Sunteți pe pagina 1din 84

1

PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013


Numrul d r!r"#$ %l &r'(r%mulu" )CCI*+ 2007RO0,1PO001
G-IDUL SOLICITANTULUI
CONDIII GENERALE201.

2

Cu&r"#/
________________________________________________________

10 IN1ORMAII GENERALE
1.1 Definiii
1.2 Cereri de propuneri de proiecte
1.3. Tipuri de proiecte
1.4. Alocare financiar orientativ
1.5. Contribuia solicitantului
20 DOCUMENTE DE RE1ERIN2
2.1 Documente proramatice
2.2 !"#D$% 2&&'(2&13
30 IN1ORMAII NECESARE PENTRU SOLICITAREA UNEI 1INAN2RI NERAM3URSA3ILE 4N CADRUL POSDRU
3.1. $euli )i criterii de eliibilitate
3.1.1 Eligibilitatea solicitanilor i a partenerilor
3.1.2 Eligibilitatea proiectului
3.1.3 Eligibilitatea cheltuielilor
3.1.4. Plafoanele maxime de referin ale cheltuielilor cu personalul
3.2. *c+ipa de implementare a proiectului.
3.3 #ervicii de e,perti- contabil )i de audit financiar
3.4 *,ternali-area pe ba-a unui contract de prestri servicii .subcontractare/
.0 CEREREA DE 1INANARE 5I ANE6ELE
4.1. 0nformaii enerale privind depunerea unei cereri de finanare
4.2 #tructura Cererii de finanare
4.3 Completarea 1ormularului electronic 2 Cererea de 1inanare
4.4 Detalierea seciunilor cererii de finanare
4.4.1 Profilul meu
4.4.2 Partenerii
4.4.3 Informaii proiect
4.4.4 escrierea detaliat a proiectului propus ! descriere proiect 1
4.4." escrierea detaliat a proiectului propus ! descriere proiect 2
4.4.# ate financiare ! bugetul
4.4.$ Indicatori
4.4.% &rup int
4.5 3odificarea 1ormularului electronic al Cererii de 1inanare
,0 EVALUAREA 5I SELECIA PROIECTELOR
5.1 !rocedura de evaluare )i selecie a proiectelor
5.2 1A4A A (5erificarea conformitii )i a eliibilitii
5.3 1A4A 6 ( #elecia proiectelor 7n ba-a criteriilor aprobate de comitetul de monitori-are !"#D$%
5.4 Deci-ia de finanare
5.5 Contestaii
70 CONTRACTUL DE 1INANARE
70 ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
'.1 Condiii enerale
'.2 0nformare )i publicitate
'.3 Aspecte financiare
'.4 Ac+i-i8ii 7n cadrul proiectului
'.5 9ereuli
80 ANE6ELE CERERII DE 1INANARE
90 ANE6A 2 l% I#/:ru;$"u#% d"# 2701202011 d %&l";%r % &r<dr"l'r %r:0 11
1
d"# -':r=r% Gu<r#ulu" #r0
7,9>2007 &r"<"#d r(ul"l d l"("?"l":%: % ;@l:u"l"l'r !;:u%: A# ;%drul '&r%$"u#"l'r !"#%#$%: &r"# &r'(r%ml
'&r%$"'#%l
100 1'rmul%r d A#r("/:r%r % (ru&ulu" $"#:

3

10 IN1ORMAII GENERALE

Acest +id cuprinde r(ul"l (#r%l privind completarea )i transmiterea unei cereri de finanare
7n cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate pentru !"#D$%.
R(ul"l /&;"!"; privind completarea )i transmiterea unei cereri de finanare: corespun-toare
fiecrei cereri de propuneri de proiecte: sunt cuprinse 7n G@"dul S'l";":%#:ulu" - C'#d"$""l
S&;"!";0

101 D!"#"$""

Atunci c;nd elaborai cererea de finanare: v rum s avei 7n vedere urmtoarele definiii ale
termenilor relevani<

A;:"<":$" d ;''&r%r :r%#/#%$"'#%l< activiti ce au ca scop obinerea de valoare
aduat pentru proiect prin utili-area e,perienei partenerilor transnaionali )i=sau a
e,emplelor=leciilor de bun practic din %*> includ: printre altele: sc+imburi de
e,perien: vi-ite de studiu: alte activiti eliibile derulate 7n comun de partenerii
naionali )i transnaionali.
A;:"<":$" "#'<%:'%r< orice activiti ce implic noi modaliti de atinere a re-ultatelor
proiectului .inclusiv aplicarea 7n $om;nia a unor e,emple de bun practic din %*/.
A;:"<":$" rl<%#: A# ;%drul>d'm#"ul &r'";:ulu"< activiti eseniale )i specifice pentru
implementarea proiectului.
C'/:-!";"#$+ raportul dintre resursele folosite 7n proiect )i re-ultatele obinute pe ba-a
lor .conform reulamentelor europene aplicabile: acest raport trebuie s aib o valoare
c;t mai mic 7n condiiile meninerii unui nivel al costurilor c;t mai sc-ut/.
DB<'l:%r dur%?"l+ de-voltare economic ec+ilibrat )i ec+itabil> niveluri 7nalte de
ocupare: coe-iune social )i inclu-iune> un 7nalt nivel de protecie a mediului )i o utili-are
responsabil a resurselor naturale> o politic coerent care enerea- un sistem politic
desc+is: transparent )i ?ustificabil> cooperare internaional efectiv 7n vederea promovrii
de-voltrii durabile lobale .#trateia @ot+enbur: 2&&1/.
E(%l":%:% d C%#/< nediscriminarea pe criterii de ras: se,: reliie: di-abiliti: v;rst: 7n
elaborarea )i implementarea activitilor proiectului= manaementului proiectului: etc.
Gru& $"#:< rupul de persoane=entitatea care va fi direct )i po-itiv afectat A# &r"'%d%
d "m&lm#:%r a proiectului: la nivelul obiectivului )i %;:"<":$"l'r proiectului.
ID< un cod numeric pe care 7l prime)te fiecare cerere de finanare 7n momentul 7n care
solicitantul 7ncepe 7ncrcarea acesteia 7n ActionAeb>
I#d";%:'r d r%l"B%r "md"%: .output/2 element care msoar efectulal unei
operaiuni=activiti din cadrul proiectului: ca urmare a utili-rii asistenei financiare
acordate: e,primat 7n uniti fi-ice.

4

I#d";%:'r d rBul:%: 2 element care msoar efectele: beneficiile )i avanta?ele imediate )i
directe asupra rupului int: ca urmare a utili-rii asistenei financiare acordate.
L"dr d &%r:#r"%:+ instituia=orani-aia care solicit finanare ( 7n cadrul unei cereri de
propuneri de proiecte ( 7n parteneriat cu alte instituii=orani-aii )i care: 7n condiiile 7n
care cererea de finanare va fi selectat 7n vederea contractrii: va avea rolul de
6eneficiar.
M:'d'l'("< modul 7n care proiectul va fi structurat: te+nicile: activitile )i resursele
folosite astfel 7nc;t s determine o 7mbuntire sustenabil a situaiei rupului int.
Mul:"-r("'#%l< referitor la minim 2 reiuni de de-voltare din $om;nia .7n proiectele
multi(reionale: membrii rupului int sunt selectai din minim 2 reiuni de de-voltare
ale $om;niei/.
O?";:"<ul (#r%l' repre-int re-ultatul final al proiectului: ce indic modul 7n care
proiectul va enera un efect po-itiv pe termen lun>
O?";:"<l /&;"!";>'&r%$"'#%l+ repre-int re-ultate scontate: intermediare 7n
atinerea obiectivului eneral al proiectului. #unt inte de atins ce conduc la beneficii
pentru rupul=rupurile int: care deriv din implementarea proiectului.
Pr'";:< ( un rup de activiti care trebuie reali-ate 7ntr(o secven loic: pentru a atine
un set de obiective prestabilite: formulate 7ntr(o perioada de timp )i buet definite.
R("u#% &r"#;"&%l d drul%r % %;:"<":$"l'r &r'";:ulu" 2 c;mp din cererea de
finanare: 7n care solicitantul nominali-ea- ca principal una din reiunile de de-voltare
din $om;nia 7n care are loc implementarea proiectului. Bn aceast reiune va e,ista cel
puin o locaie fi, pentru derularea activitilor proiectului.
Rl<%#$< modul 7n care proiectul contribuie la reali-area obiectivelor politicilor )i
strateiilor europene )i naionale interate 7n !"#D$% )i la soluionarea nevoilor specifice
ale rupului int: aduc;nd valoare adauat/.
S'l";":%#$"+ sunt persoanele ?uridice care vor putea depune cereri de finanare .7ndeplinind
condiiile de eliibilitate: specifice fiecrui domeniu ma?or de intervenie )i fiecrei cereri
de propuneri de proiecte/. Condiiile de eliibilitate a solicitanilor pentru fiecare
operaiune=domeniu ma?or de intervenie=a, prioritar sunt prev-ute 7n Documentul
Cadru de 0mplementare al !roramului "peraional #ectorial De-voltarea $esurselor
%mane 2 !"#D$% ( )i 7n +idurile solicitantului.
Su?;'#:r%;:%r )D:r#%l"B%r*< subcontractul .e,ternali-area/ repre-int acel acord
scris=contract 7nc+eiat 7n ba-a leislaiei relevante prin care beneficiarul=partenerul
7ncredinea- unei tere instituii=orani-aii .alta dec;t entitile partenere/ o activitate
sau o parte limitat a unei activiti asumate prin cererea de finanare.
Su/:#%?"l":%:< modul de continuare a proiectului=a efectelor proiectului dup 7ncetarea
finanrii prin !"#D$%> acesta este arumentat cu msurile preconi-ate a fi aplicate 7n

5

cadrul proiectului sau dup 7nc+eierea implementrii proiectului pentru a se asiura faptul
c proresul sau beneficiile reali-ate pentru rupul int vor fi arantate 7n viitor.
V%l'%r% %d%u(%: % &%r:#r"%:ulu"< aportul adus de un parteneriat stabilit 7n vederea
implementrii unui proiect .7n ba-a e,perienei )i resurselor implicate/ 7n plus fa de
contribuia produs prin utili-area capacitii )i resurselor aplicantului=beneficiarului:
ma,imi-;nd re-ultatele )i facilit;nd atinerea obiectivelor proiectului.
1020 Crr" d &r'&u#r" d &r'";:

Cererile de propuneri de proiecte vor fi cu evaluare continu )i selecie dup termenul limit de
depunere: stabilit prin @+idul #olicitantului 2 Condiii specifice.
1030 T"&ur" d &r'";:
Tipurile de proiecte care pot fi finanate sunt detaliate 7n @+idul #olicitantului ( Condiii #pecifice
aferent fiecrei cereri de propuneri de proiecte.
ATENIEE 4# G@"dul S'l";":%#:ulu" F C'#d":"" S&;"!"; &': !" "#;lu/ ;'#d"$"" l"m":%:"< &r"<"#d
;'rl%r% <%l'r"" :':%l l"("?"l % &r'";:l'r ;u mr"m% (ru&ulu" $"#:G rBul:%:l C" "#d";%:'r""
/&;"!";" !";ru" d'm#"u m%H'r d "#:r<#$"G :;0
Cursul de sc+imb care va fi utili-at pentru stabilirea acestei valori este cursul 0nforeuro aferent
lunii calendaristice 7n care se lansea- cererea de propuneri de proiecte )i va fi publicat 7n @+idul
solicitantului ( Condiii specifice pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte.
Cursul de sc+imb 0nforeuro este disponibil pe paina Aeb<
+ttp<==ec.europa.eu=budet=inforeuro=inde,.cfmCfuseactionDdsp_+tml_mont+lE_ratesFGanua
eDen
!entru toate domeniile ma?ore de intervenie din cadrul !"#D$% se 7ncura?ea- promovarea
&%r:#r"%:ulu": inclusiv promovarea ;''&rr"" :r%#/#%$"'#%l.
10.0 Al';%r !"#%#;"%r 'r"#:%:"<
Alocarea financiar orientativ pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte este prev-ut 7n
G@"dul S'l";":%#:ulu" - C'#d"$""l S&;"!"; corespun-tor cererii respective de propuneri.
10,0 C'#:r"?u$"% /'l";":%#:ulu"
C'#:r"?u$"% /'l";":%#:ulu" repre-int &r';#:%Hul m"#"m d"# <%l'%r% :':%l% l"("?"l a proiectului
propus care va fi suportat de ctre solicitant sau parteneriat sub form financiar )i este
pre-entat 7n @+idul #olicitantului Condiiile #pecifice pentru fiecare cerere de propuneri de
proiecte.

6

D%; &r'";:ul /: &r'&u/ d u# (ru& d 'r(%#"B%$"" &%r:#rG /'l";":%#:ul /: l"drul d
&%r:#r"%: .orani-aia=instituia care formulea- cererea de finanare respect;nd condiiile de
eliibilitate a solicitantului )i a partenerilor/.
V%l'%r% ;'#:r"?u$"" /'l";":%#:ulu">&%r:#r"%:ulu" pentru proiect se stabile)te 7n funcie de
:"&ul 'r(%#"B%$"" ;%r %r ;%l":%:% d /'l";":%#:.
4# ;'#!'rm":%: ;u DCIG <%l'%r% ;'#:r"?u$"" dum#%<'%/:r m"#"m A# ;%l":%: d /'l";":%#:
/: d+
D'm#"ul
m%H'r d
"#:r<#$"
C%:('r"" d ?#!";"%r"
3#!";"%r" 'rd'#%:'r" d ;rd": ai
buetului de stat: buetului asiurrilor
sociale de stat )i ai buetelor fondurilor
speciale )i #:":$"l %!l%: A# /u?'rd"#
/%u A# ;''rd'#%r !"#%#$%: "#:(r%l d"#
?u(:l %;/:'r%
3#!";"%r" &r/'%# Hur"d"; d
dr&: &r"<%: !r /;'&
&%:r"m'#"%l: "#/:":u$"" &u?l";
!"#%#$%: "#:(r%l d"# <#":ur"
&r'&r"" /%u &%r$"%l d l% ?u(:ul
d /:%:: buetul asiurrilor
sociale de stat sau buetele
fondurilor specialeG "#/:":u$""l d
A#<$m=#: /u&r"'r %;rd":%:
care nu fac parte din cateoriile
anterioare de beneficiari
3#!";"%r" &r/'%#
Hur"d"; d dr&: &r"<%:
;u /;'& &%:r"m'#"%l
101 2,I 2I ,I
102 23I 2I ,I
103 21I 2I ,I
10. 19I 2I ,I
10, 1,I 2I ,I
201 1,I 2I ,I
202 1,I 2I ,I
203 3I 2I ,I
301 7I 2I ,I
302 1,I 2I ,I
303 22I 2I ,I
.01 2,I - -
.02 2,I - -
,01 9I 2I ,I
,02 1.G07I 2I ,I
701 17G3,I 2I ,I
702 8G7I 2I ,I
703 11G22I 2I ,I
70. 2,I 2I ,I


7

!e parcursul implementrii proiectului: c+eltuielile efectuate 7n timpul implementrii proiectului
)i considerate neeliibile la verificarea unei cereri de rambursare vor fi suportate de ctre
dumneavoastr 7n calitate de beneficiar.

8

20 DOCUMENTE DE RE1ERIN2
201 D';um#: &r'(r%m%:";
Bn conformitate cu A(#d% d l% L"/%?'#% r<"Bu":: Or"#:r"l S:r%:("; C'mu#":%r &r"<"#d
C'B"u#% 2007-2013: S:r%:("% Eur'&%# d O;u&%r: L"#""l D"r;:'%r I#:(r%: &#:ru
CrC:r E;'#'m"; C" O;u&%r% 1'r$" d Mu#; 200,-2008 a fost elaborat Pr'(r%mul
O&r%$"'#%l S;:'r"%l DB<'l:%r% R/ur/l'r Um%# F POSDRU 2007-2013
.+ttp<==AAA.fseromania.ro=imaes=doAndocs=pos_dru11.pdf/: %d'&:%: &r"# D;"B"% C'm"/""
Eur'&# C)2007* ,811>2201102007.
!entru implementarea !"#D$%: a fost elaborat Documentul Cadru de 0mplementare a !"#D$%(
DC0 !"#D$% .+ttp<==AAA.fseromania.ro: seciunea Documente !roramatice/ cuprin-;nd
informaii detaliate privind activitile eliibile: cateoriile de c+eltuieli eliibile: cateoriile de
beneficiari eliibili )i rupurile int eliibile: precum )i alte informaii relevante pentru fiecare
domeniu ma?or de intervenie.
202 POSDRU 2007-2013
O?";:"< (#r%l %l POSDRU< Dezvoltarea capitalului uman i creterea competiti(itii) prin
corelarea educaiei i *n(rii pe tot parcursul (ieii cu piaa muncii i asigurarea de oportuniti
sporite pentru participarea (iitoare pe o pia a muncii modern) flexibil i inclusi( a 1.650.000
de persoane.
O?";:"< /&;"!"; POSDRU<
!romovarea educaiei )i formrii iniiale )i continue de calitate: inclusiv 7nvm;ntul
superior )i cercetarea>
!romovarea culturii antreprenoriale )i cre)terea calitii )i productivitii muncii>
1acilitarea inseriei tinerilor )i a )omerilor de lun durat pe piaa muncii>
De-voltarea unei piee a muncii moderne: fle,ibile )i inclusive>
!romovarea inseriei=reinseriei pe piaa muncii a persoanelor inactive: inclusiv din -onele
rurale>
Bmbuntirea serviciilor publice de ocupare>
1acilitarea accesului rupurilor vulnerabile la educaie )i pe piaa muncii.
AD &r"'r":%r POSDRU 2007-2013<

9

AD% Pr"'r":%r 1 JEdu;%$"% C" !'rm%r% &r'!/"'#%l A# /&r"H"#ul ;rC:r"" ;'#'m"; C" dB<'l:r""
/';":$"" ?%B%: & ;u#'%C:rK
"biectivul eneral< De-voltarea rutelor fle,ibile de 7nvare pe tot parcursul vieii )i cre)terea
accesului la educaie )i formare prin furni-area unei educaii iniiale )i continue moderne )i de
calitate: inclu-;nd 7nvm;ntul superior )i cercetarea.
D'm#""l m%H'r d "#:r<#$"<
1.1 Acces la educaie )i formare profesional iniial de calitate>
1.2 Calitate 7n 7nvm;ntul superior>
1.3 De-voltarea resurselor umane din educaie )i formare profesional>
1.4 Calitate 7n formarea profesional continu>
1.5 !rorame doctorale )i postdoctorale 7n spri?inul cercetrii.
AD% Pr"'r":%r 2 JC'rl%r% A#<$r"" & :': &%r;ur/ul <"$"" ;u &"%$% mu#;""K
"biectivul eneral< 1acilitarea accesului la educaie: cre)terea ocupabilitii )i a nivelului de
educaie )i formare profesional al resurselor umane printr(o abordare de tip Hpe tot parcursul
vieiiI: 7n conte,tul societii ba-ate pe cunoa)tere.
D'm#""l m%H'r d "#:r<#$"<
2.1 Tran-iia de la )coal la viaa activ>
2.2 !revenirea )i corectarea prsirii timpurii a )colii>
2.3 Acces )i participare la 1!C.
AD% Pr"'r":%r 3 JCrC:r% %d%&:%?"l":$"" lu;r:'r"l'r C" % A#:r&r"#dr"l'rK
"biectivul eneral< !romovarea culturii antreprenoriale: fle,icuritii )i adaptabilitii prin
spri?inirea forei de munc )i a 7ntreprinderilor competente: pretite )i adaptabile.
D'm#""l m%H'r d "#:r<#$" <
3.1 !romovarea culturii antreprenoriale>
3.2 1ormare )i spri?in pentru 7ntreprinderi )i ana?ai pentru promovarea adaptabilitii>
3.3 De-voltarea parteneriatelor )i 7ncura?area iniiativelor pentru parteneri sociali )i
societatea civil.
AD% Pr"'r":%r . JM'dr#"B%r% Sr<";"ulu" Pu?l"; d O;u&%rK
"biectivul eneral< Cre)terea calitii: eficienei )i transparenei serviciilor de ocupare furni-ate
de #erviciul !ublic de "cupare .A9"13/.
D'm#""l m%H'r d "#:r<#$" <

10

4.1 Bntrirea capacitii #!" de furni-are a serviciilor de ocupare>
4.2 1ormarea personalului propriu al #!".
AD% Pr"'r":%r , JPr'm'<%r% m/ur"l'r %;:"< d ';u&%rK
"biectivul eneral< 1acilitarea interrii pe piaa muncii a )omerilor tineri )i a )omerilor de lun
durat: atraerea )i meninerea unui numr mai mare de persoane pe piaa muncii: inclusiv 7n
-onele rurale )i spri?inirea ocuprii formale.
D'm#""l m%H'r d "#:r<#$"<
5.1 De-voltarea )i implementarea msurilor active de ocupare>
5.2 !romovarea sustenabilitii pe termen lun a -onelor rurale 7n ceea ce prive)te
de-voltarea resurselor umane )i ocuparea forei de munc.
AD% Pr"'r":%r 7 JPr'm'<%r% "#;luB"u#"" /';"%lK
"biectivul eneral< 1acilitarea accesului pe piaa muncii al rupurilor vulnerabile )i promovarea
unei societi inclusive )i coe-ive 7n scopul asiurrii bunstrii tuturor cetenilor.
D'm#""l m%H'r d "#:r<#$"<
J.1 De-voltarea economiei sociale>
J.2 Bmbuntirea accesului )i a participrii rupurilor vulnerabile pe piaa muncii>
J.3 !romovarea ealitii de )anse pe piaa muncii>
J.4 0niiative transnaionale pentru o pia inclusiv a muncii.
AD% &r"'r":%r 7 JA/"/:#$ :@#";K
"biectivul eneral< Acordarea de spri?in pentru procesul de implementare a !"# D$% )i utili-area
eficient a spri?inului financiar al Comunitii )i a co(finanrii naionale: prin<
performan )i calificare corespun-toare la nivelul A3 )i al "ranismelor 0ntermediare>
utili-area strateic a evalurii>
coerena 7ntre aciuni: asiurarea compatibilitii proiectelor cu politicile %*>
promovarea obiectivelor )i operaiunilor !"# D$%.
D'm#""l m%H'r d "#:r<#$"<
'.1 #pri?in pentru implementarea: manaementul eneral )i evaluarea !"# D$%>
'.2 #pri?in pentru promovare )i comunicare !"# D$%.

11

30 IN1ORMAII NECESARE PENTRU SOLICITAREA UNEI 1INAN2RI
NERAM3URSA3ILE 4N CADRUL POSDRU
3010 R(ul" C" ;r":r"" d l"("?"l":%:
30101 El"("?"l":%:% /'l";":%#$"l'r C" % &%r:#r"l'r
)%* R(ul" (#r%l &r"<"#d l"("?"l":%:% /'l";":%#$"l'r
#olicitantul trebuie s fie o orani-aie leal constituit 7n $om;nia: persoana ?uridic:
conform leislaiei rom;ne)ti aplicabile pentru fiecare cateorie de persoan ?uridic
desemnat ca fiind eliibil prin Condiiile specifice aplicabile pentru fiecare cerere de
propuneri de proiecte )i 7n conformitate cu Documentul Cadru de 0mplementare a !"#D$%.
#olicitantul are responsabilitatea final pentru manaementul )i implementarea proiectului
conform prevederilor contractului de finanare>
#olicitantului 9% i se poate acorda finanarea nerambursabil solicitat dac<
- se afl 7n stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lic+idare sau de administrare
?udiciar: are 7nc+eiate concordate: )i(a suspendat activitatea 7n ultimii 2 ani dinaintea depunerii
cererii de finanare sau face obiectul unei proceduri 7n urma acestor situaii sau se afl 7n situaii
similare 7n urma unei proceduri de aceea)i natur prev-ute de leislaia sau de relementrile
naionale.
- repre-entanii si leali=structurile de conducere )i persoanele care asiur conducerea
solicitantului au fost condamnai printr(o +otr;re cu valoare de res +udicata pentru un delict
leat de conduita profesional>
- repre-entanii si leali=structurile de conducere )i persoanele care asiur conducerea
solicitantului au comis 7n conduita profesional re)eli rave: demonstrate prin orice mi?loace: pe
care autoritatea contractant le poate ?ustifica>
- se 7ncadrea-: din punct de vedere al obliaiilor de plat restante la buetele publice: 7ntr(
una din situaiile de mai ?os<
obliaiile de plat nete dep)esc 1=12 din totalul obliaiilor datorate 7n ultimele
12 luni: 7n ca-ul certificatului de atestare fiscal emis de Aenia 9aional de
Administrare 1iscal>
obliaiile de plat dep)esc 1=J din totalul obliaiilor datorate 7n ultimul
semestru: 7n ca-ul certificatului de atestare fiscal emis de autoritile publice locale.
- repre-entanii si leali=structurile de conducere )i persoanele care asiur conducerea
solicitantului au fost condamnai printr(o +otr;re cu valoare de res +udicata pentru fraud:
corupie: participare la o orani-aie criminal sau la orice alte activiti ileale 7n detrimentul
intereselor financiare ale Comunitilor>

12

- i se aplic o sanciune administrativ 7n letur cu declaraii false 7n furni-area informaiilor
solicitate de autoritatea contractant: sau pentru faptul c nu a furni-at acele informaii: sau 7n
letur cu faptul c s(a constatat o 7nclcare rav a obliaiilor ce 7i revin 7n temeiul
contractelor de?a finanate.
- solicitantul )i partenerul=partenerii )i=sau repre-entanii lor leali=structurile de conducere
a acestora )i persoanele care asiur conducerea solicitantului=partenerului=partenerilor se afl
7n situaia de conflict de interese sau incompatibilitate>
- se face vinovat de declaraii false 7n furni-area informaiilor solicitate de
A3!"#D$%="0!"#D$% responsabil sau nu a furni-at aceste informaii>
- solicitantul sau partenerii se afl pe lista beneficiarilor e,clu)i de la finanare 7n urma
re-ilierii contractelor de finanare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau
refu- s semne-e contractul de finanare sau se afl 7n situaia de conflict de interese>
- dac informaiile prev-ute 7n cererea de finanare nu corespund cu documentele suport
depuse 7n etapa de contractare. 9u se admit ?ustificri de tipul introducerii eronate a datelor.
3%B% l(%l de avut in vedere in situatia in care solicitantului 9% i se poate acorda finanarea
nerambursabil solicitat< REGULAMENTUL )UEG EURATOM* NR0 977>2012 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN LI AL CONSILIULUI d"# 2, ';:'m?r" 2012 &r"<"#d #'rml !"#%#;"%r %&l";%?"l
?u(:ulu" (#r%l %l U#"u#"" M" d %?r'(%r % R(ul%m#:ulu" )CEG Eur%:'m* Nr0 170,>2002 %l
C'#/"l"ulu" )%r:0107*
,rticolul 1-#
..1/ #unt e,cluKi de la participarea la procedurile de ac+i-i8ii candida8ii sau ofertan8ii care<
.a/ se afl 7n stare de faliment sau fac obiectul unei proceduri de lic+idare sau de administrare
?udiciar: au 7nc+eiat concordate ?udiciare: Ki(au suspendat activitatea economic sau fac obiectul
unei proceduri 7n urma acestor situa8ii sau se afl 7n situa8ii similare 7n urma unei proceduri
similare prev-ute de leisla8ia sau de relementrile na8ionale>
.b/ aceKtia sau persoanele care au putere de repre-entare: deci-ie sau control asupra lor au fost
condamna8i printr(o +otr;re cu valoare de res +udicata a unei autorit8i competente a unui stat
membru pentru un delict leat de conduita lor profesional>
.c/ au comis 7n conduita lor profesional reKeli rave: demonstrate prin orice mi?loace pe care
autoritatea contractant le poate ?ustifica: inclusiv prin +otr;ri ale 6*0 Ki ale orani-a8iilor
interna8ionale>
.d/ nu Ki(au respectat oblia8iile de plat a contribu8iilor de asiurri sociale sau de ac+itare a
impo-itelor 7n conformitate cu prevederile leale ale 8rii 7n care sunt stabili8i sau ale 8rii
autorit8ii contractante sau ale 8rii unde se e,ecut contractul>
.e/ aceKtia sau persoane cu putere de repre-entare: deci-ie sau control asupra lor au fost
condamna8i printr(o +otr;re cu valoare de res ?udicata pentru fraud: corup8ie: participare la o
orani-a8ie criminal: splare de bani sau participare la orice alte activit8i ileale 7n detrimentul
intereselor financiare ale %niunii>
.f/ intr sub inciden8a unei sanc8iuni administrative men8ionate la articolul 1&L alineatul .1/.

13

Giterele .a/M.d/ de la primul pararaf nu se aplic 7n ca-ul ac+i-i8iei de bunuri 7n condi8ii deosebit
de avanta?oase fie de la un furni-or care 7Ki lic+idea- activitatea definitiv: fie de la administratori
?udiciari sau lic+idatori 7n ca-ul unui faliment: prin intermediul unui concordat ?udiciar sau printr(o
procedur similar: prev-ut de leisla8ia na8ional.
Giterele .b/ Ki .e/ de la primul pararaf nu se aplic 7n ca-ul 7n care candida8ii sau ofertan8ii pot
demonstra c au fost adoptate msuri corespun-toare 7mpotriva persoanelor cu putere de
repre-entare: deci-ie sau control care fac obiectul +otr;rii men8ionate la litera .b/ sau .e/ de la
primul pararaf.

,rticolul 1-$
Criterii de excludere aplicabile atribuirilor
.1/ 0u se atribuie contracte candida1ilor sau ofertan1ilor care) *n timpul procedurii de achi2i1ii
aferente contractului respecti('
.a/ se gsesc *ntr!o situa1ie de conflict de interese3
.b/ se fac (ino(a1i de declara1ii false *n informa1iile solicitate de autoritatea contractant) ca o
condi1ie de participare la procedura de achi2i1ii sau nu au furni2at informa1ii respecti(e3
.c/ se afl *ntr!una din situa1iile de excludere de la procedura de achi2i1ii men1ionat la articolul
1-# alineatul .1/.

,rticolul 1-4
Sanciuni administrative i !inanciare
.1/ ,utoritatea contractant poate impune sanc1iuni administrati(e 5i6sau financiare'
.a/ contractan1ilor) candida1ilor sau ofertan1ilor afla1i *n ca2urile men1ionate la articolul 1-$
alineatul .1/ litera .b/3
.b/ contractan1ilor *n ca2ul crora s!a constatat o *nclcare gra( a obliga1iilor ce le re(in *n
temeiul contractelor finan1ate de la buget.
7u toate acestea) mai *nt8i) autoritatea contractant trebuie s ofere *ntotdeauna persoanei
respecti(e posibilitatea de a!5i pre2enta obser(a1iile.
.2/ 9anc1iunile men1ionate la alineatul .1/ sunt propor1ionale cu importan1a contractului 5i cu
gra(itatea abaterii) 5i pot consta *n'
.a/ excluderea candidatului sau a ofertantului sau a contractantului *n cau2 de la contracte sau
granturi finan1ate de la buget) pe o perioad maxim de 2ece ani3 5i6sau
.b/ plata unor sanc1iuni financiare de ctre candidat sau ofertant sau contractant) *n limita (alorii
contractului respecti(..

)?* R(ul" (#r%l &r"<"#d &%r:#r"" A# ;%drul ;rr"l'r d !"#%#$%r #r%m?ur/%?"l &r"#
POSDRU
!entru depunerea unei cereri de finanare putei avea parteneri naionali "i#sau transnaionali.
!artenerii naionali sunt orani-aii cu personalitate ?uridic din $om;nia .e,clusiv
!ersoane 1i-ice Autori-ate: 7ntreprinderi individuale sau ec+ivalent/ ce desf)oar activiti
relevante 7n cadrul proiectului )i au 7n obiectul de activitate al instituiei pe care o repre-int )i
activitatea=activitile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri> prevederea
referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabil sindicatelor: patronatelor )i asociaiilor

14

profesionale>
!artenerii nu trebuie s se afle 7n situaiile de e,cludere prev-ute 7n cadrul $eulilor
enerale privind eliibilitatea solicitanilor de mai sus>
!artenerii transnaionali sunt orani-aii cu personalitate ?uridic din statele membre ale
%niunii *uropene e,clusiv $om;nia .e,clusiv ec+ivalentul !ersoanelor 1i-ice Autori-ate sau alte
entiti similare 2 ana?ati pe cont propriu: intreprinderi individuale: etc/: leal constituite 7n ara
de oriine: care desf)oar activiti relevante 7n cadrul proiectului )i au 7n obiectul de activitate
)i activitatea=activitile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri> prevederea
referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabil sindicatelor )i patronatelor din statele
membre ale %*>
!artenerii naionali )i transnaionali trebuie s fie implicai cel puin 7n dou din cele trei
aspecte pre-entate mai ?os<
1. $mplementarea proiectului .fiecare partener implicat 7n aceast etap este
responsabil de coordonarea anumitor activiti din proiect )i=sau 7ndeplinirea anumitor activiti
din proiect pentru atinerea re-ultatelor corespondente activitii din proiect sau setului de
activiti pentru care sunt responsabili a)a cum re-ult din cererea de finanare )i acordul de
parteneriat: asiur;nd totodat soluionarea eventualelor probleme aprute 7n implementarea
proiectului> mai muli parteneri pot contribui la reali-area aceluia)i set de activiti> funciile )i
activitile proiectului nu sunt duplicate sau reali-ate 7n paralel: ci sunt reali-ate 7n comun/.
!artenerii pot fi implicai inclusiv 7n activiti leate de manaementul eneral al proiectului>
2. %urnizare de expertiz& resurse umane "i materiale ( pentru implementarea
proiectului partenerii pot furni-a resurse umane .de e,emplu e,peri pe termen lun )i=sau scurt/:
resurse materiale .de e,emplu sli de curs: ec+ipamente: etc/ i6sau experti2 .de e,emplu studii:
cercetri: anali-e: etc/ necesare 7n vederea derulrii activitilor proiectului cum ar fi: de e,emplu:
activitile leate de manaementul eneral al proiectului: ac+i-iii publice: informare )i
publicitate: etc: conform cererii de finanare )i acordului de parteneriat.
9u este permis ca activitile ce revin liderului de parteneriat: 7n conformitate cu prevederile
Acordului de parteneriat )i a Cererii de finanare: s fie desf)urate de ctre e,perii
!artenerului= !artenerilor sau vice(versa. Cu alte cuvinte: rolurile )i responsabiltile ce le revin
fiecarui !artener: inclusiv liderul de parteneriat: vor fi 7ndeplinite prin utili-area de resurse umane
proprii )i =sau e,ternali-are de activiti.
#olicitantul va purta responsabilitatea final 7n faa A3!"#D$%="0!"#D$% responsabil pentru
implementarea )i manaementul proiectului.
3. %inanarea proiectului .partenerii pot contribui financiar la reali-area proiectului
prin asiurarea unei pri sau a intreii contribuii minime a solicitantului/.
Autoritile sau instituiile finanate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu entiti din
sectorul privat: numai prin aplicarea unei proceduri transparente )i nediscriminatorii privind

15

aleerea partenerilor din sectorul privat: conform prevederilor ".%.@. J4=2&&L cu modificrile )i
completrile ulterioare: aprobat cu modificri prin Geea nr. 3J2=2&&L )i ale 9ormelor
metodoloice de aplicare a "%@ J4=2&&L aprobate prin N.@. nr.21O=2&12: pentru aprobarea
9ormelor metodoloice de aplicare a prevederilor "rdonantei de urenta a @uvernului nr.
J4=2&&L privind estionarea financiara a instrumentelor structurale si utili-area acestora pentru
obiectivul converenta.
A$T. 35: alin .4/:( .'/ din N.@. nr.21O=2&12

.4/ Aleerea partenerilor este 7n e,clusivitate de competena autoritii=instituiei=orani-aiei
care are calitatea de lider al parteneriatului: 7n ca-ul 7n care aceasta iniia- stabilirea
parteneriatului.
.5/ Autoritile=0nstituiile finanate din fonduri publice au obliaia de a face public intenia
de a stabili un parteneriat cu entiti private 7n vederea implementrii unui proiect finanat din
instrumente structurale: menion;nd totodat principalele activiti ale proiectului )i condiiile
minime pe care trebuie s le 7ndeplineasc partenerii.
.J/ Bn ca-ul parteneriatelor stabilite cu entiti din sectorul privat 7nreistrate fiscal 7n $om;nia:
procedura transparent )i nediscriminatorie privind aleerea partenerilor din sectorul privat
prev-ut la art. 24 din "rdonan se consider 7ndeplinit numai dac liderul face dovada
7ndeplinirii prevederilor alin. .5/ prin intermediul canalelor media cu acoperire naional sau prin
internet )i demonstrea- c a ales partenerii dintre entitile private care au rspuns anunului
public.
.'/ Bn ca-ul parteneriatelor stabilite cu entiti din sectorul privat 7nreistrate fiscal 7n alte state
membre ale %niunii *uropene: procedura transparent )i nediscriminatorie privind aleerea
partenerilor din sectorul privat: prev-ut la art. 24 din "rdonan: se consider 7ndeplinit
numai dac liderul face dovada c partenerii au fost selectai dintre orani-aiile care au domenii
de activitate 7n concordan cu obiectivele specifice ale proiectului.
P#:ru % !" ;'#/"dr%$" l"("?"l"G A# ;%l":%: d /'l";":%#$" C" &%r:#r" :r?u" / r/&;:%$" :'%:
r(ul"l m#$"'#%: %#:r"'r0
C%:('r""l d /'l";":%#$" l"("?"l" C" &%r:#r" l"("?"l" )du& ;%B* /u#: &r<Bu: A# G@"dul
S'l";":%#:ulu" - C'#d"$"" S&;"!"; ;'r/&u#B:'%r !";r" ;rr" d &r'&u#r" d &r'";:0

);* C%&%;":%:% !"#%#;"%r C" '&r%$"'#%l
Bn conformitate cu prevederile DC0 !"#D$%: solicitantul )i partenerii acestuia trebuie s
demonstre-e c au capacitate financiar )i operaional.
Capacitatea financiar )i operaional a fiecruia dintre membrii parteneriatului va fi evaluat
av;nd 7n vedere informaiile furni-ate 7n cererea de finanare .e,perien sau e,perti- 7n
domeniul proiectelorI: HCifra de afaceri=venituri totaleI/: 7n raport cu resursele puse la dispo-iie
sau resursele necesare pentru implementarea proiectului: conform cererii de finanare )i
acordului de parteneriat.

16

Bn situaia 7n care datele declarate 7n cererea de finanare sunt incorecte: ca urmare a unei erori
umane intenionate sau neintenionate: iar cererea de finanare este respins pe ba-a datelor
a)a cum au fost declarate de solicitant: nu se accept contestarea deci-iei de respinere.
Bn situaia 7n care datele declarate 7n cererea de finanare nu corespund cu informaiile din
documentele ?ustificative pre-entate la semnarea contractului: deci-ia de finanare poate fi
revocat iar A3!"#D$% = "0!"#D$% responsabil poate decide e,cluderea solicitantului de la
participarea la depunerea de finanare pentru o perioad de ma,im 2 ani.
A3!"#D$% = "0!"#D$% responsabil 7)i re-erv dreptul de a restriciona condiiile de eliibilitate
pentru capacitatea financiar )i operaional prin prevederile din @+idul #olicitantului 2 Condiii
#pecifice.
A. Capacitatea financiar Ki opera8ional se defineKte ca valoare ma,im a asisten8ei financiare
nerambursabile pe care poate s o ob8in fiecare membru al parteneriatului 7n fun8ie de tipul
orani-a8iei pe care o repre-int.
Capacitatea operaional a parteneriatului

*,emplu recomandat<
- ani de e,periena minim 7n domeniul proiectelor pentru care se solicit finanare =
proiecte similare implementate anterior


Criteriu ril 1a-a A ( %#" d D&r"#$%
Cel puin unul din membrii parteneriatului a mai implementat 1 proiect cu finan8are
nerambursabil
9,:
Cel puin unul din membrii parteneriatului are e,perien sau e,perti- de cel puin J
luni 7n domeniul proiectuluiCapacitatea !inanciara a parteneriatului
#e stabileKte ca valoare ma,im a finan8rii nerambursabile care poate fi accesat de fiecare
orani-a8ie din cadrul parteneriatului 7n func8ie de tipul orani-a8iei.

1. 0nstitu8ii publice
9u se evaluea- cifra de afaceri

2. "9@ cu vec+ime mai mare de 1 an
5aloarea asisten8ei financiare nerambursabile solicitate D ma,im suma veniturilor totale pe
ultimii 3 ani .n(1: n(2 )i n(3/ conform bilan8ului contabil depus #A% ma,im 3&P din valoarea
asisten8ei financiare nerambursabile totale

3. #$G cu vec+ime mai mare de 1 an

17

5aloarea asisten8ei financiare nerambursabile solicitate D ma,im suma cifrelor de
afaceri=suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani .n(1: n(2 )i n(3/
1
conform bilan8ului contabil
depus #A% ma,im 3&P din valoarea asisten8ei financiare nerambursabile totale

4. "9@ cu vec+ime mai mic de 1 an
5aloarea asisten8ei financiare nerambursabile solicitate D ma,im 2&P din valoarea asisten8ei
financiare nerambursabile totale

5. #$G cu vec+ime mai mic de 1 an
5aloarea asisten8ei financiare nerambursabile solicitate D ma,im 2&P din valoarea asisten8ei
financiare nerambursabile totale

EDm&lu
Nr0
;r:0
T"& /'l";":%#: >
&%r:#rN
M'd%l":%: d ;%l;ul EDm&lu 1 EDm&lu 2
1 0nstituie public 9u se evaluea- cifra de
afaceri
Asisten8a
financiar
nerambursabil
solicitat D 4&.&&&
euro
Asisten8a
financiar
nerambursabil
solicitat D
J&.&&& euro
2. "9@ cu vec+ime mai mare de 1 an
2.1 "9@ cu vec+ime
mai mare de 1 an
5aloarea asisten8ei
financiare nerambursabile
solicitate D ma,im suma
veniturilor totale .n(1: n(2
)i n(3/
n(1 D 3&.&&& *%$
n(2 D 2&.&&& *%$
n(3 D 2&.&&&& *%$

Asisten8a
financiar
nerambursabil
solicitat < ma,im
'&.&&& *%$

2.2 "9@ cu vec+ime
mai mare de 1 an
5aloarea asisten8ei
financiare nerambursabile
solicitate D ma,im 3&P
din valoarea asisten8ei
financiare nerambursabile
totale

Asisten8a
financiar
nerambursabil
solicitat< ma,im
3&P din 3&&.&&&
euro
3 #$G cu vec+ime mai mare de 1 an
3.1 #$G cu vec+ime
mai mare de 1 an
5aloarea asisten8ei
financiare nerambursabile
solicitate D ma,im suma
cifrelor de
afaceri=veniturilor totale
.n(1: n(2 si n(3/
n(1 D 25.&&& *%$
n(2 D 2&.&&& *%$
n(3 D 25.&&& *%$

Asisten8a
financiar
nerambursabil


1
Aplicantul va lua in considerare varianta cea mai avantajoasa.

18

solicitat< ma,im
'&.&&& *%$
3.2 #$G cu vec+ime
mai mare de 1 an
5aloarea asisten8ei
financiare nerambursabile
solicitate D ma,im 3&P
din valoarea asisten8ei
financiare nerambursabile
totale

Asisten8a
financiar
nerambursabil
solicitat< ma,im
3&P din 3&&.&&&
euro
4 "9@ cu vec+ime
mai mic de 1 an
5aloarea asisten8ei
financiare nerambursabile
solicitate D ma,im 2&P
din valoarea asisten8ei
financiare nerambursabile
totale
Asisten8a
financiar
nerambursabil
solicitat < ma,im
2&P din 3&&.&&&
euro
Asisten8a
financiar
nerambursabil
solicitat< ma,im
2&P din 3&&.&&&
euro
5 #$G cu vec+ime
mai mic de 1 an
5aloarea asisten8ei
financiare nerambursabile
solicitate D ma,im 2&P
din valoarea asisten8ei
financiare nerambursabile
totale
Asisten8a
financiar
nerambursabil
solicitat < ma,im
2&P din 3&&.&&&
euro
(

J Total
.1Q2Q3Q4Q5/ D
3&&.&&& euro
# D 4&.&&& euro
!1 D '&.&&& euro
!2 D '&.&&& euro
!3 D J&.&&& euro
!4 D J&.&&& euro

Total D 3&&.&&&
euro
# D J&.&&& euro
!1 D L&.&&& euro
!2 D L&.&&& euro
!3 D J&.&&& euro


Total D 3&&.&&&
euro
; se calculea2 pentru fiecare membru al parteneriatului) raportat la (aloarea anga+at de fiecare
din bugetul total al proiectului.

6. Capacitatea financiar Ki opera8ional se verific pe 7ntre parteneriatul constituit pentru
implementarea proiectului: sub urmtoarele aspecte<
( valoarea ma,im a asisten8ei financiare nerambursabile pentru un proiect este suma valorii
asisten8ei financiare nerambursabile pe care poate s o ob8in fiecare membru al
parteneriatului: conform punctului A de mai sus>
( 7n situa8ia 7n care cel pu8in un membru al parteneriatului nu 7ndeplineKte condi8ia de capacitate
financiar definit la punctul A de mai sus: parteneriatul este considerat lipsit de capacitate
financiar.

)d* C'#!l";:ul d "#:r/

19

5 rum s avei 7n vedere cu prioritate prevederile "rdonanei de %rent a @uvernului nr.
JJ=2&11 privind prevenirea: constatarea )i sancionarea nereulilor aparute 7n obinerea )i
utili-area fondurilor europene )i=sau a fondurilor publice naionale aferente acestora. Conform
art.11 din "rdonana de %rent a @uvernului nr. JJ=2&11 solicitantul va fi e,clus din procedura
de selecie dac se constat c 7n procesul de verificare=evaluare=aprobare a cererilor de
finanare au participat persoane care dein pri sociale: pri de interes: aciuni din capitalul
subscris al unuia dintre solicitani sau care fac parte din consiliul de administraie=oranul de
conducere ori de supervi-are a unuia dintre solicitani> au calitatea de so=soie: rud sau afin
p;n la radul al doilea inclusiv cu persoane care dein pri sociale: pri de interes: aciuni din
capitalul subscris al unuia dintre solicitanti ori care fac parte din consiliul de
administraie=oranul de conducere sau de supervi-are a unuia dintre solicitani> persoane
despre care se constat c pot avea un interes de natura s le afecte-e imparialitatea pe
parcursul procesului de verificare=evaluare=aprobare a cererilor de finantare.
$epre-int conflict de interese orice situaie care 7mpiedic solicitantul=partenerii sau
A3!"#D$%="0!"#D$% deleat de a avea o atitudine profesionist: obiectiv )i imparial: sau
care le 7mpiedic s e,ecute activitile prev-ute 7n cererea de finanare sau 7n relementrile
specifice 7ntr(o manier profesionist: obiectiv )i imparial: din motive referitoare la familie:
via personal: afiniti politice sau naionale: interese economice sau orice alte interese.
0nteresele anterior menionate includ orice avanta? pentru persoana 7n cau-: soul=soia sau o
ruda ori un afin: p;n la radul 2 inclusiv. #olicitanii de finanare nerambursabil se obli s
7ntreprind toate dilienele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau e,istena
oricrei incompatibiliti )i s informe-e cu celeritate: 7n scris: A3!"#D$%="0!"#D$% deleat 7n
letur cu orice situaie care d na)tere sau este posibil s dea na)tere unui astfel de conflict.
Dispo-iiile menionate se aplic personalului solicitantului de finanare
nerambursabil=partenerilor= subcontractanilor: precum )i personalului A3!"#D$%="0!"#D$%
deleat: dup ca-. Bn aceste situaii: A3!"#D$%="0 !"#D$% responsabil poate impune sanciuni
administrative sau financiare.
Cu toate acestea: mai 7nt;i: A3!"#D$%="0!"#D$% responsabil trebuie s ofere 7ntotdeauna
persoanei fi-ice sau ?uridice respective posibilitatea de a pre-enta propriile observaii. #anciunile
sunt proporionale cu importana contractului )i cu ravitatea abaterii: )i pot consta 7n<
i/ e,cluderea candidatului sau a ofertantului sau a contractantului 7n cau- de la
contracte sau ranturi finanate de la buet: pe o perioad ma,im de -ece ani
)i=sau
ii/ plata unor sanciuni financiare de ctre candidat sau ofertant sau contractant: 7n
limita valorii contractului 7n cau-.
3embrii parteneriatului vor lua toate msurile necesare pentru a evita riscul re-ilierii contractului
din culpa oricruia dintre membrii parteneriatului 7nc+eiat pentru implementarea proiectului.

20

A3!"#D$%="0!"#D$% responsabil vor anali-a situaiile individuale care au dus la re-ilierea
contractelor de finanare nerambursabil )i vor decide dac re-ilierea s(a produs din motive
obiective sau din cau-e imputabile parteneriatului: solicitantului sau partenerilor.
Bn ca-ul 7n care 6eneficiarul r!uB #m':"<%: / /m#B ;'#:r%;:ul d !"#%#$%r /%u ;'#:r%;:ul
d !"#%#$%r /: rB"l"%: din culpa 6eneficiarului sau a oricruia din membrii parteneriatului
7nc+eiat pentru implementarea proiectului: menionai 7n Acordul de parteneriat ane, a
contractului de finanare: beneficiarul sau membrii parteneriatului .individual sau ca ansamblu al
parteneriatului/ pot fi e,clu)i: prin deci-ie scris )i motivat a A3="0 !"#D$%: de la participarea
la alte cereri de propuneri de proiecte )i de la acordarea finanrii nerambursabile pentru o
perioad de 2 )d'"* %#".
Bn ca-ul identificrii unui ;'#!l";: d "#:r/ /%u u#" "#;'m&%:"?"l":$": A3!"#D$%="0!"#D$%
deleat 7)i re-erv dreptul de a verifica dac msurile luate de solicitant=beneficiar sunt potrivite
)i are dreptul de a impune solicitantului=beneficiarului s ia msuri suplimentare: dac este
necesar: pentru evitarea conflictului de interese sau situaiilor de incompatibilitate: 7nainte de
semnarea contractului de finanare: de a 7nceta contractarea sau de a re-ilia contractul de plin
drept: fr punere 7n 7ntar-iere: fr intervenia unui tribunal arbitral=unei instante ?udectore)ti
)i fr 7ndeplinirea altor formaliti: cu e,cepia transmiterii ctre 6eneficiar a unei simple
informri cu privire la re-ilierea Contractului.

30102 El"("?"l":%:% &r'";:ulu"
5erificarea eliibilitii proiectului se reali-ea- pe ba-a unor criterii eliminatorii specificate 7n
rila aferent 1a-ei A prev-ut ca ane, la @+idul #olicitantului 2 Condiii specifice.
#e vor evalua aspecte leate de eliibilitatea activitilor: eliibilitatea rupului int: re-ultatele
propuse: indicatori: buet )i implementare proiect.
Criteriile vor fi stabilite 7n @+idul #olicitantului ( Condiii #pecifice: cu privire la indicatorii de
proram afereni fiecrui D30: dimensiunea rupului int sau alte criterii relevante.
4# ;%Bul A# ;%r A# ;rr% d !"#%#$%r / r(//; %;:"<":$" ;u ;%r%;:r :r%#/#%$"'#%lG %;/:%
<'r !" ;'#/"dr%: ;% !""#d l"("?"l A# ;'#d"$""l urm:'%r+
sunt relevante pentru proiect: este pre-entat impactul )i beneficiul direct )i real asupra
rupului int )i au loc 7n rile din care provin partenerii transnaionali sau 7n statele %* 7n care
partenerii transnaionali au desc+ise filiale=sucursale sau membri cu personalitate ?uridic>
7n ca-ul 7n care nu e,ist partener= parteneri transnationali: sunt activiti care au letur
direct cu atinerea obiectivelor proiectului: asiurand beneficii reale pentru rupul int>
Dac cererea de finan8are prevede activit8i transna8ionale: se va specifica 7n ce stat
membru=state membre au loc aceste activit8i.

21

$euli specifice privind eliibilitatea=neeliibilitatea activitilor cu caracter transnaional sunt
stabilite prin @+idul #olicitantului 2 Condiii #pecifice pentru fiecare apel de propuneri de
proiecte.
A3!"#D$%="0 responsabil poate declara neeliibile c+eltuielile care privesc activiti cu caracter
transnaional pentru care beneficiarul 9% ?ustific temeinic letura D0$*CTR a activitilor
pentru care s(au efectuat c+eltuielile cu obiectivul proiectului.
Cererile de finanare nerambursabil nu pot include activiti care fac obiectul sc+emelor de
a?utor de stat. !roiectele care includ activiti de aceast natur vor fi respinse 7n cadrul
procesului de evaluare )i selecie.

30103 El"("?"l":%:% ;@l:u"l"l'r
R(ul" (#r%l d l"("?"l":%: % ;@l:u"l"l'r
!entru a fi eliibil: o c+eltuial trebuie s 7ndeplineasc 7n mod cumulativ urmtoarele condiii<
s fie efectiv pltit de ctre beneficiar de la data intrii 7n vioare a contractului de
finanare sau de la data menionata 7n contractul de finantare >
s fie prev-ut 7n buetul proiectului>
s fie 7n conformitate cu principiile unui manaement financiar riuros: av;nd 7n vedere
utili-area eficient a fondurilor )i un raport optim cost(eficien>
s fie 7nreistrat 7n contabilitatea 6eneficiarului=!artenerului=!artenerilor: s fie
identificabil: verificabil )i s fie dovedit prin facturi: 7n conformitate cu prevederile leislaiei
naionale: sau de alte documente contabile cu valoare probatorie>
s nu fi fcut obiectul altor finanri publice>
s fie 7n conformitate cu prevederile leislaiei naionale )i comunitare )i cu prevederile
contractului de finanare>
s fie menionat 7n lista c+eltuielilor eliibile prev-ut 7n @+idul #olicitantului ( Condiii
#pecifice pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte
Urm:'%rl :"&ur" d ;@l:u"l" #u /u#: l"("?"l+
T5A deductibil .recuperabil/ potrivit leii> ta,a pe valoarea adauat pentru entitile
care nu se 7ncadrea- la art 11S1.3/ din Notr;rea nr.1135 din &L noiembrie 2&11 de
modificare a N@ '5L din 2&&'>
dob;nda )i alte comisioane aferente creditelor>
c+eltuielile colaterale care intervin 7ntr(un contract de leasin>

22

ac+i-iia de ec+ipamente: mobilier: autove+icule: infrastructur: teren )i alte imobile: cu
e,cepia celor care pot fi 7ncadrate la cateoria H7heltuieli de tip <E=I>
ac+i-iia de ec+ipamente second(+and>
c+eltuielile pentru locuine>
amen-i: penaliti )i c+eltuieli de ?udecat>
costurile pentru operarea obiectivelor de investiii>
contribuia 7n natur>
c+eltuielile cu personalul implicat 7n implementarea proiectului: care dep)esc
plafoanele ma,ime de referin preci-ate 7n pre-entul @+id: sau cele relementate de
leislaia naional pentru personalul 7ncadrat 7n structuri=entiti finanate din buetul
de stat.
3%B% L(%l%+ A0 REGULAMENTUL )CE* NR0 1081>2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN LI AL
CONSILIULUI d"# , "ul" 2007 &r"<"#d 1'#dul S';"%l Eur'&%# M" d %?r'(%r % R(ul%m#:ulu"
)CE* #r0 178.>1999 )%r:011*0
30-OT2RORE Nr0 7,9 d"# 11 "ul" 2007 &r"<"#d r(ul"l d l"("?"l":%: % ;@l:u"l"l'r !;:u%:
A# ;%drul '&r%$"u#"l'r !"#%#$%: &r"# &r'(r%ml '&r%$"'#%l )m'd"!";%:% &r"#+ Notr;rea
@uvernului nr. 4L1=2&&O: Notr;rea @uvernului nr. O&2=2&11: Notr;rea @uvernului nr.
1135=2&11: cu modificrile )i completrile ulterioare
C0 ORDIN Nr0 1117>2170 d"# 17 %u(u/: 2010 &#:ru /:%?"l"r% r(ul"l'r d l"("?"l":%: C" % l"/:"
;@l:u"l"l'r l"("?"l A# ;%drul '&r%$"u#"l'r !"#%#$%: &r"# Pr'(r%mul '&r%$"'#%l /;:'r"%l
PDB<'l:%r% r/ur/l'r um%# 2007 - 2013P )%r:0 3G %r:0 8*

3010.0 Pl%!'%#l m%D"m d r!r"#$ %l ;@l:u"l"l'r ;u &r/'#%lul
10 R(ul" (#r%l d d;'#:%r % ;@l:u"l"l'r ;u &r/'#%lul
1.1 !entru evidena corect a personalului: beneficiarii vor 7ntocmi )i actuali-a ori de cate ori este
necesar lista e,per8ilor implica8i 7n implementarea proiectului.
6eneficiarul va completa lista e,per8ilor pentru to8i e,per8ii ana?a8i.
1.2 0n vederea ?ustificrii activit8ilor derulate: e,per8ii implica8i in reali-area proiectului:
respectiv cei din ec+ipa de implementare si cei din ec+ipa de manaement: vor 7ntocmi lunar fise
de ponta? si rapoarte de activitate. *,per8ii e,ternali-a8i nu au oblia8ia de a depune lunar fise de
ponta? si rapoarte de activitate.
3odelele fisei de ponta? si a raportului de activitate vor fi puse la dispo-i8ia beneficiarilor de ctre
Autoritatea de 3anaement.
1isele de ponta? si rapoartele de activitate ale e,per8ilor se supun avi-rii manaerului de proiect.
1.3 Bn ca-ul 7n care activitatea -ilnic este efectuat parial: decontarea se va determina in ba-a
retribuiei ec+ivalente pe or: lu;nd ca punct de referin B"u% d lu;ru d '&: 'r C" ' md" d
21 d B"l lu;r:'%r & lu#.

23


20 N"<lur" m%D"m%l l rmu#rr"" &r/'#%lulu" d"# ;%drul ;@"&" d m%#%(m#:
201 9ivel de remunerare ( manaer proiect
Pl%!'# m%D"m d d;'#:%r>D&r"#Q%
&r'!/"'#%l
R , %#" ,-10 %#" S10 %#"
$emunerare ma,ima -ilnica L45 lei 12J& 15'5 Gei

202 9ivel de remunerare 2 specialist . de e,.: responsabil financiar: consilier ?uridic/
Pl%!'# m%D"m d d;'#:%r>D&r"#Q%
&r'!/"'#%l
R 3 %#" 3-7 %#" S7 %#"
$emunerare ma,ima -ilnica J3& Gei 11&& Gei 12J& Gei

203 9ivel de remunerare ( personal suport .de e,.: asistent manaer/
Pl%!'# m%D"m d d;'#:%r>D&r"#Q% &r'!/"'#%l R 2 %#" 2 %#" /"
&/:
$emunerare ma,ima -ilnica 25& Gei 4'& Gei

30 9iveluri ma,imale ale remunerrii personalului din cadrul ec+ipei de implementare
301 9ivel de remunerare pentru e,perti-a interna8ionala
Pl%!'# m%D"m d d;'#:%r>D&r"#Q%
&r'!/"'#%l
R , %#" ,-10 %#" S10 %#"
$emunerare ma,ima lunara 1134& Gei 1512& Gei 2&'L& Gei
$emunerare ma,ima -ilnica L45 Gei 12J& Gei 1'3& Gei

302 9ivel remunerarea pentru e,perti-a na8ionala
Pl%!'# m%D"m d d;'#:%r>D&r"#Q%
&r'!/"'#%l
R , %#" ,-10 %#" S10 %#"
$emunerare ma,ima lunara '5J& Gei 1134& Gei 1'&&& Gei
$emunerare ma,ima -ilnica J3& Gei L45 Gei 14&& Gei

.0 9iveluri ma,imale ale remunerrii personalului administrativ si au,iliar
.01 9ivel de remunerare a personalului administrativ 2 studii superioare<
Pl%!'# m%D"m d d;'#:%r lu#%r% R 3 %#" 3 %#" /"
&/:
!ersonal administrativ 4'25 Gei 5J'& Gei

.02 9ivel de remunerare a personalului administrativ 2 studii medii<

24

Pl%!'# m%D"m d d;'#:%r lu#%r% R 3 %#" 3 %#" /"
&/:
!ersonal administrativ 4&L5 Gei 5&4& Gei

.03 9ivel de remunerare a personalului au,iliar<
Pl%!'# m%D"m d d;'#:%r lu#%r% R 3 %#" 3 %#" /"
&/:
!ersonal au,iliar 3'O& Gei 44&& Gei

Ta,ele )i contribuiile ana?atorului repre-int c+eltuieli eliibile 7n cadrul !"#D$% dar nu sunt
incluse 7n aceste &l%!'%# m%D"m%l d r!r"#$.
!lafoanele pre-entate mai sus repre-int <%l'r" m%D"m r%m?ur/%?"l de ctre A3!"#D$%: at;t
pentru e,perii proprii .ana?ai/ c;t )i pentru e,perii e,ternali-ai .subcontractai/: repre-ent;nd
remuneraia net )i contribuiile=ta,ele aferente .fr contribuiile ana?atorului/.
!entru e,pe8ii din ec+ipa de implementare care nu sunt ana?a8i cu norm 7ntrea pot fi aplicate
plafoanele aferente remunera8iei ma,imale -ilnice cu condi8ia respectrii plafonului remunera8iei
ma,imale lunare. Astfel: pentru un numr ma,im de O -ile lucrtoare pe lun: pot fi aplicate
plafoanele aferente remunera8iei ma,imale -ilnice. !entru numr mai mare de O -ile lucrtoare
pe lun: sunt aplicabile plafoanele aferente remunera8iei ma,imale lunare.
L"m":% B"l#"; m%D"m care poate fi decontat per e,pert trebuie sa se incadre-e in limita ma,ima
de 12 'r>B": 70 'r>/&:m=# repre-ent;nd ore lucrate in proiecte finantate din 1ondul #ocial
*uropean 2 !roramul "pera8ional #ectorial De-voltarea $esurselor %mane inclusiv norma de
ba-: stabilite prin contractele 7nc+eiate. Tot ce depaseste aceasta limita nu se va deconta din
!"# D$%.
!lafoanele de salari-are pentru personalul din institutiile publice implicate 7n implementarea
proiectelor 1#* vor respecta leislatia nationala 7n vioare.
!entru persoanele ana?ate .raporturi de munc sau raporturi de serviciu/ sunt eliibile inclusiv
c+eltuielile cu concediul de odi+n al salariailor implicai: corespun-tor timpului efectiv lucrat
pentru ana?ator 7n implementarea proiectului cu respectarea prevederilor Codului 3uncii )i
leislaiei naionale aplicabile.

Bn @+idul #olicitantului ( Conditii #pecifice pot fi incluse condiii de diminuare a acestor plafoane:
plafonri procentuale 2 raportate la valorea total eliibil a proiectului 2 pentru valoarea
c+eltuielilor cu personalul implicat 7n implementarea proiectului .ec+ipa de manaement )i=sau
ec+ipa de implementare/ sau cerine suplimentare privind ?ustificarea salariilor stabilite 7n
proiect: 7n funcie de condiiile de implementare specifice fiecrui domeniu ma?or de intervenie
.activiti specifice: tipuri )i mrimea rupului int: re-ultate )i indicatori: etc/.
#olicitanii=!artenerii instituii publice )i=sau structuri=entiti finanate interal sau parial din
buetul de stat: vor aplica: pentru salari-area e,perilor proprii .ana?ai/ actele normative 7n
vioare privind plata persoanelor implicate in proiect.

25

Bn calitate de solicitant vei include 7n buet: pentru resursele umane: c+eltuieli pe care le putei
susine 7n 7ntreaa perioad de implementare a proiectului )i 7n conformitate cu leislaia
naional aplicabil pentru salari-area personalului implicat 7n proiect.

Bn conformitate cu prevederile "rdonanei de uren nr. JJ din 2L iunie 2&11 privind
prevenirea: constatarea )i sancionarea nereulilor aprute 7n obinerea )i utili-area fondurilor
europene )i=sau a fondurilor publice naionale aferente acestora: autoritile cu competene 7n
estionarea fondurilor europene au obliaia: printre altele: a H7ntreprinderii msurilor necesare
pentru a se asiura at;t de re-onabilitatea valorilor cuprinse 7n buetele orientative din
contractele=acordurile=ordinele=deci-iile de finanare: de realitatea )i reularitatea ofertelor
pre-entate 7n cadrul procedurilor de ac+i-iie utili-ate: c;t )i de re-onabilitatea preurilor cuprinse
7n contractele de ac+i-iii de lucrri: bunuri )i serviciiI.
Conform Notr;rii @uvernului nr. O'5 din 31 auust 2&11 pentru aprobarea 9ormelor
metodoloice de aplicare a prevederilor "rdonantei de %ren a @uvernului nr. JJ=2&11
Hanali-a re-onabilitTii valorilor cuprinse 7n buetele orientative care vor sta la ba-a contractelor=
acordurilor=ordinelor=deci-iilor de finanare repre-intT<
a/ o anali-T ba-atT pe principiul utili-Trii eficiente a fondurilor europene )i=sau a fondurilor
publice aferente acestora: respectiv al asiurTrii unui raport corect 7ntre re-ultatul obinut )i
resursele financiare alocate> )i
b/ o anali-T a corectitudinii estimTrii resurselor financiare necesare pentru reali-area proiectului
propus a fi finanat din fonduri europeneI.
3odalitTile de reali-are a anali-ei prevT-ute mai sus sunt urmTtoarele<
a/ anali-area ?ustificTrii=fundamentTrii valorii solicitate la finanare: care sT cuprindT preurile
orientative ce au stat la ba-a acestei fundamentTri )i=sau o anali-T cost(beneficiu detaliatT:
pentru proiectele care au la ba-T o anali-T cost=beneficiu>
b/ verificarea re-onabilitTii preurilor din buetul orientativ prin consultarea ba-elor de date
e,istente pe internet )i=sau prin solicitarea efectivT de oferte de pre de la firme de specialitate> o
alternativT a acestei metode este aceea de a solicita potenialului beneficiar sT furni-e-e aceste
oferte de pre: situaie 7n care realitatea )i reularitatea acestor oferte sunt verificate de cTtre
autoritatea cu competene 7n estionarea fondurilor europene> de asemenea: se pot aplica )i alte
metode identificate )i stabilite prin procedurile autoritTilor cu competene 7n estionarea
fondurilor europene.
U...V Bn ca-ul 7n care se constatT cT buetul prevT-ut la alin. .1/ nu este fundamentat 7n mod
adecvat: respectiv cT valorile cuprinse 7n acesta nu sunt susinute de o ?ustificare corectT nici 7n
ceea ce prive)te nivelul preurilor utili-ate )i nici 7n ceea ce prive)te raportul dintre investiia
reali-atT )i re-ultatul a)teptat: se solicitT beneficiarului o mic)orare corespun-Ttoare a buetului
orientativI.


26

Detalii privind eliibilitatea proiectului: respectiv activitile: cateoriile de rupuri int )i
c+eltuielile eliibile sunt prev-ute 7n @+idul #olicitantului ( Condiii #pecifice aferente fiecrei
cereri de propuneri de proiecte.


3020 E;@"&% d m%#%(m#: M" d "m&lm#:%r % &r'";:ulu"0
S:ru;:ur% 'r(%#"B%Q"'#%l a proiectului cuprinde at;t rolurile care au ca obiectiv coordonarea
proiectului .manaementul de proiect/: c;t )i pe cele care vor reali-a efectiv livrabilele proiectului
.ec+ipa de implementare/.
M%#%(m#:ul &r'";:ulu" trebuie s acopere cel pu8in urmtoarele domenii=func8iuni+
- ;''rd'#%r% (#r%l % &r'";:ulu"T
- ;''rd'#%r% !"#%#;"%r % &r'";:ulu" )A#r("/:rr" ;'#:%?"lG r%&'r:r" !"#%#;"%r*T
- r%l"B%r% %;@"B"Q""l'r %!r#: &r'";:ulu"0
M%#%(m#:ul &r'";:ulu" &'%: !" D:r#%l"B%: )/u?;'#:r%;:%:* d ;:r ?#!";"%r0 Bn situaia
7n care solicitantul intenionea-a s e,ternali-e-e .subcontracte-e/ servicii de manaement al
proiectului: dup semnarea contractului de finan8are: acesta va pre-enta 7n cererea de finanare<
- cerinele minime .e,periena similar: e,perti-a etc/ pe care solicitantul le va cere prin
documentaia de ac+i-iie a serviciilor de manaement al proiectului>
- activitile de manaement al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de
manaement al proiectului>
- modul 7n care solicitantul )i &r/'%#l %#(%H%: ale acestuia vor asiura
verificarea=monitori-area activitii contractorului care va furni-a servicii de manaement al
proiectului.
C+eltuielile aferente manaementului de proiect: cuprinse la capitolul buetar H=esurse umaneI
.c+eltuieli aferente ec+ipei de manaement / sau la capitolul buetar H,lte tipuri de costuriI
.c+eltuieli aferente e,ternali-rii manaementului de proiect/ se vor 7ncadra 7ntr(un procent din
valoarea eliibil a proiectului: care este stabilit 7n @+idul #olicitantului ( Condi8ii #pecifice.

30201 M%#%(rul d &r'";:
3anaerul de proiect trebuie s 7ndeplineasc urmtoarele cerine minime<
cali!icri "i abiliti' studii superioare finali-ate )i competene specifice manaementului
de proiect dob;ndite 7n urma unor cursuri=studii de specialitate )i=sau s demonstre-e
e,periena 7n manaement de proiect prin documente relevante .recomandri:
adeverin8e: contracte/>
experien pro!esional general< min. 5 ani e,perien profesional eneral>
experien pro!esional speci!ic< min. 3 ani e,perien profesional specific 7n
domeniul estionarii )i=sau implementarii unui proiect.

27

3anaerul de proiect va fi ana?at pe ba- de contract de munc=raport de serviciu sau
e,ternali-at pe ba-a unui contract de prestri servicii .subcontractare/. C+eltuielile cu manaerul
de proiect se fundamentea- 7n buetul estimat al proiectului la capitolul buetar H$esurse
umaneI sau la capitolul buetar HAlte tipuri de costuriI dac este e,ternali-at.subcontractat/.
30202 R/&'#/%?"lul !"#%#;"%r
$esponsabilul financiar trebuie s 7ndeplineasc urmtoarele cerine minime<
cali!icri "i abiliti' licentiat al unei universiti cu profil economic sau te+nic
experien pro!esional general< min. 5 ani e,perien profesional eneral
experien pro!esional speci!ic< min. 3 ani e,perien profesional specific 7n
domeniul financiar
$esponsabilul financiar va fi ana?at pe ba-a de contract de munc=raport de serviciu sau
e,ternali-at pe ba-a unui contract de prestri servicii .subcontractare/. C+eltuielile cu
responsabilul financiar se fundamentea- 7n buetul estimat al proiectului la capitolul buetar
H=esurse umaneI sau la capitolul buetar H,lte tipuri de costuri>: dac este e,ternali-at
.subcontractat/.
Cerintele minime la care se adau atribuiile )i responsabilitaile fiecrui membru al ec+ipei de
manaement vor fi detaliate 7n cererea de finanare la seciunea H3anaementul proiectuluiI.
30203 ED&r$"" r/&'#/%?"l" &#:ru r%l"B%r% %;:"<":$"l'r A# ;%drul &r'";:ulu"
*,perii responsabili pentru reali-area activitilor 7n cadrul proiectului pot fi<
- experi pe termen lung .responsabili pentru reali-area unei=unor activiti 7n cadrul
proiectului pentru o perioad de minim J luni consecutive/ sau
- experi pe termen scurt .responsabili pentru reali-area unei=unor activiti 7n
cadrul proiectului pentru o period de ma,im J luni consecutive/.
!rin e,cepie de la prevederile mai sus menionate: un e,pert pe termen scurt nu poate fi
reana?at 7n cadrul proiectului: la e,pirarea perioadei ini8iale: tot pe o po-i8ie de e,pert pe
termen scurt: indiferent dac reana?area presupune aceleasi responsabilitati sau responsabilit8i
diferite. " persoan care a fost ana?at ca e,pert pe termen scurt poate fi reana?at 7n cadrul
proiectului cu condi8ia notificrii ca e,pert pe termen lun: cu e,cepia membrilor nominali-ai 7n
comisiile de e,aminare 7n conformitate cu prevederile leislative aplicabile .
*,perii pe termen lun pot lucra 7n cadrul proiectului sub urmtoarele forme<
- ana?a8i pe ba- de contract individual de munc=raport de serviciu 2 decontare la
capitalul buetar $esurse umane .salarii/>
- e,ternali-ai pe ba-a unui contract de prestri servicii .subcontractare/ 2 7n
conformitate cu leisla8ia aplicabil privind ac+i-i8iile efectuate 7n cadrul
proiectului.
*,perii pe termen scurt pot lucra 7n cadrul proiectului sub urmtoarele forme<

28

- ana?a8i pe ba- de contract de munc=raport de serviciu 2 decontare la capitalul
buetar $esurse umane .salarii/>
- ana?a8i 7n ba-a prevederilor Codului civil .art. 1'JJ C.civil 2 art. 1''1 c. civ.: sau
art. 1O51 C. civ.( art. 1OO& c.civ./ 2 decontare la capitalul buetar $esurse umane
.onorarii/
- e,ternali-ai pe ba-a unui contract de prestri servicii .subcontractare/ 2 7n
conformitate cu leisla8ia aplicabil privind ac+i-i8iile efectuate 7n cadrul
proiectului.
*,pertii din ec+ipa de implementare nu desfKoar activit8i de manaement de proiect Ki nu au
atribu8ii 7n acest sens.
C+eltuielile cu e,perii pe termen lun )i scurt se fundamentea- 7n buetul estimat al proiectului
la capitolul buetar H=esurse umaneI sau la capitolul buetar H,lte tipuri de costuriI: dac sunt
e,ternali-ai .subcontractai/.
Bn ca-ul e,perilor pe termen lun sau scurt ai unui partener transnational care 7n ba-a formei de
ana?are sunt obliai s emit factur ctre partenerul transnaional respectiv: c+eltuielile
aferente vor fi solicitate spre decontare de la capitolul buetar H,lte tipuri de costuri>. !entru
selecia e,perilor 7n cau-: partenerul transnaional va respecta prevederile leislaiei e,istente
7n ara de provenien a acestuia.
Activit8ile de tip manaement de proiect nu trebuie s fie duplicate= dublate= suprapuse=
completate de activit8ile desfKurate de ec+ipa de implementare.
29

303 Sr<";"" d D&r:"B ;'#:%?"l C" d %ud": !"#%#;"%r
!entru asiurarea calitii cererilor de rambursare depuse pe parcursul implementrii proiectului
precum )i a corectitudinii c+eltuielilor efectuate sunt necesare serviciile asiurate de un e,pert
contabil= contabil autori-at )i a unui auditor financiar independent.

30301 ED&r: ;'#:%?"l>;'#:%?"l %u:'r"B%:
6eneficiarul trebuie s in o eviden contabil analitic distinct a !roiectului: utili-;nd conturi
analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaiunilor referitoare la implementarea
!roiectului 7n conformitate cu dispo-iiile leale.
Certificarea completitudinii: corectitudinii )i realitii informaiilor coninute 7n cererile de
rambursare: precum )i a 7nreistrrii 7n sistemul contabil a tuturor operaiunilor declarate 7n
cererile de rambursare: va fi efectuata de un e,pert contabil=contabil autori-at.
Bnreistrrile contabile aferente proiectului vor fi verificate de ctre un e,pert contabil 7n
condiiile leii: care va semna: va parafa )i va data documentele contabile aferente operaiunilor
din cadrul proiectului.
!entru certificarea completitudinii: corectitudinii )i realitii informaiilor coninute 7n cererile de
rambursare: precum )i a 7nreistrrii 7n sistemul contabil a tuturor operaiunilor declarate 7n
cererile de rambursare: evidena c+eltuielilor enerat de aplicaia ActionWeb va fi )tampilat )i
semnat de ctre e,pertul contabil=contabil autori-at.
ED&r:ul ;'#:%?"l va fi selectat cu respectarea prevederilor leislaiei 7n vioare privind ac+i-iiile
publice. *,pertul contabil va fi selectat de ctre 6eneficiar din cadrul membrilor activi ai Corpului
*,perilor Contabili )i Contabililor Autori-ai din $om;nia. !rin e,cepie: pentru beneficiarii
instituii publice care au constituit la nivelul instituiei un compartiment de contabilitate: e,pertul
contabil poate fi repre-entat de ctre )eful compartimentului contabilitate=contabilul desemnat
s asiure evidena contabil a proiectului.
C+etuielile cu e,pertul contabil=contabilul autori-at se fundamentea- 7n buetul estimat al
proiectului la capitolul buetar ?=esurse umane> .pentru institu8ii publice/ sau la capitolul
buetar ?,lte tipuri de costuri> .subcontractare/.

30302 Aud":'rul !"#%#;"%r
Auditorul financiar independent )i autori-at 7n condiiile leii verific faptul c toate c+eltuielile
declarate de 6eneficiar 7n cererea de rambursare intermediar sau final sunt factuale:
7nreistrate corect 7n contabilitate )i 7n evidena c+eltuielilor )i sunt eliibile 7n conformitate cu
prevederile contractului de finanare. Bn urma verificrilor efectuate emite un raport de verificare
a c+eltuielilor: respect;nd formatul standard furni-at de A3!"#D$%. $aportul de verificare a
c+eltuielilor 7ntocmit de ctre auditor )i transmis odat cu cererea de rambursare intermediar
sau final va vi-a toate c+eltuielile declarate de 6eneficiar care nu au fost verificate prin

30

raportul=rapoartele anterior=anterioare de verificare a c+eltuielilor. Auditorul financiar
independent va fi selectat cu respectarea prevederilor leislaiei 7n vioare privind ac+i-iiile
publice )i a instruciunilor emise de ctre A3!"#D$%. Auditorul financiar va fi selectat de ctre
beneficiar din cadrul membrilor activi ai Camerei Auditorilor 1inanciari din $om;nia cu o conduit
profesional corespun-toare: respectiv nu a fost sancionat pentru abateri disciplinare 7n ultimii
3 ani. 9u este impus o limit minim de vec+ime sau de durat a apartenenei la Camera
Auditorilor 1inanciari din $om;nia: pentru auditorul financiar.
C+eltuielile cu auditorul financiar independent se fundamentea- 7n buetul estimat al
proiectului la capitolul buetar H,lte tipuri de costuriI.

30. ED:r#%l"B%r% & ?%B% u#u" ;'#:r%;: d &r/:r" /r<";"" )/u?;'#:r%;:%r*
Bn calitate de solicitant=partener avei posibilitatea de a subcontracta .e,ternali-a/ anumite
activiti=servicii din cadrul proiectului. !artenerii din proiect: asa cum sunt nominali-ati 7n
Acordul de parteneriat: nu pot avea )i calitatea de subcontractori.
V%l'%r% m%D"m % %;:"<":$"l'r /u?;'#:r%;:%: de ctre solicitant )i=sau partener #u &'%:
d&C" .9I d"# <%l'%r% :':%l l"("?"l % &r'";:ulu"0
5aloarea ma,im a subcontractrii nu include contractele de ac+i-iie public care au ca obiect
furni-area de produse .contracte de furni-are/: ac+i-iia de imobile )i e,ecuia de lucrri. !entru
selecia prestatorilor pentru serviciile e,ternali-ate .subcontractate/ beneficiarul va respecta
prevederile "%@ nr. 34=2&&J cu modificrile )i completrile ulterioare: dac este institu8ie
public: sau "rdinul nr. 112&=15.1&.2&13: privind modificarea si aprobarea procedurii de atribuire
aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale: obiectivul
Converent: dac este oranism privat.
!entru toate activitile e,ternali-ate .subcontractate/: subcontractorii .inclusiv !ersoan 1i-ic
Autori-at ( denumit 7n continuare !1A/ se ana?ea- s furni-e-e oranismelor de audit )i de
control: inclusiv A3!"#D$%="0!"#D$% responsabil toate informaiile necesare privind
activitile subcontractate. Bn acest sens: 7n calitate de beneficiar avei obliaia de a asiura
disponibilitatea tuturor informaiilor prin contractul 7nc+eiat cu prestatorul= prestatorii.
#pre e,emplificare: urmtoarele tipuri de activiti: fr a se limita la acestea pot face obiectul
unei e,ternali-ri .subcontractri/<
diverse servicii speciali-ate: ac+i-iionate de pe pia: inclusiv !1A: pentru care
#olicitantul=!artenerii nu au e,perti-a necesar: inclusiv manaementul proiectului )i consultana
?uridic>
contractele 7nc+eiate cu operatori economici 7n vederea furni-rii unor servicii: cum ar
fi< orani-area de evenimente: pac+ete complete conin;nd transport )i ca-are a participanilor
)i=sau a personalului propriu: sonori-are: interpretariat: audit financiar e,tern: e,perti-
contabil: editarea )i tiprirea de materiale pentru sesiuni de instruire=formare: editarea )i
tiprirea de materiale publicitare.

31

%rmtoarele tipuri de contracte: !r % / l"m":% l% %;/:%G 7nc+eiate de ctre
beneficiar=parteneri cu operatori economici nu vor fi considerate subcontractate .e,ternali-ate/<
contracte de furni-are bunuri .materiale: materii prime: ec+ipamente: consumabile:etc/>
contracte de prestri servicii pentru servicii de ca-are furni-ate de ctre structuri de
primire turistic>
contracte de prestri servicii pentru servicii de transport>
contracte 7nc+eiate cu operatori economici in vederea asiurarii carburantului necesar>
contracte de prestri servicii pentru asiurarea +ranei participanilor.
Bn conformitate cu prevederile "rdinului de c+eltuieli eliibile pac+etele de servicii complete
conin;nd ca-are: transport )i +ran .sau diverse combinaii din cele trei menionate/ sunt
considerate c+eltuieli aferente activitilor e,ternali-ate.
Su?;'#:r%;:%r%>D:r#%l"B%r% A# :':%l":%: % /r<";""l'r &r"<"#d dB<'l:%r% r/ur/l'r um%#
#u /: &rm"/0

32

.0 CEREREA DE 1INANARE 5I ANE6ELE
.010 I#!'rm%$"" (#r%l &r"<"#d d&u#r% u#" ;rr" d !"#%#$%r

T"AT* cererile de finanare nerambursabil prin !"#D$% se completea- )i se transmit on(line 7n
limba rom;n. Bn acest sens: accesai paina de internet a A3!"#D$%
AAA.fseromania.ro=inde,.p+p: seciunea HA!G0CRI: linX ActionAeb.
Cererile de 1inanare transmise prin orice alte mi?loace vor fi respinse.
!entru a completa )i transmite o cerere de finanare 7n cadrul unei cereri de propuneri de
proiecte lansate pentru implementarea !"# D$%: trebuie s parcurei urm:'%rl :%&<
E:%&% 1+ Cr%r% u#u" ;'#: C" A#r("/:r%r% 'r(%#"B%$""
Bn aceast etap: 7n calitate de solicitant: vei crea un cont 7n cadrul sistemului informatic
A;:"'#U? .+ttps<==actionAeb.fseromania.ro= / 7n vederea stabilirii numelui de utili-ator )i a
parolei cu care avei posibilitatea de a accesa ulterior sistemul informatic al !"#D$%> dup
crearea contului: v rum s completai informaii privind orani-aia pe care o repre-entai:
respectiv completarea seciunii HProfilul meuI>
E:%&% 2+ C'm&l:%r% !'rmul%rulu" l;:r'#"; %l ;rr"" d !"#%#$%r
Bn aceast etap vei completa )i detalia toate informaiile privind proiectul propus de
dumneavoastr: solicitantul )i partenerii propu)i de dumneavoastr pentru implementarea
proiectului. Totodat: 7n acest etap: aplicantul va descrca din sistemul electronic Action Web
buetul proiectului .fiKier .,sl/: Ane,a 1 2 Declara8ia de eliibilitate .format Word/ Ki Ane,a 2 2
Acordul de parteneriat .format Word/: pe care le va completa.
Ane,a 1 completat va fi A#r("/:r%:G d%:%:G /m#%: C" C:%m&"l%: de ctre repre-entantul
leal al solicitantului= persoana 7mputernicit leal Ki /;%#%: .format .pdf: .tiff sau .?pe/.
Ane,a 2 completat va fi d%:%:G /m#%: C" C:%m&"l%: de ctre repre-entan8ii leali ai
orani-a8iilor partenere= persoanele 7mputernicite leal .lider de parteneriat Ki parteneri/:
A#r("/:r%: la solicitant Ki /;%#%: .format .pdf: .tiff sau .?pe/. !artenerii transnaionali nu au
obliaia de a )tampila nici un document: ci doar de a semna: data )i preci-a 7n clar numele
semnatarului
Bn func8ie de specificul cererii de propuneri de proiecte pot e,ista Ki alte ane,e care vor fi
descrcate din sistemul Action Web: 7n condi8iile care vor fi preci-ate 7n @+idul #olicitantului
Condi8ii #pecifice.
E:%&% 3+ Tr%#/m":r% '#-l"# % ;rr"" d !"#%#$%r prin accesarea comen-ii Htrimite
proiectI )i dob;ndirea statutului de proiect T$030#.

33

" dat cu transmiterea electronic a cererii de finan8are: aplicantul va 7ncrca 7n sistem Ki va
transmite electronic Ane,ele 1 Ki 2 .scanate/ Ki buetul proiectului .format .,sl/ Ki alte ane,e
aplicabile: dup ca-.

0ndiferent de numrul partenerilor implicai 7n implementarea unui proiect: va fi semnat u#
/"#(ur %;'rd d &%r:#r"%: A#:r :'$" &%r:#r""0
Acordul de parteneriat 7n oriinal va fi depus de solicitant 7n fa-a de contractare: 7n ca- contrar se
va anula deci-ia de aprobare a finanrii.
9u se admite transmiterea 7n etape a Ane,elor Cererii de 1inanare.
5 rum s verificai periodic statutul proiectului dumneavoastr.
#istemul informatic va bloca transmiterea cererilor de finanare dup e,pirarea termenului limit
de transmitere on(line a cererilor de finanare: prev-ut pentru fiecare cerere de propuneri de
proiecteY
!entru identificarea termenului limit de transmitere electronic a cererilor de finanare v
rum s consultai @+idului #olicitantului ( Condiii #pecifice pentru fiecare cerere de propuneri
de proiecte.

34

.02 S:ru;:ur% Crr"" d !"#%#$%r
Cererea de %inanare pentru !"# D$% cuprinde urmtoarele componente<
1'rmul%rul El;:r'#"; F Cererea de %inanare care se completea- on(line )i cuprinde
informaii despre proiectul propus: despre solicitant )i despre partenerii acestuia>
3u(:ul &r'";:ulu" A# !'rm%: 0D/lT
A#Dl+
( declaraie de eliibilitate .Ane,a 1/:
( Acordul de parteneriat: acolo unde este ca-ul .Ane,a 2/:
( alte ane,e: dup ca-: potrivit @+idului #olicitantului Condi8ii #pecifice.

.03 C'm&l:%r% 1'rmul%rulu" l;:r'#"; F Crr% d 1"#%#$%r
Acest formular conine urmtoarele seciuni<
!rofilul meu
!artenerii 2 partenerii implicai 7n derularea proiectului
0nformaii proiect2 informaii enerale privind proiectul propus
Descriere proiect 1 2 descriere detaliat a proiectului propus .partea 0/
Descriere proiect 2 2 descriere detaliat a proiectului propus .partea 00/
@raficul activitilor proiectului 2 planul activitilor
Date financiare2 pac+etul de finanare a proiectului
0ndicatori2 indicatorii propusi ai proiectului
@rup int 2 rupul int al proiectului
Toate aceste seciuni sunt de-voltate ca leturi active .linX activ/ pentru a facilita completarea
acestora. De asemenea a fost introdus un sistem de verificare )i control: prin care sistemul
informatic v transmite informaii privind corectitudinea completrii fiecrei seciuni. Bn acest
sens: ptratul ro)u repre-int seciune incomplet: iar ptratul verde repre-int seciune
complet. Doar atunci c;nd vor fi completate corect toate va fi posibil transmiterea electronic
a proiectului utili-;nd seciunea H@rimite proiectI. Avei posibilitatea de a completa aceste
seciuni 7n ordinea dorit de dumneavoastr. Dup completarea fiecrei seciuni v rum s
salvai informaiile introduse: respectiv utili-ai butonul H9al(ea2>. #istemul informatic nu va
permite salvarea datelor 7n ca-ul 7n care nu sunt completate toate informaiile solicitate. Bn acest
sens: 7n cadrul fiecrei seciuni trebuie s specificai toate informaiile solicitate 7nainte de
salvarea acestora. !utei modifica toate informaiile pe care le(ai introdus de?a 7n fiecare
seciune a formularului electronic al cererii de finanare p;n 7n momentul transmiterii on(line.
1iecare cerere de finanare pe care o completai este salvat de sistemul informatic ca o versiune
provi-orie .sc+i/ 7n cadrul seciunii Hosarul meuI.


35

.0. D:%l"r% /;$"u#"l'r ;rr"" d !"#%#$%r

.0.01 PRO1ILUL MEU
Aceast seciune conine informaii privind solicitantul. *lementele seciunii sunt<
Denumirea organizaiei .adresa> adresa oficial de e(mail a instituiei> paina Aeb> cod
po)tal: ?udeul: reiunea/
(ipul solicitantului .tipul persoanei ?uridice: Cod de 7nreistrare fiscal= Cod unic de
7nreistrare fiscal: 9umr de 7nreistrare 7n $eistrul Comerului=$eistrul Asociaiilor )i
1undaiilor=9umr de 7nreistrare ?uridic: 9umr de 7nreistrare 7n $eistrul
Comerului=$eistrul Asociaiilor )i 1undaiilor: anul 7nfiinrii/>
)eprezentantul legal .nume: funcie: date de contact: date referitoare la documentul de
identitate/
*lte in!ormaii .!entru ultimii 3 ani cifra de afaceri=venituri totale/. Aceste informaii vor fi
furni-ate indiferent de tipul orani-aiei pe care o repre-entai/.
%inanri anterioare .informaii )i detalii privind asistena financiar nerambursabil primit
7n ultimii 3 ani: raportat la data depunerii cererii de finanare din fonduri publice sau alte
surse financiare de ctre solicitan ( ma,im 2 proiecte relevante/<
o Titlul proiectului .conform contractului de finanare/
o 0D(ul proiectului .acordat de instituia finanatoare/
o Calitatea avut 7n cadrul proiectului .solicitant sau partner/
o "biectivul proiectului
o #tadiul implementrii proiectului
o $e-ultatele pariale sau finale ale proiectului
o 5aloarea total a proiectului
o 5aloarea ana?at 7n proiect
o #ursa de finanare .buetul de stat: local: surse e,terne nerambursabile: surse
e,terne rambursabile: etc/
o 9umele instituiei finanatoare.
Ane,a 1 se descarc de la sec8iunea I!rofilul meuI.
.0.02 PARTENERII
Aceast seciune conine informaii privind partenerii implicai 7n derularea proiectului.
*lementele seciunii sunt<
Denumirea partenerilor& numr de +nregistrare ,uridic& date de contact& persoana de
contact& regiune#ara .v rum s specificai reiunea .7n ca-ul partenerilor naionali/ sau ara
.7n ca-ul partenerilor transnaionali/

36

Descrierea activitii partenerilor .7n cadrul acestei subseciuni suntei ruai s descriei
activitatea orani-aiei partenerului care trebuie s fie relevant pentru proiectul propus de
dumneavoastr/.
Descrierea experienei relevante pentru proiect .trebuie s descriei e,periena
partenerilor dumneavoastr privind implementarea unor proiecte relevante pentru domeniul
proiectului propus de dumneavoastr. De asemenea: trebuie s menionai )i informaii
cuprin-;nd o scurt descriere a proiectelor: ara de intervenie )i linia buetar: buetul fiecrui
proiect estionat de orani-aia partener )i anul obinerii finanrii/ ( v rum s corelai aceste
informaii cu activitile descrise 7n seciunea Hescriere proiect 1I/
Descrierea activitilor +n care vor !i implicai .v rum s detaliai modalitatea de
implicare a partenerului dumneavoastr 7n elaborarea )i implementarea proiectului 2 v rum s
corelai aceste informaii cu activitile descrise 7n seciunea Hescriere proiect 1I/
(ipul partenerului naional sau transnaional .tipul persoanei ?uridice: Cod de 7nreistrare
fiscal= Cod unic de 7nreistrare fiscal: 9umr de 7nreistrare 7n $eistrul Comerului=$eistrul
Asociaiilor )i 1undaiilor=9umr de 7nreistrare ?uridic: 9umr de 7nreistrare 7n $eistrul
Comerului=$eistrul Asociaiilor )i 1undaiilor: anul 7nfiinrii. Bn ca-ul partenerilor transnaionali:
se vor pre-enta informaii ec+ivalente celor solicitate/>
*lte in!ormaii privind partenerul#partenerii& referitoare la ultimile 3 e,erciii financiare )i
anume< cifra de afaceri=venituri totale .conform bilanului/.
%inanri anterioare .informaii )i detalii privind asistena financiar nerambursabil primit
7n ultimii 3 ani: raportat la data depunerii cererii de finanare din fonduri publice sau alte
surse financiare de ctre partener ( ma,im 2 proiecte relevante/<
o Titlul proiectului .conform contractului de finanare/
o 0D(ul proiectului .acordat de instituia finanatoare/
o Calitatea avut 7n cadrul proiectului .solicitant sau partner/
o "biectivul proiectului
o #tadiul implementrii proiectului
o $e-ultatele pariale sau finale ale proiectului
o 5aloarea total a proiectului
o 5aloarea ana?at .c+eltuit/ 7n proiect
o #ursa de finanare .buetul de stat: local: surse e,terne nerambursabile: surse
e,terne rambursabile: etc/
o 9umele instituiei finanatoare.

Bn funcie de numrul partenerilor dumneavoastr: completai informaiile pentru fiecare
partener )i repetai pa)ii anterior descri)i. Bn ca-ul depunerii unei cereri de finanare 7n
parteneriat este obliatorie completarea )i semnarea unui acord de parteneriat .Ane,a 2/.
Acordul de parteneriat se descarc de la seciunea HParteneriiI: 7n ca-ul 7n care se rspunde Ha>
la 7ntrebarea HImplementarea proiectului se face *n parteneriat>.

37


.0.03 IN1ORMAII PROIECT
Aceast seciune conine informaii enerale despre proiect )i parteneriat . *lementele seciunii
sunt<
(itlul proiectului. Titlul proiectului trebuie s fie concis si relevant pentru domeniul
interveniilor propuse
(ipul proiectului .naional: sectorial: multi(reional: reional sau local/
Clasi!icarea domeniilor. 5 rum s specificai dimensiunea teritorial a proiectului propus
de dumneavoastr: respectiv HruralI: Hurban> sau ?rural i urbanI
-ocul de des!"urare a proiectului. 5 rum s selectai locaia implementrii proiectului
propus: reiunea si ?udeul=?udeele: inclusiv locaia prev-ut pentru aciunile transnaionale. Bn
cadrul c;mpului H@ext liberI v rum s specificai locaia aciunilor transnaionale )i=sau alte
detalii .localitate: comun etc./.
.biectivele orizontale. Bn aceast seciune v rum doar s indicai obiectivul=obiectivele
ori-ontale la care contribuie proiectul propus de dumneavoastr. "biectivele ori-ontale
promovate 7n cadrul !"#D$% sunt< ealitate de )anse: de-voltare durabil: inovare )i T0C:
7mbtr;nire activ: abordare transnaional. Detalierea modalitii 7n care proiectul propus de
dumneavoastr contribuie la obiectivele ori-ontale indicate o vei reali-a 7n cadrul seciunii
?escriere proiect 2>.
Durata proiectului /+n luni0. 5 rum s preci-ai durata de implementare a proiectului
e,primat 7n luni )i s corelai informaia privind durata de implementare a proiectului cu
activitile descrise 7n seciunea H&raficul acti(itilor proiectuluiI
1xperienta relevanta a solicitantului si#sau partenerului#partenerilor pentru domeniul
proiectului si in gestionarea de bugete. 5 rum s descriei e,periena specific )i e,periena
privind implementarea unor proiecte relevante pentru domeniul proiectului propus: c;t )i
capacitatea de a estiona buete at;t a solicitantului c;t )i a partenerului=partenerilor. Totodat:
7n cadrul acestei seciuni suntei ruai s descriei succint e,periena partenerilor privind
implementarea unor proiecte relevante pentru domeniul proiectului propus. De asemenea:
trebuie s menionai )i informaii cuprin-;nd o scurt descriere a proiectelor: ara de intervenie
)i linia buetar: buetul fiecrui proiect estionat de orani-aia partener )i anul obinerii
finanrii.
Descrierea parteneriatului pentru proiect. 5 rum s descriei clar rolurile partenerilor
implicai 7n implementarea activitilor proiectului> demonstrai necesitatea )i nivelul de
implicare al partenerilor 7n proiect *n cel puin dou din cele trei etape ale proiectului
.implementarea activitilor proiectului: e,perti- )i resurse umane )i materiale: finanare/.
#pecificai modul 7n care va fi coordonat activitatea diferiilor parteneri. 5 rum s preci-ai
modalitile concrete de (alori2are a leciilor *n(ate din e,periena dumneavoastr sau a
partenerilor: precum )i valori-area )i e,tinderea de bune practici a re-ultatelor obinute din alte
proiecte aflate 7n derulate sau de?a 7nc+eiate.

38


.0.0. DESCRIEREA DETALIAT2 A PROIECTULUI PROPUS - DESCRIERE PROIECT 1
Aceast seciune conine informaii specifice despre proiect . *lementele seciunii sunt<
(itlul proiectului ( este introdus automat de sistem 7n urma completrii seciunii anterioare
HInformaii proiectI
.biectivul general al proiectului. Bn aceast subseciune v rum s descriei ;l%r C" ;'#;"/
obiecti(ul general al proiectului: specific;nd modul 7n care proiectul va enera un efect po-itiv pe
termen lun
Abiecti(ele specifice6operaionale. Aici se vor arta clar beneficiul=beneficiile pentru
rupul=rupurile int: care deriv din implementarea proiectului.
5 rum s menionai /u;;"#: ;'#:r"?u$"% proiectului la atinerea obiectivelor specifice
aferente A,ei prioritare )i Domeniului ma?or de intervenie 7n cadrul crora depunei proiectul: 7n
conformitate cu obiectivele specificate 7n Documentul Cadru de 0mplementare !"#D$% .DC0
!"#D$%/ )i s e,plicai contribuia proiectului la reali-area obiectivului eneral al !"#D$%.
*ctivitile proiectului.
Aici se vor meniona activitatile si subactivitatile previ-ionate: eseniale )i specifice pentru
implementarea proiectului: respect;nd ordinea cronoloic de desf)urare a lor: durata de
implementare a acestora: corelate cu resursele umane proprii #olicitantului sau !artenerului
si=sau subcontractate: resursele materiale e,istente si cele necesare a fi ac+i-itionate: re-ultatele
anticipate si indicatorii aferenti.
Activitile proiectului trebuie s contribuie la atinerea re-ultatelor )i la reali-area obiectivelor
propuse. Activitile proiectului trebuie s fie realiste )i fe-abile.
#e introduc atat activitatile eliibile mentionate in @+idul #olicitantului 2 Condiii specifice: c;t si
activitatile transversale: adic manaementul proiectului: ac+i-itiile publice si masuri specifice
pentru informare si publicitate pentru proiect .ce repre-int activitai continue/. #e vor include
obliatoriu cel puin 2 conferine de pres: una orani-at la 7nceperea implementrii proiectului
)i una orani-at la finali-area implementrii proiectului. !entru aceste conferine se va avea 7n
vedere )i includerea costurilor aferente 7n buetul proiectului.
Completarea raficului de implementare a proiectului trebuie s 7nceap de la luna 1 2 aceasta
repre-int prima lun de implementare a proiectului. 5 rum s completai activitile
previ-ionate a se reali-a 7n vederea implementrii proiectului: 7n ordinea derulrii acestora.

!entru detalierea acestei seciuni: pentru fiecare activitate: vei completa urmtoarele informaii
7n @$A10C%G ACT050TRZ0G"$ !$"0*CT%G%0<
7n csua ?,cti(itateaI trebuie s preci-ai succint activitatea .denumirea activitii:
corelat cu descrierea din seciunea anterioar/>
7n csua H,nulI trebuie s selectai anul 7n care se va desf)ura activitatea. #unt
posibile urmtoarele opiuni< anul 1 )i anul 2 7n funcie de durata de implementare a proiectului.

39

7n csua HBuna de demarare> trebuie s selectai luna previ-ionat de 7ncepere a
activitii. #unt posibile urmtoarele opuni< luna 1: luna 2 [[.. luna 12>
7n csua HBuna de *ncheiereI trebuie s selectaa luna previ-ionat de finali-are a
activitii. #unt posibile urmtoarele opiuni< luna 1: luna 2 [[.. luna 12>
7n csua HArgani2aia care implementea2 proiectulI trebuie s selectai orani-aia
care va fi responsabil pentru implementarea respectivei activiti. #unt posibile urmtoarele
opiuni< solicitant )i=sau partener naional=transnaional 1: 2 [.. n. #istemul informatic ActionAeb
introduce automat opiunile privind partenerii 7n funcie de datele pe care le(ai introdus
dumneavoastr la seciunea H!arteneriiI. Bn ca-ul 7n care nu implementai proiectul 7n
parteneriat: sinura opiune furni-at de sistem este HsolicitantulI>
7n csua H$esurse umaneI .proprii: #olicitant=!artener si sucontractate/ trebuie s
completai membrii ec+ipei de manaement=implementare proprii sau subcontractai:
responsabili cu derularea activitii=subactivitii respective
7n csua H$esurse materiale e,istenteI trebuie s completai .specificai/
locaia=locaiile e,istente pentru desfsurarea activitilor prev-ute 7n proiect: dotrile )i
ec+ipamentele e,istente: inclusiv informatice necesare pentru implementarea activitii=sub(
activitii propuse
7n csua H$esurse materiale ac+i-itionateI trebuie s completai .specificai/ TOATE
bunurile: serviciile sau lucrrile: inclusiv locaia: dotrile )i ec+ipamentele care urmea- a fi
7nc+iriate sau ac+i-iionate pentru implementarea activitii=subactivitii propuse
7n csua H$e-ultateI trebuie s completai re-ultatele anticipate ale proiectului
cuantificabile: msurabile )i verificabile 7n raport cu activitile=subactivitile propuse
7n csua H0ndicatoriI se va introduce valoarea indicatorilor de reali-are imediat
.output/ )i a indicatorilor de re-ultat .result/ specifici pentru a,a prioritar )i pentru domeniul
ma?or de intervenie 7n cadrul cruia depunei cererea de finanare: corelai cu activitile=sub(
activitile propuse. #olicitantul are obliaia de a stabili cel puin un indicator de proram 7n
cadrul proiectului: 7n conformitate cu cerinele specificate 7n @+idul #olicitantului 2 Condiii
#pecifice. !entru indicatorii de tip pondere nu se vor introduce valori mai mari de 1&&. Valoarea
indicatorilor de tip pondere se va estima de catre potentialii beneficiari pe baza clarificarilor din
Ghidul indicatorilor.
)ezultate anticipate0 Bn aceast subseciune v rum s descriei )i s cuantificai
re-ultatele anticipate ale proiectului. $e-ultatele proiectului trebuie s repre-inte
7mbuntiri=beneficii reale care determin 7n mod direct reali-area obiectivelor proiectului. Bn
acest sens: trebuie s descriei re-ultatele anticipate: corelate cu activitile menionate 7n cadrul
subseciunii ?*ctivitile proiectuluiI: cu indicatorii de reali-are imediat .output/ )i cu indicatorii
de re-ultat .result/ specificai 7n cadrul seciunii HIndicatori>) corelai cu obiectivele proiectului
menionate anterior. 5 rum s specificai indicatori de reali-are imediat .output/ pentru
fiecare re-ultat anticipat al proiectului.

40

Context )rl<%#$% !%$ d POSDRU C" DCI*0 Bn aceast subseciune v rum s
e,plicai )i s descriei<
rl<%#$% &r'";:ulu" !%$ d &'l":";"l /" /:r%:(""l
;'mu#":%r>#%:"'#%l>r("'#%l>l';%lG POSDRU C" DCIG ;u%#:"!";%: A# "#d";%:'r"" d 'u:&u: )d
r%l"B%r "md"%:* C" d rBul:%: %/um%$" d R'm=#"% &r"# POSDRU C" DCIT
nevoia identificat la nivelul naional=reional=local= aria de implementare a
proiectului )i ?ustificarea acesteia 7n raport de !"#D$% )i DC0>
soluia adoptat )i ?ustificarea acesteia pentru re-olvarea nevoii identificate
7n domeniile abordate de !"#D$% )i detaliate 7n DC0 !"#D$%.

2usti!icarea necesitii implementrii proiectului0 Bn cadrul acestei subseciuni v rum
s e,plicai<
(ru&ul $"#: "#;lu/ A# &r'";:' descriei rupul int pe care intenionai s 7l includei 7n
activitile proiectului propus: necesitile specifice ale rupului int: prin furni-area de date
cantitative: calitative )i studii sau anali-e statistice )i metoda prin care au fost identificate aceste
necesiti specifice: precum )i modalitatea previ-ionat de identificare=implicare=recrutare a
persoanelor din rupul int 7n proiect. !entru aceasta: trebuie s avei 7n vedere rupul int
specific pentru a,a prioritar: domeniul ma?or de intervenie )i cererea de propuneri de proiecte
7n cadrul creia depunei cererea de finanare. @rupul int indicat 7n aceast subseciune trebuie
s fie identic cu rupul int specificat 7n seciunea H@rup Zint.at;t 7n ceea ce prive)te cateoriile
de rup int stabilite 7n proiect: c;t )i valoarea propus pentru acestea/Y Nu "#;lud$" ;%:('r""
d (ru& $"#: #l"("?"lE L% /:%?"l"r% ;%:('r""l'r d (ru& :"#:% / <% %<% "# <dr /" ;'rl%r%
%;/:'r% ;u "#d";%:'r"" &r'";:ulu"0 1";%r ;%:('r" d (ru& :"#:% :r?u" /% ;'#:r"?u" d"r;: l%
%:"#(r% ;l &u:"# % u#u" "#d";%:'r0 I# ;%drul %;/:" /;:"u#" / <% !%; /" ' /;ur:% d/;r"r %
;'r/&'#d#:" (ru& :"#:% F "#d";%:'r"0 L% ;'m&l:%r% %;/:" /;$"u#" /: #;/%r / !" %<u:
"# <dr ;'rl%:"% d"#:r ?u(:ul &r'";:ulu" /" #um%rul &r/'%#l'r %&%r:"#"#d (ru&ulu" :"#:%
;%r ?#!";"%B% d '&r%:"u#"l !"#%#:%: &r"# &r'";:0 D %/m##%G /: #;/%r / !"
%<u:% "# <dr ;'rl%:"% d"#:r #um%rul &r/'%#l'r %&%r:"#"#d (ru&ulu" :"#:% /" <%l'%r%
&r;'#"B%:% % "#d";%:'r"l'r d &r'(r%m0
#;/":%:% &r'";:ulu" C" rl<%#$% %;/:u"% fa de nevoile specifice ale rupului
int< v rum s e,plicai care este ?ustificarea proiectului: de ce este necesar pentru acel rup
int: precum )i modalitatea 7n care activitile )i obiectivele proiectului contribuie la soluionarea
necesitilor specifice ale rupului int specificate mai sus>
<%l'%r% %du(%: % &r'";:ulu"< v rum s indicai )i s descriei valoarea aduat
a proiectului: ce aduce 7n plus fa de situaia de?a e,istent. !entru completarea acestei
subseciuni v rum s inei cont de urmtoarele criterii cu caracter orientativ )#umr%r% #u
/: D@%u/:"<*<

41

o proiectul propus contribuie la cre)terea numrului de persoane din rupul int care
beneficia- de formare profesional fa de perioada anterioar>
o proiectul propus contribuie la cre)terea numrului persoanelor care au un loc de munc
stabil )i durabil ca urmare a asistrii lor prin activiti de facilitare a tran-iiei de la )coal la viaa
activ>
o proiectul propus contribuie la cre)terea numrului de ore de pretire profesional
furni-ate pentru rupul int>
o proiectul propus cuprinde activiti inovatoare>
o proiectul propus contribuie la de-voltarea unor metode noi pentru combaterea
discriminrii )i a inealitilor pe piaa muncii>
o ca urmare a proiectului: vor fi ana?ate persoane din rupul int>
o finanarea 1#* acordat proiectului conduce la atinerea unui nivel mai 7nalt de calificare
sau la crearea unor noi locuri de munc pentru rupul int>
o finanarea 1#* acordat proiectului conduce la cre)terea relevanei calificrii persoanelor
asistate fa de dinamica pieei muncii>
o finanarea 1#* acordat proiectului contribuie la reali-area unor activiti adiionale
pentru rupul int care nu ar fi putut fi finanate din alte surse 7n perioada imediat urmtoare>
o finanarea 1#* acordat proiectului contribuie la ocuparea persoanelor din rupul int 7n
cutarea unui loc de munc )i la de-voltarea ocuprii pe cont propriu>
o finanarea 1#* acordat proiectului contribuie la desf)urarea unor activiti e,istente
relevante pentru !"#D$% )i pentru rupul int )i care ar fi fost 7ntrerupte fr aceasta.
o contribuie la de-voltarea de instrumente: mecanisme: modele inovative 7n vederea<
( cre)terii accesului )i participrii la educaie )i formare profesional iniial )i la
7mbuntirea capacitii sistemului de a furni-a competene c+eie )i competene profesionale
pentru toi>
( 7mbuntirii sistemului de formare continu a resurselor umane din sistemul de
educaie )i formare profesional iniial )i continu>
( cre)terii accesului la educaie: prin prevenirea=corectarea prsirii timpurii a )colii si
reinterarea in educatie a persoanelor care nu au absolvit invatamantul obliatoriu.
o promovarea reelelor: mecanismelor )i parteneriatelor implic;nd universiti: instituii de
cercetare )i 7ntreprinderi: inclusiv ali actori relevani 7n 7nvm;ntul superior: inclusiv peer
learnin>
o contribuie la 7mbuntirea capacitii sistemului de studii doctorale )i postdoctorale de a
reali-a obiectivele #trateiei 9aionale de CD0 )i de susinerii a competitivitii economice.
)esursele alocate "i ac3iziii de bunuri& servicii "i lucrri necesare pentru
implementarea proiectului. 5 rum s<

42

descriei clar resursele necesare implementrii proiectului )i demonstrai c ai prev-ut
suficiente resurse: inclusiv pentru activitile de monitori-are )i manaement al proiectului:
informare )i publicitate.
specificai locaia=locaiile e,istente pentru desfsurarea activitilor prev-ute 7n proiect:
dotrile )i ec+ipamentele e,istente: inclusiv informatice
specificai TOATE bunurile: serviciile sau lucrrile: inclusiv locaia: dotrile )i
ec+ipamentele care urmea- a fi 7nc+iriate sau ac+i-iionate pentru implementarea proiectului
propus
pre-entai lista ac+i-iiilor previ-ionate a fi reali-ate 7n cadrul proiectului )i s ?ustificai
necesitatea acestora 7n corelare cu activitile )i obiectivele propuse.
4anagementul proiectului .ec+ipa de implementare )i modul de reali-are a
manaementului de proiect/. Bn aceast subseciune v rum s descriei ec+ipa de
implementare a proiectului: inclusiv ec+ipa de manaement: specific;nd<.
calificrile si abilitile necesare ocuprii postului (i2at'
experiena profesional general *n munc<
experiena profesional specific pentru ocuparea postului (i2at<
atributiile i responsabilitile specifice postului (i2at
ATENIEE S <% %<% A# <dr "m&l";%r% A# &r'";: d'%r % &r/'#%lulu" rl<%#: &#:ru
"m&lm#:%r% %;:"<":$"l'r &r'";:ulu" !r ' /u&r%&u#r % %:r"?u$""l'r0 4# ;%Bul A# ;%r /
;'#/:%: ' /u&r%&u#r % %:r"?u$""l'r &r/'#%lulu"G ?u(:ul &r'";:ulu" <% !" d"m"#u%: A# m'd
;'r/&u#B:'r0

Bn ca-ul 7n care se optea- pentru subcontractarea acti(itii de management al proiectului: vei
pre-enta 7n cererea de finanare<
cerinele minime .e,periena similar: e,perti-a etc/ pe care le vei solicita prin
documentaia de ac+i-iie a serviciilor de manaement al proiectului>
acti(itile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de
manaement al proiectului>
modul *n care (ei asigura (erificarea6monitori2area acti(itii contractorului care va furni-a
servicii de manaement al proiectului .persoane desemnate: e,perien: rol 7n orani-aie:
atribuii etc/.
5 rum s descriei clar responsabilitatile pentru manaementul si implementarea proiectului
)i activitatile transversale< coordonarea enerala a proiectului: ac+i-itiile publice: informarea )i
publicitatea proiectului: modul de asiurare a unui manaement financiar adecvat implementarii
proiectului: precum )i modul 7n care se va asiura monitori-area implementarii proiectuluiG
procedurile care vor fi urmate )i calendarul activitilor de monitori-are.

4etodologia de implementare. Bn aceast seciune v rum s pre-entai modul 7n
care ai conceput )i vei derula activitile propuse pentru reali-area obiectivelor: precum )i

43

modul 7n care vor fi orani-ate resursele disponibile 7n vederea obinerii re-ultatelor asumate. Bn
acest sens: v rum s descriei cum vor fi derulate activitile proiectului specificate 7n
subseciunea anterioar H*ctivitile proiectuluiI. Bn aceast subseciune se va descrie clar modul
7n care se asiur monitori-area implementarii proiectului: modul de coordonare=orani-are
manaerial )i financiar )i modul de asiurare a unui nivel adecvat de control. NU /: #;/%r
r&:%r%G A# ;%drul %;/:" /u?/;$"u#"G % %;:"<":$"l'r dH% &rB#:%: A# ;%drul /u?/;$"u#""
J4anagementul proiectuluiK0

.0.0, DESCRIEREA DETALIAT2 A PROIECTULUI PROPUS - DESCRIERE PROIECT 2
Bn cadrul acestei seciuni v rum s detaliai proiectul propus de dumneavoastr )i s
completai urmtoarele subseciuni<
titlul proiectului ( este introdus automat de sistem 7n urma completrii seciunii
anterioare H0nformaii proiectI>
obiectivul proiectului ( este introdus automat de sistem 7n urma completrii seciunii
anterioare Hescriere proiect 1I>
Sustenabilitatea proiectului Bn aceast subseciune v rum s descriei modalitatea
prin care este asiurat sustenabilitatea proiectului propus de dumneavoastr: continuarea
activitilor dup finali-area finanrii nerambursabile: precum )i posibilitatea de
transferare=multiplicare a re-ultatelor proiectului la alte niveluri. Bn acest sens: v rum s
descriei clar modul 7n care este asiurat o posibil transferare a activitilor=re-ultatelor
proiectului ctre alt rup int=alte sectoare=multiplicare: precum )i modul 7n care re-ultatele
proiectului dumneavoastr pot fi incluse 7n politicile )i strateiile interate> indicai sursa
ulterioar de finanare .fonduri proprii: fonduri e,terne: pentru reali-area proiectului nu este
necesar o alt finanare/. E/: /#$"%l ;%G A# ;%l":%: d /'l";":%#:G A#; d"# :%&% d &r(:"r %
&r'";:ulu" / %<$" ' /:r%:(" ;l%r &#:ru ;'#:"#u%r% &r'";:ulu" du& !"#%l"B%r% !"#%#$r""
#r%m?ur/%?"l0 !ot fi avute 7n vedere criterii precum<
7n cadrul proiectului au fost atinse obiectivele )i au fost obinute re-ultatele pentru care s(a
obinut finanare nerambursabil )i nu se va mai solicita o finanare viitoare>
au fost identificate alte surse de finanare pentru proiect>
proiectul include operaiuni )i activiti pentru a asiura continuarea: valorificarea:
abordarea interatoare a re-ultatelor dup finali-area proiectului>
re-ultatele proiectului pot fi transferate la diferite niveluri .sectorial: reional: local:
instituional/ sau pot fi interate 7n politicile )i strateiile instituiei solicitantului )i=sau
partenerilor: politici )i strateii locale: reionale sau naionale>
structurile proiectului vor funciona dup finali-area proiectului din punct de vedere
instituional )i financiar )i=sau re-ultate=activiti ale proiectului pot fi interate instituional dup
7ncetarea finanrii 1#*.

44

1galitatea de "anse0 1#* finanea- proiecte care promovea- ealitatea de )anse:
nediscriminarea )i inclu-iunea social. Bn cadrul acestei subseciuni v rum s detaliai modul 7n
care principiul privind ealitatea de sanse a fost interat 7n elaborarea )i implementarea
proiectului: at;t 7n reali-area activitilor: c;t )i 7n manaementul proiectului: menion;nd orice
component specific care contribuie la asiurarea ealitii de sanse )i a ealitii de en.
Dm'#/:r%$" ;l%r m'd%l":%:% &r"# ;%r &r'";:ul <% %/"(ur% ;'#d"$"" ;%r / &rm": %;;/ul C"
&%r:";"&%r% (ru&ulu">(ru&ur"l'r $"#: l% %;:"<":$"l &r'";:ulu" C" <":%r% d"/;r"m"#r""0
Pr"#;"&"ul (%l":$"" d C%#/ :r?u" lu%: A# ;'#/"dr%r %:=: A# l%?'r%r% C" "m&lm#:%r%
&r'";:ulu" !"#%#$%: d"# 1SEG ;=: C" A# d/!Cur%r% %;:"<":$"l'r &r'";:ulu" C" A# "d#:"!";%r%
(ru&ulu" $"#:0 Astfel: 7n calitate de solicitant: trebuie s respectai prevederile leislaiei 7n
vioare cu privire la ealitatea de )anse )i de tratament 7ntre femei )i brbai 7n domeniul ocuprii
)i al muncii: ealitate de )anse )i nediscriminare: )i s luai 7n considerare 7n implementarea
proiectului toate politicile )i practicile prin care s nu se reali-e-e nicio deosebire: e,cludere:
restricie sau preferin: indiferent de< ras: naionalitate: etnie: limb: reliie: cateorie social:
convineri: en: orientare se,ual: v;rst: +andicap: boal cronic necontaioas: infectare N05:
apartenen la o cateorie defavori-at: precum )i orice alt criteriu care are ca scop sau efect
restr;nerea: 7nlturarea recunoa)terii: folosinei sau e,ercitrii: 7n condiii de ealitate: a
drepturilor omului )i a libertilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lee: 7n
domeniul politic: economic: social )i cultural sau 7n orice alte domenii ale vieii publice.
*lte obiective orizontale0 *ste important s preci-ai c;t mai concret modul 7n care
propunerea dumneavoastr de proiect atine temele )i obiectivele ori-ontale promovate 7n
cadrul !"#D$% )i preci-ate 7n cadrul pre-entului capitol. !roiectele care tratea- )i interea-
aceste obiective 7n mod concret )i direct 7n activitile )i scopurile propuse sunt punctate
suplimentar.
Bn afar de ealitatea de )anse :ml C" '?";:"<l 'r"B'#:%l &r'm'<%: A# ;%drul POS DRU
/u#:+
de2(oltare durabil. !roiectele finanate prin !"#D$% vor fi elaborate )i
implementate av;nd 7n vedere strateia %* privind de-voltarea durabil. Activitile proiectelor
vor urmri principiile de-voltrii durabile pe parcursul diverselor etape de implementare: astfel
7nc;t s se asiure protecia mediului: a resurselor )i a bio(diversitii. "biectivul eneral al
promovrii de-voltrii durabile este de a avea oameni mai bine pretii pentru a face fa
provocrilor pre-ente )i viitoare )i pentru a aciona cu responsabilitate fa de eneraiile
viitoare0 DB<'l:%r% dur%?"l &'%: !" d!"#": /"m&lu ;% ' ;%l":%: m%" ?u# % <"$"" &#:ru
:'%: lum%G %:=: &#:ru &rB#: ;=: C" &#:ru (#r%$""l <"":'%r0
ino(are i @I7. Bn !"#D$%: provocarea te+noloic este abordat at;t ca o
aciune specific: c;t )i ca o prioritate ori-ontal privind accesul tuturor: indiferent de cateoria
social: la societatea informaional. Astfel: proiectele finanate prin !"# D$% vor urmri
promovarea unui factor important pentru 7mbuntirea competitivitii )i pentru crearea de noi
locuri de munc.

45

*mbtr8nire acti(. Av;nd 7n vedere cre)terea numrului persoanelor
v;rstnice )i rolul lor 7n societate: necesitatea promovrii unor iniiative eficiente de promovare a
H7mbtr;nirii activeI )i asiurarea de oportuniti pentru fora de munc v;rstnic devine din ce
7n ce mai relevant. Bn acest conte,t: 1#* va finana proiecte care contribuie la promovarea
7mbtr;nirii active. !romovarea )i susinerea acestui obiectiv ori-ontal pre-int beneficii )i pentru
ana?atori: prin< "m&l";%r% A# ;@"& m"D: % &r/'%#l'r ;u <=r/: d"!r":G ;%r ;'m?"#
%<%#:%Hl ;'m&:#$l'r d"!r":l'r (ru& d <=r/:G %<=#d A# <dr /:ud""l d ;%B ;%r
"#d"; ' ;rC:r % ?u#/:r""G %:":ud"#" m%" &'B":"< &r"<"#d mu#;% C" ;rC:r% ;%&%;":$"" d
';u&%r % &r/'%#l'r <=r/:#";0
abordare transnaional i interregional0 1#* va spri?ini iniiative
transnaionale: 7n special prin sc+imbul de informaii: e,perien: re-ultate )i bune practici )i prin
de-voltarea abordrilor complementare )i aciunilor coordonate sau comune. 1inanarea
aciunilor transnaionale contribuie la promovarea )i susinerea inovrii prin sc+imbul de
e,periene privind activitile inovatoare 7n ceea ce prive)te ocuparea: identificarea )i
implementarea celor mai bune practici privind crearea unor locuri de munc mai multe )i mai
bune: consolidarea politicilor )i practicilor 7n ceea ce prive)te ocuparea )i de-voltarea reelelor la
nivel european: precum )i consolidarea capacitii orani-aiilor de a se implica activ 7n
promovarea ocuprii )i inclu-iunii sociale. !rin !"#D$% sunt finanate proiecte privind /&r"H"#"r%
"#"$"%:"<l'r :r%#/#%$"'#%l C" % &%r:#r"%:l'r l% #"<l ur'&%#G urmrindu(se astfel
de-voltarea resurselor umane )i crearea unei piee a muncii inclusive: de-voltarea proramelor
comune pentru promovarea ocuprii: de-voltarea de noi metode pentru combaterea discriminrii
)i a inealitilor pe piaa muncii: 7nfiinarea de parteneriate pentru sc+imbul de e,perien 7n
ceea ce prive)te adaptarea formrii profesionale la noile te+noloii: promovarea transferului de
e,perti- privind inclu-iunea )i ocuparea )omerilor de lun durat )i de-voltarea studiilor
transnaionale comparative.
Complementaritatea cu alte programe#proiecte. Bn aceast seciune v rum s
specificai complementaritatea proiectului propus de dumneavoastr cu alte prorame=proiecte
relevante pentru domeniul proiectului. 9oiunea de complementaritate se refer la aciunea
sineric a unor prorame= proiecte pentru reali-area unor obiective comple,e la nivel local:
reional sau naional. #e vor furni-a date despre prorame=proiecte finanabile=finanate din alte
prorame .!"#CC*: !"$ etc/ ale cror obiective=activit7i contribuie 7mpreun cu proiectul depus
7n ca-ul !"#D$% la reali-area unor obiective comple,e ale reiunii=reiunilor 7n care se
desf)oar.
*lte in!ormaii relevante. 5 rum s specificai orice alte informaii pe care le
considerai relevante pentru evaluarea )i selectarea proiectului dumneavoastr.

.0.07 DATE 1INANCIARE - 3UGETUL
Bn cadrul acestei seciuni v rum s pre-entai buetul proiectului propus de dumneavoastr
pentru 7ntreaa perioada de implementare a proiectului. #umele pe care le introducei 7n tabelul

46

pachetul de finantare a proiectului vor fi e,primate 7n lei )i calculate: prin rotun?ire aritmetica la
dou -ecimale.

3u(:ul ;rr"" d !"#%#$%r va avea urmtoarea structur<
.a/ detalierea costurilor pe cateorii de c+eltuieli: costuri unitare: activitatati )i luni de
implementare .fiKier tip .,sl: 7ncrcat 7n format electronic o dat cu celelalte sec8iuni ale cererii
de finan8are/>
.b/ buetul sintetic .
Bn func8ie de specificul cererii de propuneri de proiecte: pot e,ista Ki alte componente ale
buetului: care vor fi detaliate 7n @+idul #olicitantului Condi8ii #pecifice.
1ormularul electronic al buetului .fiKierul .,sl / se descarc la sec8iunea I Date financiare (
buetulI.

C+eltuielile aferente manaementului de proiect: cuprinse la capitolul buetar H=esurse umaneI
.c+eltuieli aferente ec+ipei de manaement/ sau la capitolul buetar H,lte tipuri de costuriI
.c+eltuieli aferente e,ternali-rii manaementului de proiect/ se vor 7ncadra 7ntr(un anumit
procent din valoarea eliibil a proiectului: care va fi stabilit 7n @+idul solicitantului ( Condi8ii
#pecifice.
C+eltuielile indirecte=c+eltuieli enerale de administraie se vor 7ncadra 7ntr(un anumit procent
din total c+eltuieli directe: mai putin c+eltuielile de tip 1*D$: care va fi stabilit 7n @+idul
solicitantului ( Condi8ii specifice.

#tructura buetului sintetic al cererii de finanare este urmtoarea<
CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI)
TOTAL (cu TVA*)
- lei -
1 Resurse umane
2 Participani

3 Alte tipuri de costuri, din care:
3.1.
- cheltuieli de tip FEDR ( max. 10% pentru axele 1-5, sau max. 15% pentru axa 6, din
valoarea totala eligibila a proiectului)

3.2.
-valoare activiti subcontractate /externalizate (max. 49% din valoarea totala eligibila
a proiectului)

4 Rezerv de contingen - maxim 5% din (1+2+3)

5 Total cheltuieli directe (1 + 2 + 3 + 4)

6
Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraie (max. x %din
total cheltuieli directe, mai putin cheltuielile de tip FEDR)

7 VALOAREA TOTALA ELIGIBIL A PROIECTULUI (5 + 6), din care:

8 valoare activiti transnaionale
9 valoare TVA nedeductibila estimata

47

10 CONTRIBUIA SOLICITANTULUI
11 ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT (7 10)

\ 7onform pre(ederilor C.&. nr. $"462--$) cu modificarile si completarile ulterioare) din care reiese ca @D,
nedeductibila este eligibila) costurile care alcatuiesc Eugetul proiectului contin si @D, aferenta acestora.

Totalurile din buetul sintetic trebuie s fie identice cu totalurile din buetul detaliat.
Bn func8ie de specificul cererii de propuneri de proiecte: pot e,ista modificri ale structurii
buetului sintetic: care vor fi detaliate 7n @+idul #olicitantului Condi8ii #pecifice.

C3eltuielile directe sunt acele costuri care pot fi atribuite unei anumite activiti individuale din
cadrul operaiunii )i pentru care poate fi demonstrat letura cu activitatea 7n cau-.
3aterialele consumabile .c+eltuieli privind materii prime )i materiale necesare derulrii
cursurilor practice )i papetrie/ leate 7n mod direct de susinerea activitilor de educaie )i
formare vor fi solcitate spre decontare de la linia buetara H,lte tipuri de costuri>.
Celelalte tipuri de materiale consumabile: care nu sunt leate 7n mod direct de susinerea
activitilor de educaie )i formare .elaborarea )i tiprirea $apoartelor te+nice )i financiare
ane,ate cererilor de rambursare: etc/ se vor solicita spre rambursare de la linia buetara
?7heltuieli indirecte67heltuieli generale de administratie>.

V%l'%r% ;@l:u"l"l'r d"r;: )l"#"% , d"# ?u(:ul ;rr"" d !"#%#$%r* se calculea- prin
aplicarea urmtoarei !'rmul<
C@l:u"l" d"r;: )l"#"% , d"# ?u(:* V l"#"% 1 W l"#"% 2 W l"#"% 3 W l"#"% .

C@l:u"l"l "#d"r;:>;@l:u"l" (#r%l d %dm"#"/:r%$" se definesc 7n conformitate cu
prevederile "rdinului pentru stabilirea reulilor de eliibilitate si a listei c+eltuielilor eliibile.
5aloarea c+eltuielilor indirecte=c+eltuieli enerale de administraie nu trebuie s depaseasc
procentul stabilit 7n @+idul #olicitantului 2 Condiii specifice.
Bncadrarea 7n procentul stabilit se poate respecta )i verifica prin urmtoarea formul de calcul<

RBr<% d ;'#:"#(#$ repre-int c+eltuieli neprev-ute .de e,emplu: efectele diferenelor de
curs valutar ce pot interveni 7ntre momentul depunerii cererii de finanare )i implementarea
proiectului/ )i poate fi introdus 7n buetul cererii de finanare 7n limita a m%D"m ,I din suma
liniilor 1Q2Q3. $e-erva de continen poate fi utili-at de catre beneficiar numai cu acordul
Pr';#:ul ;@l:u"l"l'r "#d"r;: >;@l:u"l" (#r%l d %dm"#"/:r%$" V T':%l ;@l:u"l" "#d"r;:>;@l:u"l"
(#r%l d %dm"#"/:r%$" > :':%l ;@l:u"l" d"r;:G m%" &u:"# ;@l:u"l"l d :"& 1EDR N100

48

prealabil al A3!"#D$%="0!"#D$% responsabil: respectiv prin initierea unei notificari=act
adiional: cu respectarea prevederilor contractuale. %tili-area re-ervei de continen poate fi
solicitatat conform prevederilor contractului de finanare=instruciunilor A3!"#D$%.
4#;%dr%r% A# &r';#:ul m#$"'#%: m%" /u/G / &'%: r/&;:% C" <r"!";% &r"# urm:'%r%
!'rmul d ;%l;ul+

V%l'%r% C@l:u"l"l'r d :"& 1EDR #u :r?u" /% d&%/%/;% &r';#:ul ;'r/&u#B%:'r %D"
&r"'r":%r % &r'";:ulu"G r/&;:"<+ m%D"m 10I &#:ru %Dl &r"'r":%r 1-,G /%u m%D"m 1,I
&#:ru %D% &r"'r":%r 7G d"# V%l'%r% :':%l% l"("?"l % &r'";:ulu"0
4#;%dr%r% A# &r';#:l m#$"'#%: m%" /u/G / &'%: r/&;:% C" <r"!";% &r"# urm:'%r%
!'rmul d ;%l;ul+

3u(:ul ;rr"" d !"#%#$%r cuprinde urmtoarele cateorii ma?ore de costuri<
I0 XT':%l ;@l:u"l" d"r;:K: care cuprind urmtoarele linii buetare<
H$esurse umaneI .!unctul 1/
H!articipaniI .!unctul 2/
HAlte tipuri de costuriI .!unctul 3/ F aceast linie buetara include: pe l;na alte costuri: )i
c+eltuielile de tip 1*D$. !entru a se putea verifica 7ncadrarea acestor c+eltuieli 7n
procentul ma,im admis: este necesar evidenierea distinct a valorii c+eltuielilor de tip
1*D$ la sublinia buetar 3.1 Hc+eltuieli de tip 1*D$I. A se vedea informaiile pre-entate
7n cuprinsul pre-entului +id cu privire la c+eltuielile de tip 1*D$. De asemenea: tot in
cadrul liniei buetare ?,lte tipuri de costuri>: se include si valoarea activitilor ce urmea-a
s fie subcontractate =e,ternali-ate: 7n cadrul proiectului propus de dumneavoastr: care
nu va dep)i .9I d"# <%l'%r% :':%l l"("?"l % &r'";:ulu". !entru a se putea verifica
7ncadrarea acestor c+eltuieli 7n procentul ma,im admis: este necesara evidentierea
distinct a valorii activitilor subcontractate=e,ternali-ate: la sublinia 3.2 Hvaloare
activiti subcontractate =e,ternali-ateI.
H$e-erva de continenI .!unctul 4/
HTotal c+eltuieli directeI .!unctul 5/ repre-int 7nsumarea tuturor costurilor care se 7ncadrea-
7n liniile buetare menionate mai sus.
II0 JT':%l ;@l:u"l" "#d"r;:>;@l:u"l" (#r%l d %dm"#"/:r%$"K .!unctul J/ repre-int
7nsumarea tuturor costurilor care se 7ncadrea- la aceast cateorie: conform prevederilor
Pr';#:ul RBr<" d ;'#:"#(#$ V ) RBr<% d ;'#:"#(#$ > /um% l"#""l'r 1W2W3* N 100
Pr';#:ul C@l:u"l"l'r d :"& 1EDR V C@l:u"l"l d :"& 1EDR > V%l'%r% :':%l% l"("?"l % &r'";:ulu" N100

49

"rdinului pentru stabilirea reulilor de eliibilitate si a listei c+eltuielilor eliibile: cu respectarea
procentului stabilit 7n @+idul #olicitantului 2 Condiii specifice.
JVALOAREA TOTAL2 ELIGI3IL2 A PROIECTULUIK )!unctul '/: repre-int totalul c+eltuielilor
.costurilor/ eliibile: oca-ionate de implementarea proiectului: rupate: din raiuni ce in de
modul lor de formare: 7n costuri directe )i indirecte=c+eltuieli enerale de administraie. 5aloarea
total eliibil a proiectului .buetul proiectului/ nu trebuie s dep)easc valoarea ma,im
prev-ut 7n Capitolul 1 al pre-entului @+id 2 valoarea minim )i ma,im a proiectelor.
C@l:u"l"l );'/:ur"l* l"("?"l A# ;%drul &r'";:ulu" sunt c+eltuielile care sunt incluse 7n lista
c+eltuielilor eliibile prev-ut 7n G@"dul S'l";":%#:ulu" - C'#d"$"" S&;"!"; corespun-toare
fiecrei cereri de propuneri de proiecte: sunt #;/%r &r'";:ulu" )i A#d&l"#/; ;umul%:"<
;'#d"$""l specificate 7n ?=eguli generale de eligibilitate a cheltuielilor>.
!unctul O JV%l'%r %;:"<":$" :r%#/#%$"'#%lK .unde este ca-ul/< repre-inta totalul
c+eltuielilor cu activitile transnaionale previ-ionate a se desf)ura 7n cadrul proiectului.
Costurile aferente activitilor transnaionale sunt incluse: 7n funcie de tipul acestora: 7n
costurile aferente diverselor linii buetare. Totalul costurilor cu activitile transnaionale
vor include )i costurile efectuate de partenerii transnaionali: indiferent de locaia unde a
fost efectiv pltit c+eltuiala. !entru a identifica costurile eliibile aferente activitilor
transnaionale v rum s avei 7n vedere "rdinul pentru stabilirea reulilor de
eliibilitate )i a listei c+eltuielilor eliibile 7n cadrul operaiunilor finanate prin !"#D$%.
JV%l'%r %;:"<":$" /u?;'#:r%;:%:>D:r#%l"B%:K .dac este ca-ul/ repre-int totalul
c+eltuielor cu activitile e,ternali-ate previ-ionate a se desf)ura 7n cadrul proiectului. Bn
cadrul proiectului pot fi e,ternali-ate activiti precum< diverse servicii speciali-ate:
ac+i-iionate de pe pia .inclusiv !1A/: pentru care 6eneficiarul nu are e,perti-a
necesar: inclusiv manaementul proiectului )i consultan ?uridic: contracte 7nc+eiate cu
operatori economici 7n vederea furni-rii unor servicii: cum ar fi< orani-area de
evenimente: pac+etele de servicii complete conin;nd ca-are: transport )i +rana .sau
diverse combinaii din cele trei menionate/: sonori-are: interpretariat: audit financiar
e,tern: e,perti- contabil: editarea )i tiprirea de materiale pentru sesiuni de
instruire=formare: editarea )i tiprirea de materiale publicitare.
C+eltuielile cu activitile e,ternali-ate #u :r?u" / d&C%/; .9I din valoarea total
eliibil a proiectului. Totalul acestor costuri se evidenia-: distinct: pe sublinia buetara
3.2. HDaloare acti(itati subcontractate6externali2ate>) numai pentru a se putea verifica
respectarea procentului ma,im admis.
!unctul L JV%l'%r TVA #ddu;:"?"l% /:"m%:%K repre-int suma total a c+eltuielilor cu
T5A eliibil potrivit leii .conform art. 11S1 din N.@. nr.1135=L noiembrie 2&11 pentru
modificarea )i completarea N.@. nr.'5L=2&&'/: care au fost de?a luate 7n calcul 7n toate
liniile buetare: fiind aferente tuturor c+eltuielilor .costurilor/ eliibile purttoare de T5A
din proiect. !unctul L: mentionat 7n afara buetului propriu(-is: repre-int doar o
evidentiere: separat a acestora.

50

!unctul 1& JC'#:r"?u$"% /'l";":%#:ulu"K repre-int valoarea minim a cofinanarii
solicitantului .sinur sau in parteneriat/ la finantarea nerambursabila acordata de catre
A3!"#D$%: prin respectarea procentului din valoarea total a c+eltuielilor eliibile
aferente proiectului propus: preva-ut in pre-entul @+id: seciunea 1.5. H7ontribuia
solicitantuluiI: in functie de tipul solicitantului. Aceasta contributie va fi suportat de ctre
dumneavoastr: 7n calitate de solicitant: sau parteneriatul constituit 7n vederea
implementrii proiectului.
ATENTIEEYY !entru a putea stabili corect procentul si respectiv cuantumul contributiei
dumneavoastra in buetul total eliibil al proiectului: in calitate de solicitant: este necesar sa
cunoasteti cu e,actitate cateoria de beneficiari din care faceti parte: evitandu(se: astfel:
incadrarile eronate.
!unctul 11 JA/"/:#$ !"#%#;"%r #r%m?ur/%?"l /'l";":%:K repre-inta valoarea ma,ima a
cofinantarii acordate de catre A3!"#D$%: sub forma finantarii nerambursabile: din
sursele 1#* si respectiv buetul de stat. Cuantumul asistentei financiare nerambursabile
care poate fi acordata: se stabileste respectandu(se procentul ma,im din valoarea total
a c+eltuielilor eliibile aferente proiectului propus: in stransa corelare cu contributia
dumneavoastra: asa dupa cum re-ulta in sectiunea 1.5. a pre-entului @+id.

Yu/:"!";%r% /" d:%l"r% ?u(:ulu" ;rr"" d !"#%#$%r
Dup completarea buetului sintetic: 7n caseta de te,t liber: respectiv sec8iunea I]ustificarea
buetuluiI: ve8i pre-enta o ?ustificare a modului de formare a pre8urilor care se resesc 7n
buetul detaliat al proiectului propus de dumneavoastr. Bn acest sens: ve8i demonstra c: pentru
fundamentarea sumelor ce intra in diferitele linii buetare: a8i utili-at costuri unitare estimate 7n
limita celor practicate pe pia.
De asemenea: 7n aceast seciune v rum s evideniai modul 7n care se va asiura respectarea
prevederilor "rdonanei de %ren nr.JJ=2&11 privind prevenirea: constatarea )i sancionarea
nereulior aprute 7n obinerea )i utili-area fondurilor europene )i=sau a fondurilor publice
naionale aferente acestora )i la Notr;rea nr.O'5=2&11 pentru aprobarea 9ormelor
metodoloice de aplicare a prevederilor "%@ nr.JJ=2&11 cu modificrile )i completrile
ulterioare.

E<%lu%r% ?u(:ulu" ;rr"" d !"#%#Q%r
5aloarea total eliibila a proiectului .buetul proiectului/ trebuie s fie direct proporional cu
re-ultatele )i beneficiile pe termen lun asupra membrilor rupului int: 7n vederea asiurrii
unei utili-ri eficiente )i eficace a fondurilor.
]ustificarea )i detalierea buetului este necesar s fie fcut 7n concordanta cu activitile
proiectului. Bn ?ustificarea )i detalierea buetului trebuie s inei cont de prevederile "rdinului
pentru stabilirea reulilor de eliibilitate )i a listei c+eltuielilor eliibile 7n cadrul operaiunilor

51

finanate prin !"#D$% si ale N.@. nr. '5L=2&&' cu modificarile si completarile ulterioare. *ste
necesar s preci-ai Htipurile de cheltuieliI 7n conformitate cu ordinul mai sus menionat.
0nformaiile pre-entate de dumneavoastr vor fi anali-ate 7n procesul de evaluare 7n vederea
stabilirii utili-rii eficiente )i eficace a fondurilor.
Bn ca-ul 7n care evaluatorul constatT c buetul nu este fundamentat 7n mod adecvat: respectiv c
valorile cuprinse 7n acesta nu sunt susinute de o ?ustificare corect: nici 7n ceea ce prive)te
nivelul preurilor utili-ate: nici 7n ceea ce prive)te raportul dintre valoarea finanrii solicitate )i
re-ultatele a)teptate: se va diminua buetul corespun-ator.
4# ;%Bul A# ;%r ;'r;Q""l !"#%#;"%r &r'&u/ d <%lu%:'r" ;umul%B m%" mul: d 20I d"#
<%l'%r% l"("?"l % &r'";:ulu"G ;rr% d !"#%#Q%r <% !" r/&"#/

.0.07 INDICATORI
Bn cadrul acestei seciuni sunt menionai indicatorii de reali-are imediat .output/ )i indicatorii
de re-ultat .result/ specifici pentru a,a prioritar )i pentru domeniul ma?or de intervenie 7n
cadrul cruia depunei cererea de finanare. Ace)ti indicatori sunt introdu)i automat de sistemul
informatic pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte. Bn acest sens: v rum s indicai
valoarea prono-at a indicatorilor la care contribuie proiectul dumneavoastr.

ATENIEE 5 rum s corelai informaiile referitoare la indicatori furni-ate aici cu cele
pre-entate de dumneavoastr 7n cadrul seciunii I7ontextul ProiectuluiI )i 7n celelalte seciuni ale
cererii de finanare 7n care ai fcut referiri la participani: rup int: re-ultate ale proiectului:
metodoloie: etc.

I#d";%:'r"" &': !" d!"#"$" ;% m'd%l":%:% d m/ur%r % u#u" '?";:"< ;%r :r?u" %:"#/G '
r/ur/ m'?"l"B%: /%u u# !;: '?$"#u:0 0ndicatorii descriu 7n termeni operaionali si msurabili
.cantitate: calitate: timp/ obiectivele proiectului. #pecificarea indicatorilor conduce la evaluarea
fe-abilitii obiectivelor )i furni-ea- ba-a elaborrii sistemului de monitori-are )i evaluare a
proiectului.
I#d";%:'r"" d r%l"B%r "md"%: .output/ repre-int modalitatea de msurare a bunurilor )i
serviciilor produse 7n cadrul proiectului: 7n relaie cu obiectivele specifice ale proiectului. Astfel:
un indicator de reali-are imediat msoar tot ceea ce este obinut 7n urma utili-rii asistenei
financiare acordate. I#d";%:'r"" d rBul:%: repre-int modalitatea de msurare a efectelor:
beneficiilor )i avanta?elor imediate )i directe ale proiectului pentru rupul int )i sunt 7n relaie
cu obiectivul proiectului. %n avanta? poate fi considerat ca fiind imediat dac apare 7n perioada 7n
care rupul int este 7n contact direct cu proiectul. $e-ultatele finale pot fi observate c;nd
proiectul a fost finali-at.

I#d";%:'r"" &r'";:ulu" dum#%<'%/:r :r?u" / ;'#:r"?u" DIRECT l% %:"#(r% "#d";%:'r"l'r
d!"#"$" A# D';um#:ul C%dru d Im&lm#:%r POSDRU 2007-2013G ;u :'%: m'd"!";r"l

52

ul:r"'%r0 4# ;%Bul ;'#:r%rG ;rr% d !"#%#$%r <% !" r/&"#/0 Pr'";:ul :r?u" /% ;'#:r"?u"
DIRECT l% %:"#(r% % ;l &u:"# u# "#d";%:'r d &r'(r%m0 E/: '?l"(%:'r"u % / &r'(#'B% <%l'r"
%!r#: "#d";%:'r"l'r &r<Bu$" A# POSDRUE
4# G@"dul S'l";":%#:ulu" - C'#d"$"" S&;"!"; <'r !" m#:"'#%$" "#d";%:'r"" '?l"(%:'r"" d %:"#/ A#
;%drul &r'";:ulu"G &r;um C" <%l'r"l m"#"m &#:ru %;C:"%0

ATENTIEE
I#d";%:'r"" &r'";:ulu" /u#: '?l"(%:'r"u d r%l"B%: #!""#d &rm"/ d"m"#u%r% <%l'r"" %;/:'r%
& &%r;ur/ul "m&lm#:r"" d;=: A# ;%Bur" ?"# Hu/:"!";%: C"G du& ;%BG ;u d"m"#u%r%
;'r/&u#B:'%r % ?u(:ulu"0

.0.08 GRUP INT2
Conceptul (ru& $"#: se refer la rupul de persoane=entitatea care va fi direct )i po-itiv afectat
A# &r"'%d% d "m&lm#:%r a proiectului: la nivelul obiectivului )i %;:"<":$"l'r proiectului. Bn
cadrul acestei seciuni: sistemul informatic va indica automat rupurile int specifice pentru a,a
prioritar: domeniul ma?or de intervenie )i cererea de propuneri de proiecte 7n cadrul cruia
depunei cererea de finanare. Bn completarea acestei seciuni v rum s verificai corelarea cu
seciunile privind eliibilitatea proiectului: seciunea privind ?Fustificarea necesitii implementrii
proiectului> )i enumerarea rupurilor int eliibile din @+idul solicitantului ( Condiii #pecifice
pentru fiecare D30 )i cerere de proiecte.
Bn calitate de solicitant avei obliaia de a respecta prevederile Directivei C*=L5=4J privind
protecia persoanelor fi-ice 7n ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal )i libera
circulaie a acestor date: transpus 7n leislaia naional prin Geea nr.J''=2&&1: precum )i
prevederile Directivei 2&&2=5O=C* privind prelucrarea datelor cu caracter personal )i protecia
vieii private 7n sectorul comunicaiilor electronice: transpus 7n leislaia naional prin Geea
nr.5&J=2&&4. Astfel: vei informa persoanele din rupul int al proiectului despre obliativitatea
de a furni-a datele lor personale: cu respectarea dispo-iiilor leale menionate. !entru
7nreistrarea rupului int se utili-ea- 1ormular de 7nreistrare a rupului int .cap.11 din
pre-entul @+id/.

Bn acest sens: dup semnarea contractului de finanare nerambursabil cu
A3!"#D$%="0!"#D$% responsabil: dumneavoastr: 7n calitate de beneficiar: va trebui s
demarai procedurile leale 7n vederea 7nreistrrii ca operator de date cu caracter personal.
!articipanii: 7n conformitate cu prevederile leale 7n vioare: vor semna o declaraie prin care 7)i
dau acordul privind utili-area )i publicarea datelor personale.
V ru(m / %<$" A# <dr urm:'%rl+
' &r/'%# #u &'%: !" A#;%dr%: d"# &u#;: d <dr % l"("?"l":$"" d;=: A#:r-' /"#(ur
;%:('r" l"("?"lT
(ru&ul $"#: :r?u" ;'rl%: ;u "#d";%:'r"" d!"#"$" A# DCI0

53

4# G@"dul S'l";":%#:ulu" - C'#d"$"" S&;"!"; <'r !" m#$"'#%: %/&;: l(%: d mr"m%
(ru&ulu" $"#: '?l"(%:'r" d %:"#/ A# ;%drul &r'";:ulu".


.0, M'd"!";%r% 1'rmul%rulu" l;:r'#"; %l Crr"" d 1"#%#$%r
1iecare cerere de finanare pe care o completai este salvat de sistemul informatic ca o versiune
provi-orie .sc+i/ 7n cadrul seciunii Hosarul meuI. !entru modificarea unei cereri de
finanare=unui proiect: pa)ii pe care trebuie s 7i urmai sunt<
accesai paina de internet a A3!"#D$% +ttp<==AAA.fseromania.ro=inde,.p+p
accesai seciunea HAplicI>
selectai linX HActionWeb ( AplicI
v 7nreistrai 7n sistemul informatic ActionWeb cu numele de utili-ator )i parola
stabilite>
accesai seciunea Hosarul meu>3
selectai opiunea H,rat lista proiectului>3
selectai opiunea HEditea2 proiect>3
completai toate seciunile cererii de finanare .7n conformitate cu etapele descrise
anterior/.
ATENIEE Crr% d !"#%#:%r #u m%" &'%: !" m'd"!";%: du& :r%#/m":r% %;/:"% '#-l"#G
r/&;:"< du& %;$"'#%r% ?u:'#ulu" 5(rimite proiect6.

54

,0 EVALUAREA 5I SELECIA PROIECTELOR
#copul procesului de evaluare )i selectie a proiectelor este de a elimina proiectele care nu
contribuie la implementarea !"#D$% )i a evita dubla finanare: asiur;ndu(se o utili-are eficient
)i eficace a resurselor.
,01 Pr';dur% d <%lu%r C" /l;$" % &r'";:l'r
Termenele preci-ate 7n cursul acestui +id sunt orientative )i urmresc asiurarea unui proces de
evaluare rapid: fluent )i eficient. Bn circumstane speciale: cum ar fi cele enerate de depunerea
unui numr foarte mare de cereri de finanare simultan: defectarea sistemului informatic:
mutarea sediului sau alte cau-e obiective: termenele pot fi prelunite: prin deci-ie a conducerii
A3!"#D$%="0!"#D$% responsabil.
Durata procesului de evaluare /: d 20 B"l lu;r:'%r de la data transmiterii electronice a
cererii de finanare Ki a ane,elor. Bn ca-uri bine ?ustificate: conducerea A3!"#D$%= "0!"#D$%
responsabil poate dispune prelunirea acestui termen.
!rocesul de evaluare )i selecie a cererilor de finanare pentru proiecte 7ncepe dup data limit
de depunere.
!rocesul de evaluare al cererilor de finanare cuprinde urmtoarele etape: d/!Cur%: /u;;/"<<
%aza * ( 5erificarea conformitii administrative )i a eliibilitii solicitanilor: a
partenerilor )i a proiectului>
%aza 7 ( #elecia cererilor de finanare.
!entru proiectele HadmiseI 7n fa-a A de evaluare: secretarul comitetului de evaluare va distribui
cererile de finanare 7n fa-a 6: evaluarea te+nic care se reali-ea- pe ba-a rilelor de selecie.
*valuarea fiecrei cereri de finanare: 7n fiecare din cele dou fa-e va fi reali-at de ctre doi
evaluatori.
#etul complet de documente ?ustificative necesar dovedirii aspectelor preci-ate 7n cererea de
finanare )i declaraiile pe proprie rspundere aferente va fi solicitat de A3!"#D$%="0!"#D$%
responsabil 7n etapa de contractare.
,02 1AZA A -Vr"!";%r% ;'#!'rm":$"" C" % l"("?"l":$""
#ecretarul Comitetului de *valuare transmite ec+ipei pentru eliibilitate: at;t cererea de
finanare 7n format electronic 7mpreun cu buetul detaliat: c;t )i ane,ele transmise electronic de
solicitant pentru acel proiect. 9umai cererile de finanare care primesc HaI la toate rubricile
rilelor de evaluare aferente verificrilor din fa-a A sunt declarate admise. Dac proiectul
prime)te un H0uI la oricare din rubricile rilelor de evaluare aferente verificrilor din 1a-a A
cererea de finanare este respins )i nu mai parcure fa-a 6 de evaluare.

55

3embrii ec+ipei de verificare a conformitii )i a eliibilitii crora le(a fost reparti-at o cerere
de finanare spre verificare vor duce la 7ndeplinire: 7n cadrul unui proces continuu: toate
activitile detaliate mai ?os ca fiind incluse 7n cadrul 1a-ei A )i vor completa rilele aferente
verificrii conformitii )i eliibilitii.
Pr"# G@"dul S'l";":%#:ulu" - C'#d"$"" S&;"!"; / &': %du(% lm#: /u&l"m#:%rG /&;"!";G d
<r"!";%: d ;:r C'm"::ul d E<%lu%r0 Gr"ll ;'#!'rm ;r'r% / r%l"B%B <%lu%r% /u#:
%#D l% G@"dul S'l";":%#:ulu" F C'#d"$"" S&;"!";0
A10 Vr"!";%r% ;'#!'rm":$"" %dm"#"/:r%:"< <% ;'#/:% A# &r"#;"&%l 7n verificarea faptului c
ane,ele au fost transmise o dat cu formularul electronic al cererii de finan8are.
A20 Vr"!";%r% l"("?"l":$"" /'l";":%#$"l'r C" % &%r:#r"l'r
5erificarea eliibilitii solicitantului )i a partenerilor va consta 7n verificarea faptului c
solicitantul )i partenerii aparin cateoriilor de entiti eliibile=leale menionate 7n @+idul
solicitantului 2 Condiii @enerale )i Condiii #pecifice pentru fiecare apel de propuneri de
proiecte.
S <'r <r"!";% A# ;%drul %;/:" %;:"<":$" ;l &u$"# %/&;:l r(lm#:%: d /u?;%&":'lul 301
d"# ;%drul &rB#:ulu" G@"d %l S'l";":%#:ulu" F C'#d"$"" G#r%l0
Bn ca-ul 7n care nu sunt 7ndeplinite toate condiiile privind eliibilitatea solicitanilor=partenerilor
.rspuns HaI pentru toate criteriile de verificare/: cererea de finanare este respins.
A30 Vr"!";%r% l"("?"l":$"" &r'";:ulu"
5erificarea eliibilitii proiectului se reali-ea- pe ba-a unor criterii eliminatorii specificate 7n
rila aferent 1a-ei A prev-ut ca ane, la @+idul solicitantului 2 Condiii specifice. #e vor evalua
urmtoarele aspecte leate de< eliibilitate proiect: eliibilitate activiti: rup int: re-ultate
propuse )i indicatori: buet )i implementare proiect.
!rin @+idul #olicitantului ( Condiii #pecifice se pot introduce criterii suplimentare de eliibilitate
cu privire la indicatorii de proram afereni fiecrui D30: dimensiunea rupului int sau alte
criterii relevante.
Bn situaia 7n care cererea de finanare conine activiti )i=sau rupuri int: ne(eliibile: cererea
de finanare va fi respins.
,03 1AZA 3 - Sl;$"% &r'";:l'r A# ?%B% ;r":r""l'r %&r'?%: d ;'m"::ul d
m'#":'r"B%r POSDRU
#elecia cererilor de finanare se face pe ba-a informaiilor din urmtoarele seciuni=sub(seciuni
din fiecare cerere de finanare 7n parte< H@ipul solicitantuluiI .informaii privind statutul ?uridic al
solicitantului/ din HProfilul meuI> H0nformaii !roiectI: Hescriere Proiect seciunea 1>) ?escriere
Proiect seciunea 2>) ?&raficul acti(itilor proiectului>) ?ate financiare>) ?Indicatori> i ?&rup
int>.

56

#elecia cererilor de finanare se face 7n conformitate cu criteriile de selecie aprobate de
Comitetul de 3onitori-are !"#D$%. !uncta?ul ma,im care poate fi obinut de o cerere de
finanare este de 1&& de puncte: cu urmtoarele puncta?e ma,ime posibile pe fiecare din criteriile
de selecie aprobate de Comitetul de 3onitori-are !"#D$%<
$elevan 3& puncte
3etodoloie 25 puncte
#ustenabilitate 15 puncte
Cost(eficien 3& puncte
!entru a se asiura selecia unor cererei de finanare de calitate corespun-toare )i in;nd cont
de prevederile "%@ JJ=2&11: se stabile)te un prag minim pe !iecare criteriu de selecie
$elevan 21 puncte
3etodoloie 1O puncte
#ustenabilitate 1& puncte
Cost(eficien 21 puncte
!roiectul este admis dac obine un puncta? total de minim '& puncte )i puncta?ul minim pentru
fiecare criteriu de selecie.
!roiectul este respins dac nu se obine puncta?ul minim pentru fiecare criteriu de selecie:
indiferent de puncta?ul total obinut.
1iecare criteriu de selecie cuprinde un numr diferit de subcriterii. !entru fiecare subcriteriu a
fost stabilit un puncta? ma,im. !uncta?ul acordat trebuie s repre-inte o valoare absolut: fr
-ecimale: situat 7ntre & )i puncta?ul ma,im pentru fiecare subcriteriu.
#corul final va repre-enta media aritmetic 7ntre puncta?ele acordate de evaluatori.
!uncta?ul=scorul obinut 7n e(aluarea proiectului (a fi acordat de 2 e(aluatori diferii. *i vor avea
acces la versiunea proiectelor 7n care 0D proiectului )i numele solicitantului )i a partenerilor nu
sunt cunoscute.
ATENIEEBn ca-ul 7n care se constatT c buetul nu este fundamentat 7n mod adecvat: respectiv c
valorile cuprinse 7n acesta nu sunt susinute de o ?ustificare corect nici 7n ceea ce prive)te nivelul
preurilor utili-ate )i nici 7n ceea ce prive)te raportul dintre valoarea finanrii solicitate )i
re-ultatele a)teptate se va diminua buetul corespun-ator. Bn ca-ul 7n care corec8iile financiare
propuse de evaluatori cumulea- mai mult de 2&P din valoarea eliibil a proiectului: cererea de
finan8are va fi respins.

,0. D;"B"% d !"#%#$%r
Cererile de finanare vor fi aprobate pentru finanare A# 'rd"#% d/;r/;:'%r % &u#;:%Hulu"
'?$"#u:: p;n la acoperirea alocrii financiare stabilite prin @+idul #olicitantului 2 Condiii
#pecifice. Gista final a cererilor de finanare selectate se va constitui dup finali-area procesului
de soluionare a contestaiilor.

57

Bn situaia 7n care e,ist cereri de finanare aprobate pentru finanare .care au ob8inut un puncta?
eneral de cel pu8in '& de puncte Ki un puncta? minim pe fiecare criteriu de evaluare/ dar care: 7n
urma aplicrii mecanismului finan8rii 7n ordinea descresctoare a puncta?ului obinut: nu se
7ncadrea- 7n alocarea financiar orientativ disponibil pentru apelul de proiecte respectiv:
aceste cereri de finan8are vor fi incluse pe o list de re-erve Ki vor fi incluse 7n procesul de
contractare: 7n ordinea descresctoare a puncta?ului obinut: 7n msura 7n care sunt identificate
surse suplimentare de finan8are .re-ilieri: economii din e,ecu8ia buetar a proiectelor finali-ate
etc./ pentru D30 7n cadrul cruia este finan8at apelul de proiecte. Gista de re-erve este valabil
p;n la 31.12.2&14.
Deci-ia de aprobare a cererii de finanare poate fi anulat 7n orice moment )i 7n orice etap a
procesului de evaluare )i ulterior: 7n cadrul procesului de contractare a cererii de finanare
selectate precum Ki 7n etapa de implementare a proiectului finan8at 7n ca-ul 7n care: ulterior fa-ei
de evaluare: se identific motive certe .de orice natur 2 leale: faptice: documentare/ care duc la
conclu-ia c cererea de finanare: solicitantul: partenerii sau parteneriatul erau neeliibili.
A3!"#D$%="0!"#D$% responsabil 7)i re-erv dreptul de a efectua verificri suplimentare: dup
aprobarea cererii de finanare.
M'd%l":%:% d "#!'rm%r % &':#$"%l"l'r ?#!";"%r" ;u &r"<"r l% rBul:%:ul &r';/ulu" d
<%lu%r
#ecretarul Comitetului de *valuare elaborea- scrisoarea de informare privind aprobarea cererii
de finanare pentru finanare nerambursabil=scrisoare privind includerea pe lista de
re-erve=scrisoarea de informare privind respinerea cererii de finanare )i transmite ctre
beneficiari 7n termen de ma,imum 5 -ile lucrtoare de la semnarea deci-iei de ctre conducerea
A3!"#D$%="0!"#D$% responsabil.

58


,0, C'#:/:%$""
Bn urma procesului de evaluare: avei posibilitatea de a contesta: o sinur dat pentru fiecare
fa-: re-ultatul procesului de evaluare aferent cererii de finanare transmis de dumneavoastr:
7n termen de m%D"mum 3 ):r"* B"l lu;r:'%r de la transmiterea prin e(mail a scrisorii de
informare.
!rocesul de soluionare a contestatiilor se desfa)oar e,clusiv la nivelul A3!"#D$%. Bn acest sens
contestaiile vor fi depuse la sediul A3!"#D$%.
C'#:/:%$""l ;%r A#;%r; / %;rd":B "d% #&r"m"r"" /;r"/'r"" d "#!'rm%r d ;:r
/'l";":%#: /%u d ;:r r&rB#:%#$"" /'l";":%#$"l'r C" &#:ru ;%r D"/: l% AMPOSDRU>
OIPOSDRU r/&'#/%?"l ;'#!"rm%r% :r"m":r"" /;r"/'r"" &r;um C" ;" ;%r %u :r%#/m"/
;'#:/:%$"% A# %!%r% :rm#ulu" &r<Bu: m%" /u/ #u <'r !%; '?";:ul C'm"::ulu" d
S'lu$"'#%r % C'#:/:%$""l'r C" <'r !" "#!'rm%$" ;u &r"<"r l% %;/: %/&;: d ;:r /;r:%rul
C'm"::ulu" d <%lu%r0
Contestaia cu privire la re-ultatele procesului de evaluare va fi depus la reistratura
A3!"#D$% sau transmis pe fa, la adresa specificat 7n @+idul #olicitantului ( Condiii specifice.
Contestaia trebuie s cuprind aspectele punctuale ale deci-iei A3!"#D$%="0!"#D$%
responsabil cu care nu suntei de acord )i arumentele dumneavoastr cu privire la fiecare
problema contestat.
Bn conformitate cu metodoloia de soluionare a contestaiilor: A3!"#D$% va rspunde
contestaiilor primite 7n termen de 2& de -ile lucrtoare de la 7nreistrarea acestora la
reistratur. Termenul poate fi prelunit cu aprobarea directorului eneral A3!"#D$% 7n ca-uri
bine ?ustificate.
*,aminarea contestaiilor va fi efectuat de ctre un comitet la nivel de A3!"#D$% prin anali-a
fiecrei contestaii individual. Comitetul de #oluionare a Contestaiilor va proceda la reevaluarea
criteriilor contestate: de ctre membrii evaluatori )i va 7ntocmi un raport de soluionare a
contestaiei individual: pentru fiecare cerere de finanare 7n parte.
Gista final a proiectelor aprobate spre finanare va fi elaborat dup finali-area procesului de
soluionare a contestaiilor. !roiectele care primesc un puncta? mai mare sau eal cu '& de
puncte )i au dep)it praurile minime impuse pentru cele 4 criterii de selecie: vor fi propuse spre
finanare 7n ordinea descresctoare a puncta?ului obinut )i 7n limita alocrii financiare disponibile
pentru cererea de propuneri de proiecte respective. Gista final a proiectelor propuse spre
finanare va fi publicat pe site(ul A3!"#D$%="0!"#D$% responsabil.
ATENIE Deci-ia comitetului de soluionare a contestaiilor este definitiv )i irevocabil )i poate fi
diferit de cea a comitetului iniial de evaluare .

59

70 CONTRACTUL DE 1INANARE
Dac proiectul depus de dumneavoastr a fost propus spre finanare de ctre Comitetul de
*valuare: A3!"#D$%="0!"#D$% responsabil pentru estionarea respectivului D30 va iniia
procesul de contractare cu orani-aia dumneavoastr.
!rin semnarea contractului de finanare: 7n calitate de beneficiar recunoa"tei "i respectai
termenii "i condiiile +n care vei primi !inanarea nerambursabil )i v anga,ai s
implementai pe propria rspundere proiectul pentru care primii finanare cu respectarea
legislaiei comunitare "i naionale +n vigoare.
Bn vederea semnrii contractului de finanare: A3!"#D$%="0!"#D$% responsabil va solicita
beneficiarilor ale cror proiecte au fost selectate spre finanare documente suport 7n vederea
verificrii celor declarate de solicitant 7n cererea de finanare )i ane,ele depuse. Bn ca-ul
e,istenei unor neclariti: A3!"#D$%="0!"#D$% responsabil poate solicita orice alte
documente considerate necesare pentru clarificarea situaiilor identificate )i pretirea
contractului.
ATENIEE D;"B"% d % %&r'?%r % ;rr"" d !"#%#$%r &'%: !" %#ul%: A# 'r"; m'm#: C" A#
'r"; :%& % &r';/ulu" d <%lu%r C" ul:r"'r C" A# ;%drul &r';/ulu" d ;'#:r%;:%r % ;rr"" d
!"#%#$%r /l;:%: A# ;%Bul A# ;%rG A# !%Bl d <%lu%r /%u A# !%B% d ;'#:r%;:%rG / "d#:"!";
m':"< ;r: .de orice natur 2 leale: faptice: documentare: conflicte de interese:
incompatibiliti: etc./ ;%r du; l% ;'#;luB"% ; ;rr% d !"#%#$%rG /'l";":%#:ulG &%r:#r"" /%u
&%r:#r"%:ul r%u #l"("?"l conform reulilor aplicabile apelului de propuneri de proiecte.
A3!"#D$%="0!"#D$% responsabil 7)i re-erv dreptul de a solicita clarificri suplimentare
oricrui solicitant: du& %&r'?%r% ;rr"" d !"#%#$%rG p;n 7n momentul semnrii contractului
de finanare.
#olicitanii nu trebuie s 7nt;r-ie pentru motive ne?ustificate transmiterea documentelor aferente
procesului de contractare: 7n vederea semnrii contractului de finanare. Termenul pentru
depunerea documentelor pentru contractare: precum )i termenul pentru transmiterea
clarificrilor solicitate 7n procesul de contractare de A3!"#D$%="0!"#D$% responsabil vor fi
stabilite prin scrisori de informare=solicitri de clarificri transmise 7n acest sens de
A3!"#D$%="0!"#D$% responsabil. 9edepunerea documentelor de contractare=netransmiterea
clarificrilor 7n termenul stabilit poate duce la revocarea deci-iei de finanare.
Bn calitate de beneficiar avei obliaia de a implementa proiectul pentru care s(a semnat
contractul de finanare: 7n conformitate cu cererea de finanare aprobat. Bn ca-ul 7n care nu vei
putea pune 7n aplicare proiectul: 7n condiiile asumate )i stipulate 7n contractul de finanare: v
vei asuma consecinele corespun-toare. Astfel: A3!"#D$% 7)i re-erv dreptul de a 7ntrerupe
plile sau re-ilia contractul 7nc+eiat: iar asistena financiar nerambursabil poate fi redus
)i=sau restituit: 7n totalitate sau parial. #e vor aplica relementrile cuprinse 7n cadrul
subcapitolului 3.1.

60

70 ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
701 C'#d"$"" (#r%l
Bn calitate de beneficiar trebuie s inei o contabilitate analitic a proiectului: cu respectarea
prevederilor leale in vioare. Toate operaiunile efectuate 7n cadrul proiectului vor fi reflectate
7n <"d#$% ;'#:%?"l a beneficiarului )i a partenerilor )i susinute de documente ?ustificative.
Bn conformitate cu prevederile art. OL )i art. L& din $eulamentul .C*/ nr. 1&O3=2&&J )i cu art. 1O
)i art. 1L din $eulamentul .C*/ nr. 1O2O=2&&J: 7n calitate de beneficiar trebuie s &/:r%$" :'%:
A#r("/:rr"l>r("/:rl :"m& d 3 ):r"* %#" d l% d%:% A#;@"dr"" '!";"%l % POS DRU 2007-2013G
r/&;:"< 31 d;m?r" 2021: cu posibilitatea prelunirii acestui termen.
De asemenea: %<$" '?l"(%$"% d % %;'rd% dr&:ul d %;;/ l% l';ur"l C" /&%$""l u#d /
"m&lm#:%B /%u % !'/: "m&lm#:%: &r'";:ulG "#;lu/"< %;;/ul l% /"/:ml "#!'rm%:";:
precum C" l% :'%: d';um#:l C" !"C"rl "#!'rm%:"; &r"<"#d (/:"u#% :@#"; C" !"#%#;"%r %
&r'";:ulu". Documentele trebuie s fie u)or accesibile )i ar+ivate astfel 7nc;t s permit
verificarea lor. Bn acest sens suntei obliat s informai A3!"#D$%="0!"#D$% responsabil cu
privire la locul ar+ivrii documentelor. Toate documentele referitoare la implementarea
proiectului aprobat spre finanare 7n cadrul !"#D$% trebuie s fie %r@"<%: de ctre
dumneavoastr: 7n calitate de beneficiar: 7n spaii special amena?ate )i destinate acestui scop:
asiur;nd pstrarea unei piste de audit corespun-toare a operaiunilor efectuate pentru
implementarea proiectului. #paiul destinat ar+ivrii va fi astfel amena?at 7nc;t s se asiure
pstrarea 7n bune condiii a documentelor: s se evite distruerea intenionat=accidental sau
sustraerea neautori-at a acestora.
Bn calitate de beneficiar %<$" '?l"(%$"% d % !ur#"B% 'r"; "#!'rm%$"" d #%:ur :@#"; /%u
!"#%#;"%r l(%: d &r'";: /'l";":%: d AMPOSDRU>OIPOSDRU r/&'#/%?"lG Au:'r":%:% d
Cr:"!";%r C" Pl%:G Au:'r":%:% d Aud":G C'm"/"% Eur'&%# /%u 'r"; %l: 'r(%#"/m %?"l":%: /
<r"!"; /%u / r%l"BB %ud":ul %/u&r% m'dulu" d "m&lm#:%r % &r'";:l'r ;'!"#%#$%: d"#
"#/:rum#:l /:ru;:ur%l: respectiv din 1ondul #ocial *uropean. #untei obliat s asiurai
disponibilitatea )i pre-ena personalului implicat 7n implementarea proiectului pe 7ntreaa durat
a verificrilor efectuate.
A3!"#D$%="0$!"#D$% 7Ki re-erv dreptul de a nu deconta c+eltuielile care privesc activiti cu
caracter transnaional pentru care beneficiarul 9% ?ustific temeinic letura D0$*CTR a
activitilor pentru care s(au prev-ut c+eltuielile cu obiectivul proiectului.
Bn calitate de beneficiar %<$" '?l"(%$"% d% % "#:r'du; A# m'dulul A;:"'#Z? dd";%: :'%:
"#!'rm%$""l d"# !'rmul%rl d A#r("/:r%r % (ru&ulu" $"#:G ;'m&l:%: d &%r:";"&%#$"" l%
'&r%$"u#"l ;'-!"#%#$%: d"# 1SE drul%: A# ;%drul &r'";:ulu" C" d % l ;'rl% ;u "#d";%:'r""
&r;'#"B%:" &r"# &r'";:0
Bn conformitate cu "rdinul ministrului afacerilor europene nr.2&4=2&11 pentru aprobarea
0nstructiunilor de aplicare a prevederilor art. 11S1 din Notr;rea @uvernului nr. '5L=2&&' privind

61

reulile de eliibilitate a c+eltuielilor efectuate 7n cadrul operaiunilor finanate prin proramele
operaionale: cu modificrile )i completrile ulterioare: la depunerea cererii de finantare=cererii
de rambursare: solicitantii=beneficiarii de finanare din instrumente structurale au obliaia
depunerii unei declaraii pe propria rspundere privind nedeductibilitatea ta,ei pe valoarea
aduat aferente c+eltuielilor eliibile cuprinse 7n buetul proiectului=cererea de rambursare.
4# <dr% <":r"" du?lr"" !u#;Q""l'r M" &#:ru Hu/:"!";%r% "m&l";r"" A# &r'";: % mm?r"l'r
;@"&" d m%#%(m#:>"m&lm#:%rG %;M:"% <'r :r?u" / d&u# A# &r"'%d% d
"m&lm#:%rG r%&'%r: d %;:"<":%: care sa con8in nr. ore lucrate pe proiect .)i pe alte
proiecte: dup ca-/: intervalul orar: specificarea activitatii din proiect )i descrierea activitatii
lucrata in perioada raportata: la care se vor ane,a documente ?ustificative.

ATENIEE
Documentele furni-ate 7n implementarea proiectelor vor fi pre-entate A3!"#D$%="0!"#D$%
responsabil D"A$ 7n limba rom;n. Bn situaia e,istenei unor documente scrise 7n alt limb
dec;t rom;n: acestea vor fi pre-entate 7nsoite de traducere efectuat de un traductor
autori-at.
S <'r %<% A# <dr m%:r"%ll 'r"#:%:"< .clarificri: instruciuni etc/ publicate 7n spri?inul
beneficiarilor de A3!"#D$%="0!"#D$% responsabil pe painile proprii de 0nternet.

702 I#!'rm%r C" &u?l";":%:
Bn calitate de beneficiar al asistenei financiare nerambursabile prin !"# D$% trebuie s asiurai
vizibilitatea adecvat: transparena )i promovarea corespun-toare a proiectului: a obiectivelor
)i a re-ultatelor obinute.
Conform reulamentelor europene aplicabile: 7n calitate de 6eneficiar avei urmtoarele obliaii<
# asiurai pe tot parcursul proiectului )i ulterior vi-ibilitatea adecvat: transparena )i
promovarea corespun-toare a proiectului: a obiectivelor )i re-ultatelor obinute>
# asiurai: pe tot parcursul proiectului )i ulterior: informarea opiniei publice prin
mi?loace de informare adecvate privind asistena financiar nerambursabil obinut din
fondurile europene>
# oferii informaii la finali-area proiectului: prilor implicate 7n proiect despre
finanarea obinut )i re-ultatele proiectului: cu menionarea faptului c acordarea cofinanrii s(
a reali-at prin !roramul "peraional #ectorial De-voltarea $esurselor %mane: din 1ondul #ocial
*uropean. "bliativitatea asiurrii de ctre beneficiari a publicitii proiectelor este prev-ut 7n
$eulamentul .C*/ nr. 1O2O=2&&J )i se aplic oricrui tip de proiect .lucrri: ac+i-iii: asisten
te+nic: etc./. Bn ca-ul proiectelor 7n care contribuia public dep)e)te 5&&.&&& euro )i 7n ca-ul 7n
care c+eltuielile cu informarea )i publicitatea sunt eliibile: beneficiarul are obliaia de a asiura
aciuni de comunicare mai mult dec;t cerinele minime obliatorii. 3i?loacele de informare

62

rm;n la aleerea beneficiarului: cu condiia s se pstre-e o dovad a 7ndeplinirii acestei
obliaii.
# notificai 7n mod clar )i prin mi?loace adecvate faptul c proiectul implementat a fost
selectat 7n cadrul !roramului "peraional #ectorial De-voltarea $esurselor %mane 2&&'(2&13
cofinanat din 1ondul #ocial *uropean ( ^0nveste)te 7n oameniYI
# v asiurai c orice document: inclusiv certificatele de participare sau diplomele
.e,cept;nd certificatele sau documentele similare al cror format este stabilit prin lee sau alt act
normativ cu valoare similar/: obinute 7n cadrul proiectului: conin un pararaf sau o meniune
care s fac referire la faptul c proiectul este cofinanat din 1ondul #ocial *uropean prin
!roramul "peraional #ectorial De-voltarea $esurselor %mane 2&&'(2&13: 7nsoit de e,presia
^0nveste)te 7n oameniYI
# asiurai resursele buetare corespun-toare pentru activitile )i produsele de
informare )i comunicare.
De asemenea: 7n vederea asiurrii vi-ibilitii: transparenei )i promovrii proiectului: pe
parcursul implementrii acestuia va fi necesar organi2area a cel puin dou conferine de pres
.una la 7nceperea )i una la finali-area implementrii proiectului/. Toate msurile de informare )i
publicitate care vor fi implementate 7n cadrul !roiectului: vor respecta prevederile 3anualului de
0dentitate 5i-ual pentru !"#D$% 2&&'(2&13. Bn calitate de 6eneficiar avei obliativitatea de a
respecta toate prevederile 3anualului de 0dentitate 5i-ual pentru !"#D$% 2&&'(2&13 )i
0nstruciunile A3!"#D$%="0.$/ !"#D$% responsabil. !entru informaii suplimentare privind
reulile de vi-ibilitate pentru toate msurile de informare )i publicitate: v rum s consultati
3anualul de 0dentitate 5i-ual pentru !"#D$% 2&&'(2&13: postat pe site(ul AAA.fseromania.ro:
respectiv painile de internet ale "ranismelor intermediare responsabile.

703 A/&;: !"#%#;"%r
!lile .prefinantari: rambursari/ vor fi efectuate de catre A3!"#D$% 7n lei: 7n contul=conturile
notificate de ctre dumneavoastr: 7n calitate de beneficiar: la A3!"#D$%="0!"#D$%
responsabil.
Avei posibilitatea s solicitai acordarea prefinanrii: 7n condiiile stabilite 7n contractul de
finanare 7nc+eiat 7ntre A3!"#D$%="0!"#D$% responsabil )i dumneavoastr 7n calitate de
beneficiar. 3odalitatea de solicitare a prefinanrii: precum )i valoarea acesteia sunt prev-ute 7n
contractul de finanare.
Bn vederea rambursrii c+eltuielilor eliibile efectuate 7n cadrul proiectului: trebuie s transmitei
ctre A3!"#D$%="0!"#D$% responsabil cereri de rambursare=cereri de plat. Cererile de
rambursare vor fi 7nsoite de raportul te+nico(financiar: 7n conformitate cu prevederile
contractului de finanare. Bnainte de depunerea cererilor de rambursare la sediul

63

A3!"#D$%="0!"#D$% responsabil: 6eneficiarul are obliatia introducerii datelor financiare in
modulul ActionWeb dedicat.
Bn conformitate cu prevederile art.2.1/ din 0nstruciunea din 2'.12.2&11 de aplicare a prevederilor
art. 111 din Notr;rea @uvernului nr. '5L=2&&' privind reulile de eliibilitate a c+eltuielilor
efectuate 7n cadrul operaiunilor finanate prin proramele operaionale: la depunerea cererii de
rambursare: 7n conformitate cu art. 11
1
alin. .3/ din Notr;rea @uvernului nr. '5L=2&&' privind
reulile de eliibilitate a c+eltuielilor efectuate 7n cadrul operaiunilor finanate prin proramele
operaionale: cu modificrile )i completrile ulterioare: beneficiarii de finanare din instrumente
structurale au obliaia depunerii unei declaraii pe propria rspundere privind nedeductibilitatea
ta,ei pe valoarea aduat aferente c+eltuielilor eliibile cuprinse 7n cererea de rambursare:
conform ane,ei 2 din 0nstruc8iuna men8ionat: certificat de oranul fiscal competent din
subordinea Aeniei 9aionale de Administrare 1iscal.
#uma acordat sub forma prefinanrii se recuperea- interal )i proresiv: p;n la valoarea
interal: prin aplicarea unui procent din valoarea fiecrei cereri de rambursare transmise ctre
A3!"#D$%= "0!"#D$% responsabil. Acest procent este specificat 7n contractul de finanare
7nc+eiat 7ntre A3!"#D$%= "0!"#D$% responsabil )i dumneavoastr 7n calitate de beneficiar.
!lata final va fi efectuat de ctre A3!"#D$% 7n contul special al proiectului: numai dup
certificarea final a tuturor c+eltuielilor efectuate 7n cadrul proiectului.
N':E R(ul"l &r"<"#d ;'#d"$""l %&l";%?"l "m&lm#:r"" &r'";:ulu" /u#: &r<Bu: A#
C'#:r%;:ul d !"#%#$%r0

70. A;@"B"Q"" A# ;%drul &r'";:ulu"
6eneficiarii=partenerii care au calitate de autoritate contractant 7n conformitate cu prevederile
art.O din "%@ 34=2&&J Ki care efectuea- ac+i-i8ii 7n cadrul proiectului: 7n conformitate cu
prevederile cererii de finan8are Ki ale Acordului de parteneriat: vor aplica leisla8ia 7n vioare
privind ac+i-i8iile publice ."%@ 34=2&&J cu modificrile Ki completrile ulterioare Ki leisla8ia
subsecvent/.
6eneficiarii=partenerii care nu au calitate de autoritate contractant 7n conformitate cu
prevederile art.O din "%@ 34=2&&J Ki care efectuea- ac+i-i8ii 7n cadrul proiectului: 7n
conformitate cu prevederile cererii de finan8are Ki ale Acordului de parteneriat: vor aplica
prevederile "rdinului nr. 112&=15.1&.2&13: privind modificarea si aprobarea procedurii de
atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale:
obiectivul Converent.

70, Nr(ul"
Bn conformitate cu art.1.2/ $eulamentul Consiliului .C*/ nr.2LOO=1LL5 privind protecia
intereselor financiare ale Comunitilor *uropene: neregul repre-int orice 7nclcare a
prevederilor leislaiei comunitare re-ultat dintr(un act sau omisiune a unui operator economic:
care are: sau care ar putea avea: efectul pre?udicierii buetului eneral al Comunitilor sau

64

buetelor administrate de ctre acestea: fie prin reducerea: fie prin pierderea venitului re-ultat
din surse proprii colectate direct 7n numele Comunitilor: sau printr(o c+eltuial neeliibil.
Bn conformitate art.2.'/ din $eulamentul Consiliului .C*/ nr.1&O3=2&&J: neregul repre-int
orice 7nclcare a unei prevederi a dreptului comunitar: care re-ult dintr(un act sau dintr(o
omisiune a unui operator economic: care are sau ar putea avea efectul de a pre?udicia buetul
eneral al %niunii *uropene: prin imputarea unei c+eltuieli necorespun-toare buetului eneral.
Bn conformitate cu art.2' din $eulamentul .C*/ nr.1O2O=2&&J<
operator economic 8 repre-int orice persoan fi-ic sau ?uridic sau orice alt entitate
ce particip la implementarea asistenei din 1onduri: cu e,cepia situaiei 7n care un #tat 3embru
7)i e,ercit preroativele de autoritate public>
suspiciune de !raud 2 se refer la o nereul ce duce la iniierea demersurilor
administrative sau ?uridice la nivel naional: pentru a stabili pre-ena comportamentului
intenionat: 7n special frauda: asa cum se menionea- la punctul .a/ al Art. 1.1/ din Convenia
redactat pe ba-a Articolului _.3 din Tratatul privind %niunea *uropean: privind protecia
intereselor financiare ale Comunitilor *uropene>
!aliment 9 7nseamn procedurile leate de insolvabilitate 7n accepiunea Art. 2.a/ din
$eulamentul Consiliului .C*/ nr. 134J=2&&& privind procedurile de insolven.
Bn conformitate cu art. 2 din "rdonana de %ren a @uvernului nr. JJ=2&11 privind prevenirea:
constatarea si sanctionarea nereulilor aparute 7n obinerea )i utili-area fondurilor europene
)i=sau a fondurilor publice naionale aferente acestora: termenii )i e,presiile de mai ?os au
urmtoarele semnificaii<
a. neregula< orice abatere de la lealitate: reularitate )i conformitate 7n raport cu
dispo-iiile nationale )i=sau europene: precum )i cu prevederile contractelor ori a altor
ana?amente leal 7nc+eiate 7n ba-a acestor dispo-itii: ce re-ult dintr(o aciune sau inaciune a
beneficiarului ori a autoritii cu competene 7n estionarea fondurilor europene care a
pre?udiciat sau care poate pre?udicia buetul %niunii *uropene=buetele donatorilor publici
internaionali )i=sau fondurile publice naionale aferente acestora printr(o suma platit
necuvenit>
b. !rauda' infraciunea sv;r)it 7n leatur cu obinerea ori utili-area fondurilor
europene )i=sau a fondurilor publice naionale aferente acestora: incriminat de Codul penal ori
de alte lei speciale. Constatarea nereulilor se face conform prevederilor "rdonanei de uren
a @uvernului nr. JJ=2&11 privind prevenirea: constatarea )i sancionarea nereulilor aparute 7n
obinerea )i utili-area fondurilor europene )i=sau a fondurilor publice naionale aferente acestora
)i a Notr;rii @uvernului nr. O'5 din 31 auust 2&11 pentru aprobarea 9ormelor metodoloice de
aplicare a prevederilor "rdonanei de uren a @uvernului nr. JJ=2&11 privind prevenirea:
constatarea )i sancionarea nereulilor aprute 7n obinerea )i utili-area fondurilor europene
)i=sau a fondurilor publice naionale aferente acestora.

65

O #r(ul /%u ' !r%ud &'%: !" "d#:"!";%: %:=: & &%r;ur/ul ;=: C" ul:r"'r !"#%l"Br""
"m&lm#:r"" &r'";:ulu"0
Bn situaia constatrii unei nereuli: 7n conformitate cu leislaia comunitar )i naional relevant
7n vioare: A3!"#D$%="0!"#D$% responsabil va dispune toate msurile necesare pentru
recuperarea sumelor constatate ca necuvenite )i a ma?orrilor de 7nt7r-iere: pentru stabilirea unor
corecii financiare ca urmare a nerespectrii de ctre beneficiari a procedurii de ac+i-iie public
precum )i pentru eliminarea sau diminuarea consecinelor asupra implementrii proiectului )i
totodat pot dispune suspendarea e,ecutrii contractului sau re-ilierea acestuia. "rice sesi-are
privind nereuli )i=sau posibile fraude 7n acordarea sau utili-area fondurilor comunitare poate fi
transmis la urmtoarele adrese<
3inisterul 1ondurilor *uropene: A3!"#D$%< nereuli`fseromania.ro:
sesi-ari.proiecte.fse`fseromania.ro.
"ranismul 0ntermediar pentru !roramul "peraional #ectorial De-voltarea $esurselor
%mane din cadrul 3inisterului *ducaiei 9ationale: nereulifse`oiposdru.edu.ro>
"ranismul 0ntermediar pentru !roramul "peraional #ectorial De-voltarea $esurselor
%mane din cadrul Centrului 9aional de De-voltare a Bnvm;ntului !rofesional )i Te+nic
nereuli_oicndipt`tvet.ro>
"ranismul 0ntermediar pentru !roramul "peraional #ectorial De-voltarea $esurselor
%mane din cadrul Aeniei 9aionale pentru "cuparea 1orei de 3unc nereuli`fse.anofm.ro>
"ranismul 0ntermediar $eional pentru !roramul "peraional #ectorial De-voltarea
$esurselor %mane $eiunea 9ord(*st nereuli.fse`fsenordest.ro>
"ranismul 0ntermediar $eional pentru !roramul "peraional #ectorial De-voltarea
$esurselor %mane $eiunea #ud 3untenia nereuli`fsesudmuntenia.ro>
"ranismul 0ntermediar $eional pentru !roramul "peraional #ectorial De-voltarea
$esurselor %mane $eiunea #ud(*st nereuli_se`oiposdru.ro>
"ranismul 0ntermediar $eional pentru !roramul "peraional #ectorial De-voltarea
$esurselor %mane $eiunea #ud(5est "ltenia< nereuli`oirsvfse.ro>
"ranismul 0ntermediar $eional pentru !roramul "peraional #ectorial De-voltarea
$esurselor %mane $eiunea 5est< sesi-ari.nereuli`oirposdru(vest.ro>
"ranismul 0ntermediar $eional pentru !roramul "peraional #ectorial De-voltarea
$esurselor %mane $eiunea Centru< nereuli`oirposdrucentru.ro>
"ranismul 0ntermediar $eional pentru !roramul "peraional #ectorial De-voltarea
$esurselor %mane $eiunea 9ord(5est< nereuli`runv.ro>
"ranismul 0ntermediar $eional pentru !roramul "peraional #ectorial De-voltarea
$esurselor %mane $eiunea 6ucure)ti 0lfov< nereuli`oiposdrubi.ro>

66

3inisterul 1inanelor !ublice: Autoritatea de Certificare )i !lat< nao`mfinante.ro:
naoinfo`mfinante.ro>
Departamentul pentru Gupta Antifraud< antifraud`ov.ro.
67


80 ANE6ELE CERERII DE 1INANARE
DECLARAIE DE ELIGIBILITATE
Anexa 1 a cererii de finanare

Nr. nregistrare/data: .. (la solicitant)

n calitate de <functie/reprezentant legal/mputernicit> al <denumirea solicitant>, subsemnatul <nume, prenume> posesor
al CI/BI seria <seria> nr. <nr.>, eliberat() de <organismul emitent>, cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit n
conformitate cu Art. 292 din Codul Penal, declar pe propria rspundere c:
- <denumire solicitant> depune Cererea de finanare, din care aceast declaraie face parte integrant, n cadrul POS
DRU 2007-2013
- att <denumire solicitant>
ct i partenerii implicai n proiect nu se afl n nici una din situaiile urmtoare:
- se afl n stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciar, are ncheiate
concordate, i-a suspendat activitatea economic sau face obiectul unei proceduri n urma acestor situaii sau se afl n
situaii similare n urma unei proceduri de aceeai natur prevzute de legislaia sau de reglementrile naionale;
- reprezentanii si legali / structurile de conducere i persoanele care asigur conducerea solicitantului au fost
condamnai printr-o hotrre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita profesional;
- reprezentanii si legali / structurile de conducere i persoanele care asigur conducerea solicitantului au comis n
conduita profesional greeli grave, demonstrate prin orice mijloace, pe care autoritatea contractant le poate justifica;
- se ncadreaz, din punct de vedere al obligaiilor de plat restante la bugetele publice, ntr-una din situaiile de mai jos*:
obligaiile de plat nete depesc 1/12 din totalul obligaiilor datorate n ultimele 12 luni, n cazul certificatului
de atestare fiscal emis de Agenia Naional de Administrare Fiscal;
obligaiile de plat depesc 1/6 din totalul obligaiilor datorate n ultimul semestru, n cazul certificatului de
atestare fiscal emis de autoritile publice locale.
- reprezentanii si legali / structurile de conducere i persoanele care asigur conducerea solicitantului au fost
condamnai printr-o hotrre cu valoare de res judicata pentru fraud, corupie, participare la o organizaie criminal sau
la orice alte activiti ilegale n detrimentul intereselor financiare ale Comunitilor;
- i se aplic o sanciune administrativ n legtur cu declaraii false n furnizarea informaiilor solicitate de autoritatea
contractant, sau pentru faptul c nu a furnizat acele informaii, sau n legtur cu faptul c s-a constatat o nclcare grav
a obligaiilor ce i revin n temeiul contractelor deja finanate.
- se gsete n situaie de conflict de interese sau incompatibilitate;
- se face vinovat de declaraii false n furnizarea informaiilor solicitate de AMPOSDRU/OI POSDRU responsabil sau nu
a furnizat aceste informaii;
- se afl ntr-una din situaiile de excludere de la procedura de selecie

De asemenea, pe toat durata implementrii cererii de finanare depuse, n cazul n care aceasta va fi contractat,
<denumirea solicitant> are responsabilitatea final pentru managementul i implementarea proiectului conform
prevederilor contractului de finanare;
Data
Funcia ocupat n organizaie
Prenume i Nume
Semntura
tampila
* Cu excepia situaiilor specifice reglementate de legislaia naional.

6869

ACORD DE PARTENERIAT
Anexa 2 a cererii de finanare
- format standard -

Numr nregistrare/data (la liderul de parteneriat)
Prile (se adaug numrul de parteneri prevzui n parteneriat).
..........., cu sediul n......, codul TVA ........, codul fiscal ........, unde este cazul, - Lider de parteneriat
............., cu sediul n......, codul TVA sau codul fiscal(daca este aplicabil) - partener 1.
..............., cu sediul social n......., cod fiscal .........., - partener 2.
au convenit urmatoarele:
Art.1 Acordul de asociere
1.1 Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, prile i exprim acordul de asociere n vederea
implementrii proiectului .......... Este n nelegerea prilor c prezentul acord reprezint o convenie
privind cooperarea parilor n atingerea scopului comun, nu reprezint prestri de servicii ntre parteneri i
nu d nastere unei noi persoane juridice constituite de/ntre parteneri
Art. 2 Obiectul
2.1 Obiectul acestui parteneriat l reprezint stabilirea responsabilitilor fiecrui partener n vederea implementrii
proiectului:........., numrul (codul proiectului), care este depus n cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. ....
2.2 Prevederile cererii de finanare inclusiv anexele acesteia sunt direct aplicabile prezentului Acord de Parteneriat.
Se va intelege c, n cazul unor discrepane ntre prevederile prezentului Acord de Parteneriat i cele ale cererii de
finanare, acestea din urm vor prevala.
Art.3 Principiile de buna practic ale parteneriatului
3.1 Toi partenerii trebuie s contribuie la realizarea proiectului n modalitile precizate n cererea de finanare i
prezentul acord de parteneriat.
3.2 Prile trebuie s se consulte n mod regulat i s se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluia
proiectului.
3.3 Toi partenerii trebuie s implementeze activitile cu respectarea standardelor profesionale i de etic cele mai
inalte.
3.4 Partenerii sunt obligai s respecte regulile privitoare la conflictul de interese i regimul incompatibilitilor, iar,
n cazul apariiei unui asemenea conflict, s dispun luarea msurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. n
caz contrar, semnatarii prezentului acord neleg c contractul de finanare poate fi reziliat prin decizia Autoritii de
Management/OIPOSDRU responsabil de plin drept, fr punere n ntarziere, fr intervenia unui tribunal
arbitral/unei instante judectoreti i fr ndeplinirea altor formaliti, cu excepia transmiterii ctre Beneficiar
(Liderul de parteneriat) a unei simple informri cu privire la rezilierea Contractului.
3.5 Semnatarii prezentului acord de parteneriat neleg i accept faptul c nerespectarea culpabil a prezentului acord
de parteneriat, ndeosebi n relaia cu AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil, poate avea drept consecin rezilierea
contractului de finanare i, dup caz, excluderea Liderului de parteneriat, a oricruia dintre parteneri sau a tuturor
membrilor parteneriatului de la acordarea de finanare nerambursabil din FSE, pentru o perioad de pn la 2 ani, n
condiiile specificate n Ghidul Solicitantului Condiii Generale i Condiii Specifice.
3.6 Semnatarii prezentului acord neleg i accept faptul c rolurile si responsabilitile prevzute la art. 6.1, ce revin
fiecreia dintre prile semnatare, vor fi indeplinite prin utilizarea de resurse umane proprii i/sau externalizare de

70

activiti. Externalizarea de activiti este acceptat dac a fost n mod explicit descris n cererea de finanare, la
subseciunea corespunztoare i dac se supune regulilor prevzute de Ghidul Solicitantului Condiii Generale i
Specifice i legislaiei naionale aplicabile.
Art. 4 Durata acordului
4.1 Durata acordului este de ...... luni de la data de ncepere a perioadei de implementare a proiectului i excede cu
....... luni perioada de implementare a proiectului. Prelungirea perioadei de implementare a proiectului conduce
automat la extinderea duratei prezentului acord.
Art. 5 Drepturi i obligaii ale partenerilor
5.1 Drepturi i obligaii ale Liderului de parteneriat
a) Liderul de Parteneriat va depune cererea de finanare i anexele acesteia, conform formatului i modalitilor
stabilite prin Ghidul Solicitantului, i va semna contractul de finanare, acestuia revenindu-i, n raporturile
cu AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, responsabilitatea final n implementarea proiectului n conformitate
cu prevederile contractului de finanare.
b) Liderul de Parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, i va informa despre progresul aciunii i le va
furniza copii ale rapoartelor de implementare i ale tuturor documentelor cu impact asupra bunei desfurri
a implementrii proiectului.
c) Propunerile pentru modificri ale proiectului (de exemplu: activiti, parteneri, etc.), trebuie s fie convenite
cu partenerii naintea solicitrii aprobarii de catre AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat. Cnd nu se ajunge la
un acord asupra modificrilor, liderul de parteneriat va indica acest lucru atunci cand va solicita aprobarea
AMPOSDRU. Substituirea partenerilor, fr consimmntul scris al acestora, este posibil doar n cazul
nerealizrii culpabile de ctre acetia, dovedite AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, a activitilor asumate, n
cazul nerespectrii procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului sau n ipoteza deschiderii
procedurii insolventei fa de acetia.
d) Semnatarii prezentului acord de parteneriat neleg i accept c nu se pot elimina parteneri din proiect fr
nlocuirea acestora cu alte entiti cu personalitate juridic ce ndeplinesc condiiile reglementate de Ghidul
Solicitantului Condiii Generale i Specifice, preiau cel puin obligaiile asumate de partenerul pe care l
nlocuiesc i fac dovada unei capaciti tehnice, operaionale i financiare cel puin similare cu a partenerului
pe care l nlocuiesc. Nu se pot elimina parteneri din proiect cu preluarea obligaiilor asumate de acetia de
ctre partenerii existeni.
e) Costurile angajate de parteneri sunt eligibile n acelai fel ca i costurile angajate de catre liderul de
parteneriat, corespunztor rolurilor avute n proiect.
f) Semnatarii prezentului acord de parteneriat neleg i accept s colaboreze i s susin derularea
proiectului, inclusiv prin achiziionarea echipamentelor necesare pentru buna desfurare a programelor de
formare i prin activiti de informare i publicitate pe toat durata proiectului.
g) S respecte termenele de derulare ale proiectului, precum i termenele prevzute pentru decontarea
cheltuielilor.
h) S duc la ndeplinire obiectivele cuprinse n cererea de finanare i asumate prin contract.
5.2. Drepturi i obligaii ale partenerului/partenerilor
a) S colaboreze i s susin derularea proiectului n modalitile precizate n cererea de finanare i prezentul
acord de parteneriat.
b) S pun la dispoziie sau s furnizeze expertiza sau resursele umane asumate, inclusiv cele necesare pentru
asigurarea bunei desfurri a activitilor pentru care este responsabil, conform cererii de finanare.
c) Sa informeze partenerii i s pun la dispoziia acestora documentele necesare ce atest realizarea

71

activitilor asumate i a cheltuielilor efectuate.
d) S respecte termenele de derulare a proiectului i decontarea cheltuielilor.
e) S duc la ndeplinire obiectivele cuprinse in proiect, n condiiile stabilite prin contractul de finanare.
f) S menin o eviden contabil analitic, utiliznd conturi analitice pentru reflectarea tuturor operaiunilor
referitoare la implementarea activitilor ce i revin, n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare.
Art. 6 Responsabilitile partenerilor n implementarea proiectului
6.1 Responsabilitile Partenerilor sunt descrise n tabelul de mai jos i corespund prevederilor cererii de finanare
care reprezint documentul principal n stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:
(se adaug numarul de parteneri prevzui n parteneriat).
Organizaia Roluri i responsabiliti n proiect (se va corela cu cererea de
finanare)
Liderul de parteneriat
Partener 1
Partener 2
Nota: Se vor descrie rolurile i responsabilitile fiecrui partener pe durata implementrii proiectului, aa cum au
fost ele asumate prin cererea de finanare.
Art.7 Angajamente financiare ntre Parteneri
7.1 Pentru activitile desfurate n conformitate cu Art.6, Partenerii vor angaja urmatoarele cheltuieli, dupa cum
urmeaz:
(se adaug numrul de parteneri prevzui n parteneriat).
Organizaia Valoare estimat a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada
proiectului [Lei, inclusiv TVA eligibil]
Liderul de parteneriat
Partener 1
Partener 2
Total (se va corela cu valoarea eligibil a
proiectului)


7.2 Cheltuielile eligibile efectuate de ctre Parteneri vor fi rambursate de catre AM/OI pe baza documentelor
justificative prezentate, n condiiile stabilite n Contractul de finanare.
7.3 n cazul in care Liderul de parteneriat va solicita AM/OI acordarea de prefinanare, n nume propriu sau pentru
parteneri, prile convin ca suma primit cu titlu de prefinanare sa fie repartizat dup cum urmeaz:
(se adaug numarul de parteneri prevzui n parteneriat).
Organizaia Valoare prefinanare (maxim 10% din valoarea stabilit la art 7.1. la
nivelul fiecrei organizaii care are dreptul la primirea prefinanrii,
conform prevederilor legale in vigoare
2
)

2
OUG 64/2009, privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen. Prin excepie, n
cazul proiectelor a cror valoare eligibil este mai mic de 1.000.000 lei, prefinanarea se acord n procent de maxim 20% din valoarea total
eligibil a proiectului, n conformitate cu prevederile art.15 (2) c) din HG nr.2018/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

72

Lider de parteneriat
Partener 1
Partener 2

n vederea recuperrii sumelor acordate cu titlu de prefinanare, partenerii rspund solidar n aplicarea mecanismului
de recuperare, stabilit de AM/OI responsabil prin contractul de finanare.
7.4 Prtile convin c sumele rambursate de AM/OI corespunztoare cheltuelilor indirecte s fie mparite ntre
parteneri dup cum urmeaz:
(se adaug numarul de parteneri prevazuti n parteneriat).
Organizaia % cheltuieli indirecte
Lider de Parteneriat
Partener 1
Partener 2

7.5 Partenerii sunt de acord s asigure contribuia la acest proiect aa cum se precizeaz n cererea de finanare i n
prezentul Acord de Parteneriat. Astfel, Partenerii convin s contribuie la cofinanarea proiectului dup cum urmeaz:
(se adaug numarul de parteneri prevzuti n parteneriat).


Organizaia Contribuia la proiect
LEI
Lider de Parteneriat
Partener 1
Partener 2
Total (se va corela cu valoarea
total a contribuiei proprii din
contractul de finanare)


Art.8 Achiziii Publice
Achiziiile n cadrul proiectului vor fi fcute de ctre Liderul de parteneriat sau oricare alt partener, cu respectarea
condiiilor din contractul de finanare i a instruciunilor emise de AM/OI i/sau alte organisme abilitate.
Art. 9 Transferurile ntre Parteneri
9.1 n vederea rambursrii de catre AMPOSDRU a cheltuielilor efectuate n cadrul proiectului, fiecare partener, pe
baza activitilor desfurate i conform timpului alocat, va emite o cerere de rambursare (conform prevederilor
legale) ctre Liderul de partenerat n termen de ___________

prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru
obiectivul convergen.

73

9.2. Prile sunt de acord ca emiterea cererii de rambursare s se fac nsoit de documentele justificative ce atest
efectuarea cheltuielilor solicitate spre rambursare, desfurarea activitilor conform prevederilor cererii de finanare
i a cerinelor AMPOSDRU/OI. Semnatarii prezentului acord de parteneriat neleg i accept s pun la dispoziie
toate documentele necesare justificrii activitilor i cheltuielilor efectuate solicitate de AMPOSDRU/OIPOSDRU
responsabil.
9.3 Sumele aferente prefinanrii solicitate i rambursrii cheltuielilor efectuate n cadrul proiectului de ctre
parteneriat vor fi primite n contul/conturile dedicate, deschise pe numele Liderului de parteneriat, n conformitate cu
prevederile legale in vigoare.
9.4. Liderul de parteneriat are obligaia de a transfera partenerilor, n termen de 3 zile lucrtoare de la data ncasrii
(sau 6 zile lucrtoare n cazul partenerilor transnaionali) sumele prevzute la art. 9.3., ce se cuvin fiecrei entiti din
cadrul parteneriatului.
9.5. Liderul de parteneriat are obligaia transmiterii unei notificri scrise att partenerilor ct i AMPODRU/OI
responsabil, cu privire la efectuarea viramentului n conturile partenerilor.
9.6. n cazul n care liderul de parteneriat i/sau partenerii si beneficiaz de sume acordate cu titlu de prefinanare,
dobnda acumulat n conturile de prefinanare deschise pe numele fiecrei organizaii se raporteaz i se va deduce
de ctre AMPOSDRU/Oi responsabil din sumele rambursate.
Art. 10 Proprietatea
10.1 Proprietatea, titlurile i drepturile de proprietate intelectual i industrial privind rezultatele Proiectului,
raportrile i alte documente legate de acesta vor rmne Beneficiarului/Liderului de parteneriat. Beneficiarul/Liderul
de parteneriat va acorda AMPOSDRU i OIPOSDRU delegat dreptul de a utiliza gratuit i dup cum consider
necesar toate documentele rezultate n urma Proiectului, oricare ar fi forma acestora, dac nu se ncalc drepturile
existente de proprietate industrial i intelectual. Posesia bunurilor achiziionate pe parcursul perioadei de
implementare a proiectului se stabilete de comun acord de ctre parteneri.
Art. 11 Confidenialitatea
11.1 Prile semnatare ale prezentului acord convin s pstreze n strict confidenialitate informaiile primite n
cadrul i pe parcursul implementrii proiectului i sunt de acord s previn orice utilizare sau divulgare neautorizat a
unor astfel de informaii. Prtile nteleg s utilizeze informaiile confideniale doar n scopul de a-i ndeplini
obligaiile din prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 12 Notificri
12.1 Orice comunicare ntre Parteneri n legatur cu prezentul Acord se va face n scris.
12.2 Orice document scris trebuie nregistrat att la transmitere ct i la primire.
12.3 Comunicrile ntre prti care nu se refer la datele i informaiile confideniale se vor face de asemenea prin
telefon, telegram, telex, fax sau e-mail, cu condiia ca primirea comunicrii sa fie confirmat i s poat fi dovedit.
Art 13 Legea aplicabil
13.1 Prezentului Acord i se va aplica i va fi interpretat n conformitate cu legea romn.
13.2 Pe durata prezentului Acord, prile vor avea dreptul sa convin n scris asupra modificrii anumitor clauze, prin
act adiional, oricnd interesele lor cer acest lucru sau cnd aceste circumstane au loc i nu au putut fi prevzute n
momentul n care s-a ncheiat prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 14 Litigii
14.1 Orice disput care poate lua natere din sau n legtur cu prezentul Acord va fi solutionat pe calea negocierilor
ntre Pri, iar n situatia n care acestea nu ajung la niciun acord privind soluionarea disputei, aceasta va fi
soluionat de instanele competente, n conformitate cu prevederile legislaiei aplicabile.
Art.15 Prevederi finale

74

15.1 Prile garanteaz c reprezentanii numii ale cror semnturi apar mai jos au fost investii, la data
semnrii/executrii prezentului contract/acord de parteneriat, cu toate puterile legale de a semna si executa prezentul
Acord de Parteneriat.
Prezentul Acord a fost ntocmit i semnat la ..... astzi, [............................ ] n _______ (numrul de exemplare este
reprezentat de numrul de parteneri semnatari, inclusiv liderul de parteneriat, plus un exemplar original pentru
AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil) exemplare originale, n limba romn, cte unul pentru fiecare parte i unul
pentru AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil, toate avand aceeasi valoare legal.
Semnturi
Lider de parteneriat

Numele i funcia persoanelor
autorizate s semneze
Semntura
Data i locul

Partener 1
Numele i funcia persoanelor
autorizate s semneze
Semntura
Data i locul

Partener 2
Numele i funcia persoanelor
autorizate s semneze
Semntura
Data i locul

(tabelul se poate completa n continuare, acolo unde sunt mai mult de doi parteneri)

8.1 Modele standard declaraii depuse n etapa de contractare
Urmtoarele declaraii vor fi depuse n etapa de contractare:

75

DECLARAIE DE ANGAJAMENT

Nr. nregistrare/data: ..(la solicitant)
ID proiect
Titlul proiectului:
Denumire organizaie
Cod de nregistrare fiscal


Numr de nregistrare n
Registrul Comerului

Nr. de la Registrul Asociaiilor
i Fundaiilor

Anul nfiinrii
Adresa potal:
Cod:
Localitate:
Jude/Sector:
Adres pot electronic

Prin prezenta, solicitantul n calitate de beneficiar declar pe propria rspundere c solicitantul/parteneriatul creat:
are resursele financiare necesare pentru susinerea implementrii proiectului.
i m angajez:
s furnizez contribuia proprie aferent costurilor eligibile ale proiectului, n valoare de ............. Lei,
reprezentnd ......% din valoarea total eligibil a proiectului;
s finanez toate costurile neeligibile aferente proiectului;
s asigur resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului n condiiile
rambursrii/decontrii ulterioare a cheltuielilor;
s menin proprietatea proiectului i natura activitii pentru care s-a acordat finanare nerambursabil, pe o
perioad de cel puin 3 ani dup finalizare i s asigur exploatarea i mentenan n aceast perioad;
s asigur folosina echipamentelor i bunurilor achiziionate prin proiect pentru scopul declarat n proiect.

De asemenea, declar c sunt de acord i voi respecta toi termenii i condiiile prevzute n Ghidul Solicitantului
Condiii Generale i Condiii Specifice, precum i n legislaia comunitar i naional n vigoare, cu modificrile i
completrile ulterioare, n caz contrar sunt de acord cu rezilierea contractului.
Data
Funcia ocupat n organizaie
Prenume i Nume
Semntura
tampila


76


DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA TVA AFERENT CHELTUIELILOR CE
VOR FI EFECTUATE N CADRUL PROIECTULUI PROPUS SPRE FINANARE DIN
INSTRUMENTE STRUCTURALE
(Anexa 1 la Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204 din 27 decembrie 2011,
publicat n Monitorul Oficial nr. 940 din 30 decembrie 2011)

A. Datele de identificare a persoanei juridice
______________________________________________________________________________
| _________________________ |
| Codul de identificare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
| __________________________________________________________ |
| Denumirea |__________________________________________________________| |
| |
| Domiciliul fiscal |
| ______________ __________________ __________ |
| Judeul |______________| Localitatea |__________________| Strada |__________||
| __ ________ __ _________________ |
| Ap. |__| Codul potal |________| Sectorul |__| Telefon |_________________| |
| ___________________ _______________________ |
| Fax |___________________| E-mail |_______________________| |
|______________________________________________________________________________|

B. Datele de identificare a proiectului
______________________________________________________________________________
| _______________________________________________________ |
| Titlul proiectului |_______________________________________________________| |
| ___________________________________________ |
| Numele programului operaional |___________________________________________| |
| _______________________________________________ |
| Axa prioritar |_______________________________________________| |
| ____________________________________________ |
| Domeniul major de intervenie |____________________________________________| |
| _______________________________________________ |
| Data depunerii proiectului |_______________________________________________| |
|______________________________________________________________________________|

C. ......................................................................,
(numele i statutul juridic ale beneficiarului)

solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai sus, la
.............................................................................,
(numele autoritii de management/organismului intermediar)

n conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare (Codul fiscal), declar c m ncadrez n urmtoarea categorie de persoane
din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil:
a) [ ] persoan nenregistrat n scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal;
b) [ ] persoan nregistrat n scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.
D. ......................................................................,
(numele i statutul juridic ale beneficiarului)
solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai sus, la
.............................................................................,
(numele autoritii de management/organismului intermediar)
n conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar c pentru achiziiile din cadrul proiectului
cuprinse n tabelul de mai jos TVA este nedeductibil.
______________________________________________________________________________
|Nr. | Achiziia | Scopul achiziiei/Activitatea prevzut n |
|crt.| | cadrul proiectului*1) |
|____|_______________|_________________________________________________________|
| | | |
|____|_______________|_________________________________________________________|
| | | |
|____|_______________|_________________________________________________________|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| | | |
|____|_______________|_________________________________________________________|
*1) Atenie! Se va completa cu aceleai informaii corespunztoare din cererea de finanare.
___________________
Numele i prenumele*): |___________________| _______

77

___________________ Semntura i tampila |_______|
Funcia: |___________________|

*) Se va completa de ctre reprezentantul legal al solicitantului sau o persoan abilitat s
reprezinte solicitantul.
Atenie! Anexa 9 se va completa MANUAL cu informaiile corespunztoare din cererea de finanare.

78

9. ANEXA 2 la Instruciunea din 27.12.2011 de aplicare a prevederilor art. 11
1
din Hotrrea Guvernului nr.
759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin
programele operaionale
A)Datele de identificare a persoanei juridice

Codul de identificare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Denumirea |__________________________|
Domiciliul fiscal
Judeul |____________| Localitatea |___________| Strada
|_____________________|
Ap. |___| Codul potal |___________| Sectorul |_________| Telefon
|_______________|
Fax |________________| !mail |______________________________|

B)Datele de identificare a proiectului

Titlul proiectului |_____________________________|
"umele pro#ramului operaional |_____________________________|
Axa prioritar$ |_____________________________|
Domeniul major de inter%enie |_____________________________|
Data depunerii proiectului |____________________________________|
Cod S&'S proiect |______________________________|
C).................................. (numele i statutul juridic ale )eneficiarului*
...............................+ solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai sus+ la
.................................... (numele autorit$ii de mana#ement,or#anismului
intermediar* ........................................................+ -n conformitate cu pre%ederile
Le#ii nr. ./0,1223 pri%ind Codul fiscal+ cu modific$rile i complet$rile ulterioare
(Codul fiscal*+ declar c$ m$ -ncadre4 -n urm$toarea cate#orie de persoane din punctul
de %edere al re#imului de T5A aplica)il6
a*7 8 persoan$ ne-nre#istrat$ -n scopuri de T5A+ conform art. 0.3 din Codul fiscal9
)*7 8 persoan$ -nre#istrat$ -n scopuri de T5A+ conform art. 0.3 din Codul fiscal.
D)..................................... (numele i statutul juridic ale )eneficiarului*
............................+ solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai sus+ la
......................... (numele autorit$ii de mana#ement,or#anismului intermediar*
................................................................+ -n conformitate cu pre%ederile Codului
fiscal+ dedarea pentru ac:i4iiile din cadrul proiectului cuprinse -n ta)elul de mai jos
T5A este nededucti)il$

"r.
crt.
"r. i data
facturii
Denumirea
furni4orului,prestatorului
Codul de
-nre#istrare -n
scopuri de T5A
al furni4orului
5aloarea
facturii
Din care
%aloare T5A

79"umele i prenumele
;
6 |______________________|
Funcia6 |__________________|
Semn$tura i tampila |_____________________|
____
;
Se %a completa de c$tre repre4entantul le#al al solicitantului sau o persoan$
a)ilitat$ s$ repre4inte solicitantul.
2.''
ii
. _
E)Certificat$ de or#anul fiscal+ -n )a4a Certificatului nr. .............. din data
de.........................
"umele i prenumele
;;
6 |____________________|
Funcia6 |________________________|
Semn$tura i tampila |_____________________|
___
;;
Se %a completa de c$tre repre4entantul le#al al or#anului fiscal competent din
su)ordinea A#eniei "aionale de Administrare Fiscal$.
i
Se %a completa de c$tre solicitant.
ii
Se %a completa de c$tre repre4entanii A#eniei "aionale de Administrare
Fiscal$,direciei #enerale a finanelor pu)lice.

8010. FORMULAR DE NREGISTRARE A GRUPULUI INT

Investete n oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar .........
Domeniul major de intervenie ...............
Titlul proiectului: .............
Contract nr.
FORMULAR DE NREGISTRARE A GRUPULUI INT
Formular individual de nregistrare

Cod proiect: ________________________________________________________________
Titlu proiect: ________________________________________________________________
Reprezentant legal/Coordonator proiect: _________________________________________
Axa Prioritar: ______________________________________________________________
Domeniu Major de Intervenie: _________________________________________________

Not: Datele cuprinse n acest formular vor fi tratate confidenial, n conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46
privind protecia persoanelor fizice n ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a
acestor date, transpus prin Legea nr. 677/2001 privind protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal i libera circulaie a acestor date cu modificrile i completrile ulterioare, precum i prevederile
Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal i protecia vieii private n sectorul comunicaiilor
electronice, transpus prin Legea nr. 506/2004.

I. Informaii personale:
I.1. Nume participant (nume i prenume) ____________________________________________ CNP
______________________, adresa: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
Telefon:_________________________E-mail:_________________________

I.2. Gen: Masculin Feminin
I.3. Naionalitate: romn alta(specificai)_________________
I.4. Vrst (vrsta n ani mplinii):

sub 15 ani
15 24 ani
25 45 ani
45 54 ani
55 64 ani
I.5. Locul de reedin: rural urban

II. Nivelul de instruire (nivelul ultimei instituii de nvmnt absolvite):

Instituie de nvmnt superior
licen
master
doctorat
post-doctorat
Unitate de nvmnt teriar non-universitar
i

coal post-liceal
coal de maitri
Unitate de nvmnt secundar
nvmnt secundar superior

81

o Ciclul superior al liceului
ii

- Filiera teoretic
- Filiera tehnologic
- Filiera vocaional

nvmnt secundar inferior
o Ciclul inferior al liceului
iii

- Filiera teoretic
- Filiera tehnologic
- Filiera vocaional

o Anul de completare
iv

- Filiera tehnologic ruta progresiv

o coala de arte i meserii
v

- Filiera tehnologic ruta progresiv de calificare

o Ciclul gimnazial
vi

nvmnt primar
vii


Fr coal absolvit
viii


III. Statutul pe piaa muncii:

Persoan activ
ix

Persoan ocupat
x

-salariat (angajat)
xi


-ntreprinztor privat (patron)
xii


-lucrtor pe cont propriu
xiii


-membru al unei societi agricole/cooperative
xiv


-lucrtor familial n gospodria proprie
xv


-alt situaie
xvi
(de specificat)

omeri
xvii
, din care:
-omeri nregistrai, din care:

-omeri de lung durat

-omeri nenregistrai, inclusiv persoane n cutarea unui loc de munc,
din care:

-omeri de lung durat


III. Statutul pe piaa muncii (continuare):

Persoan inactiv
xviii
, din care:
-elevi
xix


-studeni
xx


-persoane casnice
xxi


-ntreinui de alte persoane
xxii


-ntreinui de stat sau de alte organizaii private
xxiii


-alte situaii
xxiv
(de specificat)


IV. Apartenena la un grup vulnerabil:
Persoane de etnie roma
Persoane cu dizabiliti
Tineri peste 18 ani care prsesc sistemul instituionalizat de protecie a
copilului

Familii care au mai mult de 2 (doi) copii
Familii monoparentale
Copii n situaii de risc
Persoane care au prsit timpuriu coala
Femei
Persoane aflate n detenie

82

Persoane anterior aflate n detenie
Delincveni juvenili
Persoane dependente de droguri
Persoane dependente de alcool
Persoane fr adpost
Victime ale violenei n familie
Persoane afectate de boli care le influeneaz viaa profesional i social
(HIV/SIDA, cancer etc.)

Imigrani
Refugiai
Persoane care solicit azil
Persoane care triesc din venitul minim garantat
Persoane care locuiesc n comuniti izolate
Victime ale traficului de persoane
Persoane afectate de boli ocupaionale
Altele (de specificat)
Subsemnatul (Nume Prenume) .............. cunoscnd c
falsul n declaraii este pedepsit de legea penal, conform
prevederilor Articolului 292 din Codul Penal, declar pe
propria rspundere c datele completate n prezentul
formular corespund cu realitatea.
Nume prenume
xxv

Semnatura
Subsemnatul (Nume Prenume)............ de legea penal,
conform prevederilor Articolului 292 din Codul Penal,
declar pe propria rspundere c datele din prezentul
formular au fost completate n prezena mea.
Nume prenume
xxvi

Semnatura

83
i
Ciclu de nvmnt non-universitar care asigur o calificare superioar celei obinute prin nvmnt secundar i la care au
acces absolvenii de nvmnt secundar superior, cu sau fr diplom de bacalaureat.
ii
Cuprinde clasele XI XII/XIII, care se organizeaz i funcioneaz n cadrul unitilor de nvmnt cu clasele I X, V X,
I XII/XIII, V XII/XIII sau IX XII/XIII. n nvmntul liceal sunt cuprini i absolvenii fostelor coli medii de cultur
general, colilor medii de specialitate, precum i absolvenii liceelor care au funcionat cu 10 clase.
iii
Cuprinde clasele IX X, care se organizeaz i funcioneaz n cadrul unitilor de nvmnt cu clasele I X, V X, I
XII/XIII, V XII/XIII sau IX XII/XIII
iv
Perioad de pregtire urmat i absolvit de absolvenii colilor de arte i meserii cu certificat de absolvire i cu certificat de
calificare profesional nivel 1. Absolvenii anului de completare pot fi certificai pentru nivelul 2 de calificare i au acces n
ciclul superior al liceului
v
n colile de arte i meserii se organizeaz nvmnt pentru profesionalizare, n scopul calificrii de nivel 1 (profil tehnic,
resurse naturale i protecia mediului, servicii). colile de arte i meserii pot funciona independent sau n cadrul unitilor de
nvmnt cu clasele I X, I XII/XIII, V X, V XII/XII sau IX XII/XII.
vi
Cuprinde clasele V VIII care se organizeaz i funcioneaz n cadrul unitilor de nvmnt cu clasele I VIII, V VIII,
V X, I X, I XII/XIII sau V XII/XIII. De asemenea, n aceast categorie se nscriu i absolvenii ciclului gimnazial din
cadrul unitilor de nvmnt special pentru copii cu deficiene.
vii
nvmntul primar se organizeaz i funcioneaz n cadrul unitilor de nvmnt cu clasele I IV, I VIII, I X sau I
XII/XIII. De asemenea, n aceast categorie se nscriu i absolvenii unitilor de nvmnt special pentru copii cu deficiene
viii
n aceast categorie sunt incluse persoanele care declar c tiu s citeasc i s scrie dei n-au absolvit nici o coal, cele
care tiu doar s citeasc, precum i persoanele care declar c nu tiu s scrie i s citeasc. Dintre persoanele fr coal
absolvit, cele care nu tiu s scrie i s citeasc sau numai citesc sunt considerate persoane analfabete.
ix
Aceast categorie cuprinde toate persoanele apte de munc n vrst de 14 ani i peste care constituie fora de munc
disponibil pentru producerea de bunuri i servicii.
x
Aceast categorie cuprinde persoanele n vrst de 14 ani i peste care au o ocupaie aductoare de venit pe care o exercit
ntr-o activitate economic sau social, n baza unui contract de munc sau n mod independent (pe cont propriu); au lucrat cel
puin o or ntr-o ramur neagricol sau cel puin 15 ore n activiti agricole, n scopul obinerii unor venituri sub form de
salariu, plat n natur, ctig sau beneficii, indiferent dac la momentul nregistrrii erau prezente sau lipseau temporar de la
lucru (fiind n concediu - de odihn sau fr plat, de studii, de boal, de maternitate etc.-, la cursuri de calificare, recalificare
sau specializare, n grev sau nu lucrau datorit ntreruperii temporare din diverse motive a activitii unitii).
xi
Aceast categorie cuprinde persoanele care i exercit activitatea ntr-o unitate economic sau social (indiferent de forma ei
de proprietate) pe baza unui contract de munc, n schimbul unei remuneraii sub form de salariu pltit n bani sau n natur,
sub form de comision etc. n aceast categorie se includ persoanele care:
sunt ncadrate permanent ntr-o unitate economic sau social, pe baza unui contract (angajament) de munc sau lucreaz n
mod independent, chiar dac la momentul nregistrrii lipsesc temporar de la lucru;
nu sunt ncadrate permanent ntr-o activitate economic sau social, dar n ultima lun naintea nregistrrii au lucrat, n mod
excepional sau ocazional, cel puin o or (respectiv 15 ore n activiti agricole), pentru obinerea unui venit sau au ajutat un
membru al gospodriei sau o rud n activitatea pe care aceasta o desfura n unitatea proprie, chiar dac nu au fost
remunerate pentru aceasta;
sunt ncadrate n munc pe baza unei convenii civile;
elevii, studenii, persoanele casnice, precum i pensionarii care n momentul nregistrrii desfoar o activitate economico-
social n mod regulat, ocazional sau excepional;
xii
n aceast categorie se includ persoanele care i exercit activitatea n unitatea proprie avnd unul sau mai muli salariai
(angajai).
xiii
n aceast categorie se includ persoanele care i exercit activitatea n unitatea proprie sau n mod independent ca
meseriai, liber profesioniti, comerciani etc., fr a angaja nici un salariat, putnd fi ajutate n activitate doar de membrii
gospodriei sau de rude, care nu sunt, ns, remunerate.
xiv
n aceast categorie se includ persoanele care sunt membri ai unei societi agricole, ai unei cooperative meteugreti, de
consum sau de credit i care i desfoar activitatea n cadrul acestora, realiznd venituri nesalariale.
xv
n aceast categorie se includ persoanele care, n mod obinuit, ajut un membru al gospodriei, fie c acestea lucreaz n
societatea comercial proprie, fie c lucreaz pe cont propriu i care nu primesc o remuneraie pentru activitatea desfurat
(ajutor familial neremunerat).
xvi
Persoanele active care nu au putut fi ncadrate n niciuna din situaiile anterioare.
xvii
n conformitate cu Legea 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu
modificrile i completrile ulterioare, art. 5:

84


-persoan n cutarea unui loc de munc - persoana care face demersuri pentru a-i gsi un loc de munc, prin mijloace proprii
sau prin nregistrare la agenia pentru ocuparea forei de munc n a crei raz teritorial i are domiciliul sau, dup caz,
reedina ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat n condiiile legii;
-omer - persoana care ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii:
este n cutarea unui loc de munc de la vrsta de minimum 16 ani i pn la ndeplinirea condiiilor de pensionare;
starea de sntate i capacitile fizice i psihice o fac apt pentru prestarea unei munci;
nu are loc de munc, nu realizeaz venituri sau realizeaz, din activiti autorizate potrivit legii, venituri mai mici
dect salariul de baz minim brut pe ar garantat n plat, n vigoare;
este disponibil s nceap lucrul n perioada imediat urmtoare, dac s-ar gsi un loc de munc.
-omer nregistrat - persoana care ndeplinete cumulativ condiiile prevzute la art. 5 pct. IV i se nregistreaz la agenia
pentru ocuparea forei de munc n a crei raz teritorial i are domiciliul sau, dup caz, reedina ori la alt furnizor de
servicii de ocupare, care funcioneaz n condiiile prevzute de lege, n vederea obinerii unui loc de munc.
xviii
n aceast categorie sunt incluse toate persoanele, indiferent de vrst, care declar c nu desfoar o activitate o activitate
economico-social.
xix
n aceast categorie se includ elevii care n momentul nregistrrii nu exercit o activitate economic sau social i care
declar c frecventeaz o unitate de nvmnt de stat sau particular, n vederea instruirii, sau dobndirii unei profesii sau
meserii, indiferent de nivelul i felul unitii de nvmnt. n aceast categorie se includ i elevii care se ntrein numai din
pensia de urma sau din burs. Nu se includ n aceast categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani i
peste care urmeaz cursurile unei instituii de nvmnt i care, n acelai timp, desfoar o activitate economic sau social
din care realizeaz un venit.
xx
n aceast categorie se includ studenii care n momentul nregistrrii nu exercit o activitate economic sau social i care
declar c frecventeaz o instituie de nvmnt de stat sau particular, n vederea instruirii, sau dobndirii unei profesii sau
meserii, indiferent de nivelul i felul unitii de nvmnt. n aceast categorie se includ i studenii care se ntrein numai din
pensia de urma sau din burs. Nu se includ n aceast categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani i
peste care urmeaz cursurile unei instituii de nvmnt i care, n acelai timp, desfoar o activitate economic sau social
din care realizeaz un venit.
xxi
n aceast categorie se includ persoanele n vrst de 14 ani i peste care n momentul nregistrrii desfoar numai
activiti casnice (prepararea hranei, meninerea cureniei, ngrijrea i educarea copiilor) n gospodria proprie sau a unei rude
(de exemplu: soiile casnice sau prinii care nu sunt pensionari i fac menajul n gospodria copiilor sau ngrijesc nepoii),
neavnd o surs proprie de venit.
xxii
n aceast categorie se includ persoanele care n momentul nregistrrii nu aveau o ocupaie aductoare de venit, nu
beneficiau de pensie sau de alt surs de existen, fiind n ntreinerea unor persoane fizice (a prinilor, rudelor sau altor
persoane fizice), nu urmau o instituie de nvmnt i nu se ncadrau n rndul persoanelor casnice. n aceast categorie sunt
inclui: copiii precolari (chiar dac nu primesc pensie de urma), btrnii, persoanele cu disabiliti i invalizii aflai n
ntreinerea unor persoane fizice. De asemenea, sunt incluse i persoanele de vrst colar de sub 14 ani, care nu urmeaz o
instituie de nvmnt, nu beneficiaz de pensie de urma dar desfoar activiti casnice.
xxiii
n aceast categorie se nscriu persoanele aflate n ntreinerea unor instituii publice (cmine de btrni, cmine spital,
case de copii etc.) sau a unor organizaii private (O.N.G.-uri), precum i persoanele a cror singur surs de existen era
ajutorul social (de exemplu persoanele cu dizabiliti ntreinute de rude sau de alte persoane i pentru care statul pltete o
alocaie sau un salariu celor care le ntrein). n aceast categorie nu sunt inclui: copiii colari din casele de copii;
elevii/studenii care se ntrein numai din bursa de stat; persoanele din cmine care beneficiaz de o pensie sau o alt surs de
venit.
xxiv
n aceast categorie se include persoanele care n momentul nregistrrii nu exercitau o activitate economic sau social i
care au declarat ca unic surs de existen veniturile provenite din nchirieri, dobnzi, rente, dividende, arend. n aceast
categorie au fost incluse i persoanele care la momentul nscrierii se aflau n detenie precum i persoanele care nu s-au
ncadrat n nici una din categoriile anterioare.
xxv
Se va introduce numele i prenumele persoanei din grupul tint. n cazul categoriilor de grup int care nu au capacitate
deplin de exerciiu, declaraia va fi semnat de ctre persoana imputenicit (de exemplu: parinte, tutore, etc)

xxvi
Se va introduce numele i prenumele persoanei din echipa de implementare a proiectului n prezena creia a fost completat
documentul.