Sunteți pe pagina 1din 346

CARTEA V Despre obligatii *)

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a V-a sunt


cuprinse in art. 101!" din #egea nr. $1%011.
Titlul & Dispozitii generale
Continutul raportului obligational Art. 1.1'(
)bligatia este o legatura de drept in *irtutea careia debitorul este tinut
sa procure o prestatie creditorului+ iar acesta are dreptul sa obtina
prestatia datorata.
&z*oarele obligatiilor Art. 1.1',
)bligatiile iz*orasc din contract+ act unilateral+ gestiunea de a-aceri+
i.bogatirea -ara /usta cauza+ plata nedatorata+ -apta ilicita+ precu. si din
orice alt act sau -apt de care legea leaga nasterea unei obligatii.
Titlul && &z*oarele obligatiilor
Capitolul & Contractul
0ectiunea 1 Dispozitii generale
1otiune Art. 1.1''
Contractul este acordul de *ointe dintre doua sau .ai .ulte persoane cu
intentia de a constitui+ .odi-ica sau stinge un raport /uridic.
Regulile aplicabile contractelor Art. 1.1'$
21) Toate contractele se supun regulilor generale din prezentul capitol.
2) Regulile particulare pri*itoare la anu.ite contracte sunt pre*azute in
prezentul cod sau in legi speciale.
Regulile aplicabile contractelor nenu.ite Art. 1.1'!
Contractelor neregle.entate de lege li se aplica pre*ederile prezentului
capitol+ iar daca acestea nu sunt indestulatoare+ regulile speciale
pri*itoare la contractul cu care se asea.ana cel .ai .ult.
#ibertatea de a contracta Art. 1.1'"
3artile sunt libere sa inc4eie orice contracte si sa deter.ine continutul
acestora+ in li.itele i.puse de lege+ de ordinea publica si de bunele
.ora*uri.
5una-credinta Art. 1.1$0
3artile trebuie sa actioneze cu buna-credinta atat la negocierea si
inc4eierea contractului+ cat si pe tot ti.pul e6ecutarii sale. Ele nu pot
inlatura sau li.ita aceasta obligatie.
0ectiunea Di-erite categorii de contracte
Contractul sinalag.atic si contractul unilateral Art. 1.1$1
Contractul este sinalag.atic atunci cand obligatiile nascute din acesta
sunt reciproce si interdependente. &n caz contrar+ contractul este
unilateral c4iar daca e6ecutarea lui presupune obligatii in sarcina a.belor
parti.
Contractul cu titlu oneros si contractul cu titlu gratuit Art. 1.1$
21) Contractul prin care -iecare parte ur.areste sa isi procure un a*anta/
in sc4i.bul obligatiilor asu.ate este cu titlu oneros.
2) Contractul prin care una dintre parti ur.areste sa procure celeilalte
parti un bene-iciu+ -ara a obtine in sc4i.b *reun a*anta/+ este cu titlu
gratuit.
Contractul co.utati* si contractul aleatoriu Art. 1.1$7
21) Este co.utati* contractul in care+ la .o.entul inc4eierii sale+
e6istenta drepturilor si obligatiilor partilor este certa+ iar intinderea
acestora este deter.inata sau deter.inabila.
2) Este aleatoriu contractul care+ prin natura lui sau prin *ointa partilor+
o-era cel putin uneia dintre parti sansa unui castig si o e6pune totodata la
riscul unei pierderi+ ce depind de un e*eni.ent *iitor si incert.
Contractul consensual+ sole.n sau real Art. 1.1$(
21) Contractul poate -i consensual+ sole.n sau real.
2) Contractul este consensual atunci cand se -or.eaza prin si.plul acord
de *ointa al partilor.
27) Contractul este sole.n atunci cand *aliditatea sa este supusa
indeplinirii unor -or.alitati pre*azute de lege.
2() Contractul este real atunci cand+ pentru *aliditatea sa+ este necesara
re.iterea bunului.
Contractul de adeziune Art. 1.1$,
Contractul este de adeziune atunci cand clauzele sale esentiale sunt
i.puse ori sunt redactate de una dintre parti+ pentru aceasta sau ca
ur.are a instructiunilor sale+ cealalta parte nea*and decat sa le accepte
ca atare.
Contractul-cadru Art. 1.1$'
21) Contractul-cadru este acordul prin care partile con*in sa negocieze+ sa
inc4eie sau sa .entina raporturi contractuale ale caror ele.ente esentiale
sunt deter.inate de acesta.
2) 8odalitatea de e6ecutare a contractului-cadru+ in special ter.enul si
*olu.ul prestatiilor+ precu. si+ daca este cazul+ pretul acestora sunt
precizate prin con*entii ulterioare.
Contractul inc4eiat cu consu.atorii Art. 1.1$$
Contractul inc4eiat cu consu.atorii este supus legilor speciale si+ in
co.pletare+ dispozitiilor prezentului cod.
0ectiunea 7 &nc4eierea contractului
1. Dispozitii preli.inare
#ibertatea -or.ei Art. 1.1$!
Contractul se inc4eie prin si.plul acord de *ointe al partilor daca legea nu
i.pune o anu.ita -or.alitate pentru inc4eierea sa *alabila.
Conditiile esentiale pentru *aliditatea contractului Art. 1.1$"
21) Conditiile esentiale pentru *aliditatea unui contract sunt9
1. capacitatea de a contracta:
. consi.ta.antul partilor:
7. un obiect deter.inat si licit:
(. o cauza licita si .orala.
2) &n .asura in care legea pre*ede o anu.ita -or.a a contractului+
aceasta trebuie respectata+ sub sanctiunea pre*azuta de dispozitiile
legale aplicabile.
. Capacitatea partilor
Capacitatea partilor Art. 1.1!0
3oate contracta orice persoana care nu este declarata incapabila de lege
si nici oprita sa inc4eie anu.ite contracte.
Reguli aplicabile Art. 1.1!1
Regulile pri*itoare la capacitatea de a contracta sunt regle.entate in
principal in cartea &.
7. Consi.ta.antul
&. ;or.area contractului
&nc4eierea contractului Art. 1.1!
21) Contractul se inc4eie prin negocierea lui de catre parti sau prin
acceptarea -ara rezer*e a unei o-erte de a contracta.
2) Este su-icient ca partile sa se puna de acord asupra ele.entelor
esentiale ale contractului+ c4iar daca lasa unele ele.ente secundare spre a
-i con*enite ulterior ori incredinteaza deter.inarea acestora unei alte
persoane.
27) &n conditiile pre*azute la alin. 2)+ daca partile nu a/ung la un acord
asupra ele.entelor secundare ori persoana careia i-a -ost incredintata
deter.inarea lor nu ia o decizie+ instanta *a dispune+ la cererea oricareia
dintre parti+ co.pletarea contractului+ tinand sea.a+ dupa i.pre/urari+ de
natura acestuia si de intentia partilor.
5una-credinta in negocieri Art. 1.1!7
21) 3artile au libertatea initierii+ des-asurarii si ruperii negocierilor si nu
pot -i tinute raspunzatoare pentru esecul acestora.
2) 3artea care se anga/eaza intr-o negociere este tinuta sa respecte
e6igentele bunei-credinte. 3artile nu pot con*eni li.itarea sau e6cluderea
acestei obligatii.
27) Este contrara e6igentelor bunei-credinte+ intre altele+ conduita partii
care initiaza sau continua negocieri -ara intentia de a inc4eia contractul.
2() 3artea care initiaza+ continua sau rupe negocierile contrar bunei-
credinte raspunde pentru pre/udiciul cauzat celeilalte parti. 3entru
stabilirea acestui pre/udiciu se *a tine sea.a de c4eltuielile anga/ate in
*ederea negocierilor+ de renuntarea de catre cealalta parte la alte o-erte
si de orice i.pre/urari ase.anatoare.
)bligatia de con-identialitate in negocierile precontractuale Art. 1.1!(
Cand o in-or.atie con-identiala este co.unicata de catre o parte in cursul
negocierilor+ cealalta parte este tinuta sa nu o di*ulge si sa nu o
-oloseasca in interes propriu+ indi-erent daca se inc4eie sau nu contractul.
&ncalcarea acestei obligatii atrage raspunderea partii in culpa.
Ele.entele de care depinde inc4eierea contractului Art. 1.1!,
Atunci cand+ in ti.pul negocierilor+ o parte insista sa se a/unga la un acord
asupra unui anu.it ele.ent sau asupra unei anu.ite -or.e+ contractul nu
se inc4eie pana nu se a/unge la un acord cu pri*ire la acestea.
8o.entul si locul inc4eierii contractului Art. 1.1!'
21) Contractul se inc4eie in .o.entul si in locul in care acceptarea a/unge
la o-ertant+ c4iar daca acesta nu ia cunostinta de ea din .oti*e care nu ii
sunt i.putabile.
2) De ase.enea+ contractul se considera inc4eiat in .o.entul in care
destinatarul o-ertei sa*arseste un act sau un -apt concludent+ -ara a-l
instiinta pe o-ertant+ daca+ in te.eiul o-ertei+ al practicilor statornicite
intre parti+ al uzantelor sau potri*it naturii a-acerii+ acceptarea se poate
-ace in acest .od.
;or.a o-ertei si a acceptarii Art. 1.1!$
)-erta si acceptarea trebuie e.ise in -or.a ceruta de lege pentru
inc4eierea *alabila a contractului.
)-erta de a contracta Art. 1.1!!
21) ) propunere constituie o-erta de a contracta daca aceasta contine
su-iciente ele.ente pentru -or.area contractului si e6pri.a intentia
o-ertantului de a se obliga in cazul acceptarii ei de catre destinatar.
2) )-erta poate pro*eni de la persoana care are initiati*a inc4eierii
contractului+ care ii deter.ina continutul sau+ dupa i.pre/urari+ care
propune ulti.ul ele.ent esential al contractului.
27) Dispozitiile art. 1.1!1.07 se aplica in .od corespunzator si atunci
cand i.pre/urarile in care se inc4eie contractul nu per.it identi-icarea
o-ertei sau a acceptarii.
3ropunerea adresata unor persoane nedeter.inate Art. 1.1!"
21) 3ropunerea adresata unor persoane nedeter.inate+ c4iar daca este
precisa+ nu *aloreaza o-erta+ ci+ dupa i.pre/urari+ solicitare de o-erta sau
intentie de negociere.
2) Cu toate acestea+ propunerea *aloreaza o-erta daca aceasta rezulta
ast-el din lege+ din uzante ori+ in .od neindoielnic+ din i.pre/urari. &n
aceste cazuri+ re*ocarea o-ertei adresate unor persoane nedeter.inate
produce e-ecte nu.ai daca este -acuta in aceeasi -or.a cu o-erta insasi
sau intr-o .odalitate care per.ite sa -ie cunoscuta in aceeasi .asura cu
aceasta.
0olicitarea de o-erte Art. 1.1"0
0olicitarea de a -or.ula o-erte+ adresata uneia sau .ai .ultor persoane
deter.inate+ nu constituie+ prin ea insasi+ o-erta de a contracta.
)-erta ire*ocabila Art. 1.1"1
21) )-erta este ire*ocabila de indata ce autorul ei se obliga sa o .entina
un anu.it ter.en. )-erta este+ de ase.enea+ ire*ocabila atunci cand
poate -i considerata ast-el in te.eiul acordului partilor+ al practicilor
statornicite intre acestea+ al negocierilor+ al continutului o-ertei ori al
uzantelor.
2) Declaratia de re*ocare a unei o-erte ire*ocabile nu produce niciun
e-ect.
Ter.enul de acceptare Art. 1.1"
Ter.enul de acceptare curge din .o.entul in care o-erta a/unge la
destinatar.
)-erta -ara ter.en adresata unei persoane absente Art. 1.1"7
21) )-erta -ara ter.en de acceptare+ adresata unei persoane care nu este
prezenta+ trebuie .entinuta un ter.en rezonabil+ dupa i.pre/urari+ pentru
ca destinatarul sa o pri.easca+ sa o analizeze si sa e6pedieze acceptarea.
2) Re*ocarea o-ertei nu i.piedica inc4eierea contractului decat daca
a/unge la destinatar inainte ca o-ertantul sa pri.easca acceptarea sau+
dupa caz+ inaintea sa*arsirii actului ori -aptului care+ potri*it pre*ederilor
art. 1.1!' alin. 2)+ deter.ina inc4eierea contractului.
27) )-ertantul raspunde pentru pre/udiciul cauzat prin re*ocarea o-ertei
inaintea e6pirarii ter.enului pre*azut la alin. 21).
)-erta -ara ter.en adresata unei persoane prezente Art. 1.1"(
21) )-erta -ara ter.en de acceptare+ adresata unei persoane prezente
ra.ane -ara e-ecte daca nu este acceptata de indata.
2) Dispozitiile alin. 21) se aplica si in cazul o-ertei trans.ise prin tele-on
sau prin alte ase.enea .i/loace de co.unicare la distanta.
Caducitatea o-ertei Art. 1.1",
21) )-erta de*ine caduca daca9
a) acceptarea nu a/unge la o-ertant in ter.enul stabilit sau+ in lipsa+ in
ter.enul pre*azut la art. 1.1"7 alin. 21):
b) destinatarul o re-uza.
2) Decesul sau incapacitatea o-ertantului atrage caducitatea o-ertei
ire*ocabile nu.ai atunci cand natura a-acerii sau i.pre/urarile o i.pun.
Acceptarea o-ertei Art. 1.1"'
21) )rice act sau -apt al destinatarului constituie acceptare daca indica in
.od neindoielnic acordul sau cu pri*ire la o-erta+ ast-el cu. aceasta a
-ost -or.ulata+ si a/unge in ter.en la autorul o-ertei. Dispozitiile art.
1.1!' ra.an aplicabile.
2) Tacerea sau inactiunea destinatarului nu *aloreaza acceptare decat
atunci cand aceasta rezulta din lege+ din acordul partilor+ din practicile
statornicite intre acestea+ din uzante sau din alte i.pre/urari.
Acceptarea necorespunzatoare a o-ertei Art. 1.1"$
21) Raspunsul destinatarului nu constituie acceptare atunci cand9
a) cuprinde .odi-icari sau co.pletari care nu corespund o-ertei pri.ite:
b) nu respecta -or.a ceruta anu.e de o-ertant:
c) a/unge la o-ertant dupa ce o-erta a de*enit caduca.
2) Raspunsul destinatarului+ e6pri.at potri*it alin. 21)+ poate -i
considerat+ dupa i.pre/urari+ ca o contrao-erta.
Acceptarea tardi*a Art. 1.1"!
21) Acceptarea tardi*a produce e-ecte nu.ai daca autorul o-ertei il
instiinteaza de indata pe acceptant despre inc4eierea contractului.
2) Acceptarea -acuta in ter.en+ dar a/unsa la o-ertant dupa e6pirarea
ter.enului+ din .oti*e nei.putabile acceptantului+ produce e-ecte daca
o-ertantul nu il instiinteaza despre aceasta de indata.
Retragerea o-ertei sau a acceptarii Art. 1.1""
)-erta sau acceptarea poate -i retrasa daca retragerea a/unge la
destinatar anterior ori conco.itent cu o-erta sau+ dupa caz+ cu
acceptarea.
Co.unicarea o-ertei+ acceptarii si re*ocarii Art. 1.00
21) )-erta+ acceptarea+ precu. si re*ocarea acestora produc e-ecte nu.ai
din .o.entul in care a/ung la destinatar+ c4iar daca acesta nu ia
cunostinta de ele din .oti*e care nu ii sunt i.putabile.
2) Co.unicarea acceptarii trebuie -acuta prin .i/loace cel putin la -el de
rapide ca cele -olosite de o-ertant+ daca din lege+ din acordul partilor+ din
practicile statornicite intre acestea sau din alte ase.enea i.pre/urari nu
rezulta contrariul.
Clauze e6terne Art. 1.01
Daca prin lege nu se pre*ede alt-el+ partile sunt tinute de clauzele
e6trinseci la care contractul -ace tri.itere.
Clauze standard Art. 1.0
21) 0ub rezer*a pre*ederilor art. 1.07+ dispozitiile prezentei sectiuni se
aplica in .od corespunzator si atunci cand la inc4eierea contractului sunt
utilizate clauze standard.
2) 0unt clauze standard stipulatiile stabilite in prealabil de una dintre
parti pentru a -i utilizate in .od general si repetat si care sunt incluse in
contract -ara sa -i -ost negociate cu cealalta parte.
27) Clauzele negociate pre*aleaza asupra clauzelor standard.
2() Atunci cand a.bele parti -olosesc clauze standard si nu a/ung la o
intelegere cu pri*ire la acestea+ contractul se inc4eie totusi pe baza
clauzelor con*enite si a oricaror clauze standard co.une in substanta lor+
cu e6ceptia cazului in care una dintre parti noti-ica celeilalte parti+ -ie
anterior .o.entului inc4eierii contractului+ -ie ulterior si de indata+ ca nu
intentioneaza sa -ie tinuta de un ast-el de contract.
Clauze neuzuale Art. 1.07
Clauzele standard care pre*ad in -olosul celui care le propune li.itarea
raspunderii+ dreptul de a denunta unilateral contractul+ de a suspenda
e6ecutarea obligatiilor sau care pre*ad in detri.entul celeilalte parti
decaderea din drepturi ori din bene-iciul ter.enului+ li.itarea dreptului
de a opune e6ceptii+ restrangerea libertatii de a contracta cu alte
persoane+ reinnoirea tacita a contractului+ legea aplicabila+ clauze
co.pro.isorii sau prin care se deroga de la nor.ele pri*itoare la
co.petenta instantelor /udecatoresti nu produc e-ecte decat daca sunt
acceptate+ in .od e6pres+ in scris+ de cealalta parte.
&&. Valabilitatea consi.ta.antului
Conditii Art. 1.0(
Consi.ta.antul partilor trebuie sa -ie serios+ liber si e6pri.at in
cunostinta de cauza.
#ipsa discerna.antului Art. 1.0,
21) Este anulabil contractul inc4eiat de o persoana care+ la .o.entul
inc4eierii acestuia+ se a-la+ -ie si nu.ai *re.elnic+ intr-o stare care o
punea in neputinta de a-si da sea.a de ur.arile -aptei sale.
2) Contractul inc4eiat de o persoana pusa ulterior sub interdictie poate -i
anulat daca+ la .o.entul cand actul a -ost -acut+ cauzele punerii sub
interdictie e6istau si erau indeobste cunoscute.
&&&. Viciile consi.ta.antului
Cazuri Art. 1.0'
21) Consi.ta.antul este *iciat cand este dat din eroare+ surprins prin dol
sau s.uls prin *iolenta.
2) De ase.enea+ consi.ta.antul este *iciat in caz de leziune.
Eroarea Art. 1.0$
21) 3artea care+ la .o.entul inc4eierii contractului+ se a-la intr-o eroare
esentiala poate cere anularea acestuia+ daca cealalta parte stia sau+ dupa
caz+ trebuia sa stie ca -aptul asupra caruia a purtat eroarea era esential
pentru inc4eierea contractului.
2) Eroarea este esentiala9
1. cand poarta asupra naturii sau obiectului contractului:
. cand poarta asupra identitatii obiectului prestatiei sau asupra unei
calitati a acestuia ori asupra unei alte i.pre/urari considerate esentiale
de catre parti in absenta careia contractul nu s-ar -i inc4eiat:
7. cand poarta asupra identitatii persoanei sau asupra unei calitati a
acesteia in absenta careia contractul nu s-ar -i inc4eiat.
27) Eroarea de drept este esentiala atunci cand pri*este o nor.a /uridica
deter.inanta+ potri*it *ointei partilor+ pentru inc4eierea contractului.
2() Eroarea care pri*este si.plele .oti*e ale contractului nu este
esentiala+ cu e6ceptia cazului in care prin *ointa partilor ase.enea .oti*e
au -ost considerate 4otaratoare.
Eroarea nescuzabila Art. 1.0!
21) Contractul nu poate -i anulat daca -aptul asupra caruia a purtat
eroarea putea -i+ dupa i.pre/urari+ cunoscut cu diligente rezonabile.
2) Eroarea de drept nu poate -i in*ocata in cazul dispozitiilor legale
accesibile si pre*izibile.
Eroarea asu.ata Art. 1.0"
1u atrage anularea contractului eroarea care poarta asupra unui ele.ent
cu pri*ire la care riscul de eroare a -ost asu.at de cel care o in*oca sau+
dupa i.pre/urari+ trebuia sa -ie asu.at de acesta.
Eroarea de calcul Art. 1.10
0i.pla eroare de calcul nu atrage anularea contractului+ ci nu.ai
recti-icarea+ a-ara de cazul in care+ concretizandu-se intr-o eroare asupra
cantitatii+ a -ost esentiala pentru inc4eierea contractului. Eroarea de
calcul trebuie corectata la cererea oricareia dintre parti.
Eroarea de co.unicare sau de trans.itere Art. 1.11
Dispozitiile pri*itoare la eroare se aplica in .od corespunzator si atunci
cand eroarea poarta asupra declaratiei de *ointa ori cand declaratia a
-ost trans.isa ine6act prin inter.ediul unei alte persoane sau prin
.i/loace de co.unicare la distanta.
&n*ocarea erorii cu buna-credinta Art. 1.1
3artea care este *icti.a unei erori nu se poate pre*ala de aceasta contrar
e6igentelor bunei-credinte.
Adaptarea contractului Art. 1.17
21) Daca o parte este indreptatita sa in*oce anulabilitatea contractului
pentru eroare+ dar cealalta parte declara ca doreste sa e6ecute ori
e6ecuta contractul asa cu. acesta -usese inteles de partea indreptatita
sa in*oce anulabilitatea+ contractul se considera ca a -ost inc4eiat asa cu.
l-a inteles aceasta din ur.a parte.
2) &n acest caz+ dupa ce a -ost in-or.ata asupra -elului in care partea
indreptatita sa in*oce anulabilitatea a inteles contractul si inainte ca
aceasta sa -i obtinut anularea+ cealalta parte trebuie+ in ter.en de cel
.ult 7 luni de la data cand a -ost noti-icata ori de la data cand i s-a
co.unicat cererea de c4e.are in /udecata+ sa declare ca este de acord cu
e6ecutarea sau sa e6ecute -ara intarziere contractul+ ast-el cu. a -ost
inteles de partea a-lata in eroare.
27) Daca declaratia a -ost -acuta si co.unicata partii a-late in eroare in
ter.enul pre*azut la alin. 2) sau contractul a -ost e6ecutat+ dreptul de a
obtine anularea este stins si noti-icarea pre*azuta la alin. 2) este
considerata lipsita de e-ecte.
Dolul Art. 1.1(
21) Consi.ta.antul este *iciat prin dol atunci cand partea s-a a-lat intr-o
eroare pro*ocata de .anoperele -rauduloase ale celeilalte parti ori cand
aceasta din ur.a a o.is+ in .od -raudulos+ sa il in-or.eze pe contractant
asupra unor i.pre/urari pe care se cu*enea sa i le dez*aluie.
2) 3artea al carei consi.ta.ant a -ost *iciat prin dol poate cere anularea
contractului+ c4iar daca eroarea in care s-a a-lat nu a -ost esentiala.
27) Contractul este anulabil si atunci cand dolul pro*ine de la
reprezentantul+ prepusul ori gerantul a-acerilor celeilalte parti.
2() Dolul nu se presupune.
Dolul co.is de un tert Art. 1.1,
21) 3artea care este *icti.a dolului unui tert nu poate cere anularea decat
daca cealalta parte a cunoscut sau+ dupa caz+ ar -i trebuit sa cunoasca
dolul la inc4eierea contractului.
2) &ndependent de anularea contractului+ autorul dolului raspunde pentru
pre/udiciile ce ar rezulta.
Violenta Art. 1.1'
21) 3oate cere anularea contractului partea care a contractat sub i.periul
unei te.eri /usti-icate induse+ -ara drept+ de cealalta parte sau de un
tert.
2) E6ista *iolenta cand te.erea insu-lata este de asa natura incat partea
a.enintata putea sa creada+ dupa i.pre/urari+ ca+ in lipsa
consi.ta.antului sau+ *iata+ persoana+ onoarea sau bunurile sale ar -i
e6puse unui pericol gra* si i.inent.
27) Violenta poate atrage anularea contractului si atunci cand este
indreptata i.potri*a unei persoane apropiate+ precu. sotul+ sotia+
ascendentii ori descendentii partii al carei consi.ta.ant a -ost *iciat.
2() &n toate cazurile+ e6istenta *iolentei se apreciaza tinand sea.a de
*arsta+ starea sociala+ sanatatea si caracterul celui asupra caruia s-a
e6ercitat *iolenta+ precu. si de orice alta i.pre/urare ce a putut
in-luenta starea acestuia la .o.entul inc4eierii contractului.
A.enintarea cu e6ercitiul unui drept Art. 1.1$
Constituie *iolenta si te.erea insu-lata prin a.enintarea cu e6ercitiul unui
drept -acuta cu scopul de a obtine a*anta/e in/uste.
0tarea de necesitate Art. 1.1!
Contractul inc4eiat de o parte a-lata in stare de necesitate nu poate -i
anulat decat daca cealalta parte a pro-itat de aceasta i.pre/urare.
Te.erea re*erentiara Art. 1.1"
0i.pla te.ere iz*orata din respect+ -ara sa -i -ost *iolenta+ nu atrage
anularea contractului.
Violenta sa*arsita de un tert Art. 1.0
21) Violenta atrage anularea contractului si atunci cand este e6ercitata de
un tert+ insa nu.ai daca partea al carei consi.ta.ant nu a -ost *iciat
cunostea sau+ dupa caz+ ar -i trebuit sa cunoasca *iolenta sa*arsita de
catre tert.
2) &ndependent de anularea contractului+ autorul *iolentei raspunde
pentru pre/udiciile ce ar rezulta.
#eziunea Art. 1.1
21) E6ista leziune atunci cand una dintre parti+ pro-itand de starea de
ne*oie+ de lipsa de e6perienta ori de lipsa de cunostinte a celeilalte parti+
stipuleaza in -a*oarea sa ori a unei alte persoane o prestatie de o *aloare
considerabil .ai .are+ la data inc4eierii contractului+ decat *aloarea
propriei prestatii.
2) E6istenta leziunii se apreciaza si in -unctie de natura si scopul
contractului.
27) #eziunea poate e6ista si atunci cand .inorul isi asu.a o obligatie
e6cesi*a prin raportare la starea sa patri.oniala+ la a*anta/ele pe care le
obtine din contract ori la ansa.blul circu.stantelor.
0anctiune Art. 1.
21) 3artea al carei consi.ta.ant a -ost *iciat prin leziune poate cere+ la
alegerea sa+ anularea contractului sau reducerea obligatiilor sale cu
*aloarea daunelor-interese la care ar -i indreptatita.
2) Cu e6ceptia cazului pre*azut de art. 1.1 alin. 27)+ actiunea in anulare
este ad.isibila nu.ai daca leziunea depaseste /u.atate din *aloarea pe
care o a*ea+ la .o.entul inc4eierii contractului+ prestatia pro.isa sau
e6ecutata de partea lezata. Disproportia trebuie sa subziste pana la data
cererii de anulare.
27) &n toate cazurile+ instanta poate sa .entina contractul daca cealalta
parte o-era+ in .od ec4itabil+ o reducere a propriei creante sau+ dupa caz+
o .a/orare a propriei obligatii. Dispozitiile art. 1.17 pri*itoare la
adaptarea contractului se aplica in .od corespunzator.
Ter.enul de prescriptie Art. 1.7
21) Dreptul la actiunea in anulare sau in reducerea obligatiilor pentru
leziune se prescrie in ter.en de un an de la data inc4eierii contractului.
2) Anulabilitatea contractului nu poate sa -ie opusa pe cale de e6ceptie
cand dreptul la actiune este prescris.
&nad.isibilitatea leziunii Art. 1.(
1u pot -i atacate pentru leziune contractele aleatorii+ tranzactia+ precu.
si alte contracte anu.e pre*azute de lege.
(. )biectul contractului
)biectul contractului Art. 1.,
21) )biectul contractului il reprezinta operatiunea /uridica+ precu.
*anzarea+ locatiunea+ i.pru.utul si altele ase.enea+ con*enita de parti+
ast-el cu. aceasta reiese din ansa.blul drepturilor si obligatiilor
contractuale.
2) )biectul contractului trebuie sa -ie deter.inat si licit+ sub sanctiunea
nulitatii absolute.
27) )biectul este ilicit atunci cand este pro4ibit de lege sau contra*ine
ordinii publice ori bunelor .ora*uri.
)biectul obligatiei Art. 1.'
21) )biectul obligatiei este prestatia la care se anga/eaza debitorul.
2) 0ub sanctiunea nulitatii absolute+ el trebuie sa -ie deter.inat sau cel
putin deter.inabil si licit.
&.posibilitatea initiala a obiectului obligatiei Art. 1.$
Contractul este *alabil c4iar daca+ la .o.entul inc4eierii sale+ una dintre
parti se a-la in i.posibilitate de a-si e6ecuta obligatia+ a-ara de cazul in
care prin lege se pre*ede alt-el.
5unurile *iitoare Art. 1.!
&n lipsa unei pre*ederi legale contrare+ contractele pot purta si asupra
bunurilor *iitoare.
5unurile care nu sunt in circuitul ci*il Art. 1."
1u.ai bunurile care sunt in circuitul ci*il pot -ace obiectul unei prestatii
contractuale.
5unurile care apartin altuia Art. 1.70
Daca prin lege nu se pre*ede alt-el+ bunurile unui tert pot -ace obiectul
unei prestatii+ debitorul -iind obligat sa le procure si sa le trans.ita
creditorului sau+ dupa caz+ sa obtina acordul tertului. &n cazul nee6ecutarii
obligatiei+ debitorul raspunde pentru pre/udiciile cauzate.
Deter.inarea calitatii obiectului Art. 1.71
Atunci cand nu poate -i stabilita potri*it contractului+ calitatea prestatiei
sau a obiectului acesteia trebuie sa -ie rezonabila sau+ dupa i.pre/urari+
cel putin de ni*el .ediu.
Deter.inarea obiectului de catre un tert Art. 1.7
21) Atunci cand pretul sau orice alt ele.ent al contractului ur.eaza sa -ie
deter.inat de un tert+ acesta trebuie sa actioneze in .od corect+ diligent
si ec4idistant.
2) Daca tertul nu poate sau nu doreste sa actioneze ori aprecierea sa
este in .od .ani-est nerezonabila+ instanta+ la cererea partii interesate+
*a stabili+ dupa caz+ pretul sau ele.entul nedeter.inat de catre parti.
Deter.inarea pretului intre pro-esionisti Art. 1.77
Daca un contract inc4eiat intre pro-esionisti nu stabileste pretul si nici nu
indica o .odalitate pentru a-l deter.ina+ se presupune ca partile au a*ut
in *edere pretul practicat in .od obisnuit in do.eniul respecti* pentru
aceleasi prestatii realizate in conditii co.parabile sau+ in lipsa unui
ase.enea pret+ un pret rezonabil.
Raportarea la un -actor de re-erinta Art. 1.7(
Atunci cand+ potri*it contractului+ pretul se deter.ina prin raportare la un
-actor de re-erinta+ iar acest -actor nu e6ista+ a incetat sa .ai e6iste ori
nu .ai este accesibil+ el se inlocuieste+ in absenta unei con*entii contrare+
cu -actorul de re-erinta cel .ai apropiat.
,. Cauza
1otiune Art. 1.7,
Cauza este .oti*ul care deter.ina -iecare parte sa inc4eie contractul.
Conditii Art. 1.7'
21) Cauza trebuie sa e6iste+ sa -ie licita si .orala.
2) Cauza este ilicita cand este contrara legii si ordinii publice.
27) Cauza este i.orala cand este contrara bunelor .ora*uri.
;rauda la lege Art. 1.7$
Cauza este ilicita si atunci cand contractul este doar .i/locul pentru a
eluda aplicarea unei nor.e legale i.perati*e.
0anctiune Art. 1.7!
21) #ipsa cauzei atrage anulabilitatea contractului+ cu e6ceptia cazului in
care contractul a -ost gresit cali-icat si poate produce alte e-ecte
/uridice.
2) Cauza ilicita sau i.orala atrage nulitatea absoluta a contractului daca
este co.una ori+ in caz contrar+ daca cealalta parte a cunoscut-o sau+ dupa
i.pre/urari+ trebuia s-o cunoasca.
3roba cauzei Art. 1.7"
21) Contractul este *alabil c4iar atunci cand cauza nu este e6pres
pre*azuta.
2) E6istenta unei cauze *alabile se prezu.a pana la proba contrara.
'. ;or.a contractului
;or.ele de e6pri.are a consi.ta.antului Art. 1.(0
21) Vointa de a contracta poate -i e6pri.ata *erbal sau in scris.
2) Vointa poate -i .ani-estata si printr-un co.porta.ent care+ potri*it
legii+ con*entiei partilor+ practicilor statornicite intre acestea sau
uzantelor+ nu lasa nicio indoiala asupra intentiei de a produce e-ectele
/uridice corespunzatoare.
;or.a scrisa Art. 1.(1
&nscrisul care constata inc4eierea contractului poate -i sub se.natura
pri*ata sau autentic+ a*and -orta probanta pre*azuta de lege.
0anctiune Art. 1.(
21) Este lo*it de nulitate absoluta contractul inc4eiat in lipsa -or.ei pe
care+ in c4ip neindoielnic+ legea o cere pentru inc4eierea sa *alabila.
2) Daca partile s-au in*oit ca un contract sa -ie inc4eiat intr-o anu.ita
-or.a+ pe care legea nu o cere+ contractul se socoteste *alabil c4iar daca
-or.a nu a -ost respectata.
8odi-icarea contractului Art. 1.(7
Daca prin lege nu se pre*ede alt-el+ orice .odi-icare a contractului este
supusa conditiilor de -or.a cerute de lege pentru inc4eierea sa.
;or.a ceruta pentru inscrierea in cartea -unciara Art. 1.((
&n a-ara altor cazuri pre*azute de lege+ trebuie sa -ie inc4eiate prin
inscris autentic+ sub sanctiunea nulitatii absolute+ con*entiile care
stra.uta sau constituie drepturi reale care ur.eaza a -i inscrise in cartea
-unciara.
;or.a contractelor electronice Art. 1.(,
Contractele care se inc4eie prin .i/loace electronice sunt supuse
conditiilor de -or.a pre*azute de legea speciala.
0ectiunea ( 1ulitatea contractului
1. Dispozitii generale
1ulitatea Art. 1.('
21) )rice contract inc4eiat cu incalcarea conditiilor cerute de lege pentru
inc4eierea sa *alabila este supus nulitatii+ daca prin lege nu se pre*ede o
alta sanctiune.
2) 1ulitatea poate -i absoluta sau relati*a.
27) Daca prin lege nu se pre*ede alt-el+ nulitatea contractului poate -i
constatata sau declarata prin acordul partilor.
2() 3rin acordul partilor nu pot -i instituite si nici supri.ate cauze de
nulitate. )rice con*entie sau clauza contrara este considerata nescrisa.
1ulitatea absoluta Art. 1.($
21) Este nul contractul inc4eiat cu incalcarea unei dispozitii legale
instituite pentru ocrotirea unui interes general.
2) 1ulitatea absoluta poate -i in*ocata de orice persoana interesata+ pe
cale de actiune sau de e6ceptie.
27) &nstanta este obligata sa in*oce din o-iciu nulitatea absoluta.
2() Contractul lo*it de nulitate absoluta nu este susceptibil de con-ir.are
decat in cazurile pre*azute de lege.
1ulitatea relati*a Art. 1.(!
21) Contractul inc4eiat cu incalcarea unei dispozitii legale instituite pentru
ocrotirea unui interes particular este anulabil.
2) 1ulitatea relati*a poate -i in*ocata nu.ai de cel al carui interes este
ocrotit prin dispozitia legala incalcata.
27) 1ulitatea relati*a nu poate -i in*ocata din o-iciu de instanta
/udecatoreasca.
2() Contractul anulabil este susceptibil de con-ir.are.
3rescriptia Art. 1.("
21) Daca prin lege nu se pre*ede alt-el+ nulitatea absoluta poate -i in*ocata
oricand+ -ie pe cale de actiune+ -ie pe cale de e6ceptie.
2) 1ulitatea relati*a poate -i in*ocata pe cale actiune nu.ai in ter.enul
de prescriptie stabilit de lege. Cu toate acestea+ partea careia i se cere
e6ecutarea contractului poate opune oricand nulitatea relati*a a
contractului+ c4iar si dupa i.plinirea ter.enului de prescriptie a dreptului
la actiunea in anulare.
. Cauzele de nulitate
Cauzele de nulitate absoluta Art. 1.,0
Contractul este lo*it de nulitate absoluta in cazurile anu.e pre*azute de
lege+ precu. si atunci cand rezulta neindoielnic din lege ca interesul
ocrotit este unul general.
Cauzele de nulitate relati*a Art. 1.,1
Contractul este anulabil cand au -ost nesocotite dispozitiile legale
pri*itoare la capacitatea de e6ercitiu+ cand consi.ta.antul uneia dintre
parti a -ost *iciat+ precu. si in alte cazuri anu.e pre*azute de lege.
3rezu.tia de nulitate relati*a Art. 1.,
&n cazurile in care natura nulitatii nu este deter.inata ori nu reiese in
c4ip neindoielnic din lege+ contractul este anulabil.
1ulitatea *irtuala Art. 1.,7
&n a-ara cazurilor in care legea pre*ede sanctiunea nulitatii+ contractul se
des-iinteaza si atunci cand sanctiunea nulitatii absolute sau+ dupa caz+
relati*e trebuie aplicata pentru ca scopul dispozitiei legale incalcate sa -ie
atins.
7. E-ectele nulitatii
Des-iintarea contractului si a actelor subsec*ente Art. 1.,(
21) Contractul lo*it de nulitate absoluta sau anulat este considerat a nu -i
-ost niciodata inc4eiat.
2) Des-iintarea contractului atrage+ in conditiile legii+ si des-iintarea
actelor subsec*ente inc4eiate in baza lui.
27) &n cazul in care contractul este des-iintat+ -iecare parte trebuie sa
restituie celeilalte+ in natura sau prin ec4i*alent+ prestatiile pri.ite+
potri*it pre*ederilor art. 1.'7"1.'($+ c4iar daca acestea au -ost
e6ecutate succesi* sau au a*ut un caracter continuu.
1ulitatea partiala Art. 1.,,
21) Clauzele contrare legii+ ordinii publice sau bunelor .ora*uri si care nu
sunt considerate nescrise atrag nulitatea contractului in intregul sau
nu.ai daca sunt+ prin natura lor+ esentiale sau daca+ in lipsa acestora+
contractul nu s-ar -i inc4eiat.
2) &n cazul in care contractul este .entinut in parte+ clauzele nule sunt
inlocuite de drept cu dispozitiile legale aplicabile.
27) Dispozitiile alin. 2) se aplica in .od corespunzator si clauzelor care
contra*in unor dispozitii legale i.perati*e si sunt considerate de lege
nescrise.
1ulitatea contractului plurilateral Art. 1.,'
&n cazul contractelor cu .ai .ulte parti in care prestatia -iecarei parti
este -acuta in considerarea unui scop co.un+ nulitatea contractului in
pri*inta uneia dintre parti nu atrage des-iintarea in intregi.e a
contractului+ a-ara de cazul in care participarea acesteia este esentiala
pentru e6istenta contractului.
Daunele-interese. Reducerea prestatiilor Art. 1.,$
&n caz de *iolenta sau dol+ cel al carui consi.ta.ant este *iciat are
dreptul de a pretinde+ in a-ara de anulare+ si daune-interese sau+ daca
pre-era .entinerea contractului+ de a solicita nu.ai reducerea prestatiei
sale cu *aloarea daunelor-interese la care ar -i indreptatit.
Repararea pre/udiciului in cazul nulitatii contractului inc4eiat in -or.a
autentica Art. 1.,!
&n cazul anularii sau constatarii nulitatii contractului inc4eiat in -or.a
autentica pentru o cauza de nulitate a carei e6istenta rezulta din insusi
te6tul contractului+ partea pre/udiciata poate cere obligarea notarului
public la repararea pre/udiciilor su-erite+ in conditiile raspunderii ci*ile
delictuale pentru -apta proprie.
Re-acerea contractului nul Art. 1.,"
Contractul nul poate -i re-acut+ in tot sau in parte+ cu respectarea tuturor
conditiilor pre*azute de lege la data re-acerii lui. &n toate cazurile+
contractul re-acut nu *a produce e-ecte decat pentru *iitor+ iar nu si
pentru trecut.
Con*ersiunea contractului nul Art. 1.'0
21) <n contract lo*it de nulitate absoluta *a produce totusi e-ectele
actului /uridic pentru care sunt indeplinite conditiile de -ond si de -or.a
pre*azute de lege.
2) Cu toate acestea+ dispozitiile alin. 21) nu se aplica daca intentia de a
e6clude aplicarea con*ersiunii este stipulata in contractul lo*it de nulitate
sau reiese+ in c4ip neindoielnic+ din scopurile ur.arite de parti la data
inc4eierii contractului.
(. Validarea contractului
Cauzele de *alidare Art. 1.'1
21) Contractul a-ectat de o cauza de nulitate este *alidat atunci cand
nulitatea este acoperita.
2) 1ulitatea poate -i acoperita prin con-ir.are sau prin alte .oduri
anu.e pre*azute de lege.
Con-ir.area contractului Art. 1.'
21) Con-ir.area unui contract anulabil rezulta din *ointa+ e6presa sau
tacita+ de a renunta la dreptul de a in*oca nulitatea.
2) Vointa de a renunta trebuie sa -ie certa.
Conditiile con-ir.arii Art. 1.'7
21) <n contract anulabil poate -i con-ir.at daca in .o.entul con-ir.arii
conditiile sale de *aliditate sunt intrunite.
2) 3ersoana care poate in*oca nulitatea poate con-ir.a contractul nu.ai
cunoscand cauza de nulitate si+ in caz de *iolenta+ nu.ai dupa incetarea
acesteia.
27) 3ersoana c4e.ata de lege sa incu*iinteze actele .inorului poate+ in
nu.ele si in interesul acestuia+ cere anularea contractului -acut -ara
incu*iintarea sa ori sa con-ir.e contractul atunci cand aceasta
incu*iintare era su-icienta pentru inc4eierea *alabila a acestuia.
2() Dispozitiile alin. 27) se aplica in .od corespunzator si in cazul actelor
inc4eiate -ara autorizarea instantei de tutela.
2,) &n lipsa con-ir.arii e6prese+ este su-icient ca obligatia sa -ie
e6ecutata in .od *oluntar la data la care ea putea -i *alabil con-ir.ata de
catre partea interesata.
2') Cel care trebuie sa con-ir.e poate sa -ie pus in intarziere printr-o
noti-icare prin care partea interesata sa ii solicite -ie sa con-ir.e
contractul anulabil+ -ie sa e6ercite actiunea in anulare+ in ter.en de ' luni
de la noti-icare+ sub sanctiunea decaderii din dreptul de a cere anularea
contractului.
Cuprinsul actului con-ir.ati* Art. 1.'(
3entru a -i *alabil+ actul con-ir.ati* trebuie sa cuprinda obiectul+ cauza si
natura obligatiei si sa -aca .entiune despre .oti*ul actiunii in anulare+
precu. si despre intentia de a repara *iciul pe care se inte.eiaza acea
actiune.
E-ectele con-ir.arii Art. 1.',
21) Con-ir.area isi produce e-ectele din .o.entul inc4eierii contractului
si atrage renuntarea la .i/loacele si e6ceptiile ce puteau -i opuse+ sub
rezer*a insa a drepturilor dobandite si conser*ate de tertii de buna-
credinta.
2) Cand -iecare dintre parti poate in*oca nulitatea contractului sau .ai
.ulte parti o pot in*oca i.potri*a alteia+ con-ir.area -acuta de una dintre
acestea nu i.piedica in*ocarea nulitatii de catre celelalte parti.
27) Con-ir.area unui contract anulabil pentru *icierea consi.ta.antului
prin dol sau *iolenta nu i.plica prin ea insasi renuntarea la dreptul de a
cere daune-interese.
0ectiunea , &nterpretarea contractului
&nterpretarea dupa *ointa concordanta a partilor Art. 1.''
21) Contractele se interpreteaza dupa *ointa concordanta a partilor+ iar nu
dupa sensul literal al ter.enilor.
2) #a stabilirea *ointei concordante se *a tine sea.a+ intre altele+ de
scopul contractului+ de negocierile purtate de parti+ de practicile
statornicite intre acestea si de co.porta.entul lor ulterior inc4eierii
contractului.
&nterpretarea siste.atica Art. 1.'$
Clauzele se interpreteaza unele prin altele+ dand -iecareia intelesul ce
rezulta din ansa.blul contractului.
&nterpretarea clauzelor indoielnice Art. 1.'!
21) Clauzele susceptibile de .ai .ulte intelesuri se interpreteaza in sensul
ce se potri*este cel .ai bine naturii si obiectului contractului.
2) Clauzele indoielnice se interpreteaza tinand sea.a+ intre altele+ de
natura contractului+ de i.pre/urarile in care a -ost inc4eiat+ de
interpretarea data anterior de parti+ de sensul atribuit in general
clauzelor si e6presiilor in do.eniu si de uzante.
27) Clauzele se interpreteaza in sensul in care pot produce e-ecte+ iar nu
in acela in care nu ar putea produce niciunul.
2() Contractul nu cuprinde decat lucrul asupra caruia partile si-au propus a
contracta+ oricat de generali ar -i ter.enii -olositi.
2,) Clauzele destinate sa e6e.pli-ice sau sa inlature orice indoiala asupra
aplicarii contractului la un caz particular nu ii restrang aplicarea in alte
cazuri care nu au -ost e6pres pre*azute.
Regulile subsidiare de interpretare Art. 1.'"
21) Daca+ dupa aplicarea regulilor de interpretare+ contractul ra.ane
neclar+ acesta se interpreteaza in -a*oarea celui care se obliga.
2) 0tipulatiile inscrise in contractele de adeziune se interpreteaza
i.potri*a celui care le-a propus.
0ectiunea ' E-ectele contractului
1. E-ectele intre parti
;orta obligatorie Art. 1.$0
21) Contractul *alabil inc4eiat are putere de lege intre partile
contractante.
2) Contractul se .odi-ica sau inceteaza nu.ai prin acordul partilor ori din
cauze autorizate de lege.
&.pre*iziunea Art. 1.$1
21) 3artile sunt tinute sa isi e6ecute obligatiile+ c4iar daca e6ecutarea lor
a de*enit .ai oneroasa+ -ie datorita cresterii costurilor e6ecutarii
propriei obligatii+ -ie datorita scaderii *alorii contraprestatiei.
2) Cu toate acestea+ daca e6ecutarea contractului a de*enit e6cesi* de
oneroasa datorita unei sc4i.bari e6ceptionale a i.pre/urarilor care ar
-ace *adit in/usta obligarea debitorului la e6ecutarea obligatiei+ instanta
poate sa dispuna9
a) adaptarea contractului+ pentru a distribui in .od ec4itabil intre parti
pierderile si bene-iciile ce rezulta din sc4i.barea i.pre/urarilor:
b) incetarea contractului+ la .o.entul si in conditiile pe care le stabileste.
27) Dispozitiile alin. 2) sunt aplicabile nu.ai daca9
a) sc4i.barea i.pre/urarilor a inter*enit dupa inc4eierea contractului:
b) sc4i.barea i.pre/urarilor+ precu. si intinderea acesteia nu au -ost si
nici nu puteau -i a*ute in *edere de catre debitor+ in .od rezonabil+ in
.o.entul inc4eierii contractului:
c) debitorul nu si-a asu.at riscul sc4i.barii i.pre/urarilor si nici nu putea
-i in .od rezonabil considerat ca si-ar -i asu.at acest risc:
d) debitorul a incercat+ intr-un ter.en rezonabil si cu buna-credinta+
negocierea adaptarii rezonabile si ec4itabile a contractului.
Continutul contractului Art. 1.$
21) Contractul *alabil inc4eiat obliga nu nu.ai la ceea ce este e6pres
stipulat+ dar si la toate ur.arile pe care practicile statornicite intre parti+
uzantele+ legea sau ec4itatea le dau contractului+ dupa natura lui.
2) Clauzele obisnuite intr-un contract se subinteleg+ desi nu sunt
stipulate in .od e6pres.
Constituirea si trans-erul drepturilor reale Art. 1.$7
21) Drepturile reale se constituie si se trans.it prin acordul de *ointa al
partilor+ c4iar daca bunurile nu au -ost predate+ daca acest acord poarta
asupra unor bunuri deter.inate+ ori prin indi*idualizarea bunurilor+ daca
acordul poarta asupra unor bunuri de gen.
2) ;ructele bunului sau dreptului trans.is se cu*in dobanditorului de la
data trans-erului proprietatii bunului ori+ dupa caz+ a cesiunii dreptului+
a-ara de cazul in care prin lege sau prin *ointa partilor se dispune alt-el.
27) Dispozitiile in .aterie de carte -unciara+ precu. si dispozitiile
speciale re-eritoare la trans-erul anu.itor categorii de bunuri .obile
ra.an aplicabile.
Riscul in contractul translati* de proprietate Art. 1.$(
21) &n lipsa de stipulatie contrara+ cat ti.p bunul nu este predat+ riscul
contractului ra.ane in sarcina debitorului obligatiei de predare+ c4iar
daca proprietatea a -ost trans-erata dobanditorului. &n cazul pieirii
-ortuite a bunului+ debitorul obligatiei de predare pierde dreptul la
contraprestatie+ iar daca a pri.it-o+ este obligat sa o restituie.
2) Cu toate acestea+ creditorul pus in intarziere preia riscul pieirii
-ortuite a bunului. El nu se poate libera c4iar daca ar do*edi ca bunul ar -i
pierit si daca obligatia de predare ar -i -ost e6ecutata la ti.p.
Trans.iterea succesi*a a unui bun .obil Art. 1.$,
21) Daca cine*a a trans.is succesi* catre .ai .ulte persoane proprietatea
unui bun .obil corporal+ cel care a dobandit cu buna-credinta posesia
e-ecti*a a bunului este titular al dreptului+ c4iar daca titlul sau are data
ulterioara.
2) Este de buna-credinta dobanditorul care+ la data intrarii in posesie+ nu
a cunoscut si nici nu putea sa cunoasca obligatia asu.ata anterior de
instrainator.
27) Daca niciunul dintre dobanditori nu a obtinut posesia e-ecti*a a bunului
.obil corporal si creanta -iecaruia de predare a bunului este e6igibila+ *a
-i pre-erat cel care a sesizat cel dintai instanta de /udecata.
Denuntarea unilaterala Art. 1.$'
21) Daca dreptul de a denunta contractul este recunoscut uneia dintre
parti+ acesta poate -i e6ercitat atat ti.p cat e6ecutarea contractului nu a
inceput.
2) &n contractele cu e6ecutare succesi*a sau continua+ acest drept poate
-i e6ercitat cu respectarea unui ter.en rezonabil de prea*iz+ c4iar si
dupa inceperea e6ecutarii contractului+ insa denuntarea nu produce e-ecte
in pri*inta prestatiilor e6ecutate sau care se a-la in curs de e6ecutare.
27) Daca s-a stipulat o prestatie in sc4i.bul denuntarii+ aceasta produce
e-ecte nu.ai atunci cand prestatia este e6ecutata.
2() Dispozitiile prezentului articol se aplica in lipsa de con*entie contrara.
Contractul pe durata nedeter.inata Art. 1.$$
Contractul inc4eiat pe durata nedeter.inata poate -i denuntat unilateral
de oricare dintre parti cu respectarea unui ter.en rezonabil de prea*iz.
)rice clauza contrara sau stipularea unei prestatii in sc4i.bul denuntarii
contractului se considera nescrisa.
3actul de optiune Art. 1.$!
21) Atunci cand partile con*in ca una dintre ele sa ra.ana legata de
propria declaratie de *ointa+ iar cealalta sa o poata accepta sau re-uza+
acea declaratie se considera o o-erta ire*ocabila si produce e-ectele
pre*azute la art. 1.1"1.
2) Daca partile nu au con*enit un ter.en pentru acceptare+ acesta poate
-i stabilit de instanta prin ordonanta presedintiala+ cu citarea partilor.
27) 3actul de optiune trebuie sa contina toate ele.entele contractului pe
care partile ur.aresc sa il inc4eie+ ast-el incat acesta sa se poata inc4eia
prin si.pla acceptare a bene-iciarului optiunii.
2() Contractul se inc4eie prin e6ercitarea optiunii in sensul acceptarii de
catre bene-iciar a declaratiei de *ointa a celeilalte parti+ in conditiile
con*enite prin pact.
2,) Atat pactul de optiune+ cat si declaratia de acceptare trebuie
inc4eiate in -or.a pre*azuta de lege pentru contractul pe care partile
ur.aresc sa il inc4eie.
3ro.isiunea de a contracta Art. 1.$"
21) 3ro.isiunea de a contracta trebuie sa contina toate acele clauze ale
contractului pro.is+ in lipsa carora partile nu ar putea e6ecuta
pro.isiunea.
2) &n caz de nee6ecutare a pro.isiunii+ bene-iciarul are dreptul la daune-
interese.
27) De ase.enea+ daca pro.itentul re-uza sa inc4eie contractul pro.is+
instanta+ la cererea partii care si-a indeplinit propriile obligatii+ poate sa
pronunte o 4otarare care sa tina loc de contract+ atunci cand natura
contractului o per.ite+ iar cerintele legii pentru *aliditatea acestuia sunt
indeplinite. 3re*ederile prezentului alineat nu sunt aplicabile in cazul
pro.isiunii de a inc4eia un contract real+ daca prin lege nu se pre*ede
alt-el.
2() Con*entia prin care partile se obliga sa negocieze in *ederea inc4eierii
sau .odi-icarii unui contract nu constituie pro.isiune de a contracta.
. E-ectele -ata de terti
&. Dispozitii generale
Relati*itatea e-ectelor contractului Art. 1.!0
Contractul produce e-ecte nu.ai intre parti+ daca prin lege nu se pre*ede
alt-el.
)pozabilitatea e-ectelor contractului Art. 1.!1
Contractul este opozabil tertilor+ care nu pot aduce atingere drepturilor
si obligatiilor nascute din contract. Tertii se pot pre*ala de e-ectele
contractului+ insa -ara a a*ea dreptul de a cere e6ecutarea lui+ cu e6ceptia
cazurilor pre*azute de lege.
Trans.isiunea drepturilor si obligatiilor catre succesori Art. 1.!
21) #a .oartea unei parti+ drepturile si obligatiile contractuale ale acesteia
se trans.it succesorilor sai uni*ersali sau cu titlu uni*ersal+ daca din lege+
din stipulatia partilor ori din natura contractului nu rezulta contrariul.
2) Drepturile+ precu. si+ in cazurile pre*azute de lege+ obligatiile
contractuale in stransa legatura cu un bun se trans.it+ odata cu acesta+
succesorilor cu titlu particular ai partilor.
&&. 3ro.isiunea -aptei altuia
E-ecte Art. 1.!7
21) Cel care se anga/eaza la a deter.ina un tert sa inc4eie sau sa rati-ice
un act este tinut sa repare pre/udiciul cauzat daca tertul re-uza sa se
oblige sau+ atunci cand s-a obligat si ca -ideiusor+ daca tertul nu e6ecuta
prestatia pro.isa.
2) Cu toate acestea+ pro.itentul nu raspunde daca asigura e6ecutarea
obligatiei tertului+ -ara a se produce *reun pre/udiciu creditorului.
27) &ntentia pro.itentului de a se anga/a personal nu se prezu.a+ ci
trebuie sa reiasa neindoielnic din contract sau din i.pre/urarile in care
acesta a -ost inc4eiat.
&&&. 0tipulatia pentru altul
E-ecte Art. 1.!(
21) )ricine poate stipula in nu.ele sau+ insa in bene-iciul unui tert.
2) 3rin e-ectul stipulatiei+ bene-iciarul dobandeste dreptul de a cere
direct pro.itentului e6ecutarea prestatiei.
Conditiile pri*ind tertul bene-iciar Art. 1.!,
5ene-iciarul trebuie sa -ie deter.inat sau+ cel putin+ deter.inabil la data
inc4eierii stipulatiei si sa e6iste in .o.entul in care pro.itentul trebuie
sa isi e6ecute obligatia. &n caz contrar+ stipulatia pro-ita stipulantului+
-ara a agra*a insa sarcina pro.itentului.
Acceptarea stipulatiei Art. 1.!'
21) Daca tertul bene-iciar nu accepta stipulatia+ dreptul sau se considera a
nu -i e6istat niciodata.
2) 0tipulatia poate -i re*ocata cat ti.p acceptarea bene-iciarului nu a
a/uns la stipulant sau la pro.itent. 0tipulatia poate -i acceptata si dupa
decesul stipulantului sau al pro.itentului.
Re*ocarea stipulatiei Art. 1.!$
21) 0tipulantul este singurul indreptatit sa re*oce stipulatia+ creditorii sau
.ostenitorii sai neputand sa o -aca. 0tipulantul nu poate insa re*oca
stipulatia -ara acordul pro.itentului daca acesta din ur.a are interesul sa
o e6ecute.
2) Re*ocarea stipulatiei produce e-ecte din .o.entul in care a/unge la
pro.itent. Daca nu a -ost dese.nat un alt bene-iciar+ re*ocarea pro-ita
stipulantului sau .ostenitorilor acestuia+ -ara a agra*a insa sarcina
pro.itentului.
8i/loacele de aparare ale pro.itentului Art. 1.!!
3ro.itentul poate opune bene-iciarului nu.ai apararile inte.eiate pe
contractul care cuprinde stipulatia.
&V. 0i.ulatia
E-ecte intre parti Art. 1.!"
21) Contractul secret produce e-ecte nu.ai intre parti si+ daca din natura
contractului ori din stipulatia partilor nu rezulta contrariul+ intre
succesorii lor uni*ersali sau cu titlu uni*ersal.
2) Cu toate acestea+ contractul secret nu produce e-ecte nici intre parti
daca nu indeplineste conditiile de -ond cerute de lege pentru inc4eierea sa
*alabila.
E-ecte -ata de terti Art. 1."0
21) Contractul secret nu poate -i in*ocat de parti+ de catre succesorii lor
uni*ersali+ cu titlu uni*ersal sau cu titlu particular si nici de catre
creditorii instrainatorului aparent i.potri*a tertilor care+ inte.eindu-se
cu buna-credinta pe contractul public+ au dobandit drepturi de la
ac4izitorul aparent.
2) Tertii pot in*oca i.potri*a partilor e6istenta contractului secret+
atunci cand acesta le *ata.a drepturile.
Raporturile cu creditorii Art. 1."1
21) E6istenta contractului secret nu poate -i opusa de parti creditorilor
dobanditorului aparent care+ cu buna-credinta+ au notat inceperea
ur.aririi silite in cartea -unciara sau au obtinut sec4estru asupra
bunurilor care au -acut obiectul si.ulatiei.
2) Daca e6ista un con-lict intre creditorii instrainatorului aparent si
creditorii dobanditorului aparent+ sunt pre-erati cei dintai+ in cazul in care
creanta lor este anterioara contractului secret.
3roba si.ulatiei Art. 1."
Do*ada si.ulatiei poate -i -acuta de terti sau de creditori cu orice .i/loc
de proba. 3artile pot do*edi si ele si.ulatia cu orice .i/loc de proba+
atunci cand pretind ca aceasta are caracter ilicit.
Actele unilaterale Art. 1."7
Dispozitiile re-eritoare la si.ulatie se aplica in .od corespunzator si
actelor /uridice unilaterale destinate unei persoane deter.inate+ care au
-ost si.ulate prin acordul dintre autorul actului si destinatarul sau.
Actele nepatri.oniale Art. 1."(
Dispozitiile re-eritoare la si.ulatie nu se aplica actelor /uridice
nepatri.oniale.
0ectiunea $ Reprezentarea
Te.eiul reprezentarii Art. 1.",
3uterea de a reprezenta poate rezulta -ie din lege+ -ie dintr-un act /uridic
ori dintr-o 4otarare /udecatoreasca+ dupa caz.
E-ecte Art. 1."'
Contractul inc4eiat de reprezentant+ in li.itele i.puternicirii+ in nu.ele
reprezentatului produce e-ecte direct intre reprezentat si cealalta parte.
1earatarea calitatii de reprezentant Art. 1."$
21) Contractul inc4eiat de reprezentant in li.ita puterilor con-erite+
atunci cand tertul contractant nu cunostea si nici nu ar -i trebuit sa
cunoasca -aptul ca reprezentantul actiona in aceasta calitate+ ii obliga
nu.ai pe reprezentant si pe tert+ daca prin lege nu se pre*ede alt-el.
2) Cu toate acestea+ daca reprezentantul+ atunci cand contracteaza cu
tertul in li.ita puterilor con-erite+ pe sea.a unei intreprinderi+ pretinde
ca este titularul acesteia+ tertul care descopera ulterior identitatea
ade*aratului titular poate sa e6ercite si i.potri*a acestuia din ur.a
drepturile pe care le are i.potri*a reprezentantului.
Capacitatea partilor Art. 1."!
&n cazul reprezentarii con*entionale+ atat reprezentatul+ cat si
reprezentantul trebuie sa aiba capacitatea de a inc4eia actul pentru care
reprezentarea a -ost data.
Viciile de consi.ta.ant Art. 1.""
Contractul este anulabil atunci cand consi.ta.antul reprezentantului este
*iciat. Daca insa *iciul de consi.ta.ant pri*este ele.ente stabilite de
reprezentat+ contractul este anulabil nu.ai daca *ointa acestuia din ur.a
a -ost *iciata.
5una-credinta Art. 1.700
21) A-ara de cazul in care sunt rele*ante pentru ele.entele stabilite de
reprezentat+ buna sau reaua-credinta+ cunoasterea sau necunoasterea unei
anu.ite i.pre/urari se apreciaza in persoana reprezentantului.
2) Reprezentatul de rea-credinta nu poate in*oca niciodata buna-credinta
a reprezentantului.
;or.a i.puternicirii Art. 1.701
&.puternicirea nu produce e-ecte decat daca este data cu respectarea
-or.elor cerute de lege pentru inc4eierea *alabila a contractului pe care
reprezentantul ur.eaza sa il inc4eie.
=usti-icarea puterii de a reprezenta Art. 1.70
Contractantul poate intotdeauna cere reprezentantului sa -aca do*ada
puterilor incredintate de reprezentat si+ daca reprezentarea este
cuprinsa intr-un inscris+ sa ii re.ita o copie a inscrisului+ se.nata pentru
con-or.itate.
Con-lictul de interese Art. 1.707
Contractul inc4eiat de un reprezentant a-lat in con-lict de interese cu
reprezentatul poate -i anulat la cererea reprezentatului+ atunci cand
con-lictul era cunoscut sau trebuia sa -ie cunoscut de contractant la data
inc4eierii contractului.
Contractul cu sine insusi si dubla reprezentare Art. 1.70(
21) Contractul inc4eiat de reprezentant cu sine insusi+ in nu.e propriu+
este anulabil nu.ai la cererea reprezentatului+ cu e6ceptia cazului in care
reprezentantul a -ost i.puternicit in .od e6pres in acest sens sau
cuprinsul contractului a -ost deter.inat in ase.enea .od incat sa e6cluda
posibilitatea unui con-lict de interese.
2) Dispozitiile alin. 21) se aplica si in cazul dublei reprezentari.
&ncetarea i.puternicirii Art. 1.70,
3uterea de reprezentare inceteaza prin renuntarea de catre reprezentant
la i.puternicire sau prin re*ocarea acesteia de catre reprezentat.
8odi-icarea si re*ocarea i.puternicirii Art. 1.70'
8odi-icarea si re*ocarea i.puternicirii trebuie aduse la cunostinta
tertilor prin .i/loace corespunzatoare. &n caz contrar+ acestea nu sunt
opozabile tertilor decat daca se do*edeste ca acestia le cunosteau ori
puteau sa le cunoasca in .o.entul inc4eierii contractului.
Alte cauze de incetare a puterii de a reprezenta Art. 1.70$
21) 3uterea de a reprezenta inceteaza prin decesul sau incapacitatea
reprezentantului ori a reprezentatului+ daca din con*entie ori din natura
a-acerii nu rezulta contrariul.
2) Daca reprezentantul sau reprezentatul este persoana /uridica+ puterea
de a reprezenta inceteaza la data la care persoana /uridica isi inceteaza
e6istenta.
27) &n cazul desc4iderii procedurii insol*entei asupra reprezentantului sau
reprezentatului+ puterea de a reprezenta inceteaza in conditiile pre*azute
de lege.
2() &ncetarea puterii de a reprezenta nu produce e-ecte in pri*inta
tertilor care+ in .o.entul inc4eierii contractului+ nu cunosteau si nici nu
trebuiau sa cunoasca aceasta i.pre/urare.
)bligatiile reprezentantului la incetarea i.puternicirii Art. 1.70!
21) #a incetarea puterilor incredintate+ reprezentantul este obligat sa
restituie reprezentatului inscrisul care constata aceste puteri.
2) Reprezentantul nu poate retine acest inscris drept garantie a
creantelor sale asupra reprezentatului+ dar poate sa ceara o copie a
inscrisului+ certi-icata de reprezentat+ cu .entiunea ca puterea de
reprezentare a incetat.
#ipsa sau depasirea puterii de reprezentare Art. 1.70"
21) Contractul inc4eiat de persoana care actioneaza in calitate de
reprezentant+ insa -ara a a*ea i.puternicire sau cu depasirea puterilor
con-erite+ nu produce e-ecte intre reprezentat si tert.
2) Daca insa+ prin co.porta.entul sau+ reprezentatul l-a deter.inat pe
tertul contractant sa creada in .od rezonabil ca reprezentantul are
puterea de a-l reprezenta si ca actioneaza in li.ita puterilor con-erite+
reprezentatul nu se poate pre*ala -ata de tertul contractant de lipsa
puterii de a reprezenta.
Raspunderea reprezentantului Art. 1.710
Cel care inc4eie un contract in calitate de reprezentant+ nea*and
i.puternicire ori depasind li.itele puterilor care i-au -ost incredintate+
raspunde pentru pre/udiciile cauzate tertului contractant care s-a
increzut+ cu buna-credinta+ in inc4eierea *alabila a contractului.
Rati-icarea Art. 1.711
21) &n cazurile pre*azute la art. 1.70"+ cel in nu.ele caruia s-a inc4eiat
contractul poate sa il rati-ice+ respectand -or.ele cerute de lege pentru
inc4eierea sa *alabila.
2) Tertul contractant poate+ printr-o noti-icare+ sa acorde un ter.en
rezonabil pentru rati-icare+ dupa a carui i.plinire contractul nu .ai poate
-i rati-icat.
E-ectele rati-icarii Art. 1.71
Rati-icarea are e-ect retroacti*+ -ara a a-ecta insa drepturile dobandite
de terti intre ti.p.
Trans.isiunea -acultatii de a rati-ica Art. 1.717
;acultatea de a rati-ica se trans.ite .ostenitorilor.
Des-iintarea contractului inaintea rati-icarii Art. 1.71(
Tertul contractant si cel care a inc4eiat contractul in calitate de
reprezentant pot con*eni des-iintarea contractului cat ti.p acesta nu a
-ost rati-icat.
0ectiunea ! Cesiunea contractului
1otiune Art. 1.71,
21) ) parte poate sa isi substituie un tert in raporturile nascute dintr-un
contract nu.ai daca prestatiile nu au -ost inca integral e6ecutate+ iar
cealalta parte consi.te la aceasta.
2) 0unt e6ceptate cazurile anu.e pre*azute de lege.
;or.a cesiunii Art. 1.71'
Cesiunea contractului si acceptarea acesteia de catre contractantul cedat
trebuie inc4eiate in -or.a ceruta de lege pentru *aliditatea contractului
cedat.
8o.entul cesiunii Art. 1.71$
21) Daca o parte a consi.tit in .od anticipat ca partea cealalta sa isi poata
substitui un tert in raporturile nascute din contract+ cesiunea produce
e-ecte -ata de acea parte din .o.entul in care substituirea ii este
noti-icata ori+ dupa caz+ din .o.entul in care o accepta.
2) &n cazul in care toate ele.entele contractului rezulta dintr-un inscris
in care este cuprinsa clauza la ordin sau o alta .entiune ec4i*alenta+
daca prin lege nu se pre*ede alt-el+ girarea inscrisului produce e-ectul
substituirii giratarului in toate drepturile si obligatiile girantului.
27) Dispozitiile in .aterie de carte -unciara+ precu. si dispozitiile
re-eritoare la trans-erul ori publicitatea anu.itor categorii de bunuri
.obile ra.an aplicabile.
#iberarea cedentului Art. 1.71!
21) Cedentul este liberat de obligatiile sale -ata de contractantul cedat
din .o.entul in care substituirea isi produce e-ectele -ata de acesta.
2) &n cazul in care a declarat ca nu il libereaza pe cedent+ contractantul
cedat se poate indrepta i.potri*a acestuia atunci cand cesionarul nu isi
e6ecuta obligatiile. &n acest caz+ contractantul cedat trebuie+ sub
sanctiunea pierderii dreptului de regres i.potri*a cedentului+ sa ii noti-ice
nee6ecutarea obligatiilor de catre cesionar+ in ter.en de 1, zile de la
data nee6ecutarii sau+ dupa caz+ de la data la care a cunoscut -aptul
nee6ecutarii.
E6ceptiile contractantului cedat Art. 1.71"
Contractantul cedat poate opune cesionarului toate e6ceptiile ce rezulta
din contract. Contractantul cedat nu poate in*oca insa -ata de cesionar
*icii de consi.ta.ant+ precu. si orice aparari sau e6ceptii nascute din
raporturile sale cu cedentul decat daca si-a rezer*at acest drept atunci
cand a consi.tit la substituire.
)bligatia de garantie Art. 1.70
21) Cedentul garanteaza *aliditatea contractului.
2) Atunci cand cedentul garanteaza e6ecutarea contractului+ acesta *a -i
tinut ca un -ideiusor pentru obligatiile contractantului cedat.
0ectiunea " &ncetarea contractului
Cauzele de incetare Art. 1.71
Contractul inceteaza+ in conditiile legii+ prin e6ecutare+ acordul de *ointa
al partilor+ denuntare unilaterala+ e6pirarea ter.enului+ indeplinirea sau+
dupa caz+ neindeplinirea conditiei+ i.posibilitate -ortuita de e6ecutare+
precu. si din orice alte cauze pre*azute de lege.
E-ectele incetarii Art. 1.7
#a incetarea contractului partile sunt liberate de obligatiile asu.ate. Ele
pot -i insa tinute la repararea pre/udiciilor cauzate si+ dupa caz+ la
restituirea+ in natura sau prin ec4i*alent+ a prestatiilor pri.ite in ur.a
inc4eierii contractului.
Restituirea prestatiilor Art. 1.77
Restituirea prestatiilor pri.ite se -ace potri*it dispozitiilor art. 1.'7,
1.'(".
Capitolul && Actul /uridic unilateral
0ectiunea 1 Dispozitii generale
1otiune Art. 1.7(
Este unilateral actul /uridic care presupune nu.ai .ani-estarea de *ointa
a autorului sau.
Regi.ul /uridic Art. 1.7,
Daca prin lege nu se pre*ede alt-el+ dispozitiile legale pri*itoare la
contracte se aplica in .od corespunzator actelor unilaterale.
Actele unilaterale supuse co.unicarii Art. 1.7'
21) Actul unilateral este supus co.unicarii atunci cand constituie+ .odi-ica
sau stinge un drept al destinatarului si ori de cate ori in-or.area
destinatarului este necesara potri*it naturii actului.
2) Daca prin lege nu se pre*ede alt-el+ co.unicarea se poate -ace in orice
.odalitate adec*ata+ dupa i.pre/urari.
27) Actul unilateral produce e-ecte din .o.entul in care co.unicarea
a/unge la destinatar+ c4iar daca acesta nu a luat cunostinta de aceasta din
.oti*e care nu ii sunt i.putabile.
0ectiunea Actul unilateral ca iz*or de obligatii
3ro.isiunea unilaterala Art. 1.7$
21) 3ro.isiunea unilaterala -acuta cu intentia de a se obliga independent
de acceptare il leaga nu.ai pe autor.
2) Destinatarul actului poate sa re-uze dreptul ast-el nascut.
27) Daca autorul actului nu a stipulat e6pres un ter.en+ pro.isiunea se
considera -acuta pentru o anu.ita durata+ potri*it cu natura obligatiei si
cu i.pre/urarile in care a -ost asu.ata.
3ro.isiunea publica de reco.pensa Art. 1.7!
21) Cel care pro.ite in .od public o reco.pensa in sc4i.bul e6ecutarii
unei prestatii este obligat sa -aca plata+ c4iar daca prestatia a -ost
e6ecutata -ara a se cunoaste pro.isiunea.
2) Daca prestatia a -ost e6ecutata de .ai .ulte persoane i.preuna+
reco.pensa se i.parte intre ele+ potri*it contributiei -iecareia la
obtinerea rezultatului+ iar daca aceasta nu se poate stabili+ reco.pensa se
i.parte in .od egal.
27) Atunci cand prestatia a -ost e6ecutata separat de .ai .ulte persoane+
reco.pensa se cu*ine aceleia care a co.unicat cea dintai rezultatul.
Re*ocarea pro.isiunii publice de reco.pensa Art. 1.7"
21) 3ro.isiunea poate -i re*ocata in aceeasi -or.a in care a -ost -acuta
publica sau intr-o -or.a ec4i*alenta.
2) Re*ocarea nu produce e-ecte -ata de cel care+ .ai inainte de
publicarea ei+ a e6ecutat prestatia.
27) Daca re*ocarea a -ost -acuta -ara /usta cauza+ autorul pro.isiunii
datoreaza o despagubire ec4itabila+ care nu *a putea depasi reco.pensa
pro.isa+ celor care inainte de publicarea re*ocarii au -acut c4eltuieli in
*ederea e6ecutarii prestatiei. Cu toate acestea+ pro.itentul nu datoreaza
despagubiri+ daca do*edeste ca rezultatul cerut nu putea -i obtinut.
2() Dreptul la actiunea in despagubire se prescrie in ter.en de un an de la
data publicarii re*ocarii.
Capitolul &&& ;aptul /uridic licit
0ectiunea 1 >estiunea de a-aceri
Conditii Art. 1.770
21) E6ista gestiune de a-aceri atunci cand+ -ara sa -ie obligata+ o persoana+
nu.ita gerant+ gestioneaza in .od *oluntar si oportun a-acerile altei
persoane+ nu.ita gerat+ care nu cunoaste e6istenta gestiunii sau+
cunoscand gestiunea+ nu este in .asura sa dese.neze un .andatar ori sa
se ingri/easca in alt -el de a-acerile sale.
2) Cel care+ -ara sa stie+ lucreaza in interesul altuia nu este tinut de
obligatiile ce ii re*in+ potri*it legii+ gerantului. El este indreptatit la
restituire potri*it regulilor aplicabile i.bogatirii -ara /usta cauza.
27) 1u e6ista gestiune de a-aceri atunci cand cel care ad.inistreaza
a-acerile unei alte persoane actioneaza cu intentia de a o grati-ica.
)bligatia de instiintare Art. 1.771
>erantul trebuie sa il instiinteze pe gerat despre gestiunea inceputa de
indata ce acest lucru este posibil.
Continuarea gestiunii Art. 1.77
>estiunea de a-aceri il obliga pe gerant sa continue gestiunea inceputa
pana cand o poate abandona -ara riscul *reunei pierderi ori pana cand
geratul+ personal sau prin reprezentant+ ori+ dupa caz+ .ostenitorii
acestuia sunt in .asura sa o preia.
Continuarea gestiunii de catre .ostenitorii gerantului Art. 1.777
8ostenitorii gerantului care cunosc gestiunea sunt tinuti sa continue
a-acerile incepute de acesta din ur.a+ in aceleasi conditii ca si gerantul.
Diligenta datorata de gerant Art. 1.77(
21) >erantul este dator sa se ingri/easca de interesele geratului cu
diligenta pe care un bun proprietar o depune in ad.inistrarea bunurilor
sale.
2) Cand gestiunea a ur.arit sa il apere pe gerat de o paguba i.inenta+
gerantul nu raspunde decat pentru pre/udiciile cauzate geratului cu
intentie sau din culpa gra*a.
)bligatiile gerantului Art. 1.77,
#a incetarea gestiunii+ gerantul trebuie sa dea socoteala geratului si sa ii
re.ita acestuia toate bunurile obtinute cu ocazia gestiunii.
Actele inc4eiate de gerant Art. 1.77'
21) >erantul care actioneaza in nu.e propriu este tinut -ata de tertii cu
care a contractat+ -ara a li.ita dreptul oricaruia dintre acestia de a se
regresa i.potri*a geratului.
2) Atunci cand actioneaza in nu.ele geratului+ gerantul nu este tinut -ata
de tertii cu care a contractat decat daca geratul nu este obligat -ata de
acestia.
)bligatiile geratului Art. 1.77$
21) Atunci cand conditiile gestiunii de a-aceri sunt intrunite+ c4iar daca
rezultatul nu a -ost atins+ geratul trebuie sa ra.burseze gerantului
c4eltuielile necesare+ precu. si+ in li.ita sporului de *aloare+ c4eltuielile
utile -acute de gerant+ i.preuna cu dobanzile din ziua in care au -ost
e-ectuate+ si sa il despagubeasca pentru pre/udiciul pe care+ -ara culpa sa+
gerantul l-a su-erit din cauza gestiunii.
2) >eratul trebuie sa e6ecute si obligatiile nascute din actele necesare si
utile care+ in nu.ele ori in bene-iciul sau+ au -ost inc4eiate de gerant.
27) Caracterul necesar sau util al actelor si c4eltuielilor se apreciaza la
.o.entul la care gerantul le-a -acut.
2() &n *ederea garantarii c4eltuielilor necesare+ gerantul are dreptul de a
cere instantei+ in ur.a unei e6pertize dispuse de aceasta cu procedura
pre*azuta de lege pentru ordonanta presedintiala+ inscrierea in cartea
-unciara a unei ipoteci legale+ in conditiile legii.
&.potri*irea bene-iciarului gestiunii Art. 1.77!
21) Cel care incepe sau continua o gestiune+ cunoscand sau trebuind sa
cunoasca i.potri*irea titularului a-acerii+ poate cere nu.ai restituirea
c4eltuielilor necesare. &n acest caz+ instanta+ la cererea titularului
a-acerii+ poate acorda un ter.en pentru e6ecutarea obligatiei de
restituire.
2) Cel care ignora i.potri*irea titularului este raspunzator pentru
pre/udiciile cauzate c4iar si din cea .ai usoara culpa.
>estiunea inoportuna Art. 1.77"
Actele si c4eltuielile care+ -ara a -i necesare sau utile+ au -ost e-ectuate
pe perioada gestiunii il obliga pe gerat la restituire nu.ai in .asura in
care i-au procurat *reun a*anta/.
Rati-icarea gestiunii Art. 1.7(0
&n pri*inta actelor /uridice+ gestiunea rati-icata produce+ de la data cand
a -ost inceputa+ e-ectele unui .andat.
0ectiunea 3lata nedatorata
1otiune Art. 1.7(1
21) Cel care plateste -ara a datora are dreptul la restituire.
2) 1u este supus restituirii ceea ce s-a platit cu titlu de liberalitate sau
gestiune de a-aceri.
27) 0e prezu.a+ pana la proba contrara+ ca plata s-a -acut cu intentia de a
stinge o datorie proprie.
3lata pri.ita cu buna-credinta de creditor Art. 1.7(
21) Restituirea nu poate -i dispusa atunci cand+ in ur.a platii+ cel care a
pri.it-o cu buna-credinta a lasat sa se i.plineasca ter.enul de
prescriptie ori s-a lipsit+ in orice .od+ de titlul sau de creanta sau a
renuntat la garantiile creantei.
2) &n acest caz+ cel care a platit are drept de regres i.potri*a
ade*aratului debitor in te.eiul subrogatiei legale in drepturile
creditorului platit.
Restituirea platii anticipate Art. 1.7(7
Ceea ce debitorul a platit inainte de i.plinirea ter.enului suspensi* nu se
poate restitui decat atunci cand plata s-a -acut prin dol sau *iolenta. De
ase.enea+ este supusa restituirii si plata -acuta inainte de indeplinirea
conditiei suspensi*e.
Reguli aplicabile restituirii Art. 1.7((
Restituirea platii nedatorate se -ace potri*it dispozitiilor art. 1.'7,
1.'(".
0ectiunea 7 &.bogatirea -ara /usta cauza
Conditii Art. 1.7(,
Cel care+ in .od nei.putabil+ s-a i.bogatit -ara /usta cauza in detri.entul
altuia este obligat la restituire+ in .asura pierderii patri.oniale su-erite
de cealalta persoana+ dar -ara a -i tinut dincolo de li.ita propriei sale
i.bogatiri.
&.bogatirea /usti-icata Art. 1.7('
&.bogatirea este /usti-icata atunci cand rezulta9
a) din e6ecutarea unei obligatii *alabile:
b) din nee6ercitarea de catre cel pagubit a unui drept contra celui
i.bogatit:
c) dintr-un act indeplinit de cel pagubit in interesul sau personal si
e6clusi*+ pe riscul sau ori+ dupa caz+ cu intentia de a grati-ica.
Conditiile si intinderea restituirii Art. 1.7($
21) Restituirea nu este datorata decat daca i.bogatirea subzista la data sesizarii instantei.
2) Cel care s-a i.bogatit este obligat la restituire+ in conditiile pre*azute la art. 1.'7" si
ur.atoarele.
Caracterul subsidiar Art. 1.7(!
Cererea de restituire nu poate -i ad.isa+ daca cel pre/udiciat are dreptul la o alta actiune
pentru a obtine ceea ce ii este datorat.
Capitolul &V Raspunderea ci*ila
0ectiunea 1 Dispozitii generale
Raspunderea delictuala Art. 1.7("
21) )rice persoana are indatorirea sa respecte regulile de conduita pe
care legea sau obiceiul locului le i.pune si sa nu aduca atingere+ prin
actiunile ori inactiunile sale+ drepturilor sau intereselor legiti.e ale altor
persoane.
2) Cel care+ a*and discerna.ant+ incalca aceasta indatorire raspunde de
toate pre/udiciile cauzate+ -iind obligat sa le repare integral.
27) &n cazurile anu.e pre*azute de lege+ o persoana este obligata sa
repare pre/udiciul cauzat de -apta altuia+ de lucrurile ori ani.alele a-late
sub paza sa+ precu. si de ruina edi-iciului.
2() Raspunderea pentru pre/udiciile cauzate de produsele cu de-ecte se
stabileste prin lege speciala.
Raspunderea contractuala Art. 1.7,0
21) )rice persoana trebuie sa isi e6ecute obligatiile pe care le-a
contractat.
2) Atunci cand+ -ara /usti-icare+ nu isi indeplineste aceasta indatorire+ ea
este raspunzatoare de pre/udiciul cauzat celeilalte parti si este obligata
sa repare acest pre/udiciu+ in conditiile legii.
27) Daca prin lege nu se pre*ede alt-el+ niciuna dintre parti nu poate
inlatura aplicarea regulilor raspunderii contractuale pentru a opta in
-a*oarea altor reguli care i-ar -i .ai -a*orabile.
0ectiunea Cauze e6oneratoare de raspundere
;orta .a/ora si cazul -ortuit Art. 1.7,1
21) Daca legea nu pre*ede alt-el sau partile nu con*in contrariul+
raspunderea este inlaturata atunci cand pre/udiciul este cauzat de -orta
.a/ora sau de caz -ortuit.
2) ;orta .a/ora este orice e*eni.ent e6tern+ i.pre*izibil+ absolut
in*incibil si ine*itabil.
27) Cazul -ortuit este un e*eni.ent care nu poate -i pre*azut si nici
i.piedicat de catre cel care ar -i -ost c4e.at sa raspunda daca
e*eni.entul nu s-ar -i produs.
2() Daca+ potri*it legii+ debitorul este e6onerat de raspundere
contractuala pentru un caz -ortuit+ el este+ de ase.enea+ e6onerat si in
caz de -orta .a/ora.
;apta *icti.ei sau a tertului Art. 1.7,
;apta *icti.ei insesi si -apta tertului inlatura raspunderea c4iar daca nu
au caracteristicile -ortei .a/ore+ ci doar pe cele ale cazului -ortuit+ insa
nu.ai in cazurile in care+ potri*it legii sau con*entiei partilor+ cazul -ortuit
este e6onerator de raspundere.
E6ercitiul drepturilor Art. 1.7,7
Cel care cauzeaza un pre/udiciu prin c4iar e6ercitiul drepturilor sale nu
este obligat sa il repare+ cu e6ceptia cazului in care dreptul este
e6ercitat abuzi*.
Alte cauze de e6onerare Art. 1.7,(
Victi.a nu poate obtine repararea pre/udiciului cauzat de persoana care i-
a acordat a/utor in .od dezinteresat sau de lucrul+ ani.alul ori edi-iciul
de care s-a -olosit cu titlu gratuit decat daca do*edeste intentia sau culpa
gra*a a celui care+ potri*it legii+ ar -i -ost c4e.at sa raspunda.
Clauze pri*ind raspunderea Art. 1.7,,
21) 1u se poate e6clude sau li.ita+ prin con*entii sau acte unilaterale+
raspunderea pentru pre/udiciul .aterial cauzat altuia printr-o -apta
sa*arsita cu intentie sau din culpa gra*a.
2) 0unt *alabile clauzele care e6clud raspunderea pentru pre/udiciile
cauzate+ printr-o si.pla i.prudenta sau negli/enta+ bunurilor *icti.ei.
27) Raspunderea pentru pre/udiciile cauzate integritatii -izice sau psi4ice
ori sanatatii nu poate -i inlaturata ori di.inuata decat in conditiile legii.
2() Declaratia de acceptare a riscului producerii unui pre/udiciu nu
constituie+ prin ea insasi+ renuntarea *icti.ei la dreptul de a obtine plata
despagubirilor.
Anunturi pri*itoare la raspundere Art. 1.7,'
21) <n anunt care e6clude sau li.iteaza raspunderea contractuala+
indi-erent daca este adus ori nu la cunostinta publicului+ nu are niciun
e-ect decat daca acela care il in*oca -ace do*ada ca cel pre/udiciat
cunostea e6istenta anuntului la .o.entul inc4eierii contractului.
2) 3rintr-un anunt nu poate -i e6clusa sau li.itata raspunderea delictuala
pentru pre/udiciile cauzate *icti.ei. <n ase.enea anunt poate a*ea insa
*aloarea se.nalarii unui pericol+ -iind aplicabile+ dupa i.pre/urari+
dispozitiile art. 1.7$1 alin. 21).
0ectiunea 7 Raspunderea pentru -apta proprie
Conditiile raspunderii Art. 1.7,$
21) Cel care cauzeaza altuia un pre/udiciu printr-o -apta ilicita+ sa*arsita
cu *ino*atie+ este obligat sa il repare.
2) Autorul pre/udiciului raspunde pentru cea .ai usoara culpa.
Criterii particulare de apreciere a *ino*atiei Art. 1.7,!
3entru aprecierea *ino*atiei se *a tine sea.a de i.pre/urarile in care s-a
produs pre/udiciul+ straine de persoana autorului -aptei+ precu. si+ daca
este cazul+ de -aptul ca pre/udiciul a -ost cauzat de un pro-esionist in
e6ploatarea unei intreprinderi.
Repararea pre/udiciului constand in *ata.area unui interes Art. 1.7,"
Autorul -aptei ilicite este obligat sa repare pre/udiciul cauzat si cand
acesta este ur.are a atingerii aduse unui interes al altuia+ daca interesul
este legiti.+ serios si+ prin -elul in care se .ani-esta+ creeaza aparenta
unui drept subiecti*.
#egiti.a aparare Art. 1.7'0
21) 1u datoreaza despagubire cel care+ -iind in legiti.a aparare+ a cauzat
agresorului un pre/udiciu.
2) Cu toate acestea+ *a putea -i obligat la plata unei inde.nizatii
adec*ate si ec4itabile cel care a sa*arsit o in-ractiune prin depasirea
li.itelor legiti.ei aparari.
0tarea de necesitate Art. 1.7'1
Cel care+ a-lat in stare de necesitate+ a distrus sau a deteriorat bunurile
altuia pentru a se apara pe sine ori bunurile proprii de un pre/udiciu sau
pericol i.inent este obligat sa repare pre/udiciul cauzat+ potri*it regulilor
aplicabile i.bogatirii -ara /usta cauza.
)bligatia tertului de reparare a pre/udiciului Art. 1.7'
Daca+ in cazurile pre*azute la art. 1.7'0 alin. 2) si art. 1.7'1+ -apta
pagubitoare a -ost sa*arsita in interesul unei terte persoane+ cel
pre/udiciat se *a indrepta i.potri*a acesteia in te.eiul i.bogatirii -ara
/usta cauza.
Di*ulgarea secretului co.ercial Art. 1.7'7
) persoana se poate e6onera de raspundere pentru pre/udiciul cauzat prin
di*ulgarea secretului co.ercial do*edind ca di*ulgarea a -ost i.pusa de
i.pre/urari gra*e ce pri*eau sanatatea sau siguranta publica.
&ndeplinirea unei acti*itati i.puse ori per.ise de lege Art. 1.7'(
&ndeplinirea unei acti*itati i.puse ori per.ise de lege sau ordinul
superiorului nu il e6onereaza de raspundere pe cel care putea sa isi dea
sea.a de caracterul ilicit al -aptei sale sa*arsite in ase.enea i.pre/urari.
E-ectele 4otararii penale Art. 1.7',
&nstanta ci*ila nu este legata de dispozitiile legii penale si nici de
4otararea de-initi*a de ac4itare sau de incetare a procesului penal in ceea
ce pri*este e6istenta pre/udiciului ori a *ino*atiei autorului -aptei ilicite.
Raspunderea .inorului si a celui pus sub interdictie /udecatoreasca Art.
1.7''
21) 8inorul care nu a i.plinit *arsta de 1( ani sau persoana pusa sub
interdictie /udecatoreasca nu raspunde de pre/udiciul cauzat+ daca nu se
do*edeste discerna.antul sau la data sa*arsirii -aptei.
2) 8inorul care a i.plinit *arsta de 1( ani raspunde de pre/udiciul cauzat+
in a-ara de cazul in care do*edeste ca a -ost lipsit de discerna.ant la
data sa*arsirii -aptei.
Raspunderea altor persoane lipsite de discerna.ant Art. 1.7'$
21) Cel care a cauzat un pre/udiciu nu este raspunzator daca in .o.entul in
care a sa*arsit -apta pagubitoare era intr-o stare+ c4iar *re.elnica+ de
tulburare a .intii care l-a pus in neputinta de a-si da sea.a de ur.arile
-aptei sale.
2) Cu toate acestea+ cel care a cauzat pre/udiciul este raspunzator+ daca
starea *re.elnica de tulburare a .intii a -ost pro*ocata de el insusi+ prin
betia produsa de alcool+ de stupe-iante sau de alte substante.
)bligatia subsidiara de inde.nizare a *icti.ei Art. 1.7'!
21) #ipsa discerna.antului nu il scuteste pe autorul pre/udiciului de plata
unei inde.nizatii catre *icti.a ori de cate ori nu poate -i anga/ata
raspunderea persoanei care a*ea+ potri*it legii+ indatorirea de a-l
supra*eg4ea.
2) &nde.nizatia *a -i stabilita intr-un cuantu. ec4itabil+ tinandu-se
sea.a de starea patri.oniala a partilor.
Raspunderea altor persoane Art. 1.7'"
21) Cel care l-a inde.nat sau l-a deter.inat pe altul sa cauzeze un
pre/udiciu+ l-a a/utat in orice -el sa il pricinuiasca sau+ cu buna stiinta+ a
tainuit bunuri ce pro*eneau dintr-o -apta ilicita ori a tras -oloase din
pre/udicierea altuia raspunde solidar cu autorul -aptei.
2) Dispozitiile alin. 21) se aplica si in pri*inta celui care+ in orice -el+ a
i.piedicat ori a intarziat c4e.area in /udecata a autorului -aptei ilicite.
&.posibilitatea de indi*idualizare a autorului -aptei ilicite Art. 1.7$0
Daca pre/udiciul a -ost cauzat prin actiunea si.ultana sau succesi*a a .ai
.ultor persoane+ -ara sa se poata stabili ca a -ost cauzat sau+ dupa caz+ ca
nu putea -i cauzat prin -apta *reuneia dintre ele+ toate aceste persoane
*or raspunde solidar -ata de *icti.a.
Vino*atia co.una. 3luralitatea de cauze Art. 1.7$1
21) &n cazul in care *icti.a a contribuit cu intentie sau din culpa la
cauzarea ori la .arirea pre/udiciului sau nu le-a e*itat+ in tot sau in parte+
desi putea sa o -aca+ cel c4e.at sa raspunda *a -i tinut nu.ai pentru
partea de pre/udiciu pe care a pricinuit-o.
2) Dispozitiile alin. 21) se aplica si in cazul in care la cauzarea pre/udiciului
au contribuit atat -apta sa*arsita de autor+ cu intentie sau din culpa+ cat
si -orta .a/ora+ cazul -ortuit ori -apta tertului pentru care autorul nu
este obligat sa raspunda.
0ectiunea ( Raspunderea pentru -apta altuia
Raspunderea pentru -apta .inorului sau a celui pus sub interdictie Art.
1.7$
21) Cel care in te.eiul legii+ al unui contract ori al unei 4otarari
/udecatoresti este obligat sa supra*eg4eze un .inor sau o persoana pusa
sub interdictie raspunde de pre/udiciul cauzat altuia de catre aceste din
ur.e persoane.
2) Raspunderea subzista c4iar in cazul cand -aptuitorul+ -iind lipsit de
discerna.ant+ nu raspunde pentru -apta proprie.
27) Cel obligat la supra*eg4ere este e6onerat de raspundere nu.ai daca
do*edeste ca nu a putut i.piedica -apta pre/udiciabila. &n cazul parintilor
sau+ dupa caz+ al tutorilor+ do*ada se considera a -i -acuta nu.ai daca ei
probeaza ca -apta copilului constituie ur.area unei alte cauze decat .odul
in care si-au indeplinit indatoririle decurgand din e6ercitiul autoritatii
parintesti.
Raspunderea co.itentilor pentru prepusi Art. 1.7$7
21) Co.itentul este obligat sa repare pre/udiciul cauzat de prepusii sai ori
de cate ori -apta sa*arsita de acestia are legatura cu atributiile sau cu
scopul -unctiilor incredintate.
2) Este co.itent cel care+ in *irtutea unui contract sau in te.eiul legii+
e6ercita directia+ supra*eg4erea si controlul asupra celui care
indeplineste anu.ite -unctii sau insarcinari in interesul sau ori al altuia.
27) Co.itentul nu raspunde daca do*edeste ca *icti.a cunostea sau+ dupa
i.pre/urari+ putea sa cunoasca+ la data sa*arsirii -aptei pre/udiciabile+ ca
prepusul a actionat -ara nicio legatura cu atributiile sau cu scopul
-unctiilor incredintate.
Corelatia -or.elor de raspundere pentru -apta altei persoane Art. 1.7$(
21) 3arintii nu raspund daca -ac do*ada ca sunt indeplinite cerintele
raspunderii persoanei care a*ea obligatia de supra*eg4ere a .inorului.
2) 1icio alta persoana+ in a-ara co.itentului+ nu raspunde pentru -apta
pre/udiciabila sa*arsita de .inorul care a*ea calitatea de prepus. Cu toate
acestea+ in cazul in care co.itentul este parintele .inorului care a
sa*arsit -apta ilicita+ *icti.a are dreptul de a opta asupra te.eiului
raspunderii.
0ectiunea , Raspunderea pentru pre/udiciul cauzat de ani.ale sau de
lucruri
Raspunderea pentru pre/udiciile cauzate de ani.ale Art. 1.7$,
3roprietarul unui ani.al sau cel care se ser*este de el raspunde+
independent de orice culpa+ de pre/udiciul cauzat de ani.al+ c4iar daca
acesta a scapat de sub paza sa.
Raspunderea pentru pre/udiciile cauzate de lucruri Art. 1.7$'
21) )ricine este obligat sa repare+ independent de orice culpa+ pre/udiciul
cauzat de lucrul a-lat sub paza sa.
2) Dispozitiile alin. 21) sunt aplicabile si in cazul coliziunii unor *e4icule
sau in alte cazuri si.ilare. Cu toate acestea+ in ast-el de cazuri+ sarcina
repararii tuturor pre/udiciilor *a re*eni nu.ai celui a carui -apta culpabila
intruneste+ -ata de ceilalti+ conditiile -ortei .a/ore.
1otiunea de paza Art. 1.7$$
&n intelesul dispozitiilor art. 1.7$, si 1.7$'+ are paza ani.alului sau a
lucrului proprietarul ori cel care+ in te.eiul unei dispozitii legale sau al
unui contract ori c4iar nu.ai in -apt+ e6ercita in .od independent
controlul si supra*eg4erea asupra ani.alului sau a lucrului si se ser*este
de acesta in interes propriu.
Raspunderea pentru ruina edi-iciului Art. 1.7$!
3roprietarul unui edi-iciu sau al unei constructii de orice -el este obligat
sa repare pre/udiciul cauzat prin ruina lor ori prin desprinderea unor parti
din ele+ daca aceasta este ur.area lipsei de intretinere sau a unui *iciu de
constructie.
Alte cazuri de raspundere Art. 1.7$"
21) Cel care ocupa un i.obil+ c4iar -ara niciun titlu+ raspunde pentru
pre/udiciul cauzat prin caderea sau aruncarea din i.obil a unui lucru.
2) Daca+ in cazul pre*azut la alin. 21)+ sunt indeplinite si conditiile
raspunderii pentru pre/udiciile cauzate de lucruri+ *icti.a are un drept de
optiune in *ederea repararii pre/udiciului.
Cauze de e6onerare Art. 1.7!0
&n cazurile pre*azute la art. 1.7$,+ 1.7$'+ 1.7$! si 1.7$" nu e6ista
obligatie de reparare a pre/udiciului+ atunci cand acesta este cauzat
e6clusi* de -apta *icti.ei insesi ori a unui tert sau este ur.area unui caz
de -orta .a/ora.
0ectiunea ' Repararea pre/udiciului in cazul raspunderii delictuale
)biectul reparatiei Art. 1.7!1
21) )rice pre/udiciu da dreptul la reparatie.
2) Dreptul la reparatie se naste din ziua cauzarii pre/udiciului+ c4iar daca
acest drept nu poate -i *alori-icat i.ediat.
27) Dreptului la reparatie ii sunt aplicabile+ de la data nasterii sale+ toate
dispozitiile legale pri*ind e6ecutarea+ trans.isiunea+ trans-or.area si
stingerea obligatiilor.
Raspunderea solidara Art. 1.7!
Cei care raspund pentru o -apta pre/udiciabila sunt tinuti solidar la
reparatie -ata de cel pre/udiciat.
Raporturile dintre debitori Art. 1.7!7
&ntre cei care raspund solidar+ sarcina reparatiei se i.parte proportional
in .asura in care -iecare a participat la cauzarea pre/udiciului ori potri*it
cu intentia sau cu gra*itatea culpei -iecaruia+ daca aceasta participare nu
poate -i stabilita. &n cazul in care nici ast-el nu se poate i.parti sarcina
reparatiei+ -iecare *a contribui in .od egal la repararea pre/udiciului.
Dreptul de regres Art. 1.7!(
21) Cel care raspunde pentru -apta altuia se poate intoarce i.potri*a
aceluia care a cauzat pre/udiciul+ cu e6ceptia cazului in care acesta din
ur.a nu este raspunzator pentru pre/udiciul cauzat.
2) Cand cel care raspunde pentru -apta altuia este statul+ 8inisterul
;inantelor 3ublice se *a intoarce in .od obligatoriu+ pe cale /udiciara+
i.potri*a aceluia care a cauzat pre/udiciul+ in .asura in care acesta din
ur.a este raspunzator+ potri*it legii speciale+ pentru producerea acelui
pre/udiciu.
27) Daca pre/udiciul a -ost cauzat de .ai .ulte persoane+ cel care+ -iind
raspunzator pentru -apta uneia dintre ele+ a platit despagubirea se poate
intoarce si i.potri*a celorlalte persoane care au contribuit la cauzarea
pre/udiciului sau+ daca *a -i cazul+ i.potri*a celor care raspund pentru
acestea. &n toate cazurile+ regresul *a -i li.itat la ceea ce depaseste
partea ce re*ine persoanei pentru care se raspunde si nu poate depasi
partea din despagubire ce re*ine -iecareia dintre persoanele i.potri*a
carora se e6ercita regresul.
2() &n toate cazurile+ cel care e6ercita regresul nu poate recupera partea
din despagubire care corespunde propriei sale contributii la cauzarea
pre/udiciului.
&ntinderea reparatiei Art. 1.7!,
21) 3re/udiciul se repara integral+ daca prin lege nu se pre*ede alt-el.
2) 0e *or putea acorda despagubiri si pentru un pre/udiciu *iitor daca
producerea lui este neindoielnica.
27) Despagubirea trebuie sa cuprinda pierderea su-erita de cel
pre/udiciat+ castigul pe care in conditii obisnuite el ar -i putut sa il
realizeze si de care a -ost lipsit+ precu. si c4eltuielile pe care le-a -acut
pentru e*itarea sau li.itarea pre/udiciului.
2() Daca -apta ilicita a deter.inat si pierderea sansei de a obtine un
a*anta/ sau de a e*ita o paguba+ reparatia *a -i proportionala cu
probabilitatea obtinerii a*anta/ului ori+ dupa caz+ a e*itarii pagubei+ tinand
cont de i.pre/urari si de situatia concreta a *icti.ei.
;or.ele reparatiei Art. 1.7!'
21) Repararea pre/udiciului se -ace in natura+ prin restabilirea situatiei
anterioare+ iar daca aceasta nu este cu putinta ori daca *icti.a nu este
interesata de reparatia in natura+ prin plata unei despagubiri+ stabilite
prin acordul partilor sau+ in lipsa+ prin 4otarare /udecatoreasca.
2) #a stabilirea despagubirii se *a a*ea in *edere+ daca prin lege nu se
pre*ede alt-el+ data producerii pre/udiciului.
27) Daca pre/udiciul are un caracter de continuitate+ despagubirea se
acorda sub -or.a de prestatii periodice.
2() &n cazul pre/udiciului *iitor+ despagubirea+ indi-erent de -or.a in care
s-a acordat+ *a putea -i sporita+ redusa sau supri.ata+ daca+ dupa
stabilirea ei+ pre/udiciul s-a .arit+ s-a .icsorat ori a incetat.
Vata.area integritatii corporale sau a sanatatii Art. 1.7!$
21) &n caz de *ata.are a integritatii corporale sau a sanatatii unei
persoane+ despagubirea trebuie sa cuprinda+ in conditiile art. 1.7!! si
1.7!"+ dupa caz+ ec4i*alentul castigului din .unca de care cel pagubit a
-ost lipsit sau pe care este i.piedicat sa il dobandeasca+ prin e-ectul
pierderii sau reducerii capacitatii sale de .unca. &n a-ara de aceasta+
despagubirea trebuie sa acopere c4eltuielile de ingri/ire .edicala si+ daca
*a -i cazul+ c4eltuielile deter.inate de sporirea ne*oilor de *iata ale celui
pagubit+ precu. si orice alte pre/udicii .ateriale.
2) Despagubirea pentru pierderea sau nerealizarea castigului din .unca
se acorda+ tinandu-se sea.a si de sporirea ne*oilor de *iata ale celui
pre/udiciat+ sub -or.a de prestatii banesti periodice. #a cererea *icti.ei+
instanta *a putea acorda despagubirea+ pentru .oti*e te.einice+ sub
-or.a unei su.e globale.
27) &n toate cazurile+ instanta *a putea acorda celui pagubit o despagubire
pro*izorie pentru acoperirea ne*oilor urgente.
0tabilirea pierderii si a nerealizarii castigului din .unca Art. 1.7!!
21) Despagubirea pentru pierderea sau nerealizarea castigului din .unca
se *a stabili pe baza *enitului .ediu lunar net din .unca al celui pagubit
din ulti.ul an inainte de pierderea sau reducerea capacitatii sale de .unca
ori+ in lipsa+ pe baza *enitului lunar net pe care l-ar -i putut realiza+
tinandu-se sea.a de cali-icarea pro-esionala pe care o a*ea sau ar -i a*ut-
o la ter.inarea pregatirii pe care era in curs sa o pri.easca.
2) Cu toate acestea+ daca cel pagubit -ace do*ada posibilitatii obtinerii
unui *enit din .unca .ai .are in baza unui contract inc4eiat in ulti.ul an+
iar acesta nu a -ost pus in e6ecutare+ se *a tine sea.a in stabilirea
despagubirii de aceste *enituri.
27) Daca cel pagubit nu a*ea o cali-icare pro-esionala si nici nu era in curs
sa o pri.easca+ despagubirea se *a stabili pe baza salariului .ini. net pe
econo.ie.
Vata.area .inorului Art. 1.7!"
21) Daca cel care a su-erit *ata.area integritatii corporale sau a sanatatii
este un .inor+ despagubirea stabilita potri*it pre*ederilor art. 1.7!! alin.
21) *a -i datorata de la data cand+ in .od nor.al+ .inorul si-ar -i ter.inat
pregatirea pro-esionala pe care o pri.ea.
2) 3ana la acea data+ daca .inorul a*ea un castig la .o.entul *ata.arii+
despagubirea se *a stabili pe baza castigului de care a -ost lipsit+ iar daca
nu a*ea un castig+ potri*it dispozitiilor art. 1.7!!+ care se aplica in .od
corespunzator. Aceasta din ur.a despagubire *a -i datorata de la data
cand .inorul a i.plinit *arsta pre*azuta de lege pentru a putea -i parte
intr-un raport de .unca.
3ersoana indreptatita la despagubire in caz de deces Art. 1.7"0
21) Despagubirea pentru pre/udiciile cauzate prin decesul unei persoane se
cu*ine nu.ai celor indreptatiti+ potri*it legii+ la intretinere din partea
celui decedat.
2) Cu toate acestea+ instanta+ tinand sea.a de i.pre/urari+ poate acorda
despagubire si celui caruia *icti.a+ -ara a -i obligata de lege+ ii presta
intretinere in .od curent.
27) #a stabilirea despagubirii se *a tine sea.a de ne*oile celui pagubit+
precu. si de *eniturile pe care+ in .od nor.al+ cel decedat le-ar -i a*ut pe
ti.pul pentru care s-a acordat despagubirea. Dispozitiile art.
1.7!$1.7!" se aplica in .od corespunzator.
Repararea pre/udiciului nepatri.onial Art. 1.7"1
21) &n caz de *ata.are a integritatii corporale sau a sanatatii+ poate -i
acordata si o despagubire pentru restrangerea posibilitatilor de *iata
-a.iliala si sociala.
2) &nstanta /udecatoreasca *a putea+ de ase.enea+ sa acorde despagubiri
ascendentilor+ descendentilor+ -ratilor+ surorilor si sotului+ pentru durerea
incercata prin .oartea *icti.ei+ precu. si oricarei alte persoane care+ la
randul ei+ ar putea do*edi e6istenta unui ase.enea pre/udiciu.
27) Dreptul la despagubire pentru atingerile aduse drepturilor inerente
personalitatii oricarui subiect de drept *a putea -i cedat nu.ai in cazul
cand a -ost stabilit printr-o tranzactie sau printr-o 4otarare
/udecatoreasca de-initi*a.
2() Dreptul la despagubire+ recunoscut potri*it dispozitiilor prezentului
articol+ nu trece la .ostenitori. Acestia il pot insa e6ercita+ daca actiunea
a -ost pornita de de-unct.
2,) Dispozitiile art. ,7,' ra.an aplicabile.
C4eltuieli de ingri/ire a sanatatii. C4eltuieli de in.or.antare Art. 1.7"
Cel care a -acut c4eltuieli pentru ingri/irea sanatatii *icti.ei sau+ in caz
de deces al acesteia+ pentru in.or.antare are dreptul la inapoierea lor de
la cel care raspunde pentru -apta ce a prile/uit aceste c4eltuieli.
Despagubirea in raport cu a/utorul si pensia Art. 1.7"7
21) Daca in cadrul asigurarilor sociale s-a recunoscut dreptul la un a/utor
sau la o pensie+ reparatia este datorata nu.ai in .asura in care paguba
su-erita prin *ata.are sau .oarte depaseste a/utorul ori pensia.
2) Cat ti.p a/utorul sau pensia nu a -ost e-ecti* acordata sau+ dupa caz+
re-uzata celui pagubit+ instanta nu il poate obliga pe cel c4e.at sa
raspunda decat la o despagubire pro*izorie+ in conditiile dispozitiilor art.
1.7!$ alin. 27).
3rorogarea ter.enului prescriptiei Art. 1.7"(
&n toate cazurile in care despagubirea deri*a dintr-un -apt supus de legea
penala unei prescriptii .ai lungi decat cea ci*ila+ ter.enul de prescriptie a
raspunderii penale se aplica si dreptului la actiunea in raspundere ci*ila.
0uspendarea prescriptiei Art. 1.7",
3rescriptia dreptului la actiune cu pri*ire la repararea pre/udiciului cauzat
prin *ata.area integritatii corporale sau a sanatatii ori prin decesul unei
persoane este suspendata pana la stabilirea pensiei sau a a/utoarelor ce s-
ar cu*eni+ in cadrul asigurarilor sociale+ celui indreptatit la reparatie.
Titlul &&& 8odalitatile obligatiilor
Capitolul & Dispozitii generale
Categorii de obligatii Art. 1.7"'
21) )bligatiile pot -i pure si si.ple+ obligatii si.ple sau a-ectate de
.odalitati.
2) )bligatiile pure si si.ple nu sunt susceptibile de .odalitati.
)bligatii si.ple Art. 1.7"$
21) )bligatia si.pla nu este a-ectata de ter.en sau conditie si poate -i
e6ecutata i.ediat+ din proprie initiati*a sau la cererea creditorului.
2) )bligatia este si.pla+ iar nu conditionala+ daca e-icacitatea sau
des-iintarea ei depinde de un e*eni.ent care+ -ara ca partile sa stie+
a*usese de/a loc in .o.entul in care debitorul s-a obligat sub conditie.
)bligatii a-ectate de .odalitati Art. 1.7"!
)bligatiile pot -i a-ectate de ter.en sau conditie.
Capitolul && Conditia
)bligatia conditionala Art. 1.7""
Este a-ectata de conditie obligatia a carei e-icacitate sau des-iintare
depinde de un e*eni.ent *iitor si nesigur.
Conditia suspensi*a Art. 1.(00
Conditia este suspensi*a atunci cand de indeplinirea sa depinde
e-icacitatea obligatiei.
Conditia rezolutorie Art. 1.(01
21) Conditia este rezolutorie atunci cand indeplinirea ei deter.ina
des-iintarea obligatiei.
2) 3ana la proba contrara+ conditia se prezu.a a -i rezolutorie ori de cate
ori scadenta obligatiilor principale preceda .o.entul la care conditia s-ar
putea indeplini.
Conditia i.posibila+ ilicita sau i.orala Art. 1.(0
Conditia i.posibila+ contrara legii sau bunelor .ora*uri este considerata
nescrisa+ iar daca este insasi cauza contractului+ atrage nulitatea absoluta
a acestuia.
Conditia pur potestati*a Art. 1.(07
)bligatia contractata sub o conditie suspensi*a ce depinde e6clusi* de
*ointa debitorului nu produce niciun e-ect.
Constatarea indeplinirii conditiei Art. 1.(0(
21) &ndeplinirea conditiei se apreciaza dupa criteriile stabilite de parti sau
pe care acestea este probabil sa le -i a*ut in *edere dupa i.pre/urari.
2) Cand obligatia este contractata sub conditia producerii unui e*eni.ent
intr-un anu.it ter.en+ conditia este socotita neindeplinita daca ter.enul
s-a i.plinit -ara ca e*eni.entul sa se produca. &n lipsa unui ter.en+
conditia se considera neindeplinita nu.ai atunci cand este sigur ca
e*eni.entul nu se *a produce.
27) Atunci cand obligatia este contractata sub conditia ca un e*eni.ent nu
se *a produce intr-un anu.it ter.en+ conditia se considera indeplinita
daca este sigur ca e*eni.entul nu se *a produce. &n lipsa unui ter.en+
conditia nu se considera indeplinita decat atunci cand este sigur ca
e*eni.entul nu se *a produce.
2() 3artea interesata poate cere oricand instantei sa constate indeplinirea
sau neindeplinirea conditiei.
Deter.inarea indeplinirii sau neindeplinirii conditiei Art. 1.(0,
21) Conditia se considera indeplinita daca debitorul obligat sub aceasta
conditie i.piedica realizarea ei.
2) Conditia se considera neindeplinita daca partea interesata de
indeplinirea conditiei deter.ina+ cu rea-credinta+ realizarea e*eni.entului.
Renuntarea la conditie Art. 1.(0'
21) 3artea in al carei interes e6clusi* a -ost stipulata conditia este libera
sa renunte unilateral la aceasta atat ti.p cat conditia nu s-a indeplinit.
2) Renuntarea la conditie -ace ca obligatia sa -ie si.pla.
E-ectele indeplinirii conditiei Art. 1.(0$
21) Conditia indeplinita este prezu.ata a produce e-ecte retroacti*+ din
.o.entul inc4eierii contractului+ daca din *ointa partilor+ natura
contractului ori dispozitiile legale nu rezulta contrariul.
2) &n cazul contractelor cu e6ecutare continua sau succesi*a a-ectate de
o conditie rezolutorie+ indeplinirea acesteia+ in lipsa unei stipulatii
contrare+ nu are niciun e-ect asupra prestatiilor de/a e6ecutate.
27) Atunci cand conditia suspensi*a produce e-ecte retroacti*e+ in caz de
indeplinire+ debitorul este obligat la e6ecutare ca si cu. obligatia ar -i
-ost si.pla. Actele inc4eiate de proprietarul sub conditie suspensi*a sunt
*alabile si+ in cazul indeplinirii conditiei+ produc e-ecte de la data
inc4eierii lor.
2() Atunci cand conditia rezolutorie produce e-ecte retroacti*e+ in caz de
indeplinire+ -iecare dintre parti este obligata sa restituie celeilalte
prestatiile pe care le-a pri.it in te.eiul obligatiei ca si cu. aceasta nu ar
-i e6istat niciodata. Dispozitiile pri*itoare la restituirea prestatiilor se
aplica in .od corespunzator.
Trans.iterea obligatiei conditionale Art. 1.(0!
21) )bligatia a-ectata de conditie este trans.isibila+ drepturile
dobanditorului -iind insa supuse aceleiasi conditii.
2) )bligatia a-ectata de conditie se poate prelua+ dispozitiile art.
1.,""1.'0! aplicandu-se in .od corespunzator.
Actele conser*atorii Art. 1.(0"
Creditorul poate+ c4iar inainte de indeplinirea conditiei+ sa -aca orice acte
de conser*are a dreptului sau.
;ructele culese inaintea indeplinirii conditiei Art. 1.(10
&n lipsa de stipulatie sau pre*edere legala contrara+ -ructele culese ori
incasate inaintea indeplinirii conditiei se cu*in proprietarului sub conditie
rezolutorie.
Capitolul &&& Ter.enul
)bligatia a-ectata de ter.en Art. 1.(11
21) )bligatia este a-ectata de ter.en atunci cand e6ecutarea sau
stingerea ei depinde de un e*eni.ent *iitor si sigur.
2) Ter.enul poate -i stabilit de parti sau de instanta ori pre*azut de
lege.
Categorii de ter.ene Art. 1.(1
21) Ter.enul este suspensi* atunci cand+ pana la i.plinirea lui+ este
a.anata scadenta obligatiei.
2) Ter.enul este e6tincti* atunci cand+ la i.plinirea lui+ obligatia se
stinge.
5ene-iciul ter.enului Art. 1.(17
21) Ter.enul pro-ita debitorului+ a-ara de cazul cand din lege+ din *ointa
partilor sau din i.pre/urari rezulta ca a -ost stipulat in -a*oarea
creditorului sau a a.belor parti.
2) Cel ce are bene-iciul e6clusi* al ter.enului poate renunta oricand la
acesta+ -ara consi.ta.antul celeilalte parti.
E-ectul ter.enului suspensi* Art. 1.(1(
Ceea ce este datorat cu ter.en nu se poate cere inainte de i.plinirea
acestuia+ dar ceea ce s-a e6ecutat de buna*oie si in cunostinta de cauza
inainte de i.plinirea ter.enului nu este supus restituirii.
0tabilirea /udiciara a ter.enului Art. 1.(1,
21) Atunci cand partile con*in sa a.ane stabilirea ter.enului sau lasa uneia
dintre ele sarcina de a-l stabili si cand+ dupa o durata rezonabila de ti.p+
ter.enul nu a -ost inca stabilit+ instanta poate+ la cererea uneia dintre
parti+ sa -i6eze ter.enul tinand sea.a de natura obligatiei+ de situatia
partilor si de orice alte i.pre/urari.
2) &nstanta poate+ de ase.enea+ sa -i6eze ter.enul atunci cand+ prin
natura sa+ obligatia presupune un ter.en si nu e6ista nicio con*entie prin
care acesta sa poata -i deter.inat.
27) Cererea pentru stabilirea ter.enului se solutioneaza potri*it regulilor
aplicabile ordonantei presedintiale+ -iind supusa prescriptiei+ care incepe
sa curga de la data inc4eierii contractului.
Calculul ter.enelor Art. 1.(1'
Calculul ter.enelor+ indi-erent de durata si iz*orul lor+ se -ace potri*it
regulilor stabilite in titlul &&& din cartea a V&-a.
Decaderea din bene-iciul ter.enului Art. 1.(1$
21) Debitorul decade din bene-iciul ter.enului daca se a-la in stare de
insol*abilitate sau+ dupa caz+ de insol*enta declarata in conditiile legii+
precu. si atunci cand+ cu intentie sau dintr-o culpa gra*a+ di.inueaza prin
-apta sa garantiile constituite in -a*oarea creditorului sau nu constituie
garantiile pro.ise.
2) &n sensul pre*ederilor alin. 21)+ starea de insol*abilitate rezulta din
in-erioritatea acti*ului patri.onial ce poate -i supus+ potri*it legii+
e6ecutarii silite+ -ata de *aloarea totala a datoriilor e6igibile. Daca prin
lege nu se pre*ede alt-el+ aceasta stare se constata de instanta+ care+ in
acest scop+ poate tine sea.a de anu.ite i.pre/urari+ precu. disparitia
inte.pesti*a a debitorului+ neplata unor datorii de*enite scadente+
declansarea i.potri*a sa a unei proceduri de e6ecutare silita si altele
ase.enea.
27) Decaderea din bene-iciul ter.enului poate -i ceruta si atunci cand+ din
culpa sa+ debitorul a/unge in situatia de a nu .ai satis-ace o conditie
considerata esentiala de creditor la data inc4eierii contractului. &n acest
caz+ este necesar sa se -i stipulat e6pres caracterul esential al conditiei
si posibilitatea sanctiunii decaderii+ precu. si sa -i e6istat un interes
legiti. pentru creditor sa considere conditia respecti*a drept esentiala.
E6igibilitatea anticipata Art. 1.(1!
Renuntarea la ter.en sau decaderea din bene-iciul ter.enului -ace ca
obligatia sa de*ina de indata e6igibila.
&nopozabilitatea decaderii din ter.en Art. 1.(1"
Decaderea din bene-iciul ter.enului a unui debitor+ c4iar solidar+ nu este
opozabila celorlalti codebitori.
1erealizarea e*eni.entului Art. 1.(0
Daca un e*eni.ent pe care partile il considera ca -iind un ter.en nu se
realizeaza+ obligatia de*ine e6igibila in ziua in care e*eni.entul ar -i
trebuit in .od nor.al sa se produca. &n acest caz+ sunt aplicabile
pre*ederile prezentului capitol.
Titlul &V )bligatiile co.ple6e
Capitolul & )bligatiile di*izibile si obligatiile indi*izibile
Categorii Art. 1.(1
)bligatiile pot -i di*izibile sau indi*izibile.
)bligatia di*izibila Art. 1.(
21) )bligatia este di*izibila intre .ai .ulti debitori atunci cand acestia
sunt obligati -ata de creditor la aceeasi prestatie+ dar -iecare dintre ei nu
poate -i constrans la e6ecutarea obligatiei decat separat si in li.ita partii
sale din datorie.
2) )bligatia este di*izibila intre .ai .ulti creditori atunci cand -iecare
dintre acestia nu poate sa ceara de la debitorul co.un decat e6ecutarea
partii sale din creanta.
3rezu.tia de egalitate Art. 1.(7
Daca prin lege ori prin contract nu se dispune alt-el+ debitorii unei
obligatii di*izibile sunt tinuti -ata de creditor in parti egale. Aceasta
regula se aplica+ in .od si.ilar+ si in pri*inta creditorilor.
3rezu.tia de di*izibilitate. E6ceptii Art. 1.((
)bligatia este di*izibila de plin drept+ cu e6ceptia cazului in care
indi*izibilitatea a -ost stipulata in .od e6pres ori obiectul obligatiei nu
este+ prin natura sa+ susceptibil de di*izare .ateriala sau intelectuala.
E-ectele obligatiei indi*izibile Art. 1.(,
21) )bligatia indi*izibila nu se di*ide intre debitori+ intre creditori si nici
intre .ostenitorii acestora.
2) ;iecare dintre debitori sau dintre .ostenitorii acestora poate -i
constrans separat la e6ecutarea intregii obligatii si+ respecti*+ -iecare
dintre creditori sau dintre .ostenitorii acestora poate cere e6ecutarea
integrala.
0olidaritatea si indi*izibilitatea Art. 1.('
21) 0olidaritatea debitorilor sau creditorilor nu atrage+ prin ea insasi+
indi*izibilitatea obligatiilor.
2) &n lipsa de stipulatie contrara+ creditorii si debitorii unei obligatii
indi*izibile nu sunt legati solidar.
Di*izibilitatea obligatiei intre .ostenitori Art. 1.($
)bligatia di*izibila prin natura ei care nu are decat un singur debitor si un
singur creditor trebuie sa -ie e6ecutata intre acestia ca si cu. ar -i
indi*izibila+ insa ea ra.ane di*izibila intre .ostenitorii -iecaruia dintre ei.
E6ecutarea in natura Art. 1.(!
Cand e6ecutarea obligatiei indi*izibile are loc in natura+ -iecare creditor
nu poate cere si pri.i prestatia datorata decat in intregi.e.
Restituirea prestatiilor Art. 1.("
)bligatia de restituire a prestatiilor e-ectuate in te.eiul unei obligatii
indi*izibile este di*izibila+ a-ara de cazul in care indi*izibilitatea obligatiei
de restituire rezulta din c4iar natura ei.
Daunele-interese Art. 1.(70
21) )bligatia de a e6ecuta prin ec4i*alent o obligatie indi*izibila este
di*izibila.
2) Daunele-interese supli.entare nu pot -i cerute decat debitorului
*ino*at de nee6ecutarea obligatiei. Ele se cu*in creditorilor nu.ai in
proportie cu partea din creanta ce re*ine -iecaruia dintre ei.
E6istenta .ai .ultor creditori Art. 1.(71
21) Creditorii si debitorii unei obligatii indi*izibile nu sunt prezu.ati a-si -i
incredintat reciproc puterea de a actiona pentru ceilalti in pri*inta
creantei.
2) 1o*atia+ re.iterea de datorie+ co.pensatia ori con-uziunea consi.tita
sau care opereaza -ata de un creditor nu stinge obligatia decat pentru
partea din creanta ce re*ine acestuia. ;ata de ceilalti creditori+ debitorul
ra.ane obligat pentru tot.
27) Debitorul care a platit celorlalti creditori este indreptatit sa
pri.easca de la acestia ec4i*alentul partii din obligatie cu*enite
creditorului care a consi.tit la stingerea creantei sau -ata de care
aceasta a operat.
E6istenta .ai .ultor debitori Art. 1.(7
21) 1o*atia+ re.iterea de datorie+ co.pensatia ori con-uziunea consi.tita
sau care opereaza in pri*inta unui debitor stinge obligatia indi*izibila si ii
libereaza pe ceilalti debitori+ acestia ra.anand insa tinuti sa plateasca
celui dintai ec4i*alentul partilor lor.
2) Creditorul poate sa ceara oricaruia dintre debitori e6ecutarea intregii
obligatii+ oricare ar -i partea din obligatie ce re*ine acestuia. Creditorul
poate+ de ase.enea+ sa ceara ca toti debitorii sa e-ectueze plata in
acelasi ti.p.
27) Debitorul c4e.at in /udecata pentru totalitatea obligatiei poate cere
un ter.en pentru a-i introduce in cauza pe ceilalti debitori+ cu e6ceptia
cazului in care prestatia nu poate -i realizata decat de cel c4e.at in
/udecata+ care+ in acest caz+ poate -i obligat sa e6ecute singur intreaga
prestatie+ a*and insa drept de regres i.potri*a celorlalti debitori.
2() 3unerea in intarziere a unuia dintre debitori+ de drept sau la cererea
creditorului+ nu produce e-ecte i.potri*a celorlalti debitori.
2,) &ndata ce cauza indi*izibilitatii inceteaza+ obligatia de*ine di*izibila.
3rescriptia Art. 1.(77
21) 0uspendarea prescriptiei -ata de unul dintre creditorii sau debitorii
unei obligatii indi*izibile produce e-ecte si -ata de ceilalti.
2) Tot ast-el+ intreruperea prescriptiei in pri*inta unuia dintre creditorii
sau debitorii unei obligatii indi*izibile produce e-ecte si -ata de ceilalti.
Capitolul && )bligatiile solidare
0ectiunea 1 )bligatiile solidare intre creditori
0olidaritatea dintre creditori Art. 1.(7(
21) )bligatia solidara con-era -iecarui creditor dreptul de a cere
e6ecutarea intregii obligatii si de a da c4itanta liberatorie pentru tot.
2) E6ecutarea obligatiei in bene-iciul unuia dintre creditorii solidari il
libereaza pe debitor in pri*inta celorlalti creditori solidari.
&z*orul solidaritatii Art. 1.(7,
0olidaritatea dintre creditori nu e6ista decat daca este stipulata in .od
e6pres.
Reprezentarea reciproca a creditorilor Art. 1.(7'
21) Creditorii solidari sunt prezu.ati a-si -i incredintat reciproc puterea
de a actiona pentru gestionarea si satis-acerea interesului lor co.un.
2) )rice acte prin care unul dintre creditorii solidari ar consi.ti la
reducerea ori inlaturarea drepturilor+ accesoriilor sau bene-iciilor
creantei ori ar pre/udicia in orice alt .od interesele celorlalti creditori
sunt inopozabile acestora din ur.a.
27) ?otararea /udecatoreasca obtinuta de unul dintre creditori i.potri*a
debitorului co.un pro-ita si celorlalti creditori.
2() ?otararea /udecatoreasca pronuntata in -a*oarea debitorului co.un nu
poate -i in*ocata si i.potri*a creditorilor care nu au -ost parte in proces.
Alegerea debitorului Art. 1.(7$
Debitorul poate plati+ la alegerea sa+ oricaruia dintre creditorii solidari+
liberandu-se ast-el -ata de toti+ insa nu.ai atat ti.p cat niciunul dintre
creditori nu l-a ur.arit in /ustitie. &n acest din ur.a caz+ debitorul nu se
poate libera decat platind creditorului recla.ant.
Co.pensatia Art. 1.(7!
Debitorul poate opune unui creditor solidar co.pensatia care a operat in
raport cu un alt creditor solidar+ insa nu.ai in proportie cu partea din
creanta ce re*ine acestuia din ur.a.
Con-uziunea Art. 1.(7"
Daca unul dintre creditorii solidari dobandeste si calitatea de debitor+
con-uziunea nu stinge creanta solidara decat in proportie cu partea din
creanta ce ii re*ine acelui creditor. Ceilalti creditori solidari isi pastreaza
dreptul de regres i.potri*a creditorului in persoana caruia a operat
con-uziunea+ proportional cu partea din creanta ce ii re*ine -iecaruia
dintre ei.
Re.iterea de datorie Art. 1.((0
Re.iterea de datorie consi.tita de unul dintre creditorii solidari nu il
libereaza pe debitor decat pentru partea din creanta ce ii re*ine acelui
creditor.
3rescriptia Art. 1.((1
21) 0uspendarea prescriptiei in -olosul unuia dintre creditorii solidari
poate -i in*ocata si de catre ceilalti creditori solidari.
2) &ntreruperea prescriptiei in pri*inta unuia dintre creditorii solidari
pro-ita tuturor creditorilor solidari.
Di*izibilitatea obligatiei intre .ostenitori Art. 1.((
)bligatia in -a*oarea unui creditor solidar se i.parte de drept intre
.ostenitorii sai.
0ectiunea )bligatiile solidare intre debitori
1. Dispozitii generale
0olidaritatea dintre debitori Art. 1.((7
)bligatia este solidara intre debitori atunci cand toti sunt obligati la
aceeasi prestatie+ ast-el incat -iecare poate sa -ie tinut separat pentru
intreaga obligatie+ iar e6ecutarea acesteia de catre unul dintre codebitori
ii libereaza pe ceilalti -ata de creditor.
)bligatiile solidare a-ectate de .odalitati Art. 1.(((
E6ista solidaritate c4iar daca debitorii sunt obligati sub .odalitati
di-erite.
&z*oarele solidaritatii Art. 1.((,
0olidaritatea dintre debitori nu se prezu.a. Ea nu e6ista decat atunci
cand este stipulata e6pres de parti ori este pre*azuta de lege.
3rezu.tie de solidaritate Art. 1.(('
0olidaritatea se prezu.a intre debitorii unei obligatii contractate in
e6ercitiul acti*itatii unei intreprinderi+ daca prin lege nu se pre*ede
alt-el.
. E-ectele solidaritatii in raporturile dintre creditor si debitorii
solidari
&. E-ectele principale in raporturile dintre creditor si debitorii solidari
Drepturile creditorului Art. 1.(($
21) Creditorul poate cere plata oricaruia dintre debitorii solidari+ -ara ca
acesta sa ii poata opune bene-iciul de di*iziune.
2) <r.arirea pornita contra unuia dintre debitorii solidari nu il i.piedica
pe creditor sa se indrepte i.potri*a celorlalti codebitori. Debitorul
ur.arit poate insa cere introducerea in cauza a celorlalti codebitori.
E6ceptii si aparari contra creditorului co.un Art. 1.((!
21) Debitorul solidar poate sa opuna creditorului toate .i/loacele de
aparare care ii sunt personale+ precu. si pe cele care sunt co.une tuturor
codebitorilor. El nu poate insa -olosi .i/loacele de aparare care sunt pur
personale altui codebitor.
2) Debitorul solidar care+ prin -apta creditorului+ este lipsit de o garantie
sau de un drept pe care ar -i putut sa il *alori-ice prin subrogatie este
liberat de datorie pana la concurenta *alorii acelor garantii sau drepturi.
3rescriptia Art. 1.(("
21) 0uspendarea si intreruperea prescriptiei -ata de unul dintre debitorii
solidari produc e-ecte si -ata de ceilalti codebitori.
2) &ntreruperea prescriptiei -ata de un .ostenitor al debitorului solidar
nu produce e-ecte -ata de ceilalti codebitori decat pentru partea acelui
.ostenitor+ c4iar daca este *orba despre o creanta ipotecara.
Co.pensatia Art. 1.(,0
21) Co.pensatia nu opereaza intre creditor si un debitor solidar decat in
li.ita partii din datorie ce re*ine acestuia din ur.a.
2) &n acest caz+ ceilalti codebitori nu sunt tinuti solidar decat pentru
partea ra.asa din datorie dupa ce a operat co.pensatia.
Re.iterea de datorie Art. 1.(,1
21) Re.iterea de datorie consi.tita unuia dintre debitorii solidari nu ii
libereaza pe ceilalti codebitori+ cu e6ceptia cazului in care creditorul
declara aceasta in .od e6pres sau re.ite de buna*oie debitorului
originalul inscrisului sub se.natura pri*ata constatator al creantei. Daca
unui codebitor ii este re.is originalul inscrisului autentic constatator al
creantei+ creditorul poate do*edi ca nu a consi.tit re.iterea de datorie
decat in pri*inta acelui debitor.
2) Daca re.iterea de datorie s-a -acut nu.ai in -a*oarea unuia dintre
codebitorii solidari+ ceilalti ra.an tinuti solidar -ata de creditor+ dar cu
scaderea partii din datorie pentru care a operat re.iterea. Cu toate
acestea+ ei continua sa raspunda pentru tot atunci cand+ la data re.iterii
de datorie+ creditorul si-a rezer*at in .od e6pres aceasta posibilitate+
caz in care ceilalti codebitori isi pastreaza dreptul de regres i.potri*a
debitorului bene-iciar al re.iterii de datorie.
Con-uziunea Art. 1.(,
Con-uziunea ii libereaza pe ceilalti codebitori solidari pentru partea
aceluia care reuneste in persoana sa calitatile de creditor si debitor al
obligatiei solidare.
Renuntarea la solidaritate Art. 1.(,7
21) Renuntarea la solidaritate in pri*inta unuia dintre codebitorii solidari
nu a-ecteaza e6istenta obligatiei solidare in raport cu ceilalti. Codebitorul
solidar care bene-iciaza de renuntarea la solidaritate ra.ane tinut pentru
partea sa atat -ata de creditor+ cat si -ata de ceilalti codebitori in cazul
regresului acestora din ur.a.
2) Renuntarea la solidaritate trebuie sa -ie e6presa.
27) De ase.enea+ creditorul renunta la solidaritate atunci cand9
a) -ara a-si rezer*a bene-iciul solidaritatii in raport cu debitorul solidar
care a -acut plata+ .entioneaza in c4itanta ca plata reprezinta partea
acestuia din ur.a din obligatia solidara. Daca plata are ca obiect nu.ai o
parte din dobanzi+ renuntarea la solidaritate nu se intinde si asupra
dobanzilor neplatite ori asupra capitalului decat daca plata separata a
dobanzilor+ ast-el .entionata in c4itanta+ se -ace ti.p de 7 ani:
b) il c4ea.a in /udecata pe unul dintre codebitorii solidari pentru partea
acestuia+ iar cererea a*and acest obiect este ad.isa.
&&. E-ectele secundare in raporturile dintre creditor si debitorii solidari
&.posibilitatea e6ecutarii obligatiei in natura Art. 1.(,(
21) Atunci cand e6ecutarea in natura a unei obligatii de*ine i.posibila din
-apta unuia sau .ai .ultor debitori solidari sau dupa ce acestia au -ost
pusi personal in intarziere+ ceilalti codebitori nu sunt liberati de obligatia
de a-i plati creditorului prin ec4i*alent+ insa nu raspund de daunele-
interese supli.entare care i s-ar cu*eni.
2) Creditorul nu poate cere daune-interese supli.entare decat
codebitorilor solidari din a caror culpa obligatia a de*enit i.posibil de
e6ecutat in natura+ precu. si celor care se a-lau in intarziere atunci cand
obligatia a de*enit i.posibil de e6ecutat.
E-ectele 4otararii /udecatoresti Art. 1.(,,
21) ?otararea /udecatoreasca pronuntata i.potri*a unuia dintre
codebitorii solidari nu are autoritate de lucru /udecat -ata de ceilalti
codebitori.
2) ?otararea /udecatoreasca pronuntata in -a*oarea unuia dintre
codebitorii solidari pro-ita si celorlalti+ cu e6ceptia cazului in care s-a
inte.eiat pe o cauza ce putea -i in*ocata nu.ai de acel codebitor.
7. E-ectele solidaritatii in raporturile dintre debitori
Regresul intre codebitori Art. 1.(,'
21) Debitorul solidar care a e6ecutat obligatia nu poate cere codebitorilor
sai decat partea din datorie ce re*ine -iecaruia dintre ei+ c4iar daca se
subroga in drepturile creditorului.
2) 3artile ce re*in codebitorilor solidari sunt prezu.ate ca -iind egale+
daca din con*entie+ lege sau din i.pre/urari nu rezulta contrariul.
&nsol*abilitatea codebitorilor Art. 1.(,$
21) 3ierderea ocazionata de insol*abilitatea unuia dintre codebitorii
solidari se suporta de catre ceilalti codebitori in proportie cu partea din
datorie ce re*ine -iecaruia dintre ei.
2) Cu toate acestea+ creditorul care renunta la solidaritate sau care
consi.te o re.itere de datorie in -a*oarea unuia dintre codebitori
suporta partea din datorie ce ar -i re*enit acestuia.
8i/loacele de aparare ale debitorului ur.arit Art. 1.(,!
Debitorul ur.arit pentru partea sa din datoria platita poate opune
codebitorului solidar care a -acut plata toate .i/loacele de aparare
co.una pe care acesta din ur.a nu le-a opus creditorului. Acesta poate+
de ase.enea+ sa opuna codebitorului care a e6ecutat obligatia .i/loacele
de aparare care ii sunt personale+ insa nu si pe acelea care sunt pur
personale altui codebitor.
0olidaritatea contractata in interesul unui codebitor Art. 1.(,"
Daca obligatia solidara este contractata in interesul e6clusi* al unuia
dintre codebitori sau rezulta din -apta unuia dintre ei+ acesta este tinut
singur de intreaga datorie -ata de ceilalti codebitori+ care+ in acest caz+
sunt considerati+ in raport cu acesta+ -ideiusori.
Di*izibilitatea obligatiei solidare intre .ostenitori Art. 1.('0
)bligatia unui debitor solidar se i.parte de drept intre .ostenitorii
acestuia+ a-ara de cazul in care obligatia este indi*izibila.
Capitolul &&& )bligatiile alternati*e si -acultati*e
0ectiunea 1 )bligatiile alternati*e
)bligatia alternati*a Art. 1.('1
21) )bligatia este alternati*a atunci cand are ca obiect doua prestatii
principale+ iar e6ecutarea uneia dintre acestea il libereaza pe debitor de
intreaga obligatie.
2) )bligatia ra.ane alternati*a c4iar daca+ la .o.entul la care se naste+
una dintre prestatii era i.posibil de e6ecutat.
Alegerea prestatiei Art. 1.('
21) Alegerea prestatiei prin care se *a stinge obligatia re*ine debitorului+
cu e6ceptia cazului in care este acordata in .od e6pres creditorului.
2) Daca partea careia ii apartine alegerea prestatiei nu isi e6pri.a
optiunea in ter.enul care ii este acordat in acest scop+ alegerea prestatiei
*a apartine celeilalte parti.
#i.itele alegerii Art. 1.('7
Debitorul nu poate e6ecuta si nici nu poate -i constrans sa e6ecute o
parte dintr-o prestatie si o parte din cealalta.
Alegerea prestatiei de catre debitor Art. 1.('(
21) Debitorul care are alegerea prestatiei este obligat+ atunci cand una
dintre prestatii a de*enit i.posibil de e6ecutat c4iar din culpa sa+ sa
e6ecute cealalta prestatie.
2) Daca+ in acelasi caz+ a.bele prestatii de*in i.posibil de e6ecutat+ iar
i.posibilitatea cu pri*ire la una dintre prestatii este cauzata de culpa
debitorului+ acesta este tinut sa plateasca *aloarea prestatiei care a
de*enit ulti.a i.posibil de e6ecutat.
Alegerea prestatiei de catre creditor Art. 1.(',
&n cazul in care alegerea prestatiei re*ine creditorului9
a) daca una dintre prestatii a de*enit i.posibil de e6ecutat+ -ara culpa
*reuneia dintre parti+ creditorul este obligat sa o pri.easca pe cealalta:
b) daca creditorului ii este i.putabila i.posibilitatea de e6ecutare a uneia
dintre prestatii+ el poate -ie sa pretinda e6ecutarea celeilalte prestatii+
despagubindu-l pe debitor pentru pre/udiciile cauzate+ -ie sa il libereze pe
acesta de e6ecutarea obligatiei:
c) daca debitorului ii este i.putabila i.posibilitatea de a e6ecuta una
dintre prestatii+ creditorul poate cere -ie despagubiri pentru prestatia
i.posibil de e6ecutat+ -ie cealalta prestatie:
d) daca debitorului ii este i.putabila i.posibilitatea de a e6ecuta a.bele
prestatii+ creditorul poate cere despagubiri pentru oricare dintre acestea.
0tingerea obligatiei Art. 1.(''
)bligatia se stinge daca toate prestatiile de*in i.posibil de e6ecutat -ara
culpa debitorului si inainte ca acesta sa -i -ost pus in intarziere.
3luralitatea de prestatii Art. 1.('$
Dispozitiile acestei sectiuni se aplica in .od corespunzator in cazul in care
obligatia alternati*a are ca obiect .ai .ult de doua prestatii principale.
0ectiunea )bligatiile -acultati*e
Regi. /uridic Art. 1.('!
21) )bligatia este -acultati*a atunci cand are ca obiect o singura prestatie
principala de care debitorul se poate insa libera e6ecutand o alta
prestatie deter.inata.
2) Debitorul este liberat daca+ -ara culpa sa+ prestatia principala de*ine
i.posibil de e6ecutat.
Titlul V E6ecutarea obligatiilor
Capitolul & 3lata
0ectiunea 1 Dispozitii generale
1otiune Art. 1.('"
21) )bligatia se stinge prin plata atunci cand prestatia datorata este
e6ecutata de buna*oie.
2) 3lata consta in re.iterea unei su.e de bani sau+ dupa caz+ in
e6ecutarea oricarei alte prestatii care constituie obiectul insusi al
obligatiei.
Te.eiul platii Art. 1.($0
)rice plata presupune o datorie.
3lata obligatiei naturale Art. 1.($1
Restituirea nu este ad.isa in pri*inta obligatiilor naturale care au -ost e6ecutate de buna*oie.
0ectiunea 0ubiectele platii
3ersoanele care pot -ace plata Art. 1.($
3lata poate sa -ie -acuta de orice persoana+ c4iar daca este un tert in
raport cu acea obligatie.
3lata -acuta de un incapabil Art. 1.($7
Debitorul care a e6ecutat prestatia datorata nu poate cere restituirea
in*ocand incapacitatea sa la data e6ecutarii.
3lata obligatiei de catre un tert Art. 1.($(
21) Creditorul este dator sa re-uze plata o-erita de tert daca debitorul l-a
incunostintat in prealabil ca se opune la aceasta+ cu e6ceptia cazului in
care un ase.enea re-uz l-ar pre/udicia pe creditor.
2) &n celelalte cazuri+ creditorul nu poate re-uza plata -acuta de un tert
decat daca natura obligatiei sau con*entia partilor i.pune ca obligatia sa
-ie e6ecutata nu.ai de debitor.
27) 3lata -acuta de un tert stinge obligatia daca este -acuta pe sea.a
debitorului. &n acest caz+ tertul nu se subroga in drepturile creditorului
platit decat in cazurile si conditiile pre*azute de lege.
2() Dispozitiile prezentului capitol pri*ind conditiile platii se aplica in .od
corespunzator atunci cand plata este -acuta de un tert.
3ersoanele care pot pri.i plata Art. 1.($,
3lata trebuie -acuta creditorului+ reprezentantului sau+ legal sau
con*entional+ persoanei indicate de acesta ori persoanei autorizate de
instanta sa o pri.easca.
3lata -acuta unui incapabil Art. 1.($'
3lata -acuta unui creditor care este incapabil de a o pri.i nu libereaza pe
debitor decat in .asura in care pro-ita creditorului.
3lata -acuta unui tert Art. 1.($$
21) 3lata -acuta unei alte persoane decat cele .entionate la art. 1.($,
este totusi *alabila daca9
a) este rati-icata de creditor:
b) cel care a pri.it plata de*ine ulterior titularul creantei:
c) a -ost -acuta celui care a pretins plata in baza unei c4itante liberatorii
se.nate de creditor.
2) 3lata -acuta in alte conditii decat cele .entionate la alin. 21) stinge
obligatia nu.ai in .asura in care pro-ita creditorului.
3lata -acuta unui creditor aparent Art. 1.($!
21) 3lata -acuta cu buna-credinta unui creditor aparent este *alabila+ c4iar
daca ulterior se stabileste ca acesta nu era ade*aratul creditor.
2) Creditorul aparent este tinut sa restituie ade*aratului creditor plata
pri.ita+ potri*it regulilor stabilite pentru restituirea prestatiilor.
3lata bunurilor indisponibilizate Art. 1.($"
3lata -acuta cu nesocotirea unui sec4estru+ a unei popriri ori a unei
opozitii -or.ulate+ in conditiile legii+ pentru a opri e-ectuarea platii de
catre debitor nu ii i.piedica pe creditorii care au obtinut luarea unei
ase.enea .asuri sa ceara din nou plata. &n acest caz+ debitorul pastreaza
dreptul de regres i.potri*a creditorului care a pri.it plata ne*alabil
-acuta.
0ectiunea 7 Conditiile platii
Diligenta ceruta in e6ecutarea obligatiilor Art. 1.(!0
21) Debitorul este tinut sa isi e6ecute obligatiile cu diligenta pe care un
bun proprietar o depune in ad.inistrarea bunurilor sale+ a-ara de cazul in
care prin lege sau prin contract s-ar dispune alt-el.
2) &n cazul unor obligatii inerente unei acti*itati pro-esionale+ diligenta
se apreciaza tinand sea.a de natura acti*itatii e6ercitate.
)bligatiile de .i/loace si obligatiile de rezultat Art. 1.(!1
21) &n cazul obligatiei de rezultat+ debitorul este tinut sa procure
creditorului rezultatul pro.is.
2) &n cazul obligatiilor de .i/loace+ debitorul este tinut sa -oloseasca
toate .i/loacele necesare pentru atingerea rezultatului pro.is.
27) 3entru a stabili daca o obligatie este de .i/loace sau de rezultat se *a
tine sea.a indeosebi de9
a) .odul in care obligatia este stipulata in contract:
b) e6istenta si natura contraprestatiei si celelalte ele.ente ale
contractului:
c) gradul de risc pe care il presupune atingerea rezultatului:
d) in-luenta pe care cealalta parte o are asupra e6ecutarii obligatiei.
)bligatia de a preda bunuri indi*idual deter.inate Art. 1.(!
21) Debitorul unui bun indi*idual deter.inat este liberat prin predarea
acestuia in starea in care se a-la la .o.entul nasterii obligatiei.
2) Daca insa+ la data e6ecutarii+ debitorul nu este titularul dreptului ce
trebuia trans.is ori cedat sau+ dupa caz+ nu poate dispune de acesta in
.od liber+ obligatia debitorului nu se stinge+ dispozitiile art. 1.70
aplicandu-se in .od corespunzator.
)bligatia de a stra.uta proprietatea Art. 1.(!7
21) )bligatia de a stra.uta proprietatea i.plica si obligatiile de a preda
lucrul si de a-l conser*a pana la predare.
2) &n ceea ce pri*este i.obilele inscrise in cartea -unciara+ obligatia de a
stra.uta proprietatea o cuprinde si pe aceea de a preda inscrisurile
necesare pentru e-ectuarea inscrierii.
Cedarea drepturilor sau actiunilor Art. 1.(!(
Daca bunul a pierit+ s-a pierdut sau a -ost scos din circuitul ci*il+ -ara
culpa debitorului+ acesta este dator sa cedeze creditorului drepturile sau
actiunile in despagubire pe care le are cu pri*ire la bunul respecti*.
)bligatia de a preda un bun Art. 1.(!,
)bligatia de a preda un bun indi*idual deter.inat o cuprinde si pe aceea
de a-l conser*a pana la predare.
)bligatia de a da bunuri de gen Art. 1.(!'
Daca obligatia are ca obiect bunuri de gen+ debitorul are dreptul sa aleaga
bunurile ce *or -i predate. El nu este insa liberat decat prin predarea unor
bunuri de calitate cel putin .edie.
)bligatia de a constitui o garantie Art. 1.(!$
Cel care este tinut sa constituie o garantie+ -ara ca .odalitatea si -or.a
acesteia sa -ie deter.inate+ poate o-eri+ la alegerea sa+ o garantie reala
sau personala ori o alta garantie su-icienta.
)bligatia de a da o su.a de bani Art. 1.(!!
21) Debitorul unei su.e de bani este liberat prin re.iterea catre creditor
a su.ei no.inale datorate.
2) 3lata se poate -ace prin orice .i/loc -olosit in .od obisnuit in locul
unde aceasta trebuie e-ectuata.
27) Cu toate acestea+ creditorul care accepta in conditiile alin. 2) un cec
ori un alt instru.ent de plata este prezu.at ca o -ace nu.ai cu conditia
ca acesta sa -ie onorat.
Dobanzile su.elor de bani Art. 1.(!"
21) Dobanda este cea con*enita de parti sau+ in lipsa+ cea stabilita de lege.
2) Dobanzile scadente produc ele insele dobanzi nu.ai atunci cand legea
sau contractul+ in li.itele per.ise de lege+ o pre*ede ori+ in lipsa+ atunci
cand sunt cerute in instanta. &n acest din ur.a caz+ dobanzile curg nu.ai
de la data cererii de c4e.are in /udecata.
3lata partiala Art. 1.("0
21) Creditorul poate re-uza sa pri.easca o e6ecutare partiala+ c4iar daca
prestatia ar -i di*izibila.
2) C4eltuielile supli.entare cauzate creditorului de -aptul e6ecutarii
partiale sunt in sarcina debitorului+ c4iar si atunci cand creditorul accepta
o ase.enea e6ecutare.
3lata -acuta cu bunul altuia Art. 1.("1
21) Atunci cand+ in e6ecutarea obligatiei sale+ debitorul preda un bun care
nu ii apartine sau de care nu poate dispune+ el nu poate cere creditorului
restituirea bunului predat decat daca se anga/eaza sa e6ecute prestatia
datorata cu un alt bun de care acesta poate dispune.
2) Creditorul de buna-credinta poate insa restitui bunul pri.it si solicita+
daca este cazul+ daune-interese pentru repararea pre/udiciului su-erit.
Darea in plata Art. 1.("
21) Debitorul nu se poate libera e6ecutand o alta prestatie decat cea
datorata+ c4iar daca *aloarea prestatiei o-erite ar -i egala sau .ai .are+
decat daca creditorul consi.te la aceasta. &n acest din ur.a caz+ obligatia
se stinge atunci cand noua prestatie este e-ectuata.
2) Daca prestatia o-erita in sc4i.b consta in trans-erul proprietatii sau
al unui alt drept+ debitorul este tinut de garantia contra e*ictiunii si de
garantia contra *iciilor lucrului+ potri*it regulilor aplicabile in .ateria
*anzarii+ cu e6ceptia cazului in care creditorul pre-era sa ceara prestatia
initiala si repararea pre/udiciului. &n aceste cazuri+ garantiile o-erite de
terti nu renasc.
Cesiunea de creanta in locul e6ecutarii Art. 1.("7
21) Atunci cand+ in locul prestatiei initiale+ este cedata o creanta+ obligatia
se stinge in .o.entul satis-acerii creantei cedate. Dispozitiile art.
1.,'! 1.,!( sunt aplicabile in .od corespunzator.
2) Daca+ potri*it intelegerii partilor+ obligatia in locul careia debitorul isi
cedeaza propria creanta se stinge inca de la data cesiunii+ dispozitiile art.
1.,!' sunt aplicabile in .od corespunzator+ cu e6ceptia cazului in care
creditorul pre-era sa ceara prestatia initiala.
#ocul platii Art. 1.("(
21) &n lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate stabili
potri*it naturii prestatiei sau in te.eiul contractului+ al practicilor
statornicite intre parti ori al uzantelor9
a) obligatiile banesti trebuie e6ecutate la do.iciliul sau+ dupa caz+ sediul
creditorului de la data platii:
b) obligatia de a preda un lucru indi*idual deter.inat trebuie e6ecutata in
locul in care bunul se a-la la data inc4eierii contractului:
c) celelalte obligatii se e6ecuta la do.iciliul sau+ dupa caz+ sediul
debitorului la data inc4eierii contractului.
2) 3artea care+ dupa inc4eierea contractului+ isi sc4i.ba do.iciliul sau+
dupa caz+ sediul deter.inat+ potri*it pre*ederilor alin. 21)+ ca loc al platii+
suporta c4eltuielile supli.entare pe care aceasta sc4i.bare le cauzeaza.
Data platii Art. 1.(",
21) &n lipsa unui ter.en stipulat de parti sau deter.inat in te.eiul
contractului+ al practicilor statornicite intre acestea ori al uzantelor+
obligatia trebuie e6ecutata de indata.
2) &nstanta poate stabili un ter.en atunci cand natura prestatiei sau
locul unde ur.eaza sa se -aca plata o i.pune.
3lata anticipata Art. 1.("'
21) Debitorul este liber sa e6ecute obligatia c4iar inaintea scadentei daca
partile nu au con*enit contrariul ori daca aceasta nu rezulta din natura
contractului sau din i.pre/urarile in care a -ost inc4eiat.
2) Cu toate acestea+ creditorul poate re-uza e6ecutarea anticipata daca
are un interes legiti. ca plata sa -ie -acuta la scadenta.
27) &n toate cazurile+ c4eltuielile supli.entare cauzate creditorului de
-aptul e6ecutarii anticipate a obligatiei sunt in sarcina debitorului.
Data platii prin *ira.ent bancar Art. 1.("$
Daca plata se -ace prin *ira.ent bancar+ data platii este aceea la care
contul creditorului a -ost ali.entat cu su.a de bani care a -acut obiectul
platii.
C4eltuielile platii Art. 1.("!
C4eltuielile platii sunt in sarcina debitorului+ in lipsa de stipulatie
contrara.
0ectiunea ( Do*ada platii
8i/loace de do*ada Art. 1.(""
Daca prin lege nu se pre*ede alt-el+ do*ada platii se -ace cu orice .i/loc
de proba.
C4itanta liberatorie Art. 1.,00
21) Cel care plateste are dreptul la o c4itanta liberatorie+ precu. si+ daca
este cazul+ la re.iterea inscrisului original al creantei.
2) C4eltuielile intoc.irii c4itantei sunt in sarcina debitorului+ in lipsa de
stipulatie contrara.
27) &n cazul in care creditorul re-uza+ in .od ne/usti-icat+ sa elibereze
c4itanta+ debitorul are dreptul sa suspende plata.
3rezu.tia e6ecutarii prestatiei accesorii Art. 1.,01
C4itanta in care se conse.neaza pri.irea prestatiei principale -ace sa se
prezu.e+ pana la proba contrara+ e6ecutarea prestatiilor accesorii.
3rezu.tia e6ecutarii prestatiilor periodice Art. 1.,0
C4itanta data pentru pri.irea uneia dintre prestatiile periodice care -ac
obiectul obligatiei -ace sa se prezu.e+ pana la proba contrara+ e6ecutarea
prestatiilor de*enite scadente anterior.
Re.iterea inscrisului original al creantei Art. 1.,07
21) Re.iterea *oluntara a inscrisului original constatator al creantei+
-acuta de creditor catre debitor+ unul din codebitori sau -ideiusor+ naste
prezu.tia stingerii obligatiei prin plata. 3roba contrara re*ine celui
interesat sa do*edeasca stingerea obligatiei pe alta cale.
2) Daca inscrisul original re.is *oluntar este intoc.it in -or.a autentica+
creditorul are dreptul sa probeze ca re.iterea s-a -acut pentru un alt
.oti* decat stingerea obligatiei.
27) 0e prezu.a+ pana la proba contrara+ ca intrarea persoanelor
.entionate la alin. 21) in posesia inscrisului original al creantei s-a -acut
printr-o re.itere *oluntara din partea creditorului.
3lata prin *ira.ent bancar Art. 1.,0(
21) Daca plata se -ace prin *ira.ent bancar+ ordinul de plata se.nat de
debitor si *izat de institutia de credit platitoare prezu.a e-ectuarea
platii+ pana la proba contrara.
2) Debitorul are oricand dreptul sa solicite institutiei de credit a
creditorului o con-ir.are+ in scris+ a e-ectuarii platii prin *ira.ent.
Aceasta con-ir.are -ace do*ada platii.
#iberarea garantiilor Art. 1.,0,
Daca partile nu au con*enit ca garantiile *or asigura e6ecutarea unei alte
obligatii+ creditorul care a pri.it plata trebuie sa consi.ta la liberarea
bunurilor a-ectate de garantiile reale constituite pentru satis-acerea
creantei sale+ precu. si sa restituie bunurile detinute in garantie+ daca
este cazul.
0ectiunea , &.putatia platii
&.putatia platii -acuta prin acordul partilor Art. 1.,0'
21) 3lata e-ectuata de debitorul .ai .ultor datorii -ata de acelasi
creditor+ care au acelasi obiect+ se i.puta asupra acestora con-or.
acordului partilor.
2) &n lipsa acordului partilor+ se aplica dispozitiile prezentei sectiuni.
&.putatia -acuta de debitor Art. 1.,0$
21) Debitorul .ai .ultor datorii care au ca obiect bunuri de acelasi -el are
dreptul sa indice+ atunci cand plateste+ datoria pe care intelege sa o
e6ecute. 3lata se i.puta .ai intai asupra c4eltuielilor+ apoi asupra
dobanzilor si+ la ur.a+ asupra capitalului.
2) Debitorul nu poate+ -ara consi.ta.antul creditorului+ sa i.pute plata
asupra unei datorii care nu este inca e6igibila cu pre-erinta -ata de o
datorie scadenta+ cu e6ceptia cazului in care s-a pre*azut ca debitorul
poate plati anticipat.
27) &n cazul platii e-ectuate prin *ira.ent bancar+ debitorul -ace
i.putatia prin .entiunile corespunzatoare conse.nate de el pe ordinul de
plata.
&.putatia -acuta de creditor Art. 1.,0!
21) &n lipsa unei indicatii din partea debitorului+ creditorul poate+ intr-un
ter.en rezonabil dupa ce a pri.it plata+ sa indice debitorului datoria
asupra careia aceasta se *a i.puta. Creditorul nu poate i.puta plata
asupra unei datorii nee6igibile ori litigioase.
2) Atunci cand creditorul re.ite debitorului o c4itanta liberatorie+ el
este dator sa -aca i.putatia prin acea c4itanta.
&.putatia legala Art. 1.,0"
21) Daca niciuna dintre parti nu -ace i.putatia platii+ *or -i aplicate+ in
ordine+ ur.atoarele reguli9
a) plata se i.puta cu prioritate asupra datoriilor a/unse la scadenta:
b) se *or considera stinse+ in pri.ul rand+ datoriile negarantate sau cele
pentru care creditorul are cele .ai putine garantii:
c) i.putatia se *a -ace .ai intai asupra datoriilor .ai oneroase pentru
debitor:
d) daca toate datoriile sunt deopotri*a scadente+ precu. si+ in egala
.asura+ garantate si oneroase+ se *or stinge datoriile .ai *ec4i:
e) in lipsa tuturor criteriilor .entionate la lit. a)d)+ i.putatia se *a -ace
proportional cu *aloarea datoriilor.
2) &n toate cazurile+ plata se *a i.puta .ai intai asupra c4eltuielilor de
/udecata si e6ecutare+ apoi asupra ratelor+ dobanzilor si penalitatilor+ in
ordinea cronologica a scadentei acestora+ si+ in -inal+ asupra capitalului+
daca partile nu con*in alt-el.
0ectiunea ' 3unerea in intarziere a creditorului
Cazuri de punere in intarziere a creditorului Art. 1.,10
Creditorul poate -i pus in intarziere atunci cand re-uza+ in .od
ne/usti-icat+ plata o-erita in .od corespunzator sau cand re-uza sa
indeplineasca actele pregatitoare -ara de care debitorul nu isi poate
e6ecuta obligatia.
E-ectele punerii in intarziere a creditorului Art. 1.,11
21) Creditorul pus in intarziere preia riscul i.posibilitatii de e6ecutare a
obligatiei+ iar debitorul nu este tinut sa restituie -ructele culese dupa
punerea in intarziere.
2) Creditorul este tinut la repararea pre/udiciilor cauzate prin intarziere
si la acoperirea c4eltuielilor de conser*are a bunului datorat.
Drepturile debitorului Art. 1.,1
Debitorul poate conse.na bunul pe c4eltuiala si riscurile creditorului+
liberandu-se ast-el de obligatia sa.
3rocedura Art. 1.,17
3rocedura o-ertei de plata si a conse.natiunii este pre*azuta de Codul de
procedura ci*ila.
Vanzarea publica Art. 1.,1(
21) Daca natura bunului -ace i.posibila conse.narea+ daca bunul este
perisabil sau daca depozitarea lui necesita costuri de intretinere ori
c4eltuieli considerabile+ debitorul poate porni *anzarea publica a bunului si
poate conse.na pretul+ noti-icand in prealabil creditorului si pri.ind
incu*iintarea instantei /udecatoresti.
2) Daca bunul este cotat la bursa sau pe o alta piata regle.entata+ daca
are un pret curent sau are o *aloare prea .ica -ata de c4eltuielile unei
*anzari publice+ instanta poate incu*iinta *anzarea bunului -ara noti-icarea
creditorului.
Retragerea bunului conse.nat Art. 1.,1,
Debitorul are dreptul sa retraga bunul conse.nat cat ti.p creditorul nu a
declarat ca accepta conse.narea sau aceasta nu a -ost *alidata de
instanta.
Creanta renaste cu toate garantiile si toate celelalte accesorii ale sale din
.o.entul retragerii bunului.
Capitolul && E6ecutarea silita a obligatiilor
0ectiunea 1 Dispozitii generale
Drepturile creditorului Art. 1.,1'.
21) Creditorul are dreptul la indeplinirea integrala+ e6acta si la ti.p a
obligatiei.
2) Atunci cand+ -ara /usti-icare+ debitorul nu isi e6ecuta obligatia si se
a-la in intarziere+ creditorul poate+ la alegerea sa si -ara a pierde dreptul
la daune-interese+ daca i se cu*in9
1. sa ceara sau+ dupa caz+ sa treaca la e6ecutarea silita a obligatiei:
. sa obtina+ daca obligatia este contractuala+ rezolutiunea sau rezilierea
contractului ori+ dupa caz+ reducerea propriei obligatii corelati*e:
7. sa -oloseasca+ atunci cand este cazul+ orice alt .i/loc pre*azut de lege
pentru realizarea dreptului sau.
1ee6ecutarea i.putabila creditorului Art. 1.,1$
) parte nu poate in*oca nee6ecutarea obligatiilor celeilalte parti in
.asura in care nee6ecutarea este cauzata de propria sa actiune sau
o.isiune.
Raspunderea debitorului Art. 1.,1!
21) Daca prin lege nu se dispune alt-el+ debitorul raspunde personal de
indeplinirea obligatiilor sale.
2) Raspunderea debitorului poate -i li.itata nu.ai in cazurile si conditiile
pre*azute de lege.
Raspunderea pentru -apta tertilor Art. 1.,1"
Daca partile nu con*in alt-el+ debitorul raspunde pentru pre/udiciile
cauzate din culpa persoanei de care se -oloseste pentru e6ecutarea
obligatiilor contractuale.
Raspunderea tertilor Art. 1.,0
Creditorul poate ur.ari si bunurile care apartin tertilor+ daca acestea
sunt a-ectate pentru plata datoriilor debitorului ori au -acut obiectul unor
acte /uridice care au -ost re*ocate ca -iind inc4eiate in -rauda
creditorului.
0ectiunea 3unerea in intarziere a debitorului
8oduri Art. 1.,1
3unerea in intarziere a debitorului poate opera de drept sau la cererea
creditorului.
3unerea in intarziere de catre creditor Art. 1.,
21) Debitorul poate -i pus in intarziere -ie printr-o noti-icare scrisa prin
care creditorul ii solicita e6ecutarea obligatiei+ -ie prin cererea de
c4e.are in /udecata.
2) Daca prin lege sau prin contract nu se pre*ede alt-el+ noti-icarea se
co.unica debitorului prin e6ecutor /udecatoresc sau prin orice alt .i/loc
care asigura do*ada co.unicarii.
27) 3rin noti-icare trebuie sa se acorde debitorului un ter.en de
e6ecutare+ tinand sea.a de natura obligatiei si de i.pre/urari. Daca prin
noti-icare nu se acorda un ase.enea ter.en+ debitorul poate sa e6ecute
obligatia intr-un ter.en rezonabil+ calculat din ziua co.unicarii noti-icarii.
2() 3ana la e6pirarea ter.enului pre*azut la alin. 27)+ creditorul poate
suspenda e6ecutarea propriei obligatii+ poate cere daune-interese+ insa nu
poate e6ercita celelalte drepturi pre*azute la art. 1.,1'+ daca prin lege nu
se pre*ede alt-el. Creditorul poate e6ercita aceste drepturi daca
debitorul il in-or.eaza ca nu *a e6ecuta obligatiile in ter.enul stabilit sau
daca+ la e6pirarea ter.enului+ obligatia nu a -ost e6ecutata.
2,) Cererea de c4e.are in /udecata -or.ulata de creditor+ -ara ca
anterior debitorul sa -i -ost pus in intarziere+ con-era debitorului dreptul
de a e6ecuta obligatia intr-un ter.en rezonabil+ calculat de la data cand
cererea i-a -ost co.unicata. Daca obligatia este e6ecutata in acest
ter.en+ c4eltuielile de /udecata ra.an in sarcina creditorului.
&ntarzierea de drept in e6ecutarea obligatiei Art. 1.,7
21) Debitorul se a-la de drept in intarziere atunci cand s-a stipulat ca
si.pla i.plinire a ter.enului stabilit pentru e6ecutare produce un
ase.enea e-ect.
2) De ase.enea+ debitorul se a-la de drept in intarziere in cazurile anu.e
pre*azute de lege+ precu. si atunci cand9
a) obligatia nu putea -i e6ecutata in .od util decat intr-un anu.it ti.p+ pe
care debitorul l-a lasat sa treaca+ sau cand nu a e6ecutat-o i.ediat+ desi
e6ista urgenta:
b) prin -apta sa+ debitorul a -acut i.posibila e6ecutarea in natura a
obligatiei sau cand a incalcat o obligatie de a nu -ace:
c) debitorul si-a .ani-estat in .od neindoielnic -ata de creditor intentia
de a nu e6ecuta obligatia sau cand+ -iind *orba de o obligatie cu e6ecutare
succesi*a+ re-uza ori negli/eaza sa isi e6ecute obligatia in .od repetat:
d) nu a -ost e6ecutata obligatia de a plati o su.a de bani+ asu.ata in
e6ercitiul acti*itatii unei intreprinderi: e) obligatia se naste din sa*arsirea
unei -apte ilicite e6tracontractuale.
27) &n cazurile pre*azute la alin. 21) si 2)+ daca obligatia de*ine scadenta
dupa decesul debitorului+ .ostenitorii acestuia nu sunt in intarziere decat
dupa trecerea a 1, zile de la data la care creditorul i-a noti-icat sau+ dupa
caz+ de la data noti-icarii curatorului dese.nat in conditiile art. 1.17'.
2() Cazurile in care debitorul se a-la de drept in intarziere trebuie
do*edite de creditor. )rice declaratie sau stipulatie contrara se
considera nescrisa.
)-erta de e6ecutare Art. 1.,(
Debitorul nu este in intarziere daca a o-erit+ cand se cu*enea+ prestatia
datorata+ c4iar -ara a respecta -or.alitatile pre*azute la art.
1.,101.,1,+ insa creditorul a re-uzat+ -ara te.ei legiti.+ sa o pri.easca.
E-ectele intarzierii debitorului Art. 1.,,
Debitorul raspunde+ de la data la care se a-la in intarziere+ pentru orice
pierdere cauzata de un caz -ortuit+ cu e6ceptia situatiei in care cazul
-ortuit il libereaza pe debitor de insasi e6ecutarea obligatiei.
Cazul obligatiilor solidare Art. 1.,'
21) 1oti-icarea prin care creditorul pune in intarziere pe unul dintre
codebitorii solidari produce e-ecte si in pri*inta celorlalti.
2) 1oti-icarea -acuta de unul dintre creditorii solidari produce+ tot
ast-el+ e-ecte si in pri*inta celorlalti creditori.
0ectiunea 7 E6ecutarea silita in natura
Dreptul la e6ecutarea in natura Art. 1.,$
21) Creditorul poate cere intotdeauna ca debitorul sa -ie constrans sa
e6ecute obligatia in natura+ cu e6ceptia cazului in care o ase.enea
e6ecutare este i.posibila.
2) Dreptul la e6ecutare in natura cuprinde+ daca este cazul+ dreptul la
repararea sau inlocuirea bunului+ precu. si orice alt .i/loc pentru a
re.edia o e6ecutare de-ectuoasa.
E6ecutarea obligatiei de a -ace Art. 1.,!
21) &n cazul nee6ecutarii unei obligatii de a -ace+ creditorul poate+ pe
c4eltuiala debitorului+ sa e6ecute el insusi ori sa -aca sa -ie e6ecutata
obligatia.
2) Cu e6ceptia cazului in care debitorul este de drept in intarziere+
creditorul poate sa e6ercite acest drept nu.ai daca il instiinteaza pe
debitor -ie odata cu punerea in intarziere+ -ie ulterior acesteia.
E6ecutarea obligatiei de a nu -ace Art. 1.,"
&n cazul nee6ecutarii obligatiei de a nu -ace+ creditorul poate cere
instantei incu*iintarea sa inlature ori sa ridice ceea ce debitorul a -acut
cu incalcarea obligatiei+ pe c4eltuiala debitorului+ in li.ita stabilita prin
4otarare /udecatoreasca.
0ectiunea ( E6ecutarea prin ec4i*alent
1. Dispozitii generale
Dreptul la daune-interese Art. 1.,70
Creditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea pre/udiciului pe
care debitorul i l-a cauzat si care este consecinta directa si necesara a
nee6ecutarii -ara /usti-icare sau+ dupa caz+ culpabile a obligatiei.
. 3re/udiciul
&. E*aluarea pre/udiciului
Repararea integrala Art. 1.,71
21) Creditorul are dreptul la repararea integrala a pre/udiciului pe care l-a
su-erit din -aptul nee6ecutarii.
2) 3re/udiciul cuprinde pierderea e-ecti* su-erita de creditor si
bene-iciul de care acesta este lipsit. #a stabilirea intinderii pre/udiciului
se tine sea.a si de c4eltuielile pe care creditorul le-a -acut+ intr-o li.ita
rezonabila+ pentru e*itarea sau li.itarea pre/udiciului.
27) Creditorul are dreptul si la repararea pre/udiciului nepatri.onial.
Caracterul cert al pre/udiciului Art. 1.,7
21) #a stabilirea daunelor-interese se tine sea.a de pre/udiciile *iitoare+
atunci cand acestea sunt certe.
2) 3re/udiciul ce ar -i cauzat prin pierderea unei sanse de a obtine un
a*anta/ poate -i reparat proportional cu probabilitatea obtinerii
a*anta/ului+ tinand cont de i.pre/urari si de situatia concreta a
creditorului.
27) 3re/udiciul al carui cuantu. nu poate -i stabilit cu certitudine se
deter.ina de instanta de /udecata.
3re*izibilitatea pre/udiciului Art. 1.,77
Debitorul raspunde nu.ai pentru pre/udiciile pe care le-a pre*azut sau pe
care putea sa le pre*ada ca ur.are a nee6ecutarii la .o.entul inc4eierii
contractului+ a-ara de cazul in care nee6ecutarea este intentionata ori se
datoreaza culpei gra*e a acestuia. C4iar si in acest din ur.a caz+ daunele-
interese nu cuprind decat ceea ce este consecinta directa si necesara a
nee6ecutarii obligatiei.
3re/udiciul i.putabil creditorului Art. 1.,7(
21) Daca+ prin actiunea sau o.isiunea sa culpabila+ creditorul a contribuit la
producerea pre/udiciului+ despagubirile datorate de debitor se *or di.inua
in .od corespunzator. Aceasta dispozitie se aplica si atunci cand
pre/udiciul este cauzat in parte de un e*eni.ent al carui risc a -ost
asu.at de creditor.
2) Debitorul nu datoreaza despagubiri pentru pre/udiciile pe care
creditorul le-ar -i putut e*ita cu o .ini.a diligenta.
Daunele .oratorii in cazul obligatiilor banesti Art. 1.,7,
21) &n cazul in care o su.a de bani nu este platita la scadenta+ creditorul
are dreptul la daune .oratorii+ de la scadenta pana in .o.entul platii+ in
cuantu.ul con*enit de parti sau+ in lipsa+ in cel pre*azut de lege+ -ara a
trebui sa do*edeasca *reun pre/udiciu. &n acest caz+ debitorul nu are
dreptul sa -aca do*ada ca pre/udiciul su-erit de creditor ca ur.are a
intarzierii platii ar -i .ai .ic.
2) Daca+ inainte de scadenta+ debitorul datora dobanzi .ai .ari decat
dobanda legala+ daunele .oratorii sunt datorate la ni*elul aplicabil inainte
de scadenta.
27) Daca nu sunt datorate dobanzi .oratorii .ai .ari decat dobanda
legala+ creditorul are dreptul+ in a-ara dobanzii legale+ la daune-interese
pentru repararea integrala a pre/udiciului su-erit.
Daunele .oratorii in cazul obligatiilor de a -ace Art. 1.,7'
&n cazul altor obligatii decat cele a*and ca obiect plata unei su.e de bani+
e6ecutarea cu intarziere da intotdeauna dreptul la daune-interese egale
cu dobanda legala+ calculata de la data la care debitorul este in intarziere
asupra ec4i*alentului in bani al obligatiei+ cu e6ceptia cazului in care s-a
stipulat o clauza penala ori creditorul poate do*edi un pre/udiciu .ai .are
cauzat de intarzierea in e6ecutarea obligatiei.
Do*ada pre/udiciului Art. 1.,7$
Do*ada nee6ecutarii obligatiei nu il scuteste pe creditor de proba
pre/udiciului+ cu e6ceptia cazului in care prin lege sau prin con*entia
partilor se pre*ede alt-el.
&&. Clauza penala si ar*una
Clauza penala Art. 1.,7!
21) Clauza penala este aceea prin care partile stipuleaza ca debitorul se
obliga la o anu.ita prestatie in cazul nee6ecutarii obligatiei principale.
2) &n caz de nee6ecutare+ creditorul poate cere -ie e6ecutarea silita in
natura a obligatiei principale+ -ie clauza penala.
27) Debitorul nu se poate libera o-erind despagubirea con*enita.
2() Creditorul poate cere e6ecutarea clauzei penale -ara a -i tinut sa
do*edeasca *reun pre/udiciu.
2,) Dispozitiile pri*itoare la clauza penala sunt aplicabile con*entiei prin
care creditorul este indreptatit ca+ in cazul rezolutiunii sau rezilierii
contractului din culpa debitorului+ sa pastreze plata partiala -acuta de
acesta din ur.a. 0unt e6ceptate dispozitiile pri*itoare la ar*una.
Cu.ulul penalitatii cu e6ecutarea in natura Art. 1.,7"
Creditorul nu poate cere atat e6ecutarea in natura a obligatiei principale+
cat si plata penalitatii+ a-ara de cazul in care penalitatea a -ost stipulata
pentru nee6ecutarea obligatiilor la ti.p sau in locul stabilit. &n acest din
ur.a caz+ creditorul poate cere atat e6ecutarea obligatiei principale+ cat
si a penalitatii+ daca nu renunta la acest drept sau daca nu accepta+ -ara
rezer*e+ e6ecutarea obligatiei.
1ulitatea clauzei penale Art. 1.,(0
21) 1ulitatea obligatiei principale o atrage pe aceea a clauzei penale.
1ulitatea clauzei penale nu o atrage pe aceea a obligatiei principale.
2) 3enalitatea nu poate -i ceruta atunci cand e6ecutarea obligatiei a
de*enit i.posibila din cauze nei.putabile debitorului.
Reducerea cuantu.ului penalitatii Art. 1.,(1
21) &nstanta nu poate reduce penalitatea decat atunci cand9 a) obligatia
principala a -ost e6ecutata in parte si aceasta e6ecutare a pro-itat
creditorului: b) penalitatea este *adit e6cesi*a -ata de pre/udiciul ce
putea -i pre*azut de parti la inc4eierea contractului.
2) &n cazul pre*azut la alin. 21) lit. b)+ penalitatea ast-el redusa trebuie
insa sa ra.ana superioara obligatiei principale.
27) )rice stipulatie contrara se considera nescrisa.
)bligatia principala indi*izibila Art. 1.,(
Atunci cand obligatia principala este indi*izibila+ -ara a -i solidara+ iar
nee6ecutarea acesteia rezulta din -apta unuia dintre codebitori+
penalitatea poate -i ceruta -ie in totalitate celui care nu a e6ecutat+ -ie
celorlalti codebitori+ -iecaruia pentru partea sa. Acestia pastreaza
dreptul de regres in contra celui care a pro*ocat nee6ecutarea.
)bligatia principala di*izibila Art. 1.,(7
21) Atunci cand obligatia principala este di*izibila+ penalitatea este+ de
ase.enea+ di*izibila+ -iind suportata nu.ai de codebitorul care este
*ino*at de nee6ecutare si nu.ai pentru partea de care acesta este tinut.
2) Dispozitiile alin. 21) nu se aplica atunci cand clauza penala a -ost
stipulata pentru a i.piedica o plata partiala+ iar unul dintre codebitori a
i.piedicat e6ecutarea obligatiei in totalitate. &n acest caz+ intreaga
penalitate poate -i ceruta acestuia din ur.a+ iar de la ceilalti codebitori
nu.ai proportional cu partea -iecaruia din datorie+ -ara a li.ita regresul
acestora i.potri*a celui care nu a e6ecutat obligatia.
Ar*una con-ir.atorie Art. 1.,((
21) Daca+ la .o.entul inc4eierii contractului+ o parte da celeilalte+ cu titlu
de ar*una+ o su.a de bani sau alte bunuri -ungibile+ in caz de e6ecutare
ar*una trebuie i.putata asupra prestatiei datorate sau+ dupa caz+
restituita.
2) Daca partea care a dat ar*una nu e6ecuta obligatia -ara /usti-icare+
cealalta parte poate declara rezolutiunea contractului+ retinand ar*una.
Atunci cand nee6ecutarea pro*ine de la partea care a pri.it ar*una+
cealalta parte poate declara rezolutiunea contractului si poate cere dublul
acesteia.
27) Creditorul obligatiei nee6ecutate poate insa opta pentru e6ecutare sau
pentru rezolutiunea contractului si repararea pre/udiciului potri*it
dreptului co.un.
Ar*una penalizatoare Art. 1.,(,
Daca in contract este stipulat e6pres dreptul uneia dintre parti sau
dreptul a.belor parti de a se dezice de contract+ cel care denunta
contractul pierde ar*una data sau+ dupa caz+ trebuie sa restituie dublul
celei pri.ite.
Restituirea ar*unei Art. 1.,('
Ar*una se restituie cand contractul inceteaza din cauze ce nu atrag
raspunderea *reuneia dintre parti.
7. Vino*atia debitorului
Vino*atia debitorului Art. 1.,($
Debitorul este tinut sa repare pre/udiciul cauzat cu intentie sau din culpa.
3rezu.tia de culpa Art. 1.,(!
Culpa debitorului unei obligatii contractuale se prezu.a prin si.plul -apt
al nee6ecutarii.
0ectiunea , Rezolutiunea+ rezilierea si reducerea prestatiilor
Dreptul la rezolutiune sau reziliere Art. 1.,("
21) Daca nu cere e6ecutarea silita a obligatiilor contractuale+ creditorul
are dreptul la rezolutiunea sau+ dupa caz+ rezilierea contractului+ precu.
si la daune-interese+ daca i se cu*in.
2) Rezolutiunea poate a*ea loc pentru o parte a contractului+ nu.ai atunci
cand e6ecutarea sa este di*izibila. De ase.enea+ in cazul contractului
plurilateral+ neindeplinirea de catre una dintre parti a obligatiei nu atrage
rezolutiunea contractului -ata de celelalte parti+ cu e6ceptia cazului in
care prestatia nee6ecutata trebuia+ dupa circu.stante+ sa -ie considerata
esentiala.
27) Daca nu se pre*ede alt-el+ dispozitiile re-eritoare la rezolutiune se
aplica si in cazul rezilierii.
8odul de operare Art. 1.,,0
21) Rezolutiunea poate -i dispusa de instanta+ la cerere+ sau+ dupa caz+
poate -i declarata unilateral de catre partea indreptatita.
2) De ase.enea+ in cazurile anu.e pre*azute de lege sau daca partile au
con*enit ast-el+ rezolutiunea poate opera de plin drept. Reducerea
prestatiilor Art. 1.,,1
21) Creditorul nu are dreptul la rezolutiune atunci cand nee6ecutarea este
de .ica inse.natate. &n cazul contractelor cu e6ecutare succesi*a+
creditorul are dreptul la reziliere+ c4iar daca nee6ecutarea este de .ica
inse.natate+ insa are un caracter repetat. )rice stipulatie contrara este
considerata nescrisa.
2) El are insa dreptul la reducerea proportionala a prestatiei sale daca+
dupa i.pre/urari+ aceasta este posibila.
27) Daca reducerea prestatiilor nu poate a*ea loc+ creditorul nu are
dreptul decat la daune-interese.
Rezolutiunea unilaterala Art. 1.,,
21) Rezolutiunea sau rezilierea contractului poate a*ea loc prin noti-icarea
scrisa a debitorului atunci cand partile au con*enit ast-el+ cand debitorul
se a-la de drept in intarziere ori cand acesta nu a e6ecutat obligatia in
ter.enul -i6at prin punerea in intarziere.
2) Declaratia de rezolutiune sau de reziliere trebuie -acuta in ter.enul
de prescriptie pre*azut de lege pentru actiunea corespunzatoare
acestora.
27) &n toate cazurile+ declaratia de rezolutiune sau de reziliere se inscrie
in cartea -unciara ori+ dupa caz+ in alte registre publice+ pentru a -i
opozabila tertilor.
2() Declaratia de rezolutiune este ire*ocabila de la data co.unicarii ei
catre debitor sau+ dupa caz+ de la data e6pirarii ter.enului pre*azut la
alin. 21).
3actul co.isoriu Art. 1.,,7
21) 3actul co.isoriu produce e-ecte daca pre*ede+ in .od e6pres+
obligatiile a caror nee6ecutare atrage rezolutiunea sau rezilierea de drept
a contractului.
2) &n cazul pre*azut la alin. 21)+ rezolutiunea sau rezilierea este
subordonata punerii in intarziere a debitorului+ a-ara de cazul in care s-a
con*enit ca ea *a rezulta din si.plul -apt al nee6ecutarii.
27) 3unerea in intarziere nu produce e-ecte decat daca indica in .od
e6pres conditiile in care pactul co.isoriu opereaza.
E-ectele rezolutiunii si ale rezilierii Art. 1.,,(
21) Contractul des-iintat prin rezolutiune se considera ca nu a -ost
niciodata inc4eiat. Daca prin lege nu se pre*ede alt-el+ -iecare parte este
tinuta+ in acest caz+ sa restituie celeilalte parti prestatiile pri.ite.
2) Rezolutiunea nu produce e-ecte asupra clauzelor re-eritoare la
solutionarea di-erendelor ori asupra celor care sunt destinate sa produca
e-ecte c4iar in caz de rezolutiune.
27) Contractul reziliat inceteaza doar pentru *iitor.
0ectiunea ' Cauze /usti-icate de nee6ecutare a obligatiilor contractuale
)rdinea e6ecutarii obligatiilor Art. 1.,,,
21) Daca din con*entia partilor sau din i.pre/urari nu rezulta contrariul+ in
.asura in care obligatiile pot -i e6ecutate si.ultan+ partile sunt tinute sa
le e6ecute in acest -el.
2) &n .asura in care e6ecutarea obligatiei unei parti necesita o perioada
de ti.p+ acea parte este tinuta sa e6ecute contractul pri.a+ daca din
con*entia partilor sau din i.pre/urari nu rezulta alt-el.
E6ceptia de nee6ecutare Art. 1.,,'
21) Atunci cand obligatiile nascute dintr-un contract sinalag.atic sunt
e6igibile+ iar una dintre parti nu e6ecuta sau nu o-era e6ecutarea
obligatiei+ cealalta parte poate+ intr-o .asura corespunzatoare+ sa re-uze
e6ecutarea propriei obligatii+ a-ara de cazul in care din lege+ din *ointa
partilor sau din uzante rezulta ca cealalta parte este obligata sa e6ecute
.ai intai.
2) E6ecutarea nu poate -i re-uzata daca+ potri*it i.pre/urarilor si tinand
sea.a de .ica inse.natate a prestatiei nee6ecutate+ acest re-uz ar -i
contrar bunei-credinte.
&.posibilitatea de e6ecutare Art. 1.,,$
21) Atunci cand i.posibilitatea de e6ecutare este totala si de-initi*a si
pri*este o obligatie contractuala i.portanta+ contractul este des-iintat de
plin drept si -ara *reo noti-icare+ c4iar din .o.entul producerii
e*eni.entului -ortuit. Dispozitiile art. 1.$( alin. 2) sunt aplicabile in .od
corespunzator.
2) Daca i.posibilitatea de e6ecutare a obligatiei este te.porara+
creditorul poate suspenda e6ecutarea propriilor obligatii ori poate obtine
des-iintarea contractului. &n acest din ur.a caz+ regulile din .ateria
rezolutiunii sunt aplicabile in .od corespunzator.
Capitolul &&& 8i/loacele de protectie a drepturilor creditorului
0ectiunea 1 8asurile conser*atorii
8asurile conser*atorii Art. 1.,,!
Creditorul poate sa ia toate .asurile necesare sau utile pentru
conser*area drepturilor sale+ precu. asigurarea do*ezilor+ indeplinirea
unor -or.alitati de publicitate si in-or.are pe contul debitorului+
e6ercitarea actiunii oblice ori luarea unor .asuri asiguratorii.
8asurile asiguratorii Art. 1.,,"
3rincipalele .asuri asiguratorii sunt sec4estrul si poprirea asiguratorie.
8asurile asiguratorii se iau in con-or.itate cu dispozitiile Codului de
procedura ci*ila.
0ectiunea Actiunea oblica
1otiune Art. 1.,'0
21) Creditorul a carui creanta este certa si e6igibila poate sa e6ercite
drepturile si actiunile debitorului atunci cand acesta+ in pre/udiciul
creditorului+ re-uza sau negli/eaza sa le e6ercite.
2) Creditorul nu *a putea e6ercita drepturile si actiunile care sunt strans
legate de persoana debitorului.
27) Cel i.potri*a caruia se e6ercita actiunea oblica poate opune
creditorului toate .i/loacele de aparare pe care le-ar -i putut opune
debitorului.
E-ectele ad.iterii actiunii oblice Art. 1.,'1
?otararea /udecatoreasca de ad.itere a actiunii oblice pro-ita tuturor
creditorilor+ -ara nicio pre-erinta in -a*oarea creditorului care a
e6ercitat actiunea.
0ectiunea 7 Actiunea re*ocatorie
1otiune Art. 1.,'
21) Daca do*edeste un pre/udiciu+ creditorul poate cere sa -ie declarate
inopozabile -ata de el actele /uridice inc4eiate de debitor in -rauda
drepturilor sale+ cu. sunt cele prin care debitorul isi creeaza sau isi
.areste o stare de insol*abilitate.
2) <n contract cu titlu oneros sau o plata -acuta in e6ecutarea unui
ase.enea contract poate -i declarata inopozabila nu.ai atunci cand tertul
contractant ori cel care a pri.it plata cunostea -aptul ca debitorul isi
creeaza sau isi .areste starea de insol*abilitate.
Conditii pri*itoare la creanta Art. 1.,'7
Creanta trebuie sa -ie certa la data introducerii actiunii.
Ter.en de prescriptie Art. 1.,'(
Daca prin lege nu se pre*ede alt-el+ dreptul la actiune se prescrie in
ter.en de un an de la data la care creditorul a cunoscut sau trebuia sa
cunoasca pre/udiciul ce rezulta din actul atacat.
E-ectele ad.iterii actiunii Art. 1.,',
21) Actul atacat *a -i declarat inopozabil atat -ata de creditorul care a
introdus actiunea+ cat si -ata de toti ceilalti creditori care+ putand
introduce actiunea+ au inter*enit in cauza. Acestia *or a*ea dreptul de a -i
platiti din pretul bunului ur.arit+ cu respectarea cauzelor de pre-erinta
e6istente intre ei.
2) Tertul dobanditor poate pastra bunul platind creditorului caruia
pro-ita ad.iterea actiunii o su.a de bani egala cu pre/udiciul su-erit de
acesta din ur.a prin inc4eierea actului. &n caz contrar+ 4otararea
/udecatoreasca de ad.itere a actiunii re*ocatorii indisponibilizeaza bunul
pana la incetarea e6ecutarii silite a creantei pe care s-a inte.eiat
actiunea+ dispozitiile pri*itoare la publicitatea si e-ectele clauzei de
inalienabilitate aplicandu-se in .od corespunzator.
Titlul V& Trans.isiunea si trans-or.area obligatiilor
Capitolul & Cesiunea de creanta
0ectiunea 1 Cesiunea de creanta in general
1otiune Art. 1.,''
21) Cesiunea de creanta este con*entia prin care creditorul cedent
trans.ite cesionarului o creanta i.potri*a unui tert.
2) Dispozitiile prezentului capitol nu se aplica9
a) trans-erului creantelor in cadrul unei trans.isiuni uni*ersale sau cu
titlu uni*ersal:
b) trans-erului titlurilor de *aloare si altor instru.ente -inanciare+ cu
e6ceptia dispozitiilor sectiunii a -a din prezentul capitol.
;elurile cesiunii Art. 1.,'$
21) Cesiunea de creanta poate -i cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
2) Daca cesiunea este cu titlu gratuit+ dispozitiile prezentei sectiuni se
co.pleteaza in .od corespunzator cu cele din .ateria contractului de
donatie.
27) Daca cesiunea este cu titlu oneros+ dispozitiile prezentului capitol se
co.pleteaza in .od corespunzator cu cele din .ateria contractului de
*anzarecu.parare sau+ dupa caz+ cu cele care regle.enteaza orice alta
operatiune /uridica in cadrul careia partile au con*enit sa se e6ecute
prestatia constand in trans.iterea unei creante.
Trans-erul drepturilor Art. 1.,'!
21) Cesiunea de creanta trans-era cesionarului9
a) toate drepturile pe care cedentul le are in legatura cu creanta cedata:
b) drepturile de garantie si toate celelalte accesorii ale creantei cedate.
2) Cu toate acestea+ cedentul nu poate sa predea cesionarului+ -ara
acordul constituitorului+ posesia bunului luat in ga/. &n cazul in care
constituitorul se opune+ bunul ga/at ra.ane in custodia cedentului.
Creante care nu pot -i cedate Art. 1.,'"
21) 1u pot -ace obiectul unei cesiuni creantele care sunt declarate
netrans.isibile de lege.
2) Creanta ce are ca obiect o alta prestatie decat plata unei su.e de bani
poate -i cedata nu.ai daca cesiunea nu -ace ca obligatia sa -ie+ in .od
substantial+ .ai oneroasa.
Clauza de inalienabilitate Art. 1.,$0
21) Cesiunea care este interzisa sau li.itata prin con*entia cedentului cu
debitorul nu produce e-ecte in pri*inta debitorului decat daca9
a) debitorul a consi.tit la cesiune:
b) interdictia nu este e6pres .entionata in inscrisul constatator al
creantei+ iar cesionarul nu a cunoscut si nu trebuia sa cunoasca e6istenta
interdictiei la .o.entul cesiunii:
c) cesiunea pri*este o creanta ce are ca obiect o su.a de bani.
2) Dispozitiile alin. 21) nu li.iteaza raspunderea cedentului -ata de
debitor pentru incalcarea interdictiei de a ceda creanta.
Cesiunea partiala Art. 1.,$1
21) Creanta pri*itoare la o su.a de bani poate -i cedata in parte.
2) Creanta ce are ca obiect o alta prestatie nu poate -i cedata in parte
decat daca obligatia este di*izibila+ iar cesiunea nu -ace ca aceasta sa
de*ina+ in .od substantial+ .ai oneroasa pentru debitor.
Creante *iitoare Art. 1.,$
21) &n caz de cesiune a unei creante *iitoare+ actul trebuie sa cuprinda
ele.entele care per.it identi-icarea creantei cedate.
2) Creanta se considera trans-erata din .o.entul inc4eierii contractului
de cesiune.
;or.a cesiunii Art. 1.,$7
21) Creanta este cedata prin si.pla con*entie a cedentului si a
cesionarului+ -ara noti-icarea debitorului.
2) Consi.ta.antul debitorului nu este cerut decat atunci cand+ dupa
i.pre/urari+ creanta este legata in .od esential de persoana creditorului.
3redarea inscrisului constatator al creantei Art. 1.,$(
21) Cedentul este obligat sa re.ita cesionarului titlul constatator al
creantei a-lat in posesia sa+ precu. si orice alte inscrisuri do*editoare ale
dreptului trans.is.
2) &n caz de cesiune partiala a creantei+ cesionarul are dreptul la o copie
legalizata a inscrisului constatator al creantei+ precu. si la .entionarea
cesiunii+ cu se.natura partilor+ pe inscrisul original. Daca cesionarul
dobandeste si restul creantei+ de*in aplicabile dispozitiile alin. 21).
E-ectele cesiunii inainte de noti-icare Art. 1.,$,
21) Cesiunea de creanta produce e-ecte intre cedent si cesionar+ iar
acesta din ur.a poate pretinde tot ceea ce pri.este cedentul de la
debitor+ c4iar daca cesiunea nu a -ost -acuta opozabila debitorului.
2) Cesionarul poate+ in aceleasi i.pre/urari+ sa -aca acte de conser*are cu
pri*ire la dreptul cedat.
Dobanzile scadente si neincasate Art. 1.,$'
Daca nu s-a con*enit alt-el+ dobanzile si orice alte *enituri a-erente
creantei+ de*enite scadente+ dar neincasate inca de cedent+ se cu*in
cesionarului+ cu incepere de la data cesiunii.
Costuri supli.entare Art. 1.,$$
Debitorul are dreptul sa -ie despagubit de cedent si de cesionar pentru
orice c4eltuieli supli.entare cauzate de cesiune.
Co.unicarea si acceptarea cesiunii Art. 1.,$!
21) Debitorul este tinut sa plateasca cesionarului din .o.entul in care9
a) accepta cesiunea printr-un inscris cu data certa:
b) pri.este o co.unicare scrisa a cesiunii+ pe suport 4artie sau in -or.at
electronic+ in care se arata identitatea cesionarului+ se identi-ica in .od
rezonabil creanta cedata si se solicita debitorului sa plateasca
cesionarului. &n cazul unei cesiuni partiale+ trebuie indicata si intinderea
cesiunii.
2) &nainte de acceptare sau de pri.irea co.unicarii+ debitorul nu se
poate libera decat platind cedentului.
27) Atunci cand co.unicarea cesiunii este -acuta de cesionar+ debitorul ii
poate cere acestuia sa ii prezinte do*ada scrisa a cesiunii.
2() 3ana la pri.irea unei ase.enea do*ezi+ debitorul poate sa suspende
plata.
2,) Co.unicarea cesiunii nu produce e-ecte daca do*ada scrisa a cesiunii
nu este co.unicata debitorului.
)pozabilitatea cesiunii unei uni*ersalitati de creante Art. 1.,$"
Cesiunea unei uni*ersalitati de creante+ actuale sau *iitoare+ nu este
opozabila tertilor decat prin inscrierea cesiunii in ar4i*a. Cu toate
acestea+ cesiunea nu este opozabila debitorilor decat din .o.entul
co.unicarii ei.
Co.unicarea odata cu cererea de c4e.are in /udecata Art. 1.,!0
Atunci cand cesiunea se co.unica odata cu actiunea intentata i.potri*a
debitorului+ acesta nu poate -i obligat la c4eltuieli de /udecata daca
plateste pana la pri.ul ter.en+ a-ara de cazul in care+ la .o.entul
co.unicarii cesiunii+ debitorul se a-la de/a in intarziere.
)pozabilitatea cesiunii -ata de -ideiusor Art. 1.,!1
Cesiunea nu este opozabila -ideiusorului decat daca -or.alitatile
pre*azute pentru opozabilitatea cesiunii -ata de debitor au -ost
indeplinite si in pri*inta -ideiusorului insusi.
E-ectele cesiunii intre cesionar si debitorul cedat Art. 1.,!
21) Debitorul poate sa opuna cesionarului toate .i/loacele de aparare pe
care le-ar -i putut in*oca i.potri*a cedentului. Ast-el+ el poate sa opuna
plata -acuta cedentului inainte ca cesiunea sa ii -i de*enit opozabila+
indi-erent daca are sau nu cunostinta de e6istenta altor cesiuni+ precu. si
orice alta cauza de stingere a obligatiilor sur*enita inainte de acel
.o.ent.
2) Debitorul poate+ de ase.enea+ sa opuna cesionarului plata pe care el
insusi ori -ideiusorul sau a -acut-o cu buna-credinta unui creditor aparent+
c4iar daca au -ost indeplinite -or.alitatile cerute pentru a -ace opozabila
cesiunea debitorului si tertilor.
27) &n cazul in care cesiunea i-a de*enit opozabila prin acceptare+
debitorul cedat nu .ai poate opune cesionarului co.pensatia pe care o
putea in*oca in raporturile cu cedentul.
Cesiuni succesi*e Art. 1.,!7
21) Atunci cand cedentul a trans.is aceeasi creanta .ai .ultor cesionari
succesi*i+ debitorul se libereaza platind in te.eiul cesiunii care i-a -ost
co.unicata .ai intai sau pe care a acceptat-o .ai intai printr-un inscris cu
data certa.
2) &n raporturile dintre cesionarii succesi*i ai aceleiasi creante este
pre-erat cel care si-a inscris .ai intai cesiunea la ar4i*a+ indi-erent de
data cesiunii sau a co.unicarii acesteia catre debitor.
E-ectele cesiunii partiale intre cesionarii creantei Art. 1.,!(
&n cazul unei cesiuni partiale+ cedentul si cesionarul sunt platiti
proportional cu *aloarea creantei -iecaruia dintre ei. Aceasta regula se
aplica in .od corespunzator cesionarilor care dobandesc i.preuna aceeasi
creanta.
)bligatia de garantie Art. 1.,!,
21) Daca cesiunea este cu titlu oneros+ cedentul are+ de drept+ obligatia de
garantie -ata de cesionar.
2) Ast-el+ cedentul garanteaza e6istenta creantei in raport cu data
cesiunii+ -ara a raspunde si de sol*abilitatea debitorului cedat. Daca
cedentul s-a obligat e6pres sa garanteze pentru sol*abilitatea debitorului
cedat+ se prezu.a+ in lipsa unei stipulatii contrare+ ca s-a a*ut in *edere
nu.ai sol*abilitatea de la data cesiunii.
27) Raspunderea pentru sol*abilitatea debitorului cedat se intinde pana la
concurenta pretului cesiunii+ la care se adauga c4eltuielile suportate de
cesionar in legatura cu cesiunea.
2() De ase.enea+ daca cedentul cunostea+ la data cesiunii+ starea de
insol*abilitate a debitorului cedat+ sunt aplicabile+ in .od corespunzator+
dispozitiile legale pri*ind raspunderea *anzatorului de rea-credinta pentru
*iciile ascunse ale bunului *andut.
2,) &n lipsa de stipulatie contrara+ cedentul cu titlu gratuit nu garanteaza
nici .acar e6istenta creantei la data cesiunii.
Raspunderea cedentului pentru e*ictiune Art. 1.,!'
21) &n toate cazurile+ cedentul raspunde daca+ prin -apta sa proprie+
singura ori concurenta cu -apta unei alte persoane+ cesionarul nu
dobandeste creanta in patri.oniul sau ori nu poate sa o -aca opozabila
tertilor.
2) &ntr-un ase.enea caz+ intinderea raspunderii cedentului se deter.ina
potri*it dispozitiilor art. 1.,!, alin. 2().
0ectiunea Cesiunea unei creante constatate printr-un titlu no.inati*+
la ordin sau la purtator
1otiune si -eluri Art. 1.,!$
21) Creantele incorporate in titluri no.inati*e+ la ordin ori la purtator nu
se pot trans.ite prin si.plul acord de *ointa al partilor.
2) Regi.ul titlurilor .entionate la alin. 21)+ precu. si al altor titluri de
*aloare se stabileste prin lege speciala.
8odalitati de trans.itere Art. 1.,!!
21) &n cazul titlurilor no.inati*e+ trans.isiunea se .entioneaza atat pe
inscrisul respecti*+ cat si in registrul tinut pentru e*identa acestora.
2) 3entru trans.iterea titlurilor la ordin este necesar girul+ e-ectuat
potri*it dispozitiilor aplicabile in .ateria ca.biilor.
27) Creanta incorporata intr-un titlu la purtator se trans.ite prin
re.iterea .ateriala a titlului. )rice stipulatie contrara se considera
nescrisa.
8i/loace de aparare Art. 1.,!"
21) Debitorul nu poate opune detinatorului titlului alte e6ceptii decat cele
care pri*esc nulitatea titlului+ cele care reies neindoielnic din cuprinsul
acestuia+ precu. si cele care pot -i in*ocate personal i.potri*a
detinatorului.
2) Cu toate acestea+ detinatorul care a dobandit titlul in -rauda
debitorului nu se poate pre*ala de dispozitiile alin. 21).
3lata creantei Art. 1.,"0
Debitorul care a e.is titlul la purtator este tinut sa plateasca creanta
constatata prin acel titlu oricarui detinator care ii re.ite titlul+ cu
e6ceptia cazului in care i s-a co.unicat o 4otarare /udecatoreasca prin
care este obligat sa re-uze plata.
3unerea in circulatie -ara *oia e.itentului Art. 1.,"1
Debitorul care a e.is titlul la purtator ra.ane tinut -ata de orice
detinator de buna-credinta+ c4iar daca de.onstreaza ca titlul a -ost pus
in circulatie i.potri*a *ointei sale.
Actiunea detinatorului deposedat in .od nelegiti. Art. 1.,"
Cel care a -ost deposedat in .od nelegiti. de un titlu la purtator nu il
poate i.piedica pe debitor sa plateasca creanta celui care ii prezinta titlul
decat prin co.unicarea unei 4otarari /udecatoresti. &n acest caz+ instanta
se *a pronunta pe cale de ordonanta presedintiala.
Capitolul && 0ubrogatia
;elurile subrogatiei Art. 1.,"7
21) )ricine plateste in locul debitorului poate -i subrogat in drepturile
creditorului+ -ara a putea insa dobandi .ai .ulte drepturi decat acesta.
2) 0ubrogatia poate -i con*entionala sau legala.
27) 0ubrogatia con*entionala poate -i consi.tita de debitor sau de
creditor. Ea trebuie sa -ie e6presa si+ pentru a -i opusa tertilor+ trebuie
constatata prin inscris.
0ubrogatia consi.tita de creditor Art. 1.,"(
21) 0ubrogatia este consi.tita de creditor atunci cand+ pri.ind plata de la
un tert+ ii trans.ite acestuia+ la .o.entul platii+ toate drepturile pe care
le a*ea i.potri*a debitorului.
2) 0ubrogatia opereaza -ara consi.ta.antul debitorului. )rice stipulatie
contrara se considera nescrisa.
0ubrogatia consi.tita de debitor Art. 1.,",
21) 0ubrogatia este consi.tita de debitor atunci cand acesta se
i.pru.uta spre a-si plati datoria si+ pe aceasta cale+ trans.ite
i.pru.utatorului drepturile creditorului -ata de care a*ea datoria
respecti*a.
2) 0ubrogatia este *alabila nu.ai daca actul de i.pru.ut si c4itanta de
plata a datoriei au data certa+ in actul de i.pru.ut se declara ca su.a a
-ost i.pru.utata spre a se plati datoria+ iar in c4itanta se .entioneaza ca
plata a -ost -acuta cu banii i.pru.utati de noul creditor.
27) 0ubrogatia consi.tita de debitor are loc -ara consi.ta.antul
creditorului initial+ in lipsa de stipulatie contrara.
0ubrogatia legala Art. 1.,"'
&n a-ara de alte cazuri pre*azute de lege+ subrogatia se produce de drept9
a) in -olosul creditorului+ c4iar c4irogra-ar+ care plateste unui creditor
care are un drept de pre-erinta+ potri*it legii:
b) in -olosul dobanditorului unui bun care il plateste pe titularul creantei
insotite de o garantie asupra bunului respecti*:
c) in -olosul celui care+ -iind obligat i.preuna cu altii sau pentru altii+ are
interes sa stinga datoria:
d) in -olosul .ostenitorului care plateste din bunurile sale datoriile
succesiunii:
e) in alte cazuri stabilite de lege.
E-ectele subrogatiei Art. 1.,"$
21) 0ubrogatia isi produce e-ectele din .o.entul platii pe care tertul o
-ace in -olosul creditorului.
2) 0ubrogatia produce e-ecte i.potri*a debitorului principal si a celor
care au garantat obligatia. Acestia pot opune noului creditor .i/loacele de
aparare pe care le a*eau i.potri*a creditorului initial.
0ubrogatia partiala Art. 1.,"!
21) &n caz de subrogatie partiala+ creditorul initial+ titular al unei garantii+
poate e6ercita drepturile sale pentru partea neplatita din creanta cu
pre-erinta -ata de noul creditor.
2) Cu toate acestea+ in cazul in care creditorul initial s-a obligat -ata de
noul creditor sa garanteze su.a pentru care a operat subrogatia+ cel din
ur.a este pre-erat.
Capitolul &&& 3reluarea datoriei
0ectiunea 1 Dispozitii generale
Conditii Art. 1.,""
)bligatia de a plati o su.a de bani ori de a e6ecuta o alta prestatie poate
-i trans.isa de debitor unei alte persoane9
a) -ie printr-un contract inc4eiat intre debitorul initial si noul debitor+ sub
rezer*a dispozitiilor art. 1.'0,:
b) -ie printr-un contract inc4eiat intre creditor si noul debitor+ prin care
acesta din ur.a isi asu.a obligatia.
E-ecte Art. 1.'00
3rin inc4eierea contractului de preluare a datoriei+ noul debitor il
inlocuieste pe cel *ec4i+ care+ daca nu s-a stipulat alt-el si sub rezer*a
art. 1.'01+ este liberat.
&nsol*abilitatea noului debitor Art. 1.'01
Debitorul initial nu este liberat prin preluarea datoriei+ daca se do*edeste
ca noul debitor era insol*abil la data cand a preluat datoria+ iar creditorul
a consi.tit la preluare+ -ara a cunoaste aceasta i.pre/urare.
Accesoriile creantei Art. 1.'0
21) Creditorul se poate pre*ala in contra noului debitor de toate drepturile
pe care le are in legatura cu datoria preluata.
2) 3reluarea datoriei nu are niciun e-ect asupra e6istentei garantiilor
creantei+ a-ara de cazul cand acestea nu pot -i despartite de persoana
debitorului.
27) Cu toate acestea+ obligatia -ideiusorului sau a tertului care a constituit
o garantie pentru realizarea creantei se *a stinge daca aceste persoane nu
si-au dat acordul la preluare.
8i/loacele de aparare Art. 1.'07
21) Daca din contract nu rezulta alt-el+ noul debitor poate opune
creditorului toate .i/loacele de aparare pe care le-ar -i putut opune
debitorul initial+ in a-ara de co.pensatie sau orice alta e6ceptie personala
a acestuia din ur.a.
2) 1oul debitor nu poate opune creditorului .i/loacele de aparare
inte.eiate pe raportul /uridic dintre noul debitor si debitorul initial+ c4iar
daca acest raport a -ost .oti*ul deter.inant al preluarii.
&ne-icacitatea preluarii datoriei Art. 1.'0(
21) Cand contractul de preluare este des-iintat+ obligatia debitorului initial
renaste+ cu toate accesoriile sale+ sub rezer*a drepturilor dobandite de
tertii de buna-credinta.
2) Creditorul poate+ de ase.enea+ cere daune-interese celui ce a preluat
datoria+ a-ara nu.ai daca acesta din ur.a do*edeste ca nu poarta
raspunderea des-iintarii contractului si a pre/udiciilor su-erite de
creditor.
0ectiunea 3reluarea datoriei prin contract inc4eiat cu debitorul
Acordul creditorului Art. 1.'0,
3reluarea datoriei con*enita cu debitorul isi *a produce e-ectele nu.ai
daca creditorul isi da acordul.
Co.unicarea preluarii Art. 1.'0'
21) )ricare dintre contractanti poate co.unica creditorului contractul de
preluare+ cerandu-i sa isi dea acordul.
2) Creditorului nu i se poate cere acordul cat ti.p nu a pri.it
co.unicarea.
27) Cat ti.p creditorul nu si-a dat acordul+ contractantii pot .odi-ica sau
denunta contractul.
Ter.enul de acceptare Art. 1.'0$
21) Contractantul care co.unica preluarea datoriei creditorului ii poate
stabili un ter.en rezonabil pentru raspuns.
2) Daca a.bii contractanti au co.unicat creditorului preluarea datoriei+
stabilind ter.ene di-erite+ raspunsul ur.eaza sa -ie dat in ter.enul care
se i.plineste cel din ur.a.
27) 3reluarea datoriei este considerata re-uzata daca creditorul nu a
raspuns in ter.en.
)bligatiile tertului Art. 1.'0!
21) Cat ti.p creditorul nu si-a dat acordul sau daca a re-uzat preluarea+
cel care a preluat datoria este obligat sa il libereze pe debitor+ e6ecutand
la ti.p obligatia.
2) Creditorul nu dobandeste un drept propriu i.potri*a celui obligat sa il
libereze pe debitor+ cu e6ceptia cazului in care se -ace do*ada ca partile
contractante au *oit alt-el.
Capitolul &V 1o*atia
1otiune si -eluri Art. 1.'0"
21) 1o*atia are loc atunci cand debitorul contracteaza -ata de creditor o
obligatie noua+ care inlocuieste si stinge obligatia initiala.
2) De ase.enea+ no*atia se produce atunci cand un debitor nou il
inlocuieste pe cel initial+ care este liberat de creditor+ stingandu-se ast-el
obligatia initiala. &n acest caz+ no*atia poate opera -ara consi.ta.antul
debitorului initial.
27) 1o*atia are loc si atunci cand+ ca e-ect al unui contract nou+ un alt
creditor este substituit celui initial+ -ata de care debitorul este liberat+
stingandu-se ast-el obligatia *ec4e.
3roba no*atiei Art. 1.'10
1o*atia nu se prezu.a. &ntentia de a no*a trebuie sa -ie neindoielnica.
>arantiile creantei no*ate Art. 1.'11
21) &potecile care garanteaza creanta initiala nu *or insoti noua creanta
decat daca aceasta s-a pre*azut in .od e6pres.
2) &n cazul no*atiei prin sc4i.barea debitorului+ ipotecile legate de
creanta initiala nu subzista asupra bunurilor debitorului initial -ara
consi.ta.antul acestuia din ur.a si nici nu se stra.uta asupra bunurilor
noului debitor -ara acordul sau.
27) Atunci cand no*atia opereaza intre creditor si unul dintre debitorii
solidari+ ipotecile legate de *ec4ea creanta nu pot -i trans-erate decat
asupra bunurilor codebitorului care contracteaza noua datorie.
8i/loacele de aparare Art. 1.'1
Atunci cand no*atia are loc prin sc4i.barea debitorului+ noul debitor nu
poate opune creditorului .i/loacele de aparare pe care le a*ea i.potri*a
debitorului initial si nici cele pe care acesta din ur.a le a*ea i.potri*a
creditorului+ cu e6ceptia situatiei in care+ in acest ulti. caz+ debitorul
poate in*oca nulitatea absoluta a actului din care s-a nascut obligatia
initiala.
E-ectele no*atiei asupra debitorilor solidari si -ideiusorilor Art. 1.'17
21) 1o*atia care opereaza intre creditor si unul dintre debitorii solidari ii
libereaza pe ceilalti codebitori cu pri*ire la creditor. 1o*atia care
opereaza cu pri*ire la debitorul principal ii libereaza pe -ideiusori.
2) Cu toate acestea+ atunci cand creditorul a cerut acordul codebitorilor
sau+ dupa caz+ al -ideiusorilor ca acestia sa -ie tinuti de noua obligatie+
creanta initiala subzista in cazul in care debitorii sau -ideiusorii nu isi
e6pri.a acordul.
E-ectele no*atiei asupra creditorilor solidari Art. 1.'1(
1o*atia consi.tita de un creditor solidar nu este opozabila celorlalti
creditori decat pentru partea din creanta ce re*ine acelui creditor.
Titlul V&& 0tingerea obligatiilor
Capitolul & Dispozitii generale
8oduri de stingere a obligatiilor Art. 1.'1,
)bligatiile se sting prin plata+ co.pensatie+ con-uziune+ re.itere de
datorie+ i.posibilitate -ortuita de e6ecutare+ precu. si prin alte .oduri
e6pres pre*azute de lege.
Capitolul && Co.pensatia
1otiune Art. 1.'1'
Datoriile reciproce se sting prin co.pensatie pana la concurenta celei .ai
.ici dintre ele.
Conditii Art. 1.'1$
21) Co.pensatia opereaza de plin drept de indata ce e6ista doua datorii
certe+ lic4ide si e6igibile+ oricare ar -i iz*orul lor+ si care au ca obiect o
su.a de bani sau o anu.ita cantitate de bunuri -ungibile de aceeasi
natura.
2) ) parte poate cere lic4idarea /udiciara a unei datorii pentru a putea
opune co.pensatia.
27) )ricare dintre parti poate renunta+ in .od e6pres ori tacit+ la
co.pensatie.
Cazuri in care co.pensatia este e6clusa Art. 1.'1!
Co.pensatia nu are loc atunci cand9
a) creanta rezulta dintr-un act -acut cu intentia de a pagubi:
b) datoria are ca obiect restituirea bunului dat in depozit sau cu titlu de
co.odat:
c) are ca obiect un bun insesizabil.
Ter.enul de gratie Art. 1.'1"
Ter.enul de gratie acordat pentru plata uneia dintre datorii nu i.piedica
realizarea co.pensatiei.
&.putatia Art. 1.'0
Atunci cand .ai .ulte obligatii susceptibile de co.pensatie sunt datorate
de acelasi debitor+ regulile stabilite pentru i.putatia platii se aplica in
.od corespunzator.
;ideiusiunea Art. 1.'1
21) ;ideiusorul poate opune in co.pensatie creanta pe care debitorul
principal o dobandeste i.potri*a creditorului obligatiei garantate.
2) Debitorul principal nu poate+ pentru a se libera -ata de creditorul sau+
sa opuna co.pensatia pentru ceea ce acesta din ur.a datoreaza
-ideiusorului.
E-ectele co.pensatiei -ata de terti Art. 1.'
21) Co.pensatia nu are loc si nici nu se poate renunta la ea in detri.entul
drepturilor dobandite de un tert.
2) Ast-el+ debitorul care+ -iind tert poprit+ dobandeste o creanta asupra
creditorului popritor nu poate opune co.pensatia i.potri*a acestuia din
ur.a.
27) Debitorul care putea sa opuna co.pensatia si care a platit datoria nu
se .ai poate pre*ala+ in detri.entul tertilor+ de pri*ilegiile sau de
ipotecile creantei sale.
Cesiunea sau ipoteca asupra unei creante Art. 1.'7
21) Debitorul care accepta pur si si.plu cesiunea sau ipoteca asupra
creantei consi.tita de creditorul sau unui tert nu .ai poate opune acelui
tert co.pensatia pe care ar -i putut sa o in*oce i.potri*a creditorului
initial inainte de acceptare.
2) Cesiunea sau ipoteca pe care debitorul nu a acceptat-o+ dar care i-a
de*enit opozabila+ nu i.piedica decat co.pensatia datoriilor creditorului
initial care sunt ulterioare .o.entului in care cesiunea sau ipoteca i-a
de*enit opozabila.
Capitolul &&& Con-uziunea
1otiune Art. 1.'(
21) Atunci cand+ in cadrul aceluiasi raport obligational+ calitatile de
creditor si debitor se intrunesc in aceeasi persoana+ obligatia se stinge de
drept prin con-uziune.
2) Con-uziunea nu opereaza daca datoria si creanta se gasesc in acelasi
patri.oniu+ dar in .ase de bunuri di-erite.
Con-uziunea si ipoteca Art. 1.',
21) &poteca se stinge prin con-uziunea calitatilor de creditor ipotecar si
de proprietar al bunului ipotecat.
2) Ea renaste daca creditorul este e*ins din orice cauza independenta de
el.
;ideiusiunea Art. 1.''
Con-uziunea ce opereaza prin reunirea calitatilor de creditor si debitor
pro-ita -ideiusorilor. Cea care opereaza prin reunirea calitatilor de
-ideiusor si creditor ori de -ideiusor si debitor principal nu stinge
obligatia principala.
E-ectele con-uziunii -ata de terti Art. 1.'$
Con-uziunea nu aduce atingere drepturilor dobandite anterior de terti in
legatura cu creanta stinsa pe aceasta cale.
Des-iintarea con-uziunii Art. 1.'!
Disparitia cauzei care a deter.inat con-uziunea -ace sa renasca obligatia
cu e-ect retroacti*.
Capitolul &V Re.iterea de datorie
1otiune Art. 1.'"
21) Re.iterea de datorie are loc atunci cand creditorul il libereaza pe
debitor de obligatia sa.
2) Re.iterea de datorie este totala+ daca nu se stipuleaza contrariul.
;eluri Art. 1.'70
21) Re.iterea de datorie poate -i e6presa sau tacita.
2) Ea poate -i cu titlu oneros sau cu titlu gratuit+ potri*it naturii actului
prin care aceasta se realizeaza.
Do*ada Art. 1.'71
Do*ada re.iterii de datorie se -ace in conditiile art. 1.("".
>arantii Art. 1.'7
Renuntarea e6presa la un pri*ilegiu sau la o ipoteca -acuta de creditor nu
prezu.a re.iterea de datorie in pri*inta creantei garantate.
;ideiusiunea Art. 1.'77
21) Re.iterea de datorie -acuta debitorului principal libereaza pe
-ideiusor+ ca si pe oricare alte persoane tinute pentru el.
2) Re.iterea de datorie consi.tita in -a*oarea -ideiusorului nu libereaza
pe debitorul principal.
27) Daca re.iterea de datorie este con*enita cu unul dintre -ideiusori+
ceilalti ra.an obligati sa garanteze pentru tot+ cu includerea partii
garantate de acesta+ nu.ai daca au consi.tit e6pres la e6onerarea lui.
2() 3restatia pe care a pri.it-o creditorul de la un -ideiusor pentru a-l
e6onera de obligatia de garantie se i.puta asupra datoriei+ pro-itand+ in
proportia *alorii acelei prestatii+ atat debitorului principal+ cat si celorlalti
-ideiusori.
Capitolul V &.posibilitatea -ortuita de e6ecutare
1otiune. Conditii Art. 1.'7(
21) Debitorul este liberat atunci cand obligatia sa nu .ai poate -i
e6ecutata din cauza unei -orte .a/ore+ a unui caz -ortuit ori a unor alte
e*eni.ente asi.ilate acestora+ produse inainte ca debitorul sa -ie pus in
intarziere.
2) Debitorul este+ de ase.enea+ liberat+ c4iar daca se a-la in intarziere+
atunci cand creditorul nu ar -i putut+ oricu.+ sa bene-icieze de
e6ecutarea obligatiei din cauza i.pre/urarilor pre*azute la alin. 21)+ a-ara
de cazul in care debitorul a luat asupra sa riscul producerii acestora.
27) Atunci cand i.posibilitatea este te.porara+ e6ecutarea obligatiei se
suspenda pentru un ter.en rezonabil+ apreciat in -unctie de durata si
ur.arile e*eni.entului care a pro*ocat i.posibilitatea de e6ecutare.
2() Do*ada i.posibilitatii de e6ecutare re*ine debitorului.
2,) Debitorul trebuie sa noti-ice creditorului e6istenta e*eni.entului care
pro*oaca i.posibilitatea de e6ecutare a obligatiilor. Daca noti-icarea nu
a/unge la creditor intr-un ter.en rezonabil din .o.entul in care debitorul
a cunoscut sau trebuia sa cunoasca i.posibilitatea de e6ecutare+ debitorul
raspunde pentru pre/udiciul cauzat+ prin aceasta+ creditorului.
2') Daca obligatia are ca obiect bunuri de gen+ debitorul nu poate in*oca
i.posibilitatea -ortuita de e6ecutare.
Titlul V&&& Restituirea prestatiilor
Capitolul & Dispozitii generale
Cauzele restituirii Art. 1.'7,
21) Restituirea prestatiilor are loc ori de cate ori cine*a este tinut+ in
*irtutea legii+ sa inapoieze bunurile pri.ite -ara drept ori din eroare sau
in te.eiul unui act /uridic des-iintat ulterior cu e-ect retroacti* ori ale
carui obligatii au de*enit i.posibil de e6ecutat din cauza unui e*eni.ent
de -orta .a/ora+ a unui caz -ortuit ori a unui alt e*eni.ent asi.ilat
acestora.
2) Ceea ce a -ost prestat in te.eiul unei cauze *iitoare+ care nu s-a
in-aptuit+ este+ de ase.enea+ supus restituirii+ a-ara nu.ai daca cel care a
prestat a -acut-o stiind ca in-aptuirea cauzei este cu neputinta sau+ dupa
caz+ a i.piedicat cu stiinta realizarea ei.
27) )bligatia de restituire bene-iciaza de garantiile constituite pentru
plata obligatiei initiale.
3ersoana indreptatita la restituire Art. 1.'7'
Dreptul de restituire apartine celui care a e-ectuat prestatia supusa
restituirii sau+ dupa caz+ unei alte persoane indreptatite+ potri*it legii.
;or.ele restituirii Art. 1.'7$
21) Restituirea se -ace in natura sau prin ec4i*alent.
2) Restituirea prestatiilor are loc c4iar daca+ potri*it legii+ nu sunt
datorate dauneinterese.
Restituirea pentru cauza ilicita Art. 1.'7!
3restatia pri.ita sau e6ecutata in te.eiul unei cauze ilicite sau i.orale
ra.ane intotdeauna supusa restituirii.
Capitolul && 8odalitatile de restituire
Restituirea in natura Art. 1.'7"
Restituirea prestatiilor se -ace in natura+ prin inapoierea bunului pri.it.
Restituirea prin ec4i*alent Art. 1.'(0
21) Daca restituirea nu poate a*ea loc in natura din cauza i.posibilitatii
sau a unui i.pedi.ent serios ori daca restituirea pri*este prestarea unor
ser*icii de/a e-ectuate+ restituirea se -ace prin ec4i*alent.
2) &n cazurile pre*azute la alin. 21)+ *aloarea prestatiilor se apreciaza la
.o.entul in care debitorul a pri.it ceea ce trebuie sa restituie.
3ieirea sau instrainarea bunului Art. 1.'(1
&n cazul pieirii totale sau instrainarii bunului supus restituirii+ debitorul
obligatiei de restituire este tinut sa plateasca *aloarea bunului+
considerata -ie la .o.entul pri.irii sale+ -ie la acela al pierderii ori al
instrainarii+ in -unctie de cea .ai .ica dintre aceste *alori. Daca debitorul
este de rea-credinta ori obligatia de restituire pro*ine din culpa sa+ atunci
restituirea se -ace in -unctie de *aloarea cea .ai .are.
3ieirea -ortuita a bunului Art. 1.'(
Daca bunul supus restituirii a pierit -ortuit+ debitorul obligatiei de
restituire este liberat de aceasta obligatie+ insa el trebuie sa cedeze
creditorului+ dupa caz+ -ie inde.nizatia incasata pentru aceasta pieire+ -ie+
atunci cand nu a incasat-o inca+ dreptul de a pri.i aceasta inde.nizatie.
Daca debitorul este de rea-credinta ori obligatia de restituire pro*ine din
culpa sa+ el nu este liberat de restituire decat daca do*edeste ca bunul ar
-i pierit si in cazul in care+ la data pieirii+ ar -i -ost de/a predat
creditorului.
3ierderea partiala Art. 1.'(7
21) Daca bunul ce -ace obiectul restituirii a su-erit o pierdere partiala+
cu. este o deteriorare sau o alta scadere de *aloare+ cel obligat la
restituire este tinut sa il inde.nizeze pe creditor+ cu e6ceptia cazului in
care pierderea rezulta din -olosinta nor.ala a bunului sau dintr-o
i.pre/urare nei.putabila debitorului.
2) Atunci cand cauza restituirii este i.putabila creditorului+ bunul ce
-ace obiectul restituirii trebuie inapoiat in starea in care se gaseste la
.o.entul introducerii actiunii+ -ara despagubiri+ a-ara de cazul cand
aceasta stare este cauzata din culpa debitorului restituirii.
C4eltuielile pri*itoare la bun Art. 1.'((
Dreptul la ra.bursarea c4eltuielilor -acute cu bunul ce -ace obiectul
restituirii este supus regulilor pre*azute in .ateria accesiunii pentru
posesorul de buna-credinta sau+ daca cel obligat la restituire este de rea-
credinta ori cauza restituirii ii este i.putabila+ regulilor pre*azute in
.ateria accesiunii pentru posesorul de reacredinta.
Restituirea -ructelor si a contra*alorii -olosintei bunului Art. 1.'(,
21) Daca a -ost de buna-credinta+ cel obligat la restituire dobandeste
-ructele produse de bunul supus restituirii si suporta c4eltuielile anga/ate
cu producerea lor. El nu datoreaza nicio inde.nizatie pentru -olosinta
bunului+ cu e6ceptia cazului in care aceasta -olosinta a -ost obiectul
principal al prestatiei si a cazului in care bunul era+ prin natura lui+ supus
unei deprecieri rapide.
2) Atunci cand cel obligat la restituire a -ost de rea-credinta ori cand
cauza restituirii ii este i.putabila+ el este tinut+ dupa co.pensarea
c4eltuielilor anga/ate cu producerea lor+ sa restituie -ructele pe care le-a
dobandit sau putea sa le dobandeasca si sa il inde.nizeze pe creditor
pentru -olosinta pe care bunul i-a putut-o procura.
C4eltuielile restituirii Art. 1.'('
21) C4eltuielile restituirii sunt suportate de parti proportional cu *aloarea
prestatiilor care se restituie.
2) C4eltuielile restituirii se suporta integral de cel care este de rea-
credinta ori din a carui culpa contractul a -ost des-iintat.
Restituirea prestatiilor de catre incapabili Art. 1.'($
21) 3ersoana care nu are capacitate de e6ercitiu deplina nu este tinuta la
restituirea prestatiilor decat in li.ita -olosului realizat+ apreciat la data
cererii de restituire. 0arcina probei acestei i.bogatiri incu.ba celui care
solicita restituirea.
2) Ea poate -i tinuta la restituirea integrala atunci cand+ cu intentie sau
din culpa gra*a+ a -acut ca restituirea sa -ie i.posibila.
Capitolul &&& E-ectele restituirii -ata de terti
Actele de instrainare Art. 1.'(!
21) Daca bunul supus restituirii a -ost instrainat+ actiunea in restituire
poate -i e6ercitata si i.potri*a tertului dobanditor+ sub rezer*a regulilor
de carte -unciara sau a e-ectului dobandirii cu buna-credinta a bunurilor
.obile ori+ dupa caz+ a aplicarii regulilor pri*itoare la uzucapiune.
2) Daca asupra bunului supus restituirii au -ost constituite drepturi reale+
dispozitiile alin. 21) se aplica in .od corespunzator.
0ituatia altor acte /uridice Art. 1.'("
&n a-ara actelor de dispozitie pre*azute la art. 1.'(!+ toate celelalte acte
/uridice -acute in -a*oarea unui tert de buna-credinta sunt opozabile
ade*aratului proprietar sau celui care are dreptul la restituire.
Contractele cu e6ecutare succesi*a+ sub conditia respectarii
-or.alitatilor de publicitate pre*azute de lege+ *or continua sa produca
e-ecte pe durata stipulata de parti+ dar nu .ai .ult de un an de la data
des-iintarii titlului constituitorului.
Titlul &@ Di-erite contracte speciale
Capitolul & Contractul de *anzare
0ectiunea 1 Dispozitii generale
1. Do.eniul de aplicare
1otiune Art. 1.',0
21) Vanzarea este contractul prin care *anzatorul trans.ite sau+ dupa caz+
se obliga sa trans.ita cu.paratorului proprietatea unui bun in sc4i.bul
unui pret pe care cu.paratorul se obliga sa il plateasca.
2) 3oate -i+ de ase.enea+ trans.is prin *anzare un dez.e.bra.ant al
dreptului de proprietate sau orice alt drept.
Aplicarea unor reguli de la *anzare Art. 1.',1
Dispozitiile prezentului capitol pri*ind obligatiile *anzatorului se aplica+ in
.od corespunzator+ obligatiilor instrainatorului in cazul oricarui alt
contract a*and ca e-ect trans.iterea unui drept+ daca din regle.entarile
aplicabile acelui contract sau din cele re-eritoare la obligatii in general nu
rezulta alt-el.
. Cine poate cu.para sau *inde
3rincipiul capacitatii Art. 1.',
3ot cu.para sau *inde toti cei carora nu le este interzis prin lege.
&ncapacitatea de a cu.para drepturi litigioase Art. 1.',7
21) 0ub sanctiunea nulitatii absolute+ /udecatorii+ procurorii+ gre-ierii+
e6ecutorii+ a*ocatii+ notarii publici+ consilierii /uridici si practicienii in
insol*enta nu pot cu.para+ direct sau prin persoane interpuse+ drepturi
litigioase care sunt de co.petenta instantei /udecatoresti in a carei
circu.scriptie isi des-asoara acti*itatea.
2) 0unt e6ceptate de la pre*ederile alin. 21)9
a) cu.pararea drepturilor succesorale ori a cotelor-parti din dreptul de
proprietate de la co.ostenitori sau coproprietari+ dupa caz:
b) cu.pararea unui drept litigios in *ederea indestularii unei creante care
s-a nascut inainte ca dreptul sa -i de*enit litigios:
c) cu.pararea care s-a -acut pentru apararea drepturilor celui ce
stapaneste bunul in legatura cu care e6ista dreptul litigios.
27) Dreptul este litigios daca e6ista un proces inceput si neter.inat cu
pri*ire la e6istenta sau intinderea sa.
Alte incapacitati de a cu.para Art. 1.',(
21) 0unt incapabili de a cu.para+ direct sau prin persoane interpuse+ c4iar
si prin licitatie publica9
a) .andatarii+ pentru bunurile pe care sunt insarcinati sa le *anda:
e6ceptia pre*azuta la art. 1.70( alin. 21) ra.ane aplicabila:
b) parintii+ tutorele+ curatorul+ ad.inistratorul pro*izoriu+ pentru bunurile
persoanelor pe care le reprezinta:
c) -unctionarii publici+ /udecatorii-sindici+ practicienii in insol*enta+
e6ecutorii+ precu. si alte ase.enea persoane+ care ar putea in-luenta
conditiile *anzarii -acute prin inter.ediul lor sau care are ca obiect
bunurile pe care le ad.inistreaza ori a caror ad.inistrare o
supra*eg4eaza.
2) &ncalcarea interdictiilor pre*azute la alin. 21) lit. a) si b) se
sanctioneaza cu nulitatea relati*a+ iar a celei pre*azute la lit. c) cu
nulitatea absoluta.
&ncapacitati de a *inde Art. 1.',,
21) 3ersoanele pre*azute la art. 1.',( alin. 21) nu pot+ de ase.enea+ sa
*anda bunurile proprii pentru un pret care consta intr-o su.a de bani
pro*enita din *anzarea ori e6ploatarea bunului sau patri.oniului pe care il
ad.inistreaza ori a carui ad.inistrare o supra*eg4eaza+ dupa caz.
2) Dispozitiile alin. 21) se aplica in .od corespunzator si contractelor in
care+ in sc4i.bul unei prestatii pro.ise de persoanele pre*azute la art.
1.',( alin. 21)+ cealalta parte se obliga sa plateasca o su.a de bani.
&nad.isibilitatea actiunii in anulare Art. 1.','
Cei carora le este interzis sa cu.pere ori sa *anda nu pot sa ceara
anularea *anzarii nici in nu.e propriu+ nici in nu.ele persoanei ocrotite.
7. )biectul *anzarii
5unurile ce pot -i *andute Art. 1.',$
)rice bun poate -i *andut in .od liber+ daca *anzarea nu este interzisa ori
li.itata prin lege sau prin con*entie ori testa.ent.
Vanzarea unui bun *iitor Art. 1.',!
21) Daca obiectul *anzarii il constituie un bun *iitor+ cu.paratorul
dobandeste proprietatea in .o.entul in care bunul s-a realizat. &n
pri*inta constructiilor+ sunt aplicabile dispozitiile corespunzatoare in
.aterie de carte -unciara.
2) &n cazul *anzarii unor bunuri dintr-un gen li.itat care nu e6ista la data
inc4eierii contractului+ cu.paratorul dobandeste proprietatea la .o.entul
indi*idualizarii de catre *anzator a bunurilor *andute. Atunci cand bunul
sau+ dupa caz+ genul li.itat nu se realizeaza+ contractul nu produce niciun
e-ect. Cu toate acestea+ daca nerealizarea este deter.inata de culpa
*anzatorului+ el este tinut sa plateasca daune-interese.
27) Cand bunul se realizeaza nu.ai partial+ cu.paratorul are alegerea -ie
de a cere des-iintarea *anzarii+ -ie de a pretinde reducerea
corespunzatoare a pretului.
Aceeasi solutie se aplica si in cazul pre*azut la alin. 2) atunci cand genul
li.itat s-a realizat nu.ai partial si+ din acest .oti*+ *anzatorul nu poate
indi*idualiza intreaga cantitate de bunuri pre*azuta in contract. Daca
nerealizarea partiala a bunului sau+ dupa caz+ a genului li.itat a -ost
deter.inata de culpa *anzatorului+ acesta este tinut sa plateasca daune-
interese.
2() Atunci cand cu.paratorul si-a asu.at riscul nerealizarii bunului sau
genului li.itat+ dupa caz+ el ra.ane obligat la plata pretului.
2,) &n sensul prezentului articol+ bunul este considerat realizat la data la
care de*ine apt de a -i -olosit potri*it destinatiei in *ederea careia a -ost
inc4eiat contractul.
Vanzarea bunului pierit in intregi.e sau in parte Art. 1.',"
Daca in .o.entul *anzarii unui bun indi*idual deter.inat acesta pierise in
intregi.e+ contractul nu produce niciun e-ect. Daca bunul pierise nu.ai in
parte+ cu.paratorul care nu cunostea acest -apt in .o.entul *anzarii
poate cere -ie anularea *anzarii+ -ie reducerea corespunzatoare a pretului.
Conditii ale pretului Art. 1.''0
21) 3retul consta intr-o su.a de bani.
2) Acesta trebuie sa -ie serios si deter.inat sau cel putin deter.inabil.
3retul deter.inabil Art. 1.''1
Vanzarea -acuta pe un pret care nu a -ost deter.inat in contract este
*alabila daca partile au con*enit asupra unei .odalitati prin care pretul
poate -i deter.inat ulterior+ dar nu .ai tarziu de data platii si care nu
necesita un nou acord de *ointa al partilor.
Deter.inarea pretului de catre un tert Art. 1.''
21) 3retul poate -i deter.inat si de catre una sau .ai .ulte persoane
dese.nate potri*it acordului partilor.
2) Atunci cand persoanele ast-el dese.nate nu deter.ina pretul in
ter.enul stabilit de parti sau+ in lipsa+ in ter.en de ' luni de la inc4eierea
contractului+ la cererea partii interesate+ presedintele /udecatoriei de la
locul inc4eierii contractului *a dese.na+ de urgenta+ in ca.era de consiliu+
prin inc4eiere de-initi*a+ un e6pert pentru deter.inarea pretului.
Re.uneratia e6pertului se plateste in cote egale de catre parti.
27) Daca pretul nu a -ost deter.inat in ter.en de un an de la inc4eierea
contractului+ *anzarea este nula+ a-ara de cazul in care partile au con*enit
un alt .od de deter.inare a pretului.
Deter.inarea pretului in -unctie de greutatea lucrului *andut Art. 1.''7
Cand pretul se deter.ina in -unctie de greutatea lucrului *andut+ la
stabilirea cuantu.ului sau nu se tine sea.a de greutatea a.bala/ului.
#ipsa deter.inarii e6prese a pretului Art. 1.''(
21) 3retul *anzarii este su-icient deter.inat daca poate -i stabilit potri*it
i.pre/urarilor.
2) Cand contractul are ca obiect bunuri pe care *anzatorul le *inde in .od
obisnuit+ se prezu.a ca partile au a*ut in *edere pretul practicat in .od
obisnuit de *anzator.
27) &n lipsa de stipulatie contrara+ *anzarea unor bunuri al caror pret este
stabilit pe piete organizate este presupusa a se -i inc4eiat pentru pretul
.ediu aplicat in ziua inc4eierii contractului pe piata cea .ai apropiata de
locul inc4eierii contractului. Daca aceasta zi a -ost nelucratoare+ se tine
sea.a de ulti.a zi lucratoare.
3retul -icti* si pretul derizoriu Art. 1.'',
21) Vanzarea este anulabila atunci cand pretul este stabilit -ara intentia
de a -i platit.
2) De ase.enea+ daca prin lege nu se pre*ede alt-el+ *anzarea este
anulabila cand pretul este intr-atat de disproportionat -ata de *aloarea
bunului+ incat este e*ident ca partile nu au dorit sa consi.ta la o *anzare.
C4eltuielile *anzarii Art. 1.'''
21) &n lipsa de stipulatie contrara+ c4eltuielile pentru inc4eierea
contractului de *anzare sunt in sarcina cu.paratorului.
2) 8asurarea+ cantarirea si c4eltuielile de predare a bunului sunt in
sarcina *anzatorului+ iar cele de preluare si transport de la locul
e6ecutarii sunt in sarcina cu.paratorului+ daca nu s-a con*enit alt-el.
27) &n absenta unei clauze contrare+ c4eltuielile a-erente operatiunilor de
plata a pretului sunt in sarcina cu.paratorului.
C4eltuielile predarii Art. 1.''$
&n lipsa uzantelor sau a unei stipulatii contrare+ daca bunul trebuie
transportat dintr-un loc in altul+ *anzatorul trebuie sa se ocupe de
e6pediere pe c4eltuiala cu.paratorului. Vanzatorul este liberat cand
preda bunul transportatorului ori e6peditorului. C4eltuielile de transport
sunt in sarcina cu.paratorului.
(. 3actul de optiune pri*ind contractul de *anzare si pro.isiunea de
*anzare
3actul de optiune pri*ind contractul de *anzare Art. 1.''!
21) &n cazul pactului de optiune pri*ind un contract de *anzare asupra unui
bun indi*idual deter.inat+ intre data inc4eierii pactului si data e6ercitarii
optiunii sau+ dupa caz+ aceea a e6pirarii ter.enului de optiune nu se poate
dispune de bunul care constituie obiectul pactului.
2) Atunci cand pactul are ca obiect drepturi tabulare+ dreptul de optiune
se noteaza in cartea -unciara.
27) Dreptul de optiune se radiaza din o-iciu daca pana la e6pirarea
ter.enului de optiune nu s-a inscris o declaratie de e6ercitare a optiunii+
insotita de do*ada co.unicarii sale catre cealalta parte.
3ro.isiunea de *anzare si pro.isiunea de cu.parare Art. 1.''"
21) Cand una dintre partile care au inc4eiat o pro.isiune bilaterala de
*anzare re-uza+ ne/usti-icat+ sa inc4eie contractul pro.is+ cealalta parte
poate cere pronuntarea unei 4otarari care sa tina loc de contract+ daca
toate celelalte conditii de *aliditate sunt indeplinite.
2) Dreptul la actiune se prescrie in ter.en de ' luni de la data la care
contractul trebuia inc4eiat.
27) Dispozitiile alin. 21) si 2) se aplica in .od corespunzator in cazul
pro.isiunii unilaterale de *anzare sau de cu.parare+ dupa caz.
2() &n cazul pro.isiunii unilaterale de cu.parare a unui bun indi*idual
deter.inat+ daca+ .ai inainte ca pro.isiunea sa -i -ost e6ecutata+
creditorul sau instraineaza bunul ori constituie un drept real asupra
acestuia+ obligatia pro.itentului se considera stinsa.
3retul pro.isiunii Art. 1.'$0
&n lipsa de stipulatie contrara+ su.ele platite in te.eiul unei pro.isiuni de
*anzare reprezinta un a*ans din pretul con*enit.
,. )bligatiile *anzatorului
&. Dispozitii generale
&nterpretarea clauzelor *anzarii Art. 1.'$1
Clauzele indoielnice in contractul de *anzare se interpreteaza in -a*oarea
cu.paratorului+ sub rezer*a regulilor aplicabile contractelor inc4eiate cu
consu.atorii si contractelor de adeziune.
)bligatiile principale ale *anzatorului Art. 1.'$
Vanzatorul are ur.atoarele obligatii principale9
1. sa trans.ita proprietatea bunului sau+ dupa caz+ dreptul *andut:
. sa predea bunul:
7. sa il garanteze pe cu.parator contra e*ictiunii si *iciilor bunului.
&&. Trans.iterea proprietatii sau a dreptului *andut
)bligatia de a trans.ite dreptul *andut Art. 1.'$7
21) Vanzatorul este obligat sa trans.ita cu.paratorului proprietatea
bunului *andut.
2) )data cu proprietatea cu.paratorul dobandeste toate drepturile si
actiunile accesorii ce au apartinut *anzatorului.
27) Daca legea nu dispune alt-el+ dispozitiile re-eritoare la trans.iterea
proprietatii se aplica in .od corespunzator si atunci cand prin *anzare se
trans.ite un alt drept decat dreptul de proprietate.
Trans.iterea proprietatii Art. 1.'$(
Cu e6ceptia cazurilor pre*azute de lege ori daca din *ointa partilor nu
rezulta contrariul+ proprietatea se stra.uta de drept cu.paratorului din
.o.entul inc4eierii contractului+ c4iar daca bunul nu a -ost predat ori
pretul nu a -ost platit inca.
)pozabilitatea *anzarii Art. 1.'$,
&n cazurile anu.e pre*azute de lege+ *anzarea nu poate -i opusa tertilor
decat dupa indeplinirea -or.alitatilor de publicitate respecti*e.
0tra.utarea proprietatii i.obilelor Art. 1.'$'
&n .aterie de *anzare de i.obile+ stra.utarea proprietatii de la *anzator
la cu.parator este supusa dispozitiilor de carte -unciara.
Radierea drepturilor stinse Art. 1.'$$
Vanzatorul este obligat sa radieze din cartea -unciara+ pe c4eltuiala sa+
drepturile inscrise asupra i.obilului *andut+ daca acestea sunt stinse.
Vanzarea bunurilor de gen Art. 1.'$!
Atunci cand *anzarea are ca obiect bunuri de gen+ inclusi* bunuri dintr-un
gen li.itat+ proprietatea se trans-era cu.paratorului la data
indi*idualizarii acestora prin predare+ nu.arare+ cantarire+ .asurare ori
prin orice alt .od con*enit sau i.pus de natura bunului.
Vanzarea in bloc a bunurilor Art. 1.'$"
Daca insa .ai .ulte bunuri sunt *andute in bloc si pentru un pret unic si
global+ proprietatea se stra.uta cu.paratorului indata ce contractul s-a
inc4eiat+ c4iar daca bunurile nu au -ost indi*idualizate.
Vanzarea dupa .ostra sau .odel Art. 1.'!0
#a *anzarea dupa .ostra sau .odel+ proprietatea se stra.uta la .o.entul
predarii bunului.
Vanzarea pe incercate Art. 1.'!1
21) Vanzarea este pe incercate atunci cand se inc4eie sub conditia
suspensi*a ca+ in ur.a incercarii+ bunul sa corespunda criteriilor stabilite
la inc4eierea contractului ori+ in lipsa acestora+ destinatiei bunului+
potri*it naturii sale.
2) Daca durata incercarii nu a -ost con*enita si din uzante nu rezulta
alt-el+ conditia se considera indeplinita in cazul in care cu.paratorul nu a
declarat ca bunul este nesatis-acator in ter.en de 70 de zile de la
predarea bunului.
27) &n cazul in care prin contractul de *anzare partile au pre*azut ca bunul
*andut ur.eaza sa -ie incercat+ se prezu.a ca s-a inc4eiat o *anzare pe
incercate.
Vanzarea pe gustate Art. 1.'!
21) Vanzarea sub rezer*a ca bunul sa corespunda gusturilor cu.paratorului
se inc4eie nu.ai daca acesta a -acut cunoscut acordul sau in ter.enul
con*enit ori statornicit prin uzante. &n cazul in care un ase.enea ter.en
nu e6ista+ se aplica dispozitiile art. 1.'!1 alin. 2).
2) Daca bunul *andut se a-la la cu.parator+ iar acesta nu se pronunta in
ter.enul pre*azut la alin. 21)+ *anzarea se considera inc4eiata la e6pirarea
ter.enului.
Vanzarea bunului altuia Art. 1.'!7
21) Daca+ la data inc4eierii contractului asupra unui bun indi*idual
deter.inat+ acesta se a-la in proprietatea unui tert+ contractul este
*alabil+ iar *anzatorul este obligat sa asigure trans.iterea dreptului de
proprietate de la titularul sau catre cu.parator.
2) )bligatia *anzatorului se considera ca -iind e6ecutata -ie prin
dobandirea de catre acesta a bunului+ -ie prin rati-icarea *anzarii de
catre proprietar+ -ie prin orice alt .i/loc+ direct ori indirect+ care procura
cu.paratorului proprietatea asupra bunului.
27) Daca din lege sau din *ointa partilor nu rezulta contrariul+ proprietatea
se stra.uta de drept cu.paratorului din .o.entul dobandirii bunului de
catre *anzator sau al rati-icarii contractului de *anzare de catre
proprietar.
2() &n cazul in care *anzatorul nu asigura trans.iterea dreptului de
proprietate catre cu.parator+ acesta din ur.a poate cere rezolutiunea
contractului+ restituirea pretului+ precu. si+ daca este cazul+ daune-
interese.
2,) Atunci cand un coproprietar a *andut bunul proprietate co.una si
ulterior nu asigura trans.iterea proprietatii intregului bun catre
cu.parator+ acesta din ur.a poate cere+ pe langa daune-interese+ la
alegerea sa+ -ie reducerea pretului proportional cu cota-parte pe care nu a
dobandit-o+ -ie rezolutiunea contractului in cazul in care nu ar -i cu.parat
daca ar -i stiut ca nu *a dobandi proprietatea intregului bun.
2') &n cazurile pre*azute la alin. 2() si 2,)+ intinderea daunelor-interese se
stabileste+ in .od corespunzator+ potri*it art. 1.$0 si 1.$07. Cu toate
acestea+ cu.paratorul care la data inc4eierii contractului cunostea ca
bunul nu apartinea in intregi.e *anzatorului nu poate sa solicite
ra.bursarea c4eltuielilor re-eritoare la lucrarile autono.e sau *oluptuare.
Rezer*a proprietatii Art. 1.'!(
0tipulatia prin care *anzatorul isi rezer*a proprietatea bunului pana la
plata integrala a pretului este *alabila c4iar daca bunul a -ost predat.
Aceasta stipulatie nu poate -i insa opusa tertilor decat dupa indeplinirea
-or.alitatilor de publicitate cerute de lege+ dupa natura bunului.
&&&. 3redarea bunului
1otiune Art. 1.'!,
3redarea se -ace prin punerea bunului *andut la dispozitia cu.paratorului+
i.preuna cu tot ceea ce este necesar+ dupa i.pre/urari+ pentru
e6ercitarea libera si neingradita a posesiei.
&ntinderea obligatiei de predare Art. 1.'!'
21) )bligatia de a preda bunul se intinde si la accesoriile sale+ precu. si la
tot ce este destinat -olosintei sale perpetue.
2) Vanzatorul este+ de ase.enea+ obligat sa predea titlurile si
docu.entele pri*itoare la proprietatea sau -olosinta bunului.
27) &n cazul bunurilor de gen+ *anzatorul nu este liberat de obligatia de
predare c4iar daca lotul din care -aceau parte bunurile respecti*e a pierit
in totalitate+ a-ara nu.ai daca lotul era anu.e pre*azut in con*entie.
3redarea bunului i.obil Art. 1.'!$
3redarea i.obilului se -ace prin punerea acestuia la dispozitia
cu.paratorului+ liber de orice bunuri ale *anzatorului.
3redarea bunului .obil Art. 1.'!!
3redarea bunului .obil se poate -ace -ie prin re.iterea .ateriala+ -ie prin
re.iterea titlului reprezentati* ori a unui alt docu.ent sau lucru care ii
per.ite cu.paratorului preluarea in orice .o.ent.
#ocul predarii Art. 1.'!"
3redarea trebuie sa se -aca la locul unde bunul se a-la in .o.entul
inc4eierii contractului+ daca nu rezulta alt-el din con*entia partilor ori+ in
lipsa acesteia+ din uzante.
0tarea bunului *andut Art. 1.'"0
21) 5unul trebuie sa -ie predat in starea in care se a-la in .o.entul
inc4eierii contractului.
2) Cu.paratorul are obligatia ca i.ediat dupa preluare sa *eri-ice starea
bunului potri*it uzantelor.
27) Daca in ur.a *eri-icarii se constata e6istenta unor *icii aparente+
cu.paratorul trebuie sa il in-or.eze pe *anzator despre acestea -ara
intarziere. &n lipsa in-or.arii+ se considera ca *anzatorul si-a e6ecutat
obligatia pre*azuta la alin. 21).
2() Cu toate acestea+ in pri*inta *iciilor ascunse+ dispozitiile art.
1.$0$1.$1( ra.an aplicabile.
Dezacordul asupra calitatii Art. 1.'"1
21) &n cazul in care cu.paratorul contesta calitatea sau starea bunului pe
care *anzatorul i l-a pus la dispozitie+ presedintele /udecatoriei de la locul
pre*azut pentru e6ecutarea obligatiei de predare+ la cererea oricareia
dintre parti+ *a dese.na de indata un e6pert in *ederea constatarii.
2) 3rin aceeasi 4otarare se poate dispune sec4estrarea sau depozitarea
bunului.
27) Daca pastrarea bunului ar putea aduce .ari pagube sau ar ocaziona
c4eltuieli inse.nate+ se *a putea dispune c4iar *anzarea pe c4eltuiala
proprietarului+ in conditiile stabilite de instanta.
2() ?otararea de *anzare *a trebui co.unicata inainte de punerea ei in
e6ecutare celeilalte parti sau reprezentantului sau+ daca unul dintre
acestia se a-la intr-o localitate situata in circu.scriptia /udecatoriei care
a pronuntat 4otararea.
&n caz contrar+ 4otararea *a -i co.unicata in ter.en de 7 zile de la
e6ecutarea ei.
;ructele bunului *andut Art. 1.'"
Daca nu s-a con*enit alt-el+ -ructele bunului *andut se cu*in
cu.paratorului din ziua dobandirii proprietatii.
8o.entul predarii Art. 1.'"7
&n lipsa unui ter.en+ cu.paratorul poate cere predarea bunului de indata
ce pretul este platit. Daca insa+ ca ur.are a unor i.pre/urari cunoscute
cu.paratorului la .o.entul *anzarii+ predarea bunului nu se poate -ace
decat dupa trecerea unui ter.en+ partile sunt prezu.ate ca au con*enit ca
predarea sa aiba loc la e6pirarea acelui ter.en.
Re-uzul de a preda bunul Art. 1.'"(
21) Daca obligatia de plata a pretului este a-ectata de un ter.en si+ dupa
*anzare+ cu.paratorul a de*enit insol*abil ori garantiile acordate
*anzatorului s-au di.inuat+ *anzatorul poate suspenda e6ecutarea
obligatiei de predare cat ti.p cu.paratorul nu acorda garantii
indestulatoare ca *a plati pretul la ter.enul stabilit.
2) Daca insa+ la data inc4eierii contractului+ *anzatorul cunostea
insol*abilitatea cu.paratorului+ atunci acesta din ur.a pastreaza
bene-iciul ter.enului+ daca starea sa de insol*abilitate nu s-a agra*at in
.od substantial.
&V. >arantia contra e*ictiunii
Conditiile garantiei contra e*ictiunii Art. 1.'",
21) Vanzatorul este de drept obligat sa il garanteze pe cu.parator
i.potri*a e*ictiunii care l-ar i.piedica total sau partial in stapanirea
netulburata a bunului *andut.
2) >arantia este datorata i.potri*a e*ictiunii ce rezulta din pretentiile
unui tert nu.ai daca acestea sunt inte.eiate pe un drept nascut anterior
datei *anzarii si care nu a -ost adus la cunostinta cu.paratorului pana la
acea data.
27) De ase.enea+ garantia este datorata i.potri*a e*ictiunii ce pro*ine din
-apte i.putabile *anzatorului+ c4iar daca acestea s-au i*it ulterior
*anzarii.
E6ceptia de garantie Art. 1.'"'
Acela care este obligat sa garanteze contra e*ictiunii nu poate sa e*inga.
&ndi*izibilitatea obligatiei de garantie Art. 1.'"$
)bligatia de garantie contra e*ictiunii este indi*izibila intre debitori.
8odi-icarea sau inlaturarea con*entionala a garantiei Art. 1.'"!
21) 3artile pot con*eni sa e6tinda sau sa restranga obligatia de garantie.
Acestea pot c4iar con*eni sa il e6onereze pe *anzator de orice garantie
contra e*ictiunii.
2) 0tipulatia prin care obligatia de garantie a *anzatorului este restransa
sau inlaturata nu il e6onereaza pe acesta de obligatia de a restitui pretul+
cu e6ceptia cazului in care cu.paratorul si-a asu.at riscul producerii
e*ictiunii.
#i.itele clauzei de neraspundere pentru e*ictiune Art. 1.'""
C4iar daca s-a con*enit ca *anzatorul nu *a datora nicio garantie+ el
raspunde totusi de e*ictiunea cauzata ulterior *anzarii prin -aptul sau
personal ori de cea pro*enita din cauze pe care+ cunoscandu-le in .o.entul
*anzarii+ le-a ascuns cu.paratorului. )rice stipulatie contrara este
considerata nescrisa.
Rezolutiunea contractului Art. 1.$00
21) Cu.paratorul poate cere rezolutiunea *anzarii daca a -ost e*ins de
intregul bun sau de o parte a acestuia indea/uns de inse.nata incat+ daca
ar -i cunoscut e*ictiunea+ el nu ar .ai -i inc4eiat contractul.
2) )data cu rezolutiunea+ cu.paratorul poate cere restituirea pretului si
repararea pre/udiciului su-erit.
Restituirea pretului Art. 1.$01
21) Vanzatorul este tinut sa inapoieze pretul in intregi.e c4iar daca+ la
data e*ictiunii+ *aloarea bunului *andut a scazut sau daca bunul a su-erit
deteriorari inse.nate+ -ie din negli/enta cu.paratorului+ -ie prin -orta
.a/ora.
2) Daca insa cu.paratorul a obtinut un bene-iciu in ur.a deteriorarilor
cauzate bunului+ *anzatorul are dreptul sa scada din pret o su.a
corespunzatoare acestui bene-iciu.
27) Daca lucrul *andut are+ la data e*ictiunii+ o *aloare .ai .are+ din orice
cauza+ *anzatorul este dator sa plateasca cu.paratorului+ pe langa pretul
*anzarii+ sporul de *aloare acu.ulat pana la data e*ictiunii.
&ntinderea daunelor-interese Art. 1.$0
21) Daunele-interese datorate de *anzator cuprind9
a) *aloarea -ructelor pe care cu.paratorul a -ost obligat sa le restituie
celui care l-a e*ins:
b) c4eltuielile de /udecata e-ectuate de cu.parator in procesul cu cel ce
l-a e*ins+ precu. si in procesul de c4e.are in garantie a *anzatorului:
c) c4eltuielile inc4eierii si e6ecutarii contractului de catre cu.parator:
d) pierderile su-erite si castigurile nerealizate de catre cu.parator din
cauza e*ictiunii.
2) De ase.enea+ *anzatorul este tinut sa ra.burseze cu.paratorului sau
sa -aca sa i se ra.burseze de catre acela care e*inge toate c4eltuielile
pentru lucrarile e-ectuate in legatura cu bunul *andut+ -ie ca lucrarile sunt
autono.e+ -ie ca sunt adaugate+ dar+ in acest din ur.a caz+ nu.ai daca
sunt necesare sau utile.
27) Daca *anzatorul a cunoscut cauza e*ictiunii la data inc4eierii
contractului+ el este dator sa ra.burseze cu.paratorului si c4eltuielile
-acute pentru e-ectuarea si+ dupa caz+ ridicarea lucrarilor *oluptuare.
E-ectele e*ictiunii partiale Art. 1.$07
&n cazul in care e*ictiunea partiala nu atrage rezolutiunea contractului+
*anzatorul trebuie sa restituie cu.paratorului o parte din pret
proportionala cu *aloarea partii de care a -ost e*ins si+ daca este cazul+ sa
plateasca daune-interese. 3entru stabilirea intinderii daunelor-interese+
se aplica in .od corespunzator pre*ederile art. 1.$0.
&nlaturarea e*ictiunii de catre cu.parator Art. 1.$0(
Atunci cand cu.paratorul a pastrat bunul cu.parat platind tertului
e*ingator o su.a de bani sau dandu-i un alt bun+ *anzatorul este liberat de
ur.arile garantiei+ in pri.ul caz prin ra.bursarea catre cu.parator a
su.ei platite cu dobanda legala calculata de la data platii+ iar in al doilea
caz prin plata *alorii bunului dat+ precu. si+ in a.bele cazuri+ a tuturor
c4eltuielilor a-erente.
C4e.area in /udecata a *anzatorului Art. 1.$0,
21) Cu.paratorul c4e.at in /udecata de un tert care pretinde ca are
drepturi asupra lucrului *andut trebuie sa il c4e.e in cauza pe *anzator.
&n cazul in care nu a -acut-o+ -iind conda.nat printr-o 4otarare intrata in
puterea lucrului /udecat+ pierde dreptul de garantie daca *anzatorul
do*edeste ca e6istau .oti*e su-iciente pentru a se respinge cererea.
2) Cu.paratorul care+ -ara a e6ista o 4otarare /udecatoreasca+ a
recunoscut dreptul tertului pierde dreptul de garantie+ a-ara de cazul in
care do*edeste ca nu e6istau .oti*e su-iciente pentru a i.piedica
e*ictiunea.
5ene-iciarii garantiei Art. 1.$0'
Vanzatorul este obligat sa garanteze contra e*ictiunii -ata de orice
dobanditor subsec*ent al bunului+ -ara a deosebi dupa cu. dobandirea
este cu titlu oneros ori cu titlu gratuit.
V. >arantia contra *iciilor bunului *andut
Conditii Art. 1.$0$
21) Vanzatorul garanteaza cu.paratorul contra oricaror *icii ascunse care
-ac bunul *andut i.propriu intrebuintarii la care este destinat sau care ii
.icsoreaza in ase.enea .asura intrebuintarea sau *aloarea incat+ daca le-
ar -i cunoscut+ cu.paratorul nu ar -i cu.parat sau ar -i dat un pret .ai
.ic.
2) Este ascuns acel *iciu care+ la data predarii+ nu putea -i descoperit+
-ara asistenta de specialitate+ de catre un cu.parator prudent si diligent.
27) >arantia este datorata daca *iciul sau cauza lui e6ista la data predarii
bunului.
2() Vanzatorul nu datoreaza garantie contra *iciilor pe care cu.paratorul
le cunostea la inc4eierea contractului.
2,) &n *anzarile silite nu se datoreaza garantie contra *iciilor ascunse.
8odi-icarea sau inlaturarea con*entionala a garantiei Art. 1.$0!
21) Daca partile nu au con*enit alt-el+ *anzatorul este obligat sa garanteze
contra *iciilor ascunse+ c4iar si atunci cand nu le-a cunoscut.
2) Clauza care inlatura sau li.iteaza raspunderea pentru *icii este nula in
pri*inta *iciilor pe care *anzatorul le-a cunoscut ori trebuia sa le cunoasca
la data inc4eierii contractului.
Denuntarea *iciilor Art. 1.$0"
21) Cu.paratorul care a descoperit *iciile ascunse ale lucrului este obligat
sa le aduca la cunostinta *anzatorului intr-un ter.en rezonabil+ stabilit
potri*it cu i.pre/urarile+ sub sanctiunea decaderii din dreptul de a cere
.asura pre*azuta la art. 1.$10 alin. 21) lit. d).
2) &n cazul in care cu.paratorul este pro-esionist+ iar bunul *andut este
.obil corporal+ ter.enul pre*azut la alin. 21) este de doua zile lucratoare.
27) Atunci cand *iciul apare in .od gradual+ ter.enele pre*azute la alin. 21)
incep sa curga din ziua in care cu.paratorul isi da sea.a de gra*itatea si
intinderea *iciului.
2() Vanzatorul care a tainuit *iciul nu poate in*oca pre*ederile prezentului
articol.
E-ectele garantiei Art. 1.$10
21) &n te.eiul obligatiei *anzatorului de garantie contra *iciilor+
cu.paratorul poate obtine+ dupa caz9
a) inlaturarea *iciilor de catre *anzator sau pe c4eltuiala acestuia:
b) inlocuirea bunului *andut cu un bun de acelasi -el+ insa lipsit de *icii:
c) reducerea corespunzatoare a pretului:
d) rezolutiunea *anzarii.
2) #a cererea *anzatorului+ instanta+ tinand sea.a de gra*itatea *iciilor si
de scopul pentru care contractul a -ost inc4eiat+ precu. si de alte
i.pre/urari+ poate dispune o alta .asura pre*azuta la alin. 21) decat cea
solicitata de cu.parator.
Viciile care nu a-ecteaza toate bunurile *andute Art. 1.$11
21) Daca nu.ai unele dintre bunurile *andute sunt a-ectate de *icii si
acestea pot -i separate de celelalte -ara paguba pentru cu.parator+ iar
instanta dispune rezolutiunea in conditiile art. 1.$10+ contractul se
des-iinteaza nu.ai in parte.
2) Rezolutiunea contractului+ in ceea ce pri*este bunul principal+ atrage
rezolutiunea lui si in pri*inta bunului accesoriu.
&ntinderea garantiei Art. 1.$1
21) &n situatia in care la data inc4eierii contractului *anzatorul cunostea
*iciile bunului *andut+ pe langa una dintre .asurile pre*azute la art. 1.$10+
*anzatorul este obligat la plata de daune-interese+ pentru repararea
intregului pre/udiciu cauzat+ daca este cazul.
2) Atunci cand *anzatorul nu cunostea *iciile bunului *andut si s-a dispus
una dintre .asurile pre*azute la art. 1.$10 alin. 21) lit. c) si d)+ el este
obligat sa restituie cu.paratorului doar pretul si c4eltuielile -acute cu
prile/ul *anzarii+ in tot sau in parte+ dupa caz.
3ierderea sau deteriorarea bunului Art. 1.$17
3ierderea sau deteriorarea bunului+ c4iar prin -orta .a/ora+ nu il i.piedica
pe cu.parator sa obtina aplicarea .asurilor pre*azute la art. 1.$10 alin.
21).
>arantia pentru lipsa calitatilor con*enite Art. 1.$1(
Dispozitiile pri*itoare la garantia contra *iciilor ascunse se aplica si atunci
cand bunul *andut nu corespunde calitatilor con*enite de catre parti.
>arantia in cazul *anzarii dupa .ostra sau .odel Art. 1.$1,
&n cazul *anzarii dupa .ostra sau .odel+ *anzatorul garanteaza ca bunul
are calitatile .ostrei sau .odelului.
V&. >arantia pentru buna -unctionare
Conditiile garantiei pentru buna -unctionare Art. 1.$1'
21) &n a-ara de garantia contra *iciilor ascunse+ *anzatorul care a garantat
pentru un ti.p deter.inat buna -unctionare a bunului *andut este obligat+
in cazul oricarei de-ectiuni i*ite inauntrul ter.enului de garantie+ sa
repare bunul pe c4eltuiala sa.
2) Daca reparatia este i.posibila sau daca durata acesteia depaseste
ti.pul stabilit prin contract sau prin legea speciala+ *anzatorul este
obligat sa inlocuiasca bunul *andut. &n lipsa unui ter.en pre*azut in
contract sau in legea speciala+ durata .a6i.a a reparatiei este de 1, zile
de la data cand cu.paratorul a solicitat repararea bunului.
27) Daca *anzatorul nu inlocuieste bunul intr-un ter.en rezonabil+ potri*it
cu i.pre/urarile+ el este obligat+ la cererea cu.paratorului+ sa ii restituie
pretul pri.it in sc4i.bul inapoierii bunului.
De-ectiunea i.putabila cu.paratorului Art. 1.$1$
>arantia nu *a -i datorata daca *anzatorul do*edeste ca de-ectiunea s-a
produs din pricina .odului nepotri*it in care cu.paratorul a -olosit sau a
pastrat bunul. Co.porta.entul cu.paratorului se apreciaza si luandu-se in
considerare instructiunile scrise care i-au -ost co.unicate de catre
*anzator.
Co.unicarea de-ectiunii Art. 1.$1!
21) 0ub sanctiunea decaderii din dreptul de garantie+ cu.paratorul trebuie
sa co.unice de-ectiunea inainte de i.plinirea ter.enului de garantie. Daca
aceasta co.unicare nu a putut -i -acuta in ter.enul de garantie+ din
.oti*e obiecti*e+ cu.paratorul are obligatia sa co.unice de-ectiunea intr-
un ter.en rezonabil de la data e6pirarii ter.enului de garantie.
2) Dispozitiile alin. 21) sunt aplicabile in .od corespunzator si in cazul in
care *anzatorul a garantat ca bunul *andut *a pastra un ti.p deter.inat
anu.ite calitati.
'. )bligatiile cu.paratorului
3lata pretului si pri.irea bunului Art. 1.$1"
Cu.paratorul are ur.atoarele obligatii principale9
a) sa preia bunul *andut:
b) sa plateasca pretul *anzarii.
#ocul si data platii pretului Art. 1.$0
21) &n lipsa unei stipulatii contrare+ cu.paratorul trebuie sa plateasca
pretul la locul in care bunul se a-la in .o.entul inc4eierii contractului si
de indata ce proprietatea este trans.isa.
2) Daca la data inc4eierii contractului bunurile se a-la in tranzit+ in lipsa
unei stipulatii contrare+ plata pretului se -ace la locul care rezulta din
uzante sau+ in lipsa acestora+ la locul destinatiei.
Dobanzi asupra pretului Art. 1.$1
&n cazul in care nu s-a con*enit alt-el+ cu.paratorul este tinut sa
plateasca dobanzi asupra pretului din ziua dobandirii proprietatii+ daca
bunul produce -ructe ci*ile sau naturale+ ori din ziua predarii+ daca bunul
nu produce -ructe+ insa ii procura alte -oloase.
0uspendarea platii pretului Art. 1.$
21) Cu.paratorul care a-la de e6istenta unei cauze de e*ictiune este
indreptatit sa suspende plata pretului pana la incetarea tulburarii sau pana
cand *anzatorul o-era o garantie corespunzatoare.
2) Cu.paratorul nu poate suspenda plata pretului daca a cunoscut
pericolul e*ictiunii in .o.entul inc4eierii contractului sau daca in contract
s-a pre*azut ca plata se *a -ace c4iar in caz de tulburare.
>arantarea creantei pretului Art. 1.$7
3entru garantarea obligatiei de plata a pretului+ in cazurile pre*azute de
lege *anzatorul bene-iciaza de un pri*ilegiu sau+ dupa caz+ de o ipoteca
legala asupra bunului *andut.
0anctiunea neplatii pretului Art. 1.$(
Cand cu.paratorul nu a platit+ *anzatorul este indreptatit sa obtina -ie
e6ecutarea silita a obligatiei de plata+ -ie rezolutiunea *anzarii+ precu. si+
in a.bele situatii+ daune-interese+ daca este cazul.
3unerea de drept in intarziere Art. 1.$,
21) &n cazul *anzarii bunurilor .obile+ cu.paratorul este de drept in
intarziere cu pri*ire la indeplinirea obligatiilor sale daca+ la scadenta+ nici
nu a platit pretul si nici nu a preluat bunul.
2) &n cazul bunurilor .obile supuse deteriorarii rapide sau deselor
sc4i.bari de *aloare+ cu.paratorul este de drept in intarziere in pri*inta
preluarii lor+ atunci cand nu le-a preluat in ter.enul con*enit+ c4iar daca
pretul a -ost platit+ sau atunci cand a solicitat predarea+ -ara sa -i platit
pretul.
E6ecutarea directa Art. 1.$'
21) Cand cu.paratorul unui bun .obil nu isi indeplineste obligatia de
preluare sau de plata+ *anzatorul are -acultatea de a depune lucrul *andut
intr-un depozit+ la dispozitia si pe c4eltuiala cu.paratorului+ sau de a-l
*inde.
2) Vanzarea se *a -ace prin licitatie publica sau c4iar pe pretul curent+
daca lucrul are un pret la bursa sau in targ ori stabilit de lege+ de catre o
persoana autorizata de lege pentru ase.enea acte si cu dreptul pentru
*anzator la plata di-erentei dintre pretul con*enit la pri.a *anzare si cel
e-ecti* obtinut+ precu. si la daune-interese.
27) Daca *anzarea are ca obiect bunuri -ungibile supuse unui pret curent in
sensul alin. 2)+ iar contractul nu a -ost e6ecutat din culpa *anzatorului+
cu.paratorul are dreptul de a cu.para bunuri de acelasi gen pe c4eltuiala
*anzatorului+ prin inter.ediul unei persoane autorizate.
2() Cu.paratorul are dreptul de a pretinde di-erenta dintre su.a ce
reprezinta c4eltuielile ac4izitionarii bunurilor si pretul con*enit cu
*anzatorul+ precu. si la dauneinterese+ daca este cazul.
2,) 3artea care *a e6ercita dreptul pre*azut de prezentul articol are
obligatia de a incunostinta de indata cealalta parte despre aceasta.
Restituirea bunului .obil Art. 1.$$
21) Atunci cand *anzarea s-a -acut -ara ter.en de plata+ iar cu.paratorul
nu a platit pretul+ *anzatorul poate ca+ in cel .ult 1, zile de la data
predarii+ sa declare rezolutiunea -ara punere in intarziere si sa ceara
restituirea bunului .obil *andut+ cat ti.p bunul este inca in posesia
cu.paratorului si nu a su-erit trans-or.ari.
2) &n cazul pre*azut la alin. 21)+ daca actiunea in restituire nu a -ost
introdusa in conditiile stabilite de acesta+ *anzatorul nu .ai poate opune
celorlalti creditori ai cu.paratorului e-ectele rezolutiunii ulterioare a
contractului pentru neplata pretului.
Dispozitiile art. 1.'(! sau ale art. 1.'("+ dupa caz+ ra.an aplicabile.
3unerea de drept in intarziere Art. 1.$!
Atunci cand *anzarea are ca obiect un bun i.obil si s-a stipulat ca in cazul
in care nu se plateste pretul la ter.enul con*enit cu.paratorul este de
drept in intarziere+ acesta din ur.a poate sa plateasca si dupa e6pirarea
ter.enului cat ti.p nu a pri.it declaratia de rezolutiune din partea
*anzatorului.
E-ectele rezolutiunii -ata de terti Art. 1.$"
Rezolutiunea *anzarii unui i.obil are e-ecte -ata de terti in conditiile
stabilite la art. "0" si "10.
$. Dreptul de pree.ptiune
1otiune si do.eniu Art. 1.$70
21) &n conditiile stabilite prin lege sau contract+ titularul dreptului de
pree.ptiune+ nu.it pree.ptor+ poate sa cu.pere cu prioritate un bun.
2) Dispozitiile prezentului cod pri*itoare la dreptul de pree.ptiune sunt
aplicabile nu.ai daca prin lege sau contract nu se stabileste alt-el.
27) Titularul dreptului de pree.ptiune care a respins o o-erta de *anzare
nu isi .ai poate e6ercita acest drept cu pri*ire la contractul ce i-a -ost
propus. )-erta se considera respinsa daca nu a -ost acceptata in ter.en
de cel .ult 10 zile+ in cazul *anzarii de bunuri .obile+ sau de cel .ult 70
de zile+ in cazul *anzarii de bunuri i.obile. &n a.bele cazuri+ ter.enul
curge de la co.unicarea o-ertei catre pree.ptor.
Vanzarea catre un tert a bunurilor supuse pree.ptiunii Art. 1.$71
Vanzarea bunului cu pri*ire la care e6ista un drept de pree.ptiune legal
sau con*entional se poate -ace catre un tert nu.ai sub conditia suspensi*a
a nee6ercitarii dreptului de pree.ptiune de catre pree.ptor.
Conditiile e6ercitarii dreptului de pree.ptiune Art. 1.$7
21) Vanzatorul este obligat sa noti-ice de indata pree.ptorului cuprinsul
contractului inc4eiat cu un tert. 1oti-icarea poate -i -acuta si de acesta
din ur.a.
2) Aceasta noti-icare *a cuprinde nu.ele si prenu.ele *anzatorului+
descrierea bunului+ sarcinile care il gre*eaza+ ter.enii si conditiile
*anzarii+ precu. si locul unde este situat bunul.
27) 3ree.ptorul isi poate e6ercita dreptul prin co.unicarea catre
*anzator a acordului sau de a inc4eia contractul de *anzare+ insotita de
conse.narea pretului la dispozitia *anzatorului.
2() Dreptul de pree.ptiune se e6ercita+ in cazul *anzarii de bunuri .obile+
in ter.en de cel .ult 10 zile+ iar in cazul *anzarii de bunuri i.obile+ in
ter.en de cel .ult 70 de zile. &n a.bele cazuri+ ter.enul curge de la
co.unicarea catre pree.ptor a noti-icarii pre*azute la alin. 21).
E-ectele e6ercitarii pree.ptiunii Art. 1.$77
21) 3rin e6ercitarea pree.ptiunii+ contractul de *anzare se considera
inc4eiat intre pree.ptor si *anzator in conditiile cuprinse in contractul
inc4eiat cu tertul+ iar acest din ur.a contract se des-iinteaza retroacti*.
Cu toate acestea+ *anzatorul raspunde -ata de tertul de buna-credinta
pentru e*ictiunea ce rezulta din e6ercitarea pree.ptiunii.
2) Clauzele contractului inc4eiat cu tertul a*and drept scop sa i.piedice
e6ercitarea dreptului de pree.ptiune nu produc e-ecte -ata de
pree.ptor.
Concursul dintre pree.ptori Art. 1.$7(
21) &n cazul in care .ai .ulti titulari si-au e6ercitat pree.ptiunea asupra
aceluiasi bun+ contractul de *anzare se considera inc4eiat9
a) cu titularul dreptului legal de pree.ptiune+ atunci cand se a-la in
concurs cu titulari ai unor drepturi con*entionale de pree.ptiune:
b) cu titularul dreptului legal de pree.ptiune ales de *anzator+ cand se
a-la in concurs cu alti titulari ai unor drepturi legale de pree.ptiune:
c) daca bunul este i.obil+ cu titularul dreptului con*entional de
pree.ptiune care a -ost .ai intai inscris in cartea -unciara+ atunci cand
acesta se a-la in concurs cu alti titulari ai unor drepturi con*entionale de
pree.ptiune:
d) daca bunul este .obil+ cu titularul dreptului con*entional de
pree.ptiune a*and data certa cea .ai *ec4e+ atunci cand acesta se a-la in
concurs cu alti titulari ai unor drepturi con*entionale de pree.ptiune.
2) )rice clauza care contra*ine pre*ederilor alin. 21) este considerata
nescrisa.
3luralitate de bunuri *andute Art. 1.$7,
21) Atunci cand pree.ptiunea se e6ercita in pri*inta unui bun cu.parat de
tert i.preuna cu alte bunuri pentru un singur pret+ *anzatorul poate
pretinde de la pree.ptor nu.ai o parte proportionala din acest pret.
2) &n cazul in care s-au *andut si alte bunuri decat acela supus
pree.ptiunii+ dar care nu puteau -i despartite de acesta -ara sa il -i
pagubit pe *anzator+ e6ercitarea dreptului de pree.ptiune nu se poate
-ace decat daca pree.ptorul conse.neaza pretul stabilit pentru toate
bunurile *andute.
0cadenta obligatiei de plata a pretului Art. 1.$7'
Atunci cand in contractul inc4eiat cu tertul s-au acordat ter.ene de plata
a pretului+ pree.ptorul nu se poate pre*ala de aceste ter.ene.
1otarea dreptului de pree.ptiune asupra unui i.obil Art. 1.$7$
21) Dreptul con*entional de pree.ptiune in legatura cu un i.obil se
noteaza in cartea -unciara.
2) Daca o ase.enea notare a -ost -acuta+ acordul pree.ptorului nu este
necesar pentru ca acela care a cu.parat sub conditie suspensi*a sa isi
poata inscrie dreptul in cartea -unciara+ in te.eiul contractului de *anzare
inc4eiat cu proprietarul.
&nscrierea se -ace sub conditia suspensi*a ca+ in ter.en de 70 de zile de
la co.unicarea inc4eierii prin care s-a dispus inscrierea+ pree.ptorul sa nu
noti-ice biroului de carte -unciara do*ada conse.narii pretului la
dispozitia *anzatorului.
27) 1oti-icarea -acuta in ter.en biroului de carte -unciara inlocuieste
co.unicarea pre*azuta la art. 1.$7 alin. 27) si are aceleasi e-ecte. &n
te.eiul acestei noti-icari+ pree.ptorul poate cere radierea din cartea
-unciara a dreptului tertului si inscrierea dreptului sau.
2() Daca pree.ptorul nu a -acut noti-icarea in ter.en+ dreptul de
pree.ptiune se stinge si se radiaza din o-iciu din cartea -unciara.
E6ercitarea dreptului de pree.ptiune in cadrul e6ecutarii silite Art.
1.$7!
&n cazul in care bunul -ace obiectul ur.aririi silite sau este scos la
*anzare silita cu autorizarea /udecatorului-sindic+ dreptul de pree.ptiune
se e6ercita in conditiile pre*azute de Codul de procedura ci*ila.
Caractere ale dreptului de pree.ptiune Art. 1.$7"
Dreptul de pree.ptiune este indi*izibil si nu se poate ceda.
0tingerea dreptului con*entional de pree.ptiune Art. 1.$(0
Dreptul con*entional de pree.ptiune se stinge prin .oartea
pree.ptorului+ cu e6ceptia situatiei in care a -ost constituit pe un anu.e
ter.en. &n acest din ur.a caz+ ter.enul se reduce la , ani de la data
constituirii+ daca a -ost stipulat un ter.en .ai lung.
0ectiunea Vanzarea bunurilor i.obile
1. Reguli speciale aplicabile *anzarii i.obilelor
Vanzarea i.obilelor -ara indicarea supra-etei Art. 1.$(1
Atunci cand se *inde un i.obil deter.inat+ -ara indicarea supra-etei+
pentru un pret total+ nici cu.paratorul si nici *anzatorul nu pot cere
rezolutiunea ori .odi-icarea pretului pe .oti* ca supra-ata este .ai .ica
ori .ai .are decat au crezut.
Vanzarea unei supra-ete dintr-un teren .ai .are Art. 1.$(
Atunci cand se *inde+ cu un anu.it pret pe unitatea de .asura+ o anu.ita
supra-ata dintr-un teren .ai .are+ a carei intindere sau a.plasare nu
este deter.inata+ cu.paratorul poate cere stra.utarea proprietatii
nu.ai dupa .asurarea si deli.itarea supra-etei *andute.
Vanzarea unui i.obil deter.inat cu indicarea supra-etei Art. 1.$(7
21) Daca+ in *anzarea unui i.obil cu indicarea supra-etei si a pretului pe
unitatea de .asura+ supra-ata reala este .ai .ica decat cea indicata in
contract+ cu.paratorul poate cere *anzatorului sa ii dea supra-ata
con*enita. Atunci cand cu.paratorul nu cere sau *anzatorul nu poate sa
trans.ita aceasta supra-ata+ cu.paratorul poate obtine -ie reducerea
corespunzatoare a pretului+ -ie rezolutiunea contractului daca+ din cauza
di-erentei de supra-ata+ bunul nu .ai poate -i -olosit in scopul pentru care
a -ost cu.parat.
2) Daca insa supra-ata reala se do*edeste a -i .ai .are decat cea
stipulata+ iar e6cedentul depaseste a douazecea parte din supra-ata
con*enita+ cu.paratorul *a plati supli.entul de pret corespunzator sau *a
putea obtine rezolutiunea contractului.
Atunci cand insa e6cedentul nu depaseste a douazecea parte din supra-ata
con*enita+ cu.paratorul nu poate obtine rezolutiunea+ dar nici nu este
dator sa plateasca pretul e6cedentului.
Ter.enul de e6ercitare a actiunii esti.atorii sau in rezolutiune Art.
1.$((
Actiunea *anzatorului pentru supli.entul de pret si aceea a
cu.paratorului pentru reducerea pretului sau pentru rezolutiunea
contractului trebuie sa -ie intentate+ sub sanctiunea decaderii din drept+
in ter.en de un an de la inc4eierea contractului+ a-ara de cazul in care
partile au -i6at o data pentru .asurarea i.obilului+ caz in care ter.enul
de un an curge de la acea data.
Vanzarea a doua -onduri cu precizarea intinderii -iecaruia Art. 1.$(,
Cand prin acelasi contract s-au *andut doua -onduri cu precizarea
intinderii -iecaruia si pentru un singur pret+ daca intinderea unuia este .ai
.are+ iar a celuilalt .ai .ica+ se *a -ace co.pensatia intre *aloarea
surplusului si *aloarea lipsei+ iar actiunea+ -ie pentru supli.entul de pret+
-ie pentru scaderea sa+ nu poate -i introdusa decat potri*it regulilor
pre*azute la art. 1.$(7 si 1.$((. Rezolutiunea contractului este supusa in
acest caz dreptului co.un.
. Vanzarea terenurilor -orestiere
Vanzarea terenurilor -orestiere Art. 1.$('
Terenurile din -ondul -orestier a-late in proprietate pri*ata se pot *inde
cu respectarea+ in ordine+ a dreptului de pree.ptiune al coproprietarilor
sau *ecinilor.
0ectiunea 7 Vanzarea .ostenirii
1otiune si -or.a Art. 1.$($
21) &n sensul prezentei sectiuni+ prin .ostenire se intelege dreptul de a
culege o .ostenire desc4isa sau o cota din aceasta.
2) 0ub sanctiunea nulitatii absolute a contractului+ *anzarea unei
.osteniri se inc4eie in -or.a autentica.
>arantia Art. 1.$(!
Daca nu speci-ica bunurile asupra carora se intind drepturile sale+
*anzatorul unei .osteniri garanteaza nu.ai calitatea sa de .ostenitor+
a-ara de cazul cand partile au inlaturat e6pres si aceasta garantie.
)bligatiile *anzatorului Art. 1.$("
Daca nu s-a con*enit alt-el+ *anzatorul este obligat sa re.ita
cu.paratorului toate -ructele pe care le-a cules si toate platile pri.ite
pentru creantele .ostenirii pana la .o.entul inc4eierii contractului+
pretul bunurilor *andute din .ostenire si orice bun care inlocuieste un bun
al .ostenirii.
)bligatiile cu.paratorului Art. 1.$,0
Daca nu s-a con*enit alt-el+ cu.paratorul este tinut sa ra.burseze
*anzatorului su.ele platite de acesta din ur.a pentru datoriile si sarcinile
.ostenirii+ precu. si su.ele pe care .ostenirea i le datoreaza acestuia
din ur.a.
Raspunderea pentru datoriile .ostenirii Art. 1.$,1
Vanzatorul ra.ane raspunzator pentru datoriile .ostenirii *andute.
5unurile de -a.ilie Art. 1.$,
21) &nscrisurile sau portretele de -a.ilie+ decoratiile sau alte ase.enea
bunuri+ care nu au *aloare patri.oniala inse.nata+ dar care au pentru
*anzator o *aloare a-ecti*a+ se prezu.a a nu -i cuprinse in .ostenirea
*anduta.
2) Daca aceste bunuri au *aloare patri.oniala inse.nata+ *anzatorul care
nu si le-a rezer*at e6pres datoreaza cu.paratorului pretul lor la data
*anzarii.
;or.alitati de publicitate Art. 1.$,7
21) Cu.paratorul unei .osteniri nu dobandeste drepturile reale asupra
i.obilelor cuprinse in .ostenire decat potri*it regulilor pri*itoare la
cartea -unciara.
2) El nu poate opune tertelor persoane dobandirea altor drepturi
cuprinse in .ostenire decat daca a indeplinit -or.alitatile cerute de lege
pentru a -ace opozabila dobandirea -iecaruia dintre aceste drepturi.
Alte -or.e de instrainare a .ostenirii Art. 1.$,(
Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica si altor -or.e de instrainare+ -ie
cu titlu oneros+ -ie cu titlu gratuit+ a unei .osteniri. &n pri*inta
instrainarilor cu titlu gratuit se aplica in .od corespunzator si dispozitiile
pri*itoare la donatii.
0ectiunea ( Alte *arietati de *anzare
1. Vanzarea cu plata pretului in rate si rezer*a proprietatii
Rezer*a proprietatii si riscurile Art. 1.$,,
Atunci cand+ intr-o *anzare cu plata pretului in rate+ obligatia de plata
este garantata cu rezer*a dreptului de proprietate+ cu.paratorul
dobandeste dreptul de proprietate la data ac4itarii ulti.ei rate din pret:
riscul bunului este insa trans-erat cu.paratorului de la .o.entul predarii
acestuia.
1eplata unei singure rate din pret Art. 1.$,'
&n lipsa unei intelegeri contrare+ neplata unei singure rate+ care nu este
.ai .are de o opti.e din pret+ nu da dreptul la rezolutiunea contractului+
iar cu.paratorul pastreaza bene-iciul ter.enului pentru ratele succesi*e.
Rezolutiunea contractului Art. 1.$,$
21) Cand a obtinut rezolutiunea contractului pentru neplata pretului+
*anzatorul este tinut sa restituie toate su.ele pri.ite+ dar este
indreptatit sa retina+ pe langa alte daune-interese+ o co.pensatie
ec4itabila pentru -olosirea bunului de catre cu.parator.
2) Atunci cand s-a con*enit ca su.ele incasate cu titlu de rate sa ra.ana+
in tot sau in parte+ dobandite de *anzator+ instanta *a putea totusi reduce
aceste su.e+ aplicandu-se in .od corespunzator dispozitiile re-eritoare la
reducerea de catre instanta a cuantu.ului clauzei penale.
27) 3re*ederile alin. 2) se aplica si in cazul contractului de leasing+ precu.
si al celui de locatiune+ daca+ in acest ulti. caz+ se con*ine ca la incetarea
contractului proprietatea bunului sa poata -i dobandita de locatar dupa
plata su.elor con*enite.
. Vanzarea cu optiune de rascu.parare
1otiune si conditii Art. 1.$,!
21) Vanzarea cu optiune de rascu.parare este o *anzare a-ectata de
conditie rezolutorie prin care *anzatorul isi rezer*a dreptul de a
rascu.para bunul sau dreptul trans.is cu.paratorului.
2) )ptiunea de rascu.parare nu poate -i stipulata pentru un ter.en .ai
.are de , ani. Daca s-a stabilit un ter.en .ai .are+ acesta se reduce de
drept la , ani.
E6ercitarea optiunii Art. 1.$,"
21) E6ercitarea optiunii de rascu.parare de catre *anzator se poate -ace
nu.ai daca acesta restituie cu.paratorului pretul pri.it si c4eltuielile
pentru inc4eierea contractului de *anzare si realizarea -or.alitatilor de
publicitate.
2) E6ercitarea optiunii il obliga pe *anzator la restituirea catre
cu.parator a c4eltuielilor pentru ridicarea si transportul bunului+ a
c4eltuielilor necesare+ precu. si a celor utile+ insa in acest din ur.a caz
nu.ai in li.ita sporului de *aloare.
27) &n cazul in care *anzatorul nu e6ercita optiunea in ter.enul stabilit+
conditia rezolutorie care a-ecta *anzarea este considerata a nu se -i
indeplinit+ iar dreptul cu.paratorului se consolideaza.
E-ecte Art. 1.$'0
21) E-ectele *anzarii cu optiune de rascu.parare se stabilesc potri*it
dispozitiilor pri*itoare la conditia rezolutorie+ care se aplica in .od
corespunzator. Cu toate acestea+ *anzatorul este tinut de locatiunile
inc4eiate de cu.parator inaintea e6ercitarii optiunii+ daca au -ost supuse
-or.alitatilor de publicitate+ dar nu .ai .ult de 7 ani din .o.entul
e6ercitarii.
2) Vanzatorul care intentioneaza sa e6ercite optiunea de rascu.parare
trebuie sa ii noti-ice pe cu.parator+ precu. si pe orice subdobanditor
caruia dreptul de optiune ii este opozabil si -ata de care doreste sa isi
e6ercite acest drept.
27) &n ter.en de o luna de la data noti-icarii+ *anzatorul trebuie sa
conse.neze su.ele .entionate la art. 1.$," alin. 21)+ la dispozitia
cu.paratorului sau+ dupa caz+ a tertului subdobanditor+ sub sanctiunea
decaderii din dreptul de a e6ercita optiunea de rascu.parare.
5unul neparta/at Art. 1.$'1
21) &n cazul *anzarii cu optiune de rascu.parare ce are ca obiect o cota
dintr-un bun+ parta/ul trebuie cerut si in raport cu *anzatorul daca acesta
nu si-a e6ercitat inca optiunea.
2) Vanzatorul care nu si-a e6ercitat optiunea de rascu.parare in cadrul
parta/ului decade din dreptul de optiune+ c4iar si atunci cand bunul este
atribuit+ in tot sau in parte+ cu.paratorului.
0anctiune Art. 1.$'
21) &n cazul in care di-erenta dintre pretul rascu.pararii si pretul platit
pentru *anzare depaseste ni*elul .a6i. stabilit de lege pentru dobanzi+
pretul rascu.pararii *a -i redus la pretul platit pentru *anzare.
2) 3re*ederile alin. 21) se aplica si *anzarilor in care *anzatorul se obliga
sa rascu.pere bunul *andut.
Capitolul && Contractul de sc4i.b
1otiune Art. 1.$'7
0c4i.bul este contractul prin care -iecare dintre parti+ denu.ite
coper.utanti+ trans.ite sau+ dupa caz+ se obliga sa trans.ita un bun
pentru a dobandi un altul.
Aplicabilitatea dispozitiilor de la *anzare Art. 1.$'(
21) Dispozitiile pri*itoare la *anzare se aplica+ in .od corespunzator+ si
sc4i.bului.
2) ;iecare dintre parti este considerata *anzator+ in ceea ce pri*este
bunul pe care il instraineaza+ si cu.parator+ in ceea ce pri*este bunul pe
care il dobandeste.
C4eltuielile sc4i.bului Art. 1.$',
&n lipsa de stipulatie contrara+ partile suporta in .od egal c4eltuielile
pentru inc4eierea contractului de sc4i.b.
Capitolul &&& Contractul de -urnizare
1otiune Art. 1.$''
21) Contractul de -urnizare este acela prin care o parte+ denu.ita
-urnizor+ se obliga sa trans.ita proprietatea asupra unei cantitati
deter.inate de bunuri si sa le predea+ la unul sau .ai .ulte ter.ene
ulterioare inc4eierii contractului ori in .od continuu+ sau sa presteze
anu.ite ser*icii+ la unul sau .ai .ulte ter.ene ulterioare ori in .od
continuu+ iar cealalta parte+ denu.ita bene-iciar+ se obliga sa preia
bunurile sau sa pri.easca prestarea ser*iciilor si sa plateasca pretul lor.
2) &n cazul -urnizarii de bunuri+ ca accesoriu al obligatiei principale+
-urnizorul se poate obliga sa presteze bene-iciarului acele ser*icii
necesare pentru -urnizarea bunurilor.
27) Daca prin acelasi contract se con*in atat *anzarea unor bunuri+ cat si
-urnizarea unor bunuri sau ser*icii+ atunci contractul *a -i cali-icat in
-unctie de obligatia caracteristica si cea accesorie.
Trans.iterea dreptului de proprietate. 3reluarea si predarea bunurilor
Art. 1.$'$
21) 3roprietatea asupra bunurilor se trans-era de la -urnizor la bene-iciar
in .o.entul predarii acestora. 5ene-iciarul are obligatia sa preia bunurile
la ter.enele si in conditiile pre*azute in contract.
2) 3reluarea bunurilor se -ace prin receptia de catre bene-iciar+ ocazie
cu care se identi-ica si se constata cantitatea si calitatea acestora.
27) Cand e6pedierea produselor este in sea.a -urnizorului+ produsele
receptionate sunt socotite predate bene-iciarului pe data predarii lor
catre caraus.
3retul produselor sau ser*iciilor Art. 1.$'!
21) 3retul datorat de bene-iciar este cel pre*azut in contract sau in lege.
2) Daca in cursul e6ecutarii contractului se .odi-ica regle.entarea legala
a pretului sau .ecanis.ului de deter.inare a acestuia+ intre parti *a
continua sa se aplice pretul sau .ecanis.ul de deter.inare a acestuia
stabilit initial in contract+ daca legea nu pre*ede e6pres contrariul.
27) Daca legea pre*ede e6pres ca pretul sau .odalitatea de deter.inare
pe care le stabileste se *a aplica si contractelor in curs+ -iecare dintre
parti poate denunta contractul in 70 de zile de la data intrarii in *igoare a
legii. 3e durata celor 70 de zile partile *or aplica pretul stabilit prin
contract.
0ubcontractarea Art. 1.$'"
21) ;urnizorul poate subcontracta -urnizarea bunurilor sau ser*iciilor
catre o terta persoana+ cu e6ceptia cazurilor in care contractul are un
caracter strict personal sau natura contractului nu per.ite.
2) E6ista subcontractare ori de cate ori produsul sau ser*iciul care -ace
obiectul contractului de -urnizare este in -apt -urnizat+ in tot sau in
parte+ de catre un tert cu care -urnizorul a subcontractat in acest scop.
Raspunderea -urnizorului principal. Dreptul de regres al acestuia Art.
1.$$0
&n cazul subcontractarii+ e6ecutarea contractului de -urnizare ra.ane sub
supra*eg4erea -urnizorului si acesta raspunde -ata de bene-iciar pentru
calitatea produselor si a ser*iciilor -urnizate de tertul subcontractant+
a*and insa drept de regres i.potri*a acestuia.
Aplicabilitatea dispozitiilor de la *anzare Art. 1.$$1
Dispozitiile prezentului capitol se intregesc+ in .od corespunzator+ cu
dispozitiile pri*itoare la contractul de *anzare+ in .asura in care nu este
pre*azuta o regle.entare speciala pentru contractul de -urnizare.
Capitolul &V Contractul de report
1otiune Art. 1.$$
21) Contractul de report este acela prin care reportatorul cu.para de la
reportat cu plata i.ediata titluri de credit si *alori .obiliare circuland in
co.ert si se obliga+ in acelasi ti.p+ sa re*anda reportatului titluri sau
*alori .obiliare de aceeasi specie+ la o anu.ita scadenta+ in sc4i.bul unei
su.e deter.inate.
2) Contractul de report se inc4eie prin re.iterea titlurilor sau *alorilor
.obiliare+ iar daca acestea sunt no.inati*e+ prin indeplinirea
-or.alitatilor necesare pentru trans.iterea lor.
Drepturi accesorii Art. 1.$$7
&n lipsa de stipulatie contrara+ drepturile accesorii con-erite de titlurile
si *alorile .obiliare date in report+ precu. dobanzile si di*idendele a/unse
la scadenta in ti.pul duratei reportului+ se cu*in reportatorului.
)bligatia reportatorului de a e6ercita optiunea Art. 1.$$(
21) Reportatorul este obligat sa e6ercite optiunea pe sea.a reportatului in
ti.pul reportului+ daca titlurile acorda un ase.enea drept+ in conditiile
legii speciale.
2) Reportatul trebuie sa puna la dispozitia reportatorului -ondurile
necesare+ cu cel putin 7 zile inainte de scadenta ter.enului de optiune.
Daca reportatul nu indeplineste aceasta obligatie+ reportatorul trebuie sa
*anda dreptul de optiune in nu.ele si pe sea.a reportatului.
E-ectuarea de *arsa.inte asupra titlurilor Art. 1.$$,
Daca in ti.pul reportului ur.eaza a se e-ectua *arsa.inte in contul
titlurilor si *alorilor .obiliare care -ac obiectul reportului+ reportatul
trebuie sa puna la dispozitia reportatorului su.ele necesare+ cu cel putin 7
zile inainte de scadenta *arsa.intelor. &n caz contrar+ reportatorul poate
proceda la lic4idarea silita a contractului.
#ic4idarea reportului. #ic4idarea di-erentelor si reinnoirea reportului Art.
1.$$'
21) #ic4idarea reportului se *a -ace inauntrul celei de a doua zile de lucru
ce ur.eaza scadentei.
2) Daca la scadenta ter.enului reportului partile lic4ideaza di-erentele+
-acand plata+ si reinnoiesc reportul asupra unor titluri sau *alori .obiliare
ce di-era prin calitatea sau specia lor ori pe un alt pret+ atunci se
considera ca partile au inc4eiat un nou contract.
Capitolul V Contractul de locatiune
0ectiunea 1 Dispozitii generale
1. Cuprinsul contractului
1otiune Art. 1.$$$
#ocatiunea este contractul prin care o parte+ nu.ita locator+ se obliga sa
asigure celeilalte parti+ nu.ite locatar+ -olosinta unui bun pentru o anu.ita
perioada+ in sc4i.bul unui pret+ denu.it c4irie.
;elurile locatiunii Art. 1.$$!
21) #ocatiunea bunurilor i.obile si aceea a bunurilor .obile se nu.este
inc4iriere+ iar locatiunea bunurilor agricole poarta denu.irea de arendare.
2) Dispozitiile prezentei sectiuni sunt aplicabile+ in .od corespunzator+
inc4irierii locuintelor si arendarii+ daca sunt co.patibile cu regulile
particulare pre*azute pentru aceste contracte.
27) #ocatiunea spatiilor destinate e6ercitarii acti*itatii unui pro-esionist
este supusa pre*ederilor prezentei sectiuni+ precu. si dispozitiilor art.
1.!( si 1.!!1.!71.
5unurile ce pot -ace obiectul locatiunii Art. 1.$$"
Toate bunurile+ atat .obile cat si i.obile+ pot -ace obiectul locatiunii+
daca dintr-o pre*edere legala sau din natura lor nu rezulta contrariul.
3retul locatiunii Art. 1.$!0
21) C4iria poate consta intr-o su.a de bani sau in orice alte bunuri sau
prestatii.
2) Dispozitiile pri*itoare la stabilirea pretului *anzarii sunt aplicabile+ in
.od corespunzator+ si c4iriei.
&nc4eierea contractului de locatiune Art. 1.$!1
Contractul de locatiune se considera inc4eiat indata ce partile au con*enit
asupra bunului si pretului.
#ocatiuni succesi*e Art. 1.$!
&n situatia unor locatiuni succesi*e ale caror perioade se suprapun -ie si
partial+ con-lictul dintre locatari se rezol*a9
a) in cazul i.obilelor inscrise in cartea -unciara+ in -a*oarea locatarului
care si-a notat dreptul in cartea -unciara+ dispozitiile art. "0 alin. 21)
aplicandu-se in .od corespunzator:
b) in cazul .obilelor supuse unor -or.alitati de publicitate+ in -a*oarea
locatarului care a indeplinit cel dintai aceste -or.alitati:
c) in cazul celorlalte bunuri+ in -a*oarea locatarului care a intrat cel dintai
in -olosinta bunului+ dispozitiile art. 1.$, aplicandu-se in .od
corespunzator.
Durata .a6i.a a locatiunii Art. 1.$!7
#ocatiunile nu se pot inc4eia pentru o perioada .ai .are de (" de ani.
Daca partile stipuleaza un ter.en .ai lung+ acesta se reduce de drept la
(" de ani.
&ncapacitati Art. 1.$!(
21) Dispozitiile pri*itoare la incapacitatile pre*azute la art. 1.',( si 1.',,
sunt aplicabile+ in .od corespunzator+ si locatiunii.
2) De ase.enea+ sunt aplicabile+ prin analogie+ si dispozitiile art. 1.',7+
inclusi* atunci cand e6ista litigiu cu pri*ire la dreptul de proprietate
asupra bunului ce ur.eaza a -ace obiectul locatiunii.
27) Daca legea nu dispune alt-el+ locatiunile inc4eiate de persoanele care+
potri*it legii+ nu pot -ace decat acte de ad.inistrare nu *or depasi , ani.
#ocatiunea -ara durata deter.inata Art. 1.$!,
Daca in contract partile nu au aratat durata locatiunii+ -ara a-si -i dorit sa
contracteze pe o durata nedeter.inata+ in lipsa uzantelor+ locatiunea se
considera inc4eiata9
a) pentru un an+ in cazul locuintelor ne.obilate sau spatiilor pentru
e6ercitarea acti*itatii unui pro-esionist:
b) pe durata corespunzatoare unitatii de ti.p pentru care s-a calculat
c4iria+ in cazul bunurilor .obile ori in acela al ca.erelor sau
aparta.entelor .obilate:
c) pe durata locatiunii i.obilului+ in cazul bunurilor .obile puse la
dispozitia locatarului pentru -olosinta unui i.obil.
. )bligatiile locatorului
)bligatiile principale ale locatorului Art. 1.$!'
#ocatorul este tinut+ c4iar -ara *reo stipulatie e6presa9
a) sa predea locatarului bunul dat in locatiune:
b) sa .entina bunul in stare corespunzatoare de -olosinta pe toata durata
locatiunii:
c) sa asigure locatarului linistita si utila -olosinta a bunului pe tot ti.pul
locatiunii.
3redarea bunului Art. 1.$!$
#ocatorul este obligat sa predea bunul i.preuna cu toate accesoriile sale
in stare corespunzatoare utilizarii acestuia.
0arcina reparatiilor Art. 1.$!!
21) #ocatorul este obligat sa e-ectueze toate reparatiile care sunt
necesare pentru a .entine bunul in stare corespunzatoare de
intrebuintare pe toata durata locatiunii+ con-or. destinatiei stabilite
potri*it art. 1.$"".
2) 0unt in sarcina locatarului reparatiile locati*e+ a caror necesitate
rezulta din -olosinta obisnuita a bunului.
27) Daca+ dupa inc4eierea contractului+ se i*este ne*oia unor reparatii care
sunt in sarcina locatorului+ iar acesta din ur.a+ desi incunostintat+ nu
incepe sa ia de indata .asurile necesare+ reparatiile pot -i -acute de
locatar. &n acest caz+ locatorul este dator sa plateasca+ in a-ara su.elor
a*ansate de locatar+ dobanzi socotite de la data e-ectuarii c4eltuielilor.
2() &n caz de urgenta+ locatarul il poate instiinta pe locator si dupa
inceperea reparatiilor+ dobanzile la su.ele a*ansate neputand curge decat
de la data instiintarii.
Asigurarea -olosintei Art. 1.$!"
#ocatorul este obligat sa intreprinda tot ceea ce este necesar pentru a
asigura in .od constant locatarului -olosinta linistita si utila a bunului+
-iind dator sa se abtina de la orice -apt care ar i.piedica+ di.inua sau
stan/eni o ase.enea -olosinta.
>arantia contra *iciilor Art. 1.$"0
21) #ocatorul garanteaza contra tuturor *iciilor lucrului care i.piedica sau
.icsoreaza -olosirea lui+ c4iar daca nu le-a cunoscut la inc4eierea
contractului si -ara a tine sea.a daca ele e6istau dinainte ori au sur*enit
in cursul locatiunii.
2) #ocatorul nu raspunde pentru *iciile care erau aparente la data
inc4eierii contractului si pe care locatarul nu le-a recla.at in conditiile
art. 1.'"0 alin. 27). #ocatorul poate -i obligat la despagubiri pentru
pre/udiciile pe care *iciile aparente le cauzeaza *ietii+ sanatatii sau
integritatii corporale a locatarului.
E-ectele garantiei contra *iciilor Art. 1.$"1
21) Daca locatorul nu inlatura *iciile in cel .ai scurt ter.en+ locatarul are
dreptul la o scadere proportionala a c4iriei. &n cazul in care *iciile sunt
atat de gra*e incat+ daca le-ar -i cunoscut+ locatarul nu ar -i luat bunul in
locatiune+ el poate rezilia contractul+ in conditiile legii.
2) Atunci cand aceste *icii aduc *reun pre/udiciu locatarului+ locatorul
poate -i obligat si la daune-interese+ in a-ara de cazul cand do*edeste ca
nu le-a cunoscut si ca+ potri*it i.pre/urarilor+ nu era dator sa le cunoasca.
>arantia pentru lipsa calitatilor con*enite Art. 1.$"
Dispozitiile pri*itoare la garantia contra *iciilor ascunse se aplica si atunci
cand bunul dat in locatiune nu corespunde calitatilor con*enite de catre
parti.
Tulburarile de -apt Art. 1.$"7
#ocatorul nu este tinut sa il garanteze pe locatar de tulburarea cauzata
prin -apta unui tert care nu pretinde *reun drept asupra bunului+ a-ara
nu.ai daca tulburarile incepute inaintea predarii bunului il i.piedica pe
locatar sa il preia+ caz in care dispozitiile art. 1.$"( alin. 2) sunt
aplicabile.
Tulburarile de drept Art. 1.$"(
21) Daca un tert pretinde *reun drept asupra bunului dat in locatiune+
locatorul este dator sa il apere pe locatar c4iar si in lipsa unei tulburari de
-apt. Daca locatarul este lipsit in tot sau in parte de -olosinta bunului+
locatorul trebuie sa il despagubeasca pentru toate pre/udiciile su-erite
din aceasta cauza.
2) &ndi-erent de gra*itatea tulburarii+ daca i-a co.unicat-o locatorului+
-ara ca acesta sa o inlature de indata+ locatarul poate cere o scadere
proportionala a c4iriei.
Daca tulburarea este atat de gra*a incat+ daca ar -i cunoscut-o+ locatarul
nu ar -i contractat+ el poate rezilia contractul in conditiile legii.
27) #ocatarul care+ la inc4eierea contractului+ cunostea cauza de e*ictiune
nu are dreptul la daune-interese.
&ntroducerea in proces a locatorului Art. 1.$",
21) Daca locatarul este c4e.at in /udecata de un tert care pretinde un
drept asupra bunului inc4iriat+ inclusi* un drept de ser*itute+ si e6ista
riscul pierderii+ in tot sau in parte+ a -olosintei bunului+ el are dreptul sa
ceara introducerea in proces a locatorului+ in conditiile Codului de
procedura ci*ila.
2) #ocatarul *a -i tinut sa il despagubeasca pe locator de toate
pre/udiciile su-erite ca ur.are a neco.unicarii tulburarii de catre locatar.
El nu *a -i insa tinut la despagubiri daca do*edeste ca locatorul nu ar -i
a*ut castig de cauza sau ca+ a*and cunostinta de tulburare+ nu a actionat.
7. )bligatiile locatarului
)bligatiile principale Art. 1.$"'
#ocatarul are ur.atoarele obligatii principale9
a) sa ia in pri.ire bunul dat in locatiune:
b) sa plateasca c4iria in cuantu.ul si la ter.enul stabilite prin contract:
c) sa -oloseasca bunul cu prudenta si diligenta:
d) sa restituie bunul la incetarea+ din orice cauza+ a contractului de
locatiune.
Data platii c4iriei Art. 1.$"$
21) &n lipsa de stipulatie contrara+ locatarul este obligat sa plateasca
c4iria la ter.enele stabilite potri*it uzantelor.
2) Daca nu e6ista uzante si in lipsa unei stipulatii contrare+ c4iria se
plateste dupa cu. ur.eaza9
a) in a*ans pentru toata durata contractului+ daca aceasta nu depaseste o
luna:
b) in pri.a zi lucratoare a -iecarei luni+ daca durata locatiunii este .ai
.are de o luna+ dar .ai .ica de un an:
c) in pri.a zi lucratoare a -iecarui tri.estru+ daca durata locatiunii este
de cel putin un an.
Caracterul e6ecutoriu Art. 1.$"!
Contractele de locatiune inc4eiate prin inscris sub se.natura pri*ata care
au -ost inregistrate la organele -iscale+ precu. si cele inc4eiate in -or.a
autentica constituie titluri e6ecutorii pentru plata c4iriei la ter.enele si
in .odalitatile stabilite in contract sau+ in lipsa acestora+ prin lege.
)bligatiile pri*ind -olosirea bunului Art. 1.$""
#ocatarul este obligat sa -oloseasca bunul luat in locatiune cu prudenta si
diligenta+ potri*it destinatiei stabilite prin contract sau+ in lipsa+ potri*it
celei prezu.ate dupa anu.ite i.pre/urari+ cu. ar -i natura bunului+
destinatia sa anterioara ori cea potri*it careia locatarul il -oloseste.
0c4i.barea -or.ei ori destinatiei bunului. ;olosirea abuzi*a Art. 1.!00
Daca locatarul .odi-ica bunul ori ii sc4i.ba destinatia sau daca il
intrebuinteaza ast-el incat il pre/udiciaza pe locator+ acesta din ur.a
poate cere daune-interese si+ dupa caz+ rezilierea contractului.
&nstiintarea locatorului despre ne*oia de reparatii Art. 1.!01
#ocatarul este obligat+ sub sanctiunea platii de daune-interese si a
suportarii oricaror alte c4eltuieli+ sa ii noti-ice de indata locatorului
necesitatea e-ectuarii reparatiilor care sunt in sarcina acestuia din ur.a.
Reparatiile locati*e Art. 1.!0
&n lipsa de stipulatie contrara+ reparatiile de intretinere curenta sunt in
sarcina locatarului.
#ipsa de -olosinta in caz de reparatii urgente Art. 1.!07
21) Daca in ti.pul locatiunii bunul are ne*oie de reparatii care nu pot -i
a.anate pana la s-arsitul locatiunii sau a caror a.anare ar e6pune bunul
pericolului de a -i distrus+ locatarul *a suporta restrangerea necesara a
locatiunii cauzata de aceste reparatii.
2) Daca totusi reparatiile dureaza .ai .ult de 10 zile+ pretul locatiunii *a
-i scazut proportional cu ti.pul si cu partea bunului de care locatarul a
-ost lipsit.
27) Daca reparatiile sunt de asa natura incat+ in ti.pul e6ecutarii lor+
bunul de*ine i.propriu pentru intrebuintarea con*enita+ locatarul poate
rezilia contractul.
)bligatia de a per.ite e6a.inarea bunului Art. 1.!0(
#ocatarul este obligat sa per.ita e6a.inarea bunului de catre locator la
inter*ale de ti.p rezonabile in raport cu natura si destinatia bunului+
precu. si de catre cei care doresc sa il cu.pere sau care+ la incetarea
contractului+ doresc sa il ia in locatiune+ -ara insa ca prin aceasta sa i se
cauzeze o stan/enire ne/usti-icata a -olosintei bunului.
(. 0ublocatiunea si cesiunea contractului de locatiune
Dreptul de a subcontracta si de a ceda contractul Art. 1.!0,
#ocatarul poate sa inc4eie o sublocatiune+ totala sau partiala+ ori c4iar sa
cedeze locatiunea+ in tot sau in parte+ unei alte persoane+ daca aceasta
-acultate nu i-a -ost interzisa in .od e6pres. Cu toate acestea+ daca bunul
este .obil+ sublocatiunea ori cesiunea nu este per.isa decat cu acordul
scris al locatorului.
&nterdictia sublocatiunii si a cesiunii Art. 1.!0'
21) &nterdictia de a inc4eia o sublocatiune o include si pe aceea de a ceda
locatiunea. &nterdictia de a ceda locatiunea nu o include pe aceea de a
inc4eia o sublocatiune.
2) &nterdictia de a inc4eia o sublocatiune pri*este atat sublocatiunea
totala+ cat si pe cea partiala. &nterdictia de a ceda locatiunea pri*este
atat cesiunea totala+ cat si pe cea partiala.
E-ectele sublocatiunii. Actiuni i.potri*a sublocatarului Art. 1.!0$
21) &n caz de neplata a c4iriei cu*enite in te.eiul locatiunii+ locatorul il
poate ur.ari pe sublocatar pana la concurenta c4iriei pe care acesta din
ur.a o datoreaza locatarului principal. 3lata anticipata a c4iriei catre
locatarul principal nu poate -i opusa locatorului.
2) #ocatorul isi pastreaza dreptul pre*azut la alin. 21) atunci cand creanta
a*and ca obiect c4iria datorata in te.eiul sublocatiunii a -ost cedata.
27) #ocatorul poate+ de ase.enea+ sa se indrepte direct i.potri*a
sublocatarului pentru a-l constrange la e6ecutarea celorlalte obligatii
asu.ate prin contractul de sublocatiune.
E-ectele cesiunii locatiunii Art. 1.!0!
21) 3rin cesiunea contractului de locatiune de catre locatar+ cesionarul
dobandeste drepturile si este tinut de obligatiile locatarului iz*orate din
contractul de locatiune.
2) Dispozitiile pri*ind cesiunea contractului se aplica in .od
corespunzator.
,. E6pirarea ter.enului si tacita relocatiune
E6pirarea ter.enului Art. 1.!0"
21) Contractul de locatiune inceteaza de drept la e6pirarea ter.enului
con*enit de parti sau+ dupa caz+ pre*azut de lege+ -ara a -i necesara o
instiintare prealabila.
2) &n pri*inta obligatiei de restituire a bunului dat in locatiune+ contractul
inc4eiat pe durata deter.inata si constatat prin inscris autentic
constituie+ in conditiile legii+ titlu e6ecutoriu la e6pirarea ter.enului.
27) Dispozitiile alin. 2) se aplica in .od corespunzator si contractului
inc4eiat pe perioada deter.inata prin inscris sub se.natura pri*ata si
inregistrat la organul -iscal co.petent.
Tacita relocatiune Art. 1.!10
21) Daca+ dupa i.plinirea ter.enului+ locatarul continua sa detina bunul si
sa isi indeplineasca obligatiile -ara *reo i.potri*ire din partea locatorului+
se considera inc4eiata o noua locatiune+ in conditiile celei *ec4i+ inclusi* in
pri*inta garantiilor.
2) 1oua locatiune *a -i insa pe durata nedeter.inata+ daca prin lege sau
con*entia partilor nu se pre*ede alt-el.
'. &nstrainarea bunului dat in locatiune
)pozabilitatea contractului de locatiune -ata de dobanditor Art. 1.!11
Daca bunul dat in locatiune este instrainat+ dreptul locatarului este
opozabil dobanditorului+ dupa cu. ur.eaza9
a) in cazul i.obilelor inscrise in cartea -unciara+ daca locatiunea a -ost
notata in cartea -unciara:
b) in cazul i.obilelor neinscrise in cartea -unciara+ daca data certa a
locatiunii este anterioara datei certe a instrainarii:
c) in cazul .obilelor supuse unor -or.alitati de publicitate+ daca locatarul
a indeplinit aceste -or.alitati:
d) in cazul celorlalte bunuri .obile+ daca la data instrainarii bunul se a-la
in -olosinta locatarului.
&ncetarea locatiunii in caz de instrainare Art. 1.!1
21) Daca partile con*in ast-el+ locatiunea inceteaza in cazul instrainarii
bunului dat in locatiune.
2) Cu toate acestea+ locatiunea ra.ane opozabila dobanditorului c4iar si
dupa ce locatarului i s-a noti-icat instrainarea+ pentru un ter.en de doua
ori .ai .are decat cel care s-ar -i aplicat noti-icarii denuntarii
contractului+ con-or. pre*ederilor art. 1.!1' alin. 2).
27) #ocatarul caruia i s-a co.unicat incetarea contractului cu respectarea
pre*ederilor alin. 2) nu are drept la despagubire nici i.potri*a
locatorului+ nici i.potri*a dobanditorului.
Raporturile dintre locatar si dobanditor Art. 1.!17
21) &n cazurile pre*azute la art. 1.!11+ dobanditorul se subroga in toate
drepturile si obligatiile locatorului care iz*orasc din locatiune.
2) #ocatorul initial ra.ane raspunzator pentru pre/udiciile cauzate
locatarului anterior instrainarii.
E-ectele garantiilor constituite de locatar Art. 1.!1(
Cand locatarul bunului instrainat a dat garantii locatorului pentru
indeplinirea obligatiilor sale+ dobanditorul se subroga in drepturile
iz*orand din aceste garantii+ in conditiile legii.
Cesiunea si plata anticipata a c4iriei Art. 1.!1,
3lata anticipata a c4iriei sau cesiunea creantei pri*ind c4iria nu poate -i
opusa dobanditorului decat daca in pri*inta acestora au -ost indeplinite+
inainte ca instrainarea sa de*ina opozabila locatarului+ -or.alitatile de
publicitate prin inscrierea la ar4i*a sau+ dupa caz+ in cartea -unciara+ in
-unctie de obiectul locatiunii+ ori daca plata anticipata sau cesiunea a -ost
cunoscuta de dobanditor pe alta cale.
$. &ncetarea contractului
Denuntarea contractului Art. 1.!1'
21) Daca locatiunea a -ost -acuta -ara deter.inarea duratei+ oricare
dintre parti poate denunta contractul prin noti-icare.
2) 1oti-icarea -acuta cu nerespectarea ter.enului de prea*iz stabilit de
lege sau+ in lipsa+ de uzante nu produce e-ecte decat de la i.plinirea acelui
ter.en.
27) #a i.plinirea ter.enului de prea*iz+ obligatia de restituire a bunului
de*ine e6igibila+ iar contractul de locatiune inc4eiat in conditiile pre*azute
la art. 1.!0" alin. 2) sau 27)+ dupa caz+ constituie+ in conditiile legii+ titlu
e6ecutoriu cu pri*ire la aceasta obligatie.
Rezilierea locatiunii Art. 1.!1$
Atunci cand+ -ara /usti-icare+ una dintre partile contractului de locatiune
nu isi e6ecuta obligatiile nascute din acest contract+ cealalta parte are
dreptul de a rezilia locatiunea+ cu daune-interese+ daca este cazul+ potri*it
legii
&.posibilitatea -olosirii bunului Art. 1.!1!
21) Daca bunul este distrus in intregi.e sau nu .ai poate -i -olosit potri*it
destinatiei stabilite+ locatiunea inceteaza de drept.
2) Daca i.posibilitatea -olosirii bunului este nu.ai partiala+ locatarul
poate+ dupa i.pre/urari+ sa ceara -ie rezilierea locatiunii+ -ie reducerea
proportionala a c4iriei.
27) Atunci cand bunul este doar deteriorat+ locatiunea continua+ -iind
aplicabile dispozitiile art. 1.$!!.
2() &n toate cazurile in care i.posibilitatea totala sau partiala de -olosire
a bunului este -ortuita+ locatarul nu are drept la daune-interese.
Des-iintarea titlului locatorului Art. 1.!1"
21) Des-iintarea dreptului care per.itea locatorului sa asigure -olosinta
bunului inc4iriat deter.ina incetarea de drept a contractului de locatiune.
2) Cu toate acestea+ locatiunea *a continua sa produca e-ecte si dupa
des-iintarea titlului locatorului pe durata stipulata de parti+ -ara a se
depasi un an de la data des-iintarii titlului locatorului+ insa nu.ai daca
locatarul a -ost de buna-credinta la inc4eierea locatiunii.
8oartea locatorului sau a locatarului Art. 1.!0
21) #ocatiunea nu inceteaza prin .oartea locatorului sau a locatarului.
2) Cu toate acestea+ in cazul locatiunii cu durata deter.inata+
.ostenitorii locatarului pot denunta contractul in ter.en de '0 de zile de
la data la care au luat cunostinta de .oartea locatarului si e6istenta
locatiunii.
Restituirea bunului Art. 1.!1
21) #a incetarea locatiunii+ locatarul este obligat sa restituie bunul luat in
locatiune in starea in care l-a pri.it+ in a-ara de ceea ce a pierit sau s-a
deteriorat din cauza *ec4i.ii.
2) 3ana la proba contrara+ locatarul este prezu.at ca a pri.it bunul in
stare corespunzatoare de intrebuintare potri*it destinatiei stabilite.
27) Restituirea bunurilor .obile luate in locatiune se -ace in locul in care
au -ost predate.
Raspunderea locatarului pentru bunul inc4iriat Art. 1.!
21) #ocatarul raspunde pentru degradarea bunului inc4iriat in ti.pul
-olosintei sale+ inclusi* cea cauzata de incendiu+ daca nu do*edeste ca a
sur*enit -ortuit.
2) El raspunde inclusi* pentru degradarea cauzata de .e.brii -a.iliei
sale+ de sublocatarul sau+ ca si de -apta altor persoane carora le-a ingaduit
in orice .od -olosirea+ detinerea sau accesul la bun.
&.bunatatirile -acute de locatar Art. 1.!7
21) #ocatorul are dreptul de a pastra lucrarile adaugate si autono.e
e-ectuate asupra bunului pe durata locatiunii si nu poate -i obligat la
despagubiri decat daca locatarul a e-ectuat lucrarile cu acordul prealabil
al locatorului.
2) Daca lucrarile au -ost e-ectuate -ara acordul prealabil al locatorului+
acesta poate alege sa ceara locatarului aducerea bunului in starea initiala+
precu. si plata de despagubiri pentru orice paguba ar -i cauzata bunului
de catre locatar.
27) &n cazul in care nu a a*ut acordul prealabil al locatorului+ locatarul nu
poate in*oca+ in niciun caz+ dreptul de retentie.
0ectiunea Reguli particulare in .ateria inc4irierii locuintelor
&nc4irierea -acuta -ara deter.inarea duratei Art. 1.!(
21) Atunci cand contractul de inc4iriere s-a inc4eiat -ara deter.inarea
duratei si nu s-a con*enit alt-el+ c4iriasul poate denunta contractul prin
noti-icare+ cu respectarea unui ter.en de prea*iz care nu poate -i .ai .ic
decat s-ertul inter*alului de ti.p pentru care s-a stabilit plata c4iriei.
2) &n cazul pre*azut la alin. 21)+ locatorul poate denunta contractul prin
noti-icare+ cu respectarea unui ter.en de prea*iz care nu poate -i .ai .ic
de9
a) '0 de zile+ daca inter*alul de ti.p pentru care s-a stabilit plata c4iriei
este de o luna sau .ai .are:
b) 1, zile+ daca inter*alul de ti.p pentru care s-a stabilit plata c4iriei
este .ai .ic de o luna.
Denuntarea inc4irierii inc4eiate pe durata deter.inata Art. 1.!,
21) Daca inc4irierea este pe durata deter.inata+ locatarul poate denunta
unilateral contractul prin noti-icare+ cu respectarea unui ter.en de
prea*iz de cel putin '0 de zile. )rice clauza contrara este considerata
nescrisa.
2) &n cazul in care inc4irierea este pe durata deter.inata+ iar in contract
s-a pre*azut ca locatorul poate denunta unilateral contractul in *ederea
satis-acerii ne*oilor locati*e proprii sau ale -a.iliei sale+ acestei denuntari
i se aplica ter.enul de prea*iz pre*azut la art. 1.!( alin. 2).
Clauze nescrise Art. 1.!'
Este considerata nescrisa orice clauza in te.eiul careia9 a) c4iriasul este
obligat sa inc4eie o asigurare cu un asigurator i.pus de locator: b) se
pre*ede raspunderea solidara sau indi*izibila a c4iriasilor din aparta.ente
di-erite situate in acelasi i.obil+ in cazul degradarii ele.entelor de
constructii si a instalatiilor+ obiectelor si dotarilor a-erente partilor
co.une ale i.obilului: c) c4iriasul se obliga sa recunoasca sau sa plateasca
in a*ans+ cu titlu de reparatii locati*e+ su.e stabilite pe baza esti.arilor
-acute e6clusi* de locator: d) locatorul este indreptatit sa di.inueze sau
sa supri.e+ -ara contraprestatie ec4i*alenta+ prestatiile la care s-a
obligat prin contract.
Vicii care a.eninta sanatatea ori integritatea corporala Art. 1.!$
21) Daca i.obilul inc4iriat+ prin structura sau prin starea sa+ constituie o
pri.e/die gra*a pentru sanatatea celor care lucreaza sau locuiesc in el+
c4iriasul+ c4iar daca a renuntat la acest drept+ *a putea rezilia contractul
de inc4iriere+ in conditiile legii.
2) C4iriasul are dreptul si la daune-interese daca+ la data inc4eierii
contractului+ nu a cunoscut *iciile bunului.
Dreptul de pre-erinta al c4iriasului la inc4iriere Art. 1.!!
21) #a inc4eierea unui nou contract de inc4iriere a locuintei+ c4iriasul are+
la conditii egale+ drept de pre-erinta. El nu are insa acest drept atunci
cand nu si-a e6ecutat obligatiile nascute in baza inc4irierii anterioare.
2) Dispozitiile re-eritoare la e6ercitarea dreptului de pree.ptiune in
.ateria *anzarii sunt aplicabile in .od corespunzator.
;olosirea partilor si instalatiilor co.une ale cladirii Art. 1.!"
21) &n cladirile cu .ai .ulte aparta.ente+ c4iriasii au dreptul de a
intrebuinta partile si instalatiile de -olosinta co.una ale cladirii potri*it
cu destinatia -iecareia.
2) C4iriasii sunt obligati sa contribuie la c4eltuielile pentru ilu.inarea+
incalzirea+ curatarea partilor si instalatiilor de -olosinta co.una+ precu.
si la orice alte c4eltuieli pe care legea le stabileste in sarcina lor.
Rezilierea contractului Art. 1.!70
21) &n cazul in care+ -ara /usti-icare+ una dintre partile contractului de
inc4iriere nu isi e6ecuta obligatiile nascute din acest contract+ cealalta
parte are dreptul la rezilierea contractului.
2) De ase.enea+ locatorul poate cere instantei rezilierea contractului de
inc4iriere si in cazul in care c4iriasul+ .e.brii -a.iliei sale sau alte
persoane carora acesta din ur.a le-a ingaduit+ in orice .od+ -olosirea+
detinerea sau accesul in locuinta -ie au un co.porta.ent care -ace
i.posibila con*ietuirea cu celelalte persoane care locuiesc in acelasi i.obil
sau in i.obile a-late in *ecinatate+ -ie i.piedica -olosirea nor.ala a
locuintei sau a partilor co.une.
E*acuarea c4iriasului Art. 1.!71
21) Daca prin lege nu se pre*ede alt-el+ e*acuarea c4iriasului se -ace in
baza unei 4otarari /udecatoresti.
2) C4iriasul este obligat la plata c4iriei pre*azute in contract pana la data
eliberarii e-ecti*e a locuintei+ precu. si la repararea pre/udiciilor de orice
natura cauzate locatorului pana la acea data.
Alte persoane care locuiesc i.preuna cu c4iriasul Art. 1.!7
21) &n lipsa unei interdictii stipulate in acest sens+ si alte persoane pot
locui i.preuna cu c4iriasul+ caz in care *or -i tinute solidar cu acesta+ pe
durata -olosintei e6ercitate+ pentru oricare dintre obligatiile iz*orate din
contract.
2) &ncetarea+ din orice cauza+ a contractului de inc4iriere+ precu. si
4otararea /udecatoreasca de e*acuare a c4iriasului sunt de drept
opozabile si se e6ecuta i.potri*a tuturor persoanelor care locuiesc+ cu
titlu sau -ara titlu+ i.preuna cu c4iriasul.
0ubinc4irierea si cesiunea contractului de inc4iriere Art. 1.!77
C4iriasul poate ceda contractul de inc4iriere a locuintei sau subinc4iria
locuinta nu.ai cu acordul scris al locatorului+ caz in care+ in lipsa unei
stipulatii contrare+ cesionarul+ respecti* sublocatarul raspunde solidar cu
c4iriasul pentru obligatiile asu.ate -ata de locator prin contractul de
inc4iriere.
Decesul c4iriasului Art. 1.!7(
21) Contractul de inc4iriere a locuintei inceteaza in ter.en de 70 de zile
de la data inregistrarii decesului c4iriasului.
2) Descendentii si ascendentii c4iriasului au dreptul+ in ter.enul pre*azut
la alin. 21)+ sa opteze pentru continuarea contractului de inc4iriere pana la
e6pirarea duratei acestuia+ daca sunt .entionati in contract si daca au
locuit i.preuna cu c4iriasul. Dispozitiile art. 77 alin. 27) sunt aplicabile in
pri*inta sotului supra*ietuitor.
27) 3ersoanele pre*azute la alin. 2)+ care au cerut continuarea
contractului+ dese.neaza de co.un acord persoana sau persoanele care
se.neaza contractul de inc4iriere in locul c4iriasului decedat. &n cazul in
care acestia nu a/ung la un acord in ter.en de 70 de zile de la data
inregistrarii decesului c4iriasului+ dese.narea se -ace de catre locator.
2() 0ubinc4irierea consi.tita de c4irias inceteaza la e6pirarea ter.enului
pre*azut la alin. 21)+ daca locatiunea nu continua in conditiile alin. 2). &n
acest ulti. caz+ persoana dese.nata potri*it alin. 27) se.neaza contractul
de subinc4iriere in locul c4iriasului decedat.
#ocuinte cu destinatie speciala Art. 1.!7,
Regi.ul inc4irierii pre*azut de legea speciala pentru locuintele sociale+
locuintele de necesitate+ locuintele de ser*iciu+ locuintele de inter*entie si
locuintele de protocol se intregeste cu pre*ederile prezentului cod.
0ectiunea 7 Reguli particulare in .ateria arendarii
5unuri ce pot -i arendate Art. 1.!7'
3ot -i arendate orice bunuri agricole+ cu. ar -i9
a) terenurile cu destinatie agricola+ si anu.e terenuri agricole producti*e
arabile+ *iile+ li*ezile+ pepinierele *iticole+ po.icole+ arbustii -ructi-eri+
plantatiile de 4a.ei si duzi+ pasunile i.padurite+ terenurile ocupate cu
constructii si instalatii agrozoote4nice+ a.ena/arile piscicole si de
i.bunatatiri -unciare+ dru.urile te4nologice+ plat-or.ele si spatiile de
depozitare care ser*esc ne*oilor productiei agricole si terenurile
neproducti*e care pot -i a.ena/ate si -olosite pentru productia agricola:
b) ani.alele+ constructiile de orice -el+ .asinile+ utila/ele si alte ase.enea
bunuri destinate e6ploatarii agricole.
Arendarea -acuta pe durata nedeter.inata Art. 1.!7$
Daca durata nu este deter.inata+ arendarea se considera a -i -acuta
pentru toata perioada necesara recoltarii -ructelor pe care bunul agricol
ur.eaza sa le produca in anul agricol in care se inc4eie contractul.
Conditii de -or.a Art. 1.!7!
21) Contractul de arendare trebuie inc4eiat in -or.a scrisa+ sub
sanctiunea nulitatii absolute.
2) 0ub sanctiunea unei a.enzi ci*ile stabilite de instanta de /udecata
pentru -iecare zi de intarziere+ arendasul trebuie sa depuna un e6e.plar
al contractului la consiliul local in a carui raza teritoriala se a-la bunurile
agricole arendate+ pentru a -i inregistrat intr-un registru special tinut de
secretarul consiliului local.
27) Cand bunurile arendate sunt situate in raza teritoriala a .ai .ultor
consilii locale+ cate un e6e.plar al contractului se depune la -iecare
consiliu local in a carui raza teritoriala sunt situate bunurile arendate.
2() Dispozitiile in .aterie de carte -unciara ra.an aplicabile.
2,) Toate c4eltuielile legate de inc4eierea+ inregistrarea si publicitatea
contractului de arendare re*in arendasului.
0c4i.barea categoriei de -olosinta Art. 1.!7"
Arendasul poate sc4i.ba categoria de -olosinta a terenului arendat nu.ai
cu acordul prealabil dat in scris de catre proprietar si cu respectarea
dispozitiilor legale in *igoare.
Asigurarea bunurilor arendate Art. 1.!(0
Arendasul este obligat+ c4iar in lipsa de stipulatie e6presa+ sa asigure
bunurile agricole pentru riscul pierderii recoltei ori al pieirii ani.alelor din
cauza unor cala.itati naturale.
Reducerea arendei stabilite in bani in cazul pieirii recoltei Art. 1.!(1
21) Atunci cand+ pe durata arendarii+ intreaga recolta a unui an sau cel
putin o /u.atate din ea a pierit -ortuit+ arendasul poate cere reducerea
proportionala a arendei daca aceasta a -ost stabilita intr-o cantitate
deter.inata de produse agricole+ intr-o su.a de bani deter.inata sau
intr-o su.a de bani deter.inabila in -unctie de *aloarea unei cantitati
deter.inate de produse agricole.
2) Daca arendarea este -acuta pe .ai .ulti ani+ reducerea nu se *a stabili
decat la s-arsitul arendarii+ cand se *a -ace o co.pensare a recoltelor
tuturor anilor de -olosinta.
E6ceptii Art. 1.!(
21) Arendasul nu poate obtine reducerea arendei in cazul in care pieirea
recoltei a a*ut loc dupa ce a -ost culeasa.
2) Reducerea arendei nu *a putea -i ceruta nici atunci cand cauza pagubei
era cunoscuta la data inc4eierii contractului.
Riscul pieirii -ructelor in cazul in care arenda se plateste in -ructe Art.
1.!(7
21) Atunci cand arenda este stabilita intr-o cota din -ructe sau intr-o
su.a de bani deter.inabila in -unctie de *aloarea unei ast-el de cote+
pieirea -ortuita+ in tot sau in parte+ a -ructelor de i.partit este suportata
proportional si nu da niciuneia dintre parti actiune in despagubire
i.potri*a celeilalte.
2) Daca insa pieirea s-a produs dupa culegerea -ructelor si una dintre
parti intarzie in .od culpabil predarea sau receptia lor+ cota cu*enita
acesteia se reduce cu -ructele pierdute+ iar cota celeilalte parti se
considera ca si cu. nu ar -i sur*enit nicio pierdere+ a-ara nu.ai daca
-ructele ar -i pierit c4iar daca predarea si receptia -ructelor se -aceau la
ti.p.
3lata arendei in -ructe Art. 1.!((
Atunci cand arenda se plateste in -ructe+ in lipsa altui ter.en pre*azut in
contract+ arendasul este de drept in intarziere pentru predarea lor de la
data culegerii+ iar arendatorul este de drept in intarziere pentru receptie
de la data la care a -ost noti-icat in scris de catre arendas.
Caracterul e6ecutoriu Art. 1.!(,
Contractele de arendare inc4eiate in -or.a autentica+ precu. si cele
inregistrate la consiliul local constituie+ in conditiile legii+ titluri e6ecutorii
pentru plata arendei la ter.enele si in .odalitatile stabilite in contract.
Cesiunea arendarii Art. 1.!('
Cu acordul scris al arendatorului+ arendasul poate sa cesioneze contractul
de arendare sotului care participa la e6ploatarea bunurilor arendate sau
descendentilor sai .a/ori.
&nterdictia subarendarii Art. 1.!($
21) 1u sunt per.ise o-iciile de arendasi.
2) 0ubarendarea totala sau partiala este interzisa+ sub sanctiunea
nulitatii absolute.
Reinnoirea arendarii Art. 1.!(!
21) Contractul de arendare se reinnoieste de drept+ pentru aceeasi durata+
daca niciuna dintre parti nu a co.unicat cocontractantului+ in scris+
re-uzul sau cu cel putin ' luni inainte de e6pirarea ter.enului+ iar in cazul
terenurilor cu destinatie agricola+ cu cel putin un an.
2) Daca durata contractului de arendare este de un an sau .ai scurta+
ter.enele de re-uz al reinnoirii pre*azute la alin. 21) se reduc la /u.atate.
Dreptul de pree.ptiune Art. 1.!("
Arendasul are drept de pree.ptiune cu pri*ire la bunurile agricole
arendate+ care se e6ercita potri*it art. 1.$701.$7".
Cazuri speciale de incetare a contractului Art. 1.!,0
Contractul de arendare inceteaza prin decesul+ incapacitatea sau
-ali.entul arendasului.
Capitolul V& Contractul de antrepriza
0ectiunea 1 Reguli co.une pri*ind contractul de antrepriza
1. Dispozitii generale
1otiune Art. 1.!,1
21) 3rin contractul de antrepriza+ antreprenorul se obliga ca+ pe riscul sau+
sa e6ecute o anu.ita lucrare+ .ateriala ori intelectuala+ sau sa presteze
un anu.it ser*iciu pentru bene-iciar+ in sc4i.bul unui pret.
2) Dispozitiile prezentei sectiuni sunt aplicabile+ in .od corespunzator+ si
antreprizei pentru lucrari de constructii+ daca sunt co.patibile cu regulile
particulare pre*azute pentru acest contract.
Contractul de subantrepriza Art. 1.!,
21) 3rin contractul de subantrepriza antreprenorul poate incredinta unuia
sau .ai .ultor subantreprenori e6ecutarea unor parti ori ele.ente ale
lucrarii sau ser*iciilor+ a-ara de cazul in care contractul de antrepriza a
-ost inc4eiat in considerarea persoanei sale.
2) &n raporturile cu bene-iciarul+ antreprenorul raspunde pentru -apta
subantreprenorului la -el ca pentru propria sa -apta.
27) 0ubantrepriza este supusa dispozitiilor pre*azute pentru contractul
de antrepriza.
&ncapacitati Art. 1.!,7
Dispozitiile art. 1.',, alin. 21) se aplica in .od corespunzator si
contractului de antrepriza.
3retul Art. 1.!,(
21) 3retul antreprizei poate consta intr-o su.a de bani sau in orice alte
bunuri sau prestatii.
2) 3retul trebuie sa -ie serios si deter.inat sau cel putin deter.inabil.
27) Atunci cand contractul nu cuprinde clauze re-eritoare la pret+
bene-iciarul datoreaza pretul pre*azut de lege ori calculat potri*it legii
sau+ in lipsa unor ase.enea pre*ederi legale+ pretul stabilit in raport cu
.unca depusa si c4eltuielile necesare pentru e6ecutarea lucrarii ori
prestarea ser*iciului+ a*andu-se in *edere si uzantele e6istente.
Deli.itarea -ata de *anzare Art. 1.!,,
Contractul este de *anzare+ iar nu de antrepriza+ atunci cand+ potri*it
intentiei partilor+ e6ecutarea lucrarii nu constituie scopul principal al
contractului+ a*andu-se in *edere si *aloarea bunurilor -urnizate.
Actiunea directa a lucratorilor Art. 1.!,'
&n .asura in care nu au -ost platite de antreprenor+ persoanele care+ in
baza unui contract inc4eiat cu acesta+ au des-asurat o acti*itate pentru
prestarea ser*iciilor sau e6ecutarea lucrarii contractate au actiune
directa i.potri*a bene-iciarului+ pana la concurenta su.ei pe care acesta
din ur.a o datoreaza antreprenorului la .o.entul introducerii actiunii.
. )bligatiile partilor
3rocurarea+ pastrarea si intrebuintarea .aterialelor Art. 1.!,$
21) Daca din lege sau din contract nu rezulta alt-el+ antreprenorul este
obligat sa e6ecute lucrarea cu .aterialele sale.
2) Antreprenorul care lucreaza cu .aterialele sale raspunde pentru
calitatea acestora+ potri*it dispozitiilor de la contractul de *anzare.
27) Antreprenorul caruia bene-iciarul i-a incredintat .aterialele este
obligat sa le pastreze si sa le intrebuinteze potri*it destinatiei lor+
con-or. regulilor te4nice aplicabile+ sa /usti-ice .odul in care acestea au
-ost intrebuintate si sa restituie ceea ce nu a -ost -olosit la e6ecutarea
lucrarii.
&n-or.area bene-iciarului Art. 1.!,!
Antreprenorul este obligat sa il in-or.eze -ara intarziere pe bene-iciar
daca nor.ala e6ecutare a lucrarii+ trainicia ei sau -olosirea potri*it cu
destinatia acesteia ar -i pri.e/duita din cauza9
a) .aterialelor procurate sau a celorlalte .i/loace pe care+ potri*it
contractului+ bene-iciarul le-a pus la dispozitie:
b) instructiunilor necorespunzatoare date de bene-iciar:
c) e6istentei sau i*irii unor i.pre/urari pentru care antreprenorul nu este
tinut sa raspunda.
1eluarea .asurilor necesare de catre bene-iciar Art. 1.!,"
21) &n cazul in care bene-iciarul+ desi a -ost instiintat de catre
antreprenor in conditiile art. 1.!,!+ nu ia .asurile necesare intr-un ter.en
potri*it cu i.pre/urarile+ antreprenorul poate rezilia contractul sau poate
continua e6ecutarea acestuia pe riscul bene-iciarului+ noti-icandu-l in
acest sens.
2) Cu toate acestea+ daca lucrarea ar -i de natura sa a.eninte sanatatea
sau integritatea corporala a persoanelor+ antreprenorul este obligat sa
ceara rezilierea contractului+ sub sanctiunea de a prelua riscul si de a
raspunde pentru pre/udiciile cauzate inclusi* tertilor.
3ieirea lucrarii inainte de receptie Art. 1.!'0
21) Daca anterior receptiei lucrarea piere ori se deterioreaza din cauze
nei.putabile bene-iciarului+ antreprenorul care a procurat .aterialul este
dator sa o re-aca pe c4eltuiala sa si cu respectarea conditiilor si
ter.enelor initiale+ tinand sea.a+ daca este cazul+ de regulile pri*ind
suspendarea -ortuita a e6ecutarii obligatiei.
2) Atunci cand .aterialul a -ost procurat de bene-iciar+ acesta este tinut
sa suporte c4eltuielile re-acerii lucrarii nu.ai daca pieirea s-a datorat
unui *iciu al .aterialelor. &n celelalte cazuri+ bene-iciarul este obligat sa
-urnizeze din nou .aterialele+ daca pieirea sau deteriorarea nu este
i.putabila antreprenorului.
27) Dispozitiile prezentului articol nu sunt aplicabile atunci cand pieirea
sau deteriorarea are loc dupa receptia lucrarii+ situatie in care
antreprenorul ra.ane raspunzator+ daca este cazul+ in te.eiul garantiei
contra *iciilor si pentru calitatile con*enite.
Controlul e6ecutarii lucrarii Art. 1.!'1
5ene-iciarul are dreptul ca+ pe propria sa c4eltuiala+ sa controleze
lucrarea in cursul e6ecutarii ei+ -ara a-l stan/eni in .od ne/usti-icat pe
antreprenor+ precu. si sa ii co.unice acestuia obser*atiile sale.
Receptia lucrarii Art. 1.!'
21) De indata ce a pri.it co.unicarea prin care antreprenorul il
instiinteaza ca lucrarea este -inalizata+ bene-iciarul are obligatia ca+ intr-
un ter.en rezonabil potri*it naturii lucrarii si uzantelor din do.eniu+ sa o
*eri-ice si+ daca aceasta corespunde conditiilor stabilite prin contract+ sa
o receptioneze+ precu. si+ atunci cand este cazul+ sa o ridice.
2) Daca+ -ara .oti*e te.einice+ bene-iciarul nu se prezinta sau nu
co.unica neintarziat antreprenorului rezultatul *eri-icarii+ lucrarea se
socoteste receptionata -ara rezer*e.
27) 5ene-iciarul care a receptionat lucrarea -ara rezer*e nu .ai are
dreptul de a in*oca *iciile aparente ale lucrarii sau lipsa aparenta a
calitatilor con*enite.
>arantia contra *iciilor si pentru calitatile con*enite Art. 1.!'7
Antreprenorul datoreaza garantie contra *iciilor lucrarii si pentru
calitatile con*enite+ potri*it dispozitiilor pri*ind garantia contra *iciilor
lucrului *andut+ care se aplica in .od corespunzator.
E6igibilitatea pretului Art. 1.!'(
21) Atunci cand obiectul contractului este o lucrare+ bene-iciarul este
obligat sa ii plateasca antreprenorului pretul la data si locul receptiei
intregii lucrari+ daca prin lege sau contract nu se pre*ede alt-el.
2) &n cazul in care lucrarea a pierit ori s-a deteriorat inainte de receptie+
-ara *ina bene-iciarului+ antreprenorul nu are dreptul la pret atunci cand
el a dat .aterialul sau cand pieirea ori deteriorarea a a*ut o alta cauza
decat *iciile .aterialului dat de bene-iciar. &n acest caz+ contractul
ra.ane in -iinta+ -iind aplicabile dispozitiile art. 1.!'0.
3retul esti.at Art. 1.!',
21) Atunci cand+ cu ocazia inc4eierii contractului+ pretul lucrarilor sau al
ser*iciilor a -acut obiectul unei esti.ari+ antreprenorul trebuie sa
/usti-ice orice crestere a pretului.
2) 5ene-iciarul nu este tinut sa plateasca aceasta crestere decat in
.asura in care ea rezulta din lucrari sau ser*icii care nu puteau -i
pre*azute de catre antreprenor la .o.entul inc4eierii contractului.
3retul stabilit in -unctie de *aloarea lucrarilor sau ser*iciilor Art. 1.!''
Daca pretul este stabilit in -unctie de *aloarea lucrarilor e6ecutate+ a
ser*iciilor prestate sau a bunurilor -urnizate+ antreprenorul este tinut+ la
cererea bene-iciarului+ sa ii dea socoteala despre stadiul lucrarilor+
despre ser*iciile de/a prestate si despre c4eltuielile de/a e-ectuate.
3retul -or-etar Art. 1.!'$
21) Atunci cand contractul este inc4eiat pentru un pret global+ bene-iciarul
trebuie sa plateasca pretul con*enit si nu poate cere o di.inuare a
acestuia+ .oti*and ca lucrarea sau ser*iciul a necesitat .ai putina .unca
ori a costat .ai putin decat s-a pre*azut.
2) Tot ast-el+ antreprenorul nu poate pretinde o crestere a pretului
pentru .oti*e opuse celor .entionate la alin. 21).
27) 3retul -or-etar ra.ane nesc4i.bat+ cu toate ca s-au adus .odi-icari
cu pri*ire la conditiile de e6ecutare initial pre*azute+ daca partile nu au
con*enit alt-el.
Vanzarea bunurilor neridicate in ter.en Art. 1.!'!
21) Daca antreprenorul s-a obligat sa e6ecute o lucrare cu .aterialul
bene-iciarului sau sa presteze un ser*iciu cu pri*ire la un bun pe care
bene-iciarul i l-a predat in acest scop+ iar acesta din ur.a nu ridica bunul
in ter.en de ' luni socotit din ziua con*enita pentru receptie sau+ cand
lucrarea ori ser*iciul s-a -inalizat .ai tarziu+ de la data -inalizarii+
antreprenorul+ dupa ce l-a instiintat in scris pe bene-iciar+ are dreptul sa
*anda bunul cu diligenta unui .andatar cu titlu gratuit al bene-iciarului.
2) Dupa retinerea pretului lucrarii si a c4eltuielilor de *anzare+
antreprenorul *a conse.na di-erenta la dispozitia bene-iciarului.
27) Dispozitiile prezentului articol nu sunt aplicabile in cazul in care
bene-iciarul introduce i.potri*a antreprenorului o actiune inte.eiata pe
nee6ecutarea sau e6ecutarea necorespunzatoare a lucrarii.
&poteca legala Art. 1.!'"
3entru garantarea platii pretului datorat pentru lucrare+ antreprenorul
bene-iciaza de o ipoteca legala asupra lucrarii+ constituita si conser*ata in
conditiile legii.
7. &ncetarea contractului
Decesul bene-iciarului Art. 1.!$0
Decesul bene-iciarului nu deter.ina incetarea contractului decat daca
aceasta -ace i.posibila sau inutila e6ecutarea sa.
Decesul antreprenorului sau incapacitatea sa de a e6ecuta contractul Art.
1.!$1
21) &n cazul in care antreprenorul decedeaza sau de*ine+ -ara culpa sa+
incapabil de a -inaliza lucrarea sau de a presta ser*iciul+ contractul
inceteaza daca a -ost inc4eiat in considerarea aptitudinilor personale ale
antreprenorului.
2) 5ene-iciarul este tinut sa receptioneze partea de/a e6ecutata+ daca o
poate -olosi.
27) De ase.enea+ in cazul pre*azut la alin. 21)+ bene-iciarul este obligat sa
plateasca+ in proportie cu pretul con*enit+ *aloarea lucrarilor e-ectuate si
a c4eltuielilor -acute in *ederea -inalizarii lucrarii+ insa nu.ai in .asura in
care aceste lucrari si c4eltuieli ii sunt de -olos.
2() 5ene-iciarul are dreptul+ cu conditia de a plati o inde.nizatie
adec*ata+ sa ceara predarea .aterialelor pregatite si a planurilor pe cale
de a -i puse in e6ecutare+ dispozitiile legale pri*itoare la drepturile de
proprietate intelectuala ra.anand aplicabile.
Rezolutiunea sau rezilierea contractului i.putabila antreprenorului Art.
1.!$
5ene-iciarul are dreptul sa obtina rezilierea sau+ dupa caz+ rezolutiunea
contractului in cazurile in care+ -ara /usti-icare9
a) respectarea ter.enului con*enit pentru receptia lucrarii a de*enit *adit
i.posibila:
b) lucrarea sau ser*iciul nu se e6ecuta in .odul con*enit si intr-un ter.en
stabilit de bene-iciar potri*it cu i.pre/urarile+ antreprenorul nu
re.ediaza lipsurile constatate si nu sc4i.ba pentru *iitor .odul de
e6ecutare a lucrarii sau ser*iciului:
c) nu se e6ecuta alte obligatii ce re*in antreprenorului potri*it legii sau in
te.eiul contractului.
Rezolutiunea sau rezilierea contractului i.putabila bene-iciarului Art.
1.!$7
Daca antreprenorul nu poate incepe sau continua e6ecutarea contractului
din cauza neindeplinirii -ara /usti-icare de catre bene-iciar a propriilor
obligatii+ antreprenorul este indreptatit sa obtina rezolutiunea ori
rezilierea contractului+ cu daune-interese+ daca este cazul.
0ectiunea Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii
1otiune Art. 1.!$(
3rin contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii+ antreprenorul
se obliga sa e6ecute lucrari care+ potri*it legii+ necesita eliberarea
autorizatiei de construire.
)bligatii accesorii ale bene-iciarului Art. 1.!$,
21) 5ene-iciarul este obligat sa per.ita antreprenorului+ in .asura in care
este necesara pentru e6ecutarea lucrarii+ -olosirea cailor de acces+ a
instalatiilor proprii de ali.entare cu apa si a altor utilitati ce deser*esc
i.obilul.
2) 5ene-iciarul este obligat sa obtina toate autorizatiile cerute de lege
pentru e6ecutarea lucrarii. &n *ederea e6ecutarii acestei obligatii+
antreprenorul trebuie sa coopereze cu bene-iciarul+ -urnizandu-i
in-or.atiile necesare pe care le detine sau pe care ar trebui sa le detina
in considerarea specializarii sale.
Controlul e6ecutarii lucrarilor Art. 1.!$'
21) &n cursul e6ecutarii contractului+ bene-iciarul are dreptul ca+ -ara a
stan/eni acti*itatea nor.ala a antreprenorului+ sa controleze stadiul de
e6ecutie+ calitatea si aspectul lucrarilor e-ectuate si ale .aterialelor
intrebuintate+ precu. si orice alte aspecte re-eritoare la indeplinirea de
catre antreprenor a obligatiilor sale contractuale.
2) 5ene-iciarul co.unica antreprenorului constatarile si instructiunile
sale in scris+ daca nu s-a con*enit alt-el.
27) #a -inalizarea acelei parti din lucrare ce ur.eaza a -i acoperita prin
e6ecutarea ulterioara a altor lucrari sau prin .ontarea unor ele.ente de
constructii+ antreprenorul si bene-iciarul sunt obligati sa constate
i.preuna e6istenta partii -inalizate si con-or.itatea acesteia cu
dispozitiile legale si clauzele contractului. &n acest scop+ daca nu s-a
con*enit alt-el+ antreprenorul il con*oaca pe bene-iciar la locul e6ecutarii
lucrarii inauntrul unui ter.en rezonabil+ a carui intindere se stabileste+
potri*it uzantelor e6istente+ in raport cu natura lucrarii si locul situarii
acesteia. &n cazul in care bene-iciarul nu se prezinta la ter.enul
co.unicat in scris sau pe alta cale con*enita de catre parti+ antreprenorul
poate intoc.i singur actul de constatare a lucrarii ce ur.eaza a -i
acoperita.
&.pre/urari care i.piedica e6ecutarea lucrarilor Art. 1.!$$
21) &n cazul in care+ in cursul e6ecutarii contractului+ constata greseli sau
lipsuri in lucrarile de proiectare in te.eiul carora s-a inc4eiat contractul+
antreprenorul este obligat sa co.unice de indata bene-iciarului si
proiectantului constatarile sale+ i.preuna cu propunerile de re.ediere+ in
.asura in care acestea intra in do.eniul pregatirii sale pro-esionale+
precu. si sa ceara bene-iciarului sa ia .asurile corespunzatoare.
2) Daca bene-iciarul+ luand si a*izul proiectantului+ nu co.unica de indata
.asurile luate pentru inlaturarea greselilor sau lipsurilor se.nalate ori
daca .asurile luate nu sunt corespunzatoare+ antreprenorul poate sa
suspende e6ecutarea lucrarilor+ instiintandu-i de indata despre aceasta pe
bene-iciar si proiectant.
Receptia lucrarilor. Riscul contractului Art. 1.!$!
21) Dupa -inalizarea constructiei+ se *a proceda+ in conditiile legii+ la
receptia pro*izorie la ter.inarea lucrarii+ ur.ata de receptia -inala.
2) Riscurile trec asupra bene-iciarului de la data receptiei pro*izorii la
ter.inarea lucrarii.
Raspunderea pentru *icii Art. 1.!$"
21) Ter.enele de garantie contra *iciilor lucrarii sunt cele stabilite de
legea speciala.
2) Ar4itectul sau inginerul este e6onerat de raspunderea pentru *iciile
lucrarii nu.ai daca do*edeste ca acestea nu rezulta din de-iciente ale
e6pertizelor sau planurilor pe care le-a -urnizat si+ daca este cazul+ din
*reo lipsa de diligenta in coordonarea sau supra*eg4erea lucrarilor.
27) Antreprenorul este e6onerat de raspundere nu.ai daca do*edeste ca
*iciile rezulta din de-iciente ale e6pertizelor sau planurilor ar4itectului
ori ale inginerului ales de catre bene-iciar. 0ubantreprenorul nu este
e6onerat decat daca do*edeste ca *iciile rezulta din deciziile
antreprenorului sau din e6pertizele ori planurile ar4itectului sau ale
inginerului.
2() ;iecare dintre partile pre*azute la alin. 2) si 27) poate -i e6onerata de
raspundere daca do*edeste ca aceste *icii rezulta din deciziile i.puse de
bene-iciar in alegerea solului sau a .aterialelor ori in alegerea
subantreprenorilor+ a e6pertilor sau a .etodelor de construire.
E6onerarea de raspundere nu opereaza atunci cand aceste *icii+ desi
puteau sa -ie pre*azute in cursul e6ecutarii lucrarii+ nu au -ost noti-icate
bene-iciarului. 3re*ederile art. 1.!," ra.an aplicabile.
&nceputul prescriptiei pri*ind raspunderea pentru *icii Art. 1.!!0
21) 3rescriptia dreptului la actiune pentru *icii aparente incepe sa curga de
la data receptiei -inale sau+ dupa caz+ a i.plinirii ter.enului acordat
antreprenorului prin procesul-*erbal de receptie -inala+ pentru inlaturarea
*iciilor constatate.
2) 3rescriptia dreptului la actiune pentru *iciile lucrarii de proiectare
incepe sa curga odata cu prescriptia dreptului la actiune pentru *iciile
lucrarilor e6ecutate de antreprenor+ a-ara nu.ai daca *iciile lucrarilor de
proiectare au -ost descoperite .ai inainte+ caz in care prescriptia *a
incepe sa curga de la data descoperirii acestora.
Capitolul V&& Contractul de societate
0ectiunea 1 Dispozitii generale
1otiune Art. 1.!!1
21) 3rin contractul de societate doua sau .ai .ulte persoane se obliga
reciproc sa coopereze pentru des-asurarea unei acti*itati si sa contribuie
la aceasta prin aporturi banesti+ in bunuri+ in cunostinte speci-ice sau
prestatii+ cu scopul de a i.parti bene-iciile sau de a se -olosi de econo.ia
ce ar putea rezulta.
2) ;iecare asociat contribuie la suportarea pierderilor proportional cu
participarea la distributia bene-iciului+ daca prin contract nu s-a stabilit
alt-el.
27) 0ocietatea se poate constitui cu sau -ara personalitate /uridica.
Conditii de *aliditate Art. 1.!!
21) 3oate -i asociat orice persoana -izica sau persoana /uridica+ a-ara de
cazul in care prin lege se dispune alt-el. <n sot nu poate de*eni asociat
prin aportarea de bunuri co.une decat cu consi.ta.antul celuilalt sot+
dispozitiile art. 7(" aplicandu-se in .od corespunzator.
2) )rice societate trebuie sa aiba un obiect deter.inat si licit+ in acord
cu ordinea publica si bunele .ora*uri.
27) ;iecare asociat trebuie sa contribuie la constituirea societatii prin
aporturi banesti+ in bunuri+ in prestatii sau cunostinte speci-ice.
Regi.ul aporturilor Art. 1.!!7
21) &n cazul unei societati cu personalitate /uridica+ aporturile intra in
patri.oniul societatii+ iar in cazul unei societati -ara personalitate
/uridica+ aporturile de*in coproprietatea asociatilor+ a-ara de cazul in care
au con*enit+ in .od e6pres+ ca *or trece in -olosinta lor co.una.
2) &n cazul aportului unor bunuri i.obile sau+ dupa caz+ al altor drepturi
reale i.obiliare+ contractul se inc4eie in -or.a autentica.
27) Trans-erul drepturilor asupra bunurilor aportate este supus -or.elor
de publicitate pre*azute de lege. Daca inscrierea dreptului in registrele
de publicitate a -ost -acuta inainte de data in.atricularii societatii+
trans-erul drepturilor este+ in toate cazurile+ a-ectat de conditia
dobandirii personalitatii /uridice.
;or.a contractului Art. 1.!!(
21) Contractul de societate se inc4eie in -or.a scrisa. Daca prin lege nu se
pre*ede alt-el+ -or.a scrisa este necesara nu.ai pentru do*ada
contractului.
2) 0ub sanctiunea nulitatii absolute+ contractul prin care se in-iinteaza o
societate cu personalitate /uridica trebuie inc4eiat in -or.a scrisa si
trebuie sa pre*ada asociatii+ aporturile+ -or.a /uridica+ obiectul+
denu.irea si sediul societatii.
Durata societatii Art. 1.!!,
21) Durata societatii este nedeter.inata+ daca prin contract nu se pre*ede
alt-el.
2) Asociatii pot prelungi durata societatii+ inainte de e6pirarea acesteia.
Raspunderea asociatilor -ondatori si a pri.ilor ad.inistratori Art. 1.!!'
21) Asociatii -ondatori si pri.ii ad.inistratori nu.iti prin contract
raspund solidar pentru pre/udiciul cauzat prin nerespectarea unei conditii
de -or.a a contractului de societate sau a unei -or.alitati necesare
pentru constituirea societatii ori+ daca este cazul+ pentru dobandirea
personalitatii /uridice de catre aceasta.
2) &n cazul .odi-icarii contractului+ dispozitiile alin. 21) se aplica
ad.inistratorilor cu drept de reprezentare a societatii a-lati in -unctie la
data .odi-icarii+ respecti* la data la care ar -i trebuit sa se indeplineasca
-or.alitatile re-eritoare la aceasta .odi-icare.
Do.eniul de aplicare Art. 1.!!$
21) 3rezentul capitol constituie dreptul co.un in .ateria societatilor.
2) #egea poate regle.enta di-erite tipuri de societati in considerarea
-or.ei+ naturii sau obiectului de acti*itate.
;or.ele societare Art. 1.!!!
Dupa -or.a lor+ societatile pot -i9
a) si.ple:
b) in participatie:
c) in nu.e colecti*:
d) in co.andita si.pla:
e) cu raspundere li.itata:
-) pe actiuni:
g) in co.andita pe actiuni:
4) cooperati*e:
i) alt tip de societate anu.e regle.entat de lege.
Dobandirea personalitatii /uridice Art. 1.!!"
21) 3rin contractul de societate sau printr-un act separat+ asociatii pot
con*eni constituirea unei societati cu personalitate /uridica+ cu
respectarea conditiilor pre*azute de lege. &n acest caz+ raspunderea lor
pentru datoriile sociale este subsidiara+ neli.itata si solidara+ daca prin
lege nu se dispune alt-el.
2) Daca+ potri*it *ointei asociatilor+ societatea ur.eaza sa aiba
personalitate /uridica+ indi-erent de obiectul de acti*itate+ ea poate -i
constituita nu.ai in -or.a si conditiile pre*azute de legea speciala care ii
con-era personalitate /uridica.
27) 0ocietatea dobandeste personalitate /uridica prin si de la data
in.atricularii in registrul co.ertului+ daca prin lege nu se dispune alt-el.
2() 3ana la data dobandirii personalitatii /uridice+ raporturile dintre
asociati sunt gu*ernate de regulile aplicabile societatii si.ple.
0ectiunea 0ocietatea si.pla
1. &nc4eierea contractului de societate
Conditii de -or.a Art. 1.!"0
Contractul de societate nu este supus unor -or.alitati speciale+ cu
e6ceptia celor pre*azute la art. 1.!!( alin. 21) si celor care rezulta din
natura bunurilor ce constituie aport.
8odi-icarea contractului de societate Art. 1.!"1
&n lipsa de stipulatie contrara sau daca prin lege nu se dispune alt-el+
.odi-icarea contractului de societate se -ace cu respectarea dispozitiilor
pre*azute de lege pentru inc4eierea sa *alabila.
3ersonalitatea /uridica Art. 1.!"
21) 0ocietatea si.pla nu are personalitate /uridica.
2) Daca asociatii doresc dobandirea personalitatii /uridice+ prin actul de
.odi-icare a contractului de societate *or indica+ in .od e6pres+ -or.a
/uridica a acesteia si *or pune de acord toate clauzele sale cu dispozitiile
legale aplicabile societatii nou-in-iintate.
27) &n cazul pre*azut la alin. 2) dobandirea personalitatii /uridice se -ace
-ara a se dispune dizol*area societatii si.ple. Asociatii si societatea nou-
in-iintata raspund solidar si indi*izibil pentru toate datoriile societatii
nascute inainte de dobandirea personalitatii /uridice.
0ocietatile de -apt Art. 1.!"7
0ocietatile supuse conditiei in.atricularii con-or. legii si ra.ase
nein.atriculate+ precu. si societatile de -apt sunt asi.ilate societatilor
si.ple.
. E-ectele contractului de societate
&. Drepturile si obligatiile asociatilor intre ei
;or.area capitalului social Art. 1.!"(
21) Asociatii contribuie la -or.area capitalului social al societatii+ prin
aporturi banesti sau in bunuri+ dupa caz.
2) Capitalul social subscris se di*ide in parti egale+ nu.ite parti de
interes+ care se distribuie asociatilor proportional cu aporturile -iecaruia+
daca prin lege sau contractul de societate nu se pre*ede alt-el.
27) Asociatii se pot obliga la aport in prestatii sau in cunostinte speci-ice+
cu titlu de aport societar. &n sc4i.bul acestui aport+ asociatii participa+
potri*it actului constituti*+ la i.partirea bene-iciilor si suportarea
pierderilor+ precu. si la luarea deciziilor in societate.
Realizarea aporturilor Art. 1.!",
21) ;iecare dintre asociati raspunde -ata de societate si -ata de ceilalti
asociati pentru *arsarea aporturilor la care s-a obligat.
2) Drepturile con-erite de partile de interes sunt suspendate pana la
*arsarea aporturilor la capitalul social.
Aportul in bunuri Art. 1.!"'
21) Aportul in bunuri+ altele decat cele -ungibile+ se e-ectueaza prin
trans-erul drepturilor asupra acestora si predarea e-ecti*a a bunurilor in
stare de -unctionare potri*it destinatiei sociale.
2) Asociatul care aporteaza proprietatea sau un alt drept real asupra
unui bun raspunde pentru e-ectuarea aportului intoc.ai unui *anzator -ata
de cu.parator+ iar asociatul care aporteaza -olosinta raspunde pentru
e-ectuarea aportului intoc.ai unui locator -ata de locatar.
27) Aporturile constand in bunuri -ungibile sau consu.ptibile nu pot -i
subscrise cu titlu de aport in -olosinta+ ci de*in+ in toate cazurile+
proprietatea asociatilor+ c4iar daca in contractul de societate nu s-a
stipulat aceasta in .od e6pres.
Aportul in bunuri incorporale Art. 1.!"$
21) Asociatul care aporteaza o creanta raspunde pentru e6istenta creantei
la .o.entul aportului si incasarea acesteia la scadenta+ -iind obligat sa
acopere cuantu.ul acesteia+ dobanda legala care incepe sa curga de la
scadenta si orice alte daune ce ar rezulta+ daca creanta nu se incaseaza in
tot sau in parte.
2) Asociatul care aporteaza actiuni sau parti sociale e.ise de o alta
societate raspunde pentru e-ectuarea aportului intoc.ai unui *anzator
-ata de cu.parator.
27) Asociatul care aporteaza ca.bii sau alte titluri de credit care circula
in co.ert raspunde potri*it alin. 21).
Aportul in nu.erar Art. 1.!"!
Asociatul care a subscris ca aport o su.a de bani datoreaza in caz de
nee6ecutare su.a la care s-a obligat+ dobanda legala de la scadenta si
orice alte daune care ar rezulta+ -iind de drept pus in intarziere.
Aporturile in prestatii si cunostinte speci-ice Art. 1.!""
21) Aportul in prestatii sau cunostinte speci-ice este datorat in .od
continuu+ atat ti.p cat asociatul care s-a obligat la acesta este .e.bru al
societatii+ iar asociatul este tinut -ata de societate pentru toate
castigurile realizate din acti*itatile care -ac obiectul aportului.
2) Aporturile in prestatii sau cunostinte speci-ice se e-ectueaza prin
des-asurarea de catre asociatul care s-a obligat a unor acti*itati concrete
si prin punerea la dispozitia societatii a unor in-or.atii+ pentru realizarea
obiectului acesteia+ in .odalitatile si conditiile stabilite prin contractul de
societate.
27) 1ee6ecutarea aportului in prestatii sau cunostinte speci-ice da loc
nu.ai la o actiune in e6cludere cu daune-interese+ daca este cazul.
Regi.ul partilor de interes Art. 1."00
21) 3artile de interes sunt indi*izibile.
2) 3artile de interes platite sau *arsate in intregi.e dau drept de *ot in
adunarea asociatilor+ daca prin contract nu s-a pre*azut alt-el.
27) Cand o parte de interes de*ine proprietatea co.una a .ai .ultor
persoane+ acestea sunt obligate sa dese.neze un reprezentant unic
pentru e6ercitarea drepturilor sociale a-erente.
2() Cat ti.p o parte de interes este proprietatea co.una a .ai .ultor
persoane+ acestea raspund in .od solidar pentru e-ectuarea *arsa.intelor
datorate.
Trans.iterea partilor de interes Art. 1."01
21) Trans.iterea partilor de interes se -ace in li.itele si conditiile
pre*azute de lege si de contractul de societate. Trans.iterea partilor de
interes catre persoane din a-ara societatii este per.isa cu
consi.ta.antului tuturor asociatilor. 3artile de interes se pot trans.ite
si prin .ostenire+ daca prin contract nu se dispune alt-el.
2) )rice asociat poate rascu.para+ substituindu-se in drepturile
dobanditorului+ partile de interes dobandite cu titlu oneros de un tert
-ara consi.ta.antul tuturor asociatilor+ in ter.en de '0 de zile de la data
la care a cunoscut sau ar -i trebuit sa cunoasca cesiunea. Daca .ai .ulti
asociati e6ercita conco.itent acest drept+ partile de interes se aloca
proportional cu cota de participare la pro-it.
27) &n cazul pre*azut la alin. 2) si ori de cate ori legea i.pune cesiunea
partilor de interes+ *aloarea acestora este stabilita de un e6pert agreat
de partile cesiunii sau+ in lipsa unui acord+ de catre instanta.
2() Cesiunea cu titlu gratuit a partilor de interes este asi.ilata unei
cesiuni cu titlu oneros si da loc la aplicarea dispozitiilor alin. 2) si 27). &n
pri*inta -or.ei+ cesiunea cu titlu gratuit este supusa regi.ului /uridic al
donatiei.
3articiparea la pro-it si pierderi Art. 1."0
21) 3articiparea la pro-itul societatii i.plica si contributia la pierderile
societatii+ in conditiile pre*azute de contractul de societate+ ale
prezentului capitol sau ale legii speciale aplicabile+ dupa caz.
2) 3artea -iecarui asociat la pro-ituri si pierderi este proportionala cu
aportul sau la capitalul social+ daca nu s-a con*enit alt-el. 3artea la
pro-ituri si pierderi a asociatului al carui raport consta in prestatii sau
cunostinte speci-ice este egala cu cea a asociatului care a contribuit cu
aportul cel .ai .ic+ daca nu s-a con*enit alt-el.
27) Asociatii pot participa la castig in proportie di-erita de contributia la
pierderi+ cu conditia ca ast-el de di-erente sa -ie rezonabile potri*it cu
i.pre/urarile si sa -ie e6pres pre*azute in contract.
2() Cand contractul stabileste nu.ai partea de castig+ aceeasi proportie
are loc si cat pri*este pierderile.
2,) )rice clauza prin care un asociat este e6clus de la i.partirea
bene-iciilor sau de la participarea la pierderi este considerata nescrisa.
2') 3rin e6ceptie de la art. 1.!!1 alin. 2)+ asociatul al carui aport consta in
prestatii sau cunostinte speci-ice este scutit+ in .asura corespunzatoare
acestui aport+ de a participa la pierderi+ daca aceasta scutire a -ost
pre*azuta in .od e6pres in contractul de societate.
)bligatia de neconcurenta Art. 1."07
21) Asociatul nu poate -ace concurenta societatii pe cont propriu sau pe
contul unei terte persoane si nici nu poate -ace pe socoteala sa ori pe
socoteala altuia *reo operatiune care ar putea -i pagubitoare pentru
societate.
2) Asociatul nu poate lua parte pe cont propriu sau pe contul unei terte
persoane la o acti*itate care ar conduce la pri*area societatii de bunurile+
prestatiile sau cunostintele speci-ice la care asociatul s-a obligat.
27) 5ene-iciile rezultand din oricare dintre acti*itatile interzise potri*it
alin. 21) si 2) se cu*in societatii+ iar asociatul este tinut pentru orice
daune ce ar putea rezulta.
;olosirea bunurilor sociale Art. 1."0(
21) &n lipsa de stipulatie contrara+ -iecare asociat poate -olosi bunurile
sociale in interesul societatii+ potri*it cu destinatia acestora si -ara sa
stan/eneasca drepturile celorlalti asociati.
2) Asociatul care+ -ara consi.ta.antul scris al celorlalti asociati+
intrebuinteaza bunurile sociale in -olosul sau sau al unei alte persoane este
obligat sa restituie societatii bene-iciile ce au rezultat si sa acopere
daunele ce ar putea rezulta.
;olosirea -ondurilor co.une Art. 1."0,
21) 1iciun asociat nu poate lua din -ondurile co.une .ai .ult decat i s-a
-i6at pentru c4eltuielile -acute sau pentru cele ce ur.eaza sa se -aca in
interesul societatii.
2) Asociatul care incalca dispozitiile alin. 21) este raspunzator de su.ele
luate si de toate daunele-interese ce ar putea rezulta.
27) 3rin contractul de societate se poate stipula ca asociatii pot lua din
casa societatii anu.ite su.e de bani pentru c4eltuielile lor particulare.
Distributia platii datoriilor debitorului co.un Art. 1."0'
&n cazul in care un debitor co.un plateste o parte din datoriile sale -ata
de societate si -ata de asociat+ a*and aceeasi scadenta+ asociatul in
.ainile caruia s-a -acut plata *a aloca su.a pri.ita stingerii creantei sale
si creantei societare+ proportional cu raportul dintre acestea.
C4eltuielile -acute pentru societate Art. 1."0$
21) Asociatul are dreptul la ra.bursarea c4eltuielilor pe care le-a -acut
pentru societate si de a -i inde.nizat pentru obligatiile sau pierderile pe
care le-a asu.at sau su-erit actionand de buna-credinta in interesul
societatii.
2) Asociatul nu poate co.pensa c4eltuielile si pierderile pre*azute la alin.
21) cu datoriile sale -ata de societate si nici paguba cauzata societatii din
culpa sa cu -oloasele pe care i le-a adus prin di-erite operatiuni.
27) Este interzisa co.pensarea intre datoria unui tert -ata de societate si
creanta acestuia asupra unui asociat.
Asocierea asupra drepturilor sociale si cedarea acestora Art. 1."0!
21) <n asociat isi poate asocia o terta persoana la drepturile sale sociale
-ara consi.ta.antul celorlalti asociati+ dar persoana respecti*a nu *a
putea de*eni asociat al societatii -ara consi.ta.antul celorlalti asociati+
care trebuie dat in conditiile dispozitiilor art. 1."01.
2) Asociatul nu poate ceda+ -ara consi.ta.antul tuturor celorlalti
asociati+ drepturile sale sociale+ sub sanctiunea aplicarii pre*ederilor art.
1."01 alin. 2) si 27).
27) Asociatul nu poate garanta in niciun -el obligatiile personale sau ale
*reunui tert cu drepturile sociale+ -ara consi.ta.antul tuturor
asociatilor+ sub sanctiunea nulitatii absolute a garantiei.
2() Asociatul unei societati cu durata nedeter.inata nu poate cere+ inainte
de incetarea societatii+ restituirea sau contra*aloarea partii care i se
cu*ine din bunurile co.une ale societatii+ a-ara de cazul retragerii sau
e6cluderii sale.
3ro.isiunea asupra drepturilor sociale Art. 1."0"
)rice pro.isiune -acuta de un asociat de a ceda+ *inde+ garanta in orice
-el sau de a renunta la drepturile sale sociale ii con-era bene-iciarului
acesteia nu.ai dreptul la daunele ce ar rezulta din nee6ecutare.
?otararile pri*ind societatea Art. 1."10
21) Asociatii+ c4iar lipsiti de dreptul de ad.inistrare+ au dreptul sa
participe la luarea 4otararilor colecti*e ale adunarii asociatilor.
2) ?otararile cu pri*ire la societate se iau cu .a/oritatea *oturilor
asociatilor+ daca prin contract sau prin lege nu se stabileste alt-el.
27) 3rin e6ceptie de la pre*ederile alin. 2)+ 4otararile pri*ind .odi-icarea
contractului de societate sau nu.irea unui ad.inistrator unic se iau cu
consi.ta.antul tuturor asociatilor.
2() )bligatiile unui asociat nu pot -i .arite -ara consi.ta.antul acestuia.
2,) )rice clauza contrara dispozitiilor prezentului articol este considerata
nescrisa.
Adoptarea 4otararilor Art. 1."11
21) ?otararile sunt adoptate de asociatii reuniti in adunarea asociatilor.
Contractul poate pre*edea .odul de con*ocare si des-asurare a acesteia+
iar in lipsa+ 4otararea poate -i adoptata si prin consultarea scrisa a
acestora.
2) ?otararile pot+ de ase.enea+ rezulta din consi.ta.antul tuturor
asociatilor e6pri.at in actul inc4eiat de societate.
Contestarea 4otararilor Art. 1."1
21) Asociatul ne.ultu.it de o 4otarare luata cu .a/oritate o poate
contesta la instanta /udecatoreasca+ in ter.en de 1, zile de la data la
care a -ost luata+ daca a -ost prezent+ si de la data co.unicarii+ daca a
-ost lipsa. Daca 4otararea nu i-a -ost co.unicata+ ter.enul curge de la
data la care a luat cunostinta de aceasta+ dar nu .ai tarziu de un an de la
data la care a -ost luata 4otararea.
2) Ter.enul de 1, zile pre*azut la alin. 21) este ter.en de decadere.
&&. Ad.inistrarea societatii
1u.irea ad.inistratorilor Art. 1."17
21) 1u.irea ad.inistratorilor+ .odul de organizare a acestora+ li.itele
.andatului+ precu. si orice alt aspect legat de ad.inistrarea societatii se
stabilesc prin contract sau prin acte separate.
2) Ad.inistratorii pot -i asociati sau neasociati+ persoane -izice ori
persoane /uridice+ ro.ane sau straine.
27) Daca prin contract nu se dispune alt-el+ societatea este ad.inistrata
de asociati+ care au .andat reciproc de a ad.inistra unul pentru altul in
interesul societatii.
)peratiunea -acuta de oricare dintre ei este *alabila si pentru partea
celorlalti+ c4iar -ara a le -i luat consi.ta.antul in prealabil.
2() )ricare dintre ei se poate opune+ in scris+ operatiunii .ai inainte ca ea
sa -ie inc4eiata.
2,) )pozitia nu produce insa e-ecte -ata de tertii de buna-credinta.
#i.itele si re*ocarea .andatului de ad.inistrator Art. 1."1(
21) Ad.inistratorul+ in absenta opozitiei asociatilor+ poate -ace orice act
de ad.inistrare in interesul societatii.
2) Ad.inistratorul poate -i re*ocat potri*it regulilor de la contractul de
.andat+ daca nu se pre*ede alt-el in contractul de societate.
27) Clauzele care li.iteaza puterile de ad.inistrare con-erite de lege nu
sunt opozabile -ata de tertii de buna-credinta.
Raspunderea ad.inistratorilor Art. 1."1,
21) Ad.inistratorii raspund personal -ata de societate pentru pre/udiciile
aduse prin incalcarea legii+ a .andatului pri.it sau prin culpa in
ad.inistrarea societatii.
2) Daca .ai .ulti ad.inistratori au lucrat i.preuna+ raspunderea este
solidara.
Cu toate acestea+ in pri*inta raporturilor dintre ei+ instanta poate stabili o
raspundere proportionala cu culpa -iecaruia la sa*arsirea -aptei
cauzatoare de pre/udicii.
3luralitatea de ad.inistratori Art. 1."1'
Cand sunt .ai .ulti ad.inistratori+ -ara ca prin i.puternicire sa se
deter.ine puterile -iecaruia sau sa -ie obligati sa lucreze i.preuna+
-iecare poate ad.inistra singur in interesul societatii+ cu buna-credinta.
Daca i.puternicirea stipuleaza sa lucreze i.preuna+ niciunul dintre ei nu
poate -ace actele de ad.inistrare -ara ceilalti+ c4iar daca acestia ar -i in
i.posibilitate de a actiona.
Adoptarea deciziilor Art. 1."1$
Daca s-a stipulat ca ad.inistratorii decid cu unani.itate sau cu
.a/oritate+ dupa caz+ acestia nu pot e-ectua acte de ad.inistrare decat
i.preuna+ cu e6ceptia cazurilor de -orta .a/ora+ cand absenta unei decizii
ar putea cauza o paguba gra*a societatii.
Drepturile asociatilor care nu sunt ad.inistratori Art. 1."1!
21) Actele de ad.inistrare a societatii si cele de dispozitie asupra
bunurilor acesteia sunt interzise asociatilor care nu au calitatea de
ad.inistrator+ sub sanctiunea acoperirii daunelor ce ar putea rezulta.
Drepturile tertilor de buna-credinta nu sunt a-ectate.
2) Daca legea nu pre*ede alt-el+ oricare dintre asociati are dreptul de a
consulta registrele si situatiile -inanciare ale societatii+ de a lua
cunostinta de operatiunile acesteia si de a consulta orice docu.ent al
societatii+ -ara a stan/eni operatiunile societatii si a a-ecta drepturile
celorlalti asociati.
27) Ad.inistratorii *or intoc.i un raport anual cu pri*ire la .ersul
societatii+ care *a -i co.unicat asociatilor. )ricare dintre acestia poate
solicita dezbaterea raportului de catre toti asociatii+ caz in care
ad.inistratorii sunt obligati sa con*oace reunirea asociatilor la sediul
social pentru acest scop.
2() )rice clauza contractuala contrara dispozitiilor prezentului articol
este considerata nescrisa.
Reprezentarea in /ustitie Art. 1."1"
21) 0ocietatea este reprezentata prin ad.inistratorii cu drept de
reprezentare sau+ in lipsa nu.irii+ prin oricare dintre asociati+ daca nu s-a
stipulat prin contract dreptul de reprezentare nu.ai pentru unii dintre
acestia.
2) 0ocietatea sta in /ustitie sub denu.irea pre*azuta in contract sau cea
inregistrata+ in .od legal+ dupa caz+ daca prin lege nu se pre*ede alt-el.
Tertii de bunacredinta se pot pre*ala de oricare dintre acestea.
&&&. )bligatiile asociatilor -ata de terti
)bligatiile -ata de creditorii societatii Art. 1."0
21) &n e6ecutarea obligatiilor -ata de creditorii societatii+ -iecare asociat
raspunde cu propriile sale bunuri proportional cu aportul sau la patri.oniul
social+ nu.ai in cazul in care creditorul social nu a putut -i indestulat din
bunurile co.une ale asociatilor.
2) Creditorul personal al unui asociat+ in .asura in care nu s-a putut
indestula din bunurile proprii ale acestuia+ *a putea cere+ dupa caz+ sa se
inapoieze sau sa se desparta si sa se atribuie debitorului sau partea ce se
cu*ine acestuia din bunurile co.une ale asociatilor+ cu aplicarea+ in .od
corespunzator+ a dispozitiilor art. 1."".
Raspunderea asociatilor aparenti Art. 1."1
21) )rice persoana care pretinde ca este asociat sau creeaza tertilor
deliberat o aparenta con*ingatoare in acest sens raspunde -ata de tertii
de bunacredinta intoc.ai ca un asociat.
2) 0ocietatea nu *a raspunde -ata de tertul ast-el indus in eroare decat
daca i-a dat .oti*e su-iciente pentru a-l considera pe pretinsul asociat
drept asociat sau in cazul in care+ cunoscand .anoperele pretinsului
asociat+ nu ia .asurile rezonabile pentru a i.piedica inducerea tertului in
eroare.
Raspunderea asociatilor oculti Art. 1."
Asociatii oculti raspund -ata de tertii de buna-credinta ca si ceilalti
asociati.
&nterdictia e.iterii instru.entelor -inanciare Art. 1."7
21) 0ocietatea nu poate e.ite instru.ente -inanciare+ sub sanctiunea
nulitatii absolute atat a actelor inc4eiate in acest scop+ cat si a
instru.entelor -inanciare e.ise+ in a-ara de cazul in care prin lege se
dispune alt-el.
2) Asociatii+ c4iar nead.inistratori+ raspund solidar+ in subsidiar+ in
raport cu societatea+ pentru orice daune s-ar cauza tertilor de buna-
credinta pre/udiciati prin incalcarea interdictiei pre*azute la alin. 21).
)bligatiile ad.inistratorilor -ata de terti Art. 1."(
Ad.inistratorii societatii *or in-or.a tertii asupra puterilor lor inainte de
inc4eierea actului cu acestia.
7. 3ierderea calitatii de asociat
Cazuri generale Art. 1.",
3ierderea calitatii de asociat are loc prin cesiunea partilor in societate+
e6ecutarea silita a acestora+ .oartea+ incetarea personalitatii /uridice+
-ali.entul+ punerea sub interdictie /udecatoreasca+ retragerea si
e6cluderea din societate.
Retragerea din societatea cu durata nedeter.inata Art. 1."'
Asociatul unei societati cu durata nedeter.inata sau al carei contract
pre*ede dreptul de retragere se poate retrage din societate+ noti-icand
societatea cu un prea*iz rezonabil+ daca este de buna-credinta si
retragerea sa in acel .o.ent nu produce o paguba i.inenta societatii.
Retragerea din societatea cu durata deter.inata Art. 1."$
21) Asociatul unei societati cu durata deter.inata sau a*and un obiect
care nu se poate in-aptui decat intr-un anu.it ti.p se poate retrage
pentru .oti*e te.einice+ cu acordul .a/oritatii celorlalti asociati+ daca
prin contract nu se pre*ede alt-el.
2) Daca acordul nu este intrunit+ asociatul se poate adresa instantei+
care+ 4otarand asupra retragerii+ *a aprecia legiti.itatea si te.einicia
.oti*elor+ oportunitatea retragerii in raport cu i.pre/urarile si buna-
credinta a partilor. &n toate cazurile+ asociatul este tinut sa acopere
daunele ce ar putea rezulta din retragerea sa.
E6cluderea din societate Art. 1."!
#a cererea unui asociat+ instanta /udecatoreasca+ pentru .oti*e te.einice+
poate 4otari e6cluderea din societate a oricaruia dintre asociati.
Drepturile asociatului e6clus Art. 1.""
21) <n asociat care isi pierde calitatea alt-el decat prin cesiune sau
e6ecutarea silita a partilor sale in societate poate obtine *aloarea partilor
sale de la data incetarii calitatii de asociat+ iar ceilalti asociati sunt tinuti
sa ii plateasca i.ediat ce aceasta a -ost stabilita+ cu dobanda legala de la
data incetarii calitatii de asociat.
2) &n cazul in care partile nu con*in asupra *alorii partilor de interes+
aceasta se *a stabili de catre instanta in conditiile art. 1."01 alin. 27).
(. &ncetarea contractului de societate si dizol*area societatii
Cazurile generale de incetare Art. 1."70
21) 0ub rezer*a unor dispozitii legale speciale+ contractul inceteaza si
societatea se dizol*a prin9
a) realizarea obiectului societatii sau i.posibilitatea neindoielnica a
realizarii acestuia:
b) consi.ta.antul tuturor asociatilor:
c) 4otararea instantei+ pentru .oti*e legiti.e si te.einice:
d) i.plinirea duratei societatii+ cu e6ceptia cazului in care se aplica
dispozitiile art. 1."71:
e) nulitatea societatii:
-) alte cauze stipulate in contractul de societate.
2) 0ocietatea care intra in dizol*are se lic4ideaza.
3relungirea tacita a contractului de societate Art. 1."71
0ocietatea este tacit prorogata atunci cand+ cu toate ca durata sa a
e6pirat+ aceasta continua sa e6ecute operatiunile sale+ iar asociatii
continua sa initieze operatiuni ce intra in obiectul sau si sa se co.porte ca
asociati. 3rorogarea opereaza pe o durata de un an+ continuand din an in
an+ de la data e6pirarii duratei+ daca sunt indeplinite aceleasi conditii.
1ulitatea societatii Art. 1."7
21) 1ulitatea societatii poate rezulta e6clusi* din incalcarea dispozitiilor
i.perati*e ale prezentului capitol+ stipulate sub sanctiunea nulitatii+ sau
din nesocotirea conditiilor generale de *aliditate a contractelor+ daca
legea speciala nu pre*ede alt-el.
2) Este considerata nescrisa orice clauza contractuala contrara unei
dispozitii i.perati*e din prezentul capitol a carei incalcare nu este
sanctionata cu nulitatea societatii.
Regi.ul nulitatii Art. 1."77
21) 1ulitatea se acopera si nu *a -i constatata sau declarata in cazul in
care cauza nulitatii a -ost inlaturata inainte de a se pune concluzii in -ond
in -ata instantei de /udecata.
2) &nstanta+ sesizata cu o cerere in constatarea sau declararea nulitatii+
este obligata sa puna in discutia partilor posibilitatea de re.ediere a
cauzelor de nulitate care a-ecteaza contractul de societate si sa -i6eze
un ter.en util pentru acoperirea nulitatii+ c4iar daca partile se
i.potri*esc.
27) Dreptul la actiune+ cu e6ceptia nulitatii pentru obiectul ilicit al
societatii+ se prescrie in ter.en de 7 ani de la data inc4eierii contractului.
Regularizarea societatii Art. 1."7(
21) &n cazul anulabilitatii societatii pentru *icierea consi.ta.antului sau
incapacitatea unui asociat si atunci cand regularizarea este posibila+ orice
persoana interesata poate sa puna in intarziere pe acela care este
indreptatit sa in*oce nulitatea+ -ie pentru a se -ace regularizarea+ -ie
pentru a e6ercita actiunea in anulare in ter.en de ' luni de cand a -ost
pus in intarziere+ sub sanctiunea decaderii.
Despre punerea in intarziere *a -i instiintata si societatea.
2) 0ocietatea sau orice asociat poate+ in ter.enul pre*azut la alin. 21)+ sa
propuna instantei in*estite cu actiunea in anulare orice .asuri de
acoperire a nulitatii+ in special prin rascu.pararea drepturilor sociale care
apartin recla.antului. &n acest caz+ instanta poate -ie sa pronunte
nulitatea+ -ie sa declare obligatorii .asurile propuse+ daca acestea din
ur.a au -ost in prealabil adoptate de societate in conditiile cerute pentru
.odi-icarile aduse contractului de societate. #a adoptarea acestor din
ur.a .asuri nu se tine sea.a de *otul asociatului recla.ant.
27) &n caz de contestare a *alorii drepturilor sociale care re*in
asociatului+ *aloarea acestora se deter.ina cu respectarea dispozitiilor
art. 1."01 alin. 27).
E-ectele nulitatii Art. 1."7,
21) 0ocietatea inceteaza de la data ra.anerii de-initi*e a 4otararii prin
care a -ost constatata sau+ dupa caz+ declarata nulitatea si intra in
lic4idarea patri.oniului social.
2) 3rin 4otararea /udecatoreasca de declarare sau constatare+ dupa caz+
a nulitatii societatii se *or nu.i si lic4idatorii.
27) 1ici societatea si nici asociatii nu se pot pre*ala de nulitate -ata de
tertii de buna-credinta.
Raspunderea pentru nulitatea societatii Art. 1."7'
21) Dreptul la actiunea in repararea pre/udiciului cauzat prin declararea
sau+ dupa caz+ constatarea nulitatii societatii se prescrie in ter.en de 7
ani+ care incepe sa curga de la data ra.anerii de-initi*e a 4otararii
/udecatoresti de declarare sau constatare a nulitatii.
2) Disparitia cauzei de nulitate sau regularizarea societatii nu i.piedica
e6ercitarea dreptului la actiune in despagubiri pentru repararea
pre/udiciului su-erit prin inter*entia nulitatii. &n aceste cazuri+ dreptul la
actiune se prescrie in ter.en de 7 ani din ziua in care nulitatea a -ost
acoperita.
3ieirea bunurilor subscrise ca aport Art. 1."7$
21) Cand unul dintre asociati a pro.is sa puna in co.un proprietatea sau
-olosinta unui bun care a pierit ori s-a pierdut inainte ca aportul sa -i -ost
-acut+ societatea inceteaza -ata de toti asociatii+ a-ara de cazul in care
societatea poate continua si -ara asociatul care a subscris bunul ce a
pierit ori s-a pierdut.
2) 0ocietatea inceteaza+ de ase.enea+ in toate cazurile+ prin pieirea
bunului+ daca a -ost pusa in co.un nu.ai -olosinta acestuia+ iar
proprietatea a ra.as asociatului+ a-ara de cazul in care societatea poate
continua si -ara asociatul care a subscris bunul ce a pierit.
Alte cazuri de incetare Art. 1."7!
&n cazul in care contractul nu pre*ede alt-el+ societatea inceteaza si prin9
a) .oartea ori punerea sub interdictie a uneia dintre persoanele -izice
asociate:
b) incetarea calitatii de subiect de drept a uneia dintre persoanele
/uridice asociate:
c) -ali.entul unui asociat.
Continuarea contractului in cazul .ortii unui asociat Art. 1."7"
&n contractul de societate se poate stipula ca la .oartea unui asociat
societatea sa continue de drept cu .ostenitorii acestuia.
Drepturile .ostenitorilor in cadrul societatii Art. 1."(0
Daca s-a stipulat ca+ in cazurile pre*azute la art. 1."7!+ societatea *a
continua intre asociatii ra.asi+ asociatul ori+ dupa caz+ .ostenitorul sau nu
are drept decat la partea sa ori a autorului sau+ dupa situatia societatii+ la
data cand e*eni.entul s-a produs. El nu participa la drepturile si nu este
tinut de obligatiile ulterioare decat in .asura in care acestea sunt
ur.area necesara a operatiunilor -acute inaintea acestui e*eni.ent.
,. #ic4idarea societatii
1u.irea si re*ocarea lic4idatorului Art. 1."(1
21) #ic4idarea se -ace+ daca nu s-a pre*azut alt-el in contractul de
societate sau prin con*entie ulterioara+ de toti asociatii sau de un
lic4idator nu.it de ei cu unani.itate. &n caz de neintelegere+ lic4idatorul
este nu.it de instanta /udecatoreasca+ la cererea oricaruia dintre
asociati.
2) #ic4idatorul nu.it de asociati poate -i re*ocat de asociati cu
unani.itate de *oturi. El poate -i+ de ase.enea+ re*ocat pentru .oti*e
te.einice+ la cererea oricarei persoane interesate+ de instanta
/udecatoreasca.
27) #ic4idatorul nu.it de instanta /udecatoreasca poate -i re*ocat nu.ai
de catre aceasta+ la cererea oricarei persoane interesate.
2() 3ot -i nu.iti lic4idatori atat persoane -izice+ cat si persoane /uridice+
care au statut de practicieni in insol*enta.
2,) Cand sunt .ai .ulti lic4idatori+ 4otararile lor se iau cu .a/oritate
absoluta.
)bligatiile si raspunderea lic4idatorilor Art. 1."(
)bligatiile si raspunderea lic4idatorilor sunt regle.entate de dispozitiile
aplicabile ad.inistratorilor+ in a-ara de cazul in care prin lege sau prin
contractul de societate se dispune alt-el.
&n*entarul Art. 1."(7
21) Ad.inistratorii trebuie sa predea lic4idatorilor bunurile si
docu.entele sociale si sa prezinte acestora bilantul ulti.ului e6ercitiu
-inanciar.
2) #ic4idatorii trebuie sa intoc.easca in*entarul bunurilor si -ondurilor
sociale si sa stabileasca acti*ul si pasi*ul patri.oniului social. &n*entarul
trebuie sa -ie se.nat de ad.inistratori si lic4idatori.
3uterile lic4idatorilor Art. 1."((
21) #ic4idatorii pot sa inc4eie toate actele necesare lic4idarii si+ daca
asociatii nu au stipulat alt-el+ pot sa *anda+ c4iar in bloc+ bunurile sociale+
sa inc4eie con*entii arbitrale si sa -aca tranzactii.
2) Ei reprezinta societatea in /ustitie+ in conditiile pre*azute de lege.
27) #ic4idatorii nu pot insa sa initieze noi operatiuni+ sub sanctiunea de a
raspunde personal si solidar pentru toate daunele ce ar putea rezulta.
3lata datoriilor sociale Art. 1."(,
Asociatii sau+ dupa caz+ lic4idatorul sunt tinuti a plati creditorii societatii+
a conse.na su.ele necesare pentru plata creantelor e6igibile la o data
ulterioara+ contestate sau care nu au -ost in-atisate de creditori+ si a
inapoia c4eltuielile ori a*ansurile -acute in interesul social de unii asociati.
Restituirea aporturilor si i.partirea e6cedentului ra.as in ur.a lic4idarii
Art. 1."('
21) Dupa plata datoriilor sociale+ acti*ul ra.as este destinat ra.bursarii
aporturilor subscrise si *arsate de asociati+ iar e*entualul e6cedent
constituie pro-it net+ care *a -i repartizat intre asociati proportional cu
partea -iecaruia la bene-icii+ daca nu s-a pre*azut alt-el prin contractul de
societate sau prin 4otarare a asociatilor+ si cu aplicarea+ daca este cazul+ a
pre*ederilor art. 1."1 alin. 21).
2) 5unurile aduse in uzu-ruct sau in -olosinta se restituie in natura.
27) Daca bunul adus in proprietate se a-la inca in .asa patri.oniala+
acesta *a -i restituit+ la cererea asociatului+ in natura+ cu obligatia platii
unei sulte+ daca este cazul.
2() Dupa ra.bursarea aporturilor banesti si in bunuri+ asociatul care a
contribuit la patri.oniul social cu aporturi in cunostinte speci-ice sau
prestatii are dreptul de a pri.i+ in li.ita cotei sale de participare la
pro-it+ bunurile rezultate din prestatia sa+ daca acestea se a-la inca in
patri.oniul societatii+ cu obligatia platii unei sulte+ daca este cazul.
2,) Daca in ur.a lic4idarii e6cedentul ra.as consta intr-un bun a carui
atribuire catre asociati este interzisa de lege+ lic4idatorul *a *inde bunul
la licitatie publica+ cu incu*iintarea prealabila a instantei co.petente+ iar
su.a se i.parte asociatilor+ potri*it alin. 21).
0uportarea pasi*ului Art. 1."($
Daca acti*ul net este neindestulator pentru inapoierea in intregi.e a
aporturilor si pentru plata obligatiilor sociale+ pierderea se suporta de
asociati potri*it cu contributia acestora stabilita prin contract.
&.parteala bunurilor sociale Art. 1."(!
&.parteala in natura a bunurilor societatii se -ace potri*it regulilor
pri*itoare la i.parteala bunurilor proprietate co.una.
0ectiunea 7 Asocierea in participatie
1otiune Art. 1."("
Contractul de asociere in participatie este contractul prin care o persoana
acorda uneia sau .ai .ultor persoane o participatie la bene-iciile si
pierderile uneia sau .ai .ultor operatiuni pe care le intreprinde.
3roba Art. 1.",0
Contractul se probeaza nu.ai prin inscris.
3ersonalitatea /uridica Art. 1.",1
Asocierea in participatie nu poate dobandi personalitate /uridica si nu
constituie -ata de terti o persoana distincta de persoana asociatilor.
Tertul nu are niciun drept -ata de asociere si nu se obliga decat -ata de
asociatul cu care a contractat.
Regi.ul aporturilor Art. 1.",
21) Asociatii ra.an proprietarii bunurilor puse la dispozitia asociatiei.
2) Ei pot con*eni ca bunurile aduse in asociere+ precu. si cele obtinute in
ur.a -olosirii acestora sa de*ina proprietate co.una.
27) 5unurile puse la dispozitia asocierii pot trece+ in tot sau in parte+ in
proprietatea unuia dintre asociati pentru realizarea obiectului asocierii+ in
conditiile con*enite prin contract si cu respectarea -or.alitatilor de
publicitate pre*azute de lege.
2() Asociatii pot stipula redobandirea in natura a bunurilor pre*azute la
alin. 27) la incetarea asocierii.
Raporturile dintre asociati si -ata de terti Art. 1.",7
21) Asociatii+ c4iar actionand pe contul asocierii+ contracteaza si se
anga/eaza in nu.e propriu -ata de terti.
2) Cu toate acestea+ daca asociatii actioneaza in aceasta calitate -ata de
terti sunt tinuti solidar de actele inc4eiate de oricare dintre ei.
27) Asociatii e6ercita toate drepturile decurgand din contractele
inc4eiate de oricare dintre ei+ dar tertul este tinut e6clusi* -ata de
asociatul cu care a contractat+ cu e6ceptia cazului in care acesta din ur.a
a declarat calitatea sa la .o.entul inc4eierii actului.
2() )rice clauza din contractul de asociere care li.iteaza raspunderea
asociatilor -ata de terti este inopozabila acestora.
2,) )rice clauza care stabileste un ni*el .ini. garantat de bene-icii
pentru unul sau unii dintre asociati este considerata nescrisa.
;or.a si conditiile asocierii Art. 1.",(
Cu e6ceptia dispozitiilor pre*azute la art. 1."("1.",7+ con*entia partilor
deter.ina -or.a contractului+ intinderea si conditiile asocierii+ precu. si
cauzele de dizol*are si lic4idare a acesteia.
Capitolul V&&& Contractul de transport
0ectiunea 1 Dispozitii generale
1otiune Art. 1.",,
3rin contractul de transport+ o parte+ nu.ita transportator+ se obliga+ cu
titlu principal+ sa transporte o persoana sau un bun dintr-un loc in altul+ in
sc4i.bul unui pret pe care pasagerul+ e6peditorul sau destinatarul se
obliga sa il plateasca+ la ti.pul si locul con*enite.
Do*ada contractului Art. 1.",'
Contractul de transport se do*edeste prin docu.ente de transport+
precu. scrisoare de trasura+ recipisa de baga/e+ -oaie de parcurs+
conosa.ent+ tic4et ori legiti.atie de calatorie sau altele ase.enea+ de la
caz la caz.
8odalitati de transport Art. 1.",$
21) Transportul poate -i realizat de unul sau .ai .ulti transportatori+ in
acest din ur.a caz putand -i succesi* ori co.binat.
2) Transportul succesi* este cel e-ectuat de sau .ai .ulti
transportatori succesi*i care utilizeaza acelasi .od de transport+ iar
transportul co.binat este cel in care acelasi transportator sau aceiasi
transportatori succesi*i utilizeaza .oduri de transport di-erite.
27) Transportatorii care se succeda isi predau unul altuia bunurile si
baga/ele transportate+ pana la destinatie+ -ara inter*entia e6peditorului
sau a calatorului.
Do.eniul de aplicare Art. 1.",!
21) Dispozitiile prezentului capitol se aplica tuturor .odurilor de
transport+ in .asura in care nu se dispune alt-el prin legi speciale sau nu
sunt aplicabile practici statornicite intre parti ori uzante.
2) Cu e6ceptia situatiei in care este e-ectuat de un transportator care isi
o-era ser*iciile publicului in cadrul acti*itatii sale pro-esionale+
transportul cu titlu gratuit nu este supus dispozitiilor cuprinse in acest
capitol. &n acest caz+ transportatorul este tinut nu.ai de o obligatie de
prudenta si diligenta.
27) Transportatorul care isi o-era ser*iciile publicului trebuie sa
transporte orice persoana care solicita ser*iciile sale si orice bun al carui
transport este solicitat+ daca nu are un .oti* inte.eiat de re-uz.
3asagerul+ e6peditorul si destinatarul sunt obligati sa respecte
instructiunile transportatorului.
Raspunderea transportatorului Art. 1.","
21) Transportatorul nu poate e6clude sau li.ita raspunderea sa decat in
cazurile pre*azute de lege.
2) Transportatorul raspunde pentru pre/udiciile cauzate prin intarzierea
a/ungerii la destinatie+ cu e6ceptia cazului -ortuit si a -ortei .a/ore.
0ubstituirea Art. 1."'0
21) Daca transportatorul isi substituie un alt transportator pentru
e6ecutarea totala sau partiala a obligatiei sale+ acesta din ur.a este
considerat parte in contractul de transport.
2) 3lata e-ectuata unuia dintre transportatori este liberatorie in pri*inta
tuturor transportatorilor care i-au substituit pe altii sau au -ost
substituiti.
0ectiunea Contractul de transport de bunuri
Docu.entul de transport Art. 1."'1
21) #a re.iterea bunurilor pentru transport+ e6peditorul trebuie sa predea
transportatorului+ in a-ara de docu.entul de transport+ toate
docu.entele supli.entare *a.ale+ sanitare+ -iscale si altele ase.enea+
necesare e-ectuarii transportului+ potri*it legii.
2) Docu.entul de transport este se.nat de e6peditor si trebuie sa
cuprinda+ intre altele+ .entiuni pri*ind identitatea e6peditorului+ a
transportatorului si a destinatarului si+ dupa caz+ a persoanei care trebuie
sa plateasca transportul. Docu.entul de transport .entioneaza+ de
ase.enea+ locul si data luarii in pri.ire a bunului+ punctul de plecare si cel
de destinatie+ pretul si ter.enul transportului+ natura+ cantitatea+ *olu.ul
sau .asa si starea aparenta a bunului la predarea spre transport+
caracterul periculos al bunului+ daca este cazul+ precu. si docu.entele
supli.entare care au -ost predate si insotesc transportul. 3artile pot
con*eni sa introduca si alte .entiuni in docu.entul de transport.
Dispozitiile legii speciale ra.an aplicabile.
27) E6peditorul raspunde -ata de transportator pentru pre/udiciile
cauzate de un *iciu propriu al bunului sau de orice o.isiune+ insu-icienta
ori ine6actitate a .entiunilor din docu.entul de transport sau+ daca este
cazul+ din docu.entele supli.entare.
Transportatorul ra.ane raspunzator -ata de terti pentru pre/udiciile
rezultate dintr-o ast-el de cauza+ a*and drept de regres i.potri*a
e6peditorului.
3luralitatea de e6e.plare. Recipisa de pri.ire Art. 1."'
21) Docu.entul de transport se intoc.este in cel putin 7 e6e.plare+ cate
unul pentru transportator si e6peditor si altul care insoteste bunul
transportat pana la destinatie.
2) &n lipsa docu.entului de transport+ transportatorul trebuie sa
elibereze e6peditorului+ la cererea acestuia+ o recipisa de pri.ire a
bunului spre transport+ dispozitiile art. 1."'1 alin. 2) aplicandu-se in .od
corespunzator. Aceasta pre*edere nu se aplica in cazul transportului
rutier de .ar-uri.
27) Docu.entul de transport sau+ in lipsa acestuia+ recipisa de pri.ire
do*edeste pana la proba contrara luarea in pri.ire a bunului spre
transport+ natura+ cantitatea si starea aparenta a acestuia.
Docu.ente de transport indi*iduale Art. 1."'7
&n cazul in care e6peditorul preda pentru transport .ai .ulte colete+
transportatorul are dreptul sa ii solicite acestuia cate un docu.ent de
transport pentru -iecare colet in parte+ daca prin lege nu se pre*ede
alt-el.
Docu.ente de transport negociabile Art. 1."'(
21) Docu.entul de transport nu este negociabil+ cu e6ceptia cazului in care
partile sau legea speciala dispun ast-el.
2) &n cazul in care este negociabil+ docu.entul de transport la ordin se
trans.ite prin gir+ iar cel la purtator prin re.itere.
Trans.iterea docu.entelor de transport la ordin sau la purtator Art.
1."',
21) Atunci cand docu.entul de transport este la ordin sau la purtator+
proprietatea bunurilor transportate se trans-era prin e-ectul trans.iterii
acestui docu.ent.
2) ;or.a si e-ectele girurilor+ anularea si inlocuirea docu.entului de
transport sunt supuse dispozitiilor pri*itoare la ca.bie si biletul la ordin.
27) <lti.ul giratar al unui sir neintrerupt de giruri care este posesor al
titlului este considerat proprietar. Debitorul care isi indeplineste obligatia
rezultand din titlu este eliberat+ nu.ai daca nu a e6ista -rauda sau culpa
gra*a din partea sa.
A.bala/ul Art. 1."''
21) E6peditorul are obligatia sa a.baleze bunurile corespunzator naturii
acestora si .odului de transport.
2) E6peditorul raspunde -ata de transportator pentru pre/udiciile
cauzate acestuia de a.bala/ul necorespunzator sau de a.balarea
de-ectuoasa a bunurilor predate spre transport. Transportatorul ra.ane
raspunzator -ata de terti pentru pagubele cauzate ast-el+ cu drept de
regres contra e6peditorului.
3redarea bunurilor transportatorului Art. 1."'$
E6peditorul trebuie sa predea bunurile la locul si in conditiile con*enite
prin clauzele contractului sau+ in lipsa acestora+ potri*it practicilor
statornicite intre parti ori uzantelor+ sa co.pleteze si sa predea
docu.entul de transport+ -iind raspunzator pentru pre/udiciile cauzate
prin intarziere.
)bligatia de a transporta bunurile Art. 1."'!
Transportatorul are obligatia de a transporta bunurile predate pentru
transport pana la destinatie.
Ter.enul de transport Art. 1."'"
Transportul trebuie e-ectuat in ter.enul stabilit de parti. Daca ter.enul
in care trebuie -acut transportul nu a -ost deter.inat de parti+ se tine
sea.a de practicile statornicite intre parti+ de uzantele aplicate la locul
de plecare+ iar in lipsa acestora+ se stabileste potri*it i.pre/urarilor.
0uspendarea transportului si contraordinul Art. 1."$0
21) E6peditorul poate suspenda transportul si cere restituirea bunurilor
sau predarea lor altei persoane decat aceleia .entionate in docu.entul de
transport ori dispune cu. *a crede de cu*iinta+ -iind obligat sa plateasca
transportatorului c4eltuielile si contra*aloarea daunelor care sunt
consecinta i.ediata a acestui contraordin. Dispozitiile art. 1."$1 sunt
aplicabile.
2) 3entru a e6ercita dreptul de contraordin trebuie prezentat
docu.entul de transport se.nat de transportator sau recipisa de pri.ire+
daca un ase.enea docu.ent a -ost eliberat: .odi-icarile ce decurg din
contraordin trebuie inscrise in docu.entul de transport sau pe recipisa
sub o noua se.natura a transportatorului.
27) Dreptul la contraordin inceteaza din .o.entul in care destinatarul a
cerut predarea bunurilor+ cu respectarea dispozitiilor art. 1."$'.
2() Transportatorul raspunde pentru pre/udiciile produse prin e6ecutarea
contraordinelor date cu incalcarea dispozitiilor prezentului articol.
&.piedicarea e6ecutarii transportului. Consecinte Art. 1."$1
21) &n caz de i.piedicare la transport+ transportatorul are dreptul sa ii
ceara instructiuni e6peditorului sau+ in lipsa unui raspuns din partea
acestuia+ sa transporte bunul la destinatie+ .odi-icand itinerarul. &n acest
din ur.a caz+ daca nu a -ost o -apta ce ii este i.putabila+ transportatorul
are drept la pretul transportului+ la ta6ele accesorii si la c4eltuieli+ pe
ruta e-ecti* parcursa+ precu. si la .odi-icarea+ in .od corespunzator+ a
ter.enului de e6ecutare a transportului.
2) Daca nu e6ista o alta ruta de transport sau daca+ din alte .oti*e+
continuarea transportului nu este posibila+ transportatorul *a proceda
potri*it instructiunilor date de e6peditor prin docu.entul de transport
pentru cazul i.piedicarii la transport+ iar in lipsa acestora sau daca
instructiunile nu pot -i e6ecutate+ i.piedicarea *a -i adusa -ara intarziere
la cunostinta e6peditorului+ cerandu-i-se instructiuni.
27) E6peditorul instiintat de i*irea i.piedicarii poate denunta contractul
platind transportatorului nu.ai c4eltuielile -acute de acesta si pretul
transportului in proportie cu parcursul e-ectuat.
8odi-icari aduse de transportator Art. 1."$
21) Daca in ter.en de , zile de la tri.iterea instiintarii pre*azute la art.
1."$1 alin. 2) e6peditorul nu da+ in conditiile legii speciale+ instructiuni ce
pot -i e6ecutate si nici nu ii co.unica denuntarea contractului+
transportatorul poate sa pastreze bunul in depozit sau il poate depozita la
un tert. &n cazul in care depozitarea nu este posibila ori bunul se poate
altera sau deteriora ori *aloarea acestuia nu poate acoperi pretul
transportului+ ta6ele accesorii si c4eltuielile+ transportatorul *a *alori-ica
bunul+ potri*it dispozitiilor legii.
2) Cand bunul a -ost *andut+ pretul+ dupa scaderea drepturilor banesti ale
transportatorului+ trebuie sa -ie pus la dispozitia e6peditorului+ iar daca
pretul este .ai .ic decat drepturile banesti ale transportatorului+
e6peditorul trebuie sa plateasca di-erenta.
27) &n cazul in care i.piedicarea la transport a incetat inainte de sosirea
instructiunilor e6peditorului+ bunul se trans.ite la destinatie+ -ara a se
.ai astepta aceste instructiuni+ e6peditorul -iind instiintat despre
aceasta -ara intarziere.
Dreptul de dispozitie ulterioara Art. 1."$7
21) E6peditorul are dreptul+ prin dispozitie ulterioara scrisa+ sa retraga
inainte de plecare bunul ce ur.a sa -ie transportat+ sa il opreasca in
cursul transportului+ sa a.ane predarea lui catre destinatar ori sa dispuna
inapoierea lui la locul de plecare+ sa sc4i.be persoana destinatarului ori
locul de destinatie sau sa dispuna o alta .odi-icare a conditiilor de
e6ecutare a transportului.
2) E6peditorul care a dat o dispozitie ulterioara este obligat sa plateasca
transportatorului+ dupa caz+ pretul partii e-ectuate din transport+ ta6ele
datorate si c4eltuielile pricinuite prin e6ecutarea dispozitiei ulterioare+
precu. si sa il despagubeasca de orice paguba su-erita.
27) E6peditorul nu poate da dispozitie ulterioara care sa aiba ca e-ect
di*izarea transportului+ in a-ara de cazul cand legea dispune alt-el.
Trecerea dreptului la destinatar Art. 1."$(
Dreptul e6peditorului de a .odi-ica contractul de transport se stinge de
indata ce destinatarul si-a .ani-estat *ointa de a-si *alori-ica drepturile
ce rezulta pentru el din contractul de transport potri*it art. 1."$$ sau de
indata ce e6peditorul a predat destinatarului duplicatul de pe docu.entul
de transport. Din acel .o.ent+ dreptul de a .odi-ica contractul de
transport prin dispozitie ulterioara trece asupra destinatarului.
Dreptul de re-uz al transportatorului Art. 1."$,
21) Transportatorul+ con-or.andu-se dispozitiilor legii speciale+ poate
re-uza e6ecutarea dispozitiei ulterioare+ instiintandu-l -ara intarziere pe
cel de la care ea e.ana+ daca e6ecutarea dispozitiei ar -i de natura sa
tulbure in .od gra* bunul .ers al e6ploatarii ori daca+ in cazul sc4i.barii
locului de destinatie+ sporul de ta6e si c4eltuieli nu ar -i garantat de
*aloarea bunului sau in alt -el. Dispozitiile art. 1."$! sunt aplicabile.
2) Transportatorul are obligatia de instiintare si in cazul in care+ la
pri.irea dispozitiei+ e6ecutarea acesteia nu .ai este posibila.
)bligatia de predare si de in-or.are Art. 1."$'
21) Transportatorul este obligat sa puna bunurile transportate la
dispozitia destinatarului sau posesorului docu.entului de transport la
ordin ori la purtator+ in locul si ter.enele indicate in contract sau+ in lipsa+
potri*it practicilor statornicite intre parti ori uzantelor. 3osesorul
docu.entului de transport la ordin sau la purtator este obligat sa il re.ita
transportatorului la preluarea bunurilor transportate.
2) 3redarea bunurilor transportate se -ace la do.iciliul sau sediul
destinatarului+ daca din contract+ din practicile statornicite intre parti ori
con-or. uzantelor nu rezulta contrariul.
27) Transportatorul il instiinteaza pe destinatar cu pri*ire la sosirea
bunurilor si la ter.enul pentru preluarea acestora+ daca predarea nu se
-ace la do.iciliul sau sediul acestuia+ potri*it alin. 2).
Data dobandirii drepturilor si obligatiilor de catre destinatar Art. 1."$$
;ara a aduce atingere drepturilor e6peditorului+ destinatarul dobandeste
drepturile si obligatiile decurgand din contractul de transport prin
acceptarea acestuia sau a bunurilor transportate.
3retul si alte c4eltuieli Art. 1."$!
21) 3retul transportului si al ser*iciilor accesorii prestate de
transportator sunt datorate de e6peditor si se platesc la predarea
bunurilor pentru transport+ daca nu se pre*ede alt-el prin contract sau
legea speciala+ dupa caz.
2) Daca bunurile nu sunt de aceeasi natura cu cele descrise in docu.entul
de transport sau *aloarea lor este superioara+ transportatorul are dreptul
la pretul pe care l-ar -i cerut daca ar -i cunoscut aceste i.pre/urari+
dispozitiile legii speciale -iind aplicabile.
27) Daca pretul se plateste la destinatie+ transportatorul *a preda
bunurile contra platii acestuia de catre destinatar.
2() 3retul ser*iciilor accesorii si al c4eltuielilor e-ectuate pe parcursul
transportului este datorat de destinatar+ daca prin contract sau legea
speciala nu se pre*ede alt-el.
Constatarea starii bunului Art. 1."$"
21) #a pri.irea bunurilor transportate+ destinatarul are dreptul sa ceara
sa se constate+ pe c4eltuiala sa+ identitatea+ cantitatea si starea bunurilor
transportate.
2) Daca se *a stabili e6istenta unor *icii+ c4eltuielile -acute sunt in
sarcina transportatorului.
27) &n lipsa con*entiei contrare+ *iciile *or -i *eri-icate potri*it
dispozitiilor alin. 2() si 2!).
2() &n caz de neintelegere asupra calitatii sau starii unei .ar-i+ instanta+
la cererea uneia dintre parti+ poate dispune+ cu procedura pre*azuta de
lege pentru ordonanta presedintiala+ constatarea starii acesteia de unul
sau .ai .ulti e6perti nu.iti din o-iciu.
2,) 3rin aceeasi 4otarare se poate dispune sec4estrarea .ar-ii sau
depunerea ei intr-un depozit public sau+ in lipsa+ intr-un alt loc ce se *a
deter.ina.
2') Daca pastrarea .ar-ii ar putea aduce .ari pagube sau ar ocaziona
c4eltuieli inse.nate+ se *a putea dispune c4iar *anzarea ei pe c4eltuiala
celui caruia ii apartine+ in conditiile care se *or deter.ina prin 4otarare.
2$) ?otararea de *anzare *a trebui co.unicata+ inainte de punerea ei in
e6ecutare+ celeilalte parti sau reprezentantului sau+ daca unul dintre
acestia se a-la in localitate: in caz contrar+ 4otararea *a -i co.unicata in
ter.en de 7 zile de la e6ecutarea ei.
2!) 3artea care nu s-a pre*alat de dispozitiile alin. 2()
2$) trebuie+ in caz de contestatie+ sa stabileasca atat identitatea .ar-ii+
cat si *iciile ei.
3lata su.elor datorate transportatorului Art. 1."!0
21) Destinatarul nu poate intra in posesia bunurilor transportate decat
daca plateste transportatorului su.ele datorate potri*it contractului si
e*entualele ra.bursuri cu care transportul a -ost gre*at+ in conditiile
pre*azute la art. 1."$! alin. 27).
2) &n caz de neintelegere asupra su.ei datorate+ destinatarul poate
prelua bunurile transportate daca plateste transportatorului su.a pe care
sustine ca o datoreaza acestuia din ur.a si conse.neaza di-erenta
recla.ata de transportator la o institutie de credit.
&.posibilitatea predarii bunurilor Art. 1."!1
21) Daca destinatarul nu este gasit+ re-uza sau negli/eaza preluarea
bunurilor ori daca e6ista neintelegeri pri*ind preluarea bunurilor intre .ai
.ulti destinatari sau din orice .oti*+ -ara culpa sa+ transportatorul nu
poate preda bunurile transportate+ acesta *a solicita i.ediat instructiuni
e6peditorului+ care este obligat sa i le trans.ita in .a6i.u. 1, zile+ sub
sanctiunea returnarii bunurilor catre e6peditor+ pe c4eltuiala acestuia+ sau
a *anzarii lor de catre transportator+ dupa caz.
2) &n cazurile pre*azute la alin. 21)+ daca e6ista urgenta sau bunurile sunt
perisabile+ transportatorul *a retrans.ite e6peditorului bunurile+ pe
c4eltuiala acestuia+ sau le *a *inde+ potri*it art. 1.$'+ -ara sa .ai solicite
instructiuni e6peditorului.
27) #a s-arsitul perioadei de depozitare sau la e6pirarea ter.enului
pentru pri.irea instructiunilor e6peditorului+ obligatiile transportatorului
sunt cele de la depozitul gratuit+ cu obligatia pentru e6peditor de a-i
ra.bursa integral c4eltuielile de conser*are si depozitare a bunurilor.
2() Transportatorul *a -i despagubit de destinatar sau e6peditor+ dupa
caz+ pentru pagubele cauzate de intarzierea destinatarului in preluarea
bunurilor transportate.
>arantarea creantelor transportatorului Art. 1."!
21) 3entru garantarea creantelor sale iz*orate din contractul de transport+
transportatorul se bucura+ cu pri*ire la bunul transportat+ de drepturile
unui creditor ga/ist cat ti.p detine acel bun.
2) Transportatorul poate e6ercita drepturile pre*azute la alin. 21) si dupa
predarea catre destinatar a bunului transportat+ dar nu.ai ti.p de ( de
ore de la predare si doar daca destinatarul .ai detine bunul.
3redarea bunurilor -ara incasarea su.elor datorate Art. 1."!7
21) Transportatorul care preda bunurile transportate -ara a incasa de la
destinatar su.ele ce i se datoreaza lui+ transportatorilor anteriori sau
e6peditorului ori -ara a pretinde destinatarului conse.narea su.ei asupra
careia e6ista neintelegeri pierde dreptul de regres si raspunde -ata de
e6peditor si transportatorii anteriori pentru toate su.ele ce li se
cu*eneau.
2) &n toate cazurile insa+ transportatorul are actiune i.potri*a
destinatarului+ c4iar daca acesta a ridicat bunurile transportate.
Raspunderea transportatorului Art. 1."!(
Transportatorul raspunde pentru pre/udiciul cauzat prin pierderea totala
ori partiala a bunurilor+ prin alterarea ori deteriorarea acestora+ sur*enita
pe parcursul transportului+ sub rezer*a aplicarii dispozitiilor art. 1.","+
precu. si prin intarzierea li*rarii bunurilor.
Repararea pre/udiciului Art. 1."!,
21) &n caz de pierdere a bunurilor+ transportatorul trebuie sa acopere
*aloarea reala a bunurilor pierdute sau a partilor pierdute din bunurile
transportate.
2) &n caz de alterare sau deteriorare a bunurilor+ transportatorul *a
acoperi scaderea lor de *aloare.
27) 3entru aplicarea alin. 21) si 2) se *a a*ea in *edere *aloarea bunurilor
la locul si .o.entul predarii.
Restituirea pretului si a c4eltuielilor Art. 1."!'
&n cazul pre*azut la art. 1."!,+ transportatorul trebuie sa restituie+ de
ase.enea+ pretul transportului+ al ser*iciilor accesorii si c4eltuielile
transportului+ proportional+ dupa caz+ cu *aloarea bunurilor pierdute sau cu
di.inuarea *alorii cauzate de alterarea ori deteriorarea acestora.
Calcularea cuantu.ului despagubirii Art. 1."!$
&n cazul in care *aloarea bunului a -ost declarata la predare+ despagubirea
se calculeaza in raport cu acea *aloare. Cu toate acestea+ daca *aloarea
reala a bunului de la locul si .o.entul predarii este .ai .ica+
despagubirea se calculeaza in raport cu aceasta din ur.a *aloare.
Cazuri speciale Art. 1."!!
21) Transportatorul nu este tinut sa transporte docu.ente+ su.e de bani
in nu.erar+ titluri de *aloare+ bi/uterii sau alte bunuri de .are *aloare.
2) Daca accepta transportul unor bunuri dintre cele pre*azute la alin. 21)+
transportatorul trebuie sa acopere+ in caz de pierdere+ deteriorare sau
alterare+ nu.ai *aloarea declarata a acestora. &n situatia in care s-a
declarat o natura di-erita a bunurilor ori o *aloare .ai .are+
transportatorul este e6onerat de orice raspundere.
#i.itarea raspunderii Art. 1."!"
&n toate cazurile+ despagubirea nu poate depasi cuantu.ul stabilit prin
legea speciala.
Agra*area raspunderii Art. 1.""0
Daca transportatorul a actionat cu intentie sau culpa gra*a+ acesta
datoreaza despagubiri+ -ara li.itarile sau e6onerarea de raspundere
pre*azute la art. 1."!$1."!".
&nlaturarea raspunderii Art. 1.""1
21) Transportatorul nu raspunde daca pierderea totala ori partiala sau+
dupa caz+ alterarea ori deteriorarea s-a produs din cauza9
a) unor -apte in legatura cu incarcarea sau descarcarea bunului+ daca
aceasta operatiune s-a e-ectuat de catre e6peditor sau destinatar:
b) lipsei ori de-ectuozitatii a.bala/ului+ daca dupa aspectul e6terior nu
putea -i obser*ata la pri.irea bunului pentru transport:
c) e6pedierii sub o denu.ire necorespunzatoare+ ine6acta ori inco.pleta a
unor bunuri e6cluse de la transport sau ad.ise la transport nu.ai sub
anu.ite conditii+ precu. si a nerespectarii de catre e6peditor a .asurilor
de siguranta pre*azute pentru acestea din ur.a:
d) unor e*eni.ente naturale inerente transportului in *e4icule desc4ise+
daca+ potri*it dispozitiilor legii speciale sau contractului+ bunul trebuie
transportat ast-el: e) naturii bunului transportat+ daca aceasta il e6pune
pierderii sau stricaciunii prin s-ara.are+ spargere+ ruginire+ alterare
interioara spontana si altele ase.enea:
-) pierderii de greutate+ oricare ar -i distanta parcursa+ daca si in .asura
in care bunul transportat este dintre acelea care prin natura lor su-era+
obisnuit+ prin si.plul -apt al transportului+ o ase.enea pierdere:
g) pericolului inerent al transportului de ani.ale *ii:
4) -aptului ca prepusul e6peditorului+ care insoteste bunul in cursul
transportului+ nu a luat .asurile necesare pentru a asigura conser*area
bunului:
i) oricarei alte i.pre/urari pre*azute prin lege speciala.
2) Daca se constata ca pierderea sau deteriorarea ori alterarea a putut
sur*eni din una dintre cauzele pre*azute la alin. 21)+ se prezu.a ca paguba
a -ost produsa din acea cauza.
27) Transportatorul este+ de ase.enea+ e6onerat de raspundere+ daca
do*edeste ca pierderea totala sau partiala ori alterarea sau deteriorarea
s-a produs din cauza9
a) unei alte -apte decat cele pre*azute la alin. 21)+ sa*arsita cu intentie ori
din culpa de catre e6peditor sau destinatar+ ori a instructiunilor date de
catre unul dintre acestia:
b) -ortei .a/ore sau -aptei unui tert pentru care transportatorul nu este
tinut sa raspunda.
Raspunderea pentru nee-ectuarea transportului sau pentru intarziere Art.
1.""
Transportatorul raspunde si pentru paguba cauzata prin nee-ectuarea
transportului sau prin depasirea ter.enului de transport.
Raspunderea pentru ra.bursuri si -or.alitati *a.ale Art. 1.""7
Raspunderea transportatorului pentru incasarea ra.bursurilor cu care
e6peditorul a gre*at transportul si pentru indeplinirea operatiunilor
*a.ale este regle.entata de dispozitiile pri*itoare la .andat.
Cazuri de decadere Art. 1.""(
21) &n cazul in care cel indreptatit pri.este bunurile -ara a -ace rezer*e+
nu se .ai pot -or.ula i.potri*a transportatorului pretentiile iz*orate din
pierderea partiala sau alterarea ori deteriorarea bunurilor transportate
ori din nerespectarea ter.enului de transport.
2) &n cazul in care pierderea partiala sau alterarea ori deteriorarea nu
putea -i descoperita la pri.irea bunului+ cel indreptatit poate pretinde
transportatorului dauneinterese+ c4iar daca bunul transportat a -ost
pri.it -ara rezer*e. Daunele-interese pot -i cerute nu.ai daca cel
indreptatit a adus la cunostinta transportatorului pieirea sau alterarea ori
deteriorarea de indata ce a descoperit-o+ insa nu .ai tarziu de , zile de la
pri.irea bunului+ iar pentru bunurile perisabile sau ani.alele *ii+ nu .ai
tarziu de ' ore de la pri.irea acestora.
27) &n caz de intentie sau culpa gra*a a transportatorului+ dispozitiile de
.ai sus pri*itoare la stingerea pretentiilor celui indreptatit+ precu. si
cele pri*itoare la ter.enul de instiintare nu sunt aplicabile.
Clauze de e6onerare sau inlaturare a raspunderii Art. 1."",
21) Clauza prin care se inlatura sau restrange raspunderea stabilita prin
lege in sarcina transportatorului se considera nescrisa.
2) Cu toate acestea+ e6peditorul isi poate asu.a riscul transportului in
cazul pagubelor cauzate de a.bala/ sau in cazul transporturilor speciale
care .aresc riscul pierderii sau stricaciunii bunurilor.
5unurile periculoase Art. 1.""'
21) E6peditorul care preda pentru transport bunuri periculoase+ -ara sa
in-or.eze transportatorul in prealabil+ il *a despagubi pe acesta pentru
orice pagube cauzate de natura periculoasa a transportului.
2) &n cazul de la alin. 21)+ e6peditorul *a acoperi c4eltuielile si riscurile
decurgand din depozitul unor ast-el de bunuri.
Raspunderea e6peditorului Art. 1.""$
21) E6peditorul *a despagubi transportatorul pentru orice pagube cauzate
de natura sau *iciul bunurilor predate pentru transport.
2) Transportatorul ra.ane insa raspunzator -ata de terti pentru
pagubele cauzate ast-el+ cu drept de regres i.potri*a e6peditorului.
Transportatorul care se obliga sa transporte pe liniile altuia Art. 1.""!
Daca nu s-a con*enit alt-el+ transportatorul care se anga/eaza sa
transporte bunurile atat pe liniile sale de e6ploatare+ cat si pe cele ale
altui transportator raspunde pentru transportul e-ectuat pe celelalte linii
nu.ai ca e6peditor co.isionar.
Raspunderea in transportul succesi* sau co.binat Art. 1."""
Daca prin lege nu se pre*ede alt-el+ in cazul transportului succesi* sau
co.binat+ actiunea in raspundere se poate e6ercita i.potri*a
transportatorului care a inc4eiat contractul de transport sau i.potri*a
ulti.ului transportator.
Raporturile dintre transportatorii succesi*i Art. .000
21) &n raporturile dintre ei+ -iecare transportator contribuie la
despagubiri proportional cu partea ce i se cu*ine din pretul transportului.
Daca insa paguba este produsa cu intentie sau din culpa gra*a a unuia
dintre transportatori+ intreaga despagubire incu.ba acestuia.
2) Atunci cand unul dintre transportatori do*edeste ca -aptul pagubitor
nu s-a produs pe durata transportului sau+ acesta nu este tinut sa
contribuie la despagubire.
27) 0e prezu.a ca bunurile au -ost predate in stare buna de la un
transportator la altul daca acestia nu solicita .entionarea in docu.entul
de transport a starii in care au -ost preluate bunurile.
Reprezentarea in transportul succesi* sau co.binat Art. .001
21) &n transportul succesi* sau co.binat+ cel din ur.a transportator ii
reprezinta pe ceilalti in ceea ce pri*este incasarea su.elor ce li se cu*in in
te.eiul contractului de transport+ precu. si cu pri*ire la e6ercitarea
drepturilor pre*azute la art. 1."",.
2) Transportatorul care nu isi indeplineste obligatiile pre*azute la alin. 21)
raspunde -ata de transportatorii precedenti pentru su.ele ce li se cu*in
acestora.
0ectiunea 7 Contractul de transport de persoane si baga/e
Continutul obligatiei de a transporta Art. .00
21) )bligatia de transport al persoanelor cuprinde+ in a-ara operatiunilor
de transport+ si operatiunile de i.barcare si debarcare.
2) Transportatorul este tinut sa aduca la ti.p calatorul+ ne*ata.at si in
siguranta+ la locul de destinatie.
27) Transportatorul poate re-uza sau accepta transportul in anu.ite
conditii+ in cazurile pre*azute de legea speciala.
2() Transportatorul este obligat sa aiba asigurare de raspundere ci*ila+
inc4eiata in conditiile legii.
)bligatii ale partilor Art. .007
21) &n te.eiul contractului de transport+ transportatorul este obligat -ata
de calator9 a) sa puna la dispozitia acestuia un loc corespunzator
legiti.atiei sale de calatorie: b) sa transporte copiii care calatoresc
i.preuna cu acesta+ -ara plata sau cu tari- redus+ in conditiile legii
speciale: c) sa transporte -ara o alta plata baga/ele acestuia+ in cantitatea
si conditiile pre*azute prin dispozitiile legii speciale.
2) &n ti.pul transportului+ calatorul este obligat sa se supuna .asurilor
luate potri*it dispozitiilor legale de catre prepusii transportatorului.
Raspunderea pentru persoana calatorului Art. .00(
21) Transportatorul raspunde pentru .oartea sau *ata.area integritatii
corporale ori a sanatatii calatorului.
2) El raspunde+ de ase.enea+ pentru daunele directe si i.ediate
rezultand din nee6ecutarea transportului+ din e6ecutarea lui in alte
conditii decat cele stabilite sau din intarzierea e6ecutarii acestuia.
27) &n cazul in care+ dupa i.pre/urari+ din cauza intarzierii e6ecutarii
transportului+ contractul nu .ai prezinta interes pentru calator+ acesta il
poate denunta+ solicitand ra.bursarea pretului.
2() Transportatorul nu raspunde daca do*edeste ca paguba a -ost cauzata
de calator+ cu intentie sau din culpa gra*a. De ase.enea+ transportatorul
nu raspunde nici atunci cand do*edeste ca paguba a -ost cauzata de starea
de sanatate a calatorului+ -apta unui tert pentru care nu este tinut sa
raspunda sau -orta .a/ora. Cu toate acestea+ transportatorul ra.ane
raspunzator pentru paguba cauzata de .i/locul de transport -olosit sau de
starea sa de sanatate ori a anga/atilor lui.
2,) Este considerata nescrisa orice clauza prin care se inlatura sau se
restrange raspunderea transportatorului pentru pre/udiciile pre*azute in
prezentul articol.
Raspunderea pentru baga/e si alte bunuri Art. .00,
21) Transportatorul raspunde pentru pierderea sau deteriorarea baga/elor
sau a altor bunuri ale calatorului+ daca nu se do*edeste ca pre/udiciul a
-ost cauzat de *iciul acestora+ culpa calatorului sau -orta .a/ora.
2) 3entru baga/ele de .ana sau alte bunuri pe care calatorul le tine cu
sine+ transportatorul raspunde nu.ai daca se do*edeste intentia sau culpa
acestuia din ur.a cu pri*ire la pierderea sau deteriorarea lor.
27) Transportatorul raspunde pentru pierderea sau deteriorarea baga/elor
ori a altor bunuri ale calatorului in li.ita *alorii declarate sau+ daca
*aloarea nu a -ost declarata+ in raport cu natura+ continutul obisnuit al
acestora si alte ase.enea ele.ente+ dupa i.pre/urari.
2() &n .asura in care nu se pre*ede alt-el prin prezentul articol+
dispozitiile sectiunii a -a din prezentul capitol se aplica in .od
corespunzator transportului baga/elor si al altor bunuri pe care calatorul
le tine cu sine+ -ara a deosebi dupa cu. acestea au -ost sau nu au -ost
predate transportatorului.
Raspunderea in cadrul transportului succesi* sau co.binat Art. .00'
21) &n cadrul transportului succesi* sau co.binat+ transportatorul pe al
carui parcurs al transportului a inter*enit decesul+ *ata.area integritatii
corporale ori a sanatatii calatorului+ pierderea sau deteriorarea baga/elor
ori a altor bunuri ale calatorului raspunde pentru pre/udiciul ast-el cauzat.
Cu toate acestea+ transportatorul nu raspunde daca prin contractul de
transport s-a stipulat in .od e6pres ca unul dintre transportatori
raspunde integral.
2) 3entru pierderea sau deteriorarea baga/elor sau a altor bunuri ale
calatorului ce au -ost predate+ -iecare dintre transportatori este tinut sa
contribuie la despagubire+ potri*it art. .000+ care se aplica in .od
corespunzator.
27) Raspunderea pentru intarzierea sau intreruperea transportului
inter*ine nu.ai daca+ la ter.inarea intregului parcurs+ intarzierea
subzista.
Cedarea drepturilor din contractul de transport Art. .00$
&n lipsa de stipulatie contrara sau daca prin lege nu se pre*ede alt-el+
calatorul poate ceda drepturile sale ce iz*orasc din contractul de
transport inainte de inceperea transportului+ -ara a -i obligat sa il
instiinteze pe transportator.
&nlaturarea raspunderii Art. .00!
Dispozitiile art. 1.""1 alin. 27) se aplica si transportului de persoane.
Capitolul &@ Contractul de .andat
0ectiunea 1 Dispozitii co.une
1otiune Art. .00"
8andatul este contractul prin care o parte+ nu.ita .andatar+ se obliga sa
inc4eie unul sau .ai .ulte acte /uridice pe sea.a celeilalte parti+ nu.ita
.andant.
8andatul cu titlu gratuit sau cu titlu oneros Art. .010
21) 8andatul este cu titlu gratuit sau cu titlu oneros. 8andatul dintre doua
persoane -izice se prezu.a a -i cu titlu gratuit. Cu toate acestea+
.andatul dat pentru acte de e6ercitare a unei acti*itati pro-esionale se
prezu.a a -i cu titlu oneros.
2) Daca .andatul este cu titlu oneros+ iar re.uneratia .andatarului nu
este deter.inata prin contract+ aceasta se *a stabili potri*it legii+
uzantelor ori+ in lipsa+ dupa *aloarea ser*iciilor prestate.
27) Dreptul la actiunea pentru stabilirea cuantu.ului re.uneratiei se
prescrie odata cu dreptul la actiunea pentru plata acesteia.
;elurile .andatului Art. .011
8andatul este cu sau -ara reprezentare.
3uterea de reprezentare Art. .01
21) Daca din i.pre/urari nu rezulta alt-el+ .andatarul il reprezinta pe
.andant la inc4eierea actelor pentru care a -ost i.puternicit.
2) &.puternicirea pentru reprezentare sau+ daca este cazul+ inscrisul
care o constata se nu.este procura.
27) Dispozitiile re-eritoare la reprezentarea in contracte se aplica in .od
corespunzator.
0ectiunea 8andatul cu reprezentare
1. ;or.a si intinderea .andatului
;or.a .andatului Art. .017
21) Contractul de .andat poate -i inc4eiat in -or.a scrisa+ autentica ori
sub se.natura pri*ata+ sau *erbala. Acceptarea .andatului poate rezulta
si din e6ecutarea sa de catre .andatar.
2) 8andatul dat pentru inc4eierea unui act /uridic supus+ potri*it legii+
unei anu.ite -or.e trebuie sa respecte acea -or.a+ sub sanctiunea
aplicabila actului insusi.
3re*ederea nu se aplica atunci cand -or.a este necesara doar pentru
opozabilitatea actului -ata de terti+ daca prin lege nu se pre*ede alt-el.
Cazul special de acceptare tacita Art. .01(
21) &n absenta unui re-uz neintarziat+ .andatul se considera acceptat daca
pri*este actele a caror inc4eiere intra in e6ercitarea pro-esiei
.andatarului ori pentru care acesta si-a o-erit ser*iciile -ie in .od public+
-ie direct .andantului.
2) &n aplicarea dispozitiilor alin. 21) se *a tine sea.a+ intre altele+ de
pre*ederile legale+ de practicile statornicite intre parti si de uzante.
Durata .andatului Art. .01,
Daca partile nu au pre*azut un ter.en+ contractul de .andat inceteaza in
7 ani de la inc4eierea lui.
&ntinderea .andatului Art. .01'
21) 8andatul general il autorizeaza pe .andatar sa e-ectueze nu.ai acte
de conser*are si de ad.inistrare.
2) 3entru a inc4eia acte de instrainare sau gre*are+ tranzactii ori
co.pro.isuri+ pentru a se putea obliga prin ca.bii sau bilete la ordin ori
pentru a intenta actiuni in /ustitie+ precu. si pentru a inc4eia orice alte
acte de dispozitie+ .andatarul trebuie sa -ie i.puternicit in .od e6pres.
27) 8andatul se intinde si asupra tuturor actelor necesare e6ecutarii lui+
c4iar daca nu sunt precizate in .od e6pres.
. )bligatiile .andatarului
E6ecutarea .andatului Art. .01$
21) 8andatarul nu poate sa depaseasca li.itele stabilite prin .andat.
2) Cu toate acestea+ el se poate abate de la instructiunile pri.ite+ daca ii
este i.posibil sa il instiinteze in prealabil pe .andant si se poate prezu.a
ca acesta ar -i aprobat abaterea daca ar -i cunoscut i.pre/urarile ce o
/usti-ica. &n acest caz+ .andatarul este obligat sa il instiinteze de indata
pe .andant cu pri*ire la sc4i.barile aduse e6ecutarii .andatului.
Diligenta .andatarului Art. .01!
21) Daca .andatul este cu titlu oneros+ .andatarul este tinut sa e6ecute
.andatul cu diligenta unui bun proprietar. Daca insa .andatul este cu titlu
gratuit+ .andatarul este obligat sa il indeplineasca cu diligenta pe care o
.ani-esta in propriile a-aceri.
2) 8andatarul este obligat sa il instiinteze pe .andant despre
i.pre/urarile care au aparut ulterior inc4eierii .andatului si care pot
deter.ina re*ocarea sau .odi-icarea acestuia.
)bligatia de a da socoteala Art. .01"
21) )rice .andatar este tinut sa dea socoteala despre gestiunea sa si sa
re.ita .andantului tot ceea ce a pri.it in te.eiul i.puternicirii sale+
c4iar daca ceea ce a pri.it nu ar -i -ost datorat .andantului.
2) &n perioada in care bunurile pri.ite cu ocazia e6ecutarii .andatului de
la .andant ori in nu.ele lui se a-la in detinerea .andatarului+ acesta este
obligat sa le conser*e.
Dobanzile la su.ele datorate Art. .00
8andatarul datoreaza dobanzi pentru su.ele intrebuintate in -olosul sau
incepand din ziua intrebuintarii+ iar pentru cele cu care a ra.as dator+ din
ziua in care a -ost pus in intarziere.
Raspunderea pentru obligatiile tertilor Art. .01
&n lipsa unei con*entii contrare+ .andatarul care si-a indeplinit .andatul
nu raspunde -ata de .andant cu pri*ire la e6ecutarea obligatiilor asu.ate
de persoanele cu care a contractat+ cu e6ceptia cazului in care
insol*abilitatea lor i-a -ost sau ar -i trebuit sa ii -i -ost cunoscuta la data
inc4eierii contractului cu acele persoane.
3luralitatea de .andatari Art. .0
21) &n absenta unei stipulatii contrare+ .andatul con-erit .ai .ultor
persoane pentru a lucra i.preuna nu are e-ect daca nu a -ost acceptat de
catre toate aceste persoane.
2) Cand .ai .ulte persoane au acceptat acelasi .andat+ actele lor il
obliga pe .andant c4iar daca au -ost inc4eiate nu.ai de una dintre ele+
a-ara de cazul cand s-a stipulat ca *or lucra i.preuna.
27) &n lipsa de stipulatie contrara+ .andatarii raspund solidar -ata de
.andant daca s-au obligat sa lucreze i.preuna.
0ubstituirea -acuta de .andatar Art. .07
21) 8andatarul este tinut sa indeplineasca personal .andatul+ cu e6ceptia
cazului in care .andantul l-a autorizat in .od e6pres sa isi substituie o
alta persoana in e6ecutarea in tot sau in parte a .andatului.
2) C4iar in absenta unei autorizari e6prese+ .andatarul isi poate substitui
un tert daca9
a) i.pre/urari nepre*azute il i.piedica sa aduca la indeplinire .andatul:
b) ii este i.posibil sa il instiinteze in prealabil pe .andant asupra acestor
i.pre/urari: c) se poate prezu.a ca .andantul ar -i aprobat substituirea
daca ar -i cunoscut i.pre/urarile ce o /usti-ica.
27) &n cazurile pre*azute la alin. 2)+ .andatarul este obligat sa il
instiinteze de indata pe .andant cu pri*ire la substituire.
2() Daca substituirea nu a -ost autorizata de .andant+ .andatarul
raspunde pentru actele persoanei pe care si-a substituit-o ca si cu. le-ar
-i indeplinit el insusi.
2,) Daca substituirea a -ost autorizata+ .andatarul nu raspunde decat
pentru diligenta cu care a ales persoana care l-a substituit si i-a dat
instructiunile pri*ind e6ecutarea .andatului.
2') &n toate cazurile+ .andantul are actiune directa i.potri*a persoanei
pe care .andatarul si-a substituit-o.
8asuri de conser*are a bunurilor .andantului Art. .0(
21) 8andatarul *a e6ercita drepturile .andantului -ata de terti+ daca
bunurile pri.ite pentru .andant prezinta se.ne de deteriorare sau au
a/uns cu intarziere.
2) &n caz de urgenta+ .andatarul poate proceda la *anzarea bunurilor cu
diligenta unui bun proprietar.
27) &n cazurile pre*azute la alin. 21) si 2) .andatarul trebuie sa il anunte
de indata pe .andant.
7. )bligatiile .andantului
0u.ele necesare e6ecutarii .andatului Art. .0,
21) &n lipsa unei con*entii contrare+ .andantul este obligat sa puna la
dispozitia .andatarului .i/loacele necesare e6ecutarii .andatului.
2) 8andantul *a restitui .andatarului c4eltuielile rezonabile a*ansate de
acesta din ur.a pentru e6ecutarea .andatului+ i.preuna cu dobanzile
legale a-erente+ calculate de la data e-ectuarii c4eltuielilor.
Despagubirea .andatarului Art. .0'
8andantul este obligat sa repare pre/udiciul su-erit de catre .andatar in
e6ecutarea .andatului+ daca acest pre/udiciu nu pro*ine din culpa
.andatarului.
Re.uneratia .andatarului Art. .0$
Daca .andatul este cu titlu oneros+ .andantul este obligat sa plateasca
.andatarului re.uneratia+ c4iar si in cazul in care+ -ara culpa
.andatarului+ .andatul nu a putut -i e6ecutat.
3luralitatea de .andanti Art. .0!
Cand .andatul a -ost dat aceluiasi .andatar de .ai .ulte persoane pentru
o a-acere co.una+ -iecare dintre ele raspunde solidar -ata de .andatar
de toate e-ectele .andatului.
Dreptul de retentie al .andatarului Art. .0"
3entru garantarea tuturor creantelor sale i.potri*a .andantului iz*orate
din .andat+ .andatarul are un drept de retentie asupra bunurilor pri.ite
cu ocazia e6ecutarii .andatului de la .andant ori pe sea.a acestuia.
(. &ncetarea .andatului
8odurile de incetare Art. .070
3e langa cauzele generale de incetare a contractelor+ .andatul inceteaza
prin oricare dintre ur.atoarele .oduri9
a) re*ocarea sa de catre .andant:
b) renuntarea .andatarului:
c) .oartea+ incapacitatea sau -ali.entul .andantului ori a .andatarului.
Cu toate acestea+ atunci cand are ca obiect inc4eierea unor acte succesi*e
in cadrul unei acti*itati cu caracter de continuitate+ .andatul nu inceteaza
daca aceasta acti*itate este in curs de des-asurare+ cu respectarea
dreptului de re*ocare sau renuntare al partilor ori al .ostenitorilor
acestora.
Conditiile re*ocarii Art. .071
21) 8andantul poate oricand re*oca .andatul+ e6pres sau tacit+ indi-erent
de -or.a in care contractul de .andat a -ost inc4eiat si c4iar daca a -ost
declarat ire*ocabil.
2) &.puternicirea data unui nou .andatar pentru aceeasi a-acere re*oca
.andatul initial.
27) 8andatul dat in conditiile pre*azute la art. .0! nu poate -i re*ocat
decat cu acordul tuturor .andantilor.
E-ectele re*ocarii Art. .07
21) 8andantul care re*oca .andatul ra.ane tinut sa isi e6ecute obligatiile
-ata de .andatar. El este+ de ase.enea+ obligat sa repare pre/udiciile
su-erite de .andatar din cauza re*ocarii ne/usti-icate ori inte.pesti*e.
2) Atunci cand partile au declarat .andatul ire*ocabil+ re*ocarea se
considera a -i ne/usti-icata daca nu este deter.inata de culpa
.andatarului sau de un caz -ortuit ori de -orta .a/ora.
3ublicitatea re*ocarii procurii autentice notariale Art. .077
21) Daca procura a -ost data in -or.a autentica notariala+ in *ederea
in-or.arii tertilor+ notarul public caruia i se solicita sa autenti-ice
re*ocarea unei ase.enea procuri este obligat sa trans.ita+ de indata+
re*ocarea catre Registrul national notarial+ tinut in -or.at electronic+
potri*it legii.
2) 1otarul public care autenti-ica actul pentru inc4eierea caruia a -ost
data procura are obligatia sa *eri-ice la Registrul national notarial daca
acea procura a -ost re*ocata.
27) Dispozitiile alin. 21) si 2) sunt aplicabile si in cazul autenti-icarilor
realizate de .isiunile diplo.atice si o-iciile consulare ale Ro.aniei.
Renuntarea .andatarului Art. .07(
21) 8andatarul poate renunta oricand la .andat+ noti-icand .andantului
renuntarea sa.
2) Daca .andatul este cu titlu oneros+ .andatarul poate pretinde
re.uneratia pentru actele pe care le-a inc4eiat pe sea.a .andantului
pana la data renuntarii.
27) 8andatarul este obligat sa il despagubeasca pe .andant pentru
pre/udiciile su-erite prin e-ectul renuntarii+ cu e6ceptia cazului cand
continuarea e6ecutarii .andatului i-ar -i cauzat .andatarului insusi o
paguba inse.nata+ care nu putea -i pre*azuta la data acceptarii
.andatului.
8oartea+ incapacitatea sau -ali.entul uneia dintre parti Art. .07,
21) &n caz de deces+ incapacitate sau -ali.ent al uneia dintre parti+
.ostenitorii ori reprezentantii acesteia au obligatia de a in-or.a de
indata cealalta parte.
2) &n cazul pre*azut la alin. 21)+ .andatarul sau .ostenitorii ori
reprezentantii sai sunt obligati sa continue e6ecutarea .andatului daca
intarzierea acesteia risca sa puna in pericol interesele .andantului ori ale
.ostenitorilor sai.
1ecunoasterea cauzei de incetare a .andatului Art. .07'
Tot ceea ce .andatarul a -acut+ in nu.ele .andantului+ inainte de a
cunoaste sau de a -i putut cunoaste cauza de incetare a .andatului este
socotit ca *alabil -acut in e6ecutarea acestuia.
8entinerea unor obligatii ale .andatarului Art. .07$
#a incetarea in orice .od a .andatului+ .andatarul este tinut sa isi
e6ecute obligatiile pre*azute la art. .01" si .00.
&ncetarea .andatului in caz de pluralitate de .andatari Art. .07!
&n lipsa unei con*entii contrare+ .andatul dat .ai .ultor .andatari
obligati sa lucreze i.preuna inceteaza c4iar si atunci cand cauza incetarii
il pri*este nu.ai pe unul dintre ei.
0ectiunea 7 8andatul -ara reprezentare
1. Dispozitii generale
1otiune Art. .07"
21) 8andatul -ara reprezentare este contractul in te.eiul caruia o parte+
nu.ita .andatar+ inc4eie acte /uridice in nu.e propriu+ dar pe sea.a
celeilalte parti+ nu.ita .andant+ si isi asu.a -ata de terti obligatiile care
rezulta din aceste acte+ c4iar daca tertii a*eau cunostinta despre .andat.
2) Dispozitiile prezentei sectiuni se co.pleteaza+ in .od corespunzator+
cu regulile aplicabile .andatului cu reprezentare.
E-ectele -ata de terti Art. .0(0
21) Tertii nu au niciun raport /uridic cu .andantul.
2) Cu toate acestea+ .andantul+ substituindu-se .andatarului+ poate
e6ercita drepturile de creanta nascute din e6ecutarea .andatului+ daca
si-a e6ecutat propriile sale obligatii -ata de .andatar.
5unurile dobandite de .andatar Art. .0(1
21) 8andantul poate re*endica bunurile .obile dobandite pe sea.a sa de
catre .andatarul care a actionat in nu.e propriu+ cu e6ceptia bunurilor
dobandite de terti prin e-ectul posesiei de buna-credinta.
2) Daca bunurile dobandite de .andatar sunt i.obile+ acesta este obligat
sa le trans.ita .andantului. &n caz de re-uz+ .andantul poate solicita
instantei de /udecata sa pronunte o 4otarare care sa tina loc de act de
trans.itere a bunurilor dobandite.
27) Dispozitiile alin. 2) se aplica prin ase.anare si bunurilor .obile supuse
unor -or.alitati de publicitate.
Creditorii .andatarului Art. .0(
Creditorii .andatarului nu pot ur.ari bunurile dobandite de acesta in
nu.e propriu+ dar pe sea.a .andantului+ daca .andatul -ara reprezentare
are data certa si aceasta este anterioara luarii oricarei .asuri
asiguratorii sau de e6ecutare.
. Contractul de co.ision
1otiune Art. .0(7
Contractul de co.ision este .andatul care are ca obiect ac4izitionarea
sau *anzarea de bunuri ori prestarea de ser*icii pe sea.a co.itentului si
in nu.ele co.isionarului+ care actioneaza cu titlu pro-esional+ in sc4i.bul
unei re.uneratii nu.ita co.ision.
3roba contractului Art. .0((
21) Contractul de co.ision se inc4eie in -or.a scrisa+ autentica sau sub
se.natura pri*ata.
2) Daca prin lege nu se pre*ede alt-el+ -or.a scrisa este necesara nu.ai
pentru do*ada contractului.
)bligatiile tertului contractant Art. .0(,
Tertul contractant este tinut direct -ata de co.isionar pentru obligatiile
sale.
Cedarea actiunilor Art. .0('
21) &n caz de nee6ecutare a obligatiilor de catre tert+ co.itentul poate
e6ercita actiunile decurgand din contractul cu tertul+ subrogandu-se+ la
cerere+ in drepturile co.isionarului.
2) &n acest scop+ la cererea co.itentului+ co.isionarul are obligatia sa ii
cedeze acestuia de indata actiunile contra tertului+ printr-un act de
cesiune sub se.natura pri*ata+ -ara nicio contraprestatie din partea
co.itentului.
27) Co.isionarul raspunde pentru daunele cauzate co.itentului+ prin
re-uzul sau intarzierea cedarii actiunilor i.potri*a tertului.
Vanzarea pe credit Art. .0($
21) Co.isionarul care *inde pe credit+ -ara autorizarea co.itentului+
raspunde personal+ -iind tinut+ la cererea co.itentului+ sa plateasca de
indata creditele acordate i.preuna cu dobanzile si alte -oloase ce ar
rezulta.
2) &n acest caz+ co.isionarul este obligat sa il instiinteze de indata pe
co.itent+ aratandu-i persoana cu.paratorului si ter.enul acordat: in caz
contrar+ se presupune ca operatiunile s-au -acut pe bani gata+ proba
contrara ne-iind ad.isa.
&nstructiunile co.itentului Art. .0(!
21) Co.isionarul are obligatia sa respecte intoc.ai instructiunile e6prese
pri.ite de la co.itent.
2) Cu toate acestea+ co.isionarul se poate indeparta de la instructiunile
pri.ite de la co.itent nu.ai daca sunt intrunite cu.ulati* ur.atoarele
conditii9 a) nu este su-icient ti.p pentru a se obtine autorizarea sa
prealabila in raport cu natura a-acerii: b) se poate considera in .od
rezonabil ca acesta+ cunoscand i.pre/urarile sc4i.bate+ si-ar -i dat
autorizarea: si c) indepartarea de la instructiuni nu sc4i.ba -unda.ental
natura si scopul sau conditiile econo.ice ale i.puternicirii pri.ite.
27) &n cazul pre*azut la alin. 2) co.isionarul are obligatia sa il instiinteze
pe co.itent de indata ce este posibil.
2() &n a-ara cazului pre*azut la alin. 2)+ orice operatiune a co.isionarului+
cu incalcarea sau depasirea puterilor pri.ite+ ra.ane in sarcina sa+ daca
nu este rati-icata de co.itent: de ase.enea+ co.isionarul poate -i obligat
si la plata de dauneinterese.
Co.isionul Art. .0("
21) Co.itentul nu poate re-uza plata co.isionului atunci cand tertul
e6ecuta intoc.ai contractul inc4eiat de co.isionar cu respectarea
i.puternicirii pri.ite.
2) Daca nu s-a stipulat alt-el+ co.isionul se datoreaza c4iar daca tertul
nu e6ecuta obligatia sa ori in*oca e6ceptia de nee6ecutare a contractului.
27) Daca i.puternicirea pentru *anzarea unui i.obil s-a dat e6clusi* unui
co.isionar+ co.isionul ra.ane datorat de proprietar c4iar daca *anzarea
s-a -acut direct de catre acesta sau prin inter.ediul unui tert.
2() Daca partile nu au stabilit cuantu.ul co.isionului+ acesta se deter.ina
potri*it pre*ederilor art. .010 alin. 2).
Vanzarea de titluri de credit si alte bunuri cotate Art. .0,0
21) &n lipsa de stipulatie contrara+ cand i.puternicirea pri*este *anzarea
sau cu.pararea unor titluri de credit circuland in co.ert sau a altor
.ar-uri cotate pe piete regle.entate+ co.isionarul poate sa procure
co.itentului la pretul cerut+ ca *anzator+ bunurile pe care era i.puternicit
sa le cu.pere sau sa retina pentru sine la pretul curent+ in calitate de
cu.parator+ bunurile pe care trebuia sa le *anda in contul co.itentului.
2) Co.isionarul care se co.porta el insusi ca *anzator sau cu.parator
are dreptul la co.ision.
27) Daca in cazurile .ai sus .entionate co.isionarul+ dupa indeplinirea
insarcinarii sale+ nu -ace cunoscuta co.itentului persoana cu care a
contractat+ co.itentul are dreptul sa considere ca *anzarea sau
cu.pararea s-a -acut in contul sau si sa ceara de la co.isionar e6ecutarea
contractului.
Re*ocarea co.isionului Art. .0,1
21) Co.itentul poate re*oca i.puternicirea data co.isionarului pana in
.o.entul in care acesta a inc4eiat actul cu tertul.
2) &n acest caz+ co.isionarul are dreptul la o parte din co.ision+ care se
deter.ina tinand cont de diligentele depuse si de c4eltuielile e-ectuate cu
pri*ire la indeplinirea i.puternicirii pana in .o.entul re*ocarii.
Raspunderea co.isionarului Art. .0,
21) Co.isionarul nu raspunde -ata de co.itent in cazul in care tertul nu isi
e6ecuta obligatiile decurgand din act.
2) Cu toate acestea+ el isi poate lua e6pres obligatia de a garanta pe
co.itent de e6ecutarea obligatiilor tertului. &n acest caz+ in lipsa de
stipulatie contrara+ co.itentul *a plati co.isionarului un co.ision special
pentru garantie sau pentru credit ori un alt ase.enea co.ision
stabilit prin con*entia lor sau+ in lipsa+ de catre instanta+ care *a tine cont
de i.pre/urari si de *aloarea obligatiei garantate.
Dreptul de retentie apartinand co.isionarului Art. .0,7
21) 3entru creantele sale asupra co.itentului+ co.isionarul are un drept de
retentie asupra bunurilor acestuia+ a-late in detentia sa.
2) Co.isionarul *a a*ea pre-erinta -ata de *anzatorul neplatit.
7. Contractul de consignatie
1otiune Art. .0,(
21) Contractul de consignatie este o *arietate a contractului de co.ision
care are ca obiect *anzarea unor bunuri .obile pe care consignantul le-a
predat consignatarului in acest scop.
2) Contractul de consignatie este gu*ernat de regulile prezentei sectiuni+
de legea speciala+ precu. si de dispozitiile pri*itoare la contractul de
co.ision si de .andat+ in .asura in care acestea din ur.a nu contra*in
prezentei sectiuni.
3roba Art. .0,,
Contractul de consignatie se inc4eie in -or.a scrisa. Daca prin lege nu se
pre*ede alt-el+ -or.a scrisa este necesara nu.ai pentru do*ada
contractului.
3retul *anzarii Art. .0,'
21) 3retul la care bunul ur.eaza sa -ie *andut este cel stabilit de partile
contractului de consignatie sau+ in lipsa+ pretul curent al .ar-urilor de pe
piata rele*anta+ de la .o.entul *anzarii.
2) Consignantul poate .odi-ica unilateral pretul de *anzare stabilit+ iar
consignatarul *a -i tinut de aceasta .odi-icare de la .o.entul la care i-a
-ost adusa la cunostinta in scris.
27) &n lipsa de dispozitii contrare ale contractului sau ale instructiunilor
scrise ale consignantului+ *anzarea se *a -ace nu.ai cu plata in nu.erar+
prin *ira.ent sau cec barat si nu.ai la preturile curente ale .ar-urilor+
potri*it alin. 21).
Re.iterea+ inspectarea+ controlul si reluarea bunurilor Art. .0,$
21) Consignantul *a re.ite bunurile consignatarului pentru e6ecutarea
contractului+ pastrand dreptul de a inspecta si controla starea acestora pe
toata durata contractului.
2) Consignantul dispune de bunurile incredintate consignatarului+ pe toata
durata contractului. El le poate relua oricand+ c4iar in cazul in care
contractul a -ost inc4eiat pe durata deter.inata.
27) &n cazul pre*azut la alin. 2)+ consignantul *a da consignatarului un
ter.en rezonabil de prea*iz pentru pregatirea predarii bunurilor.
2() &n cazul desc4iderii procedurii insol*entei in pri*inta consignantului+
bunurile intra in a*erea acestuia+ iar in cazul desc4iderii procedurii
insol*entei in pri*inta consignatarului+ bunurile nu intra in a*erea acestuia
si *or -i restituite i.ediat consignantului.
Re.uneratia consignatarului Art. .0,!
21) Contractul de consignatie este prezu.at cu titlu oneros+ iar
re.uneratia la care are dreptul consignatarul se stabileste prin contract
sau+ in lipsa+ ca di-erenta dintre pretul de *anzare stabilit de consignant si
pretul e-ecti* al *anzarii.
2) Daca *anzarea s-a -acut la pretul curent+ re.uneratia se *a stabili de
catre instanta+ potri*it cu di-icultatea *anzarii+ diligentele consignatarului
si re.uneratiile practicate pe piata rele*anta pentru operatiuni si.ilare.
C4eltuielile de conser*are+ *anzare a bunurilor si e6ecutare a contractului
Art. .0,"
21) Consignantul *a acoperi consignatarului c4eltuielile de conser*are si
*anzare a bunurilor+ daca prin contract nu se pre*ede alt-el.
2) &n cazul in care consignantul reia bunurile sau dispune luarea acestora
din posesia consignatarului+ precu. si in cazul in care contractul de
consignatie nu se poate e6ecuta+ -ara *reo culpa din partea
consignatarului+ acesta are dreptul sa ii -ie acoperite toate c4eltuielile
-acute pentru e6ecutarea contractului.
27) Consignantul *a -i tinut de plata c4eltuielilor de intretinere si de
depozitare a bunurilor+ ori de cate ori *a ignora obligatia sa de a relua
bunurile.
2() Daca potri*it i.pre/urarilor bunurile nu pot -i reluate i.ediat de
consignant in caz de incetare a contractului prin renuntarea
consignatarului+ acesta ra.ane tinut de obligatiile sale de pastrare a
bunurilor+ asigurare si intretinere a acestora pana cand acestea sunt
reluate de consignant. Acesta are obligatia sa intreprinda toate
diligentele necesare reluarii bunurilor i.ediat dupa incetarea contractului+
sub sanctiunea acoperirii c4eltuielilor de conser*are+ depozitare si
intretinere.
3ri.irea+ pastrarea si asigurarea bunurilor Art. .0'0
21) Consignatarul *a pri.i si *a pastra bunurile ca un bun proprietar si le *a
re.ite cu.paratorului sau consignantului+ dupa caz+ in starea in care le-a
pri.it spre *anzare.
2) Consignatarul *a asigura bunurile la *aloarea stabilita de partile
contractului de consignatie sau+ in lipsa+ la *aloarea de circulatie de la data
pri.irii lor in consignatie.
El *a -i tinut -ata de consignant pentru deteriorarea sau pieirea bunurilor
din cauze de -orta .a/ora ori -apta unui tert+ daca acestea nu au -ost
asigurate la pri.irea lor in consignatie ori asigurarea a e6pirat si nu a -ost
reinnoita ori societatea de asigurari nu a -ost agreata de consignant.
Consignatarul este obligat sa plateasca cu regularitate pri.ele de
asigurare.
27) Consignantul *a putea asigura bunurile pe c4eltuiala consignatarului+
daca acesta o.ite sa o -aca.
2() Asigurarile sunt contractate de drept in -a*oarea consignantului+ cu
conditia ca acesta sa noti-ice asiguratorului contractul de consignatie
inainte de plata despagubirilor.
Vanzarea pe credit Art. .0'1
21) &n cazul in care consignatarul pri.este autorizarea sa *anda pe credit+
in conditiile in care partile nu con*in alt-el+ atunci el poate acorda
cu.paratorului un ter.en pentru plata pretului de .a6i.u. "0 de zile si
e6clusi* pe baza de ca.bii acceptate sau bilete la ordin.
2) Daca nu se pre*ede alt-el prin contract+ consignatarul este solidar
raspunzator cu cu.paratorul -ata de consignant pentru plata pretului
.ar-urilor *andute pe credit.
Dreptul de retentie Art. .0'
21) &n lipsa de stipulatie contrara+ consignatarul nu are un drept de
retentie asupra bunurilor pri.ite in consignatie si a su.elor cu*enite
consignantului+ pentru creantele sale asupra acestuia.
2) )bligatiile consignatarului pri*ind intretinerea bunurilor ra.an *alabile
in caz de e6ercitare a dreptului de retentie+ dar c4eltuielile de depozitare
incu.ba consignantului+ daca e6ercitarea dreptului de retentie a -ost
inte.eiata.
&ncetarea contractului Art. .0'7
Contractul de consignatie inceteaza prin re*ocarea sa de catre consignant+
renuntarea consignatarului+ din cauzele indicate in contract+ .oartea+
dizol*area+ -ali.entul+ interdictia sau radierea consignantului ori a
consignatarului.
(. Contractul de e6peditie
1otiune Art. .0'(
Contractul de e6peditie este o *arietate a contractului de co.ision prin
care e6peditorul se obliga sa inc4eie+ in nu.e propriu si in contul
co.itentului+ un contract de transport si sa indeplineasca operatiunile
accesorii.
Re*ocarea Art. .0',
3ana la inc4eierea contractului de transport+ co.itentul poate re*oca
ordinul de e6peditie+ platind e6peditorului c4eltuielile si o co.pensatie
pentru diligentele des-asurate pana la co.unicarea re*ocarii ordinului de
e6peditie.
Contraordinul Art. .0''
Din .o.entul inc4eierii contractului de transport+ e6peditorul este
obligat sa e6ercite+ la cererea co.itentului+ dreptul la contraordin
aplicabil contractului de transport.
)bligatiile e6peditorului Art. .0'$
21) &n alegerea traseului+ .i/loacelor si .odalitatilor de transport al .ar-ii
e6peditorul *a respecta instructiunile co.itentului+ iar daca nu e6ista
ase.enea instructiuni+ *a actiona in interesul co.itentului.
2) &n cazul in care e6peditorul isi asu.a si obligatia de predare a
bunurilor la locul de destinatie+ se prezu.a ca aceasta obligatie nu este
asu.ata -ata de destinatar.
27) E6peditorul nu are obligatia de a asigura bunurile decat daca aceasta a
-ost stipulata in contract sau rezulta din uzante.
2() 3re.iile+ boni-icatiile si reducerile tari-elor+ obtinute de e6peditor+
apartin de drept co.itentului+ daca nu se pre*ede alt-el in contract.
Raspunderea e6peditorului Art. .0'!
21) E6peditorul raspunde de intarzierea transportului+ de pieirea+
pierderea+ sustragerea sau stricaciunea bunurilor in caz de negli/enta in
e6ecutarea e6pedierii+ in special in ceea ce pri*este preluarea si
pastrarea bunurilor+ alegerea transportatorului ori a e6peditorilor
inter.ediari.
2) Atunci cand+ -ara .oti*e te.einice+ se abate de la .odul de transport
indicat de co.itent+ e6peditorul raspunde de intarzierea transportului+
pieirea+ pierderea+ sustragerea sau stricaciunea bunurilor+ cauzata de
cazul -ortuit+ daca el nu do*edeste ca aceasta s-ar -i produs c4iar daca s-
ar -i con-or.at instructiunilor pri.ite.
Drepturile e6peditorului Art. .0'"
21) E6peditorul are dreptul la co.isionul pre*azut in contract sau+ in lipsa+
stabilit potri*it tari-elor pro-esionale ori uzantelor sau+ daca acestea nu
e6ista+ de catre instanta in -unctie de di-icultatea operatiunii si de
diligentele e6peditorului.
2) Contra*aloarea prestatiilor accesorii si c4eltuielile se ra.burseaza de
co.itent pe baza -acturilor sau altor inscrisuri care do*edesc e-ectuarea
acestora+ daca partile nu au con*enit anticipat o su.a globala pentru
co.ision+ prestatii accesorii si c4eltuieli care se e-ectueaza.
E6peditorul transportator Art. .0$0
E6peditorul care ia asupra sa obligatia e6ecutarii transportului+ cu
.i/loace proprii sau ale altuia+ in tot sau in parte+ are drepturile si
obligatiile transportatorului.
Ter.enul de prescriptie Art. .0$1
Dreptul la actiune iz*orand din contractul de e6peditie se prescrie in
ter.en de un an socotit din ziua predarii bunurilor la locul de destinatie
sau din ziua in care ar -i trebuit sa se -aca predarea lor+ cu e6ceptia
dreptului la actiunea re-eritoare la transporturile care incep sau se
ter.ina in a-ara Europei+ care se prescrie in ter.en de 1! luni.
Capitolul @ Contractul de agentie
1otiune Art. .0$
21) 3rin contractul de agentie co.itentul il i.puterniceste in .od
statornic pe agent -ie sa negocieze+ -ie atat sa negocieze+ cat si sa inc4eie
contracte+ in nu.ele si pe sea.a co.itentului+ in sc4i.bul unei
re.uneratii+ in una sau in .ai .ulte regiuni deter.inate.
2) Agentul este un inter.ediar independent care actioneaza cu titlu
pro-esional.
El nu poate -i in acelasi ti.p prepusul co.itentului.
Do.eniul de aplicare Art. .0$7
21) Dispozitiile prezentului capitol nu se aplica acti*itatii persoanelor care9
a) actioneaza ca inter.ediar in cadrul burselor de *alori si al pietelor
regle.entate de .ar-uri si instru.ente -inanciare deri*ate:
b) au calitatea de agent sau broAer de asigurari si reasigurari: c)
presteaza un ser*iciu nere.unerat in calitate de agent.
2) 1u constituie agent+ in intelesul prezentului capitol+ persoana care9
a) are calitatea de organ legal sau statutar al unei persoane /uridice+
a*and drept de reprezentare a acesteia:
b) este asociat ori actionar si este i.puternicita in .od legal sa ii
reprezinte pe ceilalti asociati sau actionari:
c) are calitatea de ad.inistrator /udiciar+ lic4idator+ tutore+ curator+
custode sau ad.inistrator-sec4estru in raport cu co.itentul.
E6clusi*itatea Art. .0$(
21) Agentul nu poate negocia sau inc4eia pe sea.a sa+ -ara consi.ta.antul
co.itentului+ in regiunea deter.inata prin contractul de agentie+
contracte pri*ind bunuri si ser*icii si.ilare celor care -ac obiectul
contractului de agentie.
2) &n lipsa de stipulatie contrara+ agentul poate reprezenta .ai .ulti
co.itenti+ iar co.itentul poate sa contracteze cu .ai .ulti agenti+ in
aceeasi regiune si pentru acelasi tip de contracte.
27) Agentul poate reprezenta .ai .ulti co.itenti concurenti+ pentru
aceeasi regiune si pentru acelasi tip de contracte+ nu.ai daca se
stipuleaza e6pres in acest sens.
Clauza de neconcurenta Art. .0$,
21) &n sensul prezentului capitol+ prin clauza de neconcurenta se intelege
acea stipulatie contractuala al carei e-ect consta in restrangerea
acti*itatii pro-esionale a agentului pe perioada contractului de agentie sau
ulterior incetarii sale.
2) Clauza de neconcurenta trebuie redactata in scris+ sub sanctiunea
nulitatii absolute.
27) Clauza de neconcurenta se aplica doar pentru regiunea geogra-ica sau
pentru grupul de persoane si regiunea geogra-ica la care se re-era
contractul de agentie si doar pentru bunurile si ser*iciile in legatura cu
care agentul este i.puternicit sa negocieze si sa inc4eie contracte. )rice
e6tindere a s-erei clauzei de neconcurenta este considerata nescrisa.
2() Restrangerea acti*itatii prin clauza de neconcurenta nu se poate
intinde pe o perioada .ai .are de ani de la data incetarii contractului de
agentie. Daca s-a stabilit un ter.en .ai lung de ani+ acesta se *a reduce
de drept la ter.enul .a6i. din prezentul alineat.
Vanzarea pe credit Art. .0$'
&n lipsa de stipulatie contrara+ agentul nu poate *inde pe credit si nu poate
acorda reduceri sau a.anari de plata pentru creantele co.itentului.
Recla.atiile pri*ind bunurile Art. .0$$
21) Agentul poate pri.i recla.atii pri*ind *iciile bunurilor *andute sau
ser*iciilor prestate de co.itent+ -iind obligat sa il instiinteze de indata pe
acesta.
2) #a randul sau+ agentul poate lua orice .asuri asiguratorii in interesul
co.itentului+ precu. si orice alte .asuri necesare pentru conser*area
drepturilor acestuia din ur.a.
;or.a contractului Art. .0$!
21) Contractul de agentie se inc4eie in -or.a scrisa+ autentica sau sub
se.natura pri*ata. Daca prin lege nu se pre*ede alt-el+ -or.a scrisa este
necesara nu.ai pentru do*ada contractului.
2) )ricare parte are dreptul sa obtina de la cealalta parte+ la cerere+ un
docu.ent scris se.nat+ cuprinzand continutul contractului de agentie+
inclusi* .odi-icarile acestuia. 3artile nu pot renunta la acest drept.
)bligatiile agentului Art. .0$"
21) Agentul trebuie sa indeplineasca+ personal sau prin prepusii sai+
obligatiile ce decurg din i.puternicirea care ii este data+ cu buna-credinta
si loialitate.
2) &n .od special+ agentul este obligat9
a) sa ii procure si sa ii co.unice co.itentului in-or.atiile care l-ar putea
interesa pe acesta pri*itoare la regiunile stabilite in contract+ precu. si
sa co.unice toate celelalte in-or.atii necesare de care dispune:
b) sa depuna diligentele necesare pentru negocierea si+ daca este cazul+
inc4eierea contractelor pentru care este i.puternicit+ in conditii cat .ai
a*anta/oase pentru co.itent:
c) sa respecte instructiunile rezonabile pri.ite de la co.itent:
d) sa tina in registrele sale e*idente separate pentru contractele care il
pri*esc pe -iecare co.itent:
e) sa depoziteze bunurile sau esantioanele intr-o .odalitate care sa
asigure identi-icarea lor.
27) 0ubstituirea agentului in tot sau in parte este supusa regulilor
aplicabile in .ateria contractului de .andat.
2() Agentul care se a-la in i.posibilitate de a continua e6ecutarea
obligatiilor ce ii re*in trebuie sa il instiinteze de indata pe co.itent+ sub
sanctiunea platii de dauneinterese.
)bligatiile co.itentului Art. .0!0
21) &n raporturile sale cu agentul+ co.itentul trebuie sa actioneze cu
loialitate si cu buna-credinta.
2) &n .od special+ co.itentul este obligat9
a) sa puna la dispozitie agentului+ in ti.p util si intr-o cantitate
corespunzatoare+ .ostre+ cataloage+ tari-e si orice alta docu.entatie+
necesare agentului pentru e6ecutarea i.puternicirii sale:
b) sa -urnizeze agentului in-or.atiile necesare e6ecutarii contractului de
agentie:
c) sa il instiinteze pe agent+ intr-un ter.en rezonabil+ atunci cand
anticipeaza ca *olu.ul contractelor *a -i se.ni-icati* .ai .ic decat acela
la care agentul s-ar -i putut astepta in .od nor.al:
d) sa plateasca agentului re.uneratia in conditiile si la ter.enele stabilite
in contract sau pre*azute de lege.
27) De ase.enea+ co.itentul trebuie sa il in-or.eze pe agent intr-un
ter.en rezonabil cu pri*ire la acceptarea+ re-uzul ori nee6ecutarea unui
contract negociat sau+ dupa caz+ inc4eiat de agent.
Renuntarea co.itentului la inc4eierea contractelor sau actelor de co.ert
negociate Art. .0!1
&n cazul in care agentul a -ost i.puternicit doar sa negocieze+ iar
co.itentul nu co.unica in ter.en rezonabil acordul sau pentru inc4eierea
contractului negociat de agent con-or. i.puternicirii pri.ite+ se
considera ca a renuntat la inc4eierea acestuia.
Re.uneratia agentului Art. .0!
21) Agentul are dreptul la o re.uneratie pentru toate contractele
inc4eiate ca e-ect al inter*entiei sale.
2) Re.uneratia poate -i e6pri.ata in cuantu. -i6 sau *ariabil+ prin
raportare la nu.arul contractelor sau actelor de co.ert+ ori la *aloarea
acestora+ cand se nu.este co.ision.
27) &n lipsa unei stipulatii e6prese sau a unei pre*ederi legale+ agentul are
dreptul la o re.uneratie stabilita potri*it uzantelor aplicabile -ie in locul
in care agentul isi des-asoara acti*itatea+ -ie in legatura cu bunurile care
-ac obiectul contractului de agentie.
2() Daca nu e6ista ast-el de uzante+ agentul este indreptatit sa pri.easca
o re.uneratie rezonabila+ in -unctie de toate aspectele re-eritoare la
contractele inc4eiate.
2,) Dispozitiile art. .0!7.0!$ sunt aplicabile nu.ai in .asura in care
agentul este re.unerat total sau partial cu un co.ision.
Conditiile co.isionului Art. .0!7
Agentul este indreptatit la co.ision pentru contractele inc4eiate pe
durata contractului de agentie+ daca acestea sunt inc4eiate9
a) ca ur.are a inter*entiei sale:
b) -ara inter*entia agentului+ dar cu un client procurat anterior de acesta
pentru contracte sau acte de co.ert si.ilare:
c) cu un client dintr-o regiune sau grup de persoane deter.inate+ pentru
care agentul a pri.it i.puternicire e6clusi*a.
Re.unerarea dupa incetarea contractului Art. .0!(
21) Agentul este indreptatit la co.ision pentru un contract inc4eiat
ulterior incetarii contractului de agentie+ daca9
a) acesta a -ost inc4eiat in principal datorita inter*entiei agentului pe
durata contractului de agentie si inc4eierea a a*ut loc intr-un ter.en
rezonabil de la incetarea contractului de agentie:
b) co.anda e.isa de tert a -ost pri.ita de co.itent sau de agent anterior
incetarii contractului de agentie+ in cazurile pre*azute de dispozitiile art.
.0!7.
2) Agentul nu are dreptul la co.isionul pre*azut la art. .0!7+ daca
acesta este datorat agentului precedent potri*it alin. 21)+ cu e6ceptia
cazului in care rezulta din circu.stante ca este ec4itabil ca agentii sa
i.parta acel co.ision.
Dreptul la co.ision Art. .0!,
21) Daca partile nu con*in alt-el+ dreptul la co.ision se naste la data la
care este indeplinita una dintre conditiile ur.atoare9
a) co.itentul si-a e6ecutat obligatiile contractuale -ata de terta
persoana:
b) co.itentul ar -i trebuit sa isi e6ecute obligatiile contractuale potri*it
con*entiei sale cu tertul:
c) tertul si-a e6ecutat obligatiile contractuale.
2) Co.isionul se plateste cel .ai tarziu in ulti.a zi a lunii care ur.eaza
tri.estrului pentru care se datoreaza.
Dreptul la co.ision in cazul contractelor nee6ecutate Art. .0!'
21) Co.isionul se datoreaza si pentru contractele inc4eiate+ dar la a caror
e6ecutare partile acestora au renuntat+ daca agentul si-a indeplinit
obligatiile.
2) Atunci cand contractul inc4eiat nu se e6ecuta de catre parti ca
ur.are a unor circu.stante i.putabile agentului+ dreptul la co.ision se
stinge sau co.isionul se reduce proportional cu nee6ecutarea+ dupa caz.
27) &n caz de e6ecutare partiala din partea tertului+ agentul este
indreptatit doar la plata unei parti din co.isionul stipulat+ proportional cu
e6ecutarea contractului inc4eiat intre co.itent si tert.
2() &n ipotezele pre*azute la alin. 2) si 27) co.isioanele pri.ite *or -i
ra.bursate+ dupa caz+ in tot sau in parte.
Calculul *alorii co.isionului Art. .0!$
21) #a s-arsitul -iecarui tri.estru co.itentul trebuie sa tri.ita agentului
copiile de pe -acturile care au -ost e6pediate tertilor+ precu. si
descrierea calculului *alorii co.isionului.
2) #a cererea agentului+ co.itentul ii *a co.unica de indata in-or.atiile
necesare calcularii co.isionului+ inclusi* e6trasele rele*ante din registrele
sale contabile.
27) Clauza prin care se deroga de la pre*ederile alin. 21) si 2) in
de-a*oarea agentului se considera nescrisa.
Durata contractului Art. .0!!
Contractul de agentie inc4eiat pe durata deter.inata+ care continua sa -ie
e6ecutat de parti dupa e6pirarea ter.enului+ se considera prelungit pe
durata nedeter.inata.
Denuntarea unilaterala Art. .0!"
21) Contractul de agentie pe durata nedeter.inata poate -i denuntat
unilateral de oricare dintre parti+ cu un prea*iz obligatoriu.
2) Dispozitiile alin.21) sunt aplicabile si contractului de agentie pe durata
deter.inata care pre*ede o clauza e6presa pri*ind posibilitatea denuntarii
unilaterale anticipate.
27) &n pri.ul an de contract ter.enul de prea*iz trebuie sa aiba o durata
de cel putin o luna.
2() &n cazul in care durata contractului este .ai .are de un an+ ter.enul
.ini. de prea*iz se .areste cu cate o luna pentru -iecare an supli.entar
inceput+ -ara ca durata ter.enului de prea*iz sa depaseasca ' luni.
2,) Daca partile con*in ter.ene de prea*iz .ai lungi decat cele pre*azute
la alin. 27) si 2()+ prin contractul de agentie nu se pot stabili in sarcina
agentului ter.ene de prea*iz .ai lungi decat cele stabilite in sarcina
co.itentului.
2') Daca partile nu con*in alt-el+ ter.enul de prea*iz e6pira la s-arsitul
unei luni calendaristice.
2$) Dispozitiile alin. 21)
2') se aplica in .od corespunzator si contractului pe durata deter.inata
care este prelungit pe durata nedeter.inata potri*it dispozitiilor art.
.0!!. &n acest caz+ la calculul ter.enului de prea*iz se *a tine sea.a de
intreaga perioada a contractului+ cuprinzand atat durata deter.inata+ cat
si perioada in care acesta se considera inc4eiat pe durata nedeter.inata.
Denuntarea unilaterala in cazuri speciale Art. .0"0
21) &n toate cazurile+ contractul de agentie poate -i denuntat -ara prea*iz
de oricare dintre parti+ cu repararea pre/udiciilor ast-el cauzate celeilalte
parti+ atunci cand circu.stante e6ceptionale+ altele decat -orta .a/ora
ori cazul -ortuit+ -ac i.posibila continuarea colaborarii dintre co.itent si
agent.
2) &n ipoteza pre*azuta la alin. 21) contractul inceteaza la data pri.irii
noti-icarii scrise prin care acesta a -ost denuntat.
&nde.nizatiile in caz de incetare a contractului Art. .0"1
21) #a incetarea contractului de agentie agentul are dreptul sa pri.easca
de la co.itent o inde.nizatie+ in .asura in care9
a) i-a procurat noi clienti co.itentului sau a sporit se.ni-icati* *olu.ul
operatiunilor cu clientii e6istenti+ iar co.itentul obtine inca -oloase
substantiale din operatiunile cu acesti clienti: si
b) plata acestei inde.nizatii este ec4itabila+ a*and in *edere
circu.stantele concrete+ in special co.isioanele pe care agentul ar -i
trebuit sa le pri.easca in ur.a operatiunilor inc4eiate de co.itent cu
clientii pre*azuti la lit. a)+ precu. si posibila restrangere a acti*itatii
pro-esionale a agentului din cauza e6istentei in contractul de agentie a
unei clauze de neconcurenta.
2) Valoarea inde.nizatiei nu poate depasi o su.a ec4i*alenta cuantu.ului
unei re.uneratii anuale+ calculata pe baza .ediei anuale a re.uneratiilor
incasate de agent pe parcursul ulti.ilor , ani de contract. Daca durata
contractului nu insu.eaza , ani+ re.uneratia anuala este calculata pe baza
.ediei re.uneratiilor incasate in cursul perioadei respecti*e.
27) Acordarea inde.nizatiei pre*azute la alin. 21) nu aduce atingere
dreptului agentului de a cere despagubiri+ in conditiile legii.
2() &n cazul in care contractul de agentie inceteaza ca ur.are a decesului
agentului+ dispozitiile alin. 21)
27) se aplica in .od corespunzator.
2,) Dreptul la inde.nizatia pre*azuta la alin. 21) sau+ dupa caz+ la alin. 2()
se stinge daca agentul ori+ dupa caz+ .ostenitorul acestuia nu il pune in
intarziere pe co.itent+ cu pri*ire la pretentiile sale+ intr-un ter.en de un
an de la data incetarii contractului de agentie.
E6ceptii Art. .0"
Agentul nu are dreptul la inde.nizatia pre*azuta la art. .0"1 in
ur.atoarele situatii9
a) co.itentul reziliaza contractul din cauza incalcarii de catre agent a
obligatiilor sale:
b) agentul denunta unilateral contractul+ cu e6ceptia cazului in care
aceasta denuntare este .oti*ata de circu.stante precu. *arsta+
in-ir.itatea ori boala agentului+ in considerarea carora+ in .od rezonabil+
nu i se poate cere acestuia continuarea acti*itatilor:
c) in cazul cesiunii contractului de agentie prin inlocuirea agentului cu un
tert:
d) daca nu se con*ine alt-el de catre partile contractului de agentie+ in
cazul no*atiei acestui contract prin inlocuirea agentului cu un tert.
&ne-icacitatea clauzei de neconcurenta Art. .0"7
21) Co.itentul nu se poate pre*ala de clauza de neconcurenta atunci cand
contractul de agentie inceteaza in ur.atoarele situatii9
a) -ara a -i aplicabile pre*ederile art. .0"0+ co.itentul denunta unilateral
contractul de agentie cu nerespectarea ter.enului de prea*iz+ legal sau
con*entional+ si -ara a e6ista un .oti* gra* pentru care nu respecta
prea*izul+ pe care co.itentul sa il -i co.unicat de indata agentului:
b) contractul de agentie este reziliat ca ur.are a culpei co.itentului.
2) #a cererea agentului instanta poate+ tinand sea.a si de interesele
legiti.e ale co.itentului+ sa inlature sau sa li.iteze e-ectele clauzei de
neconcurenta+ atunci cand consecintele pre/udiciabile ale acesteia pentru
agent sunt gra*e si *adit inec4itabile.
Dispozitiile i.perati*e Art. .0"(
1u se poate deroga in de-a*oarea intereselor agentului de la pre*ederile
art. .0$"+ .0!0+ .0!(+ .0!,+ art. .0!' alin. 21)+ 2) si 2()+ art. .0"1 si
.0". )rice clauza contrara este considerata nescrisa.
Alte dispozitii aplicabile Art. .0",
21) Dispozitiile prezentului capitol se co.pleteaza cu pre*ederile
re-eritoare la contractul de co.ision+ in .asura in care acestea din ur.a
sunt co.patibile.
2) Daca agentul are si puterea de a-l reprezenta pe co.itent la
inc4eierea contractelor+ dispozitiile prezentului capitol se co.pleteaza in
.od corespunzator cu cele pri*ind contractul de .andat cu reprezentare.
Capitolul @& Contractul de inter.ediere
1otiune Art. .0"'
21) &nter.edierea este contractul prin care inter.ediarul se obliga -ata
de client sa il puna in legatura cu un tert+ in *ederea inc4eierii unui
contract.
2) &nter.ediarul nu este prepusul partilor inter.ediate si este
independent -ata de acestea in e6ecutarea obligatiilor sale.
Re.unerarea inter.ediarului Art. .0"$
21) &nter.ediarul are dreptul la o re.uneratie din partea clientului nu.ai
in cazul in care contractul inter.ediat se inc4eie ca ur.are a
inter.edierii sale.
2) &n lipsa con*entiei partilor sau a unor pre*ederi legale speciale+
inter.ediarul are dreptul la o re.uneratie in con-or.itate cu practicile
anterioare statornicite intre parti sau cu uzantele e6istente intre
pro-esionisti pentru ast-el de contracte.
Restituirea c4eltuielilor Art. .0"!
&nter.ediarul este indreptatit la restituirea c4eltuielilor e-ectuate
pentru inter.ediere+ daca se stipuleaza e6pres in contract.
Re.uneratia in cazul pluralitatii de inter.ediari Art. .0""
21) &n cazul in care inter.edierea a -ost realizata de .ai .ulti
inter.ediari+ -iecare are dreptul la o cota egala din re.uneratia stabilita
global+ daca prin contract nu s-a stipulat alt-el.
2) Dispozitiile alin. 21) se aplica atat in cazul in care pluralitatea de
inter.ediari rezulta din contracte de inter.ediere separate+ cat si in
cazul in care rezulta din acelasi contract de inter.ediere.
)bligatia de in-or.are Art. .100
&nter.ediarul este obligat sa co.unice tertului toate in-or.atiile cu
pri*ire la a*anta/ele si oportunitatea inc4eierii contractului inter.ediat+
cu conditia sa nu pre/udicieze in .od culpabil interesele clientului.
Co.unicarea inc4eierii contractului inter.ediat Art. .101
21) Clientul are obligatia sa co.unice inter.ediarului daca s-a inc4eiat
contractul inter.ediat+ in ter.en de cel .ult 1, zile de la data inc4eierii
acestuia+ sub sanctiunea dublarii re.uneratiei+ daca prin contract nu se
pre*ede alt-el.
2) De ase.enea+ in cazul in care re.uneratia se stabileste in -unctie de
*aloarea contractului inter.ediat sau alte ele.ente esentiale ale acestuia+
clientul este obligat sa le co.unice in conditiile indicate la alin. 21).
Reprezentarea partilor inter.ediate Art. .10
&nter.ediarul poate reprezenta partile inter.ediate la inc4eierea
contractului inter.ediat sau a altor acte de e6ecutare a acestuia nu.ai
daca a -ost i.puternicit e6pres in acest sens.
Capitolul @&& Contractul de depozit
0ectiunea 1 Reguli co.une pri*ind contractul de depozit
1. Dispozitii generale
1otiune Art. .107
21) Depozitul este contractul prin care depozitarul pri.este de la
deponent un bun .obil+ cu obligatia de a-l pastra pentru o perioada de
ti.p si de a-l restitui in natura.
2) Re.iterea bunului este o conditie pentru inc4eierea *alabila a
contractului de depozit+ cu e6ceptia cazului cand depozitarul detine de/a
bunul cu alt titlu.
3roba Art. .10(
3entru a putea -i do*edit+ contractul de depozit trebuie inc4eiat in scris.
Deli.itarea Art. .10,
21) Cand sunt re.ise -onduri banesti sau alte ase.enea bunuri -ungibile si
consu.ptibile prin natura lor+ acestea de*in proprietatea celui care le
pri.este si nu trebuie sa -ie restituite in indi*idualitatea lor.
2) &n aceasta situatie se aplica+ in .od corespunzator+ regulile de la
i.pru.utul de consu.atie+ cu e6ceptia cazului in care intentia principala a
partilor a -ost aceea ca bunurile sa -ie pastrate in interesul celui care le
preda. E6istenta acestei intentii se prezu.a atunci cand partile au
con*enit ca restituirea se poate cere anterior e6pirarii ter.enului pentru
care bunurile au -ost pri.ite.
Re.uneratia depozitarului Art. .10'
21) Depozitul este cu titlu gratuit+ daca din con*entia partilor sau din
uzante ori din alte i.pre/urari+ precu. pro-esia depozitarului+ nu rezulta
ca trebuie sa -ie platita o re.uneratie.
2) Cand cuantu.ul re.uneratiei nu este stabilit prin contract+ instanta
/udecatoreasca il *a stabili in raport cu *aloarea ser*iciilor prestate.
. )bligatiile depozitarului
Diligenta depozitarului Art. .10$
21) Daca nu s-a con*enit alt-el+ depozitarul raspunde nu.ai in cazul in care
nu a depus diligenta do*edita pentru pastrarea propriilor sale bunuri.
2) &n lipsa de stipulatie contrara+ atunci cand depozitarul este re.unerat
sau este un pro-esionist ori i s-a per.is sa se -oloseasca de bunul
depozitat+ el are obligatia de a pastra bunul cu prudenta si diligenta.
;olosirea bunului Art. .10!
Depozitarul nu se poate ser*i de bunul incredintat lui -ara in*oirea
e6presa sau prezu.ata a deponentului.
Raspunderea depozitarului incapabil Art. .10"
Daca depozitarul este .inor sau pus sub interdictie+ deponentul poate
cere restituirea bunului re.is atat ti.p cat acesta se a-la in .ainile
depozitarului incapabil. &n cazul in care restituirea in natura nu .ai este
posibila+ deponentul are dreptul de a cere sa i se plateasca o su.a de bani
egala cu *aloarea bunului+ dar nu.ai pana la concurenta su.ei cu care s-a
i.bogatit depozitarul.
Do*ada proprietatii Art. .110
Daca nu se pre*ede alt-el prin lege+ depozitarul nu poate solicita
deponentului sa -aca do*ada ca este proprietar al bunului depozitat.
Aceasta do*ada nu poate -i ceruta nici persoanei dese.nate de catre
deponent in *ederea restituirii bunului.
8odul de e6ecutare Art. .111
Depozitarul este obligat sa sc4i.be locul si -elul pastrarii stabilite prin
contract+ daca aceasta sc4i.bare este necesara pentru a -eri bunul de
pieire+ pierdere+ sustragere sau stricaciune si este atat de urgenta incat
consi.ta.antul deponentului nu ar putea -i asteptat.
&ncredintarea bunului Art. .11
Depozitarul nu poate incredinta altuia pastrarea bunului+ -ara
consi.ta.antul deponentului+ cu e6ceptia cazului in care este silit de
i.pre/urari sa procedeze ast-el.
&ncredintarea bunului catre subdepozitar Art. .117
21) Depozitarul indreptatit sa incredinteze unei alte persoane pastrarea
bunului raspunde nu.ai pentru alegerea acesteia sau pentru instructiunile
pe care i le-a dat+ cu conditia sa -i adus de indata la cunostinta
deponentului locul depozitului si nu.ele persoanei care a pri.it bunul.
2) &n caz contrar+ depozitarul raspunde pentru -apta subdepozitarului ca
pentru -apta sa proprie.
27) &n toate cazurile+ subdepozitarul raspunde -ata de deponent pentru
-apta sa.
Raspunderea Art. .11(
Depozitarul care+ -ara a a*ea acest drept+ a sc4i.bat locul sau -elul
pastrarii ori s-a -olosit de bunul depozitat sau l-a incredintat unei terte
persoane raspunde si pentru caz -ortuit+ cu e6ceptia situatiei in care
do*edeste ca bunul ar -i pierit c4iar si daca nu si-ar -i depasit drepturile.
Denuntarea depozitului Art. .11,
21) Deponentul poate sa solicite oricand restituirea bunului depozitat+
c4iar inauntrul ter.enului con*enit. El este insa obligat sa ra.burseze
depozitarului c4eltuielile pe care acesta le-a -acut in considerarea acestui
ter.en.
2) Atunci cand depozitarul a e.is un inscris care -ace do*ada depozitului
ori care con-era detinatorului sau dreptul de a retrage bunul depozitat+
depozitarul poate cere sa ii -ie inapoiat acel inscris.
27) Depozitarul il poate constrange pe deponent sa reia bunul+ daca e6ista
.oti*e gra*e pentru aceasta+ c4iar inaintea e6pirarii ter.enului con*enit.
2() &n cazul in care nu s-a con*enit un ter.en+ depozitarul poate restitui
oricand bunul+ dar poate -i obligat la plata de despagubiri+ daca restituirea
este inte.pesti*a sau are loc inoportun.
Restituirea bunului Art. .11'
21) Daca nu s-a con*enit alt-el+ restituirea bunului pri.it trebuie sa se
-aca la locul unde acesta trebuia pastrat+ iar c4eltuielile ocazionate de
restituire sunt in sarcina deponentului. Totusi+ atunci cand depozitarul+
-ara sa se -i a-lat in ipoteza a*uta in *edere la art. .111+ a sc4i.bat
unilateral locul pastrarii bunului+ deponentul poate cere depozitarului -ie
sa aduca bunul in acel loc in *ederea restituirii+ -ie sa suporte di-erenta
dintre c4eltuielile prile/uite de restituire si acelea care s-ar -i -acut in
lipsa acestei sc4i.bari.
2) 5unul se restituie in starea in care acesta se a-la la .o.entul
restituirii. Deteriorarea ce nu a -ost pricinuita de -apta depozitarului
ra.ane in sarcina deponentului.
27) &n caz de nee6ecutare culpabila a obligatiei de restituire+ daca bunul
nu poate -i recuperat in natura de catre deponent+ depozitarul are
obligatia de a plati despagubiri+ al caror cuantu. se deter.ina prin
raportare la *aloarea de inlocuire a bunului+ iar nu la *aloarea pe care
acesta a a*ut-o la data la care a -ost inc4eiat contractul.
Restituirea catre .ostenitorul deponentului Art. .11$
21) &n caz de deces al deponentului+ bunul se restituie .ostenitorului+ la
cererea acestuia+ c4iar daca prin contract -usese dese.nata o alta
persoana in acest scop. Atunci cand e6ista .ai .ulti .ostenitori+
restituirea -acuta unuia sau unora dintre acestia nu le con-era alte
drepturi decat cele rezultate din aplicarea pre*ederilor legale re-eritoare
la .ostenire.
2) Aceste reguli se aplica in .od corespunzator atunci cand deponentul
este persoana /uridica.
Restituirea -ructelor si plata dobanzilor Art. .11!
21) Depozitarul este obligat sa restituie -ructele bunului+ daca le-a
perceput.
2) Depozitarul nu datoreaza dobanda pentru -ondurile banesti depozitate
decat din ziua in care a -ost pus in intarziere sa le restituie.
3luralitatea de deponenti sau de depozitari Art. .11"
21) Cand e6ista .ai .ulti deponenti+ iar obligatia este indi*izibila sau
solidara intre acestia+ depozitarul este liberat prin restituirea bunului
oricaruia dintre ei+ daca nu s-a stabilit alt-el prin contractul de depozit.
2) Daca sunt .ai .ulti depozitari+ obligatia de restituire re*ine aceluia
sau acelora in detinerea carora se a-la bunul+ cu noti-icarea catre ceilalti
depozitari a e-ectuarii restituirii.
Cazurile de nerestituire a bunului Art. .10
21) Depozitarul este aparat de obligatia de a restitui bunul+ daca acesta i-a
-ost cerut de catre proprietar sau de o alta persoana indreptatita ori
daca a -ost rec4izitionat de autoritatea publica sau daca i-a -ost in alt
.od ridicat potri*it legii ori a pierit prin caz -ortuit.
2) Atunci cand in locul bunului care i-a -ost ridicat sau care a pierit
depozitarul a pri.it o su.a de bani sau un alt bun+ el este obligat sa le
predea deponentului.
27) Daca depozitarul descopera ca bunul depozitat -usese -urat ori
pierdut+ precu. si pe ade*aratul proprietar al bunului+ el trebuie sa il
in-or.eze pe acesta din ur.a despre depozitul ce i s-a -acut si sa il
so.eze sa isi e6ercite drepturile intr-un ter.en deter.inat si
indestulator+ -ara incalcarea dispozitiilor penale aplicabile. 1u.ai dupa
e6pirarea acelui ter.en depozitarul se poate libera prin restituirea
lucrului catre deponent. &n aceasta perioada+ depozitarul este indreptatit
sa pri.easca aceeasi re.uneratie ca si in cursul depozitului. C4iar si
atunci cand contractul de depozit -usese inc4eiat cu titlu gratuit+
deponentul datoreaza+ pentru aceasta perioada+ re.uneratie+ al carei
cuantu. se stabileste potri*it art. .10' alin. 2).
2() &n toate cazurile+ depozitarul este tinut+ sub sanctiunea obligarii la
plata de despagubiri+ sa denunte deponentului procesul care i-a -ost
intentat de re*endicant+ inter*enirea rec4izitiei sau a altei .asuri de
ridicare ori -aptul care il i.piedica sa restituie bunul.
)bligatia .ostenitorului depozitarului Art. .11
Daca .ostenitorul depozitarului a *andut cu buna-credinta bunul+ -ara sa
-i stiut ca este depozitat+ el este tinut sa inapoieze nu.ai pretul pri.it
sau sa cedeze deponentului actiunea sa i.potri*a cu.paratorului+ daca
pretul nu i-a -ost platit.
7. )bligatiile deponentului
C4eltuielile si despagubirile Art. .1
21) Deponentul este obligat sa ra.burseze depozitarului c4eltuielile pe
care acesta le-a -acut pentru pastrarea bunului.
2) Deponentul trebuie+ de ase.enea+ sa il despagubeasca pe depozitar
pentru toate pierderile su-erite ca ur.are a depozitarii bunului+ cu
e6ceptia cazului in care depozitarul a pri.it bunul cunoscand sau trebuind
sa cunoasca natura sa periculoasa.
3lata re.uneratiei Art. .17
21) Daca nu s-a con*enit alt-el+ plata re.uneratiei catre depozitar se -ace
la data restituirii bunului.
2) &n lipsa de stipulatie contrara+ daca restituirea are loc inainte de
ter.en+ depozitarul nu are dreptul decat la partea din re.uneratie
con*enita+ corespunzatoare ti.pului cat a pastrat bunul.
0ectiunea Depozitul necesar
1otiune Art. .1(
21) Daca bunul a -ost incredintat unei persoane sub constrangerea unei
inta.plari nepre*azute+ care -acea cu neputinta alegerea persoanei
depozitarului si intoc.irea unui inscris constatator al contractului+
depozitul este necesar.
2) Depozitul necesar poate -i do*edit prin orice .i/loc de proba+ oricare
ar -i *aloarea lui.
)bligatia de acceptare Art. .1,
Depozitarul nu poate re-uza pri.irea bunului decat in cazul in care are un
.oti* serios pentru aceasta.
Regi. /uridic Art. .1'
21) Cu e6ceptia dispozitiilor cuprinse in prezenta sectiune+ depozitul
necesar este gu*ernat de regulile co.une pri*ind contractul de depozit.
2) Depozitarul raspunde+ in caz de pieire a lucrului+ con-or. regulilor
aplicabile depozitului nere.unerat.
0ectiunea 7 Depozitul 4otelier
Raspunderea pentru bunurile aduse in 4otel Art. .1$
21) 3ersoana care o-era publicului ser*icii de cazare+ denu.ita 4otelier+
este raspunzatoare+ potri*it regulilor pri*itoare la raspunderea
depozitarului+ pentru pre/udiciul cauzat prin -urtul+ distrugerea sau
deteriorarea bunurilor aduse de client in 4otel.
2) 0unt considerate ca -iind aduse in 4otel9
a) bunurile a-late in 4otel pe perioada cazarii clientului:
b) bunurile a-late in a-ara 4otelului+ pentru care 4otelierul+ un .e.bru al
-a.iliei sale ori un prepus al 4otelierului isi asu.a obligatia de
supra*eg4ere pe perioada cazarii clientului:
c) bunurile a-late in 4otel sau in a-ara acestuia+ pentru care 4otelierul+ un
.e.bru al -a.iliei sale ori un prepus al 4otelierului isi asu.a obligatia de
supra*eg4ere pentru un inter*al de ti.p rezonabil+ anterior sau ulterior
cazarii clientului.
27) ?otelierul raspunde si pentru *e4iculele clientilor lasate in gara/ul sau
in parcarea 4otelului+ precu. si pentru bunurile care+ in .od obisnuit+ se
gasesc in acestea.
2() &n lipsa de stipulatie contrara+ dispozitiile prezentei sectiuni nu se
aplica in cazul ani.alelor de co.panie.
Raspunderea li.itata Art. .1!
Raspunderea 4otelierului este li.itata pana la concurenta unei *alori de o
suta de ori .ai .are decat pretul pentru o zi a-isat pentru ca.era o-erita
spre inc4iriere clientului.
Raspunderea neli.itata Art. .1"
Raspunderea 4otelierului este neli.itata9
a) daca pre/udiciul este cauzat din culpa 4otelierului sau a unei persoane
pentru care acesta raspunde:
b) daca bunurile au -ost incredintate spre pastrare 4otelierului:
c) daca 4otelierul a re-uzat pri.irea in depozit a bunurilor clientului pe
care+ potri*it legii+ era obligat sa le pri.easca.
#ipsa raspunderii Art. .170
?otelierul nu raspunde atunci cand deteriorarea+ distrugerea ori -urtul
bunurilor clientului este cauzata9
a) de client+ de persoana care il insoteste sau care se a-la sub
supra*eg4erea sa ori de *izitatorii sai:
b) de un caz de -orta .a/ora:
c) de natura bunului.
)bligatii ale 4otelierului Art. .171
21) ?otelierul este obligat sa pri.easca in depozit docu.ente+ bani sau
alte obiecte de *aloare apartinand clientilor sai.
2) ?otelierul nu poate re-uza depozitul acestor bunuri decat in cazul in
care+ tinand sea.a de i.portanta si conditiile de e6ploatare ale 4otelului+
acestea sunt e6cesi* de *aloroase ori sunt inco.ode sau periculoase.
27) ?otelierul poate sa e6a.ineze bunurile care ii sunt predate spre
depozitare si sa ceara depozitarea acestora intr-un loc inc4is sau sigilat.
Cazul special Art. .17
?otelierul care pune la dispozitia clientilor sai+ in ca.erele de 4otel+ o
casa de *alori nu este presupus a -i pri.it in depozit bunurile care *or -i
depuse de clientii sai in casa de *alori. &n acest caz+ sunt aplicabile
dispozitiile art. .1!.
Do*ada Art. .177
Do*ada introducerii bunurilor in 4otel poate -i -acuta prin .artori+
indi-erent de *aloarea acestor bunuri.
Decaderea din dreptul la repararea pre/udiciului Art. .17(
21) Clientul este decazut din dreptul la repararea pre/udiciului su-erit prin
-urtul+ distrugerea sau deteriorarea bunurilor pe care le-a adus el insusi
ori care au -ost aduse pentru el in 4otel daca9
a) in cel .ult ( de ore de la data la care a cunoscut pre/udiciul nu a
instiintat ad.inistratia 4otelului:
b) nu a e6ercitat dreptul la actiunea in repararea pre/udiciului in ter.en
de ' luni de la data producerii acestuia.
2) Dispozitiile alin. 21) nu sunt aplicabile in pri*inta bunurilor pre*azute la
art. .1" lit. b) si c).
Dreptul de retentie Art. .17,
&n cazul neplatii de catre client a pretului ca.erei si a ser*iciilor
4oteliere prestate+ 4otelierul are un drept de retentie asupra bunurilor
aduse de client+ cu e6ceptia docu.entelor si a e-ectelor personale -ara
*aloare co.erciala.
Valori-icarea bunurilor Art. .17'
?otelierul poate cere *alori-icarea bunurilor asupra carora si-a e6ercitat
dreptul de retentie+ potri*it regulilor pre*azute de Codul de procedura
ci*ila in .ateria ur.aririi silite .obiliare.
#ocaluri asi.ilate 4otelurilor Art. .17$
Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica in .od corespunzator si bunurilor
aduse in sanatorii+ spitale+ pensiuni+ *agoane de dor.it si altele
ase.anatoare.
0ectiunea ( 0ec4estrul con*entional
1otiune Art. .17!
0ec4estrul con*entional este depozitul prin care doua sau .ai .ulte
persoane incredinteaza unui tert+ denu.it ad.inistrator-sec4estru+ unul
sau .ai .ulte bunuri .obile ori i.obile in pri*inta carora e6ista o
contestatie sau incertitudine /uridica+ cu obligatia pentru acesta de a le
pastra si a le restitui celui recunoscut ca titular al dreptului.
)bligatiile+ drepturile si puterile ad.inistratoruluisec4estru Art. .17"
)bligatiile+ drepturile si puterile ad.inistratorului-sec4estru sunt
deter.inate prin con*entia partilor+ iar in lipsa se aplica regulile prezentei
sectiuni.
Conser*area si instrainarea obiectului sec4estrului Art. .1(0
21) Ad.inistratorul-sec4estru este tinut sa pazeasca si sa conser*e
obiectul sec4estrului cu diligenta unui depozitar.
2) Daca natura bunului o cere+ ad.inistratorul-sec4estru este tinut sa
indeplineasca acte de ad.inistrare+ regulile din .ateria .andatului -iind
aplicabile in .od corespunzator.
27) Cu autorizarea instantei /udecatoresti+ ad.inistratorul-sec4estru
poate sa instraineze bunul+ in cazul in care acesta nu poate -i conser*at
sau daca+ pentru un alt .oti*+ .asura instrainarii este *adit necesara.
#iberarea ad.inistratorului-sec4estru Art. .1(1
21) Ad.inistratorul-sec4estru trebuie sa predea bunul celui dese.nat de
instanta /udecatoreasca sau+ dupa caz+ celui indicat prin acordul tuturor
partilor care l-au nu.it.
2) 3ana la -inalizarea contestatiei sau pana la incetarea starii de
incertitudine /uridica+ ad.inistratorul-sec4estru nu *a putea -i liberat
decat prin acordul tuturor partilor care l-au nu.it sau+ pentru .oti*e
te.einice+ prin 4otarare /udecatoreasca.
Re.uneratia+ c4eltuielile si despagubirile Art. .1(
21) Daca nu s-a con*enit alt-el+ ad.inistratorul-sec4estru are dreptul la o
re.uneratie.
2) C4iar si in cazul sec4estrului cu titlu gratuit+ ad.inistratorul-
sec4estru are dreptul la restituirea tuturor c4eltuielilor -acute pentru
conser*area si ad.inistrarea bunului sec4estrat+ precu. si la plata
despagubirilor pentru pierderile su-erite in legatura cu acesta.
0ec4estrul /udiciar Art. .1(7
0ec4estrul poate -i dispus de instanta de /udecata+ cu aplicarea
pre*ederilor Codului de procedura ci*ila si+ dupa caz+ a dispozitiilor
prezentei sectiuni.
Capitolul @&&& Contractul de i.pru.ut
0ectiunea 1 Dispozitii generale
;elurile i.pru.utului Art. .1((
&.pru.utul este de doua -eluri9 i.pru.utul de -olosinta+ nu.it si
co.odat+ si i.pru.utul de consu.atie.
3ro.isiunea de i.pru.ut Art. .1(,
Atunci cand bunul se a-la in detinerea bene-iciarului+ iar pro.itentul
re-uza sa inc4eie contractul+ instanta+ la cererea celeilalte parti+ poate sa
pronunte o 4otarare care sa tina loc de contract+ daca cerintele legii
pentru *aliditatea acestuia sunt indeplinite.
0ectiunea &.pru.utul de -olosinta
1otiune Art. .1('
&.pru.utul de -olosinta este contractul cu titlu gratuit prin care o parte+
nu.ita co.odant+ re.ite un bun .obil sau i.obil celeilalte parti+ nu.ite
co.odatar+ pentru a se -olosi de acest bun+ cu obligatia de a-l restitui
dupa un anu.it ti.p.
Calitatea de co.odant Art. .1($
Daca nu i s-a interzis prin lege sau contract+ orice persoana care are
dreptul de a -olosi bunul poate -i co.odant.
)bligatia co.odatarului Art. .1(!
21) Co.odatarul este tinut sa pazeasca si sa conser*e bunul i.pru.utat cu
prudenta si diligenta unui bun proprietar.
2) Co.odatarul nu poate -olosi bunul i.pru.utat decat in con-or.itate
cu destinatia acestuia deter.inata prin contract ori+ in lipsa+ dupa natura
bunului. El nu poate per.ite unui tert sa il -oloseasca decat cu aprobarea
prealabila a co.odantului.
3ieirea sau deteriorarea bunului Art. .1("
21) Co.odatarul nu raspunde pentru pierderea ori deteriorarea bunului
rezultata nu.ai din -olosinta in scopul careia bunul i-a -ost i.pru.utat.
2) Daca insa co.odatarul -oloseste bunul cu alta destinatie decat aceea
pentru care i-a -ost i.pru.utat sau daca prelungeste -olosinta dupa
scadenta restituirii+ co.odatarul raspunde de pieirea sau deteriorarea
bunului+ c4iar daca aceasta se datoreaza unei -orte .a/ore+ a-ara de cazul
cand do*edeste ca bunul ar -i pierit ori s-ar -i deteriorat oricu. din cauza
acelei -orte .a/ore.
3osibilitatea sal*arii bunului Art. .1,0
Co.odatarul raspunde pentru pieirea bunului i.pru.utat cand aceasta
este cauzata de -orta .a/ora de care co.odatarul l-ar -i putut -eri
intrebuintand un bun propriu sau cand+ neputand sal*a decat unul dintre
cele doua bunuri+ l-a pre-erat pe al sau.
C4eltuielile -acute cu bunul Art. .1,1
21) Co.odatarul suporta c4eltuielile pe care le-a -acut pentru a -olosi
bunul.
2) Cu toate acestea+ co.odatarul are dreptul sa ii -ie ra.bursate
c4eltuielile pentru lucrarile necesare asupra bunului care nu puteau -i
pre*azute la inc4eierea contractului+ atunci cand co.odantul+ instiintat in
prealabil+ nu s-a opus e-ectuarii lor ori cand+ din cauza urgentei lucrarilor+
acesta nu a putut -i instiintat in ti.p util.
Raspunderea co.odantului pentru *icii ascunse Art. .1,
Co.odantul care+ la data inc4eierii contractului+ cunostea *iciile ascunse
ale bunului i.pru.utat si care nu l-a pre*enit pe co.odatar despre
acestea este tinut sa repare pre/udiciul su-erit din aceasta cauza de
co.odatar.
Dreptul de retentie Art. .1,7
&n niciun caz+ co.odatarul nu poate in*oca dreptul de retentie pentru
obligatiile ce s-ar naste in sarcina co.odantului.
3luralitatea de co.odatari Art. .1,(
Daca .ai .ulte persoane au i.pru.utat i.preuna acelasi bun+ ele raspund
solidar -ata de co.odant.
Restituirea bunului Art. .1,,
21) Co.odatarul este obligat sa inapoieze bunul la i.plinirea ter.enului
con*enit sau+ in lipsa de ter.en+ dupa ce s-a -olosit de bun potri*it
con*entiei.
2) Daca ter.enul nu este con*enit si -ie contractul nu pre*ede
intrebuintarea pentru care s-a i.pru.utat bunul+ -ie intrebuintarea are
un caracter per.anent+ co.odatarul este obligat sa inapoieze bunul la
cererea co.odantului.
Restituirea anticipata Art. .1,'
Co.odantul poate cere restituirea bunului inainte de .o.entul pre*azut la
art. .1,, alin. 21) atunci cand are el insusi o ne*oie urgenta si nepre*azuta
de bun+ atunci cand co.odatarul decedeaza sau atunci cand acesta isi
incalca obligatiile.
Titlul e6ecutoriu Art. .1,$
21) &n ceea ce pri*este obligatia de restituire+ contractul de co.odat
inc4eiat in -or.a autentica sau printr-un inscris sub se.natura pri*ata cu
data certa constituie titlu e6ecutoriu+ in conditiile legii+ in cazul incetarii
prin decesul co.odatarului sau prin e6pirarea ter.enului.
2) Daca nu s-a stipulat un ter.en pentru restituire+ contractul de
co.odat constituie titlu e6ecutoriu nu.ai in cazul in care nu se pre*ede
intrebuintarea pentru care s-a i.pru.utat bunul ori intrebuintarea
pre*azuta are un caracter per.anent.
0ectiunea 7 &.pru.utul de consu.atie
1. Dispozitii co.une
1otiune. Capacitate Art. .1,!
21) &.pru.utul de consu.atie este contractul prin care i.pru.utatorul
re.ite i.pru.utatului o su.a de bani sau alte ase.enea bunuri -ungibile
si consu.ptibile prin natura lor+ iar i.pru.utatul se obliga sa restituie
dupa o anu.ita perioada de ti.p aceeasi su.a de bani sau cantitate de
bunuri de aceeasi natura si calitate.
2) Atunci cand o persoana acorda un i.pru.ut -ara a o -ace cu titlu
pro-esional+ nu ii sunt aplicabile dispozitiile legale pri*ind institutiile de
credit si institutiile -inanciare nebancare.
1atura i.pru.utului Art. .1,"
21) &n lipsa unei stipulatii contrare+ i.pru.utul se prezu.a a -i cu titlu
gratuit.
2) 3ana la proba contrara+ i.pru.utul care are ca obiect o su.a de bani
se prezu.a a -i cu titlu oneros.
Trans-erul proprietatii si al riscurilor Art. .1'0
3rin inc4eierea *alabila a contractului+ i.pru.utatul de*ine proprietarul
bunului si suporta riscul pieirii acestuia.
Ter.enul de restituire stabilit de parti Art. .1'1
Ter.enul de restituire se prezu.a a -i stipulat in -a*oarea a.belor parti+
iar daca i.pru.utul este cu titlu gratuit+ nu.ai in -a*oarea
i.pru.utatului.
Ter.enul de restituire stabilit de instanta Art. .1'
21) Daca nu a -ost con*enit un ter.en de restituire+ acesta *a -i stabilit
de instanta+ tinandu-se sea.a de scopul i.pru.utului+ de natura obligatiei
si a bunurilor i.pru.utate+ de situatia partilor si de orice alta
i.pre/urare rele*anta.
2) Daca insa s-a stipulat ca i.pru.utatul *a plati nu.ai cand *a a*ea
resursele necesare+ instanta+ constatand ca i.pru.utatul le detine sau le
putea obtine intre ti.p+ nu *a putea acorda un ter.en de restituire .ai
.are de 7 luni.
27) Cererea pentru stabilirea ter.enului de restituire se solutioneaza
potri*it procedurii pre*azute de lege pentru ordonanta presedintiala.
3rescriptia Art. .1'7
&n cazul pre*azut la art. .1' alin. 21)+ cererea este supusa prescriptiei+
care incepe sa curga de la data inc4eierii contractului.
Restituirea i.pru.utului Art. .1'(
21) &n lipsa unei stipulatii contrare+ i.pru.utatul este tinut sa restituie
aceeasi cantitate si calitate de bunuri pe care a pri.it-o+ oricare ar -i
cresterea sau scaderea pretului acestora.
2) &n cazul in care i.pru.utul poarta asupra unei su.e de bani+
i.pru.utatul nu este tinut sa inapoieze decat su.a no.inala pri.ita+
oricare ar -i *ariatia *alorii acesteia+ daca partile nu au con*enit alt-el.
27) Daca nu este posibil sa se restituie bunuri de aceeasi natura+ calitate
si in aceeasi cantitate+ i.pru.utatul este obligat sa plateasca *aloarea lor
la data si locul unde restituirea trebuia sa -ie -acuta.
Titlul e6ecutoriu Art. .1',
Dispozitiile art. .1,$ alin. 21) se aplica in .od corespunzator si
i.pru.utului de consu.atie.
Raspunderea pentru *icii Art. .1''
21) &.pru.utatorul este tinut+ intoc.ai ca si co.odantul+ sa repare
pre/udiciul cauzat de *iciile bunului i.pru.utat.
2) &n cazul i.pru.utului cu titlu oneros+ i.pru.utatorul este raspunzator
de pre/udiciul su-erit de i.pru.utat din cauza *iciilor bunurilor
i.pru.utate+ aplicandu-se in .od corespunzator regulile re-eritoare la
garantia *anzatorului.
. &.pru.utul cu dobanda
Do.eniul de aplicare Art. .1'$
Dispozitiile re-eritoare la i.pru.utul cu dobanda sunt aplicabile+ in .od
corespunzator+ ori de cate ori+ in te.eiul unui contract+ se naste si o
obligatie de plata+ cu ter.en+ a unei su.e de bani ori a altor bunuri de gen+
in .asura in care nu e6ista reguli particulare pri*ind *aliditatea si
e6ecutarea acelei obligatii.
8odalitati ale dobanzii Art. .1'!
Dobanda se poate stabili in bani ori in alte prestatii sub orice titlu sau
denu.ire la care i.pru.utatul se obliga ca ec4i*alent al -olosintei
capitalului.
Curgerea dobanzii Art. .1'"
0u.a de bani i.pru.utata este purtatoare de dobanda din ziua in care a
-ost re.isa i.pru.utatului.
3lata anticipata a dobanzii Art. .1$0
3lata anticipata a dobanzii nu se poate e-ectua decat pe cel .ult ' luni.
Daca rata dobanzii este deter.inabila+ e*entualele surplusuri sau de-icite
sunt supuse co.pensarii de la o rata la alta+ pe toata durata i.pru.utului+
cu e6ceptia ulti.ei rate care ra.ane intotdeauna castigata in intregi.e
de i.pru.utator.
Capitolul @&V Contractul de cont curent
1otiune Art. .1$1
21) Contractul de cont curent este acela prin care partile+ denu.ite
curentisti+ se obliga sa inscrie intr-un cont creantele decurgand din
re.iteri reciproce+ considerandu-le nee6igibile si indisponibile pana la
inc4iderea contului.
2) 0oldul creditor al contului la inc4eierea sa constituie o creanta
e6igibila. Daca plata acestuia nu este ceruta+ soldul constituie pri.a
re.itere dintr-un nou cont si contractul este considerat reinnoit pe
durata nedeter.inata.
Creditele e6cluse Art. .1$
21) Creantele care nu pot -ace obiectul co.pensatiei nu pot -ace obiectul
unui cont curent si nu se *or inscrie in acesta sau+ daca sunt inscrise+
inscrierea se considera nescrisa.
2) &n cazul contractului inc4eiat intre pro-esionisti+ se *or inscrie in cont
e6clusi* creantele deri*and din e6ercitiul acti*itatii pro-esionale+ daca nu
se pre*ede e6pres contrariul.
E-ectele principale Art. .1$7
3rin contractul de cont curent+ proprietatea re.iterilor se trans-era
pri.itorului+ prin inregistrarea acestora in cont. )bligatiile nascute din
re.iterile anterioare se no*eaza si creantele reciproce se co.penseaza
pana la concurenta debitului si creditului+ sub rezer*a platii soldului
creditor. Dobanzile curg pentru -iecare su.a de la data inscrierii in cont
pana la inc4eierea contului si se socotesc pe zile+ daca partile nu con*in
alt-el.
Drepturile la plata co.isioanelor si la restituirea c4eltuielilor Art. .1$(
Drepturile la plata co.isioanelor si la restituirea c4eltuielilor pentru
operatiunile inscrise in cont sunt la randul lor incluse in cont+ daca nu se
pre*ede e6pres contrariul.
Actiunile si e6ceptiile re-eritoare la acte si operatiunile trecute in cont
Art. .1$,
21) &nscrierea unei creante in cont curent nu i.piedica e6ercitiul
actiunilor si e6ceptiilor re-eritoare la *aliditatea actelor sau operatiunilor
care au dat loc re.iterilor.
2) Daca un act sau o operatiune este nula+ anulata+ reziliata sau rezol*ita+
inscrierea re.iterilor e-ectuate in te.eiul acestora este stornata.
>arantiile creantelor inscrise in cont Art. .1$'
21) >arantiile reale sau personale a-erente creantelor inscrise in cont
ra.an in -iinta si *or -i e6ercitate asupra soldului creditor la inc4eierea
contului+ in li.ita creditului garantat.
2) Daca o creanta garantata de un -ideiusor sau de un coobligat a -ost
inscrisa in cont+ acesta ra.ane obligat con-or. contractului de -ideiusiune
pentru cuantu.ul datoriei garantate+ -ata de curentistul care+ la
inc4iderea contului+ are un sold creditor.
&nscrierea unui titlu de credit Art. .1$$
&nscrierea in cont a unui titlu de credit este prezu.ata -acuta sub
rezer*a incasarii+ daca nu se pre*ede e6pres contrariul.
&nscrierea unei creante sub rezer*a incasarii Art. .1$!
21) &n caz de cesiune de creanta inscrisa in cont+ inscrierea este -acuta pe
riscul cesionarului+ daca din *ointa partilor nu rezulta alt-el sau daca nu
este -acuta cu rezer*a e6presa pri*ind incasarea acesteia.
2) Daca creanta nu a -ost platita+ curentistul cesionar poate -ie sa
restituie creanta cedentului+ stornand partida din cont+ -ie sa isi
*alori-ice drepturile i.potri*a debitorului. Curentistul cedent poate
storna creanta in tot sau in parte+ c4iar si dupa e6ecutarea in-ructuoasa a
debitorului+ in proportia creantei ra.ase neacoperita prin e6ecutare.
&nc4eierea contului Art. .1$"
21) &nc4eierea contului curent si lic4idarea soldului se -ac la scadenta
pre*azuta in contract sau la .o.entul incetarii contractului de cont
curent. 3artile pot decide ter.ene inter.ediare de inc4eiere a contului+
iar in acest caz soldul creditor se inscrie ca pri.a partida in noul cont.
2) 0oldul creditor constituie o creanta lic4ida si e6igibila la care se *a
calcula dobanda con*entionala de la data inc4eierii contului+ daca nu este
trecuta intr-un cont nou. Daca soldul nu este trecut intr-un cont nou+ se *a
calcula+ in lipsa de stipulatie contrara+ dobanda legala+ de la data inc4eierii
contului.
Aprobarea contului Art. .1!0
21) E6trasul sau raportul de cont tri.is de un curentist celuilalt se
prezu.a aprobat+ daca nu este contestat de acesta din ur.a in ter.enul
pre*azut in contract sau+ in lipsa unui ter.en+ intr-un ter.en rezonabil
dupa practicile dintre parti sau potri*it uzantelor locului. &n lipsa unor
ast-el de practici sau uzante+ se *a tine sea.a de natura operatiunilor si
situatia partilor.
2) Aprobarea contului nu e6clude dreptul de a contesta ulterior contul
pentru erori de inregistrare sau de calcul+ pentru o.isiuni sau dubla
inregistrare+ in ter.en de o luna de la data aprobarii e6trasului sau
raportului de cont ori de la inc4eierea contului+ sub sanctiunea decaderii.
Contestarea contului se -ace prin scrisoare reco.andata tri.isa celeilalte
parti in ter.enul de o luna.
E6ecutarea si poprirea Art. .1!1
21) 1u.ai soldul creditor rezultat la inc4eierea contului curent poate -i
supus e6ecutarii sau popririi pornite contra unuia dintre curentisti.
2) Creditorii oricaruia dintre curentisti pot solicita instantei sa dispuna+
pe cale de ordonanta presedintiala+ inc4eierea inainte de ter.en a contului
curent+ pentru e6ecutarea sau poprirea soldului rezultat in -a*oarea
curentistului debitor.
Ter.enul de prescriptie Art. .1!
Dreptul la actiune pentru recti-icarea erorilor de calcul+ -acute cu ocazia
stabilirii soldului+ a o.isiunilor+ a inscrierilor duble si altora ase.enea se
*a prescrie in ter.en de un an de la data co.unicarii e6trasului de cont
curent.
&ncetarea contractului de cont curent Art. .1!7
21) Contractul de cont curent inceteaza de drept la e6pirarea ter.enului
con*enit e6pres de parti in cuprinsul contractului sau ulterior+ prin
con*entie separata inc4eiata in -or.a scrisa.
2) &n cazul contractului inc4eiat pe durata nedeter.inata+ -iecare parte
poate declara incetarea acestuia la inc4eierea contului+ instiintand-o pe
cealalta parte cu 1, zile inainte. Daca partile nu au con*enit alt-el+
contractul de cont curent pe durata nedeter.inata se considera ca are ca
ter.en inter.ediar de inc4eiere a contului ulti.a zi a -iecarei luni.
27) &n caz de incapacitate+ insol*enta sau .oarte+ oricare dintre
curentisti+ reprezentantul incapabilului sau .ostenitorul poate denunta
contractul instiintand cealalta parte cu 1, zile inainte.
Capitolul @V Contul bancar curent si alte contracte bancare
0ectiunea 1 Contul bancar curent
Dreptul de a dispune de soldul creditor Art. .1!(
&n cazul in care depozitul bancar+ creditul sau orice alta operatiune
bancara se realizeaza prin contul curent+ titularul contului poate sa
dispuna in orice .o.ent de soldul creditor al contului+ cu respectarea
ter.enului de prea*iz+ daca acesta a -ost con*enit de parti.
Co.pensarea reciproca a soldurilor Art. .1!,
&n cazul in care intre institutia de credit si client e6ista .ai .ulte
raporturi /uridice sau .ai .ulte conturi+ c4iar si in .onede di-erite+
soldurile acti*e si pasi*e se co.penseaza reciproc+ a-ara de cazul in care
partile au con*enit alt-el.
Cotitularii unui cont curent Art. .1!'
&n cazul in care un cont curent are .ai .ulti titulari si s-a con*enit ca
-iecare dintre acestia are dreptul sa dispuna singur e-ectuarea de
operatiuni in cont+ cotitularii sunt considerati creditori sau debitori in
solidar pentru soldul contului.
Contul curent indi*iz Art. .1!$
21) &n cazul in care titularul contului decedeaza+ pana la e-ectuarea
parta/ului+ .ostenitorii sunt considerati titulari coindi*izari ai contului+
pentru e-ectuarea operatiunilor in cont -iind necesar consi.ta.antul
tuturor coindi*izarilor.
2) Creditorul personal al unuia dintre co.ostenitori nu poate ur.ari silit
prin poprire soldul creditor al contului indi*iz. El poate doar sa ceara
parta/ul.
27) Co.ostenitorii sunt tinuti di*izibil -ata de institutia de credit pentru
soldul debitor al contului+ daca prin lege sau prin con*entie nu se
stabileste alt-el.
2() Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile in .od corespunzator si
in alte cazuri de indi*iziune intre titularii contului curent+ daca prin lege
nu se pre*ede alt-el.
Denuntarea unilaterala Art. .1!!
&n cazul in care contractul de cont bancar curent este inc4eiat pe durata
nedeter.inata+ oricare dintre parti poate sa denunte contractul de cont
curent+ cu respectarea unui ter.en de prea*iz de 1, zile+ daca din
contract sau din uzante nu rezulta un alt ter.en+ sub sanctiunea de daune-
interese.
E6ecutarea i.puternicirilor pri.ite Art. .1!"
21) &nstitutia de credit este tinuta+ potri*it dispozitiilor pre*azute in
.ateria contractului de .andat+ pentru e6ecutarea i.puternicirilor
pri.ite de la client.
2) Daca i.puternicirea pri.ita trebuie e6ecutata pe o piata unde nu
e6ista sucursale ale institutiei de credit+ aceasta poate sa
i.puterniceasca la randul ei o -iliala a sa+ o institutie de credit
corespondenta sau o alta institutie de credit ori o alta entitate agreata de
titularul de cont si institutia de credit.
Ter.enul de prescriptie Art. .1"0
21) Dreptul la actiunea in restituirea soldului creditor rezultat la
inc4iderea contului curent se prescrie in ter.en de , ani de la data
inc4iderii contului curent.
2) &n cazul in care contul curent a -ost inc4is din initiati*a institutiei de
credit+ ter.enul de prescriptie se calculeaza de la data la care titularul
sau+ dupa caz+ -iecare cotitular al contului a -ost noti-icat in acest sens
prin scrisoare reco.andata cu con-ir.are de pri.ire la ulti.ul do.iciliu
sau sediu adus la cunostinta institutiei de credit.
0ectiunea Depozitul bancar
Depozitul de -onduri Art. .1"1
21) 3rin constituirea unui depozit de -onduri la o institutie de credit+
aceasta dobandeste proprietatea asupra su.elor de bani depuse si este
obligata sa restituie aceeasi cantitate .onetara+ de aceeasi specie+ la
ter.enul con*enit sau+ dupa caz+ oricand+ la cererea deponentului+ cu
respectarea ter.enului de prea*iz stabilit de parti ori+ in lipsa+ de uzante.
2) &n lipsa de stipulatie contrara+ depunerile si retragerile se e-ectueaza
la sediul unitatii operati*e a institutiei de credit unde a -ost constituit
depozitul.
27) &nstitutia de credit este obligata sa asigure+ in .od gratuit+
in-or.area clientului cu pri*ire la operatiunile e-ectuate in conturile sale.
&n cazul in care clientul nu solicita alt-el+ aceasta in-or.are se realizeaza
lunar+ in conditiile si in .odalitatile con*enite de parti. Dispozitiile art.
.1!0 sunt aplicabile in .od corespunzator.
Depozitul de titluri Art. .1"
21) 3rin constituirea unui depozit de titluri+ institutia de credit este
i.puternicita cu ad.inistrarea acestora. &n lipsa de dispozitii speciale+
pre*ederile art. $"!,$ sunt aplicabile in .od corespunzator.
2) &nstitutia de credit are dreptul la ra.bursarea c4eltuielilor e-ectuate
pentru operatiunile necesare+ precu. si la o re.uneratie+ in .asura
stabilita prin con*entie sau prin uzante.
27) Este considerata nescrisa orice clauza prin care institutia de credit
este e6onerata de raspundere pentru nee6ecutarea obligatiilor care ii
re*in in ad.inistrarea titlurilor cu prudenta si diligenta.
0ectiunea 7 ;acilitatea de credit
1otiune Art. .1"7
;acilitatea de credit este contractul prin care o institutie de credit+ o
institutie -inanciara nebancara sau orice alta entitate autorizata prin lege
speciala+ denu.ita -inantator+ se obliga sa tina la dispozitia clientului o
su.a de bani pentru o perioada de ti.p deter.inata sau nedeter.inata.
<tilizarea creditului Art. .1"(
Daca partile nu au stipulat alt-el+ clientul poate sa utilizeze creditul in .ai
.ulte transe+ potri*it uzantelor+ si poate+ prin ra.bursari succesi*e+ sa
reinnoiasca su.a disponibila.
Denuntarea unilaterala Art. .1",
21) &n lipsa unei clauze contrare+ -inantatorul nu poate sa denunte
contractul inainte de i.plinirea ter.enului decat pentru .oti*e te.einice+
daca acestea pri*esc bene-iciarul -acilitatii de credit.
2) Denuntarea unilaterala stinge de indata dreptul clientului de a utiliza
creditul+ iar -inantatorul trebuie sa acorde un ter.en de cel putin 1, zile
pentru restituirea su.elor utilizate si a accesoriilor acestora.
27) Daca -acilitatea de credit s-a inc4eiat pe durata nedeter.inata+
-iecare dintre parti poate sa denunte contractul+ cu respectarea unui
ter.en de prea*iz de 1, zile+ daca din contract sau din uzante nu rezulta
alt-el.
0ectiunea ( &nc4irierea casetelor de *alori
)bligatia prestatorului Art. .1"'
&n e6ecutarea contractului de inc4iriere a casetei de *alori+ institutia de
credit sau o alta entitate care presteaza in conditiile legii ast-el de
ser*icii+ denu.ita prestator+ raspunde -ata de client pentru asigurarea
unei incaperi adec*ate si sigure+ precu. si pentru integritatea casetei.
Desc4iderea casetei de *alori Art. .1"$
21) &n cazul in care caseta este inc4iriata .ai .ultor persoane+ oricare
dintre acestea poate cere desc4iderea casetei+ daca nu s-a stipulat alt-el
prin contract.
2) &n caz de deces al clientului sau al unuia dintre clientii care -oloseau
aceeasi caseta+ prestatorul+ odata ce a -ost instiintat+ nu poate sa
consi.ta la desc4iderea casetei decat cu acordul tuturor celor
indreptatiti sau+ in lipsa+ in conditiile stabilite de instanta de /udecata.
27) Dispozitiile alin. 2) se aplica in .od corespunzator si in cazul incetarii
sau reorganizarii persoanei /uridice. &n acest caz poate solicita
desc4iderea casetei de *alori ad.inistratorul /udiciar sau lic4idatorul
/udiciar.
Desc4iderea -ortata a casetei de *alori Art. .1"!
21) #a i.plinirea ter.enului pre*azut in contract+ dupa e6pirarea unei
perioade de 7 luni de la noti-icarea adresata clientului+ prestatorul poate
cere instantei de /udecata+ pe cale de ordonanta presedintiala+
autorizarea de a desc4ide caseta de *alori. 1oti-icarea clientului se poate
-ace prin scrisoare reco.andata cu con-ir.are de pri.ire la ulti.ul
do.iciliu sau sediu adus la cunostinta institutiei de credit.
2) Desc4iderea casetei de *alori se -ace in prezenta unui notar public si+
dupa caz+ cu respectarea .asurilor de prudenta stabilite de instanta.
27) &nstanta de /udecata poate+ de ase.enea+ sa dispuna .asuri de
conser*are a obiectelor descoperite+ precu. si *anzarea acestora in
.asura necesara acoperirii c4iriei si c4eltuielilor e-ectuate de prestator+
precu. si+ daca este cazul+ a pre/udiciului cauzat acestuia.
Capitolul @V& Contractul de asigurare
0ectiunea 1 Dispozitii co.une
1otiune Art. .1""
21) 3rin contractul de asigurare+ contractantul asigurarii sau asiguratul se
obliga sa plateasca o pri.a asiguratorului+ iar acesta din ur.a se obliga ca+
in cazul producerii riscului asigurat+ sa plateasca o inde.nizatie+ dupa caz+
asiguratului+ bene-iciarului asigurarii sau tertului pagubit.
2) Contractantul asigurarii este persoana care inc4eie contractul pentru
asigurarea unui risc pri*ind o alta persoana ori pentru bunuri sau acti*itati
ale acesteia si se obliga -ata de asigurator sa plateasca pri.a de
asigurare.
;or.a si do*ada Art. .00
21) 3entru a putea -i do*edit+ contractul de asigurare trebuie sa -ie
inc4eiat in scris. Contractul nu poate -i probat cu .artori+ c4iar atunci
cand e6ista un inceput de do*ada scrisa. Daca docu.entele de asigurare
au disparut prin -orta .a/ora sau caz -ortuit si nu e6ista posibilitatea
obtinerii unui duplicat+ e6istenta si continutul lor pot -i do*edite prin
orice .i/loc de proba.
2) &nc4eierea contractului de asigurare se constata prin polita de
asigurare sau certi-icatul de asigurare e.is si se.nat de asigurator ori
prin nota de acoperire e.isa si se.nata de broAerul de asigurare.
27) Docu.entele care atesta inc4eierea unei asigurari pot -i se.nate si
certi-icate prin .i/loace electronice.
3olita de asigurare Art. .01
21) 3olita de asigurare trebuie sa indice cel putin9
a) nu.ele sau denu.irea+ do.iciliul ori sediul partilor contractante+
precu. si nu.ele bene-iciarului asigurarii+ daca acesta nu este parte la
contract:
b) obiectul asigurarii:
c) riscurile ce se asigura:
d) .o.entul inceperii si cel al incetarii raspunderii asiguratorului:
e) pri.ele de asigurare:
-) su.ele asigurate.
2) Alte ele.ente pe care trebuie sa le cuprinda polita de asigurare se
stabilesc prin nor.e adoptate de organul de stat in a carui co.petenta+
potri*it legii+ intra supra*eg4erea acti*itatii din do.eniul asigurarilor.
Categoriile de polite de asigurare Art. .0
3olita de asigurare poate -i+ dupa caz+ no.inati*a+ la ordin sau la purtator.
&n-or.atiile pri*ind riscul Art. .07
21) 3ersoana care contracteaza asigurarea este obligata sa raspunda in
scris la intrebarile -or.ulate de asigurator+ precu. si sa declare+ la data
inc4eierii contractului+ orice in-or.atii sau i.pre/urari pe care le
cunoaste si care+ de ase.enea+ sunt esentiale pentru e*aluarea riscului.
2) Daca i.pre/urarile esentiale pri*ind riscul se .odi-ica in cursul
e6ecutarii contractului+ asiguratul este obligat sa co.unice in scris
asiguratorului .odi-icarea sur*enita. Aceeasi obligatie ii re*ine si
contractantului asigurarii care a luat cunostinta de .odi-icarea sur*enita.
Declaratiile ine6acte sau reticenta pri*ind riscul Art. .0(
21) &n a-ara de cauzele generale de nulitate+ contractul de asigurare este
nul in caz de declaratie ine6acta sau de reticenta -acuta cu rea-credinta
de catre asigurat ori contractantul asigurarii cu pri*ire la i.pre/urari
care+ daca ar -i -ost cunoscute de catre asigurator+ l-ar -i deter.inat pe
acesta sa nu isi dea consi.ta.antul ori sa nu il dea in aceleasi conditii+
c4iar daca declaratia sau reticenta nu a a*ut in-luenta asupra producerii
riscului asigurat. 3ri.ele platite ra.an dobandite asiguratorului+ care+ de
ase.enea+ poate cere si plata pri.elor cu*enite pana la .o.entul la care a
luat cunostinta de cauza de nulitate.
2) Declaratia ine6acta sau reticenta din partea asiguratului ori a
contractantului asigurarii a carui rea-credinta nu a putut -i stabilita nu
atrage nulitatea asigurarii. &n cazul in care constatarea declaratiei
ine6acte sau a reticentei are loc anterior producerii riscului asigurat+
asiguratorul are dreptul -ie de a .entine contractul solicitand .a/orarea
pri.ei+ -ie de a rezilia contractul la i.plinirea unui ter.en de 10 zile
calculate de la noti-icarea pri.ita de asigurat+ restituindu-i acestuia din
ur.a partea din pri.ele platite a-erenta perioadei in cadrul careia
asigurarea nu .ai -unctioneaza. Atunci cand constatarea declaratiei
ine6acte sau a reticentei are loc ulterior producerii riscului asigurat+
inde.nizatia se reduce in raport cu proportia dintre ni*elul pri.elor
platite si ni*elul pri.elor ce ar -i trebuit sa -ie platite.
#ipsa riscului asigurat Art. .0,
21) Contractul de asigurare se des-iinteaza de drept in cazul in care+
inainte ca obligatia asiguratorului sa inceapa a produce e-ecte+ riscul
asigurat s-a produs ori producerea acestuia a de*enit i.posibila+ precu. si
daca+ dupa ce obligatia .entionata a inceput sa produca e-ecte+
inter*enirea riscului asigurat a de*enit i.posibila. Atunci cand asiguratul
sau contractantul asigurarii a platit+ -ie si partial+ pri.a de asigurare+
acesta este indreptatit sa o recupereze proportional cu perioada
nee6pirata a contractului de asigurare.
2) Di-erenta dintre pri.a platita si cea calculata con-or. alin. 21) se
restituie asiguratului sau contractantului asigurarii nu.ai in cazurile in
care nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri pentru e*eni.ente
produse in perioada de *alabilitate a asigurarii.
3lata pri.elor de asigurare Art. .0'
21) Asiguratul este obligat sa plateasca pri.ele de asigurare la ter.enele
stabilite in contract.
2) 3artile pot con*eni ca plata pri.elor de asigurare sa se -aca integral
ori in rate. Daca nu s-a con*enit alt-el+ plata se -ace la sediul
asiguratorului sau al i.puternicitilor acestuia.
27) Do*ada platii pri.elor de asigurare re*ine asiguratului.
2() Daca nu s-a con*enit alt-el+ asiguratorul poate rezilia contractul in
cazul in care su.ele datorate de asigurat+ cu titlu de pri.a+ nu sunt
platite la scadenta.
2,) Asiguratorul este obligat sa il in-or.eze pe asigurat in pri*inta
consecintelor neplatii pri.elor la ter.enul de plata pentru cazul pre*azut
la alin. 2() si sa pre*ada aceste consecinte in contractul de asigurare.
2') Asiguratorul are dreptul de a co.pensa pri.ele ce i se datoreaza pana
la s-arsitul anului de asigurare+ in te.eiul oricarui contract+ cu orice
inde.nizatie cu*enita asiguratului sau bene-iciarului.
Co.unicarea producerii riscului asigurat Art. .0$
21) Asiguratul este obligat sa co.unice asiguratorului producerea riscului
asigurat+ in ter.enul pre*azut in contractul de asigurare.
2) &n caz de neindeplinire a obligatiei pre*azute la alin. 21)+ asiguratorul
are dreptul sa re-uze plata inde.nizatiei+ daca din acest .oti* nu a putut
deter.ina cauza producerii e*eni.entului asigurat si intinderea pagubei.
27) Co.unicarea producerii riscului asigurat se poate -ace si catre
broAerul de asigurare care+ in acest caz+ are obligatia de a -ace la randul
sau co.unicarea catre asigurator+ in ter.enul pre*azut in contractul de
asigurare.
3lata inde.nizatiei de asigurare Art. .0!
21) &n cazul producerii riscului asigurat+ asiguratorul trebuie sa plateasca
inde.nizatia de asigurare in conditiile pre*azute in contract. Atunci cand
e6ista neintelegere asupra cuantu.ului inde.nizatiei de asigurare+ partea
necontestata din aceasta se *a plati de asigurator anterior solutionarii
neintelegerii prin buna in*oiala sau de catre instanta /udecatoreasca.
2) &n cazurile stabilite prin contractul de asigurare+ in asigurarile de
bunuri si de raspundere ci*ila+ asiguratorul nu datoreaza inde.nizatie
daca riscul asigurat a -ost produs cu intentie de catre asigurat+ de
bene-iciarul asigurarii ori de un .e.bru din conducerea persoanei /uridice
asigurate+ care lucreaza in aceasta calitate.
27) &n cazul in care partile con*in+ dispozitiile alin. 2) se aplica si atunci
cand riscul asigurat a -ost produs de catre9
a) persoanele -izice .a/ore care+ in .od statornic+ locuiesc si gospodaresc
i.preuna cu asiguratul sau bene-iciarul asigurarii:
b) prepusii asiguratului sau ai bene-iciarului asigurarii.
Denuntarea unilaterala a contractului Art. .0"
Denuntarea contractului de asigurare de catre una dintre parti se poate
e-ectua nu.ai cu respectarea unui ter.en de prea*iz de cel putin 0 de
zile calculate de la data pri.irii noti-icarii de catre cealalta parte.
0ubrogarea asiguratorului Art. .10
21) &n li.itele inde.nizatiei platite+ asiguratorul este subrogat in toate
drepturile asiguratului sau ale bene-iciarului asigurarii i.potri*a celor
raspunzatori de producerea pagubei+ cu e6ceptia asigurarilor de persoane.
2) Asiguratul raspunde pentru pre/udiciile aduse asiguratorului prin acte
care ar i.piedica realizarea dreptului pre*azut la alin. 21).
27) Asiguratorul poate renunta+ in tot sau in parte+ la e6ercitarea
dreptului con-erit de alin. 21).
)pozabilitatea contractului Art. .11
Asiguratorul poate opune titularului sau detinatorului docu.entului de
asigurare ori tertului sau bene-iciarului asigurarii care in*oca drepturi ce
decurg din acest docu.ent toate apararile inte.eiate pe contractul
inc4eiat initial.
Cesiunea asigurarii Art. .1
21) Asiguratorul poate cesiona contractul de asigurare nu.ai cu acordul
scris al asiguratului.
2) Dispozitiile alin. 21) nu sunt aplicabile cesiunilor de porto-olii intre
asiguratori+ in conditiile regle.entarilor speciale.
Do.eniul de aplicare Art. .17
Asigurarile obligatorii se regle.enteaza prin legi speciale.
0ectiunea Asigurarea de bunuri
1otiune Art. .1(
&n cazul asigurarii de bunuri+ asiguratorul se obliga ca+ la producerea
riscului asigurat+ sa plateasca o despagubire asiguratului+ bene-iciarului
asigurarii sau altor persoane indreptatite.
&nteresul asigurarii Art. .1,
Asiguratul trebuie sa aiba un interes cu pri*ire la bunul asigurat.
3re*enirea producerii riscului asigurat Art. .1'
21) Asiguratul este obligat sa intretina bunul asigurat in conditii
corespunzatoare+ in scopul pre*enirii producerii riscului asigurat.
2) Asiguratorul are dreptul sa *eri-ice .odul in care bunul asigurat este
intretinut+ in conditiile stabilite prin contract.
27) &n cazurile pre*azute in contract+ la producerea riscului+ asiguratul
este obligat sa ia pe sea.a asiguratorului si in cadrul su.ei asigurate+
potri*it cu i.pre/urarile+ .asuri pentru li.itarea pagubelor.
Despagubirea Art. .1$
21) Despagubirea se stabileste in -unctie de starea bunului din .o.entul
producerii riscului asigurat. Ea nu poate depasi *aloarea bunului din acel
.o.ent+ cuantu.ul pagubei si nici su.a asigurata.
2) 3artile pot stipula o clauza con-or. careia asiguratul ra.ane propriul
sau asigurator pentru o -ransiza+ in pri*inta careia asiguratorul nu este
obligat sa plateasca despagubire.
Asigurarea partiala Art. .1!
&n cazul in care contractul de asigurare s-a inc4eiat pentru o su.a
asigurata care este in-erioara *alorii bunului si daca partile nu au stipulat
alt-el+ despagubirea cu*enita se reduce corespunzator raportului dintre
su.a pre*azuta in contract si *aloarea bunului.
Asigurarea .ultipla Art. .1"
21) Asiguratul trebuie sa declare e6istenta tuturor asigurarilor
re-eritoare la acelasi bun+ aceasta obligatie re*enindu-i atat la data
inc4eierii contractelor de asigurare+ cat si pe parcursul e6ecutarii
acestora.
2) Atunci cand e6ista .ai .ulte asigurari inc4eiate pentru acelasi bun+
-iecare asigurator este obligat la plata proportional cu su.a asigurata si
pana la concurenta acesteia+ -ara ca asiguratul sa poata incasa o
despagubire .ai .are decat pre/udiciul e-ecti*+ consecinta directa a
riscului.
&nstrainarea bunului asigurat Art. .0
21) Daca nu s-a con*enit alt-el+ instrainarea bunului asigurat nu deter.ina
incetarea contractului de asigurare+ care *a produce e-ecte intre
asigurator si dobanditor.
2) Asiguratul care nu co.unica asiguratorului instrainarea sur*enita si
dobanditorului e6istenta contractului de asigurare ra.ane obligat sa
plateasca pri.ele care de*in scadente ulterior datei instrainarii.
0ectiunea 7 Asigurarile de credite si garantii si asigurarile de pierderi
-inanciare
Asigurarile de credite si garantii Art. .1
21) Asigurarile de credite si garantii pot a*ea ca obiect acoperirea
riscurilor de insol*abilitate generala+ de credit de e6port+ de *anzare cu
plata pretului in rate+ de credit ipotecar+ de credit agricol+ de garantii
directe sau indirecte+ precu. si altele ase.enea+ con-or. nor.elor
adoptate de organul de stat in a carui co.petenta+ potri*it legii+ intra
supra*eg4erea acti*itatii din do.eniul asigurarilor.
2) Daca s-a con*enit ca printr-un contract de asigurare directa de
credite si garantii sa se acopere riscul ca un debitor al asiguratului sa nu
plateasca un credit care i s-a acordat+ asiguratorul nu poate conditiona
plata inde.nizatiei de asigurare de declansarea de catre asigurat
i.potri*a acelui debitor a procedurilor de reparare a pre/udiciului+ inclusi*
prin e6ecutare silita.
Asigurarile de pierderi -inanciare Art. .
Daca nu s-a con*enit alt-el prin contractul de asigurare+ inde.nizatia
pentru asigurarea i.potri*a riscului de pierderi -inanciare trebuie sa
acopere paguba e-ecti*a si bene-iciul nerealizat+ incluzandu-se si
c4eltuielile generale+ precu. si cele decurgand direct sau indirect din
producerea riscului asigurat
0ectiunea ( Asigurarea de raspundere ci*ila
1otiune Art. .7
21) &n cazul asigurarii de raspundere ci*ila+ asiguratorul se obliga sa
plateasca o despagubire pentru pre/udiciul de care asiguratul raspunde
potri*it legii -ata de tertele persoane pre/udiciate si pentru c4eltuielile
-acute de asigurat in procesul ci*il.
2) 3rin contractul de asigurare partile pot con*eni sa cuprinda in
asigurare si raspunderea ci*ila a altor persoane decat contractantul
asigurarii.
Drepturile tertelor persoane pagubite Art. .(
21) Drepturile tertelor persoane pagubite se e6ercita i.potri*a celor
raspunzatori de producerea pagubei.
2) Asiguratorul poate -i c4e.at in /udecata de persoanele pagubite in
li.itele obligatiilor ce ii re*in acestuia din contractul de asigurare.
0tabilirea despagubirii Art. .,
Daca nu se pre*ede alt-el prin lege+ despagubirea se stabileste prin
con*entie inc4eiata intre asigurat+ terta persoana pre/udiciata si
asigurator sau+ in caz de neintelegere+ prin 4otarare /udecatoreasca.
3lata despagubirii Art. .'
21) Asiguratorul plateste despagubirea direct tertei persoane
pre/udiciate+ in .asura in care aceasta nu a -ost despagubita de catre
asigurat.
2) Creditorii asiguratului nu pot ur.ari despagubirea pre*azuta la alin.
21).
27) Despagubirea se plateste asiguratului nu.ai in cazul in care acesta
do*edeste ca a despagubit-o pe terta persoana pre/udiciata.
0ectiunea , Asigurarea de persoane
1otiune Art. .$
3rin contractul de asigurare de persoane+ asiguratorul se obliga sa
plateasca inde.nizatia de asigurare in caz de deces+ de a/ungere la o
anu.ita *arsta+ de in*aliditate per.anenta totala sau partiala ori in alte
ase.enea cazuri+ con-or. nor.elor adoptate de organul de stat in a carui
co.petenta+ potri*it legii+ intra supra*eg4erea acti*itatii din do.eniul
asigurarilor.
Riscul pri*ind o alta persoana Art. .!
Asigurarea in *ederea unui risc pri*ind o alta persoana decat aceea care a
inc4eiat contractul de asigurare este *alabila nu.ai daca a -ost consi.tita
in scris de acea persoana.
Renuntarea la contract Art. ."
21) Asiguratul care a inc4eiat un contract de asigurare de *iata indi*idual
poate sa renunte la contract -ara prea*iz in ter.en de cel .ult 0 de zile
de la data se.narii contractului de catre asigurator. Renuntarea produce
e-ect retroacti*.
2) 3re*ederile alin. 21) nu sunt aplicabile contractelor care au o durata de
' luni sau .ai .ica.
5ene-iciarul inde.nizatiei Art. .70
&nde.nizatia de asigurare se plateste asiguratului sau bene-iciarului
dese.nat de acesta. &n cazul decesului asiguratului+ daca nu a -ost
dese.nat un bene-iciar+ inde.nizatia de asigurare intra in .asa
succesorala+ re*enind .ostenitorilor asiguratului.
Dese.narea bene-iciarului Art. .71
21) Dese.narea bene-iciarului se poate -ace -ie la inc4eierea contractului
de asigurare+ -ie in cursul e6ecutarii acestuia+ prin declaratia scrisa
co.unicata asiguratorului de catre asigurat sau+ cu acordul asiguratului+
de catre contractantul asigurarii ori prin testa.entul intoc.it de
asigurat.
2) &nlocuirea sau re*ocarea bene-iciarului asigurarii se poate -ace
oricand in cursul e6ecutarii contractului+ in .odurile pre*azute la alin. 21).
3luralitatea de bene-iciari Art. .7
Atunci cand sunt .ai .ulti bene-iciari dese.nati+ inde.nizatia de
asigurare se i.parte in .od egal intre acestia+ daca nu s-a stipulat alt-el.
3roducerea cu intentie a riscului asigurat Art. .77
21) Asiguratorul nu datoreaza inde.nizatia de asigurare daca9
a) riscul asigurat a -ost produs prin sinuciderea asiguratului in ter.en de
ani de la inc4eierea contractului de asigurare:
b) riscul asigurat a -ost produs cu intentie de catre asigurat.
2) Atunci cand un bene-iciar al asigurarii a produs intentionat riscul
asigurat+ inde.nizatia de asigurare se plateste celorlalti bene-iciari
dese.nati sau+ in lipsa acestora+ asiguratului.
27) &n cazul in care riscul asigurat consta in decesul asiguratului+ iar un
bene-iciar al asigurarii l-a produs intentionat+ inde.nizatia de asigurare
se plateste celorlalti bene-iciari dese.nati sau+ in lipsa acestora+
.ostenitorilor asiguratului.
Rezer*a de pri.e Art. .7(
21) &n asigurarile la care se constituie rezer*e de pri.e+ asiguratul poate
sa inceteze plata pri.elor cu dreptul de a .entine contractul la o su.a
asigurata redusa sau de a-l denunta+ solicitand restituirea rezer*ei
constituite+ con-or. contractului de asigurare.
2) )rice alta plata+ indi-erent de -or.a sub care este -acuta de
asigurator+ di-erita de inde.nizatia de asigurare sau de su.a
reprezentand restituirea rezer*ei in conditiile alin. 21)+ nu poate -i
e-ectuata .ai de*re.e de ' luni de la data inc4eierii contractului de
asigurare.
Repunerea in *igoare a asigurarii Art. .7,
Asiguratul sau contractantul asigurarii+ cu acordul asiguratului+ poate sa
ceara repunerea in *igoare a asigurarii la care se constituie rezer*a
te4nica+ in cazurile pre*azute in contractul de asigurare.
Dreptul la inde.nizatie Art. .7'
21) &nde.nizatia de asigurare este datorata independent de su.ele
cu*enite asiguratului sau bene-iciarului din asigurarile sociale+ de
repararea pre/udiciului de cei raspunzatori de producerea sa+ precu. si de
su.ele pri.ite de la alti asiguratori in te.eiul altor contracte de
asigurare.
2) Creditorii asiguratului nu au dreptul sa ur.areasca inde.nizatia de
asigurare cu*enita bene-iciarilor asigurarii sau .ostenitorilor asiguratului+
dupa caz.
3rescriptia Art. .7$
Drepturile asiguratilor asupra su.elor rezultand din rezer*ele te4nice
care se constituie la asigurarile de *iata pentru obligatii de plata scadente
in *iitor nu sunt supuse prescriptiei.
)bligatia de in-or.are Art. .7!
Asiguratorii si i.puternicitii lor au obligatia de a pune la dispozitia
asiguratilor sau contractantilor asigurarii in-or.atii in legatura cu
contractele de asigurare atat inaintea inc4eierii+ cat si pe durata
e6ecutarii acestora. Aceste in-or.atii trebuie sa -ie prezentate in scris+
in li.ba ro.ana+ sa -ie redactate intr-o -or.a clara si sa cuprinda cel
putin ur.atoarele ele.ente9
a) clauzele optionale sau supli.entare si bene-iciile rezultate din
*alori-icarea rezer*elor te4nice:
b) .o.entul inceperii si cel al incetarii contractului+ inclusi* .odalitatile
de incetare a acestuia:
c) .odalitatile si ter.enele de plata a pri.elor de asigurare:
d) ele.entele de calcul al inde.nizatiilor de asigurare+ cu indicarea
su.elor de rascu.parare+ a su.elor asigurate reduse+ precu. si a ni*elului
pana la care acestea sunt garantate:
e) .odalitatea de plata a inde.nizatiilor de asigurare:
-) legea aplicabila contractului de asigurare:
g) alte ele.ente stabilite prin nor.e adoptate de organul de stat in a
carui co.petenta intra+ potri*it legii+ supra*eg4erea acti*itatii din
do.eniul asigurarilor.
0ectiunea ' Coasigurarea+ reasigurarea si retrocesiunea
Coasigurarea Art. .7"
21) Coasigurarea este operatiunea prin care sau .ai .ulti asiguratori
acopera acelasi risc+ -iecare asu.andu-si o cota-parte din acesta.
2) ;iecare coasigurator raspunde -ata de asigurat nu.ai in li.ita su.ei
pentru care s-a anga/at prin contract.
Reasigurarea Art. .(0
21) Reasigurarea este operatiunea de asigurare a unui asigurator+ in
calitate de reasigurat+ de catre un alt asigurator+ in calitate de
reasigurator.
2) 3rin reasigurare9
a) reasiguratorul pri.este pri.e de reasigurare+ in sc4i.bul carora
contribuie+ potri*it obligatiilor preluate+ la suportarea inde.nizatiilor pe
care reasiguratul le plateste la producerea riscului care a -acut obiectul
reasigurarii:
b) reasiguratul cedeaza pri.e de reasigurare+ in sc4i.bul carora
reasiguratorul contribuie+ potri*it obligatiilor preluate+ la suportarea
inde.nizatiilor pe care reasiguratul le plateste la producerea riscului care
a -acut obiectul reasigurarii.
27) Reasigurarea nu stinge obligatiile asiguratorului si nu stabileste niciun
raport /uridic intre asigurat si reasigurator.
Retrocesiunea Art. .(1
3rin operatiunea de retrocesiune reasiguratorul poate ceda+ la randul sau+
o parte din riscul acceptat.
Capitolul @V&& Contractul de renta *iagera
1otiune Art. .(
21) 3rin contractul de renta *iagera o parte+ nu.ita debirentier+ se obliga
sa e-ectueze in -olosul unei anu.ite persoane+ nu.ita credirentier+
prestatii periodice+ constand in su.e de bani sau alte bunuri -ungibile.
2) Renta *iagera se constituie pe durata *ietii credirentierului daca
partile nu au stipulat constituirea acesteia pe durata *ietii debirentierului
sau a unei terte persoane deter.inate.
8odurile de constituire Art. .(7
21) Renta *iagera poate -i constituita cu titlu oneros+ in sc4i.bul unui
capital de orice natura+ sau cu titlu gratuit si este supusa+ sub rezer*a
dispozitiilor capitolului de -ata+ regulilor proprii ale actului /uridic de
constituire.
2) Atunci cand renta *iagera este stipulata in -a*oarea unui tert+ c4iar
daca acesta o pri.este cu titlu gratuit+ contractul nu este supus -or.ei
pre*azute pentru donatie.
Constituirea pe durata *ietii .ai .ultor persoane Art. .((
Renta *iagera poate -i constituita pe durata *ietii .ai .ultor persoane+
ur.and ca+ in acest caz+ in lipsa de stipulatie contrara+ obligatia de plata a
rentei sa inceteze la data la care decedeaza ulti.a dintre aceste
persoane.
Constituirea in -a*oarea .ai .ultor persoane Art. .(,
Daca nu s-a con*enit alt-el+ obligatia de plata a rentei *iagere este
indi*izibila in pri*inta credirentierilor.
Constituirea pe durata *ietii unui tert de/a decedat Art. .('
Este lo*it de nulitate absoluta contractul care stipuleaza o renta
constituita pe durata *ietii unui tert care era decedat in ziua inc4eierii
contractului.
Constituirea pe durata *ietii unei persoane a-ectate de o boala letala Art.
.($
1u produce+ de ase.enea+ niciun e-ect contractul prin care s-a constituit
cu titlu oneros o renta pe durata *ietii unei persoane care+ la data
inc4eierii contractului+ su-erea de o boala din cauza careia a .urit in
inter*al de cel .ult 70 de zile de la aceasta data.
3lata ratelor de renta Art. .(!
21) &n lipsa de stipulatie contrara+ ratele de renta se platesc tri.estrial in
a*ans si inde6ate in -unctie de rata in-latiei.
2) Atunci cand credirentierul decedeaza inainte de e6pirarea perioadei
pentru care renta s-a platit in a*ans+ debirentierul nu poate cere
restituirea su.ei platite a-erente perioadei in care creditorul nu a .ai
-ost in *iata.
>arantia legala Art. .("
21) 3entru garantarea obligatiei de plata a rentei constituite cu titlu
oneros+ pre*ederile art. 1.$7 se aplica in .od corespunzator.
2) &n cazul pre*azut la alin. 21)+ in *ederea inscrierii ipotecii legale nu
este necesara declararea *alorii creantei garantate.
E6ecutarea silita a ratelor Art. .,0
21) &n caz de neindeplinire a obligatiei de plata a ratelor scadente+
credirentierul poate cere sec4estrul si *anzarea bunurilor debirentierului+
pana la concurenta unei su.e su-iciente spre a asigura plata rentei pentru
*iitor.
2) Aceasta su.a se stabileste+ in conditiile legii+ pe baza unei e6pertize
intoc.ite in con-or.itate cu .etodologia de calcul aplicabila in cazul
asigurarilor de *iata+ tinandu-se sea.a+ printre altele+ de ratele de/a
incasate de credirentier+ de *arsta si de starea acestuia. C4eltuielile
e6pertizei sunt suportate de debirentier.
27) Dupa ce a -ost obtinuta in ur.a *anzarii bunurilor debirentierului+
su.a se conse.neaza la o institutie de credit si *a -i platita
credirentierului cu respectarea cuantu.ului si scadentelor con*enite prin
contractul de renta *iagera.
2() Daca debirentierul intra in lic4idare+ credirentierul isi poate realiza
dreptul la renta inscriind in tabloul creditorilor o creanta al carei cuantu.
se deter.ina potri*it alin. 2).
Rezolutiunea contractului la cererea credirentierului Art. .,1
21) Creditorul unei rente *iagere constituite cu titlu oneros poate cere
rezolutiunea contractului daca debirentierul nu depune garantia pro.isa in
*ederea e6ecutarii obligatiei sale ori o di.inueaza.
2) Credirentierul are dreptul la rezolutiune pentru nee6ecutarea -ara
/usti-icare a obligatiei de plata a rentei de catre debirentier.
27) &n lipsa unei stipulatii contrare+ rezolutiunea nu con-era
debirentierului dreptul de a obtine restituirea ratelor de renta de/a
platite.
&re*ocabilitatea contractului Art. .,
21) Debirentierul nu se poate libera de plata rentei o-erind restituirea
capitalului si renuntand la restituirea ratelor platite.
2) Debirentierul este tinut la plata rentei pana la decesul persoanei pe
durata *ietii careia a -ost constituita renta+ oricat de i.po*aratoare ar
putea de*eni prestarea acesteia.
&nsesizabilitatea rentei Art. .,7
1u.ai renta *iagera cu titlu gratuit poate -i declarata insesizabila prin
contract. C4iar si in acest caz+ stipulatia nu isi produce e-ectele decat in
li.ita *alorii rentei care este necesara credirentierului pentru asigurarea
intretinerii.
Dispozitiile art. .,$ alin. 2) se aplica in .od corespunzator.
Capitolul @V&&& Contractul de intretinere
1otiune Art. .,(
21) 3rin contractul de intretinere o parte se obliga sa e-ectueze in -olosul
celeilalte parti sau al unui anu.it tert prestatiile necesare intretinerii si
ingri/irii pentru o anu.ita durata.
2) Daca prin contract nu s-a pre*azut durata intretinerii ori s-a pre*azut
nu.ai caracterul *iager al acesteia+ atunci intretinerea se datoreaza
pentru toata durata *ietii creditorului intretinerii.
;or.a contractului Art. .,,
Contractul de intretinere se inc4eie in -or.a autentica+ sub sanctiunea
nulitatii absolute.
Aplicarea regulilor de la renta *iagera Art. .,'
21) Dispozitiile art. .(7.($+ art. .("+ art. .,1 alin. 21) si art.
., se aplica in .od corespunzator si contractului de intretinere.
2) &n lipsa unei stipulatii contrare+ obligatia de intretinere este
indi*izibila atat in pri*inta creditorilor+ cat si in pri*inta debitorilor.
&ntinderea obligatiei de intretinere Art. .,$
21) Debitorul intretinerii datoreaza creditorului prestatii stabilite in .od
ec4itabil tinandu-se sea.a de *aloarea capitalului si de conditia sociala
anterioara a creditorului.
2) Debitorul este obligat in special sa asigure creditorului 4rana+
i.braca.inte+ incalta.inte+ .ena/+ precu. si -olosinta unei locuinte
corespunzatoare. &ntretinerea cuprinde+ de ase.enea+ ingri/irile si
c4eltuielile necesare in caz de boala.
27) &n cazul in care intretinerea are caracter *iager sau atunci cand
creditorul decedeaza in cursul duratei contractului+ debitorul are obligatia
sa il in.or.anteze.
2() &ntretinerea continua a -i datorata in aceeasi .asura c4iar daca+ in
cursul e6ecutarii contractului+ bunul care a constituit capitalul a pierit
total sau partial ori si-a di.inuat *aloarea+ dintr-o cauza pentru care
creditorul intretinerii nu este tinut sa raspunda.
2,) Clauza prin care creditorul intretinerii se obliga la prestarea unor
ser*icii este considerata nescrisa.
Caracterul incesibil si insesizabil al intretinerii Art. .,!
Drepturile creditorului intretinerii nu pot -i cedate sau supuse ur.aririi.
3rotectia creditorilor partilor Art. .,"
Caracterul personal al contractului de intretinere nu poate -i in*ocat de
parti pentru a se opune actiunii in re*ocarea contractului sau actiunii
oblice introduse pentru e6ecutarea sa.
Cazul special de re*ocare Art. .'0
21) Contractul de intretinere este re*ocabil in -olosul persoanelor carora
creditorul intretinerii le datoreaza ali.ente in te.eiul legii daca+ prin
e-ectul contractului+ el s-a lipsit de .i/loacele necesare indeplinirii
obligatiei de a asigura ali.entele.
2) Re*ocarea poate -i ceruta c4iar daca nu e6ista -rauda din partea
debitorului intretinerii si indi-erent de .o.entul inc4eierii contractului
de intretinere.
27) &n loc sa dispuna re*ocarea contractului+ instanta de /udecata poate+
c4iar si din o-iciu+ insa nu.ai cu acordul debitorului intretinerii+ sa il
oblige pe acesta sa asigure ali.ente persoanelor -ata de care creditorul
are o ast-el de obligatie legala+ -ara ca in acest .od sa -ie di.inuate
prestatiile datorate creditorului intretinerii.
&nlocuirea intretinerii prin renta Art. .'1
21) Daca prestarea sau pri.irea in natura a intretinerii nu .ai poate
continua din .oti*e obiecti*e sau daca debitorul intretinerii decedeaza si
nu inter*ine o intelegere intre parti+ instanta /udecatoreasca poate sa
inlocuiasca+ la cererea oricareia dintre parti+ -ie si nu.ai te.porar+
intretinerea in natura cu o su.a de bani corespunzatoare.
2) Atunci cand prestarea sau pri.irea in natura a intretinerii nu .ai
poate continua din culpa uneia dintre parti+ instanta *a .a/ora sau+ dupa
caz+ di.inua cuantu.ul su.ei de bani care inlocuieste prestatia de
intretinere.
Regulile aplicabile in cazul inlocuirii intretinerii prin renta Art. .'
21) &n toate cazurile in care intretinerea a -ost inlocuita potri*it
pre*ederilor art. .'1 de*in aplicabile dispozitiile care regle.enteaza
contractul de renta *iagera.
2) Cu toate acestea+ daca prin contractul de intretinere nu s-a con*enit
alt-el+ obligatia de plata a rentei ra.ane indi*izibila intre debitori.
&ncetarea contractului de intretinere Art. .'7
21) Contractul de intretinere inc4eiat pe durata deter.inata inceteaza la
e6pirarea acestei durate+ cu e6ceptia cazului in care creditorul
intretinerii decedeaza .ai de*re.e.
2) Atunci cand co.porta.entul celeilalte parti -ace i.posibila
e6ecutarea contractului in conditii con-or.e bunelor .ora*uri+ cel
interesat poate cere rezolutiunea.
27) &n cazul pre*azut la alin. 2)+ precu. si atunci cand se inte.eiaza pe
nee6ecutarea -ara /usti-icare a obligatiei de intretinere+ rezolutiunea nu
poate -i pronuntata decat de instanta+ dispozitiile art. 1.,, ne-iind
aplicabile. )rice clauza contrara este considerata nescrisa.
2() Daca rezolutiunea a -ost ceruta pentru unul dintre .oti*ele pre*azute
la alin. 2) sau 27)+ o-erta de intretinere -acuta de debitorul parat dupa
introducerea actiunii nu poate i.piedica rezolutiunea contractului.
2,) &n cazul in care rezolutiunea se pronunta pentru unul dintre .oti*ele
pre*azute la alin. 2) sau 27)+ debitorul in culpa nu poate obtine restituirea
prestatiilor de intretinere de/a e6ecutate.
2') Dreptul la actiunea in rezolutiune se trans.ite .ostenitorilor.
2$) Rezolutiunea contractului de intretinere nu se poate cere pentru
.oti*ele pre*azute la art. .'1 alin. 21).
Capitolul @&@ =ocul si pariul
#ipsa dreptului la actiune Art. .'(
21) 3entru plata unei datorii nascute dintr-un contract de /oc sau de pariu
nu e6ista drept la actiune.
2) Cel care pierde nu poate sa ceara restituirea platii -acute de buna*oie.
Cu toate acestea+ se poate cere restituirea in caz de -rauda sau daca
acela care a platit era lipsit de capacitate de e6ercitiu ori a*ea capacitate
de e6ercitiu restransa.
27) Datoriile nascute din contractul de /oc sau de pariu nu pot constitui
obiect de tranzactie+ recunoastere de datorie+ co.pensatie+ no*atie+
re.itere de datorie cu sarcina ori alte ase.enea acte /uridice.
Co.petitiile sporti*e Art. .',
21) Dispozitiile art. .'( nu se aplica pariurilor -acute intre persoanele
care iau ele insele parte la curse+ la /ocuri de inde.anare sau la orice -el
de /ocuri sporti*e.
2) Cu toate acestea+ daca su.a pariului este e6cesi*a+ instanta poate sa
respinga actiunea sau+ dupa caz+ sa reduca su.a.
27) &n cazurile pre*azute la alin. 21)+ inter.ediarii legal autorizati sa adune
.ize de la persoane care nu iau parte la /oc nu pot in*oca dispozitiile art.
.'( alin. 21) si 27).
=ocurile si pariurile autorizate Art. .''
=ocurile si pariurile dau loc la actiune in /ustitie nu.ai cand au -ost per.ise de autoritatea
co.petenta.
Capitolul @@ Tranzactia
1otiune Art. .'$
21) Tranzactia este contractul prin care partile pre*in sau sting un litigiu+
inclusi* in -aza e6ecutarii silite+ prin concesii sau renuntari reciproce la
drepturi ori prin trans-erul unor drepturi de la una la cealalta.
2) 3rin tranzactie se pot naste+ .odi-ica sau stinge raporturi /uridice
di-erite de cele ce -ac obiectul litigiului dintre parti.
Do.eniul de aplicare Art. .'!
21) 1u se poate tranzactiona asupra capacitatii sau starii ci*ile a
persoanelor si nici cu pri*ire la drepturi de care partile nu pot sa dispuna
potri*it legii.
2) 0e poate insa tranzactiona asupra actiunii ci*ile deri*and din
sa*arsirea unei in-ractiuni.
&ndi*izibilitatea tranzactiei Art. .'"
Tranzactia este indi*izibila in ceea ce pri*este obiectul sau. &n lipsa unei
stipulatii contrare+ ea nu poate -i des-iintata in parte.
&ntinderea tranzactiei Art. .$0
21) Tranzactia se .argineste nu.ai la obiectul ei: renuntarea -acuta la
toate drepturile+ actiunile si pretentiile nu se intinde decat asupra cauzei
cu pri*ire la care s-a -acut tranzactia.
2) Tranzactia nu pri*este decat cauza cu pri*ire la care a -ost inc4eiata+
-ie ca partile si-au .ani-estat intentia prin e6presii generale sau speciale+
-ie ca intentia lor rezulta in .od necesar din ceea ce s-a pre*azut in
cuprinsul tranzactiei.
Capacitatea de e6ercitiu Art. .$1
3entru a tranzactiona+ partile trebuie sa aiba deplina capacitate de a
dispune de drepturile care -or.eaza obiectul contractului. Cei care nu au
aceasta capacitate pot tranzactiona nu.ai in conditiile pre*azute de lege.
Conditiile de -or.a Art. .$
3entru a putea -i do*edita+ tranzactia trebuie sa -ie inc4eiata in scris.
Cauzele de nulitate Art. .$7
21) Tranzactia poate -i a-ectata de aceleasi cauze de nulitate ca orice alt
contract.
2) Cu toate acestea+ ea nu poate -i anulata pentru eroare de drept
re-eritoare la c4estiunile ce constituie obiectul neintelegerii partilor si
nici pentru leziune.
Tranzactia asupra unui act nul Art. .$(
21) Este nula tranzactia inc4eiata pentru e6ecutarea unui act /uridic lo*it
de nulitate absoluta+ in a-ara de cazul in care partile au tranzactionat
e6pres asupra nulitatii.
2) &n cazul in care tranzactia s-a inc4eiat pentru e6ecutarea unui act
anulabil+ anularea tranzactiei poate -i ceruta doar de partea care la data
inc4eierii tranzactiei nu cunostea cauza de anulabilitate.
&nscrisurile -alse Art. .$,
Este+ de ase.enea+ nula tranzactia inc4eiata pe baza unor inscrisuri
do*edite ulterior ca -iind -alse.
&nscrisurile necunoscute Art. .$'
21) Descoperirea ulterioara de inscrisuri necunoscute partilor si care ar -i
putut in-luenta continutul tranzactiei nu reprezinta o cauza de nulitate a
acesteia+ cu e6ceptia cazului in care inscrisurile au -ost ascunse de catre
una dintre parti sau+ cu stiinta ei+ de catre un tert.
2) Tranzactia este nula daca din inscrisurile descoperite rezulta ca
partile sau nu.ai una dintre ele nu a*eau niciun drept asupra caruia sa
poata tranzactiona.
Tranzactia asupra unui proces ter.inat Art. .$$
Tranzactia asupra unui proces este anulabila la cererea partii care nu a
cunoscut ca litigiul -usese solutionat printr-o 4otarare /udecatoreasca
intrata in puterea lucrului /udecat.
Tranzactia constatata prin 4otarare /udecatoreasca Art. .$!
21) Tranzactia care+ punand capat unui proces inceput+ este constatata
printr-o 4otarare /udecatoreasca poate -i des-iintata prin actiune in
nulitate sau actiune in rezolutiune ori reziliere+ precu. orice alt contract.
Ea poate -i+ de ase.enea+ atacata cu actiune re*ocatorie sau cu actiunea
in declararea si.ulatiei.
2) ?otararea prin care s-a des-iintat tranzactia in cazurile pre*azute la
alin. 21) -ace ca 4otararea /udecatoreasca prin care tranzactia -usese
constatata sa -ie lipsita de orice e-ect.
Titlul @ >arantiile personale
Capitolul & Dispozitii generale
Tipurile de garantii personale Art. .$"
>arantiile personale sunt -ideiusiunea+ garantiile autono.e+ precu. si alte
garantii anu.e pre*azute de lege.
Capitolul && ;ideiusiunea
0ectiunea 1 Dispozitii generale
1otiune Art. .!0
;ideiusiunea este contractul prin care o parte+ -ideiusorul+ se obliga -ata
de cealalta parte+ care are intr-un alt raport obligational calitatea de
creditor+ sa e6ecute+ cu titlu gratuit sau in sc4i.bul unei re.uneratii+
obligatia debitorului daca acesta din ur.a nu o e6ecuta.
;ideiusiunea obligatorie Art. .!1
;ideiusiunea poate -i i.pusa de lege sau dispusa de instanta
/udecatoreasca.
;or.a -ideiusiunii Art. .!
;ideiusiunea nu se prezu.a+ ea trebuie asu.ata in .od e6pres printr-un
inscris+ autentic sau sub se.natura pri*ata+ sub sanctiunea nulitatii
absolute.
Consi.ta.antul debitorului principal Art. .!7
;ideiusiunea poate -i contractata -ara stiinta si c4iar i.potri*a *ointei
debitorului principal.
5ene-iciarul -ideiusiunii Art. .!(
;ideiusiunea se poate constitui pentru a garanta obligatia unui alt
-ideiusor.
Conditiile pentru a de*eni -ideiusor Art. .!,
21) Debitorul care este obligat sa constituie o -ideiusiune trebuie sa
prezinte o persoana capabila de a se obliga+ care are si .entine in Ro.ania
bunuri su-iciente pentru a satis-ace creanta si care do.iciliaza in
Ro.ania. Daca *reuna dintre aceste conditii nu este indeplinita+ debitorul
trebuie sa prezinte un alt -ideiusor.
2) Aceste reguli nu se aplica atunci cand creditorul a cerut ca -ideiusor o
anu.ita persoana.
0ubstituirea -ideiusiunii legale sau /udiciare Art. .!'
Debitorul care este tinut sa constituie o -ideiusiune legala sau /udiciara
poate o-eri in locul acesteia o alta garantie+ considerata su-icienta.
#itigiile cu pri*ire la caracterul su-icient al -ideiusiunii Art. .!$
#itigiile cu pri*ire la caracterul su-icient al bunurilor -ideiusorului sau al
garantiei o-erite in locul -ideiusiunii sunt solutionate de instanta+ pe cale
de ordonanta presedintiala.
)bligatia principala Art. .!!
21) ;ideiusiunea nu poate e6ista decat pentru o obligatie *alabila.
2) 0e pot insa garanta prin -ideiusiune obligatii naturale+ precu. si cele
de care debitorul principal se poate libera in*ocand incapacitatea sa+ daca
-ideiusorul cunostea aceste i.pre/urari.
27) De ase.enea+ -ideiusiunea poate -i constituita pentru o datorie
*iitoare sau conditionala.
#i.itele -ideiusiunii Art. .!"
21) ;ideiusiunea nu poate -i e6tinsa peste li.itele in care a -ost
contractata.
2) ;ideiusiunea care depaseste ceea ce este datorat de debitorul
principal sau care este contractata in conditii .ai oneroase nu este
*alabila decat in li.ita obligatiei principale.
&ntinderea -ideiusiunii Art. ."0
21) &n lipsa unei stipulatii contrare+ -ideiusiunea unei obligatii principale se
intinde la toate accesoriile acesteia+ c4iar si la c4eltuielile ulterioare
noti-icarii -acute -ideiusorului si la c4eltuielile a-erente cererii de
c4e.are in /udecata a acestuia.
2) ;ideiusorul datoreaza c4eltuielile de /udecata si de e6ecutare silita
a*ansate de creditor in cadrul procedurilor indreptate i.potri*a
debitorului principal nu.ai in cazul in care creditorul l-a instiintat din
ti.p.
;ideiusiunea partiala Art. ."1
;ideiusiunea poate -i contractata pentru o parte din obligatia principala
sau in conditii .ai putin oneroase.
;ideiusiunea asi.ilata Art. ."
&n cazul in care o parte se anga/eaza -ata de o alta parte sa acorde un
i.pru.ut unui tert+ creditorul acestui anga/a.ent este considerat
-ideiusor al obligatiei de restituire a i.pru.utului.
0ectiunea E-ectele -ideiusiunii
1. E-ectele -ideiusiunii intre creditor si -ideiusor
)bligatia -ideiusorului Art. ."7
;ideiusorul nu este tinut sa indeplineasca obligatia debitorului decat daca
acesta nu o e6ecuta.
5ene-iciul de discutiune Art. ."(
21) ;ideiusorul con*entional sau legal are -acultatea de a cere creditorului
sa ur.areasca .ai intai bunurile debitorului principal+ daca nu a renuntat
la acest bene-iciu in .od e6pres.
2) ;ideiusorul /udiciar nu poate cere ur.arirea bunurilor debitorului
principal sau ale *reunui alt -ideiusor.
&n*ocarea bene-iciului de discutiune Art. .",
21) ;ideiusorul care se pre*aleaza de bene-iciul de discutiune trebuie sa il
in*oce inainte de /udecarea -ondului procesului+ sa indice creditorului
bunurile ur.aribile ale debitorului principal si sa a*anseze acestuia su.ele
necesare ur.aririi bunurilor.
2) Creditorul care intarzie ur.arirea raspunde -ata de -ideiusor+ pana la
concurenta *alorii bunurilor indicate+ pentru insol*abilitatea debitorului
principal sur*enita dupa indicarea de catre -ideiusor a bunurilor ur.aribile
ale debitorului principal.
E6ceptiile in*ocate de -ideiusor Art. ."'
;ideiusorul+ c4iar solidar+ poate opune creditorilor toate .i/loacele de
aparare pe care le putea opune debitorul principal+ a-ara de cele care ii
sunt strict personale acestuia din ur.a sau care sunt e6cluse prin
anga/a.entul asu.at de -ideiusor.
3luralitatea de -ideiusori Art. ."$
Atunci cand .ai .ulte persoane s-au constituit -ideiusori ai aceluiasi
debitor pentru aceeasi datorie+ -iecare dintre ele este obligata la
intreaga datorie si *a putea -i ur.arita ca atare+ insa cel ur.arit poate
in*oca bene-iciul de di*iziune+ daca nu a renuntat in .od e6pres la acesta.
5ene-iciul de di*iziune Art. ."!
21) 3rin e-ectul bene-iciului de di*iziune+ -iecare -ideiusor poate cere
creditorului sa isi di*ida .ai intai actiunea si sa o reduca la partea
-iecaruia.
2) Daca *reunul dintre -ideiusori era insol*abil atunci cand unul dintre ei
a obtinut di*iziunea+ acesta din ur.a ra.ane obligat proportional pentru
aceasta insol*abilitate.
El nu raspunde insa pentru insol*abilitatea sur*enita dupa di*iziune.
Di*izarea actiunii de catre creditor Art. .""
Daca insa creditorul insusi a di*izat actiunea sa+ el nu .ai poate re*eni
asupra di*iziunii+ c4iar daca inainte de data la care a -acut aceasta
di*iziune ar -i e6istat -ideiusori insol*abili.
;ideiusiunea solidara Art. .700
Atunci cand se obliga i.preuna cu debitorul principal cu titlu de -ideiusor
solidar sau de codebitor solidar+ -ideiusorul nu .ai poate in*oca
bene-iciile de discutiune si de di*iziune.
3rorogarea ter.enului si decaderea din ter.en Art. .701
;ideiusorul nu este liberat prin si.pla prelungire a ter.enului acordat de
creditor debitorului principal. Tot ast-el+ decaderea din ter.en a
debitorului principal produce e-ecte cu pri*ire la -ideiusor.
&n-or.area -ideiusorului Art. .70
Creditorul este tinut sa o-ere -ideiusorului+ la cererea acestuia+ orice
in-or.atie utila asupra continutului si .odalitatilor obligatiei principale si
asupra stadiului e6ecutarii acesteia.
Renuntarea anticipata Art. .707
;ideiusorul nu poate renunta anticipat la dreptul de in-or.are si la
bene-iciul e6ceptiei subrogatiei.
;ideiusiunea data unui -ideiusor Art. .70(
Cel care a dat -ideiusiune -ideiusorului debitorului principal nu este
obligat -ata de creditor decat in cazul cand debitorul principal si toti
-ideiusorii sai sunt insol*abili ori sunt liberati prin e-ectul unor e6ceptii
personale debitorului principal sau -ideiusorilor sai.
. E-ectele -ideiusiunii intre debitor si -ideiusor
0ubrogarea -ideiusorului Art. .70,
;ideiusorul care a platit datoria este de drept subrogat in toate
drepturile pe care creditorul le a*ea i.potri*a debitorului.
&ntinderea dreptului de regres Art. .70'
21) ;ideiusorul care s-a obligat cu acordul debitorului poate cere acestuia
ceea ce a platit+ si anu.e capitalul+ dobanzile si c4eltuielile+ precu. si
daunele-interese pentru repararea oricarui pre/udiciu pe care acesta l-a
su-erit din cauza -ideiusiunii. El poate+ de ase.enea+ sa ceara dobanzi
pentru orice su.a pe care a trebuit sa o plateasca creditorului+ c4iar daca
datoria principala nu producea dobanzi.
2) ;ideiusorul care s-a obligat -ara consi.ta.antul debitorului nu poate
recupera de la acesta decat ceea ce debitorul ar -i -ost tinut sa
plateasca+ inclusi* dauneinterese+ daca -ideiusiunea nu ar -i a*ut loc+ a-ara
de c4eltuielile subsec*ente noti-icarii platii+ care sunt in sarcina
debitorului.
Regresul contra debitorului incapabil Art. .70$
Atunci cand debitorul principal se libereaza de obligatie in*ocand
incapacitatea sa+ -ideiusorul are regres i.potri*a debitorului principal
nu.ai in li.ita i.bogatirii acestuia.
Regresul contra .ai .ultor debitori principali Art. .70!
Cand pentru aceeasi datorie sunt .ai .ulti debitori principali care s-au
obligat solidar+ -ideiusorul care a garantat pentru toti are i.potri*a
oricaruia dintre ei actiune in restituire pentru tot ceea ce a platit.
#i.itele regresului Art. .70"
Daca s-a obligat i.potri*a *ointei debitorului principal+ -ideiusorul care a
platit nu are decat drepturile pre*azute la art. .70,.
3ierderea dreptului de regres Art. .710
21) ;ideiusorul care a platit o datorie nu are actiune i.potri*a debitorului
principal care a platit ulterior aceeasi datorie -ara ca -ideiusorul sa il -i
instiintat cu pri*ire la plata -acuta.
2) ;ideiusorul care a platit -ara a-l instiinta pe debitorul principal nu are
actiune i.potri*a acestuia daca+ la .o.entul platii+ debitorul a*ea
.i/loacele pentru a declara stinsa datoria. &n aceleasi i.pre/urari+
-ideiusorul nu are actiune i.potri*a debitorului decat pentru su.ele pe
care acesta ar -i -ost c4e.at sa le plateasca+ in .asura in care putea
opune creditorului .i/loace de aparare pentru a obtine reducerea datoriei.
27) &n toate cazurile+ -ideiusorul pastreaza dreptul de a cere creditorului
restituirea+ in tot sau in parte+ a platii -acute.
&nstiintarea -ideiusorului Art. .711
21) Debitorul care cunoaste e6istenta -ideiusiunii este obligat sa il
instiinteze de indata pe -ideiusor cand plateste creditorului.
2) Daca o ase.enea instiintare nu a -ost -acuta+ -ideiusorul care plateste
creditorului -ara sa stie ca acesta a -ost platit are actiune in restituire si
i.potri*a debitorului.
Regresul anticipat Art. .71
21) ;ideiusorul care s-a obligat cu acordul debitorului se poate indrepta
i.potri*a acestuia+ c4iar inainte de a plati+ atunci cand este ur.arit in
/ustitie pentru plata+ cand debitorul este insol*abil ori cand s-a obligat a-l
libera de garantie intr-un anu.it ter.en care a e6pirat.
2) Aceasta regula se aplica si atunci cand datoria a a/uns la ter.en+ c4iar
daca creditorul+ -ara consi.ta.antul -ideiusorului+ i-a acordat debitorului
un nou ter.en de plata sau cand+ din cauza pierderilor su-erite de debitor
ori a unei culpe a acestuia+ -ideiusorul suporta riscuri se.ni-icati* .ai
.ari decat in .o.entul in care s-a obligat.
7. E-ectele -ideiusiunii intre .ai .ulti -ideiusori
Regresul contra celorlalti -ideiusori Art. .717
21) Cand .ai .ulte persoane au dat -ideiusiune aceluiasi debitor si pentru
aceeasi datorie+ -ideiusorul care a platit datoria are regres i.potri*a
celorlalti -ideiusori pentru partea -iecaruia.
2) Aceasta actiune nu poate -i introdusa decat in cazurile in care
-ideiusorul putea+ inainte de a plati+ sa se indrepte i.potri*a debitorului.
27) Daca unul dintre -ideiusori este insol*abil+ partea ce re*ine acestuia se
di*ide proportional intre ceilalti -ideiusori si cel care a platit.
0ectiunea 7 &ncetarea -ideiusiunii
Con-uziunea Art. .71(
Con-uziunea calitatilor de debitor principal si -ideiusor+ cand de*in
.ostenitori unul -ata de celalalt+ nu stinge actiunea creditorului nici
i.potri*a debitorului principal+ nici i.potri*a aceluia care a dat -ideiusiune
pentru -ideiusor.
#iberarea -ideiusorului prin -apta creditorului Art. .71,
Daca+ ur.are a -aptei creditorului+ subrogatia nu ar pro-ita -ideiusorului+
acesta din ur.a este liberat in li.ita su.ei pe care nu ar putea sa o
recupereze de la debitor.
#iberarea -ideiusorului pentru obligatiile *iitoare sau nedeter.inate Art.
.71'
21) Atunci cand este data in *ederea acoperirii datoriilor *iitoare ori
nedeter.inate sau pentru o perioada nedeter.inata+ -ideiusiunea poate
inceta dupa 7 ani+ prin noti-icarea -acuta debitorului+ creditorului si
celorlalti -ideiusori+ daca+ intre ti.p+ creanta nu a de*enit e6igibila.
2) Aceasta regula nu se aplica in cazul -ideiusiunii /udiciare.
0tingerea obligatiei principale prin darea in plata Art. .71$
Atunci cand creditorul a pri.it de buna*oie un i.obil sau un bun drept
plata a datoriei principale+ -ideiusorul ra.ane liberat c4iar si atunci cand
creditorul este ulterior e*ins de acel bun.
<r.arirea debitorului principal Art. .71!
21) ;ideiusorul ra.ane tinut si dupa i.plinirea ter.enului obligatiei
principale+ in cazul in care creditorul a introdus actiune i.potri*a
debitorului principal in ter.en de ' luni de la scadenta si a continuat-o cu
diligenta.
2) 3re*ederile alin. 21) se aplica si in cazul in care -ideiusorul a li.itat in
.od e6pres -ideiusiunea la ter.enul obligatiei principale. &n acest caz+
-ideiusorul este tinut doar daca actiunea i.potri*a debitorului principal
este introdusa in ter.en de doua luni de la scadenta.
Decesul -ideiusorului Art. .71"
;ideiusiunea inceteaza prin decesul -ideiusorului+ c4iar daca e6ista
stipulatie contrara.
Cazul special Art. .70
21) ;ideiusiunea constituita in considerarea unei anu.ite -unctii detinute
de debitorul principal se stinge la incetarea acestei -unctii.
2) Cu toate acestea+ -ideiusorul ra.ane tinut pentru toate datoriile
e6istente la incetarea -ideiusiunii+ c4iar daca acestea sunt supuse unei
conditii sau unui ter.en.
Capitolul &&& >arantiile autono.e
0crisoarea de garantie Art. .71
21) 0crisoarea de garantie este anga/a.entul ire*ocabil si neconditionat
prin care o persoana+ denu.ita e.itent+ se obliga+ la solicitarea unei
persoane denu.ite ordonator+ in considerarea unui raport obligational
pree6istent+ dar independent de acesta+ sa plateasca o su.a de bani unei
terte persoane+ denu.ita bene-iciar+ in con-or.itate cu ter.enii
anga/a.entului asu.at.
2) Anga/a.entul ast-el asu.at se e6ecuta la pri.a si si.pla cerere a
bene-iciarului+ daca prin te6tul scrisorii de garantie nu se pre*ede alt-el.
27) E.itentul nu poate opune bene-iciarului e6ceptiile inte.eiate pe
raportul obligational pree6istent anga/a.entului asu.at prin scrisoarea de
garantie si nu poate -i tinut sa plateasca in caz de abuz sau de -rauda
*adita.
2() E.itentul care a e-ectuat plata are drept de regres i.potri*a
ordonatorului scrisorii de garantie.
2,) &n lipsa unei con*entii contrare+ scrisoarea de garantie nu este
trans.isibila odata cu trans.iterea drepturilor si%sau obligatiilor din
raportul obligational pree6istent.
2') 5ene-iciarul poate trans.ite dreptul de a solicita plata in cadrul
scrisorii de garantie+ daca in te6tul acesteia s-a pre*azut in .od e6pres.
2$) Daca in te6tul scrisorii de garantie nu se pre*ede alt-el+ aceasta
produce e-ecte de la data e.iterii ei si isi inceteaza de drept
*alabilitatea la e6pirarea ter.enului stipulat+ independent de re.iterea
originalului scrisorii de garantie.
0crisoarea de con-ort Art. .7
21) 0crisoarea de con-ort este acel anga/a.ent ire*ocabil si autono. prin
care e.itentul isi asu.a o obligatie de a -ace sau de a nu -ace+ in scopul
sustinerii unei alte persoane+ denu.ita debitor+ in *ederea e6ecutarii
obligatiilor acesteia -ata de un creditor al sau. E.itentul nu *a putea
opune creditorului nicio aparare sau e6ceptie deri*and din raportul
obligational dintre creditor si debitor.
2) &n cazul in care debitorul nu isi e6ecuta obligatia+ e.itentul scrisorii
de con-ort poate -i obligat nu.ai la plata de daune-interese -ata de
creditor si nu.ai daca acesta din ur.a -ace do*ada ca e.itentul scrisorii
de con-ort nu si-a indeplinit obligatia asu.ata prin scrisoarea de con-ort.
27) E.itentul scrisorii de con-ort care a cazut in pretentii -ata de
creditor are drept de regres i.potri*a debitorului.
Titlul @& 3ri*ilegiile si garantiile reale
Capitolul & Dispozitii generale
Do.eniul de aplicare Art. .77
3rezentul titlu regle.enteaza pri*ilegiile+ precu. si garantiile reale
destinate sa asigure indeplinirea unei obligatii patri.oniale.
>arantia co.una a creditorilor Art. .7(
21) Cel care este obligat personal raspunde cu toate bunurile sale .obile si
i.obile+ prezente si *iitoare. Ele ser*esc drept garantie co.una a
creditorilor sai.
2) 1u pot -ace obiectul garantiei pre*azute la alin. 21) bunurile
insesizabile.
27) Creditorii ale caror creante s-au nascut in legatura cu o anu.ita
di*iziune a patri.oniului+ autorizata de lege+ trebuie sa ur.areasca .ai
intai bunurile care -ac obiectul acelei .ase patri.oniale. Daca acestea nu
sunt su-iciente pentru satis-acerea creantelor+ pot -i ur.arite si celelalte
bunuri ale debitorului.
2() 5unurile care -ac obiectul unei di*iziuni a patri.oniului a-ectate
e6ercitiului unei pro-esii autorizate de lege pot -i ur.arite nu.ai de
creditorii ale caror creante s-au nascut in legatura cu pro-esia respecti*a.
Acesti creditori nu *or putea ur.ari celelalte bunuri ale debitorului.
#i.itarea drepturilor creditorului Art. .7,
Debitorul si creditorul pot con*eni sa li.iteze dreptul creditorului de a
ur.ari bunurile care nu ii sunt ipotecate.
Egalitatea creditorilor Art. .7'
21) 3retul bunurilor debitorului se i.parte intre creditori proportional cu
*aloarea creantei -iecaruia+ a-ara de cazul in care e6ista intre ei cauze de
pre-erinta ori con*entii cu pri*ire la ordinea indestularii lor.
2) Creditorii care au acelasi rang au deopotri*a drept la plata+
proportional cu *aloarea creantei -iecaruia dintre ei.
Cauzele de pre-erinta Art. .7$
Cauzele de pre-erinta sunt pri*ilegiile+ ipotecile si ga/ul.
3re-erinta acordata statului Art. .7!
3re-erinta acordata statului si unitatilor ad.inistrati*-teritoriale pentru
creantele lor se regle.enteaza prin legi speciale. ) ase.enea pre-erinta
nu poate a-ecta drepturile dobandite anterior de catre terti.
Clauzele de insesizabilitate Art. .7"
21) Conditiile cerute pentru *aliditatea clauzelor de inalienabilitate se
aplica in .od corespunzator clauzelor prin care se stipuleaza
insesizabilitatea unui bun.
2) Toate bunurile care sunt+ potri*it legii+ inalienabile sunt insesizabile.
27) 3entru a -i opozabile tertilor+ clauzele de insesizabilitate trebuie
inscrise in registrele de publicitate .obiliara sau+ dupa caz+ i.obiliara.
0tra.utarea garantiei Art. .770
21) Daca bunul gre*at a pierit ori a -ost deteriorat+ inde.nizatia de
asigurare sau+ dupa caz+ su.a datorata cu titlu de despagubire este
a-ectata la plata creantelor pri*ilegiate sau ipotecare+ dupa rangul lor.
2) 0unt a-ectate platii acelorasi creante su.ele datorate in te.eiul
e6proprierii pentru cauza de utilitate publica sau cu titlu de despagubire
pentru ingradiri ale dreptului de proprietate stabilite prin lege.
3rocedura stra.utarii garantiei Art. .771
21) 0u.ele datorate cu titlu de inde.nizatie de asigurare sau
despagubirea se conse.neaza intr-un cont bancar distinct purtator de
dobanzi pe nu.ele asiguratului+ al celui pre/udiciat sau+ dupa caz+ al
e6propriatului si la dispozitia creditorilor care si-au inscris garantia in
registrele de publicitate.
2) Debitorul nu poate dispune de aceste su.e pana la stingerea tuturor
creantelor garantate decat cu acordul tuturor creditorilor ipotecari ori
pri*ilegiati. El are insa dreptul sa perceapa dobanzile.
27) &n lipsa acordului partilor+ creditorii isi pot satis-ace creantele nu.ai
potri*it dispozitiilor legale pri*itoare la e6ecutarea ipotecilor.
)ptiunea asiguratorului Art. .77
21) 3rin contractul de asigurare+ asiguratorul poate sa isi rezer*e dreptul
de a repara+ re-ace sau inlocui bunul asigurat.
2) Asiguratorul *a noti-ica intentia de a e6ercita acest drept creditorilor
care si-au inscris garantia in registrele de publicitate+ in ter.en de 70 de
zile de la data la care a cunoscut producerea e*eni.entului asigurat.
27) Titularii creantelor garantate pot cere plata inde.nizatiei de
asigurare in ter.en de 70 de zile de la data pri.irii noti-icarii.
Capitolul && 3ri*ilegiile
0ectiunea 1 Dispozitii co.une
1otiune Art. .777
21) 3ri*ilegiul este pre-erinta acordata de lege unui creditor in
considerarea creantei sale.
2) 3ri*ilegiul este indi*izibil.
)pozabilitatea pri*ilegiilor Art. .77(
3ri*ilegiile sunt opozabile tertilor -ara sa -ie necesara inscrierea lor in
registrele de publicitate+ daca prin lege nu se pre*ede alt-el.
3rioritatea creantelor pri*ilegiate -ata de celelalte creante Art. .77,
Creditorul pri*ilegiat este pre-erat celorlalti creditori+ c4iar daca
drepturile acestora s-au nascut ori au -ost inscrise .ai inainte.
Rangul pri*ilegiilor intre ele Art. .77'
21) Rangul pri*ilegiilor se stabileste prin lege.
2) 3ri*ilegiile regle.entate in prezentul capitol sunt pre-erate
pri*ilegiilor create+ -ara indicarea rangului+ prin legi speciale.
0tingerea pri*ilegiilor Art. .77$
Daca prin lege nu se pre*ede alt-el+ pri*ilegiile se sting odata cu obligatia
garantata.
0ectiunea 3ri*ilegiile generale si pri*ilegiile speciale
3ri*ilegiile generale Art. .77!
3ri*ilegiile asupra tuturor bunurilor .obile si i.obile ale debitorului se
stabilesc si se e6ercita in conditiile pre*azute de Codul de procedura
ci*ila.
3ri*ilegiile speciale Art. .77"
21) Creantele pri*ilegiate asupra anu.itor bunuri .obile sunt ur.atoarele9
a) creanta *anzatorului neplatit pentru pretul bunului .obil *andut unei
persoane -izice este pri*ilegiata cu pri*ire la bunul *andut+ cu e6ceptia
cazului in care cu.paratorul dobandeste bunul pentru ser*iciul sau
e6ploatarea unei intreprinderi:
b) creanta celui care e6ercita un drept de retentie este pri*ilegiata cu
pri*ire la bunul asupra caruia se e6ercita dreptul de retentie+ atat ti.p
cat acest drept subzista.
2) &n caz de concurs+ pri*ilegiile se e6ercita in ordinea pre*azuta la alin.
21). )rice stipulatie contrara se considera nescrisa.
0tingerea pri*ilegiului special Art. .7(0
Daca prin lege nu se pre*ede alt-el+ pri*ilegiul special se stinge prin
instrainarea+ trans-or.area sau pieirea bunului. Dispozitiile art. .77$
ra.an aplicabile.
0tra.utarea pri*ilegiului *anzatorului Art. .7(1
Atunci cand cu.paratorul *inde la randul sau bunul+ pri*ilegiul .entionat la
art. .77" alin. 21) lit. a) se e6ercita asupra bunului re*andut+ c4iar daca
pretul celei de-a doua *anzari este inca neplatit de cel de-al doilea
cu.parator+ cu pre-erinta -ata de pri*ilegiul de care s-ar bucura pri.ul
cu.parator.
0ectiunea 7 Concursul pri*ilegiilor intre ele si concursul dintre pri*ilegii
si ipoteci
Concursul cauzelor de pre-erinta Art. .7(
21) &n caz de concurs intre pri*ilegii sau intre acestea si ipoteci+ creantele
se satis-ac in ordinea ur.atoare9 1. creantele pri*ilegiate asupra unor
bunuri .obile+ pre*azute la art. .77": . creantele garantate cu ipoteca
sau ga/.
2) Creditorul care bene-iciaza de un pri*ilegiu special este pre-erat
titularului unei ipoteci .obiliare per-ecte daca isi inscrie pri*ilegiul la
ar4i*a inainte ca ipoteca sa -i de*enit per-ecta. Tot ast-el+ creditorul
pri*ilegiat este pre-erat titularului unei ipoteci i.obiliare daca isi inscrie
pri*ilegiul in cartea -unciara .ai inainte ca ipoteca sa -i -ost inscrisa.
Capitolul &&& &poteca
0ectiunea 1 Dispozitii generale
1. Dispozitii co.une
1otiune Art. .7(7
&poteca este un drept real asupra bunurilor .obile sau i.obile a-ectate
e6ecutarii unei obligatii.
Caracterele /uridice Art. .7((
&poteca este+ prin natura ei+ accesorie si indi*izibila. Ea subzista cat ti.p
e6ista obligatia pe care o garanteaza si poarta in intregi.e asupra tuturor
bunurilor gre*ate+ asupra -iecaruia dintre ele si asupra -iecarei parti din
acestea+ c4iar si in cazurile in care proprietatea este di*izibila sau
obligatiile sunt di*izibile.
Drepturile creditorului ipotecar Art. .7(,
21) Dreptul de ipoteca se .entine asupra bunurilor gre*ate in orice .ana
ar trece.
2) Creditorul ipotecar are dreptul de a-si satis-ace creanta+ in conditiile
legii+ inaintea creditorilor c4irogra-ari+ precu. si inaintea creditorilor de
rang in-erior.
)pozabilitatea ipotecii Art. .7('
Daca prin lege nu se pre*ede alt-el+ ipoteca nu este opozabila tertilor
decat din ziua inscrierii sale in registrele de publicitate.
)peratiunile asi.ilate Art. .7($
21) Contractele care au ca e-ect conser*area sau constituirea unui drept
asupra unui bun pentru a asigura e6ecutarea unei obligatii+ oricare ar -i
nu.arul+ natura sau denu.irea lor+ nu sunt opozabile tertilor care au
dobandit drepturi cu pri*ire la acel bun decat daca sunt inscrise in
registrele de publicitate+ potri*it regulilor stabilite pentru ipoteci.
2) 0unt asi.ilate ast-el ipotecilor clauzele de rezer*a a proprietatii+
pactele de rascu.parare ori cesiunile de creanta inc4eiate in scop de
garantie.
27) Dispozitiile prezentului capitol pri*ind ordinea de pre-erinta si
e6ecutarea ipotecilor se aplica in .od corespunzator contractelor
pre*azute la alin. 21).
E6ceptiile Art. .7(!
Dispozitiile prezentului capitol nu se aplica cesiunii drepturilor
succesorale si cesiunii drepturilor de proprietate intelectuala.
&z*oarele ipotecii Art. .7("
21) &poteca poate -i instituita nu.ai in conditiile legii si cu respectarea
-or.alitatilor pre*azute de lege.
2) &poteca poate -i con*entionala sau legala.
. )biectul si intinderea ipotecii
)biectul ipotecii Art. .7,0
21) &poteca poate a*ea ca obiect bunuri .obile sau i.obile+ corporale sau
incorporale.
2) Ea poate gre*a bunuri deter.inate ori deter.inabile sau uni*ersalitati
de bunuri.
5unurile inalienabile sau insesizabile Art. .7,1
21) 5unurile inalienabile sau insesizabile nu pot -i ipotecate.
2) &potecarea bunurilor inalienabile sau insesizabile *a -i *alabila ca
ipoteca asupra unui bun *iitor+ in situatiile in care bunul in cauza este
a-ectat de o inalienabilitate sau insesizabilitate con*entionala.
&poteca nudei proprietati Art. .7,
&poteca nudei proprietati se e6tinde asupra proprietatii depline la
stingerea dez.e.bra.intelor.
&poteca unei cote-parti indi*ize Art. .7,7
21) Daca in ur.a parta/ului sau a unui alt act constituti* ori translati* de
drepturi constituitorul pastreaza *reun drept asupra unei parti .ateriale
din bun+ ipoteca ce -usese constituita asupra unei cote-parti indi*ize din
dreptul asupra bunului se stra.uta de drept asupra partii respecti*e din
bun+ insa nu.ai in li.ita *alorii coteiparti indi*ize.
2) &n caz contrar+ ipoteca se stra.uta de drept asupra su.elor cu*enite
constituitorului. Dispozitiile art. .771 se aplica in .od corespunzator.
&ntinderea creantei ipotecare Art. .7,(
&poteca garanteaza cu acelasi rang capitalul+ dobanzile+ co.isioanele+
penalitatile si c4eltuielile rezonabile -acute cu recuperarea sau
conser*area bunului.
E6tinderea ipotecii prin accesiune Art. .7,,
21) &poteca se e6tinde asupra bunurilor care se unesc prin accesiune cu
bunul gre*at.
2) &poteca .obiliara se .entine asupra bunului rezultat din
trans-or.area bunului gre*at si se stra.uta asupra celui creat prin
contopirea sau unirea bunului gre*at cu alte bunuri. Cel care dobandeste
prin accesiune bunul ast-el creat este tinut de ipoteca.
5unurile .obile accesorii unui i.obil Art. .7,'
21) 5unurile .obile care+ -ara a-si pierde indi*idualitatea+ de*in accesorii
ale unui i.obil pot -i ipotecate -ie odata cu i.obilul+ -ie separat.
2) &poteca .obiliara continua sa gre*eze bunul c4iar si dupa ce acesta
de*ine accesoriul unui i.obil. &poteca .obiliara se stinge insa cu pri*ire la
.aterialele de constructie sau alte ase.enea bunuri incorporate intr-o
constructie sau intr-o alta a.elioratiune a unui teren.
&poteca asupra unei uni*ersalitati de bunuri Art. .7,$
21) &poteca asupra unei uni*ersalitati de bunuri se intinde asupra tuturor
bunurilor cuprinse in aceasta.
2) &poteca se .entine asupra uni*ersalitatii de bunuri+ c4iar si atunci
cand bunurile cuprinse in aceasta au pierit+ daca debitorul le inlocuieste
intr-un inter*al rezonabil+ tinand cont de cantitatea si natura bunurilor.
Cesiunea ipotecii Art. .7,!
21) Dreptul de ipoteca sau rangul acesteia poate -i cedat separat de
creanta pe care o garanteaza nu.ai atunci cand su.a pentru care este
constituita ipoteca este deter.inata in actul constituti*.
2) &n cazul pre*azut la alin. 21)+ cesiunea se -ace prin act inc4eiat in
-or.a scrisa intre creditorul ipotecar cedent si creditorul cesionar+ cu
instiintarea debitorului.
27) Dispozitiile in .aterie de carte -unciara sau+ dupa caz+ cele care
pri*esc opozabilitatea -ata de terti a ipotecii .obiliare ra.an aplicabile.
>arantiile asupra na*elor si aerona*elor Art. .7,"
>arantiile reale asupra na*elor si aerona*elor se regle.enteaza prin legi
speciale.
7. E-ectele ipotecii -ata de terti
Dreptul de ur.arire al creditorului ipotecar Art. .7'0
Creditorul ipotecar poate ur.ari bunul ipotecat in orice .ana ar trece+
-ara a tine sea.a de drepturile reale constituite sau inscrise dupa
inscrierea ipotecii sale.
E-ectele ipotecii -ata de dobanditorul bunului Art. .7'1
21) Cel care dobandeste un bun ipotecat raspunde cu acel bun pentru toate
datoriile ipotecare. Dobanditorul bunului ipotecat se bucura si+ dupa caz+
este tinut de toate ter.enele de plata de care bene-iciaza sau este tinut
si debitorul obligatiei ipotecare.
2) Daca dobanditorul bunului ipotecat nu stinge creanta ipotecara+
creditorul poate incepe ur.arirea silita asupra bunului+ in conditiile legii.
Drepturile reale anterioare ale tertului dobanditor Art. .7'
Atunci cand creditorul ipotecar ur.areste si *inde bunul dobandit de un
tert de la cel care a constituit ipoteca+ drepturile reale principale pe care
tertul le a*ea asupra bunului anterior dobandirii proprietatii renasc cu
rangul lor originar de drept sau+ dupa caz+ prin reinscriere in cartea
-unciara.
Regresul dobanditorului care a platit datoria Art. .7'7
Tertul dobanditor care a platit datoria ipotecara sau care a suportat
e6ecutarea se poate intoarce i.potri*a celui de la care a pri.it bunul
pentru a -i despagubit+ in conditiile dreptului co.un.
Conser*area actiunii personale Art. .7'(
Dispozitiile prezentei sectiuni nu e6clud dreptul creditorului ipotecar de
a-l ur.ari pe cel tinut personal pentru plata creantei ori de a ur.ari
produsele bunului ipotecat atunci cand legea o per.ite.
(. &potecile con*entionale
Dreptul de a ipoteca Art. .7',
&poteca con*entionala poate -i constituita nu.ai de titularul dreptului ce
ur.eaza a -i ipotecat si care are capacitatea de a dispune de acesta.
Constituitorul ipotecii Art. .7''
&poteca con*entionala poate -i constituita de debitorul obligatiei
garantate sau de un tert.
&poteca unui drept anulabil sau conditional Art. .7'$
Cel ce are asupra bunului un drept anulabil ori a-ectat de o conditie nu
poate consi.ti decat o ipoteca supusa aceleiasi nulitati sau conditii.
&poteca asupra unei uni*ersalitati de bunuri Art. .7'!
&poteca con*entionala asupra unei uni*ersalitati de bunuri .obile sau
i.obile+ prezente ori *iitoare+ corporale sau incorporale nu poate -i
consi.tita decat cu pri*ire la bunurile a-ectate acti*itatii unei
intreprinderi.
)bligatiile garantate Art. .7'"
&poteca con*entionala poate garanta indeplinirea obligatiilor de orice -el.
)bligatiile *iitoare sau e*entuale Art. .7$0
Atunci cand garanteaza indeplinirea unei obligatii *iitoare+ ipoteca
dobandeste rang din .o.entul inscrierii in registrele de publicitate.
>arantia constituita in a*ans Art. .7$1
21) &n cazul in care este constituita pentru a garanta plata unei su.e de
bani+ ipoteca este *alabila+ c4iar daca+ la .o.entul constituirii+ debitorul
nu a pri.it sau a pri.it doar in parte prestatia in considerarea careia a
constituit ipoteca.
2) Daca insa creditorul re-uza sa dea su.ele pe care s-a anga/at sa le
puna la dispozitie si in considerarea carora ipoteca a -ost constituita+
debitorul poate obtine reducerea sau des-iintarea ipotecii+ pe c4eltuiala
creditorului+ platindu-i acestuia su.ele atunci datorate. Creditorul
datoreaza insa daune-interese.
Continutul contractului de ipoteca Art. .7$
21) &poteca con*entionala nu este *alabila decat daca su.a pentru care
este constituita se poate deter.ina in .od rezonabil in te.eiul actului de
ipoteca.
2) 0ub sanctiunea nulitatii+ contractul de ipoteca trebuie sa identi-ice
constituitorul si creditorul ipotecar+ sa arate cauza obligatiei garantate si
sa -aca o descriere su-icient de precisa a bunului ipotecat.
27) 0tipulatia potri*it careia ipoteca poarta asupra tuturor bunurilor
debitorului sau asupra tuturor bunurilor prezente si *iitoare ale acestuia
nu constituie o descriere su-icient de precisa in sensul alin. 2).
Drepturile constituitorului Art. .7$7
Cel care a constituit ipoteca este liber sa -oloseasca+ sa ad.inistreze si
sa dispuna de bunul gre*at+ insa cu indatorirea de a nu *ata.a drepturile
creditorului ipotecar.
&ndatoririle celui care a constituit ipoteca Art. .7$(
Constituitorul nu poate distruge ori deteriora bunul gre*at si nici nu ii
poate di.inua in .od substantial *aloarea decat daca aceasta distrugere+
deteriorare ori di.inuare a *alorii sur*ine in cursul unei utilizari nor.ale a
bunului sau in caz de necesitate.
Daunele-interese Art. .7$,
Creditorul poate cere+ in li.ita creantei sale ipotecare+ dauneinterese
pentru pre/udiciile su-erite prin distrugerea+ deteriorarea ori di.inuarea
*alorii bunului gre*at+ c4iar si atunci cand creanta sa nu este lic4ida ori
e6igibila. Dauneleinterese platite ast-el creditorului se i.puta asupra
creantei ipotecare.
Clauza de inalienabilitate Art. .7$'
Actele de dispozitie asupra bunului ipotecat sunt *alabile c4iar daca
dobanditorul bunului cunoaste stipulatia din contractul de ipoteca ce
interzice trans-erul sau declara ca acest trans-er este ec4i*alent cu
neindeplinirea obligatiei garantate.
0ectiunea &poteca i.obiliara
1. Constituirea ipotecii i.obiliare
&nscrierea in cartea -unciara Art. .7$$
21) &poteca asupra unui bun i.obil se constituie prin inscriere in cartea
-unciara.
2) &poteca asupra unei uni*ersalitati de bunuri nu gre*eaza bunurile
i.obile cuprinse in aceasta decat din .o.entul inscrierii ipotecii in cartea
-unciara cu pri*ire la -iecare dintre i.obile.
;or.a contractului Art. .7$!
21) Contractul de ipoteca se inc4eie in -or.a autentica de catre notarul
public+ sub sanctiunea nulitatii absolute.
2) &poteca asupra bunurilor unei persoane /uridice poate -i consi.tita in
*irtutea puterilor con-erite in ur.a deliberarilor sau a i.puternicirilor
intoc.ite sub se.natura pri*ata+ in con-or.itate cu regulile din actul
constituti* pri*itoare la reprezentare.
)biectul ipotecii i.obiliare Art. .7$"
21) 0e pot ipoteca9
a) i.obilele cu accesoriile lor:
b) uzu-ructul acestor i.obile si accesoriile:
c) cotele-parti din dreptul asupra i.obilelor:
d) dreptul de super-icie.
2) &poteca ce poarta asupra c4iriilor sau arenzilor prezente si *iitoare
produse de un i.obil+ precu. si asupra inde.nizatiilor platite in te.eiul
unor contracte de asigurare cu pri*ire la plata acestor c4irii sau arenzi se
supune regulilor publicitatii i.obiliare.
&poteca asupra unei constructii *iitoare Art. .7!0
&poteca asupra unor constructii *iitoare nu poate -i intabulata+ ci nu.ai
inscrisa pro*izoriu in cartea -unciara+ in conditiile legii.
&nscrierea ipotecii Art. .7!1
&poteca se poate inscrie -ie nu.ai asupra unui i.obil in intregul sau+ -ie
nu.ai asupra cotei-parti din dreptul asupra i.obilului.
E6tinderea ipotecii asupra a.elioratiunilor Art. .7!
&poteca se intinde+ -ara nicio alta -or.alitate+ asupra constructiilor+
i.bunatatirilor si accesoriilor i.obilului+ c4iar daca acestea sunt
ulterioare constituirii ipotecii.
E6tinderea ipotecii asupra -ructelor i.obilului Art. .7!7
21) &poteca se e6tinde asupra -ructelor naturale si industriale ale
i.obilului ipotecat produse dupa notarea inceperii ur.aririi silite sau+ dupa
caz+ dupa notarea desc4iderii procedurii insol*entei.
2) Dreptul de ipoteca se e6tinde de la aceeasi data si asupra c4iriilor si
arenzilor i.obilului dat in locatiune. Acest drept este opozabil locatarilor
nu.ai din .o.entul co.unicarii notarii inceperii ur.aririi silite+ respecti*
al co.unicarii notarii desc4iderii procedurii insol*entei+ in a-ara de cazul
in care acestea au -ost cunoscute pe alta cale.
27) Actele inc4eiate de proprietar cu pri*ire la *eniturile nea/unse la
scadenta sau ur.arirea acestora de alti creditori nu sunt opozabile
creditorului ipotecar dupa notarea inceperii ur.aririi silite+ cu e6ceptia
cazului in care aceste acte au -ost notate in cartea -unciara inainte de
notarea inceperii ur.aririi silite.
. Drepturile si obligatiile partilor
Clauzele de inalienabilitate Art. .7!(
21) Actele de dispozitie asupra i.obilului ipotecat sunt *alabile c4iar daca
cel care a dobandit bunul cunoaste stipulatia din contractul de ipoteca ce
interzice ase.enea acte sau declara ca inc4eierea lor este ec4i*alenta cu
neindeplinirea obligatiei.
2) Clauzele care i.pun debitorului plata anticipata si i.ediata la cerere a
obligatiei garantate sau plata *reunei alte obligatii prin -aptul constituirii
unei alte garantii asupra aceluiasi bun se considera nescrise.
Anti4reza Art. .7!,
Clauza prin care creditorul ipotecar este autorizat ca+ pana la data
inceperii e6ecutarii+ sa posede i.obilul ipotecat sau sa isi insuseasca
-ructele ori *eniturile acestuia se considera nescrisa.
7. &potecile legale
Creantele care bene-iciaza de ipoteca legala Art. .7!'
&n a-ara altor cazuri pre*azute de lege+ bene-iciaza de ipoteca legala9
1. *anzatorul+ asupra bunului i.obil *andut+ pentru pretul datorat: aceasta
dispozitie se aplica si in cazul sc4i.bului cu sulta sau al darii in plata cu
sulta in -olosul celui care instraineaza+ pentru plata sultei datorate:
. pro.itentul ac4izitor pentru nee6ecutarea pro.isiunii de a contracta
a*and ca obiect un i.obil inscris in cartea -unciara+ asupra i.obilului
respecti*+ pentru restituirea su.elor platite in contul acestuia:
7. cel care a i.pru.utat o su.a de bani pentru dobandirea unui i.obil+
asupra i.obilului ast-el dobandit+ pentru restituirea i.pru.utului:
(. cel care a instrainat un i.obil in sc4i.bul intretinerii+ asupra i.obilului
instrainat+ pentru plata rentei in bani corespunzatoare intretinerii
nee6ecutate: dreptul de proprietate al debitorului intretinerii nu se *a
inscrie in cartea -unciara decat odata cu aceasta ipoteca+ dispozitiile art.
.(" aplicandu-se in .od corespunzator:
,. coproprietarii+ pentru plata sultelor sau a pretului datorat de
coproprietarul ad/udecatar al i.obilului ori pentru garantarea creantei
rezultand din e*ictiune+ asupra i.obilelor ce au re*enit coproprietarului
tinut de o atare obligatie:
'. ar4itectii si antreprenorii care au con*enit cu proprietarul sa edi-ice+
sa reconstruiasca sau sa repare un i.obil+ asupra i.obilului+ pentru
garantarea su.elor datorate acestora+ insa nu.ai in li.ita sporului de
*aloare realizat:
legatarii cu titlu particular+ asupra i.obilelor din .ostenire cu*enite celui
obligat la e6ecutarea legatului+ pentru plata acestuia.
0ectiunea 7 &poteca .obiliara
1. Dispozitii generale
&. Constituirea ipotecii
Constituirea si e-icacitatea ipotecii Art. .7!$
&poteca .obiliara se constituie prin inc4eierea contractului de ipoteca+
insa ea produce e-ecte de la data la care obligatia garantata ia nastere+
iar constituitorul dobandeste drepturi asupra bunurilor .obile ipotecate.
;or.a contractului de ipoteca Art. .7!!
Contractul prin care se constituie o ipoteca .obiliara se inc4eie in -or.a
autentica sau sub se.natura pri*ata+ sub sanctiunea nulitatii absolute.
)biectul ipotecii .obiliare Art. .7!"
0e pot ipoteca9
a) creante banesti nascute din contractul de *anzare+ contractul de
locatiune sau orice alt act inc4eiat cu pri*ire la un bun+ cele rezultate
dintr-un contract de asigurare+ cele nascute in considerarea asu.arii unei
obligatii sau a constituirii unei garantii+ a -olosirii unei carti de credit ori
de debit ori a castigarii unui pre.iu la o loterie sau alte /ocuri de noroc
organizate in conditiile legii:
b) creante constatate prin titluri no.inati*e+ la ordin sau la purtator:
c) conturi bancare:
d) actiuni si parti sociale+ *alori .obiliare si alte instru.ente -inanciare:
e) drepturi de proprietate intelectuala si orice alte bunuri incorporale:
-) petrolul+ gazul natural si celelalte resurse .inerale care ur.eaza a -i
e6trase:
g) e-ecti*ele de ani.ale:
4) recoltele care ur.eaza a -i culese:
i) padurile care ur.eaza a -i taiate:
/) bunurile corporale care -ac obiectul unui contract de locatiune+ care
sunt detinute in *ederea *anzarii+ inc4irierii ori -urnizarii in te.eiul unui
contract de prestari de ser*icii+ care sunt -urnizate in te.eiul unui
contract de prestari de ser*icii+ precu. si .ateria pri.a si .aterialele
destinate a -i consu.ate sau prelucrate in e6ploatarea unei intreprinderi+
produsele in curs de -abricatie si produsele -inite:
A) ec4ipa.entele+ instalatiile si orice alte bunuri destinate sa ser*easca in
.od durabil e6ploatarii unei intreprinderi:
l) orice alte bunuri .obile+ corporale sau incorporale.
&poteca instru.entelor -inanciare Art. .7"0
21) &poteca asupra instru.entelor -inanciare se constituie con-or.
regulilor pietei pe care acestea sunt tranzactionate.
2) &poteca asupra actiunilor sau partilor sociale ale unei societati
co.erciale se constituie potri*it regulilor stabilite prin lege speciala.
Descrierea bunului ipotecat Art. .7"1
21) Contractul de ipoteca trebuie sa cuprinda o descriere su-icient de
precisa a bunului gre*at.
2) Descrierea este su-icient de precisa+ c4iar daca bunul nu este
indi*idualizat+ in .asura in care per.ite in .od rezonabil identi-icarea
acestuia.
27) Descrierea se poate -ace prin intoc.irea unei liste a bunurilor .obile
ipotecate+ prin deter.inarea categoriei din care acestea -ac parte+ prin
indicarea cantitatii+ prin stabilirea unei -or.ule de deter.inare si prin
orice alta .odalitate care per.ite in .od rezonabil identi-icarea bunului
.obil ipotecat.
2() Atunci cand ipoteca poarta asupra unei uni*ersalitati+ contractul
trebuie sa descrie natura si continutul acesteia.
2,) 0tipulatia potri*it careia ipoteca gre*eaza toate bunurile .obile sau
toate bunurile .obile prezente si *iitoare ale constituitorului nu constituie
o descriere su-icient de precisa in sensul alin. 21).
2') Daca ipoteca poarta asupra unui cont bancar+ acesta trebuie
indi*idualizat in .od distinct in contractul de ipoteca.
E6tinderea ipotecii asupra produselor Art. .7"
21) &poteca se e6tinde asupra -ructelor si productelor bunului .obil
ipotecat+ precu. si asupra tuturor bunurilor pri.ite de constituitor in
ur.a unui act de ad.inistrare ori de dispozitie inc4eiat cu pri*ire la bunul
.obil ipotecat.
2) 0e considera+ de ase.enea+ a -i un produs al bunului .obil ipotecat
orice bun care il inlocuieste sau in care trece *aloarea acestuia.
&nstrainarea bunului ipotecat Art. .7"7
21) Cel care ac4izitioneaza un bun in cursul obisnuit al acti*itatii unei
intreprinderi care instraineaza bunuri de acelasi -el dobandeste bunul
liber de ipotecile constituite de instrainator+ c4iar daca ipoteca este
per-ecta+ iar dobanditorul cunoaste e6istenta acesteia.
2) &n acest caz+ ipoteca se stra.uta asupra pretului sau altor bunuri
rezultate din instrainarea bunului ipotecat.
&&. Drepturile si obligatiile partilor
Dreptul de inspectie Art. .7"(
Creditorul ipotecar are dreptul sa inspecteze bunul ipotecat. El este insa
dator sa nu stan/eneasca acti*itatea celui care detine bunul ipotecat.
Dreptul de a culege -ructele bunului ipotecat Art. .7",
0tipulatia prin care creditorul ipotecar isi rezer*a dreptul sa isi
insuseasca produsele bunului ipotecat in contul creantei nu este *alabila
decat daca stabileste in .od detaliat conditiile si proportia in care
ur.eaza a se reduce creanta garantata in ur.a e6ercitarii acestui drept.
E6igibilitatea anticipata Art. .7"'
21) Creditorul ipotecar are dreptul sa considere e6igibila creanta
garantata si sa e6ecute ipoteca in cazul in care constata lipsa unei
intretineri corespunzatoare a bunului ipotecat sau alte -apte+ i.putabile
debitorului+ de natura sa -aca di-icila sau i.posibila e6ecutarea ipotecii+
ast-el cu. aceste -apte sunt deter.inate prin contractul de ipoteca.
2) Creditorul poate sa e6ercite dreptul pre*azut la alin. 21) nu.ai daca
are te.eiuri rezonabile sa creada ca bunul ipotecat este pe cale de a -i
pus in pericol sau ca e6ista posibilitatea ca e6ecutarea obligatiei sa -ie
i.piedicata.
27) Clauzele care i.pun debitorului plata anticipata si i.ediata la cerere a
obligatiei garantate sau plata *reunei alte obligatii prin -aptul constituirii
unei alte garantii asupra aceluiasi bun se considera nescrise.
Declaratiile pri*itoare la ipoteca Art. .7"$
21) Constituitorul are dreptul sa adreseze creditorului ipotecar o cerere
scrisa prin care sa solicite acestuia9
a) sa e.ita o declaratie cu pri*ire la *aloarea ra.asa din creanta
garantata prin ipoteca:
b) sa con-ir.e ori+ dupa caz+ sa recti-ice lista bunurilor care+ in opinia
debitorului+ -ac obiectul ipotecii:
c) sa con-ir.e ori+ dupa caz+ sa recti-ice *aloarea creantei care+ in opinia
debitorului+ .ai este garantata prin ipoteca la o anu.ita data.
2) Creditorul este obligat sa co.unice debitorului+ in ter.en de 1, zile de
la pri.irea cererii pre*azute la alin. 21)+ dupa caz9
a) o declaratie scrisa prin care indica su.a ra.asa a -i garantata prin
ipoteca:
b) con-ir.area sau recti-icarea declaratiei debitorului pri*itoare la
bunurile gre*ate si la su.a ra.asa:
c) o declaratie potri*it careia nu .ai este titularul ipotecii+ indicand
totodata nu.ele si adresa succesorului sau in drepturi.
27) Debitorul are dreptul sa obtina in .od gratuit o ase.enea declaratie la
-iecare ' luni.
2() Creditorul poate sa ceara debitorului ra.bursarea costurilor
rezonabile ocazionate de e.iterea declaratiei unei solicitari supli.entare
-ata de cea pre*azuta la alin. 27).
. &potecile asupra creantelor
&. Dispozitii co.une
)biectul ipotecii Art. .7"!
&poteca poate sa aiba ca obiect -ie una sau .ai .ulte creante+ -ie o
uni*ersalitate de creante.
&ntinderea ipotecii asupra unei uni*ersalitati de creante Art. .7""
&poteca asupra unei uni*ersalitati de creante nu cuprinde creantele
nascute din instrainarea bunurilor debitorului ca ur.are a e6ercitarii
drepturilor unui tert si nici creantele nascute din contractele de asigurare
inc4eiate de debitor cu pri*ire la bunurile sale.
1oti-icarea debitorului creantei ipotecate Art. .(00
21) Creditorul ipotecar nu poate cere plata decat dupa ce co.unica in scris
debitorului acesteia e6istenta ipotecii+ creanta ipotecata+ su.a datorata+
locul si .odalitatea de plata.
2) Acceptarea ipotecii de catre debitorul creantei ipotecate+ -acuta prin
act scris+ produce aceleasi e-ecte.
3lata creantei gre*ate de ipoteca Art. .(01
21) Debitorul nu se poate libera decat platind creditorului ipotecar in
.odul indicat in co.unicare.
2) Cu toate acestea+ debitorul creantei a-ectate de ipoteca poate plati
constituitorului daca creditorul ipotecar nu ii co.unica do*ada ipotecii in
ter.en de 1, zile de la data la care i s-a solicitat in scris acest lucru.
27) Do*ada ipotecii se poate -ace -ie cu copia certi-icata de pe contractul
de ipoteca+ -ie cu o copie a a*izului de ipoteca.
&poteca unei creante garantate cu ipoteca Art. .(0
&poteca ce poarta asupra unei creante care este garantata+ la randul sau+
cu o ipoteca .obiliara sau i.obiliara trebuie inscrisa in ar4i*a. De
ase.enea+ creditorul in -a*oarea caruia s-a ipotecat creanta trebuie sa
re.ita debitorului acestei creante o copie a a*izului de ipoteca.
&&. Drepturile si obligatiile partilor
Actiunile i.potri*a debitorului creantei gre*ate Art. .(07
Atat constituitorul ipotecii+ cat si creditorul ipotecar pot intenta actiuni
i.potri*a debitorului creantei care -ace obiectul ipotecii+ insa cu
indatorirea de a-l introduce pe celalalt in cauza.
Drepturile creditorului ipotecar Art. .(0(
Creditorul ipotecar poate percepe+ la scadenta creantei ipotecate+
capitalul+ dobanzile si celelalte su.e pe care aceasta le produce si
elibereaza debitorului creantei a-ectate de ipoteca c4itanta pentru
su.ele pri.ite. ) copie de pe aceasta c4itanta *a -i tri.isa
constituitorului ipotecii.
&.putarea su.elor percepute Art. .(0,
&n lipsa de stipulatie contrara+ creditorul i.puta su.ele percepute asupra
creantei sale+ c4iar nea/unsa la scadenta+ potri*it regulilor stabilite
pentru i.putatia platilor.
3erceperea su.elor de cel care a constituit ipoteca Art. .(0'
21) 3rin actul constituti* al ipotecii+ creditorul ipotecar poate incu*iinta
celui care a constituit ipoteca sa perceapa+ la scadenta+ capitalul+
dobanzile si celelalte su.e cu*enite in te.eiul creantei ipotecate.
2) Creditorul ipotecar poate retrage oricand aceasta incu*iintare+ cu
indatorirea de a-i noti-ica in scris pe cel care a constituit ipoteca si pe
debitorul creantei ipotecate.
<r.arirea su.elor neplatite Art. .(0$
Creditorul ipotecar nu este tinut el insusi sa recupereze in /ustitie su.ele
neplatite de debitorul creantei ipotecate. El este insa dator sa il
in-or.eze de indata pe cel care a constituit ipoteca cu pri*ire la orice
nereguli la plata su.elor datorate de catre debitorul creantei ipotecate.
Re.iterea di-erentei Art. .(0!
Creditorul ipotecar este obligat sa re.ita debitorului sau su.ele incasate
care depasesc cuantu.ul capitalului creantei ipotecate+ al dobanzilor si al
c4eltuielilor. )rice stipulatie contrara se considera nescrisa.
7. 3er-ectarea ipotecilor .obiliare
&potecile .obiliare per-ecte Art. .(0"
21) &poteca este per-ecta atunci cand produce e-ecte potri*it dispozitiilor
art. .7!$+ iar -or.alitatile cerute de lege pentru publicitatea sa au -ost
indeplinite.
2) 3ublicitatea ipotecilor .obiliare se asigura prin inscrierea acestora in
ar4i*a+ daca prin lege nu se pre*ede alt-el.
27) &poteca per-ecta este opozabila celorlalti creditori ai constituitorului+
celor care dobandesc ulterior drepturi asupra bunului ipotecat+ precu. si
tuturor celorlalte persoane.
3ublicitatea ipotecii asupra conturilor Art. .(10
21) 3ublicitatea ipotecii asupra conturilor desc4ise la o institutie de credit
se realizeaza prin inscrierea ipotecii la ar4i*a sau poate -i satis-acuta prin
controlul asupra contului.
2) <n creditor ipotecar dobandeste controlul asupra unui cont daca9
a) creditorul ipotecar este c4iar institutia de credit la care este desc4is
contul:
b) constituitorul+ institutia de credit si creditorul ipotecar con*in in scris
ca institutia de credit+ -ara a solicita consi.ta.antul constituitorului
ipotecii+ *a ur.a instructiunile prin care creditorul dispune de su.ele
a-late in cont: sau
c) creditorul ipotecar de*ine titular al contului.
27) Creditorul ipotecar care indeplineste conditiile pre*azute la alin. 2)
are controlul asupra contului c4iar daca cel care a constituit ipoteca
pastreaza dreptul de a dispune de su.ele a-late in cont.
3ublicitatea ipotecii asupra instru.entelor -inanciare Art. .(11
3ublicitatea ipotecii asupra instru.entelor -inanciare care+ potri*it
regulilor pietei pe care sunt tranzactionate+ pot -i trans-erate prin si.pla
inregistrare in registrele care o deser*esc se realizeaza potri*it regulilor
aplicabile acelei piete.
Conser*area rangului ipotecii Art. .(1
21) &n cazul in care descrierea bunului gre*at care a -ost inscrisa initial la
ar4i*a nu acopera tipul de produse rezultate+ ipoteca nu isi pastreaza
rangul asupra acestor produse decat daca creditorul inscrie la ar4i*a un
a*iz .odi-icator in ter.en de 1, zile de la data la care constituitorul
ipotecii a obtinut acele produse.
2) Atunci cand produsele bunului ipotecat sunt su.e de bani a caror
origine poate -i stabilita+ ipoteca isi conser*a rangul asupra acestora+ -ara
sa -ie necesara inscrierea unui a*iz .odi-icator.
(. &nscrierea ipotecilor .obiliare
Ar4i*a Electronica de >arantii Reale 8obiliare Art. .(17
21) &nregistrarea operatiunilor pri*ind ipotecile .obiliare+ a operatiunilor
asi.ilate acestora+ precu. si a altor drepturi pre*azute de lege se
e-ectueaza nu.ai in Ar4i*a Electronica de >arantii Reale 8obiliare+ daca
prin lege nu se pre*ede alt-el.
2) )rganizarea si -unctionarea ar4i*ei se regle.enteaza prin lege
speciala.
Validitatea ipotecii Art. .(1(
&nscrierea in ar4i*a nu con-era *aliditate unei ipoteci lo*ite de nulitate.
E-ectul inscrierii Art. .(1,
Creditorul care inscrie o ipoteca asupra unui bun este prezu.at ca are
cunostinta despre e6istenta tuturor ipotecilor care au -ost inscrise .ai
inainte cu pri*ire la acelasi bun. Do*ada contrara nu este ad.isibila.
1econcordante intre a*iz si contractul de ipoteca Art. .(1'
Daca e6ista neconcordante intre in-or.atiile cuprinse in -or.ularul de
a*iz si cele cuprinse in contractul de ipoteca+ in raporturile dintre terti si
in cele dintre parti si terti pre*aleaza in-or.atiile cuprinse in -or.ularul
de a*iz.
1oti-icarea inscrierii Art. .(1$
Creditorul ipotecar este obligat sa co.unice constituitorului o copie de pe
a*izul de ipoteca in cel .ult ( de ore de la inscrierea acesteia.
Do.iciliul partilor Art. .(1!
21) &n realizarea drepturilor si obligatiilor partilor unui contract de
ipoteca -ata de terti+ se considera ca acestea au do.iciliul indicat in
a*izul de ipoteca.
Toate co.unicarile trans.ise potri*it contractului de ipoteca la adresa
.entionata in -or.ularul de a*iz sunt *alabile si produc e-ecte.
2) 3artea care isi sc4i.ba do.iciliul trebuie sa co.unice sc4i.barea
celeilalte parti si sa o inscrie la ar4i*a.
)bligatia de radiere Art. .(1"
&n cel .ult 10 zile de la data la care obligatia garantata a -ost platita+
creditorul ipotecar este obligat sa ceara operatorului ar4i*ei radierea
ipotecii.
Creditorul ipotecar care o.ite sa solicite radierea ipotecii raspunde
pentru pre/udiciile directe sau indirecte aduse debitorului si
constituitorului ipotecii. &n acest caz+ *aloarea daunelor-interese ce
ur.eaza a -i platite nu poate -i .ai .ica decat ec4i*alentul in lei al su.ei
de ,00 euro.
0ectiunea ( Concursul intre creditorii ipotecari
Concursul ipotecilor .obiliare Art. .(0
21) Rangul ipotecilor per-ecte se deter.ina potri*it ordinii inscrierii sau
per-ectarii ipotecilor+ cu e6ceptiile pre*azute de lege.
2) &poteca per-ecta este intotdeauna pre-erata ipotecilor care nu au
-ost per-ectate.
Concursul ipotecilor i.obiliare Art. .(1
Rangul ipotecilor i.obiliare este deter.inat de ordinea inregistrarii
cererilor de inscriere in cartea -unciara.
Concursul ipotecilor .obiliare cu ipotecile i.obiliare Art. .(
Atunci cand acelasi bun este gre*at atat de ipoteci .obiliare+ cat si de
ipoteci i.obiliare+ sunt pre-erati creditorii a caror ipoteca a -ost anterior
-acuta publica in registrele de publicitate a-erente. Cu toate acestea+
ipoteca i.obiliara inscrisa in aceeasi zi cu o ipoteca .obiliara *a -i
pre-erata acesteia din ur.a.
Concursul dintre ipotecile inscrise si ga/ Art. .(7
Creditorul a carui ipoteca este inscrisa in ar4i*a este pre-erat
creditorului ga/ist+ c4iar daca acesta a obtinut detentia bunului ipotecat
anterior inscrierii ipotecii.
Concursul dintre ipotecile generale si ipotecile speciale Art. .((
&ntre o ipoteca asupra unei uni*ersalitati de bunuri .obile si o ipoteca
asupra unor bunuri .obile deter.inate are prioritate aceea dintre ele
care a -ost inscrisa sau per-ectata .ai intai.
&potecile .obiliare pri*ilegiate Art. .(,
21) &poteca constituita in -a*oarea *anzatorului unui bun sau a creditorului
care a acordat i.pru.ut pentru cu.pararea bunului are prioritate asupra
unei ipoteci anterioare+ daca+ inainte ca debitorul sa obtina posesia bunului
ipotecat+ a*izul a -ost inscris la ar4i*a+ iar *anzatorul sau+ dupa caz+
creditorul il instiinteaza in scris pe creditorul ipotecar anterior despre
*anzare si despre inscrierea ipotecii.
2) &poteca asupra recoltei sau asupra produselor ce se *or obtine prin
*alori-icarea acesteia+ constituita in scopul obtinerii su.elor necesare
pentru a produce recolta+ precu. si ipoteca constituita in perioada de
crestere a plantelor ori in cursul unei perioade de ' luni inainte de
recoltare sunt pre-erate din .o.entul inscrierii lor in ar4i*a oricarei alte
ipoteci.
27) &poteca asupra e-ecti*elor de ani.ale sau asupra produselor acestora+
constituita in scopul asigurarii -ondurilor care sa ii per.ita celui care a
constituit ipoteca sa ac4izitioneze nutreturi+ .edica.ente sau 4or.oni+
necesare pentru 4rana ori tratarea ani.alelor+ are prioritate asupra
oricarei alte ipoteci constituite asupra aceluiasi bun ori asupra produselor
lui+ alta decat ipoteca *anzatorului de nutreturi+ .edica.ente sau
4or.oni.
&poteca asupra conturilor Art. .('
&poteca creditorului care are controlul unui cont este pre-erata ipotecii
unui creditor care nu are controlul asupra acestuia.
Cesiunea ipotecii. 0c4i.barea rangului Art. .($
21) Creditorul ipotecar poate ceda unui creditor c4irogra-ar ipoteca
creantei sale ipotecare. De ase.enea+ creditorii ipotecari pot con*eni
sc4i.barea rangului ipotecilor lor+ sub conditia notarii in registrul de
publicitate respecti*.
2) Daca intre ipotecile al caror rang se sc4i.ba se gasesc si alte garantii
sau drepturi ai caror titulari n-au consi.tit la sc4i.b+ con*entia nu le
poate -i opusa decat in .asura in care le era opozabila garantia al carei
rang a -ost cedat.
27) &n toate cazurile+ cesiunea rangului se -ace in li.ita creantei ipotecare
al carei rang a -ost cedat+ iar sc4i.bul rangului se -ace in li.ita creantei
ipotecare care are rangul pre-erat.
2() Daca bunul ipotecat este *andut la licitatie+ creditorul care a dobandit
rangul unei creante sub conditie *a putea renunta la bene-iciul sc4i.barii
de rang+ creanta ipotecara conditionala reluandu-si rangul cedat.
0ectiunea , 0tingerea ipotecilor
0tingerea ipotecilor Art. .(!
21) &poteca i.obiliara se stinge prin radierea din cartea -unciara sau prin
pieirea totala a bunului.
2) &poteca .obiliara se stinge+ iar ipoteca i.obiliara se poate radia
pentru una dintre ur.atoarele cauze9
a) stingerea obligatiei principale prin oricare dintre .odurile pre*azute de
lege:
b) neindeplinirea e*eni.entului de care depinde nasterea obligatiei
garantate ori indeplinirea e*eni.entului de care depinde stingerea
acesteia:
c) neindeplinirea e*eni.entului de care depinde nasterea ipotecii ori
indeplinirea e*eni.entului de care depinde stingerea acesteia:
d) dobandirea de catre creditor a bunului gre*at:
e) renuntarea e6presa sau tacita a creditorului la ipoteca:
-) in orice alte cazuri pre*azute de lege.
27) Cu toate acestea+ in cazurile pre*azute la alin. 2) lit. a) si b)+ ipoteca
nu se stinge daca partile con*in ca ea sa -ie -olosita pentru garantarea
unei alte obligatii deter.inate ori deter.inabile+ -ara a se *ata.a insa
drepturile dobandite anterior de alte persoane.
Capitolul &V E6ecutarea ipotecii
0ectiunea 1 Dispozitii generale
E6ecutarea ipotecilor Art. .("
&n cazul in care debitorul nu e6ecuta de buna*oie obligatia sa+ creditorul
poate ur.ari bunul ipotecat+ potri*it dispozitiilor prezentului capitol.
Conditiile e6ecutarii Art. .(70
E6ecutarea ipotecii nu poate -i realizata decat in *irtutea unui titlu
e6ecutoriu si pentru o creanta certa+ lic4ida si e6igibila.
Titlurile e6ecutorii Art. .(71
Contractele de ipoteca *alabil inc4eiate sunt+ in conditiile legii+ titluri
e6ecutorii.
Alte cai de realizare a creantei Art. .(7
Dispozitiile prezentului capitol nu aduc nicio atingere dreptului
creditorului de a-si realiza creanta pe calea unei actiuni personale sau de a
solicita luarea oricaror .asuri necesare pentru e6ecutarea ipotecii+
potri*it Codului de procedura ci*ila.
&nterdictia pactului co.isoriu Art. .(77
)rice clauza potri*it careia+ pentru a garanta e6ecutarea obligatiei
debitorului sau+ creditorul isi rezer*a dreptul sa de*ina proprietarul
ire*ocabil al bunului sau sa dispuna de acesta -ara -or.alitatile i.puse de
lege se considera nescrisa.
Discutiunea bunurilor .obile Art. .(7(
<n creditor ipotecar de rang in-erior poate sa se opuna la ur.arirea
bunului .obil care ii este anu.e ipotecat+ daca au .ai ra.as bunuri .obile
su-iciente ipotecate in -a*oarea creditorului de rang superior pentru
aceeasi datorie+ si poate sa ceara discutiunea prealabila cu respectarea
-or.alitatilor regle.entate la art. .",. Daca cererea este ad.isa+
ur.arirea bunului ipotecat este suspendata.
0ectiunea E6ecutarea ipotecii .obiliare
1. E6ecutarea ipotecii asupra bunurilor .obile corporale
&. Deposedarea debitorului
Drepturile creditorului Art. .(7,
&n caz de nee6ecutare+ creditorul are dreptul+ la alegerea sa9
a) sa *anda bunul ipotecat in conditiile art. .((,.(,":
b) sa isi insuseasca bunul pentru a stinge creanta ipotecara in conditiile
art. .('0.('7:
c) sa preia bunul in scop de ad.inistrare in conditiile art. .('!.($7.
<r.arirea accesoriilor unui i.obil Art. .(7'
Atunci cand ipoteca poarta asupra unor bunuri .obile accesorii ale unui
i.obil+ creditorul ipotecar se poate pre*ala+ in pri*inta acestora+ de
drepturile recunoscute in prezenta sectiune+ a-ara de cazul in care a
inceput ur.arirea potri*it regulilor stabilite pentru e6ecutarea ipotecilor
i.obiliare.
0epararea accesoriilor unui i.obil Art. .(7$
21) Atunci cand titularul unei ipoteci constituite asupra unui bun .obil
accesoriu al unui i.obil este pre-erat titularilor altor drepturi reale
asupra bunului i.obil respecti*+ el poate+ in caz de nee6ecutare din partea
debitorului+ sa separe cele doua bunuri.
2) &n acest caz+ creditorul ipotecar este obligat sa ii despagubeasca pe
titularii de drepturi reale asupra i.obilului+ cu e6ceptia constituitorului+
pentru c4eltuielile necesare repararii stricaciunilor cauzate de separarea
celor doua bunuri.
27) Creditorul nu este obligat la despagubiri pentru scaderea *alorii
bunului i.obil ca ur.are a inlaturarii bunului ipotecat ori a necesitatii de
a-l inlocui.
2() Cei indreptatiti la despagubire pot re-uza separarea bunurilor cat ti.p
creditorul ipotecar nu o-era o garantie su-icienta pentru plata
despagubirilor.
2,) Dispozitiile prezentului articol nu se aplica .aterialelor obisnuite de
constructie care sunt incorporate intr-o constructie.
Dreptul de a prelua bunurile Art. .(7!
Creditorul ipotecar are dreptul9
a) sa preia bunurile ipotecate+ cu toate accesoriile acestora:
b) -ara a le deplasa+ sa ia .asurile necesare pentru ca ec4ipa.entele si
alte ase.enea bunuri sa nu .ai poata -i -olosite si sa dispuna ulterior de
acestea con-or. dispozitiilor art. .(($.
3reluarea bunului Art. .(7"
Creditorul poate prelua bunul ipotecat prin .i/loace proprii sau cu a/utorul
unui organ de e6ecutare.
3reluarea bunului prin .i/loace proprii Art. .((0
21) Atunci cand contractul de ipoteca .obiliara o per.ite in .od e6pres+
creditorul poate prelua bunul .obil+ precu. si titlurile si inscrisurile care
constata dreptul de proprietate al constituitorului asupra bunului+ prin
.i/loace proprii+ dupa o prealabila noti-icare prin inter.ediul e6ecutorului
/udecatoresc.
2) Creditorul nu poate insa tulbura linistea si ordinea publica ori recurge+
in .od direct sau indirect+ la constrangere+ c4iar daca -apta sa nu ar
constitui o in-ractiune.
)rice stipulatie care li.iteaza aceasta obligatie se considera nescrisa.
Re.iterea bunului ipotecat Art. .((1
21) Cel care detine bunul .obil este dator sa il predea creditorului
ipotecar+ care ur.areste bunul potri*it procedurii pre*azute in prezentul
capitol. Acesta poate insa re-uza predarea+ in cazul in care creditorul nu
-ace do*ada dreptului sau de a prelua bunul.
2) Cu e6ceptia creditorului ipotecar de rang superior care a pornit+ la
randul sau+ e6ecutarea+ niciun alt creditor nu ii poate cere creditorului
care a preluat bunul sa i-l re.ita.
3reluarea silita a bunului Art. .((
21) Creditorul poate solicita concursul e6ecutorului /udecatoresc pentru a
prelua bunul.
2) Cererea creditorului *a -i insotita de o copie de pe contractul de
garantie+ de o descriere a bunului ce ur.eaza a -i preluat si+ daca este
cazul+ de o copie certi-icata de pe inscrierea ipotecii la ar4i*a.
27) #a solicitarea e6ecutorului /udecatoresc+ agentii -ortei publice sunt
obligati sa acorde tot spri/inul pentru preluarea bunului.
)bligatiile e6ecutorului /udecatoresc Art. .((7
21) &n ter.en de (! de ore de la pri.irea cererii+ e6ecutorul /udecatoresc
se deplaseaza la locul unde se a-la bunul ipotecat+ il ridica si il preda de
indata creditorului.
2) E6ecutorul /udecatoresc intoc.este un proces-*erbal+ in doua
e6e.plare+ dintre care unul se pastreaza la dosarul de e6ecutare+ iar
celalalt se co.unica debitorului in conditiile Codului de procedura ci*ila.
27) Creditorul a*anseaza c4eltuielile si suporta riscurile transportului si
depozitarii bunului.
2() &n cazul in care este necesar sa se recurga la constrangere+
e6ecutorul /udecatoresc este obligat sa re*ina in cursul aceleiasi zile+
insotit de agenti ai -ortei publice+ pentru a prelua bunul a-ectat garantiei.
1u este necesara prezentarea unei 4otarari /udecatoresti sau a altui act
pro*enind de la autoritatile ad.inistrati*e.
Drepturile si obligatiile creditorului Art. .(((
Creditorul care detine bunul ipotecat are drepturile si obligatiile unui
ad.inistrator al bunului altuia i.puternicit cu ad.inistrarea si.pla+
dispozitiile art. $",$"" aplicandu-se in .od corespunzator.
&&. Vanzarea bunului ipotecat
Vanzarea bunurilor ipotecate Art. .((,
21) Creditorul ipotecar poate cere instantei de e6ecutare incu*iintarea
e6ecutarii ipotecii .obiliare prin *anzarea bunului .obil ipotecat. #a
cererea de incu*iintare se *or depune docu.ente care atesta e6istenta
creantei ipotecare si a ipotecii .obiliare+ i.preuna cu do*ada per-ectarii
ipotecii. &nstanta *a analiza e6istenta creantei si a ipotecii legal
per-ectate si *a incu*iinta *anzarea+ cu citarea partilor interesate.
2) Creditorul ipotecar poate *inde bunurile .obile ipotecate in starea in
care se gasesc sau dupa luarea unor .asuri co.ercial rezonabile pentru
*alori-icarea acestora.
27) Creditorul poate *inde bunurile .obile ipotecate prin licitatie publica
ori prin negociere directa+ prin unul sau .ai .ulte contracte+ in bloc ori
separat+ in orice .o.ent sau loc+ in conditii co.erciale rezonabile.
2() 3artile pot con*eni+ prin contractul de ipoteca+ .odul de *alori-icare a
bunurilor gre*ate.
2,) &n toate cazurile+ *anzarea trebuie realizata intr-o .aniera co.ercial
rezonabila in ceea ce pri*este .etoda+ .o.entul+ locul+ conditiile si toate
celelalte aspecte ale acesteia.
Vanzarea co.ercial rezonabila Art. .(('
21) Vanzarea bunurilor este co.ercial rezonabila daca are loc9
a) in .odul in care se dispune in .od obisnuit de bunuri de acelasi -el pe o
piata organizata:
b) la pretul stabilit pe o piata organizata si *alabil in .o.entul *anzarii:
c) in con-or.itate cu practicile co.erciale rezonabile ur.ate de cei care
*and in .od obisnuit bunuri de acelasi -el: d) in con-or.itate cu regulile
stabilite prin contractul de ipoteca+ atunci cand nu e6ista o piata
organizata pentru bunul ipotecat sau daca nu e6ista practici co.erciale
standardizate.
2) &n conditiile pre*azute la alin. 21)+ si.plul -apt ca se putea obtine un
pret .ai .are daca *anzarea ar -i a*ut loc in alt .o.ent sau printr-o alta
.etoda decat cea aleasa de creditor nu -ace ca *anzarea sa nu -ie
considerata co.ercial rezonabila.
Vanzarea bunului a-lat in posesia debitorului Art. .(($
21) Creditorul poate *inde bunul ipotecat+ c4iar daca acesta se a-la in
posesia debitorului.
2) Cu.paratorul are dreptul de a intra in posesia bunului+ in conditiile art.
.(7,.(((.
Cu.pararea de catre creditor Art. .((!
21) <n creditor ipotecar nu poate cu.para bunul decat9
a) in cadrul unei licitatii publice:
b) prin *anzare directa+ insa nu.ai daca bunuri de acelasi -el sunt *andute
in .od obisnuit pe o piata regle.entata.
2) &n aceste cazuri+ creditorul poate depune creanta in contul pretului.
1oti-icarea *anzarii Art. .(("
21) Daca doreste sa *anda bunul dupa procedura regle.entata in prezenta
sectiune+ creditorul este tinut sa co.unice persoanelor pre*azute la art.
.(,0 o noti-icare de e6ecutare si sa inscrie un a*iz de e6ecutare la
ar4i*a.
2) Atat co.unicarea noti-icarii+ cat si inscrierea a*izului de e6ecutare
trebuie realizate cu cel putin 1, zile inainte de data stabilita pentru
*anzare.
27) 1erespectarea acestor -or.alitati atrage nulitatea *anzarii.
2() Dispozitiile acestui articol nu se aplica atunci cand bunurile care -ac
obiectul ur.aririi sunt supuse pieirii+ deteriorarii ori de*alorizarii rapide
ori sunt *andute in .od obisnuit pe o piata organizata.
Destinatarii noti-icarii Art. .(,0
Creditorul trebuie sa adreseze noti-icarea9
a) debitorului obligatiei garantate prin ipoteca+ -ideiusorilor si
codebitorilor solidari ai acestuia:
b) constituitorului sau+ dupa caz+ succesorilor in drepturi ai acestuia:
c) tuturor creditorilor ipotecari ale caror ipoteci au de*enit opozabile prin
inscrierea in ar4i*a a unui a*iz care identi-ica bunul gre*at si care+ la data
noti-icarii+ este inscris pe nu.ele debitorului:
d) tuturor persoanelor de la care a pri.it noti-icarea e6istentei unui
drept sau a unei pretentii cu pri*ire la bunul ipotecat+ precu. si celor de
la care bunul a -ost ridicat ori la care acesta se a-la+ daca sunt cunoscuti:
e) tuturor creditorilor ipotecari si pri*ilegiati a caror garantie a de*enit
opozabila pe alta cale+ in te.eiul legii+ daca creditorul ipotecar cunoaste
identitatea si adresa acestora.
Continutul noti-icarii Art. .(,1
1oti-icarea *anzarii trebuie sa indice in .od clar9
a) constituitorul si creditorul ipotecar:
b) bunurile care -ac obiectul ur.aririi:
c) su.a pentru care se porneste ur.arirea:
d) .etoda prin care se *a realiza *alori-icarea bunului:
e) data+ ora si locul la care *a a*ea loc licitatia publica+ precu. si pretul de
pornire a licitatiei ori+ dupa caz+ data si ora cu incepere de la care
creditorul *a dispune de bun.
)pozitia la e6ecutare Art. .(,
21) &n ter.en de 1, zile de la co.unicarea noti-icarii sau+ dupa caz+ de la
inscrierea a*izului de e6ecutare in ar4i*a+ cei interesati sau *ata.ati prin
e6ecutare pot -or.ula opozitie la e6ecutare.
2) )pozitia suspenda de drept procedura de *anzare pana la solutionarea
de-initi*a a cauzei. Creditorul ipotecar care nu a preluat inca bunul *a
putea sa o -aca si pe perioada /udecarii opozitiei.
27) &nstanta *a solutiona opozitia in ter.en de , zile. ?otararea instantei
poate -i atacata nu.ai cu apel in ter.en de , zile de la co.unicare. &n
cazul respingerii opozitiei+ apelul nu il opreste pe creditor sa treaca la
*alori-icarea bunului. Apelul se solutioneaza de urgenta potri*it regulilor
de la ordonanta presedintiala.
2() &nstanta poate dispune incetarea e6ecutarii pornite de creditor+ daca
debitorul a platit+ precu. si restituirea bunului de catre creditor. Daca
instanta constata ca *anzarea ar ur.a sa se -aca cu incalcarea
dispozitiilor prezentei sectiuni+ *a stabili conditiile si regulile
corespunzatoare si *a incu*iinta *alori-icarea bunului.
3lata creantei ipotecare Art. .(,7
&n orice .o.ent pana la *anzarea bunului de catre creditor+ debitorul si
orice persoana interesata pot e6ecuta obligatia+ platind totodata
c4eltuielile rezonabile -acute pentru preluarea si *anzarea bunului. &n
acest caz+ creditorul este obligat sa accepte plata+ sa inceteze i.ediat
orice .asura de e6ecutare silita si sa restituie bunul debitorului.
3re-erinta la e6ecutare Art. .(,(
21) Creditorul ipotecar de rang superior este pre-erat creditorilor de rang
in-erior in ceea ce pri*este e6ercitiul dreptului de a e6ecuta ipoteca si
poate+ cat ti.p bunul nu a -ost *andut+ sa continue e6ecutarea inceputa
sau sa porneasca o noua e6ecutare.
2) Acesta poate -i insa tinut sa restituie c4eltuielile -acute de un
creditor de rang in-erior daca+ -iind noti-icat cu pri*ire la e6ecutarea
ipotecii+ o.ite sa in*oce prioritatea drepturilor sale intr-un ter.en
rezonabil.
Dobandirea lucrului de catre cu.parator Art. .(,,
21) Vanzarea bunului in cadrul procedurii regle.entate in prezentul
capitol9
a) trans-era cu.paratorului toate drepturile pe care constituitorul le are
asupra bunului:
b) stinge ipoteca in *irtutea careia *anzarea a a*ut loc:
c) stinge toate celelalte ipoteci si pri*ilegii+ daca prin lege nu se pre*ede
alt-el.
2) Titlurile sau inscrisurile care constata dreptul de proprietate al
constituitorului asupra bunului+ contractul de ipoteca+ i.preuna cu
.entiunea stingerii garantiei la ar4i*a -ac do*ada dreptului de proprietate
al dobanditorului.
)bligatia personala a debitorului Art. .(,'
Debitorul ra.ane obligat personal pentru partea din creanta care nu este
acoperita de pretul obtinut din *anzare.
Vanzarea bunului care nu apartine debitorului Art. .(,$
21) Creditorul trebuie sa restituie proprietarului -ie lucrul+ -ie pretul
*anzarii+ indata ce a a-lat ca debitorul nu este proprietarul bunului
ipotecat.
2) &n cazul in care creditorul nu cunoaste aceasta i.pre/urare pana la
distribuirea pretului+ el este e6onerat de orice raspundere+ daca a
restituit debitorului ceea ce ra.ane din *anzarea bunului.
#ocatiunea bunului dupa *anzare Art. .(,!
21) 0e poate con*eni ca+ dupa *anzare+ constituitorul sa -oloseasca bunul in
calitate de locatar.
2) Dreptul constituitorului *a -i opozabil oricarui dobanditor al bunului
daca a -ost inscris la ar4i*a sau daca a -ost cunoscut de acesta pe alta
cale.
Distribuirea su.elor realizate Art. .(,"
21) Dupa deducerea c4eltuielilor rezonabile -acute de creditor cu
preluarea+ conser*area+ luarea .asurilor pentru *alori-icarea bunului si cu
*anzarea+ creditorul distribuie su.ele de bani realizate din e6ecutare
creditorilor pri*ilegiati si ipotecari+ potri*it ordinii de pre-erinta+ c4iar
daca acestia ar a*ea creante a-ectate de ter.en suspensi* sau de
conditie rezolutorie. Cu pri*ire la aceste su.e+ creditorul are drepturile si
obligatiile unui ad.inistrator al bunurilor altuia i.puternicit cu
ad.inistrarea si.pla+ dispozitiile art. $",$"" aplicandu-se in .od
corespunzator.
2) 0u.a ra.asa disponibila se preda debitorului in ter.en de 7 zile de la
pri.irea su.elor rezultate din *alori-icarea bunului. Daca plata nu poate
a*ea loc+ su.a *a -i depusa intr-un cont bancar+ ur.and ca debitorul sa -ie
instiintat despre aceasta de catre creditor.
27) Creditorul *a intoc.i de indata un proces-*erbal despre eliberarea sau
distribuirea su.ei rezultate din e6ecutare. Acesta se *a co.unica i.ediat
debitorului+ constituitorului si celorlalti creditori pri*ilegiati si ipotecari si
se *a inscrie la ar4i*a.
2() )rice intelegere dintre creditor si debitor prin care se stabileste o
alta destinatie a su.elor rezultate din e6ecutare se considera nescrisa.
&&&. 3reluarea bunului ipotecat in contul creantei
3reluarea bunului ipotecat in contul creantei Art. .('0
21) Creditorul isi poate insusi bunul ipotecat pentru stingerea creantei+
daca prin lege nu se pre*ede alt-el+ constituitorul consi.te la aceasta+ iar
persoanele pre*azute la art. .(,0 nu se opun.
2) Consi.ta.antul constituitorului la preluarea bunului de catre creditor
in contul creantei trebuie sa -ie e6pri.at in scris si sa -ie ulterior
nee6ecutarii.
1oti-icarea o-ertei de preluare in contul creantei Art. .('1
Creditorul care doreste sa preia bunul ipotecat pentru stingerea creantei
sale *a inscrie in ar4i*a un a*iz de preluare in contul creantei si *a noti-ica
aceasta o-erta persoanelor pre*azute la art. .(,0.
)punerea la preluarea in contul creantei Art. .('
21) )punerea la preluarea bunului in contul creantei -acuta de persoanele
pre*azute la art. .(,0 produce e-ecte nu.ai daca este co.unicata
creditorului in ter.en de 1, zile de la noti-icare.
2) Dispozitiile art. .(, se aplica in .od corespunzator.
E-ectele preluarii in contul creantei Art. .('7
21) 3reluarea bunului de catre creditor in contul creantei9
a) stinge creanta ipotecara:
b) trans-era creditorului toate drepturile pe care constituitorul le are
asupra bunului:
c) stinge toate ipotecile si pri*ilegiile de rang in-erior.
2) Contractul de ipoteca i.preuna cu noti-icarea de preluare in contul
creantei tin loc de titlu de proprietate.
. E6ecutarea ipotecii asupra titlurilor reprezentati*e
&poteca asupra titlurilor reprezentati*e Art. .('(
21) Cand ipoteca are ca obiect titluri reprezentati*e pri*ind bunuri .obile+
inclusi* recipise de depozit si Barante+ creditorul are dreptul sa *anda
bunurile si sa distribuie pretul+ potri*it pre*ederilor prezentei sectiuni.
2) Cel ce are o ipoteca asupra unor titluri de *aloare negociabile are
dreptul de a e6ecuta ipoteca i.potri*a girantilor si a*alistilor.
7. E6ecutarea ipotecii asupra creantelor
&poteca asupra creantelor Art. .(',
21) &poteca unei creante con-era creditorului+ atunci cand conditiile
pentru a porni e6ecutarea silita sunt intrunite+ dreptul de a prelua titlul
de creanta+ de a cere si de a obtine plata sau+ la alegerea sa+ de a *inde
creanta si de a-si insusi pretul+ toate acestea in li.ita su.ei garantate.
2) Cu pri*ire la *anzarea a*uta in *edere la alin. 21)+ dispozitiile pri*itoare
la cesiunea de creanta se aplica in .od corespunzator.
&poteca asupra conturilor Art. .(''
21) Atunci cand ipoteca ce poarta asupra unui cont este per-ectata
con-or. dispozitiilor art. .(10 alin. 2) lit. a)+ creditorul poate co.pensa
soldul creditor al contului cu creanta ipotecara.
2) Atunci cand ipoteca ce poarta asupra unui cont este per-ectata
con-or. dispozitiilor art. .(10 alin. 2) lit. b) sau c)+ creditorul ipotecar
poate ordona institutiei de credit eliberarea soldului contului in bene-iciul
sau.
Conduita creditorului Art. .('$
&n toate cazurile+ creditorul trebuie sa actioneze intr-o .aniera co.ercial
rezonabila.
(. 3reluarea bunului in *ederea ad.inistrarii
Conditiile Art. .('!
21) Creditorul care are o ipoteca asupra bunurilor unei intreprinderi poate
prelua bunurile ipotecate in *ederea ad.inistrarii daca noti-ica 4otararea
sa persoanelor pre*azute la art. .(,0 si inscrie la ar4i*a un a*iz de
e6ecutare+ dispozitiile art. .((".(,1 aplicandu-se in .od
corespunzator.
2) 3reluarea bunurilor se -ace te.porar+ cel .ult pana la satis-acerea
creantei pentru care s-a constituit garantia.
Ad.inistratorul Art. .('"
3oate -i ad.inistrator creditorul sau o alta persoana dese.nata de
creditor sau+ dupa caz+ de catre instanta.
)bligatiile ad.inistratorului Art. .($0
Creditorul sau cel caruia i-a -ost incredintata ad.inistrarea bunurilor are
calitatea de ad.inistrator al bunului altuia insarcinat cu ad.inistrarea
deplina+ dispozitiile art. !00 si !01 aplicandu-se in .od corespunzator.
Conser*area drepturilor locatarului Art. .($1
3reluarea bunului in deplina ad.inistrare nu poate aduce atingere
drepturilor dobandite anterior de locatar.
&ncetarea ad.inistrarii Art. .($
Ad.inistrarea bunului inceteaza in cazul in care creditorul si-a acoperit
creanta+ inclusi* despagubirile si c4eltuielile pri*ind e6ecutarea+ in cazul in
care a -acut o noti-icare prin care alege alta .odalitate de e6ecutare+
precu. si in alte cazuri pre*azute de lege. Declararea -ali.entului
persoanei i.potri*a careia se e6ecuta garantia nu duce la incetarea
ad.inistrarii.
)bligatiile creditorului la incetarea ad.inistrarii Art. .($7
21) #a incetarea ad.inistrarii+ creditorul este obligat sa dea socoteala si+
daca nu a optat pentru o alta .odalitate de e6ecutare+ sa restituie
bunurile celui i.potri*a caruia s-a -acut e6ecutarea.
2) Creditorul care si-a acoperit ast-el creanta+ despagubirile si
c4eltuielile cu e6ecutarea este obligat sa predea persoanei i.potri*a
careia s-a e6ecutat garantia si surplusul de bunuri obtinut prin
ad.inistrare.
,. 0anctiuni
&ncalcarea regulilor pri*itoare la preluarea bunului Art. .($(
21) Creditorul care incalca regulile de preluare a bunului ipotecat raspunde
pentru pagubele pricinuite.
2) El este+ de ase.enea+ obligat sa restituie bunurile si sa plateasca
persoanei i.potri*a careia a pornit ur.arirea o trei.e din *aloarea
acestor bunuri.
&ncalcarea regulilor pri*itoare la e6ecutarea ipotecii Art. .($,
21) Creditorul care incalca regulile stabilite de prezenta sectiune pentru
*alori-icarea bunului ipotecat raspunde pentru pre/udiciile cauzate.
2) Creditorul este+ de ase.enea+ dator sa plateasca persoanei i.potri*a
careia a pornit ur.arirea o trei.e din *aloarea bunurilor supuse ur.aririi
la .o.entul *anzarii.
27) Daca di-erenta dintre *aloarea bunului ipotecat si pretul realizat prin
ur.arirea silita este .ai .are decat su.a pre*azuta la alin. 2)+ creditorul
este obligat sa plateasca aceasta di-erenta.
2() 3latind aceste su.e+ creditorul poate retine pretul *anzarii. El pierde
insa partea din creanta ipotecara care a ra.as neacoperita dupa
ur.arirea bunului.
0tabilirea *alorii bunului Art. .($'
21) 3entru a stabili *aloarea bunului in cazul pre*azut la art. .($, alin. 27)+
creditorul si constituitorul *or dese.na cate un e6pert e*aluator.
2) Daca di-erenta dintre *alorile ast-el stabilite este .ai .ica de o
cinci.e+ *aloarea bunului se considera a -i .edia arit.etica a celor doua
*alori.
27) Daca di-erenta este .ai .are de o cinci.e+ e*aluatorii *or dese.na un
al treilea e6pert. Valoarea bunului se considera a -i .edia arit.etica a
celor .ai apropiate doua e*aluari.
&ncalcarea regulilor pri*itoare la distribuirea pretului Art. .($$
Creditorul care incalca regulile stabilite de prezenta sectiune pentru
distribuirea pretului raspunde pentru pre/udiciile cauzate celorlalti
creditori potri*it dreptului co.un.
0ectiunea 7 E6ecutarea ipotecilor i.obiliare
Discutiunea bunurilor ipotecate Art. .($!
Creditorul nu poate ur.ari in acelasi ti.p *anzarea i.obilelor care nu sunt
ipotecate decat in cazul cand bunurile care ii sunt ipotecate nu sunt
su-iciente pentru plata creantei sale.
Regulile aplicabile Art. .($"
<r.arirea silita se -ace cu respectarea dispozitiilor Codului de procedura
ci*ila.
Capitolul V >a/ul
0ectiunea 1 Constituirea ga/ului
)biectul ga/ului Art. .(!0
>a/ul poate a*ea ca obiect bunuri .obile corporale sau titluri negociabile
e.ise in -or.a .aterializata.
Constituirea ga/ului Art. .(!1
21) >a/ul se constituie prin re.iterea bunului sau titlului catre creditor
sau+ dupa caz+ prin pastrarea acestuia de catre creditor+ cu
consi.ta.antul debitorului+ in scopul garantarii creantei.
2) >a/ul asupra titlurilor negociabile se constituie+ in cazul titlurilor
no.inati*e sau la purtator+ prin re.iterea acestora+ iar in cazul titlurilor
la ordin+ prin andosarea acestora+ in scop de garantie.
3ublicitatea ga/ului Art. .(!
21) 3ublicitatea ga/ului bunurilor .obile corporale se realizeaza -ie prin
deposedarea debitorului+ -ie prin inscrierea ga/ului la ar4i*a.
2) 3ublicitatea ga/ului asupra su.elor de bani se realizeaza nu.ai prin
detinerea acestora.
27) >a/ul asupra titlurilor negociabile este per-ectat prin re.iterea sau+
dupa caz+ prin andosarea titlurilor.
Detinerea bunului de catre creditor Art. .(!7
Detinerea bunului de catre creditorul ga/ist trebuie sa -ie publica si
neec4i*oca. Atunci cand -ata de terti se creeaza aparenta ca debitorul
detine bunul+ ga/ul nu poate -i opus acestora.
Detinerea prin inter.ediul unui tert Art. .(!(
Creditorul poate+ cu acordul debitorului sau+ sa e6ercite detentia prin
inter.ediul unui tert+ insa detinerea e6ercitata de acesta nu asigura
opozabilitatea ga/ului decat din .o.entul in care a pri.it inscrisul
constatator al ga/ului.
Conser*area ga/ului Art. .(!,
21) >a/ul e6ista nu.ai atat ti.p cat creditorul detine bunul ga/at sau+ dupa
caz+ cat ti.p este *alabila andosarea titlului la ordin.
2) Cu toate acestea+ ga/ul nu se stinge atunci cand9
a) creditorul nu .ai detine bunul+ -ara *oia sa+ prin -apta altei persoane:
b) creditorul a re.is te.porar bunul debitorului sau unui tert pentru a-l
e*alua+ repara+ trans-or.a sau a.eliora:
c) creditorul a re.is bunul unui alt creditor al debitorului sau in cadrul
unei proceduri de ur.arire silita.
Restituirea bunului catre creditor Art. .(!'
0ub rezer*a regulilor pri*itoare la dobandirea proprietatii bunurilor
.obile prin posesia de buna-credinta+ creditorul ga/ist poate sa ceara
restituirea bunului de la cel care il detine+ cu e6ceptia cazului in care
bunul a -ost preluat de un creditor ipotecar cu rang superior sau preluarea
a inter*enit in cadrul procedurii de e6ecutare silita.
0ectiunea Drepturile si obligatiile creditorului ga/ist
Drepturile si obligatiile creditorului ga/ist Art. .(!$
Creditorul ga/ist are drepturile si obligatiile unui ad.inistrator al bunului
altuia insarcinat cu ad.inistrarea si.pla. Dispozitiile art. $",$"" se
aplica in .od corespunzator.
;ructele bunului ga/at Art. .(!!
&n lipsa de stipulatie contrara+ creditorul preda debitorului -ructele
naturale si industriale. El i.puta -ructele ci*ile .ai intai asupra
c4eltuielilor -acute+ apoi asupra dobanzilor si+ la ur.a+ asupra capitalului.
Rascu.pararea titlurilor participati*e Art. .(!"
&n cazul rascu.pararii actiunilor sau a altor titluri participati*e la
capitalul social al unei societati co.erciale+ creditorul este indreptatit sa
i.pute pretul platit potri*it regulilor pre*azute la art. .(!!.
3ieirea bunului Art. .("0
Creditorul nu raspunde pentru pieirea bunului atunci cand aceasta se
datoreaza -ortei .a/ore+ *ec4i.ii ori -olosirii nor.ale si autorizate a
bunului.
C4eltuielile de conser*are Art. .("1
Debitorul este tinut sa restituie creditorului c4eltuielile -acute cu
conser*area bunului.
Restituirea bunului catre debitor Art. .("
21) Debitorul nu poate cere restituirea bunului decat dupa ce a e6ecutat
obligatia+ cu e6ceptia cazului in care creditorul -oloseste ori conser*a
bunul in .od abuzi*.
2) >a/ul se stinge atunci cand creditorul este obligat sa restituie bunul in
te.eiul unei 4otarari /udecatoresti pronuntate in conditiile alin. 21).
&ndi*izibilitatea ga/ului Art. .("7
21) >a/ul poarta asupra tuturor bunurilor gre*ate pana la stingerea
integrala a obligatiei garantate.
2) 8ostenitorul debitorului+ platind partea din datorie care ii re*ine+ nu
poate cere partea sa din bunul gre*at cat ti.p obligatia nu este stinsa in
intregi.e.
27) 8ostenitorul creditorului ga/ist+ pri.ind partea din creanta care ii
re*ine+ nu poate re.ite bunul gre*at in dauna celorlalti .ostenitori care
nu au -ost platiti.
Aplicarea regulilor pri*itoare la ipoteca Art. .("(
Dispozitiile pri*itoare la publicitatea+ prioritatea+ e6ecutarea si stingerea
ipotecilor .obiliare se aplica in .od corespunzator.
Capitolul V& Dreptul de retentie
1otiune Art. .(",
21) Cel care este dator sa re.ita sau sa restituie un bun poate sa il retina
cat ti.p creditorul nu isi e6ecuta obligatia sa iz*orata din acelasi raport
de drept sau+ dupa caz+ atat ti.p cat creditorul nu il despagubeste pentru
c4eltuielile necesare si utile pe care le-a -acut pentru acel bun ori pentru
pre/udiciile pe care bunul i le-a cauzat.
2) 3rin lege se pot stabili si alte situatii in care o persoana poate e6ercita
un drept de retentie.
E6ceptii Art. .("'
21) Dreptul de retentie nu poate -i e6ercitat daca detinerea bunului
pro*ine dintr-o -apta ilicita+ este abuzi*a ori nelegala sau daca bunul nu
este susceptibil de ur.arire silita.
2) Dreptul de retentie nu poate -i in*ocat de catre posesorul de rea-
credinta decat in cazurile anu.e pre*azute de lege.
&ndatoririle celui care e6ercita dreptul de retentie Art. .("$
Cel care e6ercita un drept de retentie are drepturile si obligatiile unui
ad.inistrator al bunului altuia i.puternicit cu ad.inistrarea si.pla+
dispozitiile art. $",$"" aplicandu-se in .od corespunzator.
)pozabilitatea dreptului de retentie Art. .("!
21) Dreptul de retentie este opozabil tertilor -ara indeplinirea *reunei
-or.alitati de publicitate.
2) Cu toate acestea+ cel care e6ercita un drept de retentie nu se poate
opune ur.aririi silite pornite de un alt creditor+ insa are dreptul de a
participa la distribuirea pretului bunului+ in conditiile legii.
0tingerea dreptului de retentie Art. .(""
21) Dreptul de retentie inceteaza daca cel interesat conse.neaza su.a
pretinsa sau o-era retentorului o garantie su-icienta.
2) Deposedarea in*oluntara de bun nu stinge dreptul de retentie. Cel care
e6ercita acest drept poate cere restituirea bunului+ sub rezer*a regulilor
aplicabile prescriptiei e6tincti*e a actiunii principale si dobandirii
bunurilor .obile de catre posesorul de buna-credinta.