Sunteți pe pagina 1din 42

ORDIN nr. 2.

869 din 23 decembrie 2010


pentru modificarea i completarea unor reglementri contabile
EMITENT: MINISTERUL FINANELR !U"LI#E
PUBLICT !N: MNITRUL FI#IAL nr$ %%& din &' decembrie &()(
D"#" in#r"rii in $i%&"re : 29 decembrie 2010
*n ba+a art$ )( alin$ ,-. din /otr0rea 1u2ernului nr$ 3-4&(('
pri2ind organi+area i func5ionarea Mini6terului Finan5elor !ublice7 cu
modificrile i completrile ulterioare7
8n temeiul pre2ederilor art$ - i -- din Legea contabilit5ii nr$
%&4)'')7 republicat7
mini6trul finan5elor publice emite urmtorul ordin9
ART$ I
Reglementrile contabile conforme cu :irecti2a a I;<a a
#omunit5ilor Economice Europene7 pre2+ute 8n ane=a la rdinul
mini6trului finan5elor publice nr$ 3$(>>4&((' pentru aprobarea
Reglementrilor contabile conforme cu directi2ele europene7 publicat 8n
Monitorul ficial al Rom0niei7 !artea I7 nr$ ?@@ i ?@@ bi6 din )(
noiembrie &(('7 6e modific i 6e completea+ dup cum urmea+9
)$ La punctul >)7 alineatul ,-. 6e modific i 2a a2ea urmtorul
cuprin69
A,-. Reducerile comerciale primite ulterior facturrii7 re6pecti2
acordate ulterior facturrii7 indiferent de perioada la care 6e refer7
6e e2iden5ia+ di6tinct 8n contabilitate ,contul @(' BReduceri
comerciale primiteC7 re6pecti2 contul ?(' BReduceri comerciale
acordateC.7 pe 6eama conturilor de ter5i$ Acelai tratament contabil 6e
aplic i 8n ca+ul reducerilor comerciale legate de pre6trile de
6er2icii$ *n ca+ul 8n care reducerile comerciale repre+int e2enimente
ulterioare datei bilan5ului7 ace6tea 6e 8nregi6trea+ la data
bilan5ului 8n contul -(% BFurni+ori < facturi ne6o6iteC7 re6pecti2
contul -)% B#lien5i < facturi de 8ntocmitC i 6e reflect 8n 6itua5iile
financiare ale e=erci5iului pentru care 6e face raportarea dac 6umele
re6pecti2e 6e cuno6c la data bilan5ului$A
&$ La punctul %37 dup alineatul ,-. 6e introduce un nou alineat7
alineatul ,>.7 cu urmtorul cuprin69
A,>. :ac 8n 6itua5iile financiare anuale indi2iduale 6e
8nregi6trea+ fond comercial negati27 tratamentul ace6tuia e6te cel
pre2+ut la pct$ >& din Reglementrile contabile conforme cu :irecti2a
a ;II<a a #omunit5ilor Economice Europene$A
3$ La punctul )>37 dup alineatul ,). 6e introduce un nou alineat7
alineatul ,)D).7 cu urmtorul cuprin69
A,)D). *n 8n5ele6ul alin$ ,).7 tran6ferul poate fi efectuat dac i
numai dac e=i6t o modificare a utili+rii imobili+rii7 e2iden5iat
de 8nceperea moderni+rii7 8n 2ederea 20n+rii$ #a urmare7 dac o
entitate decide 6 cede+e o imobili+are corporal fr a fi
moderni+at7 ea continu 6 o trate+e ca imobili+are corporal p0n la
6coaterea 6a din e2iden57 i nu ca element de 6toc$ Moderni+area are
6emnifica5ia cEeltuielilor ulterioare recuno6cute ca o component a
acti2ului$A
-$ La punctul )@)7 alineatul ,>. 6e modific i 2a a2ea urmtorul
cuprin69
A,>. !otri2it metodei Bultimul intrat7 primul ieitC ,LIF.7
bunurile ieite din ge6tiune 6e e2aluea+ la co6tul de acEi+i5ie 6au de
produc5ie al ultimei intrri ,lot.$ !e m6ura epui+rii lotului7
bunurile ieite din ge6tiune 6e e2aluea+ la co6tul de acEi+i5ie 6au
co6tul de produc5ie al lotului anterior7 8n ordine cronologic$A
>$ :up punctul )%@ 6e introduc dou noi puncte7 punctele )%@D) i
)%@D&7 cu urmtorul cuprin69
A)%@D)$ < E2aluarea pre2+ut la punctul )%@ 6e aplic i 8n ca+ul9
a. crean5elor7 re6pecti2 al datoriilor7 reflectate 8n conturile -%)
B:econtri 8ntre unitate i 6ubunit5iC i -%& B:econtri 8ntre
6ubunit5iC de 6ubunit5ile din Rom0nia7 care apar5in unor per6oane
Furidice cu 6ediul 6au domiciliul 8n 6trintate7 pro2enind din
rela5iile cu per6oana Furidic creia 8i apar5in ace6te 6ubunit5i7
re6pecti2 cu alte 6ubunit5i ale aceleiai per6oane FuridiceG
b. a2an6urilor acordate pentru imobili+ri corporale i necorporale
,conturile &3& BA2an6uri acordate pentru imobili+ri corporaleC i &3-
BA2an6uri acordate pentru imobili+ri necorporaleC.G
c. a2an6urilor acordate pentru cumprri de bunuri de natura
6tocurilor7 re6pecti2 primite pentru li2rri de bunuri i pre6tri de
6er2icii ,contul -(' BFurni+ori < debitoriC7 re6pecti2 contul -)'
B#lien5i < creditoriC.G
d. depo+itelor bancare con6tituite 8n 2alut ,conturile &@?
B#rean5e imobili+ateC i >(% BAlte in2e6ti5ii pe termen 6curt i
crean5e a6imilateC.$
)%@D&$ < *n conte=tul datelor informati2e raportate potri2it legii7
crean5ele i datoriile e=primate 8n lei7 a cror decontare 6e face 8n
func5ie de cur6ul unei 2alute7 6unt a6imilate crean5elor i datoriilor
8n lei$A
@$ La punctul )%%7 alineatul ,3. 6e modific i 2a a2ea urmtorul
cuprin69
A,3. *n ca+ul mrfurilor returnate de clien5i 8n acelai e=erci5iu
financiar 8n care a a2ut loc opera5iunea de 20n+are7 6e corectea+
conturile -)) B#lien5iC7 ?(? B;enituri din 20n+area mrfurilorC7 @(?
B#Eeltuieli pri2ind mrfurileC i 3?) BMrfuriC$ *n ca+ul 8n care
mrfurile returnate 6e refer la o 20n+are efectuat 8n e=erci5iul
financiar precedent7 corec5ia 6e 8nregi6trea+ la data bilan5ului 8n
contul -)% B#lien5i < facturi de 8ntocmitC7 re6pecti2 contul -(%
BFurni+ori < facturi ne6o6iteA i 6e reflect 8n 6itua5iile financiare
ale e=erci5iului pentru care 6e face raportarea dac 6umele re6pecti2e
6e cuno6c la data bilan5ului$ Tratamentul T;A 8n ace6te 6itua5ii e6te
cel pre2+ut de legi6la5ia 8n domeniu$A
?$ La punctul )%%7 dup alineatul ,3. 6e introduce un nou alineat7
alineatul ,-.7 cu urmtorul cuprin69
A,-. !re2ederile alin$ ,3. 6e aplic i 8n ca+ul returului de
produ6e finite 20ndute7 corect0ndu<6e conturile core6pun+toare7
re6pecti2 ?() B;enituri din 20n+area produ6elor finiteC7 ?)) B;enituri
aferente co6turilor 6tocurilor de produ6eC i 3-> B!rodu6e finiteC$A
%$ :up punctul &-- 6e introduc dou noi puncte7 punctele &--D) i
&--D&7 cu urmtorul cuprin69
A&--D)$ < *n ca+ul fu+iunii prin ab6orb5ie7 2aloarea ac5iunilor
de5inute de 6ocietatea ab6orbit 8n capitalul 6ociet5ii ab6orbante 6e
e2iden5ia+ de 6ocietatea ab6orbant7 cu oca+ia prelurii elementelor
de bilan5 ale 6ociet5ii ab6orbite7 8n contul )('> BAc5iuni proprii
repre+ent0nd titluri de5inute de 6ocietatea ab6orbit la 6ocietatea
ab6orbantC$
&--D&$ < Soldul debitor al contului )-' B!ierderi legate de
emiterea7 r6cumprarea7 20n+area7 cedarea cu titlu gratuit 6au
anularea in6trumentelor de capitaluri propriiC poate fi acoperit7 de
a6emenea7 din re+ultatul reportat i alte elemente ale capitalurilor
proprii7 potri2it Eotr0rii adunrii generale a ac5ionarilor 6au
a6ocia5ilor$A
'$ !unctele &?> i &?@ 6e modific i 2or a2ea urmtorul cuprin69
ARela5iile cu pr5ile legate
&?>$ < Notele e=plicati2e la 6itua5iile financiare anuale trebuie
6 pre+inte tran+ac5iile 8ncEeiate de entitate cu pr5i legate7
inclu6i2 6uma ace6tor tran+ac5ii7 natura rela5iei cu partea legat i
alte informa5ii referitoare la tran+ac5ii7 nece6are pentru o 8n5elegere
a po+i5iei financiare a entit5ii7 dac a6emenea tran+ac5ii 6unt
6emnificati2e i nu au fo6t 8ncEeiate 8n condi5ii normale de pia5$
Informa5iile referitoare la tran+ac5ii indi2iduale pot fi agregate dup
natura lor7 cu e=cep5ia ca+ului c0nd informa5ia 6eparat e6te nece6ar
pentru o 8n5elegere a efectelor tran+ac5iilor cu partea legat a6upra
po+i5iei financiare a entit5ii$
&?@$ < !artea legat are 6emnifica5ia pre2+ut de Reglementrile
contabile conforme cu :irecti2a a ;II<a a #omunit5ilor Economice
Europene$A
)($ !unctul 3&& 6e modific i 2a a2ea urmtorul cuprin69
A3&&$ < Situa5iile financiare anuale 6unt 6upu6e aprobrii adunrii
generale a ac5ionarilor 6au a6ocia5ilor7 potri2it legi6la5iei 8n
2igoare7 pe ba+a raportului admini6tratorilor pentru e=erci5iul
financiar 8n cau+ i a raportului de audit 6emnat de per6oana
re6pon6abil 6au a raportului cen+orilor7 dup ca+$A
))$ *n !lanul de conturi general7 pre2+ut la punctul 3&'7 6e
introduc dou noi conturi7 re6pecti2 contul )('> AAc5iuni proprii
repre+ent0nd titluri de5inute de 6ocietatea ab6orbit la 6ocietatea
ab6orbantA ,A. i contul &@?? Abliga5iuni acEi+i5ionate cu oca+ia
emi6iunilor efectuate de ter5iA ,A.$
)&$ *n capitolul I; A!lanul de conturi generalA 6e abrog notele de
6ub6ol )) i &(7 iar 8n capitolul ;I AStructura 6itua5iilor financiare
anualeA 6e abrog nota de 6ub6ol &%$
)3$ !unctul 33( 6e modific i 2a a2ea urmtorul cuprin69
A33($ < Structura bilan5ului care 6e 8ntocmete de entit5ile
pre2+ute la pct$ 3 alin$ ,). e6te urmtoarea9
HTH
Iude5ul JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJKJKJK Forma de proprietate JJJJJJKJK
JK
Entitatea JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Acti2itatea preponderent
Adre6a9 localitatea JJJJJJJJJJJJJJJ7 ,denumire cla6 #AEN. JJJJJJJJ
6ectorul JJJ7 6tr$ JJJJJJJ nr$ JJJJ7
bl$ JJJJJ 6c$ JJJJJ7 ap$ JJJJJJJJJJJ #od cla6 #AEN JJJJJJJKJKJKJK
JK
Telefon JJJJJJJJJJJ7 fa= JJJJJJJJJJ #od unic de 8nregi6trare
Numr din regi6trul comer5ului JJJJJ JJJJJJJJJJJJKJKJKJKJKJKJKJKJK
JKJK
"ILAN
la data de $$$$$$$$
< lei <
LMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMO
P :enumirea elementului PNr$P Sold la9
P
P
Prd$QMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMR
P P P*nceputul
PSf0ritul P
P P
Pe=erci5iuluiPe=erci5iuluiP
P P Pfinanciar P
financiar P
QMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P P A P" P ) P
& P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
PA$PA#TI;E IM"ILITATE P P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P PI$ IM"ILITURI NE#R!RALE P P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P)$ #Eeltuieli de con6tituire P P P
P
P P,ct$ &() < &%(). P() P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P&$ #Eeltuieli de de+2oltare P P P
P
P P,ct$ &(3 < &%(3 < &'(3. P(& P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P3$ #once6iuni7 bre2ete7 licen5e7 mrci P P P
P
P Pcomerciale7 drepturi i acti2e 6imilare i P P P
P
P Palte imobili+ri necorporale P P P
P
P P,ct$ &(> V &(% < &%(> < &%(% < &'(> < &'(%. P(3 P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P-$ Fond comercial P P P
P
P P,ct$ &(?) < &%(? < &'(?. P(- P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P>$ A2an6uri i imobili+ri necorporale 8n P P P
P
P Pcur6 de e=ecu5ie ,ct$ &33 V &3- < &'33. P(> P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PTTAL ,rd$ () la (>. P(@ P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P PII$ IM"ILITURI #R!RALE P P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P)$ Terenuri i con6truc5ii ,ct$ &)) V &)& < P P P
P
P P&%)) < &%)& < &')) < &')&. P(? P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P&$ In6tala5ii teEnice i maini P P P
P
P P,ct$ &)3 V &&3 < &%)3 < &')3. P(% P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P3$ Alte in6tala5ii7 utilaFe i mobilier P P P
P
P P,ct$ &)- V &&- < &%)- < &')-. P(' P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P-$ A2an6uri i imobili+ri corporale 8n cur6 P P P
P
P Pde e=ecu5ie ,ct$ &3) V &3& < &'3). P)( P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PTTAL ,rd$ (? la )(. P)) P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PIII$ IM"ILITURI FINAN#IARE P P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P)$ Ac5iuni de5inute la entit5ile afiliate P P P
P
P P,ct$ &@) < &'@). P)& P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P&$ *mprumuturi acordate entit5ilor afiliate P P P
P
P P,ct$ &@?) V &@?& < &'@-. P)3 P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P3$ Intere6e de participare P P P
P
P P,ct$ &@3 < &'@&. P)- P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P-$ *mprumuturi acordate entit5ilor de care P P P
P
P Pcompania e6te legat 8n 2irtutea intere6elor P P P
P
P Pde participare P P P
P
P P,ct$ &@?3 V &@?- < &'@>. P)> P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P>$ In2e6ti5ii de5inute ca imobili+ri P P P
P
P P,ct$ &@> < &'@3. P)@ P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P@$ Alte 8mprumuturi ,ct$ &@?>H V &@?@H V P P P
P
P P&@?%H V &@?'H < &'@@H < &'@%H. P)? P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PTTAL ,rd$ )& la )?. P)% P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PA#TI;E IM"ILITATE < TTAL P P P
P
P P,rd$ (@ V )) V )%. P)' P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P"$PA#TI;E #IR#ULANTE P P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PI$ ST#URI P P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P)$ Materii prime i materiale con6umabile P P P
P
P P,ct$ 3() V 3&) V 3(& V 3&& V 3(3 V 3&3 V4< P P P
P
P P3(% V 3>) V 3>% V 3%) V 3&% V4< 3%% < 3') P P P
P
P P< 3'& < 3'>) < 3'>% < 3'%. P&( P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P&$ !roduc5ia 8n cur6 de e=ecu5ie ,ct$ 33) V P P P
P
P P33& V 3-) V4< 3-%H < 3'3 < 3'-) < 3'>&. P&) P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P3$ !rodu6e finite i mrfuri ,ct$ 3-> V 3-@ P P P
P
P PV4< 3-%H V 3>- V 3>@ V 3>? V 3@) V 3&@ V4< P P P
P
P P3@% V 3?) V 3&? V4< 3?% < 3'-> < 3'-@ < P P P
P
P P3'>3 < 3'>- < 3'>@ < 3'>? < 3'@ < 3'? < P P P
P
P P--&%. P&& P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P-$ A2an6uri pentru cumprri de 6tocuri P P P
P
P P,ct$ -('). P&3 P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PTTAL ,rd$ &( la &3. P&- P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PII$ #REANE P P P
P
P P,Sumele care urmea+ 6 fie 8nca6ate P P P
P
P Pdup o perioad mai mare de un an trebuie P P P
P
P Ppre+entate 6eparat pentru fiecare element. P P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P)$ #rean5e comercialeH&?. ,ct$ &@?>H V &@?@H P P P
P
P PV &@?%H V &@?'H < &'@@H < &'@%H V -('& V P P P
P
P P-)) V -)3 V -)% < -'). P&> P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P&$ Sume de 8nca6at de la entit5ile afiliate P P P
P
P P,ct$ ->)HH < -'>H. P&@ P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P3$ Sume de 8nca6at de la entit5ile de care P P P
P
P Pcompania e6te legat 8n 2irtutea intere6elor P P P
P
P Pde participare P P P
P
P P,ct$ ->3 < -'>H. P&? P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P-$ Alte crean5e ,ct$ -&> V -&%& V -3)HH V P P P
P
P P-3?HH V -3%& V --)HH V --&- V --&%HH V P P P
P
P P---HH V --> V --@HH V --?HH V --%& V ->%& P P P
P
P PV -@) V -?3HH < -'@ V >)%?. P&% P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P>$ #apital 6ub6cri6 i ne2r6at P P P
P
P P,ct$ ->@ < -'>H. P&' P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PTTAL ,rd$ &> la &'. P3( P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PIII$ IN;ESTIII !E TERMEN S#URT P P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P)$ Ac5iuni de5inute la entit5ile afiliate P P P
P
P P,ct$ >() < >'). P3) P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P&$ Alte in2e6ti5ii pe termen 6curt P P P
P
P P,ct$ >(> V >(@ V >(% < >'> < >'@ < >'% V P P P
P
P P>))3 V >))-. P3& P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PTTAL ,rd$ 3) V 3&. P33 P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PI;$ #ASA WI #NTURI LA "UN#I P P P
P
P Pct$ >))& V >)& V >3) V >3& V >-) V >-&. P3- P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PA#TI;E #IR#ULANTE < TTAL P P P
P
P P,rd$ &- V 3( V 33 V 3-. P3> P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P#$P#/ELTUIELI *N A;ANS ,ct$ -?). P3@ P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P:$P:ATRII9 SUMELE #ARE TRE"UIE P P P
P
P P!LUTITE *NTR< !ERIA:U :E !XNU P P P
P
P PLA UN AN P P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P)$ *mprumuturi din emi6iunea de P P P
P
P Pobliga5iuni7 pre+ent0ndu<6e 6eparat P P P
P
P P8mprumuturile din emi6iunea de obliga5iuni P P P
P
P Pcon2ertibile ,ct$ )@) V )@%) < )@'. P3? P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P&$ Sume datorate in6titu5iilor de credit P P P
P
P P,ct$ )@&) V )@&& V )@&- V )@&> V )@&? V P P P
P
P P)@%& V >)') V >)'& V >)'%. P3% P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P3$ A2an6uri 8nca6ate 8n contul comen+ilor P P P
P
P P,ct$ -)'. P3' P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P-$ :atorii comerciale < furni+ori P-( P P
P
P Pct$ -() V -(- V -(%. P P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P>$ Efecte de comer5 de pltit P P P
P
P P,ct$ -(3 V -(>. P-) P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P@$ Sume datorate entit5ilor afiliate P P P
P
P P,ct$ )@@) V )@%> V &@') V ->)HHH. P-& P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P?$ Sume datorate entit5ilor de care P P P
P
P Pcompania e6te legat 8n 2irtutea intere6elor P P P
P
P Pde participare P P P
P
P P,ct$ )@@3 V )@%@ V &@'& V ->3HHH. P-3 P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P%$ Alte datorii7 inclu6i2 datoriile fi6cale P P P
P
P Pi datoriile pri2ind a6igurrile 6ociale P P P
P
P P,ct$ )@&3 V)@&@ V )@? V )@%? V &@'3 V -&) V P P P
P
P P-&3 V -&- V -&@ V -&? V -&%) V -3)HHH V P P P
P
P P-3?HHH V -3%) V --)HHH V --&3 V --&%HHH V P P P
P
P P---HHH V --@HHH V --?HHH V --%) V ->> V P P P
P
P P->@HHH V ->? V ->%) V -@& V -?3HHH V >(' V P P P
P
P P>)%@ V >)'3 V >)'- V >)'> V >)'@ V >)'?. P-- P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P PTTAL ,rd$ 3? la --. P-> P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
PE$PA#TI;E #IR#ULANTE NETE4:ATRII P P P
P
P P#URENTE NETE P P P
P
P P,rd$ 3> V 3@ < -> < @3. P-@ P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
PF$PTTAL A#TI;E MINUS :ATRII P P P
P
P P#URENTE ,rd$ )' V -@. P-? P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P1$P:ATRII9 SUMELE #ARE TRE"UIE P P P
P
P P!LUTITE *NTR< !ERIA:U MAI MARE P P P
P
P P:E UN AN P P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P)$ *mprumuturi din emi6iunea de P P P
P
P Pobliga5iuni7 pre+ent0ndu<6e 6eparat P P P
P
P P8mprumuturile din emi6iunea de obliga5iuni P P P
P
P Pcon2ertibile P P P
P
P P,ct$ )@) V )@%) < )@'. P-% P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P&$ Sume datorate in6titu5iilor de credit P P P
P
P P,ct$ )@&) V )@&& V )@&- V )@&> V )@&? V P P P
P
P P)@%& V >)') V >)'& V >)'%. P-' P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P3$ A2an6uri 8nca6ate 8n contul comen+ilor P P P
P
P P,ct$ -)'. P>( P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P-$ :atorii comerciale < furni+ori P P P
P
P P,ct$ -() V -(- V -(%. P>) P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P>$ Efecte de comer5 de pltit P P P
P
P P,ct$ -(3 V -(>. P>& P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P@$ Sume datorate entit5ilor afiliate P P P
P
P P,ct$ )@@) V )@%> V &@')V ->)HHH. P>3 P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P?$ Sume datorate entit5ilor de care P P P
P
P Pcompania e6te legat 8n 2irtutea intere6elor P P P
P
P Pde participare P P P
P
P P,ct$ )@@3 V )@%@ V &@'& V ->3HHH. P>- P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P%$ Alte datorii7 inclu6i2 datoriile fi6cale P P P
P
P Pi datoriile pri2ind a6igurrile 6ociale P P P
P
P P,ct$ )@&3 V )@&@ V )@? V )@%? V &@'3 V -&) V P P P
P
P P-&3 V -&- V -&@ V -&? V -&%) V -3)HHH V P P P
P
P P-3?HHH V -3%) V --)HHH V --&3 V --&%HHH V P P P
P
P P---HHH V --@HHH V --?HHH V --%) V ->> V P P P
P
P P->@HHH V ->%) V -@& V -?3HHH V >(' V >)%@ V P P P
P
P P>)'3 V >)'- V >)'> V >)'@ V >)'?. P>> P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PTTAL ,rd$ -% la >>. P>@ P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P/$P!R;ITIANE P P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P)$ !ro2i+ioane pentru pen6ii i obliga5ii P P P
P
P P6imilare ,ct$ )>)>. P>? P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P&$ !ro2i+ioane pentru impo+ite P P P
P
P P,ct$ )>)@. P>% P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P3$ Alte pro2i+ioane ,ct$ )>)) V )>)& V P P P
P
P P)>)3 V )>)- V )>)%. P>' P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PTTAL ,rd$ >? la >'. P@( P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
PI$P;ENITURI *N A;ANS P P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P)$ Sub2en5ii pentru in2e6ti5ii P P P
P
P P,ct$ -?>. P@) P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P&$ ;enituri 8nregi6trate 8n a2an6 P P P
P
P P,ct$ -?&. < total ,rd$ @3 V @-.7 din care9 P@& P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PSume de reluat 8ntr<o perioad de p0n la P P P
P
P Pun an ,ct$ -?&H. P@3 P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PSume de reluat 8ntr<o perioad mai mare P P P
P
P Pde un an ,ct$ -?&H. P@- P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PFond comercial negati2 ,ct$ &(?>. P@> P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PTTAL ,rd$ @) V @& V @>. P@@ P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
PI$P#A!ITAL WI RETER;E P P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PI$ #A!ITAL P P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P)$ #apital 6ub6cri6 2r6at ,ct$ )()&. P@? P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P&$ #apital 6ub6cri6 ne2r6at ,ct$ )()). P@% P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P3$ !atrimoniul regiei ,ct$ )()>. P@' P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PTTAL ,rd$ @? la @'. P?( P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PII$ !RIME :E #A!ITAL ,ct$ )(-. P?) P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PIII$ RETER;E :IN REE;ALUARE P P P
P
P P,ct$ )(>. P?& P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PI;$ RETER;E P P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P)$ Re+er2e legale ,ct$ )(@). P?3 P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P&$ Re+er2e 6tatutare 6au contractuale P P P
P
P P,ct$ )(@3. P?- P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P3$ Re+er2e repre+ent0nd 6urplu6ul reali+at P P P
P
P Pdin re+er2e din ree2aluare P P P
P
P P,ct$ )(@>. P?> P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P-$ Alte re+er2e ,ct$ )(@%. P?@ P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PTTAL ,rd$ ?3 la ?@. P?? P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PAc5iuni proprii ,ct$ )('. P?% P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P#0tiguri legate de in6trumentele de P P P
P
P Pcapitaluri proprii ,ct$ )-). P?' P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P!ierderi legate de in6trumentele de P P P
P
P Pcapitaluri proprii ,ct$ )-'. P%( P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P;$ !RFITUL SAU PSL: # P%) P P
P
P P!IER:EREA
QMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMMR
P PRE!RTAT,U. ,ct$ ))?. PSL: : P%& P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P;I$ !RFITUL SAU PSL: # P%3 P P
P
P P!IER:ERE
QMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMMR
QMMREYER#IIULUI FINAN#IAR PSL: : P%- P P
P
P Pct$ )&). P P P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PReparti+area profitului ,ct$ )&'. P%> P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P#A!ITALURI !R!RII < TTAL P P P
P
P P,rd$ ?( V ?) V ?& V ?? < ?% V P P P
P
P P?' < %( V %) < %& V %3 < %- < %>. P%@ P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P!atrimoniul public ,ct$ )()@. P%? P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P#A!ITALURI < TTAL ,rd$ %@ V %?. P%% P P
P
[MMZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZMMMZMMMMMMMMMMMMZMMMM
MMMMMMMM\
A:MINISTRATR7 *NT#MIT7
Numele i prenumele JJJJJJJJJJJ Numele i prenumele JJJJJJJJJJJJJJ
Semntura JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #alitatea JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Wtampila unit5ii Semntura JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Nr$ de 8nregi6trare 8n organi6mul
profe6ionalA
HSTH
JJJJJJJJJJJJJ
H&?. Sumele 8n6cri6e la ace6t r0nd i preluate din conturile &@?>
la &@?' repre+int crean5ele aferente contractelor de lea6ing financiar
i altor contracte a6imilate7 precum i alte crean5e imobili+ate7
6cadente 8ntr<o perioad mai mic de )& luni$
H. #onturi de reparti+at dup natura elementelor re6pecti2e$
HH. Solduri debitoare ale conturilor re6pecti2e$
HHH. Solduri creditoare ale conturilor re6pecti2e$
)-$ !unctul 33) 6e modific i 2a a2ea urmtorul cuprin69
A33)$ < Structura bilan5ului pre6curtat care 6e 8ntocmete de
entit5ile pre2+ute la pct$ 3 alin$ ,&. e6te urmtoarea9
HTH
Iude5ul JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJKJKJK Forma de proprietate JJJJJJKJK
JK
Entitatea JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Acti2itatea preponderent
Adre6a9 localitatea JJJJJJJJJJJJJJJ7 ,denumire cla6 #AEN. JJJJJJJJ
6ectorul JJJ7 6tr$ JJJJJJJ nr$ JJJJ7
bl$ JJJJJ 6c$ JJJJJ7 ap$ JJJJJJJJJJJ #od cla6 #AEN JJJJJJJKJKJKJK
JK
Telefon JJJJJJJJJJJ7 fa= JJJJJJJJJJ #od unic de 8nregi6trare
Numr din regi6trul comer5ului JJJJJ JJJJJJJJJJJJKJKJKJKJKJKJKJKJK
JKJK
"ILAN !RES#URTAT
la data de$$$
< lei <
LMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMO
P :enumirea elementului PNr$P Sold la9
P
P
Prd$QMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMR
P P P*nceputul
PSf0ritul P
P P
Pe=erci5iuluiPe=erci5iuluiP
P P Pfinanciar P
financiar P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P A P" P ) P
& P
QMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
PA$PA#TI;E IM"ILITATE P P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PI$ IM"ILITURI NE#R!RALE P P P
P
P P,ct$ &() V &(3 V &(> V &(?) V &(% V &33 V P P P
P
P P&3- < &%( < &'( < &'33. P() P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PII$ IM"ILITURI #R!RALE P P P
P
P P,ct$ &)) V &)& V &)3 V &)- V &&3 V &&- V P P P
P
P P&3) V &3& < &%) < &') < &'3). P(& P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PIII$ IM"ILITURI FINAN#IARE P P P
P
P P,ct$ &@) V &@3 V &@> V &@?H < &'@H. P(3 P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PA#TI;E IM"ILITATE < TTAL P P P
P
P P,rd$ () la (3. P(- P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P"$PA#TI;E #IR#ULANTE P P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PI$ ST#URI P P P
P
P P,ct$ 3() V 3&) V 3(& V 3&& V 3(3 V 3&3 V4< P P P
P
P P3(% V 3&% V 33) V 33& V 3-) V 3-> V 3-@ V4< P P P
P
P P3-% V 3>) V 3>- V 3>@ V 3>? V 3>% V 3@) V P P P
P
P P3&@ V4< 3@% V 3?) V 3&? V4< 3?% V 3%) V4< P P P
P
P P3%% < 3') < 3'& < 3'3 < 3'- < 3'> < 3'@ < P P P
P
P P3'? < 3'% V -(') < --&%. P(> P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PII$ #REANEH&'. P P P
P
P P,Sumele care urmea+ 6 fie 8nca6ate dup o P P P
P
P Pperioad mai mare de un an trebuie pre+entateP P P
P
P P6eparat pentru fiecare element. ,ct$ &@?H < P P P
P
P P&'@H V -('& V -)) V -)3 V -)% V -&> V -&%& V P P P
P
P P-3)HH V -3?HH V -3%& V --)HH V --&- V --&%HH P P P
P
P PV ---HH V --> V --@HH V --?HH V --%& V ->)HH P P P
P
P PV ->3HH V ->@HH V ->%& V -@) V -?3HH < -') < P P P
P
P P-'> < -'@ V >)%?. P(@ P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PIII$ IN;ESTIII !E TERMEN S#URT P P P
P
P P,ct$ >() V >(> V >(@ V >(% V >))3 V >))-<>') P P P
P
P P< >'> < >'@ < >'%. P(? P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PI;$ #ASA WI #NTURI LA "UN#I P(% P P
P
P P,ct$ >))& V >)& V >3) V >3& V >-) V >-&. P P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PA#TI;E #IR#ULANTE < TTAL P P P
P
P P,rd$ (> la (%. P(' P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P#$P#/ELTUIELI *N A;ANS ,ct$ -?). P)( P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P:$P:ATRII9 SUMELE #ARE TRE"UIE !LUTITE P P P
P
P P*NTR< !ERIA:U :E !XNU LA UN AN P P P
P
P P,ct$ )@) V )@& V )@@ V )@? V )@% < )@' V &@' P P P
P
P PV -() V -(3 V -(- V -(> V -(% V -)' V -&) V P P P
P
P P-&3 V -&- V -&@ V -&? V -&%) V -3)HHH V P P P
P
P P-3?HHH V -3%) V --)HHH V --&3 V --&%HHH V P P P
P
P P---HHH V --@HHH V --?HHH V --%) V ->)HHH V P P P
P
P P->3HHH V ->> V ->@HHH V ->? V ->%) V -@& V P P P
P
P P-?3HHH V >(' V >)%@ V >)'. P)) P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P PE$ A#TI;E #IR#ULANTE NETE4:ATRII P P P
P
P P#URENTE NETE ,rd$ (' V )( < )) < )'. P)& P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
PF$PTTAL A#TI;E MINUS :ATRII #URENTE P P P
P
P P,rd$ (- V )&. P)3 P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P1$P:ATRII9 SUMELE #ARE TRE"UIE !LUTITE P P P
P
P P*NTR< !ERIA:U MAI MARE :E UN AN P P P
P
P P,ct$ )@) V )@& V )@@ V )@? V )@% < )@' V &@' P P P
P
P PV -() V -(3 V -(- V -(> V -(% V -)' V -&) V P P P
P
P P-&3 V -&- V -&@ V -&? V -&%) V -3)HHH V P P P
P
P P-3?HHH V -3%) V --)HHH V --&3 V --&%HHH V P P P
P
P P---HHH V --@HHH V --?HHH V --%) V ->)HHH V P P P
P
P P->3HHH V ->> V ->@HHH V ->%) V -@& V -?3HHH P P P
P
P PV >(' V >)%@ V >)'. P)- P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P/$P!R;ITIANE ,ct$ )>). P)> P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
PI$P;ENITURI *N A;ANS P P P
P
P P,rd$ )? V )% V &).7 din care9 P)@ P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PSub2en5ii pentru in2e6ti5ii ,ct$ -?>. P)? P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P;enituri 8nregi6trate 8n a2an6 ,ct$ -?&. < P P P
P
P Ptotal ,rd$ )' V &(.7 din care9 P)% P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PSume de reluat 8ntr<o perioad de p0n la un P P P
P
P Pan ,ct$ -?&H. P)' P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PSume de reluat 8ntr<o perioad mai mare de unP P P
P
P Pan ,ct$ -?&H. P&( P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PFondul comercial negati2 ,ct$ &(?>. P&) P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
PI$P#A!ITAL WI RETER;E P P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P PI$ #A!ITAL ,rd$ &3 la &>.7 din care9 P&& P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P< capital 6ub6cri6 2r6at ,ct$ )()&. P&3 P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P< capital 6ub6cri6 ne2r6at ,ct$ )()). P&- P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P< patrimoniul regiei ,ct$ )()>. P&> P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PII$ !RIME :E #A!ITAL ,ct$ )(-. P&@ P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PIII$ RETER;E :IN REE;ALUARE P P P
P
P P,ct$ )(>. P&? P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PI;$ RETER;E ,ct$ )(@. P&% P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PAc5iuni proprii ,ct$ )('. P&' P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P#0tiguri legate de in6trumentele de P P P
P
P Pcapitaluri proprii ,ct$ )-). P3( P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P!ierderi legate de in6trumentele de P P P
P
P Pcapitaluri proprii ,ct$ )-'. P3) P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P;$ !RFITUL SAU !IER:EREA P P P P
P
P PRE!RTAT,U. ,ct$ ))?. PSL: # P3& P P
P
P P
QMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMMR
P P PSL: : P33 P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P;I$ !RFITUL SAU !IER:EREA PSL: # P3- P P
P
P PEYER#IIULUI FINAN#IAR P P P P
P
P P,ct$ )&).
QMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMMR
P P PSL: : P3> P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PReparti+area profitului ,ct$ )&'. P3@ P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P#A!ITALURI !R!RII < TTAL P P P
P
P P,rd$ && V &@ V &? V &% < &' V 3( P P P
P
P P < 3) V 3& < 33 V 3- < 3> < 3@. P3? P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P!atrimoniul public ,ct$ )()@. P3% P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P#A!ITALURI < TTAL ,rd$ 3? V 3%. P3' P P
P
[MMZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZMMMZMMMMMMMMMMMMZMMMM
MMMMMMMM\
A:MINISTRATR7 *NT#MIT7
Numele i prenumele JJJJJJJJJJJ Numele i prenumele JJJJJJJJJJJJJJ
Semntura JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #alitatea JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Wtampila unit5ii Semntura JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Nr$ de 8nregi6trare 8n organi6mul
profe6ionalA
HSTH
JJJJJJJJJJJJ
H&'. Sumele 8n6cri6e la ace6t r0nd i preluate din contul &@?
repre+int crean5ele aferente contractelor de lea6ing financiar i
altor contracte a6imilate7 precum i alte crean5e imobili+ate7 6cadente
8ntr<o perioad mai mic de )& luni$
H. #onturi de reparti+at dup natura elementelor re6pecti2e$
HH. Solduri debitoare ale conturilor re6pecti2e$
HHH. Solduri creditoare ale conturilor re6pecti2e$
)>$ !unctul 33& 6e modific i 2a a2ea urmtorul cuprin69
A33&$ < Structura contului de profit i pierdere e6te urmtoarea9
#NTUL :E !RFIT WI !IER:ERE
la data de $$$$$
HTH
<
lei <
LMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMO
P :enumirea indicatorilor PNr$P E=erci5iul
financiar P
P
Prd$QMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMR
P P P!recedent P
#urent P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P A P" P ) P
& P
QMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P)$P#ifra de afaceri net P() P P
P
P P,rd$ (& V (3 < (- V (> V (@. P P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P!roduc5ia 20ndut ,ct$ ?() V ?(&V ?(3 V P P P
P
P P?(- V ?(> V ?(@ V ?(%. P(& P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P;enituri din 20n+area mrfurilor ,ct$ ?(?. P(3 P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PReduceri comerciale acordate ,ct$ ?('. P(- P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P;enituri din dob0n+i 8nregi6trate de P P P
P
P Pentit5ile radiate din Regi6trul general i P P P
P
P Pcare mai au 8n derulare contracte de P P P
P
P Plea6ing ,ct$ ?@@H. P(> P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P;enituri din 6ub2en5ii de e=ploatare P P P
P
P Paferente cifrei de afaceri nete ,ct$ ?-)). P(@ P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P P&$ ;enituri aferente co6tului produc5iei 8n P(? P P
P
P Pcur6 de e=ecu5ie P P P
P
P P,ct$ ?)) V ?)&. P P P
P
P PSold # P P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PSold : P(% P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P3$P!roduc5ia reali+at de entitate pentru P P P
P
P P6copurile 6ale proprii i capitali+at P P P
P
P P,ct$ ?&) V ?&&. P(' P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P-$PAlte 2enituri din e=ploatare P P P
P
P P,ct$ ?>% V ?-)? V ?%)>. P)( P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P< din care7 2enituri din fondul comercial P)) P P
P
P Pnegati2 P P P
P
QMMZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P;ENITURI :IN EY!LATARE < TTAL P P P
P
P,rd$ () V (? < (% V (' V )(. P)& P P
P
QMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P>$Pa. #Eeltuieli cu materiile prime i P P P
P
P Pmaterialele con6umabile P P P
P
P P,ct$ @() V @(& < ?-)&. P)3 P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PAlte cEeltuieli materiale P P P
P
P P,ct$ @(3 V @(- V @(@ V @(%. P)- P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P Pb. Alte cEeltuieli e=terne P P P
P
P P,cu energie i ap. ,ct$ @(> < ?-)3. P)> P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P Pc. #Eeltuieli pri2ind mrfurile ,ct$ @(?. P)@ P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PReduceri comerciale primite ,ct$ @('. P)? P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P@$P#Eeltuieli cu per6onalul ,rd$ )' V &(.7 P P P
P
P Pdin care9 P)% P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P Pa. Salarii i indemni+a5iiH3(. P P P
P
P P,ct$ @-) V @-& V @-3 V @-- < ?-)-. P)' P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P Pb. #Eeltuieli cu a6igurrile i protec5ia P P P
P
P P6ocial ,ct$ @-> < ?-)>. P&( P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P?$Pa. AFu6tri de 2aloare pri2ind imobili+rile P P P
P
P Pcorporale i necorporale ,rd$ && < &3. P&) P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P Pa$). #Eeltuieli ,ct$ @%)) V @%)3. P&& P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P Pa$&. ;enituri ,ct$ ?%)3. P&3 P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P Pb. AFu6tri de 2aloare pri2ind acti2ele P P P
P
P Pcirculante ,rd$ &> < &@. P&- P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P Pb$). #Eeltuieli ,ct$ @>- V @%)-. P&> P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P Pb$&. ;enituri ,ct$ ?>- V ?%)-. P&@ P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P%$PAlte cEeltuieli de e=ploatare ,rd$ &% la 3). P&? P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P%$)$ #Eeltuieli pri2ind pre6ta5iile e=terne P P P
P
P P,ct$ @)) V @)& V @)3 V @)- V @&) V @&& V P P P
P
P P@&3 V @&- V @&> V @&@ V @&? V @&% < P P P
P
P P?-)@. P&% P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P%$&$ #Eeltuieli cu alte impo+ite7 ta=e i P P P
P
P P2r6minte a6imilate ,ct$ @3>. P&' P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P%$3$ Alte cEeltuieli ,ct$ @>& V @>%. P3( P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P#Eeltuieli cu dob0n+ile de refinan5are P P P
P
P P8nregi6trate de entit5ile radiate din P P P
P
P PRegi6trul general i care mai au 8n P P P
P
P Pderulare contracte de lea6ing ,ct$ @@@H. P3) P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PAFu6tri pri2ind pro2i+ioanele ,rd$ 33 < 3-. P3& P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P< #Eeltuieli ,ct$ @%)&. P33 P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P< ;enituri ,ct$ ?%)&. P3- P P
P
QMMZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P#/ELTUIELI :E EY!LATARE < TTAL P P P
P
P,rd$ )3 la )@ < )? V )% V &) V &- V &? V 3&. P3> P P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P!RFITUL SAU !IER:EREA :IN P P P
P
PEY!LATARE9 P P P
P
QMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMR P P
P
P P< !rofit ,rd$ )& < 3>. P3@ P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P< !ierdere ,rd$ 3> < )&. P3? P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P'$P;enituri din intere6e de participare P P P
P
P P,ct$ ?@)) V ?@)3. P3% P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P< din care7 2eniturile ob5inute de la P P P
P
P Pentit5ile afiliate P3' P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P)(P;enituri din alte in2e6ti5ii i 8mprumuturi P P P
P
P Pcare fac parte din acti2ele imobili+ate P P P
P
P P,ct$ ?@3. P-( P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P< din care7 2eniturile ob5inute de la P P P
P
P Pentit5ile afiliate P-) P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P))P;enituri din dob0n+i ,ct$ ?@@H. P-& P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P< din care7 2eniturile ob5inute de la P P P
P
P Pentit5ile afiliate P-3 P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P PAlte 2enituri financiare P P P
P
P P,ct$ ?@& V ?@- V ?@> V ?@? V ?@%. P-- P P
P
QMMZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P;ENITURI FINAN#IARE < TTAL P P P
P
P,rd$ 3% V -( V -& V --. P-> P P
P
QMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P)&PAFu6tri de 2aloare pri2ind imobili+rile P P P
P
P Pfinanciare i in2e6ti5iile financiare P P P
P
P Pdetinute ca acti2e circulante ,rd$ -? < -%. P-@ P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P< #Eeltuieli ,ct$ @%@. P-? P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P< ;enituri ,ct$ ?%@. P-% P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P)3P#Eeltuieli pri2ind dob0n+ile P P P
P
P P,ct$ @@@H < ?-)%. P-' P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P< din care7 cEeltuielile 8n rela5ia cu P>( P P
P
P Pentit5ile afiliate P P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P PAlte cEeltuieli financiare P P P
P
P P,ct$ @@3 V @@- V @@> V @@? V @@%. P>) P P
P
QMMZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P#/ELTUIELI FINAN#IARE < TTAL P P P
P
P,rd$ -@ V -' V >). P>& P P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P!RFITUL SAU !IER:EREA P P P
P
PFINAN#IAR,U.9 P P P
P
QMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMR P P
P
P P< !rofit ,rd$ -> < >&. P>3 P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P< !ierdere ,rd$ >& < ->. P>- P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P)-P!RFITUL SAU !IER:EREA P P P
P
P P#URENT,U.9 P P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P< !rofit ,rd$ )& V -> < 3> < >&. P>> P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P< !ierdere ,rd$ 3> V >& < )& < ->. P>@ P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P)>P;enituri e=traordinare ,ct$ ??). P>? P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P)@P#Eeltuieli e=traordinare ,ct$ @?). P>% P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P)?P!RFITUL SAU !IER:EREA :IN P P P
P
P PA#TI;ITATEA EYTRAR:INARU9 P P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P< !rofit ,rd$ >? < >%. P>' P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P< !ierdere ,rd$ >% < >?. P@( P P
P
QMMZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P;ENITURI TTALE ,rd$ )& V -> V >?. P@) P P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P#/ELTUIELI TTALE ,rd$ 3> V >& V >%. P@& P P
P
QMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P P!RFITUL SAU !IER:EREA "RUT,U.9 P P P
P
P QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMR P P
P
P P< !rofit ,rd$ @) < @&. P@3 P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P< !ierdere ,rd$ @&< @). P@- P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P)%PImpo+itul pe profit ,ct$ @'). P@> P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P)'PAlte impo+ite nepre+entate la elementele P P P
P
P Pde mai 6u6 ,ct$ @'%. P@@ P P
P
QMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMM
MMMMMMMMR
P&(P!RFITUL SAU !IER:EREA NET,U. A P P P
P
P PEYER#IIULUI FINAN#IAR9 P P P
P
P QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMR P P
P
P P< !rofit ,rd$ @3 < @> < @@. P@? P P
P
P
QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMSMMMMMMMMMMMMSMMMMMMM
MMMMMR
P P< !ierdere P@% P P
P
P P,rd$ @- V @> V @@.G P P P
P
P P,rd$ @> V @@ < @3. P P P
P
[MMZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZMMMZMMMMMMMMMMMMZMMMM
MMMMMMMM\
A:MINISTRATR7 *NT#MIT7
Numele i prenumele JJJJJJJJJJJ Numele i prenumele
JJJJJJJJJJ
Semntura JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ #alitatea
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Wtampila unit5ii Semntura
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Nr$ de 8nregi6trare 8n
organi6mul
profe6ional
HSTH
JJJJJJJJJJJ
H3(. La ace6t r0nd 6e cuprind i drepturile colaboratorilor7
6tabilite potri2it legi6la5iei muncii7 care 6e preiau din rulaFul
debitor al contului @&) B#Eeltuieli cu colaboratoriiC7 analitic
B#olaboratori per6oane fi+iceC$
H. #onturi de reparti+at dup natura elementelor re6pecti2e$
)@$ *n capitolul ;II AFunc5iunea conturilorA7 la func5iunea
contului )(@ ARe+er2eA 6e introduce o nou liniu5 pentru debitul
contului7 cu urmtorul cuprin69
A< pierderile legate de emiterea7 r6cumprarea7 20n+area7 cedarea
cu titlu gratuit 6au anularea in6trumentelor de capitaluri proprii7
acoperite din re+er2e ,)-'.$A
)?$ *n capitolul ;II7 func5iunea contului )(' AAc5iuni propriiA 6e
modific i 2a a2ea urmtorul cuprin69
A#u aFutorul ace6tui cont 6e 5ine e2iden5a ac5iunilor proprii7
r6cumprate potri2it legii$
#ontul )(' AAc5iuni propriiA e6te un cont de acti2$
*n debitul contului )(' AAc5iuni propriiA 6e 8nregi6trea+9
< pre5ul de acEi+i5ie al ac5iunilor proprii r6cumprate ,>)&.G
< 2aloarea ac5iunilor de5inute de 6ocietatea ab6orbit la
6ocietatea ab6orbant7 preluate de 6ocietatea ab6orbant ca urmare a
fu+iunii prin ab6orb5ie ,->@.$
*n creditul contului )(' AAc5iuni propriiA 6e 8nregi6trea+9
< reducerea capitalului cu 2aloarea ac5iunilor proprii r6cumprate
i anulate7 potri2it legii ,)().G
< diferen5a dintre 2aloarea de r6cumprare a in6trumentelor de
capitaluri proprii anulate i 2aloarea lor nominal ,)-'.G
< 2aloarea 6umei de 8nca6at48nca6ate din 20n+area ac5iunilor
proprii ,-@)7 >)&.G
< diferen5a dintre 2aloarea de r6cumprare a in6trumentelor de
capitaluri proprii i pre5ul lor de 20n+are ,)-'.G
< 2aloarea in6trumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu
gratuit ,)-'.G
< 2aloarea ac5iunilor de5inute de 6ocietatea ab6orbit la
6ocietatea ab6orbant7 preluate de 6ocietatea ab6orbant ca urmare a
fu+iunii prin ab6orb5ie i anulate de acea6ta ,)-'.$
Soldul contului repre+int 2aloarea ac5iunilor proprii r6cumprate
e=i6tente$A
)%$ *n capitolul ;II7 la func5iunea contului ))? ARe+ultatul
reportatA 6e introduce o nou liniu5 pentru debitul contului7 cu
urmtorul cuprin69
A< pierderile legate de emiterea7 r6cumprarea7 20n+area7 cedarea
cu titlu gratuit 6au anularea in6trumentelor de capitaluri proprii7
acoperite din re+ultatul reportat ,)-'.$A
)'$ *n capitolul ;II7 func5iunea contului )-' A!ierderi legate de
emiterea7 r6cumprarea7 20n+area7 cedarea cu titlu gratuit 6au
anularea in6trumentelor de capitaluri propriiA 6e modific i 2a a2ea
urmtorul cuprin69
A#u aFutorul ace6tui cont 6e 5ine e2iden5a pierderilor legate de
emiterea7 r6cumprarea7 20n+area7 cedarea cu titlu gratuit 6au
anularea in6trumentelor de capitaluri proprii$
#ontul )-' A!ierderi legate de emiterea7 r6cumprarea7 20n+area7
cedarea cu titlu gratuit 6au anularea in6trumentelor de capitaluri
propriiA e6te un cont de acti2$
*n debitul contului )-' A!ierderi legate de emiterea7
r6cumprarea7 20n+area7 cedarea cu titlu gratuit 6au anularea
in6trumentelor de capitaluri propriiA 6e 8nregi6trea+9
< diferen5a dintre 2aloarea de r6cumprare a in6trumentelor de
capitaluri proprii anulate i pre5ul lor de 20n+are ,)('.G
< diferen5a dintre 2aloarea de r6cumprare a in6trumentelor de
capitaluri proprii anulate i 2aloarea lor nominal ,)('.G
< 2aloarea in6trumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu
gratuit ,)('.G
< 2aloarea ac5iunilor de5inute de 6ocietatea ab6orbit la
6ocietatea ab6orbant7 preluate de 6ocietatea ab6orbant ca urmare a
fu+iunii prin ab6orb5ie i anulate de acea6ta ,)('.G
< cEeltuieli legate de emiterea in6trumentelor de capitaluri
proprii7 atunci c0nd nu 6unt 8ndeplinite condi5iile pentru
recunoaterea lor ca imobili+ri necorporale ,>)&7 >3)7 -@&.G
< alte cEeltuieli legate de r6cumprarea in6trumentelor de
capitaluri proprii ,>)&7 >3)7 -@&.$
*n creditul contului )-' A!ierderi legate de emiterea7
r6cumprarea7 20n+area7 cedarea cu titlu gratuit 6au anularea
in6trumentelor de capitaluri propriiA 6e 8nregi6trea+9
< pierderile legate de emiterea7 r6cumprarea7 20n+area7 cedarea
cu titlu gratuit 6au anularea in6trumentelor de capitaluri proprii7
acoperite din re+er2e 6au re+ultatul reportat ,)(@7 ))?.$
Soldul contului repre+int pierderile legate de emiterea7
r6cumprarea7 20n+area7 cedarea cu titlu gratuit 6au anularea
in6trumentelor de capitaluri proprii$A
&($ *n capitolul ;II7 la func5iunea contului &(?> AFond comercial
negati2A7 partea introducti2 6e modific i 2a a2ea urmtorul cuprin69
A#u aFutorul ace6tui cont 6e 5ine e2iden5a fondului comercial
negati2 care apare 8n 6itua5iile financiare anuale con6olidate7
re6pecti2 8n 6itua5iile financiare anuale indi2iduale7 cu oca+ia
tran6ferului efectuat 8n legtur cu acEi+i5ia unei afaceri$A
&)$ *n capitolul ;II7 func5iunea contului &@- ATitluri pu6e 8n
ecEi2alen5A 6e modific i 2a a2ea urmtorul cuprin69
A#u aFutorul ace6tui cont 6e 5ine e2iden5a titlurilor de
participare e2aluate la con6olidare prin metoda punerii 8n ecEi2alen5$
#ontul &@- ATitluri pu6e 8n ecEi2alen5A e6te un cont de acti2$
*n debitul contului &@- ATitluri pu6e 8n ecEi2alen5A 6e
8nregi6trea+ participa5iile 8n 8ntreprinderile a6ociate7 pre+entate 8n
6itua5iile financiare con6olidate la 2aloarea determinat prin metoda
punerii 8n ecEi2alen57 a6tfel9
< co6tul de acEi+i5ie al titlurilor e2aluate prin metoda punerii 8n
ecEi2alen5 ,&@3.G
< partea cu2enit in2e6titorului din profitul 8nregi6trat 8n
e=erci5iul financiar curent de 8ntreprinderea a6ociat ,?@%.G
< partea cu2enit in2e6titorului din re+er2ele 8nregi6trate de
8ntreprinderea a6ociat 8n care 6e de5in participa5ii7 cu oca+ia
con6olidrii prin metoda punerii 8n ecEi2alen5 ,)(@%.$
*n creditul contului &@- ATitluri pu6e 8n ecEi2alen5A 6e
8nregi6trea+9
< partea cu2enit in2e6titorului din pierderea 8nregi6trat 8n
e=erci5iul curent de 8ntreprinderea a6ociat7 cu oca+ia con6olidrii
prin punere 8n ecEi2alen5 a participa5iei de5inute de in2e6titor 8n
8ntreprinderea a6ociat ,@@%.$A
&&$ *n capitolul ;II7 8nceputul func5iunii i func5iunea din
debitul contului &@? A#rean5e imobili+ateA 6e modific i 2or a2ea
urmtorul cuprin69
A#u aFutorul ace6tui cont 6e 5ine e2iden5a crean5elor imobili+ate
6ub forma 8mprumuturilor acordate pe termen lung altor entit5i7 a
altor crean5e imobili+ate7 cum 6unt depo+ite7 garan5ii i cau5iuni
depu6e de entitate la ter5i7 precum i a obliga5iunilor acEi+i5ionate
cu oca+ia emi6iunilor de obliga5iuni efectuate de ter5i7 care urmea+ a
fi de5inute pe o perioad mai mare de un an$
#ontul &@? A#rean5e imobili+ateA e6te un cont de acti2$
*n debitul contului &@? A#rean5e imobili+ateA 6e 8nregi6trea+9
< 6ume pltite repre+ent0nd 2aloarea 8mprumuturilor acordate altor
entit5i ,>)&.G
< dob0n+ile aferente crean5elor imobili+ate ,?@37 ?@@.G
< 2aloarea garan5iilor depu6e la ter5i ,-)).G
< 6ume pltite 6au de pltit7 repre+ent0nd 2aloarea obliga5iunilor
acEi+i5ionate cu oca+ia emi6iunilor de obliga5iuni efectuate de ter5i7
care urmea+ a fi de5inute pe o perioad mai mare de un an ,>)&7 -@&.G
< diferen5ele fa2orabile de cur6 2alutar7 aferente 8mprumuturilor
acordate 8n 2alut i depo+itelor con6tituite 8n 2alut7 re+ultate din
e2aluarea ace6tora la finele lunii7 re6pecti2 la 8ncEiderea
e=erci5iului financiar ,?@>.G
< diferen5ele fa2orabile aferente crean5elor e=primate 8n lei7 a
cror decontare 6e face 8n func5ie de cur6ul unei 2alute7 re+ultate din
e2aluarea ace6tora la finele lunii7 re6pecti2 la 8ncEiderea
e=erci5iului financiar ,?@%.$A
&3$ *n capitolul ;II7 la func5iunea contului ->@ A:econtri cu
ac5ionarii4a6ocia5ii pri2ind capitalulA 6e introduce o nou liniu5
pentru creditul contului7 cu urmtorul cuprin69
A< 2aloarea ac5iunilor de5inute de 6ocietatea ab6orbit la
6ocietatea ab6orbant7 preluate de 6ocietatea ab6orbant ca urmare a
fu+iunii prin ab6orb5ie ,)('.$A
&-$ *n capitolul ;II7 la func5iunea contului @@% AAlte cEeltuieli
financiareA 6e introduce o nou liniu57 cu urmtorul cuprin69
A< partea cu2enit in2e6titorului din pierderea 8nregi6trat 8n
e=erci5iul financiar curent de 8ntreprinderea a6ociat7 cu oca+ia
con6olidrii prin punere 8n ecEi2alen5 a participa5iei de5inute de
in2e6titor 8n 8ntreprinderea a6ociat ,&@-.$A
&>$ *n capitolul ;II7 la func5iunea contului ?@) A;enituri din
imobili+ri financiareA7 ultima liniu5 6e abrog$
&@$ *n capitolul ;II7 la func5iunea contului ?@% AAlte 2enituri
financiareA 6e introduce o nou liniu57 cu urmtorul cuprin69
A< partea cu2enit in2e6titorului din profitul 8nregi6trat 8n
e=erci5iul financiar curent de 8ntreprinderea a6ociat7 cu oca+ia
con6olidrii prin punere 8n ecEi2alen5 a participa5iei de5inute de
in2e6titor 8n 8ntreprinderea a6ociat ,&@-.$A
&?$ *n capitolul ;II7 func5iunea contului ?%) A;enituri din
pro2i+ioane i aFu6tri pentru depreciere pri2ind acti2itatea de
e=ploatareA 6e modific i 2a a2ea urmtorul cuprin69
A#u aFutorul ace6tui cont 6e 5ine e2iden5a 2eniturilor ob5inute din
diminuarea 6au anularea pro2i+ioanelor7 a aFu6trilor pentru
deprecierea imobili+rilor corporale i necorporale7 a acti2elor
circulante7 precum i a 2eniturilor core6pun+toare fondului comercial
negati2$
*n creditul contului ?%) A;enituri din pro2i+ioane i aFu6tri
pentru depreciere pri2ind acti2itatea de e=ploatareA 6e 8nregi6trea+9
< 6umele repre+ent0nd diminuarea 6au anularea pro2i+ioanelor ,)>).G
< 6umele repre+ent0nd diminuarea 6au anularea aFu6trilor pentru
deprecierea imobili+rilor ,&'(7 &')7 &'3.G
< 6umele repre+ent0nd diminuarea 6au anularea aFu6trilor pentru
deprecierea 6tocurilor i produc5iei 8n cur6 de e=ecu5ie ,3') la 3'%.G
< 6umele repre+ent0nd diminuarea 6au anularea aFu6trilor pentru
deprecierea crean5elor<clien5i ,-')7 -'@.G
< cota<parte din fondul comercial negati27 tran6ferat la 2enituri
,&(?>.$A
&%$ *n capitolul ;II7 func5iunea contului %(@ A#ertificate de
emi6ii de ga+e cu efect de 6erA 6e modific i 2a a2ea urmtorul
cuprin69
A#u aFutorul ace6tui cont 6e 5ine e2iden5a certificatelor de emi6ii
de ga+e cu efect de 6er primite gratuit7 potri2it legii$
*n debitul contului %(@ A#ertificate de emi6ii de ga+e cu efect de
6erA 6e e2iden5ia+ certificatele de emi6ii de ga+e cu efect de 6er
primite gratuit7 iar 8n credit7 cele ieite din circuit7 potri2it
legii$
Soldul contului repre+int numrul certificatelor de emi6ii de ga+e
cu efect de 6er de care beneficia+ entitatea$A
ART$ II
Reglementrile contabile conforme cu :irecti2a a ;II<a
#omunit5ilor Economice Europene7 pre2+ute 8n ane=a la rdinul
mini6trului finan5elor publice nr$ 3$(>>4&((' pentru aprobarea
Reglementrilor contabile conforme cu directi2ele europene7 publicat 8n
Monitorul ficial al Rom0niei7 !artea I7 nr$ ?@@ i ?@@ bi6 din )(
noiembrie &(('7 6e modific i 6e completea+ dup cum urmea+9
)$ La punctul @7 alineatul ,&. 6e modific i 2a a2ea urmtorul
cuprin69
A,&. *n 8n5ele6ul pre+entelor reglementri7 o entitate e6te legat
unei entit5i raportoare dac 8ndeplinete una dintre urmtoarele
condi5ii9
a. entitatea i entitatea raportoare fac parte din acelai grup
,ceea ce 8n6eamn c fiecare 6ocietate<mam7 filial 6au filial membr
e6te legat celorlalte entit5i.G
b. o entitate e6te o 8ntreprindere a6ociat 6au o a6ociere 8n
participa5ie a unei entit5i membre a unui grup din care face parte i
cealalt entitateG
c. ambele entit5i 6unt a6ocieri 8n participa5ie ale aceleiai
pr5i ter5eG
d. o entitate e6te o a6ociere 8n participa5ie a unei ter5e pr5i7
iar cealalt entitate e6te o 8ntreprindere a6ociat a pr5ii ter5eG
e. entitatea e6te un plan de beneficii po6tangaFare 8n beneficiul
angaFa5ilor entit5ii raportoare 6au ai unei entit5i legate entit5ii
raportoare$ :ac entitatea raportoare 8n 6ine e6te un a6emenea plan7
angaFatorii care finan5ea+ planul 6unt7 de a6emenea7 lega5i entit5ii
raportoareG
f. entitatea e6te controlat 6au controlat 8n comun de ctre o
per6oan definit la alin$ ,&D).G
g. o per6oan identificat la alin$ ,&D) . lit$ a. are o influen5
6emnificati2 a6upra entit5ii 6au face parte din per6onalul<cEeie din
conducerea entit5ii ,6au din conducerea unei 6ociet5imam a
entit5ii.$A
&$ La punctul @7 dup alineatul ,&. 6e introduc opt noi alineate7
alineatele ,&D).<,&D%.7 cu urmtorul cuprin69
A,&D). per6oan 6au un membru apropiat al familiei per6oanei e6te
legat,. unei entit5i raportoare dac per6oana re6pecti29
a. de5ine controlul 6au controlul comun a6upra entit5ii
raportoareG
b. are o influen5 6emnificati2 a6upra entit5ii raportoareG 6au
c. face parte din per6onalul<cEeie din conducerea entit5ii
raportoare 6au din conducerea unei 6ociet5i<mam a entit5ii
raportoare$
,&D&. parte legat e6te o per6oan 6au o entitate care e6te
legat entit5ii care 8ntocmete 6itua5ii financiare anuale7 denumit
entitate raportoare$
,&D3. *n luarea 8n con6iderare a fiecrei legturi po6ibile cu
pr5ile legate7 aten5ia e6te 8ndreptat 6pre fondul ace6tei legturi7
i nu numai 6pre forma Furidic$
,&D-. *n defini5ia unei pr5i legate7 o 8ntreprindere a6ociat
include filialele 8ntreprinderii a6ociate7 iar o a6ociere 8n
participa5ie include filialele a6ocierii 8n participa5ie$ !rin urmare7
o filial a unei 8ntreprinderi a6ociate i in2e6titorul care are
influen5 6emnificati2 a6upra 8ntreprinderii a6ociate 6unt7 de
e=emplu7 lega5i$
,&D>. entitate public raportoare e6te 6cutit de cerin5ele de
pre+entare a informa5iilor referitoare la tran+ac5iile cu pr5ile
legate i 6oldurile 6cadente7 inclu6i2 angaFamentele cu9
a. un gu2ern care are control7 control comun 6au influen5
6emnificati2 a6upra entit5ii raportoareG i
b. o alt entitate care e6te parte legat deoarece acelai gu2ern
are control7 control comun 6au influen5 6emnificati2 at0t a6upra
entit5ii raportoare7 c0t i a6upra celeilalte entit5i$
,&D@. entitate public e6te o entitate controlat 6au controlat
8n comun de ctre gu2ern 6au a6upra creia gu2ernul e=ercit o
influen5 6emnificati2$
,&D?. 1u2ernul 6e refer la gu2ernul propriu<+i67 la agen5iile
gu2ernamentale i la alte organi6me 6imilare de la ni2el local7
na5ional 6au interna5ional$
,&D%. :ac o entitate raportoare aplic 6cutirea pre2+ut la alin$
,&D>.7 acea6ta trebuie 6 pre+inte urmtoarele a6pecte legate de
tran+ac5ii i 6oldurile 6cadente aferente7 men5ionate la acelai
alineat9
a. denumirea gu2ernului i natura rela5iei ace6tuia cu entitatea
raportoare ,adic control7 control comun 6au influen5 6emnificati2.G
b. urmtoarele informa5ii7 6uficient de detaliate pentru a permite
utili+atorilor 6itua5iilor financiare ale entit5ii 6 8n5eleag
efectul tran+ac5iilor cu pr5ile legate7 a6upra 6itua5iilor 6ale
financiare9
< natura i 2aloarea fiecrei tran+ac5ii 6emnificati2e 8n mod
indi2idualG i
< pentru alte tran+ac5ii care 6unt 6emnificati2e 8n mod colecti27
dar nu 8n mod indi2idual7 o indicare calitati2 6au cantitati2 a
importan5ei lor$A
3$ La punctul @7 alineatul ,@. 6e modific i 2a a2ea urmtorul
cuprin69
A,@. Membrii apropia5i ai familiei per6oanei 6unt acei membri ai
familiei de la care 6e poate atepta 6 influen5e+e 6au 6 fie
influen5a5i de re6pecti2a per6oan 8n rela5ia lor cu entitatea i
includ9
a. copiii i 6o5ia 6au partenerul de 2ia5 al per6oanei re6pecti2eG
b. copiii 6o5iei 6au ai partenerului de 2ia5 al per6oanei
re6pecti2eG i
c. per6oanele aflate 8n 8ntre5inerea per6oanei re6pecti2e 6au a
6o5iei ori a partenerului de 2ia5 al ace6tei per6oane$A
-$ La punctul @ alineatul ,%.7 partea introducti2 i litera a. 6e
modific i 2or a2ea urmtorul cuprin69
A,%. *n 8n5ele6ul pre+entelor reglementri7 urmtoarele categorii
nu 6unt pr5i legate9
a. dou entit5i doar pentru c au 8n comun un director 6au un alt
membru al per6onalului<cEeie din conducere 6au deoarece un membru din
per6onalul<cEeie din conducere al uneia dintre entit5i are o influen5
6emnificati2 a6upra celeilalte entit5iGA$
>$ !unctul &- 6e modific i 2a a2ea urmtorul cuprin69
A&-$ < Situa5iile financiare anuale con6olidate trebuie 6 ofere o
imagine fidel a acti2elor7 datoriilor7 po+i5iei financiare i a
profitului 6au pierderii entit5ilor inclu6e 8n ace6te 6itua5ii
financiare7 con6iderate ca un tot unitarA$
@$ La punctul @@7 alineatul ,). 6e modific i 2a a2ea urmtorul
cuprin69
A@@$< ,). !artea de profit ,din contul ?@% AAlte 2enituri
financiareA4analitic di6tinct. 6au pierdere ,din contul @@% AAlte
cEeltuieli financiareA4analitic di6tinct. a 8ntreprinderilor a6ociate7
atribuibil unor a6emenea intere6e de participare7 6e pre+int 8n
contul de profit i pierdere con6olidat la elementul A!rofitul 6au
pierderea e=erci5iului financiar aferent,. 8ntreprinderilor
a6ociateA$A
?$ La punctul %%7 alineatul ,3. 6e modific i 2a a2ea urmtorul
cuprin69
A,3. Notele e=plicati2e la 6itua5iile financiare anuale trebuie 6
pre+inte tran+ac5iile cu pr5i legate7 cu e=cep5ia celor 8n interiorul
grupului7 8ncEeiate de 6ocietatea<mam 6au de alte entit5i inclu6e 8n
con6olidare7 inclu6i2 6umele ace6tor tran+ac5ii7 natura rela5iei cu
partea legat i alte informa5ii referitoare la tran+ac5ii7 nece6are
pentru o 8n5elegere a po+i5iei financiare a entit5ilor inclu6e 8n
con6olidare7 luate ca un tot7 dac ace6te tran+ac5ii 6unt 6emnificati2e
i nu au fo6t 8ncEeiate 8n condi5ii normale de pia5$ Informa5iile
referitoare la tran+ac5ii indi2iduale pot fi agregate dup natura lor7
cu e=cep5ia ca+ului c0nd informa5ia 6eparat e6te nece6ar pentru o
8n5elegere a efectelor tran+ac5iilor cu partea legat7 a6upra po+i5iei
financiare a entit5ilor inclu6e 8n con6olidare7 luate ca un tot$A
%$ !unctul ))3 6e modific i 2a a2ea urmtorul cuprin69
A))3$ < Situa5iile financiare anuale con6olidate 6unt 6upu6e
aprobrii adunrii generale a ac5ionarilor 6ociet5ii<mam7 pe ba+a
raportului con6olidat al admini6tratorilor pentru e=erci5iul financiar
8n cau+ i a raportului per6oanei re6pon6abile cu auditarea
6itua5iilor financiare anuale con6olidate$A
ART$ III
Normele metodologice de 8ntocmire i utili+are a documentelor
financiar<contabile7 aprobate prin rdinul mini6trului economiei i
finan5elor nr$ 3$>)&4&((% pri2ind documentele financiar<contabile7
publicat 8n Monitorul ficial al Rom0niei7 !artea I7 nr$ %?( i %?( bi6
din &3 decembrie &((%7 6e completea+ dup cum urmea+9
< :up punctul )- 6e introduc trei noi puncte7 punctele )-D)<)-D37
cu urmtorul cuprin69
A)-D)$ *nregi6trarea 8n contabilitate a opera5iunilor
economicofinanciare 6e efectuea+7 de regul7 lunar$
)-D&$ !rin e=cep5ie de la pre2ederile pct$ )-D)7 entit5ile care 8n
e=erci5iul financiar precedent au 8nregi6trat o cifr de afaceri 6ub
ecEi2alentul 8n lei al 6umei de 3>$((( euro pot 8nregi6tra 8n
contabilitate opera5iunile economico<financiare la alte perioade dec0t
lunar7 dar nu mai t0r+iu de data pentru care 6e 8ntocme6c declara5iile
pri2ind impo+itul pe profit7 re6pecti2 data 6itua5iilor financiare
anuale 6au a raportrilor contabile 6tabilite potri2it legii$ *n ace6t
ca+7 8nregi6trarea 8n contabilitate 6e efectuea+ pe ba+a documentelor
Fu6tificati2e 6au a unui centrali+ator 8n care 6unt 8n6cri6e mai multe
documente Fu6tificati2e al cror con5inut 6e refer la opera5iuni de
aceeai natur i la aceeai perioad7 6itua5ie 8n care documentele
Fu6tificati2e 6e ane=ea+ la ace6ta$
*n mod 6imilar7 8nregi6trarea 8n Regi6trul<Furnal i #artea mare 6e
efectuea+ pentru aceeai perioad$
)-D3$ !entru determinarea plafonului pre2+ut la pct$ )-D& 6e
utili+ea+ cur6ul de 6cEimb 2alutar comunicat de "anca Na5ional a
Rom0niei7 2alabil la data 8ncEeierii e=erci5iului financiar precedent$A
ART$ I;
*ncep0nd cu data de ) ianuarie &())7 entit5ile care 8n e=erci5iul
financiar precedent au 8nregi6trat o cifr de afaceri 6ub ecEi2alentul
8n lei al 6umei de 3>$((( euro nu mai depun la unit5ile teritoriale
ale Mini6terului Finan5elor !ublice raportri contabile 8n cur6ul
e=erci5iului financiar$ !entru determinarea plafonului cifrei de
afaceri 6e utili+ea+ cur6ul de 6cEimb 2alutar comunicat de "anca
Na5ional a Rom0niei7 2alabil la data 8ncEeierii e=erci5iului financiar
precedent$
ART$ ;
*n Reglementrile contabile pentru per6oanele Furidice fr 6cop
patrimonial7 aprobate prin rdinul mini6trului economiei i finan5elor
nr$ )$'@'4&((?7 trimiterea la Reglementrile contabile conforme cu
:irecti2a a I;<a a #omunit5ilor Economice Europene7 pre2+ute 8n ane=a
la rdinul mini6trului finan5elor publice nr$ )$?>&4&((>7 publicat 8n
Monitorul ficial al Rom0niei7 !artea I7 nr$ %-@ i %-@ bi6 din )(
decembrie &()(7 cu modificrile i completrile ulterioare7 6e
8nlocuiete cu trimiterea la Reglementrile contabile conforme cu
:irecti2a a I;<a #omunit5ilor Economice Europene7 pre2+ute 8n ane=a
la rdinul mini6trului finan5elor publice nr$ 3$(>>4&(('$
ART$ ;I
!re+entul ordin intr 8n 2igoare 8ncep0nd cu 6itua5iile financiare
anuale7 re6pecti2 6itua5iile financiare anuale con6olidate aferente
e=erci5iului financiar &()(7 cu e=cep5ia pre2ederilor art$ I pct$ '7
art$ II pct$ )<- i ?7 art$ III i I;7 care intr 8n 2igoare la data de
) ianuarie &())$
ART$ ;II
!re+entul ordin 6e public 8n Monitorul ficial al Rom0niei7 !artea
I$
Mini6trul finan5elor publice7
1EeorgEe Ialomi5ianu
"ucureti7 &3 decembrie &()($
Nr$ &$%@'$
<<<<<

S-ar putea să vă placă și