Sunteți pe pagina 1din 22

Deficiente;

Organizare
Localiti
1. Nu s-au emis actele de autoritate privind aprarea mpotriva incendiilor de ctre
Consiliul Local ______________, nclcndu-se prevederile art. 14, lit.
a,b,c,d,e,f,,!" din Normele enerale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu
#rd. $%& nr. 1'()*++,.
2. Nu s-au ntocmit documentele de orani-are .i conducere a activit/ii serviciului
voluntar pentru situa/ii de uren/ al Comunei __________, de ctre .eful serviciului
voluntar, nclcndu-se prevederile art. 10, %ne1a ( din Criteriile de performan/
privind structura orani-atoric .i dotarea serviciilor voluntare pentru situa/ii de
uren/, aprobate cu #rd. $%& nr. ,10)*++2, modificat cu #rd. $&3% nr. 142)*++,.
3. Nu s-au ntocmit certificatele nominale de voluntar .i leitima/iile de voluntar pentru
persoanele din serviciului voluntar pentru situa/ii de uren/ al Comunei ________,
conform ane1elor * .i ( din 5tatutul personalului voluntar din serviciile de uren/
voluntare, aprobate cu 673 nr. 12,4)*++2.
4. Nu s-a asiurat n totalitate dotarea serviciului voluntar pentru situa/ii de uren/ al
comunei, cu puncte fi1e de incendiu pe fiecare localitate .i ec!ipamente de protec/ie
specifice pentru interven/ie, nclcndu-se prevederile art. 14, lit. 8" din Leea
(+,)*++' privind aprarea mpotriva incendiilor.
5. Consiliul Local _____________ nu a stabilit prin 6otrre, cuantumul orar al
compensa/iei acordate voluntarului pentru timpul efectiv de lucru prestat la interven/ii
.i la celelalte activit/i prev-ute n proramul serviciului de uren/ voluntar,
nclcndu-se prevederile art. ,, lit. 9:" din 673 nr. 12,4)*++2 privind statutul
personalului voluntar din serviciile de uren/ voluntare.
6. Nu s-au nc!eiat contractele de voluntariat cu persoanele din 5erviciul ;oluntar pentru
5itua/ii de <renta al comunei _______, nclcndu-se prevederile art. *, alin. ( din
673 nr. 12,4)*++2, privind aprobarea statutului personalului voluntar din serviciile
de urenta voluntare.
7. Nu s-a orani-at .i e1ecutat, prin serviciul de uren/ voluntar, controale privind
aprarea mpotriva incendiilor la ospodriile cet/ene.ti, nclcndu-se prevederile
art. 14, lit !" din Leea (+,)*++' privind aprarea mpotriva incendiilor.
8. Nu s-a ntocmit planul de msuri n urma controlului efectuat de ctre &nspectoratul
pentru 5itua/ii de <ren/ 9&ancu de 6unedoara" la data de *0.11.*++', nreistrat cu
numrul *,((, nclcndu-se prevederile art. 1', lit. =" din Normele enerale de
aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++,.
9. >e ra-a comunei ___________nu s-au amena=at rampe de alimentare a
autospecialelor de interven/ie n ca- de incendiu de ctre _______, nclcndu-se
prevederile art. 14, lit " din Leea (+,)*++' privind aprarea mpotriva incendiilor.
10.Nu s-a ntocmit planul de anali- .i acoperire a riscurilor, pentru unitatea
administrativ-teritorial a comunei ___________, contrar art.1( lit. a, din leea
(+,)1*.+,.*++', privind aprarea mpotriva incendiilor.
11. Nu a fost prev-ut, din resursele financiare ale buetului local, sumele necesare n
vederea orani-rii, n-estrrii, func/ionrii .i ndeplinirii atribu/iilor leale de ctre
serviciul de uren/ voluntar nfiin/at , contrar art.1( lit. f,din leea
(+,)1*.+,.*++',privind aprarea mpotriva incendiilor.
12.Nu s-a cuprins n buetul propriu sumele necesare pentru asiurarea bunurilor din
dotarea serviciului de uren/ voluntar, .i pentru asiurarea de persoane .i rspundere
1
civil a personalului cu atribu/ii pe linie de interven/ie contrar art.1( lit. ,din Leea
(+,)1*.+,.*++',privind aprarea mpotriva incendiilor.
13.Nu a asiurat respectarea criteriilor de performan/ pentru constituirea serviciului de
uren/ voluntar .i elaborarea reulamentului de orani-are .i func/ionare al acestuia,
contrar art.14 lit. b, din Leea (+,)1*.+,.*++', privind aprarea mpotriva incendiilor.
14.Nu a asiurat reali-area .i men/inerea n stare de func/ionare a cilor de acces, a
sistemelor de anun/are, alarmare, precum .i de alimentare cu ap n ca- de
incendiu,contrar art.14 lit. , din Leea (+,)1*.+,.*++',privind aprarea mpotriva
incendiilor.
15.Nu a asiurat condi/iile pentru participarea la concursuri a serviciilor de uren/
voluntare .i a cercurilor de elevi >rietenii pompierilor, contrar art.14 lit. =,din Leea
(+,)1*.+,.*++', privind aprarea mpotriva incendiilor.
16.Nu a informat de ndat, prin orice mi=loc, inspectoratul despre i-bucnirea .i
stinerea, cu for/e .i mi=loace proprii, a incendiului pe ra-a unit/ii administrativ-
teritoriale, .i nu a completat .i trimis acestuia raportul de interven/ie n termen de (
-ile lucrtoare, contrar art.14 lit. l, din Leea (+,)1*.+,.*++', privind aprarea
mpotriva incendiilor.
17.Nu a anali-at dotarea anual cu mi=loacele te!nice de aprare mpotriva incendiilor .i
nu a asiurat completarea acesteia, contrar art.14 lit. m, din leea
(+,)1*.+,.*++',privind aprarea mpotriva incendiilor.
18.Nu a comunicat inspectoratului scoaterea .i repunerea din)n func/iune a autospecialei
de interven/ie, precum .i, n scris, dotarea cu autospeciale de interven/ie noi,contrar
art.14 lit.n, in Leea (+,)1*.+,.*++', privind aprarea mpotriva incendiilor.
19.Nu a asiurat, prin mi=loacele avute la dispo-i/ie, desf.urarea activit/ilor de
informare .i educa/ie antiincendiu a popula/iei, contrar art.14 lit.o,din Leea
(+,)1*.+,.*++',privind aprarea mpotriva incendiilor.
20.
Instituii
21.%dministratorul __________________ nu a stabilit masuri de aprare mpotriva
incenndiilor .i nu le-a adus la cuno.tin/a utili-atorilor din spa/iile nc!iriate,
nclcndu-se prevederile art. 14, lit."=" din Leea nr. (+,)*++' privind apararea
impotriva incendiilor.
22.Nu s-au emis)actuali-at actele de autoritate privind aprarea mpotriva incendiilor de
ctre conducerea <niversit/ii ___________, nclcndu-se prevederile art. 1,, lit.
9a,b,c,d,!,,i,=" din Normele enerale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu
#rd. $%& nr. 1'()*++, .i art. 1.(2 din Normele de prevenire .i stinere a incendiilor
specifice unit/ilor cu profil de nv/mnt .i educa/ie, redactarea a *-a)*+++, aprobate
cu #rdinul $inisterului ?duca/iei Na/ionale nr@ (44' din +1.+'.*++1.
23.Nu s-au solicitat .i ntocmit documentele .i eviden/ele specifice aprrii mpotriva
incendiilor de ctre persoana cu atribu/ii de aprare mpotriva incendiilor, nclcndu-
se prevederile art. 10, lit. 9a,b,c,!,8,l,m,o,:,r,s" din Normele enerale de aprare
mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++,.
24.Conducerea societ/ii nu a asiurat identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din
unitatea sa si nu a asiurat corelarea msurilor de aprare mpotriva incendiilor cu
natura si nivelul riscurilor, nclcndu-se prevederile art. 14, lit."b" din Leea nr.
(+,)*++' privind aprarea mpotriva incendiilor.
25.Conducerea coleiului na/ional nu a ntocmit planul de interven/ie mpotriva
incendiilor, iar dup ntocmirea planului de interven/ie se vor trimite doua e1emplare
*
spre avi-at, &nspectoratului pentru situa/ii de urenta 9Codrii ;lasiei" al =ude/ului
&lfov, nclcndu-se prevederile art. 14, lit."=" din Leea nr. (+,)*++' privind
aprarea mpotriva incendiilor si art. (1, %ne1a nr. ( din Normele enerale de aprare
mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++,.
26.Conducerea __________ nu a ana=at cel pu/in un cadru te!nic sau personal de
specialitate cu atribu/ii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, numit e1clusiv
pentru aceasta activitate, nclcndu-se prevederile art. 1*, alin A1B din Leea
(+,)*++' privind aprarea mpotriva incendiilor, art. ', alin. A1B, lit. b" din Normele
enerale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++, .i art. 1,
lit. 9a", pct. A1B din Criteriilor de stabilire a consiliilor locale .i operatorilor economici
care au oblia/ia de a ana=a cel pu/in un cadru te!nic sau personal de specialitate cu
atribu/ii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr.
1+')*++,.
27.Cadru te!nic de specialitate cu atribu/ii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor de
la 5C Comple1 6otelier 7ermisara 53L 7eoaiu Cai nu este ana=at e1clusiv pentru
aceasta activitate, in conformitate cu leislatia in vioare unitatile de de primire
turistica cu functiuni de ca-are cu peste *++ de locuri au oblia/ia de a ana=a cel
pu/in un cadru te!nic sau personal de specialitate cu atribu/ii n domeniul aprrii
mpotriva incendiilor, nclcndu-se prevederile art. 1*, alin A1B din Leea (+,)*++'
privind aprarea mpotriva incendiilor, art. ', alin. A1B, lit. b" din Normele enerale
de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++, .i art. 1, lit. 9a",
pct. A(B din Criteriilor de stabilire a consiliilor locale .i operatorilor economici care au
oblia/ia de a ana=a cel pu/in un cadru te!nic sau personal de specialitate cu atribu/ii
n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1+')*++,.
28.Nu sunt afi.ate datele de orani-are a activit/ii de stinere a incendiilor pe locurile de
munca .i nu sunt afi.ate planurile de evacuare a persoanelor in ca- de incendiu la
_________, nclcndu-se prevederile art. *2, alin. * .i art. *4, alin. * din Normele
enerale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++, .i art.
*.4+ din Normele de prevenire .i stinere a incendiilor specifice unit/ilor cu profil de
nv/mnt .i educa/ie, 3edactarea a *-a ) *+++, aprobate cu #rd. $&N&5D?3<L
?E<C%F&?& N%F&#N%L? nr@ (44' din +1.+'.*++1.
29.Nu s-a ntocmit .i transmis inspectoratului lista cu substan/ele periculoase, clasificate
potrivit leii, utili-ate, cu men/iuni privind@ propriet/ile fi-ico-c!imice, codurile de
identificare, riscurile pe care le pre-int pentru sntate .i mediu, mi=loacele de
protec/ie recomandate, metodele de interven/ie .i prim a=utor, substan/ele pentru
stinere, neutrali-are sau decontaminare, nclcndu-se prevederile art.14 lit. GfG din
Leea nr. (+,)*++' privind aprarea mpotriva incendiilor.
30.Nu s-au elaborat instruc/iunile de aprare mpotriva incendiilor .i nu s-au stabilit
atribu/iile ce revin salaria/ilor la locurile de munc contrar art.14 lit. , din Leea
(+,)1*.+,.*++', privind aprarea mpotriva incendiilor.
31.%dministratorul ________________ nu a elaborat instruc/iuni de aprare mpotriva
incendiilor .i nu a stabilit atribu/ii ce revin salaria/ilor la locul de munc, nclcndu-
se prevederile art.14, lit. " din Lee (+,)*++' privind aprarea mpotriva
incendiilor.
32.Nu au fost marcate locurile n care este inter-is fumatul, si locurile n care este permis
fumatul contrar prevederilor art. 1+', alin 4 si 2 din #$%& 1'()*++, pentru aprobarea
Normelor enerale de aprare mpotriva incendii.
33.Nu s-au orani-at si desf.urat, periodic, de e1erci/ii si aplica/ii cu salaria/ii,
nclcindu-se prevederile art. 1+,, lit. e din #$%& 1'()*++, pentru aprobarea
Normelor enerale de aprare mpotriva incendii
(
34.Nu s-a e1ecutat controlul propriu al respectrii normelor, dispo-i/iilor si masurilor de
aprare mpotriva incendiilor de ctre structurile cu atribu/ii de aprare mpotriva
incendiilor, constituite n cadrul operatorului economic)institu/iei)localit/ii pe ba-a
unui rafic anual, trimestrial, lunar, -ilnicH contrar prevederilor art.144 din #$%&
1'()*++, pentru aprobarea Normelor enerale de aprare mpotriva incendii
35.>ersoana de specialitate cu atribu/ii in domeniul aprrii mpotriva incendiilor de la
sediul administrativ al primriei nu a e1ecutat controale privind aplicarea normelor de
aprare mpotriva incendiilor la unit/ile subordonate primriei, nclcndu-se
prevederile art. *,, alin. A1B, lit b" din Leea (+,)*++' privind aprarea mpotriva
incendiilor.
36.Conducerea societ/ii nu a nc!eiat un contract cu 5erviciul ;olunatr pentru 5ituatii de
<rrnta a #rasului 5imeria, capabil s intervin operativ .i eficace pentru stinerea
incendiilor, nclcndu-se prevederile art. 14, lit."i" din Leea nr. (+,)*++'.
37.In contractele de nc!iriere nc!eiate ntre pr/i nu s-a prev-ut e1pres n actele
respective rspunderile ce le revin n ceea ce prive.te aprarea mpotriva incendiilor,
nclcndu-se prevederile art. 4 din Leea nr. (+,)*++' privind aprarea mpotriva
incendiilor.
38.Nu au fost marcate u.ile camerelor cu culori distincte, pentru evacuarea n condi/ii
eficiente si siure a persoanelor cu di-abilit/i , nclcndu-se prevederile art. 1*1, lit.
c din Normelor enerale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%&
1'()*++,.
art. 1*1, lit. c" - marcarea usilor camerelor cu culori, dupa cum urmea-a@
1.rosu - persoane care nu se pot evacua sinureH
*.alben - persoane care necesita spri=in la evacuareH
(.verde - persoane care se evacuea-a sinureH
39.Cadrul te!nic cu atribu/ii de aprare mpotriva incendiilor nu a ntocmit raportul de
anali- a activit/ii de aprare mpotriva incendiilor n urma controlului efectuat,
nclcndu-se prevederile art. 12* din Normele enerale de aprare mpotriva
incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++,.
40.
Avizare autorizare

41.5-au demarat lucrrile de construc/ie fr a se solicita avi-ul de securitate la incendiu
pentru proiectul de ?1tindere .i moderni-are a Cminului cultural Luncoiu de Jos",
la care s-a emis certificatul de urbanism nr. 1*)1,+*)+2.1+.*++,, nclcndu-se
prevederile art. 14, lit. 9c" din Leea (+,)*++' privind aprarea mpotriva incendiilor
.i art. 1 lit. 9=" din 673 nr. 1,(4)*++', privind aprobarea cateoriilor de construc/ii .i
amena=rii care se supun avi-rii)autori-rii privind securitatea la incendiu.
42.Nu s-a solicitat autori-a/ia de securitate la incendiu pentru sc!imbarea de destina/ie
din 7ara= %uto n Eepo-it produse alimentare AbuturiB din 6unedoara-$neru, str.
5tufit, nr. *, avnd suprafa/a desf.urat de 1(1+ mp, nclcndu-se prevederile art.
14, lit. 9c" din Leea (+,)*++' privind aprarea mpotriva incendiilor .i art. 1 lit. 9e"
din 673 nr. 1,(4)*++', privind aprobarea cateoriilor de construc/ii .i amena=rii
care se supun avi-rii)autori-rii privind securitatea la incendiu respectiv art. 1(, alin.
A*B din Normele metodoloice de avi-are)autori-are privind securitatea la incendiu .i
protec/ia civil, aprobate cu 673 nr. 14(2)10.+4.*++'.
43.Nu s-a ob/inut autori-a/ia de securitate la incendiu pentru __________, de.i lucrrile
au fost finali-ate, statia de carburanti fiind dat n e1ploatare, nclcndu-se
4
prevederile art. 1 lit. 9." din 673 nr. 1,(4)*++', privind aprobarea cateoriilor de
construc/ii .i amena=rii care se supun avi-rii .i) autori-rii privind securitatea la
incendiu.
44.5-au inceput lucrarile de constructie pentru e1tinderea !otelului Aeta=ul1 -e1tindere
ba-a tratament, eta=ul * K sala de conferintaB fara a obtine avi-ul de securitate la
incendiu, nclcndu-se prevederile art. 14, lit. 9c" din Leea (+,)*++' privind
aprarea mpotriva incendiilor .i art. 1 lit. 9i" din 673 nr. 1,(4)*++', privind
aprobarea cateoriilor de construc/ii .i amena=rii care se supun avi-rii .i) autori-rii
privind securitatea la incendiu.
45.Conducerea sta/iei de distribu/ie a carburan/ilor 6unedoara * nu a pre-entat
docmunetele vi-ate spre nesc!imbare care au stat la ba-a emiterii autori-a/iei de
securitate la incendiu pentru sta/ia de distribu/ie a carburan/ilor, nclcndu-se
prevederile art. 14, lit 9d" din Leea (+,)*++' privind aprarea mpotriva incendiilor.
46.
Instruire
47.>ersoana cu atribu/ii de aprare mpotriva incendiilor de la sediul administrativ al
primriei -------- nu a e1ecutat instruirea salaria/ilor in domeniul situa/iilor de uren/
conform #rdinului $%& nr. ,1* ) *++2, modificat cu #rd. $%& nr. ,0' ) *++2,
privind instruirea salaria/ilor in domeniul situa/iilor de urenta.
48.&nstruirea salaria/ilor in domeniul situa/iilor de urenta nu s-a e1ecutat conform
#rdinului $%& nr. ,1* ) *++2 .i modificat cu #rd. $%& nr. ,0' ) *++2, privind
instruirea salaria/ilor in domeniul situa/iilor de uren/.
49.Nu s-a actuali-at tematica anuala orientativa de instruire a salaria/ilor in domeniul
situa/iilor de urenta pe cateorii de personal, conform art. *( din #rd. $%& nr. ,1* )
*++2 .i modificat cu #rd. $%& nr. ,0' ) *++2, privind instruirea salaria/ilor in
domeniul situa/iilor de uren/, nclcndu-se prevederile art. 1.(* din Normele de
prevenire .i stinere a incendiilor specifice unit/ilor cu profil de nv/mnt .i
educa/ie, 3edactarea a *-a ) *+++.
50.Nu s-a ntocmit tematica anuala orientativa de instruire a salaria/ilor in domeniul
situa/iilor de urenta pe cateorii de personal la institu/iile subordonate primriei, iar
la sediul administrativ al primriei nu s-au ac!i-i/ionat fi.ele individuale de instructa=
n domeniul situa/iilor de uren/, nclcndu-se prevederile art. *( .i art. 42 din #rd.
$%& nr. ,1* ) *++2 .i modificat cu #rd. $%& nr. ,0' ) *++2, privind instruirea
salaria/ilor in domeniul situa/iilor de uren/.
51.Nu s-au ac!i-i/ionat fi.ele individuale de instructa= n domeniul situa/iilor de uren/
conform modelului din ordin .i nu s-a ntocmit tematica anuala orientativa de
instruire a salaria/ilor in domeniul situa/iilor de urenta pe cateorii de personal,
nclcndu-se prevederile art. 42 si art. *( din #rd. $%& nr. ,1* ) *++2 .i modificat
cu #rd. $%& nr. ,0' ) *++2, privind instruirea salaria/ilor in domeniul situa/iilor de
uren/.
52.Nu s-a efectuat verificarea de fond anual pe ba- de tip c!estionar asupra nivelului de
nsu.ire .i cunoa.tere a problematicii care a fcut obiectul instructa=ului periodic, iar
aceste re-ultate nu s-au consemnat n fi.ele individuale de instructa= n domeniul
situa/iilor de uren/, nclcndu-se prevederile art. (+ din Eispo-i/iile enerale
privind instruirea salaria/ilor in domeniul situa/iilor de urenta, aprobate cu #rd. $%&
nr. ,1*)*++2, modificat cu #rd. $%& nr. ,0')*++2 .i art. 1.(* din Normele de
prevenire si stinere a incendiilor specifice unit/ilor cu profil de nv/mnt si
2
educa/ie, redactarea a *-a)*+++, aprobate cu #rd. $inisterului ?duca/iei Na/ionale nr@
(44' din +1.+'.*++1.
53.Nu se respect intervalul de timp ntre dou instructa=e periodice pentru cateoriile de
personal, nclcndu-se prevederile art. *' din Eispo-i/iile enerale privind instruirea
salaria/ilor in domeniul situa/iilor de urenta, aprobate cu #rd. $%& nr. ,1*)*++2,
modificat cu #rd. $%& nr. ,0')*++2.
54.Nu s-a e1ecutat instruirea persoanelor in domeniul situatiilor de urenta, din serviciul
de pa-a apartinand 5C C75 53L 5ucursala Eeva, de ctre cadrul te!nic cu atribu/ii de
aprare mpotriva incendiilor finali-ata printr-un proces verbal de instruire,
nclcndu-se prevederile art. 4+, lit. c", art. 4(, lit. b" si art. 44 din Eispo-itiile
enerale de instruire a salariatilor in domeniul sitatiilor de urenta, aprobate cu #rd.
$%& nr. ,1*)*++2, modificat cu #rd. $%& nr. ,0')*++2.
55.Nu s-au elaborat temele de instructa= n domeniul situa/iilor de uren/ pentru
instructa=ul eneral .i instructa=ul specific locului de munc de ctre cadrul te!nic cu
atribu/ii de aprare mpotriva incendiilor, nclcndu-se prevederile capitolului &&,
sec/iunile & .i && din Eispo-i/iile enerale privind instruirea salaria/ilor in domeniul
situa/iilor de uren/, aprobate cu #rd. $%& nr. ,1* ) *++2, modificat cu #rd. $%& nr.
,0' ) *++2.
56.
Stingtoare
57.5tintoarele portative cu pulbere de la ___________________ nu sunt verificate de
persoane fi-ice)=uridice atestate, nclcndu-se prevederile art. 1*4 din Normele
enerale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++,.
58.5tintoarele portative cu pulbere de la coleiul te!nic, blocul nr. 1 nu sunt suficiente,
conform art. 1*2 din Normele enerale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu
#rd. $%& nr. 1'()*++,, nclcndu-se prevederile art. 2.2 din Normele de prevenire .i
stinere a incendiilor specifice unit/ilor cu profil de nv/mnt .i educa/ie,
redactarea a *-a)*+++, aprobate cu #rd. $inisterului ?duca/iei Na/ionale nr@ (44'
din +1.+'.*++1. .
59.Numrul de stintoare din dotare este insuficient. nclcindu-se prevederile art. 1(1,
din #$%& 1'()*++, pentru aprobarea Normelor enerale de aprare mpotriva
incendiiH
60.5pa/iile)construc/iile____________nu sunt dotate corespun-ator cu stintoare
portative cu pulbere, nclcndu-se prevederile art. 1(1, alin. A1B din din Normele
enerale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++, .i art.
2.1+.* respectiv art. (.1+.1 din Normativul de siuran/a la foc a construc/iilor,
indicativ >110)1444.
61.Cminul cultural ________ nu este dotat cu stintoare portative cu pulbere de '8,
nclcndu-se prevederile art. 1*2 din Normele enerale de aprare mpotriva
incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++, .i art. 2.*.*, %ne1a 1, din Normele de
prevenire .i stinere a incendiilor specifice unit/ilor de cultur, aprobate cu #rdinul
$inisterului Culturii nr. 41(0)1444.
62.5tintoarele portative cu pulbere de la cminele culturale din comun nu sunt
verificate de persoane fi-ice)=uridice atestate, nclcndu-se prevederile art. 1*4 din
Normele enerale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr.
1'()*++, .i art. 2.1.* din Normele de prevenire .i stinere a incendiilor specifice
unit/ilor de cultur, aprobate cu #rdinul $inisterului Culturii nr. 41(0)1444.
'
63.5tintoarele portative de la aentii nu sunt amplasate la o nl/ime accesibil fa/ de
pardoseal, iar la aentiile din Eeva, 6unedoara, 6ate, Calan, Crad, #rastie si
>etrosani nu sunt marcate cu indicatoare standardi-ate de semnali-are, nclcndu-se
prevederile art. 1((, lit. 9b .i c" si art 1(4 din Normele enerale de aprare mpotriva
incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++,.
Centrale termice de pardoseal
64.La _________ olurile de comunicare de la centralele termica de pardoseala pe a-e
naturale nu sunt prote=ate de restul construc/ie cu u.i re-istente la foc de minimum 12
minute, nclcndu-se prevederile art. *.(.40 din Normativul de siuran/a la foc a
constric/iilor, indicativ >110)1444.
65.La Lcoala eneral ____________ olul de comunicare de la centrala termic de
pardoseala pe combustibil solid nu este prote=at de maa-ia de lemne cu u.
re-istent la foc de minimum 12 minute, nclcndu-se prevederile art. *.(.40 din
Normativul de siuran/a la foc a constric/iilor, indicativ >110)1444.
66.La ________________ olul de comunicare de la centrala termic de pardoseala pe
a-e naturale nu este prote=at de restul construc/ie cu u. re-istent la foc de
minimum 12 minute, nclcndu-se prevederile art. *.(.40 din Normativul de
siuran/a la foc a constric/iilor, indicativ >110)1444.
67.La ___________ centrala termica de pardoseala pe a-e naturale este amplasata la
parterul construc/iei, aflata sub rupul sanitar, iar accesul la centrala termica se face de
pe calea de acces utili-ata de copii, nclcndu-se prevederile art. 4.*.4' din
Normativul de siuran/a la foc a constric/iilor, indicativ >110)1444.
68.5-a amena=at centrala termica pe combustibil a- metan, fara sa fie asiurate suprafete
de decomprimare in ca- de e1plo-ie A+.+2mp ) 1mc volum incapere B, conform
prevederilor art. *.(.2' din >110)1444 si fara sa fie asiurata dotarea cu mi=loace de
prima interventie in ca- de incendiu.
69.La centralele termice nu sunt ntocmite .i afi.ate instruc/iunile de aprare mpotriva
incendiilor, conform art. (( din Normele enerale de aprare mpotriva incendiilor
aprobate cu #$%& 1'()*++, la ______________
70. La _________ centrala termica de pardoseala pe combustibil solid este amplasata n
construc/ia .colii, iar accesul la centrala termica se face de pe calea de acces utili-ata
de copii, nclcndu-se prevederile art. 4.*.4' din Normativul de siuran/a la foc a
constric/iilor, indicativ >110)1444.
71.5pa/iul centralei termice de pardoseal cu a-e naturale nu este prev-ut cu pri-e,
oc!iuri mobile sau ventilatoare n pere/ii e1teriori pentru posibilitatea asiurrii
aerului de combustie, nclcndu-se prevederile art. 4.'' din Normativul pentru
proiectarea .i e1ecutarea instala/iilor de ncl-ire central, indicativ &1()*++*.
72. Nu se respect condi/iile care au stat la ba-a eliberrii autori-a/iei de securitate la
incendiu cu privire la modificarea pere/ilor de re-isten/ la foc a construc/iei centralei
terimce pe a-e naturale de la parterul ;ilei Eiana, centrala termic de pardoseala nu
este prote=at de restul construc/ie cu pere/i din materiale C+ AC%1B cu re-istent la foc
de minimum 1 or .i (+ de minute, nclcndu-se prevederile art. 14, lit."c" din Leea
nr. (+,)*++' privind aprarea mpotriva incendiilor .i art. *.(.40 din Normativul de
siuran/a la foc a constric/iilor, indicativ >110)1444.
GPLCO!"#S$I"IL SOLID
,
73.&nstala/ia de alimentare cu combustibil lic!id aferent centralei termice de la
________ pre-int neetan.eit/i - e1istnd scureri de combustibil -, contrar
prevederilor art. 2.2, alin* din & 1()144' Normativ pentru e1ploatarea instala/iilor de
ncl-ire central
74.Nu au fost marcate locurile cu pericol de incendiu cu indicatoare standardi-ate de
inter-icere, averti-are, la re-ervorul de combustibil lic!id din incinta __________
nclcndu-se prevederile art. (' din #$%& 1'()*++, pentru aprobarea Normelor
enerale de aprare mpotriva incendiilor", .i respectiv 53 &5# '(+4
%nclzire Local
75.La sobele cu acumulare de cldur pe combustibil solid de la .colile _____________,
pardoseala combustibil din fa/a u.i/ei de alimentare a sobei, nu este prote=ea- cu
tabl metalic avnd dimensiunile de +,,+ 1 +,2+ m iar co.urile de evacuare a fumului
nu sunt verificare de persoane =uridice atestate , nclcndu-se prevederile art. *.*('
din Normele de prevenire .i stinere a incendiilor specifice unit/ilor cu profil de
nv/mnt .i educa/ie, redactarea a *-a)*+++, aprobate cu #rd. $inisterului ?duca/iei
Na/ionale nr@ (44' din +1.+'.*++1.
76.La _________ co.urile de evacuare a fumului nu sunt verificate de persoane
fi-ice)=uridice atestate, nclcndu-se prevederile art. 20, alin. A(B din Normele
enerale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++, .i art.
*.*4+ din Normele de prevenire .i stinere a incendiilor specifice unit/ilor cu profil
de nv/mnt .i educa/ie, redactarea a *-a)*+++, aprobate cu #rd. $inisterului
?duca/iei Na/ionale nr@ (44' din +1.+'.*++1.
77.Nu au fost luate msuri de verificare .i reparare a co.ului de evacuare a fumului la
soba de tit din buctrie, la _____________, contrar prevederilor art. 02, alin * din
#$%& 1'()*++, pentru aprobarea Normelor enerale de aprare mpotriva
incendiilor.
78.In biroul directorului se e1ploatea- sob cu plit fr acumulare de cldur care nu
respect distan/a de siuran/ fa/ de materialul combustibil Alambriu lemnB,
nclcndu-se prevederile art. 01 alin * din Normele enerale de aprare mpotriva
incendiilor aprobate cu #$%& 1'()*++,.
79.
Iluminat de sigurana
80.&luminatul de siuran/a pentru evacuarea persoanelor nu este in stare de func/ionare la
________, nclcndu-se prevederile art. ,.1(.12 din Normativul privind proiectarea si
e1ecutarea instala/iilor electrice cu tensiuni pana la 1+++ ; c.a si 12++ ; c.c, indicativ
N> &,)*++*.
81.&nstala/ia de iluminatul de siuran/a pentru evacuarea persoanelor .i marcarea
!idran/ilor interiori de incendiu nu este in stare de func/ionare Anu func/ionea- pentru
o perioad de timp normat, n -onele specifice, la ntreruperea ilumionatului normalB,
nclcndu-se prevederile art. '', alin. A1B din Normele enerale de aprare mpotriva
incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++, .i art. ,.1(.12 din Normativul privind
proiectarea si e1ecutarea instala/iilor electrice cu tensiuni pana la 1+++ ; c.a si 12++
; c.c, indicativ N> &,)*++*.
82.Corpurile electrice de iluminat de siuran/ pentru evacuarea persoanelor .i marcarea
!idran/ilor de incendiu nu sunt vi-ibile , fiind mascate de panota=e publicitare,
0
nclcndu-se prevederile art. '', alin. A1B din Normele enerale de aprare mpotriva
incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++, .i art. ,.1(.12 din Normativul privind
proiectarea si e1ecutarea instala/iilor electrice cu tensiuni pana la 1+++ ; c.a si 12++
; c.c, indicativ N> &,)*++*.
83.Nu s-a montat instala/ia pentru iluminat de siuran/ pentru evacuare Dipul (b la
__________, nclcndu-se prevederile art. ,.1(. din Normativul &,)*++*.
84.Nu s-au montat corpuri electrice de iluminat de siuranta de tipul 1, pentru evacuarea
persoanelor in ca- de incendiu la ;ila ;enus si ;ila 7ioria, conform art. ,.1(.1'.,
Dabel ,.1(.1, pc. 1, lit. 9e" din Normativul pentru proiectarea si e1ecutarea instalatiilor
electrice cu tensiuni pina la 1+++; c.a. si 12++; c.c., &ndicativ &,)*++*.
85.Nu s-a e1tins instala/ia de semnali-are incendii la compartimentul * de incendiu,
conform art.4.*.1 din Normativul &10)* K *++*.
86.Nu s-a reali-at instala/ia pentru iluminatul de siuran/ pentru evacuare .i pentru
marcarea !idran/ilor interiori conform cap.,.1( din Normativul &,)*++* K motivat de
scaderea numarului de ana=ati sub 2+ H
87.&luminatul de siuran/a pentru evacuarea persoanelor nu este in stare de func/ionare la
Colegiul $e&nic !atei Corvinu 'unedoara( Grdinia PP )r* + Petro,ani(
nclcndu-se prevederile art. *.44 din Normele de prevenire .i stinere a incendiilor
specifice unit/ilor cu profil de nv/mnt .i educa/ie, redactarea a *-a)*+++, aprobate
cu #rdinul $inisterului ?duca/iei Na/ionale nr@ (44' din +1.+'.*++1 .i art. ,.1(.12
din Normativul privind proiectarea si e1ecutarea instala/iilor electrice cu tensiuni pana
la 1+++ ; c.a si 12++ ; c.c, indicativ N> &,)*++*.
88.&nstalatiile electrice pentru iluminat de siuranta pentru evacuarea persoanelor si
marcerea !idrantilor interiori de incendiu de la 5ucursala Eeva, nu sunt in stare de
functionare, neavand cea de-a doua sursa de alimentare cu enerie electrica,
nclcndu-se prevederile art. ,.1(.0 din Normativul privind proiectarea si e1ecutarea
instala/iilor electrice cu tensiuni pana la 1+++ ; c.a si 12++ ; c.c, indicativ N>
&,)*++* si art. '', alin. A1B din Normele enerale de aprare mpotriva incendiilor,
aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++,.
89.
Instalaii electrice
90.Nu sunt luate masuri de etansare a olurilor la trecerea cablurilor prin pereti si plansee
re-istente la foc, contrar prevederilor art. *.(.4 din Normativul > 110-44 la
_____________.
91.In tunelurile de cabluri electrice blocul * a1ul 1 e1ist infiltra/ii de ap ce nu au fost
evacuate la _______, dispo-itivul de autonc!idere a u.ii re-istente la foc din tunelul
de cabluri este defectH
92.5e e1ploatea- corpuri electrice de iluminat fr loburi de protec/ie n maa-iile de
materiale ale ___________, nclcndu-se prevederile art. 2.(.**. din Normativul
privind proiectarea si e1ecutarea instala/iilor electrice cu tensiuni pn la 1+++ ; c.a si
12++ ; c.c, indicativ N> &,)*++*.
93.5e e1ploatea- corpuri electrice de iluminat fr loburi de protec/ie .i fr protec/ia
corespun-toare fa/ de materialele combustibile la Centru de interare prin terapie
ocupa/ional 5imeria ;ec!e Aatelierul de croitorie, baie pedao, n buctrie-pavilion
asista/i .i n baie contabilitateB, la Comple1ul de servicii #r.tie Acentrul de -i,
maa-ia de materiale cur/enieB, nclcndu-se prevederile art. 01 alin * din Normele
enerale de aprare mpotriva incendiilor aprobate cu #$%& 1'()*++, .i art. 2.(.**.
4
din Normativul privind proiectarea si e1ecutarea instala/iilor electrice cu tensiuni pn
la 1+++ ; c.a si 12++ ; c.c, indicativ N> &,)*++*.
94.&nstalatiile electrice pentru iluminat si pri-e nu au radul de protectie corespun-ator
cateoriei de influente e1terne,conform cerintelor cap.2.* din &,)*++*.
95.Nu se respect prevederile Normativului &E 1,)140' art.(.4. privind montarea
instala/iilor electrice de iluminat .i for/ n protec/ii antie1plo-ive la centralele
termice, aferente _______H
96.La ______________ se e1ploatea- instala/ii electrice fr protec/ie corespun-toare
fa/ de materialele combustibile n locuri cu pericol de incendiu Acentrale termice,
ar!ive, biblioteci, nclcndu-se prevederile art. 01 alin * din Normele enerale de
aprare mpotriva incendiilor aprobate cu #$%& 1'()*++,.
97.In maa-ia de materiale de la ________ se e1ploatea- instala/ii electrice cu
defec/iuni si improvi-a/ii Ado-e de deriva/ie fr capace, lipsa i-ola/iei la leturi si
cone1iuniB , nclcndu-se prevederile art. 01 din Normele enerale de aprare
mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++,.
98.&n ________ se e1ploatea- instala/ii electrice cu defec/iuni si improvi-a/ii Ado-e de
deriva/ie fr capace, lipsa i-ola/iei la leturi si cone1iuni, corpuri electrice de
iluminat fr loburi de protec/ieB , nclcndu-se prevederile art. 01 din Normele
enerale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++,.
99.5e e1ploatea- corpuri electrice de iluminat fr loburi de protec/ie n maa-iile de
materiale ale __________, nclcndu-se prevederile art. 2.(.**. din Normativul
privind proiectarea si e1ecutarea instala/iilor electrice cu tensiuni pn la 1+++ ; c.a si
12++ ; c.c, indicativ N> &,)*++*.
100. 5e e1ploatea- instala/ii cu defec/iuni, improvi-a/ii sau fr protec/ia
corespun-toare fa/ de materialele sau substan/ele combustibile din spa/iul n care
sunt utili-ate, nclcndu-se prevederile art. 01, alin. A*B din #$%& 1'()*++, pentru
aprobarea Normelor enerale de aprare mpotriva incendiilor"
101. 5e e1ploatea- corpuri electrice incandescente de iluminat fr loburi de
protec/ie in !ala ambalare e1port, nclcndu-se prevederile art. 2.(.**. din
Normativul privind proiectarea si e1ecutarea instala/iilor electrice cu tensiuni pn la
1+++ ; c.a si 12++ ; c.c, indicativ N> &,)*++* si *.1.2.0 din Normativ de prevenire si
stinere a incendiilor specifice unitatilor de prelucrare a lemnului, &ndicativ N>5&-
L>.5)*++*, aprobate cu #rd.$&3 nr. 42)*++(.
102. 5e e1ploatea- instala/ii electrice cu defec/iuni, improvi-a/ii in spatiul centralei
termice de la sediul administrativ, contrar prevederilor art. 01, alin. A*B din #$%&
1'()*++, pentru aprobarea Normelor enerale de aprare mpotriva incendii si art.
*.1.4.1.* din Normativ de prevenire si stinere a incendiilor specifice unitatilor de
prelucrare a lemnului, &ndicativ N>5&-L>.5)*++*, aprobate cu #rd.$&3 nr. 42)*++(.
103.
Instalaii de semnalizare incendii
104. Nu s-a montat instala/ia de semnali-are incendii prev-uta cu centrala de
semnali-are si detector de fum optici la ____________ spatiile de depo-itare a cr/ii,
nclcndu-se prevederile art. 4.,.1 din Normativul privind proiectarea si e1ecutarea
instala/iilor de telecomunica/ii si semnali-are din cldiri civile si de produc/ie,
&ndicativ &10)144'.
105. &nstalatia de semnali-are incendii nu este in stare de func/ionare, neasiurnd
protec/ia necesara conform prevederilor art. 4.*. din Normativul &10 ) * ) *++*.H
1+
106. &nstala/ia de detectare .i semnali-are a incendiilor de la ________, nu este in stare
de func/ionare, nclcndu-se prevederile art. 22 din Normele enerale de aprare
mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++,.
107. Nu s-a reali-at instala/ia de semnali-are incendii Acentrala averti-are, detector de
fum, butoane alarmareB, conform art.4.*.1. din Normativul &10)* K*++* K motivat prin
faptul ca se va renunuta la locatia actuala aflata in c!irie, fiind initiate demersurile
pentru reali-area unui nou spatiu de productieH
108. Nu s-a montat instala/ia de semnali-are incendii prev-ut cu centrala de
semnali-are si detectore de fum optici la !ala de produc/ie 1 si * .i la maa-ia de
produse finite, contrar art. 4.,.1 din Normativul privind proiectarea si e1ecutarea
instala/iilor de telecomunica/ii si semnali-are din cldiri civile si de produc/ie,
&ndicativ &10)144'.
109. &n urma verificarii instalatiilor de detectare si semnali-are incendii de catre 5C
<D& MacilitN $anaement 53L Cucuresti in anul *++0, unele spatii apartinand
5ucursalei Eeva Abirouri si ar!iva nr. *B, nu mai au in dotare detectorul automat de
fum Adetectorul fiind scos din suportul de prindereB, aceste spatii nefiind prote=ate
conform relementarilor te!nice, nclcndu-se prevederile art. 22 din Normele
enerale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++,.
110. &nstala/ia de detectare si semnali-are incendii de la Casa $emorial Cri.an nu este
verificat de persoane fi-ice)=uridice atestate, nclcndu-se prevederile art. 21,alin.
A1B din Leea (+,)*++' privind aprarea mpotriva incendiilor.
111. &nstala/ia de semnali-are .i detectare a incendiilor de la biseric, nu este verificat
periodic de persoane fi-ice)=uridice atestate, nclcndu-se prevederile art. 21, alin. A1B
din Leea nr. (+,)*++' privind aprarea mpotriva incendiilor.
112. &nstala/ia de alarmare, detectare .i semnali-are a incendiilor de la !otelul Capitol,
nu este in stare de func/ionare, nefiind verificat periodic de persoane fi-ice)=uridice
atestate, nclcndu-se prevederile art. 22, art. 1+,, lit. d" din Normele enerale de
aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++, si art. 21, alin. A1B
din Leea nr. (+,)*++' privind aprarea mpotriva incendiilor.
113.
Instalatie de paratrsnet
114. Nu s-a montat instala/ia de protec/ie mpotriva descrcrilor electrice din
atmosfer la cldirea _____________, nclcndu-se prevederile art. *.*.1. din
Normativul &*+)*+++H
115. Nu s-a efectuat verificarea periodic la instala/ia de protec/ie mpotriva
trsnetelor de ctre persoane fi-ice)=uridice atestate de la ______, nclcndu-se
prevederile art. 2.* din Normativul privind protec/ia construc/iilor mpotriva
trsnetelor, &ndicativ & *+)*+++.
116. Nu s-a efectuat verificarea periodic la instala/ia de protec/ie mpotriva
trsnetelor de ctre persoane fi-ice)=uridice atestate de la Lcoala primar Jeledin/i,
nclcndu-se prevederile art. *.0 din Normele de prevenire .i stinere a incendiilor
specifice unit/ilor cu profil de nv/mnt .i educa/ie, redactarea a *-a ) *+++,
aprobate cu #rdinul $inisterului ?duca/iei Na/ionale nr@ (44' din +1.+'.*++1 .i art.
2.* din Normativul privind protec/ia construc/iilor mpotriva trsnetelor, &ndicativ &
*+)*+++.
117. Nu s-au efectuat ntre/inerea .i verificrile periodice la instala/ia de protec/ie
mpotriva trsnetelor de ctre persoane fi-ice)=uridice atestate de la ______,
11
nclcndu-se prevederile art. 2.1 din Normativul privind protec/ia construc/iilor
mpotriva trsnetelor, &ndicativ & *+)*+++.
118. In urma construirii acoperi.ului la cldirea nou a rupului .colar, n anul *++1,
nu s-a montat instala/ia de protec/ie mpotriva trsnetelor, nclcndu-se prevederile
art. *.*.1, lit. GaG din Normativ privind protec/ia construc/iilor mpotriva trsnetului,
indicativ &*+)*+++.
119. &nstala/ia de protec/ie mpotriva trsnetelor de la Lcoala eneral Nr. 1+
6unedoara nu este men/inut n stare de func/ionare, deoarece nu are continuitate la
pri-a de pmnt Alips platband metalic la toate coborrile de pe construc/ieB,
instala/ia nefiind verificat periodic de persoane fi-ice)=uridice atestate, nclcndu-se
prevederile art. *.0 din Normele de prevenire .i stinere a incendiilor specifice
unit/ilor cu profil de nv/mnt .i educa/ie, redactarea a *-a ) *+++, aprobate cu
#rdinul $inisterului ?duca/iei Na/ionale nr@ (44' din +1.+'.*++1 .i art. 0(, alin A1B
din Normele enerale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr.
1'()*++, respectiv art. 2.* din Normativul privind protec/ia construc/iilor mpotriva
trsnetelor, &ndicativ & *+)*+++.
120.
Ci de evacuare
121. In incintele din slile alomerate, scaunele si bncile nu sunt fi1ate de pardoseala
astfel nct sa nu fie rsturnate n ca- de panica si s asiure evacuarea rapida si fara
accidente a publicului contrar prevederilor art. 44, alin ( din #$%& 1'()*++, pentru
aprobarea Normelor enerale de aprare mpotriva incendii.
122. ?vacuarea de la foaNerul eta=ului & se asiura pe o sinura directie , accesul la a
doua scara de evacuare fiind blocat prin compartimentarea reali-ata pentru separarea
scarii de acces la sediul _______, fiind astfel depasita lunimea ma1ima de evacuare
admisa prin tab . 4.1.44 din >110)1444.
123. >odestul din dreptul usii de evacuare de la sala de =ocuri subsol nu are latimea
minima eala cu cea a usii prin care se face evacuareaA art *.'.24 ,>110)1444Bdin usa
coborindu-se direct pe a doua treapta scariiH
124. 5-a redus abaritul cii de evacuare constituite din casa de scri secundar prin
reali-area unui paravan la nivelul parterului nefiind asiurat l/imea minim necesar
evacurii unui flu1 conform art. *.'.'+ din Normativ >110)1444H
125. 5unt preva-ute scari din lemn pentru evacuarea de la eta=ul cladirii
administrative, contrar prevederilor art.*.(.(( din Normativul >110)1444.
126. <.a de evacuare din !ala de u-inare 5c!iuri ctre !olul de acces spre e1terior .i
eta=, este blocat par/ial de un panou de protec/ie care reduce abaritul cii de
evacuare, neasiurndu-se l/imea minim de evacuare de +,0+m pentru un flu1,
conform art. *.'.'+ din Normativul >110)1444H
127. 5e ncalc prevederile art. *.'.1' din Normativul >110)1444, prin faptul c u.a de
acces evacuare de la rdini/a cu proram prelunit nr.* K sala de mese, are sensul de
desc!idere spre interiorH
128. Nu se pstrea- cile de evacuare libere la parametrii la care au fost proiectate si
reali-ate pentru asiurarea condi/iilor de evacuare si salvare a utili-atorilor n
siuran/a n ca- de incendiu contrar prevederilor art. 1+,, lit. b din #$%& 1'()*++,
pentru aprobarea Normelor enerale de aprare mpotriva incendii.
129. Nu sunt marcate cile de evacuare, inclusiv cele care duc pe terase, n refuii sau
n alte locuri special amena=ate pentru evacuare, cu indicatoare standardi-ate, conform
relementarilor te!nice specifice, astfel nct traseele acestora sa fie recunoscute cu
1*
u.urin/a, att -iua ct si noaptea, de persoanele care le utili-ea- n ca- de incendiu
nclcindu-se prevederile art. 1+0, alin 1 din #$%& 1'()*++, pentru aprobarea
Normelor enerale de aprare mpotriva incendiiH
130. Nu au fost marcate u.ile camerelor cu culori distincte, pentru evacuarea n
condi/ii eficiente si siure a persoanelor cu di-abilitati, nclcindu-se prevederile art.
1*1, lit. c din #$%& 1'()*++, pentru aprobarea Normelor enerale de aprare
mpotriva incendiiH
131. La .colile primare ___________ u.ile de evacuare din construc/iile .colilor,
montate recent au sensul de desc!idere spre interior, nclcndu-se prevederile art.
*.'.1' din Normativul de siuran/a la foc a construc/iilor, indicativ >110)1444.
132. La cminul de fete a doua u.a de evacuare din !olul construc/iei de la parter,
montat recent are sensul de desc!idere spre interior, nclcndu-se prevederile art. ,2
din Normele enerale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr.
1'()*++,, art. *.44 din Normele de prevenire si stinere a incendiilor specifice
unit/ilor cu profil de nv/mnt si educa/ie, redactarea a *-a)*+++, aprobate cu
#rdinul $inisterului ?duca/iei Na/ionale nr@ (44' din +1.+'.*++1 .i art. *.'.1' din
Normativul de siuran/a la foc a construc/iilor, indicativ >110)1444.
133.
134. La cminele culturale ____________ u.ile de evacuare a persoanelor din
construc/iile cminelor culturale, montate recent, au sensul de desc!idere spre interior,
nclcndu-se prevederile art. ,2 din Normele enerale de aprare mpotriva
incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++,, art. *.4., din Normele de prevenire .i
stinere a incendiilor specifice unit/ilor de cultur, aprobate cu #rdinul $inisterului
Culturii nr. 41(0)1444 .i art. *.'.1' din Normativul de siuran/a la foc a
construc/iilor, indicativ >110)1444.
135. La u.ile de evacuare de la sala rdini/ei din incinta cldirii Lcolii _________
e1ist prauri cu nl/imea mai mare de *,2cm, nclcndu-se prevederile art. ,2 din
Normele enerale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr.
1'()*++, .i art. *.'.10 din Normativul de siuran/a la foc a construc/iilor, indicativ
>110)1444.
136. La __________ u.a de evacuare de la radinita are pra care creea- dificult/ii
de evacuare n ca- de incendiu, nclcndu-se prevederile art. *.40 din Normele de
prevenire .i stinere a incendiilor specifice unit/ilor cu profil de nv/mnt .i
educa/ie, 3edactarea a *-a ) *+++, aprobate cu #rdinul $inisterului ?duca/iei
Na/ionale nr@ (44' din +1.+'.*++1.
137. 5unt depo-itate materiale combustibile pe caile de evacuare Adosare din
ar!iva,cutii de cartonB care pot creea dificultati de evacuare a persoanelor si a
bunurilor in ca- de incendiu la aentiile din Eeva, str. &uliu $aniu, nr. 10 Ala subsolul
cladiriiB si Calan, str. &ndependentei, nr. 1( Ape !olul de acces din spateB, nclcndu-se
prevederile art. 11+, alin. A1B din Normele enerale de aprare mpotriva incendiilor,
aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++,.
Goluri de comunicare
138. <.a de la olul prev-ut in plan.eu spre podul _______________( nu este prote=at
cu elemente de nc!idere re-istente la foc de minimum (+ minute, conform art. *.4.(4
din Normativul de siuran/a la foc a construc/iilor, &ndicativ >110)1444.
139. <.ile de la olurile prev-ute in -idul de construc/ie a spitalului prin care se face
accesul n podul policlinicii( nu sunt prote=ate cu elemente de nc!idere re-istente la
1(
foc de minimum (+ minute, conform art. *.4.(4 din Normativul de siuran/a la foc a
construc/iilor, &ndicativ >110)1444.
140. Nu s-au montat u.i re-istente la foc la olurile de comunicare ntre corpurile % .i
E, C .i E de minimum 42 minute, ec!ipate cu dispo-itive de autonc!idere sau
nc!idere automat n ca- de incendiu, nclcndu-se prevederile art. *.4.(4. din
Normativul de siuran/ la foc a construc/iilor, &ndicativ >110)1444.
141. Intre cldirile aferente _________-, e1ist u. de acces, neasiurndu-se protec/ia
la foc a celor dou cldiri, contrar prevederilor art. *.*.1 din Normativul >110)1444H
142. Incperea pentru depo-itare Aar!ivaB de la #ficiul >o.tal ;a/a de Jos, fiind cu risc
ridicat de incendiu, nu este prote=at cu u. re-istent la foc minim 1 or .i 42 minute,
conform tab.(.4.4 din >110-1444H
143. Nu sunt reali-ate compartimentrile re-istente la foc dintre depo-itul de produs
finit .i ane1ele te!nice, prin pere/i cu re-isten/a la foc de minim * ore .i u.i re-istente
la foc 42 minute cu dispo-itiv de autonc!idere conform art. 2.4.0. din Normativul
>110)1444H
144. In corpul vec!i maa-ia de coloran/i, nu sunt reali-ate compartimentrile
re-istente la foc corespun-toare cateoriei de incendiu Amaa-ia de ulei de
compresorB, conform art.'.*.(+ .i art. '.*.(1 din >110)1444H
145. Nu s-au montat dispo-itivele de autoinc!idere la usile re-istente la foc montate la
accesul spre podul cladirii si camera troliului, conform tab. (.4.4 din >110)1444.
146. 3eali-area dispo-itivului de evacuare a fumului la casa de scari centrala Afara
lumina naturalaB, conform art *.' (*, art.(.2.* si art.*.2.1* din Normativul >110)1444H
147. 3eali-area elementelor de compartimentare a caselor de scari la nivelul eta=ului (
Aplanseu peste casa scariiBcare sa asiure re-istenta la foc de * O ore , conform
tab.4.*.1+2 din Normativul >110)1444H
148. Nu s-au luat masuri pentru reali-area dispo-itivelor de desc!idere a eamurilor
din depo-it pentru desfumare in ca- de incendiu , contrar art. 2.*.1* din Normativul de
siuranta a constructiilor, &ndicativ > 110)1444.
149. Nu se asiura desfumarea scenei in ca- de incendiu, conform art 4.*.0, din
>110)1444, trapele de evacuare a fumului fiind blocate prin reali-area acoperisului pe
structura metalica si invelitoare din tablaH
150. <.ile re-istente la foc preva-ute in peretii cu rol de compartimentare re-istenta la
foc nu sunt preva-ute cu dispo-itive de autoinc!idere, conform prevederilor
art.4.*.,1.si art4.*.,( din >110)1444.
151. Nu s-au reali-at dispo-itivele de evacuare a fumului cu desc!idere automat n
ca- de incendiu la depo-itul de la eta=ul * al compartimentului * de incendiu, conform
art.2.2.( .i art.*.2.1* din >110)1444
152. <.ile antifoc cu re-isten/a la foc de 4+min. dintre cele dou compartimente de
incendiu conform art.*.4.** din Normativul de siuranta a constructiilor, &ndicativ >
110)1444.
153. Nu s-au montat usile re-istente la foc 42 minute cu dispo-itive de autoinc!idere
din depo-itul de produs finit spre !ala de productie si incaperea compresoarelor,
conform art 2.4.0 din >110)1444H
154. <.ile care separ casa de scri secundar de !olul fiecrui eta= sunt fr sticl .i
nu asiur etan.eitatea la foc conform art.*.'.*( din Normativ >110)1444H
155. <.ile care prote=ea-a olurile de acces de la casa de scari, nu sunt preva-ute cu
sisteme de autoinc!idere, nclcndu-se prevederile art.*.'.*( din Normativ de
siuranta la foc a constructiilor, indicativ >110)1444.
156. Nu s-au montat trapele de evacuare a fumului cu actionare automata si manuala in
ca- de incendiu,conform art. *.(.4' si 2.2.( din Normativul >110)1444H
14
157. Nu s-a nc!is olul din peretele de separare dintre maa-ie .i !ala de produc/ie 1
pentru a preveni propaarea focului .i fumului pe arii mari construite, conform art.
2.4.*. din Normativul de siuran/ la foc a construc/iilor &ndicativ > 110)1444.
158. <sile de acces de la ar!ivele apartinant 5ucursalei Eeva Aar!iva nr. 1B si %entiei
6unedoara nu sunt prote=ate cu usi re-istente la foc de minimum 1 O , preva-ute cu
dispo-tive de autoinc!idere sau inc!idrere automata, nclcndu-se prevederile art.
(.4.4 din Normativul de siuran/a la foc a construc/iilor, indicativ >110)1444.
159.
Alimentare cu apa
160. Nu s-au montat !idran/i interiori cu doua =eturi n ac/iune simultan la ______
nclcndu-se prevederile art. 4.*.1. din Normativul N> +0')*++2.
161. 6idrantii interiori nu sunt alimentati cu apa si dotati cu accesoriile necesare
interventieiAfurtun ,teava de refulareB,conform cerintelor art '.(.(.1 din Normativul
C(++)1444 privind reali-area cu prioritate a acestor tipuri de instalatii.
162. >entru re/elele de alimentare cu ap aflate n e1ecu/ie Astr. $.5adoveanu, str.
6orea, str. Luncii, str. 5ilviu Eraomir, str. 3uluiB, de.i prin certificatele de urbanism
eliberate s-a cerut punctul de vedere te!nic de specialitate din partea &nspectoratului
pentru 5itua/ii de <ren/ .i prin care s-a impus montarea !idran/ilor stradali pe
conducte cu diamentrul minim de 1++ mm, n urma verificrilor din teren s-a
constatat c !idran/ii au fost monta/i pe conducte En ,2 mm .i En 4+ mm, contrar
prevederilor Normativului N> +0')*++2, sau nu au fost monta/i de locH
163. 6idrantii din dotarea cladirii centrale ________ verifica periodic contrar art. 4.(.,
art. *.4.4 si art. *.4., din 5D%5 (+01)140+.
164. 6idran/ii e1teriori au fost monta/i la o distan/ mai mic de 2 metri de cldire
contrar prevederilor art.14120 din Normativul &4)1444
165. Nu s-au finali-at lucrarile de la re-ervorul de apa ,statie pompe incendiu,aparat de
control si semnali-are,nefiind montate racordurile tipC pentru alimentarea
autospecialelor direct din re-ervorul de incendiu precum si racordurile e1terioare
pentru alimentarea instalatiei de !idranti interiori si instalatie sprin8ler de la
autospeciale conform Normativului N>+0')*++2 art.4.*, .i art.,.(+, aceste lucrari
nefiind receptionate.
166. 5-a montat un !idrant interior in peretele re-istent la foc dintre spatiu van-are si
depo-it, lina usa de acces in depo-it,acesta reducind re-istenta la foc impusa pentru
acest perete de art. 4 *.(( din >110)1444 si contrar prevederilor Normativului
N>+0')*++2 art.4.12.
167. 6idrantii interiori de incendiu nu sunt ec!ipati cu accesoriile necesare interventiei
in ca- de incendiu ,conform art. 14.,1 din Normativul & 4)1444.
168. 6idran/ii interiori din depo-itul !alei $%;&C nu asiur interven/ia cu * =eturi de
ac/iune simultan, conform art. 4.1 alin 4 .i art. 4.('. alin 1 din Normativul
N>+0')*++2H
169. Nu s-au montat !idran/ii e1teriori .i !idran/ii interiori cu doua =eturi in ac/iune
simultana la !ala de produc/ie 1 si * si la maa-ia de produse finite conform art. 14.2*
si 14.22 din Normativul pentru proiectarea si e1ecutarea instala/iilor sanitare &ndicativ
&4)1444.
170. 6idrantii interiori de incendiu din sediul administrativ al minei nu sunt dotati cu
accesoriile necesare interventiei Afurtun, teava de refulareB, nclcndu-se prevederile
12
art. 2,, alin. A1B din Normele enerale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu
#rd. $%& nr. 1'()*++,.
171. 6idran/ii interiori de incendiu din ___________ ACorpul C, eta=ul 1B( nu sunt n
stare de func/ionare .i nu sunt dota/i cu accesoriile necesare interven/iei Afurtun, /eava
de refulareB, nclcndu-se prevederile art. 2,, alin. A1B din Normele enerale de
aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++,.
172. 6idran/ii e1teriori de incendiu din incinta ?1ploarrii $iniere >aro.eni nu sunt n
stare de func/ionare Ape instala/ie nu e1ist ap pentru stinerea incendiilor sau pentru
alimentarea autosepcialelor de interven/ieB, nclcndu-se prevederile art. 2,, alin. A*B
.i art. 1(, din Normele enerale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd.
$%& nr. 1'()*++,.
173. 6idran/ii interiori de incendiu nu sunt n stare de func/ionare A!idrantul interior
de la parterul sediului administrativ .i !idrantul interior din spa/iul nc!iriat la 5C
>ronto <niversal 53LB, nclcndu-se prevederile art. 2,, alin. A1B din Normele
enerale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++,
174. Nu s-a efectuat verificarea .i ntre/inerea instala/iei cu ac/ionare manual de
alarmare la incendiu .i a instala/iei de stinere a incendiilor A!idran/ii interiori de
incendiuB de ctre persoane fi-ice)=uridice atestate, nclcndu-se prevederile art. 21,
alin. A1B din Leea (+,)*++' privind aprarea mpotriva incendiilor.
175. 6idran/ii interiori de incendiu din ____________, nu sunt n stare de func/ionare
.i nu sunt dota/i cu accesoriile necesare interven/iei Afurtun, /eava de refulareB,
nclcndu-se prevederile art. 2,, alin. A1B din Normele enerale de aprare mpotriva
incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++, .i art. 2.11 din Normele de prevenire
.i stinere a incendiilor specifice unit/ilor cu profil de nv/mnt .i educa/ie,
redactarea a *-a)*+++, aprobate cu #rdinul $inisterului ?duca/iei Na/ionale nr@ (44'
din +1.+'.*++1.
176. 6idran/ii interiori de incendiu din spital Aparter-uren/, eta=ul &&-sector Le!u-eB
nu sunt n stare de func/ionare, deoarece nu sunt dota/i cu accesoriile necesare
interven/iei A/eava de refulareB, nclcndu-se prevederile art. 2,, alin. A1B din Normele
enerale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++,.
177. 6idrantul e1terior de incendiu din incinta sta/iei de distribu/ie a carburan/ilor
6unedoara nu este n stare de func/ionare Arobinetul de desc!idere-nc!idere a
!idrantului este blocatB, nclcndu-se prevederile art. 2,, alin. A*B din Normele
enerale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++, .i art.
'.1 din Normativ N>+0')*++2 privind alimentarea cu apa.
178.
"enzinarii
179. &n perimetrul sta/iei de distribu/ie a carburan/ilor _______________ si in -ona de
acces nu sunt amplasate indicatoare de restric/ie cu privire la vite-a ma1ima admisa
care nu trebuie sa depaseasca 1+ Pm)!, nclcndu-se prevederile art. 1+.4,. din
Normativul pentru proiectarea, e1ecutarea, e1ploatarea, de-afectarea .i postutili-area
sta/iilor de distribu/ie a carburan/ilor la autove!icule, &ndicativ N> ++4)*++(.
180. 6idrantii e1teriori de incendiu din incinta 5tatiei de carburanti _________, nu
sunt in stare de functionare si nu sunt dotati cu accesorii A!idrant portativ, furtunuri tip
C, tevi de refulare a apei, c!ei !idrantB, incalcandu-se prevederiile art. ,.* din
Normativul N>++4-++()*++2.
1'
181. Nu s-a ntocmit si transmis &nspectoratului pentru 5itua/ii de <renta &ancu de
6unedoara" al Jude/ului 6unedoara lista cu substan/ele periculoase clasificate potrivit
leii, nclcndu-se prevederile art. 14, lit. f" din Leea (+,)*++' privind aprarea
mpotriva incendiilor.
182. 5ta/ia de distribu/ie carburan/i nu este dotat corespun-tor cu stintoare,
conform art. ,.' din Normativul pentru proiectarea, e1ecutarea, e1ploatarea,
de-afectarea .i postutili-area sta/iilor de distribu/ie a carburan/ilor la autove!icule,
&ndicativ N> ++4)*++(.
183. 5ta/ia de distribu/ie 7>L pentru autove!icule prev-uta cu instala/ie monobloc
Dip 58id nu respecta distantele de siuran/a fata de mpre=muire la limita de
proprietate A0 mB, nclcndu-se prevederile art. 4.0 din Normativul pentru proiectare,
e1ecu/ie si e1ploatare a sistemelor de alimentare cu a-e petroliere lic!efiate A7>LB
pentru autove!icule, &ndicativ N> K +(,)1444.
184. 5ta/ia de distribu/ie carburan/i de la _____ nu este dotat corespun-tor cu
stintoare Aun stintor transportabil cu pulbere de minimum 1*+ 8 .i un stintor
transportabil cu spum mecanic de minumul 4+ 8B, conform art. ,.' din Normativul
pentru proiectarea, e1ecutarea, e1ploatarea, de-afectarea .i postutili-area sta/iilor de
distribu/ie a carburan/ilor la autove!icule, &ndicativ N> ++4)*++( .i art. 1(1, alin. A1B
din Normele enerale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr.
1'()*++,.
185. 5ta/ia de distribu/ie carburan/i nu este dotat corespun-tor cu stintoare,
nclcndu-se prevederile art. 1*2,1(1 din Normele enerale de aprare mpotriva
incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++, .i art. ,.' din Normativul pentru
proiectarea, e1ecutarea, e1ploatarea, de-afectarea .i postutili-area sta/iilor de
distribu/ie a carburan/ilor la autove!icule, &ndicativ N> ++4)*++(.
-stintorul transportabil cu spum mecanic nu are ncrctura minim de
minimum 4+8.
-stintorul transportabil cu pulbere nu are ncrctura minim de minimum
1*28.
186. La data e1ecutrii controlului sta/ia de distribu/iei a carburan/ilor, de.i se afla n
lucrri de moderni-are aceasta func/iona fr a respecta prevederile leale astfel@
a. In urma ob/inerii certificatului de urbanism .i a avi-ului de securitate la incendiu
nu s-au fcut demersurile necesare n vederea ob/inerii autori-a/iei de construc/ie.
b. 5ta/ia de distribu/ie a carburan/ilor nu este dotat corespun-tor cu mi=loace de
stinere a incendiilor Aun stintor cu pulbere de minim 1*2 P .i un stintor cu
spum mecanic de minim 4+ PB, nclcndu-se prevederile art.,.'. din
Normativul pentru proiectarea, e1ecutarea, e1ploatarea, de-afectarea .i
postutili-area sta/iilor de distribu/ie a carburan/ilor la autove!icule, &ndicativ N>
++4)*++(.
c. Ee.i e1ist re/ea de ap cu !idran/i e1teriori nu este asiurat dotarea cu un punct
fi1 de incendiu dotat cu accesorii A!idrant portativ, furtunuri tip C", /evi de
refulare .i c!eiB, nclcndu-se prevederile art. ,.*. din Normativul pentru
proiectarea, e1ecutarea, e1ploatarea, de-afectarea .i postutili-area sta/iilor de
distribu/ie a carburan/ilor la autove!icule, &ndicativ N> ++4)*++(.
d. In perimetrul sta/iei de distribu/ie a carburan/ilor .i n -ona de acces nu sunt
amplasate indicatoare de restric/ie cu privire la vite-a ma1im admis care nu
trebuie s dep.easc 1+ Pm)!, nclcndu-se prevederile art. 1+.4, din
Normativul pentru proiectarea, e1ecutarea, e1ploatarea, de-afectarea .i
postutili-area sta/iilor de distribu/ie a carburan/ilor la autove!icule, &ndicativ N>
++4)*++(.
1,
e. Eepo-itul de combustibil nu ndepline.te condi/iile pentru depo-it subteran
conform art.'.*.** din Normativul > 110)1444, acestea nu sunt acoperite .i nu se
respect distan/a de 12 m fa/ de locuin/e, conform art. 4.2. din Normativul
pentru proiectarea, e1ecutarea, e1ploatarea, de-afectarea .i postutili-area sta/iilor
de distribu/ie a carburan/ilor la autove!icule, &ndicativ N> ++4)*++(.
f. 5pa/iul liber dintre pere/ii cuvei .i re-ervoare nu este umplut cu pmnt .i nu este
ec!ipat cu sistem de decantare continu a concentra/iilor de vapori, nclcndu-se
prevederile art. 2.4. din Normativul pentru proiectarea, e1ecutarea, e1ploatarea,
de-afectarea .i post utili-area sta/iilor de distribu/ie a carburan/ilor la
autove!icule, &ndicativ N> ++4)*++(.
. Conductele de aerisire nu s-au amplasat la nl/imea corespun-toare, conform
art.*.2.0. Aminimum 4 mB din Normativul pentru proiectarea, e1ecutarea,
e1ploatarea, de-afectarea .i postutili-area sta/iilor de distribu/ie a carburan/ilor la
autove!icule, &ndicativ N> ++4)*++(.
187. Nu s-a ntocmit .i transmis ctre &nspectoratul pentru 5itua/ii de <ren/ &ancu
de 6unedoara" al =ude/ului 6unedoara lista cu substan/ele periculoase clasificate
potrivit leii, nclcndu-se prevederile art.14, lit. f" din Lee (+,)*++' privind
aprarea mpotriva incendiilor.
188. Conducta de a- metan trece prin depo-itul de carburan/i .i pentru care nu e1ist
avi-ul oranului de specialitate prin care s fie stabilite distan/ele de siuran/ fa/ de
re-ervoare conform tabel 4.2. ANotB din Normativul pentru proiectarea, e1ecutarea,
e1ploatarea, de-afectarea .i post utili-area sta/iilor de distribu/ie a carburan/ilor la
autove!icule, &ndicativ N> ++4)*++(.
189. 3e-ervorul punctului de distributie a carburantilor din incinta nu este preva-ut cu
cuva de reten/ie pentru preluarea eventualelor scureri accidentale cu nl/imea de
minim +,(+ m, nclcndu-se prevederile art. ,.' din Normativul pentru proiectarea,
e1ecutarea, e1ploatarea, de-afectarea .i postutili-area sta/iilor de distribu/ie a
carburan/ilor la autove!icule, &ndicativ N> ++4)*++(.
190. >unctul de distributie a carburantilor din incinta nu este dotat corespun-tor cu
stintoare A1 stintoar portative cu pulbere, cu capacitate de ' 8 fiecare .i 1
stintoar portative cu spum sau aerosoliB, conform art. ,.4 din Normativul pentru
proiectarea, e1ecutarea, e1ploatarea, de-afectarea .i postutili-area sta/iilor de
distribu/ie a carburan/ilor la autove!icule, &ndicativ N> ++4)*++( .i art. 1(1, alin. A1B
din Normele enerale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr.
1'()*++,.
191. 7ura de descaracre a carburantului in re-ervor de la punctul de distributie din
incinta societatii nu este preva-ut cu borna de leare la pamant pentru conectarea
autocisternei, nclcndu-se prevederile art. '1 din Eispo-itiile enerale privind
reducerea riscurilor de incendiu enerate de incarcari electrostatice, E7>5& K ++4,
aprobate cu #rd. $%& nr. 1+0)*++1.
192. Capacul de inc!idere de la caminul urilor de descrcare pentru fiecare
compartiment de carburant de la statia de distributie, nu este prote=at cu material care
nu produce scntei, nclcndu-se prevederile art. 4., din Normativul pentru
proiectarea, e1ecutarea, e1ploatarea, de-afectarea .i postutili-area sta/iilor de
distribu/ie a carburan/ilor la autove!icule, &ndicativ N> ++4)*++(.
193.
Prelucrare lemn
10
194. In 6ala ater se utili-ea-a soba fara acumulare de caldura pe combustibil solid,
materialul combustibil se afla la o distanta mai mica de 1.2+ m, ncalcndu-se
prevederile art. *.1.4.2.1. ali. 9c", din Normele de prevenire a incendiilor specifice
activitatilor din sectoarele industriei lemnului, aprobate de #$&3 nr. 42)*++(.
195. &n !ala e1port pri-e si in !ala fri-e ver-i se e1ploatea-a soba fara acumulare de
caldura pe combustibil solid, nclcndu-se prevederile art. *.1.2.1+ din Normativ de
prevenire si stinere a incendiilor specifice unitatilor de prelucrare a lemnului,
&ndicativ N>5&-L>.5)*++*, aprobate cu #rd.$&3 nr. 42)*++(.
196.
197. 5e e1ploatea- central termica fr acumulare de cldur cu combustibil solid in
maa-ia de produse finite, nclcndu-se prevederile art. *.1.,.*.1+ din Normele de
prevenire a incendiilor specifice activit/ilor din sectoarele industriei lemnului,
aprobate de #$&3 nr. 42)*++(.
198. Ee.eurile si re-iduurile, scurerile si depunerile de praf sau de pulberi
combustibile nu se ndeprtea- ritmic prin metode si mi=loace adecvate, la terminarea
fiecrui sc!imb de lucru, si nu se depun n locuri special destinate depo-itarii sau
distruerii lor, contrar prevederilor art. 0,, alin 1 din #$%& 1'()*++, pentru
aprobarea Normelor enerale de aprare mpotriva incendii.
199. Nu se colectea- n cutii sau n vase metalice ori cu cptu.eala metalica
interioara, prev-ute cu capac, amplasate n locuri fara risc de incendiu si marcate,
de.eurile si re-iduurile de lic!ide combustibile sau cele din materiale solide, cum sunt
crpe, cl/i, bumbac, rumeu., care con/in astfel de produse, contrar prevederilor art.
0,, alin * din #$%& 1'()*++, pentru aprobarea Normelor enerale de aprare
mpotriva incendii.
200. In 6ala ater se utili-ea-a soba fara acumulare de caldura pe combustibil solid,
materialul combustibil se afla la o distanta mai mic de 1.2+ m, ncalcndu-se
prevederile art. *.1.4.2.1. ali. 9c", din Normele de prevenire a incendiilor specifice
activitatilor din sectoarele industriei lemnului, aprobate de #$&3 nr. 42)*++(.
201. 5e e1ploatea- central termica fr acumulare de cldur cu combustibil solid in
maa-ia de produse finite, nclcndu-se prevederile art. *.1.,.*.1+ din Normele de
prevenire a incendiilor specifice activit/ilor din sectoarele industriei lemnului,
aprobate de #$&3 nr. 42)*++(.
202. La depo-itele de material lemnos din cadrul societ/ii comerciale, depo-itarea
materialului lemnos nu se face n mod ordonat, neasiurndu-se men/inerea n
permanen/ liber a culoarelor de acces pentru interven/ie .i evacuare n ca- de
incendiu, nclcndu-se prevederile art. *.1.,.1.0 .i art. *.1.,.*.( din Norme de
prevenire .i stinere a incendiilor specifice activit/ilor din sectoarele industriei
lemnului, aprobate cu #rdinul $inistrului &ndustriei .i 3esurselor nr. 42)*,.+1.*++(.
203. 5e e1ploatea- corpuri electrice incandescente de iluminat fr loburi de
protec/ie in !ala ambalare e1port, nclcndu-se prevederile art. 2.(.**. din
Normativul privind proiectarea si e1ecutarea instala/iilor electrice cu tensiuni pn la
1+++ ; c.a si 12++ ; c.c, indicativ N> &,)*++* si *.1.2.0 din Normativ de prevenire si
stinere a incendiilor specifice unitatilor de prelucrare a lemnului, &ndicativ N>5&-
L>.5)*++*, aprobate cu #rd.$&3 nr. 42)*++(.
204. 5e e1ploatea- instala/ii electrice cu defec/iuni, improvi-a/ii in spatiul centralei
termice de la sediul administrativ, contrar prevederilor art. 01, alin. A*B din #$%&
1'()*++, pentru aprobarea Normelor enerale de aprare mpotriva incendii si art.
*.1.4.1.* din Normativ de prevenire si stinere a incendiilor specifice unitatilor de
prelucrare a lemnului, &ndicativ N>5&-L>.5)*++*, aprobate cu #rd.$&3 nr. 42)*++(.
14
205. 5e e1ploatea- corpuri electrice de iluminat fr loburi de protec/ie n maa-ia
de alimente a sediului administrativ, n sala de comanda a uscatoarelor 1-0, n vestiarul
!alei de prelucrare primara si in sala focuri aburitor, nclcndu-se prevederile art.
*.1.4.1.( din Normele de prevenire a incendiilor specifice activit/ilor din sectoarele
industriei lemnului, aprobate de #$&3 nr. 42)*++( si art. 2.(.**. din Normativul
privind proiectarea si e1ecutarea instala/iilor electrice cu tensiuni pn la 1+++ ; c.a si
12++ ; c.c, indicativ N> &,)*++*.
206. &n !ala de prelucrare primara a lemnului la ba-icul mic din captul !alei si la
conducta principala de la instala/ia de e1!austare Ape planseeul ascu/itorieiB nu se
ndeprtea- ritmic rumeu.ul si resturile de material lemnos prin metode si mi=loace
adecvate, la terminarea fiecrui sc!imb de lucru, nclcndu-se prevederile *.(.(.' din
Normele de prevenire a incendiilor specifice activit/ilor din sectoarele industriei
lemnului, aprobate de #$&3 nr. 42)*++( si art. 0,, alin A1B din #rd. $%& 1'()*++,
pentru aprobarea Normelor enerale de aprare mpotriva incendii.
207. %scu/itoria de scule pentru prelucrarea lemnului nu este amplasata in construc/ie
separata fata de !ala de prelucrare primara a lemnului, nclcndu-se prevederile art.
*.1.4.*.1 din Normele de prevenire a incendiilor specifice activit/ilor din sectoarele
industriei lemnului, aprobate de #$&3 nr. 42)*++(.
208.
-lectrocentrale
209. Nu se cur/ periodic .i ori de cte ori este necesar praful de crbune depus pe
elementele de contruc/ie .i intala/iile te!noloice, la 5ec/ia ?1ploatare Combustibil K
-ona bloc ( cota (0 .i atelier ca-ane cota + .i cota 4*H la %telier ?1ploatare Ca-ane K
mori crbune K se produc dea=ri de praf combustibil din cau-a neetan.eit/ilor la
mbinri .i u.i - ca-an 1 %, moara * .i 4, ca-an 2 % moara (, ca-an ' % moara * .i (H
se produc de asemenea, dea=ri de praf de crbune la ca-anul 2 % la plnia rece .i la
conducetle de transport praf crbune rupul 2 .irul C cota 4H
210. ?1ist scureri de pcur la mbinri .i robine/ii de la pompele de pcur, de la
re-ervorul de -i, de la ar-toarele ca-anelor de abur .i ap fierbinte din incinta <-inei
electrice 7ura Car-a, nclcndu-se prevederile art. '.1+2 din Normele de prevenire,
stinere .i dotare mpotriva incendiilor pentru producerea, transportul .i distribu/ia
eneriei electrice .i termice, volumul &, indicativ >? ++4)144(.
$ransport energie electric
211. 5tintoarele portative de '-48)transportabile de 2+8 cu pulbere .i cu spum
mecanic, de la sta/iile electrice $intia, >e.ti., 6.dat, Carul $are .i >aro.eni nu sunt
verificate de persoane fi-ice)=uridice atestate, nclcndu-se prevederile art. 1*4 din
Normele enerale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr.
1'()*++, .i art. 2.'0( din Normele de prevenire, stinere .i dotare mpotriva
incendiilor pentru producerea, transportul .i distribu/ia eneriei electrice .i termice,
volumul &, partea &, indicativ >? ++4)144(.
212. Nu s-a efectuat verificarea periodic la instala/ia de protec/ie mpotriva
trsnetelor de ctre persoane fi-ice)=uridice atestate de la cldirile de comand a
sta/iilor electrice $intia, >e.ti., 6.dat, nclcndu-se prevederile art. 2.* din
Normativul privind protec/ia construc/iilor mpotriva trsnetelor, indicativ & *+)*+++ .i
art. '.*(+ din Normele de prevenire, stinere .i dotare mpotriva incendiilor pentru
*+
producerea, transportul .i distribu/ia eneriei electrice .i termice, volumul &, partea a
&&-a, indicativ >? ++4)144(.
213. &nstala/ia de semnali-are automat .i detectare de fum din ospodriile de cabluri
Apoduri .i pu/uri de cabluriB, Dipul C<%$ - produc/ie %utomatica 14,*, linii de
semnali-are cu detectoare de fum E&C& 14,(, nu este n stare de func/ionare la sta/ia
electric **+)11+ 6.dat, nclcndu-se prevederile art. 22 din Normele enerale de
aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd. $%& nr. 1'()*++, .i art. 0., din
Normele de prevenire, stinere .i dotare mpotriva incendiilor pentru producerea,
transportul .i distribu/ia eneriei electrice .i termice, volumul al &&-lea, indicativ >?
++4)144(.
214. In cadrul sucursalei de transport a eneriei electrice Dimi.oara e1ist persoan
atestat cadru te!nic cu atribu/ii de aprare mpotriva incendiilor", conform fi.ei
postului persoana atestat are .i responsabilit/i n domeniul situa/iilor de uren/H n
conformitate cu leisla/ia n vioare conducerea sucursalei nu a ana=at cel pu/in un
cadru te!nic sau personal de specialitate cu atribu/ii n domeniul aprrii mpotriva
incendiilor, numit e1clusiv pentru aceasta activitate, nclcndu-se prevederile art.
1*, alin A1B din Leea (+,)*++' privind aprarea mpotriva incendiilor, art. ', alin.
A1B, lit. b" din Normele enerale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu #rd.
$%& nr. 1'()*++, .i art. 1, lit. 9a", pct. A1B din Criteriilor de stabilire a consiliilor
locale .i operatorilor economici care au oblia/ia de a ana=a cel pu/in un cadru te!nic
sau personal de specialitate cu atribu/ii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor,
aprobate cu #rd. $%& nr. 1+')*++,, deoarece n =ude/ul 6unedoara e1ist 5ta/ia
electric de 44+)**+)11+8v $intia din cateoria de importan/ e1cep/ional .i
deosebit ACB, ncadrat conform relementrilor te!nice specifice.
Sivicultur
215. Nu au fost finali-ate planurile de aprare mpotriva incendiilor de pdure la
nivelul ocoalelor silvice, sau nu se respect interal structura cadru prev-ut n ane1a
nr.* din 3eulamentul privind estionarea situa/iilor de uren/ ca urmare a
incendiilor de pdure aprobat cu #rdinul $.%.>.E.3.nr.14,2 din 1(.1+.*++',
nclcndu-se prevederile art.1, lit. i din acela.i #rdin.
216. Nu se respect structura cadru privind ntocmirea planului de alarmare a for/elor
.i mi=loacelor de ac/iune n ca-ul interven/iilor la incendii de pdure, contrar
prevederilor ane1ei nr. &&& #.$.%.>.E.3. nr.14,2 din 1(.1+.*++'. pentru aprobarea
3eulamentului privind estionarea situa/iilor de uren/, ca urmare a incendiilor n
pdure.
217. Nu au fost actuali-ate fi.ele obiectivelor pentru ocoale silvice, contrar
prevederilor art. 10, lit. b. din #$%& 1'()*++, pentru aprobarea Normelor enerale de
aprare mpotriva incendiilor.
218. Nu a fost reactuali-at orani-area aprrii mpotriva incendiilor, pe locurile de
munc, la ocoalele silvice@ 6unedoara, >ui, Eobra, >etro.ani, Lupeni, 7rdi.te, Caia
de Cri., 7eoaiu nclcndu-se prevederile art. 1.*.0.( din " Norme de prevenire .i
stinere a incendiilor n fondul forestier " aprobate cu #rdinul $inisterului %pelor
>durilor .i >rotec/iei $ediului nr. 1'24)(1.1+.*+++.
219. Nu se respect n totalitate prevederile #$%& ,1*)*++2, modificat .i completat
cu #$%& ,0')*++2 privind instruirea salaria/ilor n domeniul situa/iilor de uren/,
Ase dep.esc termenele de efectuare a instructa=elor periodiceB, la ocoalele silvice@
7rdi.te, Caia de Cri., 3ete-at, >ui.
220. 5e depo-itea- materiale combustibile n podul cldirii sediului #colului 5ilvic
Lupeni, nclcndu-se prevederile art.*.1.1., din " Norme de prevenire .i stinere a
*1
incendiilor n fondul forestier " aprobate cu #rdinul $inisterului %pelor >durilor .i
>rotec/iei $ediului nr. 1'24)(1.1+.*+++.
221. In spa/iul destinat centralei termice pe combustibil solid sediului ocolului silvic
Lupeni se depo-itea- material lemnos care dep.e.te cantitatea de combustibil solid
necesar pentru un sc!imb,contrar prevederilor art.4.'(. din Normativul &1()*++*.
222. Nu a fost completat dotarea cu mi=loace pentru stinerea incendiilor de pdure .i
aparatur la ocoalele silvice, la nivelul prevederilor ane1ei nr. ( din #rdinul
$inisterului %riculturii >durilor .i Ee-voltrii 3urale nr.14,2 din 1(.1+.*++'.
pentru aprobarea 3eulamentului privind estionarea situa/iilor de uren/, ca urmare
a incendiilor n pdure.
223.
**