Sunteți pe pagina 1din 41

CULEGERE

de exercilii
;i
probleme
pentru
concursul
GAZEIA MATEMA]IG
Arrtot
- , -
-
,ffi?z
YEKEN-
uploadd
bv Sfef3o
Gulegere
de exercitii
,
9i
probleme
pentru
concursul
GAZETAJnnloa
MATEIVIATICA
o
Cl asel e
a l l l -a
- a l V-a
o
upioaded ts,Etef50
ffi
0@!@
Coordonatori:
$tefan
Pacearcd
Camelia Burlan
Roxana Gheorghe
Mirels Mihdescu
Consultanfi
qtiinfifici:
Ioan Bordeqn
Ioan Puiu
Daniela Ghimeq
Rodica Leonte
Luminila Enache
Luminile Bucsan
Mariana Dragu
Ilie Smdrdndoiu
Aniqoara Cojocaru
Edi l or: Di docti co Publ i shi ng House
Redoctor: Gino Polode
Grofico: Nicoleto Tudor
Copertd: Liviu lon
Selectia problemelor din prezenta lucrare s-a efectuat
din Gazeta Malemalica Junior. numerele 1-33.
Pentru comenzi
$i
informatii:
TelefoD/Far d)-21-410.E&10! +41L21-410.88.14
E-mail of fi ce@edituradph.ro
Accesati site-ul www.gazelamatematicajuniorJo
st?Eitrf,*..;
Cul egere deel e ci l i si probl erre penl r-
c0nrJrs- Cl asel e l l -l \i
Clasa a Ill-a
TEST 1
1. Aflati ce numdr trebuie eliminat din qirul5
12;14; L6 L8 2I:,
25, astfel incat suma numerelor rdmase sd fie 90. Argumentali
rdspunsul.
2. Scri eti l oate numerel e de forma 4ab care i ndepl i nesc condi l i a
cd. uxbxc
=12.
3. Catul a doud numere este 3. Delmp5rlitul
este dublul lui 9.
Care este impd{itorul?
A
U/
4. Surna a trei numere este 679. Suma primelor
doud numere
este 356, iar a ultimelor doud numere
este 444. Care sunt nume-
rel e?
5. Determind
numerele a, b, c
gtiind
c5:
a+b- c
a- b- b
b+c=16.
6. Cu un sfert di n bani i pe care i i are, Ral uca cumpdrd o
j ucdr i e.
i ar de r est ul cumpar d 3 car l i a cet e l 0 l ei .
Cati lei a avut Raluca?
7. La proiectul ECO al clasei a III-a dintr-o
qcoald
participi
12 copii care lucreazd ln echipe de cAte 3 copii. Fiecare echipd a
sfans cate 10 peturi pentru
reciclare. Pentru fiecare 5 peturi pri-
mesc cate o
$apcd.
C6{i copii au primit qepci?
&
iiii
ffi
it!,
:ii:
t
d
q
I
1
' i {i l ' l :l
K
1
*,t ffi
I
ii.:.i ,
:;ii
ff
C- eoe e 0e exercilii s 0roolemp 0e1ru co-clrs - c ase e r'rrv
fif;ztEuffi${
TEST 2
1. Aflati numerele a, b, c
gi
d,
gtiind
cd primului numdr din
primul qir
ii corespunde primul numdr din al doilea
Eir
gi
aga mai
87 83 a m c s 63
5 9 p b r d 29.
Justificali rdspunsul.
2. Scrieli paranteze astfel incAt egalitdtile se fie adevdrate:
*,:,',
t ,
29- 9 3
=23
49- 9+8=32
47- 7 7=47
60- 5+5=50
. i 9
I
3. Determinati pe m care aparline
lirului
numerelor naturale,
astfel incat sd fie adevdratd egalitatea:
mxm=m+m+m+m+m
departe.
i.,$
tilj
,,
.:,!
4. Suma a trei numere naturale este 820. Aflali cele trei numere,
qtiind
ci suma primelor doud numere este 515
Ei
suma ultimelor
doud numere este 357.
5. Daci sfertul numdrului 12 este esal cu o treime din numirul a.
aflati triolul numdrului a.
6. In pomul de Crdciun sunt 85 de podoabe. Numdrul globulelelor
este de trei ori c6t numdrul lumandrilor
si
cu 15 mai mic decat
numdrul
jucdriilor.
C6te podoabe
din fiecare sunt in
pom?
ftt?HffiFi
cr,rgrre de oxercilii
$i
probteme pentru
concun -
Clasele ti!tV
7. Trei frafl iau mere dintr-un coE. !6drei ia
jumdtate
din mere,
Barbu ia
jumdtate
din rest, iar Cornel un sfert din ce a rdmas,
Cate mere au fost la inceput, dacd in mE au mai rdmas 6 mere?
TEST 3
1. Aflali toate numerele de forma abq
gtiind
cd a, b, c, sunt cifre
pare
descrescatoare. Calculeazd diferen{a dintre numdrul cel
mai mare
$i
numdrul cel mai mic.
2. Cdsi l i un numar de r r ei ci t r e abc. gt i i nd
ci :
.
cifra sutelor este dublul cifrei unitdlilor;
.
cifra zecilor este cel mai mic numer par
mai mare decat 3;
o
suma cifrelor numdrului este 16.
3. Afla1i valoarea lui r
$tiind
cd
I
=
2, dac5:
( x+y) +( . r y) +( x+y)
+( x y) =32
4. Ina, Ana
gi
Oana au un numdr de baloane.
C6te baloane are
fiecare, dacd lna gi
Ana au 185 de baloane, Ana
qi
Oana au 133,
iar Ina
Si
Oana au 112 baloane?
5. Dacd se adund triplul unui numdr cu triplul altui numdr se
obtine 195. Care sunt numerele, qtiind
cd triplul diferenlei lor
este 51?
fa
v
6. Georgiana are o sumi de bani. Cu un sfert din banii pe
care
ii are cumpdrd o carte, cu o treime din rest cumpdrd caiete, iar
cu
jumetate
din noul rest cumpfud un penar,
rdmdn6ndu-i 10lei.
CaU lei a avut Georgiana?
r
:ijl
I
I
'l
f.
r
l-,
t w
F
CLr egere de exercitii
$i
probleme pertru
concurs - C asele ll lV
f;'tffi{ffi't';
7. In 10 vaze sunt cate 3 flori. Cate flori trebuie sd pun in fie-
care vazd pentru a-mi rimine 4 vaze goale?
TEST
4
1. Scrieli:
a. adunarea repetatd ca inmullire:
4+4+4+4+4=f _- l xf l
b. inmullirea reprezentatd in desen:
E
sEE s s' ]F s s-l r:"E
c. inmullirea in care termenul 8 se repetd de 6 ori.
E' n
2. Calcula{i:
a. produsul a doud numere pare
cuprinse intre 2
gi
7;
b. produsul a doud numere impare cuprinse intre 5
gi
10.
3. Gdsi{i regula gi
completa{i:
4- 5
\ r , /
\
- . /
\ 3/
\?/
\?,/
@
4. Descoperili toate variantele de completare a casetelor libere cu
numere mai mici decdt 10, astfel inc6t sd oblii intotdeauna
un re-
zultat corect in relaiia:
3xn- !
- 6
ffiffiffiS"i
Cu eger de exercjlii
$i
probteme pentru
concurs Ctase e t-t\l
5. Pentru doud checuri bunica folose$te 10 oud, iar pentru un
tort, 8 oui. Cate oud trebuie sd cumpere pentru a prepara
fiecd-
ruia dintre cei 4 nepou cate un chec
$i
un tort?
(e
Y
6. Adriana are 7 pere, de 3 ori mai pulin
decdt Georgiana
qi
cu
2 pere mai pu{in decat Denisa. Cu c6te pere are mai putin De-
nisa decdt Georgiana?
7. Deschid o revistd
qi
adun numdrul celor doui pagini. Suma
este 81. Ce numfu are pagina din dreapta?
TEST 5
1. Completali casetele cu n
sd fie adevdrate:
potrivite, pentru ca propoziliile
\0,
n*
I
I
,:,.i i i {fr,:::
t.,l
sit !l
I
,::
]
I
I
,rrli
:l:
;.i
tiv
**&
@
um9re
a. 8x( 5+9) =8x! 1[ 19
b.
! xa- f
x7- 8x( Er
I )
c. ex( e
[ ) =l xe [ x3
2. Uni{i prin sdgeli fiecare inmull}e cu rezultatul corespunzdtor:
f4;rl l-3;Fl l-fi4 r6xrl l-t;T-l
tu;i-] t4rro-l t3;T-l l-fi-6-l FrTl
3. Un sportiv se antreneazd alergdnd zilnic cAte 8 km. Cd{i kilo-
metri parcurge intr-o siptdmAn5, dacd sambdtd
$i
duminicd face
pa'uzd?
Culegere de exercilii
$i
pr0bleme pentru
c0ncurs - Clasele lll IV
fif'';Iffi*t
4. Md g6ndesc la un numdr, li adaug cel mai mic numdr natwal de
trei cifre difedte, din sumd scad cel mai mare numdr natural de
doud cifte diferite
$i
oblin 124. La ce numdr m-am g6ndit?
5. Smaranda a citit 107 pagini
dintr-o carte, depdsind cu 19 pagini
jumdtatea
ei. Cate pagini are cartea?
fa
Y
6. Cornel are 3 ani, htel s5u de 9 od mai mult, iar mama sa cu
4 ani mai pulin
decat tatdl. Ce va$td avea mama cand l-a n5scut
De
Comel?
7. Tragdnd la
fintd,
Emil a oblinut de 9 ori mai multe
puncte
decal pr i et enul sAu. car e avea cu 72 de puDct e mai put i n.
Cate puncte
a obtinut fiecare
copil?
TEST 6
1. Calculati:
a. Diferen{a numerelor aflate in exteriorul dreptunghiului;
b. Suma numerelor din interiorul
triunghiului, dar
qi
din ex-
tedorul pdtratului;
c. Diferen{a numerelor
aflate in exteriorul triunshiului. dar
in interiorul dreptunghiului.
s
B
600
108
culegere de exercilti
ll
problme
pelltru
c0ncurs -
Clasele lll-lV
2. Maria a cumpdrat trei cdrfi
$i
doud creioane,
pletind
ln total
57 de l ei . Un crei on cost5 6 l ei . Cat cosrd o carte?
3. Afla{i suma dintre dublul numdrului
9
si
triplul numdrului 7.
4. Gdsili regula gi
completa
?
' i !
&
H$t'
lii:
f f i l
1
::irr
w
@
tr:
q-pq p
@U
5. Pentru proiectul
,,Lecturi
preferate",
grupa A arcahzat1.47 de
fige cu intrebdri, ceea ce inseamnd cu 39 de fiqe mai mult dec6t grupa
B
qi
cu 17 fiqe mai pulin decat grupa
C.
Cate fiEe cu lntrebfui s-au realizat in total pentrx proiect?
fl
Y
5. Victor a cumpdrat cu
jumdtate
din banii din pu$culild o carte,
iar din rest a cumpfuat 5 caiete a 3 lei fiecare. Cati lei a a\.ut Victor
in puqculitd?
7. Pentru ziua de 8 Martie, George conleclioneazd pentru ma-
ma, bunica qi
cele doui surori cate o brdfarS. La fiecare brdlard
foloseqte 30 de mdrgele roqii
gi jumdtate
din numdrul acestora,
mdrgele albe. Cate mdrgele a folosit din fiecare culoare,
pentru
toate brdtdrile?
li::
ii:i
:;lri
CJ eqe e 0e e/erc
-i i
l i
p
00 e-te
penru
conL .rs C?se e l l -l v
GAZET L)onror
MATEI\,fATICA
TEST 7
1. Un copil a scris numerele
cuprinse intre 178
Ei
193.
a. Cate numere a scris copilul?
b. Afla1i diferenla dintre numdrul care are cea mai mare su-
md a cifrelor
gi
cel cu suma cea mai micd a cifrelor sale.
2. Care este diferen{a dintre cel mai mare
qi
cel mai mic numdr
natural scris cu doui din cifrele numdrului 826?
3. a. Aflati suma dintre catul numerelor 36
qi
9
gi
produsul nu-
merelor 9
qi
5.
b. Afla1i produsul dintre diferen{a
qi
suma numerelor Z
qi
3.
c. Afla{i dublul sumei dintre produsul numerelor 8
gi
5
qi
cAtul
numerel or 10
qi
2.
4. S-au cumpdrat 3 cutii cu globud
roqii
qi
de 2 ori mai multe cutii
cu globuri galbene.
In fiecare cutie erau cdte 5 globuri. CAte globuri
s-au cumpdrat?
5. Suma a trei numere este 521. Suma primelor doul numere este
369, iar suma ultimelor doud numere este cu 29 mai mare decat
suma primelor
doud numere.
Care sunt numerele?
5. Citi{i cu aten{ie urmdtoarele
enunturi:
a. Mircea qi
Natalia
sunt colegi de bancd.
b. Bety nu are nici minge, nici zmeu.
c. Natalia a caQtigat la un concurs un set de pixuri,
dar i le_a
ficut cadou colegului
ei de bancd, acesta din urmd oferindu_i o
inghelatd.
fiffiEffiff,
Crrrgeru or r*rf cilit
lt
prootern pnrru
concurs
-
Ctasete t-lV
d. Vldduf nu are zmeu.
Marcheazd
cu X in tabel ce are acum fiecare,
Stiind
cd fiecare
mpil are un singur obiect
Ei
nu sunt doi copii cu acelasi obiect.
7. Un tatd avea vdrsta de 28 de ani la naEterea fiului sdu. Ce vdrstd
va avea fiul cdnd tatdl va avea dublul vdrstei de la naEterea fiului?
TEST
8
n
t D
1 . Pune{i in locul simbolurilor cifrele potrivite.
O CC+
AEEE
2. Ce numdr oblii dacd din suma numerelor scrise pe lriunghiuri
scazi suma numerelor scrise oe Ddtrate?
m.-
"f f i
^a'
HI E
a'
r]t.
t$
\rt
I
,q
I
r. l
1i:ll
l
i
;: :t :i'r
' : t
I
! : i I 1i r
t . ' l
,i i ' i
'
,' .
liil
I
i :
+l
r l
I
t - l
[ 11
FDLI
V:.1
$.l1
*\-is
ZEi
s
J}
\?
Mircea
Natalia
Bety
Cristian
Vladul
=Gi t r 1
Culeg're de exrcltii si
pr0b
eme
oeniru c0ncurs Clasele lll-lv
GAZETLt4old
MATE]VfATICA
3. Din cel mai mic numdr natural de trei cifre scade produsul
dintre
numdrul 7
si
succesorul lui,
4. Completafi casetele cu n
pozilii adevdrate:
o
umerepotrivite pentru
a obline pro-
TEST 9
1. Md gdndesc
la un numdr.
Din el scad 6. Adaug la diferen{d 7
$i
obtin 38. Care este numdrul?
a. 8 x 5 x 3
=
8 x
E
x 5
=
5 x 3 x
l-l
=
l--l
x 8 x 3
b. 2x6xf l =f l x0
c. 3x4x2=6xn=8xl - - l
5. Rodica gi
fratele ei Liviu igi ajutd bunica sd culeagd pere.
Rodica umple 9 lddite
cu cate 8 kg de pere, iar Liviu 8 lddile cu
cAte 9 kg de pere
fiecare. Cine a cules mai multe kilosrame?
6. Ionut are maSinule, robolei
Ei
avioane. Din cele 53 de
iucdrii.
8 nu sunt ni ci r obol ei . ni ci avi oane, i ar 24 nu sunr r obot ei .
Cu cal este mai mare numdrul de roboti decet cel al ayi oa-
nelor?
7. Suma dintre triplul
unui numdr qi
triplul altui numdr este 21.
Di f er ent a
di nr r e l r i pl ul pr i mul ui
numi r
si
t r i pl ul cel ui de- al
doi l ea numbr est e
q.
Ca. r e suot numer el e?
fiI?HffiS';
Cu egere de exercltii
fi
probleme pentrtl
c0ncurs
- Clasele lll_l\/
2. Descoperi{i
ce legeturd
existd
intre numerele
de pe fiecare
cdsuld
$i
cele de pe
acoperiqul
ei, apoi completali
spatriile libere.
6AAAAA
3. Aveli la indemdnd bancnote de 1 leu, 5 lei, 10lei.
Ce bancnote
folosili pentru
a pldti
un ursuletr pe care il dorili de 1 Iunie
qi
care
costd 28 de lei? Gdsiti cel putin
trei posibilitdti!
t,
,,1
itlli
l:.ii ffil
i*
':i:
t'
ig
4. In 3 cuiburi sunt cate 4 pui de randunici.
Cate randunele sunt
in cele trei cuiburi, dacd in fiecare cuib sunt
qi
pdrinlii puilor?
5. Se dau doud numere naturale, unul fiind de 4 ori mai mic dec6t
celdlalt. Afla{i suma lor,
Etiind
cd cel mai mic dintre ele este mai
mare decdt 4
si
mai mic decat 8.
6. Mama a primit un coq cu flori. Florile care nu sunt roqii
sunt galbene, iar cele care nu sunt trandafiri sunt lalele. Trandafiri
galbeni sunt numai doi. Dacd numdrul florilor care nu sunt rosii
este 12, iar 16 flori nu sunt trandafui, atunci cAti trandafui rosii
sunt?
o
25 de
tEii
x
l
ltli)
I
l^L.li
l
ii:li
Culegere de exercili
$i
probleme peniru
concurs Clasele li -lV
f;,t?Hffisi
7. Aflati numerele naturale
a
Ei,
qtiind
c5:
( a- 1) x( b+1) =f g
TEST 10
1. Gdsifi regula
Ei
completati urmdtoarele 3 numere:
@&o@@s@
2. Aflati:
a. numdrul cu 9 mai mare decat 4,
b. numdrul de 9 ori mai mare decdt 4;
c. produsul
numerelor 7
Ei
5.
3. Complerati desenul, respectdnd cerin{ele.
a. In interiorul triunghiului se afld numerele 4,6,7.
b. In interiorul dreptunghiului
se afld numerele 4,3,9.
c. In i nteri orul carcul ui
se afl d numerel e 4,6,3,5.
4. Dacd ax0=76: .
bxb=25 qi
cxc=36,
cal cl : l al i a+b+c
Ai
a xbxc.
5. Suma a trei numere este 736. Dacd suma prirnelor
doud numere
este 334, iar suma ultimelor
doud este 512, care sunt cele trei nu-
mere?
:
lliti
l$il tiiJl
fiffiiffi3x
Culeger' de exercilii si
probleme penlru
concurs -
Clasele lll-lV
6. Elevii claselor a treia din
qcoala
noastre
$i-au
propus sd orga-
nzeze impreund serbarea de Creciun, pregetind
recitdri, scenete,
dansuri gi
colinde.
Desmperili
activitdlile pregdtite
de fiecare clasd, gtiind
cd:
I elevii claselor a III-a A, B
9i
S nu participd
la scenete;
I elevii clasei a III-a S au pregdtit
dansuri;
I elevii clasei a III-a B nu pregdtesc
recitdri;
I nu existl doud clase care sd organizeze
aceea$i activitate.
Organiza{i datele ftr tabel!
7. Suma a trei numere
este 63. Aflati care sunt acestea.
stiind
cA fi ecare numer esl e de doua ori mai mare decdt
oredecesorul
sdu.
:;:a
tt)t
,l
' l ,
1t.;;i
frir
/
r l ] i
itii
iiail
''rl.il
Curege' e de ere' c Ii Si
pr0bl e-e penrr-
c0ncu' s - Cl asel e l l -l V
fit?HHf$l
TEST
11
n
\y
1.
Zana flodlor a inventat
un cod. Fiecdrui desen ii corespunde
cifra scrisd sub el:
,i r-;
S?tffi #{:}#*t#
123456789
Pentru a putea pdtrunde
in impdrd{ia
ei trebuie sd rezolvi sar_
cinile urmdtoare:
a. Atlati rezultatul
operatiei
lnlocuind simbolurile florilor cu
cifrele corespunzdtoare
!
*t;l#
-
S:tff
+,,,i;r;ffi
J3
b. Calcula(i diferenla dintre cel mai mare
si
cel mai mic numdr
din 3 cifre diferite care se pot
forma cu cifrele florilor.
2. Descoperi{i
cifra ascunsd sub fiecare fruct:
il;r ;r;j
Ut: iii,l
.f.
726
77
5
3. Gdsiti toate numerele
naturale pare
scrise cu trei cifre la care
cifra zecilor este 3, iar suma cifrelor este 10.
4. Mama le-a pregdtit
copiilor micul dejun. Ea
qtie
cd un ou fier_
be in 3 minute. A pus la fiert intr-un
vas 7 ou6. ln cdt tirnp au
fiert cele 7 oud?
27 0+
I
2tt
fif;trffiS{
Cu egere de exerc
lii
gi probteme penlrLr
concurs - Ctasete t- V
5. In sacul s5u, MoE Criciun are 238 de cadouri: pdpu$i, ma$inule
$i iocuri
de conshuctie.
Aflali numdrul de obiecte de fiecare fel.
stiind cd 164 nu sunt
pdpuqi qi
128 nu sunt maEinute.
6. Alin are 4 lei. Dacd ag mai
bani decdt Alin.
6 lei, aq avea de 7 ori mai mulli
Cdli lei ar trebui sd-i dau lui Alin, pentru
a avea amAndoi aceeagi
sumd de bani?
7. Unchiul nostru, profesor
de matematicd,
ne-a adus cadouri:
mie o clepsidrd care mdsoarA 7 minute, iar surorii mele - una
pentru' 11
mi nute. Apoi ne-a cerut sd mdsurdm cu el e un sfert
de ore. Pand la urmd am reu$it!
Stili
cum?
: : i
i I
,lli
.itil
1 . Ajut-o pe Daria se descopere regulile
de formare a
qirurilor,
completdnd spa(iile libere cu numerele care lipsesc:
@@@@@@
t t ; t t r
!i!t Ni.i
2. Manualul de matematicd are 112 pagini.
De cate ori s-a
folosit cifra 2 in numerotarea paginilor
manualului?
3. De cdte ori folosim cifra 7 in scrierea numerelor naturale mai
mici decat 100?
0
avea
I-
, , \
:iil
TEST 12
' : : : : :
C! egete de exerciiii si
pr0b
eme
pentru
c0nc!rs - Clasele ll-lv
fif;diffi{
4. Sd se afle numerele naturale
4
b
Ei
q
Etiind
cd dacd il impart
pe al doi l ea numar l a pr i mul
ob( i n J. dacd i l adun pe al doi l ea
numdr cu 2 il obtin pe c qi
suma celor trei numere este 58.
5. Dacd din numdrul total al picioarelor a 5 iepuri scddeti nu-
mdrul total al urechilor acestora, veli obline numerul puilor pe
care ii au cele doud iepuroaice de la Zoo.
Afla1i cate picioare
au toli puii
la un loc.
6. Pentru pavoazarea
clasei de sdrbdtori, elevii clasei a III-a au
confectionat 5 ghirlande
cu cate 9 stelule fiecare, folosind hdrtie de
culoare galbend
Si
argintie.
$tiind
cd sunt 27 de stelule de culoare
galbend,
cate stelute sunt de culoare argintie?
Care este diferenla dintre numirul stelutelor galbene gi
numdrul
celor arsintii?
7. Afla{i un numdr natural qtiind
cd dacd il inmultiti cu 6
oblineli acelagi numer ca atunci cand il adunati cu 50.
TEST 13
1. Completali casetele cu
propozitii
adevdrate:
potdvite pentru
a obtine
RB
tft
6
numere
a. 387+f l
=
f l
+387
b. 257+l
) =2s7- , - 1
c. 456 1. 87 <
f _l
- 187
2. Calculali diferenla dintre cel rnai mic numdr format din trei
cifre consecutive
$i
cel mai nic numdr din trei cifte identice.
f;,t?;lfi
Culegere de xercit i
ii
probleme
peftru
concurs -
Ciaseie lll-lV
3. Alin are 100 de lei. El pdstreazd jumdtate
din acaasti sumd
pentru
excursie
qi
din rest cumpdrd
5 cdr(i a 9 lei bucata
qi
dul-
ciuri. CA{i lei a cheltuit
pentru
dulciuri?
4. Completali
qirurile:
a. 17, 31-20, 14, 34-20, 17,.....................
b. 5 x4, 16, 5 x 5, 21, 5x6, 26,
5. Dana, Vlad
qi
Aurel au impreund 95 de tjmbre. Dana
gi
Vlad
au impreund 75 de timbre, iar Vlad
Ei
Aurel au 74 de timbre.
Cdte timbre are fiecare copil?
6. Dacd md uit in stdnga, vdd la fiecare fatd cate 3 baieti. Dacd me
uit ln dreapta, vdd la fiecare fatd cdte 2 bdieti.
Stiind
cd in stansa
mea sunt 4 fete. i ar i n dreapta sunr l 0 bai eti
si
ce eu sunl si ng;.
cate fete
Si
cali beieu suntem?
7. Adrian qi
Ionu{ au rezolvat impreund
92 de probleme.
Adrian
I
a rezolvat
de 3 ori mai multe probleme
decdt Ionul
si
incd 4
pro-
I
bl eme. C6l e probl eme
a rezol vat fi ecare?
if
.!ir
irli
i:'li
: t i '
iiii
1
I
Ittr
I
I
: i : , i i 1| , . ,
i!t*
I H
i i r,
l &
I
,i ,:
ii?
l{l
$lt
l
H
Culegere de exercilil
9i
pr0bleme pentru
concurs - Clasele lli-lV
srffi{ffi1
TEsT 14
1. O broscu{d s-a rdtdcit printre
ierburile inalte din
parcul
Chin-
diei. Nu poate
ajunge inapoi
in lac decat daci invinge obstaco-
lele ce-i apar in cale. Ajutatio voi!
ooo
oo
.
Alld numdlul cu 12 nai mare decit 3251
.
Dubleazd nunirul 2001
f]
.
Adun{-lpe 15de 3oril
T-]
.
Scade din 1000
jurnltatea
lui!
l_J
2. Descoperili trei numere diferite, de forma aaa, care adunate
dau suma 999.
3. Scrieti in interiorul fiecdrei
figuri cate un numer astfel lncat,
la final, sd obtineli rezultatul
indicat. Folositi metoda incercdrilor!
:r i. rrtjj li
?4.
0
E
T
aTl
v
4. in fala blocului sunt 5 bdieti. Fiecare dd m6na o singurd datd cu
fi ecare di ntre cel e 3 fel e care l ocmai
au sosi t. Cate i rdneed
de
m6ni au loc?
0
E
T
C
fl
r
64
9'lttt;lffiSi
culegerp de ere crti
s.
pr.Dreme
perrr
r.ncu s -
u,asere rr -rv
5. Dacd mama are 38 de ani, iar tatdl cu 6 ani mai mult. oeste
c61i ani vor
avea i mpreuni i un veac?
6. Afla1i numirul rx
Etiind
cd:
m+a=74
m+b=18
m+c=22
q+b+c=36
7. intr-o cutie, Delia a strens 210 bile albe. Ea vrea sd facd
schimb cu colegii astfel: pentru
7 bile albe va primi 5 bile roqii,
iar pentru 3 bile roqii va primi
2 bile albastre. Cete bile albastre
va primi in schimbul tuturor bilelor albe?
TEST
15
n
v
Afl a(i numerele c
qi
b,
qtiind
cd a + b
=
284, iar a + b + b
=
37 5.
Del ermi nati toate numerel e nal ural e de forma abc. qti i nd
cA:
a=b+c=3
3. Complet6nd pdtratul magic de mai
jos,
veli obtine atat pe od-
zontald, pe verticald,
c6t
qi pe diagonald
suma 18.
Calculali diferen{a numerelor a qi
b din
pdtrat.
4. Andrei, Alexia, tata
Ei
motanul Tanu stau
pe
bancd. Tata std
l dngd Andrei . dar nu l anga motan. Tanu nu sl A i angd Al exi a. Ci ne
std l6ngd Alexia?
Yt -
I
.rtl ' *' :t.
q6
l i
I
I
r
, ilil
lir::
n
l
i
' .ll
*ti iir
| ) :
1.
2.
'li:,i1
.,, rl
irs
tr
C..egeredeerercrri i
si
p.0b' e-tepen-L
c0nrJrs-Cl asel e,l hV
ftl?g{Hf';
5. Elena qi
Irina au impreund
160 de timbre, Irina gi
Mirela au
impreund
134 de timbre,
iar Elena
Ei
Mirela au impreuni
146 de
timbre.
Care afirmatie
este adevaratd?
a. Mirela
are 60 de timbre,
Irina 74
si
Elena
g6.
b. Irina are 60 de timbre,
Mirela 74
si
Elena
g6.
c. Mi r el a ar e 60 de t i mbr e,
l r i na
g6
$i
El ena 74.
6. Andrei are de 5 ori mai multe timbre
dec6t Bogdan.
Dacd
Andrei fi dd lui Bogdan
32 de timbre, cei doi copii vo-r avea ace-
laqi numdr
de timbre.
AflaU cate timbre are fieiare copil.
7.
.Cu
banii pe
care ii are, Dinu poate
cumpdra un album de arti
gi
ii mai rdmdn 120 de lei. Dacd ar mai avea 11 lei. ar
Dutea
cumpdra
doua al bume.
C6{i bani are Dinu la el?
r x4
$rftgiffiS{
Cu egere de exerctlii
ti
probreme
penrru
c0ncurs - 0tasete lt-tv
Clasa a lV-a
TEST 1
1. Puneli in locul literelor
obtine propozilii
adevarate.
6
cifr e corespunzdtoare, pentru
a
a. 37a8>3b99
b. 37c6 > 3d58 c. 21m92n>y25I 64
2. Aflali produsul
dintre cel mai mic
qi
cel mai mare numdr na-
tural de doud cifre, care au suma cifrelor
egald cu 9.
3. Afla{i numdrul de formaz}c, qtiind
cd:
a. a<b<c
b.
q+b=1L
c. b- a- 5
@
+ c
=796,
calculali a + 2b + c, apoi
5. Aflafi valoarea numdrului a din egalitatea:
9+( 100- ax7) : 4=20
6. Trei copii au impreuni 124 de timbre. Al doilea copil are de
doua or i mai mul l e t i mbr e decar pr i mul .
i ar al t r ei l ea ar e cu 2
timbre mai pulin
decdt un sfert din numdrul timbrelor celui de-
al doilea copil. CAte timbre are fiecare
copil?
7. Dacd agez cAte 10 cd4i pe un raft, imi rdman 4 cd4i. Daci a$ez
cate 12 c54i pe raft, imi rdmane un raft liber.
Cate cdrti
si
cate raftud
are corpul de bibliotecd?
4.
Sti i nd
cd a + b
=349
ci b
2a+4b+2c.
. . :
jfi
,,;t!.1
f , , .
Ir:
t::t
Culegere d exercilii
9i
pr0bleme pentru
concurs - Clasele lll-lv
sff;{ffi';
TEST 2
irii
k
F
lli:,
6
und 40
1. Codrin gi
Vlad au lmpre
de lei. Dacd Vlad i-ar da lui
Codrin 4lei, atunci amdndoi ar avea sume egale. Cati lei are fie-
care dintre cei doi bdieli?
2. Determinali pe
4
6
gi q
astfel lncdt:
a+b+c=gi z
a+b=c
a: 2=b
i
i i l :
Afla{i valoarea numdrului
ar
a+117: 9: f t Z+Zn: 1e
xSO-3x1o0)]
+ t 26
=
ZS2: 7
t$
: t : &
i i : g
fi:.
f
lr!i!
::L
iiJ,
4. Ionela,
juc6ndu-se
cu bilele, a observat c6 a
pierdut
din nu-
mdrul l or. Fdcdnd
un cal cul , ea a consratat cA a
Di erdut cu o bi l i i
mai mul t decat
j umi t at e
di n numbr ul bi l el or
pe
car e l e avea
i ni l i al . Sa se afl e c6l e bi l e a avut l onel a l a i nceput.
sti i nd ca i -au
rdmas 14 bile.
5. Suma a cinci numere este 255. Dace
pe
al doilea numdr il
i mpeni m l a 2. pe al trei l ea Dumar i l i nmul l i m cu 3, di n al
patrul ea
numdr scddem 4. i ar al ci nci l ea numdr i l aduni m cu 5. obti nem
de fi ecare datA un numdr egal cu pri mul numar.
Ailati care sunt numerele.
o
u impreund
194 ani. AflaU catri ani
,i*
R&
I ii:
ir:!
6. Mama, tata, fiul qi
fiica a
are fiecare, qtiind
ce mama are cu 10 ani mai pulin decat tatil,
mama are de doud ori varsh fiicei
gi
inc6 4 ani. iar fiul are
iumdtate
din varsta mamei.
iil
:i.liJ
riiH'lj
fntt#ilffi{
tr,egere de exercilii
!t
prooteme pentru
concurs -
C aseie !tV
7. Descoperili num erele a, b, c, d,
qtlind.
c6 a + b + c + d,=II5, rar
q
: b
-
I rcstl; b : c
=
3, d : c
=
4 test 4.
Afla1i valoarea numdrului a din egalitdlile:
8xf 2+( 4+a) t 3f - 48
6
u, b
TEST 3
1. Sd se determine numerele
A+D+c= / l
a- c=b+c
,c
dac6:
2. Gdsili valoarea numdrului a..
a. , a + a - a: a
=3
3. Afl ati numarul de formai bab
asl fel i ncer D
=
3a, i ar suma
cifrelor este 14.
Gl
U/
4. Suma a doud numere este 185. Dacd ambele numere se im-
part
la 5, se oblin doud numere a cdror diferentd este 23. Aflati
cele doud numere.
5. Afla1i valoarea numdrului a:
(21x17
-99: a)
lltS
-zt :Sy: 10 + 340)]
=
0
6. Ana are acum cu 25 de ani mai pulin
dec6t v6rsta mamei sale,
care are cu doi ani mai putin decat
yarsta
tatdlui. Dacd Mihai
are dublul varstei Anei, ln total au 87 de ani. Aflati citi ani are
fiecare membru al familiei.
ffi
r1,,
aT
i
F
F1
F
tr
s,
Culegere de exercilii si
probleme pentru
corcu$ - Clasele lll-l\/
fit'trffist
7. Pentru un concurs orgadzat
cu elevii clasei a IV-a au fost arun-
cate pe terenul de sport 100 de castane gi
au pdmit penftu
fiecare
castana recuperatd
cate 6 puncte,
iar pentru
fiecare castand rimasd
pe
jos
au pierdut
cdte 3 puncte.
Cate castane au adunat elevii clasei
a IV-a dacd au obtinut 483 de Durcte?
TEST
4
1. Scrieli cel mai mare qi
cel mai mic numfu natual de Datru cifre
diferite. astfel incdl cifrele fiecarui numdr
sd aibd suma 2l si oro-
dusul0.
2. Mara a impdr{it un numdr
natural la 9
si
a obtinut c6tul36 si
restul 7. Diana a impdrfit
acelaEi numdr la 8. Aflali c cat
$i
ce rest
a obtinut ea.
3. Sd se calculeze 1 0c - 200b
- 6a + 4 x 0, dac6:
a este lntreitul lui x ain f +
{Z[:
+
1a
+ x) : 5]- 6] x 7
=
15;
b este
jumetatea
luiy dtn273 - (230
- 5y) : 7
=
183;
c este stertul lui
z
din (99
+
z) - 100
=
175
|l:t
v
4. Afla{i suma numerelor naturale
care impe4ite
la un numer de
o cifrd dau catul 9
$i
restul mai mare decdt 6.
5. Suma a doud numere este 58. Jumdtatea pdmului numfu
este
cu 4 mai mare dec6t treimea celui de-al doilea numdr.
Care sunt numerele?
6. intr-un sdculel se afl6 un num6r
de bile. Daci ar mai fi incd at6-
tea cete bile sunt, fu1cd
jumdtate
qi
incd un sfert din numdrul
lor
inilial, ar fi 99 de bile. Cate bile sunt in sAcder?
GAZET A-lorL.
l,| nrelfi(rtcA
uu ege'e 0e e,(erc.L st
probtere pent,L
concJrs
_
clasele
rll-|v
7. Sd se afle produsul
a doud numere,
$tiind
cd al doilea numdr
este de 8 ori mai mare decat primul,
iar diferenta dintre
iumd_
l at ea cel ui de- al doi l ea numdr gi
dubl ul pr i mul ui
numer ei t e 10.
TEST
5
1. Cdte numere de 3 cifre, cu
cifrelor zero?
2. Calculali a+ b + cdacd:
intre 500
qi
700, au produsul
3a +2b +3c
=
I00
2a+b+2c=50
3. AflaJi valoarea numdmlui
a:
a +117 : g: l t Z +Zn: 1Axn: xl c0) ]
+ 726
=2827
4. CAtul impfulirii exacte a doud numere este mai mic decdt
g.
Afla{i numerele, qtiind
cd deimpd4itul
este cuprins intre 30
qi
50.
5.
$ase
nuci
qi
doud pere cantdresc
cat 20 de prune,
iar o nucd
qi
$ase
prune
cantdresc cat o pard.
Cate prune
cantiresc cat o
pard?
5. Ada, Mara
qi
Gina au impreund
360 de scoici. Dupd ce Ada li
di Marei 15 smici
qi
Ginei 35 de scoici, Mara are dublul smicilor
Adei, iar Gina triplul scoicilor Adei. Cate smici a a\.ut fiecare fatd
la inceput?
7. Ordonali crescbtor toate numerele
de forma:
a33b cD. a+b=3.
Care este numdrul din mijloc?
6
pnnse
::1ii*iil
rilrr
w
Cu egere de exerc
tii $i
pr0bleme pentru
c0ncurs - Clasele lll-lV
ffi?;{tr{s";
TEST
6
n
\y
1. Mircea, Ioana qi
Andrei
au avut de rezolvat exerciliul
479+36: 9xZ
114
Mircea a obtinut rezultatul
0, Ioana a obtinut re n)ltattrl367,
iar Andrei a oblinut 373. Cine a avut dreptate?
2. Numdrul pe care il adaugi catdui numerelor
g1
9i
3 pentru
a ob_
tine
produsul
numerelor
7
Ei
8 mdrit cu 19 reprezintd
nota pe care
a luat-o Ionul la un concurs
de matematicd.
Ce notd a luat Ionu{ la
concurs?
3. Determinali
numdrul a din egalitatea:
{r O- z
x
[ r
+: : 12
xa- 5) x2- 2
] ]
x 5 + 10
=
10
4. Calculafl 5a + 7 b + c, dac6 4a + 7 b
=
840
qi
q
+ c
=
120.
5. Cdte mdrgele
are Diana,
dacd a cincea parte
din sfertul nu_
mdrului de mdrgele
este egald cu 4?
6. in urmd cu 5 ani varsta mea era de 2 ori mai micd dec6t
vfusta
pe care o am acum.
C6{i ani voi avea peste 15 ani?
7. Suma a patru
numere
este 26. Dac6 din fiecare
se scade
ace-
laqi numdr, se obtin numerele
6; 4; 3; 5.
Care sunt numerele?
gf#ffifl";
Culeqere de exercilii Si
pr0bleme
pentru
concurs
_
Claseh lll_lv
TEST
7
1. Scrieti:
I cel mai mare numdr impar
din 6 cifre diferite:
I cel mai mic numir par
din 6 cifie diferite;
I cel mai mare numdr impar de 5 cifre diferite cu suma cilre_
lor egalSca2iT;
I cel mai mic numir de 5 cifre format numai din ciftele 0
si
1.
2. Andrei
s-a ndscut in anul MCI\D(CIV,
iar Diana in anul MM\4.
Diferenta
de varste dintre cei doi copii este de:
a) 10ani ; b) 12an;
c) 14ani ;
d) 9ani ;
e) 8 ani .
3. Aflati
pdtrimea
numdrului
a:
l a
: 2 - (728
: 4 + 9 x3)l - 17 x 13
=
301
4. Jumdtatea petrimii
numdrului
96 este suma a doue numere.
Diferenla lor este 4. Care sunt numerele?
5. Diferenla
a doue numere naturale
este 1236, iar scdzdtorul
este cu 387 mai mic decdt diferenla.
Care este descdzutul?
6. Intr-o lediid pentru fructe sunt de 5 ori mai multe
prune
decat
pere. Dacd se mai adaugd doud pere;i
se scor l 4
prune.
raman
i n l adi ta de 3 ori mai mul te prune
dec6t pere.
C6te prune qi
cdre
pere
au fost la inceput in lddite?
7. Dacd inmullim suma a doud numere cu 7, aceasta va fi mai
mare cu 360.
$tiind
cd sfertul primului
numdr este cat
iumitate
di n al doi l ea numi r. afl al i cel e doud numere.
t
w
Cuiegere de exercitii si
pr0bleme pentru
c0ncrtrs - Clasle lll-lv
firffi{ffi;
TEST
8
1. Care este cel mai mic
qi
cel
10a4bc cu suma cifrelor 12?
mare num5r natural de forma
2. Cel mai mare numdr natural
de forma abqje, mai fiic dec6t
90 000, care sd respecte
mndi {i i l e: a - D - c-d-e=5,i arc=2este:
a) 80210; b) 89265; c) 87654; d) 81200; e) s6200.
3. Se
gtie
cd n + 2n + 3p
=
307,iar m + p
-
121-
Calculalim n.
4. Suma a doud numere este 15. Dacd
primul
numdr este inmul-
l i t
cu 3. i ar al doi l ea numar
esl e i nmul l i r cu 5, suma l or va f i 6t .
Afla1i numerele.
5. Paul, Silviu
gi
Radu au 186 de ilustrate.
paul
are dublul num6-
rului ilustratelor
lui Silviu. Dacd impd4im numdrul ilustratelor
lui
Radu la numdrul ilustratelor
lui Paul obtinem 3
si
restul
6.
Cate ilustrate
are fiecare
cooil?
6
mal
' i
l
I
6. Din 300 m de p6nzd
s-au confectionat
20 de lenjerii
ti
cateva fe(e
de masd. La o lenjerie se folosesc 10 m de p6nzd. Din materialul
folosit pentru
doui lenjerii se pot confectiona
8 fete de masd. Cate
fete de masd au fost confectionate?
7. Doi copii au bile roEii, galbene,
albastre.
Stim
cd 60 de bile
nu sunl rosi i . 70 de bi l e nu sunr gal bene
5i
50 de bi l e nu sunt al _
bastre.
Cal e bi l e sunt di n fi ecare
fel ?
ffi1i|ffiff
crrrsrn d, exercilii
$i
probteme pentru
concurs -
Ctasele lll-t\/
TEST 9
1. Gdsiti numere naturale de 2adc8
,
astfel incdt:
a+b+c=8.
Care dintre numere este cel mai mare?
2. Descoperi{i regula, apoi continuati
$irul
cu lnce trei numere:
702 304;203 405;304 506; ........
173 224;224 335;335 446;.........
s
087 065; 8 076 054;7 065 04j ; ...........
3. Jumdtatea sfertului treimii numirului de elevi dintr-o
$coale
care au participat
la Olimpiada de Matematicd
este cu 200 mai mic
decdt produsul numerelor 39 si 6.
C6{i elevi au participat
la Olimpiadd?
6. intr-un sdculel sunt bile rogii, verzi qi
albastre.
gtiind
cd 38
bile nu sunt roSii, 64 bile nu sunt verzi
gi
76 bile nu sunt albastre.
afla1i cate bile sunt roEii, cate verzi
$i
cate albastre.
7. Adi are o sumd de bani ln puqculle.
Dupd ce mama ii dublea-
ze suma, el cheltuiegte 20 de lei. Dupd o vizitd la bunici, el reu-
qeqte
s6 dubleze suma rdmasd qi
cheltuiegte pentru cdr{i 50 de
lei. Dupd ce lqi viziteazd naqa, el dubleazd suma rdmasd
si
cheltu-
ieste 40 de lei din ea, constatand ci i-au mai rdmas 20 de lei.
Ce sume a avut Adi in
pu$culit6?
4. Cum putem aduce 3l de apd de la o fantand, dacd avem la
dispozi{ie un bidon de 5 I
qi
altul de 2 l?
5. intr-un bloc sunt 38 de apartamente cu doud
gi
patru camere.
In total sunt 100 de camere. Cate apartamente de fiecare fel
sunt?
6
forma
..:,.
{ts
, : 8
s
tr
tilli::r
frfl
js
s
.a
Culegere de exerciiii
ti
pr0bleme pntru
concurs - Clasele lll-lV
fif'"frffiiff
TEST
10
n
\ry
1. Daca a + b
-
100 000, sd se afl e:
a. a+b+900000
b. 0. + a + b + 99 00O + b
c. 55000+a+45000+,
d. 1000000- ( a+6)
2. Numdrul20
este sfertul sfertului
unui numdr. Afla{i acel numdr.
3. Afla1i valoarea literei
necunoscure.
[ 6+( r - 10) x6] : 4=18
4. Din dublul numdrului a scddem 15, apoi dubldm rezultatul.
scddem 2 qi
obl i nem | 12. Af l at i numdr ul a.
5. Maria are 13 bancnote,
unele de 10 lei
$i
altele de 50 de lei.
i n tol al 290 de l ei . Cete bancnol e de .l 0l ei
pi
cal e bancnote de
50 de lei are fetita?
6. Dacd se aEazd cate un elev in banc6, rdmdn 14 elevi in ni_
ci oare. i ar daci se asaza cate doi el evi i n banci , ram6n trei banci
libere. CAli elevi
qi
cate bdnci sunt?
7. Dacd adundm
jumdtatea
jumdtdlii
unui numdr natural
a cu
jumetatea
jumdtelii
altui numdr
natural b oblinem
11.
a. Aflati suma celor doud numere
naturale a
si
b.
b. Care sunL cel e doua numere
nal ural e
a
gi
b,
sti i nd
ca suma
a + a este cu 4 mai micd decdt
suma a + b.
ft{?dffiSi
culesere de exerc
lii $i
probteme penrru
concurs -
Ctas"te lli JV
TEST
11
ar
\y
1. Folosind o singurd datd cifrele
3, 6, 5, 4 scrieti toate numerele
impare de patru
cifre diferite.
2. Afla{i valoarea lui a din egalitatea:
a+32+112+a =&+q+&+a
3. Rezolvali cu aten(ie, respectand
ordinea efectuirii opera{iilor:
f1a
x z - s1 +z x a : z + +l -
l1z
+ t - ty x + - z+l
-
rTt
:/
4. Trei copii au impreund
33 de bile. Primul copil ii spune ce-
luilalt:
,,Dacd
eu iti dau (ie o biH
!i
tu imi dai doui bile, atunci vom
avea toti acelaEi numdr de bile". Cate bile are fiecare copil?
5. Un numdr este de 5 ori mai mare decat altul. Diferenta dintre
ele este 36. Aflali numerele!
6. Suma a cinci numere este 222. Dacd. din al cincilea numdr
scad 8, pe al patrulea numdr il inmullesc cu 3, pe al treilea numdr
il adun cu 6, iar pe al doilea numdr il impart la 4, oblin de fiecare
dal d pri mul
numar. Afl al i cel e ci nci numere.
7. Ana
qi
Dora au impreund 64 de bomboane.
O treime din nu-
mdrul bomboanelor Anei reprezintd
cdt o cincime din numdrul
bomboanelor Dorei.
Cate bomboane are fiecare?
trll
.4I
i* N!
:i :
iir'
;*
::tt
.i
3:i i l
f f i l
,ii
Culegere ds exercilii
$i
probleme pentru
concurs - Clasele lll-lV
f,ffin#t
TEST 12
1. Calculati:
a. suma dintre produsul
numerelor 14 qi
9
9i
cdtul numerelor
56
gi
7;
b. catul dintre suma numerelor 138 qi
62
gi
diferenla nume-
relor 356 qi
256;
c. suma dintre 186 qi
treimea diferenlei
dintre cel mai mare
numdr de trei cifre
Si
666.
2. Bunica are pe un platou
de 3 ori mai multe prdjituri
decet bom-
boane. Cei 4 nepoli iau liecare cate o prajiturd
$i
o bomboand.
pe
platou riman de 4 ori mai pufine
bomboane decat prdjituri.
Cdte bomboane
Ei
cate prdjitud
au fost la inceput pe platou?
3. Aiali valoarea necunoscutei:
2O10 - (7 x8 + ax 4-45 : 5 x 8)
=
2006
@
4. Determinati numerele
m
qi
n,
gtiind
ci rrr I n
=
5, iar dacd se
lnjumdtileqte
delmpdrtitul
Ei
lmptulitorul rdmane neschimbat,
se
obline catul 2
Si
restul 3.
5. Un apicultor a obtinut intr-o lund 546 kg miere. Jumdtate
din
cant i t at e a vandut - o
uoei cof et dr i i . Di n i ant i r at ea r dmasd- o
treime o oferd elevilor
care invald la
$coala
din localitate.
Ce cantitate de miere ii ramane
aDicultorului?
5. Miriuca avea un
qir
de mdrgele,le-a
dublat numirul,
a
pier-
dut di n el e dubl ut l ui 3. l e- a dubl at i ar numAr ul ,
av6nd acum
60 de mdrgele.
Cate mdrgele a avut la inceput?
f,rtr;iffit
Culeseredeex'rcilii
$
probteme penlru
concufs- Ctasete t-tV
7. Un tatd a cumpdrat fiilor sdi banane. Dorind sd le impartd in
mod egal, a constatat cd, dacd le-ar da cdte 5 banane, i-ar mai
rdm6ne 3 banane, iar daci le-ar da cdte 6 banane, i-ar mai trebui
o banane. Cate banane
Ei
cali fii are tatdl?
TEST
13
n
\3
1. Aflali produsul
dintre cel mai mare numdr natural a trei cifre
diferite gi
cel mai mic numdr scris cu doud cifre.
2. Dacd: axb
=126
\ i
cxa=84, cal cul at i :
ax
( b
+ c) : 3
Si
ax( b- c) : 3
3. Md gandesc la un numdr, 1l adun cu 12, adaug catul nu-
merelor 762 qi
3, scad produsul
numerelor 94
ti
2
qi
obtin 300.
La ce numdr m-am gandit?
'a.ll .rr r::1
t5
4. Diferenla a doud numere
zutul, iar suma lor este 234.
de 5 ori mai micd decAt descd-
sunt numerele?
@
esle
Care
5. Suma a doud numere este 15. Dacd orimul numdr ar fi in-
mul t i t cu 3. i ar al doi l ea numdr ar f i i nmul l i t cu 5, suma l or ar
fi 61. Aflati numerele.
6. Pe un raft al unei biblioteci sunt cu 14 cbrti mai mult decdt oe
al doi l ea raft. Daca se i au 26 de cdrl i de pe pri mul ral t
l i
se mutS
pe al doilea raft, pe acesta din urmd vor fi de 3 ori mai multe
cdr{i decdt pe prirnul. Cate c64i erau pe fiecare raft?
Culegete de exercilii
;i
probleme pentru
c0ntuIS-Clasele lll-lv
f,'.f'';Iffil[";
,. Je
qa
urmal orut
tabl ou numeri L.
1
t 1
4; 5; 6
7: 8; 9i 1.0
4. Calculali suma qi
diferenla
dintre cel mai mare qi
cel mai rnic
mrmdr par
de forma abc4
ltiind
cd dublul lui b este egal cu tdolul
l ui c
a. Completati
urmdtorul
rdnd al tabloului.
b. C6te numere vor fi scrise pe
al 10Jea rand al tabloului?
c. Afla{i suma numerelor
de pe
al 12Jea r6nd al tabloului.
TEST
14
1. Se dau numerel e:
a
=
376 x 6 - (254
x 3 + 321 x 2)
b
=
( 273
: 3 - l o) : 9
c=500: ( 56+44)
Calculati: (a + b) x c
Cu cat este mai mare dublul lui a decdt inzecitul lui b mdrit
de 6 ori?
2. Afl ati numdrul abc
l i i nd
cai bc - ab + a
=
215
3. Dacd impdrlim
suma numerelor
409
Si
457 la diferen{a
dintre
301
qi
un numdr
necunoscut,
obtinem
c6tul Z
qi
restul
5. Care
este numdrul
necunoscut?
f,A?t;i#f,t
cutegere de exercilti s
probtem'
pentru
coflcun -
0 asete t-tV
5. Sd se afle numerele a, D, c,
qtiind
cd:
a. suma lor este 884;
b. diferenla primelor
doud numere
este egald cu al treilea
numar;
c. suma primelor
doud numere este triplul celui de-al treilea
numer.
6. Pentru un spectacol de circ s-au vdndut 133 de bilete. unele
de 40 de l ei , i ar al tel e de 25 de l ei . i n toral s-au i ncasat De bi l ete
4435 de l ei . C6te bi l ete s-au vandut de fi ecare fel ?
7. Suma a trei numere naturale este 364.
Stiind cd iumdtatea
primului numer este triplul celui de-al treilea numdr, iar impdr-
t i nd al doi l ea numdr l a al t r ei l ea se obl i ne cat ut 3
si
r est ul 14. sa
se afle numerele.
TEST
15
1. Calculati, respectand re
a. 72: 3+2i 7x3x0
vdtate.
b. 13- 4x3 : ( 2x11- 5x9 : 2)
c. 18x5 +6x6:
l ZxZ- 12
+ ZS : S1 Zf
2. Descoperili cel mai mare numdr impar de forma aabbcc In
care:
a+b=9i i b- c- 1
3. Numdrul a din egalitatea de mai
jos
iti araG cau litd de apd
poate si bea un elefant intr-o zi. Aflali numdrul a.
f gt a- ayz] : ' r
+6: . 6=5
t
a.-j
Y
,j):l
i
o
gulile
in
\ .
, : l
tt5 xt
- 7
I
ll:ir::
fi!r;
gB
, t
I
I
n,;j: i*li.:li
ii].:
, ,
i sI
I
l
I
s[ d
I
?;l!ilS::ii:
iri
wt r
1
I
'.,n
ii! $i iii
l i r
...
s,
i
Culegere de exercliii
$i
pr0bleme
pentr|
concurs - Clasele llllv
ffi?giffi#
TEST
16
4. Suma di nrre
dei mpani l ul .
i mpe(i l orul .
cerul
Si
restul unei i m_
p-artrn
este 81. Al l al i dei mpani l ul .
sl i i nd cd resrul
este egal cu l ,
rar catd este egal cu 7.
5. Suma
a patru
numere
naturale
este 600.
$tiind
cd primele
trei
numere
sunt pare
consecutj ve.
i ar al pal rul ea
este egal cu suma
pnmetor
l rei numere.
afl al i fi ecare
numdr.
o
6._intr-o
fructieri
sunt
de 2 ori mai multe banane
decat porto_
cale. La.masd
sunt 4 persoane.
Fiecare
iSi ia cate o banand qi
o
portocali,
rdmanand
in fructierd
de 3 ori mai
multe banan;
decat portocale.
Cate banane
$i
cate portocale
au tost in fruc_
tier5?
7. Numerele
4
b, c verificd
egalirdtile:
a+b=100:
b+c=70;
a+c=90
Sd se afle cele trei numere.
1. CalculaJi produsul
dintre
diferenla
numerelor
457
si 450.
suma
numerel or
58
si 24
ti
cdrul numerel or 95
si 5.
2. Calculali:
[1a
- t) x
1a
- t) - +] :
f1a
- +; x
1a
_
+y_ 1]
,
pentru
a
=
6
3. Reconstituili
im pd1irea
a i b
=
c
,
rest
r,
ltiind
cd restul
este
10, catul este
dublul restului,
iar impdrtitorul
este
c6t suma
din_
tre cat
$i
rest.
,if
l
f f i &
lii i';SJiiil
eq
fifffiffiffi
crtrgrn or r*u,r1ir
$i
p,oorme penlrrl
concurs- urasere n-rv
4. Dacda- b=8Ei cxd=5,
o
calcula
ti
valoarea
lui y din relatia
cxdxbt xa- yxb) =200.
5. Gdsili numerele naturale necunoscute din:
a x b
=
101 + 103 + 105 +... + 197 + 199 - 100 - 102 - 104 -... - 198,
a <2.
5. Intr-o cutie sunt bile albe
qi
de 3 ori mai multe bile roqii. DacA
ag lua 18 bile roqii, atunci numdrul bilelor albe ar fi egal cu cel al
bilelor roqii, dar eu pun bile albe pand ce numfuul acestora de-
vine de 3 ori mai mare dec6t al bilelor rosii.
Cate bile albe am pus?
7. in curtea bunicului sunt porci, gdini, trei rate, un caine
qi
o
pisicd. Afla1i cd{i porci
gi
c6te gdini are bunicul dacd sunt 31 de
capete
$i
88 de picioare.
I
I
Y
,,,
t
1
i sl
&
i-.i
aa
wa
it::
' gl
Conrursul Gazeta Matematici Junior
se afli in
(alendarul
concursurilor na{ionale
5colare
aprobat de MEN
pentru
anul
icolar
2013-2014- secliunea 3,
pozilia
14
Pentru comenzi
ti
informalii, vi rugim si ne(onta(ta,tila:
Telefon/Far 021 .410.88.10; 02 L41 0.88.1 4
O 2014 DIDACTICA PUBLIsHING HOUST
lsBN 978-606 683 101-7
,ilililJll|l[|[ttt||
Nb
TH(E{
mloaded
by Sfef5o

S-ar putea să vă placă și