Sunteți pe pagina 1din 3

Tematica pentru examenul de specialitate (ORL)

Specialitatea ORL
PROBA SCRIS

1. Anatomia, fiziologia i fiziopatologia rinosinusal!. (",1#,1$,%1)
%. &etode de explorare rinosinusal! (1,%%)
'. Traumatismele nasosinusofaciale ((,",1$,%1,%')
$. )pistaxisul. (%,%1,%',%$)
*. Rinitele acute i cronice (",1#,1$,1",%1)
+. Sinuzitele acute i cronice (1,',",1#,1$,%1,%')
(. ,omplica-iile sinuzitelor (1,(,",1#,1$)
". Alergie rinosinusal! (1,1#,1$,%1)
.. Tumorile /enigne ale fe-ei, nasului i sinusurilor (%,1#,1$)
1#. Tumorile maligne ale fe-ei, nasului i sinusurilor (%,1#,1$)
11. Algiile craniocer0icofaciale (*,1#,1$)
1%. Anatomia, fiziologia i fiziopatologia faringelui (",1#,1*)
1'. &etode de explorare a ca0it!-ii /ucale i a faringelui (1#,%%)
1$. Amigdalita i adenoidita acut! (",1%,1*,%1,%')
1*. Amigdalita i adenoidita cronic! focarul de infec-ie (%,+,",1*,%1)
1+. Tumorile /enigne ale faringelui (%,1#,1%,1*,%1)
1(. Tumorile maligne ale faringelui (%,1#,1*,%1)
1". Tumorile parafaringiene (%,1#,1*)
1.. Tul/ur!rile senziti0e i motorii ale faringelui (*,1#,1*)
%#. 1atologia inflamatorie a glandelor sali0are (",1%,1*,%1)
%1. 1atologia tumoral! a glandelor sali0are (",1%,1*)
%%. Anatomia i fiziologia faringelui (",1#,1*,%1)
%'. &etode de explorare laringian! (%,",1*,%%)
%$. Laringitele acute i cronice ((,1#,1*,1",%1)
%*. 2nsuficien-a respiratorie acut! de cauz! laringian! (+,(,",%1,%')
%+. Tumorile /enigne laringiene (+,",1#,1*,%1)
%(. Tumorile maligne laringiene (%,+,",1#,1*,1",%1)
%". Traumatismele laringelui i sec3elele acestora (+,1#,1',1*,%1)
%.. Sindroamele paralitice laringiene i asociate (*,1*,1",%1)
'#. Afec-iunile inflamatorii ale glandei tiroide (",1*,%1)
'1. Tumorile glandei tiroide (",1*,%1)
'%. 4istulele i c3isturile cer0icale (",1',1*)
''. Adenopatia cer0ical! (%,",1",%1)
'$. ,orpii str!ini tra3eo/ronici (",1#,1*,1",%1)
'*. &etode de explorare tra3eo/ronice (",1#,1*,%')
'+. 1atologie tumoral! tra3eal! (",1#,1*)
'(. &etode de explorare esofagian! (",1#,1*)
'". ,orpii str!ini faringoesofagieni ((,",1#,1*,%1)
'.. )sofagita postcaustic! (",1#,1*,%1)
$#. 1atologia tumoral! esofagian! (",1#,1*)
$1. Anatomia, fiziologia i fiziopatologia urec3ii ($,1+,%1,%')
$%. &etode de explorare a urec3ii ($,1#,1*,1.)
$'. Afec-iunile urec3ii externe ($,1+,%')
$$. 5isfunc-ia tu/ar!otita seroas! ($,1+,%')
$*. Otita medie acut! (',$,+,1+,1(,%')
$+. Otomastoidita acut! ($,1#,1+)
$(. Otitele medii cronice ($,+,1+,1()
$". Otomastoidita cronic! (',$,1#,1+)
$.. ,omplica-iile supura-iilor otomastoidiene ($,+,1#,1+)
*#. Otoscleroza ($,1+)
*1. Surditatea /rusc instalat! ($,1+)
*%. ,opilul 3ipoacuzicdiagnostic, posi/ilit!-i de recuperare ($,1+,%1)
*'. Sindroame la/irintice ($,1#,1+,%')
*$. 1aralizia facial! periferic! (%,$,*,1#,1+)
**. Tumorile /enigne i maligne ale urec3ii ($,1#,1+,%1)
*+. Traumatismele urec3ii ($,1#,1+,%')


II - III PROBE CLINICE

6or fi alese din tematica pro/ei scrise de specialitate


IV PROBA PRACTIC

1. Rezec-ia septului nazal.
%. ,3irurgia sinuzitei maxilare
'. ,3irurgia sinuzitei etmoidale
$. ,3irurgia sinuzitei frontale
*. Amigdalectomia
+. Laringoscopia direct!
(. Tra3eo/ron3oscopia
". )sofagoscopia
.. Ligatura 0enei 7ugulare interne
1#. Ligatura arterei carotide primiti0e
11. Ligatura arterei carotide externe
1%. Ligatura arterei linguale
1'. Ligatura arterei faciale
1$. Ligatura arterei temporale superficiale
1*. Tra3eotomia
1+. Tirotomia cu cordectomie
1(. Antromastoidectomia
1". )0id!rile petromastoidiene
1.. 5escoperirea facialului 8n por-iunea a treia

9i/liografia pentru pro/ele clinice i operatorie se g!sete 8n /i/liografia anexat!.


BIBLIOGRAFIA

1. Al/u S. Rinusinuzitele, )d. &edical! :a-ional!, %##1
%. Ang3elide R., S/eng3e;e-u L. Aspecte de patologie OtoRinoLarigologic!, )d. &edical!,
9ucureti, 1."+
'. Arteni 6. ,3irurgie OtoRinoLaringologic!. Timpii operatori, )d. &edical!, 9ucureti, 1.*(
$. Ataman T. Otologie, )d. Te3nic!, 9ucureti, %##%
*. Ataman T. 1atologia cer0icofacial! a ner0ilor cranieni, )d. Lider, 9ucureti, 1.."
+. 9uruian! &., 9uruian! &., 9o/oc <3., &ust!-ea :., Lotreanu 6. Otorinolaringologie pediatric!,
)d. &edical!, 9ucureti, 1..%
(. ,adariu )., ,eauu <3. =rgen-e ORL, )d. &edical!, 9ucureti 1.+*
". ,!l!rau R., Ataman T., >ainea 6. &anual de patologie ORL i c3irurgie cer0icofacial!, )d.
=ni0ersitar! ?@,arol 5a0ila?@, 9ucureti, %##%
.. ,iuc3i 6., &ocanu ,., 1redescu ,., Romani-an ,. Otorinolaringologie, )ditura SAl0i, 9ucureti
%###
1#. ,ostinescu :., <Br/ea S., 1opo0ici <3., Raco0eanu 6., ;e-u 2. OtoRinoLaringologie, 6ol 2, 22,
)d. &edical!, 9ucureti, 1.+$
11. ,orui/ea i cola/ Actualit!-i 8n otorinolaringologie, )d. 9rumar, Timioara, %##1
1%. 5rao0eanu ,. 1atologie ORL =ni0ersitA 1ress, TBrgu &ure, %###
1'. <Br/ea C., 5imitriu A., 4iric! 5. ,3irurgie ORL, )d. 5idactic! i 1edagogic!, 9ucureti, 1."'
1$. <Br/ea C., &oga L. Rinologie.)d. Ctiin-ific! i )nciclopedic!, 9ucureti, 1."*
1*. <Br/ea C., &iloescu 1., Ctefaniu Al., Olariu 9. 1atologie ORL, )d. 5idactic! i 1edagogic!,
9ucureti, 1."#
1+. <Br/ea C., ,iuc3i 6., &iloescu 1., Olariu 9., Sarafoleanu 5., SBr7i-! :., Teodorescu )., Tomescu
). Otologie, )d. Ctiin-ific! i )nciclopedic!, 9ucureti, 1."(
1(. 2onescu :. Otitele acute i cronice, )d. &edical! Amaltea, 9ucureti 1..*
1". O/re7a S., 2oni-! )., &itroi &., 2oni-! 2. Lexicon al diagnosticului 8n ORL, )d. 5idactic! i
1edagogic!, 9ucureti 1..", 6ol 2, 22
1.. 1ascu Al. Audiometrie, )d. =ni0ersitar! ?@,arol 5a0ila?@, 9ucureti, %###
%#. 1!cescu ). 1ro/a clinic! 8n c3irurgie, )d. &edical!, 9ucureti 1..(
%1. 1opescu R.,. ,urs ORL, )d. 2:4OT)A&, 9ucureti, 1..(
%%. Sarafoleanu 5. )xplorarea paraclinic! i func-ional! 8n Otorinolaringologie, )d. 5idactic! i
1edagogic!, 9ucureti, 1...
%'. Tomescu )., :icoar! T., ,osgarea &. =rgen-e i mane0re 8n practica ORL de ca/inet, )d. 5acia,
,lu7:apoca 1..+
%$. >ainea 6. <3id de diagnostic i tratament 8n epistaxis.)d. SAl0i, 9ucureti, %###
%*. >enner Terapia practic! a afec-iunilor otorinolaringologice, )d. 12&, 2ai, %##% (traducere
,ostinescu 6.)