Sunteți pe pagina 1din 69

ROMNIA NESECRET

JUDEUL SIBIU Exemplar unic


COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAII
DE URGEN AL LOCALITII ________________
NR. _______________

Doar pentru ora e !un"p
APROB
PRE#EDINTELE COMITETULUI PENTRU
SITUAII DE URGEN AL JUDEULUI SIBIU
PRE$ECT%

APROBAT &I'AT
PRE#EDINTELE COMITETULUI LOCAL SE$UL INSPECTORATULUI JUDETEAN
PENTU SITUAII DE URGEN PENTRU SITUAII DE URGEN SIBIU
PRIMAR%
PLANUL DE APARARE IN CA'UL
PRODUCERIIUNUI DE'ASTRU SPECI$IC(
CUTREMUR SAU ALUNECARE DE TEREN
(Conform Ordinului nr. 1.160 din 30 ianuarie 2006 pentru aprobarea Reulamentului pri!ind pre!enirea
"i e#tionarea #itua$iilor de urenta #pecifice ri#cului la cutremure
"i%#au alunec&ri de teren'
C()*TO+,+ 1
*n mod fire#c- c.nd #e !orbe"te de#pre cutremurele din Rom.nia- implicit mai toat& lumea #e
refera la #ei#mele care #e produc /n 0rancea. 1i pe buna dreptate- fiindc& acea#ta 2ona epicentral& e#te- de
departe- cea mai acti!& din $ara "i printre cele mai acti!e din Europa. 3n plu#- prin caracteri#ticile #ale-
2ona #ei#moen& 0rancea #e deo#ebe"te con#iderabil de alte reiuni de pe lob unde #e mai produc
#ei#me #ubcru#tale- de ad.ncime. Totu"i- nu #e poate neli4a faptul c&- pe teritoriul Rom.niei- exi#ta mai
multe 2one epicentrele care #e manife#ta diferen$iat- ca manitudine maxim& "i frec!en$& de apari$ie a
e!enimentelor #emnificati!e.
5Ri#cul #ei#mic al Rom.niei pro!ine din 0rancea- reiune #ei#moloic& unde #e produc cutremure
caracteri2ate prin eliberarea unei mari cantit&$i de enerie- determin.nd cele mai mari paube pentru
popula$ie. )e l.n& acea#t& reiune- pe teritoriul Rom.niei mai #unt cuno#cute "i alte arii #ei#mice- cum ar
fi6 aria 7&&r&"ean&- aria 8anatic&9:anubian&- aria de Nord90e#t- aria Tran#il!an& "i aria )ontic&.
3n conformitate cu #tudiile efectuate /n ace#t domeniu de in#titu$ii #peciali2ate- cutremurele cu o
manitudine de ; rade pe #cara Ric<ter au o perioad& medie de re!enire de 32 de ani. )e ba2a acelora"i
#tudii au fo#t #tabilite "i perioade de re!enire a cutremurelor cu diferite inten#it&$i /n 8ucure"ti. Cel mai
puternic cutremur cu epicentru /n 0rancea a fo#t /nrei#trat /n 26 octombrie 1=02 "i a a!ut manitudinea
pe #cara Ric<ter de ;->.9;-= c&reia /i core#punde o inten#itate *?@ pe #cara Aercalli /n aria epicentral& "i
0*** /n 8ucure"ti.
:in cau2a inter!alului lun de re!enire a cutremurelor de mare manitudine- percep$ia a#upra
ri#cului #ei#mic #cade- a#pect ce #e poate manife#ta prin neli4area proiect&rii "i reali2&rii con#truc$iilor-
dar "i prin neli4area unei educa$ii "i inform&ri adec!ate pri!ind a#tfel de #itua$ii. 3n arealele unde
re!enirea cutremurelor puternice are loc la inter!ale mari de timp- #onda4ul de opinie a reliefat /n cele mai
multe ca2uri inexi#ten$a unei culturi #ei#mice pre!enti!e- iar acea#t& #itua$ie de fapt poate produce efecte
cata#trofale /n ca2 de #ei#m ma4or.B (Cot&r.rea nr. >D= din 21 mai 200= pri!ind aprobarea Strateiei
na$ionale de comunicare "i informare public& pentru #itua$ii de uren$&'
1. SCO),+ )+(N,+,*
(plicarea m&#urilor de pre!enire "i e#tionare a unei #itua$ii de urenta #pecifice #e reali2ea2& /n
mod unitar pe ba2a )lanurilor de anali2a "i acoperire a ri#curilor- precum "i a )lanurilor de inter!en$ie "i
cooperare- /ntocmite la ni!el de 4ude$- municipiu 8ucure"ti "i #ectoarelor ace#tuia- localitate- operator
economic "i in#titu$ie publica.
)lanul de ap&rare /mpotri!a unui de2a#tru #pecific #e /ntocme"te /n #copul reali2&rii- /n timp #curt-
/n mod orani2at "i /ntr9o concep$ie unitar& a m&#urilor de pre!enire "i reducere a efectelor unor de2a#tre-
inform&ri oportune a#upra unor fenomene naturale- precum "i de#f&"ur&rii de uren$& pentru limitarea "i
/nl&turarea urm&rilor a#upra per#oanelor- bunurilor materiale "i mediului cu maxim de eficient&.
2. :E7*N*E**
Cutre!ur ) (1' Ai"care puternic& "i bru#c&- !ertical&- ori2ontal& #au de tor#iune a #coar$ei
p&m.ntului- pro!ocat& de di#loc&ri #ubterane- de erup$ii !ulcanice etc.F #ei#m.
(2' Ruptur& brutal& a rocilor din #coar$a tere#tr&- datorit& mi"c&rii pl&cilor tectonice-
care enerea2& o mi"care !ibratorie a #olului ce poate duce la !ictime umane "i di#trueri materialeF
(3' Ai"care a p&m.ntului- ce con#t& /n !ibra$ii cu oriini /n 2onele interne ale
Terrei- propaate /n form& de unde prin roci-!ibra$ii ce re2ult& din mi"c&rile pl&cilor tectonice.
*n momentul /n care #e declan"ea2& cutremurul- din epicentru- adic& din punctul #ituat dea#upra
!etrei cutremurului- !or porni unde de #oc. )rimele !aluri care !or porni- #e nume#c unde primare #au
unde ). (ce#tea #unt !aluri lonitudinale- care #e propa& a#em&n&tor cu undele #onore6 produc mi"c&ri /n
#en# /nainte G /napoi- /n direc$ia de propaare. ,ndele primare #unt urmate de undele #ecundare- #au altfel
2i# undele S. Sub efectul ace#tora- rocile #e !or 2udui perpendicular pe direc$ia de mer#. (l treilea tip-
undele de #uprafa$a- pro!oac& unduirea #olului "i accentuea2& efectul di#tru&tor al undelor #ecundare.
*. un+a p 9 e#te o unda lonitudinala- de compre#ie
9 determina mi"carea particulelor #olului paralel cu direc$ia de propaare
9 depla#area ace#tei unde e#te #imilara cu cea a unei rame (compre#ie9dilatare' /n direc$ia de mer#
9 are !ite2a de circa ;-= Hm%# (pentru #tructura eoloica 0rancea'
9 amplitudinea ace#tei unde e#te direct propor$ional& cu manitudinea (eneria cutremurului'
9 e#te perceput& la #uprafa$& de c&tre oameni ca pe o #altare- un mic "oc /n plan !ertical
9 nu e#te periculoa#& pentru #tructuri (cl&diri' deoarece con$ine (tran#port&' aproximati! 20I din
eneria totala a cutremurului
,. un+a - 9 e#te o und& tran#!er#al&- de forfecare
9 determina mi"carea particulelor #olului perpendicular (tran#!er#al' fa$& de direc$ia de propaare
9 depla#area ace#tei unde e#te #imilara cu /naintarea unui "arpe (mi"c&ri ondulatorii #t.na9dreapta
fata de direc$ia de /naintare'
9 are !ite2a de circa D-6 Hm%# (pentru #tructura eoloica 0rancea'
9 a4une- din ace#t moti!- la #uprafa$a #olului /ntotdeauna dup& unda p
9 e#te re#im$it& la #uprafa$& #ub forma unei mi"c&ri de forfecare- de balan# /n plan ori2ontal
9 e#te periculoa#&- deoarece tran#porta aproximati! =0I din eneria totala a cutremurului
9 determina di#trueri propor$ionale cu manitudinea cutremurului "i cu durata de o#cila$ie
9 cl&dirile cad datorita intr&rii /n re2onan$& a frec!entei proprii de o#cila$ie a #tructurii cl&dirii cu
frec!enta undei incidente- in ace#t ca2 efectul di#tructi! fiind puternic amplificat
Se!eritatea unui cutremur poate fi exprimat& /n mai multe feluri- at.t prin intermediul
manitudinilor c.t "i prin cel al inten#it&$ilor. Cu toate ca ace"ti doi parametri #unt foarte diferi$i- ei #unt
de foarte multe ori confunda$i.
Ma.ntu+nea unui cutremur- exprimat& de obicei pe #cara Ric<ter- e#te o m&#ur& a t&riei
cutremurului #au a eneriei eliberate din focar #ub forma de unde #ei#mice. E#te o m&rime #pecifica unui
cutremur- "i #e determina in#trumental folo#ind amplitudinea maxim& "i frec!en$a o#cila$iilor- m&#urat&
pe #ei#moramele /nrei#trate.
Inten-tatea- exprimat& de obicei pe #cara Aercalli modificat& - e#te o m&#ura #ubiecti!a care
de#crie cat de puternic a fo#t #im$it un #oc /ntr9un loc dat. Ea #e ba2ea2& pe efectele ob#er!ate ale
mi"c&rilor produ#e de un cutremur a#upra oamenilor- cl&dirilor- terenului etc.
Cutremur6
a. Caracteri#tici enerale6 mi"care !ibratorie enerat& de undele #ei#mice care poate enera
pr&bu"iri de teren- replici #ei#mice- t#unami- lic<efieri ale terenului "i alunec&ri de teren.
b. )redictibilitate6 #e pot reali2a prono2e pe termen lun "i mediu cu o mare probabilitate de
reu"it&. )e termen #curt prono2ele au o probabilitate de reu"it& redu#&. )redictibilitatea #e ba2ea2& pe
monitori2area acti!it&$ii #ei#mice- i#toricul ace#teia "i ob#er!a$ii /n teren.
c. 7actori de !ulnerabilitate6
9 con#truirea de localit&$i /n 2one cu ri#c #ei#mic ridicatF cl&diri cu #tructuri de re2i#ten$&
anti#ei#mic& neadec!ate (defecte de proiectare #au executare'F
9 den#itate mare de locuin$e "i popula$ie pe #uprafe$e redu#eF
9 informarea redu#& (/n #pecial a popula$iei' de#pre cutremure.
d. Efecte6
9 di#trueri materiale (di#truerea #au a!arierea unor cl&diri #au a altor tipuri de infra#tructur&-
incendii- accidente <idrote<nice- alunec&ri de teren etc.'F
9 pierderi umane ( procent ridicat mai ale# /n 2onele de# populate #au pentru cl&dirile pro#t
conformate anti#ei#mic'F
9 #&n&tate public& (num&r ridicat de per#oane ce nece#it& inter!en$ii c<iruricale- contaminarea
apei potabile "i probleme de a#iurare a condi$iilor #anitare minime de #upra!ie$uire'.
e. A&#uri de reducere a ri#cului6
9 proiectarea lucr&rilor de in!e#ti$ii conform normelor de 2onare #ei#miceF informarea- pre&tirea
"i antrenarea popula$iei pri!ind normele de comportament /n ca2 de cutremur.
9 m&#uri de pre&tire #pecifice6 /n"tiin$area popula$iei- /ntocmirea "i exer#area m&#urilor cuprin#e
/n planurile de protec$ie "i inter!en$ie.
f. A&#uri po#tde2a#tru6
9 e!aluarea di#truerilor "i pierderilor- c&utare9#al!are-
9 a#i#ten$& medical& de uren$&- reabilitarea facilit&$ilor economico #ociale afectate-
9 di#tribuirea de a4utoare.
. *n#trumente de e!aluare a impactului6 #c&rile de e!aluare a efectelor enerate de
cutremur (Aercalli- ASJ- 4apone2&- etc.'.
A/une"are +e teren ) (1' :epla#are a terenului aflat /n pant& #ub ac$iunea apelor /n #pecial dup&
ploi /ndelunate.
(2' :epla#are a rocilor care formea2& !er#an$ii unor mun$i #au dealuri-
pantele unor lucr&ri de <idroameliora$ii #au a altor lucr&ri de /mbun&t&$iri funciareF
(lunecare de teren
a. Caracteri#tici enerale6 pre2int& mai multe forme de manife#tare #au pot apare ca efecte
#ecundare ale altor tipuri de de2a#tre (cutremur- fenomene meteoroloice periculoa#e- erup$ii !ulcanice-
etc.'- fiind con#iderat cel mai r&#p.ndit fenomen eoloic.
b. )redictibilitate6 dup& frec!en$a de apari$ie- extinderea fenomenului "i con#ecin$ele enerate de
ace#ta- pot fi e#timate 2onele de ri#c- prin #tudiul 2onei eorafice.
c. 7actori de !ulnerabilitate6 cl&diri con#truite pe !er#an$ii dealurilor "i mun$ilor-drumuri "i linii de
comunica$ii /n 2one muntoa#e- cl&diri cu funda$ii #labe-conducte aeriene #au /nropate.
d. Efecte6 di#trueri materiale- blocarea drumurilor- di#truerea liniilor de comunica$ie #au a
cur#urilor de ap&- reducerea produc$iei aricole #au fore#tiereF pierderi umane.
e. A&#uri de reducere a ri#cului6 reali2area <&r$ilor cu 2one de ri#c- a#iurarea bunurilor "i
per#oanelor.
f. A&#uri de pre&tire #pecifice6 educarea comunit&$ii po#ibil a fi efectuat&-reali2area unui #i#tem
de monitori2are- /n"tiin$are "i e!acuare.
. A&#uri po#tde2a#tru6
9 c&utare9#al!are-
9 a#i#ten$& medical&- ad&po#tirea de uren$& a per#oanelor #ini#trat.
<. *n#trumente de e!aluare a impactului6 ec<ipe de exper$ii.
3. O8*ECT*0E
)lanurile de ap&rare #unt documentele pe ba2a c&rora #e reali2ea2& m&#urile "i ac$iunile te<nice "i
orani2atorice pre!enti!e "i de e#tionare a #itua$iei de urenta #pecifice- inclu2.nd pre&tirea "i
inter!en$ia operati!&- refacerea "i reabilitarea- /n !ederea conducerii unitare a ace#tora.
D. C(R(CTER*ST*C*+E KONE+OR C, R*SC R*:*C(T.
3n municipiul Aedia" ri#c ridicat la cutremure pre2int& cl&dirile /nalte /n #pecial cele cu 10 eta4e-
cl&dirile alomerate ( unit&$i de /n!&$&m.nt- #&li de #port "i de #pectacole- in#titu$ii publice- #pitalul-etc.'
0ec<imea cl&dirilor din Aedia"- pre2int& un factor de ri#c la cutremur. :in ace#t punct de !edere
/n tabelul urm&tor #e pre2int& cu !ec<imea cl&dirilor din Aedia" 6
Total
cl&diri
).n& la
1L00
1L019
1L1D
1L1>9
1L2L
1L309
1LDD
1LD>9
1L60
1L619
1L;0
1L;19
1L;>
1L;69
1L=0
1L=19
1L=>
1L=69
1LL0
1LL19
2000
20019
200>
Me+a0 1,23 33* *45 6,6 17, *136 *5,2 536 853 *24 **2 *26 *,7
Konare- locali2are-delimitare ( conform anexei "i C&r$ii anexate'
(. Konele cu cl&diri de 10 eta4e #unt6
Kona 6Str. :up& Kid- 8a#tionului- T.rna!ei
Kona Str. 8a2nei G#tr. )&ltini"
Kona Str. Mo!ora
Kona Str. 1 :ecembrie 9 nr. 32
8. Kone cu unit&$i de /n!&$&m.nt6
C. Kona cu cl&diri !ec<i6
Kona central& G /ntre 2idurile cet&$ii.
C()*TO+,+ **
1. STR,CT,R* ORM(N*K(TOR*CE *A)+*C(TE- RES)ONS(8*+*TNE*
Conform CM. nr. 2.2== %200D pentru aprobarea reparti2&rii principalelor func$ii de #pri4in pe care le a#iur& mini#terele- celelalte orane centrale "i
orani2a$iile neu!ernamentale pri!ind pre!enirea "i e#tionarea #itua$iilor de uren$& #tructurile orani2atorice implicate /n pre!enirea "i limitarea efectelor
cutremurelor "i alunec&rilor de teren #unt urm&toarele6
Nr.
Crt.
A
o
n
i
t
o
r
i
2
a
r
e
a

p
e
r
i
c
o
l
e
l
o
r

#
i

r
i
#
c
u
r
i
l
o
r

#
p
e
c
i
f
i
c
e
-

p
r
e
c
u
m

#
i

a

e
f
e
c
t
e
l
o
r

n
e

a
t
i
!
e

a
l
e

a
c
e
#
t
o
r
a
*
n
f
o
r
m
a
r
e
a
-

/
n
"
t
i
i
n
$
a
r
e
a

"
i

a
!
e
r
t
i
2
a
r
e
a
)
l
a
n
i
f
i
c
a
r
e
a

#
i

p
r
e

&
t
i
r
e
a

r
e
#
u
r
#
e
l
o
r

"
i

#
e
r
!
i
c
i
i
l
o
r
C
o
m
u
n
i
c
a
$
i
i

"
i

i
n
f
o
r
m
a
t
i
c
&
C
&
u
t
a
r
e
a
-

d
e
#
c
a
r
c
e
r
a
r
e
a
-

#
a
l
!
a
r
e
a

p
e
r
#
o
a
n
e
l
o
r
E
!
a
c
u
a
r
e
a

p
e
r
#
o
a
n
e
l
o
r
-

p
o
p
u
l
a
$
i
e
i

#
a
u

b
u
n
u
r
i
l
o
r

p
e
r
i
c
l
i
t
a
t
e
(
c
o
r
d
a
r
e
a

a
#
i
#
t
e
n
t
e
i

m
e
d
i
c
a
l
e

d
e

u
r

e
n
t
a
)
r
e
!
e
n
i
r
e
a

/
m
b
o
l
n
&
!
i
r
i
l
o
r

/
n

m
a
#
&
+
o
c
a
l
i
2
a
r
e
a

#
i

#
t
i
n

e
r
e
a

i
n
c
e
n
d
i
i
l
o
r
N
e
u
t
r
a
l
i
2
a
r
e
a

e
f
e
c
t
e
l
o
r

m
a
t
e
r
i
a
l
e
l
o
r

p
e
r
i
c
u
l
o
a
#
e
(
#
i

u
r
a
r
e
a

t
r
a
n
#
p
o
r
t
u
l
u
i

f
o
r
$
e
l
o
r

"
i

m
i
4
l
o
a
c
e
l
o
r

d
e

i
n
t
e
r
!
e
n
$
i
e
-


p
e
r
#
o
a
n
e
l
o
r

e
!
a
c
u
a
t
e

"
i

a
l
t
o
r

r
e
#
u
r
#
e
E
f
e
c
t
u
a
r
e
a

l
u
c
r
&
r
i
l
o
r

p
u
b
l
i
c
e

"
i

i
n

i
n
e
r
e
"
t
i

l
a

c
o
n
#
t
r
u
c
$
i
i
l
e
-

i
n
#
t
a
l
a
$
i
i
l
e

"
i

a
m
e
n
a
4
&
r
i
l
e

a
f
e
c
t
a
t
e
(
#
i

u
r
a
r
e
a

<
r
a
n
e
i

"
i

a
p
e
i

p
e
n
t
r
u

p
e
r
#
o
a
n
e
l
e

"
i

a
n
i
m
a
l
e
l
e

a
f
e
c
t
a
t
e


#
a
u

e
!
a
c
u
a
t
e
(
#
i

u
r
a
r
e
a

c
a
2
&
r
i
i

"
i

a
d
&
p
o
#
t
i
r
i
i

p
e
r
#
o
a
n
e
l
o
r

a
f
e
c
t
a
t
e

#
a
u

e
!
a
c
u
a
t
e
(
#
i

u
r
a
r
e
a

e
n
e
r

i
e
i

p
e
n
t
r
u

i
l
u
m
i
n
a
t
-

/
n
c
&
l
2
i
r
e

"
i

a
l
t
e

u
t
i
l
i
t
&
$
i
E
f
e
c
t
u
a
r
e
a

d
e
p
o
l
u
&
r
i
i

"
i

d
e
c
o
n
t
a
m
i
n
&
r
i
i
A
e
n
$
i
n
e
r
e
a

"
i

r
e
#
t
a
b
i
l
i
r
e
a

o
r
d
i
n
i
i

p
u
b
l
i
c
e
+
o

i
#
t
i
c
a

i
n
t
e
r
!
e
n
$
i
e
i
R
e
a
b
i
l
i
t
a
r
e
a

2
o
n
e
i

a
f
e
c
t
a
t
e
(
c
o
r
d
a
r
e
a

d
e

a
4
u
t
o
a
r
e

d
e

p
r
i
m
a

n
e
c
e
#
i
t
a
t
e
-

d
e
#
p
&

u
b
i
r
i

#
i

a
#
i
#
t
e
n
t
a
#
o
c
i
a
l
a

#
i

r
e
l
i

i
o
a
#
a
1 2 3 D > 6 ; = L 10 11 12 13 1D 1> 16 1; 1= 1L 20
1 Aini#terul (dmini#tra$iei "i *nternelor O O O O O O O O O O O O O O 9 O O O O O
2. Aini#terul Economiei "i Comer$ului O 9 9 9 9 9 9 9 O O O O 9 9 O O 9 O O 9
3. Aini#terul Tran#porturilor- Con#truc$iilor "i Turi#mului O 9 9 9 9 9 O 9 O O O O 9 9 9 O 9 O O 9
D. Aini#terul S&n&t&$ii O 9 9 9 9 9 O O 9 9 9 9 9 9 9 O 9 O O 9
>. Aini#terul Comunica$iilor "i Te<noloiei *nforma$iei O O 9 O 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 O O 9
6. Aini#terul (riculturii- )&durilor "i :e2!olt&rii Rurale O 9 9 9 9 O 9 9 O 9 O 9 O 9 9 O 9 O O 9
;. Aini#terul Aediului "i Mo#pod&ririi (pelor O O 9 9 9 9 9 O 9 O O O 9 9 9 O 9 O O 9
Nr.
Crt.
A
o
n
i
t
o
r
i
2
a
r
e
a

p
e
r
i
c
o
l
e
l
o
r

#
i

r
i
#
c
u
r
i
l
o
r

#
p
e
c
i
f
i
c
e
-

p
r
e
c
u
m

#
i

a

e
f
e
c
t
e
l
o
r

n
e

a
t
i
!
e

a
l
e

a
c
e
#
t
o
r
a
*
n
f
o
r
m
a
r
e
a
-

/
n
"
t
i
i
n
$
a
r
e
a

"
i

a
!
e
r
t
i
2
a
r
e
a
)
l
a
n
i
f
i
c
a
r
e
a

#
i

p
r
e

&
t
i
r
e
a

r
e
#
u
r
#
e
l
o
r

"
i

#
e
r
!
i
c
i
i
l
o
r
C
o
m
u
n
i
c
a
$
i
i

"
i

i
n
f
o
r
m
a
t
i
c
&
C
&
u
t
a
r
e
a
-

d
e
#
c
a
r
c
e
r
a
r
e
a
-

#
a
l
!
a
r
e
a

p
e
r
#
o
a
n
e
l
o
r
E
!
a
c
u
a
r
e
a

p
e
r
#
o
a
n
e
l
o
r
-

p
o
p
u
l
a
$
i
e
i

#
a
u

b
u
n
u
r
i
l
o
r

p
e
r
i
c
l
i
t
a
t
e
(
c
o
r
d
a
r
e
a

a
#
i
#
t
e
n
t
e
i

m
e
d
i
c
a
l
e

d
e

u
r

e
n
t
a
)
r
e
!
e
n
i
r
e
a

/
m
b
o
l
n
&
!
i
r
i
l
o
r

/
n

m
a
#
&
+
o
c
a
l
i
2
a
r
e
a

#
i

#
t
i
n

e
r
e
a

i
n
c
e
n
d
i
i
l
o
r
N
e
u
t
r
a
l
i
2
a
r
e
a

e
f
e
c
t
e
l
o
r

m
a
t
e
r
i
a
l
e
l
o
r

p
e
r
i
c
u
l
o
a
#
e
(
#
i

u
r
a
r
e
a

t
r
a
n
#
p
o
r
t
u
l
u
i

f
o
r
$
e
l
o
r

"
i

m
i
4
l
o
a
c
e
l
o
r

d
e

i
n
t
e
r
!
e
n
$
i
e
-


p
e
r
#
o
a
n
e
l
o
r

e
!
a
c
u
a
t
e

"
i

a
l
t
o
r

r
e
#
u
r
#
e
E
f
e
c
t
u
a
r
e
a

l
u
c
r
&
r
i
l
o
r

p
u
b
l
i
c
e

"
i

i
n

i
n
e
r
e
"
t
i

l
a

c
o
n
#
t
r
u
c
$
i
i
l
e
-

i
n
#
t
a
l
a
$
i
i
l
e

"
i

a
m
e
n
a
4
&
r
i
l
e

a
f
e
c
t
a
t
e
(
#
i

u
r
a
r
e
a

<
r
a
n
e
i

"
i

a
p
e
i

p
e
n
t
r
u

p
e
r
#
o
a
n
e
l
e

"
i

a
n
i
m
a
l
e
l
e

a
f
e
c
t
a
t
e


#
a
u

e
!
a
c
u
a
t
e
(
#
i

u
r
a
r
e
a

c
a
2
&
r
i
i

"
i

a
d
&
p
o
#
t
i
r
i
i

p
e
r
#
o
a
n
e
l
o
r

a
f
e
c
t
a
t
e

#
a
u

e
!
a
c
u
a
t
e
(
#
i

u
r
a
r
e
a

e
n
e
r

i
e
i

p
e
n
t
r
u

i
l
u
m
i
n
a
t
-

/
n
c
&
l
2
i
r
e

"
i

a
l
t
e

u
t
i
l
i
t
&
$
i
E
f
e
c
t
u
a
r
e
a

d
e
p
o
l
u
&
r
i
i

"
i

d
e
c
o
n
t
a
m
i
n
&
r
i
i
A
e
n
$
i
n
e
r
e
a

"
i

r
e
#
t
a
b
i
l
i
r
e
a

o
r
d
i
n
i
i

p
u
b
l
i
c
e
+
o

i
#
t
i
c
a

i
n
t
e
r
!
e
n
$
i
e
i
R
e
a
b
i
l
i
t
a
r
e
a

2
o
n
e
i

a
f
e
c
t
a
t
e
(
c
o
r
d
a
r
e
a

d
e

a
4
u
t
o
a
r
e

d
e

p
r
i
m
a

n
e
c
e
#
i
t
a
t
e
-

d
e
#
p
&

u
b
i
r
i

#
i

a
#
i
#
t
e
n
t
a
#
o
c
i
a
l
a

#
i

r
e
l
i

i
o
a
#
a
1 2 3 D > 6 ; = L 10 11 12 13 1D 1> 16 1; 1= 1L 20
=. Aini#terul Culturii "i Cultelor 9 9 9 9 9 O 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 O O O
L. Aini#terul Educa$iei "i Cercet&rii O 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 O 9 9 9 9 9 9
10. Aini#terul (p&r&rii Na$ionale O 9 9 9 O O O 9 O O O 9 9 O 9 O O O O 9
11. Aini#terul Pu#ti$iei 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 O O 9 9
12. Aini#terul 7inan$elor )ublice 9 9 9 9 9 O 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 O O 9
13. Aini#terul Auncii- Solidarit&$ii Sociale "i 7amiliei 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 O 9 O
1D. Aini#terul (facerilor Externe O O 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 O 9 9
1>.
(en$ia Na$ional& pentru /ntreprinderile Aici "i Ai4locii "i
Coopera$ie
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 O 9 9
16. (dmini#tra$ia Na$ional& a Re2er!elor de Stat 9 9 9 9 9 9 O 9 9 9 9 9 O 9 9 9 9 9 9 O
1;.
(utoritatea Na$ional& Sanitar 9 0eterinar& "i pentru Siuran$a
(limentelor
O O 9 9 9 9 O O 9 9 9 9 9 9 9 O 9 9 9 9
1=. Comi#ia Na$ional& pentru Controlul (cti!it&$ilor Nucleare O O 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1L. Oficiul Central de Stat pentru )robleme Speciale 9 9 O 9 9 9 O 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
20. Ser!iciul de Telecomunica$ii Speciale O O 9 O 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 O O 9
Nr.
Crt.
A
o
n
i
t
o
r
i
2
a
r
e
a

p
e
r
i
c
o
l
e
l
o
r

#
i

r
i
#
c
u
r
i
l
o
r

#
p
e
c
i
f
i
c
e
-

p
r
e
c
u
m

#
i

a

e
f
e
c
t
e
l
o
r

n
e

a
t
i
!
e

a
l
e

a
c
e
#
t
o
r
a
*
n
f
o
r
m
a
r
e
a
-

/
n
"
t
i
i
n
$
a
r
e
a

"
i

a
!
e
r
t
i
2
a
r
e
a
)
l
a
n
i
f
i
c
a
r
e
a

#
i

p
r
e

&
t
i
r
e
a

r
e
#
u
r
#
e
l
o
r

"
i

#
e
r
!
i
c
i
i
l
o
r
C
o
m
u
n
i
c
a
$
i
i

"
i

i
n
f
o
r
m
a
t
i
c
&
C
&
u
t
a
r
e
a
-

d
e
#
c
a
r
c
e
r
a
r
e
a
-

#
a
l
!
a
r
e
a

p
e
r
#
o
a
n
e
l
o
r
E
!
a
c
u
a
r
e
a

p
e
r
#
o
a
n
e
l
o
r
-

p
o
p
u
l
a
$
i
e
i

#
a
u

b
u
n
u
r
i
l
o
r

p
e
r
i
c
l
i
t
a
t
e
(
c
o
r
d
a
r
e
a

a
#
i
#
t
e
n
t
e
i

m
e
d
i
c
a
l
e

d
e

u
r

e
n
t
a
)
r
e
!
e
n
i
r
e
a

/
m
b
o
l
n
&
!
i
r
i
l
o
r

/
n

m
a
#
&
+
o
c
a
l
i
2
a
r
e
a

#
i

#
t
i
n

e
r
e
a

i
n
c
e
n
d
i
i
l
o
r
N
e
u
t
r
a
l
i
2
a
r
e
a

e
f
e
c
t
e
l
o
r

m
a
t
e
r
i
a
l
e
l
o
r

p
e
r
i
c
u
l
o
a
#
e
(
#
i

u
r
a
r
e
a

t
r
a
n
#
p
o
r
t
u
l
u
i

f
o
r
$
e
l
o
r

"
i

m
i
4
l
o
a
c
e
l
o
r

d
e

i
n
t
e
r
!
e
n
$
i
e
-


p
e
r
#
o
a
n
e
l
o
r

e
!
a
c
u
a
t
e

"
i

a
l
t
o
r

r
e
#
u
r
#
e
E
f
e
c
t
u
a
r
e
a

l
u
c
r
&
r
i
l
o
r

p
u
b
l
i
c
e

"
i

i
n

i
n
e
r
e
"
t
i

l
a

c
o
n
#
t
r
u
c
$
i
i
l
e
-

i
n
#
t
a
l
a
$
i
i
l
e

"
i

a
m
e
n
a
4
&
r
i
l
e

a
f
e
c
t
a
t
e
(
#
i

u
r
a
r
e
a

<
r
a
n
e
i

"
i

a
p
e
i

p
e
n
t
r
u

p
e
r
#
o
a
n
e
l
e

"
i

a
n
i
m
a
l
e
l
e

a
f
e
c
t
a
t
e


#
a
u

e
!
a
c
u
a
t
e
(
#
i

u
r
a
r
e
a

c
a
2
&
r
i
i

"
i

a
d
&
p
o
#
t
i
r
i
i

p
e
r
#
o
a
n
e
l
o
r

a
f
e
c
t
a
t
e

#
a
u

e
!
a
c
u
a
t
e
(
#
i

u
r
a
r
e
a

e
n
e
r

i
e
i

p
e
n
t
r
u

i
l
u
m
i
n
a
t
-

/
n
c
&
l
2
i
r
e

"
i

a
l
t
e

u
t
i
l
i
t
&
$
i
E
f
e
c
t
u
a
r
e
a

d
e
p
o
l
u
&
r
i
i

"
i

d
e
c
o
n
t
a
m
i
n
&
r
i
i
A
e
n
$
i
n
e
r
e
a

"
i

r
e
#
t
a
b
i
l
i
r
e
a

o
r
d
i
n
i
i

p
u
b
l
i
c
e
+
o

i
#
t
i
c
a

i
n
t
e
r
!
e
n
$
i
e
i
R
e
a
b
i
l
i
t
a
r
e
a

2
o
n
e
i

a
f
e
c
t
a
t
e
(
c
o
r
d
a
r
e
a

d
e

a
4
u
t
o
a
r
e

d
e

p
r
i
m
a

n
e
c
e
#
i
t
a
t
e
-

d
e
#
p
&

u
b
i
r
i

#
i

a
#
i
#
t
e
n
t
a
#
o
c
i
a
l
a

#
i

r
e
l
i

i
o
a
#
a
1 2 3 D > 6 ; = L 10 11 12 13 1D 1> 16 1; 1= 1L 20
21. Ser!iciul Roman de *nforma$ii O O 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 O 9 9
22. Ser!iciul de )rotec$ie "i )a2& O O 9 9 9 O 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 O 9 9
23. Ser!iciul de *nforma$ii Externe O O 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 O 9 9
2D. Societatea Na$ional& de Cruce Ro"ie din Rom.nia 9 9 9 9 9 O O O 9 9 9 9 O O 9 9 9 O O O
2>. *n#pectoratul de Stat /n Con#truc$ii O O 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
26.
Societatea Romana de Radiodifu2iune.Societatea Romana de
Tele!i2iune- #ociet&$i pri!ate de radiotele!i2iune
9 O 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 O 9 9
2;. Operatorii de telefonie fix& "i mobil& 9 9 9 O 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 O O 9
2=. 8anca Na$ional& a Rom.niei 9 9 9 9 9 O 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Not&6 (#ocia$iile- funda$iile "i alte orani2a$ii neu!ernamentale de intere# public #i ma##9media
participa la /ndeplinirea unor func$ii de #pri4in potri!it documentelor de con#tituire "i #pecificului
acti!it&$ii ace#tora.
2. CENTR,+ :E CON:,CERE ( (CE*,N*+OR
Centrul de conducere a opera$iunilor e#te 6 Centru Operati! pentru Situa$ii de ,ren$& in ca2 de
cutremure- alunec&ri #au pr&bu"iri de teren cu acti!itate temporar&- a!.nd #ediul la )rim&ria Aunicipiului
Aedia"- )ia$a Corneliu Copo#u- nr. 3- telefon%fax 026L.=03.==L- telefon mobil6 0;>D.0DL.>0=- mail6
112Qprimariamedia#.ro.
:otarea centrului operati! e#te cea conform CM nr. 1DL1%200D pentru aprobarea 5Reulamentului G
cadru pri!ind #tructura orani2atoric&- atribu$iile- func$ionarea "i dotarea comitetelor "i centrelor
operati!e pentru #itua$ii de uren$&B
Structura centrului operati!- conform di#po2i$iei primarului municipiului Aedia" nr. 10DL%31.0;.200=
pe care o ata"&m adre#ei- e#te urm&toarea6
Ofi$er la continuitate 1 per#oan&
Ofi$er la permanen$& 1 per#oan&
Mrupa de cercetare ob#er!are D per#oane
3. )+(N*7*C(RE( (CE*,N*+OR
(cti!it&$i "i etape de reali2are a inter!en$iilor /n ca2 de de2a#tru
(' )re!enirea #itua$iei excep$ionale G un complex de m&#uri- de#f&"urate din timp "i orientate #pre
diminuarea maxim& a ri#cului apari$iei #itua$iilor excep$ionale- protec$ia #&n&t&$ii "i !ie$ii oamenilor-
reducerea daunelor "i pierderilor materiale "i #pre locali2area 2onelor #itua$iilor excep$ionale- enerate de
de2a#tre.
(p&rarea /mpotri!a de2a#trelor pre#upune reali2area unor acti!it&$i complexe care cuprind 6
)redic$iaF
A&#uri de pre!enireF
A&#uri de protec$ieF
A&#uri de inter!en$ieF
A&#uri de reabilitare9refacere
(ce#te cateorii de m&#uri #e de#f&"oar& /n principiu pe patru etape dac& ne raport&m la timpul de
producere a de2a#trului 6
3nainte de de2a#tru G )RE:EK(STR,
)E T*A),+ producerii de2a#trului
:up& de2a#tru G )OST:EK(STR,
(CE*,N* )E TERAEN +,NM
C()*TO+,+ ***
1. CONCE)E*( :ES7N1,RNR** (CE*,N*+OR.
Elaborarea concep$iei de de#f&"urare a ac$iunilor de protec$ie9inter!en$ie con#t& /n #tabilirea
etapelor "i fa2elor de inter!en$ie- /n func$ie de e!olu$ia probabil& a #itua$iilor de uren$&- definirea
obiecti!elor- crearea de #cenarii pe ba2a ac$iunilor de de2!oltare- a premi#elor referitoare la condi$iile
!iitoare (completarea alternati!elor fata de obiecti!ele urm&rite- identificarea "i aleerea alternati!ei de
ac$iune optime "i care recomanda planul de ac$iune ce urmea2& #& fie aplicat'- #electarea cur#ului optim
de ac$iune "i #tabilirea di#po2iti!ului de inter!en$ie- luarea deci2iei "i preci2area%tran#miterea ace#teia la
#tructurile proprii #i cele de cooperare.
E!itarea manife#t&rii ri#curilor- reducerea frec!entei de producere ori limitarea con#ecin$elor
ace#tora #e reali2ea2& prin urm&toarele ac$iuni6
a' monitori2area permanenta a parametrilor meteo- #ei#mici- de mediu- <idrorafici etc. "i
tran#miterea datelor la autorit&$ile competenteF
b' acti!it&$i pre!enti!e ale autoritarilor- pe domenii de competentaF
c' informarea popula$iei a#upra pericolelor #pecifice unit&$ii admini#trati!9teritoriale "i a#upra
comportamentului de adoptat in ca2ul manife#t&rii unui pericolF
d' exerci$ii #i aplica$ii.
(cti!it&$ile pre!enti!e planificate- orani2ate #i de#f&"urate /n #copul acoperirii ri#curilor #unt6
a' controale #i in#pec$ii de pre!enireF
b' a!i2are%autori2are de #ecuritate la incendiu #i protec$ie ci!il&F
c' acordulF
d' a#i#tenta te<nica de #pecialitateF
e' informarea pre!enti!aF
f' pre&tirea populateiF
' con#tatarea #i #anc$ionarea /nc&lc&rilor pre!ederilor lealeF
<' alte forme.
2. ET()E+E :E RE(+*K(RE ( (CE*,N*+OR
:e#f&"urarea inter!en$iei cuprinde urm&toarele opera$iuni principale6
a' alertarea #i%#au alarmarea unit&$ilor #i a #ubunit&$ilor pentru inter!en$ieF
b' informarea per#onalului de conducere a#upra #itua$iei createF
c' depla#area la locul inter!en$ieiF
d' intrarea in ac$iune a for$elor- ampla#area mi4loacelor "i reali2area di#po2iti!ului preliminar de
inter!en$ieF
e' tran#miterea di#po2i$iilor preliminareF
f' recunoa"terea- anali2a #itua$iei- luarea deci2iei #i darea ordinului de inter!en$ieF
' e!acuarea- #al!area #i%#au prote4area per#oanelor- animalelor "i bunurilorF
<' reali2area- adaptarea "i finali2area di#po2iti!ului de inter!en$ie la #itua$ia concret&F
i' mane!ra de forteF
4' locali2area #i limitarea efectelor e!enimentului%de2a#truluiF
H' /nl&turarea unor efecte neati!e ale e!enimentului%de2a#truluiF
l' reruparea for$elor #i a mi4loacelor dup& /ndeplinirea mi#iuniiF
n' /ntocmirea a raportului de inter!en$ieF
o' anali2a inter!en$iilor #i e!iden$ierea ma#urilor de pre!enire%optimi2are nece#are.
2. 7(KE :E ,RMENE( ( (CE*,N*+OR
*n func$ie de locul- natura- amploarea "i de e!olu$ia e!enimentului- inter!en$iile /n #itua$ii de
urenta #unt orani2ate a#tfel6
a' urenta * 9 a#iurata prin *S, Sibiu prin de arda%&r2ile de inter!en$ie a%ale #ubunit&$i /n
raionul%obiecti!ul afectatF
b' urenta a **9a 9 a#iurata de #ubunit&$ile *n#pectoratului Pude$ean pentru Situa$ii de ,renta "i
admini#tra$ia local& "i in#titu$iile locale deconcentrate.
c' urenta a ***9a 9 a#iurata de doua #au mai multe *n#pectorate pentru Situa$ii de ,ren$&
limitrofeF
d' urenta a *09a 9 a#iurata prin rupuri operati!e- di#locate la ordinul in#pectorului eneral al
*n#pectoratului Meneral pentru Situa$ii de ,renta- /n ca2ul unor inter!en$ii de amploare "i de luna
durat&.
Opera$iunile de inter!en$ie #unt executate /n #ucce#iune- pe urente- a#tfel6
a' *n urenta *- de reula- #unt cuprin#e mi#iunile care trebuie executate de c&tre #tructurile
#peciali2ate- in #copul pre!enirii ara!&rii #itua$iei de uren$&- limit&rii #au /nl&tur&rii- dup& ca2- a
con#ecin$elor ace#tora- "i #e refera la6
1. deblocarea cailor de acce# #i a ad&po#turilorF
2. limitarea efectelor neati!e /n ca2ul ri#cului iminent de pr&bu"ire a unor con#truc$iiF
3. #al!area !ictimelorF
D. acordarea a#i#tentei medicale de uren$&F
>. de#coperirea- identificarea "i pa2a elementelor de muni$ie nefunc$ionale #au neexplodateF
6. limitarea "i /nl&turarea a!ariilor la re$elele de utilit&$i localeF
;. e!acuarea #i a#iurarea ma#urilor de ad&po#tire a popula$iei "i a #ini#tra$ilor afla$i /n 2onele
#upu#e ri#curilorF
=. #tinerea incendiilorF
L. decontaminarea per#onalului- terenului- cl&dirilor "i te<niciiF
10. a#iurarea mi4loacelor de #ub2i#tenta.
b' *n urenta a **9a #e continua ac$iunile din urenta *- concentr.ndu9#e la locul e!enimentului
for$e #i mi4loace de inter!en$ie- "i #e /ndepline#c toate celelalte mi#iuni #pecifice- p.n& la terminarea
ac$iunilor de inter!en$ie. (ce#tea #e refera la6
1. di#per#area per#onalului #i bunurilor proprii in afara 2onelor #upu#e ri#curilor complementareF
2. e!acuarea- prote4area #i- dup& ca2- i2olarea per#oanelor contaminateF
3. a#iurarea #uportului loi#tic pri!ind amena4area #i de#er!irea taberelor pentru #ini#tra$iF
D. con#tituirea re2er!ei de mi4loace de protec$ie indi!iduala #i colecti!aF
>. decontaminarea per#onalului- terenului- cl&dirilor #i te<nicii- daca #itua$ia o impuneF
6. executarea controlului contamin&rii #ur#elor de apa potabilaF
;. executarea controlului #anitar9epidemic in 2onele de ac$iune a for$elor #i mi4loacelor propriiF
=. refacerea #i#temului de alarmare #i a celui de comunica$ii #i informaticaF
L. controlul #i #tabilirea ma#urilor pentru a#iurarea !iabilit&$ii unor cai de comunica$ie- pentru
tran#portul #i acce#ul for$elor #i mi4loacelor de inter!en$ieF
10. a#iurarea mi4loacelor de #ub2i#tentaF
11. /ndeplinirea altor mi#iuni #tabilite prin lee.
*n cadrul urentelor a ***9a- a#iurata de doua #au mai multe unit&$i limitrofe- #i a *09a- a#iurata
prin rup&ri operati!e- di#locate la ordinul in#pectorului eneral- al *n#pectoratului Meneral- in ca2ul unor
inter!en$ii de amploare #i de luna durata- continua #a #e execute ac$iunile din primele doua uren$e- in
func$ie de momentul in care #9au declarat- cu forte #i mi4loace #porite.
D. (CE*,N*+E :E )ROTECE*E *NTER0ENE*E
7or$ele de inter!en$ie #peciali2ate ac$ionea2& conform domeniului lor de competenta- pentru6
a' #al!area #i%#au prote4area oamenilor- animalelor #i bunurilor materiale- e!acuarea #i tran#portul
!ictimelor- ca2area #ini#tra$ilor- apro!i2ionarea cu alimente- medicamente #i materiale de prima
nece#itateF
b' acordarea primului a4utor medical #i p#i<oloic- precum #i participarea la e!acuarea popula$iei-
in#titu$iilor publice #i a operatorilor economici afecta$iF
c' aplicarea ma#urilor pri!ind ordinea #i #iuran$a publica pe timpul producerii #itua$iei de urenta
#pecificeF
d' diri4area #i /ndrumarea circula$iei pe direc$iile #i in 2onele #tabilite ca acce#ibileF
e' diminuarea #i%#au eliminarea a!ariilor la re$ele #i cl&diri cu func$iuni e#en$iale- a c&ror
interitate pe durata cutremurelor e#te !itala pentru protec$ia popula$iei6 unit&$ile de pompieri #i #ediile
politiei- #pitale #i alte con#truc$ii aferente #er!iciilor #anitare care #unt dotate cu #ec$ii de c<irurie #i de
urenta- cl&dirile in#titu$iilor cu re#pon#abilitate in e#tionarea #itua$iilor de urenta- in ap&rarea #i
#ecuritatea na$ionala- #ta$iile de producere #i di#tribu$ie a eneriei #i%#au care a#iura #er!icii e#en$iale
pentru celelalte cateorii de cl&diri men$ionate- ara4ele de !e<icule ale #er!iciilor de urenta de diferite
cateorii- re2er!oare de apa #i #ta$ii de pompare e#en$iale pentru #itua$ii de urenta- cl&diri care con$in
a2e toxice- explo2i!i #i alte #ub#tan$e periculoa#e- precum #i pentru cai de tran#port- cl&diri pentru
/n!&$&m.ntF
f' limitarea propor$iilor #itua$iei de urenta #pecifice #i /nl&turarea efectelor ace#teia cu mi4loacele
din dotare.
)lanificarea acti!it&$ilor de pre&tire a inter!en$iilor cuprinde urm&toarele etape6
a' ini$ierea planific&rii6 #tabilirea #copurilor "i obiecti!elorF executarea recunoa"terilor in terenF
identificarea direc$iilor principale de concentrare a efortuluiF /n#u"irea mi#iuniiF #tabilirea principalelor
elemente nece#are planific&rii ac$iunilor de inter!en$ie re2ultate din anali2a #itua$iei #i elaborarea
documenta$iei #pecificeF
b' orientarea per#onalului implicat in planificarea ac$iunii de inter!en$ie "i tran#miterea
di#po2i$iilor preliminareF
c' elaborarea concep$iei6 #tabilirea etapelor #i fa2elor de inter!en$ie- /n func$ie de e!olu$ia
probabila a #itua$iilor de uren$&F definirea obiecti!elor (ni!eluri- ac$iuni- termene'F crearea de #cenarii pe
ba2a ac$iunilor de de2!oltare- a premi#elor referitoare la condi$iile !iitoare (completarea alternati!elor fa$&
de obiecti!ele urm&riteF identificarea "i aleerea alternati!ei de ac$iune optime "i care recomand& planul
de ac$iune ce urmea2& #a fie aplicat'F #electarea cur#ului optim de ac$iune "i #tabilirea di#po2iti!ului de
inter!en$ieF luarea deci2iei "i preci2area%tran#miterea ace#teia la #tructurile proprii #i cele de cooperareF
d' elaborarea planului ac$iunii6 planificarea ac$iunilor for$elor "i mi4loacelor #tructurilor de
inter!en$ie- precum #i a celor abilitate pentru a#iurarea func$iilor de #pri4inF orani2area #i#temului de
comunica$ii "i informatic&F identificarea &i planificarea elementelor de cooperareF planificarea loi#ticiiF
planificarea a#iur&rii ac$iunilor #i protec$iei forma$iunilorF aplicarea planului #i e!aluarea re2ultatuluiF
e' re!ederea planului ac$iunilor de inter!en$ie- cercetarea- completarea "i modelarea ace#tora /n
!ederea relu&rii acti!it&$ilor.
>. MEST*ON(RE( (CE*,N*+OR..
(. (cti!it&$i prede2a#tru
(cti!it&$ile prede2a#tru con#tituie an#amblul de m&#uri reali2ate /n !ederea a#iur&rii condi$iilor
de ap&rare /mpotri!a efectelor de2a#trului "i reducerii pierderilor umane "i materiale.
)rotec$ia ci!il& /mpreun& cu autorit&$ile publice centrale- locale "i in#titute de #pecialitate de#f&"oar&
urm&toarele acti!it&$i 6
*dentificarea- locali2area "i in!entarierea <a2ardului de2a#trelor pe ba2a #tudiilor de 2onare
#ei#mic& "i anali2ei condi$iilor eoloice- <idrometeoroloice "i caracteri#ticilor aen$ilor economici
#tabilind 6 2ona #ei#mic& pentru teritoriul anali2atF po#ibile alunec&ri de terenF con#truc$ii <idrote<niceF
ampla#amente nucleare "i c<imiceF cur#uri de ap& "i e!entuale 2one de blocareF ( Capitolul * punctul D'
E!aluarea ri#cului- a urm&rilor de2a#trelor lu.nd /n con#idera$ie frec!en$a "i caracteri#ticile
e!enimentului- !ulnerabilitatea "i e#tim.nd !olumul de pierderi "i di#trueriF
Kona epicentral& 0R(NCE( e#te de cel mai mare intere#- deoarece aici #e produc cele mai
numeroa#e cutremure din Rom.nia- cele mai puternice "i cu efecte de2a#truoa#e pe an#amblul teritoriului
tarii. *n fapt- in 0rancea #e produc 2 tipuri de cutremure6 cele cru#tale- de mic& ad.ncime (<R60 Hm'- de
enerie relati! 4oa#a #i manitudini de#tul de mici (maxim >-2 rade pe #cara Ric<ter' "i cele #ubcru#tale-
intermediare- de mare ad.ncime (60R220 Hm'. (ce#tea din urma #unt cu ade!&rat periculoa#e- deoarece
atin cele mai mari manitudini (AS-maxT;-=9=-0' #i #e re#imt pe arii foarte /ntin#e- produc.nd di#trueri
mari nu doar pe teritoriul Rom.niei- dar "i in tari !ecine.
*n fiecare #ecol #e produc cam D9> cutremure ma4ore !r.ncene de ad.ncime intermediar&- de obicei
intre =09160 Hm- #i cu manitudini ASU;-0 #au mai mareF alte 1091> cutremure !r.ncene din fiecare
#ecol au manitudini mai mici (696-L rade'- nu produc paube mari- dar #unt totu"i #uficient de puternice
pentru a fi re#im$ite pe arii /ntin#e #i a pro!oca panica de#tul de mare /n r.ndul populatei.
Cutremurul din 1LD0 a fo#t un cutremur cu o manitudine de ;-D rade pe #cara Ric<ter- produ# la
ora 3.3L din 10 noiembrie 1LD0- cu epicentrul /n 2ona 0rancea la o ad.ncime de circa 133 Hm. (
fo#t primul mare cutremur din Rom.nia contemporan&. Efectele lui au fo#t de!a#tatoare /n centrul
"i #udul Aoldo!ei- dar "i /n Auntenia. Num&rul !ictimelor a fo#t e#timat la 1000 de mor$i "i D000
de r&ni$i- ma4oritatea /n Aoldo!a. :atorit& contextului /n care #9a produ#- cifra exact& a !ictimelor
nu a fo#t cuno#cut&- informa$iile fiind cen2urate /n timpul r&2boiului. Cutremurul #9a #im$it "i /n
8ucure"ti- unde au exi#tat circa 300 de mor$i- ma4oritatea la pr&bu"irea blocului Carlton- #tructur&
cu = eta4e din beton armat- foarte modern& la acea !reme- dar care #9a do!edit mai t.r2iu c& a!ea o
eroare de proiectare.
Cutremurul din 1L;; a fo#t deo#ebit de puternic - #9a produ# /n data de D martie 1L;; la ora
21622- cu efecte de!a#tatoare a#upra Rom.niei. ( a!ut o inten#itate de ;-2 rade pe Scara Ric<ter
"i a f&cut /n timp de circa >> de #ecunde- 1.>;= de !ictime- din care 1.D2D numai /n 8ucure"ti. +a
ni!elul /ntreii $&ri au fo#t circa 11.300 de r&ni$i "i aproximati! 3>.000 de locuin$e #9au pr&bu"it.
Aa4oritatea paubelor materiale #9au concentrat la 8ucure"ti unde pe#te 33 de cl&diri "i blocuri
mari #9au pr&bu"it. Tot ora"ul Kimnicea a fo#t di#tru#- "i #9a trecut la recon#truirea #a din temelii.
Epicentrul cutremurului a fo#t locali2at /n 2ona 0rancea- cea mai acti!& 2on& #ei#mic& din $ar&- la
o ad.ncime de circa 100 Hm. ,nda de "oc #9a #im$it aproape /n to$i 8alcanii. )aubele au fo#t
e#timate la circa 2.000.000.000 de ,SV.
Rom.nia e#te /n#a /ncercat& "i de alte cutremure. Cum #unt cele produ#e la o ad.ncime cuprin#a
/ntre > "i D0 de Hilometri. (ce#te #ei#me 5intracru#taleB au loc /n 2onele unor rupturi de falie- precum cele
din Aun$ii 7&&ra"- din 2ona Timi"oara- /n #i#temul de falii din Carei G Oradea- /n falia Sf. M<eor<e de
pe marinea :obroei de Nord #au /n Aaramure"- #pre 0e#t de9a lunul Ti#ei. Cutremurele de #uprafa$&
#unt de 4oa#a enerie "i inten#itate (manitudinea lor nu dep&"e"te 6->96-;'.
O alta 2ona #ei#mica importanta e#te 7(M(R(S9C(A),+,NM. (ici #e produc cele mai
puternice cutremure cru#tale (de mica ad.ncime- >930 Hm' din $ar&- dar cu o frec!enta con#iderabil mai
mica dec.t a celor din reiunea 8anat. Cutremurele f&&r&"ene tipice au epicentrele locali2ate /n lunul
!er#antului #udic al Aun$ilor 7&&ra"- #i o data pe #ecol (de fapt- la inter!ale de =09100 de ani' atin
manitudini de ordinul 6- c<iar 6-> rade pe #cara Ric<ter. ,ltimul cutremur f&&r&"ean ma4or #9a produ#
la 26 ianuarie 1L16 #i a atin# o manitudine de 6-D96-> rade pe #cara Ric<terF #ei#mul din 1L16 #9a
produ# la o ad.ncime de 10920 Hm #i a a!ut o inten#itate maxima de *? rade pe #cara Aercalli /n 2ona
epicentral&.
Sei#mele f&&r&"ene #unt leate de o #erie de falii ma4ore care- pe de o parte- delimitea2& ma#i!ul
Co2ia de *e2er- iar- pe de alta parte- delimitea2& ma#i!ul f&&r&"ean de :epre#iunea Tran#il!aniei. *n
ultimii 300 de ani- #ei#mele f&&r&"ene #9au repetat la inter!ale medii de => de ani- /n 1;D6- 1=32 #i 1L16.
Totu"i- acea#ta ciclicitate e#te de#tul de relati!&- pentru ca de4a au trecut L0 de ani de la precedentul #ei#m
f&&r&"ean ma4or "i /nc& nu #e /nt.mpl& nimic #emnificati! /n 2on& W
Cutremurele f&&r&"ene fiind produ#e mai aproape #unt "i cele mai periculoa#e pentru 2ona
Aedia".
Cel mai !ec<i e!eniment #ei#mic con#emnat /n Tran#il!ania datea2& din = ianuarie 1223- cu
epicentrul /n 2ona Aedia" GT.rna!eni "i o inten#itate maxima de 0*** rade Aercalli. ( e#timat la
>.L rade Ric<ter'
1
. (ce#ta e#te primul cutremur 5 7&&r&"eanB men$ionat in 5Cataloul
cutremurelor din Rom.niaB al *n#titutului Rom.n de 7i2ica )&m.ntului. Catalo ce con$ine
e!iden$a cutremurelor produ#e /n Rom.nia /ncep.nd cu anul L=D "i p.n& /n 200;- el fiind
permanent actuali2at. National *n#titute of Re#earc< and :e!elopment for Eart< )<X#ic# (N*E)'
Cel mai puternic cutremur tran#il!an- cuno#cut din documentele i#torice- #9a produ# la 26
octombrie 1>>0- in 2ona 7&&ra"- cu inten#itatea de *? rade Aercalli. ( e#timat la 6.> rade
Ric<ter'
1
.
+a 1>6L in 1; auu#t are loc un cutremur f&&r&"ean de manitudinea de 6-D rade Ric<ter
*n 1>=6 are loc un cutremur care #9a #im$it "i la Aedia". Cutremurul e#te re$inut de cronicile din
ora"ul Sibiu datorit& faptului c& pictorul Po<ann :a!id ce lucra la decorarea bol$ii Turnului
Sfatului e#te omor.t .
Cutremure f&&r&"ene au mai a!ut loc /n ; decembrie 1;D6 . ( e#timat la >.L rade Ric<ter'
1
"i /n =
decembrie 1;L3 . ( e#timat la 6.2 rade Ric<ter'
1
1=26 /n 16 octombrie are loc un cutremur cu manitudinea de >-> rade Ric<ter /n 2ona mun$ilor
7&&ra".
*n 1L februarie 1=32 are loc un cutremur de #uprafa$& cu epicentru /n 2ona Sadu de l.n& Sibiu.
( e#timat la >.6 rade Ric<ter'
1

1L ianuarie "i 11 mai 1=LD au loc mi"c&ri #ei#mice f&&r&"ene cu manitudinea de D-> "i re#pecti!
3-L rade pe #cara Ric<ter.
(nul 1L10 con#emnea2& cutremurul produ# /n Aun$ii 7&&ra" in date de 13 octombrie . ( e#timat
la 3.2 rade Ric<ter'
1
Cutremur 57&&r&"eanB /n 26 ianuarie 1L16- cu manitudinea de 6-D rade Ric<ter- urmat /n
aceia"i 2i de alte 3 replici cu manitudinile de >-2F >-0 "i D-D rade Ric<ter
1
:up& 1L16- nu #unt /nrei#trate cutremure 57&&r&"aneB cu inten#it&$i mai mari de 0l rade
Aercalli ori manitudini mai mari de > rade Ric<ter (cele mai puternice fiind /n 20 #eptembrie
1LD2 G D.1 rade Ric<ter- > martie 1L6; G 3-1 rade Ric<ter "i /n12 aprilie 1L6L G >-2 rade
Ric<ter'
1
)re!enirea #e face /n #copul minimi2&rii pierderilor "i di#truerilor a#iur.nd condi$iile nece#are
pentru 6
1
SSS.infp.ro G *n#titutul Na$ional de fi2ica p&m.ntului
notificarea c&tre oranele de deci2ie a datelor de#pre producerea de2a#trelor #e face conform
Cot&r.rii nr. >D= din 21 mai 200=pri!ind aprobarea Strateiei na$ionale de comunicare "i
informare public& pentru #itua$ii de uren$&.
5Ri#cul #ei#mic al Rom.niei pro!ine din 0rancea- reiune #ei#moloic& unde #e produc cutremure
caracteri2ate prin eliberarea unei mari cantit&$i de enerie- determin.nd cele mai mari paube pentru
popula$ie. )e l.n& acea#t& reiune- pe teritoriul Rom.niei mai #unt cuno#cute "i alte arii #ei#mice- cum ar
fi6 aria 7&&r&"ean&- aria 8anatic&9:anubian&- aria de Nord90e#t- aria Tran#il!an& "i aria )ontic&.
3n conformitate cu #tudiile efectuate /n ace#t domeniu de in#titu$ii #peciali2ate- cutremurele cu o
manitudine de ; rade pe #cara Ric<ter au o perioad& medie de re!enire de 32 de ani. )e ba2a acelora"i
#tudii au fo#t #tabilite "i perioade de re!enire a cutremurelor cu diferite inten#it&$i /n 8ucure"ti. Cel mai
puternic cutremur cu epicentru /n 0rancea a fo#t /nrei#trat /n 26 octombrie 1=02 "i a a!ut manitudinea
pe #cara Ric<ter de ;->.9;-= c&reia /i core#punde o inten#itate *?@ pe #cara Aercalli /n aria epicentral& "i
0*** /n 8ucure"ti.
:in cau2a inter!alului lun de re!enire a cutremurelor de mare manitudine- percep$ia a#upra
ri#cului #ei#mic #cade- a#pect ce #e poate manife#ta prin neli4area proiect&rii "i reali2&rii con#truc$iilor-
dar "i prin neli4area unei educa$ii "i inform&ri adec!ate pri!ind a#tfel de #itua$ii. 3n arealele unde
re!enirea cutremurelor puternice are loc la inter!ale mari de timp- #onda4ul de opinie a reliefat /n cele mai
multe ca2uri inexi#ten$a unei culturi #ei#mice pre!enti!e- iar acea#t& #itua$ie de fapt poate produce efecte
cata#trofale /n ca2 de #ei#m ma4or.
3n ca2ul producerii unui cutremur #e a#iur& coordonarea urm&toarelor acti!it&$i6
a' informa$iile !itale !or fi comunicate popula$iei afectateF
b' informa$iile #pecifice nece#are popula$iei !or fi di#eminate unitar "i coordonatF
c' re#ur#ele umane "i materiale nece#are /ndeplinirii re#pon#abilit&$ilor de informare public& leate de
#itua$ia creat& !or fi mobili2ate rapid "i eficient.B
ntiinarea membrilor Comitetului local pentru #itua$ii de uren$& Aedia" "i a #tructurilor
con#tituite pentru inter!en$ie /n !ederea acti!&rii lor pe ba2a unor #c<eme operati!e de /n"tiin$areF
informarea popula$iei cu date de#pre de2a#tru- reuli de comportare "i re#pectarea unor
recomand&ri #pecifice /n 2ona de ri#c

Cutremurele 9 a#pecte9c<eie la care trebuie #& fac& referire informarea
*nformarea popula$iei cu pri!ire la #tarea con#truc$iilor6
a' e!enimentele #ei#mice precedente "i efectele lor a#upra cl&dirilorF
b' nece#itatea lucr&rilor de /ntre$inere "i a repara$iilor curenteF
c' con"tienti2area ri#curilor modific&rii cl&dirilor f&r& con#ultarea #peciali"tilor "i a!i2ele autorit&$ilor
competente /n domeniuF e!entuale con#ecin$e ale ace#tor demer#uri /n ca2 de cutremurF
d' nece#itatea efectu&rii experti2elor te<nice pentru cl&diri- /n #pecial a celor care au re2i#tat mai multor
cutremureF
e' nece#itatea execut&rii lucr&rilor de con#olidare a cl&dirilor "i a in#tala$iilor aferente- cum ar fi la ap&-
a2e- /nc&l2ire- electricitate- canali2are- numai pe ba2a raportului de experti2& "i a proiectelor autori2ateF
f' de2a!anta4ele inter!en$iilor nea!i2ate "i neautori2ate /n ca2ul con#truc$iilorF
' cunoa"terea de c&tre a#ocia$iile de locatari a modului /n care firmele cu #ediul /n apartamente de bloc
re#pect& normele de pre!enire a incendiilor- explo2iilor- de!er#&rilor de materiale combu#tibile- toxice #au
c<imiceF
<' cunoa"terea "i re#pectarea modului de fixare /n interiorul #au exteriorul cl&dirilor a obiectelor rele6
antene de #atelitF
i' cunoa"terea "i re#pectarea m&#urilor nece#are pentru pre!enirea "i #tinerea incendiilorF
4' cunoa"terea "i re#pectarea planului de #ub#ol al blocului- precum "i a locurilor de ampla#are a
robinetelor "i !anelorF
H' importan$a !erific&rii periodice a ta!anelor- podului- acoperi"ului- balcoanelor- corni"elor-
calcanelor- co"urilor- tera#ei "i /n!elitorii blocului%ca#eiF
l' importan$a con#ult&rii unui expert autori2at la cump&rarea #au /nc<irierea unei locuin$e #au a unui
#ediu de firm&F
m' nece#itatea a#iur&rii locuin$ei /n ca2 de cutremur.

Cuno"tin$e de#pre protec$ia anti#ei#mic& /n interiorul locuin$ei #au al locului de munc& pri!ind6
a' cunoa"terea elementelor de con#truc$ie re2i#tente din interiorul locuin$eiF
b' importan$a ampla#&rii "i a#iur&rii pie#elor mari de mobilierF
c' importan$a ampla#&rii ec<ipamentelor te<nice "i a aparatelor ca#nice mari #au a celor pe rotile6
copiatoare- calculatoare- ma"ini de #p&lat- friidereF
d' cunoa"terea locurilor indicate pentru p&#trarea recipientelor cu #ub#tan$e c<imiceF
e' dotarea u"ilor dulapurilor cu /nc<i2&tori eficienteF
f' importan$a exi#ten$ei unui #tin&tor de incendiu /n locuin$&F
' cunoa"terea locului de ampla#are a comutatoarelor- #iuran$elor de electricitate- robinetelor de a2e-
ap& "i a modului de mane!rareF
<' importan$a exi#ten$ei unei tru#e pentru #itua$ii de uren$&F
i' importan$a exi#ten$ei unui plan familial de ac$iune /n ca2 de cutremurF
4' nece#itatea cunoa"terii punctelor #labe%particularit&$ilor localit&$ii- cartierului- /mpre4urimilor
locuin$ei "i ale drumului #pre "coal&- #er!iciu- cump&r&turi- a!.ndu9#e /n !edere urm&toarele pericole6
1. c&derea unor elemente de con#truc$ie ne#tructurale6 tencuieli- c&r&mi2iF
2. #parerea "i c&derea unor eamuriF
3. c&derea unor #t.lpi "i linii electriceF
D. incendii re2ult.nd din #curtcircuite electrice- conducte de a2 rupteF
>. r&#turnarea unor in#tala$ii de /nc&l2ireF
6. alunec&ri de teren- a!alan"e /n 2ona muntoa#&- lic<efierea unor terenuri ni#ipoa#e.
Reuli de ac$iune /n timpul producerii #ei#mului6
a' po2i$ionarea /n interiorul locuin$eiF
b' protec$ia indi!idual& "i a copiilorF
c' /nc<iderea #ur#elor care pot pro!oca paube colaterale- de exemplu a2eleF
d' anali2area oportunit&$ilor p&r&#irii locuin$ei%locului de munc& f&r& folo#irea #c&rilor #au a liftuluiF
e' comportamentul dup& p&r&#irea locuin$eiF
f' comportamentul /n #itua$ia bloc&rii #ub d&r.m&turiF
' acordarea primului a4utor.

Reuli de comportare dup& producerea unui cutremur6
a' acordarea primului a4utorF
b' /nri4irea copiilor- !ictimelor #au b&tr.nilorF
c' pre&tirea pentru e!acuare #au p&r&#irea locuin$eiF
d' utili2area telefonuluiF
e' #tinerea incendiilorF
f' utili2area #ur#elor de electricitate- a2e "i ap&F
' cunoa"terea modalit&$ilor de #upra!ie$uire /n ca2ul prinderii #ub d&r.m&turi "i a mi4loacelor de
#emnalare a pre2en$eiF
<' cunoa"terea locului de /nt.lnire cu membrii familiei- /n ca2ul /n care locuin$a e#te di#tru#&F

A&#uri de !erificare a #t&rii cl&dirii- locuin$ei6
a' e!aluarea paubelor prin ob#er!a$ie proprieF
b' con#ultarea unui #peciali#t /n con#truc$iiF
c' contactarea #ociet&$ii de a#iurare- dac& e#te ca2ul.
(lunec&rile de teren 9 a#pecte9c<eie la care trebuie #& fac& referire informarea
(lunec&rile de teren #unt e!enimente de multe ori pre!i2ibile- care /n cea mai mare parte #e produc
dup& precipita$ii inten#e.
a' nece#itatea a#iur&rii locuin$elor /n ca2 de alunec&ri de terenF
b' promo!area nece#it&$ii de a#iurare a culturilor aricoleF
c' promo!area 2onelor de ri#c "i <a2ard natural pentru a #e e!ita ampla#area de con#truc$ii #au
de#f&"urarea de acti!it&$i umaneF
d' cunoa"terea "i re#pectarea normelor de con#truire pentru a#iurarea cerin$ei de re2i#ten$& "i
#tabilitate a con#truc$iilor- c<iar pentru mediul ruralF
e' cunoa"terea "i re#pectarea normelor "i autori2a$iilor admini#tra$iilor publice localeF
f' informarea popula$iei cu pri!ire la ace#te norme "i controlul re#pect&rii ace#toraF
' cunoa"terea condi$iilor /n care #e face e!acuareaF
<' importan$a planului per#onal pentru e!acuareF
i' cunoa"terea reulilor de con!ie$uire /n locurile de refuiu.
(lunec&ri de teren
(lunec&rile de teren #unt fenomene de# /nt.lnite "i repre2int& alunecarea unor #traturi de p&m.nt
aflate la #uprafa$a #olului pe#te cele de dede#ubt #au de#prinderea unor buc&$i ma#i!e de #ol "i pietre ca
urmare a infiltr&rii cantit&$ilor mari de apa /n timp #curt.
(lunec&rile #unt pro!ocate de6
)recipita$ii - furtuni
Topirea 2&pe2ilor
Cutremure
Ero2iunea #au inter!en$ia umana
*ncendii
0aria$ii de temperatur& cald9rece
3n municipiul Aedia" la ace#te #ur#e ce pot produce alunec&ri de teren #e adau& #ur#ele de
deteriorare a solului reprezentate de poluarea chimic a societ ii SOMETRA SA Cop a Mic ce produce
eroziune de suprafa .
Astfel n municipiul Media sunt mai multe zone cu pericol de alunec ri de teren.
Precipita iile masive din anii 1970 i 1975 au avut ca efect nu numai inundarea unei p r i a
ora ului dar i alunecarea unor suprafe e masive de teren pe versan ii Hula Veche, Vasile Prvan,
Stadionului, Pe Cetate, Ulmului.
De asemenea precipita iile din 1998 au produs inunda ii asociate cu un alt dezastru complementa
alunec ri de teren. n acel an au fost afectate de alunec ri de teren 9 locuin e, o societate comercial ,
patru propriet i municipale, DN 14 A Media Trn veni. De asemenea urm rile ploilor din acel an s-a
sim it i n Ighi ul nou fiind avariate de alunec ri de teren trei locuin e pe str. Valea Lacului
Cantitatea de materiale rezultate n urma alunec rilor de teren din iunie 1998 a fost de peste 7.000
tone. Valoarea total a lucr rilor de nc rcat, transportat i depozitat p mnt a fost de 133.400.000 lei.
( peste 15.000 $ ) .
Con"/u9a( De0 anu!te :n anu!te 9one a/e /o"a/t;< e=-ta r-" +e a/une"are a terenu/u%
e>+en<ate :n ?CL ,8@*444 eAe"te/e !anAe-tBn+uC-e pe 9one !" "on-+er;! "; r-"u/ +e
a/une"are +e teren pentru !un"pu/ Me+a0 e-te !nor. C/a-A"are ( D at@pt E
alarmarea (a!erti2area' popula$iei de#pre pericolul #au iminen$a producerii unui de2a#tru G cu
a4utorul #irenelor de diferite puteri- centrali2ate #au ac$ionate local de c&tre obiecti!ele #ur#& de
ri#c "i ec<ipele de alarmare orani2ate de protec$ia ci!il&. Si#temul de alarmare #e !erific&
periodic prin exerci$ii "i #e completea2& pentru a#iurarea unei a!erti2&ri eficiente a popula$iei.
3n ca2 de cutremurele #au alunecare de teren alarmarea prin #irene e#te aproape impo#ibil de reali2at
datorit& faptului c& ace#tea #unt e!enimente foarte reu predic$ionabile.
supravegherea i controlul are /n !edere at.t #upra!e<erea #ei#mic& prin mi4loacele #peciali2ate
c.t "i celelalte #i#teme de #upra!e<ere- m&#urare "i control ale aen$ilor #ur#& de ri#c- ale
autorit&$ilor publice locale- reiilor de di#tribu$ie a2e- ap&- electricitate- telecomunica$ii- tran#port
prin conducte mai#trale inclu#i! ale protec$iei ci!ile pentru cercetare9ob#er!are.
)rotec$ia G ca an#amblu de m&#uri aplicate /n #copul reali2&rii unei protec$ii c.t mai eficiente a
oamenilor- animalelor- bunurilor materiale /mpotri!a efectelor de2a#trelor are /n !edere /n principal 6
instruirea per#oanelor cu re#pon#abilit&$i /n domeniu- a #tructurilor "i for$elor de inter!en$ie "i
pregtirea popula$iei pentru cunoa"terea reulilor de comportare. Se reali2ea2& prin planificarea "i
executarea unui proram de in#truire "i pre&tire adec!at ace#tui #cop.
protecia individual prin pre&tirea locuin$ei- a familiei "i re#pectarea reulilor de comportare /n
fiecare fa2& a de2a#trului.
protecia colectiv G a#iur.ndu9#e /n func$ie de #itua$ie 6 prsirea temporar a 2onei periclitate-
evacuarea #au relocarea (mutarea definiti!&' fie potri!it planurilor de ap&rare fie pe ba2a
corecti!elor adu#e ace#tora dup& de2a#tru.
**. (cti!it&$i /n timpul producerii de2a#trului
(cti!it&$ile pe care le orani2ea2& "i de#f&"oar& #au la care particip& #tructurile de protec$ie ci!il&
/n timpul producerii de2a#trelor $in #eama de faptul c& ace#tea au loc prin #urprindere "i #e manife#t& pe o
anumit& perioad& de timp.
Eficien$a protec$iei /n timpul de2a#trului mult depinde de ac$iuni de alarmare "i corectitudinea
re#pect&rii reulilor de comportare de c&tre fiecare cet&$ean ca per#oan& particular& #au in!e#tit& cu
re#pon#abilit&$i la locul #&u de munc&.
3n timpul producerii de2a#trelor #tructurile protec$iei ci!ile "i forma$iunile protec$iei ci!ile
de#f&"oar&- potri!it planurilor "i procedurilor elaborate- ac$iuni de protec$ie care cuprind /n principal 6
1. Supra!e<erea "i controlul 2onelor de ri#c re2ultateF
Supra!e<erea #e execut& de c&tre patrulele )oli$iei Comunitare.
Controlul #e execut& de c&tre6 A+)(T- :irec$ia de urbani#m- )rotec$ia Ci!il&
2. 3n"tiin$area "i a!erti2area popula$iei de#pre pericolul de2a#trului #au urm&rile ace#tuia.
3n"tiin$area "i a!erti2area /n ca2 de cutremur #unt aproape impo#ibil de reali2at.
3n"tiin$area "i a!erti2area /n ca2 de alunec&ri de teren #e execut& de c&tre )rotec$ia Ci!il&
prin mi4loacele ma##9media "i prin #irene ' /n acord cu :irec$ia ,rbani#m .
2. E!acuarea din 2ona de pericol "i ad&po#tirea popula$iei /n edificii de protec$ie.
*n ca2 de cutremur popula$ia #e autoe!acuea2&. Copiii- b&tr.nii "i bolna!ii #e e!acuea2& de
apar$in&tori (de per#onalul #pitalului- al centrelor pentru b&tr.ni #au de cei ce /i au /n
/nri4ire'
3. Tran#portarea- orani2area punctelor de primire "i di#tribuire a mi4loacelor de protec$ie
indi!idual&- utili2area mi4loacelor de protec$ie indi!idual&.
)unctele de primire "i locurile de e!acuare pre2entate /n )lanul de e!acuare (nexele 13-
1D- 1>.
D. *ntroducerea de re#tric$ii pri!ind con#umul "i circula$ia G dup& ca2.
7urni2orii de utilit&$i (TA- E9ON- RomTelecom- Electrica- func$ie de a!ariile #uferite
introduc re#tric$ii "i iau m&#uri pentru rebran"area beneficiarilor.
>. )rotec$ia animalelor- bunurilor "i !alorilor de patrimoniu.
3n municipiul Aedia" nu #e permite cre"terea animalelor mari ( !ite- porci- etc.'
0alorile de patrimoniu #unt prote4ate de per#onalul mu2eelor "i ca#elor memoriale- de
preo$i "i membrii cultelor.
:e ar<i!a municipiului #e ocup& ar<i!arii ana4a$i "i re#pon#abilii cu ar<i!a.
***. (cti!it&$i po#tde2a#tru
(cti!it&$ile protec$iei ci!ile /n perioada care #uccede de2a#trului urm&re#c #& a#iure continuarea
proteciei /n 2onele periclitate prin men$inerea m&#urilor aplicate anterior "i de#f&"urarea aciunilor de
intervenie.
Scopul ac$iunilor de inter!en$ie /l con#tituie localizarea "i nlturarea urmrilor a!.nd ca obiecti!
principal #al!area oamenilor "i diminuarea pierderilor.
Lu"r;r +e +eF/o"are C -a/>are :n -tua< +e ur.en<; #unt un complex de lucr&ri inclu2.nd
locali2area (limitarea' focarului #itua$iei de uren$&- c&utarea "i #al!area oamenilor- acordarea primului
a4utor medical #ini#tra$ilor "i e!acuarea lor /n ca2 de nece#itate.
+ucr&ri de deblocare G #al!are /n #itua$ii de uren$& G lucr&rile primordiale efectuate /n 2ona
afectat& /n !ederea con#olid&rii #au di#truerii cl&dirilor- care amenin$& #& #e pr&bu"ea#c&- de repara$ie "i
re#tabilire- a obiectelor de importan$& !ital& pentru popula$ia #ini#trat& "i #al!atori- precum "i lucr&rile de
dea4are "i de2infectare a /nc&perilor "i con#truc$iilor.
*0. (cti!it&$i pe termen lun
(ce#te acti!it&$i #unt o continuare a ac$iunilor de locali2are "i /nl&turare a urm&rilor de2a#trelor "i
au drept #cop re#tabilirea !ie$ii #ocial9economice "i re#tabilirea 2onelor afectate.
+a ace#te acti!it&$i de durat&- /n afara de for$ele "i mi4loacele care au de#f&"urat ac$iuni de
inter!en$ie- particip& de$in&torii "i proprietarii con#truc$iilor (in#tala$iilor' afectate "i alte unit&$i
#peciali2ate.
(cti!it&$ile pe termen lun cuprind /n afar& de unele din m&#urile anterioare care #e continu&-
ac$iuni care au /n !edere 6
3ndep&rtarea con#truc$iilor di#tru#e total de c&tre de2a#truF
:eblocarea c&ilor de circula$ie "i cur&$irea locurilor de d&r.m&turiF
Con#olidarea unor con#truc$ii a!ariate pentru /mpiedicarea pr&bu"irii lorF
Refacerea a!ariilor la re$ele "i a #i#temului de canali2areF
Reabilitarea unit&$ilor economice !itale pentru !ia$a colecti!it&$iiF
Orani2area reloc&rii pentru per#oanele "i familiile care trebuie #tr&mutate din 2onele
afectateF
Refacerea con#truc$iilor afectateF
C()*TO+,+ *0
1. RES,RSE ,A(NE
(locarea re#ur#elor materiale #i financiare nece#are de#f&"ur&rii acti!it&$ii de anali2a "i acoperire
a ri#curilor #e reali2ea2&- potri!it relementarilor /n !ioare- prin planurile de a#iurare cu re#ur#e umane-
materiale #i financiare pentru e#tionarea #itua$iilor de urenta- elaborate de Comitetul local pentru
Situa$ii de ,ren$a.
*n func$ie de cateoriile de ri#curi identificate- mecani#mele #i condi$iile de
producere%manife#tare- de amploarea #i efectele po#ibile ale ace#tora- #e #tabile#c tipurile de forte #i
mi4loace nece#are de pre!enire "i combatere a ri#curilor. Re#ur#ele umane pentru inter!en$ia /n ca2 de
cutremur #au alunec&ri de teren #unt pre2ente /n (nexa ;.
)e l.n& tipurile de for$e preci2ate /n (nexa ; mai pot ac$iona- dup& ca2- /n condi$iile leii6 unit&$ile
politiei- 4andarmeriei- #tructurile politiei comunitare- unitatea #peciala de a!ia$ie a Aini#terului
(dmini#tra$iei #i *nternelor- unit&$ile #peciali2ate%deta"amente din cadrul Aini#terului (p&r&rii- unit&$ile
pentru a#i#tenta medicala de urenta ale Aini#terului S&n&t&$ii )ublice- orani2a$iile neu!ernamentale
#peciali2ate in ac$iuni de #al!are- unit&$ile #i forma$iunile #anitare #i de in#pec$ie #anitara !eterinara-
forma$iuni de pa2a a per#oanelor "i a bunurilor- precum #i deta"amente #i ec<ipe din cadrul #er!iciilor
publice de#centrali2ate #i al #ocietarilor comerciale #peciali2ate- inclu#e in planurile de ap&rare #i dotate
cu forte #i mi4loace de inter!en$ie- forma$iunile de !oluntari ai #ociet&$ii ci!ile #peciali2a$i in inter!en$ia
in #itua$ii de urenta #i orani2a$i in orani2a$ii neu!ernamentale cu acti!it&$i #pecifice.
2. RES,RSE+E A(TER*(+E

Re#ur#ele materiale #unt cele ce potri!it leii #9au con#tituit la ni!elul Aunicipalit&$ii Aedia"
precum "i la ni!elul #ociet&$ilor comerciale "i in#titu$iilor ce a!eau oblia$ia de con#titui - re#ur#e-
mi4loace "i te<nic& pentru inter!en$ie /n ca2 de #itua$ii de uren$& .
Re#ur#ele materiale con#tituit la ni!elul municipiului #unt cele pre2entate /n anexa12.
3. RES,RSE+E 7*N(NC*(RE
Con#iliul local pre!ede anual- /n buetul propriu- fondurile nece#are pentru a#iurarea re#ur#elor
umane- materiale #i financiare nece#are anali2ei #i acoperirii ri#curilor din Aunicipiul Aedia".
C()*TO+,+ 0
1. +OM*ST*C( (CE*,N*+OR
Si#temul for$elor "i mi4loacelor de inter!en$ie /n ca2ul producerii unui cutremur #au unei
alunec&ri de teren #e #tabile"te dup& cum urmea2&6
*n ca2 de cutremur cu afectarea cl&dirilor din localitate particip& toate for$ele pre!&2ute /n anexa ;
cu dotarea #pecific& in#titu$iei #au #ociet&$ii pe care o repre2int& prin planurile de ap&rare #pecifice
elaborate- potri!it leii- de autorit&$ile- in#titu$iile publice- #ocietatea ci!il& "i operatorii economici cu
atribu$ii /n ace#t domeniu- conform reulamentelor pri!ind pre!enirea "i e#tionarea #itua$iilor de uren$&
#pecifice tipurilor de ri#curi.
7or$ele "i mi4loacele de inter!en$ie #e orani2ea2&- #e #tabile#c "i #e pre&te#c din timp "i
ac$ionea2& conform #arcinilor #tabilite prin planurile de ap&rare #pecifice.
2. +OM*ST*C( )REMNT*R**
+oi#tica ac$iunilor de pre&tire teoretica "i practic&- de pre!enire #i e#tionare a #itua$iei de
urenta #pecifice #e a#iura de autorit&$ile- in#titu$iile #i operatorii economici cu atribu$ii /n domeniu- in
raport de r&#punderile- ma#urile #i re#ur#ele nece#are.
3.*NSTR,*RE(
)entru a pre!eni urm&rile de2a#truoa#e ale cutremurelor- un rol important re!ine in#truirii tuturor
oamenilor cu reulile de comportare pe timpul cutremurului "i cu perioadele urm&toare ale ace#tuia.
3ntruc.t mi"carea #ei#mica e#te un e!eniment impre!i2ibil- ap&rut de reula prin #urprindere- e#te
nece#ar #& cunoa"tem bine modul "i locurile care pot a#iura protec$ie /n toate /mpre4ur&rile6 aca#&- la
#er!iciu- /n locurile publice- cu mi4loacele de tran#port etc. (ce#tea- cu at.t mai mult cu cat timpul pe care
/l a!em la di#po2i$ie pentru reali2area unei oarecare protec$ii e#te foarte #curt.
Reulile de comportare "i ma#urile de protec$ie /n ca2 de cutremur- trebuie #& le reali2am /nainte
de producere- pe timpul producerii cutremurului "i dup& ce mi"carea #ei#mic& a trecut.
)entru protec$ie /nainte de cutremur e#te nece#ar #& #e reali2e2e ma#uri de protec$ie a locuin$ei "i
/n afara ace#teia.
*n ma#urile de protec$ie a locuin$ei e#te nece#ar6
9 Recunoa"terea locurilor /n care ne putem prote4aF rind&- tocul u"ii- birou #au ma#a re2i#tenta
etc.F
9 *dentificarea "i con#olidarea unor obiecte care pot c&dea #au depla#a in timpul #ei#mului F
9 (#iurarea ma#urilor de /nl&turare a pericolelor de incendiu6 protec$ia "i e!itarea di#truerilor la
in#tala$iile de alimentare cu electricitate- apa #i a2eF
9 Cunoa"terea locurilor de /ntrerupere a alimentarii cu ace#te #ur#eF
9 (#iurarea #t&rii de re2i#tenta a locuin$ei. +a ne!oie #e con#ulta oranele de protec$ie ci!ila
locale #au al$i #peciali"tiF
9 (#iurarea- /n locuri cuno#cute "i u"or acce#ibile- a /mbr&c&mintei pentru timp rece- a unei
re2er!e de alimente a unor materiale "i obiecte nece#are reali2&rii unei tru#e de prim a4utor familialF
9 (#iurarea unei lanterne- a unui aparat de radio cu tran2i#tor "i bateriile nece#areF
*n ma#urile de protec$ie /n afara locuin$ei e#te nece#ar6
9 Cunoa"terea locurilor celor mai apropiate unit&$i medicale- #ediile in#pectoratelor pentru #itua$ii
de urenta ( pompieri- protec$ie ci!il&. SA,R:'- de politie- poli$ie comunitar&- 4andarmi- precum #i alte
adre#e utileF
9 Cunoa"terea bine a drumului pe care !& depla#a$i 2ilnic la- #er!iciu- "coala- cump&r&turi- etc.-
a!.nd in !edere pericolele care pot ap&rea6 #pareri de eamuri- c&derea unor obiecte de pe balcoane-
a!arierea unor conducte de a2e- apa- apari$ie unor incendii #au explo2ii- etc.F
Aa#urile ce trebuie luate in timpul producerii unui cutremur puternic- #unt urm&toarele6
9 )&#trarea calmului- #& nu #e intre /n panic& "i #& lini"ti$i pe ceilal$i membrii ai familiei6 copii-
b&tr.ni- femeiF
9 )re!enirea tendin$elor de a p&ra"i locuin$a6 putem fi #urprin"i de fa2a puternica a mi"c&rii
#ei#mice /n <oluri- #c&ri etc. Nu #e folo#e"te /n nici un ca2 a#cen#orulF
9 :ac& #untem /n interiorul unei locuin$e r&m.nem acolo- departe de fere#tre care #e pot #pare- #a
#e #tea /n#pre centrul locuin$ei (cl&dirii'- l.n& un perete. )rote4area #e face #ub o rinda- toc de u"& #olid-
birou- ma#a #au banca din cla#a #uficient de re2i#tente #pre a ne feri de c&derea unor l&mpi- obiecte
mobile #uprapu#e- tencuieli ornamentele etc.F
9 :ac& #untem #urprin"i /n afara unei locuin$e (cl&diri' r&m.nem departe de acea#ta- ne ferim de
tencuieli- c&r&mi2i- co"uri-parapete- corni"e- eamuri care de obicei #e pot pr&bu"i pe #tradaF
9 :ac& #untem la #er!iciu- "coala- nu fuim la u"i- nu #&rim pe ferea#tr&- nu #e alear& pe #c&ri- nu
#e utili2ea2& liftul- nu alera$i pe #trad&. :epla#area #e face cu calm #pre un loc de#c<i# "i #iurF
9 :ac& a trecut #ocul puternic al #ei#mului- #e /nc<id imediat #ur#ele de foc c.t #e poate de repede-
iar daca a luat foc ce!a #e inter!ine imediatF
9 :ac& #ei#mul ne #urprinde in autoturi#m- ne oprim cat #e poate de repede /ntr9un loc de#c<i#- #e
e!ita cl&dirile prea aproape de #trad&- dincolo de poduri- pa#a4e- linii electrice aeriene "i ne ferim de firele
de curent electric c&2uteF
9 :ac& #untem /ntr9un mi4loc de tran#port /n comun #au /n tren- #ta$i pe locul d!#. pan& #e termina
mi"carea #ei#mica. Conduc&torul trebuie #& oprea#c& "i #a de#c<id& u"ile- dar nu e#te indicat #a !&
/mbul2i$i la cobor.re #au #& #pare$i fere#trele. *n metrou p&#tra$i9!a calmul "i a#culta$i recomand&rile
per#onalului trenului- daca ace#ta #9a oprit intre #ta$ii in tunel- f&r& a p&r&#i !aoaneleF
9 :aca !a afla$i /ntr9un loc public cu alomer&ri de per#oane (teatru- cinematoraf- #tadion- #al& de
"edin$a etc.' nu alera$i c&tre ie"ire- /mbul2eala produce mai multe !ictime dec.t cutremurul. Sta$i calm "i
lini"ti$i9!a !ecinii .
:up& producerea unui cutremur puternic e#te nece#ar #& luam urm&toarele m&#uri6
9 Nu pleca$i imediat din locuin$&. (corda$i mai /nt.i primul a4utor celor afecta$i de #ei#m. Calma$i
per#oanele #periate "i copiiF
9 (4uta$i9i pe cei r&ni$i #au prin"i #ub mobilier- obiecte #au elemente u"oare de con#truc$ii c&2ute-
#a #e dea4e2eF
Aten<eG Nu mi"ca$i r&ni$ii ra! (daca nu #unt /n pericol imediat de a fi rantii #uplimentar din alte
cau2e'- pan& la acordarea unui a4utor #anitar G medical calificat. (4uta$ii pe loc. Cur&$a$i tra#eele de
circula$ie de cioburi #au #ub#tan$e toxice- c<imicale !&r#ate- alimente etc.
9 3nri4i$i9!& de #iuran$a copiilor- bolna!ilor- b&tr.nilor- lini"ti$i9i a#iur.ndu9le /mbr&c&minte "i
/nc&l$&minte core#pun2&toare #e2onului in care ne aflamF
9 (#culta$i numai anun$urile po#turilor de radio9tele!i2iune "i recomand&rile ace#toraF
9 0erifica$i preliminar #tarea in#tala$iilor de electricitate- a2- ap&- canal din locuin$aF
9 )&r&#e"te calm locuin$a dup& #ei#m- f&r& a lua cu d!#. lucruri inutile. 0erifica$i mai /nt.i #cara "i
drumul #pre ie"ireF
9 :ac& la ie"ire /nt.lni$i u"i blocate- ac$iona$i f&r& panic& pentru deblocare. :aca nu reu"i$i-
proceda$i cu calm la #parerea eamurilor "i cur&$a$i bine "i 2ona de cioburi- utili2.nd un #caun- o !a2a
metalica (lemn' etc. :epla#a$i9!& /ntr9un loc de#c<i# "i #iur (parc- #tadion etc.'F
9 7i$i pre&ti$i p#i<ic "i fi2ic pentru e!entualitatea unor "ocuri (replici' ulterioare primei mi"c&ri
#ei#mice- care de reul& e#te mai redu#& dec.t cea ini$ial&. Nu da$i cre2are 2!onurilor pri!ind e!entualele
replici #ei#mice "i urm&rile ace#tora- utili2.nd numai informa$iile "i recomand&rile tran#mi#e oficial-
recep$ionate direct de d!#. "i nu din au2iteF
9 Nu a#culta$i #faturile unor a"a92i"i #peciali"ti necuno#cu$i de d!#. care /n a#emenea #itua$ii apar
ad9<oc.
(lunec&rile de teren. Aa#uri de protec$ie
Aa#urile planificate pentru pre!enire- protec$ie "i inter!en$ie /n ca2ul alunec&rilor de teren #unt
#imilare cu cele aplicate /n ca2 de cutremur. O particularitate o con#tituie faptul ca e!enimentul- cu rare
excep$ii- nu #e de#f&"oar& c<iar prin #urprindere. (lunec&rile de teren #e pot de#f&"ura cu !ite2e de 1-> G 3
m%#- iar in unele #itua$ii "i pe#te 3 m%#- oferind po#ibilitatea pentru reali2area unor ma#uri /n a#tfel de
#itua$ii. *n ace#te condi$ii- un rol important re!ine ac$iunilor de ob#er!are a condi$iilor de fa!ori2are a
alunec&rilor de teren #i alarm&rii (a!erti2&rii' popula$iei /n timp util reali2&rii protec$iei.
)entru pre!enirea urm&rilor de2a#truoa#e ale alunec&rilor de teren- oranele de #pecialitate-
#upun.nd unui control permanent ace#te fenomene- au a4un# la urm&toarele conclu2ii6
9 (lunec&rile de teren pot fi pre/nt.mpinate dac& #unt f&cute din timp in!e#tia$iile nece#are
#tabilirii condi$iilor de apari$ie "i de de2!oltare a lorF #e pot pre/nt.mpina a#emenea e!enimente daca #e
aplica procedeele adec!ate de $inere #ub controlF e#te nece#ar a #e e!ita ampla#area unor obiecti!e
indu#triale #au a altor con#truc$ii /n 2onele /n care a#iurarea #tabilit&$ii #traturilor nu #e poate reali2a #au
e#te foarte co#ti#itoare- e#te po#ibila protec$ia dac& #e preconi2ea2& #i #e planifica din timp ma#uri
core#pun2&toare #i #e reali2ea2& o informare oportuna a popula$iei in 2ona de ri#c.
*n eneral- in ac$iunile de inter!en$ie- /n afara unor ca2uri particulare- #e !a urm&ri recuperarea
bunurilor materiale #i refacerea a!ariilor.
Sal!area #upra!ie$uitorilor din cl&dirile acoperite #e reali2ea2& /n condi$iile #imilare ac$iunilor
preconi2ate in ca2ul cutremurelor de p&m.nt.
:*S)OK*E** 7*N(+E
1. )+(N,R*.
3n ca2 de cutremur #au alunec&ri de teren - /n completarea ace#tui plan #e aplic& "i 6
)lanul de e!acuare /n #itua$ii de uren$& al municipiului Aedia"
9 )lanul de anali2& "i acoperire a ri#curilor.
9 )lanul de rec<i2i$ii.
9 )lanul municipiului cu locali2area 2onelor de ri#c la cutremur "i alunec&ri de teren.
9 Planul de gestiune a aciunile de protecie intervenie. ( Anexa 9)
9 )lanul de in#truire "i pre&tire ( (nexa 10' "i Ordinul )refectului 4ude$ului Sibiu pri!ind
pre&tirea.
9
2.)OCE:,R*.
3n ca2ul unui cutremur #e aplic& procedura pre!&2ut& /n (nexa D.(.
:e a#emenea /n func$ie de efectele #ei#mului ( alunec&rii de teren' #e aplic& una #au mai multe
proceduri de lucru ale Centrului Operati! pentru Situa$ii de ,ren$& Aedia".
3ntocmit-
SEAN(T,R(

ANEHE
ANEHA * Cot&r.rea Con#iliului +ocal Aedia" nr. 33%200> pri!ind con#tituirea Comitetului
local pentru #itua$ii de urent& al Aunicipiului Aedia"F
ANEHA , Componenta nominala a membrilor Comitetului +ocal pentru Situa$ii de ,ren$&
al Aunicipiului Aedia"- cu preci2area unit&$ii la care #unt /ncadra$i- func$iei-
adre#ei #i a telefoanelor de la #er!iciu #i de la domiciliuF
ANEHA 8 3ncadrarea Secretariatului Te<nic al Comitetului +ocal al municipiului Aedia"
pentru Situa$ii de ,ren$& 9 Centrul Operati! cu (cti!itate Nepermanent& pentru
cutremure alunec&ri #i pr&bu"iri de terenF
ANEHA 6.A )rocedura de uren$& /n ca2 de cutremurF
ANEHA 6. B +i#ta le&turilor fir cu e"aloanele cu care #e cooperea2&
( #e prime#c "i #e tran#mit informa$ii- prono2e- a!erti2&ri- deci2ii- etc.'F
ANEHA 2 Sc<ema fluxului informa$ional9deci2ional
(/n ca2 de cutremur #au alunec&ri de teren'F
ANEHA 3 Tabel cuprin2.nd obiecti!ele ce pot fi afectate de #ei#meF
ANEHA 1 7or$ele "i mi4loacele de inter!en$ieF
ANEHA 5. Carta de ri#cF
ANEHA 4. )lanul de e#tiune a ac$iunilor de protec$ie9inter!en$ie
ANEHA*7 )lanul de in#truire "i pre&tireF
ANEHA ** )lanul de e!acuare9relocareF
ANEHA *, Situa$ia re#ur#elor- tabelul cu #tocul de mi4loace #i materiale de ap&rare exi#tente-
modul cum #e acoper& deficitul din di#ponibilit&$i locale #i cu #pri4in de la Comi#ia
de ap&rare #uperioara etc.F
ANEHA *8 Reuli de comportare in ca2ul producerii unui #ei#m #au alunecare de terenF
ANEHA *6 ComunicateF
ANEHA *2 Re#pon#abilit&$ile pri!ind luarea ma#urilor de ap&rare #i de e!acuare a oamenilor #i
bunurilor pe fiecare obiecti! afectatF
ANEHA *3 Re#pon#abilit&$i pentru tran#miterea rapoartelor informati!e 2ilnice de#pre
e!enimentul produ# #i efectele ace#tuia la ni!elul #uperior de deci2ieF
ANEHA *1 Orani2area- loi#tica "i etapele in!e#ti&rii de uren$& po#t9#ei#m a con#truc$iilor.
NOTA( (nexele- dup& ce au fo#t /ntocmite conform #itua$iei #pecifice- de!in p&r$i
componente ale planului de ap&rare.
C
a
r
t
a

c
u
t
r
e
m
u
r
e
l
o
r

d
i
n

R
o
m
.
n
i
a

(

R
O
A
)
+
,
S

G

c
a
t
a
l
o

'
Sei#micitatea /n 2ona 0rancea /n anul 200;
?arta -e-!e/or +n Ro!Bna ntre *436 ) ,4.75.,775
,
2
http://www.emsc-csem.org
Sta< +e !ontor9are -e-!"e a/e
In-ttutu/u Ro!Bn +e Se-!o/o.e Ap/"at;
8
(Str. *oan Aicu Aoldo!an Nr. D( Cartier )ipera- 0oluntari- *lfo!'
Cod +atitude(N' +onitude(E' (d.ncime #en2or (m'
8,C7
(BUCURE! "office#
DD.>01;D2 26.1D1>=D =3
)AR7
($oiana %are#
D>.332=2D 2>.L3;3L= 116D
*SR7
(!strita#
D>.11=62= 26.>D32=6 ;63
+O)T
(&optari#
D>.D;3L;1 26.>6L1D3 ;=0
N(RP
('aru(a#
D>.=322L3 26.;>0L6> >=1
8*SC
(Bisoca#
D>.>D01=D 26.6=;3L> =;0
A(*2
() %ai#
D3.;=6>30 2=.>;D0=1 D3
3
<ttp6%%SSS.foton#a#.ro%
(NE?( 1

?OTARAREA NR. ___@_____
pr>n+ "on-tturea Co!tetu/u /o"a/ pentru -tua< +e ur.ent; a/ Mun"pu/u Me+a0
Con#iliul local municipal Aedia" /ntrunit in "edin$& ordinar& la data de 2= februarie 200> -
(nali2.nd referatul nr. ;16%12.01.200> /ntocmit de Ser!iciul )rotec$ie Ci!il&- prin care #e propune
con#tituirea Comitetului local pentru #itua$ii de urent& al Aunicipiului Aedia"-
0&2.nd raportul comi#iilor de #pecialitate nr. 2 "i 3 ale Con#iliului +ocal Aedia" la proiectul de
<ot&r.re /n#cri# la punctul nr. = de pe Ordinea de Ki - /nrei#trate #ub nr. ;1%23.02.200>-101%23.02.200> -
3n conformitate cu pre!ederile art. 12 alin. (2' din O,M nr. 21%200D pri!ind Si#temul Na$ional de
Aanaement al Situa$iilor de ,ren$&-
3n temeiul pre!ederilor art. 3= lit. 5fB "i art. D6 alin.1 din +eea 21>%2001 G leea admini#tra$iei
publice locale-
?OTIRI#TE
Art.*. Se con#tituie Comitetul +ocal pentru Situa$ii de ,ren$& al Aunicipiului
Aedia"- conform tabelului nominal pre2entat in anexa nr. 1 care face parte interanta din
pre2enta <ot&r.re.
Art.,. Se aprob& Reulamentul de func$ionare al Comitetului +ocal pentru Situa$ii
de ,ren$& al Aunicipiului Aedia"- conform anexei nr. 2 care face parte interant& din
pre2enta <ot&r.re.
Art.8. Comitetul +ocal pentru Situa$ii de ,ren$& al Aunicipiului Aedia" #e !a
/ntruni #eme#trial #i ori de cate ori #itua$ia o impune in !ederea pre!enirii #i e#tionarii
#itua$iilor de urenta- a a#iur&rii re#ur#elor umane- materiale- financiare #i de alta natura-
nece#are re#tabilirii #t&rii de normalitate.
(doptat& /n Aedia" la 2= februarie 200>
PRE#EDINTE #EDINI% CONTRASEMNEA'I
YYYYYYYYYYYYY SECRET(R-
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Se comunic& la6 1 ex. )refectur&F 1 ex. :o#. Cot.F1 ex. )rimar F 1 ex. )rotec$ie Ci!il& F 1 ex. (fi"at.
SC%::
(NE?( 2
TABEL NOMINAL
"uprn9Bn+ Co!tetu/ Lo"a/ a/ Mun"pu/u Me+a0
pentru Stua< +e Ur.en<;
CENTR, O)ER(T*0 )ENTR, S*T,(E** :E ,RMENEN 9 SE:*, )R*ANR*( AE:*(1
TE+%7(? 026L.=03.==L F AO8*+ O;>D. 0DL.>0=F A(*+6 112Qprimariamedia#.ro
NR.
CRT
NUMELE SI
PRENUMELE
$UNCTIA IN
COMISIE
LOC DE
MUNCA
$UNCTIA ADRESA TELE$ON
1 TCE++A(NN :(N*E+ )RESE:*NTE )R*A(R*( )R*A(R C CO(N:N C. =03=03
S =03=01
(.=31;=1
A.0;DD>223LL
2 NE(AE, TEO:OR 0*CE)RE1E:*NTE )R*A(R*E 0*CE)R*A(R S*N(*( 1%8+ 3L%() 3= C. =03=03
S. =03=02
( =3>;L2
A 0;223>3;2;
3 COST(CCE SOR*N AEA8R, )R*A(R*E SECRET(R ST(:*ON,+,* C. =03=03
S. =03=0>
(. =2D12L
A 0;DD ;=2DL1
D +T. G COA(N:OR 8N+CN, *O(N AEA8R, ,A.01L6L : COA(N:(NT TZRN(0E* ; C =DD=L>
( =31=21
A 0;23 66>01L
> COA*S(R CR*STE( A*RCE(. AEA8R, )O+*T*E 1E7,+ )O+*E*E* (0R(A *(NC, 16= C =D1212
: =D103;
( 0;D> 126DD=
6 +T.CO+.)R*)ON T*8ER*, AEA8R, *NS)ECTOR(T,+
)ENTR, S*T,(E** :E
,RMENEN S*8*,
COA(N:(NT
:ET(1(AENT
)OA)*ER* AE:*(1
8R(K*+OR ; C =D2222
: =D10LL
( =3L=L2
; SER8(N R(:, CNT(+*N AEA8R, MOS).+OC(+( :*RECTOR T,R:( D () 20 C =D3=12
(
A 0;DD 311L10
= 8,CSE 0*RM*+ AEA8R, ()( TZRN(0E* A(R* :*RECTOR ST(:*ON,+,* 2; C =D1D2>
( =132=2
L STRO* RO:*C( AEA8R, ()E+E ROA(NE SE7 S*STEA C =D3=;2
(
10 CSOR*C (N:RE* AEA8R, E+ECTR*C( S( SE7 CENTR, ST. CE+ A(RE 3D C =DD222
( =226L2
A 0;DD >0>36;
NR.
CRT
NUMELE SI
PRENUMELE
$UNCTIA IN
COMISIE
LOC DE
MUNCA
$UNCTIA ADRESA TELE$ON
11 AEA8R, AE:*T,R :*RECTOR MO0OR( D ET *** C. =D>6;=
S. =D>6;=
A
12 )O)( MCEORMCE AEA8R, CONA(M SE7 S(NT*ER ,+A,+,* 1; C =D13=1
A 0;DD 66230>
MS 20=;F20>1
13 ST,)(R, M+*MOR AEA8R, ROA)OST :*R*M*NTE A(RT*(N NEMRE( 3; C =31033
( =D66;;
1D )R*SNC(R, +,C*( AEA8R, S)*T(+ :*RECTOR
MENER(+
T,R:( NR 3 8+OC > ET
3 () >;
C =D2>>0
S =D>>6D
( =DDD;;
A 0;DD ;0L=0=
1> 7O:OR *,+*, *O(CC*A AEA8R, )O+*C+*N*C( (,TOR*T(TE( :E
SNN. ),8+*CN
COA) TER*T.AE:.
ANRN1E1T* > : =DDDD3
: =D6;=;
A 0;DD2L1102
16 S*A, *O(N 7+OR*N AEA8R, E9ON M(K
:*STR*8,E*E
SE7 CENTR,
O)ER(E*ON(+
AE:*(1
8+(P C =DD;;D
A 0;D;;;D00;
1; T(RO)( 7+O(RE( AEA8R, COO)ER(T*0( :E
CONS,A- AE:*(1
)RE1E:*NTE
Con#ilier +ocal
(. *(NC, S =D>>6>
( =3L233
A 0;D0 0666;=
1= CR*1(N 0(+ER AEA8R, 8(T :*RECTOR *.M. :,C( C =D300D
S =D1D31
A 0;DD >;;0=6
1L CO+OA *+(R*E AEA8R, RE+EE :*RECTOR *K0OR,+,* 1L( C =D>L01
S =DD>L2
( =D2==6
A 0;DD 66D>L2
20 AEN:E( 7(NE+ AEA8R, AE:*A)(CT :*R. MENER(+ ,+A,+,* 1> C =D2DD1
S =D21=2
( =;133L
A 0;DD 66=1=2
21 0ESC(N A*RCE( S*A*ON AEA8R, (RA(? :*RECTOR MR(0OR*+OR >0 C =D>16D
: =0100=
S =D>=6D
( =21661
A 0;DD 662301
22 (+EC, MCEORMCE AEA8R, (,TOAEC(N*C( SE7 SER0*C*,
Con#ilier +ocal
8+(P,+* C =D2330
S =D1=L;
A 0;D> 2>> 00D
NR.
CRT
NUMELE SI
PRENUMELE
$UNCTIA IN
COMISIE
LOC DE
MUNCA
$UNCTIA ADRESA TELE$ON
23 CRET, TR(*(N AEA8R, EA(*+,+ :*RECTOR MC.:OP( 16 C =D3330
S =DD30=
( =21=;L
A 0;DD >6>=1L
2D 0(*:(C,E(N E+*S(8ET( AEA8R, 0*TROAET(N :*RECTOR
MENER(+
:ZRSTE* Nr.6 S =D16L2
C =D 1D>>
A 0;D> 3LD=6D
2> )O)ESC, A(R*( AEA8R, ()RO0 S( :*RECTOR ST(:*ON,+,* L C =D>;1=
( =1362;
A 0;DD 6D>;01
26 CNT(NN A(R*( AEA8R, )(NAE:
8OROA*R MR,)
:*RECTOR S*8*,+,* D6 C =D16;1
( =D3L22
A 0;23 =1126=
2; *R*A*E *O(N AEA8R, AESTES,M(R,+ )RESE:*NTE *.S+(0*C* 20 : =D>36;
( =;D01D
2= 8+(P(N O+*A)*, AEA8R, *C)(O :*RECTOR S*8*,+,* D6 8+.= ().2 S =2103L
: =3361>
( =3DD;6
A 0;DD >0==DD
2L A(RT*N *ON*E( AEA8R, (S*ROA :*RECTOR :ZR+OS : =D>>;L
A 0;22 6>=>>6
30 C*O+)(N 0(S*+E AEA8R, ROATE+ECOA 1E7
COA)(RT*AENT
8(KNE* >L : 20DDD3
( =D166D
A 0;DD >D2D22
31 8(R8(TE* R(:, AEA8R, OCO+ S*+0*C SE7 OCO+ SOS.8R(TE*,+,* 23 : =D1=L2
( =D63L0
32 (N:RON *O(N AEA8R, C*RC( 0ETER*N(R( SE7 C*RC( 8,K*(1 3 : =D1630
( =31361
A 0;DD D;;1=6
33 C(:(RE(N )OA)E* AEA8R, MR(N*T SR+ )(TRON A.NEMRE( 11 : =22L;1
( =12>;3
A 0;DD 666012
3D C(+8,RE(N MCEORMCE AEA8R, :(7OR( :*RECTOR A.NEMRE( LC C =D166=
( =1>L;=
A 0;DD >L1300
3> K(AOSTE(N, 7+OR*N AEA8R, ST(T*( C7R SE7 ST(T*E C. O8ERTC 2 : =D1123
C =D6101
36 CO+.AOR(R, E,MEN. AEA8R, )O+*E*( COA,N*T(RN SE7 )O+*E*E A 0*TE(K, C =03=03
: =03==0
A 0;23 ;36L2L
NR.
CRT
NUMELE SI
PRENUMELE
$UNCTIA IN
COMISIE
LOC DE
MUNCA
$UNCTIA ADRESA TELE$ON
3; (+EC,1(N A(R*( AEA8R, 1CO(+( NR.; :*RECTOR
Con#ilier +ocal
CR. NEC,+CE 21 S =DD1;;
(
A 0;21 6L0L=6
3= +*M*( AO+:O0(N AEA8R, MRN:*N*E( )*NOCC*O :*RECTOR (0R(A *(NC, 23 S =3D001
( ===16
A 0;D> L;L0=2
3L :(0*: *O(N AEA8R, )R*A(R*E CONS*+*ER
)ROTECE*E
C*0*+N
C(+,M(REN* 6 8+.;;
().D
: =03=0=
(
A0;DD 662610
D0 1ER8(N A*C(* AEA8R, )R*A(R*E C(:R, TECN*C
)S*
=03=0;
D1 MZ:E( MR*MORE :OR, CONS,+T(NT )ROTO)O)*(T,+
ORTO:O?
)ROTO)O) Coria 1; ) =D23>>
( =22=61
A
)R*A(R- CONS*+*ER )ROTECE*E C*0*+N-
:aniel T<ellmann *oan :a!id
(NE?( 3
S E C R E T A R I A T U L T E ? N I C D JNCADRAREAE
Co!tetu/u Lo"a/ a/ !un"pu/u Me+a0
pentru Stua< +e Ur.en<;
CENTRUL OPERATI& PENTRU CUTREMURE ALUNECARI SI PRABUSIRI DE TEREN
SE:*,+ CENTR,+,* O)ER(T*0 C, (CT*0*T(TE TEA)OR(RN 3N C(K C,TREA,RE S(, (+,NECNR* :E TEREN G )R*A)R*( AE:*(1
TELE$ON@$AH 7,34@578554K MOBIL 7126 764275K ECMAIL ( **,Lpr!ara!e+a-.ro
NR.
CRT
NUMELE SI
PRENUMELE
$UNCTIA IN
COMISIE
LOC DE
MUNCA
$UNCTIA ADRESA TELE$ON
*. T?ELLMANN DANIEL
M
PRESEDINTE PRIMARIA PRIMAR ? COAND C. 578578
S. 57857*
A.58*15*
M.71662,,844
, OANCEA DOINAM MEMBRU PRIMARIE #eA -er>"u patr!onu SIBIULUI 2*
BLOC 67 AP 4
D 5785*3
A 58747,
M 7166 33,242
3 AN*EE :OR*N CONS,+T(NT *C+),(T *NS)ECTOR 0;D1 13=26>
D )(NN *O(N CONS,+T(NT *C+),(T *NS)ECTOR 0;D1 13=26D
> SER8(N R(:, CNT(+*N AEA8R, MOS).+OC(+( :*RECTOR T,R:( D () 20 C =D3=12
A 0;DD 311L10
6 CSOR*C (N:RE* AEA8R, E+ECTR*C( S( SE7 CENTR, ST. CE+ A(RE 3D C =DD222
( =226L2
A 0;DD >0>36;
; C*O+)(N 0(S*+E AEA8R, ROATE+ECOA SE7 (TE+*ER MO0OR( 6 ().31 : D0DDD3
( =D166D
A 0;DD >=3L26
=. S*A, *O(N 7+OR*N AEA8R, E9ON M(K
:*STR*8,E*E
SE7 CENTR,
O)ER(E*ON(+
AE:*(1
8+(P C =DD;;D
A 0;D;;;D00;
L. DA&ID IOANM MEMBRU PRIMARIE CONSILIER
PROTECIE CI&IL
CALUGARENI 3
BL.11 AP.6
C 578578
D 578575
M 7166 33,3*7
NOTN6 O Se anun$& /n uren$a 1. W
)R*A(R- CONS*+*ER )ROTECE*E C*0*+N-
:aniel T<ellmann *oan :a!id
(NE?( D (
PROCEDUR DE LUCRU
A CENTRULUI OPERATI& PENTRU SITUAII DE URGEN MEDIA#
Cutre!ure
PRIMIREA #I &ERI$ICAREA IN$ORMAIEI
DECI'IA DO$IERUL
LA PERMANENE
*. OA<eru/ /a "ontnutate -e pre9nt; /a -er>"u% un+e
a !;-ur pentru /!tarea 0 :n/;turarea eAe"te/or
-tua<e +e ur.en<;.
,. Se "on>oa"; CLSU
8. Se pune :n ap/"are p/anu/ +e nter>en<e :n "a9 +e
"utre!ure.
6. OA<eru/ /a "ontnutate :nto"!e0te raportu/ +e
a"t>tate pe "are pre9nt; pr!aru/u.
*. Se tr!te patru/a auto pentru "er"etare 0 "u/e.ere +e nAor!a<.
,. Se nAor!ea9; Deta0a!entu/ +e Po!per Me+a0 ( 7,34.56,.,,,. D **,E
+e-pre re9u/tate/e "er"et;r
8. E>en!entu/ -e "on-e!nea9; :n pro"e-u/ >erFa/ +e -"N!F 0 -e raportea9;
oA<eru/u /a "ontnutate.( 0e2i 5:i#po2i$ia )rimarului de con#tituire "i
Reulament de orani2are "i func$ionare a Centrului Operati! Aedia" pentru
Situa$ii de ,ren$& aflate la ofi$erul la permanen$& '
E&ENIMENT $ORTUIT%
$R &ICTIME
SITUAIE DE URGEN%
D>"t!e% "a-e +;rB!ate par<a/ -au pr;Fu0te%
nAra-tru"tur; +e ap;% .a9% "urent aAe"tat;% n"en+%
po/u;r a""+enta/e% et".E
(NE?( D.8
L-ta /e.;tur/or Ar "u e0a/oane/e "u "are -e "ooperea9;
D -e pr!e-" 0 -e tran-!t nAor!a<% pro.no9e% a>ert9;r% +e"9% et".E
Nr.
Crt.
Denu!rea n-ttu<e Nr. te/eAon@Aa= A+re-a OF-.
1 )refect Tel6 026L 21010D
7ax6 026L 21=1;;
Tel6direct 21D610F
0;22.D0306=
Str. (ndrei 1auna nr.
10 cod >>000L- Sibiu
2 Subprefect Tel6 026L 21010D
7ax6 026L 21=1;;
Tel direct621D610F
Str. (ndrei 1auna nr.
10cod >>000L- Sibiu
3 )re"edintele Con#iliului
Pude$ean
Tel6 026L 21636=
7ax6 026L 21=1>L
Tel. direct6 21636=
Str. Meneral Aa<eru
nr. 1D cod >>01=>-
Sibiu
Aartin
8otte#c<
D *n#pectoratul pentru Situa$ii de
,ren$& Pude$ean Sibiu
Tel6 026L 211212
7ax6 026L 211L2=
Tel. direct 21>L10
;==206L=2F **,K
Str. 0a#ile C.rlo!a
nr. 16 G 22
Aaior 8alcu
Co#min
> :irec$ie de S&n&tate public& a
Pude$ului Sibiu
Tel%fax6 2100;1
Tel%fax6 21;;>2
Str. M<. 8ari$iu nr. 3 :r. *oan
Aani$iu
6 :irec$ie Sanitar 9 0eterinar& a
Pude$ului Sibiu
Tel6 026L 22306L
Tel6 026L 22331D
7ax6 026L 223;>3
Calea Surii Aari nr. 21 :r. Cornel
Auntean
; Societatea Na$ional& de C&i
7erate- filiala Sibiu
Tel%fax 21113L )ia$a 1 :ecembrie
1L1=- nr. 6
= *n#pectoratul Pude$ean de )oli$ie Tel 026L 20=21>
7ax6 026L 210>L1
Tel direct 20=200
Str. Re!olu$iei nr. 6
*n#pector "ef
Aunten
+ucian *oan
L *n#pectoratul pentru Situa$ii de
,ren$& Pude$ean Sibiu
:eta"amentul Aedia"
Tel 026L =D1213 Str. )ompierilor nr. > +t col
)ripon
Tiberiu
10 :irec$ie de S&n&tate public& a
Pude$ului Sibiu- compartimentul
teritorial Aedia"
Tel 026L =DDDD3
Tel. :irect =D10LL
0;D> D=31;;
Str. Clo"ca nr. 2
Aedia"
:r. S2a#2
(nton
11 Circa Sanitar 0eterinar& Aedia" Tel6 026L =DD>=1 Str. )ilo$ilor nr.1 :r. *oan
(ndron
12 Spitalul Aunicipal Tel6 026L =D2>>0
7ax 026L =D>>6D
Str. Clo"ca nr. 2
Aedia"
:r. +ucia
)ri#&caru
13 Sta$ia C7R Aedia" Tel6026 =D6101
Tel direct =D1123
Str. ,nirii nr. 2 Kamo"teanu
7lorin
1D )oli$ia Aedia" Tel. 026L =D1212
Tel direct =D103;
0;D> 11;;;6
Str. St. +. Rot< nr. > Comi#ar
Cri#tea
Aircea
1> )oli$ia comunitar& Aedia" Tel 026L =DD2D2
Tel direct =D13LD
0;23 ;36L2L
)ia$a Corneliu Copo#u
nr. 3
Comandor
Aoraru
Euen
16 Aeditur Tel%fax =D>6;=
A 0;D> >L33>0
So#. Sibiului 100 (
(NE?( >
SC?EMA $LUHULUI IN$ORMAIONALCDECI'IONAL
JN CA' DE CUTREMUR SAU ALUNECRI DE TEREN
LEGEND (
Jn0tn<area pro+u"er unu "utre!ur
Cu/e.erea +e nAor!a< pr>n+ e>a/uarea "utre!uru/u
Tran-!terea +e"9/or
PRIMUL MINISRTU
MINISTERUL ADMINISTRAIEI
#I INTERNELOR
CENTRUL NAIONAL PENTRU SITUAII
DE URGEN
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU
SITUAII DE URGEN
INSPECTORATUL DE STAT IN
CONSTRUCTII
INSTITUTUL NAIONAL DE
$I'ICA PJMNTULUI
T.&.R.% RADIO ROMNIA%
ROMPRES% MASSCMEDIA
CENTRAL
INCERC
CENTRU OPERATI&
I N S T I T U I I
P U B L I C E
C E N T R T A L E
J U D E U L S I B I U
M I N I S T R U
CENTRU OPERATI& CU ACTI&ITATE
NEPERMANENT MEDIA#
SER&ICII PUBLICE
DESCENTRALI'ATE
CELULE DE
URGEN
MASS
CMEDIA
LOCAL
COMITETUL MINISTERIAL
PENTRU SITUAII DE URGEN
CENTRUL
OPERAIONAL
NAIONAL
SECRETARIATUL
TE?NIC PERMANENT
REEAUA
SEISMIC
NAIONAL
NOD BB C
INTERNET CINCERC
LABORATORUL REEA
NAIONAL A STAIILOR
SEISMICE
SECRETARTIAT TE?NIC
PERMANENT
GRUPUL OPERATI&
DE COORDONARE
A ACIUNILOR
D"on-ttut :n "a9u/
pro+u"er unu
"utre!ur "u eAe"te
a-upra popu/a<e
0@-au "on-tru"</orE
NI&EL CENTRAL
J U D E U L S I B I U
INSPECTORATUL DE
STAT PENTRU
CONSTRUCOII
@INSPECTORAT
TERITORIAL JN
CONSTRUCII
P R E $ E C T
CIMITETUL JUDEEAN
SIBIU PENTRU SITUAII
DE URGEN
CENTRUL OPERAIONAL
SIBIU D ISUJE
SECRETARIATUL TE?NIC
PERMANENT D ISUJE
P R I M A R
CIMITETUL LOCAL
MEDIA# PENTRU
SITUAII DE URGEN
NI&EL LOCAL
INSPECTOR #E$
DECLARAREA SITUAIEI DE URGEN
CON$ORM O.G.,*@,776 ART. ,7 LIT C.
(NE?( 6
T(8E+ C,)R*NK3N: O8*ECT*0E+E CE )OT 7* (7ECT(TE :E SE*SAE

NR.
CRT
DENUMIREA
OBIECTI&ULUI
ADRESA TELE$ON OBSER&AII
UNITI DE JN&MNT
MRN:*N*EE- CRE1E
1. Mr&dini$a nr. 1 Str. (2ilului- nr. 1 026L%=303;>
2. Mr&dini$a nr. 2 Str. Sondorilor- nr. 20 026L%=DD>63
3. Mr&dini$a nr. 3 Str. Sticlei- nr. 1D 026L%=303;>
D. Mr&dini$a nr. >. )9$a Ca#telului 026L%=D200;
>. Mr&dini$a nr. ; Str. Aerilor- nr. 2 G D- 026L%=D1;DL
6. Mr&dini$a nr. 11 Str. Rubinului- nr. >- 026L%=3D001
;. Mr&dini$a nr. 12 Str. C. 8r.nco!eanu- nr. 13- 026L%=D12;>
=.
Mr&dini$a nr. 13
Str. +. 8laa- nr. 1=- 026L%=D>2=1
L. Mr&dini$a nr. 1D Str. Stadionului- nr. > 026L%=D>DL0
10
.
Mr&dini$a nr. 1> Str. Clu4ului- nr. 12 026L%=D3L2=
11
.
Mr&dini$a nr. 1; Str. :up& Kid- nr. 11 026L%=3L11>
12
.
BMr&dini$a )rietenul
CopiilorB
Str. *2!orului- nr. 23 026L%=36333
1CO+* MENER(+E
13
.
1coala Meneral& [A.
Emine#cuB
Str. A. 0itea2u- nr. 1D- 026L%=D1;>L
1D
.
1coala Meneral nr. 2 Str. (!ram *ancu- nr. 36 026L%=D>L6;
1>
.
1coala Meneral nr. 3 Str. Sticlei- nr. L- 026L%=36;>>
16
.
1coala Meneral nr. D- Str. St. +. Rot<- nr. 21- 026L%=D>;=0
1;
.
1coala Meneral nr. >- Str. 1 :ecembrie- nr. 26- 026L%=D32L0
1= 1coala Meneral nr. 6- Str. :ealul 7urcilor- nr. >- 026L%=DDL12
1L
.
1coala Meneral nr. ; Str. 1 :ecembrie- nr. 36 026L%=D3=31
20
.
1coala Meneral nr. =- Str. Sebe#- nr. 3 026L%=32;03
21
.
1coala Meneral
[Cermann Obert< [-
Str. M. Ene#cu- nr. ; 026L%=D1=66
22
.
1coala Meneral [St.
8at<orX[-
(leea Comandor Aoraru 026L%=31D;3
23
.
1coala Meneral *<i"ul
Nou ( cu r&dini$&'
#tr. 1colii nr D29DD 026L%=D32;0
+*CEE
2D
.
1coala Na$ional& de Ma2 Str. Aetanului- nr. 1 026L%=D>=;6
2>
.
+iceul St.+ Rot<- Str. M. Ene#cu- nr. ; 026L%=DDD06
26
.
+iceul (xente Se!er- Tel. Str. (. *ancu- nr. 1= 026L%=D1662
2;
.
Mrup 1colar Con#truc$ii
Aa"ini
Str. 8rateiului- nr. 6 026L%=DD1;;
2=
.
Mrup 1colar *ndu#trie
,"oar&
Str. Sticlei- nr. L 026L%=36;D=
*NST*T,E** :E 3N0NENAZNT S,)ER*OR
2L
.
7acultatea de *ninerie
Cermann Obert< Sibiu
centru tutorial Aedia"
Str. +otru- nr. 3 =D>23>
30
.
,ni!er#itatea (lma Aater
Sibiu- centru Aedia"
Str. Aetanului- nr.1- =32303
NR.
CRT
DENUMIREA
OBIECTI&ULUI
ADRESA TELE$ON OBSER&AII
31
.
(cademia de 1tiin$e
Economice 8ucure"ti a
/nfiin$at la Aedia" - *.:.:.
#peciali2area [7inan$e-
(#iur&ri- 8&nci "i 8ur#e
de 0alori[.
Str. Aetanului- nr.1- 026L%=36006
SALI AGLOMERATE
32
.
Sala Traube- Aedia" )9$a Reele 7erdinand *- nr.
16
Sal& de cultur&
33
.
Cinematoraful
BAedien#i#B
#tr. A. Emine#cu- Nr. 12
3D
.
Ca#a Sc<uller-
)ia$a Reele 7erdinand *- Nr.
2>
*n#titu$ie de
cultur&
3>
.
Ca#a de Cultur& a
Sindicatelor Aedia"-
)ia$a Copo#u nr 1. Ca#& de cultur&
36
.
Sala Sporturilor Aedia"- Strada +otru f.n.- 026L%=3;L;=
LCA#E DE CULT
3;
.
Catedrala Ortodox& 5Sfin$i
(r<an<eli Ai<ai "i
Ma!rilB
)ia$a 1auna
3=
.
8i#erica Sf.nta Aarareta
Aedia"-
)ia$a Ca#telului nr. 1
3L
.
8i#erica Mreco9Catolic&
53n&l$area :omnuluiB
Str. Ai<ai 0itea2ul nr.;
D0
.
8i#erica 5Sf. TreimeB Str. Calafat nr.3
D1
.
8i#erica 58una 0e#tireB. #tr. 1 :ecembrie nr. 2=
D2
.
8i#erica 5)etru "i )a!elB #tr. :up& Kid nr. =
D3
.
8i#erica Romano9Catolic& #tr. Sticlei nr.D
DD
.
8i#erica Meco9Catolic& #tr. Sticlei nr. 6
D>
.
8i#erica Romano9Catolic&
(mana#tirea 7ranci#canilor'
Ai<ai 0itea2u nr.DD
D6
.
8i#erica Cre"tin 8apti#t&
58etelB
#tr. *2!orului nr. 3>
D;
.
8i#erica Cultul Cre"tin
dup& E!an<elie-
Str. *2!orului nr. 13
D=
.
8i#erica 5Cre"tin
(d!enti#t& de Kiua a
1apteaB
Str. *2!orului nr. 1>
DL
.
8i#erica )entico#tal& #tr. (!ram *ancu nr. 3>
(NE?( ;
7OREE+E 1* A*P+O(CE+E :E *NTER0ENE*E
:eblocarea #al!area #e !a face de c&tre
*S, Sibiu prin )ompierii Ailitari din Aedia".
0oluntari din #ociet&$ile comerciale.
7irmele de con#truc$ii6
o Mo#pod&ria Comunal&F
o Mranit SR+F
o Com#eri!ice SR+F
o (lex9Rom SR+
3n paralel cu acti!it&$ile #pecifice de conducere pe care le de#f&"oar& #tructurile protec$iei ci!ile "i
autorit&$ile publice (centrale "i locale'- culeere date- anali2ea2&- elaborea2& deci2ii "i le tran#mit in teren-
coordonea2&- a#iurarea cooper&rii G potri!it planului de protec$ie "i inter!en$ie #e reali2ea2& ac$iuni care
!i2ea2& 6
*nformarea popula$iei prin folo#irea inten#& a ma##9medieiF
o Comitetul +ocal )entru Situa$ii de ,ren$&F
Cercetarea9c&utarea /n !ederea depi#t&rii #upra!ie$uitorilor "i !ictimelor- a a!ariilor la
re$ele- di#truerilor la cl&diri- c&ilor de acce# blocate- pericolului de incendii "i alte ri#curi
complementareF
3ntreruperea aliment&rii cu a2e "i enerie electric& a 2onelor ra! afectate pentru e!itarea
incendiilorF
o ElectricaF
o E9ONF
o (TAF
:eblocarea "i #al!area #upra!ie$uitorilorF
:ea4area c&ilor de acce# c&tre obiecti!ele prioritare de inter!en$ieF
o Mo#pod&ria Comunal&F
o Eco 9 Sal S(F
o Ser!iciul )ublic de Ecoloi2areF
)rimul a4utor- a4utorul medical de uren$&- tran#portul traumati2a$ilor "i #pitali2areaF
o S.A.,.R.:. Aedia"
o Sal!area Aedia"
o Spitalul Aunicipal
Refacerea unor a!arii la re$elele comunale pentru pre!enirea amplific&rii de2a#trului.
o RenelF
o E9ONF
o (TAF
Refacerea drumurilor "i podurilor afectate.
o Mo#pod&ria Comunal&
E!acuarea #ini#tra$ilor "i reali2area de locuri (tabere- edificii' de#tinate pentru ad&po#tirea
ace#toraF
o Aunicipiul Aedia" conform )lanului de E!acuare.
Orani2area tran#portului "i di#tribu$iei apei potabile- alimentelor "i articolelor de
/mbr&c&minte pentru #ini#tra$iF
o )rotec$ia Ci!il& Aunicipal&F
Supra!e<erea "i controlul 2onelor afectate- pentru #tabilirea priorit&$ilor "i orani2area
conlucr&rii /ntre for$ele participanteF
o Comitetul +ocal )entru Situa$ii de ,ren$&F
Reali2area m&#urilor de ordine- pa2& "i /ndrumarea circula$ieiF
o )oli$ia Comunitar&F
o )oli$ia Aunicipal&F
Supra!e<erea factorilor de mediu- a #ur#elor de pericol complementare (c<imic' "i
neutrali2area ace#tora dac& e#te ca2ulF
o Compartimentul de Aediu din cadrul Aunicipalit&$ii
o Eco 9 Sal S(F
o Ser!iciul )ublic de Ecoloi2areF
o (en$ia Teritorial& de AediuF
Orani2area unor puncte de primire "i e!iden$& a per#oanelor decedate- pentru
identificarea lor de c&tre rude "i re2ol!area operati!& a formalit&$ilor leale nece#are
o +a Aora Spitalului AunicipalF
3n<umarea per#oanelor decedate.
o Ser!iciul )ublic de Ecoloi2areF
o Eco G Sal S(
o :irec$ia de (#i#ten$& Social&F
o Cultele F
*n de#f&"urarea acti!it&$ilor #e poate #olicita #pri4in unit&$ilor militare prin ordin al prefectului.
ANEXA 9
PLANUL DE E!"#UNE A A$%#UN#LE DE P&'"E$%#E ( #N"E&)EN%#E

*n etapa de inciden+ a alunec+rilor de teren
(1) activarea i,ediat+- a $o,itetului Local pentru !ituaii de Urgen+ .i a
$entrului
operaional pentru situaii de urgen+.
(2) alar,area populaiei asupra alunec+rii de teren de c+tre #nspectoratul
local/0udeean pentru situaii de urgent+ cu ,i0loacele speci1ice acestor tipuri de
aciuni- c2t .i cu ,i0loacele te3nice din dotarea
serviciilor pu4lice co,unitare pro1esioniste pentru situaii de urgen+ .i in1or,area
populaiei despre
5ona supus+ riscului .i ,+surile instituite 6n areal- de c+tre $o,itetul Local pentru
!ituaii de Urgen+
(3) dup+ recepionarea in1or,+rii privind declan.area unor alunec+ri de teren
se vor lua ur,+toarele ,+suri7
( preg+tirea evacu+rii locuinelor- a 4unurilor c2t .i a anexelor gospod+re.ti- a
ani,alelor8
( deconectarea cl+dirilor- locuinelor de la siste,ul de ali,entare cu energie
electric+- ga5e- ap+-
6nc+l5ire- canali5are etc. pentru a li,ita eventualele avarii sau distrugeri8
( coordonarea 1or,aiilor serviciilor de urgen+ voluntare a1late 6n su4ordinea
,unicipalit+ii- a instituiilor pu4lice- a operatorilor econo,ici .i organi5aiilor
nonguverna,entale8
( spri0inirea 1or,aiilor de intervenie organi5ate ale co,itetului 0udeean .i
local 6n aciunile de oprire- di,inuare sau de deviere a alunec+rii de teren cu scopul
de prote0are a cl+dirilor .i a anexelor gospod+re.ti sau pentru ,ic.orarea e1ectelor
distructive ale alunec+rii de teren.
(4) reali5area evalu+rii daunelor .i 1acilitarea acord+rii unor co,pensaii c+tre
cei a1ectai de de5astru- potrivit legislaiei8
(5) revi5uirea .i actuali5area planului de ap+rare- pe 4a5a experienei
acu,ulate
*n ca5 de cutre,ur
(1) activarea i,ediat dup+ seis, a $o,itetului Local pentru !ituaii de
Urgen+ .i a $entrului
operaional pentru situaii de urgen+. vederea colect+rii- stoc+rii- anali5+rii- sinte5ei
in1or,aiilor .i ela4or+rii deci5iei de intervenie8
(2) ela4orarea deci5iei privind declararea st+rii de alert+ sau instituirea st+rii
de urgen+ speci1ice .i trans,iterea urgent+ a dispo5iiilor c+tre autorit+ile- 1orele
.i ,i0loacele destinate interveniei8
(3) des1+.urarea interveniei- prin executarea aciunilor plani1icate 6n etapa
de prevenire a unei situaii de urgen+ speci1ice8
(4) aplicarea prevederilor din planul de ap+rare .i a procedurilor acestuia
pentru investigarea de
urgen+ a construciilor- reelelor de utilit+i etc.- respect2nd regle,ent+rile 6n
vigoare din di1erite
do,enii .i punerea 6n siguran+ provi5orie potrivit priorit+ilor sta4ilite de speciali.tii
a4ilitai .i luarea
deci5iilor de evacuare- dup+ ca5- utili52nd 9:anualul pentru investigarea de urgen+
post seis, .i
sta4ilirea soluiilor cadru de intervenie i,ediat+ pentru punerea 6n sigurana
provi5orie a construciilor
avariate98
(5) investigarea de urgen+ a dot+rilor proprii .i a altor instituii din siste, ce
in de ,unicipalitate8
(6) co,unicarea per,anent+ 6ntre ,unicipalitate .i populaie pe toat+
perioada de intervenie .i re1acere prin co,parti,entele speciali5ate ale
,unicipiului .i ,ass(,edia8
(7) aplicarea prevederilor din plan privind re1acerea c+ilor de acces- reelelor
de utilit+i- capacit+ilor 1uncionale .i a capacit+ilor operaionale .i de
aprovi5ionare a1ectate- pentru revenirea la nor,al a vieii social(econo,ice8
(8) reali5area evalu+rii daunelor .i 1acilitarea acord+rii unor co,pensaii c+tre
cei a1ectai de de5astru- potrivit legislaiei8
(9) revi5uirea .i actuali5area planului de ap+rare- pe 4a5a experienei
acu,ulate
(NE?( 10.
)+(N,+ :E *NSTR,*RE 1* )REMNT*RE
)re&tirea /n domeniul #itua$iilor de urenta are ca obiecti! cre"terea competentei /n orani2area "i
conducerea acti!it&$ilor /n domeniul #itua$iilor de uren$&- prin reali2area capacita$ii operati!e- pre&tirea
"i conducerea acti!it&$ilor de inter!en$ie pentru limitarea #i /nl&turarea urm&rilor unor #itua$ii de uren$& .
*n pre&tirea /n domeniul #itua$iilor de uren$& #e !a urm&rii ca la toate ni!elele-#& #e pun& accent
pe orani2area de#f&"ur&rii teoretice "i practice a acti!it&$ilor "i ini$ierea participan$ilor /n aplicarea
corecta #i in #curt timp a ma#urilor de protec$ie "i inter!en$ie- cunoa"terea actelor normati!e care
relementea2& acti!itatea /n domeniul #itua$iilor de uren$& .
Aa#urile orani2atorice "i pre&tirea au caracter permanent "i #e inten#ifica la in#tituirea #t&rilor
excep$ionale.
$or!e 0 !eto+e +e rea/9are a pre.;tr
*n#pectorii de #pecialitate de la localit&$i- operatori economici- manaerii de la operatorii
economici- directorii de in#titu$ii- pre"edin$ii- !icepre"edin$ii- #ecretarii "i membrii comitetelor locale
pentru #itua$ii de uren$& /"i !or perfec$iona pre&tirea prin urm&toarele forme6
Cur#uri de pre&tireF
Con!oc&ri de pre&tireF
(ntrenamente de #pecialitateF
*n#tructa4eF
)articiparea la exerci$ii "i aplica$iiF
Studiu indi!idualF
)re&tirea in domeniul #itua$iilor de urenta #e !a reali2a pe ni!eluri de competen$& - #tructuri
func$ionale #i cateorii de per#onal- fiind #tructurata a#tfel6
1. )re&tirea per#onalului de conducere din cadrul municipalit&$ii cu atribu$ii /n domeniul
manaementului #itua$iilor de uren$&.
2. )re&tirea membrilor comitetului local pentru #itua$ii de uren$&- centrelor operati!e #i celulelor
de uren$&- a in#pectorilor #i per#onalului de #pecialitate cu atribu$ii /n domeniile ap&r&rii /mpotri!a
incendiilor #i protec$iei ci!ile- precum #i a per#onalului #er!iciilor publice !oluntare #i #er!iciile pri!ate
pentru #itua$ii de uren$&.
3. )re&tirea #alaria$ilor #i a popula$iei ne/ncadrate /n munc&.
)lanul de pre&tire #e /ntocme"te de *n#pectoratul Pude$ean pentru Situa$ii de uren$& "i #e aprob&
prin ordin al prefectului.
)re&tirea per#onalului nominali2at la punctele nr. 1 #i 2 #e !a executa prin6
a' cur#uri orani2ate n cadrul Centrului Na$ional de )erfec$ionare a )re&tirii pentru
Aanaementul Situa$iilor de ,ren$&- Centrului Na$ional pentru Securitate la
*ncendiu #i )rotec$ie Ci!il& #i centrul 2onal Clu4 NapocaF
b' con!oc&ri- in#tructa4e- antrenamente de #pecialitate- aplica$ii- exerci$ii #i concur#uri orani2ate
de #tructurile profe#ioni#te din #tructura *n#pectoratului Pude$ean pentru Situa$ii de ,ren$&
Stru"tura pre.;tr
Sa/ara< din in#titu$iile publice "i operatorii economici #e pre&te#c prin in#tructa4e "i
antrenamente de a!erti2are- alarmare- e!acuare- ad&po#tire- prim a4utor- etc- /n func$ie de tipurile de ri#c
la care #unt expu"i. Cateoriile de in#tructa4e- principiile- modalit&$ile- cerin$ele "i condi$iile orani2&rii
acti!it&$ii de in#truire #unt #tabilite prin Ordinul mini#trului admini#tra$iei "i internelor nr.;12%200>- cu
modific&rile ulterioare.
Popu/a<a #e in#truie"te prin participarea la exerci$iile de alarmare public&- aplica$iile "i exerci$iile
de #pecialitate- prin intermediul ma##9media "i prin ac$iunile orani2a$iilor neu!ernamentale- potri!it
#pecificului ace#tora.
Pre.;trea e/e>/or 0 -tu+en</or #e orani2ea2& "i #e de#f&"oar& conform protocolului /nc<eiat
/ntre Aini#terul *nternelor ;i Reformei (dmini#trati!e- prin *n#pectoratul Meneral pentru Situa<ii de
,ren<& ;i Aini#terul Educa<iei- Cercet&rii ;i Tineretului nr.2>0%12.0;.200; ;i nr.13>2;%0;.0L.200; .
)re&tirea ele!ilor #e de#f&"oar& /n orele de dirien$ie- educa$ie ci!ic& "i con#iliere- /n ca2ul di#ciplinelor
predate- func$ie de #pecificul ace#tora "i prin proramele de acti!it&$i extra"colare.
Studen$ii "i cur#an$ii coleiilor #e in#truie#c /n cadrul di#ciplinelor de /n!&$&m.nt prin interarea
cuno"tiin$elor de #pecialitate #i prin acti!it&$i de antrenare pri!ind modul de protec$ie "i de ac$iune /n
ca2ul producerii #itua$iilor de uren$&. Comunit&$ile de ele!i "i #tuden$i #e in#truie#c "i prin participarea la
exerci$iile "i acti!it&$ile practice orani2ate "i condu#e de *n#pectoratul pentru Situa$ii de ,ren$&.
So"et;</e puF/"e 0 pr>ate na$ionale "i locale- de radio "i tele!i2iune- precum "i pre#a #cri#&
#unt obliate #& a#iure pre2entarea /n emi#iunile- re#pecti! /n "tirile "i reporta4ele ace#tora- a ri#curilor
poten$iale- m&#urilor pre!enti!e "i a modului de ac$iune "i comportare a popula$iei pe timpul #itua$iilor de
uren$& ci!il&. (in conformitate cu art. 36 alin.3 din +eea protectiei ci!ile nr.D=1%200D'
E>+en<a 0 e>a/uarea pre.;tr.
+a #tabilirea buetelor de timp alocate pre&tirii- lunile decembrie- ianuarie "i februarie #unt
pre!&2ute pentru finali2area documentelor de planificare #i e!aluare- re#pecti! pentru orani2area
urm&torului an de pre&tire.
E!aluarea proramelor de pre&tire #e reali2ea2& permanent prin anali2a modului de orani2are "i
de#f&"urare a acti!it&$ilor "i a re2ultatelor ob$inute de c&tre e"aloanelor care orani2ea2& pre&tirea "i%#au
pe timpul in#pec$iilor- controalelor "i concur#urilor profe#ionale.
E!aluarea pre&tirii /n domeniul #itua$iilor de uren$& #e anali2ea2& de c&tre fiecare e"alon- #ub form& de
bilan$- /n "edin$a comitetelor pentru #itua$ii de uren$& /n concordan$& cu baremele pre!&2ute /n criteriile
minime de performan$& ale #er!iciilor pentru #itua$ii de uren$&- obiecti!ele propu#e "i modul de
/ndeplinire a ace#tora.
A-.urarea /o.-t"; 0 Anan"ar;.
+uand in con#iderare +eea nr.D=1 din 200D pri!ind protectia ci!ila- art. 6= alin.2 5(utoritatile
publice- in#titutiile publice #i aentii economici au obliatia de a reali2a materiale de populari2are a
acti!itatilor de protectie ci!ila- emi#iuni de radio #i de tele!i2iune- precum #i alte acti!itati cu re#ur#e
proprii #au altele leal con#tituite- cu acordul *n#pectoratului Meneral pentru Situatii de ,renta #i al
#er!iciilor de urenta profe#ioni#te.B
7inantarea c<eltuielilor cu protectia ci!ila #e a#iura- potri!it leii- din buetul de #tat- din
buetele locale- din buetele in#titutiilor publice autonome- ale in#titutiilor publice finantate interal #au
partial din !enituri proprii #i din buetele proprii ale aentilor economici- dupa ca2.
*n conformitate cu art.;2 din +eea D=1%200D6 B)entru finantarea unor c<eltuieli curente #i de capital
pri!ind protectia ci!ila pot fi utili2ate- potri!it leii- donatii- #pon#ori2ari- !enituri din pre#tari de #er!icii-
contributii ale #ocietatilor #i ale ca#elor de a#iurare #au de rea#iurare- precum #i alte #ur#e leale.B
C<eltuielile pentru ac$iunile operati!e- de intere# public- de ap&rare /mpotri!a inunda$iilor-
precum "i cele pentru con#tituirea #tocului de materiale "i mi4loace de ap&rare- #e pre!&d "i #e finan$ea2&-
dup& ca2- din buetul de #tat- din buetele locale "i din #ur#e proprii ale per#oanelor fi2ice "i ale
per#oanelor 4uridice.
+a propunerea prefectului- /n ca2ul /n care #umele pre!&2ute /n buetele unit&$ilor admini#trati!9
teritoriale /n care au a!ut loc inunda$ii #unt in#uficiente pentru combaterea "i /nl&turarea efectelor
ace#tora- ele urmea2& #& fie a#iurate din 7ondul de *nter!en$ie pre!&2ut /n buetul de #tat- potri!it leii.
)otri!it O,M 21%200D G 57ondurile b&ne"ti pentru reali2area "i de#f&"urarea acti!it&$ilor de
manaement al #itua$iilor de uren$& la ni!el central "i local #e a#iur& din buetul de #tat "i%#au din
buetele locale- dup& ca2- precum "i din alte #ur#e interne "i interna$ionale- potri!it leii.B
(NE?( 11
)+(N,+ :E E0(C,(RE G RE(+OC(RE
Con"ep<a a"<un/or +e e>a"uare.
(c$iunea de e!acuare #e poate reali2a /n urm&toarele modalit&$i "i #itua$ii6
Autoe>a"uarea 9 /n ca2ul producerii unor de2a#tre cu efecte rapide- c.nd popula$ia e#te
alarmat& "i #e depla#ea2& /n mod orani2at- #pre anumite locuri de refuiu /n care e#te ferit& de efectele
di#tru&toare ale ace#tora ( ac$iunea #e poate derula "i #pontan /n#& pe parcur#- ea poate "i trebuie
e#tionat& de Comitetul +ocal pentru Situa$ii de ,ren$& G C+S, "i de oranele de pa2& "i ordine'.
:e#f&"urarea ace#tei ac$iuni impune inter!en$ia per#oanelor #peciali2ate ale prim&riei pentru e!itarea
confu2iei- panicii- alomera$iei- bloca4elor pe c&ile de comunica$ii- precum "i a de2ordinii "i a actelor
anti#ocialeF
E>a"uarea popu/a<e -n-trate G /n ca2ul /n care unele cateorii de per#oane au fo#t i2olate
ori #unt afectate de unele #itua$ii de de2a#tre "i nu mai pot re!eni la locuin$ele proprii o perioad& de timpF
E>a"uarea p/anA"at; 0 or.an9at; 9 conform pre2entului plan de e!acuare condu#& "i
orani2at& de C+S,.
E!acuarea poate fi efectuat& /n func$ie de e!olu$ia #itua$iei de uren$& "i de radul de a#iurare cu
mi4loace de tran#port- a#tfel6
)ar$ial #au total din una #au mai multe 2one ale localit&$ii #au din /ntreaa localitate- /n aceia"i
localitate #au /n alte localit&$ii.
Simultan #au #ucce#i! ( func$ie de urm&rile de2a#trului #au po#ibilit&$ile de tran#port'.
&arante +e e>a"uare(
&aranta I 9 de reul& loca$iile pentru e!acuare #e #tabile#c /n cl&diri ( "coli- c&mine- internate-
r&dini$e- c&mine culturale- #&li de #port- <oteluri- moteluri- ca2&rmi militare- complexe #porti!e #au alte
#pa$ii deoarece ace#tea a#iur& un minim de confort "i utilit&$i nece#are "i /n care #e pot a#iura condi$ii
de ca2are "i <r&nire- a#i#ten$& medical& "i #ocial&- un trai decent "i pre!enirea /mboln&!irilor "i a
epidemiilor. (ce#te loca$ii pot func$iona o perioad& mai lun& de timp- p.n& pa /nl&turarea pericolului /n
orice anotimp.
&aranta II G dac& nu #e poate reali2a !arianta *- #au cl&dirile !i2ate pentru acea#t& !ariant& *
#unt /n 2ona de de2a#tru #e #tabile#c alte 2one- pe /n&l$imi - /n apropierea apelor cur&toare- e!entual /n
afara localit&$ii- 2one /n care #e /nfiin$ea2& tabere. :e reul& ace#tea nu pot func$iona mult timp- fiind o
m&#ur& pro!i2orie #e func$ionea2& de obicei pe timp fa!orabil.
Se e>a"uea9;(

Se e!acuea2& per#onalul )rim&riei "i unele in#titu$ii #au operatori economici importan$i cu
membri de familie care nu #unt /ncadra$i /n munc& "i bunurile materiale nece#are continu&rii acti!it&$ii
ace#toraF
Copiii b&tr.nii "i bolna!ii- precum "i alte cateorii de cet&$eni care nu pot participa la ac$iuni de
#al!are #au /n #pri4inul ace#toraF
)opula$ia di#ponibil&F
Spitale "i unit&$i #anitare( dac& e#te ca2ul "i dac& e po#ibil'F
Colecti!it&$ile de animale ce pot fi /n pericolF ( /n municipiul Aedia" conform CC+ ;0%200D
e#te inter2i#& cre"terea animalelor mari /n intra!ilanul localit&$ii'F
8unurile materiale din patrimoniu na$ional- documente ar<i!i#tice- te<nice- utila4e unicat-etc.F
*n#titu$iile publice "i operatorii economici propu"i de autorit&$ile de #pecialitate ale
admini#tra$iei centrale "i locale care /"i pot de#f&"ura acti!itatea /n alte loca$iiF
:epo2itele de produ#e alimentare- indu#triale- petroliere farmaceutice "i cerealiereF
:iferite alte materiale importanteF
Ca/"u/u/ nu!;ru/u popu/a<e e>a"uate D +e prn"puE
60 I 9 prin autoe!acuare ( L> 9L;I /n ca2ul accidentelor ma4ore cutremur #au accidente
c<imice'F
30 G 3> I e!acuare o dat& cu in#titu$iile "i aen$ii economici( #alaria$i "i familiile ace#tora'F
10 G > I popula$ia care #e e!acuea2& la ni!elul ora"ului #au nu au mi4loace #au po#ibilit&$i de
e!acuare. (ce"tia #e iau /n calcul la #tabilirea anexelor )lanului de e!acuare.
T!p +e e>a"uare
imediat dup& identificarea pericolului- pe timpul #au dup& producerea ace#tuiaB.
)articipa la e!acuare6
)rotec$ia Ci!il&F
:irec$ia de (#i#ten$& Social&F
Ser!iciul )ublic de E!iden$& a )er#oaneiF
CulteleF
(NE?( 12
S*T,(E*( RES,RSE+OR
Me#tiunea obiecte de in!entar
Nr.
crt.
:enumirea bunurilor in!entariate ,A Nece#ar Exi#tent :eficit
Aodul de acoperire
a deficitului
0. 1. 2. 3. D. >. 6.
1. (fi"e plan"e color 8uc. 2D 2D 0
2. 8irou 8uc 1 1 0
3. Camera foto diitala 8uc 1 1 0
D. C&"ti metalice 8uc =L =L 0
>. Ca2male 8uc 20 10 0
6. C<in& tran#. 8olna!i 8uc 1> 1> 0
;. C<in& tran#. R&ni$i 8uc D0 D1 0
=. Cort #anitar 8uc 2 1 1
L. Cort STS 8uc 20 > 1>
10. 7elinare 8uc 10 = 2
11. 7iera#trau cu pana 8uc 2 1 1
12. 7iltru praf 2 intr&ri 8uc D D 0ec<ime
30 de ani
:urata de #er!iciu
dep&"it& cu 10 ani
13. 7iltru RA 6 8uc D D 0ec<ime
30 de ani
:urata de #er!iciu
dep&"it& cu 10 ani
1D. 7urtun A+ 2> 2> 0
1>. 7urtun refulare A+ 2> > 0
16. 7urtun tip C 8uc. 10 10 0
1;. Meant& #anitar& 8uc. 30 2L 0ec<ime
30 de ani
:urata de #er!iciu
dep&"it& cu 10 ani
1=. Mrebl& cu 12 din$i 8uc. 10 10 0
1L. Mreble cu 1D din$i 8uc. 6 6 0
20. 3nc&rc&tor aparat foto 8uc 1 1 0
21. +ucrare #pecial& >03 8uc. 1 1 0
22. +anterne 8uc. D 2 2
23. +opat& fier 8uc. 10 2 =
2D. +opeti tip C 8uc 10 1 L
2>. Aa#& tip #c. militar& 8uc. 10 10 0
26. Aa#c& contra a2elor 8uc. 1>0 1>0 0ec<ime
30 de ani
:urata de #er!iciu
dep&"it& cu 10 ani
2;. )anou incendiu 8uc. 1 1 0
Nr.
crt.
:enumirea bunurilor in!entariate ,A Nece#ar Exi#tant :eficit Aodul de
acoperire a
deficitului
0. 1. 2. 3. D. >. 6.
3>. Siren& electric& >-> 8uc. 1 1 0ec<ime
30 de ani
:urata de #er!iciu
dep&"it& cu 10 ani
36. Siren& electric& >-> 8uc. 1 1 0ec<ime
30 de ani
:urata de #er!iciu
dep&"it& cu 10 ani
3;. Siren& electric& >-> 8uc. 1 2 0ec<ime
30 de ani
:urata de #er!iciu
dep&"it& cu 10 ani
3=. Siren& electric& >-> 8uc. 1 1 0ec<ime
30 de ani
:urata de #er!iciu
dep&"it& cu 10 ani
3L. Siren& electric& >-> 8uc. 1 1 0ec<ime
30 de ani
:urata de #er!iciu
dep&"it& cu 10 ani
D0. Siren& electric& >-> 8uc. 1 1 0ec<ime
30 de ani
:urata de #er!iciu
dep&"it& cu 10 ani
D1. Siren& electric& >-> 8uc. 1 1 0ec<ime
30 de ani
:urata de #er!iciu
dep&"it& cu 10 ani
D2. Si#tem alarm. Con!. 8uc. 1 0ec<ime
30 de ani
:urata de #er!iciu
dep&"it& cu 10 ani
D3. Sta$ie fix& MA 300 8uc. 1
DD. Stela4 tabl& 8uc. 6>
D>. Stin&toare 8uc. L
D6. Stin&toare 8uc 2
D;. Stin&toare 8uc 1
D=. Stin&toare 8uc 1
DL. Stin&tor M3 8uc 1
>0. Stin&tor )1 8uc 2
>1. Tabl& #ticl& 8uc. 1
>2. Tar& lemn pliant& 8uc. 1=
>3. Eea!& refulare tip C 8uc. D
>D. T.rn&cop 8uc. 2
Aodul de acoperire a deficitului6 (c<i2i$ionare Aunicipiu #au%"i )lanul de rec<i2i$ii
S*T,(E*( RES,RSE+OR
Me#tiunea obiecte de in!entar
Nr.
crt.
:enumirea bunurilor in!entariate ,A Nece#ar Exi#tent :eficit
Aodul de
acoperire a
deficitului
0. 1. 2. 3. D. >. 6.
1. (> )+ Cidrant 8uc. = = 0
2. (6 )+ )ericol E+ 8uc. 10 10 0
3. (utomatpt.SirenaE+1 8uc. > > 0
D. Cablu A\\A A+ >0 >0 0
>. Cupl& cp 8uc. 3 3 0
6. 7iltru aer 8uc. 2 2 0
;. 7i#& =11> 8*) 16 ( 8uc. 3 3 0
=. +&2i ambala4 A6(p.N 8uc. >= >= 0
L. Orin 8uc 2 2 0
10. Orin 8uc 2 2 0
11. )ac<et antic<imic 8uc. D0 D0 0
12. )lan"et& date meteo 8uc. 1 1 0
13. Saci )0C 8uc. 600 1>0 D>0 (c<i2i$ionare
Aunicipiu
1D. Supape #uprapre#iune 8uc. ; ; 0
1>. Eea!& refulare C 8uc > > 0
16. Tub ab#orb$ie A+ 10 10 0
1;. Tub ab#orb$ie A+ 10 10 0
1=. Tub ab#orb$ie A+ 10 10 0
S*T,(E*( RES,RSE+OR
Me#tiunea mi4loacelor fixe
Aunicipiul nu di#pune de ma"ini "i utila4e de con#truc$ii ( autoba#culante- buldo2ere- exca!atoare-
macarale- etc. ' ace#te trebuie#c a#iurate prin OAE)T( prin planul de mobili2are.
(NE?( 13
REGULI DE BA'A PRI&IND PROTECTIA
ANTISEISMICA IN CA' DE CUTREMUR

Nr.
crt.
:enumirea bunurilor in!entariate ,A Nece#ar Exi#tent :eficit
Aodul de
acoperire a
deficitului
0. 1. 2. 3. D. >. 6.
1. (daptor :NC 8uc 1 1 0
2. (nten& \ai 8uc 1 1 0
3. 8arc& onflabila 8uc 1 1 0
D. Cablu coaxial 8uc 1 1 0
>. Mrup electroen 8uc 1 1 0
6. Aotopomp& Conda ]T30 8uc. 1 1 0
;. Aotopomp& Conda ]TD0 8uc. 1 1 0
=. )ompa (!er#a 8uc 1 1 0
L. Sta$ie radio 8uc 1 1 0
10. Sta$ie radio 8uc > > 0
11. Sta$ie radio 8uc 1 1 0
*. CE TREBUIE SA INTREPRINDETI ANTICIPAT PENTRU PRE&ENIREA UNOR
A&ARIERI% ACCIDENTARI SI RANIRI INTRCO SITUATIE DE CUTREMUR P
(ce#te recomandari #e adre#ea2a in principal cadrelor didactice- de conducere #i per#onalului
te<nic9admini#trati! din in#titutii- urmand a fi concreti2ate in #arcini de #er!iciu 4udicio# di#tribuite. E#te
util in#a ca #i ele!ii- #tudentii #i re#tul populatiei #a cunoa#ca #copul diferitelor ma#uri care #e intreprind-
#pre a intelee #en#ul protectiei anti#ei#mice #i a participa la unele din ele6
*dentificati mobilierul #i obiectele rele care atarna pe#te pupitre- me#e- paturi- locuri circulante-
ce pot cadea pe#te ace#tea- inlocuiti9le cu altele mai u#oare- fixati9le contra deta#arii #au mutati9le a#tfel
incat #a nu !a periclite2e !iata #au interitatea in ca2 de o#cilatii #au cadere (lampi rele- tablouri- olin2i-
!a2e- boxe- ac!arii- material didactic- calculatoare- dulapuri- rafturi- eta4ere- etc.'.
(#iurati pie#ele de mobilier rele- 2!elte- #uprapu#e #i inalte intre ele- #i prin prindere de un
perete- rinda #olida- mai ale# la eta4ele #uperioare #i in locurile unde #e alomerea2a de obicei copiii etc.
(mpla#ati toate aparatele rele pe rotile a#tfel incat #a nu fie in !ecinatatea ie#irilor din incaperi
#au coridoare- #pre a nu le bloca prin depla#ari- la #ei#me.
(mpla#ati obiectele fraile #i !aloroa#e intr9un loc ma 4o# #i #iur- iar !a#ele mari pentru
c<imicale #i combu#tibili- in dulapuri in care #a nu #e poata ra#turna- in incaperi in care nu #e alomerea2a
ele!ii #i nu exi#ta pericol de comunicare #i incendiu.
+imitati depla#arile ec<ipamentelor te<nice #i utilitare mari in a#a fel incat in ca2 de cutremur-
racordurile #a nu #ufere deteriorari #i #a #e dea4e a2e- #au #a #e #cura combu#tibili- apa- c<imicale etc.
0erifica$i periodic ta!anele- podul- acoperi"ul- balcoanele- corni"ele- calcanele- tera#a #i
/n!elitoarea- a#tfel /nc.t la #ei#me #a nu cada c&r&mi2i- placa4e- tencuieli- ornamente- $ile- 4ardiniere
a#upra intr&rilor- a#upra aleilor /ncon4ur&toare- #tr&2ilor #au la !ecini.
)roceda$i #imilar fata de elementele care ar putea #a cada din#pre cl&direa /n!ecinata- inclu#i! din
/mbinarea cu blocul al&turat #au ardul de 2id al !ecinilor.
Con#ultati un #peciali#t in #tructuri de re2i#tenta- cu pri!ire la tipul #i #tarea peretilor de#partitori
ne#tructurali- #pre a nu prinde de ace#tia obiecte rele #au pentru a pre!eni caderea lor pe#te ocupanti.
E#te recomandabil #a a!eti in #patiile comune extinctoare- ampla#ate in locuri cuno#cute #i
acce#ibile- lana #ur#e potentiale de incendiu #i #a #titi cum #a le utili2ati- conform normelor )S*.
E#te util #a a!eti depo2itate rupat- intr9un loc cuno#cut- o re2er!a #peciala de alimente u#cate #i
con#er!e- apa de baut- o tru#a de prim a4utor cu medicamente- lanterne- un radio #i baterii utili2abile in
ca2 de urenta #i de intreruperea alimentarii cu enerie electrica etc. pentru 3 2ile.
(#iurati u#ile dulapurilor cu inc<i2atori eficiente la o#cilatii- a#tfel incat !e#ela depo2itata #a nu
produca accidente.
Retineti locul de ampla#are al comutatoarelor- #iurantelor- robinetelor enerale #i locale pentru
electricitate- apa #i a2e #i modul lor de mane!rare- a#tfel incat la ne!oie- dupa #ei#m- #a puteti lua unele
ma#uri minime de inter!entie de urenta (inc<idere%de#c<idere'. )a#trati la indemana tru#e de #cule
adec!ate.
*nformati9!a de#pre indeplinerea oblia$iilor leale ale detinatorilor de cladiri pri!ind6
9 e!aluarea re2i#tentei anti#eimice actuale a #tructurii cl&diriiF
9 repara$iile #i con#olid&rile nece#areF
9 proiectarea #i executarea lucr&rilor nece#areF
9 a#iurarea pentru daune #ei#mice- forme #i taxe nece#are.
Nu uitati ca timpul actionea2a #i a#upra cladirilor proiectate #i executate #pre a re2i#ta la #ei#me #i
ca !iata d!#. depinde de ma#urile luateW
(dre#ati9!a numai in#titutiilor autori2ate in ace#t #cop- re#pectand pre!ederile #i termenele leale-
mai ale# daca la #ei#mele precedente #tructura cladirii a manife#tat deficiente #au #en#ibilitati.
Semnalati celor in drept #i in#i#tati #a #e intreprinda ma#uri de control- intretinere #i reparatii
pentru oprirea deradarii unor fundatii- 2iduri- acoperi#uri- calcane- corni#e- co#uri de fum- repararea #i
ancorarea cu tiranti.
Recomandati cadrelor didactice- per#onalului #i ele!ilor #a retina in memorie particularitatile
localitatii- cartierului #i impre4urimilor locuintei- ale drumului pe care #e depla#ea2a 2ilnic la #coala #au
aca#a- a!and in !edere e!entualele pericole de#cri#e in cele ce urmea2a6
9 Caderea unor elemente de con#tructie ne#tructurale (2iduri- carami2i- tencuieli- placa4e- ornamente-
co#uri de fum- corni#e- parapeti- etc.'F
9 Sparerea #i c&derea unor eamuri- in #pecial la cl&dirile /nalteF
9 C&derea unor obiecte- mobilier- etc.F
9 C&derea unor #t.lpi #i linii electriceF
9 *ncendii re2ultand din #curt circuite- conducte de a2e rupte- ra#turnarea unor in#talatii de atit #i
incal2it- etc.
9 (lunecari de terenuri- a!alan#e in 2ona muntoa#a- lic<efierea unor terenuri ni#ipoa#e.
Obi#nuiti9!a #a !a anditi la protectie #i atunci cand !a aflati in alta #ituatie (in concediu- in alta
localitate- la #pectacole- in !i2ita- etc.'.
:i#cutati cu toti membrii familiei de#pre procedura utili2ata in ca2 de cutremur. Con#ultati
bro#urile de#pre protectia anti#eimica in diferite #ituatii.
Explicati anticipat adultilor #i minorilor modalitatile de autoprotectie in ca2 de cutremur #i
recomandati exer#area periodica- ordonata- a unor a#tfel de ma#uri in #patiile de in!atamant.
*n #copul a#iurarii controlului #i autoritatii cadrelor didactice re#pon#abile- #e !a #electa dupa
ca2 modalitatea cea mai indicata pentru fiecare cateorie de !ar#ta. :e exemplu- ele!ii pot fi #olicitati #a
execute autoprotectia #ub banca%ma#a iar cadrul didactic !a #ta in picioare #ub un element de con#tructie
re2i#tent (rinda- toc de u#a'- #pre a controla !i2ual #i prin #faturi- in#pirand cura4. )ot fi in#a ca2uri
concrete in care #e !a da catre toti ocupantii o #inura modalitate de autoprotectie adec!ata #ituatiei
con#tructiei re#pecti!e.
Explicati anticipat adultilor #i minorilor ca in ca2uri #peciale #e poate proceda la e!acuarea
cladirii dupa un #ei#m puternic- dar acea#ta #e !a efectua in lini#te- ordonat- fara alomerare #i numai din
di#po2itia celor anume de#emnati de conducere- dupa !erificarea cailor de ie#ire #i a faptului ca pericolele
(<a2ardurile' de afara nu #unt mai mari decat la ramanerea in interior.
Efectua$i periodic exerci$ii de e!acuare controlata din diferite #patii- in corelare #i cu recomand&rile
oranelor de ap&rare ci!ila #au a celor de pre!enire #i #tinere a incendiilor.
,. CE TREBUIE SA $ACETI IN TIMPUL UNUI CUTREMUR PUTERNICP
(ce#te recomandari #e refera la o multitudine de #ituatii care #e pot rea#i in mod frec!ent atat intr9
o cladire de in!atamant cat #i in mediul con#truit incon4urator- pe durata calatoriilor 2ilnice- #au in locuri
publice. ,tili2atorii ace#tor recomandari pot fi deopotri!a copiii #au adultii.
)a#trati9!a calmul- nu intrati in panica- lini#titi9i #i pe ceilalti- prote4ati copiii- batranii #i femeile.
Nu !a #periati de 2omotele din 4ur.
)re!eniti tendintele de a #e para#i #ala de cla#a- de cur#- laboratorul- locuinta etc. deoarece durata
redu#a a fa2ei #ei#mice initiale !a face ca fa2a puternica a mi#carii #a #urprinda rupurile de per#oane pe
#cari- in alomeratie #i panica- conducand la accidente nedorite.
:aca !a aflati in fata unei cladiri- ramaneti departe de acea#ta- feriti9!a de tencuieli- carami2i-
co#uri- parapete- corni#e- eamuri- care de obicei #e pot prabu#i in #trada.
:aca !a aflati inauntru ramaneti acolo- departe de fere#tre care #e pot #pare- #tati in#pre centrul
cladirii- lana un perete #tructural re2i#tent.
)rote4ati9!a #ub o rinda- toc de u#a #olid- birou- ma#a- iar copiii #ub bancile din cla#a #au me#e-
care #unt #uficient de re2i#tente #pre a feri de caderea unor lampi- obiecte- mobile #uprapu#e- tencuieli
ornamentale etc.
(Con#ultati anticipat- in ma#ura po#ibilitatilor- un #peciali#t in #tructuri de re2i#tenta -#pre a cunoa#te
care #unt elementele re2i#tente'.
Spri4initi9!a cu palmele pe podea #au tineti9!a cu mainile de piciorul me#ei #au tocul u#ii- #pre a
!a a#iura #tabilitatea.*n lip#a unor a#tfel de po#ibilitati de a !a mentine #ub #oc #tabilitatea- !a puteti
prote4a #tand la podea lana un perete #olid- <emuit pe enunc<i #i coate- cu fata in 4o#6 cu palmele
impreunate !a !eti prote4a capul (ceafa'- iar cu antebratele pe lateral- fata.
)rofe#orii !or indica ele!ilor oportunitatea #i maniera corecta de a aplica ace#te ma#uri #i !or
in#pira /ncrederea in eficienta autoprotec$iei.
*nc<ideti #ur#ele de foc cat puteti de repede- iar daca a luat foc ce!a- inter!eniti imediat dupa ce a
trecut #ocul puternic.
:aca #unteti intr9un atelier- aplicati imediat- dupa ca2- ma#urile de protectie #pecifice locului d!#.
de acti!itate.
Nu fui$i pe u"a- nu #&ri$i pe ferea#tra- nu alera$i pe #c&ri- nu utili2a$i liftul- dar G daca pute$i G
de#c<ide$i u"a #pre exterior- #pre a pre!eni blocarea ace#teia- in !ederea e!entualei e!acu&ri dup&
terminarea mi"c&rii #ei#mice #i !erificarea #t&rii #c&rilor #i a 2onei de la ie"ire. E!itati alomeratia.
Nu alerati in #trada #au pe #trada- depla#ati9!a calm #pre un loc de#c<i# #i #iur- feriti9!a de
!er#antii de unde pot cadea roci #au de unde pot a!ea loc alunecari de teren.
:aca #ei#mul !a #urprinde in autoturi#m- opriti9!a cat puteti de repede intr9un loc de#c<i#- e!itand
cladirile prea apropiate de #trada- dincolo de poduri- pa#a4e- linii electrice aeriene #i #tati inauntru. 7eriti9
!a de firele de curent electric ca2ute.
:aca #unteti intr9un mi4loc de tran#port in comun #au in tren- #tati pe locul d!#. pana #e termina
mi#carea #ei#mica. Conducatorul trebuie #a oprea#ca #i #a de#c<ida u#ile- dar nu e#te indicat #a !a
imbul2iti la coborare #au #a #pareti fere#trele.
*n metrou pa#trati9!a calmul #i a#cultati recomandarile per#onalului trenului- daca ace#ta #9a oprit
intre #tatii in tunel- fara a para#i !aoanele.
:aca !a aflati intr9un loc public cu alomerari de per#oane (teatru- cinematoraf- bi#erica-
#tadion- #ala de #edinte' nu alerati catre ie#ireF imbul2eala produce mai multe !ictime decat cutremurul.
Stati calm #i lini#titi9!a !ecinii de pe rand.

8 . CE TREBUIE SA $ACETI DUPA UN CUTREMUR PUTERNICP
(ce#te recomand&ri pri!e#c ac$iuni deo#ebit de importante de re!enire la normal dup& impactul
#ei#mic prin colaborarea tuturor celor implica$i.
*mportanta re!enirii cat mai rapide la #itua$ia anterioara e#te #ubliniata #i de nece#itatea de a utili2a
in unele ca2uri #patiile de locuit #au "colile ca centre de prim9a4utor- e!acuare9ca2are temporara pentru
alte per#oane- daca exi#ta 2one /n!ecinate ra! afectate de #ei#m.
Nu pleca$i imediat din #pa$iul in care !a afla$i. (corda$i mai /nt.i primul a4utor celor afecta$i de
#ei#m. Calma$i per#oanele #periate #i in #pecial copiii de !.r#ta mai fraeda.
(4uta$i9i pe cei r&ni$i #au prin"i #ub mobilier- obiecte #au elemente u"oare de con#truc$ii c&2ute- #&
#e dea4e2e. (ten$ieW Nu mi"ca$i r&ni$ii ra! (daca nu #unt in pericol imediat de a fi r&ni$i #uplimentar din
alte cau2e'- pana la acordarea unui a4utor #anitar9medical calificatF a4uta$i9i pe loc. Cur&$a$i c&ile de
circula$ie de cioburi #au #ub#tan$e toxice- c<imicale !&r#ate- alimente- etc.
3nri4i$i9!a de #iuran$a copiilor- bolna!ilor- b&tr.nilor- lini"ti$i9i- a#iur.ndu9le /mbr&c&minte #i
/nc&l$&minte core#pun2&toare #e2onului- in !ederea unei e!entuale e!acu&ri din cl&dire pentru o anume
perioada- de la c.te!a ore la c.te!a 2ile.
Nu utili2a$i telefonul dec.t pentru apeluri la #al!are- pompieri- #au orani#me cu /n#&rcin&ri
oficiale- in pri!in$a inter!en$iei po#t9#ei#mice- in ca2uri 4u#tificate- #pre a nu bloca circuitele nece#are
altor ac$iuni.
(#culta$i numai anun$urile po#turilor de radiotele!i2iune oficiale #i recomand&rile de ac$iune
imediata ale orani#melor in drept.
0erifica$i preliminar #tarea in#tala$iilor electrice- de a2- apa- canal- !erifica$i !i2ual #i #tarea
con#truc$iei in interior.
*n ca2 de a!arii con#tatate- /nc<ide$i pe m&#ura po#ibilit&$ilor alimentarea locala #au enerala #i
anun$a$i imediat dup& aceea in#titu$ia de #pecialitate pentru inter!en$ie. Nu utili2a$i foc de#c<i# pana nu
a$i !erificat daca nu #unt #c&p&ri de a2e. Nu folo#i$i in ace#t #cop c<ibrituri #au bric<ete.
)&r&#i$i calm cl&direa numai dup& #ei#m- pentru a permite !erificarea cl&dirii f&r& a lua cu d!#.
lucruri inutileF !erifica$i mai /nt.i #cara #i drumul #pre ie"ire.
)entru orice e!entualitate- pre!eni$i r&nirea pro!ocata de c&derea unor tencuieli- c&r&mi2i- etc. la
ie"irea din cl&dire utili2.nd o ca#ca de protec$ie #au -/n lip#a ace#teia- un #caun (taburet' ori alt obiect
protector (eanta- <io2dan- c&rti roa#e- etc.'.
:aca la ie"ire /nt.lni$i u"i blocate- ac$iona$i f&r& panic& pentru deblocare. :aca nu reu"i$i- iar
ace#tea au !itra4- proceda$i cu calm la #parerea eamului "i cur&$irea ramei "i 2onei de cioburi- utili2.nd
un #caun - o !a2a- etc.
E!ita$i cl&dirile ra! a!ariate- cu excep$ia unor ca2uri de a4utor #au #al!are ce trebuie /ntreprin#e
cu un minim de ma#uri de #ecuritate "i f&r& ri#curi inutile. E!ita$i #& fi$i confundat cu r&uf&c&torii p&trun"i
/n a#tfel de cl&diri- nu alomera$i 2onele calamitate f&r& ro#t. :epla#a$i9!& /ntr9un loc de#c<i# "i #iur
(parc- #tadion- etc.'.
7i$i pre&ti$i p#i<ic "i fi2ic pentru e!entualitatea unor "ocuri ulterioare primei mi"c&ri #ei#mice
(replici'- dar fi$i con"tient c& acea#ta #e petrece /n mod natural- cu inten#it&$i !ariabile- fie /n c.te!a ore-
fie pe#te 2ile- #&pt&m.ni #au luni. Numai intr9un num&r redu# de ca2uri #ocul ulterior e#te mai puternic
dec.t primul.
)entru cutremurele de 0rancea- #peciali"tii !or putea aprecia relati! rapid- pe ba2a /nrei#tr&rii
mi"c&rii re#pecti!e- daca eneria con#umata indic& un e!eniment puternic de o anumita manitudine "i
!e$i fi informa$iF e#te dificil totu"i de e!aluat probabili#tic dac& e!entuala enerie pre#upu# necon#umat&
#e !a dea4a ulterior bru#c #au treptat "i /n ce #ucce#iune din domeniul timp.
(#culta$i /n primul r.nd aprecierile #peciali"tilor #ei#moloi romani- buni cuno#c&tori ai acti!it&$ii
focarului din 0rancea- care !or fi tran#mi#e #uficient de repede prin mi4loacele de informare /n ma#a
na$ionale "i care trebuie con#iderate ca #inurele #ur#e de informare credibile.
*n 2onele care pot fi afectate de cutremurele locale- #e pot uneori produce #ei#me mai mici de9a
lunul unei anumite perioada de timp dup& #ocul principal- dup& care- de reula- acti!itatea #ei#mica #e
reduce.
:up& p&r&#irea ordonat& a cl&dirii c&uta$i #a ob$ine$i informa$ii corecte de#pre inten#itatea
mi"c&rii #i efectele #ale #i !erifica$i mai /nt.i afara #i apoi G cu precau$ii G #i in interior- de reula 2iua-
#tarea #tructurii #i a altor elemente #i obiecte care ar putea pro!oca r&niri prin c&derea lor.
Nu a#culta$i #faturile unor a"a92i"i #peciali"ti necuno#cu$i care apar ad9<oc.
)re2enta unui #peciali#t in #tructuri de re2i#tenta de a c&rui competenta nu !a /ndoi$i- poate reduce
unele incertitudini in ace#t context #i !a poate #er!i de <id in anali2a !i2uala a cl&dirii #i deci2ia finala de
e!acuare #au re!enire.
*nforma$i9!a cum trebuie #a proceda$i pentru /nrei#trarea in termeni leali a daunelor complete
(#tructurale #i ne#tructurare' produ#e de cutremur- in !ederea de#p&ubirii prin #i#temul de a#iur&ri-
inclu#i! pentru e!aluarea de c&tre #peciali"ti a #t&rii po#t9#ei#mice a #tructurii cl&dirii #i opera$iunile de
proiectare #i execu$ie a repara$iei #au con#olid&rii.
Nu trebuie #a da$i cre2are 2!onurilor pri!ind e!entualitatea unor replici #ei#mice #i urm&rile lor-
a#culta$i po#turile de radio #i tele!i2iune- utili2a$i doar informa$iile #i recomand&rile tran#mi#e oficial-
recep$ionate direct de d!#. #i nu din au2ite. :a$i concur#ul d!#. orani2a$iilor de inter!en$ie po#t9#ei#mice-
la anali2a #t&rii con#truc$iilor- #i la celelalte acti!it&$i- /ntreprin#e de oranele in drept.
Experien$a cutremurelor precedente a do!edit ca e#te util #a a!e$i cuno"tin$e nece#are
#upra!ie$uirii pana la inter!en$ia ec<ipelor de #al!are in ca2ul unei #itua$ii extreme in care- de exemplu-
a$i fi #urprin# #ub ni"te d&r.m&turi- mobilier r&#turnat #au intr9o incinta (#pa$iu' blocata- prin /n$epenirea
u"ilor #au din alte cau2e.
*n primul r.nd trebuie #a fi$i calmi- #a ii lini"ti$i pe cei "oca$i- #a nu permite$i reac$ii de panica- #a
acorda$i prim a4utor celor rantii- iar daca d!#. #au alta per#oana din rup are po#ibilitatea de mi"care- #a
face$i un mic plan de #al!are.
:eblocarea caii de acce# #e poate /ncerca numai daca prin acea#ta nu #e /nr&ut&$e"te #itua$ia (de
exemplu prin mi"carea d&r.m&turilor #au mobilierului'. O !arianta cla#ica de comunicare cu cei din afara-
care /ntotdeauna !or concentra per#onal #peciali2at #i aparate de a#cultare ca #a identifice locurile cu
per#oane blocate- e#te #a bate$i la inter!ale reulate cu un obiect tare in conducte /n!ecinate #au in pere$ii
incintei- iar daca a$i #tabilit controlul !erbal- furni2a$i informa$iile cerute #i cere$i prim9a4utor nece#ar.
+a e!acuare da$i prioritate celor rantii #au copiilor- b&tr.nilor- femeilor- #i a#culta$i recomand&rile
#al!atorilor.
Nu !a preocupa$i de durata pana la #al!are- deoarece in a#tfel de condi$ii- de"i timpul pare
ne#f.r"it- corpul uman /"i mobili2ea2& re#ur#e neb&nuite pentru a trece pe#te o perioada critica. *n ace#t
mod #e explica durate extreme de re2i#tenta de #ute de ore in condi$ii de blocare la cutremur a unor
per#oane aparent fraile- /nrei#trate in tara noa#tr& in 1L;; #i in mod #imilar in /ntreaa lume.

(NE?( 1D (
AO:E+ :E COA,N*C(T
NOTN TE+E7ON*CN
+aboratorul re$ea na$ional& a #ta$iilor #ei#mice- din cadrul *n#titutului Na$ional de Cercetare
:e2!oltare pentru 7i2ica )&m.ntului- tran#mite urm&torul comunicat6
53n 2iua de ^..................- la ora ^....- ora Rom.niei- #9a produ# /n 2ona ^.................... un cutremur cu
manitudinea ^.......... pe #cara Ric<ter- la ad.ncimea de ^... Hm "i cu inten#itatea /n 2ona epicentral&
^............ pe #cara Aercalli.
Cutremurul #9a #im$it%nu #9a #im$it la 8ucure"ti.B
(lte date comunicate6
^.......................................................................
^.......................................................................
^.......................................................................

:in partea *NC:7)- tran#mi# comunicatul6
Kiua6 ^.........
Ora6 ^..........

Numele6 ^.............................
7unc$ia6 ^............................

:in partea Centrului opera$ional al *MS,- primit comunicatul6
Kiua6 ^.........
Ora6 ^..........

Numele6 ^..........................
7unc$ia6 ^.........................

:in partea Centrului operati! al ATCT- primit comunicatul6
Kiua6 ^.........
Ora6 ^..........

Numele6 ^..........................
7unc$ia6 ^.........................

:in partea *n#pectoratului de Stat /n Con#truc$ii G *SC- primit comunicatul6
Kiua6 ^.........
Ora6 ^..........

Numele6 ^..........................
7unc$ia6 ^.........................
(NE?( 1D 8
AO:E+ :E COA,N*C(T
NOTN TE+E7ON*CN
)refectura .................................. tran#mite urm&torul comunicat6
[3n 2iua de .....................- la ora ........ #9au /nrei#trat efectele produ#e de #ei#m%alunec&ri de
teren .........................................................................................................................................................
Efecte #emnalate6
pierderi de !ie$i omene"ti6 ................ r&ni$i6 ....................................................... cl&diri
a!ariate%di#tru#e6 ............................................... o#pod&rii "i anexe o#pod&re"ti
a!ariate%di#tru#e6 ......................
drumuri afectate- Hm6 ................ C7 afectate- Hm6 .................. poduri
afectate6 .........................................................
re$ele !itale6 enerie electric&- a2e- alimentare ap&- termoficare c&i de comunica$ie etc.- afectate6
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^............................................................................
func$iuni "i #er!icii6 re$eaua medical&- /n!&$&m.nt- pompieri- admini#tra$ie etc.- afectate6
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ..........................................................................
(lte date comunicate6
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
:in partea prefecturii- tran#mi# comunicatul6
Kiua6 ............
Ora6 .............
Numele6 ................................
7unc$ia6 ...............................

:in partea Centrului opera$ional al *SM,- primit comunicatul6
Kiua6 ............
Ora6 .............
Numele6 .............................
7unc$ia6 ............................

:in partea Centrului operati! al ATCT- primit comunicatul6
Kiua6 ............
Ora6 .............
Numele6 .............................
7unc$ia6 ............................

:in partea *n#pectoratului de Stat /n Con#truc$ii 9 *SC. primit comunicatul6
Kiua6 ............
Ora6 .............
Numele6 .............................
7unc$ia6 ............................

(NE?( 1>
RES)ONS(8*+*TNE* )R*0*N: +,(RE( A)S,R*+OR :E ()NR(RE 1* E0(C,(RE
( O(AEN*+OR 1* 8,N,RO+OR )E 7*EC(RE O8*ECT*0.
E!acuarea municipiului #e face conform planului de e!acuare /ntocmit municipalitate- aprobat de
primar "i a!i2at de prefect #i in#pectorul "ef al *n#pectoratului pentru Situa$ii de ,ren$& al 4ude$ului
Sibiu.
E>a"uare -e e=e"ut; -uF "on+u"erea 0eAu/u "entru/u +e "on+u"ere a e>a"u;r Da
>"epre0e+nte/e Co!tetu/u Lo"a/ pentru Stua< +e Ur.en<; Me+a0 ) >"epr!aru/ !un"pu/u.

NR.
CRT
DENUMIREA
OBIECTI&ULUI
ADRESA TELE$ON
RESPONSABIL
UNITI DE JN&MNT
MRN:*N*EE- CRE1E
>0
.
Mr&dini$a nr. 1 Str. (2ilului- nr. 1 026L%=303;> :irectorul
>1
.
Mr&dini$a nr. 2 Str. Sondorilor- nr. 20 026L%=DD>63 :irectorul
>2
.
Mr&dini$a nr. 3 Str. Sticlei- nr. 1D 026L%=303;> :irectorul
>3
.
Mr&dini$a nr. >. )9$a Ca#telului 026L%=D200; :irectorul
>D
.
Mr&dini$a nr. ; Str. Aerilor- nr. 2 G D- 026L%=D1;DL :irectorul
>>
.
Mr&dini$a nr. 11 Str. Rubinului- nr. >- 026L%=3D001 :irectorul
>6
.
Mr&dini$a nr. 12 Str. C. 8r.nco!eanu- nr. 13- 026L%=D12;> :irectorul
>;
.
Mr&dini$a nr. 13
Str. +. 8laa- nr. 1=- 026L%=D>2=1 :irectorul
>=
.
Mr&dini$a nr. 1D Str. Stadionului- nr. > 026L%=D>DL0 :irectorul
>L
.
Mr&dini$a nr. 1> Str. Clu4ului- nr. 12 026L%=D3L2= :irectorul
60
.
Mr&dini$a nr. 1; Str. :up& Kid- nr. 11 026L%=3L11> :irectorul
61
.
BMr&dini$a )rietenul
CopiilorB
Str. *2!orului- nr. 23 026L%=36333 :irectorul
1CO+* MENER(+E
62
.
1coala Meneral& [A.
Emine#cuB
Str. A. 0itea2u- nr. 1D- 026L%=D1;>L :irectorul
63
.
1coala Meneral nr. 2 Str. (!ram *ancu- nr. 36 026L%=D>L6; :irectorul
6D
.
1coala Meneral nr. 3 Str. Sticlei- nr. L- 026L%=36;>> :irectorul
6>
.
1coala Meneral nr. D- Str. St. +. Rot<- nr. 21- 026L%=D>;=0 :irectorul
66
.
1coala Meneral nr. >- Str. 1 :ecembrie- nr. 26- 026L%=D32L0 :irectorul
6;
.
1coala Meneral nr. 6- Str. :ealul 7urcilor- nr. >- 026L%=DDL12 :irectorul
6=
.
1coala Meneral nr. ; Str. 1 :ecembrie- nr. 36 026L%=D3=31 :irectorul
6L
.
1coala Meneral nr. =- Str. Sebe#- nr. 3 026L%=32;03 :irectorul
;0
.
1coala Meneral
[Cermann Obert< [-
Str. M. Ene#cu- nr. ; 026L%=D1=66 :irectorul
;1
.
1coala Meneral [St.
8at<orX[-
(leea Comandor Aoraru 026L%=31D;3 :irectorul
;2
.
1coala Meneral *<i"ul
Nou ( cu r&dini$&'
#tr. 1colii nr. D29DD 026L%=D32;0 :irectorul
+*CEE
;3
.
1coala Na$ional& de Ma2 Str. Aetanului- nr. 1 026L%=D>=;6 :irectorul
;D
.
+iceul St.+ Rot<- Str. M. Ene#cu- nr. ; 026L%=DDD06 :irectorul
;>
.
+iceul (xente Se!er- Tel. Str. (. *ancu- nr. 1= 026L%=D1662 :irectorul
;6
.
Mrup 1colar Con#truc$ii
Aa"ini
Str. 8rateiului- nr. 6 026L%=DD1;; :irectorul
;;
.
Mrup 1colar *ndu#trie
,"oar&
Str. Sticlei- nr. L 026L%=36;D= :irectorul
NR.
CRT
DENUMIREA
OBIECTI&ULUI
ADRESA TELE$ON
RESPONSABIL
*NST*T,E** :E 3N0NENAZNT S,)ER*OR
;=
.
7acultatea de *ninerie
Cermann Obert< Sibiu
centru tutorial Aedia"
Str. +otru- nr. 3 =D>23> Conduc&torul
*n#titu$iei
;L
.
,ni!er#itatea (lma Aater
Sibiu- centru Aedia"
Str. Aetanului- nr.1- =32303 Conduc&torul
*n#titu$iei
=0 (cademia de 1tiin$e Str. Aetanului- nr.1- 026L%=36006 Conduc&torul
Economice 8ucure"ti a
/nfiin$at la Aedia" - *.:.:.
#peciali2area [7inan$e-
(#iur&ri- 8&nci "i 8ur#e
de 0alori[.
*n#titu$iei
SALI AGLOMERATE
=1
.
Sala Traube- Aedia" )9$a Reele 7erdinand *- nr.
16
:irector direc$iei
de cultur&
=2
.
Cinematoraful
BAedien#i#B
#tr. A. Emine#cu- Nr. 12 :irector direc$iei
de cultur&
=3
.
Ca#a Sc<uller-
)ia$a Reele 7erdinand *- Nr.
2>
Repre2entan$ii
7:MR
=D
.
Ca#a de Cultur& a
Sindicatelor Aedia"-
)ia$a Copo#u nr 1. :irectorul ca#ei
de cultur&
=>
.
Sala Sporturilor Aedia"- Strada +otru f.n.- 026L%=3;L;= :irector direc$iei
de cultur&
LCA#E DE CULT
=6
.
Catedrala Ortodox& 5Sfin$i
(r<an<eli Ai<ai "i
Ma!rilB
)ia$a 1auna )reotul
=;
.
8i#erica Sf.nta Aarareta
Aedia"-
)ia$a Ca#telului nr. 1 )reotul
==
.
8i#erica Mreco9Catolic&
53n&l$area :omnuluiB
Str. Ai<ai 0itea2ul nr.; )reotul
=L
.
8i#erica 5Sf. TreimeB Str. Calafat nr.3 )reotul
L0
.
8i#erica 58una 0e#tireB. #tr. 1 :ecembrie nr. 2= )reotul
L1
.
8i#erica 5)etru "i )a!elB #tr. :up& Kid nr. = )reotul
L2
.
8i#erica Romano9Catolic& #tr. Sticlei nr.D )reotul
L3
.
8i#erica Meco9Catolic& #tr. Sticlei nr. 6 )reotul
LD
.
8i#erica Romano9Catolic&
(mana#tirea 7ranci#canilor'
Ai<ai 0itea2u nr.DD (dmini#tratorul
L>
.
8i#erica Cre"tin 8apti#t&
58etelB
#tr. *2!orului nr. 3> (dmini#tratorul
L6
.
8i#erica Cultul Cre"tin
dup& E!an<elie-
Str. *2!orului nr. 13 (dmini#tratorul
L;
.
8i#erica 5Cre"tin
(d!enti#t& de Kiua a
1apteaB
Str. *2!orului nr. 1> (dmini#tratorul
L=
.
8i#erica )entico#tal& #tr. (!ram *ancu nr. 3> (dmini#tratorul
Pentru +re"</e% -er>"/e 0 "o!pan/e or.an9ate +e !un"pa/tate re-pon-aF/tatea
pr>n+ n-tturea !;-ur/or +e ap;rare 0 +e e>a"uare a oa!en/or 0 Funur/or !atera/e re>ne
"on+u";tor/or a"e-tora.
(NE?( 16

Con$inutul cadru al Raportului operati!

1. +ocul- data "i ora producerii de2a#truluiF elemente de#cripti!eF
2. Situa$ia la locul e!enimentului6
9 )er#oane decedate
9 )er#oane traumati2ate6 pierderi de !ie$i- r&ni$i- ar"i- contamina$i etc.
9 )er#oane /n pericol%e!acuate%relocate
9 +ocuin$e "i anexe o#pod&re"ti afectate6
9 :i#tru#e
9 (!ariate
9 Suprafa$a de manife#tare a de2a#trului6
9 Pude$e
9 +ocalit&$i
9 Sur#e de mare ri#c
9 Obiecti!e #ocio9economice
9 Teren aricol
9 Situa$ia c&ilor de comunica$ii6 drumuri na$ionale- 4ude$ene "i comunale a!ariate #au di#tru#e- poduri
"i podele a!ariate #au di#tru#e- a liniilor de telecomunica$ii "i tran#port a eneriei electrice- precum "i a
re$elelor de tran#port ale operatorilor enereticiF
9 (nimale mari moarte #au amenin$ate
9 :i#trueri de alte bunuri
3. 7or$e "i mi4loace de inter!en$ie
9 exi#tente
9 nece#are din alte 4ude$e
D. A&#uri urente /ntreprin#eF
>. :ata "i ora trecerii de la o etap& a opera$iunilor de inter!en$ie la altaF
6. Cereri de for$e- materiale- mi4loace "i a#i#ten$& te<nic& intern& "i interna$ional&F
;. (lte date "i elemente /n raport de e!olu$ia #itua$iilor critice inter!enite- durata ace#tora- m&#uri luate6
for$e "i mi4loace cu care #9a ac$ionat- re2ultate ob$inute- nr. per#oanelor "i o#pod&riilor e!acuate- m&#uri
de ca2are- a4utoare a#i#ten$& #anitar&.
O' NOTE6
1. Rapoartele operati!e #e tran#mit din 12 /n 12 ore de la notificarea #itua$iei de uren$& #pecifice "i ori
de c.te ori #itua$ia impune. Rapoartele comitetelor locale #e tran#mit #ecretariatelor te<nice permanente
ale comitetelor 4ude$ene- re#pecti! comitetului municipiului 8ucure"ti "i de c&tre ace#tea din urm& c&tre
Secretariatul te<nic permanent al Comitetului mini#terial "i c&tre Secretariatul te<nic permanent al
Comitetul na$ional.
,. Raportu/ -e tr!te +e "on-/eru/ "u prote"<a ">/; 0 e-te -e!nat +e pr!ar.

(NE?( 1;
Or.an9area% /o.-t"a 0 etape/e n>e-t.;r +e ur.en<; po-tC-e-! a "on-tru"</or.
(NE?( 1=
Centru/ +e "o!un"are 0 nAor!are puF/";
(Cot&r.rea nr. >D= din 21 mai 200= pri!ind aprobarea Strateiei na$ionale de comunicare "i informare
ORGANI'AREA% LOGISTICA #I ETAPELE IN&ESTIGRII DE URGEN POSTCSEISM A
CONSTRUCIILOR A&ARIATE
D:n "onAor!tate "u Manua/u/ pr>n+ n>e-t.area +e ur.en<; po-tC-e-! 0 -taF/rea -o/u</or "a+ru +e
nter>en<e !e+at; pentru punerea :n -.uran<; pro>9ore a "on-tru"</or a>arate% n+"at> M.E. 778C44%
puF/"at :n Bu/etnu/ Con-tru"</or >o/. ,% *444 "u "o!p/et;r/e 0 !o+A";r/e u/teroareE
ORGANI'AREA ACTI&ITILOR TE?NICE POSTCSEISM% CON$ORM REGULAMENTELOR #I
PLANURILOR DE APRARE SPECI$ICE
DCo!tet Na<ona/ pentru Stua< +e Ur.en<;% Co!tet !n-tera/% "o!tet Qu+e<ean pentru -tua< +e ur.en<;%
"u "o/aForarea In-pe"toratu/u +e Stat :n Con-tru"<E
PREGTIREA #I LOGISTICA E&ALURII POSTCSEISM A STRII TE?NICE #I PUNERII JN
SIGURANA PRO&I'ORIE A CONSTRUCIILOR A&ARIATE
C pre.;tre Fa9e +e +ate pe "/a-e +e "/;+r A% B% C
C e>a/uare ne"e-ar per-ona/ aF/tat% -e!nare "on>en< "a+ru +e "o/aForare "u a"e-ta% pre.;tre n-pe"tor%
n.ner "on-tru"tor 0 e=per< teNn"
C pre.;tre -to"ur Aor!u/are% e"Npa!ente% teNn"; +e "a/"u/ 0 !atera/e ne"e-are pentru n>e-t.a< pe
teren
ETAPELE DE
E&ALUARE
Crter +e Fa9; pentru n-pe"<a po-tC-e-! 0 "rter +e e>a/uare a
"/;+r/or a>arate /a "utre!ur DAor!u/ar C Mar"area "/;+r/orE
INSPECIA
RAPID
POSTCSEISM
Dap/"area +e
"rter 0 pro"e+ee
+e n-pe"tareE
PLACARDA
&ERDE
C/;+r
aparent
-.ure )
ut/9are A;r;
re-tr"<
PLACARDA
GALBEN
C/;+r "u
re-tr"< +e
ut/9are
PLACARDA
ALBASTR
C/;+r
ne-.ure
re-tr"< +e
ut/9are%
e>a"u;r
/o"a/e
PLACARDA
RO#IE
C/;+r
ne-.ure
e>a"uare
tota/;
Ne"e-t;
n>e-t.a<
a!;nun<te.
E&ALUAREA
TE?NIC RAPID
Dap/"area +e
"rter 0 pro"e+ee
+e e>a/uareE
Aarcarea final&
STABILIREA SOLUIILOR CADRU #I METODELOR DE
INTER&ENIE RAPID PENTRU PUNEREA JN SIGURAN
PRO&I'ORIE A CONSTRUCIILOR A&ARIATE
DC -prQnr pro>9or C repara< /o"a/e C +e!o/;r "o!p/ete -au par<a/eE
EHPERTI' TE?NIC
"onA. Nor!at> P*77C*@,776
MSURI DE INTER&ENIE DE$INITI&
"onA. Nor!at> P*77C*@,776
public& pentru #itua$ii de uren$&'
Centrul de comunicare "i informare public& #e /nfiin$ea2& /n primele ore ale #itua$iei de uren$&-
a!.nd ca principal& re#pon#abilitate coordonarea acti!it&$ilor de informare a popula$iei.
1. 3n timpul unei #itua$ii de uren$&- centrele de comunicare "i informare public& #e /nfiin$ea2& #ub
conducerea comitetelor pentru #itua$ii de uren$& "i au ca ba2& #tructura de comunicare "i rela$ii publice
care trebuie #& exi#te /n fiecare centru opera$ional.
2. 7unc$iile centrului de comunicare "i informare public& #unt urm&toarele6
a' furni2area informa$iilor "i #pri4inirea pre#ei /ntr9o #itua$ie de uren$&F
b' #olu$ionarea #olicit&rilor telefonice primite din partea publiculuiF
c' monitori2area "i anali2area informa$iilor ap&rute /n pre#&F
d' coordonarea comunic&rii "i inform&rii /n cadrul ec<ipei de manaement al #itua$iei de uren$&F
e' a#iurarea le&turii comitetului pentru #itua$ii de uren$& cu ma##9mediaF
f' admini#trarea painii de internet de#tinate inform&rii publicului.
3. Centrul de comunicare "i informare public& e#te compu# din 3 compartimente6
a' Structura de monitori2are- anali2& "i #inte2& 9 monitori2ea2& "i #inteti2ea2& informa$iile ap&rute /n
pre#& #au pro!enite din alte #ur#e- anali2ea2& "i reali2ea2& materialele ce !or fi utili2ate ca ba2& pentru
comunicarea "i informarea ulterioar& a popula$iei.
b' Structura de informare "i comunicare 9 lucrea2& direct cu publicul "i cu ma##9media- prime"te
/ntreb&ri "i furni2ea2& r&#pun#uri- e#tionea2& linia telefonic& ratuit& ce trebuie acti!at& /n ca2ul unei
#itua$ii de uren$& "i actuali2ea2& informa$ia pe paina de internetF
c' Structura de acreditare "i contact 9 in#truie"te- acreditea2& "i /n#o$e"te repre2entan$ii ma##9mediei #au
alte per#oane care particip& la locul inter!en$iei ori !i2itea2& 2ona afectat&.
Centru/ +e "o!un"are 0 nAor!are puF/"; C -"Ne!a +e or.an9are(
*. Re#pon#abilit&$ile purt&torului de cu!.nt
)re"edintele Comitetului +ocal pentru Situa$ii de ,ren$&
PRIMAR
DANIEL T?ELLMANN
)urt&torul de cu!.nt
Corna Mn"un;
Ofi$er de informare public&
Ioan Da>+
Comunicatori6
)urt&tori de cu!.nt din cadrul 6
)olitiei
)oli$iei Comunitare
Spitalului
*S, Sibiu Sec$ia Aedia"
Pandarmeria :eta"ament Aedia"
:irec$iilor "i #er!iciilor /nfiin$ate prin
CC+- etc
)er#onalul de #pri4in adu# pentru
#itua$ia de uren$&.
)urt&torul de cu!.nt e#te re#pon#abil cu elaborarea "i pre2entarea me#a4elor /n numele comitetului
pentru #itua$ii de uren$& "i cu a#iurarea inform&rii /n timp util at.t a ma##9mediei- c.t "i a popula$iei.
)urt&torul de cu!.nt e#te principala per#oan& de contact pentru ma##9media "i- /n acela"i timp- [!ocea[
comitetului pentru #itua$ii de uren$& /n cadrul conferin$elor de pre#& "i /n inter!iurile media. Odat&
de#emnat- purt&torul de cu!.nt !a coopera cu purt&torii de cu!.nt%per#onalul re#pon#abil cu comunicarea
din toate in#titu$iile repre2entate /n comitetul pentru #itua$ii de uren$& #au implicate /n orice fel /n #itua$ia
de uren$&.

**. )urt&torul de cu!.nt #e !a a#iura c& urm&toarele reuli !or fi re#pectate6
a' to$i comunicatorii prime#c acela"i me#a4 /n timp utilF
b' informa$ia e#te di#tribuit& la ni!elul tuturor in#titu$iilor implicateF
c' purt&torii de cu!.nt din fiecare in#titu$ie implicat& !or furni2a ma##9mediei doar informa$iile aflate
/n domeniul lor de competen$&.
3n ca2ul /n care in#titu$iile nu au un purt&tor de cu!.nt- ace#te reuli !or fi re#pectate de
conduc&torii in#titu$iilor #au de per#oanele deleate #& comunice cu ma##9media.
Solicit&rile de informa$ii care nu !i2ea2& domeniul de re#pon#abilitate al unei anumite in#titu$ii
trebuie tran#mi#e de purt&torul de cu!.nt al in#titu$iei re#pecti!e c&tre purt&torul de cu!.nt al in#titu$iei
re#pon#abile #au #peciali2ate /n domeniu ori c&tre per#oana de#emnat& #& ofere date de#pre acel #ector.
:ac& ace#t lucru nu e#te po#ibil- trebuie notate datele de contact ale 4urnali#tului- iar dup& aflarea
informa$iei #olicitate 4urnali#tul !a fi contactat pentru a i #e oferi r&#pun#ul la /ntrebare. 3n timpul #itua$iei
de uren$& to$i ceilal$i purt&tori de cu!.nt din cadrul in#titu$iilor implicate #unt oblia$i #& re#pecte
in#truc$iunile "i recomand&rile purt&torului de cu!.nt "i #& de$in& o li#t& actuali2at& cu numele "i datele de
contact ale celorlal$i purt&tori de cu!.nt din in#titu$iile publice%mini#tere. (tunci c.nd purt&torul de
cu!.nt nu e#te di#ponibil- /nlocuitorul de#emnat preia atribu$iile "i re#pon#abilit&$ile ace#tuia.
)urt&torul de cu!.nt "i purt&torii de me#a4
)urt&torul de cu!.nt e#te #ubordonat pre"edintelui comitetului pentru #itua$ii de uren$&. (ce#ta
face parte din ec<ipa de comunicare- colabor.nd permanent cu ofi$erul de informare public&- fiind direct
re#pon#abil de con$inutul "i calitatea informa$iilor f&cute publice.
***. Ofi$erul de informare public& "i per#onalul de #pri4in
Ofi$erul de informare public& e#te coordonatorul ec<ipei de #pri4in. Ofi$erul de!ine manaer "i
direct re#pon#abil pentru acti!itatea centrului "i a !oluntarilor #olicita$i pentru func$iile de #pri4in- cum ar
fi operatori telefonici- a#i#ten$i admini#trati!i "i ofi$eri de pre#&. )er#onalul de #pri4in trebuie #& re#pecte
in#truc$iunile ofi$erului de informare public&.
*0. 0erificarea informa$iei /nainte de difu2are.
3nainte de difu2are- declara$iile publice pre&tite de purt&torul de cu!.nt #au de centrul de
comunicare "i informare public& trebuie pre2entate comitetului pentru #itua$ii de uren$& "i%#au
in#titu$iilor implicate.
0. Reuli referitoare la difu2area de informa$ii

:up& adunarea "i !erificarea informa$iilor /n !ederea difu2&rii- #e !or re#pecta urm&toarele reuli6
1. *nforma$ia trebuie tran#mi#& #imultan tuturor canalelor ma##9media- utili2.ndu9#e toate
mi4loacele di#ponibile "i /ntre per#onalulF
2. Conferin$ele de pre#& #e !or orani2a c.t mai cur.nd po#ibil- dar numai dup& !erificarea
informa$iilor- precum "i /n ca2ul /n care apar informa$ii noiF
3. Comunicatele de pre#& trebuie #& repre2inte in#trumentul principal de informare at.t pentru
pre#&- c.t "i pentru in#titu$iiF
D. Toate in#titu$iile publice repre2entate /n comitet #au implicate /n e#tionarea #itua$iei de uren$&
trebuie #& primea#c&- de a#emenea- ace#te informa$ii. )e l.n& aen$iile de pre#& "i canalele de tele!i2iune
principale- informa$ia trebuie tran#mi#& prin fax- e9mail #au per#onal centrului pentru preluarea apelurilor
telefonice din partea publicului- tuturor #er!iciilor profe#ioni#te de uren$&- painilor de internet
rele!ante- partidelor politice- rupurilor #peciale de intere#- firmelor afectate- dar "i orani2a$iilor
neu!ernamentale. Aa##9media !a apela la orice #ur#& po#ibil& pentru a ob$ine informa$ii "i e#te e#en$ial
ca to$i cei implica$i #au care au le&tur& cu #itua$ia de uren$& #& fie informa$i /n mod reulat de#pre
e!olu$ia e!enimentului "i de#pre m&#urile adoptate.
0*. Reuli de comunicare pentru in#titu$ii publice "i repre2entan$i ai partidelor politice /n timpul
#itua$iilor de uren$&
3n !ederea unui mod de ac$iune unitar "i coordonat- toate in#titu$iile publice trebuie #& re#pecte
reulile de comunicare #pecifice #itua$iilor de uren$&. Nere#pectarea ace#tei reuli !a duce la crearea de
confu2ie /n r.ndul publicului- ce ar putea a!ea con#ecin$e ra!e a#upra autorit&$ilor- #er!iciilor
profe#ioni#te de uren$&- dar "i a#upra celor afecta$i de #itua$ie.
0**. Mrupuri9$int&6
a' !ictimele "i rudele ace#toraF
b' locuitorii din 2ona afectat& de #itua$ia de uren$&F
c' cet&$enii din 2onele poten$iale de ri#cF
d' opinia public& "i ma##9media local&- na$ional& "i interna$ional&F
e' autorit&$ile implicate /n manaementul #itua$iilor de uren$&6 in#titu$iile cu func$ii de #pri4in-
in#titu$ii u!ernamentale- aen$ii locale #au na$ionale- #pitaleF
f' cateoriile #peciale ale publicului9$int&6 orani2a$ii economice- #ociet&$i de a#iur&ri- orani2a$ii
umanitare interna$ionale- orani2a$ii neu!ernamentale- bi#erica- in#titu$iile de /n!&$&m.ntF
' membrii #tructurilor de manaement al #itua$iei de uren$& "i membrii ec<ipelor de inter!en$ie.
0***. E#te contraindicat ca liderii politici care !i2itea2& 2one afectate #& dea in#truc$iuni #au #faturi
te<nice repre2entan$ilor in#titu$iilor care e#tionea2& #itua$ia #au comandantului ac$iunii de inter!en$ie.
(ce#t lucru poate #ubmina /ncrederea publicului /n per#onalul implicat /n re2ol!area cri2ei "i poate "tirbi
autoritatea repre2entan$ilor locali care e#tionea2& #itua$ia de uren$&.