Sunteți pe pagina 1din 8

e I ( v e e d as

L gis a ia pri ind tich t Ie e m


(5) n cazurile n care suma corespunztoare produselor
Legea nr. 142 privind acordarea ticheteIor de
alimentare solicitate de salariat este mai mic dect valoarea
mas, pubIicat n MonitoruI OficiaI nr. 260 din
nominal a tichetelor de mas, utilizarea acestora este
13.07.1998
considerat integral. Se interzice acordarea unui rest n bani la
tichetul de mas.
Art. 7 - (1) Angajatorul, mpreun cu organiza[iile sindicale legal ParIamentuI Romniei adopt prezenta Iege:
constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu
reprezentantul salaria[ilor, stabilesc de comun acord unitatea Art. 1 - (1) Salaria[ii din cadrul societ[ilor comerciale, regiilor
emitent a tichetelor de mas cu care vor contracta prestarea autonome i din sectorul bugetar, precum i din cadrul unit[ilor
serviciilor corespunztoare. cooperatiste i al celorlalte persoane juridice sau fizice care
(2) Unit[ile emitente au obliga[ia de a transmite angajatorilor ncadreaz personal prin ncheierea unui contract individual de
lista unit[ilor de alimenta[ie public corespunztoare re[elei munc, denumite n continuare angajator pot primi o aloca[ie
utilizate, la care salaria[ii pot folosi tichete de mas. La stabilirea individual de hran, acordat sub forma tichetelor de mas,
acestor unit[i vor fi avute n vedere calitatea serviciilor i un suportat integral pe costuri de angajator.
nivel ct mai redus al pre[urilor prin practicarea unor adaosuri (2) Tichetele de mas se acord n limita prevederilor bugetului
comerciale minime. de stat sau, dup caz, ale bugetelor locale, pentru unit[ile din
(3) Decontarea tichetelor de mas ntre unit[ile de alimenta[ie sectorul bugetar, i n limita bugetelor de venituri i cheltuieli
public i unit[ile emitente ale tichetelor de mas se face numai aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categori de angajatori.
prin intermediul unit[ilor bancare. Acelai regim de decontare Art. 2 - (1) Tichetele de mas se emit de ctre unit[ile cu
se va aplica i n cazul rela[iei dintre angajator i unitatea activitate specializat n domeniul care face obiectul prezentei
emitent. legi, denumite n continuare unit(i emitente sau de ctre
(4) Sumele derulate prin opera[iunile cu tichetele de mas de angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete.
ctre unit[ile emitente ale acestora nu pot fi utilizate pentru (2) Unit[ile emitente desfoar aceast activitate numai n
reinvestirea n alte scopuri. baza autoriza[iei de func[ionare, acordat de Ministerul
Art. 8 - (1) Sumele corespunztoare tichetelor de mas Finan[elor. Autoriza[ia de func[ionare se acord potrvit criteriilor
acordate de angajator, n limitele valorii nominale prevzute la stabilite de ctre Ministerul Finan[elor, astfel nct s se asigure
art. 3, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, iar pentru dezvoltarea concuren[ial a serviciilor prevzute de prezenta
salariat sunt scutite de plata impozitului pe venitul sub form de lege.
salariu. (3) Unit[ile care emit tichete de mas sunt obligate s ia
(2) Sumele prevzute la alin. (1) nu se iau n calcul, nici pentru msurile necesare pentru asigurarea circula[iei acestora n
angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor i condi[ii de siguran[.
obliga[iilor care se determin n raport cu venitul salarial. (4) Fiecare tichet de mas este valabil numai dac are nscris
Art. 9 - Salariatul are obliga[ia s restituie angajatorului, la finele numrul sub care a fost nseriat de ctre unitatea emitent i
fiecrei luni, precum i la ncetarea contractului individual de dac cuprinde, cel pu[in, urmtoarele men[iuni:
tichetele de mas neutilizate. a) numele i adresa emitentului;
Art. 10 - (1) Constituie contraven[ii urmtoarele fapte, dac nu b) valoarea nominal a tichetului de mas;
sunt svrite n astfel de condi[ii nct, potrivit legii penale, s c) date referitoare la perioada de valabilitate;
fie considerate infrac[iuni: d) interdic[ia de a fi utilizat pentru achizi[ionarea de [igri sau de
a) comercializarea de ctre salaria[i i de ctre unit[ile de produse alcoolice;
alimenta[ie public a tichetelor de mas contra unei frac[iuni de e) spa[iu pentru nscrierea numelui i a prenumelui salariatului
pre[ sau a altor produse dect cele alimentare; care este n drept s utilizeze tichetul de mas;
b) utilizarea de ctre salaria[i a unui numr de tichete de mas f) spa[iu destinat nscrierii datei i aplicrii tampilei unit[ii la
mai mare dect numrul de zile n care sunt prezen[i la lucru n care tichetul de mas a fost utilizat.
unitate Art. 3 - (1) Valoarea nominal a unui tichet de mas nu poate
(2) Contraven[iile prevzute la alin. (1) lit. a) se sanc[ioneaz cu depi suma de 15.000 lei la data aplicrii prevederilor
amend de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, iar cele prevzute la prezentei legi.
ainiatul (1) lit. b), cu amend de la 200.000 lei la 500.000 lei. (2)Valoarea nominal a unui tichet de mas, prevzut la alin.
Art. 11 - Constatarea contraven[iilor prevzute la art. 10, (1), se indexeaz semestrial cu indicele pre[urilor de consum,
precum i aplicarea amenzilor contraven[ionale se face de ctre nregistrat la mrfurile alimentare, comunicat de Comisia
personalul mputernicit al Ministerului Muncii i Protec[iei Na[ional pentru Statistic.
Sociale i al direc[iilor generale de munc i protec[ie sociale Art. 4 - Angajatorul care achizi[ioneaz direct de la o unitate
jude[ene i a Municipiului Bucureti. emitent necesarul de tichete de mas achit att
Art. 12 - Prevederile art. 10 i 11 se completeaz cu dispozi[iile contravaloarea nominal a tichetelor de mas, ct i costul
Legii nr. 32/1968 privind stabilirea i sanc[ionarea imprimatului reprezentnd tichetul de mas.
contraven[iilor, cu modificrile i completrile ulterioare. Art. 5 - (1) Angajatorul distribuie salarla[ilor tichetele de mas,
Art. 13 - n termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi n lunar, n ultima decad a fiecrei luni, pentru luna urmtoare.
Monitorul Oficial al Ramniei, Ministerul Muncii i Protec[iei (2) n condi[iile prevzute la alin. (1), angajatorul distribuie, pe
Sociale va elabora norme de aplicare, aprobate prin hotrre a salariat, un numr de tichete de mas corespunztor numrului
Guvernului. de zile lucrtoare din luna pentru care se face distribuirea.
Aceast lege a fost adoptat de Camera Deputa[ilor i de Senat Art. 6 - (1) Salariatul poate utiliza, lunar, un numr de tichete de
n edin[a comun din 5 mai 1998, cu respectarea prevederilor mas cel mult egal cu numrul de zile n care este prezent la
art. 74 alin. (1) i ale art. 76 alin. (2) din Constitu[ia Romniei. lucru n unitate.
(2) Tichetele de mas pot fi utilizate numai pentru achitarea
PREEDINTELECAMEREI DEPUTA|ILOR mesei sau pentru achizi[ionarea de produse alimentare.
Paula Marla vnescu (3) Salariatul poate utiliza ntr-o zi maximum dou tichete de
PREEDINTELESENATULUI mas. n cazul n care activitatea se desfoar la puncte de
Mircea onescu-Quintus lucru situate n afara localit[ilor, iar aprovizionarea cu produse
alimentare nu se poate face zilnic, salariatul poate utiliza
Bucureti, 9 iulie 1998 Nr. 142. numrul de tichete de mas corespunztor perioadei n care se
afl la punctul de lucru respectiv.
(4) Tichetele de mas pot fi utilizate n unit[i de alimenta[ie
public, cantine-restaurant, bufete, cu care unit[ile emitente au
contractat pentru prestarea serviciilor respective.
tichete de mas salaria[ilor;
Hotrrea nr. 5 din 14.01.1999 pentru
c) criteriile de selec[ie privind stabilirea salaria[ilor care primesc
aprobarea NormeIor de apIicare a Legii nr.
tichete de mas, [innd seama de condi[iile concrete de lucru n
142/1998 privind acordarea ticheteIor de
care i desfoar activitatea unele categorii de salaria[i, de
mas, pubIicat n MonitoruI OficiaI nr. 026 priorit[ile socioprofesionale i de alte elemente specifice
activit[ii.
din 25.01.1999
Art. 3 - Contractul pentru achizi[ionarea tichetelor de mas,
ncheiat ntre angajator i unit[ile emitente, va cuprinde clauze
Text actualizat n baza actelor normative modificatoare,
referitoare la:
publicate n M.O. al Romniei, Partea , pn la 27 iulie 2007
a) necesarul anual, semestrial sau trimestrial de tichete de mas
i ealonarea pe luni a acestuia;
n temeiul art. 13 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea
b) costul imprimatului reprezentnd tichetul de mas;
tichetelor de mas,
c) condi[iile n care tichetele de mas neutilizate de ctre
Guvernul Romniei hotrte:
salaria[i se restituie unit[ii emitente de ctre angajatori;
d) unit[ile de alimenta[ie public utilizate de unit[ile emitente,
Art. 1 - Se aprob Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998
la care salaria[ii pot folosi tichetele de mas;
privind acordarea tichetelor de mas, prevzute n anexa care
e) condi[iile privind responsabilit[ile pr[ilor i rezilierea
face parte integrant din prezenta hotrre.
contractului;
Art. 2 - (1) n anul 1999, prevederile normelor men[ionate la art.
f) alte clauze considerate necesare de ctre pr[i.
1 se aplic experimental, urmnd ca, pe baza concluziilor
Art. 4 - Angajatorii care acord tichete de mas salaria[ilor vor
rezultate, Ministerul Muncii i Protec[iei Sociale i Ministerul
cuprinde n bugetele de venituri i cheltuieli aprobate potrivit
Finan[elor s fac, dac este cazul, propuneri pentru
legii, ntr-o pozi[ie distinct de cheltuieli, denumit "Tichete de
modificarea i completarea n mod corespunztor a acestora.
mas", sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor
(2) n aplicarea prevederilor alin. (1) Ministerul Muncii i
de mas, potrivit celor convenite cu organiza[iile sindicale legal
Protec[iei Sociale mpreun cu Ministerul Finan[elor vor
constituite sau, dup caz, cu reprezentan[ii salaria[ilor.
prezenta Guvernului, pn la data de 15 decembrie 1999,
Art. 5 - Pentru institu[iile publice tichetele de mas pot fi
raportul privind aplicarea experimental a normelor care fac
acordate n limita sumelor prevzute distinct cu aceast
obiectul prezentei hotrri.
destina[ie n bugetele de venituri i cheltuieli aprobate, potrivit
Art. 3 - Criteriile privind autorizarea func[ionrii unit[ilor
legii, fiecrui ordonator de credite, la articolul bugetar "Tichete
emitente care pot desfura activitate specializat n domeniul
de mas".
acordrii tichetelor de mas vor fi aprobate n termen de 15 zile
Art. 6 - Sumele reprezentnd costul imprimatelor contractate cu
de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, prin ordin al
unitatea emitent i primite de ctre angajator se suport de
ministrului finan[elor, care va fi publicat n Monitorul Oficial al
ctre angajatori din cheltuielile proprii. n cazul institu[iilor
Romniei, Partea .
publice, aceste sume se suport de la articolul bugetar "Alte
cheltuieli materiale".
PRM-MNSTRU
Art. 7 - La determinarea sumelor totale destinate acoperirii
Radu Vasile
valorii nominale a tichetelor de mas se iau n calcul: valoarea
Contrasemneaz:
nominal a tichetului de mas, convenit de partenerii sociali,
MNSTRULMUNC PROTEC|E SOCALE
numrul de salaria[i ncadra[i cu contract individual de munc
Alexandru Athanasiu
care vor beneficia de tichete de mas i numrul de zile
MNSTRULFNAN|ELOR
lucrtoare aferente perioadei pentru care se acord tichetele de
Decebal Traian Reme
mas.

Art. 8 - Valoarea nominal nscris pe tichetul de mas nu poate
Bucureti, 14 ianuarie 1999, Nr. 5.
depi valoarea stabilit potrivit art. 3 din Legea nr. 142/1998.
Art. 9 - Angajatorii distribuie salaria[ilor tichetele de mas,
lunar, n ultima decad a fiecrei luni pentru luna urmtoare, cu
Norme de apIicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea
respectarea strict a prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr.
ticheteIor de mas
142/1998. Tichetele de mas nu pot fi distribuite de angajatori,
dac acetia, la data stabilit pentru distribuire, nu au achitat
CAPITOLULI
unit[ii emitente, integral, contravaloarea nominal a tichetelor
Angajatori
de mas achizi[ionate, inclusiv costul imprimatelor
AIt. 1 - (1) Angajatorii, persoane juridice sau fizice prevzute la
reprezentnd tichetele de mas.
art. 1 din Legea nr. 142/1998, stabilesc, mpreun cu
Art. 10 - n cazul n care punctele de lucru ale salaria[ilor,
organiza[iile sindicale legal constituite sau cu reprezentan[ii
prevzute n contractele individuale de munc, sunt situate n
salaria[ilor, dup caz, contractarea achizi[ionrii tichetelor de
afara localit[ii n care angajatorul i are sediul, iar
mas cu una sau mai multe unit[i emitente.
aprovizionarea cu produse alimentare nu se poate efectua
(2) Contractarea achizi[ionrii tichetelor de mas se face [innd
zilnic, salaria[ii n cauz, cu confirmarea scris a angajatorului,
seama de dispersia punctelor de lucru ale angajatorilor, de
pot utiliza un numr de tichete de mas, [innd seama de
unit[ile de alimenta[ie public - cantine-restaurant, bufete i
condi[iile concrete de conservare a alimentelor i de perioada n
magazine alimentare, denumite n continuare unit[i de
care se afl la punctele de lucru respective.
alimenta[ie public -, cu care unit[ile emitente ncheie direct
Art. 11 - Angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de mas
contracte de prestri de servicii, precum i de calitatea serviciilor
pentru fiecare zi lucrtoare din luna pentru care se efectueaz
i de costul acestora oferit de unit[ile de alimenta[ie public
distribuirea i nu pot considera utilizat mai mult de un tichet de
utilizate de unit[ile emitente.
mas pentru fiecare zi lucrat din luna pentru care s-a efectuat
Art. 2 - Angajatorii, mpreun cu organiza[iile sindicale legal
distribuirea. Nu se consider zile lucrate perioadele n care
constituite sau cu reprezentan[ii salaria[ilor, dup caz, vor stabili
salaria[ii:
prin contractele colective de munc clauze privind acordarea
a) i efectueaz concediul de odihn, potrivit Legii nr. 6/1992
aloca[iei individuale de hran sub forma tichetelor de mas, care
privind concediul de odihn i alte concedii ale salaria[ilor i,
s prevad:
respectiv, potrivit contractelor colective de munc;
a) numrul salaria[ilor din unitate care pot primi lunar tichete de
b) beneficiaz de zile libere pltite, n cazul unor evenimente
mas, precum i valoarea nominal a tichetului de mas, n
familiale deosebite, potrivit prevederilor Legii nr. 6/1992, precum
limita celei prevzute de lege, [innd seama de posibilit[ile
i de zile festive i de srbtoare legale, sau de alte zile libere
financiare proprii ale angajatorilor;
acordate conform contractelor colective de munc;
b) numrul de zile lucrtoare din lun pentru care se distribuie
c) potrivit dispozi[iilor legale, sunt delega[i sau detaa[i n
afara localit[ii n care i au locul permanent de munc i
primesc indemniza[ie zilnic sau lunar de delegare sau de
detaare;
d) se afl n concediu pentru incapacitate temporar de
munc, sunt absen[i de la locul de munc ori se afl n alte
situa[ii stabilite de angajator mpreun cu organiza[iile Art.
sindicale sau, dup caz, cu reprezentan[ii salaria[ilor.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
c) valoarea nominal a unui tichet de mas imprimat pe acesta,
din seria livrat;
d) valoarea total corespunztoare numrului de tichete de mas
livrat;
e) numrul contului bancar distinct i denumirea bncii la care i
are deschis contul unitatea emitent.
22 - Unit[ile emitente sunt obligate:
a) s deschid conturi sau subconturi bancare distincte, prin care
Art. 12 - Angajatorii sunt obliga[i s organizeze o eviden[ se vor derula sumele reprezentnd ncasrile i pl[ile aferente
proprie, potrivit formularelor prevzute ca model n anexele valorii nominale a tichetelor de mas, respectiv ncasarea de la
nr. 1, 1a) i 1b) la prezentele norme. angajatori a contravalorii nominale a tichetelor de mas
achizi[ionate n baza contractelor ncheiate cu acetia i
CAPITOLULII rambursarea ctre unit[ile de alimenta[ie public utilizate de
SaIaria(i sume, n exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a
Art. 13 - n perioada de aplicare experimental a prezentelor tichetelor de mas prezentate n baza contractelor ncheiate ntre
norme, anul 1999, nominalizarea salaria[ilor crora li se unitatea emitent i unit[ile de alimenta[ie public respective;
acord tichete de mas se face trimestrial. nchiderea acestor conturi sau subconturi bancare se face numai
Art. 14 - Salaria[ii care au primit tichete de mas nominale dup ce unitatea emitent face dovada organului bancar c
sunt singurele persoane ndrept[ite s utilizeze maximum valoarea nominal a tichetelor de mas emise i ncasate de
dou tichete de mas pe zi lucrtoare sau, dup caz, un unitatea emitent a fost decontat integral unit[ilor de alimenta[ie
numr de tichete stabilit potrivit art. 10, n zilele lucrtoare n public utilizate;
care sunt prezen[i la lucru i n exclusivitate pentru achitarea b) s organizeze o eviden[ operativ proprie, potrivit formularelor
unei mese sau pentru achizi[ionarea de produse alimentare. prevzute ca model n anexele nr. 2, 2a) i 2b) la prezentele norme,
15 - Numrul de tichete utilizate de un salariat ntr-o lun i s transmit date centralizatoare Ministerului Muncii i Protec[iei
este cel mult egal cu numrul de zile lucrtoare n care este Sociale sau, dup caz, Ministerului Finan[elor.
prezent la lucru n unitate i nu poate depi numrul de zile 23 - n cazul n care la unit[ile emitente se constat c nu s-a
lucrate, potrivit art. 11, stabilit de angajator. organizat eviden[a operativ prevzut la art. 22 lit. b), n cazul
16 - Se interzice salariatului: nerespectrii criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al
a) utilizarea tichetelor de mas pentru achizi[ionarea altor ministrului finan[elor n baza crora s-a acordat autoriza[ia de
produse dect cele alimentare; func[ionare, precum i n cazul constatrii de ctre organele
b) primirea unui rest de bani la tichetul de mas, n cazul n abilitate potrivit legii a unor nclcri ale prevederilor Legii nr.
care suma corespunztoare produselor alimentare solicitate 142/1998 n activitatea desfurat de unitatea emitent,
este mai mic dect valoarea nominal a tichetului de mas; Ministerul Finan[elor poate dispune suspendarea ori, dup caz,
c) comercializarea tichetelor de mas n schimbul unor sume retragerea autoriza[iei de func[ionare eliberate unit[ilor emitente
de bani; n cauz.
d) utilizarea unui numr de tichete de mas mai mare dect 24 - mprimatul reprezentnd tichetul de mas emis de
numrul de zile lucrate, stabilite potrivit art. 11. unitatea emitent trebuie s con[in urmtoarele elemente
Contravaloarea tichetelor de mas utilizate n plus, inclusiv obligatorii:
costul imprimatelor acestora, se recupereaz de ctre a) seria numeric ntr-o ordine cresctoare, corespunztoare
angajator din drepturile salariale cuvenite salaria[ilor numrului de tichete de mas comandat de ctre angajator n baza
respectivi pentru munca prestat n luna n care tichetele de contractului de achizi[ionare a tichetelor de mas;
mas au fost utilizate. b) date care definesc angajatorul:
17 - Salariatul poate utiliza tichetele de mas pe baza - denumirea i sediul;
legitima[iei de serviciu, vizat la zi, numai n unit[ile de - numrul de nmatriculare la oficiul registrului comer[ului;
alimenta[ie public cu care angajatorul/unitatea emitent are - codul fiscal;
ncheiate contracte, n baza prevederilor Legii nr. 142/1998. c) valoarea nominal a tichetului de mas, n cifre i n litere, care
18 - La sfritul fiecrei luni, la data stabilit de angajator este nscris de angajator n comanda ferm transmis unit[ii
sau la data desfacerii contractului individual de munc, emitente;
salariatul are obliga[ia s restituie angajatorului tichetele de d) perioada de valabilitate a tichetului de mas;
mas neutilizate n cursul lunii respective. e) spa[iul pentru nscrierea numelui i prenumelui salariatului
ndrept[it s utilizeze tichetul de mas;
CAPITOLULIII
f) interdic[ia de a fi utilizat pentru achizi[ionarea de [igri i produse
Unit(i emitente
alcoolice, precum i alte interdic[ii stabilite prin contractul ncheiat
Art. 19 - Potrivit Legii nr. 142/1998, unit[ile emitente,
ntre angajator i unitatea emitent;
persoane juridice nfiin[ate n baza Legii nr. 31/1990 privind
g) denumirea i sediul unit[ii emitente;
societ[ile comerciale, republicat, pot desfura activitatea
h) spa[iul destinat nscrierii datei i aplicrii tampilei unit[ii de
specific de acordare a tichetelor de mas numai n baza
alimenta[ie public la care salariatul a utilizat tichetul de mas.
autoriza[iei de func[ionare, acordat de Ministerul Finan[elor
25 - Tichetele de mas primite de unit[ile de alimenta[ie
potrivit criteriilor elaborate n baza prevederilor art. 2 alin. (2)
public de la salaria[i i achitate de ctre unit[ile emitente, precum
din Legea nr. 142/1998, aprobate prin ordin al ministrului
i tichetele de mas neutilizate de salaria[i i returnate de ctre
finan[elor.
angajator unit[ii emitente se pstreaz de ctre aceasta o
20 - n vederea desfurrii activit[ii specializate,
perioad stabilit potrivit dispozi[iilor legale.
unitatea emitent utilizeaz unit[i de alimenta[ie public,
cantine-restaurant, bufete, magazine alimentare, cu care
ncheie direct contracte pentru prestarea serviciilor
respective.
21 - Unit[ile emitente nscriu n factura de livrare a
tichetelor de mas, n vederea decontrii de ctre angajator:
a) numrul de ordine dintr-o serie continu, care
caracterizeaz cronologia emisiei de tichete de mas a
unit[ii emitente, din care cea corespunztoare numrului de
tichete livrate angajatorului;
b) pre[ul unitar al imprimatului reprezentnd tichetul de mas
sau valoarea total a imprimatelor;
unui tichet de mas se stabilete prin nmul[irea valorii nominale CAPITOLULIV
maxime a unui tichet de mas, de 15.000 lei, cu indicele creterii
Unit(i de aIimenta(ie pubIic utiIizate de unit(iIe
pre[urilor de consum nregistrat la mrfurile alimentare, calculat ca
emitente
raport ntre nivelul mediu realizat al acestui indice pe semestrul
Art. 26 - n baza contractelor de prestri de servicii
1998 fa[ de media aceluiai indice nregistrat pe semestrul 1998.
ncheiate cu unit[ile emitente, potrivit art. 20, unit[ile de
(3) Pentru semestrul al anului 1999, indicele creterii pre[urilor de
alimenta[ie public au urmtoarele obliga[ii:
consum la mrfurile alimentare se stabilete ca raport ntre nivelul
a) s respecte interdic[iile prevzute pentru salaria[i la art.
mediu realizat al acestui indice pe semestrul 1999 i nivelul mediu
16 lit. a) - c);
al acestui indice realizat n semestrul 1998. n continuare aceast
b) s completeze pe versoul fiecrui tichet de mas
formul de calcul va fi adaptat corespunztor.
nominal utilizat de salariat data primirii tichetului de mas
(4) |innd seama de datele calendaristice la care se comunic
i s aplice tampila unit[ii de alimenta[ie public ce a
indicii realiza[i ai pre[urilor de consum de ctre Comisia Na[ional
primit tichetul de mas;
pentru Statistic, valoarea nominal a unui tichet de mas, valabil
c) s distribuie salaria[ilor produse alimentare, fr a
n ultima lun a semestrului, se va utiliza i pentru urmtoarele
diminua valoarea nominal a tichetului de mas cu
dou luni ale semestrului urmtor.
eventuale sume rezultate din contractele lor ncheiate cu
(5) Valoarea nominal indexat a unui tichet de mas se va rotunji
unit[ile emitente;
din 1.000 n 1.000 de lei i se va publica n Monitorul Oficial al
d) s prezinte unit[ii emitente la termenele stabilite prin
Romniei, Partea .
contract, tichetele de mas primite, datate i tampilate, n Art. 32 - Angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau
bufete, potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 142/1998, pot vederea decontrii, cu respectarea prevederilor art. 7 alin.
achizi[iona, tipri i distribui tichete de mas, cu respectarea (3) din Legea nr. 142/1998;
prevederilor art. 28, numai salaria[ilor proprii, ncadra[i cu contract
e) alte obliga[ii stabilite n baza contractelor de prestri de
individual de munc. n acest caz, angajatorii respectivi sunt
servicii ncheiate cu unit[ile emitente.
obliga[i s asigure eviden[a, circula[ia i pstrarea tichetelor de
mas, astfel nct s poat face dovada cheltuielilor efectuate n CAPITOLULV
acest scop, n vederea aplicrii prevederilor art. 8 din Legea nr.
Dispozi(ii finaIe
142/1998.
27 - (1) ***Abrogat
33 - Unit[ile emitente pot conveni cu angajatorii ca numele i
(2) Tichetele de mas gestionate de ctre angajatori, de
prenumele salaria[ilor, beneficiari de tichete de mas, s fie
unit[ile emitente i unit[ile de alimenta[ie public utilizate de
completate de una dintre cele dou pr[i.
unit[ile emitente sunt bilete de valoare.
34 - Nu beneficiaz de prevederile Legii nr. 142/1998 salaria[ii
(3) Eviden[a micrii tichetelor de mas se [ine la valoarea
care, potrivit unor dispozi[ii legale, au dreptul la mas gratuit, la
nominal imprimat pe acestea.
diurn, la indemniza[ie sau la aloca[ie de hran.
(4) Gestionarea tichetelor de mas se efectueaz, potrivit
35 - n cazul cumulului de func[ii, tichetele de mas pot fi
legii, de persoane mputernicite n scris de ctre conducerea
acordate numai de ctre angajatorii unde salaria[ii n cauz i au
unit[ilor angajatoare, respectiv a unit[ilor emitente i a
func[ia de baz, potrivit legii.
unit[ilor de alimenta[ie public utilizate de unit[ile emitente.
36 - Angajatorii, unit[ile emitente i unit[ile de alimenta[ie
28 - Modelul tichetului de mas, cu elementele obligatorii
public utilizate de unit[ile emitente au obliga[ia de a pune la
care se imprim pe acesta, este prevzut n anexa nr. 4 la
dispozi[ie organelor de control toate documentele necesare bunei
prezentele norme.
desfurri a ac[iunilor de control, sub sanc[iunile prevzute de
29 - n vederea monitorizrii aplicrii experimentale n
dispozi[iile legale.
anul 1999, angajatorii i unit[ile emitente vor transmite lunar,
37 - Ministerul Muncii i Protec[iei Sociale mpreun cu
pn la finele celei de-a doua decade a lunii urmtoare,
Ministerul Finan[elor pot emite precizri n aplicarea prezentelor
Ministerului Muncii i Protec[iei Sociale informri privind
norme.
desfurarea activit[ii de acordare a tichetelor de mas,
38 - Anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a), 2b), 3 i 4 fac parte
anexnd n copie formularele prevzute la art. 12 i,
integrant din prezentele norme.
respectiv, la art. 22 lit. b).
Angajatorii vor preciza n informri i elemente referitoare la:
profilul de activitate al unit[ii; rezultatul exerci[iului financiar;
numrul total de salaria[i; ctigul salarial mediu pe unitate;
ctigul salarial al salaria[ilor crora li s-au acordat tichete de
mas, precum i situa[ia socio-profesional a acestora;
motiva[ia eventualelor fluctua[ii n rndul salaria[ilor crora li
s-au acordat tichete de mas.
30 - (1) Pentru fundamentarea stabilirii numrului maxim
de salaria[i care vor putea beneficia de tichete de mas dup
perioada de aplicare experimental a prezentelor norme,
unit[ile emitente autorizate de Ministerul Finan[elor vor
prezenta n informrile transmise Ministerului Muncii i
Protec[iei Sociale n cursul anului 1999 situa[ia privind
angajatorii poten[iali care solicit contractarea achizi[ionrii
tichetelor de mas.
(2) La stabilirea angajatorilor unit[ile emitente vor analiza
gradul de rentabilitate a activit[ii desfurate de acetia,
potrivit realizrilor din bugetele de venituri i cheltuieli ale
anului anterior i ale anului n curs, precum i prevederilor
bugetului de venituri i cheltuieli proiectat pentru anul
urmtor.
31 - (1) Valoarea nominal indexat a unui tichet de
mas se stabilete prin ordin al ministrului muncii i protec[iei
sociale, semestrial, n raport cu indicele pre[urilor de consum
la mrfurile alimentare, comunicat de Comisia Na[ional
pentru Statistic.
(2) Pentru semestrul 1999, valoarea nominal indexat a
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Anexa nr. 1 Ia norme
Situa[ia centralizatoare a tichetelor de mas achizi[ionate, utilizate i returnate de ctre angajatori n luna anul
Denumirea angajatorului
Adresa: Localitatea str.
nr. Sectorul Jude[ul
Numrul de nmatriculare la oficiul registrului comer[ului Cod fiscal
Conductorul unit[ii
Conductorul departamentului financiar contabil

Numrul de tichete
valoarea nominal
numrul de tichete
valoarea nominal
Denumirea
unit[ii/
unit[ilor
emitente,
numrul i
data
contractului
ncheiat pentru
achizi[ionarea
tichetelor de
mas
Explica[ii Conform raportului contractual:
Angajator unitate emitent
Tichete
de mas
distribuite
salaria[ilor
Tichete
de mas
returnate
unit[ii
emitente
Stocul final
tichete
Contract Achizi[ionat Seriile tichetelor
de mas
achizi[ionate:
( de la.... la....)
Numrul de tichete
valoarea nominal
total a tichetelor
TOTAL
Observa[ii:
numrul
i data
documentului
de decontare
a tichetelor
de mas cu
unitatea
emitent
i valoarea
nominal a
acestora
Nr. Crt
Numele i prenumele salariatului,
beneficiar al tichetelor de mas
Codul numeric personal Numrul de
zile lucrtoare
stabilite
potrivit art.11
din normele de
aplicare a legii
142/1998
Numrul
tichetelor
de mas
distribuite
nominal
Seria
tichetelor
de mas
distribuite
nominal
(de la .... la ....)
Semntura
salariatului
TOTAL
Numele i prenumele salariatului,
beneficiar al tichetelor de mas
Codul numeric personal Numrul
tichetelor
de mas
returnate
de salariat
Seria tichetelor
de mas
returnate
Semntura
persoanei
mputernicite
de angajator
s primeasc
tichete de
mas returnate
TOTAL
Semntura
salariatului
Anexa nr. 1a) Ia norme
Situa[ia analitic a tichetelor de mas distribuite salaria[ilor de ctre angajatori n luna anul
Denumirea angajatorului
Adresa: Localitatea str.
nr. Sectorul Jude[ul
Numrul de nmatriculare la oficiul registrului comer[ului Cod fiscal
Numrul de
zile lucrate
stabilite potivit
art.11 din
normele de
aplicare ale
legii 142-98
Nr. Crt
Numrul de
zile lucrate
stabilite potivit
art.11 din
normele de
aplicare ale
legii 142-98
Nr. Crt
Conductorul unit[ii
Conductorul departamentului financiar contabil
Anexa nr. 1b) Ia norme
Situa[ia analitic a tichetelor de mas returnate de salaria[i angajatorilor n luna anul
Denumirea angajatorului
Adresa: Localitatea str.
nr. Sectorul Jude[ul
Numrul de nmatriculare la oficiul registrului comer[ului Cod fiscal
A. Vedere fa(
B. Vedere verso
Anexa nr. 4 Ia norme - modeI de tichete de mas
mprimarea interdic[iei
de acordare a unui rest
n bani la tichetul de
mas
Valoarea nominal
n lei (n cifre i n litere)
Perioada de valabilitate
a tichetului de mas
Spa[iu pentru nscrierea numelui i prenumelui salariatului
ndrept[it s utilizeze tichetul de mas i codul numeric personal
Banda cu reflexe
variabile
Spa[iu destinat aplicrii
tampilei unit[ii de
alimenta[ie public
Data la care a fost utilizat tichetul de mas,
nscris de unitatea de alimenta[ie public
mprimarea interdic[iilor
la utilizarea tichetelor de
mas ctre de ctre
salaria[i
Denumirea i sediul
unit[ii emitente
Denumirea, sediul, codul
fiscal i numrul de
nmatriculare la Oficiul
Registrului Comer[ului
ale angajatorului care
acord salaria[ilor
tichete de mas
Seria numeric
Cerneal fluorescent
Cerneal fluorescent
Microlinii care nu se
disting la fotocopiere
Codul cu bare al unit[ii emitente care
con[ine seria tichetului, anul de valabilitate
i valoarea nominal a acestuia
*0,00 LE*
ZERO LE ZERO BAN
Cerneal fluorescent
Ordonan(a de urgen( nr. 79/2001 privind Ordonan( de urgen( pentru compIetarea
ntrirea discipIinei economico-financiare i art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind
aIte dispozi(ii cu caracter financiar, pubIicat acordarea ticheteIor de mas, pubIicat n
n MonitoruI OficiaI nr. 297 din 07.06.2001 MonitoruI OficiaI nr. 129 din 22.02.2007
Art. 15 - (1) Angajatorii care nregistreaz obliga[ii Avnd n vedere c ne confruntm cu o situa[ie fr
bugetare neachitate la scaden[, dar pentru care au precedent, generat de faptul c infla[ia la mrfurile
ob[inut nlesniri la plata acestora de la Ministerul alimentare a sczut ntr-un ritm accelerat n semestrul al -
Finan[elor Publice, Ministerul Muncii i Solidarit[ii Sociale lea al anului 2006 fa[ de semestrul al aceluiai an, indicii
celelalte autorit[i ale administra[iei publice centrale sau pre[urilor de consum la mrfurile alimentare nregistrnd
ale administra[iei publice locale, dup caz, pot acorda reduceri semnificative, factori n raport cu care se
salaria[ilor tichete de mas, n condi[iile legii, ncepnd cu calculeaz valoarea nominal a unui tichet de mas,
luna urmtoare celei n care i-au achitat obliga[iile [innd cont c, n aceste condi[ii, valoarea nominal a unui
bugetare restante sau au ob[inut nlesniri la plata tichet de mas ce ar urma s intre n vigoare la 1 martie
acestora. 2007 ar fi mai mic dect cea valabil n prezent i aflat n
(2) ncepnd cu luna n care nregistreaz obliga[ii circula[ie, fapt ce ar putea genera att instabilitate pe pia[a
bugetare restante sau pierd nlesnirile la plata acestora, for[ei de munc, ct i tensiuni sociale, avnd n vedere c
angajatorii nu mai pot acorda tichete de mas salaria[ilor toate aceste elemente vizeaz interesul public i
pe perioada n care nregistreaz obliga[ii bugetare constituie situa[ii extraordinare, a cror reglementare nu
restante, n condi[iile legii. poate fi amnat, n temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu[ia
Romniei, republicat, Guvernul Romniei adopt
prezenta ordonan[ de urgen[.
Articol unic. - Dup alineatul (2) al articolului 3 din Legea
nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de mas,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea , nr. 260
din 13 iulie 1998, cu modificrile ulterioare, se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins:
"(3) n cazul n care din aplicarea prevederilor alin. (2)
rezult o valoare nominal indexat a unui tichet de mas
mai mic dect ultima valoare nominal indexat, pentru
perioadele urmtoare vaIoarea nominaI a tichetuIui de
mas rmne nemodificat
Sodexho
Str. Biharia nr. 67-77, corp B,
intrarea 3, sector 1, Bucureti
Tel: (021) 204 46 46
0725 15 16 17
Fax: (021) 208 91 00
0725 15 16 16
gustopass@sodexho.ro
www.sodexho.ro
F
M

0
1
1
1
0
3


V
3

/

0
7