Sunteți pe pagina 1din 5

PARIS

CDG
-LA 23 KM N-E de Paris
-se poate ajunge cu RER tren/ etrou usor
-cu !G" tren
cu asina se ajunge in 3# in
-cu ini$us in #% in
-Roiss& $us '%-(- in pana )a P)ace d*+pera
e,ista autocare A-
ta,i '% in . in -ranta tari/u) ta,iuri)or di/era de )a 0i )a noapte
+R1 2+RL13
-pt 0$orurri interne
-)a 4' 5 de )a iesire aeroport pana in centru. in 67D
-transport cu RER pana )a Porte Mai))ot. cu +RL1 "AL. cu auto$u0u) +r)& 8us care erge catre
pAris. autocare)e Air -rance. auto$u0u) 9et 8us care erge )a "i))e 9ui//e. si ta,iuri
PAR:6 8EA7"A:6 !:LLE
-)a ;<-;% 5 de oras
-deser=este doar )inii )o> cost ? >i00air. r&an air. ster)ing
cu auto$u0u) e,ista un auto$u0 a) aeroportu)ui cu oraru) in /inctie de 0$oruri. se poate /ace re0er=are
pe net
-trenu) din 8eau=ais 4< euro 0iua. 4% euro noaptea
-ta,i
LONDRA
LHR @eatAro>
-)a 2' 5 de Londra. in est
-transport-@eatAro> E,press. non stop. ca)atorie de 2% in pana in Pedington
-Nationa) E,press
-etrou -Picadi))& Line
-auto$u0e in tipu) 0i)e opreate de Nationa) E,press catre statia "ictoria. auto$u0u) B catre centru
-ta,iuri
6tansted STN
-'; 5. N-E de Londra
-tren 6tansted E,press catre statia Li=erpoo) 6treet
-Centra) trains catre Ca$ridge si 8iringAa
-auto$u0e)e Na0tiona) E,press catre "octoria
-Eas&8us catre 8a5er 6treet
-!era=ision E,press 6Autt)e catre "ictoria
Gat>ic5 2Air Lingus3 LGW
-)a '% 5 67D de Londra
-Gat>ic5 e,press. tren catre "ictoria. ca)atorie de '% in
-!Aaes Lin5
-auto$u0e)e Nationa) E,press 2autocare inc)usi= catre @eatAro>3
-Gat>ic5 -)&er. auto$u0 care p)eaca spre destinatii)e de est
Luton 2Ci00air3 LTN
-)a %4 5 N-E de Londra
-tren -irst Capita) Connect si East Mid)ands !rains
-"irgin !rains
-Luton airport e,press. auto$u0e
-autocare Green )ine #%# catre statia "octoria
-autocare)e Nationa) E,press
London Cit& LCY
-)a 4< 5 de centru
-tren Doc5)ands Rai)>a&
-auto$u0u) )oca) '3# catre 6trat/ord si NortA Coo)>ic5
-auto$u0u) '#' catre Canning
BARCELONA
BCN -E) Prat
-42 5 6-" de 8arce)ona
-trenu) Ren-e
-auto$u0e)e 4<( si '( catre centru P)aca de Cata)onia
-auto$u0u) 4<%
GRO -Girona
-)a 42 5 de Girona si )a B4 5 de 8arce)ona
-deser=este )o>-costuri si cAarter
-auto$u0e regu)ate catre toate destinatii)e de pe Costa 8ra=a
-autocare? 6ar/a catre N si 6 Costa 8ra=a. 8arce)ona 8us pe ace)asi traseu. p)us catre 8arce)ona si
orasu) Girona. Auto$u0e)e -rog 8us care are curse regu)ate catre Perpignan
-)inia Aeroporto Andora care erge pana )a andora
-auto$u0e)e R&an air care erg pana in Centru
-ca)atoria pana in centru durea0a 4A4<in
Reus REU
este )a 4<% 5 de 8arce)ona si )a 4< 5 de !aragona
-auto$u0 8arce)ona Line pt 0$or R&anair erge pana )a 6an0
autocare P)ana care erg pana )a Ca$ris si 6a)ou
auto$u0u) %< care erge pana in Reus si opreste )a statia d etren
auto$u0 operat de @ispano :gua)dina care erge pana )a !aragona
MADR:D
8arajas MAD
-42 5 N-E de Madrid
-e,ista un etrou care perge pana )a statia Nue=os Ministerios. 42 in pana in centru
-Linia 8arajas nrD ; catre centru. tren su$teran
-auto$u0 EM! catre oras
-$us 2<< si 2<'. p)us cate=a auto$u0e intercit&
"a)encia Manises VLC
-; 5 =est de "a)encia
-aero$us care erge in centru )a /oiecare 2< inisterios
-$us 4%< pana )a statia centra)a de auto$u0e. si care e ai ie/tin decat aero$usu)
Ma)aga AGP
-;5 6-" de oras
-trenu) Ren-e
-$us 4B catre a)aga
-Auto$u0u) Porti))o catre ar$e))a si Costa de) 6o)
:8:EA :8E
-#5 6-"
-auto$u0 :$i0a 8us . )inia 4<. 3< in
-orasu) se nueste Ei=issa
-transport pe apa pana )a -orentera '% in
L1+N
LYS
4DL&on 6aint E,uperi 2' 5 est
-statie !9" catre 4% orase si Nordu) :ta)iei
-auto$u0 6ato 8us catre statiuni)e din A)pi
2. GNB Greno$)e :sere 2=a incepe >i00air3
-)a '% 5 N-" de Greno$)e si )a ;% 5 6-E de L&on
-auto$u0e) Keo)is pentru Greno$)e
-AG 8us care /ace )egatura cu L&on. (% in
-operatori pri=ati pt autocare
8R7FELLE6 BRU
4D8russe)s :nternationa) )a 42 5
-trenuri)e Cit& E,press care erg in 8ru,e))es si catre a)te orase din 8e)gia
-auto$u0e De Lijn pentru centru
-auto$u0e)e M:"8 si 6!:8 care erg in 0ona Nato si a Coisiei Europene
2D CAar)eroi CRL
-)a ; 5 de oras si )a (< de 8ru,e))es
-autocar L*E)an pentru 8ru,e))es. '%in-4A. ajunge si )a gara principa)a si CAar)eroi
R+MA
-iuicino Leonardo da "inci FCO
-2( 5 6-" de Roa
-Leonardo E,press care p)eaca din 3< in 3< in catre !erini. 3% in.
-trenuri)e etropo)itan -M: care erg )a !i$urtina
-!era=ision 6Autt)e pentru !erini
-Cotra) . ser=iciu de noapte catre !erini
Ciapino CIA
-4% 5 6-E de Roa
-auto$u0e)e !era=ision catre !erini
-6cAia//ini auto$u0e catre statia de tren Ciapino. 42 -4% in
M:LAN+ BGY
Mi)ano 8ergao
-'% 5 de Mi)ano si %5 de 8ergao
-deser=este )o>-costuri
-auto$u0e Eani catre 8ergao si Mi)ano. pret catre Mia)no 4.% euro
-auto$u0e pri=ate "a)en0a. 2< euro/pers
-tren din gara 8ergao. unde se ajunge cu $us Eani in 4< in
Ma)pensa MXP
-'% 5 N-" de Mi)ano
-trenuri Ma)pensa E,press catre Mi)ano. '< in pana in centru
-auto$u0e Ma)pensa 6Autt)e pentru statia Mi)ano Centra)e
8+L+GNA
1. Gui))ero Marconi- (5 N-E de 8o)ogna BLQ
-auto$u0e Aero$us pana in centru .2<in
auto$u0e catre Modena
2. -or)i FRL
- %5 de -or)i si #' K de 8o)ogna
-aero$us pana in -or)i. $i)et 3D% euro
-ta,i ini$us Cer=ia si Cesenatico !rans/ers
8ERL:N
8er)in 6cAone/e)d SXF
-2< 5 de centru) orasu)ui
-tren Airport E,press 2; in pana in gara centra)a
-tren regiona) RE# si R84'
8er)in !ege) TXL
-;5 N-" de 8er)in
-auto$u0e 9et E,press 8us catre A)e,ander P)at0
-auto$u0e)e 42;. 4<B. si FB care duc )a statia de tren pentru 6$aAn
8er)in !epe)Ao/ THF
-(5 sud de 8er)in
-auto$u0 44B. 2% in pana in centru
":ENA VIE
-4( 5 6-E de "iena
-trenu) oras-aeroport. ca)atorie de 4( inisterios
-etrou de supra/ata cu )egatura spre gara de Nord. 2% in
-ajunge si )a "iena 7$aAn
-auto$u0u) aeroportu)ui pana )a centru . 2< inute care ajunge si )a sediu) +N7
-autocare catre 8ratis)a=a si 8udapesta

A!ENA
-335 6-E de Atena
-tren intre gara principa)a si portu) Pireu
-auto$u0e non stop catre atena si Pireu
-2 ser=icii e,press operate de Kte)
-transport catre Marco Pou)o. Ra/ina. Magrio. Keratea
6AL+N:C SKG
-4# 5 de centru
-auto$u0u) nrD#; catre centru care erge )a /iecare 3< in. o ca)atorie durea0a 3<in
AM6!ERDAM AMS
-4% 5 6-" de oras
-trenuri directe catre gara centra)a. ca)atorie de 4% in si catre orase ca @aga. 7trecAt
-trenuri !Aa)is. trenuri de are =ite0a catre di=erse destinatii di$ Europa
-auto$u0e pu$)ic catre asterda. $us 4B# si 3#< catre centru
-auto$u0e e,press
-ta,i
+6L+ OSL
-)a %< 5 nord de +s)o
-cu trenu) e,ista Airport E,press train. 2<in pana in centru
-toate trenuri)e intercit& pe ruta 65ien. !rodAei. Li))eAaer opresc in aeroport
-$us- 6A6 Airport 8us pentru statia centra)a din +s)o
-rute regiona)e
-autocar -)&8ussE5spressen pentru +s)o si a)te destinatii
!+RP 6ANDE-9+RD TRF
-44#5 de +s)o
-auto$u0 !orp E,press cu ora sin /c de 0$oruri si care /ace 2A pana in +s)o
-a)te e,pressuri
-cu trenu) N68 intre aeroport si +s)o