Sunteți pe pagina 1din 12

PLANUL MANAGERIAL AL COMOSIEI METODICE

MATEMATICA SI STIINTE
AN SCOLAR 2010-2011
Competente
generale
0
Compete
nte
specifce
1
DIRECTII DE ACTIUNE
MASURI
2
RESPONSAI
!ITATI
"
TERMEN
#
OSER$ATII
%
1.CRESTEREA
REALA A
PREGATIRII
ELEVILOR
1.1. Cresterea
nivelului de
cunostinte,
deprinderi si
competente
in domeniul
disciplinelor
matematica,
i!ica,
c"imie,
#iolo$ie.
1.%. Crestera
atractivitatii
acestor
discipline,
incat elevii sa
le invete cu
placere.
Pentru
atin$erea
acestui scop
orice mi&loc e
posi#il.
1.1.1. Proiectarea ri$uroasa, in conormitate cu
cerintele Pro$ramei si speciicul clasei.
1.1.%. Predarea acestor discipline intr'o maniera
activa si interactiva, menita sa de!volte
competentele elevilor.
1.1.(. Ela#orarea testelor de evaluare initiala a
cunostintelor.
1.%.1. Lectiile se vor desasura in conormitate cu
acest o#iectiv, a#ordand metodolo$ia adecvata.
1.%.%. Se vor atra$e elevii spre aceste discipline,
propunandu'li'se acestora su#iecte atractive pentru
optionale.
1.%.(. Se va reali!a pre$atirea suplimentara pentru
elevii ce participa la olimpiadele scolare.
1.%.). Vor i atrasi elevii pentru pre$atirea in vederea
participarii la concursuri scolare.
1.%.*. Vor i stimulati elevii pentru a cola#ora in
pre$atirea lectiilor.
1.%.+. Atra$erea unor elevi talentati pentru reali!area
unui concurs local de matematica si stiinte.
1.%.,. Corectarea lunara a caietelor elevilor pentru a'
i determina sa ai#a caiete ordonate. Vor i notati.
' mem#rii
comisiei
- mem#rii
comisiei
- toti mem#rii
' director
' mem#rii
comisiei
' mem#rii
comisiei'toti mem#rii
1 octom#rie
%-1-
permanent
1( sept. 1 oct
%-1-
permanent
(1 aprilie
%-11
1.(.
Pre$atirea
!ilnica
pentru
lectii a
proesorilo
r
1.(.1. /iecare cadru didactic, mem#ru al comisiei,
va reali!a proiectele unitatilor de invatare, proiecte
didactice, sc"ite de plan.
1.(.%. Proesorii necaliicati si incepatori vor eectua
!ilnic planuri de lectie.
1.(.(. Pentru a'i a&uta pe cei tineri, proesorii cu
e0perienta ii vor a&uta pe incepatori oerindu'le
modele de planiicari, planuri de lectie.
1.(.). 1iscutarea in comisie a unor pro#leme de
didactica moderna.
- Atra$erea elevilor spre matematica si stiinte
- Se va avea in vedere permanent modalitatile de
evaluare ale elevilor 2 Reerat 2 3 Evaluarea la
clasa a VIII'a, Aspecte practice ale evaluarii.4
- 1iscutarea Pro$ramei pentru testarea nationala
la disciplinele de concurs.Toate cadrele isi vor
procura pro$ramele.
- Or$ani!area concursului Can$urul in scolile din
comuna.
- Lectii demonstrative
- toti mem#rii
' proesorii
incepatori si
necaliicati
- proesorii cu
e0perienta
- toti mem#rii,

Toate cadrele
'toti proesorii
' permanent
- !ilnic
- de cate ori
este nevoie
5oiem#rie

sem. II
'sept %-1-'
iunie%-11
' proiecte
pentru unitatile
de invatare 6
' planuri 6
' sc"ite
- planiicari
model,
planuri
model,
proiectul
unei unitati
de invatare
- reerat
' pro$ramele pe
discipline
- pre$atire
suplimentar
a a elevilor
'toti proesorii
vor sustine
lectii desc"ise,
unctie de
pro$armarea
activitatilor
%. CRESTEREA
CALITATII
EVAL7ARII
(. CO5TI57A
PER/ECTIO5ARE
A PRO/ESORILOR
%.1.Intele$
erea rolului
educationa
l al notei.
%.%.
Cresterea
o#iectivitat
ii evaluarii.
(.1.
Cresterea
eicientei
activitatii
de
perectiona
re la
nivelul
comisiei
%.1.1. 1iscutii cu cole$ii tineri, caliicati si
necaliicati a criteriilor de notare, a rolului educativ
al notei. 5u se va olosi nota pentru a pedepsi elevul
indisciplinat.
%.1.%. Se vor sta#ili teste de evaluare a cunostintelor
care se aplica la iecare clasa, cu o ritmicitate lunara
8eventual #ilunara9. Se vor aplica #areme clar si
precis sta#ilite de notare.
%.%.1. Proesorii vor compara propriile note cu cele
o#tinute de elevi la concursuri 8evaluari nationale,
olimpiade9 si vor lua masuri de indreptare acolo
unde sunt discrepante.
%.%.%. Se va simula e0amenul de evaluare nationala
prin teste asemanatoare cu cele ale Comisiei
5ationale de Evaluare.
/iecare proesor va avea propriul set de teste.
%.%.(. Se vor olosi si modalitati alternative de
evaluare 8$rila, portoolii, proiecte, etc.9
(.1.1. Lunar, in ultima vineri, se vor intruni mem#rii
comisiei pentru a discuta pro#lemele ivite in
activitatea didactica.
(.1.%. :em#rii comisiei metodice vor eectua
interasistente la proesorii cu e0perienta de cate ori
orarul le permite.
(.1.(. Proesorii cu e0perienta vor eectua asistente
la orele cole$ilor necaliicati sau incepatori cu
scopul de a'i spri&ini in or$ani!area demersului
didactic.
(.1.). :entinerea unui contact permanent cu
invatatorii clasei a IV'a si participarea la actiuni
comune in vederea inte$rarii lor in ciclul $imna!ial.
mem#rii comisiei
toti proesorii
toti proesorii
toti cole$ii
proesorii
proesorii
caliicati
incepatori
proesorii
caliicati
invatator clasa a
IV'a, mem#rii
comisiei
lunar
Lunar
La inceputul
anului scolar in
unctie de
re!ultatele
o#tinute la
concursuri
La o data
sta#ilita
Cand e ca!ul
Lunar in ultima
vineri
Cand au timp, in
unctie de orar
Anual
1iscutii
teste;#areme de
corectare
discutii pe #a!a
comparatiei
Re!ultatele
o#tinute
Grile,
portoolii,
proiecte, etc.
1iscutii,
reerate
Interasistente
Orar de
interasistente.
1iscutii,
asistente la ore
). REALI<AREA
75EI E17CATII
CO:PLETE PRI5
O=IECTELE
5OASTRE
*. C7LTIVAREA
PLACERII;I5TERE
S7L7I PE5TR7
ST71I7L
:ATE:ATICII SI
STII5TELOR
(.%.
1e!#ateri
pe teme de
pre$atire
proesional
a continua.
).1.
E0ploatare
a
resurselor
educative
ale lectiilor
de
matematic
a, i!ica,
c"imie,
#iolo$ie
*.1.
Atra$erea
elevilor
spre
studiul
individual
pentru
o#tinerea
perormant
ei
(.%.1. Se vor discuta si de!#ate teme le$ate de
proiectarea unitatilor de invatare, de evaluare 8de
e0amenul national de evaluare9, etc.
(.%.%. Participarea cadrelor didactice la
perectionarile reali!ate la nivel &udetean si
national 2 ' consatuiri
- comisii metodice
e0amene de deinitivat, $radul II, $radul I si
perectionari.
).1.1. In cadrul lectiilor lor proesorii din comisia
noastra metodica vor insista asupra valentelor
educative ale lectiilor.
'Lectie demonstrativa la c"imie
*.1.1. Pro$rame de pre$atire pentru perormanta
*.1.%. Or$ani!area unui concurs local de matematica
si stiinte.
Responsabil comisie metodica,
prof. Aida-Andreea Iacob
Toti mem#rii
Toti proesorii
Toti proesorii
Lunar
Cand este ca!ul
Permanent
Aprilie':ai
1e!#ateri
E0amene
Cule$eri
PLANIFICAREA ACTIVITATILOR PE SEMESTRUL I
2010-2011
Nr.
crt.
ACTIVITATEA PROPUSA RESPONSAI! TER"EN#$ATA
%.
&.
'.
(.
).
*.
+.
,.
-.
Anali!a activitatii Comisiei :etodice in anul
precedent.
Intocmirea planiicarilor anuale, semestriale,
proiectarea activitatilor de invatare, planuri de lectie,
sc"ite de plan.
Reerat 2 Tema 3 :etode de evaluare speciice
matematicii si stintelor4.
Lectie demonstrativa la matematica
Participarea mem#rilor comisiei la activitate
de perectionare prin Cercuri peda$o$ice.
1e!#atere pe tema 3 1iicultati in predarea
disciplinelor e0acte. :odalitati de ameliorare a
re!ultatelor scolare 4.
Lectie demonstrativa la c"imie.
Lectie demonstativa la matematica.
1e!#atere pe tema elevilor ai caror parinti sunt
plecati in strainatate.
/a!a locala a olimpiadei de matematica
Anali!a activitatii comisiei metodice pe semestrul I
Toti mem#rii
Toti mem#rii
pro. Aida'Andreea Iaco#
pro. Cren$uta Ilascu
Toti mem#rii
pro. 1umitru Visian
pro. Stamate Aurel
pro. Aida'Andreea Iaco#
Toti mem#rii
Pro. Ilascu Cren$uta
Toti mem#rii
Octom#rie %-1-
Permanent
5oiem#rie %-1-
5oiem#rie %-1-
1ecem#rie %-1-
Ianuarie %-11
Ianuarie %-11
/e#ruarie %-11
>>>>>>
/e#ruarie %-11
Responsabil comisie metodica,
prof. Aida-Andreea Iacob
PLANIFICAREA ACTIVITATILOR PE SEMESTRUL II
2010-2011
Nr.crt. ACTIVITATEA PROPUSA RESPONSAI! TER"EN#$ATA
%.
&.
'.
(.
).
+.
Intocmirea planiicarilor anuale, semestriale,
proiectarea activitatilor de invatare, proiecte de
lectie, sc"ite de plan.
Reerat 3 :etode alternative de evaluare4
Participarea cadrelor didactice la cercurile
peda$o$ice
Lectie demonstrativa la matematica
Pre$atirea concursului de matematica si
stiinte 3 Can$urul 4, pre$atirea concursului
local de matematica si stiinte.
Lectie demonstrativa la #iolo$ie.
Lectie demonstativa la i!ica.
Anali!a activitatii comisiei metodice in anul scolar
%-1-'%-11
Toti mem#rii
pro. Aida'Andreea Iaco#
pro. :i"aela =usuioc
Toti mem#rii
pro. Aida'Andreea Iaco#
pro. Aida'Andreea Iaco#
pro. Ga#aroi Lucia
pro. :i"aela =usuioc
Toti mem#rii
Permanent
/e#ruarie %-11
:artie
Aprilie
Aprilie
:ai
:ai
Iunie
Responsabil comisie metodica,
prof. Aida-Andreea Iacob
OPIS7L 1OSAR7L7I
1. TA=EL C7 :E:=RII CO:ISIEI :ETRO1ICE6

%. RESPO5SA=ILITATILE CA1RELOR 1I1ACTICE I5 CO:ISIA :ETO1ICA si;sau ?71ET6
(. RAPORT7L 1E ACTIVITATE PE5TR7 SE:ESTR7L I 6
). PLA57L :A5AGERIAL PE5TR7 A57L SCOLAR %--@;%-1-6
*. GRA/IC7L SE:ESTRIAL AL ACTIVITATILOR6
+. TA=EL 5O:I5AL C7 PRE<E5TA :E:=RILOR6
,. LISTA C7 PROGRA:ELE SCOLARE I5 VIGOARE6
A. GRA/IC7L I5TERASISTE5TELOR6
@. TA=EL 5O:I5AL C7 ELEVII CAPA=ILI 1E PER/OR:A5TA SI PREGATIREA LOR
S7PLI:E5TARA6
1-. TESTE 1E EVAL7ARE I5ITIALA6 re!ultate, interpretare, masuri.
11. GRA/IC7L ACTIVITATILOR 1E PREGATIRE S7PLI:E5TARA C7 ELEVII CLASEI a'VIII'a 6
1%. PLA5I/ICAREA TE<ELOR. S7=IECTE 6
1(. 1OSAR7L C7 1OC7:E5TELE CARE ATESTA 1ES/AS7RAREA ACTI75ILOR
PROGRA:ATE2 REGISTR7L 1E PROCESE . VERA!E I5 CARE SE CO5SE:5EA<A
ACTI75ILE 1ES/AS7RATE SI CONTINUTU! INTERVENTII!OR "E"RI!OR CO"ISIEI,
:ATERIALE I5/OR:ATIVE S7STI57TE, PROIECTE $E !ECTIE ALE ACTIVITATILOR
1E:O5STRATIVE, etc.
1). :APE 1I1ACTICE 8PROGRA:E SCOLARE, PROIECTE ALE 75ITATII 1E I5VATARE,
PROIECTE 1E LECTIE :O1EL, L7CRARI :ETO1ICE, COLECTII 1E TESTE 7TILI<ATE
CA PRO=E 1E EVAL7ARE LA 5IVEL 1E SCOALA, S7=IECTE 1ATE LA OLI:PIA1ELE SI
CO5C7RS7RILE SCOLARE, :ATERIALE I5/OR:ATIVE IS/, CC$, etc.9
O=SERVATIE 2 Toate documentele sunt $rupate pe componentele 2 or$ani!atorica, mana$eriala,
operationala, e0trascolara, de ormare si perectionare.
Responsabil comisie metodica,
prof. Aida-Andreea Iacob
TA=EL C7 :E:=RII CO:ISIEI :ETO1ICE %-1-;%-11
Responsabil comisie metodica,
prof. Aida-Andreea Iacob
1. IACO= AI1A'
A51REEA
' matematica
Scoala Ser#esti
Responsa#il Comisie :etodica
%. ILASC7 CRE5G7TA ' matematica
Scoala Ciortesti
(. VISIA5 17:ITR7 ' matematica
Scoala Coropceni
). =7S7IOC :IBAELA ' i!ica, c"imie
Sc. Ser#esti, Coropceni
*. STA:ATE A7REL ' i!ica, c"imie, #iolo$ie
Scoala Ciortesti
+. GA=AROI L7CIA ' #iolo$ie
RESPONSAI!IT01I!E "E"RI!OR CO"ISIEI
Nr.
Crt.
N2me si pren2me Responsabilitati
%. IACO AI$A-AN$REEA - Responsabil Comisie metodica 3
- "atematica Scoala Serbesti 4 V, VI, VII, VIII 3
- Cadr2 didactic coordonator Scoala Serbesti 3
- $iri5inte clasa a V-a Scoala Serbesti 3
- Responsabil c2 formarea contin2a Scoala c2 cl. I-VIII
Ciortesti 3
- Responsabil al Comisiei pentr2 or5ani6area si
desfas2rarea conc2rs2rilor scolare.
&. I!ASCU CREN7UTA - "atematica Scoala Ciortesti 4 V,VI,VII,VIII3
- $iri5inte clasa a VI-a Scoala Ciortesti.
'. VISIAN $U"ITRU - "atematica Scoala Coropceni 4 V,VI,VII,VIII 3
- $iri5inte clasa a V-a.
(. USUIOC "I8AE!A - 9i6ica Sc. Serbesti, Coropceni 4 VI,VII,VIII 3
- C:imie Sc. Serbesti, Coropceni 4 VII,VIII.
). STA"ATE AURE! - 9i6ica Scoala Ciortesti 4 VI,VII,VIII 3
- C:imie Scoala Ciortesti 4 VII,VIII 3
- iolo5ie Scoala Ciortesti 4 V,VI,VII,VIII 3
- $iri5inte clasa a V-a Scoala Ciortesti.
*. 7AAROI !UCIA - iolo5ie Sc. Serbesti, Coropceni 3
- $iri5inte clasa a VII-a Scoala Serbesti.
Responsabil comisie metodica,
prof. Aida-Andreea Iacob
TA=EL 5O:I5AL C7 PARTICIPAREA
:E:=RILOR CO:ISIEI LA ACTIVITATILE 1I5 %-1-;%-11
5r.
Crt
57:ELE SI
PRE57:ELE
ACTIVITATI I5 SCOALA
ACTIV.
?71ETE5E
Semnatura
Sem. I Sem.II
1. IACO=
AI1A'
A51REEA
' Ian2arie &;%% 4 Lectie
demonstrativa
' Noiembrie &;%; 4
Sustinerea reeratului metodic
3 :etode de evaluare
speciice matematicii si
stintelor
' Or$ani!area a!ei locale a
olimpiadei de matematica
'9ebr2arie &;%% 4
Sustinerea reeratului
cu tema 3 :etode
alternative de
evaluare4
' Aprilie &;%% 4
Pre$atirea concursului
de matematica si stiinte
3 Can$urul 4,
Pre$atirea concursului
local de matematica si
stiinte.
'Aprilie &;%% 2 Lectie
demonstrativa
%. ILASC7
CRE5G7TA
'Noiembrie &;%; 4 Lectie
demonstrativa
' Or$ani!area a!ei locale a
olimpiadei de matematica
(. VISIA5
17:ITR7
' $ecembrie &;%; 4
Sustinerea reeratului cu tema
3 1iicultati in predarea
disciplinelor e0acte.
:odalitati de ameliorare a
re!ultatelor scolare 4
). =7S7IOC
:IBAELA
'9ebr2arie &;%% 4
Sustinerea reeratului
cu tema 3 :etode
alternative de
evaluare4
'"ai &;%% 2 Lectie
demonstrativa
*. STA:ATE
A7REL
'Ian2arie &;%% 2 Lectie
demonstrativa
+. GA=AROI
L7CIA'
GA=RIELA
'"ai &;%% 2 Lectie
demonstrativa
Responsabil comisie metodica,
prof. Aida-Andreea Iacob

TA=EL 5O:I5AL C7 ASISTE5TELE LA ORE
A5 SCOLAR %-1-'%-11
CO:ISIA :ETO1ICA 3 :ATE:ATICA SI STII5TE 4
Nr.
Crt.
N2me si pren2me cadr2
didactic asistat
Asistenti $ata
%. 2s2ioc "i:aela
'1irector, pro. 1orel'Constantin
Popa
'pro. Aida'Andreea Iaco#, resp.
Comisie metodica
'inst. Alina Suiu, resp. CEAC
%*.%%.&;%;
%'.;).&;%%
&. 7abaroi !2cia-7abriela
'1irector, pro. 1orel'Constantin
Popa
'pro. Aida'Andreea Iaco#, resp.
Comisie metodica
'inst. Alina Suiu, resp. CEAC
%*.%%.&;%;
%'.;).&;%%
'. Iacob Aida-Andreea
'1irector, pro. 1orel'Constantin
Popa
'inst. Alina Suiu, resp. CEAC
;'.;).&;%%
(. Ilasc2 Cren52ta
'1irector, pro. 1orel'Constantin
Popa
'pro. Aida'Andreea Iaco#, resp.
Comisie metodica
'inst. Alina Suiu, resp. CEAC
%,.%%.&;%;
%&.;).&;%%
). StamateA2rel
'1irector, pro. 1orel'Constantin
Popa
'pro. Aida'Andreea Iaco#, resp.
Comisie metodica
'inst. Alina Suiu, resp. CEAC
&;.;%.&;%%
*. Visian $2mitr2
'1irector, pro. 1orel'Constantin
Popa
'pro. Aida'Andreea Iaco#, resp.
Comisie metodica
'inst. Alina Suiu, resp. CEAC
%&.;).&;%%
Responsabil comisie metodica,
prof. Aida-Andreea Iacob