Sunteți pe pagina 1din 3

www.eReferate.

ro -Cea mai buna inspiratie


Acreditivul documentar
Pentru a defini acreditivul documentar se impune a se face referire
la Regulile i uzanele uniforme privind acreditivul documentar din
Publicaia Camerei Internaionale de Comer nr .500 !""# $ care
stipuleaz% &n art . ' c% (
) Pentru scopurile acestor articole * termenii + acreditiv documentar +
,ocumentar- credit $ i + scrisoare de credit stand - b- + .tandb-
/etter of Credit $ * numii &n continuare acreditiv * definesc orice
aran0ament * indiferent cum ar fi denumit sau descris * prin care o banc%
banca emitent% $ * acion1nd la cererea i dup% instruciunile unui
client ordonatorul $ * sau din partea b%ncii *
I $ trebuie s% fac% o plat% sau la ordinul unei tere p%ri
beneficiarul $ sau trebuie s% accepte i s% pl%teasc% cambii trase de
beneficiar * sau
II $ autorizeaz% o alt% banc% s% efectueze o astfel de plat% * sau
s% accepte i s% pl%teasc% astfel de cambii * sau
III $ autorizeaz% o alt% banc% s% negocieze * contra documentelor
stipulate * dac% sunt &ndeplinite condiiile acreditivului .
Pentru scopurile acestor articole * filialele unei b%nci &n alte %ri sunt
considerate b%nci separate .)
2n unele lucr%ri de specialitate
!
* ale unor autori consacrai * definiia
acreditivului documentar apare sub o form% sau alta dar sensul acesteia
r%m1ne acelai .
!
!
Colectiv - 3anagement bancar * 4niversitatea C.5r1ncoveanu * Rm. 61lcea * !""5 .
.pre e7emplificare * Imireanu 8 .3i9ai :9eorg9e vezi ! $
definete acreditivul documentar astfel ( ) o form% de decontare prin
care pl%ile se efectueaz% pe m%sura livr%rii m%rfurilor * e7ecut%rii
lucr%rilor i prest%rilor serviciilor * dintr-o sum% rezervat% &n acest scop
i inut% la dispoziia furnizorului la unitatea bancar% a pl%titorului * &ntr-
un cont special numit cont blocat .)
2n lucrarea ;ranzacii comerciale internaionale * Ioan Popa d%
urm%toarea definiie ( )acreditivul documentar engl . /etter of Credit *
/<C $ reprezint% anga0a0amentul ferm asumat de c%tre o banc% la
ordinul i &n contul clientului s%u e7portatorul $ de a pl%ti o anumit%
sum% de bani reprezent1nd contravaloarea e7portului $ contra
documentelor atest1nd efectuarea obligaiei livrarea m%rfii $ pe care
e7portatorul se oblig% s% le emit% i s% le prezinte &n condiiile i
termenele stabilite de ordonatorul acreditivului .)
= alt% definiie * dat% de 8l . Puiu * prezint% acreditivul documentar
ca fiind ) un anga0ament prin care o banc% emitent% * ordonatoare $
acion1nd la cererea i &n conformitate cu instruciunile clientului s%u
ordonatorul acreditivului * cump%r%torul $ se oblig% s% efectueze o
plat% c%tre o ter% persoan% beneficiarul acreditivului * v1nz%torul $
sau s% pl%teasc% * ori s% accepte * ca urmare a ordinului dat de
beneficiarul acreditivului * cambii care au fost trase de c%tre beneficiar
sau s% autorizeze o alt% banc% s% efectueze o plat% c%tre beneficiar * s%
accepte ori s% negocieze cambii .)
,in definiiile prezentate mai sus reiese c% * la derularea unui
acreditiv documentar sunt implicate > p%ri * i anume (
a $ - ordonatorul acreditivului importatorul $ * care solicit%
b%ncii sale desc9iderea acreditivului documentar * formuleaz% &n ordinul
de desc9idere al acestuia e7igenele asupra documentelor pe care trebuie
s% le depun% beneficiarul la banca sa in1nd cont de clauzele stabilite &n
contractul de v1nzare - cump%rare * precum i de normele acceptate pe
plan internaional * care reglementeaz% coninutul acreditivului ?
b $ - banca emitent% banca importatorului $ * care la solicitarea
importatorului &i asum% anga0amentul de plat% ?
c $ - beneficiarul acreditivului e7portatorul $ * &n favoarea c%ruia a
fost desc9is acreditivul i care prezint% setul de documente la banc% &n
vederea &ncas%rii contravalorii m%rfurilor livrate ?
d $ - banca e7portatorului banca avizatoare * notificatoare *
pl%titoare * negociatoare $ * care &l deservete pe beneficiarul
acreditivului .
2ntre p%rile mai sus amintite se &nc9eie contracte separate dup% cum
urmeaz%(
-&ntre importator i e7portator se &nc9eie un contract de v1nzare -
cump%rare ?
-&ntre importator i banca sa se &nc9eie un contract pentru emiterea
acreditivului documentar iar &ntre banca emitent% i beneficiar se &nc9eie
deasemenea un contract.
;rebuie precizat faptul c% cele trei contracte sunt distincte dar
practic se refer% la una i aceai tranzacie comercial%.
www.eReferate.ro -Cea mai buna inspiratie