Sunteți pe pagina 1din 14

ORDIN nr.

950 din 17 iunie 2010 pentru aprobarea Ghidului de finanare


a Programului privind instalarea sistemelor de nc!lzire care utilizeaz!
energie regenerabil!, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor
clasice de nc!lzire
Lund n considerare Referatul Administraiei Fondului pentru Mediu nr. 33.045 din 31 mai 2010 privind
aprobarea Ghidului de finanare a Programului privind instalarea sistemelor de nc!lzire care utilizeaz!
energie regenerabil!, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nc!lzire,
n baza prevederilor art. 13 alin. (2) lit. s) din Ordonana de urgen! a Guvernului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu, aprobat! cu modific!ri $i complet!ri prin Legea nr. 105/2006, cu
modific!rile $i complet!rile ulterioare,
n temeiul art. 15 alin. (4) din Hot!rrea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea $i
funcionarea Ministerului Mediului $i P!durilor,
ministrul mediului $i p!durilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprob! Ghidul de finanare a Programului privind instalarea sistemelor de nc!lzire care utilizeaz!
energie regenerabil!, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nc!lzire, prev!zut n
anexa care face parte integrant! din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se public! n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
-****-
ANEX%:
GHID DE FINAN'ARE a Programului privind instalarea sistemelor de nc!lzire care utilizeaz!
energie regenerabil!, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nc!lzire
Publicat n Monitorul Oficial cu num!rul 409 din data de 18 iunie 2010
Ministrul mediului $i p!durilor,
Laszlo Borbely
GHID DE FINAN'ARE din 17 iunie 2010 a Programului privind instalarea
sistemelor de nc!lzire care utilizeaz! energie regenerabil!, inclusiv
nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nc!lzire
Forma sintetic! la data 22-iun-2010. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct $i tehnologia Acte
Sintetice sunt m!rci nregistrate ale Wolters Kluwer.
(la data 18-iun-2010 actul a fost aprobat de Ordinul 950/ 2010 )
CAPITOLUL I: Dispoziii generale
Art. 1: Ghidul de finanare
(1) Ghidul de finanare a Programului privind instalarea sistemelor de nc!lzire care utilizeaz! energie
regenerabil!, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nc!lzire, denumit n
continuare ghid, constituie un suport informativ, avnd rolul de a furniza solicitantului de finanare
din Fondul pentru mediu informaii privind derularea Programului privind instalarea sistemelor de
nc!lzire care utilizeaz! energie regenerabil!, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice
de nc!lzire, denumit n continuare Program.
(2) Ghidul conine dispoziii privind:
a) Programul;
b) eligibilitatea solicitantului, a dosarului de finanare, a proiectului propus $i a cheltuielilor legate
de aceasta;
c) condiiile de depunere a dosarului de finanare, analiz! $i selectare, aprobare, finanare,
implementare $i monitorizare a proiectului propus.
Art. 2: Scopul Programului
Scopul Programului l reprezint! mbun!t!irea calit!ii aerului, apei $i solului prin reducerea gradului
de poluare cauzat! de arderea lemnului $i a combustibililor fosili utilizai pentru producerea energiei
termice folosite pentru nc!lzire $i obinerea de ap! cald! menajer!, precum $i stimularea utiliz!rii
sistemelor care folosesc n acest sens sursele de energie regenerabil!, nepoluante, prin finanarea din
Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de nc!lzire care utilizeaz! energie
regenerabil!, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nc!lzire.
Art. 3: Sursa de finanare pentru derularea Programului
(1) Finanarea Programului se realizeaz! din veniturile Fondului pentru mediu.
(2) Programul se deruleaz! n limita fondurilor prev!zute cu aceast! destinaie prin bugetul anual al
Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
(3) Suma alocat! sesiunii, distribuit! pe judee conform num!rului de locuitori, se public! o dat! cu
anunarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de finanare, prin dispoziie a Pre$edintelui
Administraiei Fondului pentru Mediu.
Art. 4: Definiii
n sensul prezentului ghid, termenii $i expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) Autoritate - Administraia Fondului pentru Mediu;
b) beneficiar - persoan! fizic! care depune dosar de finanare $i cu care Autoritatea ncheie contract
de finanare;
c) cerere de finanare nerambursabil! - document completat $i depus n cadrul sesiunii de depunere
de c!tre solicitant, n vederea obinerii finan!rii din Fondul pentru mediu; formularul cererii de
finanare nerambursabil! este prev!zut n anexa nr. 2;
d) cerere de tragere - solicitare a beneficiarului adresat! n scris Autorit!ii, n baza c!reia se face
decontarea; formularul cererii de tragere este prev!zut n anexa nr. 1 la contractul de finanare
nerambursabil!;
e) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de c!tre beneficiar cu achiziia de produse sau lucr!ri
necesare implement!rii proiectului $i care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu condiia
ndeplinirii n mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate $i a ncadr!rii lor n categoriile de cheltuieli
eligibile;
f) contribuie proprie - parte din valoarea total! a cheltuielilor eligibile necesare implement!rii
proiectului, nefinanat! din Fondul pentru mediu, susinut! de c!tre beneficiar din surse financiare
proprii;
g) dosar de decontare - cererea de tragere definit! la lit. d), nsoit! n mod obligatoriu de
documentele justificative a c!ror list! este prev!zut! n anexa nr. 2 la contractul de finanare
nerambursabil!;
h) dosar de finanare - cererea de finanare nerambursabil! definit! la lit. c), nsoit! de
documentaia care trebuie depus! de c!tre solicitant n vederea analiz!rii $i aprob!rii finan!rii de
c!tre Autoritate;
i) finanare nerambursabil! - modalitate de susinere financiar! a proiectului, caracterizat! prin
decontarea de c!tre Autoritate a unei cote-p!ri din cheltuielile eligibile realizate de c!tre beneficiar cu
achiziia serviciilor/produselor sau lucr!rilor;
j) instalator - operatorul economic specializat, care comercializeaz! $i instaleaz! sisteme de nc!lzire
ce utilizeaz! energie solar!;
k) sistem de nc!lzire - complex de instalaii, echipamente $i elemente destinate obinerii sau
producerii exclusiv de energie termic!;
l) sistem de nc!lzire clasic - sistem de nc!lzire bazat pe arderea combustibililor fosili: produse
petroliere, gaze naturale, c!rbuni;
m) solicitant - persoana fizic! care depune dosar de finanare.
Art. 5: Organizarea sesiunii de finanare
(1) Pentru organizarea sesiunii de finanare, prin dispoziia pre$edintelui Autorit!ii, se stabilesc:
a) sesiunea de depunere a dosarelor de finanare;
b) suma alocat! sesiunii de finanare.
(2) Dispoziia pre$edintelui prev!zut! la alin. (1) se public! pe pagina de internet a Autorit!ii, cu cel
puin 10 zile nainte de data deschiderii sesiunii de finanare.
Art. 6: Etapele sesiunii de finanare Etapele sesiunii de finanare sunt urm!toarele:
a) publicarea pe pagina de internet a Autorit!ii a ghidului $i a anunului de deschidere a sesiunii de
finanare;
b) depunerea dosarelor de finanare;
c) analiza conformit!ii administrative $i a eligibilit!ii solicitantului $i a proiectului;
d) aprobarea dosarelor de finanare selectate;
e) postarea pe site-ul Autorit!ii a listei dosarelor de finanare aprobate $i respinse;
f) soluionarea contestaiilor;
g) ncheierea contractelor de finanare;
h) implementarea proiectului.
CAPITOLUL II: Eligibilitatea solicitantului $i a proiectului, depunerea dosarului
de finanare
Art. 7: Cuantumul finan!rii
(1) Finanarea se acord! dup! cum urmeaz!:
a) pn! la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;
b) pn! la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de c!ldur!;
c) pn! la 6.000 lei pentru instalaie de producere a energiei termice pe baz! de pelei, brichete,
toc!tur! lemnoas!, precum $i orice fel de resturi $i de$euri vegetale, agricole, forestiere, silvice.
(2) n cazul cumul!rii n cadrul aceluia$i proiect a dou! tipuri de instalaii, cuantumul finan!rii
solicitate nu poate dep!$i valoarea cea mai mare acordat! unui tip de proiect din cele dou! cumulate
n cadrul Programului.
Art. 8: Tipuri de proiecte finanate prin Program
Prin Program se finaneaz! urm!toarele instalaii pentru nc!lzire care utilizeaz! energie regenerabil!,
inclusiv instalaii pentru nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nc!lzire:
a) instalarea de panouri solare;
b) instalarea de pompe de c!ldur!;
c) centrale termice pe baz! de pelei, brichete, toc!tur! lemnoas!, precum $i orice fel de resturi $i
de$euri vegetale, agricole, forestiere, silvice.
Art. 9: Criterii de eligibilitate a solicitantului
(1) Este eligibil solicitantul care ndepline$te cumulativ urm!toarele condiii:
a) este persoan! fizic! care $i are domiciliul pe teritoriul Romniei;
b) este proprietar/coproprietar al imobilului pe/n care se implementeaz! proiectul; imobilul trebuie
s! nu fac! obiectul unui litigiu n curs de soluionare la instanele judec!tore$ti, vreunei revendic!ri
potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauz! de
utilitate public!;
c) nu are obligaii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislaiei naionale n vigoare;
d) n activitatea desf!$urat! anterior nceperii proiectului nu a nc!lcat dispoziiile legale privind
protecia mediului $i nu sponsorizeaz! activit!i cu efect negativ asupra mediului.
(2) Nu este eligibil solicitantul care deine n proprietate un imobil format din teren cu una sau mai
multe construcii, dintre care unele propriet!i sunt comune, iar restul sunt propriet!i individuale,
pentru care se ntocmesc o carte funciar! colectiv! $i cte o carte funciar! individual! pentru fiecare
unitate individual! aflat! n proprietate exclusiv!, care poate fi reprezentat! de locuine $i spaii cu
alt! destinaie, dup! caz.
Art. 10: Criterii de eligibilitate a proiectului
Este eligibil proiectul care ndepline$te cumulativ urm!toarele criterii:
a) respect! prevederile naionale $i comunitare privind protecia mediului;
b) proiectul vizeaz! realizarea unei instalaii conform cu scopul Programului $i cu prevederile
prezentului ghid.
Art. 11: Categorii de cheltuieli eligibile
(1) Sunt cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
a) achiziia de instalaii pentru producerea de energie termic!, inclusiv instalaii pentru nlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de nc!lzire cu sisteme care utilizeaz! energie regenerabil!;
b) cheltuielile cu montajul $i punerea n funciune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor $i
ncerc!rilor;
c) taxa pe valoarea ad!ugat! (TVA).
(2) Sunt eligibile numai cheltuielile efectuate dup! semnarea contractului de finanare
nerambursabil!.
Art. 12: Dosarul de finanare
Dosarul de finanare va cuprinde:
a) cerere de finanare nerambursabil!, conform anexei nr. 2, completat! prin tehnoredactare
computerizat! $i semnat! de solicitant, n original;
b) declaraie pe propria r!spundere a solicitantului, conform anexei nr. 3, completat! $i semnat! de
c!tre solicitant, n original;
c) copie de pe actul de identitate al solicitantului;
d) extras de carte funciar! care s! ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra
imobilului pe/n care se va realiza proiectul, n original, sau autorizaie de construire emis!
solicitantului, n copie legalizat! pentru imobilele aflate n construcie, valabile la data depunerii;
e) certificat de atestare fiscal! privind plata obligaiilor la bugetul local, n original, valabil la data
depunerii dosarului de finanare, eliberat de c!tre organele competente de pe raza c!rora $i are
domiciliul solicitantul;
f) adeverin! privind existena contului bancar al solicitantului finan!rii, emis! de o banc! comercial!,
n original;
g) un plic pe care se va completa numele $i adresa complet! a solicitantului, titlul programului:
"Programul privind instalarea sistemelor de nc!lzire care utilizeaz! energie regenerabil!, inclusiv
nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nc!lzire", precum $i sesiunea de depunere.
Art. 13: Depunerea dosarului de finanare
(1) Dosarul de finanare va avea ordinea prezentat! la art. 12.
(2) Lipsa unui document sau prezentarea acestuia sub o alt! form! dect cea solicitat! sau ie$irea sa
din perioada de valabilitate, precum $i nendeplinirea unui criteriu de eligibilitate determin!
respingerea dosarului de finanare.
(3) Solicitantul poate depune dosarul de finanare ncepnd cu prima zi de deschidere a sesiunii de
depunere.
(4) Un solicitant poate depune, n cadrul sesiunii de finanare, un singur proiect. n cadrul aceluia$i
proiect se pot cumula dou! tipuri de instalaii.
(5) Dosarul de finanare coninnd toate documentele obligatorii menionate la art. 12 va fi depus la
sediul ageniei judeene pentru protecia mediului pe raza c!reia domiciliaz! solicitantul.
(6) Documentele se vor depune ntr-un singur exemplar.
(7) Dosarul de finanare se depune personal la agenia judeean! pentru protecia mediului pe raza
c!reia domiciliaz! solicitantul.
(8) Personalul ageniei judeene pentru protecia mediului pe raza c!reia domiciliaz! solicitantul, cu
responsabilit!i n derularea Programului, verific! conformitatea administrativ! a documentelor $i
completeaz! fi$a prev!zut! n anexa nr. 1.
(9) Dup! constatarea conformit!ii, cererea de finanare prime$te num!r de nregistrare de la agenia
judeean! pentru protecia mediului, n ordinea sosirii.
(10) Documentele depuse de c!tre solicitant, nsoite de fi$a conformit!ii administrative, vor fi
introduse n plic de c!tre personalul ageniei judeene pentru protecia mediului pe raza c!reia
domiciliaz! solicitantul $i naintate Autorit!ii.
(11) Cererea de finanare se completeaz! prin tehnoredactare computerizat!. Nu se accept! cereri de
finanare cu $ters!turi sau complet!ri f!cute manual.
CAPITOLUL III: Verificarea conformit!ii administrative, analiza, selectarea
dosarelor de finanare $i acordarea finan!rii
Art. 14: Verificarea conformit!ii administrative
(1) Agenia judeean! pentru protecia mediului pe raza c!reia domiciliaz! solicitantul procedeaz! la
verificarea existenei n dosar a tuturor documentelor solicitate, n formatul solicitat, completnd fi$a
conformit!ii administrative prev!zut! n anexa nr. 1, $i, ulterior, nregistreaz! cererea de finanare
nerambursabil!.
(2) Dosarele de finanare conforme din punct de vedere administrativ se trimit n plic sigilat mpreun!
cu fi$a conformit!ii administrative completat!, la Autoritate.
Art. 15: Analiza $i selectarea dosarelor de finanare
(1) n cadrul sesiunii de depunere, Comisia de analiz! numit! prin dispoziia pre$edintelui Autorit!ii
procedeaz! la:
a) verificarea informaiilor nscrise pe plicul coninnd dosarul de finanare;
b) deschiderea plicului coninnd dosarul de finanare al solicitantului;
c) analiza eligibilit!ii solicitantului $i a proiectului;
d) naintarea c!tre Comitetul director al Autorit!ii a centralizatorului cuprinznd proiectele selectate,
precum $i a centralizatorului cuprinznd proiectele neselectate la finanare.
(2) Comisia poate solicita documente sau informaii suplimentare cu privire la documentele depuse, n
vederea clarific!rii dosarului de finanare, dac! pe parcursul analizei se constat! necesitatea furniz!rii
lor. Solicitanii au obligaia de a furniza, n maximum 10 zile lucr!toare de la data solicit!rii,
documentele $i informaiile solicitate; n caz contrar, dosarul de finanare este respins.
Art. 16: Aprobarea dosarelor de finanare
(1) Dup! avizare, Comitetul director al Autorit!ii propune spre aprobare Comitetului de avizare al
Autorit!ii centralizatorul cuprinznd proiectele selectate.
(2) Comitetul director al Autorit!ii avizeaz! centralizatorul privind proiectele respinse.
Art. 17: Comunicarea rezultatelor
Comunicarea hot!rrii Comitetului de avizare al Autorit!ii privind proiectele aprobate, respectiv
centralizatorul cuprinznd proiectele respinse se realizeaz! prin postarea pe site-ul Autorit!ii.
Art. 18: Contestaii
(1) Se poate depune contestaie privind decizia Comitetului director la sediul Autorit!ii, n termen de
10 zile de la data comunic!rii rezultatelor, respectiv postarea listei cu dosarele de finanare respinse
pe site-ul Autorit!ii.
(2) Comisia de soluionare a contestaiilor, numit! prin dispoziia pre$edintelui Autorit!ii, analizeaz!
motivele respingerii $i nainteaz! Comitetului director propunerea de aprobare sau respingere a
contestaiei.
(3) Autoritatea soluioneaz! contestaia n termen de 15 zile de la nregistrarea acesteia la
registratura Autorit!ii.
Art. 19: Acordarea finan!rii
(1) Solicitantul a c!rui cerere de finanare a fost aprobat! se prezint! la sediul ageniei judeene
pentru protecia mediului pe raza c!ruia domiciliaz!, pentru semnarea contractului de finanare
nerambursabil!, avnd asupra sa actul de identitate, n original.
(2) Se consider! renunare la finanarea aprobat! neprezentarea solicitantului pentru semnarea
contractului de finanare nerambursabil! n termen de 60 de zile de la comunicarea aprob!rii dosarului
de finanare, respectiv publicarea pe site-ul Autorit!ii a listei dosarelor de finanare aprobate.
Art. 20: Contractul de finanare nerambursabil!
(1) Modelul contractului de finanare nerambursabil! este prev!zut n anexa nr. 5.
(2) Contractul de finanare nerambursabil! se ntocme$te n dou! exemplare originale, dintre care
unul pentru Autoritate $i unul pentru beneficiar.
(3) Contractul de finanare nerambursabil! intr! n vigoare la data semn!rii acestuia de c!tre p!rile
contractante $i este valabil pn! la data de 15 decembrie a fiec!rui an.
(4) Dosarul de decontare va fi depus la sediul Autorit!ii nu mai trziu de data de 31 octombrie a
fiec!rui an.
(5) Contractul de finanare nerambursabil! se poate modifica cu acordul p!rilor, prin act adiional. n
cazul n care solicitarea de modificare, prin act adiionai, aparine beneficiarului, aceasta va fi
prezentat! n scris cu minimum 30 de zile lucr!toare nainte de data la care se dore$te a se opera
modificarea.
(6) n condiiile neexecut!rii de c!tre beneficiar a obligaiilor din contractul de finanare
nerambursabil!, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind n$tiinat asupra rezilierii contractului prin
"Notificare de reziliere a contractului pentru finanare".
(7) Rezilierea contractului de finanare nerambursabil! din culpa beneficiarului are drept consecin!
restituirea, n termenul precizat n notificare, de c!tre beneficiar a finan!rii primite, sub form! de
plat! de daune interese n cuantum egal cu suma tras! din finanarea nerambursabil! acordat!, la
care se adaug! dobnda legal! pentru suma acordat!, la nivelul dobnzii de referin! a B!ncii
Naionale a Romniei, calculat! de la data pl!ii. n cazul nerestituirii finan!rii, Autoritatea
procedeaz! la executarea contractului de finanare nerambursabil!, n condiiile Codului de procedur!
fiscal!.
(8) n cazul n care ncetarea contractului intervine nainte de decontare, beneficiarul nu este obligat
la plata de daune interese.
Art. 21: Decontarea cheltuielilor eligibile
(1) Suma aprobat! nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind s! asigure din surse proprii
finalizarea proiectului.
(2) Autoritatea nu acord! pl!i n avans $i finaneaz! cheltuieli eligibile efectuate dup! semnarea
contractului de finanare nerambursabil!. De asemenea, Autoritatea nu efectueaz! pl!i pentru
facturile reprezentnd avansuri n baza contractelor ncheiate ntre beneficiarii finan!rii $i furnizorii de
servicii/produse/lucr!ri aferente proiectului.
(3) Odat! cu depunerea dosarului de decontare, beneficiarul este obligat s! fac! dovada achit!rii
integrale a serviciilor/produselor/lucr!rilor aferente proiectului.
Art. 22: Documente obligatorii necesare decont!rii
Beneficiarii finan!rii vor depune la sediul ageniei judeene pentru protecia mediului unde
domiciliaz! solicitantul, dosarul de decontare coninnd urm!toarele documente:
a) cererea de tragere, conform anexei nr. 1 la contractul de finanare nerambursabil!, completat!
integral prin tehnoredactare computerizat! $i semnat! de beneficiar;
b) contractul de execuie, n copie legalizat!;
c) factura fiscal!/facturile fiscale, n copie (se va/se vor prezenta $i n original, n vederea certific!rii
conformit!ii de c!tre personalul ageniei judeene pentru protecia mediului responsabil cu derularea
Programului);
d) documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza instituiei
financiar-bancare nsoite de O.P.-uri) $i/sau chitan!;
e) proces-verbal de recepie la terminarea lucr!rilor n original;
f) certificatul de garanie emis de produc!tor pentru instalaie, n copie;
g) un plic pe care se va completa numele $i adresa complet! a solicitantului, titlul programului:
"Programul privind instalarea sistemelor de nc!lzire care utilizeaz! energie regenerabil!, inclusiv
nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nc!lzire", precum $i num!rul $i data contractului de
finanare nerambursabil! n baza c!ruia se solicit! decontarea.
Art. 23: Condiii generale ale documentelor depuse n vederea decont!rii
(1) Factura depus! n vederea decont!rii va trebui s! ndeplineasc! urm!toarele condiii:
a) s! fie completat! integral $i corect;
b) s! fie emis! nainte de data depunerii cererii de tragere la Autoritate $i dup! data semn!rii
contractului de finanare nerambursabil!;
c) s! precizeze data $i num!rul contractului conform c!ruia se emite $i perioada n care au fost
executate lucr!rile aferente.
(2) Autoritatea finaneaz! suma solicitat! prin cererea de tragere, nsoit! de documentele
justificative, dar nu mai mult de suma prev!zut! n contractul de finanare nerambursabil!.
(3) Ulterior verific!rii $i stabilirii conformit!ii documentelor aferente cererii de tragere, personalul
Autorit!ii sau reprezentanii instituiilor desemnate pentru controlul Programului pot efectua o vizit!
la punctul de lucru unde se implementeaz! proiectul. Beneficiarul este obligat s! prezinte toate
documentele solicitate care au leg!tur! cu proiectul odat! cu efectuarea controlului. n urma
controlului se va ntocmi o not! de control, care va fi semnat! de cel care efectueaz! controlul $i de
c!tre beneficiar.
Art. 24: Monitorizarea
(1) Beneficiarul este obligat s! menin! investiia realizat! n cadrul Programului pentru o perioad! de
cel puin un an dup! finalizarea sa.
(2) n perioada de monitorizare personalul Autorit!ii sau reprezentanii instituiilor desemnate pentru
controlul Programului pot efectua vizite la faa locului, n vederea constat!rii meninerii/nemeninerii
investiiei realizate.
(3) Finanarea nerambursabil! acordat! va fi recuperat! n cazul n care obiectivele finanate nu sunt
folosite conform scopului stabilit, precum $i n cazul n care acestea au fost vndute, n timpul derul!rii
proiectului $i dup! finalizarea proiectului, pe o perioad! de un an.
Art. 25: Reguli de publicitate privind Programul
(1) Toate datele, informaiile, instruciunile, comunicatele $i alte documente relevante n leg!tur! cu
Programul se public! pe site-ul Autorit!ii, www.afm.ro, $i/sau al Ministerului Mediului $i P!durilor,
www.mmediu.ro
(2) Singurele informaii $i instruciuni valabile prezentate n mass-media referitoare la Program sunt
cele transmise sub form! de comunicate de pres! din partea Ministerului Mediului $i P!durilor $i/sau a
Autorit!ii.
Art. 26: Anexe
Anexele nr. 1-5 fac parte integrant! din prezentul ghid.
-****-
ANEXA Nr. 1: FI(A CONFORMIT%'II ADMINISTRATIVE
Numele $i prenumele solicitantului: ........................
Nr. $i seria actului de identitate: ..............................
Nr. de nregistrare a dosarului de finanare la Agenia judeean! pentru protecia mediului:
.............................
ANEXA Nr. 2: CERERE DE FINAN'ARE NERAMBURSABIL%
Nr. de nregistrare la agenia judeean! pentru protecia mediului: ...........................
Nr. de nregistrare Administraia Fondului pentru Mediu: ....................../.....................
CERERE DE FINAN%ARE NERAMBURSABIL&
I. Date de identificare a solicitantului
*
)

Nr. crt. Documentul solicitat DA NU
1.
Cerere de finanare nerambursabil!, conform anexei nr. 2 la Ghidul de finanare a
Programului privind instalarea sistemelor de nc!lzire care utilizeaz! energie
regenerabil!, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nc!lzire,
completat! prin tehnoredactare computerizat! $i semnat! de solicitant, n original.

2.
Declaraie pe propria r!spundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la Ghidul de
finanare a Programului privind instalarea sistemelor de nc!lzire care utilizeaz!
energie regenerabil!, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
nc!lzire, completat! $i semnat! de solicitant, n original.

3. Act de identitate al solicitantului, n copie
4.
Extras de carte funciar! care s! ateste dreptul de proprietate/coproprietate al
solicitantului asupra imobilului pe/n care se va realiza proiectul, n original, sau
autorizaie de construire n copie legalizat! pentru imobilele aflate n construcie.

5.
Certificat de atestare fiscal! privind plata obligaiilor la bugetul local, n original,
valabil la data depunerii dosarului de finanare.

6.
Adeverin! privind existena contului bancar al solicitantului finan!rii, emis! de o
banc! comercial!, n original.

7. Plic.
Numele $i prenumele persoanei
desemnate din partea ageniei judeene
pentru protecia mediului
Semn!tura
(tampila ageniei judeene pentru
protecia mediului

Numele $i prenumele solicitantului (conform actului de identitate):
..........................................................................................................
Num!rul $i seria actului de identitate: B.I./C.I. .................................................
Valabilitatea actului de identitate: ................................. - ...................................
Codul numeric personal:....................................................................................
Adresa complet! a solicitantului
Str. ....................................................................................................................................... nr. ......, bl. ....,
sc. ...., et. ...., ap. .....
Localitatea (ora$/municipiu/comun!, sat) ..............................................................................
Judeul/Sectorul ...................................................................................................................
Telefon fix: prefix jude .........................., nr. telefon ...........................................................
Telefon mobil: ........................................................................................................
Fax: ................................. E-mail: ........................................................................
Adresa complet! a imobilului la care se implementeaz! proiectul
Str. ................................................................................ nr. ..............
Localitatea (ora$/municipiu/comun!, sat) ......................................................
Judeul/Sectorul .................................................................................................
*
Este obligatorie completarea tuturor datelor.

II. Finanare solicitat!
Subsemnatul/Subsemnata, ................................................., cu datele de identificare sus-
menionate, solicit o finanare nerambursabil! n sum! de ................. lei, pentru realizarea
proiectului ...................... (Se va preciza tipul proiectului conform art. 8 din Ghidul de finanare a
Programului privind instalarea sistemelor de nc!lzire care utilizeaz! energie regenerabil!, inclusiv
nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nc!lzire.) Cheltuielile din cadrul proiectului sunt cele
prezentate n tabelul de mai jos.
Numele, prenumele solicitantului .......................................
Semn!tura ..........................
ANEXA Nr. 3: DECLARA'IE PE PROPRIA R%SPUNDERE
Subsemnatul/Subsemnata ....................................................................., declar pe propria
r!spundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n declaraii, urm!toarele:
a) imobilul n/pe care se realizeaz! investiia nu face obiectul unui litigiu n curs de soluionare la
instanele judec!tore$ti, vreunei revendic!ri potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei
proceduri de expropriere pentru cauz! de utilitate public!;
b) n activitatea desf!$urat! anterior nceperii proiectului nu am nc!lcat dispoziiile legale privind
protecia mediului $i nu sponsorizez activit!i cu efect negativ asupra mediului;
c) cheltuielile eligibile pentru care solicit finanarea prin Programul privind instalarea sistemelor de
nc!lzire care utilizeaz! energie regenerabil!, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
nc!lzire (Programul) nu fac obiectul unui alt program de finanare;
d) sunt de acord cu faptul c!, n timpul procesului de analiz! $i selectare a proiectului, poate ap!rea ca
necesar! completarea dosarului de finanare cu noi documente, pe care, la solicitarea comisiei de
analiz!, m! oblig s! le depun n termenul prev!zut n cuprinsul Ghidului de finanare a Programului
privind instalarea sistemelor de nc!lzire care utilizeaz! energie regenerabil!, inclusiv nlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de nc!lzire;
e) sunt de acord s! finanez partea ce mi revine din valoarea eligibil! total! aferent! proiectului,
precum $i toate costurile neeligibile necesare implement!rii proiectului;
f) m! angajez s! menin n funciune instalaiile pentru care se acord! finanare pentru o perioad! de
minim un an;
g) sunt de acord ca reprezentanii autorit!ii sau ai instituiilor desemnate de autoritatea central!
pentru protecia mediului sau alte instituii cu atribuii n verificarea $i controlul utiliz!rii banului public
s! verifice folosirea finan!rii nerambursabile primite;
Cont deschis la Banca ......................................, sucursala .........................................
Cont IBAN ..........................................................................................
(Se va ata$a adeverina privind existena contului, emis! de banc!.)
Date privind instalaiile pentru realizarea, nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nc!lzire cu sisteme care
utilizeaz! energie regenerabil! $i finanarea solicitat!
Denumire instalaie
(de exemplu:
panou solar,
controler
electronic, boiler
etc.)
Destinaia
(ap! cald!
menajer!/ nc!lzire
locuin!)
Putere (kW/buc.)
sau capacitate
(l/buc.)
Buc.
Valoare f!r! TVA n
lei
Valoare cu TVA
n lei


Cheltuieli cu montajul $i punerea n funciune a sistemului, efectuarea,
verificarea probelor $i ncerc!rilor:TOTAL INVESTI%IE
VALOARE FINAN%ARE SOLICITAT&
h) finanarea nerambursabil! solicitat!, n situaia aprob!rii $i acord!rii, va fi utilizat! n mod exclusiv
pentru scopurile declarate n prezenta cerere de finanare $i n celelalte documente cuprinse n dosarul
de finanare;
i) respect legislaia naional! $i comunitar! n domeniul proteciei mediului;
j) am luat cuno$tin! de faptul c! prezentarea eronat! sau fals! a datelor $i informaiilor coninute n
prezenta cerere de finanare $i n celelalte documente cuprinse n dosarul de finanare va duce automat
la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integral! a sumei
primite ca finanare n cadrul Programului;
k) nu nregistrez obligaii restante la bugetul de stat sau la bugetele locale din alte localit!i dect cea
pe raza c!reia am domiciliul.
Subsemnatul/subsemnata, nelegnd c! orice omisiune sau incorectitudine n prezentarea
informaiilor n scopul de a obine avantaje patrimoniale sau de orice alt! natur! este pedepsit!
conform legii, declar c! nu am furnizat informaii false n documentele prezentate $i mi asum
responsabilitatea datelor coninute n prezenta cerere de finanare $i n toate celelalte documente
cuprinse n dosarul de finanare depus, garantnd, de asemenea, c! datele furnizate sunt actuale,
reale, corecte $i complete.
Prin semnarea prezentei, confirm c! am neles $i mi-am nsu$it n integralitate coninutul cererii de
finanare.
Numele $i prenumele solicitantului ............................................
Semn!tura ..............................................
ANEXA Nr. 4: GRILA DE VERIFICARE pentru eligibilitatea solicitantului $i
a proiectului
I. Date de identificare solicitant $i dosar de finanare
Solicitant: ................................................................................................
Adres!: .....................................................................................
Num!r nregistrare AFM:.....................................................
II. Eligibilitatea solicitantului
Se bifeaz! cu "x" una dintre coloanele DA sau NU $i la final, la pct. V, c!sua "ACCEPTAT" sau
"RESPINS"
III. Eligibilitatea proiectului
IV. Observaii
V. Rezultatul analizei
ANEXA Nr. 5:
CONTRACT DE FINAN%ARE NERAMBURSABIL&
Nr. ........ din ...................................
Nr. crt. DA NU
1. Este persoan! fizic! care $i are domiciliul pe teritoriul Romniei.
2. Este proprietar/coproprietar al imobilului pe care se implementeaz! proiectul.
3. Nu nregistreaz! obligaii restante la bugetul local.
4.
Declaraia pe propria r!spundere a solicitantului din care trebuie s! rezulte c!
terenul pus la dispoziie pentru realizarea proiectului nu face obiectul unui litigiu n
curs de soluionare la instanele judec!tore$ti, nu face obiectul vreunei revendic!ri
potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de
expropriere pentru cauz! de utilitate public! este conform! ghidului de finanare.

Nr. crt. DA NU
1.
Proiectul vizeaz! realizarea unei instalaii conforme cu scopul Programului privind
instalarea sistemelor de nc!lzire care utilizeaz! energie regenerabil!, inclusiv
nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nc!lzire, $i cu prevederile Ghidului
de finanare a Programului privind instalarea sistemelor de nc!lzire care utilizeaz!
energie regenerabil!, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
nc!lzire.

2. Valoarea total! a cheltuielilor eligibile
3. Valoarea propus! spre finanare
PROIECT ACCEPTAT |_| PROIECT RESPINS |_|
Nume $i prenume Semn!tura
Membru comisie
Membru comisie
Pre$edinte comisie
ntre:
Administraia Fondului pentru Mediu, cu sediul n Bucure$ti, Splaiul Independenei nr. 294, corp A,
sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. ................, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucure$ti,
reprezentat! legal prin ........................... - pre$edinte, n calitate de finanator, denumit! n
continuare AFM,
$i
.................................................................................., cu domiciliul
n .............................................................................., CI/BI seria ....nr. ............................, cont
nr. ............................. deschis la ..........................., n calitate de beneficiar, denumit/! n
continuare beneficiar,
a intervenit urm!torul contract:
Art. 1: Obiectul contractului
1. AFM acord! beneficiarului o finanare nerambursabil!, denumit! n continuare finanare, n valoare
de ............ lei reprezentnd cofinanare, pentru realizarea proiectului viznd achiziia $i punerea n
funciune a unei instalaii ................
2. Finanarea se acord! numai pentru cheltuielile eligibile $i numai n limita sumei prev!zute la art.
1.1.
3. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dac! sunt ndeplinite urm!toarele criterii generale:
a) sunt necesare pentru realizarea proiectului, sunt n conformitate cu principiile unui management
financiar corespunz!tor, respectiv utilizarea eficient! a banilor $i realizarea unui raport optim cost-
beneficiu;
b) sunt realizate dup! semnarea contractului de finanare $i pe perioada de execuie a proiectului;
c) sunt efectiv realizate, sunt identificabile, verificabile $i pot fi dovedite prin documente originale.
4. Orice plat! excedentar! efectuat! de c!tre AFM constituie plat! necuvenit!, iar beneficiarul are
obligaia de a restitui sumele necuvenite n termen de 5 zile de la data confirm!rii de primire a
notific!rii din partea AFM.
5. Beneficiarul accept! finanarea $i se angajeaz! s! desf!$oare proiectul pe propria r!spundere.
Art. 2: Destinaia finan!rii
Finanarea este acordat! pentru realizarea proiectului, beneficiarul obligndu-se s-o utilizeze integral
$i numai pentru acest scop, conform cererii de finanare.
Art. 3: Durata contractului $i perioada de utilizare a finan!rii
1. Contractul intr! n vigoare la data semn!rii lui de c!tre ambele p!ri $i $i nceteaz! valabilitatea la
15 decembrie.........
2. Termenul de realizare a investiiei este 31 octombrie ...........
Art. 4: Modalitatea de plat!
1. Utilizarea finan!rii de c!tre beneficiar se poate face numai dup! ndeplinirea de c!tre acesta a
tuturor condiiilor prev!zute n prezentul contract.
2. Plata se efectueaz! prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe m!sura tragerii sumei $i prin
creditarea contului nr. ..................... deschis de c!tre beneficiar la ......., numai pe baz! de cerere
de tragere, conform modelului prev!zut n anexa nr. 1, nsoit! de documentele justificative prev!zute
n anexa nr. 2, n condiiile n care cererea de tragere $i documentaia aferent! sunt complete $i
corect ntocmite.
Cheltuielile bancare (comisioanele bancare, diferene de curs valutar etc.) nu constituie cheltuieli
eligibile.
Art. 5: Obligaiile beneficiarului
Beneficiarul are urm!toarele obligaii:
1. s! foloseasc! finanarea numai n scopul $i n condiiile n care a fost acordat!;
2. s! asigure contribuia proprie pentru realizarea proiectului;
3. s! asigure executarea proiectului cu diligenta necesar! $i eficien!, n conformitate cu prezentul
contract, precum $i cu legislaia n vigoare $i standardele de mediu aplicabile;
4. s! fie singurul r!spunz!tor n faa AFM pentru implementarea proiectului;
5. s! furnizeze $i s! transmit! AFM orice alt! informaie sau documente relevante pentru prezentul
contract, solicitate n mod rezonabil de c!tre aceasta, n termen de maximum 7 zile de la cerere;
6. s! pl!teasc! toate taxele, impozitele $i contribuiile pe care le datoreaz! potrivit reglement!rilor
legale;
7. s! utilizeze $i conserve bunurile achiziionate n baza acestui contract cu diligentele unui bun
proprietar $i s! le menin! n funciune pe o perioad! de minimum un an de la data finaliz!rii
proiectului;
8. s! permit! reprezentanilor AFM $i ai instituiilor ns!rcinate cu verificarea $i controlul Programului
accesul la imobilul n/pe care se realizeaz! proiectul $i la amplasamentul proiectului pentru inspectarea
activit!ilor ce se realizeaz! din finanarea acordat!;
9. s! permit! personalului AFM s! controleze modul n care beneficiarul ndepline$te obiectivele
proiectului, timp de un an dup! finalizarea proiectului;
10. s! nu sponsorizeze/finaneze activit!i cu impact negativ asupra mediului, pe perioada de
valabilitate a contractului;
11. s! notifice AFM $i s! prezinte documentele corespunz!toare, n termen de 7 zile n cazul n care
apar modific!ri cu privire la actele de identitate $i/sau la informaiile furnizate AFM cu ocazia
prezent!rii cererii de finanare sau pe parcursul derul!rii prezentului contract;
12. s! suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale $i orice alte cheltuieli ocazionate de
preg!tirea, ncheierea, executarea, punerea n aplicarea $i terminarea prezentului contract $i a tuturor
documentelor $i activit!ilor aferente.
Art. 6: Obligaiile AFM
AFM are urm!toarele obligaii:
1. s! asigure finanarea proiectului n condiiile menionate n prezentul contract, n limita fondurilor
disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse n bugetul anual al
acesteia;
2. s! pun! la dispoziia beneficiarului informaiile legate de finanare.
Art. 7: Cazuri de culp!
1. Nerespectarea de c!tre beneficiar a oric!reia din obligaiile sale asumate prin prezentul contract
constituie caz de culp!.
2. Constituie caz de culp! $i urm!toarele fapte ale beneficiarului:
a) face declaraii false sau incomplete pentru a obine finanarea prev!zut! n contract;
b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupie n leg!tur! cu proiectul, stabilite printr-o
hot!rre judec!toreasc! definitiv!;
c) mpotriva beneficiarului a fost demarat! procedura de executare silit! sau oricare alt! procedur!
asem!n!toare;
d) situaia economico-financiar! a beneficiarului nu mai asigur! condiii de realizarea a proiectului.
3. AFM va notifica beneficiarul n maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culp! $i n cazul n care
deficienele menionate n notificare nu sunt nl!turate n maximum 30 de zile de la data notific!rii,
AFM are dreptul s! ia urm!toarele m!suri, f!r! punerea n ntrziere $i f!r! nicio alt! formalitate
prealabil!:
a) sistarea temporar! a utiliz!rii finan!rii, pn! la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
b) sistarea definitiv! $i rezilierea unilateral!, f!r! nicio alt! formalitate prealabil!, a contractului cu
recuperarea sumelor virate c!tre beneficiar, n condiiile Codului de procedur! fiscal!.
Art. 8: ncetarea contractului
1. De drept:
a) la data prev!zut! n contract;
b) n cazul imposibilit!ii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunare, cu un
preaviz scris de maximum 30 de zile;
c) la data interveniei unui act de autoritate;
d) la apariia unor circumstane care nu au putut fi prev!zute la data ncheierii contractului $i care
pot conduce la modificarea clauzelor contractuale n a$a m!sur! nct ndeplinirea contractului
respectiv ar fi contrar! instituiei $i interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului n
termen de 10 zile de la momentul apariiei unor astfel de circumstane sau de la momentul n care
AFM a avut cuno$tin! de apariia unor astfel de circumstane.
2. Prin reziliere, la iniiativa AFM, n urm!toarele condiii:
a) beneficiarul nu $i ndepline$te obligaiile asumate prin contract;
b) n situaia intervenirii unuia dintre cazurile de culp! prev!zute la art. 7.2.
3. Rezilierea contractului de finanare din culpa beneficiarului are drept consecin! restituirea, n
termenul precizat n notificare/n$tiinarea de plat!, de c!tre beneficiar a finan!rii primite, sub form!
de plat! de daune interese n cuantum egal cu suma tras! din finanarea nerambursabil! acordat!, la
care se adaug! dobnda legal! pentru suma acordat!, la nivelul dobnzii de referin! a B!ncii
Naionale a Romniei, calculat! de la data pl!ii. n cazul nerestituirii finan!rii Autoritatea procedeaz!
la executarea contractului de finanare/garaniilor constituite n favoarea sa, n condiiile Codului de
procedur! fiscal!.
4. Beneficiarul r!mne direct r!spunz!tor pentru toate consecinele financiare directe sau indirecte
antrenate de ncetarea contractului nainte de termen din culpa sau la iniiativa sa (inclusiv major!ri
de ntrziere, conform legii fiscale aplicabile creanelor bugetare).
5. n cazul n care ncetarea contractului intervine nainte de decontare, beneficiarul nu este obligat la
plata de daune interese.
6. n cazul nedepunerii cererii de tragere pn! la 31 octombrie ............, contractul se reziliaz! f!r!
alte notific!ri prealabile.
7. Finanarea nerambursabil! acordat! va fi recuperat! $i n cazul n care obiectivele finanate nu sunt
folosite conform scopului stabilit, precum $i n cazul n care acestea au fost vndute, nchiriate sau
gajate, ipotecate n timpul derul!rii proiectului $i dup! finalizarea proiectului, pe o perioad! de 1 an.
Art. 9: Fora major! $i cazul fortuit
1. Prin for! major! $i/sau caz fortuit se nelege un eveniment independent de voina p!rilor,
imprevizibil $i insurmontabil, intervenit dup! ncheierea contractului $i care mpiedic! p!rile s! $i
execute, total sau parial, obligaiile contractuale.
2. Partea care invoc! fora major! are urm!toarele obligaii:
a) s! notifice fora major! celeilalte p!ri n termen de 5 zile de la data apariiei;
b) s! transmit! n termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi
caz de for! major! certificatul de for! major! emis de autoritatea competent!;
c) s! comunice data ncet!rii n termen de 5 zile de la ncetare;
d) s! ia orice m!suri care i stau la dispoziie n vederea limit!rii consecinelor.
3. Dac! nu se procedeaz! la anunare, n condiiile $i termenele prev!zute, partea care o invoc! va
suporta toate daunele provocate celeilalte p!ri prin lipsa notific!rii.
4. ndeplinirea contractului va fi suspendat! n perioada de aciune a forei majore, dar f!r! a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau p!rilor pn! la apariia acesteia.
5. Fora major!, comunicat! $i dovedit! n condiiile art. 9.2, exonereaz! de r!spundere partea care o
invoc!.
6. Dac! fora major! $i/sau consecinele acesteia dureaz! sau se estimeaz! c! va/vor dura mai mult
de 3 luni, p!rile se oblig! s! negocieze cu bun!-credin! n vederea identific!rii soluiei celei mai
bune:
a) ncetarea contractului, f!r! ca vreuna dintre p!ri s! poat! pretinde celeilalte daune-interese;
b) modificarea contractului.
7. Prevederile de mai sus se aplic! $i n caz fortuit.
Art. 10: Alte clauze
1. Beneficiarul $i asum! integral r!spunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa sa pe
parcursul derul!rii proiectului, AFM fiind degrevat! integral de orice responsabilitate.
2. n nicio circumstan! $i din niciun motiv AFM nu poate fi tras! la r!spundere $i obligat! la plata de
daune-interese pe durata desf!$ur!rii proiectului $i ca urmare AFM nu va accepta nicio cerere de
desp!gubire sau pl!i suplimentare.
3. n cazul n care realizarea proiectului genereaz! costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite
pe cheltuiala beneficiarului.
4. Contractul n integralitatea sa, precum $i toate drepturile $i obligaiile decurgnd din acesta nu pot
face obiectul cesiunii; n caz de imposibilitate, neimputabil! beneficiarului, de a executa prevederile
contractuale, activitatea poate fi preluat! de succesorii s!i n drepturi, cu aprobarea prealabil! a AFM.
5. Beneficiarul va adopta o conduit! adecvat! prin care va evita conflictul de interese $i va informa
imediat AFM despre orice situaie care d! na$tere sau este posibil s! dea na$tere unui astfel de
conflict.
6. AFM $i beneficiarul se angajeaz! s! p!streze confidenialitatea documentelor $i informaiilor legate
de derularea prezentului contract, informaiile putnd fi furnizate numai autorit!ilor competente, n
condiiile legii, sau unor tere p!ri numai cu acordul p!rilor prezentului contract.
7. Drepturile de proprietate intelectual! rezultate n urma implement!rii proiectului, precum $i alte
documente legate de proiect vor r!mne n patrimoniul beneficiarului care, la solicitarea AFM, va
acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit $i dup! cum consider! necesar informaia cuprins! n
rapoartele proiectului, precum $i rezultatele obinute, oricare ar fi forma acestora.
8. Beneficiarul are obligaia de a desp!gubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate
mpotriva oric!ror reclamaii $i aciuni n justiie ce rezult! din nc!lcarea unor drepturi de proprietate
intelectual! (brevete de invenie, m!rci nregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor)
legate de activit!ile necesare implement!rii proiectului $i daune-interese, costuri, taxe $i alte
cheltuieli de orice natur!, aferente viol!rii dreptului de proprietate intelectual!.
9. Beneficiarul este de acord ca AFM s! publice date privind rezultatele implement!rii proiectului.
10. Neexercitarea de c!tre AFM a oric!rui drept prev!zut n prezentul contract nu constituie o
renunare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricnd, pn! la stingerea tuturor obligaiilor
beneficiarului fa! de aceasta.
11. n cazul n care, referitor la prezentul contract, apar modific!ri ale legislaiei aplicabile, p!rile au
obligaia s! depun! toate diligentele, conform noilor reglement!ri, astfel nct s! nu se abat! de la
obligaiile stabilite n cuprinsul acestuia.
Art. 11: Jurisdicie
1. Orice nenelegere rezultnd din interpretarea $i/sau executarea prezentului contract se va rezolva,
pe ct posibil, pe cale amiabil!.
2. n cazul n care o soluie amiabil! nu este posibil!, litigiul se supune spre soluionare instanei
judec!tore$ti de drept comun n a c!rei raz! teritorial! $i are sediul AFM.
Art. 12: Notific!ri
1. Orice notificare sau solicitare n baza prezentului contract se va face n scris, la urm!toarele adrese:
Pentru AFM: Bucure$ti, Splaiul Independenei nr. 294, corp A, sectorul 6;
Pentru beneficiar: ....................
2. n cazul n care beneficiarul dore$te s! fie notificat la o alt! adres! sau $i-a schimbat adresa,
aceasta va fi comunicat! n scris la AFM.
3. Notific!rile f!cute beneficiarului la adresele menionate la pct. 1 sau 2 se consider! a fi aduse la
cuno$tina acestuia.
4. Notific!rile se pot transmite $i pe fax, la num!rul .................. pentru AFM $i la num!rul ...............
pentru beneficiar, cu condiia s! fie confirmate ulterior.
Art. 13: Amendamente
1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, pot fi modificate $i/sau completate numai cu acordul
p!rilor, consemnat ntr-un act adiional.
2. Cererea de modificare a contractului va fi adresat! AFM cu minimum 10 zile naintea datei la care
se dore$te s! se opereze modificarea, cu excepia cazurilor bine ntemeiate $i justificate de c!tre
beneficiar.
Art. 14: Dispoziii finale
1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (8) din Ordonana de urgen! a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat! cu modific!ri $i complet!ri prin
Legea nr. 105/2006, cu modific!rile $i complet!rile ulterioare, fiind ntocmit, interpretat $i executat
conform legislaiei romne $i guvernat de aceasta.
2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv n caz de semnare prin procur!, noi, reprezentanii
legali ai beneficiarului, am luat cuno$tin! de prevederile Codului penal privind falsul n declaraii.
3. Anexele nr. 1 $i 2, pe care beneficiarul declar! c! le cunoa$te $i le accept!, fac parte integrant! din
prezentul contract.
4. Prezentul contract s-a semnat la data de ........................ n dou! exemplare, ambele avnd
valoare juridic! egal!, cte unul pentru fiecare parte contractant!.
NOT&:
n contractul ce se ncheie cu beneficiarul:
- se vor completa toate rubricile r!mase libere;
- se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota articolele $i paragrafele $i
se vor face corel!rile corespunz!toare.
ANEXA Nr. 5
1
:

(- ANEXA Nr. 1 la contractul de finanare nerambursabil!)
Nr. de nregistrare la agenia teritorial! pentru protecia mediului:
........../.........................
Nr. de nregistrare la AFM: .........../................................
Numele $i prenumele solicitantului: ..............................................................
Adresa: ............................................................................................................
Seria $i nr. actului de identitate: B.I./C.I. ...........................................
Administraia Fondului pentru Mediu
Pre$edinte,
.....................
Beneficiar,
Numele $i prenumele
................
Semn!tura
.................
Cont nr. ....................................... deschis la.................................................
CERERE DE TRAGERE
n baza Contractului de finanare nerambursabil! nr. ........... din .........../......./............, v! rog s!
aprobai prezenta cerere de tragere, pentru suma de ................................ lei, din finanarea
nerambursabil! n valoare de ........... lei.
NOT&:
Coloanele nr. 1 $i 2 se completeaz! de c!tre beneficiar, iar coloana nr. 3 se completeaz! de c!tre
personalul AFM. Ata$ez la prezenta cerere documentele justificative (se va meniona dac! acestea sunt
depuse n original sau n copie):
1.......................................
2........................................
3........................................
4........................................
5........................................
6........................................
7........................................
Cunoscnd prevederile Codului penal privind falsul n declaraii, declar c! am verificat datele din
prezenta cerere $i n conformitate cu informaiile furnizate o declar corect! $i complet!.
ANEXA Nr. 5
2
:

(- ANEXA Nr. 2 la contractul de finanare nerambursabil!)
LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE
pentru efectuarea decont!rii de c!tre Autoritate $i care nsoesc cererea de tragere
a) contractul de execuie, n copie legalizat!
b) factura fiscal!/facturile fiscale, n copie (se va/vor prezenta $i n original, n vederea certific!rii
conformit!ii)
c) documente bancare privind achitarea facturii/facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza
instituiei financiar-bancare nsoite de O.P.-uri) $i/sau chitan!
d) proces-verbal de recepie la terminarea lucr!rilor, n original
e) certificatul de garanie emis de produc!tor pentru instalaie, n copie.
Publicat n Monitorul Oficial cu num!rul 409 din data de 18 iunie 2010

Forma sintetic! la data 22-iun-2010. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct $i tehnologia Acte
Sintetice sunt m!rci nregistrate ale Wolters Kluwer.
Suma total! aprobat! conform
contractului de finanare
nerambursabil!
(n lei)
Suma solicitat!
prin prezenta cerere de tragere
Suma aprobat!
prin prezenta cerere de tragere
1 2 3
.................. lei
Numele $i prenumele beneficiarului
Semn!tura
Aprobat A.F.M.
Pre$edinte .............................................
Director Direcia
economic! .............................................
Control financiar-
preventiv .................................................
Director Direcia implementare proiecte ..........................
(ef Serviciu
implementare ...................................................
Referent de
specialitate .......................................................