Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Prob scris la Economie
Proba E
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul I
Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect:
1. Aprecierea utilit ii economice are un caracter:
a. final
b. obiectiv
c. ra ional
d. subiectiv

Varianta 1

(30 puncte)

3 puncte

a.
b.
c.
d.

2. Consumul factorului de produc ie munc se exprim :


doar valoric
sub forma consumului specific
att fizic, ct i valoric
prin amortizare

a.
b.
c.
d.

3. Pe m sur ce cre te consumul unui bun, n condi iile cre terii utilit ii totale, utilitatea
marginal are o tendin :
descresc toare i pozitiv
cresc toare i pozitiv
descresc toare i negativ
3 puncte
cresc toare i negativ

a.
b.
c.
d.

4. Dac nivelul produc iei este zero, atunci:


costul fix este negativ
costul total este egal cu costul fix
costul variabil este mai mare dect costul fix
costul marginal cre te, apoi r mne constant

a.
b.
c.
d.

5. n luna ianuarie, salariul nominal al unui angajat este de 960 u.m., mai mare cu 160 u.m.
dect n luna anterioar . n condi iile n care pre urile au crescut cu 20%, salariul real:
r mne constant
a sc zut cu 800 u.m.
a crescut cu 20%
a sc zut cu 20%
3 puncte

a.
b.
c.
d.

6. Dac Produsul Na ional Brut este de 80.000 mld. u.m., iar consumul de capital fix
este de 19.000 mld. u.m., atunci Produsul Na ional Net este:
99.000 mld. u.m.
71.000 mld. u.m.
61.000 mld. u.m.
91.000 mld. u.m.
3 puncte

a.
b.
c.
d.

7. n cadrul pie ei financiare, de in torul de ac iuni:


este debitor fa de emitentul titlului de valoare
ob ine un venit variabil numit cupon
este proprietar al unei p r i din capitalul social al firmei
ob ine un venit fix numit cupon

Prob scris la Economie, proba E

3 puncte

3 puncte

3 puncte

varianta 1

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

a.
b.
c.
d.

8. Costurile variabile de produc ie nu includ:


salariile personalului administrativ
cheltuielile cu combustibilul
salariile directe
cheltuielile cu materia prim

3 puncte

a.
b.
c.
d.

9. Masa monetar nu evolueaz n acela i sens cu:


pre urile bunurilor de consum
cantitatea de bunuri supuse tranzac iilor
volumul valoric al bunurilor
viteza de rota ie a monedei

3 puncte

a.
b.
c.
d.

10. Surplusul de ofert apare n situa ia n care:


pre ul de echilibru este mai mare dect pre ul de vnzare
pre ul de echilibru i pre ul de vnzare cresc, deopotriv
pre ul de echilibru este mai mic dect pre ul de vnzare
pre ul de echilibru i pre ul de vnzare scad, deopotriv

3 puncte

Subiectul II
(25 puncte)
O firm realizeaz o produc ie de 1200 buc., iar costurile variabile reprezint 70% din
costul total. Rata profitului, la cost, este de 10%, iar costul total este 18.000 u.m.
Pe baza datelor de mai sus, calcula i, scriind formulele de calcul i explicitnd simbolurile
utilizate:
a) costul variabil mediu;
b) profitul unitar;
c) pre ul de vnzare;
d) ncas rile firmei;
e) rata profitului, calculat la cifra de afaceri.
Not : Calculele se efectueaz re innd primele dou zecimale.
Subiectul III
(35 puncte)
Elabora i o analiz , de aproximativ 2-3 pagini, a raportului dintre modificarea cursului
titlurilor, la bursa de valori i modificarea ratei dobnzii, pe pia a monetar .
n realizarea analizei, ve i avea n vedere urm toarele repere:
- precizarea con inutului economic al no iunilor de pia financiar i de rat a dobnzii
- analizarea mecanismelor de func ionare a celor dou forme ale pie ei financiare
- precizarea specificului a dou opera ii de creditare, realizate pe pia a monetar
- compararea caracteristicilor a dou titluri de valoare, preciznd dou asem n ri, dou
deosebiri i tipul de risc asumat de c tre de in torul fiec ruia dintre cele dou titluri n
parte
- men ionarea a trei factori de care depinde cursul titlurilor de valoare
- analizarea rela iei dintre randamentul unui titlu de valoare i rata dobnzii pe pia a
monetar
- construirea unui exemplu simplu, cu valori numerice, prin care s ilustra i evolu ia
cursului titlului n condi iile modific rii ratei dobnzii pe pia a monetar
i utilizarea adecvat a limbajului de specialitate (1 punct),
Not : Se puncteaz
organizarea prezent rii introducere, cuprins, concluzie (1 punct) i ncadrarea analizei n
limita de spa iu precizat (1 punct).

Prob scris la Economie, proba E

varianta 1