, qtiindc5:

(a-1)x(b+1)=fg

TEST10

1. Gdsifiregula Ei completatiurmdtoarele3 numere:

@&o@@s@

ltli)

I

l^L.li

l

2.

Aflati:

a. numdrulcu9maimaredecat4,

b. numdrulde9orimaimaredecdt4;

c. produsulnumerelor7 Ei 5.

3.

Compleratidesenul,respectdndcerin{ele.

a. In interiorultriunghiuluiseafldnumerele4,6,7.

b. In interioruldreptunghiuluiseafldnumerele4,3,9.

c. In interiorulcarculuiseafldnumerele4,6,3,5.

lliti

l$il

tiiJl

4. Dacdax0=76:.bxb=25

qi cxc=36,

calcl:lalia+b+c Ai a xbxc.

5. Sumaa trei numereeste736.Dacdsumaprirnelor doudnumere

este334,iar sumaultimelor doud este512,caresunt celetrei nu- mere?

fiffiiffi3x

Culeger'deexerciliisiproblemepenlru

concurs- Claselelll-lV

6. Elevii claselora treia din qcoala noastre

nzeze impreund dansurigi colinde.

$i-au

propus sdorga-

serbareade Creciun,pregetind recitdri, scenete,

Desmperili activitdlile pregdtitede fiecareclasd,gtiind cd:

I elevii claselora III-a A, B 9i Snu participdla scenete;

I elevii claseia III-a

I elevii claseia III-a

S au pregdtit dansuri;

B nu pregdtescrecitdri;

:;:

I nu existl doudclasecaresdorganizezeaceea$iactivitate. Organiza{idateleftr tabel!

7. Sumaa trei numereeste63.Aflati caresuntacestea.stiind

cAfiecarenumereslededouaorimaimaredecdtoredecesorul

sdu.

tt)t ,l

1t.;;i 'l, frir

''rl.il

/

rl]i

itii

iiail

Curege'edeere'cIi Sipr0ble-epenrr- c0ncu's- Claselell-lV fit?HHf$l

TEST11

\y n

1. Zanaflodlor a inventatun cod.Fiecdruidesenii corespunde

cifrascrisdsubel:

,ir-; S?tffi#{:}#*t#

123456789

Pentruaputeapdtrundein impdrd{iaei trebuiesdrezolvisar_ cinileurmdtoare:

a.Atlati rezultatuloperatieilnlocuindsimbolurileflorilor cu cifrelecorespunzdtoare !

*t;l#

- S:tff

+,,,i;r;ffi J3

b.Calcula(idiferenladintrecelmaimare sicelmaimicnumdr din3cifrediferitecaresepot formacucifreleflorilor.

2. Descoperi{icifraascunsdsubfiecarefruct:

il;r

;r;j

27 0+

I

2tt

.f.

726

77

5

3. Gdsititoatenumerelenaturaleparescrisecutrei cifrela care

cifra zeciloreste3,iar sumacifrelor este10.

Ut:

iii,l

4. Mamale-apregdtitcopiilormiculdejun.Eaqtie cdunoufier_

bein 3

fiert cele7 oud?

minute.A pusla fiert intr-unvas7 ou6.ln cdttirnpau

fif;trffiS{

Cuegeredeexerc lii giprobtemepenlrLrconcurs- Ctasetet-V

5. In saculs5u,MoECriciun are238decadouri:pdpu$i,ma$inule

$iiocuri deconshuctie. Aflali numdrul de obiectede fiecare fel. stiind cd 164nu sunt pdpuqiqi128nu suntmaEinute.

I

0

6. Alin are4 lei.Dacdagmai avea 6 lei,aqaveade7 ori maimulli

bani decdtAlin. Cdli lei ar trebui sd-idaului Alin, pentrua aveaamAndoiaceeagi sumddebani?

,,\

:iil

7. Unchiul nostru,profesorde matematicd,ne-aaduscadouri:

mie

pentru'11minute.Apoi ne-acerutsdmdsurdmcueleun sfert de ore.Pandla urmd amreu$it! Stili cum? ::i i I

o clepsidrdcaremdsoarA7 minute,iar suroriimele- una

TEST12

,lli

.it

1. Ajut-opeDariasedescoperereguliledeformareaqirurilor, completdndspa(iileliberecunumerelecarelipsesc:

@@@@@@

tt;ttr

2. Manualul de matematicdare 112 pagini. De cate ori s-a

folosit cifra 2 in numerotareapaginilormanualului?

!i!t

':

Ni

:::

3. De cdteori folosimcifra7in scriereanumerelornaturalemai

mici decat100?

C!egetedeexerciiiisi pr0b eme pentru c0nc!rs- Claselell-lv fif;diffi{

4. Sdseaflenumerelenaturale 4 b Ei q Etiind cddacdil impart

peal doileanumarlaprimulob(inJ. dacdil adunpe al doilea

numdrcu2 il obtin pe c qisumacelortrei numereeste58.

5. Dacd din numdrultotal al picioarelora 5 iepuri scddetinu-

mdrul total al urechiloracestora,veli obline numerulpuilor pe careii au celedoudiepuroaicede la Zoo.

RB

tft

Afla1i catepicioareau toli puii la un loc.

6. Pentrupavoazareaclaseide sdrbdtori,eleviiclaseia III-a au

confectionat5 ghirlandecucate9 stelulefiecare,folosindhdrtie de

culoaregalbend Si argintie.

galbend,catestelutesunt de culoareargintie?

Careestediferenladintre numirul stelutelorgalbeneginumdrul celor arsintii?

$tiind

cd sunt 27 de stelule de culoare

7. Afla{i un numdr natural qtiind cd dacdil inmultiti cu 6

oblineli acelaginumercaatuncicandil adunaticu50.

TEST13

6

1. Completali casetelecu

propozitiiadevdrate:

numere

potdvite pentru a obtine

a.387+fl

b.257+l )=2s7-,-1

= f

l +387

c.456

1.87< f_l

-187

2. Calculalidiferenladintre celrnaimic numdrformat din trei

cifre consecutive $i celmai nic numdrdin trei cifte identice.

f;,t?;lfi

Culegerede€xerciti ii problemepeftru concurs- Ciaseielll-lV

3. Alin are 100de lei. El pdstreazdjumdtate din acaastisumd

pentru excursieqi din rest cumpdrd5 cdr(i a 9 lei bucataqi dul- ciuri. CA{ilei a cheltuit pentru dulciuri?

4. Completaliqirurile:

a.17,31-20,14,34-20,17,

b.5x4,16,5x5,21,5x6,26,

5. Dana, Vlad qi Aurel au impreund 95 de tjmbre. Dana gi Vlad

auimpreund75detimbre,iar Vlad Ei Aurel au74detimbre.

Cdtetimbre are fiecarecopil?

6. Dacdmduitin stdnga,vddla fiecarefatdcate3 baieti.Dacdme

uit ln dreapta,vddla fiecarefatdcdte2 bdieti. Stiindcdin stansa

measunt4 fete.iarin dreaptasunrl0 baieti siceeusunlsing;. catefete Si calibeieusuntem?

7. Adrian qiIonu{aurezolvatimpreund92deprobleme.Adrian a rezolvatde3 ori mai multeproblemedecdtIonul si incd4 pro- bleme.C6leproblemea rezolvatfiecare?

irli

:ti'

iiii

I

I

if

.!

i:'l

IH

iir,

l&

I

I 1 Culegeredeexercilil

I

Ittr

I

:i:,ii1|,.,

concurs- Claselelli-lV srffi{ffi1

9i pr0blemepentru

TEsT14

1. O broscu{ds-ardtdcitprintreierburileinaltedin parcul Chin-

diei.Nu poateajungeinapoi in lac decatdaci invingeobstaco-

lele ce-iaparin cale.Ajutatio voi!

,i,:

i!t*

ooo oo

ii?

. Alldnumdlulcu12naimaredecit3251

. Dubleazdnunirul2001 f]

.

.

Adun{-lpe15de3orilT-]

Scadedin1000 jurnltatea lui! l_J

l{l

H $lt l

:r i. rrtjjli

?4.

2. Descoperilitreinumerediferite,de formaaaa,careadunate

dausuma999.

3. Scrietiin interiorulfiecdreifiguricateunnumerastfellncat,

lafinal,sdobtinelirezultatulindicat.Folositimetodaincercdrilor!

0

0

E

E

T

T

C

fl

r

64

aTl

v

4. in fala blocului sunt5 bdieti.Fiecaredd m6nao

fiecaredintrecele3 felecarelocmaiausosit.Cateirdneed de

m6ni au loc?

singurddatdcu

9'lttt;lffiSi

culegerpdeerecrtis. pr.Dremeperrrr.ncus- u,asererr-rv

5. Dacdmamaare 38 de ani,iar tatdl cu 6 ani mai mult. oeste

c61ianivoraveaimpreuniiunveac?

6. Afla1inumirul rx Etiind cd:

m+a=74

m+b=18

m+c=22

q+b+c=36

Yt

I

.rtl'*':

q6

li I

I

r ,ilil lir:

n l

i

7. intr-o cutie, Delia a strens210bile albe. Ea vrea sd facd

schimbcu colegiiastfel:pentru 7 bile albeva primi 5 bile roqii, iar pentru3 bile roqiivaprimi 2 bile albastre.Cetebile albastre va primi in schimbultuturor bilelor albe?

TEST15

'.ll

n

v

*ti

iir

1. Afl a(inumerelec qib,qtiind cda + b = 284,iara + b + b = 375.

2. Delerminatitoatenumerelenaluraledeformaabc.qtiindcA:

a=b+c=3

|):

3. Complet6ndpdtratulmagicdemaijos, veli obtineatatpeod-

zontald,pe verticald,c6tqipe diagonaldsuma18.

Calculalidiferen{anumerelora qib din pdtrat.

'li:,i1 .,,rl

irs tr

4. Andrei,Alexia,tata Ei motanulTanustau pe bancd.Tata std

ldngdAndrei.darnulangamotan.TanunuslAiangdAlexia.Cine

stdl6ngdAlexia?

rx4

C

egeredeerercrrii

si

p.0b'e-tepen-L

ftl?g{Hf';

c0nrJrs-Clasele,lhV

Ei

5. Elenaqi Irina auimpreund160de timbre,Irina gi Mirela au

impreund134de timbre,iar Elena

timbre.Careafirmatie esteadevaratd? a.Mirela are60de timbre,Irina 74 siElena g6. b. Irina are60de timbre,Mirela 74 siElena g6. c.Mirelaare60detimbre,lrina g6 $iElena74.

Mirela auimpreuni 146de

6. Andrei are de 5 ori mai multe timbre dec6tBogdan.Dacd

Andrei fi ddlui

laqinumdrde timbre.AflaU catetimbre arefieiare copil.

Bogdan 32detimbre,ceidoi

copiivo-raveaace-

7.

gi ii

cumpdradouaalbume. C6{ibani areDinu la el?

baniipe careii

.Cu

are,Dinu poatecumpdraun albumdearti

lei. Dacd ar mai avea11 lei. ar Dutea

mai rdmdn 120de

$rftgiffiS{

Cuegeredeexerctlii ti probremepenrruc0ncurs- 0tasetelt-tv

Clasaa lV-a

TEST1

6

1. Puneli in locul literelor cifr e corespunzdtoare,pentru a

obtinepropozilii adevarate.

a.37a8>3b99

b. 37c6> 3d58

c.21m92n>y25I64

2. Aflali produsuldintre celmai mic qi celmai marenumdrna-

tural de doudcifre,careau sumacifrelor egaldcu 9.

3. Afla{i numdrulde formaz}c, qtiind cd:

a. a<b<c

b. q+b=1L

c. b-a-5

4. Stiindcda + b =349 cib

2a+4b+2c.

@

+ c =796, calculalia + 2b + c, apoi

5. Aflafi valoareanumdruluia din egalitatea:

9+(100-ax7):4=20

6. Trei copii auimpreuni 124de timbre.Al doileacopil arede

douaori maimulletimbredecarprimul.iaral treileaarecu 2 timbre mai pulin decdtun sfertdin numdrultimbrelorceluide- al doileacopil. CAtetimbre arefiecarecopil?

:

jfi

,,;t!.1

7. DacdagezcAte10cd4ipeun raft,imi rdman4 cd4i.Daci a$ez

cate12c54iperaft,imi rdmaneunraftliber.Catecdrtisicateraftud arecorpuldebibliotecd?

f,,.

t::t

Ir:

concurs- Claselelll-lv sff;{ffi';

Culegered€exercilii

9i pr0blemepentru

k

F

TEST2

6

lli:,

1. Codrin gi Vlad aulmpre

und40

de lei. Dacd Vlad i-ar da lui

Codrin4lei, atunciamdndoiar aveasumeegale.Catilei arefie- caredintre ceidoi bdieli?

irii

i

2.

Determinali pe 4 6 giq astfellncdt:

a+b+c=giz

a+b=c

a:2=b

Afla{i valoareanumdrului ar

a+117:9:ftZ+Zn:1exSO-3x1o0)]+ t26= ZS2:7

t$

iil:

:t:& ii:g fi:. f lr!i!

::L

iiJ,

iil

:i.liJ

riiH'lj

,i*

R&

I ii:

ir:!

4.

mdrullor.Fdcdnduncalcul,eaaconsratatcAa Dierdutcuo bilii mai multdecatjumitate din numbrulbilelor pe carele avea inilial.Saseaflec6lebilea avutlonelalainceput. stiindcai-au

rdmas14bile.

Ionela,juc6ndu-se cu bilele,a observatc6 a pierdut din nu-

5. Sumaa cincinumereeste255.Dace pe al doileanumdril

impenimla2.pealtreileaDumarilinmullimcu3,dinal patrulea

numdrscddem4.iaralcincileanumdril adunimcu5.obtinem defiecaredatAunnumdregalcuprimulnumar. Ailati caresuntnumerele.

o

6. Mama,tata,fiul qifiica a

are fiecare,qtiind cemamaare cu 10 ani mai pulin

mama are de doud ori varsh fiicei gi inc6 4 ani. iar fiul are

iumdtatedin varstamamei.

u impreund194ani.AflaUcatriani

decattatil,

fntt#ilffi{

tr,egeredeexercilii

!t

prootemepentruconcurs- Caseie!tV

7. Descoperilinumerelea,b,c,d, qtlind. c6a + b + c + d,=II5,

q : b -

I rcstl;

b : c = 3, d : c = 4 test4.

rar

Afla1i valoareanumdrului a din egalitdlile:

8xf2+(4+a)t3f-48

TEST3

6

1. Sdsedeterminenumerele

A+D+c=

/l

a-c=b+c

u,b

,c dac6:

2. Gdsilivaloareanumdruluia

a.,a + a - a: a =3

3. Aflati numarulde formaibab aslfelincerD = 3a,iarsuma

cifrelor este14.

Gl

U/

4. Sumaa doudnumereeste185.Dacd ambelenumereseim-

part la 5, seoblin doudnumerea cdrordiferentdeste23.Aflati celedoudnumere.

5. Afla1ivaloareanumdrului a:

(21x17-99: a)

lltS -zt :Sy:10+340)]= 0

6. Ana areacumcu25deanimaipulin dec6tv6rstamameisale,

careare cu doi ani mai

aredublul varsteiAnei, ln total au 87de ani. Aflati citi ani are

fiecaremembrual familiei.

putin decat yarsta tatdlui. Dacd Mihai

F

F1

r1,,

F

aT

tr

i

s,

ffi

Culegeredeexerciliisiproblemepentru corcu$- Claselelll-l\/ fit'trffist

7. Pentruun concursorgadzat cu elevii claseia IV-a aufost arun-

catepe terenul de sport 100de castanegi au pdmit penftu fiecare castanarecuperatdcate6 puncte,iar pentru fiecarecastandrimasd pejos aupierdut cdte3 puncte.Catecastaneau adunatelevii clasei a IV-a dacdau obtinut 483de Durcte?

TEST4

1. Scrielicelmaimareqicelmaimicnumfunatual deDatrucifre

diferite.astfelincdlcifrelefiecaruinumdrsdaibdsuma2l sioro-

dusul0.

2. Maraa impdr{itun numdrnaturalla 9 si a obtinutc6tul36si

restul7.DianaaimpdrfitacelaEinumdrla 8.Aflali ccat $i cerest

aobtinutea.

3. Sdsecalculeze10c- 200b- 6a+ 4x 0, dac6:

a estelntreitullui x ain f +

b este jumetatea luiy dtn273- (230- 5y): 7 = 183;

c estestertullui z din (99+ z) - 100 = 175

{Z[:

+ 1a + x) :

5]- 6] x 7 = 15;

|l:t v

4. Afla{i sumanumerelornaturalecareimpe4itela unnumerde

o cifrddaucatul9 $i restulmaimaredecdt6.

5. Sumaa doudnumereeste58.Jumdtateapdmuluinumfueste

cu4maimaredec6ttreimeaceluide-aldoileanumdr.

Caresuntnumerele?

6. intr-un sdculelseafl6 un num6r debile. Daci ar mai fi incd at6-

tea cete bile sunt, fu1cdjumdtate qi incd un sfert din numdrul lor

inilial, ar fi 99 de bile. Catebile suntin sAcder?

GAZETA-lorL.

l,|nrelfi(rtcA

uuege'e0ee,(erc.Lstprobterepent,L concJrs _

clasele rll-|v

7. Sdseafleprodusula doudnumere, $tiind cdal doileanumdr

estede 8 ori mai maredecatprimul, iar diferentadintre

iumd_

lateaceluide-aldoileanumdrgidublulprimului numereite 10.

TEST5

6

1. Cdtenumerede3 cifre,cu pnnse

cifrelor zero?

intre 500qi700,auprodusul

2. Calculali a+ b + cdacd:

3a+2b+3c = I00

2a+b+2c=50

3. AflaJi valoareanumdmluia:

a+117:g:ltZ +Zn:1Axn:xlc0)]

+ 726 =2827

4. CAtulimpfuliriiexactea doudnumereestemaimicdecdt g.

Afla{i numerele,qtiindcddeimpd4itulestecuprinsintre 30 qi 50.

5. $ase nuciqidoudperecantdresccat20deprune,iar o nucdqi

$ase prunecantdresccato pard.Cateprunecantiresccato pard?

5.

di

Adei, iar Gina triplul scoicilorAdei. Catesmici a a\.utfiecarefatd la inceput?

Marei 15 smici qi Ginei 35 de scoici,Mara are dublul smicilor

Ada, Mara qi Gina au impreund 360de scoici.Dupd ceAda li

7. Ordonali crescbtortoatenumerele

deforma:

a33bcD.a+b=3.

Careestenumdruldin mijloc?

::1ii*iil

rilrr

w

c0ncurs- Claselelll-lV ffi?;{tr{s"

Cuegeredeexerc

tii$i pr0blemepentru

TEST6

n

\y

1. Mircea,IoanaqiAndrei au avut de rezolvatexerciliul

479+36:9xZ

114

Mircea a obtinut rezultatul0, Ioanaa

obtinut ren)ltattrl367,

iar Andrei a oblinut 373. Cinea avut dreptate?

2. Numdrul pe careil adaugicatdui numerelor g1 9i 3 pentru a ob_

tine produsulnumerelor 7 Ei 8 mdrit cu 19reprezintdnota

a luat-o Ionul la un concursdematematicd. Cenotd a luat Ionu{ la

concurs?

pe care

3. Determinali numdrul a din egalitatea:

{rO-z x [r +::12xa-5)x2-2 ]] x5+10= 10

4. Calculafl

5a+ 7b + c, dac64a + 7b = 840qiq + c = 120.

5. CdtemdrgeleareDiana, dacda

mdrului de mdrgeleesteegaldcu 4?

cinceaparte din sfertulnu_

6. in urmd cu 5 ani varstameaera de 2 ori mai micd dec6tvfusta

pecareo amacum.C6{ianivoi aveapeste15ani?

7. Sumaa patru

laqinumdr,seobtin numerele 6;4;3;5.

numereeste26.Dac6din fiecaresescadeace-

Caresuntnumerele?

gf#ffifl"; CuleqeredeexerciliiSipr0blemepentru

concurs _ Clasehlll_lv

TEST7

1. Scrieti:

I cel mai marenumdr impar din 6 cifre diferite:

I celmai mic numir par din 6 cifie diferite;

I celmai

mare numdr impar de 5 cifre diferite cu sumacilre_

lor egalSca2iT;

t

w

I cel mai mic numir de 5 cifre format numai din ciftele 0 si 1.

2. Andrei s-andscutin anulMCI\D(CIV, iar Dianain anulMM\4.

Diferenta de varstedintre ceidoi copii estede:

a) 10ani; b)12an; c)14ani; d)9ani; e) 8 ani.

3. Aflati pdtrimea numdrului a:

la :2- (728:4 + 9 x3)l - 17x 13 = 301

4. Jumdtateapetrimiinumdrului96estesumaadouenumere.

Diferenlalor este4.Caresuntnumerele?

5. Diferenlaa douenumerenaturaleeste1236,iar scdzdtorul

estecu387maimicdecdtdiferenla.Careestedescdzutul?

6. Intr-o lediidpentrufructesuntde5 ori maimulte prune decat

pere.Dacdsemaiadaugddoudpere;isescorl4 prune. raman

inladitade3orimaimulteprunedec6tpere.C6tepruneqicdre

pereaufostlainceputin

lddite?

7. Dacdinmullimsumaa doudnumerecu7,aceastavafi mai

marecu 360. $tiind cdsfertulprimuluinumdrestecat iumitate dinaldoileanumir.aflaliceledoudnumere.

Cuiegeredeexercitiisi pr0blemepentru c0ncrtrs- Claslelll-lv firffi{ffi;

TEST8

6

mal

1. Careestecelmaimicqi cel

10a4bccu sumacifrelor 12?

marenum5rnaturaldeforma

2. Cel mai mare numdr natural de forma abqje, mai fiic dec6t

90000,caresdrespectemndi{iile:a- D- c-d-e=5,iarc=2este:

a) 80210;

b) 89265;

c) 87654;

d) 81200;

e) s6200.

3. Segtie cdn + 2n + 3p = 307,iarm + p - 121- Calculalim n.

4. Sumaa doudnumereeste15.Dacd primul numdresteinmul-

lit cu3.iaraldoileanumaresleinmullircu5,sumalorvafi 6t.

Afla1i numerele.

'i

5. Paul,Silviugi Raduau 186deilustrate. paul aredublulnum6-

rului ilustratelor lui Silviu. Dacdimpd4im numdrul ilustratelor lui Radula numdrulilustratelorlui Paulobtinem3 sirestul6.

l

Cateilustratearefiecarecooil?

I

6. Din 300m dep6nzds-auconfectionat20delenjerii ti

de masd.La o lenjeriesefolosesc10m de p6nzd.Din materialul folositpentrudoui lenjeriisepot confectiona8 fetedemasd.Cate

fetedemasdaufostconfectionate?

catevafe(e

7. Doi copii au bile roEii,galbene, albastre. Stim cd 60 de bile

nusunlrosii.70debilenu

bastre.Calebilesuntdin fiecarefel?

sunrgalbene 5i 50debilenusuntal_

ffi1i|ffiff

crrrsrnd,exercilii

$i probtemepentruconcurs- Ctaselelll-t\/

TEST9

6

1. Gdsitinumerenaturalede forma

2adc8 , astfelincdt:

a+b+c=8.

Caredintrenumereestecelmaimare?

2. Descoperi{iregula,apoicontinuati $irul culncetreinumere:

702304;203405;304506;

173224;224335;335446;

s 087065;8076054;706504j;

3. Jumdtateasfertuluitreimii numirului de elevidintr-o

careauparticipatla OlimpiadadeMatematicdestecu200maimic

decdtprodusulnumerelor39si6.

$coale

C6{ieleviauparticipatla Olimpiadd?

4. Cum putem aduce3l de apdde la o fantand,dacdavemla

dispozi{ieun bidon de 5 I qialtul de 2 l?

5.

intr-un blocsunt38de apartamentecudoudgipatrucamere.

In

total sunt 100de camere.Cate apartamentede fiecare fel

sunt?

6. intr-un sdculelsuntbile rogii,verzi qi albastre. gtiind cd 38

bile nu suntroSii,64bile nu suntverzigi 76bile nu suntalbastre. afla1icatebile suntroEii,cateverzi $i catealbastre.

7. Adi areo sumddebaniln puqculle.Dupd cemamaii dublea-

zesuma,el cheltuiegte20 de lei. Dupd o vizitd la bunici,el reu- qeqtes6dublezesumardmasdqi cheltuiegtepentru cdr{i 50 de lei.Dupdcelqiviziteazdnaqa,el dubleazdsumardmasdsicheltu- ieste40de lei din ea,constatandci i-au mai rdmas20de lei. Ce sumea avutAdi in pu$culit6?

:,.

{ts

,:8

s

Culegeredeexerciiii

ti pr0blemep€ntru

concurs- Claselelll-lV fif'"frffiiff

TEST10

\ry n

1. Dacaa + b - 100000,sdseafle:

a. a+b+900000

b. 0.+ a + b + 99 00O+ b

c.55000+a+45000+,

d. 1000000-(a+6)

2. Numdrul20 estesfertulsfertuluiunui numdr.Afla{i acelnumdr.

js

tr

tilli::r

s frfl

.a

3. Afla1ivaloarealiterei necunoscure.

[6+(r-10)x6]:4=18

4. Din dublul numdruluia

scddem2 qioblinem| 12.Aflatinumdrula.

scddem15,apoi dubldmrezultatul.

5. Maria are 13bancnote,unelede 10lei

in tolal290de lei. Cetebancnolede .l0leipi calebancnotede 50 de lei arefetita?

$i altelede 50 de lei.

6. Dacd seaEazdcate un elevin banc6,rdmdn 14 elevi in ni_

cioare.iardaciseasazacatedoieleviin banci,ram6ntreibanci

libere.CAlieleviqi catebdncisunt?

7. Dacdadundmjumdtateajumdtdlii unui numdr

naturala cu

jumetateajumdtelii altui numdrnaturalb oblinem 11. a.Aflati sumacelordoudnumerenaturalea si b. b.CaresunLceledouanumerenaluralea gi b, stiindcasuma a + a estecu4 mai micddecdtsumaa + b.

ft{?dffiSi

culeseredeexerc

lii$i probtemepenrru

concurs- Ctas"telliJV

TEST11

ar

\y

1. Folosindo singurddatdcifrele3,6,5,4 scrietitoatenumerele

imparede patru cifre diferite.

2. Afla{i valoarealui a din egalitatea:

a+32+112+a =&+q+&+a

3. Rezolvali cu aten(ie,respectandordineaefectuirii opera{iilor:

f1a xz- s1+zxa:z++l- l1z +t - tyx+- z+l -

rTt

:/

4. Trei copii au impreund33 de bile. Primul copil ii spunece-

luilalt:

,,Dacd euiti dau (ie o biH !i tu imi dai doui bile, atuncivom aveatoti acelaEinumdrde bile". Catebile arefiecarecopil?

5. Un numdrestede5 ori maimaredecataltul.Diferentadintre

ele este36.Aflali numerele!

6. Sumaa cinci numere este222.Dacd.din al cincileanumdr

scad8,pe al patruleanumdril inmullesccu3,pe al treileanumdr il aduncu6,iar pe al doileanumdril impart la 4,oblin defiecare daldprimulnumar.Aflali celecincinumere.

i*

:i:

iir'

trll

.4I

::tt

N

;*

.i

7. Ana qiDora auimpreund64debomboane.O treimedin nu-

mdrul bomboanelorAnei reprezintdcdt o cincimedin numdrul bomboanelorDorei.

Catebomboanearefiecare?

problemepentru concurs- Claselelll-lV f,ffin#t

Culegeredsexercilii $i

TEST12

1. Calculati:

a. sumadintreprodusulnumerelor14qi9 9i cdtulnumerelor

56gi7;

b. catul dintre sumanumerelor138qi 62gi diferenlanume-

relor 356qi256;

c. sumadintre 186qitreimeadiferenleidintre celmai mare

numdrde trei cifre Si 666.

2. Bunicaarepeun platoude3 ori maimulteprdjituridecetbom-

boane.Cei4 nepoliiau liecarecateo prajiturd

platouriman de4 ori maipufinebomboanedecatprdjituri. Cdtebomboane Ei cateprdjitudaufostla inceputpeplatou?

$i

o bomboand. pe

3. Aiali

valoareanecunoscutei:

2O10- (7x8 + ax 4-45 :5x 8) = 2006

@

4. Determinatinumerelem

lnjumdtileqtedelmpdrtitul Ei lmptulitorul rdmaneneschimbat,se

5, iar dacdse

oblinecatul2 Si restul3.

qi n, gtiind ci rrrI n =

5. Un apicultora obtinutintr-o lund546kg miere.Jumdtatedin

cantitatea vandut-ouoeicofetdrii.Din iantirateardmasd-o

treimeo oferdelevilorcareinvald la

$coala din localitate.

Cecantitatede miereii ramaneaDicultorului?

3:iil

ffil

,ii

5.

Miriuca aveaun qir de mdrgele,le-adublat numirul, a pier-

dut din eledublutlui 3. le-adublatiar numArul,av6ndacum 60 de mdrgele.Catemdrgelea avut la inceput?

f,rtr;iffit

Culeseredeex'rcilii $ probtemepenlruconcufs-Ctasetet-tV

7. Un tatd a cumpdratfiilor sdibanane.Dorind sdle impartdin

mod egal,a constatatcd,dacdle-ar da cdte5 banane,i-ar mai

rdm6ne3 banane,iar daci le-ardacdte6 banane,i-ar maitrebui

o banane.Catebanane Ei cali fii aretatdl?

TEST13

n

\3

1. Aflali produsuldintrecelmaimarenumdrnaturalatrei cifre

diferite gicelmai mic numdrscriscu doudcifre.

2. Dacd:axb =126 \i cxa=84, calculati:

ax (b+ c):3 Si ax(b-c):3

3. Md gandescla un numdr, 1l adun cu 12, adaugcatul nu-

merelor762qi 3, scadprodusulnumerelor94 ti 2 qi obtin 300. La cenumdrm-amgandit?

@

4. Diferenla a doudnumere

zutul,iar sumalor este234.

esle

Care

de5 ori mai micddecAtdescd- suntnumerele?

'a.ll .rrr:

t5

5. Sumaa doud numereeste15.Dacd orimul numdr ar fi in-

multitcu3.iar aldoileanumdrar fi inmullitcu5,sumalor ar

fi

61.Aflati numerele.

6.

Peun raft al uneibibliotecisuntcu 14cbrti maimult decdtoe

aldoilearaft.Dacaseiau26decdrlidepeprimulralt li semutS pe al doilea raft, pe acestadin urmd vor fi de 3 ori mai multe cdr{idecdtpe prirnul.Catec64i eraupe fiecareraft?

Culegetedeexercilii ;i problemepentru c0ntuIS-Claselelll-lv f,'.f'';Iffil[";

,. Je qa urmaloruttablou numeriL.

1

t1

4;

5;

6

7:

8;

9i

1.0

a. Completatiurmdtorulrdndaltabloului.

b. C6tenumerevorfi scrisepeal10Jearandaltabloului?

c. Afla{isumanumerelordepeal12Jear6ndaltabloului.

TEST14

1. Sedaunumerele:

a = 376x 6 - (254x 3 + 321x 2)

b = (273:3 -

c=500:(56+44)

Calculati:(a + b) x c

lo) :9

Cu catestemai maredublul lui a decdtinzecitullui b mdrit de 6 ori?

2. Aflati numdrulabc liind caibc - ab+ a = 215

3. Dacdimpdrlim sumanumerelor409

457la diferen{adintre

301qi un numdr necunoscut,obtinem c6tul Z qi restul 5. Care

estenumdrulnecunoscut?

Si

4. Calculali sumaqi diferenla dintre cel mai mare qi cel mai rnic

mrmdrpar de forma abc4 ltiind cddublul lui b esteegalcu tdolul lui c

f,A?t;i#f,t

cutegeredeexerciltisprobtem'pentrucoflcun- 0asetet-tV

5. Sdseaflenumerelea,D,c, qtiind cd:

a.sumalor este884; b. diferenlaprimelor doudnumereesteegaldcu al treilea numar; c.sumaprimelor doudnumereestetriplul celuide-altreilea

numer.

Y

,j):l

i

t

a

6. Pentruun spectacolde circ s-auvdndut 133de bilete.unele

de40delei,iaraltelede25delei.in torals-auincasatDebilete

4435de lei.C6tebiletes-auvandutde fiecarefel?

7. Sumaa trei numerenaturale este364.Stiind cd iumdtatea

primului numerestetriplul celuide-altreileanumdr,iar impdr- tindaldoileanumdrlaaltreileaseoblinecatut3 sirestul14.sa seaflenumerele.

TEST15

o

1. Calculati,respectandre

gulilein

vdtate.

a.72:3+2i7x3x0

b. 13-4x3 : (2x11-5x9 :2)

c. 18x5+6x6: lZxZ-12 + ZS: S1Zf

2. Descoperilicel mai marenumdrimpar de forma aabbccIn

care:

a+b=9iib-c-1

3. Numdrula din egalitateade maijos iti araGcaulitd de apd

poatesi beaun elefantintr-o zi. Aflali numdrul a.

\.

fgta-ayz]:'r +6:.6=5

,:

-7

tt5

xt

Culegeredeexercliii $i pr0blemepentr| concurs- Claselellllv ffi?giffi#
I

ll:ir:: fi!r;

gB

,t

I

I

4.

p-artrn este81.Allalideimpanilul. sliindcdresrulesteegalcu l,

rarcatd esteegalcu7.

Sumadinrredeimpanilul. impe(ilorul. cerul Si

restuluneiim_

n,;j:i*li.:li

ii].:

,, isI

I

l

5. Sumaapatrunumerenaturaleeste600. $tiind cdprimeletrei

numeresuntpareconsecutjve. iaral

pnmetor lrei numere. aflalifiecarenumdr.

palrulea esteegalcusuma

o

I

s[d I

?;l!ilS::ii:

iri

wtr

1

6 intr-ofructieri

cale.La.masdsunt4 persoane. FiecareiSiia

portocali, rdmanand in fructierd de 3 ori mai

suntde 2 ori mai multe

bananedecatporto_

cateo banandqi o

multe banan;

decatportocale. Cate banane $i cateportocale au tost in fruc_

tier5?

7. Numerele 4 b, c verificd egalirdtile:

a+b=100:

b+c=70;

a+c=90

I

'.,n ii! $i iii lir

s,

Sdseafleceletrei numere.

TEST16

i

,if l

1. CalculaJiprodusul dintre diferenla

numerelor 457 si 450.

sumanumerelor58 si24 ti cdrulnumerelor95 si5.

ffi&

 

2.

liii';SJiiil

eq

3.

Calculali:

[1a - t) x 1a - t) - +] : f1a - +;x 1a _ +y_1] , pentrua= 6

Reconstituili im pd1irea a i b = c

, restr, ltiind cdrestuleste

10,catulestedublul restului, iar impdrtitorul estec6tsumadin_

tre cat $i rest.

fifffiffiffi

crtrgrnorr*u,r1ir $i p,oormepenlrrlconcurs-uraseren-rv

4. Dacda-b=8Eicxd=5,

o

calcula ti valoarealui y din relatia

cxdxbtxa-yxb)=200.

5. Gdsilinumerelenaturalenecunoscutedin:

ax b = 101+ 103+ 105+

a <2.

+ 197+ 199- 100- 102- 104-

-

198,

Y I

,,,

t

1 I

isl

&

5. Intr-o cutiesuntbile albeqide3 ori maimultebile roqii.DacA aglua 18bile roqii,atuncinumdrulbilelor albear fi egalcucelal bilelor roqii,dar eu pun bile albepandcenumfuul acestorade- vine de 3 ori mai maredec6tal bilelor rosii. Catebile albeam pus?

i-.i

7.

in curteabunicului suntporci, gdini,trei rate, un caineqi o

pisicd.Afla1icd{iporci gic6tegdini arebuniculdacdsunt31 de

 

capete $i 88de picioare.

aa

wa

it::

'gl

ConrursulGazetaMatematiciJunior

seafliin (alendarul concursurilorna{ionale

5colare aprobatdeMENpentruanul icolar

2013-2014-secliunea3,pozilia14

Pentrucomenzi ti