Sunteți pe pagina 1din 3

FI PSIHOPEDAGOGIC

I.DATE DE IDENTIFICARE:
1.Numele si prenumele......................................................................................................
2.Nascut: anul .............luna.........................ziua....................localitatea............................
3.Domociliul stabil..............................................................................................................
4.Gradinita.........................................................................................................................
II. DATE PRIVIND SITUATIA FAMILIALA:
1.Numele si prenumele parintilor:mama............................................................................
tata...............................................................................
2.Profesia si ocupatia parintilor:mama.............................................................................
tata................................................................................
3.Structura si componenta familiei:
a)Tipul de familie: normala tata!mama)decedat
parinti despartit parinti "itre#i!unul sau doi)
b)$rati!surori):
c)%lte persoane !rude)apropiate in familie........................................................
4.&onditii de locuit: -foarte bune bune
satisfacatoare nesatisfacatoare
'.%tmosfera si climatul educati":
intele#ere deplina intre parinti si intre parinti si copii
conflicte mici si trecatoare
dezacord marcat intre parinti ( e"entual intre parinti si copii
familie dezor#anizata sau in curs de disociere
).&ine se ocup* +n mod special de copil : mama tata
bunicii alte persoane
,.&omportamentul educa-ional al p*rin-ilor fa-* de copii: corect incorect
../mportanta acordata in familie educatiei prescolare: foarte mare mare
mica foarte mica
medie
0.%spiratiile si optiunile parintilor pri"ind e"olutia copilului...............................................
...........................................................................................................................................................
III.DATE PRIVIND STAREA PSIHOFIZICA SI SANATATEA:
1.%ntecedente ereditare si conditii de mediu noci"e..........................................................
...........................................................................................................................................................
2.Starea #enerala a sanatatii............................................................................................
3.1entiuni cu semnificatie pentru procesul de in"atamant!deficiente mentale( senzoriale (
psi2omotorii)..................................................................................................................
IV.PROCESELE INTELECTUALE
1.1emoria:
a)3iteza de recunoa4tere a cuno4tin-elor: rapid* medie lent*
b)Durata p*str*rii cuno4tin-elor: lun#* medie scurt*
c)%curate-ea reproducerii cuno4tin-elor: fidel* creatoare ri#id* cu dificult*-i
2.5imba6ul:
a)"olumul "ocabularului: bo#at( mediu( s*rac
b)forma de limba6 care predomin*: concret situati" conte7tual
monolo#at dialo#at
c)limba6ul folosit de copil +n acti"it*-ile or#anizate de educatoare 4i +n 6ocurile 4i acti"it*-ile la
ale#ere este: fonetic le7icalsemantic #ramatical
d)imba6ul #eneral: coerent incoerent e7presi" ine7presi"
e)construc-ia ideilor +n cadrul comunic*rii cu adul-ii 4i +ntre copii:
e7primare bo#at* +n idei e7primare s*rac* +n idei
3. 1otricitate
a) controlul 4i coordonarea mi4c*rilor: foarte bine bine slab
b) ritmul mi4c*rilor: rapid mediu lent
4. &apacit*-i co#niti"e:
a) percep-ia:
percep-ia formei: foarte bun* bun* slab*
percep-ia m*rimii: foarte bun* bun* slab*
orientarea +n spa-iu: foarte bun* bun* slab*
orientarea +n timp: foarte bun* bun* slab*
spirit de obser"a-ie: foarte bun bun slab
b) aten-ia:
-stabili!a at!"#i!i $" %&':
in 6ocul indi"idual in 6ocul cu #rupuri mici de copii.....
-'&"'!"ta!a at!"#i!i !()i*at+ la !,ist!"#a la -a't&ii )!t.bat&i 'a! a)a $"
ti*).l a'ti/it+#il&:
in acti"it*-i la liber* ale#ere: foarte bun* bun* slab*
c) memoria
"iteza de recunoa4tere a cuno4tin-elor: rapid*( medie( lent*
durata p*str*rii cuno4tin-elor: lun#*( medie( scurt*
acurate-ea reproducerii cuno4tin-elor: fidel*( creatoare( ri#id*( cu dificult*-i
d) ima#ina-ia
ima#ina-ia reproducti"* manifestat* +n : acti"it*-i intelectuale acti"it*-i artistice
ima#ina-ia creatoare manifestat* +n: acti"it*-i intelectuale acti"it*-i artistice
e) #8ndirea !capacitatea de a utiliza opera-iile #8ndirii9se apreciaz* cu unul din calificati"ele:
foarte bun*( bun*( slab*)
%naliza Sinteza
&ompara-ia Generalizarea
&lasificarea Serierea 4i ordonarea

V.TRSTURI TEMPERAMENTALE DO01NDITE:
a)mobilitate psi2ic*: rapid* medie lent*
b)stabilitatea conduitei( ec2ilibrul: stabil instabil !e7citabil)
c)intensitatea reac-iilor: re-inut e7plozi"
d)rezisten-a la dificult*-i( frustr*ri( solicit*ri: rezistent obose4te u4or
VI. TRSTURI DE CARACTER:
Sociabilitate( capacitate de comunicare( spirit de prietenie( sinceritate( respect fa-* de adul-i( polite-e(
s8r#uin-*( spirit de ordine( 2*rnicie( respect fa-* de munc*( corectitudine( independen-*( spirit de ini-iati"*(
disciplin*( perse"eren-*( ne#li6en-*( dezordine( modestie( +n#8mfare( st*p8nire de sine( +ncredere +n for-ele
proprii( cura6( l*ud*ro4ie( ne+ncredere +n sine( timiditate( ne2ot*r8re( nesi#uran-*( e#oism.
VII. D!,/&lta!a si"!l.i:
a)&onceptul de sine: cunoa4te 4i poate men-iona caracteristici ale propriei persoane !nume( adresa(
compozi-ia familiei( locul 4i rolul s*u +n familie( preferin-e personale( competen-e proprii)
b)aprecierea de sine: ridicat*( sc*zut*
atribuirea succesului: lui personal( celorlal-i
atribuirea e4ecului: lui personal( celorlal-i

c)prezentarea de sine:
manifest* aten-ie pentru propriul comportament +n func-ie de situa-ii:
da nu +n anumite situa-ii
VIII.PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE:
-1anifesta inclinatii spre acti"itati practice (utilitare9prezinta interes sporit pentru te2nica9
-/i plac unele elemente ale stiintelor e7acte(il intereseaza datele stiintei fantastice9
-Do"edeste interes pentru literatura(poezie(muzica(desen9
I2.RECOMANDARI:

S-ar putea să vă placă și