Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei i Cercetrii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris la Istorie universal
PROBA E/F
Varianta 1
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul I (20 de puncte)
Scrie i, pe foaia de examen, literele corespunz toare urm toarelor fapte istorice,
ordonndu-le cronologic:
a. afirmarea politicii ra iunii de stat n timpul R zboiului de 30 de ani
b. criza Vechiului Regim n Fran a
c. instaurarea monarhiei parlamentare n Anglia n timpul revolu iei glorioase
d. Blocada Continental instaurat de Napoleon Bonaparte
Subiectul al II-lea (18 puncte)
Citi i cu aten ie textul de mai jos:
Fran a i-a bazat ntreaga politic extern pe Societatea Na iunilor. Toate tratatele sale de
alian
i prietenie respect Pactul Societ ii [Na iunilor]. Dac Societatea Na iunilor ar fi distrus ,
actuala securitate a Fran ei, bazat pe tratatele interna ionale, ar fi, de asemenea, distrus . Marea
Britanie are nevoie de Societatea Na iunilor pentru a interveni n chestiunile europene. (...) Aceasta
face s -i fie imposibil, n prezent, s urmeze o politic de izolare [ca n trecut], ceea ce este
dovedit de tratatele ei de alian cu Fran a i Belgia f cute publice. (...) Atta vreme ct Societatea
Na iunilor exist , o nedreptate suferit de un stat poate fi proclamat n fa a lumii pentru a provoca
reac iunile care impun repara iile necesare. Romnia trebuie s urm reasc men inerea Pactului
Societ ii Na iunilor n forma sa actual i semnarea unor acorduri de alian pe plan regional.
(Nicolae Titulescu, Societatea Naiunilor, 1937)
Pornind de la textul dat, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Men iona i, pe baza textului, o consecin , pentru Fran a, a poten ialei desfiin ri a Societ ii
2 puncte
Na iunilor.
2. Men iona i, pe baza textului, o modificare intervenit n politica extern a Marii Britanii n timpul
2 puncte
activit ii Societ ii Na iunilor, fa de trecut.
3. Men iona i, pe baza textului, oportunitatea oferit oric rui stat de Societatea Na iunilor. 2 puncte
4. Numi i o alian regional la care particip i Romnia, n perioada interbelic .
2 puncte
5. Prezenta i un eveniment istoric din perioada interbelic , n afara celor men ionate n text,
5 puncte
desf urat conform principiilor Societ ii Na iunilor.
6. Prezenta i un eveniment interna ional care a contribuit la e ecul Societ ii Na iunilor. 5 puncte
Subiectul al III-lea (22 de puncte)
Redacta i, n aproximativ o pagin , un text cu caracter istoric, n care s integra i urm torii
termeni referitori la istoria universal :
Evul Mediu, secolul al XIV-lea, autoritate monarhic , drept seniorial, imunitate, legi ti,
monarhia st rilor, st ri generale, st ri provinciale.
i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii
Not ! Se puncteaz
cronologice/logice a faptelor istorice i ncadrarea textului n limita de spa iu precizat .
Subiectul al IV-lea (30 de puncte)
Elabora i, n aproximativ dou pagini, un eseu despre ideologii na ionale i ac iuni politice
n Europa secolului al XIX-lea, avnd n vedere:
- men ionarea a dou principii promovate de ideologiile na ionale;
- numirea unui organism politic interna ional care se mpotrivea ac iunilor cu caracter na ional,
din prima jum tate a secolului al XIX-lea i precizarea a trei state europene care participau la
activitatea sa;
- prezentarea a cte unui eveniment desf urat pe baza ideologiei na ionale n istoria italienilor,
respectiv, a germanilor, din a doua jum tate a secolului al XIX-lea.
Not ! Se puncteaz
i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent rii,
eviden ierea rela iei cauz -efect, respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
i ncadrarea eseului n limita de spa iu precizat .
Prob scris la Istorie universal

Varianta 1